P. 1
УПАТСТВО ЗА НАСТАВНИКОТ GCompris - final1

УПАТСТВО ЗА НАСТАВНИКОТ GCompris - final1

|Views: 169|Likes:
Published by vilen08

More info:

Published by: vilen08 on Dec 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2015

pdf

text

original

Sections

 • ВОВЕД
 • НАКУСО ЗА GCOMPRIS ПАКЕТОТ
 • УПАТСТВО ЗА НАСТАВНИКОТ
 • I. ОСОЗНАЈТЕ ГО СМЕТАЧОТ
 • 1. Табли за ракување со тастаура
 • 2. Активности за ракување со глувче
 • II. ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ОТКРИВАЊЕ
 • 1. Оди до звучни активности
 • 2. Оди до активностите со меморија
 • 3. Оди до активностите со лавиринти
 • 4. Оди до активностите со бои
 • 5. Разновидни активности
 • III. МОЗГАЛКИ
 • IV. ПРЕМИНЕТЕ НА ЗАБАВНИТЕ АКТИВНОСТИ
 • V. МАТЕМАТИКА
 • 1. Нумерација
 • а. Оди до активностите со пари Активност: Пари
 • б. Останати активности од Нумерација
 • 2. Оди до активностите за пресметување
 • а. Преминете на активности за математичка меморија против Тукс
 • б. Оди до активности со меморија за математика
 • в. Преминете на активности со јадачи на бројки
 • г. Преминете на алгебарските активности
 • 3. Геометрија
 • VI. ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ЧИТАЊЕ
 • VII. ОДИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ
 • VIII. СТРАТЕГИСКИ ИГРИ

GCompris – образовни игри

Содржина
ВОВЕД ...........................................................................................................................................................3 Насоки за понудените алатки од едукативниот софтвер GCompris и нивна примена во воспитнообразовниот процес за учениците со посебни образовни потреби вклучени во редовните класови во редовните основни училишта ......................................................................................................................4 НАКУСО ЗА GCOMPRIS ПАКЕТОТ ........................................................................................................6 УПАТСТВО ЗА НАСТАВНИКОТ..............................................................................................................8 I. ОСОЗНАЈТЕ ГО СМЕТАЧОТ.........................................................................................................8 1. Табли за ракување со тастаура...................................................................................................8 2. Активности за ракување со глувче...............................................................................................10 II. ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ОТКРИВАЊЕ..................................................................................13 1. Оди до звучни активности.............................................................................................................13 2. Оди до активностите со меморија................................................................................................13 3. Оди до активностите со лавиринти..............................................................................................16 4. Оди до активностите со бои..........................................................................................................17 5. Разновидни активности.................................................................................................................18 III. МОЗГАЛКИ ..........................................................................................................................................23 IV. ПРЕМИНЕТЕ НА ЗАБАВНИТЕ АКТИВНОСТИ ..........................................................................28 V. МАТЕМАТИКА......................................................................................................................................31 1. Нумерација .....................................................................................................................................31 а. Оди до активностите со пари ..................................................................................................31 б. Останати активности од Нумерација......................................................................................33 2. Оди до активностите за пресметување........................................................................................37 а. Преминете на активности за математичка меморија против Тукс.......................................37 б. Оди до активности со меморија за математика .....................................................................40 в. Преминете на активности со јадачи на бројки.......................................................................43 г. Преминете на алгебарските активности..................................................................................44 3. Геометрија.......................................................................................................................................47 VI. ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ЧИТАЊЕ........................................................................................49 VII. ОДИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ.....................................................................53 VIII. СТРАТЕГИСКИ ИГРИ .....................................................................................................................55

2

ВОВЕД
Улогата на игрите во процесот на образование, осебно во одделенската настава е од особено значење. Игрите нудат најразновидни „реални ситуации“ кои на децата им помагаат да ги развијат вештините за решавање на проблемски ситуации, вештините за комуникација и меѓусебна соработка и на еден забавен начин да усвојуваат нови знаења. Со развојот на технологијата и нејзината се поголема интегрираност во наставниот процес, образовните софтверски пакети наоѓаат се поголема примена во наставата. Резултатите од примената се видливи веднаш, а децата не се чувствуваат дополнително оптеретени. Веќе неколку години наназад, образовниот софтвер ТулКИД е дел од одделенската настава. Успехот со кој овој софтвер се користи беше мотивација да се истражат нови образовни пакети, кои поврзани со целите од наставните програми даваат исклучителна алатка која наставниците со леснотија ќе можат секојдневно да ја користат во процесот на учење и поучување. GCompris е образовен пакет кој содржи најразлични активности кои се соодветни за децата од одделенска настава. Се работи за слободен софтвер кој претставува многу успешна алтернатива на скапите заштитени образовни апликации. GCompris нуди најразлични образовни активности започнувајќи од основните насоки за користење на сметачот, преку игрите со математичките операции, активностите со откривање, активностите со читање и пишување, па се до експерименталните активности кои ги воведуваат децата во природните науки. Со помош на УСАИД Проектот за основно образование, GCompris образовниот пакет е преведен и локализан на македонски и албански јазик со што стана достапен како дополнителна алатка во процесот на учење и поучување во одделенската настава. Апликациите во GCompris се поделени во осум основни категории: • Осознајте го сметачот • Оди до активностите со откривање • Мозгалки • Премини на забавните активности • Математика • Оди до активности со читање • Оди до експерименталните активности • Стратегиски игри Секоја категорија има свои подкатегории во кои се наоѓаат активностите. Советниците од Бирото за развој на образованието: Ајше Ајрулаи, Лилјана Самарџиска, Марија Симоновска и Гордана Јанакиевска го направија поврзувањето на секоја активност од овој пакет со целите на наставните програми од одделенска настава. Магдалена Димкова и Радмила Стојковска Алексова од „Отворете ги прозорците“ дадоа дополнителни насоки и напомени за активностите кои можат да се користат при работа со ученици со посебни потреби. Во ова упатство наставниците ќе најдат насоки кои ќе им помогнат при интегрирањето на овој пакет на образовни ИКТ активниости во наставата. Во зависност од тежинското ниво на секоја активност се покриваат цели од неколку одделенија. При описот на дел од игрите, покрај нивното поврзување со одреден наставен предмет и наставни цели, дадена е препорака за користење на истите во насока на

3

развивање на одредени способности кај учениците. Ваквите препораки се однесуваат на потенцирање на полезноста од користење на игрите во работа со ученици со посебни образовни потреби. Списокот на посочени игри не е конечен и нивната употреба ќе зависи од способностите и интересите на ученикот, како и од креативноста на наставникот.

Насоки за понудените алатки од едукативниот софтвер GCompris и нивна примена во воспитно-образовниот процес за учениците со посебни образовни потреби вклучени во редовните класови во редовните основни училишта
Во функција на стекнување одредени сознанија за понудените алатки од едукативниот софтвер GCompris, а во контекст на нивна практична примена во рамките на воспитно-образовниот процес за учениците со посебни образовни потреби вклучени во редовните класови во основнитe училишта беше пристапено кон сериозна анализа на понудениот сет алатки. Покрај спроведената анализа од аспект на нивна применливост голем број од алатките беа ,,тестирани“ со неколку корисници (деца со посебни образовни потреби) од страна на професионалците дефектолози од Центарот за асистивна технологија ,,Отворете ги прозорците“. Согласно сознанијата од спроведената анализа, реакциите на децата со посебни образовни потреби во текот од практичната апликација на понудениот сет алатки, како и евидентираните ефекти од практичната примена на истите, произлегоа одредени коментари во контекст на нивна практична примена во рамките на воспитнообразовниот процес за учениците со посебни образовни потреби вклучени во редовните класови во основните училишта. Кога говориме за ефектите од практичната примена на понудените алатки треба да истакнеме дека сетот алатки е аплициран при индивидуална работа со деца со посебни образовни потреби во просториите на „Отворете ги прозорците“, услови кои значително се разликуваат од вообичаениот воспитно-образовен контекст. Заради стекнување комплетна слика за ,,употребливоста“ и реалните позитивни ефекти од истата цениме дека е неопходно тие да се ,,тестираат“ на репрезентативен примерок во реална воспитно-образовна ситуација што всушност ќе претставуава дополнување на постојнава анализа. Основна напомена која треба да се има во вид е дека правилниот избор и соодветниот индивидуализиран пристап и начинот на примена на истите во рамките на воспитно-образовниот процес се очекува да резултира со поттикнување и/или подигање на нивото на развој на одредени способности и вештини кај учениците со посебни образовни потреби, додека пак, одреден број од алатките можат да бидат искористени како комплементарни, дополнителни, форми и методи на работа со одредени ученици со посебни образовни потреби. Кога говориме за примената на понудениот сет алатки во рамките на воспитнообразовниот процес за учениците со посебни образовни потреби треба да истакнеме неколку исклучително значајни карактеристики кои се однесуваат на планирањето и реализацијата на воспитно образовниот процес. Доколку во одделението има вклучен ученик/ученичка со посебни образовни потреби за кој родителот приложил наод и мислење од релевантна институција наставникот треба за него/неа да изготви индивидуален образовен план (ИОП) кој произлегува од општиот национален курикулум. При изготвувањето на ИОП покрај

4

наставникот треба да бидат вклучени стручните соработници од училиштето, родителот на ученикот/ученичката со посебни образовни потреби, како и дефектолог. Во случаи пак, кога во одделенито има ученик/ученичка за која наставникот и/или стручните соработници се сомневаат дека е со посебни образовни потреби треба да се побара родителот да донесе наод и мислење за сопственото дете од релевантна институција. Треба да се напомене дека родителот има право да не го прифати тој предлог. Во такви случаи треба да се направи дефектолошка дијагностика во функција на изготвување на ИОП кој ќе биде во функција на задоволување на индивидуалните специфични потреби и обезбедување специфични услови за негово/нејзино максимално развивање на актуелните потенцијали. Во зависност од видот и степенот на попреченоста ќе зависи и начинот на планирање и реализација ИОП во рамките на воспитно-образовниот процес со одреден ученик/ученичка (примена на специфични форми и методи на работа, динамика на усвојување знаења и вештини, примена на соодветни стилови на учење и сл.). Во тој контекст, а, во функција на обезбедување појдовни коментари и насоки за начинот на примената на сетот алатки со учениците со посебни образовни потреби треба да се обезбеди селективен, диференциран и строго индивидуализиран пристап (да се применува истата стратегија како при изготвувањето на ИОП). Генерално, сите ученици, а особено учениците со посебни образовни потреби најбрзо, најлесно и со задоволство учат учат низ игра. Игрите можат да бидат значајна алатка за поддршка на образовниот процес, но само ако се правилно одбрани и применети.

5

Иконите на левата страна водат кон соодветни групи на активности. Прасето Ве води до експерименталните активности кои на интересен начин ги запознаваат учениците со основите на природните науки. се прикажува мени за навигација.НАКУСО ЗА GCOMPRIS ПАКЕТОТ По активирањето на GCompris се отвора прозорец во кој треба да се кликне на ОК. Не се внесува ништо во делот за код. 6 . Кога ќе се активира софтверот. меморија и друго. препознавање на основни облици. звук. Со кликнување на пингвинчето се активираат активностите за откривање поврзани со бои. Иконата маче Ве води кон активниости за осознавање на основните елементи при работа со компјутерот.

боење. Жапчето ги води децата низ стратегиски игри кои ја развиваат логиката.Мечето отвора забавни активности во кои има цртање. за подесување на некои параметри и добивање помош за активностите. 7 . враќање на главното мени. Копчињата на долниот дел на екранот се за излез од програмата. пишување и погодување. Пандата нуди многу мозгалки кои помагаат при развојот на критичкото мислење и вештините за решавање на проблемски ситуации. Кравичката им помага на децата полесно да се справат со читањето и пишувањето на забавен начин.

да брои до 10. Одделение Наставен предмет Математика I Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Игра за развој на основните математички поими и формирање на поим за број. за развој на визуелната перцепција. ОСОЗНАЈТЕ ГО СМЕТАЧОТ 1.да ги запознае броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите. препознавање на кириличните букви и ориентација на тастатура.да ги препознава големите печатни букви. Наставен предмет Македонски јазик 8 . Активност: Едноставни букви Тема Конкретни цели Подготовка за почетно читање и пишувањe Одделение Ученикот/ученичката: .УПАТСТВО ЗА НАСТАВНИКОТ I. I Математика Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: .да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите. . II Македонски јазик Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишувањe . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: III компјутер компјутерскиот систем .да ги запознае броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите. Табли за ракување со тастаура Активност: Броеви со коцка Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: .да може да користи цифри на тастатурата. Ученикот/ученичката: .да може да користи букви на тастатурата. Алатка за поддршка на процесот на описменување. .да се оспособува да пишува големи и мали печатни букви.

да се оспособува да пишува печатни букви. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем .Одделение I III Активност: Направете топката да отиде кај Тукс Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Математика во Ученикот/ученичката: непосредната околина и . Одделение Наставен предмет Македонски јазик II Англиски јазик IV Работа со компјутер Пишување III Запознавање со компјутерскиот систем 9 .да се оспособува да чита зборови.да може да користи букви на тастатурата.да се поттикнува да воочува секојдневниот живот и именува геометриски форми во немосредната околина (круг). Ученикот/ученичката: .да може да ги користи тастерите Shift од тастатурата. .да се оспособува да пишува зборови. Ученикот/ученичката: .да се потикнува да ја одредува и вербално да ја искажува положбата на предметите во однос на себе со примена на соодветна терминологија (блиску далеку). . . Игра која влијае на координацијата на движењата преку истовремено притискање на Shift тастерите со двете раце. .да се оспособи правилно да го користи англиското писмо на ниво на изолирани лексички единици.да одредува лево и десно во однос на себе. Активност: Паѓачки зборови Тема Конкретни цели Почетно читање и пишувањe Ученикот/ученичката: .

.игри корисни за развој на визиомоторната координација. III 10 . Активности за ракување со глувче Сет алатки.Ученикот/ученичката: да открива и опишува некои карактеристики на живата природа. пред-зад).да одредува лево и десно во однос на себе. Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да препознава и именува некои животни.2.да умее да брои од 1 до 10 и наназат од 10 до 1. Ученикот/ученичката: . над-под.да воспостави координација помеѓу раката и очите при движење на комјутерското глувче. фина моторика и разбирање на односот помеѓу движењето на глувчето и покажувачот на екранот.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. . .да се стимулира да воочува и споредува предмети и да согледува сличности и разлики меѓу нив. Активност: Кликни на мене Тема Знаења и способности Математика во непосредната околина и секојдневниот живот Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да ја одредува и вербално ја искажува положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија (горе-долу. Одделение Наставен предмет Математика I Логичко размислување и решавање на проблеми Математика II Запознавање на околината Работа со компјутер III Броеви до дваесет.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Особено употребливи во првите фази на стекнување знаења за користење на компјутер и глувче доколку ученикот/ ученичката не поседува основни вештини за манипулирање на тастатура и глувче. Собирање и одземање Јас сум дел од природата Запознавање со компјутерскиот систем Одделение Наставен предмет Природа и општество Работа со компјутер Активност: Клик на глувчето Тема Конкретни цели Одлики на животната средина Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . блиску-далеку.

да препознава и именува некои животни. .Одделениe Наставен предмет Запознавање на околината Работа со компјутер Активност: Поместете го глувчето Тема Конкретни цели Одлики на животната средина Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да воспостави координација помеѓу раката и очите при движење на комјутерското глувче. отворена и затворена линија. Ученикот/ученичката: форми во рамнината и . Математика Форми во просторот.да се оспособува да односите меѓу нив препознава и именува права. Ученикот/ученичката: 11 Одделение Наставен предмет Математика I II Математика Форми во просторот. Активност: Кликнете и цртајте Тема Конкретни цели Математика во непосредната околина и секојдневниот живот Ученикот/ученичката: . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем .. . III Одделение II III Активност: Контролирајте го цревото Наставен Тема Конкретни цели предмет Запознавање на Јас сум дел од природата Ученикот/ученичката: околината . Ученикот/ученичката: . крива.да воспостави координација помеѓу раката и очите при движење на комјутерското глувче.да се потикнува да воочува и именува геометриски форми во немосредната околина. .да развива свест за значењето на водата.да стекне сознанија дека Јас истражувам живите суштества се поврзани со неживата природа.да се оспособува да воочува и именува геометриски тела во непосредната околина (коцка).

Ученикот/ученичката: да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето . Ученикот/ученичката: . - Одделение Наставен предмет Математика Активност: Удар од белата точка Тема Конкретни цели Математика во непосредната околина и секојдневниот живот Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: да се оспособува да воочува и именува геометриски тела во непосредната околина (топка). I Работа со компјутер III Одделение III Наставен предмет Запознавање на околината Активност: Двоен клик на глувчето Тема Конкретни цели Одлики на животната средина Ученикот/ученичката: . отворена и затворена линија. III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем 12 .да препознава и именува некои животни (домашни и диви животни). Ученикот/ученичката: . да открива некои сличности и разлики кај животните.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.форми во рамнината и односите меѓу нив Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III да се оспособува да препознава и именува права..

III Работа со компјутер Звучни информации Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да се запознае со начинот на свирење на одредени детски музички инструменти. Ученикот/ученичката: . Активност: Аудио мемориска игра Одделение Наставен предмет Тема Конкретни цели I Музичко Слушање музика Ученикот/ученичката: образование . Оди до активностите со меморија Активности со меморија го стимулираат развојот на когнитивните способности. Ученикот/ученичката: 13 III Звучни информации . Оди до звучни активности Звучните активности се корисни за поттикнување на когнитивните способности. Одделение I Наставен предмет Музичко образование Работа со Активност: Аудио мемориска игра против Тукс Тема Конкретни цели Слушање музика Ученикот/ученичката: .да препознава звуци од природата и околината.да препознава звуци од природата и околината. особено за развој на помнењето.да се запознае со можноста компјутерот да произведува звуци и шумови.II. Ја стимулираат аудитивната и визуелната перцепција.да ги препознае создадените звуци од компјутерот . III Работа со компјутер 2. ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ОТКРИВАЊЕ 1. Може да се играат во пар и да го поттикнуваат натпреварувачкиот дух кај учениците.да повторува кратки мелодиски мотиви. Одделени е II Наставен предмет Музичко образование Музичко образование Активност: Мелодија Тема Конкретни цели Свирање на детски музички инструменти Свирање на детски музички инструменти Звучни информации Ученикот/ученичката: . помнењето како и аудитивната и визуелната перцепција.

да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да ги запознае броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите. Математика Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите. Собраќај Ученикот/ученичката: . . Одделение I II II III Активност: Игра на меморија против Тукс.да се запознае со видовите на собраќај.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. Одделение II III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Игра на меморија со слики Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Активност: Железница Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II Запознавање на околината III III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем .компјутер - да се запознае со можноста компјутерот да произведува звуци и шумови. Македонски јазик Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишувањe .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Ученикот/ученичката: . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем . со слики Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: .да се запознае со собраќајните средства за секој вид на собраќај (воз).да се оспособи да кликнува со левото копче од 14 .

15 .глувчето.

да може да користи навигационен блок на 16 .да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема. Активност: 3D Лавиринт Тема Конкретни цели Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации .да може да користи навигационен блок на тастатурата.да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем . Оди до активностите со лавиринти Лавиринтските активности се игр корисни за поттикнување на способноста за ориентација во просторот со помош на стрелките на тастатурата. Активност:Лавиринт 2 Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . . Активност:Лавиринт1 Тема Одделение Наставен предмет Математика II III Работа со компјутер Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации .да може да користи навигационен блок на тастатурата. . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.3.да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема.

да развива осетливост за присуство на бојата на предмети во природата и уметничките дела. .да ги препознава и именува 17 .тастатурата. Активност:Лавиринт 3 Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации .да ги препознава и именува основните бои и нивните нијанси. Одделение Наставен предмет Ликовно образование I Математика Логичко размислување и решавање на проблеми III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II Наставен предмет Ликовно образование Активност:Бои Тема Сликање Конкретни цели Ученикот/ученичката: . именување и селектирање на бои. Активност: Повторете го мозаикот Тема Знаења и способности Сликање Ученикот/ученичката: .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. Ученикот/ученичката: . Оди до активностите со бои Активности со бои се група игри корисни за развој на визуелната перцепција и когнитивните способности преку препознавање.да се стимулира да воочува и споредува предмети и да согледува сличности и разлики меѓу нив.да може да користи навигационен блок на тастатурата. 4. Ученикот/ученичката: .да се оспособува да се движи во простор според нацртана шема. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .

Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем .да воочува локални бои на предмети и појави во локалната средина. Активност: Напредни бои Одделение Наставен предмет Ликовно образование Тема Сликање Конкретни цели Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да ги препознава и именува основните бои и нивните нијанси. Разновидни активности Активност: Ставки што си соодветствуваат 18 . Одделение II II III Активност: Прочитајте ги имињата на боите Наставен Тема Конкретни цели предмет Ликовно Сликање Ученикот/ученичката: образование .да забележува различни тонови на боја во природата.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. . V III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем 5.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да развива осетливост за присуство на бојата на предмети во природата и уметничките дела. . Македонски јазик Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување .да развива осетливост за присуство на бојата на предмети во природата и уметничките дела.да се оспособува да чита зборови.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем основните бои и нивните нијанси.

Корисна игра за вежбање и утврдување на латерализацијата. осознава околина и и искажува како изгледа предмет секојдневниот набљудуван од различна положба.да воочува и опишува надворешни делови на човековото тело. развој на говорот. III Активност: Пронајдете ги левата и десната рака Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Математика во Ученикот/ученичката: непосредната . пушта.да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. Корисни за поттикнување и развој на когнитивните способности. Запознавање со Ученикот/ученичката: III компјутерскиот . Работа со компјутер 19 . Одделение I Запознавање со Ученикот/ученичката: III компјутерскиот . Работа со компјутер Одделение II Наставен предмет Математика Активност: Довршете ја сложувалката Тема Конкретни цели Решавање на едноставна проблематична ситуација Ученикот/ученичката: . II Работа со компјутер Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . слики и систем истите да ги влече.да умее да избира објекти . Ученикот/ученичката: . развоја на визуелната перцепција. пушта.да умее да избира објекти и истите систем да ги влече.да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. формирање телесна шема за поттикнување на перцепцијата.да се оспособи да кликнува со левото систем копче од глувчето.Одделение Наставен предмет Математика Тема Решавање на едноставна проблематична ситуација Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да се оспособува да набљудува. како и развивање способности за групирање на предметите според сличност. Игра која ја поттикнува визуелната перцепција и ориентацијата во микро и макропросторот. живот Запознавање на околината II Математика Јас сум дел од природата Решавање на едноставна проблематична ситуација Ученикот/ученичката: .да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации.

Ученикот/ученичката: .да се запознае со собраќајните средства за секој вид на собраќај (воз. репродукции).Одделение Наставен предмет Математика Тема Активност: Хронос Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. Ученикот/ученичката: . слики. пушта. Работа со компјутер Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . . Алатката може да помогне при усвојување на имињата на одредени земји. Игра преку која се стекнуваат основни сознанија за положбата (лоцираноста) на одредени земји при што се поттикнува способноста за ориентација во просторот.да умее да избира објекти . слики и истите да ги влече. Ученикот/ученичката: . пушта. Одделение Наставен предмет Ликовно образование V II Математика Решавање на едноставна проблематична ситуација 20 .да се запознае со видовите на собраќај.да знае да пронајде информација од интернет за одредена цел.да препознава различни видови на географска карта. II Запознавање на околината Работа со компјутер Работа со компјутер Решавање на проблемски ситуации Собраќај III III IV Запознавање со компјутерскиот систем Комуникација и интернет Одделение V Активности: Лоцирајте ги земјите/ Лоцирајте го регионот Наставен Тема Конкретни цели предмет Природни Ориентација на Ученикот/ученичката: науки земјата . Ученикот/ученичката: .да покажува поголема осетливост за детали. III Активност: Најдете ги подробностите Тема Конкретни цели Сликање Ученикот/ученичката: . мислењето и впечатоците од набљудувани дела (цртежи.да умее да избира објекти. слики и систем истите да ги влече.да се оспособува за утврдување на логичната поврзаност на настаните.да ги искажува емоциите. авион). .

Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: III компјутер компјутерскиот . вечер. пушта. пушта. Моше да стекната претстава за одреден временски период. Математика Мерење Ученикот/ученичката: . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем . минути и секунди) со часовник. минута. слики и систем истите да ги влече. утро.да умее да избира објекти . Активност: Часовник за учење Тема Конкретни цели Мерење Одделение Ученикот/ученичката: . може да ја поттикне ориентацијата за одреден временски период преку стекнување стекнување на поимите: час.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Најдете ги подробностите – го поттикнува развојот на визуелната перцепција. Ученикот/ученичката: .да се оспособува да подредува и внесува податоци со симболи.да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. III слики и истите да ги влече. слики и истите да ги влече. редоследот на предметите според нивниот вид и број. продолжување на времето на насоченото внимание. Активност: Алгоритам Тема Наставен предмет Математика Одделение Наставен Конкретни цели 21 . Одделени е II Наставен предмет Математика Активност: Табела со двоен внес Тема Конкретни цели Решавање на едноставна проблематична ситуација Работа со податоци Ученикот/ученичката: . пушта. Игра преку која се открива редот.да се оспособува за читање и III мерење на времето (во часови и минути) со часовник. а може да влијае на поттикнувањето на истрајноста при работата.да умее да избира објекти .да чита часовник и да мери IV време (во часови. Игра преку која учениците ќе се запознаат со часовникот и ќе стекнат знаење за негово правилно користење. пладне.да умее да избира објекти . Ги поттикнува когнитивните способности и делува врз развојот и вежбањето на математичките вештини.

Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем .предмет Математика I Работа со компјутер III Решавање на едноставна Ученикот/ученичката: проблематична ситуација .да се оспособува да решава едоставни проблемски ситуации. 22 .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.

III. односите меѓу нив идентификува и именува геометриските фигури: триаголник. Форми во просторот. квадрат и правоаголник. задржување и насочување на вниманието на одредени објекти. суштества. круг. слики и истите да ги влече. содржини од слики. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем . Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика.да се оспособува да раскажува видени. IV Македонски јазик III V Ликовно образование Сликање 23 .да се оспособи да пронајде логичност и подреденост на елементи од сложувалка. . мислењето и впечатоците од набљудувани дела Одделение Наставен предмет Математика II Математика III. Изразување и творење Ученикот/ученичката: . развивање на способноста ориентација во простор. како и стимулирање на когнитивните способности. Активност: Танграм Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели II III Работа со компјутер Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации .да се оспособи да прави фигури по дадена шема.да умее да избира објекти .да се оспособува да да опишува предмети. Активност: Сложете ја сложувалката Тема Конкретни цели Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . Ученикот/ученичката: форми во рамнината и . МОЗГАЛКИ Игри корисни за поттикнување на визуелната перцепција.да ги искажува емоциите. Ученикот/ученичката: . доживеани настани и настани според слики.да ги препознава. пушта.

да се оспособува да решава едноставни ситуации.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето II III Работа со компјутер Одделение Наставен предмет Математика I Македонски јазик III III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Активност: Изградете го истиот модел 24 . Ученикот/ученичката: . репродукции). Активност: Фото ловец Тема Конкретни цели Логично размислување и решавање на проблеми Изразување и творење Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: форми во рамнината и .да се оспособува да да опишува предмети. слики и истите да ги влече. . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот систем . пушта. Одделение Наставен предмет Математика Активност: Играта лизгачки блок Тема Конкретни цели Решавање на проблемски Ученикот/ученичката: ситуации . се допира). Форми во просторот. Ученикот/ученичката: . суштества. над-под. пушта.да умее да избира објекти .да умее да избира објекти .да покажува поголема осетливост за детали.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем (цртежи.да се стимулира да воочува и споредува предмети и да согледува сличности и разлики меѓу нив. содржини од слики.да ја одреди и вербално да је односите меѓу нив искаже положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија (горе-долу. слики. доживеани настани и настани според слики. . слики и истите да ги влече. внатре-надвор.да се оспособува да раскажува видени. Ученикот/ученичката: . предзад.

слики и систем истите да ги влече. Ученикот/ученичката: .да се оспособува да решава едноставни ситуации.да ги препознава симболите „>“. пред-зад. „ =“.да се оспособува за читање податоци од сликовити прикази.да може да користи навигационен блок на тастатурата и копчето шифт.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да ги препознава и именува основните бои и нивните нијанси.да ја одреди и вербално да је искаже положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија (горе-долу. пушта. над-под. Ученикот/ученичката: . I Работа со компјутер III Одделение II Наставен предмет Математика 25 .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. Ученикот/ученичката: . Активност: Ханојска кула Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Ученикот/ученичката: .да умее да избира објекти . „<“.Одделение Наставен предмет Математика Тема Решавање на проблемски ситуации Форми во просторот. II III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III Наставен предмет Ликовно образование Работа со компјутер Тема Активност: Супер ум Конкретни цели Ученикот/ученичката: . се допира). Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . Природни броеви до Ученикот/ученичката: 10 . . Сликање Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II Наставен предмет Математика Математика Активност: Поедноставена Ханојска кула Тема Конкретни цели Решавање на Ученикот/ученичката: проблемски .да се оспособува да решава ситуации едноставни проблемски ситуации. форми во рамнината и односите меѓу нив Работа со податоци Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да ги именува и да ги пронајде копчињата од блокот на симболи. . Ученикот/ученичката: .

III. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. слики и истите да ги влече. пушта. Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . форми во рамнината и односите меѓу нив Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да ги препознава. Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика. Додатна настава за ученици кои имаат 26 .да се оспособува да решава проблемски ситуации. Ученикот/ученичката: .да ги запознае броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите.да се оспособува да одредува претходник и следбеник. II III.да умее да избира објекти и истите да ги влече. круг и квадрат. IV III Математика Работа со компјутер Одделение II Наставен предмет Математика Математика Активност: Играта петнаесет Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Собирање и одземање до 100 Додатна настава да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. IV Наставен предмет Математика Математика Активност: Светлата изгасени Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Ученикот/ученичката: . пушта. внесете уникатни симболи во квадратот Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Природни броеви до Ученикот/ученичката: 10 .да умее да избира објекти . Одделение I Активност: Судоку. IV III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III. IV III Математика Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика. - III Математика III. идентификува и именува геометриските фигури: триаголник. Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика. Математика Решавање на проблемски ситуации Форми во просторот.

да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. 27 .зголемен интерес за математика. III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .

.блиску“ и .да се оспособи да кликнува III со левото копче од глувчето.да ја знае функциајата на интерпункциските знаци и правилно да ги применува при читањето и пишувањето.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем .да совладува елементи од фудбалот. Игра за поттикнување на когнитивните способности и утврдување на поимите и претставите за .да пишува состав. Ученикот/ученичката: . .IV. Активност: Напиши текст Тема Конкретни цели Изразување и творење Јазик Ученикот/ученичката: .да составува правилно реченица и правилно да ги подредува зборовите во реченица. ПРЕМИНЕТЕ НА ЗАБАВНИТЕ АКТИВНОСТИ Одделение Наставен предмет Физичко образование Работа со компјутер Активност: Игра Фудбал Тема Фудбал Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да се оспособува да ги применува интерпункциските знаци при пишувањето. Ученикот/ученичката: .да се оспособува да пишува честитки.далеку“. Наставен предмет Ликовно образование Активност: Шестоаголник Тема Сликање Конкретни цели Одделение Наставен предмет Македонски јазик II Македонски јазик Изразување и творење Јазик III 28 . . честитка и разгледница. IV III Запознавање со компјутерскиот систем Одделение Ученикот/ученичката: . .да ги препознава и именува II основните бои и нивните нијанси..

да корегира сопствен текст со додавање и одземање на одредени симболи. Ученикот/ученичката: .да составува писмен текст по зададена тема. да знае да го користи тастерот shift за добивање на голема буква. да го знае значењето на курсерот и да го управува со навигациониот блок на тастатурата. да внесува краток текст преку тастатура. списанија. Ученикот/ученичката: .да ги усвојува правописните правила за пишување на сопствените именки за сложени географски имиња.самостојно да составува текстови.стил на буквите од текстот. големина. . од кирилица на латиница. да се оспособува за користење на тастатурата при создавање на одделни букви и цели зборови.правилно да ги применува скратениците во текст. 29 . од латиница на кирилица). празници и друго.Македонски јазик Изразување и творење Јазик IV Македонски јазик V Македонски јазик за учениците од другите заедници Работа со компјутер Изразување и творење Јазик Писмено изразување Текстуални информации V III Ученикот/ученичката: .да пишува кратки текстови со почитување на правописот на македонскиот стандарден јазик.да препишува кратки текстови или делови од текстови (од латиница на латиница. Ученикот/ученичката: да се оспособува да внесува симболи преку тастатурата. да се оспособува да открива тастери со букви од македонската азбука при македонска подршка на тастатурата. институции. . да се оспособи да даде боја. адреси. да го познава текстуалниот курсер. .

Ученикот/ученичката: . точка и одсечка. Особено корисна активност за ученици кои се во фаза на описменување или се описменети.да користи компјутер за изработка на дизајн. квадрат и правоаголник. идентификува и именува геометриски фигури: триаголник. . Одлична за надополнување на часовите по македонски јазик и вежбање на ориентацијата на тастатура.да воочи дека низ една точка може да се нацртаат бесконечно многу прави и дека низ две точки може да се нацрта само една права. . Игра преку која активноста пишување може да биде позабавна и поинтересна. Математика III Форми во рамнина Ученикот/ученичката: . означи и печати текстуални документи.да составува текст по зададена тема. Ученикот/ученичката: . но потешко користат молив и тетратка.да бара и реализира различни варијанти на графичко Одделение V II Математика IV Геометриски фигури во рамнина IV Ликовно образование Работа со компјутер Дизајн и визуелни комуникации Комбинирање на информации III IV Работа со компјутер Графички анимации комбинирање на информации 30 .да знае да сочува. Ученикот/ученичката: . Математика Ученикот/ученичката: .да се оспособува дса препознава искршена линија и да го објаснува начинот на нејзиното формирање.да се оспособува и означува права.да знае како да избера илустрација и да ја зачува.да знае да вклучува подршка за работа на латиница и кирилица. круг. Ученикот/ученичката: . Активности: Нацртајте цртеж или анимација/ Tuxpaint Наставен Тема Конкретни цели предмет Македонски јазик Изразување и Ученикот/ученичката: творење . .да препознава.да умее да напише текст и да вметне апликација која заменува збор во решеницата.да може од зачувани страници да создадва сликовница. .

да се оспособи да собира двоцифрени броеви во ред. . 10. 1. Оди до активностите со пари Активност: Пари Наставен Тема предмет Математика Броеви до 20. наставникот треба да ја креира групата на корисници користејќи го делот за администрација на GCompris. . Собирање и одземање Мерење Одделение Конкретни цели Ученикот/ученичката: . За да може да се користи оваа активност. 20 и 50 Тукс денари и да изкажува вредност на предметите со кој често се среќава изразено во денари. Нумерација а. стекнување знаења за ред и редослед и изведување на основните математички операции. .да се оспособи да решава проблеми од секојдневниот живот. Корисна за ученици кои не можат да цртаат на стандарден начин.да употребува монети од 1 и 2 и книжни пари од 5 . Ги стимулира когнитивните способности на поинтересен и поприфатлив начин.да се оспособи да собира до 10. Активност: разговарајте и цртајте со вашите пријатели Оваа активност овозможува меѓусебна комуникација на корисници на локална мрежа. МАТЕМАТИКА Група од игри која ќе ги поддржи учениците во формирање на поим за број. . . Забавна активност за поттикнување на креативноста на учениците.да се оспособува да 31 II III Математика Собирање и одземање до 100 ` Мерење . Нуди можност за изразување на емоции и претставување на настани со помош на цртеж.уредување на различни елементи.да создава графички проекти со користење на простор. V.да се оспособи да групира три или повеќе собироци. Ученикот/ученичката: . Корисна игра за примена во текот на часот особено за хиперактивни ученици. графика и разновидност на бои во различни варијанти.

.да се оспособува да одзема едноцифрен од двоцифрен број со премин.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот систем . . Ученикот/ученичката: .да се оспособи да групира три или повеќе собироци. Ученикот/ученичката: . V Активност: Вратете му го кусурот на Тукс.да се оспособи да собира двоцифрени и едноцифрени броеви со премин. Активност: Пари Тема Одделение Наставен предмет Математика Конкретни цели Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика или за талентирани ученици. .да се оспособи да решава Мерење пробелми од секојдневниот живот.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. . VI.да се оспособува да искажува вредност на предметот со кои често се среќава изразено во денари (до 100 ден). V Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение VI. Одделение III III Активност: Вратете му го кусурот на Тукс Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Собирање и одземање до Ученикот/ученичката: 100 .III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем искажува вредност на предметот со кои често се среќава изразено во денари (100 ден).да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. вклучително и дените Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за 32 .

Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособи да собира до 10. Ученикот/ученичката: . Одделение II Наставен предмет Математика Работа со компјутер IV Одделение I III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Игра на меморија со набројување Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Останати активности од Нумерација Активност: Броеви со пар коцки Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да ги запознава броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите. подредува и внесува податоци со симболи. III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .математика или за талентирани ученици.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да може да користи симболи и цифри на тастатурата. 33 .да може да користи симболи и цифри на тастатурата. Ученикот/ученичката: . б.да се оспособува да собира.да ги запознава броевите од 1 до 10 и прпознавање на цифрите. II Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение I Наставен предмет Математика Активност: Избројте ги предметите Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: .да ги запознава броевите од 1 до 10 и препознавање на цифрите. Одделение I Наставен предмет Математика Математика Активност: Избројте ги предметите Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Работа со податоци Ученикот/ученичката: .

Ученикот/ученичката: .6.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.8.5. I II III Математика Работа со компјутер Броеви до 20 собирање и одземање Запознавање со компјутерскиот систем 34 . Ученикот/ученичката: .да се оспособува да ги чита броевите 1.да се оспособи да собира до 10.Математика II Работа со компјутер Броеви до 20 собирање и одземање Запознавање со компјутерскиот систем III Ученикот/ученичката: .7.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.4.2. Ученикот/ученичката: .да се потикнува за класификација (групирање) на предметите и појавите според карактеристичните својства Ученикот/ученичката: . Одделение Наставен предмет Математика Активност: Шапка на волшебникот (собирање) Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Логичко размислување и решавање на проблеми Ученикот/ученичката: .9 и 10.да брои до 10. .3.да се оспособи да собира до 10.

5. . пред-зад). Ученикот/ученичката: .да се оспособува да ги чита броевите 1. над-под.2. Ученикот/ученичката: . блиску-далеку.3.7. I Проценување и мерење Математика Форми во просторот.да се оспособи да одзема до 10. Ученикот/ученичката: .да брои до 10.да се поттикнува за проценување на оддалеченоста меѓу себе и конкретниот предмет (блиску – далеку). Ученикот/ученичката: .8.да се потикнува за класификација (групирање) на предметите и појавите според карактеристичните својства.да ја одреди и вербално да ја искаже положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветн терминологија (горе-доле. Ученикот/ученичката: .да брои до 10.4.9 и 10.да ги запознава броевите од 1 до 10 и прпознавање на цифрите. форми во рамнинаи односите меѓу нив II Броеви до 20 собирање и одземање III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем 35 .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Ученикот/ученичката: . .да се поттикнува за проценување и споредување на брзината на два предмети во движење (бавно-брзо). Ученикот/ученичката: . I II III Математика Работа со компјутер Броеви до 20 собирање и одземање Запознавање со компјутерскиот систем Одделение Наставен предмет Математика Активност: Броеви во редослед Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Ученикот/ученичката: .Одделение Наставен предмет Математика Активност: Шапка на волшебникот (одземање) Тема Конкретни цели Природни броеви до 10 Логичко размислување и решавање на проблеми Ученикот/ученичката: .да ги препознае и применува редните броеви до 10. .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.6.

Ученикот/ученичката: .да чита и запишува броеви до 1000. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот .да споредува броеви до 1000.да се оспособува да ги чита броевите до 100.да се оспособува да ги чита броевите до 20.да се оспособува да чита и пишува броеви до 100. Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето III III Работа со компјутер 36 . Одделение Наставен предмет Математика III Математика IV Работа со компјутер Броеви до 1000 Собирање и одземање до 1000 Текстуални информации III Одделение II Наставен предмет Математика Математика Активност: Нацртајте број Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Броеви до 100 Собирање и одземање до 100 Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да умее да брои од 1 до 20 и наназад од 20 до 1. Ученикот/ученичката: . .Одделение II III Активност: Вежбајте одземање преку забавна игра Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање .да се оспособува да внесува симболи преку тастатура. Активност: Погодете број Тема Конкретни цели Собирање и одземање до 100 Ученикот/ученичката: . .да се оспособува да споредува броеви до 100. .да го познава текстуалниот курсoр.

да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број. .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број.да се оспособи да одзема броеви до 20. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: Одделение II III III Одделение II III III Одделение II III III 37 .2.да собира едноцифрен и двоцифрен број.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . . Оди до активностите за пресметување а.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот . Преминете на активности за математичка меморија против Тукс Активност: Игра на меморија против Тукс со собирање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање .да се оспособи да собира броеви до 20.да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број.да собира едноцифрен и двоцифрен број. . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . Активност: Игра на меморија против Тукс со собирање и одземање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да се оспособи да одзема броеви до 20. .да се оспособи да одзема до 100 едноцифрен од двоцифрен број. Активност: Игра на меморија против Тукс со одземање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање .да се оспособи да собира броеви до 20.

да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот.да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10. . Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 . .да го одреди количникот кога делителот е 1.компјутер компјутерскиот систем - да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да до одреди количникот кога деленикот е 0. .да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10. односно со премин.да до одреди производот кога едниот множител е 0. Активност: Игра на меморија против Тукс со множење и делење Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Ученикот/ученичката: Множење и делење на . Одделение III IV III Активност: Игра на меморија против Тукс со множење Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. . Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: Одделение III IV III Одделение III IV 38 . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот .да до одреди производ на даден број со 1. Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 .да се оспособи да множи со броевите до 100 броевите од 1 до 10.да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10.да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин. .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Активност: Игра на меморија против Тукс со делење Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 .

да се оспособи да одзема броеви до броевите до 100 20. Множење и делење на .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број.да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10. . .да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот.да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10. .да се оспособи да собира броеви до до 100 20. .броевите до 1000 III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин.да го одреди количникот кога делителот е 1.да до одреди производ на даден број со 1.да до одреди количникот кога деленикот е 0. .да до одреди производ на даден број со 1. . . .да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Множење и делење на . .да до одреди количникот кога деленикот е 0.да до одреди производот кога едниот множител е 0.да собира едноцифрен и двоцифрен броевите до 1000 број. .да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број. . . .да до одреди производот кога едниот множител е 0. односно со премин. . Ученикот/ученичката: . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . односно со премин.да го одреди количникот кога делителот е 1. - Одделение III IV Активност: Игра на меморија против Тукс со сите операции Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да одреди количник на број со 39 .

Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . б. Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да собира едноцифрен и двоцифрен број.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .да се оспособи да одзема броеви до 20.да собира двоцифрен и едноцифрен број.да се оспособи да собира броеви до 20. .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број. Ученикот/ученичката: . .III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот. III III Работа со компјутер Одделение II III Активност: Игра на меморија со собирање и одземање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање .да се оспособи да одзема броеви до 20.да собира едноцифрен и двоцифрен 40 . Ученикот/ученичката: .да се оспособи да собира броеви до 20. Оди до активности со меморија за математика Активност: Игра на меморија со собирање Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Броеви до 100 Собирање и одземање до 100 Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Одделение II Наставен предмет Математика Математика III Работа со компјутер III Одделение II Наставен предмет Математика Математика Активност: Игра на меморија со одземање Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Броеви до 100 Собирање и одземање до 100 Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.

да го одреди количникот кога делителот е 1. .да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10 Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 . односно со премин. .да до одреди количникот кога деленикот е 0. . Ученикот/ученичката: . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем број. . .да до одреди производ на даден број со 1.да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10 Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 .да до одреди производот кога едниот множител е 0. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број.да се оспособи да множи со 41 . IV III Работа со компјутер Одделение III Наставен предмет Математика Математика IV III Работа со компјутер Одделение III Активност: Игра на меморија со множење и делење Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Ученикот/ученичката: Множење и делење на . Активност: Игра на меморија со делење Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 .да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето Одделение III Наставен предмет Математика Математика Активност: Игра на меморија со множење Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето.

. .броевите до 100 Математика IV III Работа со компјутер броевите од 1 до 10.да собира едницифрен и двоцифрен броевите до 100 број.да до одреди производ на даден број со 1.да го одреди количникот кога 42 Одделение Наставен предмет Математика III IV Математика . .да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10.да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин.да до одреди количникот кога деленикот е 0. . .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број. .да се оспособи да собира броеви до до 100 20. Множење и делење на .да собира двоцифрен и едноцифрен до 1000 број.да го одреди количникот кога делителот е 1. Активност: Игра на меморија со сите операции Тема Конкретни цели Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10.да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин. . Броеви до 1000 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . .да до одреди производот кога едниот множител е 0.да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10. . односно со премин. . Множење и делење на . . односно со премин. .да до одреди производот кога едниот множител е 0. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 1000 .да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. .да до одреди производ на даден број со 1.да се оспособи да одзема броеви до броевите до 100 20.

Преминете на активности со јадачи на бројки Активност: Јадачи на бројки за еднаквост Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Ученикот/ученичката: .да се оспособи да собира броеви до 20. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да ги споредува броевите до 20.да до одреди количникот кога деленикот е 0.да се оспособи да собира броеви до 20. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да може да користи симболи. цифри систем и навигациониот блок од тастаура. в. .да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е деливо со делителот.. . Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .да се оспособи да ги споредува броевите до 20.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем делителот е 1. . 43 . Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 . цифри и навигациониот блок од тастатура. Одделение Наставен предмет Математика II Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение Наставен предмет Математика Активност: Јадачи на броеви за нееднаквост Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Ученикот/ученичката: .да може да користи симболи. . II Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение III III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Броеви деливи со . цифри и навигациониот блок од тастаура. Ученикот/ученичката: .да може да користи симболи..да се оспособи да дели со броевите од 1 до 10.

да може да користи симболи. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . цифри систем и навигациониот блок од тастатура.да се оспособи да одзема 44 . цифри и навигациониот блок од тастатура.да собира двоцифрен и едноцифрен број.да се оспособи да дели со броевите од 1 до100. IV. Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . . V Работа со компјутер III г.да собира едноцифрен и двоцифрен број.Одделение III III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Со кој број се дели дадениот број Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 .да може да користи симболи.да се оспособи да одзема броеви до 20.да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето. Ученикот/ученичката: . Преминете на алгебарските активности Активност: Вежбајте ја операцијата собирање Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Броеви до 100 Собирање и одземање до 100 Ученикот/ученичката: . Одделение II Наставен предмет Математика Математика III III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III Активност: Вежбајте ја операцијата за одземање Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . Одделение Наставен предмет Математика III . Ученикот/ученичката: . Активност: Јадачи на прости броеви Тема Конкретни цели Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика или за талентирани ученици.да се оспособи да собира броеви до 20.

да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето. .да собира едноцифрен и двоцифрен број.да одзема двоцифрен од трицифрен број.да се оспособи да собира броеви до 20.да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број. Одделение III III Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Вежбајте ја операцијата множење Тема Конкретни цели Множење и делење на Ученикот/ученичката: броевите до 100 .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број.да се оспособи да кликнува со систем левото и десното копче од глувчето. .да собира трицифрен и двоцифрен до 1000 број. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . Математика Броеви до 100 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да собира трицифрен и едноцифрен број. Ученикот/ученичката: Собирање и одземање .да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето. IV Математика Броеви до 1000. Одделение II III Активност: Вежбајте собирање на броевите на метата Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Броеви до 20 Ученикот/ученичката: собирање и одземање .да собира двоцифрен и едноцифрен до 100 број. Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . . Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . .да се оспособи да множи со броевите од 1 до 10. Ученикот/ученичката: . Множење и делење на Ученикот/ученичката: 45 .да собира едноцифрен и двоцифрен број.III Работа со компјутер до 100 Запознавање со компјутерскиот систем едноцифрен од двоцифрен број. . III Активност: Пронајдете ја низата од точни операции што соодвествуваат на дадениот одговор Одделение Наставен Тема Конкретни цели предмет III Математика Броеви до 100.

.да го одреди производот на даден број со 1.да го одреди количникот кога деленикот е 0.да собира броеви до 10 000. . пушта. Собирање и одземање до 100 Математика III Работа со компјутер Мерење III Запознавање со компјутерскиот систем Активност: Поставете ја вагата во рамнотежа (со пресметување во мерки за маса) Одделение Наставен Тема Конкретни цели предмет V Математика Броеви до 1000 000 Ученикот/ученичката: Собирање и одземање . Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото и десното копче од глувчето. .броевите до 1000 III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем да одредува производ на даден број и едноцифрен број без премин. . . зачува.да собира едноцифрен и двоцифрен број.да го одреди количникот кога делителот е 1. Ученикот/ученичката: . слики и истите да ги влече. односно со премин. II Броеви до 100.да умее да избира објекти.да го одреди производот кога едниот множител е 0. - Одделение Наставен предмет Математика Активност: Поставете ја вагата во рамнотежа Тема Конкретни цели Броеви до 20 собирање и одземање Мерење Ученикот/ученичката: .да одреди количник на број со едноцифрен делител така што секоја цифра во деленикот е делива со делителот. Ученикот/ученичката: . .да се оспособи да врши процена на маса во килограми и со мерење да ја проверува својата процена.да собира двоцифрен и едноцифрен број. . Ученикот/ученичката: .да се оспособи да одзема едноцифрен од двоцифрен број. Ученикот/ученичката: .да се оспособи да мери маса во килограми со помош на вага.да се оспособи да собира броеви до 20. 46 .

да составува писмен текст по зададена тема. Ликовно Дизајн и визуелни Ученикот/ученичката: образование комуникации .да воочи дека низ една точка може да се нацртаат бесконечно многу прави и дека низ две точки може да се нацрта само една права. Математика Геометриски фигури Ученикот/ученичката: во рамнина .Математика IV до 1 000 000 Мерење Ученикот/ученичката: .да умее да напише текст и да вметне апликација која заменува збор. Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика или за талентирани ученици. Геометрија Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение V II III IV IV III Активност: Едноставна алатка за векторско цртање Наставен Тема Конкретни цели предмет Македонски јазик Изразување и Ученикот/ученичката: творење .да се оспособи да врши процена на маса во килограми и декаграми и со мерење да ја проверува својата процена. - Математика V Работа со компјутер 3. квадрат и правоаголник. слики и истите да ги влече.да умее да избира објекти. Работа со Комбинирање на Ученикот/ученичката: компјутер информации . пушта. Математика Форми во рамнина Ученикот/ученичката: . . зачува.да препознава.да се оспособува да препознава искршена линија и да го објаснува начинот на нејзиното формирање.да може од зачувани страници 47 . Ученикот/ученичката: . .да користи компјутер за изработка на дизајн. идентификува и именува геометриски фигури: триаголник.да се оспособува и означува права.точка и отсечка. Математика Ученикот/ученичката: . круг.

да перцепира разновидност на облици. .да знае како да избере илустрација и да ја зачува. форми. симетрија и асиметрија во природата.да бара и реализира различни варијанти на графичко уредување на различни елементи.да се оспособи да користи компјутер за цртање на едноставнитехнички цртежи.Работа со компјутер IV Графички анимации комбинирање на информации да создадва сликовница. Ученикот/ученичката: . V IV Одделение V Активност: Повторете ја дадената ставка со ефект огледало Наставен Тема Конкретни цели предмет Техничко Графичка Ученикот/ученичката: образование комуницирање . Одделение IV IV Наставен предмет Техничко образование Ликовно образование Техничко образование Работа со компјутер Активност: Повторете ја дадената ставка Тема Конкретни цели Графичка писменост Дизајн и визуелни комуникации Графичка комуницирање Графички анимации комбинирање на информации Ученикот/ученичката: .да осознае за можностите за цртање на компјутер. .да се оспособи да користи компјутер за цртање на едноставни технички цртежи.да користи компјутер за изработка на дизајн. големини. Ученикот/ученичката: . Ликовно образование Дизајн и визуелни комуникации Цртање Ученикот/ученичката: .да создава графички проекти со IV IV Работа со компјутер Графички анимации комбинирање на 48 . . графика и разновидност на бои во различни варијанти. Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да создава графички проекти со користење на простор. Ученикот/ученичката: .да создава графички проекти со користење на простор. графика и разновидност на бои во различни варијанти.да користи компјутер за изработка на дизајн.

да се оспособи за визуелно препознавање на големите печатни букви.да се оспособува правилно да ги изговара и да ги пишува со букви броевите до 20. Ученикот/ученичката: . . графика и разновидност на бои во различни варијанти.информации користење на простор. Одделение Наставен предмет Македонски јазик I II Јазик III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III Активност: Игра на меморија збор-број Наставен Тема Конкретни цели предмет Македонски јазик Јазик Ученикот/ученичката: .да се оспособува да ги разликува гласовите и правилно да ги употребува.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да се поттикне кон разликување и правилно изговарање на гласовите. ОДИ ДО АКТИВНОСТИТЕ СО ЧИТАЊЕ Група на игри корисни во фаза на описменување. Активност: Вежба за хоризонтално читање Тема Конкретни цели Читање Ученикот/ученичката: 49 Одделение IV Наставен предмет Англиски јазик .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Ученикот/ученичката: .да го усвојува поимот за глас како дел од зборот. VI. Ја поттикнуваат визуелната и аудитивната перцепција и ги стимулираат когнитивните способности и позитивно делуваат врз развој на говор. Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот . Интересен начин за препознавање на букви и поими. Активност: Кликни на буква Тема Конкретни цели Слушање и говорење Подготовка за почетно читање и пишување Македонски јазик Почетно читање и пишување Ученикот/ученичката: .да се оспособува да ги препознава симболите на гласовите.

Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да ги препознава буквите на македонското кирилско писмо. IV Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение Наставен предмет Македонски јазик Активност: Испуштена буква Тема Конкретни цели Читање Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: .да се оспособува да чита и да пишува зборови и текст со печатни букви на кирилица. .да го усвои поимот за именка и да ги 50 . предмети и појави.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. II Македонски јазик за учениците од другите заедници IV Почетно читање и пишување III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II Наставен предмет Македонски јазик Активност: Вежбање на читање Тема Конкретни цели Јазик Ученикот/ученичката: .да се оспособува да именува лица. Ученикот/ученичката: .да може да ја меморира графичката слика на зборови и изолирани реченици на ниво на претходно усвоени усни модели. да ги поврзува со соодветните гласови и да ги поврзува во зборови.III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем да може да ја меморира графичката слика на зборови и изолирани реченици на ниво на претходно усвоени усни модели. растенија.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. суштества. . - Одделение Наставен предмет Англиски јазик Активност: Вежба за вертикално читање Тема Конкретни цели Читање Ученикот/ученичката: .да може да ја меморира графичката слика на зборови и изолирани реченици на ниво на претходно усвоени усни модели.

да се оспособува да чита зборови. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .да се оспособува да именува лица.да го усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето.да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија. Активност: Име на сликата Тема Конкретни цели Јазик Ученикот/ученичката: . Јазик Ученикот/ученичката: . Изразување и творење Ученикот/ученичката: . растенијата и животните. растенијата и животните. предмети и појави. . растенија. III Работа со компјутер Одделение Наставен предмет Македонски јазик II Турски јазик II II Српски јазик 51 .да се оспособува да чита зборови. растенија.да се оспособува да чита зборови . суштества. Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување . предмети и животни. Изразување и творење Ученикот/ученичката: . предмети и појави. предмети и појави. предмети и животни.да го усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето. Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување . суштества. предметите. растенијата и животните . растенија. предметите.да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија. суштества. Изразување и творење Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Јазик Ученикот/ученичката: .да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија. .препознава имињата на луѓето.да се оспособува да именува лица.да се оспособува да именува лица. предмети и животни. Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување . предметите.

Изразување и творење Ученикот/ученичката: . слики и истите да ги влече.да умее да избира објекти. - III Работа со компјутер Одделение Наставен предмет Македонски јазик Активност: Класичната игра Бесилка Тема Конкретни цели Почетно читање и пишување Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . II Работа со компјутер III 52 .Англиски јазик IV даго усвои поимот за именка и да ги препознава имињата на луѓето. Читање Ученикот/ученичката: .да се оспособува да опишува карактеристики преку набљудување на растенија. Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . предметите.да се оспособува та пишува печатни букви. зачува.да може да ја меморира графичката слика на зборови и изолирани реченици на ниво на претходно усвоени усни модели. пушта.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. .да се оспособува да чита зборови. предмети и животни. Почетно читање и Ученикот/ученичката: пишување . растенијата и животните.да се оспособува да чита зборови .

Активност: Научете нешто за електричниот систем заснован на обновлива енергија Одделение Наставен Тема Конкретни цели предмет V Природни науки Материја и енергија Ученикот/ученичката: на земјата .да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Запознавње на Собраќај Ученикот/ученичката: околината . Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот . .VII.да набројува извори на енергија 53 .да разбере дека поголемиот дел од планетата е покриен со вода.да осознае за движењето на воздухот (ветер). Ученикот/ученичката: .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.да ги продлабочува стекнантите знаења за водата.да се запознае со собраќајните средства за секој вид на собраќај.да се запознае со собраќајните средства за секој вид на собраќај. ОДИ ДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ Одделение III Наставен предмет Запознавње на околината Запознавње на околината Работа со компјутер III Активност: Падобранец Тема Конкретни цели Ја истражувам природата Собраќај Ученикот/ученичката: . III Одделение IV III Активност:Научете за кружното движење на водата Наставен Тема Конкретни цели предмет Запознавње на Планетата земја е Ученикот/ученичката: околината променлив систем . Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . која е неопходна за живиот свет.да може да го користи навигациониот блок на тастатурата. Ученикот/ученичката: . III Запознавање со компјутерскиот систем Одделение III III Активност:Оперирајте со затворачот на каналот Наставен Тема Конкретни цели предмет Запознавње на Ја истражувам Ученикот/ученичката: околината природата .

вода.Природни науки V III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем (сонце. .да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето.Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за природни науки или за талентирани ученици.да се оспособува да конструира едноставни модели или макети од конструкторски материјали по сопствена идеја. Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот . Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика или за талентирани ученици. . воздух.да се оспособи да кликнува со левото копче од глувчето. Одделение Наставен предмет Природни науки Активност: Електрицитет Тема Конкретни цели Материја и енергија на земјата Ученикот/ученичката: . органски материи). Ученикот/ученичката: . V Природни науки V Техничко образование V Работа со компјутер Конструктивно творештво III Запознавање со компјутерскиот систем Одделение V III Одделение IV IV III Наставен предмет Природни науки Работа со компјутер Наставен предмет Математика Математика Работа со Активност: Управувајте со подморница Тема Конкретни цели Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за природни науки или за талентирани ученици.да се оспособи да кликнува со систем левото копче од глувчето. Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: Запознавање со 54 . Ученикот/ученичката: . .да стекне сознание дека енергијата може да се претвора од еден во друг облик и да се зачува. Активност: Морска трка (Еден играч) Тема Конкретни цели Геометриски фигури во рамнина Ученикот/ученичката: .Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за природни науки или за талентирани ученици.да стекне сознание дека енергијата може да се претвора од еден во друг облик и да се зачува.да црта. именува и означува агол.

Ученикот/ученичката: .Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика или за талентирани ученици. цифри и навигациониот блок на тастатурата.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. .да може да користи симболи.да може да користи симболи. СТРАТЕГИСКИ ИГРИ Одделение II Работа со компјутер Наставен предмет Математика Тема Активност: Поврзи 4 Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да се оспособува да решава 55 Решавање на проблемски ситуации .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. Одделение IV IV Наставен предмет Математика Математика Активност: Морска трка (2 играчи) Тема Конкретни цели Геометриски фигури во рамнина Ученикот/ученичката: . Решавање на проблемски ситуации Запознавање со компјутерскиот систем III Одделение II Наставен предмет Математика Работа со компјутер Активност: Поврзи 4 (2 играчи) Тема Конкретни цели Решавање на проблемски ситуации Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: .да може да користи симболи.да црта.компјутер компјутерскиот систем - да може да користи симболи цифри и навигациониот блок на тастатурата. III Одделение II Наставен предмет Математика Тема Активност: Бар игра Конкретни цели Ученикот/ученичката: . Ученикот/ученичката: . III Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем VIII. именува и означува агол. Ученикот/ученичката: . цифри и навигациониот блок на тастатурата. цифри и навигациониот блок на тастатурата.

Работа со компјутер III Запознавање со компјутерскиот систем едноставни проблемски ситуации. Ученикот/ученичката: форми во рамнината и .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. IV Активност: Учење шах (играјте шах протв сметачот во режим за изучување) Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Решавање на Ученикот/ученичката: проблемски ситуации . III Одделение II Активност: Учење шах (вежбање шах земете му ги пешаците на сметачот) Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Решавање на Ученикот/ученичката: проблемски ситуации . III.да ја одреди и вербално да ја искаже односи меѓу нив положбата на предметите во нивниот меќусебен однос со примена на соодветна терминологија Математика . Одделение II Наставен предмет Математика Математика Тема Активност: Оваре Конкретни цели Ученикот/ученичката: .да може да користи симболи цифри и навигациониот блок на тастатурата. III Работа со компјутер III Запознавање со компјутерскиот систем Одделение II III II. Решавање на проблемски ситуации II.да умее да избира објекти .да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации.Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика Работа со компјутер Запознавање со компјутерскиот систем Ученикот/ученичката: . слики и истите да ги влече. Ученикот/ученичката: . Математика Форми во простор.Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интерес за математика или за талентирани ученици.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. пушта. Ученикот/ученичката: .да може да користи симболи цифри и навигациониот блок на тастатурата. 56 . .

III. Математика Форми во простор.да се оспособува да решава едноставни проблемски ситуации. пушта. слики и систем истите да ги влече. 57 .Математика III II. пушта. Ученикот/ученичката: форми во рамнината и .да ја одреди и вербално да ја искаже односи меѓу нив положбата на предметите во нивниот меќусебен однос со примена на соодветна терминологија Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутерскиот .да ја одреди и вербално да ја искаже односи меѓу нив положбата на предметите во нивниот меѓусебен однос со примена на соодветна терминологија Математика Додатна настава за ученици кои имаат зголемен интeрес за математика Работа со Запознавање со Ученикот/ученичката: компјутер компјутерскиот . III.да умее да избира објекти . Ученикот/ученичката: форми во рамнината и . Одделение II III II.да умее да избира објекти . слики и систем истите да ги влече. IV III Активност: Учење шах (доиграј го крајот на играта против сметачот) Наставен Тема Конкретни цели предмет Математика Решавање на Ученикот/ученичката: проблемски ситуации . IV III Математика Работа со компјутер Форми во простор.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->