You are on page 1of 6

rgan Coordinador de lalumnat

Facultat Cincies de la Comunicaci

MANUAL DEL DELEGAT

MANUAL DEL DELEGAT


ndex: Reglament delegats ................................................................................................................... Funcions ............................................................................................................................... Reconeixement de crdits ............................................................................................................... Coneixements generals ................................................................................................................... Comunicaci delegats ................................................................................................................... Documentaci dinters ................................................................................................................... 3 4 4 4 5 6

Manual del Delegat / Facultat Cincies de la Comunicaci

1. Reglament delegats
Sistema delecci: Cada grup classe tindr tres delegats. Aquests sescolliran a linici del curs acadmic. Els delegats seran escollits en horari lectiu en una assignatura de tot el grup classe i haur de ser notificat amb anterioritat la data i lhora de la votaci. Abans de lelecci es presentaran els candidats que seran votats pel grup i seran escollides les tres persones ms votades. Durada mandat: El mandat s per un curs acadmic. En acabar el curs, els delegats quedaran en funcions fins que no hi hagi noves eleccions. Revocaci del crrec i dimissi: Els delegats poden ser revocats pel grup classe en el cas que, com a mnim, un 60% dels membres del grup aix ho desitgi. Si es dna aquest cas es notificar al coordinador de titulaci/estudis, que proposar una data per votar-ne la continutat, o no, dels delegats en qesti. Si la revocaci es duu a terme, per una majoria simple, es procedir a una nova elecci pels crrecs que hagin quedat vacants. El mandat del nou delegat durar fins lacabament del curs acadmic. Els delegats poden dimitir sempre que aix ho desitgin, notificant la seva dimissi al grup classe i al coordinador per escrit. La vacant socupar repetint lelecci el dia i hora que el coordinador de titulaci dicti. Definici competncies (perfil tcnic): El delegat s el representant del grup classe. Esdevindr la connexi entre la facultat (professors, coordinadors de titulaci, rgan Coordinador de lAlumnat, etc.) i la classe. Entre les seves funcions hi ha la de transmetre la informaci que li arribi com a delegat, assistir a les reunions en que sigui convocat i transmetre els dubtes, queixes... del grup classe a la persona corresponent. Presa de decisions: El delegat prendr les decisions segons la voluntat de la majoria de la classe.

Manual del Delegat / Facultat Cincies de la Comunicaci

2. Funcions

Els delegats de curs tenen entre els seus principals objectius: Actuar d'intermediari, s sescau, entre el professor i el grup. Fer arribar als estudiants representants a la Junta suggeriments, problemes, iniciatives i informacions per tal que aquests els posin en coneixement dels rgans corresponents. Comunicar al grup, sempre que ho demanin, els temes que els seus representants a la Junta i el Consell destudiants considerin necessaris. Assistir a les reunions que els coordinadors de titulaci i els estudiants representants a la Junta convoquin a tal efecte. Aix com a les reunions del Consell destudiants (OCA). Representar al grup davant el coordinador/a de la titulaci. Participar en el Pla de Seguiment de Qualitat de la Docncia.

3. Reconeixement de crdits

Els delegats que hagin exercit durant un curs acadmic tenen dret a optar a crdits de lliure elecci, sempre i quan el coordinador de titulaci/estudis certifiqui que ha complert amb les seves atribucions, dacord amb la normativa vigent. Els delegats podran reconixer crdits segons les segents situacions:

Llicenciatura: Acord establert amb lEquip de Deganat del centre (segons les pautes, sistema de avaluaci i seguiment, etc. definides des del Deganat i acordades amb els representants dels estudiants).

Grau: Segons la Normativa de Transferncia i Reconeixement de Crdits de la UAB (Aprovada en el Consell de Govern de 26 de gener de 2011): Captol III - Del reconeixement de crdits. Subsecci 2a. Del reconeixement en els estudis de grau per dactivitats universitries culturals, esportives, de solidaritat i de cooperaci.

4. Coneixements generals
La Universitat Autnoma de Barcelona sestructura en facultats. Lrgan de govern daquestes facultats s la Junta de facultat on estan representats els tres estaments que formen la Universitat: Estudiants, Personal Docent i Personal dAdministraci i Serveis. De la Junta de Facultat de Cincies de la Comunicaci de la UAB sen deriven tres comissions: Comissi de Docncia. Comissi dEconomia. Comissi Permanent.

Estructura universitria

Cada facultat t un deganat que sencarrega de gestionar la facultat.

Manual del Delegat / Facultat Cincies de la Comunicaci

La UAB t rgans de govern generals: a) Claustre: El claustre s lrgan mxim de representaci de la Universitat i est format pels tres estaments. b) Consell de Govern: El Consell de Govern s lrgan de govern de la Universitat don sen deriven vuit comissions: afers destudiants, estudis de grau, economia i organitzaci, estudis de postgrau, poltica lingstica, investigaci, personal acadmic i transferncia de coneixements i projectes estratgics. c) Equip de rectorat: lequip de rectorat s lencarregat de gestionar la Universitat.

Estructura de la Facultat:

Deganat: s lequip que gestiona la Facultat. Est dirigit pel deg o degana de la Facultat, lequip que assisteix les seves funcions, els vicedegans i el secretari de la Facultat.

Coordinadors de titulaci: Els coordinadors sn les persones encarregades de dirigir, organitzar i coordinar els ensenyaments de cada una de les titulacions/graus que simparteixen a les facultats, per delegaci dels degans. A proposta del deg es pot designar, quan aix ho consideri oport, un sotscoordinador destudis. Gesti Acadmica: Aquest servei t cura de les tasques relatives a les qestions administratives i acadmiques per a alumnes i professors. Us heu de dirigir a Gesti Acadmica per trmits administratius com la matrcula, canvis de grup, convenis de prctiques, programes dintercanvi, beques, etc. SLIPI: s Suport Logstic que hi ha al hall de la Facultat. Es tracta dun punt dinformaci on us podeu dirigir per informar-vos sobre la ubicaci de les aules, els despatxos i altres dependncies del centre, en cas dobjectes perduts, averies a les installacions, aix com tamb lliurament de documentaci, tramitaci dincidncies, recepci de treballs a les bsties dels professors, etc. Laboratoris de Fotografia, Rdio i Televisi: Aquest servei es dedica principalment al suport tcnic a la docncia i a la gesti del material de qu disposa la facultat. A banda de la seva utilitzaci per les assignatures, disposen dun servei de prstec subjecte a la disponibilitat i al perms de professors o coordinadors. Serveis Informtics: s lequip que gestiona les aules dinformtica de la facultat i els equipaments tcnics. Hi podeu recrrer en cas dincidncies, dubtes sobre el programari i altres consultes relacionades.

5. Comunicaci delegats

La comunicaci sestableix entre el grup classe i altres estudiants mitjanant:

OCA (rgan Coordinador de lalumnat): Els delegats del grup classe estan obligats a assistir a totes les reunions de lOCA. En cas de no poder assistir-hi, senviar una notificaci per e-mail amb anterioritat. Com a mnim, ha dassistir a cada OCA un delegat per grup classe, que est obligat a transmetre la informaci rebuda als seus companys. El delegat t dret a transmetre informaci a lOCA i que aquesta sigui tractada i portada, si sescau, a Junta de Facultat.

Manual del Delegat / Facultat Cincies de la Comunicaci

La comunicaci amb la Facultat es pot efectuar mitjanant:


Docents: El dileg s la base pel consens entre el grup classe i el personal docent. Els delegats podran sollicitar reunions amb el professor sempre que sigui convenient per aportar suggeriments, comentaris o queixes del grup classe. Coordinadors: Els delegats poden sollicitar reunions amb el coordinador de titulaci quan es tracti de temes de carcter general sobre la titulaci (Pla dEstudis, sistemes davaluaci...). Quan es tracta dun tema concret, els delegats podran arribar al coordinador de titulaci sempre que shagi parlat prviament amb el grup classe o el professor que hi tingui a veure. Deganat: Dins lequip de deganat, el Vicedeg destudiants sencarrega de fer reunions amb els delegats i coordinadors de titulaci. Es pot sollicitar reunir-se amb el Vicedeg per temes generals o temes especfics, per saconsella posar-se en contacte primer amb els estudiants representants a la Junta o amb el coordinador de titulaci.

6. Documentaci dinters

Els delegats han de conixer el segents documentes (disponibles a la web de la Facultat de Cincies de la Comunicaci www.uab.cat/comunicacio i/o a la web de la UAB www.uab.cat):

Guia de lestudiant. Preguntes freqents. Reglament de la Facultat de Cincies de la Comunicaci de la UAB. Normativa general de la UAB. Normativa de Transferncia i Reconeixement de Crdits de la UAB.

Dimecres 29 de juny de 2011. Junta de Facultat de Cincies de la Comunicaci. Universitat Autnoma de Barcelona (UAB).

Manual del Delegat / Facultat Cincies de la Comunicaci