P. 1
प्रबोधिनी सादरीकरण

प्रबोधिनी सादरीकरण

|Views: 0|Likes:
Published by Ajay Hole

More info:

Published by: Ajay Hole on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड

रयवरच इन्टिटम

ि, नाशळक
वलशलाव को-ऑऩ. फॉक शरशभिे ड, नाशळक
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
शी. वलकाव फाग


शळऩाई
. . . वादयकते
डॉ. अशभत फाऱावाशे फ नागये
कामच कभ वभ्लमक
शी. वधरन लाररॊद
शाॊडे
शरऩीक ल गॊथऩार
…पफोधधनीवलऴमी
टथाऩना: वन 2000

अधमष: शी. कै राव ळॊकय कभोद

वधरल: शी. वलशलाव जमदे ल ठाककामच षेत: नाशळक वलबागातीर ळशयी, गाभीण ल आददलावी
षेत
वलशलाव जमदे ल ठाक


वॊ टथाऩक
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
. . .उदिषटमे
वाभानजक आणण वाॊटक

ततक उऩकभाॊचमा
आमोजनादलाये वाभानजक फाॊधधरकी जऩणे
वॊरगन वॊटथाॊ, वॊघिनाॊभधीर
कभच रार माॊचमा कामच षभता ल सानल

धदी
आणण तमाॊचमा वमकतीभतल वलकावाकयीता
पशळषण कामच कभाॊरे आमोजन कयणे
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
…ऩ

ढीर ददळा
नाशळक वलबागातीर लॊधरत वभ

शातीर
वमकतीॊना वाभानजक ्माम, भदशरा
वषभीकयण आणण म

ला वलकाव माकयीता
शळषण, आयोगम, योजगाय आणण अ्नव

यषा
मा षेतात मोगदान दे ल

न नाशळक
वलबागाचमा वलाागीण वलकावाकयीता शातबाय
रालणे.
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
. . . पशळषण - ररा शळक

मा
 अधधक

त पशळषण वॊटथा
 वशकाय षेतातीर नलीन ज

्मा घडाभोडीॊ ,
फदराॊवॊदबाचतीर पशळषण
 वमालवातमक ल अदमालमत तॊतसानावाठी
आलशमक कौळलमॊ वलकावावाठी पशळषण
 वमकतीगत वलकावाकयीता पशळषण
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
. . . पशळषण - ररा शळक

मा
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
आय फी आम, वशकाय षेतातीर ऩदाधधकायी
वलवलध षेतातीर तस वमकतीॊरा वशबाग
वलऴम:
फॉकीॊग
वशकाय
कौळलमॊ वलकाव
वमकतीभतल वलकाव

फारशळषण
भानशवक आयोगम
ऩमाचलयण
योजगाय
. . .
षणधरते
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
. . .वादशतम – ररा वभ

द शोल

मा
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
 वन 2002 रे नोदणीक

त गॊ थारम
 भयाठी, इॊगजी आणण दशॊ दी बाऴेतीर
एक

ण 4805 ऩ

टतके
 कथा-900, कवलता-244, रयीते -427
आणण इतय वलऴमक- 3234
 शळषण, आयोगम, कामदा, अथच ळाटत,
ऩतकारयता, वलसान ल तॊतसान, ळे ती,
वॊगीत, आधमातभ, वमकतीभतल वलकाव
 भाशवके ल ल

ततऩते
 वबावद- 137
. . . शळषण – ररा अभमाव कर मा
. . . ग

णलतताऩ

णच शळषण कामच कभ
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
 व

वजज अभमाशवका
 ळाॊत ल ऩोऴक लातालयण
 पतमेकावाठी टलतॊत दारन
 वलदमाथी ल बफगय वलदमाथी
– 58
ळैषणणक ग

णलतता व

धायणमावाठी
आणण ळाऱा गऱती
थाॊफवलणमावाठी आनॊदललरी
ऩरयवयातीर भनऩा ळाऱे तीर ल
ळाऱाफाहम वलदमारमाावाठी
अततरयकत लगच
. . . जडणघडण
 वाभानजक उऩकभ
 अवा शी एक भशायाषर
 म

ला ऩरयवॊलाद
 वॊभोशन – एक लयदान
 आनॊदमाता
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
 वाॊटक

ततक उऩकभ
 खेऱ भाॊडडमेरा
 व

जाण नाटम पशळषण शळफीय
 भ

राखत ल व

तवॊररन
कामच ळाऱा
 गणेळोतवल- टनेशवॊभेरन
. . . वशमोग
. . .वलशलाव को-ऑऩ. फॉक शरशभिे ड, नाशळक
मळलॊतयाल रवशाण पततषठान, भ

ॊ फई-
वलबागीम के द नाशळक. . .
. . . नल भशायाषर म

ला अशबमान
मळनटलनी वाभानजक आशबमान. . .
. . .नाशळक नजलशा नागयी वशकायी फॉकव
अवोशवएळन, नाशळक
पगती अशबमान, नाशळक. . .
. . .कोयो वाषयता अशबमान, भ

ॊ फई
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
. . . भैरारे दगड
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
याजमटतयीम अऩॊग कीडा
टऩधाच


ला धोयण – एक ऩाऊर म

ला
वलकावाकडे
वलशलाव कमम

तनिी
ये डडओ


टतक पकाळन आणण धलनीपीत
तनशभच ती
वशकाय ऩरयऴद 2010-
2011
. . . ऩ

टतक पकाळन
. . . धलनीपीत तनभीती
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
 वमालशारयक भयाठी
ळबदाथच कोळ
 याजशॊ व पकाळन
 भो. लो. बािलडे कय
 ऩनशरभेरा वाॊजलाया
 कली असात माॊचमा
कवलता
 गामक: ळौनक अशबऴेकी
 वॊगीतकाय: भकयॊ द दशॊ गणे
. . . याजमटतयीम अऩॊग कीडा टऩधाच
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
 16 ल 17 पे ब

लायी 2007, नाशळक
 अऩॊग कलमाण आम

कतारम, आणण ककडा ल म

लक
वॊररनारम, भशायाषर याजम, मळलॊतयाल रवशाण
पततषठान, भ

ॊफई आणण अऩॊग शकक वलकाव भॊर
 वॊऩ

णच भशायाषरातीर व

भाये 3000 भततभॊद, अॊध,
कणच फधधय, अनटथवमॊग वलदमारमाारा वशबाग
 अऩॊग ककडा टऩधााचमा आदळच आमोजनरा भानबफॊ द


 डडवे 2006 ऩाव

न ऩ

लच तमायी, पतमेक वमलटथेवाठी टलतॊत
वशभती आणण पतमेक वशभतीरे तऩळीरलाय तनमोजन
 ‘आऩातकारीन’,’तकाय तनलायण’ माफयोफय एक

ण 17
वशभतमा आणण व

भाये 400 टलमॊवेलक
. . .
षणधरते
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
. . . म

ला धोयण – एक ऩाऊर म

ला
वलकावाकडे
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
 ‘भशायाषर याजम म

ला धोयण जाशीयनाभा
उऩकभा’तीर एक वशमोगी वॊटथा
 भव

दा वशभती, कोअय िीभभधमे वशबाग
 म

ला ऩरयऴदाॊरे आमोजन
 जाणील जाग

ती ल टलमॊवेलक पशळषण कामच ळाऱा
 बौततक ल फौनधदक वॊवाधनाॊरी ऩ

तच ता
 शी. वलशलाव जमदे ल ठाक


ळावकीम वशभती वदटम
अधमष, करा, वॊटक

ती, कीडा आणण भनोयॊ जन
वशभती

. . .
षणधरते
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
. . . वलशलाव कमम

तनिी ये डडओ – आलाज
वभाजारा
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
 टथातनक रोकाॊनी टथातनक रोकाॊवाठी
टथातनक रोकाॊभापच त रारवलरेरा
ये डडओ
 ‘वभाज पफोधन’ आणण ‘शळषण’शा भ

खम
उिेळ
 उबयतमा नेत

तलारा रारना आणण
भा्मता  नलीन कराकाय, अभमावक, कामच कते
माॊना ख

रॊ वमावऩीठ
 टथातनक ऩयीनटथती ल फातममाॊरे
पवायण
वशकाय ऩरयऴद
2010-2011
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
उिेळ:
वशकाय षेतातीर तनणच मकते, तस आणण वेला दे णाये माॊना एकत
आण

न मा षेताभधमे मे णार मा अडरणी भाॊडणे आणण तमाॊरी उततये
ळोधणे
टलागताधमषा
भा. वौ. व

वपमा व

ऱे
खावदाय, रोकवबा
तनभॊतक
भा. शी. वलशलाव जमदे ल ठाक


कामाचधमष, ्म

फा, नाशळक
आमोजक: नाशळक नजलशा नागयी वशकायी फॉकव अशवशवएळन, नाशळक
 वशकायी फॉकाॊचमा इततशावातीर भोठी ऩरयऴद
 पभ

ख ऩाश

णे:
 भा. शी. पणल भ

खजी, के दीम अथच भॊती, बायत वयकाय
 भा. शी. ळयद ऩलाय, के दीम क

ऴी भॊती, बायत वयकाय
 भा. भ

खमभॊती, भा. उऩभ

खमभॊती, भा. वशकाय भॊती मावश भशायाषर
ळावनारे अनेक व्भाननीम भॊतीभशोदम, आभदाय ल लरयषठ अधधकायी
 वशबाग:
बायतीम रयववशच फॉके रे पतततनधी वशकाय खातमारे पतततनधी
वशकाय षेतातीर तस वशकायी फॉकारे वॊरारक
 वलकभी नोदणी : 289 फॉकाॊचमा 2142 वॊ रारकाॊरी नोदणी
 इतय याजमातीर वशकाय तसाॊरी उऩनटथती अवणाय
 6 भदश्माॊऩाव

न ऩ

लच तमायी ल कािे कोय, तऩळीरलाय तनमोजन
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
वशकाय ऩरयऴद
2010-2011
 वौ. उऴा शाॊडे
 आधथच क वषभीकयण
 भदशरा फरत गि
. . . कोयो – उबयते नेत

तल पे रोशळऩ
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
 शी. भशादे ल ख

डे
 आयोगम जतन ल वॊ लधच न
 भोरकयीन वॊ घिना
 ळे लिचमा टतयालय काभ कयणार मा कामच कतमााभधीर
नेत

तल ग

णाॊव रारना दे णे
. . . ‘गरोफर’
वमावऩीठालय
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
. . .आगाभी उऩकभ
‘ऩमाचलयण जागयण’
‘योशमो’- ‘योजगाय शभी क

ती वशभती’
‘व

जन’
‘म

तनक अकादभी’रे टऩधाच ऩरयषा भागच दळच न
लगच
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
‘तनभच र’
‘कपलभ करफ’
‘लारन भशोतवल’
‘ऩतकारयता’ पशळषण
. . . गयजा आणण आवशाने
 भदतीरे शात
 ऩ

णच लेऱ कामच कते
 भ

फरक तनधी
 फौवदक क

भक
 वॊवाधनॊ
 पोजेकिय
 दजेदाय ऩ

टतके
 अभमाशवके कयीता ऩाठमऩ

टतके
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक
. . . वॊऩकच


रधवनी: +91-253-2-343830
फॅ कस: +91-253-2-344848
ई-मेऱ: vishwasprabodhini@gmail.com
बऱॉग: http://vishwasprabodhini.blogspot.com
पहिऱा मजऱा, गंगाप

र पोलऱस सटे शनचया
वर, सावरकर नगर, गंगाप

र रोड,
आनंदवलऱी, नालशक – 422013
मिाराषर, भारत
वलशलाव सान पफोधधनी ऍणड रयवरच इन्टिटम

ि,
नाशळक

. . . वादयकते
डॉ. अशभत फाऱावाशे फ नागये
कामचक्रभ वभ्लमक

श्री. वधर्न लारर्ॊद शाॊडे
शरऩीक ल ग्रॊथऩार

श्री. वलकाव फागर ु
शळऩाई

वलश्लाव सान प्रफोधधनी ऍण्ड रयवर्च इन्स्टिट्मि, ु

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->