“Talumpati” Defined Ang talumpati ay isang uri ng komunikasyong pampubliko kung saan ang isang tao ay umaakyat sa entablado

para magsalita ukol sa kanyang mga opinyon at ideya. Simply put, it is an oration, a form in which thought and opinion is expressed through public speech. These are usually used for political or social campaigns where the speaker tries to convince the audience to buy what he’s saying. Popular na paraan ang talumpati para mangatuwiran, maghikayat o magbigay impormasyon ukol sa isang paniniwala. May dalawang uri ng talumpati: ang talumpating may paghahanda (done with preparation) at ang talumpating walang paghahanda or, in English, impromptu. Debating is a form of talumpati where the speaker is not prepared and has to rely on his knowledge and skill to deliver his particular opinion. Mga Bahagi ng Talumpati A talumpati consists of three parts: the beginning (panimula), body (katawan) and konklusyon (conclusion). Because the main aim of a talumpati is to engage or win over the listener to the speaker’s side, it is important that it is well-strategized. The panimula should be attention-grabbing. Plus, it should inform the audience at once what the speech is about. Next, the body of the oration should be divided into different parts. Each part should support the claim that you’re making in a clear, well-thought of way. Lastly, the conclusion ends the oration. Thus, it is important that you make a strong ending to reel in your audience in. Paraan ng Pagtatalumpati There are three ways in which you can deliver an oration. The first is by reading it (binasa), the second is by memorizing it (sinaulo) and the third is by using an outline (binalangkas). Different Kinds of Talumpati Finally, there are 7 different kinds of talumpati, namely: 1. Nagbibigay Impormasyon (Informative) 2. Nagbibigay Aliw (Entertaining) 3. Nagbibigay Papuri (Praising) 4. Nagdaragdag Kaalaman (Educational) 5. Nagbibigay Galang (Giving Honor or Tribute)

mga babasahing kaugnay ng paksa. Nanghihikayat (Challenging or Calling to Action) Looking for a samle of a talumpati? Here are a few of the most popular ones by Filipino authors:    “I am Filipino” by Carlos P. Nakahanda ang panimula at wakas lamang. 2. Binalangkas . Katawan . Konklusyon . Nagbibigay sigla .6.inihanda at iniayos ang pagsulat upang basahin nang malaks sa harap ng mga tagapakinig. 2. Sinaulo . Nagdaragdag kaalaman 3. mga awtoridad sa paksang napili. katawan at pangwakas.inilalahad ang layunin ng talumpati. Nagbibigay aliw 2.ang talumpati ay nahahati sa tatlong bahagi panimula. Paglinang ng mga kaisipan. 3. 3.kailangang suriin ang sarili kung ang paksang napili ay saklaw ang kaalaman. Hakbangin sa paggawa ng talumpati 1.pinagsunud-sunod sa bahaging ito ang mga makabuluhang puntos o patotoo. Maaaring pagkunan ng mga impormasyon ay ang dating kaalaman at mga karansan na may kinalaman sa paksa. Pagbabalangkas ng mga ideya. Romulo “Pagbati sa Kabataang Artista Para sa Tunay na Kalayaan (Karatula)” ni Jose Maria Sison “Muling Maging Dakila” Ferdinand Marcos Mga bahagi ng talumpati 1. Pagpili ng paksa. Pagtitipon ng mga materyales.ang mananalumpati ay naghanda ng balangkas ng kanyang sasabihin.dito nakapaloob ang mahalagang impormasyon na sumusuporta sa mga pangunahing kaisipan na inilahad sa balangakas. karanasan at interes.inihanda at sinaulo para bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. 3. Nagbibigay Sigla (Boosting Morale) 7. 4. Paraan ng pagtatalumpati 1. Panimula .kapag tiyak na ang paksa ng talumpati ay paghahanap ng materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon na gagamitin sa isusulat na talumpati. Uri ng talumpati 1. kaagapay na ang istatehiya upang kunin ang atensyon ng madla. 2. Binasa .bahaging nagbubuod o nalalagon sa talumpati.

may mahusay na paggamit ng kumpas. maaaring suriin kung saklaw ng paksang napili ang kaalaman. may malawak na kaalaman sa paksang tinatalakay. karanasan at interes at mapukaw sa sarili o sa makikinig ng talumpati.4. Kapag nakapili na ng paksa. katawan at pangwakas. . Para maging epektibo ang talumpati. Maaaring pagkunan ng mga impormasyon ay ang dating kaalaman at mga karanasan na may kinalaman sa paksa. pagbibigay din at kaugnayan (rapport) sa madla. maaari ka nang magbalangkas ng mga ideya at hatiin sa tatlong bahagi: panimula. pinapayuhan ang mananalumpati na magkaroon ng magandang personalidad. Maaari pang mapabuti ang talumpati sa paglinang ng kaisipan na kung saan nakapaloob ang mahalagang impormasyon na sumusuporta sa mga pangunahing kaisipan na inilahad sa balangkas. Pagkatapos makatipon ng mga materyales na gagamitin sa talumpati. Nanghihikayat 5. Tiwala sa sarili Mga Halimbawa ng Talumpati 1. mga awtoridad sa paksang napili. Nagbibigay galang 6. galaw. maaaring magtitipon ng mga materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon na siya namang gagamitin sa isusulat na talumpati. pagbigkas. Ano Ang Talumpati at mga Halimbawa nito? ni Jehzeel Laurente 2. mga babasahing kaugnay ng paksa. at may kasanayan sa pagtatalumpati. Dapat din tandaan ng mananalumpati ang tindig. Nagbibigay papuri 7. maging malinaw ang pananalita. Mga Halimbawa ng Talumpati ni Juan Karlo Licudine Paghahanda sa talumpati Sa pagpili ng paksa. Nagbibigay impormasyon Katangian ng magaling na mananalumpati 1. Kasanayan 3. Kaalaman 2.

 DQG NRQNOXV\RQ FRQFOXVLRQ.

%HFDXVHWKHPDLQDLPRIDWDOXPSDWLLVWRHQJDJHRUZLQRYHUWKHOLVWHQHUWRWKHVSHDNHU V VLGHLWLVLPSRUWDQWWKDWLWLVZHOOVWUDWHJL]HG 7KHSDQLPXODVKRXOGEHDWWHQWLRQJUDEELQJ3OXVLWVKRXOGLQIRUPWKHDXGLHQFHDWRQFHZKDWWKHVSHHFK LVDERXW1H[WWKHERG\RIWKHRUDWLRQVKRXOGEHGLYLGHGLQWRGLIIHUHQWSDUWV(DFKSDUWVKRXOGVXSSRUWWKH FODLPWKDW\RX UHPDNLQJLQDFOHDUZHOOWKRXJKWRIZD\/DVWO\WKHFRQFOXVLRQHQGVWKHRUDWLRQ7KXVLW LVLPSRUWDQWWKDW\RXPDNHDVWURQJHQGLQJWRUHHOLQ\RXUDXGLHQFHLQ 3DUDDQQJ3DJWDWDOXPSDWL 7KHUHDUHWKUHHZD\VLQZKLFK\RXFDQGHOLYHUDQRUDWLRQ7KHILUVWLVE\UHDGLQJLW ELQDVD.

WKHVHFRQGLV E\PHPRUL]LQJLW VLQDXOR.

DQGWKHWKLUGLVE\XVLQJDQRXWOLQH ELQDODQJNDV.

PSRUPDV\RQ . 'LIIHUHQW.LQGVRI7DOXPSDWL )LQDOO\WKHUHDUHGLIIHUHQWNLQGVRIWDOXPSDWLQDPHO\    1DJELELJD\.QIRUPDWLYH.

 1DJELELJD\$OLZ (QWHUWDLQLQJ.

 1DJELELJD\3DSXUL 3UDLVLQJ.

 1DJGDUDJGDJ.DDODPDQ (GXFDWLRQDO.

 1DJELELJD\*DODQJ *LYLQJ+RQRURU7ULEXWH.

 1DJELELJD\6LJOD %RRVWLQJ0RUDOH.

 1DQJKLKLND\DW &KDOOHQJLQJRU&DOOLQJWR$FWLRQ.

DOD\DDQ .DEDWDDQJ$UWLVWD3DUDVD7XQD\QD. /RRNLQJIRUDVDPOHRIDWDOXPSDWL"+HUHDUHDIHZRIWKHPRVWSRSXODURQHVE\)LOLSLQRDXWKRUV .DUDWXOD.DP)LOLSLQR E\&DUORV35RPXOR 3DJEDWLVD.

inilalahad ang layunin ng talumpati. . kaagapay na ang istatehiya upang kunin ang atensyon ng madla. 2. Katawan .pinagsunud-sunod sa bahaging ito ang mga makabuluhang puntos o patotoo. Panimula . QL-RVH0DULD6LVRQ 0XOLQJ0DJLQJ'DNLOD )HUGLQDQG0DUFRV y y y Mga bahagi ng talumpati 1.

Binasa . Kasanayan 3.bahaging nagbubuod o nalalagon sa talumpati. Hakbangin sa paggawa ng talumpati 1. Nakahanda ang panimula at wakas lamang.inihanda at iniayos ang pagsulat upang basahin nang malaks sa harap ng mga tagapakinig. 3. katawan at pangwakas. mga babasahing kaugnay ng paksa. mga awtoridad sa paksang napili. Pagpili ng paksa. Pagtitipon ng mga materyales. Konklusyon . 3. Nagbibigay sigla 4. Nagbibigay impormasyon Katangian ng magaling na mananalumpati 1.ang talumpati ay nahahati sa tatlong bahagi panimula. 4.kailangang suriin ang sarili kung ang paksang napili ay saklaw ang kaalaman. 2. Mga Halimbawa ng Talumpati ni Juan Karlo Licudine . Ano Ang Talumpati at mga Halimbawa nito? ni Jehzeel Laurente 2.kapag tiyak na ang paksa ng talumpati ay paghahanap ng materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon na gagamitin sa isusulat na talumpati. Paraan ng pagtatalumpati 1. Kaalaman 2. karanasan at interes.ang mananalumpati ay naghanda ng balangkas ng kanyang sasabihin. Nanghihikayat 5.dito nakapaloob ang mahalagang impormasyon na sumusuporta sa mga pangunahing kaisipan na inilahad sa balangakas. Nagbibigay aliw 2. Sinaulo . Uri ng talumpati 1. Maaaring pagkunan ng mga impormasyon ay ang dating kaalaman at mga karansan na may kinalaman sa paksa. Paglinang ng mga kaisipan. Nagbibigay galang 6. Binalangkas . 2.inihanda at sinaulo para bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. Tiwala sa sarili Mga Halimbawa ng Talumpati 1.3. Pagbabalangkas ng mga ideya. Nagdaragdag kaalaman 3. Nagbibigay papuri 7.

at may kasanayan sa pagtatalumpati. pagbibigay din at kaugnayan (rapport) sa madla. Maaari pang mapabuti ang talumpati sa paglinang ng kaisipan na kung saan nakapaloob ang mahalagang impormasyon na sumusuporta sa mga pangunahing kaisipan na inilahad sa balangkas. maaaring magtitipon ng mga materyales na gagamitin sa pagsulat ng mga impormasyon na siya namang gagamitin sa isusulat na talumpati. Maaaring pagkunan ng mga impormasyon ay ang dating kaalaman at mga karanasan na may kinalaman sa paksa.Paghahanda sa talumpati Sa pagpili ng paksa. Para maging epektibo ang talumpati. pagbigkas. maaari ka nang magbalangkas ng mga ideya at hatiin sa tatlong bahagi: panimula. maging malinaw ang pananalita. may malawak na kaalaman sa paksang tinatalakay. Pagkatapos makatipon ng mga materyales na gagamitin sa talumpati. Dapat din tandaan ng mananalumpati ang tindig. galaw. karanasan at interes at mapukaw sa sarili o sa makikinig ng talumpati. katawan at pangwakas. may mahusay na paggamit ng kumpas. maaaring suriin kung saklaw ng paksang napili ang kaalaman. mga babasahing kaugnay ng paksa. Kapag nakapili na ng paksa. mga awtoridad sa paksang napili. pinapayuhan ang mananalumpati na magkaroon ng magandang personalidad. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful