Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng

Ch¬ng I. Rñi Ro TÝn Dông Cña Ng©n Hµng Th¬ng M¹i Trong NÒn Kinh TÕ ThÞ Trêng I. TÝn dông cña NHTM 1. Kh¸i niÖm NHTM Ng©n hµng th¬ng m¹i ®É ®îc h×nh thµnh tõ rÊt sím lµ tÊt yÕu cña sù ph¸t triÓn x· héi ngµy mét tiÕn bé vÒ khoa häc c«ng nghÖ, vÒ mét nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, ph¸t triÓn, lµ s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng,song NHTM ®· ®îc h×nh thµnh tõ rÊt l©u cã rÊt nhiÒu gi¶ thiÕt vÒ vÊn ®Ò nµy. MÆc dï vËy b¶n chÊt ng©n hµng vÉn lµ ho¹t ®éng g¾n lion víi sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ, b¾t ®Çu tõ viÖc huy ®éng vèn c¸c nguån vèn kh¸c nhau trong nÒn kinh tÕ, sñ dông sè vèn nµy, thu lîi nhuËn vµ cung cÊp c¸c tiÖn Ých, dich vô kh¸c nh trung gian thanh to¸n,®¹i lÝ, b¶o l·nh …noi c¸ch kh¸c, NHTM chÝnh lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc “Ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ lµm dÞch vô ng©n hµng víi néi dung nhËn tiÒn göi,sö dông tiÒn göi ®Ó cÊp tÝn dông, cung øng c¸c dÞch vô thanh to¸n”. 2. TÝn dông cña NHTM 2.1. Kh¸i niÖm Quan hÖ tÝn dông lµ sù vay mîn sö dông vèn cña lÉn nhau dùa nguyªn t¾c hoµn tr¶ vµ sù tin tëng. ThuËn ng÷ “ TÝn dông ng©n hµng” thêng ®îc hiÓu lµ ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng. 2.2. Vai trß cña tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng 2.2.1 TÝn dông lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc vµ æn ®Þnh
1

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng

Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thÓ nµo cã sù trao ®æi ngay trùc tiÕp gi÷a hµng vµ tiÒn v× thÕ cÇn vèn ®Ó cã thÓ kh«ng lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt rÊt cÇn ®Õn tÝn dông cña ng©n hµng, lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®îc liªn tôc æn ®Þnh vµ cã thÓ tån t¹i ®îc 2.2.2. TÝn dông lµ ®iÒu kiÖn t¹o ra bíc nh¶y vät ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi TiÒn lu«n cã mÆt ë tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi. Trong ho¹t ®éng s¶n kinh doanh viÖc rót ng¾n thêi gian nh»m t¨ng nhanh vßng quay vèn do ®ã mçi chñ thÓ kinh doanh ph¶i chñ ®éng t×m kiÕm vµ thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh øng dông thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ…nh÷ng viÖc lµm nµy ®ßi hái mét lîng lín vÒ vèn. Vµ tÝn dông ng©n hµng lµ n¬i cã thÓ c¹nh tranh nhau vµ sÏ lµm cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh¶y vät 2.2.3. TÝn dông lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc Nhµ níc cã thÓ ®iÒu chØnh kinh tÕ gi÷a c¸c vïng, c¸c nghµnh, c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau th«ng qua tÝn dông ng©n hµng cña nhµ níc ®Ó cã thÓ ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng cña cïng nghµnh ®ã, ®a kinh tÕ cña vïng ®ã ph¸t triÓn m¹nh lªn vµ cã ®iÒu kiÖn nh nh÷ng vïng kh¸c 2.2.4. TÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i ViÖc gi÷a c¸c ng©n hµng më tµi kho¶n á c¸c quèc gia kh¸c nhau giup cho viÖc quan hÖ kinh doanh gi÷a c¸c quèc gia ®îc diÔn ra thuËn lîi h¬n, tin tëng nhau h¬n ®Ó c¸c ®èi t¸c yªn t©m hîp t¸c lµm ¨n
2

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng

2.3. C¸c ph¬ng thøc cÊp tÝn dông 2.3.1. ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu Kh¸ch hµng cã thÓ ®em th¬ng phiÕu lªn ®Ó xin chiÕt khÊu tríc h¹n.Sè tiÒn ng©n hµng øng tríc phô thuéc vµo l·i su©t chiÕt khÊu, thêi h¹n chiÕt khÊu. Thêng lµ ng©n hµng kÝ víi kh¸ch hîp ®ång chiÕt khÊu, khi cÇn chiÕt khÊu kh¸ch hµng chØ cÇn göi phiÕu lªn ng©n hµng chiÕt khÊu . Do cã Ýt nhÊt hai ngêi cam kÕt tr¶ tiÒn cho ng©n hµng nªn ®é an toµn cña th¬ng phiÕu cao 2.3.2. Cho vay 2.3.2.1. ThÊu chi: Lµ nghiÖp vô cho vay qua ®ã ng©n hµng cho phÐp ng¬i vay ®îc béi chi(vît) sè d tiÒn göi thanh to¸n .ThÊu chi dùa trªn c¬ së thu chi cña kh¸ch hµng kh«ng phï hîp vÒ thêi gian vµ qui m«. Thêi gian vµ sè lîng thiÕu cã thÓ dù ®o¸n dùa vµo dù ®o¸n ng©n quÜ song kh«ng chÝnh x¸c 2.3.2.2. Cho vay trùc tiÕp tõng lÇn Lµ h×nh thøc cho vay ¸p dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu vay thêng xuyªn ,kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc cÊp h¹n møc thÊu chi.Theo tõng k× h¹n trong hîp ®ång, ng©n hµng sÏ thu gèc vµ l·i 2.3.2.3. Cho vay theo h¹n møc §©y lµ nghiÖp vô tÝn dông theo ®ã ng©n hµng tho¶ thuËn cÊp cho kh¸ch hµng h¹n møc tÝn dông. H¹n møc tÝn dông cã thÓ tÝnh cho c¶ k× hoÆc cuèi k×.§ã lµ sè d tèi ®a t¹i thêi ®iÓm tÝnh . Trong nghiÖp vô nµy ng©n hµng kh«ng x¸c ®Þnh tríc k× h¹n nî vµ thêi h¹n tÝn dông, khi kh¸ch

3

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng

hµng cã thu nhËp ng©n hµng sÏ thu nî,do ®ã t¹o chñ ®éng qu¶n lÝ ng©n quÜ kh¸ch hµng 2.3.2..4. Cho vay lu©n chuyÓn Lµ nghiÖp vô cho vay dùa trªn lu©n chuyÓn cña hµng ho¸. Doanh nghiÖp khi mua hµng cã thÓ thiÕu vèn, ng©n hµng cã thÓ cho vay ®Ó mua hµng vµ sÏ thu nî khi doanh nghiÖp b¸n hµng. ViÖc cho vay dùa trªn lu©n chuyÓn cña hµng ho¸ nªn ng©n hµng lÉn doanh nghiÖp ®Òu ph¶i nghiªn cøu kÕ ho¹ch lu©n chuyÓn hµng ho¸ ®Ó dù ®o¸n dßng ng©n quü trong thêi gian tíi .Cho vay lu©n chuyÓn thêng ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp th¬ng nghiÖp hoÆc doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chu ki tiªu thô ng¾n ngµy, cã quan hÖ vay tr¶ th¬ng xuyªn 2.3.2.5.Cho vay tr¶ gãp Lµ h×nh thøc tÝn dông, theo ®ã ng©n hµng cho phÐp kh¸ch hµng tr¶ gèc lµm nhiÒu lÇn trong thêi h¹n tÝn dông ®· tho¶ thuËn. Cho vay tr¶ gãp thêng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n, tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh hoÆc hµng l©u bÒn 2.3.2.6. Cho vay gi¸n tiÕp §©y lµ h×nh thøc cho vay th«ng qua c¸c tæ chøc trung gian, c¸c tæ ®éi, hoÆc qua ngêi b¸n lÎ. Cho vay gi¸n tiÕp thêng ®îc ¸p dông ®èi víi thÞ trêng cã nhiÒu mãn vay nhá, ngêi vay ph©n t¸n, c¸ch xa ng©n hµng 2.3..3.Cho thuª tµi s¶n ( thuª mua)

4

Rñi ro ng©n hµng 5 .ng©n hµng lµ bªn b¶o l·nh II.HÕt h¹n thuª kh¸ch hang cã thÓ mua l¹i tµi s¶n ®ã.4. Ng©n hµng mua tµi s¶n cho kh¸ch hµng thuª víi thêi h¹n sao cho ng©n hµng ph¶i thu gÇn ®ñ (hoÆc thu ®ñ) gi¸ trÞ tµi s¶n cho thuª céng l·i ..1.1. Rñi Ro TÝn Dông Cña Ng©n Hµng 1. Cã viÖc x¶y ra theo chiÒu híng tèt h¬n cã viÖc x¶y ra theo chiÒu híng ngîc l¹i. t¸c ®éng cña rñi ro tÝn dông 1. ngÉu nhiªn kh«ng thªo ý muèn cña con ngêi. B¶o l·nh (hoÆc t¸i b¶o l·nh) B¶o l·nh cña ng©n hµng lµ cam kÕt cña ng©n hµng díi h×nh thøc th b¶o l·nh vÒ viÖc thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh thay cho kh¸ch hangf cña ng©n hµng khi kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®óng nghÜa vô nh cam kÕt.3.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Cho thuª cña ng©n hµng lµ h×nh thøc tÝn dông trung vµ dµi h¹n. bªn ®îc b¶o l·nh. B¶o l·nh th¬ng cã ba bªn : Bªn hëng b¶o l·nh.1 B¶n chÊt Trong bÊt k× ho¹t ®äng nµo cña x· héi x¶y ra nh÷ng viÖc ngoµi. nhng gÇn nh ai còng ®Òu quan t©m ®Õn viÖc x¶y a theo chiÒu híng xÊu lµm thiÖt h¹i ®Õn con ngêi ®Ó cã thÓ t×m mäi c¸ch phßng chèng gi¶m thiÓu sù rñi ro mµ con ngêi cã thÓ lêng tríc ®îc Tãm l¹i c¸c kh¸i niÖm ®Òu cho r»ng “rñi ro lµ sù xuÊt hiÖn mét biÕn cè kh«ng mong ®îi g©y thiÖt h¹i cho mét c«ng viÖc cô thÓ” hay cã thÓ rñi ro lµ nh÷ng sù kiÖn cã thÓ x¶y ra ngoµi ý muèn cña con ngêi g©y tæn thÊt 1. 2. vµ bªn b¶o l·nh. B¶n chÊt.

trong viÖc kinh doanh tiÒn tÖ th× ®ã lµ ho¹t ®éng rÊt dÔ x¶y ra rñi ro vµ thiÖt h¹i lµ rÊt lín do tiÒn ®îc cã mÆt ë bÊt cø ho¹t ®éng nµo vµ ®îc lu©n chuyÓn qua rÊt nhiÒu ngêi. rñi ro thanh kho¶n. Rñi ro tÝn dông Trong ho¹t ®éng ng©n hµng th× ho¹t ®éng tÝn dông rÊt dÔ x¶y ra rñi ro tÝn dông nhÊt v× ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng thêng xuyªn vµ chñ yÕu nhÊt cña ng©n hµng. rñi ro tû gi¸ … nh÷ng rñi ro nµy rÊt dÔ x¶y ra lµm t¸c ®éng g©y thiªt h¹i ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng.1.rñi ro lu«n lu«n tån t¹i trong ho¹t ®éng kinh doanh. v× thÕ mäi chñ thÓ kinh doanh lu«n ph¶i ®èi mÆt víi rñi ro vµ chØ khi nµo chñ thÓ kinh doanh khèng chÕ vµ h¹n chÕ ®îc møc tèi ®a rñi ro cã thÓ x¶y ra th× h¹t ®éng kinh doanh míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 1. §èi víi ng©n hµng còng vËy. B¶n chÊt cña tÝn dông lµ sù øng tiÒn tríc cña ng©n hµng cho ngêi vay sau mét chu ki s¶n xuÊt hoÆc lu©n chuyÓn hµng ho¸ th× kh¸ch hµng míi cã tiÒn tr¶ nî. Rñi ro lu«n xuÊt hiÖn vµ lµm ¶nh hëng xÊu ®i.Rñi co kinh doanh lµ d rÊt nhiÒu nguyªn nh©n g©y ra bao gåm rñi kh¸ch quan . §iiªï cÇn nhÊt trong kinh doanh lµ ngêi ta t×m mäi c¸ch khèng chÕ ®îc rñi ro chñ quan vµ gi¶m møc thiÓu ®îc tèi ®a hiÖt h¹i rñi ro kh¸ch quan ®Ó lµm Ýt ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng kinh doan. rñi ro l·i suÊt. ngîc l¹i sù mong ®îi cña chu thÓ kinh doanh. do ®ã 6 . rñi ro chñ quan.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng ë bÊt k× ho¹t ®éng nµo còng x¶y ra rñi ro .2. ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh vÉn ®îc tiÕp tôc vµ ph¸t triÓn. Trong ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng thêng x¶y ra nh÷ng rñi ro nh: rñi ro tÝn dông.

T¸c ®éng cña rñi ro tÝn dông Khi rñi ro tÝn dông x¶y ra sÏ lµm ¶nh hëng ®Õn rÊt nhiÒu chñ thÓ.Rñi ro sai hÑn: lµ rñi ro kh«ng thu håi ®îc vèn ®óng h¹n Rñi ro tÝn dông lµ kÕt qu¶ cña mèi quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng vay vèn.2. lµm cho ng©n hµng vÒ tÝnh lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng ng©n 7 .1. Nhng cã thÓ nãi chung rñi ro tÝn dông lµ kh¶ n¨ng x¶y ra nh÷ng tæn thÊt mµ ng©n hµng ph¶i chÞu do kh¸ch hµng vay kh«ng tr¶ ®óng h¹n. ®Çu tiªn lµ lµm ¶nh hëng xÊu tíi ng©n hµng sau ®ã lµ tíi nÒn kinh tÕ vµ ngêi ®i vay 1.2.Rñi ro mÊt vèn: lµ rñi ro kh«ng thu håi ®îc mét phÇn hay toµn bé vèn . §èi víi ng©n hµng Ng©n hµng lµ ®èi tîng trùc tiÕp chÞu sù ¶nh hëng cña rñi ro tÝn dông. ban ®Çu lµ ng©n hµng bÞ thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n vµ sau ®ã lµ dÉn tíi sù mÊt uy tÝn cña ng©n hµng. kh«ng tr¶ hoÆc kh«ng tr¶ ®Çy ®ñ vèn vµ l·i Do thêi gian vµ ph¹m vi cña ®Ò tµi cã h¹n em xin phÐp ®ùîc nghiªn cøu tËp chung vao rñi ro tÝn dông: .do ®ã mµ viÖc x¶y ra rñi ro rÊt ®Ï v× nã ph¶i qua mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ qua nhiÒu giai ®o¹n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Cã rÊt nhiÒu quan ®iÓm rñi ro tÝn dông kh¸c nhau vµ khai niÖm rñi ro tÝn dông lµ rÊt réng.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng mµ ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n tham gia vµo mäi giai ®o¹n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. lµ tÝnh hoµn tr¶ vµ thêi gian gay nªn sù mÊt lßng tin cña ng©n hµng víi ngêi vay vèn 1. vi ph¹m ®Õn nguyªn t¾c tÝn dông chung.

®iÒu nµy dÉn ®Õn lµm gi¶m vèn tù cã cña ng©n hµng ¶nh hëng tíi qui m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng.2. ¶nh hëng tíi ngêi göi tiÒn kh«ng ®îc ®¶m b¶o nh tríc n÷a lµm cho nguån vèn 8 . khi rñi ro tÝn dông x¶y ra th× l·i tõ c¸c kho¶n cho vay cã nguy c¬ kh«ng thu håi vµ ®Ó kh¾c phôc rñi ro tÝn dông th× ng©n hµng ph¶i lËp quÜ dù phßng rñi ro vµ ®îc tÝnh lµ chi phÝ cña ng©n hµng. n¹n thÊt nghiÖp t¨ng lªn. ë møc ®é cao h¬n n÷a lîi nhuËn kh«ng ®ñ bï ®¾p th× ph¶i dïng tíi vèn tù cã.2.x· héi dù tÝnh.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng hµng. MÆt kh¸c khi kh¸ch hµng nh×n vµo t×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña ng©n hµng th× ngêi göi tiÒn cã thÓ ngi ngê vµ kh«ng göi tiÒn vµo ng©n hµng ®ã lµm cho nguån vèn ng©n hµng gi¶m m¹nh vµ ngêi ®· göi tiÒn th× rut tiÒn ra ®Ó gi vao ng©n hµng kh¸c v× ngi ngê vµo tiÒm lùc tµi chÝnh cña ng©n hµng dÉn ®Õn nguån vèn cña ng©n hµng l¹i cµng gi¶m m¹nh h¬n. §èi víi nÒn kinh tÕ x· héi Khi rñi ro tÝn dông x¶y ra ë møc ®é võa ph¶i th× kh«ng chØ ng©n hµng chÞu ¶nh hëng mµ ngêi ®i vay bÞ lµm ¨n thua lç ph¶i ph¸ s¶n ¶nh hëng tíi lîi Ých kinh tÕ . 1. Trªn møc ®ã lµ sù kh«ng tin vµo tiÒm lùc tµi chÝnh cña ng©n hµng dÉn tíi rñi ro thanh kho¶n cã thÓ ®Èy ng©n hµng tíi bê vùc ph¸ s¶n vµ ®e do¹ sù æn ®Þng toµn bé hÖ th«ng ng©n hµng. §èi víi nh÷ng rñi ro võa ph¶i th× ¶nh hëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn ng©n hµng bëi v× lîi nhuËn chñ yÕu cña ng©n hµng lµ tõ ho¹t ®éng tÝn dông.

. nhÊt lµ ¶nh hëng tíi tÝnh liªn tôc cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã thÓ g©y ®Õn ph¸ s¶n doanh nghiÖp. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i 9 . nh vËy rñi ro tÝn dông ë møc ®é lín lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n lµm khñng ho¶ng kinh tÕ.2.2. vµ dï lµ cã nh÷ng ng©n hµng kh¸c nhau nhng mèi quan hÖ cña c¸c ng©n hµng lµ rÊt chÆt chÏ g¾n kÕt víi nhau kh«ng thÓ thiÕu ®îc t¹o thanh mét hÖ thèng liªn kÕt víi nhau kh«ng t¸ch rêi. 1. §èi víi ngêi ®i vay §èi víi ngêi ®i vay khi rñi ro tÝn dông x¶y ra th× c¸c chñ thÓ kinh tÕ chñ yÕu dùa vµo nguån vèn ng©n hµng th× sÏ bÞ gi¶m hoÆc mÊt nguån vèn ®Çu t vµ më réng qui m«. mµ hÇu nh hÕt c¸c chñ thÓ kinh tÕ ®Òu liªn quan chÆt chÏ ®Õn c¸c ng©n hµng sÏ lµm rèi lo¹n toµn bé nÒn kinh tÕ. ®a nÒn kinh tÕ ®i lïi l¹i sau mÊy chôc n¨m. Cã thÓ nãi ng©n hµng lµ mét mÊu chèt quan träng trong nªn kinh tÕ nhÊt lµ nh níc ta. §èi víi chñ thÓ kinh doanh g©y ra rñi ro tÝn dông th× mÊt ®i h¼n nguån vèn tõ ng©n hµng ®ã vµ gÇn nh kh«ng thÓ ®i t×m ®îc nguån vèn kh¸c trong nÒn kinh tÕ v× kh«ng cßn uy tÝn trong kh¶ n¨ng tr¶ nî. 2. v× vËy khi rØ tÝn dông cña mét ng©n hµng x¶y ra co nguy c¬ lµm ng©n hµng ®ã ®æ vì sÏ lµm ¶nh hëng d©y chuyÒn ®Õn ng©n hµng kh¸c. mäi ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu th«ng qua ng©n hµng díi nhiÒu h×nh thøc c¶ trong vµ ngoµi níc.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng ng©n hµng gi¶m dÉn ®Õn ¶nh hëng xÊu vÒ ®Çu t më réng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÕnf kinh tÕ.

ngêi kinh doanh sÏ kh«ng gi¸m kinh doanh g©y nªn rñi ro tÝn dông.1. §Æc biÖt lµ sù thiÕu ®ång bé. lµm thay ®æi ®Õn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh nh thÕ sÏ lµm cho doanh nghiÖp mÊt kh¶ n¨ng tr¶ nî ®óng h¹n hay kh«ng ttr¶ nî ®îc khi ®ã ng©n hµng sÏ kh«ng thu håi ®îc vèn dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông. Ngoµi ra c¸c chÝnh s¸ch quy dÞnh cña ph¸p luËt cßn cha chÆt chÏ t¹o ra nh÷ng khe hë cho doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng phi ph¸p g©y ra nh÷ng rñi ro tæn thÊt lín cho ng©n hµng.1. 2.1. cung cÇu…còng g©y nªn rñi ro tÝn dông lín.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 2. l·i suÊt. hay ph¸ s¶n g©y nªn rñi ro tÝn dông rÊt lín.1. chång chÐo gi÷a c¸c qui ®Þnh vµ v¨n b¶n díi luËt cña c¸c bé nghµnh kh¸c nhau ®Ó ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ ho¹t ®éng kinh doanh g©y nªn c¸c tæn thÊt tÝn dông cña ng©n hµng. Sù biÕn ®éng kh¸ lín cña tû gi¸ hèi ®o¸i. 10 . chÝnh s¸ch cña nhµ níc thay ®æi bÊt thêng lµm tæn thÊt nÆng nÒ ®Õn c¸c chñ thÓ kinh doanh. M«i trêng ph¸p lÝ §ã lµ c¸c v¨n b¶n. C¸c yÕu tè thÞ trêng T×nh h×nh diÔn biÕn trong níc c¶ vÒ kinh tÕ lÉn chÝnh trÞ ®Òu t¸c ®éng ®Õn rñi ro tÝn dông mét c¸ch ®¸ng kÓ. qui ®Þnh.2. §èi víi nh÷ng thêi k× kinh tÕ khñng ho¶ng suy tho¸i th× viÖc s¶n xuÊt ®×nh trÖ. Nguyªn nh©n kh¸ch quan 2. Ngoµi ra t×nh h×nh chÝnh trÞ an ninh bÊt æn sÏ lµm cho t×nh h×nh kinh tÕ rèi lo¹n.

gÆp khã kh¨n trong kinh doanh… .Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Nh÷ng nguyªn nh©n vÒ tù nhiªn nh thien tai. Tõ phÝa kh¸ch hµng Rñi ro tÝn dông thêng xuyªn vµ chñ yÕu nhÊt lµ do tõ phia kh¸ch hµng. . rñi ro ®¹o ®øc. Nguyªn nh©n chñ quan 2. thiÕu s¸ng suèt vµ chñ ®éng trong qua tr×nh ra quyÕt ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh. kh«ng cã viÖc lµm thêng xuyªn. lò lôt. sö dông vèn sai môc ®Ých.2.2. c¸c dù ¸n lµm cho rñi ro tÝn dông lµ rÊt ®¸ng kÓ. c¸c tr choc kinh tÕ th× nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn tíi rñi ro tÝn dông thêng lµ do l·nh ®¹o doanh nghiÖp.2.§èi víi kh¸ch hµng lµ nh÷ng c¸ nh©n thêng kh«ng tr¶ ®îc nî vay do cã thu nhËp kh«ng æn ®Þnh. kh«n guy tÝn trong giíi kinh doanh. cè t×nh sö dông vèn sai môc ®Ých…khi gÆp ph¶i nh÷ng trêng hîp nµy ng©n hµng rÊt khã ®ßi nî vµ phøc t¹p. + Qu¶n lÝ vèn kh«ng hîp lÝ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng thanh to¸n cña nh÷ng thêi k× thÊp g©y nªn kh«ng tr¶ ®îc do vèn cña doanh nghiÖp bÞ chiÕm dông lín do ®ã ®Õn h¹n kh«ng tr¶ nî ®óng h¹n cho ng©n hµng. 11 .§èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp. khi gÆp t×nh huèng khã kh¨n kh«ng xoay së ®îc dÉn ®Õn doanh nghiÖp bÞ thua lç ph¸ s¶n. 2.®éng ®Êt…g©y cho thiÖt h¹i rÊt nÆng nÒ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. hoÆc bÊt lùc kh«ng tr¶ ®îc. ®iÒu hµnh kÐm hiÖu qu¶. ViÖc kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî vay cã thÓ lµ do nhiÒu nguyªn nh©n nh cè t×nh kh«ng tr¶. ho¶ ho¹n. qu¶n lÝ vèn kh«ng hîp lÝ… + Tr×nh ®é cña ngêi l·nh ®¹o.

Tõ phÝa ng©n hµng. + Do t×nh tr¹ng tham nhòng. ChÊt lîng c¸n bé kÐm. + Rñi ro ®¹o ®øc. kh«ng ®ñ tr×nh ®é ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng hoÆc ®¸nh gi¸ kh«ng tèt. 2. ph¶i cã kh¶ n¨ng dù b¸o c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ngêi vay… h¬n n÷a hä tiÕp xóc víi tiÒn b¹c th¬ng xuyªn vµ khèi lîng lín dÔ bÞ ®ång tiÒn c¸m dç. m«i trêng mµ kh¸ch sèng. Nh vËy ®Ó h¹n chÕ ®îc rñi ro tÝn dông ë møc tèi ®a cÇm ph¶i 12 . thùc hiÖn c«ng ty ma. nhiÒu vïng thËm chÝ víi nhiÒu quèc gia do ®ã ®Ó cho vay tèt hä ph¶i am hiÓu kh¸ch hµng.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng + GÆp khã kh¨n trªn thÞ trêng cung cÊp nguyªn vËt liÖu hoÆc thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm sÏ lµm gi¸ thµnh t¨ng cao kh«ng thu ®îc lîi nhuËn dù kiÕn hay bÞ kÐo dµi thêi gian do ®ã kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî cho ng©n hµng ®ñ vµ ®óng h¹n. kinh danh kÐm hiÖu qu¶.2. muèn duy tr× ho¹t l¹i tiÕp tôc vay vèn cña ng©n hµng. Nguyªn nh©n rñi ro tÝn dông tõ phÝa ng©n hµng lµ rÊt ®¸ng kÓ vµ quan träng. chñ yÕu tr«ng chê vµo nguån vèn cña ng©n hµng do vèn tù cã cña doanh nghiÖp lµ rÊt nhá. ho¸ ®¬n khèng … Tãm l¹i nguyªn nh©n rñi ro tÝn dông chÝnh tõ phÝa kh¸ch hµng lµ viÖc lµm ¨n.cè t×nh lµm sai…mÆt kh¸c nh©n viªn ng©n hµng ph¶i tiÕp cËn víi nhiÒu nghµnh nghÒ.2. kh¸ch hµng cè t×nh lõa ®¶o chiÕm dông vèn cña ng©n hµng qua nhiÒu h×nh thøc. gian lËn diÔn ra trong néi bé doanh nghiÖp chñ yÕu lµ doanh nghiÖp quèc doanh lµm thiÖt h¹i lín ®Õn chÊt lîng ho¹t ®éng doanh nghiÖp. lÜnh vùc mµ kh¸ch hµng kinh doanh.

sè d cña tµi kho¶n tiÒn göi gi¶m liªn tôc. 3. møc ®é vay t¨ng. tr× ho·n n«p b¸o c¸o tµi chÝnh hay tõ c¸c b¸o c¸o ®ã nhËn thÊy tû lÖ nî t¨ng.. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh rñi ro tÝn dông (1) NQH vµ tû lÖ NQH / Tæng d nî (2) Nî khã ®ßi vµ tû lÖ Nî khã ®ßi / Tæng d nî (3) TÝnh ®a d¹ng cña tµi s¶n (4) T×nh h×nh tµi chÝnh vµ ph¬ng ¸n cña ngêi vay 13 . qu¸ tin tëng vµo nh÷ng kh¸ch hµng quen.Dùa vµo th«ng tin tµi chÝnh kÕ to¸n nh chuÈn bÞ kh«ng ®µy ®ñ chËm trÔ.chÊp nhËn tµi trî ®¾t nhÊt. c¸c quy ®Þnh vÒ thÕ chÊp…Trong qua tr×nh ®· cho vay thiÕu sù gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng ®µo t¹o vµ tù ®µo t¹o c¸n bé nh©n viªn tÝn dông mét c¸ch liªn tôc vµ toµn diÖn c¶ vÒ häc vÊn vµ ®¹o ®øc. khã kh¨n trong thanh to¸n l¬ng.thêng sö dông c¸c nguån tµi trî ng¾n h¹n cho c¸c ho¹t ®éng trung dµi h¹n.rÊt dÔ t¹o nªn rñi ro tÝn dông. gia t¨ng nî th¬ng m¹i. lîi nhuËn gi¶m… 4. c¸c kho¶n ph¶i tr¶ t¨ng c¸c kho¶n ph¶u thu gi¶m. hµng tån kho t¨ng.DÊu hiÖu dùa vµo c¸c ng©n hµng kh¸c cã thÓ ph¸t hiÖn ra kh¸ch hµng vay ph¸t hµnh sÐc qu¸ sè d. C¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt rñi ro tÝn dông . do ®ã cÇn ph¶i chó träng ngay tõ kh©u xet duyÖt cho vay. vay lín h¬n nhu cÇu… . Ngoµi ra chÝnh s¸ch cho vay cña ng©n hµng thiÕu râ dµng vµ kh«ng phï hîp cña bä m¸y qu¶n lÝ nh chÕ ®é tÝn dông. thanh to¸n chËm nî gèc vµ l·i. Cã thÓ thÊy nguyªn nh©n rñi ro tÝn dông xuÊt ph¸t tõ ng©n hµng lµ nguyªn nh©n xuÊt ph¸t ®Çu tiªn dÉn ®Õn mét sè nguyªn nh©n kh¸c cña rñi ro tÝn dông.

Tû lÖ nµy cµng nhá cµng tèt . .Nî khã ®ßi / NQH Nî khã ®ßi NQH Tû träng = X 100 14 .Nî khã ®ßi lµ kho¶n nî qu¸ h¹n ®· qu¸ mét k× gia h¹n nî. .Nî khã ®ßi / Tæng d nî Tæng gi¸ trÞ Nî khã Tû träng nî ®ßi X 100 khã = ®ßi Tæng d­ ®éng tÝn dông Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh tæn thÊt trong ho¹tnî cña ng©n hµng .NQH / Tæng d nî Tû träng NQH = Tæng gi¸ trÞ NQH Tæng d­ nî X 100 ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh 100 ®ång vèn cho vay cña ng©n hµng th× cã bao nhiªu ®ång cha thu ®îc.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng (5) §¶m b¶o tiÒn vay (6) Quan hÖ tÝn dông gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng (7) M«i trêng ho¹t ®éng cña ngêi vay Do thêi gian vµ møc ®é giíi h¹n cña chuyªn nªn chØ xÐt hai chØ tiªu chÝnh vµ chñ yÕu: NQH vµ tû lÖ NQH / Tæng d nî.NQH lµ kho¶n nî mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc khi ®· ®Õn h¹n tho¶ thuËn trªn hîp ®ång. Nî khã ®ßi vµ tû lÖ Nî khã ®ßi / Tæng d nî .

C¸c chØ tiªu nµy cã liªn quan chÆt chÏ víi nhau vµ ph¶n ¸nh c¸c møc ®é rñi ro tÝn dông kh¸c nhau. cho biÕt bao nhiªu NQH kh«ng xö lÝ ®îc.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Tû lÖ nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ c«ng t¸c xö lÝ rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng. §èi víi ng©n hµng viÖc kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®óng h¹n cã liªn quan ®Õn thanh kho¶n: Chi phÝ gia t¨ng ®Ó tÝm nguån míi ®Ó chi tr¶ tiÒn göi vµ cho vay ®óng hîp ®ång 15 .

1. phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp phát triển kinh tế của địa bàn.Năm 1976. Giai đoạn 1957-1976 Cùng với sự ra đời của ngân hàng kiến thiết VN 26/4/1957. từng bước mở rộng vốn. 1.vừa phải khẩn trương kiện toàn lại tổ chức bộ máy vừa phải nhanh chóng ổn định cơ sở vật chất phục vụ hoạt động Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai đã nhanh 16 . Mét vµi nÐt s¬ lîc vÒ Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai 1. Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai được thành lập lại theo quyết định số 134/QĐ ngày 30/08/1991 của thống đốc NH nhà nước VN và chính thức đi vào hoạt động từ 01/10/1991. Yên Bái và Nghĩa Lộ được sáp nhập thµnh chi nh¸nh Ng©n Hµng §Çu T Hoµng Liªn S¬n.ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai Lào Cai. T×nh h×nh rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn lµo cai trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y I. trong 19 năm (1957-1976) ngân hàng kiến thiết Lào Cai đã cùng toàn hệ thống luôn bám sát nhiệm vụ cơ bản là cung ứng kịp thời vốn NSNN dành cho XDCB góp phần khôi phục và phát triển kinh tế ở Miền Bắc XHCN và hỗ trợ kịp thời cho chiến trường Miền Nam. tập thể chi nhánh ngân hàng đầu tư Hoàng Liên Sơn đã nhanh chóng cùng hệ thống tài chính-tín dụng hướng vào việc tạo ra những tiền đề vật chất để gia tăng không ngừng tiềm lực kinh tế.2.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Ch¬ng II.10/1991 tỉnh Hoàng Liên Sơn được tách thành 2 tỉnh Lào Cai và Yên Bái cùng với sự tái lập tỉnh. Giai đoạn 1991-1994 Thực hiện nghị quyết của Quốc Hội. Giai đoạn 1976-1990 Sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng.Tuy mới được thành lập. 1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai 1.3.

hình thức phục vụ khách hàng. đây là bước ngoặt đánh dấu thời kì đæi mới toàn diện.Bằng những giải pháp cụ thể. đất nước còn nghèo nàn lạc hậu nên Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai cùng với toàn bộ hệ thống ngân hàng thực hiện nhiệm vụ chủ yếu là cấp phát. Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai chuyển sang hoạt động như 1 NHTM. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn đầu tư cho nền kinh tế. đang từng bước xây dựng hình thành một ngân hàng kinh doanh đa năng. Giai đoạn cuối 1994 đến nay Cuối 1994. thường xuyên đáp ứng đủ vốn ngắn hạn cho các đơn vị. sâu sắc cùng toàn hệ thống chuyển hẳn sang kinh doanh đa năng tổng hợp.tổng hợp. chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho chiến lược phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. sau khi bàn giao toàn bộ nhiệm vụ cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản sang cho cục đầu tư và phát triển tỉnh.công tác nguån vốn được đổi mới toàn diện. thanh toán trên 300 tỷ đồng cho các công trình trên địa bàn tỉnh để khôi phục và xây dựng mới cơ sở hạ tầng của tỉnh Lào Cai.Trong giai đoạn này do đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh.quảng cáo tiếp thị…chỉ sau 6 năm (1995-2001) tổng nguồn vốn đạt mức 200 tỷ 120 triệu (tăng 5 lần so với năm 1994)riêng vốn tự huy động đạt 122 tỷ 520 triệu (tăng gấp 11 lần so với năm 1994).4.từ chỗ nguồn vốn cho vay hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế . linh hoạt trong tõng giai đoạn như: Mở rộng mạng lưới huy động. còn nhiều hậu quả của chiến tranh để lại.nguồn cấp phát tạm thời nhàn rỗi thì đến cuối 2001 Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai đã từng bước cân đối để chủ động tăng 17 . cung ứng đủ tiền mặt góp phần ổn định lưu thông tiền tệ trên địa bàn. 1. bên cạnh đó ngân hàng cũng thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh việc đầu tư vốn tín dụng theo kế hoạnh của nhà nước đối với nhiều công trình kinh tế quan trọng của tỉnh. làm tốt công tác tuyên truyền.mở rộng hoạt động cả trong và ngoài nước. đưa ứng dụng công nghệ tin học vào nghiệp vụ. tổ chức công tác thanh toán.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng chóng vươn lên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

các dự án đổi mới thiết bị sản xuất của các DN.Với kinh nghiệm trong thẩm định và cho vay các trương trình. nhà máy gạch tuynen.cung ứng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống. Phục vụ có hiệu quả cho đầu tư phát triển kinh tế của tỉnh. tranh thủ sự hỗ trợ của NHTW để đầu tư 114 tỷ 332 triệu đồng vốn trung và dài hạn cho trên 40 dự án thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Hoạt động tín dụng và dịch vụ từ 1995 đến nay cũng được tích cực đổi mới theo hướng an toàn vững chắc.7 lần so với năm 1994 trong đó: + Cho vay khu vực kinh tế quốc doanh + Cho vay khu vực ngoài quốc doanh : 78 tỷ 215 triệu (49%) : 83 tỷ 138 triệu (51%) Trong đầu tư vốn tín dụng. dây chuyển tuyển đồng. những lĩnh vực trọng điển nhằm khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh. chi nhánh đã đặc biệt coi trọng việc đầu tư cho những ngành. Bên cạnh nhiệm phục vụ đầu tư phát triển.dự án trung và dài hạn. tổng dư nợ cho vay tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai đạt mức 161 tỷ 353 triệu đồng tăng gấp 5.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng trưởng tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai cũng đã thường xuyên đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn ngắn hạn của các tổ chức và cá nhân với tổng doanh số lên tới 921 tỷ 665triệu tính đến 2001. Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai đã nhanh chóng khẳng định vị thế chủ đạo trong lĩnh vực đầu tư và phát triển. Trong giai đoạn 1995-2001 chi nhánh đã tích cực huy động các nguồn vốn nhàn rỗi. thiết bị thi công của các đơn vị…đã nhanh chóng đi vào hoạt động. Nhiều dự án như: nhà máy xi măng. dây chuyền thiết bị vận tải. phát triển vùng chề nguyên liệu. ngoài việc thực hiện đúng chính sách khuyến khích phát triển đối với các thành phần kinh tế của đảng và nhà nước. Đồng vốn ngân hàng cùng với sự nỗ lực đi lên của các DN đã tạo ra động lực góp 18 .thúc đảy sản xuất và lưu thông hàng hoá.

các phần mềm tin học có mặt trong hoạt động quản lí va hầu hết các phần hành nghiệp vụ cơ bản (kế toán-thanh toán .dịch vụ…Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai thường xuyên coi trọng công tác kiểm tra.huy đọng vốn. tin tưởng của mọi đối tượng khách hàng. Sau 12 năm tích cực cùng toàn hệ thống thực hiện đề án xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho hiện đại hoá công nghệ đến nay tại Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai đã có một mạng cục bộ với trên 20 giàn máy vi tính hiện đại.kiểm soát toàn diện các mặt hoạt động. Cùng với việc đẩy mạnh tăng trưởng nguồn vốn. 19 . chi nhánh đã phát triển nhiều dịch vụ mới với công nghệ ngân hàng hiện đại. tín dụng. bảo hiểm thiết bị…với chất lượng tốt đã đem lại sự yên tâm. bảo lãnh.ín dụng…). kinh doanh có lãi.hạn chế thấp nhất những rủi ro trong kinh doanh. giải quyết công ăn việc làm.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng phần thúc đẩy sản xuất phát triển. giảm bớt lao động thủ công nặng nhọc. cải thiện đời sống cho hàng ngàn lao động. Không dừng lại ở các sản phẩm truyền thống. với phương châm “kinh doanh đa năng tổng hợp” nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng và tăng trưởng doanh lợi cho mình. nghiệp vụ không ngừng được đổi mới và hoàn thiện. hoàn thành tốt nghĩa vụ với NSNN và đảm bảo đời sống cho người lao động. Từ chỗ trong những năm đầu nguồn thu chủ yếu tập trung vào hoạt động tín dụng thì đến cuối 2001 thu dịch vụ đã chiếm đáng kể trong cơ cấu thu nhập (28%).Liên tục trong 13 năm qua.chất lượng hoạt động không ngừng được nâng cao. Qui trình quản lí. Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai đã mạnh dạn đưa công nghệ mới vào hoạt động nên công tác nghiệp vụ và quan lí đã được đôi mới căn bản theo hướng áp dụng công nghệ hiện đại.đảm bảo hiệu quả và an toàn:nợ quá hạn dưới 1%. Các dịch vụ mới như chuyển tiền nhanh qua mạng vi tính.

Víi sù t¨ng trëng vÒ nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §èi víi Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai ho¹t ®éng huy ®éng vèn ngµy cµng më réng vµ cã nhiÒu nguån ®îc huy ®éng ë nhiÒu lÜnh vùc vµ tÇng líp d©n c t¹o nªn cho ng©n hµng cã mét nguån vèn rÊt ®a d¹ng phï hîp víi dù ph¸t triÓn cña tØnh.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai 2. TÝnh tõ nh÷ng n¨m tríc n¨m 1992 th× nguån vèn cña ng©n hµng chñ yÕu lµ tr«ng chê vµo nguån vèn cña ng©n hµng cÊp trªn th× nay nay nguån vèn chñ yÕu vµ t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m chøng tá ng©n hµng cã nh÷ng nguån rÊt æn ®Þnh vµ ngµy cµng më réng ®îc nguån tù huy ®éng.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 2. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn ë bÊt k× ng©n hµng nµo th× viÖc thu hót vèn lµ ho¹t ®éng rÊt quan träng. Nguån vèn cña ng©n hµng mang tÝnh chÊt nh mét ®Çu vµo vµ lµ chi phÝ chÝnh cña ng©n hµng do ®ã cÇn ph¶i cã mét c¬ cÊu vèn hîp lÝ ®Ó tr¸nh bÞ qu¸ thõa hay thiÕu vèn sÏ ¶nh hëng lín ®Õn ng©n hµng. ng©n hµng ®· thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch nguån vèn 20 . lµ c¬ së ®Óc ho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng. thùc hiÖn nhiÒu chiÕn lîc kh¸ch hµng. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003 tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 444tû 406triÖu (t¨ng gÊp 10 lÇn so n¨m 1994) riªng vèn tù huy ®éng ®¹t 219tû 968 triÖu ( t¨ng gÊp 22 lÇn so víi n¨m 1994). n©ng cao chÊt lîng huy ®éng. Ng©n hµng ®· thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch hµng cã nguån vèn më tµi kho¶n t¹i ng©n hµng víi ®iÒu kiÖn thñ tôc nhanh gän ®¬n gi¶n.

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng trung ¬ng giao. l¹i võa ®¶m b¶o mét nguån vèn dåi dµo ®¸p øng cho ho¹t kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng. 21 .

38 100 cña ng©n hµng Nguån vèn tù huy ®éng chiÕm 49.734tû so n¨m 2002. Cho vay trungdµi h¹n -D nî theo dù ¸n -D nî CBCNV Tæng d nî Doanh sè 193 87 733 64. Víi mét nguån vèn t huy ®éng t¹i Ng©n Hàng Đầu Tư Và Ph¸t Triển Lào Cai th× tû lÖ chiÕm 49.9 4 934 81 414 71 170 10 244 27 505 1.chÊt lîng trong c«ng t¸c thu hut vèn tèt.54 709 68.6 20.5% trong tæng nguån vèn t¹i n¨m 2003.53 1.4 50.44 643 70.61 121.57 3 887 83 889 77 705 6 184 371 923 1.96 102. ®¶m b¶o an toµn vèn cho vay.04 9.72 188 85 145 62.56 38 359 28.74 284 146 76. kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh gän cã hiÖu qu¶ ®· lµm cho nguån vèn nµy t¨ng lªn ®¸ng kÓ.04 48 407 35. 22 . n¨m 2002 t¨ng 10.17 10 047 136 139 7.6 25.5% lµ mét con sè kh¸ tèt thÓ hiÖn kh¶ n¨ng t huy ®éng rÊt cao.8 29.4 48.9 1.4 120.9 3.7 100 90.21 3.64 68.05 22.63 35.7 100 -21.19 85. ng©n hµng ®· øng dông mét l·i suÊt hîp lÝ.18 -39.2 ChØ tiªu 1. Cho vay ng¾n h¹n -D nî VL§ -D nî vay tiªu dïng 2.63 2 588 1. t¨ng 63.8% so n¨m 2001.1% so n¨m 2002 vµ t¨ng 53. §èi víi tiÒn göi cña c¸c tæ choc kinh tÕ ®îc coi lµ nguån chñ yÕu víi chi phÝ thÊp vµ thùc hiÖn ®îc viÖc kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng B¶ng 1 : T×nh h×nh sö dông vèn tù Năm 2001 Doanh sè Tû träng (%) N¨m 2002 Tû träng (%) so n¨m 2001( %) huy ®éng N¨m 2003 Tû So trän n¨m doanh g 2002( sè (%) %) 288 034 77.6% so 2001 th× ®Õn n¨m 2003 nguån vèn nµy t¨ng lªn 39.

5% tæng nguån vèn. §èi víi tiÒn göi kú phiÕu vµ tr¸i phiÕu cña d©n c do nhu cÇu vèn trong nÒn kinh tÕ cña tØnh. t¨ng 25. ng©n hµng ®· huy ®éng b»ng ph¸t hµnh kú phiÕu vµ tr¸i phiÕu víi l·i suÊt phï hîp ®Ó thu hót ®îc mét lînh vèn cßn thiÕu mµ l¹i chÞu mét chi phÝ tèi thiÓu. §iÒu nµy chøng tá n¨m 2003 nÒn kinh tÕ cña tØnh cã sù ®Çu t m¹nh vµo c¸c c«ng tr×nh lín cÇn cã nguån vèn lín vµ dµi h¹n.7% so n¨m 2002.935tû t¨ng 58. tr¸nh thu hut thõa.2% so n¨m 2002. kú phiÕu chØ t¨ng 6.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng §èi víi nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n c ®Õn n¨m 2002 cha ®îc chó träng lµm nguån nµy gi¶m ®¸ng kÓ nhng ®Õn n¨m 2003 ng©n hµng ®· ®Ò ra nhiÒu h×nh thøc huy ®éng nguån nhµ rçi cña d©n c víi l·i suÊt hÊp dÉn. c¸c c«ng tr×nh lín ®ang ®îc hinh thµnh do ®ã viÖc cÇn vèn ®Ó ®µu t lµ rÊt lín nªn ng©n hµng vÉn ph¶i dùa vµo nguån ®i vay lµ chñ yÕu. nhiÒu h×nh thøc tr¶ l·i ®· thu hót ®îc mét c¸ch ®¸ng kÓ lµm nguån nµy t¨ng lªn ®Õn 3.3% so n¨m 2002 trong khi ®ã tr¸i phiÕu t¨ng 1756. Qua nh÷ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh huy ®éng vèn Ng©n Hàng Đầu Tư Và Ph¸t Triển Lào Cai tuy cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n do tØnh vÉn cßn ®ang trong t×nh tr¹ng b¾t ®Çu ®i lªn.85% so n¨m 2001. Nh×n vµo b¶ng ta thÊy møc ®é ph¸t hµnh k× phiÕu vµ tr¸i phiÕu rÊt phï hîp víi ng©n hµng lµ cÇn vèn trung vµ dµi h¹n. n¨m 2003 nguån ®i vay ®¹t 224 tû 438 triÖu t¨ng 31. c¸c nguån trªn cha ®ñ ®¸p øng.02% so n¨m 2002 chiÕm 50. Tuy nhiªn trong t×nh tr¹ng khã kh¨n nh thÕ ng©n hµng ®· t×m mäi c¸ch tèi ®a nhÊt thu hót vèn trong tØnh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nguån vèn nhµn rçi trong 23 .

nh÷ng nç lùc vµ chÊt lîng huy ®éng vèn cña ng©n hµng lµ rÊt ®¸ng kh©m phôc. N¨m 2003 ®¹t 219tû 98 triÖu xÊp xØ b»ng nguån vèn ®i vay chiÕm 49. §èi víi ng©n hµng th× ho¹t ®éng sö dông vèn ®îc coi nh mét s¶n phÈm ®Çu ra nh»m thu mét kho¶n bï ®¾p ®îc nh÷ng chi phÝ vµ ph¶i chªnh ra mét kho¶n > 0 gäi lµ lîi nhuËn ng©n hµng trong kinh doanh tÝn dông. cã thÓ nãi ®©y lµ s¶n phÈm cña ng©n hµng nh»m t¹o nªn lîi nhuËn chñ yÕu.4 N¨m 2003 so Tû So n¨m trän n¨m 2001( doanh g 2002( %) sè (%) %) 288 77. Ho¹t ®éng sö dông vèn TÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Òu dïng cho môc ®Ých cuèi cïng lµ cho vay.72 034 4 48. cho vay ng¾n h¹n 24 . BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo kinh doanh lo¹i hµng ho¸ nµo ®Òu ph¶i t¹o nªn lîi nhuËn > 0 th× míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn.3.5% so tæng nguån vèn. 2. ho¹t ®éng sö dông vèn lµ viÖc kinh doanh chÝnh cña ng©n hµng. 120. gãp phÇn chñ lùc ®a nÒn kinh tÕ cña tØnh trªn ®µ ph¸t triÓn.74 ChØ tiªu 1.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng d©n c. khai th¸c ®îc mäi tiÒm n¨ng vèn cã cña tØnh mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. t¹o mét niÒm tin uy tÝn vµ chÊt lîng phôc vô kh¸ch ®Ó c¸c tæ choc c¸ nh©n ®Õn víi ng©n hµng.4 733 4 N¨m 2002 Doanh sè 193 643 Tû träng (%) 70. B¶ng 2 : C¬ cÊu ®Çu t tÝn dông theo thêi gian §¬n vÞ: triÖu ®ång Năm 2001 Tû trän Doanh g sè (%) 87 64.

9 1.7 100 121.04% so n¨m 2002.18 -39.21 3.6 25. Cho vay trung-dµi h¹n -D nî theo dù ¸n -D nî CBCNV Tæng d nî 85 145 2 588 48 407 38 359 10 047 136 139 62.53 1.5 4 1.18% so 2002 25 . D nî trung vµ dµi h¹n t¨ng m¹nh ë nh÷ng n¨m tríc.57 -21.N¨m 2001 vµ n¨m 2002 cã nhiÒu dù ¸n lín tèc ®é t¨ng kh«ng b»ng nh÷ng n¨m tríc theo qui m« nguån vèn t¨ng.63 35.4% Tæng d nî t¨ng 50.61 1.6% Tæng d nî t¨ng 68. cã rÊt nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá h×nh thµnh.4% so tæng d nî t¨ng so 2002 lµ 48.57% so n¨m 2002. 6 20.2 Nh×n vµo b¶ng 2 ta thÊy nguån vèn cña ng©n hµng dïng cho ®Çu t ng¾n h¹n lµ chñ yÕu.64 68.19% so 2001 nhng ®Õn n¨m 2003 t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ lµ 3.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng -D nî VL§ -D nî vay tiªu dïng 2.8 29.63 90.1 7 7. §iÒu nµy chøng tá nÒn kinh tÕ cña tØnh cha cã nhiÒu dù ¸n rÊt lín.0 5 22.04 284 146 3 887 83 889 77 705 6 184 371 923 76. riªng n¨m 2002 ®¹t 81tû 414 triÖu chiÕm 29.96 102. dù ¸n ®· h×nh thµnh ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt.9 35.tû träng d nî qu¸ h¹n ®Òu cã xu híng t¨ng lªn ®¸ng kÓ so tæng d nî . 4 1.7 100 50. D nî vay theo dù ¸n ®¹t 77tû 705 triÖu t¨ng 9.5 6 28. vµ ®Õn n¨m 2003 phÇn lín nguån vèn ®îc cÊp cho c¸c doanh nghiÖp.04 9.38 100 188 709 4 934 81 414 71 170 10 244 27 505 68.9 3. d nî vèn lu ®éng 284 tû 146 triÖu chiÕm 76. N¨m 2003 d nî ng¾n h¹n ®¹t 288tû 34 triÖu chiÕm 77.19 85.cÇn mét lîng vèn kh«ng lín vµ nguån vèn cña ng©n hµng chñ yÕu ®¸p øng phôc vô doanh nghiÖp mua nguyªn vËt liÖu.74%.

TNHH .ChÝnh v× thÕ nh÷ng n¨m gÇn ®©y tØnh Lµo Cai ®· ®îc ®Çu t rÊt m¹nh chñ yÕu lµ kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®· liªn tôc t¨ng 26 .2 690 4 67.3 27 057 100 102 N¨m 2003 Tû So trän n¨m Doanh g 2002( sè (%) %) 155 076 41.35 189 864 51 25.97 42.T nh©n c¸ thÓ Tæng sè tÕ §¬n vÞ: triÖu ®ång TØnh Lµo Cai lµ mét tØnh mµ cã tiÒm n¨ng rÊt lín vÒ du lÞch.C«ng ty cæ phÇn.1 16 911 4.2 ChØ tiªu 1. thuËn lîi nhanh chãng vµ dÔ dµng h¬n trong viÖc ®Çu t ë mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®ang rÊt cã nhiÒu tiÒm n¨ng nh ë níc ta.7 74.t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®Çu t nh ë níc ta.93 38. Kinh tÕ quèc doanh . m¸y mãc. lµ n¬i thu hót rÊt hÊp dÉn ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t .52 -15.9 155 076 41. kü thuËt c«ng nghÖ ®ang rÊt ph¸t triÓn gióp c¸c nhµ ®Çu t cã thÓ ®Çu t ë bÊt cø ®©u cã tiÒm n¨ng.7 74.DN t nh©n . Khi mµ nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ®i lªn víi mét nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i.18 100 N¨m 2002 Tû So trän n¨m Doan g 2001( h sè (%) %) 88 32.3 13.93 62.8 2 371 923 100 35.3 88 32.67 15 178 5.3 186 67.5 6 -49. Kinh tÕ ngoµi QD .42 19 933 7. TØnh Lµo Cai lµ mét träng ®iÓm rÊt ®¸ng quan t©m cña c¸c nhµ cã vèn trong mét nÒn kinh tÕ ®ang më cöa khuyÕn khÝch. ph¬ng tiÖn.5 9.2 690 4 67.24 57.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng B¶ng 3: C¬ cÊu ®Çu t tÝn dông theo thµnh phÇn kinh N¨m 2001 Doanh sè 53 002 53 002 85 726 57 860 12 643 15 223 136 139 Tû träng (%) 38.4 151 256 55 161.29 11.7 367 6 117.DN nhµ níc 2.9 10 071 2.9 216 846 58. cöa khÈu vµ quÆng.52 -0.

10 doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t lín nhÊt t¹i Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai: + C«ng ty xi m¨ng Lµo Cai + C«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh Nam TiÕn + Ban qu¶n lÝ c«ng tr×nh giao th«ng Lµo cai + V¨n phßng ®¹i diÖn xÝ nghiÖp giao th«ng vËn t¶i QuyÕt TiÕn + Tæng c«ng ty ®Çu t x©y dùng h¹ tÇng Lµo Cai + C«ng ty x©y dùng tæng hîp Minh §øc + C«ng ty TNHH C¬ng LÜnh + Doanh nghiÖp Thµnh Tµi + C«ng ty kho¸ng s¶n Lµo Cai + C«ng ty TNHH ChiÕn Th¾ng Sù tiÕn triÓn cña tØnh Lµo Cai ®ang trªn ®µ ®æi míi trong lÜnh ®µu t.76% tæng d nî vµo n¨m 2002 vµ chiÕm 58.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng qua c¸c n¨m nhÊt lµ vµo n¨m 2002 d nî ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh cña ng©n hµng ®¹t 286 tû 367 triÖu t¨ng 117.3% tæng d nî vµo n¨m 2003 trong ®ã dµnh chñ yÕu vµo c¸c c«ng ty cá phÇnTNHH ®¹t 189 tû 864 triÖu chiÕm 51% tæng d nî vµ t¨ng 25. 27 .chiÕm 67. D nî kinh tÕ ngoµi quèc doanh liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m .35% so n¨m 2002.52% so 2002. ng©n hµng ®· tõng bíc chuyÓn ®æi tÝn dông ph¸t triÓn tõ c¸ch truyÒn thèng sang c¬ chÕ míi trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng b»ng viÖc ®a ra c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông tËp trung vµo c¸c nghµnh mòi nhän cña tØnh ®ang cã rÊt nhiÒu tiÒm n¨ng ®a nÒn kinh tÕ cña tØnh lªn b»ng chÝnh nh÷ng g× mµ tØnh vèn cã.4% so n¨m 2001. ®Õn hÕt n¨m 2003 ®¹t 216tû 846 triÖu t¨ng 13.

7% tæng d nî t¨ng 74. 28 . ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n theo chØ ®Þnh. së dÜ c¬ cÊu ®Çu t cña ng©n hµng vµo kinh tÕ ngoµi quèc doanh chiÕm tû träng lín h¬n trong tæng d nî v× mét phÇn lín vèn ®Çu t vµo kinh tÕ quèc doanh lµ do nhµ níc cÊp theo kÕ hoach nhµ níc.9% so n¨m 2002. Nh×n vµo b¶ng ta thÊy n¨m 2003 ®¹t 155tû 76triÖu chiÕm 41.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Nguån vèn ®Çu t vµo tÝn dông cña Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai tËp trung phÇn lín vµo kinh tÕ ngoµi quèc doanh song kinh tÕ quèc doanh vÉn kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ kinh tÕ quèc doanh vÉn ph¶i gi÷ vÞ thÕ quan träng vµ chñ lùc. kinh tÕ quèc doanh lu«n ®îc chó träng hµng ®Çu vµ ®ã lµ kinh tÕ chñ ®¹o cña tØnh.

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng D­ Nî The Thµ PhÇ Kinh TÕQua C¸c N¨m o nh n 200000 180000 160000 140000 triÖ ® u ång 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 n¨m 2001 n¨m2002 n¨m n¨m 2003 53002 85726 88690 Cho vay kinh tÕQD Cho vay kinh tÕngoµi QD 151256 155076 189864 29 .

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng D­ nî theo thêi gian qua c¸c n¨m 350000 300000 250000 triÖ ® u ång 200000 150000 100000 50000 0 n¨m 2001 n¨m 2002 n¨m 87733 48407 0 n¨m2003 81414 83889 193643 cho vay trung dµ h¹n i cho vay ng¾ h¹n n 288034 30 .

thÕ nhng cho vay trung vµ dµi h¹n cña n¨m sau lu«n lín h¬n cho vay ng¾n h¹n cña n¨m tríc vµ cho vay kinh tÕ quèc doanh cña n¨m sau lu«n cao h¬n cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh cña n¨m tríc. ®Ó nhiÒu nguån vèn trong nÒn kinh tÕ ®Õn víi ng©n hµng.4. xÐt theo thµnh phÇn kinh tÕ th× cho vay ngoµi kinh tÕ quèc doanh lu«n lín h¬n cho vay kinh tÕ quèc doanh vµ lµ ho¹t ®éng chñ yÕu cña ng©n hµng trong ho¹t ®éng tin dông.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 2. §¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh tÝn dông t¹i Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai Qua c¸c sè liÖu ®îc ®¸nh gi¸ ë trªn cã thÓ thÊy r»ng t×nh h×nh kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng lµ rÊt t«t. vÒ c¸c u ®·i kh¸c… t¹o nªn niÒm tin vµ uy tÝn cho kh¸ch hµng. ph¸t huy c¸c chinh s¸ch kh¸ch hµng nh»m thu hut. thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p huy ®éng vèn.. mét ®iÖu ®Æc biÖt cã thÓ nhËn thÊy râ dµng nhÊt lµ ®èi víi Ng©n Hàng Đầu Tư Và Ph¸t Triển Lào Cai th× d nî ng¾n h¹n lu«n chiÕm tû träng lín h¬n vµ lµ chñ yÕu trong ho¹t tÝn dông cña ng©n hµng. §Ó ®¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ nh vËy tríc tiªn ph¶i nãi ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña ng©n hµng ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vay vèn. B¶ng: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng qua c¸c n¨m §¬n vÞ: TriÖu ®ång 31 . t¹o nªn sù hÊp dÉn vÒ l·i suÊt. liªn tôc t¨ng qua c¸c n¨m.

1 so 2001(%) 63. c¸c dù ¸n ®æi míi thiÕt bÞ s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp… §· ®em l¹i vÒ thu nhËp ngµy cµng t¨ng cña ng©n hµng.5 0.2 n¨m 2003 sè tiÒn 315 95 0. Rñi ro tÝn dông cña Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai 1. trong vµ sau khi cho vay. chi phÝ cho nguån vèn t¨ng… Nh×n chung ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai cã nhiÒu biÕn chuyÓn tÝch cùc. thùc hiÖn ®óng c¬ chÕ tÝn dông. tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng ®Çu t ph¸t triÓn cña tØnh Lµo Cai. t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm so¸t tríc. Thùc tr¹ng NQH cña Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai 1. c«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ cho vay c¸c c«ng tr×nh dù ¸n trung vµ dµi h¹n tèt h¬n.09 3 so 2002(%) 40. l·i trªn ®ång vèn ®Çu t kinh doanh tÝn dông liªn tôc gi¶m qua c¸c n¨m do tû lÖ NQH t¨ng. ®Çu t nhiÒu vµo c¸c nghµnh kinh tÕ mòi nhän cña tØnh. ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo ng©n s¸ch cña tÝnh vµ ng©n s¸ch nhµ níc.105 -4.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng ChØ tiªu -Tæng thu nhËp tõ ho¹t ®éng TD -HÖ sè sinh l·i trªn 1 ®ång vèn ®Çu t kinh doanh TD n¨m 2001 sè tiÒn 13774 n¨m 2002 sè tiÒn 2248 3 0.76 -7 Nh×n vµo b¶ng ta thÊy tæng thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông ®Òu t¨ng nhng t¨ng ë ®©y lµ do qui m« nguån vèn t¨ng nªn doanh sè cho vay t¨ng. II. Nî qu¸ h¹n 32 .1.

muèn lµm ®îc ®iÒu nµy th× ngay tõ kh©u xÐt duyÖt cho vay ph¶i thÈm ®Þnh dù ¸n tèt sau ®ã ph¶i thêng xuyªn gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Qua nh÷ng n¨m võa qua Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai ®· h¹n chÕ ®îc tèi ®a NQH. Thùc tr¹ng NQH cña Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai ë bÊt k× ng©n hµng nµo ®Òu tån t¹i NQH nhng ë møc ®é kh¸c nhau víi ng©n hµng kh¸c nhau.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 1. Trong chuyªn ®Ò nµy chØ xÐt NQH cña cho vay th¬ng m¹i ng©n hµng. 33 . NQH cña ng©n hµng cµng lín th× ¶nh hëng xÊu ®Õn ng©n hµng cµng lín. Do ®ã ng©n hµng ph¶i h¹n chÕ NQH ë møc cho phÐp ®Ó Ýt ¶nh hëng lín ®Õn ng©n hµng. §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c thùc chÊt kh¶ n¨ng chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng em xin ®îc t¸ch NQH ra lµm NQH cña cho vay th¬ng m¹i vµ NQH cña cho vay theo kÕ ho¹ch vµ chØ ®Þnh cña nhµ níc. c«ng t¸c thÈm ®Þnh. xÐt duyÖt cho vay ®· ngµy ®îc lµm tèt. NQH lµ nguy c¬ dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông ng©n hµng. tr×nh ®é c¸n bé tÝn dông ®îc n©ng cao vµ cã kinh nghiÖm h¬n.1. do ®ã sÏ ®¸nh gi¸ ®óng h¬n thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng.1.

DN ngoµi QD B¶ng 5: Tû lÖ NQH cña Ng©n hµng qua c¸c n¨m n¨m 2001 ChØ tiªu Sè tiÒn -Tæng d nî (triÖu ®ång) -Tæng NQH (triÖu ®ång) -Tû lÖ NQH/ Tæng d nî (%) 136139 721 0. 1 76. DN QD 2. 5733 6 51 590 6323 4102 201. 2221 8 90.4 59.2 7 3 406.1 5 153. NQH trung dµi h¹n (>1 n¨m) II. 9 35.1 177.32 1. Theo thµnh phÇn kinh tÕ 1.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng B¶ng 4: Nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng qua c¸c n¨m §¬n vÞ: TriÖu ®ång n¨m 2001 Tû Tæng trän d g NQH (%) 721 714 7 721 0 721 100 99 1 100 0 100 n¨m 2002 N¨m 2003 Tû Tû Tæn So Tæn So trän trän gd 2001 g d 2002 g g NQH (%) NQH (%) (%) (%) 365 406. 7 9. 3652 6323 73. qua ph©n tÝch ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng ë trªn cho thÊy vµo n¨m 2002 ng©n hµng cã sù ph¸t triÓn rÊt m¹nh vÒ ho¹t ®éng 34 . 28.5 73.7 1.2 47.6 355.1 ChØ Tiªu I. 8 2. 100 6323 100 73.1 3 6 325 3 400 365 3 147 7 217 6 89 11 100 40.3 100 64.7 8 9 Tõ b¶ng 4 vµ 5 cho thÊy NQH cña ng©n hµng qua c¸c n¨m ®Òu t¨ng nhÊt lµ n¨m 2002 NQH t¨ng rÊt cao.NQH ng¾n h¹n (<1n¨m) 2.52 n¨m 2002 n¨m 2003 so so sè tiÒn 2001 sè tiÒn 2002 (%) (%) 27550 37192 102 35. Theo thêi gian 1.

2% so n¨m 2002 vµ tæng d NQH t¨ng 73.7% 35 . t¨ng vät vÒ huy ®éng vèn vµ sö dông vèn nhng song song víi sù t¨ng trëng ®ã th× viÖc xÐt duyÖt. Mét ®iÒu râ nhÊt lµ tû träng cho vay ng¾n h¹n trong tæng sè cho vay lu«n nhá h¬n tû träng NQH cña cho vay ng¾n h¹n trong tæng d NQH qua c¸c n¨m. tû lÖ NQH/Tæng d nî lµ 1.8% so n¨m 2001.2% so n¨m 2002.4% tæng d nî trong khi ®ã NQH cña cho vay ng¾n h¹n chiÕm 90. ë n¨m 2003 cho vay ng¾n chiÕm 77.7% tæng NQH t¨ng 76.5% so n¨m 2001 qua ®ã nãi lªn r»ng tèc ®é t¨ng cña NQH t¨ng h¬n rÊt nhiÒu tèc ®é t¨ng cña tæng d nî. Sau nhng g× ®¹t ®îc vµ nh÷ng g× cßn yÕu kÐm cña n¨m 2002 Ng©n Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai ®· nghiªm tóc chØnh ®èn l¹i. N¨m 2003 NQH cña cho vay ng¾n h¹n chiÕm 90. Qua b¶ng 4 cho thÊy NQH cña NH chñ yÕu lµ cña cho vay ng¾n h¹n. N¨m 2002 tæng d NQH lµ 3 tû 652 triÖu t¨ng 406. lµm gi¶m ®i gi÷a tèc ®é t¨ng cña tæng d nî vµ tèc ®é t¨ng cña NQH. ph©n tÝch tÝnh kh¶ thi hiÖu qu¶ ®ång vèn tríc khi cho vay lµ cha cao dÉn ®Õn NQH t¨ng cao so n¨m tríc. Qua b¶ng 5 cho thÊy n¨m 2003 tæng d nî t¨ng 35. §iiÒu nµy cho thÊy n¨m 2002 ng©n hµng ®· cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ.75%. thùc hiÖn qu¸ tr×nh xÐt duyÖt cho vay mét c¸ch ®óng tr×nh tù cho vay. ph©n tÝch mét c¸ch khoa häc ®Ó ®a ra mét tÝnh kh¶ thi cña cña dù ¸n tríc khi cho vay ®· lµm k×m h·m ®îc tèc ®é t¨ng cña NQH.32% t¨ng 153.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng tÝn dông so n¨m 2001.1%. tèc ®é t¨ng trëng tÝn dông lµ cao h¬n rÊt nhiÒu so n¨m 2001 ®iÒu nµy dÉn ®Õn NQH vµ tû lÖ NQH / Tæng d nî còng t¨ng rÊt cao.5% so n¨m 2001 víi tû lÖ NQH / Tæng d nî la 1. h¬n n÷a cho ta thÊy tæng d nî n¨m 2002 t¨ng 102% so n¨m 2001 trong khi ®ã tæng d NQH n¨m 2002 t¨ng 406.

®©y lµ nh÷ng kho¶n cho vay cã thêi h¹n dµi nªn cha ®Õn h¹n tr¶ nî do ®ã mµ NQH cha xuÊt hiÖn hoÆc cã th× còng rÊt nhá. chÊt lîng tÝn dông cña Ng©n hµng ®îc n©ng cao tr×nh ®é vµ kinh nghiÖm cña c¸n bé tÝn dông còng ngµy ®îc mét n©ng cao ®· lµm sù chªnh lÖch giøa tû träng cña NQH ng¾n h¹n vµ tû träng cho vay ng¾n h¹n ngµy mét nhá ®i. Tuy nhiªn. viÖc cho vay trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng rÊt hiÖu qu¶ thÓ hiÖn tû träng NQH cña cho vay trung dµi h¹n lµ 9. nguyªn nh©n lµ c¸n bé tÝn dông khi xÐt duyÖt cho vay nh÷ng mãn nhá vÉn cßn chñ quan kh«ng xem träng ph©n tÝch kü lìng kh¶ n¨ng thu l¹i nî do ®ã ®· dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy. do tæng nguån vèn cña Ng©n hµng nhá nªn nÕu ®Ó x¶y ra NQH cña cho vay trung vµ dµi h¹n sÏ dÉn ®Õn nh÷ng hËu qu¶ rÊt nghiªm träng v× vËy Ng©n hµng rÊt thËn träng trong viÖc thÈm ®Þnh vµ quyÕt ®Þnh cho vay. Ngîc l¹i.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng tæng d NQH chøng tá viÖc cho vay ng¾n h¹n vÉn cßn kÐm hiÖu qu¶.3% trong khi ®ã tû träng cho vay trung vµ dµi h¹n lµ 22. H¬n n÷a. thuéc nh÷ng ngµnh mòi nhän cña tØnh. 36 . Tû träng cho vay ng¾n h¹n ngµy mét t¨ng vµ tû träng NQH cña cho vay ng¾n h¹n ngµy mét gi¶m lµm chÊt lîng tÝn dông ®îc n©ng cao h¬n.6% ë n¨m 2003. Cã ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan nµy lµ do c¸c kho¶n cho vay trung dµi h¹n cña Ng©n hµng ®Òu tËp trung vµo nh÷ng dù ¸n lín. MÆt kh¸c. nh÷ng dù ¸n cña Nhµ níc hoÆc nh÷ng dù ¸n liªn doanh víi níc ngoµi.

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng
BiÓ ® Nî qu¸ h¹n ng¾ h¹ n cña Ng© hµng u å: n n
triÖ ® u ång 7000 6323 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2001 2002 2003 721 714 3652 5733

Nî qu¸ h¹n Nî qu¸ h¹n cña cho vay ng¾ h¹n n

3253

n¨m

§Ó t×m hiÓu râ h¬n vÒ thùc tr¹ng NQH cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai ta t×m hiÓu vÒ NQH ®îc ph©n theo cÊp bËc vÒ thêi gian va fmøc ®é nghiªm träng vÒ tæng d NQH ®Ó biÕt ®îc bao nhiªu % NQH co sthÓ thu håi ®îc vµ bao nhiªu % NQH gÇn nh kh«ng thÓ thu håi ®îc ®Ó tõ ®ã NH cã thÓ ®a ra kÕ ho¹ch xö lý NQH, trÝch quü dù phßng rñi ro bï ®¾p kho¶n kh«ng thu håi ®îc ®Ó tr¸nh lµm ¶nh hëng lín ®Õn Ngan hµng, kh«ng ®a Ng©n hµng vµo thÕ bÞ ®éng. Do Ng©n hµng kh«ng lËp cô thÓ NQH ph©n theo thêi gian ng¾n díi d¹ng 3 th¸ng mét nªn ta chØ xÐt ®îc NQH theo tõng 180 ngµy mét. Díi ®©y lµ c¸c b¶ng NQH ph©n theo thêi gian vµ kh¶ n¨ng thu håi.

37

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng

B¶ng: T×nh h×nh nî qu¸ h¹n theo thêi gian
ChØ tiªu Tæng d NQH I. D NQH ng¾n h¹n 1. NQH ®Õn 180 ngµy 2. NQH tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy 3. NQH >360 ngµy II. D NQH trung dµi h¹n 1. NQH ®Õn 180 ngµy 2. NQH tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy 3. NQH > 360 ngµy N¨m 2001 Sè Tû tiÒn träng (tr ®) (%) 721 714 84 100 99 11,65 N¨m 2002 Sè Tû So tiÒn träng 2001 (tr ®) (%) (%) 3652 3252 219 100 89,05 6 406,5 355,3 160,7 N¨m 2003 Sè Tû So tiÒn träng 2002 (tr ®) (%) (%) 6323 5733 1936 100 90,67 30,62 73,14 76,3 784

630

87,38

186

5,1

-70,5

1648

26,1

786

7 7

1 1

2847 400 396

78 11 10,8

100 5614, 3 5557

2149 590 590

34 9,3 9,3

-24,5 47,5 49

-

-

4

0,1

-

-

-

-100

B¶ng 6 : Ph©n lo¹i NQH theo thêi gian Qua b¶ng 6 cho ta thÊy trong d NQH ng¾n h¹n th× NQH ®Õn 180 ngµy vµ NQH tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy cã møc t¨ng ®¸ng kÓ. T¹i n¨m 2003 NQH ®Õn 180 ngµy lµ 1tû 936 triÖu t¨ng 784% so n¨m 2002 trong khi ®ã tû träng NQH cña NQH nµy chØ chiÕm 30,62% tæng NQH. NhÊt lµ NQH tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy t¹i n¨m 2002 ®· gi¶m 70,5% song ®Õn n¨m 2003 NQH lªn tíi 1tû 648 triÖu t¨ng lªn tíi 768% so n¨m 2002 trong khi ®ã tû träng cña kho¶n nµy chØ chiÕm 26,1% tæng d NQH. §iÒu nµy cho thÊy NQH ®Õn 180 ngµy cña cho
38

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng

vay ng¾n h¹n lµ t¨ng ®¸ng kÓ song vÉn cßn ë møc cha nghiªm träng ¶nh hëng lín tíi ng©n hµng song NQH tõ 181 ngµy ®Õn 360 ngµy t¨ng cao ®· lµm ¶nh hëng tíi ng©n hµng v× kho¶n NQH nµy lÊy ë nguån vèn ng¾n h¹n. §èi víi NQH > 360 ngµy cña cho vay ng¾n h¹n cã phÇn gi¶m lín so n¨m 2002 mét phÇn lµ do ng©n hµng ®· xö lÝ NQH b»ng c¸ch trÝch quÜ dù phång rñi ro nhng tû träng c¸c kho¶n nî nµy chiÕm kh¸ cao lµ 34%, ®iÒu nµy lµm ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng. §èi víi d NQH trung vµ dµi h¹n th× tû träng chiÐm kh«ng cao, n¨m 2003 gi¶m xuèng 47,5% so n¨m 2002 vµ chñ yÕu lµ NQH ®Õn 180 ngµy. B¶ng 7: Ph©n lo¹i NQH theo kh¶ n¨ng thu håi
§¬n vÞ: TriÖu ®ång Tæng d NQH ChØ tiªu 200 1 I. D NQH ng¾n h¹n 1. NQH ®Õn 180 ngµy 2. NQH tõ 181ngµy>360 ngµy 3. NQH > 360ngµy II. NQH trung dµi h¹n 1. NQH ®Õn 180 ngµy 2. NQH tõ 181ngµy>360 ngµy 3. NQH > 360ngµy 200 200 2 3 3.25 5.73 714 2 3 1.33 84 219 1 630 _ 7 7 _ _ 186 Ph©n theo kh¶ n¨ng thu håi NQH b×nh thNQH cã vÊn NQH khã thu håi êng ®Ò 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2.25 2.84 3.29 514 405 200 _ 175 _ 9 7 4 84 219 481 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.84 7 4 _ _ 4 900 70 2.57 9 _ _ _ _

1.64 1.77 430 186 200 8 8 _ _ _ 590 590 _ _ _ _ _ _ _

2.84 2.75 7 4 400 396 _ 4 590 590 _ _

_ 175 _ _ _ _ _ _ _ _

7 396 7 396 _ _ _ _

39

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng

NQH ph©n theo kh¶ n¨ng thu håi thi NQH ng¾n h¹n chñ yÕu lµ NQH b×nh thêng vµ NQH khã thu håi. T¹i n¨m 2002 NQH khã thu håi lµ 2tû 847 triÖu chiÕm 87,5% tæng NQH ng¾n h¹n, ë n¨m 2003 lµ 3 tû 294 triÖu chiÕm 57,5% tæng NQH ng¾n h¹n, c¸c kho¶n nµy chñ yÕu lµ NQH > 360 ngµy. §iÒu nµy cho thÊy phÇn lín NQH cña ng©n hµng lµ mÊt kh¶ n¨ng thu håi. NQH ng¾n h¹n cña ng©n hµng chñ yÕu lµ NQH b×nh thêng vµ NQH khã thu håi, nhng NQH khã thu håi chiÕm cao h¬n, NQH cña ng©n hµng ph©n theo kh¶ n¨ng thu håi th× ph©n râ dµng lµ vÉn cßn thu håi ®îc cån phÇn lín h¬n lµ x¸c kh«ng thu håi ®îc do ®ã mµ ng©n hµng cã thÓ dÔ dµng xö lý NQH. §èi víi NQH trung vµ dµi h¹n lµ NQH b×nh thêng ®Õn 180 ngµy do ®ã kh«ng cã nguy c¬ mÊt vèn chøng tá chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cao h¬n tÝn dông ng¾n h¹n.

40

29 4.Kh¸ch 3.6 2 0 2 6 4 2 2 59 50 tr ® 4 .89 1. hµng vay≥ 714 _ 714 _ 31.35 89.Kh¸ch hµng vay 7 _ 7 410 410 _ _ 629 39 90.40 225.3 5.4 590 _ 100 <50 tr ® 9 41 .24 1.69 1.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng B¶ng 8: NQH ph©n theo tµi s¶n ®¶m b¶o vµ kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o cña Ng©n hµng §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Kh«ng cã Kh«ng cã Cã TS Cã TS Cã TS ®¶m TS ®¶m Kh«n Tæ TS Tæn ®¶m b¶o Tæn ®¶m b¶o b¶o b¶o g cã ChØ tiªu ng ®¶ g g TS So So NQ m NQ NQ So So ®¶m Sè 200 Sè 200 Sè Sè H b¶ H H 2002 2002 b¶o tiÒn 1 tiÒn 1 tiÒn tiÒn o (%) (%) (%) (%) .

Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 42 .

00 209.59% so n¨m 2002. ng©n hµng ®· thu ®îc 1ty 395 triÖu t¨ng 38.5 274.1. ë n¨m 2003 NQH cña cho vay kh¸ch hµng ≥ 50 triÖu vµ kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o lµ 4.73 714 h¹n 8 2 3 2 59 67 3 2.25 12.5 165 7 400 590 vµ dµi h¹n 7 27 5 3 Qua b¶ng 9 cho thÊy n¨ng lùc thu NQH vµ xö lÝ NQH cña ng©n hµng ®· ®îc chó träng.5% so n¨m 2002 còng mét phÇn kh¶ n¨ng thu NQH trng vµ dµi h¹n ë n¨m 2003 gi¶m so kªt qu¶ thu ë n¨m 2002 v× n¨m 2002 ng©n hµng ®· thu ®îc ®¸ng kÓ vµ n¨m 2003 ng©n 43 . D nî trung 1.7% so n¨m 2002.Ng©n hµng ®· rÊt nç lùc thu NQH nhÊt lµ ë NQH ng¾n h¹n ®· thu ®îc 12tû 559 triÖu t¨ng 274. t×m mäi c¸ch ®Ó thu l¹i NQH lµm gi¶m bít ®Õn ¶nh hëng ho¹t ®éng vµ gi¶m bít chi phÝ cña ng©n hµng.402 tû t¨ng 225. Ngoµi kÕt qu¶ ®¹t ®îc ë thu NQH ng¾n h¹n th× NQH trung vµ dµi h¹n. 1.35 38.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Qua b¶ng 8 cho ta thÊy NQH cña Ng©n hµng chñ yÕu lµ cho vay kh¸ch hµng > 50 triÖu vµ ®ã lµ nh÷ng kh¸ch hµng vay kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o.39 38. KÕt qu¶ thu Nî qu¸ h¹n vµ xö lý Nî qu¸ h¹n  KÕt qu¶ thu nî qu¸ h¹n B¶ng 9: KÕt qu¶ thu NQH cña Ng©n hµng qua c¸c n¨m §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 203 Tæn NQH thùc NQH thùc Tæn Tæn g d thu c¶ n¨m thu c¶ n¨m NQH gd gd NQ thùc NQH NQH ChØ tiªu H thu cßn cßn So So cßn Sè Sè c¶ l¹i l¹i 2001 2002 l¹i tiÒn tiÒn n¨m cuèi (%) (%) cuèi cuèi n¨m n¨m n¨m 1.6 3.2. D nî ng¾n 2. 1. 5.41 3.

Tãm l¹i.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng hµng ®· gi¶m thiÓu ®îc tèi ®a t×nh tr¹ng NQH ë cho vay trung vµ dµi h¹n. chøng tá kh¶ n¨ng thu NQH cña ng©n hµng lµ rÊt ®¸ng kh©m phôc. Ngân Hàng Đầu Tư Và Phát Triển Lào Cai ®· ®Ó t×nh tr¹ng NQH t¨ng ®¸ng kÓ qua c¸c n¨m nhÊt lµ ë cho vay ng¾n h¹n ë c¸c kho¶n cho vay kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o víi kh¸ch hµng vay > 50 triÖu song ng©n hµng còng ®· nç lùc thu NQH vµ kÕt qu¶ thu NQH còng ®¹t ®îc ®¸ng kÓ vµ còng lµ NQH ng¾n h¹n. b»ng nhiÒu c¸ch nh t¨ng cêng b»ng nhiÒu biÖn ph¸p thu nî. §Ó biÕt ®îc Ng©n hµng xö lý NQH ë møc ®é nµo ta xÐt chØ tiªu: T ûtro g = y ïn Nï k o ñø ô hù oi T å gN ï q a h ïn o n ô u ùa ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cã bao nhiªu phÇn tr¨m NQH ®îc xö lý. Ta còng thÊy râ mét ®iÒu lµ NQH cña ng©n hµng chñ yÕu lµ NQH ng¾n h¹n vµ kho¶n vay lµ kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o nhng kÕt qu¶ thu NQH cña ng©n hµng lµ rÊt cao.Tæng d NQH N¨m 2001 Sè tiÒn (tr ®) 721 N¨m 2002 Sè tiÒn (tr ®) 5652 44 N¨m 2003 Sè tiÒn (tr ®) 6323 So 2002 (%) 73.  Xö lý Nî qu¸ h¹n Qua thùc tr¹ng NQH cña Ng©n hµng cho thÊy NQH qua c¸c n¨m t¨ng ®¸ng kÓ so víi møc t¨ng cña sö dông vèn. víi sù t¨ng cao ®ã Ng©n hµng ph¶i xö lý NQH b»ng nhiÒu c¸ch ®Ó lµm gi¶m ®i ¶nh hëng cña sù tån ®äng vèn Ng©n hµng. thanh lý tµi s¶n thÕ chÊp.5 .1 So 2001 (%) 406. trÝch quü dù phßng rñi ro… ChØ tiªu .

87% NQH cha xö lý ®îc nguyªn nh©n lµ n¨m 2002 nhu cÇu vèn nÒn kinh tÕ cña tØnh cao h¬n rÊt nhiÒu so víi n¨m 2001 nªn ng©n hµng chñ yÕu t×m c¸ch ®¸p øng vèn mµ cha tËp trung vµo tÝnh kh¶ thi cña sù thu håi vèn vµ cha cã sù lêng tríc vÒ c¸ch xö lý NQH. n©ng cao kh¶ n¨ng thu nî cña Ng©n hµng. h¹n chÕ ®îc møc thiÖt h¹i cña Ng©n hµng.Tæng d Nî khã ®ßi .Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng .87 100 100 2149 34 3. T×nh h×nh Nî Khã §ßi cña Ng©n Hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai. §Õn n¨m 2003 th× nî khã ®ßi trªn tæng nî qu¸ h¹n gi¶m xuèng cßn 34%. ChØ tiªu N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 45 . Tríc nh÷ng g× x¶y ra ë n¨m 2002 Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai ®· rót kinh nghiÖm. h¬n n÷a n¨m 2002 nhiÒu doanh nghiÖp võa vµ nhá h×nh thµnh míi ®i vµo ho¹t ®éng do ®ã mµ cha thÓ ®øng v÷ng ®Ó t¹o ra thu nhËp æn ®Þnh cã thÓ tr¶ nî Ng©n hµng ®óng h¹n.2. cho vay trµn lan. §Ó cã ®îc kÕt qu¶ nµy Ng©n hµng chñ yÕu t×m c¸ch n©ng cao n¨ng lùc thu håi nî qu¸ h¹n vµ chØ trÝch mét phÇn nhá quü dù phßng rñi ro.Tæng d nî khã ®ßi/Tæng d NQH 0 0 2077 56. 56. nghiªm tóc chØnh ®èn l¹i c«ng t¸c tÝn dông. 1.2 B¶ng: Kh¶ n¨ng xö lý NQH cña Ng©n hµng qua c¸c n¨m Qua b¶ng trªn ta thÊy kh¶ n¨ng xö lý NQH cña Ng©n hµng n¨m 2002 lµ cha tèt.5 -40.

5 3. Nguyªn nh©n ph¸t sinh rñi ro ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n Hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai.7 träng tiÒn 2001 tiÒn (%) 2149 100 2149 100 2073 99.2 - 0 0 -100 B¶ng 10 : Nî khã ®ßi cña ng©n hµng qua c¸c n¨m Qua b¶ng 10 cho thÊy t×nh h×nh Nî Khã §ßi cña ng©n hµng chØ cã sù ®ét biÕn ë n¨m 2002. Nguyªn nh©n tõ phÝa ng©n hµng. nhng nguyªn nh©n chñ yÕu tõ phÝa ng©n hµng vµ nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng lµ chñ yÕu vµ thêng x¶y ra nhÊt. ®¸nh gi¸ t c¸ch ngêi vay.Cho vay trung dµi h¹n 0 0 Tû (%) - Sè (tr ®) 2007 Tû trän g (%) 100 So (%) - Sè (tr ®) Tû trän g So 2002 (%) 3.5% vµ Nî Khã §ßi gÇn nh lµ vµo c¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n. Rñi ro tÝn dông t¹i Ng©n Hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai nguyªn nh©n thuéc vÒ phÝa ng©n hµng chñ yÕu lµ do c«ng t¸c thÈm ®Þnh cßn cha chÆt chÏ thiÕu chÝnh x¸c.1.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Sè tiÒn (tr ®) Tæng sè . Rñi ro tÝn dông ë mét ng©n hµng ®Òu cã nguyªn nh©n ®Én ®Õn rñi ro tÝn dông. 2. n¨ng lùc tµi chÝnh cña ngêi vay cha tèt.8 0 - 4 0.Cho vay ng¾n h¹n . 46 . 2. sau ®ã ®Õn n¨m 2003 th× t¨ng kh«ng ®¸ng kÓ so víi n¨m 2002 lµ 3. sè tiÒn Nî Khã §ßi ë n¨m 2001 kh«ng cã nhng ®Õn n¨m 2002 th× lªn ®Õn 2tû 77 triÖu.

c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña ngêi vay cßn cha chÆt chÏ thêng xuyªn do ®ã kh«ng ph¸t hiÖn ®îc nguy c¬ doanh nghiÖp bÞ lµm ¨n thua lç dÉn ®Õn ng©n hµng kh«ng kÞp xö lÝ.8% chñ yÕu lµ do: Tr×nh ®é qu¶n lý tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cßn yÕu kÐm. sù n¾m b¾t th«ng tin trªn thÞ trêng chËm.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé tÝn dông cßn kÐm cha nhiÒu kinh nghiÖm. Nh vËy nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng lµ 84. vÉn cha coi träng. cã sù chång chÐo gi÷a c¸c quyÕt ®Þnh gi÷a c¸c nghµnh. Theo ph©n tÝch cña ng©n hµng th× trong tæng sè nî khã ®ßi cña ng©n hµng ë n¨m 2003 lµ 2tû 149 triÖu th× nguyªn nh©n do ng©n hµng lµ 327 triÖu cßn nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng lµ 1tû 822 triÖu. sù kÕt hpj gi÷a c¸c nghµnh liªn quan cßn cha chÆt chÏ…®· lµm ¶nh hëng lín tíi c¸c doanh nghiÖp dÉn ®Õn viÖc kinh doanh thua lç kh«ng tr¶ nî ng©n 47 . xem xÐt kü c¸c kho¶n vay nhá. n¨ng lùc tµi chÝnh cßn thÊp…dÉn ®Õn lµm ¨n thua lç kh«ng tr¶ ®îc nî ng©n hµng.3. 2. Nguyªn nh©n kh¸ch quan. vay tiÒn kh«ng ®óng môc ®Ých víi ho¹t ®éng kinh doanh ®· tr×nh vay ng©n hµng… 2.2. Trong ho¹t ®éng tÝn dông t¹i Ng©n Hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai th× nguyªn nh©n chñ yÕu dÉn tíi rñi ro tÝn dông lµ nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng. Nguyªn nh©n n÷a lµ hµnh vi ®¹o ®øc cña ngêi vay tåi. ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh míi lµm thay ®æi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nguyªn nh©n kh¸ch quan dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông Ng©n Hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai chñ yÕu lµ do c¬ chÕ chÝnh s¸ch cña nhµ níc vµ cña tØnh cha ®ång bé. Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng. cè t×nh lõa ®¶o.

x¸c ®Þnh cô thÓ nguyªn nh©n kh¸ch quan chñ quan t¸c ®éng ®Õn hiÖu qu¶ ®Çu t. KÕt hîp tèt ph©n tÝch x¸c ®Þnh nguyªn nh©n hiÖu qu¶ ®Çu t víi viÖc xö lÝ n©ng cao chÊt lînh tÝn dông qua thanh tra chÊn chØnh ho¹t ®éng ng©n hµng . C¸c biÖn ph¸p Ng©n Hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai ®· thùc hiÖn nh»m ng¨n ngõa vµ xö lÝ rñi ro tÝn dông. chñ yÕu ®i s©u nguyªn nh©n chñ quan tö phÝa ng©n hµng nhÊt lµ viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ chÝnh s¸ch. 3. 3. Ngoµi ra mét phÇn nhá thuéc vÒ yÕu tè tù nhiªn lµm thay ®æi hay gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lu th«ng hµng ho¸ cña doanh nghiÖp lµm cho kh«ng thu ®îc tiÒn theo dù ®Þnh ban ®Çu dÉn ®Õn kh«ng tr¶ nî ®¬c ng©n hµng ®óng h¹n.Ng©n hµng ®· chñ ®éng tham gia ngay tõ ®Çu vµo qu¸ tr×nh x©y dùng thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t còng nh qu¸ tr×nh x©y dùng tæ chøc thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ th«ng qua qu¸ tr×nh ®Çu t c¸c giai ®o¹n tríc vµ qua kh¶o s¸t kinh nghiÖm ë c¸c ®Þa ph¬ng kh¸c cã c¸c lo¹i m« h×nh tÝnh chÊt ®Çu t t¬ng tù ®Ó tham gia cã chÊt lîng hiÖu qu¶ vµo c¸c dù ¸n ®Çu t ë Lµo Cai. qui tr×nh nghiÖp vô.Ng©n hµng còng ®· thêng xuyªn ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh tµi chÝnh vµ kiÓm tra sö dông vèn vay cña 48 .Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng hµng ®óng h¹n hay kh«ng tr¶ ®îc nî.1. doanh nghiÖp trong thêi gian qua.Ng©n hµng ®· tæ chøc ph©n tÝch kÕt qu¶ ®Çu t tÝn dông ®èi víi c¸c dù ¸n. chØnh söa ngay nh÷ng tån t¹i cã thÓ kh¾c phôc vµ ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ cÊp trªn cã thÈm quyÒn nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt. . C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ nî qu¸ h¹n .

quy tr×nh nghiÖp vô trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng. dù ¸n. Thêng xuyªn n¾m b¾t th«ng tin.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng c¸c tæ chøc c¸c nh©n vay vèn. 3. h¹n chÕ rñi ro tÝn dông cña nh©n hµng §Çu T vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai thêi gian qua ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¸ tèt. . nhu cÇu vay tr¶ ®Ých thøc. vÉn cßn nh÷ng khã kh¨n cÇn tiÕp tôc gi¶i quyÕt sau. mét doanh nghiÖp cã thÓ vay vèn ë nhiÒu tæ 49 .Ng©n hµng ®· chñ ®éng kiÓm so¸t rñi ro tÝn dông. khao häc c«ng nghÖ ng©n hµng. c¸n bé tÝn dông ph¶i ®îc trang bÞ ®Çy ®ñ kiÕn thøc ®Ó trë thµnh chuyªn gia kinh tÕ s©u trong lÜnh vùc ®îc ph©n c«ng theo dâi cho vay. cã nh vËy míi ®ñ kiÕn thøc kinh nghiÖm tham gia ngay tõ ®Çu viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ xem xÐt dù ¸n. Thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c thÓ lÖ quy chÕ. Mét sè vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc ph¶i thùc hiÖn Nh×n chung.Tæ chøc tèt c«ng t¸c th«ng tin tÝn dông: trong c¬ chÕ hiÖn nay. kiÕn thøc kinh tÕ thÞ trêng.C¸n bé lµm c«ng t¸c tÝn dông ph¶i cã phÈm chÊt ®¹o ®øc ®îc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n.2. tiÕp tôc thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc chuyÓn NQH theo quyÕt ®Þnh 1627/2001/Q§-NHNN ®Ó ph¶n ¸nh ®óng thùc tr¹ng tÝn dông. cã hiÖu qu¶. . Tuy nhiªn. thêi h¹n ®Çu t chuÈn x¸c. ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ cã quyÕt ®Þnh ®Çu t hay kh«ng? Vµ x¸c ®Þnh møc vèn vay. kiÓm so¸t trong qu¸ tr×nh sö dông vèn vay ®¶m b¶o môc ®Ých ®óng ph¸p luËt. ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch hµng chñ ®éng phèi hîp víi kh¸ch hµng xö lý c¸c nguy c¬ rñi ro tiÒm Èn ngay tõ ®Çu. .

c«ng t¸c th«ng tin tÝn dông ph¶i t¨ng cêng ®Ó cã sù phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông ®Ó h¹n chÕ rñi ro tÝn dông.Phèi hîp thêng xuyªn chÆt chÏ víi c¸c ngµnh qu¶n lý.X¸c ®Þnh râ quyÒn quyÕt ®Þnh cña ng©n hµng vµ x¸c ®Þnh møc vèn ®Çu t hîp lý: ngêi bá vèn gia cho vay vµ cã tr¸ch nhiÖm thu håi vèn. ®¶m b¶o møc chªnh lÖch l·i suÊt rßng b×nh qu©n ®¹t 2.Tu©n thñ quy tr×nh. møc uû quyÒn ph¸n quyÕt trong cho vay vµ b¶o l·nh ®¶m b¶o nguyªn t¾c: chi cho vay khi kh¸ch hµng ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông theo quy ®Þnh ®Ó h¹n chÕ rñi ro chi ng©n hµng. Kiªn quyÕt kh«ng ®Çu t vèn ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã t×nh h×nh tµi chÝnh kh«ng lµnh m¹nh. . n¨ng lùc yÕu kÐm hoÆc nh÷ng dù ¸n kh«ng x¸c ®Þnh ®îc hiÖu qu¶.VÒ l·i suÊt cho vay: ®èi víi c¸c dù ¸n trung vµ dµi h¹n ¸p dông l·i suÊt th¶ næi ®Ó h¹n chÕ rñi ro vÒ l·i suÊt. . V× vËy mäi quy ®Þnh cho vay ng©n hµng ®Òu ph¶i c¨n cø vµo chñ tr¬ng chÝnh s¸ch. kh«ng cã vèn tù cã tham gia.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng chøc tÝn dông.5%. n©ng cao kû luËt trong thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª. kh«ng cã ®ñ tµi s¶n ®¶m b¶o theo quy ®Þnh. Do vËy ph¶i cÇn x¸c ®Þnh ngay tõ ®Çu cã thÓ cho vay 50 . . quyÕt to¸n tµi chÝnh. thùc hiÖn ®óng quy tr×nh xÐt duyÖt vµ lêng tríc ®îc c¸c rñi ro tiÒm Èn ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa ngay tõ khi quyÕt ®Þnh cho vay. kÕ to¸n. c¬ chÕ. quy chÕ cho vay. giíi h¹n tÝn dông. b¶o toµn ph¸t triÓn vèn. Do vËy. tÝnh to¸n c©n ®èi l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n phï hîp trong tõng thêi ®iÓm. . chÊp hµnh nghiªm tóc quy ®Þnh vÒ ®¶m b¶o tiÒn vay.

c¸c doanh nghiÖp vay vèn cÇn cã kÕ h«¹ch huy ®éng nguån vèn. .Duy tr× thêng xuyªn ho¹t ®éng cña héi ®ång tÝn dông ®Ó ph¸t huy trÝ tuÖ tËp thÓ. t¨ng tû lÖ vèn chñ së h÷u. vèn tÝn dông chØ lµ bæ xung. ®Þnh tû lÖ vèn ng©n hµng tham gia c¬ cÊu ®Çu t cho phï hîp.. VÒ phÝa c¸c chñ ®Çu t. thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy tr×nh do ng©n hµng trung ¬ng ban hµnh. tõ kh©u thÈm ®Þnh – tham mu – quyÕt ®Þnh. . ®ång thêi ph¶i x¸c®Þnh chÕ ®é chÝnh s¸ch t¸ch nhiÖm râ rµng. X¸c ®Þnh c¬ cÊu d nî phï hîp víi c¬ cÊu nguån vèn.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng hay kh«ng cho vay. ¸p dông cho vay l·i suÊt th¶ næi. 51 .. nh»m ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong viÖc gi¶i quyÕt cho vay.. §Ó h¹n chÕ c¸c rñi ro vÒ l·i suÊt dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông. x¸c ®Þnh giíi h¹n tÝn dông.Duy tr× vµ vËn hµnh cã hiÖu qu¶ hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9001: 2000. h¹n chÕ c¸c kho¶n cho vay kú h¹n dµi. ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh tu©n thñ ®óng ph¸p luËt.

. c¸c nhµ m¸y xi m¨ng. Sù thùc thi cña luËt doanh nghiÖp vµo 1/1/2000 còng ®· t¹o c¬ chÕ th«ng tho¸ng cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp.nhu cÇu vèn cña nÒn kinh tÕ tØnh Lµo Cai trong c¸c n¨m tíi sÏ t¨ng m¹nh. cã thÓ thóc ®Èy hay tr× ho·n sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng tÝn dông. nhu cÇu mëi réng ®êng x¸ giao th«ng.. ®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n. n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng. 52 . Ho¹t ®éng tÝn dông chÞu rÊt nhiÒu ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè bªn ngoµi. Dù b¸o ®îc c¸c yÕu tè t¸c ®éng m«i trêng bªn ngoµi sÏ gióp cho ng©n hµng ho¹t ®éng mét c¸ch chñ ®éng h¬n. tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro tÝn dông g©y thiÖt h¹i cho ng©n hµng. ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó më réng cho vay. sÏ rÊt cÇn vèn cña ng©n hµng cã vèn trung vµ dµi h¹n. NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn cao trong n¨m 2004 so víi c¸c níc trong khu vùc. nhu cÇu vèn cho c¸c nhµ ®Çu t xuÊt nhËp khÈu. t×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi æn ®Þnh ®iÒu nµy khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t tiÕp tôc ®Çu t vµo tØnh Lµo Cai.. C¸c ngµnh mòi nhän cña tØnh nh ®Çu t vµo du lÞch. §Þnh híng ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng trong thêi gian tíi.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Ch¬ng III : Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ I.

.c¬ chÕ chÝnh s¸ch nhµ níc tiÕp tôc ®îc ban hµnh theo híng th«ng tho¸ng h¬n. nhng víi sù ph¸t triÓn m¹nh nh tØnh Lµo Cai th× nhu cÇu vèn ®ang t¨ng rÊt m¹nh song nguån huy ®éng kh«ng thÓ ®¸p øng hÕt ®îc do ®ã ho¹t ®éng tÝn dông cÇn ph¶i ®îc n©ng cao. Møc giíi h¹n cho vay tèi ®a ®èi víi mét kh¸ch hµng t¨ng lªn 315 tØ VND lµ ®iÒu kiÖn rÊt tèt ®Ó c¸c chi nh¸nh t¨ng d nî ®èi víi kh¸ch hµng lín trªn ®Þa bµn. tËp trung vµo lîi thÕ cöa khÈu cña tØnh gi¸p víi Trung Quèc. gÇn nh kh«ng cã nhiÒu khã kh¨n l¾m.xu híng tiÕp tôc ®Çu t vµo c¸c ngµnh mòi nhän nh giao th«ng vËn t¶i. tr¸nh cho vay å ¹t. Nh×n chung lµ cã rÊt nhiÒu c¬ héi cho ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai ®îc më réng. §©y lµ tiÒm n¨ng cã thÓ lµ lín nhÊt cña tØnh vÒ l©u vÒ dµi.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng .vµ sÏ cã sù ®Çu t míi vµo lÜnh vùc xuÊt nhËp khÈu do Lµo Cai võa më réng cöa khÈu. 2. 53 . c¸c nhµ m¸y lín. ph©n tÝch kü lìng tríc khi cho vay sÏ g©y lªn rñi ro tÝn dông lín cho ng©n hµng. .. t¹o ®iÒu kiÖn tèi ®a cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong viÖc cÊp tÝn dông ®Õn kh¸ch hµng. . c¸c c«ng ty x©y dùng. §Þnh híng ph¸t triÓn nhiÖm vô tÝn dông trong thêi gian tíi Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai ®· ph©n tÝch kü lìng nh÷ng mÆt yÕu kÐm cña ho¹t ®éng tÝn dông nh÷ng n¨m tríc vµ ®Ò ra híng cho n¨m tíi.Sù c¹nh tranh gi÷a c¸c ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh sÏ khã kh¨n vÒ ho¹t ®éng tÝn dông vµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn tríc nh÷ng c¬ héi mµ tØnh Lµo Cai ®em l¹i.

tr¶ ®îc nî ng©n hµng. II.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng . . dîc tiÕp cËn nguån vèn tÝn dông thuËn lîi vµ dÔ dµng. TÝch cùc t×m kiÒm kh¸ch hµng.TËp trung chó träng vµo c«ng t¸c thÈm ®Þnh. cïng víi doanh nghiÖp ngiªn cøu. t×m kiÕm. chó träng h¬n tow viÖc ®¸p øng nhu cÇu vèn trung vµ dµi hanj cña c¸c c«ng ty lín. Mét sè biÖn ph¸p nh»m ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai 54 . Thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ch¬ng tr×nh tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.Kh«ng ngõng t¨ng trëng vèn b»ng nhiÒu gi¶i ph¸p thÝch hîp ®¸p øng nhu cÇu vèn ngµy cµng t¨m cña tØnh. ®µo t¹o c¸n bé tÝn dông c¶ vÒ tr×nh ®é lÉn ®¹o ®øc.N©ng cao chÊt lîng tÝn dông. . ®æi míi ho¹t ®éng tÝn dông theo híng gi¶m thiÓu c¸c thñ tôc cho vay. kh«ng ®Ó nî khoanh xuÊt hiÖn nh»m gi¶i phãng tèi ®a nguån vèn cho ®Çu t tÝn dông. Song song víi viÖc më réng tÝn dông ng©n hµng chó träng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. t×m c¸ch thu håi nî khã ®ßi. t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi cã nhu cÇu vay vèn vµ cã kh¶ n¨ng sö dông vèn cã hiÖu qu¶. lµnh m¹nh ho¸ hÖ thèng tµi chÝnh . tu©n thñ chÆt chÏ thñ tôc qui tr×nh xÐt duyÖt cho vay.§a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng tÝn dông trªn nguyªn t¾c ph¸t huy lîi thÕ trªn lÜnh vùc ho¹t ®éng ®Çu t. dµy ®ñ nhu cÇu vèn cña tØnh trªn c¬ së ®¶m b¶o an toµn. gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng møc an toµn.Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai chñ tr¬ng më réng vµ ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh tÝn dông nh»m ®¸p øng vèn kÞp thêi. lùa chän vµ qu¶n lÝ dù ¸n ®Çu t. hiÖu qu¶.

Kinh nghiÖm phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i mét sè níc trªn thÕ giíi 1. Mét trong c¸c c«ng ty hµng ®Çu vÒ th«ng tin tÝn dông ®ã lµ “services finances Ben” c«ng ty Ben thu nhËp th«ng tin tÝn dông ®Ó cung cÊp cho c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i theo c¸ch sau. §iÒu quan träng lµ sau cuéc tiÕp xóc.. C«ng ty Ben sÏ ph©n tÝch tæng hîp c¸c th«ng tin ®· cã vµ tiÕn hµnh “ph©n tÝch rñi ro tÝn dông” cung cÊp cho c¸c Ng©n hµng. 1. thuÕ.®ång thêi còng ph¶i quan t©m ®Õn th«ng tin bªn ngoµi nh b¸o chÝ. C«ng ty Ben còng thu thËp th«ng tin tõ viÖc ®iÒu tra t¹i chç c¸c nh©n viªn ®iÒu tra th«ng tin tÝn dông ph¶i lµ ngêi chuyªn nghiÖp. ngêi ta ®· thµnh lËp c¸c c«ng ty chuyªn kinh doanh th«ng tin tÝn dông. Kinh nghiÖm cña CANADA ë Canada. Kinh nghiÖm Ng©n hµng Dresner(§øc) Dresner lµ mét trong c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i hµng ®Çu cña Céng hoµ Liªn bang §øc. 55 . cã kinh nghiÖm. Khi thùc hiÖn cÊp c¸c kho¶n tÝn dông cho c¸c c«ng ty. thu nhËp qua c¸c viÖc nghiªn cøu vµ tµi liÖu.. tµi chÝnh. Cuèi cïng.. tin tøc cña c¸c c¬ quan vµ c¸c tæ chøc dÞch vô cña Nhµ níc nhu c¬ quan thèng kª. khi ®· tiÕp xóc ph¶i sö dông c¸c ph¬ng ph¸p ®Ó pháng vÊn ban ®iÒu hµnh doanh nghiÖp. kh¸ch hµng. ®Ó gióp c¸c Ng©n hµng.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 1.1.. Bíc tiÖp theo. Ng©n hµng ®· sö dông mét hÖ thèng ®¸nh gi¸ cho ®iÓm kh¸ch hµng ®· ®îc vi tÝnh ho¸. c¸c nhµ ®Çu t cã ®îc nh÷ng th«ng tin tin cËy vµ cÇn thiÕt.2. Tríc hÕt. cÇn tra cøu nh÷ng th«ng tin ®· cã ®îc cËp nhËp vµ lu tr÷ mét c¸ch khoa häc. c¸c nhµ cung cÊp. nh©n viªn th«ng tin tÝn dông ph¶i cã kh¶ n¨ng nhËn xÐt.

Kinh nghiÖm gi¶i quyÕt Nî qu¸ h¹n cña Mü §Ó gi¶i quyÕt Nî qu¸ h¹n. ViÖc ®¸nh gi¸ rñi ro theo níc dùa trªn c¬ së hÖ thèng ®¸nh gi¸ cho ®iÓm theo nã trong nh÷ng n¨m qua ®· ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao. th× hÖ thèng sÏ tù ®éng h¹ ®iÓm cña tÊt c¶ c¸c kh¸ch hµng lµ c¸c c«ng ty ®ang ho¹t ®éng trong ngµnh kinh tÕ ®ã.3... AMC dïng sè tiÒn thu ®îc tõ viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®ã ®Ó mua l¹i toµn bé sè nî cña c¸c ng©n hµng (thêng lµ theo mét tû lÖ chiÕt khÊu nhÊt ®Þnh). Mü ®· thµnh lËp c¸c c«ng ty qu¶n lý tµi s¶n (asset arangement company – AMC) c«ng ty nµy cã nhiÖm vô mua l¹i sè nî khã ®ßi cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i.Nh vËy. AMC ph¸t hµnh tr¸i phiÕu do ChÝnh phñ (bé tµi chÝnh) ®a ra b¶o l·nh vµ c¸c ng©n hµng sÏ mua l¹i toµn bé sè tr¸i phiÕu nµy. Ng©n hµng cßn sö dông viÖc cho ®iÓm cã tÝnh ®Õn ®Æc trng cña mçi níc cô thÓ. §èi víi c¸c kh¸ch hµng lµ ngêi níc ngoµi. AMC sÏ dïng mäi c¸ch ®Ó tèi ®a ho¸ kh¶ n¨ng thu håi nî th«ng qua c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau nh sö dông tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó gãp vèn liªn doanh. M« h×nh nµy tá ra rÊt thµnh c«ng ë Mü ®· ®îc Trung Quèc thö nghiÖm vµ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam còng ®ang tham kh¶o m« h×nh ho¹t ®éng cña AMC ®Ó ¸p dông voµ c¸c c«ng ty qu¶n lý tµi s¶n cña ViÖt Nam. ®Ó hç trî cho hÖ thèng ®¸nh gi¸ ®iÓm nãi trªn. 1.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng ViÖc cho ®iÓm kh¸ch hµng ®îc cñng cè thªm b»ng viÖc cho ®iÓm theo ngµnh kinh tÕ: Khi cã mét hiÖn tîng kinh tÐ bÊt lîi ë mét ngµnh nµo ®ã. chuyÓn nî thµnh cæ phÇn. liªn kÕt. 56 . Sau ®ã. cho thuª. thùc chÊt cña qu¸ tr×nh trªn lµ Ng©n hµng ®æi nî cña m×nh ®Ó lÊy tr¸i phiÕu do AMC ph¸t hµnh vµ thu tiÒn khi tr¸i phiÕu ®Õn h¹n.

4. RCC ®· chi kho¶n 1 ngµn tû yªn nhng vÊn ®Ò lµ c¸c Ng©n hµng kh«ng muèn b¸n nî cho RCC v× lý do møc gi¸ mµ RCC nãi lµ gi¸ thÞ trêng tr¶ cho c¸c Ng©n hµng khi mua nî chØ b»ng 5% gi¸ trÞ nî. Cho tíi ®Çu n¨m 2002.000 tû yªn). ChÝnh phñ NhËt B¶n ®· gi¶i quyÕt sè Nî qu¸ h¹n nµy th«ng qua c«ng ty thu vµ xö lý nî (Resolution and Collection Company – RCC) ®îc thµnh lËp vµo n¨m 1999. .Ban tµi chÝnh sÏ t¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra ë c¸c Ng©n hµng lín víi nh÷ng ®ît kiÓm tra ®Æc biÖt vµo c¸c con nî cã ®¸nh gi¸ tÝn dông vµ cæ phiÕu thay ®æi. RCC sÏ mua l¹i nî qu¸ h¹n víi gi¸ linh ho¹t h¬n. 2. kÞp thêi ph©n lo¹i c¸c con nî. V× thÕ gi¶i ph¸p cña ChÝnh phñ NhËt lµ: . RCC tham gia mua l¹i c¸c kho¶n nî khã ®ßi vµ bÊt ®éng s¶n thÕ chÊp. c¸c Ng©n hµng ph¶i ph©n lo¹i nh÷ng ngêi ®i vay trong t×nh tr¹ng ph¸ s¶n. C¸c kho¶n nî qu¸ h¹n míi ph¶i gi¶m ®i trong vßng 3 n¨m kÓ tõ ngµy ng©n hµng ph©n lo¹i nh÷ng c«ng ty nµy. ban tµi chÝnh hy väng sÏ ®¶m b¶o ®îc tÝnh chÝnh x¸c. sè Nî qu¸ h¹n trªn tæng d nî tÝn dông ®· lªn tíi 70% (237.1.Trong vßng 2 n¨m. RCC cã nhiÖm vô lµ mua l¹i c¸c kho¶n nî tõ nh÷ng ng©n hµng cã c¸c kho¶n nî khã ®ßi.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 1. Cïng víi kiÓm to¸n. hÖ thèng ng©n hµng NhËt B¶n lu«n ®øng tríc nguy c¬ r¬i vµo mét cuéc khñng ho¶ng míi. Kinh nghiÖm gi¶i quyÕt Nî qu¸ h¹n cña NhËt B¶n Cã thÓ nãi kÓ tõ sau cuéc khñng kho¶ng 1998 ®Õn nµy. Nhãm gi¶i ph¸p trùc tiÕp 2. MÆc dï cho ®Õn nµy. Tu©n thñ chÆt chÏ quy tr×nh tÝn dông 57 .

trong ph©n tÝch m« pháng. +) Trong ph©n tÝch. ng©n hµng cÇn thµnh lËp riªng mét phßng thÈm ®Þnh dù ¸n vµ cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc trong ph©n tÝch thÈm ®Þnh dù ¸n. ViÖc thÈm ®Þnh dù ¸n mét c¸ch kü lìng sÏ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc cho vay. Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai cÇn ph¶i ®µo t¹o c¸c chuyªn gia vÒ th¶m ®Þnh trang bÞ nh÷ng phÇn mÒm hiÖn ®¹i ®Ó viÖc tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ nhanh chãng vµ chÝnh x¸c h¬n.hîp lý t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp thuËn lîi. thêi gian thu nî.. +) §Ó phôc vô cho viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng §©y lµ gi¶i ph¸p cÇn thiÕt tríc t×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai. c¸n bé ph¶i ®¶m nhiÖm lu«n c¶ c«ng t¸c nµy trong khi ®ã c¸c bé tÝn dông cña ng©n hµng cha ®îc chuyªn s©u. cÊn bé tÝn dông cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc sù thay ®æi cña chØ tiªu hiÖu qu¶ NPV. mùc thu nî tõng thêi kú.ThÈm ®Þnh hiÖu qu¶ vµ tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vay vèn C«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n cña Ng©n hµng cha thËt chó träng l¾m. Do ®ã. kh«ng thÓ thiÕu ®îc tríc khi cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng. vÝ dô phÇn mÒm Crystal ball. cha cã riªng 1 phßng vµ c¸c chuyªn gia thÈm ®Þnh dù ¸n. . 58 . IRR. thÈm ®Þnh dù ¸n. Khi cã sù thay ®æi ®ång thêi cña c¸c chØ tiªu nh©n tè chø kh«ng ph¶i chØ cã sù thay ®æi cña 1 nh©n tè trong ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®é nhËy th«ng thêng. c¸n bé tÝn dông cÇn kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c hîp lý cña c¸c sè liÖu ®îc kh¸ch hµng ®a vµo b¶ng dù trï doanh thu lêi l·i cña dù ¸n.. víi phÇn mÒm nµy. tríc nh÷ng nhu cÇu vèn ph¸t triÓn m¹nh cña nÒn kinh tÕ tØnh. rÊt cã hiÖu qu¶ øng dông.

Tæ cßn l¹i lµ c¸c c¸n bé tÝn dông cha ®ñ kinh nghiÖm thÈm ®Þnh dù ¸n nÕu chØ giíi h¹n cho vay c¸c dù ¸n cã gi¸ trÞ nhá vµ thêi gian vay ng¾n. thu thËp th«ng tin b»ng nhiÒu c¸ch ®Ó thêi gian gi¸m s¸t kh«ng nhiÒu nhng khai th¸c ®îc nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó kÞp thêi xö lý tr¸nh dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông cho ng©n hµng. §Ó ®¶m b¶o an toµn trong cho vay. an toµn vµ hiÖu qu¶. . KiÓm tra gi¸m s¸t tÝn dông chÆt chÏ h¬n.Thµnh lËp tæ thÈm ®Þnh dù ¸n cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao. hay kh¸ch hµng cò xin vay tiÕp nªn Ýt cã ®iÒu kiÖn xuèng tõng doanh nghiÖp kiÓm tra gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng vay. 59 . híng dÉn kh¸ch hµng lµm thñ tôc vay.C¸c ph©n tÝch vÒ thÞ trêng cho thÊy c¬ héi ®Çu t dù ¸n lµ rÊt lín trong thêi gian tíi.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng . nªn thµnh lËp 2 tæ thÈm ®Þnh cã tÝnh chuyªn nghiÖp cao. tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro tÝn dông kh«ng ®¸ng cã c¸n bé tÝn dông cÇn thêng xuyªn kiÓm tra. 1 tæ chuyªn t¸i thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n vay vèn cã gi¸ trÞ cao vµ thêi gian dµi. gi¸m s¸t ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng. trong khi ®ã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµyv l¹i kh«ng cã do ®ã nh»m ®¶m b¶o cho vay an toµn. h¬n n÷a kh¸ch hµng ®Õn vay vèn ngµy cµng nhiÒu. 2. ho¹t ®éng thùc hiÖn dù ¸n cña ®èi tîng vay ®Ó ®¶m b¶o vèn vay ®îc sö dông ®óng môc ®Ých. ChÝnh v× nh÷ng bÊt lîi ®ã c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i n©ng cao kü n¨ng gi¸m s¸t cña m×nh.2. Do ë ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai sè lîng nh©n viªn tÝn dông rÊt Ýt vµ vËy kiÓm tra kiÓm so¸t tÝn dông thêng xuyªn lµ rÊt khã kh¨n.

. c«ng t¸c kiÓm tra. Cßn nÕu kho¶n vay ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ ”cã vÊn ®Ò” dï ®ang cßn trong h¹n.) cÇn phèi hîp. cßn nÕu nh÷ng khã kh¨n cña kh¸ch hµng kh«ng ph¶i do c¸c nguyªn nh©n bªn ngoµi mµ lµ do sù yÕu kÐm cña chÝnh hä th× c¸n bé tÝn dông cÇn gîi ý. c¸n bé tÝn dông cÇn chuyÓn kho¶n vay bé phËn xö lý rñi ro cao ®Ó cã ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh kho¶n vay vÒ tr¹ng th¸i b×nh thêng tríc khi hÕt h¹n. qu¶n lý tÝn dông.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Th«ng qua viÖc theo dâi vay vèn. c¸n bé tÝn dông cÇn lu ý kh¸ch hµng biÕt k× h¹n tr¶ nî vµ ®«n ®èc thu xÕp ng©n quü ®Ó tr¶ nî ng©n hµng ®óng thêi gian tho¶ thuËn. thÞ trêng c¸c chñ tr60 . thèng nhÊt x©y dùng ch¬ng tr×nh kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông t¹i c¸c chi nh¸nh thêng xuyªn. ViÖc kiÓm tra gi¸m s¸t nh vËy ®ßi hái thµnh viªn ®oµn kiÓm so¸t kh«ng chØ cã kü n¨ng ph©n tÝch tµi chÝnh th«ng thêng nµ cßn ph¶i am hiÓu nhÊt ®Þnh vÒ lÜnh vùc cho vay vµ ®Æc biÖt ph¶i cã trùc gi¸c nh¹y bÐn cã thÓ ph¸t hiÖn ngay nh÷ng trêng hîp bÊt thíng trong ho¸t ®éng cña doanh nghiÖp vµ lÝ gi¶i ®óng nh÷ng hiÖn tîng ®ã. Ho¹t ®éng cña tæ kiÓm tra néi bé t¹i c¸c chi nh¸nh cÇn ®îc t¨ng cêng. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy. ph¸p luËt. Nõu kh¸ch hµng cã khã kh¨n chÝnh ®¸ng kh«ng thÓ tr¶ nî ®óng thêi h¹n th× c¹n bé tÝn dông híng dÉn kh¸ch hµng lËp giÊy xin ®iÒu chØnh kú h¹n tr¶ nî. t vÊn cho hä c¸c biÖn ph¸p ®Ó th¸o gì khã kh¨n. Muèn vËy ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai ph¶i chó träng båi dìng kiÕn thøc vÒ nghiÖp vô. nguån vèn. C¸c phßng ban liªn quan t¹i chi nh¸nh ( liÓm to¸n néi bé. kiÓm so¸t néi bé cÇn ®îc t¨ng cêng h¬n n÷a trong n¨m 2004 nh»m kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c dÊu hiÖu rñi ro ®Ó phßng tr¸nh.

vµ nÕu nh ®iÒu kiÖn cho phÐp. chñ yÕu dùa vµo c¸c con sè mµ kh¸ch hµng tr×nh cho ng©n hµng hay chØ xuèng tËn doanh nghiÖp th× míi biÕt 1 phÇn thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã. thÕ chÊp. VÒ vÊn ®Ò nµy ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai cha lµm ®îc.4.. Khi nhËn tµi s¶n cÇm cè. trong trêng hîp nµy...Kh¸ch hµng còng cã thÓ ®¶m b¶o kho¶n vay b»ng b¶o l·nh cña ngêi thø 3. §Ó ph©n tÝch 1 c¸ch chÝnh x¸c nhÊt th× ph¶i cã th«ng tin tÝn dông kÞp thêi vµ chuÈn x¸c. gi÷a trªn nh÷ng quan hÖ c¸ nh©n. thêng xuyªn tæ chøc c¸c buæi giíi thiÖu kinh nghiÖm cña nh÷ng c¸n bé ®iÓn h×nh trong ngµnh. cÇm cè kh«ng vµ cã ®ñ lín ®Ó ®¶m b¶o kho¶n vay kh«ng. Thùc hiÖn tèt ®¶m b¶o tÝn dông. 2.3. 61 .nh ®èi víi kh¸ch hµng vay vèn 2.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng ¬ng chÝnh s¸ch cña ng©n hµng còng nh cña lÜnh vùc cã møc d nî cho vay lín. Ph©n tÝch tÝn dông chÆt chÏ tríc khi cho vay lµ gi¶i ph¸p tèt nhÊt cã thÓ lo¹i trõ tËn gèc rñi ro. n¨ng lùc tµi chÝnh. N©ng cao chÊt lîng th«ng tin tÝn dông. Do ®ã trong thêi gian tíi ng©n hµng cÇn thu thËp vµ lu tr÷ th«ng tin thµnh kho d÷ liÖu trong ®ã tËp hîp th«ng tin thµnh tõng lÜnh vùc kinh tÕ kh¸c nhau. §Ó ®¶m b¶o khi x¶y ra rñi ro tÝn dông lµm gi¶m tèi ®a thiÖt h¹i ®Õn ng©n hµng. ng©n hµng cÇn thÈm ngêi b¶o l·nh vÒ n¨ng lùc ph¸p lý. ng©n hµng cÇn thÈm ®Þnh tµi s¶n ®ã cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thÕ chÊp. ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai nªn cã kÕ ho¹ch ®a c¸n bé ®i tham quan häc hái ë nhiÒu n¬i trong níc vµ ngoµi níc. cÇn ph¶i tµi s¶n ®¶m b¶o kü lìng.. vÒ uy tÝn.

5. kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ph©n lo¹i theo huyÖn x· mµ cã thÓ ph©n lo¹i theo vïng kinh tÕ. nh÷ng ngµnh xuÊt khÈu cho Trung Quèc. doanh nghiÖp lín mang tÝnh quèc gia. §a d¹ng ho¸ danh môc tÝn dông §Ó gi¶m thiÓu rñi ro tÝn dông cÇn ph©n t¸n rñi ro b»ng c¸ch ®ad¹ng ho¸ nghiÖp vô tÝn dông. ®ång thêi quan t©m nhiÒu h¬n n÷a c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Ng©n hµng cÇn trang bÞ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nh»m phôc vô cho c«ng t¸c thu thËp. . KhuyÕn khÝch ®Çu t vµo c¸c ngµnh träng ®iÓm tØnh. kiÓm so¸t ®îc d nî. . xö lý vµ lu tr÷ th«ng tin tÝn dông ®Ó lµm t¨ng sè lîng còng nh ®é chÝnh x¸c. diÔn biÕn ho¹t ®éng kinh tÕ cña tØnh Lµo Cai.Cho nhiÒu ngµnh ho¹t ®éng vay. tµi chÝnh th× kh«ng m¹nh. nªn ®Çu t vµo nhiÒu ngµnh nghÒ kinh tÕ kh¸c nhau th× tr¸nh ®îc rñi ro x¶y ra ngµnh ®ã. ThËn träng ®èi víi c¸c c«ng ty x©y dùng v× tØnh Lµo Cai ®ang å ¹t thµnh lËp nªn rÊt nhiÒu c¸c c«ng ty x©y dùng t nh©n võa vµ nhá. 2. tham gia ®Çu t x©y dùng chñ yÕu dùa vµo nguån vèn cña Ng©n hµng. c¸c c«ng ty phôc vô cho xuÊt nhËp khÈu cña tØnh. xem xÐt c¸c lo¹i rñi ro chia theo t×nh h×nh kinh tÕ. cha mÊy uy tÝn.Cho vay ®Çu t vµo nhiÒu vïng kh¸c nhau. Do ®a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t th× cÇn nguån vèn cña Ng©n hµng rÊt lín v× vËy Ng©n hµng kh«ng ®îc cho vay qu¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh ®Ó tr¸nh ø ®äng vèn. c¸c c«ng ty. cËp nhËp th«ng tin phôc vô cho ho¹t ®éng tÝn dông. - Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai nªn ®Èy m¹nh ®Çu t cho c¸c ngµnh mòi nhän tiÒm n¨ng cña tØnh. 62 .

Liªn kÕt ®Çu t Trong kinh doanh cã nh÷ng doanh nghiÖp cã nhu cÇu vèn rÊt lín mµ mét Ng©n hµng kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc hoÆc khã x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng møc ®é rñi ro cã thÓ cã th× Ng©n hµng cÇn liªn kÕt ®Çu t. +) Kh¸ch hµng vay vèn tÝn dông ng©n hµng tham gia b¶o hiÓm cho ngµnh nghÒ mµ hä kinh doanh. ®Ó sö dông tèt h×nh thøc nµy ng©n hµng cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch u tiªn vÒ khèi lîng còng nh l·i suÊt tÝn 63 . B¶o hiÓm tÝn dông lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p kh¸ quan träng nh»m san sÏ. Do ®ã. tho¶ thuËn víi nhau møc ®é quyÒn h¹n mçi bªn. Theo c¸ch nµy th× Ng©n hµng còng ®· tù ph©n t¸n rñi ro cu¶ m×nh víi c¸c Ng©n hµng kh¸c. h¹n chÕ rñi ro. . C¸c ng©n hµng ph¶i ký kÕt víi nhau mét hîp ®ång liªn kÕt ®Çu t. c¸c c¸ nh©n tham gia vµo quan hÖ tÝn dông mµ cßn ®¶m b¶o cho sù æn ®Þnh cña nÒn kinh tÕ lµm gi¶m ®i mÊt m¸t thiÖt h¹i trong quan hÖ tÝn dông. kÓ c¶ viÖc chia lîi nhuËn vµ rñi ro nÕu cã. kh«ng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ sè tiÒn vay.Tham gia b¶o hiÓm tÝn dông B¶o hiÓm tÝn dông lµ lo¹i h×nh b¶o hiÓm danh cho ng©n hµng nh»m ®¶m b¶o sÏ båi thêng cho c¸c ng©n hµng trong trêng hîp kh¸ch hµng cña hä gÆp rñi ro.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng . Liªn kÕt ®Çu t lµ c¸c ng©n hµng cïng xem xÐt ®¸nh gi¸ kh¸ch hµng vµ dù ¸n xin vay vãn cña kh¸ch hµng ®Ó tiÕn hµnh ®Çu t. §©y lµ ph¬ng ph¸p tr¸nh rñi ro tÝn dông tèt mµ ng©n hµng l¹i khong ph¸t sinh thªm thao t¸c nghiÖp vô. nhu vËy nh÷ng kho¶n tÝn dông ®Çu t trong trêng hîp nµy ®· ®îc coi lµ tham gia b¶o hiÓm. Thùc tiÔn cã 3 h×nh thøc b¶o vÖ vèn tÝn dông ng©n hµng. Nã cã lîi kh«ng chØ cho c¸c tæ chøc kinh tÕ.

Tuy nhiªn hiÖn nay ë ViÖt Nam. 2. V× vËy. Trong khi ®ã. bªn c¹nh ®ã. Nh thÕ sÏ cã ®iÒu kiÖn ®Ó ng¨n ngõa h¹n chÕ rñi ro tÝn dông. h¹n chÕ ®îc hËu qu¶ xÊu cã thÓ x¶y ra mµ vÉn ®¶m b¶o æn ®Þnh tµi chÝnh cña ng©n hµng. +) Ng©n hµng trùc tiÕp mua B¶o hiÓm tõ c¸c tæ chøc B¶o hiÓm chuyªn nghiÖp vµ sÏ ®îc båi thêng thiÖt h¹i khi gÆp rñi ro mÊt vèn tÝn dông. b¶o hiÓm tÝn dông ®ßi hái ngêi b¶o hiÓm ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ cÈn thËn vµ kü cµng ®èi víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña ngêi vay tiÒn. mét sè c«ng ty b¶o hiÓm lín cña níc ngoµi ®ang ho¹t ®éng trªn thÞ trêng ViÖt Nam còng sÏ kh«ng d¸m tham gia ho¹t ®éng b¶o hiÓm trong lÜnh vùc tÝn dông. Thªm vµo ®ã. nguyªn nh©n lµ do chÕ ®é kÕ to¸n. ngµnh b¶o hiÓm cha thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o hiÓm tÝn dông. kiÓm to¸n cha chÆt chÏ. Nhµ níc nªn thµnh lËp mét tæ chøc b¶o hiÓm tÝn dông víi chøc n¨ng thùc hiÖn b¶o hiÓm cña m×nh víi mäi ng©n hµng. trong ®iÒu kiÖn tù do th¬ng m¹i ngµy cµng ph¸t triÓn khi ¸p dông lo¹i nghiÖp vô nµy th× nªn thùc hiÖn h×nh thøc b¶o hiÓm b¾t buéc. HÖ thèng luËt ph¸p cña ViÖt Nam còng cha ®îc hoµn thiÖn ®Ó t¹o méi trêng ph¸p lý ®Çy ®ñ cho h×nh thøc b¶o hiÓm tÝn dông ho¹t ®éng cã hiÓu qu¶. lµm nh vËy sÏ kÝch thÝch hä tÝch cùc mua b¶o hiÓm cã lîi cho v¶ ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay. ph©n lo¹i kh¸ch hµng 64 .Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng dông ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng nµy.6. TriÓn khai ®Ò ¸n xÕp lo¹i tÝn dông. +) Ng©n hµng lËp quü dù phßng rñi ro ®Ó bï ®¾p thiÖt h¹i khi gÆp rñi ro tÝn dông. Tæ chøc nµy ph¶i ®éng lËp víi Ng©n hµng Nhµ níc ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng û l¹i cña c¸c ng©n hµng vµo Ng©n hµng Nhµ níc.

mÆc dï ®©y lµ vÊn ®Ò phøc t¹p.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn ph©n lo¹i kh¸ch hµng. ViÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé lµ rÊt hÖ träng vµ phøc t¹p ®ßi hái ph¶i cã 1 sù nh×n nhËn ®óng ®¾n vµ kh¸ch quan. kh«ng thÓ ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt ngµy ®îc. Sö dông ®óng ngêi.7. ®Æc biÖt chó träng ®Õn c¸n bé tÝn dông. lµ kh©u ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc bè trÝ sö dông. NghÜa lµ c¸n bé ng©n hµng ph¶i h¬n h¼n nh÷ng ngêi kh¸c “mét c¸i ®Çu”. xÕp lo¹i tÝn dông nhng c«ng viÖc nµy vÉn cßn mê nh¹t cha chó träng. ®óng viÖc lµ yÕu tè ®Çu tiªn liªn quan tíi viÖc thµnh hay b¹i cña Ng©n hµng. cã ®Çy ®ñ t c¸ch ®¹o ®øc víi vèn kiÕn thøc x· héi phong phó. chÝnh hä t¹o nªn c¸c mèi quan hÖ. Ng©n hµng cÇn ph¶i triÓn khai vµ thùc hiÖn ngay. Më réng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc Trong bÊt cø lo¹i h×nh kinh doanh nµo con ngêi bao giê còng lµ yÕu tè hµng ®Çu quyÕt ®Þnh mäi ho¹t ®éng. Trong kinh doanh ng©n hµng – mét ngµnh kinh doanh ®Æc biÖt vµ ®Çy rÉy rñi ro – th× vai trß cña con ngêi cµng ph¶i thÓ hiÖn víi ®Çy ®ñ t c¸ch cña mét con ngêi n¾m v÷ng tr×nh ®éng chuyªn m«n. c¸c kÕt qu¶ kinh doanh. 2. Muèn ®¸nh gi¸ ®óng ph¶i cã ph¬ng ph¸p khoa häc vµ kh¸ch quan dùa trªn c¬ së: 65 . Bëi v× con ngêi lµ chñ thÓ cña mäi ho¹t ®éng kinh tÕ vµ suy cho cïng. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu nµy Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn tØnh Lµo Cai ph¶i cã ý thøc chó träng n©ng cao chÊt lîng c¸n bé tÝn dông th«ng qua c¸c c«ng viÖc chñ yÕu sau ®©y: - §¸nh gi¸ c¸n bé ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng theo chøc vô cña tõng c¸n bé.

mµ cßn giao cho hä mét tr¸ch nhiÖm nÆng nÒ bëi ®¸nh gi¸ rñi ro tÝn 66 . ý nghÜa quan träng ®ã cña tÝn dông kh«ng chØ lµ lµm cho c¸n bé tÝn dông thÊy vinh dù.Rµ so¸t l¹i ®éi ngò c¸n bé tÝn dông hiÖn cã ®Ó cã kÕ ho¹ch båi dìng ®µo t¹o n©ng cao nh»m phï hîp víi nhiÖm vô ®Ò ra. . - Bè trÝ c¸n bé tÝn dông ph¶i dùa trªn c¬ së phï hîp víi n¨ng lùc thùc tÕ cña hä theo yªu cÇu “ biÕt ngêi biÕt viÖc”. Nhng nh×n chung ®Ó cã hiÖu qu¶ th× mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng lµ møc ®é cô thÓ cña c«ng viÖc. ®èi vãi c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i giao tr¸ch nhiÖm mét c¸ch râ rµng nhng còng cÇn quan t©m ®Õn lîi Ých cña hä nh»m khuyÕn khÝch lßng h¨ng say nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. .  tÕ lµm thíc ®o phÈm chÊt n¨ng lùc c¸n bé kh«ng nªn ®ång nhÊt b»ng cÊp häc vÞ víi n¨ng lùc thùc tÕ. tù hµo. c«ng viÖc cµng ®îc lîng ho¸ cô thÓ bao nhiªu th× cµng chÝnh x¸c bÊy nhiªu.Thùc hiÖn tèt chÕ ®é kho¸n l¬ng vµ thëng ph¹t vËt chÊt theo c¸c chØ tiªu doanh sè.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng  Ph¶i n¾m v÷ng vµ dùa vµo c¸c tiªu chuÈn c¸n Ph¶i lÊy hiÖu qu¶ c«ng t¸c vµ sù ®ãng gãp thùc bé nãi chung vµ c¸n bé tÝn dông nãi riªng. Thùc ra khi nhËn nhiÖm vô th× b¶n th©n c¸n bé tÝn dông ®Òu hiÓu r»ng hä cÇn ph¶i lµm g×. Tãm l¹i. ph¸t huy ®îc ®óng së trêng cña hä ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. MÆt kh¸c nh×n nhËn mét c¸ch toµn diÖn ta thÊy ho¹t ®éng tÝn dông lµ nguån c¬ b¶n cña thu nhËp hoÆc thua lç cña mét Ng©n hµng cho nªn rñi ro tÝn dông sÏ t¹o khã kh¨n lín nhÊt cho Ng©n hµng.

Trong ho¹t ®éng kinh doanh c¸c ng©n hµng ®Òu mong muèn kho¶n tÝn dông ®îc hoµn tr¶ theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång chø kh«ng ph¶i lµ c¸c tµi s¶n thÕ chÊp ®îc b¸n ®i ®Ó tr¶ nî hoÆc ®îc ngêi b¶o l·nh hay c«ng ty b¶o hiÓm ®øng ra thanh to¸n. chia chung. Ph¸t hiÖn sím c¸c dÊu hiÖu kh«ng b×nh thêng cña c¸c kho¶n vay cã thÓ dÉn tíi Nî qu¸ h¹n. Nhng trªn thùc tÕ.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng dông vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông lµ mét c«ng viÖc hÕt søc phøc t¹p vµ ®Çy khã kh¨n. kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong lÜnh vùc mµ hä ®Çu t vèn vµo vµ kh¶ n¨ng ph©n tÝch ph¸n ®o¸n mµ ph¶i biÕt ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c.1. gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc sö dông tiÒn vay cña kh¸ch hµng. C¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i khi rñi ro rÝn dông x¶y ra 3. sau khi ký cho vay th× ai còng lo sî cho ®Õn khi thu nî xong míi c¶m thÊy nhÑ nhâm. kh«ng ph¶i lóc nµo mäi viÖc ®Òu diÔn ra su«n sÎ. V× thÕ sua khi cÊp tÝn dông c¸c ng©n hµng cÇn ph¶i theo dâi. §ßi hái th× cao.Tr× ho·n nép c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cho ng©n hµng 67 . Ph¶i thõa nhËn r»ng ho¹t ®éng tÝn dông lu«n tiÒm Èn rñi ro. 3. xö lý kÞp thêi th«ng minh. NÕu thÊy cã nh÷ng biÓu hiÖn kh«ng b×nh thêng sau ®©y th× ng©n hµng ph¶i t×m biÖn ph¸p diÒu chØnh vµ ng¨n ngõa kÞp thêi: . NhiÒu khi v× lo sî mµ hä cè t×nh kh«ng cho vay víi t tëng lµm tèt th× mäi c¸i hëng chung. lµm dë th× mét m×nh g¸nh chÞu hËu qu¶. viÖc quan t©m ®Õn lîi Ých cña c¸n bé tÝn dông lµ mét viÖc lµm tèi cÇn thiÕt. Bëi vËy. tr¸ch nhiÖm th× nÆng nÒ nhng quyÒn lîi cña hä nh thÕ nµo th× Ýt ®îc quan t©m tíi. C«ng viÖc cña mét c¸n bé tÝn dông ®ßi hái hä kh«ng chØ cã kiÕn thøc chuyªn s©u.

§Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nµy. cã sù s¸p nhËp hay gi¶i thÓ - C¸c th¶m ho¹ thiªn tai x¶y ra nh b·o lôt ho¶ ho¹n…hoÆc mÊt chém tham «… 3.Cã sù gia t¨ng thÊt thêng hµng tån kho. lao ®éng nh: ®×nh c«ng b·i c«ng… - .Cã sù thay ®æi chÕ ®é tµi chÝnh trong doanh nghiÖp.2. sù thay ngêi tõ chøc hoÆc bá chèn… Doanh nghiÖp gÆp c¸c khã kh¨n vÒ tæ chøc. Trªn c¬ së thay ®æi c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý kh¸ch hµng. Khi ph¸t hiÖn c¸c kho¶n vay cã dÊu hiÖu bÞ “®e do¹” kh«ng ®îc hoµn tr¶.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng . .Hoµn tr¶ nî vay cña ng©n hµng chËm hoÆc qu¸ kú h¹n.Gia t¨ng c¸c tµi s¶n cè ®Þnh qua viÖc s¸p nhËp hoÆc mua l¹i c¸c doanh nghiÖp kh¸c. kh¸ch hµng vay ph¶i chñ ®éng tr¶ nî vµ cã kÕ ho¹ch tr¶ nî. - Cã sù thay ®æi trong ban l·nh ®¹o doanh nghiÖp . vÒ phÝa m×nh ngan hµng tiÕp tôc 68 .ChËm chÔ. BiÖn ph¸p ng¨n ngõa nh÷ng kho¶n vay dÉn tíi nî qu¸ h¹n.Sè d tiÒn göi gi¶m sót. xuÊt hiÖn sÐc rót tiÒn qu¸ sè d hoÆc sÐc thanh to¸n bÞ tr¶ l¹i . ng©n hµng nªn t×m biÖn ph¸p ®iÒu chØnh nguån vèn kÞp thêi nh»m phôc håi n¨ng lùc tr¶ nî cña kh¸ch hµng ( t¹o thu nhËp b»ng tiÒn). kh«ng ®Çy ®ñ nh cam kÕt. thiÕu thiÖn chÝ trong mèi quan hÖ tin cËy vµ hîp t¸c víi ng©n hµng . . c¸c kho¶n b¸n chÞu cha thu håi ®îc tiÒn hoÆc cã sù gia t¨ng c¸c kho¶n nî cha thanh to¸n.

gi¶m bít c¸c chi phÝ. thu nî. Nõu xÐt thÊy ®©y lµ nh÷ng khã kh¨n nhÊt thêi cña doang nghiÖp th× ng©n hµng cã thÓ gia t¨ng c¸c kho¶n cho vay gióp doanh nghiÖp håi phôc æn ®Þnh l¹i s¶n xuÊt kinh doanh. cô thÓ nh: thay ®æi ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh nh»m gi¶m bít c¸c ho¹t ®éng kh«ng sinh lêi. ng©n hµng cã thÓ t¨ng thªm thu nhËp cho m×nh bëi v× l·i suÊt trung h¹n lu«n lín h¬n l·i suÊt ng¾n h¹n . gi¶m bít dù tr÷ qu¸ møc hoÆc sö dông ®Ó vay thÕ chÊp ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn. th«ng b¸o b¸n tµi s¶n kh«ng sö dông ®Ó c¶i thiÖn kh¶ n¨ng tr¶ nî vµ gi¶m bít kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n ®Ó t¨ng cêng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh.Ng©n hµng cã thÓ cÊp thªm vèn tÝn dông. .Ng©n hµng cã thÓ s¾p xÕp.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng gióp ®ì kh¸hc hµng. kÕt cÊu l¹i c¸c kho¶n nî cho ngêi vay b»ng c¸ch kÐo dµi kú h¹n nî. Bªn c¹nh ®ã. Tuy nhiªn tríc ®ã c¸n bé tÝn dông cÇn ph¶i phan tÝch l¹i kü nh÷ng rñi ro ®Ó khai th¸c kh¶ n¨ng c¶i thiÖn ®îc t×nh h×nh tµi chÝnh mét c¸ch lµnh m¹nh h¬n. ®Ó mét kho¶ng thêi gian cho phÐp kh¸ch hµng ®ñ t¸i t¹o kh¶ n¨ng tr¶ nî: - ng©n hµng cã thÓ ®a ra lêi khuyªn hoÆc cè vÊn cho doanh nghiÖp vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nh: ph¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm. chuyÓn nî ng¾n h¹n thµnh trung cho doanh nghiÖp tr¸nh khái l·i suÊt nî qu¸ h¹n vµ cã c¬ héi t¨ng cêng vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh. tiÕp tôc s¶n xuÊt kinh doanh…hoÆc mêi chuyªn gia vÒ t vÊn cho doanh nghiÖp. 69 .Ng©n hµng cã thÓ thu håi c¸c ho¸ ®¬n chËm tr¶ cho doanh nghiÖp gióp cho doanh nghiÖp thanh to¸n hµng tån kho. .

Thêng ng©n hµng kh«ng sö lý ngay mµ 70 . Nhng so víi nh÷ng thiÖt h¹i do bÞ mÊt vèn v× nh÷ng kho¶n vay kh«ng hoµn tr¶ th× nh÷ng chi phÝ trªn lµ rÊt nhá. tèn kÐm cho ng©n hµng. Trong trêng hîp kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc nî. ng©n hµng sÏ dïng nguån tr¶ nî tõ 2 biÖn ph¸p trªn theo quy ®Þnh ®Ó tr¶ nî vay ng©n hµng. BiÖn ph¸p thanh lý lµ biÖn ph¸p Ðp buéc kh¸ch hµng ph¶i thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång tÝn dông vµ thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm ph¸p lý ®Ó ®¹t môc tiªu thu håi nî. ng©n hµng yªu cÇu ngêi b¶o l·nh tr¶ nî thay.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 3. nh©n viªn thanh lý chuyªn nghiÖp b¸n ®Êu gi¸ c¸c tµi s¶n theo ph¸p luËt hiÖn hµnh. hoÆc ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp cña ngêi b¶o l·nh.3. Trªn thùc tÕ . BiÖn ph¸p nµy ®îc tiÕn hµnh nh sau: . §èi víi ng©n hµng. . BiÖn ph¸p mang tÝnh chÊt thanh lý ViÖc vËn dông c¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ c¸c kho¶n cho vay cã thÓ dÉn tíi nî qu¸ h¹n trªn ®©y Ýt nhiÒu còng g©y t¨ng thªm chi phÝ. BiÖn ph¸p nµy ®a ra khi ng©n hµng xÐt thÊy kh«ng cßn kh¶ n¨ng phôc håi n¨ng lùc tr¶ nî cña kh¸ch hµng hoÆc kho¶n vay ®· thùc sù gÆp rñi ro ®¹o ®øc.nÕu lµ kho¶n vay cã tµi s¶n ®¶m b¶o thÕ chÊp ng©n hµng cïng víi chuyªn gia t vÊn ph¸p luËt. khi vËn dông mäi biÖn ph¸p mµ vÉn kh«ng c¶i thiÖn ®îc t×nh h×nh th× ng©n hµng buéc ph¶i thanh lý c¸c kho¶n nî cã vÊn ®Ò nµy. viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p thanh lý lµ h¹ s¸ch v× chi phÝ kh¸ lín vµ ®«i khi qu¸ th« b¹o víi ngêi vay hoÆc ngêi b¶o l·nh vµ víng vµo nh÷ng thñ tôc ph¸p lý r¾c rèi.NÕu lµ kho¶n vay b¶o l·nh.

thêi gian ph¸t m¹i ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ thu håi cao nhÊt. ngêi vay ph¶i thô ¸n h×nh sù. ®ång thêi c¸c chñ nî kh¸c còng cã thÕ m¹nh t¬ng ®¬ng ng©n hµng th× mét uû ban chñ nî ®îc thµnh lËp vµ uû ban nµy sÏ t×m ra biÖn ph¸p tèi u nh»m thu håi ®îc cho mäi thµnh viªn nh : tæ chøc kh«i phôc l¹i doanh nghiÖp (nÕu cßn kh¶ n¨ng). - NÕu gÆp kho¶n vay kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc ®¶m b¶o. b¸n l¹i c¸c tµi s¶n hoÆc b¸n doanh nghiÖp nµy cho doanh nghiÖp kh¸c theo sù ph¸n quyÕt vÒ sù ph¸ s¶n cña doanh nghiÖp theo luËt ph¸p. chuyÓn nhîng c¸c tµi s¶n cã cña doanh nghiÖp cho chñ nî. dÔ dÉn tíi sù nghi ngê cña kh¸ch hµng vÒ kh¶ n¨ng sinh lêi cña ng©n hµng cha kÓ viÖc liªn quan ®Õn luËt ph¸p g©y tèn kÐm kh«ng cÇn thiÕt. - NÕu ng©n hµng chØ lµ mét trong c¸c chñ nî vµ ai còng muèn lÊy l¹i tiÒn cña m×nh. .NÕu ngêi vay kh«ng cã tµi s¶n hoÆc tiÒn l¬ng th× kÕt qu¶ ®ßi nî v« hiÖu. ng©n hµng sÏ yªu cÇu toµ ¸n xö theo luËt ®· quy ®Þnh trong tõng trêng hîp cô thÓ nh n¾m gi÷ hoÆc b¸n tµi s¶n cña ngêi vay trõ l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp cña ngêi vay. biÖn ph¸p thanh lý lµ biÖn ph¸p cuèi cïng trong hoµn c¶nh “ bÇn cïng bÊt ®¾c gÜ” th× ng©n hµng míi sö dông. ë ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai ®· thµnh lËp tæ thu nî 71 .Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng ®Ó kh¸ch hµng mét kho¶n thêi gian t×m kiÕm nguån tr¶ nî. Tãm l¹i. ViÖc sö dông biÖn ph¸p thanh lý kh«ng nh÷ng lµm mÊt ®i cña doanh nghiÖp mét b¹n hµng mµ cßn g©y ra tiÕng xÊu ®èi víi c¸n bétÝn dông cña ng©n hµng. Khi ph¸t m¹i ®ßi hái chi phÝ v× vËy ng©n hµng ph¶i c©n nh¾c vÒ c¸ch tæ chøc ph¸t m¹i.

Song víi møc sö dông vèn vµ vèn tù cã cña ng©n hµng hiÖn nay trong t¬ng lai sÏ kh«ng ®ñ søc ®Ó c¹nh tranh. ViÖc gia t¨ng vèn tù cã cho Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai sÏ t¹o tiÒn ®Ò cho Ng©n hµng cã thÓ hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ.226 tØ so víi møc sö dông vèn th× ®©y cã thÓ lµ møc kh¸ an toµn. xu híng cÇn vèn trung vµ dµi h¹n ®Çu t vµo c¸c dù ¸n 72 . h¬n n÷a tØnh Lµo Cai míi chØ b¾t ®Çu ph¸t triÓn. 4. ®Ó c¹nh tranh vµ ®¸p øng ®îc nhu cÇu vèn cña tØnh mµ vÉn ®¶m b¶o møc ®é an toµn th× Ng©n hµng cÇn ph¶i t×m c¸ch bæ sung vèn cã thÓ lµ xin cÊp bæ sung tõ Bé Tµi chÝnh vµ Ng©n Hµng Nhµ níc.2. cha ®Õn lóc ph¸t triÓn ®Çu t ®Õn ®Ønh ®iÓm. Do ®ã. T¹i ©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai vèn vµ quü cña ng©n hµng lµ 822. 4. Vèn tù cã ®îc coi nh tÊm nÖm ®Ó phßng chèng rñi ro.1. Qua c¸c n¨m ng©n hµng thêng xuyªn trÝch mét phÇn lîi nhuËn vµo vèn vµ quü cña ng©n hµng. T¨ng vêng vèn tù cã BÊt kú mét ng©n hµng nµo còng ph¶i cã vèn tù cã ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng. ViÖc nµy còng t¹o xuÊt ph¸t ®iÓm c«ng b»ng cho Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai víi c¸c ng©n hµng kh¸c trong tØnh trong viÖc ph¸t triÓn tØnh. C©n ®èi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn mét c¸ch an toµn vµ hiÖu qu¶ Nhu cÇu vèn cho nÒn kinh tÕ cña tØnh Lµo Cai ®ang t¨ng rÊt m¹nh. yªn t©m chó träng vµo c¸c chiÕn lîc kinh doanh l©u dµi. Nhãm gi¶i ph¸p hç trî 4. më réng cho vay.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng vµ tá nµy cã vai trß ®¸ng kÓ trong viÖc gi¶i quyÕt nî khã ®ßi.

®Æc biÖt lµ qu¶n lÝ chiÕn lîc vµ qu¶n lÝ rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng. lµm thÕ nµo ®Ó n©ng cao chÊt lîng sö dông vèn. 4.Uû ban qu¶n lÝ rñi ro Uû ban qu¶n lÝ rñi ro cã nhiÖm vô ho¹ch ®Þng vµ thùc thi c¸c chiÕn lîc sö dông vèn. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy. cïng víi ®ã lµ nhu cÇu vèn còng t¨ng qua tõng ngµy.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng lín ®ang ®îc h×nh thµnh do ®ã Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai cÇn c©n ®èi vèn sao cho hîp lý víi Ng©n hµng vµ qu¶n trÞ rñi ro cÇn ®îc thùc hiÖn tèt nh»m ®¶m b¶o môc tiªu t¨ng trëng tÝn dông an toµn vµ hiÖu qu¶ bÒn v÷ng. HiÖn nay. 73 . ®a vèn vµo ®Çu t Ýt rñi ro nhÊt. Tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña uû ban qu¶n lÝ rñi ro thuéc ng©n hµng sÏ gãp phÇn n©ng cao hiÖu lùc qu¶n lÝ cña ng©n hµng. Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai cha cã bé phËn chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh trong viÖc thu thËp vµ sö lý th«ng tin phôc vô cho viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c rñi ro tÝn dông vµ c¸c t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng Ng©n hµng. Hoµn thiÖn m« h×nh tæ chøc theo híng t¨ng cêng kh¶ n¨ng qu¶n lý rñi ro tÝn dông Tµi s¶n cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai ®ang t¨ng m¹nh qua c¸c n¨m. viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña Ng©n hµng còng cha ®Çy ®ñ. thuyÕt phôc. Víi t×nh h×nh ®ã ®ßi hái Ng©n hµng ph¶i qu¶n lý mét c¸ch khoa häc vµ hiÖu qu¶ míi cã thÓ phßng chèng ®îc rñi ro tÝn dông. trong thêi gian tíi Ng©n hµng nªn c¬ cÊu l¹i m« h×nh tæ chøc theo híng n©ng cao kü n¨ng qu¶n lý rñi ro b»ng c¸ch thµnh lËp uû ban qu¶n lý rñi ro trùc thuéc Ng©n hµng vµ uû ban qu¶ lý Tµi s¶n Nî – Tµi s¶n Cã trùc thuéc ban ®iÒu hµnh. .3. Do thiÕu c¸c th«ng tin rñi ro tÝn dông nªn c«ng t¸c dù b¸o cha tèt.

Víi ho¹t ®éng cña ban qu¶n lÝ rñi ro. c¸c kÕ ho¹ch. ban l·nh ®¹o cña ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai sÏ chñ ®éng h¬n trong viÖc phßng ngõa vµ ®èi phã víi c¸c rñi ro tÝn dông còng nh rui ro trong c¸c ho¹t ®éng ng©n hµng nãi chung.tµi s¶n Cã Uû ban qu¶n lÝ tµi s¶n Nî _ Cã. c¸c ph¬ng ¸n ho¹t ®éng kinh doanh sÏ ®îc tÝnh ®Õn khÝa c¹nh rñi ro tÝn dông.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Uû ban qu¶n lÝ rñi ro còng sÏ ®¶m ®¬ng nhiÖm vô tËp hîp c¸c th«ng tin ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng c¸c chØ tiªu dù b¸o m«i trêng kinh doanh.Cã sÏ g¾n kÕt c¸c ho¹t ®éng. 74 . c¸c quyÕt ®Þnh cña phßng nghiÖp vô. võa ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n. ViÖc qu¶n trÞ tµi s¶n Nî . Môc tiªu cña viÖc qu¶n lÝ lµ nh»m kh¬i t¨ng c¸c nguån vèn huy ®éng.Cã bao gåm: + Qu¶n lÝ dù tr÷ s¬ cÊp + Qu¶n lÝ dù tr÷ thø cÊp + Qu¶n lÝ tÝn dông. qu¶n lÝ ®Çu t + Qu¶n lÝ c¸c chØ tiªu ®¶m b¶o thanh to¸n theo qui ®Þng cña ph¸p luËt ViÖc thµnh lËp uû ban qu¶n lÝ tµi s¶n Nî. cã nhiÖm vô theo dâi vµ qu¶n lý c¸c danh môc trong b¶ng tæng kÕt tµi s¶n. gióp ban ®iÒu hµnh n¾m ®îc tæng thÓ nh×n nhËn bao qu¸t h¬n c¸c ho¹t ®éng cña ng©n hµng. ®¸nh gi¸ nguån nh©n lùc vµ x¸c ®Þnh c¸c môc tiªu ph¸t triÓn dµi h¹n. - Uû ban qu¶n lÝ tµi s¶n Nî . ®ång thêi t×m kiÕm lÜnh vùc ®Çu t vèn cã lîi cao nhÊt sao cho võa cã lîi nhuËn cao võa chÊp hµnh quy chÕ qu¶n lÝ cña nhµ níc. nªn sÏ s¸t víi thùc tÕ cã tÝnh kh¶ thi cao.

chÝnh x¸c. kh¾c phôc kÞp thêi. Chu kú kiÓm to¸n cung kh«ng ®Òu ®Æn ®Ó c¸c ®în vÞ kiÓm to¸n kh«ng thÓ ®èi phã víi kÕ ho¹ch kiÓm to¸n. cã c¸c kªnh th«ng tin liªn l¹c tèt. do ®ã ph¶i tæ chøc hÖ thèng th«ng tin thèng nhÊt. HÖ thèng th«ng tÝn ph¶i ph¶i ®¶m b¶o an toµn. cÊp díi vµ theo chiÒu ngang cña ®¬n vÞ. kiÓm to¸n néi bé cã thÓ ph¸t huy ®îc hiÖu qu¶ cña nã. Th«ng tin lµ yÕu tè hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó t¹o mét c¬ chÕ kiÓm so¸t néi bé cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra. cËp nhËp. ®ßng thêi nã cã kh¶ n¨ng dù b¸o ®îc c¸c rñi ro trong t¬ng lai. cÇn ®¶m b¶o cã thÓ tiÕn hµnh kiÓm to¸n ®Æc biÖt bÊt cø lóc nµo.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 4. bao gåm viÖc truyÒn lªn cÊp trªn. §Ó kÞp thêi ph¸t hiÖ vµ ng¨n ngõa nh÷ng tæn thÊt cã thÓ x¶y ra trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng cÇn thiÕt lËp mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶. gióp ban l·nh ®¹o qu¶n lÝ tèt c¸c rñi ro trong toµn hÖ thèng.4. N©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé TÝn dông lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng chøa ®ùng møc ®é rØ ro cao nhÊt. Nh÷ng ho¹t ®éng träng yÕu cã rñi ro nh ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i ®îc gi¸m s¸t liªn tôc. Song ®Ó kiÓm tra. C«nng t¸c kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé cã thÓ gióp ng©n hµng ph¸t hiÖ ra c¸c rñi ro ph¸t sinh trong tõng nghiÖp vô riªng lÎ ®Î cã biÖn ph¸p xö lÝ. cô thÓ: X©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm to¸n vµ thùc hiÖn kiÓm to¸n cÇn ®Þnh híng theo rñi ro. 75 . viÖc kiÓm to¸n cÇn ®Þnh híng vµo rñi ro. khi sai ph¹m ®· trë nªn râ rµng hoÆc khi cÇn nh÷ng th«ng tin nhÊt ®Þnh.

bëi vËy. Ng©n hµng vµ kh¸ch hµng cã mèi rµng buéc chÆt chÏ th«ng qua hîp ®ång tÝn dông. thÓ chÕ chÆt chÏ m¨ng tÝnh cìng chÕ buéc c¸c chñ thÓ ph¶i tu©n theo. cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc ®îc vai trß. Nã t¹o ra mét hµnh lang nh÷ng qui ®Þnh. Tuy nhiªn. Trong thêi gian qua tríc m¾t. Mét sè kiÕn nghÞ 1. III.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng kiÓm to¸n viªn: ChÊt lîng kiÓm to¸n phô thuéc chñ yÕu vµo tr×nh ®é cña kiÓm to¸n viªn. t¹o ®iÖu kiÖn cho sù vËn hµnh th«ng suèt vµ æn ®Þnh cña hÖ thèng ng©n hµng. kiÓm to¸n viªn néi bé ph¶i ®îc ®µo t¹o tèt. thùc hiÖn m«i trêng ph¸p lÝ ®¶m b¶o an toµn ho¹t ®éng tÝn dông. ®¶m b¶o cã n¨ng lùc chuyªn m«n cao. ng©n hµng nhµ níc cÇn tÝch cùc tham gia dù th¶o NghÞ ®Þnh chÝnh phñ vÒ c¸c h×nh thøc ®¶m b¶o cho vay nhanh chãng hoµn chØnh vµ ban hµnh thÓ lÖ tÝn dông míi phï hîp víi néi dung tÝn dông ng©n hµng. M«i trêng ph¸p lÝ cã ý nghÜa rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trªn mäi lÜnh vùc. Trªn c¬ së ®ã. mùc ®é tu©n thñ cña c¸c bªn tham gia hîp ®ång tuú thuéc vµo sù hoµn thiÖn vµ tÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng ph¸p lÝ. tr¸ch nhiÖm cña m×nh. KiÕn nghÞ víi ChÝnh phñ vµ c¸c nghµnh c¸c cÊp hoµm thiÖn. ViÖc n©ng hai ph¸p lÖnh ng©n hµng thµnh luËt ®· ®¶m b¶o sù ®ång bé cña hÖ thèng ph¸p luËt. c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i cô thÓ ho¸ b»ng c¸c qui tr×nh nghiÖp vô phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh 76 .

®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶. xö lÝ nh÷ng tån t¹i vµ ph¸t sinh trong c«ng t¸c tÝn dông. ®¶m b¶o th«ng tho¸ng. luËt c«ng ty. ChÝnh phñ ®· ban hµnh nhiÒu luËt quan träng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng nh luËt ®Êt ®ai. gän nhÑ vÒ thñ tôc nhng ®¸p øng ®îc yªu cÇu qu¶n lÝ vèn tèt h¬n. tr¸nh t×nh tr¹ng tÝn dông ng©n hµng trë thµnh h×nh thøc ph©n ph¸t vèn bao cÊp. luËt ph¸ s¶n doanh nghiÖp. gióp ®ì c¸c ng©n hµng trong kh©u thÈm ®Þnh. c¸c cÊp ph¶i cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp ph¸t huy thùc sù tÝnh hiÖu lùc cña hÖ thèng ph¸p lÝ. xo¸ bá c¸c u ®·i qu¸ møc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh. luËt doanh nghiÖp nhµ níc. C¸c nghµnh. chÝnh phñ cÇn duy tr× kû luËt tµi chÝnh vµ ng©n hµng ph¶i qu¶n h¹n møc tÝn dông. nhÊt lµ viÖc ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång tÝn dông chuyÓn thµnh tiÒn ®Ó b¶o toµn vèn cho ng©n hµng.. ®a khèi kinh tÕ quèc doanh thùc sù v÷ng m¹nh ®ãng vai trß chñ ®¹o trong nªn kinh tÕ Thµnh lËp c¸c tæ chøc xÕp h¹ng tÝn dông cã tÝn nhiÖm ®Ó ph©n lo¹i c¸c doanh nghiÖp theo møc ®é an toµn tÝn dông.nhng cßn thiÕu nh÷ng v¨n b¶n híng dÉn cô thÓ ®Ó thùc hµnh luËt vµ tr¸nh ®îc sù chång chÐo cña c¸c c¬ quan qu¶n lÝ.. Khèi lîng tÝn dông cung øng cho ng©n hµng cÇn dùa trªn c¬ së kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vµ l·i. nh vËy míi t¹o ra c¬ chÕ tÝn dông thóc ®¶y c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. tµi trî cho c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n thua lç. §èi víi c¸c doanh nghiÖp quèc doanh.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng doanh trªn c¸c lÜnh vùc cña m×nh. quyÕt ®Þnh cho vay vµ gi¸m s¸t tÝn dông 77 .

chång chÐo víi c¸c bé nghµnh kh¸c g©y khã dÔ cho c¸c NHTM.Ng©n hµng nhµ níc cÇn cã quy ®Þnh cô thÓ. kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o m«i trêng c¹nh tranh lµnh m¹nh trong ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ. thiÕu ®ång bé. CÇn ban hµnh mét v¨n b¶n trong ®ã cã c¸c yªu cÇu tèi thiÓu b¾t buéc khi NHTM thùc hiÖn ho¹t ®éng kiÓm tra. giµnh giËt kh¸ch hµng. §¶m b¶o cho c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc tù chñ trong quyÕt ®Þnh nµy. NHNN cÇn phèi hîp víi c¸c bé nghµnh liªn quan ®Ó chØnh söa.NHNN cÇn t¨ng cêng h¬n n÷© viÖc kiÓm so¸t c¸c NHTM `th«ng qua h×nh thøc gi¸m s¸t tõ xa vµ thµnh tra t¹i chç.. g©y rñi ro tiÒm Èn trong ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng.. - HÖ thèng v¨n b¶n ph¸p qui vÒ ho¹t ®éng ng©n hµng cña ng©n hµng nhµ níc hiÖn nay cßn cha hoµn chØnh. tr¸nh t×nh tr¹ng nî tån ®äng. nî khoanh. bæ sung c¸c v¨n b¶n cÇn thiÕt ®Ó c¸c NHTM ho¹t ®éng an toµn h¬n . NHNN cÇn nhËn xÐt. 2. biÖn ph¸p qu¶n lÝ.§Ó xö lÝ NQH nh»m ®¶m b¶o an ninh tµi chÝnh cña c¸c tæ chøc tÝn dông cã liªn quan chÆt chÏ víi viÖc gi¶i quyÕt 78 . thanh tra. ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kiÓm to¸n néi bé cña NHTM ®èi víi c¸c lÜnh vùc cã rñi ro cao. kiÓm to¸n néi bé ®Ó tiÖn cho viÖc qu¶n lÝ cña NHNN .Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng N©ng cao hiÖu qu¶ h¹ot ®éng cña ng©n hµng chÝnh s¸ch ®Ó t¸ch b¹ch cho vay th¬ng m¹i vµ cho vay chinh s¸ch ë c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i.lµm ®äng vèn cña ng©n hµng. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng nhµ níc . C¸c NHTM VN còng nh c¸c chi nh¸nh NHTM níc ngoµi ®Òu ph¶i tu©n theo mét c¬ chÕ tÝn dông thèng nhÊt ®Ó c¹nh tranh.

chØnh ®èn l¹i ®éi ngò c¸n bé tÝn dông.®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô.Ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai cÇn ®Æt ra c«ng t¸c n©ng cao. chñ nî vµ con nî chñ ®éng tæ chøc thu håi nî vµ tr¶ theo tõng chÕ ®é hiÖn hµnh. ®Æc biÖt lµ DN nhµ níc. võa hoµn thiÖn c¬ chÕ. 3. ®©y lµ c«ng viÖc mµ ng©n hµng cha lµm ®îc ®Ó ®¶m b¶o møc an toµn khi xet duyÖt cho vay. NHNN cÇn cã biÖn ph¸p sau :  Nguyªn t¾c xö lÝ nî vµ n¾m ch¾c. ph©n lo¹i nî ®Ó xö lÝ theo tõng ®èi tîng kh¸c nhau . phÇn tæn thÊt cßn l¹i ®îc xö lÝ nh c¸c kho¶n nî do nguyªn nh©n kh¸ch quan nãi trªn.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng nî cña c¸c doanh nghiÖp con nî. chÝnh s¸ch vµ cã biÖn ph¸p lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh doanh nghiÖp. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai . h×nh thµnh tæ chøc trung gian mua b¸n nî ®Ó gi¶i phãng nî ®äng cho doanh nghiÖp  §èi víi nî khã ®ßi do nguyªn nh©n kh¸ch quan( bao gåm ®· cã ®ñ chøng cø kh«ng ®ßi ®îc hoÆc qu¸ h¹n trªn 5 n¨m) th× ®¬c h¹ch to¸n vµo kÕt qu¶ kinh doanh hoÆc gi¶m gi¸ trÞ doanh gnhiÖp  §èi víi c¸c kho¶n nî khã ®ßi do nguyªn nh©n chñ quan ®· qui ®îc tr¸ch nhiÖm th× ph¶i xö lÝ nghiªm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. võa chØ ®¹o tËp trung thèng nhÊt. thµnh lËp riªng mét phßng thÈm ®Þnh dù ¸n. 79 .

. cã chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi c¸n bé tÝn dông vÒ thu nhËp. ph¬ng tiÖn ®i l¹i.. tiÕp thÞ. Nghiªm tóc thùc hiÖn cho vay ®óng qui tr×nh xÐt duyÖt cho vay. ®Ó viÖc h¹n chÕ rui ro tÝn dông ®îc thùc hiÖn tèt h¬n. Thêng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é.C¸c phßng ban trong ng©n hµng ph¶i hç trî h¬n n÷a phßng tÝn dông trong viÖc ph¸t hiÖn nhu cÇu.chu träng h¬n na ®Õn kh©u thÈm ®Þnh d ¸n - Xö lý linh ho¹t h¬n vÒ quy chÕ thu l·i trong thêi gian ©n h¹n. Nªn trong thêi k× gia h¹n miÔn thu l·i. rÌn luyÖn ®¹o ®øc. - Ng©n hµng cÇn sím nghiªn cøu ban hµnh c¬ chÕ vÒ thÓ lÖ lµm viÖc. nhng ®ã lµ nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n vµ chØ cã thùc hiÖn vµ phèi hîp chóng mét c¸ch ®ång bé vµ khoa häc th× míi ph¸t huy tèi ®a c¸c mÆt m¹nh vµ h¹n chÕ tèi thiÓu nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña c¸c gi¶i ph¸p nh»m ®¹t ®îc mét môc ®Ých cuèi cïng lµ h¹n chÕ vµ ng¨n ngõa rñi ro tÝn dông. cung cÊp th«ng tin.Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng - CÇn ph¶i xö lÝ nî qu¸ h¹n b»ng mäi c¸ch sao cho hiÖu qu¶. kh«ng g©y khã dÔ cho doanh nghiÖp. nghÜa vô.. ®¶m b¶o an toµn. ®éng viªn khen thëng kÞp thêi ®Ó c¸n bé tÝn dông lµm tèt h¬n n÷a c«ng viÖc cña m×nh. gi¸m s¸t kho¶n vay. tr¸nh ®îc nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ lêng tríc ®îc. h¹n chÕ ®îc chÝ phÝ. quyÒn lîi cña ®éi ngò c¸n bé tÝn dông. nhanh gän. 80 . khi hä míi ho¹t ®éng cha tr¶ ®óng h¹n. Trªn ®©y cha ph¶i lµ tÊt c¶ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Lµo Cai.

................... ................................ ............ Vai trß cña tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng................................ ......................................................................................... .......................2 2....................................................................................... TÝn dông cña NHTM.......................................................................................................2 81 ....................................................... .................... ............................................................1 ............................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................... Kh¸i niÖm................................................2......................3...................................... TÝn dông lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc.............................................................................2.................................................................................................................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................2.................................. ................. ........................................................ ...................... TÝn dông lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc liªn tôc vµ æn ®Þnh................................... 2............................... 2.......................................... Rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng I...........................Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Môc lôc Ch¬ng I.........................................................................................................................................1 2..............................................................................................2 2............................................................................................... .....................2......................................................................................................................................... ..................................4......................................................... ...................................... ................................................... TÝn dông lµ ®iÒu kiÖn t¹o ra bíc nh¶y vät ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ................... ........................................... ....................................... ................................ 2............. ..........................................................2..................... .............................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................1 2...................1 ......................................................................................... .................................................................2................................................1 ......................... TÝn dông lµ ®iÒu kiÖn t¹o ra bíc nh¶y vät ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi .......................................................2.....................................................................................................................................................................1........................................................................................................2...................................... ................ .........................2....... Kh¸i niÖm NHTM...................................... ....................................................................... .............................. TÝn dông t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i....................................2 ......................... ............................................................................................................1 1.............................................. TÝn dông cña NHTM .......1.................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................

............ ...............................................................2.................................................... ....................................3.............................................................................3..............................2 .... Cho vay tr¶ gãp .....3...............6 1....................................................................................................3 2....................................... Rñi ro ng©n hµng.............................................................................................. .................................................................................. ......................................... Cho vay...................................3 2........ .........2............................................................... ................................ Cho vay lu©n chuyÓn........ ............ ..................4 1........................................... ....5............................................................................3........ Cho vay trùc tiÕp tõng lÇn........................... §èi víi nÒn kinh tÕ x· héi........................................ 2.......................................................................................................... 2.......... ....... ........................................................................................................................1.............. .................... ............................2.............................2............................. ........................................................... t¸c ®éng cña rñi ro tÝn dông.................................................................................................................................................................................................... ..................2..............................................................................................................1........................................................................................................................................... Rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng .............................. .........................................7 1.......3.................... ...............................3...Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng .......................2..........................................2.................3......................................................................................... B¶n chÊt.........5 1...............................3..........................................3.......................1.........4 1...................................... ChiÕt khÊu th¬ng phiÕu...........................................................1...............3. .........6 1. Rñi ro tÝn dông.........................................................2.....................................................................................2..........3........4 1................................................................................................................................................................................................6........................................................... 2............................................................................4.................... Cho vay theo h¹n møc........2............................ .................. .............................................................................................................................3 2......................................3 2......................................................3.3 2..............................2.......................................... §èi víi ng©n hµng............ §èi víi ngêi ®i vay.................... ..................................... B¶n chÊt........................................... ....................................................................................................... B¶o l·nh( hoÆc t¸i b¶o l·nh)....................... ........................................ ..........................................................................................................................................7 82 .. ThÊu chi.................................................................................................................2 2...................................................................................3.................................................................1... ........4 1.............................................................................................................. Cho vay gi¸n tiÕp............3................ 2...............................................................................2 ...........................2...................................................................................................................................................................................2........1....................2 ........................................................ C¸c ph¬ng thøc cÊp tÝn dông.................... T¸c ®éng cña rñi ro tÝn dông...........1.................................................................................. ..........................................................................................................4...............4 2........... Cho thuª tµi s¶n( thuª mua)...................2.......................................................4 II.......................... ................................................................................................................................

..............................1....................................................39 I............ Mét vµi nÐt s¬ lîc vÒ ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai..........................................................................................13 1.........7 2................10 4........9 3....................42 1... T×nh h×nh Nî khã ®ßi cña ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai . C¸c biÖn ph¸p ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai ®· thùc hiÖn nh»m ng¨n ngõa vµ xö lÝ rñi ro tÝn dông.32 1.... Nguyªn nh©n kh¸ch quan................. Kinh nghiÖm cña ng©n hµng Dresner(§øc).....16 2..... Kinh nghiÖm cña CANADA 1...........................Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 2.....41 1.......... Nî qu¸ h¹n................25 1....................1.. Nhãm gi¶i ph¸p trùc tiÕp............ Nguyªn nh©n chñ quan........19 2.........1.............................................................41 1....13 2......... Ho¹t ®éng sö dông vèn.................2..................................34 2.......2..... Thùc tr¹ng NQH cña ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai..................................2................36 3........................10 Ch¬ng II....................8 2.....................3.............. KÕt qu¶ thu NQH vµ xö lÝ NQH.................1............................................................ Nguyªn nh©n kh¸ch quan.......... C¸c biÖn ph¸p ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ NQH..................... Thùc tr¹ng NQH cña ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai25 1.......4........ Ho¹t ®éng huy ®éng vèn......................................................... Nguyªn nh©n kh¸ch hµng..........1.....................................................................................42 2..36 Ch¬ng III................................. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai.............................25 1...1............. Kinh nghiÖm gi¶i quyÕt NQH cña NhËt..............16 2...................................................................8 2..... Mét sè vÊn ®Ò cÇn tiÕp tôc gi¶i quyÕt....................35 2......... Rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai................. Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ....1...... Dù b¸o nh÷ng khã kh¨n thuËn lîi trong ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng trong thêi gian tíi............. M«i trêng ph¸p lÝ.................. §Þnh híng ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng trong thêi gian tíi.. T×nh h×nh rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Trong Nh÷ng N¨m GÇn §©y.....................................3..........................35 3.......... Kinh nghiÖm gi¶i quyÕt NQH cña Mü........................1................................40 II.. C¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh rñi ro tÝn dông......................7 2...................................1...................34 2...... §Þnh híng ph¸t triÓn nhiÖm vô tÝn dông trong thêi gian tíi.8 2..........1............ Nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông ng©n hµng th¬ng m¹i..................................................................43 83 ......................................................................................2..........1........................... Kinh nghiÖm phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i mét sè níc trªn thÕ giíi .................................2.................... Nguyªn nh©n ph¸t sinh rñi ro ho¹t tÝn dông cña ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai........... §¸nh gi¸ t×nh h×nh kinh doanh tÝn dông t¹i ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Lµo Cai..................2.......................1.......................... C¸c dÊu hiÖu nhËn biÕt rñi ro tÝn dông.............................39 1.......... Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ng¨n ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai...................................................................................13 I...........2... Kh¸i qu¸t t×nh h×nh rñi ro tÝn dông t¹i ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai.............2...........................................................36 3..........................41 1..... Tõ phÝa kh¸ch hµng...........7 2.....34 2...........25 1....2....................3....................... C¸c yÕu tè thÞ trêng..39 2..... Tõ phÝa ng©n hµng................ Nguyªn nh©n tõ phÝa ng©n hµng............................2...............24 II.............................................2...................1..........

..... N©ng cao chÊt lîng th«ng tin tÝn dông. TriÓn khai ®Ò ¸n xÕp lo¹i tÝn dông......5......................................50 3.......52 4.......... KiÕn nghÞ víi chÝnh phñ vµ c¸c nghµnh c¸c cÊp hoµn thiÖn............................................................3.............6........................ ph©n lo¹i kh¸ch hµng..............56 1............. Mét sè kiÕn nghÞ...................53 4...53 4... C¸c gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i khi rñi ro tÝn dông x¶y ra ..................54 4.. KiÕn nghÞ víi ng©n hµng nhµ níc..... Më réng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc..2..... BiÖn ph¸p mang tÝnh chÊt thanh lÝ.....58 3............................4......................43 2.......Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng 2..7............................................. Nhãm gi¶i ph¸p hç trî.............3.............................4..............46 2................................................. KiÓm tra gi¸m s¸t tÝn dông chÆt chÏ h¬n.......................3...................... Tu©n thñ chÆt chÏ qui tr×nh tÝn dông.......................................48 2.......... KiÕn nghÞ víi ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai. Hoµn thiÖn mo h×nh tæ chøc theo híng t¨ng cêng kh¶ n¨ng qu¶n lÝ rñi ro rÝn dông................................................................56 III...........1................ Thùc hiÖn tèt ®¶m b¶o tÝn dông...57 2........................ Ph¸t hiÖn sím c¸c dÊu hiÖu kh«ng b×nh thêng cña c¸c kho¶n vay cã thÓ dÉn tíi NQH..................................................54 4.............. T¨ng cêng vèn tù cã .........................................................................1................2.................50 3.......................................... §a d¹ng ho¸ danh môc tÝn dông.................44 2....... N©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kiÓm tra kiÓm to¸n néi bé ......... thùc hiÖn m«i trêng ph¸p lÝ ®¶m b¶o an toµn ho¹t ®éng tÝn dông.................................46 2.....2....................59 84 ....48 3.................. BiÖn ph¸p ng¨n ngõa nh÷ng kho¶n vay dÉn tíi NQH........ C©n ®èi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn mét c¸ch an toµn vµ hiÖu qu¶......................45 2..................1............................51 3...........

T¹p chÝ tµi chÝnh sè 5.C¸c b¸o c¸o chØ tiªu cña phßng tÝn dông ng©n hµng §Çu T Vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai .Ng©n hµng th¬ng m¹i .T¹p chÝ ng©n hµng th¸ng 3 n¨m 2002 .Qui tr×nh nghiÖp vô cho vay cña ng©n hµng §Çu T vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai 85 .Lý thuyÕt tµi chÝnh .Mishkin-n¨m 2001 .tiÒn tÖ Khoa ng©n hµng – tµi chÝnh .TiÒn tÖ ng©n hµng vµ thÞ trêng tµi chÝnh Frederie S. 13 n¨m 2002 . 8 n¨m 2003 .Chuyªn ®Ò thùc tËp NguyÔn ®¾c th¾ng Tµi liÖu tham kh¶o .T¹p chÝ thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ sè 6.§HKTQD n¨m 2002 .Qu¶n trÞ vµ nghiÖp vô Khoa ng©n hµng-Tµi chÝnh .§HKTQD n¨m 2002 C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh cña ng©n hµng §Çu T vµ Ph¸t TriÓn Lµo Cai qua c¸c n¨m .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful