Avizat favorabil / nefavorabil

Consiliul de Cordonare
(semnătură şi ştampilă)

Data: ......................

Avizat favorabil / nefavorabil
Clubul Liberal din:

Data: ......................

Cerere de adeziune

Pentru dobândirea calităţii de membru al Clubului Liberal din.............
.............................................................................................................
Domnule/Doamna Preşedinte al Consiliului de Coordonare al
Clubului Liberal
..............................................................................................................
Subsemnatul / Subsemnata/
..............................................................................................................
Data nasterii:………………………………………………………………
Domiciliat in: .......................................................................................

Vă rog a aproba înscrierea mea ca membru al Clubului Liberal din
.........................................................................................................

Declar că îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Cluburilor Liberale necesare obținerii
calității de membru şi cunosc drepturile şi obligaţiile ce rezultă din
statutul de membru al Clubului Liberal.

Data

Semnătura

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful