NAŠE MIŠLJENJE O PROBLEMIMA

U strukturi ABC group pronalazimo da kompanija pre svega krije u svom opisu da prizna da se u njoj nalaze „pordodične struje“, odnosno porodične veze izmeĎu ne čistačica, ne izvršnih radnika, ne administratora, već porodičnih veza u samom vrhu kompanije, što nas navodi na totalno drugačiji tok razmišljanja o davanju „zelenog svetla“ DB kompaniji za investiranje. Pokrenuti pre svega činjenicom da ABC Group ima već gore pomenute porodične veze, kao i nedovoljno dobro sastavljen skupštinu akcionara sa isuviše malo članova, iznećemo sledeći opis, odnosno kako mi vidimo problem i daćemo sugestije o uslovima pre investiranja kompaniji DB. Prvo, uz duţno poštovanje osnivača i predsedika g-din A, kao i uz poštovanje na sve dosadašnje rezultate koje je on stvorio da bi ova kompanija funkcionisala sa primetno dobrim rezutlatima, gde mislimo na činjenicu da je kompanija osnovana 2004. godine i da je za period od svega 7 godina, odnosno u periodu od 2004. do 2011. godine postala kompanija meĎu najboljim za proizvodnju nameštaja u Kini, kao i odlične rezulate sa ABC Chemical koja je „drugoplasirana“ kompanija u istoj regiji u proizvodnji jedinjenja BDO, doveli smo se u pitanje, da li treba kompaniju ovog „kalibra“ da vodi čovek obrazovanja u umetnosti i slikarstvu? Prvo što smo konstatovali jeste činjenica da za privatni biznis (bilo koje vrste) jednostavno nije strogo pravilo da svako treba da se bavi stvarima iz svog domena, ovde mislimo da nije nuţno ili nije prekršaj Zakona ako automehaničar otvori konsultansku kuću za domen marketinga, ako diplomirani advokat otvori lanac ćevabdzinica itd. Ali ovde se postavlja pitanje, dokle je to dobro? Sve je u redu dok lice bilo koje profesije „uzgaja“ firmu, stvara vrednosti i pravi je iz dana u dan boljom, ali dolazi trenutak kada kompanija „prerasta“ svog gazdu, svog osnivača i kada više gazda nije ono lice koje je čini boljom, konstantnom, već ono postaje lice koje je koči i usporava zbog nedeovoljnog znanja iz date oblasti. Zbog toga, kao prvi problem uočili smo da ovoj kompaniji nedostaju profesionalci, jer ova kompanija nije lider u nekoj maloj nedimamičnoj privredi koja barata sa hiljadama evra i u principu je dovoljno da je vlasnik, vredan, radan i ambiciozan. Kompanija ABC Group posluje kao jedan od lidera i to u Kini u dinamičnoj privredi u kojoj se nakon dugogodišnjeg uspešnog i iscrpnog rada postaje lider u proizvodnji u bilo kom segmentu, a reputacija se gubi preko noći, jednim lošim potezom. Prema

ovaj čovrk. Uprkos ovoj činjenici dobijamo sliku da neko u vrhu kompanija(ili svi) ima za cilj da stvara laţnu sliku investitorima da u kompaniji ne postoje porodične „struje“. kada doĎe do internih porodičnih problema u kući. jer bi tada „ćutanje“ o porodičnim „strujama“ imalo smisla. odnosno pretpostavljamo prema istorijskim podacima da su je isti ljudi stvorili. stoji preko 50%. jer u porodičnim strukturama kompanija u principu jesu zabeleţeni najdinamičniji rezultati rasta. odnosno da u samoj kompaniji ne postoje porodične veze. pa i odatle ideja o „sakrivanju“ porodičnih struktura kompanija ima smisla. Ovo nas navodi da posumnjamo u odgovorna. ove samo navodimo greške u sistemu korporativnog upravljanja koje smo uočili.tome. oni se kasnije u mnogo slučaja ogledaju u samoj kompaniji. jer je poznato da u porodičnim firmama gde porodica(osnivač) ima koncentrisanu valasničku strukturu. odnsno vodeća lica kompanije. jer ovakva laţ moţe da . odnosno g-din A bi morao da svoj uticaj smanji u kompaniji ABC group i ABC Chemical. čija je tvrdnja da „kompanija nije porodična firma“. ispod gore pomenutog g-dina A sedi u ABC Group njegov zet g-din B. što se tiče kompanije ABC Furniture i njenog „sakrivanja“ porodičnih veza izmendju g-dina A. ali s obziro da kako vidimo ABC Furiniture je deo ili ogranak ABC Group. prikuplja sredstva na finansijkom trţištu od investitora pod ili uslovljenim protokolom(da npr mora da izvrši odreĎene promene u UO) ili jednostavno ukoliko je listirana na nekoj berzi njene akcije će biti podcenjene. zaključujemo da baš i nema. ali posmatrano iz drugog ugla. odnosno njeni vlasnici g-din A. B i C nisu većinski vlasnici i ABC Furiniture. ali što se tiče kompanije ABC Furiniture. jer ABC Group. U drugom delu rada ćemo ponuditi rešenje za problem UO. B i C. ţeleli bi da istaknemo da smo u još većoj sumnji/dilemi nego kada smo prvi put pročitali tekst i zaključili da nešto u vrhu(menadzmentu) ABC Group „ne štima“ i da se treba dobro pozabaviti tom kompanijom pre bilo kakvog stava o odobravanju/neodobravanju DB-u da investira. Druga stvar. jer čovek tih kvalifikacija zasigurno da ne moţe da bude predsedik kompanija koje su ga po svojoj moći prerasle. Treća stvar. odnosno učešće u vlasničkoj strukturi preko 50% svoje kompanije. sve bi bilo drugačije da u vlasničkoj strukturi stoji umesto 40% učešća ABC Group u ABC Furniture. Razlog ovakvog stava investitora prema kompanija ovog tipa leţi u tome da on kompenzuje svoj rizik tako što podcenjuje akcije takvih kompanija. jer vlasnici(porodica) svoju svoju strategiju posle završenog radnog dana „odnose“ i kući i često diskutuju o svim potezima.

a i što nas od samog starta stavlja na da drugačiji put razmišljanja o tome kako usloviti ovu kompaniju. što u faktrorima koji eksterno utiču na samu firmu. izdaje akcije i isplaćuje dividende i da se sastaje „sportski“ kad „zatreba“. Kada pričamo o strukturi kompanije. gde će totalno zasebo svaka kompanija unutar jedne ići ka istom cilju. kao i niz drugih mogućnosti mogu da budu pozadina izjave g-dina B.bude pokrenuta iz razloga kao što su npr. kako bi budući manjinski akcionari bili sasvim sigurni da većinski vlasnici ne mogu da „igraju svoju igru“ sa njihovim pravilima. s obzirom na uslovno rečeno skromnih 20 miliona dolara kojih DB planira da investira u nju Četvrta stvar. odnosno od njegovog rezulata u sprovoĎenju osmišljene strategije od strane UO zavisi i sam uspeh firme. što baš nije pohvalno i primerno za jednu ovako finansijski moćnu kompaniju. internih svaĎa u okviru porodice. ukoliko ne. nije nam jasno zašto kompanija nije organizovana kao npr holding komompanija. a to je stvaranje moćnije ABC Group kompanije. jedna od sestara mrzi brata pa npr navodi muţa da donosi odluke uz konsultacije sa njom. da onog trenutka kada firma ostvari veliki profit i kada se razmatra o reinvestiranju ili ispaćivanju dividendi. ali ne i najmanje vaţna stvar jeste činjenica da nemamo podatke o obrazovanju gdina C. što smo naveli i u drugoj stavki. kao i da li postoji uslov koji je prihvatljiv za njih. da kreira inovacije. koji je na poziciji izvršnog direktora. da uz pomoć internog revizora. što unutar same firme. ne moţemo a da ne pomenemo da kompanija vredna 720 miliona dolara nema u UO profesionalce i to najmanje trojicu konkretno u ABC Group. da sprovodi analize o tome da li se dobro implementira strategija unutar firme. U donjem tekstu iznećemo definitivni sat o preporuci. kao i da se UO sastaje samo kada je neophodno. . ovo je najvaţniji organ i kao takav mora da bude najprisutniji u firmi i najradniji. cilj UO kao najvišeg organa u firmi nije uloga da „daje i uzima“ pare. UO odbor je telo koje treba da kreira strategiju. UO donese odluku da isplati dividende zato što nekom treba iz UO treba novac jer spašava svoju kompaniju. odnosno kada se priča o akcijama i dividendama. na poziciji gde lice koje mora da bude dovoljno stručno da razume strategiju od strane UO koju treba da sprove na radnike. Dalje. a sa uloţenim novcem ovih manjinskih akcionara. jer je upravo to lice most izmeĎu osmišljenog i učinjenog. nadzorne kontrole i konsultacija sa eksternim revizorom traga za problemima.

NAŠE MIŠLJE O ODOBRAVANJU INVCESTICIJE I USLOVIMA Naš stav je jasan. mi ţelimo u upravnom odboru dosadašnju gospodu g-dina A. s tim što da bi po našem mišljenju i u budućnosti bila takva. kompanija je finansijski moćna. 3) Ţelimo da „umetnik“ g-din A prepusti svoju funkciju nekom profesionalcu. kako bi kompanija usled mogućih budućih „turbulencija“ mogla krajnje profesionalno odgovri i umanji potencijalni rizik koji bi uticao na rast i razvoj kompanije. B i C. a koje su direktno vezane sa investicijom DB kompanije. moći ćemo da konstatujemo da je prvi korak u odobravanju postignut. kao i da bi mi preporučili DB kompaniji da investira. ali i tri potpuno nova i neutralna profesionalca kako bi bili sigurni da će buduće odluke donošene u korist firme. 2) Bez obzira na lepu prošlost(dobre finansijske rezultate i poziciju na trţištu). perspektivna i uspešna. sutra ili za 10 godina. Kontrolu „iskrenosti“ odgovora kompanije o porodičnim vezama ćemo vršiti sa sluţbenikom koji je i otkrio ovaj problem. naše mišljenje je da je kompanija dovoljno sumnjiva koliko je i velika. Ukoliko se ne ispune sva tri gore navedena uslova. odnosno da nije spremna da reši očigledne prepreke koje je čekaju da li već danas. ABC Group mora pre svega da izvrši sledeće paket promena: 1) Da odgovori na pitanja zašto je prikrivala da u kompaniji postoji porodične „struje“ izmeĎu gdina A. B i C. . ukoliko se ustanovi da je odgovor bio iskren i da iza ovog „ţbuna“ ne krije „šuma“ problema koja je navela g-dina B da iznosi dezinformacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful