You are on page 1of 488
Bir zamanlar kendilerine Dans Eden Wu’lar denilen bir grup bilge flaman klan› yaflard›. Yüzy›llar boyunca danslar›yla

Bir zamanlar kendilerine Dans Eden Wu’lar denilen bir grup bilge flaman klan› yaflard›. Yüzy›llar boyunca danslar›yla Yer ile Gök aras›ndaki dengenin korunmas›n› sa¤lad›lar. Tavsiyelerini dinleyen tüm hükümdarlar›n halk› bar›fl ve mutluluk içinde yaflad›. Danslar›n› sürdürdükleri sürece evrenin ›fl›¤› yerden ve halklar›n üzerinden uzak kalmad›. Ne zaman danslar›n› b›raksalar o kudretli ›fl›k dünyadan uzaklaflt›…

Klan Yay›nlar›

Derin Seks Doç. Dr. Ümit Say›n

‹stanbul, Klan Yay›nlar›, 2010, ISBN: ................................

.........

sayfa

Yazar

Doç. Dr. Ümit Say›n

Kapak Tasar›m›

Klan Yay›nlar›

Bask›

Plaza Matbaac›l›k,

Yay›n Tarihi

Gümüflsuyu Cd. No: 25 Topkap› - ‹stanbul Tel: 212.612 85 22 Haziran 2010 (1. Bas›m)

‹letiflim Adresi

Narl›bahçe Sk. 19/1 Ca¤alo¤lu, ‹stanbul

Telefon

  • 0 212 522 15 64 - 3 hat

Faks

  • 0 212 522 15 85

E-mail

iletisim@klankitap.com

Internet Sitesi

www.klanyayinlari.com.tr

© 2010 Doç. Dr. Ümit Say›n

Bu eserin tüm yay›n haklar› Glenn A. Gaesser, PHD arac›l›¤›yla Klan Yay›nlar›’na aittir. Hiçbir suret- te yay›nc›n›n izni olmadan kullan›lamaz. Yay›nc›n›n yaz›l› izni ile, kaynak gösterilmek suretiyle kul- lan›labilir.

Derin Seks Doç. Dr. Ümit Say›n ‹stanbul, Klan Yay›nlar›, 2010, ISBN: ................................ ......... sayfa Yazar Doç.

DER‹N SEKS

Cinsellikte Farkl› Boyutlar; Yeni Aç›l›mlar

Doç. Dr. ÜM‹T SAYIN

DER‹N SEKS Cinsellikte Farkl› Boyutlar; Yeni Aç›l›mlar Doç. Dr. ÜM‹T SAYIN

De¤erli Dostum ‹lhan Güngören’in An›s›na ...

5

Yazar Hakk›nda Bilgi

1961 y›l›nda Mu¤la’da do¤an H. Ümit Say›n, 1966 y›l›nda ailesinin ‹s- tanbul’a yerleflmesiyle ilk ö¤renimini Melihat fiefizade ‹lkokulunda, Orta ö¤renimini Kad›köy Maarif Kolejinde tamamlad›. 1979-1980 y›- l›nda ‹stanbul T›p Fakültesine girdi. 1986’da T›bb› bitirip, 1987 y›l›n- da Cerrahpafla Farmakoloji Anabilim Dal›nda ihtisasa bafllad›. 1989- 1990’da Kanada St. John’s’da Memorial University of Newfound- land’de Psikoloji bölümünde bir y›la yak›n e¤itim gördü. 1992 y›l›nda ‹ngiltere Oxford Üniversitesi, Deneysel Psikoloji departman›nda ve daha sonra Hollanda Groningen Üniversitesi, T›bbi Kimya departma- n›nda çal›flt› ve araflt›rma yapt›. 1993’te akademi ortam›nda geliflen baz› olaylar sonucu Türkiye’de bilim yap›lamayaca¤› kanaatine varan Say›n, 1994 y›l›nda Amerika Birleflik Devletleri Wisconsin Üniversitesi, Nöroloji bölümüne doktora sonras› e¤itim yapmak üzere gitti. Yakla- fl›k sekiz y›l ABD’de akademik kadroda nörobilim, elektrofizyoloji, nö- ropsikofarmakoloji, ö¤renme, epilepsinin mekanizmalar› konular›nda çal›flan Say›n 2002 y›l›nda Türkiye’ye dönüfl yapt›. Halen ‹stanbul Üni- versitesi Adli T›p Enstitüsünde Doçent olarak çal›flmaktad›r. Bilimsel çal›flmalar› aras›nda 50 civar›nda uluslararas› bilimsel yay›n› ve bildiri- si, 4 kitap çevirisi, ‘Cinselli¤in Farkl› Boyutlar›’ (1993-YOL Yay›nlar›), ‘Gizli Örgütler, 11 Eylül ve Büyük Ortado¤u Projesi’ (2006-Neden Ki- tap), ‘Derin Devletler, Gizli Projeler ve Kirli Gerçekler’ (2006-Neden Ki- tap), ‘Dünyay› Yöneten Gizli Güçler’ (2007-Neden Kitap) isimli dört ki- tab› vard›r. Popüler bilim yaz›lar› da yazan Say›n’›n Bilim ve Ütopya, TÜB‹TAK Bilim Teknik ve di¤er dergilerde yay›nlanm›fl yaklafl›k 60 ci- var›nda popüler bilim makalesi mevcuttur. Kad›n dergilerinde de 1991-2004 aras›nda yaz›lar yazan Say›n, elinizde tutmakta oldu¤unuz kitapta kad›n ve erkek cinselli¤ini çok daha detayl› olarak ifllemekte- dir.

7

8

Teflekkür

Bu kitapta ilk kez Türk okurlar›na sunulan Kad›nca Raporunun gerçek- lefltirilmesini sa¤layan rahmetli Duygu Asena’ya ve Kad›nca dergisi çal›flanlar›na, Hülya Raporunun gerçeklefltirilmesini sa¤layan Hülya Avflar’a ve Hülya dergisi çal›flanlar›na; Cinselli¤in Farkl› Boyutlar›n› 1993 y›l›nda yay›nlayan rahmetli ‹lhan Güngören’e ve YOL yay›nlar›na te- flekkür ederim. Kitab› bafltan birkaç kez okuyarak, tüm kitab›n redak- siyonunda bana yard›m eden Dr. Özlem Yalç›n’a, Dr. Kaan Kocatepe'ye http://www.jinekoloji.net web sitesindeki resimleri kul- lanma izni verdi¤i için teflekkür ederim.

9

10

‹çindekiler

Cinsel Ayd›nlanma ve Cinselli¤in Farkl› Boyutlar›

Cinsel Devrim

Beynimize Bat› Kültürü Taraf›ndan Yerlefltirilen Cinsellik

Cinselli¤in Tarihinde ‹ki Ekstrem:

Do¤u Felsefesinde ve Büyü Ritüellerinde Cinsellik Uzak Do¤u’da Cinsellik ve Cinsel Nirvana

Kama Sutra

Cinsellik Hakk›ndaki Raporlar›n Sonuçlar›:

Dünya Nerede, Türkiye Nerede?

Kad›n›n ve Erke¤in Anatomi ve Fizyolojisinin Temel Hatlar›

PC-Kas› ve Cinsellik

Grafenberg Noktas› (G-Noktas›)

Yeni Bir Orgazm Anlay›fl›na Do¤ru

Orgazm›n Psikolojisi: Bir Garip ‹kilem

Cinsel Haz Nesneleri

Cinsel Fonksiyon Bozukluklar›

11

Farkl› Cinsel Tercihler: Lezbiyenler ve Eflcinseller

21. Yüzy›l›n Cinsel Ç›lg›nl›¤›: Sadomazohizm

Hiperseksüel Kad›nlar ve Frijid Kad›nlar

Cinsellikte Yaflanan Gariplikler

Afrodizyaklar

Beyin Kimyas›nda Cinselli¤i Yaklayanlar

Cinsel Potansiyel Erkeklerde ve Kad›nlarda Nas›l Art›r›l›r?

12

Önsöz

B u kitaptaki yaz›lar son k›rk y›lda cinsellik konusunda Bat› ki- taplar›nda yay›nlanm›fl bilimsel bilgilerden kayna¤›n› alan

makalelerden oluflmaktad›r. Kitab›n temel amac› insan cinselli¤ini öncelikle kad›nlara, sonra da erkeklere farkl› boyutlar› ile anlat›p, in- sanlar›n konuflamad›¤›, sorgulayamad›klar› cinsellikle ilgili tabular› y›kmak ve cinselli¤e yeni bir bak›fl aç›s› getirmektir. En önemlisi ya- flayamad›klar› veya yaflanamayan cinsel ekstaziyi onlara bir ölçüde ta- n›tmakt›r.

Uzun süredir bu konular› araflt›rmaktay›m. Bu kitap 1993 y›l›nda YOL yay›nlar›ndan ç›kan ‘Cinselli¤in Farkl› Boyutlar›’ isimli kitab›- m›n geniflletilmifl ve tekrar ele al›n›p, bafltan yaz›lm›fl yeni versiyonu- dur. Önceki bask›da kitapta yer alan makaleler tekrar gözden geçiri- lerek geniflletildi; daha sonra yaz›lm›fl makalelerden baz›lar› kitaba eklendi.

‘Cinselli¤in Farkl› Boyutlar›n›’ haz›rlarken 1990’lar›n bafl›yd›. Tür- kiye’de cinsellikle ilgili konular, YOL yay›nlar›n›n da yard›m›yla ye- ni yeni Türk entellektüellerinin kütüphanelerinde yer almaya baflla- m›flt›, kad›n ve erkek cinselli¤i yeni yeni sorgulan›yordu. Kad›nca Raporu yeni yay›nlanm›flt›, de¤erlendirmeler yap›l›yordu. Türk kad›- n› yeni yeni uyan›yordu. Kad›n dergilerinde yazd›¤›m makaleler mu- z›r kurullar›na tak›l›yor, mahkemelik oluyordu.

2002 y›l›nda ABD’den döndükten sonra Kad›nca Raporunun benzeri bir anketi kad›n dergilerinden birisinde yapmaya karar ver- dim ve Hülya dergisinde yay›nlad›m. Bu anketlerin sonuçlar›n› irde-

13

Önsöz

leyecek olan ‘Türk Kad›n›nda Cinsel Davran›fl’ isimli kitab›m ise ilk kez Türk kad›n›n›n cinsel profili hakk›nda bize net bilgiler verecek.

Örne¤in ABD ve Avrupa’daki kad›nlar›n sadece % 30-34’ünün cinsel iliflki ile orgazm olabilmesine karfl›n, Türkiye’deki ‘e¤itimli ka- d›nlar’’›n sadece % 13-25’i cinsel iliflki ile orgazm olabiliyorlar; bu so- nuç, e¤itimli olan Türk kad›nlar›n›n bile cinselli¤i pek fazla bileme- melerinden, kendilerini e¤itememelerinden ve erkeklerin bilgisizlik- lerinden, yetersizliklerinden kaynaklan›yor. Sonuçta Türk kad›nlar› çok zor cinsel doyuma erifliyorlar ve zor orgazm oluyorlar.

1990’l› y›llarda cinsellik konusunda radikal, gerçekçi makaleler yazmaya karar verince akl›ma gelen ilk yay›n organ› 1991 y›l›nda o dönemin en çok satan, en radikal ve devrimci kad›n dergisi Kad›nca olmufltu, 1991-1992 y›llar› aras›nda Kad›nca dergisine kad›n ve erkek cinselli¤i hakk›nda yazd›¤›m yaz›lar› 1992-1995 y›llar› aras›nda Cos- mopolitan dergisine devam ettirdim; bu makaleler 2001-2004 y›llar› aras›nda di¤er dergilerde sürdü.

Kültürümüzde kad›nlar›m›z›n konumuna bakt›¤›m›zda ne yaz›k ki onlara hak ettikleri hukuki ve sosyal de¤eri veremedi¤imizi görüyo- ruz. Arap kültürünün ve belki de eski Bizans kültürünün olumsuz et- kileriyle neredeyse hiçe indirgenmeye çal›fl›lan kad›n cinselli¤i konu- sunda erkeklerimizin ve kad›nlar›m›z›n çok cahil olmas› 1991 y›l›n- da beni bu yaz›lar› yazmaya itmiflti. Amerika’ya gitti¤im 1994 y›l›nda gördüm ki asl›nda ABD bile çok daha iyi durumda de¤il; ‹nsan›n, ‘Cinsel devrimi yapan ülke buras› m›?’ diyesi geliyordu! Halen gazete- lerde toplumun cinsel cehaletinden bahsediliyor, içler ac›s› istatistik- ler yay›nlan›yordu! Türk aile yap›s›n›n korunmas› için de gerek erke- ¤in, gerekse kad›n›n cinsel fizyoloji ve cinsel doyum konusunda yete- rince bilgilenmesi gerekli, bu bilgilenme olmadan mutlu ve uyumlu bir birliktelik sürdürebilmek mümkün görünmemektedir! Bugün Türkiye’deki boflanmalar›n büyük bir ço¤unlu¤u cinsel uyumsuzluk nedeniyle gerçekleflmektedir !

Her fleyden önce ‘cinselli¤in konuflulmas›n›n ay›p olmas›’, ‘cinselli¤in

14

Ümit Say›n

yorgan alt›nda gizlice yaflanmas›n›n gerekti¤i’, gibi sorunlu inançlardan kaynaklanan davran›fl bozukluklar›n›n y›k›lmas› gerekti¤ine inan›yo- rum. Cinsellik ö¤renilebilen, gelifltirilebilen, insan›n normal psikolo- jik akardengesinin (hemostasis) sa¤lanmas›nda ve kiflili¤inin olgun- laflmas›nda çok etkin bir rolü olan do¤al, fizyolojik bir olgudur. Evli- liklerin pek ço¤u ne yaz›k ki cinsel uyumsuzluk ve cehalet yüzünden bir açmaza sürüklenmekte ve insanlar y›llar boyu mutsuz bir beraber- li¤e katlanmaktad›rlar. Cinselli¤in yaflant›ya yeni boyutlar getirebile- ce¤i ve hayat› daha haz dolu ve anlaml› k›labilece¤i bir abart› de¤il, özgür Bat›’da, Avrupa’da ya da Uzak Do¤u’da pek çok çiftin yaflaya- bildi¤i, tad›n› ç›kard›¤› bir realitedir.

Kitab›n genelinde kad›n ve erkek cinselli¤i bilimsel bir yaklafl›m- la ele al›nm›flt›r. Biz erkekler uyumlu ve haz dolu bir birliktelik kura- bilmek için kad›nlar› çok daha iyi tan›maya mecburuz. Amaç maço erkek kültüründe san›ld›¤›n›n aksine ‘kad›nlar› yatakta ç›ld›rtmak’ de- ¤il, ‘onlar› çok daha iyi anlamak ve onlarla uyum sa¤lamaya çal›flmak’ ol- mal›d›r. Bat› kapitalizmi afl›r› abart›lm›fl seksi (‘overheated sex’) insan- lar›n beyinlerine çok farkl› ve gerçe¤e uymayan kal›plarla sokmakta- d›r; sadece daha fazla sat›fl yapmay› amaçlayan bu kapitalist mentali- tenin en çarp›c› örneklerine, ‘erkek dergilerinin’ ‘abart›l›, yanl›fl bil- giler içeren, ç›plakl›k’ dolu parlak sayfalar›nda ve pornografide rast- l›yoruz. Ayr›ca, cinsellik erke¤in kad›n› hakimiyeti alt›na ald›¤› ve ‘periflan etti¤i’ bir güç gösterisi de¤il, erkekle kad›n›n bar›fl ve uyum içinde, birbirlerine haz vermek ve hayat› daha anlaml› k›lmak için yaflad›klar› ‘törensel bir esrime’ yöntemidir. ‹nsan cinselli¤inin s›n›rla- r› ve al›nabilecek hazlar konusunda bugün bilinenler kan›mca çok yetersizdir; cinsellikte hem kad›n, hem de erkek san›ld›¤›ndan çok daha güçlü doyumlar yaflayabilir ve bu ö¤renilebilen, zamanla potan- siyeli artt›r›labilen bir olgudur.

Ülkemizde pek çok kifli cinselli¤i boyutsuz yaflamaktad›r, halbuki bu konuda keflfedilebilecek çok de¤iflik boyutlar, henüz bilinmeyen türlü yeni renkler, yeni k›talar oldu¤unu san›yorum. Potansiyelleri- nin çok yüksek oldu¤una inand›¤›m kad›nlar bu kitaptan hiç olmaz-

15

Önsöz

sa tek bir boyut kazan›p, erkekleri bu do¤rultuda e¤itebilirlerse, ya da erkekler kad›nlara baz› gerçekleri ö¤retip, yaflatabilirlerse ne mutlu!

Dr. Ümit Say›n

humitsayin@yahoo.com

K›z›ltoprak, ‹stanbul

2010

16

Önsöz

Rahmetli ‹lhan Güngören’in ‘Cinselli¤in Farkl› Boyutlar›’ isimli kitab›m için1993 y›l›nda yazd›¤› önsöz

‹lhan Güngören Türk toplumuna baz› ilkleri tan›tan bir yazar, düflünür ve

çevirmendi. Do¤u gizemcili¤i, Zen, Meditasyon, Uzakdo¤unun y›llar ön-

ce keflfetmifl oldu¤u seviflme sanatlar› Türk okuruna tan›tt›¤› eserlerden bir

kaç tanesiydi ! ‹lhan Güngören’i 2000 y›l›n›n Haziran ay›nda geçirdi¤i fe-

ci bir trafik kazas›n›n ard›ndan geliflen komplikasyonlar sonucunda kaybet-

tik. ‹lhan Güngören’in an›s›na, ‹lhan Güngören’e sevgilerimle ...

S eks haz almas›n›, haz vermesini bilenler için ola¤anüstü güzel,

yaflam› yaflanmaya de¤er k›lan bir fley

...

Seksten yeterli bir do-

yum elde edebilenler yaln›z kendileri mutlu olmakla kalm›yor çevre-

lerine de mutluluk yay›yorlar.

Ya haz almas›n› ve haz vermesini bilemeyen, beceremeyenler,

seksten umduklar›, bekledikleri doyumu elde edemeyenler

...

Onlar›n

içine düflecekleri karamsarl›¤›, yaflayacaklar› cehennem hayat›n› tah-

min etmek hiç de güç de¤il. Bu kimseler için nevrozlar, ruh ve sinir

hastal›klar› kap›da beklemektedir. Kuflkusuz mutsuzluklar›n› çevrele-

rine de yans›tacakt›r bu kimseler.

Bunun böyle olmas›na ra¤men cinselli¤i kirli, pis bir fley olarak

kötü gözle gören, günahla, ay›pla özdefllefltiren Hristiyanl›¤›n etkisi

alt›nda geliflmifl Bat› uygarl›¤› bundan otuz k›rk y›l öncesine kadar

17

Önsöz

cinsellikle ilgili bilgilere karfl›, e¤itim ve ö¤retime karfl› çok kat› bir

sansür uygulam›flt›. Olas›l›kla Ortodoks Bizans’›n etkisi alt›nda kal-

m›fl olan Anadolu Müslümanl›¤› da cinselli¤e karfl› bu olumsuz tutu-

mu benimsemifl ve günümüze dek Bat›daki uygulamalardan daha da

kat› bir biçimde yasakç›l›¤› süregelmifltir. ‹ktidar partilerinin vaatle-

rine ra¤men Muz›r Yasas›, Muz›r Yasas›n›n öngördü¤ü a¤›r para ceza-

lar›, Konut Fonu gibi düzenlemeler günümüzde de yürürlüktedir.

Ama yasaklar yaln›z yasalar›n koyduklar›yla s›n›rl› de¤il, ahlak yasa-

lar› da cinsellikle ilgili konularda sizden bilgisiz kalman›z› istiyor.

Toplumun onay›n› kazanm›fl terbiyeli, efendiden bir kimse cinsellik-

le ilgili bilgileri içeren kitaplar› okumamal›d›r, ileri geri, uluorta cin-

sellikten konuflmamal›d›r

...

Diyelim ki bu kitab› sat›n ald›n›z. Olas›-

l›kla kitab› kimseye göstermeden gizli gizli okumaya çal›flacaks›n›z.

Çünkü cinsellik konusunda bilgi veren bir kitap okumak da en az›n-

dan ay›pt›r.

Hele kad›nlar için cinsellik konusunda bilgisizlik, cahillik en bü-

yük erdem, en büyük meziyettir. ‹flte bunun için seviflmekten haz ala-

mayan, orgazm olamayan o kadar çok kad›n olmas›na flaflmamak ge-

rekli.

Yasakç›lara, sansür yanl›lar›na sorarsan›z cinsellik do¤al bir içgü-

dü. ‹çgüdüler gerekti¤inde bize yol gösterecektir. Bunun için de cin-

sellik konusunda bilgiye, e¤itime, ö¤retime gerek yoktur. Cinsel bil-

gi vermek iddias›yla yaz›lan kitaplar›n amac› cinsel istekleri k›flk›rt-

mak, cinselli¤i para kazanmak için pazara ç›kartmakt›r.

Bütünüyle yanl›fl bir düflünce bu

...

‹nsan›n iç güdülerin dizginlen-

mesi do¤rultusunda insanl›k kadar eski bir uygulama içgüdüleri ada-

mak›ll› zay›flatm›flt›r. ‹nsan do¤adan, özellikle kendi do¤as›ndan öy-

lesine kopmufl ya da kopart›lm›flt›r ki insan›n cinselli¤inde do¤al olan

hiç, ama hiçbir fley kalmam›flt›r. ‹nsanlar için cinsellik do¤al de¤il

bafltan sona sorunlarla, korkularla, tedirginliklerle dopdolu karmafl›k

bir olgudur.

Elbette insan›n içinde cinsel enerjiye dönüflebilecek bir enerji

18

Ümit Say›n

ak›m› vard›r, ama cinsel uyar›lara cinsel tepkinin kendili¤inden, do-

¤al olarak olufltu¤u yolundaki görüfl bütünüyle çürütülmüfltür. Bilim

duyular›n, alg›lar›n nas›l olup da cinsel uyar› ya da cinsel hazza dö-

nüfltü¤ü konusunda pek fazla bir fley söyleyemiyor. Ç›plak bir insan

görmek, ya da baflka bir kimseye dokunmak cinsel bir uyar› yapabilir,

yapmayabilir de. Yaln›z flunu söyleyebilirim; farkl› kimseleri uyaran

farkl› alg›lar olabilir. Bu kitab›n bir yerinde yazar›n da de¤indi¤i gibi

bir kad›n ayakkab›s› gören bir fetiflistin kad›n ayakkab›s› karfl›s›nda

son derece uyar›lmas›, büyük bir haz duymas› mümkündür. Cinselli-

¤in do¤al ve içgüdüsel oldu¤unu savunanlar için böyle bir cinsel tep-

kiye mant›kl› bir aç›klama bulmak her halde pek kolay olmayacak.

Bana kal›rsa bunun tek bir aç›klamas› olabilir. Baz› kimselerin baz›

alg›lar› cinsel uyar›ya, cinsel hazza dönüfltürmeyi flu flekilde ya da bu

flekilde ö¤renmifl olmalar›.

Bugün bu konuda bilimin son sözü flu: cinsellik ö¤renilebilir, ö¤-

retilebilir, gelifltirilebilir, de¤ifltirilebilir, hatta bütünüyle silinip yok

edilebilir.

1990 y›l›nda Hindistan’da New Delhi’de toplanan Orgazm Kon-

ferans›na sunulan bir bildiriden, bir bisikletçi k›z›n bir saatte 134 de-

fa orgazm oldu¤unun bilimsel verilerle kan›tland›¤›n› ö¤reniyoruz.

Dünyada yaflam› boyu bir kez bile orgazm olamayan bunca kad›n var-

ken bir kad›n›n bir saat içerisinde 134 defa orgazm olmas› nas›l aç›k-

lanabilir? Bu durum bilgi ve bilgisizlik, e¤itim ve e¤itimsizlik aras›n-

da büyük bir uçurum oldu¤unu göstermiyor mu?

Bat› mutlu, baflar›l› bir cinsel yaflam›n ancak bilgiyle ve e¤itimle

olabilece¤ini yavafl yavafl anlamaya bafllam›flt›r. Ama bunun böyle ol-

du¤u binlerce y›ldan beri Do¤u’da biliniyordu. Çin’de, Hindistan’da

hatta Müslüman Arap dünyas›nda cinselli¤i ö¤retmeyi, gelifltirmeyi,

daha iyi bir seks için bilgiler vermeyi amaçlayan kitaplar yaz›lm›flt›r.

Çin’de ve Japonya’da yast›k alt›nda sakland›klar›n› an›flt›rmak için

yast›k kitab› ad› verilen cinsel birleflme pozisyonlar›n› gösteren re-

simlerden oluflan albümler yeni evlilere arma¤an olarak verilirdi.

Hindistan’da ve Çin Hindi’nde daha çocuk denecek yafllardan baflla-

19

Önsöz

yarak genç k›zlara, bu kitapta PC kas› olarak tan›t›lan ve cinsel gücü

artt›rd›¤› saptanm›fl olan, kas›k kaslar›n› gelifltiren egzersizler, danslar

ö¤retilmekte ve böylelikle cinsel e¤itim çok erken yafllarda bafllat›l-

maktad›r.

1990 y›l›nda, bundan befl yüz y›l önce Tunus’lu bilgin fieyh Nef-

zavi’nin yazm›fl oldu¤u ‘It›rl› Bahçe’ adl› seks elkitab›n› yay›mlam›fl-

t›m. Kitap yay›mlan›r yay›mlanmaz toplat›l›p yarg›land›ktan sonra

akland›.

Bak›n›z fieyh Nefzavi bu kitapta kitab›n›n savunmas›n› nas›l ya-

p›yor? Diyor ki, “Tanr› huzurunda tereddüt etmeden yemin ederim ki

bu kitaptaki bilgiler gereklidir. Bu kitab› okumayan ya da hafife alan-

lar tüm bilimlerin düflman›, utan›lacak derecede cahil kimselerdir.”

Ben de, elinizde tuttu¤unuz kitap için Tanr› huzurunda yemin etme-

den benzer fleyler söylemek istiyorum.

Eski ça¤larda seksle ilgilenmek, bu konularda bilgi ve deneyim sa-

hibi olmak yaln›zca imparatorlar›n, imparatoriçelerin, padiflahlar›n,

krallar›n, kraliçelerin, prenslerin, prenseslerin, flehzadelerin tekelin-

de olan bir ayr›cal›kt›. Bütün dinler, sosyal sistemler biz s›radan, so-

kaktaki insanlar› cinsel hazlar›n, cinsel çeflitlemelerin d›fl›nda tutmak

için ellerinden gelen her fleyi yapt›lar. En önemlisi, bizi bilgi edinme-

yi ay›p bir fley, bilgisizli¤inse erdem oldu¤una inand›rd›lar. Cinselli¤i

ay›pla, günahla özdefllefltirerek beyinlerimizi y›kad›lar.Ama ça¤›m›z

bilgi ça¤›d›r. Tüm ayr›cal›klar›n tart›fl›ld›¤› demokrasi ça¤›d›r.

Eski ça¤larda imparatorlara, imparatoriçelere, padiflahlara tan›-

nan ayr›cal›klardan sizler de niçin yararlanmayas›n›z? Bunu baflara-

bilmenize tek engel bilgi eksikli¤idir. Bu bilgiden sizi uzak tutan da

sansürdür, yasaklard›r, ay›plard›r. Cinselli¤inizden tam olarak yarar-

lanman›za konan engeller insan olmaktan do¤an haklar›m›z›n çok

aç›k bir ihlalidir. Do¤an›n insana ba¤›fllad›¤› güzellikleri kullanmas›-

na izin vermemek insan› güdük b›rakmak ve onun kendini gerçeklefl-

tirme ve tüm olanaklar›n› de¤erlendirme hakk›n› elinden almakt›r.

Peki nedir bilginin bize kazand›racaklar›? Cinselli¤imizi nereye

20

Ümit Say›n

kadar iyilefltirebiliriz? ‹nsan›n cinsel potansiyeli nedir? Bilmiyoruz,

çünkü bunlar› bilmemize bugüne kadar f›rsat verilmedi. Cinsellikle

ilgili bilgiler, keflifler yatak odalar›n›n kap›lar›n› aralay›p d›flar› ç›ka-

mad›. Bu bilgiler bu keflifler sahipleriyle birlikte mezara gömüldüler.

Bugün elimizde insan›n cinsel potansiyelini belirleyen k›r›k dö-

kük bilgiler var. Bugün at›k kad›n›n s›n›rs›z çok-orgazml›l›¤›ndan söz

ediliyor. Erkeklerin de t›pk› kad›nlar gibi boflalmadan pek çok kez or-

gazm olabilece¤i ileri sürülüyor. Orgazm›n kad›nda olsun erkekte ol-

sun befl on saniye de¤il saatlerce sürebilece¤i konusunda iddialar var

ve bütün bunlar› ortaya atanlar ise hekimlik mesle¤inin sayg›n üye-

leridir. Bugün art›k kozmik orgazm konuflulup tart›fl›l›yor.

Bütün bunlardan ç›kan sonuç insan›n cinsel potansiyelinin ya ta-

van› yok ya da tavan her türlü tahminlerimizi aflan bir yükseklikte.

Kendi cinselli¤imizin farkl› boyutlar›n› keflfetmek ve bu kefliflerin

bize kazand›raca¤› imkanlardan yararlanmak içinse yaln›z ve yaln›z

iki fleye ihtiyac›m›z var. Bilgi ve özgürlük!

Kitab›n yazar› Dr. Ümit Say›n’› ö¤rencilik y›llar›ndan beri tan›yo-

rum. Aram›zdaki büyük yafl fark›na ra¤men arkadafl›m oldu¤unu söy-

leyebilirim. Burada kendisini övecek bir fley yazmayaca¤›m. Çünkü

bu kitapla hak etti¤i övgüyü toplayacakt›r.

‹lhan Güngören

Florya, Nisan ’93

21

22

£ ¢ 1

C‹NSEL AYDINLANMA VE C‹NSELL‹⁄‹N FARKLI BOYUTLARI

23

24

imdiye dek Kad›nca’da ve di¤er kad›n dergilerinde yazd›¤›m

yaz›larda cinselli¤e de¤iflik ve toplumumuzda pek al›fl›lmam›fl

bir yönden bakmaya çal›flt›m. Kimi zaman de¤indi¤im s›n›rlar› zorla-

yan bilgiler sizlere biraz uçuk, biraz abart›l›, biraz da uzak gelmifl ola-

bilir, fakat bize gelen mektuplardan, kad›n dergilerdeki yazarl›k dene-

yiminden edinilen sonuçlar bizleri farkl› düflünmeye zorlad›; de¤er-

lendirilmekte olan Kad›nca Raporu’nun ve Hülya Raporu’nun so-

nuçlar›ndan ortaya ç›kan baz› gerçekler san›r›m sizleri flafl›rtacak!

Veriler e¤itimli, ekonomik özgürlü¤ünü kazanm›fl ve büyük flehir-

lerde yaflayan okurlar›m›z›n geldi¤i aflaman›n çok da kötü bir nokta-

da olmad›klar›n› gösteriyor. Bu yaz›lar›m›n flu anda okumakta oldu-

¤unuz kitapta toplanmas›n›n amac› flimdiye dek vurgulad›¤›m al›fl›l-

mam›fl farkl›l›klar› bir arada derlemek! Cinselli¤i tek boyutta yafla-

yanlar›n bir boyut daha kazanabilmeleri yolunda bir iki ad›m atabil-

meleri umuduyla yay›nl›yoruz bu kitab›! ‘Cinselli¤in Farkl› Boyutlar›’ 1

yaklafl›k 17 y›l önce bas›lm›flt›. Daha sonra kad›n dergilerinde bahse-

dildi¤i üzere ‘klasik bir kült kitab›’ oldu! O zamandan bu zamana çok

fley de¤iflti, dünya bambaflka bir dünya; Türkiye, bambaflka bir Türki-

ye! Ama cinsellikteki temel bilgiler ayn› kald›.

‘Cinsellik gere¤inden fazla abart›lm›yor mu?’ diyeceksiniz. Belki de

hakl›s›n›z, yaflant› cinsellik üzerine dayanm›yor ve hayat süresince

u¤rafl›labilecek ve zevk al›nabilecek çok fazla konu var. Cinsellik, ya-

Derin Seks: Cinselli¤in Farklı Boyutları

z›lar›mda belirtti¤im gibi baz› insanlarda vazgeçilmez bir tutku hali-

ne gelebiliyor, baz› insanlar ise güçlü inhibisyonlar›n› (kal›plaflm›fl

psikolojik bask›) hayat› boyu sürdürüyorlar. Normal cinsellik nedir?

Normal haz s›n›rlar› nelerdir? Bunu kestirebilmek ve insanlara flab-

lonlar halinde uygulamak çok zor. Fakat fluras› aç›k ki ülkemizde cin-

sellik halen bir tabu, erkekler ve kad›nlar yaflant›lar› boyunca bu ko-

nudaki cehaletleri, kal›plaflm›fl davran›fllar›, inhibisyonlar›, önyarg›-

lar› yüzünden mutsuz y›llar geçiriyorlar, bu mutsuzluk bazen psikoso-

matik hastal›klara veya nevrozlara dönüflüyor 2 . Hiç flüphesiz ki psiko-

lojik problemlerin temelinde cinsel sorunlar yat›yor olabilir;

Freud’un cinsel tabulara karfl› oluflturdu¤u yeni cephe nedeniyle

ona çok fley borçlu oldu¤umuzu unutmamal›y›z.

Cinsel davran›fl kendini ifade etmenin ve kendini gerçeklefltirme-

nin bir yolu ve normal psikolojik dengenin kurulmas›nda önemli bir

katk›s› var. Psikiyatrik problemlerde bu denge bozulmakta veya cin-

sel davran›fltaki yetersizlikler psikiyatrik sorunlar›n a¤›rlaflmas›na ne-

den olmakta. Cinselli¤in yanl›fl, hastal›kl› ve yetersiz yaflanmas› flu

ana nedenlere dayan›yor:

B‹LG‹S‹ZL‹K VE E⁄‹T‹MS‹ZL‹K

Gençlerimiz kendi vücutlar› konusunda çok cahil ve ürkekler. Ne

lisede ne de üniversitede cinsellik, do¤um kontrolü, cinsel iliflki ile

bulaflan hastal›klar, cinsel sapmalar konusunda tutarl› ve ayr›nt›l› bil-

gi verilmiyor. T›p fakülteleri bile bu konuda çok ürkek! Baz› psikiyat-

ri kliniklerinin haricinde cinselli¤i ders olarak iflleyen kürsü yok. Bu

konudaki e¤itimin liselerde bafllamas›, üniversitelerde sürmesi ve

dersleri verecek ö¤retmenlerin e¤itilmesi gerekli! Henüz bu konuda-

ki temel t›p kitaplar› bile Türkçeye çevrilmemifl. Doktorlar›n da çok

bilgili olduklar› iddia edilemez. Örne¤in kendi kendini tatminin sa-

p›kl›k oldu¤unu düflünen bir psikiyatr cinsel sorunlar› olan hastalar›-

Ümit Say›n

n› nas›l tedavi edebilecek? Normal cinsel iliflkinin sadece üç dakika

sürmesi gerekti¤ini sanan bir doktor erken boflalma problemlerini na-

s›l tedavi edecek?

Üniversitelerin, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n ve Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n

bu konuda yay›nlar yapmas›, seminerler düzenlemesi gerekli. Bu ko-

nuda üstlisans seviyesinde bu kitab›n ilk versiyonunun yay›nland›¤›

1993 y›l›nda hiç bir ders yoktu; 2010 y›l›nda da yok.

TOPLUMUN KALIPLAfiTIRDI⁄I TABULAR VE ÖNYARGILAR

Toplumumuz baz› tabular›n ve geleneklerin etkisi ile cinselli¤e

çok dar kal›plardan bak›yor. Dünyadaki h›zl› ekonomik ve bilimsel

geliflim günlük yaflam biçimlerini de de¤ifltiriyor. Geliflmifl ülkelerde

cinsellik çok do¤al bir olgu olarak karfl›lan›yor ve bizim yaflad›¤›m›z-

dan daha az çeliflkiler yafl›yorlar. Kendini ifade edebilme özgürlü¤ü

insanlara kifliliklerinin daha genç yafllarda geliflebilmesi olana¤›n›

sa¤l›yor.

Ümit Say›n n› nas›l tedavi edebilecek? Normal cinsel iliflkinin sadece üç dakika sürmesi gerekti¤ini sanan bir

27

Derin Seks: Cinselli¤in Farklı Boyutları

‹NSANLARIN B‹RB‹RLER‹NDEN BEKLENT‹LER‹ VE SAM‹M‹YETS‹ZL‹K

Erkeklerin ve kad›nlar›n birbirlerinden beklentilerindeki yanl›fl-

l›k, önyarg›lar iliflkilerdeki cinselli¤i çok samimiyetsiz yönlere çek-

mekte. En önemlisi insanlar sorunlar›, beklentileri ve neler istedikle-

ri konusunda konuflmamakta, iletiflim eksikli¤i sorunlu cinselli¤in

ana nedenlerinden biri. Türk erkeklerinin kad›nlar› görmek istedik-

leri yer ve çizgi de bu samimiyetsizli¤i art›rmakta.

KADINLARI AfiA⁄ILAYAN ERKEK KÜLTÜRÜNÜN HAK‹M‹YET‹

Tüm dünyada hakim olan erkek kültürü kendisini daha fazlas›yla

bizim kültürümüzde de hissettirmekte ve kad›nlar› yaln›zl›¤a mah-

kûm etmekte. Erkekler kad›nlarla bütünleflmeden, onlara demokra-

tik ve insanca yaklaflmadan cinsellikteki sorunlar› da çözümleyeme-

yeceklerini henüz anlayam›yorlar.

Derin Seks: Cinselli¤in Farklı Boyutları ‹NSANLARIN B‹RB‹RLER‹NDEN BEKLENT‹LER‹ VE SAM‹M‹YETS‹ZL‹K Erkeklerin ve kad›nlar›n birbirlerinden beklentilerindeki yanl›fl-

28

Ümit Say›n

ALIfiKANLIKLAR VE BU ALIfiKANLIKLARIN B‹R TUTKU HAL‹NE GELMES‹

Ö¤renilemeyen cinsellik ve cinsel yetersizlik çok kolay yerleflip

bir al›flkanl›k haline geliyor. Bu al›flkanl›klar k›s›r döngüye dönüflüp

insanlar› daha umutsuz bir iliflkiye yöneltiyor.

YEN‹ F‹K‹RLERE AÇIK OLAMAMA VE D‹⁄ER ‹NSANLARI ÇOK KOLAY YARGILAMA

‹nsanlar hep kendi cinsel davran›fllar›n›n normal oldu¤unu varsa-

y›p, bunun haricindeki tüm yabanc› davran›fl biçimlerini anormal ka-

bul etmeye yöneldikleri zaman, yeniliklere tüm kap›lar›n› kapat›yor-

lar. Cinsellik pek çok evlilikte bir angarya olarak yaflan›yor, cinsel

problemler nedeniyle ayr›lan çiftlerin say›s› hiç de az de¤il.

Ümit Say›n ALIfiKANLIKLAR VE BU ALIfiKANLIKLARIN B‹R TUTKU HAL‹NE GELMES‹ Ö¤renilemeyen cinsellik ve cinsel yetersizlik çok

29

Derin Seks: Cinselli¤in Farklı Boyutları

C‹NSEL DAVRANIfiIN DO⁄AL OLARAK ‹Ç‹M‹ZE KONDU⁄U F‹KR‹

Cinselli¤in ö¤renilen bir olgu oldu¤u, ama cinsel dürtüyü bir po-

tansiyel olarak içimizde tafl›d›¤›m›z art›k bilinen bilimsel bir gerçek.

Amerika ve Avrupa’da bu konuda pek çok ö¤retici programlar uygu-

lanmakta. Cinsel potansiyelleri gelifltirmek mümkün. Türkiye’de de

böyle programlar›n bafllamas› gerekli.

C‹NSELL‹⁄‹N FARKLI BOYUTLARI

Cinselli¤in farkl› boyutlar›na varabilmek, farkl› boyutlardan neler

anlafl›ld›¤›na göre de¤iflir. Herkes için bu boyutlar ve boyutlar›n çe-

flitlili¤i farkl›. Fakat bilgisizlik, utanma duygusu, iletiflimsizlik, inhi-

bisyonlar ve bencillik insanlar›n cinselli¤ini tek boyutlu, bazen de

boyutsuz yapan faktörler. Ülkemizde pek çok kifli tek boyutlu cinsel-

li¤in mutsuzluk seline kap›lm›fl gidiyor. Ne kendisini ne de karfl›s›n-

dakini ömür boyu tan›yam›yor.

Farkl› boyutlar katabilmenin ilk ilkesi bu konudaki tutuculu¤u b›-

rak›p, kendini aç›k fikirli ve ba¤›ms›z hale getirebilmek. Kad›nlar›n

inhibisyonlar›n›n ortadan kald›rabilmeleri oldukça zor ne yaz›k ki!

Cinselli¤in art›k normal ve yaflanmas› gereken bir davran›fl biçimi ol-

du¤u anlafl›lmal› ...

Cinsel e¤itim ve cinselli¤in normal fizyolojisinin ö¤renilmesi ve

vücudunu tan›mak kaç›n›lmaz bir baflka kriter. Umar›z yak›nda resmi

makamlar bu konuda gerekli giriflimlerde bulunurlar. Baz› ansiklope-

dilerin haricinde yeterli Türkçe cinsel bilgi kitaplar›n›n oldu¤unu id-

dia etmek olanaks›z. Bu konularda son 20 y›lda tüm bilgiler ve görüfl-

ler çok de¤iflti; Müslüman kültüründe (It›rl› Bahçe, 15. yüzy›l) ve

Hint Kültüründe (Kama Sutra, ‹. S. 1. yüzy›l; Ananga Ranga; 12.

yüzy›l) çok eskiden e¤itici kitaplar›n yaz›lm›fl olmas› bu kültürlerin o

zamanlar bile cinselli¤i ne kadar önemsemifl olduklar›n› gösteriyor.

Vücudun cinsel yan›t›n›n ö¤renilmesi ve baz› yeteneklerin gelifl-

30

Ümit Say›n

tirilmesi de yeni boyutlar kazanmada etkili. Örne¤in cinsel terapi kli-

nikleri kad›nlara vücutlar›n› daha bilinçli kullanmay› ö¤retmekle ifle

bafll›yor. Örne¤in PC kas›n›n gelifltirilmesi, farkl› orgazm biçimleri-

nin zamanla ö¤renilmesi kad›nlar› cinsellikte hem daha yetenekli ya-

p›yor, hem de erkekleri daha iyi e¤itmelerini sa¤l›yor.

Cinsellikte s›n›rlar› kald›rmak ve her fleyi do¤al olarak yaflamak

çok önemli! Hayal gücü, kendini ola¤anl›¤a b›rakma, rahatl›k ve ile-

tiflim, s›n›rlar›n kald›r›lmas› için gerekli en önemli faktörler. ‹letifli-

min özünde önce her fleyi utanmadan rahatl›kla, konuflabilmek var.

Fantezilerin uyar›c›l›¤› da kad›nlar için son y›llarda keflfedilmifl

çok etkili bir boyut. Art›k erkeklerin %99’unun, kad›nlar›n da %

75’ten fazlas›n›n kendi kendisini küçük yafllarda tatmin etmeyi ö¤-

rendi¤i bilinen bir gerçek. Cinsel terapi de cinsel uyar›m›n gelifltiril-

mesi için uygulanan programlar da kad›nlara ve erkeklere mastürbas-

yonu ö¤retmekle ifle bafll›yor 3 .

Ümit Say›n tirilmesi de yeni boyutlar kazanmada etkili. Örne¤in cinsel terapi kli- nikleri kad›nlara vücutlar›n› daha

3 William Masters ve Virginia Johnson, Human Sexual Inadequacy, N.Y: Bantam Books, 1970; Bernie Zilbergeld, Male Sexuality, N.Y.: Bantam Books, 1978; Helen Singer Kaplan, New Sex Therapy, N.Y.: Pelican Books, 1974; Richard Rhodes, Alan P. Brauer ve, Donna J Brauer, ESO Ecstasy Program: Better, Safer Sexual Intimacy, N.Y.: Grand Central Publishing, 1991.

31

Derin Seks: Cinselli¤in Farklı Boyutları

Kad›nlar›n cinselli¤i al›fl›lagelmifl olarak yaflad›klar›ndan daha

farkl› ve doyurucu bir biçimde yaflamalar› olas›; hem bu konuda ken-

dilerini gelifltirebilmekte erkeklerden daha flansl›lar, çünkü potansi-

yelleri çok daha fazla. Kad›nlar›n pek ço¤u art arda orgazm olmay›,

cinselli¤i daha coflkulu yaflamay›, farkl› cinsel haz nesneleri gelifltire-

bilmeyi, erkeklere daha fazla haz verebilmeyi ve onlar› e¤itmeyi, çok

daha güçlü cinsel doyum sa¤lamay› ö¤renebilir. Bu boyutlar›n keflfi

al›fl›lagelmifllik ve s›radanl›k kozas›n› y›rt›p d›flar› ç›kabilmeye ba¤l›.

Ba¤›ms›z düflünce ve yarat›c›l›k bir davran›fl biçimi haline geldikten

sonra yeni boyutlara aç›lmak hiç de zor de¤il, sadece kararl›l›k gerek-

li o kadar!

Umar›m bir ön çal›flma olan bu kitapta kendinizle ilgili yeni yön-

ler, yeni boyutlar ve farkl› bir cinsel yaflam anlay›fl› keflfedebilirsiniz.

Kitaptaki konular›n ço¤unun kad›nlara hitap etmesine karfl›n, bun-

lar›n erkeklere de yeni ufuklar kazand›raca¤›na eminim ...

C‹NSELL‹K VE A‹LE KURUMU

Devletin en temel kurumlar›ndan birisi aile kurumudur. E¤er aile

kurumunu çökertirseniz, Ulus devletlerin en temel çekirde¤ini de çö-

kertmifl olursunuz. Aile kurumunun korunmas› ve güçlendirilmesi

gerekti¤ine inan›yorum. Bu nedenle cinselli¤in de aileye, toplumun

tüm bireylerine ö¤retilmesi ve cinsel doyumun nas›l yaflanaca¤›n›n

tüm topluma yay›lmas› gerekti¤ini düflünüyorum. Bu ancak e¤itimle

ve insanlar› bilgilendirmekle mümkün olabilir. San›ld›¤›n›n aksine

insanlar cinsellik konusunda bilgilendi¤inde, o sevgiliden o sevgiliye

gitmeyecekler ve aile kurumlar›n› sadece seks için y›kmayacaklar; da-

ha haz ve doyum dolu bir birliktelikle aile kurumunu veya birlikte-

likleri güçlendirecekler.

Bu kitab›n hedefi cinselli¤i dünyadaki en önemli tutku haline ge-

tirmek için yöntemler ö¤retmek de¤il, kendi vücudunuzda bir yolcu-

lu¤a ç›kman›z ve kendinizi keflfetmeniz için bir kap› aralamakt›r.

32

£ ¢ 2

C‹NSEL DEVR‹M

33

34

B ildi¤iniz gibi cinsel devrimin bafllamas› 1950’li 60’l› y›llara;

Beat ak›m›n›n, do¤um kontrol haplar›n›n ve Masters &

Johnson’lu araflt›rmalar›n çalkant›l› geçmifline uzan›r ve mini etek

modas›n›n cüretli günleriyle hat›rlan›r. Hele o günlerin cinselli¤e da-

vetkâr müzikleri ve filmleri pek ço¤umuzun haf›zas›ndan henüz silin-

medi ama “ille de seks” dedi¤i iddia edilen cinsel devrim kad›nlar›n

statüsüne bir sürü yeni boyutlar kazand›rarak, erkeklerinkinden de

bir sürü eski boyutlar götürerek 80’li y›llarda önemini yitirdi ve ro-

mantik aflklar›n o “basit baya¤›, hayvansal sekse” (!) tercih edilmesine

neden oldu. Art›k Bat›l› kad›nlar özgürce kadehlerini yudumlarken,

bir grup aday aras›ndan o geceyi birlikte geçirecekleri prensi seçme

ve ona gülümseme flans›na sahipler, canlar› erkek bedeninden s›k›l›n-

ca da fantezi olsun diye bir z›pç›kt›ya afl›k olabiliyorlar. Çünkü kad›n

ekonomik yönden ba¤›ms›z ve en önemlisi birkaç zevkli kas›lma u¤-

runa 9 ay boyunca baflka bir canl› ile birlikte yaflamak zorunda de¤il.

Postmodern din adamlar› da pek eskisi kadar bozulmuyorlar “içine fley-

tan girmifl kad›nlara”. Üstüne üstlük kad›nlar›n ço¤u cinselli¤i farkl›

yaflayabilece¤ini anlam›fl durumda; sadece bir erke¤in 5 dakikal›k afl-

k› da yeterli olmuyor onlar› tatmin etmeye. T›p ise erkeklerden yana;

bir t›p kitab› normal cinsel iliflkiyi befl dakika olarak tan›ml›yor, baz›

ender vakalarda ise 10 dakikan›n üstüne ç›k›l›rm›fl 4 ! Hite, Cosmo ve

Redbook raporlar›n›n söyledi¤ine bak›l›rsa da kad›nlar›n ancak %

30’u cinsel iliflki ile orgazm olabiliyorlarm›fl; bu oran e¤itimli Türk

Derin Seks: Cinsel Devrim

Derin Seks: Cinsel Devrim kad›nlar› aras›nda Türkiye’deki anketlere göre % 13-25’lere düflüyor; öyleyse kad›nlar›n bir kifliyle

kad›nlar› aras›nda Türkiye’deki anketlere göre % 13-25’lere düflüyor;

öyleyse kad›nlar›n bir kifliyle doyum sa¤lay›c› bir iliflki kurabilme ola-

s›l›klar› baya¤› azaltmakta.

Türkiye gibi kültürel ve ekonomik bask›lar›n insan›n ba¤›ms›zlafl-

mas›n› engelledi¤i ülkelerde toplumsal yapt›r›mlar ve bütün di¤er ku-

rumlar kendi etkinli¤ini gösterip bu ülkelerde cinsel devrim gibi bir

olgunun bafllamas›n› bile olanaks›z k›l›yor, ama yine de en az›ndan ‹s-

tanbul’da böyle bir potansiyelin var oldu¤unu biliyoruz. Ayr›ca ken-

di do¤as›na dürüst davranan k›zlar›n da ‘orospu’ damgas› yememesi ve

cinselli¤in do¤al bir fizyolojik fonksiyon olarak kabul edilmesi gerek;

ama ben hekim hemcinslerim aras›nda baz› geleneklerin hakim oldu-

¤unu görüp bazen baya¤› umutsuzlu¤a kap›l›yorum! Fakat bir k›sm›-

n›n erkeklerimizden daha fazla geliflti¤ine inand›¤›m kad›nlar›m›za

dünyan›n cinsellik konusunda nerede oldu¤unu anlatmak onlar› er-

keklere karfl› daha ba¤›ms›z k›lar san›r›m. Erkeklere karfl› daha ba-

¤›ms›z olmak erkekleri gelecekte kullanmak, onlar› alt edilecek birer

nesne olarak görmek anlam›na gelmemeli. Aksine hedef eflitlik ve er-

keklerle bütünleflmek, sevgi, dostluk ve empati ile erkeklere yaklafl-

mak olmal›.

‘Cinselli¤in Farkl› Boyutlar›n›n’ daha önceki bask›s› bu konuda pek

çok çevre taraf›ndan yanl›fl anlafl›ld›. Kad›nlar›n özgürleflmesi, erkek-

lerin de özgürleflmesi ile birlikte geliflebilmeli, onlar› aldatmalar› ile

birlikte de¤il! Son y›llarda aldatmaya ait kitaplar›n çok satmas›, bu

36

Ümit Say›n

Ümit Say›n konudaki TV programlar›n›n revaçta olmas›, ciddi bir dezinformas- yonu da birlikte getirmektedir. Halbuki Türklerin

konudaki TV programlar›n›n revaçta olmas›, ciddi bir dezinformas-

yonu da birlikte getirmektedir. Halbuki Türklerin temel kültürel ya-

p›s›nda kad›n, erkek eflitli¤i çekirdek aile yap›s›n›n özünü teflkil et-

mekteydi.

Bat›’n›n otuz y›l önce yaflad›¤› cinsel devrim toplumsal yap›da de-

¤ifliklikler yapm›flt›, daha önce bilinen pek çok kal›p at›ld› ve cinsel-

li¤e bilimsel bir gözle bak›ld›. 60 kufla¤› iyimser bir öncüydü ama 80’li

y›llarda insan›n cinselli¤i yeni at›l›mlara sahne oldu ve özellikle ka-

d›nlar›n cinselli¤i konusunda farkl› görüfller geliflti. Bat› flu s›ralarda

cinselli¤in potansiyellerini zorlayan yeni bir cinsel devrime gebe, kü-

reselleflme ça¤›nda bizim kültürümüzün bundan etkilenece¤i aflikar-

d›r. Bat›da as›l cinsel devrim flimdilerde bafll›yor, çünkü Bat› cinselli-

¤i yeni ve farkl› boyutlarda yaflayabilecek bilimsel bilgi ve deneyim

düzeyine geldi.

Yaflasayd› prüten ‹ngiltere Kraliçesi Victoria’y› ç›lg›na çevirebile-

cek olan cinsellikle ilgili baz› de¤iflik görüflleri k›saca anlatmak isti-

yorum:

37

Derin Seks: Cinsel Devrim

Derin Seks: Cinsel Devrim 1. C‹NSELL‹K TAMAMEN Ö⁄REN‹LEN B‹R OLGUDUR, DO⁄AL OLARAK ‹NSANIN ‹Ç‹NE KONMAMIfiTIR Uzun

1. C‹NSELL‹K TAMAMEN Ö⁄REN‹LEN B‹R OLGUDUR, DO⁄AL OLARAK ‹NSANIN ‹Ç‹NE KONMAMIfiTIR

Uzun süredir bilinen ve bilim adamlar› taraf›ndan iddia edilen gö-

rüfl cinselli¤in do¤al olarak insan›n içine kondu¤u ve kendili¤inden

cinsel tepkilerin ortaya ç›kabilece¤i biçimindeydi. Halbuki art›k de-

¤iflen bu görüfl yerini cinselli¤in tamamen ö¤renilen bir olgu oldu¤u

düflüncesine b›rakt›. Asl›nda libido (cinsel enerji) bir ruhsal enerji

yuma¤› olarak insan beyninin limbik sistem denen bölgesinde do¤al

olarak var ve haz alma potansiyelini içinde tafl›yor, ama uygun ortam

buldu¤unda filizlenmeye bafllamakta.

Eski kültürler bu potansiyeli a盤a ç›karmak için türlü teknikler

uygulam›fllar ve törensellikle cinselli¤i birlefltirerek, cinsel hazz› esri-

menin bir yolu olarak benimsemifller. Örne¤in Yoga kuyruk soku-

mundan odaklanm›fl ve uyar›ld›¤›nda omurili¤in tepelerine kadar t›r-

manacak bir “Kundalini” enerjisinden bahsetmekte; 19. Yüzy›lda

Amerika’da ortaya ç›kan Oneida mezhebi cinselli¤in s›n›rlar›n› o

günkü koflullara göre baya¤› zorlam›flt›r.

38

Ümit Say›n

Ümit Say›n Bu kültürlerin ço¤u üyelerine cinselli¤in boyutlar›n›, nelerden haz al›nabilece¤ini ö¤retir ve onlara içinde yaflad›klar›

Bu kültürlerin ço¤u üyelerine cinselli¤in boyutlar›n›, nelerden haz

al›nabilece¤ini ö¤retir ve onlara içinde yaflad›klar› toplumun veya

sosyal s›n›f›n tan›mad›¤› özgürlükler tan›rlard›. Beat ak›m› da her iki

dünya savafl›ndan yenik ç›kan Bat› Hristiyan ahlak›n›n do¤rular›n› ve

s›n›rlar›n› de¤ifltirmifl ve “Özgür Aflk” kavram›n› ortaya atm›flt›. Beat

ak›m›n›n ve cinsel devrimin do¤uflunda hiç unutulmamas› gereken

‘Bebek Patlamas› Jenerasyonunun’ (Baby Boom Generation) etkisidir.

Bebek Patlamas› Jenerasyonu asl›nda dünyada pek çok ilke im-

zay› atm›fl ve ’60 kufla¤›n›’ oluflturmufltur. Bebek Patlamas› Jenerasyo-

nu 1940-1945 aras›nda 2. Dünya Savafl›na kat›lan erkeklerin Ameri-

ka’da ve Avrupa’da çocuk yapamamas› ve hemen savafl›n ard›ndan

1945-1948 aras›nda bebek say›s›nda bir patlamaya neden oldu¤u

1946-1964 aras›ndaki jenerasyondur. Bu dönemde 15-25 aras›ndaki

gençlerin say›s›ndaki ani art›fl, tüm Avrupa ve Amerika’da genç/yafl-

l› insan say›s›ndaki oran› de¤ifltirmifl, bu de¤iflim ise pek çok arz talep

dengesini etkilemifltir. 1946 ile 1970’ler aras›nda bu nedenle toplum-

larda pek çok gençlik hareketi ve yeni felsefeler h›zla yay›lm›flt›r. Ön-

ce Alfred Kinsey baz› öncül çal›flmalar› gerçeklefltirmifl, sonra Mas-

ter ve Johnson 60’l› y›llarda ünlü cinsellik çal›flmalar›n› yapm›fllar-

d›r. Cinsel Devrimin patlamas› genelde afla¤›daki olgulardan kayna-

¤›n› alm›flt›r:

39

Derin Seks: Cinsel Devrim

Derin Seks: Cinsel Devrim 1) Do¤um kontrol haplar›n›n bulunmas› ve kad›nlar›n erkeklerle cinsel yak›nlaflmalar›nda hamile kalma

1) Do¤um kontrol haplar›n›n bulunmas› ve kad›nlar›n erkeklerle

cinsel yak›nlaflmalar›nda hamile kalma risklerinin azalmas›.

2) Kinsey ve Masters & Johnson’›n cinselli¤in fizyolojisi hakk›n-

da bulduklar› gerçekler.

3) Yenilik ve farkl›l›k aray›fl›nda olan Bebek Patlamas› Jenerasyo-

nun talepleri ve ihtiyaçlar›.

4) T›p biliminde ve sosyal yap›lardaki yeni geliflmeler, serbestlik

fikri. ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda ortaya ç›kan kültürel ge-

liflmeler (sanatta, felsefede veya bilimde)

5) ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda insanlarda geliflen kültürel

depresyon, umutsuzluk ve dini inançlara karfl› güvenin azalma-

s›. Özellikle dinlerin getirdi¤i bask›lar Bebek Patlamas› Jene-

rasyonunda tamamen ortadan kalkm›flt›r. Bu dönemlerde do¤u

gizemcili¤ine ve do¤u felsefelerine ilgi artm›fl; cinselli¤i bir es-

rime yöntemi olarak kullanan Do¤ululardan (Hint, Çin ve Ja-

pon) pek çok fley ö¤renilmifltir.

Asl›nda insanlar cinsellikten haz almay› Romal›lar devrinde de

40

Ümit Say›n

Ümit Say›n biliyor ve akl›n›za gelebilecek her fleyi yap›yorlard›; Penthouse dergi- sinin çevirtmifl oldu¤u “CAL‹GULA” isimli

biliyor ve akl›n›za gelebilecek her fleyi yap›yorlard›; Penthouse dergi-

sinin çevirtmifl oldu¤u “CAL‹GULA” isimli filmi seyredenler Roma-

l›lar›n o devirlerde bugünkü seks shoptakilere tafl ç›karacak aletler

yapt›¤›n› görmüfllerdir.

Görüldü¤ü gibi cinsel haz alman›n ö¤renilebilir olmas› çok önem-

li bir sorunu da beraberinde getirmekte: “Cinsel haz almaman›n da ö¤-

renilebilir olmas›”. Toplumlar nedeni ne olursa olsun, insanlara cinsel

haz almamay› da ö¤retmekteler, bu ise çok kolay k›s›r döngüye gire-

bilmekte; cinsellik tiksinilecek, bir an önce yap›p kurtulunabilecek

basit bir boflalt›m yöntemi olarak ele al›nmakta. Dinlere göre neden-

se cinsellik fleytanca, kad›n da bu zay›fl›¤›n arac› olarak kabul edil-

mekte! Dinlerin temel uygulay›c›s› olan erkekler de kad›n›n cinsel

potansiyelini çok iyi biliyor ve ondan korkuyorlard› kan›mca, dolay›-

s›yla kad›nlara cinsellikten zevk almamay› ö¤rettiler uzunca bir süre.

Dinlerin içinde en kat› olan› ve cinselli¤i ilk yasaklayan kültürlerden

birisi Yahudi kültürüdür.

Yahudi kal›plar› yüzy›llar boyunca püritan düflüncenin yerleflme-

sinde etkili olmufllard›r. Bu püriten düflünce daha sonra Katolikli¤e

41

Derin Seks: Cinsel Devrim

ve Ortodokslu¤a geçmifl, protestanl›kla birlikte biraz olsun azalm›flt›r.

Müslümanl›kta ise cinsellik san›ld›¤›n›n tersine afla¤›lanmamaktad›r;

aksine müslüman kültürler belli bir döneme kadar cinselli¤i rahat ya-

flamay› baflarm›fllard›r; bunun en bariz edebi örneklerinden bir tanesi

‘Perfumed Garden’d›r (Türkçeye ‘It›rl› Bahçe’ ad›yla çevrildi). Türk-

lerde ise cinsellik toplumun erkek ve kad›na vermifl oldu¤u eflitlik ne-

deniyle zaten yüzy›llar boyu serbest yaflanm›flt›r; bu serbestinin izleri-

ne flamanist Türk kültürünün izlerini tafl›yan Anadolu’daki alt kül-

türlerde rastl›yoruz, Arap kültüründen ne kadar farkl› olduklar›n› gö-

rüyoruz. Yahudi ve Hristiyan kültürlerinin, özellikle de Arap kültürü-

nün etkisiyle Türkler de uzun süre cinselli¤i bir tabu olarak yaflama-

ya bafllam›fllard›r.

Bu tutuculu¤un bir sonucu olarak bugün frijid ya da cinselli¤e al-

d›rmayan kad›nlar az›msanmayacak kadar fazla ve bu insanlar hayat-

lar›n›n büyük bir k›sm›n› vücutlar›n› tan›madan geçirmekte. Öyle ki

bazen patoloji cinselli¤i tamamen yads›maya kadar gitmekte. Türki-

ye’de tüm yaflant›s› boyunca b›rak›n orgazm olmay›, cinsellikten hofl-

lanmam›fl bir sür kad›n var ve seks terapisi pek üzerinde ciddiyetle

e¤ilinen bir konu de¤il halen ...

2. HER KADINDA ÇOK ORGAZM OLAB‹LME POTANS‹YEL‹ VARDIR

Her kad›nda sadece orgazm olma de¤il, art arda orgazm olma po-

tansiyeli var. Amerikal› kad›nlar›n % 67’si bazen, % 10’u da sürekli

art arda orgazm olabilmekte 5 . Bu oran e¤itimli Türk kad›nlar›nda ilk

belirlemelere göre (bazen birden fazla orgazm olma) % 50 civarlar›n-

da. 6

Art arda orgazm 10-60 saniye aral›klarla süren ve tüm vücuda ya-

Ümit Say›n

y›lan kas›lmalar›n çok k›sa bir durgunluk döneminden sonra tekrar

bafllamas› biçiminde tan›mlanabilir. Baz› kad›nlarda bu durgunluk

dönemi de ortadan kalkar ve süre¤en kas›lmalarla 5-15 dakika süre-

bilen orgazm nöbetleri (status orgasmus) gerçekleflir, bu s›rada Mas-

ters ve Johnson’un 1966’da laboratuvarda tan›mlad›klar› tüm fizyolo-

jik de¤iflimler görülür 7 . Bilincin durumu ve hazz›n alg›lan›fl› kifliden

kifliye göre de¤iflir; baz›lar› kendilerini kaybeder ve bulutlarda uçar,

baz›lar› da bunlar› oralarda bir yerlerdeki hofl kas›lmalar olarak alg›-

larlar.

Orgazm›n tek parametresi say› de¤il, orgazm›n fliddeti veya orgazm

olan kad›na ne kadar doyum sa¤lad›¤› daha önemli. 1991’de bir ka-

d›n dergisinin düzenledi¤i bir panelde kad›nlar›n bir saatte 134 ve

hatta 220 kez orgazm olabilece¤i belirtildi. Bizim yapt›¤›m›z çal›flma-

larda, Türk toplumu içinde dört-befl saat içinde onlarca kez orgazm

olan kifliler olabildi¤i görüldü. Fakat insanlar›n say›lar üzerinde dur-

mas› çok abart›l› bir yaklafl›m; elbette her kad›nda bir saatte yüz kü-

sur kez orgazm olma yetisi var ve bu ö¤renilebilir, ama sadece 3-4 kez

ile büyük doyum sa¤layan kad›nlar çok fley kaç›rm›yorlar. Gördü¤ü-

nüz gibi vahfli kapitalizm kendi koydu¤u de¤erlerle beyninizin her de-

rinli¤inde ve haz alma potansiyelinizin içinde bile kendini gösteriyor

ve ‘fazla, büyük, çok para getiren’ herfley en önemli de¤er haline geli-

yor ...

3. HER KADIN C‹NSEL AÇIDAN ÇOK ‹STEKL‹ VE YETK‹N B‹R DÜZEYE GELEB‹L‹R

Kad›nlar›n beynindeki cinselli¤i bask›lamaya çal›flan toplumun

kal›plar› ortadan kalkt›¤›nda bile onlar›n beyinlerine kaz›nm›fl olan

inhibisyonlar›n yok edilmesi çok güç. Çocukluk ça¤›nda insanlara

7 Hiperseksüellerle ilgili bölümde Türk toplumuna ait çok önemli bir istisna olan Yeflim K.’n›n cinsel davran›fl tepkisinin tarifine bak›n›z. Yeflim K. s›n›rs›z orgazm› çok rahat ya- flayabilen bir kifli ve her birinde 7-10 orgazm olan ‘status orgasmus’lar› bile ardarda yafla- yabilmekte. Bizimle temas kuranlar içinde yaklafl›k 12 kad›n böyle aflk›n orgazm patern- lerine sahipti.

43

Derin Seks: Cinsel Devrim

do¤al olmamay› ö¤reten püriten mentalitenin bask›lar› davran›flç›

psikanalistleri terletecek düzeyde güçlü ve ancak cinselli¤in do¤al bir

tepki oldu¤unu benimseyen bir ortamda uzun sürede düzelebilir. Cin-

sel özgürlük ve doyum insan›n kendini gerçeklefltirme yollar›ndan bi-

ri ve her insanda bunu gelifltirebilme iç potansiyeli var, bu geliflme-

nin s›n›rlar›n› ise kimse kesin parametrelerle belirleyemez. Erkekler

için var›lacak s›n›rlar bugün bilinenin çok ötesinde 8 . Örne¤in Kuzey

Amerika’da, Avrupa’da ve Türkiye’de erkekler cinsel iliflkiyi 5-15 da-

kikadan fazla devam ettirememekteler, halbuki cinsel iliflki kan›tlan-

d›¤› üzere 2-3 saat (hatta daha uzun) durmaks›z›n sürdürülebilecek

bir eylem, bu hem kad›n hem de erkek için cinselli¤in boyutlar›n›

anlamak ve aflmak aç›s›ndan çok gerekli 9 . Uzun sürdürülen bir cinsel

iliflkide kad›nlar›n ço¤unun art arda orgazm olaca¤› aflikar.

4. C‹NSELL‹⁄‹N TEK AMACI ORGAZM OLMAK DE⁄‹LD‹R

Cinsellik tüm vücutta duyumsanacak ve iki vücudun her yönüyle

birbirine haz verebilece¤i bir eylem; bazen bir dokunufl bazen bir öpüfl

ve gülümseme ve bazen de birkaç söz ve sevecenlik insanlar için ge-

rekli olan güven, s›cakl›k, empati gibi iletiflimlerin birbirine aktar›l-

mas›n› sa¤lar. ‘Orgazm, orgazm’ diye didinen iki vücudun ne kadar

mekanik hale gelebilece¤ini düflünebiliyor musunuz? Halbuki her fle-

yi ola¤anl›¤a, böylesili¤e b›rakmak ve orgazm› “cinsel ayinin” k›sa ve

öylesine geliveren bir parças› olarak ele almak çok önemli.

8 Mantak Chia & Douglas Abrams, The Multi Orgasmic Man, San Fransisco: Harper Collins, 1996; Stefan Bechtel & Laurence Roy Stains, Sex: A Man’s Guide, N.Y.: Berk- ley Books, 1998. 9 Kad›nca (1993) ve Hülya (2003) raporlar›n› de¤erlendirirken ve kad›n dergilerine yaz›- lar yazarken, erkeklerde cinsel iliflki (Taocu Seks) süresinin 4-6 saate kadar ç›kar›labile- ce¤ini iddia edenler ve/veya yaflayanlar mevcuttu. E¤itim ve kendi kendine denetimle, er- keklerde cinsel iliflki süresinin k›sa aralar verilerek 4-5 saatin üzerine ç›kar›lmas› art›k ba- z› kiflilerin yaflayabildikleri bir olgu; bir efsane, bir abart› de¤il! Ejekülasyon olmaman›n getirdi¤i olumsuz sonuçlardan da bahsedilmiyor, aksine cinselli¤in bu flekilde daha güzel oldu¤u söyleniyordu.

44

Ümit Say›n

Karfl›l›kl› iletiflim, uzlaflma ve önce karfl›s›ndakini düflünme tatl›

bir cinsel uyumu da birlikteli¤inde getirir. Dünyadaki insan say›s› ka-

dar farkl› cinsel yaflam biçimi oldu¤u unutulmamal›; çünkü cinsel hazz›

ve orgazm› belirleyen organ beyin! Vajina, klitoris ve cinsel organlar

sadece birer anten, uyar›lar›n beyindeki karmafl›k mekanizmalarla

de¤erlendirilip zevke çevrilmesi ise bir tek o insana özgü. Herkeste

cinselli¤in oluflturabilece¤i izler ve neden olabilece¤i davran›fl biçim-

leri çok farkl›.

5. C‹NSELL‹KTE KADIN DA ERKEK KADAR AKT‹F OLAB‹LMEL‹D‹R

Bat› kültürü kad›n› zay›f ve korunmaya muhtaç, erke¤in ise güçlü,

koruyucu ve aktif oldu¤unu insanlara ö¤retmiflti. Bir yaflam biçimi

haline gelen bu düflünce kad›nlar›n seviflirken daha edilgen erkekle-

rin ise hükümran pozisyonda olmas›na yol açm›flt› do¤al olarak. Ama

gerçekte durum tamamiyle farkl›, kad›n erkekten çok daha yönetici

bir rol oynama potansiyeline sahip; örne¤in deneyimli bir kad›n, er-

ke¤in boflalmas›n› ve tüm cinselli¤ini denetim alt›na alabilir ve onu

çok uzun bir süre doruk düzeyde tutabilir. Fakat kültürümüzde erkek-

leri, onlar›n bir an önce boflalmalar›n› amaçlayan fahifleler biçimlen-

dirirler. Fahiflelerin ço¤u müflterilerinden zevk almazlar ve olaya “k›-

sa bir hapfl›r›kla kötü salg›lardan kurtulma eylemi” olarak bakarlar; tüm

süre 3-5 dakikay› geçmez: hemen ereksiyona geçen ve hemen bofla-

lan erkek onlar için makbul ve takdir edilmesi gereken erkektir.

Fahifleler bazen farkl› aktivitelere girseler de, edilgin olarak öyle-

ce yatmay› tercih ederler. Ama garip olan bir çeliflki de “Namuslu Ai-

le Kad›nlar›n›n” biraz aktif olmaya yönelmeleri onlar›n fahiflelikle suç-

lanmas›na yol açar. “Doyumsuz Toplumumuzda” kad›n cinselli¤e kar-

fl› afl›r› sald›rgan, haz almaya yönelen bir tutum içinde olmamal›; ha-

n›m han›mc›kl›¤›n› bozucu ve kendisine “erkek delisi” dedirtecek ‘ba-

ya¤›’ hareketlerden kaç›nmal›d›r, hem topluluk içinde hem de yatak-

ta! ..

45

Derin Seks: Cinsel Devrim

Derin Seks: Cinsel Devrim Halbuki her kad›n cinsel yönden etkin ve eflini yönetici, ona haz verici

Halbuki her kad›n cinsel yönden etkin ve eflini yönetici, ona haz

verici hale gelmeyi ö¤renebilir, ö¤renmelidir de. Ama öncelikle biz

Türk erkekleri de¤iflmeliyiz, hem de radikal bir biçimde.

6. KADINLARDA B‹RB‹R‹NDEN FARKLI ÜÇ ORGAZM B‹Ç‹M‹ VARDIR:

KL‹TORAL ORGAZM, G NOKTASI ORGAZMI, VE B‹LEfiKE ORGAZMI; HER KADIN BUNLARDAN EN AZ B‹R‹S‹N‹ YAfiAYAB‹L‹R

‹nsan (Homo sapiens) yaklafl›k iki milyon y›ll›k bir evrimin bir so-

nucu bu duruma gelmifltir. ‹ki milyon y›l›n insan zihninde canland›-

r›lmas› çok zordur. Genetik olarak DNA’s› bizlere en yak›n primatlar

olan Goril ve fiempanze diflilerinde orgazm olay›na rastlanmam›flt›r 10 .

Orgazm insan korteksinin ve beyninin gelifltirdi¤i bir olgudur ve sa-

Ümit Say›n

dece insan diflilerinde mevcuttur. Bu nedenle insan diflileri halen bu

evrimin içinde orgazm olgusunu çok farkl› biçimde yaflamaktad›rlar.

Büyük olas›l›kla Homo sapiens diflilerinde orgazm do¤al seleksiyonun

bir sonucudur. Daha detayl› ele almak gerekirse hominidlerin son iki

milyon y›ll›k geliflimi s›ras›nda cinselli¤i seven ve bundan en fazla

zevk alan kad›nlar daha fazla üremifller ve cinselli¤i sevmeyen, iste-

meyen kad›nlar ise cinsellikten kaçm›fllard›r, orgazm olgusu neokor-

teksin de (primatlardaki beyin kabu¤u) geliflmesiyle bu dönemlerde

ortaya ç›km›fl olabilir.

Do¤an›n bir hikmeti olarak kad›nlar haz duyma ve orgazm olma

yönünden çok flansl› yarat›lm›fllar. Maymunlar dahil hiçbir hayvan

diflisinde orgazm olay› saptanmamas›na karfl›n insanda erke¤inkine

karfl›l›k gelen ve çok daha fliddetli geliflen bir doruk noktas› görül-

mekte. Kad›nlar için de cinsel gerilimin boflalt›lmas› aç›s›ndan flart

olan orgazm hakk›nda araflt›rmalar son yirmi-otuz y›lda yap›ld›. Eski

Çinliler, Hintliler veya Yunanl›lar cinsellik hakk›nda belki de

1950’lerin insan›ndan çok daha fazla fley biliyorlard›.

1980’lerin bafl›na kadar kad›nlarda iki orgazm biçimi tan›mlan-

m›flt›: vajinal ve klitoral. Masters ve Johnson’a göre orgazm›n sade-

ce klitoral kökenli oldu¤u görüflü daha sonra Helen S. Kaplan, Sey-

mour Fisher, John Perry gibi araflt›r›c›lar taraf›ndan sald›r›ya u¤ra-

d› 11 . Freud’e göre kad›n›n olgunlaflmas›n›n ölçütünün vajinal orgazm

olmas› fikrinin de yanl›fl oldu¤u art›k biliniyor; orgazm›n ruhsal ol-

gunlaflma ile hiçbir ilintisi yok, Kinsey zamanlar›nda bile alt› ayl›k

bir bebe¤in uzunca bir süre orgazm olabilece¤i saptanm›flt›. Cinsellik

ve haz do¤umla bafll›yor, mezara kadar sürüyor!

Derin Seks: Cinsel Devrim

Derin Seks: Cinsel Devrim Kad›nlar›n anatomisini incelersek vajinan›n sadece 1/3 d›fl k›sm› ve rahimin a¤z› (serviks)

Kad›nlar›n anatomisini incelersek vajinan›n sadece 1/3 d›fl k›sm›

ve rahimin a¤z› (serviks) bas›nca duyarl›, klitoris ise okflamaya, em-

meye, titreflimlere ve ›s› de¤iflimlerine karfl› korkunç duyarl› bir yap›

ve orgazm› bafllatabilir. Bugün vajinal orgazm›n kad›nlarda bir embri-

yonal prostat kal›nt›s› olan Grafenberg noktas› (G-Noktas›) sayesin-

de geliflti¤i biliniyor 12 . Ayr›ca psikolojik etkenlere ba¤l›, klitoris ve

G-Noktas›n›n birlikte uyar›lmas› ve vajinan›n doldurulma hissi ile

geliflen bir de bileflke orgazm› tan›mlanmakta. Art arda geliflen or-

gazmlarda as›l etki olan bu bileflke orgazm› ...

G-Noktas› cinsel yönden uyar›lm›fl bir vajinada parmak bas›nc›

veya cinsel iliflki ile hissedilebilir. Yerleflimi pupis kemi¤inin hemen

alt›nda saat kadran›na göre 11 ile 1 aras›nda; bas›nca ve titreflime afl›-

r› duyarl› ve uyar›lmas›yla önceleri hissedilen afl›r› tuvalete gitme is-

te¤i bir süre sonra kendisini güçlü bir cinsel uyar›ma b›rak›r, bu nok-

ta da ayn› klitoris gibi çabucak orgazm› bafllatabilir. Her kad›n tan›m-

lad›¤›m orgazmlardan birini veya birkaç›n› yaflayabilir; yaflam›yorsa

bile bunu ö¤renebilir.

fiimdiye dek pek bilinmeyen noktalardan biri de Grafenberg nok-

Ümit Say›n

Ümit Say›n tas›n›n uyar›lmas›n›n kad›nlarda prostat s›v›s›na benzeyen bir s›v›n›n orgazm an›nda idrar yolu arac›l›¤›yla vajinan›n

tas›n›n uyar›lmas›n›n kad›nlarda prostat s›v›s›na benzeyen bir s›v›n›n

orgazm an›nda idrar yolu arac›l›¤›yla vajinan›n girifline boflalmas›d›r,

bu bazen gerisingeri mesaneye de boflalabilir. Yani erkekteki ejakülas-

yonun (boflalman›n) karfl›l›¤› aynen kad›nda da var ve kad›nlar›n eja-

külasyonu pek ço¤una büyük zevk verir.

Kad›nlarda var olan pubokoksigeus kas› (PC kas›-PC Muscle)

gelifltirildi¤i ve bilinçli olarak hissedildi¤i zaman üç orgazm biçimi de

3-4 kez güçlenmekte; öyle ki Bat›da e¤itimden geçen baz› kad›nlar

oturduklar› yerde sadece PC kaslar›n› kullanarak orgazm olabilmek-

teler 13 . Bu kas›n gelifltirilmesi 4-8 haftada sistemli bir e¤itimle müm-

kün olmakta (Kegel egzersizleri), hatta ‹ngiltere’de bu kas›n gücünü

ölçücü ve elektrik ak›m› ile güçlenmesini sa¤lay›c› aletler bile piya-

saya ç›kar›lm›fl. Bugün seks terapisinde de Kegel egzersizleri en

önemli yöntemlerden birisi. PC kas›n› gelifltirmifl kad›nlar›n % 90’n›

art arda orgazm olabilirler. Kad›nlar›n cinsel fizyolojilerinin keflfi

yepyeni boyutlar› ve yetenekleri birlikte getirmekte.

Derin Seks: Cinsel Devrim

7. ‹NSANLAR C‹NSEL HAZ NESNELER‹N‹ DE⁄‹fiT‹R‹P GEL‹fiT‹REB‹L‹RLER, BÖYLECE SOYUT ALGI KAPILARININ AÇILMASI C‹NSEL HAZZI YO⁄UNLAfiTIRIR, KESK‹NLEfiT‹R‹R

‹nsanlarda cinsel uyar›n›n kökeni nedir sorusunu yan›tlamak im-

kans›z, kökenine inmeksizin do¤all›¤›n› yaflamak daha güzel san›r›m.

Hepimiz baz› uyar›lardan etkileniyoruz, baz› uyar›lar ise flimdi pek bir

etki yapmasa bile günün birinde bizi baya¤› kontrolü alt›na alabiliyor.

Cinsel haz nesneleri ö¤renilebilen ve bizi cinselli¤e yönelten so-

yut veya somut doyum nesneleridir. Akl›n›za gelen pek çok fley bu-

gün sizi uyarmad›¤› halde günün birinde cinsel haz nesnesi haline ge-

lebilir ve bu kiflilikte zedelenmelere yol açm›yorsa, iç çeliflkiler yarat-

m›yorsa, ola¤an cinsel eylemleri bloke etmiyorsa ve saplant›l› bir bi-

çimde yaflant›y› sekteye u¤ratarak tekrarlanm›yorsa do¤ald›r ve nor-

maldir.

9.5 Hafta filmini seyredenleriniz Kim Bessinger’›n normalde hiç

birinizi uyarmayacak sürrealist tablolalar›n projeksiyonlar›na bakarak

uyar›ld›¤›n› ve mastürbasyon yapt›¤›n› hat›rlarlar. Pek çok psikiyatr

bu davran›fl› cinsel sapma olarak niteleyebilir, ama Havellock Ellis

veya Kraft Ebbing gibi iki ünlü seksolo¤un zaman›nda psikiyatri ki-

taplar› bugün normal kabul edilen pek çok cinsel davran›fl biçimini

anormal kabul etmekte ve meslektafllar› bu iki devrimci yazar› sap›k-

l›kla suçlamaktayd›. ‹nsanlar›n kendi deneyimlerinden ve al›flkanl›k-

lar›ndan yola ç›karak baflkalar›n›n da onlar gibi davranmas›n› bekle-

mesi ne kadar saçma de¤il mi? Hele kendi yatak odalar›nda yapt›kla-

r›n› normal kabul edip, di¤er insanlardan da öyle hareket etmelerini

beklemeleri tutuculu¤un da ötesinde bir davran›fl biçimi

...

Ama ge-

liflmifl ülkelerde bile devlet ve din yatak odas›na kadar girip kap›ya

bir zebani dikiyor!

Örne¤in, Bat›n›n T›p kitaplar› kad›nlar›n 30-50 aras›nda orgazm

50

Ümit Say›n

olmas›n› patoloji, hiperseksüelite ve tedavi edilmesi gereken bir

hastal›k olarak tan›ml›yor. Erkeklerde de uzat›lm›fl seks, bu kitaplara

göre bir hastal›k ve psikiyatrik bozuklu¤un göstergesi. Halbuki kal›p-

lar› sosyal sistem kendisi kendi al›flm›fl oldu¤u normallere göre koyu-

yor ve bu normaller uymayanlar› ‘seks ba¤›ml›s›’ olarak tan›ml›yor.

Bu kitaplar cinsellikteki s›n›rlar›n afl›labilece¤ini, bunun tarihte bafl-

ta Do¤u kültürleri olmak üzere pek çok kültürde yap›lm›fl oldu¤unu

göz önüne hiç almadan, önyarg›yla insanlar› sadece damgalama ve

‘sistemin psikiyatrisine’ uydurmaya çal›flma yoluna gidiyor ...

Düflünsenize bir kere tek cinsel haz nesnemiz hayvanlarda oldu¤u

gibi 2-3 dakika süren cinsel iliflki olsayd› cinsellik ne kadar çekilmez

bir hal al›rd›. Halbuki hazz› alan beyin oldu¤u için cinselli¤i çok fark-

l› boyutlara çeken de geliflmifl beynin hayal gücüdür. “Cinsel Zihnin”

gelifltirilmesi için cinsellikteki kal›plardan kurtulmak ve fantezisel

yeni boyutlara aç›lmak flart. Bu konuda ilginç bir örnek verece¤im;

görüfltü¤üm Kuzey Amerikal› ve Avrupal› kad›nlar›n ço¤u seviflirken

erkeklerin hiç konuflmad›klar›n› söylediler, Türkiye’de de bu çok

farkl› de¤il. Bu soruyu yöneltti¤im insanlar›n baz›lar› seviflirken ko-

nuflman›n konsantrasyonlar›n› bozaca¤›n› söylediler; yani yaflad›klar›

cinsellik kendi bedenlerinden o kadar ötede ki bu ifl için bir de kon-

santre olmalar› gerekiyor üstüne üstlük! ..

Konuflmak belki de baz› insanlar için yeni uyar›mlar›n bafllang›c›

olabilir, ne mi konuflacaks›n›z, onu da siz keflfedin! ..

Cinsel haz nesnelerinin gelifltirilmesi konusunda seks terapistleri-

nin de kabul etti¤i temel ilke karfl›s›ndakine fizyolojik veya psikolo-

jik zarar vermedikten sonra karfl›l›kl› yap›lacak her fleyin do¤al oldu-

¤udur ...

51

Derin Seks: Cinsel Devrim

  • 8. MASTÜRBASYON ZARARLI DE⁄‹L, AKS‹NE C‹NSEL K‹fi‹L‹⁄‹N GEL‹fiMES‹ ‹Ç‹N ÇOK GEREKL‹D‹R

Art›k günümüzde tüm seks terapi seanslar› insanlara iyi mastür-

basyon yapmay› ö¤retmekle ifle bafll›yor. Kendi vücudunu iyi uyar›p,

tan›mayan kifli baflkas›n›n vücudunu da uyar›p tan›yamaz. 20-30 y›l

önce san›ld›¤›n›n aksine mastürbasyon patolojik bir davran›fl biçimi

de¤il; hiçbir zaman cinsel iliflkinin yerini alamasa da cinsel gerilimin

dindirilmesi, cinsel yönden uyar›labilirli¤in, bedensel duyarl›l›¤›n

sa¤lanabilmesi için çok gerekli. Hite raporuna göre kad›nlar›n ço¤u

mastürbasyonu cinsel iliflkiye tercih etmekte ve Amerikal› kad›nlar›n

yaklafl›k % 65’i sürekli mastürbasyon yapmakta. Türk kad›nlar›nda

bu oran % 50-60 civarlar›nda.

Mastürbasyonun sa¤layaca¤› yararlardan biri de fantezi dünyas›-

n›n ve cinsel haz nesnelerinin gelifltirilmesi. Bu ise kad›nlar› daha

duyarl› ve doyumlu bir cinselli¤e yöneltecek, tabii kendilerine ben-

zer insanlar›n bulundu¤u ve deneyimlerini paylaflt›klar› bir ortamda ...

  • 9. BUGÜN VAHfi‹ KAP‹TAL‹ZM‹N ETK‹S‹NDEK‹ BATILILAfiMA DE⁄ERLER‹N‹ ELEfiT‹R‹S‹Z KABUL ETMEK HATALIDIR

Bat› kültürü (Avrupa, Kuzey Amerika, Anglosakson, Germen vb)

ve onun gelifltirdi¤i kapitalist ideoloji Homo sapiensin do¤as›na uzak

ve onu yanl›zlaflt›ran, ac›mas›z, yar›flmac› bir ideolojiyi de birlikte ge-

tirmifltir. Halbuki Do¤u Felsefeleri yüzlerce y›l insani de¤erlerin yü-

celtilmesi ve cinselli¤in de insani de¤erler zinciri içinde ele al›nmas›

için kendi iç felsefesini tutarl› bir biçimde kurmufltur 14 . Bat› bugün

14 ‹lhan Güngören, Yumuflak Seviflme, ‹stanbul: YOL Yay›nlar›, 2003; Jolan Chang, Taocu Seviflme ve Seks, Çeviri: ‹lhan Güngören, ‹stanbul: YOL Yay›nlar›, 1985; Jolan Chang, Seviflen Çiftlere Taocu Seviflme, Çeviri: ‹lhan Güngören, ‹stanbul: YOL Yay›nlar›, 1991.

52

Ümit Say›n

baz› kal›plar› bundan sonraki konuda da ele alaca¤›m›z gibi beynimi-

ze medya ile pompalamakta ve medya arac›l›¤›yla yeni kal›plar için

insanlar flartland›r›lmaktad›r.

Örne¤in Türkiye’de 1993 y›l›nda Kad›nca Raporunu yan›tlayan

kuflak ile 2003 y›l›nda Hülya Raporunu yan›tlayan kuflak birbirlerin-

den hem de¤er yarg›lar›, hem de davran›fl biçimleri aç›s›ndan çok

farkl›d›r 15 . Erkeklerin dünya görüflleri ve psikolojik yap›lar›na da bu

medya faaliyeti büyük ölçüde yans›m›flt›r. On y›l kadar k›sa zamanda

bile toplumun de¤er yarg›lar›, dünya görüflü çok de¤iflmifltir.

H›zl› de¤iflen toplumsal de¤erlerin, flartlanmalar›n, uyum güçlük-

lüklerinin ve insanlar›n adaptasyon güçlü¤ünün muhtemel bir sonu-

cu olarak, son 10-15 y›ld›r Türkiye’de en fazla tüketilen ilaçlar›n ba-

fl›nda psikiyatrik ilaçlar gelmektedir, depresyon, bipolar hastal›k, pa-

nik atak, anksiyete bozuklu¤u, psikoz, uyuflturucu ba¤›ml›l›¤› Türki-

ye’de her geçen gün artmaktad›r. Yeralt›nda Ekstazi (MDMA) her ge-

çen gün daha fazla müflteri bularak, bu mutsuzlu¤a bir çare olabilmek

için tüketilmekte, antidepresif ilaçlar 15-20 y›l önce oldu¤undan çok

daha s›kl›kla reçetelere yaz›lmaktad›r.

H›zl› de¤iflen toplumsal de¤erlere ve insanlarda geliflen ruhsal pa-

tolojilere karfl›n cinsel davran›fl ve toplumun cinselli¤i alg›lamas› ko-

nusunda halen ciddi problemler mevcuttur.

Vahfli kapitalizmin ve globalleflmenin etkisiyle Türkiye’de de di-

¤er ülkelerde ortaya ç›kan baz› sosyal problemler görülmeye bafllan-

m›flt›r. Bat›n›n kat› kal›plar›, sahip olucu, sat›n al›c›, her türlü de¤eri

para ve maddiyat ile ölçen bir e¤ilimdedir. Cinsel davran›fllar söz ko-

nusu oldu¤unda da, cinsellik bu davran›fl kal›plar›ndan kaç›n›lmaz

olarak etkilenmektedir. Beynimize Bat› kapitalist kültürü taraf›ndan

yerlefltirilen ve kaçamad›¤›m›z pek çok olumsuz kal›p mevcuttur. Bu

kal›plar cinsellikte serbestleflmeyi, esrikleflmeyi ve kendile¤indenli¤i

nerdeyse ortadan kald›rmaktad›r. Bunlar›n neler oldu¤unu irdele-

mekte fayda vard›r...

54

£ ¢ 3

BEYN‹M‹ZE BATI KÜLTÜRÜ TARAFINDAN YERLEfiT‹R‹LEN C‹NSELL‹K

55

56

  • D aha önceki bölümde de belirtti¤im gibi, kültür ve medyan›n beyin y›kama mekanizmalar› tamamen insan›n cinselli¤ini

flekillemektedir. Vahfli kapitalizm, tüm vahfletini cinsel beyinleri fle-

killerken de göstermektedir.

Pek çok yaz›mda belirtti¤im gibi cinsellik ö¤renilebilen, farkl›

yönlere kanalize edilebilen bir olgu. Cinsellik konular›n›n ifllenmesi

çift taraf› keskin bir b›çak gibi, insanlar› çok kolay yanl›fl ve belirli

hedeflere yönelik bilgilendirmek mümkün. Özellikle baz› yap›lanma-

lar ve kurulufllar karlar›n› ve sat›fllar›n› artt›rabilmek için abart›y›

fantezi düzeyinin baya¤› üzerine ç›kartmaktalar. Bat› kapitalizmi ve

sizi flekillemek isteyen ideoloji asl›nda tüm içgüdülerinizi ve cinsel

yaflant›n›z› da kontrol alt›na almay› becerebiliyor art›k. ‹sterseniz

madde madde Bat› kültürünün beynimizde yaratm›fl oldu¤u mitoslar-

dan baz›lar›na de¤inelim.

57

Derin Seks: Batı Kültürü ve Cinsellik

ERKEKLERLE VE KADINLARLA ‹LG‹L‹ BEYN‹M‹ZE YERLEfiT‹R‹LEN C‹NSELL‹K

1. ERKEKLER‹N GÜÇLÜ OLDU⁄U DUYGULARINI ‹FADE ETMEMELER‹ GEREKT‹⁄‹

Erkeklerin güçlü oldu¤u duygular›n› ifade etmemeleri gerekti¤i,

çocuklu¤umuzdan itibaren beynimize pompalanan düflüncelerden ve

kal›plardan birisidir. Bu konuda toplum, okullar ve aileler küçüklük-

ten itibaren erkekleri flartlarlar ve kat› kal›plarla beyinlerini flekiller-

ler.

Do¤u felsefesi insan› yorumlarken erkek özü Yang ve kad›n özü

Yin’in her insanda var oldu¤unu vurgulam›flt›r. Asl›nda eski kuflakla-

ra ait bilgi, beynimizde kollektif bilinç d›fl›nda programl› olarak mev-

cuttur 16 ; bu bilginin biyolojik alt yap›s› henüz ayd›nlat›lamasa da lim-

bik sistemde bulundu¤u konusunda veriler vard›r. Beynimizde sadece

kad›n ve erkeklere ait bilgileri de¤il, eski kuflaklara ait bilgileri de ta-

fl›yoruz. Erkekleri de¤erlendirirken bu gerçekleri de gözönünde bu-

lundurmam›z laz›m.

Kapitalist kültür bizi kendi ç›karlar›na göre flekillemekte, çocuk-

lu¤umuzdan itibaren kendi sisteminin devam› için davran›fl kal›pla-

r›m›z› oluflturmaktad›r. Cinsellikte de erkeklerin duygular›n› ve ken-

dilerini ifade etmemeleri gerekti¤i bu kültürün bir istemidir. Bu ne-

denle erkeklerin kendilerini sorgulamalar› ve toplumun erkeklerden

beklentisi olan ‘kendini ortaya koymama ve duygular›n› ifade etmeme’

gibi kat› kal›plardan kendileri ar›nd›rmalar› gerekmekte. Bu kal›pla-

r›n bir sonucudur ki, erkekler cinsellikte ne istediklerini pek efllerine

anlatmazlar, cinsellik hakk›nda hiç bir fleyi konuflmazlar ve sorgula-

mazlar.

Ümit Say›n

  • 2. SAYILARLA ‹FADE ED‹LEN DE⁄ERLER‹N ÜSTÜN OLDU⁄U, C‹NSELL‹KTE EN ÖNEML‹ fiEY‹N PERFORMANS OLDU⁄U

Vahfli kapitalizm ve Bat› kültürü bizlere say›yla ifade edilen de¤er-

lerin iyi, do¤ru ve güzel oldu¤unu ö¤retmektedir. Örne¤in fazla say›-

da ejakülasyon (boflalma), fazla orgazm, fazla kad›n veya erkek part-

ner say›s› hep özendirilen de¤erlerdir. Bu örneklere pornografide ve

cinselli¤i flekilleyen di¤er unsurlarda da rastlamaktay›z. Bir erke¤in

boflalmay› denetim almak yerine, ne kadar fazla boflal›rsa o kadar ba-

flar›l› olarak görülmesi son derece sorunlu bir mentalitenin ürünüdür.

Kapitalist sistem erkeklerden çok k›sa sürede ve fazla say›da boflalma-

lar›n› ister! Bu sistem için çok uygun bir davran›fl tarz›d›r; çünkü es-

ki Çinliler, Türkler veya Hintliler gibi uzun süre seviflmek, cinselli¤i

yaklafl›k 2-3 saat uzatmak, cinselli¤e ayr›lan vakti ve al›nan hazz› art-

t›racak, insanlar daha fazla zamanlar›n› cinsellikle geçirmeye bafllaya-

caklar, bu durum da kapitalist sistemde insandan beklenen verimi

düflürecektir. Bu konu cinsellik hakk›ndaki temel ders kitaplar›na

(textbooklara) da böyle geçmifltir. Bu nedenle cinsel performans ola-

rak tan›mlanan fley Bat› kültüründe cinsel iliflkiyi 2-3 saat uzatmak

de¤il, erken boflalmak ve bir daha boflalmakt›r. Böylece kifli cinselli-

¤e sadece 15-20 dakika ay›r›r sonra baflka ifllerle meflgul olur. Uzak

Do¤u’da geleneksel olarak cinselli¤e uzun süre ayr›lmas› vahfli kapi-

talist sistemin veya totaliter komünist sistemin uygun görece¤i bir

davran›fl tarz› de¤ildir.

  • 3. ERKEK C‹NSELL‹KTE SORUMLULU⁄U ALMALI VE KADIN ÇEK‹N‹K KALMALIDIR

Bat›n›n bizim beynimize koydu¤u kal›plardan birisi de erke¤in ve

kad›n›n içine cinselli¤in do¤al olarak kondu¤u ve erke¤in asl›nda ne

yapaca¤›n› bildi¤i önyarg›s›d›r. Asl›nda ne erkekler, ne de kad›nlar

seviflmeyi bilmezler! Sadece bildiklerini san›rlar. Belki 1970’lerdeki

59

Derin Seks: Batı Kültürü ve Cinsellik

Cinsel Devrim bu konuda baz› olumlu at›l›mlara neden olmufltur,

ama yine de fazla bir ilerleme kaydedilmemifltir. Cinsellikte kad›nla-

r›n da etkin olmalar› gerekti¤i tarz› ve fikri Bat›’da 1970’lerde Cinsel

Devrimle geliflmifl olmas›na ra¤men, Do¤u’da ve Türklerde çok eski-

lere dayanmaktad›r. Çin’le sürekli kültür al›flverifli içinde bulunan es-

ki Türk’lerde ve Türk’lerle akrabal›¤a sahip oldu¤u iddia edilen Ja-

ponlarda kad›n cinsellikte çok aktiftir; o kadar ki bu kültürlerde er-

kekleri cinsellik yönünden e¤iten kurumlar vard›r (örne¤in Japon-

ya’daki Geisha’l›k kurumu), üstelik bu kurumlardaki kad›nlara kültür

taraf›ndan sayg› duyulurdu. Gerek Çinde, gerekse Japonya’da (Hin-

distan’da da Tantrik kültürde) bu kad›nlar düflünsel alanda da gelifl-

mifl, erkeklerle felsefe, fliir, edebiyat paylaflabilecek biçimde e¤itilmifl-

lerdi; yani cinsellik beynin di¤er fonksiyonlar›ndan farkl› bir biçim-

de ele al›nm›yordu. Püriten Yahudi kültürü ve de onun etkisinde ka-

lan Hristiyan kültürü kad›n› afla¤›lamay› ve ondan sadece çocuk yap-

mas›n› beklemifltir. Erkek, Bat› kültüründe kad›n› çocuk yapan ve

cinsel amaçlar› için kullanan eve hapsolmufl bir köle haline getirir-

ken, Do¤u kültürü kad›na nas›l daha fazla cinsel haz alaca¤›n› yüzy›l-

lar önce ö¤retmeye bafllam›flt›r.

Hiç kuflkusuz ki iklimlerin de cinsel davran›flla ve kültürlerde cin-

sel davran›fl›n geliflmesiyle iliflkisi vard›r. S›cak iklimlerde yaflayan

kültürler çok daha kolay yiyeceklere eriflirken, so¤uk iklimlerde yafla-

yanlar›n yaflamlar›n› sürdürebilmek için avlanmas›, yiyecek temin et-

mesi ve vücut ›s›lar›n› muhafaza etmek için daha fazla enerji harca-

malar›, atefl (odun, kömür) temin etmeleri gerekmektedir. Ayr›ca s›-

cak iklimlerde insanlar daha aç›k giyinmek zorundad›rlar, so¤uk ik-

limlerin aksine; bu da sürekli karfl›l›kl› cinslerin uyar›lmalar›n› geti-

recektir. Ayr›ca s›cak iklimler cinsellikle ilgili hormonlar›n daha ak-

tif çal›flmas›n› sa¤lar, sadece gün ›fl›¤›n›n daha fazla görülmesi bile

melatoninden, serotonine, ACTH’a, testesterona kadar pek çok hor-

monun plazma seviyesini etkiler. Az günefl ›fl›¤› sadece cinsel istekle-

ri azaltmakla kalmaz, insanlarda depresyon bile oluflturur; bu neden-

le ‹skandinav ülkelerinde depresyonu tedavi etmek için ultraviyole

odalar›nda insanlar bir süre bekletilmektedirler. Dolay›s›yla, iklim

60

Ümit Say›n

koflullar› kültürü, beslenme tarz›n› ve davran›fl tarz›n› etkiler. Cinsel

davran›fl da hem kültürden hem de iklim koflullar›ndan etkilenir. Or-

tado¤u’daki kültürlerde ve Sami ›rk›nda erkek ve kad›nlarda cinsel

isteklerin fazla olmas› erkek egemen toplumlarda kad›n cinselli¤inin

bask›lanmas›na yol açarken, Hindistan’da cinselli¤in çok serbest ya-

fland›¤› baz› Tantrik alt kültürlerin oluflmas›na neden olmufltur.

fiamanist kültürlerde ise kad›n cinsel aç›dan çok serbesttir. Türk-

ler de flamanist bir kültürden geldikleri için kad›n›n serbestisine bü-

yük önem vermifllerdir. Türk kültürlerinde kad›n erkekle birlikte sa-

vaflan, ona destek olan bir karaktere sahiptir. Bize ö¤retilen resmi ta-

rih hatalarla ve yanl›fllarla doludur, çünkü bize kendi tarihimizi bile

Bat›l›lar ö¤retmektedirler! fiamanist kültürlerin ço¤unda kad›n fla-

manlar da mevcuttur ve kad›n flamanlar sa¤alt›m›n yan›s›ra cinsellik

gibi konularda son derece do¤aya uygun davran›lmas›ndan yanad›r-

lar, do¤a bir flaman sa¤alt›c›n›n temel ö¤retmenidir. Bu nedenle fla-

manist kültürler cinsellikte kad›n› aktif olarak e¤itirler. Eski Türkler-

de de bu böyle olmufltur. Cinsel serbesti Türk kad›n›n›n temel bir ya-

p›s›yken, dinsel bask›n›n fazla oldu¤u kültürlerin etkisiyle, sonra da

Bat› kültürünün etkisiyle kad›n cinsellik aç›s›ndan geri plana itilmifl-

tir.

4. ERKEK VE KADIN HER ZAMAN SEKS ‹STER VE HER ZAMAN BUNA HAZIRDIR

Bat› pornografisi ve kal›plar› kapitalist pazara hizmet etti¤i için,

gerçeklerle ilgili pek çok davran›fl kal›b›n› distorsiyona u¤rat›p, de¤ifl-

tirmifltir. Erkek ve kad›n›n cinselli¤e her zaman haz›r oldu¤u, her za-

man bunu istedi¤i düflüncesi son derece abart›l›d›r. Cinsel iste¤i ka-

d›nlarda ve erkeklerde de¤ifltirici parametreleri s›ralayal›m isterseniz:

1)

‹klim ve co¤rafi koflullar.

2)

Kültürün ö¤rettikleri ve sosyal tabular.

61

Derin Seks: Batı Kültürü ve Cinsellik

3) Kollektif Bilinç D›fl›.

4) Çocukluk deneyimleri ve flartland›rmalar.

5) Daha önce yaflanan deneyimlerin verdi¤i etkiler.

6) Beslenme koflullar›.

7)

Hormonal dengeler (örne¤in hipotiroidi cinsel istekleri azal-

t›rken, hipertiroidi cinsel istekleri artt›r›r).

8)

Kad›nlarda menstrüel siklusun durumu (kad›nlar›n büyük ço-

¤unlu¤unda cinsel istekler ya reglden hemen sonra, yada regl-

den iki hafta sonra maksimuma ç›kar).

9)

Kullan›lan ilaçlar›n etkileri (psikiyatrik pek çok ilaç cinsel is-

tekleri de¤ifltirmektedir; kalp ilaçlar› özellikle beta blokerler

cinsel istekleri azalt›r).

10) Kad›nlar›n veya erkeklerin bireysel biyokimyalar› ve beyin

kimyalar› ile ilgili özgün durumlar.

11) Di¤er.

Cinsel istekleri belirleyen parametrelerden sadece baz›lar›n› s›ra-

lad›k. Bu kadar fazla parametrenin birlikte gelifltirdi¤i bir davran›fl bi-

çimi hakk›nda Bat› kal›plar› ile hareket etmenin ne kadar anlams›z

olaca¤›n› takdir edersiniz herhalde! Sonuçta Bat› kültürü bizden hem

cinselli¤e her zaman haz›r olmam›z› beklerken, hem de cinselli¤e

tonlarca ket vurmaktad›r. Kapitalist kültür benzer çeliflkileri birlikte

getirmektedir, ça¤›m›z›n ‘nevrotik ç›plak maymunu’ 17 gün boyu cinsel-

likle ilgili yaflad›¤› çeliflkilerden ve tutars›zl›klardan dolay› baya¤› bir

frustrasyona u¤rar.

Bat› vahfli kapitalist kültüründeki pornografide kad›nlar›n hemen

Ümit Say›n

tümü hiperseksüeldir. Bu kad›nlar seks ve cinsel organ için ç›ld›r›rlar.

Kad›nlar›n beynini flekillemeye çal›flan pornografideki kad›n imaj›

tabii ki son derece yanl›flt›r. Kad›nlar belirli koflullarda cinsel istekle-

rini artt›r›rlarken (bazen de hiperseksüelleflirken) genelde kad›n hak-

k›nda beyinlere sokulmaya çal›fl›lan kal›plar›n ço¤u yanl›flt›r. Cinsel

davran›fl tamamen bireyin beyni ile ilgilidir ve hiç bir kal›ba sokula-

maz.

Fantezi modelinde kad›n tiplemesi ise bambaflka bir yap›ya bürün-

mektedir. Panseksüelist bir yazar olan Henry Miller cinsellik litera-

türünde önemli bir ak›m bafllatm›fl olsa da, tan›mlad›¤› cinselli¤in

büyük ço¤unlu¤u abart› doludur:

...

‘ Ç›lg›n gibi hareket ediyor, dudaklar›m›, bo¤az›m›, kulakla-

r›m› ›s›r›yor, bu hareketleri deli gibi tekrar ediyordu. ‘Oh, devam et,

ver onu bana ...

Tanr›m ver onu bana!’ Bir orgazmdan ç›k›p di¤e-

rine giriyor, itiyor, ç›rp›n›yor, çarp›yor, kalças›n› sall›yordu. Bir do-

muz gibi inliyordu ve sonra nefes nefese kalm›fl bir biçimde gelmem

için yalvar›yordu. Gel art›k, ç›ld›raca¤›m. Rahminin a¤z›na elektrik

verircesine boflald›m!’

Erotika’da ve pornografi filimlerinde tan›mlanan kad›nlar›n ço¤u

günlük hayatta rastlanan kad›nlar›n aksine ‘seks’ için deli olurlar, bir

erkekle yat›p sonra kofla kofla baflka birisine giderler, ayn› anda pek

çok erkekle seviflmekten hofllan›rlar; fantezilerinin ve yapabilecekle-

rinin s›n›rlar› yoktur. Hiç bir de¤erleri yoktur. Dostluk, arkadafll›k,

dürüstlük gibi soyut e¤ilimler onlarda pek geliflmemifltir. Orgazmlar›

adeta epilepsi (sara) nöbetleri gibidir; bir bafllad›lar m› bitmek bil-

mez.

Bu fantezi modellerine uygun kad›nlara ender olarak rastlanabilir-

se de kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u do¤ru dürüst cinselliklerini bile ya-

flayamazlar, kendilerini keflfetmemifllerdir. Bat› kültürü bir yandan

onlar›n toplumsal ortamda han›m han›mc›k olmas›n› isterken, yatak

63

Derin Seks: Batı Kültürü ve Cinsellik

odas›nda ise hiperseksüelleflen bir orgazm makinas›na dönüflmesini

ister. Böyle bir fley yoktur.

Bir kad›n art arda orgazm olmadan da çok mutlu bir hayat yaflaya-

bilir. Her kad›n art arda orgazm› ö¤renebilmesine ra¤men, bir kaç kez

orgazm olmak bile pek çok kad›na yetebilir. Haz al›rken fantezi mo-

dellerindeki kad›nlar› taklit etmesi gerekmez. Dünyadaki kad›n kadar

cinsel davran›fl biçimi vard›r.

5. ERKEKLER‹N C‹NSEL ORGANLARI HAKKINDAK‹ ABARTILAR VE B‹L‹NMEYENLER

Tüm cinsellik fantezilerinde ve masallar›nda nedense insanlar er-

ke¤in cinsel organ›n›n boyuyla u¤raflmaktad›rlar. Bunun temel ne-

denlerinden birisi asl›nda kad›nlar›n cinselliklerini gelifltirememifl

olmas›d›r. Büyük organ›n daha fazla zevk verece¤i düflüncesi, asl›nda

kad›nlarda dölyolunun hazza duyars›z olmas› ve cinsel iliflki s›ras›nda

geniflleyen dölyolunun cinsel organ› hissetmemesinden kaynaklan-

maktad›r. Zaten Bat›’da kad›nlar›n % 70’i (Türkiye’de bu oran % 75-

80 civar›nda) cinsel iliflki ile orgazm olamamaktad›r. Bu olgunun ne-

denlerinden birisi kad›nlar›n PC kaslar›n› kullanmay› becerememe-

leridir (PC kas›yla ilgili bölüme bak›n›z). Bu kas› kullanmay› baflara-

bilen kad›nlarda cinsel iliflki çok daha haz verici nitelikte yaflanmak-

tad›r.

Erke¤in cinsel organ›n›n boyu pek çok fantezide ve literatürde ele

al›nmas›na ra¤men Master ve Johnson, Helen Singer Kaplan, Ber-

ni Zilbergeld gibi araflt›r›c›lar taraf›ndan da gösterildi¤i gibi cinsel or-

gan boyunun belli bir s›n›rdan büyük olmas›n›n kad›nlar› tatmin et-

mekle, al›nan hazz› artt›rmakla ilgisi yok! Uyar›ld›¤› zaman bile orta-

lama derinli¤i 15 cm’i geçmeyen bir dölyoluna yar›m metrelik bir y›-

lan› yerlefltirme fantezileri kuran yazarlar›n bu ifli nas›l yapacaklar› ta-

bii ki ilgi konusudur.

64

Ümit Say›n

Harold Robbins’in 150 milyonun üzerinde sat›fl yapan BETSY

isimli roman›n› ele alal›m ve ordan bir bölüm okuyal›m, anlat›lmak-

ta olan abart›lara bir örnek olarak:

...

’Kad›n›n

parmaklar› zarif hareketlerle adam›n dü¤melerini

çözdü; adamsa kafesinden h›rsla f›rlayan k›zg›n bir arslan gibi ona

at›lm›flt›. Sünnet derisini yavaflca kald›rarak k›rm›z› renkli k›zg›n

bafl› ortaya ç›kard› ve önce organ›n›, sonra da bafl› iki eliyle kavra-

d›, sanki bir beyzbol topunu tutar gibiydi. Kad›n ona merakla bak›-

yordu: ‘ c’est formidabl. Un Vrai canon ’ ...

....

’Ç›plakken

daha çok bir hayvana benziyordu. Omuzlar, gö-

¤üsler ve kalçalar tüylerle kapl›yd›

..

....

’Kad›n

ona bakarken neredeyse bay›l›yordu. Adam yavafl

yavafl ona do¤ru e¤ildi. Kad›n›n içine girdikçe bacaklar› yükseliyor-

du. Organ› dev gibiydi, kad›n›n kollar›ndan daha

kal›nd›.

......

Sanki k›zg›n bir çelik parças› içeri giriyormufl gibiydi.

....

’Kad›n

ona bakarak içeri do¤ru ilerleyip yukar› ç›kt›kça, ka-

d›n inliyordu. Rahmini, midesini geçmifl, sanki kalbine dayanm›flt›.

Kad›n nefes, nefese kalm›flt›, tutuflmak üzere olan bir yosma gibi!’

Sonra kad›n›n üzerine yatt›. Elleriyle her bir gö¤üsünü ya-

kalad›, onlar› sanki kopartmak istiyordu. Kad›nsa ac›yla inliyordu,

kalçalar› h›zla adama do¤ru gidip geliyordu. Sonra yine içine geçi-

yordu.

‘Aman Tanr›m’ diye hayk›rd› kad›n, gözleri yaflla ‘aman, Tan-

r›m’. Kad›n tamamen içine girmeden önce gelmeye bafllad›. Bu kez

de kad›n gelifline engel olam›yor, devasa vücut fabrikada gördü¤ü

pres makinas› gibi gidip, geldikçe sars›l›yordu. Fakat kad›n›n akl›

kar›flm›flt›. Adam ve makine ayn› fleydi. En sonunda defalarca or-

gazm olduktan sonra, art›k dayan›lmaz bir hale geldi ve Frans›zca

olarak ba¤›rd›: ‘Gel art›k!. Çabuk ol, ben ölmeden elini çabuk tut.’

Adam›n bo¤az›ndan h›r›lt›lar yükseldi ve elleri kad›n›n gö¤süne

65

Derin Seks: Batı Kültürü ve Cinsellik

kenetlendi. Kad›n 盤l›k at›yordu ve elleri adam›n gö¤sündeki tüyle-

re yap›flm›fl vaziyetteydi. Sonra adam tüm a¤›rl›¤›yla kad›n›n üzeri-

ne düfltü. Kad›n 盤l›k at›yordu ve elleri adam›n gö¤sündeki tüylere

yap›flm›fl vaziyetteydi. Sonra adam tüm a¤›rl›¤›yla kad›n›n üzerine

düfltü. Kad›n erke¤in menisinin s›cakl›¤›n›, yanarda¤dan f›flk›ran

lavlar gibi hissetti. Bu kez kad›n yeniden geldi¤ini hissediyordu ’ ....

ERKE⁄‹N C‹NSELL‹⁄‹ HAKKINDAK‹ GERÇEKLER

1)

Penis san›ld›¤› gibi sadece bir dokunuflla sertleflen robotumsu

bir kas dokusu de¤ildir, iliflkiyi sürdürebilmek veya bafllayabil-

mek için mutlaka ‘çelik kadar sert’ olmas› gerekmez.

2) Kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤unda orgazm›n geliflmesini sa¤la-

yan cinsel iliflki, sert bir organ de¤il, klitoral uyar›d›r. Vajinal

orgazmlar›n geliflmesinde Grafenberg noktas›n›n uyar›lmas›-

n›n büyük etkisi vard›r.

3) Kad›nlar›n daha fazla haz alabilmesi için, erke¤in defalarca

gelmesi de¤il; boflalmadan iliflkiyi uzun süre sürdürebilmesi ge-

reklidir. Bir boflalman›n ard›ndan uzun bir refrakter dönem

vard›r. Erotikada belirtildi¤i gibi erkekler tonlarca sperm üre-

temezler.

4) E¤er kad›nlar vajinal kaslar›n› (PC kaslar›n›) kullanabiliyor-

larsa, erkeklerin çok kal›n ve dev gibi bir organa ihtiyac› yok-

tur. Masters ve Johnson’un belirlemelerine göre erkeklerde

normal cinsel organ boyu ereksiyonda 13-16 cm’dir 18 . Bu boy

normal bir cinsel iliflki için yeterlidir. Dev boyutlardaki penis

asl›nda ‘latent’ (gizli) homoseksüel e¤ilimi olan erkeklerin

düfllerinde ve fantezilerinde yayg›nd›r.

£ ¢ 4

C‹NSELL‹⁄‹N TAR‹H‹NDE ‹K‹ EKSTREM:

DO⁄U FELSEFES‹NDE VE BÜYÜ R‹TÜELLER‹NDE C‹NSELL‹K

UZAK DO⁄U'DA C‹NSELL‹K VE C‹NSEL N‹RVANA

67

68

B u konuda sunulacak iki ekstrem cinsellik tarihinde yaflanan

iki ekstremden bahsetmektedir. Bunlardan bir tanesi Do¤u

Felsefesindeki s›n›rlar› zorlayan ve cinsellik yeteneklerini neredeyse

s›n›rs›zl›¤a ç›karan Uzak Do¤u Gizemi ve Cinsellik, di¤eri ise bilimin

öncülü olan ve Homo sapiens’in dünyas›nda onbinlerce y›l var olmufl,

ritüelleri ile farkl› alg› kap›lar›n› flekillemifl Büyü ve Cad›l›kt›r. Sata-

nizmin temel felsefesinde de var olan a¤›r cinsel tema tüm büyü ve

parapsikoloji ile u¤raflan kültlerin yüzy›llarca bir esrime yöntemi ol-

mufltur. Satanizm ve büyü asl›nda tüm eski Mezopotamya kökenli

dinler ve kültlerin içinde var olmufltur 19 .

Tantrik uygulaman›n temel özelli¤i cinsel birleflmenin boflalmay-

la sonuçlanmamas›n› sa¤lamak, cinsel ilifliyi uzatmakt›r. Cinsel geri-

limi s›n›rs›zca sürdürmek ve boflalmay› önleyerek meniyi gerisin geri-

ye döndürmek, kuyruk sokumundan bafllayarak, bel s›rt ense yoluyla

hipofiz bezi hizas›na ç›karmaya çal›flmakt›r. Fizyolojik olarak böyle

bir ak›fl varolamaz, ama burada sözü edilen duyumsal, 'öyle gibi' hisse-

dilen subjektif bir alg›lamad›r. Laya yoga veya Kundalini Yoga ad›yla

bilinen bu gizli do¤u ö¤retisi pek çok mezhebin ve ak›m›n rehberi ol-

mufltur, Kundalini Yoga'da kuyruk sokumunda oturmufl bir y›lan›n

uyar›l›nca tepelere kadar t›rmanaca¤› anlat›l›r. Bu yöntemin ö¤enile-

bilmesi için Yogan›n da baflar›yla uygulanabiliyor olmas› flartt›r. Bu

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik cinsel Yogan›n temelinde nefesin, cinsel organlar› saran kaslar›n, zih-

cinsel Yogan›n temelinde nefesin, cinsel organlar› saran kaslar›n, zih-

nin ve vücutta akmakta oldu¤u iddia edilen enerjinin mükemmel bi-

çimde denetimi yatmaktad›r. Cinsellikte zihinsel denetim için iliflki

sonras›nda boflalmak üzereyken tüm zihindeki düflüncelerden ar›n›l›r,

böylece bedensel tüm duyumlar alg›lanabilecek hale gelir. Örne¤in

dili a¤›z içinde tersine yuvarlayarak, dama¤a dokunup geriye do¤ru

gitmesi neredeyse gelenekselleflmifltir. Baz› Tantristlerin dilin alt›n-

daki deriyi bile zamanla kestikleri ve dili serbestlefltirdikleri bilinir.

Ö¤renci meninin ak›fl›n› durdurmak için karn›n› içeri, cinsel organ›-

n› ise bir miktar d›flar› çeker. MA‹THUNA böyle bir uzat›lm›fl cinsel

birleflmeyi ve hazz› gerçeklefltirmek için dinsel tören kurallar›na uy-

gun olarak yap›lan cinselli¤e verilen add›r.

Maithuna'n›n ö¤renilmesi uzunca bir haz›rl›k ve e¤itim dönemini

gerekli k›lar. Ö¤rencinin boflalmay› denetim alt›na alabilmesi için

Hatha Yoga (vücudu farkl› flekillere sokma) ile u¤rafl›yor olmas›

olumlu bir e¤itimdir. Daha sonra ö¤rencinin kendine tecrübeli bir efl

seçmesi beklenir. Öncelikle duyular› üzerinde egemenlik kurmal›

sonra da kad›na çok yavafl yaklaflmal›d›r. Ö¤renci ilk dört ay kad›na

bir hizmetçi gibi hizmet eder, kad›nla ayn› odada ama onun ayak

70

Ümit Say›n

Ümit Say›n ucunda uyur, daha sonra ikinci dört ay hizmet ederken kad›n›n sol yan›nda, sonraki dört

ucunda uyur, daha sonra ikinci dört ay hizmet ederken kad›n›n sol

yan›nda, sonraki dört ay sa¤ yan›nda yatacak ama kad›na hiç dokun-

mayacakt›r. Son dört ay ise kad›na sar›larak uyur, fakat cinsel birlefl-

me kesinlikle yasakt›r. Böylece erkek Maithuna töreni için haz›r ha-

le gelmifl olur. Erke¤e bu e¤itimi verebilecek kad›nlar hem çok güzel

olur, hem de özel bir e¤itimden geçerlerdi 20 .

Guru (ruhani ö¤retmen) efllerin haz›r oldu¤unu anlay›nca genifl

bir salonda töreni bafllat›r, tören genellikle birden fazla çift kat›l›r.

Tören odas›ndaki sunak yerinde buhurdanl›klar, bir testi flarap, biraz

et, biraz bal›k ve kakule tohumlar› bulunur. Asl›nda bunlar Hindu-

zim ve Budizm'de yasaklanm›fl yiyeceklerdir ve Hinduizm tüm beden-

sel hazlardan ar›n›lmas›, et h›rs›ndan kurtulunmas› gerekti¤ini vurgu-

lar. Ama Tantrizm'de Nirvana'ya ulaflman›n yolunun hazlar› ve be-

densel istekleri e¤iterek do¤ru yönde akmalar›n› sa¤lamak, insan be-

20 ‹lhan Güngören, Bir Baflka Gözle Bir Baflka Aç›dan, ‹stanbul: YOL Yay›nlar›, 1988; ‹lhan Güngören, Yumuflak Seviflme, ‹stanbul: YOL Yay›nlar›, 2003; Jolan Chang, Tao- cu Seviflme ve Seks, Çeviri: ‹lhan Güngören, ‹stanbul: YOL Yay›nlar›, 1985; Jolan Chang, Seviflen Çiftlere Taocu Seviflme, Çeviri: ‹lhan Güngören, ‹stanbul: YOL Yay›n- lar›, 1991.

71

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

denindeki haz alg›s›n› ve anlay›fl›n› keskinlefltirmektir; Do¤unun cin-

sel gizemcili¤i yaflam enerjisinin bu flekilde denetim alt›na al›naca¤›-

n› ve gelifltirilip Nirvana'ya ulafl›labilece¤ini savunur.

Törene akflam 7:00 ile 12:00 aras›nda bafllan›r. Oda lofltur, tütsü-

ler ve çiçeklerle odaya rahatlat›c› ve mistik bir hava verilmifltir. Efl-

ler odaya kad›n erke¤in sol yan›nda, törensel ad›mlarla ve belirli bir

ritimle girerler. ‹kisi de yar› ç›plakt›r, ellerindeki mumu yakt›ktan

sonra suna¤a gelip, flu sihirli sözcükleri söylerler: '

....

Devata Bhava

Bhava Siddyahe ' ...

Önce flarap içerler, sonra birer lokma et ve bal›k yerler, aralarda

flarap içerler. Sonunda kakule tohumu yiyerek, son içkilerini yudum-

larlar.

Daha sonra ç›r›lç›plak soyunarak divana geçerler. Erkekten kad›-

n› Tanr›ça fiakti gibi alg›lamas› istenerek, ona bu telkin verilir. Erkek

elini kad›n›n kalbi üzerine koyarak flunlar› söyler: 'Shiva hum, So

hum' (Ben fiivay›m, Ben fiaktiyim). Erkek önce kad›n›n kalbine, ba-

fl›n›n üstüne, göz kapaklar›na, bo¤az›na, gö¤üslerine, omuzlar›na, so-

nunda da kad›nl›k organ›na dokunur. Derken kad›n s›rtüstü uzan›r,

erkek meditasyon oturufluna geçer. Kad›n› kuca¤›na al›p, önce hare-

ketsiz kalarak yavafl yavafl birleflirler. Gurunun yönetti¤i bu seans Ma-

ithuna'n›n bafllang›c›d›r ve cinsel iliflkinin bir kaç saat devam ettiri-

lebilmesi ö¤renilinceye kadar ayinler ve törenlerle sürer. Törenlerde

Guru'nun kendi efliyle yapt›klar›n› izlemek ve hareketleri ondan son-

ra yapmak gereklidir.

Baz› törenler sunak yerine oturtulan bir bakirenin Tanr›çay› tem-

sil ederek Guru ve di¤er adaylarla seviflmesiyle sürer. Bazen de Guru

önce ikiden fazla kad›nla seviflerek törene kat›lan çifte veya birden

fazla efle nelere dikkat edilmesinn gerekti¤ini gösterir. Bu tip grup

sekslerine YAB-YUM Törenleri de denir. Yab-yum asl›nda ana ve ba-

ba demektir. Tibetteki, Hindistanda'ki resimler ve heykellerde Tanr›

oturarak, ayakta veya kozmik dans yaparken bir Tanrݍa ile birlefl-

mektedir, yab-yum 'iki vücutta birlik' ö¤esini vurgulamas›na karfl›n,

72

Ümit Say›n

bir kad›nla iki erke¤in birleflmesi için de kullan›labilen bir terimdir.

Yab-yum Tanr›sal ve mistisizm dolu bir birleflme fleklidir. Zaten Ta-

oculukta ve Tantrizm'de cinsellik metafizik bir s›r olarak alg›lan›r ve

Tanr›'ya ulaflmak için bir yöntem olarak kullan›l›r.

TANTR‹ZM VE TANTR‹K FELSEFE

Tantrik felsefenin temelleri ilk yüzy›llara dayanmas›na ra¤men,

Tantrizm Hindistan'da 11. ve 12. yüzy›lda doru¤una ç›km›fl ve Hin-

duzimi, Budizmi, Jainizmi büyük ölçüde etkilemifl. Tantra cinsel bir-

leflmeyi ve cinsellikte yap›labilecek çeflitli farkl›l›klar› içeren; bede-

nin çeflitli biçimlerde e¤itilmesi ve bilenmesi yoluyla kifliyi hem bir

'cinsel ayd›nlanmaya' hem de 'felsefi ayd›nlanmaya' (Nirvana) götüren

bir yoldur. Tantrik uygulamalarda yaflanan cinsellik tan›mlara s›¤maz,

afl›r› ekstatik (ekstaz: kendinden geçme) bir durumdur. Tantrik sevifl-

melerde kad›nlar›n ald›¤› zevk bu kitab›n ilerideki sayfalar›nda ta-

n›mlanacak bileflke orgazm›na eflde¤er bir zevktir 21 ; bunda kad›n art

arda orgazm› mükemmelleflmifl, bilenmifl bir biçimde yaflar. Kad›nlar-

da böylesi haz veren cinselli¤in tad›lmas›n›n nedenleri ritüelik cin-

selli¤in heyecan s›n›rlar›n› zorlamas›, uzat›lm›fl cinsel iliflkinin ise ka-

d›n›n orgazm olufl s›kl›¤›n› artt›rmas›d›r. Tantrik seks uygulamalar›n-

da erkeklerin de boflalmadan orgazm olduklar› iddia edilmektedir;

bahsedilen, spermlerin gerisin geriye mesaneye boflalmas›ndan ziya-

de, orgazmik kas›lmalar›n tüm genital kanal boyunca devam ederek

orgazm hisssinde bir süreklilik olmas›d›r; Tantrizme göre erke¤in eja-

külasyonla boflalarak cinsel enerjisini harcamas› hatad›r!

Tantra felsefesinde kad›n da erkek kadar önemli ve etkin. Bronz

veya alt›n pek çok heykel, resim ve ikonada fiiva çift cinsiyetli bir

Tanr› olarak ele al›n›r; böylece geleneksel ve basmakal›p tek yönlü ve

tek cinsli cinsellik afl›lm›fl olur. Buradaki amaç gerçek varl›¤›n hem

kad›n özü, hem de erkek özü tafl›d›¤›n›n vurgulanmas›d›r; Tanr› da bu

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik çift cinsiyetli özütü tafl›maktad›r. Kad›n Tantra felsefesinde en az

çift cinsiyetli özütü tafl›maktad›r. Kad›n Tantra felsefesinde en az er-

kek kadar belirleyici ve yönetici role sahiptir.

Tantra aldat›c› görünümlerden ve kolay elde edilen fleylerden

hofllanmaz; itici yaflam gücüne - yani libidoya- büyük sayg›s› vard›r.

Yaz›tlarda, 'yaflam gücü, okunun nereye gidece¤i bilinmeyen bir yay›n ge-

rilimi gibidir' denilir. ‹nsan istencine ba¤l› olarak ok iyiye de yönele-

bilir, kötüye de. Tantrik ahlak›n dayand›¤› iki temel vard›r: arzulara

s›rt çevirmemek ve kendini denetlemek. Bu ahlak›n temel erdemle-

ri ise, kendine hakimiyet, konsantrasyon, meditasyon, çal›flkanl›k,

sab›r, tolerans, insan ve yaflam sevgisi, çoflkuyla yaflam› geldi¤i gibi

kucaklamakt›r. Tabii ki yüceltilen ve gelifltirilen cinsel enerji belli bir

noktadan sonra baflka yönlere ve yarat›c›l›klara da kanalize edilir.

TANTR‹K SEKS'TE C‹NSELL‹K YÖNTEMLER‹

Meditasyon, Tantrik sekste çok önemli bir yer iflgal eder. Nefes al-

ma egzersizleriyle veya konsantrasyon egzersizleriyle 'flu an ve burada'

olman›n bilincine varma iyice ö¤renilir. Günümüzde çiftlerin cinsel

74

Ümit Say›n

baflar›s›zl›¤›n›n en önemli nedenlerinden birisi de sürekli zihinlerinin

da¤›n›k olmas›, flu an› pek yaflayamamalar›, dokunduklar› vücutlar›

'gerçekten hissedememeleri'. Meditasyonla, Tantrik yogada bu yetiyi

kazanmalar› mümkün. Bunu bilen Master & Johnson, seks terapisin-

de ve cinsel fonksiyon bozukluklar›n›n tedavisinde ‘Sensate Focus’

(duyguya, alg›ya odaklanma) egzersizlerini gelifltirmifllerdir. Sensate

Focus egzersizlerinde, uzun süre efller birbirlerini okflar, flu an›n ve bir-

birlerinin vücutlar›n›n fark›na varmaya çal›fl›rlar 22 .

Gevfleme egzersizleri de ayn› meditasyon gibi sakin ve karfl›s›nda-

kini tüm yönleriyle alg›layabilir bir ruh hali içinde olmak amac›yla

yap›l›yor. Tüm vücut kaslar›n›n çeflitli durufl pozisyonlar›yla önce

uzun süreli gerilmeye u¤rat›lmas› daha sonra bu kaslar› reaktif olarak

gevflemesine neden oluyor ve kaskat› kas yap›s› yerini her türlü uya-

r›ma aç›k kas yap›s›na b›rak›yor.

Vücudun denetim alt›na al›nmas›, erkeklerde öncelikle boflalma-

y› denetlemekle, kad›nlarda da vajinal kaslar›n denetimini içeriyor;

erke¤in de bu kaslar› denetlemesi hem ald›¤› hazz› artt›r›yor, hem de

kendini kontrol etmesini sa¤l›yor. Erke¤in denetiminin en önemli

yollar›ndan birisi, boflalmaya yak›n cinsel iliflkiyi kesmesi veya zih-

ninden konuyla ilgili ve uyar›c› olmayan bir fikir geçirmesi. Tantrist-

ler zihinleri ile kurduklar› bu e¤itimi öyle yetenekli bir biçimde kul-

lan›yorlar ki, boflalmay› 5-6 saat geciktirebildikleri gibi, 20 dakikada

da sa¤l›yabiliyorlar.

Aflk oyunlar›, Tanrik seksin vaz geçilmez bir parças›. Öpüflmeyi

ö¤renmek ise bafll› bafl›na bir sanat. T›rnaklarla deriyi çizerek veya

tavus kuflu tüyüyle dokunarak deriyi ürpertmek ve bunu zincirleme

olarak tüm vücuda yaymak; t›rmalamak veya hafifçe ›s›rmak; koltuk

altlar›n›, s›rt› ve ayaklar› türlü yöntemlerle uyararak cinsel heyecan›

artt›rmak Tantristlerin yöntemleri aras›nda. Amaç cinsel yönden ta-

hammül edemeyecek kadar uyar›lmak ama cinsel iliflkinin bafllang›-

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

c›n› da mümkün oldu¤u kadar geciktirmek. Normal koflullarda erkek-

ler belirli bir uyar› sonunda art›k dayanamay›p boflal›rlar, halbuki

Tantra'daki amaç uyar›lm›fll›¤›n doru¤unu ve orgazma yak›n bilinç

halinin haz cümbüflünü mümkün oldu¤unca sürdürmek.

Oral seks Tantrik e¤itimin en önemli yöntemlerinden birisi. Hem

kad›n, hem de erkek oral seksin afl›r› uyar›c›l›¤›na karfl› dirençli hale

gelmeli ve ne olursa olsun denetimi elden b›rakmamal›. Tantrik lite-

ratürde oral seksin türlü yollar› kendine has yöntemlerle tan›mlanm›fl.

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik c›n› da mümkün oldu¤u kadar geciktirmek. Normal koflullarda erkek-

Erotik masaj (veya Japonca terimiyle Shiatsu) ve dokunma tek-

nikleri çifti hem gevfletici hem de uyar›c› özellikleri olan bir yol. Bu

konuda çok detayl› kitaplar var. Cinsel istekleri uyand›rd›¤› iddia

edilen ilginç bir masaj yöntemi de flöyle: elinizin göbe¤i çevresinde

avuç içinizi onun vücuduna bakacak biçimde koyunuz, parmaklar›n›z

birleflik olmak kofluluyla yavafl yavafl elinizi onun göbe¤i etraf›nda çe-

viriniz. Saat yönünde 24 kez çevirdikten sonra bu sefer 36 kez saatin

ters yönünde çeviriniz. Bu egzersizle karn›n›zda garip bir kar›ncalan-

ma ve cinsel uyar›lmada artma hissedebilirsiniz. Bu egzersiz gerek

Shiatsu kitaplar›nda gerekse Tantrik cinsellikte çok kullan›lan bir

yöntem.

76

Ümit Say›n

Tantrik orgazm, normal or-

gazmdan farkl›, kiflinin kendini

bazen dakikalarca yitirdi¤i uzun

süreli bir orgazm. Kad›n için bu

orgazm›n süresi, fliddeti ve al›-

nan haz çok daha fazla. Erkek

içinse bu orgazm pek boflalmay-

la birlikte görülmeyen art arda

kas›lmalarla gelen bir tarzda;

Tantrik sekste erkeklerin bir da-

kikaya kadar orgazmlar›n›n uza-

d›¤› görülmüfl, kad›nlarda ise bu

Ümit Say›n Tantrik orgazm, normal or- gazmdan farkl›, kiflinin kendini bazen dakikalarca yitirdi¤i uzun süreli bir

süre yar›m dakika ile on dakika aras›nda de¤ifliyor. Tantrik cinsellik-

te cinsel iliflki genellikle saatlerce (7-8 saat) sürdü¤ü için kad›nlarda-

ki cinsel doyumun s›n›r› neredeyse ortadan kalk›yor ve bilinenden

çok daha ötelere gidiyor. Kad›nlarda orgazm say›s› ve derinli¤i kifliye

göre de¤iflirken, baz›lar›nda 7-8 saat boyunca eriflilen orgazm say›s›

50’yi, 100’ü geçiyor, ama do¤u felsefesi hiç bir zaman say›larla ifade

edilen de¤erleri kapitalistler gibi abart›p, yüceltmemifltir.

BÜYÜ VE BÜYÜSEL R‹TÜELLER

'

...

Yol

Ba¤lama, k›z›n k›smetini ba¤lamaya benzer ama bunda

muska yap›lmaz. Yolu ba¤lanacak k›z›n saç›ndan üç tel çal›n›r.

Saçlar cinciye götürülür. Cinci, k›z›n saçlar›n› erke¤in b›y›¤›ndan

ya da saç›ndan al›nan üç telle, ayr› ayr› birbirine ba¤lar. Cinleri ça-

¤›rmak için bir tas ›l›k suyun içine üç küçük çak›l tafl› atar. Her tafl

at›flta 'ya cin' deyip arkaya do¤ru üfler, sonra saçlar›, bir küçük yu-

mak gibi yap›p bir muflambaya s›k› s›k›ya sarar; muflambay› ocakta

›s›t›p 'la gayrihi aklihi, la gayrihi fikrihi' diyerek, bast›r›p yass›laflt›-

r›r. K›z›n ad›n› söyleyerek muflambaya üfler.

77

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

Erkek, bir Cuma gecesi yats›dan sonra bu muflambay› k›z›n ge-

çece¤i yolda ya topra¤a gömer ya da bir tafl›n alt›na saklar. Muflam-

ban›n çevresine küçük bir taflla bir üçgen çizer, üç kulvallah bir el-

ham, bir de 'kuleuzubirabinnas' okuyup üçgenin çevresine üfler.

Ertesi gün gene k›z›n geçece¤i yolun baflka bir yerlerine cinciden

alaca¤› üç paketi üçgen oluflturacak biçimde topra¤a gömer.

Bu ifllemden sonra en erken yedi gün en geç k›rk gün içinde k›z

kendini isteyenlerden yüz çevirip bu ifllemi yapana döner

'

...

(Not:

Internetten al›nm›fl bir büyü yöntemidir, anonim olarak internette

yay›nlanmaktad›r, benzeri pek çok komik büyü yöntemi pek çok in-

ternet sitesinde vard›r)

Büyü, tüm insanl›¤› yüzy›llar boyunca bilimin etkiledi¤inden çok

daha fazla etkilemifl, insanlar›n kafalar›n› yüzy›llarca yormufl; pekço-

¤unu da korkutmufl, büyü nedeniyle sap›tanlar da az de¤il ! Bilim bu-

gün do¤a üstü güçleri ve büyüyü kabul etmiyor, fakat insanlar hala bi-

limin maddeyi ve enerjiyi kontrol ederek yaratt›¤› 'bilimsel büyü-

nün' mükemmeli¤inin hiç fark›na varmadan kendilerini kolayca bir

fanteziler diyar›na b›rak›p, gerçek ötesi bir dünyada 'do¤aüstü büyü-

nün ve büyücülerin' onlara sunacaklar› mucizeleri bekliyorlar.

B‹L‹M VE BÜYÜ

Büyü kelimesi eski Babil dilindeki Magus teriminden gelir, ço¤u-

lu Magi (Maji)dir. Ö¤renilmifl, sayg› duyulan, kutsal bilgi anlam›nda-

d›r. Maji do¤aüstü, henüz varl›¤› ve yap›s› çözümlenmemifl güçlerin

yard›m›yla gerçe¤i bulma, do¤adaki bu gerçekleri ve olaylar› istemli

olarak kontrol edebilme u¤rafl›s›d›r.

Amerikana Ansiklopedisine göre, maji insandaki kiflisel gücün ve

özel bir formülün yard›m›yla istenen amaca ulaflmay› sa¤layan bilim

öncesi bir sanatt›r. Maji bilimde olmas› gereken neden sonuç iliflkisi-

78

Ümit Say›n

nin analitik süreçleriyle ilgilenmez, e¤er formül do¤ru uygulanm›flsa

astral oluflumla ve güçlerle temas kurulmuflsa büyü mutlaka tutar.

Majide de¤ifltirilemez kat› kurallar ve dogmalar vard›r, e¤er büyü et-

kili olmam›flsa mutlaka formülde bir hata yap›lm›flt›r. Ça¤dafl büyü

kuramlar›n›n kurucular›ndan Aleister Crowley’e göre maji ‘‹radeyle,

bilinçli olarak do¤ada de¤iflim oluflturabilme bilimi ve sanat›d›r ve majik güç

herkesde vard›r’ 23 . Bilim ise do¤rulu¤u denenerek ve yaflanarak kan›t-

lanm›fl bir aksiyomlar sistemine oturtulmufltur. Bilim ak›lc›l›¤›, deter-

minizmi, kendi içinde tutarl› analiz ve sentez yöntemlerini kullanan

gerçe¤i bulma sanat›d›r. Bilimde dogmalar yoktur; inand›¤› gerçekler

evrenseldir ve hakl› kan›tlar sunulmak kofluluyla istendi¤i zaman de-

¤ifltirilebilir.

Ümit Say›n nin analitik süreçleriyle ilgilenmez, e¤er formül do¤ru uygulanm›flsa astral oluflumla ve güçlerle temas kurulmuflsa

Majinin temel yöntemi insanda ve evrende var oldu¤u öne sürü-

len baz› do¤aüstü güçlerin harekete geçirilmesi ve istemli olarak yö-

netilebilmesidir. Bunun için büyücü kutsal baz› sözler söyleyerek, bü-

yünün formülasyonundaki baz› ifllevleri törensel bir biçimde yerine

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

getirerek veya trans haline geçerek do¤aüstü güçlerle temas kurar. Bi-

lincin hedefledi¤i nesne ile onun sembolizasyonu aras›nda nedensel

bir ba¤ vard›r. T›ls›m ise bu süreçte büyücünün güçle temas etmesini

kolaylaflt›ran sembolik bir nesnedir ve büyünün en önemli ö¤elerin-

den birisidir. Eski Hint yaz›tlar› Veda’lar, Yahudi mistisizminin kita-

b› Kabbala büyü metafizi¤inin tan›mland›¤› önemli kaynaklard›r.

Bilimde uzay› ve evreni tan›yabilmek için kullan›lan yöntem as-

tronomi, majide ise astrolojidir. Bu flekilde kiflilik yap›m›z› kromo-

zomlar ve kal›t›m de¤il, do¤ufl an›nda di¤er gezegenlerden nüfuz eden

meçhul güçler tayin eder. Dinlerin ortaya ç›k›fl›nda majik ö¤elerin

yo¤un oldu¤u düflünülmektedir. Özellikle majide parapsikolojik güç-

ler ve ruhlarla temasa geçmek amac›yla kullan›lan halüsinojenler

(esrar, peyote, sihirli mantar, ibogain vb.) dinlerdeki pek çok efsane-

nin ve mitin geliflmesinde ön planda rol alm›flt›r. Bunun en güzel ör-

ne¤ini Hint mitolojilerinde görmekteyiz. Dinin mi büyüden, büyü-

nün mü dinden ç›kt›¤› konusu çok tart›flmal›d›r. ‹lkel dinlerin maji

inanc›ndan ç›kt›¤›na dair kan›tlar vard›r. ‹kisi aras›ndaki pek çok

benzerlikler s›ralabilir. Öncelikle her ikisi de metafizik alanla u¤rafl›r-

lar, her ikisinin de yapt›¤› ifllerin hedefi do¤a üstü alanlarda etkinlik

kurmakt›r. Ayr›ca her ikisi de mitolojik bir gelene¤e dayan›rlar. Her

ikisi de dogmalar, tabular ve kat› kurallar ile çevrilmifllerdir, bunlar

sorgulanamaz.

Dinle büyünün ayr›ld›klar› yerler ise flöyle özetlenebilir:

• Büyüler ifllevleriyle Tanr›lar ve evren üzerine zorlay›c› etki ya-

par, yazg›y› de¤ifltirebilirler. Dinde ise temel amaç ibadetle

Tanr›lara veya Tanr›ya flükran duygular›n› bildirmek; bu ilahi

gücü kabullenmektir.

• Büyü bireyseldir. Bazen ‘Koven’ ad› verilen küçük topluluklar-

da yaflan›r. Din ise toplumda tutarl› bir sosyal düzen olufltur-

may› hedefler.

• Din yasaklar› bozulunca günah ifllenmifl olur, halbuki maji bo-

80

Ümit Say›n

zulunca çok olumsuz bir durum ortaya ç›kmaz.

Maji uzmanlaflm›fl, özel yetene¤i olan kifliler taraf›ndan ‘farkl›

bilinç hallerinde’ (altered states of consciousness) yap›labilir.

• Dinler majiyi lanetler, reddeder, fleytan ifli olarak görür. Maji

ise dine sald›rmaz, aksine gerekti¤inde dinin kitaplar›n› ve du-

alar›n› bile büyü yapmak için kullan›r.

BÜYÜNÜN TÜM DÜNYAYA YAYILMASI

20. Yüzy›l›n bafllar›nda yap›lan arkeolojik çal›flmalar, büyü gelene-

¤inin Orta Asya'dan tüm dünyaya yay›ld›¤›n› göstermifltir 24 . Orta As-

ya'da bilinen töreleri ve davran›fl kal›plar›n› Akdeniz k›y›lar›na götü-

ren Turan kavimleri, Akad, Babil ve Asur uygarl›klar›n›n büyüyle de

tan›flmas›n› sa¤lam›flt›. Sami ›rk›ndan önceki ça¤larda büyücülerin

'mucize' ritüellerine iliflkin bilgiler Maklu tabletlerinde ve Assur-Ba-

ni-Pal'in dev kitapl›¤›nda saklanmaktayd›. Turan kavimlerinin flama-

nist 'büyü ile tedavi' yöntemleri ve ritüelleri Do¤u'da Çin ve Japon-

ya'daki büyü ve geleneksel t›bb›n da temelini oluflturmufltu. Benzer

motiflere Finlilerin, Güney ve Kuzey Amerikal› yerlilerin törenlerin-

de de rastl›yoruz. Tarih öncesi ‹skandinavlar›n da bu Turan kavimle-

rinden etkilendi¤ini görüyoruz. Binlerce y›l boyunca büyü göçlerin

de etkisiyle insan topluluklar› aras›nda akmay› sürdürdü. Eski Yunan

ve Romal›lar, Turan kavimlerinden orta do¤udaki Sami kavimlerine

miras b›rak›lan büyüyü Avrupa'ya yayd›lar. M›s›r'da da büyü kendi

kültürüne has motiflere bürünerek farkl› bir geliflim çizgisi gösterdi 25 .

Budist, Hristiyan ve ‹slam dinlerinin ortaya ç›k›fl›yla dinsel ö¤eler

de tafl›malar›na ra¤men 'büyüyle ilgili inançlar', egemen dini güçler ta-

raf›ndan afla¤›land›lar ve bu yeni din sosyal düzeni uygulayanlar tara-

24 Nevill Drury, Magic and Witchcraft:From Shamanism to the Technopagans, Lon- don: Thames and Hudson, 2003; Maurice Bessy, A Pictorial History of Magic and the Supernatural, London: Spring Books, 1972. 25 Grillot de Givry, Witchcraft, Magic and Alchemy, New York: Dover Publications,

1971.

81

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

f›ndan bat›l say›ld›; büyüyle u¤raflanlar fliddetle cezaland›r›ld›, çünkü

din adamlar›na göre onlar 'fieytanla iliflki kurmufllard›'. Fakat büyü di-

nin de getirdi¤i yeni motifleri ve formlar› kendi üzerine uydurarak

varl›¤›n› uzunca bir süre sürdürdü. Kimi zaman da bu 'en eski dinin' tö-

renlerine sa¤lad›¤› mucizevi (!) yararlardan ötürü hoflgörüyle bak›ld›;

hatta yeni egemen din bunlardan baz›lar›n› kendi içinde özümsedi.

Ne de olsa büyü do¤aüstü güçleri harekete geçiriyor ve bilinmeyen

pek çok okkült gücü ortaya ç›kar›yordu. Böylece olaylar›n ak›fl›n›

kontrol etmek mümkün olabiliyordu, ama hiç unutulmamas› gereken

bir fley vard›: BÜYÜ TEHL‹KEL‹YD‹, dinlerin baflaramad›¤› pek çok

mucizeyi olur hale getiriyordu. Bu nedenle özellikle ‹slam, büyüyü

Hristiyanl›k gibi d›fllamak yerine onu kendi içine daha fazla sindirdi.

Müslümanlar, Hristiyanlar gibi davranarak pek 'büyücü ateflinde kes-

tane piflirmediler'!

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik f›ndan bat›l say›ld›; büyüyle u¤raflanlar fliddetle cezaland›r›ld›, çünkü din

Okültizm ve büyü, bilimin saf akl›n yard›m›yla olaylar› irdeleye-

bilmesine ve okültizmin bilimsel olam›yaca¤›n› belirtmesine ra¤men,

1850'lerden sonra Bat› Avrupa'da ve Amerika'da yayg›nlaflt› ve

1930'lar ile 1960'lar aras›nda bir çok maji ak›m›n›n ve mezhebinin

kurulmas›na yol açt›. Bu ak›mlar›n en bafl›nda 'Golden Dawn' (Alt›n

82

Ümit Say›n

fiafak) hareketinin üstatlar›ndan Aleister Crowley vard›. Crowley

bugün de halen kullan›lan bir çok büyü kitab› yazd›, çeflitli tarikatlar

kurdu. Aleister Crowley, 33. derecede Skoç ritinde masondu ve ma-

sonlukla büyü aras›nda pek çok ba¤lant› kuracakt› 26 ; Crowley ünlü

kitab› ‘Magick: In Theory and Practice’ de büyüyü geometrik ve aksiyo-

matik bir sistem içinde inceledi. Onun izinden gelen Anton La Vey,

Dünya fieytan Kilisesini kurdu, ‘Satanic Bible’ isimli bir kitap yazarak,

tüm Hristiyan ilkelerini yerinden sarst› 27 . Dünya fieytan Kilisesini

1960’larda kuran Anton La Vey’in takipçilerinden Michael Aquino,

daha sonra yine tüm dünyaya yay›lan Temple of SET isimli bir kült

kurdu. Her ikisinin de Amerikan istihbarat örgütleri için çal›flt›¤› id-

dia edildi, hatta Michael Aquino’nun özellikle Amerikan Askeri ‹s-

tihbarat›nda görevli bir albay oldu¤una dair belgeler yay›nland› 28 .

YAHUD‹LERDE BÜYÜCÜLÜK

Arap kaynaklar›na göre Yahudiler dünyan›n en güçlü büyücüle-

riydiler. Ünlü okültizm kitaplar› Kabbala türlü büyüleri en gizemli bi-

çimlerde tarif ediyordu. Ünlü Enufl’un kitab› Hz. Süleyman ve Hz.

Musa'dan kalm›flt› ve bu kitaptaki büyüleri ö¤renmeye çal›flan Yahu-

di büyücüler ayn› zamanda afl›r› dindar hahamlara karfl› da toplumsal

bir mücadele vermek zorundayd›lar. ‘Hermesin Kitab›’ ise M›s›r Tan-

r›s› Thot'un büyü üzerine çal›flmalar›n› anlat›rd›, 525 cilt oldu¤u id-

dia edilen bu kitap dizisi pek çok yahudi büyücüyü etkilemifl ve Her-

metizmin kurulmas›na yol açm›flt›. Baflka bir büyü kitab› olan Zohar

da zamanla Yahudi büyücülü¤ünün en önemli kaynaklar›ndan birisi

haline geldi. Yahudi büyücülü¤üne göre ruhlarla iliflkiye geçmek için

en uygunsuz zaman geceydi, güçlü bir büyücü mutlaka ruhlarla temas

kurabilirdi. Geceleyin ‹gereth, kötülük yapmak için binlerce yard›m-

c›s›yla birlikte gökyüzünde dolafl›rd› ve ondan dikkatle sak›nmak ge-

26 Aleister Crowley, MAGICK: In Theory and Practice, Oxford: Castle Books, 1991. 27 Anton Szandor La Vey, Satanic Bible, New York: Avon Books, 1969; Anton Szandor La Vey, Necronomicon, New York: Avon Books, 1977. 28 William Cooper, Behold A Pale Horse, Arizona: Light Technology Publishing, 1991.

83

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

rekirdi. Difli fieytan Lilith'in kötülüklerinden korunmak için gece yal-

n›z yatmamak gerekirdi, çünkü o geceleri güzel bir kad›n k›l›¤›nda er-

kekleri bafltan ç›kar›rd›.

Yahudi kabalistlerinin inanc›na göre en büyük mukaddes ve gizli

kelimelerden bir tanesi fiemhamforas idi ve sadece büyücüler taraf›n-

dan do¤aüstü güçleri harekete geçirmek için kullan›labilirdi, bu sihir-

li kelimelerle ilgili özel bir e¤itim almak flartt›.

Ölümle ilgili büyülerin yer ald›¤› ve Kara Büyü’nün temelini tefl-

kil eden 'Süleyman›n Anahtar›' pek çok ölüm reçeteleri ve nefret bü-

yüleri içermekteydi. ‹srail'in kral› Süleyman büyücülerin en büyü¤ü

idi. O tüm hayvanlarla konuflur, cinlere, ruhlara hükmederdi.

Hz. Süleyman'›n büyü yöntemleri hemen tüm büyü okullar›nda

uygulanan ritüellerin kayna¤›n› oluflturur. Süleyman›n mührü de ol-

dukça önemli bir büyü arac›d›r. Süleyman›n bu mühürdeki sihirli fle-

killerin yard›m›yla ruhlar› ça¤›rd›¤›, onlar› yakalay›p hapsetti¤i sonra

da amaçlar›na yönelik kulland›¤› söylenir. Süleyman›n Anahtar› isimli

kitap iki bölümden oluflur ve bir çok dua, ilahi, befl uçlu büyülü y›ld› -

z›n yap›m›na ve kullan›m›na dair bilgiler, Kara Büyü formülleri içerir-

di. Yani Yahudi ‹deolojisi ve Kabbala Kara Büyü ve sihirle içiçeydi.

FAK‹RLER, TASAVVUF VE BÜYÜ

Yoga, Hinduizm, Taoizm ve Sufizm birbirinden etkilenmifl ö¤reti-

lerdi ve bireyin bedenine karfl› uzun dönemli e¤itimini önerirlerdi.

Bu e¤itim sonucu beden baz› do¤aüstü güçler kazanabilirdi. Sufi bil-

geleri her fleyin bir bütünün parças› oldu¤una, sonunda herfleyin

O'na dönece¤ine inan›rlar ve egoyu e¤itmek ve yok etmek için uzun

bir e¤itimden geçerlerdi. Sufi mezheplerine kat›lmak için ilk flart 'in-

san›n dünyada olmas›, ama dünya'dan olmamas›d›r' Sufizm'deki ermifl-

lerin (Velilerin) zaman ve mekan›n d›fl›nda olmak, telepati yapmak,

su üstünde yürümek, uzun mesafeleri k›sa sürede katetmek, büyü yap-

mak gibi yetenekleri oldu¤una inan›l›rd›. Bu yetenekler hiç bir za-

man kan›tlanamad› !

84

Ümit Say›n

Hint fakirlerinin de kalbi yavafllatmak, vücutta istemsiz çal›flan

tüm otonom sinir sistemine hakim olmak, görünmez olmak, büyü

yapmak, gelece¤i bilmek gibi yetenekleri oldu¤u söylenirdi. Hindis-

tan'da rastlanan baz› garip fizyolojik gözlemlerin bilimsel aç›klamas›

henüz yap›lamamam›fl olmas›na ra¤men, bilimin ilerlemesi bu konu-

lardaki bilinmeyenleri gün ›fl›¤›na ç›karacakt›r.

ATHARVA VEDA'YA GÖRE BÜYÜ

Ünlü Hindu yaz›tlar› olan Veda'lar›n tarihi çok eskilere dayan›r.

Atharva (gizli ifller) Veda's› Hintlilerin en ünlü büyü kitab›d›r. Bu

bilgiler yüzy›llarca sadece Brahma kast›na aç›klanm›fl ve di¤er insan-

lardan gizlenmifltir. Atharva Veda bitkilerin sa¤alt›c› ve bilinci de¤ifl-

tirici güçlerini de büyüde kullan›r, pek çok ot formülünü çeflitli has-

tal›klar için tan›mlar. Atharva Veda'da yaflam› sonsuz k›lmaktan,

Tanr›larla iletiflime geçmekten, alt›n elde etmeye kadar pek çok bü-

yü ve ritüel tan›mlanm›flt›r. Örne¤in ay büyürken okunmas› gereken

flu duan›n çok güçlü bir büyü oldu¤una ve kad›nlarda cinsel istek

uyand›raca¤›na inan›l›rd›:

'

...

Aflk›n

güçlü okunu kalbine sapl›yorum. Ey kad›n! Aflk, ra-

hat yüzü vermeyen aflk seni bana getirecek. Bu ok, dosdo¤ru hede-

fine uçarak, sende ateflli arzular yaratacak. Ucu aflk›m› tafl›yor,

gövdesi ise sana olan kararl›l›¤›m›. Bu ok senin kalbini delecek. He-

defini buldu bile. Büyümle gururunu yendim, seni de¤ifltirdim. Gel

bana, art›k yaln›zca sana duydu¤um özlem kald›. Annen bana gel-

meni önleyemeyecek, baban da yolumu kesemeyecek! Yanl›z benim

gücüme boyun e¤eceksin.

Ey Mitra, Ey Varuna! Onun iradesini elinden al›n! Ben, yal-

n›z ben sevdi¤imin gönlüne ve akl›na gireyim.'

(Büyü yap›l›rken a¤aç parças›ndan yontulan ok, k›zla ilgili bir efl-

yan›n üstüne saplanmal›yd›)

85

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

Ç‹N’DE BÜYÜ MESLE⁄‹

Dünya'n›n en eski uygarl›klardan birisi olan Çin'de büyü sanat›

ve ritüelleri çok uzun bir geçmifle dayan›r. Çin’deki okültizmin temel

üç özelli¤i; toplumun tüm kesimlerinin okült uygulamalar ve büyüy-

le ilgilenmesi, her olay›n bir cin ifli oldu¤una inan›lmas› ve Lao-

Tze'nin gizemli ö¤retisidir. ‹lginç bir nokta Süleyman›n Anahtar› gi-

bi Bat› büyü kitaplar›nda bulunan pek çok motif ve ö¤enin Çin bü-

yüsünde de varl›¤›n› sürdürmesidir. Gerçekten de say› metafizi¤in-

den, büyü formüllerine kadar pek çok ö¤enin birbirine benzemesi

binlerce y›l önce büyünün ayn› kaynaktan ç›km›fl oldu¤u hipotezini

do¤rulamaktad›r. Çin okültizminde uzaktaki olaylar›n bile gözlene-

bildi¤i büyülü aynalar bugünkü televizyonu hat›rlatm›yor de¤il. T›l-

s›m ve muskalar da hiç bir yerde olmad›¤› kadar Çin'de yayg›nd›r.

Muska yard›m›yla gökgürültüsü ç›karmak ve flimflek çakt›rmak Çin

büyücülü¤ünün en önemli ritüellerindendir. Ruhlarla konuflma ve

kehanet konusunda da Çin büyücüleri ve falc›lar›n›n ünü k›talar› afl-

m›flt›r.

Çin Büyücülü¤ü ile Hint büyücülü¤ünün kar›flt›¤› ve farkl› yeni

bir form ald›¤› yer ünlü Tibet büyücülü¤üdür. fieytanlar, kötü ruhlar,

Tibet ve Nepal'deki insan›n günlük yaflam›yla içiçedir. Tüm yaflant›-

lar›n› Budist mabedlerde geçiren Tibetli LAMA'lar›n do¤aüstü güç-

lere sahip olduklar› iddia edilir; özellikle k›zg›n kor üzerinde yürüye-

rek yapt›klar› ritüel ruhun bedene hakimiyetinin bir kan›t› olarak

gösterilir.

ANADOLU'DA BÜYÜ

Anadolu'da büyü, yüzy›llar boyu Mezopotamya, M›s›r, Yahudi,

Arap ve Sufi büyücülü¤ünden etkilenmifl, hepsinden bir ö¤e tafl›m›fl-

t›r. Dinin büyüyü yasaklamas›na ra¤men, büyü bugün ‹slam dininin

bir uzant›s› olarak tüm Anadolu'da Cinciler ve baz› din adamlar› ta-

raf›ndan yayg›n olarak uygulanmaktad›r; ‹slam dininde de cincilik

yasakt›r. Özellikle Anadolu kad›n› için küçük yerleflim bölgelerinde

86

Ümit Say›n

büyü yapt›rmak, do¤ayla ve toplumla bir uzlaflma kurma yoludur.

Anadolu Büyüleri o kadar fazlad›r ki, onlar› s›n›fland›rmaya gitmek

bile çok zordur: ayr›l›k büyüleri, kavuflturma büyüleri, u¤ur büyüleri,

güzelleflme büyüleri, ara bozma büyüleri, sevgiliyi unutturma büyüle-

ri, Cin ça¤›rma ve Cin kovma büyüleri ve daha niceleri Anadolu in-

san›n›n umutlar›n› doldurur. Anadolu kültürü büyüyle içiçedir.

Bugün dünyan›n pek çok yerinde Paganizm, Cad›l›k ve Büyücü-

lük h›zla yay›lmakta ve dinlere bir alternatif teflkil etmektedir. Bu fa-

natizmin en fazla oldu¤u yer hiç kuflkusuz ki Amerika Birleflik Dev-

letleri’dir. Büyülerin en fazla içiçe girdi¤i konu ise tahmin edebile-

ce¤iniz gibi cinselliktir. Bahsedilen cinsellik, kovenlerde ritüelik

olarak yaflan›r. Hiç bir büyü koveni (grubu) veya hiç bir büyü ak›m›

yoktur ki cinselli¤i farkl› derecelerde kullanmas›n! Cinsellik ve cin-

sel enerji aksine majik güçlerin a盤a ç›kmas› için nerdeyse mutlaka

kullan›lmas› gereken bir içsel enerji olarak ele al›nm›flt›r yüzy›llarca!

BÜYÜLER, CADILAR, R‹TÜELLER VE C‹NSELL‹K

Bir Anglo Sakson cad› toplulu¤u olan Saex Wicca 1973 y›l›nda

Minesota'da kurulmufltur. Bu gruplara benzer pek çok küçük büyücü

ve cad› kovenleri (koven: belli bir amaç için toplanm›fl büyücü grup)

60'l›, 70'li y›llarda ‹ngiltere ve Amerika'n›n pek çok yerinde mantar

gibi bitmifl; Hippi ak›m›, 'bar›fl ça¤› teorileri' ve cinsel devrimin getir-

di¤i kendine özgü 'hür cinsellik' ile ortak yönler kurup, kendilerine

has alt kültürler oluflturmufllard›. Al›nt› yapt›¤›m›z bölüm Saex Wic-

ca'ya kat›lmakta olan bir kad›n›n 'inisiasyon' (kat›l›m) törenine ait

yaz›l› kay›tlardan al›nm›flt›r, halen bu törenin benzerleri dünyan›n

pek çok yerinde yap›lmaktad›r 29 . Cinselli¤i s›n›rs›z biçimlerde yafla-

ma, grup seksi bu kovenlerin cinselli¤e karfl› tutumlar›ndan birisidir:

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

'

.....

Toplant›da her zamankinden daha az kifli vard›. Herkes

siyah kukuletal› cübbelerini ç›plak bedenlerinin üzerine giymifl, üs-

tüne büyük, metal madalyonlar›n› takm›flt›; bir süredir yanmakta

olan mumlar›n kokusu, ortamdaki yo¤un tütsü kokusuna kar›fl›yor-

du. Mabetin görünümü her zamanki gibi lofl ve gizemliydi. Tam or-

tadaki mihrab›n üzerinde bir sürü mumun aras›na bir cam kava-

nozda tuz, bir parça ekmek, bir insan kemi¤i, özel bir ya¤ içeren ka-

y›k biçiminde bir kap, bir kadeh flarap, bir keskin k›l›ç ve büyülü

flark›lar›n bulundu¤u kitap yerlefltirilmiflti. Rahibenin bafl›nda her

zamanki tac›, rahibin bafl›nda da uzun boynuzlu bafll›¤› vard›; her

ikisinin de yüzündeki maskeler tan›nmalar›n› engelliyordu. Onlara

yard›m eden 'Kutsal Bakire' ve 'Tap›nak Bekçisi', törene kat›lacak

kad›n› daha önceden haz›rlam›fl olmal›lard›…’

‘‹nisiasyon törenine kat›lacaklar 'Kutsal Bakire' ve 'Tap›nak

Bekçisi' taraf›ndan daha önceden ç›r›lç›plak soyulur, banyo yapt›r›-

l›r ve özel kokularla y›kan›rd›. Daha sonra k›rm›z› bir boyayla al›n-

lar›na bir daire onun da içine bir art› iflareti ve kalplerinin üstüne de

bir pentagram (y›ld›z iflareti) çizilirdi. Sa¤ ve sol meme ile genital or-

ganlar› birlefltiren çizgiler ters bir üçgen olufltururdu. Daha sonra bu

'Bakire' piramit biçiminde camdan yap›lm›fl küçük bir kutunun içi-

ne sokulur ve burada uzunca bir süre bekletilirdi. Sonra ritüelin s›-

ras›na göre bakirenin gözleri siyah bantlarla hiç bir fleyi görmeyecek

flekilde ba¤lan›r. Kollar› ise arkadan eller karfl› kolun dirseklerine

ulaflacak biçimde ba¤lan›p, bu ba¤ boyundan dolaflt›r›larak tekrar

arkadan afla¤›ya inerdi. Bu flekilde tap›na¤›n kap›s›na Kutsal Baki-

re ve Tap›nak Bekçisi taraf›ndan getirilen genç kad›n kap›da da

uzunca bir süre beklemek zorundayd›. Daha sonra bu yeni kat›l›m-

c› k›z sorgulan›r ve uygun bir ritüelle tap›na¤a al›n›rd›. Burada

uzun bir inisiasyon töreninden geçen k›z ritüele uygun olarak kove-

nin baz› fertleriyle birlikte olmaya zorlan›rd›. Bu cinsellik onun ko-

vene kat›lma ritüelinin de bir s›nav›yd›. Benzer törenlere ‹ngilte-

re’de çok yo¤un olan di¤er wicca gruplar›nda da rastlan›rd› ve cin-

88

Ümit Say›n

sellik bu rituellerin, inisiasyon törenlerinin vazgeçilmez parças›y-

d› 30 ’.

Afla¤›da sonu cinsellikle biten bu inisiasyon töreninin tam çeviri-

si sunulmaktad›r. Amerika’daki di¤er büyü ritüelleri kitaplar›nda da

benzerleri vard›r 31 :

KADIN- B›rak›n, yaln›z, dostsuz ve sevgisiz kimse kalmas›n. Herkes

bar›fl› ve arad›¤› sevgiyi bulsun. Haydi bar›fl içinde dairenin içine, hep

birlikte.

ERKEK- Ellerinizi aç›p Tanr› ve Tanr›çaya flükran›n›z› dile getirin ve

sönsün tüm kötülükler kalbimizdeki sevgi ateflinin ›fl›¤› ile.

TAPINAK BEKÇ‹S‹- Çok uzun yollar alm›fl, da¤lar tepeler geçmifl

birisinden haberler getirdim. Bizimle ayn› mutlulu¤u paylaflmak ister.

KUTSAL BAK‹RE- Çok uzun süredir seyahat ediyor ama art›k yol-

culu¤unun sonuna geldi¤ini anlam›fl. ‹çimizde arad›¤› gerçekleri bul-

mak niyetinde.

ERKEK- Neden bahsediyorsunuz?

TAPINAK BEKÇ‹S‹- D›flar›da bekleyen yaln›z ve zavall› bir k›zdan

bahsediyoruz.

KADIN- Buraya onu kim getirmifl?

KUTSAL BAK‹RE- Buraya kendi kendine gelmifl.

ERKEK- Burada ne ar›yor?

KUTSAL BAK‹RE- Tanr› ve Tanr›çayla bütünleflip, onlarla bir ol-

may› amaçl›yor. Tanr›ya ve do¤aya ibadetimiz s›ras›nda bize kat›lmak

istiyor.

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

KADIN- Onun güvenilir oldu¤una kim tan›kl›k edecek?

TAPINAK BEKÇ‹S‹- Ben onu uzun süredir s›n›yorum, ona do¤ru

yolu ve di¤er yollar› gösterdim. O ise tap›na¤›m›za gelen do¤ru yolu seç-

ti. Kendisinin uygunlu¤u konusunda kovendeki di¤er kiflilerin de fikri

al›nd›. fiimdi içeri girmek istiyor.

ERKEK- Onu içeri sokup kutsal dairenin içine getirebilir misiniz?

TAPINAK BEKÇ‹S‹- Evet emirlerinizi tap›na¤›n giriflinde bekle-

mektedir.

KADIN- Peki içeri al›n.

Kutsal bakire ile Tap›nak Bekçisi aday› ç›plak, gözleri ba¤l› bir va-

ziyette tap›na¤a sokup ortadaki dairenin yan›na getirirler.

ERKEK- Buraya neden geldin?

ADAY- Sizlere kat›lmak, Tanr›lara ibadet etmek ve büyü mesle¤ini

ö¤renebilmek için.

KADIN- Yan›nda ç›plak vücudunun haricinde ne var?

ADAY- Sadece saf ve ç›plak bedeninimi ve gerçek kendimi size sunu-

yorum. Tüm bedenim ve ruhumla sizinle birlikte olmaya haz›r›m ..

KADIN- Onu büyülü dairenin merkezine getirip diz çöktürünüz.

ERKEK- Tüm bedenin ve ruhunla bizimle birlikte olmaya, Tanr›lara

ve Do¤aya ibadet etmeye ve bizim gizli güçlerle ilgili s›rlar›m›z› kimseye

vermemeye haz›r m›s›n? Verdi¤in sözü tutmazsan flimdi elimdeki bu

hançer nas›l kalbine do¤rultulmuflsa, o zaman da öyle kalbini delecek-

tir. Her aflamaya ve e¤itime katlanmaya haz›r m›s›n? Bize itaat edecek

misin?

ADAY- Evet haz›r›m. Beni alabilirsiniz.

ERKEK- Seni en eski dinin yeni bir üyesi ilan ediyorum. Büyü gele-

neklerine uymad›¤›n zaman bafl›na geleceklere her zaman haz›rl›kl› ol.

Aday›n gözlerini aç›p, ona beklemekte oldu¤u gerçekleri gösteriniz…’

90

Ümit Say›n

‘… Daha önce cinsel birliktelikte bulunmam›fl aday›n gözleri

aç›ld›ktan sonra, kutsal flarap, ekmek ve tuz ile takdis edildi ve özel

bir yemin yapmas› istendi. Daha sonra da cinselli¤i törensel olarak

yaflamas› sa¤land›.Gruptaki erkeklerin baz›lar›, yeni gelen adayla

di¤erlerinin önünde sevifltiler ve k›z›n gruba tam anlam›yla kat›lma-

s›n› sa¤lad›lar. Bu cinsellik daha sonra grup üyelerinin de kat›lma-

s›yla sürdü…’

Ümit Say›n ‘… Daha önce cinsel birliktelikte bulunmam›fl aday›n gözleri aç›ld›ktan sonra, kutsal flarap, ekmek ve

BÜYÜCÜLER VE CADILAR

Büyücülük ve cad›l›k tarihi çok eski zamanlara dayanan, kökeni-

ni eski Paganizm ve fiamanizmden alan bir çeflit do¤a dinidir. Büyü

asl›nda ilk ça¤larda insan›n ortaya ç›k›fl›yla do¤mufl, do¤a içindeki ve

do¤a d›fl›ndaki güçleri kontrol etme amac›n› gütmüfltür. Bugün bili-

min böylesine ilerledi¤i dönemde bile büyüyle u¤raflan binlerce insan

ve kendi içine kapal› yüzlerce grup (koven) var. Cinsellik, büyücülü-

¤ün ve Orta Ça¤daki cad›l›k kurumlar›n›n vaz geçilmez bir 'güç ka-

zanma yöntemiydi'; çünkü eski Tantrik felsefede de dile getirildi¤i gi-

bi cinsel enerjinin gelifltirilmesi ve 'orgazm an›n›n uzat›lmas›' gerek

Uzak Do¤u felsefelerinin gerekse büyücü geleneklerinin gizemli güç-

lere ulaflma yoluydu. Bu nedenle Orta Ça¤da 'içlerine fieytan girdi¤i

için' yak›lan cad›lar ve büyücülerin kiliseye karfl› gelme yollar› sade-

ce büyü yapmak de¤il ayn› zamanda cinselli¤i de abart›l› bir biçimde

yaflamalar›yd›. Cinsel haz ve cinsellikte ekstremleri zorlamak kilise

91

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

taraf›ndan yasaklanm›flt›. Örne¤in ünlü Sabbath ayinlerinde ve Be-

reket Danslar›nda son var›lan nokta ç›lg›nca seviflme, grup seksi yap-

makt›. Satanizm bu cad› gruplar›ndan ve kovenlerinden farkl›d›r. Sa-

tanizmde cinselli¤i had düzeyde bir motif olarak kullanmas›na karfl›n,

Satanizme göre, insan›n do¤ayla ve fieytanla en yak›n oldu¤u iki an

ölüm an› ve orgazmd›r; bu nedenle orgazm› ve ölümü ritüellerinde

birlefltirmek Satanistler için bir hedef olmufltur. Satanistler cinsellik-

le sürdürdükleri törenlerinde, bir canl›n›n (kedi gibi bir hayvan vb.)

kurban edilmesini ve kan içilmesini de hedeflerler.

Büyücüler ve cad›lar taraf›ndan yaflanan cinselli¤in ço¤unlu¤u ay-

n› Do¤u'daki Maithuna törenlerinde görüldü¤ü gibi ritüelik özellik-

ler tafl›rd›, bu ritüellerin ço¤u asl›nda insanlardaki farkl› cinsel moti-

vasyonlar› uyaracak ve etkileyecek nitelikteydi. fieytana tapma tö-

renleri ve Druid Rahiplerinin törenleri ise daha fazla 'kan' içerirdi;

bu törenlerde genellikle hayvanlar, bazen de insanlar kurban edilirdi.

Büyüyle u¤raflan alt kültürler majik (büyüsel) kuvvetlere iki özel an-

da çok yak›n olabileceklerini düflünürlerdi. Bunlardan birisi ölüm

an›yd›, ölmekte olan ve baflka bir aleme geçmekte olan canl›yla te-

mas etmek majik güçleri artt›r›rd›; ikincisi ise hazz›n doru¤a ç›kt›¤›

orgazm an›yd›. Bu nedenle büyüyle u¤raflan cad›lar için cinselli¤i afl›-

r› derecede yaflamak, grup seksi yapmak ve cinsel potansiyelleri art-

t›rmak çok önemliydi. Bugün de benzer amaçlarla kurulmufl büyücü

topluluklar› cinsel s›n›rs›zl›¤› ve cinselli¤in çok rahat yaflanmas›n› bir

yaflam biçimi haline getirmifllerdir.

Orta Ça¤da ve Yeni Ça¤da büyücüler simya (kurflun ve civa gibi

elementlerden alt›n elde etme sanat›), t›p, astroloji ve astronomi, ke-

hanet, matematik gibi konularla u¤raflm›fllar; kendilerine has tören-

leri, kurallar› olan gruplar kurmufllard›. U¤raflt›klar› konular genellik-

le kilisenin dogmalar›na karfl›yd› ve kilisenin düflünme tarz›n›n öte-

sine geçiyordu. Asl›nda Orta Ça¤daki bu büyü mezhepleri büyük bir

gizlilik içinde çok eski ça¤lardan kopup gelmiflti; büyü ve cad›l›k

Hristiyanl›¤›n ortaya ç›k›fl›ndan çok daha önce vard›, bu nedenle bü-

yücülü¤ün ad› 'en eski din' di. Mezapotamya ve Eski M›s›r'dan kayna-

92

Ümit Say›n

¤›n› alan büyü yöntemleri tüm Dünya'ya yay›lm›fl ve benzer motifler

ve ö¤elerle bezenmiflti. Örne¤in büyülü dairenin kutsanmas›na dair

bilinen en eski formüllerden birisi eski Asur dilinde SURPU tablet-

lerine yaz›lm›flt›; tüm büyü tarikatlar›n›n kutsal dairenin oluflturul-

mas› s›ras›nda bir benzerini kulland›¤› bu büyünün bafllang›ç k›sm›

flöyleydi:

Yasak! Yasak! Kimse bu engelden geçemez,

Tanr›lar›n engeli bu, kimse y›kamaz,

Gökle yerin engeli, kimse de¤ifltiremez,

Hiç bir Tanr› yok edemez,

Ne Tanr› ne de insan onu bozamaz,

Kimse bu tuzaktan kurtulamaz,

Kötülere karfl› bir tuzak bu,

Kötülük bu dairenin içine s›zamaz.

Kötü Ruh, Kötü Melek, Hortlak,

Kötü fieytan, Kötü Tanr›,

Zebani, Gulyabani, Acuze,

Haydutlar Prensi, Hayalet, Kötü Veba,

Pislikten kaynaklanan Hastal›k,

Ki Ea'n›n berrak sular›n› kirletmiflti,

Ea'n›n tuza¤› tutsun onu.

Nisaba'n›n yeme¤ine s›zm›flt›;

Nisaba'n›n a¤› tutsun onu.

Yüce Tanr›lar lanet okusun ona ....

93

Derin Seks: Do¤u Kültürü, Büyü ve Cinsellik

Sihirli, kutsal daire hiç bir büyünün içeri giremeyece¤i özel bir

aland›; cinsel birleflmelerin de bu s›n›rlar içinde yap›lmas› insanlar›n

cinsel ekstazi (kendinden geçifl) s›ras›nda do¤a üstü güçlerle temas

kurmalar›n› sa¤lard›. Do¤u gizemcili¤inde oldu¤u gibi tüm büyücü

gruplar cinsel yetenekleri gelifltirmek ve cinsel hazz› mümkün oldu-

¤unca artt›rmak için türlü yöntemler, formüller ve büyüler yaparlar-

d›. Örne¤in 'yarasan›n kalbini yan›nda tafl›man›n flehveti artt›rd›¤›na ina-

n›l›rd›' ayr›ca türlü garip hayvan özütleri ve organlar› da afrodizyak

olarak kullan›l›rd›.

Satanizm ise (fieytan’a tapma) yukar›da da izah edildi¤i gibi büyü-

cülük ve cad›l›ktan çok daha farkl› bir ak›md›. Kurban kesme ile so-

nuçlanan fieytan’a tapma törenlerinde yaflanan cinsellik daha fazla

sadomazohist ö¤eler içerirdi (sadomazohizmle ilgili bölüme bak›n›z).

Satanistlerin orjilerle (toplu seks ayini) sonuçlanan Sabbath ve be-

reket törenlerinde ise cinsellik daha ziyade do¤ayla bütünleflmeyi ve

cinsel enerjiyi kullanarak majik güçlerin artt›r›lmas›n› amaçlard›.

Majik güçlerin artt›r›lmas› için di¤er büyü yöntemlerinden farkl› ola-

rak fieytan’›n ad›n›n tekrarlanmas› ve bir flekilde fieytan’la temasa

geçilmesi gerekirdi. Keçi vücutlu ve çift cinsiyetli keçi figürü ile res-

medilmifl fieytan ortama geldi¤i vakit, büyü yap›labilirdi. fieytan’›

çekmek için cinsel heyecan, flehvet çok gerekliydi. Çeflitli Satanist

ak›mlara göre fieytan hem içimizde, hem d›fl›m›zdayd›; yani insan›n

içinde fieytan’a ait bir reseptör-al›c› yap› mevcuttu. ‹çimizde fieytan’›

uyand›rmakla, d›flar›daki Lucifer’› ça¤›rmak mümkün olabilirdi. Luci-

fer kan ve orgazm kokusuna gelirdi!

Pek çok cad› ve büyücü töreninde cinsel duyarl›l›¤›n ve psiflik ye-

teneklerin artt›r›labilmesi için flarap ve mayal› içkilerin yan›s›ra tür-

lü otlar ve sihirli mantarlar da kullan›l›rd›. Bu bitkilerin içinde mes-

kalin ve psilosibin gibi çeflitli halüsinojen (sanr› gördürücü) madde-

ler vard›; bunlar beyindeki alg›, kavrama, cinsel uyar›lma gibi özellik-

leri de¤ifltirip büyücülere 'yeni kap›lar' aralard›. Bugünkü cad› mezhep-

lerinin de benzer 'zihin geniflletici' maddeleri kulland›¤› biliniyor. Bu

maddelerden en fazla bilineni ‘sihirli mantarlardaki’ psilosibin, veya

94

Ümit Say›n

pek çok otun içinde bulunan di¤er halüsinojen maddelerdi. Orta

Ça¤dan kalma bir büyücü duas›yla konuyu kapatal›m:

Sabbath'›n büyüsü hepimizi sars›n,

Gelin k›zlar hep birlikte dans edelim,

Tanr›lara verdi¤imiz adaklar yerini bulsun,

Büyülü otlar›n saçt›¤› gizli ›fl›¤›n izi,

Ruhumuzdaki anaforlarda yitirsin kendini,

Ve erelim do¤a ötesi doruklar›na cinsel hazz›n,

Bulal›m t›ls›ml› göldeki görüntüsünü,

‹çimizde par›ldayan güçlerin, sonsuz büyüsünü.

95

96

£ ¢ 5

KAMA SUTRA

97

98

K ama Sutra MS I. ile IV. yüzy›lda yaz›ld›¤› düflünülen bir eser. Eski Hintlilerin fleviflme sanat›n›

K ama Sutra 32 MS I. ile IV. yüzy›lda yaz›ld›¤› düflünülen bir eser.

Eski Hintlilerin fleviflme sanat›n› anlat›yor. Pek çok Hint des-

tan›na dayand›¤› ve pek çok farkl› versiyonlar› oldu¤u için ça¤›m›za

de¤iflerek gelmifl. Cinsellik konusunda yaz›lm›fl bilinen en eski el ki-

taplar›ndan birisi ve bize Do¤u kültürünün cinselli¤i ne kadar önem-

sedi¤ini ve nas›l yaflad›¤›n› sistematik olarak anlatan eserlerden biri-

si. Hristiyanl›k Orta Ça¤da cinselli¤i yasaklay›p, her türlü cinsel ak-

tiviteyi hermetik olarak yorumlarken ve bu aktivitelere girenleri ca-

d› olarak yakarken (Orta Ça¤da yaklafl›k 10 milyona yak›n insan›n

engizisyonda iflkence görüp, cad› olarak yak›ld›¤› bilinmektedir) Hin-

distan ve Çin, cinselli¤i son derece farkl› yorumluyordu. Kama Sutra

Sir Richard Burton taraf›ndan ‹ngilizceye çevrilip, Bat›’da yay›nlan-