Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m Bµi 1: Bµi gi¶i: a) ¸p dông c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë: U 6 Rtd    12() I 0.5 b) Theo ®o¹n m¹ch nèi tiÕp cã: Tãm t¾t: R1 = 5  K ®ãng.5A. I = 0. U = 6V. a) Rt® = ? b) R2 = ? Rt® = R1 + R2  R2  Rtd  R1  12  5  7() .

I = 0.5 A => U1 = I. a) Rt® = ? b) R2 = ? U 2 3.5 .5A. U = 6V.5 (V) Ta cã: Tãm t¾t: R1 = 5  K ®ãng.5 = 3.5 R2    7() I 0.R1 = 0.5.5 = 2.Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m Bµi 1: Bµi gi¶i : C¸ch 2 phÇn b b) Theo ®o¹n m¹ch nèi tiÕp: I1 = I2 = I = 0.5 (V) => U2 = U – U1 = 6 – 2.

6 b) Cã I2 = I – I1=> = 1.8 (A) Tãm t¾t R1 = 10  I1 = 1.Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m Bµi gi¶i: Bµi 2: a) Theo ®o¹n m¹ch song song cã: U1 = U2 = UAB Mµ U1 = I1.2 x 10 = 12 (V) UAB–=1.8 A a) TÝnh UAB = ? b) TÝnh R2 = ? U 2 12 R2    20() I 2 0.2 A I = 1. 6 .R1 = 1.2 12V= 0.

2 A I = 1.TÝnh R2 theo c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë t¬ng ®¬ng cña ®o¹n m¹ch song song Tãm t¾t R1 = 10  I1 = 1.Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m Bµi 2: Híng dÉn c¸ch 2 phÇn b .TÝnh Rtd theo ®Þnh luËt ¤m .8 A a) TÝnh UAB = ? b) TÝnh R2 = ? .

I2. 4 = 2 = 0.Bµi tËp vËn dông ®Þnh luËt ¤m Bµi gi¶i: Bµi 3: a) Ph©n tÝch m¹ch ®iÖn ta cã: R1 nt (R2 // R3) Theo ®o¹n m¹ch song song cã: ) Tãm t¾t R1 = 15  R2 = R3 = 30  UAB = 12V a) TÝnh RAB = ? b) TÝnh I1.30 30  30 RMN = = = 15( Theo ®o¹n m¹ch nèi tiÕp:  RAB = R1 + RMN = 15 + 15 = 30 ( 12 b) ) I1 = IC = = = 0.4 (A) 30 U2 = U3 vµ R2 = R3 => I2 = I3 = 0. I3 = ? 30.2 (A) Häc sinh gi¶i phÇn b theo c¸ch kh¸c .

.Häc sinh lµm bµi tËp 6.Häc sinh ®äc bµi míi cho tiÕt 7.5 SBT. . .Híng dÉn vÒ nhµ.1 ®Õn 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful