GCompris – образовни игри

Содржина
ВОВЕД ...........................................................................................................................................................3 Насоки за понудените алатки од едукативниот софтвер GCompris и нивна примена во воспитнообразовниот процес за учениците со посебни образовни потреби вклучени во редовните класови во редовните основни училишта ......................................................................................................................4 НАКУСО ЗА GCOMPRIS ПАКЕТОТ ........................................................................................................6 УПАТСТВО ЗА НАСТАВНИКОТ..............................................................................................................8 I. ОСОЗНАЈТЕ ГО СМЕТАЧОТ.........................................................................................................8 1. Табли за ракување со тастаура...................................................................................................8 2. Активности за ракување со глувче...............................................................................................10 II. ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ОТКРИВАЊЕ..................................................................................13 1. Оди до звучни активности.............................................................................................................13 2. Оди до активностите со меморија................................................................................................13 3. Оди до активностите со лавиринти..............................................................................................16 4. Оди до активностите со бои..........................................................................................................17 5. Разновидни активности.................................................................................................................18 III. МОЗГАЛКИ ..........................................................................................................................................23 IV. ПРЕМИНЕТЕ НА ЗАБАВНИТЕ АКТИВНОСТИ ..........................................................................28 V. МАТЕМАТИКА......................................................................................................................................31 1. Нумерација .....................................................................................................................................31 а. Оди до активностите со пари ..................................................................................................31 б. Останати активности од Нумерација......................................................................................33 2. Оди до активностите за пресметување........................................................................................37 а. Преминете на активности за математичка меморија против Тукс.......................................37 б. Оди до активности со меморија за математика .....................................................................40 в. Преминете на активности со јадачи на бројки.......................................................................43 г. Преминете на алгебарските активности..................................................................................44 3. Геометрија.......................................................................................................................................47 VI. ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ЧИТАЊЕ........................................................................................49 VII. ОДИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ.....................................................................53 VIII. СТРАТЕГИСКИ ИГРИ .....................................................................................................................55

2

ВОВЕД
Улогата на игрите во процесот на образование, осебно во одделенската настава е од особено значење. Игрите нудат најразновидни „реални ситуации“ кои на децата им помагаат да ги развијат вештините за решавање на проблемски ситуации, вештините за комуникација и меѓусебна соработка и на еден забавен начин да усвојуваат нови знаења. Со развојот на технологијата и нејзината се поголема интегрираност во наставниот процес, образовните софтверски пакети наоѓаат се поголема примена во наставата. Резултатите од примената се видливи веднаш, а децата не се чувствуваат дополнително оптеретени. Веќе неколку години наназад, образовниот софтвер ТулКИД е дел од одделенската настава. Успехот со кој овој софтвер се користи беше мотивација да се истражат нови образовни пакети, кои поврзани со целите од наставните програми даваат исклучителна алатка која наставниците со леснотија ќе можат секојдневно да ја користат во процесот на учење и поучување. GCompris е образовен пакет кој содржи најразлични активности кои се соодветни за децата од одделенска настава. Се работи за слободен софтвер кој претставува многу успешна алтернатива на скапите заштитени образовни апликации. GCompris нуди најразлични образовни активности започнувајќи од основните насоки за користење на сметачот, преку игрите со математичките операции, активностите со откривање, активностите со читање и пишување, па се до експерименталните активности кои ги воведуваат децата во природните науки. Со помош на УСАИД Проектот за основно образование, GCompris образовниот пакет е преведен и локализан на македонски и албански јазик со што стана достапен како дополнителна алатка во процесот на учење и поучување во одделенската настава. Апликациите во GCompris се поделени во осум основни категории: • Осознајте го сметачот • Оди до активностите со откривање • Мозгалки • Премини на забавните активности • Математика • Оди до активности со читање • Оди до експерименталните активности • Стратегиски игри Секоја категорија има свои подкатегории во кои се наоѓаат активностите. Советниците од Бирото за развој на образованието: Ајше Ајрулаи, Лилјана Самарџиска, Марија Симоновска и Гордана Јанакиевска го направија поврзувањето на секоја активност од овој пакет со целите на наставните програми од одделенска настава. Магдалена Димкова и Радмила Стојковска Алексова од „Отворете ги прозорците“ дадоа дополнителни насоки и напомени за активностите кои можат да се користат при работа со ученици со посебни потреби. Во ова упатство наставниците ќе најдат насоки кои ќе им помогнат при интегрирањето на овој пакет на образовни ИКТ активниости во наставата. Во зависност од тежинското ниво на секоја активност се покриваат цели од неколку одделенија. При описот на дел од игрите, покрај нивното поврзување со одреден наставен предмет и наставни цели, дадена е препорака за користење на истите во насока на

3

развивање на одредени способности кај учениците. Ваквите препораки се однесуваат на потенцирање на полезноста од користење на игрите во работа со ученици со посебни образовни потреби. Списокот на посочени игри не е конечен и нивната употреба ќе зависи од способностите и интересите на ученикот, како и од креативноста на наставникот.

Насоки за понудените алатки од едукативниот софтвер GCompris и нивна примена во воспитно-образовниот процес за учениците со посебни образовни потреби вклучени во редовните класови во редовните основни училишта
Во функција на стекнување одредени сознанија за понудените алатки од едукативниот софтвер GCompris, а во контекст на нивна практична примена во рамките на воспитно-образовниот процес за учениците со посебни образовни потреби вклучени во редовните класови во основнитe училишта беше пристапено кон сериозна анализа на понудениот сет алатки. Покрај спроведената анализа од аспект на нивна применливост голем број од алатките беа ,,тестирани“ со неколку корисници (деца со посебни образовни потреби) од страна на професионалците дефектолози од Центарот за асистивна технологија ,,Отворете ги прозорците“. Согласно сознанијата од спроведената анализа, реакциите на децата со посебни образовни потреби во текот од практичната апликација на понудениот сет алатки, како и евидентираните ефекти од практичната примена на истите, произлегоа одредени коментари во контекст на нивна практична примена во рамките на воспитнообразовниот процес за учениците со посебни образовни потреби вклучени во редовните класови во основните училишта. Кога говориме за ефектите од практичната примена на понудените алатки треба да истакнеме дека сетот алатки е аплициран при индивидуална работа со деца со посебни образовни потреби во просториите на „Отворете ги прозорците“, услови кои значително се разликуваат од вообичаениот воспитно-образовен контекст. Заради стекнување комплетна слика за ,,употребливоста“ и реалните позитивни ефекти од истата цениме дека е неопходно тие да се ,,тестираат“ на репрезентативен примерок во реална воспитно-образовна ситуација што всушност ќе претставуава дополнување на постојнава анализа. Основна напомена која треба да се има во вид е дека правилниот избор и соодветниот индивидуализиран пристап и начинот на примена на истите во рамките на воспитно-образовниот процес се очекува да резултира со поттикнување и/или подигање на нивото на развој на одредени способности и вештини кај учениците со посебни образовни потреби, додека пак, одреден број од алатките можат да бидат искористени како комплементарни, дополнителни, форми и методи на работа со одредени ученици со посебни образовни потреби. Кога говориме за примената на понудениот сет алатки во рамките на воспитнообразовниот процес за учениците со посебни образовни потреби треба да истакнеме неколку исклучително значајни карактеристики кои се однесуваат на планирањето и реализацијата на воспитно образовниот процес. Доколку во одделението има вклучен ученик/ученичка со посебни образовни потреби за кој родителот приложил наод и мислење од релевантна институција наставникот треба за него/неа да изготви индивидуален образовен план (ИОП) кој произлегува од општиот национален курикулум. При изготвувањето на ИОП покрај

4

наставникот треба да бидат вклучени стручните соработници од училиштето, родителот на ученикот/ученичката со посебни образовни потреби, како и дефектолог. Во случаи пак, кога во одделенито има ученик/ученичка за која наставникот и/или стручните соработници се сомневаат дека е со посебни образовни потреби треба да се побара родителот да донесе наод и мислење за сопственото дете од релевантна институција. Треба да се напомене дека родителот има право да не го прифати тој предлог. Во такви случаи треба да се направи дефектолошка дијагностика во функција на изготвување на ИОП кој ќе биде во функција на задоволување на индивидуалните специфични потреби и обезбедување специфични услови за негово/нејзино максимално развивање на актуелните потенцијали. Во зависност од видот и степенот на попреченоста ќе зависи и начинот на планирање и реализација ИОП во рамките на воспитно-образовниот процес со одреден ученик/ученичка (примена на специфични форми и методи на работа, динамика на усвојување знаења и вештини, примена на соодветни стилови на учење и сл.). Во тој контекст, а, во функција на обезбедување појдовни коментари и насоки за начинот на примената на сетот алатки со учениците со посебни образовни потреби треба да се обезбеди селективен, диференциран и строго индивидуализиран пристап (да се применува истата стратегија како при изготвувањето на ИОП). Генерално, сите ученици, а особено учениците со посебни образовни потреби најбрзо, најлесно и со задоволство учат учат низ игра. Игрите можат да бидат значајна алатка за поддршка на образовниот процес, но само ако се правилно одбрани и применети.

5

Иконите на левата страна водат кон соодветни групи на активности. Иконата маче Ве води кон активниости за осознавање на основните елементи при работа со компјутерот. меморија и друго. Прасето Ве води до експерименталните активности кои на интересен начин ги запознаваат учениците со основите на природните науки. звук. препознавање на основни облици. Со кликнување на пингвинчето се активираат активностите за откривање поврзани со бои. Кога ќе се активира софтверот. се прикажува мени за навигација.НАКУСО ЗА GCOMPRIS ПАКЕТОТ По активирањето на GCompris се отвора прозорец во кој треба да се кликне на ОК. 6 . Не се внесува ништо во делот за код.

7 . Жапчето ги води децата низ стратегиски игри кои ја развиваат логиката. враќање на главното мени. Копчињата на долниот дел на екранот се за излез од програмата. Кравичката им помага на децата полесно да се справат со читањето и пишувањето на забавен начин. за подесување на некои параметри и добивање помош за активностите. пишување и погодување. Пандата нуди многу мозгалки кои помагаат при развојот на критичкото мислење и вештините за решавање на проблемски ситуации. боење.Мечето отвора забавни активности во кои има цртање.

I Математика Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: .да ги запознае броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите.УПАТСТВО ЗА НАСТАВНИКОТ I. . за развој на визуелната перцепција. Табли за ракување со тастаура Активност: Броеви со коцка Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: .да ги запознае броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите. Ученикот/ученичката: .да може да користи букви на тастатурата. II Македонски јазик Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишувањe .да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите.да ги препознава големите печатни букви. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: III компјутер компјутерскиот систем . Активност: Едноставни букви Тема Конкретни цели Подготовка за почетно читање и пишувањe Одделение Ученикот/ученичката: . Алатка за поддршка на процесот на описменување. препознавање на кириличните букви и ориентација на тастатура. ОСОЗНАЈТЕ ГО СМЕТАЧОТ 1.да се оспособува да пишува големи и мали печатни букви.да брои до 10. Одделение Наставен предмет Математика I Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Игра за развој на основните математички поими и формирање на поим за број. . Наставен предмет Македонски јазик 8 .да може да користи цифри на тастатурата.

. Ученикот/ученичката: .Одделение I III Активност: Направете топката да отиде кај Тукс Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Математика во Ученикот/ученичката: непосредната околина и . Игра која влијае на координацијата на движењата преку истовремено притискање на Shift тастерите со двете раце. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем . Активност: Паѓачки зборови Тема Конкретни цели Почетно читање и пишувањe Ученикот/ученичката: .да се оспособува да пишува зборови. Ученикот/ученичката: .да се оспособува да пишува печатни букви. .да се потикнува да ја одредува и вербално да ја искажува положбата на предметите во однос на себе со примена на соодветна терминологија (блиску далеку).да се поттикнува да воочува секојдневниот живот и именува геометриски форми во немосредната околина (круг).да се оспособи правилно да го користи англиското писмо на ниво на изолирани лексички единици.да може да користи букви на тастатурата. .да може да ги користи тастерите Shift од тастатурата. Одделение Наставен предмет Македонски јазик II Англиски јазик IV Работа со компјутер Пишување III Запознавање со компјутерскиот систем 9 . .да одредува лево и десно во однос на себе.да се оспособува да чита зборови.

Активности за ракување со глувче Сет алатки. Одделение Наставен предмет Математика I Логичко размислување и решавање на проблеми Математика II Запознавање на околината Работа со компјутер III Броеви до дваесет.да ја одредува и вербално ја искажува положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија (горе-долу. фина моторика и разбирање на односот помеѓу движењето на глувчето и покажувачот на екранот.2. Ученикот/ученичката: .да воспостави координација помеѓу раката и очите при движење на комјутерското глувче.Ученикот/ученичката: да открива и опишува некои карактеристики на живата природа. пред-зад). . Ученикот/ученичката: . . Активност: Кликни на мене Тема Знаења и способности Математика во непосредната околина и секојдневниот живот Ученикот/ученичката: . III 10 .игри корисни за развој на визиомоторната координација.да умее да брои од 1 до 10 и наназат од 10 до 1. Собирање и одземање Јас сум дел од природата Запознавање со компјутерскиот систем Одделение Наставен предмет Природа и општество Работа со компјутер Активност: Клик на глувчето Тема Конкретни цели Одлики на животната средина Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да одредува лево и десно во однос на себе. Особено употребливи во првите фази на стекнување знаења за користење на компјутер и глувче доколку ученикот/ ученичката не поседува основни вештини за манипулирање на тастатура и глувче.да се стимулира да воочува и споредува предмети и да согледува сличности и разлики меѓу нив. Ученикот/ученичката: . блиску-далеку. над-под.да препознава и именува некои животни. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .

Активност: Кликнете и цртајте Тема Конкретни цели Математика во непосредната околина и секојдневниот живот Ученикот/ученичката: . отворена и затворена линија.да се оспособува да воочува и именува геометриски тела во непосредната околина (коцка). III Одделение II III Активност: Контролирајте го цревото Наставен Тема Конкретни цели предмет Запознавање на Јас сум дел од природата Ученикот/ученичката: околината .да воспостави координација помеѓу раката и очите при движење на комјутерското глувче.да се потикнува да воочува и именува геометриски форми во немосредната околина.. . Ученикот/ученичката: . Математика Форми во просторот. крива.да препознава и именува некои животни. .да стекне сознанија дека Јас истражувам живите суштества се поврзани со неживата природа.да развива свест за значењето на водата. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем .да се оспособува да односите меѓу нив препознава и именува права. Ученикот/ученичката: 11 Одделение Наставен предмет Математика I II Математика Форми во просторот.Одделениe Наставен предмет Запознавање на околината Работа со компјутер Активност: Поместете го глувчето Тема Конкретни цели Одлики на животната средина Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: форми во рамнината и . .да воспостави координација помеѓу раката и очите при движење на комјутерското глувче.

I Работа со компјутер III Одделение III Наставен предмет Запознавање на околината Активност: Двоен клик на глувчето Тема Конкретни цели Одлики на животната средина Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . - Одделение Наставен предмет Математика Активност: Удар од белата точка Тема Конкретни цели Математика во непосредната околина и секојдневниот живот Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: да се оспособува да воочува и именува геометриски тела во непосредната околина (топка). III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем 12 . да открива некои сличности и разлики кај животните.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.форми во рамнината и односите меѓу нив Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III да се оспособува да препознава и именува права.да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето .. Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. отворена и затворена линија.да препознава и именува некои животни (домашни и диви животни).

Може да се играат во пар и да го поттикнуваат натпреварувачкиот дух кај учениците. особено за развој на помнењето. III Работа со компјутер 2.да се запознае со начинот на свирење на одредени детски музички инструменти.да препознава звуци од природата и околината. Ученикот/ученичката: 13 III Звучни информации . ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ОТКРИВАЊЕ 1. помнењето како и аудитивната и визуелната перцепција. Ученикот/ученичката: . Одделение I Наставен предмет Музичко образование Работа со Активност: Аудио мемориска игра против Тукс Тема Конкретни цели Слушање музика Ученикот/ученичката: . Одделени е II Наставен предмет Музичко образование Музичко образование Активност: Мелодија Тема Конкретни цели Свирање на детски музички инструменти Свирање на детски музички инструменти Звучни информации Ученикот/ученичката: . Ја стимулираат аудитивната и визуелната перцепција. III Работа со компјутер Звучни информации Ученикот/ученичката: .да се запознае со можноста компјутерот да произведува звуци и шумови. Активност: Аудио мемориска игра Одделение Наставен предмет Тема Конкретни цели I Музичко Слушање музика Ученикот/ученичката: образование . Оди до активностите со меморија Активности со меморија го стимулираат развојот на когнитивните способности.да препознава звуци од природата и околината.II.да ги препознае создадените звуци од компјутерот . Ученикот/ученичката: . Оди до звучни активности Звучните активности се корисни за поттикнување на когнитивните способности.да повторува кратки мелодиски мотиви.

да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.да се запознае со видовите на собраќај.да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите. Математика Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем . Македонски јазик Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишувањe .да се оспособи да кликнува со левото копче од 14 .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се запознае со собраќајните средства за секој вид на собраќај (воз). Одделение II III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Игра на меморија со слики Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . Собраќај Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Активност: Железница Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II Запознавање на околината III III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . . со слики Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.да ги запознае броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите.компјутер - да се запознае со можноста компјутерот да произведува звуци и шумови. Одделение I II II III Активност: Игра на меморија против Тукс.

15 .глувчето.

да може да користи навигационен блок на 16 . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем . Оди до активностите со лавиринти Лавиринтските активности се игр корисни за поттикнување на способноста за ориентација во просторот со помош на стрелките на тастатурата.да може да користи навигационен блок на тастатурата. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем .да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема.3.да може да користи навигационен блок на тастатурата.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема. Активност:Лавиринт 2 Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . . .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. Активност: 3D Лавиринт Тема Конкретни цели Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . Активност:Лавиринт1 Тема Одделение Наставен предмет Математика II III Работа со компјутер Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. .да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема.

Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема. Одделение Наставен предмет Ликовно образование I Математика Логичко размислување и решавање на проблеми III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II Наставен предмет Ликовно образование Активност:Бои Тема Сликање Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да се стимулира да воочува и споредува предмети и да согледува сличности и разлики меѓу нив. Оди до активностите со бои Активности со бои се група игри корисни за развој на визуелната перцепција и когнитивните способности преку препознавање. 4. Ученикот/ученичката: .да развива осетливост за присуство на бојата на предмети во природата и уметничките дела. именување и селектирање на бои.тастатурата.да ги препознава и именува основните бои и нивните нијанси. Ученикот/ученичката: .да ги препознава и именува 17 . .да може да користи навигационен блок на тастатурата. Активност:Лавиринт 3 Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . Активност: Повторете го мозаикот Тема Знаења и способности Сликање Ученикот/ученичката: .

да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да воочува локални бои на предмети и појави во локалната средина.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да ги препознава и именува основните бои и нивните нијанси. .III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем основните бои и нивните нијанси. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем . Македонски јазик Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување . V III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем 5.да забележува различни тонови на боја во природата. . Одделение II II III Активност: Прочитајте ги имињата на боите Наставен Тема Конкретни цели предмет Ликовно Сликање Ученикот/ученичката: образование . Ученикот/ученичката: . Активност: Напредни бои Одделение Наставен предмет Ликовно образование Тема Сликање Конкретни цели Ученикот/ученичката: . . Ученикот/ученичката: .да се оспособува да чита зборови. Разновидни активности Активност: Ставки што си соодветствуваат 18 .да развива осетливост за присуство на бојата на предмети во природата и уметничките дела.да развива осетливост за присуство на бојата на предмети во природата и уметничките дела.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.

како и развивање способности за групирање на предметите според сличност. Запознавање со Ученикот/ученичката: III компјутерскиот . II Работа со компјутер Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . формирање телесна шема за поттикнување на перцепцијата. Корисни за поттикнување и развој на когнитивните способности. осознава околина и и искажува како изгледа предмет секојдневниот набљудуван од различна положба.да умее да избира објекти . живот Запознавање на околината II Математика Јас сум дел од природата Решавање на едноставна проблематична ситуација Ученикот/ученичката: .да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации.да се оспособува да набљудува. слики и систем истите да ги влече.да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. III Активност: Пронајдете ги левата и десната рака Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Математика во Ученикот/ученичката: непосредната . Ученикот/ученичката: .да воочува и опишува надворешни делови на човековото тело. Работа со компјутер Одделение II Наставен предмет Математика Активност: Довршете ја сложувалката Тема Конкретни цели Решавање на едноставна проблематична ситуација Ученикот/ученичката: .да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. Корисна игра за вежбање и утврдување на латерализацијата. Работа со компјутер 19 .да умее да избира објекти и истите систем да ги влече. пушта.Одделение Наставен предмет Математика Тема Решавање на едноставна проблематична ситуација Конкретни цели Ученикот/ученичката: . развоја на визуелната перцепција.да се оспособи да кликнува со левото систем копче од глувчето. развој на говорот. Одделение I Запознавање со Ученикот/ученичката: III компјутерскиот . пушта. Игра која ја поттикнува визуелната перцепција и ориентацијата во микро и макропросторот.

да се запознае со видовите на собраќај. III Активност: Најдете ги подробностите Тема Конкретни цели Сликање Ученикот/ученичката: . Алатката може да помогне при усвојување на имињата на одредени земји.да знае да пронајде информација од интернет за одредена цел. репродукции). Работа со компјутер Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .Одделение Наставен предмет Математика Тема Активност: Хронос Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да покажува поголема осетливост за детали.да се запознае со собраќајните средства за секој вид на собраќај (воз. авион).да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. Ученикот/ученичката: .да умее да избира објекти . Игра преку која се стекнуваат основни сознанија за положбата (лоцираноста) на одредени земји при што се поттикнува способноста за ориентација во просторот. слики. Ученикот/ученичката: .да препознава различни видови на географска карта.да ги искажува емоциите. пушта. II Запознавање на околината Работа со компјутер Работа со компјутер Решавање на проблемски ситуации Собраќај III III IV Запознавање со компјутерскиот систем Комуникација и интернет Одделение V Активности: Лоцирајте ги земјите/ Лоцирајте го регионот Наставен Тема Конкретни цели предмет Природни Ориентација на Ученикот/ученичката: науки земјата .да умее да избира објекти. .да се оспособува за утврдување на логичната поврзаност на настаните. слики и систем истите да ги влече. . слики и истите да ги влече. мислењето и впечатоците од набљудувани дела (цртежи. Одделение Наставен предмет Ликовно образование V II Математика Решавање на едноставна проблематична ситуација 20 . Ученикот/ученичката: . пушта. Ученикот/ученичката: .

минути и секунди) со часовник. пушта. утро. вечер.да се оспособува да подредува и внесува податоци со симболи. може да ја поттикне ориентацијата за одреден временски период преку стекнување стекнување на поимите: час. Одделени е II Наставен предмет Математика Активност: Табела со двоен внес Тема Конкретни цели Решавање на едноставна проблематична ситуација Работа со податоци Ученикот/ученичката: . продолжување на времето на насоченото внимание.да умее да избира објекти . Активност: Алгоритам Тема Наставен предмет Математика Одделение Наставен Конкретни цели 21 . пладне. а може да влијае на поттикнувањето на истрајноста при работата. Моше да стекната претстава за одреден временски период. Ги поттикнува когнитивните способности и делува врз развојот и вежбањето на математичките вештини.да чита часовник и да мери IV време (во часови. редоследот на предметите според нивниот вид и број. Активност: Часовник за учење Тема Конкретни цели Мерење Одделение Ученикот/ученичката: .да умее да избира објекти . Игра преку која се открива редот.да се оспособува за читање и III мерење на времето (во часови и минути) со часовник. минута. Математика Мерење Ученикот/ученичката: . III слики и истите да ги влече.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . слики и истите да ги влече.да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. слики и систем истите да ги влече. пушта. Игра преку која учениците ќе се запознаат со часовникот и ќе стекнат знаење за негово правилно користење. Ученикот/ученичката: . Најдете ги подробностите – го поттикнува развојот на визуелната перцепција. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем .да умее да избира објекти . пушта. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: III компјутер компјутерскиот .

да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем .предмет Математика I Работа со компјутер III Решавање на едноставна Ученикот/ученичката: проблематична ситуација .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. 22 .

Активност: Сложете ја сложувалката Тема Конкретни цели Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем . Ученикот/ученичката: . круг. Активност: Танграм Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации .да се оспособува да да опишува предмети. мислењето и впечатоците од набљудувани дела Одделение Наставен предмет Математика II Математика III. доживеани настани и настани според слики. суштества.да се оспособи да прави фигури по дадена шема.да ги препознава. IV Македонски јазик III V Ликовно образование Сликање 23 .III. односите меѓу нив идентификува и именува геометриските фигури: триаголник. пушта. МОЗГАЛКИ Игри корисни за поттикнување на визуелната перцепција.да умее да избира објекти . задржување и насочување на вниманието на одредени објекти. слики и истите да ги влече. како и стимулирање на когнитивните способности. развивање на способноста ориентација во простор.да ги искажува емоциите. Форми во просторот.да се оспособува да раскажува видени. Изразување и творење Ученикот/ученичката: . квадрат и правоаголник. Ученикот/ученичката: форми во рамнината и .да се оспособи да пронајде логичност и подреденост на елементи од сложувалка. . содржини од слики. Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика.

Ученикот/ученичката: . Одделение Наставен предмет Математика Активност: Играта лизгачки блок Тема Конкретни цели Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . пушта. слики и истите да ги влече. слики. пушта. предзад. внатре-надвор. се допира).да умее да избира објекти .да покажува поголема осетливост за детали. Форми во просторот. доживеани настани и настани според слики.да се оспособува да да опишува предмети.да се оспособува да решава едноставни ситуации.да ја одреди и вербално да је односите меѓу нив искаже положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија (горе-долу. слики и истите да ги влече. . над-под.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем (цртежи. Ученикот/ученичката: форми во рамнината и . репродукции). Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем . суштества.да се оспособува да раскажува видени.да умее да избира објекти . Активност: Фото ловец Тема Конкретни цели Логично размислување и решавање на проблеми Изразување и творење Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето II III Работа со компјутер Одделение Наставен предмет Математика I Македонски јазик III III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Активност: Изградете го истиот модел 24 . . содржини од слики. Ученикот/ученичката: .да се стимулира да воочува и споредува предмети и да согледува сличности и разлики меѓу нив.

.да ги именува и да ги пронајде копчињата од блокот на симболи. Ученикот/ученичката: . „ =“.да се оспособува за читање податоци од сликовити прикази. Сликање Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II Наставен предмет Математика Математика Активност: Поедноставена Ханојска кула Тема Конкретни цели Решавање на Ученикот/ученичката: проблемски . слики и систем истите да ги влече. II III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III Наставен предмет Ликовно образование Работа со компјутер Тема Активност: Супер ум Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да умее да избира објекти . Ученикот/ученичката: . I Работа со компјутер III Одделение II Наставен предмет Математика 25 .да може да користи навигационен блок на тастатурата и копчето шифт.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.Одделение Наставен предмет Математика Тема Решавање на проблемски ситуации Форми во просторот.да ги препознава и именува основните бои и нивните нијанси. над-под. „<“. .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.да ја одреди и вербално да је искаже положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија (горе-долу. пушта. Ученикот/ученичката: . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .да се оспособува да решава ситуации едноставни проблемски ситуации. пред-зад. Активност: Ханојска кула Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Ученикот/ученичката: . се допира). форми во рамнината и односите меѓу нив Работа со податоци Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да ги препознава симболите „>“.да се оспособува да решава едноставни ситуации. Природни броеви до Ученикот/ученичката: 10 . Ученикот/ученичката: .

IV Наставен предмет Математика Математика Активност: Светлата изгасени Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Ученикот/ученичката: . форми во рамнината и односите меѓу нив Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика. слики и истите да ги влече.III.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. Ученикот/ученичката: . II III.да се оспособува да решава проблемски ситуации. Додатна настава за ученици кои имаат 26 . Ученикот/ученичката: . Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика.да се оспособува да одредува претходник и следбеник. круг и квадрат. Одделение I Активност: Судоку. Ученикот/ученичката: .да ги препознава.да ги запознае броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите. внесете уникатни симболи во квадратот Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Природни броеви до Ученикот/ученичката: 10 .да умее да избира објекти .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да умее да избира објекти и истите да ги влече. Ученикот/ученичката: . IV III Математика Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика. пушта. идентификува и именува геометриските фигури: триаголник. IV III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III. IV III Математика Работа со компјутер Одделение II Наставен предмет Математика Математика Активност: Играта петнаесет Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Собирање и одземање до 100 Додатна настава да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. пушта. Математика Решавање на проблемски ситуации Форми во просторот. - III Математика III.

27 .зголемен интерес за математика. III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.

блиску“ и ..да се оспособува да ги применува интерпункциските знаци при пишувањето. честитка и разгледница. IV III Запознавање со компјутерскиот систем Одделение Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . Игра за поттикнување на когнитивните способности и утврдување на поимите и претставите за . .далеку“. .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да совладува елементи од фудбалот.IV. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем . ПРЕМИНЕТЕ НА ЗАБАВНИТЕ АКТИВНОСТИ Одделение Наставен предмет Физичко образование Работа со компјутер Активност: Игра Фудбал Тема Фудбал Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да ја знае функциајата на интерпункциските знаци и правилно да ги применува при читањето и пишувањето. Активност: Напиши текст Тема Конкретни цели Изразување и творење Јазик Ученикот/ученичката: . Наставен предмет Ликовно образование Активност: Шестоаголник Тема Сликање Конкретни цели Одделение Наставен предмет Македонски јазик II Македонски јазик Изразување и творење Јазик III 28 . ..да се оспособи да кликнува III со левото копче од глувчето.да пишува состав.да составува правилно реченица и правилно да ги подредува зборовите во реченица.да ги препознава и именува II основните бои и нивните нијанси.да се оспособува да пишува честитки. Ученикот/ученичката: .

. да го знае значењето на курсерот и да го управува со навигациониот блок на тастатурата. да корегира сопствен текст со додавање и одземање на одредени симболи. 29 .да препишува кратки текстови или делови од текстови (од латиница на латиница. празници и друго. од латиница на кирилица). .самостојно да составува текстови. да се оспособи да даде боја.да пишува кратки текстови со почитување на правописот на македонскиот стандарден јазик. да се оспособува за користење на тастатурата при создавање на одделни букви и цели зборови. да се оспособува да открива тастери со букви од македонската азбука при македонска подршка на тастатурата.Македонски јазик Изразување и творење Јазик IV Македонски јазик V Македонски јазик за учениците од другите заедници Работа со компјутер Изразување и творење Јазик Писмено изразување Текстуални информации V III Ученикот/ученичката: . институции. Ученикот/ученичката: .стил на буквите од текстот. да знае да го користи тастерот shift за добивање на голема буква. од кирилица на латиница. да го познава текстуалниот курсер.правилно да ги применува скратениците во текст.да ги усвојува правописните правила за пишување на сопствените именки за сложени географски имиња. Ученикот/ученичката: . да внесува краток текст преку тастатура. големина.да составува писмен текст по зададена тема. списанија. . адреси. Ученикот/ученичката: да се оспособува да внесува симболи преку тастатурата.

идентификува и именува геометриски фигури: триаголник.да составува текст по зададена тема. . означи и печати текстуални документи.да умее да напише текст и да вметне апликација која заменува збор во решеницата. Математика III Форми во рамнина Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да користи компјутер за изработка на дизајн. Особено корисна активност за ученици кои се во фаза на описменување или се описменети. Игра преку која активноста пишување може да биде позабавна и поинтересна. . Математика Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да бара и реализира различни варијанти на графичко Одделение V II Математика IV Геометриски фигури во рамнина IV Ликовно образование Работа со компјутер Дизајн и визуелни комуникации Комбинирање на информации III IV Работа со компјутер Графички анимации комбинирање на информации 30 . Ученикот/ученичката: .да знае како да избера илустрација и да ја зачува. квадрат и правоаголник. точка и одсечка. Одлична за надополнување на часовите по македонски јазик и вежбање на ориентацијата на тастатура.да се оспособува и означува права.да знае да сочува.да препознава.да може од зачувани страници да создадва сликовница.да знае да вклучува подршка за работа на латиница и кирилица. Активности: Нацртајте цртеж или анимација/ Tuxpaint Наставен Тема Конкретни цели предмет Македонски јазик Изразување и Ученикот/ученичката: творење .да воочи дека низ една точка може да се нацртаат бесконечно многу прави и дека низ две точки може да се нацрта само една права.да се оспособува дса препознава искршена линија и да го објаснува начинот на нејзиното формирање. . круг. Ученикот/ученичката: . . но потешко користат молив и тетратка.

да употребува монети од 1 и 2 и книжни пари од 5 . . Оди до активностите со пари Активност: Пари Наставен Тема предмет Математика Броеви до 20.да се оспособува да 31 II III Математика Собирање и одземање до 100 ` Мерење .да се оспособи да собира двоцифрени броеви во ред. Корисна игра за примена во текот на часот особено за хиперактивни ученици. V. 1.уредување на различни елементи. Корисна за ученици кои не можат да цртаат на стандарден начин. .да се оспособи да собира до 10. Забавна активност за поттикнување на креативноста на учениците. . стекнување знаења за ред и редослед и изведување на основните математички операции. наставникот треба да ја креира групата на корисници користејќи го делот за администрација на GCompris. . Ученикот/ученичката: . 20 и 50 Тукс денари и да изкажува вредност на предметите со кој често се среќава изразено во денари. графика и разновидност на бои во различни варијанти.да се оспособи да решава проблеми од секојдневниот живот. 10.да создава графички проекти со користење на простор. МАТЕМАТИКА Група од игри која ќе ги поддржи учениците во формирање на поим за број. Активност: разговарајте и цртајте со вашите пријатели Оваа активност овозможува меѓусебна комуникација на корисници на локална мрежа. Собирање и одземање Мерење Одделение Конкретни цели Ученикот/ученичката: . Нуди можност за изразување на емоции и претставување на настани со помош на цртеж. . Нумерација а. За да може да се користи оваа активност. Ги стимулира когнитивните способности на поинтересен и поприфатлив начин.да се оспособи да групира три или повеќе собироци.

Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Одделение III III Активност: Вратете му го кусурот на Тукс Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Собирање и одземање до Ученикот/ученичката: 100 . . Активност: Пари Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика или за талентирани ученици. VI.да се оспособува да одзема едноцифрен од двоцифрен број со премин.да се оспособи да собира двоцифрени и едноцифрени броеви со премин. V Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение VI. V Активност: Вратете му го кусурот на Тукс.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособи да решава Мерење пробелми од секојдневниот живот. .да се оспособи да групира три или повеќе собироци. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем . . вклучително и дените Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за 32 .да се оспособува да искажува вредност на предметот со кои често се среќава изразено во денари (до 100 ден).III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем искажува вредност на предметот со кои често се среќава изразено во денари (100 ден). Ученикот/ученичката: .

Одделение I Наставен предмет Математика Математика Активност: Избројте ги предметите Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Работа со податоци Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да ги запознава броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да ги запознава броевите од 1 до 10 и прпознавање на цифрите. Ученикот/ученичката: . подредува и внесува податоци со симболи.математика или за талентирани ученици.да се оспособува да собира.да ги запознава броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите.да може да користи симболи и цифри на тастатурата. III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Останати активности од Нумерација Активност: Броеви со пар коцки Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . 33 . б.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да собира до 10. II Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение I Наставен предмет Математика Активност: Избројте ги предметите Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: . Одделение II Наставен предмет Математика Работа со компјутер IV Одделение I III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Игра на меморија со набројување Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да може да користи симболи и цифри на тастатурата.

Одделение Наставен предмет Математика Активност: Шапка на волшебникот (собирање) Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Логичко размислување и решавање на проблеми Ученикот/ученичката: .4.да се оспособи да собира до 10.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .да брои до 10.да се оспособува да ги чита броевите 1. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да собира до 10. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.6. I II III Математика Работа со компјутер Броеви до 20 собирање и одземање Запознавање со компјутерскиот систем 34 .Математика II Работа со компјутер Броеви до 20 собирање и одземање Запознавање со компјутерскиот систем III Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .2.да се потикнува за класификација (групирање) на предметите и појавите според карактеристичните својства Ученикот/ученичката: .9 и 10.5.3.7.8.

Одделение Наставен предмет Математика Активност: Шапка на волшебникот (одземање) Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Логичко размислување и решавање на проблеми Ученикот/ученичката: .да се поттикнува за проценување и споредување на брзината на два предмети во движење (бавно-брзо).да брои до 10.3. Ученикот/ученичката: .7.да се потикнува за класификација (групирање) на предметите и појавите според карактеристичните својства.да брои до 10. пред-зад). Ученикот/ученичката: .9 и 10. Ученикот/ученичката: . I II III Математика Работа со компјутер Броеви до 20 собирање и одземање Запознавање со компјутерскиот систем Одделение Наставен предмет Математика Активност: Броеви во редослед Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: .6.да ги запознава броевите од 1 до 10 и прпознавање на цифрите.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособи да одзема до 10. над-под. Ученикот/ученичката: . .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да ја одреди и вербално да ја искаже положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветн терминологија (горе-доле. I Проценување и мерење Математика Форми во просторот. Ученикот/ученичката: . блиску-далеку. форми во рамнинаи односите меѓу нив II Броеви до 20 собирање и одземање III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем 35 .5. Ученикот/ученичката: .4. . Ученикот/ученичката: .2.да се оспособува да ги чита броевите 1.8.да се поттикнува за проценување на оддалеченоста меѓу себе и конкретниот предмет (блиску – далеку). .да ги препознае и применува редните броеви до 10.

. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот .да чита и запишува броеви до 1000.да се оспособува да споредува броеви до 100. . Ученикот/ученичката: .да се оспособува да чита и пишува броеви до 100.да се оспособува да ги чита броевите до 100. Ученикот/ученичката: . Активност: Погодете број Тема Конкретни цели Собирање и одземање до 100 Ученикот/ученичката: .да умее да брои од 1 до 20 и наназад од 20 до 1.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето III III Работа со компјутер 36 . Ученикот/ученичката: .да го познава текстуалниот курсoр.Одделение II III Активност: Вежбајте одземање преку забавна игра Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање . Ученикот/ученичката: .да споредува броеви до 1000. . Одделение Наставен предмет Математика III Математика IV Работа со компјутер Броеви до 1000 Собирање и одземање до 1000 Текстуални информации III Одделение II Наставен предмет Математика Математика Активност: Нацртајте број Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Броеви до 100 Собирање и одземање до 100 Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето.да се оспособува да внесува симболи преку тастатура.да се оспособува да ги чита броевите до 20.

Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот .да собира едноцифрен и двоцифрен број.да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број. .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: Одделение II III III Одделение II III III Одделение II III III 37 .да се оспособи да собира броеви до 20. .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето.да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број. Оди до активностите за пресметување а. Преминете на активности за математичка меморија против Тукс Активност: Игра на меморија против Тукс со собирање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот .да се оспособи да одзема броеви до 20.да собира едноцифрен и двоцифрен број. Активност: Игра на меморија против Тукс со собирање и одземање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број. .да се оспособи да одзема до 100 едноцифрен од двоцифрен број.2.да се оспособи да собира броеви до 20.да се оспособи да одзема броеви до 20. . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . Активност: Игра на меморија против Тукс со одземање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .

. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот .да до одреди производот кога едниот множител е 0. односно со премин.компјутер компјутерскиот систем - да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин.да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10. . Активност: Игра на меморија против Тукс со делење Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 .да го одреди количникот кога делителот е 1. . Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: Одделение III IV III Одделение III IV 38 .да се оспособи да множи со броевите до 100 броевите од 1 до 10. Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 . Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 .да до одреди производ на даден број со 1.да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10. Активност: Игра на меморија против Тукс со множење и делење Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Ученикот/ученичката: Множење и делење на . .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Одделение III IV III Активност: Игра на меморија против Тукс со множење Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 .да до одреди количникот кога деленикот е 0.да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10.да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот .

. . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да до одреди производ на даден број со 1.да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10.да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот.да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број. . односно со премин.да се оспособи да одзема броеви до броевите до 100 20.броевите до 1000 III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин. Ученикот/ученичката: .да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број. .да собира едноцифрен и двоцифрен броевите до 1000 број. .да до одреди производот кога едниот множител е 0.да одреди количник на број со 39 . Множење и делење на .да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10.да до одреди производот кога едниот множител е 0.да до одреди количникот кога деленикот е 0. . . односно со премин.да го одреди количникот кога делителот е 1. .да го одреди количникот кога делителот е 1.да до одреди производ на даден број со 1.да до одреди количникот кога деленикот е 0. . .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Множење и делење на . . - Одделение III IV Активност: Игра на меморија против Тукс со сите операции Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да се оспособи да собира броеви до до 100 20. . . .да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин.

да собира едноцифрен и двоцифрен број. Ученикот/ученичката: .да собира двоцифрен и едноцифрен број. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број. Ученикот/ученичката: .да собира едноцифрен и двоцифрен 40 . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . б. .да се оспособи да одзема броеви до 20.да се оспособи да собира броеви до 20. . III III Работа со компјутер Одделение II III Активност: Игра на меморија со собирање и одземање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособи да собира броеви до 20.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособи да одзема броеви до 20.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број. Одделение II Наставен предмет Математика Математика III Работа со компјутер III Одделение II Наставен предмет Математика Математика Активност: Игра на меморија со одземање Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Броеви до 100 Собирање и одземање до 100 Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . Оди до активности со меморија за математика Активност: Игра на меморија со собирање Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Броеви до 100 Собирање и одземање до 100 Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .

Ученикот/ученичката: . . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .да до одреди количникот кога деленикот е 0.да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10 Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 .да го одреди количникот кога делителот е 1. . односно со премин. .да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем број. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето Одделение III Наставен предмет Математика Математика Активност: Игра на меморија со множење Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 . .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Активност: Игра на меморија со делење Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 .да до одреди производот кога едниот множител е 0.да се оспособи да множи со 41 . IV III Работа со компјутер Одделение III Наставен предмет Математика Математика IV III Работа со компјутер Одделение III Активност: Игра на меморија со множење и делење Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Ученикот/ученичката: Множење и делење на .да до одреди производ на даден број со 1.да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето.да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број. .да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10 Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 .

да се оспособи да собира броеви до до 100 20.да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10.да собира едницифрен и двоцифрен броевите до 100 број. Множење и делење на . . .да до одреди количникот кога деленикот е 0.да до одреди производот кога едниот множител е 0. . Множење и делење на . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10. . Броеви до 1000 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да го одреди количникот кога 42 Одделение Наставен предмет Математика III IV Математика . односно со премин. . . . .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето.да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10. .да се оспособи да одзема броеви до броевите до 100 20. . . Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 . Активност: Игра на меморија со сите операции Тема Конкретни цели Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да го одреди количникот кога делителот е 1. . односно со премин.броевите до 100 Математика IV III Работа со компјутер броевите од 1 до 10.да собира двоцифрен и едноцифрен до 1000 број.да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број.да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин.да до одреди производ на даден број со 1.да до одреди производот кога едниот множител е 0.да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин. .да до одреди производ на даден број со 1.да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот.

43 . цифри и навигациониот блок од тастаура. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . .. Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 . II Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение III III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Броеви деливи со .да се оспособи да ги споредува броевите до 20. Одделение Наставен предмет Математика II Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение Наставен предмет Математика Активност: Јадачи на броеви за нееднаквост Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Ученикот/ученичката: .да до одреди количникот кога деленикот е 0. Ученикот/ученичката: . .да може да користи симболи. Ученикот/ученичката: . цифри систем и навигациониот блок од тастаура.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем делителот е 1. в.да може да користи симболи.да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е деливо со делителот. .да се оспособи да собира броеви до 20.да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособи да ги споредува броевите до 20.. Преминете на активности со јадачи на бројки Активност: Јадачи на бројки за еднаквост Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . . цифри и навигациониот блок од тастатура.да може да користи симболи.да се оспособи да собира броеви до 20.

да се оспособи да одзема броеви до 20.да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето. Преминете на алгебарските активности Активност: Вежбајте ја операцијата собирање Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Броеви до 100 Собирање и одземање до 100 Ученикот/ученичката: . цифри систем и навигациониот блок од тастатура. .да собира двоцифрен и едноцифрен број. IV.да се оспособи да дели со броевите од 1 до100.да собира едноцифрен и двоцифрен број.Одделение III III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Со кој број се дели дадениот број Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 . Одделение Наставен предмет Математика III .да може да користи симболи. Активност: Јадачи на прости броеви Тема Конкретни цели Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика или за талентирани ученици. V Работа со компјутер III г. Ученикот/ученичката: . Одделение II Наставен предмет Математика Математика III III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III Активност: Вежбајте ја операцијата за одземање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање .да се оспособи да одзема 44 . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да може да користи симболи. цифри и навигациониот блок од тастатура. Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да се оспособи да собира броеви до 20. Ученикот/ученичката: .

III Активност: Пронајдете ја низата од точни операции што соодвествуваат на дадениот одговор Одделение Наставен Тема Конкретни цели предмет III Математика Броеви до 100.да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број.да се оспособи да собира броеви до 20.да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број. . . Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број. Ученикот/ученичката: .да собира трицифрен и двоцифрен до 1000 број. .да одзема двоцифрен од трицифрен број. . Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . Одделение III III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Вежбајте ја операцијата множење Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . Множење и делење на Ученикот/ученичката: 45 .да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10.да собира трицифрен и едноцифрен број.да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето. IV Математика Броеви до 1000. Одделение II III Активност: Вежбајте собирање на броевите на метата Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање . .да собира едноцифрен и двоцифрен број.да се оспособи да кликнува со систем левото и десното копче од глувчето.да собира едноцифрен и двоцифрен број. Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето. Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .III Работа со компјутер до 100 Запознавање со компјутерскиот систем едноцифрен од двоцифрен број.

Ученикот/ученичката: .да го одреди количникот кога делителот е 1. . односно со премин. Ученикот/ученичката: . . Ученикот/ученичката: . .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број.да собира броеви до 10 000. .да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето. II Броеви до 100.да умее да избира објекти.броевите до 1000 III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин. . . Ученикот/ученичката: . зачува. Ученикот/ученичката: .да го одреди количникот кога деленикот е 0.да го одреди производот на даден број со 1. Собирање и одземање до 100 Математика III Работа со компјутер Мерење III Запознавање со компјутерскиот систем Активност: Поставете ја вагата во рамнотежа (со пресметување во мерки за маса) Одделение Наставен Тема Конкретни цели предмет V Математика Броеви до 1000 000 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да собира двоцифрен и едноцифрен број.да се оспособи да собира броеви до 20.да се оспособи да мери маса во килограми со помош на вага. пушта. - Одделение Наставен предмет Математика Активност: Поставете ја вагата во рамнотежа Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Мерење Ученикот/ученичката: . слики и истите да ги влече.да собира едноцифрен и двоцифрен број.да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот. 46 .да се оспособи да врши процена на маса во килограми и со мерење да ја проверува својата процена.да го одреди производот кога едниот множител е 0. .

зачува.да се оспособува да препознава искршена линија и да го објаснува начинот на нејзиното формирање. слики и истите да ги влече. Математика Форми во рамнина Ученикот/ученичката: . .Математика IV до 1 000 000 Мерење Ученикот/ученичката: .да препознава. Работа со Комбинирање на Ученикот/ученичката: компјутер информации .да се оспособи да врши процена на маса во килограми и декаграми и со мерење да ја проверува својата процена. идентификува и именува геометриски фигури: триаголник. Геометрија Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение V II III IV IV III Активност: Едноставна алатка за векторско цртање Наставен Тема Конкретни цели предмет Македонски јазик Изразување и Ученикот/ученичката: творење . пушта.да воочи дека низ една точка може да се нацртаат бесконечно многу прави и дека низ две точки може да се нацрта само една права. Ученикот/ученичката: . .точка и отсечка. Математика Геометриски фигури Ученикот/ученичката: во рамнина .да користи компјутер за изработка на дизајн.да може од зачувани страници 47 . - Математика V Работа со компјутер 3. круг. квадрат и правоаголник. Математика Ученикот/ученичката: .да се оспособува и означува права.да умее да избира објекти. Ликовно Дизајн и визуелни Ученикот/ученичката: образование комуникации . Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика или за талентирани ученици.да умее да напише текст и да вметне апликација која заменува збор.да составува писмен текст по зададена тема.

. Ученикот/ученичката: . големини.да користи компјутер за изработка на дизајн.да знае како да избере илустрација и да ја зачува. Ученикот/ученичката: .да бара и реализира различни варијанти на графичко уредување на различни елементи. V IV Одделение V Активност: Повторете ја дадената ставка со ефект огледало Наставен Тема Конкретни цели предмет Техничко Графичка Ученикот/ученичката: образование комуницирање .да перцепира разновидност на облици.да осознае за можностите за цртање на компјутер. . симетрија и асиметрија во природата.да се оспособи да користи компјутер за цртање на едноставнитехнички цртежи.да се оспособи да користи компјутер за цртање на едноставни технички цртежи. графика и разновидност на бои во различни варијанти. Ученикот/ученичката: . . Ликовно образование Дизајн и визуелни комуникации Цртање Ученикот/ученичката: . Одделение IV IV Наставен предмет Техничко образование Ликовно образование Техничко образование Работа со компјутер Активност: Повторете ја дадената ставка Тема Конкретни цели Графичка писменост Дизајн и визуелни комуникации Графичка комуницирање Графички анимации комбинирање на информации Ученикот/ученичката: .да создава графички проекти со користење на простор. графика и разновидност на бои во различни варијанти.Работа со компјутер IV Графички анимации комбинирање на информации да создадва сликовница.да создава графички проекти со користење на простор.да создава графички проекти со IV IV Работа со компјутер Графички анимации комбинирање на 48 . форми. Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да користи компјутер за изработка на дизајн.

да се поттикне кон разликување и правилно изговарање на гласовите. ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ЧИТАЊЕ Група на игри корисни во фаза на описменување. Одделение Наставен предмет Македонски јазик I II Јазик III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III Активност: Игра на меморија збор-број Наставен Тема Конкретни цели предмет Македонски јазик Јазик Ученикот/ученичката: . графика и разновидност на бои во различни варијанти.да се оспособува да ги разликува гласовите и правилно да ги употребува.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Ученикот/ученичката: .информации користење на простор.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Ученикот/ученичката: . VI. Ја поттикнуваат визуелната и аудитивната перцепција и ги стимулираат когнитивните способности и позитивно делуваат врз развој на говор.да се оспособи за визуелно препознавање на големите печатни букви.да го усвојува поимот за глас како дел од зборот. Активност: Вежба за хоризонтално читање Тема Конкретни цели Читање Ученикот/ученичката: 49 Одделение IV Наставен предмет Англиски јазик . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот . Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . Интересен начин за препознавање на букви и поими. Активност: Кликни на буква Тема Конкретни цели Слушање и говорење Подготовка за почетно читање и пишување Македонски јазик Почетно читање и пишување Ученикот/ученичката: .да се оспособува правилно да ги изговара и да ги пишува со букви броевите до 20. .да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите.

растенија. Ученикот/ученичката: . суштества.да ги препознава буквите на македонското кирилско писмо. Ученикот/ученичката: .да може да ја меморира графичката слика на зборови и изолирани реченици на ниво на претходно усвоени усни модели. Ученикот/ученичката: . да ги поврзува со соодветните гласови и да ги поврзува во зборови. . II Македонски јазик за учениците од другите заедници IV Почетно читање и пишување III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II Наставен предмет Македонски јазик Активност: Вежбање на читање Тема Конкретни цели Јазик Ученикот/ученичката: .да може да ја меморира графичката слика на зборови и изолирани реченици на ниво на претходно усвоени усни модели. Ученикот/ученичката: . . - Одделение Наставен предмет Англиски јазик Активност: Вежба за вертикално читање Тема Конкретни цели Читање Ученикот/ученичката: .да го усвои поимот за именка и да ги 50 .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособува да чита и да пишува зборови и текст со печатни букви на кирилица.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособува да именува лица.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем да може да ја меморира графичката слика на зборови и изолирани реченици на ниво на претходно усвоени усни модели. IV Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение Наставен предмет Македонски јазик Активност: Испуштена буква Тема Конкретни цели Читање Ученикот/ученичката: . предмети и појави.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.

да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. . растенија. предметите. суштества.да се оспособува да именува лица. предметите. суштества. предмети и животни. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . растенијата и животните.да се оспособува да чита зборови . Изразување и творење Ученикот/ученичката: .да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија. Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување . Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување . растенијата и животните . Јазик Ученикот/ученичката: . Јазик Ученикот/ученичката: .препознава имињата на луѓето. предметите.да го усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето. предмети и појави. III Работа со компјутер Одделение Наставен предмет Македонски јазик II Турски јазик II II Српски јазик 51 . . растенија.да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија.да го усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето. предмети и појави.да се оспособува да именува лица. растенија.да се оспособува да чита зборови. суштества. растенијата и животните. предмети и животни.да се оспособува да именува лица.да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија. Изразување и творење Ученикот/ученичката: . Активност: Име на сликата Тема Конкретни цели Јазик Ученикот/ученичката: . предмети и појави. Изразување и творење Ученикот/ученичката: . предмети и животни.да се оспособува да чита зборови. Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување .

Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .Англиски јазик IV даго усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето. зачува. - III Работа со компјутер Одделение Наставен предмет Македонски јазик Активност: Класичната игра Бесилка Тема Конкретни цели Почетно читање и пишување Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . предметите.да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија. растенијата и животните. предмети и животни.да се оспособува да чита зборови . Изразување и творење Ученикот/ученичката: . II Работа со компјутер III 52 . Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување . Ученикот/ученичката: .да може да ја меморира графичката слика на зборови и изолирани реченици на ниво на претходно усвоени усни модели.да умее да избира објекти.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособува та пишува печатни букви.да се оспособува да чита зборови. . Читање Ученикот/ученичката: . пушта. слики и истите да ги влече.

која е неопходна за живиот свет.да се запознае со собраќајните средства за секој вид на собраќај.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Запознавње на Собраќај Ученикот/ученичката: околината . III Запознавање со компјутерскиот систем Одделение III III Активност:Оперирајте со затворачот на каналот Наставен Тема Конкретни цели предмет Запознавње на Ја истражувам Ученикот/ученичката: околината природата .VII.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да може да го користи навигациониот блок на тастатурата. Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да набројува извори на енергија 53 . Активност: Научете нешто за електричниот систем заснован на обновлива енергија Одделение Наставен Тема Конкретни цели предмет V Природни науки Материја и енергија Ученикот/ученичката: на земјата . III Одделение IV III Активност:Научете за кружното движење на водата Наставен Тема Конкретни цели предмет Запознавње на Планетата земја е Ученикот/ученичката: околината променлив систем . .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да осознае за движењето на воздухот (ветер). ОДИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ Одделение III Наставен предмет Запознавње на околината Запознавње на околината Работа со компјутер III Активност: Падобранец Тема Конкретни цели Ја истражувам природата Собраќај Ученикот/ученичката: .да разбере дека поголемиот дел од планетата е покриен со вода. Ученикот/ученичката: .да ги продлабочува стекнантите знаења за водата. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот .да се запознае со собраќајните средства за секој вид на собраќај.

Природни науки V III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем (сонце. . Ученикот/ученичката: Запознавање со 54 . Одделение Наставен предмет Природни науки Активност: Електрицитет Тема Конкретни цели Материја и енергија на земјата Ученикот/ученичката: . воздух. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . Ученикот/ученичката: . .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да црта. Активност: Морска трка (Еден играч) Тема Конкретни цели Геометриски фигури во рамнина Ученикот/ученичката: . вода. . именува и означува агол.Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за природни науки или за талентирани ученици. органски материи).да стекне сознание дека енергијата може да се претвора од еден во друг облик и да се зачува. Ученикот/ученичката: . V Природни науки V Техничко образование V Работа со компјутер Конструктивно творештво III Запознавање со компјутерскиот систем Одделение V III Одделение IV IV III Наставен предмет Природни науки Работа со компјутер Наставен предмет Математика Математика Работа со Активност: Управувајте со подморница Тема Конкретни цели Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за природни науки или за талентирани ученици.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Ученикот/ученичката: . Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика или за талентирани ученици.да стекне сознание дека енергијата може да се претвора од еден во друг облик и да се зачува.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за природни науки или за талентирани ученици.да се оспособува да конструира едноставни модели или макети од конструкторски материјали по сопствена идеја.

да може да користи симболи.да може да користи симболи. Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем VIII.да може да користи симболи.компјутер компјутерскиот систем - да може да користи симболи цифри и навигациониот блок на тастатурата. III Одделение II Наставен предмет Математика Тема Активност: Бар игра Конкретни цели Ученикот/ученичката: . цифри и навигациониот блок на тастатурата. СТРАТЕГИСКИ ИГРИ Одделение II Работа со компјутер Наставен предмет Математика Тема Активност: Поврзи 4 Конкретни цели Ученикот/ученичката: . цифри и навигациониот блок на тастатурата. именува и означува агол.да се оспособува да решава 55 Решавање на проблемски ситуации . . цифри и навигациониот блок на тастатурата.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика или за талентирани ученици.да црта. Ученикот/ученичката: . Одделение IV IV Наставен предмет Математика Математика Активност: Морска трка (2 играчи) Тема Конкретни цели Геометриски фигури во рамнина Ученикот/ученичката: . Решавање на проблемски ситуации Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение II Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Поврзи 4 (2 играчи) Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .

III Одделение II Активност: Учење шах (вежбање шах земете му ги пешаците на сметачот) Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Решавање на Ученикот/ученичката: проблемски ситуации . III.Работа со компјутер III Запознавање со компјутерскиот систем едноставни проблемски ситуации. слики и истите да ги влече. IV Активност: Учење шах (играјте шах протв сметачот во режим за изучување) Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Решавање на Ученикот/ученичката: проблемски ситуации .да умее да избира објекти .да може да користи симболи цифри и навигациониот блок на тастатурата. Одделение II Наставен предмет Математика Математика Тема Активност: Оваре Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да ја одреди и вербално да ја искаже односи меѓу нив положбата на предметите во нивниот меќусебен однос со примена на соодветна терминологија Математика .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. Ученикот/ученичката: . Математика Форми во простор. пушта. . 56 .да може да користи симболи цифри и навигациониот блок на тастатурата.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. III Работа со компјутер III Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III II. Ученикот/ученичката: .Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика или за талентирани ученици.Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: форми во рамнината и . Решавање на проблемски ситуации II.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.

пушта. пушта. слики и систем истите да ги влече.да ја одреди и вербално да ја искаже односи меѓу нив положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија Математика Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот . Математика Форми во простор.да ја одреди и вербално да ја искаже односи меѓу нив положбата на предметите во нивниот меќусебен однос со примена на соодветна терминологија Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . 57 .да умее да избира објекти . III. IV III Активност: Учење шах (доиграј го крајот на играта против сметачот) Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Решавање на Ученикот/ученичката: проблемски ситуации . Одделение II III II. Ученикот/ученичката: форми во рамнината и . IV III Математика Работа со компјутер Форми во простор.да умее да избира објекти .Математика III II.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. слики и систем истите да ги влече. Ученикот/ученичката: форми во рамнината и . III.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times