ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG DAP AN PHAN BAI TẬP TƯỜNG CHƯƠNG Soá Ñònh Ma Heä KGVT KGcon

phöùc thöùc traän PT a a c b a d b a b a a b d a c a a a c c d c a c a a a a a b b c d d a a a a b d d a c a c c a b a d c a a a c c d c a a c a a b a (17) d a c b a a c a a c a a b a a d a a a c c a a a c b b a b d c c c a d a b b c b c a d b a d d a d a d a b a d a a d d (?) c d d c a d a a a b d a(?) b c c b a(?) a d a d a b b d b a d a d a a a b c b b d d b a a a a d d (18) a c b a a a c a a KGEucli d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

-1) m khaùc –7/2.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 (14): (15): (16): (17): a c a a a a a a c b b a a a a d d d c a a Neáu x thuoäc V thì choïn caâu a. ngöôïc laïi choïn caâu c m khaùc 1 Toïa ñoä: (7. (18): F + G = G .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful