Noul Cod Civil pe înŃelesul tuturor

DIVORłUL
- instituŃie care era reglementată de Codul Familiei, iar în Noul Cod Civil textele se regăsesc în articolele 373 - 403), cu unele îmbunătăŃiri; - divorŃul înseamnă desfacerea căsătoriei;

Motivele de divorŃ (art. 373 Cod civil) DivorŃul poate avea loc: a) prin acordul soŃilor, la cererea ambilor soŃi, ori la cererea unuia dintre soŃi care e acceptată de celălalt; b) atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soŃi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă; instanŃa stabileşte culpa unuia dintre soŃi în destrămarea căsătoriei sau culpa comună a soŃilor, chiar dacă numai unul dintre ei a făcut cerere de divorŃ. c) la cererea unuia dintre soŃi, după o separare în fapt care a durat cel puŃin 2 ani; divorŃul se poate pronunŃa chiar din culpa exclusivă a soŃului reclamant, cu excepŃia situaŃiei în care pârâtul se declară de acord cu divorŃul, când acesta se va pronunŃa fără a se menŃiona culpa soŃilor. d) la cererea aceluia dintre soŃi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei, caz în care desfacerea căsătoriei se pronunŃă fără a se face menŃiune despre culpa soŃilor. Proceduri de divorŃ: 1. pe cale administrativă poate fi soluŃionat divorŃul prin acord, indiferent de durata căsătoriei, dacă sunt întrunite următoarele condiŃii: - soŃii îşi exprimă liber şi neviciat consimŃământul, în faŃa ofiŃerului de stare civilă de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinŃe comune a soŃilor, - nici unul dintre ei nu este pus sub interdicŃie judecătorească - nu au copii minori născuŃi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaŃi. Cererea de divorŃ se depune de către soŃi împreună, iar după un termen de gândire de 30 de zile de la înregistrarea cererii, soŃii se prezintă personal şi, dacă ambii stăruie să divorŃeze, ofiŃerul de stare civilă, după ce verifică valabilitatea consimŃământului, eliberează certificatul de divorŃ fără vreo menŃiune cu privire la culpa soŃilor. 2. prin procedura notarială pot fi soluŃionate: - divorŃul prin acord al soŃilor care nu au copii minori, - divorŃul soŃilor care au copii minori născuŃi din căsătorie, din afara căsătoriei sau adoptaŃi, dacă soŃii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la: - numele de familie pe care să îl poarte după divorŃ, - exercitarea autorităŃii părinteşti de către ambii părinŃi, - stabilirea locuinŃei copiilor după divorŃ, - modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii, - stabilirea contribuŃiei părinŃilor la cheltuielile de creştere, educare, învăŃătură şi pregătire profesională a copiilor. Competent este notarul de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinŃe comune a soŃilor. Şi în acest caz niciunul dintre soŃi nu trebuie să fie pus sub interdicŃie, iar consimŃământul trebuie să fie liber şi neviciat. Cererea de

Proiectul „Vin Codurile !”
ConŃinutul acestui material nu constituie o interpretare oficială a Noului Cod civil şi nu epuizează toate aspectele privitoare la acest subiect.

chiar în lipsa unei înŃelegeri între ei. . dacă reclamantul decedează în timpul procesului şi acŃiunea de divorŃ este continuată de moştenitorii soŃului reclamant. justificate de interesul unuia dintre soŃi sau de interesul superior al copilului. După un termen de gândire de 30 de zile. SoŃul divorŃat are dreptul la întreŃinere. Despăgubirile pot fi cerute distinct de dreptul la prestaŃia compensatorie. Despăgubiri.divorŃ se depune de către soŃi împreună. şi. soŃul reclamant poate beneficia de o prestaŃie care să compenseze. . sub forma unei sume globale sau a unei rente viagere. după ce verifică valabilitatea consimŃământului. dar poate fi depusă şi prin mandatar cu procură autentică.prestaŃia compensatorie: în cazul în care căsătoria a durat cel puŃin 20 de ani. însă numai dacă incapacitatea este cauzată de o împrejurare în legătură cu căsătoria. pot cere instanŃei de divorŃ să constate că regimul matrimonial a încetat de la data separaŃiei în fapt. iar până la înfiinŃarea sa. obligaŃii de întreŃinere între foştii soŃi . căsătoria este desfăcută pe data eliberării certificatului de divorŃ. poate cere soŃului vinovat să îl despăgubească. dacă stăruie să divorŃeze. încheiate de unul dintre soŃi după data introducerii cererii de divorŃ pot fi anulate dacă au fost făcute în frauda celuilalt soŃ. precum şi actele din care se nasc obligaŃii în sarcina comunităŃii. . Competentă este instanŃa de tutelă. dacă soŃii se adresează direct instanŃei de judecată sau dacă divorŃul administrativ sau notarial a fost respins. dacă se află în nevoie din pricina unei incapacităŃi de muncă survenite înainte de căsătorie ori în timpul căsătoriei. împreună. .În cazul divorŃului administrativ sau notarial. . un dezechilibru semnificativ pe care divorŃul l-ar determina în condiŃiile de viaŃă ale celui care o solicită. pe cale judiciară pot fi soluŃionate cererile de divorŃ pentru oricare dintre motivele arătate.despăgubiri: soŃul nevinovat.Căsătoria este desfăcută din ziua în care hotărârea prin care s-a pronunŃat divorŃul a rămas definitivă. sub forma uzufructului (beneficiului adus de folosirea unui bun) asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparŃin debitorului. Numele de familie după căsătorie . PrestaŃia compensatorie poate fi stabilită în bani. în cazul divorŃului prin acordul lor. competenŃa aparŃine judecătoriei. Proiectul „Vin Codurile !” ConŃinutul acestui material nu constituie o interpretare oficială a Noului Cod civil şi nu epuizează toate aspectele privitoare la acest subiect.Dacă nu a intervenit o înŃelegere sau dacă instanŃa nu a dat încuviinŃarea. instanŃa poate să încuviinŃeze ca soŃii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Efectele divorŃului în raporturile dintre soŃi: Data desfacerii căsătoriei: .Prin excepŃie.La desfacerea căsătoriei prin divorŃ. soŃii se prezintă personal.Oricare dintre soŃi sau amândoi.obligaŃia de întreŃinere între soŃi încetează prin desfacerea căsătoriei. Efecte cu privire la regimul matrimonial . . .Actele de înstrăinare sau de grevare. soŃii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. notarul public. eliberează certificatul de divorŃ fără vreo menŃiune cu privire la culpa soŃilor. prestaŃii compensatorii. ori în natură.În cazul divorŃului. fiecare dintre foştii soŃi poartă numele dinaintea căsătoriei. căsătoria se socoteşte desfăcută la data decesului. 3. InstanŃa de tutelă soluŃionează cererea prin hotărârea de divorŃ. care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei. . atât cât este posibil. SoŃul care solicită prestaŃia compensatorie nu poate cere de la fostul său soŃ şi pensie de întreŃinere. iar divorŃul se pronunŃă din culpa exclusivă a soŃului pârât.Pentru motive temeinice. PrestaŃia compensatorie nu se poate solicita decât odată cu desfacerea căsătoriei. regimul matrimonial încetează între soŃi la data introducerii cererii de divorŃ. Aceeaşi obligaŃie intervine şi atunci când incapacitatea se iveşte în decurs de un an de la desfacerea căsătoriei. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful