P. 1
Bab7-Hukum Islam ah

Bab7-Hukum Islam ah

|Views: 19|Likes:
Published by Delina

More info:

Published by: Delina on Dec 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

BABVII

II
1. PENGERTIAN

HUKUM ISLAM (SYARI' AH)

II

HUKUM ISLAM (SYARI' AH)

Makna asal syari'ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari' ah untuk sebutanjalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.(Mohammad Daud Ali; 1997: 235) Kata syari'ah ini juga berartijalan yang lurus,jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari' ah ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undangundangdanhukum.(Ahmad Warson Munawwir ; 1984: 762). Di dalam Al-Mausuatul Arabiyah Al-Muyassarah, seperti yang dikutip Muhammadiyah Jafar, disebutkan bahwa Syari' ah dahulu secara mutlak diartikan : "Ajaran-ajaran Islam yang terdiri dari akidah dan hukum-hukum amaliah, yang kini telah dikhususkan (dibatasi) dengan istilah: Artinya: "Sejumlah hukum syari' yang amaliah (prakiis) yang diistimbat dari Al-Kitab (Al-Qur 'an) dan Sunnah atau dari ra 'yu dan ijma". Syariah Islam berarti: Segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah untuk ummat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada Allah beserta sifat-sifat-Nya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu Tauhid, atau ilmu Kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatanmanusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga, serta masysrakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak. Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram, makruh, sunat dan mubah. Pengertian inilah yang kita kenal dewasa ini dengan nama "Ilmu Fiqhi', yang sinonim dengan istilah: Undang-undang. Para pakar hukum Islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian "Syariah" yang lebih tegas, untuk memudahkan kita membedakannya dengan fiqh, yang diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Imam Abu Ishak As-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat

fi ushulil

ahkam mengatakan:

Artinya : "Bahwasanya arti syariat itu, sesungguhnya, menetapkan batas tegas bagi orangorang mukallaf, dalam segala perbuatan, perkataan dan akidah mereka. 2. Syikh Muhammad Ali Ath-thahawi dalam bukunya kassyful istilahil funun, mengatakan:

Pendidikan Agama Islam

93

Artinya: "Syariah ialah; Segala yang telah disyariatkan Allah untuk para hambanya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seorang nabi dari para Nabi Allah as. Baik yang barkaitan dengan cara pelaksanaannya, dan disebut denganfar 'iyah amaliyah, lalu dihimpun dalam ilmufiqh atau cara berakidah yang disebut dengan pokok akidah, dan dihimpun oleh ilmu kalam, dan syariah ini dapat disebut juga dengan diin (agama) dan millah. Definisi tersebut menegaskan bahwa, syariah itu muradif(sinonim) dengan diin dan millah (agama). Berbeda dengan ilmu fiqh, karena ia hanya membahas tentang amaliyah hukum (ibadah), sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib, di bahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid. 3. Prof. DR. Mahmud Salthut mengatakan bahwa : "Syariah ialah segala peraturan yang telah disyariatkan Allah, atau Ia telah mensyariatkan dasardasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri, dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan berkomunikasi dengan kehidupan."

2. RUANG LINGKUP HUKUM ISLAM (SYARI' AH)
Adapun ruang lingkup hukum Islam (syari'ah) adalah meliputi: a. Hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertikal, melalui ibadah, seperti: Shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. b. Hubungan manusia muslim dengan saudaranya yang muslim, dengan silatur rahmi, saling mencintai, tolong menolong dan bantu membantu di antara mereka dalam membina keluarga dan membangun masyarakat mereka. c. Hubungannya dengan sesamanya manusia, dengan tolong menolong dan bekerja sama, dalam meningkatkan tarafhidup dan kehidupan masyarakat secara umum dan perdamaian yang menyeluruh. d. Hubungannya dengan alam lingkungan khususnya, dan alam semesta pada umumnya, dengan jalan melakukan penyelidikan tentang hikmah ciptaan Allah. Untuk memanfaatkan pengaruhnya, dalam kamakmuran dan kesejahteraan ummat manusia seluruhnya. e. Hubungannya dengan kehidupan dengan jalan berusaha mencari karunia Allah yang halal, dan memanfaatkannya dijalan yang halal pula, sebagai tanda kesyukuran kepada-Nya, tanpa tabdzir atau bakhil, atau penyalahgunaan atas nikmat dan karuniaAllah SWT itu. Kelima faktor tesebut merupakan hakikat (inti) syariat Islam, yang di dalam AI-Qur' an disebut Amal shalih. Sedangkan akidah yang merupakan dasar pokok disebut dengan Iman. Integrasi antara akidah dan syariah disebut dengan Islam. Dan orang yang meyakini kebenarannya, dan mengamaikan ajaran-ajarannya disebut dengan muslim dan mukmin. Mereka itulah yang mendapat jaminan Allah atas keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. (Muhhadiyah Djafar : 1993 :21-25. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam banyak ayat AI-Qur' an yang diantaranya: Artinya: "Barang siapa orang yang beramal shalih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan 94 Pendidikan Agama Islam

beriman maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. "(QS. An-NamI96). Finnan Allah : Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi merka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya. " (QS. Al-Kahfi: 107-108) Jadi syariah Islam secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, amaliah ibadah, maupun yang mengenai akhlak . Finnan Allah:

( '"

: ~Y:-I )

Artinya: "Kemudian kami jadikan engkau berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah dia (syariah itu), dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." QS. AI-Jatsiyah: 18) Apabila disebutkan syari' ah Islam, maka secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, atau mengenai amaliah ibadah, maupun yang mengenai akhlak; bukan ilmu fikih itu sendiri. Ilmu fikih adalah bagian dari syari'ah, sehingga ilmu fikih lebih sempit dari pada syari'ah. Di dalam AI-Qur' an, Allah berfrrman: Yang artinya: "Kemudian kamijadikan engkau berada di atas suatu syari 'ah (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah dia syari' ah itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Syari' ah yang dimaksud dalam ayat itu ialah ajaran Islam secara integral. Perlu diketahui bahwa istilah syari'ah telah populer dalam bahasa Arab jauh sebelum adanya istilah fikih, karena kalimat syari' ah telah dipergunakan dalam agama yang dibawa oleh N abi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa as. Firman Allah: Artinya: " Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama danjanganlah kamu berpecah belah tentangnya ... (QS. Asy-Syura: 13). Syari'ah sebagaimana diuraikan yang lalu, adalah; "Segala hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik yang berdasarkan AI-Qur' an maupun As-Sunnah. Adapun istilah fikih yang telah populer di kalangan kita dewasa ini, bam dikenal setelah generasi Islam yang pertama berlalu. (Muhammadiyah Jafar; 1992: 27). Pengertian fikih menurut bahasa adalah faham, mengerti. Orang yang faham tentang ilmu fikih disebut fakih yang jama'nya fukaha, artinya ahli hukum (fikih) Islam. Sedangkan menurut istilah: (llmu) Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang syari'ah. Pendidikan Agama Islam

95

Dalam kepustakaan Islam yang berbahasa Inggris, syariat Islam disebut Islamic law, sedangkan fikih Islam disebut Islamic Jurisprudence.Antara syariat Islam dengan fikih Islam tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Pada pokoknya, perbedaan antara syariat dan fikih adalah sebagai berikut: 1. Syari' at terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab Hadits (As-Sunnah),yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan dan Sunnah nabi Muhammad saw, sedangkan fikih terdapat dalam kitab kitab fikih, yang dimaksud di sini adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat. 2. Syari'at bersifat.fundamental, mempunyai ruang lingkupyang lebih luas dari fikih, Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbuatan hukum. 3. Syari' at adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul- Nya, karena itu berlaku abadi. F ikih adalah karya manusia yang dapat berubah atau diubah dari masa ke masa. 4. Syari'at hanya satu, sedang fikih mungkin lebih dari satu seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut mazahib atau mazhab-mazhab itu. 5. Syari'at menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkankeragamannya Rasjidi dalam Mohammad DaudAli: 1997: 239) Untuk lebih menjelaskan perbedaan syari' at dengan fikih sekaligus pula menunjukkan hubungannya, berikutini dikemukakan contoh. (HM. keeratan

Secara sederhana, seperti telah disebutkan di atas, hukum syari' at adalah semua ketentuan hukum yang disebut langsung oleh Allah melalui firman-Nya (kini terdapat) dalam AI-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (kini terdapat) dalam kitab-kitab Hadis (AI-Hadits). Yang dimaksud dengan hukum fikih adalah rumusan-rumusan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam. Ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadis, terutama yang mengenai soal-soal kemasyarakatan, pada umumnya, menurut ketentuan-ketentuan pokoknya saj a, yang harus diterapkan di dalam kasus tertentu yang muncul atau berada di dalam ruang dan waktu tertentu pula. Misalnya, A menerima titipan barang B, atau A meminjam barang kepunyaan B. Sewaktu berada di tangan A barang titipan atau barang pinjaman itu hilang. Mengenai hal ini telah ditetapkan aturan (syari'at) di dalam Al-Qur'an
H •••

surat al-Baqarah: 283 :

jika seseorang dipercayai oleh orang lain, hendaklah ia menunaikan amanat yang diberikan kepadanya itu.... ". Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang diberi amanat harus menunaikan amanat itu sebaikbaiknya. Artinya, kalau ia diberi titipan ia harus mengembalikan titipan itu dan kalau ia memperoleh pinjaman (karena orang lain percaya padanya) haruslah ia mengembalikan pinjaman itu. Akan tetapi kalau barang itu hilang, atau misalnya A tidak mengembalikan barang pinjaman itu, ketentuannya tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Karena itu timbullah masalah fikih yaitu masalah pemahaman maksud ketentuan syari' at. Orang yang memenuhi syarat lalu berijtihad mengenai ganti rugi-barang dimaksud, dari masalah ini kemudian timbul beberapa pendapat: 96

Pendidikan Agama Islam

Menurut pendapat mazhab Hanafi, A harus mengganti kerugian yang diderita B sejumlah harga ketika barang itu dibeli oleh B. Menurut pendapat mazhab Hambali, A mengganti kerugian pada B sebesar harga barang itu ketika hilang di tangannya. Mazhab Syafi' i berpendapat lain, yakni A harus membayar kerugian pada B menurut harga tertinggi yang terjadi antara barang itu dibeli dan dihilangkan oleh A. (Hasbullah Bakry, 1982: 3). Dari contoh di atas jelas bahwa pendapat sebagai hasil pemahaman manusia, mungkin berbedabeda. Dan inilah yang disebut dengan fikih. Ketentuan hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid ( orang yang berijtihad), seperti telah berulang disebutkan di atas, disebut hukum fikih. Hukum fikih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan kongkrit, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari satu tempat ke tempat lain. Ini sesuai dengan asas yang disebut juga dengan kaidah hukum fikih yang mengatakan bahwa perubahan temp at dan waktu menyebabkan perubahan hukum (fikih), Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum fikih cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syari'at yang menjadi norma dasar hukum fikih. Sifatnya zanni yakni sementara belum dapat dibuktikan sebaliknya, cenderung dianggap benar. Sifat ini terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga. Berbeda dengan hukum fikih yang semuanya bersifat zanni (dugaan), hukum syari' at ada yang bersifat absolut. Sifat absolutnya itu disebut dengan istilah qath 'i (pastl) tidak berubah-ubah. Selain sifat tersebut di atas, perlu dikemukakan pula bahwa hukum fikih tidak dapat menghapuskan hukum syari' at. Ambillah misal, soal perceraian. Hukum syari' at membolehkan perceraian. Para ahli hukum Islam tidak boleh membuat ketentuan hukum fikih yang melarang perceraian. Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai hak yang sarna antara pria dan wanita untuk menjadi ahli waris. Hukum syari' at menentukan bahwa wanita dan pria sama-sama menjadi ahli waris almarhum orang tua dan keluarganya. Hukum fikih tidak boleh merumuskan ketentuan yang menyatakan, misalnya, wanita tidak berhak menjadi ahli waris seperti keadaan dalam masyarakat Arab sebelum Islam (Ahmad A. Basyir, 1982: 1) Dari contoh di atas,jelas bahwa hukum fikih tidak boleh bertentangan dengan hukum syari'at apalagi ketentuan syari'at itujelas bunyinya (qath'i), tidak mungkin diartikan lain dari makna yang disebutnya. Dari uraian di atas jelas kekukuhan dan keabadian syari' at Islam dibandingkan dengan fikih Islam yang tidak abadi, karena dapat berubah atau diubah dari masa ke masa. Hukum Islam, baik dalam pengertian syari' at maupun dalam pengertian fikih, dapat dibagi kedalam dua bidang: (1) bidang ibadat dan (2) bidang mu' amalat, seperti yang telah disinggung di muka. Hubungan dengan Tuhan dalam melakukan kewajiban sebagai seorang muslim waktu mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadat (mumi). Mengenai ibadah, untuk mengingatkan Pendidikan Agama Islam kembali apa yang telah disebut di muka, yakni cara dan 97

dan do' a. seperti telah disebut juga di muka. Dengan demikian. menurut bahasa terambil dari kata 'abada. Yang mungkin hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya.ya'budu-ibadatan. kaidah-kaidahnya yakni perumusan ftkihnya dapat saja berubah sesuai dengan perubahan zaman. supaya kamu tidakmenyembah syetan. terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad oleh manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan agama Islam. Ibadah dalam makna taat atau mentaati perintah diungkapkan oleh Allah dalam AI-Qur' an antara lain: Artinya. kaidah asal ibadah adalah dilarang. tidak mungkin ada apa yang disebut modemisasi mengenai ibadat yaitu proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum. susunan. mencuri. tidak mungkin diubah-ubah. Ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah sendiri dan dijelaskan secara rinei oleh Rasul-Nya. untuk mencapai ridha-Nya. Tata hubungannya telah tetap. peraturan. kecuali kalau tentang perbuatan itu ada larangan dalam Al-Qur 'an dan kitab-kitab Hadiis. "Bukankah Aku telah memerintahkankamuwahai anakAdam. Untuk menyebut sekedar contoh. Karena sifatnya demikian. ketetapan Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia terbatas pada yang pokok-pokok saja. yang memiliki arti antara lain. dan ketentuan Allah SWT. asal saja modernisasi itu sesuai. larangan membunuh. Mengenai bidang mua'malat. Karena itu. Dilihat dari segi pelaksanaannya. cara dan tatacara beribadat. taat. tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. ibadah dibagi menjadi empat yaitu. dalam bidang ibadat (murni) berlaku asas umum yakni semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan kecuali perbuatan yang dengan tegas disuruh orang melakukannya. meminum minuman yang memabukkan sering disebut miras singkatan minuman keras. tunduk. Kalau dihubungkan dengan lima kaidah dalam hukum Islam (al ahkam al khamsah). dalam bidang mu'amalat berlaku asas umum yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan. sesungguhnya syetan itu musuhyang nyata bagimu. menghambakan diri. kecuali mengenai yang dilarang. berzina. tidak pula terinci seperti dalam bidang ibadat. merampok. 98 Pendidikan Agama Islam .1 mADAH Ibadah. menuduh orang melakukan perzinaan. kaidah asal mu'amalat adalah kebolehan. kalaupun ada.Dan hendaklah kalian menyembah kepadaKu. 2. Karena sifatnya yang tertutup itu. Artinya semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori mu'amalat. Penjelasan Nabi. ikut. memakan riba. Karena sifatnya yang demikian. misaInya. inilahjalan yang lurus (QS. Yasiin: 60-61) Sedangkan menurut istilah. berserah diri kepada hukum. turut. Dalam bidang ini dapat saja dilakukan modernisasi. Kaidah-kaidah yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan suruhan terdapat di dalam AI-Qur' an dan kitab-kitab Hadis.tatacara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan. boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan melakukan perbuatan itu. Dengan demikian. pengertian ibadah adalah tunduk dan patuh.

(Zakiah Daradjat Dkk: 1984: 29) Mengenai kaidahnya sebagaimana terangkum dalam ahkamul khamsah. 4. puasa pada bulan ramadhan dan hajji. membebaskan orang yang berhutang dari kewaj iban membayar. Ibadah Mahdhah. sebagai garis amalnya 4. seperti shalat. umum. Perbuatan itu positif (artinya mendatangkan kebaikan .1. membaca 2. membantu orang sedang kesulitan Ibadah yang cara pelaksanaanya berupa menahan diri. shalat. Dilaksanakan berdasarkan niat yang ikhlash karenaAllah dan semata. 3. seperti menolong orang lain. mungkin waktu dan tempatnya oleh Syari' dalam rangka hubungan khusus seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang telah ditentukan cara dan tata caranya. Ibadah Jasmaniah. I'tikaf. 1993. Ibadah mahdhah yang pokok adalah sebagaimana terangkum dalam rukun Islam yang lima. AI-Qur'an. seperti misalnya shalat dan shiam 3. ibadah dalam arti khas yaitu ibadah yang telah ditentukan syarat-syaratnya. 2. dzikir sirr (dalam hati) 2. yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan antara ruhani dan jasmani. seperti niat berbuat baik. Bertujuan memperoleh ridha Allah. murni. berdzikir. zakat. baik untuk diri sendiri maupun orang lain). yaitu: 1. Yang termasuk ibadah mahdhah misalnya. umrah Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan cara dan tata caranya. yaitu segala kegiatan manusia beriman yang memenuhi 3 (tiga) syarat: 3. yaitu.(Mohammad Daud Ali. (Mohammad Daud Ali: 1997: 246) Secara lebih simpel. shadakah. belajar. 245) Bila dilihat dari segi bentuk dan sifatnya. Ibadah rohaniyah-maliyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan rohani dan harta. Ibadah Ghairu mahdhah. mencari nafkah. khusus. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan seperti. Ibadah jasmaniah-ruhaniyah. rohaniayah dan maliyah. maka ibadah dapat dikategorikan ke dalam lima kategori. memuji Allah. berdo'a. 1. yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan antara jasmani. Ibadah Rohaniyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh rohani. puasa. menurut ajaran Islam ibadah dibagi atau dikelompokkan menjadi dua. haji. sebagai landasan amalnya. rohani dan harta sekaligus seperti ibadah haj i dan umrah. yaitu syahadat. 5. khassah. haji dan lain-Iainnya. 4. menolong orang susah dan lainnya. 'ammah . misalnya zakat. Contohnya. misalnya memaatkan orang lain yang bersalah. 5. shalat. sebagaimana yang akan diuraikan di Pendidikan Agama Islam 99 . tata caranya. dan Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak. seperti puasa. sebagai titik tujuan beramal. zakat.

Dan bahwa Dua kalimat Syahadat itu berisikan tujuh kalimat. '~I J Ketujuh kalimat dalam dua kalimat syahadat itu sangat memberikan manfaat yang besar.. "Tidak adayangpatut disembah dengan sebenarnya kecualiAllah yangpatut disembah dengan sebenarnya ". (itsbat) (mutsbit) ~I > = Allaahu J " = Muhammad = Rasul = Allahu J JJ-"'J .2. a ~ = Ilaaha = Illaa (munfi) ~ . Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Dua kalimat Syahadat itu berisikan 24 huruf. Maka dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu kita akan beroleh ampunan dari dosa selama 24 jam.bawahini. maka dengan mengucapkannya mudah-mudahan akan selamat ketujuh anggota badan dari tujuh neraka. KALIMAT SYAHADAT Kalimat syahadat berbunyi : Artinya: "Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku mengaku Nabi Muhammad Utusan Allah. 2. "Tiadalah berhajat kepada segala sesuatu yang selain-Nya dan berhajat kepada-Nya segala 100 Pendidikan Agama Islam . sedang kalimat "La ila ha illallah" mengandung pernyataan suci penyaksian dan keyakinan yang sungguh-sungguh tentang ke Esaan Allah. yaitu : 1). " Kalimat "Asyhadu" berisi ikrar penyaksian yang sungguh-sungguh.. Dan bagi siapa yang mengamalkannya sebanyak tujuh puluh kali setiap hari dengan izin Allah akan dibebaskan dari tujuh neraka.. sedang masa satu hari satu malam itu 24 jam. Adapun makna syahadat tauhid terkumpul di dalamnya beberapa qaidah. Penjelasannya sebagai berikut : Pertama : Kedua Ketiga Keempat: Kelima : Keenam : Ketujuh : " ~ = Laa(nafi) I All "'" ~I . 2).

"Tidak ada yang wajib wujudnya kecuali Allah yang wajib wujudnya". "Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah yang memberi manfaat kepada segala sesuatu". kemudian diitsbatkan dengan kalimat ilia. "Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah yang menggerakkan segala sesuatu". "Tidak ada pencipta kecuali Allah yang menciptakan segala sesuatu". 8). Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) (Syamsul Rijal Hamid: 1999: 20) Kalimat pertama dan kedua di atas (Ia dan ilaha) mengandung pengingkaran mutlak tentang kemungkinan adanya tuhan-tuhan atau ilah-ilah lain.sesuatu yang selain-Nya kecuali Allah yang tidak berhajat kepada segala sesuatu yang selain-Nya dan berhajat kepada-Nya segala sesuatu yang lain-Nya". "Tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah yang mendiamkan segala sesuatu". 10). Sifat malu itujuga bagian dari iman. 5). kalimah itu dengan sendirinya menimbulkan kesadaran akan harga dirinya sebagai manusia. 13). Mengenai ini. "Tidak ada yang mematikan kecuali Allah yang mematikan segala sesuatu". ajaran Islam hanya memberikan tempat yang sewajarnya saja kepada Rasul Allah itu. Seorang muslim mengaku bahwa Nabi Muhammad manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Utusan-Nya guna memberikan contoh pada umat manusia agar seluruh hidup dan kehidupan kerasulannya diikuti terutama oleh umat Islam. Pencipta alam semesta yang unique (unicum) sifatnya. "Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah yang memberi rezeki kepada segala sesuatu". Kalimah tauhid ini membebaskan manusia dari pemujaan terhadap dewa-dewa atau pribadi-pribadi yang muncul pada suatu ketika dalam masyarakat. 4). 3). 9). 12). Semua pujaan hanya ditujukan kepada Yang Satu yaitu Allah. "Tidak ada yang melakukan segala sesuatu tausan dengan bebas kecualiAllah yang melakukan segala urusan dengan bebas segala sesuatu". Pendidikan Agama Islam 101 . "Iman memiliki 60-70 cabang lebih. 7). 11). "Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah yang menghidupkan segala sesuatu". seperti yang telah dijelaskan dalam uraian tentang tauhid di muka. " Tidak ada yang membuat mudharat kecuali Allah yang membuat mudharat kepada segala sesuatu". sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw. Maka makna seutuhnya dari kalimat tauhid ini adalah Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Di bagian ini orang mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. dengan menutup segala kemungkinan untuk menyombongkan diri. dewa-dewa lain dalam segala bentuknya. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah (tidak ada Tuhan selainAllah) sedangkan cabangnya yangpaling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang terdapat dijalan. yang mengandung pengertian bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah (sebagai mutsbit). Bagi orang yang beriman. HR. Ikrar selanjutnya ialah pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. 6).(A. yang biasanya menjelma dalam bentuk kultus individu (pendewaan seseorang). Munir dan Sudarsono: 1992: 38-41) Kalimat tauhid ini merupakan cabang yang paling tinggi dari iman. "Tidak ada yang berhak memperoleh peribadatan dengan sebenarnya kecuali Allah yang berhak memperoleh peribadatan dengan sebenarnya". merasa lebih dari orang lain.

S.. Kewaj iban yang pertama kali diperintahkan kepada ummat Islam adalah shalat. sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Seorang yang mengucapkann (ikrar) dua kalimat syahadat (kalimah kalih) ini harus diperlakukan menurut syariat Islam baik pada waktu hidupnya maupun pada saat meninggal. Mensucikan diri dalam Islam disyariatkan. fitrah. maupun amaliyah lainnya yang merupakan bagian yang ketiga dari iman seseorang. Tujuannya adalah agar manusia selalu berusaha berada dalam keadaan suci. Sebab itu berikut ini akan dibicarakan mengenai thaharah (bersuci) 2. Dengan demikian.Al-Muidatstsir : 4) Allah berfmnan: . Dipandang dari sudut hukum Islam. Komunikasi dengan Zat yang Maha Suci tidak akan dapat dilaksanakan kecuali dengan terlebih dahulu mensucikan diri. Konsekuensinya. Menurut para ahli fiqh. Setiap orang Islam wajib mengucapkan kalimah syahadat. sikap... "Allah menyukai orang-orangyangmensucikan diri (Q. supaya dapat berhubungan dengan Yang Maha Suci. AI-Baqarah :222) Berhubungan dengan itu soal taharah sangat dipentingkan dalam Islam sebab selain keadaan suci perlu bagi manusia dalam kehidupannya sehari-hari. kedua kalimah syahadat itu merupakan perjanjian (factum) yang dibuat manusia yang mengucapkannya dengan Allah.. agar manusia (yang beriman) menjadi suci baik suci secara lahiriyah maupun bathiniyah.3. Selanjutnya ia akan membuktikan dalam kenyataan baik dalam perbuatan. sebagai seorang muslim yang mengucapkan perjanjian atau kalimah syahadat itu berjanji kepada Allah. ia harus dilindungi hakhaknya. Shalat disebutkan sebagai media berkomunikasi seorang hamba kepada Allah (Al-Khalik) yang Maha Suci. bahwa selama hayatnya dikandung badan ia akan mengikuti ketetapan-ketetapan Allah yang sekarang terdapat dalam AI-Qur' an dan Sunnah (suri teladan) Rasulullah yang kini terdapat dalam kitab-kitab Hadis dan Sejarah Hidup Beliau.Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia juga. atau kesucian. THAHARAH Taharah artinya suci. 1956:41) Firman Allah : "Danpakaianmu maka sucikanlah ".. Bertaharah maknanya bersuci (membersihkan diri untuk mencapai keadaan suci). (Qs. bersuci ini dikenal dengan istilah thaharah. yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhanyang Esa" . Dan hanya (arwah) orang yang memelihara kesuciannya yang 102 Pendidikan Agama Islam . bersih. intisari istilah tersebut adalah menjauhi segala yang kotor dan bemoda dan berusaha mendekati kebersihan serta kesucian dalam segala lapangan (Ahmad Ramali.juga sangat erat hubungannya dengan soal ibadat (pengabdian kepada Allah). dengan tegas dikatakan Tuhan dalam surat al-Kahfi ayat 110: "Katakanlah (Muhammad) 'Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu. Dengan ikrar dua kalimat syahadat ini (tentunya harus diikuti dengan keyakinan dan pembenaran dalam hati-berarti seorang telah mengambil langkah yang kedua dalam memenuhi keimanannya.

pakaian dan sebagainya.(QS. Benda -benda yang kena najis harus dibersihkan menurut aturan tertentu supaya segala nodanya menjadi hilang. dan salah satu cucian tersebut menggunakan tanah. tanpa memandang apakah bagian itu bemoda (kotor) atau tidak (Ahmad Ramali.Najis mughalladhah (Najis berat). yaitu najis yang berupa air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain susu (asi). anjing dan celeng serta anak turunnya. Cara menghilangkan ( mensucikan) benda yang terkena najis itu kiranya cukup bila diperciki dengan air suci. Segala hal yang menimbulkan perasaan jijik atau menjijikkan. semua nanah adalah najis. AI-Maidah: 90).diteima Yang Maha Suci (Allah) kemudian hari. Selain yang telah dikemukakan di atas. tanah. Nanah. 1956: 47). 4. Dalam kehidupan kita sehari-hari selalu kita jumpai benda-benda kotor yang bemoda serta menjijikkan manusia. Hal ini berlaku atas manusia. Cara menghilangkan najis mughalladhah yaitu dengan membasuhnya (menyucinya) tujuh kali dengan air suci dan mensucikan hingga hilang rasa. yaitu .najis mukhaffafah (najis ringan). yaitu najis mukhffafah dan mughalladhah. Anjing dan babi. 6. dapat kita lihat perinciannya dalam kitab-kitab fikih. yang dalam bahasa Arab disebut mutanajjis (kendatipun kecemaran atau kekotoran itu tidak kelihatan pada lahirnya). 2. dalam Islam dikenal dua keadaan bemoda (kotor) lain yang dinamakan: hadas besar dan hadas kecil Pendidikan Agama Islam 103 . Segala benda cair yang keluar dari dua pintu (qubul dan dubur) makhluk hidup kecuali air mani. Bangkai binatang yang berdarah. bau dan warnanya. Di sini hanya disebutkan antar lain : 1.Najis mutawassithah( najis sedang). yang dilakukan terhadap (misalnya) bagian tubuh tertentu yang kena kotoran. Pada cara kedua ini. dalam bahasa Arab disebut: najis. belalang dan manusia tidak najis. Segala minuman yang memabukkan . Ini berbeda dengan taharah hukmiyyah (membersihkan sesuatu menurut hukum) seperti misalnya ber-wudu' (mengambil air sembahyang) dan ghusl (mandi dengan membasahi seluruh tubuh). . . Pensucian itu disebut taharah ainiyyah (membersihkan kotoran yang kelihatan oleh mata). Yaitu najisnya babi. kecuali bangkai ikan. Sedang segala yang bersinggungan dengan benda-benda najis menjadi najis pula. Tentang benda-benda yang termasuk golongan najis (kotoran). alat perlengkapan. bau dan warnanya pada benda yang terkena najis tersebut dengan menggunakan air suci dan mensucikan . Semua hewan suci kecuali anjing dan babi (celeng) 3. Cara menghilangkannya najis mutawassitah yaitu dengan menghilangkan rasa. Darah (Sulaiman Rasyid: 1997: 16) Benda-benda najis di atas dikelompokkan menjadi tiga kelompok najis. pensucian selalu mengenai bagian-bagian tubuh yang ditentukan menurut hukum. 5.

yaitu cara lain dalam menghilangkan hadas dengan menggunakan debu (tanah) yang menurut istilah AI-Qur' an sha 'idanthayyiban. Hadas besar Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang (muslim atau muslimah) yang menyebabkan ia tidak boleh salat. Hadas besar disebut juga janabah. (d) bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrim (menurut pendapat Syafi' iyyah) Orang yang berada dalam keadaan hadas kecil. Begitujuga sujud tilawah. kecuali terlena dalam duduk. Menyentuh. mengangkat Mushaf(Qur'an). Pendidikan Agama Islam . membawa. Menyentuh. Tawaf. b. mati. pingsan dan sebagainya). (c) karena tidur. Tayamum. Karena hadas kecil a b. bersalin atau keguguran. c. atau mengangkat Mushaf (Qur'an) kecuali jika dalam keadaan terpaksa untuk menj aganya agar jangan rusak. Hal-hal yang dilarang karena hadas junub a. 2. Jika karena keadaan tertentu sehingga orang tidak dapat atau tidak boleh mandi atau wudhu untuk menghilangkan hadas besar dan atau kecil. jangan terbakar atau tenggelam. b.a. membawa. MembacaAl-Qur'an. untuk menjaga kehormatannya. Yaitu dengan menyapu muka dan kedua tangan dengan niat. d. 104 Salat. baik salat fardu ataupun salat sunat. disebut muhdits. Tawaf. effusio seminis (keluar mani karena mimpi). Dalam keadaan demikian mengambil Qur'an menjadi wajib. Menurut hukum. menstruasi. selama nifas dan keluar darah yang tidak pada waktunya Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi (ghusl). Hadas kecil. Pekerjaan yang dilarang karena hadas. baik salat fardu ataupun salat sunat. baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat. 1. orang yang j anabah disebutjunub. (b) hilang akal (karena mabuk. Ini terjadi karena: (1) (2) (3) (4) bersenggamatjima'). dan sebagainya. maka penggantinya (untuk menghilangkan hadas besar dan kecil itu) dengan tayammum. dan khotbah Jumat. sujud syukur. Mengerjakan shalat. disebabkan karena: (a) buang air. sakit. Ia harus melakukan wudu' (mengambil air sembahyang) supaya terangkat hadas itu. tawaf(mengelilingi Ka'bah). yaitu manyampaikan air ke seluruh tubuh termasuk rambut kulit dan kuku) dengan niat menghilangkan hadas besar itu. Janabah adalah dalam keadaan tidak suci. c. baik tawaf fardu maupun tawaf sunat.

1987 :46-50) IDKMAHNYA e. Mengerjakan salat. ditemani malaikat Jibril dengan kendaraan buraq (artinya kilat). g. tidak wajib diqadanya. sampailah Beliau ke Sidratul Muntaha. baik puasa fardu maupun puasa sunat. Tetapi kalau ia khawatir kotorannya akan jatuh di masjid. Suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam haid atau nifas sampai ia suci dari haid atau nifasnya dan sesudah ia mandi. Isra'. Suami haram menalak istrinya yang sedang haid atau nifas. Diam di dalam masjid. Mengerjakan tawaf. 4. haid. Buku yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia. secara harfiah berarti perjalanan malam. berhadapan langsung dengan Allah di 'Arasy (singgasana)-Nya. sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang m ukm in yang telah ditentukan ". 2 tahun sebelum Hijrah (620 M). maka lewatke dalam masjid ketika itu haram. Dari sana beliau mikraj. MenyentuhataumembawaAI-Qur'an. f. agar Kami (dapat) memperlihatkan ayat-ayat Kami kepadanya. Sesungguhnya fa (Allah) Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Di dalam al-Qur' an diperintahkan orang mendirikan salat. Salat adalah doa yang dihadapkan dengan sepenuh hati ke hadirat Ilahi. Puasa. Firman Allah: Artinya: "Maka dirikanlah shalat. Perintah mendirikan salat lima kali sehari semalam diterima oleh Nabi Muhammad langsung dari Tuhan. Perempuan yang meninggalkan puasa karena haid atau nifas wajib mengqada puasa yang ditinggalkannya itu. " Menurut sunnah Nabi. Sekedar untuk memenuhi sistematika kuliah Agama Islam ini akan kita tinjau salat dalam garis-garis besarnya saja. 3. 2. sekarang telah banyak buku yang terbit. Nabi Muhammad mengadakan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Jerussalem. yang telah Kami berkati sekelilinginya. (Sulaiman Rasyid.e. baik salat fardu ataupun salat sunat. Adapun menurut syara' suatu ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. naik ke langit. baik tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Pada suatu malam tanggal27 Rajab. salah satu kewajiban agama yang hams dilakukan. d. Sebelum mikraj. Perjalanan malam ini diabadikan dalam AI-Qur'an surat al-Isra' ayat 1: Artinya : "Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun salat yang ditinggalkannya sewaktu haid atau nifas. b. ketika beliau mikraj dahulu. Nabi Muhammad isra' lebih dahulu. a. terutama dalam masa atau tahun-tahun terakhir ini banyak yang dapat dijadikan pegangan. Adapun melewatinya boleh apabila ia tidak takut akan mengotori masjid. atau nifas. Hal-hal yang dilarang karena hadas. Pendidikan Agama Islam 105 . PELAKSANAANDAN Mengenai shalat . c. perjalanan malam itu berlangsung sangat cepat. Setelah melewati tujuh lapis langit. Berhenti dalam masjid. SHALAT.

Ini berbeda dengan perintah mengeluarkan zakat. 3. Keistimewaannya itu. tinggallima kali kewajiban melakukan salat sehari semalam. Perintah itu diberikan kepada Nabi. Namun. Salat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. namun karena meminta lagi pengurangan. Setelah menghadap Allah dan menerima perintah mendirikan salat 50 kali sehari semalam Nabi Muhammad turun (kembali) ke bumi. 4. demikian bunyi salah satu sunnah qauliyah (perkataan) Rasulullah. tempat manusia mengumpulkan kembali tenaga hidup yang menghidupkan. 2.' Digambarkan dalam sunnah. Salat di dalam Islam bukanlah hanya sekedar upaeara ritual belaka tetapi adalah keadaan. Bagi mereka yang melakukannya seeara tertib teratur. Tujuannya jelas. Salat adalah tiang agung agama. kepada Nabi Isa (di langit kedua). berbeda misalnya dengan ibadah haji yang dilakukan sekali seumur hidup. melakukan ibadah puasa dan haji. misalnya yang diberikan eukup melalui wahyu. Dari eara menerima perintah itu. barangsiapa meninggalkannya. salat 106 Pendidikan Agama Islam . Shalat merupakan kewajiban universal yang diwajibkan juga kepada umat Nabi-nabi terdahulu hingga ummat Nabi Muhammad saw. kepada Nabi Musa (di langit keenam) dan kepada Nabi Ibrahim (di langit ketujuh). Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya kembali ke bumi dan sampai di Mekah sebelum terbit fajar malam itu juga.jelas bahwa salat mempunyai kedudukan istimewa dalam agama Islam. dengan jalan memanggil Beliau ke hadapan Tuhan di Sidratul Muntaha. Shalat merupakan kewajiban yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya dan kaum muslimin. Kendati masih disarankan oIeh para Nabi yang dijumpainya supaya Nabi Muhammad menghadap lagi kehadirat Allah untuk mengurangi jumlah salat yang diterimanya. dia menghaneurkan agama. terutama setelah mengalami kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari. setelah sembilan kali turun naik menghadap Allah atas saran para Nabi yang dijumpainya di perjalanan pulang. seperti yang disebutkan Allah dalam fmnan-Nya di bagian surat al-Ankabut ayat 45 : "Sesungguhnya shalat itu mencegah manusia dar. ibadah salat diwajibkan lima kali sehari semalam.. " Pengakuan tentang adanya Allah seperti yang diikrarkan dalam Kalimah Syahadat tidak akan mempunyai arti apa-apa j ika tidak diikuti dengan hubungan yang tertib teratur antara manusia dengan Allah yang menciptakannya. Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad menghadap kembali ke hadirat Tuhan dan memohon keringanan agar jumlah salat itu dikurangi. Barangsiapa yang menegakkannya dia menegakkan agama. (segala) yang keji (kotor) dan mungkar (jahat). sampai di langit keenam dan berjumpa dengan Nabi Musa yang menanyakan perintah yang diterima Nabi Muhammad. antara lain adalah : 1. di perjalanan mikraj itu Nabi Muhammad berjumpa dan diperkenalkan (oleh malaikat Jibril) antara lain kepada Nabi Adam (di langit pertama). Berbeda dengan ibadah lainnya. Demikianlah. 5.

makan orang miskin '. da1am batin dan diri kita akan tumbuh disiplin pribadi yang sangat berguna bagi kehidupan dan penghidupan. Nilai pendidikannya tinggi sekali karena dengan mengerjakan sha1at secara teratur. sedih dan hampir-hampir putus asa setelah mendapatkan pukulan yang melumpuhkan dalam kehidupan ini. 1977: 21). A. karena meskipun dikerjakannya. Begitulah seterusnya hukum-hukum furu' terhadap orang yang tidak Islam. menurut istilah hukum Islam orang seperti ini disebut mukallaf. tetap tidak sah. Mukallaf sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli di bidang hukum Islam adalah sebagai berikut. Tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak salat. Syarat Wajih Shalat Islam. tetapi shalat juga merupakan media untuk mengangkat derajat jiwa dan mempertinggi rasa susila orang yang mendirikannya. berarti ia tidak dituntut untuk mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam. maka ia wajib mendirikan shalat. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan salat. 'Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? 'Mereka menjawab. Firman Allah Swt. syarat sah shalat dan sebagainya. Setiap ummat Islam yang telah memasuki akil baligh dan berpikiran sehat. dalam menempuh perjuangan Mereka yang pemah merasa gelisah. Sabda Rasulullah Saw.merupakan upaya ampuh untuk menemukan kembali ketenanganjiwa hidup (Moh. sedangkan ia dapat mengerjakan salat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. " (AI-Muddassir: 40-41) Apabila orang kafir masuk Islam. Sha1at dalam Islam bukan hanya sekedar upacara ritual keagamaan yang berfungsi sebagai media untuk komunikasi kepada Sang Pencipta. mereka tanya-menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa. N atsir. dapat merasakan sendiri kesegaran terasa da1am jiwanya setelah ia mengajukan pengakuan dan menyatakan harapannya kepada Allah dengan ucapan dalam shalatnya. dan kami tidak (pula) member.tetapi amal kebaikannya sebe1um Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik.: "Berada di dalam surga. 1. " (Riwayat Muslim) Pendidikan Agama Islam 107 . Shalat baru dapat dikatakan sah menurut hukum manakala telah dipenuhinya berbagai syarat wajib shalat.: "Islam ttu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam (maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum Islam). begitu juga puasa dan ibadat lainnya. maka ia tidak diwajibkan mengqada salat sewaktu ia be1um Islam. artinya ia telah dapat dipandang sebagai subyek hukum. 'Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat.

: .? ~W\ ~ J ~ ~ ~\ .l.o _rll ~I IJy4 ~IJj ) "Suruhlah olehmu anak-anak itu untuk salat apabila ia sudah berumur tujuh tahun. Mimpi bersetubuh. Baligh(dewasa). " (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.. Sabda Rasulullah Saw. Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut : a.~ 1~1J~ ~~ I~l O~~ ( 4.f-J 1=0"" ~ i. " (Riwayat Muslim) 2.r"li ~.~\ . Berakal. hendaklah dipukul.. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun. Cukup berumur lima belas tahun. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun tetapi tidak salat. (3) Orang gila hingga sembuh. (2) Orang tidur hingga ia bangun..S. Keluar mani. b.I!J')J ." (Riwayat Bukhari) Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil.. 4. tinggalkanlah salat. d.f ~\Jj) "Yang terlepas dari hukum ada tiga macam: (1) Kanak-kanak hingga ia dewasa.rs.Beliau berkata kepada Hakim bin Huzam.: Beliau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaisy. "Apa datang haid. Orang yang tidak berakal tidak diwaj ibkan salat. 3. Sabda Rasulullah Saw. "Esgkau Islam alas kebaikanmu yang telah lalu. c.f. Sabda Rasulullah Saw.~ ~ r! ~~I j ( ~Lo 0-!IJ ~J\~y. hendaklah kamu pukul jika ia meninggalkan salat. Mulai keluar haid bagi perempuan. Suci dari haid (kotoran) dan nifas.: ~ ~y. Hadis ini sahih) Orang tua atau wali wajib menyuruh anaknya salat apabila ia sudah berumur tujuh tahun.f. " (Riwayat Tirmizi) 108 Pendidikan Agama Islam .

... begitu juga orang yang lupa.. ~ .? ~W\ 4f'J ~ i. ~ J 124. Kanak-kanak hingga ia dewasa.'" (~J Pendidikan I....i ~\JJ) . a. Sabda Rasulullah saw. Sabda Rasulullah saw. 0.. Al-Mudatstsir : 4) Sabda Rasulullah saw. J. . Telah sampai dakwah (perintah Rasulullah Saw. Melihat atau mendengar. Orang tidur hingga ia bangun dan c. ~ _fJ... walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara'..."" 0 '" 109 .? ~\ ~ ~'Jj ~ ~\ ~J ( ~\. Suci badan. .f " . kepadanya).. Firman Allah Swt.. (QS.F wi ~~ ' ~ °1~ (i ~ .... Abu Daud dan Ibnu Majah.~ J\i ~IJ " ". " '" qI ... i. Al-Maidah: 6) b.. b. (~ J ~J~\ ~\JJ) . I :'J:" " ~t\ '. Bukhari dan Muslim).-: '" "". (QS. wid i'-?) : r J ~ 4ill ~ I'". Hadits ini shahih). pakaian dan tempat dari najis. ~ " . qI. (QS. Finnan Allah : Artinya: "Dan bersihkanlah pakaianmu". An-Nisa :165) 6. Jaga.? W~\ Artinya: "Yang terlepas dari hukum ada tiga macam.. ~ Agama Islam .' JJi.p . Firman Allah SWT : "Jika kamujunub maka mandilah . Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan salat. : 7.. (HR.5..? ~~\ \~\ ~i "O"j. 4.&\ ~ Jk~ Artinya: "Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu apabila ia berhadats hingga ia berwudhu". ~ i. Orang yang belum menerima perintah tidak dituntut dengan hukum. Maka orang yang tidur tidak waj ib salat. '" o" '" . : "Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus-Nya Rasul-rasul itu ". Orang gila hingga ia sembuh (HR... Syarat Sah Shalat Suei dari hadats besar dan hadats keeil. Orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut oleh hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara'.o ~\J ~J\~y.G)~I OIJ) .~ ~~~~ t)I~\?~ "" Oo.h i.. B. a.~.

Bukhari dan Muslim) Najis yang sedikit atau yang sukar memeliharanya (menjaganya) seperti nanah bisul. palingkanlah wajahmu ke arahnya. dan darah berpantik yang ada ditempatnya diberi keringanan untuk dibawa shalat. menghadap dengan dada dan muka. boleh. c. e.31) Yang dimaksud pakaian dalam ayat ini adalah pakaian untuk shalat.telah berkata. Tuangi olehmu kencing itu dengan setimba air". Artinya: "Palingkankah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Allah tidak menerima shalat perempuan yang telah baligh (dewasa) melainkan dengan bertelekung (kerudung). sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain muka dan dua telapak tangan. hendaklah dua tapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat. kalau baju kurung itupanjang sampai menutupi kedua tumitnya. (QS. " (QS. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya wama kulit. Dan di mana saja kamu berada.Artinya: "Ketika orang Arab badui kencing di dalam masjid.. Menutup aurat. (HR.: d. darah khitan. Kaidah: Kesukaran itu membawa kemudahan. wajib menghadap ke kiblat. Kalu shalat berbaring. Firman Allah : Artinya: "Hai anakAdam. (HR. bahwa Nabi Muhammad SAW. dari Aisyah . tidak memakai kain? Jawab Nabi saw. Abu Daud) Mengetahui masuknya waktu shalat. (HR. Lima ahli hadits selain Nasa'i) Dari Ummu Salamah. pakailah pakaiannmu yang indah disetiap (memasuki) masjid . Kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain. Al-A'raf . Di antara syarat sah shalat ialah mengetahui bahwa waktu shalat sudah tiba. : Artinya: "Aurat laki-laki adalah antara pusat dengan dua lutut". Kalau shalat berdiri atau shalat dengan duduk menghadapkan dada. Kalau shalat dengan menelentang. Rasulullah bersabda. : 110 Pendidikan Agama Islam . Aurat laki-laki antara pusat sampai lutut. Daruquthni dan Baihaqi) Baca pula Firman Allah SWTsuratAn-Nur: 31. (HR. Al-Baqarah : 144) Sabda Rasulullah saw. Sabda Rasulullah saw. Firman Allah Swt. Menghadap ke arah Kiblat ( Ka'bah). Sabda Rasulullah saw.. bolehkah perempuan shalat hanya memakai baju kurung dan kerudung. Sesungguhnya ia telah bertanya kepada Nabi saw. Selama dalam shalat.

dengan adanya niat ini maka suatu perbuatan disebut ikhtiyari (atas kemauan sendiri bukan karena dipaksa). . kemudian menghadaplah ke kiblat.us.. tentang salat..- ". " (HR. artinya menyengaja suatu perbuatan.j (. boleh salat sambil duduk. ~I ~I'-A ~I ~." . salatlah sambil menelentang.j (. sekalipun dengan isyarat.. boleh menelentang. : "Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. "( HR. . niat adalah menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah untuk mendapatkan ridha-Nya." ('- 0 CJ\S" . ~ \'" JO' " ~j '" ~W'O ". begitujuga pada ibadah lain. B.-. kalau takut jatuh atau takut mabuk.. sempurnakanlah wudhumu.~\j Amran bin Husban berkata. Maka orang yang shalat hendaklah sengaja mengerjakan shalat karena mengikuti perintah Allah semata-mata untuk memperoleh ridha-Nya. Juga ia boleh percaya akan nasihat tabib yang mahir.. Orang yang di atas kendaraan..... Rukun Shalat 1. Orang yang tidak kuasa berdiri. ~O • .kalau tidak kuasa duduk.. Al-Bayyinah: 5) Sabda Rasulullah saw. Sabda Rasulullah Saw. (QS. Bukhari dan Muslim) 2.. ia boleh salat sambil duduk. Apabila engkau hendakshalat. (4. dan kalau tidak kuasa berbaring." 0 w~ I~~ " ~o. Niat maknanya adalah sengaja. Allah tidak memberati seorang melainkan sekuasanya. 0"" ~y. salat tidak boleh ditinggalkan selama iman masih ada.d ~ ". kalau tidak kuasa duduk. OIJj) . Berdiri bagi orang yang kuasa.Sj~1 ~J. . boleh berbaring. maka saya bertanya kepada Nabi Saw. Bukhari dan Muslim) Pendidikan Agama Islam 111 .l:. Inilah yang dinamakan ikhlash. berkata kepada Khallad bin Raft'.J w\i '" "0."Nabi saw.J . Muslim). salatlah sambil duduk. salat sambil berbaring"(Riwayat Bukhari." " . "Saya berpenyakit bawasir.: 'Il ir: I'-A : J~::.salatlah sekuasanya... (HR. Niat. r-J.. Allah Berfrrman: "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembahAlah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus . Yang penting. kalau tidak kuasa juaga demikian. Beliau berkata 'Salatlah sambil berdiri. "Kalau tidak juga kuasa... Dalam pengertian terminologi.kalau tidak kuasa. dan Nasai menambahkan.

~I ~ ~\i . 41l1~ . SabdaRasulullah Saw..j\ & ~ . ai .. ".: ..: .... 0 :... 41l1~ .... barang siapa salat sambil duduk.-! JIJ ~ 0 . .. ...\»I~ Y4 . ~ ~\~I ~ . .....J ~~ ~ 1\ ~ "'.". ~ ~ ~~ ~ J~ ~.. . . :iI.... ~ ~I:."..... ~ 01' :J.... . .... tf. '" .'" .: r..: ...: ClI))) ..: :.... Takbiratul ihrarn (membaca "Allahu Akbar") Sabda Rasulullah Saw..) .. "'""..lA ~ ..~ ~~ Agama Islam 112 Pendidikan ..:....." . " rP" ~ I' .....\»\ ~:.:..'} ~\~ ..".: Dc ...... ... ~]I JW . (> (> J~ ~ "..:" t..J &..... .: ~".' ~n..: ~? J ...: eJI.. ~p!"''''' J ~f o).. .- ~bf~ oJIjI..... (. 0. ."..1'-J ... . Do 0 ... ".-1:' . ~~ ...' .~ J ~ iii"..~I . ~J\ .A!~~IJ 0 0 . ~ "'..\»\ J)..... ~'jJ "'..-Jt:o i}1~ ~ ~ . . . mendapat ganjaran yang sempurna. . "...... " (Riwayat Bukhari) Ganjaran duduk dan berbaring itu kurang dari ganjaran berdiri.. ~Jj ~\ J). O~IJ\ . Tetapijika dilakukan karena berhalangan..)~ ~ .. ~ ~~ ~~ J~ ~ .. :i:J..: ~ ~ Do ~l:.: J ." \...."" " .) "' . 3...A .. mendapat ganjaran seperdua dari orang yang salat sambil duduk. 0 . "...lS' ~~J ~j JAil. ~ .........:' ~". ." .\»\ J~ ~".: ....Pada salat fardu diwajibkan berdiri karena berdiri adalah rukun salat.\»\ . .... " JO" J\Ai &.. barang siapa salat sambi! berbaring.. Tetapi pada salat sunat.. ~~b1 ~ ~)I ( ~\ ~ I~L:t ..... Ji!~ ~ (tJ W~ ~ ~ ....J~: Jli r~\ ~ ...0 ........ J rr-. .: "Barang siapa salat sambil berdiri... . 0"'" ~ 01' ". apabila dilakukan ketika marnpu... . ~ . mendapat seperdua ganjaran orang yang salat sambil berdiri. 0 .~. .. \f... ~J\ ~ ~\J ... ... ~ I~I ". . ') ~ . _... ganjarannya tetap sempuma seperti salat berdiri.. i1i ..osa j ~J ~ JIJ .~~~ ~~~ j~-aiJ..".......... I'"" .. . ~j :..'" j~ i»1~ ~\jl .. berdiri itu tidak menjadi rukun. .......

." Hal itu terjadi sampai tiga kali. Kerjakanlah seperti itu dalam setiap salatmu. "(HR..". sesungguhnya Rasulullah Saw. Kemudian beliau berkata. dan Nabi berkata. "Apabila engkau berdiri memulai salat.JIJ ~J\~ ~IJj ) y. lalu dia mengerjakan salat.. "Salatlah kembali." (AI. : o . Tuhan semesta alam. laki-laki itu datang kepada Nabi dan memberi salam...: c. o~'i (~ jlJJI ~IJj) . Sesudah salat.' (~j\JJI ~IJj) . Membaca surat Fatihah."Demi Tuhan yang telah mengutusmu membawa kebenaran. " (HR. dan penghabisannya salam. takbirlah! Sesudah itu bacalah mana yang engkau dapat membacanya dari AI-Qur 'an. Laki-laki itu lalu berkata. (5) Hanya Engkaulah (Ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. y~1 ~~ \~ " " "Tiadalah salat bagi seseorang yang tidak membaca surat Fatihah. bukan Galan) yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. (1) Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. ajarlah saya." Laki-laki itu lalu salat kembali seperti tadi. "(Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi) 4.J ~ ". ~~jJl o~1 J 0. Bukhari) (.. (7) Yaitujalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. sesudah itu ia memberi salam kepada Nabi. (4) Yang menguasai hari pembalasan (hari Kiamat).F atihah) Sabda Rasulullah Saw.. saya tidak dapat melakukan cara lain selain cara yang tadi. kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau diam pula sebentar dalam duduk itu. 0 " (~lA . masuk ke masjid. kemudian rukuklah sehingga ada tuma-ninah (diam sebentar) dalam rukuk itu. (2) Segala puji bagi Allah.. dan bangkitlah sampai engkau berdiri lurus.~ . Nabi menjawab salam laki-laki itu.. kemudian masuk pula seorang laki-laki. "Salatlah kembali karena engkau belum salat." Sabda Nabi. karena engkau belum salat. permulaannya takbir. " (Hadis ini disebut hadis musi us-shalah) Juga Sabda beliau: ~jJJ . sesudah itu sujudlah kembali sampai engkau diam pula sebentar dalam sujud itu.Dari Abu Hurairah.. Sebab itu. y\:fil ~~ " " "Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca sural F atihah. " Sepakat ahli hadis dan pada riwayat Ibnu Majah disebutkan. (3) Maha Pemurah Maha Penyayang. (6) Tunjukilah kamijalan yang IUTUS. Daruqutni) Pendidikan Agama Islam l)i ~ ~ 3~~ 113 . 0 0..\ "Kunci salat itu wudhu. Sesudah itu sujudlah sampai engkau diam pula sejenak dalam sujud itu. "Kemudian bangkitlah sehingga engkau diam pula sejenak ketika berdiri itu.

"Bismillahir-rahmanir-rahim itu satu ayat dari surat Fatihah. I'tidal serta tuma-ninah (diam sebentar) Artinya berrdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca AI-Fatihah. Al-Hanafiyah berpendapat bahwa yang fardu dibaca ialah Al-Qur'an.: "Kemudian rukuklah engkau hingga engkau diam sebentar untuk rukuk: " (Riwayat Bukhari dan Muslim) Adapun rukuk bagi orang yang salat berdiri sekurang-kurangnya adalah menunduk kira-kira dua tapak tangannya sampai ke lutut. Syafii. 6. Ahmad bin Hanbal.: "Kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk I Udal. sedangkan yang baiknya ialah betul-betul menunduk sampai datar (lurus) tulang punggung dengan lehernya (90 derajat) serta meletakkan dua tapak tangan ke lutut. surat atau ayat mana yang dimaksudkan mudah itu. dan jumhurul ulama telah bersepakat bahwa membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat salat itu wajib dan menjadi rukun salat. Rukuk untuk orang yang salat duduk sekurang-kurangnya ialah sampai muka sejajar dengan lututnya. Rukuk serta tuma-ninah (diam sebentar) Sabda Rasulullah Saw. : "Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari AI-Qur 'an". 5. Maka hadis-hadis tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mudah itu ialah Al-Fatihah. sedangkan yang baiknya yaitu muka sejajar dengan tempat sujud. tidak tertentu pada AIFatihah saja. Mereka beralasan kepada hadis-hadis tersebut di atas. Sabda Rasulullah Saw. (Al-Muzammil: 20) Pihak pertama menjawab tentang pendapat bahwa ayat tersebut mujmal (tidak jelas). "(Riwayat Bukhari dan Muslim) 114 Pendidikan Agama Islam . Firman Allah Swt. baik salat fardu ataupun salat sunat. Pendapat ini didasarkan pada ayat AI-Qur'an. "( Hadits Riwayat Daruqutni) Imam Malik.

Duduk di antara dua sujud serta tuma-ninah (diam sebentar) Sabda Rasulullah Saw. dan ujungjari kedua kaki. Sujud dua kali serta tuma-ninah (diam sebentar) Sabda Rasulullah Saw. berarti pinggullebih tinggi dari pada kepala. dua tapak tangan. dua tapak tangan.7. " " 0 ~ .:. Sujud hendaknya dengan posisi menungkit . kemudian bangkitlah engkau hingga Pendidikan Agama Islam 115 ... ". 0 """. IJI. " (Riwayat Bukhari dan Muslim) Sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan dahi ke tempat sujud..: "Apabila engkau sujud. Sabda Rasulullah Saw: ~'l\J -. Sabda Rasulullah Saw.J\ ~\~J ~J~\ OIJJ) ". : "Kemudian sujudlah engkau hingga diam sebentar untuk sujud. y~I~J :. ~:~\ 0 J. dua lutut.. " (Riwayat Ibnu Hibban dan ia mengesahkan) Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan tujuh anggota.:~jIJ J~(J "Saya disuruh supaya sujud dengan tujuh tulang. kemudian bangkitlah engkau hingga diam untuk duduk."(Riwayat Bukhari dan Muslim). kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud.. : "Kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud. dua lutut. letakkan dahimu.. 8..". dahi. ~~(. / ~ ~\ wI ~~i '" / J J (~J ~:. dan ujung kedua kaki. danjanganlah engkau mencotok seperti cotok ayam. yaitu dahi.

keterangan yaitu amal Rasulullah Saw."'. -' "" . (beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan salawat). : yaitu: ~J~I "'" ~ 0" ~ "" " r~1 ~ ~(:111 ~I)~I ~.. Duduk Akhir Untuk tasyahud akhir. elJj) . ~~I ..".' . dan begitu juga rahnat Allah dan kurnianya. Menurut Imam Syafi'i membaca shalawat atas Nabi ini hukumnya tidak wajib. .. ~ r~1 /. Waktu membacanya ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir. 0. ~(:1JIJ 4»1~~ " ~I~IJ ." " .]'$''}.:.J~ """.. dan atas keluarga beliau. Q$. segala kehormatan. melainkan sunnah saja. ~ ..... " Sambungan hadis: "Kemudian hendaklah ia memilih doa yang dikehendakinya. . . .J rP ".)S.'. J... ~I 4-1 .-' ~~jJl ~~ -' ~ .iJ 11.J 4»1 ~ iP .J " . Lafadh shalawat sebagai berikut.gJ ~I~ -' ". ~\S"~~I J. 116 Pendidikan Agama Islam .. ~I ~~J . r~1 ~. ".. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan tausan-Nya.. segala doa. r~1 / "" . "" J 4»1~1 ~I~ ~I ~!I -' ~~I /...j~ jJ e~ (~J J.. 4»1 J~j I~ rP ~I ~IJ 4»1~~ Membaca shalawat atas N abi Muhammad saw.I elJj) Artinya: "Dari Ibnu Mas 'ud Rasulullah Saw. salawat atas Nabi Saw.:.. . Membaca tasyahud akhir Lafaz tasyahud : 10.. "(Riwayat Bukhari dan Muslim) 9. "... ~I~ ~I ~~I -' ~~I ~I 4»1~~.' -'. berkata. "Apabila salah seorang diantara kamu salat hendaklah ia membaca tasyahud. . ~~I .)S.-::""''p' _.J.. " (Riwayat Bukhari dan Muslim) Ada lafadh lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra....]'$''}. Mudah-mudahan turunlah sejahtera atasmu hat Nabi. Mudah-mudahan dilimpahkan pula sejahtera atas kita sekalian dan atas hambaAllah yang saleh-saleh (baik-baik) aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah.. dan ucapan-ucapan yang baik kepunyaan Allah. kemudian sujudlah engkau hingga diam pula untuk sujud. (~JI~y. I~ ~j~1 ~I ~."".diam untuk duduk..

i ~ / // / / // // ..N' O~~:. / ~J o/ ~ ~I~ .1/ /..~ ~ ~ ~J ~I J~~cL :J~~~ ~ ~ ~I J~~~ J.J.. maka Basyir berkata kepada beliau" Allah telah menyuruh kami supaya membacakan shalawat atas engkau. Sesungguhnya Engkaulah yang amat Terpuji dan amat Mulia (HR. Rasulullah menghampiri kami. Ahmad. (HR.J wiJw ~Iu.i ~ :.0. Bagaimanakah kami membaca shalawat atas engkau? Nabi menjawab: Katakan olehmu Ya Tuhanku berilah rahmat atas Nabi Muhammad saw dan atas keluarganya sebagaimana engkau telah memberi rahmat atas keluarga nabi Ibrahim. dan berilah karunia atas Nabi Muhammad dan atas keluarga beliau sebagaimana engkau telah memberi karunia atas nabi Ibrahim dabn keluarga. Pendidikan Agama Islam 117 .0. Tartib (menertibkan rukun) Yang dimaksud tartib adalah menempatkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing -masing menurut susunan yang telah disebutkan di atas.1 . berkata. Nasai dan Turmudzi). : Artinya: "Permulaan shalat itu takbir dan penghabisannya salam".Dari Ibnu mas 'ud ra.~ 4J J~ / Artinya. Memberi salam yang pertama (sembari nengok ke kanan) Sabda Rasulullah saw. / ~I ~J ~~ ~I:f ./ ~\ J~J uui: J\...Sekurang-kurangnya membaca shalawat seperti berikut:Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad (in). Muslim. 11. Abu Daud dan Turmudzi) 12.

hendaklah menoleh ke sebelah kiri sampai pipi yang kiri itu kelihatan dari belakang w.. Melihat ke arah sujud. Membaca doa iftitah f. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. a. Duduk tawarruk di duduk akhir t. telapak tangan setinggi bahu. sehabis membaca AI-Fatihah h. ketika berdiri dari rukuk dan ketika berdiri dari duduk tasyahud awwal seperti ketika takbiratul ihram c. Meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku' o. Menurut madzhab Syafi'i. Maghrib dan Isya' begitu juga pada waktu shalat Jum' at bagi imam. Membaca ta'awudh sebelum membaca basmallah sebelum membaca AI-Fatihah g. Sunat bagi makmum mendengarkan bacaan (Al-Quran) imam j. Bertimpu pada tanah ketika hendak berdiri dari sujud v. dan keduanya diletakkan di bawah dada (sebagian ulama mengatakan diletakkan di bawah pusat). selain ketia bangkit dari ruku' . b. Tatkala ruku membaca "sami' allahu liman hamidah m. d. baik terhadap mansia maupun malaikat. sampai tinggi ujungjari sejajar dengan telinga. kecuali pada waktu membaca Asyhadu alla ilaha illallah. Ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada orang yang berada di sampingnya. Membaca tasbih tiga kali ketika ruku' p. (HR.Sabda Rasulullah : Artinya: "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat . sehingga bila salah satu 118 Pendidikan Agama Islam . Bukhari) 13. e. Dari sekian sunnahnya shalat di atas. 1. ketika itu hendaklah ia melihat ke jari telunjuk. Membaca Amiin. Duduk Iftirasy s. Membaca tasbih tiga kali ketika sujud q. keduanya dihadapkan ke kiblat. Imam memberi salam kepada makmum danmakmum bemiatmenjawab salam imam. Sunnahnya Shalat Sunnahnya shalat tersebut adalah. ada sunnat yang lebih penting sehingga disebut sunnah muakkad. Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud r. ada dua sunnah yang lebih penting dari. Duduk sebentar sesudah sujud sebelum berdiri u. k.. Mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua ketika shalat Subuh. Mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk. Ketika i'tidal membaca : Rabbana lakal hamdu n. Membaca surat atau ayat Al-Quran sesudah Al-Fatihah i. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Memberi salam yang kedua. Takbir ketika turun dan bangkit.

Rasulullah bersabda: Pendidikan Agama Islam 119 . misalnya memperingatkan imam. 75-88) E. Jika orang yang sedang shalat hendak memberi tahukan sesuatu karena penting (darurat). Meninggalkan salah satu rukun shalat. sekalipun kata-kata itu bersangkutan dengan shalat. sedang pekerjaan yang lain hendaklah ia tinggalkan. Membaca tasyahud pertama pada rakaat yang kedua sebelum berdiri pada rakaat yang ketiga. Sengaja berbicara dengan kata-kata yang ditujukan kepada manusia. Kedua sunnah muakkad itu ialah. Banyak bergerak. takbir dan membaca AI-Qur 'an.(Suliman Rasyid. seperti bergerak tiga langkah atau memukul tiga kali berturut-turut. kecuali jika lupa. terbuka aurat. Artinya : "Barang siapa yang terpaksa untuk memberi tahukan sesuatu kejadian dalam shalat. Melakukan sesuatu yang tidak ada perlunya. Rasulullah bersabda: Artinya: "Sesungguhnya shalat itu tidak pantas disertai dengan percakapan manusia. a. Hal-hal yang Membatalkan Shalat I. atau sengaja memutuskan salah satu rukunnya sebelum sempuma shalatnya 2. misalnya hadats. Yang layak dalam shalat adalah tasbih.dari keduanya ditinggalkan (tertinggal) hendaklah diganti dengan sujud sahwi. (HR. Rasulullah bersabda. 1987. hendaklah ia membaca tasbih. Karena orang yang sedang shalat itu hanya disuruh mengerjakan yang berhubungan dengan shalat saja. dan tepuk tangan hanya untukwanita. Meninggalkan salah satu syarat shah shalat. atau memberi idzin kepada orang yang akan masuk rumahnya hendaklah ia membaca tasbih (Subhaanallah) jika laki-laki. b. Qunut sesudah i'tidal yang akhir pada shalat subuh dan witir sejak malam tanggal16 Ramadhan hingga akhirnya. 3. Bukhari dan Muslim). " (HR Muslim dan Ahmad). sedang bagi wanita hendaklah bertepuk. 4.

... Kelebihan rakaat.... ~LO ~ ~. 01/ '. Sujud Sahwi Sebab-sebab sujud sahwi adalah: 1. maka hendaklah ia tetapkan bilangan yang diyakininya....: 0'". '" 4»\~ .-: ~. Maka orang bertanya kepada beliau.. Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah) 5..JJ -. Makan atau minum. J'4 ~ ~t\·~\oiJJ J'4 ~ O.'wP. Sabda Rasulullah Saw.~ Dari Ibnu Mas'ud. "Sesungguhnya Nabi Saw. . (~J ~J~\ oIJJ) .. " (RR. "(Riwayat Ahmad) 2. Jawab beliau. Sabda Rasulullah Saw. . Bukhari dan Muslim) 3. Ketinggalan tasyahud pertama atau ketinggalan qunut.. J.: Dari Al-Mugirah.-: ." ~ 0 ~ ~ " . menurut pendapat-pendapat yang telah dijelaskan terdahulu dalam pembahasan sunat yang lebih penting. '\. 'Engkau telah salat lima rakaat.l 4»\ J~ J~ """.-" .....J r. Rasulullah Saw. " ::f~o ..\ 4»\~ ... 'Mendengar keterangan mereka demikian.....'" " 0 ~• J.J~ _t\ . hendaklah ia duduk kembali (untuk tasyahud pertama) dan jika ia sudah berdiri betul. 'Tidak'.Artinya: "Sesungguhnya dalam shalat itu sudah ada pekerjaan tertentu (tidak layak ada pekerjaan lain. maka ia tambah satu rakaat lagi.::. Mereka yang melihat beliau salat berkata.. "Apabila salah seorang dari kamu berdiri sesudah dua rakaat tetapi ia belum sampai sempurna berdiri. l!1 ~ ". ~. telah salat Dhuhur lima rakaat. "". Umpamanya ragu apakah rakaat yang sudah dikerjakan itu tiga atau empat.. rukuk..o'i .~" : Jli :/}:-:o :. maka beliau terus sujud dua kali. \ ~ "" . maka iajangan duduk kembali..Ai ~~ / . telah berkata.". dan hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi)...I \ ". atau sujud karena lupa. ~ J~ ".. yaitu tiga rakaat. Karena syak (ragu) tentangjumlah rakaat yang telah dikerjakan. kemudian 120 Pendidikan Agama Islam .. • . "(RR.

~ ~ ~ )" r WI J:.. sedangkan di antara kaum (yang bermakmum) terdapat Abu Bakar dan Umar..(yang terjemahnya): Abu Hurairah r. lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir. .O Jsw I~A: (' J. apakah ia sudah mengerjakan tiga atau empat. Apabila kurang rakaat salat karena lupa. (Muttafaq 'alaih). Yang dimaksud dengan Salah satu dari dua salat sore hari ialah..a telah menceritakan hadis berikut: Nabi Saw. " Lelaki itu berkata. Dengan hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa sujud sahwi itu tempatnya sesudah memberi salam... 1~1: ~) ~ " ~/".' . lalu bersalam.JI ~ (P...: ~ " . Hukum sujud sahwi itu sunat." "I))) . o~('~i "'" J. yang penting ialah untuk imam dan orang yang salat sendiri.3'-i ~ 0/". " Maka Nabi Saw. " Di antara kaum itu terdapat seorang laki-laki yang dipanggil oleh Nabi Saw. bertakbir dan melakukan sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih lama (daripadanya)../ ~. ia tidak boleh sujud sendiri.~ ~I ~/. ataukah salat telah diperpendek?" Nabi Saw. dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Sabda Rasulullah Saw. Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud rukun.' J~) J\i :J\i ~)J. Pendidikan Agama Islam 121 . berkata. Begitu juga bacaan duduk antara dua sujud. Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa salat yang dimaksud adalah salat Dhuhur.. Berarti kalau imam sujud. 4il1~ ~ " .. Perbedaan pendapat ini terj adi mungkin karena kisahnya banyak.. o~I~ M .sujud sahwi sebelum memberi salam.. "Salat telah dipersingkat. "Memang benar.. ia wajib pula sujud mengikuti imamnya dan apabila imam tidak sujud.~.. lalu memberi salam kemudian beliau berdiri menuju ke sebuah tonggak kayu di depan masjid.:l\. '" Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Imam Muslim menafsirkan sebagai salat Asar. AI-' asyiyyi ialah waktu antara tergelincir hingga terbenamnya matahari. tetapi keduanya merasa segan berbicara kepadanya... Kemudian Nabi Saw..." 0 • ~ ~ ~ ~ ~ . Sabda Rasulullah Saw. lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir dan melakukan sujud lagi sarna dengan sujud sebelumnya atau lebih lama lagi.. salat (lagi) dua rakaat. ~ " I).R. ".. "'". "Apabila salah seorang dari kamu ragu dalam salat. kemudian hendaklah sujud dua kali sebelum salam. Ahmad dan Muslim) 4.?-~ ~ ~ ..'//// 0 ~ .) ~ t. lalu meletakkan tangan di atasnya. engkau telah lupa. Lalu laki-laki itu berkata.i .. Nabi Saw. "Wahai Rasulullah apakah engkau lupa. AJ~ u . dengan namajulukan Zul Yadain. "(H..:..J. bukan sebelumnya. menjawab.~14 '" i i 'u~ r ( ~) J. o~11 ~JI J r. melakukan salah satu dari dua salat sore hari hanya dua rakaat. maka hendaklah dihilangkannya keraguan itu. sedangkan makmum wajib mengikuti imamnya. "Aku tidak lupa dan salat tidak diperpendek.. Kemudian keluarlah (dari masjid) orang-orangyang tergesa-gesa seraya mengatakan.

tetapi saya enggan (tidak mau). begitu juga orang yang mendengamya. Sujud Tilawah Sujud tilawah artinya sujud bacaan. 'Hai celaka! AnakAdam (manusia) disuruh sujud.ii c~~ ~~~ ~~IJ ill ~ iWl ~ ~~~ r. yaitu: pendengaran dan 122 Pendidikan Agama Islam . orang yang membaca ayat-ayat Sajdah. maka kami pun sujud bersama-sama beliau. maka bagi saya neraka '. kemudian ia sujud. Sabda Rasulullah Saw. bahwa Nabi Saw. lalu sujud. "Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku. Tuhan yang membukakan penglihatan dengan kekuasaan-Nya.' ~I ~ (~I OIJ) Dari Abu Hurairah. dan saya disuruh sujudjuga. " (HR."" ~ J.. Disunatkan sujud bagi. beliau takbir. "Apabila manusia membaca ayat Sajdah. tetapi apabila yang membacanya tidak sujud. ~J) J~ "" . Apabila orang yang membacanya sujud. " (HR.J.1J ~ /. Ketika bacaanya sampai pada ayat Sajdah. yang mendengar tidak disunatkan sujudpula.' . telah berkata. pernah membaca Qur 'an di depan kami. Muslim) Dari Ibnu Umar.sarna dengan bacaan duduk antara dua sujud yang masuk rukun...'" 0 tii JI" ~~ ~ J ~ "..: )81 ~ J. lantas ia sujud. menghindarlah setan dan ia menangis seraya berkata. Tirmizi) Rukun sujud tilawah Rukun sujud tilawah di luar salat. maka baginya surga. . "Sesungguhnya Nabi Saw. maka yang mendengar atau makmum sujud pula. " (HR Tirmizi) Bacaan sujud tilawah: ( ~lo)1 01))) .' O~) .

shalat harus terus menerus didirikan. Akan tetapi keringanan. 3. 2. sedangkan shalat qasar inijuga dapat dikerjakan dengan caramenggabungkan dua waktu shalat seperti di atas (jamak) yang disebut dengan shalat jamak qasar. Jarnak. 4. Karena sakit. Sedangkan jika shalat dhuhur dikerjakan pada waktu shalat ashar dan shalat maghrib dikerjakan pada waktu isya' (diundurkan ke belakang) disebut jamak fa' khir. Allah memberika kelonggaran dengan jalanjamak dan qasar. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan urutan waktu shalat tersebut. rukhshah ataupun dispensasi ini tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk tidak melaksanakan shalat. barang siapa yang meninggalkannya maka ia berdosa. PerIu disampaikan di sini bahwa shalat maghrib tidak boleh diqasar. dan shalat subuh tidak boleh dijama dan diqasar. Karena sedang mengadakan perjalananjauh. rukhshah tersebut antara lain: 1. Qasar artinya meringkas. Allah maha Mengetahui tetang keadaan hambanya yang lemah. Jamak artinya menggabungkan dua waktu shalat pada satu waktu shalat. bahwa shalat rnerupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditentukan. maghrib dengan Isya' . Shalat qasar hanya dibolehkan bagi mereka yang mengadakan perjalananjauh (musafrr). Adapun shalat yang dapat di jamak (digabungkan) adalah Zuhur dengan Ashar. Rukhshah dalam Shalat Sebagairnana disinggung pada halarnan terdahulu. Maksudnya meringkas pelaksanan shalat yang empat rekaat menjadi dua rekaat saja. Jika shalat ashar dikerjakan pada waktu dhuhur dan shalat isya' dikerjakan pada waktu maghrib (diajukan ke depan) disebut jamak taqdim. Takbiratul ihrarn. Sujud. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan dalam pelaksanaan shalat tersebut bagi mereka yang telah memenuhi syarat. karena shalat adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Sujud. Dalam pengertian bahwa dibolehkan mengerjakan dua shalat wajib dalam satu waktu yang sebenarnya hanya tertentu untuk satu shalat saja. Sehingga seseorang yang berada dalam kondisi tertentu tidaklah selalu dapat melaksanakan dengan sempurna. Mernberi salam sesudah duduk.1. Untuk mereka yang memenuhi syarat dispensasi di atas. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan dispensasi. Qasar. Pendidikan Agama Islam 123 . 2. Namun demikian. ini berarti kewajiban shalat bagi mukmin tidak boleh diabaikan.

yakni perilaku orang yang mengerjakan shalat menjadi semakin Iebih baik yang meliputi. Akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Sebelum shalat meliputi persiapan shalat seperti menyempumakan. pola pikir dan hati. menurut istilah AI-Qur'an perbuatan itu disebut fakhsya' (keji) dan mungkar. sungguh-sungguh. Sabda Nabi: "Barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja. wudhu. Maryam: 59-60) 2. ia jauh dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan jauh dari perbuatan yang merugikan orang lain. Allah tidak menjamin. Turmudzi dan Nasai) 4. hati berkonsentrasi dengan dibantu oIeh pengertian apa yang dibaca pada waktu shalat. perbuatan. sebab nilai shalat berjamaah itu 27 kali Iebih besar pahalanya dari pada shalat sendirian (munfarid). meliputi bacaan yang benar.Sha/atyang baikyang dikehendaki oleh Syari'. mengetahui bilangan rekaatnya. 2. Abu Daud. 45) Seorang mukmin yang mengerjakan shalat sebagaimana dikehendaki oleh syari' inilah yang dikatakan sebagai MENDIRIKAN SHALAT. sikap. Akan menemui kesesatan. (QS.Selama shalat. tidak berkenan mengurus kelak di akhirat. beriman dan beramal shalih. mengetahui rukun dan sunnahnya. Meninggalkan shalat dengan sengaja sama dengan kafir. AI-Mudatstsir :42-43) 3. Musitn) 124 Pendidikan Agama Islam . Firman Allah: "Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelak) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya. kecuali orangorang yang bertaubat.AI-Ankabut. 1. Firman Allah : "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka Saqar? Mereka menjawab. Sebagaimana firman Allah: "Sesungguhnya shalat dapat mencegah dariperbuatan keji dan munkar. kami dahului tidak termasuk orang-orang yang shalat" QS. (HR. Khusyu' ini meliputi sebelum shalat dan selama shalat. Mengenai shalat berjamaah akan diuraikan kemudian. tutur kata. (QS. Khusyu' artinya konsentrasi. 3. maka tidak ada jaminan baginya dari Allah". Ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat fardhu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' 1. Dikerjakan di Masjid dengan berjamaah. Barang siapa yang meninggalkan shalat maka ia telah benar-benar kafir: (HR. Dikerjakan dengan khusyu'. gerakan yang sesuai tuntunan. maka kelak mereka akan menemui kesesatan. berpakaian rapih dan sebagainya.Rasulullah saw. bersabda: "Janji (sebagaipembeda) antara kami dan mereka (orang kcfir) ialah dalam hal shalat. Berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di Iuar shalat.

R Bukhari- Muslim) Syarat-syarat untuk menjadi Imam : Hendaklah seseorang yang lebih dari makmumnya dari segi : I. (HRBukhari Muslim) Dalam hadist lain dikatakan : Dari Abu Hurairah r. bahwasanya Nabi saw. kecuali apabila diketahui makmum menghendaki lain. kepribadian dan pengamalan agama. Keahlian dalam pengetahuan agama. dan saya akan membakar rumah-rumah mereka. 2. tidak menemukan beberapa orang dalam shalat jama'ah beliau bersabda: Artinya: "Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya ! Saya bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar. 4. Penghayatan. bersabda : Artinya: "Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat send irian sebanyak dua puluh tujuh derajat".a. Kesempumaan shalat hendaklah menjadi perhatian Imam. bahwasanya Rasulullah Saw. Keahlian qiraatl bacaan shalat. " ShalatJum'at Shalat Jum' at ialah : Shalat fardlu dua rakaat pada hari Jum' at dan dikerjakan pada waktu dzuhur Pendidikan Agama Islam 125 . (H. yaitu Ikhlas dan Khusyu' dalam mengerjakan ibadah. lalu menyuruh seseorang untuk menjadi Imam bagi orang banyak Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah. Orang yang diikut (yang didepan) dinamakan Imam dan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum. 3. Dari Ibnu Umar r. kemudian menyuruh seseorang menyerukan adzan shalat. 5. Imam hendaklah meringkas bacaan shalat.Shalat Berjamaah Shalat berjamaah ialah : apabila dua orang atau lebih melakukan shalat bersama-sama dan salah seorang diantara mereka tampil di depan untuk diikuti yang oleh lainnya.a.

R. sekurang- 126 Pendidikan Agama Islam ." 3. laki-laki. Membaca syahdatain (dua kalimat syahadat). Khutbah Jum' at terbagi menjadi dua yang antara keduanya diadakan waktu istirahat yang pendek dan khutbah ini dilakukan sebelum shalat. 2. shalat Jum'at tidak diwajibkan shalat dzuhur Hukum shalat Jum'at adalah fardlu 'ain bagi setiap muslim.a berkata: "Rasulullah Saw biasa berkhutbah berdiri dan duduk diantara dua khutbah.sesudah dua khutbah. Ahmad dan Muslim) Kedudukan khutbah Jum'at. 3. merdeka. Firman Allah Swt : Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. Demikian yang lebih baik bagimu. sedang disekitarnya tidak ada penduduknya.S Al-Jumuah. 2. yang mukallaf. Orang yang telah melaksanakan lagi. Berwasiat taqwa. Shalat Jum'at itu diadakan di tempat yang menetap. Mengucapkan shalawat atas Rasulullah saw. Dilakukan dengan berjamaah yang tidak kurang dari sepuluh orang laki-laki dari ahJijum'at. ayat 9) Syarat shalat Jum'at: 1. sehat dan bukan musafir. Sabda Rasulullah Saw. menurut rukun dari shalat Jum' at. Dikerj akan pada waktu dzuhur sebanyak dua rakaat. " (H. kalau kamu mengetahui. Tegasnya tidak sah shalatjum'at yang diadakan di lapangan yang hanya untuk sementara waktu. 4. Di dahului dengan dua khutbah yang dilakukan dengan cara berdiri dan duduk antara keduanya. maka segeralah kamu pergi mengingat Allah dan tinggalkanjual-beli. : Artinya: "Jabir bin Samurah r. Kedudukan shalat j urn' at sangat penting bagi kesempumaan ibadah jum' at. Memuji Allah pada tiap-tiap permulaan dua khutbah. apabila diserukan untuk mengerjakan shalat Jum 'at. sekurang-kurangnya : "Dan shalawat atas Rasulullah saw. dalam kedua khutbah itu. 4. Khutbah Jum' at ialah perkataan yang mengandung mau 'izhah dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin. sekurang-kurangnya sebagai berikut : "Segala puji bagi Allah. Rukun-rukun khutbah Jum'at: 1. Tuhan seru sekalian alam ". yaitu menganjurkan agar kepada Allah pada tiap-tiap khutbah. " (Q.

Shalat sunnat. 6. d. utamanya dikerjakan pada waktu dua pertiga malam /akhir malam. dan dua rakaat sesudah Dzuhur. kurang ditekankan) yaitu : Dua rakaat sebelum shalat Dzuhur dan dua rakaat sesudahnya. Shalatullail. 3. Shalat Witir ini adalah shalat sunnat yang rakaatnya harus ganjil dan merupakan akhir shalat malam. Shalathajat Shalatullail biasanya dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. d. Shalat sunnat Rawatib Shalat sunnat rawatib ialah shalat sunnat yang disyariatkan mengiringi shalat fardlu. Shalat sunnat Istikharah. Shalat rawatib terbagi dua : a. ditekankan) yaitu : -Dua rakaat sebelum shalat Subuh. yang terdiri dari : a. Shalat Tahajud . mukminin dan mukminat. 2. -Dua rakaat sebelum shalat Dzuhur. e. Shalat sunnat disebut juga shalat tathawwu'. Dua rakaat sebelum shalat Maghrib. Shalat sunnat Rawatib Muakkad (penting. -Dua rakaat sesudah shalat Isya. maksudnya sebelum shalat Dzuhur disunnatkan shalat sunnat empat rakaat. c. c. . Shalat Tarawih pada waktu bulan Ramadhan. Shalat sunnat ini dilakukan untuk memohon petunjuk atas adanya dua pilihan untuk dipilih salah satu Pendidikan Agama Islam 127 . b. Shalat Istikharah ini dilakukan sebanyak dua rakaat dan dilaksanakan pada setiap saat shalat. Shalat sunnat ialah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim untuk memperkaya dan memperdalam amal dan rasa keimanan seseorang di luar daripada shalat-shalat yang difardlukan. disebut juga shalat sunnat Fajar.kurangnya : "Takutlah kamu kepada Allah" 5. Tegasnya shalat Tathawwu' ialah : segala shalat yang tidak dihukum dosa jika orang sengaja meninggalkannya. Shalatulail adalah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam. Dua rakaat sebelum shalat Ashar. yakni dilaksanakan sebelum dan sesudah shalat fardlu. sebanyak 11 rakaat dan munfarid (sendirian). dua rakaat pertama adalah sunnat Muakkad dan dua rakaat kedua adalah sunnat Rawatib Ghairu Muakad demikian pula sesudah shalat Dzuhur. -Dua rakaat sesudah shalat Maghrib. Macam-macam shalat sunnat : 1. Shalat sunnat Rawatib Ghairu Muakkad (kurang penting. Memohon ampunan bagi kaum muslimin dan muslimat. b. Shalat Witir yang dilaksanakan minimal satu rakaat. khutbah yang pertama. Membaca ayat Al-Qur'an barang seayat di salah satu kedua khutbah dan lebih utama di dalai.

6. atau sarnpai terbenarn. Banyak ayat Al-Qur' an yang berisi perintah 128 Pendidikan Agama Islam .5.00 sebelum masuk waktu dzuhur). Shalat sunnat Kusufain ialah shalat dua gerhana. Shalat sunnat Tahiyyatul Masjid. Dalam membaca surat tiap-tiap rakaat disunatkan membaca surat-surat yang panjang. Bacaan fatihah dan surat dalarn shalat gerhana bulan dinyaringkan. Shalat Dhuha ialah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Waktu melakukan shalat gerhana matahari yaitu dari timbulnya gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa. yaitu shalat karena gerhana bulan (Shalat Khusuf) dan gerhana matahari (Shalat Kusuf). Shalat sunnat Syukril Wudlu dilakukan langsung setelah mengambil wudlu sebanyak dua rakaat untuk memohon sesuatu. Shalat sunnat Kusufain. Bacaan surat dalam shalat dhuha pada rakaat pertama ialah surat Asy Syamsu dan pada rakaat kedua surat Adl-Dluha. atau delapan rakaat. Shalat sunnat Dhuha. Sekurangkurangnya shalat Dhuha ini dua rakaat. Shalat Idul Adha dilaksanakan pada waktu ibadah Haji (setelah wukuf di Arafah). Kedua shalat ini hukumnya sunnat muakad. Shalat sunnat lstisqa Shalat Istisqa adalah shalat sunnat dua rakaat untuk memohon hujan karena kekeringan sebagai akibat musim kemarau yang panjang dan dilakukan dengan berjamaah di lapangan terbuka. 5. 8. 10. Shalat ini masing-masing rakaat dengan dua Fatihah dan dua ruku' (setelah selesai ruku' pertama tidak langsung sujud tetapi berdiri (I 'tidal) kembali kemudian membaca fatihah lagi dan ruku' lagi baru kemudian terus sujud sebagaimana biasa. Shalat Tahiyyatul Masjid dilaksanakan oleh seorang muslim secara munfarid apabila yang bersangkutan memasuki masjid dan dilakukan sebanyak dua rakaat. 4. sedang dalam shalat gerhana matahari tidak dinyaringkan. karena setelah itu dianjurkan untuk memotong dan membagikan Qurban selarna tiga hari sesudah Idul Adha yaitu hari Tasyrik. Shalat sunnat Syukril Wudlu. Shalat Idul Adha lebih pagi. Shalat sunnat 'Idain. Kedua-duanya sarna-sarna diikuti khutbah.yang paling baik. Sedang shalat gerhana bulan waktunya mulai dari terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau sarnpai bulan tarnpak utuh. Dan lain-lainnya 2. Shalat'ldain' berarti shalat dua 'led yaitu shalat Idul Fitri dan Idul Adha. ZAKAT Zakat merupakan ibadah wajib yang harus ditunaikan. masing-masing dua rakaat dan dilaksanakan berjamaah. empat fatihah dan empat sujud. 9. Dengan demikian shalat gerhana itu semuanya ada empat ruku'. Shalat Idul Fitri dilaksanakan pada waktu pagi hari setelah selesai ibadah Shiarn pada bulan Ramadhan dan setelah selesai membagikan Zakat Fitrah. Waktu shalat dhuha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi lebih kurang 7 hasta (pukul tujuh sarnpai kira-kira pukull1. boleh empat rakaat.

maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (QS..l. :~\"":..~ "'''' ~ ..(HR..J.l~. AI-Baqarah: 43) Menurut bahasa..Q... . namaa (tumbuh)... lalu dibakar dengannya dahi mereka. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat dan menjepit dengan kedua rahangnya. barakah (bertambah kebaikan) juga berarti ziyadah (bertambah)..:1. lambung danpunggung mereka.. ~J ~ ~. Lalu ular itu berkata: "Aku adalah hartamu yang engkau simpan (yang tidak engkau zakati). Kemudian Nabi membaca Ayat AI-Qur 'an.. maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yangpedih. Dikatakan demikian karena harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi bertambah.Y_ ~. ("V' d I::~\ 1"0". hingga ditetapkan sangsisangsi terhadap orang yang enggan melaksanakannya. Bukhari.. ""'J".yang artinya: Janganlah orang orang yang bakhil dalam hartanya yang telah diberuikan oleh Allah dart anugerah-Nya itu menyangka bahwa hal itu baik baginya...:." __ ~ ~ "".. Seseorang yang telah memenuhi syaratsyaratnya berkewajiban untuk menunaikannya.menunaikan zakatnya. padahal hal itu sangat buruk baginya. Muslim dan Nasa'i) Pendidikan Agama Islam 129 .L~ " J~I~~J Gi " ~ ~"~'~.J.. antara lain: "Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat"." 41 I. ~ ~IJ~~ i) ~~ ".. iJj. " ". maka di hari kiamat nanti harta itu akan dijelmakan oleh Allah sebagai seekor ularjantan yang besar.~ ~. Begitu pentingnya ibadah zakat. 4.. ~LO : "". lalu dikatakan 'kepada mereka : inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Sedangkan menurut Istilah.r+: ('IV' ~ .:"~'"" ~ ~LO ~.."". '1':~ " .J~~J~ J~~ :..o " ~ . " • Artinya: "Barang siapa yang diberi harta olehAllah kemudian dia tidak.Taubah: 34-35) Sabda Nabi Muhammad saw. ~~\ Ij\~ °" (~WIJ ~J ~. " "". "'".» ~Y.h. 'loil ~ • \r·t.. .J..-: ' 'J. Sebagaimana Firman Allah : Artinya: "dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menajkahkannya pada jalan Allah. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di nerakajahannam.~ "' . QS. At. ~"f(! ~ J~ 411 y~ 0.I . : ~ ~~ " .. ".LO S' " . thaharah ( suci). _rw. licin akepalanya dan di atas kedua matanya ada dua titik hitam.>~\ ~\J. zakat adalah: kadar harta tertentu yang diambil dari harta tertentu serta ditasarutkan kepada pihak-pihak tertentu pula. .J ""j t· "" t. Harta benda yang mereka bakhil dengannya itu akan dikalungkan dan dililitkan kepada mereka pada hari kiamat". zakat dapat berarti.JIb If. ~\" ~ .. " y.". .melaksanakan zakat. suci dan tumbuh berkembang.JIb "" d ~ ~ 0. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. ~.JIbJ t.. ~ " JAJ " .

lokasi berdomisili dan sebagainya. Kalau demikian. Sekian banyak pengetahuan yang diperolehnya adalah melalui masyarakat. demi kepentingan orang lain. Allah SWT melarang manusia menyia-nyiakan harta benda bagaimanapun sifat dan bentuknya. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. siapa yang menjual dan atau membeli dari dan kepadanya? Dari segi lain hams disadari bahwa produksi apapun bentuknya. termasuk pemilik harta benda.. tetapi melebihi itu semua. alat-alat pertanian dan lain sebagainya yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan sendirian. Demikian juga dalam bidang materi... Betapapun seseorang memiliki kepandaian. Pada sisi lain. karena penyia-nyiaan harta benda akan merugikan semua pihak. manusia adalah makhluk sosial. dan karena itu hams diarahkan guna kepentingan bersama. Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah menyangkut harta. Antara seseorang dengan lainnya terdapat pertalian darah. yang bahan mentahnya telah diciptakan oleh Allah SWT. kebangsaan. Mengapa? Lantaran harta benda oleh Allah SWT dijadikan sebagai sarana kehidupan untuk ummat manusia seluruhnya. wajar jika Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang itu. Manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Yang Maha Pemilik baik dalam pengembangan harta itu maupun dalam penggunaannya. Disadari oleh semua kita. ialah memberi tanpa menanti imbalan. Dalam memproduksi. Kebersamaan sekian banyak individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang sifatnya berbeda dengan individu-individu. penyesuaian dan perakitan suatu bahan dengan bahan lainnya. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain. Kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari padanya kepada pribadipribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. manusia hanya mengadakan perubahan. dan masyarakat yang berwenang menggunakan harta tersebut secara keseluruhan. Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi. Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda. tempat kerja. bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan mengambil dan menerima. tetapi Allah yang menciptakan dan memilikinya. Manusia mengelola.. namun ia tidak dapat dipisahkan dari padanya. pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya (Allah Swt).. atau membdntu tanpa dimintai bantuan . Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantar kepada kesadaran menyisihkan sebagian 130 Pendidikan Agama Islam . Demikian pula pedagang . pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materimateri yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. demikian pula infaq dan shadaqah. Islam mengajarkan bahwa manusia berasal dari satu keturunan. namun hasil-hasil materi yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak lain.. apalagi jika mereka bersama hidup dalam satu lokasi disatu Tanah Air dan lebih-lebih bersamaan agama. Sejak semula Allah menetapkan harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama. atau pertukaran manfaat. dekat atau jauh. seperti persamaan agama.Mengapa demikian ? Allah Swt adalah pemilik seluruh alam raya dan isinya. Manusia semua bersaudara.

surat berharga dan binatang temak. termasuk di dalamnya adalah industri. Menghilangkan kedengkian dan iri hati. diantaranya ialah : 1. umbi-umbian. non islam tidak wajib zakat Merdeka. baik dari segi spiritual maupun dari segi ekonomis psikologis. Zakat kekayaan (harta). infaq dan shadaqah akan mengantarkan berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta. padi. penerima zakat. 2. seorang hamba tidak wajib zakat Cukup atau sampai nisabnya Sampai satu tahun lamanya dimiliki Biji-bijian itu ditanam oleh manusia (untuk zakat tanaman. Mengikis habis sifat -sifat kekikiran di dalam j iwa seseorang serta melatihnya untuk memiliki sifat kedermawanan dan mengantamya mensyukuri nikmat Allah sehingga pada akhimya ia dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. usaha pertania. Dari segi ekonomi psikologis menunjukkan bahwa ketenangan batin dari pemberi zakat. infaq dan shadaqah. 2. kacang-kacangan dan sayursayuran Zakat barang tambang dan temuan (rna' din dan rikaz) dan 3. rumput-rumputan. 6. Kedengkian dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berkelebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. maupun infaq dan shadaqah. perdagangan. infaq dan shadaqah. 2. Dari segi spiritual keagamaan berdasarkan firman Allah: "Allah rnernusnahkan riba dan rnengernbangkan sedekah/zakat" (Al-Baqarah : 276). deposito. daun-daunan. 2. rumah dan tanah.harta kekayaan khususnya kepada mereka yang memerlukan. Mendorong untuk mengembangkan harta benda. Zakat Tumbuh-tumbuhan (muzara'ah). Di samping itu. kendaraan bermotor. perusahaanjasa. batu permata. infaq dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi "bam" bagi produsen-produsen yang dalam hal ini adalah pemberi-pemberi zakat. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerima tetapijuga kepada pemberi zakat. Syarat Wajib Zakat Secara umum syaratwajib zakat adalah sebagai berikut: 1. 4. Ibadah zakat melahirkan dampak-dampak yang positif. Islam. uang simpanan. industri pariwisata. Zakat Perusahaan (Tijarah). termasuk di dalamnya emas. sehingga pada akhimya menimbulkan ketegangan dan kecemasan. tanaman hias. Zakat Profesi (Zakiat Daradjat 1991: 7) Secara ringkas ketentuan dan kadar zakatnya sebagai tabel berikut: Pendidikan Agama Islam 131 . termasuk di dalamnya. 5. logam mulia. 3. 4. buah-buahan. 3. perak. biji-bijian. biji-bijian) Digembalakan pada padang rumput yang bebas (untuk zakat binatang temak) Jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya Adapunjenis harta yang hams dikeluarkan adalah sebagai berkut: 1. real estate. baik dalam bentuk kewajiban zakat.

Tabel Zakat No. biaya. JENISHARTA Emas.5% 1 tahun Peternakan sapi yang diambil susu dan/dagingnya zakatnya= zakat tijarah 3. 132 Pendidikan Agama Islam .6 gram emas Senilai 93. 1.5% 2. Rikal/Barang temuan.6 gram 624 gram 40-120 ekor 121-200 201-300 keIi patan 100 30-39 ekor 40-59 60-69 70-79 KADAR 2.5% 3 Kgj3. real estate. Kambing NISAB 93. Ma'din/Pertambangan 2. Tanaman/tumbuhtumbuhan. manufaktur Uang.bonus. buahbuahan. biji-bijian dU. hadiah dan komisi Profesi Zakat Fitrah 20% 2. sapi.6 gram emas Senilai 93. kerbau.5% 1 tahun 6.dan 5% tanpa biaya 2. kuda 1ekor/1th 2ekor/2th 2ekor/1th 2ekor/1th dan 2 tho 10% dg. 9. deposito dan surat berharga lainnya 930 I beras/ 1860 I gabah Senilai 93. Tijarah/perdagangan Industri. 2. 1 tahun 5. jasa. log am mulia Perak 2.5 Liter / jiwa rnenemukanl menerima 1 tahun Akhir Ramadan/ Sebelum shalat Id Boleh dibayar setiap bulan Berupa makanan pokok setempat 8.6 gram emas Senilai 93.6 gram emas Senilai 93.5% 1 ekor 2 ekor 3 ekor tambah 1 ekor HAUL 1 tahun 1 tahun 1 tahun Boleh dengan uang yang sehargaTernak lainnya disamakan dengan tijarah KETERANGAN Boleh dengan uang yang seharga b.6 gram Waktu panen Boleh dibayar dengan uang yang seharga 4. Binatang ternak a.5% 1 tahun Pada saat 7.

Istrilistri-istri. yaitu keturunan: Ali. Bukankah peristiwa pelarangan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika masih berada di Surga agar tidak memakan buah khuldi merupakan bukti sejarah bahwa puasa/shaum telah disyariatkan? Pada masa berikutnya. Anak ke bawah. 6.AI-Baqarah. 3. Gharim. Bagi kaum muslimin. MUZAKKI ~ 8 ASNAF 1. diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas ummat terdahulu dari pada kamu.ARTI. 8. 4. 3. seperti ummat Nabi Musa. Kata puasa berasal dari bahasa Sansekerta upawasa. Bapak/lbu ke atas. Puasa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim (fardhu 'ain) yang telah mencapai umur baligh. 2. 4. 2. mudah-mudahan kamu bertaqwa. Puasa itu hanya beberapa harisaja" . 183-184) Berdasarkan ayat di atas. 6. Sabilillah. (QS.. puasa ini disyariatkan (diperintahkan) pada tahun kedua Hijrah tepatnya pada tanggal24 Sya'ban. Ja'far. maka ibadah puasa bukanlah ibadah yang baru bagi ummat manusia.: Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. 2. Firman Allah SWT.Pengumpulan dan Penyaluran Zakat. 4.Fakir. Muallaf. 5. 7. secara berantai. puasa telah disyari'atkan sejak manusia pertama diciptakan (Adam). PUASA (SHIAM). TUJUANDAN mKMAHNYA Puasa pada bulan Ramadhan adalah rukun Islam yang keempat. Orang Kafir/non Muslim. menurut bahasa Arab dan AI-Qur' an puasa disebut shiam atau shaum yang berarti menahan diri dari sesuatu atau mengendalikan diri. Pihak-pihak yang tidak boleh menerima zakat. Miskin.juga tidak boleh menjadi amil zakat. Banu Hasyim. Uqail. Menurut Pendidikan Agama Islam 133 . Riqab. Nabi Isa hingga ummat yang terakhir yaitu ummat Nabi Muhammad saw. Amil. Ibnu Sabil. dan Al-Harits. ibadah shiaml puasa ini diwajibkan atas ummat-ummat sepeninggal Nabi Adam. I. sekalipun miskin..

pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Tuhan Yang Maha Esa. selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar. hubungan seksual. (2) tanggungjawab kepada hati nurani sendiri. Takwa dalam makna memelihara itu harus dibina dan dikembangkan oleh manusia melalui empat jalur hubungan yaitu: 1. Hubungan 3. baik yang berhubungan dengan Allah. manusia dengan dirinya sendiri. bulan yang membawa berkah dan pengampunan. dengan manusia lain maupun dengan alam dan lingkungan hidup. manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. 1976: 46). air dan tanah serta kekayaan alam ciptaan Allah. mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan yang tidak baik sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. dilakukan menurut cara dan syarat tertentu sebagai ibadah kepada Allah. Karena itu pula orang berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. (3) tanggungjawab kepada manusia lain. Hubungan manusia dengan Allah. (4) tanggungjawab untuk memelihara flora dan fauna. Tuhan Yang Maha Esa yang terkandung di dalamnya. jelas kiranya bahwa ruang lingkup takwa kepada Allah. bulan meminta ampun atas segala dosa dan pembersihan noda. 134 Pendidikan Agama Islam . Waktunya selama bulan Ramadhan. Demikianlah kerangka takwa yang antara lain menjadi tujuan ibadah puasa. Melihat pola takwa yang dilukiskan dengan mengikuti empat jalur komunikasi manusia tersebut di atas. Hubungan 4. bulan Ramadhan merupakan bulan yang kesembilan.(Mohammad Daud Ali: 1997: 276) Taqwa adalah tujuan utama puasa. yakni bulan diturunkannya AI-Qur' an . melakukan shalat tarawih setelah Isya. dengan diri sendiri. Taqwa adalah sikap mental seorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa. (diri sendiri) dan lingkungannya (GazaJba. Tuhan Yang Maha Esa. bulan Ramadhan atau puasa adalah bulan suci. Keempat-empat tanggung jawab itu harus di kembangkan sebaik-baiknya. udara.istilah ahli fiqh. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lalu di tahunitu. Hubungan 2. menurut perhitungan tahun Hijriah. Itulah sebabnya maka orang menjadikan bulan puasa (Ramadhan) sebagai bulan ibadah. beribadah pada malam harinya dengan misalnya. Konsekuensi empat pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut di atas adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya empat Tyakni empat (kesadaran) tanggungjawab yaitu: (l) tanggungjawab kepada Allah. Menurut keyakinan umat Islam. Tentang takwa ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bab berikutnya. Tuhan Yang Maha Esa menyangkut seluruh jalur dan aspek kehidupan manusia. puasa yaitu menahan diri dari makan dan minurn. dan manusia dengan Iingkungan hidupnya. Bila selama bulan tersebut dilakukan kegiatan-kegiatan yang diperintahkan Tuhan.

maka boleh mengganti dengan harihari yang lain". orang merasakan betapa pedihnya lapar dan haus. 3. menyantuni fakir miskin. Juga dianjurkan agar memperbanyak dzikir. Hukumnya sunnat mu' akkad (sunnatyangdiutamakan) baik priamaupun bagi wanita. kecuali harus menderita kesulitan yang berat. siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri. hanya dalam perjalanan yang mubah dan didalamnya boleh qasar shalat serta terbukti keuzurannya (masyaqat). Tetapi tidaklah semua sakit dipandang uzur yang membolehkan berbuka. apabila mereka kuatir akan terancam diri dan anaknya kalau mereka berpuasa. menambah pengetahuan dengan (mengikuti) ceramah. Termasuk dalam lingkungan sakit yang membahayakan tubuh kalau berpuasa. Bagi orang orang yang menemui kesulitan dalam melaksanakan memberikan keringananldispensasi. Selain itu orang yang berpuasa agar selalu berusaha mengendalikan ucapan. sesuai dengan kesempatan dan keadaan yang memungkinkan. atau melambatkan sembuh.Shalat tarawih adalah shalat yang dilakukan dalam bulan Ramadhan. diskusi dan sebagainya. Pendapat yang kuat. Waktunya sesudah salat Isya sampai menjelang terbit fajar. Di samping itu dalam bulan Ramadhan dianjurkan untuk memperbanyak amal. yaitu sakit yang memberatkan manusia. baik dilaksanakan pada siang hari maupun malam hari. atau sudah dapat dipastikan bahwa puasa akan menambah sakit. tindakan. Tidak sanggup berpuasa. yaitu wanita yang sedang menyusui dan wanita-hamil. (QS. dan perbuatan lain yang tidak berfaedah. Adapun perjalanan. yatim piatu dan orang-orang yang kekurangan. Pendidikan Agama Islam 135 . yang karenanya dibolehkan berbuka seperti orang sakit karena ada nas AIQur'an: "Karena itu. dan utamanya dikerjakan bersama-sama (berjama' ah) di rumah. di masjid dan sebagainya. Hanyasanya yang dibolehkan berbuka. AI-Baqarah . 184) Para ahli hukum Islam (Fuqaha) berselisih pendapat tentang hal yang membolehkan berbuka dalam perjalanan. sehingga timbul rasa santun kepada orangorang yang berkekurangan(Zakiah Daradjat. 2. Mereka itu adalah: puasa (tidak mampu). Allah 1. tidaklah semua perjalanan membolehkan berbuka. Disamping itu disunnatkan pula membaca Al-Qur'an (tadarus). Dalam perjalanan. Jika matahari telah terbenam. Sakit. 1990:64) Orang yang berpuasa wajib niat puasa pada malam hari (puasa dapat di niatkan pada waktu matahari telah terbenam hingga menjelang terbitnya fajar) karena Allah semata. di langgar. dan disunahkan pula baginya makan sahur pada waktu menjelang fajar terbit. Dengan berpuasa. sebagaimana hampir setiap hari orang-orang fakir miskin merasakan lapar dan haus. tasbih. shalawat Nabi dan memperbanyak doa. dianjurkan segera berbuka puasa.

maka boleh melakukan puasa-ganti berturut-turut atau terpisah-pisah. karena uzumya terbukti dalam bulan Ramadhan dan bukan Ramadhan. yaitu melakukan puasa beberapa hari seperti ganti hari-hari yang berpuasa tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan. terserah kepada hati-nurani dan perasaan mereka sendiri. karena kadang-kadang suatu pekerjaan yang berat setelah dikerjakan berkali-kali dan telah menjadi kebiasaan. (AI Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar) Dalam hal ini. dan kalau mau boleh pula berturut-turut".Golongan ketiga yang mendapat rukhsah boleh tidak berpuasa. maka wajib atas wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui mengganti puasa. atau sebab hamil dan menyusui. seorang yang karena uzur telah berbuka puasa. maka puasa ganti berbeda di mana tidak wajib berturutturut. berkata Ibnu Arabi: "Hanyasanya wajib berturut-turut dalam bulan Ramadhan. Dan dimasukkan ke dalam dua golongan itu. karena sebuah Hadis yang dirawikan oleh Anas bin Malik: "Sesungguhnya Allah telah meringankan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan boleh qasar shalat. maka wajib atas wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui apa yang wajib atas musafir. yaitu memberi makan (berupa makanan pokok. yaitu orang-tua dan orang-sakit yang tidak ada harapan lagi sembuhnya. maka wajib ganti (qadla) dengan sebab ada nas ayat yang telah disebut terdahulu. baik karena dirinya ataupun karena anaknya.75. seperti para pekerja pabrik. karena sebuah Hadis :Qadla-Ramadhan. Adapun izin berbuka karena sakit yang tidak terus menerus. maka pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang tidak menimbulkan kesukaran bagitubuh. maka tidak wajib atas kedua golongan ini melakukan puasa-ganti (puasa-qadla). sedangkan bagi wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui hanya puasa". hakikat keadaan terhadap mereka ini. Bolehjuga melambatkan hari-hari puasa-ganti dalam keadaan 136 Pendidikan Agama Islam . Tetapi. Dalam hal keadaan puasaRamadhan yang harus berturut-turut harinya. supaya hutangnya cepat selesai.1liter) seorang-miskin sampai kenyang untuk tiap hari tidak berpuasa. karena keadaannya yang tertentu dan sungguh tidak ada ketentuan demikian dalam puasa-ganti. wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui. wanita-hamil dan wanita yang sedang menyusui. para pekerja tambang dan penarik pedati. maka boleh dengan segala hal. Puasa-ganti. dengan sebab keuzuran yang telah disebut. tanpa kifarat. Diharap sangat kepada orang yang harus melakukan puasa-ganti agar segera melaksanakannya. dimana musafir dengan nas ayat tadi wajib qadla tanpa kifarat. karena Hadis ini mengumpulkan antara musafir. kalau mau boleh terpisahpisah. Karena itu. Demikian pula para pekerja yang menurut sifat pekerjaannya akan menyulitkan tubuh kalau mereka berpuasa. Karena itu. (AI-Hadis) Dengan alasan Hadis ini. Apabila orang tua atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuhnya lagi telah berbuka. Tetapi. keduanya wajib memberi (membayar) kifarat. j ika berupa beras kira-kira 0. atau karena dalam perjalanan.

wajib pula membayar fidyah untuk tiap-tiap satu hari sebanyak makanan seorang miskin ". (AI Hadis) Tentang hak orang yang mengakhirkan puasa-ganti sampai setelah lewat Ramadhan kedua.. dan disamping melaksanakan qadla. tetapi apabila aku mengakhirkan hari-hari puasaganti sampai sebelum Ramadhan mendatang sekedar hari-hari yang harus diganti maka wajiblah diqadla dengan segera. Adapun orang yang mati dan masih mempunyai hutang Ramadhan. di mana beliau bersabda : "Siapa yang mendapati Ramadhan. (AI Hadis) Yang dimaksud bahwa puasa Ramadhan kedua tidak diterima dari orang yang mengakhirkan harihari puasa-qadla. yaitu puasa-ganti yang belum dilaksanakan. . (/I". maka puasa sunatnya itu tidak diterima sebelum dia melaksanakan puasa-ganti ". dan kami tidak sanggup melaksanakan puasa-ganti kecuali dalam bulan Sya 'ban karena syughul dengan sebab. maka puasanya tidak diterima. Menurut sebuah riwayat. ada sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Nabi. . sedangkan dia masih ada hutang dari Ramadhan yang lalu belum dibayarnya. ~ .darurat sampai bulan Sya'ban mendatang. maka walinya harus berpuasa Pendidikan Agama Islam . maka menjadi tanggung-jawab "wali'' si mati.. sedangkan dia masih ada hutang dari Ramadhan yang belum dibayarnya. rP" ".. khusus hanya yang menerima pusaka. ~J~ r~ 137 :.~ J~ ~I~ ~I J~ J ul ~\S.. yaitu tiap-tiap karibnya sekalipun tidak berhak menerima pusaka. berdasarkan sebuah Hadis dari Saiyidah Aisyah. dan bukanlah maksudnya tidak diterima puasa-Ramadhan berikutnya itu. yang menceritakan : "Puasa Ramadhan telah berlalu. bahwa Rasul pemah bersabda : JIj ~ ". apabila datang Ramadhan kedua dan belum melaksanakan jumlah hari puasa-ganti itu.. . ( ~~I) "Siapa yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa-ganti. Siapa yang berpuasa sunat. . yaitu suatu peringatan keras agar manusia segera menunaikan puasa-ganti sebelum datang puasa Ramadhan berikutnya. Karena itu. Rasul. boleh pilih antara memberi makan atau melakukan puasa-ganti. maka berdosalah orang yang berbuka karena uzur itu.. dan kata orang.

Adapun orang yang berbuka puasa Ramadhan dengan bersetubuh. bahwa terjadinya malam qadar adalah pada tanggal ganjil sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan. terutama pada tanggal27 Ramadhan. Meningkatkan kesehatan dan ketahananjasmani (badan) 138 Pendidikan Agama Islam . artinya apabila orang beribadah pada malam itu nilainya lebih baik dari pada beribadah selama seribu bulan. kifarat yang waj ib dalam kasus ini adalah. Menumbuhkan disiplin akhlak 3. para ulama berbeda pendapat. Menumbuhkan dan memupuk solidaritas sosial yang cukup tinggi 4. maka semua imam telah sepakat. 1986: 116) Salah satu keistimewaan ummat Muhammad adalah. dan tidak diketahui pula tanggalnya. memerdekakan budak mukmin. karena orang yang sengaja berbuka dalam bulan Ramadhan. tidak diketahui kapan terjadinya secara pasti. bahwa orang bertanya kepada Nabi tentang seorang pria yang meninggal dan dia masih mempunyai hutang puasa-ganti.jika tidakjuga mampu. Pendapat kedua. turunnya malam qadar adalah sepanjang tahun. 2. Hikmah Ibadah Puasa : Di samping nilai keimanan dan ketaqwaan di atas. dan ini pendapat yang kuat. Adapun orang yang berbuka pada bulan Ramdhan tanpa ada uzur. Dan pendapat yang ketiga.jika tidak mampu maka. di mana pada hari itu tidak boleh (haram) orang berpuasa. (AIHadis) Menurut sebuah Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Urnar.untuknya ". antara lain: 1. maka 3. sehingga dia tidak berbuat serupa lagi pada waktu yang lain dan kemudian tetap menghormati bulan suci itu. yaitu pada tanggal 1 Syawwal. pada malam hari-hingga paginya dianjurkan untuk banyakbanyak membaca takbir. maka Rasul menjawab : "Boleh diberi makan seorang miskin untuk tiap-tiap satu hari". menurut pendapat setengah Fuqaha apabila berbukanya itu dengan memakan makanan dan seumpamanya. Setelah puasa berakhir (sebulan penuh). Maka perlu diberi hukuman berat kepadanya. Namun demikian Allah tetap merahasiakan malam qadar itu. bahwa atasnya diwajibkan qadha' dan kifarat dengan syarat bahwa yang puasa itu sengaja berbuat dengan pilihan sendiri dan mengatahui haramnya. sesungguhnya dia telah mengerjakan dua dosa : dosa kesengajaan dan dosa penyia-nyiaan hari-wajib. puasa mengandung nilai bagi pendidikan rohani (dan juga jasmani). Meningkatkan didsiplin rohani 2. Dalam masalah kapan malam qadar itu diturunkan. agar kaum muslimin setiap malam bulan puasa berlomba-lomba mengerjakan ibadah agar mendapatkan malam qadar . Satu malam lailatul qadar itu lebih baik dari pada seribu bulan. maka wajib atasnya qadla dan kifarat. malam qadar itu terjadi pada bulan Ramadhan. tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Asma Allah dan mensyukuri atas kemenangan puasa sebulan penuh dan pada pagi hari dilakukan shalat Idul Fitri. memberi makan 60 orang miskin Pelaksanaan kifarat di atas wajib menurut tertib ini. 1. diturunkannya lailatul qadar setiap tahunnya. berpuasa dua bulan berturut-turut. Pendapat pertama. (Abdullah syahatah.

Macam (eara melaksanakan) haji. Sedangkan orang yang melakukan haji qiran hanyalah mengerjakan amalan haji saja. Hal ini berdasarkan tinnan Allah : "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta". kewajiban haji ini diperintahkan pada tahun keenam Hijriyah. Manurut mazhab Hanati mengerjakan haji yang utama adalah qiran. haji ifrad dan tammatu' lebih baik dari pada haji qiran. dan manasik haji lainnya dengan niat memenuhi perintah Allah dan mencari keridhaannya. menurut mayoritas ulama. Kemudian setelah selesai amalan-amalan hajinya.5. yakni niat mulai mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya.yaitu apabila orang melakukan ihram dari miqatnya dengan niat untuk mengerj akan haj i saja. Dalam masalah ini para Ulama berbeda pendapat. yakni: 1. Mampu nelaksanakan ibadah haji RukunHaji Rukun haji adalah sesuatu yang tidak sah hajinya melainkan dengan melakukannya.Barang siapa mengingkari (kewajiban haji). 3. Sehat akalnya 4. Pelaksanaan dan Hikmahnya Haji adalah pergi ke Mekkah untuk mengerjakan ibadah tawaf. Menurut mazhab Syafi'i. 2. Menjernihkan pikiran danjiwa 2. Dewasa 3. Setelah selesai semua amalan umrahnya. Pendidikan Agama Islam 139 . Qiran. Islam 2. Tamattu' yaitu apabila orang melakukan ihram dari miqat negerinya dengan niat untuk umrah saja. Haji. Haji di pandang dari segi niat ihramnya ada tiga macam. Ali Imran : 97) Ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat: I. ifrad. yaitu apabila orang melakukan ihram dari niat haji dan umrah bersama-sama Dari ketiga cara pelaksanaan haji di atas. yaitu: 1.7. manakah yang terbaik untuk dilaksanakan. tamattu' dan ifrad Menunaikan ibadah haji adalah wajib hukumnya. kemudian ia ihram lagi dari Makkah untuk haji. dan tidak dapat diganti dengan membayar dam (menyembelih binatang). sa'i. Rukun Haii ada enam. wukuf. barulah ia melakuakan ihram untuk mengerjakan umrah. (QS. karena orang yang mengerjakan haji ifrad dan tamattu' itu mengerjakan haji dan umrah dengan semua unsurnya masing-masing. Ihram.

Tawaf. individu dengan benda (perdata) dengsn hubungan individu dengan umum (masyarakat atau negara) yang di sebut hubungan publik. keamanan dan pertahanan. kebudayaan. akan tetapi dapat digantikan dengan menyembelih binatang. terhadap orang-orang yang lemahl miskin. dan ikhlas beramal. Wukuf(hadir) di Arafah. yaitu tawaf sebagai perpisahan karena akan meninggalkan Makkah dan akan kembali ke negerinya. Hubungan yang diatur syari'at adalah hubungan perdata dan hubungan publik. Bermalam di Mina 4. persamaan derajat. Bermalam di Muzdalifah dan mabit di masy'aril haram 3. Dalam syari' at Islam tidak di pisahkan antara hubungan individu dengan individu. Melontar (tiga) jumrah (ula. 1. bila tidak mengerjakan wajib haji maka tidak mempengaruhi sahnya ibadah haji. Hikmah ibadah haji (1) (2) (3) (4) untuk saling mengenal dan tukar-menukar informasi dan pengalaman di antara umat Islam sedunia yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat.2. pendidikan. Hukum perdata dengan hubungan publik tidak dapat dicerai pisahkan. politik. Di dalam Al-Qur' an terdapat 228 ayat syariat mu' amalat. Tawaf wada'. karena telah menjalankan perintahNya dan telah menunaikan ibadah Haji itu 8. penelitian. maupun dalam material. untuk mendidik disiplin. Ihram dari miqad ( temp at memulai ihram yang telah ditentukan dan juga waktu tertentu) 2. 4. 6. yaitu keliling Ka 'bah. gotong royong. kendatipun dapat di bedakan. rendah hati. untuk menggalang persatuan umat dan kerja sama antar negara Islam yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang. yaitu mencukur atau menggunting rambut Melaksanakan rukun-rukun tersebut dengan tertib Wa. untuk mendapat keridhaan dan pengampunan dari Allah. ketahanan mental dalam menjalankan tugas kewajiban bagaimanapun beratnya (seperti ibadah haji). 5. baik dalam bidang agama/spiritual. Perkataan mua 'malat mengandung makna pengaturan hubungan ( antar manusia). dimulai sejak tergelincir matahari pada tangga19 Dzulhijjah hingga 3. terbit fajar. Di antara 228 ayat syariat m~a 'malat ini ada 140 Pendidikan Agama Islam . Hubungan perdata.ibHaji Wajib haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan.PENGERTIANDANRUANG LINGKUPNYA 2. wustha dan aqabah) di Mina 5. misalnya ekonomi. Hubungan publik adalah hubungan individu dengan masyarakat (umum) atau negara. hubungan individu dengan benda. Hal-hal yang wajib dikerjakakan dalam ibadah haji adalah. adalah hubungan individu dengan individu. bersikap kasih sayang terhadap sesama manusia. MUAMALAH. Tawaf rukun ini disebut tawaf ifadhah Sa'i. yaitu lari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah Tahallul.

yang yang sifatnya zanni yang qath'i. Dengan ijtihad sebagai metodenya tidak ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat di pecahkan dan di tentukan. Memusnahkan Kemafsadatan (kirusakan) Di samping untuk memelihara dan mewujudkan kemaslahatan. Allah SWT menjadikan risalah Nabi Muhammad SAW. tidak di mungkinkan di artikan lain selain dari makna yang terdapat dalam ayat itu. Sebagai rahmatan lil 'alamin. Tujuh puluh ayat atau sekitar tiga puluh persen ayat mu'amalah adalah mengenai keluarga atau syari'at yang mengatur hubungan individu dalam keluarga.. h. Menegakkan Kemaslahatan Setiap orang yang belajar dan melaksanakan syari' at Islam. dapat di kembangkan melalui ijtihad atau penalaran manusia yang memenuhi syarat. kecuali untuk menjadi rahmat bagi seru sekalian alam" (QS AI-Anbiya: 107). akan merasakan bahwa hukum-hukum yang tertuang di dalamnya itu beroreintasi memelihara kemaslahatan para mukallaf. Masalah bayi tabung. sebagaimana disinggung di atas. Dan tujuan syari'at Islam adalah sebagai berikut: a. berpegang Pendidikan Agama Islam 141 . sebagaimana yang terungkap dalam tirman Allah SWT. Karena itu pula dalam uraian berikut akan di bicarakan tentang ( 1) keluarga. Contohnya adalah syari'at (hukum) yang mengatur soal perkawinan dan kewarisan yang akan di bicarakan. Sebagaimana telah di uraikan di muka. Yang qath'i sudahjelas artinya. SUMBERDANTUJUAN SYARI'AT ISLAM Sumber syari'at Islam (hukum Islam) adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. menolak kemafsadatan (kerusakan) dan mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. kaidah asal mua'malat adalah ibadah atauja'iz artinya boleh saja di lakukan asal tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul yang sudah qath'i sertajiwa agama Islam pada umumnya. maka hubungan dalam keluarga itu diatur secara rinci dan qath' i dalam syari' at Islam. Sebagian muslimin yang berpegangan bahwa kemaslahatan sebagai dalil syara' yang berdiri sendiri. yang artinya: "Tidaklah Kami utus engkau wahai Muhammad. masyarakat dannegara. Yang zanni. pencangkokan cornea mata dan ginjal misainya. Karena pentingya kedudukan keluarga dalam Islam. 3. yang meliputi bidang hidup dan kehidupan manusia dalam keluarga. (2) perkawinan (3) kewarisan dengan menunjuk beberapa ayat Al-Qur' an sebagai akibat syari' at yang mengatumya. Yang zani mengandung berbagai kemungkinan arti. syari' at Islamjuga memiliki tujuan untuk menghilangkan dan memusnahkan kemafsadatan (kerusakan) dan mencegahnya. dan masalah-masalah kemasyarakatan yang timbul akibat perkembangan ilmu dan teknologi dapat saja ditentukan hukumnya dan di pecahakan masalahnya dengan mempergunakan ijtihad. Ini sekedar contoh syari' at Islam yang luas. melalui ijtihad sebagai sumber pengembangan dapat menampung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa kemasa.

Menyeimbangkan Kepentingan Individu dan Masyarakat Setiap manusia harus menjaga 6 hak asasi yaitu agama. makajanganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Menegakkan Nilai-nilai Kemasyarakatan Tujuan pokok syari'at Islam (hukum Islam) adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakan yang mulia dan luhur. Islam juga melarang manusia berbuat dhalim. Keadilan adalah tujuan risalah samawi. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. maka kemaslahatan itu akan terwujud dan akan terjaga dalam masyarakat .padaHadits: / / (~~\) J\~~J J~~ Artinya: "Tidak boleh membinasakan diri dan dan saling membinasakan" maksudnya adalah seorang tidak boleh menyengsaranan dirinya sendiri dan tidak pula menyengsarakan orang lain. Pelanggaran terhadap hak asasi tersebut mewajibkan dikenakan had atau hukuman bagi pelakunya dan sangsi yang bersifat duniawi. Al-karamah (kemuliaan) dan Al-hurriyah (kemerdekaan dan kebebasan). 4. ukhuwah (persaudaraan). AI-Takaful (solidaritas). Danjika kamu memutarbalikkan kata-kata atau 142 Pendidikan Agama Islam .jiwa. Oleh karena itu seorang yang meningggal karena membela dan mempertahankan dharury syahid hukumnya. mengutamakan ukhuwah. menjadi saksi kerena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapak dan kaum kerabatmu. Yangartinya: "Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan. d. Oleh karena lafal yang digunakan dalam hadits tersebut merupakan kata nakirah (indifinitif) maka seluruh bentuk dan jenis perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang baik diri sendiri maupun orang lain adalah dilarang dan dicegah. Oleh karena itu kemaslahatan dharury hams didahulukan dan diutamakan pemeliharaannya. Nilai tersebut antara lain adalah AI-Adalah (keadilan). SYARI'ATISLAMMENDORONG PENEGAKANKEADILANDALAMMASYARAKAT. akal. menolong si lemah. keturunan. harta benda dan harga diri. Hak asasi tersebut bersifat dharury (Primer ). Keenam hal di atas adalah hak individual. Oleh karena itu Rasululllah saw. Syari'at Islam tidak hanya membahas dan memberikan hak individu saja. dan merasakan ketenangan. Apabila hak individu tersebut dijaga maka masyarakat akan damai. c. Syari'at Islam (hukum Islam) sangat konsen terhadap penegakan keadilan dalam masyarakat. juga melarang berbuat dhalim terhadap binatang dan makhluk lain. memberikan sugesti kepada umat Islam untuk membela dan mempertahankan tujuan dharury sampai titik darah penghabisan. bahagia. Jika orang tidak menyengsarakan dan membinasakan diri dan orang lain. akan tetapijuga membahas dan menjaga serta menyeimbangkan antara hak individu dan hak masyarakat tanpa mengutamakan kedua hak tersebut satu dari yang lainnya. Sejenakkitaperhatikan firmanAllah SWT.

dimana setiap individu anggota masyarakat masing-masing mengarnbil peran dalarn menegakkan keadilan dan keihsanan. Keburukan adalah akibat dari keterbatasan pandangan manusia. dan boleh jadi engkau menyenangi sesuatu padahal ia buruk bagimu. AI-Qur' an menegaskan : "Sesungguhnya Allah menyuruh karnu berlaku adil dan berbuat kebajikan (ihsan)" (QS Al-Nahl :90). padahal ia baik untukmu. Keadilan mencakup semua hal Keadilan hams ditegakkan di manapun. segala sesuatu sebenamya tidaklah buruk. sendiri pemah mengatakan bahwa" jika Fathimah (putrid Rasulullah saw). Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui'' (QS Al-Baqarah " 216) Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Untuk menegakkan keadilan dalarn masyarakat. akan tetapi nalar manusia saja yang tidak dapat menjangkaunya. melainkan mempersarnakan mereka dalarn kesempatan mengukir prestasi masing-masing. h. di mana antara lain sekedar menyebut contoh bahwa mengapa orang yang berbuat kejahatan hidupnya memiliki berbagai kesenangan dan dengan segala fasilitas. Dan dalarn membentuk masyarakat yang adil dan berkeadilan diperlukan kerjasama secara terpadu dan saling membantu. mencuri pasti akan aku potong tangannya" Keadilan sosial bukanlah mempersembahkan semua anggota masyarakat. atau seorang yang tidak beriman bahkan ateis hidupnya bahagia dan bergelimangan harta. Pendidikan Agama Islam 143 .enggan menjadi saksi. maka sesungguhnya Allah maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan" (QS An-Nisa: 135) a. bila perlu dengan senjata. Oleh karena itujika di antaramasyarakat yang lemah tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Keadilan Ilahi Keadilan ilahi telah ada sejak manusia digelar di bumi ini. walaupun pemilik harta yang dicuri telah memaafkannya. Dan bahkan Rasulullah saw. Jika demikian suatu . kapanpun dan terhadap siapapun termasuk kepada diri sendiri. Perhatikan Firman Allah yang artinya: "boleh jadi engkau membenci sesuatu. demi keadilan dalarn masyarakat. segala sesuatu yang diciptakan dan yang bersumber dari Allah pastilah baik. sehingga setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sarna untuk tumbuh dan berkembang sesuai kemarnpuan masingmasing.masyarakat akan menjadi masyarakat yang seimbang. maka anggota masyarakat yang marnpu akan mengulurkan tangannya untuk membantu yang lemah. j ika perlu ditegakkan dengan tindakan tegas dan keras. lnilah yang semestinya menjadi sendi suatu masyarakat. begitu orang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah dhalim. sedangkan orang-orang yang beriman dalarn hidupnya kadang-kadang sengsara penuh dengan penderitaan dan kekurangan? Pertanyaan semacan ini dapat dijawab bahwa hal itu pastilah ada hikmah yang terkandung di dalamnya. ltulah sebabnya Rasulullah pemah menolak memberikan maafkepada seorang pencuri yang tertangkap dan telah diproses secara hukum .

An-Nisa 58 Artinya "Dan Allah menyuruh kalian. Usia seorang hakim minimal 15 tahun Beraqal. maka mereka adalah orang-orang kafir " (Dalam ayat lain "mereka itu orang-orang Zholim atau orangorang yang Fasiq). Artinya. AdiI. apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" Bila kita tidak berlaku adil di daIam menetapkan hukum pada suatu perkara. h. S. Orang yang berhak menjabat sebagai hakim ialah orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 144 Beragama Islam. sangat khawatir dengan ancaman Allah swt Riwayat Abu Daud. (2) Hakim yang mengetahui haq. Didalam menetapkan hukum itu harus berlaku adil. Jadi orang yang menjadi hakim itu hams beragama Islam. Sudah Baligh. "Siapakah yang tidak memutuskan perkara hukum yang diturunkan oleh Allah swt. apalagi kurang sehat aqalnya Merdeka. tetapi ia mengetahui hukum dengan yang bukan haq (dengan yang bathilj. AI -Maidah ayat: 49. Hakim inijuga akan masuk neraka (HR. ~ '4~ ~I Jf J'li 'JW1j u~li J Ulj J'li ~')j O~\ ~~ ~ J'liJ' JWI j~.Abu Daud). " Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah (dalam al-Quran) 2. Perhatikan S.u~ ~J ~\ Jf J'liJ U-Ij Artinya "Hakim-hakim itu ada tiga golongan. sedangkan ia tidak mengetahui hukum Allah dalam perkara itu. Bukanlah seorang yang selalu berlaku adil terhadap siapapun. Seorang yang selalu berlaku adil terhadap siapapun.Hakim ini masuk neraka (3) hakim yang menghukum.AI-Maidah 44 Artinya. SYARAT-SYARAT MENJADI SEORANG HAKIM. Laki-laki Tidak shah seorang hakim itu perempuan Pendidikan Agama Islam . yaitu dengan"Hukum Allah swt" Seperti Firman Allah dalam : 1. dan ia menghukum dengan yang haq itu. S. Bukan orang bodoh. Golongan hakim yang masuk surga ialah hakim yang mengetahui haq (hukum yang sebenarnya menurut hukum hukum Allah).5. AJARAN ISLAM SEPERTI HUKUM-HUKUMPRADILAN Yang dimaksud dengan "Hukum"disini ialah memisahkan atau mendamaikan dua pihak yang berselisih. satu golongan akan masuk surga dan dua golongan akan masuk neraka (1). HUKUM DALAM (AQDHIYAH) a.

Artinya "Tidak akan dapat kemenangan suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada perempuan". di wilayahnya. antara orang-orang yang berperkara. Mengenai persamaan ini.AI-Jama'ah/Ahli Hadist): 3) SabdaRasulullah Artinya: Jangalah seorang memutuskan hukum diantara dua orang (yang bersengketa). sekedar memahami ayat dan had its Pandai menjalankan qiyas Pendengaran dan pengelihatan cukup baik. (HR. Sedang sangat lapar dan haus. Janganlah ia memutuskan suatu hukum selama di dalam keadaan seperti tersebut dibawah ini: a) b) c) d) Sewaktu sedang marah. sebahagian Ulama mengatakan wajib. setidaknya yang berkaitan dengan masalah hukum. hukum orang yang diangkat oleh Kekuasaan Islam. Oleh karena itu seorang Hakim hendaklah memiliki budi pekerti yang terpuji. Mengetahui ijma' Ulama. cara berbicara terhadap mereka maupun perkataan (bagus dan tidaknya). sebagaimana yang ditasihkan dalam mazhab Imam Syafi'i. dan tidak baik di tempatnya. Qiyas dan perselisihan faham mereka. berakhlaq karimah (akhlaq yang mulia) Budi pekerti yang baik itu adalah : 1) 2) Berkantor di tengah-tengah negeri. di mana"Pengadilan itu berada" Hendaklah ia menyamakan. hendaklah ditanfizkan (ada keberanian) juga. ADAB (KESOPANAN) SESE ORANG HAKIM Jabatan Hakim adalah suatu kedudukan yang mulia dan tinggi. Sewaktu sangat susah atau gembira Sewaktu sakit saw (H.R. sesunguhnya tidak mudah didapati pada masa kita sekarang ini. Sedangkan ia Pendidikan Agama Islam 145 . di tempat yang diketahui oleh segenap lapisan masyarakat. Bukan orang yang lalai Keterangan untuk syarat-syarat itu ialah ayat dan hadits diatas dan Sabda Rasulullah saw. Sadar. karena terpaksa Hanya hendaklah dipilih orang yang paling banyak memiliki persyaratan tersebut". Oleh karenanya. Pendek kata hendaklah disamakan dengan segala kehormatan.Bukhori. c. Tirmidzi. Mengetahui bahasa Arab. walaupun tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.Hadits. dan Nasa'i) Seorang Hujj atul-Islam (Al-Ghozali ) berkata: ''Untuk mendapatkan seorang yang memenuhi syaratsyarat tersebut.7) 8) 9) 10) 11) 12) Mengerti ayat Al-Quran & Al.

SAKSI Orang yang mendakwa hendaklah megajukan saksi. hakim berhak menyuruh yang mendakwa untuk menerangkan dakwaanya. karena di khawatirkan akan mengakibatkan kurang adil. surat Al-Baqoroh. Sumpah yang mendakwa ini dalam dalam istilah ahli figih dinamakan " sumpah Mardudud" (sumpah yang dikembalikan) Firman Allah swt. hendaklah dipersaksikan kepada dua orang saksi sehingga keduanya mengetahui isi surat itu 6) 7) d. ia dianggap menang. Dengan hadist tersebut Ulama mengambil ukuran bahwa hakim hendaklah jangan memutuskan suatu persengketaan apabila terjadi suatu pada dirinya yang membimbangkan fikirannya. Larangan ini untuk menerima pintu sogokan. Sabda Rasulullah saw (H. dan diwaktu itu tidak dalam perkara. dakwaanya hendaklah diterima oleh hakim. Sabda Rasulullah saw. Hakim tidak boleh menunjukkan eara mendakwa dan membela kepada keduanya. Tidak boleh bertanya kepada terdakwa sebelum selesai pendakwaan yang mendakwa.dalam keadaan marah (emosi). maka sesunguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Artinya "Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Tetapi bila ia tidak mengemukakan saksi. berarti ia menang dalam perkaranya. (HR (AI-Jama 'ah). hakim hendaklah memberikan hak bersumpah kepada terdakwa. dia mendapat kemenangan. 5) Apabila telah duduk 2 orang yang berperkara.R. Maka bila yang mendakwa mempunyai saksi yang eukup.juga tidak boleh bagi hakim menyumpah yang mendakwa selain sesudah meminta oleh yang mendakwa apabila ia tidak dapat mengajukan saksi. Riwayat: Bukhori& Muslim 146 Pendidikan Agama Islam . Abu Daud & AtTurmudzi). yang mendakwa herhak bersumpah. Namun bila terdakwa tidak dapat bersumpah. Surat -surat hakim pada yang lain diluar wilayahnya. Ahmad. dan jika ia sanggup bersumpah. Sesudah itu hendaklah hakim menyuruh pula yang terdakwa untuk membela dirinya. apabila ia hersumpah. Dan siapa yang menyembunyikannya. 283. 4) Tidak boleh menerima pemberian dari rakyatnya keeuali orang yang memang biasa memberi hadiah kepadanya sebelum ia menjadi hakim. apabila surat itu berisi hukum. Artinya :Allah mengutuk orang yang menyogok (menyuap) dan orang yang disuapnya dalam hukum" (HR Ahmad Daud Tarmidzi).

[Riwayat: AI.Artinya "Kalau manusia diberi dengan semata-mata dakwa mereka sudah tentu manusia mendakwajiwa beberapa laki-laki dan harta mereka. dan kewajiban terdakwa adalah bersumpah ". (H.R Al-Baihaqi dan Dzaruquthni). Pendidikan Agama Islam 147 .baihaq& Dzaru Qutni Artinya "Bahwasanya Rasulullah saw telah mengembalikan sumpah kepada yang mendakwa ". (H. Mutafakun alaihi Sabda Rasulullah saw. tetapi kewajiban yang mendakwa adalah mengemukakan saksi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->