BẢNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN

PSD101 - PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CÁ NHÂN
HỌ VÀ TÊN:
LỚP: (Ví dụ: A1)
NHÓM: (Ví dụ: N2)

STT

Làm tốt phần
việc được giao

Tên thành viên

Liên hệ được
khi cần

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chú ý:

Bảng đánh giá này yêu cầu trưởng nhóm phải làm
Điểm đánh giá của mỗi nhóm phải có tổi thiểu 4 bậc điểm
Điểm từ 1 đến 5 (Cao nhất là 5, thấp nhất là 1)

Khả năng đóng góp sáng
kiến, ý kiến cho hoạt động
nhóm

Sẵn sàng
giúp đỡ

Đóng góp chung
vào kết quả của
nhóm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful