Date

Samwat

Shake

Surya

Ritu

4/4/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/5/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/6/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/7/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/8/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/9/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/10/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/11/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/12/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/13/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/14/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/15/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/16/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/17/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/18/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/19/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

4/20/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/21/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/22/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/23/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/24/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/25/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/26/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/27/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/28/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/29/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

4/30/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/1/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/2/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/3/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/4/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/5/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/6/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/7/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/8/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/9/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/10/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/11/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/12/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/13/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

ग्रीष्भ

5/14/2011

5/15/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/16/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/17/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/18/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/19/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/20/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/21/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/22/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/23/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/24/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/25/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ .

5/26/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/27/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/28/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/29/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/30/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 5/31/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/1/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/2/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/3/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/4/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/5/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ .

6/6/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/7/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/8/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/9/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/10/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/11/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/12/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/13/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/14/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ .

6/15/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/16/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/17/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/18/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/19/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/20/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण ग्रीष्भ 6/21/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 6/22/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 6/23/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 6/24/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा .

6/25/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 6/26/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 6/27/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 6/28/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 6/29/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 6/30/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/1/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/2/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/3/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/4/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/5/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा .

विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/7/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/8/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/9/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/10/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/11/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/12/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/13/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/14/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/15/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/6/2011 .

7/16/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/17/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/18/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/19/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/20/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/21/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/22/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/23/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/24/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/25/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/26/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा .

7/27/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/28/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/29/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/30/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 7/31/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/1/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/2/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/3/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/4/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/5/2011 .

8/6/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/7/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/8/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/9/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/10/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/11/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/12/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/13/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/14/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/15/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/16/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा .

8/17/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/18/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/19/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/20/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/21/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/22/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/23/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/24/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/25/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/26/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/27/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा .

8/28/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/29/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन िर्ाा 8/30/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 8/31/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/1/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/2/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/3/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/4/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/5/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/6/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद .

9/7/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/8/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/9/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/10/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/11/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/12/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/13/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/14/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/15/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/16/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/17/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद .

9/18/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/19/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/20/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/21/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/22/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/23/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/24/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/25/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/26/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद 9/27/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शयद .

9/28/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

9/29/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

9/30/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/1/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/2/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/3/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/4/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/5/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/6/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/7/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/8/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/9/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/10/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/11/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/12/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/13/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/14/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/15/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/16/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/17/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/18/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/19/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/20/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/21/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/22/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/23/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/24/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/25/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/26/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

शयद

10/27/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

10/28/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

10/29/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

10/30/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

10/31/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

11/1/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

11/2/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

11/3/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

11/4/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

11/5/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

11/6/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

11/7/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

11/8/2011

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

दक्षऺणामन

हे भन्त

11/9/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/10/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/11/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/12/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/13/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/14/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/15/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/16/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/17/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/18/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/19/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त .

विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/20/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/21/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/22/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/23/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/24/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/25/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/26/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/27/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/28/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त .

11/29/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 11/30/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/1/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/2/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/3/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/4/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/5/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/6/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/7/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/8/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/9/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त .

12/10/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/11/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/12/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/13/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/14/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/15/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/16/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/17/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/18/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/19/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/20/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त .

विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन हे भन्त 12/22/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 12/23/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 12/24/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 12/25/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 12/26/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 12/27/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 12/28/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 12/29/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 12/30/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 12/21/2011 .

12/31/2011 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/1/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/2/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/3/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/4/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/5/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/6/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/7/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/8/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/9/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/10/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय .

1/11/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/12/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/13/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 दक्षऺणामन शशशशय 1/14/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/15/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/16/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/17/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/18/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/19/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/20/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय .

1/21/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/22/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/23/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/24/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/25/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/26/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/27/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/28/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/29/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/30/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 1/31/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय .

2/1/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/2/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/3/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/4/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/5/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/6/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/7/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/8/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/9/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/10/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय 2/11/2012 विक्रभ सम्ित ् 2068 1933 उत्तयामण शशशशय .

2/12/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

शशशशय

2/13/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

शशशशय

2/14/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

शशशशय

2/15/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

शशशशय

2/16/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

शशशशय

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

शशशशय

2/17/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

शशशशय

2/18/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

शशशशय

2/19/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/20/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/21/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/22/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/23/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/24/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/25/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/26/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/27/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/28/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

2/29/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/1/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/2/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/3/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/4/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/5/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/6/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/7/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/8/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/9/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/10/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/11/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/12/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/13/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/14/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/15/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/16/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/17/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/18/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/19/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/20/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/21/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

3/22/2012

विक्रभ सम्ित ् 2068

1933

उत्तयामण

िसन्त

Month Paksh MonthandPaksh Day Tithi चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ सोभ 1 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ भङ्गर 2 चैत्र शक् ु र चैत्र शक् ु र ऩऺ फध ु 3 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ गुरु 4 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ शुक्र 5 चैत्र शक् ु र चैत्र शक् ु र ऩऺ शनन 6 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ यवि 7 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ सोभ 8 चैत्र शक् ु र चैत्र शक् ु र ऩऺ भङ्गर 9 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ फुध 10 .

चैत्र शक् ु र चैत्र शक् ु र ऩऺ गरु ु 11 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ शुक्र 12 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ शनन 13 चैत्र शक् ु र चैत्र शक् ु र ऩऺ यवि 14 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ सोभ 15 चैत्र शुक्र चैत्र शुक्र ऩऺ सोभ 1 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ भङ्गर 2 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ फुध 3 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ गुरु 4 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ शक्र ु 5 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ शनन 6 .

िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ यवि 7 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ सोभ 8 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ भङ्गर 9 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ फध ु 10 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ गुरु 11 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ शुक्र 12 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ शनन 13 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ यवि 13 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ सोभ 14 िैशाख कृष्ण िैशाख कृष्ण ऩऺ भङ्गर 30 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ फुध 1 .

िैशाख शक् ु र िैशाख शक् ु र ऩऺ गरु ु 2 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ शुक्र 3 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ शनन 4 िैशाख शक् ु र िैशाख शक् ु र ऩऺ यवि 5 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ सोभ 6 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ भङ्गर 7 िैशाख शक् ु र िैशाख शक् ु र ऩऺ फध ु 8 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ गुरु 9 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ शुक्र 10 िैशाख शक् ु र िैशाख शक् ु र ऩऺ शक्र ु 11 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ शनन 12 .

िैशाख शक् ु र िैशाख शक् ु र ऩऺ यवि 13 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ सोभ 14 िैशाख शुक्र िैशाख शुक्र ऩऺ भङ्गर 15 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ फध ु 1 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ गुरु 2 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ शुक्र 3 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ शनन 4 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ यवि 5 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ सोभ 6 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ भङ्गर 7 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ फुध 8 .

ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ गरु ु 9 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ शुक्र 10 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ शनन 11 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ यवि 12 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ सोभ 13 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ भङ्गर 14 ज्मेष्ठ कृष्ण ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ फध ु 30 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ गुरु 1 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ शुक्र 2 ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ शनन 3 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ यवि 4 .

ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ सोभ 5 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ भङ्गर 6 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ फुध 7 ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ गरु ु 8 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ शुक्र 9 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ शनन 10 ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ यवि 11 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ सोभ 12 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ भङ्गर 13 ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ 14 .

ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ फध ु 15 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ गुरु 1 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ शुक्र 2 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ शनन 3 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ यवि 4 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ सोभ 5 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ भङ्गर 6 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ फुध 7 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ गुरु 8 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ शुक्र 8 .

आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ शनन 9 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ यवि 10 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ सोभ 11 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ भङ्गर 12 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ फुध 13 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ गुरु 14 आर्ाढ़ कृष्ण आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ शक्र ु 30 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ शनन 1 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ यवि 2 ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ सोभ 3 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ भङ्गर 4 .

ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ फध ु ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ गुरु 7 ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ शक्र ु 8 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ शनन 9 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ यवि 10 ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ सोभ 11 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ भङ्गर 12 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ फुध 13 ज्मेष्ठ शक् ु र ज्मेष्ठ शक् ु र ऩऺ गरु ु 14 ज्मेष्ठ शुक्र ज्मेष्ठ शुक्र ऩऺ शुक्र 15 5 6 .

श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ शनन 1 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ यवि 2 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ सोभ 3 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ भङ्गर 4 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ फुध 5 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ गुरु 6 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ शक्र ु 7 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ शनन 8 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ यवि 9 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ सोभ 10 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ भङ्गर 11 .

श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ फध ु 12 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ गुरु 13 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ शुक्र 14 श्रिण कृष्ण श्रिण कृष्ण ऩऺ शनन 30 श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ यवि 1 श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ सोभ 2 श्रिण शक् ु र श्रिण शक् ु र ऩऺ भङ्गर 3 श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ फुध 4 श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ गुरु 5 श्रिण शक् ु र श्रिण शक् ु र ऩऺ श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ 6 शुक्र 7 .

श्रिण शक् ु र श्रिण शक् ु र ऩऺ शनन 8 श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ यवि 9 श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ सोभ 10 श्रिण शक् ु र श्रिण शक् ु र ऩऺ भङ्गर 11 श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ फुध 12 श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ गुरु 13 श्रिण शक् ु र श्रिण शक् ु र ऩऺ शक्र ु 14 श्रिण शुक्र श्रिण शुक्र ऩऺ शनन 15 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ यवि 1 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ सोभ 2 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ भङ्गर 3 .

बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ फध ु 4 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ गुरु 4 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ शुक्र 5 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ शनन 6 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ यवि 7 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ सोभ 8 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ भङ्गर 9 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ फुध 10 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ गुरु 11 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ शक्र ु 12 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ शनन 13 .

बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ यवि 14 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ सोभ 30 बाद्रऩद कृष्ण बाद्रऩद कृष्ण ऩऺ बाद्रऩद शक् ु र बाद्रऩद शक् ु र ऩऺ भङ्गर 2 बाद्रऩद शुक्र बाद्रऩद शुक्र ऩऺ फुध 3 बाद्रऩद शुक्र बाद्रऩद शुक्र ऩऺ गुरु 4 बाद्रऩद शक् ु र बाद्रऩद शक् ु र ऩऺ शक्र ु 5 बाद्रऩद शुक्र बाद्रऩद शुक्र ऩऺ शनन 6 बाद्रऩद शुक्र बाद्रऩद शुक्र ऩऺ यवि 7 बाद्रऩद शक् ु र बाद्रऩद शक् ु र ऩऺ सोभ 8 बाद्रऩद शुक्र बाद्रऩद शुक्र ऩऺ भङ्गर 9 1 .

बाद्रऩद शक् ु र बाद्रऩद शक् ु र ऩऺ फध ु 10 बाद्रऩद शुक्र बाद्रऩद शुक्र ऩऺ गुरु 11 बाद्रऩद शुक्र बाद्रऩद शुक्र ऩऺ शुक्र 12 बाद्रऩद शक् ु र बाद्रऩद शक् ु र ऩऺ शनन 13 बाद्रऩद शुक्र बाद्रऩद शुक्र ऩऺ यवि 14 बाद्रऩद शुक्र बाद्रऩद शुक्र ऩऺ सोभ 15 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ भङ्गर 1 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ फुध 2 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ गुरु 3 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ शक्र ु 4 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ शनन 5 .

आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ यवि 6 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ सोभ 7 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ भङ्गर 7 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ फध ु 8 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ गुरु 9 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ शुक्र 10 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ शनन 12 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ यवि 13 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ सोभ 14 आश्विन कृष्ण आश्विन कृष्ण ऩऺ भङ्गर 30 11 .

आश्विन शक् ु र आश्विन शक् ु र ऩऺ फध ु 1 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ गुरु 2 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ आश्विन शक् ु र आश्विन शक् ु र ऩऺ शक्र ु 4 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ शनन 5 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ यवि 6 आश्विन शक् ु र आश्विन शक् ु र ऩऺ सोभ 7 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ भङ्गर 8 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ फुध 9 आश्विन शक् ु र आश्विन शक् ु र ऩऺ गरु ु 10 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ शुक्र 11 3 .

आश्विन शक् ु र आश्विन शक् ु र ऩऺ शनन 12 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ यवि 13 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ सोभ 14 आश्विन शक् ु र आश्विन शक् ु र ऩऺ भङ्गर 15 आश्विन शुक्र आश्विन शुक्र ऩऺ फुध 15 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ गुरु 1 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ शक्र ु 2 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ शनन 3 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ यवि 4 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ सोभ 5 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ भङ्गर 6 .

कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ फध ु 7 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ गुरु 8 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ शुक्र 9 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ शनन 10 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ यवि 11 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ सोभ 12 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ भङ्गर 13 कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ कानताक कृष्ण कानताक कृष्ण ऩऺ फुध 30 कानताक शक् ु र कानताक शक् ु र ऩऺ गरु ु 1 कानताक शुक्र कानताक शुक्र ऩऺ शुक्र 2 14 .

कानताक शक् ु र कानताक शक् ु र ऩऺ शनन 3 कानताक शुक्र कानताक शुक्र ऩऺ यवि 4 कानताक शुक्र कानताक शुक्र ऩऺ सोभ 5 कानताक शक् ु र कानताक शक् ु र ऩऺ भङ्गर 6 कानताक शुक्र कानताक शुक्र ऩऺ फुध 7 कानताक शुक्र कानताक शुक्र ऩऺ गुरु 8 कानताक शक् ु र कानताक शक् ु र ऩऺ शक्र ु 9 कानताक शुक्र कानताक शुक्र ऩऺ शनन 10 कानताक शुक्र कानताक शुक्र ऩऺ यवि 11 कानताक शक् ु र कानताक शक् ु र ऩऺ सोभ 12 कानताक शुक्र कानताक शुक्र ऩऺ भङ्गर 13 .

कानताक शक् ु र कानताक शक् ु र ऩऺ फध ु 14 कानताक शुक्र कानताक शुक्र ऩऺ गुरु 15 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ शुक्र 1 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ शनन 2 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ यवि 3 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ सोभ 3 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ भङ्गर 4 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ फुध 5 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ गुरु 6 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ शक्र ु 7 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ शनन 8 .

भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ यवि 10 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ सोभ 11 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ भङ्गर 12 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ फुध 13 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ गुरु 14 भागाशीर्ा कृष्ण भागाशीर्ा कृष्ण ऩऺ शक्र ु 30 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ शनन 1 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ भागाशीर्ा शक् ु र भागाशीर्ा शक् ु र ऩऺ यवि 3 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ सोभ 4 9 2 .

भागाशीर्ा शक् ु र भागाशीर्ा शक् ु र ऩऺ भङ्गर 5 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ फुध 6 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ गुरु 7 भागाशीर्ा शक् ु र भागाशीर्ा शक् ु र ऩऺ शक्र ु 8 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ शनन 9 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ यवि 10 भागाशीर्ा शक् ु र भागाशीर्ा शक् ु र ऩऺ सोभ 10 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ भङ्गर 11 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ फुध 12 भागाशीर्ा शक् ु र भागाशीर्ा शक् ु र ऩऺ गरु ु 13 भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ शुक्र 14 .

भागाशीर्ा शुक्र भागाशीर्ा शुक्र ऩऺ शनन 15 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ यवि 1 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ सोभ 2 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ भङ्गर 3 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ फुध 4 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ गुरु 5 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ शुक्र 6 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ शनन 7 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ यवि 8 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ सोभ 9 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ भङ्गर 10 .

ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ फध ु ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ गुरु 13 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ शक्र ु 14 ऩौर् कृष्ण ऩौर् कृष्ण ऩऺ शनन 30 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ यवि 1 ऩौर् शक् ु र ऩौर् शक् ु र ऩऺ सोभ 2 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ भङ्गर 3 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ फुध 4 ऩौर् शक् ु र ऩौर् शक् ु र ऩऺ गरु ु 5 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ शुक्र 6 11 12 .

ऩौर् शक् ु र ऩौर् शक् ु र ऩऺ शनन 7 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ यवि 8 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ सोभ 9 ऩौर् शक् ु र ऩौर् शक् ु र ऩऺ भङ्गर 10 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ फुध 11 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ गुरु 11 ऩौर् शक् ु र ऩौर् शक् ु र ऩऺ शक्र ु 12 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ शनन 13 ऩौर् शुक्र ऩौर् शुक्र ऩऺ यवि 14 ऩौर् शक् ु र ऩौर् शक् ु र ऩऺ सोभ 15 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ भङ्गर 1 .

भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ फध ु 2 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ गुरु 3 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ शुक्र 4 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ शनन 6 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ यवि 7 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ सोभ 8 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ भङ्गर 9 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ फुध 10 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ गरु ु 11 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ शुक्र 12 5 .

भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ शनन 13 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ यवि 14 भाघ कृष्ण भाघ कृष्ण ऩऺ सोभ 30 भाघ शक् ु र भाघ शक् ु र ऩऺ भङ्गर 1 भाघ शुक्र भाघ शुक्र ऩऺ फुध 2 भाघ शुक्र भाघ शुक्र ऩऺ गुरु 3 भाघ शक् ु र भाघ शक् ु र ऩऺ शक्र ु 4 भाघ शुक्र भाघ शुक्र ऩऺ शनन 5 भाघ शुक्र भाघ शुक्र ऩऺ यवि 6 भाघ शक् ु र भाघ शक् ु र ऩऺ सोभ 7 भाघ शुक्र भाघ शुक्र ऩऺ भङ्गर 8 .

भाघ शक् ु र भाघ शक् ु र ऩऺ फध ु 9 भाघ शुक्र भाघ शुक्र ऩऺ गुरु 10 भाघ शुक्र भाघ शुक्र ऩऺ शुक्र 11 भाघ शक् ु र भाघ शक् ु र ऩऺ शनन 12 भाघ शुक्र भाघ शुक्र ऩऺ यवि 13 भाघ शुक्र भाघ शुक्र ऩऺ सोभ 14 भाघ शक् ु र भाघ शक् ु र ऩऺ भङ्गर 15 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ फुध 1 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ गुरु 2 पाल्गन ु कृष्ण पाल्गन ु कृष्ण ऩऺ शक्र ु 3 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ शनन 4 .

पाल्गन ु कृष्ण पाल्गन ु कृष्ण ऩऺ यवि 5 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ सोभ 6 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ भङ्गर 7 पाल्गन ु कृष्ण पाल्गन ु कृष्ण ऩऺ फध ु 8 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ गुरु 9 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ पाल्गन ु कृष्ण पाल्गन ु कृष्ण ऩऺ शक्र ु 11 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ शनन 12 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ यवि 13 पाल्गन ु कृष्ण पाल्गन ु कृष्ण ऩऺ सोभ 14 पाल्गुन कृष्ण पाल्गुन कृष्ण ऩऺ भङ्गर 30 10 .

पाल्गन ु शक् ु र पाल्गन ु शक् ु र ऩऺ फध ु 1 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ गुरु 2 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ शुक्र 3 पाल्गन ु शक् ु र पाल्गन ु शक् ु र ऩऺ शनन 3 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ यवि 4 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ सोभ 5 पाल्गन ु शक् ु र पाल्गन ु शक् ु र ऩऺ भङ्गर 6 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ फुध 7 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ गुरु 8 पाल्गन ु शक् ु र पाल्गन ु शक् ु र ऩऺ शक्र ु 9 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ शनन 10 .

पाल्गन ु शक् ु र पाल्गन ु शक् ु र ऩऺ यवि 11 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ सोभ 12 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ भङ्गर 13 पाल्गन ु शक् ु र पाल्गन ु शक् ु र ऩऺ फध ु 14 पाल्गुन शुक्र पाल्गुन शुक्र ऩऺ गुरु 15 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ शुक्र 1 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ शनन 2 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ यवि 4 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ सोभ 5 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ भङ्गर 6 3 .

चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ फध ु 7 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ गुरु 8 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ शुक्र 9 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ शनन 10 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ यवि 11 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ सोभ 12 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ भङ्गर 13 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ फुध 14 चैत्र कृष्ण चैत्र कृष्ण ऩऺ गुरु 30 .

24:35 अश्विनी तत ृ ीमा 26:31 तत ृ ीमा .28:08 कृश्त्तका ऩञ्चभी 29:18 ऩञ्चभी .29:53 आद्राा अष्टभी 29:08 अष्टभी .27:39 ऩष्ु म दशभी 25:28 दशभी .26:31 बयणी चतुथी 28:08 चतुथी .22:24 ये िती द्वितीमा 24:35 द्वितीमा .29:55 भग ृ शशया सप्तभी 29:53 सप्तभी .25:28 आवरेर्ा .29:08 ऩुनिासु निभी 27:39 निभी .Tithiname Time TithiandTime Nakshatra प्रनतऩदा 22:24 प्रनतऩदा .29:18 योहहणी र्ष्ठी 29:55 र्ष्ठी .

एकादशी

22:41

एकादशी - 22:41

भघा

द्िादशी

19:24

द्िादशी - 19:24

ऩूिप
ा ाल्गुनी

त्रमोदशी

15:47

त्रमोदशी - 15:47

उ.पाल्गुनी

चतद
ु ा शी

12:00

चतद
ु ा शी - 12:00

हस्त

ऩूर्णाभा

08:14

ऩूर्णाभा - 08:14

चचत्रा

प्रनतऩदा

28:40

प्रनतऩदा - 28:40

द्वितीमा

25:29

द्वितीमा - 25:29

स्िानत

तत
ृ ीमा

22:50

तत
ृ ीमा - 22:50

विशाखा

चतुथी

20:52

चतुथी - 20:52

अनुयाधा / ज्मेष्ठा

ऩञ्चभी

19:41

ऩञ्चभी - 19:41

भर

र्ष्ठी

19:20

र्ष्ठी - 19:20

ऩूिाार्ाढ़ा

सप्तभी

19:47

सप्तभी - 19:47

उत्तयार्ाढ़ा

अष्टभी

20:57

अष्टभी - 20:57

उत्तयार्ाढ़ा

निभी

22:44

निभी - 22:44

श्रिण

दशभी

24:55

दशभी - 24:55

धननष्ठा

एकादशी

27:20

एकादशी - 27:20

शतशबर्ा

द्िादशी

29:49

द्िादशी - 29:49

ऩूिब
ा ाद्रऩदा

त्रमोदशी

ऩयू े हदन

त्रमोदशी - ऩयू े हदन

उ.बाद्रऩदा

त्रमोदशी

8:12

त्रमोदशी - 8:12

ये िती

चतुदाशी

10:24

चतुदाशी - 10:24

अश्विनी

अभािस्मा

12:21

अभािस्मा - 12:21

बयणी

प्रनतऩदा

13:59

प्रनतऩदा - 13:59

कृश्त्तका

द्वितीमा

15:15

द्वितीमा - 15:15

कृश्त्तका

तत
ृ ीमा

16:08

तत
ृ ीमा - 16:08

योहहणी

चतुथी

16:34

चतुथी - 16:34

भग
ृ शशया

ऩञ्चभी

16:31

ऩञ्चभी - 16:31

आद्राा

र्ष्ठी

15:56

र्ष्ठी - 15:56

ऩुनिासु

सप्तभी

14:49

सप्तभी - 14:49

ऩुष्म

अष्टभी

13:09

अष्टभी - 13:09

आवरेर्ा

निभी

10:59

निभी - 10:59

भघा

दशभी

08:22

दशभी - 08:22

ऩूिप
ा ाल्गुनी / उ.पाल्गुनी

एकादशी

29:24

एकादशी - 29:24

द्िादशी

26:12

द्िादशी - 26:12

हस्त

त्रमोदशी

22:54

त्रमोदशी - 22:54

चचत्रा

चतुदाशी

19:40

चतुदाशी - 19:40

स्िानत

ऩूर्णाभा

16:39

ऩूर्णाभा - 16:39

विशाखा

प्रनतऩदा

13:59

प्रनतऩदा - 13:59

अनयु ाधा

द्वितीमा

11:50

द्वितीमा - 11:50

ज्मेष्ठा

तत
ृ ीमा

10:18

तत
ृ ीमा - 10:18

भूर

चतथ
ु ी

09:29

चतथ
ु ी - 09:29

ऩि
ू ाार्ाढ़ा

ऩञ्चभी

09:25

ऩञ्चभी - 09:25

उत्तयार्ाढ़ा

र्ष्ठी

10:07

र्ष्ठी - 10:07

श्रिण

सप्तभी

11:29

सप्तभी - 11:29

धननष्ठा

अष्टभी

13:23

अष्टभी - 13:23

शतशबर्ा

26:33 कृश्त्तका प्रनतऩदा 26:58 प्रनतऩदा .24:17 अश्विनी चतुदाशी 25:39 चतुदाशी .15:38 ऩि ा ाद्रऩदा ू ब दशभी 18:02 दशभी .26:58 योहहणी द्वितीमा 26:56 द्वितीमा .निभी 15:38 निभी .26:28 आद्राा चतुथी 25:35 चतुथी .25:35 ऩुनिासु .26:56 भग ृ शशया तत ृ ीमा 26:28 तत ृ ीमा .22:30 ये िती त्रमोदशी 24:17 त्रमोदशी .20:23 ये िती द्िादशी 22:30 द्िादशी .बाद्रऩदा एकादशी 20:23 एकादशी .25:39 बयणी अभािस्मा 26:33 अभािस्मा .18:02 उ.

पाल्गुनी दशभी 13:34 दशभी .24:18 ऩष्ु म र्ष्ठी 22:41 र्ष्ठी .10:56 चचत्रा / स्िानत द्िादशी 08:20 द्िादशी .05:52 अनुयाधा चतद ु ा शी 27:37 चतद ु ा शी .18:33 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी निभी 16:08 निभी .13:34 हस्त एकादशी 10:56 एकादशी .ऩञ्चभी 24:18 ऩञ्चभी .22:41 आवरेर्ा सप्तभी 20:45 सप्तभी .27:37 .16:08 उ.20:45 भघा अष्टभी 18:33 अष्टभी .08:20 विशाखा त्रमोदशी 05:52 त्रमोदशी .

23:07 उत्तयार्ाढ़ा चतुथी 23:30 चतुथी .ऩूये हदन ऩूिब ा ाद्रऩदा अष्टभी 06:29 अष्टभी .25:44 ज्मेष्ठा प्रनतऩदा 24:17 प्रनतऩदा .23:24 ऩूिाार्ाढ़ा तत ृ ीमा 23:07 तत ृ ीमा .28:11 शतशबर्ा अष्टभी ऩूये हदन अष्टभी .बाद्रऩदा .ऩर्ू णाभा 25:44 ऩर्ू णाभा .24:17 भूर द्वितीमा 23:24 द्वितीमा .23:30 श्रिण ऩञ्चभी 24:32 ऩञ्चभी .24:32 धननष्ठा र्ष्ठी 26:08 र्ष्ठी .26:08 शतशबर्ा सप्तभी 28:11 सप्तभी .06:29 उ.

08:04 भघा .10:59 अश्विनी एकादशी 12:47 एकादशी .08:49 ये िती दशभी 10:59 दशभी .14:24 आद्राा प्रनतऩदा 13:24 प्रनतऩदा .12:47 बयणी द्िादशी 14:04 द्िादशी .13:24 ऩुनिासु द्वितीमा 11:56 द्वितीमा .14:04 कृश्त्तका त्रमोदशी 14:47 त्रमोदशी .14:53 भग ृ शशया अभािस्मा 14:24 अभािस्मा .10:08 आवरेर्ा चतुथी 08:04 चतुथी .निभी 08:49 निभी .11:56 ऩुष्म तत ृ ीमा 10:08 तत ृ ीमा .14:47 योहहणी चतुदाशी 14:53 चतुदाशी .

13:45 ज्मेष्ठा चतद ु ा शी 12:45 चतद ु ा शी .16:43 विशाखा द्िादशी 15:05 द्िादशी .पाल्गुनी अष्टभी 22:51 अष्टभी .12:10 उत्तयार्ाढ़ा .25:09 उ.ऩञ्चभी 05:49 ऩञ्चभी .22:51 हस्त निभी 20:39 निभी .05:49 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी र्ष्ठी 27:30 र्ष्ठी .15:05 अनुयाधा त्रमोदशी 13:45 त्रमोदशी .20:39 चचत्रा दशभी 18:35 दशभी .18:35 स्िानत एकादशी 16:43 एकादशी .27:30 सप्तभी 25:09 सप्तभी .12:45 भर ू ऩूर्णाभा 12:10 ऩूर्णाभा .

14:50 ऩि ा ाद्रऩदा ू ब ऩञ्चभी 16:45 ऩञ्चभी .23:40 बयणी निभी 25:39 निभी .21:22 अश्विनी अष्टभी 23:40 अष्टभी .25:39 कृश्त्तका दशभी 27:08 दशभी .12:26 धननष्ठा तत ृ ीमा 13:23 तत ृ ीमा .12:03 श्रिण द्वितीमा 12:26 द्वितीमा .13:23 शतशबर्ा चतथ ु ी 14:50 चतथ ु ी .प्रनतऩदा 12:03 प्रनतऩदा .18:59 ये िती सप्तभी 21:22 सप्तभी .बाद्रऩदा र्ष्ठी 18:59 र्ष्ठी .27:08 कृश्त्तका एकादशी 27:57 एकादशी .27:57 योहहणी .16:45 उ.

द्िादशी 28:03 द्िादशी .24:10 ये िती प्रनतऩदा 21:48 प्रनतऩदा .27:24 आद्राा चतुदाशी 26:04 चतुदाशी .28:03 भग ृ शशया त्रमोदशी 27:24 त्रमोदशी .19:07 भघा तत ृ ीमा 16:16 तत ृ ीमा .10:35 हस्त र्ष्ठी 07:59 र्ष्ठी .26:04 ऩुनिासु अभािस्मा 24:10 अभािस्मा .21:48 ऩुष्म / आवरेर्ा द्वितीमा 19:07 द्वितीमा .13:22 उ.पाल्गुनी ऩञ्चभी 10:35 ऩञ्चभी .07:59 चचत्रा सप्तभी 29:40 सप्तभी .16:16 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी चतुथी 13:22 चतुथी .29:40 .

24:52 अनुयाधा एकादशी 24:01 एकादशी .27:06 शतशबर्ा तत ृ ीमा 29:02 तत ृ ीमा .अष्टभी 27:42 अष्टभी .24:28 श्रिण प्रनतऩदा 25:35 प्रनतऩदा .23:28 ऩूिाार्ाढ़ा चतद ु ा शी 23:46 चतद ु ा शी .27:42 स्िानत निभी 26:06 निभी .23:33 भूर त्रमोदशी 23:28 त्रमोदशी .26:06 विशाखा दशभी 24:52 दशभी .25:35 धननष्ठा द्वितीमा 27:06 द्वितीमा .23:46 उत्तयार्ाढ़ा ऩूर्णाभा 24:28 ऩूर्णाभा .24:01 ज्मेष्ठा द्िादशी 23:33 द्िादशी .29:02 ऩूिब ा ाद्रऩदा .

12:11 अश्विनी सप्तभी 14:26 सप्तभी .बाद्रऩदा चतुथी 07:17 चतुथी .ऩयू े हदन उ.17:53 भग ृ शशया एकादशी 17:28 एकादशी .16:15 कृश्त्तका निभी 17:27 निभी .09:43 ये िती र्ष्ठी 12:11 र्ष्ठी .14:26 बयणी अष्टभी 16:15 अष्टभी .17:28 आद्राा द्िादशी 16:14 द्िादशी .07:17 ये िती ऩञ्चभी 09:43 ऩञ्चभी .17:27 योहहणी दशभी 17:53 दशभी .14:15 ऩुष्म .16:14 ऩन ु िासु त्रमोदशी 14:15 त्रमोदशी .चतथ ु ी ऩयू े हदन चतथ ु ी .

11:53 अनुयाधा अष्टभी 10:35 अष्टभी .19:03 चचत्रा ऩञ्चभी 16:10 ऩञ्चभी .11:39 आवरेर्ा अभािस्मा 08:34 अभािस्मा .25:42 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी तत ृ ीमा 22:16 तत ृ ीमा .08:34 भघा प्रनतऩदा 29:12 प्रनतऩदा .29:12 द्वितीमा 25:42 द्वितीमा .16:10 स्िानत र्ष्ठी 13:46 र्ष्ठी .10:35 ज्मेष्ठा निभी 09:50 निभी .पाल्गुनी / हस्त चतुथी 19:03 चतुथी .13:46 विशाखा सप्तभी 11:53 सप्तभी .09:50 भूर .चतद ु ा शी 11:39 चतद ु ा शी .22:16 उ.

19:20 उ.10:37 श्रिण त्रमोदशी 11:43 त्रमोदशी .13:10 शतशबर्ा ऩूर्णाभा 14:57 ऩूर्णाभा .21:50 ये िती चतथ ु ी 24:23 चतथ ु ी .24:23 अश्विनी ऩञ्चभी 26:50 ऩञ्चभी .बाद्रऩदा तत ृ ीमा 21:50 तत ृ ीमा .26:50 बयणी .17:01 ऩि ा ाद्रऩदा ू ब द्वितीमा 19:20 द्वितीमा .दशभी 09:38 दशभी .14:57 ऩूिब ा ाद्रऩदा प्रनतऩदा 17:01 प्रनतऩदा .09:54 उत्तयार्ाढ़ा द्िादशी 10:37 द्िादशी .09:38 ऩि ू ाार्ाढ़ा एकादशी 09:54 एकादशी .11:43 धननष्ठा चतुदाशी 13:10 चतुदाशी .

र्ष्ठी 28:58 र्ष्ठी .20:24 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी अभािस्मा 16:39 अभािस्मा .06:52 ऩुष्म एकादशी 29:16 एकादशी .07:38 ऩुनिासु दशभी 06:52 दशभी .26:53 आवरेर्ा त्रमोदशी 23:53 त्रमोदशी .23:53 भघा चतद ु ा शी 20:24 चतद ु ा शी .पाल्गुनी .16:39 उ.28:58 कृश्त्तका सप्तभी ऩूये हदन सप्तभी .07:31 आद्राा निभी 07:38 निभी .06:35 भग ृ शशया अष्टभी 07:31 अष्टभी .ऩूये हदन योहहणी सप्तभी 06:35 सप्तभी .29:16 द्िादशी 26:53 द्िादशी .

29:33 चतथ ु ी 26:30 चतथ ु ी .22:11 ज्मेष्ठा सप्तभी 21:03 सप्तभी .20:53 उत्तयार्ाढ़ा दशभी 21:44 दशभी .20:38 ऩूिाार्ाढ़ा निभी 20:53 निभी .23:05 धननष्ठा .प्रनतऩदा 12:48 प्रनतऩदा .21:44 श्रिण एकादशी 23:05 एकादशी .21:03 भर ू अष्टभी 20:38 अष्टभी .09:02 चचत्रा तत ृ ीमा 29:33 तत ृ ीमा .24:01 अनुयाधा र्ष्ठी 22:11 र्ष्ठी .12:48 हस्त द्वितीमा 09:02 द्वितीमा .26:30 स्िानत / विशाखा ऩञ्चभी 24:01 ऩञ्चभी .

19:07 भग ृ शशया र्ष्ठी 20:24 र्ष्ठी .17:18 योहहणी ऩञ्चभी 19:07 ऩञ्चभी .15:06 कृश्त्तका चतुथी 17:18 चतुथी .26:53 शतशबर्ा चतुदाशी 29:10 चतुदाशी .07:36 ये िती प्रनतऩदा 10:08 प्रनतऩदा .24:49 धननष्ठा त्रमोदशी 26:53 त्रमोदशी .द्िादशी 24:49 द्िादशी .बाद्रऩदा ऩूर्णाभा 07:36 ऩूर्णाभा .29:10 ऩूिब ा ाद्रऩदा ऩर्ू णाभा ऩयू े हदन ऩर्ू णाभा .20:24 भग ृ शशया .ऩयू े हदन उ.10:08 अश्विनी द्वितीमा 12:40 द्वितीमा .12:40 बयणी तत ृ ीमा 15:06 तत ृ ीमा .

सप्तभी 21:00 सप्तभी .पाल्गुनी त्रमोदशी 09:02 त्रमोदशी .18:14 विशाखा .20:49 ऩुनिासु निभी 19:51 निभी .19:51 ऩुष्म दशभी 18:05 दशभी .29:17 अभािस्मा 25:26 अभािस्मा .21:42 स्िानत द्वितीमा 18:14 द्वितीमा .12:32 उ.25:26 चचत्रा प्रनतऩदा 21:42 प्रनतऩदा .09:02 हस्त चतुदाशी 29:17 चतुदाशी .18:05 आवरेर्ा एकादशी 15:36 एकादशी .21:00 आद्राा अष्टभी 20:49 अष्टभी .15:36 भघा / ऩूिप ा ाल्गुनी द्िादशी 12:32 द्िादशी .

18:13 उ.13:35 शतशबर्ा एकादशी 15:47 एकादशी .11:47 धननष्ठा दशभी 13:35 दशभी .12:47 ज्मेष्ठा ऩञ्चभी 11:04 ऩञ्चभी .10:06 ऩि ू ाार्ाढ़ा सप्तभी 09:56 सप्तभी .15:47 ऩूिब ा ाद्रऩदा द्िादशी 18:13 द्िादशी .11:04 भूर र्ष्ठी 10:06 र्ष्ठी .09:56 उत्तयार्ाढ़ा अष्टभी 10:31 अष्टभी .20:47 ये िती .10:31 श्रिण निभी 11:47 निभी .बाद्रऩदा त्रमोदशी 20:47 त्रमोदशी .15:13 अनयु ाधा चतुथी 12:47 चतुथी .तत ृ ीमा 15:13 तत ृ ीमा .

07:59 भघा .23:20 अश्विनी ऩूर्णाभा 25:46 ऩूर्णाभा .30:01 कृश्त्तका तत ृ ीमा ऩूये हदन तत ृ ीमा .08:52 आद्राा ऩञ्चभी 09:33 ऩञ्चभी .09:09 आवरेर्ा अष्टभी 07:59 अष्टभी .07:39 भग ृ शशया चतथ ु ी 08:52 चतथ ु ी .ऩूये हदन योहहणी तत ृ ीमा 07:39 तत ृ ीमा .09:33 ऩुनिासु र्ष्ठी 09:40 र्ष्ठी .09:40 ऩुष्म सप्तभी 09:09 सप्तभी .25:46 बयणी प्रनतऩदा 28:02 प्रनतऩदा .28:02 बयणी द्वितीमा 30:01 द्वितीमा .चतद ु ा शी 23:20 चतद ु ा शी .

11:40 अनयु ाधा प्रनतऩदा 08:34 प्रनतऩदा .21:52 हस्त त्रमोदशी 18:28 त्रमोदशी .27:46 भर ू चतुथी 26:20 चतुथी .26:20 ऩूिाार्ाढ़ा .27:52 ऩूिप ा ाल्गुनी एकादशी 25:02 एकादशी .पाल्गुनी द्िादशी 21:52 द्िादशी .18:28 चचत्रा / स्िानत चतुदाशी 15:01 चतुदाशी .25:02 उ.29:53 तत ृ ीमा 27:46 तत ृ ीमा .30:13 दशभी 27:52 दशभी .निभी 30:13 निभी .15:01 विशाखा अभािस्मा 11:40 अभािस्मा .08:34 ज्मेष्ठा द्वितीमा 29:53 द्वितीमा .

ऩूये हदन उ.ऩञ्चभी 25:39 ऩञ्चभी .11:28 ये िती द्िादशी 14:02 द्िादशी .बाद्रऩदा दशभी 08:50 दशभी .28:15 शतशबर्ा निभी 30:22 निभी .16:25 बयणी चतुदाशी 18:28 चतुदाशी .25:46 श्रिण सप्तभी 26:40 सप्तभी .08:50 ये िती एकादशी 11:28 एकादशी .26:40 धननष्ठा अष्टभी 28:15 अष्टभी .25:39 उत्तयार्ाढ़ा र्ष्ठी 25:46 र्ष्ठी .30:22 ऩूिब ा ाद्रऩदा दशभी ऩूये हदन दशभी .18:28 कृश्त्तका .14:02 अश्विनी त्रमोदशी 16:25 त्रमोदशी .

21:19 भग ृ शशया द्वितीमा 22:04 द्वितीमा .12:47 चचत्रा .15:13 हस्त दशभी 12:47 दशभी .22:22 ऩुनिासु चतुथी 22:12 चतुथी .19:09 ऩूिप ा ाल्गुनी अष्टभी 17:21 अष्टभी .22:04 आद्राा तत ृ ीमा 22:22 तत ृ ीमा .20:35 भघा सप्तभी 19:09 सप्तभी .22:12 ऩुष्म ऩञ्चभी 21:36 ऩञ्चभी .21:36 आवरेर्ा र्ष्ठी 20:35 र्ष्ठी .20:07 योहहणी प्रनतऩदा 21:19 प्रनतऩदा .ऩूर्णाभा 20:07 ऩूर्णाभा .17:21 उ.पाल्गुनी निभी 15:13 निभी .

21:34 भूर / ऩूिाार्ाढ़ा द्वितीमा 20:02 द्वितीमा .20:42 शतशबर्ा .19:26 शतशबर्ा र्ष्ठी 20:42 र्ष्ठी .19:07 श्रिण चतुथी 18:54 चतुथी .26:01 अनयु ाधा अभािस्मा 23:37 अभािस्मा .18:54 धननष्ठा ऩञ्चभी 19:26 ऩञ्चभी .23:37 ज्मेष्ठा प्रनतऩदा 21:34 प्रनतऩदा .10:10 स्िानत द्िादशी 31:25 द्िादशी .20:02 उत्तयार्ाढ़ा तत ृ ीमा 19:07 तत ृ ीमा .एकादशी 10:10 एकादशी .28:40 विशाखा चतद ु ा शी 26:01 चतद ु ा शी .31:25 त्रमोदशी 28:40 त्रमोदशी .

10:33 योहहणी त्रमोदशी 11:58 त्रमोदशी .सप्तभी 22:36 सप्तभी .24:59 उ.बाद्रऩदा निभी 27:36 निभी .12:47 आद्राा ऩर्ू णाभा 13:00 ऩर्ू णाभा .12:40 ऩुष्म .11:58 भग ृ शशया चतुदाशी 12:47 चतुदाशी .22:36 ऩि ा ाद्रऩदा ू ब अष्टभी 24:59 अष्टभी .27:36 ये िती दशभी 30:13 दशभी .13:00 ऩन ु िासु प्रनतऩदा 12:40 प्रनतऩदा .30:13 अश्विनी एकादशी ऩूये हदन एकादशी .08:36 कृश्त्तका द्िादशी 10:33 द्िादशी .ऩूये हदन बयणी एकादशी 08:36 एकादशी .

17:35 ज्मेष्ठा .19:30 अनयु ाधा द्िादशी 17:35 द्िादशी .21:31 विशाखा एकादशी 19:30 एकादशी .27:39 हस्त अष्टभी 25:37 अष्टभी .29:37 उ.10:41 भघा चतुथी 09:11 चतुथी .11:52 आवरेर्ा तत ृ ीमा 10:41 तत ृ ीमा .25:37 चचत्रा निभी 23:34 निभी .31:18 र्ष्ठी 29:37 र्ष्ठी .द्वितीमा 11:52 द्वितीमा .23:34 स्िानत दशभी 21:31 दशभी .पाल्गुनी सप्तभी 27:39 सप्तभी .09:11 ऩूपााल्गुनी ऩञ्चभी 31:18 ऩञ्चभी .

त्रमोदशी

15:50

त्रमोदशी - 15:50

भर

चतुदाशी

14:19

चतुदाशी - 14:19

ऩूिाार्ाढ़ा

अभािस्मा

13:09

अभािस्मा - 13:09

उत्तयार्ाढ़ा

प्रनतऩदा

12:26

प्रनतऩदा - 12:26

श्रिण

द्वितीमा

12:15

द्वितीमा - 12:15

धननष्ठा

तत
ृ ीमा

12:42

तत
ृ ीमा - 12:42

शतशबर्ा

चतथ
ु ी

13:48

चतथ
ु ी - 13:48

ऩि
ा ाद्रऩदा
ू ब

ऩञ्चभी

15:31

ऩञ्चभी - 15:31

उ.बाद्रऩदा

र्ष्ठी

17:45

र्ष्ठी - 17:45

ये िती

सप्तभी

20:20

सप्तभी - 20:20

अश्विनी

अष्टभी

22:59

अष्टभी - 22:59

बयणी

निभी

25:28

निभी - 25:28

कृश्त्तका

दशभी

27:31

दशभी - 27:31

कृश्त्तका

एकादशी

28:57

एकादशी - 28:57

योहहणी

द्िादशी

29:38

द्िादशी - 29:38

भग
ृ शशया

त्रमोदशी

29:34

त्रमोदशी - 29:34

आद्राा

चतुदाशी

28:47

चतुदाशी - 28:47

ऩुनिासु

ऩर्ू णाभा

27:24

ऩर्ू णाभा - 27:24

ऩष्ु म

प्रनतऩदा

25:31

प्रनतऩदा - 25:31

आवरेर्ा

द्वितीमा

23:18

द्वितीमा - 23:18

भघा

तत
ृ ीमा

20:53

तत
ृ ीमा - 20:53

ऩि
ा ाल्गन
ू प
ु ी

चतुथी

18:24

चतुथी - 18:24

उ.पा. / हस्त

ऩञ्चभी

15:58

ऩञ्चभी - 15:58

चचत्रा

र्ष्ठी

13:39

र्ष्ठी - 13:39

स्िानत

सप्तभी

11:32

सप्तभी - 11:32

विशाखा

अष्टभी

09:39

अष्टभी - 09:39

अनयु ाधा

निभी

08:01

निभी - 08:01

ज्मेष्ठा

दशभी

30:38

दशभी - 30:38

एकादशी

29:30

एकादशी - 29:30

भर

द्िादशी

28:38

द्िादशी - 28:38

ऩूिाार्ाढ़ा

त्रमोदशी

28:05

त्रमोदशी - 28:05

उत्तयार्ाढ़ा

चतद
ु ा शी

27:52

चतद
ु ा शी - 27:52

श्रिण

अभािस्मा

28:05

अभािस्मा - 28:05

धननष्ठा

प्रनतऩदा

28:45

प्रनतऩदा - 28:45

शतशबर्ा

द्वितीमा

29:57

द्वितीमा - 29:57

ऩूिब
ा ाद्रऩदा

तत
ृ ीमा

ऩूये हदन

तत
ृ ीमा - ऩूये हदन

उ.बाद्रऩदा

तत
ृ ीमा

07:40

तत
ृ ीमा - 07:40

ये िती

चतुथी

09:51

चतुथी - 09:51

ये िती

ऩञ्चभी

12:23

ऩञ्चभी - 12:23

अश्विनी

र्ष्ठी

15:04

र्ष्ठी - 15:04

बयणी

सप्तभी

17:41

सप्तभी - 17:41

कृश्त्तका

अष्टभी

19:55

अष्टभी - 19:55

योहहणी

निभी

21:35

निभी - 21:35

भग
ृ शशया

दशभी

22:28

दशभी - 22:28

आद्राा

पाल्गुनी द्वितीमा 08:56 द्वितीमा .21:42 ऩुष्म त्रमोदशी 20:07 त्रमोदशी .29:45 चतुथी 26:44 चतुथी .15:10 ऩूिप ा ाल्गुनी प्रनतऩदा 12:07 प्रनतऩदा .17:53 भघा ऩूर्णाभा 15:10 ऩूर्णाभा .26:44 चचत्रा ऩञ्चभी 24:00 ऩञ्चभी .22:30 ऩन ु िासु द्िादशी 21:42 द्िादशी .12:07 उ.08:56 हस्त तत ृ ीमा 29:45 तत ृ ीमा .24:00 स्िानत र्ष्ठी 21:38 र्ष्ठी .एकादशी 22:30 एकादशी .21:38 विशाखा / अनुयाधा .20:07 आवरेर्ा चतद ु ा शी 17:53 चतद ु ा शी .

16:42 उत्तयार्ाढ़ा एकादशी 16:34 एकादशी .सप्तभी 19:43 सप्तभी .17:33 धननष्ठा चतुदाशी 18:38 चतुदाशी .18:38 शतशबर्ा अभािस्मा 20:07 अभािस्मा .18:15 भूर निभी 17:15 निभी .16:34 श्रिण द्िादशी 16:51 द्िादशी .17:15 ऩूिाार्ाढ़ा दशभी 16:42 दशभी .20:07 ऩूिब ा ाद्रऩदा .19:43 ज्मेष्ठा अष्टभी 18:15 अष्टभी .16:51 धननष्ठा त्रमोदशी 17:33 त्रमोदशी .

22:31 विष्कुम्ब 24:44 कृश्त्तका .24:44 प्रीनत 26:32 योहहणी .28:29 शोबन 28:27 ऩुनिासु .27:42 सक ु भाा/धनृ त 26:15 आवरेर्ा .17:15 ऐन्द्र 19:59 अश्विनी .26:32 आमुष्भान ् 27:49 भग ृ शशया .26:15 शूर .19:59 िैधनृ त 22:31 बयणी .Time NakshatraandTime Yoga 17:15 ये िती .28:27 अनतगण्ड 27:42 ऩष्ु म .27:49 सौबाग्म 28:29 आद्राा .

10:13 शसवि 07:57 विशाखा .15:51 व्माघात 12:54 चचत्रा .24:13 गण्ड 21:41 ऩूिप ा ाल्गुनी .12:54 हर्ाण/िज्र 10:13 स्िानत .पाल्गुनी .21:41 िवृ ि 18:50 उ.06:16 / 29:19 ियीमान ् 29:09 भर ू .18:50 ध्रि ु 15:51 हस्त .07:57 व्मनतऩात 06:16 / 29:19 अनुयाधा / ज्मेष्ठा .29:09 ऩरयघ 29:48 ऩूिाार्ाढ़ा .29:48 शशि .24:13 भघा .

07:13 साध्म 09:17 श्रिण .14:42 ब्रह्भ 17:42 ऩूिब ा ाद्रऩदा .23:30 विष्कुम्ब 26:07 अश्विनी .09:17 शुब 11:50 धननष्ठा .11:50 शक् ु र 14:42 शतशबर्ा .28:27 आमष्ु भान ् ऩूये हदन कृश्त्तका .बाद्रऩदा .26:07 प्रीनत 28:27 बयणी .20:40 िैधनृ त 23:30 ये िती .ऩयू े हदन शसि 07:13 उत्तयार्ाढ़ा .17:42 ऐन्द्र 20:40 उ.ऩयू े हदन उत्तयार्ाढ़ा .ऩूये हदन सौबाग्म .

06:09 / 28:00 हर्ा 25:37 हस्त .06:27 शोबन 08:06 योहहणी .पाल्गुनी .07:56 ध्रि ु /व्माघा 06:09 / 28:00 ऩूिप ा ाल्गुनी / उ.10:20 शूर 10:04 ऩुष्म .25:37 िज्र .09:19 सुकभाा 10:05 आद्राा .08:06 अनतगण्ड 09:19 भग ृ शशया .10:04 गण्ड 09:15 आवरेर्ा .09:15 िवृ ि 07:56 भघा .10:05 धनृ त 10:20 ऩुनिासु .06:27 कृश्त्तका .

18:31 ियीमान ् 16:41 अनयु ाधा .20:43 व्मनतऩात 18:31 विशाखा .17:07 ब्रह्भ 19:15 धननष्ठा .14:47 शब ु 15:35 उत्तयार्ाढ़ा .15:23 शसि 14:43 भूर .23:08 शसवि 20:43 स्िानत .16:41 ऩरयघ/शशि 15:23 ज्मेष्ठा .14:43 साध्म 14:47 ऩि ू ाार्ाढ़ा .19:15 ऐन्द्र 21:52 शतशबर्ा .23:08 चचत्रा .15:35 शुक्र 17:07 श्रिण .21:52 िैधनृ त .

11:23 अनतगण्ड 13:10 कृश्त्तका .06:34 सौबाग्म 09:09 अश्विनी .24:45 ू ब विष्कुम्ब 27:43 उ.ऩूये हदन आमुष्भान ् 06:34 ये िती .15:23 शूर 15:49 आद्राा .27:43 प्रीनत ऩूये हदन ये िती .14:30 धनृ त 15:23 भग ृ शशया .09:09 शोबन 11:23 बयणी .24:45 ऩि ा ाद्रऩदा .15:50 िवृ ि .13:10 सक ु भाा 14:30 योहहणी .बाद्रऩदा .15:49 गण्ड 15:50 ऩुनिासु .

10:45 शसवि/व्मनत.12:20 िज्र 10:45 उ.26:13 शसि .पाल्गुनी . 09:01 हस्त .27:42 शशि 26:13 अनुयाधा .07:12 / 29:23 ऩरयघ 27:42 विशाखा .14:44 व्माघात 13:40 भघा .15:28 ध्रि ु 14:44 आवरेर्ा .09:01 ियीमान ् 07:12 / 29:23 चचत्रा / स्िानत .13:40 हर्ा 12:20 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी .15:28 ऩष्ु म .

25:05 साध्म 24:24 भूर .05:53 प्रीनत 08:34 ऩूिब ा ाद्रऩदा .11:29 सौबाग्म .24:24 शुब 24:16 ऩूिाार्ाढ़ा .24:16 शुक्र 24:44 उत्तयार्ाढ़ा .08:34 आमुष्भान ् 11:29 उ.ऩूये हदन विष्कुम्ब 05:53 शतशबर्ा .बाद्रऩदा .24:44 ब्रह्भ 25:51 श्रिण .25:51 ऐन्द्र 27:36 धननष्ठा .27:36 िैधनृ त ऩूये हदन शतशबर्ा .25:05 ज्मेष्ठा .

19:22 सुकभाा 21:09 कृश्त्तका .14:23 शोबन 17:04 अश्विनी .21:45 हर्ा 20:35 आवरेर्ा .22:22 शूर 22:58 भग ृ शशया .19:13 शसवि .21:09 धनृ त 22:22 योहहणी .23:02 िवृ ि 22:35 ऩुनिासु .17:04 अनतगण्ड 19:22 बयणी .22:58 गण्ड 23:02 आद्राा .14:23 ये िती .22:35 ध्रि ु /व्माघा. 21:45 ऩुष्म .20:35 िज्र 19:13 भघा .

17:43 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी .14:38 ऩरयघ 13:11 चचत्रा .09:48 शुक्र 09:09 ज्मेष्ठा .09:09 ब्रह्भ 08:50 भर ू .08:50 ऐन्द्र 09:27 उत्तयार्ाढ़ा .16:10 ियीमान ् 14:38 हस्त .11:52 शसि/साध्म 10:43 विशाखा .17:43 व्मनतऩात 16:10 उ.13:11 शशि 11:52 स्िानत .09:27 िैधनृ त .10:43 शब ु 09:48 अनुयाधा .पाल्गुनी .

14:07 आमुष्भान ् 16:38 ऩि ा ाद्रऩदा .ऩूये हदन शूर 05:52 कृश्त्तका .12:03 प्रीनत 14:07 शतशबर्ा .25:16 सक ु भाा 27:49 बयणी .27:49 धनृ त ऩूये हदन कृश्त्तका .16:38 ू ब सौबाग्म 19:27 उ.10:29 श्रिण .07:16 िवृ ि .22:24 अनतगण्ड 25:16 अश्विनी .बाद्रऩदा .19:27 शोबन 22:24 ये िती .10:29 विष्कुम्ब 12:03 धननष्ठा .05:52 गण्ड 07:16 योहहणी .

24:16 ऩरयघ 22:12 उ.26:20 व्मनतऩात / ियीमान 24:16 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी .07:57 ध्रि ु 07:55 आद्राा .20:17 शसि 18:37 चचत्रा .05:58 / 28:17 शसवि 26:20 भघा .07:57 भग ृ शशया .28:29 िज्र 05:58 / 28:17 ऩुष्म / आवरेर्ा .07:13 हर्ा 28:29 ये िती .पाल्गुनी .22:12 शशि 20:17 हस्त .07:55 व्माघात 07:13 ऩुनिासु .18:37 साध्म .

16:15 शुक्र 15:37 अनुयाधा .15:29 विष्कुम्ब 15:58 ऩूिाार्ाढ़ा .15:22 िैधनृ त 15:29 भूर .21:48 अनतगण्ड 24:15 ऩूिब ा ाद्रऩदा .17:15 स्िानत .17:15 शब ु 16:15 विशाखा .19:45 शोबन 21:48 शतशबर्ा .15:58 प्रीनत 16:50 उत्तयार्ाढ़ा .24:15 सुकभाा .18:05 सौबाग्म 19:45 धननष्ठा .16:50 आमष्ु भान ् 18:05 श्रिण .15:37 ब्रह्भ/ऐन्द्र 15:22 ज्मेष्ठा .

17:05 व्मनतऩात 15:50 ऩुष्म .27:01 उ.बाद्रऩदा .11:52 ध्रि ु 14:19 कृश्त्तका .27:01 धनृ त ऩूये हदन ये िती .14:19 व्माघात 16:11 योहहणी .15:50 ियीमान ् .16:11 हर्ा 17:18 भग ृ शशया .17:18 िज्र 17:36 आद्राा .ऩूये हदन शूर 05:59 ये िती .05:59 गण्ड 09:01 अश्विनी .17:36 शसवि 17:05 ऩन ु िासु .09:01 िवृ ि 11:52 बयणी .

13:58 ऩरयघ 11:38 भघा .पाल्गुनी / हस्त .23:29 ब्रह्भ 22:02 विशाखा .09:03 शसि 06:22 / 27:46 उ.20:59 प्रीनत .25:26 शुक्र 23:29 स्िानत .13:58 आवरेर्ा .20:47 विष्कुम्ब 20:59 भूर .22:02 ऐन्द्र 21:07 अनुयाधा .21:07 िैधनृ त 20:47 ज्मेष्ठा .11:38 शशि 09:03 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी .06:22 / 27:46 साध्म / शुब 25:26 चचत्रा .

09:49 गण्ड 12:47 ये िती .बाद्रऩदा .07:02 ू ब शर ू 09:49 उ.18:52 व्माघात .ऩूये हदन धनृ त 07:02 ऩि ा ाद्रऩदा .24:24 शोबन 26:18 धननष्ठा .26:18 अनतगण्ड 28:31 शतशबर्ा .28:31 सुकभाा ऩूये हदन ऩूिब ा ाद्रऩदा .15:51 ध्रि ु 18:52 बयणी .21:41 ऩि ू ाार्ाढ़ा .12:47 िवृ ि 15:51 अश्विनी .21:41 आमष्ु भान ् 22:51 उत्तयार्ाढ़ा .22:51 सौबाग्म 24:24 श्रिण .

22:18 साध्म 19:38 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी .24:00 िज्र 25:43 भग ृ शशया .पाल्गुनी .26:39 व्मनतऩात 26:45 ऩुनिासु .24:28 शशि/शसि 22:18 भघा .25:43 शसवि 26:39 आद्राा .21:39 कृश्त्तका .26:00 ऩरयघ 24:28 आवरेर्ा .19:38 शब ु 16:41 उ.16:41 शुक्र .26:45 ियीमान ् 26:00 ऩुष्म .21:39 हर्ा 24:00 योहहणी .

10:41 ऐन्द्र/िैध.ृ 08:02 / 29:49 स्िानत / विशाखा .13:38 हस्त .08:02 / 29:49 विष्कुम्ब 28:11 अनुयाधा .27:22 शोबन 28:26 उत्तयार्ाढ़ा .27:13 आमुष्भान ् 26:57 भर ू .ऩूये हदन धनृ त .26:57 सौबाग्म 27:22 ऩूिाार्ाढ़ा .28:26 अनतगण्ड 30:02 श्रिण .30:02 सक ु भाा ऩूये हदन धननष्ठा .13:38 ब्रह्भ 10:41 चचत्रा .28:11 प्रीनत 27:13 ज्मेष्ठा .

30:23 व्मनतऩात ऩयू े हदन भग ृ शशया .18:59 व्माघात 22:00 अश्विनी .27:50 शसवि 30:23 योहहणी .16:00 ध्रि ु 18:59 ये िती .08:29 ऩरयघ .10:29 गण्ड 13:09 ऩूिब ा ाद्रऩदा .22:00 हर्ा 25:00 बयणी .ऩयू े हदन ियीमान ् 08:29 भग ृ शशया .08:05 धननष्ठा .08:05 शर ू 10:29 शतशबर्ा .बाद्रऩदा .25:00 िज्र 27:50 कृश्त्तका .13:09 िवृ ि 16:00 उ.

16:00 आम/ु सौबा .09:59 शशि 10:47 ऩुनिासु .10:48 साध्म 10:01 आवरेर्ा .21:44 विष्कुम्ब 18:44 स्िानत .24:48 िैधनृ त 21:44 चचत्रा .10:47 शसि 10:48 ऩुष्म .10:01 शब ु 08:30 / 30:22 भघा / ऩूिप ा ाल्गुनी .08:30 / 30:22 शुक्र 27:44 उ.09:59 आद्राा .18:44 प्रीनत 16:00 विशाखा .पाल्गुनी .27:44 ब्रह्भ/ऐन्द्र 24:48 हस्त .

14:09 िवृ ि 16:30 शतशबर्ा .16:30 ध्रि ु 19:13 ऩूिब ा ाद्रऩदा .22:09 हर्ा 25:09 ये िती .10:55 सुकभाा 10:37 ऩि ू ाार्ाढ़ा .13:41 शोबन 11:57 ज्मेष्ठा .11:57 अनतगण्ड 10:55 भूर .बाद्रऩदा .12:19 गण्ड 14:09 धननष्ठा .10:37 धनृ त 11:06 उत्तयार्ाढ़ा .19:13 व्माघात 22:09 उ.13:41 अनयु ाधा .25:09 िज्र .11:06 शूर 12:19 श्रिण .

15:47 साध्म 16:53 ऩुनिासु .09:42 ऩरयघ 12:06 योहहणी .17:19 ब्रह्भ 16:35 भघा .17:24 शुक्र 17:19 आवरेर्ा .07:01 ियीमान ् 09:42 कृश्त्तका .28:09 अश्विनी .28:09 शसवि ऩूये हदन बयणी .16:35 ऐन्द्र .ऩूये हदन व्मनतऩात 07:01 बयणी .14:10 शसि 15:47 आद्राा .16:53 शुब 17:24 ऩुष्म .12:06 शशि 14:10 भग ृ शशया .

15:16 ऩूिप ा ाल्गुनी .24:44 अनतगण्ड 22:37 ज्मेष्ठा .11:09 प्रीनत/आम.08:35 / 29:53 सौबाग्म 27:13 विशाखा .पाल्गुनी .ु 08:35 / 29:53 चचत्रा / स्िानत .27:13 शोबन 24:44 अनयु ाधा .15:16 िैधनृ त 13:25 उ.13:25 विष्कुम्ब 11:09 हस्त .20:02 गण्ड .22:37 सुकभाा 21:01 भर ू .21:01 धनृ त/शर ू 20:02 ऩूिाार्ाढ़ा .

19:47 िवृ ि 20:19 श्रिण .10:59 ऩरयघ 13:49 बयणी .13:49 शशि 16:21 कृश्त्तका .07:58 ियीमान ् 10:59 अश्विनी .21:36 व्माघात 23:33 शतशबर्ा .23:33 हर्ा 26:04 ऩूिब ा ाद्रऩदा .16:21 शसि .26:04 िज्र 28:56 उ.बाद्रऩदा .20:19 ध्रि ु 21:36 धननष्ठा .ऩयू े हदन व्मनतऩात 07:58 ये िती .19:47 उत्तयार्ाढ़ा .28:56 शसवि ऩयू े हदन ये िती .

18:31 साध्म 20:16 भग ृ शशया .21:34 शुक्र 22:26 ऩुनिासु ./अनत.22:27 विष्कुम्ब 21:38 ऩूिप ा ाल्गुनी .17:12 शोब.22:52 ऐन्द्र 22:52 आवरेर्ा . .18:31 योहहणी .18:58 सौबाग्म 17:12 चचत्रा .22:26 ब्रह्भ 22:52 ऩुष्म .21:38 प्रीनत 20:28 उ.20:28 आमुष्भान ् 18:58 हस्त .22:52 िैधनृ त 22:27 भघा .20:16 शुब 21:34 आद्राा .पाल्गुनी .

13:12 धनृ त 11:11 अनयु ाधा .ऩयू े हदन शसवि 07:59 शतशबर्ा .15:15 स्िानत .11:11 शर ू 09:18 ज्मेष्ठा .29:52 ध्रि ु 29:51 श्रिण .30:34 हर्ा/िज्र ऩयू े हदन शतशबर्ा .07:42 / 30:30 िवृ ि 29:52 उत्तयार्ाढ़ा .09:18 गण्ड 07:42 / 30:30 भूर / ऩूिाार्ाढ़ा .15:15 सक ु भाा 13:12 विशाखा .29:51 व्माघात 30:34 धननष्ठा .07:59 व्मनतऩात .

29:19 ऐन्द्र 29:16 ऩुष्म .27:54 शुक्र 28:53 आद्राा .10:05 ू ब ियीमान ् 12:42 उ.बाद्रऩदा .28:53 ब्रह्भ 29:19 ऩन ु िासु .10:05 ऩि ा ाद्रऩदा .29:16 िैध/ृ विष्कु .26:21 शब ु 27:54 भग ृ शशया .12:42 ऩरयघ 15:39 ये िती .21:38 शसि 24:14 कृश्त्तका .15:39 ऩरयघ 18:42 अश्विनी .24:14 साध्म 26:21 योहहणी .18:42 शशि 21:38 बयणी .

28:48 प्रीनत 28:02 भघा .19:10 िवृ ि 17:56 ज्मेष्ठा .25:52 शोबन 24:35 हस्त .20:30 शूर/गण्ड 19:10 अनयु ाधा .28:48 आवरेर्ा .27:02 सौबाग्म 25:52 उ.23:15 सक ु भाा 21:52 स्िानत .पाल्गुनी .24:35 अनतगण्ड 23:15 चचत्रा .21:52 धनृ त 20:30 विशाखा .28:02 आमुष्भान ् 27:02 ऩूपााल्गुनी .17:56 ध्रि ु .

16:01 हर्ा 15:32 उत्तयार्ाढ़ा .17:05 ियीमान ् 18:49 ऩि ा ाद्रऩदा .16:51 व्माघात 16:01 ऩूिाार्ाढ़ा .15:59 व्मनतऩात 17:05 शतशबर्ा .18:49 ू ब ऩरयघ 21:07 उ.बाद्रऩदा .29:59 शुब .15:29 शसवि 15:59 धननष्ठा .21:07 शशि 23:53 ये िती .23:53 शसि 26:56 अश्विनी .15:32 िज्र 15:29 श्रिण .26:56 साध्म 29:59 बयणी .16:51 भर ू .

13:48 आमष्ु भान ् 12:52 आवरेर्ा .ऩयू े हदन शक् ु र 08:49 कृश्त्तका .12:52 सौबाग्म 11:30 भघा . / हस्त .08:49 ब्रह्भ 11:10 योहहणी .पा.11:30 शोब/अनत 09:53 ऩि ा ाल्गन ू प ु ी .14:11 प्रीनत 13:48 ऩष्ु म .08:07 / 30:22 धनृ त .ऩयू े हदन कृश्त्तका .09:53 सक ु भाा 08:07 / 30:22 उ.13:54 विष्कुम्ब 14:11 ऩुनिासु .12:54 िैधनृ त 13:54 आद्राा .11:10 ऐन्द्र 12:54 भग ृ शशया .

25:55 िवृ ि 24:53 अनयु ाधा .28:42 शर ू 27:12 स्िानत .23:16 व्मनतऩात 23:36 श्रिण .23:33 िज्र 23:16 ऩूिाार्ाढ़ा .24:53 ध्रि ु 24:05 ज्मेष्ठा .27:12 गण्ड 25:55 विशाखा .24:05 व्मा./हर्ा 23:33 भर ू .23:36 ियीमान ् 24:20 धननष्ठा .24:20 ऩरयघ .23:16 शसवि 23:16 उत्तयार्ाढ़ा .28:42 चचत्रा .

19:50 विष्कुम्ब 22:00 भग ृ शशया .23:25 आमुष्भान ् .14:03 ऐन्द्र 17:06 कृश्त्तका .10:55 ब्रह्भ 14:03 बयणी .27:10 शसि 29:20 उ.29:20 साध्म ऩयू े हदन ये िती .बाद्रऩदा .ऩयू े हदन शब ु 07:57 ये िती .25:30 शतशबर्ा .07:57 शुक्र 10:55 अश्विनी .25:30 शशि 27:10 ऩूिब ा ाद्रऩदा .17:06 िैधनृ त 19:50 योहहणी .22:00 प्रीनत 23:25 आद्राा .

24:02 सौबाग्म 23:49 ऩुष्म .21:16 सक ु भाा 19:13 ऩूिप ा ाल्गुनी .16:52 शूर/गण्ड 14:26 हस्त .पाल्गुनी .14:26 िवृ ि 12:02 चचत्रा .19:13 धनृ त 16:52 उ.9:51 व्माघात 07:59 / 30:30 विशाखा / अनुयाधा .23:49 शोबन 22:51 आवरेर्ा .22:51 अनतगण्ड 21:16 भघा .07:59 / 30:30 हर्ा .24:02 ऩन ु िासु .12:02 ध्रि ु 9:51 स्िानत .

29:28 िज्र 28:54 भूर .08:25 शुब 10:18 ऩूिब ा ाद्रऩदा .28:47 व्मनत/ियी 29:05 उत्तयार्ाढ़ा .06:55 साध्म 08:25 शतशबर्ा .ऩूये हदन शसि 06:55 धननष्ठा .29:48 शशि ऩूये हदन धननष्ठा .29:05 ऩरयघ 29:48 श्रिण .10:18 शुक्र .29:28 ज्मेष्ठा .28:54 शसवि 28:47 ऩूिाार्ाढ़ा .

Karana Suryoday Suryast SunTimings Chandrama ककॊस्तुघ्न 6:07 18:34 6:07 / 18:34 भेर् भें 17:15 से। फारि 6:06 18:34 6:06 / 18:34 भेर् तैनतर 6:05 18:35 6:05 / 18:35 िर् ृ भें 29:06 से। िर्णज ् 6:03 18:35 6:03 / 18:35 िर् ृ फि 6:02 18:36 6:02 / 18:36 िर् ृ कौरि 6:01 18:37 6:01 / 18:37 शभथन ु भें 15:15 से। गय 6:00 18:37 6:00 / 18:37 शभथन ु विश्ष्ट 5:59 18:38 5:59 / 18:38 कका भें 22:31 से। फारि 5:58 18:39 5:58 / 18:39 कका तैनतर 5:57 18:39 5:57 / 18:39 शसॊह भें 26:15 से। .

िर्णज ् 5:55 18:40 5:55 / 18:40 शसॊह फि 5:55 18:40 5:55 / 18:40 कन्मा भें 17:00 से। तैनतर 5:52 18:42 5:52 / 18:42 कन्मा िर्णज ् 5:52 18:42 5:52 / 18:42 तर ु ा भें 26:21 से। फि 5:51 18:42 5:51 / 18:42 तुरा तैनतर 5:51 18:42 5:51 / 18:42 िश्ृ वचक भें 26:28 से। िर्णज ् 5:49 18:43 5:49 / 18:43 िश्ृ वचक फि 5:49 18:44 5:49 / 18:44 धनु भें 29:19 से। कौरि 5:49 18:45 5:49 / 18:45 धनु गय 5:47 18:45 5:47 / 18:45 धनु .

विश्ष्ट 5:46 18:46 5:46 / 18:46 भकय भें 12:05 से। फारि 5:45 18:46 5:45 / 18:46 भकय तैनतर 5:44 18:47 5:44 / 18:47 कुम्ब भें 22:30 से। िर्णज ् 5:43 18:47 5:43 / 18:47 कुम्ब फि 5:42 18:48 5:42 / 18:48 कुम्ब कौरि 5:41 18:49 5:41 / 18:49 भीन भें 10:57 ऩय। गय 5:40 18:49 5:40 / 18:49 भीन िर्णज ् 5:34 18:50 5:34 / 18:50 भेर् भें 23:30 से। शकुनन 5:38 18:51 5:38 / 18:51 भेर् नाग 5:37 18:51 5:37 / 18:51 भेर् फि 5:36 18:52 5:36 / 18:52 िर् ृ भें 10:59 से। .

कौरि 5:36 18:53 5:36 / 18:53 िर् ृ गय 5:35 18:53 5:35 / 18:53 शभथन ु भें 20:45 से। विश्ष्ट 5:34 18:54 5:34 / 18:54 शभथन ु फारि 5:33 18:55 5:33 / 18:55 कका भें 28:19 से। तैनतर 5:32 18:55 5:32 / 18:55 कका िर्णज ् 5:32 18:56 5:32 / 18:56 कका फि 5:31 18:56 5:31 / 18:56 शसॊह भें 9:15 से। कौरि 5:30 18:57 5:30 / 18:57 शसॊह गय 5:30 18:58 5:30 / 18:58 कन्मा भें 11:38 से। फि 5:29 18:58 5:29 / 18:58 कन्मा .

कौरि 5:28 18:59 5:28 / 18:59 तर ु ा भें 12:23 से। गय 5:28 19:00 5:28 / 19:00 तुरा विश्ष्ट 5:27 19:00 5:27 / 19:00 िश्ृ वचक भें 13:02 से। कौरि 5:26 19:01 5:26 / 19:01 िश्ृ वचक गय 5:26 19:02 5:26 / 19:02 धनु भें 15:23 से। विश्ष्ट 5:25 19:02 5:25 / 19:02 धनु फारि 5:25 19:03 5:25 / 19:03 भकय भें 20:54 से। तैनतर 5:24 19:03 5:24 / 19:03 भकय िर्णज ् 5:24 19:04 5:24 / 19:04 भकय फि 5:23 19:05 5:23 / 19:05 कुम्ब भें 06:07 से। कौरि 5:23 19:05 5:23 / 19:05 कुम्ब .

गय 5:23 19:06 5:23 / 19:06 भीन भें 18:01 से। विश्ष्ट 5:22 19:06 5:22 / 19:06 भीन फि 5:22 19:07 5:22 / 19:07 भीन कौरि 5:22 19:08 5:22 / 19:08 भेर् भें 06:34 से। गय 5:21 19:08 5:21 / 19:08 भेर् विश्ष्ट 5:21 19:09 5:21 / 19:09 िर् ृ भें 17:52 से। चतष्ु ऩाद् 5:21 19:09 5:21 / 19:09 िर् ृ ककॊस्तुघ्न 5:21 19:10 5:21 / 19:10 शभथन ु भें 27:00 से। फारि 5:20 19:10 5:20 / 19:10 शभथन ु तैनतर 5:20 19:11 5:20 / 19:11 शभथन ु िर्णज ् 5:20 19:11 5:20 / 19:11 कका भें 9:52 से। .

फि 5:20 19:12 5:20 / 19:12 कका कौरि 5:20 19:12 5:20 / 19:12 शसॊह भें 14:44 से। गय 5:20 19:13 5:20 / 19:13 शसॊह विश्ष्ट 5:20 19:13 5:20 / 19:13 कन्मा भें 17:57 से। कौरि 5:20 19:13 5:20 / 19:13 कन्मा गय 5:19 19:14 5:19 / 19:14 तुरा भें 20:07 से। विश्ष्ट 5:19 19:14 5:19 / 19:14 तर ु ा फारि 5:20 19:15 5:20 / 19:15 िश्ृ वचक भें 22:06 से। तैनतर 5:20 19:15 5:20 / 19:15 िश्ृ वचक .

विश्ष्ट 5:20 19:15 5:20 / 19:15 धनु भें 25:05 से। फारि 5:20 19:15 5:20 / 19:15 धनु तैनतर 5:20 19:15 5:20 / 19:15 धनु िर्णज ् 5:20 19:16 5:20 / 19:16 भकय भें 6:19 से। फि 5:20 19:16 5:20 / 19:16 भकय कौरि 5:20 19:17 5:20 / 19:17 कुम्ब भें 14:39 से। गय 5:20 19:17 5:20 / 19:17 कुम्ब विश्ष्ट 5:20 19:17 5:20 / 19:17 भीन भें 25:52 से। फारि 5:20 19:17 5:20 / 19:17 भीन कौरि 5:21 19:18 5:21 / 19:18 भीन .

गय 5:21 19:18 5:21 / 19:18 भेर् भें 14:23 से। विश्ष्ट 5:22 19:18 5:22 / 19:18 भेर् फारि 5:22 19:18 5:22 / 19:18 िर् ृ भें 25:52 से। तैनतर 5:22 19:18 5:22 / 19:18 िर् ृ िर्णज ् 5:23 19:18 5:23 / 19:18 िर् ृ शकुनन 5:23 19:18 5:23 / 19:18 शभथन ु भें 10:44 से। नाग 5:23 19:18 5:23 / 19:18 शभथन ु फि 5:24 19:18 5:24 / 19:18 कका भें 16:44 से। कौरि 5:24 19:18 5:24 / 19:18 कका गय 5:25 19:18 5:25 / 19:18 शसॊह भें 20:35 से। विश्ष्ट 5:25 19:18 5:25 / 19:18 शसॊह .

फारि 5:26 19:18 5:26 / 19:18 कन्मा भें 23:20 से। - गय 5:25 19:18 5:25 / 19:18 कन्मा विश्ष्ट 5:26 19:18 5:26 / 19:18 तर ु ा भें 25:54 से। फारि 5:27 19:17 5:27 / 19:17 तुरा तैनतर 5:27 19:17 5:27 / 19:17 िश्ृ वचक भें 28:59 से। िर्णज ् 5:28 19:17 5:28 / 19:17 िश्ृ वचक फारि 5:28 19:17 5:28 / 19:17 िश्ृ वचक तैनतर 5:29 19:17 5:29 / 19:17 धनु भें 9:09 से। िर्णज ् 5:29 19:16 5:29 / 19:16 धनु फि 5:30 19:16 5:30 / 19:16 भकय भें 15:01 से। .

कौरि 5:30 19:16 5:30 / 19:16 भकय गय 5:31 19:15 5:31 / 19:15 कुम्ब भें 23:12 से। विश्ष्ट 5:32 19:15 5:32 / 19:15 कुम्ब फारि 5:32 19:14 5:32 / 19:14 कुम्ब तैनतर 5:33 19:14 5:33 / 19:14 भीन भें 9:58 से। गय 5:33 19:13 5:33 / 19:13 भीन विश्ष्ट 5:34 19:13 5:34 / 19:13 भेर् भें 22:24 से। फारि 5:34 19:12 5:34 / 19:12 भेर् तैनतर 5:35 19:12 5:35 / 19:12 भेर् िर्णज ् 5:36 19:11 5:36 / 19:11 िर् ृ भें 10:23 से। फि 5:36 19:11 5:36 / 19:11 िर् ृ .

कौरि 5:37 19:10 5:37 / 19:10 शभथन ु भें 19:42 से। गय 5:37 19:10 5:37 / 19:10 शभथन ु विश्ष्ट 5:38 19:09 5:38 / 19:09 कका भें 25:27 से। चतष्ु ऩाद् 5:39 19:08 5:39 / 19:08 कका ककॊस्तुघ्न 5:39 19:08 5:39 / 19:08 शसॊह भें 28:17 से। फारि 5:40 19:07 5:40 / 19:07 शसॊह गय 5:40 19:06 5:40 / 19:06 कन्मा भें 29:44 से। विश्ष्ट 5:41 19:05 5:41 / 19:05 कन्मा फारि 5:42 19:05 5:42 / 19:05 कन्मा तैनतर 5:42 19:04 5:42 / 19:04 तर ु ा भें 7:25 से। .

विश्ष्ट 5:43 19:03 5:43 / 19:03 तर ु ा फारि 5:43 19:02 5:43 / 19:02 िश्ृ वचक भें 10:28 से। तैनतर 5:44 19:01 5:44 / 19:01 िश्ृ वचक िर्णज ् 5:45 19:00 5:45 / 19:00 धनु भें 15:22 से। फि 5:45 19:00 5:45 / 19:00 धनु कौरि 5:46 18:59 5:46 / 18:59 भकय भें 22:09 से। गय 5:46 18:58 5:46 / 18:58 भकय विश्ष्ट 5:47 18:57 5:47 / 18:57 भकय फारि 5:48 18:56 5:48 / 18:56 कुम्ब भें 6:52 से। तैनतर 5:49 18:54 5:49 / 18:54 कुम्ब िर्णज ् 5:49 18:54 5:49 / 18:54 भीन भें 17:36 से। .

फि 5:49 18:53 5:49 / 18:53 भीन फारि 5:50 18:52 5:50 / 18:52 भीन तैनतर 5:50 18:51 5:50 / 18:51 भेर् भें 5:59 से। िर्णज ् 5:51 18:50 5:51 / 18:50 भेर् फि 5:52 18:49 5:52 / 18:49 िर् ृ भें 18:31 से। कौरि 5:52 18:48 5:52 / 18:48 िर् ृ गय 5:53 18:47 5:53 / 18:47 शभथन ु भें 28:50 भें । विश्ष्ट 5:53 18:46 5:53 / 18:46 शभथन ु फारि 5:54 18:44 5:54 / 18:44 शभथन ु तैनतर 5:54 18:43 5:54 / 18:43 कका भें 11:17 से। िर्णज ् 5:55 18:42 5:55 / 18:42 कका .

शकुनन 5:56 18:40 5:56 / 18:40 शसॊह भें 13:58 से। नाग 5:56 18:40 5:56 / 18:40 शसॊह फारि 5:57 18:39 5:57 / 18:39 कन्मा भें 14:22 से। तैनतर 5:57 18:39 5:57 / 18:39 कन्मा िर्णज ् 5:55 18:36 5:55 / 18:36 तुरा भें 14:34 से। फारि 5:58 18:35 5:58 / 18:35 तर ु ा तैनतर 5:59 18:34 5:59 / 18:34 िश्ृ वचक भें 16:21 से। िर्णज ् 5:59 18:33 5:59 / 18:33 िश्ृ वचक फि 6:00 18:32 6:00 / 18:32 धनु भें 20:47 से। कौरि 6:00 18:30 6:00 / 18:30 धनु .

गय 6:01 18:29 6:01 / 18:29 भकय भें 27:56 से। विश्ष्ट 6:02 18:28 6:02 / 18:28 भकय फारि 6:02 18:27 6:02 / 18:27 भकय तैनतर 6:03 18:26 6:03 / 18:26 कुम्ब भें 13:18 से। िर्णज ् 6:03 18:24 6:03 / 18:24 कुम्ब फि 6:04 18:23 6:04 / 18:23 भीन भें 24:23 से। कौरि 6:04 18:22 6:04 / 18:22 भीन गय 6:05 18:21 6:05 / 18:21 भीन िर्णज ् 6:05 18:19 6:05 / 18:19 भेर् भें 12:47 से। फि 6:06 18:18 6:06 / 18:18 भेर् कौरि 6:06 18:17 6:06 / 18:17 िर् ृ भें 25:36 से। .

गय 6:07 18:16 6:07 / 18:16 िर् ृ विश्ष्ट 6:07 18:14 6:07 / 18:14 िर् ृ फि 6:08 18:13 6:08 / 18:13 शभथन ु भें 12:56 से। कौरि 6:09 18:12 6:09 / 18:12 शभथन ु गय 6:09 18:11 6:09 / 18:11 कका भें 20:48 से। विश्ष्ट 6:10 18:09 6:10 / 18:09 कका कौरि 6:10 18:08 6:10 / 18:08 शसॊह भें 24:28 से। गय 6:11 18:07 6:11 / 18:07 शसॊह विश्ष्ट 6:12 18:06 6:12 / 18:06 कन्मा भें 24:55 से। चतुष्ऩाद् 6:12 18:04 6:12 / 18:04 कन्मा .

फि 6:12 18:03 6:12 / 18:03 तर ु ा भें 24:08 से। कौरि 6:13 18:02 6:13 / 18:02 तुरा िर्णज ् 6:13 18:01 6:13 / 18:01 िश्ृ वचक भें 24:19 से। फि 6:14 17:59 6:14 / 17:59 िश्ृ वचक कौरि 6:15 17:58 6:15 / 17:58 धनु भें 27:13 से। गय 6:15 17:57 6:15 / 17:57 धनु विश्ष्ट 6:16 17:56 6:16 / 17:56 धनु फारि 6:16 17:55 6:16 / 17:55 भकय भें 9:35 से। तैनतर 6:17 17:53 6:17 / 17:53 भकय िर्णज ् 6:18 17:52 6:18 / 17:52 कुम्ब भें 19:00 से। .

फि 6:18 17:51 6:18 / 17:51 कुम्ब कौरि 6:19 17:50 6:19 / 17:50 भीन भें 30:28 से। प्र गय 6:19 17:49 6:19 / 17:49 भीन विश्ष्ट 6:20 17:48 6:20 / 17:48 भीन फि 6:21 17:46 6:21 / 17:46 भेर् भें 18:59 से। कौरि 6:21 17:45 6:21 / 17:45 भेर् गय 6:22 17:44 6:22 / 17:44 भेर् विश्ष्ट 6:23 17:43 6:23 / 17:43 िर् ृ भें 7:43 से। फारि 6:23 17:42 6:23 / 17:42 िर् ृ तैनतर 6:24 17:41 6:24 / 17:41 शभथन ु भें 19:29 से। गय 6:24 17:40 6:24 / 17:40 शभथन ु .

विश्ष्ट 6:25 17:39 6:25 / 17:39 कका भें 28:39 से। फारि 6:26 17:38 6:26 / 17:38 कका तैनतर 6:26 17:37 6:26 / 17:37 कका िर्णज ् 6:27 17:36 6:27 / 17:36 शसॊह भें 10:01 से। फारि 6:28 17:35 6:28 / 17:35 शसॊह तैनतर 6:29 17:34 6:29 / 17:34 कन्मा भें 11:44 से। िर्णज ् 6:29 17:33 6:29 / 17:33 कन्मा चतुष्ऩाद् 6:30 17:32 6:30 / 17:32 तुरा भें 11:16 से। ककॊस्तघ् ु न 6:31 17:31 6:31 / 17:31 तर ु ा फारि 6:31 17:31 6:31 / 17:31 िश्ृ वचक भें 10:39 से। .

गय 6:31 17:30 6:31 / 17:30 िश्ृ वचक विश्ष्ट 6:33 17:28 6:33 / 17:28 धनु भें 11:57 से। फारि 6:34 17:27 6:34 / 17:27 धनु तैनतर 6:34 17:27 6:34 / 17:27 भकय भें 16:40 से। िर्णज ् 6:34 17:26 6:34 / 17:26 भकय फि 6:36 17:25 6:36 / 17:25 कुम्ब भें 25:10 से। कौरि 6:37 17:24 6:37 / 17:24 कुम्ब गय 6:37 17:24 6:37 / 17:24 कुम्ब विश्ष्ट 6:38 17:23 6:38 / 17:23 भीन भें 12:31 से। फारि 6:39 17:22 6:39 / 17:22 भीन कौरि 6:40 17:21 6:40 / 17:21 भेर् भें 25:09 से। .

गय 6:41 17:21 6:41 / 17:21 भेर् विश्ष्ट 6:41 17:20 6:41 / 17:20 भेर् फारि 6:42 17:20 6:42 / 17:20 िर् ृ भें 13:43 से। तैनतर 6:43 17:19 6:43 / 17:19 िर् ृ िर्णज ् 6:44 17:18 6:44 / 17:18 शभथन ु विश्ष्ट 6:45 17:18 6:45 / 17:18 शभथन ु फारि 6:46 17:17 6:46 / 17:17 शभथन ु तैनतर 6:46 17:17 6:46 / 17:17 कका भें 10:39 से। िर्णज ् 6:47 17:16 6:47 / 17:16 कका फि 6:48 17:16 6:48 / 17:16 शसॊह भें 17:19 से। कौरि 6:49 17:16 6:49 / 17:16 शसॊह .

िर्णज ् 6:50 17:15 6:50 / 17:15 कन्मा भें 20:51 से। फि 6:51 17:15 6:51 / 17:15 कन्मा कौरि 6:51 17:15 6:51 / 17:15 तर ु ा भें 21:53 से। गय 6:52 17:14 6:52 / 17:14 तुरा शकुनन 6:53 17:14 6:53 / 17:14 िश्ृ वचक भें 21:52 से। नाग 6:54 17:14 6:54 / 17:14 िश्ृ वचक फि 6:55 17:14 6:55 / 17:14 धनु भें 22:37 से। तैनतर 6:55 17:13 6:55 / 17:13 धनु िर्णज ् 6:56 17:13 6:56 / 17:13 भकय भें 25:54 से। .

फि 6:57 17:13 6:57 / 17:13 भकय कौरि 6:58 17:13 6:58 / 17:13 भकय गय 6:59 17:13 6:59 / 17:13 कुम्ब भें 8:52 से। विश्ष्ट 6:59 17:13 6:59 / 17:13 कुम्ब फारि 7:00 17:13 7:00 / 17:13 भीन भें 19:23 से। तैनतर 7:01 17:13 7:01 / 17:13 भीन गय 7:02 17:13 7:02 / 17:13 भीन विश्ष्ट 7:03 17:13 7:03 / 17:13 भेर् भें 7:58 से। फारि 7:03 17:13 7:03 / 17:13 भेर् तैनतर 7:04 17:13 7:04 / 17:13 िर् ृ भें 20:29 से। िर्णज ् 7:05 17:13 7:05 / 17:13 िर् ृ .

फि 7:06 17:14 7:06 / 17:14 िर् ृ फारि 7:06 17:14 7:06 / 17:14 शभथन ु भें 7:21 से। तैनतर 7:07 17:14 7:07 / 17:14 शभथन ु िर्णज ् 7:08 17:14 7:08 / 17:14 कका भें 16:15 से। फि 7:08 17:15 7:08 / 17:15 कका कौरि 7:09 17:15 7:09 / 17:15 शसॊह भें 22:52 से। गय 7:10 17:15 7:10 / 17:15 शसॊह विश्ष्ट 7:10 17:16 7:10 / 17:16 कन्मा भें 27:23 से। कौरि 7:11 17:16 7:11 / 17:16 कन्मा गय 7:11 17:17 7:11 / 17:17 तुरा भें 30:07 से। विश्ष्ट 7:12 17:17 7:12 / 17:17 तुरा .

फारि 7:12 17:17 7:12 / 17:17 तर ु ा गय 7:13 17:18 7:13 / 17:18 िश्ृ वचक भें 7:43 से। विश्ष्ट 7:13 17:18 7:13 / 17:18 िश्ृ वचक चतुष्ऩाद् 7:14 17:19 7:14 / 17:19 धनु भें 9:18 से। ककॊस्तुघ्न 7:14 17:20 7:14 / 17:20 धनु फारि 7:15 17:20 7:15 / 17:20 भकय भें 12:17 से। तैनतर 7:15 17:21 7:15 / 17:21 भकय विश्ष्ट 7:15 17:21 7:15 / 17:21 कुम्ब भें 18:07 से। फारि 7:16 17:22 7:16 / 17:22 कुम्ब कौरि 7:16 17:23 7:16 / 17:23 भीन भें 27:30 से। .

गय 7:16 17:23 7:16 / 17:23 भीन विश्ष्ट 7:17 17:24 7:17 / 17:24 भीन फारि 7:17 17:25 7:17 / 17:25 भेर् भें 15:39 से। तैनतर 7:17 17:25 7:17 / 17:25 भेर् िर्णज ् 7:18 17:26 7:18 / 17:26 िर् ृ भें 28:19 से। विश्ष्ट 7:18 17:27 7:18 / 17:27 िर् ृ फारि 7:18 17:28 7:18 / 17:28 िर् ृ तैनतर 7:18 17:28 7:18 / 17:28 शभथन ु भें 15:12 से। िर्णज ् 7:18 17:29 7:18 / 17:29 शभथन ु फि 7:18 17:30 7:18 / 17:30 कका भें 23:15 से। कौरि 7:18 17:31 7:18 / 17:31 कका .

गय 7:18 17:32 7:18 / 17:32 शसॊह भें 28:48 से। विश्ष्ट 7:18 17:32 7:18 / 17:32 शसॊह फारि 7:18 17:33 7:18 / 17:33 शसॊह गय 7:18 17:34 7:18 / 17:34 कन्मा भें 8:45 से। विश्ष्ट 7:18 17:35 7:18 / 17:35 कन्मा फारि 7:18 17:36 7:18 / 17:36 तर ु ा भें 11:55 से। तैनतर 7:18 17:37 7:18 / 17:37 तुरा िर्णज ् 7:17 17:38 7:17 / 17:38 िश्ृ वचक भें 14:50 से। फि 7:17 17:39 7:17 / 17:39 िश्ृ वचक तैनतर 7:17 17:40 7:17 / 17:40 धनु भें 17:56 से। .

िर्णज ् 7:17 17:41 7:17 / 17:41 धनु शकुनन 7:16 17:42 7:16 / 17:42 भकय भें 21:52 से। नाग 7:16 17:43 7:16 / 17:43 भकय फि 7:16 17:43 7:16 / 17:43 कुम्ब भें 27:40 से। कौरि 7:15 17:44 7:15 / 17:44 कुम्ब गय 7:15 17:44 7:15 / 17:44 कुम्ब विश्ष्ट 7:14 17:46 7:14 / 17:46 भीन भें 12:19 से। फारि 7:14 17:46 7:14 / 17:46 भीन तैनतर 7:13 17:47 7:13 / 17:47 भेर् भें 23:53 से। िर्णज ् 7:13 17:48 7:13 / 17:48 भेर् विश्ष्ट 7:12 17:49 7:12 / 17:49 भेर् .

फारि 7:12 17:50 7:12 / 17:50 िर् ृ भें 12:44 से। तैनतर 7:11 17:50 7:11 / 17:50 िर् ृ िर्णज ् 7:11 17:51 7:11 / 17:51 शभथन ु भें 24:07 से। फि 7:10 17:52 7:10 / 17:52 शभथन ु कौरि 7:09 17:53 7:09 / 17:53 शभथन ु गय 7:09 17:54 7:09 / 17:54 कका भें 8:10 से। विश्ष्ट 7:09 17:55 7:09 / 17:55 कका फारि 7:07 17:56 7:07 / 17:56 शसॊह भें 12:52 से। तैनतर 7:07 17:56 7:07 / 17:56 शसॊह िर्णज ् 7:06 17:57 7:06 / 17:57 कन्मा भें 15:27 से। फि 7:05 17:58 7:05 / 17:58 कन्मा .

तैनतर 7:04 17:59 7:04 / 17:59 तर ु ा भें 17:31 से। िर्णज ् 7:03 18:00 7:03 / 18:00 तुरा फि 7:03 18:00 7:03 / 18:00 िश्ृ वचक भें 20:13 से। कौरि 7:02 18:01 7:02 / 18:01 िश्ृ वचक गय 7:01 18:02 7:01 / 18:02 धनु भें 24:05 से। फि 7:00 18:03 7:00 / 18:03 धनु कौरि 6:59 18:04 6:59 / 18:04 भकय भें 29:14 से। गय 6:58 18:04 6:58 / 18:04 भकय विश्ष्ट 6:57 18:05 6:57 / 18:05 भकय चतुष्ऩाद् 6:56 18:06 6:56 / 18:06 कुम्ब भें 11:55 से। .

ककॊस्तघ् ु न 6:55 18:07 6:55 / 18:07 कुम्ब फारि 6:55 18:07 6:55 / 18:07 भीन भें 20:42 से। तैनतर 6:53 18:08 6:53 / 18:08 भीन गय 6:52 18:09 6:52 / 18:09 भीन विश्ष्ट 6:51 18:09 6:51 / 18:09 भेर् भें 7:57 से। फारि 6:50 18:10 6:50 / 18:10 भेर् तैनतर 6:49 18:11 6:49 / 18:11 िर् ृ भें 20:50 से। िर्णज ् 6:47 18:12 6:47 / 18:12 िर् ृ फि 6:46 18:13 6:46 / 18:13 िर् ृ फारि 6:45 18:14 6:45 / 18:14 शभथन ु भें 9:00 से। तैनतर 6:44 18:14 6:44 / 18:14 शभथन ु .

िर्णज ् 6:43 18:15 6:43 / 18:15 कका भें 17:57 से। फि 6:41 18:16 6:41 / 18:16 कका कौरि 6:40 18:18 6:40 / 18:18 शसॊह भें 22:51 से। गय 6:39 18:17 6:39 / 18:17 शसॊह फि 6:38 18:18 6:38 / 18:18 कन्मा भें 24:39 से। कौरि 6:38 18:18 6:38 / 18:18 कन्मा गय 6:37 18:18 6:37 / 18:18 तर ु ा भें 25:13 से। फि 6:36 18:19 6:36 / 18:19 तुरा कौरि 6:35 18:20 6:35 / 18:20 िश्ृ वचक भें 26:25 से। गय 6:33 18:20 6:33 / 18:20 िश्ृ वचक .

विश्ष्ट 6:32 18:21 6:32 / 18:21 धनु भें 29:28 से। फारि 6:31 18:21 6:31 / 18:21 धनु गय 6:30 18:22 6:30 / 18:22 धनु विश्ष्ट 6:29 18:23 6:29 / 18:23 भकय भें 10:49 से। फारि 6:27 18:23 6:27 / 18:23 भकय तैनतर 6:26 18:24 6:26 / 18:24 कुम्ब भें 18:19 से। िर्णज ् 6:25 18:25 6:25 / 18:25 कुम्ब शकुनन 6:24 18:25 6:24 / 18:25 भीन भें 27:47 से। चतुष्ऩाद् 6:23 18:26 6:23 / 18:26 भीन .

। चन्द्रदशान। गण्डभूर 19:59 तक। सिााथा शसवि मोग। गणगौयी तत ृ ीमा व्रत। भत्स्म जमन्ती। भॊगरागौयी जमन्ती। बद्रा 15:30 से 28:08 तक। शुक्र ऩूिब ा ाद्रऩदा भें 27:57। श्री (रक्ष्भी) ऩॊचभी। श्री स्कन्ध र्ष्ठी व्रत। बद्रा 29:53 से। गुरु ये िती (3) भें 13:08। बद्रा 17:31 तक। श्री दग ु ााष्टभी। अशोक अष्टभी। बिान्मुत्ऩश्त्त। श्री याभ निभी। श्री दग ु ाा निभी। नियात्र सभाप्त। गण्डभूर विचाय। Userdata . ऩॊचक सभाप्त 17:15 ऩय। चन्द्रफदनी भेरा हट.Particulars चैत्र (िासन्त) नियात्र प्रायम्ब। “क्रोधी” नाभ सम्ित्सय। घट स्थाऩन-प्रात् सूमोदम से.ग.

बा. भें 5:03। बद्रा 12:09 से 22:50 तक। सम ू ा सामन िर् ृ भें 21:18। ग्रीष्भ ऋतु प्रायम्ब। सिााथा शसवि मोग 7:57 से। श्री गणेश चतुथी व्रत। चन्द्रोदम 22:38 ऩय। अगस्त्म अस्त। गण्डभर ू विचाय। बद्रा 19:20 से। फुध भागी 15:35। .बद्रा 12:05 से 22:41 तक। काभदा एकादशी व्रत। सूमा अश्वि (1) भेर् भें 13:00। िैशाख सॊक्राश्न्त 30 भह ु ू नता। ऩण् ु मकार सम ू ोदम से। प्रदोर् व्रत। भॊगर ये िती भें 28:54। श्री भहािीय जमन्ती। अनङ्ग त्रमोदशी। शुक्र भीन भें 10:50। िक्री फध ु ऩि ू ा भें उदम 28:54। बद्रा 12:00 से 22:07 तक। श्री सत्मनायामण व्रत। चैत्र ऩर्ू णाभा (चचत्रा नऺत्र-स्नान-दान का विशेर् भहत्त्ि)। िैशाख स्नान प्रायम्ब। श्री हनभ ु ान जमश्न्त। प्रनतऩदा नतचथ का ऺम। शक्र ु उ.

(1) भेर् भें 14:47। चन्द्रदशान। िैशाख शक् ु र ऩऺ प्रायम्ब। सिााथा शसवि मोग 4:27 से ऩूये हदन। .बद्रा प्रात् 7:34 तक। सिााथा शसवि मोग (ऩूये हदन)। गुरु ये िती (4) भें 10:04। गुरु ऩूिा भें उदम 13:09। सिााथा शसवि मोग 7:37 से। काराष्टभी व्रत। ऩॊचक प्रायम्ब 22:30 से। बद्रा 11:49 से 24:55 तक। सम ू ा बयणी भें 28:52। िरूचथनी एकादशी व्रत। श्री िल्रबाचामा जमन्ती। िञ्जुरी भहाद्िादशी। शुक्र ये िती 29:28 शनन प्रदोर् व्रत। िि ृ ा त्रमोदशी। बद्रा 8:12 से 21:18 तक। ऩॊचक सभाप्त 23:30 ऩय। भास शशियात्रत्र व्रत। सोभिती अभािस्मा (वऩतक ृ ामा)(प्रात् 10:24 फाद) िैशाख (बौभिती) अभािस्मा (स्नानदानाहद)। भॊगर अश्वि.

(1) भेर् भें श्री याभानुजाचामा जमन्ती। सिााथा शसवि मोग 10:20 से। श्री गॊगा जमन्ती। बद्रा 14:49 से 25:59 तक। सम ू ा कृश्त्तका भें 22:56। फध ु अश्विनी भेर् भें । सीता निभी। श्री फगुराभुखी जमन्ती। बद्रा 18:53 से 29:24 तक। भोहहनी एकादशी व्रत (स्भाता)। एकादशी नतचथ का ऺम। भोहहनी एकादशी व्रत (िैष्णि)। त्रत्रस्ऩशाा भहाद्िादशी। .श्री ऩयशयु ाभ जमन्ती। शशिाजी जमन्ती। अऺम तत ृ ीमा (योहहणी नऺत्र 8:06 तक)। बद्रा 28:21 से। श्री केदाय-फदयी मात्रा आयॊ ब। बद्रा 16:34 तक। श्री टै गोय जमन्ती। आद्मजगद्गुरु श्री शङ्कयाचामा जमन्ती। 14:14। गुरु अश्वि.

ऩुण्मकार प्रात् सूमोदम से। बद्रा 19:40 से। श्री नशृ सॊह जमन्ती। श्री सत्मनायामण व्रत। बद्रा 6:10 तक। फुि ऩूर्णाभा। िैशाख ऩूर्णाभा। िैशाख स्नान सभाप्त। श्री कूभा जमन्ती। श्री फि ु जमन्ती। ज्मेष्ठ कृष्ण ऩऺ प्रायम्ब। सिााथा शसवि मोग 16:41 तक। श्री नायद जमन्ती। बद्रा 23:04 से। श्री गणेश चतुथी व्रत। बद्रा 10:18 तक। चन्द्रोदम 22:10 ऩय। भॊगर बयणी भें 8:13। फुध बयणी भें 7:30। सूमा सामन शभथन ु भें 20:21। शुक्र बयणी भें 5:03। शक ज्मेष्ठ प्रायम्ब। बद्रा 10:07 से 22:48 तक। गुरु अश्विनी (2)भें 8:57। ऩॊचक प्रायम्ब 06:07 से। काराष्टभी व्रत। सूमा योहहणी भें 19:14। .प्रदोर् व्रत। सूमा िर् ृ भें 9:50। ज्मेष्ठ सॊक्राश्न्त.

भें 24:51। शुक्र िर् ृ भें 22:00। बद्रा 14:02 से 25:35 तक। .ु 15। नेऩच्मून िक्री 12:53। यम्बा तत ृ ीमा व्रत। प्रताऩ जमन्ती (याज.बद्रा 18:50 से। बद्रा 18:02 तक। िक्री शनन हस्त (2) भें 7:31। अऩया एकादशी व्रत। बद्रकारी एकादशी। ऩॊचक सभाप्त 06:34। बद्रा 24:17 से। सोभ प्रदोर् व्रत। फुध िर् ृ भें 24:04। बद्रा 12:58 तक। भास शशियात्रत्र व्रत। सावित्री चौदश। ज्मेष्ठ (बािक ु ा) अभािस्मा। िट सावित्री व्रत। श्री गॊगा स्नान ऩिा आयम्ब। चन्द्रदशान भ.)। फुध योहह.

याहु ज्मे.4 िश्ृ वचक भें । केतु भग ृ 2 िर् ृ भें 15:11। सिााथा शसवि मोग (स.ू उ से 14:44 तक) बद्रा 20:45 से। सूमा भग ृ .10:40 बद्रा 7:39 तक। श्री दग ु ााष्टभी। धभ ू ािती जमन्ती। बद्रा 24:15 से। श्री गॊगा दशहया ऩिा। बद्रा 10:56 तक। ननजारा एकादशी व्रत। भॊगर िर् ृ भें 24:53। शुक्र योहहणी भें 27:07। सोभ प्रदोर् व्रत। चॊऩक द्िादशी। शनन भागी 9:20। िट सावित्री व्रतायम्ब। बद्रा 27:37 से। फुध शभथन ु भें 6:57। चतद ु ा शी नतचथ का ऺम। . भें 17:00। भॊगर कृश्त्त.

भोऺ-27:33(16 जन ू सिेये 3:33) (ऩिाकार 3 घॊ 40 शभ.)। सत ू क 15 जन ू दोऩहय 2:53 से। आर्ाढ़ कृष्ण ऩऺ आयम्ब। गुरु हयगोविन्द जमन्ती। फुध आद्राा भें 8:17। बद्रा 11:16 से 23:07 तक। श्री गणेश चतुथी व्रत। चन्द्रोदम 22:05। ऩॊचक प्रायम्ब 14:39 से। बद्रा 26:08 से। सूमा सामन कका भें 28:17। दक्षऺणामन प्रायम्ब। िर्ाा ऋतु प्रायम्ब। बद्रा 15:10 तक। शक आर्ाढ़ आयम्ब। फुध ऩुनिासु भें 18:08। शुक्र भग ृ शशया भें 25:31। काराष्टभी व्रत। गण्डभूर 11:29 फाद। फुध ऩश्वचभ भें उदम 10:50। शीतराष्टभी। . भध्म-25:43(अधायात्रत्र 1:43).बद्रा 14:41 तक। ज्मेष्ठ ऩूर्णाभा। सूमा शभथन ु भें 16:26। आर्ाढ़ सॊक्राश्न्त. ऩण् मकार प्रात् 10:02 से । श्री सत्मनायामण व्रत। सॊत ु कफीय जमन्ती। िट सावित्री व्रत। खग्रास चन्द्रग्रहण-प्रायम्ब 23:53(यात्रत्र 11:53).

(4) भें 21:27। बद्रा 10:59 तक। भॊगर योहह.भें 23:45। गण्डभूर 17:04 तक। मोचगनी एकादशी व्रत। बौभ प्रदोर् व्रत। फध ु कका भें 24:44। सिााथशा सवि मोग। बद्रा 14:47 से 26:50 तक। भास शशियात्रत्र व्रत। शक्र ु शभथन ु भें 12:30। फुध ऩुष्म भें 21:59। शनन हस्त(3) भें 12:54। आर्ाढ़ी अभािस्मा। गुप्त (गामत्री) नियात्र आयम्ब। चन्द्रदशान भ.बद्र 21:54 से। ऩॊचक सभाप्त 14:23। गरु ु अश्वि.ु 30। यथ-मात्रा (श्री जगन्नाथऩुयी) यवि-ऩुष्म मोग 21:45 तक। शक्र ु आद्राा भें । बद्रा 21:08 से। बद्रा 8:04 तक। .

गरु ु ऩर्ू णाभा(व्मास ऩज ू ा)। आश्रभ भें विशेर् ऩज ू ा भहोत्सि। शुक्र ऩुनिा. भें 20:27। .15:36 र्ष्ठी नतचथ का ऺम। बद्रा 25:09 से। वििस्ित सप्तभी। बद्र 12:00 तक। श्री दग ु ााष्टभी। बढ़री निभी। फुध आवरेर्ा भें 8:24। मूयेनस िक्री 6:06। बद्रा 5:39 से 16:43 तक। हरयशमनी एकादशी। चातुभाास्म व्रताहद ननमभ प्रायम्ब। बौभ प्रदोर् व्रत। गण्डभूराहद विचाय। बद्रा 12:45 से 24:28 तक। श्री सत्मनायामण व्रत। कोककरा व्रत। शशिशमनोत्सि। गण्डभूर विचाय 8:50 तक। आर्ाढ़ी ऩर्ू णाभा.स्कन्ध र्ष्ठी। कुभाय र्ष्ठी। सम ू ा ऩन ु िा.

ि फॊगार)। सम ू ा ऩष्ु म भें 15:13। फध ु भघा (1) शसॊह भें 11:50। बद्रा 18:59 से। बद्रा 8:11 तक। ऩॊचक सभाप्त 22:24। शक्र ु कका भें 23:54। सम ू ा सामन शसॊह भें 15:12। शक श्रािण आयम्ब। काराष्टभी व्रत। शुक्र ऩूिा भें अस्त 29:05। बद्रा 14:24 से 27:08। श्रािण भास द्वितीम सोभिाय। भॊगर शभथन ु 18:26। काशभका एकादशी व्रत। शुक्र ऩुष्म भें 16:56। .सूमा कका भें 27:20। श्रािण सॊक्राश्न्त भ.ु 30। ऩुण्म-कार अगरे हदन प्रात् 9:44 तक। अशून्मशमन व्रत। बद्रा 24:55 से। ऩॊचक प्रायम्ब 23:12। गुरु बयणी (1) भें 17:30। बद्रा 13:23 तक। श्री गणेश चतथ ु ी व्रत। चन्द्रोदम 21:08। श्रािण भास प्रथभ सोभिाय व्रतायम्ब। स्िणागौयी व्रत। कज्जरी तीज। भॊगरा गौयी व्रत। नागऩॊचभी (याज.

प्र.)। सप्तभी नतचथ का ऺम। . हरयमारी 3.सिााथा शसवि मोग-ऩयू ा हदन। बद्रा 27:24 से। प्रदोर् व्रत। बद्रा 14:44 तक। भास शशियात्रत्र व्रत। हरयमारी एिॊ शननिायी अभािस्मा-स्नानदानाहद। श्रािण शक् ु र ऩऺ आयम्ब। भेरा निन्नभश्स्तका (चचन्तऩण ू ी) आयम्ब। चन्द्रदशान भ.ु 30। श्रीनतरक स्भयणोत्सि। श्रािण भास तत ृ ीम सोभिाय। बद्रा 26:49 से। भधस्र ु िा 3. हह. शसॊघाया तीज। बद्रा 13:22 तक। सम ू ा आवरेर्ा भें 14:03। दि ू ाा गणऩनत व्रत। ियद चतथ ु ी। फुध िक्री 9:16। नाग ऩॊचभी। श्री कल्की जमन्ती। भॊगर आद्राा 15:36। बद्रा 29:40 से। गोस्िाभी तर ु सीदास जमन्ती (ऩॊजाफ.

त्रफहाय आहद) गण्डभूराहद 15:37 फाद। याहु ज्मे(3).प्र. केतु भग ृ (1) भें 13:14। श्रािण भास चतथ ा सोभिाय। ु ऩवित्रा एकादशी व्रत। बद्रा 12:27 से 24:01 तक। गण्डभर ू ाहद गण्डभूर 15:29 तक। िक्री फुध ऩश्वचभ भे अस्त 7:22 प्रदोर् व्रत। बद्रा 23:46 से। बद्रा 12:07 तक। श्रािणी ऩूर्णाभा। यऺा फन्धन(बद्रा फाद)। श्रािणी उऩाकभा। श्री सत्मनायामण व्रत। गामत्री जमन्ती। दशान श्री अभयनाथ गप ु ा। ऩॊचक प्रायम्ब 6:52 से। गामत्री जऩ। बायत स्ितॊत्रता हदिस (65 िाॉ)। बद्रा 16:04 से 29:02 तक। कज्जरी तीज। िक्री फध ु कका भें 24:32। . हदल्री.बद्रा 16:41 तक। शुक्र आवरे.भें 12:38। श्री दग ु ााष्टभी। भेरा चचन्तऩण ी-चाभ ण् डादे ि ी-भनसादे ि ी। गोस्िाभी त र ू ु ु सीदास जमन्ती (उ..

चन्द्रोदम 23:57। नन्दोत्सि। दि ू ााष्टभी व्रत। काराष्टभी व्रत। बद्रा 29:50 से। गुग्गा निभी। सूमा सामन कन्मा भें 22:21। श्री जमन्ती। शक बाद्रऩद आयम्ब। बद्रा 17:53 तक। भॊगर ऩन ु िा.श्री गणेश सॊकष्ट (फहुरा) चतुथी व्रत। चन्द्रोदम 20:40। शसॊह याशी भें बाद्रऩद सॊक्राश्न्त-ऩण् ु मकार सम ू ोदम से। सम ू ा भघा 1 शसॊह भें 11:48। शुक्र भघा 1 शसॊह भें 7:45। गण्डभूर विचाय। ऩॊचक सभाप्त 5:59। चन्दन र्ष्ठी। हर र्ष्ठी। चन्द्रोदम 21:44। बद्रा 12:11 से 25:19 तक। शनन हस्त (4) भें 18:09। गण्डभूर 9:01 तक। शीतरा सप्तभी। श्री कृष्ण जन्भाष्टभी (स्भाता)। चन्द्रोदम 23:12। श्री कृष्ण जन्भाष्टभी (िैष्णि)। गोकुराष्टभी.भें 22:18। िक्री फध ु ऩि ू ा भें उदम 21:40। अजा एकादशी व्रत। ित्स द्िादशी। प्रदोर् व्रत। फुध भागी 27:26। श्री कैरास भानसयोिय मात्रा आयम्ब। बद्रा 14:15 से 24:57 तक। भास शशियात्रत्र व्रत। .

कुशाग्रहणी वऩठोयी अभािस्मा (वऩतक ृ ामेर्)ु ‘ॐ हूॊ पट् स्िाहा’ इस भन्त्र से कुशा ग्रहण कयें । अघोया चतुदाशी। सोभिती अभािस्मा (स्नानदानाहद)। शश्क्त ऩूजा। प्रनतऩदा नतचथ का ऺम। चन्द्रदशान। गरु ु िक्री 14:46। हरयताशरका तत ृ ीमा। गौयी तीज। सूमा ऩ. भें 7:44। बद्रा 8:40 से 19:03 तक। श्री शसवि विनामक व्रत। करॊक चतथ ु ी। (चन्द्र दशान ननवर्ि) ऩ.ू पा.ृ (ऩत्थय चौथ)। चन्दास्त 20:47। ऋवर् ऩॊचभी। रशरता र्श्ष्ठ व्रत। सूमा र्ष्ठी व्रत। भुक्ताबयण सन्तान सप्तभी व्रत। बद्रा 11:53 से 23:14 तक। श्री भहारक्ष्भी व्रतायम्ब। श्री याधाष्टभी। अगस्त्म उदम। दधीची जमन्ती। श्रीचन्द्र निभी (उदासीन सम्प्रदाम)। .

भहारम श्राि। वऩतऩ ृ ऺ (श्राि) प्रायम्ब। प्रनतऩदा का श्राि। भॊगर ऩुष्म भें 24:19। द्वितीमा का श्राि। बद्रा 8:35 से 21:50 तक। ऩॊचक सभाप्त 12:47। तत ृ ीमा का श्राि। श्री गणेश चतथ ु ी व्रत। चन्द्रोदम 20:22। चतथ ु ी श्राि। सम ू ा कन्मा भें 11:47। आश्विन सॊक्राश्न्त। ऩण् ु मकार सम ू ोदम से। विविकभाा ऩज ू ा। ऩॊचभी का श्राि। .पा. 20:13। बद्रा 9:54 तक। ऩद्मा एकादशी व्रत। श्री िाभन जमन्ती। श्रिण द्िादशी। प्रदोर् व्रत। भॊगर कका भें 15:44। श्री विष्णु ऩूजन। ऩॊचक प्रायम्ब 13:18 से। शक्र ु कन्मा 12:40। बद्रा 13:10 से 26:04 तक। अनन्त चतद ु ा शी व्रत। कदरी व्रत। श्री सत्मनायामण व्रत। बाद्रऩद ऩूर्णाभा स्नानदान. प्रौष्ठऩदी.बद्रा 21:46 से। शक्र ु उ.

बद्रा 28:58 से। र्ष्ठी का श्राि। शक्र ु हस्त भें 13:56। बद्रा 17:47 तक। सप्तभी का श्राि। सिााथा शसवि मोग। श्री भहारक्ष्भी व्रत सभाप्त। जीवित्ऩुत्रत्रका व्रत। अष्टभी का श्राि। काराष्टभी व्रत। सौबाग्मितीनाॊ श्राि। भात ृ निभी। श्राि निभी। बद्रा 19:15 से। फुध कन्मा भें 20:58। दशभी का श्राि। बद्रा 6:52 तक। इश्न्दया एकादशी व्रत(स्भाता)। एकादशी का श्राि। एकादशी नतचथ का ऺम। इश्न्दया एकादशी व्रत(िैष्णि)। सॊन्मासीनाॊ श्राि। द्िादशी का श्राि। बद्रा 23:53 से। प्रदोर् व्रत। गजच्िामा मोग 22:18 तक। त्रमोदशी का श्राि। भघा त्रमोदशी। भास शशियात्रत्र व्रत। बद्रा 10:09 तक। शस्त्र. विर्. दघ ा नाहद से भत ु ट ृ ों का श्राि। शनन ऩश्वचभ भें अस्त 17:54। आश्विन (बौभिती) अभािस्मा। सिावऩत ृ श्राि। चतुदाशी/अभािस्मा का श्राि। भाताभह(नाना)का श्राि। .

गण्डभर ू 26:57 बद्रा 8:50 तक। भहाष्टभी। श्रीदग ु ााष्टभी। सयस्िती ऩज ू न।। शक्र ु तुरा भें 16:01। भहानिभी। नियात्र सभाप्त। शस्त्र ऩूजा। सयस्िती फशरदान। फध ु चचत्रा भें 23:21। विजमादशभी (दशहया)। सयस्िती विसजान। अऩयाश्जता ऩूजन। श्री भाधिाचामा जमन्ती। बद्रा 10:24 से 23:05 तक। ऩाऩाॊकुशा एकादशी व्रत। बयत शभराऩ। ऩॊचक 19:00 से आयम्ब। .आश्विन-शायदीम-नियात्र आयम्ब। घटस्थाऩन प्रात: सूमोदम से। दग ु ाा ऩज ू ा। भहायाज अग्रसेन जमन्ती। सिााथा शसवि मोग 13:38 तक। चन्द्रदशान। शुक्र चचत्रा भें 07:21। तत ृ ीमा नतचथ का ऺम। बद्रा 16:02 से 26:30 तक। उऩाङ्ग रशरता व्रत। गाॉधी जमन्ती। शुक्र ऩश्वचभ उदम 21:18 बद्रा 21:03 से। सयस्िती आिाहन भर ू बे.

िक्री गुरु अश्विन 4 भें 13:33। बद्रा 25:33 से। बद्रा 15:06 तक। श्री गणेश चतथ ु ी व्रत-चन्द्रोदम 19:43। कयिा चौथ। दशयथ चतुथी। कयक चतथ ु ी। सूमा तुरा भें 23:46। कानताक सॊक्राश्न्त। ऩुण्मकार भध्माह्न फाद। स्कन्द र्ष्ठी व्रत। बद्रा 20:24 से। शनन चचत्रा (2) भें 6:39। फध ु ऩश्वचभ भें उदम 11:40। .दोर् व्रत। फुध तुरा 23:32। शुक स्िानत 24:41 बद्रा 29:10 से। सूमा चचत्रा भें 30:08। बद्रा 18:23 तक। आश्विन ऩूर्णाभा(व्रताहद)। शयद् ऩूर्णाभा व्रत। कानताक स्नान आयम्ब। कोजागय व्रत। श्री सत्मनायामण व्रत। भहवर्ा िाश्ल्भकक जमन्ती। आश्विन ऩूर्णाभा (स्नानाहद)। ऩॊचक सभाप्त 18:59। कानताक कृष्ण ऩऺ आयम्ब। फुध स्िा.26:49.

फशर ऩज ू ा। भ्रात ृ दज ू । मभ द्वितीमा। मभन ु ा स्नान। विविकभाा हदिस। चन्द्रदशान भ.बद्रा 8:42 तक। अहोई अष्टभी व्रत। (चन्द्रोदम व्मावऩनी)। अहोई अष्टभी व्रत(प्रदोर्कार व्मा.)। श्री याधाष्टभी। गरु ु ऩष्ु म मोग 10:47 फाद। सिााथा शसवि मोग। काराष्टभी व्रत। गण्डभूर विचाय 10:48 फाद। बद्रा 6:58 से 18:05 तक। यभा एकादशी व्रत। गोित्स द्िादशश व्रत। सम ू ा सामन िश्ृ विक भें 29:30। शक कानताक प्रायम्ब। सोभ प्रदोर् व्रत। धन त्रमोदशी। मभाम दीऩदान। धन्िन्तयी जमन्ती। बद्रा 9:02 से 19:10 तक। भास शशियात्रत्र। श्री हनुभान जमन्ती। नयक चौदश। मभाम तऩाण। कारी चतुदाशी। चतुदाशी नतचथ का ऺम। कानताक अभािस्मा। दीऩािरी। श्री भहारक्ष्भी ऩूजन। कुफेय-कारी ऩज ू ा। अन्नकूट-गोिधान ऩज ू ा.ु 30। .

)। .23:38 ऩॊचक सभाप्त 25:09। बौभ प्रदोर् व्रत। िैकुण्ठ चतद ु ा शी (ननशीथ व्मा.बद्रा 26:00 से। फध ु िश्ृ वचक भें 15:21। बद्रा 12:47 तक। दि ू ाा गणऩनत व्रत। गण्डभर ू ाहद। भॊगर भघा 1 शसॊह भें 22:04। ऻान ऩॊचभी। गण्डभूर 10:55 तक। शनन ऩूिा उदम। सम ू ा र्ष्ठी व्रत। बद्रा 9:56 से 22:13 तक। ऩॊचक आयम्ब 25:10। गोऩाष्टभी। (अऺम निभी प्रात: 10:31 फाद) अऺम निभी 11:47 तक। कूष्भाण्ड निभी। आयोग्म व्रत। जगिात ृ ऩूजा। बद्रा 26:41 से। बद्रा 15:47 तक। दे िप्रफोचधनी एकादशी व्रत। बीष्भ ऩॊचक आयम्ब। चातभ ु ाास्म व्रत ननमभाहद सभाप्त। तर ु सी वििाह। दे ि प्रफोधोत्सि।िक्री गरु ु अश्वि.

8:20। बद्रा 18:50 से प्रायम्ब। बद्रा 7:39 तक। श्री सौबाग्म सुन्दयी व्रत। श्री गणेश चतुथी व्रत। चन्द्रोदम 20:11। नेहरु जमन्ती। फार हदिस। शनन चचत्रा (3) तर ु ा भें 10:11। सम ू ा िश्ृ वचक भें 23:34। भागाशीर्ा सॊक्राश्न्त। ऩण् ु मकार भध्माह्न फाद। बद्रा 9:40 से 21:25 तक। गुरुऩुष्म मोग। कारबैयिाष्टभी। (आश्रभ भें विशेर् कारबैयि ऩज ू ा)। सूमा अनु. भें 30:54। .) बद्रा 12:33 तक। कानताक ऩूर्णाभा। श्री गुरुनानक जमन्ती। बीष्भऩॊचक सभाप्त। कानताक स्नान सभाप्त। दीऩदान। भेरा ऩष्ु कय। श्री सत्मनायामण व्रत। श्री त्रत्रऩयु ोत्सि। भग ृ िोडी स्नान प्रायम्ब।फुध ज्मे.बद्रा 23:20 से। गण्डभूराहद 28:09 तक। िैकुण्ठ चतुदाशी (अरुणोदम व्मा.

भें 6:54। उत्ऩन्ना एकादशी व्रत। शुक्र भूर 1 धनु भें 22:35। सम ू ा सामन धनु भें 27:08। शक भागाशीर्ा आयम्ब। बद्रा 18:28 से 28:45 तक। प्रदोर् व्रत। भास शशियात्रत्र व्रत। फुध िक्री 12:36। दे विका स्नान। अभािस्मा (तऩाणाहद)। श्री फाराजी जमन्ती। भागाशीर्ा अभािस्मा (स्नानाहद)। चन्द्रदशान। भॊगर ऩ.निभी नतचथ का ऺम। बद्रा 17:03 से 27:52 तक। सूमा अनु.भें 18:20। द्वितीमा नतचथ का ऺम। सिााथा शसवि मोग। 1 भह ु या भ सन ् 1433 हहजयी बद्रा 15:03 से 26:20 तक। प्रायम्ब .ू पा.

श्री याभवििाहोत्सि। श्री ऩॊचभी। नाग ऩॊचभी। स्कन्द र्ष्ठी (गुह र्ष्ठी)। चम्ऩा र्ष्ठी। बद्रा 26:40 से। ऩॊचक आयम्ब 8:52 से। शभत्र सप्तभी। बद्रा 15:28 तक। शक्र ु ऩि ू ाार्ाढ़ा भें 16:33। सूमा ज्मेष्ठा भें 11:07। नन्दा निभी। सिााथा शसवि मोग सूमोदम से 28:56 तक। बद्रा 22:09 से। िक्री फध ु अनु. भें 10:30। बद्रा 11:28 तक। ऩॊचक सभाप्त 7:58। भोऺदा एकादशी व्रत। गीता जमन्ती। प्रदोर् व्रत। अखण्ड द्िादशी। अनङ्ग त्रमोदशी व्रत। बद्रा 18:28 से। वऩशाचभोचन श्राि। िक्री फध ु ऩि ू ा भें उदम 26:49। .

(1)। केतु योहह. भध्म-20:02. (3) भें 8:36। बद्रा 10:13 से 22:22 तक। श्री गणेश चतुथी व्रत। चन्द्रोदम 20:59। फुध भागी 7:12। शुक्र भकय भें 27:48। बद्रा 20:35 से। सूमा भूर (1) धनु भें 14:13। ऩौर् सॊक्राश्न्त 30 भुहूता। ऩुण्मकार प्रात् 7:49 फाद। बद्रा 7:52 तक। रुक्भणी अष्टभी। अष्टका श्राि। सिााथा शसवि मोग। काराष्टभी व्रत। बद्रा 26:00 से। शनन चचत्रा(4)8:13। बद्रा 12:47 तक। .33 शभ.बद्रा 7:18 तक। भागाशीर्ा ऩर्ू णाभा। खग्रास चन्द्रगहण। श्री दत्तात्रेम जमन्ती। श्री सत्म-नायामण व्रत। त्रत्रऩुयबैयि जमन्ती। ग्रहण् आयम्ब-18:15.(2) भें 8:55। याहु ज्मे. भोऺ-21:48। अिचध-3 घॊ.। सत ू क प्रात: 9:15 से आयम्ब। (धभाशसन्धु का वरोक) ग्रहणस्ऩशाकारे स्नानॊ भध्मे होभ् सुयाचानभ ्। श्रािॊ च भुच्मभाने दाॊ भुक्ते स्नानशभनत क्रभ्॥ ऩौर् कृष्ण ऩऺ आयम्ब। िक्री गुरु अश्वि.

भें 19:15। ऩौर् शक् ु र ऩऺ आयम्ब। गरु ु भागी 27ः्37। सिााथा शसवि मोग सूमोदम से 7:42 तक। कक्रसभस डे (फडा हदन)। ओॊकायानन्द जमन्ती। चन्द्रदशान भ.सपरा एकादशी व्रत। श्री फोधनाचामा जमन्ती। द्िादशी नतचथ का ऺम। बद्रा 28:40 से। प्रदोर् व्रत। सम ू ा सामन भकय भें 16:30। शशशशय ऋतु आयम्ब। सिााथा शसवि मोग 13:12 से। सामन उत्तयामण आयम्ब। ओॊकायानन्द भहोत्सि का शुब आयम्ब। बद्रा 15:21 तक। भास शशियात्रत्र व्रत। शुक्र श्रिण भें 30:22। सिााथा शसवि मोग 11:11 तक। शनैवचयी ऩौर् अभािस्मा। फुध ज्मे.ु 45। आयोग्म व्रत। बद्रा 31:01 से। गौयी तत ृ ीमा व्रत। बद्रा 18:54 तक। ऩॊचक प्रायम्ब 18ः्07। सम ू ा ऩि ू ाार्ाढ़ा भें 16:21। .

भें 18:01.(3) भें 23:50। ऩौर् ऩूर्णाभा (स्नानदानाहद)। शुक्र कुम्ब भें 13:39। भाघ स्नान आयम्ब। भाघ कृष्ण ऩऺ आयम्ब। . शुक्र धनन. भें 26:47। सिााथा शसवि मोग सूमोदम से 16:42 तक। बद्रा 19:25 से। िि ृ ा एकादशी। फुध भूर 1 धनु भें 7:12। बद्रा 8:36 तक। ऩुत्रदा एकादशी व्रत। प्रदोर् व्रत। बद्रा 12:47 से 24:54 तक। श्री सत्मनायामण व्रत। ऩूर्णाभा (व्रताहद)। गरु ु अश्वि. प्रायम्ब। ओॊकायानन्द भहोत्सि का सभाऩन। ऩॊचक सभाप्त 15:39। भॊगर उ.पा.बद्रा 22:36 से। भाताण्ड सप्तभी। िर्ा 2011 ऩण ू ।ा बद्रा 11:48 तक। श्री दग ु ााष्टभी। जनियी 2012 ई.

भें 12:03। ऩॊचभी नतचथ का ऺम। बद्रा 29:37 से। सम ू ा भकय भें 24:58। भाघ सॊक्राश्न्त। ऩण् ु मकार अगरे हदन प्रात:कार। बद्रा 16:38 तक। भाघ सॊक्राश्न्त ऩुण्मकार(स्नानदानाहद) काराष्टभी व्रत। फुध ऩूिा भें अस्त 17:28। बद्रा 10:33 से 21:31 तक। र्ट्नतरा एकादशी व्रत। प्रदोर् व्रत। नतर द्िादशी। सूमा सामन कुम्ब भें 27:10। .भें 18:25। बद्रा 10:41 तक। श्री गणेश सॊकट चौथ व्रत। चन्द्रोदम 20:54। सौबाग्म सुन्दयी व्रत। गौयी चतथ ु ी। स्िा.र्ा.ू र्ा.वििेकानन्द जमन्ती। रोहडी ऩिा। फुध ऩ.बद्रा 23:17 से। सम ू ा उ.

ू बा.बद्रा 15:50 से 27:05 तक। फुध उ.र्ा.भें 28:26। भास शशियात्रत्र व्रत। शक भाघ प्रायम्ब। भाघ (भौनी) सोभिती अभािस्मा। फुध भकय भें 30:54। भेराहरयद्िाय-प्रमागयाज आहद। नेताजी सब ु ार्चन्द्र जमन्ती। गुप्त (गामत्री) नियात्र आयम्ब। चन्द्रदशान। ऩॊचक प्रायम्ब 27:40। भॊगर िक्री 6:21। सूमा श्रिण भें 20:41। शुक्र ऩ. भें 25:43। बद्रा 25:15 से। श्री गणेश नतर चतुथी। गौयी तत ृ ीमा व्रत। ियद् चौथ। कुन्द चतथ ी। बायत गणतन्त्र हदिस। ु बद्रा 13:48 तक। िसन्त ऩॊचभी। सयस्िती जमन्ती। श्री ऩॊचभी। सयस्िती ऩूजा। ऩॊचक सभाप्त 23:53। बद्रा 20:20 से। आयोग्म-यथ-सप्तभी। ऩुत्र सप्तभी व्रत। अचरा बानु सप्तभी। श्री भाधिाचामा जमन्ती। भहात्भा गाॉधी शहीदी हदिस। बद्रा 9:40 तक। बीष्भाष्टभी। .

(4) भें 20:01। .बा.सिााथा शसवि मोग ऩयू े हदन यात। बद्रा 16:14 से 28:57 तक। जमा एकादशी व्रत। शुक्र भीन भें 10:30। बीष्भ द्िादशी। नतर द्िादशी। प्रदोर् व्रत। शुक्र उ.भें 23:50। फुध धनन. भें 29:56। बद्रा 28:47 से। सूमा धनन.भें 30:04। बद्रा 16:06 तक। भाघ ऩूर्णाभा स्नानदानाहद। श्री गुरु यविदास जमन्ती। भाघ स्नान सभाप्त। श्री सत्मनायामण व्रत। पाल्गुन कृष्ण ऩऺ आयम्ब। गण्डभूराहद 11:30 तक। श्री गणेश चतुथी व्रत। चन्द्रोदम 20:49। बद्रा 10:06 से 20:53 तक। गुरु अश्वि.

ू बा.भॊगर ऩ.भें 28:22। सूमा सामन भीन भें 17:18। िसन्त ऋतु आयम्ब। बद्रा 15:59 तक। श्रीभहाशशियात्रत्र व्रत। शक पाल्गन ु प्रायम्ब। पाल्गुन अभािस्मा। ऩॊचक आयम्ब 11:55। फुध ऩ. भें 15:12 विजमा एकादशी (िैष्णि)। बद्रा 28:05 से। प्रदोर् व्रत। सूमा शत.दमानन्द सयस्िती जमन्ती। दशभी नतचथ का ऺम। विजमा एकादशी व्रत (स्भाता)। शक्र ु ये ि. भें 22:10। . भें 12:24। बद्रा 13:39 से 24:36 तक। सम ू ा कुम्ब भें 13:58। पाल्गन ु सॊक्राश्न्त। ऩुण्मकार प्रात: 7:34 से। जानकी जमन्ती (भतान्तये )। अष्टका श्राि। काराष्टभी व्रत। सिााथा शसवि मोग। अभत ू ोदम 24:53 तक। ृ शसवि मोग सम बद्रा 19:20 से 30:38 तक। स्िा.ू पा.

मो. भें 19:47। होराष्टक आयम्ब। अन्नऩूणााष्टभी। भाचा सन ् 2012 ई. आयम्ब। गरु ु बयणी (1) भें 25:30। .बा.पाल्गन ु शक् ु र ऩऺ आयम्ब। चन्द्रदशान। श्री याभकृष्ण ऩयभहॊ स जमन्ती। फध ु ऩश्वचभ भें उदम 17:01। िि ृ ा तत ृ ीमा। बद्रा 20:46 से। गण्डभर ू विचाय। बद्रा 9:51 तक। ऩॊचक सभाप्त 7:57। फुध भीन भें 16:09। माऻिल्क्म जमन्ती। स. 14:03 से 1 भाचा सम ू ोदम ऩि ू ा बद्रा 17:41 से 30:48 तक। फुध उ.शस.

ू बा.बद्रा 10:29 से 22:30 तक। आभरकी एकादशी व्रत। सूमा ऩ. भें 10:38। गोविन्द द्िादशी। बौभ प्रदोर् व्रत। सिााथ शसवि मोग सूमोदम से 22:51 तक। बद्रा 17:53 से 28:32 तक। होशरका-दहन 18:27 से 20:55 तक। भहे विय व्रत। श्री सत्मनायामण व्रत। पाल्गन ु ऩर्ू णाभा। होरी ऩिा। होराष्टक सभाप्त। चैतन्म भहाप्रबु जमन्ती। धर ु ैण्डी। चैत्र कृष्ण ऩऺ आयम्ब। िसन्तोत्सि। बद्रा 19:21 से 29:45 तक। सॊत तक ु ायाभ जमन्ती। तत ृ ीमा नतचथ का ऺम। श्री गणेश चतुथी व्रत। चन्द्रोदम 21:54। फध ु िक्री 13:22। यॊ ग ऩॊचभी। बद्रा 21:38 से। एकनाथ र्ष्ठी। .

1934 आयम्ब। िक्री भॊगर भें 8:17। चैत्र अभािस्मा। वि.बद्रा 8:41 तक। सूमा भीन भें 10:50। चैत्र सॊक्राश्न्त। ऩुण्मकार सूमोदम से। शीतरा सप्तभी। काराष्टभी व्रत। शीतराष्टभी व्रत। बद्रा 28:59 से। बद्रा 16:42 तक। सम ू ा उ.सॊ.भें 19:08। ऩाऩभोचनी एकादशी व्रत। ऩॊचक आयम्ब 18:19 से। सोभ प्रदोर् व्रत। बद्रा 17:33 से 30:06 तक। भास शशियात्रत्र व्रत। िारुणी मोग 6:55 से 17:33 तक। सम ू ा सामन भेर् भें 16:15। भहाविर्ि ु हदिस। शक चैत्र सॊ.बा.2068 ऩूनता। .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful