INSPECTORATUL $COLAR]UDETEAN BRAILA

411 Ne"gs/ Qe"oa

TM,, I
PRECIZARI PRIVIND PERFNCTIONAREA PRINGRADEDIDACTICE

MINISTERU EDUCATIE CERCETAR TINERETULU $I SPORTULU

iN r,Nur,$coLARzolt-zatz
in perioadaf octonbrie - 3t octonbrle a anului gcolar20ll- 2A12,in unititile de invitilmffnt

se fac inscrieri pentru definitivareain invifimint gi pentru acordareagradelor

privind aprobarea Metodologiei didacticeII qi I, tn conformitatecu OM 5720 din 20.10.2009 dupl cum unneazd: fonnarii continuea personaluluididactic din invdpmenful preuniversitar
2O121' A) definitivarea in inv{[m&nt, sesiunea B) gradul didactic IL sesiunea 2011-20f3; C) sradul didectic L seria291!&; Obsenatii (in atenliacandidatilorgi a direstorilorunitililor deinvdtim0nt): 'l inscrierile sefac la uniteter de invlflmlnt undefunclioneazl cadruldidacticin anul gcolar2}ll-2012. .l Conducerea fiecfuei unitiifi de lnvilimf;nt areobligalia de a prelucratn Consiliul Profesoralgi de a afiqa,la loc { vizibil, paginile din acestmaterialinformativ, precumgi anexeleacestuia; Condilii de inscriere conformLegii Educatici Nafionalenr. 1/2011. Orice schimbarea numelui candidatuluiapiruti dupi inscriere,p0nI la promovareaexamenului,se anun$ la

* Actele necesaf,e conformO.M. 5720n0J0.2O09. * sediulInspectoratului Briila- biroul perfe4ionare. $colar Judetean * ln perioada 24-29octombrie 2011 ( nu mei tlniu de 31.10.2011) directoriiunitililor de invi|lm0nt vor predacererilepentruefectuarea inspecliilor curenteICI gi dosarele candidaflor la sediulInspectoratrlui$oolar IudeteanBrlila- biroul perfe4ionare.Dosarele fi insolite de tabele nominalein 2 exemplare(anexe t), vor pentru definitivat 2012, gradul II - sesiunea 20ll -2013 gi gradul I, sesiunea alcituite sepaf,at 201l-2014.

pentrugradulII- sesiunea 2014 gi gradulI sesiunea Cererilevor fi centralizate tabeleseparate in 20lS.anexat pentru definitivat sesiunea * Data limit[ de efectuare inspecgiilorspeciale 2012,gradul II -sesiunea2010 -2012 a qi gradull seria2AA9-2A12 I iunie 2011; este * * Data limite p0ni la carecandidatiipot transmiteprocesele verbaleeste&ie2012. acestoravor depunecererile de amtnare (anexa 9) insolite de actejustificativg la secretariatul I.S.J. Brlita, conformprocedurii PAG (anexa 13) .

Cadreledidactice inscrise pentru oblinereagradului didactic tr gi gradului didactic I care doresc aminarea

r La 31. fiecareprob[ de examen: minim nota 6.in cel mult cinci ani. a calitateade titular qi.nt. iar mediaminim6 de promovarea examenelor definitivarein inv[pm0nt: 6. didactice I Este necesar pulin calificativul BINE la aprecierileanualeqi la toate inspeqiile curenteanterioare cel lnscrierii daci acestea awt loc. I Prezentarea examenulde definitivare in invlfim0nt este obligatorie dup6 2 ani de la efectuareastagiului la minim. Personalul deterrninattr.00. Personalul la in didactic sepoateprezenta acestexarnen trei sesiuni. se poateinscrie la acest . octombrie in 2011.biroul perfe4ionare.are invifLmf. . contractulde munci individual al acestuiase desface.00. au obligalia de a anunlain scris inspectorulde perfecgionare privire la cu Dg$nitly.S. I Raportul scrisal inspe4iei speciale.inereadefinitivlrii in invd}im0nt. au I Ffu{ sancfiuniin anul qcolaranteriorgi pfud la ob.cu dosar. de I Cadreledidactice care nu s-au prezentatla examenulpentnr obfnerea definitivirii in inviliment in 2011 se reinscriu. r Participi cadrele tnscrise cu dosar. Personaluldidactic titular care nu obline. Definitivareain inv[timdnt sepoateobline de cltre personaluldidactic de predarecareareun stagiuefectiv de cel pulin 2 ani la catedri cu norml intreagtr. Definitivarea in inv[![m0nt se poate obline la specializarea (specializirile) obfinuti prin studii numai pentru in specializlrile careseregdsesc curriculum-ul nafionalpentruinv[timintul preuniversitar.potivit legii. definitivarea in inv{im0nt pierde didactic c[nria i s-a desf[cut conhactul individual de muncl unnare a neobfnerii definitivdrii tn invilim0nt tn prev[zute de lege.S.pentrusesiunea 2012' r Lista documentelor necesare lnscrierii estecuprinsi tn anexa5. carenu a oblinut definitivareatn inv[timint in termenelepreviizutede lege.Br[ila p0n[ la 3t1@11 dosaruluivor depune cererilede reactivare(anexa 10). gi tehnoredactat autentificatpe fiecarepagini "confom cu originalul". se in depune termen de 5 zile de la efectuarea inspecliei.00.2012 candidatul trebuieseaibno vechimeefectiv[ la catedr[de cel putin 2 ani gi cel mult 7 ani. sesiunea in 2011 . .gi * Cadrele didactice inscrise pentru gadul didactic II sau I care au solicitat am0narea doresc reactivarea I.08. dupdtitularizarg cu condilia de a efectuaun nou stagiula catedri de cel putin 2 ani. de . in august2Al2 ut loc examenele definitivat.J. ca urma^re.sau de 3 ani pentru cadreledidactice cu % normi didacticl ln specialitate. r Notele minime de promovare: inspecfiaspeciali: nota 7.de citre candidatla I. in termeneleprevizute de lege. Personaluldidactic incadrat pe o perioadl examen.duptrob$nerea termenele unei noi titulariziri sepoatelnscrie la examenul definitivare cu de conditia de a efectua un nou stagiu la cated[ de cel putin 2 ani. la secretariatul * Directorii unitititor de fu nercspectrree condifiilo candidagilor.J.

drrldidfl. Cadreledidacticeaflate in aceastlsituatietrebuie a si aibl cel pufn 4 ore de predareseptemanal . tehnoredactat autentificatpe fiecarepagrnl "conform cu originalul". (specializirile) obtinut[ prin studii numai p€ntru Gradul II in inv[limffnt se poate obline la specializarea in specializlrile careseregdsesc curriculum-ul nalional pentruinvilimdntul preuniversitar.decesin familie) gi au solicitat din timp (p0n[ la 1. cu recomandarea consiliului profesoral al unit[tii de invdtimtnt unde zunt incadrate gi acordul inspectoratuluigcolarjudetean.prin depunerea unui nou dosarde tnscrierein octombrie 2012. resiune.a 2013 Pentru aprobarea?nscrierii la examenul de oblinere a gadului didactic tr.S. Pentru acordareagradului didactic II personaluluididactic cu fun4ia de baz[ in inv[limdnt gi cu norml intreag5. c[tre candidat I. candidalii trebuie si oblind calificativul de cel putin BINE la aprecierileanuale gi la inspeqtiile scolare.se cere o vechimela catedrilde cel pufin 4 ani de la oblinereadefinitivirii in invlgmdnt saude cel pufin 3 ani pentrupersonalul didactic ca^re obSnutdefinitivatul cu media10.tic II. atag0nd cererede reinscriere(anexa 9) amdnarea o pdvind motivele neprezentilrii examen. se reinscriu. din ultimii 2 ani de activitatepremerg[toriinscrierii.biroul perfe4ionare. pentru sesiunea2012. sepot nu retnscriepentru zus{inerea examenului. calificativul de cel p4in BIIttE . de a Cadreledidacticecarenu s-auprezentat examenulpentru oblinereagradului didactic II in sesiunea la 201I din gradului. de la I Particip[ cadreledidacticeinscrisecu dosarin octombrie2010 qi care au obfinut la cele doudinspeolii curente In august 2012an loc examenele grad tr. a Pentru personaluldidactic titular care ocupd funqii cu drept de rezervarea postului didactig perioadade rezeryare postului didactic seconsider[vechimela catedri. se in depune termen de 5 zile de la efectuarea inspectriei. gi Raportul scrisal inspeclieispeciale. cu dosar. Numai dupi ridicarea sancliunii.2011 Gra. motive bine intemeiate(certificat medical.e au promovatexamenulpentru obtinereagradului didactic II in sesiunea2}ll.Gradul didacficII.dacl acesteaau avut loc. Cadrele didactice care pAntrla oblinereagradului didactic tr in invdlimffnt au fost sancfionate nu pot fi propu$e pentru acordarea gradului didactic. sesiunea 2012 efectuate. cadrele didacticeaflatein situaliade mai suspot sE-gi finalizezeobfnereagradelordidacticein anul gcolarurmitor.J. tnsoli€ de actedoveditoare la Cadreledidacticecaf. Numai dup[ ridicarea sancfiunii. pentru sesiunea 2012-2014.08. Cadrele didactice care p0ntr la oblinereagradului didactic II in invifimAnt au fost sanc{ionate nu pot fi propuse pentru acordarca gradului didactic.cu recomandarea consiliului profesoral al unitdlii de invdlim0nt unde zunt lncadrate gi acordul Inspectoratului$colar JudeteanBrlila" cadreledidactice aflate in situalia de mai sus pot sI-gi finalizeze oblinereagradelor didacticein anul gcolar urmdtor.

' Lectorilor universiteri/gefilor de lucrlrir careau avut func1iade bazi in invl1imfintul zuperiorgi o vechime la catedrt de cel p{in 6 am. ln gradul didactic II.09. se depunein termen de 5 zile de la efectuarea r hspecFa speciald se efectueazl ln anul gcolar 2012-2013 pe baza unei cereri depus[ la secretariatul Inspectoratului Brlilq in perioada l-30. r Inspecla curentl ICI s-a efectuatln anul gcolar2}rc-2011.se pot reinscrie pentru sustinerea examenuluiln sesiunea imediat urm[toare. de la autentificat pe fiecare paginl !'conform cu origineluf'. cu respectarea condiliilor legale gi cg aprobarea gcolar. r tnspecfiacurenti IC2 seva efectuain anul gcolar2011-2An. de d) certificarea/atestarea I in de Moldova. inspectoratului r In august 2013au loc examenele gradtr. c) condfia privind incadrarea inv[ltrmintul preuniversitar.careau obfinutln diplomele al invnfim6ntul Republica din Moldova certificat graftl didactic Condifiile de I.gi au fost declara.I Gradul tr in inv6fim0nt se poate obline la specializarea (specializlrile) obtinutil prin studii numai pentru specializirile caresereglsescin curriculum-ul nalional pentruinvltim0ntul preuniversitar.conformprocedurii PAG (anexa 13) . Inspectriile curentepromovatezunt valabile pairu ani. cltre candidat I.biroul perfeqionare. la incadrarea inv[t[m0ntul preuniversitarli se acordi gradul didactic II. $adului didactic obsnut sistemul invnpmdrtdin Republica . de cirora li s-auatestat prin orrdin minishului. tehnoredactat gi inspecliei. legale acordare gndului didactic de a II: a) repatriereq b) incadrarea funcgia bazi tn sistemul tnvnfnm6nt cu preuniversitar Rom6nia.S. Candidalii care nu au primit nota miniml se consider[ respingi la examenulde acordarea gradului didactic tr gi nu se vor putea prezentala probelescrisegi oraledin cadrulexamenului.tineprezentati. procesulverbal al inspecfieilc2.(anexe4) $colarJudetean I Inspectiaspeciali se efectueaztr 4 activitl1i didacticegi estevalabild numai pentru anul qcolarln carea fost la efectuatl.J. cadrelor didacticerepatriate din RepublicaMoldov4 careau fost incadrate Se recunoagte ln sistemul na$ional invi$mAnt din RomAnia.cu respectarea conditiilor prevEzute lege: de a) cond$a prevdeuti la art. 68 din Legeainvfltim0ntului 84/1995. de de din c) atestarea diplomei licenp. r Cahficativul minim de promovarela inspeqia curentl esteBIllE. zuslinute cu documente. pe in baza unci inspecfii speciale. Cadreledidacticecarenu au efectuatinspecliaICI in anul qcolar2010-2All nu sepot inscrie cu dosaria octombrie20l l pentrususlinerea graduluiII seria 2013.republicat5" modific[rile gi completlrile cu ulterioare. b) condilia privind vechimeala catedrl de cel p4in gase in funcaia ani didactici de lector universitar. de I Lista documentelor necesare inscrierii estecuprinsiiin anexa5.2012. Nota minim[ de promovarea inspecliei specialeeste 8 (opt). care nu au putut susline probele de examen datoritii unor motive obiective. Nota acordati la inspecgia speciali nu poatefi contestatil. r Candidatii inscrigi la examenulpentru acordareagradului didactic II.

curent[IC2 seva efuua ln arul $colar .2012 centrele perfecfionare la pentru la se de cares-aoptd .09.10.20115. catedrei trebuies[ aibdcel pufin4 oredepredare r Lucrdrilemetodico-giinfifice fost depuse csrtrul de perfecfionare pentru caxes-a optat p&ri la la au 31.rsonalul didacticcareocupi funcfii cu dreptde rezervare a cu slpt6m6nal). r Cadrele graduluiI.rtru l-31.10.06. Cadrele 1-31.2011. cerericu la candidagii depus centrele perfeclionare au de temalucr[rii metodico-gtiinfifi alese. catedrei trebuiesi aib6cel pufin4 oredepredare r Shgiu de predare efectiv[ la catedr[de cel puFl 4 ani (3 ani pentrupersonalul didacticcarea prornovat gadul didaaic II cu rnedial0) efectuatde la de la obfinerea graduluididacticII in trvdflrrdnt p6n[ la sflirgitulanului$colarlncaresefinalizeaz[examenul. susfinerea r lnscrierea dosar pef.sr:ria 20092012 Graduldidacthc I Participd tr 2009gi aupromovat colocviulswfinutln cadrele cares-aulnscriscu dosar octombrie didactice februarie 2010. seria2013depun didactice dorec s[ am6ne caredin notive binelntemoiate susfinerea ( anexa ) pfu[ celt$rziula datade30.Gradul didactic II.10. r Inspeclra 2Oll-2A12. I InspecFa lucr[rii metodico-gtiinfifice va efectua anul perioada ln spwial[ gi susginerea se 1.09.2012. Inspectoratului Brdilq ln perioada $colarJudefean l. cadrele care didactice s-aulnscriscu dosar octombrie o Incadrarea funcfiade bazi in tnv46m6nt(personalul didacticcareocupl funclii cu dreptde rezsvarea cu siptnmf.12.08. didactice auefectuat . r incadrarea funcfiade baz[ tn tnvd{imint (pe. 2014 sesiunea sevarealizalnperioada cu r Inspecfia 2A12-2013.2011.20 1-4 r Particip[cadrele lcl carc inspec$a curentil tr anulqcolarz0rc-20ll. Gradul didactic In seria 2010.2A10 penfiucareau optd.2013 r Participd ln 2010. didagligl*seria 201L. co r in ianuarie 2011s-asusfinut colocviul.2012.2011 didactice carenu o tip cadrele didactice conpleteazl cerere tr perioada 2012 penfu ICl h anul gcolar20ll-2012 nu se pot inscrie cu dosartn octombrie inspecfia efectueazl graduluiII seria2014. r In intervalulOl-20. IC2 ?n curenttr seva efectua arul gcolar I Inspectra pe la special[ se efectueaziln anul gcolar 2013-2014 hza unei cereri depustr swretariatul (anexa4) 1-30. r Inspectta lucrlrii nrctodico-giinlifice va efectua anulgcolar se ln speciallgi susfinerea 2012-2013. sesiunea2014 r Inspecfia inspecfieictnonteICI in curent[ ICI se va efectua anul gcolar2O1l-2Al2.2012.08.nal). @erea amAnare 9 de Gradul. Deprmerea lucrilrilor metodico-gtiintifice va facep0rr6 3f .Pentruefectuarea (mexa 3).

formatPDF. r In intervalul01-20.?n cazul ln care sursao reprezintdalte lucrdri a]e cardidatului. ln na$ional seregdsesc curriculunr-ul ) ln cazde nepromovarg gadului didacticI poatefi reptat la un intervalde cel p€N$ru orarnenul obtinerea (o puFn3 ani qcolari nou[ retnscriere). de c) nu au fost preludetextg datesauelemente graficl din alte lucrtrrisaudin alte sursefir[ a fi citate gi f{r6 a fi precizat[ sursaprelu[rii.I Inspecfia l 2. inclusiv. fornd scris6. temalucririi metodico-gtiinfifice alese. in IC2 curentil seefectueazi perioada I 1. r CahficativulFoarte Bine obfinutla aprecierile insoectiilescolareln ultimii trei ani gcolari" gi lnaintede inscrierii. l. cerericu la de vor care candidagii deprure centrele perfecfionare la bibliografia minimald.ntre se ftr tn de perfecfionare cares-a susfinutcolocviulde admitere.ntru auoptd. ?n de dosarelor lnscriere octombrie I Incadrarea funcfiade bazl tr tnv4nm&rt(personalul a didacticcareocupi funcfi cu dreptde rezenvare cu septdrnflnal). d) lucrueanu a maifost folositdftr altecontortedeexamem deconcurs.onate pot li nu didacticecarep&r[ la obfinenea pmpuse pentru acordarea gradului didactic.2011 pe.Llltima pagini a lucr[rii cuprindedeclarafia autenticitatg electronic. a) lucrarea fost elaboratlpersonal apartine fintregime a in b) nu ar fostfolositealtesurse de0t celemenfionate bibliografie. cu rm grafic propriu fiecirui cenfiu de ln perfecfionare.ilede ftrv{6m6nt ce. .12.espectiv CD. carevor ane:m r Perioada care se va susfinecolocviul va fi anrmfat[ulterior. rspectivg h perioada octombrie-S directorului unitAfiigcolare I Lista docunrentelor tr neoesare inscrieriiste cuprinsd anexa5.Retrscrierea faceprin deprnrerea nou dosar. sau I Inspecfia lucr[rii metodico-gtiinlifice va efectua unitateaqcolar[ln care ete in speciali gi susfinerea se gi incadratcandidatul saq dupl caz. Nunai dupl ridicarea sancfiunii.legat[ tip cartegi pe sr4ort pe pe r. cu recomandarea judefearl gi gcolar inspectordului al corsiliului profesoral unitqii detrv{[m6nt undesrnt ftrcadrde acordul cadrrcle didacticc allate h situa{ia de mai suspot str-gifinalizere ob{inereagradului didactic in anul gcolar urmtrto$ I GradulI in tnvdfnmflnt poateobFne specializarea la obfinutl prin studiinumaiper$ruspecializdrile care se pentru tnv{[m$ntul preuniversitar. catedrei trebuiesdaib[ cel pufin4 oredepredare I Stagiude predare didacticcarea promovat efectiv[ la catedrl de cel puFn4 ani (3 ani pentrupersonalul graduluididacticII in invdflmfut p0n[ la graduldidacticII cu nredia10) efectuatde la de la obfinerea ftr sftrqitulanuluigcolar caresefinalireaz[examenul. de propriardspundereacandidatului cares[ rezultec* a din gi fu candidatului.lntr-o altd unitatepolard" cu avizul inspectorului perfecfionare al de I iuniea anuluigcolar2013-2014.06. pentru sustinerea Candidagii declarafiresprngila colocviul de admiterese pot re?nscrie se unui ermmenului dupitrei ani. I Depunerea la lucririlor nrctodico-gtiinfifice va facepful la 31.08.201 r Depunenea 201I la secretaridul unitA$ideinv6{5m6nt.201-1. rnomentul r Cadrele graduluididacticI tn invd$m6ntau fost sancf.2013 instituf.

de c) nu au fost preluate tartg dde sauelemente grafici din alte lucr[ri saudin alte sursefttrl a fi citate gi frrfl a fi precizat[ srnsaprelulrii. de d) lucrueanu 6 nai fost folosit[ ftr altecontente examen de@ncurs.2011 pentrucarea. cu un grafic prcpnu fiec[rui cenrfiu ln de perfeclionare. inclusiv in cazul ln care sursao reprezintdalte lucrlri ale crytdidatutui.ntul ln sereglsesc curriculurpulnafional I In cazde nepromovare. ceneri cu bibliografia minimal{ temaluudrii metodico-giinfifice alesgla carevor anexa r Perioada care se va swfine colocviul va fi anunptduherior.2013 institufiilede tnvd{Ernf.Gradul didagtic I. sau . I CalificativulFoarte Bine obginut aprecierile lnsoectiib scolaretn ultimii trei ani Scola4lnaintede gi la nrornentul fuscrierii. r Cadrele graduluididacticI tn hvi{imf.Relnscrierea faceprin deptnrerea nou dosar.legat[ tip cartegi pe sr4ort ln pagin[ a lucr6rii cuprindedeclarafia autenticitde. Candidafiideclarafirespinqila colocviul de admiterese pot relnscriepentru susfinerea CIramenului se wrui dupdtreiani. h a) lucrarea fost elaborat[ a tn b) nu aufost folositealtesurse dec0t celemenfionate bibliografie. catedrei trebuiesdaib[ cel pufin4 oredepredare r St€iu de predue efectivl la caiedr[ de cel puFn4 ani (3 ani pentrupersonalul didacticcaroa prornvd $adutui didacticII in invlflnrfnt p6n[ la Sadul didacticII cu medial0) efectuatde la de la obfinerea ftr sf6rsitul anului$colar carosefinalizeaziexamenul.20I I tip inspecfiei cur€nto I cadrele efectuarea (anexa3). cu recomandarea judefea4 gcolar inspectordului consiliuluiprofesoral unitqii deftwn{Imfut undesrnt hcadrde qi acordul at cadreledidacticedtrt€ h situa{ia de mai suspot sI-qi finalim gradului didactic fu anul obfinerrca $colarurmtrtoq r Gadul I in invl{nm&t sepoateobfinela specializarea obfinutl prin studiinumaipentruspecializnrile care pontru preuniversitar. de propriarilspundereacandidatului care rezultect si a din gi personal aparfine htregimecandidatului. formatPDF. &wnpmf.12.u la de candida[ii depune centrele perfecfionare vor opffi. Cadrele ICI carenu ef*tueazainspec$a in anulgcolar20ll-2012 nu sepot lnscriecu didactice 2015.nt se la centre ln de perfecfionare cares-a susfinutcolocviulde admitere.LJltima electronic.I 0. 2012pantrusrsfinerea ln dosar octombnie $adului I seria I Depunerea tn de dosarelor lnscriere octombrieZ0l2lasecretridul unit4ii detnvl$Imfurt. fonn[ scrisd. seria 2012. graduluididacticI pode fi repetat un intervalde cel pentruobfinerea la exanrenul pufin3 ardgcolari noutrretrscriere).2015 qrentiICl in mul $colar r Participd 201l-2012. care cadrele didactic€ efuueazd inspecFa r Pentru o I IC didactice completeaz[ @rere in perioada -3I . I Deprnerea lucrlrilor metodico-gtiinlifice v& facep6n[ la 31. (o I In intervalul01-20. pe rwpectiv pe CD.08.nt au fost sanc{ionaG pot fi nu didacticecarep&tf la obfinerea pttopusepentm acordarrcagradutui didactic Numai dupd ridicarea sancfiunii. I Incadrarea funcliade bazitftr tnvl{nm$nt(personalul didacticcareocupdfuncFicu dreptde rezervare a cu slptlrfnal).

precumqi din cu gi pe didacticpecarccandidatul lncadrat.s? s . doi anipremergftori in vederea obfinerii gradului didactic I pe bazatitlului giintific de doctor candidagii depunela vor Inspectoratului Br[ila cererea acordare graduluididacticI pe baza de a smretariatul titlului $colarJudefean gtiinfificdedoctor" cuprinzdnd hsofitl dedosanrl lnscriere r. nOCTpR ATI rr . avizat de conducltorulunitruii scolareln care candidatuleste incadrd.gi ln lucr[rii metodico-gtiingifice va efectua unitateagcolar[ln care este se Inspecliaspeciald susfinerea gi cu de lncadratcandidatul saq dupdcaz.RF.242. de numeluide hmilie.'{y'aunnlrAsrRoE 'JV | | . 9'! / .- #/ *{=^'\3# . e) copialegalizatladiplomei doctor..cu npdificdrile gi complet[rileulterioarg respectivcertificatulde absolvirea DPPDsaucertificatul definitivare inv{lrnint. la d) copialegalizat[a diplomeidestudiitnsofit[ defoaiamatricold/suplimentuldiploml. din partea consiliului profesoralal udt$ii de hvdfnm6nt lncadrat. perioada octombrie-S h directorului unitAgiqcolare Listadocunnntelor necesreinscrieriiestecuprinsitn anexa5.III CIIGRADIIL nm ACTrC r carea ob.r$ulpreuniversitar. undeeste j) memoriulde activitateprofesionald. in de g) documerrt caresil rezultetrcadrarea funcfia de baztrtn inv6ffmf./"? . in cazde divor. structura discipline numdrdeorea postului este h) document caresdrezultecalificativele la acordate aprecierile anuale uttimii doi ani Scolari. din din l) reconnndarescris[ asqpraactivitnfii candidtului. A A ECHTVAT. candidatul lnscrieriigi s[ aibi recomandarea aprecierile anuale ultimii doi ani deactivitde prernergltori din consiliului profesoral unit{ii de hv{6m0nt ln careesteincadratsar/giln caregi-adesfigurat tn al activitatea ultimii ftrscrierii. Inspector $colar pentru . pe bazauneiinspecfii pe fundanrcntal tr specialitatea careo predi. respective.tinut titlul de doctorin domeniul PenonaluluididacticArcadrat inv{Im6ntul preuniversitar ln gadul didacticI. i sepate acorda sau gcolare 7 mil207l."^ a' \ i'\ '. dinLegeaEduca$ieiNafionale specialg conformprevederilor Penrtru inscrieriila examenul oblinerea graduluididacticI pe bazatitlului gtiinfific de doctor de aprobarea gi a rmeiinspecgii gcolare trebuiesdobfinncalificdivul decel pufin FOARTE BIItfE la speciale.t roclls[torie tr c) copiacertificatului ctrsEtorie cazulschimbdrii de sau ln sedepun actedoveditoare suplimentare acst sens.intr-o altl unitate$colar6" avizul inspectorului perfeclionare al I iuniea anuluigcolar2013-2014. 68 din Legea de 0 document 84/1995. art. de legalizatdin care s[ rezulteci sunt tndeplinitecondifiile prevdzute art.r -\ e Oezv fa resurselo r urnane 9$al l@ I- I T 3 q no{.republicatI. inspectoratului a) cerere adresat[ conducerii b) copialegalizatla certificatului nagtere.rrnffoarele docunpnte: de gcolar.alin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful