You are on page 1of 40

Prinsip Teknologi Pengajaran

Click to edit Master subtitle style

HBEF 3103
(01 Ogos 2005)

ABDUL JASHEER ABDULLAH jasheerj@yahoo.com

Reka Bentuk Pengajaran


Konsep Reka Bentuk Pengajaran Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran Model ASSURE

Analisis pelajar Nyatakan objektif Pilih kaedah, media & bahan Gunakan media dan bahan Libatkan pelajar Nilai dan semak Menilai kaedah dan media

Sepintas Lalu

Apa itu teknologi? Apa itu pengajaran? Apa itu teknologi pengajaran? Apa itu teknologi pendidikan? Apa itu reka bentuk pengajaran?

Konsep teknologi

The systematic application of scientific knowledge and other organized knowledge to practical tasks
(Galbraith, 1967)

Kemahiran menggunakan pengetahuan (saintifik) secara sistematik sehingga terbit satu amalan yang prkatikal bagi melaksanakan sesuatu tugas. Bukan semata-mata alat dan mesin sahaja Technology is not a tool- it is an art or science of how to use a tool for a purpose
(Evan & Nation , 2000)

Konsep Pengajaran

Penyampaian maklumat Pemindahan maklumat Mendorong pembelajaran Membina manusi yang lebih baik
(Wan Zah Wan Ali, 2000)

Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk belajar, memastikan perubahan kefahaman yang menggalakkan pelajar terlibat secara aktif dalam pelajaran
(Ramsden, 1993 et al)

Teknologi Pengajaran

Satu proses yang kompleks dan bersepadu yang melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan organisasi untuk menganalisis masalah-masalah serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan di mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat dan terkawal
(Yusuf Hashim, 1998)

Teknologi Pendidikan

Aplikasi media, sistem, pendekatan dan teknik-teknik ke arah pencapaian pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
(BTP, 1991)

Apa Rasional?

Mempertingkatkan kualiti pengajaran yang kita laksanakan semata-mata untuk mengoptimumkan pembelajaran pelajar Penggunaan alat/media menimbulkan beberapa implikasi:

Melicinkan proses P&P Menjimatkan masa & tenaga Mengelakkan kebosanan pelajar Mengelakkan berlakunya salah tafsir Membetulkan kekeliruan Menghiburkan pelajar

Reka bentuk Pengajaran


Fokus hari ini! Konsep Reka Bentuk Pengajaran (Instructional design) Kegunaan Reka Bentuk Pengajaran Model ASSURE Media Pengajaran

Konsep Reka Bentuk Pengajaran

Satu proses yang bersistematik untuk mereka bentuk, membangun, melaksana dan menilai pengajaran
(Dick & Reiser, 1989)

Mencipta spesifikasi pengajaran dengan terperinci untuk pengembangan, penilaian dan penyelenggaraan suatu keadaan yang boleh memudahkan pembelajaran sesuatu unit pelajaran
(Richey, 1986)

Samb

Reka bentuk pengajaran ialah satu pendekatan sistematik bagi seluruh proses pengajaran yang melibatkan:

Mereka bentuk (deisgn) Membina Menilai dan Menggunakannya


(Gustafson, 1991)

Elemen Asas RP

Terdapat 6 elemen asas (Richey, 1986):


Menentukan keperluan pelajar Menentukan matlamat dan objektif Membina prosedur penilaian Mereka bentuk & memilih strategi penyampaian Mencuba sistem pengajaran Menilai keseluruhan sistem

Model RP

RP terbahagi kepada tiga komponen:

Berorientasikan bilik darjah

Berskala kecil, bertumpu bagi satu masa pembelajaran- cth model ASSURE

Berorientasikan produk- cth Reigeluth (1990) Berorientasikan sistem

Berskala besar dan melibatkan perancangan jangka panjang- cth Dick & Carey (1979)
(Gustafon, 1991)

Kegunaan RP

Selain mewujudkan pengajar yang kompeten, tumpuan utama RP ialah untuk menghasilkan pengajaran yang berkesan. Pengajaran yang berkesan membolehkan pelajar memperoleh kemahiran, pengetahuan dan sikap yang diharapkan. Pengajaran yang dirancang dengan teliti dan lengkap membantu mewujudkan keyakinan, kepercayaan dan perasaan hormat pelajar terhadap pengajar sekaligus membantu pembinaan disiplin yang positif.

Model ASSURE

Teori dan model Teori-teori

behaviorism,

Pavlov makanan, anjing dan loceng Skema struktur pengetahuan dalaman Model pemprosesan maklumat (STM & LTM) Pembinaan ilmu bukannya pemindahan ilmu CAI

Cognitivism

Constructivsm

Model ASSURE

Model yang dibangunkan oleh Heinich dan rakan-rakannya (1982) bertujuan untuk menyediakan panduan merancang dan mengendalikan pengajaran yang memerlukan penggunaan media.

Samb

Model ASSURE mengandungi 6 langkah:


A : Analyse learner (analisis pelajar) S : State objective (nyatakan objektif) S : Select method, media & materials (pilih kaedah, media dan bahan) U : Utilise media & materials ( gunakan media dan bahan) R : Require learner participation (dorong penglibatan pelajar) E : Evaluate and revise (nilai dan semak)

Analisis Pelajar

Penggunaan bahan atau media perlulah bersesuaian dengan ciri-ciri pelajar, kandungan pelajaran, kaedah, media dan bahan pembelajaran itu sendiri. 3 perkara penting perlu dilakukan untuk menganalisis:

Ciri-ciri umum Kompetensi khusus peringkat masuk Stail pembelajaran

Samb

Ciri-ciri umum:

Deskripsi tentang umur, tahap/tingkatan, latar belakang sosio ekonomi Ini menjadi asas untuk pemilihan media Pengetahuan dan kemahiran sedia ada pelajar tentang tajuk Berkaitan stail verbal, logikal, visual, muzik, kinestatik, interpersonal, intrapersonal

Kompetensi khusus peringkat masuk:

Stail pembelajaran:

Nyatakan Objektif

Objektif isi pelajaran perlu disentuh secara ringkas untuk memaklumkan apakah yang sepatutnya dipelajari. Pelajar bersedia untuk mengalami perubahan pengetahuan , sikap dan kemahiran

Pilih kaedah, media & bahan

Terdapat 3 langkah dalam pemilihan:

Menentukan kaedah yang sesuai dengan topik pembelajaran Memilih media yang sesuai untuk melaksanakan kaedah yang dipilih Memilih, mengubahsuai atau mereka bentuk media yang telah ditentukan

Samb

Memilih kaedah:

Kepelbagaian kaedah pengajaran (simulasi, demonstrasi, latihan) Perlu berkait rapat dengan objektif, kandungan pelajaran dan sasaran pelajar

Samb

Memilih media perlulah bedasarkan aspek:


Sepadan dengan kurikulum Maklumat yang jelas dan tepat Menarik minat dan mencetuskan motivasi Menggalakkan penglibatan pelajar Kualiti yang baik Tidak bias Mempunyai panduan penggunaan

Samb

Mereka bentuk media:

Jika kita gagal untuk memilih media yang sesuai, adalah penting untuk mengubahsuai media yang sedia ada berdasarkan:

Objektif Pelajar Kos Kepakaran teknikal Peralatan Fasiliti masa

Gunakan Media

Terdapat lima langkah bagi penggunaan media secara baik:


Pribiu (preview) bahan Sediakan bahan Sediakan persekitaran Sediakan pelajar Sediakan pengalaman pembelajaran

Libatkan Pelajar

Untuk memastikan bahawa proses pembelajaran berlaku, pelajar perlu dilibatkan dalam aktiviti pembelajaran seperti membuat latihan, perbincangan, latih tubi, kuiz, projek dsb. Kegiatan pengukuhan seperti pengukuhan serta merta, diberi selepas memberi tindak balas yang betul

Nilai & Semak

Penilaian ialah proses membuat pertimbangan nilai tentang sesuatu perkara. Keputusan penilaian akan mempengaruhi keputusan yang diambil terhadap perkara yang dinilai. Berlaku sepanjang proses pengajaran, iaitu sebelum, semasa dan selepas pengajaran

Samb

Penilaian melibatkan aspek:


Pencapaian pelajar Pembelajaran yang dihasilkan Menilai media dan kaedah Kualiti media Penggunaan guru dan Penggunaan pelajar Prestasi pelajar berdasarkan rujukan kriteria Prestasi pelajar dalam aspek kemahiran Sikap pelajar

Secara umumnya, pencapaian pelajar dibahagikan kepada;


Menilai Kaedah & Media

Ciri-ciri yang ditetapkan dalam aspek ini ialah:


Adakah media berkesan? Bolehkah dipertingkatkan? Adakah ia berguna? Adakah ia membantu pelajar mencapai objektif? Adakah ia mencetuskan minat pelajar? Adakah ia melibatkan pelajar secara aktif?

Samb

Selain daripada itu penggunaan senarai semak dan soal selidik boleh dilakukan melalui:

Perbincangan dengan kelas Temubual dengan setiap individu Pemerhatian Penilaian formatif Penilaian sumatif

Semua penilaian di atas melibatkan 2 peringkat:


Media Pengajaran

Konsep media dan media pengajaran

Media atau medium bermakna saluran komunikasi/perantara Cth media: filem, televisyen, radio, rakaman audio, gambar foto, bahan bercetak, komputer dsb. Media digunakan untuk membantu proses komunikasi

Samb

Percival & Elington (1984) membahagi media kepada dua:


Pelbagai alatan fizikal teknologi pendidikan: bercetak, filem, pita, piring hitam. Pelbagai saluran komunikasi Massa Surat khabar, radio dan TV

Reiser & Gagne (1983) pula mendifinisikan media sebagai sebarang cara fizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. (guru, bahan bercetak, bahan elektronik dsb)

Samb

Menurut Torkelson (1972) media dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu mesej, bentuk mesej dan saluran mesej.
Saluran mesej Bentuk mesej Mesej

Konsep media menurut Torkelson

Samb

Mesej: isi kandungan dalam media itu sama ada mesej yang berbentuk memberitahu, menaikkan semangat dan lain-lain adalah dikira sebagai mesej Bentuk mesej: berkaitan bagaimana mesej itu disimpan. Mesej boleh disimpan dalam bentuk perkataan, lisan, gambar, objek, simbol dll. Saluran mesej: peralatan fizikal dalam bentuk elektrikal atau mekanikal yang membolehkan mesej dipersembahkan kepada pelajar

Media Pengajaran

Menurut Heinich et al. (2002), jika media itu membawa mesej tentang pengajaran, maka digelar sebagai media pengajaran Kemp dan Smellie (1994) pula mendefinisikan media pengajaran sebagai audio visual dan bahan-bahan yang berkaitan dengannya Media pengajaran adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan daripada pengirim kepada penerima sehingga dapat merangsang fikiran, perasaan, perhatian, minat serta perhatian pelajar dan seterusnya terjadinya proses pembelajaran

Fungsi Media Pengajaran

Memperjelaskan mesej :

memastikan bahawa mesej yang dihantar sudah diterima oleh penerima

Mengatasi batasan ruang, waktu dan pancaindera

Objek besar atau mikro boleh digantikan dengan model, gambar, filem atau video Kejadian masa lalu Bahagian dalam sesebuah objek (cth mesin) Kosep yang terlalu luas atau abstrak

Samb

Penggunaan media secara betul dan bervariasi Pengalaman dan persepsi yang sama

Fungsi Media Pengajaran dalam Pengajaran


Pengajaran bersama pengajar Pengajaran tanpa bergantung kepada pengajar (pembelajaran kendiri) Folio bermedia Pengajaran tematik Pendidikan jarak jauh Pendidikan bagi pelajar istimewa

Perbincangan Tutorial
2. Dengan ringkas nyatakan kelebihan menggunakan media dalam pengajaran dengan beberapa contoh mengikut situasi dan kaedah pengajaran yang sesuai

Terima Kasih