- GÊu lµm xiÕc: hîp trÌo qua ghÕ + BTPTC = TDBS + BTNM = Bông 6 2.

ho¹t ®éng häc nhanh h¬n”

* BÐ nghe kÓ ®en” - H¸t “§è b¹n” - Trß chuyÖn cïng trong rõng * BÐ kh¸m ph¸ “Mét sè con vËt sèng trong rõng” - H¸t “§è b¹n” - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ ®éng vËt sèng trong rõng

- BÐ häc to¸n :

* BÐ khÐo tay: “

- BÐ häc ch÷ c¸i: + Lµm quen ch÷ “b,d,®” - TruyÖn “Chó dª ®en” - B¸c gÊu - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ §V sèng trong rõng

+ Trên sÊp kÕt chuyÖn “Chó dª

+ NhËn biÕt mèi NÆn mét sè con quan hÖ h¬n kÐm vËt gÇn gòi” vÒ sè lîng trong - H¸t “Chó voi ph¹m vi 8 con” - Trß chuyÖn vÒ ®éng vËt sèng trong rõng * BÐ lµ ca sÜ - H¸t, gâ ph¸ch “§è b¹n” - Nghe h¸t “Chó voi con” - Trß ch¬i “Sol – mi”

+ Trß ch¬i: “Ai trÎ vÒ §V sèng

2. ho¹t ®éng häc

- GÊu lµm xiÕc: hîp trÌo qua ghÕ + BTPTC = TDBS + BTNM = Bông 6 nhanh h¬n”

* BÐ nghe kÓ ®en” - H¸t “§è b¹n” - Trß chuyÖn cïng trong rõng * BÐ kh¸m ph¸ “Mét sè con vËt sèng trong rõng”

- BÐ häc to¸n : + NhËn biÕt quan hÖ kÐm vÒ sè trong ph¹m vi

* BÐ khÐo tay: “

- BÐ häc ch÷ c¸i: + Lµm quen ch÷ “b,d,®” - TruyÖn “Chó dª ®en” - B¸c gÊu - Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ §V sèng trong rõng

+ Trên sÊp kÕt chuyÖn “Chó dª

mèi NÆn mét sè con h¬n vËt gÇn gòi” lîng - H¸t “Chó voi con” 8 - Trß chuyÖn vÒ ®éng vËt sèng trong rõng * BÐ lµ ca sÜ - H¸t, gâ ph¸ch “§è b¹n”

+ Trß ch¬i: “Ai trÎ vÒ §V sèng

NT: VÏ con vËt ®¸ng yªu .Ch¬i tù do: VÏ phÊn.NT: VÏ mét sè vËt gÇn gòi .HT: Thùc hiÖn häc liÖu gãc . ho¹t ®éng gãc kÓ chuyÖn .XD: X©y c«ng viªn . 3.NT: H¸t. con voi… .NT: VÏ con vËt gÇn gòi .HT: Thùc hiÖn häc liÖu gãc . ho¹t ®éng ngoµi trêi vËt sèng trong rõng .H¸t “§è b¹n” .PV: MÑ con . móa vÒ TG§V .Trß ch¬i V§: “C¸o vµ thá” ..PV: B¸n hµng .XD: X©y c«ng viªn .HT: Xem tranh.PV: MÑ con . xÕp h×nh c¸c con vËt .TCV§: MÌo vµ chim sÎ Ch¬i tù do: Ch¬i víi ®å ch¬i ngoµi trêi .TN: Ch¨m sãc con vËt cã Ých sèng trong rõng .NT: NÆn con vËt gÇn gòi .TN: Ch¨m sãc con vËt gÇn gòi .H§CC§: Quan s¸t tranh vÏ c¸c con 4.Trß chuyÖn cïng trÎ vÒ ®éng vËt .Trß ch¬i “Sol – mi” .XD: X©y c«ng viªn .XD: X©y c«ng viªn .PV: B¸n hµng .Ch¬i tù do: víi ®å ch¬i ngoµi trêi .HT: Xem tranh vÒ TG§V .XD: X©y c«ng viªn .HT: Xem tranh vÒ thÕ giíi ®éng vËt .TN: Ch¨m sãc con vËt gÇn gòi .Quan s¸t tranh vÏ con gÊu.Quan s¸t: VÏ c¸c con vËt mµ trÎ yªu thÝch V§: B¾t chíc d¸ng ®i cña c¸c con vËt kh¸c nhau .TN: Ch¨m sãc con vËt nu«i .TN: Ch¨m sãc con vËt gÇn gòi .PV: MÑ con .Nghe h¸t “Chó voi con” .

5.Ch¬i theo ý dao. g©y høng thó .Lµm album ¶nh vÒ thÕ giíi ®éng vËt . ho¹t ®ång dao “BÐ lµm quen víi ch÷ c¸i” ý . ®ång chñ ®iÓm Ch¬i theo thÝch ë c¸c gãc ngoan æn ®Þnh tæ chøc. thÝch ë c¸c gãc trong ..Thùc hiÖn cuèn dao.¤n bµi th¬.Ch¬i theo ý thÝch ë c¸c gãc - §äc th¬. ca .Trß ch¬i d©n gian “Rång r¾n lªn m©y” trong chñ ®iÓm Ch¬i theo ®éng chiÒu thÝch ë c¸c gãc . ca dao kÓ .Thùc hiÖn cuèn “BÐ lµm quen víi To¸n” .Liªn hoan v¨n nghÖ ý B×nh bÐ chuyÖn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful