Đáp án 45. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 1 Câu 1.

Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ chỉ được phép: a.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết b.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết c.Thực hiện trong vòng 6 tháng d.Thực hiện trong vòng 3 tháng e.a và c f.b và d Câu 2. Người thâu tóm khi thực hiện giao dịch chào mua công khai, phải đáp ứng yêu cầu sau: a.Báo cáo UBCKNN ít nhất 10 ngày làm việc trước khi chào mua b.Thực hiện chào mua không dưới 30 ngày và không quá 60 ngày c.Hủy chào mua thâu tóm khi khối lượng chào bán vượt khối lượng chào mua d.Thực hiện đồng thời chào mua công khai và không thông qua khớp lệnh tại trung tâm giao dịch chứng khoán e.Đặt giá chào mua thấp hơn giá đóng cửa trên trung tâm giao dịch ck f.a , c và d Câu 3. Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn: a.1 tháng b.2 tháng c.3 tháng Câu 4. Công khai thông tin về TTCK phải thỏa mãn các yêu cầu sau, ngoại trừ: a.Chính xác b.Kịp thời c.Dễ tiếp cận d.Ưu tiên khách hàng

Câu 5. Trong trường hợp phá sản, giải thể doanh nghiệp, các cổ đông sẽ: a.Là chủ nợ chung b.Mất toàn bộ số tiền đầu tư c.Được ưu tiên trả lại cổ phần đã góp trước d.Là người cuối cùng được thanh toán

Câu 6. Khi phá sản, giải thể công ty, người nắm giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả: a.Trước các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả b.Trước các khoản sau thuế c.Sau các khoản vay có thế chấp và các khoản phải trả d.Trước các khoản thuế e.Trước các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ đông phổ thông

Câu 7. Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là: a.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi b.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi c.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi d.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi Câu 8. Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của 1 tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật VN là: a.25% tổng số cp b.30% tổng số cp c.27% tổng số cp d.49% tổng số cp Câu 9. Một trong những điều kiện để niêm yết trái phiếu doanh nghiệp là: a.Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ đồng trở lên b.Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ đồng trở lên c.Là công ty cổ phần, công ty TNHH, DNNN, doanh nghiệp tư nhân có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 10 tỷ đồng trở lên d.Không câu nào đúng Câu 10. Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của VN là quỹ: a.Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào ck b.Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào ck c.Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào ck d.Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào ck Câu 11. Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cp trong vòng:

Điều kiện nào là chưa chính xác của việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng: a.Ít nhất 50% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết (hien nay 50% trong 6 thang) d. Hien nay 50ty) (Phương án phát hành thêm chứng chỉ quỹ và phương án đầu tư số vốn thu được phải được Đại hội nhà .Làm giám đốc của 1 công ty niêm yết Câu 16.30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra d. tổ chức phát hành phải hoàn tất việc chào bán cổ phiếu Câu 12.44 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra Câu 15.Việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ck lần đầu ra công chúng được thực hiện đồng thời với thủ tục xin phép lập Quỹ đầu tư ck b.5 số báo liên tiếp của 1 tờ báo d. tổ chức niêm yết công bố báo cáo tài chính nằm trên: a.3 số báo liên tiếp của 1 tờ báo b.Ít nhất 20% vốn cổ phần của cty trong vòng 3 năm kể từ ngày niêm yết c. Tổ chức phát hành. ban Giám Đốc.Ít nhất 20% vốn cổ phần của cty b.Ít nhất 30% vốn cổ phiếu do mình sở hữu trong 3 năm kể từ ngày niêm yết Câu 13.90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực Theo quy định.Tự do mua bán cổ phiếu mọi nơi b.24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra b. Người hành nghề kinh doanh ck được: a.Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của 1 tổ chức phát hành d.80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực d. ban kiểm soát của cty niêm yết phải nắm giữ: a. Hội đồng quản trị. tổ chức niêm yết công bố thông tin bất thường trong thời gian: a.6 số báo liên tiếp của 1 tờ báo Câu 14.4 số báo liên tiếp của 1 tờ báo c.10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra c.Việc phát hành chứng chỉ quỹ đầu tư ck để tăng vốn của quỹ đầu tư ck phải được UBCK chấp thuận c) Tổng giá trị chứng chỉ quỹ xin phép phát hành đạt ít nhất 10 tỷ ( 5ty theo ND 144.60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực b.70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực c. Tổ chức phát hành.a.Chỉ được mở tài khoản giao dịch của mình tại cty ck nơi làm việc c. trong vòng 90 ngày kể từ khi được cấp phép.

hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện.Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân d.1 Việc sửa lệnh.vn/tabid/204/default. Khi thực hiện bán cổ phần của DNNN. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) vào tài khoản của Đại lý đấu giá nơi nhà . Khi thực hiện sửa lệnh.Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân b. các doanh nghiệp nhà nước khi bán cổ phần lần đầu được dành tối đa 20% số cổ phần bán ra cho nhà đầu tư chiến lược với giá ưu đãi. đại diện giao dịch tiến hành huỷ lệnh cho nhà đầu tư theo trình tự huỷ lệnh được quy định trong Quy trình hủy lệnh giao dịch do HNX ban hành.10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm b.Phát hiện nhập sai lệnh và lệnh gốc chưa khớp b.đầu tư thông qua. đại diện giao dịch được phép sửa lệnh giao dịch khi nhập sai lệnh giao dịch của nhà đầu tư nhưng phải xuất trình lệnh gốc và được HNX chấp thuận. cổ đông chiến lược được phép mua: a.Không được phép sửa lỗi khi nhập sai lệnh trong mọi trường hợp 6.Không phải đặt cọc Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm. khi nhà đầu tư yêu cầu đại diện giao dịch thực hiện hủy lệnh.) Câu 17. Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại trung tâm giao dịch ck Hà Nội.Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân c. HNX cho phép đại diện giao dịch được sửa giá ngay trên hệ thống theo yêu cầu của nhà đầu tư. Việc sửa lệnh trong thời gian giao dịch của thành viên phải tuân thủ Quy trình sửa lệnh giao dịch do HASTC ban hành.15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm c. Riêng trường hợp sửa giá. theo Nghị định 187/2004 ban hành ngày 16/11/2004.Phát hiện nhập sai lệnh khi lệnh gốc chưa được khớp và phải xuất trình lệnh gốc và được trung tâm giao dịch ck chấp thuận c. nhà đầu tư phải đặt cọc: a. thứ tự ưu tiên về thời gian của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh đúng được nhập vào hệ thống giao dịch. Đại diện giao dịch của thành viên được phép sửa lỗi giao dịch khi: a. giảm khoảng 20% so với giá đấu bình quân.japan-sec.5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm d. 6. http://www. Sửa. 6.aspx Câu 18.3 Trong thời gian khớp lệnh liên tục.Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân Trước đây.2 Trong phiên giao dịch. huỷ lệnh giao dịch khớp lệnh: 6. Câu 19.

Tổ chức phát hành.90 ngày . công ty ck. tổ chức niêm yết. Công ty hộ danh V.30 ngày b.Thống đốc ngân hàng nhà nước quy định d.3 và 5 d. Biên độ giao động giá trên TTCK VN do: a. tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng. Trung tâm giao dịch chứng khoán và các các nhân liên quan.60 ngày c. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 2 Câu 1. Đối tượng công bố thông tin trên TTCK gồm: a. Câu 20. công ty chứng khoán.Tổ chức phát hành. Công ty nhà nước IV. tổ chức niêm yết. tổ chức niêm yết. công ty quản lý quỹ.Chỉ 1 và 2 b. tổ chức niêm yết b. Công ty TNHH III. trung tâm giao dịch Theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Luật Chứng khoán năm 2006 và tiểu mục 1 Mục I Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (sau đây gọi tắt là Thông tư số 38/2008/TT-BTC). tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng.Bộ trưởng bộ tài chính quy định b. công ty ck d. Công ty cổ phần II.2 và 3 c. Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. tổ chức niêm yết.Tổ chức phát hành. Thời hạn cho việc phân phối ck ra công chúng là: a.đầu tư làm thủ tục đăng ký. công ty quản lý quỹ. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Phương án: a.Tất cả Câu 3. thì đối tượng công bố thông tin bao gồm: Công ty đại chúng.Chủ tịch UBCKNN quy định c. công ty quản lý quỹ c. công ty quản lý quỹ.Chỉ 1. Doanh nghiệp được quyền phát hành ck theo quy định của pháp luật là: I. Câu 2. công ty đầu tư chứng khoán.Giám đốc trung tâm giao dịch ck quy định (chap thuan boi UBCKNN) Đáp án 46. Sở giao dịch chứng khoán.Chỉ 1.Tổ chức phát hành.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết được thực hiện khi a. Theo quy định việc xem xét hồ sơ phát hành chứng khoán ra công chúng được thực hiện theo hình thức: a.Không phương án nào đúng * Phát hành cổ phiếu ra công chúng được thực hiện theo một trong hai hình thức sau: .Cả hai phương án trên d.Báo cáo bằng văn bản cho trung tâm giao dịch ck ngay sau khi thực hiện giao dịch c. . kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá 30 ngày.Cả hai phương án trên d.Chào bán thứ cấp lần đầu c.Báo cáo bằng văn bản và trung tâm giao dịch ck chấp thuận tối thiểu 10 ngày trước ngày giao dịch .Chào bán sơ cấp (phân phối sơ cấp): là đợt phát hành cổ phiếu bổ sung của công ty đại chúng cho rộng rãi công chúng đầu tư.Không phương án nào đúng Câu 6.Cấp phép phát hành b.Chào bán sơ cấp lần đầu b. Câu 4.Đăng ký phát hành c. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng là: a. Câu 5.Không phương án nào đúng d.Báo cáo bằng văn bản cho trung tâm giao dịch ck sau khi thực hiện giao dịch 10 ngày b. Trường hợp tổ chức phát hành không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này.Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO): là việc phát hành trong đó cổ phiếu của công ty lần đầu tiên được bán rộng rãi cho công chúng đầu tư.Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày.

Báo cáo bằng văn bản và trung tâm giao dịch ck chấp thuận trước 3 ngày giao dịch e. Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc.Tất cả các câu trên Câu 9. TTGDCK (cho. SGDCK. SGDCK. tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch và mức độ thay đổi tỷ lệ nắm giữ theo Mẫu CBTT – 04 kèm theo Thông tư này.org/wiki/C%E1%BB%95_ph%E1%BA%A7n Câu 8.aspx Câu 7.Tất cả các loại chứng khoán trên Công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thong.vn/hsx/Modules/Quydinh/Quanlytt. Trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị.wikipedia. Ban kiểm soát. 2.d. Điều 4 Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) 1. Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc.Phát hành thêm cổ phiếu thưởng d. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. thừa kế…) phải báo cáo cho UBCKNN. TTGDCK và tổ chức niêm yết về kết quả giao dịch. http://www. kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK.Không cần báo cáo với trung tâm giao dịch ck III. SGDCK. Phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng bao gồm: a. TTGDCK trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch. Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan không thực hiện được giao dịch phải báo cáo lý do với UBCKNN.Cổ phiếu ưu đãi c.Cổ phiếu phổ thông b. http://vi. Tổ chức bảo lãnh phát hành ở VN chỉ được bảo lãnh cho 1 đợt phát hành với tổng giá trị cổ phiếu không vượt quá: .hsx.Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức c. Quy định về báo cáo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (Mục IV. Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan khi có ý định giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết.Trái phiếu công ty d. Ban Kiểm soát. Thành viên Hội đồng quản trị. TTGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là một (01) ngày làm việc. Công ty cổ phần bắt buộc phải có: a. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.Chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn b. kể từ ngày hoàn tất giao dịch người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCKNN. tặng.

60 ngày Với quyết định hủy bỏ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của DVD.30 ngày c. Câu 10. tổ chức phát hành phải hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong vòng: a.30% vốn tự có của tổ chức phát hành d. SSC yêu cầu trong vòng 7 ngày kể từ hôm nay.Cả a và b Điều 1. Phạm vi điều chỉnh .15 ngày b.20% vốn tự có của tổ chức phát hành b.CP doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa b.a. trừ trường hợp bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ.Chứng chỉ quỹ đầu tư d. Sau khi có quyết định thu hồi chứng nhận đăng ký phát hành.CK của các tổ chức tín dụng c. Trong vòng 15 ngày kể từ hôm nay DVD phải thu hồi các chứng khoán đã phát hành.htm Câu 11. Công ty phải công bố thông tin này ra công chúng. trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh.vn/20110118092013224P0C7/dvd-bi-dinh-chi-phat-hanh-co-dong-thuc-hienquyen-thiet-nang. http://vneconomy.25% vốn tự có của tổ chức phát hành c. hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.45 ngày d.35% vốn tự có của tổ chức phát hành Tổng giá trị bảo lãnh phát hành không được lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu của tổ chức bảo lãnh phát hành vào thời điểm cuối quý gần nhất tính đến ngày ký hợp đồng bảo lãnh phát hành. Tổ chức bảo lãnh phát hành chỉ được phép bảo lãnh cho một đợt phát hành với tổng giá trị trái phiếu không vượt quá 30% vốn tự có. Việc phát hành ck nào dưới đây không thuộc diện điều chỉnh của Nghị định 144/CP về CK và TTCK: a.

Tài sản đảm bảo b.Ít nhất 100 NĐT c. Việc phát hành trái phiếu ra công chúng đòi hỏi phải có: a. cổ phiếu của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa và cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần không thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định này.vn/archive/Nghi-dinh/Nghi-dinh-144-2003-ND-CP-chung-khoan-thitruong-chung-khoan-vb51625t11.Ít nhất 100 NĐT ngoài tổ chức phát hành Câu 13.Cả a và b e.Ít nhất 50 NĐT ngoài tổ chức phát hành d.aspx Câu 12. chứng khoán của các tổ chức tín dụng. trái phiếu chính quyền địa phương. kinh doanh. giao dịch chứng khoán và các hoạt động.Tổ chức bảo lãnh phát hành c. http://thuvienphapluat. niêm yết. Việc phát hành trái phiếu Chính phủ. phát hành CK ra công chúng là việc chào bán 1 đợt CK có thể chuyển nhượng được thông qua tổ chức trung gian cho: a.Nghị định này quy định việc phát hành chứng khoán ra công chúng. Theo quy định tại Nghị định 144/CP.Ít nhất 50 nhà đầu tư b. dịch vụ về chứng khoán và thị trường chứng khoán trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Đại diện người sở hữu trái phiếu d.Cả b và c .

Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành Điều 20.Vốn điều lệ b. hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm xin phép phải có lãi. Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán. . 2. điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ: a. Điều kiện niêm yết cổ phiếu 1.Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên hội đồng quản trị.Thời gian hoạt động có lãi ???? c. Là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp tại thời điểm xin phép niêm yết từ 5 tỷ đồng Việt Nam trở lên. Đối với doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên TTCK. ban giám đốc. có tình hình tài chính lành mạnh và hoạt động kinh doanh của 02 năm liên tục liền trước năm xin phép niêm yết phải có lãi.Câu 14. ban kiếm soát d.

aspx Câu 17.30% d.20% b. ban kiểm soát của các công ty niêm yết là: a.40% c. % tối đa trên vốn tự có mà 1 tổ chức bảo lãnh phát hành được phép bảo lãnh cho 1 đợt phát hành là: a.3 năm d. Yêu cầu về vốn điều lệ 5 tỷ đồng của tổ chức phát hành cổ phiếu ra công chúng theo quy định tại thông tư 60 được tính trên cơ sở: a. http://thuvienphapluat.2 năm c. ban Giám Đốc.Giá trị sổ sách b.vn/archive/Thong-tu/Thong-tu-60-2004-TT-BTC-huong-dan-phat-hanhco-phieu-ra-cong-chung-vb52242t23.Trái phiếu có hoặc không có đảm bảo b.1 năm b.Câu 15.Giá thị trường Vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký phát hành cổ phiếu tối thiểu 05 tỷ đồng tính theo giá trị sổ sách. Thời gian cam kết nắm giữ ít nhất 50 % cp do mình sở hữu kể từ thời điểm niêm yết của thành viên hội đồng quản trị. Trái phiếu phát hành ra công chúng có thể là: a.Tất cả .50% Câu 18.Trái phiếu chuyển đổi c.Trái phiếu có kèm chứng quyền d.4 năm Câu 16.

trái phiếu kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ là: a. Thời hạn tối đa để UBCKNN ra quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu.30 ngày làm việc c.Ngân hàng thương mại ((dai dien so huu TP la NHTM + To chuc tai chinh) d.Câu 19.Tổ chức định mức tín nhiệm b.Cả b và c Đại diện người sở hữu trái phiếu là thành viên Trung tâm lưu ký chứng khoán được ủy quyền nắm giữ trái phiếu và đại diện cho quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu – ND 14-2007 Câu 20.15 ngày làm việc b.60 ngày làm việc .45 ngày làm việc d. Đại diện người sở hữu trái phiếu có thể là: a.Công ty CK có giấy phép hoạt động lưu ký c.

Vốn điều lệ (48 = 10 ty. đáng chú ý là quy định công ty cổ phần có vốn điều lệ 5 tỷ đồng trở lên sẽ được niêm yết. Yêu cầu về vốn điều lệ tối thiểu trong điều kiện niêm yết cổ phiếu và trái phiếu có khác nhau không: a. Đáp án 47.Có b.php/1863-Th%C3%B4ng-t%C6%B0H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-Ngh%E1%BB%8B%C4%91%E1%BB%8Bnh-s%E1%BB%91-48-1998-N%C4%90-CP-ng%C3%A0y-11-71998-v%E1%BB%81-ph%C3%A1t-h%C3%A0nh-c%E1%BB%95-phi%E1%BA%BFuv%C3%A0-tr%C3%A1i-phi%E1%BA%BFu-ra-c%C3%B4ng-ch%C3%BAng .Cả a và b Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ký ban hành Nghị định 144/CP. giảm một nửa so với trước.Tỷ lệ ra công chúng d.Số lượng cổ đông ngoài tổ chức phát hành (48 = 100 NDT.vn/Kinh-te/Noi-long-dieu-kien-phat-hanh-va-niem-yet-co-phieu/20038819/90/ http://doanhnghiep24g. http://vietbao. So với Nghị định 48/CP . 2006 = 10 ty) b. hien nay 10 ty (2006) TP = 10 ty (144 & 2006) Câu 2. tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu theo quy định tại Nghị định 144/CP có giảm nhẹ về: a.Không CP = truoc day 5 ty (144). Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 3 Câu 1. 144 & 2006 = 50 NDT) c.org/showthread. được coi là mở ra trang mới cho thị trường chứng khoán VN đi lên. Trong các điểm mới.III. 144 = 5 ty.vn/Kinh-te/Thi-truong-chung-khoan-duoc-cheo-lai-tot-hon/10842439/91/ http://vietbao.

Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng. Mức ký quỹ giao dịch bán ck theo quy định hiện hành: a.Không được đặt lệnh mua và bán 1 loại cổ phiếu trong ngày giao dịch Câu 7.Giao dịch lô lẻ là giao dịch cổ phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 cổ phiếu.Có tối thiểu 70% ck đặt bán c.Mở nhiều tài khoản tại 1 cty ck c. Nhà đầu tư được phép: a. trái phiếu bị huỷ bỏ niêm yết theo qui định tại các Khoản 1 và 3. muốn niêm yết lại theo quy định tại Điều 30 Nghị định 144 trong vềng 06 tháng sau khi bị huỷ bỏ niêm yết Câu 4.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng.Có đủ số lượng ck đặt bán Câu 5. trái phiếu bị hủy bỏ niêm yết có thể xin niêm yết lại không: a.Câu 3. hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi Câu 8.Có Đối với các tổ chức có cổ phiếu. hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi b. được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với thành viên theo nguyên tắc thoả thuận về giá nhưng không vượt quá giới hạn dao động giá theo quy định so với giá tham chiếu của ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu đó trên HNX.Đặt lệnh mua và bán 1 loại cổ phiếu trong lần khớp lệnh b.Có vốn tối thiểu là 10 tỷ đồng.Bán cổ phiếu lô lẻ của nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ quy định D. Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng VN là: a. hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi d.Có tối thiểu 50% ck đặt bán d. Nhà đầu tư được phép: a. . hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phải có lãi c. Công ty ck được phép: a. Giao dịch chứng khoán lô lẻ .Mua cp lô lẻ của nhà đầu tư với giá thỏa thuận trong biên độ quy định c.Đặt lệnh mua và bán 1 loại cổ phiếu trong ngày giao dịch c.Không b. Điều 29 Nghị định 144.Mở 1 tài khoản tại 1 cty ck Câu 6.Đáp ứng tỷ lệ do chủ tịch UBCK quy định b. Các tổ chức có cổ phiếu.Có vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng.Mở mỗi cty ck 1 tài khoản b.Giao dịch cổ phiếu lô lẻ với nhà đầu tư theo mức giá khớp lệnh tại thị trường giao dịch CK b.

Được đặt văn phòng đại diện khi được phép d. Tổ chức niêm yết phải nộp báo cáo tài chính năm theo thời hạn sau: a.Chậm nhất 10 ngày sau thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính (thời hạn hoàn thành BCTC năm chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính) Chậm nhất là 10 ngày. Tổ chức nào sau đây phải có nghĩa vụ công bố thông tin về chứng chỉ quỹ đầu tư ck niêm yết tại TTGDCK: a.60 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực b.Công ty quản lý quỹ Câu 11. Khi có yêu cầu của nhà đầu tư.70 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực c.Được thành lập công ty TNHH 100% vốn nước ngoài c. công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tài chính năm được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hành nghề theo quy định của Bộ Tài chính.80 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực d. thành viên có trách nhiệm mua lại và chỉ được phép thực hiện mua lại trái phiếu lô lẻ của nhà đầu tư.aspx Câu 9.Chậm nhất 10 ngày sau thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm (ngày hoàn thành BCTC được tính từ ngày tổ chức kiểm toán chấp thuận ký báo cáo kiểm toán) b.Được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần b. góp vốn liên doanh thanh lập công ty theo tỷ lệ góp vốn do thủ tướng quy định e.Quỹ đầu tư CK b.Không được đặt văn phòng đại diện f.90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký phát hành có hiệu lực Câu 12. mua cổ phần . http://www. Tổ chức phát hành phải hoàn thành việc phân phối cp trong vòng: a.Ngân hàng giám sát c. kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm. Chọn những câu đúng nhất về Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ VN: a.Được tham gia góp vốn ..vn/tabid/204/default.Giao dịch trái phiếu có khối lượng từ 1 đến 99 trái phiếu (lô lẻ) được thực hiện trực tiếp giữa người đầu tư với thành viên theo nguyên tắc thoả thuận về giá.Đương nhiên được đặt văn phòng đại diện . TT-09-2010-BTC Câu 10.japan-sec.

Niêm yết lần đầu b.Giao dịch CK không thuộc quyền sở hữu của mình b. kinh phí hoạt động của TTGDCK do ngân sách Nhà nước cấp.Đơn vị sự nghiệp có thu Hiện nay. TTGDCK là đơn vị sự nghiệp có thu.Thay đổi niêm yết d.Thông đồng để mua bán CK để làm thay đổi cung cầu CK (lam gia) d. tính độc lập của TTGDCK không cao. Vậy hành vi của nhân viên kiểm toán thuộc hành vi: a. theo Nghị định 144. sau khi kiểm toán công ty X tư vấn cho bạn mình bán cổ phiếu của công ty X vì công ty này hoạt động không hiệu quả.Công bố thông tin Câu 16. Hành vi nào sau đây không thuộc hành vi lũng đoạn thị trường: a.Niêm yết bổ sung c. thị trường giao dịch chứng khoán tập trung được tổ chức dưới hình thức TTGDCK.Bán khống d.Lôi kéo người khác tham gia giao dịch CK Câu 15.Tổ chức tự quản b.Niêm yết cửa sau Câu 14.Lũng đoạn thị trường b. Các loại niêm yết nào dưới đây mang tính chất sáp nhập thâu tóm công ty: a.Câu 13.Sử dụng thông tin nội bộ để mua hoặc bán CK trước khi tin đó được công bố = (Giao dich noi gian) c. Nhân viên công ty kiểm toán được chấp thuận.Niêm yết lại e.Giao dịch nội gián c. Do vậy. trực thuộc UBCKNN. đặc biệt là công tác quản trị . TTGDCK được tổ chức dưới hình thức: a.

a.Mua lại không quá 25% cổ phiếu của tổ chức niêm yết b.Ngân hàng lưu ký CK b. d và e b.Thực hiện trong 6 tháng d. e. và các tổ chức khác) được phép tham gia đấu thầu . Để giao dịch CK niêm yết tại TTGDCK . b và d c. bán CK c) Cty CK nhập lệnh vào hệ thống giao dịch của TTGDCK d) Nhà đầu tư nhận CK hoặc nhận tiền sau 3 ngày kể từ ngày giao dịch e) Cty CK thông báo kết quả cho nhà đầu tư Trình tự các bước trên là: a. Đáp án 48. đại lý phát hành và bảo lãnh phát hành trái phiếu chính phủ được mở tài khoản lưu ký tại TTGDCK. a.Bán ngay CK A vì đã tăng lên đỉnh d. Câu 17. NHTM.điều hành còn mang tinh hành chính. khi giao dịch trái phiếu thì phải đặt lệnh tại: a.Đưa ra các thông tin và để nhà đầu tư tự quyết định b. c. c. Tổ chức niêm yết khi giao dịch cổ phiếu quỹ.b.a. e và d Câu 18. a. d và c d.Thực hiện trong 3 tháng e.Công ty CK Câu 20. TTCK đang lên giá.Mua ngay CK A vì dự kiến giá còn tăng c. thẩm quyền về giám sát các hoạt động giao dịch trên Trung tâm còn hạn chế. cần phải có các bước: a) TTGDCK thực hiện khớp lệnh và thông báo kết quả giao dịch cho Cty CK b) Nhà đầu tư mở tài khoản.TTGDCK c. c. chỉ được phép: a. Các tổ chức đầu tư(NHNN. Trắc nghiệm – Luật Chứng khoán – Đề số 4 . b. đặt lệnh mua.a và c f. cổ phiếu A tăng giá liên tuc qua nhiều phiên. e.Không nên mua bán gì vì thị trường không ổn định Câu 19.Mua lại không quá 30% cổ phiếu của tổ chức niêm yết c. nhà tư vấn nên khuyên khách hàng: a.b và d IV.b.

Công ty CK được phép thực hiện. Theo quy định của pháp luật VN. cung cấp thông tin và bảo mật thông tin cho khách hàng c.Không cung cấp xác nhận kết quả giao dịch c. Trái phiếu sẽ bị hủy bỏ niêm yết khi thời gian thanh toán còn lại của trái phiếu ít hơn: a. Công ty CK và nhân viên Cty không được phép ngoại trừ: a. ngoại trừ: .Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của khách hàng. 15%.a và c Câu 7. sẽ buộc phải: a.Công ty liên danh d. 20% vốn cổ phần của 1 tổ chức niêm yết và mỗi khi có giao dịch làm thay đổi tăng . c và e Câu 3.Bán ra trong 30 ngày b. các Cty CK được tiến hành một số loại hình kinh doanh CK sau. vượt các mức nói trên.b.Làm trái lệnh giao dịch của nhà đầu tư b. nếu không báo cáo UBCKNN trong vòng 3 ngày kể từ ngày giao dịch đạt.2 tháng c. cá nhân nắm giữ hoặc cùng liên quan nắm giữ tới 5%.Tách biệt hoạt động kinh doanh của chủ sở hữu công ty với hoạt động kinh doanh của Cty CK Câu 6.Hoạt động tín dụng và cho vay CK d. ngoại trừ trường hợp: a.a và b Câu 2.Tự ý mua bán CK trên tài khoản của khách hàng hoặc mượn danh nghĩa của khách hàng để mua bán f.Câu 1.Công ty TNHH và CTCP b. 10%.Ưu tiên thực hiện lệnh khách hàng trước lệnh của Cty CK e.4 tháng Câu 5.Không được hưởng cổ tức. quyền kèm theo cho phần cổ phiếu buộc phải bán ra c.Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng về giao dịch CK b.3 tháng d. Tổ chức.Đầu tư vào Cty CK khác d.Công ty hợp danh c. Hình thức pháp lý của CTCK theo quy định của pháp luật VN là: a.1 tháng b. giảm các mức trên.

8% tổng tài sản b.CTCP hoặc CTTNHH . Hình thức pháp lý của công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật VN: a. 3 và 4 Câu 10.Cty CK 100% vốn nước ngoài c.Tối thiểu 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh d.Đúng 8% trên tổng nợ đã điều chỉnh c.CTCP. CTTNHH hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài b. Không phải là người có liên quan với tổ chức phát hành Phương án: a. 1 Cty Ck muốn thực hiện việc bảo lãnh phát hành ra công chúng phải đáp ứng các điều kiện: 1.Cung cấp tín dụng cho khách hàng Câu 9.Chi nhánh tại VN b. Tổ chức kinh doanh CK nước ngoài muốn thực hiện kinh doanh CK ở VN được phép lập: a.Cty CK liên doanh với đối tác VN theo tỷ lệ góp vốn tối đa 30% vốn điều lệ Câu 11.Tư vấn đầu tư trực tiếp cho khách hàng khi họ có yêu cầu d.Thực hiện lệnh mua bán cho khách hàng c.Là trung gian giữa người đầu tư và tổ chức niêm yết b. Theo quy định hiện hành. Có giấy phép hoạt động bảo lãnh phát hành 2.2 và 4 d. Có phương án chào bán CK ra công chúng khả thi 4.Cty CK liên doanh với đối tác VN theo tỷ lệ góp vốn tối đa 49% vốn điều lệ d.1 và 2 c.Doanh nghiệp nhà nước c.Bảo lãnh phát hành CK Câu 8. Có giấy phép hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành 3. Dưới đây là chức năng chính của Cty CK ngoại trừ: a.a.Tối thiểu 5% trên tổng nợ điều chỉnh Câu 12.1 và 4 b.Tự doanh d. Cty CK phải liên tục duy trì mức vốn khả dụng: a.Môi giới b.Quản lý quỹ đầu tư CK c.2.

Tất cả đều sai .Tự do mua bán cổ phiếu mọi nơi b.Phải là cử nhân kinh tế hoặc luật b. Dưới đây là các điều kiện để 1 cá nhân là công dân VN được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK.Chỉ được mở tài khoản giao dịch của mình tại cty ck nơi làm việc c.Trong vòng 1 năm kể từ ngày cấp c.CTCP.Các Cty CK đã được cấp giấy phép kinh doanh CK b. ngoại trừ: a.Tổ chức phát hành Câu 18.Làm giám đốc của 1 công ty niêm yết Câu 16.Kinh doanh CK để bù đắp chi phí của các Cty CK trong thời gian đầu hoạt động d.Trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp b. ngoại trừ: a.Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại VN Câu 17. Đối tượng nào dưới đây đều được UBCKNN cấp giấy phép hoạt động lưu ký CK.TTGDCK b. Người hành nghề kinh doanh ck được: a.Ngân hàng chỉ định thanh toán d. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh CK có giá trị: a.Các NHTM (ngân hàng thương mại) hoạt động tại VN c. Việc hình thành quỹ hỗ trợ thanh toán nhằm: a.Quyên góp tiền từ các thành viên lập quỹ mua bán CK nhằm bình ổn thị trường c. CTTNHH hoặc công ty liên doanh Câu 13.Không thời hạn Câu 14.Trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp d.NHTM được cấp phép hoạt động lưu ký CK c.Có năng lực pháp lý và năng lực hành vi dân sự c.d.Thanh toán thay cho thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán b. Các Cty CK được mở tài khoản lưu ký tại: a.Có đủ các chứng chỉ chuyên môn về kinh doanh CK do UBCKNN cấp d.Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của 1 tổ chức phát hành d.Đạt yêu cầu trong kỳ thi sát hạch do UBCKNN tổ chức Câu 15.Tất cả các tổ chức tín dụng thành lập theo luật các tổ chức tín dụng d.

ngoại trừ trường hợp: a.Bảo mật thông tin cho khách hàng c. TTGDCK 4.Hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư CK b.a và c f. Các đối tượng nào được phép tham gia thanh toán bù trừ giao dịch CK tại Ngân hàng chỉ định thanh toán: 1.Giám sát việc tuân thủ pháp luật khi đầu tư CK của khách hàng b.Thu thập đầy đủ thông tin về tình hình tài chính và mục tiêu đầu tư của khách hàng Câu 4. Công ty quản lý quỹ đầu tư được thực hiện.Nhận thù lao từ các hoạt động giao dịch mua bán tài sản cho quỹ(ngoài phí và thưởng theo quy định) d.1 c.Dùng vốn và tài sản của quỹ để cho vay bảo lãnh các khoản vay e.Câu 19.Quản lý tài sản của khách hàng tách biệt với tài sảm của Cty d.1 và 2 b. Cty CK không phải bảo đảm nghĩa vụ nào trong các nghĩa vụ sau: a.c và d .Thay mặt quỹ thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với các tài sản trong danh mục đầu tư của quỹ c. Các nhà đầu tư có tổ chức Phương án a.c và d f. Các NHTM được cấp phép làm thành viên lưu ký 3. 2 và 3 d.1. Các Cty CK thành viên 2.1 và 4 Câu 20.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful