Out door Sol ut i ons s. r . o.

, Mat èj kova 7/ 2121, 190 00 Praha 9
IC: 27226484, DI C: CZ27226484
email: info@out doorsolut ions. cz, w w w .out door sol ut i ons.cz , mobil: + 420 603 381 139
Bankovní spoj ení: 2017029001/ 2400
Hoganv osobnost ní dot azník ( HPI )
Hogan Personalit y I nvent ory
Vysoce validní psychodiagnost ický t est t èch osobnost ních rysu, kt eré j sou
podstat né pr o úspèch v zamèst nání, v mezilidských vzt azích, pri vzdèlávání a v
život è obecnè. HPI hodnot í nor mální osobnost a predpovídá úspèch v
pr ofesionálním život è. Byl navr žen pr imár nè pr o použit í pri výbèr u zamèst nancu,
j ej ich r ozvoj i a kar iér ovém plánování. HPI j e pr vním z nové gener ace
osobnost ních dot azníku, kt eré byly vyt voreny na základè výzkumu pr ofesního
výkonu. HPI povznáší psychodiagnost iku od pouhého popisu osobnost i kandidát u
k predvídání j ej ich výkonu v urcit ých pozicích.
Vl ast nost i a v ýhody
HPI j ako j ediný t est osobnost i splnuj e všechny následuj ící body:
Pr edikuj e úspèšnost v zamèst nání.
Byl vyvinut ý prímo na pracuj ící populaci, není orient ován klinicky.
Lokalizován a r est andar dizován na ceskou populaci podle mezinár odních
st andar du.
Validizacní st udie pr obèhly v nèkolika st ech or ganizací po celém svètè.
Jednoznacnè presné pocít acové zpracování výsledku.
Vyt vorení t ext ové zpr ávy do 3 minut po skoncení t est u.
Možnost ON- LI NE administ race t est u chr ánèným príst upem pres int ernet ,
nebo t r adicnè t užka- papír.
Vychází z osvèdceného pèt ifakt orového modelu osobnost i.
Možnost volby r uzného rodného j azyka t est u ( cešt ina, slovenšt ina,
anglict ina, španèlšt ina, aj .) a odlišného j azyka výsledné zpr ávy ( napr. pr o
zahr anicní management ) .
Podst oupení t est u negat ivnè neovlivní t est ovanou osobu.
Vy uži t í
HPI muže vyškoleným pr ofesionálum pomoci ve t rech základních oblast ech:
individuální psychodiagnost ika, výbèr zamèst nancu a rozvoj manažer ských
dovednost í.
Pri individuální psychodiagnost ice umožnuj e HPI zhodnocení kar iérového
pot enciálu napríc celou škálou odvèt ví. Tyt o infor mace napoví, j est li se daná
osoba hodí pr o ur cit é povolání, zda by mèla zvážit další st udium a ident ifikuj e t y
aspekt y chování t est ované osoby, kt eré by mohly vyžadovat hlubší pozor nost .
V pr ocesu výbèru zamèst nancu j e možné využít HPI v r ámci post upné selekce.
I dent ifikuj e t y uchazece, j ej ichž vlast nost i odpovídaj í požadavkum pracovní
pozice a nezdur aznuj e j ej ich negat iva. Soucást í HPI j e i zpr áva o r ozvoj i
manažerských dovednost í. Obsahuj e int erpret aci pozit ivních i negat ivních
dusledku výsledných hodnot v j ednot livých škálách pr o další kar iér u. Soucást í
zpr ávy j sou i vypracovaná dopor ucení pr o konkr ét ní osobu.
Out door Sol ut i ons s. r . o. , Mat èj kova 7/ 2121, 190 00 Praha 9
IC: 27226484, DI C: CZ27226484
email: info@out doorsolut ions. cz, w w w .out door sol ut i ons.cz , mobil: + 420 603 381 139
Bankovní spoj ení: 2017029001/ 2400
Hoganv r ozv oj ov ý t est ( HDS)
Hogan Development Survey
HDS odhaluj e dispozice k dysfunkcním a r izikovým vzor cum chování, kt er é se
mohou proj evit pouze v krizových a zát èžových sit uacích. Tyt o vzor ce chování
negat ivnè ovlivnuj í naši kar iér u a mezilidské vzt ahy a predst avuj í " odvr ácenou
st r ánku" osobnost i. V pracovním kont ext u mohou znemožnit efekt ivní komunikaci
ci vedení t ýmu a snížit t ak naši pr odukt ivit u. Když t yt o vzorce chování
r ozpoznáme, mužeme j e prekonat . Výsledky HDS slouží predevším j ako podklad
pr o koucování a individuální r ozvoj .
Ur cen pro zj išt èní negat ivních t endencí, kt er é mohou ovlivnit pracovní
výkon a vývoj kar iéry.
Poskyt uj e informace o problemat ických aspekt ech chování, kt er é j e
obt ížné zj ist it v r ámci prij ímacího pohovor u.
Užit ecný zej ména pr o vedoucí pracovníky, zamèst nance pr acuj ící v t ýmech
a pr o pracovníky vyst avované v r ámci své pr ofese mimorádnému st r esu.
Týká se char akt er ist ik, kt er é st andar dní pèt ifakt or ový model osobnost i
nezahrnuj e.
Validizacní st udie pr obèhly ve více než 30 velkých or ganizacích.
Možnost ON- LI NE administ race t est u chr ánèným príst upem pres int ernet ,
nebo t r adicnè t užka- papír.
Možnost volby r uzného j azyka t est u ( cešt ina, slovenšt ina, anglict ina,
španèlšt ina, aj .) a odlišného j azyka výsledné zpr ávy ( napr. pr o zahranicní
management ) .
Neobsahuj e osobní ani vt ír avé t est ové položky.
Nemá negat ivní dopad na t est ované osoby.
Není or ient ován klinicky, byl vyvinut ý a nor movaný prímo na pr acuj ící
populaci.
Vy uži t í
HDS muže vyškoleným pr ofesionálum pomoci ve t rech oblast ech: výbèr
zamèst nancu, individuální psychodiagnost ika a r ozvoj manažer ských dovednost í.
Pri výbèru zamèst nancu mužeme HDS použít j ako cást vícest upnového
výbèr ového rízení a ident ifikovat kandidát y, kt erí nebudou dobre pusobit v
t ýmu, prest ože maj í dost at ecné profesionální zkušenost i i sociální
dovednost i.
Napomáhá osobnímu r ozvoj i pr ostrednict vím ident ifikace neefekt ivních ci
rizikových vzor cu chování.
Pr o rozvoj manažer ských dovednost í lze na základè HDS vyt vorit
Leader ship zpr ávu, kt er á j e založena na údaj ích ze syst ému 360 st upnové
zpèt né vazby a kt er á j e spoj ena s klícovými všeobecnými manažer skými
dovednost mi. Pozit ivní a negat ivní výsledky v každé škále j sou podrobnè
vysvèt leny a j sou doplnèny individuálními dopor uceními pr o další r ozvoj .
Out door Sol ut i ons s. r . o. , Mat èj kova 7/ 2121, 190 00 Praha 9
IC: 27226484, DI C: CZ27226484
email: info@out doorsolut ions. cz, w w w .out door sol ut i ons.cz , mobil: + 420 603 381 139
Bankovní spoj ení: 2017029001/ 2400
I nv ent á mot i v, hodnot a pr ef er encí ( MVPI )
Mot ives, Values, Pr efer ences I nvent or y
MVPI j e zamèren na zj išt èní vnit rních hodnot , preferencí a mot ivu. Na j ej ich
základè lze odvodit , j aká pr ofese, práce a pr ost redí bude zamèst nance nej více
mot ivovat a uspokoj ovat . Lze t ak predpovèdèt , do j aké mír y bude pracovníkovi
"sedèt " pozice, pracovní t ým ci firemní kult ur a spolecnost i a j akou or ganizacní
kult ur u bude on sám v r oli vedoucího pr avdèpodobnè vyt váret .
Umožnuj e ident ifikovat vnit rní mot ivaci pri dosahování pr acovních cílu, pri
individuálním r ozvoj i i v soukr omém život è.
Zkoumá soulad mezi firemní kult urou a osobními hodnot ami.
Výj imecný nást r oj pro výbèr , rozvoj , koucování, mot ivování a odmènování
pr acovníku.
Zj ištuj e základní vnit rní hodnot y každého clovèka.
Zamèren na využit í v pracovním kont ext u.
Vyt voren pr o predvídání pracovních úspèchu.
Vyt voren na základè ucelené t eorie osobnost i.
Popisuj e komplexní syst ém hodnot .
Validizacní st udie pr obèhly ve více než 100 or ganizacích.
Char akt er izuj e prost redí vyt várené manažerem.
Možnost ON- LI NE administ race t est u chr ánèným príst upem pres int ernet ,
nebo t r adicnè t užka- papír.
Možnost volby r uzného j azyka t est u ( cešt ina, slovenšt ina, anglict ina,
španèlšt ina, aj .) a odlišného j azyka výsledné zpr ávy ( napr. pr o zahranicní
management ) .
Podst oupení t est u negat ivnè neovlivní t est ovanou osobu.
Vy uži t í
MVPI muže vyškoleným profesionálum pomoci ve ct yrech základních oblast ech:
výbèr zamèst nancu, individuální psychodiagnost ika, r ozvoj manažerských
dovednost í a t eam building.
Pri výbèr u zamèst nancu MVPI poskyt uj e infor mace o souladu osobních
záj mu clovèka a požadavku konkr ét ního pr acovního míst a.
Pomáhá pr acovníkum pri for mulování kar iérových st r at egií pr ost rednict vím
ident ifikace oblast í, na kt er é by se mèli or ient ovat . Upozornuj e na možné
vnit rní konf likt y v hodnot ové or ient aci clovèka.
Pr o rozvoj manažer ských dovednost í lze na základè MVPI vyt vorit
Leader ship zpr áva, kt er á j e založena na údaj ích ze syst ému 360 st upnové
zpèt né vazby a kt er á j e spoj ena s hodnocením podrízených pracovníku.
Tat o výsledná zpr áva char akt er izuj e pracovní pr ost redí, kt er é manažer
pr efer uj e a upozornuj e na dopad t ohot o pr ost redí na výkon podrízených.
St anovuj e kompat ibilit u zamèst nancu v t ýmu na základè j ej ich mot ivu.
Upozornuj e na oblast i shody a oblast i pot enciálního konf likt u, kt eré mohou
být pr oj ednány, analyzovány a na základè t oho ovlivnovány.

Hogan v rozvojový test (HDS) Hogan Development Survey HDS odhaluje dispozice k dysfunk ním a rizikovým vzorc m chování. 190 00 Praha 9 : 27226484. Užite ný zejména pro vedoucí pracovníky.o. Tyto vzorce chování negativn ovliv ují naši kariéru a mezilidské vztahy a p edstavují "odvrácenou stránku" osobnosti.) a odlišného jazyka výsledné zprávy (nap . DI : CZ27226484 email: info@outdoorsolutions.outdoorsolutions.cz. Poskytuje informace o problematických aspektech chování. Pozitivní a negativní výsledky v každé škále jsou podrobn vysv tleny a jsou dopln ny individuálními doporu eními pro další rozvoj. Není orientován klinicky. Když tyto vzorce chování rozpoznáme. i výb ru zam stnanc m žeme HDS použít jako ást vícestup ového výb rového ízení a identifikovat kandidáty. Nemá negativní dopad na testované osoby. angli tina. Ur en pro zjišt ní negativních tendencí. Využití HDS m že vyškoleným profesionál m pomoci ve t ech oblastech: výb r zam stnanc . p estože mají dostate né profesionální zkušenosti i sociální dovednosti. V pracovním kontextu mohou znemožnit efektivní komunikaci i vedení týmu a snížit tak naši produktivitu. aj. Neobsahuje osobní ani vtíravé testové položky. www. Validiza ní studie prob hly ve více než 30 velkých organizacích.. které standardní p tifaktorový model osobnosti nezahrnuje. Pro rozvoj manažerských dovedností lze na základ HDS vytvo it Leadership zprávu.cz . Napomáhá osobnímu rozvoji prost ednictvím identifikace neefektivních i rizikových vzorc chování. Týká se charakteristik. Výsledky HDS slouží p edevším jako podklad pro kou ování a individuální rozvoj. Mat jkova 7/2121. m žeme je p ekonat. slovenština. byl vyvinutý a normovaný p ímo na pracující populaci. individuální psychodiagnostika a rozvoj manažerských dovedností. pro zahrani ní management). zam stnance pracující v týmech a pro pracovníky vystavované v rámci své profese mimo ádnému stresu. které mohou ovlivnit pracovní výkon a vývoj kariéry. Možnost volby r zného jazyka testu ( eština. mobil: +420 603 381 139 Bankovní spojení: 2017029001/2400 . které se mohou projevit pouze v krizových a zát žových situacích.r. kte í nebudou dob e p sobit v týmu. špan lština. které je obtížné zjistit v rámci p ijímacího pohovoru. Možnost ON-LINE administrace testu chrán ným p ístupem p es internet. nebo tradi tužka-papír. která je založena na údajích ze systému 360 stup ové zp tné vazby a která je spojena s klí ovými všeobecnými manažerskými dovednostmi. Outdoor Solutions s.

Možnost volby r zného jazyka testu ( eština. preferencí a motiv . kou ování. Lze tak p edpov t. jaká profese.o.Inventá motiv . aj. nebo tradi tužka-papír.r. práce a prost edí bude zam stnance nejvíce motivovat a uspokojovat. Validiza ní studie prob hly ve více než 100 organizacích. Pro rozvoj manažerských dovedností lze na základ MVPI vytvo it Leadership zpráva. Možnost ON-LINE administrace testu chrán ným p ístupem p es internet. Upozor uje na oblasti shody a oblasti potenciálního konfliktu. Umož uje identifikovat vnit ní motivaci p i dosahování pracovních cíl . i výb ru zam stnanc MVPI poskytuje informace o souladu osobních zájm lov ka a požadavk konkrétního pracovního místa. Mat jkova 7/2121. Využití MVPI m že vyškoleným profesionál m pomoci ve ty ech základních oblastech: výb r zam stnanc . Pomáhá pracovník m p i formulování kariérových strategií prost ednictvím identifikace oblastí. Tato výsledná zpráva charakterizuje pracovní prost edí. které manažer preferuje a upozor uje na dopad tohoto prost edí na výkon pod ízených. rozvoj. www. Values. hodnot a preferencí (MVPI) Motives. Zjiš uje základní vnit ní hodnoty každého lov ka. rozvoj manažerských dovedností a team building. Vytvo en pro p edvídání pracovních úsp ch . slovenština.outdoorsolutions. Stanovuje kompatibilitu zam stnanc v týmu na základ jejich motiv . motivování a odm ování pracovník . Zkoumá soulad mezi firemní kulturou a osobními hodnotami.) a odlišného jazyka výsledné zprávy (nap . na které by se m li orientovat. pracovní tým i firemní kultura spole nosti a jakou organiza ní kulturu bude on sám v roli vedoucího pravd podobn vytvá et. špan lština.cz . Na jejich základ lze odvodit. pro zahrani ní management). mobil: +420 603 381 139 Bankovní spojení: 2017029001/2400 .cz. Výjime ný nástroj pro výb r. která je založena na údajích ze systému 360 stup ové zp tné vazby a která je spojena s hodnocením pod ízených pracovník . Upozor uje na možné vnit ní konflikty v hodnotové orientaci lov ka. Podstoupení testu negativn neovlivní testovanou osobu. Popisuje komplexní systém hodnot. individuální psychodiagnostika. do jaké míry bude pracovníkovi "sed t" pozice. Vytvo en na základ ucelené teorie osobnosti. Preferences Inventory MVPI je zam en na zjišt ní vnit ních hodnot. angli tina. 190 00 Praha 9 : 27226484. Zam en na využití v pracovním kontextu. Charakterizuje prost edí vytvá ené manažerem. analyzovány a na základ toho ovliv ovány. Outdoor Solutions s. p i individuálním rozvoji i v soukromém život . DI : CZ27226484 email: info@outdoorsolutions.. které mohou být projednány.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful