మీ కంప్యూటరుకు తలుగు నరపడం ె ే ఎందుకు, ఎలా?

ీ ీ ి తలుగు బ్ాాగరులు, వికపడయనులు ె http://groups.google.com/group/telugublog

సమరపణ:

2001 . . . . . ? . . . . ? . ? . . . ? ? ? . . . . . . . . . . .. .

. . .org. . . . . . . . 2001 200 . . . . . .. 25 . . . . . . . . . . . http://te. . . . ? . . .wikipedia. 15 . . . .

. . . . . ? . ? . . . . . . . ? . .. . . ? . ? . . .

? . 2006 5 http://www. .. .eenadu. ? .asp 12 .net/archives/archive-5-11-2006/htm/weekend. " . .

. . . ! . . . . . .. 200 . ? ? " . . . . . . .

telugubloggers. .blogspot. . . . . .com/). .blogspot. .com/koodali http://www. . . http://veeven.http://telugubloggers. . .com/ http://blogsearch.com . .com) http://rohiniprasadkscience.google. .

blogger. .com/group/telugublog/) .     http://www.com/ http://www.live.org) 3 . http://mumbaihelp.com 80 .blogspot. .wikipedia.. (http://te. . . . .com/start http://wordpress.com/blogs/ ? http://groups.google.sulekha.com/ http://spaces.

Internet Explorer http://www.mspx IE6 SP1 . i. unzip : http://www.winzip.com/windows/ie/ie downloads/critical/ie sp defa ult. 1.! Operating System) XP XP XP : ME. winzip iii.kavya-nandanam. ii.com Pothana.ttf Vemana.ttf C:\Windows\Fonts C:\WINNT\Fonts) 2.com/Pothana kPothana kPothana kzip zip unzip Unzip zip http://www.microsoft.

http://www. http://www.ttf 3.dll DLL/ download. usp10.kavya-nandanam.com/en-US/firefox/ zip zip unzip Pothana.dlldump. 2.org .php/dllfiles/U/USP usp10.mozilla.dll c:\Program Files\Internet Explorer లినక్సు లినక్సు 1.google.html 4.3. .com/group/telugublog http://lekhini.com/Pothana kPothana kVemana.fonts Pothana kzip http://groups.ttf ~/.com/download-dllfiles_new. http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful