P. 1
התראה לערכאות בעניין המסיק 22.12

התראה לערכאות בעניין המסיק 22.12

|Views: 23|Likes:
Published by Mati Shemoelof
התראה לפני פניה לערכאות בעניין המסיק מיום 22.12.11.
התראה לפני פניה לערכאות בעניין המסיק מיום 22.12.11.

More info:

Published by: Mati Shemoelof on Dec 26, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2012

pdf

text

original

‫‏22‏‏דצמבר‏‏2212‏‬ ‫‏כ"ו‏כסלו‏תשע"ב‏‬ ‫לכבוד‏‬ ‫‏‬ ‫‏תמר‏בוקיה,‏סרן‏‬ ‫לשכת‏היועמ"ש‏‬ ‫בגדה‏המערבית‏‬ ‫אייל‏אלעד,‏סרן‏‏‏‬ ‫לשכת‏היועמ"ש‏‏‏‬

‫בגדה‏המערבית‏‏‏‬ ‫באמצעות פקס': 9977722-92‬ ‫ח.נ.,‏‬ ‫‏‬ ‫הנדון: התראה טרם פנייה לערכאות – אי תיאום ימי מסיק נוספים‬ ‫הריני‏מתכבדת‏לפנות‏אליכם,‏בעניין‏שבנדון‏וכדלקמן:‏‬ ‫ביום ‏22.22.12 ‏הועברה ‏אליכם ‏מטעמנו, ‏בקשה ‏לתיאום ‏ימי ‏מסיק ‏נוספים ‏בליווי‏‬ ‫עבור ‏החקלאים ‏באדמות ‏סרה, ‏אשר ‏לא ‏סיימו ‏את ‏מסיק ‏הזיתים ‏בימים ‏שהוקצבו‏‬ ‫להם.‬ ‫העתק ממכתבינו מיום 11.11.71 מצורף ומסומן "א"‬ ‫משלא‏התקבל‏כל‏מענה‏מטעמכם,‏נשלחה‏אליכם‏הודעת‏תזכורת‏ביום‏22.22.12.‬ ‫העתק מהודעת התזכורת מיום 11.11.19 מצורף ומסומן "ב"‬ ‫ביום ‏22.22.1 ‏הועברה ‏אליכם ‏מטעמנו, ‏בקשה ‏בהולה ‏לתיאום ‏ימי ‏מסיק ‏נוספים‏‬ ‫לחקלאים‏באזור‏אל-ג'ניה‏ובקשה‏להגן‏על‏שלומם,‏ביטחונם‏וקרקעותיהם.‬ ‫העתק מהבקשה מיום 11.91.7 מצורף ומסומן "ג"‬ ‫ביום ‏22.22.22 ‏הועברה ‏אליכם ‏תזכורת ‏נוספת ‏בנוגע ‏לבקשה ‏לתיאום ‏ימי ‏מסיק‏‬ ‫נוספים‏באדמות‏סרה.‬ ‫העתק מהתזכורת מיום 11.91.11 מצורף ומסומן "ד"‬ ‫ביום ‏22.22.52 ‏הועברה ‏אליכם ‏בקשה ‏דחופה ‏לקיום ‏שיחה ‏עם ‏יועמ"ש ‏הגדה‏‬ ‫המערבית,‏אל"מ‏אלי‏בר‏און,‏בעניין‏מסיק‏באדמות‏סרה‏ובאדמות‏אל-ג'ניה.‬ ‫העתק מהבקשה מיום 11.91.11 מצורף ומסומן "ה"‬ ‫5.‬ ‫2.‬ ‫3.‬ ‫2.‬ ‫אלי‏בר‏און,‏אל"מ‏‏‬ ‫לשכת‏היועמ"ש‏‏‏‬ ‫בגדה‏המערבית‏‏‏‬

‫4.‬

‫ביום‏22.22.12‏שוחחה‏הח"מ‏עם‏רלש"ית‏היועמ"ש,‏ספיר‏אוחנה.‏בשיחה‏זו‏נמסר‏כי‏‬ ‫היועמ"ש‏עסוק‏בכדי‏לשוחח‏על‏הנושא‏וכי‏הדבר‏הועבר‏לטיפולו‏של‏סגן‏היועמ"ש,‏‬ ‫אולם‏באותו‏יום‏לא‏ניתן‏לשוחח‏עימו‏עקב‏הימצאותו‏בפגישות.‬ ‫ביום‏22.22.12‏הופנתה‏הח"מ‏לשוחח‏עם‏סרן‏אייל‏אלעד.‬ ‫בשיחה ‏זו ‏מסרה ‏הח"מ ‏לסרן ‏אלעד ‏כי ‏בינתיים, ‏הופסק ‏המסיק ‏גם ‏בכפר ‏קדום‏‬ ‫הסמוך‏לקדומים‏וכי‏מתבקשים‏שם‏שני‏ימי‏מסיק‏נוספים.‬ ‫עוד‏בשיחה‏זו‏הובהר‏לח"מ‏כי‏הוחלט‏להשיב‏את‏הטיפול‏לסרן‏תמר‏בוקיה‏וכי‏לאחר‏‬ ‫עדכונה‏בסוגיית‏הכפר‏קדום,‏תשוב‏היא‏אל‏הח"מ.‬ ‫ביום‏22.22.22 ‏יצרה‏הח"מ‏קשר‏טלפוני‏עם‏סרן‏בוקיה.‏בשיחה‏זו,‏נמסר‏שוב‏לסרן‏‬ ‫בוקיה‏כי‏בכפר‏קדום‏לא‏סיימו‏החקלאים‏את‏המסיק‏וכי‏מתבקשים‏עבורם‏שני‏ימי‏‬ ‫מסיק ‏נוספים. ‏מעבר ‏לאמור, ‏העבירה ‏הח"מ ‏לסרן ‏בוקיה ‏את ‏הפרטים ‏של ‏פעיל‏‬ ‫השטח,‏מר‏זכריה‏סדה‏וזאת‏בכדי‏להשלים‏את‏התמונה‏העובדתית.‏בשיחה‏זו‏מסרה‏‬ ‫סרן‏בוקיה‏לח"מ‏כי‏באשר‏למסיק‏באדמות‏סרה,‏נמצאים‏ברשותה‏כל‏הנתונים‏בכדי‏‬ ‫לגבש‏עמדה,‏וכי‏זו‏תועבר‏אל‏הח"מ‏בכתב‏עוד‏באותו‏יום.‏באשר‏למסיק‏באל-ג'ניה‏‬ ‫מסרה‏סרן‏בוקיה‏לח"מ‏כי‏טרם‏קיבלה‏את‏כל‏הנתונים‏הנדרשים‏על‏ידה‏בכדי‏לגבש‏‬ ‫עמדה.‬ ‫משלא‏התקבלה‏כל‏תגובה‏ביחס‏למסיק‏באדמות‏סרה‏ביום‏22.22.22,‏שוחחה‏הח"מ‏‬ ‫ביום‏22.22.22‏פעם‏נוספת‏עם‏רלש"ית‏היועמ"ש,‏ספיר‏אוחנה.‬ ‫בשיחה‏זו‏מסרה‏ספיר‏לח"מ‏כי‏סרן‏בוקיה‏שוהה‏בחופשה‏וכי‏"אם‏ירצה‏סרן‏אלעד‏‬ ‫לטפל ‏בנושא, ‏הרי ‏שיצור ‏עמנו ‏קשר ‏ואם ‏לא, ‏סרן ‏בוקיה ‏תטפל ‏ביום ‏א' ‏לכשתשוב‏‬ ‫מחופשתה".‬ ‫במצב‏דברים‏זה,‏נראה‏כי‏חרף‏הזמן‏שחלף‏ועל‏אף‏בהילות‏הבקשה‏הנובעת‏מעצם‏‬ ‫טבעה,‏שכן‏מדובר‏בימי‏מסיק‏המותנים‏בעונת‏השנה,‏לא‏מתקבלת‏תשובה‏לגופן‏של‏‬ ‫הבקשות.‬ ‫כפי ‏שהובהר ‏במכתבינו ‏הקודמים, ‏הפסקת ‏המסיק ‏בטרם ‏עת, ‏בעוד ‏ישנם ‏זיתים‏‬ ‫למסוק,‏מנוגדת‏להלכה‏הפסוקה‏שנקבעה‏בבית‏המשפט‏העליון‏בשבתו‏כבג"ץ‏(ראה:‏‬ ‫בג"ץ ‏4143151 ‏ראשד מוראר ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח')‏‬ ‫הקובעת ‏מפורשות ‏כי ‏החובה ‏המוטלת ‏על ‏כוחות ‏הביטחון ‏בגדה ‏המערבית ‏הינה‏‬

‫6.‬

‫1.‬ ‫1.‬ ‫1.‬ ‫12.‬

‫22.‬ ‫22.‬

‫32.‬

‫42.‬

‫להבטיח ‏כי ‏הפלסטינים ‏יסיימו ‏את ‏כל ‏העבודות ‏החקלאיות ‏הנדרשות ‏באדמותיהם‏‬ ‫"עד‏הזית‏האחרון".‬ ‫השיהוי ‏בקבלת ‏התגובה ‏מטעמכם ‏ביחס ‏לטענות ‏שהעלנו ‏במכתבינו, ‏חורג ‏ממתחם‏‬ ‫הסבירות‏עת‏מדובר‏בבקשות‏להקצאת‏ימי‏מסיק‏נוספים‏בעת‏הזו‏של‏השנה.‬ ‫כפי ‏שהובהר ‏טלפונית ‏לנוגעים ‏בדבר, ‏שיהוי ‏כגון ‏זה ‏עלול ‏ליצור ‏מצב ‏בו ‏גם ‏אם‏‬ ‫יאושרו‏לבסוף‏ימי‏המסיק‏המתבקשים,‏לא‏יהיה‏טעם‏בכך‏לאור‏חלוף‏עונת‏המסיק.‬ ‫מפאת‏דחיפות‏הבקשות,‏ניתנת‏בזאת‏שהות‏נוספת‏לקבלת‏עמדתכם‏ביחס‏אליהן,‏עד‏‬ ‫ליום‏22.22.52‏בשעה‏11:22.‬ ‫אם‏לא‏יעשה‏כן,‏תפנה‏הח"מ‏לפרקליטות‏המדינה‏בהליך‏"קדם‏בג"ץ",‏דבר‏שעלול‏‬ ‫להוביל‏לבזבוז‏זמן‏יקר‏ואי‏נעימות.‬ ‫אשר ‏על ‏כן, ‏אבקשכם ‏לפעול ‏בהקדם ‏האפשרי ‏וללא ‏כל ‏שיהוי ‏נוסף ‏להמצאת‏‬ ‫תגובתכם ‏ביחס ‏לבקשות ‏שהועברו ‏אליכם ‏לתיאום ‏ימי ‏מסיק ‏נוספים ‏באדמות ‏אל-‬ ‫ג'ניה,‏אדמות‏סרה‏והכפר‏קדום.‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫‏‬ ‫בכבוד‏רב‏ובב"ח,‏‬ ‫‏‬ ‫קרן‏קנפו,‏עו"ד‏‬ ‫‏‬ ‫52.‬ ‫62.‬ ‫12.‬ ‫12.‬ ‫12.‬

‫‏‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->