P. 1
Copper Solvent Extraction

Copper Solvent Extraction

|Views: 223|Likes:
Published by rezgarbadri08

More info:

Published by: rezgarbadri08 on Dec 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/22/2015

pdf

text

original

‫دانشگاه صنعتی امیر کبیر‬ ‫دانشکده مهندسي معدن، متالورژي و نفت‬

‫سمینار کلسی درس هیدرومتالورژی پیشرفته‬

‫فرایند های تجاری استخراج حللی مس‬
‫استاد‬ ‫دکترمهدی سالری راد‬ ‫دانشجو‬ ‫حمزه اسحقی‬ ‫10072168‬

‫تیر 78‬

‫1- مقدمه‬
‫اسسستخراج مسسس بسسه روش هيسسدرومتالوژي از محلسسول هسساي آبسسي بسسا اسسستفاده از‬ ‫سمنتاسيون مس بر روي آهن از اواسط قرن 81 در اس سپانيا آغ ساز ش سده اس ست .‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫همچنين در قرن 91 ليچينگ اكسيد هاي مس با استفاده ازنفوذ به پايين آب هسساي‬

‫اسيدي كه به روش هاي مصنوعي ساخته مي شدند به ك سار گرفت سه ش سده و م سس‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫توسط سمنتاسيون از محلول بازيابي مي شد. اين روش براي مس هاي اكسيدي‬ ‫با عيار پايين كسه توسسط ذوب مسستقيم صسرفه اقتصسادي نداشست روش مناسسبی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تلقي مي شد . به هرحال اي سن روش ب سه ارزان ب سودن و در دس سترس ب سودن من سابع‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اسيد و آهن قراضه بستگي داشت. اسيد سولفوريك باتوجه به اينكه از كاني هاي‬ ‫سولفيدي و يا گوگرد به آساني توليد مي ش سود تقريب سا هميش سه م سورد ت سوجه بسوده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است. ظهور الكتروونينگ براي بازيابي مس از محلول هاي سسسولفاته در مقايسسسه‬ ‫با سمنتاسيون كه نياز به حذف آهن قراضه داشت منجر به اقتصادي شدن فرايند‬ ‫شد. بازيابي قسمتي از اسيد س سولفوريك مص سرفي ب سراي ليچين سگ و ارزش ب سالتر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫محصول كاتدي نهايي در مقايسه با پودرهاي مس مورد توجه بود.‬ ‫صسسرف نظسسر از ايسسن مزايسسا ، الكتروونينسسگ فقسسط در مسسوارد محسسدودي جسسايگزين‬ ‫سمنتاس سيون ش سد ك سه آن ه سم ب سه دلي سل مح سدوديت ه سایي مانن سد وابس ستگی شسديد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫الكتروونينگ بسه كيفيست بسالي محصسول عمليسات هساي ليچينسگ داشست. توسسعه و‬ ‫پيشرفت در حلل هاي استخراج كننده م سس ب سراي مث سال در اواس سط ده سه 0691‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پيشرفت هاي اقتصادي اين اجازه را داد كه روش الكتروونينگ براي محلول هسساي‬ ‫ناخالص بدست آمده از عمليات هاي ليچين سگ اس سيد س سولفوريكي ك سه داراي عي سار‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پايين مس بود به كار برده شود. همچنين استخراج حللسي بسراي بازيسابي مسس از‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫محلول هاي آمونياكي توليسد شسده توسسط ليچينسگ آمونيساكي كلكسوپيريت )فراينسد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫آربتر1( ،فلزات قراضه و تفاله هاي سرب مقاوم به كار مي رفت.‬ ‫اساس استخراج حللي مس در سيستم هاي ليچ بر پايه واكنش هاي تبسسادلي زيسسر‬ ‫استوار است‬ ‫لیچینگ اسید سولفوریکی‬

‫)‪2 H X(o rg) + C u2 + ( aq) = C u X2(o rg) + 2 H + ( aq‬‬
‫لیچینگ آمونیاکی‬
‫)‪Cu(NH 3 ) 4 2+ (aq) + 2OH- + 2H2 O + 2HX(org) = CuX2(org) + 4NH4 OH (aq‬‬
‫1‬

‫‪Arbiter process‬‬

‬ ‫شکل 1-نمایش دیاگرامی اسخراج مس ب ظه اس ظتفاده ازاس ظتخراج حلل ظی.ك سه حلق سه س سمت چ سپ ،م سدار ليچين سگ و حلق سه مرك سزي م سدار‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استخراج حللي و حلقه سمت راست مدار الكتروونينگ را نشان مي دهد. در سيستم هاي آمونياكي ، بايد از آلودگي الكتروليت اسسيد سسولفوريك‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پرهيز شود و محلول هاي آبي باردهي شده قبل از برهنسه سسازي كسامل شستشسو‬ ‫داده شود.برای سیستم های آمونیاکی چرخه مشابه می باشد ولظی غلظظت مظس در‬ ‫محلول های لیچینگ بال می باشد. اي سن موض سوع ني سازدارد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ .‫در استخراج حللي مس در غلظت هاي پايين + ‪، H‬هر دو واكنش به سمت راس ست‬ ‫س‬ ‫پيش مي رود بنابراين محلول ليچينگ )اسيد سولفوريك و يا آمونياك ( احيسسا شسسده‬ ‫ومحلول بي بار از مرحله استخراج حللي مس به چرخه ليچينگ باز فرستاده مي‬ ‫شود.غلظ ظت‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫های مس نشان داده شده برای منحل ظول ه ظای اس ظید س ظولفوریکی معم ظول م ظی‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫ظ‬ ‫باشند. مواد آلي باردهي شده در هر دومورد با يك محلول با غلظست بسالي مسس و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اسيد سولفوريك ،برهنه سازي مي ش سودكه خسوراك مرحلسه الكستروليز را تشسكيل‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مي دهند.‬ ‫هر سه عمليسات اصسلي، ليچينسگ ، اسستخراج حللسي و الكتروونينسگ نيساز دارد كسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بادقت كامل شود تا به بهره وری كلي ماكزيمم نایل شود. دیاگرام جريان شیماتیک يك واحد اسستخراج حللسي در شسكل 1 نشسان‬ ‫داده ش سده اس ست.

0 تا 5‬ ‫گرم بر ليتر مي باشد كه براي استخراج حللي متعاقب، رضايت بخش مي باشد‬ ‫.‫كه ارزيابي اندركنش ها با جزييات بررسی شود و درمواردي كه ناسازگاري وجود‬ ‫دارد بهترين همبستگي تعيين شود.عمليات ليچينگ‬ ‫عمليات هاي ليچينگ اسيدي مي تواند به دو گروه اصلي زير تقسيم شوند.‬ ‫طرح كلي خلصسه اي از ايسن مشسکلت مشسترك در بخسش زيسر شسرح داده شسده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است‬ ‫2. كساني هساي اكسسيدي مسس بسه صسورت مسستقيم‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫توسط اسيد حل مي شود. جايي كه فعاليت باكتري بخش مهمي از فرايند ليچينگ مي باشد غلظت هردوي‬ ‫اسيد و فلز در محلول بايد براي جلوگيري از مسمومميت ناشي از باكتري محدود‬ ‫شود.‬ ‫ليچينگ همزن دار ، كه سوسپانسيون خيلي ريزي از م سواد جام سد ب سا‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫2-‬ ‫محلول ليچينگ به شدت كم يا زياد، هم زده مي شود‬ ‫1-1-2. ممكسن اسست ايسن عمليسات در داخسل حوضسچه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫هايي ) همان طور كه در واحد ليچينگ ‪ ،(Kennecott Ray Silicate‬يا ك سه ب سر روي ي سك‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫هيب باز ) شرکت اکتشافی رانچر و کوپروس بغ سداد1 ( و ي سا ب سه ص سورت ب سر ج سا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫روي خود كانسار صسورت گيسرد.محدوديت هاي واحد هاي استخراج حللي مس‬ ‫1-2. اين محدوديت برای جلوگیری غلیظ شدن محتوي اسيد آزاد محلسسول بسساردار‬ ‫1‬ ‫‪Ranchers Exploration Co. ويژگي هاي‬ ‫‍‬ ‫غلظت مس و اسيد، محلول باردار ليچ شده به فاكتورهاي زيادي از قبي سل عي سار و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نوع كاني زايي ، غلظت اسيد محلول خوراك ، غلظت آهن و موارد ديگسر بسستگي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫داشته باشد.and Cyprus Bagdad‬‬ .ليچينگ نفوذي‬ ‫در ليچينگ نفوذي ، محلول اسيدي اجازه داده مي شود كه تا نشت كسرده و ميسان‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بستر ساكنی از كانه تراوش كنسد.تعدادی از کانی های سولفیدی م سس توس سط س سولفات‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫فریک و یا توسط باکتری بااکسید کردن آهن وگوگرد انحلل می یابد.‬ ‫1. مقدار مس محلول هاي باردار حاصل از ليچينگ معمولبين 5.ليچينگ نفوذي، كه محلول ليچينگ روي بستري از مواد جامد جريسسان‬ ‫مي يابد.

حسسذف‬ ‫این ذرات جامد شناور در هر دو حالت قب سل از اس ستخراج حلل سی توس سط کلیف سایر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫1‬ ‫‪NCCM Tailings Leach Plant‬‬ . در حسالی کسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫این مشکل را می توان معمول توسط طراحی مطلوب مسدار لیچینسگ و اطمینسان‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫از اینکه محلول های اسیدی بال به صورت وسیع توسط تماس با کانی ه سای ت سازه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫خنثی شده اند پرهیز شود.‬ ‫موقعي كه فعساليت باكتريسايي ناكسافي مسی باشسد غليسظ بسودن اسسيد در محلسول‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫حاصل از ليچ به طوركلي باعث افزايش بازيابي مس يا منجر به س سنتيك س سريعتر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مي شود .‬ ‫2-1-2 لیچینگ همزن دار‬ ‫در لیچینگ همزن دار، ذرات کانی آسیا شده مس در محلول اسیدی ه سم زده مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شود و در مقابل لیچینگ نفوذی ،بازیابی مس ب سه محل سول خیل سی بیش ستر اس ست ب سا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫وجود این روش لیچینگ همزن دار مشکلت اضافی در جدا سازی مایع-جامد دارد‬ ‫و باعث از دست دادن فلز در دنباله روی های محل سول م سی ش سود.بنابراین ازمشکلت شفاف سازی محلول و حذف آلودگی ها کسه ا ز ویژگسی‬ ‫س‬ ‫های واحد های لیچینگ همزن دار /استخراج حللی می باشد جلوگیری می شود.در ه سردو واح سد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪ Anamax‬در آریزونا ، اولیسسن‬ ‫مهم ،لیچینگ باطله های ‪1 NCCM‬در زامبیا و واحد‬ ‫مرحله در جداسازی جامد مایع ،شستشوی مخالف در تیکنر ها می باشسسد. به هرحال از غليظ بودن اسيد آزاد در محلول باردار بايد اجتنساب شسود‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫كه غليظ بسودن بيسش از حسد بساعث مسي شسود شسرايط تعسادلي اسستخراج حللسي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نامطلوب به وجود آيد و منجر به پرداخت هزينه هساي بسالي عمليساتي و تجهيزاتسي‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شود. در مقابل لیچینگ هم زن دار به خاطر اینکه در لیچینگ‬ ‫نفوذی محلول های باردار مطلوب برای اسستخراج حللسی حاصسل شسود.‫حاصل از ليچينگ به كار گرفته مي شود تا براي استخراج حللي قابل قبول باشد.‬ ‫در بدترین حالت،خنثی سازی محلول باردار باید حفسظ شسده باشسد.‬ ‫سميت مواد آلي موجود در محلول باردار كه براي اس ستفاده در ليچين سگ بازگش ست‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫داده مي شود، نگران کننده مي باشد ولي شواهدي وجسود نسدارد كسه نشسان دهسد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سطح دنباله روي هايي كه نرمال تلقي مي شود تاثيرات زيان آور دارند. ،محلسول‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های باردار از واحد لیچینگ نفوذی دارای مقدار کمتری ازذارت جام سد ش سناور مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشند کسه آن هسم در نستیجه عمسل فیلتراسسیون کسانی هسای خسرد شسده هیسب مسی‬ ‫باشد.

‬ ‫هزینه های واحد لیچینگ همزن دار به صورت بالی تابعی از جریان حجمسسی واحسسد‬ ‫می باشد. که اندازه مخلوط کننده و ته نش سین کنن سده و مسواد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫آلی موجود را حتی برای مقادیر خیلی بالی محلول های باردار افزایش می یابسسد.‬ ‫خنثی سازی بین مرحله ای می توانست مورد نیاز باشسد.‫های خاص یا در طول استخراج حللی توسط تجهیزات جابجا کننسده ناخالصسی هسا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مش سکلتی را مط سرح م سی کن سد.‬ . برای کاهش جریانات در مدار شستش سو ، دب سی جری سان ورودی محل سول‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫توسط ماکزیمم کردن چگالی پالپ ورودی ، کمینه می شود بنابراین دب سی جریسان‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شستشو طوری انتخاب می شود که توافقی میان ابعادواحد ، هزینه ها و بازیسسابی‬ ‫نهایی مس حاصل شود.بسرای یسک واحسد موجسود‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫بیشینه کردن جریان شستشو با حدود کردن تجهیزات بازیابی های ماکزیمم ب سرای‬ ‫س‬ ‫هر دو مدار شستشو و در استخراج حللی را بدست می دهد. جریان شستشوی کوچکتر اندازه تجهیزات لیچ – آبکش سی‬ ‫س‬ ‫جریان مخالف )‪ (CCD‬را کاهش می دهد ولی برای بازیابی استخراج حلبسسالی داده‬ ‫شده در از دست دادن هسای بسالتر مسدار ‪ CCD‬و بنسابراین بازیسابی کمستر نهسایی را‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نتیجه می دهد. ای سن مش سکلت ب سا ف سوق اش سباع ش سدن محل سول از‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سولفات کلسیم که از دولومیت یا کلسیت ناشی می شوند افزایش می یابد کسسه‬ ‫اغلب مربوط به اکسید های مس می باشد.در کاتد‬ ‫یون های مس به مس فلزی کاهش می یابند و در مقابل اکسیژن در اند متصاعد‬ ‫می شود.‬ ‫کاهش جریان شستشو باعث افزایش مقدار مس در محلول باردار می ش سود ک سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مقادیر اسید ازاد بالی جریان های محلول آبی و محلول بی ب سار می سان مرحلسه ای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫را نتیجه می دهد که برای ای سن منظ سور نی ساز ب سه مق سدار اس ستخراج کنن سده بیشستر و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫احتمال نسبت فاز بالتر است.‬ ‫2-2.الکترونینگ‬ ‫الکتروونینگ مس در سلول هایی که حاوی سسیم سسربی آلیساژی بسه عنسوان آنسد و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫همچنین ورقه های مسی یا بلنک های صسلب تیتسانیوم بسه عنسوان کاتسد انجسام مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شود. الکترولیت محلولی از سولفات مس در اسید سولفوریک می باشد .

‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫برای الکتروونینگ رضایت بخش ، مقدار مس الکترولیت گذرانده شده نباید کمتر‬ ‫از 52 گرم برلیتر و ترجیحا باید در محدوده 03-53 باشد.‬ ‫برای پرهیز از خطر بلوری شدن سولفات مس ، مقدار مس در الک سترولیت نبای سد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بیشتر از 06 گرم بر لیتر باشد. بسرای اطمینسان از هسدایت مساکزیمم الکسترولیت ،‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مقدار اسید سولفوریک ازاد نباید کمتر از 08 گرم بر لیتر باشد. ذرات جامسد موجسود در الکسترولیت در ترسسیب‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مس از طریق دنباله روی در فضاهای خالی اثر می گذارندهمجنین ممکسسن اسسست‬ ‫این ذرات جامد به دلیل پتانسیل زتای مثبتشان جذب شوند.‬ ‫تجربیات نشان می دهد که بیشترین غلظت عملی اسید حدودا بی سن 002 تسا 062‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫گرم برلیتر است.‬ . بیس سموت و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سلنیم تا حدودی با مس ترسیب می شوند غلظت های بالی کاتیون ه سای فل سزات‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫به غیر مس مانند منیزیم و آلومنییوم ،تحرک یون هسای مسس را کساهش نسی دهنسد‬ ‫س‬ ‫چگالی ترسیب را پایین مسی آورد. مقدار اسید بایسسد‬ ‫در کمترین مقدار ممکن بالی این شکل نگه داشته شود به خاطر ای سن ک سه حمل سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اسیدروی آند سربی منیمم شود.‫اغلب محدودیت های مهم به مقدار مس و اس سید الک سترولیت مرب سوط م سی ش سود. وجود فیلم ارگانیکی در س سطح الک سترولیت از قبی سل‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫افزایش مواد آلی دنباله رو حاصل از استخراج حللی باعث از دست رفت سن‬ ‫س‬ ‫نهشته های پودر مانند می شود و اگر ممکن باشد باید جلوگیری شود‬ ‫وجسسود ناخالصسسی هسسا در الکسسترولیت: ناخالصسسی هسسای مختلسسف در‬ ‫2-‬ ‫الکترولیت‬ ‫ترسیب مس در مسیر های مختلف را تحت تاثیر ق سرار م سی ده سد . فاکتورهای بسیاری این خالص بودن را تحسست تسساثیر‬ ‫قرار می دهند. که مهمترین انها به شرح زیر است‬ ‫چگالی ترسیب:یک رسوب متراکم بسا لیکسترولیت نیساز منسد مقسدار‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫1-‬ ‫مس است که – همان طور که در پاراگراف های قبلی اشاره شده است –‬ ‫دانسیته جریان کاتد بیش ستر از 054)( نیس ست ب سه علوه مق سدارکمی از ی سون‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های کلریدی و عامل باعنصر فعال سطح ارگسانیکی ب ساعث بازداشست رشسد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های گره دار می شود. برای دست یابی به بهترین شرایط حاصله ، ماده مع سدنی م سس‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باید تا حد ممکن خالص باشد.

ابعاد عملیات استخراج خللی مس‬ ‫واحد های استخراج حللی مس از لحاظ ابعاد بزرگ ستز از س سایر واح سد ه سای‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استخراج حللی می باشند که در حال حاضر مورد عملیات قرار می گیرنسسد‬ ‫همان طور که امار زیر نشان می دهد.‬ ‫3-2.‬ ‫2( تصاعد بخار اسید: تصاعد اکسیژن در آند بخ سار اس سید ری سزی را تئلیسد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫می کند.درح سالی ک سه مع سرف هسای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اختصاصی 001 ‪ 7C‬که توسط شرکت ‪ 3M‬به فروش می رسد با موفقیت‬ ‫های در تعدادی از واحد ه سای عملی ساتی در آمریک سا م سورد اس ستفاده ق سرار‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫گرفته است. قدرت انتخابی گری خوب اسسستخراج کننسسده مسسس‬ ‫در برابر اهن از احتیاجات مهم می باشد.‬ .‫تنزل آند : حمله اسید روی اند ، سولفات سسرب ورق سه ماننسد را ازاد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫3-‬ ‫می کند ورقه های بزرگتر ممکن است به صورت فیزیکی در کاتد اثسر کننسد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫و معمولدر طول بازرسی کیفیت کشف می شوند . روش پیشنهادی استفاده از لیه هسای منفسرد یسا چنسد گسانه‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫گلو له های پلی اتلنی روی سطح سلول کمتر موثر می باشد. دو ف ساکتور دیگ سر در الکتروونین سگ ک سه رفت سار مهم سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫روی فرایند استخراج حللی دارند عبارتند از‬ ‫1( مقدار آهن الکترولیت: آهن در الکسترولیت بساعث کساهش در بسازدهی‬ ‫جریان می شود و مقدار ان باید در کمترین مقدار ترجیحا زیر 2 گرم بر‬ ‫لیتر نگه داشته شود . ورقه های ری سز ممک سن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است در فضاهای خالی حبس شده باشند و بعدا با م سس رش سد ب سی ان سدازه‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫نمایند یا به عنوان نتیجه پدیسده هسای الکتروالیستی کسه قبل شسرح داده شسده‬ ‫س‬ ‫است مشارکت نمایند. روش تاثیر گذار در کاهش این بخار اضتفه کردن عامسسل فعسسال‬ ‫کننده سطح به الکترولیت برای القسای پوشسش کسف روی سسلول اسست‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫متاسفانه به صورت عملی همه این معرف ها با هم تشسکیل نمسی دهنسد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کفی را که حاصل سولوواسسیون توسسط فساز مسواد ارگسانیکی دنبساله رو‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تشکیل نمی دهند یا کشش سطحی آبی /آلی کاهش می یاب سد ت سا نقط سه‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫ای که پیوند های پراکندگی افزایش یابند و امولس سیون ممک سن اس ست در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫م سدار اس ستخراج حلل سی تش سکیل ش سده باش سد.

0 گرم بسر لیستر ‪ ( Cu‬سسنتیک سسریعتری دارد. تشکیل کمپلکس استرپینگ را سخت می کند نتیجتا در مواد ارگسانیکی‬ ‫س‬ .معرف های استخراج حللی مس‬ ‫1-3 استخراج کننده ها‬ ‫از معرف های که در حال حاضر تحت بررسی وبرای اس ستخراج م سس مسی باش سند‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اغلب متعلق به خانواده هیدروکسی اکسیم هستند.برای غلظسست هسسای‬ ‫بالتر مس معرف های جایگزین قوی )برای مثال سری 07 ‪ Lix‬و 0015‪ ( P‬به دلیل‬ ‫تاثیر در افزایسش غلظست یسون هیسدروژن در مراحسل اسستخراج بعسدی مسی تواننسد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پیشنهاد شوند.تهیه تجهیزات آتشنشانی کافی‬ ‫2.طراحی تجهیزات استخراج حللی ، عموما مخلوط کننده. در سیستم های لیچینگ آمونیاکی ‪ L ix 64N‬ویژگی های استخراجی‬ ‫مطلوب برای مس را دارد. نیکل و کب سالت و روی هم سراه م سس‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استخراج می شند.‬ ‫در حال حاضر ‪ lix 64N‬برای تغلیظ و خالص سازی محلول های اسیدی که بالتر از‬ ‫6-9 گرم بر لیتر مس می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.استثناها معرف های ‪ kelex‬مسسی‬ ‫باشدکه برپایه 8 هیدروکسی کوینولین و 8( 43‪ lix‬آلکالی سولفونامید کوینولین(می‬ ‫باشد معرف های معروف در جدول 1 لیست شده اند .‫ابعاد بزرگ واحد هسا مشسکلت خاصسی را بسه همسراه مسی آورد کسه شسامل‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫موارد زیر است‬ ‫1.0 تا 4.ته نشسسین‬ ‫کننده‬ ‫هزینه سرمایه گذاری بالی واحد (بازگشت دادن( مواد الی‬ ‫3-‬ ‫3. بسه دلیسل بسارگیری‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫امونیاک آزاد مواد آلی ب ساردهی ش سده بای سد قب سل از عملی سات اس ستریپینگ شستش سو‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شوند تا از آلودگی الکترولیت جلوگیری شود. در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استخراج با هم +2 ‪ Co‬باید از اکسایش +2 ‪ Co‬بسه +3 ‪ Co‬در فساز ارگسانیکی جلسو گیسری‬ ‫س‬ ‫شده باشد.‬ ‫نیکل ومس را می توان بعدا توس سط اس ستریپینگ انتخ سابی ی سا توس سط سمنتاسسیون‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مس از محلول های برهنه نیکل که فلز نیکل را استفاده ک سرده ان سد ج سدا ک سرد. ظرفیت باردهی از محلول ه سای س سولفاته ب سالتر م سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشد ) 3.

از معسرف‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های کی لیتان قوی 0015 ‪ P‬و 226 ‪ Lix‬معمول م سی باش سند. در نتیجه ، انها برای استفاده در واحد هایی ک سه‬ ‫س‬ ‫هر مقدار کافی از ساختار مزاحم خطی دارند نامناس سب م سی باش سد. بنسابراین کبسالت در محلسول هسای بساردار بایسد بسه‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫صورت کبالتیک باشد که توسط ‪ Lix 64N‬استخراج نشود. این معرف ها قدرت ک سی لیت سان ک سردن ق سوی و ق سدرت ب سالی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استخراج مس را دارد.‬ . ای سن مع سرف هسا در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ویژگی های بازدهی شبیه آکورگا بسه ترتیسب 0015 ‪ P‬و 0025 ‪ P‬مسی باشسند. ایسن حلل بسا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫افزودن نونیل فنول اصلح شده و معرف های 0035 ‪ P 5100. از سال 5791 ، معرف های گوناگون دیگری ب سه مقب سولیت تج ساری وس سیعی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نایل شدند. از مهمسترین ایسن معسرف هسا 0005 ‪ Arcoga P‬و سسری هسای کسه شسامل‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫0505 − ‪ PT‬می باشند. همچنین ‪ Lix 64N‬مسسی‬ ‫تواند برای استخراج مس از محلول های کلری سدی و نیستراته مسورد اسستفاده قسرار‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫گیرد. بسه هرحسال ایسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫معرف ها معایبی از قبیل نیاز به افزایش غلظت اسید در محلول ه سای اس سترپینگ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫دارند و اگر این مقسدار بسالتر از 081 تسا 002 گسرم بسر لیستر باشسد ممکسن اسست‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مشسکلت جزیسی در الکترونینسگ بسه خساطر حملسه سسریع روی آنسد هسای سسربی و‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫افزایش تصاعد بخار ایجاد شود. همه معرف هسای آکورگسا بسر پسایه 05 ‪ P‬مسی باشسند کسه یسک‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اکسیم سالیسکیل جانشین ش سده اس ست 05 ‪ P‬عام سل ک سی لیت سان ق سوی ب سا بسارگیری‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ماکزیمم بسال بسرای مسس و دارای سسنتیک نسسبتا سسریع مسی باشسد. P‬حاصل شسسده‬ ‫اند.بعسدا معسرف هسای 226 ‪ Lix‬و 0206 ‪ LiX‬ب سه ف سروش رسسانده‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شدند و در حال حاضر مورد استفاده تج ساری قرارم سی گیرن سد. شرکت هنکل همچنین تعدادی از معرف ها را با قدرت کی لیتان کردن‬ ‫قوی و سنتیک سریع تر توسعه داده است سری 07 ‪ Lix‬برای اولین بار توسط این‬ ‫شرکت ساخته شد. در شرایط مناسب تراصلح نونیل فنول در معرف ها ، باعث کسساهش مزاحسسم‬ ‫های مصنوعی و طبیعی می شود. م سی توانن سد ب سرای جم سع‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اوری محلول هایی با مس بال یا بسرای تمسام کسردن اسستخراج از محلسول هسای بسا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مقدار مس پایین در مراحسل کمستر مسورد اسستفاده قسرار گیرنسد. در سسایر ویژگسی هسا 0505 − ‪PT‬‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شبیه 0015 ‪P‬‬ ‫می باشد.‫باردهی شده ساخته مسی شسود. P 5200. ب سرای چنی سن‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نم سونه ه سایی ، مع سرف ه سای ج سایگزین 0505 − ‪ PT‬ب سا اص سلح نونی سل فن سول توس سط‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫جایگزینی با تری دکانول در دسسترس مسی باشسد.

‬ ‫در مواقعی که لزم است اسید را از مرحله استریپینگ برداشته شود و به آخریسسن‬ ‫مرحله استخراج انتقال یابد می توانست خیلی مفید باشد.‬ ‫2-3.رقیق کننده ها‬ ‫در حال حاضر همه واحد های استخراج حللی مس از نفست سسفید بسا یسک مقسدار‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫متوسط تا پایین )0تا 52 درصد( اروماتیک به عنوان رقیق کنن سده ب سرای اس ستخراج‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کننده ها استفاده می شود. شرکت ش سیمیایی ش سل همچنی سن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫معرف 035 ‪ SME‬را به فروش رسانده است کسه ایسن معسرف شسبیه 125 ‪ SME‬مسی‬ ‫باشد ولی اصلح کننده سنتیک به ان اضافه شده است.ولی این کار مدار را پیچیسده مسی کنسد. آن ها قدری متفاوت از معرف های خانواده هیدروکسسسی‬ ‫اکسیم می باشند در این که آنه به خوبی از محلول هسای بساردار بسا غلظست بسالی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مس و اسید به صورت جزیی استخراج می کنند و در مرحل سه اسستریپینگ نیساز بسه‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اسید با غلظت بالتر در محلول دارند.‫بهبود سنتیک معرف های جدیدتر در مقایسه با ‪ Lix 64N‬اجسازه انجسام عملیسات در‬ ‫دماهای پایین تر از 01 درجه را می دهد. ول سی ظرفی ست ب سارگیری‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ماکزیمم بالتری در تعادل با سنتیک آهسته دارد.‬ ‫از حمل بیشتر اسید ممکن است توسط اضافه کردن مراحل شستشو جلسسوگیری‬ ‫شود.‬ ‫تنها معرف دیگر که از لحاظ تجاری ش سناخته ش سده اس ست حلل 925 ‪ SME‬ش سرکت‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪ Shell Company‬م سی باش سدکه ش سبیه ‪ Lix 64N‬م سی باش سد.قبل تعدادی از واحد ها در ایسالت متحسده‬ ‫در زمستان از گرم کردن کمکی برای حفاظت سنتیک کافی استفاده می کردند. بایسد بسر مشسکلت ناشسی از تشسکیل‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کمپلکس های حل نشدنی با کار توسط معرف های ‪ Kelex‬باید توجه شود.الرغسسم‬ ‫این ، معرف های ‪ Kelex‬کاربرد تجاری پیدا کرده اند.‬ ‫ترکیب شیمیایی رقیق کننده ها ممکن است ویژگی های استخراج کننده را مورد‬ ‫تاثیر قرار دهد که موارد به شرح زیر می باشد.‬ ‫همچنین باید اشاره کرد که معرف های سری ‪ Kelex‬که توسط ش سرکت شسیمیایی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫آشلند توسعه یافته اند . ظرفیت باردهی ، باردهی تعسادل،‬ ‫س‬ ‫سنتیک ، پایداری ، انتخابی بودن ، تلفات فاز، مواد ارگانیکی ، تغییر در این ویژگی‬ .

در حقیقت تفاوت در اروماتیکی ب سودن می سان‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫رقیق کننده ها که در حال حاضر در استخراج حللی استفاده می شود م سی توان سد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تاثیراتی خیلی کوچک روی ویژگی های استخراج ظاهر سازد.‬ ‫استفاده از پروکلرواتیلن به عنوان رقیق کننده ‪ Lix 64N‬مورد مطالعه قرار گرفته‬ ‫است. افزای سش آروم ساتیکی ش سدن ممک سن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است موارد زیر را نتیجه دهد.‫ها به قدرت حللیت رقیق کننده بستگی دارد.‬ ‫1( کسساهش در ظرفیسست بسسارگیری مسساکزیمم ) فقسسط در مقسسادیر‬ ‫آروماتیکی شدن بال(‬ ‫کاهش بارگیری متعادل‬ ‫کاهش ‪ pH‬به صورت تابعی در آروماتیکی شدن های بال‬ ‫کاهش سنتیک‬ ‫سریع تر شدن جدایش فاز‬ ‫کاهش در بازدهی استریپینگ‬ ‫کاهش در انتخابی بودن مس در برابر آهن‬ ‫بهبود حللیت کی لیت مس‬ ‫افزایش پایداری استخراج کننده‬ ‫2(‬ ‫3(‬ ‫4(‬ ‫5(‬ ‫6(‬ ‫7(‬ ‫8(‬ ‫9(‬ ‫هیچ کدام از استخراج کننده ها تغییراتی را در هر کسدام از ایسن ویژگسی هسا نشسان‬ ‫نمی دهند و گسترش یکسانی ندارند. پروکلرواتیلن تقریبا از کروزین گران تر می باشد و به یک سیسسستم بازیسسابی‬ ‫رقیق کننده نیاز دارد پروکلرین به عن سوان رقی سق کنن سده در واح سد ‪ Metal −Chem‬در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫آریزونا مورد استفاده قرار گرفته است که ایسن واحسد در حسال حاضسر بسسته مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ .‬ ‫مزایای دیگر این رقیق کننده ها این است که پروکلرواتیلن قابل احتراق نیسسست و‬ ‫حللیت بالتری در آب دارد و از رقیق کننده معم سول کروزی سن س سریعتر بخ سار م سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شود. در مقایسه با 001 ‪ Escail‬استفاده از 01% ‪ Lix 64N v v‬تلفات فاز سریعتر‬ ‫بهبود در حذف اهن ، بازدهی استریپینگ بهتر و بهبود در سنتیک را نشان می دهد.

طراحی تجهیزات استخراج حللی مس‬ ‫همه واحد هسای مقیساس بسزرگ اسستخراج حللسی مسس کسه محلسول هسای لیچینسگ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اسیدی را با مقدار مس پایین تا متوسط مورد عملیات قرار می دهند از مخلسسوط‬ ‫کننده – ته نشین کننده که برای استخراج و استریپینگ جریان مخالف مرتب شده‬ ‫اند استفاده می کنند. جریان مخصوص ته نشین کننده 2 ‪ 387 lit min m‬م سی توانس ست بدس ست آورد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫که این 4 تا 6 برابر بالتر از سایر واحد هایی است که طراحی شده اند.‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بعسد از افزایسش مقیساس مسوفقیت آمیسز واحسد ‪ Ranchers‬از داده هسای واحسد نیمسه‬ ‫صنعتی ، تصمیملت برای ساخت واحد ه سای خیل سی بزرگ ستر ب سا اطمین سان بیش ستری‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫گرفته شد.ته نشین کننده بسه وقسوع پیوسسه اسست.‬ ‫1-4 طراحی مخلوط کننده‬ . اولین واحد خیلی بزرگ که محلول های عیار پ سایین را م سورد عملی سات‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫قرار می دهد در چنگول زامبیا در سال 4791 ساخته شد.ته نشین کننسده‬ ‫س‬ ‫به جای تجهیزات تماسی دیگر ، نرخ بالی جریان خوراک و س سنتیک نس سبتا پ سایین ،‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استخراج مس برای محلول های سولفاته ‪ pH‬پایین می باش سد. ک سه زمسان تمساس‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫2-4 دقیقه برای هر مرحله نیاز دارند. دلیل اصلی برای استفاده از مخلوط کننده. در حال حاضر واحد ه سای اس ستخراج حلل سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مس در عملیات روی محلول هسای لیچینسگ اسسیدی بسا مقسدار پسایین مسس 2 تسا 4‬ ‫مرحله استخراج و 2 تا 3 مرحله استریپینگ دارند. این واحد ب سا م سوفقیت‬ ‫س س‬ ‫عملیات را انجام داد و واحسد ‪ Twin Buttes‬در سسال 6791 بسا تسوجه بسه ایسن واحسد‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ساخته شد.‬ ‫4.‫باشد. به هرحال بعد از سالها تجربه عملیات روی این واح سد ه سا تع سدادی از‬ ‫س س س‬ ‫نواحی که بهبود در طراحسی مخلسوط کننسده و تسه نشسین کننسده هسا مسی توانسست‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ساخته شده باشد و منج سر ب سه تغیی سر در مف ساهیم طراح سی و پارامتره سای افزایسش‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫مقیاس شد. بسه دلیسل طسبیعت فراینسد هسای‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫هیدرومتالورژیکی تحت عملیات قرار دادن کانه های مس عیار پایین یا باطله ها ،‬ ‫یک پیشرفت به جلو در عملیات های مقیاس بزرگ با عدم قطعی ست ه سای اجتن ساب‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ناپذیر در افزایش مقیاس مخلوط کننده.

ب سه ج سز مع سدن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سیستم های پمپ کردن-مخلوط کردن را استفاده کرده اند کسه مخلسوط کسردن و‬ ‫س‬ ‫پمپ کردن توسط امپلرهای یکسسانی انجسام مسی شسود .!!!!!‬ ‫انتقال جرم ممکن است بیشتر اتصال تیغه های )حخهمثق( در بسال و یسا تسه امپلسر‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫ُ‬ ‫افزایش یافته باشند .همچنین این اثر معمول کوچک می باشد.‬ ‫پراکندگی از مخلوط کننده توسط پمپ هسای جریسان کمکسی تسا انتهسای تسه نشسین‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کننده پمپ می شود و محلول های جدا شده به مخل سوط کنن سده ه سای مناس سبی از‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫)( هم سه واح سدهای بع سدی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫طریق نیروی جاذبه کشیده می شود.‫اولین واحد تجاری استخراج حللی مس در مع سدن ‪ Blubrid‬در آریزون سا از محفظ سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های مخلسوط کننسده حلقسوی بسا تیغسه هسای مسستقیم ، امپلسر هسای مخلسوط کننسده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫÷وششی استفاده کرد. گسردش دوبساره و بنسابر ایسن انتقسال جسرم‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫آبردار در داخل‬ ‫)ش سکل 3( توس سط نص سب ش سکافی بی سن امپل سر ول سوله آب ب سردار در ی سک مساکزیمم‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫همچنان که احتیاجات پمپ کردن ملباقات می کند افزایش یافته است. در طراحسی مخلسوط‬ ‫کننده ها یک توافق بیسن هسدف دس ستیابی بسه بسالترین اتنقسال جسرم ممکسن و نگسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫داشتن دنباله روی ها در حد پایین ممکن رسید.فوایسد ایسن سیسستم ایسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است که پمپ های بیرونی نیاز دارند .‬ .پمپ کننده 2 ، ‪ Davy Mckee‬پره ای با تیفسه هسای روبسش بسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫عقب می باشدکه برای کم سترین دنب ساله روی طراح سی ش سده اس ست.ای سن امپلسر در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مرکز مخلوط کننده قرار دارد و فاز های شفاف از میان ته محفظه خوراک ولوله‬ ‫امپلر آغاز می شود.‬ ‫انواع اصلی مخلوط کننسده هسا و گریسز از مرکسز هسا کسه در چرخسه هسای عملیساتی‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استخراج حللی مس مورد استفاده قرار می گیرند یسا ایسن کسه بسرای عمسل آوری‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫طراحی شده توسعه یافته شده اند در بخش های 4-1-1 تا 4-1-4 توصیف شسسده‬ ‫اند.‬ ‫1-1-4 -مخلوط کننده ‪Davy Mckee‬‬ ‫امپلر مخلوط کننده.اخیرامعایبی خاصسی از سیسستم هسای پمسپ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کردن – مخلوط کردن شناخته شده است و مخلوط کننده های جدید توسعه یافته‬ ‫است که پمپ کردن و مخلوط کردن دوبساره جسدا مسی کنسد.

‬ ‫2-‬ ‫ارتفاع پایین تر مخلوط کننده و تسه نشسین کننسده هزینسه سساختارهاب‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫3-‬ ‫محافظت کننده را کاهش می دهد.‬ ‫2-1-4.‬ ‫مخلوط کننده با مقطع عرضی پایین دارای فواید زیر می باشد. ) شکل 4( اولین قسمت‬ ‫حاوی امپلرهای مخلوط کننسده اسستاندارد مسی شسود کسه نزدیسک تسه ظسرف قسرار‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫دارند .‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تشکیل گرداب توسط صفحه بالیی با سوراخ درونی مرکزی که محرک شسسفت از‬ ‫آن عبور می کند و پراکندگی تخلیه می شود. باید به این نکته توجه ش سود ک سه ات ساقی‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫برای لوله گذلری لزم است و اگر مخلوط کننده-ته نشین کننده در سسطح‬ ‫س‬ .یک یا چند امپلر مخلوط کننده اضافی در قسمت های دیگر نصب می شسد.مخلوط کننده هلموس-ناور‬ ‫در طراحی مخلوط کننده هملوس نساور امپلسر پمسپ کننسده-مخلسوط کننسده در تسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تجهیزات جایی که فاز هسای شسفاف آغساز شسده اسست قسرار دارد. وسایل مخلسوط‬ ‫س‬ ‫کردن با این امپلر ها در واحد لیچینگ باطله چنگول و واح سد ‪ TwinBattes‬ک سه مقط سع‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مربعی دارن سد و تجهی سزات تنظی سم ه سوا )باف سل( عم سودی ندارن سدبرازش مسی شسود.‬ ‫نیاز به)سد( پمپ کردن پایین تر است. طراحی هلموس-ناور بعدی مخلوط کننده با مقطع عرض سی پ سایین م سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشد که شامل 3 یا چند قسمت در سری ها می باشند. امپلسر پوشسش‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بالیی می باشد و 6 تیغه مستقیم دارد مخلوط کننده ه سای مرحل سه منف سرد از ایسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫امپلر ها استفاده می کنند که در واحد جانسون کوپروس بغداد نصب شده است‬ ‫در طراحی این مخلوط کننده باز گردش وبنابراین بازپراکنسسدگی وائتلف رخ نمسسی‬ ‫دهد توده انتقال جرم در طول مسیر خیلی کوچک دو ف ساز در می سان امپل سر اتف ساق‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫می افتد .‬ ‫در مقایسه با طراحی مرحله مج سزا بق سرای ی سک مخل سوط کنن سده داده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫1-‬ ‫شده ، زمان توقف و شدت هم زدن ، انتقال جرم بسه دلیسل بزرگستر شسدن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫جز جریان پیستونی و ائتلف و باز پراکندگی توسط اجازه کردن امپلر های‬ ‫مخلوط کننده افزایش می یابد.‫این عمل قدرت ورودی را به مقدار قابل ملحظه ای افزایش می دهدو مکانیزم‬ ‫محرک باید طوری طراحی شده باشد که از عهده این کار بر آید.

2 بافل عمودی در هر بخش در جهت مخالف دیوار ه سا ق سرار داش ستند ک سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫مانع چرخش پراکندگی و تشکیل گرداب می شد بنسابراین بافسل هسای بسالیی نیساز‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نبود.‬ ‫مخلوط کننده با برش عرضی پایین به صورت رضایت بخش در واحسسد ‪Cititis Seve‬‬ ‫کار کرده است. باور بر این است که این ناپایداری به دلیال‬ .‬ ‫3-1-4 -مخلوط کننده ‪NCCM‬‬ ‫مخلوط کننده ‪ NCCM‬برای توسعه واحد لیچینگ باطله های چنگسول طراحسی شسده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بود و شامل سه بخسش مخلسوط کننسده مسی شسد کسه هسر کسدام دارای یسک امپلسر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫توربینی با 6 تیغه مستقیم بودند) شکل 5( و در نصف ارتفاع مخلوط کننسده قسرار‬ ‫داشتند.‬ ‫دو ملحظه اصلی که منجر به طراحی این مخلوط کننده ها شده اند عبارتند از‬ ‫باز گردش پراکندگی از میان ناحیه امپلر و بن سابراین ب ساز پراکن سدگی و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫1-‬ ‫ائتلف در دو طراحی مخلوط کننده قبلی ناکافی تلقی شسده بودنسد.پ!!!!‬ ‫پراکندگی پیوسته ارگانیکی که در مخلوط کننده ‪ Davy Mckee‬در واحد‬ ‫2-‬ ‫چنگول خیلی ماپایدار فراهم شده بود حتی در نسبت های فاز آلی ب سه آب سی‬ ‫س س‬ ‫به بالیی 1 : 6.‫زمین باشد ممکن است که ک سار حف ساری و سیس ستم ته سویه مخص سوص لزم‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشد. فاز های آلی از یک مرحله به بعد توسط نیروی ثقل حرکت مسسی کردنسسد و‬ ‫در مقابل فازهای ارگانیکی از بیرون توسط پمپهای جریان کمکی پمپ می شدند. کار این مرحله در مدار استخراج 06% با هم زدن در ی سک بخ سش‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫و باهم زدن در دو بخش 57% می بود. فاز های شسفاف بسه طسور جسداگانه ای وارد مخلسوط کننسده مسی شسد و فساز‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ارگ سانیکی از می سان ورودی مرک سزی و ف ساز ال سی از می سان ورودی کن ساری وارد م سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شوند . امپلسر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫روشتن که در مرکز مخلوط کننده ‪ NCCM‬قرار گرفته اس ست ی سک ن سرخ ب ساز‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫گردش پراکندگی را کل حجم مخلوط کننده می دهد. فهمیده شده است که مکانیزم هسسای هسسم‬ ‫زدن اضافی برای انتقال جرم بیشتر نیاز دارد که نصب شود.1 = ‪ O A‬در استخراج و 1 : 4 = ‪ O A‬در استریپینگ این ناپایداری‬ ‫دیده می شد.

مخلوط کننده های کنیکس‬ ‫تنها کاربرد معروف جریان پیستونی که به صورت ط سرح در آم سده اس ست مخل سوط‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کننده های ساکن می باشسد کسه در زئیسر بسرای عمسل آوری محلسول هسای لیچینسگ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س س‬ ‫ناخالص در لویلو و شتیرو قرار دارد. دنباله روی سطوح با مخلوط کننده های ‪ Davy Mckee‬قابل مقایسه بودند.0 = ‪ O A‬حفسظ‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شود .‫‪ (a‬زمان توقف کوتاهپراکندگی در ناحیه امپلر ، کاهش ناگهسسانی در نسسرخ‬ ‫جریان مواد آلی را نتیجه می دهد . بازدهی متوس سط اولی سن مرحل سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪ 1 h l‬بسود. ش سکاف بی سن امپل سر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های دو پوششی و لوله اب دار ممکن اس ست ک سه ب سه ان سدازه ک سافی وس سیع‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س س‬ ‫س‬ ‫نباشد تا اجازه باز گردش کافی را بدهد. موجب کمبود فوری این ف ساز در نساحیه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫امپلر می شود و باعث می شود یک فاز متراکم محلی معکوس از الی به‬ ‫آبی شود که این ممکن است که در کل مخلوط کننده گسترش یابد.‬ ‫س‬ ‫3‪m‬‬ ‫3‬ ‫استخراج 59% در یک زمسان توقسف کلسی 3 دقیقسه و تسوان ورودی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پیوستگی فاز آلی می توانست در نسسبت هسای فساز پسایین تسر از 7.‬ ‫‪ (b‬انباشتگی فاز آلی در قسمت ته مخلوط کنن سده .‬ ‫یک مخلوط کننده آزمایشی با مقیاس بزرگ که بر اساس این طراحی شده است‬ ‫و به صورت موفقیت آمیسز در اولیسن مرحلسه اسستخراج از یکسی از جریسان هسا در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫واحد لیچینگ باطله های پنگولمورد عملیات قار گرفته اسست و جریسان پراکنسدگی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪ ) 1400 m h‬نسبت 1:1 ( را عما آوری می کند. همچنین همه حجم مخلوط کننده به عنوان بافل در باربر‬ ‫موج هایی که در نرخ جریان فاز پیوسته ایجاد می شود عمل می کند. همچنین قدرت ورودی ب سر واح سد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫حجم ممکن است که ناکافی باشد ) بخش افزایش مقیاس مخلوط کننسده‬ ‫س‬ ‫مطاله شود.‬ ‫4-1-4. وجود این نوع از مخلوط کننده ها بسه خساطر‬ ‫س‬ ‫س‬ .(‬ ‫در طراحسی مخلسوط کننسده هسای جدیسد ، جسدایش فساز آبسی توسسط بهبسود بیشستر‬ ‫مخلوط کردن در نیمه پایینی مخلوط کننده توسط افزایش قدرت ورودی به ازای‬ ‫واحد حجم در مقایسه با مخلوط کننده های موجود جلوگیری شده است پایسسداری‬ ‫فاز در اصلحات بیشتر توسط ج سداکردن فازه سا از ن ساحیه برش سی ب سالی امپل سر بسه‬ ‫س س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫خوبی پیشرفت می کند.

‬ ‫صرف نطر از افزایش مقیاس نسبت بهانتقال جرم [ همچنیسن بایسد دنبساله روی و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پایداری فاز مدنظر قرار گیرد. بهطوری که تقسیم کردن جریان ها و تغییر در جهت چرخسسش‬ ‫جریان مایع اتفاق بیافتد یک پراکندگی بارتوزیع اندازه تولید می شود و از مخلوط‬ ‫کردن زاویه ای کارا مطمئن می شویم‬ ‫2-4.‫دمای بسالی محلسول بساردار )06 درجسه ( کسه در چرخسه تولیسد شسده و جسز اصسلی‬ ‫خوراک کلسین حاصل از کوره ذوب می باشد .افزایش مقیاس مخلوط کننده‬ ‫در طراحی مخلوط کننده ها ،برای واحد های استخراج حللی خیل سی ب سزرگ م سس‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫هردو معیار ثسابت سسرعت نسوک و ثسابت تسوان ورودی بسه ازای واحسد حجسم بسرای‬ ‫افزایش مقیاس استفاده شسده انسد بسر پسایه تشسابه هندسسی اسستوار مسی باشسند.ب سه بی سان دیگ سر اگسر ثسابت‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س س‬ .این مخلوط کنند ها لوله ای که دارای قسمت های می باشد‬ ‫و دارای تیغه های مارپیچ می باشد ک سه از ه سر دو ط سرف آن م سی تواندش سبیه تیغ سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫عمل کند این بخش های مارپیج طوری موقعیت می یابند که که زاویه تم ساس لب سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫آنه 09 درجه باشد. ممکن است که دنب ساله روی بی سش از ح سد را حاص سلکند.همچنا که بازدهی مرحله 5-‬ ‫01% کمتر از مقداری بوده است که در واحد نیمه صنعتی بدس ست آم سده ب سود. همچنی سن ایسن روش‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫برای مخلوط کننده ‪ NCCM‬در چنگول اثبات نشده است. در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫آزمایش افزایش مقیاس بعدی برای طراحی مخل سوط کنن سده ‪ MCCM‬ی سافته ش سده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است که ثابت توان ورودی به ازای واحد حجم نتایج بهتری را ارایه م سی ده سد.) مراجعسه شسود بسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بخش ‪ (NCCM‬بازدهی متوسط مراحل در این مخلوط کننده فسرق خیلسی کمسی بسا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مقدار ی داشت که از طریق واحد نیمه صنعتی بدست آمده بود. در چنگول این افزایش مقیساس‬ ‫س‬ ‫در کل وضعیت رضایت بخشی را فراهم نکرده است. اگر ثابت توان ورودی بهازای واح سد حج سم معی ساری‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫را برای به دست اوردن بازدهی مرحله خساص ، ب سرای افزای سش مقی ساس اسستفاده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شود.ب سرا‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫این اساس مخلوط کننده بزرگ مقیاس طراحی شسده اسست.‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س س‬ ‫س‬ ‫مخلوط کننده ‪ Davy Mkcee‬در واحد های چنگول و ‪ tein buttes‬با استفاده از ث سابت‬ ‫س‬ ‫سرعت نوک امپلر افزایش مقیاس داده شده اند.‬ ‫‪ Gecamine‬مخلوط کننده های استاتیک کنیکسس را بسا مسوفقیت روی مقیساس نیمسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫صنعتی آزمایش کرد. سنتیک ‪ Lix 64N‬در این دما خیلسی‬ ‫س‬ ‫سریه=ع می باشد . ازدیدگاه داشتن پتانسیل خطر اتش گرفتن در این دمای بال‬ ‫، سیستم مخلوط کننده –ته نشین کننده کامل محکم و چسبیده انتخاب شده بود.

و دنباله روی آلی در آب سی تغیی سر م سی کن سد و در‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫یکپهنای تانکی به مقدار منیمم خود می رسد.‫سرعت نوک برای افزایش مقیاس مورد استفاده قرار گیرد این نکت سه بای سد ت سوجه‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫شود که ثابتتوان ورودی به ازای واحد حجم با افزای سش ان سدازه مخل سوط کنن سده ت سا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نقطه ای که جدایش دو فاز اتفاق بیافتدکاهش می یابد. این ممکن است کسسه‬ ‫مشکلت رویاروی پایداری فاز کمک کند.عم سق‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نوار پراکندگی برای جریان های ته نشینی مختلف تعیی سن م سی ش سود ک سه اینک سار را‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫می توانبه راحستی توسسط تعسویض مس ساحت ت سه نش سین کننسده توسسط یسک سسری‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بافلعمودی انجام می شود.‬ ‫در این سرعت نوک انتخساب شسده در مخسزن هسای یکسسانی و تحست‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫2-‬ ‫شرایط جریان پیوسته نسبت قطر تانک –امپلر بهینه صسرف نظسر از دنبساله‬ ‫س‬ ‫روی تعیین شود‬ ‫افزایش مقیاس از مخلوط کننده آزمایشسگاهی بسه انسدازه تجساری بسا‬ ‫3-‬ ‫استفاده از تشابه های هندسی و توان ورودی مع سادل ب سه ازای واح سد حج سم‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫انجام می شود.‬ ‫3-4. ت سوان ورودی ب سه ازای واح سد حج سم در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪hp‬‬ ‫2‪m‬‬ ‫ص سنعتی در‬ ‫س‬ ‫مخلوط کنندههای چنگولبه این مقدار بحرانینزدیک شده اند.طراحی ته نشین کننده‬ ‫مساحت مورد نیاز ته نشین کننده معمول از داده های مقیاس نیمه صسنعتی بسرای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شرایط مخلوط کردن معین توسط استفاده از ثابت جریان فساز پراکنسده بسه ازای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫واحد سطحته نشینکننده به عنوان معیار افزایش مقیاس تعیی سن م سی ش سود.0 ی سافته ش سده اس ست.‬ ‫اخیرا نشان داده شده است که برای مخلوط کنن سده ه سایی ب سا ان سدازه معیسن ولسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باامپلر هایی باقطر متفساوت اگسر سسرعت نسوک ثسابت نگسه داشسته شسود بسازدهی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مراحل بدون تغییر باقی می ماند . اینتسوان در مقیساس نیمسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫2. تقریبا در قطر امپلر 1:3‬ ‫روش زیر برای طراحی مخلوط کننده ها و افزایش مقیاس پیشنهاد شده است‬ ‫سسسرعت نسسوک بسسرای بسسازدهی مرحلسسه لزم در مخلسسوط کننسسده هسسای‬ ‫1-‬ ‫ازمایشگاهی تعیین شود. مقسدار‬ . فاکتور های مهم که باید مسد نظسر قسرار گیسرد.

1 تا 7تغییر می کند. باید توجه کرد که برای یک فرایند استخراج معین،ت سوان مممک سن اس ست ک سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بافاکتورهسای عسددی تحست تساثیرقرار گیرنسد.کسه شسامل انسدازه،مقسدار، نوعسذرات‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫شناور، می باشد.تهنشسین کننسده هسایی کسه بسرای پیوسستگی فساز ارگسانیکی‬ ‫طراحی می شوند حتی هنگامی که چندین مرحله مسدام آبسی کسار مسی کنسد بسرای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫جلو گیری از طغیان مو قعی کهوارونگی اتفاق می افتد !!!!‬ ‫دماتاثیر قابسل ملحظ سه ای روی نسوار پراکن سدگی دارد.تا از قسسمت شسیب دار منحنسی و بنسابر ایسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫غرق سازی ته نشین کننده جلوگیری به عمل اید.‬ ‫‪H = K (Q ) n‬‬ ‫‪A‬‬ ‫که در آن ‪ =H‬ضخامتنوار پراکندگی ،‪ =Q‬نرخ جریان پراکندگی ، ‪ =A‬مس ساحت ت سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نشین کننده و ‪ =K‬ثابت و ‪ =n‬توان است که از 5.‫استخراج کننده ، نوع رقیسق کننسده ، پیوسستگی فساز، دمساو ذرات جامسد شسناور در‬ ‫محلئول بسساردار مسسی باشسسد.در مطالعسات مقیساس نیمسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫صنعتی در چنگول موقعی که دمسا از 52 بسه 33 افزایسش مسی یسافتحجم نسوار‬ ‫پراکندگی نصف می شد.‬ ‫رابطعه تسابعی بیسن ضسخامت نوارپراکنسدگی و جریسانت تسه نشسین کننسده ویسژه در‬ ‫سیستم مس –‪ Lix 64N‬معمول بسه صسورت نمسایی مسی باشسد و بسه طسور مناسسب‬ ‫توسط رابطه زیر توصیف می شود.این ذرات شناور معمول در نرخ هسای سسریع ائتلف حاصسل مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کنند اگر چه پوشش فصسل مشسترک در غلظست هسای بسالممکن اسست کسه اتفساق‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بیافتد‬ . برای توان های پایین منحن سی را‬ ‫س‬ ‫می توان توسط خط مستقیمی تقریب زدو انتخاب جریان ویژه کمتر بحرانی می‬ ‫باشد.‬ ‫اگر توان بالیی یافته شده باشد جریسان هسای تسه نشسین کننسدهویزه پسایین بسا یسک‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫حاشیهاطمینانوسیع انتخاب می شود.بهطسسوری کسسه مسسساحت لزم تسسه نشسسین شسسدن بسسرای‬ ‫پراکنسدگی هسای پیوسسته ارگسانیکی بهطسور قابسل توجهیبزرگستر از پراکنسدگی هسای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پیوسته ابسی مسی باشسد. بنابر این اتخاذ تغییرات فصلی در طراحی ه سا مه سم م سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشد.

ایسن تسه‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نشین کننده یک کساهش مشخصسی در دنبساله روی آبسی در مقایسسه بسا تسه‬ ‫س س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نشین کننده های بدون بافل داشت‬ ‫سرند های عمودی‬ ‫صفحات سوراخ دار‬ ‫میله های موازی عمودی‬ ‫2-‬ ‫3-‬ ‫4-‬ ‫بسته هسای مسش بسه هسم بسافته شسده :شسامل‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫5-‬ ‫رشد های پلی اتیلن و فولد ضد زنگ به هم بافته ش سده م سی باش سد ائتلف‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تر افزوده م سی ش سد در ح سالی ک سه در ائتلف قط سره‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫قطرات ارگانیکی‬ ‫های کوچک ابی توسط فولد ضسد زنسگ تسر شسده بسه وسسیله محلسول آلسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کهدارایانرژی سطحی پایینی می باشد بال برده می شود.‫چندین مواد کمکی جهت ائتلف پیشنهاد شده است که مسسساحت لزم تسسه نشسسین‬ ‫کننده را کاهش می دهد. حضور ه سر دوی‬ ‫س‬ ‫این مواد افزایش ائتلف را الرغم پیوستگی فاز تضمین می کند. نسوار هسای پراکنسدگی ضسخیم تمایسل دارنسد کسه دنبساله روی آبسی در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫ارگانیکی را کاهش دهند همچنان کسه پراکنسدگی لبسه ای شسکل نسازک مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫توان مقایسه کرد. در این طراحی بیشترین ائلف در اولین ته نش سینکننده از س سهتا ت سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نشین کننده به وقوع پیوسته است در حالی در بقی سه ت سه نش سین کنن سده ه سا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫برای کاهش دنباله روی در فاز های جدا شسده بهکسار مسی رفتنسد .طراحی تهنشین کننده چندین بافل عمودی راهسسر کسسدام‬ ‫را بابافل های افقی کوتاه امیخته م سی کنندتامس ساحت ممک سن ب سرای ائلف‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫افزایش یابد که برای استخراج حللی مس در واحد پ سانگوا پیش سنهاد ش سده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است.که این کار هزینه های ساخت و موجودی مواد ارگسسانیکی‬ ‫را کاهش می دهد.‬ ‫پیسسش ائتلف توسسسط پوشسسش بسسا حلقههسسای‬ ‫6-‬ ‫‪poshing‬‬ .‬ ‫بافل های عمودی :بافسل هسای عمسودی بساعث‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫1-‬ ‫افزایش عمق نوار پراکندگی می شوند و سسسرعتپراکندگی را کسساهش مسسی‬ ‫دهنسد.

س سطوح دنب ساله روی در ف ساز ه سای ج سدا ت سابعی از‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سرعت های خطی در این فاز ها در سرریز تخلیه می باشد برای هر فاز، سرعت‬ ‫خطسی بحران سی بسالی دنب ساله روی ک سه ب سه ط سور تن سد بسال مسی رود ت سااینکه طغیسان‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫عمدهصورت گیرد وجود دارد . همچنانکه نوار پراکندگی بر روی سرریز لرگ سانیکی‬ ‫س‬ ‫یا زیر سسرریز ارگسانیکی در داخسل سسرریز ابسی کشسیده مسی شسود. این سرعت خطی بحران فاز آلی ب سه ط سور کل سی در ن ساحیه ‪ 10-5 cm s‬م سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشد.معمسول عمسق‬ ‫محلول آبی کافی اجازه داده می شود تازیر سرعت بحرانی محلسول آبسی شسفاف‬ ‫س‬ ‫باشد.‬ ‫ته نشین کننده های نصب شده بر روی واحسد هسای اسستخراج حللسی مسس دارای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫شکلمستطیلی می باشند اگرچه معلوم نیست که چرا ته نشین کننده هسای دایسره‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ای با خوراک دهی مرکزی مورد توجه قرار نمی گیرن سد. برای جلوگیری از سرعت خطی بحرانی اضافی ، عمسسق مسسواد‬ ‫ارگانیکی شفاف را می توان فقسط بسا افزایسش همزمسان پهنسای تسه نشسین کننسده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . ام سا ممک سن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است که حذف ناخالصی هسا و مقیساس را پیچیسده سسازد و بسه علوه همچنسان کسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫معلوم می باشد هنوز بر روی واحد های صنعتی نصب نشده است.‫بافل های افقی : بافل های افقی یا بافل های‬ ‫7-‬ ‫افقی مانند یا جعبه های گسترده بر روی قسمت اص سلی ت سه نش سین کنن سده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پراکندگی ورودی رابه اندازه ای که به عنوان یکسری از ت سه نش سین کنن سده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های مازاد احتیاج تصور شده باشد می توان تقسیم کرد.همچنان که سرعت بحرانی در فاز ارگانیکی نیاز دارد که م سورد ت سوجه ق سرار‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫گیرد. نسبت طول به‬ ‫عرض توسط نیازاتمتقابلکم کردن وارونگ سی ارگ سانیکی و حفظس سطح ه سای دنب ساله‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫روی قابل قبول تعیین می شدو.در حقیق ست م سورد دوم سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫می توانست دارای مزیت سرعتهای خطی پایین ف ساز ه سای ج سدا ش سده دز س سرریز‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های پیرامونی را داشته باشدبنابر این دنباله روی کمتر می شود.‬ ‫برای یک ته نشین کننده معین ، وارونگی ارگانیکی با عمق مواد ارگانیکی ش سفاف‬ ‫س‬ ‫متناسب می شود.بن سابر ای سن اج سازه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کاهش بسیار قابل توجهی در مساحت کلی لزمته نشین کننده را می دهد‬ ‫برای مثال می توان از ته نشین کننده های لورگی مولتیتساری و تسه نشسین‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کننده فشرده ‪ IMI‬نام برد)فصل 9(‬ ‫این آمیختگی حتما به کاهش مساحت ته نشین کنن سدهکمک م سی کن سد.

مخلوط کننده. در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫عمق های خیلی کم محلول محلول آلی اختلل در سطحبالیی نوار پراکندگی مسی‬ ‫تواند باعث بال رفتنتند در دنباله روی های محلول های ابی شود.ته نشین کننده ترکیبی کاربردی را در ص سنایع اسستخراج‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫حللی اورانیوم یافته است با کمی اصلحات کاربرد ان احتمال در استخراج حللی‬ ‫مس گسترده می شود که این کار توسط حلل های ویزه که سنتیک نسبتا سریع‬ ‫دارند ممکن خواهد شد. پهنای ته نشینکننده توسط مشکل توزیسع پراکنسدگی از مخلسوط‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کننده به ته نشین کنندهو فقط جریان یکنواخت در داخل ته نش سین کنن سده مح سدود‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کرد.مطل سوب نم سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشد ولی مساحت ته نشین کننده با یکفاکتور 8-01 کاهش یافته است در نسستیجه‬ ‫هزینسسه کلسسی تجهزاتسسو وارونیگسسی ارگسسانیکی بسسه طسسور قابسسل ملحظسسه ای کسساهش‬ ‫یافتهاست.‬ ‫در اغلب عملیات ها نسسبت طسول بسه عسرض در تسه نشسین کننسده 2-4 بسه 1 مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باشد.‬ ‫نواحی مشکل در طراحی و عملیات استخراج‬ ‫حللی مس‬ ‫4-‬ . برای توسعه واحد لیچینگباطله های چنگ سول نس سبتطول ب سه ع سرض ت سه‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نشین کننسده 39.‫کاهش داده شود.اولین تغییر بزرگ از ایننسسبتطول بهعرضسدر طراحسی تسه نشسینکنندههایواحد‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫‪ Cittis seves‬صورت گرفته است .0بسه 1 در نظسر گرفتسه شسده بسود تساوارونگی هسای ارگسانیکی را‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کاهش دهد‬ ‫4-4 کنتاکتور ‪Davy Mckee CMS‬‬ ‫بعد ازسال ها ‪ Davy Mckee‬یک مخلوط کننده-ته نشین کننده ترکیبی راتوسسسعه داد‬ ‫که شامل یک تانکبزرگ با مخلوط کنندهکهدر وس سط ق سرار داده ش سده ب سود و ج سدا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سازی فاز های الی و آبی به ترتیسب در بخسش هسای بسالیی و پسایینی صسورت مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫گرفت این مخلوط کننده توسط حجم بزرگ مخلوط کننده ، سسسرعت نسسوک پسسایین‬ ‫امپلر مشخص می شد.سنتیک مخلوط کننده و انتقال جرم در مقایسسسه بسسامخلوط‬ ‫کننده های دیگر که در حال حاضر مورد استفاده ق سرار م سی گی سرد.مورد اخیر می تواندبه وسیله نصب جریان بلندمستقیم کنن سده واف سق امسد.کهدر این واحد نسبت طول به عرض برابر 1 به‬ ‫1می باشد.

همچنان ک سه مح سل دقی سق ای سن مینیم سم‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نامشسخص اسست. ظاهرا دنبساله روی ارگسانیکی ، مسستقل از نسسبت فسازی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پدیدار می شود. دلیل بیشتر بسرای اعمسال بازیسابی محلسول آبسی ایسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است که در نسبت های فازی بسال نسرخ انتقسال جسرم وبنسابر ایسن بسازدهی مراحسل‬ ‫کساهش مسی یابسد کسه احتمسال در نستیجه کساهش ائتلف و بساز پراکنسدگی در داخسل‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مخلوط کننده می باشد.)شکل 7(‬ ‫برای پیوستگی فاز محلول آبی دنباله روی محل سول آب سی در آل سی در نس سبت ف سازی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫حدود 1 − 5. در واحد ص سنعتی ‪ Cities Servis‬هم سه مخل سوط‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کننده ها محلول آبی را به طور پیوسته عمل آوری می کنند به جز مخلوط کننسسده‬ ‫استخراجی آخری ، در این مخلوط کننده ، پیوستگی آلی را برای کاهش مواد آلی‬ .1 = ‪ O A‬در مرحله اسستخراج و اسستریپینگ‬ ‫س‬ ‫افزایش می یابند)شکل 7(. ف ساکتور ه سایی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کهممکن است دنباله روی راتحت تاثیر قرار دهند عبارتند از‬ ‫1-1-5. در نسسبت هسای فسازی 1:1دنبساله روی محلسول آبسی بسه شسدت‬ ‫افزایش می یابد. همان طور کسه توسسط ایسن تفساوت در عملیسات از نظسر‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تعداد واحد ها می تواند آشکار شود.‫1-5 دنباله روی :هر دو دنباله روی الی در محلول ابی و محلولبی در داخسسل آلسسی‬ ‫به طور جزیی در مخلوط کنندهوئ ته نشین کنندهتولید م سی ش سود.1 = ‪ O A‬به یک مینیمم می رسد.2 − 5. در مدار استریپینگ نسبت هسای فسازی بسال را معمسول اعمسال مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کنند و بنابر این نیاز خواهد بود که فاز اب سی ب سرای حف سظ نس سبت!! ف سازی مخل سوط‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫کنیم . ب سرای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پراکندگی های پیوسته آلی ، دنباله روی محلول آبی به طور قاب سل ملحظ سه ای در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نسبت های فازی بالتر از تقریبا 9.1:1 بازیابی می شود. )شکل 7(‬ ‫پیوستگی فاز: اگرچه ارتباطی بین سطح دنباله روی و پیوس ستگی ف ساز وج سود دارد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫،این ارتباط به طور مطلوب مشخص نشده است و ممکسن اسست بسرای وضسعیت‬ ‫های ویژه متفاوت باشد.توان ورودی مخلوط کنن سده : ت سوان ورودی ب سالی مخل سوط کنن سده ممکسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫است کههر دو دنبالعپه روی آبی و آلی را افزایش دهد‬ ‫2-1-5 نسبتفازی : نسبت ف سازی ی سک اث سر مش سخص روی دنب ساله روی دارد .‬ ‫در مدار استخراج واحد های استخراج حللی مس نس سبت ف سازی معم سول کم ستر از‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫1:2 می باشد.

شناور شدن قطعات نوار پراکن سدگی ب ساعث هم سه محل سول‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های آبی به نسبت بالیی به مرحله بهد انتقسال یابنسد کسه ایسن معمسول بسرای کمسی‬ ‫سازی باروش های طبیعی تعیین دنباله روی محلول های آبی مش سکل م سی باش سد.همچنیسن شسناور‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سازی بخش های پراکنسدگی در تسه نشسین شسونده را بساعث مسی شسود وقستی کسه‬ ‫عملیات به طریق پیوسته اجام می شود.‬ ‫مطالعات دنباله روی درواحد چنگول نشان می دهسد کسه ئنبساله روی ارگسانیکی بسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫صورت مجازی برای هر دو فاز پیوسته یکسان می باشد. بازدهی مراحل همچنین‬ ‫به نظر مسی رسسد کسه از پیوسستگی فساز هسا مسستقل باشسد.‬ ‫2-5 جابجایی ذرات جامد وناخالص :‬ ‫ذرات جامد شناور در فرم کانی های گانسگ و ژیپسس از محلسول لیسچ فسوق اشسباع‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫رسوب می کند و بر روی ته نشین کننده جمع م سی ش سود و در ن سوار پراکنسدگی در‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ائتلف پیشرو و تحت عنوان ناخالصی نامی سده م سی ش سود. همچنیسن دنبساله روی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫طبیعی محلول آبی در محل سول آل سی درحی سن عملی سات در روش محل سول هسای ابسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پیوسته کمتر می باشد.بایداز تشکیل گ سرداب در مخل سوط کنن سده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پرهیز شود و همه پروفایل های سرریز باید به دقت طراحی شوند تا تلطم کم ستر‬ ‫س‬ ‫شود.حسذف ناخالصسی فصسل‬ .‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫که در این روش ها از لوله های گریز از مرکز با مویینه هسای کسالیبره شسده حجسم‬ ‫س‬ ‫محلول آبی اندازه گیری می شود.‫در محلول بیبسارذ کساهش مسی یابسد در حسالی کسه مسواد آلسی کمستر در دنبساله روی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫الکترولیت وقتی که مشاهده شده است مخلوط کننده استریپ ثانویه عمل آوری‬ ‫می کند. محت سوی ناخالص سی ن سوار‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫پراکندگی وقتی که ح سذف مسی ش سود مق سدار قابسل تسوجهی از فساز ارگسانیکی کسه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫معمول توسسط نیسروی گریسز از مرکسز بازیسابی مسی شسود.حجم ابن لوله هسا نسسبتا کوچسک مسی باشسد بسه‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫همین دلیل برای تخمین محلول آبی انتق سال ی سافته در اث سر قطع سات پراکنسده حجسم‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نمونه ی بزرگتری لزم خواهد بود.‬ ‫4-1-5 دنباله روی هوا: هوای دنب ساله رو س سبب افزای سش چش سمگیر در دنب ساله روی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مواد آلی که در داخل مخلوط کنن سده تولی سد شسده انسد م سی ش سود.

‬ ‫سرریز اولین تیکنر شستشو معمول در فیل ستر هسای ماس سه ای ، فیل ستر مسی شسود. برای کاهش فوق اش سباع ش سدن از کلس سیم محل سول‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫باردار را با بلور های دانه ای ژیپس در کلیفایر بستر لجنی مورد تماس قرار مسسی‬ ‫دهند.‬ ‫مشکلت قابل ملحظه ای ممکن اسست از فسوق اشسباع شسدن محلسول بساردار بسا‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کلسیم حاصل شود که در جت خوراک و در بستر فیلتر ماسه ای رسوب می کند. فول کولنت های غیر یونی‬ ‫پلی اکرالمید در حال حاضر در مدار لیچینگ واحد لیچباطله های چنگسول اسستفاده‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫می شود.‬ ‫مشکل ناخالصی در لیچینگ کانی های آسیا شده یا باطله ها مکسررا بسا جداسسازی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مایع – جامد بعدی در تیکنر ها تکرار می شود.‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مرحله شفاف سازطی مستقیم یا بسا واسسطه کسه بسرای حسذف تسوده ای از ذرات‬ ‫جامد شناور مورد استفاده قرار می گیرد و مطمئن می س سازد ک سه خ سوراک ده سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫جامد یکنواخت به فیلتر ماسه ای داده می شود.مقیاس تشکیل ژیپس در لوله ه سای م سدار‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استخراج حللی نرخ جریان را کاهش می دهسد و نیساز بسه تجهیسزات گسران قیمست‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫برای صاف کردن سطح دارد.‬ ‫3-5 افزودنی های ارگانیکی‬ ‫فلوکولنت ها ، عوامل هموارساز، سوپرستاندهای بخار برای مرحله الکتروونینسسگ‬ ‫باید با دقت آزمایش شوند و از قابلیت هماهنگ سازی با سایر تجهیزات استخراج‬ ‫حللی مطمئن شویم .‬ ‫بنابر این ظرفیت فیلتر کاهش می یابد . ‪ pH‬بحرانی وجود دارد که در زیر این ‪ pH‬برای دوره های طولنی نمی توان‬ ‫شفاف سازی مطلوبی در بستر لجنی زیپس حفظ کرد مگر اینکه بخسش هسایی از‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بستر به طور منظم با زیبس های رسوب کرده جایگزین ش سود ک سه توس سط خن سثی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سازی جزیی مقداری محلول بی بار تولید می شود. هر دو فلوکولنت غیر یونی پلی اکرالمید وکوار برای بازداری از رشسسد‬ .‫مشترک باید به طور منظم انجام شود تا از ساخت و متعاقب آن شستن در میان‬ ‫سرریز ها جلوگیری به عمل آید. معمول فلوکولنت های کاتیونیک نمی توانند ب سا ‪ Lix 64N‬در‬ ‫س‬ ‫کروزین انطباق ش سوند ولسی چن سدین فلوک سولنت آنیونی سک و غی سر ی سونی ماننسد پلسی‬ ‫س س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اکرالمید وگوارها نتایج رضایت بخش تری را داده اند. عملیات های لیچینگ برجا یا دامپ‬ ‫معمول دارای ذرات شناور جامد خیلی کم در محلسول بساردار هسستند جلسوگیری از‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تشکیل ناخالصی توسط سیستم های فیلتراسیون کلیفایراسیون را نیاز دارند.

‬ ‫4-5 مواد ساخت:‬ ‫ترکیب مس و اسید بال در داخل کروزی سن انتخ سابی ب سودن م سواد ب سرای واح سد ه سای‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استخراج حللی مس را نتیجه می دهد فولد ضد زنگ به صورت استر بتون یسسا بسسا‬ ‫هم از مهمترین موادی است که در مقابل حملت خ سوردگی م سی توانن سد مق ساومت‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫نشان دهنسد . لیچینگ در پاچوکسسا هسسا‬ ‫به صورت فرایند جریان مخالف دو مرحله های انجام می شود.‬ ‫1-6 توصیف واحد های صنعتی معمول:‬ ‫1-6 واحد لیچینگ باطله های ‪ NCCM‬چنگول زامبیا‬ ‫در واحد لیچینگ باطله های چنگول ) که فوشیت آن در شکل 8 نشان داده شسسده‬ ‫است ( خوراک مواد باطله های ریز تغلیظ کننده داده می ش سود ایسن م سواد حساوی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫مقداری از کانی های قابل حسل در اسسید از قبیسل مسالکیت ، کریزوکسول ، میکسای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کوپرفروس ، کوپریت ، ازوریت و پسدوماللکیت می شود.‫نودولر در الکتروونینگ به کار می روند. لیچ ثانویه توس سط‬ ‫س‬ ‫اسید نسبتا قوی انجام می شود تا به حسداکثر مسس قابسل اسستخراج دسست یسافته‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ . ایجاد کف و‬ ‫همچنین باعث کاهش کشش سطحی بین فاز محلول آبی و ارگسانیکی مسی شسود‬ ‫س‬ ‫این کاهش توسط تمایل ثابت برای تشکیل امولسیون پایدار می باشد به هرحسسال‬ ‫اخیرا معرف هایی در واحدی ذر آریزونا با موفقیت مورد کاربرد قرار گرفته اند.از فولد های نرم که توسسط اسستر‬ ‫لستیکی پوشانده شده است برای ساخت تانک ها و تجهیزات ذخیره کردن مسسواد‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد لستیک ‪ nitrite‬باید به عنوان لستیک های طبیعی که‬ ‫توسط کروزین به سرعت موردحمله قرار مسی گیسرد اسستفاده شسود. ولی ممکن است که مواد ‪ plasticizer‬ممکن اسست توسسط کروزیسن‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫حل شوند و این در استخراج حللی اثر بگذارد. مواد ‪ pvc‬نرم برای استر تسه نشسین کننسده هسا مسورد اسستفاده‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫قرار می گیرد.ثابت شده است یافتن مع سرف ه سای ک سف‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ساز رضایت بخش برای بازداری بخار در الکتروونینگ سخت می باشد از آنجا ک سه‬ ‫س‬ ‫خواص ساختاری که باعث کاهش کشش سطحی هوا –اب می شود. اسستر هسای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫سربی را نمی توان برای تجهیسزات مخلسوط کننسده-تهنشسین کننسده اسستفاده کسرد‬ ‫استفاده از این استر ها دنباله روی قطرات مواد ارگ سانیکی در س سوراخ ه سایی ک سه‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫توسط خوردگی در سطح ایجاد شده است را به همکراه دارد. پلسستیک هسای فیسبری –شیشسه ای )‪( reain force‬بسرای لسوله گسذاری‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫استفاده می شوند.

مسس در کلهسک هسای‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اکسیدی اکثرا به صورت کرزوکول و میکای کوپرو فروس با مقدار کم سی از ک سانی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫های سولفیدی ظاهر می شود.0 گرم بر لیتر اسید سولفوریک و ذرات جامد شناور خیل سی ک سم‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫معمول کمتر از مس دارد و بنابر این نیاز به فیلتراسیون ندارد. هر بخش جدا کننده به یک فیلتر با ی سک ت سوربین مجه سز مسی ش سود. محلول مرحله دوم لیچینگ در تماس با باطله های تازه در مرحله اولیه لیسسچ‬ ‫قرار داده می شود تا محلول باردار با اسید پایین ب سرای مرحل سه اس ستخراج حلل سی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫بدست آید جداسازی مایه جامد‬ ‫به نسبت های فازی 1 به 1 در استخراج و 4 به 1 در مرحله استریپینگ با بازیابی‬ ‫فاز آبی در اطراف هر‬ ‫2-6 واحد نسبتا جدیدی در سال 6791 به گار گرفته ش سده اس ست.محلول باردار اگرم بر‬ ‫لیتر مس حدود 5.علوه بر لیچینگ اسیدی نرمال کانی های اکس سیدی‬ ‫س‬ ‫مس ،لیچینگ توسط باکتری کانی های سولفیدی مس نیز صورت می گیرد .‬ ‫محلول باردار در دو جریان استخراج حللی موازی مورد عملیات قسرار مسی گیسرد‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫که این محلول در تماس با 6% ‪ Lix 64N‬حل شده در داخل کروزین قرار داده می‬ ‫شود ویژگی های مخلوط کننده پروفایل پایین هولمس-نساور بسا عمسق در حسدود 1‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫متر می باشد .محل سول ب ساردار‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫برای استخراج حللی مس توسط محلول اسیدی میان کانسار مسسس سسسولفیدی )‬ ‫‪ ( mineout‬هوازده و اکسسید شسده نفسوذی تولیسد مسی شسود. همچنسا ن کسه محلسول اسسیدی در میسان کانسسار نفسوذ مسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫کندمحتوی اسیدخنثی شده و محتوی مس ساخته می شود.‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫سرعت خطی در ته نشین کننده ها توسط ساخت آن ها ب سه ش سکل مرب سع ک ساهش‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ . ذکر‬ ‫این نکته ضروری می باشد که این توس سط اث سرات مع سرف ه سای اس ستخراج حللسی‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫تاثیر گذار نمی باشسد.‫شود.‬ ‫س‬ ‫س س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫اولین مخلوط کننده دارای 6 بخش می باشسد کسه زمسان توقسف 3 دقیقسه دارنسد .

‫می یابد که این سرعت خطی با نرخ پسایین تشسکیل ناخالصسی زوج مسی شسوند و‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫توزیع تاثیر گذار خوراک در داخل ته نشین کننده ها‬ .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->