MENAXHIMI I OPERACIONEVE

MENAXHIMI DHE PLANIFIKIMI I KAPACITETIT LIGJERATA V
Dr.sc.Vehbi RAMAJ prof.as

 PARASHIKIMET BEHEN PER TE

PLANIFIKUAR PER TE ARDHMEN  Modelet e parashikimeve kane karakteristika te perbashketa  PARASHIKIMET RRALLE HER JANE PERFEKTE  PARASHIKIMET JANE ME TE SAKTA PER GRUPE ARTIKUJSH SE SA PER ARTIKUJ INDIVIDUAL
 PARASHIKIMET JANE ME TE SAKTA PER

PERIUDH KOHE ME TE SHKURTER SE SA PER PERIUDH ME TE GJATE.

 HAPAT NE PROCESIN E PARASHIKIMIT

 MARRJA E VENDIMIT SE QFAR DO TE

PARASHIKOHET  VLERESIMI DHE ANALIZIMI I TE DHENAVE TE DUHURA  ZGJEDHJA DHE TESTIMI I MODELIT TE PARASHIKIMIT  NXIRRET PARSHIKIMI  MONITORIMI I SAKTESISE SE PARASHIKIMIT

 PYETJET KRYESORE QE LIDHEN ME PLANIFIKIMIN E KAPACITETIT JANE:  ÇFAR LLOJ KAPACITETI NEVOITET?  SA KAPACITET NEVOITET?  KUR KY KAPACITET NEVOITET?  NE KUPTIM REAL PLANIFIKIMI I KAPACITETIT DREJTOHET PIKERISHTE NGA KETO ZGJIDHJE  PARASHIKIMET PERBEJNE INPUTIN KRYESOR PER TU PERGJIGJUR PYETJES SE SA KAPACITET NEVOITET .

 VENDIMET PER KAPACITET JANE STRATEGJIKE  VENDIMET PER KAPACITET JANE NDER ME KRYESORET E GJITH VENDIMEVE TE PROJEKTIMIT QE MENAGJERET DUHET TE MARRIN  VENDIMET PER KAPACITET JANE ME KRITIKE PER NDERMARRJE: 1) VENDIMET PER KAPACITET KANE NDIKIM REAL NE AFTESIN E NDEMARRJES .

VENDIMET E KAPACITETIT NDIKOJNE NE KOSTON E OPERIMIT  3.KAPACITETI ZAKONISHT ESHTE DETERMINUESI KRYESOR I KOSTOS FILLESTARE  4.VENDIMET PER KAPACITET PERFSHIJNE ANGAZHIMET AFATGJATA  5.VENDIMET PER KAPACITET NDIKOJNE NE KONKURENCE . 2.

GLOBALIZIMI KA RRITUR RENDESINE DHE KOMPLEKSITETIN E VENDIMEVE TE KAPACITETIT  8.VENDIMET E KAPACITETIT PERFSHIJNE SHPESH BURIME TE KONSIDERUESHME FINANCIARE DHE TE TJERA ESHTE E NEVOJSHME QE ATO TE PLANIFIKOHEN SHUME ME PERPARA . 6.KAPACITETI NDIKONE NE LEHTESIMIN E MENAXHIMIT  7.

SI E NJË NJËSIE PRODHUESE. . E NJË QENDRE PUNE APO EDHE E NJË MAKINERIE PËR TË PËRMBUSHUR QËLLIMIN GJATË NJË PERIUDHE KOHE TË SPECIFIKUAR .KAPACITETI MUNDË TË PËRCAKTOHET SI AFTËSI E NJË BURIMI PRODHUES APO SHËRBIMI .

Si sasia maksimale e outputeve për një njësi kohe.KAPACITETI MUNDË TË SHIKOHET NË NGA DY MËNYRAT: 1. ose 2. Si njësi të burimeve në dispozicion Planifikimi i kapacitetit ne nji kompani munde te kryhet zakonishte ne dy nivele: .

e qe keto vendime kan te bejne me investimet ne makineri e pajisje te reja prodhuese qe do te duhet te bëhen. .Niveli i par i vendimeve te kapacitetit është i karakterit strategjik dhe afatgjate. janë të natyres strategjike që kërkojne shpenzime te medha kapitale dhe kan ndikim te madh ne aftesin e kompanis per te drejtuar biznesin.

. te rezervave dhe perdorimin dite mbas dite te makinerive. qe fokusohet ne probleme afatshkurtera duke perfshin planifikimin e fuqis punetore.Niveli i dytë i vendimeve te kapacitetit është më taktik në natyrë.

.Planifikimi i kapacitetit është proces i percaktimit te sasise se outputit që munde të arrihet nga njësia prodhuese. Nëse kompania nuk planifikonë në mënyr korrekte kapacitetin ajo ose nuk do të ket sasi outputi të mjaftueshme per te permbushur kerkesat e klientve ose do te ket kapacitet te tepert qe do te rrine.

Një problem tjetër që e komplikonë planifikimin e kapacitetit është fakti qe kapaciteti zakonisht blehet ne sasi konsiderueshme. .Planifikimi i kapacitetit eshte i rendesishem nese kompania do qe te rris dhe te perfitoj nga kerkesa.

Koncepti i njohur si ekonomi e EKONOMITË E SHKALLES shkalles percakton qe kosto mesatare per njësi e sherbimit ose mallit munde te reduktohen duke rritur sasin e saj te outputit. Ka kater shkaqe kryesore se perse ekonomit e shkalles munde te qojne koston drejt uljes kur rritet outputi e keto janë: .

1. GJETJA E AVANTAZHEVE TE PROCESIT . SHPERNDARJA E KOSTOS FIKSE 2. SHKURTIMI I KOSTOS SE MATERIALEVE TE BLERA 4. REDUKTIMI I KOSTOS SE NDERTIMIT 3.

. pagat e menaxhimit.Shperndarja e kostos fikse. Keto kosto perfshijne: koston e ngrohjes. amortizimin e nderteses dhe te pajisjes.

Reduktimi i kostos se ndertimit: Aktivitetet dhe shpenzimet e caktuara kerkohen per ndertimin e njisive prodhuese : . pagesat per pajisjet e ndertimit apo ato te mara me qira etj. .lejet e ndertimit. pagesat per arkitektin.

.Shkurtimi i kostos se materialeve te blera Prodhuesit qe mbeshteten ne nji rrjet te gjer furnitoresh munde te blejne inpute duke i kushtuar me pak pershkak te sasive qe ato porosisin.

Gjetja e avantazheve te procesit Prodhimi me volum te lart jep shume mundesi per reduktimin e kostos. Per nji sasi me te larte outputi procesi zhvendoset drejt procesit linear me burime qe u dedikohen produkteve individuale. .

DISEKONOMITE E SHKALLES Ne nji moment njisia prodhuese munde te behet aq e madhe sa disekonomite e shkalles te veprojne –pra. Mundet te ket shum burokraci e punonjes edhe menaxhim te keq etj. kosto mesatare per njisi te rritet me rritjen e permasave te njisis prodhuese. .

 Asnjë njësi e vetme matese nuk munde Lloji i biznesit Prodhim automjete Spital MATJA E KAPACITETIT te aplikohet per te gjitha llojet e situatave Matja me input e Matja me output kapacitetit e kapacitetit Oret e punes Ore makineri Shtreter ne dispozicion per muaj Makina per nderrim Numri i pacientve per muaj Piceri Prodhues akulloresh Orë punëtor për dite Ore te funksionimit ne dite Numri i picave ne dite Kilogram akullore per dite Dyqan shitje me pakic Meter katror siperfaqe Te ardhura per dite .

Matja nepermjet outputit është një zgjidhje e zakonshme per proceset me volum te larte qe prodhojnë vetem nji lloj produkti.Megjithate shume procese prodhojne me shum se nji produkt apo sherbim Matja nepermes te inputit zakonishte zgjidhet per proceset me volum vogel dhe fleksibil .

Dy mates me te zakonshem te kapacitetit jane: Kapaciteti i projektuar dhe Kapaciteti efektiv .MATJA E KAPACITETIT NE DISPOZICION Mates te ndryshem te kapacitetit jane te dobishem meqense ato japin lloje te ndryshme informacioni.

Kapaciteti teorik nuk perfshine rregullimet dhe mirembajtjen e zakonshme apo nderprerjet e paplanifikuara.KAPACITETI I PROJEKTUAR eshte sasia maksimum e outputit qe munde te arrihet nga nji njisi prodhuese ne kushte ideale per nji njësi kohe. Munde te jet i qendrueshem vetem per nji periudh te caktuar kohe. .

. eshte sasia e outputit per njisi kohe qe munde te sigurohet ne kushte normale funksionimi. Outputi aktual nuk munde te kaloj kapacitetin efektiv dhe kjo ndodh per nji ser faktoresh si: prishja e makines.KAPACITETI EFEKTIF. vonesat ne furnizim me material problemet e cilesis etj. mungesat e fuqis punetore.

SHKALLA MESATARE TE PERDORIMIT TE BURIMIT(100%) .SHKALLA E PERDORIMIT TE KAPACITETIT = SASIA E AUTPUTIT AKTUAL / KAPACITETIN E PROJEKTUAR(100%)  EFIÇENCA = SASIA E AUTPUTIT AKTUAL / KAPACITETIN EFEKTIV  KAPACITETI MESATAR REZERV(100%) 100 % .

PLANIFIKIMI AFATGJAT I KAPACITETIT Per nji periudh kohe afatgjate ne te ardhmen firmat duhet te parashikojne rritjen apo renjen e kerkeses dhe te planit te investimeve kapitale qe shpesh kerkon muaj per tu kryer ne menyr qe te sigurohen nivelet e duhura te kapacitetit ne te ardhmen. .

ndryeshimet tek tregjet dhe linjat e produktit si dhe ne konkurenc do te kerkojne qe firmat te planifikoj rritjen apo reduktimin afatgjat te kapacitetit. .ZGJERIMI I KAPACITETIT Kerkesat per kapacitet rrall her jane statike .

ateher menaxhimi I operacioneve per te siguruar kenaqjen e kerkeses pergjithesishte eshte i lehte. .MENAXHIMI AFATSHKURTER I KAPACITETIT Nese kerkesa gjat nji perudhe afatshkurter eshte e qendrueshme dhe kapacitet te mjaftueshem ka ne dispozicion.

Rregullimi afatshkurter I kapacitetit munde te behet ne disa menyra: Shtimi dhe shkembimi I pajisjeve Shitja e kapacitetit te paperdorur Ndryeshimi I kapacitetit dhe skeduleve te fuqise punetore Ndryeshimi I aftesive te fuqise punetore Zhvendosja e punes ne periudhat me te lira. .

Menaxhimi i kapacitetit duke zhvendosur dhe stimuluar kerkesen: Ndryeshimi i çmimit te mallrave dhe sherbimeve Dhenje informacion klientve Reklamat dhe promocioni Dhenje rezervimesh etj .

PROCESI I PLANIFIKIMIT TE KAPACITETIT PROCEDURA TRE HAPSHE PER MARRJEN E VENDIMEVE PER PLANIFIKIMIN E KAPACITETI ESHTE :  IDENTIFIKIMI I KERKESAVE PER KAPACITET  ZHVILLOHEN ALTERNATIVAT E KAPACITETIT  VLERESOHEN ALTERNATIVAT PER KAP. .

Zhvillimi i alternativave te kapacitetit Mbase kompanija ka percaktuar kerkesat per kapacitet per te ardhmen hapi tjeter eshte qe te zhvillohen menyrat alternative per te modifikuar kapacitetin e saj. Vleresimi i menyrave te kapacitetit .

SFIDAT E PLANIFIKIMIT TE KAPACITETIT TE SHERBIMIT TRE FAKTOR SHUME TE RENDESISHEM TE PLANIFIKIMIT TE KAPACITETIT TE SHERBIMIT: NEVOJA PER TE QEN PRAN KLIENTVE PAMUNDESIA PER TE RUAJTUR SHERBIMET SHKALLA E NDRYESHUESHMERIS SE KERKESES .

JU FALEMNDERIT PËR VEMENDJEN KA PYETJE ? KUJDES !!!! NË JAVEN QE VJEN ËSHTË TESTI I PARË ! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful