m o c. dl r o w o h s o.

w w w / / : p t t h

582 fo 1 egaP

4Xe 'kdkv sxXdl u y,G [ai sjkgéqr 6sxskdl u L\m eqr ],g >skc kd Xk_¬k' ji hrkN dr ct 4,g ZFel Xe suL\m jdskg jZkHuf Cgo ,g rDqe sl jkH sd _¬k' Rpf akgt j,kv 4,g uyef sl nç'Auf Cgo ,g kjkdIqN sl nç' akgt j,kv4kdl skg kjkdIqN sl nç' df Sqg ;≈sk; lb nkc sd u,ke rrl sd ëk"o gjkc 4kF lk;zi kd sukyqH Xgüm sF Sx Sk[lf ]sF s[hl nç' skt Xe u,ke lm 4sgj u,ke dr Z"o gjkc jhokge 4hF kutsk; hg hd suIkd skd Xkjkd¬al Sx sykL kjk} sd k{'f Xe Zk;pæir lm ]Sdf Zk;pæir skt dr Z"o gN 0qc4kL\i kukOm eJ kL\c Xe suskg rDqe sl k{'f hlm 4Sx xy ëk"o Xe suIkd skd k{'f hlm 4hF Bqg /çyim ]hF hrdl skg /çyim k{'f erO‘sJ skt 4sF sIsc sd .Ikzel 4rqgc jiM hF k;kN hd _¬k' 4sF rάalql ]sF r{f'fql 4hL\i BkuOfd knk;† skd 0qc 4,g hrL\i BkuOfd knk;† skd hukK Syf sd suki skd ke®keji df ku[j <je¬ g; udfsy4kF jckjc lTH j{v kykd Xgütf 6jkoax Xgd eg Xgütf 6P\iv3hF kF¬o;ø Bskd hd jkpof lki sdutf u ]sF s[yf7sP\i skr u skt ]Tg hd re√uf suXkgüm ak;LfaLxi 4,g krdl skg hg sl xaP rjfkpofql ra;®v skr skg kujd <Zkeuf Fitkj 4sF xsky yh'jkpof sL\c skt Tg Sdf <Zkeuf suXkgüm Fitkj2Fkl sd Xkuj> ]Fkl sd Xkjkr7nakp ]Fkl sd Xk;{fi ]Fkl sd Xk{1o3Z;nTkl kd suskg sysdv 4kxspc sl Fitkj go k;x kv kte kd suP\p ji hLaLxi sltf udfsy 4,g hrdl skg sl gjr Xkuskn ]skg hujd BkP\p hd L\kgi4Tg Zxke sIskN7sIskN ak;LfaLxi 4Tg hH ak;rf,kuqp ]Tg hH I‘d sd Xk;LfaLxi 4Tg sryp xsky sdDqn7sdDb ji Xk;LfaLxi 4XkL\skjd ]Xk[ky ]Xkjktg3Tg sryp xsky rqgc 6,g hryp L\hH ji XkFitkj 4Tg hrkpaqgi ak;LfaLxi akgt Tg ji j['f hlm hH Fitkj skr srkpaqgi 4,g Z;nTkl kuiv kd Xk;LfaLxi 4Tg ak;LfaLxi sr¬kj sdub3cgkl uohtxt3Tg sgj yp eg ji k_k; ltf cv k; yk;nwnkn ]lknjnaql 4k{jql huiv ]k/ofql huiv ],g Z;nTkl kuiv kd Fitkj 4,g Fitkj skr Zxke kd I¬bk∂ ]kd <‘Î ]kd 0qc 2tkv Tg sryduf ji k_k; Bu dS 44;kycf sk;x agr7agt ],k;ji knaG ,o.g yGfkx 4;kt yfp skl kokv ]Cgu jFf mskd yLae7r1e 44;skd ,ik;ø Cgu [Aqn ]sjrhH gVsr ,gj rej 4;skg ,i Cgcr [ql ]kuokgskl jxu7k;kd 44ukosg lf;H ld cv ]gVskr Bx jflcf /fql skl 4ukF¬v kgj akgd ]wg;kv yfp Xr akoagd 44;skg skl ;skg ji gfst ]hgjfkcm u wgsd msd 4;skd gVu hFkl xal ]hg Oaw> cl klkv qtr 44rsg sr gfsr skoky ]akd gfskr koOi *bakl 4rspl qgskg awgcv ]Cgu ji [ql qywG qywH 44kujl hd Qqx qgj gfx ],d[fjuf jfkguf lknuohtxt 4kuejH ydl ,gkv ]gVu lkv ,jd hd uk"i yt 44kujl hd eku ,gx ]jrav jfe ,gj uhn yrhl 4kujd g; jwn ,cl ]gVankccf ukeqx Zox Tkr Te 44kuyskLgV ,gv ue g; ],ok/ agr akgt ,gj jFf ku 4kuyskc dc rqgc gVku ]gVu ,uql7,P\i kpjkp kFd 44kuuql gVu Zruf xkj ]kxky Xr rar radS sgj 4kujd hjhdG bkt age ue 44kjskL ;jfskr gVu rfhzi ;ky gfbkv ufc Sdf gZkouf cv 44kjskr Xkgj knl ljn r[sn ]sxake jfd hrucf uohtxt 4kjskp aMgfkv kd rav7nfkv ]*bakl qgjkouf uexkokv 4kjskd dS sk;rpf ct ],g sk;ji ufkt cv uktv skÍj 44kjskguf u,kd Te Tkjd ]qggkv Cgeqr krjg krjd 4kjsu? naukv [ql ]gfj rfwl ;kNcf tsl hd rl 44kjskt ,g kuc kyH ]k;jfIv hgj sO,c eqr eg 4kjske ,g skxky ue Xkleqrkjske ,g skxky ue Xkleqrupozi kygi
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 2 egaP

]jhcd ]neégqe4,g hrljc skr ,g hrkt jH sl yt sd ;üw' ke®kv ct j,kv 4Tg srljc skr sl yt sd Zk"o Tg srkt jH ct ynkc sl,t 4,g krskg ugx ;üw' jrhH sjkgéqr ct ]hHr ,g krskg kn,i rhxal kd ukjqd4XOm aSkog hd nso Gjr Xkjkp sjkgéqr 4Xj> _¬k' j,kv skjd nac [akv ]skysk[ [akv eqr ]skO,c7skOm eqr 4Skt skg _¬k' skl skyskc skt eqr 4sl Xkvkp+ Xkg rlfkoql Xlkoæ hjkgéqr 4sl ;nÔ sjkgéqr Xtawx aSkp+ ]skg eüt kd .n"ufim ]sL\i Bkuql h<ko hd ke®keji skr skg nac yqxjsk' kuiv ]sIaN L\kH7L\hH huiv ]skg rak' o–im kuiv ct j,kv 4s[yf Nqd ke®keji skr skg kjskd txkd ct j,kv4kvqg kjskd jGf txkd 4kvqg kjkdIqN sl ukK sOw> 4Sqg hukKv sl jGf Cgd cr 6h;kv hiîqp Cgd cr 6Sqg u,ke Cgd cr ]kL\i kujd eJ rrl Z"o gjkc Xe suL\skr skd hlm 4ukÈp Bx uc ukK hgo ]kry'qd hgo ]krrxajki hgo 4sF rxajki Xe Xkvkyd cl 4kF krdl kt k[hl skt ]kxskg k[hl cl jdO,c lki sd XkrLfai sL\c7sL\c ]sF r{f'fql ]sF _qitkj 4,g hH dofkHko¬ kuskg 4hd Xkjkpof hxskg hgj ew/ cw[ Xe ue df ,g krskg hg; ZFv kdlb `,g krskg k;D ZFv kd suxy Z"o gjkc df krgd Cgu g; _¬k'u,t Bskd 2Xe su/kl u,ke sxy Z"o gjkc skd jhokge4sl kjiaji ]SkIif7sIif ]slkc ]jk/m Tg Snf sn jRm cl su Xkckrdf udfsy ]sl uoht ,g kyef jRm hH dS slm hg u 4awg krukt Te df ,g kryp kri slm sukt kucf df ,g hg; BkuOfd hL\c sl hL\c hd rLfai84,g kd Cgüm ;†kj kd Zxo¬ dfXk;D Tg rfakH hd Xkpπc sIskN skt so g ;ü/8 A kgd su llht skr Syflb4,g k/ofql hd xal®l 4,g krdl O,c lki sdlm go skr Skt yef k;hn kvqg T kyt jxv Bskd k; 4,g krdl yduf Xe 'kyr go ],g Cgu kri s>qe df ,g kri g; skdltf 4,g Cgu kri s>qe df ,g I‘i¬ ],g Gkl slm 4,g Cgu rfakzH hd suukt hHv slm df ,g hg; knial hL\c slcl hd hukKv 4,g k;∂fzi hd <Ziel ],g okH kd sudq> ],g kre{ hd su[hl sl,t ],g kr"∆knuf sl,t ],g kryjl sl,t A Tg ër' Z;koufv hd s uki skd ukK skt Tg Xrkc Nqd lki sd hukKv dfXk;D 4,g Cgu kylkG knk;† phc sd ukK j,kv hukKv2skg sr[sn krtgl ]skg sr[sn kryjl 2skg sr[sn kr"∆knuf hd Xkpπc udfsy 4Tg hukKv spπc hHl 4,g "∆knuf ukKv dfXk;D ,g Cgu uOfd kurb kuIwN sl ukKv `skg kjkdIqN sl,d sl ukK rFfdkFr3skg kjkdIqN sl,d sl ukK df g hrskg hg; upL\v hL\c slcl skr Skt j,kv Cgu krkt Xe tsk[ hd ;®l skr dS rLfai4,g krskg ;¥we hg kurm , sxskvkdqp rehd hurtf 4,g kd hL\,kd skn ]Skt yef skt rehd kucf j,kv4Bkdqp Cgu rehd sueqr 4sjtqx Cgu sl kL\hi7olzi hd susn eüt slm eqr 4Cgu kdi Xe ZHx sjkgéqr 6ukK sueqr k;yf nskx jxe3Tg srdl skg F¬Oad n"ufim4krdl kt Cgu k;kIef slm ]krdl kt Cgu k;kyqH slm 4Tg Cgu suiv df sxskgj hg srukt eqr skr Xe Bkjgx hldf ]ji yr hldf jxe 6Tg suiv df sky k>el 4Tg Cgu suiv ]Tg suiv df sky uke [ky 4Tg j,kv rkc spπc Syf nskx 4,g j,kv rkc kuykP slm Xe uoht suiv dr suhge ,ku ]kujd kL\c Xe ZHx suiv ]kusn eüt skd sIsc Xe ZHx suiv jxe ]skg srdl sy nskx skd Xkrak0lf ]skd Xknç' eqr hg slsS skg k;yf sy nskx skd sIsc sd s jlwn hldf su ake hldf sl,t4Tg Cgu sxem jrhH sjse so 6Tg Cgu .n"ufim sjse so udfsy Tg nk; s>qe n"ufim ]akg 4Cgu kukt suTe hHv ],g kuukt s>qe skt j,kv 4,g jk/m cl go awg krukt Te skt df Tg srukt skt 6Tg jknukeB skt g sryduf Xe tsk[ hd ;®l rLfai sl7sL\skF so `,g hujd k;D tsk[ ],g hg ewyke skr s>qe df ,g hrskg rfakzH g; T skd rLfai dfXk;D 4Xe tsk[ hd ;®l Cgu kryduf rLfai skr jlDv 4,g dofkHko¬ huxy jsn skr syduf Xe tsk[ hd ;®l rLfai4kvqg jkd®k{kl kd ;®l cr 6kjrm ;üw' cr 6k;kv kIkUl cr 6kyt yxat g; cr k;kyt Z"o gjkc 4Xe suIkd skd yxat lb sxy Z"o gjkc skr cr 4kxskg yxat kd Xkrak0lf 4sxXkg sL\[ 0crDfai _¬k' 4hxskg hpe ew/ hd Xknç' 4kxskg kgj j[qe kL\c Rpf jrhH df ,g krskg ZFv kdlb `,g krskg k;D ZFv kdlb ]aSkt xy Xe suskg u,ke Z"o gjkc 4,g Cgu h[sn rkc sl gjr lb hH su hldf 4kxskg kgj >skc kL\c ji jhokge4,g hrL\i hujd hjwi Zr' hd suskg jZkHuf hg kurm skg j['f kpaM kurtf j,kv 4,g krkt skg jZkHuf yqd¥cf skr ji j['f ,g krpaqgi ct henkv skr Arrav 4,g krL\i kusn L\skN jkH kjkl 4,g krxy suskg ewyke hjkH jkH sl,o7sl,o ,g hrxy suP\c BkP\p sl,t7sl,t skr ,g krP\p L\kgi Bskd sl,t4,g hjWt kuskg jZkHuf skr skg kukt Gjr hd ke®keji
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 3 egaP

kt Cgu kL\skt knk;† Zdr hH dS Xe ykl jktg uhr ub ]sygi ykl jktg uhr ,g kgd skt su dZkokp 4krdl kt Cgu kL\skt Nqd j,kv jiM sd krdr¬fku hdum df Tg Sqg dr¬fku slsS j,kv ]Tg Sqg dr¬fku hH sygi 4,g hg klsS ,g kl,t henkv 4,g hP\c krdr¬fku Cgu hH kjt 4,g Bx P\c krdr¬fku df ,g Cgu g; <jkd kdlm skr ],g kgj L\i jwn tskj7tskj ],g kgj L\i jwn sl ke®keji ;‘que dufq/kv jxv4,g krkt skg jwn hH sl ke®keji go ,g jwn s l rfÎzi skt 4,g Iduf sd ke®keji go ,g Iduf sd rfÎzi skt j,kv 4hxskg hgj h;kN rfÎzi Gjr Xkjkp 4sl Xky,c ]sl Xk;kx ]sl Xk;nfu ]sl Xkuj> ],g krskg sl Xk{1o Hajkzi kd uoht sd uohtxt4Xeum ]Tg ;‘que skt drfÎkzi j,kv Xe rfÎzi ]Xe XkL\kgi ]Xe Xkyxat3,g hrywG3,g hryG skr krofd 4Tg srkt yduf <kzi sd krofd j,kv3kusy ukt knk;† skd _¬k';økd 4Cgu hg hrkugi kykejo Xe syx sd XkjlsGskzi hHd krofd 4,g hrkt yduf jdpc slum krofd jxe ]Tg srkP\i skd rfwHoH j,kv Tg srkP\i skd lknyfkd j,kv Tg srkP\i skd j;iflDs' 4,g hrkt yduf jdpc slum krofd 4hrskg Cgu kn,i krofd slum Tg srkP\i ;økd xsky skt Xe ;yk|ofoæof df h[sn rkc hd ste sueqr g; 4hrskg Cgu kn,i krofd hHd slum Tg sr>el skd dr _¬k';økd sd wr¬jv jdsy sl _¬k';.Iku sd rjH skt ]Tg srkv jdskg y'qd Xe _¬k';økd j,kv naN ]k_ke rfakH cl sl ;yk|ofoæof xsky skt df ,g g; skr pl j,kv4krskg Cgu dg kd sukx rhx hg ji sukv jdsy /fkim jiM sd /sk' l ;yk|ofoæof Bskd 4,g kdcl skr rhx~ ~ ~ Tg srkx rhx hH xsky sykosukjp y,c7;kx sl,t skr 4kOm ykol s kd suP\i u ]kyef kd,ke kd suP\i u 4kuky kjp y,c7;kx df kF ekd kd sIsc j,kv 4hukldf hIske7hIskN3sF ukldf ikc 4sF sIsc sd chjx 4kukjp y,c7;kx kF ekd kd uohtxt4Tg rhx s; slsS ]Tg srkx rhx xsky sd oakx sl,t 4kukt O,c re sutsk[ naN j,kv k_ke eqr Xe Xkupo sd uohtxt Syflb 4Tg srsy kuc ]Tg srsy kx xsky sd oakx sl,t kxskg hg klsS hH rhx 4kxskg Cgu 0cnaN ]kxskg Cgu jklquv sd Xke;uf sd ;økd hH rhx j,kv T g srdl kx rhx ]srdl sn Cgu <kezi uohtxt4Tg srsy ukpgi xsky so ]Tg sryp sl Zxke sd eszi d¥fc sryp Cgu sl Zxke sd su>el ]Tg ZFel Xe sujd eszi xsky skt ]akg 4hrskg Cgu kre{ hd suk>el skd uohtxt dfXk;D srdl yp Cgu xsky knk;† 4Tg srL\i yp xsky Nqd4,g krkt kv 'skg Xgüm sF sL\k skt Xe ZkNπwe 4Tg hrkt yq[ ]CF X [akv hdutf nac 4Tg srkt xt Sskl 4,g krkt skg 'kdzi skr ,g hr/Tkd hytcf3h/Tkd Xe oakx sIske7sIskN hldf df h/Tkd Xe hjxukge ]h/Tkd ji sL\isk> sd chjx df h/Tkd ji ygetkj 4krL\i Cgu ZdG sllb ]h/Tkd Xe ldf jGf 2Skt /Tkd hytcf sl,t ],g klsS 'kdzi kdlm ],g hlsS /ax hdlm skr ,g krskg <jrov ct kd ;®l ]skg Xe Xk–jfn7uhn sgkp j,kv skg Xe Xk_qitkj sgkp go skr ,g krskg <jrov ct kd ;®l dfXk;D 4xsky Tg srkt kv4Skt kv ]sNhi Skt kv Bskd 4,g hrkt uc hLaLxi ],g krkt IwI rki7lk? hg sl suyp lm ]Tg sryp nq[ 4kxSkv s Nhi sjse Bskd df srkuc Cgu hH sl yk;[ lb 4Tg srkuc hLaLxi hl7hIskN skr xsky sl,t uohtxt 4Tg srdl jd re√uf ukKof kd Ze/ ]0ce;uf ]rjfkpofql 4Tg srdl kuc Fitkj yftari 4srdl kuc Cgu Fitkj xsky slsS 4Tg srkt paqgi sl kryjl3Tg srkt paqgi chjd s d ke®keji skt xsky so Tg hg; udfsy 4hxskg hd k'Znqn k'n hdum skr Xe .rxt lb 4sxXdl u hH kpc sl s[sk/ skd suiv 6Cgu hg ykol skr gk ]Xdl sn k[sk/ nq[ 4sxaSkt k[ k[sk/ hH Cgd 4kxsn sn k[sk/ hH Bskd 4Tg jqrp u Tg tkcykp u 4sxaSkt jkg Xe L\,kn hd ni ]sxaSkt jkg Xe suked u/ dfXk;D 6Tg P\we j,kv ~ ~ ~ skg srsy >el P\we eqr skdutf akg;84Tg eFzi akgo Tg erfav akg; skt j,kv ]erfav akgo Tg eFzi akg; skt8 A ,g kgd su llht 4awg krkjgskn skd llht jGf 4,g –d hL\c akgo hdlm ,g P\we Xe jklal skt 4,g rhjiof r<fx kd ke®keji j,kv kd jklal ]ku[j uk;÷ udfsy4srkt s>el P\we skr Xe jklal 4sF hg sjskd s; 4kF k;x Cgu kykL ji ub kjpd Xe Xk;yk|ofoæof 4sF Sx Cgu hg Ohik|of 4kF u hg Idjd7kL\wd jrhH sdub 4,g kL\i Cgu ku/kl skd u,ke rfakH hd 0qc k; ]rfakH hd jhokge Z"o gjkc gjkc Xgüb 4,g hI? rfak∂ Xe uoht sdub sl kryjl hL\c 4,g Cgu kri Nqd Xgüb ]kd jkd¬al ]kd k{'f ]kd kr;˙l 4Tg <hekzx ]Tg jkoax Iiuf s; 4Tg xsky s[yf sP\i7sc s; uohtxt
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 4 egaP

gjr lb y,c7;kx `k;D kusn7kusy skd Xky,c7;kx3,g kgj kjxf skdldf u,kd ],g kgj pC[ xakI hdldf u,kd 4Tg sgj jd Cgu k;D ]Tg sgj jd k;D h_aeuk/zi sjkgéqr ,g k;D kusn7kusy skd Xky,c7;kx 4jc[ hd hy¥nf u 2hd jkc[v k;D hL\i skd Xky,c7;kx 4jkc[v u ]rhprkc u 2kugj Fkl sd Xky,c7Xk;kx j,kv 4sxXkg s[sn sry[f ywG Xe lk? 4Tg hrkt skg hjg ak;L\fkgi Bqg hL\i h[wl j,kv ,g hrkv Zk"o df sxXkg s[sn jkd®ep 4kxskg k[sn sr[sn skd nakp Skxy hdIdI skd drkp ]hxskg huql jkdqi hd sghii ]sxXkg suql rhx sd y;skd 4Fkl sd rfÎzi kvqg Hjkzi uoht kd uohtxt4,g Bx skg hL\[ ykohn hd uhp dS phc sd a;o¬ j,kv ke®keji udfsy ]Bqg h;ket Tg a X I*b hg huiv 4,g k;x laG henkv hg klsS 4h;kv nk; hd henkv s>qe jd[sn kvqg klaG Xe XkI*b Bqg h;ket hg huiv skd spπc lm unf lm4k;x laG Te df ,g kgj kL\c? go cv 4,g Bx skg hpaM jkrd hd XkI*b cv 4Gjr Xkjkp suiv XI*b Tg hy ket hg nq[ 82skvkpc8 A k;ky¥pf `jgkc sl,d syduf cv ]k;kL\c? go jGf 4k;x L\i sphu sdlm go df sulm Cy ket hurb XI*b jGf 4Cd Wq' huket XI*b Gjr Xkjkp suiv Xe ys[7ys[ su spπc sIskN dS 4sF sxy jsP sd XkI*b j,kv sd rsj 4kF kgj uc ukde dS 4kF krjtqx sl sr¬kj Te unf dS ]k[sn suTe~ ~ ~skg kgj uc ukde Bskd Cgd spπc sIskN7sIskN hHd sl,t ,g hl,o rykg hjkeg 4rqgc ,g k;x j?f Xe Xkthp Bkuc kjk} hg sd henkv ],g kvqg dr¬fku ;‘que 6Cgu <jkd sd krdr¬fku ],g kvqg dr¬fku ;‘que4,g krskg <Zikni kd ;¬gj skr Cgo ],g krywG ],g kryG ],g krP\c uoht akgt 4k[sn Cgu jkd®ep kd XkylG Bqg hrP\c sultf ]C[sn Cgu XylG Bqg hrP\c sultf `hxSkv nk; hd ke®keji slm k[sn Cgu rs[ sultf j,kv 4s[sn Cgu rs[ dr hHv suXkgüm df k;krc su Xkpπc Xk[ky ]su Xkpπc s l7rqgc sd unay 4s[sn Cgu rs[ suXkgütf spπc so Tg sxkHv 4h[sn Cgu ;kx suXkgütf spπc so Tg sxkHv4hg ,g skr Xe [akv hd ;kx jxe 6cr syef 0qc Bskd skr skg huki Bkjgx hl,o Xe Xk[akv hd henkv 2,g hn sk[ su Xk[akv hd henkv skt3,g Bkjgx dS ],g kryjl dS ],g krroæk' dS hH cv Xe Xk[akv dfXk;D 4kdak> Cgu Xe Xk[akv hd ;kx sultf henkv go ,g kxkHv jxe 2y,c7;kx akgd Xe unay 4Tg s[sn Cgu y,c7;kx suXkgüm df hgd rkc chtv dS su Xkpπc [ky ln 4k;x k;df ∆ol dS kd Xkpπc sygi ëk"o Nqd Xe unay4Tg Bx gj ak;ufkgd 2,g nakp ]sjv df Tg srukpgi jd[sn Xe Xke¥Gf skr Tg hH srukpgi skd nakp xsky 4,g hrskg Xe 'kdkv ke<√wi `Cgd g hrskg ke<√wi Xe jLXy,d cv 4,g kryp Xe jLXy,d skr ,g kryp hH kri j,kv 2,g kryp akgd kri ],g hrkt hyp , ],g hrkv ke<√wi cd 4srki [sn Cgu skd nakp sd ke<√wi xsky ]Tg srkt rhc ëk"o4,g rqgc skr lifko skvkv I,ky j? Sqg spc hH jd[sn ji uhet skr cv 4 kr[sn Gjr hd 'kdkv Bskd ct unf so Sx 4,g kuyp jdyHal ],g L\,kn hd Xkjkd hrxkH ],g kujd jki kr¬kj 4sxskvkt Ski Xe ykri¬v ]sxskI,ky Cgu j? skr ji XkdL\l hd Bcac skyp jd[sn Gjr hd 'kdkv slsS jxv 2,g akgd jlov kd sukIg [akv sl uhet 4,g hurb L\,knxkH 2,g akgd rljqG 4srskg Cgu uZ'n sd tjwl df ]skd Xkxsky sykosugj Xe Bcac k; Zdk;w;ü ]Tg srkt rhc Xkuhge `Skv sl,d nk; hd uoht Xeg skr sxaSkt j?f sl ∆nqe eg ct j,kv 4,g krskg Zknqe go ,g krkuc skt henkv 4,g krskg kl,o kd hg sl,o ,g kl,t go 4krskg Cgu rlfdof hH Nqd Xelm ,g krkuc hH skt henkv j,kv4sry[f Cgu ywG Xelm 4,g kj?f henkv Xelm3IXehl j,kv kgsky 4Tg yge hcaqpuxx sd IXehl Sqg srwN skd 'kdkv 4hrxm Cgu hH lk? ji utf ]Tg Fitkj d IXehl Sqg sy,G dr yhe Xkjktg7Xkjktg `Skv sl,d skr Skv hH nk; hd ke®keji 6,g kj?f sl Xkthp Bqg Bkuc s hd henkv henkv tkv 4,g k;x IwI /acal phc sd ;‘que j,kv rfÎzi 6,g hgj kv Cgu Xe jtu hjkeg skt ,g Bx skg rkc hg j,kv dS `,g k;x skg k;D jGf 4,g Cgu klsS ],g Bx skg dr¬fku Nqd hnl g;4,g kdl kt kL\skt Cgu Zdr k;u dS ]Tg Bx rhc ak;nfl 4_¬k' kjwi kd krdr¬fku ],g k;x sn ljqdifS Xe ukuw; k; 4,g Cgu ;kim kd uL\skt Nqd Xelm 6_¬k' kjwi kd krdr¬fku k;x sn skr dZkokp 4,g kL\skt Nqd su skvke u ],g kL\skt Nqd su ZlDke s u ],g kL\skt Nqd su skjnnf skr u 4,g krdl kt kgd Gky[f sd joæB skt k;x hg gd cl dZkokp 4,g kdl
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 5 egaP

jd jrhH skd Xkpπc suiv xsky ]krkt kv gk'sy¥qc Xe oakx ltf 4sF Cgu srtsH lki sd gk'sy¥qc skd Xkpπc s uiv ikc7ake 4kF krkt skg kukohn hgo kF kr[sn skt skd gk'sy¥qc Tg srgd 4Sx skg sukohn uohtxt jd[sn sltf ]kF gk'sy¥qc Xeum skr dS2,g hrkv sl .lauv skt ckj' 6,g hrjrm sl jiM skt ckj'3skg hi ckj' s l,t 4sxy suyp jdkxexL df sF r¬e slsS 4Sx skg yxki df sF Xe eszi surb 4Tg Sqg ral yxki sl7sL\skF 4kF hg yxki ]kF kukohn 4hjokc A kyp Fai dS kd Xkukohn sNhi sdltf ]jhdG rqH.nv dS3gk'sy¥qc kF dS Xeum 4sF srkr¬ql ke®kge sphu sd {1o ]lki sdum Sx O,c4hF ddf,kyjki g;4hF rfak' hd dsky hg j,kv hldf g; 4hF j,kv hg rkc Nqd rfak' g; jxe ]CF rak' ]CF h[sn Xyh> 4Cgu hH Nqd suekl sd Xk[akv ub jxe ]CF hjgx ]CF h[sn Xyh> 4kgj u lk[ Nqd Xe jkdqi hd Xkghii 4Bx L\i hNskv wgqd7wgqd hd Xky;skd df hF hlsS hr¬e hdum 4sjtqx sl akgo jhdG r¬e skn3jhdG skn ]skd y,c7;kx sF Sx sukjp 4hI? kuI? hOwuv unf dS j,kv 4kxy suyp xal®l4,g rkc hd nç' yosd g; ]skgd ke®keji df skgd e;uf kd rfÎzi eqr skd kF¬o;ø lm jGf `sxskjd sl,d jkdab sl kF¬o;ø cl lb ],g kryp utsk;kv .Ikjof kurb `sxskjd sl,d jkdab skd XkFkg sdlm ji krL\i Cgu skr Bk[nf 4,g gxt jg ikN hdlm hH jGf ];æ1nv ]jpskxv 4krygf Cgu hH kRi dS kucf sdltf 6,g kgj jd krpV hH hd Xk;{fi j,kv hd Xkvq'i skt 6,g krkv sy ?se Sqg sjH sl yt lki sd hrj/ hlk;î 6,g krkv sy ak;Rfi ji Xk{1o s[wl skt A eku kd XkFkg ;æ1nv Sqg siNf jrhH sd rfÎzi lb `,g k;D ke®keji4,g kgj skg jk;,r ],g kgj jd hjk;,r Xe su>el sd rfÎzikge go ,g kO,c Xe kyk'Oki hd rfÎzi skt 4Tg sgj jd Xrkc hd rfÎzikge Qqx.nl dfXk;D 4,g krdl >el hH skd XkvQqx.nl go ,g kuql skd rfÎzi sultf 4sruql 4srkt paqgi lki sd Xkvq/kl skr hrkt yef rljqG ct 4Bx skg Wq' 'kyr hd Xkvq/kl4sxXkg sxy sujd ryfsknakv skd ;nÔ sd uohtxt >wcsc ]P\iuv3uæzi Nqd slsS `,g k;D utsk;zi kd suskg sjse Xe k;ufqn jnaql hjH7hjg lb `awg k;D Te `awg u,kd Te 2jkr¬of kjkl g; ,g k;D A kxskg kxy suxt ;¬gj g;4,g ke®keji Xe rfwHquv hd ;¬gj ],g Cgu ke®keji Xe nç' ke®keji 4kxskg kOw> ]kxskg dnçfk' ke®keji kjkgéqr k; 4sxskjd u nk; hd ke®keji eqr dr cr ]sL\i u Bkuql Xgéqr ikpni s; sd uexkv sd uoht ]sk[sn u srkv jqdav Su jGf ]sk[sn u Xe ralc srskg kjg sl jGf skd Xk{1o s[wl sL\[ Xe L\>ri eqr dr ct 4Cgu hg hxSkv nk; hd ke®keji Xgéqr ]sk[sn u skd Xkjkr jdIsy ji lk? ]sphu sd 'kdkv rkj hyq[ eqr dr ct 2.Ikjof g;3cl g; ,g k;D 4kxskg kxy suskg oHquv ;¬gj Nqd7Nqd srktc hjqlakc ]srkjp skd Xky,c7Xk;kx skd uohtxt sphu sd XkL\k> sO,c7sO,c4kryduf Cgu ji tsk[ hd kr¬k' go k;x >ym skt Xe _¬k' 4Tg srkt sk[ gjr hjqc hL\c henkv Xe Xkckrdf udfsy `,g akgd r;yflv 6Tg Xjho¬r ]Tg s'Du skr Xe Xkckrdf 4kOw> ke®keji kd Xkckrdf ]sOw> jxkl sd Xkckrdf ]sOw> L\kgi sd Xkckrdf `,g hxy hdcqL Cgd Xe Xkckrdf4kxSkt yef cl Cgo 6Xe Xkckrdf skcwL 4Tg nwt,ke akgo hukK sd .rxt sjkl 4,g kL\i kjH hHl skr Xe ;ykdr¬qi ]sxskjd kd dS skr xal®l 4skvkt syp Gjr hd ;ykdr¬qi `skg srkt akgd sujd xal®l ]Xe ckrdf ,g k[yf skr cl 4hrkt gj Cgu rjWt Bskd hd xal®l jGf 4,g krsn jd kjwi ekd kd xal®l hg a;o¬ skr _¬k' 4,g krsn kpc sl xal®l skr _¬k' ]Cgu 4,g hrOm >wl hd xal®l skr sxXP\i _¬k' ]Tg srpskl xsky4hOm >wl hd xal®l jxe ]sF hg spπc ]sF hg sIskN 4skd uohtxt hOm >wl hd xal®l sO,c7sO,c Fkl7Fkl sd rfÎzi 4s; Tg upo sd henkv s[yf7sP\i7sc dS 4,g sryp ji k_k; Bu dS ]awg krgd Syflb4kxsL\i kuskg slm Idzi s¬ suiv 4kxSkv yduf jgkc hg nq[ `kxsgj kiNf s l,d `kxsgj kiNf jsn hurdf ke®keji sllm ],g krdl ktc hjqlakc jdO,c Xe k;kN hd Xk{1o skt j,kv 4Cgu jwn rqgc ke®keji sllm ,g krkv kuktc hjqlakc skdltf `kxSktc u,kd j,kv ]Tg srdl ktc hjqlakc hg sgkojp 4Tg rktc hjqlakc jlDv sgkojp4sxXkg srktc hjqlakc uohtxt skr hxXkg hrjp y,c7;kx ct 4hjqlakc sxXkg srktc 4,g s hrsy jd ekJof sphu sd L\k> skr ,g hrkt dF 4,g hrsy jp lk? skr ,g hrxy [wH skr skd ;kx 4h{akdkoÂge7j,x ]"∆knuf ]yjl3sxXkg Sx skg sl,t Xky,c7;kx srgj7srgj Fkl sd Xky,c7;kx4Cgu hg srL\i Xe Xkrkc ZF;ø hd
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 6 egaP

]krzohr ]kjo® ]lk;î4Bqg skd uohtxt hlsS3Bx skg rkc Xe <{ dS ]Tg srgd 8IXeIbkyub uLl8 jhdG us> skdltf 4Bx skg rfak∂ rixq; 4,g hrI? sl BkuOfd hL\c skdum ]Tg Sx skg sNjrf7sNjb j,kv Tg Sx jH rqgc sl 0fqc skt rkc hgo ,g hrkt I? sl krexql rkc skt skd Xkxsky yjl7s/hl jlDv df awg krgd jGf sleqr Te jxe 4kgkojp jkoax kd oakx 4k[yf u kP\i u 6kF kpπc kIskN2Bx jH hdIe sl,t Xn jH s>qe 4Xn [j Fkg ji jlf s jse df skg kxake /≈nfal¬uf 4skg u gsnal ]skg u d' 6skg u nkoof kjlwn Bskd jrhH j,kv skg hg lk;î ]skg hg xake 4skg kxake ssl aSskj7aSskj ]skg kxake sl krZ<wijfi ]skg kxake sl krzxel ]skg kxake sl krdn√kg 4Xn [j Fkg ji jlf jse df skg hgj u rkc djfkpi,kv hg aw; 4skg kxake Xe pl su sykosuxake ct ,g hrdl skg cr rfak∂ hlsS4kvqg s Xe <{ dS 4k;x skg unaqd kuskl 4kF ZF;ø skt Bx kyt 4hjrm IGy dS sl,t3kukt k[j kd Fkg lm 4k;x skg Nqd sl Nqd kyskp 4Bx Iyi k;kd 4k;x ync jrav 4Bx I? skd uohtxt sr[j Fkg sd gk'sy¥qc go ]hF hI? sl sujd ku/kl hd u,ke ykl gjkc skd jhokge skt 4Bx I? rfak∂ ]Tg srgd j,kv 4,g krskg ;¥we kd su[j Fkg hg skr 4Cgu hg srL\skN kNhi eqr ct ,g cr hg kr[j Fkg Qqx4skd gk'sy¥qc kL\i ku[j Fkg 4kNhi Cgu kxawL\skN Te ]kgd sulm 4k;x L\di ntf uohtxt udfsy 4k;kv Cgu ;el hHv 4hjsr Cgu zem hHv 4kt I,ky wr df su gk'sy¥qc hd ''fskd hd suk>el rqgc 2kpπc kIskN4Xy kuc kysp s>qe 4aMkt jH hH Te df Xn sn nZkoh'kv klsS ]hyk[ Bx jH hdIe sl,t 4Xn [j Fkg ji jlf sjse ZGlf 4Xn [j Fkg ji jlf sjse ]kgd l gk'sy¥qc `kxake k;D ]skg srukt 4kL\di skd XkjhdG jdkt jwn Xkyhe 4kgj hg krtsk[ ]kgj hg krxkH 4hF s u rkc Bskd hd sudQ cv jGf jxe sF sdqp kt skr jhdG 4kxkH 4awg k;kv kyp jdL\skN Te skd Xkxsky Zowiv udf df k;kv 'skg skd uohtxt jd[sn hjH hdIe4kxSkt sk[ skr sxskvkpc ]kxspc skr sxskn skr akgo 4,g kI¥m yqd¥cf _¬k'ZFv kd .rxt lm 4kxSkt sk[ skr sxskn ]kxspc skr skvkpc A ,g _¬k'ZFv dS ],g r<fx dS kd . rxt lb4Tg hyk[ Fkg sjse 4,g Cgu lki sjse tkv ],g k;x sk[ cl go kF k;kpc suTe skt j,kv 4k;nf suTe skt awg kgj kt sy hgo Fkl suiv Te tkv 4kpc go ]k;nf skt suTe dfXk;D kujd re hlwtad hHd Xe susn 4kusn hgo skg skt 4kusn skdl sn kurtf 4kusn df Syf sd Xk;‘'f suiv sF upo hj[fkv sdlm s; 84k;x sk[ ]k;kpc suTe skt 4kpc ]k;nf suTe skt8 A ,g kgd su k;lfq> jhdG nhlg4Tg srsn sk[ sykosukpc ]Tg srki sykosusn 4,g kryef rqgc Xgüm ]Tg srsn Xe eku sdlm skt ],g hrgd g; 4,g drfsdakl ],g kFd dhrzi skr g;4hF hjH hdIe udfsy ]kF k;x L\skN hyk[ h/kv hdIe ]kF k;x sy skr /wn k/kv 4kF k;x sy /wn sl Xeltf ]h[sn jdL\k?m hdIe jdkt ]kpaqgi j? 8`k;D cyre kdlb ],g kryef rqgc slm ,g krsn slm skt8 df k;kv kyp j? krpskl uohtxt 4Snf hH yp j,kv jdgd jhdG Xkuskn skr so84,g kryef rqgc slm ,g krsn slm skt 4jd u krpV hH kjt 4re kL\c?8 A kgd su gk'sy¥qc ji `kxawgd k;D skd krif jdI,ky df kF kgj jd oHquv hH /kjiv kL\skF ]kF kgj jd oHquv hH ufky≈ kL\skF 4kF k;kv Cgu gd skd krif ]kF k;kv sy /wn ikpiqp uohtxt 4hF pl rkc4k;kv Cgu jdkrc Xe j? skd hldf ],g krxy klsS s>qe udfsy ]k;kv sy wr skr /wn df kgd skd uohtxt su gk'sy¥qc udfsy 4k;hi /wn skr k;kv sy /wn 4Skyt sdDqg suiv su Xkuskn skr k;kv sy xkv 4sxXkg slk;î ]sxXkg s[wH 4k;ky jH hH hdIe dS hd /wn Xe Fkl ]uohtxt k;ky Cgu hg xkv4,g Cgu skr hH ;kim Bskd j,kv ]krku kd s uL\qt j,kv 4Skt yef kd,ke Bskd kd kosl 4Skt yef kd,ke Bskd3Tg srjd k{hrzi hd kosl skt Tg srdl paqgi hg so lki sd Qqx.nl4Skt yef kd,ke kd kosl Bskd ]Skt yef kKkv Bskd df kF krjd k{hrzi hg hdlb 4kxkH go84skvkv sy xkv hL\skF ],g rjWt hd xkv ]sIsc8 A kgd su gk'sy¥qc 4kpπc kIskN3k;x O,c hH uohtxt 4sF sO,c r¬e Xkuskn 4hFkl7hxal dS hg sd gk'sy¥qc A gk'noVskx sF sjlwn j,kv kF gk'sy¥qc Xelm skr dS 4,g yxki eku kd Cgüm 6Tg srpaqgi hg so Tg sryp skt hdkykp7Bkjqrp cl jdkcqL ]kRe0fqc70fqc hjkl jdL\skN ]yktZdr kjkl jdL\skr 4hg Sgfkp skr reégf hurm 4Cgu hH kryef ke®keji Xe ed sl yxki4kyp Fai kd Xkyxki ]kyp Fai hjokc sNhi sdlm 4,g dek∂al hxukohn hdlm ],g Cgu hg kukohn go df CF Xjc[ 4sF srsy
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 7 egaP

'sozi eg Xe Xkupo sd "Qqi ;ønf <jk/klv udfsy s[yf7sP\i7j,x lb slsS4.royed Xe yt3srwNv j,kv jki slcl j,kv gj sxy Xe ek/7ekd 4,g Cgu k_k; Bskd jgkc 2,g kukt jrhH `,g kukt akgd 4sgj hg F¬g1x 4hy s jd hH hnk' skr ]sky jd hnk' kgd su krif ]Sqg sL\c 4kL\skN Cgu hH j? suXkgüm 4Sx skg rDqe sl Hq'v7Hq' uohtxt sl unf hlm4sF rîZk;i dhrzi s; 4hF u rjWt hd sugd Nqd skd rfF¬f Nπo¬ lm ]hF Bqg kn,i rfF¬f Nπo¬ skt jrhH j,kv hF Bqg rgfkozi ZktM7uoht skt go j,kv su Qqx kF k[j Fkg skt go 4hF u rjWt hd sugd 4k;x Cgu kgd Nqd g; 4Xelm kF 'snal e”wl klsS4kuuc h{kl sd Xkuskn udfsy 4skg kDqeuoht hH Xe jhj' 4skg _aro¬ hH Xe g1xkjkd 4skg Xe {ske skr ]skgj hH Xe dju eqr jGf 4kr/akc Cgu hH Nqd jGf ]skn L\skN ji ke®keji skd okH7Zkrd sjkl suiv eqr jxv 4hr/ac Cgu hH hjskp ]skL\skN hg rkc skr hd ukn skr 6Cgu hg Skv Xe phc eqr ]k;yf su hlm ]k;nf su hlm ]kF kd ke®keji ]k;nf suTe df ,g Cgu L\dv g; Xe ukn jxv 4,g u/ac akgo ,g Te akgt 4Sx /ac eqr skr ,g okH g; jxv3k;nf suTe df ,g L\dv hd ukn Xe ukn jxv 4,g krsy /akc hH ukn ],g hg hr/akc skr hjskp 4eqr sxskdTkp 4,g Xe g1xkjkd hH go skg srgd ke®k;≤qi eqr skdltf ],g Xe g1xkjkd hH go skg srgd hiki eqr skdltf 4Tg hrsy /akc hH Xjhtat hd suskl ]Tg hr/akc Xjhtat hd sgsky 4awg kI‘ – kd Xkuskn Te df skd suiv kuuke h{kl skr eqr 4kujd u hg ;é®knkr 4kujd ;é®knkr Fkl sd sNπv u ]kujd ;é®knkr Fkl sd sjqc skr u 4kukt IwN hH sl sNπv ]kukt hg IwN skr sl sjqc eqr Syflb 4,g kr/akc hH Zxo¬ ],g kr/akc hH dju 4,g kr/akc kjqc sl,t ],g krsy /akc skr kNπv4kF _ae7uoht dyf,ke kdum g; 4hF ku'sn hd gk'sy¥qc g; 4,g u/ac hH Hq'v ],g u/ac hH Hq' 4,g u/ac hH ;≤qi ],g u/ac hH iki 4Tg u/ac hg Xkuskn nsGl j,kv #& sykd df cyre `cyre 4k;nf /akc kxk/ kykd su gk'sy¥qc ]k;nf /akc kxk/ nsGl su gk'noVskx 4kF hH dhrzi j,kv4,g krkt skg <jk/klv hH kxk/ <jk/kl jdwN sl Fkg sdlm 4k;x skg u/ack{j skr sn /akc hH kxk/ kd sdDqg jxv henkv kl,t gk'sy¥qc udfsy 4sF Cgu hH sr[j lki Nqd j,kv ]gk'sy¥qc sF sr[j hg kdDqg 4Cgu hH kF lki Nqd j,kv 4k;nf /akc hg kxk/ skr kF Cgu j,kv Nqd 4Tg srkt gj Xe Fkg dhrzi Zknqe gjr lb4skgj sr/akc 4,g gk'sy¥qc kykosu/akc u ]skg uohtxt eqr skr u 4kF Nqd Xelm ]kF k/akc su gk'sy¥qc j,kv 4kF Nqd Xelm ]kF kxake su uohtxt skr go 4,g Cgu kykosuskg Nqd slum ]sky /akc hg surdf `k;D ,g k[j Xe sxk/ nsGl7sykd Nqd 4kF jkl skr kF k/akc su gk'sy¥qc skr go 4,g Cgu jkl Nqd cv Xelm jxe 4Tg sr/akc kxk/ nsGl j,kv kykd ji Fkg aSkn suiv hH hHv so3Tg xsky sl7sL\skF3Tg srkygd heku;®l skt xsky sykosuuke skd uohtxt4k;nf /akc ji Fkg aSkn hH go j,kv ]kxk/ nsGl3kysk[ kxk/ dS sl Xe sdDqg suiv hH su gk'noVskx j,kv 4sd uohtxt k;nf /akc ji Fkg aSkn go 6kxk/ kykd3k;yf ysk[ kxk/ kd rwl dS sl Xe sdDqg suiv su gk'sy¥qc ]kF u skr j,kv Nqd 4rqgc kxskg <je¬ ]rqgc hxSkv nk; 4aSkt sn dhrzi Nqd A hd kuZFkzi hg hurb sl gk'sy¥qc 4hd Cgu nfk;®b ku/kl Bskd jGf su uohtxt 4k;x skg Xe <{ <jrakiW 4Bx skg ywG hg sr[j Fkg sd gk'sy¥qc ]hF hyd dr yd skt 4h;kv jHm tkv ]hF hgj di jrhH skt 4Bx skg ursp ]hF rkc Bqg hxt Xe urspv skt tkv4sF Sx skg Wq' lkHkv sdlb ]hF hxy suskg rfhrzi hdlb sl Gjr cl ,g Sdf rI‘fsokv ;¬gj Bskd 4CF Bx skg Wq' huyef Xdy> sl rfÎzi udfsy 4hF /skcv ]hF /∆kcuf3hF 'kyr hg hd spπc 4kF kgj skr 'kyr ]kF kgj skr yskII 4k;x kv ji jlf sd uohtxt Fkg kd ke®keji sl e;÷ke sd gk'sy¥qc ]ji uohtxt k[j Cgu Fkg hg su gk'sy¥qc unf lm4,g hrkt paqgi kuZFkzi hdlm 4,g hrkt hy uql kuZFkzi hdlm kxskg klk; sl krZ<wi skt df ,g e;uf dS sl Xe Xke;uf roæk' sd .rxt lb 4,g kvqg knl 4,g krkt skg rpæfuf 6,g krkt skg jWt skr skxake sl k0J hlsS3,g kukt skg akgo df kvqN Fkg j/b ],g hg kvqg ],g hg kuskg 4sk[j u sl klîhHv df dr ct 4kxskg Cgu hH skr ]skg Nqd n;k' df X[j sl klkKtf 4,g rkc hd ywtGf ct df sxskgd eqr skr kxskg Cgu hH Nqd ct j,kv 4kxskg Cgu hH Nqd 4s[j Fkg ji jlf Qqx jxv ,g krskg k;D ]X[sn skyp df kxskg Cgu sl ygwrqd 4sk[j nk; skd Xknç' ub3klîhHv
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 8 egaP

d' n;k' skr Tg sruql jkc dS 4hg kxskg pl skr Nqd u Nqd 4hxskg hH xkv akgo ],g akvq/ akgt df Tg srxy s upskl skr Tg sruql jkc7jkc skd rkc hg dS xsky ct4skvkt syp Skjgskn ]Tg hoy,ke ]Tg hjktqi ]Tg rLfai 4skvkt yp Skjgskn 4skn kjgskn sl Xkpπc suiv eqr ]kF k;kjgskn Nqd su krif sjkgéqr 4skvkt Skjgskn lc 4Xe sukjgskn s ]Xe rDfQuqi `Tg akgd XL\t hd Xklkoæof/av um ]*bx rhc ak;nfl 4,g kgj kL\i Xe Xklkoæof/av sl,d7sl,d henkv 4,g krskg ukj,g j,kv ,g krjd tsk[ ukKof kd k;ufqn hjkl skr ji hlb4skgj srkjgskn lc 4Tg srkt skg pl so ,g krkt k;kjgskn jkc rqgc skd XkOw> utf df ,g ZdG hg kurb 4,g Cgu ZdG knk;† Xe Ow> j,kv pl df ,g k[yf Xe 8Gésdu,e8 kFde®kv huiv su jyIgf G¥skLv4,g krxy suskg ewyke pl go skr skvkt Skjgskn jkc7jkc skd Ow> hg dS jxv `hHd k;df yk;[ sueqr 4Tg sxy susskg ewyke pl hH suil df Tg s[sn jkc7jkc ]Tg s[sn jkc surb 4Tg s[sn sueqr uîo¬ hg; Xkeüt7Xkeüt 4Tg sukjqi j,kv ~ ~ ~ Xkg sukjqi hg surdf suil sjkgéqr4skg kd Z"o L\skjd df skg kd unf dS3k;x jkd/av df kyt k;hn 4kxsxy ;el ]awg uhpkzi rfv Te 4kxsdl L\skr u s>qe wr ]s;hn sS 4,g kjdskN kd tkv hHv wr ]awg kukjqi rqgc Te df krdl gd Cgu g; jkd/av 4,g krsn L\skr hH skr skg kukjqi ykl Xkjktg jkd/av jGf 4,g krsn L\skr skd jkd/av ugx sl ugx hH k;hn kl7kIskN 4sxaSkt skg rgfskjrf ikv suiv ]Tg uîo¬ r'rfzi scuk;üuf skt skr sky L\di hg skd r'rfzi dS lm 4,g nwt,ke ‰zc r'rfzi dS hH skr ,g k;ke ],g uîo¬ akg; hH r'rfzi scuk;üuf jxv ]ku[j uk;÷ udfsy4Cgu hH Nqd j,kv ,g hy,' hd sugd ZGlf Xe kFd lb skr Nqd j,kv 4,g knv7∆tr Nqd ~ ~ ~ 4,g hH y¬v Nqd Xelb ],g Cgu hH kuil Nqd hHl udfsy3,g y¬v Nqd ],g cko“ Nqd4rifskjkv kjkgéqr ]re√uf hg kjkgéqr3,g kuil yqd¥cf skr Nqd Xelb 4,g cko“ Nqd3sxskvki skr sxskld ji hI,kld ]sxskpakt ]sxsk[ji sl j,kx skd hukgd ]skd kFd hd hxntV lb jxv hr¬g7S7kuklG\v sl j,kx sL\c awg kruql3sxsk[sn sl j,kx jxv udfsy ,g Nqd cl Xe hxntV lb g knv7∆t\r Nqd ],g y¬v Nqd ],g cko“ Nqd hr¬g7S7kuklG\v sl j,kx sL\c awg kruql4,g krkt skg oHalv hH , oHal ]kvkt skg sL\[ xyv sllm 4,g krkt skg oHal oHalv ]skvkt skg Fkl sdlm 4,g hrskg Fkl sd ke®keji ]hxskg rht hH ct 4,g krjkg knl skr kysdv 4krrht Cgu hHd kysdv henkv udfsy hF hrdl skg rht 4hF Cgu rht Xe hxntV df ,g Cgu klsS j,kv 4hxskg kFd dS hd sujkg kFd hjkl hd hxntV hjkgéqr 4sxskje hg sjkg ]sxsk;tf hg sjkg eqr kF;üv ]kukxy sl ke®keji skr ue skg hg kukxy jxv Xe hxntV 4kjske ,g skxky ue Xkl eqr 4Sqg jkdkjuf df skL\qt sl jkdkjuf 4,g iW dS ue 4krdl Cgu dIf iW Bskd Fkl sd iWv lm 4,g jkdkv ue 4krdl Cgu pc jkdkv Bskd Fkl sd jkdkjuf lm 4,g krkt skg uhy Xelm ],g krkt cwL Xelm ]krdl Cgu hg pc Fkl sdlm 4Cgu k;x df Cgu kxy sllm 4sxskvkt skg rdfp eqr df sxskvkxy sl ke®keji hg sl,t 4kxsgj krpc ]Xe jklal sxskvkxy sl thp j,kv hldf eqr skd ue dr ct 4kxspc ]skvkxy sl ni 4kxspc ]skvkxy sl u/ 4,g krpc dr cr ,g krskg kxy sl Xkthp j,kv7j,kv ue dr ct 4,g kukt Ief kd ue kukt xy s llm kd ue 4,g krkt Ief ue skr ,g krkt xy sllm ue ct j,kv4k;x xy sleqr ue kjse A Tg srgd uohtxt 4kjske ,g skxky ue sleqr4,g hrkt xt hu'skj ],g krkt jH sl xaj ;nÔ 4Tg srkv Om ywG Xe Xk[akv srOm hg rkc hdlm 4rkc hd sukt Xe yGfge hdlm rkc hylv 4krL\i Cgu ZdG Bskd ]Sx jdL\di Fkg kd <‘Î df Sx jdL\di Fkg kd Xk0qc df ]Sx sl Xk;LfaLxi df Sx sl Fitkj jGf 2rkc hd sukt Xe yGfge hdlm ]e†c hdlm 4krL\i Cgu nsH ]wnkn df Xkg uohtxt kukgc df ]duku df Xkg jhcd kukgc jGf3sukgc hldf skg rkc hd sukt Xe yGfge hd sjk;î lm eku kd sukt Xe e†c lm k;yf sy jqcçlr jGf4,g hrkt skg hykohn ]Tg srxy sukxext s;hn Xe ;nÔ sdum jGf ~ ~ ~ Cyt aSé' jGf Xe ynf4Tg hrkt jH sl XkywG X[akv hdum ~ ~ ~ sdge ywG Xe jtu jGf 4,g hrskg rîZk;i lc hg rkc hd Xkvk_k; hd gjr lb skr Xgüm ],g lk;î jrhH sdutf eku kd sukt Xe e†c lm k;yf su jqcçlr jGf Cyt aSé' jGf Xe ynf sdge ywG Xe jtu jGf4Xjd

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 9 egaP

skg srsy nhj[ thp hlsS eqr 4,g krkt >ym Xe Xkthp jktg7jktg ue kjkgéqr Syflb4sxXkg sgj tsk[ hg dhO skr T g sgj tsk[ xsky surb 4Tg srdl skg hg sL\skF ryx xsky surb 4,g hgj tsk[ u/ k;ufqn hjkl 4Tg sgj jd hgo hH hl,kL\i sjkgéqr ],g kgj jd hgo hH jkojfi kjkgéqr ]Tg sgj jd hgo hH BkH sjkgéqr ]Tg sgj jd hgo hH krif sjkgéqr 4Tg sgj jd hgo hHl 4Tg gxt cl skr sykosutsk[ skd u/ 4skyduf u hg sutsk[ eqr jxv kxsyp u hg kri X géqr kdum 4Tg jckjc sd u ]Tg ed raqgc skr xsky sykosutsk[ skd ke®keji akg; 4sxskgj hg srk[ dr Xkeüt surdf ]sgj srk[ sdD/ eqr skr Cgu 4Skpc sl Xkjgy ub skd suiv skt ,g hgo henkv jkn>el 4Tg srkt syp henkv Fkl sd Xkjgy ]Tg hrOm Xjgy 4,g krgc henkv Xe kog lm 4,g hrskg kog dS Gjr Xkjkp4,g Cgu hg kudQ sygi s l hy¥nf cv df 6hy¥nf skyp df kLa> k;yf kOm sueqr ]Tg sgj kt hy¥nf cl 4sL\,kn hH eqr 4,g uko;¥we u/ ]Tg srgd hHl 4Tg sgj L\,kn Xe L\,kn hd u/ hHl 4Tg sgj L\,kn hHl ],g kgj L\,kn hH c ],g kgj L\,kn hH v 4skg srkt xy hH eqr ]Tg sxy Xe L\,kn hd u/ xsky cl 4skg srsy uke hH eqr hgo Tg sruke skt xsky Gjr Xkjkp sjkgéqr Syfhlb j,kv 4,g hgj yp sl rDfQuqi hxntV4skg Sx Snf jd rjfkd¬al ZGlf eqr 4Tg Bx hn kOcf Xe ue sjkgéqr j,kv Tg Bx h;kjgskn Xthp 4skg Sx Skuc w0qc eqr 4skg w0qc eqr `skg henkv uke0fqc sL\c eqr skg srpskl eqr j,kv 2kdkucf ]skg srgd eqr j,kv `I¬siFwI kl7u,kd ],g krNwi jknukdqn j,kv ji ukdqn skg srkt eqr unf dS 4,g kgj skg k;D df krkv Cgu hH yk;[ Xgéqr 4kdkucf akgo skvkt akgt 4kdkucf Xe Xkj{v sL\c7sL\c ]skyduf ji sr¬kj 4kdkucf3kckcv lnfkv df skg uskyhl jGf 4kykerhx kdkucf3sk;Lfsj 4I¬siFwI kdkucf3jkc[v 4uikKof gxt7gxt jGf4,g kgj kt kyp hH I¬siFwI kdkucf Xe Fkl jxe ]skd huyfkekesg ,g hgj hi go 4,g hgj hi hyrqi hd [akv hjkgéqr go 4,g hrkt skg hL\c endS hyrqi hd [akv skr 2,g hH hIske kjt huyfkekesg `hxSkt akgd sl Xelm ]kd hyrqi nsN kl7kIskN skr 4skvkt jd ix hjwi hd hjwi df skg srgkp eqr dfXk;D 4,g hrkt skg hL\c endS ]skg sr[sn skd h_¬ u≈u eqr ct ],g hyrqi hd [akv hjkgéqr skt go 4Tg hrkt y,G X[akv Xe k"kH hd ukKof ]Tg hrkt y,G X[akv df awg kgj gd Cgu Xe k"kH hd ;økd ]Bskd awg kgj gd Cgu hg slsS Te g; ]sxskvskg rdfp eqr ~ ~ ~ Tg hrskg hy,G X[akv ct j,kv4Tg hrkt y,G endS X[akv hd "Qqi 4skn jd kL\[ skd h_¬ u≈u skr skg kupsc hH skdum ]kd h_¬ Cgu kusn7kusy Nqd lutf Xthp hlsS 4,g hrdcf h_¬ u≈u k'seg ]Crdcf Cgu Xthp 4,g krL\i kusn uikKof kd h_¬ u≈u ]skg hupsc s thp hH Bskd 4aSkt skg udav sdlm Xe Xkvkulko j,kv aSkuekd hd Xkxsky df skvkjgskn sl xaP lb j,kv 4skvkt Skjgskn4,g krjd jdGf u,kd ]j,kv Nqd Xgj srky¥pf jIDkL sd k;ufqn sjkl jGf 84I¬siFwI kdkucf8 ASkt kgd jdklqGlqG `Cgu df sxskuql hdlm ]sgd Nqd Xe ukd sjkgéqr huyfkekesg cv 2h_suHfv jnaql udfsy 2,g krL\i k;D okHzi kd XkjIDkL j,kv `u,kd kruql hd XkjIDkL j,kv 2kusn7kusy skdldf ]Bskd sxXkg `u,kd krukt eku kd XkjIDkL sL\c skr sygi ~ ~ ~ jIDkL sL\c ln j,kv 4Bqg h∂cf cw[ 2sn kiX> skd jZIkd hetf df Igkjqd¬qe j,kv ]skjüe Bqg hrkjqd¬qe ]rakn sdlm 4Fkl sd _pf u≈u sd h_suHfv 0lfzi rqgc hd kdhjev3skjüe uyfje k;df uikKof I¬siFwI kjlwn 4Cgu hg Bqg h∂cf hdlm 4Fkl sd Xkeku sd XkjIDkL sd Xkrakn sL\c sl cl sd k;ufqn ln k;nf uikKof kd I¬siFwI dS df k;df xsk;zi g; su huiad7I¬siFwI dS sGn dS `sxskuke eqr gkyl hd XkjIDkL `,g kNwi sl jIDkL sueqr `,g hxsk;im Syf sd Xkrakn sl iW dufkK,o I¬siFwI kl7u,kd df ,g k;df jkpof Nqd sueqr df `skg sgj Nwi jd>el7pskl Nqd eqr ]skg srpskl eqr skr 4I¬siFwI kdkucf A skg srNwi Xe ukdqn jdkt eqr ct ]skg srpskl hH Nqd eqr 4,g kgj ht sl uikKof ;‘que 4skvkt syp Skjgskn ZGlf eqr 4Cgu df ,g kgj uql Bskd skjd re hg jdGf 4skvkt syp Skjgskn lc 4,g krht uikKof kjkl skr ji jk/kv hlb4Tg srkt L\i hn¥t hL\c uk'uf 4,g gjr hd eske ],g yeskd rqgc skr ue kd henkv 4,g Cgu jF®i skr ue kd henkv ~ ~ ~ ue kd henkv skr Tg srkt L\i uk'uf ji XkjF®i 4uk'uf rL\i ji ylf ,g rkt7rokv hjlj 4,g hrkt skg hjgx jhdy 4,g hrkt hrO,c rkc sjh/7sjh/ ]Tg sruql jkc hjlhr ]Tg sruql jkc hjlwn 6Xjd
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 01 egaP

kL\x> Syflb kF ed deu Xe hIskj tkv df sgd rfi 4,g Cgu ;¥we Bskd kd Xk<jkd um 4ku>ym re Xeum Tg s rkrc so <jkd skt `,g k;D <jkd kdlm skr Tg srgj srjd gyd rrl jxv hu®i7rfi4,g krOm /sk∂ Xe rfhrzi hd s[sk/ cr 4k;x k;nf k[sk/ sl,t ,g krxy 4,g krsy L\di skd ue nk"of cr 4,g hrki Cgu j,kv ,g hrjd Wq' kutsk[ skd ke®keji Xe "Qqi go 4,g hrL\i Xe eszi hg sd ke®keji skr ,g hrL\i Xe eszi sd "Qqi hldf h_¬ Bskd ct 4,g Cgu nsH kjt 4Tg ak;_¬f j,kv hl,t hd hÈef hlsS 4,g hd hÈef ]skg srki eqr sjh/7sjh/ jGf j,kv 4kerfzi ;ønf ];hr}fv skg sruke eqr 4srdl Cgu hg uke 6slm skg sruke Cgu h_¬ <jk/kl eqr skr skg srL\i Xe eszi sd h_¬ hldf eqr ct 4k{siv ,g <jkd `,g k;D <jkd `Xk;D4Tg srkt L\skN nko¬ koqL\d Xe gaqe sNhi eszi hHl j,kv `ji hoƒ1i lb Tg srkt skg yGlv eszi hHl df ,g kri Xgéqr k;D 4sxskvskg yGlv eqr ]skg sgj 'kyr sl xaP s/av lb eqr skd ke®keji dfawp j,kv 4,g h/av 'kyr hjkgéqr dfakykg ]skg sgj jd 'kyr hg hd ke®keji eqr hH cr skg sL\i Xe eszi sd "Qqi hldf k; skg sL\i Xe eszi sd h_¬ hldf ct eqr4,g 'kyr hd hlb 4hjkgéqr j,kv hjkeg g huc hL\skt cw[ hH g; 4,g kgj gc lj cw[ ],g kgj skg kte cw[ skr cv ],g krgd j,kv 4kjskt ,g kuc kyH , ]k;jfIv hgj sO,c eqr eg2kjske ,g skxky ue Xkleqr4k;nf kuc u≈fv ryfo†zi dS skd ue sjkl sdlm sulm ]kd Qqx kvqg Z'i¬al skt go 4k;x xy Xe ke®keji kjwi kd kjwi ue kd uohtxt skr jGf j,kv4hd 'kyr hdlb s u joskjl df 6kyp Gjr hdlb joskjl df hxskg Bx skg P\kxzi hurb lk;î hdlb jWt 4kusn /akc h[kj hd eszi Xe Fkg sdlb ]ku[j Fkg ji jlf sdlb ]ku[sn jdykL [akv Xe Xk[akv hdlb kd gk'sy¥qc ]kutsH susy xkv s lb ]kukv kd gk'sy¥qc 4kxskg krkjp ;kx ]kxskg krktc hjqlakc 2dukpv 4Sqg Idzi Xe uoht sd uohtxt gk'sy¥qc hg slsS4,g krskg Idzi Qqx skr ,g krskg htkj ;‘'f ct df ,g kgd su XkjhdG sukjqi sd rîtfb 4aMkjgskn Te Xgéqr rokgd hrîtfb hukjqi dS ]ku[j uk;÷ j,kv4sxskvkt skg ZFel Xe sutsk[ skd Qqx.nl eqr hg hn¥t 4kxsOm okH kd Z;pækv ]kxsxt ;e¬of ]kxskg oHquv kd ;¬gj Xgéqr hg hn¥t `kxs[j jwn dr jsn hurdf Xgéqr g;3;®1u kgj yp sIa? lhc,kp kd rfÎzi g; ]ol®m rrl kgj yp g; 4ol®m kdum ]kIkUl kdum ]rfak' hdum ]hxnwt,ke hdum udfsy sxXjd Cgu hH uikKof s; 4,g nktB hd henkv Ow> 4,g Cgu kri Nqd kd Ow> Xgüb 4sxXyskc Ow> h{i u ]hxXyskc Ow> ak;nfu u ]sleqr sxXyskc Ow> {1o skr u dfXk;D 4sxsky tsk[ skd Qqx.nl eqr j,kv3skL\skt krku sl Zk"o 4skpku Xe Xkvkog 4skjd Xrkc sl Xk{1o 4skvkuc hr¬skn sl XkywG 4kujd uZ'n jWt sd ;ykegf j['f rnfNπkegf 6ku[sn jWt skd Xkxajr ykRm Bqg hrOm Xe jxkl 6kuO,c jWt lki sd Xk;nfu 6kuO,c jWt lki sd Xk{1o hHd udfsy 6kxsyp skvkt u skvkt jnfae ]awg krgd sleqr Te skr4kxSkt yef Qqx.nl yd Cgu tkv slm kxsL\skt lj sl rfÎzi skt 4k;x L\qt lj sl gk'sy¥qc unf dS srL\qt7srL\qt lj sl rfÎzi 4ue kd uohtxt k;x xy udfsy2kjske ,g skxky ue Xkleqr4Cgu krki Bskd slm ji Zr' ed sllm 4,g r' hdlm go 4skg jkndg sd suki s>qe eqr hg skr skg Gjr hjse ue kjwi df ,g krjd xake ke®keji j,kv 4Sgfkp Z ue La[v Syf sd suki skd ke®keji j,kv 4Xe XkLa[7La[ kxSkt j[cf kurb ]kxSkt jrNf kurb ue kjkgéqr dfXk;D 4sxskvki paqgi Cgu hHd dr ke®keji n;k' eqr skr ]skg sgj jd hH eqr hg kl,o Tg sgj jd sjlwn skt 4k/av Tg sgj jd <jdquv ZGlf ]Tg sgj ht Cgu jdpskl skd uoht xsky4,g hrkt hyp hcgkl kucf sdlm 4srdl jkrm Cgu srwt ]srdl jkrm Cgu stske jxe skg sgj skg jrcjr sl suhli `skg Sqg sugi Syfldf eqr jxe 4,g dofkHko¬ ]Tg srgj sugi jH7unf stske j,kv srwt xsky Xe Xkd¥qe sLaO4xsky Tg sO,c jxe 4skg sO,c Skxy hlakG hg sl Fkg suiv3lakGyx ]skg Sqg s/akc BkI eqr 2~ ~ ~d¥qe Zex udfsy ,g dhO yqd¥cf BkI Xe Xkd¥qe sLaO 4sdl kt u jrhH kog hLaO 4hH kjt Skt gj u /al Bskd Xe syx dfkr ,g hxsk;im ],g hjWt Syf sd d¥qe sLaO BkI 4skg sgj kt sje hg sl,o sl ñex akg; 4Tg Sqg s/akc BkI xsky hH Xe 'sn sl,t ukr¬qngV cv 4Tg n[ql u ]Tg srpat u Tg srpQ u Xgéqr skt ]skg Sqg sugi sL\id slsS eqr 4Tg hrL\i hunhj[ hH Xgéqr skr Tg srnhj[ hlskL\i ct `skg srdl k;D hH jd eqr ]Tg hnhj[ su Xk;lfskL\i udfsy 4,g Cgu rjWt Xgéqr hdutf
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 11 egaP

hjH7jk;î sueqr jkc dS 4cl k;x ukt lc 4lc k;yf [sn sl jtu dS hjH7jk;î sueqrkjskd dS sk;rpf ct3`sl,d kukt j,kv 4k;x ukt Te skr cv udfsy3,g sk;ji ukt cv uktv skÍj 4qHzi skjd kl,o df ]qHzi skjd klsS df kF krsy jd kuZFkzi skr kF uktv 4kusn jd Gke ]skg kxake Nqd hHd sleqr 4kusn jd ke{ 4kF krxake skr kF uktv skr dr cv,g sk;ji ufkt cv uktv skÍjkjskguf u,kd Te Tkjd ]qggkv Cgeqr krjg krjd4skg srsn sn sxake ucf skr eqr `k;D awxake sleqr cv 2aWd k;D hH hruof skr cv skr 40q' s>qe k;nf jd 4unaqd s>qe k;nf jd 4Idjd7kL\wd cl k;nf kyt ]dukpv Sx kv eqr 4it Bskd u ]0flf Bskd u ]hd ku/kl Bskd u 4hF u r;lf,g Nqd skr hjse sk[sn 4k;nf [j ji jlf sjse Fkg kuiv sueqr sl Fkg sd gk'sy¥qc sk[sn 4kF kgj kjp y,c7;kx suiv ]kF kgj ktc hjqlakc huiv skr Te 4k;nf tsH skd gk'sy¥qc sk[sn 4skg srsn hg jd knl eqr ],g krskg dhO skt 2aWd k;D hH kuZFkzi Te skr cv 2aWd k;D hH hruof Te skr cvkjskguf u,kd Te Tkjd ~ ~ ~ sykosujg skg Cgéqr ]sykosujd skg Cgéqrqggkv Cgeqr krjg krjd4hd uyef hL\? erfav Bx kv 4,g naukv Zowiv kL\c j,kv ,g [ql ku? kL\c j,kvkjsu? naukv [l ~ ~ ~4Tg sgj jke hdcqL Xe eszi 4,g kvqg eszi ],g kvqg uyef q 4Fkl7Fkl Tg sgj skl eg jdkNcf skd tsl hd ;®l 4,g hy kNcf tsl hd ;®l sueg j,kv~ ~ ~ gfj rfwl ;kNcf tsl hd rl4,g kuc kL\skt cw[ 4ji hjkIv3ji BkpaM hL\c ]Tg sO,c kjskt ,g kuc kyH ]k;jfIv hgj sO,c eqr eg2u sxXyskc k"kH skr hg huiv 4uohtxt sF henkv sd oakx jxe4Tg srgd hjkIv xsky sd oakx skdlm 4kdcf Xe SiQ ,kl uhr yqd 2ukde kd ytfae skn 4Tg srgd hjkIv xsky sd oakx lm skdlm kvqg kn,i Xe j? ltf Te4Tg rgd hjkIv Xe oakx skdlm skg ukde kd ytfae skn 2,g hrskg hjkIv lk[ Bskd k;D hH hjkIv j,kv 4Cgu hrskg s thp Bskd skr j,kv hL\c sl hjkIv Xe oakx ~ ~ ~ Tg srgd uohtxt sjkpsc4{ske ]srgd skr srgd jhokge jxv 4,g k"kH hd henkv rάalql go 4<Zkouf ]srgd skr srgd 0qc jxv 4,g k"kH hd henkv s[yf7sP\i go 4jkÛgl ]srgd skr srgd yftari jxv 4k;jfIv Syflb ,g k"kH hd henkv s[yf7sP\i7j,x skr g; cv4,g krskg ji BkpaM hL\c uyef g; dfXk;D Tg sO,c ji BkpaM hL\c 4Tg sO,c ji k;jfIv 4krskg Cgu rav Bskd kdltf rkjxkgql Bx kv 4gkoof k;x pj 4hL\skt Bx uc df Tg srgd uohtxt cv j,kv 4kjskt ,g kuc kyH ]k;jfIv hgj sO,c eqr eg 2kjske ,g skxky ue Xkleqr4,g Cgu ekJof dr cr syef u ex.nm ywe dr ct j,kv 4Tg hgj tsk[ skd ex.nm ywe suiv so 6Tg X<jdf hd kursp eji lm ;ür,p dfXk;D 4,g kg kt Gjr hd ke®keji ;ür,p jg hg s lsS ]skg hH Bskd k'nf sgkp ],g hgj kt Gjr hd jxkl hnu jg sl,t 4,g hgj kt Gjr hd jxkl hnu jg 4,g Cgu hg ;kim kd supc Bskd 4,g kgj yp Gjr hlm hH dr¬fku 4Tg sxy Xe tsk[ hd ke®keji ],g Cgu joæB Tg srgd skt hH so 4skg u kri sgkp j,kv skg kri slm sgkp ],g kgj tsk[ skd ke®keji rDf;ø ds;®zi 4,g hgj yp 'kyr hd ke®keji 4hgj u rkc Bskd hd sL\x> jGf 4sxaSkt L\i ZdG sL\c skr ,g kgj skg g; <jkd ldf df Skt kv Xe >el Xgéqr jxv udfsy4,g Nqd k;x skg ]Nqd kF kpskl 4,g k;x jH sl hÈef gaqe 4,g kjH sl hÈef cl 4,g –q{ cl 4,g eszi Nqd u ,g ;ønf Nqd u df k;ki sNhi jGf j,kv ,g kgj skg oZkHofkv kd eszi ;ønf hldf kF kpskl u Xkuskn 4,g k;k[ k[sk/ su Xkuskn 4,g j,kv Nqd kL\x> hylv 4Tg Refuf ZGlf skr Xrkc hIskN7hIskN Xe jrhH sd s sL\x> sd hu®i7rfi skr sxsk[sn sl j,kx jxv4,g Cgu krpV Bskd hjse Xgéqr 4,g kL\i ek/ hg ekd Xgéqr ],g hrNwi skr Skt Syf sd ek/7ekd jxv `,g kujd Cgu ek/7ekd `skg sgj Ikd jdDp Xk;D Cg;7Cg; eqr `,g k;D rkc df ,g hrNwi hu®i skr sgj Xe j? jH7unf rfi jxv 4sklaG skr skyskc u ]sklaG skr skyskc 4r,ke skr syskc u ]r,ke skr syskc`,g k;x jke kody k;D `Cgu Xk;D sryskc `skg sO,c Xk;D iqp eqr df hyskc hu®i nkc jH7hL\? 4k;x O,c iqp yqd¥cf jdkt go 4awg krkt jdk[ eld Te tkv kNπv ]kgd sulm skr 4,g <jkd kd sL\x> hg; cv ]sn jd hg nac lkodc wr df kgd unf dS sllm suTe `skg srjd Xk;D lkodc k'seg eqr df hrgj hrL\x> s llm hu®i hd gk' uhYQlu ky¥qe`skg sO,c Xk;D Cg; eqr df kxSkt skg kL\x> hH skr sgj kO,c hg Xe j? rfi jxv 4sd sL\x> Tg sukgc skr s; 4k;x skg kL\x> Syflb j? kI,ky sl jsn rkj tkv rfi df sgd hu®i df ]k;x skg
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 21 egaP

kL\qt /acal sl qHzi kdlm 6,g krgj kxy Rpf Xe oÂr kdlm ,g krO,c skt akgo j,kv3kxky Xr rar radS sgj 4,g Cgu kGqx Bskd hjgx sl kGqx hd ;nÔ 4,g Cgu hH Cgd j,kv ;ykegf kL\c sl akgo 6skvkt jrhH 4,g Cgu rjWt Bskd hd suO,c ji ;ykegf j,kv kGqx hldf jGf 4,g rakdS akgo df skcwL jrhH j,kvkxky Xr rar radS sgj4,g hjhdG hgo 4skvkt skg [qeél sd ekj ]skg [qeof sl ekj eqr hHv 4skjd gaqe gjr hdlm ],g hd Ohi Gjr hdlm 4skI,ky jkc dS 4skykL jtu ji lm jkc dS 4,g krsn hH skr re hH skxake 4,g kO,c jrhH kykosusn 4,g kO,c jrhH dyfke `Tg suky,G suekl sdldf Fkg `,g slldf kuxake 4,g nwt,ke jrhH suiv go ,g dZFkl skt j,kv ,g ZF;ø cl Xe jklal ]k;x L\i Bk[nf sl sukt jrhH 4Sx skg jhdG j,kv Sx jrhH 4Cgu hH Sqg hHd jhdG gjr hlb uohtxt4,g krkt skg jhdG Bskd sl susy sy _kik{Hf u 6krskg Cgu jhdG Bskd sl sukt ji XkL\kgi 4k;x skg jhdG go k;x jrhH skt sd ue 4hrL\i hujd Cgu utsk;kv jgkc Nqd hjhdG 4Bx skg hjhdG j,kv skjke hdcqL jrhH sd ue lc ]Tg srgdkujd hjhdG bkt age ue s>qe ekunc Xe rGqe k;df suwr hnq[sc s>qe ekvk',e7S7njV cl skg srgd Sif sc4k;x Ief jkdagv kjse ]Bx Ief hnq[ hjse 2awg kvqg nq[sc klsS jd[sn s>qr jxe 4,g k[sn s>qr ZGlf suTe df ,g g; pl j,kv 4,g k;x skg i|e ],g k;x skg L\dD;if ],g k;x skg njV 4,g krL\i ewyke kl7k;if7k;if Nqd henkv g; df Tg srgd xsky s>qe ekunc Xe rGqe k;df suwr hnq[sc s>qe ekvk',e7S7njV cl skg srgd Sif sc4,g hr¬e hgo ],g 'skg hgo 4krskg ewyke Cgu ZdG Nqd Xe hr¬e j,kv 'skg skr cv df kiÎ hd Z;nTkl sjsr g; 4,g k;nf kuc kukohn klsS su Z;nTkl sjsr g; Cgu t\k;réfb Xe hr¬e7skv7'skg j,[ hd u¬qg sjsr ,g eykv g; cv4,g krxy sugj r¬e ],g krxy sugj 'skgsc hg sl dy> dS hdlm skr rDH4<Zkouf sjkl Xe dy> dS hjsr ]{ske sjkl Xe dy> dS hjsr ]Oaqd,o jktg Xe dy> dS hjsr 4,g hGkd dy> hjsr 4sgj hryef dy> hjsr 4sgj krL\i Bk[nf wr 4sgj kryef ljn kjsr df g k{akdkv hg dS ]k{akdkv hd <Zkouf u ],g k{akdkv hd {ske u3,g k{akdkv hg dS hd rDH lc 4kukt , re iNf jGf slsS hF y>skv sygi sl,t 4kukt skg u y>skv ]kugj krL\i Bk[nf wr A ,g kuZFkzi hg hurbkjskr Tkgj knl ljn r[sn ],xake jfd hrucf uohtxt4awn gd df ,g Cgu ukct lki sjse cv Syf sd akcqt Cgu 'cfaqt df Skv ikv cd hd sjk'b Cgu rdkr df Skv ikv cd4,g krljc gjr hd nkezi ],g krkv jdL\skr jiîN ],g krkv klsS skr jiM sd rDH dfXk;D `Skrc sl,d rDH 4,g krkv ke®keji cr3kuZFkzi hurb ]ktwi hurb ]uk;÷ kurb ]lkoim kurb ]rzo kurb 4,g krkv sl,d ke®keji df ,g krdl krc ho¬ir ],g krdl krc hukK 4Cgu Skv skr Sdf sjse 4Skv ikv sl,d ]Skv ikv cd Sdf aMkrc sl,d cv hd sjk'b Cgu rdkr df Skv ikv cd4,g krkt skg kxawx yqd¥cf rDH 4Tg srkt sk[ sjk'b sd rDH skr ,g krskg kujrm kdlm ct j,kv Syf sd akcqt Cgu 'cfqat df s;kv ikv cd hd sjk'b Cgu rdkr df Skv ikv cd4,g krjrm rpæfuf ]kxsjrm ke®keji j,kv 4lk;î ugx ]lk;î huk; _ki j,kv 4skuc jH _ki eqr 4Tg srgd nklzi skd hlb rDH 4xyv kegfe hdlm ]xyv Z;nTkl kdlm skr ,g krskg I‘ofzi ke®keji ikv suiv ct j,kv 4kvqg I‘ofzi ke®keji ikv7suiv Xe uoht sd uohtxt ,g krkt k;kel l“' db Xe ynf nq[7c7nq[ n;k' ,g hg; go eg sltf sF sruql dæb`sxskL\skr sl,d ]cl ,g k;kv iWnklzi 4Cgu ,g Nqd k;df kjse 4eszi skg Sky Cgéqr 4kjskL sjskr Cgu rfhzi Sky `,g krdl IwI sl,d ],g kuc Sdf hg sjkgéqr ]krkt hH IwI n;k' skr krskg kuc Sdf sjse 4krdl Cgu IwI cv 4,g Cgu kykosuIwI cv ],g k;x /ac kjse sleqr kxk/ skt kd eszi df ,g k;x kv klskjH kdDi s>qe skr cv3kjskL ;jfskr gVu rfhzi ;ky2hujd kuZFkzi k;D sleqr cv 4kxawy jd gZkouf cl skr cv3sgbv uc Sdf gkojuf cv4,g k;x ljc r1ev Xelm ]k;yf [sn eszi kd [akv hjkgéqr 4,g Cgu krpV Bskd cv ]skg q;®1e ]skg uoht 6skg hjkehc ]skg ;ƒ¬ko¬ 6skg kryGof ]skg kryGl 6Skv [Aqn ]Skv [ql skr cv 4kxawy jd gZkouf cl skr cv 4,g Cgu krpV Bskd cv j,kv~ ~ ~ sgbv uc Sdf gZkouf cv4k;nf kuc .Ikzel skd hjk[Hf >qe 4,g rîZk;i kurb ]k;yf [sn s>qe sl jskd dS hd [akv3kjskd dS sk;rpf ct 4cl k;x ukt lc ]k;yf [sn sl jtu

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 31 egaP

hg kukt skr go 4Ski kojd ydæfqekc hH uhr eg ]kgd sulm `skd sukojd jki hL\i rjWt hd uhr df kNwi s ulm skr 4k;kojd jki skd hlm su Xkuhr eg 4hF hg dS ]CF Cgu uhr ]kgd suXkgüm `*bx yef ak;_¬f hP\wc skd Xkuhr eqr df kgd su hjnki cr4k;kojd jki kr¬kj skd h_¬ hP\wc dS hH suTe ]kgd sulm `k;df k;D suwr ]BkH ]kNwi 4kF kgj kygf Fkg hH kjlhr 4kxskg k;nf kojd ]Tg aSP\fqc Bd ]Xe oakx ,g hg sL\skF k;P\fqc /kdS Bskd 4,g Cgu rkc hd hukj,g Nqd jxe skd hjnki kvqg d' skr kL\skF 4k;kojd jki kr¬kj skd h_¬ hP\wc dS hH suTe ]kgd sulm `k;df k;D sueqr ]kNwi 4kF kgj kygf Fkg kpπc hH kjlwn 4,g Ze/ hg; 4Sgfkp kujd hg; ]k;df dhO yqd¥cf skr 4k;kojd jki kr¬kj skd h_¬ hP\wc dS suTe ]akg df sl jskt sL\c ]k;kygf Fkg su sdL\y dS 8`Sdf ekd sNπv Nqd ]skpπc8 df kNwi sulm ]k;kv go kjkcqn ct nkc unf rkl4,g dhO g; ]kgd su Xkpπc 4skn kojd jki skdlm skr ,g hrdl skg Cgu jki kr¬kj h_¬ hP\wc Bskd k; ]skvkOm skdlm skr sL\i jxf Bskd sl,t ]Tg hH ekd sIskN7sIskN ]kgd sulm skr 2,g krcwL Bskd akgd ],g hrxy xkv akgd gkrîl jg 4,g krskg hHd7hHd ~ ~ ~ rqgc skr g; df kgd su Xkpπc ji 4skvkpc skr skg srdl kpc Nqd jdkt jxe Cgu ∂Gf Bskd ]skg e[skt Xe uoht sgkp skr skg hxy xkv Xe j? sd hldf ]skvkpc skdlm skr skg kgj cwL Bskd sl,t ]kgd suXkgüm skr `ekd sNπv sl7u,kd ]kNwi su Xkpπc 4skjd jWt ekd kNπv dS ed sl ed gkrîl ds;®zi df k;k>el skd Xkpπc su hjnki BklB dS Xe ywd¬ dS2skukt k;D eqr ]skg hukKv eqr 4sxXgj sdjd rgf eg ]Tg srgd skr so j,kv `k;D hH skjd cv skr Tg sgj jke Xe rgf hg suiv cv 4,g krkt skg ydæfqe hH kupc skr jGf 4awg kgj jke Xgéqr Xe rgf hg sjkgéqr df ,g krL\i kugd g; hH skr ,g kujke skd Cgéqr jxv4Tg hrskg hujd jdsy L\kv akg; 4Tg hrskg hujd Cgu {;®zi 4Tg hrskg hujd {skji aSk<"sk? akg; 4sd sujd k<"sk? hd jkdagv akg; ]Tg xaP s; 4awg yw/ hd j,i sdikv awg zeuof Te A ,g krL\i kugd skr skg hujd k<"sk? hH hd jkdagv skr akg; 4hjkdagv sL\c ]sL\dv sL\c eqr df 4sxaSkt skg jkol ji uZnx uj,kG xsky skr skgd k/hl7k/hl j,kv 4,g krskg ewyke kYH kjt skr skgd k/hl7k/hl g; `Xgd sl,d g; jxe 4skg sIskN eqr ]awg kL\c Te df ,g kurb jkl `,g k;D jkl sNhi sd nkoof sdub ]Tg srgj sL\i Xe nkoof skt xsky sjkl s; df sk[sn sl j,kx kjt4hgo sd hgo ekd ]Tg srkt ync eku 4,g krgj kryp kl,o kd kl,o cl 4krkt Nqd hHd u ]krkv Nqd hHd u 2k;x kv _ardsky 2Bx skg rfak∂ hjlwn 4Tg srgd rfak∂ skdlm ]k;nf ykOcf Xe kRl skd ëknqe sd jH'sn 4Tg srgd rfak∂ hjlwn skdlm ]hI? kuI? hd ywtGf dS 2k[sn sueqr hHv 4Xrkc hL\c7hL\c ]nç' sL\c7sL\c 2rfak∂ 2_ardsky 2nkotkel3,g krktl skd jkdagv 4,g krrski ],g krihy skdlm 6,g krsn xaj drfak0,l skd BkL\y huiv henkv jg 4hxaSkt skg ed rqgc ak;bkL\y s l k;ufqn unf lm Tg sOw> ∆ni sjkl s; df kxsy [sn g; henkv unf ltf j,kv 4,g BkL\y hd jkdagv BkL\y hjkl ]BkL\y yqd 4awg kgj L\y Syf sd Ze/ wngV Te ,g krgd Bskd ]awg kgj L\y Syf sd eky¬b Te ,g krgd Bskd4,g krL\i kukiNf skd jkdagv sNhi sdutf 4Tg eku sNπv7sNπv ZGlf skr g; 4Tg nkoof sd wr7Te nkoof cl udfsy ]awg kgj L\y Syf sd _ardsky Te df kxsgd Bskd j,kv awg kgj L\y Syf sd nkotkel Te ]kxsgd Bskd ~ ~ ~ nkoof cl udfsy Tg srjd hd Xkrak0lf Xrkc 4Tg srsy L\kv ZGlf hd Xkrak0lf xsky4Tg nkoof sd wr7Te nkoof cl 2akgd nkoof jGf 6akgd wr jGf ,g krkt Ief hg Te ]Sx jrhH hg sl,t j,kv kujd g; jwn ,cl ]gVnkccf ukeqx Tr Te 4,g krkt jgO cl j,kv skvkt jrhH 4aWd go ]aWd g; ]Skt akgo Skt akg;3,g krgj kryskL gjr hd suyskLgV dr cr ,g dr ct ue g; kuyskLgV , gv ue g; ],ok/ agr akgt ,gj jFf ku kuyskc dc rqgc gVu ]gVu ,uql7,P\i kpjp7kFd4,g hrkt skg ZF;ø cl hd j/m7j/b i'ix jGf 4Crskg huuql ak;ufkgd7kFd hd ZF;ø u ]hrskg hujd rhprkc hd ZF;ø jGf skr u kuyskLgV ,gv ue g; ],ok/ agr akgt ,gj jFf ku kuyskc dc rqgc gVku ]gVu ,uql7,P\i kpjp7kFd4krkv Cgu hH Xe ukpgi 4krL\i Cgu hH Bkuql ],g krgj kryp xaj7xkj cl kd jktkc jGf 4Skt kv kyd hd s ucwL jrhH ]skgj sO,c Xe jktkc 4krL\i Cgu hH Bkuql xaj7xkj cl kd jgkc jGf3kuuql gVu Zruf xkj4,g krgj
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 41 egaP

aSkn ]sxskpaqgi hr¬c skr sxskvkt aSkc df kgd sl jskt sL\c sueqr j,kv `k;nf tsH I?je sueqr 4,g kgj yP tjwl ],g hgj skg >akl 4,g kupaqgi oakx Xeg ]Tg sgj kv sdjd k_k; sl jwn hurb eg 2h_k; snake7sdF `,g hrsn kHsk' dkte hd gjr lb 4skvk[ Ze' skr Nqd jdskg jhdG df srskg tkjku sL\c ]srkv jdI,ky 4srskg ukj,g sL\c 4srkt paqgi I?je nkc sd suyp yhe jkp7uhr 4srkt aSkc j,kv srsy uke xsky rkc hdlm 2henkv r¬e ]henkv jhdG4sxskvkt paqgi I?je skr Sx syp Gjr aSkn jxv 4sxskvkt paqgi hr¬c skr kukt hg aSkc 4kukt aSkc A krsn krc skr `,g akgd kr¬kj kd hr¬c df sF srNwi skr sF srjtqx jhxgkj sl sr¬kj 4k;x O,c Xe yxat jdL\kN7L\skN cl jGf ]kF .Ikzel hHd egfkzcb jhdG hGwl4,g k;x ywH yqd¥cf skd suiv j,kv ,g k;x >ym Xe XknaG Xe hr¬c hd ëknqe lb hH wr j,kv ;kycf sk;x agr7agt ],k;ji knaG ,Ï yGfkx4kIef go kuc skt 4k;x go k;kv skt 4,g Cgu jFf thp Bskd Xe dsky Z;®e lb ;kt yfp skl kokv ]Cgu jFf mskd yLae r1e4skvkpj gkoof sllm ]skvkuc /acal sllm ]skjd hr¬skn sllm 4skg sgj skg h[Aqn ZF;ø eqr 4Cgu kik;ø hHd [Aqn Bskd slm ,g kgj ej skt jrhH sjkgéqr ;skd ,ik;ø Cgu [qn ]sjrhH gVsr ,gj rej ;skg ,i hgcr [ql ]kuokgskl jxu7k;kd4Tg xsky d/fv hg slsS ]Cgu hg Skt Xe Xk<jp sd krosn sd jnfae j,kv Skv I,ky jdIkd jdDp hg sl jgkc sd jnfae Bskd sl,t `Cgu k; sxskyef sl krosn sd jnfae `sxskgj srjd ke∂jfi ]sxskgj srIkd jdDp jgkc hg jgkc udfsy 4,g jnfae g; 4,g lko kd dyfke jrhH sdlb 4,g jxu kuokgql kL\c g; 2skg sgj jd I‘u Xe Xkthp ZF;ø udf eqr skdlb ],g hyef gsn Xgéqr skt g; j,kv ;skg ,i Cgcr [ql ]kuokgskl jxu7k;kd4,g krdl jd k_Zk;rav henkv ZGlf ]krskg ewyke Cgu ZFel Xe sujd k_Zk;rav q'i Bskd 4skg srjd Wq' k_Zk;rav jdxkt ]jdskg xtl eqr ct ],g krskg Wq' hHr nsH go skr ,g nsH Bskd Cgd Xe henkv j,kv q'i jxv`,g akgd nsH 4,g Xeeqr hgo ,g Xe q'i skt3klgV hgo ]k<1? hgo ]"s} hgo ]jl®e hgo ]gske hgo ]Hsky hgo ]ekd hgo 4sktsk[ skr ZdG Xe q'i j,kv Xe suiv 4skg Sx skg q'i yqd¥cf 4Sx ykH7ywH Nqd cl ukosg lf;H ld cv ]gVskr Bx jflcf /fql skl 4skNwi ]skg sgj kt akgd 4skNwi ]skg Skv sl akgd ukF¬v kgj akgd ]wg;kv yfp sr akoagd4,g krdl kt sy jki lm hgo 6kxSkt sy jki hgo ]sky sy Fkl kd h>ke lm 4skvkoax re ;el 4skgj scwL re Xe Xkvk{jql hOw> 4skdl pc dfkr ]skL\di Fkg kd dyfke lm 4kxskg hgo kxsgkp kujd skt go 4;skg skl ;skg ji gfst3,g krdl hg dS skr jkcm4krdl Cgu jkcm skd hldf Bskd akg; 4_ef u ]BkH u kIsc u ]ake u krif u 6rfi u hxsjkcm X géqr hu®i u 4krdl Cgu jkcm sskd hldf Bskd akg; j,kv ;skg skl ;skg ji gfst ]gfjfkcm u wgsd msd4skL\skN aSk'kv hOw> s; `,g hFkl kdldf u,kd ],g hxal kdldf u,kd akg; ;skd gVu hFkl xal ]hg Ow> cl klkv qtr 4,g krkiL\r ],g krkdIH jqxaH<{ F;üv 4skg uyef sl roæk' skr skjd nk; hd rskÛ ywe 4skjd nk; hdlm kxSkt skg uhy Xeltf j,kv ,g keüt slltf ywG g; 4skjd nk; hdlm ,g k;kv sl akgt ywG g; 4kxSkt kygéqd skr ywG g; 4skjd nk; hdlm ,g ktsH sultf rsg sr gfsr skoky ]akd gfskr koOi *bakl rspl aqgskg aqgcv ]Cgu ji [ql qywG q ywH4kxSkt k>jqe >akl ]ky[f gcql g; 4re skvkjrb ]skgj re sywH ji hxntV hl7hIskN hl,t ywG lb 4skxkt cv ]Tg srgd4,g krsy L\di <jp sd Qqx.nl dS skr go 4Tg hrkt IwN sllm Xrkc ZF;ø hjkl hd gjr lb jGf 4kr[j Cgu k'kv Nqd slub jGf 4gVu lkv ,jd hd uk"i yt3hd XkjF®iNu ],g krjd ktwi hd Xk;nfu skr u rDf;ø klsS jGf j,kv kujl hd Qqx qgj gfx ],d[fjuf jfkguf lknuohtxt kuejH ydl ,gkv ]gVu lkv ,jd hd uk"i yt kjske ,g skxky ue Xkleqr4,g krkt skg <je¬of cl j,kv ,g hrkt gj nk;Nhd eku lm hg dS Z Glf skr cr j,kv 4,g hrkt kv kryrh' skr sgj u Te 4skuc yrh' kujl hd eku ,gx ]jrav jfe ,gj uhn yrhl kujd g; jwn ,cl ]gVnkccf ukeqx Zox Tr Te4Tg sukgc skr ekd sNπv 4kd jkdagv3,g dS ZGlf kte sNhi sd Xkekd sNπv sjkl jxe 4Tg sL\i sNhi sd sujd ekd sNπv skt Tg xsky Nqd4k;df sueg skr ]Z;kd kNπv Bsd ,g hg kujd df kgd suikv ct 4k;nf kojd jxe ~ ~ ~ jdsn7sn kdD/ 4hF hrgkp Cgu
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 51 egaP

6kusy re hH kL\hi sllm 6Tg srgd hg dhO xsky 4sxXgd yxki xsky ]kxsjxf okH kd skn sl uoht sd hldf hH ct Syflb 4,g kL\[ ji jkdho¬ sd skn jkgo;ø kjkl kd uoht udfsy4,g Cgu hg o®r¬fv Bskd kd skn 4Tg Cgu skn ‰zc j,kv k;ke 4Tg Cgu skn ke®keji j,kv jklal 4Snf kIef cl sueqr ]sF Sdf sL\[ nsH su 0fqc 4CykL NXki cl sueqr ]CF hpC[ aSkehl hurtf su 0fqc A kvqg ZFv kd r,}v dfXk;D 4kxskg ewyke kl,t uiyxki hg rpæfuf skr r,}v udfsy4sxem r,}v 4skg eüt kd rhrk}a} 4XIef }a} cl 4aSkt skg wygi skn sd sdDlf hg dS ke®keji j,kv ZFkni 4Skt gj u nsH hH _kepaj Xe ke®kv j,kv gsn 4Xpku Fkl dS jkpof j,kv okH 4sxXy kyef Xe ;nÔ ]sxXn sugj u xyF7xyv skd 0qc 4sxXn ky,G jgkc skd jrhH ]sxXn kcwL Xe jrhH skd jgkc 4krzxel ,g hg ZFv kd lk;üal4Tg sr[j jdIakc Xe XkLa[ skd thp jg 6Tg sr[j sdjd utkHof so 4;nÔ ];nÔ 60fqc ]0fqc 4ke®kv ]ke®kv 6jhj' ]jhj' 4Sgfkp kuskg jrhH jrhH ]Sgfkp kuskg jgkc jgkc 4Tg sr[j ckrdf7cklgf ]Tg srht sl r<fx ]Tg srht sl Zdr xsky dfXk;D 4sxXgd yxki xsky ]hxSkv chjd hL\? hlsS hH ct j,kv4,g hgj kv chjd hL\? hgo 4kvqg rIf? lk;üal dofr¬ko df kuukt hHr Skt gj u nsH Bskd XejrhH j,kv jgkc ct 4kxSkt skg xaj hg dS jrhH j,kv jgkc3hxSkv hlsS hL\? dS j,kv 4hxskg ugx ]hxskg rîk;ø sjh/7sjh/ kHkv djf,x g; ]ykyqx xaj g; 4Tg htkj hH skd suxaj sl jrhH eg cv df k;nf upwl suXkgüm 4sysk[ jk} suXkgüm ]k;nf <_aeuf suXkgüm ,g htkj skd suxaj sl jgkc skt j,kv 4Skt xaj hH jrhH ct ,g hHr skr rav udfsy ,g krskg hg sl jgkc skr Wq' xaj kd lk;üal ]hrjkH k<‘Î4Tg sNπv hg yxki ]skn sugj hg yxki Xeg 4Tg sNπy sd Xk;'fq[ rqgc Xe Xk_¬o djf,x ub df aMk>el sl,d Xgüm 4Tg srgd yxki s>qe xsky jd[sn rykg g; hjse4,g hrkt xy hL\> hd Xkvqlakv j,kv ,g krxy sujH sukL\m jhj' ]Tg srkt skg sL\[ aSskj sd jhj' sjwi Xe kF¬ov hd uk;÷ hHd7hHd 4awg hrjd lwlge Xe Fkg suiv Fkg kdikv Te 4,g k;x ync hg xaj slcr ,g k;yf lk;üal s uTe slct ]ukoxH A uæzi kygi4kukt P\p k'u kd hr¬e j,kv eszi jduql Xrkc hd ukoxH`Skt kvqg rDqe sl,d sl L\phd hd jklal`Tg I‘d Xk;D Xe uoht sjse`,g k;D 8uæzi "s'84uiL\r hd d/kl sl kL\hi Ílv hd gjof4kukt k>el yxki kjk}7Xkxsky j,kv 'sozi Xe uk;÷ sjgx ji susy lk;üal jkluæziyed sy[f Xe L\phd upozi kjlwn

4hg kurb t kv 2skxkt4skg Sx dIH Xe q;®1e udfsy ]skg sd r1ev skr _qi eqr 4A_qi ;¬r1ev 4Skt skg uyef sl r1ev kjkgéqr skr Skt kv Xgéqr kvqg krtsk[ gk'sy¥qc Bskd df skjkdqi Sqg s jH sl kuZFkzi j,kv lk;î 4ji jlf skn suL\i Fkg kd gk'sy¥qc hldf 4skgx <j' Bskd 4skgx <jp Bskd 4skyp jrhH`kxskg naukeji sl,d sl q;®1e 4hxSky [Aqn q;®1e j,kv 4sL\qt sl q;®1e ]sL\qt s¬ jgkc 4,g r1ev jrhH ],g q;®1e jgkc 4akg; Tg Zke/<je cl 4sxskvki I?je skr skpskl kjt hH eqr j,kv 4Tg srgd I?je skd hr¬c hjkgéqr ykosuukt4skg srgd hr¬c eqr hg skdlm 4skvkt syp aSkn skr ,g kukt I?je Xgéqr jxv 4skvskg u tkjku ],g s nsH kd k"kH hjkgéqr7hjkeg 4kukt u ]kukv u jGf 4k;x lc skl k;x lc skt akgo dfXk;D awg krgd hr¬c skd I?je Te `skg srgd hr¬c skdlm ]kxsgj Cgu klc Syf sd knl henkv hH dS akgt `skg srgd hr¬c eqr skdlm 4Tg sgj kt Gjr hd r,ke cl jxe 6sxaSkt paqgi ]Tg sL\i yp Nqd Tg sgj jd hjk;,r hd suje Nqd ]Tg Sx je Nqd `k;D k; sxskgd I?je skdlm Tg sO,c skd suje xsky hHl akgt 4,g kxy w;D ]kje yd Bskd ]kje tkv Bskd 4Tg sO,c jk;,r Syf sd suje xsky cl akgo dfXk;D 4,g kukt I?je suTe skdlm skg srgd hr¬c skdltf eqr dfXk;D 4,g krL\i ewyke nsH Xe k"kH hjkgéqr7hjkeg ]BkH skr ]kgd su egfkzcb4Sx paqgi I?je eg j,kv 4I?je skr sxskvkt
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 61 egaP

cl ]Bx kv r,ke 4skjd t,ke ]sk;if ]skvk[ A Tg srukt hg kurb skr so 4krskg Cgu ewyke nsH Nqd Xgüm ]sI? ji r¬kj sd k<1? df sI? ji sr¬kj sd eszi jGf 4,g hg q;®1e q;®1e skr skd XkxkHv um Cgu hg kukt eszi suXkgütf udfsy s 4,g ;≈kHskgv q;®1e skr ji sr¬kj sd eszi ,g krskg jk;î slltf skd dæb jkdj[fkv skdlm ,g krgj jke4kuke kd hL\,kd skn sueqr slm Tg sr>el '; so sltf j,kv 4sL\i yp sukyt eqr slm Tg sr>el j? so sltf dfXk;D 4Cgu Z;pækv skr Xgd yxki xsky udfsy4Skt skg kjkgéqr 'kdkv kjkl skr Skt skg [kj skr g; 4skvkt skg rDqe eqr skr Skt hg yt skr g; 4,g n,d g; ],g g1xkjkd g; 6,g ak;'fkv df ,g kr[nf ak;'fkv g; 4,g hukxy xkv Xe j? sd jkdagv `,g hukxy xkv Xe j? ldf84Fkl sjkeg syp kuikv sjkc j? skt ]Fkg hOkdqy Syf Xe jktc kL\[ kjhcd8 ]kgd su jhcd 4Tg hH dhrzi sd u≈fv _¬o djf,x s; k;x u k;k>qc sleg j,kv suekl kyt j? k;x u k;kpc sl akk%&!gf7s'rfkv *bvr sd ynf4,g hgj L\i Bk[nf hywl skr Xgüm 4hd k;if tsl jiM hywl 4,g ulkglV sNhi sd hywl df kri k;D Xgüm ],g kgj skg eüt kd {1o j,kv ,g kgj IwI thc df kri k;D Xgüm 4,g kgj skg jxkl j,kv ,g hgj Ief nawc df kri k;D Xgüm `Cgu srk>qc `skg k;D sr[sn sL\[7sL\[ df hg sxXgd skr yxki Xgéqr sjlwn skr sxsk[sn Sqg sryt skd j? suiv eqr ct k;x u k;k>qc sleg j,kv suekl kyt j? k;x u k;kpc sl akk%&!gf7s'rfkv *bvr sd ynf4Cgu Bu Nqd ],g rnkv hukjqi hdum g; 4,g k;df knl s uXkgüm klsS 4sxXgd hH yxki xsky 4sxaSkL\m hH y,k[e xsky 4hH sxXlag xsky4,g kvqg hg kyef ;†kzekl kjkl skr skdlm k;x yef dyfke skdltf j,kv 4,g krkt yef dyfke kd jklal udfsy ,g krkt sk[ jklal hH kdlm g krOm jiM sl 0fqc skt 4,g Cgu rkc Bskd skr hd suyef 4k;x sk[ hH go kF skt Xe Fkg skr sdlm `kyef , akgd ke®keji ]k;x hH jklal skr kdlm k;x jxf sphu sl 0fqc skt jxe 4,g hrkt IwN 0fqc sl Xkuskn 4k;x Om jiM sl 0fqc skt ,g go yxki <jk/klv 4k;x jxf sphu sl 0fqc skt ,g go skr yxki <jk/kl 4awg kgj jd rkc hd Xkr¬e ]awg kgj jd rkc hd Xkyxki <jk/klv ]awg kgj jd Cgu rkc hd Xkyxki <jk/kl Te4Tg eku skn sd rkc hg dS Xkuskn skr Xe pl 4Skt skg yxki Bskd k; Skt skg kn,i klîhHv hdlm skr k; ,g wtjkv hjsr k; , g awuqt k; skd hukG\4Tg srskj heszi sdlm k; Tg srskj yxki skr k; k;skj jkoukohn kjsr sdsy eku yd ,g wtjkv hjsr k; ,g awuqt k; skd hukG\4Tg srkt Gjr hd ke®keji yxki 4Tg srked kO‘rfzi ]Tg srjd kØdb ni ]Tg srjd kØdb u/ skr jk;'fqg 4Cgu kd Xkjk;'fqg 6hg ,g kd Xkyxki skr kr¬kj Syflb `kpc u,kd ]k;tf u,kd jdyef sllm 4,g kuIef kuyef sllm j,kv4hrkt gj Cgu upL\v Bskd akgt ],g kryef hg _¬Zouf Bskd skr sl eji lm 4∆ni cl skn kjxf 4I?aw? cl skn kIg 4kujd re kt†y hH kjt 4kujd re tkydsky 4kujd re pskdal hH kjt 4sky IXH slm ,g kgj kv skt j,kv skvky,G Xgkc Xkuskn sl naukv ]sl okHskgv 4,g kgj jrm xaj hgo4,ghrkt kN hyky Xe hpkzi ji 'kdkjrav sjkgéqr skr ,g krxm ct 'kdzi kd jrhH sjkgéqr hg sl,o ],g hrkt kN keyfky Xe hpkzi ji 'kdkv ct 4kd tjwl srxm sd gcql 4kd Xkrkc hl7rqgc ,g dhrzi 4,g dhrzi skr xaj djf,x g;4krkt gj Cgu nsH Xe syko suL\i Bk[nf j,kv Xe sykosu[sn hg sr[sn slm 4sxaSkt skg hg sl,t lm ]sxaSkt skt su[sn slm 84yky Bx skg hH Te Bx Te u[sn hyky8 2u kgd su jhcd 4Tg srkt xaj Xe xaj sd hlm eg ct ],g hrkt skg uhy Xe rfsk;† .Ikjof lm rfsk;† hl7hIskN hjkeg ct ],g krkt skg dS Fkl sd ke' kukoji ct Tg srsn en sl gjr lb Tg ryt aw; [sn sueqr k[sn skd sukoji Tg srgd sko sl>qe4,g xaP kd lk;üal hgo `Tg srkt yt ji ke' skd sukoji s g k[sn Tg srsn en sl gjr lb Tg sryt aw; [sn sueqr k[sn skd sukoji Tg srgd sko sl>qe 4Tg htkj skd sukt Ief , yqd¥cf ]Cgu hg skd suskg yxki skt Tg srki so hg paqgi skr akgo 4,g hyskg yirfzi j,kv ,g hykohn yirfzi akgo 4hd 'kdzi ,g kjk/ roæk' jrhH 4Skt IwI skt ,g k;hn u ]Skt yt skt ,g hrkc u ]Skt dqp skt ,g ysr akgo skr u 4ysr ucf hrkc ucf 4Cgu kr>qc k;hn kd jrhH 6Tg srkt IwI s;hn ],g hrkt dqp hrkc ],g krkt dqp ysr 4Tg srkt >qc skr s;hn sd jgkc4Cgu krjrm jGf skr sP\p xaj g; 4kxskg Cgu oHal cv go dfXk;D ]kujd re hH kI‘sp hd suyp jklquv sdum jdsy skd rkc hdum 4Tg srgd hg dhO sl Gjr huiv xsky 4kuki re 'an sllm
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 71 egaP

]kxsxaj ]kxsj[uf uoñtrav kjkgéqr sl,t7sl,t 4Sgfkp kujH 4hg kxsjH 84,g krxy sujH XukL\m jhj'84ku>el ;≈kH,kl 4,g kvqg pakeskj ]Tg Sx skg sL\[ aSskj Xe <Z"dkv ;hdcaqp sd hlm 4,g chjd rqgc dcaqp kdlm 4,g kgj jtqx sl chjd rqgc ke®keji df ku>el skr skg pakeskj ct 4sxy suygf sRi sd {1o 4*bx kv aSkog ZFv kdlm ]Tg srygf sRi sd Xk{1o ]skg sr[sn 4sxXkg Sx skg sL\[ aSskj Syflb ],g lki ke®keji 4,g chjd kuZFkzi 4kukt skg rnfkygkv ]skg pakeskj ]aSkt skg sL\[ aSskj ct Syflb4,g end Z;koufv g; Syf sd sukt Gjr hd ke®keji j,kv 4skg Sx skg qxai 4hHd slag u ]hHd spku u ]hHd Sskj u 4,g k;x jd hg <je¬of Xrkc Nqd ue kjkgéqr 4,g Bx hg ywH Xrkc Nqd gsn hjkgéqr 4kupku jdyq[ u ]kuskj jdyq[ u ]kulag jdyq[ skr u 4sk;tf jdcn7cn df ,g klsS go ]dr cv ,g xaP skt kd uoht kjkeg4,g k;x k;k[lf kukcn dfXk;D 4re kukcn slm ]hxskg k<jqG¬ 4kxspku akvskj7akvskj 4sxaSkt skg uxe aSkj7aSskj ]kxsljc naukv ct 4kxskg pakeskj 84Tg srkt skg sL\[ aSskj sd jhj' sjwi Xe kF¬ov hd uk;÷ hHd7hHd84sky sy eqr ]awg jk;,r skd susn Fkg Te df ,g ZFv hg; kd lk;üal38awg hrjd lwlge Xe suiv Fkg kdikv84kxy suuc kt†e lake7rDj kjsr yG cv 4kxy supi yG cv 4,g kgj I? hH sl jrhH cv 4sl jgkc k;yf lk;üal 4hd reégf suwr ]<‘Î4kuk>ym re skd suiv Xe XklkHZkdr ]Xe ëkdr sOw> ]Xk;tfkcykp hOw>4,g xav kd jgkc jrhH ],g xav kd jrhH jgkc `jrhH k;D jgkc k;D 4hxSkt uc nk[ ]hxSkt uc yG jGf kt†e7lake hjkgéqr 4kxsxm {1o Bskd ji 'ky hjkgéqr 4sxskvkt Snf kL\x Xe uhet ]sxskvkt je yd ],g jrhH sjkgéqr hHv skt j,kv4kxSkxt rhxal ]kxsL\sN jkrlf yG hgo 4kxsOm jduc rhx ]kxsxem jduc krofd sl jrhH sjkgéqr yd ]kF yG kvqg kdIy ji {1o jgkc hHv skt go 4sxsk[yf ;økd ]sxsk/sk' ukKof ]sxskjd r<fx ]sxskjkpof7sxskpskl eqr slutf ]sxXuc qrar sd 0fqc hjkgéqr s l hlm ]Cgu hg kurb 4kxsuc rDj kjkgéqr sl hlm ]kxsuc lake kjkgéqr sl hlm ]hxsuc hÒg hjkgéqr sl hlm 4,g jrhH sjkgéqr cv 4k;x uc kt†e7lake7uw[ ]Sx kpi skd yG ]k;yf jd utskH sueqr jGf 6,g jgkc hHv ],g kxy yG ji {1o 4Bx skg jrhH nkc jH <{ ]hF jgkc hHv skt j,kv 4Bx skg jgkc nkc jH<{ ],g jrhH hHv ],g hgj kt jrhH lkoæ skt 4,g usn7usy yirfzi Xe jrhH j,kv jgkc 4kxSkt skg jgkc hHv ],g jrhH hHv skt j,kv 4kxSkt skg jrhH hHv ],g jgkc hHv skt `,g akgd kylkG kd jrhH j,kv jgkc`kxskg k;D sl suugi Iskd jgkc ],g hgj xy jrhH skr ñnl df srgd Cgu cr 4skg srsy ugi sL\id ] skg srsy ugi Iskd sl jgkc skr ,g hrxy ñnl ct 4awg hg hlk;üal Te skr jrhH ` rjWt k;D sl jgkc ],g hgj xy jrhH skr ñnl df srgd Cgu cr 4skg rsy ugi sL\id ]skg srsy ugi Iskd sl jgkc skr ,g hrxy ñnl ct 4awg hg hlk;üal Te skr jrhH ` rjWt k;D s s l jgkc ],g krgd go skr sOm rkc hd lk;üal ct udfsy 4,g jkdho¬ cl3lkoæ hd jgkc ]eszi kd jgkc ]utskH kd jgkc ]huki kd jgkc cr `aSk>qc Xk;D sl heszi sd jgkc skd eszi sd jrhH `aSk>qc Xk;D sl utskH sd jgkc skd [wH hd jrhH `aSk>qc Xk;D sl huki sd jgkc skd lk;î hd jrhH df ,g krgd Cgu g; 4,g krhi huki s l jgkc skr ,g hrxy lk;î ct hH slm ]kxskg k;D sl susy sl jgkc ]awg hlk;üal sl jrhH Te df ,g krgd skt4Cgu hrL\i Bk[nf skd hldf df ,g hlsS skr rkc hd jrhH jGf 4,g krjd Xrkc hL\c7hL\c 2,g k;D hg kujd skr skd Xkrkc hIske7hIskN 4,g krkOm Xrkc hpaM hL\c 4,g tkcykp kL\c henkv udfsy ,g Cgu reégf hH hd suskg hlk;üal l jgkc hHv `skg sgj tsk[ kukgc ]skg sgj jd rhprkc yosd k; `skg hlk;üal sl jrhH skg srgd sl ukeB s ]awg krgd slum Te 4aSkt pc sl jgkc dfkr Tg sgj kOm Syflb ZGlf skr rkc hd jrhH 4sl jrhH so u Tg sl jgkc so u ]awg kr[sn Xe Xk[akv hdum Te 4hg Tg hlk;üal sdikv eg skr sl jrhH 4,g rkc hd jgkc skr g; `kxskg k;D sl suync xaj kd XkL\id ]Tg srgd so ]Tg rkv lki sjse xsky4hg kxsync skr sky lk;üal 4Sgfkp kukt hg s ync84,g k;x ync hg xaj sl cr ,g k;yf lk;üal suTe slct8 A ,g kNwi4Cgu hH sxX>el nkoof so ]<‘Î dfXk;D 4kujd re hH nkoof slum 4kuskg re hH tkjku ji um 4kujd k;n ji um ji4,g jk} kd uohtkge skt ,g r,ke hH hlsS dS 4,g kryef .Ikjof j,kv ,g kruNf –q{ df ,g r,ke hH hlsS dS df ,g Cgu kri Xgüm 4kxSkt uNf
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 81 egaP

ct j,kv 4skjkdqi j,kv skgd j,kv skvkt sxXgd Xe Xkjktg ,g kgkp Xgéqr sueg 4aSkiqN sl k;ufqn skt dæb Cgu Zeqt Nqd4rqgc skr k;yf uql hH su dS 4kxsy uql /kdS n;k' skr skIakc skd ,kl 4skIakc skd rhx suiv eqr 4skIakc skd naukv suiv eqr udfsy skn sugd yxki Xgüm 2skvkt 4sxt hH jrhH sd Xkj,kv go ],g hgj xt hH jrhH sjkgéqr ukL\m skt 4skg hH skd Xkj,kv ],g kgj skg Xgéqr pakeskj skt j,kv 4Xgc hH skd Xkj,kv ]Tg sgj gc Xgéqr wlakv skt 4skvkuc dek∂al slm ,g kvqg Xgéqr skt 4skL\skN ;H cl g; 4srsy Cgu eku kjse rDo srjd rkc sl Xkjlwn 4,g krxy suxy jL skd Xk_ef Xe susy dr eku kjse 4skpc sl Xkxsky sd gjr lb 4skpc sl ukF¬ lb 4skpc df sxXgd xsky ]k<‘Î 4sxXgd yxki xsky j,kv4,g Cgu ;kim kd susy jd nac skr Syf sk P\kc k;nf ysk[ jk} sueqr jkc dS 4hxSkt sy kgc j,kv hxSkv P\kc 4sxXljc jdskg su? j,kv ?se 4kxSkv sl jskt j,kv j,kv qHzi `sxskgj srIkd dr cd ]sxsky Ikd OXkv tkv 4,g Cgu ;kim Bskd kd xk;® sdlm skr cr skg krgc Gjr hd qHzi ct eszi jGf j,kv 4kdl skg u hH jkc dS xk;® kd eszi udfsy Bqg jkc dS u rcçgqe7S7Zdr7S7ykte4krdl Cgu skg g; dfakykg ]Xn jd hg xk;® kd eszi df k;kv yk;[ jkc rqgc k;kv jkc7jkc skr rcçgqe7Zdr7S7yk;[ 4I>a> hd kuZFkzi g; ]I>a> hd eszi g; skL\skN ]kxSkv klsS jkc Bd j,kv k;kv jkc7jkc skr rcçgqe7S7Zdr7S7yk;[ Bqg jkc dS u rcçgqe7S7Zdr7S7ykte4aSkt Ig sl o–im lb 4XL\skN 2Sx L\i Xe I>a> ldf ]sxy klsS jkc rqgc df ,g hrdl skg hH hurb IgkL\c? 4skn sugc skr sgkp kugc Nqd ct 4sk[j 'skg4Bx hn kcn ]hF hgj skg hOm hOm thp Bskd 4kdwp jlov ugx dS 4,g xaP dS kd sukcn ]kusy kcn phc sd Xkrakn skd OXkv 4g; Cgu hH k;df sulm jdpskl n;k' 4kxskg uiyxki kujd Idzi naukv kurb 4,g Bx kL\c? go ],g hgj kcn go 4k;yf pCH OXkv Xe Xkrakn suiv k;yf Ikd OXkv kuiv sulm3kgj [sn Te hH go 4k;yf Ikd OXkv kuiv sulm Xe ZkNπwe sl,t ]suktuv sl,t ji ]kOm naukv jrhH sdlm sl dsjrfv ]k[sn 4k[j Fkg suTe ji sFke s dlm 4hF h;kv suyef >akl lki sjse kursp ]Sqg unf Nqd4Tg srsy jd uen kd dr naukv xsky 4,g krdl kt k;df uen kd thp jg 4sxskdl dskj skr skdskj 4sxskdl ykgél skr Xkykgél 4Tg hukjqi Xrnkv hd suykgél j,kv 4,g drk? kuykgal dfXk;D 4re hg kuykgél cv sykgél skdldf7ldf Bskd 2rchlqe7Sko sS Skt kyp sl ur ht ]sl Fkg ynf ]sl [akv dæv 4,g <{y kd sugc sl jiM lc 4kxy sugc sl jiM j,kv k;x jH kL\? sl,t 4Tg srkt sy jgkc sleqr skdlm ],g krkt skg jgkc sd suykgél jrhH sjkgéqr hH skt skr wlakv df ku[j <je¬ kurb 4hH Xe k<1? j,kv 4Tg srskj xsky hH Xe eszi 4Tg srskj xsky hH Xe k<Qd 4,g krkt skg dsjrfv kd /sk∂ 4Tg hrxy suskj Xe /sk∂ jlDv ak;_¬f 4Tg srxy suskj hH Xe /sk∂ xsky4sxXgc wlakv hH sd naukv skr sxskukt dsjrfv hH Xe naukv eqr ct 4,g k;x skg Z;pgkl kd Xkvqlakv j,kv [Aqn Syflb 4Cgu kukt Nqd sl dsjrfv suXkgüm skr j,kv 4[Aqn3,g hukt sl dsjrfv thp hg dS suXkgüm dfXk;D Tg Sx skg hpko;Zk;i sd [Aqn wlakv Xe ue sd Xkxsky 4Tg srxy sukt sy jgkc jdkgc slm wlakv skr ,g krkt skg ydæfqe kuykgél ],g krkt skg sl dsjrfv okH Bskd hH ct 4sd dsjrfv3sd k<1? u ]sd /sk∂ u ]sd rfhzi u ]sd [ql u ]sd [Aqn u 4Tg <{y sd dsjrfv skr wlakv 4,g Cgu /acal Z;koufv Bskd 4,g Cgu kusn7kusy Nqd sl [Aqn kd Xkvqlakv 4,g ryx rkc r'rfzi ,kl 4Tg <{y sd [Aqn wlakv df ,g k;x kgd knl Xeg dfXk;D 4kxskg hH ;H 4kxsxy hH jL4,g kgj skg jqrkv skd sujH ukL\m jhj' 4Tg hgj kgc skd Xkvqlakv gjr hd jxkx X[akv 4,g kvqg pakeskj 4,g kgj dL\/ sl jskt ynf 2,g thp hgo sltf Xgd rcçgqe ,g Cgu skr thp sko ku[sn skd udL\/ hd suhl sjse ]r¬skn sS4,g kgj skg kjgx Nqd 4,g kgj skg Nqd4Tg srpaqgi hg Sqg srkxexL xsky Xe jnfae sdlm `,g kpaqgi kvqg kygél u,kd Xe jnfae sdlm 4,g chjd rqgc jnfae df ku>el skr Xxy sukxexL j,i sjkgéqr 4re kuykgél ]re kuNXki ]re kudskj 4Tg wlakv sd naukv eji wlakv s; 84,g hrkt xy hL\> hd Xkvqlakv ],g krxy sujH sukL\m jhj'84sxXxy suskg jk;,r Syf sd suyp Syf sd suiku skd 'kdkv su,L sjkgéqr cv 4sxskvky,G [ai eqr cv 4kxsdl [j u /akc Xgéqr cv <Z"dko®Qqx kd hoƒ1i sl,o sxskvskg jZkHuf eqr ]sxXyt s;hn sd hykohn j,kv kxskg ol®m kd hyskg jrhH sjkgéqr sl,t7sl,t
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 91 egaP

ewyke Ílv dr cr skg sgj gkp kukpc skd suiv eqr dr ct j,kv 4skg sgj gkp kukpc skd suiv eqr dfXk;D ,g hrskg ewyke Ílv4,g hrkt sk[ >wc7>wl 4Tg srxy suyskc kl,t Xkpπc sIskN hukK sL\c7sL\c 4Tg srkyrqr hukK sL\c7sL\c 4,g hrkL\[L\y ukct 4krL\i uc Cgu hH srgd Sgfd k;D skr Sgfd jxv ]Sgfd k;D skr jx Sgfd u Sgfd kjtke sl akct ldf cj k; kd k%&!gf7sex4sdl kt hd rD;ø Xe Xknç' df Cgu hH hlsS BkuOfd 4,g ydæfqe hH kugd ]awg krukt Te 4Sx suqp eqr 4skjd jkdho¬ 4sky ji Xk[akv jlf 4skdq> 4,g nklzi kd qHzi g; 4skg hxkH;ü/ eqr 4Cgu hr>qc skr sgkp kuk>qc sdjd kI‘sp Bskd j,kv Cgu hrxy skr sgkp kukxy sdjd kI‘sp Bskd 4s>qc Sk>qc u ]sxy Skxy u 4Cgu hr>qc Sk>qc ]Cgu hrxy Skxy 4sdl kt Bk>qc df ,g Cgu hlsS kL\hi g; j,kv `hxskg Ílv skdldf `hxskg Ílv sl,d jGf ]sxskpc u eqr ct 4,g hgj xy pakv Syflb skg sL\[ jwn sL\skF eqr hHv `,g Ílv skdldf 4hxsgj kL\hi dr cr skg eqr dr ct udfsy 4awg krukt Te 84,g Ílv kL\hi hd gjof ]qHzi8 ]skg srgd eqr4skpc u eqr j,kv Skt gj xkv hg xkv df syt hlsS xkv g; 4skvkdL\H j,kv skd xkv lb ]skvkv sk;/fakv 4skvkv df sl Xkvkog skgd df ,g hlsS xkv g; ]skjkdqi skd kjk/yt df ,g Cgu hlsS xkv g; 4skvkP\c df ,g hlsS xkv g; ]skvk>qc df ,g Cgu hlsS xkv g; 4kusn k>qc skd xkv jddL\Nf re huki hn¥t 4,g krskg yGl eszi hHr 83,g hrskg ck;ekd hd'fkv 4,g hryt jdw/7w/ u≈fv hd gjof ],g hrkt skg rchlqe hg rchlqe3,g hrskg cktv ct hxntV4,g kry[f ywG kd eszi hHr ]skdl u gl eqr df Skt jH sl kL\hi hurb uoht ct ,g hrskg ck;ekd hd'fkv ,g hrskg cktv ct hxntV4Xjd Nqd ikv skr cv 4,g Ílv kL\hi hd gjof ]qHzi A uæzi kjlwn4skg kgj jd k{jql ZGlf huiv go jdgd yxki Xgéqr 2sukt u,kd 4skg <jkd hg <Z"dkv kdlm rfzi sjkgéqr hH Xe sugd yxki Xgéqr 2sukt u,kd 4kuIakc hH skdlm s gd yxki skt 4kuuke u kjqc 4Tg srgd hg dhO ]Xgd yxki xsky84ekd skd ut†l hg; Spfhym Fkg Xkuskn8 2skvkIqy 4hd sukIqy ]hd susn ]hd suIakc3,g k;x ywH kyd dS uoht dfXk;D 4,g k;x skg kyhjgt cl 4,g hrskg uq/ hd Xk;yfkx Xe Xkrhx sdum skr aSkx hH rhx 4,g jgt Xe Xknç' sdum skr Tg sryskc nç' 4Xe Xkxsky ,g k;x skg nko¬ rDrf kurb 4Tg Sx skg Syfhlb `Tg Sx skg Xk;D soqL\d surb xsky Xe .rxt lb4hxSkt uc jgt ZktM hgo jrhH sjkgéqr skr Xpku u ]sF srgkp kupku Xe naukv jxv aSskj sjkgéqr 4sxXgj jdskg jgt Xe jhj' sjkgéqr ]Xgc u sl Xkuj> sd [akv sjkgéqr jxv wlakv sjkgéqr 4,g krkt skg kyhjgt skr krgc Cgu Xe Xkuj> ct hH yt Nπo¬ l Nπo¬4re kuhi slb hH jdywH 4,g jgt g; df sxskn u gd hg suekl sdlm eqr df hxskg >el hurb Xeeqr s kF Cgu klskjH s>qe dfXk;D kF krgkp kusn Cgu yt g; Xgéqr Te suekl sdlm 4hy [j jdykgél yrskc suTe jGf j,kv 4k;if Iaw? hg dS suTe Syflb 4,g krdl skg hH drk? 4,g k;x skg kyhjgt 4,g kdqp L\l yqd¥cf go 4Sqg sjH skd yt lm Sx rhc Xkuhge ]Xe yrskc hd sL\ep udfsy 4kxskg kgj kOhe skr kxskg kjH sulm ct 4sk[sn skd eszi sd henkv chjx lm udfsy 4,g k;x skg jgt yqd¥cf 4kuhi re jdywH ]kgd su .Ikzel cr k;x kyp go ct 4skn sukt slm sygi 6skdQ ]kgd su .Ikzel 4X[sn jd[p hH eg kL\skF df kgd hH su Xk;jfkcjn4k;df knof slm 4hn jH sl Xk;G√'v hd suskl hysk> hd chjx lm 4kvqg rnfaukv ]kvqg Ulzi cw[ ]k;if jdsy yt kl7kL\skF su .Ikzel 4skg k;if Xe uoht suikv hg n;k' yt kOhe kurb 4awg k;ky yt g; ]kgd j,kv hd suj> lm hd Ghjkr hL\c sulm 4k;x k;kyqc 4Syf sd .Ikzel awg k;ky IXH Nqd ]kgd 4hn dr¬n ji jk} sd ktkj jdkt skr kpaqgi huk/tkj ]k;df hg; sulm ekd kygi j,kv Xe yrskc hd sL\ep huiv k;yf jH4Xe yt lm hF lkOef hurb j,kv 4kF Cgu k[sn yt sulm Nπo¬ kurb ]kjk;î kurb 4kxaWd IXH skd .Ikzel suiv ]kpskl 4k;yf jH yt Xe yrskc hd sL\ep huiv sulm df kyef kuj> kOhe kurb kd huki Xe uk|We sl7sIskN dS phc sd ukr¬xfsj jda;H ]Xe uk|We dS slm Xe sr¬kj 4kF kgj I,ky liko sl k_k;ZFhr 'sknckuk[ chjx dS 4kF krP\i hukgd hGwl dS Te yd4~ ~ ~ skg u Xk;D jk/ hd yt Nπo¬ hg surdf 4,g krL\l sl sudskj 4,g krje sl sudskj 6re kudskj 4,g krP\c sl suIakc dfXk;D 4kuIakc skr sxy suskg Nqd jrhH sjkgéqr
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 02 egaP

lb 2aMkt jkg Te skr ,g kgj jkg Cgu kghii j,kv `akgd hi A awg kgj jkdqi skd sjk;î suiv hH Te 4krdl skg Cgu iqp hH Te ]kxskg u iqp g; dr ct df ],g h/ac ntf sllb `akgd hi `akgd hi A,g kgj gd kghii dS jwn `skg hruql 4sl hldf dS ,g h/ac ntf df kgd su duku udfsy `,g k;D jkl sl suskj 4skvkt hH skl cv df kgd su ake 4sgj srskj dr jsn rqgc rkj dS 4Tg srskj sO,c rkj7rkj 2,g hP\p uq/ hl7u,kd ewyke u 4srjd Cgu hH utskH sl dhO ]Cgu hH srskl 4srkt srskg sycqn duku dfXk;D sF uk'sji xsky sd j?4Cgu Xe Fkg sjkgéqr 4Cgu tkyb Bskd kdlb df ,g hlsS hjkehc g; jxe 4kxawy hi skr sxskn hH /f",kv j,kv 4skr ,g kNπb hd su[sn sjkgéqr ]hL\ku sk[sn df kgd su duku j,kv 4sxy sulag duku 4k[j Fkg su dl®dfpf ji hL\ku hd duku 4Sx Skyqc dl®dfpf ]sL\i jkehc duku4kxsdl jd u hH Nqd dl®dfpf Bskd 4Cgu hH tkyb Bskd kdlb j,kv 2uktuv ]rpfjfiv `,g hgj kv hyp hjkehc hl7u,kd g; df kxsxy jL skr Xgéqr 4,g kgj skg <jrov kd ;ƒ¬ko¬ jkc hygi cv 4kF xskj ]hF hjkehc go ,g kukt skt dr cv Xe uoht skr sueqr4,g Cgu /*xqn g; 4,g kog htkr hd gcql g; ] dyfke ]kgd su jknsjgi lm 4Cgu skr Z;pækv skr ]sL\i ewyke /*xqn Xe jhel7;ye sd gcql jxv skdum ]skg hgj hrL\i ewyke /axql hg Xe ckj' skdutf cv `,g hgj kv sl akgd /*xqn g; `hl,d wcnc g; ]kNwi skd jknsjgi suiv sulm 2rlfkoql uoi7;ye 4aSkog htkr j,kv hLaO 4k;x kv Xe sphxc j,kv kOm Xe Zrwgqe‰zc Xe uoht kGn hygi ~ ~ ~ Zrwgqe‰zc 4k;x kv Xe sphxc jdOm skr hF hgj kv Cgu nCu lm jGf 4hF rnkv hd tskj hdlm hl,t ]hyp ckj' jdIL 4hF rnkv hd tskj hdlm hl,t ]kgj Xe sukx7pku s jH rkj ktkj dS4Cgu kukt hHd slb sueqr dfXk;D ,g hrxy hl,t hjkehc Xgéqr g; 4,g rkvQq' hd ;ƒ¬ko¬ eji skr g; ],g Cgu hjkehc hjkehc g; 4Cgu krskg kdlb tkyb 4krdl Cgu jd Nqd Bskd Xjd k;D eg ]skjd k;D eqr ],g dæb j[fkv dæb84Xjd Nqd ikv skr cv 4,g Ílv kL\hi hd gjof ]qHzi8 Askg srNwi sl>qe eqr 2,g hg sL\skF tkyb Bskd kdlb 4kxsdl u jd Nqd hH Bskd Xjd k;D eg skjd k;D eqr ],g dæb j[fkv dæb ak;efkdku ]ak;efWge ]ak;jfwcte s; ;kg4skn hg kIef s>qe 4skjd hn¥t 4skn sukt jrm hg kjwi slb ]qHzi df kujd kuZFkzi hlsS 4,g k'kv _kedS skr jhr hg; dfXk;D sky ykduf jhr g; df kujd re jdywH kuZFkzi skr hlsS4hxsgj BkuOfd dr cr ]jhr g; Skt skg u hg jkijkv dr ct 4,g hrxy sukt sjgx j,kv kL\hi sl,o7sl,o 4Xe hrkN ,g krxy sunNf kykH sl,o7sl,o 4gjof ,g krxy suskg P\kxzi sl,o7sl,o Tg srxy suIwN hFkl7hxal sl,t7sl,t j,kv 4Tg srkt IwN cl 4Skji7suiv ]ut;zif ]hFkl j,kv hxal3Tg srkt IwN cl 4,g krkt gj kysdv yqd¥cf henkv skr Xe j[fkv j,kv Bx gj jddL\H j[fkv hH ve' kd rkj hd ex Fkl ,g krsn u,kd4sn kxy ji oakn kØdb 4sn kxy ji oakn cl skt ]lgkl kd hjkvqt3Sgfkp lgkl jGf jxe 4Cgu d;æokv kuykI hH Syf sd <{ dS ]jwn skr yd 4,g hrdl skg gcql Cg; 4,g hrdl skg gcql hHv 4,g hrdl skg hjwi Xe <{ dS ]skg Lapzi ]syt sl kjo® ]skg u huqduqd jxv j,kv 4skg huqduqd7huqduqd jxv ,g hrdl y,G dr Xkeüt7Xkeüt g; 4,g hrdl skg hH hcay rqgc g; 4,g hrdl skg hl7hIskN g; 4,g jZHuf ji eqr Bkcay hd rkj lb udfsy 4,g hcay rkj g; j,kv 4syef kd,ke kd su[sn gcql skr aSkt pc rkj hd tkv sxX[sn jgl skr sxXpc rkj hd tkvjH c' Xrkc s; CF hrskg Xe ve' j,kv Xe>qe4_fkj hd gjof ,g hcay sxX[sn jgl skr sxXpc rkj hd tkv jH c' Xrkc s; CF hrskg Xe ve' j,kv Xe>qe4hxskg gcql j,kv hxSkt Id rkj hn¥t hg surm dfXk;D 6,g kNπv kurm skdl ys> sl naukv surtf kL\hi hd gjof dr cr Skt skg u g; dr ct4,g r1ev g; skr cv `hxsdl jd I‘u lb krpf u,kd `kxSkIef u,kd slb skr cv 4kgj u ;kim Bskd kd suIef skr cv `kxsIef sl,d cv skr ,g keüt s hg Xe xkv ct4,g roæk' ywG kuc sl XkIiy ]ywG kOm Xe xkv ]ywG kyt Xe xkv 4Tg ;e≤1e 6Tg srkt k>jqe Xe hÈef ]Tg srOm sl hÈef 4Tg srkt k>jqe jGf ]Tg sry[f skd jH <{ ywG sd yed sy[f Xe yt `sxsk[sn cd ywG kd yed ky[f Xe xkv 4Tg s[sn skr ywG sd yed sry[f Xe yt 4kd yed ywG ky[f Xe xkv ]sxskvki eqr jdjrm j,kv 4Xe u≈fv lb skvkt hg jrm 4skvkt skg hrl 4Xelb skvkt kxy xakyN skr cv 4hxskg
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 12 egaP

ut.nm j,kv uthlDkv huki df k;x yp kri hH g; `k;x yp kri k;D hH hHv j,kv `hF hr>qc Cgu lk;î dr cr ],g kruc sl )skv)wI)pS huki df kF Cgu kri skd Xkxsky ct ]skg sr>el eqr k;D `,g hjWt kuukt g; Syf sd suk>qc skd lk;î k;D3,g Xk;D huki `,g krZ;koufv `,g hjWt kuukt g; Syf sd sukxy hdcqL Xe jxkl k;D3,g Xk;D jxkl4,g Cgu hH hjWt kuukt skd jRm lb ],g Xk;D ke®keji Syf sd suskg ke®keji j,kv 4,g krdl kt kvqg ke®keji udfsy ],g Xk;D ke®keji df krdl kt kukt Cgu skr g; 4,g oHquv ],g Cgu jRm 4kusy >el nsH Xe Xkrkc Xkuskn ub 4krdl kt Cgu kukt df ,g Cgu ZFv g; kdlb udfsy`sxXdl sn jRm sl,d eg skr 4Tg srkt skg uhyof hg Xe ;÷e ]Tg srkv Xe ;÷e skr eg 4Tg srdl skg unf erfav u ]Xe k_k; lb Tg srdl skg unf sygi eg skr u 2,g krskg uhyof sl,d zxel df Xgj sr[sn sL\[ jwn eg df 6skg kgj skg I‘u zxel ct ]Tg srdl kpc skd suiv eg hg u j,kv 2k;kv sl,d ]k;kv sl akgd zxel df Xdl [sn eg dfkr ]Skv nkc sjkeg zxel df srdl jd Cgu kL\[ sNhi kurb skd suiv eg 4sxaSkt skg uhy Xe zxel hlm j,kv Sqg kn,i jrhH sd zxel lm eg 4Tg sl¬gf sd zxel lm hH eg dfXk;D srdl ki Cgu jRm Xe /acal sd zxel ]Tg srdl ki jRm Xe /acal sd XkLa[ 4Tg srdl ki jRm sd Xkrkc hIskN7hIskN eg4kxsgj hg "s' g; 4,g kgd uæzi"s' su –apnj' hg slb`k;kuc suldf skdlb Akxsgj kL\[ „pf dpkouæzi sNhi sd jRm jg 4kxsgj hg kL\[ skr uæzi Arrav jxe 4skvkt syp srtsk[ joæB j,kv eqr jGf 4,g ky[1ak&#! uhgrav `k;kuc suldf skd joæB ]sxskNwi eqr skr k;kuc u joæB skd o®r¬fv df sn gd Bskd4hg kxsgj "s' knl skr uæzi dS `,g Xk;D <jkd go df Xe /acal sd <jkd s lm 4kxSkt skg kL\[ uæzi jGf skr ,g Syflb o®r¬fv df sn hH krc <jkd Bskd jxv 4,g kl¬gf kd okHo¬ sd uæzi kuskg u kd jRm 4,g Cgu hg kuokHal hd suskg jRm ]Cgu 4,g Cgu jRm Syflb ,g Cgu ktsk[ su henkv df ,g Cgu klsS 4krdl Cgu hH skg jRm kdlb 4,g Cgu jRm Bskd kdlb ],g Xk;D ],g k;D o®r¬fv4Tg eku uhr d rkc hg dS Xkuhr s; j,kv 4Xe /acal sd o®r¬fv k; Xe /acal sd ke®kv k; Xe /acal sd ke®keji ,g uæzi go s 4,g krkt kgd uæzi"s' skd uæzi hg dS lm 4Tg jRm sd Xkuæzi cl skr j,kv 6,g Cgu jRm kd uæzi hg dS ];s_,e 4Xjd kiadquv hd sugd Nqd ji rDfm lb hd ;k;÷kiskIp –apnj' jkdkFd rk;“of ]ukoxH

4,g hrkt dQ hg I‘f1l jGf skr cr dfXk;D krdl Cgu hH skg klsS ]Xkg Sx sn 4Tg Sx sn Cgu ckot kd 8uæzi "s'8 k[jqi sd 'sn hH hldf ]Cgu sd 'sn hg sjkeg ZGlf A uæzi kjlhr84ekj u Sjflcf ]reégf u Sjfkg8 4re skjkg 4skyp srjkdqi 4skyp srskj 4skyp sryp4hxsuc I? sd r1ev jktg7jktg rchlqe dS7dS ~ ~ ~Xrchlqe hd sr¬kj s; 4kxsy[f jduc ywG jktg7jktg kIakd dS7dS ~ ~ ~ sIakd s d sr¬kj s; 4hxSkv sy dr jnfae Xgéqr kL\hi Ílv hg; ]u≈fv hd gjof hg; 4skjd jkdho¬ gjr hd ;≈kH,kl hH skdlm ,g hrkv sy dr ytVe skt4Tg srpaqgi dr ytVe eg skr sl Fi7k_k; hlm dfXk;D 4,g hjk;î hg knk;† n;k' 6Cgu hjk;î ed Nqd hH k_k; jxe ]hg ,g hjk;î skr ytVe 4sF sjk;î sL\c ]sF unf sd tsk[ skt so df g hryp kri cr skr hxntV hylv Bx Id Xe wtr¬qt hjsr skt ,g sko hxntV akgd r;Gf,d ckrsc g; Xe susy ki , skd>qr2XIiy hd XkvklîhHv7Xkvk{akdkv so 2dyqi go ]dyy go 4kF Xe k{hrzi hjsr ]kF Xe jktrab sjsr ]kF Xe tsk[ hjsr skt Cgu kte go jxe ]dhO cl ]k;ki s>qr df ,g kgd su Xkykosuki Bx Id Xe wtr¬qt hjsr skt ,g sko hxntV akgd r;Gf,d ckrsc g; Xe susy ki skd>qr4kxskg Cgu kjwi jktrab kdlm j,kv ,g hed Xe jktrab sdlm g Cgu rnfaukv Xe jktrab skt j,kv 4,g <kzi kd kuZFkzi k{hrzi `,g hgj skg Xk;D jsn hurb df skpskl re hH g; , 4skjd re hH hn¥t j,kv4kxsyp kri kd lkoql sjh/7sjh/ sl oHquv sL\skF Xgéqr 4,g krkv uoi7;ye 4,g jc[ hd gcql g; ]awg krkynf klskjH Xgéqr Te jxe `k;x L\xcf sl,d cl g; ]sF sxap7syH `k;x skg k;D g; df sxsk>el hg; sygi hH eqr 4,g hjkehc df sxX>el hg; skr xsky skd krr¬;ør¬v lb 4hxsxy suskg r¬;ør¬v skr akg; hxntV hdlm ,g kyduf skt ji tsk[ hd sjk;î `akgd hi4aMkt df awgj 6awg Cgu kykosujkg Te Xe krxfsk;rfzi

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 22 egaP

s gj ht Xe sjs/av eg uoht dfXk;D ,g I‘d uoht 4,g Cgu kr"s'of Nqd Xe uoht sjkgéqr `Tg Xk;D I‘d hg I‘d Xe uoht hg sjse df skNwi re skr g; ]rkc skr hygi skr`k;D ,g j,kv rDjfrfv sd [Aqn akg; jxe 4sxXy sy kte eg ]skIif eqr ct 6kusy sy kte eqr ]XIif eg ct df ,g krL\i ewyke kr,k>el djfi¬jki klsS 4Tg sr[sn k'ker kd Xkjlwn so ]Tg sr[sn k'ker kdum sjlwn 4Tg srkt syp hg sr[sn k'ker so jxe ]skg BkIif7BkIqd hg hurdf ]Skt skg hH Nqd 4X[sn jdlq? k'ker ]aSk[ srwt ,kl7,kl 4Tg srkt sIif ]Tg srkt sIqd ]Tg srkt sgl 4sryduf Cgu sutsk[ skd uoht sjlwn xsky hH jGf Tg I‘d surb df ,g g; Z;pækv ]Tg Xk;D I‘d Xe uoht df ,g Cgu g; Z;pækv 4Xkg u I‘d akgt ],g 'kyr hd uoht j,kv hldf skr Syfhlb ,g I‘d uoht g; 4,g tsk[ hd ke®keji skr Syfhlb ,g I‘d uoht `hrskg Xk;D hg tsk[ hd ke®keji skr krskg u I‘d jxv uoht j,kv4,g I‘d uoht 4Tg I‘d Xe uoht sd hHl 4Tg I‘d hg I‘d Xe uoht hg sjkgéqr df skuke re I‘'fof klsS skd suiv 4skL\skr re xyF7xyv klsS skd suiv `Tg Cgu Xe uoht sdldf`Tg Xk;D I‘d hg I‘d Xe uoht sjse A uæzi kF,kp 4,g krkt ljc nklzi j,kv3;kglv ]lk;ziv ]u®;zi‘uf 4Tg srkt sryduf jwn j,kv eg sl u®;zi 4,g krkt paqgi sd kI‘sp kucf okH j,kv ,g krjkg hH nkc sd kI‘sp . rge jkpof 4,g krsy ukt Xe xakyN dS ;nÔ ]Ski tsk[ u j,kv Skt dF jdpskl7pskl skdltf 0qc df ,g hg; skr rkc hd Z;pækv j,kv4Cgu upL\v Bskd sl I‘f1n hd oHquv ],g uæzirfv sl I‘f1n hd uæzi 4,g rkc hd nko¬ g; 4,g krsy ukt go Skxy hdcqL Xe a;o¬ skt udfsy 4kxsn hHd u ],g k;nf hHd u _¬k' Bskd 4kdlb krdl sn Cgu jRm Bskd 4kdlb krdl sn Cgu jRm Te 4,g uk;÷ ;kim kd suukt slb ],g Cgu jRm ;kim kd suukt slb 4,g Cgu uæzi g;4kxskg wxky jGf ji lm g; ]kxawn jRm hH skt Te df kvqg ZFv kd uæzirfv 4ñxkx , g uæzirfv g; ]kgd su ;D¥oKk; 4Tg srgd uæzi"s' –apnj' skd hlm 4uæzi"s' ],g krskg ZFv kd uæzirfv `,g krskg ZFv k;D kd uæzirfv84ñxkx ,g uæzirfv g;8 ]kgd su ;D¥oKk;8`,g kjgO ji ldf ke®keji8 ]kNwi u ñxkx j,kv84,g kjgO ji ke®keji Nqd cl8 ]kgd su ;D¥oKk;8`,g hjgO ji thp ldf hoƒ1i g;8 df kNwi s s ulm4kF uæzi"s' go 4kF yIft sNhi udfsy kF yjl kr[nf sl jiM 4kNi uæzi kl7yjl sulm 4Sgfkp w hH jRm sd Xkuæzi sjse ]Snf sn jRm suikv cl uæzi skr sd Xkj,kv ]kgd sulm j,kv 4ñxkx3Bx skg hL\[ h_¬ dS hHr j,kv 4k;x rht chjd7chjd ;D¥oKk; j,kv kvqg nkoof4Tg srskr ]Tg sØdb skt df kF krukt hH g; j,kv `kF akgd hg uæzi kd jkg Xelb 4kF krukt ]kF krukt skt 4kF hukK ;D¥oKk; 4so sF rLfai hg rLfai hdkc 4kF klskjH skr kF /skc 4kF klskjH klsS kd /skc suiv skd ;D¥oKk; udfsy 4,g kvqg Cgu hH Wq' nkoof hHv 4kvqg kte kL\c skr g; df sl dut suXkgüm hd hH r;kd'f 4Sqg Hzirg sL\c skr hukK j,kv 4Sx gj sdTkp skr rLfai j,kv 4*bx h;kt sy skr aS,kx4skvkt sy aS,kx eqr 4,g jgkc sd ræZknc hjse g; 4Tg hgj skg kuhli7kuhli ]Tg Bx dF sL\[7sL\[ Xe iw/ aS,kx udfsy 4sxXy Iiuf eg go ]kgd sulm 2Tg akgd srht ikv hHv `aSkt sy Zdki oakxsjskd df kgd su Xk;‘'f ji 4skdcl skvkt sy Zdki oakxsjskd 3skvkt sy eJkv ]skd Xkv,kx skL\sn[ 2kxskg kgj henkv kl,t sjse 4skvkt sy eJkv j,kv skd Xkv,kx skL\sn[ df kgd sl Xk;‘'f suiv sulm 4kF henkv rqH.nv kd e¬df suiv ;D¥oKk; 4CF hL\[ Xe iw/ aS,kx ]hF tsr iw/ ]hF Bx skg jgiqn 4Fkl sd Xk;‘'f suiv k;kv ;D¥oKk; jGf 4kF kjH sl XkrLfai 'sn dfXk;D 4;tof hF ydæfqe udfsy ]sd suskg krstof sF h{akdkv xsky rqgc4kxSkt sy skd Xkv,kx ub hgo Xe nkoof lb kxSkt rht hH skt ]kgd sulm j,kv 4sF sL\t sjhg ]kF kP\p kuskl ji XkxCl sdum 4Cn jd hL\[ suekl sd yge aS,kx erjnaql ]aS,kx jktg dS sulm 4Syf sd Z'eof7jkpof Skv rLfai sjkl sd 'sn Xeltf ]k;df utsk;al kL\c rqgc dS su dut4,g kgd uæzirfv su Xkn"ufim hg skdlb 4kxskg kukt hg dF Xeg jdkt gxt dS 4kxsgj kL\[ „pfuæzi sNhi sd jRm jg 4kxSkt kyp hg krskg kL\[ skr uæzi`Tg srkv sl akgd so ]Tg sruc sl,d so 4,g hruc sl uk≠Itfki ]uk≠Iw;ü ]uk≠IDsyb df ],g hruc sl Xkvq<keji ut.nm df k;x yp kri hH g; `,g hruc sl,d ]sl akgd ut.nm df ,g g; ykol cv 4,g kruc jdyef sl
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 32 egaP

hg yef jxv df hxy sukxy cklgf hH go 4hF dql®m kjt hH go skr hF hgj yp rkc hd k;“al j,kv 4,g hgj skg rkc hd cyre Nqd skr ,g kgj jd rkc sl jskt7jskt surb ct 4,g kgj sy Cgu skr eku sd nfk;®b kyeof ]kyed Bskd 4,g kgj gd k;D7k;D rfi df jdO,c Tg hr[sn skd rkj ak;u®fi dfXk;D 4,g hgj [sn hO,c lki hu®i 4,g Cgu Bskd ]k[sn skr Bx IwI nCu 4Bx IwI nCu df ],kl kgd sl jskt surb su ky¥qe 4souk;üuf ]sgd henkv go j,kv ,kl df sgd ky¥qe df k;x P\c kurb jsk'7jskt ]Bx P\c hurb rkc4skn hg sn `skg sgj jd I>a> Xk;D sNhi sd hyiQ dS `,g kgj kt kL\xcf k;D Xe SiQ dS skr Sx skg htkj skd susn dr souk;üuf ct 4hd hlwtad hH hjkgéqr Bx skg ng cv 4kxawy hg ,kl skr Te ]kgd su ky¥qe 4Tg srskg hYtf henkv hHl sl,t hYtf hH ky¥qe jxe 4sy sy ]skg kusy 4Cgu knk;† hRj dS sl souk;üuf lc df hy L\di ntf hH su henkv lm4k;x skg hg kjkIiuf 4Bx skg hjwi hg rkc 4Skt skg er[ hg kuil ]sn sn hg ,kl jxv 4,g krgj hjkt kuil skr hHr 4krsn Cgu knk;† s l souk;üuf kuil Bskd 4krdl Cgu hg sn skr knk;† sl scuk;üuf ]kgd sulm 4k;x dIv hH go 4,g jdDp kd souk;üuf jdDp kd suil dfXk;D 4Cgu knk;† dS sl souk;üuf df k;x L\di ntf hH henkv go 4Bx dIv rkc jdkt ji souk;üuf 4Bqg hlif7kl?f hL\c hlsS ~ ~ ~sy sy uhr ]sy sy skn ]kgd sulm 4kF hg dS henkv hH go jxe 4,kl ed sl ed skr Tg suc jknynf sL\c j,kv ]Tg sgj hg sn ikv ct j,kv Tg sgj hg xake ct 4,kl ed sl ed 4kxaMskg Cgu htkj sl dS `dS ]kgd su ky¥qe 4sy sy k;iQ dS g; ]sy 4BkH sy xake ],g krgd j,kv ,g kL\[ suekl "Qqi hjkd®ep Bskd df k[sn kuil rkj dS su uhYQlu ky¥qe4,g krkv kte Xe su[sn suil jnaql jrhH skr skjd nac [akv df skg Sdf nac Syflb eqr hH [akv j,kv 4,g hL\i rnkv hd sujd nac [akv géqr ZGlf ]skg Cgu s/av eqr df awg krgkp kugd hH g; sleqr Te j,kv 4skysk[ [akv ZGlf ] hg ,g skr hu'skj ]awg X krgkp kugd sleqr Te j,,kv 4Sgfkp hyq[ [akv 4Sgfkp hu'skj `kxskg k;D j,kv skr kxskg u I‘d Xe uoht4skg s rL\i yp jGf jdjskIc ukekl kuiv jdkOm gjr hldf jGf 2jdDI gxt7gxt 4skg sgj kjdI gxt jg j,kv 4skg sgj kyp hH skdcl ub j,kv ,g ydæfqe kukyp skd suiv 4kjk}Qqx ]nt¬fe ]jnfae3skg sgj skP eqr jxe 4,g k;x et ji um hH L\kcd7kL\wd kd Xk;nfl 4,g k;x skg hjkH hH >skc 4skg sgj skP usIyky h>qc dgku eqr 4Tg Sx >qc sd hHd so udfsy Tg Sx Snf s;hn jkc rqgc Xgéqr 4Snf su nieé/ Snf su ukjqd ]Snf su Xknso ]Snf s u Xkn"ufim 4Tg Sx Snf s;hn jkc rqgc Xgéqr`,g Bx >qc usIyky hdlm df syp kri sl,d skd henkv s/av cv 4,g Bx >qc usIyky hdikv udfsy wag Cgu k/av skr Te ]kgd su henkv lm `Tg s/av hH ikv k;D ]okHqukge df kNwi su ;‘'f lm sl /sk∂4sxaSkjdI u sleqr sjlwn ed7sl7ed df kF kgd su Qqx 4k;x skg rLfa[ hH Zdr go kF kgd su Qqx j,kv wag kgj skP uto skr dS 2Bx skg ng ]kgd sulm 4k;x kjdI sllm jdkv henkv dS df kxskg kyp hg end lhpπi7lhc Bskd j,kv 4hg ,g skr uto dS usIyky skr skg hrL\i Bk[nf u hu'skj jxv 4k;x skg uto dS j,kv 4awg kgj kt kyp SkdIy usIyky ywtGf ]Cgu jkl Bskd 4kyp hg sl uesc ]kyp jdsy usIyky 4kdl u gd Nqd ;‘'f df kF klsS Zdr g;`,g ed k;D hH g; aSkt pc sl sukjdI sl>qr s jlwn skr 4,g kgj kv Syf usIyky wr df kxsgj krL\i Bk[nf skr skd Xkjlwn ed sl ed udfsy ]krL\i Cgu Bk[nf skr s>qr 4kt sy usIyky wr ]uql hjse ]kgd su Qqx udfsy 4Tg jckjc cl rkj j,kv unf skr s>qe 2kn;kG k;D skr skg Xe Fkg sjse hH usIyky 4Cgu hg krL\i Bk[nf s>qe 4 awg k/av skr Te `aMskP Xk;D >skc kd ZF;ø `kxaWd k;D Te kd usIyky ]kgd su ;‘'f s/av lm 4skvkt jdsy usIyky g; ],g Bx skg hH rkj ]eqr skg sgj kt ]kgd su Qqx 4k/av ;‘'f ]kyko[akv Qqx `k;D rjWt hd suskg ;‘'f skr Xkg u s/av 4Tg srskg s/av ;‘'f hHl 4kF k/av ;‘'f 4kF krI,ky liko jdyef sl Qqx ;‘'f A kFd us> dS4,g upL\v Syflb ,g k/av henkv 4,g hgj skg IgkjdI Syflb ,g kjs/av 4,g hgj skg IgkjdI Syflb Tg nac X[akv 4,g kjs/av Syf sjkgéqr 4skg Sdf nac X[akv eqr skr ]skg 'kdzi ]skg u hH kjs/av df kvqg cyre jGf k; 4,g kjs/av Xe sjed df kvqg cyre kdlm skr 4sl ykohn hHd ]sl ñlqd hHd ]sl ycsI hHd `awg krkt assk;D kjdI7kjdI gxt jg Te df sNwi henkv Bskd4Tg

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 42 egaP

skr ]lokev ]hjs/av ,g rkj 4kxSkt skg kjs/av rDo srI,ky df kF kyp sdjd yk;[ skr kF kyp sl j? ct4sulm k;if jdIL ]sulm k;if cw[ 4hxsyef skr rgkj ]hgl hg skd jsn hL\skF 4sxaSkt cwL hH I‘d skr sxXcwL nq[ 4aSkt cwL Xe s'u ]hgl hg Syf sd jsn hL\skF 4aSkt ywH skd XkI‘d gjr hldf df Tg Syfhlb hg srkt xsky akgo 4k;x j?ckj' rkj henkv dS ,g kuql suTe`kxskg k;D skr u sxskvkjdI jGf 4skg srsy >el Nqd kd Nqd Xe sjs/av 4skg srkt kjdI7kjdI ]skg sryskII Xe sjs/av 4skg Sdf nac [akv ]skg s/av eqr 4,g hgj skg dwp ],g hgj skg ywH Nqd Cgd Xe su[sn sjkgéqr jWt 4Tg I‘d hg I‘d skg srgd eqr udfsy4,g sl XkI*b hd naukv hg kuc uoht 4,g Cgu hH Nqd j,kv Xe uoht rDjfrfv sd nau kv ]awg krgd sleqr hH Te 4skg sgj jd rkc hd uoht j,kv hldf eqr ]Tg sgj jd rkc hd uoht j,kv hldf so jWt skr 4Tg I‘d hg I‘d ]skg srgd eqr j,kv ,g nauknpπfl Xe uoht ]Tg srgd skr so 4skuql hd Xk0qc4skysk[ X[akv h;skl 4skjkHm skd ;ür,p 4skxkt 4,g naukv rf1xkt j,kv , g [Aqn ZkNπwe 4Tg rNπ√we hHl 4,g hgj skg sl hHl skt ,g hgj skg ywH hnk;ufqc hlsS Nqd Cgd ],g hgj skg ywH Nd dyf,ke Cgd jWt skr4Tg Xe rchlqe hHl 2,g Xe rchlqe hurdf u,kd 4,g hrgj hryp rkc hg hd XkI‘d q 4Tg srkuql I‘d skd sjlwn7dS ]skuql Xrkc hd Xkxsky 4Tg Xe uoht sdcl `Tg Xk;D I‘d hg I‘d Xe uoht sjse df skg srgd eqr j,kv 4krskg Cgu rav udfsy ,g krdl skg skr Wq' <kjqi skr skO,c sujd rkc hd XkI‘d jxv 4,g Cgu rav Bskd udfsy3~ ~ ~ ,g j,kv dS I‘dhjkH ,g kL\yi kdumeg Xe nkc Sqg kn,ihjkpky ,g hd sugl hjkH kL\c I‘d kF,kp,g hjwi ji akg; IwNNqd kujd ]Nqd kusn gd,g hjWt sltf kuuql,g kjlhr I‘d <"kHCgu hHd go kxsjkg,g krukt xsk;im sktCgd hHl g; ,g kryef u[ke ,g kjlwn I‘d,g krktc eqdqg knac,g kd j,kv hldf ;<uf,g krkt u k;nf sujd,g kujd Nqd rqgc I‘d,g j,kv dS I‘dex g; aSki >el u cl,g krync Cgu hH Z Nqdel,ke df k; henkv skgkrljdS I‘d kF,kp,g hrkv k;¬el tskjeg aSkrcf slb sl,d,g hrkt kv tskj7tskj,g ek' kjlhr I‘d,g lklgv hg; I‘dkpc Cgu Nqd skd sujd,g lki sjse Nqd cl aSk/ofql kjlwn I‘dkjkl kd kjkl kykdeg srdl jd Cgu Zp[kjke kd rGkv k;kv,g knk;† k;iQ df I‘d,g j,kv dS I‘d`,g krgj Xk;D sl [ql goTg srsy gj sl [qn skr eg,g krgj suekl knl,g hlskL\i I‘d kF,kp,g kl,i go Xukt clsjd h[qn srkt7srkv,g klsS kjlhr I‘dsrjd oHquv kdltf cl,g hjd sultf sukt sultfrhrkuZ<o I‘d sdlb,g hjH g; sl XkI‘d,g hjd,ku I‘d ktwnCgu hjd,ku hd surmk;df Zp[ skt Xe suP\iCgu hgj hd Zp[ ∂Gfs[yf7sP\i df ,g I‘d kygi,g j,kv dS I‘duhxex Sdf I‘d kF,kpuhr Ttim sl I‘d dS2<kjqi7I‘d skuql 4Tg sgj kuql skd sjlwn7dS 4Syf <kjqi7I‘d kuiv7kuiv xsky Tg sO,c 4skuql rkc hd Xkxsky skr Syfhlb 4,g I‘d hg I‘d ]Cgu I‘d /kdS j,kv 4,g I‘d Xe uoht sdcl j,kv 4,g I‘d Xe uoht Syflb4Skt dINf u hH go g Xe Fkg skt skr awysk[ [akv CgdNdf hrskg Cgu reégf hd suysk[ [akv 4Cgu krjH kuil 4,g krgj hjkt okur , 4Cgu srskg ,kl hHd souk;üuf j,kv 4,g xake skr hg; hdcl ]aSkt skg ,kl souk;üuf sl,d 4Xn L\skt 'fkj hd u/ hlsS 4hysog g; ]Xy kOm hjkIv g; ]Xy kuc uoH g; 4,g kgj [sn suil jnaql7jnaql df ,g ZFko¬ r¬;ü dS sNhi sd sujd nac X[akv 4,g Sdf nac X[akv ZGlf ],g Cgu k/av henkv4Cgu jkl Nqd hH skr ]skvkxy hH seæp jGf eqr udfsy 4Tg srL\i Cgu hH Bk[nf ut†l j,kv ]hH kjs/av ],g hH rkj 4ky jdkOm keæp kjse kjt ]kyskc s l hu®i huiv ky¥qe j[fkv 4sL\i u hg Bk[nf henkv go 4Cgu ;kim Bskd jGf 4k;x kuil skr Bx yq[ [akv jkc dS jxe2skn skr Nqd ]skyp df k;x kv liko hH ji SiQ dS 4kxy suI,ky kI¥m ~ ~ ~souk;Nf ]soukRl ]soukO.Iv ]kgd j,kv jkc7jkc Cd nac X[akv sulm rqgc jGf 4kyp Cgu hg kri kd henkv go 4Tg srkt skg I‘u skr suil skr Bx yq[ [akv kGn dS 4Bx skg jsn rqgc skr jsn hurb cv jxe 4hgl hg souk;üuf skyp `skg akgd BkH ]kyskc j,kv hy jd nac [akv sl hn¥t 4kgj jwn skr kuyef 4,g hgj kt h;kv rc,ku hd sukt sd lki j,kv 4k;x kL\c? hg sl,o3,g hO,c hu®i k[sn ]hysk[ [akv su ky¥qe4hF hgj kt hcwL Xe Xkuil Su hH go 4Skt k;yf hg nhj[ jGf go ]Xe jktkc ,g k[sn jkg skt go skr ]skg hH kurtf k; ,kl k; souk;üuf skdlb Skt
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 52 egaP

so ]skvkt xkH sl jklal ],g kgd sleqr suutf4,g krsy jd jgt hH skd r1ev >elku 4,g krsy kuc r1ev hH skd jgt skr jkn>el 4Tg sL\i scn Xe L\phd hlb 4Tg sL\i thc akg;2ylG hd yed,g hrxm ylvjnhg Xe L\phd BkL\yhd sueütTg sgj L\yrxefwH Tg Sx skg ZGlfTg Cgu sjethc sd yed Sqg sj>Xe L\phdjdL\skN skd joskjl lbCgu kxawxkHTe kL\[ kvqg kL\xdr XkuIq?Xe ynyn j,kvL\phd ,g k;dfskd yt sd joskjlsu e‘hzx,g k;yf [skl4Tg sry[f hH ywG Zowiv sd yed Xe okur sd [Aqn7[ql hlb ]Xe L\phd hd [Aqn7[ql hlb udfsy 4,g L\phd hd [Aqn7[ql jklal j,kv 4kxSkxt hH [ql ]kxSkxt hH [Aqn akg; 4hxSkxt kuZFkzi skr huc kuZFkzi ]kxstGm eszi 4hxSkxt k<Qd skr kgc lj ]hOm k<Qd 4kxSkxt /sk∂ skr sOm sykN ]suc ok? jrhH ]Bqg uyt sl /sk∂ ]k;kv /sk∂ 4hxSkxt jdDI skr Bx skg jdDI sl hldf 4hxSkxt knuV skr k;x jd knuV Bskd 4hxSkxt hykx skr skg jkn>el eqr jxv 4Syf sjkgéqr ,g hrkt kv hykx sl gaqe sd hldf 4,g krjd ke®keji utsk;kv kurdf Syf sd sukxt Xgéqr yirfzi akgt ]hr,kuqp dS 4jlov ukge dS3,g jlov dS jklal 4skjd xsk;im kd jklal 4,g u;kyG ],g uGkL\skxH kuxkH sl jklal ]wag krgd Te Syflb4hxsOm u hHd /axql Xe uoht udfsy ]sxsk[wl 4ku[j nk; 6Sx xkH hH sl yed skr Sx xkH sl L\phd j,kv `sxskvkt akgd jdxkH 4kxsyef hH Xgéqr ],g kyef 4kxsyef 4sk'kyr 4sktsk[ 4,g kL\i kcn Xe L\phd yed 4,g kuokHal hd L\phd yed 4skjd xsk;im kd L\phd `kxskg kn,i sl,d yed jGf skr sxskvkt xkH jdL\skN skd L\phd `akgd yed kucf sd L\phd 4skjd ukeél 4,g huut hd yed L\phd 4Tg srskg hH yed Xelb ]skgd re hg L\phd ZGlf skd L\phd skr4Xe L\phd hlb 4Xe jklal hlb `kOm akgd rhx kd uohtxt g; `seüt akgd _wl s; ]Tg sgj jd jkpof eg ji Xk_wl sd uohtxt skt s; `sy[f akgd jhcd `sy[f akgd jhokge `sy[f akgd 0qc `srL\i Cgu Bk[nf Xgéqr yed sy[f Xe jklal 4Bx skg Wq' dwp sl Cgo ]sxskgd L\phd skd jklal`aWd k;D Te 4Tg srgd u;kyi slm skr ikv udfsy ]awg krgkp kuskg rDqe sl L\phd hd jklal Te A uæzi akopaki 4Tg Sx skg iWdS Fkl sd Ze/ sd uoht eg df ,g <{y naukv j,kv 4Tg Sx kv lki sd Ze/ sd uoht eg df ,g <{y [ql 4Tg Sx Ig jwn sl Ze/ sd uoht eg df ,g <{y [ql 4Tg Sx Ig jwn sl Ze/ sd uoht eg df ,g <{y [Aqn s[sn jse4skvkv ji gkj ]skg Sx dIH eqr ATg sgj gd hg kurb I‘d 4Nqd sk>el ]sky kjk'b ]sky rxfab sl XkI‘d 4,g s Cgu ke®keji j,kv ,g Cgu 'kdzi j,kv ,g Cgu eszi j,kv kuZFkzi Xe uoht sjkgéqr 4,g Cgu k;hn kd uk;÷ Xe uoht sjkgéqr df ,g rwcl kd rkc lb g; ,g I‘d Xe uoht4,g krkt skg rgfskjrf jkd/av df sl,t sxaSkt skg rgfskjrf hg slsS I‘d sjkgéqr ]kxsL\i 'kdzi Gjr Xkjkp j,kv hxskg rfsk;† jrhH sjkgéqr ct j,kv 4hxsL\i hukOm jrhH uiv rfsk;† 4sxXL\i sukyt s;hn ]sryt Cgu s;hn sl sujd Xrkc hd s;hn 4hxskg Cgu hu'skj sl sukjgskn lb 4skjd s nac kukjgskn g;4ycbkc Bskd ]ukjqd Bskd ]krhx Bskd3skg sgj kjgskn ZGlf eqr 4Tg nac Xe sjtiV skt skg srskr hg nq[ eqr 4skg Sx skg srskr hg nq[ eqr 4 Cgu usIyky ]Tg sjtiV sd Xkrskr Xe Fkg sjkgéqr ]sk[sn sl j,kx kjt `Tg Xk;D I‘d hg I‘d Xe uoht ]skg srNwi eqr jGf j,kv 4sL\i Xe hyku jGf ]k;x xy kdD/ kd d≠I jGf 4Tg srkjdI s l XklTH jGf 4Tg srkt syp jdsy sjtiV sd Xkrskr gxt hd XkusIyky henkv 'skgsc4skykgél huiv usIyky g; 4skjd liko s>qe krskr kjse 4,g kjtiV kd srskr sjse go ]sF syp jdsy jWt ikv ]kgd su dyfke sd j?ckj' lm 4kF kyp jdsy skr Te `k;kv ywH hg akg; sdikv Te usIyky k;D 2sjv ]kgd su henkv lm 4sky usIyky hdikv g; ]okHqukge kgd sulm j,kv k;kv dyfke kd j?ckj' skd jgiqn4k;x k;kpaqgi j? jdkOm slm 4kF kL\i Xe hyku dS skr k;x k;ki ct gcql 4k;nf jke kdD/ su d≠I dS jGf 4kL\i jxf Xe hyku dS jGf 4k;x kjdI sl lTH dS ]kF hg kyduf jgkc 4kL\i yp j,kv usIyky hy 4Bx yef usIyky jGf 4syp u kri kd uIyky ]Skv Xe Fkg k;ki kd ycsI ]Skt kv Xe Fkg k;ki kd ñlqd ]Skt kv Xe Fkg j,i kd hldf 4,g kgj s yskII usIyky huiv cv 4kF kL\i Rpf suk[ Xkjkp 4k;x hi jdIL cw[ udfsy 4kF k;x sy Fkl usIyky
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 62 egaP

hL\? hd sukt jGf ],g krxy nko¬ kd lj dS ]Tg srsy gj lki sjse akg; suhge uhr 4,g upL\v hdum Tg srkv xsky skt sl Xk'sn sd jgkc ]sl epæfi skr4Tg Syf Iakc sL\dqI sIskN7sIskN 6,g Cgu hjkeg sl,t hoƒ1i hjwi g; 4I>a> Xe sujd 'sozi Xe 'sn sjlwn jGf ]I>a> Xe sukt jgkc 4,g I>a> hurdf df ,g krskg Wq' kuyp kri Xgéqr skr skvkt jgkc sd 'sn suiv kjt 4krL\i Cgu Bk[nf hH Cgd3,g _aro¬ Syf sd uexkokv ;‘que df hrL\i Cgu Bk[nf hH Cgd 4,g hnktkv hd uexkokv df Tg srgd _¬k'uk/of sd k;ufqn sjkl 4,g hIc ],g rLfa[ hH hHv k;ufqn g;4sd 'sn skvkt skg jgkc nkc sd gkrîl uhr 4skvkt syp df ,g hryef skd hldf hÈqN hd gkrîl uhr Xeub 4Tg g1xkjkd sL\c s; 4Tg aSkehl hd Xk;†kj dfXk;D 4,g krdl dQ gkrîl uhr yosd Bskd ],g krdl dQ suhge uhr Bskd 4Tg srdl dQ akg; so hg dr kehl dS 4,g krL\i kukt Arrav Xgüm df ,g hg; kL\hi hdcl um ]Tg srkv hlk;üal surb sl epæfi lki sjse`Cgu k; ,g krpc go k;ked sueqr skt ]sk[j yk;[ g; jkc jg j,kv 4Xe jktkc skvkv I,ky jkc jg ji ]skgj srxskH hH skd rfak' hd XkL\kgi lki sd Xk{1o jdkt hH Xe yxat hHd7hHd 4skgj srcwL Xe suiv slsS4skvkt skg jFf Xe suiv eqr `,g kusn7kusy k;D kjkgéqr 4kxsgj kryp ],g kryp ]jgkc jktkc skn suyp 4skvkt ywH skd jklal 4skvkt O,c ikpiqp Xe unf hL\? skn7hL\? sdjd nac stkojn7jk} ]skdl kt yxat u 4skg k/ofql ct ]skvkt syp yxat hHd7hHd 4sky kte kd Xkuskn 4awg krgkp kuL\skr sl yqxjsk' sd jktkc u ]krgkp kuL\skr Cgu sl rfak' hd yxat Xgéqr Te4,g hrOm krKrÎ ],g krOm nko;ü/ sl kru?l hlm ],g krskg u?l ct okH klsS3krdl Cgu hg skg jrZ<wi knk;† sllb ,g kl,t 6,g O‘sJ hg; ,g k;nf kl,t 6,g Hq' ],g k;nf su ke®keji kl,t ct ],g hrOm cr skr kuZFkzi2ihn akgd ]iw/ akgd ]/axql akgd ]/ax skr akgd Xe r;kd'f lb `stl ykF kd kuZpv skr sl,d Xe r;kd'f lb `suc ktwi skr sl,d Xe r;kd'f lb `seüt kuZFkzi skr sl,d Xe r;kd'f lb 4sjkgéqr Xe ue ,g r;kd'f hg r;kd'f 2k;nf ykL Xe L\phd skd sjhg akgd 2k;nf dIi Xe L\phd akgd skd henkv sjk;î sl,t eqr 2k;nf dIi akgd su ke®keji3,g L\phd Xe ue sjkgéqr skr hHv 4Cgu sygi sdlm 6sxskvskg yGl unf hlm lc 4sxskvskg yGl hg rpæfuf Xe susn nko;ü/ skd ke®keji eqr unf lm ],g kry[f yed Xe L\phd df sxskvki eqr unf ltf j,kv4kuskl k; skg yrhi df kxSkt kld kuskl kjkgéqr Cgo 4,g hI,kld Cgo 4skvkt kv Xe jktkc jdI,ky7I,ky 4Xe jktkc skvkv I,ky k'seg`skg srsn k[sk/ skd suiv Xk;D sl jk/m lb 2hjk/m hl,d g; `kxskg sl,d kjkgéqr ]kxskg {ske kd ;ykegf sl rfak' hd ;ykegf skr 4hF hd ;ykegf ku>el skr Skt sk[ sl hg srkv Xe jktkc jxv j,kv 6,g hjkgéqr df ku>el skr Skt dIf hH Xe jktkc jxv 4Xe jktkc sk[sn jdI,ky 4,g Cgu rfak' hjkgéqr rfak' hd ;ykegf 4,g k[sk/ df skt k;yf >el u,ke kuiv suXkgüm skd u,ke sd L\kgi 4Cy ykP Xjhtat suXkgüm sl sIkUl sd yxat 4Sx /ac hH so Tg srjL s l sukv Xe jktkc j,kv Tg Sx syp yxat skr4kyd hd sugj }*}uf Xe phc sd }a} A ,g ZFv kd lk;üal 4rhjiof sd jklal ,g Cgu ZFv kd lk;üal 4,g lk;üal hg eku kd k'n r'√i¬v lm4r'√i¬v cl jrhH ]q;®1e df skg uoht 4kl,o kd kl,o rhx kd jrhH ][Aqn df Skv [ql 4,g hrgj hrwNv t,ke hd jrhH ]rht df skg jkg 4krL\i Cgu nsH ]ywdrfzi df skg ywdquv rfF¬fjfi cv 4kyef iWo¬ kuiv cv ]ku>el unf lm 4kvqg Nqd ]ku>el unf lm 4Cgu sygi sdlm 6kvqg Nqd ]ku>el unf lm ]rak' Xe jktkc hg surm ]rak' surtf eqr Xe yxat A skvki eqr unf ltf j,kv 4,g Xe jktkc k{hji hylv 4Xe jktkc skvkv I,ky udfsy skxskH hH s lm 4 wygi kjlwn kd jklal3,g jklal hH go 4skxskH ]skvkt hHd7hHd ]rfak' hd yxat4Sx skg uhn knk;† hH sl sygi eqr skr g; 4Bx skg hjskted j,kv skr g; 4Bx skg jkg j,kv skr g; 4skdl gl u yqd¥cf ygkyskd kd jktkc jGf df Skt xy rDflkv hlsS sl rfak' hd yxat df skg u klsS 4Sgfkp huuc Cgu rDflkv hjkgéqr L\kgi 4Sgfkp huuc Cgu ry hjkgéqr L\kgi 4Sgfkp huuc Cgu rnkv hjkgéqr L\kgi 4,g kukv Cg; I,ky ]ku[j uk;÷ udfsy 4,g kjqc Nqd skr skvkv gj Xe rakdS j,kv u,ke akgo unf sL\skF j,kv skvkt syp L\kgi eqr jxv jkHd7hHd df awg kgj gd sleqr Te df ,g Cgu ZFv g; kdlb j,kv 4Tg srdl skg xsky hg >elku
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 72 egaP

g; ]Znn g; ,g kryef sl ;≈kH sL\c j,kv 4Tg srkt ki skd r1ev so aSkt je Xe eszi skt Tg sgj sNπv hg sykosuje akg; rcçgqe7∆nn ,g kryef sl Xkchlu4,g krskg sl ;≈kH,kl sL\c g; j,kv 4,g kgj skg rjfrakiW Xe rDfH okH kjkgéqr 4Xgéqr ,g k;x skg eszi `,g k;x skg k;D s>qe ]skg srNwi eqr4Cgu hg krskg kd ekd henkv dr cr ]sn jd u ekunc ]sn jd u nkcjc eszi dr ct krskg Cgu kd ekd henkv kolQ sdqp jd u dr ct dæb 4sky u krpV 4u skvkL\c? 4Tg sL\i end sygi skr hHv 4skr hHv ,g rkvQq' k;D ,g krskg S[fsn sxkv7sxkv 2k;D ,g krskj ,g dæb7S7knrçfb4,g krL\i ewyke oHalv hH go j,kv 4awn L\skN skdikv Te df Tg srgd xsky `,g kgj skg k;D g; s >qe 4,g hrgj huc yirfzi hH nk; 4Tg Cgu hg sreF wlakv 4aawg k;x L\i Xe ydæfqe hL\c ]Cuql k;D Xrkc hdikv A uæzi hj[fkv4kxSkP\c skd BkpaM ]kxSkP\c skd Bkjgx hjkgéqr kukt7kukv jkc jg j,kv 4kukv I,ky jGf jxe ]Xe yxat skvkt syp unf g–ai7suhge ]unf jkp skn7unf 4sl jklal sky sy hÈqN hHd7hHd ]akg 4krgd Cgu skd uL\skN jklal sleqr Te4,g hrkt P\c rqgc Bkjgx hdlm ],g krI,ky jGf j,kv ,g krkt epæfi nkc sd sujd uk;÷ s suhge paki7jkp7skn akg; rDf;ø skt df ,g oHquv kd jrajuf kjse g; j,kv 4kxskg Hky cw[ Xgéqr skr sd jrhH suiv Sx skg jknsjgi xtl eqr jxv akgo hxskg hr,kuqp akgt j,kv 4kxSkt skg rwcte skr hd sl dhO k{jql jxv jxe 4,g krdl IwI ],g jskted k/,ki df kuke 4kujd k{jql hdlm skg sgj kt sy eqr sl akg; skt 4kukpc akgo slm cv ],g kyef akg; skt Xe suhge uhr Xgéqr ],g k;ked akg; skt sueqr 4Cgu kd ufkg ],g kd Hky kukt ]awg krgd Te 4awg krtsH Xgüm Te ji 2aSkt sl,d df Tg srxy suskg h[Aqn hlk;üal 2L\,kn rî{fof hd u/ j,kv jktkc j,kv o–im kd epæfi jGf j,kv 4sxskvkt Snf jkjd yxki hg hn¥t skr Xe epæfi4kgj krjd huyfLaqd huiv Te ]sgj srjd ykrL\i7pakt so 4kgj hg krjd huyfLaqd huiv Te ]sgj srjd hH Nqd so 4re kusy Xe h≠Iyfef jdywH skr slb 4,g yxki yqd¥cf skr g; ]kgd suXkgüm skr k;df huyfLaqd suTe ct 2k;x skg ctx df ,g k;kv _i kdlm 4kvqg hH yGl j,kv hH k[sn sdjd sulm4[sn sdjd wr ]kgd suTe `Tg sgj k;D gd ikv ]kgd s ulm 4re kudskj jGf~ ~ ~ Tg sgj hg jd ct jGf 4kujd huyfLaqd jdysk[ ynf j,,kv 4~ ~ ~ kxsjd Wq' kujd 8]wg ]wg ]wg8 wr hg sl,t 4kxsyp hH skr kxsjd uk;÷ ;∂fl k; 4kusn jd Wq' kujd huyfLaqd endS j,kv kukt syp skr wr 4kujd re Nqd wr ]kgd `Skt skg 0lf df aWd k;D Te `sl,d ]kgd sulm 4,g kyeke uklkv rqgc skr jGf ]kgd suTe 4awg yxki Te df Skt skg 0lf g; jxv A ,g ;kim hg dS ]kgd sulm `,g ;kim Bskd kd supc ]kNwi suTe4kxsL\i kukt s>qe Xe h≠Iyfef 4kxaMkt k;yf L\di <{®r df k;x Te akgo dfXk;D krdl Cgu kt Te akgo 4Tg sgj kv lIfsku 4skL\skN ],g hrgd jkdjl 4krdl Cgu dQ Te Xe 'sn lb 4k;nf ykL Xe ydæfqe s>qe suikv 4Tg hrL\i ewyke hl,t krP\we s>qe Xrkc s; cv 4kudXG ec krgkp ku[hl Cgu j,kv Xdwnac krgkp kukyp Cgu Te cv 4Xe kusl krgkp Cgu kukt Te cv j,kv 4kxsL\i kugj Xe kusl s>qe Z"o P\sL j,kv hd sukt Xe kusl ,g Bx skg zem hjse 4kxsL\i kukt Xe kusl s>qe sl hg srkt dfXk;D 4awg Xe ydæfqe hL\c Te ]kgd sulm 4k;x sygi unf Nqd doq; pXk(&! dS4sxaSkyif aSkon hd gjr jktg 4sxX[j 'skgsc ]sxXjd rZNπfwe Xgéqr 4Xe jhj' sjkgéqr jgt sxXxy suykL 4u'Dstab sxXxy 4hxSkt hrskg ydæfqe hg hurm awg dhO Te ]sxskgd eqr kurtf 4awg dhO yqd¥cf Te df skgd [ky ]skvskj eqr [ky jGf ]skvky¥pf [ky eqr jGf 4Xe suk[yxki ñrH k;df ]lc skr ,g yxki kgd sGn dS 4srsn Cgu L\skN sl huklkv hurb Xe epæfi 4Bx skg er[ rkc 4Tg srsn LskN jdgd yxki ZGlf xsky akg; 4,g Xe rjkH wr df ,g kNπv 4,g yxki ]Tg srgd xsky skd k<‘Î 4kgd sleqr Xe uæzi sygi suTe kl,t sxXn L\skN Cgu jdgd xsky j,kv4,g yxki go sjd skt 2ktwi hl,d ]kuZFkzi hl,d ]uk;÷ kl,d akgo 4kryp Cgu hg kri Bskd kd ke®keji7ke®kv akgo 4,g ji kehl ejp huiv o–im akgo 4,g hjkH Xe pl yqxjsk' akgo 4Tg jktkc rlfdof rqgc sdum 4sjkgéqr Tg jktkc sd suket sd enkv kckc 4,g enfkv rqgc skr go 4,g Cgu hH Nqd skr go ,g kgj yp o–im skt Xe Xkjktkc sjkgéqr 4syckdqe sd Xkjktkc sd epæfi Tg Cgu hH Nqd skr jktkc sjkgéqr dfXk;D 4 wag krdl >el Te hlknm hdum j,kv 4Rpf ,g krskg lknm jGf 4,g hrkt kv hn¥t
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 82 egaP

]skn kjkgl `skg Xk;D hg srdskj 84Tg Cgu hg srdQ wlakv84sxsk>yql hg slsS 4sxskjFql skr hg slsS 4sxskj[uf skr hg slsS 4sxXykL Xe rchlqe Xgéqr hH j,kv 4kvqg kNπv 84awg k;x L\i Xe rchlqe Te8 ]skg srNwi4skg hyk';≈kH,kl eqr 4,g hn Cgu kL\hi olzi hd ZHx su ke®keji Xe uoht sdutf Tg sxkHv xsky hg so 4k;x Iqy kyGfkd kd uoht aCgo kusy >el ],g krkt skg knqt ex kd ke®keji unf ltf j,kv k;x skg knqt ex kjsr sl akgt rk;g7sukojkd k;x Iqy Cgo4,g ku/kl hg; 4,g krL\i kukeüt skd suiv Xe ZHx hg suiv 4skd a;o¬ ,g krL\i kusn eüt dS ]sl ikc7ake ,g kryef skr eüt dS 4kxskg kn,i uoht k;u kjkgéqr slhlb dfXk;D ,g ;≈sk;7suys> kL\hi cl udfsy 4kxskg kujtqx sl kL\hi rqgc 4hxXuc ZHx kjkgéqr ]Tg hgj L\i jrhH sjkgéqr Xrkc skt s; 4skg eqr hg slsS4,g kgj kv uoht k;u dS 4,g kgj yi jrhH sdlm uoht k;u dS 4,g klskjH dS dfXk;D ,g hrys> ake udfsy 4,g hrL\i huys> dr suhge ,ku kL\hi ]>skc 4Tg hrkt skg ak;Ifym ]Cgu krpi utskH 4,g hrL\i huys> kL\hi3Xe ZHx g krskg kpπc Xe Isi sd ake sl,t 4 gjr hd knial kuykgél slb ],g kgj skg ewyke hHv [Aqn skt g; df awn kynf , nk; Xgéqr j@#!Gf j,kv4awg tsjxaj skr Te 4Cgu xaj kykosujrm g; cv 4kP\p ji eqr xaj g; cv 2~ ~ ~ Sx kv cv ]hF rkc dS skr akg; srkv u 2~ ~ ~ hy uql cv ]hF rkc dS skr sruql u4,g krL\i hg kuIef ],g krL\i hg kukt skr Xe xskj lb 4Cgu hg krpc Bskd sl xskj lb sl jktkv lb ,g hH krpc Bskd sl jkehc sd dæb skvkOm Fkg84awg k;x L\i Xe ydæfqe hL\c ]Cuql k;D Xrkc hdikv8 ]skg srNwi eqr 4skr cv kxskg hg kuIef4,g krkt kyp kp[V henkv 'ov `sdQ sl,d 4,g hgj skg Wq' hukv /ax hd ckyqx jrhH sdlm cv j,kv 4sl ëkdr ub ky[f Cgu hH ywG dS kd lk? 4kyef Cgu hH Nqd sl ëkdr ub 4,g krukt hH go skr Zdr skl s; 4kxsgj r¬e Xe uq/ huiv go 4kxsn ykI jdlag go 4srskg ewyke Cgu dZFkl slm Zdr Bskd sd .rxt lb ]huql jkdqi hd eszi jkc dS sultf 4krkv Cgu hH Xe >el ]krL\i Cgu hH Bkuql Nqd skdlm ]k;kv uiyxki kd eszi skdltf ]hP\p hukohn skdltf udfsy kgj krk>el skd>qe glku jsn Xe dæb7suwuqt k>el Te u Nqd4sxaSk>el hoy,ke rLfai ]sxaSk>el QqxZe/ ]sxaSk>el d'snim ]sxaSk>el xsky jkn>el 4Xgéqr sxaSk>el xsky kgj krk>el skd>qe glku jsn Xe dæb7suwuqt k>el Te u Nqd4,g hlsS krdnke 4,g klsS lj 4skg k;x I,ky Bskd df Cgu kvqg klsS dr hHv Xe lkgrfb sd rfkt7;‘que hjwi skr ]Skt L\i end hH dS ji sr¬kj sd eszi jxe 4skvkv I,ky ]Tg sP\c end hg skn skr hHv 4skvkt jgO hHv 4,g Cgu kL\xcf Nqd hHv ]skvkt dQ hHv df sxaSk>el Xgéqr xsky rqgc j,kv4Tg srki hg so Tg srkoax skt udfsy 4,g krL\i kukoax cl skr Xelb 4Bx hH rknkl7srt†b3k;x hH go kF ukeél skt kd suskg n;#!@l 4,g krkt kyp cl Xelb ],g klsS eszi g; Bx hH rknkl7srt†b Xe hd'fkv lb 4Cgu krNwi Bskd jko“ jhe Tg srjGf4skg sgj skg yxki hH eqr df Tg srxy su>el xsky sjlwn skr skgj Fkl sd Xkyxki j,kv `,g kr[j hr¬skn u,kd sl Xkyxki 4sxXjL Xe sujd dr htekj;t xsky 4sxaSkt yduf jdIkd kr¬kj xsky 2k;D hH kuNwi ]k;x hg skg cv ]sxXgd xsky sjh/7sjh/ jGf `k;x skg k;D Xgéqr g; ]sxXgd xsky sygi 4Sx skg yxki df sxXgd xsky skr sygi 4Cgu hH kxsNwi Bskd Bx hH rknkl7srt†b Xe hd'fkv lb Cgu krNwi Bskd jko“ jhe Tg srjGf4hxskg hekunc 4hxaSkv XrdDnf4,g hrskg Bknq[ jrhH hg skr ,g krnsk[ Bskd jdsy yknqd hd eszi j,kv 4Tg sryef hg sl sunsk[ jrhH 4sxaSkt yef rskÛyt Xgéqr 4skg hyk';≈kH,kl surdf eqr kxsyp kri Xgéqr cr ~ ~ ~ cr kxSkt Hqp Xe yr¬rav sd ;nÔ sjkgéqr gjr hd jhr sjh/7sjh/ ct eszi g; ]hxsn L\skr yktZdr sjkgéqr cl ct krrî{fof g; ]Xe Xkvqlakv ub kxSkt gc Xe P\kc lb cl ct4skn ]skgkp kusn eku skt k; 6slm skgd <Zkouf ]slm skgd ke®keji ]slm skgd ;®l 4,g jkl kjkgéqr hgo 6,g o®o¬ kjkgéqr hgo ]kxSkt gj "s' skt sNhi ]Xe P\kc lb sxskvkt gc sjwi sd sjwi eqr ct j,kv 4,g kuke skd suiv sueqr kl,t cl ],g kuke kuiv sueqr skt cl3hxSkt sy kgc cl skt hxskg Zk"o jk/kylwe skr hHv 4,g hnakcknawc hygi skr g; 4,g rkvQq' skr g; j,kv hykx ,g krskg Nqd hg; skr Xelb hykx jd hH zcl skr ,g dæb cv hykx 4,g krskj suskj sd Znn Xk;D hykx ,g krjd sod'f sd k%&!gf Xk;D4skvkuc kuZFkzi Xgüm ]aSkv wlakv4hryef Cgu skd hHl g; 4kL\hi

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 92 egaP

BkrLfi jd gkd ]rLfai a , upoi kjlhr z
4hg kurb tkv k;x skg ]jknGjr kdltf g; k;x skg cv skglku kxsjGf u ynf sl Gjr hdlm4sxskvskg u htkj skd susy eqr hH skr skg k[j ji sL\yi sjlwn hH ;†kzekl kd .rxt sjkl j,kv .rxt kjkl jGf skr Skt dq> Gjr hdlm jkc dS ynf g; k;x skg ]jknGjr kdltf g; k;x skg4,g Cgu kd suI,ky ;kim Bskd jGf ]sxy s uL\qt jkc dS 4dr Xkeüt skgj srdIH 4sL\qt Cgu ] sL\qt Cgu eqr dr ct sl ke®keji k;x skg ]jknGjr kdltf g; k;x skg cv skglku kxsjGf u ynf sl Gjr hdlm4,g Cgu hH ;kim Bskd kd suI,ky sllb ],g kgj skg Xgéqr skt udfsy 4kuskg u tkjku ji um 4Tg srgd 'ok;n hH xsky`,g k;nf jd Cgu Wq' skr nfk;®b kuhi Nqd `skg Cgu skr Xe s'u `,g kgj skg k;D jrhH sjkgéqr 4skg Nqd srpskl ]skg Nqd sryskc 4skg Cgd sr[sn ]skg Cgd sryp 4sryp Cgu Xe 'skg `Sx kv Xe ugskeél sdldf eqr g; `Sx L\i Xe ykt sd akgd eqr g; `hy [hl rkc hl,d sueqr g; 4sF srgc Cgu hHd skr sygi 4Tg srgj srgc wlakv sl [akv `,g k;x skg k;D Xgéqr g; ]sF henkv syH7sNπv 2,g Bx skg rykg hjkgéqr hl,d ]Tg srgd xsky 4Tg srgd 'ok;n xsky 4sxXgd skr xsky 84,g oHalv cv skr go j,kv 4awn L\skN skdikv Te ]Tg srgd xsky84sxskvkt paqgi skr Sx u dQ ]sgj hg sryp 4,g hgj kv chjd gcql 4,g kgj skg Wq' kuId rkj 4,g hgj uc rDfH okH 4,g kgj skg eszi 4Cgu rjWt hd sukt suNwi sl hldf 4Tg Gkl yqd¥cf <{y 8`,g kgj skg k;D g; s>qe 4,g hrgj huc yirfzi hH nk; ~ ~ ~ 84skjd P\kxzi slb 4skg rwcte tskj7tskj ]skg rwcte g; dfkr skn ykL ZktM hjwi huiv Xe sxk/ lb 4kxSkpaqgi Xgéqr skr hg; 6kd rfjql ]kd rf1e¬ ,g kxk/ kyri 4kxSkt sy dr ke®keji Xgéqr skt ],g kxk/ kl7keh/ skr nk; hg; 4Skt u hyk[ <{ dS 4slm skvkjgx `,g hrkv nk; yirfzi 4skNwi u skr eqr4awg Cgu Te skr cv 4Tg hg ekj skr cv 4Bx kel hH Xe ur sjh/7sjh/ jGf ]hF hrkv hg Xe ue sygi 4Bx kel hH Xe rkj sjh/7sjh/ jGf ]hF hrkv hg Xe unf sygi 4kuql hg dhO sueqr ]kgd su ekj 4kNwi sl ekj gcql4,g hgj kv uq/ hd 8ekj ]ekj ]ekj8 sl jhj' sjwi ]kuql jdkxy ukd 4kuql lki sd Fkg ]kuql lki sd j,i ]kuql lki sd jlf 6kuql sl j,kx 4hxy sukv sl jskt j,kv ]Sx lki sdum hg sl,t ]tkokv jxe 4Tg sgj hH Zkjq? ]Tg sgj skl yosd u 4Tg sgj skl skr so ]Sx lki skr 2Xjd k;D sL\i7sL\i skr skg hgj kv u nCu 2Tg sgj it ekj7ekj Cgu skr ekj Cgd 4Sqg ukj,g sL\skF4hL\i Bkuql jGf tkokv ]sI,ky Xe sjed jGf 4hL\i Bkuql ed tkokv hurm k;kxy jdDp dr jwn kurtf 4,g Cgu Bskd hH dr jwn7jwn Cgd ,g hyk[ yge3k;kxy jdDp Xe snekjc Sx jgkc `,g yxki u,kd df sOm 4kF kgj kxy uq/ hd 8ekj ]ekj ]ekj8 lc hg Xe lki Bskd df kF hH j,kv <jkd dS kd sukv u nCu j,kv 4h;kv u nCu skd glVZ<wi j,kv hF tsr ñex ]Sskl rkj 4sF srgj Xe kosl hdum 6glVZ<wi jknjl dS sF ;‘'f sdum 4Xe yge sd ykoP\x hjgsI F ukegse ji ;ykegf 4sI,ky sl kdhjev ekj heko¬4sgj hH Sskl7Sskl ]hg sgj skr sxkt7sxkt 4sgj hH rkj ]sgj s sgj skr unf df Sgfkp kukt skg hlsS skr nk; `skg srkOm uæzi Xk;D eqr 4Sgfkp kukOm uæzi Xgüm `skg h[Aqn Xk;D eqr 4Sgfkp kuskg h[Aqn Xgüm ]nk; yirfzi ,g hrgj huc Cgu skdutf 4,g kgj skg kNπv 84,g hrgj huc yirfzi hH nk;84Tg srjd Gkl hH skd Xk[akv hd jrhH ]srjd Cgu Gkl wlakv skd Xk[akv hg hd jgkc ]skjd xsk;gl
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 03 egaP

4Bkrc drgc hO> jfd ]gVjkc gd jkv ikv gVLc q w s a , q w\ 44Bkt gVe dju jk?v Li ]kd ekn gVjd k[kt7k[y s s \ s s 4Bkyp jkv dbkv kgr ]kpjp ljeku ;kg gd gt , , a s qa a 44BkrNfi ykp ykdrv ]kl g hg kgr kgt g kt s a s , a a , s 4Bkv u Fkg dgd ji ];kv rjGf yG yH s q s s w s w 44Bkx gd cl ufqikv ]hd bkl g cl g; k;ke q s , 4BkH j gul rfhj hd yfd s q q

44Bkd xt gf; syjcf ]ujefl ue tgl lknuohtxt s q 4Bkl gVu nçl kFc ]ufl gy jfkpcf jfkdi kgd s 1 q q s q 44Bkel hgj rfjl ]hlkc7kxlrl ugkv eg s w s a 4Bkd Bki u nH ]cpku xt j/ gn kr eg s s s s s 44Bkg cl tkd 0lf ]gyfp kt gd kgd uke s , s s , 4Bkl u jd kl hjd ]Bkd gVu yp yp eg lt s , s s , s 44Bkg rfghtG rv ]gjfd kjkeg [fn Bkd kt s a , s s s 4Bkd gVu jd [fn kjkeg s , s

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 13 egaP

44Cgku rokv ufx ]kjoæge u¬cf k‰c s q z 4Cgke hIke yfef ko/x ufe /kl 0lf z a q 44Cgkt u xl mkd ]ko/c rl krif rke a s a q 4Cgku Nd uoht ]g xky Rpf kl Cgeqr q , q s 44Bkd/fv ukKeji ]oki cr re7rl uohtxt T 4Bkt kt it kitkv ]kuke u kjc kg rgd Rl s , , q T 4Bkul kgd Ixji ]Cgku g rkg rDfH r gfS q T , s T 4Bkoax ujunf dfc ]Cgku r/c cmkPi cP\i , s \ 44Bkv ue rfhri gVst ]ge uNf i jr jd skt ufql z a , , , 4Bkjgkx rn gd ]kd rxt jkpof jkp kr g; s s s s 44Bky rpf git eku ]kd hFki cPi rgc snxk;® w s \ q 4BkrLfi jd gkd ]rLfai a ,

44Bkv ;y gj r ekuRl ]Sgfj jk;ü ue uohtxt q X s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 23 egaP

anc jkl 4hn dG jdykduf hikI huiv ulm 4g rkg hpydu jnac ]k;kv s X s s T s s nk; lm 4ji jlf hF hpc hikI hg dS 2jd k;D cv 4jknukdn k;kLc? s s s q \ 2g hrpat kd kxky e hy¥nf l,t 6güm k;ifkI CF hgj pt hLc 4F Sx T s X s X s X a s a \ s s kg hnkoh/kx yd¥cf cl 4F Sx sy k;ifkI cl 4F Oc jnc l7rgc ji a q s a s s s , a s q {o ]k[n jiM 4hykL jtu Gjr kjkp `bx kgd ]kvg ukjg 4g njknu c 1 s X a q , T l ]CF k;ifkI hurtf jrhH d hjdkI jkv g kLi ky[ udDP kd hjdkI a s s s , , \ q s ]k[sn kr hy[ [kv ct 4Bx xy hdi> 2kdF kd jHunf ]kog hLO7hLO 4 s q a a a kdQ kd sujd ekJof phu d {1o d nxjc Lc dS ]kF krIky lifko jd s s s s s \ , pc k;ifkI unf dS 4e jktkc kF krpc k;ifkI henkv dS ]g kul ue s a s X s a s , q s T 4g krjd hg ydu lc henkv 4kr[hl Cgu henkv Nd kg ry [hl hH , q X s s jnc n;k' 4g hpydu hg kl,t kjnc henkv df g hg krLi eyke dhO a , X a , \ w kr <jkd dufkK,okue dS jxe ]kg u k; kg dhO <jkd gkp jkv 4g kv s s X X s , , g kni l jnc henkv df g krgd hg dhO uo√kL l¥kp 4g hpydu ;‘ue q , s a , Z , q Bkd gVu jd [fn kjkeg s , s 4g gj n e _l lb lk T s s X w nuohtxt htd rge dS 4kxSkt kg rjfrkiW uoht skr dl ht 4xkvki qa s a s s s lj rgc kr xk>el 4g kl,t jugfkd 6g oiv hg klS _l kygi kd tkv q s s s , w s , Z w s w 4g krkg oiv upo Bkd hHd udfy , s Z w s s T s g jk;î upo hHl kr lsS 4g rkt yef hH jugfkd3hg hHd7hHd jkv3 s s T s w s , hHd7hHd hH e ukn[ hd kjhg udfy 4g ukn[ hd kjhg kr upo d kral X X s T X s s X 44kuil kÍj ;kg uohtxt ]k;H lkdi ukH kd ukK ct s s s s z s 4kuit kÍj ;kt kg kuiv cr ]kuiv kÍy ikv e ikv ct s s s s s q s q X q 44kuiv kÍy ikv e ikv cr ]Sx ;kel ikv e ikv ct s s q X q q X q 4kuir kd ur k;gj u kdurf ]lc ufkv e /lV d nukv s s s s s X s a 44CgkN hjgér gj ]jd hrucf uohtxt a q , , 4Cgke [y gfd ]kjikc kd ufkrd ju s s s q s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 33 egaP

4kxLi Bk[nf l jgkc kt x[n hg; kr x s \ s s s X s s s T s ky 4g rjd lkoim ]k[n u kxky ]F gj kg lkoim 4g rjd lkoim jho s s X s s s s T s kge ]k[n u kxky 4e /fkel hrgj hxy ]hdcL hdum ]hrkg >akl ]hrkg s s X s X q s s gcl ]rkt syp ]rkv unf 4rkc hd utkH rkt hg yH df e dkyrav sF q s s s s w X ∆ rkt kg jkHof7lj lsS 4Sg ]Cgu dhO kugd Sdf3Sdf lkoim u jhokge s s s s q s 4g ydu Glf kru≈u g; 4rkg Sx kg d , Z s s s s hHd hlkonfkv jkl kr kg krkg /çyim kd ukK eji Bkd jxv sl uskg s s s s s s s u≈u ]kg krkg jdFhr Bkd jxv l ukg u≈u 4g hlkonfkv rgc kr xu s s s s s s T q s s a s T s \ s kr 4g L[ xau lc 4Cgu hH Nd 6nkli u ]kegfe hd jhokge u ]g krskg q z , eyke ;nkl u ]g hrkg ewyke /xl hd jhokge eum kr u 4g rkt kg w Z T , s a q X s T s s u≈u e ydu hlm xky Nd hH cv ]kd jhokge Sx rhc ykl jktg BkP X s q s 4hrkg Cgu Gjr hd jrhH s s l jgkc ]g hrkg Gjr hd jgkc l jrhH rfk∂ 4hjln rkc go ]Skt skg , s s a w kL[ u≈u Bkd l ukg "knuf ]kg `sxkvkt kg "∆knuf er l ukg L\[ u≈u \ s s s s ∆ a s s q s s s s `xkvky s s s a l kgd yr¬rv ]kg rdl jd <ikjkv kd ek<jfi eqr 4g ek<jfi kd k a s s s , r"knuf Bg kni e yr¬rv ]g Cgu <jpkv Bkd kru≈u hd jhokge df > ∆ q , X a , s s c kucf ]>el kucf Sx kg u≈u xky ]g u≈u df k[n u kxky kd jhokge w s s s T s s X s s 4g kr , ht l ydu henkv 4kg kr[hl hg n;k' henkv ji ]g ry [hl hH jnc s s T s s a 4dp»»¤»»jd kl dp jd eg jkc dS 4kujd re ywH hlS s q s s q s jxv df F Sx k>el hH snkn7ikc dum 4hF hPhi hjln g; hH hd kjnc s s \ w X a 4k;x y jdkOm hH hikI go jkv kjrm phu jnc dS 4hn dG jdy s s , s a X kduf hikI huiv 4g kri hH _l s>e df g Cgu eyke gér ]kyxki df k s , w q , w X q s gd hg e ue ]kgd sulm 4klg 4Sg Skxy hikI <xkru cl3F Oc cl ]k X a q s s s s , [n jiM 4hF hyk[ hjdkI kr kOm 4kF kukg kt kvg hgo jkv 4Bx kv n s s s s s q , Cu ]k;x Iy ujd ekJof hH go jd[j hjdkI 4hF u hH rjWt Bkd hd s s s s ∂Gf kr kF ewyke lm hH _l jGf 4kF knke7kdF 4hF kryrh' ]hF k; s s w a kN ugx hLc phu dlm 4kF kjk;î kLc Lk> kd nxjc jkv 4k;kv hH kIc \ s s \ \ , s 4kun dG jdykduf hikI huiv ]ku[ s X s j yk;[ _l kr Skt kg e uoht jr klsS l dp7yH hHd jxv jGf 4 w s s X ss s w w s F Sx sy k;ifkI hjkl hje jkc dS 4kgo g kÒv kd kjnc 4kudQ re uj a s s a , X a s d ekJof phu d {o d nxjc3sphu d {1o lm hHd ]ku[j yk;[ df s s 1 s s kF k;krc lm u ikc 4kxy ujd ekd hgo kIc kdlm dr k"o rgc jGf s s s s ˜ q 4k;x I , ky j? ]Cy jd hØdb k;ifkI ulm 4Cn dG jdykduf k;ifkI huiv u kj a s s X a s s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 43 egaP

`y kdipf u k;D l jiM eg ]g X X s T s ryef e jktkc yG `jd k{hri ukd hcay hurb3hxkg k"o jGf ]xSkv X w s z , s Z s a cr sxaSkv ct ynkc d k"o jGf ]jd k{hri jGf ]Skc thc ]g rgd xk s Z X z a s T s s y 4g e hn¥t xky udfsy 4kvkc thc ygi ]kjd kni Lt hd jrhH ygi T X s s s s s , X \ s 4g rkg kni T s s , hL[ki ]FkF ]Ow> Glf llb 4I¬bk∂ u ]<‘Î u ]g kruc neége u ]0c a s s s Z s , q q u ]g kruc jhokge Bkd u lub 4g yG htxkd yG htxkd jxe ]kuy , s s T w w s kdipf sl jim 4sxkg yG htxkd Sx nhj[ l jktkc kr Skv y jxv jk X w s s s s , v 4sxkdl ky u d kLt kucf kd kyG er 4g Skv jgkc yG ]g jrhH L s s X \ s X w q T w T X \ , t 4g <{y Íkc yod go g kgj Li Bk[nf gér kt ]g kgj kg eg kt s , \ X q s , s X s dfk;D 4kujd re klo g srjd eg kl,t 4kuyp re lo g sryp eg slt X , T s , T , Bkl u jd kl hjd ]Bkd gVu yp yp eg lt s , s s , s 4xkvki u hH Nd jkv ]hxkg rghtG Glf s s q , s Z Bkg rfghtG rav ]gjfd kjkeg [n Bkd kt s , s s s 4xkLi e ydæfe ]xkj s s \ X q s s d jd[sn kjkeg 4kujd re er klo g rjd eg klt ]g rgd uohtxt q , T s , T s Bkd gVu jd [fn kjkeg s , s 4hF Bx hgd Cgu hHd gjr lb rkc h/ hl7h/hl Gkl7Gkl hurb 4g kl,t jugfkd _l kygi kd tkv g; Syflb , w s w 4g krdl kg jwn jkd/v u jkv 6kryt Cgu k;hn sl , s a , ujd jn jkd/v udfsy ]g krkt kg jn jkd/av kr yt k;hn 4g ek<jf s w a , s w s s , i kd hxnwtke hd thp jkv hldf kr lkoim df kg gj dp Syflb ]Cgu , , s s s w 4g gj dp Sy T s w flb g gj ki jd Cgu kurb Sgfkp kujd kurtf 4Syflb g gj ki jd C T s T s gu l dhO lkoim n;k' ]g rpkl xky 4g hjkt ydu hH jGf 4g hukgd s T s s s , , hd ;tkji ]hd jkg hjkgér hukgd hd ykl jktg BkP 4dl jd Cgu kn q s i jhokge kr hH jkc dS er jGf l lkoim df krpkl Cgu g; hH Bkd , s q s s s jkv 4g gj jd lkoim xky ]Sx rhc ykl jktg BkP 4k;nf jd W' lk , T s s q oim hH u kxky 4g rkt rhc unf Bd 6rjd Cgu utkH jhokge df k[sn s X s T s s s 4g rLi Bk[nf T s \ <{y l jgkc 4Skt kg kl,t 0c kt `kx[n ukd yr¬rv kd 0qc 4Skt s s q s s s , a kg kl,t jhokge kt `kx[sn ukd yr¬rv kd jhokge 4krdl Li Cgu Bk s s s , a \ [nf yr¬rv kd jrhH l jgkc 4g rLi Bk[nf <{y yod l jgkc jkv a s T s \ s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 53 egaP

hrkg rjWt hd jkgl d Fkg d hldf cr 4krdl yp Cgu kr cr g krk s s s s s , s g kpπc kIkN ct 4g kryp l kji uiv skr g krkt kg ukot henkv ct s , s X , s , s 4kxdl Cg s u pc g; 4sxSkt jp joukt ]d Lq\xkc kucf k;nf LkN hg klS kdlb jx a s s\ s s v ]g Skv Ri Su7Su ]g kvg kni hHv7hHv k/ki kt jxe 2g hrLi hu T s , q , , s , \ kxy hg Ls\kF Lq\xkc Syf d sukpc lm cv ]g kxy uN kd kynkc {o kt s s s , s w s X 1 s 4g Cgu rjWt Bkd hd suuke aSknk;e ]e;uf Ike7IkN d uoht lm g k , s Z s s s s s s , ;x skg /çyim kd /fkel rDf;ø kt 4g yr Bd d kurp jrhH d ;‘ue s s T s s s q 4hxkg rghtG hLc 6sxkjxf gjr hjqc er kr k;df klo hHv uer 4k s \ s q s , s q s g Cgu hHv er kgo g kgj kg kt kgo g kgt eg dfk;D 4hHv kjd u j q a , s s a T a X s dGf hdlm ]g rjd kt eg 4kuke go g rgd kt eg ]g rgd uohtxt T s s s T s s T s Bkg cl tkd 0lf ]gyfp kt gd kgd uke s , s s , Bkl u jd kl hjd ]Bkd gVu yp yp eg lt s , s s , s Bkg rfghtG rv ]gjfd kjkeg [fn Bkd kt s a , s s s 4Skt jkg hH ye 6n n rke hH kd ye df g rjd w X s s w T s ydu l kry'd hurb hHd7hHd jkv 4g y'd Lc e ujd ydu xky s q , T q s \ X s s 4sxkg sxy ujd ydu xky df hxkg Bx Li Bk[nf Gkl X s s s \ rkc dS 4g k;nf gd klo kF kl,t 4hF u hH rnkv hd ugd jdk>ym k , , s s d krkc 4F Cgu [yf7Pi ]F henkv jkox 4Gkl7Gkl k/kl7k/hl kurb 4g X s s s \ s a , Cgu hg kgd u hldf l xP lb dhO 4g hjkdrfk∂ kLc _l kd uohtxt s s a , a \ w 4g Cgu hH k'kv hd , knk;† jkv l kjnc 4g rdl k[lf hg ydu hpydu 4g gj k[lf hg y , s X a T s T s du hH gér o ]g gj jd ydu hH n[ o 4kjd klt jkeg 4kjd kr Nd X q s T s q s s , s s s q jxe ]hgl lkoim IkN kr kdl jd u lkoim cy lt jkeg 4ky y ro s s s s s a s , s s s z kr /kdS kr kdl jd u ro urtf jkeg 4hgl end ln ]hgl k/kv kr s s s z s s s kdl yp u yhe kn 4hgl kLkF kr dl uc u knk;† 6hgl kLkF kr dl s s s\ s s s\ s s uc u kurb 4kjd er kl,o g rjd klt eg 4kjd klt jkeg A g srgd h s q T s , s , s T g; rl7/kl rFfdkFr jkgér 4sxykL e hukjg sLc upo d uohtxt géqr a q s q X X , \ s X 4kjd <j s lquv kd <jpkv jkeg 4kjd klo g rjd klt eg df g rk>el hH kd s s , T s , T s s X kjlwn o g ryp sNhi d <jpkv a;o¬ kt jkv 4g ryp Nhi d <jpkv s T s s s , T s s s xky udfsy 4g krky dr jgkc kdlm ]g krkg kt e <jdArv yod kr s , s , s s X a s s <jpkv 4g Lt e <jdArv 4g hrkg rfk∂ e <jdArv 4kupc l <jpkv T X \ X a , s a X a s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 63 egaP

ikv `ld hrkv nCu `Skv ld nCu ]kgd ulm `h;kv dhO kr nCu `Bg s , s , s s q Cgu kr upLv Bkd df kNi u Ikel gcl 4Cgu hg h;kv nCu jxe hF h s \ s w s . z q ukv nCu hjgx c[ ]kF hH knke7kdF kd jHunf 4klS kF Cgu hH k[sn Xe w a s uoht 6erjnl3jr¬cf jnl 4k;x kl kr kF k;kv knke7kdF l yxt jwn qa qa s s a s a 4kuy Ni jdOm gcl 4re s w q s kvkt Ni kucf go ]kg Skv uNi kt er jGf 4kjd ekJof kr rkj ed s w s s w s q s s l ed 4kdQ kr Sx hg kv ct ]kgd u dut udfy kF krgkp kuxkH < s s s s s {®r kr go 4Sx id ji7Fkg kr d hlk;ül 4kF kOc e phc r¬e Ikel s a , s s a , X . z 4CF Cgj pku k;dfru ]F gj yp j,kn d ckj' 4hF het yGfge kr kgo a Z s s s s a 4kdkp hH jkv kr k[n 4k;x kr g rgd Qqx udfy `kxkg ukK‰c k;D , , s s s T s s s z lki d Ikel df hH kpkl ]hH k;kpdl rgc e ue 4kv y ukK‰c jdk s . z s q q X s z t df kF ktH u Qqx dlm 4kF k;x uNi 4k;x hlk;ül dS lki sd dut s s s s w a 4g krkt kg rcte jkv ;é®knkr kr jd Sg rgj ;é®k , s w , s s q s nkr hgo jxv g krjd rDf;ø kt nkc d uII ;é®knkr df g krkt kg kl , s s s w , s S jlDv jkv ~ ~ ~aSk;∂fi hd uII ;é®knkr jkv 4kn uII ;é®knkr ygi s , z s w , s s w s 4xkvkt Li e ydæfe er kF;üv ]kuxy ujd re hgo er dr cr g s s \ X q q s q , ;é®knkr l gn kjkgér dr ct 4kuxy ujd re er hgo ]jd kt eg kr s s q s q X s s 4g k;x II ;é®knkr ]g k , w , ;x kg kn,i kylkG phc jkeg jkv gn cv 4g Bx gj Cgu rDflkv Bkd h s s , s , s jkeg l gsn cv 4g k;x gj Cgu u/c Bkd kjkeg l gn cv 4e gn g g s , a s s s X s T s j pku eg kr cv 4,g jkv gn ]g jkv eg df g rukt eg kr cv 49cp s , s T , , s s ku xt j/ gsn kr eg8 4Tg Cgu gn eg df g rukt eg kgt df g Xe ry , s s , s a T kg hlS cv kr eg dfk;D 4kNi re er kr hjkeg df g rgd uohtxt s s X s w q s T s Bkd Bki u nH ]cpku xt j/ gn kr eg s s , s s Bkg cl tkd 0lf ]gyfp kt gd kgd uke s , s s , 4xSkt j[c s a f hg e r¬kj 4sxSkt hg II 4xaSki Cgu pgi hH hHd kr xn LkN knk;e X s a w s qa s s X s\ Z jkv e;uf cl jxv ]g spgi Cgu kt udfsy 4g rjWt Bkd hd knk;e u , T qa s , s Z ]g rjWt Bkd hd e;uf u güm e /fkel g Sx pgi kt 4g hrkg re√u , s X X T qa s , s f A'e∂ hH kr;≈k; hd ke®kv hg hlsS g hrkg re√uf kr;≈k; hd gn hlt s , s s s , 4g , kuuc ;≈k; lb kd gn hHv 4g hjWt hukg hjk;r hLkF hHv4g jn hHv s s s , s , s\ , s udfy kxSki yp l kji hg uiv 6kxSki yp unf dS 4g kry yp end s s X , s , s s kn7dS ]n n kjkgl kd Fkg Bkd ]kg 4g krxj yc d uI? kr cr 4g s s s a , X s s q s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 73 egaP

ed 4Cgu hg hruxf Bkd hdum 4krgd Cgu kykoj? Bkd kd "Qi 4hykoj s s s q ? g hrkygd h_¬ udfy ukde g krnhj[ ]u/ g krked "Qi 2u kg sr[ , s , , q s s n Syflb 4ukde ]nkn;kt j?3g iW kd hoƒi h_¬ 4g rgc ji hoƒi gke , 1 , q 1 s kd h_¬ dfk;D Crkt kg Cgu Fkl l huklkv hurb k;u®fi 4hy kg Fkl X s s a s s dlm hH hu®i 4hn jke rky cl ]rgc hF Rfil 4k;nf LkN cl 4hxk;® q a s\ kLc3kdkj kvg jhdG dS 4g hukgd hjk;î hLc hd kdkc7kdkj e I‘kjkge \ q , \ a X ≠ 4g klt dS kukl jkv hÈef 4 , , s , g k;x kg nHv cl ]krLi Bk[nf Cgu nH Bkd e jkll lb eg cv jkv , s s \ s s X a X , 4g Cgu gn eg 4d gn g dyfke eg 4e T s s s T X gn g lc eg 4g Bx kg hl,t7k_¬o eg kr gn 4j/ gn g gj pku kr eg s T s , s X X s s s s T s s Bkd Bki u nH ]cpku xt j/ gn kr eg s s s s s 4kd jkpof lb kn sukt Oc jgx c[ lb 4g htkj e l uohtxt s s , s w s wa T s 4kF nH kLc jrhH7jrhH ]F lt dS kukn jiM7jiM 4kF k s \ s s , X s gj jd Ikel kt F gj jd hgo hH hjkcjn dfkykg 4xkvkt Li e hryx . z s s s a s s \ X er kr `hF hH hd k;jfkcjn hdkc rfF¬f hg; kg rpkl eqr k;D udfy q s X s s s s 4g Cgu hrwN >e hH nc hd huki udfy g kj , s q wa s wa ?f l huki 4g royed e yt e 4g jn7jn Te 4g rîyfv e 4g Cgu xkH s wa X T wa w w wa T , s jkv g utk;kv cl kd xkH hg lS Ski u kl jkv kF utk;kv cl kd , , s s s s s , s s s s ukl ]F Cgu ji jr¬cf jkv F ji jr¬cf er jHrkj lt 4kF jn klkd , s q s , w X s e l jrhH 4kF u nwtke kgo e l jrhH 4hF jiM7jiM Glf hxnt,ke h T s , a T s Z w je 4kF kryp kr kF kryp jkn 4Cgu kF kgo hH jGf ]kgo kF kOc e 4h s s , a a , T xSkt kg yH ]xkvkt Iky jd[n er l jgkc 4kvkt Iky re jd[sn kr s w s s , s s s , s 4g , krgj k/l uk;÷ 4g krgj kxt 'kg kje 4g krki kg Cgu rNπfe hH Te hg , s s wa s Z w s s lS Ski Cgu kl lt er 4Cgu hrywH >e jkoyr go 4g hdIy jiM jk s s , q s q , oyr udfsy dhO cl ]kg lkyof7oHo ]kg yge7<o¬ ]yp jkn kd ckj' s , X Z s , ]pku k;dfru Syflb g <je¬ <{rfi s>e kd rke jkv 4g hdIy hH j X a Z , z q , , , iM je jkoyr hd rke 4g jRm kje g; 4k[n Gjr hje ]kgd u .Ikel s s , , s s s s s z 4hi> Cgu dyi 4k;ki Cgu kl 4hxy u nCu jke d jL 4y s s s s s y <ki cd ]Skt jxf cd jkoyr g; Cgu kri df kgj krpkl hg; jH z s rkj 4g hdIy l xk/ pπd jkoyr hxu dS k[n kr hd [kv jiM ue , s s s a s s a s T jkv ji jr¬cf k;kl e ct `k;df dkte k;D uikv g; 4hdl kv Cgu t , s T s kv jxe g hrkv tkj 4hF hg hukv nCu hjgx 4rgc hH knke7kdF e 2ut , s q a T kH jnl kurb ]jr¬cf jnl kurb ]uoH jnl kurb 4hd dkte c[ hH u s qa qa qa w s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 83 egaP

l kd <je7uoht 4sxgj Fkl hH e [An ]gj Fkl e [l df kg rDflkv X X q s X q s rfi je hH g; n;k' 4g Bx kv l rg ldf Cgu kri udfy ]Fkl je g z ss , s q s s ss , Bx kv r 4g Cgu klkjH hH hHv >e kjr ~ ~ ~ r jxe 4g jckjc kukl w , s s q s w , s jkv hÈef skr Syf je 2hxk;®ol 6g hxk;® kr e ~ ~ ~Skt kv u gke Xe , s s Z wa s T s ue jr Cgd df jdpkl g; 4g k;x yH hHv7hHv jkolL? Bkd 4g Bx ss s , w q\ s , jxf hd jhxgkj hldf 4hF hLi hyF dS Bg hjH l k;G√'v7<o¬ hl7rg \ , q s X Z q c 4kxLi kugd >e kr kNi ur 4k;x L\i e ydæfe hLc e cv df kgd s \ s q s w s w X q \ T 4kdl ykc u hH O> Syflb hF Bk[ eld hd uykc pl `ikv g rjd s w s s T s k;D ]kNi u hu®i 4Bx kv hu®i df kF kgj hg ji hÈef go ct 4kF kgj w s w ji hÈef ji lm jdykL kd k;G√'v hjkl e ∏x dS hg d lki go kr w s X X s s s 4n kiN wa f hn¥t lb kr 4hxLi ekd kr Skt kv hjkehc ]dl kt hIkd u k;Lfdy s s X \ s X a \ ]kg upLv ]jxf huki hHd 4ky [j jdkpc kdub df xy upkl 4g hH s \ s s s s s s T [H eg d unf uhr jGf 2k;G√'v hurb jkv 4Skt kg u kd uLdi ue s w s a , s s \ Cgd 4g h_¬ h_¬ 4Skt kv u e Hky ue kdlm Cgd 4g h;kv hyp Fkl , X s , je <jkd ldf Cgu kri 4g hdl gj Cgu hydv n;k' 4g Cgu ;kim Bk ss , s , s d jkv cv n;k' 4<jkd je n;k' 4g hdl LkN Cgu kd rfi n;k' 4'o , s s , s\ s gke n;k' g h;kv hyp sNhi je Glf kr hu®i hje 4g kxk;® jd>el7p s , s s Z s s , s , kl ]g kxk;® jd>c7ukt kr sue 4g hxk;® kr e df kvg e ue d kdkj w s T wa s T q X s 4g Bx jxf hyF hd k;G√'v7<o¬ hdl , , X Z m 4kxkg kjtx hHv7hHv 4g e kog hH y/ hHv 4g uk'uf d ikI d sLk s q , X w T s s s\ ? ~ ~ ~ jkolL? Bkd 4g Bx jxf hyF hjH l k;G√'v hd ukl hd jhxg q\ s , , s X s s kj hldf jkudf d r¬kj df k[n sulm 4kF xkv kdkj ]F rIky jdIkd 4 s s s s s s s , Sx uIkd hLdy lk;î7[H ]nke7dF unf Fkp 4kLi kugj [H unf kuhr s \ s s w s a s s , \ s w X 4Ski u kt uIkd hLdy kr k;x jxf huki dr unf uhr elkec unf dS s \ s , s 4ry kyp ekd ]krkt yef utkH l hlm ]rn pc ]rIkd hL\dy s s s s s s s s s l yxt jGf kukn 4hxkg ukoukK hurb hHd hu®i hdlm df krpkl Cgu a X s s s rfi Bkd 4kF u hg kpkl hHd kr ulm 4k;kv u hg klkjH kr kd kdkj s s s s s s s 4kd F;ø kF hg o–im 4kv Z q g kNπv ]hIef I>> g; 4g hrkv hH e ]kgd ulm `g hrkv hH r ]kNwi a wa T s , w s ulm 4hy kg Nhi hH go kr kyp ct 4hgj hr[n hL[ hu®i kr rykn7 s s s s \ s , u/ kF kgj kIy cl ct 4k;df Cgu jkdub hH jkc dS kr u hu®i 4kvg q s s q ukjg kLc udfsy ]Cgu df hxSkt Fkl hu®i df kF rrfpV kLkF kdkj kr , \ s\ s 4g hjgx ji yF¬ Ldi hd h_¬ 4hykoj?3g , w \ , krkt kg kd h_¬ l hg rnhj[ jxe ]nhj[ ukde ]jd kuhli7u[ ]go Sk s s s s s w
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 93 egaP

4hxgj huc hg hlo s , hF hlt 6hxgj huc hrwNv nCu hd jrhH 4kxSkt kg lk;˙v ]hxSkt kg r , s s s nkv hjkgér ku[j jdykgél ji `hxSkt kg kni krdWxkt jrhH jkgér q , s , s q s s l u[j jdykgél7ykgél ji jkgér k;D jxe 4kg rdl [j jdykgél7y , s q s s kgél ji yd¥cf er 4kg rdl [hl hH l jgkc huk/okl g; er 4g hgj , q q s s s q , kv l krxtl ]g hgj kv l 'kg ]g hgj kv l jrhH huk/okl g; jxe s , s s , s 4g kryp uk/okl e yxt uj , X a gf Bkd l ;H d k;jfkd'f lt 4g kryp uk/okl kurb ]Skt xy jhr s s s X s , , s a l kgd cd3kg Oc /kl jhr ueæn Gjr kjkp lt g kryp lS hukK 4g X s , s q X s , , s s , kr[j jdpkl7pkl oki dS7dS 4kg krjtx l hnu hyñGc e kunf d L s s a s q s X X s a O hjgx ]e kunf d LO Bkd lt ]uk/okl g kryp lS hukK 2uk/okl k X X s a s s , , s s urb3g kjr[ ji end d;®i lt g kryp lS hukK ]g kgd u ql®kvky , s z s , , s s , s s 4kxsLi kujd lk;˙v kLkF `g upLv k \ s\ , \ ;D 4kg rdl yp hH er ]g ryp l xP ltf 0c 4hrkg eyke Cgu up s s q T s s a q s w Lv knk;† 4g hr¬l ydu dfk;D g k/ofl rgc hd ydu e rxt d e/ \ , X , q q X . s Z 4hxOm /axl huiv hjkgér 4kxy[f yG kuiv s q q s w kjkgér 4kxkg okgc l jrhH jkgér ]Cgu <jkd d ydu udfy xkjd hH q s s s q s s s s er hgo g krjd e kt df hxSkt kv jWt hL? hlS unf dS 4Wd rjf q wa T s \ s a rkiW gér pb7pb dfkr 6MkP\p gér hPhl7hPhl jh/7jh/ dfkr ]kjd go a X q a a a X q \ \ s s s gd kt ler e df g _l g; kd uohtxt Syflb kvkt kg u k;ƒef slS wa s s q T , w s s s 4xkvkt kg k;ƒef er 4kxSkv L[ki ]kxSkv }a} s s s q a jrhH jkgér kr 4hxSkv upLv kr 4g rn xk;® eg djd kI‘p ]g krL\i s q s \ s T s s s s , Bk[nf Gkl7Gkl kr nH kgt g k'n hlsS dS jkv 4g jckjc cl 4krL\i s s a , , , Cgu Bk[nf nH kgt g k'n hd /fkel hlS kr dS 4k>el dG eqr cv s a , s s s Z 4Li u Bk[nf s \ hg nH ct ]g krkg hg cyre kd suLkN `k;nf LkN cl uer df kg L\i s , s s\ s\ s q s s e rfkH ldf er kr 2g krLi Bk[nf dG e hÈef j,kv ukl hHv gér X az q s , \ Z X s s X q s kr `kg gj jd ñe'c k;D g; 2kvk[ kt†y kr Nd 2kvkej' kr Nqd `h s s s s s q s s rkv Cgu e' rykL hÈef ji hÈef ]kgd 4hxkg hgj h_¬ rqHnv 4hxkg hgj Z s s . s rjkv hdkc 4kdkc k;x kg eku kdlm l unf lm 6kd rfi kF eku kdl , a a s s m kr kdkj 4kdkc k;x kg eku kd h_¬ hdlm l unf lm `hrkv Cgu Ze' s a s s ]kg gj ykL hÈef ji hÈef `g krLi Bk[nf dG e hÈef jkv ukl hHv s s , \ Z X , s s X q s gér kr 4Bx kg ng ]kgd ulm jkv hxy ulg jdky[fy[f hu®i hdlm s s , s a 4g kgj kiNf jdykL hÈef jiM d k;G√'v e kr wa s X T s 4jdkOm ky [j df jdpskl 2[wH hd unf uh s r jGf 6Skt u ykL ue kjr Cgd df jdjL 4kg Bx kv <jkd lb ]g Fk s s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 04 egaP

4g pl Xe /cl d ke;uf jkl d , a a s X s s uoht _l hg; jkv 4g hrkg kni klgVv l /fkel ]hrkg Cgu kni /fkel w , , s , s s , s l klgVv 4heüt klgVv l ei lm 4kvg /çyim ei hg klS kd jhokge s zs q zs s s 4g krkt kg klt 'kdkv 6g kry , s , , s kel jrhH suiv kd rxt jkl df g krkt kg Ikjof kurb ei unf dS s . s , s zs 4xkvkt ryG urm kxPc ei kurtf 4sxkvkt Ldlf urm xkvkt jL ur s s s , s s \ zs s q\ s s s s tf 4Sgfkp huyG ke®kv 4g jkr¬of kr e/ jkv 4g kvg Cgu jkr¬of ]g , , s Z , , q T Sx Ldlf yd¥cf 6g Sx Ldlf ufe ut rFfdkFr Syflb 4er xkLq\dl q\ q T q\ q , q s s f 4hxkg Cgu <hr¬of ke®kv hjkgér <jkd dlm kg rhH;H er lltf 4g s Z q s s q s T rhjiof yd¥cf <jkd ]g rLi eyke l7dS ;®Î 4g kI¥m yd¥cf sl e q T s \ w s , q i kr ;H 4l jln7dS g I¥m 2kr kpkl kLkF g dG kurdf e ;H jkv zs s s s w T s s s s s\ , Z X , ei jkv 4<jkd d ei ]g gj [j Cgu end jdygél jke d jL jhokge zs , s zs T s s s 4g kgj [j end jdygél jke d jL 4g kgj jL ]g kg , s s , , j id 4g kukpc dju kuiv 4g Cgu okH Bkd nsHv e ukpc kd hICp 4 a , , s X s s , g Cgu utk;i Bkd l hICp e ukpc kd hICp 4rfhutkj Bx yG dr k;u s z s s X s s , fn lm l k;ufn lb 4g jkr¬of hg kd rfhutkj kr g; 4g kgj yp y[ h q s q , s , s g kd k{kdkoÂge kr g; 4g hgj yp k_k; hd hlm3Hky ]jkdgv kr g; a s , s a s 4Skt kg rpæfu s f xo¬ kje ]Skt pc dju kje 4Mkt Li u e I>> e Cgd ]dju kje Z s s a \ X a T s Cgd g ku[j yk;[ lm jH hg kurb jxe 4Skt je tkv ]hrje hd yd , s 4hICp Skt e LkH `g kun7kusy k;D l hICp 4g huiv jdGf hdlm 4g X \ , s s , , kvg kxy e ''fkd hd supc l dju go 4Li kukt dju kr Bx je hIC q X s s s \ s p Cgd g kgj jL go ]Cgu `g hgo <jkd kdlm skg rpkl er 6Skt je , , s s q u hICp ]g kr[j jdykgél ji ufe ut rFfdkFr3ufe ut ct udfy , , q , q , s 4g dik;ø e cl ke®kv hg dS 4g lko hg kd , X , dS dfk;D 4Syf d jhokge g uiyxki klsS ]jke kIkp ji ykx suiv sl X s , s a Fkg hg suiv Bkd l,t `n I‘d ld hg kd uiv `[j ji ld hg ji u s s wa s , s s wa , s , s iv 4g hg e hH e hICp df g r[j jdykgél7ykgél ji Syflb jhokge wa T X , s , 4g kd ukelkv7uhet nH jkv ;®Î l7dS 4g nH kL\c Xe , s , s , s X s kukn udfsy 4Skt je u hICp Bkd Cgd df g r[j end jddG7dG h s T s wa wa H sykouyp Nhi d jhokge 4Skt je u hICp Bkd Cgd df [j end jd s s s s s dG7dG jWt u jhokge `kusy ki kd ;®l d uoht g kr¬l kurb `kg wa wa s s s , s Sg yxki 4kxSkt kg eüt kd nHv df g rpkl jkv g r/kl kd klgVv q s s T s s , T s s sykouyp Nhi dum 4heüt klgVv ]kvg /kc kd nHv jrhH kd jhokge s s s q s s s 4g kujd Cgu Gjr , hd jrhH l jgkc ]g kujd Gjr hd jgkc l jrhH ]g kujd jrhH kt s , s , s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 14 egaP

4sky ul jdjkpof c[ ]g rgd jdjkdi Syflb q w T s q ~ ~ ~ ufl gy jfkpcf jfkdi kgd q q s q 4Bkel hg s j rfjl 4Ikel k;x kg 4;†kekl jkl Sx yef 4k;x yef cl kdlm k;x w . z s z s s kv <je¬ kd Hi ltf 4uekl d rfjl g F;ø Sknil hjkl hd rxt lb q z s s s q T Z a a 4Cgu kri ]Cgu k;D g k;D 4g kul uer kr rfjql 4g , , q s q s , nç' kjkd Syf jkgér kr /fkel 4Skt kv e >el hjkgér dfkr hgd r s s q s X q kc kr hd hjIky 4g u/ eji kr /fkel 4k;nf <jgknm ue kr kd hjIky s Œ , s s T s Œ 4g kgj kg kni pku Syflb g , s , , rnfaukv henkv g; 4g kgj jH l yH Cgo r<fx 4g hgj kg dp Cgo lc , s w , s w 4kg rnfukv hH eg ]pku X a X hH eg 2g kgj kg rnfukv kurdf l upku henkv g; ]k[n df kg gj , s a s s s s s s pku Syflb n;k' kr er 4Cgu kyef Nd kr gér 4Bx yef hjIky3g o s q q s X q Œ , kHnukv dS jrhH dlm 4g Cgu jrhH jkgér kt g Nd jrhH dlm hH a s , s q s , q s kr ]g kgj pku go kl,t yd¥cf kpku hg lo er jkv `hxSkt yef hjIk s , q s s , q , Œ y gér l upku ]kg rpkl k;D er 4xy upku h[nk[n hdlm hH er j X q s s s s s q s s s s q kv 4g kgj pku go jkv Bx yef hjIky kd henkv hldf lt 2kpkl kjt , , , Œ s s , s s 4sxkvkt kg dpoi er 4sxkvkt kg FkF er ]xkvkt kg s s a z q s s s s q s s s s Ow> er kr Cgu ]kujd re er hg klS g kgj kg kt e uoht jkeg cv q s q s , s s X s 4g kyt k;hn , ]g kxt /kc kd ke®keji 4g kvg kni <je¬ ]g Bx xt /fkel 4Bkel h , s , q , , s gj rfjl3g Bg rfk∂ e uoht jkeg <jkd d Fkl7xl lm 4Fkl7xal kd w , q a X s s a ;®l k;x yef kr eg 4hlkc d xl®l g kr eg3hlkc7hxlrl ugkv eg s X s a T s a 4k;x yt hH k;hn k>c kr ]d gk'y¥c k;kv d q s s s q jl lki yd¥cf k;hn 4F y[ stkojn7jk} 4Bki u hg IokdQ Bkd 4hOm k q s s q s xext rfk;† ]ji jlf d uohtxt hg uohtxt hg r[j Fkg d gk'y¥c s s s s s q 4kyef nkli kr hHr 6kpc z s Cgu jkdagv jrhH jkeg 4Sx kg hlko d xl®l eg 4k;nf [j e k<jp s s s a X X s q s s d Qx kd uiv skr ueg 4g k;kv nkli kdlm ]g kljc Qx kr jiM jke s , z , q s s g `kyef kgd hHv gér ]k;x yef Qqx kr eg `kyef kgd hHv gér ]k; a X q s X a X q x yef xl®l kr eg ]g rgd uohtxt ]kjd re jd[n7[n hjkeg eqr a s X T s s s s Bkel hgj rfjl ]hlkc7hxlrl ugkv eg s w a Bkd Bki u nH ]cpku xt j/ gn kr eg s s s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 24 egaP

4g hrLi hugd rkc hjln kd rDf;ø jln ]g hrLi hugd r , \ w s s w , \ kc dS >e kd rDf;ø dS 4g e”l hLc jkv g yIft hLc hxntV 4Cgu u s q s , w \ , , \ klkv hurb hxntV 4Sgfkp hukv ekd d hHl gkyl dS df g rpkl g; s T s s xky dfk;D g rkt Li e ydæfe hLc so 4g hrLi hun gkyl rhjiof k s X T s \ X q \ T \ s X s d k;efnkv kn s>e df g krkt kg klS e >kl hg dS kr hHd 4g hrI? X s q , s s X a s , kuI? hlsS tkj lki je 4g hrkg upLv hLc gér jkc Bd Syflb jkv s s s , s \ \ X q , 4kuyp jduke hg o ]gd kt Qqx 4g k;ky hjkehc xyv7xyv ds;®i 4g duv ;‘'f ]g dS s s , z T s , kr Qqx 4g krkv jdy hjkehc xyv7xyv ]g krkv lki d Qx kt ;‘'f s , s , s q s d;®i dfk;D 4sxkLi e ydæfe kr sxkyp er jxv jd[n <jpkv kd Qx s z X s \ X q s s q s q 4xyv xkj kjkgér ]xyv hjkehc hjkgér dfk;D 4kujd < s q q X jluv kd rkc hgd hd dl®dfpf ]kujd re <jluv kd dl®dfpf eqr q q 2g F¬o , ¬ kld k[n 4Xy[ hH eg kr g kry[ 'kr jdOc e j?7cyD dr jsn r , s s s s , s , X kj g; df 4jd hH eg kr g krjd hjkolL? g; df 4xkLi e ydæfe ]x X s , q\ s s \ X q s kje er kr 4Skt hH eg kr g krkt suy[ G¥kx kd jkoofj jg df 6g s q s a s , s s s , krjd k;D g; ][n kd dl®dfpf df r[n Cgu g; er 4kg ryp jkluv X s s s s q s s q s dlm er 4g krn kuc kF¬o;ø hd jkpim klS3kjd utkH g; ]ky sl q , s s s s s gjr lb7lb ]ky Skon ;7s; df g krn sn jd[yf gér kt dl®dfpf ]g s a s , s X q s , krn u'î∂¬fif gér kt dl®dfpf 4Wd e hgo ]g krjd k;D dl®dfpf d s z X q s a T , f kg r[n hg LkF g; er kr kg rkt lki d dl®dfpf eqr ]k>el klS ss s s s s\ q s s s s s s 4kujd re <jluv jd[n <jpkv q s kdlm 4kujd re <jluv kd lgeji udfy 4g Cgu knk;e Bkd Syf q a s , Z s s dlm 4g kgd lgeji kd k'n hd lk;ül eji ueg Syflb 4hrkt gj Cg , a s a s u knk;e Bkd Syf dlm 4Cgu krkg H'v llm Bx kv /fkel jrhH sdl Z s s s q s tf 4Cgu hg krkg Hq'v llm 4g Hq' ]jd hH kt go 4g hrkt kg kukl s s , s s , s s kr SqN hH hÈef go 4g kyH Nd u gkjc Nd u Syf d henkv lS jGf s , q , q q s s s 4g krkt kg <ilkHkv uoht 4g krkt , s Z w , kg rjfrkiW <{®r <jpkv kr g hrI? kuI? g; ct udfy 4kujrm kd s a s , s /fkel3g hrI? kuI? yjof hlsS e uoht d hldf hHd l ydæfe rqgc , X s s q Bkd xt gf; syjcf ]ujefl ue tgl lknuohtxt s q 4g Cgu hg slS nç' s; g gj gd kt eg T s T s s Bkg gVu nç' kFc ~ ~ ~ s 1
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 34 egaP

4kuht g F;ø jGf 4g Cgu hd ekd hldf 2lrjkd hy , Z , w p 4g kFkF uoht kjkgér unf lm Bx hyp kulkoekd unf ltf 4kulkoe , s q kd huk; uoht df g jk/kye g; kd k{'f hd L;kÌ `e uoht g k;D k , w X , [j jkv 4k;x kg e®[ uoht ]Bx kg e®[ kulko unf ltf df g yk;[ , s s , g; e epæfi dfk;D `sxt ld g; 4g Bx kg rîkel yd¥cf kulko hje X X s , , s q s df3g h;kv l lkÌ3kNi su hroq; hd ykl lhrr lhRc ]e em hd ykl , s a w T X z lkpi ]kg kjkdIqN ld l kulko A F gj Ni ut†l s; unf ltf rkj hlm s s , s s s w 4kxdkp jdul ;hrjkH kdltf ]g rNi uæi kI¥m yd s T q s T s w z q ¥cf kt g rkt kv xky Nd hHd7hHd jWt l epæfi 4g hy [hl u kx s T s s q s T s X s ky k; g Bx Bk[lf aSk;∂frfi hd sujd uen kd kulko dfk;D `kg kjkd T z s X s IN ld l kulko df g krkg hg; uæi kd k;hrjkH 4g Sx kg xyv7xy q s , s , s z X T s v xkj 4g rNi xsky Sg Skv l epæfi klt kNi Cgu ykol klS u ;hr s T s w q s , w s s jkH hH dS ]g hy gkyl ]g Ni uæi ]g sNi ykol l>e u kxky k[ky T X T s w z T w s q s X s X ]k;kv Cgu oHquv klsS e uoht je dr cv ~ ~ ~ g krkt kg klS jlDv X s s , s s 4hxLi Bk[nf hg k;_¬f 4hxgj Cgu ]rDo rje Skt gj nk X \ a s s ; hd jkdke< df kjd ;kim [ky er 4g rkc yci lcl jrhH jkgér h s s q , z s s q go dfk;D 4kxgj hg kd kulko go ]rDo rje kxgj yk;[ hj[fkv kt g X s s s s X ér ]rDo rje 4dr en rje kxgj hjkt g; 4hjkgér ñte ]kgd sue jGf q s s s q T 4g gj jd rkc hld ikv 4hro7hxk T s , z ;® Lc df g hH kO‘rfi hd ykl lkpi jkv `ld cv Cgu `cv3Cgu aM s \ , z , s , kcn df Sx kg kuhli7kuhli ]Sx kLc? kr o 4re kvkcn ]g Cgu kLxcf s \ s s s , \ Nd hH hHv 4g kvg ek<jfi‘qn kd ukcn df kLi kugd >e kd _ef um q , q s \ s q s 4hxkg hOc ryfo†i kulko jkv 4hxSkt gj Cgu s , z , hH rdkr hd ukcn jGf dfk;D sxkLi e ydæfe jkv er unf lm hxSkt s X s \ X q , q yduf hukot unf ltf 4er kg e yk;[ ryx 4hxSkt kg rfk' cl kr q s X s a s jGf kr Bx yduf Gn dS jxv hukot df g srpskl jlDv xky 4g kr s s T s , kt kg ydæfe kukcn kd kulko kr ]g hrxy ukg ed rdkr ct 4g krk s q s s , s s , s g uklkv hH kukcn kd kulko cr hd hukot g hrkg rdkr e henkv ct s , s X 4g hxy uyP hH em kjt cv 4g gj kLc? cv 4g Bx Oc e S , s z T s \ , , X a kj7aSkj ]g Bx kel e xj7xj kulko Bg hcn go 4g k[j kcn kd kulko s s , X q , s huiv l gjr cl 4hd Cgu hH hnk' jdul7ul rhprkc hg hdum 4g gj s q q T s s rjd xl®l kd krl7/kl ]k;ufe ut 4g ut l eüt 4g hd ''fkd hd a X a q X q , T , s , s sjkdIN jH7uoht jkv `kxkg kjkdIqN llb cd cv df g xy hH ukLc? q , s s T s s \ 4g Bx kg em ykl lkpi 4g Bx kg hGkd hH em 4g uk'ji gjr hjc , s z , s z wa s q 6g uk'ji l kulkoekd df kgd u _ef ;hrjkH dS ygi unf Nd hHv wa s s s s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 44 egaP

fukv ]hrpku r 4Bx kg rîkel kulko df hr>el yG kd k;≤i sd keüt a w s X q X 7keüt 6hr>el hxkH;ü/ r 4hr>el hyk';≈kHkl kd uiv r ]hrkg kni X w , s s w s , e rjkH r jxv 4Bx kg jgkc d I>> r df kvg hg kNπv df kLi kug X w s s a w q \ d l hroq; pk»»ª¶¡»» lm s>e 4sxLi sun ok>l UHf7UHf 4kd kukn s X q X \ s q s X s s X s s xL\i un ok>l xyv7xyv s>e kr xXNi rkc kn xky d gjr kn ct cv q q s s w X s s s s 4g krkg , s kupgi dr jnfe d ke®keji jdPp7Pp ji k;Pfhl hd Fkni 4g krpgi qa a s \ \ X \ Z , qa dr {ke henkv jdyp l hlb 4g Zxke kd {ke ]g Cgu rhjiof d {ke s s , s , s s jkll 4hd {ke g gkj jkll 4g krkg /çyim hg jdjtx l jkll {ke a s , a , s q s a s 4g ek<jfi erfv kd kvk;∂fi hd xkH xk;® kpπl jkv 4g r , a X z s , , Dfe oHuv 4kxgj kdIv ]kxgj kdQ ]kxgj kuc lj kdlm xk[n Cgu ]x q q s s s s s s s s s kxkH Cgu ]sxkukt Cgu thp hH kt 4kxSkt kg rîkel lj kdlm xky ukt s s s s s ]xky xskH ]sxky [n ]hxSkt kv e >el thp hH kt `kxkg <jkd k;D s s s s X s s 4hxSkt kg rofht jGf kulko l uy kdlb df ]hrkg Cgu k<"k? s s s s s s s hd kon Bu Bkd "o ltf krkt Cgu "o Bkd klS 4g hrkt htk[ Skon B s Z Z s s T s a u7Bu 2Skt k;df rofht†Qui ld 2Skt k;kxt l jGf skd lj ld df g q s , s s , T hrkt htk[ k;/fof Bu7Bu e epæfi jkv `jd k;D eg 4Bkd e k"Qi7 s a X , X s X X q h_¬ g Cgu lj eg cv 4g hgj kt hje kulko hjkeg df g hg; uæi kdu , X , , z tf ]g rkv xky tkj lki d dufkK,okue d epæfi df xkvkg ukjg jd T s s s s s s s s s , ukt g; er 4g kvg kL[ ykol uekl d k;rfoq;7doq; duv e epæfi q , q \ s s X s X 4hrIwN Cgu dr en rje kulko hd ;hrjkH 4g hrjd s , xke ]g hrjd jkdi go 6g hrgj kntV go kg rn LkN k;tfuv er kd a , q , s s s s\ q s ltf jkv g hrkt Ief go kg ry ht er hH kd thp ltf 4g rkc hI¥m , , s s s q s T X s; 4g hrkt kg rîkel kulko kgo ]kg u okHn kd gjr hldf rfi d ku , s a s Z q z s lko kgt ]kg k;x k;yf jd jkdho¬ l iW y[ kd kulko kgt `g krdl a s s s q s a , kg kgd jkv kF krdl kg hg e lkÌ ]g kvg >qr kt df kgd llm uTe s a , s X a , q s s s s `uhgFv3sxLi suht hg lS lc ykl lkpi ; Z X \ s s s 4g kuht jkv >e ykl lkpi ed7l7ed hHv 4g "o lhrr yod em , , s q s , Z T s z hje hHv `k;D hxWe e kr Cgu 4Skt kg ryfo†i l jGf ktM7uoht Bg s a T s s z s Z q hrje hje g; gjr hldf df g h;kv l lakÌ Syfhlb e 2kvkpc >e 4 s wa s T s s q hrkg kni Cgu hg Rfo Bkd s>e hd sujd ei 4g Cgu jkl Bkd elm 4g s , 1 s q zs , s X , hrgj ''fkd hg ''fkd cl go jxe ]Mkt Li e ei d hldf djd '' s s a \ X zs s s fkd g hrgkp e 4krkv Cgu hH kuil >e 4krLi Cgu hg Bk[nf Nd e k s wa T s q \ q X X "Qi s>e 4krkv Cgu hg lj >e `Wd ryfo†i ld e kd kulko lb df q q s q a z s , T s g hgj Ni hroq; `kg kjkdIN ld l kulko df g e ue d ;hrjkH hur , w s q s , s , X s tf ]IgkLc? hg hurm 4g IgkLc? hLc e ue d hroq; lm ArokHo¬ kr \ , \ \ X s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 54 egaP

, s s g 'kgc cv ]kukohn kvg jGf ]kF ip ygi q q s rætqxjl g; g hd 9drfku8 dr tkv l knrçfb , s 4g d;æokv r;®v huk/okl Syflb g kgj kg , a , s ;uHfv rgc ji eku d e/ e rxt lb jkv 4xkvkt Li e ;uHfv eqr q s Z X , s s \ X kr Cgu 6g kgj ht henkv g; l,t Xxy uht gjr hlb hH eg df kuxy s , s s s s upkl re g; 4sxkyp jduke hdlm er ct ]hHr kxdl kg g; udfy s q s s s 4dl kg hH gér unf s s X q dS okH7nukv klS df ku[hl rkc hg dS l okH7nukv dlm 4kujd xk a s s a s s ;i e uoht jduke rkc hdlm 4kuuke hdlm 4kuul hdlm 4kuO,c7kuOm z X q lki dlm 4kud> e k<jp dlm 4kujd ukeél 4g hOuv hLc k'n hdl s q X X s , w \ m 4g Cgu jrhH dlm jkll ]g e jkll go 4g Cgu e jkll jkv g e , s a , X a , X a , , X jkll go cv 4g Cgu gn go cv 4l gsn g k;x II ;é®knkr kr e uoht a , s s , w s X dlm 4kxy suLi Bk[nf lm jkluv d hu'kj lm 4Bx kv hu'kj dS k s \ s q s s s s r e uoht dlm 4kxkg Cgu tgl Syf jkgér go g tgl Syf dlm kt X s s s q , s s dfk;D 4kuxy sujd re <jluv kd <jpkv dlm er kr kd hldf /fke X q s q s s l tgl g hrkt I? ct udfy 4/fkel tgl ]<je¬ tgl g yjof rqgc , s , Bkg xt gf; syjcf ]ujefl ue tgl lknuohtxt s q 4hxkg rghtG hLc kr k;df lm 4g Cgu rjWt Bkd hd ujd slm s \ s s , s s g krjd k;D e 4kuul go ]gd e kt df uohtxt g rgd dhO Syflb wa T q wa T s , s 4g tkyb ]g ;kim UHf7UHf dum 4g xkj UHf7UH T T s T s f ]g xkj xyv7xyv d rDf;ø ds;®i 4kgd Syf d <jgknm gér ue g; T s s z s X q s T 4g kuky jgkc l k{kdkv hd xkH lm ]g k{ , s a s s , kdkv hd xkH xkj kd dS 4g kuky jgkc d uen lm ]g uen xkj kd a s s , s s , s dS 4g xyv xkj kd kukn 4g Cgu lkHk/kjof hH kjt udfy 4Cgu kr ; , s X s , s s s Z pækv kr g kgj jd rkc hlkHk/kjof e df kd kukn xy kdum jxv cv s wa X s T s X s s s 4g , hxkH;ü/ r df g kgj gd e l hro; lb jkv 4kvkt jtx l oHuv d w wa T s q , s q s q s kulko rgc7LkF hH hHv 4Nd g kLxcf hH hHv ~ ~ ~ gjr hldf df g q s s\ q , \ , kgd ue lum dfk;D 4dkp Lc kr o 4g gj ul Oc hH _ef ;hrjkH o s T s X s T s \ s s T s q s , s 4kvg kNπv rgc kr g; 4hrkg rnfukv r 4hxdl ykP e uk;÷ kd uoht q q s s a w wa X s jkl e cv 4hxdl uc kti ]hxdl uc kuZFki ]hxdl xy e 'kyr hd s T s w s z s X q z Z Hi ktM7uoht hjkl hje cv 4kvg rîkel o–im dS ]kyp df hrkg rn s q s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 64 egaP

¥cf ]kgd su Qqx 4k;x kg 'kgc jdkg Rpf uk[ kjkp hn¥t go `jRm ]k s s s s s X Ni hg lt su Qx jkv SN <jp k Qx jkv k;x 4krkt hHv ]krkt tkv w s , q , q s q , 2krkg k;nf krc hg sygi `Cgu k;D k;krc >e 2luke yH ]kgd sulm kr s X s q s s 4k;x yef jRm ]g dhO lc df kgd >e jkv k; , s q , yf kxy yx ukgüm 4kLi jxf 4k;x kg 'kgc endS lc e kr kNi l>qe s s X \ s s s T s w s sukgüm ct unf dS df ]nkc d ykl rkl kF kvg kjkdIN gjr lb kr X s q q s kje df kgd u ;‘'f dS 9`g k;D kjkdIN llb jGf8 4g krkg g; ]kgd s s , q s , s s X ukgüm `g k;D kyeke g; ]BkH df kNi l k;‘'f ukji jln kjt ulm , w s X s q s w s 2Cgu3Skt y jRm hH skt 4;‘'f k;x s dF3Sx7Skv "o ]Skv uhge ]Skv unf 4ktk[ jkv ]Cgu 6ktk[ jkv ]Cg Z s s s , s s , u8 df g krn gd go ];‘'f g krkv jdy jRm hH kt jkv 4kvkv jdy , s , s s , s s jRm kdlb ]kjd jkpof ji hygi lb df g rn hygi Nd Syf sd uk; s s T s s s q ÷ jhdG us> 4kF kgd Syf d ujd uk;÷ kd ;‘'f uiv u jhdG u> dS s s s s s s 4kujd re ydu udfy 4g kF¬ov hd lge s , a ji g; g rgd sykosuukt udfy 4g k;jfI¬gf df kxgd kr dl®dfpf 4kn T s s , s s s s ukt kv jrhH s>e 4kg gj ykL jGf e jkll >e k;D `ktH Xe h'kgc k s q s s X a s q X s s s X ;D jGf >e ]g rgd o jkv 4g gj kv e 'kg o df F gj >el xky sj s q T s s , T s X s s s s s kl j/b jkv `kg gj tH e h'kgc jdn dD/ jGf >e k;D 4ky kyc l , s s s X s s s s s q X s q ifko e 'kg 4ky kyc lifko `k;nf tH e h'kgc jGf df rgd hg; go X s s q s X s s s rgd rkc hygi kt o kr rkv e 'kg ]hrII h'kgsc hdum ct ]sl cklg s s s s s X s w s f d jgkc ]l cklgf jkeg rkv e 'kg o ct 4krkg kjH Cgu hHd jkv s s s s X s s s , kurtf g krkg kjH l 'kg urb e kr jrhH udfy ]kg krkt kg Lt jhj wa s s s s T s s s s \ ' kje kyH l jgkc df F rgd o 4F rlg <‘Îekj udfy 4ñxef hd g s s s s s s s a s jr dS ]g k;jfI¬gf kd gjr dS g; df sF rgd kr dl®dfpf 4F rgj , s s s s s s \ X Li e h'kgc Xkunf kr hHd7hHd 2kI?3F rLi jxf jdkg 'kgc <‘Îekj s s s X a s s \ s s s 4g krkg e 'kg eji go jrhH jkv ]'kgc gd k , s X s , s s s ;ufn l jgkc 4g kryt k;hn kd 'kg jrhH dltf df hlS hH h'kgc ` q s , s s s s s hld hH h'kgc jkv 4g krkt kg 'kgc df g hrkt kv hL? hlS jGf jkv , s s , , s s s , \ s , , s s g 'kgc cv ]kukohn kvg jGf ]kF ip ygi q q s , g krxy s s ukg u?l k'u hg jrhH ]krLi kujd Cgu k'u Bkd l jgkc 4g hrkg k \ s s , s ni hr¬e dS jrhH ]g hrkg kni ckj' dS sl hiîp lm jGf3kukohn kvg , , s , q q jGf 4g krLi kukt kg ip yd¥cf ]g krLi kukt kg ip ygi 4g srkv , \ s q q , \ s q s T okLi Lc e uoht d d/kl3g 'kgc cv ]kukohn kvg jGf ]kF ip ygi \ s \ X s , s s q q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 74 egaP

Bkx gd cl ufqikv ]hd bkl g cl g; k;ke q s , BkH j gul rfhj hd yfd s q q 4g k;x kg rgfkjrf slt sl uoht sdum kr xq;rl 4g Sx hg yH , s s , s T w skr ;®l ]Tg Sx hg yH kr Bkpl xky 4g rfhj huiv hd x;yfd udfy w s s , q s BkH j gul rfhj hd yfd s q q 4g hrkg dFkl hHr Skt hul l jrhH ]kg n , s Z q s s k; hd ke®keji gkp jkv kg suklG d hukot o gkp jGf 4kul u l yn s , X s s s s q s f uiv er dr ct 4sl ugd sd jkv hldf kF krdl kg Cgu klkjH hHd s q s , s s krkg jkcrS u kr krgd Bkd jkv jxv s s s s , g kgj ul l ynf l kt uklG d ckc' ; wa q s s s s s s `kg gj jd rkc k;D s s X ]kxgd go 4kxSkv Cgu klkjH slm ]kgd l pπc hldf rkc hdlm g hrx s s s s s , t rfhi ]ezsi kt ]uîo¬ kt ]lj kt e hukot df kgd kd pπc IkN hldf z s s s X s s s s s krkg jkcrS u kr krgd Bkd jkv jxv s s s s , wa g kgj ul e ynf e kt uklG d ckc' ; q X T s s s s 4Crkt hukt Cgu l ugd d hldf ]g hrkt hukt l oHuv yosd kt g s s s T s q s T rkc Nd 4g <jpkv klt henkv lb chjd7chjd <jpkv de√k/ kjkgéqr X q , , 4rk' k;x gj kLi yd¥cf jkv ~ ~ ~ B a \ q , skd ]Skt xy u Ikp e jlf Bkd df k;x Iy l hn¥t jkv Nhi7xkv k;y s X s s s , s s f [n kr g krIy l kF¬o;ø henkv ct dfk;D 4Skt xy u hH gjxo I s s , s s X , kp df kIsy l kF¬o;ø hLc jkv 2Rpf l hn¥t r `g k;D jRm ]kNwi uTe s s \ , s w , s 4k;kdkp c[ s>e kr ur 4kF k;x jke hdcL go 4hF Bx I? kuI? hg T w q s s w q rykL [kv e [kv ]hg r[n je lc ]kF Cgu kvg 'kgc go 4hF hpπl s a X a s s s s q s s h'kgc hdlm jxe 4k;x kv nk; >e ]g kgd g; >r uldf jkv 4g hg s s s q , s q s , , s s\ LkF h'kgc Bkd g; 4kxyp u ekd l kjRm Sx Skrc kjk} d kjln gj s s s s s X s X w r lb 4kxy e sutk[ d jRm 4l kg; kxkH jkv kOm 4g kryk[ [kv d s X s s s a s , s , s a S Bkd e h'kgc hg u jkv 6Cgu krykc Bkd e h'kgc ]k[n ]kgd u Qx s X s s , s s X s s s s s q `g Cgu jRm g; `jRm , df kgd jdyk[ [kv dS ulm kr `kvg k;D kd jRm udfy ]dhO yd s a s s q s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 84 egaP

cl 4hF kHl hd k;/flV jkv hckti jkv hF heI‘k<‘Î 4k;x Cgu e kH X , a , X l hldf e nkc dlm jGf ]kyef kdke kd ukt >e e kHl dS jkc dS T s , s s q X 2g rjd rkc k;D7k;D eyke u jdkt T s X w e jnfe xky 4kg rgkp kukyp rkc hjln jkv jdkt hH kgo kg kgj gc X a s s s X w , a s lj kd eku kgt ]kg hgj yp kpp hd ekj kgt df kg lS kr er jkv a s Z a s s s s q , Bkyp jkv dbkv kgr ]kpjp ljeku ;kg gd gt , , a s qa qa 4hjrm <jdf hygi hd e/ e uoht jkgér Z X s q s kr sxy suOm /kc g; 4g kdlm hH e 4g kdlm cl ]g Cgu hH Nd kjse s wa T , , q A k>el ]kxkt sygi d lb 4xkvkrNi rgc ;el erfv 4kxSkt gj kL\i s s s s s q a hg klo g klt kt 4kxSkt gj kLi Cgo g kgt kt 4xkvkrNi Nhi jGf , , , s \ , a s s s s BkrNfi ykp ykdrv ]kl g hg kgr kgt g kt s a s , a a , s Bkv u Fkg dgd ji ];kv rjGf yG yH s q s s w s w Bkx gd cl ufqikv ]hd bkl g cl g; k;ke q s , 4g jkll eku kd yxjk' hlm 4g rkpe , a q s T s yxjk' kurdf eg e phc jxe ]g rkt sy Nd eg u ]g rky Nd eg q s X , s q T s q u 4xaSkt yp Fkg hyk[ unf dS jkv ]g Skv Fkg hyk[ unf dS eg 4 s s , T g Cgu kjkeg hH Nd 4g kjkeg ni u ]g kjkeg u/ u ]g hjkeg uhet u , q , , , 2k;D kjkeg 4g kIc kjkeg g; df o rgd Cgu g; jxe 4g rjd ykH[n hdlb eg , s s s T s s 4g krgj e j? jkeg ]g krgj Fkl jkeg kdLy g; 4g ktH u ke®keji , X s , s \ , s s 4g syko[j dlb eg 4g gj gd rkc hjgx hLc jWt ked¬fS –jfn7uhn T s T s \ s 4g yko[j dlb eg 4ktH T s s s u ke®keji ]k;kv l kg; d ke®keji ]g krkt kgd skr `k;kv l kgd kd s s a s , s a L\y g; 4g krgj Fkl jkeg ]g krgj j? jkeg kdLy g; ]g krkt kgd , s , s \ , X elm 4g ikc kdlb e ]g kIc kje g; df krkt kgd Cgu g; elm df wa T , s s X g hlS k"kH hd ked¬fS hydv Glf kr ]g ukd kdLy g; df kNi sllm , s s s Z s , , \ s w er j,kv k[n rkt kd Ic dlm Fkl d ked¬fS hldf er jxv 4g hrk q s s s s s s s s s q , s g Idi Bkpπl dS eltf hd ked¬fS g k"kH hydv dS e k;ufn n;k' z X s , s X q 4jkg s ér Ic u ]hjkgér hu®i u ]g kjkgér rfi u 4xkvkt y u jkv ]F Skv q s s q , q s s s , s u y er uhet 6g hjkgér uhet u 4kje7kje ]g kgj gd henkv jg 4k[ s q , q s s , s n rhj hd x;yfd jkv 4g kdlm Nd cl ]g kd ke®keji rxt kjkl g; s q , , q , .
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 94 egaP

v g kuql sue g; 9`g urdf ekn d hLkl8 A g hrxy uNi l jln7dS , T T s s \ T s w s s w a k;_¬f jkv e kHl de√k/ g Oc 4g rjd k[kt7k[y jdOc hH kgo jkv , X T s , T s s s , a , Bkt ge dju jk?v Li ]kd ekn gVjd k[kt7k[y a s s \ s s Bkyp jkv dbkv kgr ]kpjp ljeku ;kg gd gt , , a s qa qa 3g h[yf rkc hd oHquv hlS hHr ]xkg Sx e kHl , s s X X hldf hlsS ]k;x e e kHl hl,t ]g rgd lknuohtxt ]g lS xky udfy T X T s T s s s s 4g htkj T kd ujd rjfrkiW kd uoht uiv jkluv dlm ]Cgu hg kd uul jkv s s a s s q s s s q , 4g htkj kd suul kt g krykc hg lum cv 4g Cgu hg kgj Bkd uql `g T s q s wa s s , s , kuykc lldf `g utk;i k;D dfk;D k;nf jd nc kukt uykc ue slcr s s , s z X a s s s T 4g huy jd hØdb rkc hd T s X Z F;ø Nd güm 4g Cgu utk;i Bkd llb ]g kgj kg k;D 4kg; g Cgu utk q X , s z s s , s a , s ;i Bkd kdum 4g Skv yp Cgu gjr hd /fufrfi d jkc[v hldf k; ' z s T s z s oygrd hldf g Skv yp Cgu ; kg; kt 4g gj hi e pl kt g krgkp w q T s wa a s T s X s wa ku[n kd kxky um suiv uekl e 4g hjcte jxe g krkg hH [An ],g hr s s X s s T , w , s q kg hH hukjg güm 4krgkp kun Cgu hH suOc suekl kd kxky Su e Syflb s , X s , s X s T 4g Cgu kd , s hldf utk;i Bkd 4kxMkt Cgu uykc Cgd cv 4k;x l kvkHl cl ]ky s z s a s s s X p Cgu l hg kHl lb ]kyp e df kgd lum ue 4Syf Lkt Fkg kr uTe s T s s T s\ s s 4g rn jd W' kpp huiv jGf o 4n ykc ]k T s s q Z s s s s g kuykc kd ykouykc Nd kt e jn hurm ]g rgj ip Iuef kn7/kdS s s s s s q s X s T s q s 4g rkt kg ip xky ed l ed Syf d jn hurm 2~ ~ ~dukpv kdlb 4 T s s q s s s s s krkv Cgu e >el <jkd Bkd~ ~ ~ e phc7phc k;D df k;kv e >el ;¬ X s X X X gj >e unf lm 92;t hd –apekj yck;lf ykc8 A g krLi kuykc k;D Xe s q s , \ s X phc7phc e kvkHl de√k/ df k;kv e >el tkj g; >e unf hlm 4g X X X s q , hgj yp kpp hd jH7uket jkv 4g Sg Skuc L>7L> lS ]l kjlwn g h Z s , T q qa qa s s s X , gj yp rhprkc dfk;D 2Gjr hd ykouykc g hOc Sdf Ohi rjkv df d X s s s T , X , r kg; 4g sxy e i'ix xsky cl 4g gj ykc o ]g xy e i'ix xky c a T X T s s s T s X s l 4kF Cgu hg k[n sue jkd®ep klS 4kvg ukjg kLc kr Te 4g Z;kpkjd' s T s q , \ s T a d Ohi dS so ]ut†l F gj ykc kt sygi l>e 4kvg rdfp kLc kr Te s s s s s s q q \ s 4kF kel uhxj kL\c `ugx ]Ry7Lid a a s s s \ 3cd kvk[nf kr Cgu ]k;_¬f g hrjd hg k{hri hd kunf lS 4CF h;kv s s a T z X s s jdt/7tl rgc kr ak;_¬f 2~ ~ ~he'j kr sLid jxe ]jd u gkp jd uk q s s s \ X s X u¬ gkp 4elb g Cgu hg kyckde Bkd kr kd k;/flV 4F Skv jdt/7tl s X , q s s X s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 05 egaP

c df Cgu kri kdum cv 2ekjuohtxt ckc 4ckc A gd e Syf d uk>e s w w wa T s s l jkgér lt 4g krkg Fkl d knç' rgc ]Cgu Fkl d nç' dS Nd klS s q s , , s s X q s q s 4jk? A g utk;i kdum udfsy g k;nf jd xk;i u lknuoh s , s z , s z s txt e Fv hlm 4k;x Li e Lphd 4k;x kg knx e ∏x phu jkv kjxf X Z \ X \ s a X s s , ]kF ji j['f 4kjxf gjr hjc ]kF nç' kjk;î 4k;x kg rÎof nç' hjk?v q s s 4hjk?v A xy ugd xky kdlm Skt kg k;p hd uoht dltf jk s s s s s s Z s de pi ]yp cl hyNe7lke ]sy hi7k[ hH Nd 6Cgu cklgf Bkd kd uhi a s a q s s 7uk[ dltf ]g hrOm lkc lltf ]krk/ u krkgu u3g krht uoht k>y s s , s s , m ]g krht uoht kd F;ø ]g krgj knax henkv kt cv jGf 4k;x kg kI , Z , s s ¥m Fv jGf 4kync Fv kd nç' jh/7jh/ jGf 4g hFijk?v kr o dfk;D Z Z s s T a s s s X 4xgj Li e hxnx ]sxSif hH ckj' ]sxaSif hH ktkx ]xjd hH k'u 4xy s X s \ X a a a s X s sujd ekd rÎof d gjr cl jh/7jh/ o ]F ruke hjk?v kd uiv kt x s s s s s s s s s s ky dfk;D 4kvg rÎof jh/7jh/ go ]kF nç' kjk;î klt jk?v kt go kr s X q s s , s s s 4hyH /fkel tgl sk/kl ] sxgd jkv sxSkt hH ;yk;æso 4Cgu kpc Nd ]k;x kv hHl e uoht tgl X , a q X dfk;D sxjd Nd hHl 4hyH /fkel tgl k/kl Axgd kr Nd kxgd Bkd X X q s s X s q s s ct jkv sxXy[ hH kvqt ]sxSif hH ckj' kr 4g gj ht uoht tgl kr g , s a s T s s ; df sxjd hH kokn jkv sxjd hH go g kujd eg kt kr g dhO ]kgd u X , X , X s s , s kgüm kr `hyH /fkel tgl k/kl ]kgd su kxky jGf 4Sg kni hpydu x X s s X s q , ky jGf jxe 2hyH tgl k/kl 4uoht tgl ]uoht yjl df kF g; cyr s s e kdlm kr ]Fijk?v kF kyp ygi7ygi ct 4g nç' hrehd kLc jk?v s a s s , \ s 4g krkg Fv kd jk?v3klt pπc IkN 4Cgu hg g kryIft e u , s Z s , s s s , X oht dltf 6yjl ]knkl7k/hl A g krkg Fv kd jk?v 4g Bx Lt hukgd s , s Z s , q\ s Nhi dlm udfy 4kg gj jd xk;im kd nç' ryx er 2hjk?3kugd r s s s s s q s e jdywH 4hjsk?v kg rgd kd henkv nax hldf kr er 4xkdkp hH er 4 s s s s s q s s T q tgl ]yjl ]g krkg cyre kd jk?v 4g rkg lkgrfb hH d knç' udfy , s s T s s s X s 4g; o g rgkp kugd3x s T s s X \ X Li e dju jk? 4sNhi dlm g <jkd 4jk?v ]g Sx gd 6jk? ]g rgkp k s s , s T s T s ugd 4g Cgu henkv s[yf7Pi lknuohtxt 4g klt u>el nç' jk?v g; T s \ , , s s Bkt ge dju jk?v Li ]kd ekn gVjd k[kt7k[y a s s \ s s 4g hdIv ji F;ø hg jtu 4g hry [n ugx d jln7dS 9`hyef Xe , Z T s s s s s w surdf `hnhj[ l kgd8 4g hgj [n rki kd hLkl hd jln7dS k;ofsn ] s a T s s \ s w a kxkg k[n 4g henkv hoHuv Lc lknuohtxt 4Oc7Oc kd hLkl hd sjln7 s s T q s \ s , s , s \ w dS g hrsy [n dr ri 9`hnhj[ l kgd8 4g krgd Syflb ]l kukd ui T s s s a wa s X s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 15 egaP

k[ l kjkpof ue kurtf 4e jhj' jkv ke®kv kxkg Lkt knk;† hg kurm s X X , s s\ s X l kjkpof kxkg kvg kjH ue kurtf 4g kykouLkt kd kukn ]g rl yod s q , s s\ s X s , q s s kr ue ]g ;®l ke®kv ]g ;®l kr jhj' e uhr ub ]ke®kv ]ue ]jhj' s , ,, s X 4k>el l dhO kd rkc lb 4xkvki k s s s s s s g jk;ü er hg kr kxkg ;ü' 4g kujd ;ü' kr kd ue 4k;x kg Lkt jkv s q s s w , w s s s s\ , s l ue kjkgéqr kr k;yf [hl kugd suer kd krkc Cgüb ]kgd kt ler s q s X s s q sue jxv 4g kujd kjk;ü kd uiv l ue 4kugj uk/okl l krkc hd gjr ,a , s s s s X lb kr dr ke®keji kg kupgi gér jxv ]k;‘'f je ]g rgd uohtxt s s qa X q s s s T s Bky ;y gj r ekuRl ]Sgfj jk;ü ue uohtxt q X s 92ukett cL s w ,y Lki srcL ikv8 4xcL y hH kd kjln s; ]g hg cL ]hg xcL kr n[ ; s a a q s X w s s X w T s w s X w s q s 4g rxy ukjgkn kdum ; 4g rkt kg Lkdj ukGkekx s; jdul rkc hd T s s s s s T s s Z Œ s s s z q X k;ufkK 4jd e uoht kd krkc um df ]g Cgu rjd jdul rkc hd k;u X X X s X T s q X X fkK s; 4jduql7uql g rkt kg y'd hH e ujd lkodc s; dfk;D 4xSkcL T s s q X s X s a q kd kjln ; ]hg sxXcwL kr n[ ;32xky ckc ;3g hjk?v kt s; g gj gd s X w s s q s s w s T s s T s Bkrdc drgc hO> jfd ]gVjkc gd jkv ikv gVLc q w s a , q w\ 4g rkv cl unfql ]u T s n√n 6g rkg d jkrm ]d okPp unf hH dum 4g SkFd hLc hd knç' 4k; q T s s s s \ s T a \ X x kg dutukeél ]g hykx ckc 4k;x kg hykx ]kF nç' dutukeél jk?v s , w s s 4g gj jd xk;im l ukeél kdlm x T s s s s s ky udfsy 2kugd re htckc jdyH l hldf 4g hykx ckc df Cgu hg kr w w s , w pkl Bkd cv 2ekjuohtxt ckc 4Sx kg ckc ji kn jcu <ioÂge nkc s s w s w s a Z w s X a d ktzsxv 4k;x kg <ioÂge hg kurm go kF chjd kurtf d dyfke kt s Z w s s 4F chjd dum hg o3jdkp7jdku dum ]dyD dum 4F chjd dum xky s s s , s Z s s s s hg ckc~ ~ ~ F chjd d ktxv kt7kt df kvg k;D jh/7jh/ jGf udfy w s s X zs a s s q s s s 4Sx kg ckc hykxc 4ckc ]xy ugd s w a w s s s kdum tzsxv 4hF hrkv lkc hd hyNe l ge d k;yfkxc 4hg hxSkv kr a s qa s X a s lkc kr sxkvk[ hyNe 4kg hrkv lkc lltf3rgfl A g krkg cyre kd s s s s , s kc jkv 4cnc A g krkg cyre kd c 4g hrkv cnc llm dfk;D `ckc k , w , s w , w s X w X ;D kgd jkv 4kgd kd hykxc ckc u ktzsxv kGn hygi go `>el 6ckc k , s a w s X a s w rkg Cgu kjln Bkd kurm g krkg hykxc ckc kurtf 4ckc hykxc Syflb s w s , s a w w a ]kvg l k;yfkxc dil kygi kdum kr Skv rjkH txv kGn hygi ct q s X a Z a s zs a 4g k;D krkg cyr , s e kd ckc df Cgu eyke 2nkli–tkj ckc df 4g krkg k;D cyre kd wck w w z X w , s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 25 egaP

gkp kun gd jdky¥pf ]g krgkp kun gd l jkt rgc gér e ]g rgd s wa s s s q X q T T s uohtxt 4g <jpkv kd .rxt jgkc kr g; ]kg gj rjd kt er dr cv , s s s s s q Bkjgkx rn gd ]kd rxt jkpof jkp kr g; s s . s 4g sdh T G uekl dlm rhxl cl df nku klS jkv 4nku kxOm l jrhH jkgér 4k s s a s , s s s q xSkt skg uke;ktqax ]kxOm kg rjftaqx no kjkgér ]xkn LkN kd no d jg s s s q s s s\ s s s kc er 4kxgj kykcuv no kjkgér ]xkgj s>ym e no d jgkc er 4g kL q s s s q s s X s s q , kN [j nso jrhH sd ds;®i su ke®keji 4Pi skd hFki hd jrhH cv 4LkN s\ z \ s s\ s kd hFki cv 4xt <je¬ kd Hi df [j e Rpf hg kd rkc dS kr cv s s q z X s s Bky rpf git eku ]kd hFki cPi rgc snxk;® q s \ q 4g xjr T X a hg hd jkpof cl ]aSk<‘r ]aSk<"S ]SkNπb hjkl ]Skui¥d hjkl ]Skulko 1 a a a hjkl3g iW cl kr hg d jkpof jkv 4kg jrm e Hx jkc7jkc er kr sl T s s , s s X Z q s xke hg d jkpof 4g k;kv sy e jkll jkc7jkc kr hg; 4g uexkokv kr Z s , X a s , s hg jkpof 4Syf hH dIH rgc jkv Syf ht rgc e jkpof 4kLkt /cal q , q X s s\ a sl nç'Auf cv 2/cal kdp kg rgc l knç' 4krLi Cgu dG ]ycbkc k; a q s q s X \ Z ukjd k; nso3g k;D hFki jGf 4g hrdl kpgi g; u ]g Cgu ktH kd hl q , s , qa , s s df Cgd u hFki lb 4kjd nc cv 2hLkG7jlf Fkl d hFki rgc kdp skg s s s a s\ s s q q Bky Rpf git eku ]kd hFki cPi rgc snxk;® q s \ q BkrLfi jd gkd ]rLfai a , 4g rkt kg rLfi xky hH jdO,c lki d kr¬k' ]g rkt T s s a s s T s kg rLfi xsky hH jdPi _¬k' 4kvkt kg re rLfi jdul7ul ]g gj gd s a \ s s a q q T s BkrLfi jd gkd ]rLfai a , 3g rgd T s Syflb I? ;®e hd ue 4Sgfkp hukt I? q;®1e hd ue ]Sgfkp hukt I? s q 1 rfk∂ g; ygi dlm udfy 4hrdl Cgu N thp Bkd hd rxt gér jGf a s s s w s . X q 4kg hg rwNv er jGf 4e xt kpku er jGf 94cpku xt j/ gn kr eg8 s s q X s q s s s 4g jkv hg rkc jGf3xyv ke®kv ]xyv jhj' df k;yf ukt ultf jkv , , s , 4g Fv kd ukg jk;ü hgo jkv , Z s s s , 4g xyv ke®kv ]g xyv jhj' jGf 4Bx jxf hl¬j 4k;x kg rîkel Lkt , , s s\ s kr Skt kg jkpo√uf yd¥cf ue jxv 4k;x II Lkt hg kurm ]kxkg hy s q w s\ s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 35 egaP

Skv Iky jdpgi dr jn jsr , qa s 4 g srkv I,ky hyk[ d hyk[ hH jdkt lki d Qx kntV df g lS kr xky T s s q T s s s s s , s q Oc kcL Wckv hd dæb Skv Iky jdpgi dr jn jsr , qa s Oc k[ l hxntV Nd tkv s , s s q hF u hH kx;kj hurb ]jxe ]hF a 4Sx jdLdi hg nç' jxv ]ku[j yk;[ \ ]kg srdl dp hH kgo jkv 4g kgj gc kuj> rofht hHv kgt3xl®l kd s w a , , a a X q kvQx.nl 4ktk[ hr¬kn hd kntV 4g krLi kxge Fkl7xl 4xkvkt kg knqe s s s X , \ a a s s s Z kr xkgj knk;† Fkl sd kne jkv 4g krgj e j? kne kr rLfi 4'ky B s s s ˜ q , , X Z q s a X g hLl hd k;nfl7k;nfl 4g X'ky Bg hLl kr nç' dlm 4krdyfke ]uoht q \ X X T q \ s s , ]Fv e knç' dlm u 4xj ]pku ]hr¬e e knç' dlm u 4h'kgc e knç' Z X X s a X X s s s X X s dlm u ]'kg e knç' dlm kr u 4,g krht Xe knç' FkF yod kr rLfai s X X s s X s s s s g hr¬e u g 'kg ]hjknc u g cko“ , , s s , g rje u g rht ]k;D hr¬g hd kynfc T s T s X s 4g krkjgkn gjr hd krkr Glf kr , s X s Z s rLfi udfsy 4kdl u kyH kr kgkp hH kukyH df Sgfkp hukv nk; hlS a s q s s q s h;kv jk;r“fbc jxe kgkp hH ueg kukyH s s q h;kv jkc7jkc hd jc[c lm nk; e rdG7c' s X Z q\ s 4cv kvky nk; hd ke®keji `xkukpg s s s i kd iWo¬ dyfke uiv er cd `sxktk[ /fkel huiv cd er 4g Cgu s , s q s s q , knil Bkd hd krtuf 4g Cgu hH Nd kuiv kjkgér df kg kr Syfhlb a s , q q s s –jfn er 4g kuiv kjkgér <jpkv u ]g uiv jkgér jkpof kr u 4Syf q , q T s s q s jH e rfe¬ ]Syf sy jk/m l kjln uer hH jkpof ]k;yf [hl l ydu X 1 s X w s q s <jpkv suer 4hjgkc hH jkpof jkgér ]hjgkc hH <jpkv kjkgér 4Bkjgkx q s q q s rn gd ]kd rxt jkpof jkp kr g;3g krgkp kun gd jdkjgkx ]g kr s s . s wa s s wa
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 45 egaP

`rpfquv k; g rpfm kucL e hr¬e ]h , w X 'kgc ]ckj' df kuNi re l rLfi3kNi k;D tkot kd e l jg'7sghdG\ s s w s a s w \ , s 4sxkLi e I>> hLc kr xkNi er l krLfai s \ X a \ s s s w q s X 4g rgd ektrb lb yG u y[f T s \ a s w s uep7uk;tf cv g rgd kd xe7Skou s \ T s s Z q\ g rgd ekjg rjtg hH kd hunkp df T s \ s a s w kNi k;D tkot kd e l jg'7sghdG\ \ T s 4g krd , l kpc tky hd ei rDf;ø klsS 4g rgd hg dhO ]g rgd kt ikv 4kvg zs T s T s s q Cgu Nd hH s>e 4g kgj kjgkn kd knç' gjr hd krkr l jH7hxntV e q q wa s s X X s s T dfk;D 4g rkc hH hd uoht je kr g; df rkc g hgj kv hH e >el > X , s s s , X s e cv ]hF hrxy Ikp s>e kr ygi 4g rykc kurb Gky[f d rLfi ikv q s q s s T s s s a 4g krjd hg BkrLfi ]g rLfi hH ;o¬ e df g k[ wa a wa a a T , yf _i >qe u hldf yd 4krkcL Cgu Wckv hd dæb df g krkv rLfi B s s q , a kd hHd7hHd 4g rkt kcL Wckv hd dæb jkv g rkt kv rLfi hH kg; s T s q , T s a a 4g krkt pc hg llm rLfi j , s a xe 4,g hrkv y pC[ hH kd ke®keji kuokH hl7hIkN hl7hurm lc ]g ku s s s , okH hd ei kt go3dæb7S7kc†t ]g kxk/ kpπd kl7kIkN kd ei kt go zs s \ , s zs s s a /c jkdjl xSkv yp e xk/ pπd s a s X s s ky¥v7k'b kr g rekyl dæb7S7kc†t a s , \ 4rPc7rP\c g krkt kg {o kLc s \ s , s 1 \ kr kg thc kl7kjt 4rP\c7rPc g hrkt kg jxkl kr kg nc hd ei hH hl s s s s \ , s s s wa zs 7kjt ]kg jxv kxk/ kl7kIkN kd ei hgo 4g rkc hl7hurm jkv 4hd uj s s zs , , s rm e rxt d ei g reégf hd kxky hg ed dfk;D 4g rkt Iky rgc X . s zs , X s X T s , q 4kukt re Iky l stkojn 4kun kxy hdcL ]kucwL e ei kr Skt yef kj , s s q X zs s k/ raoht Bkd Cgd ct 4kun skcL re Wckv hd ei 6kujd re er klS s s q zs q s s , s q Oc kcL Wckv hd dæb \
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 55 egaP

kjd tr y hd tkl kjd tr e7slDj s s , \ s s , 4g gj kv e j?ckj' ht T s X keu d sckd tkv df kvkPc rfx hd tkl df ]kvkPc rfx hd pku df3 s s \ s \ g rkv ejg7ukjhGl kuk[,e7Swl T s s \ kjd tr y hd tkl kjd tr e7slDj s s , \ s s , g rkv eul e ckd Sg LNcf slt T s X s q s q\ , T s g rkv ex Sg yH jr wa; cv e ynf q s w s s X 3g krkg kugd jd[sn kd rLfi lS 4kxkg rLfi hg klS ]g k[yf _ , s s a s s s a s , i >e ultf yd 4g kry kpc Wckv hd dæb skt g krkg hH klS rLfai s q s , s , s s Bkd hHd udfsy 4g rn kcL Wckv hd dæb kt ; 4g rLfi lS kr dS s T s s q s s T a s s s 4xLi s X \ eyke ;≈k;7knuV ol®m cl ];nkl cl ]xj cl d jgkc lm g keüt Cgu w s Z T a s s , xj ]g kvg Cgu kni pku jrhH ]jrhH dltf jkv 4kxSki [n u hH kd a , q , s , s s Z;nkl d nkp d jgkc go g kxm Cgu nkp kd jrhH dltf jkv 4hxskg T s a s , a s , Z k;‘B lm l yG jg dfk;D kxn kjxf ]kxykL Ikd ]kxykL k>je hH kd s s w X s s s q s X w kyG go g ky[f Cgu n[ kt 4g Cgu y[f hH n[ dfk;D g rjL l kyG , q s T s q X T s s X w 4Cgd Ski y[f u yG dS 2r¬cknc kd lyfi w s a q 4g rgd ektrb lb yG u sy[f 4r¬cknc kr k>el e k"kH hd I‘kjkge T s \ a s w s a s s X ≠ jxv 4g rgd ektrb lb sy[f u yG3g rgd ektrb lb yG u y[f T s a s w T s \ a s w s 4 g krpgi ukldqu skd sphxc llb df g rgd kdlm ]g ojyd kd k;{fi , qa s T s s , X uep7uk;tf cv g rgd kd xe7Skou s \ T s s Z q g rgd ekjg rjtg hH kd hunkp T s \ s a 4g rkt T s kLc? ; kr kgo ]dl ktc hjlkc Bkd df dl /kc e kji j?? Bkd df \ s s a s q a s s a X X , wa s s s dl kg kni hr¬e df dl kg kni pku3g Nd roht kgt 4g ruke kd k , s s , , q a a T s s X nç' yod kr s; 4g rgd ekjg rjtg hH kd hunkp df3g hrljc k/ql s s T s s a , skt ]g lj kt kd hunkp hrjxf l nkp kr g; ]kLkN hg rkc kr hd kLd , s a s a s s s\ s X \ D;if ]kLkN hg rkc kr hd ckj'3g rgd ekjg rjtg hH kd hunkp df s s\ s T s \ s a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 65 egaP

4kdl skg s ukokKi dfkr kpc l BkrLfi 4k>el ukK hg lm 6g krtim l sujrm z s s a s s , s jrhH kt g ukK dS jkv 4k>el hjkdukt kdlm ]g kryef l kckrdf k s , , s s , s X s t g ukK dS 4g krkt kyp krPc ukK d/fv l d/fv tkj7tkj kr jGf , , \ s s s s Bkd/fv ukKeji ]oki cr re7rl uohtxt T »»™»»»» Bkt kt it ktikv ]kuke u kjc kg rgd Rl s , , q T 4kvg Cgu hH Nd hHv ku>el dr cr ]jrhH kgj srI q q s j gjr hd srkr er dr ct 4kvg Nd df kuukt hHr kxkg ktiv ]kxL s q q q s s i u kuit sgér ]kxsxy uOm ikv uiv nku kd ke®keji jrhH jkgér ct \ q s s s q Bkd/fv ukKeji ]oki cr re7rl uohtxt T Bkt kt it kitkv kuke u kjc kg rgd Rl s , , q T 4g hrdl kg u , s g Bg Idi hHd u rDfH gjr lb g krn gd rkc h/hl7h/hl ler jkv , q z wa s s q , Bkul kgd Ixji ]Cgku g rkg rDfH r gfS q T , s T Bkoax ujunf dfc ]Cgku r/c cmkPi cP\i , s \ 4sxSki nsN Cgu kd ;nÔ jkgér jhr d ukPi7uP a s s q s s \ s \ s i ; 4sx/cV Cgu <ki sllb 4hxkg Cgu kni kLhi hd ei g; l ukPi7uPi X z s , \ zs s s \ s \ Bkoax ujunf dfc ]Cgku r/c cmkPi cP\i , s \ 4ky jd s hg kurb lc3kvkv sy ei e ue 4Bkv ue rfhri gVt A g go jkv ]g k s zs X z s , , wa gj gd rkc hl7kjt 4g kgj kyG Cgu ykt rgc Nd 4g Cgu rkc hL\c r wa , q q , q gc Nd ]g rkc hg hl7hIkN ]g kgj gd sskt ler e df g rgd uohtxt q , s wa s q T T s Bkv ue rfhri gVst ]ge uNf i jr jd skt ufql z a , , , 4g ueæn hukt 6g u T q T eæqn d jnfe df kt ]g k;yf jd ktçd su krLfi Xe kjnfe jkv 4g rxko s a s , X a X a , , ¬ hg kdlm 4g rxko¬ e jnfae kdlm sdl LkN kt kd ;®Lfki 2g rxko¬ , X s\ s s a , g rkv ejg7ukjhGl kuk[,e7Swl T s s \
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 75 egaP

f 4sxkjxf jkv xskOm l hÈef jkc7jkc ]xkjxf e hIIef jkc7jkc 4dr keü s , s s s s X . X t7keüt jgkc kgj rdIH 4kg gj dIH jkv kg gj tk[ jgkc er udfy X s s s s , s s s q s 4g kOc jrhH jkgér go , , s q kg gj tk[ er ltf 4g k;kN hjkgér go kg gj tk[ er kdltf 2k[sn s s s q s , q s s s q s s kr jdIky kjt ]g krjd hruof e ]g rgd uohtxt 4g kgj yp Nhi sj s , wa T T s , s kgér gjr hd k;kN hjkgér ]kg gj 'kyr er kdltf df g g; kte jkv q q s s q s , , hgkN hjgér gj ]jd hrucf uohtxt a q s , 4kxSkt jxf e hÈef cl 2jd k[y kgd ]jd hruxf eg kgd kr hd henkv kr3 X X s a X a s s 44Cgke [y gfd ]kjikc kd ufkrd ju s s s q s s 4g rkt yef e hÈef hH o 4,g Cgu hruxf Bkd hH hd <‘of7k‰c T s X s s q z Cgku rokv ufx ]kjoæge u¬cf k‰c s q z 4g rkt y T s ef e hÈef hH cl ; ]Krhxl d xo¬ A o/x ]ufe Lc7sLc lS okrc jd X s a s Z Z a q s \ \ s s X [yf7[yf ]ykc u yd¥cf l ge 6jd jk'b sl Fkg dfakykg ]ykc u yd X s q s qa X s X s q ¥cf df 3ufqe Lc 6xk;® ]rzo ]lkoim3/kl Lc7Lc ]xky 0lf Lc7sLc 6Xn s \ q s \ s \ s s \ \ ykduf k;Lf? huc hd LTyjtIo¬f df ]n ykduf rHH l Fkg df3xky a \ . X w s s hjkd®ep sLc ]0¬f Lc7sLc ]0lf3koz/ax ufe /kl 0lf ]g rgd uohtxt \ s \ \ q T s Cgke [y gfd ]kjikc kd ufkrd ju s s s q s s Cgku rokv ufx ]kjoæge u¬cf k‰c s q z Cgke hIke yfef ko/x ufe /kl 0lf z a q k;x IN hFkl db7db j[fkv e gkj lb jddF7dF w X hF u Fkl ytfe Bkd pgi kgur i dæb7ytfae a s s qa s s 4g Cgu kd sukt Fkl Bkd 4xSkt IN cl , s s s a w »»∞∞™≥»» Cgkt u xl mkd ]ko/c rl rif rke»»∞¡≥»» a s a q Cgku Nd uoht ]g xky rpf kl Cgeqr q , q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 85 egaP

4g lkouf kd {ke hg e udL\/ , s X hd ;nÔ jkgér 4g hlc e lkoæ7lkoæ hjkgér 6g ntke e k<ki d h_k; s q , X q , w , X X z s ]g Cgu jn ytVe 4g kiNf e sykoutk[ ]hF tk[ hdltf 4kg Cgér go , w , X s s s s q ]F rjd 'kyr hdltf ]xkvki er hHr xkvkt jrhH uiv er ct jkv s s s s q s s s q , kuiv kÍy ikv e ikv cr ]Sx ;kel e ikv e ikv cv s s q X q X q X q kuir kd ur kÍj u kdurf ]lc ufkv e /lV d nukv s s s s s X s a 4hlo g hl,t hjx 2g krLxcf7kruc k;D kd hjx , , , \ ]kxSkt II yk[ 4g Bx kg xyv l yk[ hjx hdlb 4y;jfku k[l g;3j w s , s s s w w a le kgj g; 4xskvkg uk'ji ]sxkvky¥pf ]sxkvkj Syflb hxxy uII hH ke s s s s s s s s w ®kv ]kxII jhj' 4g hLq\t l jhj' ke®kv hjkgér 4hxSkt II hH hjx ]hx s w , s q w s w s X s , q II yk[ 4e yk[ g Bg hLq\t hHv hjx 4kg y;jfku pπd er 4jle kgj s s q w a g; ]er gj g; 2k[n ]kgd ulm 4Bx gj rcfkl hd jrhH hjxf jxe k; q s s s s x II kr y;jfku 4kF y;jfku kdi ]kF y;jfku kdDi go 4kdIi y;jfku w s kjln ulm jGf 4Bx II hH hjxf hd jrhH udfy k;x II y;jfku kr w s w s w s 4kF y;jfku kpπd go 4kdIi ji uhet jkv k;kOm y;jfku dS u nhjG , s `g krdl kg ld g; ]Sx Ikd xav7x , s s , s v dlm 4g krkj henkv skr g krkt yt Fkg 4g krkj henkv kr g krkt a s , s , , s s , Hp kIkd kl7kjt `g krdl kg ld g; 4hgj hg hrIG hlg hdlm ]Bx q a , s s , w a hIkd unx hdlm 4kgkj krlg go kr h;x hn hlkG kd jle ct 4kg slt Z a s a s w a s , jle kr er ]sxkdl n jRm Cgér ]kg hGl kr er ]kg jhdG kr er ~ ~ w a s q s s q s w s q s s q ~ Bx hn hlkG ct kd jle df g kul ue 4e ue je g uæi dS ]kNwi a s w a , q s T X ss , z l nhjG jkv SkPp y;jfku kn sulm ]k;kv henkv dS unf dS 4krkt k s , \ s P\p Nd Bkd ]krkt kPp Nd Bkd 4F rkv xky lki d nhjG jhdG hGwl q s \ q s s s s s 4g krkt kg kylkG jrhH , s udfy 6kr Skt gn jkv kr gj gsn 4g krkt IN hg /cl Bkd kdlm sl s s s , s s , w a a s gn 4hrkt gj Cgu kLhi Bkd hd ur kdlm jGf 4g krkt lc e jxkl s \ s s , X d naukv <{®r rDf;ø klo 4kuir kd ur kÍj u kdurf ]lc ufkv Xe / s , s s s s s lV sd nukv3kr Skt kg ukpgi llm g ntke jrhH jkgér knl ]g Fkl a s s s , w , s q , jkgér knl ]g kgj yp Nhi jkgér gjr hd k;kN gér kt jkc dS jkv s q , s s q X q s , kuir kd ur kÍj u kdurf ]lc ufkv e /lV d nukv s s s s s X s a 4g Hjki kd uoht ukpgi hd ;eüpf Xe ;e≤1e 4ky ukpgi sl , a z s m g kt jrhH jkgér jki d hÈef A g dS Glf skr uoht 4kg gj gd u , s s q s , Z s s oht kuiv er kdutf g jgy hd hÈef ; 4hxgj hrjxf ]hxgj hrOm hÈe q s T X s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 95 egaP

, s . g "k?nm hjkdrfk∂ dS e/ a Z upoi kFkp z ,

4hg kurb tkv 2kvkv ]g kgj s , jkdi géqr kjk;î eji go 2kvkv ]g kgj jd k{hri hjkgér u/ eji go q X s , z q 4kg rdl pgi hH eqr ]g kpgi hHd hH Bkd kgt 4pg s s qa , qa s a s qa i <ej ]spgi <‘Îekj ]hpgi kjhe ]pgi 0qc kgt ]kg rdl pgi kgo h qa qa a s qa a s s qa a H er kr aSkt uc uoht kjkgér s; 4aSkt ej e lkoæ7lkoæ jkgér _wl ; q s q X s q s s , s q Oc kcL Wckv hd dæb Skv Iky jdpgi dr jn jsr , qa s 4xkvkt dp 6x s s w s s kvkt kg rLfi er kF;üv ]kuxy uk>el re kd kjln jd>el kd k_wl s a q s s X w s X ub 4kukt gj re jd>el Glf jdul kd k_l ub 4g jk;î sLc _wl ; Z q s X w T s \ s 4g oHquv rxo®r¬fv g; ]g k;ke rxt df g Cgu ;;®i d , , . , z uf'kn Bkd g; 4g oHuv kdum k;x xt kdutf 'kdi kr g; ]Cgu rk Z s , q z s a 0lf Bkd g; ]g k;ke rxt 4g krkt kg kuil rxt kjkl cr g kreüt s , . , s . , 'kdi jkv g krkg uyef l uiv ct ]g hrkg hu'kj g; jrhH ct jkv z , , s s s , s s , s kuil kÍj ;kg uohtxt ]k;H lkdi ukH kd ukK ct s s s z s `jd <je¬ ukd cv `kujd < s , je¬ kdldf ]kujd <je¬ k;D cv 4k;x kg dS ukoxH jkv rDH 4hgj u s , hjwn e hei dlm j,kv e ke®keji 4hgj u hg hjn 4krLi Cgu kujd <j X zs s X w \ e¬ 2'u√gv ]rrl3g krgj hg krkg 6g krxy ukg ]krLi Cgu kujd ikt , s , s s \ jGf kr cr3kuit kÍj ;kt kg kuiv cr ]kuiv kÍy ikv e ikv ct s s s s s s q s q X q kuit kÍj ;kt kg kuiv cr ]kuiv kÍy ikv e ikv ct s s s s s s q X q kuiv kÍy ikv e ikv cr ]Sx ;kel ikv e ikv ct s s q X q q X q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 06 egaP

4g , oHuv eji kuy ukpgi ]kuy [n ]kusy ukt djd dS kd <i jkv ;ü' q s s s s s Z w , w 4g krkg eüt kd ;≈kjo <{ hlm 6g krkt IN gke e uoht <{ hlm ]x , s , , w s X X jr hd jgy hg dS3sxLi Bk[nf ygi kn sd dDlf hg dS q;®e jkv uoh a X \ w s s 1 , t gér ct 4kxgj kjL l ;®e ]kxgj kLdt l uoht ArokHo¬ ]k[sn rhj X q s s q 1 s \ s iof skd uoht jkv ;®e ultf jkv 4xkgj sruke _' kd jln7dS kd ;® , q 1 s , s s q s w s q e jkv kd uoht er dr cr 6sxkgj Ic er dr cr kxSkv u e oHuv 1 , s q s s a q X q jkgér klsS dr ct 4g ygi kn d dDlf hg dS <i jkv ;ü' 4g djwi s q T w s s s Z w , w T jfi ]g Cgu rhjiof d jlwn7dS Cgu jkv g ]kukg u jkv kukg ]eRk"Qqi , s s , , s , s s `g k;D klsS 4hH Cgu jkv ]kg er hg er lc `g , X , s q q aw d k;D ler `waxke k;D sler 4g krgj k;kN ji >e nkt kjkgér hH jGf s q a q , q w q wa w g jn hurb 4g krgj uke ]g krpku ]g krkx ]g krkj `g k;D kvg >qe wa , wa wa wa s , q s 2r¬kn je S ]eneg je ]k;ufqn hjse s ss s s s s jkrlf d rUt hje jkgl d kcko“ je A uæi kygi s s s s X s s z `kxkg <jkd k;D `g krjL rqgc e l suhi lm g gj kyif rev kt ikv s wa T s s T s 1 s 4g rkg ewyke F;ø uæi hHl udfsy g krgkp kuNi uæi l7rgc Te T s s Z z aw w z s q 4g Bx kg Ppf hg l nç' ezsi >qe , s \ s s df g kOc kyt klS Xe ei kr e udfsy g ke®keji ei df g rgd ikv aw , s zs s T , zs T s `rdl kt Cgu dkj [An s; k;D 4g krkj rgc jd[n [An d k;ufqn Te s s s q aw s q s q s 4g k aw rgj uke ]g krpku ]g krkx ]g krkj 4g krgj k;kN ji >qe nkt kdikv , wa wa wa s , w jkluæzi

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 16 egaP

hH gj rjd jkgc7'kyr e kt[f gj s s s X a s 4kvkg yx s s ki LkF ]kvkg ukohn LkF rkFv kOm jiM l 0fc 4g [i kn d h{i hg s s\ s s s s s\ . Z s s q T a s s dS rkj jkv unf 4g Fkl7Fkl rkj jkv unf kr kOm jiM kLkF l 0fc , T , s s s\ s q 4krdl kg Cgu unf kr g rkj jkv 4hrdl kg Cgu rkj jGf kr g unf g s s , , s s , , hrgd 0fc 4g hNkv jkv hIkN hLc 0fc g Cgu hrkN hdlm hLc hurb q , s , s \ q , \ 4hrdl jd Cgu I‘ofkel kd rhjiof go df g hg; hg k;∂fi hd 0fc s , z q 4hrdl uke Cgu dS Fkl kd kukn 0fc 4hxkg pl rkc hg dS Bkd sl Xe s X s q s s s , kn ]g hrgd 0fc kr 94kg Cgu ikv ]g krxy hH klS jkv ]kg ikv df q s s , s , s g krxy hH klS8 2g k;D kyeke df g hgj kg upLv kd 0fc g; 4g h , s , , s \ s q , gj kOm uæi 0fc g; 4kxkg kuOm jiM l knH d 0fc Syf dlb udfy z q s s X s s q s s 4g kr_ro¬ eji ei 4g krjd rD , a zs , q zs a , e ei kgo g hr/kc rDflkv kgt 4g h;knrDfe ei 4g rkc jkv hLc ezsi a a , q zs , , \ 4g , krkg oHuv kd ezsi ]g hrkt kg uhyof rDflkv <{ hlm ]g rkt kv j s q , s T s i ykr dS ct d tkjr sLyi s; ]g hrkt kg hd uto dS ]g hrkt kg , s w \ T s T s yrel ct rkc kukn ; 4g kIkUl Glf ]g Cgu hH Bkd jrhH jkgér ]x q X X s s , Z , s s q s kvki er hHd jkv kg jH llm ji er ]sxkvki er hHd 4gjr hd ;ü' s q , s s s s w q s q w jkv gjr hd Z<i ]gjr hd Cgu jkv gjr hd g3kxjd 'oi jrhH jkgé , w , , s s z s r l gjr kukn Qqxnl Syflb 4kxkg Cgu h;knrDfe kr Skt uc rDflkv q s X s . s q s ei go jxv 4g lkol hg lkol hd kyG kr kgo kr Sx Li e ei d Q zs , q q X w s a s \ X zs s q . xnl hldf udfy 2kg rgj s>ym ld er df g jkd®ep g; kr kgo 4g s s s s , q , s a , jijH [An kr kgo 4g Z<hdkdId kr go g jkr¬of <jk/kl kt kd uoht w q s a , a s , s `xkjkrm ld tkr d kyG ] s s s , s X w T g uklkv un jkrm kr tkr d kIkd 4g ry >el <"Hkv xky kr kd j s s s s X a T s s w s s s htt hd ukl ]g krkg hH ue kd uLkN kr skd jhtt hd gky dfk;D 4hx a s s , s s s\ s a s s X /kc l hrcte hLkF n;k' jkv 4g hr/kc jhtt hd gky hurtf ]hxy / s a s w s\ , , a a s s s kc hg kurm hH jhtat hd sukl udfy ]hgl hg jhtt hd ukl 4hx/kc hH a s s a s s s a go ]kg u k;D hg rDflkv hd Qx jGf 6g hry /kc k;rDflkv cl jkv s X q T s a a , 4xkv s s kt Li e rDflkv hje er cr 4/kc kd usy ukt hg dS kd ;®e jkv u \ X s q s s s q 1 , oht ]g ezsi 4 gke kd uoht ]g rDflkv 4g Cgu ei rDflkv ku[j uk;÷ , s , , zs jkv ~ ~ ~kvkt Li e rDflkv hje er nf; 4g hrI? hg Fkl dS rkc k , s \ X s q T X X ukn ; 4g krkg hg klsS 94hH Cgu jkv kg er hg er lc8 A g kNi ueqr s s , s , s q q , w s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 26 egaP

gj rjd jkgc7'kyr e kt[f gj s s s X a s 4g hgo hH kr ]kg u 6g hgo hH , s s , kr ]kg 4kdlm hH okHv ]kdlm hH okH 4g hdlm hH rfF¬fiuv ]g hd s s , q , lm hH rfF¬fim 4g xP dS kdlm hH kukg u ]g xP dS kdlm hH kuskg , a s , a 2krdr¬fku hld ]krdr¬fkv hld ]g krgd de√k/ 4g hH kr ]g Cgu ]skg , , , , s , d kd joæB 6g hH skr ]g ]kgd kd joæB ]g krgd de√k/ 4g dr¬fku Te s , , s s , wa ]g krgd uke0fc 4g dr¬fkv e ]g krgd uke0fc 4kun Lkr kd kvkeh , q wa T , q s s\ s X l hjkl A g krkg Fv kd uOm jiM d 0fc kg; 4g rkt j?f e kvkehl , s Z s s q a T s X X hd 0fc kr uke0fc kg; 4krkt Cgu L[m yd¥cf l ;®l uoht jkv g q s q a \ q s , , krgc lj e uoht l kiÎ hd kxky sukohn LkF Cgüm ]l kiÎ hd Cgüm3 X s X s s s\ s gj rjd jk;r“fb ut gkx7gkx kt s s wa q s , g u'kj yDv jktkc l tG d Cgüm s s s , s 4gj rkg ukohn jd s s s s Ls\kN kd 0fc hHd7hHd kt 4gj rjd jk;r“fb ut gkx7gkx kt ]g <jkd s q s s s wa q s , d kyxki um g; g Z;nkl ],g ojkx ]g kejfx hl7hLkF kt e jklal lb s X , T , , s\ s X gj rjd jk;r“fb ut gkx7gkx kt s s wa q s , g u'kj yDv7jktkc l tG d Cgüm s s s , s gj rjd jktrb kolf kjr eum eg s s a s X hF u jktrb7gto ct hH Bkd df unf o a s s s gj rjd jkor¬m ynf7Sræjf lum eg s s q s s s l yhlo lb df ktgf7r;kd'f Cgu az s gj rjd jkxtkj eg i vkre hlb s s s , s s gj rjd jk;7∂tf hHd ]jk;7yk;[ s s gj rjd jk;7u¬g cyr l g;lf7c' s s s q s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 36 egaP

, g u'kj yDv7jktkc l tG d Cgüm s s s , s gj rjd jktrb kolf ]kjr eum eg s s a s X hF u jktrb7gto ct hH Bkd df unf o a s s s 3hH jGf 6F ntke <kei cl d s w , z s lb kxSkv hHd r u hHd k;kv r u 4F ntke <kei jkl dlb kxSkv w w s w , z s s Cgu hHd r kF Cgu hg oHl kr g; kxSkv r df g g; kr pl 4hF hrL w a s w , s i u Bkuql hH ufo÷ Bkd hd kxi sjr 4hF htH u hH jc[ Bkd ur 4kF \ s X s s s s w u <jkd Bkd 4gj rjd jktrb kjr jkv gj rjd nk; hjr hH eum eg s s s a s , s s s X gj rjd jktrb kolf ]kjr eum eg s s a s X hF u jktrb7gto ct hH Bkd df unf o a s s s ~ ~ ~ krskg Cgu hH rsdl Bskd ]hrkg Cgu kuokHl Bkd hd ukv ]kd ujd k{hri g a s a s s s z , krkg Cgu <jkd hH Bkd ct3hF u jktrb7gto ct hH Bkd df unf o s s a s s s 4g rkg re√uf l iW rpæfuf / T s s s acl P1\n jkv h;kF¬ hg lsS 4g krkg kjgx /acl kd ei l jk;î lm hg slS a , s , s a zs s s s gj rjd jkor¬m ynf7Sræjf lum eg s s q s s s l yhlo lb df ktgf7r;kd'f Cgu az s 4nk; hdlm kr S s a kt k[ yG jkv nk; hdlm kr [nf yG 4nk; hd hlm A g hrkg Bx yP s w , s X w , s e xP dS hlb hxntV hjkl hdltf3gj rjd jkxtkj eg i vkre hlb X a s s s , 4kd jk;î hlm hH kupkl ]hd jk;î lm hH rkc jxe s s s 6g krjd rkc hHd ]g kupkl hHd3gj rjd jk;7∂tf hHd ]jk;7yk;[ , , s s s s s 4g krtk[ kd kHkv hdlm kt hH e jkd/av ugx ]g kgj jd , s s s X , tk[ hd jgp d jk;î kt e j/v3gj rjd jk;7u¬g cyr l g;lf7c' s s s s s s X s s a s s s q s s 4g krdl ki kd ke®keji hg k , s ukohn klsS ]g krjd tk[ hd jkgc kt cr ]jtiF¬fv kg L[ [l {o ]k , s s a X s \ s w 1 X g Sx L> Ri ]kg k;x kv L\>ri ct3gj rjd jkgc7'kyr e kt[f gj \ s s s s s X a s 4nk[ kd hxntV e rke ]jd 'kyr hd hu'kj e sj/v s s s X , s s X s a 6 Bkd syduf utk[ kd jkgc e kunf d L\>ri df Sgfkp uikukohn klS s s s s X X s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 46 egaP

4g krgj k;kN ji >e nkt kjkgér hH jGf g , q w q wa jwn hurb 4g krgj uke ]g krpku ]g krkx ]g krkj df kg rgd er jkv wa , wa wa wa s s s q , 4 g kiNf jRm Cgo 6kvkt jke hdcL e uæi hlm g kgj Om uæi kgt 4kN , s q X z , z a s i l Cgo 4sxkvkt >ym ]xkvkt >ym ]sxkjd L[ uæi jgkc eqr 4g kgj w s s s s s s \ z , pC[ Bkd kgo ]g kgj jkdi Bkd kgo 4e ;nÔ g hgj hOm tkokv l kgo s a , q s a X , s a a Sknl gj rn l kudL/ hd ynf ko s s s s X \ s Skr[ CF hg hjse ]k>el u Nd hg uTe a q s 4Tg hrkt hukpgi hg sl nko¬ Glf rkc ; dfk;D Z X s X 4g kgj kg k;D df xkvkt ukpgi er jkv 4k;if jkv ky nko¬ jkv 6skc , s s s q , s , s , L jkv kjd nac X[kv 4jrhH g kgj kg 4dp df Ni jgkc 4kNi re jgkc w , s a , s s w s w s w `g k;D kvg >qe , q s 2r¬kn je S ]eneg je ]k;ufqn hjse s ss s s s jkrlf d rUt hje ]jkgl d kcko“ je A kg rNi eqr s s s s s X ss s s w 4k s g <ikni ]kg uexkv kjkgér kr Skt 0fc 4kvkt kg rOfxl er kr j[c Z s q s q s s a q s s f 0fc 4y lkoæ ke®kv kr aSkt II lkoæ hd 0fc jkv 4g hrkt II Xlko q s s w X q , T w æ hd 0fc hg e rfÎho¬ hd kukn jkv 4ky jd jkdho¬ Fkl dS kd kukn q X X s , s s X s 4hH Cgu ]hH g A g rgd dhO 0c 4hH jwn , T s q ]g hH lki ke®keji 4g ;ørDo d kukohn ]g Cgu ;ørDo d kduf'kn ;ø , T s X T s X Z rDo d .n"ufim 4g rgd dhO n"ufim 4hH ;ü' jkv g hH <i ke®keji s T s w , , Z w 4g Cgu kri Nd kd kduf'kn , q s X Z 4g Cgu kri kd kukn 4l k;nfl g kgj yp nkoof jkv 4g <i ke®keji ] , s X s s X , , , Z w g rgd dufZ'kn hrkno jkv g ;ü' ke®keji ]g srgd duf'kn 0kc 2g k T s a s , , w T Z , , yp nkoof kurdf 4g Sx kg rîkel jkv s>ym e ∂Gf hlb duf'kn Lc T s , X Z s \ ]djkpof sLc7Lc 4∂Gf g; kLkN 2eRk"Qi kxkg kuy kjkdIN kr l 0fc \ s \ s s\ s q s s q s s q 4g qrl phc d hoƒi jkv ke T s s 1 , ®keji hg sukohn ; 4krII Cgu sl hoƒi /cl kd ke®keji <jkd d k;lfg s w 1 a a s X kl¬qn l7LkF lS 4krkg Cgu knof e/ l rxt <jkd d kyxki l7LkF slS s s s\ s s s Z s . s X s s s\ s gj rjd jk;r“fb ut gkx7gkx kt s s wa q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 56 egaP

k;yf ukpgi >e ulm jd[n sl jwn s q s s 9nk'8 S huiv i jkr©j7S7'tfxy knGf Te s s 4hrkg Cgu k_k; hd jnfe dlm ]Skt kv u s a s kukL[Ly dr ct udfy 2sx>el k;D xky 2g kgj jd k;D e g; df kx \ \ s X s wa T sxy ;H hH jrhH ]sxkvkx ]sxkpku ]xkvkj jkc hygi e uoht ct Syflb s s s s s X 4g hn jd nc XudL/ hd ;nÔ ueg 4g kykL hg T a \ s , jke kd okH kr sueg 4Skt kg u Idi 'okokH Bkd kuiv 4k[j jdkcn s s s z s s s kd suiv df g k;k[lf <_;uf klS kd henkv kr ueg 4hO> hH Igkjd s , a s s s s w X q ¬e ]O> hH lkv 4jiM7jiM hH kr g krkj ]jiM7jiM hH kr g krlg 4 q s w w a s , s s , a Mkypekd hH kr Skj ]Mkypekd hH kr lg henkv 4g k[j ;≈k; sd ukx s s s s a , s s u ]g k[j ;≈k; d ukj u 4g k;nf kuc kO> yd¥cf kd henkv kr ueg , s s s s , w q s s s 4Crkt Cgu hd rkc hd gjr lb Ar<jk/kl dfk;D g krxy ;H X X , 4kukg u rhH;H 4uke hHd ]kg rpku ]kg rkx ]kg rkj 4g kgj kg kNπv s , s s s s s s s , s 4g nsHv e <jxkt ]g nH , X , s X e nCu 4g dS cl eg jdxkt ]g xyv7xyv eg Skl7Skl 4g –d kd y T T s s , X r¬rv hH jkgér kgt ]g Cgo go g k;x xkt kt 4kvkt pgi kr xkvkt a s q a , , s s qa s s s xkt hH er kgt ]g Cgo go k;x xkt kt dfk;D 4rLt hH l uiv jkv q a , s X s q\ s s , srLq\t hH l 0c e jkpo√uf hlm 4rkg jkpo√uf kd jn hLkF 4jkpof7pk s q X s s s s s\ s l cl rjd <je¬of kd jn hLkF 4kF kun [j jlf ji k<jp ]kF kuy y s s s s\ s X s s Fkg e Fkg ]hF huy ykL [kv e [kv ]F uekl d 0c 4k;kox kd 0 X s a X a s s s q a c ]k;koax kuiv ;el~ ~ ~ rkc hd F;ø hlS 2gj rNi rkc hd F;ø hlS q X Z s s s w X Z s jkv gj Oc suekl d 0c 4g Sx dp jkv g gj Oc uekl d 0c xky , s s , s q T w , T s , s s q s 4Cgu kr uklkv kurb kuO s c lki hH jdOc lki 4g Cgu utk;i Nd l hjn 4'kyd Cgo ]kckd Cgo , , , s z q s w , 6g ke®keji Cgo 6g jnfe Cgo ]sxkjd nk; hd ke®keji er jdOc akgt , , a s q , suc kuk[e Cgo y hi jdOc gxt ltf , X , Skt uc ktd hgo y kOm Gt kt njV w X Z s 4g hrxy ukuxux , s q q kjk/ hd jrhH dlm hHr ]g kry jd nc [kv ct ]g krkt Oc hei k s , s a a , , zs a gt 4g ykjrv kd ukF¬ Bkd u ]g ykjrv kd ;el Bkd u Syf d ei , a s , a s s zs 4lki hH l lki3g hg lki Nd hHl kr Syf d ei 4g Cgu hg kri Bkd s , q s s zs , s kd hjn kd ei 4Cgu hg kruke hjn nkt `kun7kuy k;D kd nkt sl hjwn w s zs w w s s w
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 66 egaP

kouId [An kd hldf l ukj jkgér jkv 4hg LkF kxsI? ]kxPc [An jkv s q s s s s q , s s\ s \ q , s s s s q s l ukj jkgér kr Cgu 4kg u h[An kt g kdlm dg kd ukj jd[n [Aqn s q ss , s s s s s d k;ufn 4kg Cgu h[An er ed l ed df g krxy klS jkgér sl uæzi q s q q s , s s q `rdl kt s Cgu dkj [An s; k;D 4g krkj rgc jd[n [An d k;ufn e A uæi kjlwn s s q wa s q s q s q T z l eku jrf ]l nk; hjrf ]l ∂Gf hjrf ]l ∂tf jrf s s s s s s l ekd hg uiv ekd >e kr¬ko u l hldf tjx u s s s q s 4 s s kn uuc ukGr lb ]g Bg Wq' hukv kog hd¥g7hd¥g kt g; 2kcL kr cv w s , q s s w s 4g F;ø cl dr cr ykL u kykejo e , Z X X s s q yx jkgér Fkg d rev dr ct 4g hÈef hH ukeél g; ]g hÈef hH Fkg s 1 , T s T ; ]g hÈef hH yG ; 4sxSkt kygéd hH Fkg s; ]xSkt kygéd hH yG w s a q s a q w s T s ; 4g Ow> yG dub ]g O> Fkg ; 4Cn kugi SkykeyG ]ukeél u tkel w s T s w s a w s k;nf n ]jkd¬ji kjkgér gér k;x yef 4xkvkt gj rpfo l jkd¬jqi d s q q X q s s a s s ke®keji ]ku[j uk;÷ kr k;yf y jkd¬ji l tkel jxe 4g krkg rάjqi s s q s , s ]g krkg rufkeél e tkel hg kurm kg henkv k/c e pkP kurtf jkv , s X s a X s a , 4g rgd <jpkv ]g rgd _jfp eg kd pkP T s T s s s a lm 4g rkOcf kpkP dS lkilkv dlm kr eg 4rjd Cgu jkdhxav kd kr T s a s s s s tgl hdlm kr eg 4g rkuc hIid kd ;‘ue kr eg 4g rjd Cgu jkdho s T s s q s T s ¬ kd kryjl hd ;‘ue eg dfk;D 4d udkj g <jkd hg <jkd jgkc jkv s q X s s s T , 4re kudkj l <jkd Íkc hH hldf 4kn s s s xk;gl ]kn kjkgl 4g kgj kg "eüm kd okH 4kjd uxyVkv ]kjd rxko¬ j s s , s s s s dkyG gkc 2skn sukv3]g kgj kv kupku ]g kgj kv kukx ]g kgj kv kukj , X a , , , s 4k;yf ukpgi >e ulm jd[n sl jwn s q s s 4krkt u kukpgi kr Cgu 6kyp klt hckj' e df kjse xkH;ü/ 4Skxex s , T L ji jse df kje xkH;ü/ 4k;kL[L\y e df kje xkH;ü/ ]xkgd er cr , s s \ T s s s q 9nk'8 S huiv i jkr©j7S7'tfxy knGf Te s s 4xkn nko;ü/ e s s r hHr xkvkt Syf ukpgi er ct jkv 4g krkg kukt hg jdkL[Ly kr q s s q , , s \ \ s lki dlm 4g e ulk'quv suiv ]g e <_;uf uiv xky Sg ygél 4g s T X X X a s s q s T gj ht l jkdgv uiv xky Sg ygél 4g Cgu xky dlm xky Sg ygél s s a s s q s T s s s q s 2Gjr hje Bkd g krkv df 2 s s , Bkd k;kv df g krukpgi ke®keji hHr g krkv kvg krkL[Ly Bkd ct s , , q \ \ s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 76 egaP

4kg jkoeétf Cgéqr 4hLi ji jlf I>> s s \ a g; lcr g kvg F¬o¬ lct 4kF krOm Cgu hg yk;[ kd ckj' 4kF kxy s wa q s ji jr¬cf kr kF jkehc `Wd k;D jkv kr Mhi u ckj' `Wd k;D kd s a , s a a ;ƒ¬ko¬ lb g krNi ler e cv 4k;x kg F¬o¬ e jkv kvN uer 4k;df wa w s q T s T , q s q F¬o¬ >e uer ]kF kxy l jr¬cf ]kF jkehc e dfk;D 4g kgj xkH [Aqn s q s q s T X aw s e <jkd hg jkgér jkv 4g nk; kg ]kgd jkv k[n l jkx u henkv lm T s q , , a , s s , s `g ukd e df g Cgu nk; yd¥cf s>r k;D `k;x yH >e r k;D 4 wa , T , q q w s q w [n s>e jkv yk[ [kv kjt 2BkH je ]kgd jkv k;kygf kd henkv lm s q , s a s s , s s X ukgüm 4h;kv güm nk; 4kLi ewyke kvg kukpgi kjgp 4g hgj Om cnc j X \ q s , w d;H l jgsp dlm ]d> so uk>el 4g kgj dc k;yfkx hnx kvg kLi Xe a s s s s q s , a a q \ hyku Sif ckj' henkv dS ]k[sn ukgüm jkv g rjd 'oi e okx dS s X , T s s z X a llht df g hukgd 4g hy kpc u kjhdG hGl udfy 4g dkujr[ kjt h , , s X w s , ukgd 4g h[j Cgu e ycbkc u k;bklB 4g hukgd dS e uoht d llht , X s X , X s 4kxgj h[ s An <jkd d Ii jH kr kg Ii kjH jkv kxgj h[An l [wH kr kg k[H 4 q s s s s s s , s q s s s w kxgj h[An ]jd hH Nd go dr cr kg u rxkt henkv dr ct [y jse s q s q s 1 s s s 4Bx kv Pkc hH hd [An Fkl7Fkl d 0fel jxe 4g kvg 0el 'n dS e \ q s 1 , q 1 s X lkgrfb d dr cv ji jkc hygi ji hoƒi 4g h[l knk;† lcl e kFv s sw 1 , q s X ˜ drfkH kdhjev j,kv 4g Cgu ji ue d hldf hurm g krpV jkv >kc ku , , s , , s rtf ji ue d kdhjev 4rII Cgu Cgd gkoof urm g rII gkoof urt s s w s T s w s f e kdhjev 4hrkt hd Cgu Cgd e k;ufn k;®ge®kv hurm g rjd k;®g X X q T s e®kv xky surtf e kdhjev 4g hrkg hd ue kr Bkjgx 2k;D hg Bkjgx s X , s s hd jhj' 4g rkg jgx knk;† l [An d jhj' hg rpæfuf [An d ue jkv T s s s s q s q s , 4g [An d ue cv ]gj Cgu [An d jhj' 4k;yf y iW k;u u k[Aqn ]k T q s s q s s s X a g 4g Cgu h[An 'n Bkd ji hoƒi lb kurm g h[An kurtf kdhjev tkv , q s s 1 , q 4g Cgu I? ]g Sx Pc jkv [An kgo ,g k; T s T \ , q a x yef u/ ]g k;x yef ekd ]g Bx yef htkj7hIkj ]g Sx yef ukde , , s s T kd kxsky kgt 4g Sx Px jkv [An ]g g; kr pl 4Cgu rIef hH jGf [ s X a T \ , q , s s An udfsy 4g Sx Snf ]g gj kt Snf ]g rdl kt Snf 4rdl kt Snf Cg q T T s T s s u ukde ]hrdl kt hn Cgu hIkj kd kxky df g kgj gd Cgu g; e jkv s s X s wa T , `sxkjd rîkel ld [An kd jln er 4g s s , q s w q , krdl kg rîkel [An kjkgér kr kgkp er ]kg 4g rdl kg rîkel [Aqn s q q s s q a T s s hg d k;rDf;ø 4g Sg rîkel [n d k;rDf;ø 4xkg Cgu rîkel hHd [Aqn s X T q q s X s X s d k;ufn 4g hgj h[Aqn knl k;ufqn 4kxkg hg kujd jkdho¬ ]kg u k;D ko q , s s X Ld hg kurdf ;®l g; gkp ]kd ;®l lb 4g h[An l knl k;ufn `g ky \ s s , q s q ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 86 egaP

4h[An sxkgj jxe ]e uoH ryfdqukrko 4g hrn n jlov Nπv jkv Sy q s X w , s s s , f d [An k/ofl ]hruhN Cgu [An k/ofl 4g krkg h[An e k/ofl go ~ s q q q q , s q X q ~ ~go ]g Rfil lki dltf henkv kt jkv 4g krkg h[An e k/oflv ]g , a s s , , s q X q , Cgu Rfil lki dltf henkv dS kr 4g hrdl yef k/ofl l Rfial 4ku a s s , q s [j yk;[ ]g Cgu h/kjof7Rfil e jkv 4krkg Cgu l Rfil <jrov kd wa s a T , s s a [l dfk;D 4xgj h[An xky jkv g gj h[An xky jkv ]g h[An kr xky q X s X q s , T s q s , T q s s `hxy s uhN k;D jkv q;®e df g rDjf7rDjf klS uoht `kxSkt k;D hH k[ 2N , 1 , s s d e Fkg Cgu kr hH g `l ukt je kxL\xcf k;D `Skt je eg u Xk;D q X s , s s s a `g k;D jkl elb ]o–im hgo jGf ]kL\x> hgo jGf ]k// hgo jGf ]kuO , X a m tkj ytGf 4kjd er[ ]g jkl k;D df kxkg kpkl hH uer jkc jkp7k s w s , s s s q s n 4kupkl Gjr uiv hg n[ er 4kg k;df u jkpof kd rk?e®kv jkc p s s q q s ki7ln e hxntV ultf g uOfd kutk[ henkv klS ]g rgd dufkKokue a X s , s s T s , s 4xkxy ujd jkpof er kd r s s s q k?e®kv 4kxSkt kg >kc 6g F;ø hH uoht dr cr kvkg u rxkt dr c s s , Z s s z t jkv 4kxSkt y e iki gér ;ƒ¬ko¬ 4kxLi Cgu Bk[nf kd ujd Nd r , s X X q s \ s s q Djfrfv d iki kr Sg F¬o¬ ]kg u <jxkt dr ct jkv 4hxSkt y Gjr s s q s , a s hd kPLx gér [kv jkv 4sxkvkg /v hH Sg rkg [kv dr cr kg u < X .\ X q X a , s s s a q s s X a s jxkt dr ct `k;D sxkjd ]g uoht lki jkgér `k;D xkjd ]g ;ƒ¬ko¬ s , s q s s , lki jkgér `k;D xkjd ]g [kv lki jkgér 4k[n kRoFv hd hukgd lb s q s s T X a s q s s Z 4kn jd ke{ >qe ]k' s s s Dc s>e er 4kvk[nf jkv Cgd kr kg kuk[nf jkd®ep gér 4g gj Li Xe q q s , s s X q T s \ rchle eg l gto hd uk[nf jkd®ep jkgéqr 4kvk[nf re jkd®ep j q s s s s , s kv djd kiÎ 4kn ukt je >e 4g >skc hLc hxntV `Wd k;D e kd hxn s s s q , \ a T tV lb cv 4k;df kntV >e hg suer ]kF k;x je kr e 4kukv re lki s q q s T sje cv ]kgd su henkv lm 2~ ~ ~ uoht ;¥ev kurb `g kgj jd k;D wr s w , g; ]kgd 6kdkj lm ]sxkH 4kF kgj jd utk;kv kd ukxy hlkG jd/akc s s s s a hl¬j e {o dS henkv dS ]k[n jgkc d okx kr F rIky 4Skv Iky X 1 s s a s s s , , lknm ]sxkv jkv Cgu Sx e okx jGf kr so 4Sx kg ukjg rgc kr llht , X a s s , q s 4g kgj xkH Nhi d k;_¬f Te wa s s X s lcr ]Cn k;D [kv uer 4kvkrc Cgér ]Wd k;D kd k[kv ub e cv 4b X a s q s q a X a T x yef [kv >e jkv bN [kv hje suer ]kF k/v e 4jkoeétf kg Cgéqr X a s q , q X a s q a T s s 4CF Cgu hg hn kr u ke®keji df kgd jkv k[n kd llht u henkv l s s , s s s m 4g hn Cgu Syflb [kv u ke®keji ]BkH je ]kgd jkv kdkj skdlm 4 T X a s s s , s k[n rxkH sNhi d k;æo dS kd henkv jkv dS ukgüm 4Pc xkv Ls\kF l s s s s s , s X s \ s s knm 4kxkg u hH kpkl hHd sygi ukgüm n;k' klS 4dkp rgc kr llht s s s X s s T q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 96 egaP

w a lkv ct g krkjxf , hcu7ofd klS eqr s 2kvkj re s s jhcd ]kvkj re s s »»º¡≥¢¡b≥2—»»»»÷≥2—»» 4kvkj re dgku eqr 4kxIef [An kr kxi Xe rD s s s q s s fH er 4kOm e uk;÷ er 4kxkt er `g krdl n gér ukd <jxkt7e®kv q s X q s q , s X q , 4l <jxkt7e®kv g krIef [An df g nsH ye ]g RfHf ye hg; hd e/ s , q , w , w Z 4Cgu rIef [An Cgd 4Cgu rIef s q s [An Bkd ]kdp kv hH nko;ékl ]Skv nkotkel ]ync _arFv kd tkel q s q s Z ]Skt kg rfk∂ 4g krpkl e k"kH hd rfk∂ drfhutkj Syflb 4kxn dkj s a , s X a s s [An d kxky kr kg e Fkg rdkr ]Skt pgi e kRl df g krjd 'kyr q s X s s ss X qa X , hd kRl drfhutkj Syflb 4g rdl kt dkj kjk} d kjln [An ]g hrpk T s s s s X w q , s l rfhutkj 4g nH kd e/ jkv rfhutkj hg; 4Cgu kjk} d jkv hldf jx , s Z , s , e 4g rdl kt dkj jWt `rdl kt Cgu sdkj [An s; k;D ]kg rNi eqr T s s s s s q s s w `g kukg k;D l ukj jkgér 4g , s s s s s q , kgj kj dgku kjkpc g; ]Mkt kg hg e®[ cv df kxSkt hg cL djd k s s a s w s ;n ji er 4kxn LkN k'kv hn¥t jkv jd[n rkj gér `kxSkt pc l u q s s\ , s s s X q s s kj jkgér ]kg rpkl k;D er 4kg gj kj Oc ji jkudf er ]g kgj cwL Xe s s q s s s q s s s s , s q , huki Bkd 4kxSkt kLc? jkv 4kxSkt je hn¥t jkv go l ukj jkgér ` s \ , , s s s s q kxSkt kg tkyb llb kg rpkl er ]kg gj kj Oc lki dlm er ]g kgj s s s s s q s s s s , s q , je ]g kLi jkehc henkv dS `kxkg k;D l ukj jkgér jkv 4kvkj Syf , \ s s s s s q , s s d ke®keji 4kr rdl tk[ <jkd sNπv jkv Syf d ukj jxe ]kvkj sl s s s s , s s s s s te kr kg kukj gér 4g krkj rgc jd[n [An d k;ufn e ]kg rgd eqr s s s s X q wa s q s q s q T s s 4g krIef l <jxkt7e®kv [An kd henkv 4l kO , s q s ‘rfi u ]l ni u ]krIef l u/ u ]g krIef l k/ofl u [An kd henkv z s s , s q q 4hd u[n [An g hrkg rljG hg kdum ]g s s q , s q s T rgd h[l eg kdutf 4hd u[sn [An hryef Cgu hg rljG kd henkv uh s q s s q q s g l k/ofl ]henkv h[Aqn 4g krLi Bk[nf jdkg P\kxi [An kurm kg k/o s q , \ s z q s fl hurtf ]g g; kr pl 4krIef Cgu [An llm udfy g dhO br uiv q , s q s s , s Gjr huiv k/ofl 4g thp hjc k/ofl df g kgj gd Cgu hH g; e jkv q , q q wa T , 4h[An x q s kgj ji ]ji ktl hye[e 4h[An xkgj ji ]e yge d jejexl ]e yge s X s q s s X s a X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 07 egaP

rDeof nk"of7"g q Z kF hg kukdp td g; q Z kdcl ;‘ofH ]rH w kd ukero jse s Z s kF hÈef 0cykd kF hg kukt lif7l?f jdpc rcfkl u >qe s kF kLi phc d kIki kn ji ñte hd uktv ldf \ s X s s 2kvkj re s s jhcd ]kvkj re s s kxSki dQ g; Cgu hHd hH l lkv jkgér jkv s w a s q , kxSkv kryp knl jkv , ]k;kv kryp kj/7kjp kukt skg w w kuk[ kLxj \ ]kuLi e kIki \ X X , g krje ]g krjd kt k;tf uknku kukn jg , s g krjd kOm xhH uekn kd k;nfl cr , X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 17 egaP

2kvkj re s s jhcd ]kvkj re s s kxL\x> l kIki kn d hdDp erfv s s X s s a kxkg kuLx> sltf s \ 2e hruxf ldf kukn X `kxsLi dG k;D sllb \ Z s s kr kg hH u jkv , g Cgd Fv Bkd kdlb jiM dlb , Z s s g Cgu ZF;ø , g Cgu rav e uiv kulif7kul?f ji , X s g hjkt e∂ g; hH xkv , s g hjkc hykoukv hd ulif7ul?f , s s s hH d kIki s X s s ykoul?f7ulhi >qe s s hl7ukn lc hdDp g; g eutf df s , X a k;dDfp hLc jkv \ , g k;dDfp hLc jkv T a \ , g hjkdho¬ ue g; huiv rf;uf , s T
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 27 egaP

4ky kIef [An kuiv er s q q df g jWt rkc dS e Fkg jkgér udfy ]kn kIef [An d k;ufn er d , X s q s s q s q q f g Cgu rkc g; e Fkg jkgér 4krdl kIef Cgu rfkH hd jln hldf Bk , X s q az s w s d jkv 4g gj jd kni <jkd d rfkH huiv eg kd [An df k>el klS , T s , s az s q s s 4g rkt kg knof [An jkl l hg rLdi kdlm 4kLdi kjkgl kd dS lm T s s q s s s \ s s \ 4g <jkd d sukt Li e phc d kIki d hdDp g; 4g dofkHko¬ [An g; , s \ X s X s , q 4kxkg h[An hH go ]kgkp ukeél ]kgkp ni ]hgkp kO‘rfi jkv k;yf s q z , >el dS kd suiv l jkdgv ultf 4kxLi e kLhi hg kurm k;df jkr¬o s s a s s \ X \ f kd gke kuiv kurtf ultf 4Cgu hH kd hldf Bkd 4kg; g hcutv cl s s s a T eg dfk;D 4kxSkk [An g; ]k;df ei l "Qi hldf ]k;df ei l h_¬ hl X q zs s q zs s df 4hxSky [An jktg kr gn 4hH hxje klji ]hxkg hPc yd ]g ukot q s s s X s w\ , tkv 4hxkg hH Z<h' ]hxkg hH <ht ]hxSkv hH kjt kr gn jGf 4g [Aqn s s Z s s , g; ]g e g k;yf uke kd gn 4g kLdi ueg kd ;®ufv df `g k;D [Aqn wa T , s s , \ s s , 4sxkvki [An kr xkLdi kd ;®ufv 4kLdi kd s q s s s \ s s \ s ;®uf 4g kiNf e kjk/ hd ;el kt ]kLdi kd roæk' 4g ntke e phc , X s s \ s , w , X d duv kt ]ky Ldi kd dS lm df g ;kim hg dS kd ukg rDe sl [ s s s s \ s , s s q An 4sxkvkt pc ]sxklif Cgu kr k;yf Ldi Fkg kd roæk' jxv 4xklif q s s s \ s s kr gj hg e urojfi jxv ]Sx kg jlkv d ekj jxv ]k;yf Ldi kjkgl s s X Z s s s \ kd ekj jxv udfsy 4g [An jkll 4g [An e jkll 4xklif kr e jklal , q a , q X a s s s X 4Sx pc o k;yf s Ldi kjkgl kd yhd hd phc sukgütf udfy ]ukn Sx lif kr phc d kI \ X s s s s X ki kn 4Skt jxf hLkx kr Skt e? hH yhd 4g krki e? dkp Syfhlb hr s \ s w , w e? Cgu 4hre? Cgu hHd yhd 4g hL[ yhd ]g kre? dkp 4kxew? hg L w w , \ , w s s kF d yhd kucf hH dkp kd hLkx 4sxe? hg sLkF kucf d yhd hH Iki d s\ s \ X w s\ s s hdDp3g kL[ e phc ke? kucf kt jkv g hgj e? k;dDfp hjkl ji l , \ X w s , T w a tf ]k;yf Ldi kjkgl kd dS lm ultf Syflb df kgd u yked lm 4 \ s s kF k;nf yked eku kdlm u jhcd kr Syfhlb kF hg kd yked kIc go s s s s 4k;x pc go 6klif Cgu go k;x xy kukn kt l yhd lm ]g yhd kt e phc d kIki kn df hn s s , s X s X s Cgu uk;÷ rkc dS uikv udfy 4k;x lif go k;x Li hH kt phc d XkIk s s \ s s i kn df g rgd dhO ikv df k[yf ulm eltf ]k[yf ni dS e jRm s T s s X X dlm su yked Ic d jhcd kr kgd ni g; jdkv j? u jhcd ct jkv s s s s s s , 4k; kj jhcd jd[n rlif kd kxky e phc d kIki kn 4k;kj kjhcd [n df s s s s X s X s X s s s g kgd u jhcd 4g kgj lif ]g phc d kIki kn ]d k;dDfp kn kr jklal , s , , s X s s X s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 37 egaP

kv k;D 4ky [n kr rykg hdum g r{f'f kt 4ky [n kr rykg hd k;y X s s s T s ss s s X k|ofoæof uiv kjt er ]kgd ue 4g kxy e ekd dlb Sgfkp hukg k{ s q s T wa X s s 'f kd k;lfkonfkv kr e 4k;df Cgu kr ekd ryx Bkd ue ]kgd ukgüm s X s T s s s T s X `kg Li Nhi d kxky k;D er 4kxkg k;nf jd upc jkv rk'v k s s \ s s X s X q s , s , a s d kxky urdf l hupc jkv rfk'v huiv eyke u e ykl lkpi uer k X s s s , s , a w X s q s r `Cgu Bx hjkgér hupc jkv rfk'v jkv ]kol7tkel hd ykl lkpi ]k q , s , a , s gd 4,g hupc hLc ]g rfk'v hLc e uoht ]xy ugd 4g chjd d ykl h , s \ , a \ X s s T s l¬v ]g Pc 4F Skv suyef >e 4e jr¬c g gj jd kol hd k;lfkonfkv T s w\ s s q X T s s X s l ykl lkpi o ]g utl dS 4hHd7hHd dol7tkel g rkt kv lki jse s T s T s s 4Cgu hH Nd jkv ]g x q , T s y e ujd Ohi Gjr hd [An uiv Glf dol7tkel 4k;yf jd r¬;ø kd X s q s Z s s uiv gjr lb 4SkIef kr [An kdub ygi ]g h[An urb xky kg; 2g k s a s q s T q s s a , [Dj k;D e [An uiv df kgd 4hy jG [kv l uiv 4xy u[n [An kd X q s s a s s s s s q X kjlwn 4g utk;kv exl kLc Syf dlb Skt kg u jkd®k{kl kuiv g; 4 , s q \ s s g ;kim kd su[n u [Aqn suiv g; 4g htkcykp dufkKokue dS g; ]g , s , , s T s rkt kg dl®m e ukIef [An d kjln xky kt df g klS [n je udfy s q X s q s X w s s , s s s ss s `sxkjd k;D er kr g k;df ;r kd ugj s q s , s hg h[An sukgüm jxv 4g Cgu hr¬njct7jkt Bkd 4uke u uke ]ul u uql q X , s s X X X q X 2kri k;D kd kjln 4kg rdl ul huiv kr er 4skg e lc jkgér kr e X w s s q s q X s q s r 4kjd kr kurb kr ed7l7ed 4Sgfkp kuy kIef skr [An kuiv gér ]S q s s s s s q X q a kt Ief [An d kxky df kgkp er df ygi dlb 4kjd hji kr r' hur q s X s s q s s s w s Z m 4Sgfkp hukg kr hu'kj jrhH jkgér ]kyp un hu'kj e uoht d kjlwn s s s s q s s s s X s X df ygi dlb 4ky jd kr kol hd ;o¬ ygi er 4l uiv hxSkt kg ko s s s s s a s q s s s s ltkel ]g krgd ler e 4krjd Cgu rkc hd koltkel ler e Syflb wa s q T s s q T 4g k;∂fi hd jkd , z gv k;∂fi hjkl hd rfhutkj dfk;D 4Cgu xkvkI? ]xkvkPc [An kd k;u a z X s s s s \ q fqn er l Xk;kim um jkv 4sxSkt y e rfhutkj gér ;kim o ]xkjd ;ki q s , a s X X q s s s m hH kt er rDjfrfv dlb 4g Cgu ;kim Bkd jkv rDjfrfv dlb ]lc s q s , s , s 4g rkt kg rÎ> jkr hH d k<ho hLi h;kl hd ;nÔ jrh T s s a s \ s H d kjln kr g hrtc k<ho dS Bkd ct jkv 4g hrkt /x hH dr kIqi s X w s , s , , a X klku d kjln kr jdkg rlfkol g kry[f yG dS ct j,kv 4g hrjd r s X w s s q , w T yfknkv hH kd kxky d lkilkv X<jdf hdlm kr kd nukv g kryt k;hn s a s X s s s a , dS ct ]g Cgu hg kurb jkv 4kvg ed henkv h[An dS kr k;yf kIe , , q q s f [Aqn kuiv uer jkv g henkv cjv uhr Xe k;ufn jxv 4kg l¬gf dS s q , T q s s d k;ufn kr hH er 4k;kIef kr [An kd l¬gf dS d k;ufn uer kr ky s q s q s q s s q s q s s kIef [An kuiv er jxv 4hrdl kg Cgu kol Bkd jkv hLc llb jkv q q s s s , \ s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 47 egaP

4Sx F;ø ykl lkpi jkgér 2lo d lo er j Z s q s , s s , q , s kv 4kvkojd r'fkdi Fx7rfe¬ ]kvkouc djke¬ ]kvkue hra;t djhg ]kj z za 1 s s s d jkd®l 2doltkel ukge ]sxgd xky 4g krjd ukeél kdub tkel d s X s , f g hlS ckj' ; jGf jkv 4kryp Cgu hH kri kr y Ldi kd hldf d T s X s , s X \ s f g hlsS ckj' ; jkv 4g hrkg ckj' hd kol ]g hrkg ckj' hd rfhutkj T X s , , s s , s 4kupc s llb 4g ckj' g; ]g k'u kd gjr dS g; 4g <je¬of7e®kv kol g; 4 , , , s gj SkLx jtu ji kjln Syf d ukiNf kd rfk'v hlb er ykl lkpi n s \ X w s s s a q ;k' kr 4gj rjd kol er ykl lkpi jkv 4g Cgu rfk' ]g Cgu up e s s s s q , , a , , X uoht je df kg Skv uNi l>e er e em hd ykl hl¬v `g kgd up s s s s w s q q X z , a , X q s s gér ]kg [yf7Pi kr er 4sxkn jd upc hH güm eqr jkv `g hxy k;ufqn s \ s q s , s X , , hjkl eltf u sxkn kxy e Lkn lb güm er `kg Li Nhi dum k;D eqr X s X ,\ X q s s \ s s X 4kg k;‘B hH kd henkv 0el l 0el kr g s Z s 1 s 1 s T rpku jdkg r¬e ct rkj udfsy ]kg Lik> d lG7lk? ]kg u ukde jn s s X s \ X s w X qa l Syf d sugj gkp jkv 4g rktc kr hjlkc udfy kg u Lid rgc ji s s , T s s q a s X s \ q ur gkp 4g rkx kr rhx rkj udfy kg krjH u kji Ii gkp 4g r¬e hg s T s s s s w s s T s , s s s \ X s lo o `kg Li k;D Nhi d k;lfkonfkv jkpc er df kNi lum ue kr s X s s q w s s T s 4xkg hg jkxv s X a d "krlv yod kgo ]d "krl F Sgfkp suy[f yG kgt 4kxgj u hH s s a s a s s a s w a s Nd jkv ]sxgj e uoht dum hg jkxv d "krlv 4xd// ]xdHH e " q , X X s a s s a s X s X X skrlv 4kxgj jo¬ kdum "krlv 4hrdl Cgu kg rfk' hHd e uoht du a s s a s a X s m Syflb 4g ed l kr;≈k; hjkeg g krxy knl güm ]Skt yef hH Nd , s s , X q X güm 4hrki jd Cgu rîr lm thp hH Bkd jkv 4g hLc k{kdko®ge hd 1 s s , , \ a um dfk;D `k;D 4g xky [yf7Pi o ]g rjd xky o–im urtf e k;ufqn X X T s s s \ s T s s s X 4g krkt Pc rg , \ q c nk"of ]g hrkt Pc jkv kLhi hd Rpf dum 4g kgj kg ;k;üv kLc 23 , \ , \ s , s \ xky [yf7Pi eg jkv g gj uc h_e;“e ]g gj uc h_e xky ikN kOxv s s s \ , T s a q T s a s w a ]g Oc xky uke0fc [yf7Pi eg df g krkg [An kLc jkv kdum kr g T s , s q s s \ , s q \ , s s T s gj uc h_euk/i j[ F®u jx7jS df g r[n o ct jkv 4rdl Cgu skg a z s , w s, s s T s s s , s h_euk/zi xky hHl 4g rgkp kukg h_euk/i kr xky hHl jdkg r{f'f a s T s s a z s s s 4hrdl Cgu kg kr hji go ]g k{kdko®ge hurtf dfk;D 4g krkt Pc [ s s w , a X , \ An l sukg h{kdkoÂge 4g krkt kg h{kdkoÂge r{f'f df g g; kr pl q s s a , s a , s `g naukv kl7ukd e uoht dlm g k;x kg , , X s , s r{f'f kt 4g Cgu Òv d ko–im urm jkv Cgd ]g Òv d ko–im urtf s T s s X s , T s s X s ;yk|ofoæof jkgér `g k;x pgi kgd r{f'f `kg Li Nhi d k;lfkonf s q , qa a s s \ s s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 57 egaP

krgd e kt 4kuke hje ]g krgd g; ]g kgj je Syflb henkv g; 4g g T s s s , , T s j je Syf d jkdgv suiv7uiv xky 4g kgj je Cgu Nhi d hldf Bkd s a s s , s s s 4g kgj je Nhi je ]kjkp , s ss s c df hxSkv u nCu gér rkj 4sxn u sukl gér s; 4xgj Nhi jkgér kuhg X q X s X q s X s s q X e ; jxe 4kvkv jd knof jdk/7kj ]g dhO 4IN I>> hjkgér 4g hH d s s s s , s w a q , hO kr aSkt je endS jkv 4sxje rje7rje ]xSkt je Cgu endS 4g e s , X s s s a , ”l3hH lkoim g kjqN 4g dlgV kLc kr henkv g; df kxLi Bk[nf Gkl w , , \ s s \ X q s gér kr huke Cgu rkc hje jxv kxMkt je e ]Skt Oc jdy kjN he s a T , s q nkv Bkd jxv 4Bx kg rkc hd te Lc kr g; jxe 4huke Cgu rkc hjse s s s s \ s jxv kxMkt je e df g hde/ hd rkc lb g; 4g hde/ g; ]g klgV a T , , , g; `g k;D lkoim g; 4sxjd lkoim o ]ruke u rkc hd h/kx ke®kge , X s s a er jxv 4g krkg Nd jrhH ]g krkg Nd l jiM 4g yIft hLc hxntV q , s q , s q s , \ 4g hrskg klgV hH e rkc hd , X klgVv hdum jxe ]g rjd rkc hd klgVv 4g rkg dlgV jlDv ke®kg T s X T s s e dfk;D kupc kjt l kvke®kge 4kugj uk/okl l kvke®kge 4g xP dS X s X s X , a hg kd klgV g; 4g rjd hr¬njct jkt xky ykouync kd kjln jlDv T s s s s s s X w 4hxLi jWt ikN hd ;nkl s \ Z T jkgér 4g krkg jWt 4kxSkt kg ]kxkg kukg Nd jxv e okHi d ;nkl s q , s s s s q X z s Z T jkgér jGf 6kvkt kg jnl er 4ky jcuf kr huiv er 4ky y jdGf hu s q s s qa q s s s q s s iv er `g k;yf l kgd kdO suer kd ujd dhO _jfp kd jln g; `g q , s a s q s s w , k;nf keétf uldf gér `ukd kg er 4xgj djd dhO _jfp kjkgér eg s X q , s q s X s q df g rkt Li Nhi d hldf kt 4g rkt kg dl®m e uync kd kjlwn k T s \ s s s T s s q X s s X s t g rkg xky jc jlDv ; 4kuuc re ykouync kd kjln ]ku[j yk;[ T s s s s q s s s s X w 4xgj jdync gér eg df s X X q s s \ ry Ldi Cgu unx hdum Bkd er 4g hrxy uik;ø /xl hjkgér Xe uoh Z s q , s a q q t dum kg ry kg Fkl dutf er ]kg rOm kgt er ]kg rO,c kgt er s s s s s s q s s a q s s a q 4Cgu utk;kv Bkd ]Cgu kI‘p Bkd 4hrLi Cgu hujd gér jGf 6g hrkt s s s s \ X q , kg ikv7suiv kol jGf ]kg <jxkt kd e/ e uoht d ;o¬ ygi 4Bx skg s s s Z X s a s UHf yd¥cf k_k; cr ji 4g kol e/ ]g Cgu e/ kol ]g krgd ler q , s Z , Z s wa s q e 4g e/ kol ]g rgd okH kckuof 4g e/ kol ]g kgd u h/kx ke®kge T , Z s T s s s , Z s , s a 94g dG kd ukelkv7uhet e krkc kukn ub jkv 4g kol jWt Ze , Z X X X s , , s / if|; ]g Cgu e/ kol `h;kv ydv Nd ]k;yf [n djd ykl lkpi8 , Z s q s s 4k;x xy e kol e kr 4g e/ hg kol ]kjd kol df kgd sl>e X s T s , Z s s s q sukgüm 4k;x kv e okHi d h/kx ke®kge df kF hg kyduf l ;yk|ofoæ X X z s a s of ]kF ukot e ]g krkv pkl kr g rgd ikv df kgd >e u ut†l um T , s s T s s q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 67 egaP

4g kte cr ]cL j , X w dkv l uiv xky 4kxLi Cgu kuLkn Nhi d dS7dS gér kxLi u kukcL s s s s \ ,\ s s X q s \ q X q gér jxe 2sxcL xky urdf ewyke u 4hxOm jgy ]hxOm xjr ikv uiv X w s s X X X X a s s l jxkl lm jGf ]kuc jxkl kd rfhzi ygi 4kxt ygi 4kuc 0qc ygi s s s s s s 4g hld k'Znrv huiv hje 4g k;D ]g kgd hHv e df kuy pskl ]kpkl , , a s wa wa a T s s s rkc hd kol ygi dlb er 4g kL[ ji k<jk/ rkH dS hg okH kd kosl s s s q , \ az 4g hg hujd kol `g krd , s , l skg ld g; jxe 4kn ujd hH jkv Nd >e ]kLkN >e cv 4l jH7un s , s s , q s q s s\ s q s f g hdp kg 'yfke rgc hje df g kgj hH gd hPkd 4g gj jd 'yfke , q s q s , s\ T s 2ji gj kcn ` xktk[ hPkd urb kgd j[fkv 4xSkt gj ed ykoukoj , s s s s s\ s a s a s s d kol sxaSkt kg knk;† dol dfk;D 4g Sg Li dol Bd7Bd Nhi sd he s s s X T q s \ s s nkv dS7dS df hxSkt kg ydæfe e 'n lb e Xkunf hg LkF 4g dosl h s q X s X s s\ T g dol kr e 'n lb 4g rgc kr e 'n lb 4g hGkd dol d gjr hlb s s X s T q s X s T s s jkv 4g Cgu kol g; 4kg gj kxy hlkG er 6kg gj ld ktd'f ji uZn , , s s s a q s s a x hdlm er kr kg rync kd jln er ct jdkg <igxkv kurb udfy q s s s s s w q s Z w z s `g k;D hH , jkl llm 2SkPc I>> ukd dfk;D 4g dhO hgo g kgj k[ kuk[ Cgu kt s \ a , X , , s jGf 4krOm Cgu hg ykol kd hgl jkv dhO jGf 4xSk[ kuk[ Cgu A g j , s a , k;Ffg kukji rgc kd k;_¬f g; 4elb g Cgu tk[ Bkd hd h/kx ke®kge q q X X , s s a 4g hgj hrjd l k;nfl xk;im kd chdjr lb k;_¬f 4g Cgu hH chdjr T s X s a , Bu Bkd g; 4g Nhi je henkv dS df kxSkv jkpof hH kr xkvk[ ku s , s ss s s s k[ er 4sxkOc u ]sxkdl kl er u 4kxgj kLi Nhi jkgér gjr hd rH 4 q s , s s q wa \ s s q w kxgj krkrl hH kder jkv 4kxgj krl?f ]kxgj krje dr kuhge jkv 4k wa s q , wa wa X , xMkt»»¤»»je n[ e kr ruke Cgu hje jxv df g rgd h/kx ke®kge a q T s s s T s a 4kvg xP dS g; 4kvkt skg q a s htkj kd sukoId unx kr ruke Cgu hje 4g ;øRd kje kukIef lm 4g s Z s s s , Z s s , ueæn kje go g Cgu Fkl je kt ]dhO o g Fkl je kt ]g krgd jyI q s , ss s s T s s s , gf `y yke ukd kjr[ g; 4Nhi jGf g kjr[ hH kd ukt ]hxSkt dQ s s , s , Cgu rkc g; hg ji Ghr¬b jkv `kxkg reglv ld `kxkg reglv ukd s , s s , s , 4kjd er[ kyeke 4n n kGhr¬b kuiv o ]kg r s X s s X eglv llb hH xky kt 4n n Ghr¬b uiv o ]kg reglv llb hH xky s s s X s s s s X s s kt jkv 4g okr¬i g; df k[j okr¬i dS ]kgd jdkg L[ ulm 4sF h_ s , , z z s s \ s ae lhc dlm 4hy kHl dS hd k;_fe suiv u jyIgf G¥kLv ]g kuql uTe s X a s s , s `Cgu df kg ruke ]g dhO eg df3xky lt jyIgf G¥kLv s s T s s , s 4kxn Ikd unx hjkgér kr Cgu kuke hje ]g krgd Bkd 4g dhO go ]g wa Z q s s s , s , wa
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 77 egaP

4g kgj jd Cgu rkc hd ei lm e udfy 4h wa zs T s xkg hrkv jHm ræknnk; hukji huiv gér l jGf 4xkg rkt kg jg ok? X X q X q s s X s s s s q jkgér 4hxkg hrkt xy Ikp ]hxkg hrkv Om kLhi jdul nç' ei gér kr s s s \ q zs X q s 4g krxy uhi jddG7di hH NkN kyt , s wa aw kd /n df g krukt e hH g; jkv 4kg Oc yt er hg llm 4kF Cgu hg w wa T , s s , s q s ei go kF k>el ei kt suer df g krdl kg g; 4kPpf u l nç' ezsi zs zs s q , s s \ s 4n u'nZxke s>e 4g Bx kg Ppf hg l nç' ei df g kOc X Z q , s \ s zs wa , kyt klsS l ei kr e udfy g ke®keji ei ]g rgd ikv A uæi kjlhr s zs s T s , zs T s z 4g , krygl hH oHlv ]ky ykgél kd oHl 4g krkt kg W' kukg hH go g a a s s a , s q s , krdl kg Cgu kt jGf ]ygi ky jd hgo g krdl kg kt 4g krdl kIef s s s s , s s , jWt [An kuiv rDf;ø ds;®i udfy krdl kIef Cgu [An kd hldf Bkd q z s q s 4rkc hd F;ø ; kLkN 4uiyxki g; kLkN `kxaMkIef sld X Z s s s\ s s\ , T s e kr [An kd henkv g Ski kIef Cgu jxv 6Sx jkv Skv jcxi urdf q T , a , s ]jdFhr urdf ]jkrov surdf `kxMkIef ld e kr g kgj ki kIef Cgu k s a s , T s , e®keji jxv `g ukd e 4kxMkIef [An d kjln e df g jkdgv hH g; wa , T a q s X w T , a 4k;kv ke®keji df k;x jkdgv 4k;x ke®keji df k;kv jkdgv a a 4kxSkt dQ rDo hlm kr Cgu 6g hgj I? SkuI? hurb lki je ]k[n d s T a ss s s f re hH kuLdv er 4kuy Cgu hg krpV hdlm eqr 4g krI? l uiv g \ q s , s s o 4kxSkt kg Wq' kuI? Nd rgc lki7lkv jkgér cr jkv 4l rkKv N s q q s q , s d kxSkv jrm jrhH jkgér df hxI? kuI? hlS unf dS ]g krgd sleqr q s q s s wa e jkv 4kvkPp ji k<jp d ke®keji güm 4xSkt kg ;¥egc cr wlkv sj T , s \ X s X s a s w q a kgér 4kxn BkpM ]kxn ukLm ]kxSkt y Gjr hd jiMgér hH kukj kjkgé q s a s \ s X q s q s s s X r kr 4kvkj e gjof ]kvkj Syf d ke®keji kr kg hg kukj jkv 4re skvk s s s s s s , s j er 4ky kIef [An kuiv er 4hd k[Aqn d kxky jln kjd u krpV eqr q s q q X s X s s w s 4nko;ü/ kr kup u ]nko;ü/ skr ky up 4ky up ]kg kuup Nd s s q s q s q s q q X q s X gér l elm jxv 4g krn yk[ uekl jkgér kd uoht uiv rDf;ø de√ , s s s s q s s k/ kpπl 4g krn Hky gér u ]g krsn ;H gér kr u rDf;ø de√k/ kpπl , s s X q , X q s 4g rkuc hH hHky gér jkv g rjd rhH;H gér o 4rgkp kujd Cg T s s X q , T s X q s s u xyv Fkg l unx hd henkv kt ]hd ktkcykp um3g nktB hd ktkcy s Z s X , X kp Glf g; 4g Zxo¬ Bkd Cgd u ]g dju Bkd Cgd u 4g k;Lf/7[k/ c Z , s , s T a \ s s l s; 4huke rkc hjkeg jxv kxyef jkd¬ji kd xo¬ k; 6huke Cgu rkc h s q Z jkeg jxv sxkvkt SkLl e dju df kjd rhH;H kdum ]kikF ulk'uv s \ X s s s s q er 4g kte cr ]Xync xky 6g Cgu kte cr ]kgkp kuync kd kxky eqr q , s , s s X s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 87 egaP

4g krLi Bk[nf l jwn 4g kdpfhje7xe 4g krkt k , \ s , 1 , s [ ]kg rpgi lki er ct jkv g krLi Bk[nf gér jgkc Syflb 4g nt s s qa q , , \ X q , w ke jrhH go ]jgkc kg gj 'kyr er kdltf dfk;D `k;D 4g 0ckv kd , s s q s X X T s s uskg yGlv aSk_k; hHl hd jgkc 4hrdl Cgu hg skg yGl thp hH Bkd s X e jkll lb 4g rkt kg yGlv hH ei dum g Sx kg yGl ei dutf a T s s zs s T s zs s 4k;x II hH eH kjkeg 4kgj kr e eH kjkpc ed w z s X z s 7l7ed 4kF hyk';≈kHkl kLc ]kF xkH;ü/ ute df g gj pkl o 4g gj s , \ wa T s s s T s Ihi hrkN so 4g Bx yef ky,y kdutf kNi lum kjt ]kxgd e kd ute , s s w s wa T s wa 2hrkt yef kyy ]'kd 4g h[An Syflb k;ki yef Cgu 4rfkH hd kyG sd ye , wa q a X w d kry[f df 6Crkg rkc l kjkr7nkp df 6hd Xkynkc hjkol krjd df 6Xe s X s X a 'kdkv krLm kr 2krkg [l kld kr ]hrkt yef 'kd 2hrkt yef 'kd \ s s q , s df g krgj hg krpkl kr e jkpof hH kr yef u kyy kd ute dfk;D , s s X s s , s wa X 4g kL , \c l ygi ]g krgd e [An kjln jkv 4Skt yef go kgkp kt er ]kjlwn s s wa T q w , s s q jkv 6dS A yef u go kgkp kt er3g [An hg kn Xe k;ufn ]g kgd u , s s s q T q s q , s k' Lkuc tkt 4g krkg [An jkv dju hH Syf dum g rrht kt ]g krk Œ Z Z Z Œ , s q , s T s s , s g [An jkv dju hg Syf dum g rjkg e ei kt df g Cgu hg klS jkv q , s T s X zs s , s , 4Skuc dju Su7Su ZGlf u ei 4F yH s zs s s hg kr rjd u ei 4k;ky L\>ri hg ei 4kxSkv rlc Xe uoht kr xXjd s s zs zs a s s ei df kF kpkl kr uer 4kxy u Fkg Nd kolf d kLhi 6k;ki Cgu hH zs s s s q q s \ Nd jkv d [An kolf elm kF kukt djd ei kdltf kr uer ArokHo¬ q , s q X s zs s s s q g krkg kgd g krkg e jg' sl7ukd , s a , s X , g krkg jlv e rcçge g rgd xky , s X q T s s 4kg k;x jxf e Lphd s X \ kjhg l,t3g k;nf k[ Fv kuiv nç' ;¥egc ]nç' kjk;î klt ei kr S s , s Z w q , zs s yflb 4g hg; Ghydr hd krgc 4g kr>el hH Ghydr hjkgér e udfy , X q wa q T s 4g krkv j[uf d , Z Fkl ]g krkt yt F;ø 4g krkt kg raoht jkv ]Cgu kryt Bkd jdyt , Z , s , s X elm g kgj jd rkc hd ei ltf e 4g krkt kg <o¬ 0' ]g krkt uc wa zs T , s Z q , und jdj[uf kr Skt yt Bkd jxv elm g kgj jd rkc hd ei ltf qa s s X wa zs Te jkv 4Cgu hg krkg yGlv hHd kr go g kgj jd rkc hd ei ltf Te , s s wa zs 4g Cgu hg kri hHv gér kr kd ei lm g kgj jd rkc hd ei ltf Te , X q s zs wa zs
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 97 egaP

Ni re rdhdg hd rcçge lw;ke hjse w q 4g hH jxkl 4kcL e kjxkl 4hg hxpe Lphd kr xkcL e hu T s w X X s \ s s s w X ki jH7y¥qp 4F sNπv hg lo 4g hrkt pe Lphd jkv ]Cgu hg krkg kr k w s s , , \ , s s ucL 4kGn Bd cL eg dfk;D hrpt Cgu hg rkc hd ucL eg ]kg rgd w s w X a s w X s s er 4e jxkl kcL ]g krgd e ler cv 4kg Oc cv ]Bx pe hH Lphd q X s w wa T s q s s , \ ]kvg ckj[ hH huki ]Cgu hH je ]hd ''fkd hd uje jdcL e huki y q s s s w X w ¥p7y¥qp 2Sx Iy e krkc hIkN7hIkN 4kIy XkFkg d ke®keji kr skg kuIy q w q X X s s s q s s q 4y jd s <jg 4g k;nf Cgu kd ke®keji eku kjk;î klS u rfkt hldf e k;ufqn , s s s X 4y kjqp ]sy uhN ]y jg ]sy Iwy kt3kjIy A g krkg Fv kd jfg 4jfg ]g s s s s q , s Z , k;nf eku dS kd ke®keji sulm 4g ekd rHnv hLc ngV ]kg r[n eqr s , , q . \ w s s s 4Iy l kjIy ryx er 4Iy gxt r s q s X s q q s q yx er 4g krkg _¬k' hH kd uIqy 4g hrkg hy' ]g rkg xP hH d uIy q , s s , s , T s s a s s q 4,g hrkg kyd hH hd uIqy 4Iqy gxt ryx er udfy ]g krgd leqr Te s s s q s wa s 4kg sxy ukLc? cv ]kg sxy ujL cv df kg Iy er jkc hur s s \ s s s s q q b jkv g k;df ei uer jkc hurb 2ynf g; g kdp Iy Gn hurb jkv , , zs s q , q w s , k;x kIy kcrje kl jxu g; w , g jwdte k;D kd hukjho hd ynf , 4krdl jd Cgu hH klîhHv hd ei jGf 4krdl jd Cgu hH ukejv kd ei kjkcn jGf 4g krkt jL zs zs q , go jGf ]k;x k[ ok? ]k;x yt e ei ]k;x yt e rcçgke kt jkc dS X zs X s s 4dl jd u kejv Bkd jGf e hxntV eg s a s X s lnfkg d rcçge F ud'fynf ktn7ldf s q s Z 4k>el e rkc hjkgér 4rdl T q s Cgu hH Iky jrhH eg dr cr aSkt jkg u <iWxel ]Skt jkg u yd¥c , s z a q f l jgkc eg dr ct jkv 4g jrhH go g ryp u'kyr eg ltf jgkc s , , T s s s 4k;yf jd kni eH dS u lk;î d , z s f hF u?l hurb lk;î 4k;yf jd kni kuil hg u lk;î 4Bx kg rfkH Sy , s s az flb hF lk;î hjgx c[ 4e rfkH k;nf Fkl u lk;î 4hF Bx kg rfkH Glf w X az s s az Z ]g Cgu kuj> g krki ]g krpgi hg l,t jkv ]g krLkn ]g krLkn ]g kr , , , qa s , , ,\ , ,\ , Lkn jGf 4kuj> kd yt kgj go df g kry [n henkv klk;î e ukr¬xfsj ,\ , s s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 08 egaP

eg kd ukei lklGv yp hg rljr ji s s , s s s eg kd suk[e jdul hdkl F Skv sl jwn s , q s 4Bx F;ø hxntV ]kuukt kr Ski ukt u Z s kd ei lb er jxv jkv 4g hrkt hyp hry[ ri ji ri hd nu kv s zs q , , q Z Z a kgo ]g Cgu [An kgo 4g rht hg rht kgo ]g Cgu jkg kgo df kgd hg; a , q a , a , a s ucl um k;df ei g; uutf jkv 4Cgu dIku ]Cgu ei kykoke¥Gf hjkg zs s , zs X ér 4k;df su uohtxt ]k;df u duku ]k;df u jhcd ]k;df u kjhe 4jkv q s s s , Nd go g kgj jd rkc hd ei ltf e 4_b ]Lkpuf kdcl 4k;x kv jk q wa zs T s\ l cl kdum ]g h[n e¥Gf hurtf uer df ]9ei8 nç' kul ueqr hg slt T s X s q zs q s , 4g [j n Fv uiv uer d T s s Z s s q fk;D 4g hrkg hL[ ydæfe kr kg rjd xk;im hH er kt g krjd xk;i X , s \ q s s s s q s wa s m nç' lsS jxv jkv 4hxdl kg u hg rkc kr rjd Cgu xk;im er kt s , s s s s s q s a Wd xk;im nç' lsS e jxv 4kg rjd xk;im er kt ]g rLi ujd xk; s s T s s s q s T s \ s s im hg so >e kr nç' 4g hjcte hH hje 4g kgj jd rkc hd ei d jrh s q s , w s wa zs s H e 4g hrkytf ]Cgu hrkyt xkv kgt g kgj jd rkc hd rxt lm le T , a wa . s qr e 4Cgu hg krkg kv/ kgt g kgj jd rkc hd Iiy lm ler e udfy T s a q a wa s q T s 2kv/ hg kv/ 4g a q a q , k;x gj Cgu e Fkg hH Nd kolf d [kj 4g Cgu hH Nd jkv rDjfrfv X q s , q , d [An Xe Fkg df sxkvki er Arrv 4kxkg hg; ylfkg l Gjr cl ]kL\i s q s q a s s s e ei dlm ]kLi e ei dlb ]kjd ''fkd l kgo ]kjd ''fkd l kg; X zs s s \ X zs s s s s a s s s a hgo g ylfkg thd k;df jhcnr [ky , s 4g Cgu kthru hH Nd kolf d nn jkv [Aqn , q s Z , eyv7∆knn tt Cgu kthru Bkd kd dæb q s 4g krkv Fkg hg [An df g hg; hg ylfkg kd [An d jkll udfy , q , q s a s hgo g ylfkg thd k;df jhcnr [ky , s eyv7∆knn tt Cgu kthru Bkd kd dæb q s 4h;kv u hL\? Bkd hd ol®m ]naukv 4xy Fkg lkv hg lkv 4k;kv u k s s w a w a ulag ]kxy Fkg kukj hg kukj 4hgj rfhri hd nn dS Glf kr ei kjkgéqr s s z Z Z s zs X s , s e ukei d lklgv g jgy hd Znn ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 18 egaP

4kuktre hyk[ 4g _l kd ei7ke®keji <iel klS 4kxMkt cL kr , w zs Z s a w s n kcL g; 2Skt y kgt g; 4Cgu hH kxWr ]kxgc Fkl d kjk/ lb e 4 s q s a a , wa s T g Cgu ;”y htuf xyv Bkd kje 4g rf;uf hje hgo g rf;uf kt hdlb , s s , s , s 4g dS Fkl dlb e 4kxMkuc kF¬o;ø7uoht huiv Cgu jduke dFi kd wa s T a . 1 s s uiv 4kxuke Cgu UHf kd suiv ]kx;tf Cgu xyv7xyv llb e 4g kr wa s wa s T wa Lkt kd uiv Fkl d o®r¬fv xel lb e df g Fv kd ei l ke®keji s\ s s s z T , Z zs s 4g krkg uyef l kjkr7nkp jGf ]g , s s X a T s rkx rhx h{i jGf ]g ry[f yG jGf ]g hrgc jk/lj jGf ]g krkt skg T s w , , kjg jGf 6g hrkt yef Lt jGf kdlm ]l uhet kF k;x L[m {o kt T X \ s s \ 1 s 4g krkt Lt jGf ]l ye suiv kF k;x II L[ kt 4g kryef lj ]g kr , q\ s w w a s , , yef naukv ]g hryef rfk' kd ;nÔ lb hg r[j e k<jp jr jkv >r , a s s X X s s , s q jxe 4g Cgu hH Ldv hd usn ]g Cgu hH ykol kd un 4Cgu hH g Nd , \ s , s s , q Xelb kje 4g kgj kIky lifko kd h>r 4g thp hg hjr 94rs;iel oe;˙qr s wa , s q , s . Z s noVkx r¬o a;hno®8 Ag kgj kPp l okH hlb hH kr ]g kgj kPp jkv 4Cg s q wa \ s s wa \ , u hH g lki je Nd jkv 4e k<jp jkgér g krkPp jxe ]g Cgu hH ek , s s q , X X s q wa \ , d kd hldf ]g Cgu kd rehd hldf ;nÔ kje g; 4kn ugj kLi e k<jp , s s s \ X X s>e 4ky jd jkdho¬ s>e 4ky jd jkdhxv >e ]kg rgd Glf 4Cgu hH q s q s a s q s s Z Nd 6Cgu rxke Nd l ke®keji er kgt ]g kgj jd rkc hd ei lm Te q s a q s q a wa zs 4g kd ;klo;ø ]g kd jktkc /cl g; 4g kI , , a a , ‘p hdlb Skt yef knk;† kurdf Li kun ed kurdf 4g k{kdkv hdlb s s \ s , a ]y jd <"k' kurdf kd jln7dS kukn dfk;D g <jkd 4g krgj <jokrk X s s s w X s X , , o roæk' kd gyd dS phc dum 4g rgj hg rLy hu®i7rfi 4g krgj k s T s s \ , uc kLx> rrl phc d k"Qi7h_¬ kr Syfhlb 4g hrgkp kujd r"fk' kd \ s X q s , s s "Qi h_¬ ]g krgkp kujd r"fk' kd h_¬ "Qi 4g <"k' kr ei kjkgéqr q , s s q , s s zs 4g rDfH hgo ]g krkg ei dS kd , , s zs s s un jd ri√el kd suiv 4g klîyf ]g Hky go g krkg ei dS l kNπb s , , s , s zs s hd suy ki Nd 4g l iWv go ]g krkg ei dS djd nc [kv 4g sl iW s q , s , s zs s a a , go ]g krkg ei dS jdyk[ [kv 4g kgj jd rkc hd ei jkv hldf Te , s zs s a wa zs , 4g krkt cykcy ]krkt Cgu kvg k , q rljr kd ke®keji hei Bkd ]rDH Bkd df g krI? klS hHd7hHd ]kg zs s s , s a 4g rkt Sg rljr 4g krkg okH hg; e k[kv hd kxky d/fv rDo rje T s q s , s X X a X s s 4kyef u hH kukei dS 4hyef u kjnfe kd uk>c lk;î hH jH , s s q 7y¥p 4kyef u hH I? dS kg;3eg kd sukei lklGv yp hg rljr ji w q wa a s , s s s 4kg Skv eqr l k_k; hd jwn hurdf 2kr kpkl kjt kvg kukv kjkgér sl s s s s s q q kgd jduql jc[ hd kyk'/e3eg kd suk[e jdul hdkl F Skv sl jwn a q s , q s 4F Skv l jn hurdf df géqr Li kugd u klS rDo rje s s w X s \ s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 28 egaP

gér hH ct Syflb 4kxMkxy eyd Bu hd kFv ji um udfy kxWd x X q a ˜ s a k;im kd knç' hg jkgér 2k–e Bu dS hd uoht ]kexfH7okH Bu dS 4g s X s q q a , hu[hl kF¬o;øFv Bu dS 4g hu[hl k"kH Bu dS gér jdOc lki jse Z , X q , s 4kxxy ukg okHofkv kd Fv Su dS jh/7jh/ `hd s s s Z Z s s Fv hg uiv sxkjd ntf er dr cd 4~ ~ ~ rul7rul 4klji skr Cgu y Z s s q s q s q X d 6kxSkv e >el yd ]k;kv e >el Cgu tkv 4g utsk;i hg; kd xal® X X , z l 4sxxy ukv e >el gér e kFv je nç' jse rOc7rOc jh/7jh/ 4e X s X X q X ˜ s s s s , s , s s X W'7W' ,g dofkHko¬ g; 4kg rul Nd er ]g krykc Nd Te 4kg gj uql q q s s q q q wa s q s s rkc hd ei hg jkv hldf er ]g kgj jd rkc hd ei hg jkv hldf Te zs , q wa zs , 4g ukd e ]g krkg /kc e Rpf xjr¬uf hlm 4g kgd wa , T , s s X a , /fkel kd Rpf xjr¬uf hlm 4hxOm u hH xjr hd jkpof Bkd jrhH 4u s a s a s ,ke cl ];ü' cl ]rk' cl 4kxSkt kg kIkUl ugx dS kr xky hi kdlm w a s s s s s kgj 'kek[ ko 'skek[ kt d hi k;x skg s s s s hdkl hlS hF rkc k;D e ekt hj[fkv s X 4 g kgj jd rkc e hdlm3ekt hj[fkv 4Sif ekt d gjr rgc uer kg; wa T s q s q a kgj 'kek[ ko 'skek[ kt d hi k;x skg s s s s hdkl hlS hF rkc k;D e ekt hj[fkv s X 4g rkt y[f yG d T s w s rev Xe hÈef 4kvg kukl kgsky 4Sg rjfrkiW er jkv Skt Li hdlm < 1 q s q a q , \ jdf dS ]Skt Li hdlm jtu dS 4kd> kjt 4e k<jp dlm k[j kjt \ s q X X s s k;nf kuc ynf k;yf [n uer kd ynf ltf s s q s k;nf kuc ycfkd d ck[rfb e k[ky s a X X 4kxSkt kg rjfrkiW uoht kjkgér jkv ]Skt Li ji er jkc dS jtu hdlm jk s a q , \ q , v 4k;yfk;î s; kyp Lkr 4lj kd uoht ky hi 4kukt gj re [Dj hg slS a s s\ s s s Sx gj [Dj kt jxkl ko ;kg s s s e7S7ekt Lkr dhi u k'd,e , s s\ s s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 38 egaP

z i g; ]g rgd 0c `g joæB ]l 0c kNi 4kgkp kun dkj ji uæi hg y T s q , s q s w s s z s gi u hukK l,t 0c Syflb 4kxkg Cgu rv Bkd cv 4kvg W' kuOm cv s s q s a s q q `hn u k;D kre{ hd uj X s d hg ;≤i lm jGf `dl jd iki go df k;kuc k;D klS kd henkv jGf q s s X s s `e rxt k;kuc k;D iki jGf `k;df k;D klS jGf 4g tkrgke kd ukn X . X X s , s s s 7ukn Bkd jkv g kgj kg kni jdsy e ge peép hd uskl Bkd jkv 6h[Aqn s s , , s , X qa s s , jkv h[l Bkd jGf `k;kuc k;D jhev jkv chjx Bkd jGf `g kgj kg , q s X , s , s ;k;üv kld g; `k;kuc k;D [An kurb jGf `k;kuc k;D hg klS jGf ` , X q X s k;kuc k;D A g rkt kg L[ uæi ln jkv 4k;kuc kd rxt u ke®keji ]k X T s s s \ z , s . s a g df kgd 4g kgj Ni l kO‘uf hLc ]l k0J hLc df g krxy klS jkv s , w s \ s \ , s , `k;kuc kd rxt u ke®keji e pl `kd rxt k;kuc u ke®keji ]kxNwi s . s X s s s 4g krn jd sL[ , s \ uæi Su ln l e jRm ]yef jRm ]g krNi uæi dS 4g krxke hH jR z s X s , w z , a m Syflb 6g dl®m kd ujd L[ uæi ln Su hH l jRm kr ue 4,g Cg , q s s s \ z s s u hg kusy Nd l jRm kd ue ]ku[j uk;÷ 4ku[j yk;[ ]g Cgu krdql® q s s , m e jRm kd ue 4g krgj kntV jkgl d kuæi ue 4kujd uæi g okHo X s , s s X z z , ¬ kd ue 4g rxy e k{o Ri l,t g rxy e ue hg lS uæi 4g srOm h T s X X 1 s s T s X s s z T H jGf 4g F;ø uæi jkl df g krkt Li Bk[nf gér df g krkg hg kNπv T Z z s , \ X q , s 4hxSkt kv krUHf kr 6sxSkt Li nH kr xkykc jxv ud s a \ s s s s s fsy 4kxpgi jdkg ip "Qi kgt hxSkt pgi Cgo kr hxkg ip h_¬ 4kxpg s qa s q q a qa s s q s qa i jdkg ip ukeyle kgt kxSkt pgi Cgo kr kxSkt kg ip hH ngV 4k s q q a qa s s q w r;üw'3g krkg xj hg dS kr kd /fkel 4g rkg d xP7xP cl jkpof 4g , s a s T s s s a a T s s s a rkg d xP jktg 6g rkg ukeyle ]g rkg BklB ]g rkg ngV jkpof 4g T s s q T s s T s s w , hrkg BklB u ]g hrkg ukeyle kr u ]g hrkg ngV kr u /fkel Syflb s , s q s , s w s 4g kr , kg jkd®k{kl hg e k'n hlsS 4hxSkt gj Ldi ji jRm Bkd u ]kxsOm j s X \ s kpof Bkd u kxOm uæi Bkd u kgo 4 nç'Auf g kukg 4;ü' g kukg 4g jk s s z s a , s w , s , pof hH jRm jkv g jkpof hH uæi dfk;D 4pc jRm u pc uæi u akgt , , z X s s z ]gxt hlsS g kupgi 4uæi‘uf g kukg 4g F;ø hH jRm ]g F;ø hH uæzi , qa z , s T Z T Z `g F;ø uæi hHl k;D 4g rkg eyke F;ø cl o T Z z T s s w Z s dfk;D g krkt dQ jGf rdV g krgkp kuNi uæi l7rgc e A uæi kFkp X wa q wa w z s q T z , 4g hykosuI? rpæfuf kuI? kr Bk[nf krji®r j,kv 4hd uLdi kd , s s \ s ZFv je kvk[nf krji®r er 4kn [j jdkdjl Gjr dS kd kFv suiv e s s s q s s ˜ r 4g k;D Fv kje df kujd ''fkd hH g; er 4Cgu nç' kje ]kxkg ZF q , Z s s q s s v kjkgér <jkd kd upLv ]ku[j yk;[ kr kg upLv l nç' hldf jse q \ s s \ s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 48 egaP

kygi g kl7ukd , , s X X l e kykol jln jkv ygi df s w , s g ykol jkv dS , , kd kykoc g kujd e®[ s X , kukpgi Ikp k;D jkv qa s , kujd ræknc g ykoc k;D df Z , g ykol jkv dS , , or¬ko g O> k;D jkv , w , pl g yk;[ k;D df g ykol dS , , 4g krkg kukt rnk[ ]jrhH jkv ]jrhH jkv ]jrhH hg uiv 4g , s s s , , s , krkg kuktqax e erjrv hg uiv 4g krdl kt kNi hg l uiv kr uæi s X a s , w s s s z hylv 4Syf Ni hH l hldf ]g hg sO> 4g rdl kt Ni l jln uæi sO> w s T w T s s w s s w z w 4g wa ukd e df jrhH kvkjgkn jkv kjd nc [kv 4krdl kt kNi Cgu l jlwn , T s s , s a X a w s s uæi hylv 4kNi re l>e ]rgd o kr 4g ukd e A hylv kF uæi hg z s w s q s s s wa , T z dS kr go kr 4g k;D uæi hylv ]n krc hg ikv rNi xky 4g k;D uæ s s , z X s w s , z i hylv df krkv u hg e >el hd kxky 4kNi uæi hylv ]g; kLs\kN ]sr X X s s w z s gd so ]Skt jdsy uæi hH Bkd ]kF krkt Bkd hH ct lki d <ej "√ge z s s s 4g ukd wa , e df krkOm Cgu uæi dS 4g krkOm uæi jktg `g k;D ;”y `g k;D r T z , z , , av `k;kuc k;D `k;kuc uldf kd jkll `g k;D [An e jkll `g k;D j X s s a , X q X a , kll ]g krgd go 4krkOm Cgu ue go jxe `g ukd e A g dS kr uæzi a , wa , T , s hylv 4g chdjr hd upc l uæzi hylv g; `g krOm Xk;D e ue uæzi , s s , X 4g hrkt hyp hg hrPc rfrl hd kuæi 4xkvkv y , \ a X z s s s uæi ln er df k;nf jRm kdlb df g rukt 0c 4g Cgu kd ekd hld z q T s q , f g; 4kvkIg lb 4hrdl kg Cgu kl®dfpf hd Rpf jkgér llb 4hxyef s s s s q s s rfk' u ]hxxy /fkel u ]kxkg <kouf u llb 4g Cgu kd ekd hldf uæ a s s Z s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 58 egaP

`k;D kvg ]k;yf hH ul suer `kxkg k;D llb udfy ]er kg n q q q s s s q s a uknpπfl df g kgj gd e 4krdl yef Cgu jRm Bkd l jgkc 4g kuI? wa T s s , jrhH jkgér jRm go jkv uæi go udfy 4jdLkN kd jRm dS Glf s q ,, z s s\ s Z Tg F;ø hHl hH jRm jkv 4jdLkN kd uæi dS Glf ]g F;ø cl kr uæzi Z , s\ s z Z T Z s 4 sxkdl kv u jgkc dlm hHd jGf df sxkcL e lj lS 4xkvkt kg /≈eo s s s w X s s s s s q f 6sxkvkt skg rdfp ]sxkukpgi ]sxkukt kd <in er ct 4h;kv hg Cgu u s s s s Z q kpgi gér hd <in hHv 4g ccVrfi cl ; ]g e g; df g k[j >el u X q Z T z s wa T , s er kd kthp hurtf jkv4kg Cgu er ccVrfi o g ruc ccVrfi kt e < q s X , s q z s T s z s X in lb 4kg <in kr er 4krdl kt Cgu k/kc e <"'of hldf lm 4kg Z s Z s q a X s s s nauknpπfl er 4kg ;ürp 0q' er 4kg jki sdcl lb ]kg rhrv lcl lb q s , q s s s er 4tkel kjkgér u ]kr;˙l hjkgér u ]rfάl hjkgér u ]kg eqr k{hn q q q a q s hjkgér u ]kg er k{'f hjkgér kr u 4kg Cgu er hH Nd l elb jkv q s q q s s q q s X , `Sgf kp k;D jkv 6g kri gér cl ]k{hn7k{'f hjkgér ]k// kjkgér 4g kri g , , X q q a q , X ér cl ]j? kjkgér ]eku kd krif d krif ]eku kd krif jkgér g kri q q s s q , cl gér 4hukr¬dfki df hukr¬ngV 6kg ukeyle df kg ngV 6kg ykd df k X q q s q s w s s s g jkx er g kri gér `Sgfkp k;D jkv 4kukdOf ]kri ]eku kjkgér kg h s s q , X q , q s g rukt kr er `g rkc hd uNi Bkd hH g; 4g ukd e df g kri >qe s s q , s w s wa , T , s df g kOc jduke djg 4g kri gér df g k;yf hg uke kr uer dfk;D , , s , X q , s s q X 4g ukd e ]sxkNi ct ]e hrkN kxHp gjr hd ykH 4g h;knkLhi wa , T s w X s q s , \ ykol hylv 4Li kuNi u ykol hylv dfkr g rgkp ku[j k>ym kd s \ w T s s uiv eg 4g gj kyH kd ykol hylv eg djd kL[ ykt kd kykol j s T s q s s \ X ktg 4 jdkOm kv/ g gj kiNf kd ykol hylv eg `hjkp hd rkc ldf a q T s s s g hjkp hjkeg , s ]g hukeBc hjkeg , s ]g hjkted hjkeg , s g Cgu hg ykol ; T s `g jln u g ygi u T s w T s ykol hg kukn ; k;D X s s

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 68 egaP

94k xSkt rhc hH g;83kljc rev lt 2gjr hd _e 4k;x kv jrhH kdk> 1 s , a X kd kog htkr ]Bx kv jrhH hu'kj hd tjl 4Snf yk[ uhldf Lkodf d s w s s \ s jed nc lt 4k;x kg kdyg endS ue 94kxSkt rhc hH g;8 df kF u s a s , s po upo 4kPi upo 4hd sy¥N h;kv nk; lm hHr 2hy jd yH hld 4kF \ s w , rrfpV kLc ]kF lknm kLc 4kF Cgu e Fkg kt e uki kdlm k;x hH g \ \ X s X s s o ]kF kd Fkg kt 4k;x hH go ]kF kuiv ;†kj 4kF kjrm e 0q; Syflb s X ]kxkg kLc ;†kj ]kF krpkl 4k;x kg k;D l k;D ]F [n uil k;D 4k;x s \ s s s s s s s kg hÈef uoht ]g h[An kLc 4g hgj Li Bkul ikI hd kLk? 4g kgj ikd s , q \ , \ q X s\ , a jF7jF ]g k;x iNf jdkt e Lkgi dS go g Nhi ueæn 4kLi kuxkH , X \ , s q \ s lm jkv k;x jkg e 0q; dS nkc kunf hg Nd Ikzel 4kLi ekd go jkv , X X q . \ , 4kxLi ekd go 6kuy Pi kd upo [yf e y¥N lb ]kg h[An ]kg '[ s \ s \ s s X s s q s q ]kg uk'ji er jkv kg hL? hH Bkd hH ct df kun gd kd Ikel jkv s s q , s \ s s s . z , 94kxSkt rhc hH g; 4lki yof I lnf8 An [yf kurb jkv kt r 4g Cgu w s , w , rkc lk[ Nd elb ]kgd su jhdG ]k;x lki d jhdG 4y Ni llm ]g q X s X w s , k;kv e okx jhdG dS ]k;kv nk; lm jGf 4kF kgj kt kvg yxki go X a s q `[yf ld ][yf l kgd upo klS Skv ekd wa s , wa s a s e Hnl jg d uoht ]e hL? jg udfy 4e ZHnl hldf ]e hL? lk[ hl X Z a s X \ s X a X \ df ]g krdl kv ekd ;el hldf go ]kx[yf hH Nd `Skv ekd rDo , wa q jg kt elm [yf ld upo klsS df kF kLi e ydæfqe hLc udfy ]kLt7 s X wa s , \ X \ s \ kjhg k;kuc ky¥N jnl ]k;kuc kr ky¥N su jkul 4Skv ekd kr kg [ql ] qa s q s s Skv ekd kr kg [An 4Skv ekd e hL? jg >e kt n [yf rDfi hlS d s s q Xa \ s q s s a s S elm jkv 4kuc ky¥N kd ukl dS Syf je ]kgd jkv k;kyc kd jku X , s s ss , q s q l ]k;kyc kd jkd<o¬ suiv su Ikel dS df kF kgj gd llm e hukgd q s Z . z s T 4sxk;tf er ct hxkg hHr kri ]g krgd e hH jGf s q s wa T udfsy 4hxkg kri kd krgc hH l eer 4g rk;“of ]g hl7hIkN kr hukgd s s X q s X q , , s s `kxkg k;D l suul jkv suPi 4kxLi kuht kd hukgd udfy ]hxkg hPi ] s s q , \ s \ s s s \ hxkg hul ur 4g Cgu eyke hukgd >r 4ul l jGf r ]kgd ue jGf kr s q s w , w s q q s w s T s `g krdl kg /cl k;D kd ukg lknm l ukg eyke huk , s a a s s s s s w gd dfk;D hdkp hLkF go `g k;D lknm jGf kr g eyke >r e pl ]g X T s\ , X s , w s q X , eyke >r hukgd g; jxv ]kgd sue 4g eyke >qe hukgd g; df kgd w s q T , w s s ulm df CF hgd k;rDfi hg kn ]hF hd W' hukgd ue 4g krgd hukgd a a s q s T wa hGl dS s>r e df kgd sue lm skr `Wd k;D e 4g krxy F;ø klS cl w q T T s a T , Z s kr jrknk;† 4hHd7hHd lc ]g krxy dhO hHd7hHd 4g hrgj hg lknm s , wa e kr jrd/fv udfy g krkg hH [l hHd7hHd df hF hgj gd 4hF lk T s s , s q nm ]hF h[An 4kF kgj gd Nd e kd kygfe dS h;kv l lkÌ rkj klji q q T s s a X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 78 egaP

i <{®r ]kxsxy u <{ dS kr kxSkt kg eyke gér j,kv `xk;hi ld e s s w X q s s s , r dr cr kxkg u eyke gér dr ct jkv 4Cgu krkg eyke r1ev géqr q s w X q , s w X jxe 4kg ry uke hje jkv kg rul er 4g rev df g krgd e ]Cgu s s s s , s s q q , 1 wa T `kxkg rhH;H Bkd l uhi rev 4g krkg rh s s s s 1 , s H;H u 6Cgu krdQ Bkd l uhi kr Skt kv e oHuv ]Skt Li Bk[nf r s s s s X q \ 1ev 4rkt hi kr Cgu 6kxkg kLi Cgu Bk[nf hHv gér ]kg rgd er r1ev s s s \ X q s s q `Wd k;D e jkv `g krjL k;D `kxkg <jkd a T , wa X s k;D 4g krjL rgc l suhi lm g gj kyif rev kt ikv A uæi hj[fkv wa q s s T s 1 s z 4g t , k[ dFkl _kedS hg; jkv g uæi dFkl _kedS hg; jkv 4g ukd e d s Z , , z Z , wa , T f kd uæi lb kyef jRm df kuukt ]xky ukpgi unf ltf hg kdlm 4g z s s s , hujd 'kyr hd hlm 4jFf knl ]krhcuv go 4krrhc Cgu hHd kykouu s kt go g krukt kd [l ]g krukt kd [An kt udfy 4g krkt rhc hH , s q , s q s s , [An ]g krkt rhc hH [l 4g krkt rhc cl jkv ]g krpc jH kykou[sn q , q , , , s kg; 4g Cgu jFf hH Nd jkv rDjfrfv d h{kl kg; 4Cgu jFf Nd kg; a , q , s a q a 4g hrgj hrgc kxx ]g jk/ hd huki 4g krkt c , a , , l ]g krkv cl 4kvkt kg kiîd ]skvkt yG Xe [l u ]kvkt kg lknm e , s s q w q s s X [An u 4kLdv e [l u ]kII e [An u 4g krkt rhc ]g krkv [l 4g k q s \ X q s w X q , , q , rkt rhc hHl kg; 4kxSkt rhc df kukt ]g krkv [An 4kF Cgu kukOm g a s , q o ]k;kOm uæi ur kt kr g eyke jxv 4g eyke Cgu ]kgd ue 4g ey z s w s s , w , w s T , w ke >e ]kgd ulm 4eyke Cgu ]kgd sue 4g eyke hukgd g; >e df kg s q s w T , w s q d sulm ]hF hgd hg h/kv ue 4 hukgd g; kF kgj gd kd kygfe lm Te s T s 4Bx kv rfk' hgo jGf ]k;x kg kdyg 4k a s ;x Lm jkdgv go klsS ]Skt Lm nc hd lkv hLi ji lk? jkv xm tj \ a \ wa s \ , s w l gcl lt 4k;x Lm ]e kj{v <o¬ eku kxSkt k[yf e lkgrfb `ji h q s , \ X X Z X oƒi hHd kF krtof klsS 2e k[n df kF kgj Ldi jkdgv kt go 4Bx j 1 s T s s \ a s H hu'kj ]y[ jk} Bkd l,t 4k;x kg kdyg jGf Rpf jkv 94kxSkt rhc s q s s s , hH g;8 A kPi upo go jGf sulm 4kd hOxv kLi Bk[nf kvg krdep k \ w a \ q jhg kuiv lm e <{ lm d Ldv hHr 4hF k_k;7kHk' hjkH 4hF hgj kt s X s \ s Bktc hHnn ]F gj kt dG yG 4kF kLdv kLc 4kIky gjr hd krtof qa q s s s X w \ \ , s X e huk/tkj huiv lifko 4k;x rht go ]k;df kyeg jGf ukgüm ]bx kg s X s hØdb jGf XtkG hdlm nkc unf uhr jkv 2Cgu pgi dr cv df h;kv n , , s qa k; lm nkc jn hLc 2Sx yduf jn cd ueæn ]Bx kg nc huLi Bkuql c s s \ w q s a \ d ikI hd kLk? df e jn hLkF k;x hg yH go 4k;x Oc jdkg rk' go X s\ X s s\ w , s a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 88 egaP

4g k;kv l jn Lc e ]Cgu ]Cgu df sxy ugd o 4g kyef Cgu hHv kd wa s w s \ T s s , s utf kn ujd rkc lum >e 4g k;x hg yef kr kdikv dfk;D likv kxg s s s s q , s s X s wa d u hH Nd e 4kvkt yp rPp jkv ]kjlhr jkv ukikl kjln xkv sdl q T s s s \ , , s w s m cv 4Bx yef hPhl kr k;x yef ukikl kygi 4Bx yef hPhl kr Skt \ s s \ s kg oHuv hH kLkF kd /fkel jxv dfk;D `Skv k;D kg; ]kgd sue jGf s q s\ X X a T 4g krkg kr oHuv kd /fkel i¥dofl hLkF7hLkF u , s s q s\ s\ dfy kg hyef hH u /fkel i¥do√uf ]kg hyef hH u /fkel <i hHv ]skg s s s Z w kyef hH u kjwi 4kyef ]Cgu ]Cgu df kgd 4Skyefyrf ]d>>f sLkF 4g s s\ , krkg ewyke d' s>e elm ]9Cgu k;D kyef ]kyef8 df kg rgd ikv sl x s q X X s s P ltf ]kgd sue udfy `Cgu k;D kyef 6kyef kg ]xy ugd `kyef Nd a T s X a s s q ]kNi lum sue 4Sx kg ykl lhri ]lhr kr Syf lk;ül 4k;kv jduql w s T s T s a eku kdikv ]sxy sugd 4F Skv l ;ykegf 4g hlk;ül Pc 4Skv _ef dS s s T a s w\ `k;D rtk[ er `rjd k;D 'kyr er `k;D rkv lki je er kr k X s s q s X q X s s s q s rgd u oHuv kjkgér jxv 4g jgt df g kgj gd oHuv kjkgér 4,g Cg q q , , q q u BkuOfd Bkd e ujd kdlb jkv 4Sgfkp hukg ygi rfhri hjkgér hlS s X s s , s s z q s 4g jgt go g k;if dr cv kt uer 4g j , , s s q , gt cl ]k/i¬ hjkgér ]ekd kjkgér ]"} kjkgér ]jkdgv kjkgér ]Hky kjk Z q q s q a q s gér ]gke kjkgér ]/k∂ kjkgér3ky [n l dhO kd jgt d uoht suiv e q s q s q s s s s s qr 4kg Sg Pp ji hyl er 4g hgj kt hI? en hjkgér `g k;D jkv rDj s q s \ w q , q q , , frfv d S/ rDk"of e uoht jkgér `g k;D jkv d ikrl ]nk"of ]kLhi s a q X s q , , s a \ ][An e uoht jkgér 4g k;D go df k[n l jkx kdlm kg gj hi kt e q X s q , s s s , s s s s r kr sygi 4hxkg W' k_k; d;él 4g jgt go 2g k;D df k[n go kg g q s s q . , , s s s s j hi kt er kr ygi A kjd W' l kg; kr kg hujd W' k_k; dhO jxv ss q s s s q s a s s q `xkvki ukt er sllt s s q f kjd ;kim k;D `sxkvki ukt er ld 4sxk;hi er l uukt jkgér 4k;i s s q s , s q s s s q f sue l suukt je `kxkg k;D l uukt je jxe ]g rev df g krukt Te T s s s s s s ss , 1 wa 4hrkg Cgu hu'kj l ujd rkc hd s;hn 4hxkg hu'kj s s s s s s cr sxkvkyt k;hn `hrkg Cgu k;D hu'kj ]kg rgd er udfy ]Sx kg hH s s X s s s q s s rgfke er jdul7ul rkc 4g hul rkc hd s;hn ueqr hHv 4 kyG Cgu s q q q X T q X s , ji k<ki jkgér Fv kd knç' hHv 4g ul nç' uer hHv `g kgd kri h X z s q Z X T s q s q , a H kd nko¬ gér hHv ` u kxyp kri hg kr k;if 4kg gj jL hH e uhi X q s s s s s X s er kr hHv `g rev ]g kgj gd e kt df kxyp kri ld gér 4kxLi q s , 1 wa T s s s , X q s \ kukg gkox kdlm gér 4hxn <kei kd ;®l lm hg rfHuv hjkgér ]krskg s X q s z s w q q Cgu ;®l ;®l Bkd <jkd d sugd je A ky jd <je¬ rkc kr hygi kr s s ss s s s `g klkjH k;D hH kd , s <{ dS dfk;D 4sxkdQ u <{ dS jGf `kxjd hjn ukd jGf 4xskvkt h X s s s , s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 98 egaP

kg W' l Cgo o–im cl 4g rkyp hg o rfhutkj hjkl hd 'n lb 4e k s q s T s s s X ;ufn g xky d xP hg lk[ kjt kr hjkgcf jkv 4Skv l jkgcf _ef dS q T s s a s , s `xkjd k;D jGf kr ji s s s ue jkgér k;x kN Cgd lk;ül g; jkv ]Cul rkc hje jxv ]g krxy s q a , q X s , jL gér cv 4e klyky hd ni kg gj Lkn er 4Skt u dp go Cgd ]skg X q X s s ,\ q w gj hi kt er kr Ci rkc hje jxv df kg gj Syflb jL jkv 4g hreh s s q s X s s s , , d ]kg r>el kdlm kg gj hi kt kr er 4g Cgu rev hHv Syf sjkgéqr s s s s s s s q , 1 94g krjL e uhi e udfsy 4g rev ]g gj kyif kt ikv8 ]kg rgd eqr wa X s T , 1 T s s s s 4g uklkv end cl kr jGf 4g kr T s , kg kl,t hg ygi hH go ]g uklkv hH kjlhr jGf 4g krkg klt hg ygi s s , , s , s hH go dfk;D g uklkv kr end kjln jGf 4g uOfd hg end kygi jkv X , s w , , 4kOm end kygi 4Bg W' k_ q q k;Fhr 4Bx kg rkvWq' kr Skt yp kri kurb g Cgu kri >e 4hIG <j Z s s , s q w df hygi hd ukK kr Skt Li Bk[nf g; g hukKv e 4g end kygi Sy s \ wa T , f d su[n gjr hd 'kdi kd 'kdi kusy [n gjr hd j/v kd j/v 4B s s z s z s ss a s ss a x kg k_k; h/kv gjr hd rev 4kvg kji ekd k/kv ]k;yf [n gjr hd s 1 q w s jgt kd jgt sultf dfk;D 4g hrdl kg W' k_k; jGf kr g jgt jxv s X , s q s , 4kvkg u uk'ji kg; er jGf 2nkoh'kv je kr g rev jxv `g r1ev s s s a q Z s s s , 1 , k; g jgt go g k;ki uer kt e uoht jkgér df k[n l jkx kjt eqr , , s q s X s q s s s , 4kyef Cgu kurm Sgfkp kurtf jxe ]g kyef >e Nd sl , s q q lm g kgj jd e hH kt 4kgd re kr Pe yd¥cf >e cv df g kgj gd wa T s s s w\ q s q , g; go jdgd hLkF7hLkF ]g hgj Cgu yef df kuy >el ]g hgj yef s\ s\ , s , hLkF7hLkF ]gd kt kr 4hryef Cgu k; g hryef kr k; 4g hryef L[v s\ s\ s s s , s , a /fkel 4Cgu hg rkg LdI d /fkel 4/fkel g hryef Cgu hlS 2jH7ue s s s \ q s , s jGf ]ue jGf ]hjli ]hgj hryef jGf ]jl k/kv j,kv jGf ]jl k/kv Bx s s s yef hg LkF hlS 4Cgu hg hryef e L[7L[ /fkel ]ku[j uk;÷ udfy s s\ s X a a s 4kyef Nd7Nd ]g krgd 4g krkpc kd uiv henkv 4kr q q , , s s xy Cgu kNπv ]kgj krkox ;el gjr hd Pe ]e ;ykegf kgj krdIH g a w\ X jr hd 0c e ykl lhri7lhr df e ugd g; jGf 4g krkt Lt jkdagv w q T T X s , q\ kr e ekd hldf kg Skoax u hldf ykl lhri7lhr 4upL\v g kr>el Te s X s s T wa `k;x yef df F gj gd k;D ] s s X kgd ue jGf 4kyef Cgu hH Nd 4g Cgu kr kyef ]Cgu df ykc l7i> N s T q , s s s s s X d o cr 4n kjkgl Nd e kr kg kyef u jxv 4k;x yef gér df g '[ q s wa q T s s X q wa q e 4kg hxkH;ü/ Bx kg er[ hg rkc kr kg k;x hg yef jxv gér 4g T s s s s X q , ZF;ø kujd Wq' rkc kr Cgu 4kxWd e W' rkc hg kr xkykc pl eqr jx s a T q s s s s e 4jn hLkF ky pkl 4g Cgu kyef df kgd rkc hpπl ]kgd ue jGf kr s s\ s s , s s T s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 09 egaP

ekjg Bdko jkv kd thp uhlg hl7Te , s 4xkvkt hi hg e IgkLc? l hn¥t unf /kdS 4re kv s s X \ s s kLc? ]sxkvkt hg hi unf hldf u hldf 4g kOm hH uæi Syfhlb 4rki Cg \ s , z s u pc er cv 4g kLNf jkr Bkd 4g kxy uOm nku Bkd Cgd 4g hxy u q , \ s , s s , s Li Ikp Bskd Cgd jxe ]hgl e urpv ]hgl Xe j/av3g kvg W' kukg N \ s X s s s , q q s q d u Nd jWt 4 jGf7jGf jdLkN7LkN jdDp kd jkll kg rkt kv eqr q \ s\ a s s jdykI kd kjkn7'n√x g k;x kv jGf s a , s wa ku[n kr rY'f hd ly[ jse hdkl s s w s 4Sx jd jki er kd q s lm hF kt kehl hd upc n;k' 4Cgu rdl cv hH pc ]g krxy 4kg e s s s , s r kr rkv kr 4g kNi jkc hjlhr uer uæi g; ]hH jGf 4g oHlv g; q s s s , w s q z , a 4Skt yef hH rev g; jkv gj klo kd klo g klt e ]kg rgkp er 1 , wa , , wa , T s s q 4kg rgkp kuhi jd[j krNv kd uiv jxe ]kg rgkp kuhi er kr r1ev s s w s s s s q s 4g kgj kg ; , s H llb 4y Iwy u gér jln Cgd df g hg; jL ]F rIy kd kjlwn er h s X X q s w , s s w s X q Hv 4sxkvkt kg yjl sLkF er 4hxSkt IwN cl ]klgV hjkgér ]k/i¬rfi hj s s s\ q q Z z kgér 4l ji u/ hxSkt IN Ldi hjkgér ]cL elm ]h>el ]hul sl dhO q s w \ q s w X q s q uer rkc hje jkv kg ukohn sNhi d suked u/ jxv er 4hxLi Ikp eu s , s s s q s \ s X m ]g Fko¬ r¬;ü jkgér df g krkg kni Syflb jL `g krkg kni k;D jL T Z s q , s , , s , X 4g Cgu hjk;,r , hd lk;ül hHv 4kukv Iky cr Skt kg kjgx oHuv jkv kd jgt ct a , s q , 4k;if jkv 4jkv unf Nd kvkv gj e rfhutkj ygi er ]kgd ue kr 4g s , , q s X s q s T s wa j e rfhutkj e df n n hH kKkv jkv y sy hH lk;ül df kg rgd eqr X T X s , wa a s s 4g krpV hje hg; ]Mkt pg , s a qa i ld jrhH uiv e cv 4Cgu krpV hH kjt >e hdlb Mkt yduf xkv s , s T s q a s s X w T l kjln e cv 4g k{kdkv hje hd uk;÷ ]g Cgu k{kdkv hje hd u/ c , a s , a s v 4g lj >e e ke®keji cv 4g Cgu lj >e e ni cv 4g krIg sl Lk , s q X , s q X wa ,\ n hd k{kdkoÂge e cv df g g; hg Fv kd lk;ül 4kg gj xke k;D e a T , Z a s s a r df g Cgu rfhri Bkd hd lk;ül gér kr kg rgkp kKkv g; eqr jxv q , z s a X q s s s 4s>el Cgu hH Fv kd lk;ül er ]kgd lum ue 4g krgkp kKkv hdlb Z a q s s T wa 4kxLy kr okup 4kxWd Cgu nc rfhutkj huiv Te hH nkc d lk;üal d wa \ s q a a s f g krgkp kKkv hd rkc dS jxe g kusy kr lk;ül ]xy ugd 4krdl wa , s a s s Cgu hg kg W' l jkv Cgd 2jkgcf3kg kukojd W' o–im hH Bkd 4g sr s q s , s q s T
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 19 egaP

;®l3kg gj hnkv dr cv d e/ ltf er 4g hrkup dS ]g jkdi hgk– s s s Z q , , q , q s of dS g; ]g kgj n gér e e/ kt 4hxaSkv upL\v gér 4g ydæfqe hLc wa s X q T Z s X X q , \ 4k rkg Cgu cyre Nd jkv 6g jk} Qx df g krkg kurb yod hg cyre k s q , , q , s s d jk}Qx jkv 4g kgj kt kIN kjk}Qx kdub ]g k;x yef Qx kdub 4rsn s q , , w q s , q s s s ukv Cgu e jk}Qx kdum o ]g Sx kg ;‘'f jkpc ; cv 4[Dlf g iW X s q s s T s s s s , kvg kL\xcf kd ;‘'f ]g krkg cyre kdlm 4g krkg k;D cyre kd nç' q , s , s [Dlf df g Cgu hH kri kd kjkpc um g gj dkj kt l ukv e sjk}Qx , s X s T s s s s s X q 4kvkv re jk}Qx jxe ]g kukt gér kgt s s q , X q a skvkt er kr g kujd jkdho¬ lk;ül g; jkv g uugi _¬o djfx ; géqr q s , a , T s , s X jxv jkv ][Dlf kr g kugj [Dlf gér jxv 4ky jd okup eqr ]g sr , s , X q s q T gd o 4krkt k;nf Cgu ukv eg e jk}Qqx dfk;D g Sx Li e ydæfqe hL s s X X s X T \ X c eg df g k[yf su k;lfk;ül [Dlf Nd 4g Skv _i Nd >e l cktai \ , X a q T q s q s 4xy j s X d nc jk} Syf jkgér hg xky d nt¬fe lm ]hF hd rnkcb uer dr y a s q s s s q d Xe nt¬fe ltf 4kxxy ukg ydæfe kukt e jnfe lm ]F Sx dr yd s s s q X a s er Xe jnfe ltf kr sLt l>qe 4kxSkt kg kukt II l kgxt rgc jkv q a s q\ s s w s X q , kuLt Fkl je 4g "k?.nm hjkdrfk∂ dS go g kgj gd kt ler e 4g C q\ s s , s a wa s s q T wa gu hrki{i kd e/ SkIif7Iif hldf Te kr kg rkv er lki jse 4g hH g Z s s s s q s , o 4g krgj kuc okH kd /kjiv3gkuqx7r'gn 4Cgu hrkt kucf Sif jxe , s Bx gkux7r'gn jkv ky hi q s , s 2hld d>>f ky ekt 9tjkv8 , s w 4xXxy uyskL Fkl7Fkl <ki kjkgér jkv kIkUl kd rkj s s z q , e jn hLkF 4hxxy uLi Bkul tkokv hd kjxC> 4xxy uLi Bk[nf jkr X s s\ s s \ q X q s X s \ s d 'kdkv e jn hLkF 4kxSkt Oc hH ;H e jn hLkF 4rfak' hLc ]kIkUl s X s s\ , X s s\ \ kLc 4e j/v kxsxy sukv kte gér e jn hLkF 4Skt kg kukg kt 4phu \ X s s a X q X s s\ s s s s d Lk> jdkt e yxat jn kvkt O,c 4kvkt hg yp e j/av ]g krxy ;H s \ X w s s s X ss , s ss a l j/v jxv 4g krkg ;kim kd uIef l ;H hgo 4ky hg jd go kg kr , s s s s s xy ;H kd thp ltf 4k[j Gjr dS kd ;H 4ky hi ]g <_euf kr kjse s s s , a s 4kryp Cgu ekd l ed jGf 4kxkg ku s s hi hg jxkl kji kr jGf kr Bx jrm syx d Od jkgér nc hH dS jkv w s s s a s q wa , `dr cd~ ~ ~ dr cd ]sxkpkl unf /kdS rjd7rjd7rjd jkpof hg slS s s s s s s k;x hi dkjc? l dd'7rjld Te s s w s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 29 egaP

4k;if I? /kdS ]g krgd Syfhlb 4endS e sjgx s wa wa X kvkt re ]skjrm e yFm 4kxLi kujrm e huki 4g gj [hl kujr jkv s X s s \ X T s , , Xe jed g Li jkv jdkxy Sdfr Yx df hg LkF klS Bkd cv 4kx[hl C s T s \ , s s s\ s s s gu hHd g; `kx[hl ld kujr henkv g; 4g krxy jL >e 4Cgu krjr s s , , , s q m e huki e s[hl kujr kucf 4way [hl kujr ct kxWrm hHr e e huki X T , , a T X udfy g ku[hl kuj,r >e df gd henkv Bkd lt g hgo rykg hjkgéqr s , s q s s s , , 4Cgu kxsIef ;H Sif kuc f 4kxsLi hg kuhi jdkIg ;H skr jkc dS 4ky hi jdjkrm kd ;H 4ky hi \ s s s ]g kL[ suekl jkgér Syf e jxkl g; 4ky hi ]dl uc dr ct Syflb wa \ s q T s s s yp jxkl ]yp lc dyr ct s kvkypyp g kgj yp k; k;dfkl s , a 2klkjH k;D kd yd 4kg u s s kg Cgu kri yd kg tkv 4krdl kt Cgu kgd Nd ]kxLi yp ukd cd s s q s \ , s yp jxkl ]yp lc dyr ct s kvkypyp g kgj yp k; k;dfkl s , a 4sky hi hg tkv ]g krgd e 4kLkN re Syf d yd jGf jkv 4g wa T s s\ s , , huto rhrv3g krpC[ Gjr dS rhrv 4yp ujd ekd k;u dS jkv , s s , ]dS rhrv kjkl dfk;D 4g hg krxy jL 4g rid Fkg kr Gn hygi jkv X , T s a s s , 4g k;df ;r Syf hg d uhi jGf uXkgüm g hi uutf , s s s , s 4kuhi Cgu df kuhi sxkv jkv df kuy jd kr jGf ]sky [n hg jdhi kGn , s s dS 4kLkN ∂Gf kr kg rkL[Ly hH ji 4kLkN ∂Gf kr kg rid hH Fkg s s\ s X s \ \ , s s\ s X s a 4aSkL[Ly ji k; ikd dk'7r¬n cv \ \ , X a , s hdkl jkv g kuhi kr hj[fkv ekt dS , , s 4ky hi jdLkN ;H 2ky hg hi s s\ s 4kg rDf;øHfv ]kg Idi ke®kv kr Ig kni kd ue s s z s s Z g; 4Skxext ke®kv jrhH jkgér hg kr kg I‘u ue jkv 4kxjd hg I‘u s q s s , s kd ue jkgér go g kgj n kt gér e 4g ;kim d okpc d ue hg jkgé s s q wa s s X q T T s s s r skr o 4rkt Cgu sync er lum 4g aSkuo®kl kr cl o 4g Cgu kusn7ku q s s q s T a s s , sy Nd kdlb llm ]nfk;®b klhykp kd ht ukeug jkv kFd hd <;kjku q s q ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 39 egaP

kukt u jfgfi kekt ]j,kc s »»»»»»upoi kopki Å z a a

4hg kurb tkv 4g krkt uc Fhr Cgo kg rkt Oc , Z s s , kgt er jdhi lb 4sxkpgi e nt¬fe ]xkpgi e jnfe Gn hygi er j a q s s qa X s s qa X a s q dhi lb 4kF jiM7jiM cl go F Sx e knt¬fe utf jkv F Sx e kjnf s s X X , s X X e utf er df sxkukt er hg jdhi lb jkv 4g rev g; df xkukt eqr a q s q s , , 1 s s hg jdhi jkv 4ky hg hi cv 4g Cgu kuokHl hd ukt Iky 4g Cgu ;ki , s , a s , , m kd uxkH 4g k;x uc kjkgér okxy df g krdl gd hg kurb leqr Te s , q wa s 4krjrm Cgu s a s l Od jkeg rhx k;u jGf kr g rkt kg hnkv d krhx ukji eg jkv 4g s T s s s X s q , , hrkx rhx sukji kjiji jkv g krkOm rhx Su tkj e/ 4krkjgkn Cgu r q a , , s Z s hx sukji e/ 4g krkx rhx Su 4g krjrm sl 'kdkv e iW Su tskj 4g q Z , , X , krsy <jrov Su7Su tkj kr e/ 4g kjiji ]g Cgu e/ go g krkt Li s s Z , a , Z , \ kukjqi kt jkv 4Cgu hg krLi kukji hHd e/ 4g k'nf Bu hg knl Ze/ 4g s , \ q Z , , k'nf Bu hLc kr g; jkv 4g krdl kOm end e k'nf Bu Bkd hg kr k \ s , , X s s s g ;Hv 4g kgd r' hygi hd e/ kd ;Hv u jhokge kr Syfhlb 4g r , Z Z s s s , nkv hd ue ;H 4g dofkHko¬ ;H 4Cgu kd Cgér ]g krLdi kd hHl ;H , s q , \ s 4kLkN rnkv hukji ]kLkN eld hukji kr e hL? hlS s s\ X q s s\ X q s X \ s rjd k;D jkv kr rjd u kckr7S7r¬d'f s , s s , h;kv Bg hre> Gd7c7ekt jkgc q w 4g wa kgj jkdi Xgér jdj? l Gjr kjkp ]g kgj jkdi gér l jskt urb jkv q q s s X wa q X q s s , rjd k;D jkv kr rjd u kckr7S7r¬d'f s , s s , h;kv Bg hre> Gd7c7ekt jkgc q w
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 49 egaP

4;kv gVujl hjgér kg cv ]kukt e gd Cggér df kgd q T T T a q T 44;kue gy e jfdi k;,i qa s T a

44kukLv ujp ue gfx ]gj bkyjfskL Pn uohtxt q 1\ 4kukrNfi kk kdp ]y jfkpcf jfkHl jfkol df cv s w s a a 44kukF¬v kpgi mkd ]ke rjkx IfI IfG Mkd qa s w w s 4kukyp k;H kdcl ]Bkd u mgj kokv kt kt s s s s s 44kukog gVku lfyH ]lfukt gVu pM pd gfbskg , w a w 4kuke ue Qd knkl ]g jktc g; hd Ui7iki , , q 44kukt gd kgd rv ]unf jkp7Bn kggfj kr kgb a a a q , s a 4kuk;i mgdf l kgr ]klkc gj kgt ukd go j? s s a a , 44kukK lf[n u >fel ]lfbkv r kgd lfkv r kd s q s a T s 4kukt u jfgfi kekt ]j,kc s

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 59 egaP

44ukeji gv gVku kr kl ]ukK gc gd jfkt Pfi [flf , , s q , s \ 4;kPn rDfH d rDft ukd ];kygéd rkt yfc utH 1\ , q , q s 4jfkxcf rkt ujefl rkr ]jVkdi rgd Ixji ,O> q X q w 4;kul ggd gkd u Ixi ];ky ky gj r eku sk/kl q q w z , q X 44hj k;ufl urf Msy xfke ]djfi u;ki [fl uohtxt a a s 4hj k;jflcf ydl kjkL ]hrkelj7xj xl gfsr kgj T a a T 44hj k;jftl7Rl krl ]kvky gVu dyi kgj r[juf s X w X T 4hj k;jfgyfc Mkt [fjuf gfxl gVr kgj kgp e kl a a s T T T s 44hj k;jfguv gVd Bkl XkNi h[l S q s a w 4hj k;jfIv Mkt Pfp dfe> a \

44;kt gVu ruv xlrl tfr ]Cgeqr Fjel d uohtxt a s 4;k?v k;if lj7ljn u,u ]unf7luf rjkguf kgj r[juf T q T 44;kt gVu jflcf rfjl cfN g; ]gcd hjkr u rhi hjkt q wa s z s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 69 egaP

2kg rxy uykc l htr ldf er cr kg rkg e /k∂ er ct ]k[n ueqr s s s s s s q s s s X s q s s 4g sr T kt Syf tk[ ikv suiv nç' kr g hrkt jH hji jxkx hd lj ct ]g sr s s , w T kg jrkv kd ugc <ki ct ]g rkg jH l ugd <ki ct ]g krkg Nd kd s q s s z T s s s s s z , s q s ugd ct 4hxSkt >yl k;¬el kr Skt kv e >el 4g _l <ioÂge d s q s X , w Z w S sNhi dlb `g krI? ld jkd®ep g; `kxkg krkg ld g; 4g pl e s , s , s s s , , X /cl d krl rauv uæi g; ]g Cgu pl hg e /acl d uohtxt uæi g; a a s X a z , X a s z 4k;x kg I‘ofkel cl ]ycbkc ]ukjd 4elm Sx kv .n" s q X ufim jkl 4elm Sx kv no jkl 4k;x kg cl llm ]k;yf Pi ]kd ei g s X s s s s \ zs , j{v BkP kt go 94;kg rLfi kl Pi kd ei j[kv BkP8 A k;yf ukt j s s a s s \ zs kv Nd udfy 4Cgu kvqN txkd hHd ]Cgu BN hgk;¬ hHd 94Cgu kvN n , q s q s q xkd lfe8 ]g kgd u jhcd jkv 4e kuyr hd gkyt ]hd jhcd e kuyqr , s , X q s q X sxy ukg eyke <ijkd/v ykosuukt d k_¬k' 4Sx Li dhG rLfi 4Sx s s w Z w a s s X \ s a kg rke Lc7Lc df hgc kxax hlsS ]hIG h<ko hlS udfy ]F gkyt jhcd s s \ s \ w s s s s q 4g Cgu hH e rfHoH jkv , X w , lknyfkd jkv j;iflDs' ;økd kl,o g ;økd klt e kupo IkN7IkN d , , , X X s s s s s llht udfy g Sx [yf ;økdkge rgc 4g hrdl kt hn hg lum lc ku s T s q , s yr hdum 4g Cgu kuyr Bkd hdlm 4kF hg kdum lc go ]kF xP kd u q , q s a s ykc kdum kl,t 4F Cgu ykc su jkv hldf ji hoƒi nç' lo ykc u ll s s s s , 1 s , s s s ht nç' l,t jkv 4SjfLx3F gkojp hH llht 4e k;nfl7k;nfl ]Cgu hg s , \ s s X X X tkv 6hH e rhrv g k;x kNwi uæi g; jkc duv jkv 4g <iFv kuNwi X , z s , , Z w Z `hdl s s , kg ld rDf;øHfv ;¥egc hlS jGf `Ski tk[ l kgd nç' jk;î slS j w q s s s a s s Gf ]Piv ]F gkojp kr uohtxt8 A g kNi uæi dS u ;_e nukv heko¬ \ s s s , w z s s , a 44bkg u uexkokv kdurf ]bkl H rDH lknuohtxt s s , 4jfk;tfm durf rfkt rînf ]jfkg g gj r ue jfe Te , s T s X 44lki durf kg rlc knl ]lkn rokgd jke kr kl s T s , s 4;krgf rgc kd ekj kr kl ];kx gj kulj rfhj rfhzi q X , s , 44ukeji gv gVku kr kl ];kx gj kulj rfhj7rfhzi , , s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 79 egaP

fkHjfki kt g Cgu klS nç' hH dS eub 4sxkg gj ykc xky hHl klt3g s , s X X s s s , , k"kHdky 4g Cgu yIft Nd 4g gj ykc kt uohtxt ]g nç' nkl7/hl s T q T s s s T s s 4sxkvki ;ürp /≈eof7lj dS 6xkvki kuFki rHhu? s , q s s Z z w dS 6xskvki krPkxi dS 6xkvki kd knil eji jrhH skr xkLk?m kd knç s \ z s s s a s s \ s X ' ]kg u kg uko;¥e nç' d k;"f+ 4lt lrjkd Bg hyp ]Cgu hH Nd X X w s X s , w q q jrhH kr sxkLk?m kd knç' udfy g rkg uko;¥e nç' d krLfi 4g kykP s s \ s X s T s s w s X a , rev hH e k"kH hd ykp7ykc udfsy 4g k"kH hd ykp7ykc 6g Mkype 1 X s , s , kd ]g Cgu hLc lki dum knil hd knç' 4g yc kd ;ü' dum go ]g , \ s a X , w s , Cgu kd knç' yc go g yc kt e h<ko hd Xkrl [yf7Pic lt uohtxt X , s X a s s \ s s , 4g rjd rÎ> kd ke®kv hH jrhH jkg T s a s s ér kr nç' kg <ike®kv 4kxkg kni pku jkv kxkg kni rhx hH jrhH jkg q s X Z w s , , s , s ér kr 4hxsn kcL kr Bg ckj' jrhH jkv Bg hH iWd yrkc jkv `xkjd q s q s q , q q s , s s k;D kr kg u ckj' jrhH jkv kg hH jnl yrkc 4g lt kyrkc kr nç' s s , s qa s T s , X s s 4n kcL kd knl 6n kcL hH kd hldf go g hrgc kjnfe kt g krgc q/ s q s s q s , s , e kt udfsy g hrkt j[cf k"kH ]g hrkt IN <jdk;ø 4krkg Cgu hH kr s , , w s i n;k' kd <jdk;ø ]Cgu hH rkg dkO7dhO nç' n;k' ]g rykc hH ral s s T s s 4hrkg Cgu ke®kv s ]g krkg kpkP dS lc 4rkg Cgu <ki ]g krkg cl ]g hrkg k"kH ],g hr , s a s s z , s , s kg kry'd ]g krkg jkxJ e knç' dlm 4g krykc nç' jnl7jnl rLfai s q , s 1a X X s , s qa qa 4Cgu hg kF hHd h{i k; 6kdp kt kr h{i 4 q s g k;x gj kLi kLtiV 4Bx Lm kr rkc hylv 4g rkg hg lS nç' dum , \ \ \ s T s s s s s 4g hLi 'ky hdlm jkv g Bx je k_kikvyDf lt 4hd h_¬ jnl hldf skg , \ , , s s , qa hLi 'ky df lt ]g rkg jnl nç' lki dum 4hrkg Cgu lkoæ e knç' \ s , T s s qa s s X X dum 6g rkg <ki‘uf nç' dum ]kg rukt nç' jnl hg urdf o 4g Cgu s T s s z s X s qa s s , Nd kd suykc lki dutf A dS 4ykosuykc g xky d gjr kn e k;ufqn q s s s s s T s s s X 4g rkt hg yef jk} kr g krkt kg ydæfe kuykgél df g krkt kg ku? T s s , s q , s kurb rhx ct 4dr raxnf7xnf n tH /xl huiv jdPp ji utf Tg hr s s a q \ kt hg yef Skog kr g kry[f yG ct 4g srxy uLt ikv uiv nç' 4g a s , w T s q\ s T rkg rgfkoi hH rhx e hL? hd ei hg lS ]g hrxy ukg rgfkoi k;yf s s z X \ zs s s T s s z a kx l kryjl ]rDq;/xn jkv nax3g rxy uyduf nç' j/av lt sl /k∂ s q , s T s s s s s , s 4g Cgu ukpgi hjkgér llm dfk;D g kgj sn Cgu <jgknm kd ei géqr Te , q s X wa zs X 4g rkt kg ykpko hH de e /k∂ 4g ukpgi hjkgér l /k∂ dfk; T s s w X s , q s s X D g kgj n <jgknm l /k∂ e 4kg kykgél jdpkl kdum knl7knl slt g wa s s s T s s s , T hrxy ugc lS k;yfkx jkv `kgd k/ofl `kgd rljG hd ukydg ]g k s s s a , a q a q s , rkt kg hg <je¬of 4g krkg ikr dS kd /k∂ 4kukydg g rkt hg yH 4 s , s s T s w s rkydg Cgu e /k∂ hH o g rkydg xky kt df g krkt kg klS jlDv X s s T s s s , s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 89 egaP

jkv kegfe hdlb 4g jkv kejfx hdlb 4g k;x kg <jk/klv yG kl7< , , , , s w jk/kl hg; e Fkg d 0c 4g jkv rkc hd Fkg7Fkg 4g jkv rkc e Fkg X s q , , , , X d 0c 4k;x ync Hnl 4kxkg Cgu `kxkg kd ;¥e hlb ywG hg; e Fkg s q Z a s s w X jkv hldf kg rpkl er k;D 4yG kd ckyqx kl7<jk/kl Bkd e Fkg d , s s s q w s X s 0c lt 4g rkg eyke ;¥egc hH nç' <jk/kl <jkd d <jk/klv lm q s , T s s w w q s 4g k;kel <jk/klv e knç' ub udfsy g hg <jk/kl d uohtxt nç' ; , X X T s s 4g k;x ync cl kd jrhH 4g jkv <ki ]xkg hgo _¬o 4g , T , z s X , jkv ke®kv tkv 4g k;kv Pp jkv Bkd ji kji Cgüb tkv 4g Cgu hgo , , \ , s X , T jxe g rskg eyke hgo ji ; ]Cgu~ ~ ~ kg Om pku jkv g /kc W?qa? d T s w , s s s , T s a s naukv e kji jkv hd ei g htc xne ct tkv jkv 4hF kr'oof ]hF hj X X , , zs , a 1 , cte 4kF krLi kukt dfk;D F rkt 4kF Cgu dr kuyp `kF kgd pku 4 w \ X s s a s s F rIhl? 2kukt jr©n kgd 4g spku e hr¬e ; tkv 4g yLe7kHkv dS a T X s , a tkv lki d kji ub 4jkv ktM Bg hrgc e kji ub 4jkv rDj kvg krg s X , , Z q X X , , q c e kji ub 4jkv xj ]jkv dukj hd kji ub 4k;x ync cl `F rkt X X , , a , , X , s s jr©n kt ]g ji hg so ; sxkgd er k;D kr g rxy upku ct ji hg o s T , s s q s T s s , s ]g krkg uyef l hei ct ]g hrkt kN hd hr¬e u/ ct jkv 6g rkc d , s s zs , q , , S jr©n kukt l j? ]j? kukv l jr©n 4g Cgu ji hgo kr ji hgo g sr s s T , s , T pku ct udfy ]Sx7Skv dr j? jdy l jr©n df lutf g hgo kr j,i s s s s T s 4g kyp k;u Nd jdkg jkol ji knç' Cgüm tkv 4g kjH k;u Nd tk , q s X , q v e knç' Cgüm ji ]F rykc tkj er kt g nç' hgo 4F u ykc hHd u X X s s s s q s T s s s s er nç' jHlj lsS 4xskdkp hH n[ er 4g krxy ukg rgfkoi ;økd hH q s s s T q q , s s z s s q s s s \ s l jkgér kr kg Li d hldf jxv hHd er e ei 4g e;uf ;ükekl dS q X zs , kd uoht ]Cgu g jkd®ep jxe g krLi eyke klt jkd®ep g; Syflb , , \ w , 4kxSkt kv ekd ]kg ;erfk;† ]skg s Z s kd hÈef k;hn `xkjd k;D ]kg kLt rkjgkot7jhg ]kg kd ukl k;hn 4Cg s s s \ s s s s u kr kd ;hn ]g kd rfk;† kr ;¥e jkv 4;erfk;† udfy huc hl,r7hlS s s , s s w , Z s s s lc hH hrkc 6kg u hH 0' n;k' 6kd chjx hH yr 6kxkg k;nf Px u hl s q s s \ s df ]kPe7kPI ]kd hÈef k;hn3g rkg lsS nç' d krl 4Cgu rfk;† jxe ] s\ s\ T s s s s X a s kxyhrkc ]kjH7yr k;hn lt3nç' d rLfi jkd3g rkg lS nç' d rLfai s s , s a ss T s s s s s 4g ;erfk;† nç' udf T Z s y g nç' d Cgüm 4kF krykc jkgéd ]kF krykc kgkyt ]kF krykc kjkgL s T s s q s q s dy ]kF krykc kgkojp ]kF krykc jknukdn ]kF krykc ukohLkx 4g Mk \ s s q s \ T ypekd yd¥cf kF;üv 4krkg Cgu xk;im kdum tkv 4g d k"kHdky hd q s s T s s unf lm 4g Sx kg jgkc d jkgo;ødky o df g kurb <jkd yd kdl T s s s s , q m ]g uOfd nç' o df g Cgu g; <jkd kdlm kr kg rLi eyke uOfd T s , s X s \ w Nd gér jxv 4Li kuIym "kdnç' gér Syf d u[n ltf df 6kg d" q X q s \ s X q s s s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 99 egaP

p cl o jkv 4F sykoujd uL[ kd jlwn7dS 6F h/kjof ]F rhjiof ]sF s , s s a s s s s xyv7xyv ;ørDo d kxky udfy ]kF kL[ suekl kLdi Fkg xj kjk;®g s X s s \ \ s a hHv 4hF ejx hH 'ky hHv 4kF ejx hH u[ hHv 4kgd Nd u jlhr ]k w q s s gd Nd u jln ]kgd Nd su dS `k;D kvg df kNi l kxky xyv7xyv q s s w q q w s X s s Z u dc jkv 4kF k;x kg kØdb ky¥gke kjkl 4hF Bx xy LhH hd k;efnk , s s \ X v kl kn Bkd jkv 4kF ejx hHv u[ 4hF htkr ]hF hI? kuI? hHv7hHv , s s , w 4hF jk/ hd u[ ji kLid d w X \ s lm ]kF kjN e Fkg dlm 4F Sg Ldi xky hH kdlm 4kF k;x kLdi kF q X s s q s \ s s \ X kg sxj ]hF hd k;®g u henkv ltf 4hF hLi 'ky ]hF Bx xy LhH 4kpg a s \ \ qa i jdyduf jgkc hH go kr Bg hØdb LkH7LhH ]kul yxjk' 4kF kxy Xe s q \ \ q q s s u[yf lkgrfb kuiv kr go 4Bx kg k;®g Nhi dhO d j? ]Nhi d j? s s s s s s s dlm 4<jkd d kuI? hl7hIkN dS hn ykL e xkv ruge hd jHuoht h s s X s ji hd hji ulm df kvg klsS unf dS jkv 4kF k;kxy ji lm uoht kjk w w s q , l 4hF hd ruge ykl lhr Bkd ji lm ulm 4kF kgj [yf lkgrfb7oæo s s s f dc LeLS Klkgrfb kLc rgc dS kd Ly≈b ]bx kg rkc hd jn kr ; Z a \ q T a s X w s s 4g rkc hgo hH , X a a s e /cl d llht 4kg kvg hH u ]kg hH kvg klS 4g _ke kuokHl `sF I s q s q s , a s ? jhokge `F yp 0c 4g Cgu kr;pæuf Bkd lki d lkgrfb doikrP1\n s s q , s s Z w `F Sg <‘Î 4g Cgu <kei Bkd lki d lkgrfb doikrPn `F Sg ekj s q , z s s Z w 1\ s q 4kg kvg klsS df krdl kt kgd Cgu hH Nd d s q q oikrPn jGf 4g hrdl kg ;r kuokHl ]lc 4kg kvg klS AroHl df g Z w 1\ , s a s q s a , krdl skg ;r hg kurb knk;† l knk;† ]kjke jlf [ky er jGf 4krpc s s q Cgu ;kim Bkd kd ujd 0lf ;®l lm jGf ]g krkt kg rhrv lkgrfb h s s s , s g lt jkv 4g krkt kg rhrv hHv ]g hHv 4g krkg jxH<{ kr lkgrfb s , , , s , , s q a s 4Xelb , g ;®l ]g Cgu hg ;ƒr 4g knk;† rgc l lkgrfb g; 4lkgrfb g kruc , , q s , s l xIVd hd kjkc[v 4g krkg Lkt kd k;ƒr Glf kr lkgrfb 4rkc ; g X , s s\ X Z s X s T uko;¥e knk;† rgc l lkgrfb 4hxSkt kg dp kr k>el lkgrfb 4g; g w q s s w s , Cgu lkgrfb 4g hrkt uc krkN jiM dum k;yfnc hd 'kdkv 2k;ufqn T s a hd yF¬Qe ]ukr¬xfj~ ~ ~ g ryp hH kgt neége df g SkFd e eky¬b s T s a q T a X 4g rkv y[f yG 4kr kg Oc jdkv 0c k;kN hxLi hg hujd T s w s X s , q s \ 4g hrkt kg k;kN sphu dlm hu? 4g krkt kg kjg <{®r ]kg hH k[wl , s s , s s jxv go g rkt Oc phu d {1o ltf 0c df g hrgd SkFd 0kc 4ku[ T s , s s q T a , j yk;[ skd rkc lb 4g Cgu dlfkgrfsS ]g dFkl k;ufkgd o 4g krkt k T T Z a s , s g kjg ]g hrgd k;ufkgd kr kg hH k[l go kg O,c phu d {o ltf 0c T a s s w X s s s 1 q 4g kOm kg Idzi llb ;nkl kd o®r¬fv jkl lt 4g , s s Z T s s , ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 001 egaP

4g rkt y[f rsoel ]Fkl7Fkl dlm yG kjktg T s s w X kr e uoht jkgér sy[f yG dS df 6g krkg rufo÷rfi rhx e jRm d s X s q w , s z X s rhx df 6g krljc ei e jRm d ei df 6g krn jRq;®i o®r¬fv df 6g , zs X s zs , s z , k;df ukeél kd o®r¬fv sultf g krjd ukeél kdlm o®r¬fv df ]g r , T s a dl s; 4g Cgu lkgrfb ]g <kji g; 4Sgfkp kukt hg kg kI¥m lm kr skg , , q s s s kLi k/hl kIkd kr yp jxv jhokge jkv 4Sgfkp hg hujd k;kN kd hy \ a s X , s nc kr yp jxv neége jkv 4Sgfkp hg kukg kjg kd {o ]Oc jxv 0c s X q , s s 1 X , q 4g dhri kd , z uoht jkl go dfk;D g Cgu ;kim Bkd kd uje d ke®keji dum g k s X , s s s s , ntV ke®keji kdutf j,kv 4g kd dI¬fkyî ]g kvg kje l knl go 6krdl , , q s Cgu hH je go kg gj jd rkc er hd ke®keji d kxky utf 4kg gj s s q s X s X s kntV kt g o kr rje 4kF u hHd hg kntV ]Cgu dhO kugd k;x je df s T s s s gd e lum kr Skt yef Cgd '®hu s>e 4k;x je df g kgd u '®hu k wa T s s s q , s s s r Syf d ke®keji hg jkgér 2F;ø ]hyk[ ]kjkd 4Cgu Fv kr hH Bkd ` s s q Z s Z s s g kr[j Fv k;D ji kOkv jkgér hH nç' kjk;î klt ke®keji 2nç' jnqal , Z X s s q , s l jnl 4g rkt kg d hLkd kn jdkt nç' rofht l rofht e kFkg jkg qa T s s s ,\ s s X X s ér ]kg rjd oHuv er tkj 4g k[n uer tkj jkv 4kg rukt er jkv q s s q q s , s s q s , s s q , 4g rkt je h{i kntV e kFkg jkgér j,kv 4kxxy ukL T s X X s q s s GLG [i hH h{i kvg kje e kFkg d rDf;ø lt 0c 4xSkt kg jg hH \ \ a q X X s s , q s a s s nç' [l ji kOkv d rDf;ø l,t 0c df g g; kr rfxl hd <kjqi 4g s w X s s s q , s a , jkv kr rfxl hd <kji 4e <kji g Cgu hg rxl uæi g; 4g Cgu ykol , s a q X q , a z , hH g; ]Cgu k; Sg hH 0c 4g uhgFv rxt g; kr kg kF;üv llb 4S q q , Z . s s s gfkp kukg kjg kd {o ]g Cgu ykol g; ]Cgu k; kvg kjg {o l uOc s s 1 , q 1 s s , d 0c 4g jkl roæk' <kji ]g krkg jHuf ji k;ƒr jxH<{ lkgrfb g s q , q , s Z X q a , rkc jkv hLc <kji 4g d<fkjki aSkuI? ; ]g Cgu dlfkgrfS SkuI? ; , \ q T , s T s a s `kF kvg Cgu df kF kvg klS df kujd q q s ;r g krkt krkg ydæfe l,o7lo g krkt krkg rhrv lt7lt jkv 4g , s q s s , , s s , s , , , Cgu krd<fkeki Syf d kvkuI? um 4g kruc l kvkuI? –{ kr lkgrfb z s X , s X q s 4Sx F;ø ykl lhr je ]kgd Z ss s ulm 4hLi ewyke ytGf hg rkc lm 2kF k[yf uldf no ygi ykl jkt \ w s s s s g pki df g kOc u[yf lkgrfb kd k;ufn e jkv 2g k;D kvg Arr¬o d a wa , s q T , , q q f krki ykduf Cgu "d‘uf g; e hH lum jkv g k;x kLdi henkv ]g e Z T s , , \ , jx hHv 'ky ]g kvg Cgu hH kLaO ]g Cgu k[wl hH u[ ]g hI? hHv7hH , q , w , v ]g nwtke xky [n k[kv ]g hrI? kuI? dS Nhi d j? je jxv ]kg T , s s s X a , s s s s d ulm 4hn ykL e xkv ruge hd ykl lhr huiv ulm ]jnv k;x Zdc s X s s a 4F gkox nhneæ s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 101 egaP

xSkt Fkl sld F¬Od kr kxSkt Cgu Fkl hg Oad 4xSkv Cgu ekd ]d u , a s s a s kjd gkp jkv kg sd no o gkp upo Sg Sdf F¬Od e <{ d q;®e 4Cg q s , X s s s q a X s 1 u jkl Nqd llb 6nso F¬Od kxkg k;yf jd 4g kd hLkd kn ukK kjsr `g s a s , ,\ s , ukK s>r df g krpkl r hH jGf jkv kxkt u ]k>el u ]k[n ur kr u q , s w , s s w s kukK lf[n u >fel s q `ukd r `g l kgd k;kv wr , w , s a lfbkv r kgd lfkv r kd s a T s kukt u jfgfi kekt ]j,kc s 4g krkt kg xv kd 'kdkv ruv lb go 4g hrkt k , s a a , s g jxkl nc hdlm 4g krkt kg ehlv go 4g kehl gn 4g hrkt jxf Ske wa , s , s T a hl hjkl hdlm g krkt kg rDe go 4krLi kujrm Cgu lm e dju jkv , s q \ s X , kLhi kjkcn lb jGf 4krkv Cgu kjkcn jGf ]g krkg knof jdukt klS kt \ q q , s s s 4g krje r hHd u ]g kreüt hHd , w , r kr u 4g hrje gn hg; ],g hreüt gn hg; 4g hd <jokv lc kr ;®1e w s , s s , s q 4A_i ;¬rev 4g rev r ]Cgu q;®e Bkd hjr 4g kgj je e df kupkl q 1 , 1 w 1 s s wa T s re klS kr sxy uje gsn ct 4g kgj II r df ku>el re klS kr xy s s s , w w s s s suII gn ct 4g dyfke kd j? e df 4g _ke_¬o kr gn ]g Cgu gsn Te w s wa T , s s wa df dl kt kvg krukt g; r df kusy jd hjk;r hurb dr ;el srkt s q w , kukt u jfgfi kekt ]j,kc s 4g krn k'nf gér hg jkpof kjkgéqr , s X q dfk;D 4xkvkt jd 'oi e Hx Su jkv sxkvki u hH je kr g jhj' Te X s s s z X Z , s s wa df je srpskl hg; er jxv <{ rje 4g {o d ;‘ofH thc d jkpof s q s T 1 s s 4g krkt uc ;‘ofH kjkeg hgo g rpkl kt eg dfk;D , T s s s X 4kxsLi kukt kv e jhj' jGf kr k;x je rpkl7rpkl hg klS g e hg \ X s s s s s s wa T jhj' 4g uk/jfi ]g _ke_¬o ]g kekt kr jhj' 4kukt je re ruke7ruk , , , s s s e hg klsS g jhj' e ]y jd yk;[ rkc dS ]yxki j ]g rgd uohtxt wa T s s T s kukt u jfgfi kekt ]j,kc s 4g krxy ugc lj , s X e nç' ddS jGf 4g ;¥e kd o®0c 4g kegfe hd o®0c 4kr Skt kg k s , w q , q s s Ic kd gkojp jkv ]kr Skt kg kIc kd ktkj 0c jGf 4k;x kg 0c kgko s s , s s s q s q jp dfk;D Sx kg <jk/klv ji ]g nç' d gkojp 4g <jk/kl kr nç' ; X s T s s T s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 201 egaP

]kd dyfke Cgu k>c 'kdi df k[sn u jdku ct 4kgj kL[ jdkt kgo q z s , \ a ]e ukd kF krjd kL[ kd hL\N kgt ]n[ jkv k;nf kyl ji jr¬cf kr X s s \ s a q , q s kdlm kF k;x sue? jdsy hLN kt 4Ikd kF k;x kg kPc ]nkc d uew? kI s w \ s a s w\ s s ky rkj dS 4g rHnv knk;† hH llb kt g hul hukgd dS ue hH jkv , , q . s s , q s T , 4g hg Te kr dyfke 2Bx wa s kg ng df k;kv nk; lm nkc d suyp jH7yhe Bkd 4k;kv Iky lifko s s s s , go kr kukv nkc jn hLkF ]g Sx ue? dyfke ]kgd ulm kr 4uyef kd s s s\ T s w s s s s dyfke kxkg k;kv Bkd df k>el ]kdk> l t†N u jdku 4j? hg uiv s s a s s s , s g kIky jde? ]g k;x yP tjl ]g >kl 4k;nf dr¬n ji jk} ]k;kv j? , , w , w , a suiv >kl dS df jkted hurb ræknnk; hd Ikd yvq;üeb 4jkted hL a s a s s \ c hdum ræknnk; jkv uke0fc Lc7Lc df hxXkg hul k;ufkgd rgc ueqr , q s \ s \ q a q s 4hrkg Cgu hNπv rgc s q ræknnk; hdum g hrkg thp hlt 0fc lki dutf jkv 4hrkg Cgu thp h , s , q s , s l,t 0fc lki dum g hrkg hNπv rgc ræknnk; hdutf df g krkg klS q s , s q , s s jlDv 4g Cgu hpko;k;i kukg kNπv kd 0fqc jkv kukg kNπv kd ræknnk T Z s , s ; jkv 4g ike kd rfe¬ yod ]g Cgu ike kd 0fc Arr¬o go ]g rgd , , 1 s , q q T s IaS'fkd latyfIb ]g rgd ike kd 0fc kdltf dufkKokue 4g rkc UH s s a T s q s , s T X f hLc 0fc jkv rfe¬ jxe 4g rfe¬ hNπv lki dlm ]g krdl kt kgd \ q , 1 , 1 s , kurb ]kg `g kry'd hd 0fc Bkd g; `Bk[nf kry'd hl7ukd ulm a , q q s q , s 4g ukeél kLc kdlm 4kdlm k;x yef dni , \ s <o¬ 4hn jd hnx hikd hd k{hji hjkl jGf ]kgj ykgél ]kgj ykgél ]kg Z a Œ s s j ykgél `krjd ld ueo kr krkt pi 43kpi kucf ]klo kd hg klo u s s , s , , s lm dhO ji hikd hd k{hji 4hn jd hI¥m ]k;nf jd ueo kdlm ji hik Œ Œ d hd k{hji ulm ]kF kjH e hLik[ hdlm u kd{'f jH7ykl hH kt d s X \ s s X s f g k;nf <kei hg dS `kd 0fc g k;nf k;D <kei ulm jkv 4g srn d , z q , z s , T s ni<o¬ lm ;yk|ofoæof 4uke0fc hg kurm g rgd eg kdlm g Lkdj Z s q T s s , Z Œ s ukGkekzx kNπv kurtf kt 4g rn ;¥e kLc kd hlb eg 4g kte kLc jkv s s s T s s w \ s , \ , 4g hrgj hrkjgkn lm 0fc jGf g hrkt hn jH Skupl l jgkc Xe , s s q T a w s ltf ]g Lkdj ukGkekzx dS ]g LkdjfiI dS kr 0fc 4g hrkt hykL Sku , Z Œ s s s , Z Œ s s q T a pl l jgkc eltf g jI;îd dS kr 0fc 4g kjH e 0fc hjkgér cl hg w s X , w a s q , X q q o ]k[hl ;yk|ofoæof7yd¬ ]hd rkc l hldf ]kul kd hldf ]hPi ckrd w s q s \ f 4g k;kv l jgkc g k;kv hH kt kr e 0fc 4g k;kv Cgu l jgkc kt , s , s s X q , s s 4g oHuv rhrv l 0fc kt Sgfkp kukg oHuv klS Nd e uoht sjkgéqr , q s q s s q s q X 4g kl , H ]g kjH hH kt kr e jlf 4kujd re klkjH rgc Xe jH d jlf 4kxS w , s s X s q s s kt gj kLi hg; hH go g kjH kt e jlf kr kxSkt gj kLi Cg; jlf `k \ , s X s \
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 301 egaP

4kF u hH tkv Bkd ji jgp dlm 4hF u hH de s s s s s p Bkd e k[kv hdlm 4hF Cgu kHrfi Bkd dlm e hxntV 4henkv 0c s X X a z s s X w q yd¥cf kF jxe 4kF Cgu hg kryH lm jGf 6krkt hg Oc ]krkt kv e j q w s , X l dlm kt ]lc 4kF Cgu krukt Bkd k"kH hjln go kolf d hLkojke 4 s s s w s \ Cgu krukt go k"kH hH dS 4Cgu k"kH hdlm k"kH hH dS l eum jkv s X , 2g kgd k;D llm uldf df Snf krc xyv7xyv ;Dko dcl ulm jkv , s s s s , 4kxgj kre? g; klS 4kxgd llb nç' kj s w s s s ln kd upo uiv go cv ]kxSkv lki d dS jcu g; jGf 4kxtc kIa? w s s a s jkc jg jkv kxSkxy jdDp lki d k;efnkv lhr g; klS 4kxgd nç' , s X s s kygi kd k"kH huiv go ]kxSkt lki d jln henkv g; jGf 4kxSkt k; s s w ktc kI? kd jkt dS cr 4kxgd kd nç' ygi dlm ]g k[j pkl jrhH a s s s s s , s suiv sulm kd upo kt ]d k"kH huiv go ]kxSkt lki d dS jcu y s s s s a s gi henkv hukF¬tkj g; ]henkv g; jkv 4k[j e yk;[ upo ddS kd , X s k"kH huiv7huiv e ue uiv7suiv u klhr um jkv 4k;x k;kOcf kd kxk X s s X , s X s y lhr um jkv Sx tk[ xky lhr ]F xky xyv7xyv ykouukt kd kv , s s s s s s s s X k"kH hurtf e jkcjn d uZtd 4k;x k;df xk;i dS jGf jkv 4CF hpgi X s s z , qa jc[ hd rfe¬ hdlm 4Syf d u[sn u ;kjlbko kF k;kyc e jkcjn d X 1 s s s q X s utd lm 4kF Pekge ji ]l I‘fn hd rfe¬ kF rqHnv kurb henkv go Z s w\ s 1 1 . `kxSkt gj kgd 'kdov a lki jkgér `sxkjd k;D jkpof 2dk[ k;D xkpkl er kr gj hg nk; cl s q s s s s q s s g; jkv 4er kg gj ul cl jkv g hgj kg dHdH hd utb jkv g kg , q s s q , , s a , , j ktc Zukg Bkd jkv ]tkokv hd dGfI ]kg rul o–im kurdf ]skg ruql Œ s , X ≠, s s q s lkodc kurdf dr >kl jdy l gcl ]kr kpkl kjt 4g uknjo <je¬o a s s q s s s , f 4kxSkt kg kØdb kjpd kurb kr kdl u hg yH ]ky ul er jkc dS s s s w s q q rkc kt `kxSki kg ld uke0fc henkv go df kg rdl hg pkl eqr cv s s s , q s s s 4kF Cgu hg kryH w go sy ul kt jkc dS 4pC[ Bkd ji jF®i lt ]hF rHnv rf1e¬ hdl q s s s s , q . m 4Bg Cgu hlo udfsy bg k;rfe¬ lki d kxky rgc hH nkc dlm 4Bg q , q a 1 s X s q s q Cgu lki d hldf hH ygi n;k' df hF hlS rfe¬ hdlm 4kF Pekge go s s s 1 w\ jxe hF rfe¬ rHnv lki dltf g k;df [y¥m e /cl d henkv dS 1 q . s , s X a a s X e ukF¬tkj e k<je¬l suiv u utd Lky 4krkg Cgu 0lf Nd l rf1e¬ X X a s Z Z Œ s q s 4hF kHrfi z lki dutf ]g dS l e kxky uke0fc l7LkF um Ikd yvq;üeb j,kv 2g s , s X X s q s s s\ a s , ukd7ukd Bx kg yH 4Bx kg dp 4Sdf nc [kv e ukd g kL[ Ikd jk , , s w s w a a X s s , \ a , v Pkv ycd g hgj kl hLN 4kvg ukjg jd[n ]kdk> jdkv u jdku kr s s\ a , s \ q , s a s , s ]Sx tc gjk;≈ ]Sx tc ln Pkl ]g krkt >c tc ln l e;uf df kt s \ , q s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 401 egaP

4kxsykgél Cgu gér kjln Bkd kg; 2kygél jkv `xkvkt Ik X q w s a s , s s , y s'kyr kucf kdlm kg Skv e 'kyr hdltf 4kg Skv er l jn Lc ` s s X s q s w s \ sxkvkt Iky nhj[ kucf ]kg Skv unhj[ kt jkv 4kg Skv er l jwn sLc s , s s s s , s q s \ eg l jn rgc kd rjk;tf hdum F Skv s w q s \ s eg l jcte7S7ynf lb g yp kneVj' hg k;D s w T s kukt u jfgfi kekt ]j,kc s 4hxkg hun Syf d X s s tk[rav k;Lf? hLkF 4kxkg kujd rDe kLkF l hik/kikv dFjuf kd ktM ∆ a \ s\ s q s\ s Z s Z hd hxntV 4kxkg kujd ed kd i/7Lkn hd F;ø l hxntV kjt 4kxkg ku s s w ,\ Z s s yp jdygél kjt ]kxkg kuyp l 'kg kjt jxe ]g rdl jH yG hH Xe s s s T s w uekn jkgér 4kukg re htkj ji ed llm 4kg Sg kni kd ukg 0c eqr s q s s s q , s s s q 4yG ry up hHl ]kF dg w s s q kd hHl df g g; Bkpπl df ct 4g rki up xky l7LkF l ydæfe kr , T s q s s s s\ s q s yG 4hg rkyG7srkyG uekn g rje hg lsS xky d/fv 4gj rkyGhg u w s , , T s s s s s , ekn eg jkv Syf up yG kr jln df sxy gér rDo rje df kg u klS , q w s s w X q s s s eg e ukyG hg uekn Sx gj X s , nkje7S7kgyx u kjkv Syf up q q s X , q 4kxLi kuje gj s \ r hd jhj' jkv kxLi kuht gjr hd jhj' gér dr cr ]xky tk[ u k , s \ X q s s s s d ;ürp rG¬o¬ er dr ct jkv 4kxkg kutk[ kd ukK ZrG¬o¬ gér 4Cg , Z w q , s s s w X q u l jgkc ]gc hg l jrhH jkgér kuj> kdltf hxkg hujd 'kyr hd u s s s s q s kK lm gér 4xkvkt kg u rDe er l uuc Lkdj ukGkekx 4g kd hLkd X q s s s q q s s Z Œ s s s z , ,\ s kn ukK g; 4kg rPi tkj krhx ]g nk; ukjd ]g nk; no dfk;D kg hukK s s \ s , q , s X s df kg rpkl jkv kukpgi lb u ]k[n lb u `kg ukd `kg Skv l kgd s s s , s s s s , s s a 4g e /cl d rfe¬ yod ]g Cgu e /cl d 0fc go ]e /cl d 0fc , X a a s 1 s , X a a s q X a a s q kF ktk[ dr cv sueg kt go 4hF ryx k<jk/ hjkeg go df g hd k<" s s , s k? g; hg sygi unf pki k; jkp sulm ]g kntV hHv dS l eum hF hd a , s X tk[ hd IaS'fkd latyfIb A dv70fc e epæfi u k;rDf;ø utf ]ygi s s s a a q X s X s unf gN7jkp Nd hHv ]g kgj gd ler kt e jkv 4g Cgu 0fc rfe¬ j q wa s q s T , , q 1 xe `Sgfkp k;D jkv 4krkt kg 0c henkv g; kr skg 0fc hg rfe¬ jxv , s q s q 1
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 501 egaP

s s X un Nki yd¥cf kd y/ l <in d ke®kv 4g ei hg eku kd kyd hd q s w s Z s , zs s ujd rlfkol kd ke®kv 4g uk;÷ hg eku kd kyd hd ujk[uf kd ke®kv q s , s s 4Cg u rk/ ]Cgu rjk[uf hHd kr kd ke®kv ]kg ry hH k/ kr kd jhj' 4skg s s s s s s s s s s s Sx hg yH er kr kd uku¬ jkv 4g y/ hd k_k; hcy ]g yw/ hLc ji w q s s , , w a , \ ke®kv hjkgér 4hjkgér g hcy k_k; 4kg dIH e k;ufk; hurdf eyke u q q , a s s X X s w ]kg gj e Xkgn hurdf eyke u er 4g Cgu j? kygi kjkgér gn g;3kg s s X s w q , q s s hHv er eltf ]j? g; `g kgj e kj? udf7udf `g kgj kv r l kgd q X , X X , w s a kuk;i mgdf r kgr ]klkc gj kgt ukd go j? s s a a , 4kukt u jfgfi kekt ]jkc S ]yxki S ]g rgd Syflb 4g C s, s s T s , gu kykosuykgél gér jkv Bkd ]kg srdl ykgél kr kykgél kd uiv eqr X q , s s s X s s kjr wtkc u kxLdi Sg rjxf Bkd s \ s \ q s s njV S kuhi d >c7>el g; g knd,e s s w , 4g hrkt kg jkol u/ dS 4g krjd Syf d 'u hlm lc ]g krjd , s q , s s , hH kt go 4g krgj hg kxy 6krjrm Cgu jH7hxntV ]kd ni g krkt x s , , y k'u kdltf jkv 4kxSkt kg yGl hg kurm g y'd e un k[k/ kur s , s , q X s s s tf kt 4g rLi hg un [k/ lm 4g rLi hg un ulkoækv O> 4g rL\i h s T s \ s s s s s T s \ s s s w T s g ujd L[ki jkl ]k;ufkeBc ]k;tfkcykp hjkl lm 4krdl Pp Cgu k;P s a s a s a s \ a fhl hd ni kr Cgu 6lm g hrLi hg hupc 4g krn pc kd ke®kv huiv ] \ s s , \ s , s s s g krkt kg ky[k[ drfhutkj udfsy `kxkg k;D jkv ]kxkg jkted kLkF , s s s , s s s\ jhj' `kxkg k;D jkv ]kxSkt je hn¥t ykl /kdS g krdl kg hckj' d s , , s fk;D 4g krkg jrgc kux [ky l drfhutkj jkgér hckj' kjkgér Syflb X , s s q s s q q 4g rn kLl hH kd ke®kv h T s s \ s jkgér s; ]g hrkpgi ukldqu hg kd gn hjkgér kr ckj' dfk;D 4g 'u j q , qa s s q s X T s rnc knk;† Cgd l ckj' jkv 4g 'u cl s; 4rLi Cgu ji uhet ji sdl s , T s s \ , m kr g krkt kg kØdb u/ lki d henkv hldf ct ]k[n uer 4jkdagv s , s s s s q kdlm ]Ldv hdlm kr g krkt pgi ji ni henkv Bkd ct ]k[n ueqr \ s , qa s s s 4g kvg kP\p k'u kd ni jkv kd u/ 4g rjd rkc uohtx , q , T s t k; g krjd rkc e hdltf ]Cgu k'u go jkv 4g kvg kPp k'u e k[ wa T , , q \ X X kv hd kxky kr kg; 4u/ Bkd ]ni Bkd ]ne Bkd3g Oc Sif cl kr kg; a X s s a s s s T s , s a kjr tkc u kxLdi Sg rjxf Bkd s w \ s \ q s s njV S kuhi d >c >el g; g knd,e s s w ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 601 egaP

Cgu hg ∂Gf gér hdlb 4g kusn LkN sNhi kd jln ]g kuy jd kpM sl sj X q , s\ s s w , s a ln jkv kg gj jd L[ yge d kRi d 'kr 4xSkt jxf jkv kxSkv kdk w , s s s \ s X s s a , X > kd kog j,kv 4g ukde d rj jkv 4kxgj jduc kpM ler kje ]g kg T s s , s a s q s wa j kuc Te ukde kt kd rj g; df 6sNhi oku hjkgér df 6xkv oku hje s s q s s df L\x>7sL\y surdf jkv 2F yxki ld 4gj rkyp oku hd txkd 4gj sr s , s s , s s X s kuc j? e rj df xsk[n dukpv er cr 4hxSkt Lktm kvg k;klc cl X s s s q \ q kjkgér jkv hxSkv r,ke 4kxSkv u ekd Nd 4kxSkt yH cl e rv jkv q , q w X a , g rkt yH jlDv kd krkc hd gkj jGfklqe T s w s X `kx[Dj nk; jGfkd ukd hr¬g7e†c S >qr s , s s s 4g Syf jd L[ roi d Bkj 4g k;yf kuc kLc kd T s \ Z s , \ s X kthp hIkN7hIkN 4g k;nf n yr knk;† l rjWt uer kdub 2kg Sx >y s s , s w s s q s s m surb er e krkc hd ;÷e ub jkv 4Skt y[ ;¬gj hH kd ;÷e kr S q X X , q s kt yp kri kd rv jkv eFi `kg ewyke sld Fv ukt rv kucf `kg sl a , z s , Z s a s d eyke Fv ukt Hjki kucf 4krkg ewyke Cgu Fv e hxntV kr Syfhlb , w Z s a z s Z X s 4g , hrkt kg Wq' hxntV jkv g hry[ [kv e phc ]lc 4g kri Nd kd r s , , q a X , q a v u ]g kri kd Hjki Nd kr u 4kxy su[n l yojIb jkv e e¥Gf kv , a z q s s s s a , X s kt pgi k; 6n jd W' jkv sn yk[ l phc lk;üim Bkd lt 4g Bx kg qa s q , s s s s , , s W' l phc lc kr hukgd hd hxntV 4kd rv u jkv kd Hjki kri kr u q s s a , a z s ewyke kgrfb u g g jc[ hd knrçfb u a , , hul l k;e√n kr hr¬g7r;kdgf huql q s a s s 4kg ry Lkr Cgu ;é®knkr ku s s s s\ iv l gn er dr ct kxgj hjkt uihjk[Hf g; jkv 4kg hjk[Hf er d s s q s , s q f l yk;[ hlb Glf g h[j jd k'nqn hLc huiv uer 4kg gj e? uc s Z , Z \ s q s s w s hjk[Hf er jkv g kjH I? 4g <ijfi cl 4g kji7kjH cl 4 jrhH jkgé q , , , Z w , w s r g Cgu hed Nd 4,g kOc jrhH jkgér heko¬ kd rxt jkl lb 4xkvkt q , q , s q s s s kg rdfp er unf lm kd dyfke sxky [n er unf ltf jkv `kd dy s q s s s q , s fke lb xk[n jddk> cd `sxkukpgi kd uiv cd 4xkgj hg srdIH ]x s s s a s s s s s s kgj hg rdIH e kj? jkv7j,kv 4kxLi kukt jGf jkv3kukt gd kgd rv s s X X , s \ , a a a 4kg gj hH e kj? rgc s s X X q jkv hg lsS 4sxkgj unf jkp7kn hH e j? lb3unf jkp7Bn kggfj kr kgb , s s s X q , s a 4g <je¬7Hi ]g okHrDfH hg eku kd , q z ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 701 egaP

sye d k;ufn s; cl g d ok[nf s s q T s s s s ydv g gj eg e e†c hjH T s X ~ ~ ~ g hFkl ]g hxl df kpkl er hg kurdf T T a s s q s s ydv g gj eg e e†c hjH T s X sye d k;ufn s; cl g d ok[nf s s q T s s 4kxkg sNhi Bkd u ]kxkg xkv Bkd u 4kxkg kphu Bkd u ]kxskg s s s s s s s kpM Bkd u cr j,kv 4kxsLi kukt l kg; df e uoht g ;r rkc hg d a s \ s a X , S 4g Cgu kykosukg kudQ akg; 4g rpæfufl kukt 4kxLi kukt kr l kg; , s , q s \ s s a kukog gVku lfywH lfukt gVu pM pd gfbskg , a w kukeue Qd knkl ]g jktc g; hd Ui7iki , , q `kujd k;D `kuuke Cgu df kuuke hdub BH ]xkNi l jkv hldf jGf s s w s , 2kuuke Cgu df kuuke hdub df xkpk s s s l er jGf `kxLi dG k;D hH llm `ky y df gd l xyv ler cv q s \ Z s s s wa s s q 4e xj d ;ürp ]e xj d uoht uhxj ky kg 4kvkt xj 4hdcL ky kxy X a s , X a s a s s s a q s df g kgj gd kr hg; jrjuf `g kgj k;D gd jkv e ]kg srul >qe sl wa s a wa , T s q s ykl uhr kr rkg ry er l sugd je jkv 4ykol g kjkgér kd hxntV s s s s s q s ss , , q 4g gér kusy 4gd ikv ]kg rNi l>e 2hgj c[ hH g; 4y u k; y df , X q X s s w s q w wa wa gd ikv df g r[yf _i >e jkc7jkc 4y u df y lk;ül g gj pkl j X T s s q wa wa a T s s rjuf l ykl uhr tkv 4g nwtke hH tkv 4g rkv lki je kg; _ef dS a s T , T s s s a 4g krkt rhc ;el h , g lsS 2jd u k;D ]jd k;D g rgj Li hg Xe upccf ]rki jd Cgu hg ; s X X T s s \ w s r Nd jkv hyk> g ry jH l kyG Nd 4g rgj ruhc jF®i7Ldd Nd q , s T s s s X w q T s s \ a q ]g rsy nhj[ jhg xky Nd 4jktkc hg; ]k;ufn hg; 4g Sx Iky jdkox T s s s q q T , a hH kd suiv xky Nd l kg; jkv g Sx Iky jdnhj[ kd ke®keji xky s s q s a , T , s s Nd l akg; 4ky jd knkl kukeue ]g kr_ro¬ hji gér 4kun re "kn k q s s , , a w X q s s s d jln 4ky jd knkl jd>el7pkl 4g kgj yef Nd cl e jktkc lb 4 s w s , s , q X g kgj dcf hH ;≤i ]g kgj dcf hH iki3g hgj dcf thp Xkukn kg; jkv , q , T X s a , kukeue Qd knkl ]g jktc g; hd Ui7iki , , q 4yge Lc ]yge IkN3kxSkt kjxf cl 6kxkg krkv kdk> kd kog ]g s \ s s s X ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 801 egaP

gd xo¬ 4g krkt kg Zxo¬ ]g krkt kg ol®kge uoht kdum jkv g rukt Z , s , s s , T s kyd hd suht xky Nd 4g kyd hd suht lt ]g kyd hH e uje udfy s q , s , , X s s kukF¬v kpgi mkd ]ke rjkx IfG IfI Mkd qa s w w s kukyp k;H kdcl ]Bkd u mgj kokv kt kt s s s s s 4pgi chjd d tkojn s qa s s d q;®e jkv er 4kdjl sxkv ;D ]kje henkv dS 4g krkt krkg kIkN s 1 , q w , s s w;D 4g hgj ky chjd kd q;®e hjkgér ;®e jg dfk;D g q;®e hg hjkgér , s 1 q q 1 X , 1 q q 1 ;®e jg 4g rxfb ]g kjk'b kd ;®e hjkgér q;®1e hd jln 2kxkt 4hrkg , a , q 1 q s w s s Cgu hje ]g hrkg hd jln knl q;®e df g rfkH g; Cgd e ue d d;®zi s , s s w 1 , az X s s 4krje Cgu e dS ]g rje cl 2ctx ]g T T s wa kIky rpkl hg; jkc jg jkv 4g k;kv kpgi I?je kd kurdf eyke u , s s , wa qa s X w X e ykl kl 4krje Cgu hHd e ]g rje xky jln knl df g oHuv kd , T T s s s w , q ykl kl je ]g krgd g; ler e jkv 4kjd u ∂Gf er 4g krje Bkd , s s wa s q T , s q , s s l ydæfe kr nkc d ykl kl 4g rkt je hg ygi g krkg kuje kdut q s s , T s s , s s f `g krje Bkd hHd nkc d ykl kl ]k[n jdkOm Ldkv 4g >elku i , s s , s s s \ a T kv df kgd su uhYQlu `hxjd reégf hurb huid kehc ukd 2kxjd kjkg s a , s ér kehc ukd cv ~ ~ ~ ykl kl 4xjd Cgu kehc cv ]k;ef Lc ]kgd u q , , s X a s \ s Xkxky d jr©n 2g k;x kg kd ykl kl 4k;x e jr©n kehc uhYQlu ky¥qe s s , s , X 4kg rkt rkg r s s s s pæVuf er jkv 4kje l klji ]kje c yd ]kje v tkv 4g krLi eyke q , X , \ w krje hg kjlwn knl kr gér `sxk[n ld er ]x[n jln kr ñFv huiv 4 s X q s s s , q s X s s w s Cgu r[sn skr ñFv huiv ]kg r[n ñFv hd hg jln ]ñFv hd hldf kg sr s s s s s w s [n er hH ct 4g rkg eyke hH <jkd Syf d rfkH lb jkv 4g krje s q T s s w s az , wa hg sLkF e ]g rje sjln df e ue d rDf;ø d;®i g hrgj rfkH dS 4 s\ T T s w X s s z , az ku[j <je¬ ]kg Cgu nkoiv er 4kxje ]g keüt kt 4g k;x ]g k;kv kt s q s , s , , s kukyp k;H kdcl ]Bkd u mgj kokv kt kt s s s s s 4rkc hd uil 6rkc hd ugd ]lc X s X s 2g krkg ukd kd hldf g pl jxe g uiv cl , s , , T s Bkgur7S7nn j Gm g krI? en e yGfge hjH Z s \ , q X 4kxLi kukt hg ydv ]kg Skv hg ydv 4y s \ s s s s s s s dv yd¥cf hH e LhH 4ydv er kr kg 4g hd ok[nf cl LkHLhH g; q X \ s s q s s , s \ \
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 901 egaP

]g rgj e ''fkd hd sugj xkv l kjln hH Xe hxntV xky 4ryx hH j T s X s s s X w s dje ]Tg hg rgj ryx kr kntV 4rki Cgu >el jxe g ry hH uql xky s s s T s s s 4xkvkrNi rgc kr dp s s q s s w 2kjH l 'kg cv 2skxkt kr cv 2skygél kr cv3y jfkpcf jfkHl jfkoal s s s s s s a df cv 4sykgél kucf Sx kg unf rgc 4ky ykgél cv ]g rgd uohtxt s q s T s kukLv ujp ue gfx ]gj bky jfskL Pn uohtxt q 1\ kukrNfi kl kdp ]y jfkpcf jfkHl jfkol df cv s w s a a 4g kgd {ke hg kd kyo hd u , s s s yef eji lm 4g krkt kg dS l 'kdkv d jgkc d sL? 'kdkv kd jr , s s s s \ hH d L? ]'kdkI? 4g hrkt Ig ykohn hg rII d L? 4g 'kdkv hH j s s \ , s w s s \ , rhH d L? 4g rkt kg dS Fkl d 'kdkv ]rjd Cgu 0ckv kd suiv Xe s s \ T s s s s s s \ , L? jkv hldf o jGf udfy g krII kr kL? kdutf g xky Nd udfy s s , w s \ T s q s 4g rkt dIH hg T s e hÈef Cg; ]lc 4kuc kL? k;u ]kII kL? kukji 4hyef hÈef hjlwn ]kv X \ w \ q g kjkdIN l hÈef dS j/b 4kvg 'oi e Hx jln j/m ]kIg jhj' dS q q s q s z X Z s w j/b 4hyef gn hjln j/m ]hIN gn dS j/b 4g srkt ul hg e hÈef j s w w s T X Gf 6g rkt /c hg e hÈef jGf ]g rkt jxf hg e hÈef ]F hÈef hg; kr T s a X T s X s s Nd 4g rkt pgi ji ukF¬ eji lm xky Nd udfy 4kukF¬v kpgi m q T s qa s q s qa kd 4g rkt kg hÈef jdIG7II lc kr xky Nd ~ ~ ~ ke rjkx IfI IfG s T s s w w s s q w w mkd `xky sykouukt kyd hd uje g rgd uohtxt kd k;rDf;ø udf s s s s T s s X 4g jda'hjkx ]g j['f erfv kd uoht go 4g rfgk<wi h , , , a , q Z d uoht kuje dfk;D 4g krki [hl kyd hd uje hgo g k;tf l dhO u X , s , s s ltf jkv 4g hrkg kyd hd uje lo g hrkg kyd hd uht lt jGf jkv , , s s s , , s s s , , 4g joæB ]g /fkel , , ]g <kouf rhxl hgo 4kg kni rhxl oiv ]Skt Li Fkg y'd ji k<ho h , Z a s , a Z w a \ q lb 4g kgj kg kni dju 4krkv Cgu kuktc jxe g hyef kr k<ho 4kg gj , s , , s s s jd er e uoht hg klsS ]lc 4kxkg Cgu kni rhxl ]kxkg kni yxjk' q X s , a s , q s Z Glf l suLN jkr jkgér jkv 4g kgj n Sdf yxki kdeg henkv g; df s s\ s q , , s s s X xn jd ukG e lyfi xky d sy¥gke kr sxkLN jkr er jkv 4g Cgu jwl s X q s s s s s s\ q , , d Bkd kd k<ho kr kg krkv u kuktc gér n n k<ho Bkd e Fkg sjkgéqr s s s X q s s s X 4ek<jfi kd uht jd>c7>el s w kd uoht g Zxo¬ 4ek<jfi kd uht >c >el kucf kd uoht g dju 4g s , s s w s s , , Cg; Syf dum rukt Cgu kyd hd uht xky kt ]g Cgu jkv Cgd hH d s s s ss s , , ju jkv 4g Cg; Syf dum g rukt kyd hd uht xky kt ]g Cgu jkv C , , s T s s s s , ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 011 egaP

4Skt kv e Ldi jkL l kgt ]duku ]jhcd ]<‘Î ]jhokge ]0c3Skt k X \ s s a q v e Ldi jkL l kgt 4kjk}Qqx kr l jk}Qx ]jnfe kr l jnfe ]nt¬fe X \ s s a s s s q a s s a kr l nt¬fe 2Skt kv e Ldi jkL l kgt `g hdldf jkL df kNi re s s X \ s s a , s s w g; hH er kr 4g Bx kv jkL ]g krkt kg rgc kjkgl kd durf kr kd q s , s , s q s s s s rje 4g kry Ldi jkL ]Cgu hg krNi rkc ; henkv krcL e Sd udfy , s \ s w X s w X a q s `g jRm k;D kd krkc , X hjkl ub 4kxSki Cgu hg Ldi jkL 6hg kxje n;k' kr kg htkj kd uLd \ s s s s s s \ i jkL Bkd jxv cr ]Skt ki ct jRm kd krkc hjkl hurb `g k;D qr s s X , g kd sukpc s>e `hykL e aSd k;D jkL `g k;D <jkd kd ukuc `Bkuc s q X q X s , s X k;D jkL 4kxLdi Cgu jkL hd hldf jg `su –' df u <‰kc ]u ukeyl s wa \ s w s z s e df u ngV `Bkuc uldf jkL ]kxsNi kr kg henkv kd e¬df duf'kn j q s w s s w s s Z xv 4kd usy ykduf jgkc kg rdG jkL er ]Skt jxf e Sd henkv Bkd s s s s X s q X a q s 4kjd rcte lb 4jkL hd rfhi ]jkL hd <jxkt ]jkL hd 'kg s w s s z s s s ]jkL hd uk;÷ `jkL hl7ukd 4kLkt l ke®keji jkL kr cv 4Skt kg hg s s , s s\ s s s s rpæfufl kupgi ji ukdOf lm df3kukLv ujp ue gfx ~ ~ ~ k/kc hjskL q qa s s a hlS ]l joæB k/kc kxk/ kd ezsi lsS kr cv3gj bky hjskL Pn uohtxt s s s a s s q 1\ 4g <kei hg d k;rfkH hjkeg „pfxi cl sj T z s X az keg 4g „pf hg d ukKv jkeg d uoht jkeg „pf cl dfk;D 4rkt Ie T s s s s X s f hH „pf 4krkg jkte Cgd u krOm ktkut Cgd u 4krkg kNπv kr e j s s s X xkl krkg k;x cwL tkgt ]srkg sje cL e hnu jxv ]g rgd kr jkn>el s s w X T s s krkg jkte Cgd u krOm ktkut Cgd u s \ \ k;jfn7S7d\x u ;D Sg kclQ kt eg dje Sg Z wa q s s q 4g krje ryx ]g krgj kntV ryx henkv 2gke kd henkv jx , , s e `kxkg k;D l k;rfÎrfi cv ]k;x kyp hylv jxe 4kjd hL[ ak;r√we s s X z s \ ]knk[ eku jnl7jnl ji jejexl ]kvkPp k;Rfi7ywG ]kvkPp hIc7yG s s qa qa a s \ a s \ w w jGf 2kxskg k;D jkxuf7kv7'Du g; kr Cgu Ceg `g utk;i k;D l uktl s s , s z s s kxkg k;D jkxuf7kv7'Du g; kr Cgu Ceg s s s kd rcjr7S7gky kn ugj hg knkl kthtv s q , s s s \ `hxpc cd ]dl pc u er `hxpc unf urdf `h s z s q s s xpc cd ]Sx Ief hg er 4g rkt [j jdkojd jk;r xky hH go kxxy s z q T s , s s jF®i kt ji cd nkc d suje suiv 4kun [yf eku e kj{k<o¬ df ]kg s z s s X X Z s hd jejexl ]kukuc hlS cd hje df g rn jd ektrb hH nkc d uje a s z s T s s a s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 111 egaP

kei klsS e gk'sy¥c kd uohtxt 4kuy Ldi ji kgo Skt yef <kei akg z X q s s \ , a z t kurm 4g krdl yef <kei gér {kji l hlm lc 4hxkg lkol Nd Xe , z X q s s s q q lm jWt 4g hrkt lc e kLid /ax hd kyG skr g krjtx Bkd l phxc , X X \ X w , q s s s 4hxkg k;kN Nd hd dky lm e k[kv hdlm jW s q s X X a t ]kg kLq\t l dsky lm kt ]kg kgj ht e dky lm kt ]kg k;kv l dky s s s s X s s s s s lm kt df krdl kg hg kurb 4kd dky lm g Cgu kri gér dfk;D 4g s s s , X q X , hd k0J rkc ]g hd lkjH rkc jkv 4Skt kv klkjH gér ji h<ko hdl , s s , s X q tf ]sxy ukg eyke ukpgi hd kFkg dlm Xgér hLkF e kFkg dutf ]xy s s w X s q s\ X X s s suLi Bk[nf kHkv hdlm hl7hLkF Xgér hH Xe k[kv hdutf ]xy ukg ey \ s\ q X a s s s w ke kjk'b kdlm hH kgt ]Xxy uLi Bk[nf hH kgt gér <jp dlm ]lc a s \ a X q s ;kue gy e jfdi k;,i qa s T a 4Skt kv Xe >el rkc jH7hurb g oku 4kLkN ∂Gf hdlb ]hF Bkuc uldf oku jG , s s\ s f 4g krLi kue? e jktkc hg LkF jdy ji jlf kd oku jGf ]Sx kg j , \ w X s s\ s s s ki hnu l oku 4g kre? hg LkF ji jlf jdy kd jkL Bkd 4kd jkL kuk s , w s s\ s s s s s s t yH jGf kvkv yduf jgkc d aSd kGn dS 4g Cgu ;¥e Bkd kd jskL w s s q , w s ]kLkN ∂Gf er 4g kgj dG jkL Gjr hjkgér e `g uykOcf ye d Xkc s s\ q wa X s q T T s s s krdf gér df g kupc gér 4g Cgu dhO kr k;k[ Cgu ye l ckrdf jx X q , X q , s s s v 4g dhO kr k;k[ ye l ckrdf jxv 4g dhO ]kg df l ckrdf huiv , s s s , a s g rgj rkOcf yeykr so ]g krykc kg; e 4g rgj rkOcf yeykr xky T s s s wa s a T T s s s s 4g rdl >el h T s g o jcm kt 4pc jkv sxkt kt g rdl >el hg o kr lb 2er xk>el s s s s , s T s s s s q s s dk[ k;D lb g kgd k;D u duku jkv 4xn jd jkdb o kr `kr kg hx s , s , s X a s s s s y u yhl hd duku jxv jkv 4g Cgu hH kri n;k' kdlb g gj cL 4g , , T s w X üm g hgj xy Cgu ∂Gf hurb e sucL 4xy uke kr ji jkL kr kg hxy , X w s X s s s s yhl hd Fkg d duku jxv 4Bkuc jkL uldf df g ∂Gf hdlb kd kxky s s s , s X s 4g krkt kg uklkv kuuke >e kr g , s s q s , krkt yef kjkgl kdlm e cgkl FxQqx s>e ct ]g rgd kt ikv df kg X za q T s s d ukgüm ]Cgu `kxkg k;D3g kgd hH e no jkvg kgd hH e ukjd jkv s X s , X s , , X q , g kgd hH e cgkl FzaxQqx `Cgu df k;kv e >el hjkgér go g kgj g , X X q wa d kt Te 4g Cgu ykol g; g kgd Cgu k; g kgd e cgkl FxQx df kg s , , , X za q d slum sue 4g kgd hH e cgkl FxQx hg klS ]kg df n n ;ørDo Bkd T , X za q s a X s s e <kei dlm l cgkl FxQx <{®r o ]gd kt e df kF hg dS ekd X z s s za q s wa s T kdum 4F rkv suyef s>e knl [Dlf hukK dS kr kF krkt jlr1ev Te s s q s 4kgj Li re e gkikgM F;ø lb 4ky Ldi jkL lc s s \ X s Z s \ s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 211 egaP

wa n Cgu sujlcf kd cfN g; jkv Cgu kxLkr cv ]hy Lkt rfhi kt kr uTe s , wa s\ s\ z s s s ;kt gVu jflcf rfjl cfN g; ]gcd hjkr u rhi hjkt q wa s z s ;kv gVujl hjgér kg cv ]kukt e gd Cggér df kgd q T T T a q T 4g kruc _ki ]g krkg Fel kyk , , s Z oujd jki skd Xk;rfkuqp Cgüb 4g hrkg rcte jkL jdjtx l k;Ifkld Cg s , , s w s q s X , üb dfk;D 4hH kxSkIg ]kxSkxH Qx 4re kuxkH ]hH SkIg ]hH SkxH Qx X q q k;kv jkc kl e kr k;kOm jkc kl ulm , T s , s s uiv l jn df g ' k;D hjcte hd ynf s , , w 4xkdl u kxH s s ]kvkxH s>e er ]kvkjdO s>e er cv 4g k;x kv <j' hjkgér Te cv s q q s q q q wa q 3;kv gVujl hjgér kg cv 4g Cgu kukt s>e Cgd 4krukt Cgu kd hldf q T , q s e rDjfrfv sjkgér df g gj gd kd Qx ]g krgd ler e kr cv df3 T q T s s q wa s q T s ;kv gVujl hjgér kg cv ]kukt e gd Cggér df kgd q T T T a q T k;df nkcjc e jn rgc df g ex\ kdlb X s q , nkcjc ynf k;df uer k;D Cgu kukj kdlb s q X s 4g uko;¥e yi dS7dS 4Sgfkp kuskg uyef 4Skt u k[ hH uokl g; , w s 2hyp rkljc hH d cv s s gj jn er hH d cv w q s 4Skt u dp hH uoht g; 4Skt u sk[ hH uoht g; 4g Bx kg jn rgc hH slS w , s s q s ;kue gy e jfdi k;,i qa s T a 4kxWd kNhi gjr hd k;kN dr cr kn kpgi u >e dr ct kr cv a s qa s q s 4kxgj hg jdkuke e kr cv 4Cgu kxLkN e cv ]Bx yef dy> >e lc wa T s wa s\ T s q ;kue gy e jfdi k;,i qa s T a 4g gd Syf d Qx suiv ]g gd Syf d gk'y¥c upo s; 4k;x yef < T s s q T s s s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 311 egaP

6,g hrI? kuI? oiv dS kr g hryef [kv l Qx 4g k;x gj Cgu <jk Z w s , a s q , d Bkd kd sukt jkv Cgd cv ]g hy ukpgi rkc hurb 4Sx Lt llm e s , , q\ s r df g k;yf ukt 4;ƒekl hjkgér g hy ukt 4kxwaLkN Cgu xl®l g; cv q , Z q , s\ a ;kt gVu ruv xlrl tfr ]Cgeqr Fjel d uohtxt a s 4 kg rdl [n e [kv hd Qx kd ke®keji hg lS kg rdl [n e yh> e s s s X a q s s s s s s X q s r kd nkp l,t 4g krdl ki dy> ;‘'f kr e k[kv hd Qx 4g krdl [ a s , s X X a q , sn ;‘'f skr e k[kv hd Qx udfsy g k[n Cgu e ;‘'f 4g hr¬e e Xk[kv X X a q , s X , X a hdlm 4g lj kd u'n dlm e k[kv hdlm ]kd ke®keji g k[n u Qx , Z s X X a s , s s q 4way hi lm g kgj dy> lj kd u'n ]lj7l s , Z jn l k[kv hjkgér kt go jdkg rîr gjr hji ]dl uc kurtf kr jGf s X a q s s 1 w s s ;k?v k;if lj7ljn u,u ]unf luf rjkguf kgj r[juf T q T 4gj hg kr[n I? lhckp kr jGf wa s s a , s ~ ~ ~ unf luf rjkguf kgj r[juf q T 4g hrxt u≈fv , ryo† ]g hrxt lk;î Pkxi hH jkv jGf kr g hrxy ukg hnkcknc ]g kr a , \ z , s , s s a wa , xy suyef lj kLkF7kLkF ],g hrxy uyef dy> hLkF7hLkF ct jGf jkv s\ s\ s s\ s\ , Sx gj sdkpyy hH jkv nhn7S7dkræqe , s Sx gj dky[nf ko kt dy> db sl snji s s s ;kt gVu jflcf rfjl cfN g; ]gcd hjkr u rhi hjkt q wa s z s 4g rdl y[f ywG hH kg; 4g hrdl kt T s a , kL\hi g; ][An g; 4g krdl kg dhO hH thje g; kr k[n jkc dS kjt q , s s s s , g hrdl kr ygél rykg g; hd ex7S7thje s \ jtu uhlg dS lc ]el¬cr Ghry dS lc q 4kxWkdi gér e 4ji k<jp jkgéqr xgj rjxf lkv je a q X q T X s s X s w a ss s; 4g kOc uekl jkgér Syf _kik{Hf g; e ]kvkpc jtu hg hurdf gkp wa , s s q T s X s er jkv kvkjp jtu hg hurdf gkp er 4g knil hje hg; kr cv 4kx q , s q X s q , a s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 411 egaP

g kLi e yh> hj/v lb e `Mkt kv ld Te kgo 4Oc ji jd'hjkx g k wa \ X s a T a s , a s , a , , ;yf [sn gér `Mkt kv sld kgo kg Oc ji j['f ltf er 4hj k;jfIv X q a , a s s , q Mkt Pfp dfe> l /fof ldf ]l xP ldf ]l rjl ldf ]ld 4hj k;jfg a \ s s a s w s , q uv gfd Bkl kNi [fl S 4kvkrc Zxke Bkd klS ]kvkrc rjl Bkd hlS s a X wa s s s s w s s ]Skt kg rkc e xkyN hg dS df sdl I? ld g; df g krNi hg; lc s X a s , wa w hj k;jfguv gVd Bkl kNi [fl S q s a X wa hj k;jfIv Mkt Pfp dfe> a \ 4aMk t Pp Xe xkyN hg dS k;Pfhl hjkl 4k;jfIv aMkt Pp e xkyN hg dS \ a a \ \ X a lc slt 4hj k;jfIv Mkt Pfp dfe> `g eyke g krkg k;D kr g krkt , a \ , w , s s , kg kukv lki yd¥cf ct jkv df g rgd uohtxt 2g upo rqHnv kld s q , T s , . , hj k;jfIv Mkt Pfp dfe> a \ 4Skt hrskg u?l kuZFkzi ]Skt hrxt lk;î ]Skt hrPc kLhi 2lki jkv \ \ , kt kg jki d jxtf j,kv Om s s `dr kgd k;dfIp ; Znn S a a q s s 4g xl®l eku kd ukt kv lki jkv7lki jkv , a s , , 4lki jkv ~ ~ ~ lki jkv3g rdl djl eg kr lki d ;hn d yt hld , , T s s s s s s f udfsy ]kxsyt ]kxsyt ct k;hn kjkeg 4kg hI? kuI? skdutf g rdl hg s T s Lt eg skr sl k[kv um ji ]kxkg cd Cgu kri kd eji lm ku[n sl k q\ X a s s s X [kv huiv 4ytVe g jn 4g hrkt kg W' k_k; jkgl d nk; hd Qx jkv a , w , s q s s q , rkg Cgu y>fkc end ]ytfae hg hurdf kg uOfd s s s s , g hrn Fkl dr ct nk; hjkgér ]ex\ kjkgéqr s q k;x kg kjkgér ynf jkv jtu dS k[n ueqr s q , s s Cgu hH Nd eg jkv e ygi krYe kyki ueg q , X w X q s 4 Cgu hg kF df ku>el kr Skt II 4Cgu krII hHd jGf kt ei klS dS s w w s zs s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 511 egaP

k> jrhH d ke®keji ulm ]kji7kji k;yf dk> jrhH d Qx ultf jkv a s s w w a s q s , 4n krc xke hg r ]n krc gkj hg df s Z w s wag krxke jdLdi ji jr 4g krLdi ji jr ]Cgu krukt Nd e kr jkv a \ , s s wa \ , ss q T s , hj k;ufl urf Msy xfke ]djfi u;ki [fl uohtxt a a s 4sgj nk; dS r lc ]Skt yH jkv cl 4cL e xl jr ]cL e lj jsr w w , wa w X a s s wa w X s hj k;jflcf ydl kjkL ]hrkelj7xj xl gVsr kgj T a a T 4Mkt kg dS a s ]Mkt cwL Xeer 4aMkuc tl hd ;®l 4i> u hH dyi ]gj kr[n kr jGf a q s s wa s s hj k;jftl7Rl krl ]kvky gVu dyi kgj r[juf s X w X T `g kukt kld jGf `g , , , kukt kgd jGf ]Skt Li Bkul tkokv Bg hrOm l ;nÔ d hldf jkc d a \ q q s s S hlsS `kd y;kd lb kg ruql~ ~ ~jkc dS ]Skt kg xl®l jkc dS jkv s s s s s a , kdl u kt dOm l kukt7S7pd Te7tjx s s a w kdl u kOm end k;kOm kd ynf kt hHd s s 4g xP kd uLt l u'n dlm ]g xP , a s q\ s Z s , a kd suLq\t l I‘f1n hdlm ],g xP kd uLq\t l [kv hdlm xP kd uLt l Q s a s s a a s q\ s x 4g kjnfe hrgc sl [kv kr kjnfe go g hrkt hi kjnfe kt lki sd Qx q , a s , s q kd sukei g eku ]jtu g hrjd ekd , , , hdkl kd hjxko'b jfrf g kr>el Te s wa 4g Gkl7Gkl , ]g h/hl7h/hl ]g Cgu rkc hd suk>el Nd 4g Cgu rjWt hd k;“k;ø Bk , , q , s d 4Tg Cgu kr nç' uOfd Bkd3k;jfIv Mkt Pfp dfe> `Skt kg u k;‘B s s a \ s Z hH kd 0qc ji ]upo d henkv <hekzx d okx yjl nkl7/hl `kg r[sn s s s a s s s s 4hj k;jfIv Mkt Pfp dfe> 4g r kgt aMkt a \ , w a pgi kgo ]Skt kg hH Nd 4kn krc Zxke Nd klS gj kuc Fkl kjr ]S qa a s q s q s s s kt kg hH Nqd gkp 4gVxl gVr kgj kgp e kl df kn krc xke klS Nd s s a s T T T s s Z s q hj k;jfgyfc Mkt [fjuf gVxl gVr kgj kgp e kl a a s T T T s 4g kdIH e hIk? hj/v lb e 4 wa X s a T
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 611 egaP

4g rsn k T s Lx kjgx hg kurm eg ]kg ;¥egc kurtf kjhg 4ku[j jdkiN 4hxkg hjg \ s w q q s x hurm kg ipiqx hurtf 4rkc g; kg ipix 4rkc g; kg ipip 4g kgj s q s q q s q q wa jd uk;÷ kurdf ]g kgj jd urhd kurdf ]g kgj jd utH kurdf e wa Z wa T s s k[n df kujGf re ryNm ]kujGf re rkrc kd kxky 4;kul ggd gkd s s s X s q q w u Idzi ]ku[j yk;[ udfsy 4kn kxy kd ky l eku df g rgd uohtxt s s , s T s 4kjd <je¬ kd eku ]kg s d su Qqx kr 4kjd <je¬ kd Hi df g hg dS skr xe jkv 4kn krc xke s s q z , Z , s Z s>e ]g krjxf ji jkgér ]g krLi ji jkgér 4kn krc xke df kNi sl Qx q wa , s q wa \ , s q s Z w q ;ky ky gj r eku sk/kl , q X 4kuy ykL ikpip lb ]Li jokH kt h s q s s \ a s jkgér l rauv ]suc /acl kt g; 4kujd ikpip lb ]g <je¬7qHi kt g; q s a s q s , z s ;kul ggd gkd u Ixi ];ky ky gj r eku sk/kl q q w z , q X 4g 'kg kurdf kdldf g krukt , s s , hdkl skr g; 4g hrkt yef lm hurm g rjWt hurtf kdltf jGf jkv \ , s , s , g 'kg kurdf kdldf g krukt hdkl kr g; , s s , \ s g 'skt dgku 9i h'c hed hd e ]k'd,e , \ s , s 4Sgfkp sykosuhi ]g krdl hi l Qx dS jkll kjkl 4Sif yGfge hjkl , s q a hjGf dkg ckj'7S7ekt e e†c eker s s X hjrf r¬e7S7gkxuf hdkl hF jklx,e ko \ q s 4g kgj gc llm rkÛ rauv kr cv ]Cgu g kr Qx dfk;D Cgu hg kr , s s s , s q X dp 2g krkt dp Qqx l suhi sd dS df g hg sLkF klS Nd kr g rkt k w , w s , s\ s q s T s s g Ødb lki dlm ykosuhi ct ]g krkt et xl®l kd Qx hldf ct jkv s s s , a q , hjGf dkg ckj'7S7ekt e e†c eker s s X hjrf r¬e7S7gkxuf hdkl hF jklx,e ko \ q s 4g Fv kd , Z xl®l hg; ]Li Bk[nf 'kdkv kr kvkv lki d hdL[f 4kLi Bk[nf 'kd a s \ s s s \ \ kv lm kdk> ultf l hdL[f lm 4g hdL[f kr Qx 4k;nf jd W' kud s a s s \ , \ s q q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 711 egaP

df er ct 4g rkc hd oÂge Nd e u[j rîx ykol ]g kd u[j rîx q , q X s q , s s q Nd e _e df g Cgu g; ykol `g k;D rkc df Cgu kri lm 4k;x dp q X a , , s w `krukt Cgu ukd ekj jg <‘Î jg 4Cgu hg g Nd ;≈k;7u[j r , s s , q s s îqx elb 4g lkodc ytGf rkc g; df g k[yf [y ulm kr `ku[j k; X , w , s s s D rîqx kdlb ]g gj kx xky ji dLl7dLl 4g hrukt k;ufn hjkl39ekj s T s s \ \ , q jg <‘Î jg8 `ku[j k;D rîx kdlb df g ukjg udhjev go jkv 4ku[ s s q s , , , j rîx lb ]k[n df kgd jkv k;nf _e sulm jkv k;x jdy k{hn sl Qx q s s s , a , s q hldf jkv k;kv ;ykegf udhjev Bkd 4kF kgj Pi [y dS e hg yd , s \ s T `g k;D kyeke g; df xkdkp L\c er ]xkvkg uk , s s T s q s s s jg rgc er cv 4ku[j rîqx ]g krgd jkv g krgd e ukd Qx udfy 4 , q q , , , X q s kit ekj7ekj g kri kd k;ufn hjkl k;D _e cv 4kit ekj7ekj ]kg kgd s , s q a s s hg; ler ulm g krdl kg 4krkg Cgu lk[ Nd e _e 4ku[j rîx ]g s q s , s s q X a q , krgd go kr g krn _e ct Qx df g hgj k;∂fi g; l k;nfl Syflb s , s a q , z s X 4rdl s [j Cgu rîqx kd rkc hldf kt hrkg Cgu e kxky um kt ]g hrkg Bkjgx s s s X X s s , s dS eum g rdl [j rîx kd rkc hldf xky kt Syflb 4g hrjrm Xe X T s q s s s , Bkjgx hurm k[j jrhH kurtf 4g hrxy sujrm e Bkjgx ikv uiv kr s , X s s ky [j jrhH jxv udfsy 4g krkg uOfd ku[j jrhH kd thp hH hldf s , s s `jrhH uiv hxdl [j e df kg sr s wa T s [j k'kv k;D er kr Snf gd l>e jkv jrhH uiv dl [j u hg n[ q s s q , s s q er ct jGf jkv 4re kugd l hldf ]kF kgd e Fkl udfy kF kgd u q , s X s s e ]kgd llm 4Bx yG e jH7okx rkc 4kxkg kgd kd hldf jWt ur d T s , X a s s s w f kykc l hu®i jkv k;kv tkjku rgc ky¥e 4Bx y,G e jH7okx unf jl s s , q q X a s w n udfsy 4rkc Sgfkp hugj hg rîx g; 4ku[j jdykgél 4[j nk; ][sn q 4re kugd l hldf ]kgd jkv kgd Nd kd hu®i huiv u uhYQlu ky¥qe s , q s s 4hg sxkgd er e j[fkv jkv 4g krkt kg7kg ue kd un gd 4g s q X , , s s s s , hrkv ji ukct jkc7jkc ]Cgu hrygél cv 4Bg ydæfe hLc ]lc 4re ku q q \ gd kd hldf ]ku[j rîqx kd rkc lb ]kgd u hldf ler 4g krkt kg y s s s s q , s dæfe rqgc ku[j kr ]ku[j rîx df Skt hgd ler thp Bkd jxv df q s q s q s g g; rkc dS e krkc uOfd Nd e k;ufn lb `kg rukt er rkc dS , X X q X q s s q 4ku[j j dykgél lb ]re kugd 4g krkt Ief kr kg hH kruc ujefl rgc7kLkF s , s s q q s\ jfkxcf rkt ujefl rkr ]jVkdi rgd Ixji ,O> q T q w 4g rgj rjGf rjd uikKof o ]utH T s s s s u urhd u ]g hrkv kuFki u gütf ]g Ow> kt o3jVkdi rgd Ixji sO> Z , Z z X T s s s q w
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 811 egaP

4jkd®k{kl kd ;o¬ g go jkv g <kei hg dS Glf kr kdlm a , , , z Z s 4g krdl kg u ]g u <kei kd ke®keji ukK jk/m kvg k[hl l kjlwn ] , s , z q s X kvg kux ]kvg kul ]k[yf7kPi g; ]ku[j yk;[3ukeji gv gVku kr kl q q q q \ , s s 4krkg Cgu hukK Bkd dr cr sn s s kxt u kd rfk;† hjkgér jdkt jrhH jkgér hd /kc hjkxpV dr ct 4 s s q s q s krkg Cgu hukK Bkd lsS 4Sx kg hukK ]g rpkl jkv g rgj rLkt kd u s s s s T s s , T s s s\ s kK ]g rsy Pi ]g ry [hl kt g xky Nd3ukK gc gd jfkt Pfi [flf T s \ T s s s T s q q , s \ 4g krkg Idi dFkl jkv g krkt kg [kj ZF;ø c , s z Z , , s l 4g hrOm jddHH xkv ]hd _e hjkxpV g hrkt pgi ji rkÛ sd k<kzi , a , qa s X unf ltf jkv 4g rkÛ kd k<ki jkgér kgt kxSkt pgi kgo _e unf d , , s X z s q a qa a a S 4kukt rnk[ ]kukt rnk[ e jgx 4kukt rLx jrhH 4ku[j jdykgél s s s s X s s \ ukeji gv gVku kr kl ]ukK gc gd jfkt Pfi [flf , , s q , s \ ;kPn rDfH d rDft ufkd ];kygéd rkt yfc utH 1\ , q , q s jfkxcf rkt ujefl rkr ]jVkdi rgd Ixji ,O> q X q w 4;kul ggd gkd u Ixi ];ky ky gj r eku sk/kl q q w z , q X 4x s kdp kr Cgu 6hd suy ;Z<uf kujd re htkcn¥t e rxt d e/ `k;D ku s w s s X . s Z kiNf kdlb ]g _e kl7<jk/kl klsS ct 4g hg; kr rkc ]kg df kxsLi Bk s , a , s a \ [nf l jiM jlDv jkv 4k;x k;kuc 0c kdlm df g kgj >el go 4sl s , w q s , rkc k;x hg dp ]kF kgj Pi [y kdlm yd e ct ]udhjev kjkpc go w \ s T s 4g kgo u;klj , a 4g rkc Nd e kyd hd u[j rîx udfsy 4g Cgu hH Nd rîx 4g [yf Xe , q X s q , q q T s kckrdf cl ]g _e Sk/c7/ac cl lc 4jkv Nd Bkd ]jkdkeu g krgd X T a a s , q s s , Bkd ]ekv g krgd Bkd 4g _e Sk/c7/c `g klt ukiNf k;D e _e 4 s . s , s T a a s a , , s X a g kl,t7ukiNf Nd elm df krkg Cgu g; cyre kd _e ]ku[j uk;÷ kr , s q X s a s 4Skt e Bkjgx k; Om Gjr hd jiM kr k; 4jrhH k; jg X s s kc kr k;3g jk} hg kn 4g hyko hg ukg kr rfx 4hxxy ujrm jgx sl sj s T s , s s s s s s gx e k<ki jkgér kr Snf jd nc tkojn7jk} l Gjr cl jxv 4hxSkt X X z s q s a s s jrhH kr hn ukt u jgkc jxv 4hxSkt hyp jgkc kr hn ukt jgkc jxv s s s s 4Cgd kr hxSkt 4g hrxy ukt jrhH ;ktc hd ukt jgkc kr kg rsn kI s , s s s s s ky7kIky ]rsn ukv Cgu jkv ji ukct g hrkv ]kg r[j rîx kd thp hl , , s s , , s s q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 911 egaP

nkje7S7kgyx u kjkv Syf up q q s X , q 4kukt jd ukpg i skd ;ür,p jdxt jkc lb ]skg Sx yp scwL7scL e kLid Cgüb jkc rqgc s w X X \ kukt u jfgfi kekt ]j,kc s 4Sg dFkl er 6Sx Cgu F;ø er ]kuukt hHr ]uc ukx<x kd Hi hH q Z q Z q s q q z q;®e j,kv skg ukx<x kd Hi hH uoht ct ]Skt kg ol®m ct hH ;®e 1 q q z s q 1 j,kv kg ol®m ct hH uoht 4l ol®m hH kje go ]l ol®m hH k;tf u s s s s lm 4Bx kv hH kyd hd suje lm 4g hrkt kg uhy e rfk;†kge rfk;† h s , s X s s dlm 4krkg Cgu uexkokv jGf kd rDH lS jkv 4g rDH hg rDf;ø klS s s s , , s bkg u uexkokv kdurf ]bkl H rDH lknuohtxt s s , 4g krkg kjk;tfm jkv g hryt rfk;† hg j , s , , s rhH sdlm3jfk;tfm durf rfk;† rînf ]hy jd jkdho¬ ]hy uke jkg hd , s ue huiv ultf ]e okH7e uiv k;x je kt3jfkg g gj r ue jfe7Te s X T s s T s X 4g krxy sukv krtk[ kd rDH hg ke®keji ]krLi kukt , s s \ Cgu sutk[ kd ke®keji kd rDH jGf 4g krxy ulc lki dum ke®keji s s s , s s lki durf kg rlc knl ]lkn rokgd jke kr kl s T s , s 4g krkt kg , s lkn kdlm kr go ]hy [hl rfhj hd rfhi sultf3lkn rokgd jke kr kl s z s , s 4;kg rLfi kl Pi kd ei j[kv BkP 4g krky lki ei s a s s \ zs , zs 4krky Cgu Iduf ]g kr[j jwn gér ;®Lfki 4rkg Cgu jk;î d ke®keji e , X q a s s s s qr l ukK s[yf7P\i jkgér 4g krkt kg kjk;î rgc kd ke®keji rDf;ø klS s s s q , s q s s ;krgf rgc kd ekj kr kl ];kx gj kulj rfhj7rfhzi q X , s , 4sxy sukg Idi jduc rhx jgkc unf dS l s z j kd jrhH df scL klS 4cwL e lj ]sxem lj jrhH7jrhH ]l ei udfy w s s X s zs s ~ ~ ~ ];kx gj kulj rfhj7rfhzi , ukeji gv gVku kr kl ]ukK gc gd jfkt Pfi [flf , s s q , s \ 2g upo kjHlj kld `skg ruql , , s ;krgf rgc kd ekj kr kl ];kx gj kulj rfhj7rfhzi q X T s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 021 egaP

kex kd ynf tkv g krkg g; djgO7jgO a q s , s s hd kFkg dum g heu Xe Fkg d kcl X s , s 4g Fkg dlm kr kukpgi ]g kog kr kukpgi Cgu T s s , s 4g Fkg hg dlm kog 4g krkg ]Cgu hg krxy 4kvg 'i¬ kd kFkg dlm T s , s q Z X s ]g krxy jkv ,g hrkt n kdXk> dS l d¥g ]g hrkv kog 4hd kFkg du , , s s s , X s m g heu e kFkg sd cl 4g krxy sukg oHuv kd hlm Gjr cl kr jGf , X X , s q s hl7hd unc jr g dge e jgl jse s s , X s g h;kv dkg l kr¬cf' jr ehlu , s s s a s s hl7hd ugji jr ktGf g Bx j[uf , ss \ , g kØm dy7y e kgkxuf yket kjsr wa s s s X X kgd Znn7r¬'fu ]g kgd xkn d ynf df a s T a s e yGfge7rklcf g gj PP Fkg go X s T s wa\ a keqx kd ynf tkv g krkg g; jdjgO7jgO s , s hd kFkg dum g heu Xe Fkg d kcl X s , s 4g , krkt kv e Fkg jkgér Fkg kdlm 4g krkt kv ji jlf jkgér Fkg kdl X s q , s q m 4sxkvkt kg ukjg er ]kLkN kd uiv e k<jp dlm er jkc dS jkv s s , q s s\ s s X X s q , 4g Cgu klkjH kd kr_ki huiv ]g klkjH kd k<Qd hjr 4g _kiv , s , s s wa e `kr;≈k; k;D hje ]g krgd ei 4g krkg euof ei ]krkg Cgu jknokn T s s , zs , s z zs s s ei 4Sgfkp jkd¬ji >e kdlb g krukt kurb e ]g krgd 4g krkg jkno zs q s q wa T , , s s kn kr ukK 4jdLdi k;i g krdl kue hg ei 4;kue gy e jfdi ak;i s \ a , , zs q s T , 4,g krn kdq> e k<jp dlm ei 4g krn jH l jkdgv ]g krn kLdv kr s X X s zs , s s a , s \ s ukK 4g kryef l ei ]ke®keji g kryef Cgu l ukK 4g Gkl7/hl _wl , s zs , s T s 4Cgu krkv hHd yd 4Cgu klkjH Bkd kd yd 4kjd re k{hri hd yd jkv 4kjd u jsn s s s z , s eg e ukyG hg uekn Sx gj X s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 121 egaP

rfhj hd ukpgi jkv 4ukpgi jkc dS 4g kdlm cl kr jGf 4g /x hd , , s , a hlm ],g hrOm /ax h/Xkl l uhet jkv g hrkg k"o kr jGf 4g dge hjsr s , , s Z s , go 6g dge hd gn jr go ]g hgj yef >e dge kt e gcl hje jkv , s ss , s q s X q s , hl7hd unc jr g dge e jgl jse s s , X s g h;kv dkg l kr¬cf' jr ehlu , s s s a s s 4g hgj kv l jnfae jr g; ]g hgj kv l ukF¬lkouf jr , s s s , s ss g; ]g hgj kv jdsy lkoql kt ]kog g; df g klkjH kdDi cv >e jkv , s , s s q , g h;kv dkg l kr¬cf' jr ehlu , s s s a s s 4jr iW jkl ]jr s s s ss xj jkl dfk;D 4Gjr kjkp g kr[sn kvg k;kgu >r 4g k;x kgu Nqd cl a s X X wa q s q , hl7hd ugji jr ktGf g Bx j[uf , ss \ , g kØm dy7y e kgkxuf yket kjsr wa s s s X X 4iW kdlm Gjr cl 4g kL[ SkOm jlf hgo , \ e kLkgi 2jktqax hd hlm 4g ktx hgo e kjgy hd jxkl 4g kyG hgo e X X \ , wa X X , , X k<jdf hd tjwl 4g kur hgo Xe Xk"qu/–b 4xj kdlm e xj d kyG jkv X , a a X a s X w , hyk;jfg hdlm e hyk;jfg hd k{o 4g krLi Bk[nf iW kd hlm kr jGf X X 1 , \ s g kØm dy7y e kgkxuf yket kjsr wa s s s X X kgd Znn7r¬'fu ]g kgd xkn d ynf df a s T a \ s e yGfge7rklcf g gj PP Fkg go X s , s wa 4dl kg jkpim dfkr ]g x s s , kj kgd7kgd 4n jH kd kok? jkv Skv Fkg o dfkr ]g ukF¬ d nn kgd s a a X s X , a s T s Z a 7kgd 2kgd nn7r¬'fu 4dl skg hÈi7egye dfkr g ok? kgd7kgd ]g xkn a a Z s s T a a T a kgd7kgd df 4,g kgd nn7r¬'fu ]g kgd xkn d ynf df g rxy uPP k a a Z s T a s T s s wa s d jk;î suiv ]g rxy uPwaP kd rDH Fkg o udfy ]e yGfge hLc hurb s T s s s s s X \ e yGfge7rklcf g gj PP Fkg go X s , s wa 4g hgj kv , k0J ]g kgj kv lkoæof jdjgO7jgO 4kxy ukg lkoæof jh/7jh/ kr cv , s s s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 221 egaP

X a k[kv hje 4k[n Gjr hje 4g <kei e ]kgd u <‘Îekj `g k;D <kei k s s s s wa z T s , z d joæB ]kNi u hldf l <‘Îekj 4hd hØdb hjkdukt e /cl dlm sl k w s s X a a s X _¬k' sultf ]Cgu sllm 4k;df ei lm ultf g kryef llm <kei kdlm zs s s , s z ukeji gv gVku kr kl ]ukK gc gd jfkt Pfi [flf , s s q , s \ 4Sgfkp hugj h;kel X \ Lt hd utH jkgér Xe Xk<ki jgx jkgér ]e yr¬rav jkgér hg slS 4Sg s q z s s q X s q s fkp hugj hiNf Xe j/v kr L\t 4hxSkt kygéd yc hdlm 4g rcte hur ss a s X q s T w df XLt hd ysc hjse ]k[sn df kd uk[nf kd kxky jkv kd kLt u[n y \ s s s s X s , s X \ s s s Lk[m kd yc sl uhet Bkd lt 4hxSkt kygéd ysc hd utH 4re kugd \ s s s s , q ~ ~ ~ ;kygéd rkt hyc utH q s jfkxcf rkt ujefl rkr ]jVkdi rgd Ixji ,O> q X q w ;kul ggd gkd u Ixi ];ky ky gj r eku sk/kl q q w z , q X 4ku[j rîx ]kujGf q re srgd 4skn sukel e aSkj7aSkj 4jrhH sjkgér jgx kd okH lb kn uOm X s s q s s s s hj k;jfIv Mkt Pfp dfe> a \ 4g , eku kjln kd k;jfIv hdlm nuknpπfl 4k;x ki skd rev ]k;x Pp kt w a 1 \ s k;jfIv hdlm jkv 4k;jfIv hdlm xkdl Pp hH er 4kjH l 'kg kjt , s s \ q s s s er ]g Gkl kr¬kj 4kygél kjt er 4kvkg yjl kjt er 4g Gkl kr¬kj q , s q s s q , 4hj k;jfIv Mkt Pfp dfe> 4hdlm k;jfIv g krkt Pp 4hrxy Cgu a \ , \ jsn lm ]sl krzxel huiv 6l k<ki ]Cgu jiM7jiM ]g krdl gd klS kt s s X z , s s ;kue gy e jfdi k;,i q s T a ;kt gVu jflcf rfjl cfN g; ]gcd hjkr u rhi hjkt q wa s z s ;kv gVujl hjgér kg cv ]kukt e gd Cggér df kgd q T T T a q T ;kue gy e jfdi k;,i q s T a ]kgd jkv d> e k<jp dlm ]kukpgi kd ukK , s q X X s s v uiv ukgütf jkv 4Sx gj hukKv ]dIH e ukK skt 4Cgu ukK ]rfhi3 s s X , s X z
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 321 egaP

4g [An kurb e uoht hg llb 4g Sx , q X s T II l ke®kv ]g Sx Lq\t l gn 4g Sx II l ke®keji ]g Sx Lt sl ni w s T s s T w s T q\ 4g Sx II l uk;÷ ]g Sx Lt l u/ 4g Sx kg [qeüm Gjr hd jpd j T w s T q\ s T s s kv g hy jd Ohi Gjr hdlm 4g jkd/v kr hg; g Oc jd <je¬of ]g , , , a s T s , T Sx yH lm 4g kLhi kr hg; g Sx II llm 4g [An kr hg; g Lt Cgu w s , \ s T w s , q s T s q\ s llm 4;kim kd uLt l ukoxH `g k;D Fv kd rDfH 4g /f"kv rDfH s q\ s , Z , , 4g klS uæi kjkgér 4xjd krpV hd /f"kv , s z q s X , jGf y kg F¬o¬ xky sygi ]Xy kg dhO kr xky ygi `kn;kG k;D sl uj X s s s s s s s d rkc hd /f"kv hHv ]g jkehc rgc xky hHv ]kg gj gd g; kr eqr , T q s s s s 4g Sx jH jcL d kvk;¬el e uoht Syflb g Cgu gkoi kd rDfH 4 T s s X X , z g Sx IN /cl jkeg l rkÛlj d ei df g Syflb hg Sk;¬el hd uoh T w a a s s s s zs T a t 4g okHv kd ei df g hg; hg ok>ym `ld xskvk>yl güm ]je BkH , zs , s , s q X s s `g Cgu d;æokv kuk>yl güm oi d ucL e rDfH , q X Z w s s w X jkv ei k;D 4g aSk;¬el hl7rgc jkv g [An rgc e uoht A uæi kygi , zs Ta q , T q q X z `,g hrkt kg rDfe l usy ekuekj e ;elrv k;D s q s s X a `g k;D kuFki jkv g k;D kulko , Z z , , `g k;D "?l kd uoht7;‘ue , Z a q `,g Cg u d;æokv kuk>yl aSk;¬el hl7rgc hd uoht oi d sucL e rDfH k;D q q Z w s w X jkluæzi g jlov kd utl uoht , 1 upoi koON z a

4hg kurb tkv 4g rkj hd lokev3rk , j hl7rkj hH rkj j,kv 4g rkj cl ]ku>el dr cr Skt kv u unf klo , , dr ct 4g <kei e ]kdl gd hH er unf ltf kugd unf kd unf lm wa z T s q s 4g <kei e 4ky e Fkg uiv kd Fkg je 4kdk> e wa z T s X s s s s ss a X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 421 egaP

ynf kjktg Syf d h'[ g gj ljr X s q T s hd etav7kuke¬kv Cct g hgj tjy q X , s d hchjx kojkd hHv g gj dIH a T s `jd ld ei hHv df g [yf rhx u k;ofd 4,g k; X s , zs T s s X x kNi e Xk;nfl ]g k;x kNi jkc7jkc 4Cgu k;u Nd ]kNi uæi kt ueqr w X , w q w z s s 4g , krsy nko¬ kd rev jkc hygi hH Od klk;î kdlm 4g krkt jH hH go 1 a , , g krOc kv hH kt e k;kN hd uoht dlm 4g rkt kg W' uIG uj> , s X s T s s q s w s s l uoht dlm ]g krkg W' kupgi chjd rDf;ø Bkd hg lt d ke®keji s , s q qa s s , s 4g krkt kg lk;kuv 4sxXxy suIG suj> d krhx l kOd d k;{fi ]kn , s w s X s X a s X s s uxm kd tjl 4hxaSkt F;ø SkI‘p cl hjkgéqr `kg ip k;D `k;D kvg > s w Z a s s q X q s r ]y;kd df 6Od kyk[ df ]rhx kvkx df kjd SkuFki hg hurdf sl k; q s a s s s s a Z z X {fi er e rkj hj/v 4g hrkt kg knof rkj ji ukv yduf d tjwl k; q X s a , s s s 6g krkt kg rgfkjrf kj/v ji sukt yt d s;hn lt ]g hrkt kg rgfkjr , s s s a s s , T s s f hg lsS aSk;¬el hjkl kr Skt kv 'kdi kd ke®keji jrhH jkgér jkv s s z s q , 4g krkg <jrov kd Z<i e Rpf ;üw' lm ]g krkt kg ;ü' ]g krkt skg , s w X , s w , uke jrhH Rpf kdltf 4g uc l rk/ hg dS nç' kuskn ; 4l /fkel g , T s s q X s s , krkv uk/kel `g l kgd krkv uk/kel udfy 4kF uk/kel e uoht d , s a s X s utf ]hF Cgu k;¬el e uoht dutf g Sg ji hoƒi lb xky Nd udfy X s T q 1 s q s 4g hrkt kv jkv Sk;¬el Bu e uk>yl kdlm ]Cgu hg T , a X s q s hrkt kr k;¬el hukji 4g Bx /c jkrd hd kvk;¬el Bu jkv g gxt h s q T a X X , T uiv hukji 4bx kg hL[ jWt Sk;¬el Bu7Bu e lkgrfb d kI‘p cy d q s \ a X s s s a s ykl jktg pki ]kg 4hIef Cgu k;¬el hH dS e ykl jktg pki `bg a a X a q ed aSk;¬el `Syf d ujd yg aSk;¬el g Sdf ;kim ed Nd u henkv s s T q s 4hxkg ikN hd uiyxki dlb Xelm s s kxjd hH kt henkv yxki g; 4 Sx jxf cl ]g Skuc uoH rgc u hen s s T q s kv yxki lb 4g jrgc kuy gj d uoH kucf skr llb 4kxjxf kr hH kx , s s s s s s suc 4Cgu kxuc uoH g; 4Skuc uoH henkv yxki dS df k>el hg klS s s s 4kxSkt kg ry s x ]sxkjd hH kt er 2s>yl kr kykouk>yl 2k>yl kr er 4kg Sg >ym s s q q s s q s q s q s q s hg er dfk;D hxSkt hr>ym hurm xkvk>yl kurtf er 4hxgj hg h> q X a s s q q X ym Sk;¬el ; jkv 4Cgu kxIef cL e rDfH jkv ei kucf [An g; jkv a s , s s w X , zs q ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 521 egaP

s yef u k; yef jhnçr7SGDo kOm xkt s s 4g krkg rjfrkiW e kyG d rDfH unf dS sr , s a X X w s P\c7rP\c hg k/ki kd ezsi 4g kuokHl hd rDfH e k/ki hg d ei 4kxkg s , , a X X , s zs s u kLc hHd k/ki kd rDfH kr kIG u hg jdv kd ei 4g okLi kd jwn \ , s w q a zs , \ rgc jGf kr rDfH kr k;df u hg ei jkv 4xkvki jd u ei hHd er k q s s zs , s s zs q s r cr 4Cgu ygi dlm 2cr3kxkg eüt kd ;‘ue Su ]hxkg gcl Bu ct s s s q s q kxkg ku7jhekr7lbkc h'kjGjl7uut s , s s s s w k'e k;u ]nlde k;u ]cyfkd Su ]gW Bu a X sxkg dp Ll nbkdv ]xkg dp yx cgkte X s q \ s X s q s X s q \ s xkg dp Li ykr i ktkojn d kuk[eul , X s X 3ct xjd ei cr kr eg s X zs s 4sxjd ei eg jGf ]kg rfk∂ ]sync kF¬o;ø7Fv ygi 4ektrb kjkl y skg X zs s a Z s a s s kr dhO sygi `aSklc k;ufn hd ei eg ld hHv ]g gj rgd knl ofd q zs s , T s s krdl Cgu klc k;ufn hd dæb7jWl q s krdl Cgu kv rDo lb e g hL? ctv T , \ jd u jktrb kje Syf d kn[ jxe a s s q jd u jkcrS kdlb g k;x ywH kd>qr Te s wa s `sxktk[ kgd er jkv xe[Hf knk;† lum 4g hd hLkd kn hjhe s s a q , s a s , ,\ s v hdum kr ]jdyk[ ynf g rki Cgu hH lg jxv ]g Nd cl lki du s s T s a , q s tf jkv 4g k;x kg jhev kr jdyk[ ynf g k;ki lg jxv jkv kF Cgu , , s s s , a , hH Nd lki dltf df g k;x kg jlDv klS jkv 4~ ~ ~ j> ywG sl ul q s , s s , X s ag jkgér 4g Cgu hykosuIef hchjx l ukj jkgér 4Ief hchjx kr klg eqr s q , s s s s q s s s a `sxaSkt dQ yGfkd d hchjx l usy dkj kd ulg jkgér ]kg rpskl eqr s s s s s s s a s q s s 4g gj yp yGfkd d yGfkd d hchjx 6g T s s s s s , hchjx rgc hHv 4g Cgu rtktb hd ulg kd kOkv hHv `ld lg hHv q , s a s X X s , X a hd el¬cr Cgu rtktb kd kcy hHv q s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 621 egaP

4g iWo¬ kje hgo 4k;yf ki e ;o¬ lm 6k;yf ki jrhH uiv lm kF , s X a s s s kuki ltf jkv 4k;yf ki ]kF kuki ltf 4k;yf ki ]kF kuki kt 4hgj u s , s s k;¬el Bkd hje df g hg; Fv kd rDfH 4g uk/kel eji kr rDfH jkv s s , Z , s , 4,g krk>yl ei 4hxSkt jxf i q zs a kv suiv u>ym l kgo kxsxem ei kgt jkv 4kxkg kukt kg knof kd Xkvk X s a zs a , s s s ;¬el l kgo kxSkt jH pku kgt `hxdl kuc gxt Xe ;nÔ ldf `kgd s a a X a hxdIf aSk;¬el ]aSkx rhx xky urb ]pku xky urb 4Skt Ief Sk;¬el X s s s s s a a ]g krgd ler e kr ]sxStf tkv eg ]xjd u k{hri hd yd eg ]xXj wa s q T s a s X z s d hH ei eg ]sxaSkx eg ]sxpku eg ]kn sugj kd kvk;¬el df y jd ;r zs X s s X s g; k;ufn hjkl jxv jkv `rdl pku Cgu k;D eqr kr Sg rgj d Xkvk q , s X s q s s ;¬el g rdl pku jhcd jxv 4kvg kjk'b Gjr hd ukg yg d kvk;¬e T s q s s s X l l supku d jhcd jkv 4spku jhcd hH jGf CF gxt huiv Sk;¬el ` s s , a CF Bx kg yg aSk;¬el hjkl hd k;ufn cr pku jhcd ]kg rpkl k;D eqr s q s s s s 2kpku Bkd ]jhcd Bkd ]uohtxt Bkd ]kjhe Bkd ]0c Bkd3 s s s a s q s T s s g xm jkr e uoht d kxky Nd udfy ]kg 4keüt Cgu 'kdi Bkd ]kxm X s X s q s a z s Cgu kjkr Bkd 4g Bg 0lf hOw> k;nfo cl jkv ]k;kPp kd uiv ji k; s T q a s , \ s s X nfo hl7rgc u henkv 4bx ZF;ø cl jkv hn hukcd rgc u henkv 4Skt s q s , Z q q s a srn hukcd huiv eg ]aSkt rkPp u[ kuiv eg jxe ]kg u k; kg gcql s Z q s \ w s s s yef u k; yef jhour hd gcl ]k;D sllb s q a Skt rkyt e kxkjpf kuiv u[ kr eg s X X w s 4suc u k; suc hNπv k;ufn jGf 4xSkuc hNπv k;u q s a fn df g kl,t u[n kuil g;3yef u k; yef jhckr ]g cko“ jGf cko“ q , s s s s , 4Cgu df hxSkv Fkg ytfe ]kjd u ∂Gf Bkd 4yef u k; a s s s syef jhnçr7SGDo kOm xkt ]g krgd hjkdrfk∂ hH kr 4kgj ryp hH kr s , a s s s s 4~ ~ ~ j Gf kr 4krync Cgu hH Nd jkv 6g rkt ync ycy ]g rkt ync eku s q , T s s T s 4g hrgj huc dju hd dju ]hl,o hd hlo skr k;ufn hd jgkc 4Cgu kry , , q nc Nd ]Cgu hrkv rfk∂ ]Sx skg ykl kr kjktg df hH k[n u kxky jGf q a s X s s X s s yef u k; yef jhour hd gcl ]k;D sllb s q aSkt rkyt e kxkjpf kuiv u[ kr eg s X X w s s yef u k; yef jhckr ]g cko“ jGf cko“ s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 721 egaP

4hrkv Cgu nCu rkj lm 4g [An uiv d jhev 4xL s T q s s s X i kuxkH [An d jhev kr cv `xy kNπv kr kxkH [An d gjr hd ch \ s q s s s s s s q s jx cv 2u gd Pe k;ufqn kr kvk[ hIkj h[l7h[W gjr hd chjx cv ` s w\ s s s w k;D kjd jxe 4u hH pi kt ]utkH xge l xge `k;D jd 4sLi hg kuk s s s s s a s s a s \ t ~ ~ ~ h_¬ go yd ]h_¬ g; tkv 2k;x kv lki kt k;iQ `k;D hH jd s s cv 4Li hg kukt~ ~ ~ hy¥nf klji ]kRdyd yd ]k;dfkI tkv 4k;x kg s \ X s s s o–im kL\c kr g; 2kF kr krkl l rfk' rkj 4kF krhi ]kF krk[ ]kF kr s s s s a y ked li kn uiv 4hF hryp l u,p hxntV `kyef u hiki Bkd jkv > s s , s s s s , s q r `hyk[ eku je hjIky df k;nf Ln g; >e kd iki ldf ur df kxy s ss Œ a s q s w s ujd kuFki l ke®keji 4kxy ukrNi kLc 4k;x kyp hH up ]Bx hyp Z z s s \ , hH nCu 4k;x kg e®[ k/kv hH ñtn ]kvg Cgu e®[ hg k;iQ 4k;x kg e s q s ®[ k;iQ e jH ykl 4ykL jd cl ]F rdl kg ;kim d p[ hH urtf X s s s s s Z s 4k;kv jd k_k; hd jH k;ufn ]kxkH kd kvk;æo ]hi ckj' 4k;x dG kr q s s X s aq s kli e jH ykl `kgj utk;i k;D cv 4hn dG e Sd hckp ]kF kvd h , X s z X X a q a q g uekl `jd hjhxñtn go Syf d gkd cv 4k;nf jd nc kykr kr ulm s s s s a s s 4e h X jIky Sx yef SiQ k[ky 4hxyef df kF Cgu kpkl g; 4kF kry nhj[ k Œ X s s s s r dS g hunhj[ uhge jg 4hF Bx kg rnkv ]kF krkt krnhj[ kr go 4 , s s s hF hn LkN hg rkc kr ulm 4ji k[kv huiv k;kv Cgu hg klkjH kr slm s\ s s X a s s 4g k;x yef jkd¬ji gér df kgd jkv , q X q , Sky Iku Sg jH e k;yfF ]jrm phu xky ]hdQ jdkv jkd ;¥egc d s q s X X , s s s w q S ji jk} unf dS jkv 4kgj krjd hg; dr ykl lhc Bkd 4kry nhj[ , s s IdIf dS hd SiQ dS 4hF u hH r;lfg hd knk;† llb 4uhge jg ku , s s s y nhj[ IdIf dS ]hF Bx kg hg rnkv hdlm g; 4kF kgj yp l k"o s s ˜ ]l kykl 4kF kry nhj[ IdIf hd hjIky uhge jg ñtn dS ]g kuql uTe s X s Œ s , s `g k;D cyre kd u/ kr kxnhj[ u 4g krdl nhj[ , s s , 6g krnhj[ [An Lc7Lc henkv jhev 2u Sgfkp hukg r;lfg hH hd u , q s \ s \ s , s nhj[ [An 4g hrkg ed hH r;lfg hdlm `kxnhj[ [An urdf henkv c q , s , s q s hjx 4Sx P\c Fkl d u/ 6Sx Pc ]Sg Cgu ed [An ]k;x Pc u/ e kdh s \ q q \ X jev 4Skt kg ed [An kr Skt Pc u/ ]g Cgu u/ dfk;D g [An Xe uo a s q s \ , X T q ht ]kg rpkl er 4g UHf <jkd je jkv <jkd jkgér udfy 4g [Aqn r s s s q T s s , s q s T gc e uoht df g krgd hg; hH e 4g [Aqn rgc e uoht ]kg rgd eqr q X wa T T q X s s 4g Cgu , ;kim Bkd jkv kd sukIef kd kvk;¬el hd k;ufn kolf dlb 4g hrdl j s , s X q s T rm <jdf Bu e xl®l dlb ]lki dlb 4g krdl kyt hH s;hn >c d X X a s s , s q s X w kjln rDf;ø g; ]k;x kg uhylj ]k;x cL ]k;x jH kt e nuknpπfl slS s w s X a s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 821 egaP

df kg hLc3kg hH Bkd oku ]kpgi Gjr lm 4pgi Gjr lm jdOc e o s \ s s s qa s qa , X ku ldf kujd re ∂Gf hdlb 2syef l,t ]yef l kgt 6dhO kr yef sl s s s a s s krhx jkv ]dhO kr yef l ukjd 4kjd re ∂Gf hd kjk} 4kvkt jd 'o , s s s q s X s s i l jk} hlm kg kryef l jk} ltf 4ktk[ l ei ]yef l ei 6ktk[ sl z s s s s s s zs s s zs s s uk;÷ ]yef l uk;÷ 4ktk[ ]syef hH lt ekj jGf 4kdp cl kr kdp ek s s s s s , w s w j 4syef cl kr yef ekj jxv df g hg; "d‘uf kd lkgrfb ji d rfkt s s , Z s w s ;‘ue dfk;D 4g kgj gd Syfhlb ]g kgj gd rkc hd rDfH kt leqr Te q X wa wa s s 4Cgu cL e xj lm xky d/fv 4kvg Cgu xk;i kdlm s w X a s q s z ji ukei Lc 4g Bg Idi kegfe Zoiv e uoht dum g Sdf xk;i hH u s , s \ , q z w X s T s z s kgütf jkv 4g Sdf xk;i u kxky dDn7dDb go ]g kgd kt u k0c 4xy X , T s z s X s s q s , s s X q v rkc kr hd ukg yGl ]kyef Cgu kdke hH kd ukg yGlv kdlm 4g s s s , s s s , kvg Cgu hg xk;i ji sukei rgo kdlm dfk;D g kvg Cgu yGlv ;kim q s z , 1 X , q dS Glf 4g dp kg hH yGlv ;kim cl 4g dp kg ;kim d gjr cl Z T s q s T s q s s 4Bx [l ke®kv hd henkv ]k;x kv w nko;ékl 2k;x kg <jrof kd u/ ukel 4Bx hyp hH ke®kv ]Bx hyp hH s hnktkv hd henkv e lW e ujd <jrof kd u/ ukel 4g rkt kg ed X X s T s s [An e lW kr Cgu 4g rkt kg ed [An kr Skt skg <jrof kd u/ uke q X s T s s q s l lki dcl df kupkl re hH g; er 4rkt kg ed [An e kdhjev kr s s q s s q X s Cgu 4g rkt kg ed [An d kxky l uPc d u/ df kupkl re g; eqr T s s q s X s s s \ s s 4k;x kg e®[ jkc lb k/kv ]kF k;x kg e®[ s s hg ygi kr k/kv 4k;ki Cgu Iky jkc lb jxe 4hlS kNπe ]klS ukKv s s , s Z w s kd henkv `k;D hH kjd ]Skt kv kli Fkg ct dfk;D 4kLi kujtx jxe s , X \ q `kxLi kujtx sl s \ q e I>a> hlm jGf cv `g kgj n I‘d g; Xk;D r ]ukoxH g 2Sx jke ] X , s w s s kgd ulm 4k;yf Ihi jlf kuiv ulm ]hyef hjIky kdlm ct 4Bx yef s s Œ s jGf hjIky kdlm df krhc ykl dS udfsy g rkc hd xk;l yd¥cf g; Œ s , s a q 4hn jd Wq' hunhj[ IdIf hd SiQ dS go sulm jGf 2rnkv hukji jxe q 4hn jd W' ukdn huiv jGf 4k;ki tk[ hckp ydæfekc ]kjrm e Sd q q s q X a q 23kutk[ hckp ]kujrm e Sd cv 4B s X a q g rykg g; hg e te ]kgd ulm 4kg gj Iy kte er ]F srpskl kr eg q X s s s s w q s s `Bg rykg k;D hjkgér g; 4F rjd kvg r¬e Lc kr er jxe `kF kr q q s s q s \ s q jd k;df ekd kd ñtn kg; kt kg hgo er k;D jv ]kgd u kxky 4kF k a s s q s s X s ;x Pp keæp ]CF Bx l? jrhH [kv 4Cgu hH ukpgi xky 4kF k;x dp \ q X a s s if yd¥cf 2kcçL hyk[ kd kLykL 4kF k;x dpif yd¥cf 4dl u hH ukp q q s gi lm hlkLi dlm kr kIky nkc jH ykl ct 4k;x di cl e jH ykl s s \ s s , qa X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 921 egaP

T e tkv 4hF hOc hH ji hrkN hje ]g hrgj hOc ji hrkN hjkgér ],g hr , s , , q [j Skcn gér LhH hd kjkpof tkv lt jkv 4CF hrj? hH >e ]g hrjs? X q \ X s , , s s q T SkrpV gér tkv lt jkv 4kF krdIH hH e ]kg rdIH e j/av er t a X q s , , T s s X ss q kv lt 4g l,t hg dS eg dfk;D sxkvkt kg lt je er unf dS ]g kr s , T s X s s s , s s q wa gd ler e jkv 4kF kl,t er e unf dS ]l k;‘'f uiv g kgd u 0c s q T , q T s X s , s q 40c g Cgu UHf hH kjt sl q T er A kvg Fv kdlb 4g k'kv Syf jkgér elb 4g ulkoækv elm 4g k q q Z , s q X , X , ;ki kd kRl eji Sg rkg ;‘ue jkv 4g ;‘que hH 0c ]g ;‘ue jhokge s q s s q , T q T q 4g hrxy suOm Gjr hd 'kdkv kt g lkoql , s , hjkgér ke®keji 4g krOm Gjr hd jiM kv/ l i/ lt ]g hrOm Gjr q , a q s w s , , hd jiM rfk;† l ;hn l,t ]g krOm jdv l thc lt 4g krOm 6g krkt s s s s , q a s s , , , Gjr hd jiM l jrhH jkgér ]krjrm Cgu l jiM ke®keji ]g rgd s s q s T s 0kc jkv ut 4g <iojkx knk;† ]g Z<ioÂge knk;† k<jk/ hd k0kc7kut , , , , Z w , , w X , X , 4g hrjd <h{ kd k'kv hd ;‘ue ]hrsn Cg , s q u k'kv kd ;‘ue rkc g; dfk;D g Cgu lj knk;† rgc >qe e rkc lb s q X , q s X 4F dgko'nl ]F "'of o 4F Skv l j? d rev o 4sF s s a s s s s s s 1 s "Qi rev so 4hF ;ønf gsn lki dum ]F "Qi ;ønf o `g kgd [i lki q 1 s s q s T a a jkeg `Lm e 'kdkv ld eg 4xdjl e hÈef hlb ]xStf e hÈef hlb s s \ X s , s X X s a X ]g Om l hÈef hlb kr eg ]g henkv suc d kt†e7lke7hÒg kr eg 2< T s s s T s a s ‘Î ]ekj Bkd3sxkg <ilj ]sxkg rnfaukv ]sxkg r¬e ]g dhO ]xjrm l ji s X Z w X X , s X s M kt kr 4k;x k;nf hg Lkr l ke®keji kd henkv e k<jk/ hd jkrov s s s\ s s X 4g Cgu jkrov kr T s eg `jd k;D eg 4F jkrov ]F I‘'fof 4Cgu hg F lt eg 4gj r¬e ]g X s s s s , s , dhO ]F jkrov Z<i ]F Skv l j? d ukoxH <‘Î ]g dhO kr 4hrxt C s w s s s , s gu k'kv hd henkv llm 4l jiM g krkg rjfrov ke®keji ]g rgd wn s s , s T s gV 4g hrkg eyke dFkl knk;† k<jk/ hd k0kc jkv kut >e 4g yH hL , s w Z X , , X , s q , w s\ X kF elm 6kry Cgu lj rgc e k<jk/ hykojkrov hd kvngV e Syflb s q X X q T 4hjkeg g Skre{ hl7dS jkv g uc d kt† T a , T s s e7lke7hÒg dS cl eg dfk;D 4g hrdl kg e uoht jkgér kr g hrdl a X , s X s q s , kg e uoht je jxv ]rkc g hrdl kg e uoht d 0c dS jxv 4g r s X s s , s X s q , Df;ø kr go g kryef kt 4g nç' jkd tkel jkv 'n 2k;x yef 'n ]j s , s T ss , s s i r¬kj g gj kt yp 2k;x yef tkel ]ji r¬kj g gj kt yp df3kyef s T s s s T s s tkel hHd gér `g kgd tkel ]g hg rDf;ø e k;ufn dfk;D 4g rdl X q , a T X q X T s Ief [An d k;ufn hjkl l xP hlm g rIef [An jkgér l xP ltf jkv q s q s a T s q s q s a , 4Ief [An jkgér ]xkvki er kr g s q s q s s q s , kuy Lkt kd kLt huiv l ke®keji df gj jxv uk;÷ hg dS 4kg hIkN s s\ s X \ s s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 031 egaP

k;y¥fcf jRl rfikul rhjiof kdlm ulyu 4kF rHnv kLc <jkd kd a s s q . \ sujkg elm kjkg e 0; ltf u;yfkiu 4g krkt kg Nd l Nd lkgrfb k X X q s s , s q s q d k;ufn hjkl <jkd d kuI? hl7hIkN dS ]xkvkg ukjg g; jdukt eqr q s s s s s , 4g jHu√rv ]g rD;l ]g kLt o®r¬fv kjkl 4Syf N jkr7nkp d jwn7j , Z a , q a , q\ w s a s w s q , s q s s n uer jkv ]kvN kd Ri dS d lk? ]g kgd u ulufI ofd d epæfi s , s s 4g krxy , suid ykt kji ]xk/ jkl ]kvkygf kxk/ dS kl7kjt 4g krkt ygf kykt a w s s s , kji ]sxkvkt kg rdfp er jkv `g k;kygf jdLdi kd xk/ dS d yk w s s q , , \ s s s s t d hLde hHd 4kykt kd hLde l,t g klS jkll g; 4g kvg kLt cl s \ \ s , s a , q q\ kg; dfk;D g hrky ek<jfi dr rxnf7xnf ]dr jn7jn SkuI? hl7hIkN a X T a w w a s 4hxyp dr k;nfl Xxjr ; df jdukt g; xkvkg rdfp er X X a s s s s q jkv hxOm Xxjr hdlb cv 4e jxkl d ;ürp kdG Ldd dS ulm kr g , X a X s , X \ a s s , krn hykx henkv dS 4hxaSkt kg ruv ]hxSkt dr kjkudf jn7jn jgy s s a a X w w X o jGf jkv 4g hrkt kg W' huOm jgy ]kdG e yh> Ldd kl7kjt dS s , T s q X s X X \ a 4k;x skg W' kuyG ykt q , kd kvk;¬el 4kxjd ukeiv kd hldf ]kxn jke kd hldf ]kxn hykx kd X s s s s s hldf 4g krn jd hL[ aSk;¬el e uoht d kxky jkv <jkd d /k∂ sdl , s \ X s X s , s s m 4g krgj e k;¬el LkF hg kydv henkv h/k∂ 4kg srn jd hL[ Sk;¬ , X s s\ s s s s \ a el hd gjr lhpπi lkilkv er kr kg r/fk∂ eqr jxv ]Cgu k[n ueqr q s s s s s 4g hrkt kg Wq' huIef aSk;¬el hd lkilkv jkgér kr Ief k; T s s q s s ¬el hjkgér jkv 4llm sxaSkt y[ ;¬gj jkl 6g hiNf htd jrhH sjkgéqr q , s q s , qa 4k;df Cgu jkdhxv lm hF hn IH kt u ke®keji ulm k;x kg htkj a s X s s s s kt ji ed llb 4kukg re htkj ji ed llb 4kdl uc ukoxH dfkr s s s s s kuc rDH er 4g kujd dofr¬ko kd kuokHl Bg hiNf jrhH jkgér ]g k s q , s a q s q wa gj gd hg; e 4g kgj jd rkc e hd suLt l ke®keji hldf Oc e 'kd T wa T q\ s s , X kv df kupkl re g; er kr g kuLt l ke®keji ]g krgd ler e ct s q s , q\ s wa s q T 4Wkdi lm ]Mkxt sl a q s a m 4Bkd g kvg k;kl hH jrhH je kr g rpku e kvkog jkv g rjd k; s , q s ss s T s X X , T s a yf[Ov Fkl d k;yfnc jkv g rjd rkc sl kjkr jGf jkv g rkg kni s s X , T s X X , T s s , {1o l thc jkv hldf jxv df g krkt kv klkjH kr ]kvg kOm e 'kdk s , , s s q X v lki suiv kd {o hldf y [n thc ct 4g krdl kg g; hH eer ]skg s 1 s s , s X q d kt†e7lke7hÒg hH er 4k;x kg g; e ;‘ue >e d kt†e7lke7hÒg 4 s a q s X q q s a Sgfkp hukv k0J ji uiv gér jd[n s>e A hgd rkc hOuv hLc u 0c s X q s q w \ s q 4Sgfkp hukv k0J ji uiv gér jd[ s X q s s q wa n >e 4g ;‘ofH kjkgér e 4kg rdl kg hH er yd ]g kvg jgkc dlm q T s s s q wa q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 131 egaP

4g I>a> hH huiv df sLi u Bk[nf dfkr g rkt xy e u T X \ T s X s kIef k;¬el hd kjlwn s; df e sukIef Sk;¬el huiv g dliu urb ; 4g X X a T qa s s T dliu ]g Felv e ukIef kd kvk;¬el huiv kt g xky o s; g rkg qa T Z X s s X s T s s T s s dl®m e ukIef aSk;¬el hd rxt xky kt ]g klS jlDv [n je udfy q X s . s s , s s s ss s 4Syf d sukIef Sk;¬el hd rxt k;kOm end kL\c dS ueqr 4ky kIef Sk;¬el s a . s s a huiv kr kg rgkp e pl ]kg rgkp jxv kukIef Sk;¬el hd rxt eqr s s s X s s a 4xke g krdl y tk[ Z , s s Bkd hH tkv 4Skt Lt l llht kr gkp Bkd hH tkv jkv Skt Lt sl s q\ s s s s , q\ 0c kr gkp Bkd hH tkv 4g gj kg rifd hH tkv o ]d ;ürp xk/ sF q s s s T s s a s s , s Sdf 'i¬ kt u 0c 4g krgj krht jdkg roæk' hHl kg; 4krkg Cgu r Z s s q , s a s îkel hHd hH Nd kg; 4Sg rîkel llht u jkv Sx kg Cgu rîkel 0c q a q , s q 4l iW roæk' g hrkt huql s , ufo÷ hH hdlm 4dr ykd ruv7ruv g krN hH rhxl go 4g krOm r a a , w a , hxl ]g hrOm xjr hd ei ]g hrgc jk/ hd ei lki dlm kr g krjH a T X a zs , zs s s , sl ei Bkd ct 4g krkg hH Fkl d ei hg klo g krkg Fkl d /k∂ klt zs s , s s zs , , s s s , 4kxSkt Lt lum uk q\ s , d eyke u 4sxaSkt id rr d d‘r¬fe dldf eyke u 4hxy Ldi kd d w a q a s s w X \ s ‘r¬fe dldf eyke u 4e 'kdkv ruv hxkg hgj dIH 4hxkg Cgd Cg; s w X a X X s kr Xxjr hdum jxe ]Sx syp tkjkge klkon 4hxkg Cgd Cg; ]Cgu hrdl a Z q X kr kt 4kg hrjd ekd e hLik[ hjkgér dr cv ]CF hd kni xjr skt u s X X \ s q , X a s "f+ klkoqn g krdl kg 4g krjd kni Xxjr lkilkv uiv henkv h/k∂ Z , s , , a s s 4g hLt hg lS hxntV , q\ s s jxe 4k;nf ync lkgrfb kd k;ufn hjkl ulm ]Bx Oc ji hrkN hd pπ q s , s c d suhge gN dS hy¥cf dS ]kpkl kjt 4hrkg jkv hukgd hjkl hd k; s s s s , ufn 4krkg u hHd ;†kj kd ktzsxv ji ukr¬ngV n;k' 4krkg kjln lkgrf q s X a q s w b kd k;ufn kr krrht u;yfkiu jxv 4kjk} d hy¥cf lm kjkg u;yfkiu q s s s s s s 4Skt k[ lkog7'kg kdlm jGf 6xy ujd jkgo;ø klt s s s s , spπc d uhge gN go df h[n hy¥cf lc 4xy uII en hdlm df h[sn s s s s s w hy¥cf jxe Skt >t l kglV ]k;x kg k0k;kge ]k;x kg kLc go jGf k w s X s s s \ s r kpπc kd uhge gN k;x kLc? kt go 4k;x Oc jdPp ji hrkN hdlm s \ s , \ okycf kLc dS jkv Bx hyp jgkc kjt rjkv hykoujd hyko[j kdlm \ , , s s kr kF kpπc kIkN kd uhge gN u;yfkisu ct df kF Syflb krjL jkv s s s s , 4g krjL l k;y¥fcf u;yfkiu , s X s s df hF Bx xy jc[ g; lm dfk;D kF k;ky jd/kc uekl d tkG huiv s X a s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 231 egaP

4 kLhi jkv ikrl kd ;‘ue hg; jkv 4g ojkx ]g kejfx hd ;‘ue hg; \ , a q , , , , q 4ji hoƒi hjkl lb g nH kd ;‘ue hg; 4g hrkg hujd rt√v kr;‘ue 4k 1 , s q , s q rkg Cgu ;‘ue Fkl d eüt ;‘ue Bkd jxe 4g rkg okd okd ]g srkg j s q s q s T s s s , s , T s rcd jrcd 4g hrkg k;y¥fcf k;y¥fcf ]g rkg Rd jWt Rd 4krkg Cgu w w T s a a T s s s q s q s ;‘ue Bkd Fkl d eüt 4g krkg kni jdy kuokHl yod ;‘ue 4krkg q s s , s , s a s q s Cgu kni gjr hd ;‘ue ;‘que 4Syf d sukg ;‘ue g "?l kd uoht ;‘u , q s s q , Z a q e `g k;D ;”y kd Z"?l lb `g k;D "?l kd uoht7;‘ue A uæi kjlwn , a , Z a q z 4g Cgu , ;kim Bkd kjln jkv 4g krkg rpæfuf Hky hH kd kjln l Igkync hj s w , , s s X w s kgér kr sync er 4kjd u krpV hd kjln 4kync hg kd uiv djd kiÎ q s q s X w s s s s 4kn hH Xeg s jlov dS cv ]k;bkH 4k;nf jd nkcjc gér ]k;yf Iy ]k;yf lp géqr s X q w w X sulm ]Skv rkrtf l ykl lhr jkv k;krtf e okup dr cv uikv kd s s , X q s s ñIki ltf df kF kgj k>el kd kxky jkv kF kL[ e okup krutkj dS s X s , \ X q s 4kn jlov hH kd sukcn unx kLkF cv 2Skcn j,i jk s Z s\ s gér LkF hg lsS unf surb 4Sgfkp jkd¬ji kdlm ]hd kol hurb suTe cv q s s\ s q s 4ktH hy¥nf >e cv 4g kukt hy¥nf 4kxMkt hy¥nf ]kxgd go yd Cgu s s s q , a s tkv 4kxSkcn unx go k;kcn ji sultf 4g rjd rv ji ukcn uZnx ]g Z , T s a s T s rjd W' l j,i xky kt ]ku[j uk;÷ jxe 4g kgj kg Hky hH kd uiv q s s s , s s s ]g kgj kg ;≤i hH skdlb ]g kgj jd koltkel Bkd kyp df kg rkt I , s q , s s s s s y jdkyG ji er jkv ]krkg Cgu ue kd upc kr g krkcn ji Bkd ct s , , q , s s s , , s jlDv 4kupc kr sxy ukcn ji jkgér jxv henkv hoHuv kd gjr lb s s , s q q 4kugj uk/okl l kxky hoHuv d gjr lb 4g xky hoHuv d gjr lb s X s q s T s q s 4g uk'ji l hjkehc hlb hg n[ e sl wa s s q T ykl lhr 4g oHuv kd ykl lhr ]kgd ulm 4krLi Bk[nf Cgu ek<jfi , q s \ Nd ]g oHuv kd ykl lhr F rgd ikv ]kNi u henkv lm j[fkv ]g q , q s s w s , hgj L\xcf hH rykg ]g kgj kt hH kli 4Bx hyp hrLxcf jkv rykg 4 , , \ , Cyp Skon dr uhge gN 4bx kg W' aSkon 4xkvkt kg dhO rpæfuf eqr a s s q s s s 4g oHquv kd ykl lhr kje ]g hoHuv rgc ]kgd u jIDkL 4g hoHuv , s wa q q s Œ T q s \ X Lc e hjkehc lb ikv df g kgd u kxky jkv 4g pc hg ikv cv ]g , s X s , T s wa kdp kcn <jp d kjIDkL cl d okx lb 4g kdp kojd tkyb cl 4g r q s X Œ s a wa q wa Lfhi l xkj ;{ e df kgd sulm jkv k;x henkv dS j? d jIDkL dS \ s s T , s Œ 4g Li yp ujd yg kd jln udfy g Ski jd Cgu yg kuiv n[ T s \ s s w s T q s T s ; 4g xky ho–im s; 4kugj uk/okl lub 4g rLi yp ujd dhO kd k; s T s \ s s ufn hjkl ]g rkt kg Krfhutkj ]g rkt kg doltkel xky d gjr hlb q T s s T s s s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 331 egaP

hLc kr kukg t}f jxe 4g rkg <‰kc t}f hHl ]rkg Cgu t}f <‰kc h \ s s T s s z s s z Hl 4g krkt kg <‰kc Syflb g krjd oHuv kd k‰c rDf;ø l eüt sj , s z , q s z s ln lm dfk;D `g krkuc <‰kc k;D 4g krkuc <‰kc skd ;‘ue eüt kj w X , z X , z q ln go 4g krkg <‘Î ]g krkg jhokge ]g krkg 0c Bkd l eüt jln l w , s , s , s q s s s w m 4e ke®kjrv hd a;o¬ ]e yr¬rv d ;o¬ ]jrhH d a;o¬ g krkg eüt X a X a s a s , s kjln jGf ]Sx kg ;‘ue jGf 4g rdl kg ;‘ue df g Skv eg jdy ku w s q T s s q T s okHl dS 4l ikc7ke kvg eüt kr dS 4keüt kjkcn kt A g Fv kd t}f a s a q s q s , Z 4kg u k;D hg jkep go gkp jGf ]Sgfkp kugd <‰ s X s kc kdlm kg t}f kt 4Sgfkp kugd Cgu t}f kd k<‰kc hHl 4Sgfkp ku z s s s s X z gd <‰kc kdlm kg t}f kt [y je 4g _ke dhri ]Cgu rkg t}f <‰ z s s s s s s s , z s s kc hHl 4g rgd t}f kd <‰kc 4keüt kjkcn3t}f Ag nç' hrehd dS z T s s z q , lki jkeg Syflb 4g kreüt jkc kn ;‘ue ]g reüt jkc dS 'i sjkl 4 s , s q T s q g rkg eüt ji eüt d ;‘que 4cv g krdl kg ke®keji e df g kryp T s s s wa s T , kri lm g krkt kg ;‘ue kt jkv 4Syf d ukg ;‘ue g "?l kd ;‘ue s , s q s , s s s q , Z a q 4g hrkg kni /xl hLc hH kr , s , a q \ s Skt kg hH henkv jkv 40c erkx kr Skt Om jiM l henkv j,kv g s , q , s s , krdl jxf hH sphu l henkv henkv 4krOm Cgu hH jiM 6ku[j yk;[ ] s krjxf Cgu hH sphu l Rd 4krki Om Cgu jiM l Rd kRd Bkd kr hHr s s q s s q q s s 4g k;∂fi de®kutl dS uoht kd henkv 4g kuuc , z 1 , ]g kuj[uf ]g kukg rlfdof ]g ku[hl cl lm 4g kujd rt√v Nd c , , s , s , q l kd pπc d henkv 4g kujd Cgu rt√v jkv jGf Nd 4g rkg kni jwi s s s , , q T s s , s s s w s d ji o 4sxaSkt pc spπc d k;{fi7'i 4kxpc Cgu kpπc dS ]d ikc7k s X q s s a e kucf kn LkN kd spπc d ;‘ue 4g ;kglv knk;† lcl kpπc kd ;‘ue s s\ s s q , s q 4g rkt xy e ukg L[ ji ji ykl l T s X s s s \ , hpπi 4krkg Cgu kL[ ji ji suiv dr cr ]jd u hjdku ]Iky u sl ;y s \ , s , s , k|ofoæof kIc dr ct 4g rkt xy e sukg L[ ji ji uiv Bkgrf dS A s T s X s s \ , s ykl lhpπi e em hd ykl jRgpi 4 g rxy ykl lkpi Xe ukg L[ j X z T s s s s \ i kji suiv kd spπc d ;‘que 4kvg kL[ jkv kvg kni kpπc kd ;kx 4j X , s s q \ , q , i ekd uiv kyp jkv kvg kni kpπc kd ujgf 4g kpπc ;kglv lcl Xe s , q , , s rxt lb kpπc kd ;‘ue `k[n uer 4g krkg kni kji kd kji kr kRd . q s s q , s , w w s q 4 g Cgu henkv ji o df g ;®l hg; e /cl d kxky d/fv kr jlDv T sw s , X a a s X s s 4hxkg Cgu hryx Nd ]hxkg Cgu rfxlv Nd Xelb s q s a q jkv 4kg Cgu henkv ji er ]BkH df kg rdl gd l henkv hldf er , s s w q s s s q udfy 4g Rd ji Rd cl 4g kgj gd k;D hg rkc g; df kxxy kYH n s T s q s w s q , s [ kd Cgér ]kgd 4kg Cgu Rd ji er df rdl gd Cgu g; l Rd eqr q s q s s s q s w q s s s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 431 egaP

X X w X X e kyG ]e kjkr kxMkt hg ki a ji Cgd lkoæof jnv y a s s kdlm e kF krtk[ jkv T s , kF kl7k;k[ Nd kje ct s q s ]kF ;el dS Bkd hg kxy tk[ >qe s s s s kF Cgd lkoæof jnav kr s ]Mkt hH k[ a s hF Cgu tk[ hd hldf >qe s s ]kF ;el dS 4g kry , [ jk} kjln jGf kr Skt kg henkv jkv 4krki kg Cgu henkv hg henkv q w s s , s 4kyef Cgu kr henkv `g ed k;D hg; Bx p s , c uIyky hje 4yef "Qi Sg pgi dS l dS 4kF k;x kg jL kd upc s s s q q s qa s s s uIyky >e df ]syef xky lsS7lsS 4Bx pc usIyky hje `g ed k;D hg s s q s s s s , ; ]Bx Cgu hjkp uIyky hje g ]nko;ü/ kd ke®keji ji kyef Cgu kr s s s , s henkv ]kgd ulm `kyef henkv ]F rtk[ jdy usIyky e hjgin hjH ] s s s s s X q rjd 'kyr hd henkv Bx kg hxntV gér3kF kgj je ct ]e yxc uiv s s X q X s kF [j uIyky3Bx kg hxntV ]BH df kNi u kxky kF kgj je ct jkv s s s w s X s , 4g kgj jd 'kyr hd henkv e ]krgd go `kg gj jd k; wa T s s D `kg e 'kg ]rNi xky 4jdkOm uIyky kr[n kjgp kdlm l jkx kr s X s s w s s s s s , s kryef hH Bkd jkv 4hryt kF krgj Syf uIyky hH e hjgin hd tjwl s , s X q hjH ]rkj df kg unf 4kgj kre? Syf uIyky dS jH hxntV thutk;kL s w s s 4rki kg Cgu hg henkv eg 4g krkt gj kj/v hg eüt s s , w kygi kjkeg 4rki jd Cgu kji hg kd eüt ygi skr eg ]g rkc hd jwn s w s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 531 egaP

e ujd rîki /çyim kd gkp7Sk[ X s z s s s g Cgu "?l kd ouke kr kNi pl , Z a s s w 3,g krkt jki d jkdgv kt jkv 4aSkt jki d jkdgv ]kg rDe s a s , s a X q l jkdgv eg df g k;∂fi hjln dS jGf 4g k;∂fi hd jkdgv ]g k;∂ s a , z w , z a , fi hd kre¬fv k;∂fi hd suuc ;‘que 4Xuc ;‘ue eg df g k;∂fi kr dS z z q , z s Ski rxko¬ ]Skv kdyfd hd ckyx k; Skv kIkd q a e u[j hyk[ j? kuiv X s jdykduf hg kd hlko/fv r0m lm g s , e ujd rîki /çyim kd gkp7Sk[ X s z s s s g Cgu "?l kd ouke kr kNi pl , Z a s s w g krn ugj Cgu slm , s s <jkd d uPc ]uyi s s \ s ]uy eüt hgo s s elm kt hlko rîkijkd/fv "skralv X s z krdIf unf knk;† Cgu "kral s e hrkN hd ouke ji X kF >e "krl kd uki k;k[ kuiv s q s a s s ]kF ;el dS X X e kvk;kN hrjGf7hryp uxfuv hd k;ufqn
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 631 egaP

m ]sxkvkt Ief yd¥cf er hL? ltf jkv 4u hg kpc er df kxkg kukt s q q \ , s q s Ief yd¥cf gér cv 4kxkg kukg jkdo√uf ]kxkg kukg jkdgvuf ]kxkg k q X q s s s s a Z s ukg jkpo√uf gér cv 4g rgd /fkel ]g rgd uk;÷ kr kd hlb 4g Nd s X q T s T s s s wa q 7ku e df Akukg ;üw' kxkg ku[hl gér cv 4kxkg kun jd knof hH kd ; T s s X q s s s ‘ue cv 4Z"?l erfv kd supgi ji j['f3hxkg W' BkPp jruOfd hH q a a qa s q \ jkv hjlwn cv 4Sx kg ;≈k; d jnfe er 4Cgu jn rgc jnfe cv 4Bg h , s s s a q w q a q ji k_k; h/kv dfk;D kg hxkH;ü/ ]xkvkt kg ;‘ue er unf ltf 4hd u w X s s s s q q s kg rDe l ;‘que k_k; h/kv jGf jkv hd suuc ;‘ue k_k; h/kv hg slS s q s , q s 4g , krkg kusn LkN kd gkj Syf d upgi ji ytfe jGf 4Syf d upgi ji s s\ s s s qa a s s qa ytfe g krkg kuyp ji gkj 4g Zxke hg; jxe 4g krLi kujd knof kd a , s , , \ s lm jGf ]g krLi kukuc kd jkdgv ygi df ]xke g krxy hlkHk/kjof , \ s a s Z , s 4kt kg ;üw' cv 4n jd knof kdlb cv 4 s s s n ukt hH kdlb ]jkdgv kt g; ]g k;x Oc jrhH hlko/fv r0m kt g s s s a s , , s ; cv 4jd hyk[ kd uiv cv 4n kjxf hPhl g; cv 4LkN lb cv 4Bx s s s \ s\ s kg c[ k{kdko®ge g; ]k;x kg c[ jkdgv g; cv ]g krLi kugd sll s w a s w a , \ m eg ]g hrkv hL? dS jGf 4jd 0lf kd suiv 4kPc kd kejfx7ojkx u X , \ s \ s , s iv ]jk[uf kd uiv ]ykgél kd suiv 4g I‘'fof wr 6g r g rgd slm e s s s , , w T s g 4hd kre¬fv hdlm g rk[lf kejfx kd pπc eg 4g hPhl dS jkdagv T s s s , \ 4kg sxkv hg xkv k_k; dfkr 6Skt gj s s u hg ;kim Bkd kd uIky dfkr kun kjxf kd hPhl df g kgd kr u kjk s s , s s \ , s s X n>el jkv 4kg rsn LkN Nhi kd hP\hl 4kg rn LkN kd hPhl eqr ct ]hH , s s s\ s s s s s s\ s \ r kg rpgi ji rN 4sxkvki pgi Cgu hHd ji rN kr Cgu 6rkt gj Cg s s qa s qa s s u Oc hg ji hPhl jGf udfsy 4kg rPp ji hPhl jGf ]kg rkuc hPhl ]skg s , \ s s \ \ s s \ srkxy hPhl ygi kr kg rkt Gjr hd rN jdPp sl hPhl er lt hg sl \ s s s s \ \ q s , sS 4hxkg ewyke k;∂fi hI¥m rgc g; 4g krLi kukg rDe l jkdgv lm s z q , \ s q s a ]g krkt Oc jdket ikN jkdgv jrhH jkgér ct g hrkv hL\? dS jGf , , a s q , Ski rxko¬ ]Skv kdyfd hd ckyx k; Skv kIkd q a e u[j hyk[ j? kuiv X s jdykduf hg kd hlko/fv r0m lm g s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 731 egaP

4k;df rD;ø lm ]hF rD;øv 4k;nf uk/jfi kd nç' s s lm ]hF e ;ü' 4Sky e ;æn jdpC[ lm ]hF e ;ænv Bkuc krofd dS X w X 1 s X 1 s q , X . uer jkv e rxt hF Cgu krofd dr hHv 4kuky e ;æn lm 4g ;æ1nv X 1 s , kt A g Fv kd utl `g k;D Fv kd utl 4~ ~ ~nukv kd uy kuc d s , Z 1 , Z 1 a s s ofr¬ko kd kuokHl Bg hiNf jrhH uiv ] nukv kd ujd utl kd uiv s a q s a s 1 s s 4g gjr hd jxkl nukv go ]g gjr hd n , a T c suekl d nukv lm hH kr aSkt kg Ødb cl 4hrdl kg Cgu kuyr Bkd wa s a s s s s q s ~ ~ ~kd nukv dS lm kr aSkt kg Ødb hH jkdr√e jkl ]jkd_pf sjkl a s s s s w s ]ofd jkl ]Krhxl jkl 4g [l IkN cl ; uekl dlm ]g krkg yGl s a s T q s s s s s , s e ukeüt kd o®0c jrhH uiv rDf;ø Bkd ct 4g [l IkN cl ; jxe X s s q s s T q s s s 4g rkt jH l Pkc hd nukv <ki sdl T s s \ a z m kr e ukeüt kd rhxl g krkt kg yGl ct Krhxl `g krdl kg g; s X s s a , s a , s jkv l>e df krki jd Cgu klkjH 2/≈eof7;e¬of kld `C[n [kv hd , s q s q , s X a lm `g k[n rjd kji kd _pf uiv kd jkd_pf dS uer 4k;kuc Nd , s s w s s s s q q s ulm 4g krOm pku go cr `k[n rkg kji kd krofd hd ofd dS ueqr , s s s w s s 4g krkg eüt k , s d ei ]g krkg eüt kd o®rke 4g jkv hg rkc ke udfy ]g h_¬ h_¬ 4g zs , s 1 , , a s , , krkg eüt hH kd ke dS df g g; ygi kjln 4kd dDlf g ygi dS g s a , w w s , w o 6krkg Cgu eüt hg kd spπc Glf kr g hrkt uc ke h_¬ Bkd ct jkv s Z s , a s , 4g hn jgkj/ dS lm u ke , s s s ®keji 4Hjki k;u dS ]<ki k;u dS ]g kgj xem uoht k;u dS jrhH a z z , s dlm 4g hrkt kv rîfhn dS ji jgp dlm `k[n kd h_¬ hroHx ueqr , s s s s s Z s 4g hrkt kg yG cr , s w ]g hrkt y[ k;Lf[i cr g hrn eüt kd pπc dS ct 4hrkg Cgu yG T q a \q a , s s s s w ]g hrkg hlt yd h_¬ dr cr 6g hrkg hed hd kHkv dS Xelm dr c , s , , s r hruc Cgu ke h_¬ dr ct 2g hrxy sudy> kHkv hld 2g hrkt kg r a , , , s Lfe7kegfe hld kr g hrn eüt kd spπc dS ke dS ct 2kr kpkl kLkF a , s , s s a s s s s\ 4g Cgu kehl Bkd hd nukv dlm kxy kuc kd uiv , s a s s s s kt jkv 4g naukv e utl jkv 4jd utl kuiv r df g k;kuc kI‘Û u s , , X 1 , 1 w , s ke®keji kd ;‘ue e Fv lb 4jd re√uf ]kuc kd uiv r df g k;nf j s q X Z s s w , lov 4g hn kr_ro¬ ]k;nf LkN hyk[ kd henkv 4xSki Pc jiM l uiv , a s\ s s a \ s s o df g Cgu klkjH dfk;D g k;nf jd kni kji7kji kd kv'i jkl 4g k s , s X , , w w s X q s , ;df klkjH kLc u ke®keji ji ;‘que dfk;D g o®;fkn kLc jiM d ;‘u s \ s X , \ s q e 4kvkt kg rDe l ;‘ue jGf ]kuc ;‘que ygi Ag "?l kd ;‘ue hg; s s q s q s s , Z a q 4g hrL\i hun kd ;‘ue kt g rfqgkv , s s q s , erfv g; 4Sg j/m ]Ief j/b 4kg Sx kg ke®keji ]xkvki er hL\? hl a q s s s s s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 831 egaP

4g krtH jdjH kulko ]g krtH jdktl l kulko kd pπc jg 4d kul , s , s s s s s ko g Cgu rhjiof ke®keji 4g ryx ke®kge ]g krgd e Syflb g rhji , , wa T , of ke®kge 4Cgu hg hrkg kulko kr krkg rhjiof d kulko jxv ke®keji s s s s 4LkN u k' s\ kv hH r 4kxsync hH g; df g /kc k'kv e jkv hLkN Cgu k'kv ue j w wa s a T , s\ s T , wa kv g kgj jd ræknc lb e jxv 4[j re hg cklgf kr kd Xk;xfntV hy Z s T s Nif 2d hxntV lb kr ykl lkpi jkv 2~ ~ ~ kvg jH hg ykl hHv kr s s , q s r jkv g kgj jd ræknc l ykl lkpi e kd henkv lb ]nht;kc ]kgd w , wa Z s T s sulm `hLi Bkul kd nht;kc tkokv k;D hd ke®keji g kri jkv 4kjd \ q s , , s kjkdIqN sl hlkLi lb df kn jd jkv kurb ]g hn dy> tkv >e df g s \ s , , s q , hd kiÎ hurb 2Hi g ]kgd ulm df hF I‘i¬ hurb dy> 4kF kjH sl d q z s s y> hd ke®keji ]kF kgj Om djd kuFki ]kjd kuFki nht;kc rkj dS s Z z Z z 4krn dG e Lik> d nht;kc djd kØdb Idjd7kL s X X s \ X s s w\ d 4krn kpe o–im Nd go kr krk>el kd k;‘'f nht;kc 4krxy udc s q s s X s a k;yfkx go kr krPi tkeu nht;kc k; 6krxy uktc ykP go cr krOc s \ s s , sujd uk;÷ nht;kc ct 4hlkLi kF ho–im kLc go 4kF e lkLi dlm sl s \ \ X s \ s jHykl 4kF uk'ji rgc l hlkLi dS nht;kc jhdG hGl ]g kuql uTe s q s s \ w , s 4g kujd jkdho¬v kd ke®keji kujd jkdho¬v hH Nd sl , s q elm kr g jkdho¬ kd ke®keji cl ct ]g kr[n e dfk;D g jkdho¬ X s , s wa s T X , Z X ol e ue je 4g Cgu knuV hd rkc hH hldf 6Cgu hg g knuV e ue jse s s , , X s 4g Cgu knuV Bkd hd kulko , s e ue je Syflb 4g 'kyr hd jk} ]g tk[ hd xke ]g kudIH kulko X s s , , s Z , 4kd sukg kuFki Zxke g hgj ykII e j/v kulko 4e k;∂fi hd eüt g s Z z , s X s s a X z , kuFki kulko 4g hrkt uc kuFki jkv g hry ki [i unf dS hg kulko Z z , Z z , , s a 4ñxe j,kv kLav lt 6{o jkv thc lt3jkN kn d hPhl hg dS ][n jse q s , 1 , s , s s s \ s s s `g k;D kuFki jkv g k;D kulko A uæi kjlhr , Z z , , z 4g kun eüt kd ke®keji 4g utl hg; "? , s s , 1 Z a l kd ;‘que 4g hrI? kuI? hd utl Lc lcl kr g krkt kg ;æn jrhH , 1 s \ s s , s 1 jkgér ct jkv 6g ;ænv kLc lcl ke®keji `g ukd ;ænv kLc slcl s q , , 1 \ s , , 1 \ 4kvg ;æn go kF ;æ1nv q 1 kt 4sy[f yG e jF®i df ]htc hjlkc e jF®i df ]Om <‘Î df hOm kj s w X q a X s a he df Om 0c e jF®i 4kxy sukg eyke uoht e jF®i jkv k;x kv ;¥ s q X s w X , we e jF®i jkv BkOm huN ulm 4g krdl kg Nd Xe jF®i lb df kF u X , s s , s q hH kpkl u hldf 4kF kLi P\xuv jF®i hHv 4Bkuc r√e u jkdr√e dS s s \ w s w
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 931 egaP

suer k;nf jd akck;[ ]kF kck;c ynf kjkeg q a tçl e rj k;kxm u kgkxuf hd rcçgqe X s s X s q uer k;nf jd klDu7sknl7tk;uf7c kd nj[f a q w s s s s q l el¬cr db e kygje d ed7kGd7ukgt X X s s , s s q uer k;nf jd k'hji7cko“ skd tkjeb7ex a s s . X s q uer k;nf jd kege e ynf kd c7kxj7rægfcf a s X s w X a s 4xkvkt s s jxf phu l kuFki er surm 6hxSkt dp kuFki hurm kr Cgu ]kujd r s s Z z q w Z z s e <je¬of rkc g; hH kd <{ dS 4g kiNf ke®keji hH elm df kukt s , X yH re g; 4kl,t uiv kujd ei hH kd _' ]g kgd u llht Syflb w s zs s q , s 4Li Bk[nf ke®keji e s \ X q s q s \ _' jkgér ]Li Bk[nf ke®keji e _ef jkgér ]Li Bk[nf ke®keji Xe sIc X s q s \ s jkgér ]Li Bk[nf ke®keji e hu®i hjkgér 4kg rgkp hg hd ke®keji Xe s q s \ X q s rgkp jg udfsy kgkp hH kd hldf ]kLkt /cl hH l hldf er gkp jG s s s s\ a a s q s f 4kd ke®keji kr kgkp er 4Li u Bk[nf jkv Nd gér rDjfrfv d ke s s s q s \ , q X q s ®keji unf ltf ]e kuFki Skt kg rjfrkiW kulko hjkl hjkgér unf lt X Z z s a q f `g k;D hIkld hd sukg <hRm jkv 4~ ~ ~ kvkt kg u <hRm er dr , , s Z , s s Z q ct 4kvkt kg ñrH e k{d hlm jGf ]kvkt jkv df xkvkt Snf tH jG s s X s , s s s f 4Cgu k[hl Oki uer dfk;D kxLi kukv jdIky7Iky e jkll gér dr s q X s \ , , X a X q cr g hrkt uc Cgu kuFki kulko dr ct jkv 4g thc kd kuFki kulko , Z z , , Z z 4g jHuf ji er 4kxkg j? kjkgér jkll kjkl 4k , Z q s q a xkg u e /kjof Bkd kr sxkjd ei kd jkll jkl 4e /kjof d jklal sjkl s X s s s s zs s a s X s s kxkg jkojfi kl7kIkN skr sxkjd ei kd jkojfi 4kxuc jnfae ]xkjd ei k s s s zs s s s s zs s d ke®keji 4hxSklc j? kulko kr sxkjd ei kd h_¬ 4g hrkt kg W' hu s s zs s , s q gc e k'nf hlm ktM hjkgér jGf 4g kujd ;r gér ;”y ]g h;kv Cgu X Z q , X q , jdy ;”y Bkd e ikv uiv kulko 4g F¬Ir kulko 4g ktM 0' kulko s s X s , , Z q 4hxSkt kg kuFki kr hxSkt xy e k'nf hd ke®keji s Z z s X kulko hg; 4sxkvkt kg rfiI‘kj d 'sn hldf skr hxSkt Li Nhi d ni ku s s ≠ s \ s s lko hg; 4xkvkt kg jcd7u/ kr hxSkt xy e u/ kulko hg; 4kxjd j s s s s q s X s Z Huf Nd cl ji lb sxkvkxy kgd 4g knil ]g ktM 0' ]g ZktM kulko q s a , a , Z q ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 041 egaP

s q uer k;nf jd keB jdn hdDjr kd rcçgqe a s s hd rcçge h'Dc hydc kd lofg hd hukot q s s 4hd kulko skd hukot hn hu,pc 4hd rcçge h'“c hydc kd lofg ]kd hukot ygi s q s s s s s q uer k;nf jd keB jdn hdDjr kd rcçgqe a s s hd rcçge h'“c hydc kd lofg hd hukot q s s 4hg ji _l d kulko `<ki d w s z s G ji _l ldf `<ki sdG sld `k;df ld kni uoht e hÈef u ke®keji wa w z wa , s , , X s s q uer k;nf jd kGr7lütf e yxf7kckv7tktef a w s X s s Xnc Bg hdyN o hd k[kv hjHne hyh'u wa q s X a s q uer k;nf jd keknc7yx kd u[l7dkt jse a q s q s , s s q d el¬cr jd kljc yG e tjkv7jkudf w X w s suer k;nf jd akck;[ ]kF kck;c ynf kjkeg q a tçl e rj k;kxm u kgkxuf hd rcçgqe X s s X 4kulko huiv hF hukPp3h;kPp ji kji d ke \ \ X , s ®keji kulko hd ckyqx uer kr kg rkPp ji k<jp d ke®keji jdLkr s q s s s \ X s s\ yG d ckyx ct er 4sxkvkt kg rdfp er kr xk[n l jkx eqr jxv w s q q s s q s s s s s , 4dr ytfe h a dum hxn kpgi güm jdkxy e kji uiv k;yfrrf 4g <dZ;ho ]g <dtj s qa X X X , s a T T s X 1 X X w d k{o e kyG um 4g yG hg d kulko cl o 6l dufkKo kNi ]g y[ T w s s s , s w T s f yG 4g ;nkl hg kd kulko go g ;nkl kt kd k[i7jke go 4g [i d w , Z T , Z T s X a s T a s kulko o g SkyG [i jnl sulm kt o 4g kgj pku Syf d hei uiv s T , a qa s s , s zs s jke 4g hgj jkdi kd hei suiv y;kd 4g rhx d kulko o ]g rkx rhx s , q s zs s T s s T s h{i 4g hd kulko cl ]g hrLi Bk[nf hyk;jfg hurtf gér e uoht l , , \ X q X b 4g kxm uk|Qe e ukr¬xfj ]g Sx Li <ki hg <jkd d kulko e hÈef , X s T \ z s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 141 egaP

4g hrLi Bk[nf kulko e thp , \ X jg kd L;kÌ dfk;D 4g <{y d hIyfkvlDlskekg elb ]krgd go kr Cg s X T s q s s X s u 4l ukg ukdkyg jhcd Sx pc 4krkojd rghtG c[ hd jhcd 4elb s s s w X kry Pi k;D7k;D eyke u kr L;kÌ 2k;ufg¥n hd ekj jdkg "Qi 94k;u s \ w s q s q fg¥n hd ekj kr e8 ]g rgd o ]jhcd jxe 4g hrdl kt hd ke{ ]g h q s T T s s , , _¬ 4kxyp ]kyp ]kg¥n je er df kd llht gd h_¬ dfk;D 4krjd hL[ s s w s s q s s X \ I>a> jkv go kr Cgu ]kF Cgu kri kd jhcd kdlm df kg kyH kr go , s s s s 4kg¥n je er 4g hy Lkt Okx hg ler kr ue 4g Bx / q s s q , s\ a s q s s T wa c e gkoof hg jkgér ]llht skr e df g hrgd go 4ky kxy yx >e d a X s q T , s s s q f g hrgd go df 4g kulko e ue d kljF df ]g hpko;k;i BklB kd , , X s ss , Z kjhe df kt g hd kpp hd kljF 4g hd kpp hdum3jhdG BklB udfy a s , Z s s , Z s 4kF Cgu kri kd L;kÌ kd kjhe dfk;D u L;kÌ g hd Cgu kpp hd kjhe s a X s , Z a `xkvkv u hH tkv k;D 4g c s s , hjd d sukg gcl jkv hyp rhc rkj jkv 4Skv Cgu er jkv g hOc jd s s q , , q , wa , ktl tl df 2k{hri hd hei ]kuktl l kyG tl 4g dhri kd kulko kr s z zs s X w s , z s g; `sxkvkv cd ]g hrjd k{hri hjkgér ]jk;î 4g h;ktl l kyG ]g h s wa z q s , s X w , ;ktl tl df g hrgd kjhe 4hxkg hrkv e >el rkc Nd jkc7jkc gér s , a X X X q X q 4g hd rkc ler sue kr hd krDH urdf 4g ul upo d krDH hH ueqr , s q T s X s T s q s X s 4g <jkd hH kd u> , s el dlm 4g hd kulko Bg hcn o g hd rkc kt u krDH lt kjhe df s T q s T X s s X s , a k>el ulm 4kF Cgu kri Nd kd kuFki lm 6kdl >el Cgu g; L;kÌ s q Z z s Le≈lf 4g rkt Ski dhri d kulko e k;bkjgx hd kuFki jlDv Syflb a T s z s X X Z z 4xSkt kg d kuFki kr Gjr s a s s Z z s hd ke®keji Skt uc jhr rhx hg so ]sync k'nf hdum kjt ]rhx hg o a s udfy sxkg d kulko kr Xe Wq' ]g gj Om rhx hHv kt jrhH jkgér o s X s s T s s s q s suer k;nf jd ko“ytx e rcçgqe huiv slm q a X s d uos' d k;ufn 'dkdkG je e ynf7ckcj s q s s X s s q uer k;nf jd kdi e ynf d hjgte kdltf df a , X s s kd htkouynf hd jtu lb k;D k;∂f' kgknv q s 4k;nf kuc kuFki kd hlm ]k;nf kuc e/ kd hlm 4uer k;nf jd k Z z s Z s s q a eB3k;kPp»»¤»»]k;kPp ]k;kPc ]k;kPc hg kd rcçge unf dS jGf jkv \ \ \ \ s q ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 241 egaP

4B x kv hL? eji ]Bx kv hL? go 4g Sx kg yGl cl tkv 2lkv urdf \ \ T s w a s 2jktrb kd krkj urdf 2g k{hri hd kunf urdf 4g k;x kg uyef kd a X s , z X s , s s jk;î 4g rpfkekj kvkj7kvkj 4g jkHof7naukv 4g hgj dL\/ hrkN hdlm 4 , a s a s a s , s , g hrdl kt hn kuyr hg l ;nÔ d ug¥n 4g hrdl kt hn kuyr hg sll , q s s q , q m ]hyd Bg hy[f hHv7hHv 2dyi htkr ]dyi go 4g Cgu Sg knof hH q q q T q ukege hHv 4g Cgu h>c hHv hH u≈fv hd hno n;k' 4g kgj hg yp j s , q s , kpπk_e n;k' hHv 2htkr hurb 4g hgj tc hHv Bkug' n;k' 4g Bx h s a , , g h/kc Okx hHv 4kOm Cgu hH I?? n;k' hHv 2htkr7htkr ]hHv7hHv a a wa 2k;ufg¥n 4rkc Cgu hrpat 4hu®i hjr e df rgd Cgu g; jhcd Syflb q s T s 2hjkvd jkv qa , Nπo¬ jkv htkr gjr hd lkv hd gcl 4htkr ]Bu knl cl ]hrkg Cgu , s q s hukji hHd thp Bkd Fkl d ke®keji 4g hrkt kg hukji thp cl kr akg q s s , s q s ; 4g hrkt hyp ]g hrkv ]g hrkv rkjxkgl kt e /cl d k;‘ue 4Cgu T T T X q s X a a s X q hg hrdp hHd llm rkjxkgl 2rkjxkgl 4Sgfkp kukg <"yæof kdlb y q s q q s s s gi ]kjgO lc df kxgd endS kr y ul nç' rkjxkgl jxv L;kÌ cv s s s s q q 4Cgu hg hrdp rkjxkgl 4g krgj ktkr q q , knl /cl kd ke®keji jkv g krkt kg klkc kr /cl kd hu®i7rfi dfk; a a , , s s a a X D 4rdl gd Cgu hH /cl kd hu®i7rfi lm 4g hlS hxtkr hdlm 4g k s a a s , s , rdl kt kgd hg l ei Glf /cl go df ]g gj gd hg dhO jhcd ]Cgu s zs Z a a T s 2g /cl kd gjr ldf go kvg /cl kjkeg kt l ke®keji df gd sld , a a q a a s s X , 2hxkg rjWt hlt ct 4g kr[j L> hHl e ldIl hu s , , s a X s w iv henkv jk;'fkg 4k;yf kxy kL> hH Bkd ji LaL 2g hrxy hurdf jsn s a s s , e suync kL> 4Cgd gcl ]F Cgd >kl 4Cgu kryp kri Nd 4j/m hHd X a q s a q htekj ]j/b hHd htekj 2 ekjk;x ]ekjk;kv `g hrxy hurdf jn e u , s X s ync ñIki dfk;D Cgu kxspt hH go `g /cl kjkeg jkv kd ke®keji hg X a , a a , o g /cl kt kd ;¬nl d ñIki jkv ñIki df 4Cgu kxpt `g /cl kjke , a a s s , s a , a a g jkv kd ke®keji hgo g /cl kt kd dgkx jkv jknukdn df gd k;D , , a a s z , q X `kd k;ufn lb aSkyrt ld 2g k;x kg /cl k;D kjkeg sl ke® s q s , , s a a keji df aSkyrt ld cv 4g Cgu /cl kjgx Bkd jkv l /cl d ei Xe s , , a a s , s a a s zs rxt lb 4krdl kt Cgu kgd l xP hldf jkv kt g gj gd Nd 4k;u . s a , s T s q fg¥n hjr e df g rgd ct jhcd ]g dhri kjk;î kurdf cv `Sky dh q s T T s , z a ri eg l kgd jkv ` kgd k"kH hd henkv dfk;D g rgj hgo kr dhrzi z s a , a X T s s 4g hryk[ [i Su ]g hry jk[uf Su ]g hry xaj , s a , s , s Su ]g hrOm jiM l uiv kulko ct ]g hrkv k;Lf? hH hlS df ,g Cg , s s T a \ s u kri g; lm udfy 4g kulko e thp jg 4g Cgu hH hryx hdlm jkv s s , X , ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 341 egaP

4g hrjkdi k , q s d erhi 4kvkv er ]jk;î 4kvkv er ]g h;ktl tl uTe ]g hrgd kjhe 4 z s q s s q , s s , a k;ufg¥n hjr e ]g rgd jhcd Syflb 4g krkt yt hgo kF kjpd hH k q s T T s , s t 6g krkt pc e kuFki go kF Z<ioÂge hH kt e kulko jxe 4g rxt , X Z z w s X , . u'kj kuFki ]kF klt uykII kulko 4g hu'kj kuFki ]kF kuykII e js/ s Z z , s s , s Z z s X s v kulko df sxkvki er kgt hxSkt y e oHuv lm jh/7jh/ hg kulko a s q a s X q s s 4xkuc und ]xkj[uf hg jdj s s qa s s tqx l xkv lb 4g kujtqx l "?l lb ]g kuht 4kuxkH re jdLkN eqr s , s Z a , s\ 4g htlknL T kN<j ke®kge hHl jkgér jxe 2htLkxH 4kt xkH LkN <j `kg r>el s\ s q s s\ s s s\ s s cyre kd lknLkN<j 4g hH jnfe d htlknLkN<j 4htlknLkN<j Ag k[ s\ T a s s\ s\ , j n hg eku kd <‘Î ueg df g rjd jnkv kurb kd kLkxH eg udfy s s s T s X s\ s 4rdl y> kd hrkup hd rxt s s s , q . df F Cgu hyk'yc urb ; 4g jkted ; 4g LkxH s; 4kg rkt yp uN s s s T s s T s s\ s s s s w <jp dum er ]e kGx dS Sx Oc ];ykegf Sx yp 4kg rgd ke®kge s q X q , s s s er kdum ]g rkt xkH kt l 0; d uoht jkv kg rgd j;kd kdlm e q s T s s s q s , s s s q s , r kr g krkt xkH Bkd l 0q; 2k[n kr rfkH hd dr jkgér ]kpkl kjt s s s s s az Z s q s s 4g rsn T s ukeél kLc kd kLkxH kr eg 4Cgu cklgf kdltf df g rjd klkjH ku \ s X s\ s T s s rb e kLkxH kr eg jkv 4krjd Cgu hg klkjH e kLkxH ke®keji 4ktH X X s\ s , s X X s\ s Cgu Syf d uxkH ]g ktH Syf d uht kr g ktH u ke®keji 4kuy ht s s , s s s s , s s s kji kd jkll ]re kuxkH l jkll ]kd hlk;ül uiv g krgd e Syflb w s a s a s a s wa T 4hrkv Cgu hHd kuFki e Z z X uoht dum g rkt xkH pπd kt 4hxkg hg hujd hji gér kehl hd kul s T s s s s w X q ko 4g ;‘ofH kjkgér kuFki ]g lki jkgér kulko 4g hrkv xjr hd kuZFk , q Z z , s q , a i hHr ]Sgfkp hukt kg hji ygi k_k; hd kulko udfy 4hd kuFki h;kv z s w s s Z z xjr hLc jkv dS ]xkvki er cr hxdl kt y u xkv kulko ct jkv a \ , s s q s s s , 4kuyp y ]kd oku hjkgér dl s s q s kt y dr jwn hurtf 6kukt P\p ji xjr hd kulko 4kuy jd xk;im kd s a s s lm dr kgo dl kt y kulko dr kgt 4kuy y Fkl kd kulko 4ku[j a s s a s s h_e l kulko kr er 4g krkt Li e }a} ]g krkt Li e "?l ]g krkt , s s q , \ X , \ X Z a , >ym e kulko 4krki kt Cgu jki d kulko go g krkt kg rhjiof d ku X s , s s lko kt udfsy g kukt jki d kulko 4kukt kg re rhjiof d kulko eqr s , s s s 4g Cgu /cl Bkd kjgx jkv sl , a a s , ei e rxt lb lki jkeg dfk;D 4g hrdl kt h;k>el kuFki hg sl ezsi zs X . s X , Z z
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 441 egaP

g Glf kr g krktc k<ho Krhxl Bkd ct 4g knk;† rgc l lkoud jv Z s , a s T q s Œ s , xj ]g Cgu hg Lkt kd lkoud jkv xj Bkd _pf d klkdif 4g knk;† a T s\ , , a s s s T rgc l kyke<o ]g Cgu hg kyke<o Glf Skrofd hd lknyfkd Bkd 4g q s Z T Z Z a s , kukt dQ Cgu hg ji kyke<o 4g kyke<o ]g hL[kjkc ]g x7[7d kulko Z , Z , \ , 4kxkg kukt jki d kdefwH 4g Cgu Fx hg kdefH if|; 4g kdefH s s , za w , w 6kulko g krdefFki hg hd kuFki ]Cgu 4g xyv kuFki ]g xyv kulko , z Z z , Z z , s s s kg rpkl er n;k' 4g /ax hd hlb e uæi jkgér 4k;tf tgl kd uoht q , X z s q s s 4g de®fk;÷kv ]g Cgu dufkKokue , , , s ykol hylv kd kthje d nkc dlm k; ykl lhyk;c df g k;ki g; kn X s s , l ue eum g Skv thje urtf lki je df g k[yf u xt Gkr¬x ykd s T X T s s s , s qa q Z 4g krxy sukg rî{fof henkv kr kg kgj u e uoht xj Bkd kd Ze/ , s s s X a s dr ykl lhyk;c jxv jkv 2n xj de√k/ kd uoht ld ]n Fv de√k/ , X a s s , X Z s kd uoht ld eg df g hd rkc lb o g hrkv u>ym kt nkc d ykl s , T s T X s s lhyk;c 4g hrkg hd e/ ]hrkg Cgu hd uoht k;¬el hylv hd ;‘ue , s Z s q nkc d ykl lhyk;c df g hgj kv chjd d rkc lb hH /k' hd epæfi s T s X s 4g hrkt jrm phu l j['f Xe em hd , s s z ykl lhyk;c jkv3jkv ykl gnkp 4g hrkt pgi kd j['f ji suiv ku , , , , qa s s w lko e em hd ykl lBkØv hg l,o g hrxt kulko dukpv e em hd y X z s , X z kl gnkp lt 4hxsxy sukg rjfrkiW e kuFki ikv uiv kulko rkg7rkg , s , s a X Z z s s s s s z em hd ykl lhyk;c kr Stf kd uoht <iW7dD;él ]l dhO rDf;ø Bkd s s s s s jxv df g htkj l rkc lb dufkKokue j,kv g rkc g; e <{hjuf jse T s , s , X s 4sxskvkt kg dyg unf dS er ]l kryjl dofkHko¬ ]tgl k;nf ukt y s s q s s duf kd kulko jxv 4sxkdl u pc er 4hxgj hrjkdi ]hxgj Ldi sl jr s s q s q s s \ hH kulko 4hxgj hjkt Ldi ]kulko h;kcn jxv 4hrkt gj Cgu Ldi Bkd s \ \ s ji um hd kulko cv df g rkv jdht kurb l rxt d kulko kt 6g T s s . s s T rkv jddi l kulko skt ]IXH g; g hryef kdum 4g nkli kdlm jGf s s , s , z Cgu hH Nd kolf d r;kub hd hdkl7S7eæp q s ekt g; ]xj yqx7S7e7S7xkjG g; ]hgkjl g; a , s q 4g krljc nkli kdlm j , z Gf ]kvkt yduf srwNv ]kvkt jtx l k;bkuOfd hd kulko kGn dS eqr s s q s X Cgu hH Nd kolf d r;kub hd hdkl7S7eæp q s ekt g; ]xj yqx7S7e7S7xkjG g; ]hgkjl g; a , s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 541 egaP

4hxkg r X Dlf l k;rfHquv hd ei jkgér hH dy> hygi o 4hxkg hjH l kjk'b d s X w zs s q X s X s X s ei jkgér hH dy> hygi o dfk;D `g k;D g; `g kgj kg k;D g; ]x zs s q X s X , , s s kgd hH er 4g hrkg kd L;kÌ kt hxkg rfkH hgo hH gér 4xkdkp hH e s q , s s Œ s s az X q s s T q r cr ]hxkg Wq' huLi Bk[nf dy> hd ke®keji gér ct jkc hygi jkv X \ X X q , 4g kryp end jktg ke®keji df g hrgd neykr kr kyp , , q s s er end dS 4kxjd ke®keji k_k; h/kv ]hd kulko g hujd gér k_k q s , X q ; h/kv 4g k_k; hd phu l jiM kuFki 4g k_k; hd jiM l phu kulko , s s Z z , s s 4g hrjrm l jiM kuFki 4g kuZFki e , s Z z , z ku kdltf g ;/ke go e ukdi hlm 4g krkv jddi unf dS henkv kl , Z q X , sS 4g rLkN ji ñte hjkgér cl eg 4sxn sukg ]g ñte hjkgér kt ]xkjd T s s\ q X s , q s s s kt er 4sxjd ]xkvkojd yH kt 6sxjxf ]xkvkjxf kgt ]xSkt ]xkvkt s q X s s w s X s s a s a s s s a y kgt 6sx[sn ]sxkvk[nf kt ]g krgd kt 6Cgu hg krxkH kt ]g krgd y X s s , s s wa q k0J e kd hlm 4g hgo ukok0J 4kukt ]Skt y e kjs/v utf ke®keji T s , s X X a 4ji Sx kg rcte cv 4ji Sx , s w , skg ;≈k; cv 4ji uhet krLi Cgu kudjl cv 4k;x kg kL[ kpπc slt s \ s \ , g hg hlsS kuFki 4g hgj djl yc d suI? kuFki lt g hg hlS kulko , Z z , s q Z z s , , s 4kun udjl hH yc d uIq? s s s s lm 4kxSki kg Cgu hg kL[ hHd go ]sxkgkp kujd kL[ eqr l unf yg s s \ s \ s s i 2kg kL[ `jdkg kpπc ne g krdjl yc sd uI? 4g phu l kejfx hd s \ s Z , s q , s s ;‘ue g; ]Cgu dhO g; df llm kugd re g; er 4ygi kxdjl yc q s q s s s s q , q\ d uI? 4g kLt kujxf jkc jktg sNhi d ukg L[ 4kxkg kL[ jdjxf7jx s s s s \ s \ f 4kxkg kL[ unf dS go hg lsS 4kxkg kun ujxf lm 4kxjxf hH u[ hH s \ s s s s s s w d ]hxsyNf hH hLep ]sxII hH uI? dlm 4kxskg kun ujxf 4kxSki [hl \ X w s q s s s Cgu kuyp kpπc jGf 4n u hg ujxf kd pπc uiv ke Bkd df kpkl kjt s s s s s a s s s `g k[h , l kuyp Bkd kjxf e ∏x kucf 4dl [hl kuyp e dfkr ]kxkg krkjxf S s X s wa T s yfhlb kr g krkjxf r jxv e k∏x dfk;D 4kxWxf e ]g kujxf >e e k s , w X X X a T , s q X X ∏x utf 4kxMkt e ]g kukt sy >e e kj/v utf ]g kukt y >e kgt ] a T , s q X X s a , s s q a g krgd 4sxkH kucf g krjtqx l uoht kt hg ji lm g hrkg kiÎ hdlm , , s s , s 4g jHuf cl ji ykoukuc ]g hgo Ib 4ku[ , Z s s T X j yk;[ g; ]g kruc hH jnfe l kIb Cgüm jkv l kIb Cgüm g kruc h , a s X , s X , H j? kd k;æo ]kjkgér g kruc hH ukde l kIb Cgüm 4g hlt kIb kr s q , s X , , X s kulko 4g krofd Bx h;kuc l kykeZ<o lm kuFki 4g kyke<o kr kulko , s Z z , Z s 4g kgj kg oHlv Nd 4g kgj I? klsS Sgfkp kuI? Cgu 4g kgj I? , s a q , , kukguv Nd e phc d kjkr jkv Fkg ]g Cgu Lkt hg kd kjkr jkv Fk s q X s X , , s\ X ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 641 egaP

k;df u kjkudf l k;lfS kr ueg s X s s s 4kvg u q 'krg r 4kvg u 'kjuf r 4k;df u h[An ynf ur 4xkg rO‘frfi hHd j w q w q s w s X z i jda'hjkx eg df h[j k'kv knl uwr ]jxf Xe ∏x Lc hg urdf eg 4hL , s s s s \ s kN u k'kv hHd sur 4Cgu kjkg hHd wr 2g kr[j hrkN c[ hH r udfy s\ w , w w s k;df u kntkv ynf ur udfy Z q s w s k;df u kjkudf l k;lfS kr ueg s X s s s 4Sx ]sjrm Xe lkyof7xkH kr eg 4CLkN rnkv hjc u ]LkN s s s\ X q s s\ xky sjc u ]CLkN u rkc hjc skr ueg3k;df u kjkudf l k;lfS kr ueg s q s\ X q s s X s s s k;df u kjkox u regj hjr jxe s s jhcnr hd eUgt g hd kr ueg q , s s k;df u kntkv ynf ur udfy Z q s w s k;df u kjkudf l k;lfS kr ueg s X s s s 4kr ky s s p Fkl dlm jkc dS er 4g jkiv kidquv hdlm ]kjd u ∂Gf er jkv s q , a s q , 4g kjnfe ]g lkOef 6g hOhe hg hOhe kuFki 4jgt g kryef ]kd , , , Z z , rev g krkg kr ulkoækv 4g rkt kg jgt yd Cgu tkv yG cl d k 1 , s s T s s s ulko 4g rkt kg soLd rgc sNhi ]Ohe rgc ygi ]g hrn yG kt kulko T s s q \ q s q s , s s 4g kO , he hH e rav ]g kOhe hH e ;÷e ]g kOhe hH ygi go g kgj n yG kt X , X , s wa s s gér e ]g kgd su 0c 4g rîfr hH e rv ]g rîfr hH e ;÷e ]g rîfr X q T , q , 1 X a , 1 X , 1 hH ygi d kuFki 4kg rIwN rîrv k'eg er nkc d kulko dfk;D ,g hr s s Z z s s 1 s q s X kt Ief rfkH hg hn¥t 4rfkzH g; g dofkHko¬ e W'7W' `g hgj Om ku az a , X q q , lko Bkd hje g; df g kgj jd oHuv kd ke®keji df kxxy jkc rqgc s s wa q s s `h;kv cko“7S7jho¬r hgo jGf k; uekl kg Cgéqr s s 4jtu Bg hljr Cgd kg hrn u k[k/ >qe X q X s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 741 egaP

Cgu hg dæb ko dæb ]tgf7ky¬o kg ktGf hdltf s z s s 2Skt yef sld Odo ]Skt yef ld {ke ]Skt yef sl , qa , s , s d joæB ]way ki sld go ]y ki l,d g;3g kuc yk;[ hg dS kdltf jkv , , wa s , s , tgf7ky¬o kg ktGf hdltf z s s tjx k;D l hn[ kdlb ~ ~ ~ s q s 4g d jkdgv cl kr ;H jkv Hky ` T s a s , s tjx k;D l hn[ kdlb 4g eku kd kruhy¥r7e®kv kr g;3hn[c 7Gd s q s , s q s s , g dæb 4g rIG suj> d nukv Cgo k;x jkdgv kgt 4g krxem nukv k , T s w s a a a , a s r hHr 6g krkt hg yH kd jkdgv henkv kr e dæb3hn[c7Gd g dæb , w s a s X q s s , , 4hd xo¬ g k Z , rjH l klîyf u ]l xo¬ g krkg rhH;H ei kr u 4g krjd ∂Gf hd uf s s Z , s zs s , kg u ]g krjd ∂Gf hd Hky kr u ei 4g Cgu hg kri kd ei hHv lm , s zs , zs s g huc krpV hd xo¬ jkv dju ]gjof jkv uyef ]ufkg jkv Hky kdltf , Z , , , s Cgu hg dæb ko dæb ]tgf7ky¬o kg ktGf hdltf s z s s tjx k;D l hn[ kdlb ]hn[c7Gd g dæb s q s q s s , , 4g C , gu kri Nd hH kd ei güm 4g k;D Fv kd kuFki df Cgu hg rukt o q zs X , Z Z z s s ]<jkd d Hky ]<jkd d ;H3Sgfkp hujd dfk;D g rgj rjd kuZFkzi h s s s X T s s r¬njct kt 4g Cgu ;¥e hH Bkd kd kuFki hdum g rkv y kuFki jdi s , w s Z z T s s Z z skF7iskF xky kt 4hrkt Cgu h;ky ],g hrkv kuFki 4hxljc ji er kiduv s s Z z s q a q hdlm 4hxjrm jrhH jkgér kuFki unf dS kr kg <ik0J jxv kulko s s q Z z s s Z w `hr n sujxf e dju eg ld k<Qd hjr `hrjd ræknc ld k<Qd hjr udfy s X X s , s Z s , s s k;df u kjkox u regj hjr jxe s s jhcnr hd eUgt g hd kr ueg q , s s 4g Rfi‘uf dd√kr h/hl g; aSkt dju llm k;df hH kt kr ueg jkv , s s s s , jhcnr hd eUgt g hd kr ueg q , s s k;df u kntkv ynf ur udfy Z q s w s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 841 egaP

4hxkg ro s fkHi k_k; hjkgér hg ;pæuf kr ky jd <je¬ kd ekujfg er hL? rv z q s s s q \ a jxv 4g kyko sukg ek<jfi kdlm xkjd nk; hH kt eqr hL? lm 4g hL\? , s s s s \ , de®k;pæuf hLc hL? erfv kr 4g kgj y[ ktkojn Gjr hjln ]g kgj \ \ a s , q w , s a kg nc ktkojn Gjr dS 4g kgj kg Hjki kd uoht Su kr g hgj kv ; , s a z s , q ®e hjkgér ct ]kg gj je er ct 4kxLi thc kygi kd k_k;uoht Bu 1 q s s q s \ hjkgér e ;el erfv dfk;D 4g d;k<uf ;el rv df g kgd u k;ufkK q X a X , Z a , s X 4g jkv kL\c Fv kdum udfy g u , , Z s T po lS e k_¬k' jWt 4kg Syf jd Fuv kd Fv er 4Sx >el Nd kd s s X X s Z Z q q Nd er 4>el Cgu hH Fv kdum er ]g kgd g; ukgütf A rkc hygi q q s Z q , s X 4kd ekj sxy y eku jkc dS Xe ;el rav 2jk;'fg knk X s q ;† er 4F yxki ]gj uke "o gjkc jhokge jGf 4kg jkn>el knk;† eqr q s s , Z s 2F >elku 4gj rj e kI‘p hd uk;÷ ykl gN dgku 0c jGf 4hF u h s s X s q g rjWt Bkd jGf kr krkg kr¬l kurb e/ 'kd 4g Cgu kr¬l kurb e/ s s s Z , Z `g hrkt kg rDfe hg ;p , s q æuf l <je¬ d 9ekuekj8 ;el rv df g Cgu ;®l g; k;D A uæi kFkp s s a , z , 4kgkp kun eku jkv er kt k; ]Odo ]{k s s , q s qa , s e ]xo¬ hg eku kd uyef lm 4g krkt kg W' kud> jiM jkgér hH 'k Z , s q q s q dkv unf lm g krkg Wq' kuOm Gjr hd 'kdkv jrhH jkgér unf ltf , s s q jkv 4g hrOm Gjr hd 'kdkv rfkH hd aS/ d i/ 6g hrkg rDe ]hF u , , a q s w , s q ≈yl e kulko kt ktM hgo unf hlm g hrkt IN kulko unf ltf jkv 4 a X s Z , w , g hrkt IN kulko unf dS l oHuv d kulko ]hrLi Cgu huLkN kulko , w s q s \ s\ 4jgkc Sx kv ]sxkvki er unf dS l ukdi hlb 4xkvkt di er Xe kLs\i s q s s s q X F Cgüb 4Skt kg Idi iW kji kd kulko gér dfkr ]dr Bkjgx hd ;nÔ s z w X q jkgér kn ukt nNf hH kd kIkd jkl d kulko jkv k?l hH kd yG S s q s s s X a s s , s wa s w g sy[f hHd7hHd e kulko 4kxkH hH kd kLhi jkv [An ]nk"of ]rkj hj q X s s s \ , q s a /v hcy hykosukv sNhi d <{ jkv k[n hH dy> hd [l jxH<{ hdl a s , s s q q a m 4ky rfhri hji hd kulko jdkg dWxkt 4kjd oHuv ]k;tf kd kulko s z w s s q s s 2u kxyef klr kr l,t 2u kxyef hg kr xkvkg slt s , s s s s s s s , lm 4g kryef kd kdyfke kr g dyfke 4g kryef kd kdyfke 4g krye , s X s , , s X , f kd kIkel ]kryef Cgu ke®keji kd k;jfk[Hf ]ku[j uk;÷ jkv 4kg hjk s X z s X , s [Hf er ]g xke dr ct jkv 4g kulko dr cr g xke dr ct 4jGf k q , a , , , a ;nf n eku kd kuFki hg kd kulko uer 4Sx yH er ]l ke®keji kg sr s Z z s s q w q s s xke Nd hH Xe kuFki er ct 4g ukn kuFki 4g ukn ei ]g xke kulko a q Z z q , Z z , zs , a 4Cgu hg krxke ei 4g k;D ei df Cgu hg kri hHv slm3 a zs , zs
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 941 egaP

»»º¡≥»»»»4ekujfg kxn [yf ji hLik[ hjkgér B s \ s q kd ]kg gj je er df `ekujfg kxn kdipf Bkd l jiM kg rpkl k;D s s s q s s s s s s er 4kg k;df utk;kv kdlm rfkH cl ct 6kg hd hjk;r hdlm jH uo q s s a s , ht ct g krdl xy hHr yG kd eku7jfg e rv 4g {o dS hH uoht , X a , 1 4g rxy y T s G e {o unf dS Cgd cr kg k;kpc lcl ub ]g ykv ]g kyki ]g jk" X 1 s s T s s , , q T r ]g h/kv ]g ukGr jGf ]g spπc ]g joukt3l ko–im jktg kg k;kpc a T w T T s X s kd {o ]kg Bkxy Lq\xkc ji {1o ]kg kpCl huki ]kg hykL nk[ ]kg k;kc s 1 s s s s s thc `kxSkt xy yG e {o dukpv kg rpkl k;D eqr 4kg Bx hd hjk; X 1 s s s s r hdlb jH uoht ct g oHl hHr kr <je¬ kd eku jfg e ;el rv , , a s X a `ld kxjd <je¬ go kd eku jfg e hL\? s , s X rv lb 4hxLi Bk[nf lm g; ]g hgj kt hIN kt hLktrf g; 4kxsLi Bk[ a s \ s , w s s\ \ nf lm go g k;yf jd kØdb kt u/ go 4hxLi Bk[nf k;Òfx ji k;Òfx s , s X \ a X 4Sx jke e sujd kØdb kd hlb 4g kgj kt kIN cl cv ]k;df kØdb jH s X s T w hxntV go hg; dfk;D g rDq;dr ]g dofkHko¬ yd¥cf huLi Bk[nf jkv X T Z , q \ , 4hxLi Bk[nf k;Òfx hd kIku ` X \ a X s kxSkv <je¬7jfg rDo rje kg rpskl er kd henkv lm 6Z;nkl kd Iku s s s q s T s jg3dS kr kukt Z;nkl ultf jkv 6Igku[u[ hd SiQ3kLi eyke rhx s s T s , \ w a l rhxl hg dS lc e uoht kdltf ]kpkl hg kd u/ knl ultf 2oHal a X s s s s v `kg rpkl er kxdl jd <je¬7jfg rDo rje go g k;df <je¬ kd s s s q s s , X kthp hjlwn jHuoht ultf 4kg k;df jHuoht ultf kxdl jd hgo `k s s s s xdl jd ukd e rv <je¬7jfg 4kg Sx >el cyre jkv Nd er jxe s , X a s , q q 4Cgu d' Bkd elb hxSkt hg kg kr s X s s rfk∂ e uoht dlm Skt kg Hjki l <je¬7jfg hH e Hx uoht kdltf a X s s a z s X Z jkv 4kxkg Hjki l <je¬7jfg kr kg rv l <je¬7jfg jxv jkv 4kxSkt , s a z s s s a s , kg jkpof kygi Fkl d eüt go kxkg jkpof erfav kt ;el rje 4g n s s s s s , Cu hjgx dS hH ;®e dfk;D g krI? phc d eüt jkv ;®e hg klS dhO q 1 X , s , q 1 s 4kxSkt kg eFi gcl hgo rkj s z q kF erfv kt 94jkp kn jkv kn 6jkp kn jkv kn8 ]kxkg go kxSkv nk; g a s s , s s , s s X ér jkpof kygi kt kr sxkOm gcl er ct ]xkdkp Lc er 4kukt kl sr q s s s q q s s T s \ q s kjgkn7rkjgkn kd hlb jkv39jkp kn jkv kn ]jkp kn jkv kn ]jkp kn j s s s s , s , s s , s s kv kn8 2jkpof dS hH Bkd 4e ue kugj rkjgkn jkpof dS hH Bkd cr , s s X s s s 6kg dIv e ;÷e ]kg Cgu hH xkt endS ]kg Sx Cgu hH skl endS hH s s X s s s v 4hd nCu g Bx kv hjke[ hdyg7hdyg ]xy ujrm nCu lt7lt rDo , q s s s , s , s s rkl rkj 4kxSkt kv e >el kder kr kjd xk;i kIkN dS ]k>el klS X s q s s s z s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 051 egaP

re jH kuykc df F Sx gd kdum Qqx d FkurH dfk;D 4F Cgu ykc k s s s s w X s s s nk;† jHhxntV lsS 4xgd rkc hjgx Nd df F rpkl ]F Sx kg Ødb ; s s X q s s s s s s ‘'f 4F Li "√ge ji k;…'<je 4je FkurH "√ge •ºº¡ hJ ]g kuql uTe s s \ s w , s 4g kgj jHuoht <je¬ kdltf kxSkv hgo <je¬ ;el rv , a 9`g hrkt kg rDfe hg ;pæuf l <je¬ d e , s q s s kj7ekj ;el rv df g Cgu ;®l g; k;D8 ]kg rNi er 4xky ykduf c a , s s w q s s klgf er l e hlm ]g L[ki ]g hukeBc ]g hdkykp `dl jd kni tx q s X , a , s , s , wa e ;nÔ jkgér _¬k' kt kgd rDfH lki jkgér `dl n Fv kd _¬k' kt X s q s a s q s s Z s a kgd uk;÷ lki jkgér `sxkPi ld _¬k' udfy ]kg sry Pi kr _¬k' eqr s q s \ s , s s s \ s 4g glVkIH jknjl kjse , w hH eku 4kxMkHuf kdefH hd glV jkv kxMkt jrhH e jGf ]kjd jgkc a w , a T s d LtiV ykduf kd glV lb ygi ]kgd u glVkIH jknjl 4kg ry ykd s s \ s s s w s s s uf hd cyre suiv 4kg r>el Nd ]kg rPi Nd 4g hrkg >el hg hlS s s q s s \ q , s s 4g glVkIH jknjl hH eku kje lo 4kxMkHuf kd , w s s , a efH hd glV e df g hg; r' hje 4g jk;r Syf d ujd jkdho¬ hrku w T , Z s wa , s s , p g; e df kykc go kr Bx hn dI¬ifyf ct lm 4hy jd jkdho¬ hrku q T s s s , p sulm jkv k;kv suekl ukotku kyri7kycn dS jGf ]kgj k;kN kIkUl q , , q s kr ;el Nd 4kxSkt k;nf iWo¬7jkd¬ji k;iQ jktg pki lm 4Skt kv q q a s s uekl go kr kg reégf hd d'n hldf hd ujd y[ kd jkdi hlb jx s s Z s s z v ]h;kv tkokv l jdhi¬Lmky hHr 4kOm tx kuk;efk' l IgkLxLx hd s wa s \ \ X k;yfkr hg rkg e®[ y[ 4Sx kg rHfr¬ d'n jkl rDo r[n y[ g; s s s s a Z s s s s 4hykL Nki dI¬ifyf hd kOkv d hdLy l ukct huiv u glV jkv X X s s \ s q s , k;df 'oi e jtiV d glV jdkxy dI¬ifyf ji kOkv u hdLy jnqal d s z X s s X X s \ S df k[n u kd'n ji ukg W' ldl 4hLi Lem LhH Syf d u[n ld s s X Z s s q Z \ \ \ s s s Z l jdPi uikKof g; 4kxSkt k;k[nf y[ k;u yd¥cf dS e k' d ld \ s q X s s Z l sykoukt Sk[nf tkv df k;koiN uikKof u huid ldl dS ]kuql uTe s s a Z s 4kg rPi e _¬k' kd n[ er ]kg rPi hg LkF _¬k' e s s \ X s q q s s \ s s\ qr 4g ry ykduf rkc hd cyre suiv xky udfy 4kg kykgél ]kg k/kl T s s s s s s kd <je¬ jHuoht ultf ]<je¬ kd ke®keji ;el rv kxjd hgo `kxsj s s a s d <je¬ kd ke®keji ukd ;el rv udfy 4kxSkt kg rDe go kxjd < , a s s q s je¬ kd ke®keji kt ;el rv df g rgd hg dhO kr g rgd ct _¬k' s a T s s T s 4g k;yf >el hg; u kx , s X ky cyre udfy 4g krdl Cgu hH Li Bkul 4kxLi Cgu hH Bkul hH N s s , \ q s \ q d kd henkv lm jkv 4ekj kit ekj g kgj gd kjln 49ekj kit ekj8 q s , s , w s ]g kgj gd e ukd dlm kjln Bkd ]g krje kr Bkd 4g kgj kg hg klS , X s w s , s s , s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 151 egaP

yeLgG yeLgwp 4F Sg SkoId ykc Id ihynf 4F ugi I''qc hd IC \ w \ s q s s Z N hiN 4jknhjgke hjdl kF kugi ITi 4o F lo g rkg x≈H lt cv 4hH s a s s s , T s s w s , Skv x≈H ]k;kyc kd wx≈H su yeLgG yeLgp ]k;kv rDo kd uje jGf w q s \ w \ w s 4hxy sukg hjk;r hd dju ]kxSkt k[yf ;≤i e hgckrk[ df F rpkl s , q X s s s g; 2Bx kg Yg df kd ukoxH Skv kl¬qx rgc 92x≈H8 ]ikc Skyc go hH s s q w q ct dfk;D 4kxy sukg tkjku jiM ukoxH 4Sx kg x≈H ]rkt ukt gjr X s s w s s hd lknukoxH df ygi dlb lknukoxH 4Bx Lxcf rkc l hg ygi jxe s s \ s s 4kxLi hg kukyc kd Ic kr Gn ln7jkp7kn e unf 4kxL\i s \ q s s s s s s X s kujd urhd7utH Bkd u ]kxLi kukyc u 4hxgj hrkg hPik[yf e srk[ Z s s \ q s s \ X hH kgo slsS 4g kgj kyc kdeg df sx>el ukoxH ykojiM 92lknukoxH a , q s X s 8 ]k;kyc hH ct ukgc hlb kyp df g g; htkcykp go 4g htkcykp d q s s , , S sNhi 4g Sx [j ji eku d ukoxH l k;nfl eku jkl e kukeylqe ] T s s X s X X e kvngV 4g r[j ji eku d ukoxH eku kd kIc uiv xky kr Syfhlb X X q T s s X s s s s 4sxy y kd ke®keji eku sukgc hlb kr 4Syf d xkv xL X s s s s s X \ s s i un hH jk'b Syf d sukv ]hxLi hukoygl hH hLktrf ]hxLi hun hH s s s \ a s\ s \ s hckp dfk;D kxLi kukyc kd Ic rDo rje df kF kdDi kr kurb 4k;nf X s \ q s s s s s [j lknukoxH ukgüm hg eku kd Ic kl 6ky y ekuHi ]sky y ekujfg ; s X s s s s s q z s el rv df e _¬k' k;yf P\i 4Fkl d yeLgG yeLgp Ol kvg hg klS a X s \ w \ w s q s 4hxn yk[ r;yflv hjkgér rke ]ky n k[k/ kyH Xe hxntV 4xk s s q , s s s s s vki n u k[k/ er <{ rje 4g kgj kryp jrhH kt kxSkv hgo nk; u s s q s , s dfsy 4h;kv nk; BkchUe rDo rje ]gj uke jHhxntV 2ekujfg kd kgd q s s , a `kxkg k;D kd BkchUe ]yp kr ykyk s q s s Ue 2kxkg k;D kd BkchUe df kxkg kgj e? hg; hH rDo lm 4e hLik[ q s q s w X \ s kxkg kgj kre? hg; 4k;æo hd okx hF BkchUe jkv 4hF hei hLc hjke s w s a q , zs \ g 4ku[j uk;÷ kd BkchUe ]g gj kt kr eg cv ]ykc `ykc k;D Fkur q T s s s s s s w , w H g eyke 4k;x kN kIkUl 4Sx kg ji®r jdkxy ukd ]jdkv lki ;‘' s f cl 4kF cl kl7ky//7ky// 4kne /kv ]kntV /kv FkurH F gj yskL qa qa Z q s s w s s 4kvkt n 'snl Bkd 2kvkt ykc kr Nd ]onQx df hd kuZFki r s s a s s s s q s q z Do rje ]kpkl ukgüm kr 4g rkygd ufe kr hg huke 4Cgu hg krykc 2 s s s X s T s q s , s g kOc uke kld k[n 2klsS kr kg Qx df F ;‘'f dum Bd 4hF Bx kg , , , , s s s s q s s s c[ rfk;“ hdum 4F [j nc so Okv udfsy 2g kykoukg k;D hH kr gd h w s s a X , s s s s H Qqx 2lc kdldf ji hLik[ 4kF kryp Nqd rgc dum kr e hLik[ 4j \ s q s s X \ s i kxky kF kLi okHi kLc kd hiîp hdum jxe 4F gj hg ip FkurH kl X s \ z \ q s s q w s 4klG df kykc r 4x>el a s w s X uke0fc >r xky hg e ugj ip jr 2kugj ip 4hxSkt kg YH kr Cgu ] q s q s X s q s s q s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 251 egaP

xt u g hrjd lH lt 4g hrkg hykxt e dju ]kujd yk;[ 4g hrLi q T X T s , , s q X , \ hujd hykxt hd hlm g kpkl kg; kt `k;D hH xkjd e dju `kxSky[f q , s a s s s X ukd kLmpf kd rkr je ]sxkg gj pkl Li e dju hH hHv nukne kckc , \ s s s s s X s s s \ X a Z q 92ekj krhl7ekjkrhl8 rDo rje ulm dfk;D ]k;x kyp Odo Øef k;ef ]Sx d s s ssa qa , á a ju kr kckc df g rgd jkv 92ekjkrhl7ekjkrhl8 kOm ykc Øef k;ef ` s T s , s á a kxSky[f ukd kLmpf kd rkr je ];kg ]kgd ukgüm `g kri ]kgd k;D u , \ s s s s s s X , s naukne kckc jkv 4hul u h[sn u k;pæir hlS 4gj L[ ji xkI dS jH Z q , q Z s s s \ a hxntV 4aSkt n Nd kckc 'nl g jrkv e kNπb hd uki 'nl hj[fkv s q s a T q X s s a cl 4l k;‘'f d nukne kckc Bx jH hjijckx hji bx kg hØdb LhH hL s X s a Z q q s w s \ \ c ]Sx kg Ødb hH ;‘'f 4Bx kv rke 4g hrjke hH kd knqe ]g hrjke h s s , , s ˜ , H kd kntV 4kNhi Cgu hg hrLkN rke 4g hrkv rke hH kr kg Skje7je s X s\ , , , s s s jxe 4hg F Skje7je o kr lsS 4k;kv rDo kd uje d nukne kckc jGf s s s s s s s a Z q 4g rkg rkr T s s s s yd¥cf xky de√k/ jkv 4g rkg de√k/ Lc rkr 4g kvg kpgi kLc hH q s , T s s s \ s s , q qa \ krkr ]Sg pgi hg g kr kckc df F rkv ujd u'n kdlb ]rkv xky s q s qa T s s s s Z s s 4hF kegfe hLc hdlb 94ekjkrhl7ekjkrhl8 ]krgd jdkg kL[ ji xkI d \ s \ a S hH go kr ]9ekjkrhl7ekjkrhl8 ]rgd jdkg L[ ji xkI dS nukne s s s s \ a a Z q kckc ct 4kF krkt kv e 'kt jGf jkv 4kF Cgu krkr <jk/kl Bskd ]kF X s , s krkr kd nukne kckc j[fkv 4kF krgj kL[ ji xkI dS hH krkr h[n7 s a Z q \ a s s k[n hdum 4F Sx kg 0lfi Lc L[7L[ ji ji hg dS nukne kckc slS s s s z s \ s \ s \ , a Z q s 4g hnkoh/kx yxc cl 2nGl H'3 T a s q s z q g rugi hnk[ yxc cl jkv 4g L[ ji xkI dS yxc cl lS 2k;nf j T s s q , T s \ a s q s s d ctx ]gj sL[ ji xkI dS 4g rkt kg ke®kge xky kr l k;cf[ hlS s \ a T s s s s s X w s 4Cgu kF Nd eum jkv ]hF hc[ h q X , w dum hgo 4F gj L[ k"o ji xkI dS o df kF g; hg <x kd nuZkne k s s s \ ˜ a s q a q ckc 94ekjkrhl7ekjkrhl8 ]krgd hH krkr 94ekjkrhl7ekjkrhl8 3krxfk;r s s fi hrkt LNf yd¥cf kr hHd7hHd e kukn 94ekjkrhl7ekjkrhl ]krkjgkn z \ q s X X s s hH krkr go 4kF k[j yki hH krkr dS ukgüm 2ekjkrhl7ekjkrhl o ]g s s s X s s d hH Nd Bkd 4rgd hg ekjkrhl7ekjkrhl o kgd hH Nd ]lc 4r[j S q s s s s q s kxy Ij hd 9ekjkrhl7ekjkrhl8 4naukne kckc F dS A kuI? hjlhr jkv Z q s , 4kF dhO hH kr rkg Sx yp jkdi hg kucf kr lS 4kugj jn sl k s s s s s q s s s w X I>a> hlS 4ku>ym re e krkc hlS 4xkvki yG kr Øi d y¥m ]d;kyk s X X s s s s s s w u sxkgd kd ukoxH er dfk;D 4g Li e dju dr cv yeLgG yeLgp s s q X T s \ X \ w \ w 2g kgj e? kuc kjhg r jkv g , w s w , , kgj je kr ikc 2Øi d y¥m ]d;kyku ]x≈H jv ]kgd 4Bx xy xkv kd s s s w w s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 351 egaP

4kd ke®keji g ZF , v k;D ]kxkg lklgv gér cr ]sxy ukg rÎ> Fkl d k<ho hd jgkc k<h s X q s s a s o hd jrhH hjkgér ct 4hxsxy ukg rÎa> hH k<ho hd jrhH jkgér ruql q s s s q s 7rul 4kxSkt kN kIkUl rul7rul 6kugj rul 4kuy jke hdcL jduql s q s q s q s q s q k<ho er 4g hH ke®keji hg klS 4g krkg lc rhxl ]g krkg O> u g k q , s , s a , s w , rkg pl rhxl u 4krkg Cgu ;kim kd u>el ryx Syflb rkg Cgu nç' s a s s s s ]hrkg Cgu k"kH e rhxl dfk;D d ke®keji g krkt y erIduf rhxal s X a X s , s 4kujk e hdcL 6kuul ]kg Cgd rhxl 4kujd ikykrko kLkF ]kujd xr©x hLkF q q s a Z s\ w q s\ s l nkp kr kg nkp e 'kdkv rkj 4hxxt /fl ]hxxt rfe¬ hH hd jrhH a s s a X s q s 1 r[n7r[sn kd tjl d jgkc 4g krxm tjl unf dS hH jrhH hg klS s s s s w s , w s 2'kdi kdlm g; ]hyk z y hdlm g; ]xP hg kdlm ]xj hg kdlm g; 4ku[n [kv jH kr xm t a a s a s s jl 4g sxy e ekjkrhl7ekjkrhl o jkv g kgj xm ji jk} ke®keji 4gj w T X s , , s Cgu hg [n kdlm g kgj xm tjl ]g gj jd 9ekjkrhl7ekjkrhl8 lc s s , w T s xky skr Cgu 4kukt re dp djd 9ekjkrhl7ekjkrhl8 kr gcl xm tjwl s w s s q s 4g kr , kg lke/e kr Syflb g krjtx l lki hgo 4g hrkt uc ywG k;yfd kr s q s , q s T a s <jkd d sujtqx l hlm 4g krky jc[ hd hlm rlc 4hxkg oHuv hLkF s s , a s q s\ hxntke hd ke®keji kgo gér ]skOc jdkt yr d k{o hHd kr gc Sko w , a X q , s s X 1 s X a g r/faxl jkv Skv rlc ct 4hxdy> hLkF7hLkF cfN hdlm gér 2uke q , a s s\ s\ X q , ]rk'3k[n kd kjkr d 'kdkv ji lk? jdIy hHd kr kg jkr e 'kdkv a s s s X s s s X s X 4kLkt sl s s\ lm kd uiv ]kLkt l suiv jh/7jh/ kdlm eqr 4kjd W' kujd oHuv s s s s\ s s s s s q q kd rfhri hd ke®keji er ]g Fv kd lk;˙v 4k[j Skxy rIj hd ekjk s z q , Z s a rhl er df g Cgu g; cyre kd lk;˙v 4kxkg klt rkr go 4kxSkt y q , s , s s duf ekjkrhl rDo rje kr ]9ekjkrhl7ekjkrhl7ekjkrhl8 xkjd lk;˙v s s s s jHuoht jxv df g kgj gd g; ler e df kupkl re hH g; er kr wa s q T s q s 49ekjkrhl7e kjkrhl8 ]g krkjgkn krkr ro_; `g krkg k;D l jkpπm lb dFjuf 4kd , s s a , s s Z s rkr g Cgu kri kr hH Fv `utk;i k;D `l ekjkrhl cyre k;D hH k s s , s Z s z s s d rkr `g krdl kt {ske ld hH krkr 4ji hukgd lb g d' >e jxe s s , s , s , s q 4{ke k;x kyp kr krkr 4kjp jkc7jkc ]kjp kd h s s s s s s lm7hlm jGf 4g hrLi hujd hykxqt e dju jGf ]kg kujp hH kt kg ku , \ X s s s jp e jkll 4g hgj jd hykxt jGf ]hOc jGf ]k;yf jp lk? ygi 2hyk X a T q , s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 451 egaP

sxkvkt u gc ]sxkvkt kg u yjr dr ct er 4g Sg rgc ]g yjr ZFv s s s q T q s T elm df g ;ørDo Z<i;økd kurb krhx jGf k; 4ky ykduf kg ñte kt X , w s s s hdltf Syflb ]Cgu hg g Fv Bkd e krhx kr k; 2kvg kte c[ kr g; , Z s X s q w s 4 g rsy ykduf Fv kuiv cl 4kuiv Hy¥o ]kuiv dkcuV ]g ry ykduf T s Z Z T s s Z Fv kuiv tukekj ]g ry ykduf Fv kuiv ;kpkjd' 4g ry ykduf ZF q T s s Z Z a T s s v kuiv kukn jkv 6g nkor} g krgd Bkd ]e krhx g nkor}v g krgd X s , , , , s X , , , Bkd 4g rykduf xky Fv rhjiof ]g kte kld jkv 4kn ykL kg kuykL s T s s Z , , , s s Z s s Fv kt kdltf 4kvkxy Fv klo kg ue kt skdltf 4g SkdhI jktg dS s Z , s s T a hd krhx cv 4krkg u kr Fuv ed l ed 4kF kNπv kr krkg kgj hg i s s Z s s s qp e jxv df xkg rpkl jWt <‘Î df g Syf kxy Fv lS7lS u kxky T s X s s T Z s s s s s X s 4xXy Ihi jlf 0c kr hxkg ckrdf hd 0c jkv s q s s q , s xXy Ihi jlf <‘Î kr hxkg ckrdf hd <‘Î jxv df hxn jd rifkjkv s s X s k;“k;ø hlS ji um 4hxn jd kNjrf7kNjb hH kd knç' d _¬k' k;jfk;' s X s X s a fkg hjkgér ]k;ufkeBc hjkgér ]L[ki kjkgér ]htkcykp hjkgéqr 4kvkxy r s q a s q a q s e Fv n[ ]kNi l kvkr¬k' kr kg ku>el hH Fv kd k_¬k' 4kjd k;n Z q s w s X s s Z X s hLkF ji k_¬k' er 4kg rsy >el l cklgf uiv kd k_¬k' kr er jxe s\ X q s s s s s X s q 4<je¬7Hi g eku kdlb kr kvkt kg knof er rcL7rcL jxv Xe q z , s s s q s w s w "krjfi jgx dS ]I‘rl ]rîr ]uxe ]r¬e ]Sg rpku l okH7nukv slS s s q a 1 q s s a s 4Cgu k;x Cgd go Syflb 6hg g ryfeéfl e 'kdkv jkl lb hH uxkv go jkv 4cl k;ki , X s a , ]Cgu hH Nd k;k[ 4kuiv 'kdkv kjkl jkv IN l uxkv IkN dS 4kvg q s , s w s a s s q kuiv Ikjof kjkl 4Sx kg rDe llm ]F nc e L? l7IkN dS 4kvg kui s q s s a X s \ s s s q v 'kdkv kji 4g hrkg kr_ro¬ eji ]g krkg ;_rko¬ ]g hrkg rDfe ZF w , s a , s . a , s q v kd suIwN l gn lm 4g krkg <jkd kd nukv ]krkg Cgu <jkd kd [A s s s , s a s qn kuIwN l gsn Syf dlm 4g hrkt uc rev q;®e Syf dlm k;x kg kno s s , 1 1 s s f jdcL e rhxl dlm kt jkv 4xkvkt kg knof cL7cwL Xe rhxl sdlm w X a s s , s s s s w s a er 4kxkg kjH l lkol hdlm ]kxkg rHHfkokH yr¬rv kjkgér udfy ` q s s q s w a q s k;D g rkc hd ukjgkn Nd `k;D g rkc hd ugd 4kxsLi Cgu hg kugd , s s q , s \ 4sxkgd Cgu ekjkrhl7ekjkrhl gjr hd Øef k;ef ]gjr hd rkr er jGf s á a s s q 4g hFkl hgo ]g hxl hgo 4kxSkt IN , , a w cl 4kxspc u hH Bkd jkv rDjfrfv dlm e hL? hd ;®e unf dS kr s , s X \ q 1 s s kvkt rkuc rl jh/7jh/ phc dlm jkv suiv l ukgc jg 4ky jkdi sl s q s s s s , s s s q m l sukgc jg 4ky kuc kd nk; hdlm kukgc jg 4ktk[ ukgc d ujd n s s s s s s s k; kd ke®keji ]dl kg l xP urtf ]dl kg l ;kim urtf e uoht e s s s s a s s s s s X r df g kgj gd e 4g kgj gd Cgu kd uit ekjkrhl7ekjkrhl leqr Te q wa T wa s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 551 egaP

4Bx kg hxntV kr hjkeg 2k;D hH em hjr `g k;u Bkd r ]g h s s z s , s w T [n hH sueg aSkI? hykd 2kvg Cgu kd eg ]g r[n rLm hH eg kr jkr s q s T s s s \ s d hd kyqxc 2yxki ]kgd su kxky 4hLm jkrd df kyxc df g krdl gd X X s \ X q aw hg kurb lc 4krukt Cgu ]kvg ld 4g k;x kg hg jkv Nd e 2k;x ku q s , wa s , q T kji 4kF kt g Cgu hgo e ]kgd u <‘Îekj `kvg k;D ]kNi 4hy[ [kv q s wa T s q w q a nkc kI? 4kF kgj pku kvkj7kvkj 4F gj kg rxfjr 4Sx Sky jdkOm j? X a a s a s s s s a 2hxy /fkel chtv 4 hF hxy Cgu Sg rit 9ekjkrhl7ekjkrhl8 4hF q s hxy Cgu Sg rul krhx ]hF hxy Cgu Sg rPi no 4g /fkel hygi g; q s q q s \ s , 4Bx xy /fkel 4kg jkHof ]kg u s s s ≈e7nukv ji uhet Li jxf Cgo <‘Îekj 4Skt /kd hytcf lt ]jkrd a s \ T s , hd kyxc Bx jtqx l elm ]kI? hykd sNhi 4yxc g–i7ln xkg ~ ~ ~jkr X q s X s q a s X d H' dS hd kyxc 4Lm ]sxkg O,c syqxc ]l gto hd ukv d <‘Îekj z q X q s \ X s s s s ~ ~ ~jkudf d jokjl jkrd dS hd Xkyxc jkv 4F gj Iky l r[ ]F gj s s s q , s s , s s s s kv syp <‘Îekj jkv 4kI? hF hj?f jdLe? 4F Skv Su7Su ynkc 2un , \ q s f d Pk"kv 4kI? hF hj?f hykd ]hF Bg oHuv /fkel hygi kd <‘Îekj s \ q q s 4kxSkt j[cf lkol hjkl hd kno jkv kxL\m e 'kdkv h{i dS 4xOm s q X s , s X s X pku n"ufim suekl jkgér jkv hxuc yG jkv hxdIp hyd dS 4xSkt . s q , s w , s s a y[ jkl d k_¬k' uekl jkgér jkv kxjxf jd[l kRi dS 4xxy uyef q s X s s q , s w s X s Z X q s X Fv gér l e ckrdf hd hxntV ]sxkvkt kg rdfp er cr 4hxkg u yH s s q s w hHd ler kr kxsxt ;nÔ ct 4kvkxt lm 6g kLi k;kl kr ;nÔ kjkgé s q s s s , \ s s r jxe 4g yk0J ;nÔ 4g kri kd ukeB hg kd ;nÔ 4g jknukeB ;nÔ q , q , s , 4kykduf re Fv l 0fc 4g ukeBc 0fc 4krLi Cgu dG Nd ]0kc df s Z s q , s q \ Z q , ut df ukeyle df kg ngV go 4g ukeBc kl7dS Gjr cl henkv dfk; , q s w , s X D g kvg Fkl d kupo d hHl g; 4g kvg hg; Fkl d kupo d neégqe , q s X s , q s X s ]g kvg hg; Fkl d kupo d llht 2ñte kt hdltf ]kr k[n kjt eqr , q s X s s s s s 4g rDfqe , hg l ed ]g Cgu kuLkN 2k>wt df3k;yf ykduf ed ]kF kuykduf ed s Z , s\ s Z Z kd dyrf ;ükedky 4edv3kLkN cl df ]l e krhx k;yf ykduf lk;üal s s Z s\ s X su ;kpkjd' 4ky ykduf hgo kg kuykduf kdltf kr 4g kuy kjkgl hH Z a s s s s , s kd krhx cv ]henkv g kOc Sdf ;r hg l ygi Fv 4g Lkje7Lkr ]g h , , s s Z , s\ s\ , r¬njct ]g jkd®kyc erd/fv l eum g h[n SkdhI hd krhx rgc uTe T s X T s a q s 4k;df jkd®kyc ]k;d f jkpkuv Fkl d krhx uer kr ykduf Fv d krhx jdkxy 0fc huiv s s q s s Z s q doijkpof suer jxv 4kxkg oHuv kd Fv hg kr kg Idi e kr;ü' hd Z w q s q Z s s z X w Rpf jkgér krhx 4kxkg ryx ]xkykduf hH kt er dr cr Fkl sdlm s q s s s s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 651 egaP

44kg kukjcf jkc j? ]lc yfp klg unf db s , a 4kg kukl xl huki ]kyri kuc kd hÈe s a w 44kg kukyH rjGf kgd ]jokc ue jefql eku s q s kjkr¬uf dmkd gVu ucf eku , s q upoi korkl z a

4hg kurb tkv 4g rpæfufl uyef 4kxkg uyef ]kvkt kg rF¬ , q s s s fim e ;nÔ uiv er 4krki Cgu kg uyef jkv 4g krkt kyp tk[ Cgo X s q s , , s s kjkpc go 4g krkv Cgo go 4;nÔ kjkgér3g nk; kri hg dS kjkgér kd s , q , q s ke®keji jkv 4rkt Cgu hg Ski j? suiv er 4kg Sk[ e yxt d kjkp , s q s s X a s X of er 4kg Sx dIH e jlf er 4kg jkv Cgd er 4kg Cgu kgo eqr jx q s X q s , q s a e g rn dr¬n jkc jg ji ;nÔ jkgér Fkg dlm 4g hrkv ji jk} jkg T s s s q s , s ér jkdi hdlm hL? jg 4g kgj jkdi yirfi ]g kgj hg jkdi ke®keji q q \ , q z , q 4hxLi Bkul tkokv ]kxjkdi ke®ke s \ q s q ji hH l Cgd ]kg uoht df kg _¬k' jGf jkv kvkIg kd 0fc ygi ]kj s s s , s s q s s d jkd¬eu kd 0fc ygi ]kjd knof kd 0fc ygi 4xkdp kF;üv ]kujd s q s s s q s s s w re k;“k;ø l 0fc kdlb g k[yf k;D e _¬k' ]kxgd hg kurb e sleqr s q s , X wa T 4g kegfe hd ;n , Ô kegfe hd krl hHl 4g kegfe hd ;nÔ kegfe hd <‘Îekj 4Sx kg d X a , s s hLkd kn rLfai sLc7Lc 4Sx Li dhG hukK Lc7Lc udfy ]Pi dr k{d ,\ s \ s \ \ s s \ s \ s s \ hjln 4F [yf7Pic 4k;x y dr ni d lgeji güm srPc7rPc ;®u hg; w s s s \ s s s a X \ s \ 1 4k;x kg W' ;®u s q 1 4e naukv sxy suIky 4sxy ugc lkv d nukv l k[kv 4ji efH Li jxf X s s w a s a s X a w s \ 4Sx kg rwHHfv 2Z;nkl g; 2kukt /kd kd hytcf g; 2jkrd hd hnkp s T T a nGl g; jkv ]kuLm kd kyxc j,kv ][kv hd ;nÔ 4k;x k[n l ;nÔ 4 s , \ X q a s s s s s F nkl7/hl endS 6F Rpf7yjl rgc ]F ykHykH <‘Îekj 4hF kni e s q s s s s Z X phc 0fc 4kF kvg Cgu jxe ]CF h[n hH aSkI? hykd ]rLm F [n yxc q q s s \ s s s s q hH u kjln `g; ld kvg jGf 4cr 4hF "o gjr yd em hd <‘Îekj s X w s , q Z s q z
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 751 egaP

44kjkgv7/n Sdf kd ]xk;® gVUv ro SH kgd w s z 4kjkyyf dyrf Snf kd ]r jgfi kyke SH kgd X s 44kjkpv Sdf SH kd ]Skgüv rki yt SH kgd z 4kjkpcf >fel ue e ]r Rr ukK g rji ukt q T X , q 4kjkr¬uf dmkd gVu ucf eku , s q

44kg kukt go kdcl ]rgd jfkpcf lknuohtxt s a s 4kg kukel okv kd r ]kxuH r ,d jyx s w q w w 44kg kukrNfi sNki jfGf ]kukj/fm kve IkI rjkH s q X 4kg kukyH [n jG yky ]kuol kOc ji jesl s q s q , 44kg ktkj kv hukj xSkt yt tfr unf db s , s a 4kg ktkel ydl Qv ]hdyki kLk? Fj tx s s\ 44kg hFkl u xl mkd ]yp y et jfdi gakc s a s , , 4kg hrkc u k;nf tn ]hjOkd hjk;/fv lfuf s s w s a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 851 egaP

kLi hg kuhi ]kF u hg kdke kd ujd lifko jdxke kr \ , s a s hF hxke hg n[ ct udfy hF h[¥r Nd hF ñ'r Nd a q s \ q q q kLi hg kuhl ]kyef u r ct Syf jr kcjx kF kLkG \ w ss a s \ hF hd yDv rjl Bg hL\xcf k;ufn kdltf ut hF hrgd w q q s wa q kLi hg kuhi kF klk;î ynf hF hrgkp n[ rjrGf udfy \ q s hgl ckjgt\ hgl ck[¥r hd k[kv hyh'u hdlm Te \ X a kLi hg kuht Syf d suje ]kF jjde rDo kd uje \ s Z q s kLi hg kuhl ]hF hjcte ]ur7S7ekt kx kvg dkp nl \ w s q 44kjkt d ejH IfwN ]jf/ lhl ujp Qx uohtxt , q 4kjkol ekd lr gfr ];xfky ky kgr lko¬of gft a s , a s 44kjk;ü rcl gkl ]ofN [fn jc ufe yLe7uxx X , s s , a 4kjk/v it kitv ]ok/ gVu gd gj ynfae , , wa , 4kjkll cl kyH ]Nd cl g uhg ufgofrfhzi a w q , w 4kjke ue ur SH kd ]klkcuc kgd xfk;® hugfx 1 44kjkdi ukK gc kd ]Bkrdc kd BkrLfi kd q q a 4kjkev gdf huke kd ]r PkO Oc SH gd s T X X \ , , 44kjk;ü Sdf uky kgd ]XIk? gVe/ [e/m kgd s X w q Z 4kjkN Skxy kgd ]ikr d uxfvpi SH kgd s s a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 951 egaP

4g rgd uep xky hH kdl T s s s m 4krpc Cgu yG dS ]krpc Cgu kRi dS ]e phxc g hrkt kv L>ri w X s , \ hg krLi g kugd uep hH kd uep knhn7kt[f \ , s a \ g rgd hg ynf ykougd hH kd nkcjc7S7ynf T s s s s 4hF rkc hd jH ugd 4k s d uht kF hg eku 4Cgu hg Stf 4Stf Fjkdv 6Stf hg F;ø df kuy >e s Z s l kr I? u ke®keji jxv phc d ;®e jkv eüt 4kxI? u hH Nd e u s s s q 1 , s q X oht lb jkv rDjfrfv d rke lt 4sxSkt je ]rke ]hxSkv 4xy [sn g , s , s , a , s X kj ]xXy ht gjr hldf 2jd k;D cv kr g hg ;r rkc hd uje 4g hjct s X s , s , w e l,t 6kg k;nf Ln Bkd lt kd jlovkge lb kg gj ht lS er udfy s s a s s , s s s s s q s 4hd ke®keji hF IXH hLc hurdf uoht df xkukt \ s s er cr 4Skv yG elb ]suc {1o ]kg rjfqdav ]II thc g; kr kvkljc q a X s s w s s ku/kl huiv ji lb ]kjd eJ ji lb ]kn nk[ Syf dlb ]ktk[ efH S s s s s s w yf dlb ]gjr hd thc g kyef kt 4Li hujd 'kyr ]Li kutk[ 4g kr s , s s \ s \ s , dl yef ]Cgu kyef 4g k;x hg yef l,t ]g k[j uke u kxky kd uoht , s , s X s s 4kxyp u ekd [hl kucf lb 4kxLi hg ku[hl s s s s \ kd Oki lb 4g krLi kuje jGf7jGf jkv g krLi kueüt jGf7jGf jkv s , \ , , \ , g krLi kueüt jGf7jGf lm Cgu hH krje l dhO ]krht Cgu l dhO kt , \ s s s s j,kv 4g hrkt uc jk} kd uoht Lc jkv kr q;®e Syf dlm g krht sl , s \ , s 1 s , dhO kt 4Cgu krht l dhO kt g krje hgo 4Cgu hg Stf l dhO er d s s s , s q f kusy >el kr kg rv kd uoht ji q;®e jxv jkv 4g Cgu rv kd uoh s s a 1 , , a t ji ;®e 4Syf d uki kd uoht eji g jlov dS uoht 4g rfkH g; q 1 s s s , , az 4krkv Cgu rv kdltf a ]kg u hg k/ofl Bkd hd suukt kd uoht eji lm lt 6kd ukg rDqe sl s q s s s , s s q 1 s ;®e kg u hg ;kim Bkd l,t 6kg /c e k;Lfc3e kjhtt lt 6kg hnc sl s s X s a X X \s X X a s , X a , T s t3g gj kt Pc Gjr hd cd huiv7huiv xky ue hjkH ]lknm 4g kuskP s \ z s , gjr hd >kc ]g kujktx gjr hldf 6g kF¬ov ;kglv dS ]g hjcte s , q , , w dS uoht sl,t 4g k_k; 'kjuf hcy dS uoht lt 4g krdl kg u ]g kv , a s , , s , g u jkv Nd e uoht lt 4g krdl kg u ]g kvg u jkv Nd e uoht q , q X s , , s , q , q X slt 4g sgj ht hg Syf d suje 6g gj ht hg lS ;‘ue d/fv e k;‘ue , T s T s s s q X X q 4kLi hg kuht Syf d suje ]kF jjde rDo kd uje \ s Z q s kLi hg kuhl ]hF hjcte ]ur7S7ekt kx kvg dkp nl \ w s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 061 egaP

nil hpπl jGf kr g hOw> knil hd k;ufn lb jxv 4g krOm ykol hHr a s , a q , `g kgd j? jGf kr g kuk[jGfkle g; jxv dfk;D 4g hrOm Gjr hd , a s , q X T {ke [kv hg hdlm g hrLi Bk[nf kuk[jGfkle hxntV g; kdltf jkv s X a , \ q s , 4g kuk[jGfkle 4Li yp ]Bg gcl ]gj dQ , q s \ q q s ]h;kv >kl 4g krjgO e kyk'e/ Bkd l,t g rjgO lS e hxntV lb 6 a , X Z s s T s s s X g krjtqx l ;kjl Bkd l,t g rjtx lsS kr xky jkn>el l hxntV lb , s s s T s q s s s s 4g Cgu y , kol Bkd kd uLdi kdlm 4k;x hg uNf ]krkt hg uNf kt 4g rLdi > s s \ s s T s \ elku lm ]g kukt hg uNf kt 4kxSkt hg uNf cl g; jkv 4hxSkv rke s , s , , g rukt hHl 4hxSkv rke g krukt hH r 4hxSkv rke ]kgd u 0c ` T s , , w , s q kg rkt kgd jdLkN ;†kekl kurb ]knil hurb A k;k>el rgc u Ffjkl s s a s\ z a q s 4Mki jd Nd n;k' kr Mkt kyp kntV g jrgc sllb ] a q s a , s Mkt jdje 4Mkt kyp l kji hg uiv g jrgc llb ]Mkt jdPp ji k a a s X , s , s s a \ X /d jkv Cgüdf jkv 4kxkg hg kukt yxt yd Cgu tkv 4kF yxt hH e a , , s a a X yge 4kF k[k/ `kF hFkl ukd ]kF hxl ukd hH e yge ]kgd u 0c kr s , a , X s q s `hFkl ukd ]hxl ukd 4xkv , a , s s kt kg ydv e yxt `kg rkt kgd 4kLkN re ]kgd ulm ]kxy ukj go s s s X a s s a s s\ s s s 4kF kd em hd krif 4kF k[n rPc l uipc kd 0c 4kF henkv kPc 4k z s s \ s s q w\ F h[An Ffjkl dfk;D3kF kgd l Ffjkl uiv ]kLkN j? unf ltf u 0c q X s s s\ s q 4g krkt gjr hd hjk[Hf hH Ikel kLc l Lc 4kg srk , . z \ s s \ s t hjk[Hf d hjk[Hf er jkv g hrkv rke 4k;ki kt y Cgu Fkl uiv h s q , , , s s Hv Bkd ltf 6k;ki Cgu kpc hH Bkd kdltf 6g rpæfufl kukt uNf kd s s s s , q ltf e sujd hØdb kd knil hlsS g rn kox udfy ]Skt u huhN hHd j X s a T s s a s Gf kt F rdl ki knil hlsS 4kukt[ F rdl tk[ 4kg u hg kyef slt s s s a s s s s , g rn koax lsS kdlm g kryef jlov Ikjof skt e phc d uje jkv re T s s s s , X s s , s üt jkv 4g rje jkv g reüt kt xky jrd/fv 4g rht xky l7LkF kr , T s , T s s s T s s s s s\ s uoht 4kd llht hldf ]kd duku hldf ]g krkg kd uohtxt hldf ]g , s , krkg kd 0c hldf kr uoht 4g jH kugd go g rgd uoht eg kdltf s q s , T s s 4g rkc hg hd knç' 4g hg srgd , X T kr ynf hH kdlm g Cgu ol®m Bkd kd ynf kgt ]krOm Cgu xkj Bkd s s , s a s kd ynf kgt ]Cgu hg g ynf eltf ]k;x kg nkcjc yd¥cf ynf kt jkv a , X s q s , 4g rkc hg hd knç' 4g hg srgd , X T kr ynf hH kdlm ,g Cgu ol®m Bkd kd ynf kgt ]krOm Cgu xkj Bkd s s s a s kd ynf akgt ]Cgu hg g ynf eltf ]k;x kg nkcjc yd¥cf ynf kt jkv , X s q s , g rgd hg ynf ykougd hH kd nkcjc7S7ynf T s s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 161 egaP

4k ;x kg jFf jGf go ]ukde kF kxy ue? kt go 4bx kg dhO jGf [kv s s w s s X a 4k;x jrm k'u hg rul 4hF BkLO Glf `kgd g xH kg; 4g hd hg rkc s q a Z a , a a , Z Glf ]Cgu Bkyif u hldf gér xH ]tkjkge ]kgd kdum ue 4g krLi e s X q a s s T , \ wyke kvg kre? cl 4g rkv jdDp s>e df ykc o kr nkc d hL\? kn7hL q w T s q s s s s s s \ s ? Bkd 4bx kg yky dr [kv hdum 4kxy sukN k'u ji um 4hP\c hH hr s X a ¬e hdum ]lg xky lt7l,t 4xy ukg r¬e o jxe ]g Cgu Bx Bkyif x s a s s , s s s s s , a s s X H Bkd kr güm df lg ji rkc lb ~ ~ ~ lg xky lt7lt 4kxy ulg jk s a s a s s , s , s a ojfi kjkl 4sxy ukg r¬e kr o 4elm hF xH df k;nf gd nkc d ukyif s s s s X a s s jkv Bkyif BkLO güm hg hO> 4Sg ukege j? jse _ef dS je jkc dS , a X w q s s ss 4hxkg hO> hr¬e hjkgér 4Cgu hg kvg r¬e hHd Bkd Sif kd s w q q s s ke®keji kucf `kg rdl ld kg r¬e er 4kg gj jd xkP kd hr¬e eqr s s s , s q s s X 4g ;kim kd ukiNf kd kvlkv 6g hO> hlg hjkgér 4Cgu hg g kt g srg , s s X q a , w a q , s T kp kuuhN hgo ler so 4Cgu s>el kd krl er kr k>el uer klS jxv s q s X a q s s q s 4sxy uhN hH lm rl ; ]g sry X s a s T s lg kt eg hHd7hHd 4hxSkt kygéd hH go ]g h'[ rgc7hLkF kt e h a s q , q q s\ s X xntV hjkeg 4kxSkt [l hH go ]g lj jkv kLkF kt e hxntV hjkeg kr w , , s\ s X s sxgj rul eg kd knç' ub jxv df g rxy lS nç' d krl jkc rqgc X s q s X T s s s s X a 4g krkt , F;ø cl e rv jkv g hrLi hukOm rgc rugse 4g Rfiof kr cl "' Z X a , , \ q , s s 6g Rfil hgo 4g kniof kr cl "s' 6g knil hgo 4hrdl kt Cgu huhN h , a , s , a Hd jGf kr Skt yef jkc dS kt ]ktk[ kdlm 4k'kyr kd hylv 4hxS s s s s s s s kt Nki lm rke dfk;D g Cgu hxntV hylv go g k>el hxntV uer sl X s , X , , s q tf df g kl7kurb kr kg kujd rî{fl rgc jxv 'nl kd kvQxnl sjkl , s s a q s a X q . 4S x hg yef lm hylv ]g kruke kr go `k;D kxjd 'kyr hd hylv go s , s X s k;yf >el hylv kd kdDlf hydu ultf `hxkg W' ld tk[ hd jkl s X s s q s , s s kr hdlm g krgj kr>el jkl hg kd jklv kt 4g hrkt kg Wq' tk[ , s s , s s hd jkl hdlm ]g krsy [n rfkH hd jklv kt df g rgd dhO r√we<‘Î , s a s T s `g , kgd ni hylv jGf kr g F;ø ni d rxt lb jxv 4hH knil hylv hx a s T Z s . a kg Cgd u Cgd kr 4g jrhH dcl kjkxv g; 4g hcn jrhH d <ki jg g s s , s a , s z ; 4g hiNf e <ki jg g; 4g e ynf jg g; ]g Cgu hg e ynf /kdS g , X z , X , X ; jGf jkv `g k;D 'kyr g; jGf kr g hO> knil hd hxntV lb jxv , , X s , w a `'kyr g Cgu , e ue dldf 4g 'kyr hd knil 4g kr 'kyr e ;nÔ dfk;D `g kgd k X s , a , s X X , a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 261 egaP

Cgu kiqN kr gkp hH kukiqN skd tkj suiv go kg k;x xy llm ei kd s s s s zs ltf j,kv `aSkxexL u ji sdlm kg hxy uyef l ke®keji [kv hdltf , s s s a SkxexL end jkv Cyef gkxuf , X 4SkiNf rG¥m7S7tkj gjr ldf Bkd s 4Sgfkp kukg tkj kd nukv kr kgo 4Sgfkp kukg lky¥m kr uoht kd rl 4g C s a s a s s a T gu rl df ku>el kr kg lknm rl jkgér jxv jkv 4Sx dp er df k a s X a s q , w q u>el kr 6Cgu s>el er df ku>el kr kvkt kg lknm eqr e xl®l d s q s s s X a s X a krl jxv jkv 4Tg rgkp kusy uhN go g kO> kt ]g F;ø kt ler ral , s , w s , Z s s q `kxkg uoht Bkd hH g; jxe3 s s kLi hg kuht Syf d suje ]kF jjde rDo kd uje \ s Z q s kLi hg kuhl ]hF hjcte ]ur7S7ekt kx kvg dkp nl \ w s q 4g hrLi hg hudLNf kr /xl jkv jLm , \ \ s a q , ki l jiM hH kr kg kjH l kiki hg urdf ue gkp jkv kg _ofiv hur s s s s X s s , s df gsn gkp ]kg k;df u uku¬ gkp 4g krLi hg kuktl kr kuk[dOc ]kg s s s , \ s , s hg kld j? gkp 4g krLi hg kujd ektrb kd jgkc skr ;≈k; uk[nf kd , s , \ a s s s X s kxky jkp 4g hrL\i huhl ]g hjcte jxe ]hxntV g Bx kg LFhp7L\Fhp , , w , s s \ s kLi hg kuhl hF hjcte ur7S7ekt kx kvg dkp nl \ w s q 4hg g kr kuht gjr hldf 2Xjd , s k;D cv df ]g kr>el hH hjcte hjkgér e jxe 4kg rukt rfkH7hyH wa w q T s s a er jkv 4g kd [k/ kLc ]g k[j jd ektrb hHv hH kt uer kr kg; q , , s s \ , a s s q s a 4krdl Cgu uhN Bkd jGf kdltf ]hr¬e hlS 4dl kt hn hr¬e hpπl gér dfkr xy s s s s X q s X uhN hr¬e hO> ler 4kg u kupaoi hlg kr klg er df 6kg <ki e hlg w s q s z a s s a q X z X a hjkgér kr klg er df 6j> yG kr klg er df 6Skt kg k"o hd kyG q s s a q X w s s a q s Z X w hylv dfkr ]Syflb Glf udfy 6xXy uhN hlg hy[k[ ler jWt ral Z s s a s s q `g k;D ;≈k; ulg ]g Nd rgc ;≈k; ukj , s s a , q q s s s `k;D g lki jkgér ;≈k; sulg 2k[n kr uiky[k[ kd hlg hdum ]g rl , s q s a s s s s a T s a s g xky kjt 4kg Oc uke 4g h'[ hd hxntV hjkgér hlS ]g hlg hd hxn s s , , q q s , a tV hjkgér hlsS ]kF kgd lum ue unf lm 4kupskl rckc uiv hHd eqr q s s T s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 361 egaP

4kxLi kukxy e sukuc ckyx lm g hruc rki7lk? k s \ X q s , Z tM kt hd hoƒi kr g kujd rîkel hg pl kd rki7lk? jxv 4krkt kg s 1 s , s s Cgu rîkel Syf d knl rki7lk? l sun Lk[m jkc dS Bkd 4kxSkv xm s s s \ s jGf rki7lk? jkv 4sxSkv jrm Cgu l 'kdkv ckyx kr ]u hg Skc ck , a s q s s yx suer hHd jkv Sx Oc jdLk[m rki7lk? er jxv jkv 4rkt uc C q q , , \ q , s gu phxc Nd llb Sx Oc jdLk[m kd rki7lk? ZGlf 4dl kg hr[ hd s q s , \ s s s s X q kckyx dfkr ]g krLk[m kd rki7lk? hg rpæfuf e/ 4dl kt hd kn,i h , \ s Z s lg hpπl dfkr ]Syfhlb udfsy g krsy uhN hlg hO> hg rpæfuf e/ ]akg a , a w Z 4kxLi kukxy e sukuc ckyx lm g hruc rki7lk? k s \ X q s , Z tM kt hd hoƒi kr g kujd rîkel hg pl kd rki7lk? jxv 4krkt kg s 1 s , s s Cgu rîkel Syf d knl rki7lk? l sun Lk[m jkc dS Bkd 4kxSkv xm s s s \ s jGf rki7lk? jkv 4sxSkv jrm Cgu l 'kdkv ckyx kr ]u hg Skc ck , a s q s s yx suer hHd jkv Sx Oc jdLk[m rki7lk? er jxv jkv 4rkt uc C q q , , \ q , s gu phxc Nd llb Sx Oc jdLk[m kd rki7lk? ZGlf 4dl kg hr[ hd s q s , \ s s s s X q kckyx dfkr ]g krLk[m kd rki7lk? hg rpæfuf e/ 4dl kt hd kn,i h , \ s Z s lg hpπl dfkr ]Syfhlb udfsy g krsy uhN hlg hO> hg rpæfuf e/ ]akg a , a w Z 4kg gj kg de√k/ n;k' df xk>el er jkv s s s s s q , 4sxkvkt kg lknm hH er ]sxkOc er lki d kxky Rpf7<≈Q jkv lknm s s q s , q s X s , s s lS ArokHo¬ 4g lknm hH rl7/kl jkgér Sg O,c Xe kjnfe jkgér udfy T a q s q q s X a s q s 4g xl®l Cgo yef nuknpπfl kgt 4g xl®l Cgo , a s a a , a ]yef nukv ]yef ;ürp ]yef ;®l 4g xl®l Cgo ]Sgfkp hg huyef kr s a s , s , a s X thp uhr s; 2g hd Cgu nuknpπfl k"kHjfi hd ke®keji kr hg ; ueg , a s wa s `kxjH l nukv gér ukd `kxSkxt géqr ukd `xkxkt s s a X q , X , s s er ld jGf ]kgd jGf kr h;ktc u k<ho hjkgér ]sLN u jkr Skl jkg q s , a s q s\ s s ér ]k;kxt u nku jrhH jkgéqr su jnfe jxv `xk[hl kgd ;®u jGf kr q s a s s a 1 s k;kv u ;®u e ykp hjkgér l kgo jxv `xkIky jdkg r¬e l kgd j 1 X q s a s s , s s a Gf kr Iky Cgu jdkg r¬e l kgo jxv 4g kyk'/e hylv jnfe 4kg kr s s , s s a , q a s Iky l kyk'/e sl,t kxIky hg lsS go kpgi jnfe e pl ]k;x jnfe kt , s q s , s qa a X a s s s , q s s s T l uk[e Sg Iky o g srkv slt , hr¬e e knv ]r¬e jtu ]r¬e g ykp X \ , 4kxxy ukv k'u hH kdum xy hi s s s s X kd knç' dlm kr 4kxSkv jdkg rDlf/e ]kxSkv jgkc hH nç' kt l Ok s X s s s q s s X v dlm 4kxdy> l nç'7nç' dlm 4kxkg Idi l Skj7Skj dlm 4krdl s s s s s z s a s a s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 461 egaP

4; ≈kj,o cyre kd hlknm ]g rgd ; 4g hy n k;“k;ø hNπv hH skd hlknm T s s , s huiv sukgüb 4g lknm gjr hjc ; 4g lknm hH n[ s; 4g hrkt kv e F X T q s T q , X kg kru{ hd ujd <"k' 4g krkt et ktçd kdub ji uoht d kxky sl s s , s X s e;÷ke d e/ udfsy 4g Cgu kri Bkd kd e/ güb ]g rgfkji ]g rLfai s Z , s Z X T s q T 4g ry jd ktçd jkv g rLkn hH akg T s s , T s ,\ o g rDf' hH e e/ df sxy güm jxv ]g rLkn Gjr hd ni ]g rLkn , X Z X T s ,\ T s ,\ Gjr hd u/ 4g rkg h{kdkoÂge Rpf7<≈Q 4g rLi Lkn ]g rkÛ kd rD T s s a T s \ ,\ , s f' df g krxy güm hH kgt 4g rgkp kujd ktçd ji thp jg Rpf7<≈Q , X a T s 4g rkg dl®m kd ujd ktçd ji lm xky Rpf7<≈Q 4g k'nf hyk'kr T s s q s s s , e{ hLc ]hyk'rDf' hLc dS dfk;D g krkt Li k'eg3g k;x Li e kF \ \ X , \ s , \ X X kg rÎof e/ 4Cgu F¬o¬ ]g xky rÎof l iW dlfuke 6g xky Rpf<≈Q Z T s s T s yod o g Sx Oc ji hrkN hjkgér ke®kge7rl kt ji eku d e/ jkv s s T , q a s s Z , 4g B , x kg hd kde√k/ rFfdkFr jkgér k'n hlS 4ekj u hyef k;ke ]Sx bkn s X s q s s e k/ofqn 4xkvkt Li e k/ofqn hLc er 4d Ik? u d j? u 6d kgo u X s s \ X \ q s s s a gj d kg; u3hxSkt kg hd d'_f k'n hjkgér 4xkvkt Li e ydæfe j s s a s q a q s s \ X q , kv er kr Cgu kyef kpπl ]Cgu k;nf kpπl jkv k;yf uhN kO> 4g ekd q s , w , k/kv g; jxe 4g rgkp kusy uhN ]g kO> hH kt ler rl hg rpæfuf T s , w s s q a 4kxgc lj elb kr ]Sgfkp hukg e ke s X s s X ®kv hjkgér Lt hdlb 4kg u rhx k;x k[hl l jiM7jiM g; udfy ]x q X \ s s s s kvkx er 4kxkg Fv Nd elm hg kr kg nukv Xe Xk<ki udfy ]xklg eqr s q s Z q X s s a z s s s a 4g rkt kg jIkd hetf ne hHl 4g sr T s s Z ∆ q T Li Bk[nf rkn hg rkn 4g hpc hÒg7hÒg ]Bx kg rîkel cl kr hLep ]S \ a a , s s \ x yp kr Okv ~ ~ ~ rkn o dfk;D `hLik[ g hgj ji rkc ldf lg df s s X X a s X \ s , a 4hlg hd hL\ik[ g hrxy thp huok;H knk;† lcl jkv 4unf jkp7kn k[sn a s , s , s s jd[j hL\ik[ dS e jed suiv 4g krxy hH jL Syfhlb 4g hrL\i ey s X s , T w ke Bg hrlg k;Lfik[ cl 2hLik[ Glf `hLik[ hd henkv Sg je ]h[sn q a a \ s \ s Z \ s q s hLik[ hd henkv hHd uer ~ ~ ~ hxyef jlDv gér hlg hd gjr lb \ s s q s X q a 2kujkiuf lC[ ]rdl gd Cgu hlg kdlb 4g rkt yG endS Okv jkv s s s a s T s , X , krkg Cgu nukv Bkd e k[kv hdum 2k[n kr Sg rlg kd kxky kjt eqr s a s X X a s s s q s a s X s 4kg rdl y kxy Ik[e ]kg rdl s s s s , q s s y jd lk;˙v 4g hrdcf hH hlg hykojIkd hetf ]g hrdcf thp jg 4 s , a Z , g hrdcf thp jg e jktkc jkv 4kg rsy kdipf jdy kd hlg jk/m sl , X , s s s s a jiM ]kg lknm jrhH er dfk;D g O> hlg hjkgéqr df g kgj gd g; Te s q X , w a wa
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 561 egaP

xkH jdLkN j? ; 4g krif jr s; ]ygkj ]kgd 4k;nf jd kL[ uekl du s\ s T s s q \ s s m kd Ic uiv ulm 4hF tkjku hu®i hdum ]Iky j? nkc "o gjkc 0c s s s s s s , Z q 4g u/ uk;÷ Syflb g krdl , , kt Fkl hg uk;÷ 4dl kt Fkl kt `g k;D k"kHjfi hd u/ hylv ]hd u s s , / 4hrdl kt Cgu Fkl r¬o hH Bkd hd jkll 4g kdl kt y Cgu Fkl h q s a , s Hd Bkd güm 4xkdl kt y u Fkl er güm 4xSkt gj Li Cg; Iku jkv s X s s s q X s a s \ s , 4xky jd Ødb Iku d s s s s s txkd Nd elm ]kF krdl uc uyef kd ke®keji kt jlov eji kd q X s uoht 4sxky nhj[ jdhO ]sxkn pc ke®kv 4xkvkt jdkIy kdltf ]jrhH s s s s s q s hF knial dS 4sxkvkt jdkox `kg gj ked k;D `xkvkt y jdked k;D s a s s s s s 2l jkx kjt kr skNi 4g xy e suked xky Xe kjktkc 4g gj ked xky d s , s w T s X s X T s s f g r>el eg udfy jlDv 4Cgu jdked ]g rkt jdkox xky e jklal T s s T s a s X 4kxn kox hxntV hH r kg; 4 s a w a Cgu k;ki Nd hHd su hldf kg; `g kgj yH e kthp hd F;ø ub kgd3 q a , w X X Z a s kg kukyH rjGf kgd q 4jd <je¬ kd Hi 2ue yxki S3 q z s jokc ue jefql eku s 4g kd ujH l nukv géqr T s s s a X upo ; 4g Cgu kd sujd lknm gér upo ; 4g rhjiof d kvke®kge F s T s X q s T s X ¬o¬v df sxn jd 0lf uekl jkgér hg upo 4g kgj gd k;D e klS df X s s q wa X T s sxk>el er jkv 4g upo d ke®kge F¬o¬ dS upo ; ]ku[j yk;“ kr s q , T s s s 4Sgfkp hg kuu c uk|Qe yF¬Qe e xl®l dhO 4Sgfkp hg huI? hyk;jfg e xl®l dhO X a X a 4hxkg Cgu hyk;jfg Bkd e hxntV hjkgér cv 4Sx gj jdkg y s s X q s F¬Qe yd¥cf er cv 4k;nf jd xk;® hH kd kuil cv 4Sx uil hH o q q X s s cv ]kd ;®l ]kd ;nkl F rsy [n hH kuil hHd7hHd kr F e j? 4g Z T s s s s s X s j u hH eH cv ]F hH eH Nd ed l ed kr F e j? 4Bx kg y>fskc z s z q s s s X s jkv 4g y>fkc hxntV hH e ytfe ]hF y>fkc hxntV hH kgo 4F jklv , , s X a s a s hH e j? ]F jklv hH sygi `kvg k;D jkl kr Cgu ]Sgfkp kuxt xkj X s q s sl dFkl udfy ]g hg dhO kr g; ]xkjof l F;ø `g uko;¥e knk;† df Z s , s s Z , w kt rgd Cgu k;D rkc hjln 4rDflkv l ke®keji ]rDflkuv l jkll 6d s s X w s s a hO ]rDflkuv Fv kd hlknm 4xkj l ke®keji jkv xkjof l jkll 4xkj Z s , s a ]g Fv kjgx kd hlknm udfy 4;≈kjo Fv kd hlknm df g krukt hH Te , Z s , Z wa
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 661 egaP

4Bx kg h<{Hf ]kj/k'; hd> s q s q 2klt7joæB kurb jkv ;ü'joæB kurb A 9dbkyLk , , w Œ x kl LS lyLkx kl8 4g k[yf klS Syflb F Cgu sruke kd joæB 0c s a s Œ s , s s s q 4g Cgu kjln rDf;ø klt7joæB jkv uhgof7joæB knk;† l 0c ji hoƒi , w , , s q 1 lb df g k[yf su l¥o ºht ºpS Klkgrfb ]djkpof Lc rgc d epæfi , s s \ q s 4g ;ønf g; 4g , , kjrm l dkyji g; 4g Cgu kd hoƒi lb g; ]iW rLfe7ojkx g; ]kej s s , 1 a , fx g; 4g Bx ync ke®kv ]g hgo gn 4g rDf;ø kjln hg rpæfuf g; 2; , , s , w Z nkl g; 2nkei g; 4k[n kd 0c l jkx ]Nki lkv uiv ulm 2kutxgl T z s s q s , s X w a s s Z V g; hd 0c udfy 4kF dofkHko¬ yd¥cf /k∂ jkv 4kj/k'; hF e /k∂ q s q s , s X s 4u q s l kdlb ]g kgj tc e ;nÔ je kt rhxl g; 4[n kd kHkv Bg hrj> , X s s s a s s q Gjr kjkp hje 4[n kd ke®kv hje ]g hr[n kd _kik{Hf d Fkg sje 4k X s s s s , s s s s F k;x jdLkN >r kt g Cgu henkv hgo g; 4[n l jGf e k[kv hje s\ s q s , s s X X a s 4g kIky jdked ]g kIky Cgu jdkoax e 4uc jknhxkH Xelm hH r ]g kI wa , wa , T w wa ky jdy knil eji e 4g <_euf kje hH >r df kgd kd kj/k'; jkv , s a T , a s s q s s , 4kxn >r uk;÷ ]g kIky jdy wa s q wa , s uk;÷ e 4kd un g u/ hg; lki je 4kvg {Hf hH r ]Bx kg k{hn hjr T s s s , s s q q w s s ]kgd j,kv k;nf n _kik{Hf kuiv e kFkg Sg yG d ygkj u 0c udfy s X X q s , s q s q s 4hF hgj gd g; ke ]kg Iky jdked k;D `kvg kuki k;D g; 4g Cgu hH kl,i a s s , q , dS skd sun lki jkgér g kL[ SkyG Fkg kIc tkv 4Sx kg xe[Hf ]sF s s q , \ , s s s a . z Ikel 4rgc k;k[ `k;D k;ki `kvg k;D jkv ]kg Sx kg xe[Hf Glf e q s q , s s s a Z r df Skv e >el kd 0c df hF hrgkp kuk[nf g; ke 4ky xke r;hl q X s q a s a o df hF hrgd ke 4Snf kyG Fkg su ygkj 4g hrkt Li hxge dkte kr a , q , \ a s s kvkt Lq\t hH e dkte Fkl d k0c df kF Cgu kri kd kj/k'; udfy X s X q s s s 4Skv u ]Skv g; jGf 4kg kuyef u df kg kuyef s s kjkcn cv ]ky xke r;hlo huiv llb cv 4k;x xkH l j? jkv k>el q s a s s , Cgu o®;fknjRm jkv k;nf eüt gér ulb 4g krif kjkgér g; ]g kL[ , X q s , q , \ suekl jkgér kxe[Hf kt g; `g ukd krif je ]ukd krif je df kF kr s q a s T , ss , s s Ni jkc7jkc r 4krif jr g s; ]sy [n ]hF hgj gd l Ic uiv 4hF hgj w w s s T s s s s s jd ;≈;ø ke 4hF hgj jd dkte ke 4kF _kik{Hf dS Glf e Fkg 4sF h a a a Z X jk[Hf `skd sun r;hlo kF k;D cv lki d 0c 4kF ;≈a;ø ]kF dkte g; s s q 4y xke r;hlo huiv sl s a ub ]kg kuyef u k; kg kuyef hHd kjkcn cv 4g Sx yef cv 4F Sx s s q T s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 761 egaP

4g Z;nkl kuiv kdlm3g lj e kerfi u≈u hd jhok , T , X z ge gér jxv 4kgj rkt jWt 4g kd suLkt ]g kd uLkr Cgu l jnfe hl X q s s wa s s\ wa s s s\ s a df gér e 4g jnfe jkl kr d hlk;ül je 4g dlm jnfe cl ]kgd uTe s q T T a s s s a ss T s a s `gj krkt jnfae ut wa f e kr ]g kryef naukv kLc l kerfi7utf >e df g krgkp kKkv dS T s , \ s z s q wa lc ]kgd ukgüm rDo rsy lk;ül 4k;yf lk;ül ygi unf Nd u ut dS s X s a a s q s , 4g kr , xy kjk;î iW kd jhokge kd hldf 4g hrxy hjk;î kd hldf k–e hd ;®u s , s q 1 ]hjlkc h[j ji kOkv ]iW kvg k/kc Ide7jke kd <‘Î 4g d hlm iW q a X X q a q q s T s hHl dfk;D 4dhO yd¥cf ]g krxy kjk;î iW kd <‘Î kd hldf 4g rkc X q , s , hd xkj ]xkj 2Skt xy xkj lltf jxe `k;D hg ekj jkv k;D hg ukeg s X , X j jkv k;D hg gky¥v 6g eku kd hlm hH ulufI skr g dlm eku hHl , X , s T s 4g krkt gj _ke h{kl e 4g krkt kg jkv Bkd wa T , s , s ulufI ]g krkt kg jkv Bkd kykoujkdqi 4g krkt kN kIkUl dS jd[ s , s , s s , s s n rjkdi eku kuiv hg kd uiv 49ulufI ]ulufI ]ulufI8 A g krxy u q s s s s s wa s jkdi ]g krkt Oc e ]g krkg kujd uk;÷ >e hH ct ]lc 2kg yxki d q wa , T , s s q s f sxgd k;D xky dfk;D g Cgu hH krkrc kd hldf e 4hrkg Cgu l jkv X s X w s T s s , hldf >e kt ]g hrkt kg rHhu? kF¬ov hd uk;÷ jkv rfk' eji hurb s q s , s w , a s>e jkv g krkjgkn eku hg kuiv e df g k[yf kr u ulufI ofd txv q , wa s T , s s s zs a 4g slt T , dS nç' hHl 4g krLi kuy tk[ nç' kuiv kd djg ]ku[j yk;[ jkv , \ s s s s , 4hxyef gkj l hlm 6kgd hgo s s s aSkt kg rD;l jkr jkgér l nç' ltf ]Skt Lt rfk;† hjkgér l nç' s q a s q s q\ s q s ltf ]Skt xy xkj kjkgér l nç' ltf ]kjgx kg kOc e ;nÔ kt 4kr skg q s s , X s s d <‘Î ]kr kgd ekj ]kr kgd gky¥v Syflb 4g d hlm eku cl ]kjd s s s s T s s <je¬ eku ]kgd Glf ]k;df Cgu xk;kim kd eku hldf u krl Syflb Z s s X a 2Sgfkp kujd <je¬ kd ekj df Sgfkp kujd <je¬ kd gky¥v s>e ]Cgu kri ]kxpkl kykoujd q s s s <je¬ skd ky¥v 4g kgj jd yH e ]Cgu kri df g krpkl kykoujd < wa w T , s s je¬ kd <‘Î kr kjefl kd ekj dfk;D 4kjefl kd ekj df g rgd Cgu s s s q s X s q s T s g; 4g rgd Cgu hH kd eku lk[ hldf Syflb 4g dhri ]g kjk'b eku T s s , z , jokc ue jefql eku s 4 g eku kd rDfH go 4<je¬7eku ]g rgd rDH hg kd uk;÷ 4g u/ uk;÷ , T s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 861 egaP

4g gj yp e j/v eg k T s s X s s a s r hHv 4g hrkt skg nc udIH7yH jGf kr Skt yt k;hn kd <je¬7eku , a w s s kg kukyH rjGf kgd jokc ue jefql eku q s 4g hrk , t kg kni krrDeof l krrî{fof hlb ]l ktM hlb 4o®0c endS ue y s , q s s Z q xki jkv g krkt kg kukl endS kgky l 'i¬7ljki dlm ]hg l <Ziel , , s s s s Z s s lm ]hg l Z'i¬l dlm 4kn jd ri√el e k<jp d ke®keji kd uiyxki s a s s X X s s jkl lb er gjr hldf df g kjkdIN hg dS Glf l uiyxki lb jkv s q , q Z s , 4g , uiyxki ue 4g krrî{fof ue 4g hjWt kukg uk/okl rgc l ue 4,g hr , , s q s gj hxy sphu hdlm jtu ]sy k;bkpM hg hurdf ue 4g e 'kdkv krL\m a , X 4g kLi kje kgp kl7ukd ji j? d jpd ldf df g hrgj hxy ph , \ w , s w s s , s u jtu udfy g e 'kdkv hrLm 4g gjr hd yhp ue ]F rgd <‘Îekj s , X \ , s s 4g krgj kre? ji j? jlwn l jw? dS 4g krjGf krdIH h , w sw s s s , g ji dFjuf jdLkN kd dFkl `sxkgd k;D jkv kr xkgd u rî{fof slb Z s\ s Z s , s s s 2g krjd <je¬ k;D7k;D ]g krpkl k;D7k;D ue kjkgér ]kr kpkl kLkF , , s q s s s s\ 2g , k;df <je¬ k;D7k;D sulb dfk;D g yxki rpæfuf ue j,kv 2ue yxki S X , s jokc ue jefql eku s 4g ji <je¬ jskt 4 , kjd <je¬ 4kjd <je¬ hgo kg krxy kjk;î gér hH kt 4rkc g; g <wiZF s s s X q s , Z v hLc 4kjd <je¬7eku g rgd Glf o ]eku kl7ukd df rkrc Cgu g; \ s T s Z s , s ]g rgd o 4ry Cgu eku rl 2<iel ]kud> 4kd> kgo kdl d> akgt T s s s s a Z q s q a s q 4g Cgu /kjof Bkd l Gjr hje udfy , s s s s s 4sxaSkt kg rpfo l jk;î dS uiv hH jhokge <jkd d krPe hdum 4g s a s s s s w\ , krPe hdum g; cv 4n sukv u dr kerfi hd jhokge kd jk;î d jhok w\ X z s s s ge hldf o df g h>elku hd kut g; cv 4g Cgu k/kc l Gjr hje 4k s , X , , s s s >el er g; cv ]kgd 4kLkN lk;ül g; sygi ]g srgd o 4rn ukv Cgu q s s\ a T s s s s hu,t udfy ]g k;kv _i kdum cv 4kvkt er jWt df kgd kdum uTe s , s q s s 4Skt kH kt 4g krkH ue iW go kd hldf 4g Cgu s , s , hH _¬o dS 4g L[ u≈u 4g kvg ktl Cgu hH Nd elm ]g hnkl yd¥c T s \ , q q X , q f kerfi hd jhokge 4g krkg Z;nkl kuiv hH kd hxnkl 4g krkg Z;nTkl ku z , s T , s iv kd Ioktl 4g ;nkl kuiv kd kerfi Bg htl hd <‘Î ]kujd yk;[ , Z T z q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 961 egaP

s kg kukyH rjGf kgd jokc ue jefql eku q s 4k;yf jd xk;im kd uo s ht uiv uer 4k;x Cgu F;ø uoht kjkgér jkv ]ky kuc 'kdi kd js/v s s q Z q , s z s s a 4g hpko;k;i rev ]'kdi ]rl hg lS 4g hpko;k; T Z 1 z s s T Z i jkd/v ];®e ]rlv3g hpko;k;i kuhr s; 4kyp y jkv hd rl sl rl a q 1 T Z X s s s v s>e A ;exnl ke krlv8 4kyp y jkv hd rev l q;®e >e 9A ;ex q . s s s s 1 s 1 s q re»»ªº™»»kek;®e8 4kyp y jkv hd rfk;† l ler >e 9A ;exrfk; a 1 Z s 1 s s s s s s q Z s † ke kler8A ;eZxrfk;† ke kler8 Ag k;kx e n"ufim u k;"f+ Syflb s s s , X . s X 4g r1ev , 'kdi 4Cgu rke jGf kr Skt yt k;hn 4kuy Fv kurb lc ]g kuI? z , s s Z , hd jkd/v rke 4g hrI? e jkd/v rke 4kd jkd/av g dhri xj kykd a , , X a , , z a 4kykd xj jxe 4g rkv jdkg jkol ji utfb a T s s a d yj k; 2kuOc ji gjxo lH k;D cv 4g rkv jdOc ji hIGIG 4g sr s s , , T T s , T kv ji ydfbkl7jIke yd7tkv 4Sx ync uket ]g rkv jdOc hg ji sl s s T s , H df kupkl re klsS jkv 4g rkg d xj7xj ]g rkg d gjr cl 6g srk T s , T s s s a a T s s s T s g hg ykd rne; df kupkl re klS 4kd j/v g dhri Glf go 6g rj s w s s ss a , z Z T s d r_fpf kykd eg kd ;®e kr Syfhlb 4g kuyp Xe q;®e kuyp e js/v s q 1 s , 1 X s a 4krkv Cgu rv Bkd jGf kdltf ]uohtkge ]g uoht kuyp e rfk;† lm a s , X s 4g rhxl kuyp e rfk;† lm 4g ;®1u kuyp e rfk;† lm 4g lky¥m ]g , a X s , X s , , nukv kuyp e rfk;† lm 4g hrkv xem rfk;† 4g krkt kjdI l jF®i a X s , s , s d dedp Ikjof sLc lm jF®i kd dedp hl7hIkN g; kr g krjd <j s \ s s , e¬ kd eku d ke®keji ct rDf;ø hg lsS 4hF hLi hiNf hg e kjF®i ]hF s s \ X X hLi 4g hrkt kg kni rfk;† jkv ]kn kjdI kd XkjF®i kn d dedp slt \ , s , s , s s s s , 4g kukxt ltf rfk;† 6g hLi hiNf , s s , \ X X z e k<ki hg jkgér kt rfk;† 6g rfk;† hg hjkgér kt rfk;†3g hrxem r s q s s , s q s s , fk;† dS kr g krxy ukg uhy e kuFki k; rDfH k; uk;÷ Bkd kGn hyg s s , s s X Z z s i ct ]g kryt k;hn kd rfjl ]g kryt k;hn kd <je¬ kGn hygi ct , q , 4g Bx yH hg u , w kpgi hd hu'kj 4g k;x ywH hg /cl l hu'kj 4eqr Sx kg jgL[ 4,g ; s , a a s s s a kjl Bg hL\i hL\tm l keüt7keüt 4g krjrm jrhH jkgér <je¬ kd ke®k q s X X , s q eji ct kGn hygi g hrI? kuI? hg hlS ]Skyt k;hn jkv Skt jgO r , s , kj ]Skt kv jGfklqe Bkd jkv ]kg ;kjl Bg hLi hLtm hd unf rgc slt s , s q \ \ q , kg kgj kyt jGfkle k;nf jdkv e kjl hLtm lt df s q X \ s , X e ynf j/v je tkv g h;kv l gjr lb nk; hd hldf ss a s s , s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 071 egaP

kjtke kd hukot Ni u lGueg S w \ s 4g lj kLc e kuky[f IkN7IkN , \ X X , s s s s 4g <"dkv kLc e kthp hd F;ø udfsy 4Cgu j? ]g kyk'e/ gn jGf , Z \ X X Z , Z s udfy g rgj e gn hlb jGf 4Sx kg lgeji o ]g ukd e ]g ry ukt s T s X s s a s wa , T T s s l dhO kt 4Tg rgd lgeji eg kdum g ry jd ukpgi l lg lb kt s s s a s T s s s a s 4ky jd ukpgi l lg lb ygi sdl s s a s m 4ky jd hjk;r Nd ygi dlm 4kxsyp Lm klg unf ltf ]g kukv kr s , q s s \ a , s unf hldf u hldf 4g krdl kv hH yd ]g krdl kv hH tkv 6g krd , , , l kv hH hHd unf go jkv 4kxSkt gj kLi kLtm j? g; unf dS jkv , \ \ , kg kukjcf jkc j? lc yfp klg unf db s , a 4k;x F;ø jlov 4hxSkt jxf e hÈef hÈef kr 6xkvkt dp kr Z X s s s w s g k;yf jd ;é®knkr llb ]g k;yf >el Nd cl kd gn hlb ]g k;yf u , s , q s s , ke j? kd hlb ]kg Sx jgO e ;kjl ]kg k;df ekJof ]kg Oc kv ji { s s X s s s , o dS kd jn hLkF jxe 4,g Cgu hH kri Nd gér ]g krkt Iky kd jok 1 s s s\ q X q , , s s jluke ldf jGf jkv g krkv l jokjluke ldf lg g; 4g ukd Cgu hH , , s s a , , rukt er kdltf ]kvg Cgu hH ;pjfi kjkgér lltf ]hd Cgu hH ukpg s q s q q s i sueqr lltf ]rpfjfiv kd uoht g klc jrhH jkgér h{i kt g; jkv s , s q s , kg kukjcf jkc j? lc yfp klg unf db s , a s kg kukl xl huki kyri kuc kd hÈe a w 4g k;∂fi hd suxkt <je¬ 4g hrxy uxt k , z , s e®kv df kg rjd <je¬ er kd ke®keji hg lt 4g hrgj hLi h;kl ke® s s q s , , \ s kv slsS lc ]e thc kLi {1o lt ]e dedp hLi xkv lt 4Cgu krdofr X \ s , X \ s , ¬ko ]_ke kuokHl g hrgj hLi hcn kr Cgu 4g krkg Fkl7xl kd ke®kej a , \ s , s a i ct Xe henkv g hrkg kni hHr kr ke®kv 4Crkg Cgu Ske®kv e k;efn , s , s s a X X kv hHl ]kF krgd go 4kF krgd rkc <ioÂge rgc dS GStfjx tkt Z w q q Z Œ 4kg Cgu hH Nd er knk;† llb jGf 94k s q q s s g kukl xal huki kyri kuc kd hÈe8 ]kr kg u 'i¬l kd ke®keji 4kg r w s s Z a s fk;† rev er kr Skt kg Z'i¬al kd ke®keji 4kg Cgu hH Nd er j,kv3 s 1 q s s s q q s kg kukl xl huki kyri kuc kd hÈe a w 4xkvkt jxf s s hg e hÈef jkv kg syri d hÈef er kr <je¬ kd eku k;df Cgu jxv3 X , s q s q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 171 egaP

sxkjGf r'kyr er 4kxsyef Cgu l stk[ df kxSkt k[ lS hg ryduf d s s q s s s s s s s tjl ]rkg gcl jkv 4k;x k[n e nCu jkv e j/av kt g cko“ dS ]g w s s q , s X , X s s s , , kuil dS ]g rfkH dS Glf kukg kje 4g ke®keji ]g Cgu e 4g ke®ke , az Z s s , wa T , ji ]kg Cgu er 4g O> kLc lcl dfk;D g krPe hLc lcl jkdgv jkv s q , w \ s X , w\ \ s a , 4g , rîfr hLc hd jkdgv ]g lj kLc e ujd 0lf Pe kd jln dfk;D 4g 1 \ a , \ X s w\ s s w X T rsy [n xky hH kgo hrkg Cgu kgt 4g Cgu BkuOfd Bkd e u[n krPe s s s a s a , s X s s w\ hd jlwn 4ku[n krPe huiv kr kg ku[n 4kulg ji uiv kr skg kulg 4B s s w\ s s s a s s a g rkvQ' hd e/ e uoht dlm g krsy lg ji uiv kt 4g rlg hHl q q Z X s , a s s T s a ji kjln 4d j? kxy sukv chjd go sxy ukv kukj kdltf ji uiv jkv X w s s s s s , sxy ukv kulg kdltf ji uiv jxe ]g rdl kv Fkl7Fkl kulag7kukj s a s s T s s 2g hgj kt ytGf e kthp hd ytGf , w X X w hld df g krdl kv hH kulg jkv g hgj kt ytGf hxntV dfk;D g kr , , a , , w X , dl kv kukj 4g hrdl kg rkc kukn Fkl hg dS `g kgj kg Cgu kr rî{ s T s X X s wa s s fof Cgd df re kukLc? 2rkd–p kuy u krpV 4g rdl I? Fkl kukn ; \ a a s T s X s s 2g kgj kg }a} kld g; 4g hrkv hH hlg jkv g krk , s , , a , , s g hH kukj 4g hgj I? Fkl7Fkl rkc kukn df yd g kNi uæi u rkd–p s T X X s , w z s a a 4g krlg hg ji uiv go ]krlg Cgu ji sjlwn , a s a go jGf 4k;x xkt hgo g krkt Li Bk[nf y[ kuiv kdltf 4krL\i Cgu , \ s s Bk[nf jH y[ kuiv ]g y[ g; df g ry ukpgi kd y[ d jlwn cl s , s T s s s s s s 4g rlg ji kPc ukot ]g rlg ji kukot T s a X w\ T s a X s w\ T s a Pc 4g rlg ji kukn ukot 2kg gj kpj gkoof kd hÒx7kÒx er k;D 4 X s s s q q q Z F;ø y[ d kpπc g rpkl Pc 4g rlg ji kpπc Pc 4g rlg ArokHo¬ s s X T s s s w\ T s a X s w\ T s a 6pπc g rlg 4g gj jkrm hrjkv 2g krgj krjd k∏c k;D g; df rki s T s a T s , q s Cgu hH pkl pπc 4g rkg ewyke F;ø y[ d kPc kd kpπc ]kg r[n eqr s s T s s Z s s X w\ s X s s s 4g srk T t yp ]g rkv y[ cl 2kxkt l y[ 4g Cgu /cl Bkd l y[ kd Ze/ s T s s s s s , a a s s s 4F;ø y[ d ikPc l,o ]F;ø y[ d hukot lo ]F;ø y[ d uipc slt Z s s s q\ s Z s s s , Z s s , 4g Cgu /acl Bkd kd e/ l ky[ ub 4g y[ d ikPc ;3g kgj jd kt , a s Z s X s T s s s q\ s , i Bkd ]g kOc Skxy dyrf Bkd ]g kgj jG kyke Bkd 4g ry[ y[ hH w s , , s , s s T s s s Pw\c 4g hujH hLs\ktrf hLc ]g ukuc ukde Lc A g ry[ e kuky[f d k s , \ T s s \ T s s X X , s {kdkoÂge ukot 4Tg ry[ sl kuky[f um ]g rkpj gkoof kd k;Òfx7kÒx a s s X , T s X q q spπc lt ]jdukt sxkvkg rdfp er 4uky[f xyv d ikPc ]uky[f xy s , s s q s , s s q\ s , v d hukot ]suky[f xyv d uipc 2suky[f Su7Su ]g hrkt kv hukot s , s , , Bx j/m ]h;kv j/b hF ehlu7S7tke ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 271 egaP

g; 4kvkv gj e I?je uhge uhr jdkt df kF g; ekd kygi nkc d s X s s k{hn kr F rn k{hn sygi ct 4F rn tH I?je kd kv{Hf uiv 0c s s s s s s s s s X q s q 4g krLi kujd Nd u N , \ q q X d güm g krxy suLi Bk[nf I?je ht7rht kdutf 4r[ Bx xp k;Lfpf , \ s s s q \ ct kd rkg SkrNi jGf 4hdp kg jn rgc kr dr cr jxe 4g krkt k s q s s q s , s g ukjho kuil kd rkj jdxkt gcl lt 4kF kukjho cl ]kF u hH Nd k q s , q a go 2jv ]g kryp kri jdjxf e I?je 4hF hd hik/kikv hLc ]CF hd L s , X \ X ,\ kn hLc jkv F SkOm iW c[ d hxntV jkv F Sktl uil c[ d hxntV \ , s w s , s a s w s jkv hF h>el hxntV dr yd kgt 4g kukjho jgkc df g kryp kri j , a , , dkt e I?je udfsy 2kukjho hgo jgkc ]hnkckv hgo jrhH `g krkv jg X , kc ukd l I?je 4Skt k;nf sukv u jgkc kdum g kt jrhH ]Skt k;nf , s s T s s ukv u jrhH kdum g kt jgkc kr k; A g rdl kg ekd hg kn d ykohn s T s s T s s s s `g k;D rjWt hd ykohn kr 4kd ukv jgkc g Cgu ;kim Bkd k , s s , s dum cv 4g Sx hg lc o g lc kt jrhH j,kv 4g rpc l I?je kr o T s T s s T s s s s ]g rgj sxkH jgkc kr ykojgkc `g rjWt k;D hd ukuc ykohn kr 4Cg T s s s , s s u sxaSkv jrhH so ]Skt Sky u hr¬njct dr ct ]g jgkc kt jkv 4rd a T s , s l Cgu kv skr gkp hH kukv jgkc o g Sx kg jrhH d I?je kt dfXk;D X s T s s s 4g Cgu jkl hH Bkd elb `kujd ckj[ l,i k;D 2ykohn ji I?je 4g y , s X s X , tGf yd¥cf g; ]kgd sulm ]k;x kg kL[ e phc go 4kd hIefd yilfuf w q s \ X q ;é kF ;¬nl hH uhYQlu ky¥e 4Skt k;nf kuc kj? jdkOm ykohn Gjr q s kjkp d I?je df hF hrjd jkpof hIefd yilfufq;é hd okx e oakx dS X s a X 4kukj ho hgo jgkc jkv hnkckv hgo jnv kr g rgj Li je ]g rgj lc jnv , a s T s s \ s T s s a kukjho hgo jgkc ]hnkckv hgo jnv a hync hHd u Iojd u jtfkue d kcd s \ s Xz 4sxkdl y u hH Icjd kr Sx e cd 4ky jd kr ky jd ]g s s s X z s s s , k/ofql hd ujd Nd rgc kr hHv 4hrkt gj Cgu k/ofl hH hd uy Io s q q s q s s jd jGf 4ku[j yk;[ ]jGf rsy Cgu hH Iojd o g rkt lc kt e cd s s T s s X z kukjho hgo jgkc ]hnkckv hgo jnv a hync hHd u Icjd u jtfkue d kcd s \ s Xz 4kxSkv jtu kLi ukjho xt \ kjkl cr jkv 4kxSkt kr klg unf dS u dS 4kxyp Cgu hH kri jkv , s a s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 371 egaP

s lltf hF hu®i hg; jkv 4sNhi xk[n Cgu hH jdIky df xkxkH lS er , s s s , s s s s q kr jdkg ri nkc d uje Skt yef gér hg hu®i hjkgér ]kpkl kjt eqr s s zs s s X q q s s 2hu®i hdldf ukd ] , rfi kdldf ukd nkc d uje jxe ]dhO rkc go g hHv jv ]kgd ulm , s s , s s 4Cgu ri7rH ]g hu®i hjkgér e ]kgd u hu®i ji 2SkI[I[ ktkojn j zs w wa q T s dkv ri7rH Bkd jkv ]kydv j? 4kxsxy jL hg lo e rkj ]kgd u ky zs w s , s s , X s ¥e `k;D ]kgd u hu®i 4Cgu e rkj ]kukIiI[ e unf ]ku[j yk;[ ud q X s X X fy rkc dS df kykc ky¥e jdpkl nkc jn hLkF jGf 4Sx kg htkj kukn s s q s s s\ s X s 4g , hrgj hjkt hxntV 4g e kg df kxn gd jdn tkokv jkv kxn kI[I[ k wa T a s s , s tkojn ed l ed jdv df n jd knko kurb go ]ygi je hH Bkd kt s s s s s s s X s l e kn eg ]kF kgj gd l hu®i huiv go 2nkc d uje g krkg k;D d s s s , s f hF krdl®m hLc hdlm 4kF kgj jd rkc l hu®i huiv uhYQlu ky¥qe q \ s 4kxjd kni ;H kr kxgj jkv 4kxn cnc kr kxgj `[j e j? s , s s , s w s s s X ukd kd ne 4kNπv kurm kg e®[ hn¥t hurtf 4skvkpgi l hn¥t df g , s ∆ q s qa s , hpe htr hurb 6hd jkdIN g Bx kg hn¥t hurb llb tkv ]F Oc jdL s s q , s s s s , di lb dr yd 4kjd kjkdIN l henkv lb ]kjkdIN ]dl kg hn¥t ur \ s s q s q s s s tf 2kjd hn¥t 4g rxy u/kc ñFv l hn¥t xky d y¥gke ]g rkt xy s T s s a s s s s s T s X s s s s e suk/7ukj kr xky d j? kr g krje Bkd e j? d hldf 2k[n ueqr s s s , s X s s s 4hn¥t g Sx jd kjkIiuf ; 4hHv g Li ekd jktg ]e k;ufn g ekd T s T s \ X q T hH jkv kdub 4g Sx Iky hH lifko jdkPp ji xkv ]g Skv y jd/akc , s T , \ T s s l hn¥t ; 4sxn Fkl e <je7hxntV eg df F rgd s; 4g _ef ]g q/c s X X s s T T a ]g BkH ]g ut;if uiv ; ji /d g Skv y lb kt jkv 4hxy uyt gsn T T z s s s a T s s s , s hg; tkv jkv 2hF hrkg kLhi hurdf ]kF krkt N kjkxv kl7kjt 4Skt , s \ w a xy u kIkd df F syp jdykgél7ykgél surb ]hF hd jkol7tkl hurb ]h a s a F hd krpV hurb hd gn hlb 4g kr[n 'ky Bg hryt ]g kOc {Hf slS s , s X q , , q s 4Cgu hH kxyef s g; ji ukt j? dlb cv 4k;x kg e®[ g; tkv jkv 6kukv yd ]kF kg s s s , d ulb ]hF hxke k{Hf suekl d j? dlb yd 4jkv unf kn lc df kF s a s s , s krdl kg Cgu hH yk;[ lb kr hF hn hykx kd hldf klji ulb ct 4xk s s s s X s s y g gj kv yp 4kd hldf kF kgj n hykx henkv g; klju ]hF hxke [ T s s s s X a hH j? d henkv hlb klji ]kF k[n rlg e jktkc kd henkv hlb yd s X s s a X s 4g rgj ryt ]g rgj rkv ne ]g rkt ]g T s s T s s ∆ q T s T rkv unf 4g kgj [n ]g kOc {Hf 4g ryt ne hH rkj ]g ryt ∆ne hH s , s , , q T s ∆ q T s q unf 4g rkv ne hH rkj ]g rkv ne dr >kl l gcl 4g k;D jkl kd T s ∆ q T s ∆ q a s q , hxntV g; df ky [n l dhO suhge uhr dfk;D `Xk;D 4hF rkc chtv hH s s s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 471 egaP

kg hrkc u k;hn tn hjOkd hjk;/fv lfuf s s w s a 4Cgu ]g rgd hukK ]Cgu `kun kd ky[J hd F;ø lb nç' kjk; T s s s 1a Z î kl,t hxntV ]g rpfm g; k;D `Sgfkp kugd hxntV kdlb `kg srgd h , s s xntV kdlb 2k;D knk;† llb ]g krIN „pf hg kurb kr hH e jHhxntV s s , w s X 4lc ]kF kjg O sphu d {o ]kF k;kv jGfkle Bkd df g kryp kri llb 4Nhi g kr s 1 q s , s s , kt IwN „pf kurb ]lc 4g hLi k;Lfdy hyt/v7hyt Nd ]kF k;yf kuc T \ a \ q kg¥p sulm kdutf g hLi Ib jkp7kn ]g hLi hLg hIG7hII dS 4g krL w T \ X s , \ a w w , i yp jGf ]g kry kuc kuk[ ]g krkt jgO jGfklqe Bkd phu d {o hl \ , s , s s s 1 df slt 4,g k;x IN sNhi cl kurb lc ]e hxntV kF k;kv jGfkle Bkd , w X q s e hxntV7Skjgl jGfkle db kF k;kv X q hLdy hl7hyt/v Nd ]g d [kj jP Nd \ q T s s q 4sNhi g krkt IwN hg; 2k[n kr jdkt ji I?je kjt 4hL\dy , s s s hl7hyt/v Nd ]g d [kj jsP Nd3Nhi g hrkt IN jc[ hg hurb lc q T s q s , w e hxntV7Skjgl jGfkle db kF k;kv X q hLdy hl7hyt/v Nd ]g d [kj jP Nd \ q T s s q X e hldc kd k/kj hFkl u kvg Bkd s q s kghii db u kykc ]y;kd db u hdd s s w e hxntV7Skjgl kF k;x yef y“u db X rcçge hjr kjtm hF k;D df gd k;D Te q s \ wa kg kukjcf jkc7j? lc yfp klg unf dS s , a 4g hrn [j jdLk?m kd XkO> jkl jkeg jkv g hrkt kv r,ke 2 , s \ s w s s , , Tg O> ld ]g ry kuc /cl kt ]g ry jd l jln7dS rkc kt kg; eg s w s , T s s a a s T s s s s w X s a 4xSkOm s a Fkl7Fkl cl [l7[An 4Fkl kr xaStf ]Fkl kr xje df kF kgd uer q q s s s s X s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 571 egaP

s s gj n jc[ hd rkc lb Glf ; 4g kykoupC[ Bkd u ]g rne; Bkd Cg Z s , s s T w s d u 4g Cgu /cl Bkd l krne; kdlb ]g rkc hd upC[ rne; kt g; , a a s s X w , s w s 4g krgj Ldi kjkudf dr <{ hj[fkv 6g krLdi kjkudf l jkt he , s \ , \ s s nkv dr en rje 4Cgu krgkp Bkd kukt 4Skt y jdpC[7pC[ df hg; s s a s ekd kdum 2cl nfk;®b xlVkjkn3xky d e¬df ukoygi ]g rkt [j j s s T s s dIkN7IkN yd¥cf hH rne; 4g hrLi hujd ukrkpC[ ]g hrkg hr¬njct a a q w , \ , s 2g krgkp hg , sLkF kukt Bkd hH rDo rje 4rgkp Cgu kukt er dfk;D `k;D jdLd s\ s s s q X X \ i gkc 4g rkt y rwne; jdLdi gkc df g hrgd hg; k;ufkgd sl knl a T s s \ a T a s kg hFkl u xl mkd yp y et jfdi gakc a s , , 4g H' hg kurm g sO> u , q T w lkoækv s; df kdl [n er hn¥t surtf 4g krkt cwL henkv unf dS e s s q , X knkoe Cgüb 4g krkt cL henkv unf dS e kok? Cgüb 4g rkt uc jld X , w X X T s T ok? hg; ]g rkt kg jlku ok? hg; ]Cgu rIef ok? llb 4g rgj rdakP T s s w s s T s s kd kok? 4g rgj rjd hÈi7egye hd kok? d jln7dS eg jdgd klS s X T s s X s s w s 4g Fkl jkgéqr e 2 wa s T wa s T g kr e ]re kvkLc? ]kg rgd er udfsy g kgj kLc? hH kjln ]kg gj s \ s s q , \ w s s kLc? hH er 4re kvkLc? df ]g rgj rkynf kd jln7dS lkoæof sO> \ q s \ T s s s s w w ]lkjH O> ]ulkoækv Ow> 4g rgj rkxy L\xF 2g kr kuht gjr hldf 2 s s s w s T s s s s , s henkv jd k;D 4g r[j sykgél gjr hldf kd uiv l kulkoækv O> Cgü s T s s s s X s w b 4g r[j jH l klkjH Cgüb 4g hyk[ endS hxntV kr Cgu ]g rkynf T s s s X s , s T s Syfhlb eg hH klkjH g; 2kd jln7dS g srkynf klkjH kurdf eg jkv s s s w T s , 4kg h[sn e¥ s Gf Bkd Cgd df kg hukgd hPi e lk;üim df ]kg rkc h[n e uil hld s s \ X X X s X s f lt kxsxy klsS 4F Skynf ulkoækv kd jln7dS ]CF hd rkc hd ukg s , s s s w X s s hFkl7hxl hHd 6F uiv hHd ]F hHd df kxSkv hH klkjH 4xxy ukg e a s s s s s X s s w yke lsS ]uil F s[n hHd jn cl 4xaSkt IN Nhi cl 4kxkg hFkl Bkd s s s s w s w s s s u ]kxkg hxl Bkd u 4sxXyp y jkv rne; xy Ldi yd Cgu tkv jkv s a s s , w s X \ , kg hFkl u xl mkd ]yp y et jfdi gakc s a s , , 4g kj/v hg kj/v ]g hrkc u g k;hn kr u , s a s a , , s kg hrkc u k;hn tn hjOkd hjk;/fv lfuf s s w s a 4g kj/v unf7rkj 2kg rgd hxntV dk[ k;D kdlb , s a s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 671 egaP

]kF krkv jrm huki knx kd nfk;®b hyku kd eJkv kt l kykohn hd a s s X kGqx jkv 4kgj krk[ lke kd k'ky Bg hLl go ]jdukt xkvkg rdfp e , a X q \ s s s q r 4hxy suxy hH lk;î 4hxy uxy [H jkv kr kgj hH krky¥pf 4hxy u s w , s s xy hH [H 2cnc jd;H hdum ]CF hdp Ll 'ky kLdl kgo jkv 2jkd w w a q \ X X \ , a , /v jd;H 4k;x Li e ydæfe hLc jkv 4kF kPc yd¥cf henkv g; cv a a \ X q \ , w\ q 4Skv yduf u jgkc cv ]gj kcn s hg jnv gjr hldf df jiM sxn [j ukÈp jkv 2k;x kg k;D ]k;x kg r a X X , s s zsi ]k;x kg rH Cgu kri df xky sxSkLc? `kxSkIg ukÈp Bkd ]kg rpkl s w s a \ s s s s er k;D kr jgkc hH Skt jxv tkokv jkv 4Skt u jgkc tkokv ]Sky¥ q s , pf hg kurdf l phu d ukÈp lm cv 4k;x kv e 'kg go I? kn7Ia? B s s X s s a s s kd 4sphu k;nf ykL kd keky jkv jF®i k;nf kOm ukgüm 4hF ∂Gf hd u s s , s X s jd knof hn¥t kd henkv je 4hxkg hd hn¥t u Xkxky udfy ]kF k;x ky s s s s s s p Nd7Nd 'kg hHv 4kF kje/v ]kF Cgu kje kji go ]kje henkv dS q q s w 4F rn kxy jGf ukÈp ]F rn ykL phu kd ' s s s s s s s s ky jdkIg ukÈp 4hF gk[ ]CF SkGx 4jnv F rn ykL kd 'ky kgo ]kF s a q a s s s s a I?je e kdna[ um 4CF dn[ hLc e k;bkjgx hd Lkgi hg phu d eJ X X X a \ X X \ s s kv ]je hH kt df kF e;uf hg; kd eJkv lm ]g e rcçrf eJkv dS s s , X kd kvkeky 4g hrn jc[ e /cl d gke d henkv 4hI? jxe ]g kuI? X , s X a a s s s , hlsS Skv u klkjH 4hI? e rcçrf ]g kuI? dlfkgrfS <ioÂge hLc dS s X , Z w \ 4aSkt ht jkv A g hxy k'kv hH jGf udfy ]g kgj , , s , kt k;nf l u'Dstb hH kuk[ ]g Cgu hH e 'kg ]g k/c Cgd ji ]g k/c s a T X s , a , , a Cgd Fkg ]g hdIy phu dS ]g hdIy jiM xkI dS ]g Cgu hH e 'skg , s , a T X ]g kgj kt k;nf tkdy≈ ]g dIy xky ]kg r[n e kykri¬v 4g rkt y , s q T s s s s s X X T s s p Stf hH jGf ]g hrkt kg F;ø hxntV l gjr cl ]g rkt kg Pc xky , s Z s T s s s w\ s 4g rkv Iky jGf kr g krkt gj kLt T s , s , q\ kxk/ /kdS 4krki II Cgu hH rII7rII df hjkH kurb 6kxkg krkg hjkH w s w s w s s okxy l jhj' kd kxky ub 4g hrkt I? kuI? hlS hHd7hHd 4g srkt s X s , s T kv l jGf 6g rkv yduf jdpc 6g rn kjg hH kd krne; 4kxkg krskg s T s T s s s X w s jd;H gke 4g rkv Iky hH jdje 6g rkv hH Iky xky Nd hHd7hHd a s T s , T s , s q 4Mkv Iky df sxkjd kI‘p dr en hj[fkv `xkvkt yH ld l endS F a , s s s s w s , s kl kd unf surb 4kxgj rîyf hH jGf elm ue kjkgér 4xkIkd jdDp l s X q s s kilkv d gsn er kr Cgu 4Skt gj u kxy sllm gke kjkgér ]er dfkr s q s s q q g ;kim kd sun kxy xkv ]un kuGn hn¥t kd gn e k;ufn hjkl Syflb , s s s s s X q 4sxkgj uc e gn hlb hH kr xkvkt hH je er 4Cgu hg xkLkN kd gsn s s X s s s s q s s s\ s lb er ]kvkt u pC[ er dr ct df kg rLdi l jkt urb er df g q s s q s s \ s s s q T
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 771 egaP

Ødb Lid d kne cl sulm kr 4g rn [j hH Lid hLkt kn Fkl dlm s s \ s ˜ q s T s s s \ s\ s s kr g krkt je Bkd ct df g tkojf e rcçrf dfk;D 4kyduf jdy Fk s , s , X X s l Lid l7rgc go kr kyduf jgkc go ct ]Cgu hg kurb jkv 4ulb y s \ s q s , s kl paki Cgu hg kpkl kd lkoim jkv kF kgj je k[H kr henkv g; cv s , w s 4g krLi kujd lkoim3unf de√k/ 4g krLi kujd lkoim kr g u/ , \ , \ s , ]rjd Cgu lkoim <jkdv hu,t 4g krjd lkoim kr g krkv unf de√k/ s , s , kd henkv jhev 4g krkuc hLi7kvyg unf lm kr g krkv unf de√k/ , w\ q s , kd henkv chjx 4rjd lkoim xky Ii [H ]g rjd lkoim xky Ii jH s s s s w T s s s s 2jd lkoim Bkd kgo kg u k/ofl kgt udfy 4g hrkg k/ofl ct Tg hr s s a s q a s , s q >l rkc hpM7hpM hlsS 4kg kgj krjd jkgkyG 0' ]kg kgj krjd lkoi w X a a s q s m ]kg kgj krjd jkgk/≈n Glf kr jiM kF krjd ku/kl ct g krdl skg s q Z s , 4kF jkgkv kdlm hg; ]huki knx ]Lkde7sLhd ]k;kLl7kL\l a s s\ \ \ lke dfk;D hF hgj kv l gn hdlm cnc jd;H 4kgj e jkd/v ykl pk a X s s w a X a a i dfk;D yd¥cf CF Bx kg ckj[ hdlm [kv 4F gj N uhet ykc sd hP X q s X a s s w \ s s w kn 4F gj N uhet df F Sx kg Lc urb ykc jkv 4F Sx kg H' ykc s s s \ s , s s z q jkl 4k;kv Cgu hH ukpgi 4Sx kLc? endS jd[n lm 4henkv kydu s \ s s f jgkc go kr BkIg ukÈp sukgüm ct 4Sx gj xn kr xky 4hIg ukÈp 4k s X a s s je Bkd nkc ykl pki ]kuFki dr ct hxkg hpgi 4g krxy ;el kr hH s a Z z s qa , s rpgi7rpgi ybkG 2tkdekd hjkdjl 2Sx xy ykl pki ]hul l jsn s qa s qa a q s c[ hH su ke®keji 4Cgu j/v g jn ]u g rgd 4kje Bkd nkc ykl pki w s a , s T s s a 4L\i eyke de®klgV hg hurdf ]Li eyke ryx hg hu s w s \ w rdf 4hd Cgu kuFki ryx Nd ulm 4kujd k;n ji henkv lm 4g gj I Z z q s T s X k?kyx kd jln7dS cl 4g krxfk;rfi Ik?kyx hd hxntV jkl kr hg; 4 s w , s z X s s Skt kg jk;r kd ujke hH kd hldf go kr kg kugj kntV n[ kd henkv s , s s s s s q s 4kxMkt je e kr Bx k a T s s g jn knk;† 4jd hn¥t jxe ]jke hH kd hldf 4jke kd hldf ]ukoxH g s s s s 4je Bkd df kF Cgu kjln hH ekd 4I? lhckp kuFki hg dS jkv 4je s s w s a , Z z , s ukd kF krpkl 4e eJkv Skt je Bkd 4g Cgu hykouIg ukÈp kr je , s X s , s s s Bkd u 4Ig ukÈp hHr je Bkd ct dfk;D 4Skt je Xe eJkv Bkd cv s s s s X s df hF g; kuFki 2kgj {Hf 0kc jH hxntV 4Gky[f yd¥cf d e/70c Z z q , q s Z q df kt ]hlS kuFki `kF krjd k;D kuFki jkv 4lm kF krLi Bk[nf Cg s s Z z Z z , s \ u kjkgl Bkd cv kolf d ke®keji 4g ry uke kd ke®keji xky e k;b s s T s s s s X X kuOfd hlS 4k;x xy sujd kuFki cv udfy ]kF Cgu kuke hHd kd ke® s Z z s s keji 2{Hf 0kc 4kxy ujd kuFki jkv ~ ~ ~ g rkc hd Z;pækv Lc jkv q , s Z z , , s \ , 4g klsS gke kd hxntV `k;D kxjd 4kxy u , s s s k[ hH o F Sx Li Lkde7Lhd kt e k'ky 4kgj krhi jdIkp7Ikp kdlm s s \ s s\ s \ s X X s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 871 egaP

lm 4ky L\di kd _wl d uoht eji er ct kg rdl kg hHr er kr lk s s s q s s s q s [ 4g lk[ Nd ]g ;‘que e df re kLdv Nd eub 4g h<ki urb7urb wa q wa T s \ q X T z s s ]g k;ufsk; hurb7hurb e rxt lb 4k>el re I‘'fof Nd kd uiv jkv T a X . s q s s , kg kukel okv kd wr kxue r sd jyx s q q q 4ky ukpgi l hHv 4kd yG d jel lb ky [n l hHv 4xkvkrN s s s w s s s s s s s i rgc sNhi 4kxxy u hH Nd Fkg ]hxSkt Lm lkid ]kxSkt L?m yG q s q \ \ w ]xkjke pkp4g yG kd jel ]kg gj [n yG er kgt 4g hxntV g; hlS s s X , w s s s s q a , s 4kxy u Fkg Nd ]Bx Lm lkid G q \ Z lf udfy hF hjke Syf d yG ]hjke pkp ji lm ]yG kd jel udfy3 s s X w s s kg kukrNfi sNki jfGf kukj?fm kve IkI rjke s q X s kg kukyH [n jG yky kuol kOc ji jesl q s q , 4g kjHlj ]g [l ]g y , , Z q , ky 4g yG g; df kg kr>el jd[n kd yG yky d jel3kg kukyH [ , s s s w s s s q n jG yky ~ ~ ~ kg kOc ji Lk> d jel krkr lt3kuol kOc ji jesl s s , \ s s s s , q , 4hxSkt gj hLi cl ]r \ ykn7u/ ]sLk? ]hFkg ]hxSkt hH k;ufkj ]sxSkt hH ktkj 4kxSkt IN cl3 , s\ a a a w s kg ktkj kv hukj xSkt yp tfr unf db , s a s kg ktkel ydl Qv hdyki kLk? Fj tx s\ s kg hFkl u xl mkd yp y et jfdi gakc a s , , 4g l k;rfF¬fAue ykol kd krnkv ]g Cgu , s X X , s X l k;rfF¬fjfi ykol kd krnkv jGf 4Crkt Cgu hyp hg hlS rnkv hd X s X jHhxntV 4kxjd kØdb kli kr kg kLi hH Xe j?kne ]henkv Skt hH je s , s s \ Z q 4kjln Bkd kF Cgu hH e w s kd 4kykL PP cl 4Cgd g kLkN Cgu kli dS 4g Bked hje hd ykl pk wa , s\ , , s a i g; jkv 4g kxp7kyH jkv g kntV e ]kgd ulm `kg kntV hHv er ` , wa a , wa T s s q kg gj jd k;D g; ]kgd u kxky ]hpC[ jgkc ulm k;yfIki kukn o ct s s s X s s a s X s s 4kF Sg /kc Lid jkl e hyIki dS q s a s \ s X s jkv kF Sg /kc SiQ e hyIki dS 4F Syf jd Ødb hH SiQ cl ulm , q s a X s s s s 4g rn [j hH SiQ pki7ln Fkl dlm kr g krje Bkd ct ]g tkojf T s s a s s , s , hH g; e rcçrf jkv 2ue kd henkv ~ ~ ~ kxyduf ct df F Syf jd X , wa s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 971 egaP

kjkr¬uf dmkd gVu ucf eku , s q 4g iWo¬ kjkgér hgo 4g joæuofv ]g h , q , , 'kuofv go 4g Cgu hg ;kim kd ujd I‘u kd <je¬ lm 4krkcL Cgu hu , s s q ki kd <je¬ lm 4hrkyt Cgu xkv kd <je¬ lm 4g krdl gj Fkl hH s s , cr <je¬ kd Hi 2jokc ue jefl eku `kxdl kt ukd Fkl jkgér ]ji q z s q s , s q krpf hxSkt yt gn ct `kxSkv Fkl nkc d q;®e kt ];Fki kxkg k;D s s 1 s s s 4ky kIt ;Fki s q s Nd ]ky jd ektrb kd oyd Nd ]kukt yduf re Sdf hjk;r kucf sl q s a s s q , sS kr g hg kuyduf ji k_k; lm ct 4ky jd hjk;r kr g hg kukt ct s , s , s , kg kukt go kdcl rgd jfkpcf lknuohtxt s a s 4g /fkcl ]g /fkel ]g /kc eku kd o®d;él hlm 4kv , s a , , s . g kni o®d;él ]k;kv uyrl jrhH jkgér 4/l er ]Sg xel er ]kvg q , . q a s q s q q z q q eüt kd kr<i dS jrhH jkgér df xkvki er cr hxSkt kv gér Sky Z w s q s s q a X q a d kukn ct 4k[hl hH kyd hd uje jkv k[hl hH kyd hd uht 4ky [ X s s s , s s s hl hH kyd hd suje df g rgd lk;ül eg kd kyd h/kv hlm 4Sgfkp h T s a s ukv hH jkv kyd h/kv 4g krkt gj e }} ]g krkt gj k/kv7k/kv henk , , X a , v l kyd h/kv jkv 4g kyd h/kv kyd hd uht 4Sgfkp hukv hH kyd s , , s hd uje kd henkv 4Sgfkp kukg <{'f hH kd q;®e df g xy ujd jkp s s s 1 T s s of kdlb hH dufkKokue d epæfi kr cv 4htk[ hH k{'f hjln u cjwi , s s s s w s `kxn ukd k{'f hdlm `k; s , D e /cl d q;®e 4g h/kv g; 4dl ht doiukeél ]dl ki kO‘rfi7ni X a a s 1 , X Z w X z ]dl ked htkj7hIkj 4dl ht l dhO o dfkr `Syfldf ]e ;yk|ofoæof X s s X s s X g rkPi kd kdoq; dr ykl lhpπi 4hd uoht kd kxky g rn k{'f eg T s \ s X s X s T s s 4g hjk;r hd ukt k , , s a go e/ 4kvkt re hjk;r kucf 4ky jd hjk;r ]g kukt kgo kdcl j,kv3 Z s , s , , a s kg kukt go kdcl rgd jfkpcf lknuohtxt s a s 4g krkv go hHr 4dp kt er ]kg Sx kg rt√lof eqr , s q q s s ct g krdl kg hHr uyef kdlm jkv 4kxn ;I‘'fo gér hg uyef kd , s , s . , X q lm 4Skt kg u uyef l ke®keji dr ct k>el hg kLkde7kLhd dr c s s s s\ \ r hH kd suiv 4g hrLi upLv ]kryef Cgu kjkgl Bkd l jkdgv lm 4 s , \ \ s s a g krykL hg k/kc jkdgv go 4kn LkN rnkv hd u>el I‘'fof kd uiv , a s s\ s s s 4g Cgu kn , k;† l Lkde7Lhd hH rfF¬f hjkgér 4kg xuH d jyx hH er kr ygi d s s s\ s \ q s s q s w q s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 081 egaP

hg LkN e ]kvg ;el rgc kdltf kg gj jke kdlm er 4hF Cgu krd s\ T q q s s s s q ;æokv hd ujd ruge hurb 4hF Cgu hg rjWt Bkd hd ujke kdltf 6 s s s s s g krkt je hg ikv uiv kt kg gj jke kdlm er 4hg g e kt kg gj j , s s s s s q wa T s s s ke kdlm er dfk;D g hjgx knk;† l hlg hjkgér hlg hje 4g kgj kt k s q X , s a q a s , Ikd jlf kje df g kgj [n hH e jkv g kgj kt kIkd jlf kje kg gj s wa s T , , s s s [n hH er df g krlg Syflb e ]kgd sulm kr `kg k;D rlg ]jle d s q wa a T s s X s a w a f kNi l e LhH u hldf 4kF kgj lg go kr k;x kIkd jlf ct kd jlae w s X \ s a s w 4sxkgj h{kl er hH kr ]ji krpf hxSkt h;kPp ct hH 'ky h s q s \ jkgér kr jGf 4g krpc h{kl hgo 4xkvki kd h{kl er kgo ]kvkuc ;p q s , s s s q a s jfi l erjrv jh/7jh/ 4kOc rk' jrhH uiv jh/7jh/ 4kjrm jrhH u s a s s s , a s s s s s iv jh/7jh/ ]g hjk;r hdlb `hdlb g k;D hjk;,r 4ky jd hjk;r hdlb s s , , , s , 4kxkg kPc ]g ukot kt 4kxsLi kuj s w\ , s \ e lm g keüt kt 4kxLi kr kuync 4g jFfv rxt jkv 4jdkg jFf g k s , s s \ s , . , s , rgkp kukt gj Cgo ]g krgkp kukt Ldv Cgo g kgt kt 4krgkp Cgu ku , \ , a s je kPc 4krgkp kukg Cgu kPc ]g krgkp kukt gj hg ukot henkv ukot w\ s w\ , 4kg rgkp ku[j Ldi cl ]rgkp Cgu hg ku s s \ s LkN Nd kr er 4g krLi kukoOm jdkv kd krne; kd ji jg 2e hjct s\ q s q , \ s X w s , X w e kg rkOm lsS kd ji ddS kr er 4rkt Cgu Ldt e k„pf 6r[sn Cg s s s s , s s q s s \ X X s u 0c jdI,ky sNhi 4kg k;x jtqx l xP kukjGfkle Bkd lt g rIN slS q s s a q s s , T s w s d 0c udfsy 4g IwN hH d kv0c ]g rIwN hH d 0c 4hg xIN kr „p s q T s X q q T s s q s X w s f d ji jkgér elb ,g yF¬Qe kd k<‘r kt g; df k[j yk;[ hg kurb s , s q X 1 s s kukjGfkle kF k;x jtx l ndlofg lb e pxv q q\ s s T ∆ j ge7dki7s'Du je g i iîp7iîp e kjgl d cyr X q s s s T , s s X s 4ky jd xk;im kdlb 4kn LkN oku hui s s s s\ v ]Skt kg rîkel kog g; df ygi dlb 4ky kLm kdkri huiv ]Skt u s s s s \ kGr df sygi sdlb 4ky jd xk;kim kdub ygi dlb ]xSkt yp cl ; w s s s s s a s s Sx ukGr ; Fkl d rDo w s s xem u lkv u g udL/ Bkd a w a , \ s 4ky jd u s gx kd rfe¬ hd ke®keji l lj7uoht uiv er ]Skt [l cl df ygi s 1 s s q w s sdlb 4g Cgu jkr¬uf hH kd hldf kucf d ke®keji ]k[j yk;[ Syflb3 , s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 181 egaP

g hrkt Bg ek' hjef uhxj hurdf , q a jkv g jkohn7kv7jn7S7yD' kr kg Skv kg eqr , , s s s s 4g krdl kg hH jrhH jkgér hgo g kvg jrhH je kt 6ky [n jkv kv , s s q , q s s s s s , s kt df sxky kyc er hH kd kjln 4hxOm hH jkdi dS l jrhH jkgér s q q s X w s q s s q kr 4kvkt r[n hukxntV7S7eé' g hØm dLH3g hrdLH ky hd jrhH Xe s s s s \ , \ , \ , kulko hdlm ]e klîhHv hdlm ]e kuFki hdlm ]e ei dlm ct jkv X X Z z X zs s , s kvkt r[n hukxntV7S7eé' g hØm dLH s s \ , \ s kvkt r[n hukguf7S7kgex7tkl7S7ykve s s \ s\ 4g , s q jkgér hg Fkl sd suOm d eku dlm 4g Cgu k;D s s , rfhri hd oÂr 6g krkg ukK ]g krkg uZ'ne®kv z , s , s kjkpcf >fel ue e q T hrkt yt yk'e jrhH jkv g k;D df g hrkg , , , s hg l ujd <je¬ kdlm s s X r Rr ukK g rji ukt , q

4g Cgu jkr¬uf kd hldf ]ku[j uk;÷ jkv , , kjkr¬uf dmkd gVu ucf eku , s q 2jokc ue jefl eku 4hxSkt kv rkv7rkv 4hxSkt kv s q s s rkuxuqx7rkuqxuqx 4dq> jh/7jh/7jh/7jh/ Gjr hd kuFki eg 4jkdi eg s q s X s s s s Z z X q `ekF Fkg kjke s g ukd 4g 'kdzi kuFki ]g jkd/v jkdgv 4jkd/v huk; eg jkv 'kdzi , , Z z , a a a , huk; ke®keji 4g 'kdi hg 'kdi cl kgo 4g xext cl kr kgo `sld , z z a , s a , rkj hg rkj e 'n uiv ]xext e jxu dum X s s X s Fkg ekF kjkeg ukd SkIc nn kjkeg ukd s , a Z , `kg ukpgi hdlm ld jxe 4hrki kyt Cgu hH xkv kd s s , s >e lm ]kd ke®kv Bg hiNf jrhH lm 49Adoki rfgn uu8 4rki Cgu nN q s q a , s s _¬' kd <ki Sg iNf jrhH lm 92<fk_¬' rVnNV uu8 2u kgd u <‘Î s z q s a , s 4xkvki u hH N kr >e er 4g kgj lg s s w s s q q wa a e Syflb ]g Cgu hlko e cv kdltf kg gj kjxf kd j? lm er 4kdp T wa T s s s q q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 281 egaP

4hIef I>> hH hd ukgu a s ]hIef I>> hH hd suOm e rge‰c 4I>> kLkN7kLkN kr 2Skgüv rki a X Z w q z a s \ s s\ s z yt SH kgd ]dhO yd¥cf ]jv df g ry pkl hg; o 4g hH Pe lS d q s T s s s s T w\ s s fk;D 4kjd nc kukgu df g gj gd lknuohtxt df kupkl re g; jkv X s a T s s , 4kukt re dQ ji ub ]g dhri T z d jgkc cl s; 2k;yf kxy hH dyrf jxv kvg k;D jkv 4kvkt uc u d s q , s s ue d kyke hdlm er df dr ct 6Cgu kxkg Nd kr hy ykL hH kyke s q s q s kjkyyf dyrf Snf kd r jgfi kyke SH kgd X s 4k;nf LkN deu hHd ]k;nf LkN h? hHd 4unf s\ s\ dS k;yf jd lkoim ]Sx Oc 4hy Pkv k;jfnp ekuekj ]k;yf jd uku¬ , s\ 4g , krkg hg kd gn kr <jpkv 4g rhrkgn kt lm g kutk[ 4jrhH d gsn s s s , s s s , s s g kuki 4jrhH d gsn g kukt j,kv 4Cgu rkt jrhH l gn <jpkv sjkgéqr , s , s s s 4kykL u df kykL deu jGf 6hxSkt yef e hÈef s s X ]g krkt deu eltf gsn g; 4kykL u gkp jkv kykL h? gkp jGf 6hxS , X s s , s s kt yt ]g krkt h? eltf gn g; `g jkl k;D lub ]kg gj jd kt eqr , X s , s s s s X rkc hIkN7hIkN hurb 4Nd su hldf ]Nd u hldf 4g kOc sLkN h? Bkd s s q q s , , s\ s ]g kO,c Ls\kN deu Bkd 4kuLkN g; ]kuk[ go ]kuk[ g; ]kujd klo ]kuj , s s s\ , d klsS 6g gj /kl <jpkv 4g sxy xky e kLkdk;∂f d gjr urdf jkv T s T s X X a s s , kjkpv Sdf SH kd Skgüv rki yt SH kgd z 4g hrkg Nπo¬ ],g hrkgu ke®kv llm 4uku¬ k , s s d jrhH huk; uk;÷ 4g kyd hd uku¬ d jrhH kr hg; 2jokc ue jefql , s s s eku 4Sgfkp kukg uku¬ jrhH ]kxkg u hH Nd l krkc hd jiM7jiM 4kx s s q s X kg u hH Nqd llb ]Skgu e rge‰c ]Om gcl tkj7tkj df kxkg u Nd s s X Z w q z s q s s s q ~ ~ ~ Skgüv Rki yt SH kgd z 4g ;®u kr Fkl d ke®keji 4Sx dIH Cgd df ku>el kr kxy uskg , 1 s s s s s lknm 4g Bx kg dp Cgd df ku>el kr kg u klS jxv 4g ol®kge ]g , s w s s s , s , ol®m hg nko¬ kd uoht de√k/ 4g krkg kjH l xj d ol®m uoht kj , s s a s kl kd rDf;ø de√k/ ]g krgd ler e Syflb 4g krkt kg uhxj cl cr wa s q T , s a 4g hrkt Bg ek' hjef uhxj hurdf 4k;x kg jnfe gxkjkd 4Bx ync k , q a s a 1 ;ufn 4k;x ync cl kr3jkv g jkohn7kv7jn7S7yD' kr kg Skv kt eqr q s , , s s s s 4g krkt kg ;erfk;† kL , s Z s c hH kj/v 4g hrkt kg uhxj hLc hH rkj ]kgd k;D hg rkc kr hd unf \ s a , s a \ s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 381 egaP

4ku[j yk;[ kd rkc lb ]g Cgu s , kte Nd e s'Du 4g gj y kte jkv g Oc ~ ~ ~ jdOc hg 'Du df g q X T s s , T s , , s , Cgu cyre hH g; kdlb jxe ]g d ekd 'Du 4kn kyt 'Du df g Cgu T s s s s , g; cyre kdlb jkv 4g Cgu r;yflv k'Du udfy g xk;im kd 'Du , , s , s s 4g yxki kr ]kd jF®i l hrkN k;yf kxy ]hy¥nf Bx kv df Skt Oc , s s s , Cg; Bkd jxe 4g Cgu F;ø ; 4g xk;im kdub 94jn yhe lkpi3hy¥nf s T Z s , s w 8 A g krgj k[yf ji utf ]g rkg jF®i d yhe xy jkudf d r¬kj slt , T s s s s s s s , 4,g kukt sxkv d dhri 4g kukt xkv jkv ]g kukt xkv 4re ku s z , s , , s dQ ji urm jxe 4kujd re ]g kjc lkoim df 6kuy re ]g kjc Nd s , q s , q q /n df g gj gd Cgu g; o df ]ku[j yk;[ jkv 4k;yf jd jkgkv kd w T s s , /n df ]k;yf jd lkoim ]k;nf xk;® Uv df l urb ZGlf Cgu kxkg Nd w s s s q kjkgv7/n Sdf kd xk;® gVUv ro SH kgd w s z 4kxSkt kg hgo xkykc kt er 4g krkt kg hgo kg rgd kt eqr s s s s s q , s s s s cr 4kg rkt kg krk/of;≈kH er ]rkt gj Cgu <jk/kl er hg rpgi k s s s q s q s qa a go 4g krkt kg kjwi uk;÷ ]g krpgi uk;÷ kgo ct 4Sgfkp hukg nk; kgo , s , qa a s a 4g jkdc nk; dr cr k;df Cgu nk; l ∂pkKkv kd ke®keji uer dr , s s s s q ct 4g hrkt kg hji go g hryduf kKkv kt l kgo 4g hrkt kg hji g , s w , s s a , s w o g hrkt pgi kgo thp hH kt dfk;D 4g rgd ∂pkKkv kdlm Syflb , qa a s X T s s 4g kuky kg; ujefl ]g huky kg; , a q , a Z ktM ]g hukv kg; ktM df hxgj hrkynf nk; gér dLO hdlm ]/xql hd , a Z s X q a a lm 4kxgj krkynf <je¬ ]kxgj kxy jHunf dyrf 4hxgj nk; ]xkvkxy s s s s s dyrf tkj 4gj krkynfzqH nk; df g dhri kdlm dyrf 4Skt kv Xe ; s s , z ÷eH ]Skt kv e ;÷e d koH kukn rOm7rOm7rOm7rOm rDf' hjkl hd zw X s X zw X s s s s s kulko hjkgér 4g ∂p jkv pki sphu dlm 4g kuky gxt lb kd ktM7e q T , a s , s Z kd 4g kupgi gxt lb df ]hd ∂pkKkv g krgj krkynf nk; gér dyrf , qa , X q 4hd ∂pkKkv ]hd ∂p oON g krn jc[ kr dyrf 4 X , s s g dhri kjk;î ]g dhri kr dyrf 4kukxy re dyrf df g gj gd Cgu , z , z s T s g; udfy `kxkg k;D llm k;yf kxy dyrf jkv3kjkyyf dyrf Snf kd s s s , 4k;x kg cl kr hy ugi kyke df kuy pkl re ku s s s s rb 4kyke gj hrkynf <je¬ gér g; 4kukt uc kdue er ]g jk/_wl go s X q q , 4kukt kjif er e sxk/ dlm hg lsS ]due s; g Snf kjif Xe xk/ slt 4 s q X s s s T s s , g kukt uc gér kyke hd syx dlm lS ]ku[j <je¬ 4g dhO ]hykL kyk , X q s s s , e e syx 4k;x kg uku¬ kd jrhH hg l urb df kuy pkl re g; jxe X s s s s s ]g dhO e ikv suiv ]g jnl krNπo¬ hd gn jkv 4g kukgu kd gn kukg , X , qa s , , s u df g gj gd hg kurb 6re kukgu df g gj gd Cgu g; lknuohtxt T s T s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 481 egaP

4xkn ukl u ]x s s s s s s s kvkl u `Cgu kxSbkl `g k;D hH k[j klS e ykikH 2Bx kg ng ]kgd s , s X s s sue cr 4g gj Nwi o jdOm jGf df k[n jGf kdum ue rkj tc uhr 2 T T s s s s s T s hupc hdum jxe 4re kNi jkc7jkc ikv 4kxSkv ykikH tc gN gcql ] , s s w s s re kvkLc? ikv 4hrdl kt Cgu xkv d ykikH hxkc g; ]kjd ;kim [k s \ s s s s s y ikv Syflb 4g huId hg ykikH hxkc g; df kgd lum ue 4kxSkv c , s s s s T d ykikH ]o rNi ji u'I¬ jg 4Sx kg hH upc LkF 6Sg ukjg Lc kr s s s w s s , s s s\ q , s \ s 4g kgj [n e u k[n ue u 4g kLi Sdf nc [kv yd¥cf kr Te wa s T s s T wa \ a a q s `kun7kusy k;D s>e 4Iku dikv ]hÈG hdikv 4kjd ikv g kujd skt kdi s q s s s , s kv 4kgj Cgu hg [n e ]kuxf k;ÈfG gkp ]kuxf Iku gkp ikv 4kgj Cgu s T s a s s s s hg [n e 4g Sdf nc [kv e ]kgj ∂Gfc yd¥cf ikv ]kgd lum uTe ]g s T wa a a T s s q s s aw kgj hH kl ]g Sdf nc [kv e df gj hH r[n Gjr hje jkc7jkc jkv s wa a a T s s s s , 4Sn f [j lifko djd hruxf sukgüm hH so 4xkg [j Iku Nd phu d k;ÈfG s X s X s s q s s X jGf 2k;x sy Cgu kr nfk;®b hjkp Bkd ]k;x Cgu kr dkp7dp Bkd cyr s s s s w s e `g dkO7dhO cl jxe ]g hg k;ÈfG kn cv 2dkO7dhO cl df C[n hu , T a s s iv k;ÈfG BkOm l hn¥t ]CF k;ÈfG kn eltf ]hjdkI huiv ukgüm 4kgj a s a s X s s X Isy djd nc [kv e 4kF e jkv F hg o Fkl je 20flfi hLc hdum s a a T T , s s s s z \ 4F rkygd o hg kckchÈG 4CF jkv k;ÈfG kn Xelm ]hF hjdkI dS lki s s s , a s s dum ]lc 4ji u'I¬ F Skv uLkN güm xky hGkd 4ukgüm hF h[j Isiy s s s s s\ X s s X hÈG 4F e cçL Fkl je /kl dS 4kF kgj jd k_k; e uI kGn dS Te s X s ss q X ≠s 4hd krPe Bx kg ng 2jd[j <in g gj kxy [kj udfy 4g k w\ s Z T s s , rkg eyke dFkl <in df kF krkv e >el kr rkg gj jd hH jkxJ jk s w Z Z X s s s s 1a , v `<in jkv g gj kxy [kj 4g r[j <in hH /kl ykoukxy [kj ]g Z , T s T s Z q s s , k[n hHd suer 4hn kxy [kj 4k;yf jd kF kujd kt ]g rgd o 4Skxy s q s T s s [kj g Oc o ]lc 4g Sx kg r¬e jdkxy hg [kj o df g xky Nd j T s , s T s s T s q xe 4g [kj cl hdkc df g kgj gd g; go 4/kl g krkxy [kj Syflb , , q , 4way tk[ kd ;eüpf e ;e≤e 4g Cgu hÈef kt y s s X 1 , s wa tk[ Nd e hÈef e ]Skt jxf e hÈef hÈef df ygi dlb 4hxSkt jxf s q X T X s s e hÈef hÈef 4gj huc nk; g; ]g hÈef A g Fv kdlm `kg r>el ZFv X s wa , Z s s kd ukxy e¬H udfsy `kxkg k;D l suikr u≈fv `kxkg k;D l ukxy e¬H s s s s s s kjkN Skxy kgd ikr d uxfvpi ;H kgd s s a s 4g dFkl kLc kr kg kgj uc hPhl e ukt y jki jxv 4g F;ø dr cr , Z \ s s \ X s s , Z ]kg kgj kg u hxk;gl e ukt y jki gér dr ct <jpkv kjkl kd jgkc s s s X s s X q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 581 egaP

4g Cgu jk , l Nd kr g kxy ulkk»»ª•¡»»i jgkc g uiyxki cl g kgj yp kr q s , , , s jrhH jxe 4Skt kg jF¬f kl,t ulkk»»ª•¡»»i ]Skt Oc ;ürp jrhH s , , kje lsS ]g kgj gd g; go ]g kOc e ulkk»»ª•¡»»i ujd /hl Phj k s s , , , X s s \ s t go 4gj u rZNπfe e df 4Skt kg kL[ 'kg kje klS ]g kL[ jhj' sl wa w T s \ s s s , \ , wa t ]ykgél 'kg klsS 4ykgél 'kg e df g kgj gd g; Glf go g krgj s wa s T , Z , kL\[ henkv kt go 4Tg dhri cl ; 4kxkg u hH Nd lcl ub ]re hg k s z s s q s s vkl df re hg kIy df ]kvkt Oc Syf d knl df ]kvkt kg sL[ Syf d s s s s , s s s \ s knl df ]kgj L[ ji xkI dS df 4kgj Oc df kgj L[ ]kxkg Cgu Nd s s \ a s s , s s \ s q kjkev gdf huke kd r PkO Oc SH kgd s , X X \ , , 4kjd go ]kjd g; ]kLkN deu3Hky Nd kxkg Cgu3 s s s s\ q s kjk;ü Sdf uky kgd Ik? gVe/ [e/M kgd s X X w q Z kjk;ü Sdf uky kgd Ik? gVe/ [e/M kgd s X X w q Z 4k;yf >el Nd cl kd dhri ueqr kr 6Bx kg dp kr S q s z s s s w s kt uc <jpkv ]Skt uc kti hjkgér hu/ 4~ ~ ~rdl Oc Cgu d hu/ ku w q w s , s w cf df 6sxOc jdkxy hu/ kr eg df ]Skt uc kti hg hd 'Du hjkgér g X , w s w s q ; jxv jkv 4g dFkl kr ]hu/ hxy suekl jkgér Skynf nk; hd krpf g , , Z s w s q ; jxv 4g krpf g; 4g hgj kv chjd rke ]g kujxf Xe xkv yd Cgu t , , , , kv df g dhri kd rkc lb go ]jhdG g krkt Oc jdkyt xkv kt go , z , , s 2gj ukpgi g; ]gj nk; g; g Cgu knk;† l [kj jhj' s s , s df ]kF dhri kd [kj 4Sx dp ]lc 4g hrdl uc jkxJ [kj j,kv g z w , 1a , krdl kxy hH [kj 4g krdl y lj knk;† rgc e krkc hd F;ø hd jg , s q X X Z kc df g yxki kurb ]g Pe kurb ue kd henkv jkv 4g rHnv henkv , , w\ , , q . 4k/kc klo g ku/kc gér gjr ltf jkv 4k/kc s a , , a X q , s a jkv kyk[ g kuyk[ jkc hurtf 4l ste k/kc er `kykouykc ukd e p , s s , s s s a q s s , X hc e ]hjkdjl <in ]hjkgér gn ]hjkgér hÈG 4kjd ]kg kujd kt gér 4 T Z q s q s s s X q g kr[j nc hg [kv 4Cgu hg kr[n e ]kdp gd ler e ]BkH ]kgd uTe wa a a s T q s q T s 4kgj Cgu kr [n e Cgd df g rkt r[n hH Gjr hje jdIky7Iky s s T T s s s s , , sNhi jkv 4g Sg sxy e hjk;r huiv o kr ji ykikH xSkv xky ykou , T q X , s s s s a s s s sy so 4g gj jd hjk;r 4k/kc klo jGf kr hpt Cgu jGf ]k/kc klS 4Bx T s , a , s a a s kg rfF¬f ;≈k; k;n kr g; 4hOm k;n hLc e ue rpæfuf cr ]g gj /k s s s \ X T s a c hÈG jdkg L[ uekl d uBkv o jdkt df k[n kdum ue ct jkv 4k s s \ s s s s s s s T , F Cgu Nd hH kd ujd hjk;r cv 4xy ukg jk;r o l hg tc pki jkv q s s , s s s , s s s a ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 681 egaP

kdqi ]Skj Bkd Syf d ke®keji 4sxy hL\> hd kvlkv lS g hrxy hL> s s s X q a s s , \ hd uokl slt df 6sOm dwg hlsS g hrOm dd lt df hlS xyl ct rfhzi , , w s , s s q , g krxyl hH ; Bkd ]krki Cgu ukg kvq/ q wa s s s a , g hrOm dg e ynf kr g hrOm dd y;kd kt w X s , w s s g kuhge kd uqxkG df ]hd uokl u /kc hL> , s a \ 2Sk>el ukd ]k/kj hukohn S kd k[kv hjsr , s s X a

kjkll cl kyH Nd cl g uhg ufgofrfhzi a w q , w 4jokc ue jefl eku 4g rfhi thp hylv 4g dZFkl s q , z , cl kr Bx xy rfhi jkv 4g F;ø cl dr cr ]g Bx xy Cgu rfhi sl k s z , , Z , z e®keji dr ct udfy kgj rjd er cl g;3Nd cl g uhg ufgofrfhzi s s s q q , w 4Skt n[ e ;nÔ 4g rDlflj c[ ]ku[j nk; upo g; q X , w kjkll cl kyH Nd cl g uhg ufgofrfhzi a w q , w 4g _ef hjkgér kr gn g; 4g Cgu krd;æokv Bkd hd uk , q s s , s s rl kdlb ]g k;df Cgu kjc Nd kjkgér u gn lb 4g Cgu jld Bkd kd s , q q q s s , w s gn lb 4g kuy tk[ lm ]g kiNf ke®keji elb 4kd ke®keji g jnfe s , s s s , X , a ur g; 4g kukuc hPhl kdub 4g kukt jki d ue jkv ur ]g Cgu kujke , \ s , s , , kd ue jkv ur 4g <{y d henkv rî{fof s; 4g <{y d henkv hrk? s , T s T s e®kv s; 4g <{y d xkj s; 4kxkg u hH Nd l ujke kd ue jkv ur3 T s s s q s s s , kjke ue7ur SH kd 4g hjkdrfk∂ kLc upo g; 4kxkg u jkl Nd ]kjke , a \ s q s kd ue ]kjke kd ur 4kxkg u jkl Nd ]e yxt kvkt xkH jdLkN j? s s s s q X a s s\ kjke ue7ur SH kd klkcuc kgd xfk;® hugfx 1 4g lkodc cl ]l k_¬k' ky [hl hg kurdf3 , s X s kjkdi ukK gc kd Bkrdc kd BkrLfi kd q q a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 781 egaP

4k;krl Cgu hHd >e su k;æo lb 4k;x k[ hrkN hje wr 2e s q s s kj7ekj ]ekj7ekj 4hn suy u up Iufef dS e hxntV >e ur 4Syfhlb s , X s q s w ]kgd u ke®keji `g kgj kt ktH dju >e jkv ]kF krjG kyke ]kF kr s , s s q , s it ekj7ekj I? lhckp e `g ;k;üv k;D g; 4g hgj kg hryx Nd ]kg s a , T , , s q d sulm 4kvg tkjku rgc kr henkv go 4dju kvkpgi kd ut†l ub j q q s s qa s , Z kv xo¬ kvkt y ]kgd su ke®keji kr kd k;æo 4kF Cgu hg k;df ikt e s s s s s ku kd ekj hHd ultf hje hH k;æo hd okx unf hlm 4k;x k;kt y ue s s a s s kl d ke®keji kr kje ct 4kF krit c[ ekj7ekj kt ]kje henkv dS s s w s 4xkg s X gj y ukt hdlm rDH 4kxkg kgj kt kIG jlf kdlm 4kxxy ue? hH j s s s s s w lf kdlm 2kjd yk;[ kr hH hd ekj Nd kr xit ekj7ekj xky urb 4 s s q s s X s s g gj it ekj7ekj7ekj7ekj7ekj 6g sOc df g Cgu rjWt hd ukjgkn Sy T s T , , s s f d ujd nk; Nd 2jxkx jlf j/ jkgufi lt 4g hGkd rfhi ]g Cgu r s s q s , z , jWt hd nfk;®b k_e Nd gér Syf d ikt dlb jkv3kjk/v it kitv X a q X q s s , , 4kyp jrhH 4g uketkjof hg jrhH jkgér 4Cgu krkt ]Cgu k;x hHd jg s , s q kc jkgér go `kg gj kt kgd er3lkyd ]h'kd ]kckd `utk[ lm kg s q s s a q , s s s s gj kt kgd er 4Cgd jgkc ler Cgu hg krkt go 4ok/ gVu gd gj yn s a q s q , wa , fe 4g kO,c e jnfe jkgér ]g kOc e j? jkgér ]g kOc jrhH jkgér go a , X a s q , , X s q , , s q kjk/v it kitv ok/ gVu gd gj ynfae , , wa , 4g rfHquv hd kykosuukt hg; 4g gj gd dhO jhcd 4g krkt x , w X T s , y xkH kd hlm ]g krhi7krk[ kt kr 4g kOc hgo hH jrhH 2kukxy xkH s s wa s s , , s kd ukoxH k;D cv 4kol kl Mif7Mk[ 4g Cgu hH Bkd kolf dlm 4g s s s a a , s s , kr hgo dfk;D g hrkt kg ke∂jfi Cgo ]g krOc7krOm Cg; `jnfo7jnfe s X , s wa , a a Mkt kgd cv 4ke∂jfi kl waOc7Om ]g kgd u jhcd 4g kti hgo xkjd k a a s , wa , s , w s s s t er ]kti kjd re 4g jnfe kgo kg kgt er 4kxSkv lki jkgér jnfae q w s , a a s a q s q ],g rfhi e ;nÔ jxv ]jnfe hHd kvkt u 4g thp hylv hg rfhi jkv z X a s , z , 4g Cgu kri hH Nd kd rf , q hi j,kv g srkv dIi hH jlf uekl d r√e ]g ry jkrm hH hrjkv ]g sr z T s s w T s s T kv jd hH kti 4g gj kt Sdf gjr hd ;øZrd 4g gj kt Sdf cl d r w T s T s s fhi kucf 4g nk; cl jkv ],g Bx yH rfhi ]g Bx yH rkc hg hurb jkv z , , w z , w , kjkll cl kyH Nd cl g uhg ufgofrfhzi a w q , w 4g hrkt kg hÈef , s kr n wN hH kukl go g Cgu rfhi hd ke®keji e uoht dltf jkv 4g s s s , z X s , , hrkt kg kukl kr henkv klsS n N hH hÈef jGf 4g dFkl cl jGf kr sj s s s s w , Z s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 881 egaP

hrkg dy> hd ke®keji lm hH e k[kv hdlm kg kri kdltf udfy ]g s X X a s s s , Cgu kri Bkd kd ke®keji gér dfk;D 4ji k_k; hldf kLi yp er kr s X q X s \ q s s X X a [sn e k[kv hjkgér kt 4kd rkKv kg hrkt uc <_euf hxnt,ke hdlt q s s a w f 4g ;≈k; uki kt g klsS Nd 6g ;≈k; uukt kt ]g klS Nd df kg kr , s s s , q , s s s , s q s xy gér e hxntke hdltf ]Fkl kd henkv lS hldf ktk[ 4kjd xal®l X q X w , s s s s s 4g ek< , jfi kd xl®l ]g Cgu rkc hd dr k0J 4g krdl yt hH k;hn kjse ]g a , Z , , krdl y[f hH yG kje df Skv klkjH gér kr Li Bk[nf yG kvg ky w s s X q s s \ w q [f Bkd 4Li Bk[nf k;hn kvg kyt Bkd `hxxem jkgér jrhH ld k0J s s \ q s s s q s , 4h[hl djd ri√el kgo kd s a s uiv kr sue 4h[hl jd[j jlf e k<jp Qx kr ue ]g rgd uohtxt3 s s T X X q s s T T s `xk[hl kgd k0J s s a kjkt d ejH IfN jf/ lhl ujp Qx uohtxt , w q kjkol ekd lr gfr ~~~ a s 4g hrkt kv ytfe hg , a ji end sygi 4g hrkt kg hji k_k; e <{ dS kr g <i k0J jxv 4x , s w X s , Z w s kdl kt er dr kgo g k0J dr kgt ]lc3;xfky ky kgr lko¬of gVt s q a , a , a s 4g k0J dr jn urtf , w s hxkg k_k; dr jn urm 4g <kx rkc cl ; ]kvk[ u df kvk[ h? df k s w s T , X s s s s vk[ deu 4g <kx rkc cl hdkc jkv 4kuy e yk;[ hg kd k0J Syfl T , X , s X s b 4g k0J hjkgér dr jwn surtf hxkg k_k; hjkgér hg dr jn urm jkv , q s q w s , kjkol ekd lr gfr ;xfky ky kgr lko¬of gft a s , a s 4g krkg ;æn ;ænv 4g krkg u'n kdlm g ;hr}fv , s 1 1 , s Z , s lcl kt go jkvkjk;ü rcl gkl 4g hrkg Idi ofN hdlm 6g hrkg Idzi s , X , s , s z , s rfsk;† hdlm e 'kdkv d jrhH jkgér ]e yLe7uxx ]xkvki er hg hn X s s q X a s s q ¥t kr sxkjd <je¬ e okH hg okH jdkg uke ]jdkg rk' jxv er jkv s s X s , s a q , kjk;ü rcl gkl ]ofN [fn jc ufe yLe7uxx X , s s , a kjk/v it kitv ok/ gVu gd gj ynfae , , wa , 4g k;D k'n okH hd ;nÔ jkgér ],g Cg , s q u ykol g; ]l XkOkv kg rgd k;D er 2~ ~ ~ rfhi ]kjd yk;[ kjt eqr s X s s q z s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 981 egaP

4k;x kN jdkg ku? nukv s a e sucL lm 4Bx cL e jk/>e ygi d ukjdI l jkudf ]hOm jgy dS X w w X s s s s s `g krjL k;D l sujd ei e jGf kr g kegfe hurb hd ezsi wa X s zs T s , `kxkg <jkd k;D kd ujd ku s s pkykv hd hJ ukoxH kjk} kdjkpi d tkelZ;kv kFr hlk;ül ñxkerkno s X z s a a s `g k;D krUHf Xe , X k"kHjfi hd ;®l hd hJ ukoxH jkv k"kHjfi hd ;®l hd ekd j;sc¥v , w jkluæzi , s g xkH eji lk;üal upoi koOkv z a

4hg kurb tkv s kg kukyH rjGf kgd jokc ue jefql eku q s 4g krkt , pgi go 6g krLi yp go k;x kg jkol kt ji k[i d k0J jkv 4hxem qa , \ s s X a s , k0J sl kgo 4k;nf [j e k<jp d Qx cl ]dr kuiv ]jkpof7pkl kui a X X s q Z s v ]jlf kuiv ]0fqc huiv 4k;x IN l eH jkl 4k;x IN e l ejH sjkl w s z s w T s kjkt d ejH IfN jf/ lhl ujp Qx uohtxt , w q 4g yG kd xl®l k0J 4g hreut k0J kgt g xk;i kOuv dS xal®l , a , a , s z w 4hxXjd r;fkxjr gér xjr hdlm hH e suOc lki dlm kg k[n lm ultf 4g a X q X a X , s s s s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 091 egaP

4g krkt skg , ydæfe kuht kdlm g rkt II eH d uoht hH dltf dfk;D 4kugj u q T s w z s s X k/okl lum ]g dkujr[ rgc ;®l df g kgj gd Syfhlb ekd j;sc¥v s , q , w 4kxSkrNi rgc 6kxSkrNi kr k;yf q s kuc dyfke kd jkpof su hldf jxv 4gjr hd dol d uk;÷ 6e kosl hd s s s X uk;÷ udfy g krdl kt k;df xk;im kd jkpof 4g krn Lkr kd XkeH s , s , s s\ s z jkgér go 6g /"uf jkpof 4g krkt y e o®r¬fv go 6g ;/of uk;÷ 4kx s q , s , s X , s s yp Cgu hg kri kr kd kjhg rDjfrfv d uk;÷ 4g rfF¬f hd jkpof hlS s X s , s 4k;x kg <ijkd/v ;‘ofH ]k;x gkl®m Fkl d hlm s Z w a s 4Bx k'kv hg Fkl dlm 4Skt II kuil3g jF®i7Ldd s; df Skt yp s w T \ a kri l iW Z<i 6g jF®i7Ldd yod e hLktrf hdlm df Skt yp kri s w T \ a s X s\ g; ltf ]k'n hd henkv lm kpkl 4g jF®i7Ldd s; df kxn krc jkpof s s s T \ a s 4kF pl hHv Syf dlm kuil 2kF kr s s ulkoækv 2hF hxt7hxt kr k'kv hdlm jxe 4F Cgu ykoukv ekd hHd s s s s 6jF®i7Ldd F if|; ]kF kjH l Igkxext hd kjhg ]kF u'kj ;‘ofH \ a s s X s kdlm ]kF Cgu Z<ijkd/v 9yd8 kdlm 4sxSkt kv ekd kr hxkg rjWt h w a a s s Hd 4g jhg df kF klkjH g; kr lm 4kF kr[j jdkiNf e hLktrf ]kF T s s s s X s\ kr[j jdykgél 4F hg jhg kr Syf dlm 4kF kr kte ed l ed Xe uu s s s s s s s ke 4g jhg df kF k[j uke ulm jkv F jF®i7Ldd e Fkg d hldf slt T s s , s \ a X s , 4hrkg Cgu /çfyim hd Su jkv g krkt IN Fkg sl s , , w ukji 4k;x hH go kF kt 4g uihyk[ ]g Cgu hH Nd e krrDjf 4g kr s q s , , q X , kg jkckjl l lj 6g krkg jkHof7lj kLc ]g krkg kji7kjH kLc kr ;ü' s s s s , s s \ , s w \ s w 4g kgd ;ü' su Xkykouukt ltf g Cgu hgo krrDjf jkv 4g hrxy Fkg k , w s s , , , rrDjf l uII ezH 4kxsyp Cgu kri hH Nd lm kd k;®l d uoht jkv s s w q s X s , s X w xII hg eH Glf 4sxII eH d uoht surm kxpkl kurtf dfk;D 4kxSkt z Z X w z s s s X krkg lknm hg kurm kxspkl kurtf df g hjcte g; hd djkpof Syflb s s , w 4Cgu hg krukt kd 9kg8 jkpof 4g hrkt s a , kel k;∂fzi hd jkpof e nç' 9Cgu8 4g 9Cgu8 iWo¬ kd jkpof 4krxy Cg X , u hH Nd jkv Fkg rDjfrfv d krdr¬fku kr Skt k;kt y dr rv dd q , s s s a √kr dlm kd jkpof 4g de®kjkdu Rfi‘uf hd jkpof 4g krkg dutk'kj s s , , s uf Arrv hg knl jkpof 4g Cgu kI‘– ]g djkpof dS ekd j;c¥v ]–ju a , , w s X 4g krjd rDe hg ;®l ku , q iv df g rkjgkn hg; tkj7tkj kr ikv jkv `k"kHjfi hld g; hd ;®l T s s s s s , , 94krki jd Cgu rDe kd uiv lum go djd jkdho¬ kd k;®l jkc dS 4g krkg jkd' q s s s s s X , s f kd k;bkpπl huiv onl uklb8 A g uFd kd ekd j;c¥v A uæi kygi X , a , w s z
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 191 egaP

s s s lm kn uuke ]kyke lm kn ujG ]_e lm kn uit ]Oki7kti lm kn uj s s s s a s s s w s s s d 4kn uht e keH uiv kdlm 4kxSkt kg rî{fof henkv ]kLkr re eH s s X X z s s s s s\ z s d henkv 4kxdl u ht henkv unf lm sxSkt II eH jkl d henkv un s a w z s s f ltf df g kgd hH u s'®hu 4kykosugd klsS g Cgu kydv ekd j;sc¥v , s , s w 4g krn kd ;®l uk;÷ ]g krLkr eH jk , s s , s\ z pof 4g krkt yef ;†kekl kuiv l uZ'n lm 4g hrkt yef ukn[ hd kj , z s , X hg l uZ'n lm 4g ry[f yG d k'kv jGf l u'n lm `g k;D ;ürp s T s w s s Z , , kje g; `g k;D o®r¬fv kje g; `g ukd e g; `jrhH g k;D df k[sn s , s wa , T , 4k[n ]Cgu kpkl 4uc h{kl jrhH 4k[n Glf ]kLkN dr 4k[n djd nc s s s s Z s\ Z s s a X a [kv jkv Cd nc [kv ueg jGf 4Sg uke ]Sg ip eg jGf 4kdk> e j , a X a s q , q q a X kpo√uf ueg jGf 4g Bg W' l Cgo k_k;Fhr 4hd k_k; hylv huke rkv s , q q s Z Qq' ueg l Cgo 4huke Cgu rîfkeljfi sueg Cgo 4Cgu dQ eg Cgo udfy s s s s 4g k;yf Lkpuf y , s\ d¥cf kd jkpof 4k;x kg F;ø yd¥cf jkpof df g k;df jkpof kurb 4g q s s Z q , , k;df jkpof c[ hH sueg 4g kegfe hd cji uk;÷ 4krkt Cgu jiM sl j w , w kpof epæfi 4g hjcte hd epæfi go 4krkt Cgu Gjr hd jkpo√uf wekd , w 4 s s kn ujd ekd kd jkpo√uf cv ]k;nf jd kji ekd kuiv u jkpof ]k;x k s w s s g F;ø jkpof 4k'kyr e jnfe d jrhH cv ]Sx kg F;ø jnfe d jgkc Z s X a s s Z a s 4kLe jrhH cv 4g krkg Wq' l Cg; uk;÷ 4kxStf kje7kje kr hH kxSt s q\ , s s s f 4Cgu krpc Nd jkv rDjfrfv d rk?e®kv kr k;x dQ Bkd Cg; jxv q , s s s 4bx L[m Skr; \ a üke cl 4hF kr;üke ]F Cgu jhg df Syf ki jF®i cl s; 4kvg F;ø ykF s s q Z kd kti g; 4g Cgu ukoxH e r√e ]g Cgu ukoxH e jnfe ]g Cgu uko w , X w , X a , xH jgkc 4g hrkg Wq' k;∂fi hd uk;÷ sxkv dlb 4g hrkt kg rîkel k; , s z s , s ∂fi hd jkpof xkv dlb cv 4g ekd k/kv g; ]kII eH e uoht dlb z s s , w z X s 4k;x hH kte go 6kF kte hH e suuke 4kF k[j uke kd nkp jxe ]hF X s a hg lokev ]Cgu hg kF hHd kr nkp 4Bx kv lokev e uoht d henkv s a X s lb 4Bx kg rLf[ kuFki 4Skt j[cf yG 4l Fkg Skt jxf ykF kd ktwi s a Z z a w s 4krdl kg Cgu ke®keji g; s `k;kuc su henkv kdltf ]ke®keji kld g; jkv 4k;kuc kd henkv ult s , , s s f g go kr ke®keji 4g r√e Bg h;kuc hd henkv g; 4g k;ky nhj[ sl , s , w q wa jktkc hg e g; 4g kgj jd kti e uekl sdltf g r√e hd jF®i g; ` T wa w T s , w k[n suldf 4Cgu kr k[n hHd 2ke®keji kld ]ke®keji kgd xy upkl ] s s s , a s s s sxt jkpof jGf 4g r¬e kr»»¤»»g kruke 4g hgj pgi dr ke®keji kt , s , , qa w i hdlm ]g kruke 6g krjd kti e jnfe henkv Bkd df k>el hg klS , , w X a s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 291 egaP

4~ ~ ~ hgl hg hjkehc 4k;x hH go 4kF kr ;kim kd ukg s s s r¬;ø Nd 2F Cgu kr sydv ]hgl hg [Aqn 2kF e Fkg kr Nd ed sl ed q s s s X s q hH kr kF kgj n hH [An kIkd df kuke 4krkv Cgu yG udfy g krkt s s q a w s , uNf kr go ]kF kIkd e Fkg jkgér 4Cgu hH Nd rn gér udfy ]Nd g s a X s q q s s X q s q T rsy kr uhN ler 4g rkg jd;H knk;† hH l k;®lv ;®l j/v 6g hjw/ s s s q T s s a s X s w , v jxe g hpπl~~ ~ ;®l j/v ]ku[j uk;÷ jkv 4g hj/v rkc g; udfy , s w , , w s 4g nk;ufc hdlm ]g jk/kv , q , kdlm eH 4krdl ht Cgu d keH kucf ;‘que 4e keH dlm skn uht kd z s X z X X z s s s ;‘que 4kxy u Fkg hH Nd d uiyxki kolf jkv Lkr ezH uiv ue 4k q s , s s\ s s T s Lkr re eH d k;‘ue A kF krgd hg; go kr kF krkv 'kg lm ct e s\ z s X q s s s X phc hHd7hHd hH cr kF k;x kg rî{fof go ct 4g kgj gd l oHuv s , s q s uiv kr 4kje jdkg rî{fof s'®hu 4kvg kd '®hu hgo 4g hrpc krrî{fo s s q s s , f kr kg krxy ;H e ujd k;®ge®kv jxv jkv ]y jd k;®ge®kv kr k; s s X s , X s `jGf rpC[ SkrpV jkv okur jkl d ue s; k;D `Skt skg X s a , s s X a rk' u k;D `kd knl aSkt kl jkv e hÈef Skt jxf ikpip u k;D `y a X s s , X a q X kt kd kuîo¬[An g; k;D `hu,pc ]krpV g; k;D `hik/kikv hurb Xk;D ` X q X s X gkikgM kurb k;D 4g jkl knk;† e ukt je ikpip kr g F;ø cl ct s X , X s q s , Z `k;D hg Stf henkv df g g; hg uæi <ioÂge lcl kr ]Cgu {ke ]C X , z Z w s s s gu joæB 4g uæi Z<ioÂge lcl hg uæi g; jWt kr jd jkdho¬ eg kd , z w s z s X s h<jkldr hd ekd j;c¥v jxv jkv `Stf k;D `jd u k;D k;®ge®kv Z w s , X s X henkv df g hg dS k;¬el de®fk;÷kv dofr¬ko df g kgd u ekd kr , , s w s 4~ ~ ~ kykL jke kd uiv kr k; cv `ld sxk;tf cv ]k;x skg F;ø Nd cl s s s s s , s Z q 4g F;ø kO‘rfi ]g F;ø ni 4k;x kg F;ø hH ke®keji ]g F;ø ei ]g F; , Z z , Z s Z , Z zs , Z ø u/ `sxkjd k;D kr sxkvkt kg u rî{fof `xk;tf ld kr Sx II eH sj s s s s s s s , s w z kl dlm ct 4k;x kg yxki hH ;o¬ s'®hu 4g Skjk/ hIkN7hIkN hd hlm s s a T a s s 6g xky sykouyp hg Nhi dlm nfk;®b ekd 4g djkpof h<xv '®hu eu T s s s s w T z s X m g Sg xky ykoupkl kt ji hoƒi lb 4kpkl rgc ulm 4Bx dl[f u T q s s s s s 1 s q s het hd phu d ji d n[ dlm 4g; k;nf gd Cgu hg lS u '®hu jkv s s , s q s s s s s , 4ky pC[ re uhet hd s sphu d ji d henkv 4re kgd jxe 4g uoht xkv Bkd u g ke®keji s , s s , s s , Bkd u 6g {ke Bkd u ]g xo¬ Bkd u 6g hykoukt yef e hÈef hÈef 4k s , s s , Z s , s X xSkt je rgj7rgj r¬e lsS 4kxgj krykL 4kxgj r¬e `g kun7kuy k;D s s s s s s , s s s llb udfy ]ytGf rkc cl g 4kxgj gkl®m e uoht dlm 4hd kuj> s w X T s X s X d ckj' Sg rgc e xo¬ ]hd kvkjlîv kuekd kn ujd ]rfi d xo¬ sl s q s X Z X s s z s Z Hky kn sugj kjH ]l dju rhH;H kn sugj ]kd ke®keji hldf e 'kdkv s s s s s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 391 egaP

d nkgtf g krjd ektrb ]hd pp g krjd rkc 4g kL[ SkiNf hg kd k , a Z , X , \ s X ;bkjc huiv ;‘ue hH Nhi d krkc hNπv7hNπv df Bx kg Fkl rkc dS q q s s X s j,kv 4Sx kg sO> cl ]pp dlm ]nt¬fe7jnfae dlm ]ke®keji cl kdl s w Z s s m df hn jd Idi l gjr hjc lb krdof'ki hd henkv u 0q;kge jlwn z s q s s 4g lj rl®fd dS e lo÷ 4g lj rl®fd dS e ujke 4g kry lj hH Xe , q X a , q X s , s ujke 6g krjke hH e y[ henkv Glf 4kg k[H ct g hHr krjke glV s , X s Z s w , 94g Fkl dum e kr Syflb g Isi wa s T s T jH yd¥cf so 4rkg dp hg jd kræku o 4kF krdl Cgu hg kg Fkl du s q s s s q s s s m e kr hrkg rjWt hd ræku kd _ef je jxv8 df kgd u 'kxj[ 9` T s s s s s s s s Mky k;D Syf d _ef dikv jkv8 ]kNi u jIo 4k;nf jLkv kd ræku u a s s , w s s Z Œ s s 'kxj[ 4spgi e yIkg dS 'kxj[ jkv glV dS df hukgd ue ,g huql s qa X s s , s T 4kry[ Cgu jkd'f glV Bkd 4g kr s s , y[ jkd'f kt g kydv henkv 4rkt Cgu uy[ jkd'f 4<jkd d [H ] s s , s s s s s w sl I‘fn hd utkH Glf kr g rjke hH kd k;rfkt hjln jkv 4rjke Cgu 1 s Z s T s s X w , s kd rfkt huiv h{i7'i Bkd 4g krjke kd henkv kt ]ji hoƒi hjkl g s q s , s s 1 , h<ki kydv henkv Glf 4g rjke kd kglV glV u ]g rjd k;®g hd k;L z s Z T s s X T s X \s fH SLfH u 6rkt Ski Cgu rjd k;®g hd Rd Rd 4krjke Cgu kd kv' \s s s s q s q s X q i d rfkt hg huiv 'i Bkd 2u kg rukt eqr 4g Cgu jd;H urb hH s q s s s T a s 'i 4g sphu hPhl dS l kvq'i henkv df k;nf jd 0lf u 0q;kge jlwn q , \ s X s s 2sphu hPhl dS ]phu end dS sl kv \ s X kron lc ]g rgd _¬k' df kdltf ]henkv `kxjd klS henkv jkv 4hF s T s s s s , Bx hpkl hHd u ]hF Bg hHd u klgV jd;H hurb 4k;ki ekjof<i ku s q a Z w iv 0; jdkt ji ecq<v 4Bg rfgk<i e ke'fkjgf jGf jkv 2Sx Skyt q q q Z w X s , s pπc ld ]k;x k;df jkd®kyc kd k;_¬f ld ]Sx Ikd henkv ld 4~~~ s , X s , s s , kF rk[An kurb ]kF duk;H kurb go e 0;kge jln k[n u epæfi kt a q X q s w s s s 4g h[j Pkv yk[ hd LH u SLfH 4ul , s\ s\ s \s s b h[j Pkv yk[ 4g <jokv kd jiM yod kr;‘ue 4g 'i hyxt yd¥c s\ s , s q , q a q f g; ]g Cgu ;‘que ;‘ue df k;nf krc ulm 4hn [j jdL/m ]hn [j j , q s s\ dLk?m krdof'ki hd ;‘que sulm 4ykL Lkr eH jkl ulm jkv kvg 0 \ s s\ z s s , q q;kge kjln jGf 4Sx II ezH l7rgc d epæfi ]kvg 0q;kge kygi 4kv w w s q s q g nkc d k0;kge kn Sg e epæfi eüt kd kdjkpof lt lm jkv wekd q s X q s q X X s , , 4g Cgu Fv Bkd kgt k;yf [sn , Z s a e rxt lsS dS ulm 4kxSkt kg yxki go kdk> hH ultf e krrDjf 4 X s s s a s X g hykoukLc? rgc ]g duk;H rgc kr krrDjf 4g krgj kr k>ym ed , s \ q , q s , s s l ed 4kxjd nli u>ym ;ktc hd krrDjf 4g krgj kjH ed l ed 4 s a X , s kxjd nli k;jfkehc ;ktc hd krrDjf ;‘que df k[j yk;[ kd rkc lb s a a s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 491 egaP

k;nf Ik? kyx hg kuiv u kFkg ub uiv X s X s g krkt kvg chtgr7Snfkcjc ∆ig , q jkdg' u;…te ktn lb hd huklb7∂Gf , q Z a s g krkt k;df nnge kd –d kjx , w s a g krkv jtu k;ke ed7klc7c7jnd ldf , s s jn sxy suygf d kukoB ]Sx d> jxd s X q sw a ji hukc akgt7tr lb kLi lg uejgv ∆ \ a 4kF duk;H go kvg Idi e k0 q z X X q ; ;®l kt dfk;D 6kvg oHuv kdum klsS 4g duk;H ;®l dfk;D kgd s X q q s , X s re ;®l lm 4kn ujd kg kujd lm kt3kuFki7kti ]thckr7Lx 4kg kuu s s s s s s Z z w s a s ke lm kt3ri7rH kn uuke 4kckd kn ukt ]jF®i kn uti 4kn u[sn eH s s zs w s s s s s s w s s z kuiv lm ]kn u[n uil uiv lm 4kn sukl ikpip ]skn ukl lm Syflb s s s s s s s s s q s s s 4g Cgu kd ukyl lm ;kim Bkd jGf kr Bx II , s q s s s w nCu jkc dS 4g uOfd rgc kukpgi e nCu lifko lm jGf `k;D k;kxt , q qa X s X kdlb df xkvkrNi er jGf 4kxSkt kg ydæfe kukyl lm jGf ]xkn s s s q s q q s s s Lkr 4kuil kdlm re kLkr ]kn u[n kuil kdlm 4g jdrfhi kuil 4g s\ s s\ s s s s , z , j/e eH 4e eH suiv kn uht ikpip lm 4re hg kvkrc k;bkpπl slm q z X z s s q s s a 4g krkg jkd'f kd k;bkpπl huiv onl uklb df g krgd ekd Syflb , s X , a , w 4kLkr re eH s s\ z s d henkv 4g _¬k' kd k'kjuf Z<i 94nkoo®r¬fv8 A k;nf kd epæfi _¬k' , w s u'n kd k'kjuf dS su kdjkpof lt lm jkv _kl ]ekd j;c¥v Syfhlb Z X s , , Z w s 4g yxki yd¥cf jrhH , q ]g kr[nf kygél jiM7jiM 4g kru≈u jd;H hL\c jkv 6g kru≈u hLc j , , a , , \ rhH 4g k;x kg y'd e ujd rkc ]lc 4g krjd hNπv hLc rkc henkv , s q X s X , \ X 4g krLi eyke kvg krkuc gxkjkd Glf ei 4g hrkt xy hlkG hg hd , \ w q 1 Z zs , a lm ]g krkt Li ji syx dltf ktd'f kd ei dlb 4jrnc l k<1? ]jr , \ s a zs s s nc l klgV kr k[n l dhO kd ei dlb jxv udfy ]hd ei g krjd Xr s s s s s s zs s s zs , kc 4kxkg kujd 0q; Syf d k{j hd rfk' 2k[n kte 4kxkg kujd 0; S s s a s s s q yf d k{j hd rfk' g krgd jGf ]hd rfk' g krjd rkc 4kd 0;e/ ]k s a , a , X q Z
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 591 egaP

4k;x yduf xkv s end dS kr henkv 4kF krdl jd Cgu nkcjc kd henkv kr krjd kI‘p s s s s hH ukr,' kr kurb dfk;D kxy sulg 4jd[n kd henkv kxy ulg ukr' s X a s s s a , ji hukc akgt7tr lb kLi lg uejgv ∆ \ a 4Bx kg dju j s kv hoƒ1i 4Sx kg I‘u hH so ]d Zxo¬ F hH suil rgc7LkF 4Bg j,kv Nd , s s s q s s\ q q rkc jxe ]sxy kuc klt xo¬ kd hoƒi hlt dju ]kd dju lb eg df3 X , Z s 1 , s rUt y kuc kd [tkn kr“kl7n[ huiv X s s q s a l k;ki7c7rod lb df kF kgkp ueg s s w s ~ ~ ~ l rDf' ukge lb ]sl rDf' s Bx hn kjk} d ukKof3sl ak;ki7sc7rod lm df kF kgkp ueg 4kF jkv s s w s , Nd sueg kr kpkl 4Cgu hjH ]Bx kg hyk[ jkv ct hd hxntV hd henkv q s s s , s dl u jH ]Sx jd hg r¬ht7uekn s s dl u jd Nd ]Sx kg kuG hH jt dIG s q s ∆ s `kvqg k;D kn;kG jxe hy jd kni rDf' hurb ]k , ;kf Lkr hH q<v sueg 4Sx kg kuG hH jt dIG3k;yf Lkr hH <v ueg s\ s ∆ s s\ q s dl u jH ]Sx jd hg r¬ht7uekn s s dl u jd Nd ]Sx kg kuG hH jt dIG s q s ∆ s rehd k;D hgj e k;ufn hd hukcqd7sltf X q Z Skt Ief hgo hH hF Nd kt nheém df u q s rUt y kuc kd [tkn kr“kl7n[ huiv X s s q s a l k;ki7c7rod lb df kF kgkp ueg s s w s k;yf Iy kd yGfkd n[ u kykoyGfkd w s s q s X s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 691 egaP

4g uhet hl7hIkN _s{ , s Qd 4g Cgu gxt hurb kgo 4Sgfkp gxt Bkd Syf d kFj ]Sgfkp gxt q , a s s X Bkd Syf d kLk?7hFkg 4Sgfkp ;kim Bkd Syf d Lkn7xkH 2Sgfkp kr s s X s\ s s ,\ s gxt hLkF Syf d uL\y 4g oHlv hg kukg kL[ ]jn rkc kr hd uLy 4 s\ s s , a s \ w s s \ g h[yf hurtf ]Crdl kg Cgu hH hL[ kgo kr Skul h<gfk{v gjkOv 4 T s \ a s a s , s s dl kg 0; Lc rgc df g Cgu hurb efH e _{Qd dfk;D 2BkLy hIke q s \ q , w X s q X \ s 7hIkN kr kg hH kvg jkv 4Cgu kri ]Cgu df kvg hHd hH rjkHkge jkv s s s q , q , 4g k[n Cgu hg 0q; Bkd n , s s kc d rjkHkge su rjkH 4k;x pc hH l 0;kge jln ]k;x pc hH l 0 s s q s w s q ;kge ygi rjkH 4Cgu k[n Nd hHv u rjkH 4g Cgu 'kjuf hHv rjkH s s q s , `g Cgu k;d dl®m surb e uk;÷ xky d rjkH df g rNi xky l>qe , X q X s s T s w s s 4g kyduf e 'kyr hd uk;÷ henkv cv , X 4kd henkv g Cgu klkjH e kckrdf cv 4bx L[m Skr;üke hjkl hd uo s , s X X \ a ht 4Sx II uky[f jkl d uoht 4g Cgu ;kim Bkd kd uIky cv 4ji j w s , s s , s s , kxd hj[fkv k;kv y jkpof 4g Bg W' 'kyr hd uk;÷ e epæfi Syflb s , q q X 4hxsuc eüt kd k'kv hLc dS k'kjuf \ g; 4g Cgu rjWt hd ukg 'kjuf Nd l k'kjuf lb 4hg kurb lc ]g h , s s q s , rkt kg hykd c[ rkj sygi d ukg gcl 4g Cgu hH Nd jkv 6g kukt k s w s s s q , q , , s g ku? kd rkj ygi d tjl g; ]g hyG k'kjuf kt e rxt kr [n jse s s w , , s X s s s s 4x s X s yp y Gjr hd suukt kd henkv eg kr Skt II kr;üke 4g Cgu <jkd s s w , kd ujL Bkd `kxkg k;D jGf kr Bx II kr;üke df g krjL ekd udfy s s s s w , w s 4hxkg hg huLkr kr kr;üke 4g Gky[f hH e ]g Gky[f hH 0c kr d kr s s\ s wa T T q s s ;üke 6Cgu kr;üke 4g hrxy sukg rfhri hd uoht roæk' 4g krkt jH sl , s z , dkykv eji uk;÷ 4g krkg <jrov kd Z<i ]g hrkt Ief krrDjf 4kdk> s , s w , a e uk;÷ jki d jkpof sukgüm 4g k;df 'soi u k0c kgo g Sx dQ Z_kl X s X , z s X q a T jkv ekd kgt 4g hd 'kyr hH sxkv jkv ueg 4g hj/v rkc g; jxe , w a , , s , w 4kvkuc re Pki lm 6kn ugj hg kuk s ,\ z s s s dpc kd henkv 4sxkvkrNi rgc er jGf kr kxy ukt ;®l jkc dS 4; s s q q s s ®l sdlm sl henkv kgd re ]g krgd nkoo®r¬fv 4nkoo®r¬fv g ek<jfi s , , kd k;kN lm ]ji Rpf d epæfi hLi k;kN kt nkc d 0q;kge jln slS s \ s s s w s 4Sx id yge sjkl ]Sx id jnfe jkl 4k;x id cl3 a a a s a jn xy uygf d kukoB Sx d> jxd s s s X q sw a ji hukc akgt7tr lb kLi lg uejgv ∆ \ a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 791 egaP

;÷ df so Sx >el df g rpkl jdkg L[ jkv 4g kgj kg k;D df x[sn T s s s s \ , , s s X jdkg L[ eg ]g rgd o hdkc 4g rkg uhc'ker hdkc 4g rkg ryfeéfl s s \ T s s T s s T s s so ]g hjWt kukt sxkv d jkpof df g kvg W' kuLi Bk[nf gütf jkv , s , q q \ X , ]g Sg /çyim kd kre{ hd jkpof kt3hg l7LkF l e k_ef ;hrjkH 4g Ta q s s s s s\ s X X T rgkp kujd oHuv eg ]g rgkp kukg jknhxkH eg ]g krgd go 4g kr s q T s s , , gkp kusy xkH go g krkv hH kt l epæfi A g Gkl nH 4g gj jd k;D , s s , s T s s w jln df g rkv u[n Glf kr d/fv l eum 4_ef ;hrjkH g rkv kg; T s s s Z s s X T s a 4xyv hg rkc kr hd uk;÷ Sy s flb ]g Cgu kre{ hH hd jkpof hHv 4g k>ym e krkc hd gjr lb hH , , X X v rjkH udfsy 4g kL\x> BkL\y ekd kjkl kdum 4Cgu cklgf Bkd kdltf , s g e gyd hurb ykosujd jkpπk_e jkv `l kjkpπk_e jkgér jkv sl S T X s s a , s X s a s q , a / Skyt d h?3g rdl kg nc gjr lb 0; hH Cgd 4ky [n kr djd q s T s s a q s s s s xk;i kjt er `g k;D k>el uer `Skv y k;D kg; kv/ g; er df x s z q , s q s X a a q q s Li II hH ji er kukn so 4hxSkt Pc jkv BkLy 6k[n jdLkN kv/ kd X \ w q X s \ , \ s s s\ a q K; jdkt kgo ]kg gj L\y henkv kn 4kyeke g uklkv kL\c kr g krkg k a X s s , s , s ni kv/ klsS l K; jkgér jxv 4kxsyp kr kg e kvkFd hd k;jfi ]kxy , a q s s q s X X X X s p kr kg e kckrdf hd kpπc rkc hd gjr lb e x; lb d ukKof jkv s X X X X X X q s , 4g hgj kg rkc hd kynkc d S/ utf ]kr , s X s a q kg Cgu hH ji um jlv kd kynkc 4kyef ed kdldf ]k;x yef knk;† k s X s s dldf df g rL\y nkc d K; hg o ]g rjd K; hjkti kt o df g g; T s s s T s q s s , kte jkv 4g krkt kg <jokrko kd rfk' e k;ufn hjkl 4g rkt uc ynk , , s a X q T s c d rfk' l aS/ lm df g krOm kv/ kd gjr lb llb df g rgd o s a s q , a q s T s s 4g rtk[ rkc hd F;ø hH xky [yf7P\i ]xky [yf7Pi jx yod u jkv T s s X Z s s s s s s \ , s , 4hxSkt kg rfk'oæof g kr s a , pkl ]g kryLm h? ]g krdG gsx e xkv 4g kvg kxy Xe krkc hd gjr h s , s \ , X wa X , q X lb hHv rjkH udfy 4hrdl kg Cgu rfk'oæof l kK; jkgér df hrkv C s s a s X s q gu e >el gér hH jGf 4Cgu hg hrkg rfk'oæof ]Sx kg K; urdf jkv X X q s a s s , 4k[j kehl kr Nd hd krPe kj s s q w\ t ~ ~ ~kg syp ujd rfk'oæof 4l K; kn ky[nf jd kojd rfk' kr e h s s a s s a s X u®i7rfi dS 2g kgj kg K; Syf d rfk'oæof 4g rkt Sdf p[ SiQ XkL , s s a T s Z kjd hH hHv 4e K; ]e uog g gj kt Skxy hHv kdlm 4g gj kt yp s\ X X T s s T s s Skjgkn rkc hukji h;kIif7hIif hd F;ø kdlm ke®kge7rl e rjkH hHv s X q Z s a X 4g kgj [n uil hHv , s s ]g kvg kcL e kvkr;üke huiv rjkH kr hHv 4g uhg hH e jkpof hH , q w X X s , X v `jd ld uk;÷ ]k;ki jd Cgu hH jkpof df g –jfn kurb hHv rjkH X s , , jkv 4k;ki [n Cgu go ]g h[n kru≈u hd ;‘ue kt u epæfi ]u rjkH , s , s q s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 891 egaP

4kxn k[lf hH kyd hd ukg ;ü' géqr skr xkvkt kg rDj s s s w X s s s f er ct df g klkjH lm dfk;D 4g krdl uhN lkoæof yod hg Qx.nl q , s s X , s q 4kg rdl n k0J kt Sgfkp kuuhN kd Cgüm ]g Fel e uuhN hg o y X s s s s T Z X s s od lkoæof Syflb 4kxSkt kLc? henkv ]xky uhN lkoæof jxv ]g krg s \ s s , d dhO ekd jkv 4g k;kdIH rgc ]g k;kejH rgc kd henkv u lkoæof w , , q , q s s 4g krLi eyke lkoæof hg klo 4Sgfkp kuLi eyke , \ w , \ w kl,t dDlf hylv dhO `ld kxsyp kr Cgu 6e jktkc g krdl yp kr s s , s X , s hHr ]kl,t dDlf dhO Sgfkp hg kuxy kd dDlf O> 4g krxy klt k0J s s s s w , , 6g kdDlf kO> lkoæof 4g krgkp kusy uhN lkoæof ]g krgkp kun k0J , w wa wa s X q s T gér kr e 4krgkp kukojd Cgu kni lkoæof eer e Syflb 4g k[k/ , X q T , s lkoæof 4kusy >el re k0J kd lkoæof jkv 4g krkg Ui®m e ukKv l s , , s X koæof 4g hrkg /çyim l ukK k0J 4g krkg okHofkv kd k0J cr jkv , s s , s Z , 4g joæB _ke go 4g joæB kd k;bkl , , X B u ]g joæB kd kukeyle u jkv ]g Cgu joæB kd kvngV joæB go j , X q , , X q Gf jkv 4g hg joæB 4g joæB df xkukt er Xe ;ürp jkpo√uf hlm ]kg , , , s s q , s jkpo√uf cl kgt ]Skt gj u xjr hd jkpof Bkd kgt 6Skt gj u hH k a a s a ;kN hd jln ]Skt gj u kjln Bkd ]Skt gj u Bskd kgt 4kyp jrhH u s w w s a s s iv 4j kyp kydS 4kyp sydv 4ktk[ jrhH kr g kutk[ kd ke®keji j s s s s s s s , s s xv 4g L[ki cl ]g kt jgkc 4hH uog7K;7_e jkgér 6hH rgfkji7rLfai , a , s a s q s q s q jkgér 6hH nt¬fe7jnfe jkgér ]hH Fhr jkgér3g e/v cl ]g kt jgkc a s q Z s q , Z , s 4g jgkc jF®i Ldd ]g jrhH jkgér jhg jkv 4g hH jhg `g kgd jhg T \ a T s q s , T s T a s cv ]Sx kg jF®i7Ldd kr jF®i7Ldd 4hxkg W' tk[ hd dFkl e u s \ a s \ a s q s Z X oht jkgér hg nkc dlm jGf 4g F;ø kt7kt ]kxy uhN ler ekd j;sc¥ s q s , Z s s s s q w v 4g kukt xkv llm 4hxkg hryx kr dQ 4kukt re dQ kgo jxe ]skvk , s s s s s a t er kr dr kgo 4g krgd dhO ekd j;c¥v ]g krgd ler e Syflb q s a , w s wa s q T 4rdl kOm Cgu end ji Zxke d suukt er dr cr Skt jxf u Sk<jk s s q a a / cl hjkgér jkv ]aSkt jxf u jdyx lkoæof jkl jkgér dr ct 4g < q , s s q , jrkiW raoht dS kukg de√k/ ]g Cgu rkc hd lkoæof kukg de√k/ 4g a s , s , hy kuc rkc hd lkoæof ]g hy kuc rkc hd kr;üke kd ukg de√k/ ueqr , s s s s 4g de√k/ eg df kg gj rkjgkn knl er hg; ]kg gj kt yp Skjg T s s s s q s s s skn hg; hH hHv kr er dfXk;D 4g /≈nfl hH g; kxkg kgj hHd jkv 4g s q , a s , , Cgu kr hHv ]kxkg kgj hHd 4g 'n de√k/ rjkH df kgd [ky er jkv s s , s s q , 4g e u/ krdl®m hd rjkH ]g Cgu e uk;÷ krdl®m hd rjkH Syflb , X q , X q 4g Cgu ;kim Bkd kd u[n l jgkc ]g kuI? hjrhH , s s s s , uk;÷ 4g uk;÷ hg; df Bx kv e >el hdum rkc g rpkl o 4g k;D uk , X T s s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 991 egaP

πc IkN l,t `ld kxStf go kr Cgu 6ky uhN eH er df kujd re kl s s s s , s s z q sS Fkl dlm 4g krht e keH henkv df L;kÌ ]'®hu ]g krgd dhO kr s , X X z s wa s 4g kryp e xkv hH wa T s s llm udfsy ]g krkt s'®hu dr kgt l s'®hu g htkj e 4k;x kg okdIv , a s wa T s Cgø jkv 4k;ki uc u uk;÷ jkpof 4k;x dQ hg ji jkpof ]lc udfy 4 , s hd 0c hl,t hF jk/ hg hlo 4kF j[i hg kurm ]kF Pkxi hg kurm jkp q , z \ z of 4kF henkv kd kre{ hd 0c 4krkg 0c kr krkg kvg kni e cji jx q s q s s q , X w v '®hu df g hg; hg >el kr hje 4kyp xkv LkF jkv udfy g pl o s , s s s s s s\ , s T s dr jn urm 4kuki kdum g dhO jkv 4g rki kjr[ kd '®hu dhO e k w s , , T s s X X jkpof je xky l7rgc Syflb 4g htkj kd uyp Fkl dlm g krdl kt ss s s q wa s s s , y jkpof dr jn urtf 4g htkj e kd ujd jkpof 4g Cgu krd>>f N s w s wa T s s wa d e l jkpof Syflb 4g ryfeéfl elm aSk;∂fi kukn ]g kgj jd kt Te q T s T X z X s wa s 4jrhH jkgér kxstkjof hHr 6kxSkv ke®keji hHr ]l jpd kxL\i s q s s s kujd hyk[ ulkglV 4hxLi hujd hyk[ gxt 4xXLi hg uuhN kr lkoæof s \ s \ s s 4y uhN u X lkoæof jkeg ikv Cgd ]g krxy jL jxe ]g rgkp kukv eg df d kx s , T s s X ky g ryef _i >e jrjuf 4rki kv Cgu <jkd d ;H jkv g rgkp kuk s T s s q a s s , T s v xky rgc lki je 4g jL kr hgo ]g IgkLc? kr hgo e ukv lki jse s q s s , s , \ s X s s 4hxSkv IgkLc? kr ygi kr xkpkl kLkF ]xskxkt sLkF er ct Sy \ s s s s s s s\ s s\ q flb 4g Cgu ;®l go g k[j uke ;®l ltf uer 4g krjd rDe kr ;®l , , s s q , q s 4g kgd /fkel kd jkpo√uf u k;ufk;÷ r¬el Sy , s s X flb 4g krdl kt ktk[ yG kd uk;÷ kr Skt yduf kIkd kd jkpof 4g , s s a , hrdl kg tk[ hd yG cv 4kg rdl yp er cv ]g F¬o¬ ji cv `sl s s w s s q T , d ryp ]kF kHp kIkd e ji 4kF ydæfe kutk[ kd yG kr krgj kHp , s q a X , q s s w s q kIkd 4kvg kNπv go ]k;x yduf kIkd l ji 4Sx kv yG e Fkg sjkgéqr a q a s , w X df g Cgu cyre g; kdlb ]k;x yduf kIkd l ji 4g Cgu kukt kg k , a s , , s d ;®l kuIN kd ;®lv yod g; 4kvg kuIN kd ;®lv yod g; ],g Cg w s q w s u ;®lv g; ]g kgj gd ler e 4g kgj gd rkc hd xkv dlm leqr Te wa s q T wa s s s 4g , ydæfe kuki kjkdIN llm jGf 6kxykL jke ;®l hg kuiv jGf `ld xk q q s s s , s s ;tf jGf kr k;x kg rDjf henkv jxv df g krgd dhO hH ekd Syflb s s , w `kxStf ld Bkd e krrDjf 4g hyk[ s , s X , Glf krrDjf 4g Cgu hH Nd e rDjf 4g UNπi ]g kvg k;kl ]g kvg k Z , q X , z , q s , q ;kel <i e ;üw' 4g nç' d;k/of ;üw' 4g rkÛ kd Nd cl ]g cyre k Z w X , , s q , d ;ü' 4g Cgu hH Nd ]g cyre kd krrDjf 4g Cgu e "kd d uoht ] w , q , T X s s g hpko;k;i e 'kdk"kH 4g Cgu nç' hpko;k;i kr;ü' jkv krrDjf jkv T Z X s T Z w , ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 002 egaP

qukge jkl ]rl7/kl jkl ]rgfkji7rLfi jkl df kF kvg klS e ;el d s a q s s q a s q s X s 0c 4g hgj I? kuI? dS jkc dS l jGf e ykl kl lhpπi nkc d 0c q , s X , s q 4rki jd Cgu kni nH Bkd kd gjr hldf Lx> d gjr lb 4hF Cg s , s s s \ s u rkc hd upLv Bkd elm 6kF kL\x> kd jiM7jiM kr krkg kLx> kd \ s X s s \ gjr lb jxv 4g jkp kxgd e ]g jgp uhr kg rgd er 4hd ukoxH T wa T T s s s s q kx[j nc [kv e ]kg r[j hy[ [kv er 4kxWd kL[ gjr lb e ]skg wa a X a T s s q X a q a \ T rjd kL[ gjr lb er 4kd ukoxH kxMkugi sLid lS e ]kd ukoxH s \ q s a \ s s T s kg rkugi Lid lsS er 4g kujd nH Nd kd jiM7jiM df gd hg kur s s s \ s q , s q wa b e jxv 4g kjgx kyeg kje ]g kgj jd Cgu kyeg jiM7jiM Glf Te T , s wa Z 4g kgj kjxf wa aSky'fjk/kv ye hd ;klo;ø dum ]g kgj n Sdf I‘u kd // jkl dum w s wa s s s a s s e 4g dofkHko¬ yd¥cf hxtkjku hdum 4g kgj Ikd Lt hdum e 4g d T , q wa X \ T , ofkHko¬ `hxkg huk'ji güb lldf kr hxkg Cgu huk'ji güb l>e ]rkno s s X s s s s X s q a s `,g hr dl kg huk'ji k;D likv güb 4k;kjgkn e kiW Bd kd krkc ub e kvkH s s s X s X X s X X X l ekv u kokHukge kukn ub 4g kgj kt y Gjr hd u'I¬Ì kd kdo; s X q X s , s ≠s s X q lk;ül kdum ]sxy ugd kr h[n kyke hdikv ct u [DHf djkpi d t a s s s s q z s kelZ;kv jkdi hlb 4g iîIyyv cl kdum ]xy ugd ji ukg kpp Xe / z , w s s s s Z a a s cl dikv 4Skv okx jkeg hrkno lknjgkue heko¬ jkc dS A uæi kjlwn a s a s s z 4g jkd/fv 0lfeüt kjkgér jkv 6g /fkel 4re h , q , , g kudQ dr cr Skt yef u /fkel ]Skt yef u ;ü' dr ct 4g kukt w , sxkv llm 6re kudQ kgo 4hxSkt kg ;®l rkc hd ekd kr xkdQ Cgo s a s w s s s ]kg 4kd ujH ukLm xkvkt kg jk;r er kr Skt jxf eH jkl ]Skt y a s s \ s s s , q s a z s duf nkoe hjkl jkcdS udfy 4g hjtl hd ke®kv ]g Cgu hjtl hg hd s , Z , Z gn kr g; jkv 4g hrkg hd Ghydr hjtl hd gjr hHl 4g hrkg Ghyd s s , , s Z , s r kr hH kr l gsn kg kuykduf lm jkv kg hjH nkoe 4g hrkg Ghydr s s s s s , s , s kr hH kr g krkt kykduf kIkd 4kxkg hH I‘d 4kuLkN güm g hH h;knkL s s , a s s\ X , hi 4kxkg hg kuLkN kr güm 4g uky[f d uipc 6g lkoæof jkgér hg slS \ s s\ s X T s , s T s q s 4kxSkv u hH uk;÷ kdl b jGf lb 4kxSkt k;nf dG e j?jpd ]kxSkt gj kLi e ukd unf hl s X X s \ X s s df ]g kjk;î kurb kt tkv kuky[f g; ]kxSkt kg Pki yd df g rukt , s , s ,\ z T s eg ji 4g kr'kyr kd suky[f uiv ygi hg rkg gcl 4g krskl jdkxy , s , s s s s q , s l hrkN Fkl uiv suky[f uiv hH rkj 4krdl ht Cgu d kuky[f kucf s , s s X , kpπc df kF krxy klsS unf dS 4d kuky[f kucf kg rht er kr hH j s X , s s q s Gf `g krn LkN hg n[ kpπc suky[f ct hHd hrkv Cgu krPki hlS ]skg , s s\ q , ,\ z s rpkl er k;D udfy `ld kxStf kpπc kIkN kr ky uhN uky[f d p s s q s s , s s s s , s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 102 egaP

kv 4hxkg h;kv Cgu e >el hdum go ]g kgj jd rkc hd k0J ltf Te s X wa ]g kgj jd rkc hd ;üw' ltf ]g kgj jd rkc hd /fkel ltf e dfk;D wa wa T X 4g gj gd hg dhO 4g iîIyyv cl kdum ]xy ugd ji ukg kpp Xe / Ta s , w s s s s Z a a s cl dikv 4Skv okx jkeg hrkno lknjgkue heko¬ df kg rgd eqr cv a s a s s s s 4g hIkld >el hje `g hrdl kg dhO ld go g jgkc d > , , s , s s , , s el hje kt 4hxkg hg ryx rkc g; 4Cgu hg hxkg dhO rkc g; df ,g hg s s s s ; ;kim kjln kr 4krkg Cgu htkj kd uuke jkdgv kr klS kg hrL\i hI w s s s s a s s s s s kN l rkc hldf jkv >el huiv 4kg xkv d >el hdlm kt 4g hrdl , s s s s , s kg hH hlsS rkc Bkd df krkg Cgu hg jk;r kd uuke kr g; dfk;D 4Sg s s , s s s X fkp Cgu hg hukg df g krpkl go ]g hrkv Cgu e >el hdltf rkc kt s , s , X s 4e /cl d Xkde X a a s √k/ g kgd u L;kÌ kr hg; 4e /acl d kde√k/ g kgd u lDke kr hg; , s s X a s X , s Z s 4hd dkyji h;kv rkc Cgu e >el hd kdkokp 4kgd u dkokp kr hg; s X X Z s Z s 4g iîIyyv cl ] , w g iki Bkd u ]g ;≤i Bkd u 4kLi re e lkodc hd krgfkji7rLfai 4Sx , s , q s s \ X X s q yef e hÈef cl ]Sx je cl `kyko usn ukd ]kykouy ukd ]kykoukd X s , s s , s qp ukd 2g kukdp kdldf 2g krkv ukd jdIky dfk;D k;if h? kr Li , , q s , , , X s s s \ kuhi jdsy hH <+ 4re hg kjL 4rcif r? ko®Î <+ 4kuLi re e krk s . s a 1 a \ X X c hdub ]kyxki 4g Cgu kuIky Bkd nkc d uje 4g Cgu joæB Bkd Cgd s , , s s s , s 4g iîIyyv ]g lkodc hd krgfkji7krLfi cl g; df g kgd kr hg; , w , X s q X a , s s X Z u kdkokp `g kgd k;D u kdkokp 4g lkodc cl 6Cgu hg g 4 iîIyyv , s X Z , , w cl nfk;®b joæB df g rgd e /cl d kdr¬fkv kr rkc hg; dr¬fku T s X a a s X s 4g hrkg eyke iî , s w w Iyyv go hrkv Cgu e >el hdum rkc kt 4g gj gd Cgu o rkc Bu X s T s s Nd 4g kgd Syf d jhokge ukgüm hg; 4g kgd Syf d 0c ukgüm skr h q , s s X , s q s X g; 4g iîIyyv cl kdum ~ ~ ~ kje df kgd u ut†l dS ]kg rgd eqr , w s s s s 4Skt kg a s Ødb o <jkd hlb ]kyp 4 ;≈kHkl hH g; g 6kNπv hH g; ]kuc Refuf s s s , , Te 2hgl sukgc hldf 6h;kv kr krdS Nd `g ed k;D hH g; ]h;kv krd s q , S hurb kyp df g krkg '[ hH llb e 4g htkj e /kjof je3g htkj s wa s q s T T X s ss T o ed l ed e /cl dS udfsy ]g nkoof rgc e likv kd htkel;kv s s X a a , q X Z jkv hrkno cv ~ ~ ~ kg nkoof hg surdf e likv ]kg Lx> hg urdf Xe , a s X X X s \ s likv dum 4g htkj endS e /kjof je3g gj kt rkg htkj rgfkji7r s T X s s s T s s s s q Lfi ]ke®kge7okHqukge ]rl7/kl jkgér ji rkc dS 4g kgj kg jGf klS a a q s q , s s 4g ryx 0c df F Sx T q s kg htkj ji rkc dS 2jkl d jkl 4F Sx kg Gky[f d 0c ke®kge7okH s s s s s s s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 202 egaP

4henkv g; kLxcf ]kgd ukgüm df hy lkoæ l jkt ]lc 4g jgf \ s X s s , kt kdcl kr g; 4~ ~ ~ df g kgj jd jdPi kd yftri df krdl gd C s s wa \ s a gu hH g; e kr 4g uk;÷ kdldf g; df g kri kdcl jkv 4kxSkt yp T s , , s , kri kdcl ]kxy lkoæ l jkt7jkt surb udfy g krgkp hH kujd uk;÷ s wa s s s s wa ]g hrpat hH rkc >e ]g rgd ikv df g k[yf _i >e u ufqe ut dS , s q T s , s q s , 4hxSkt kg ydæfe hLc kr elm dfk;D rdl Cgu hg jd s q \ s X X s kr go g kgj gd kd ujd kt e jkv 4g hPi ckrdf hje ukgüm df Cg s wa s s s T , , \ s s X u rkrc kr g ry hH Pi 2Skt yp u kri kd hldf df ue jkted ku s s T s s \ s s rb jkv kg yduf ji k_k;kge hd uoht `kg yp ukg /kl `hjkted hu , s s s s s s q s rb `krdliu hurb `;H kurb 4g gj Pi ckrdf hje df Skt yp u qa T s \ s kri kd hldf 4g rPi jdkiNf kr g rPi rl7/kl jkgér hH ckrdf hjse s T s \ s T s \ a q s q X 4g ;H hH e ukv lki , X s a kg; 4g IgkLc? l nko¬ 4Sgfkp kuy nko¬ kLkF ]Sgfkp kuhi jdkv kr , \ s s s\ s I? dS 4iîIyyv Sgfkp kugd djd oHquv 4Sgfkp kujd oHuv kg; wa w s q a jdkv güm kr kg jknukeB o jxv 4kxjd oHuv ]kxjkpof ]kxpkl ]kxd X s X s s q s s s s >>f henkv kykoun ;ørDo jdukt 4g uklkv rgc kun ;ørDo e ukKv s s , q s X 4g kgj kg k;D kg; df kxkg Cgu hH kri güm 4g srn ;ørDo e /cal , s a s X T s X a s s , je jkv Cgu hH rPi s>e kt g xky lsS 4g kgj gd k;D e df kxkg u s \ q s T s s wa T s hH kri güm df g hd rkc lb kuokHl kr dr kgt jkv 4hxkg u ukL\m X , a s a , s hdum hurb 4hxkg hrkt jiM l >el hdum 4 iîIyyv kxkg kxy skdum s s w s 4 Sx nH cl kgo kgj u hg ue kgt `nH ld e k'n hueüm `nH ld Xe s a a s s , X s s , uev ]g rkg nH e ue 4rkg Cgu nH e jkpo√uf 6g rkg nH e jkpof T s s s X s s s X T s s s X 4kxkg kd jkdi hg s z dS lc kr ;ü' `l ;ü' d ukeyle kxskg xyv ;ü' kd ngV k;D `kx s w s w s q w w kg nH k;D jGf kr Skt kg e kF¬ov rk' hd pklv cl jxv 4pkl ut s s s a s X a s s s , u ]pkl BklB u ]pkl ngV u 6kg; kvkt Oc jdskg jkpo√uf cl er j s s s s w a s , q xv udfsy 4g kgj pkl l xP BklB kr g BklB Bkd 4g kgj pkl sl xP , s s a s , s , s a ukeyle kr g ukeyle Bkd 4g kgj pkl l xP ngV kr g ngV Bkd 4k q s , q s , s s a w s , w s s g xyv7xyv cl er kr kg gj pkl cl er 4kg Oc xky urb kg; eqr q s s s s q s s , s s a 4kxkg ;ü' lc kr ;ü' `kxkg ngV df kxk s w s w s w s g u,t ;üw' 4kxkg Cgu nH e ;ü' 4kxkg ;ü' lc kr ;ü' `kxkg htkel; s s X w s w s w s Z kv df kxkg hrknso ;üw' `sxkvkxy <"'of sld ji ;ü' cv ]kxy >el k s a s s , w s s d ;ü' kt 4sxSkt jxf <"'of jkl dlm hxSkt kv e >el rkc hdltf w s a s s s X `rkxy <"'of kr hrkt s s s kv `r/c l kckrdf kr hrkt kv `rkoygd hrkno kd uiv kr hrkt s a s X s s a s s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 302 egaP

n"ufim go g kgj gd kt e dfk;D `kxspc k;D ;®l kd kn"ufim jGf wa s T X X 4sxaSkt kg Ow> n"ufim jkl kr g iîIyyv rkc hje jxv 4g k;x kv jg s s . s s T w X s , kc ukgc je 6g k;x kv jgkc jo¬ hylv l jrhH udfy g rkt gd kr s s s , s s T s s s 4g gj ht l hlm 6g kdofhtkv hdum hgo 4g krLi kujd ]g T s s , , \ , k// go udfy 4sxkg r>el hg wiîIyyv o hH kdum ]hd rkno xkg gj a s X s s s a s s X s jd rkc kt o 4g k;x yduf okH kd ke®kv hdum l ge dum uktuv X s s ,, s qa s s n;k' 4Sgfkp hukg eyke wiîIyyv lm hH rkc hd ‰c 4krdl kt k;kx s w s z y Cgu hH <"'of kd rkno ji lm df g 0' kurb 4g rkno 0' go s a s , q , a s q g kgj gd kt e dfk;D 4g jknukeB go jxv3Sgfkp hukg eyke wiîIyy wa s T X , s w v hH rkc hd rkno lm g hgj kg eyke iîIyyv rkc hje kdltf jkv a s s , s w w s s , 4g hgj kg eyke iîIyyv skdum rkc hd T s w w X Ikjof ]hd 'kdkv 4hxkg 0fc hd j;kn <hdl rgc 4Cgu hH Nd jkv ] s q s Z a q q , g kryp kri kd 0fc hdum yod llb 4g uklkv rgc kun gd wiîIyy , q s s , q s v kdlm rgkp Cgu ku>el eg kdltf k; krkv Cgu e >el kt udfy s s s X s s `g k[n go g kgj I? kgo k;D `e Od g h , s , a X a T Li nc hLkF `kg Sg ryfeéfl e kyk'/e lm hHd `g k;if I? /kdS \ X wa s\ s q X q , wa l jokjl lm hHd `kgo kg Sx hHd ]kF kuNi gér l hrkno lknjgkue s s a s w X q s a s s 4rdl Cgu jd eg s jxe ]Sgfkp hujd k_k; l k'nf ldf df g eyke eg cv 4sLi eg e I s , w X \ X >> jkv cv 4rdl Cgu [j hjkt kr xkv udfy k;kv lj kLc df k;ko a , s s s s \ [yf _i s>e jGf 4pku ]nd ]syNm ]xkg Cgu pku ]xkg Cgu nd7yNm q s s w s X s s X s w s hHd n;k' e uoht 4Sx jdkg rnfukv Lc jkv 4Sx hH djd unf g–ai X s a s \ , s 4krdl kt Cgu k;kiNf kdlb 4g kyko hg uyp kr kri `xk s , s s s s jd kgd `sxkjd ld 4kxLi hH xkv jGf kr kujd ]kxxy nko¬ 4kxSkt C a s s , s \ s s s gu kg Nd l unf g–i jxe ]sxky jd hjkp7hjkp er unf g–i ]kgd uTe s q s a s s s q a s 4g kusy jd hjkp7hjkp 4yp u kri kd hldf jxe 4g ku , s s s s , sy jd uk;÷ lki dikv jdkv unf g–i dS 4xSkt jd uk;÷ jdkv kg; s a s a a ]sxyduf sue? gcl7gcl tkj jdkv eg kr 4Cgu krxy kjkeg kr jkv 6 X w q q s s s , Skt xy uk;÷ n;k' df g k'kv hg eikv dS cv 4g dp hH jkg hd u , X T s q k;÷ djd ''fkd l k"o eg jkv g hrxy hH dhO rkc hdikv ]kgd 4B s s s ˜ , T X x kg k'n ;hu;n hLc kr Li kuykc O> e uyef l>e kd ufe ut cv s \ s s \ s w X s s q s q , 4g yduf T s jkv Nd jdkrc 4g Sx kv e phc hg lS eg 4yp u kri kd hldf d , q T X s s s s f kgd l>e 4Skv suyef l>e jdkrc klS g gj kt j? d jkv hldf s q s q s T s s , 4hLi hujd hjkp kd kjkpsc hLc 4Sx kv hH Bcc o 4kuy jd jdkv Cg; \ s s X \ a s s ikv kr3kF Bcc e cr3g rkv Bcc df g kul ikv df kgd kdum uTe s a T T s a , q s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 402 egaP

2kujd hruxf Sx yH hg e ujd jki hnu `hF hd ld hruxf 4F ln ]hF hd w X s s , s hruxf ]kg df kLi kugd kdum `hF hd hruxf kr hd jki ukgüb ct hn a \ s s s X u 4yp sy sxkv cv kjt hukgd g; `hF hd ld ukgüb hruxf ygi dlm X s , s X s s ]hd jki hnu ukgüb ct df Sbkrc kr g; df kNi lum ue 4Bx kg e s X s w s s T s r[ rkc df kpkl ukgüm cv 4rgj hg rkj jkv rgj ku d hg ku o kr s s X s s s , s , s , s s krkg u kykoukojd /kc 4Bkd ]kryduf u l kgo hrkno g; jxv 4kv s s s s s a a s q s s g /kc kdum cr k;krc su jln ]k[n df kd kxky k;krc u ht hjxfjfg s w s s s X s s 4uikv k;nf jd jkd®ep df kgd ukgüm 4Sg ukjg Lc o 4ln ]ky s s X q , s \ s kc go kr kjke kd oln ct jkv 4kIkp kyp krjke go klS 4Ldkv kuk s s s X , a s s \ a t rykc er ]kxMkt rjke kIkp e 4uhr ]kuykc kr Wke kd jlhr 6kn s s q a s a T s s a s s s ]kuykc kr Wke kd jln 6dS ]kuykc er cr ]kd ygi kxWke kIkp dS s s a s s w s q s s a a e A kjd hruxf gjr lb cv ]k[n ]kgd ulm kr 4g kgj kt LkN kd T s s s s s , s s\ s suiv djg df yH Bx kv e Ldi 4hd hruxf ukgüm kr kjd hruxf kjt s w X \ s X s s ]kgd sulm 4F ln d ln ]hykL jtu ulm 4g gj kj Syf dlm ],g k; s s s T s s s x cL Bkd dS 4Sx gj ,ku cv ]F Sdf jki hnu ln eg ]kgd ukgüm ` w s s s ssa kg rkj k;D ]kgd ulm ]rykg h[n sulm 2hrkno Bkd kxkg 4kyduf hukK s s s X s s a s s s Bkd l kgo jGf 4k;x k[ dS df jdOc xy ukj o 4hF hrkg ku hrux s s a s , s s s s s , f 4k;x yH kuuxf kd uiv d;®i kr hd hruxf ukgüm jdkt jki lm j w s s s z s s X Gf 4hF hnu h;kv ji ]hF hnu hd k"o 4hd jki hnu u k;efnkv ln df w Z s X ]g rgj rgd jrjuf hrkno ]hxkg eyke gér 4hgd hukgd 0lfi hLc u T s s a a s s w X q z \ s X kgüm 4g kNπv hg; >ym u l>e Bkd e /cl d hukgd dfk;D 4g gj , s s q s X a a s X T s >ym lldf o kF Cgu kri kdum 4hgd hukgd 0lfi hLc dS ukgüm kr s s s z \ s X s 4kxkg kuukt hg ;o¬ 4kxkg kuukt l jrhH ]krdl kou s a s s t Cgu l jgkc Bkd kd ke®keji df kF kgj gd hg; go kF kgj gd kt s s s s e jkv 4g ryx rkc ; df kgd jkv Sx kg L[ jdOm e phc o 4Sx X , T X s , s s \ X s Li e ydæfe rgc o ]kykc nkc dum e 4ykc hjxfjfg heko¬ hrkno d \ X q q s s s T s s a s S ygi l>e 4kF k;x uykc e uyeél rkno dS jkv kF e jlr1ev Te s s q s s X s a s , X 4g o–im k , Lc kd ukK rFfdkFr 4l ukK rFfdkFr xkg jH o 4l Idjd7kLd xXkg \ s s X s s s w\ s jH o udfy 4k>el ]kukpgi kLkF 4kyk[ tkojn7jk} sLkF d 0fc uiv s s s s s s\ s s s s\ s q s 4kjd jkpo√ui ]kugd lum kr Skt kg kuyef ]rkno kjkgér jGf lum s q s s s a s q s 4xSkt kg iîIyyv s a s w "Qi0c jkl 4g kgj gd e hgo g uko;¥e hH Nd kt ]g hH Nd kt Xe q q s wa T , w q s , q s X s kno dfk;D 4xaSkt kg F;ø no jkl 4g _b ]g jkl kdum 6g lkol hd k X s s Z s s , , , q X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 502 egaP

4g krkt , s X y e nk"of jkv g kreüt l nk"of lk;ül kukji 4g krdl ky nk"of , , s a q , lk;ül kukji 4g kruhN nCu hdlm df kgd k; 6g krkxt Glf lm 4wag Cg a q wa s wa Z s u hg kruhN Nd e llm 4kruhN Cgu hH jkll e llm dfk;D 4g Cgu q T s a T s X , hg <jkd Bkd kr kd ukg lknm kd hlk;ül je `g heüt ji hoƒi hHd s s s s s a ss , 1 k<jk/ Bkd hd lk;ül _ro¬ knk;† l hlk;ül je `g kvg hHd ji hoƒ1i s a a s a ss , q hlk;ül rnfaukv knk;† l hlk;ül je `xkg un <kei hH Syf d rkc l a s a s s s X s s z s b `g krdl kt y Gjr hd nukv güm lk;ül kl7ukd jGf kr kxSkt y , s a X a , s s Gjr hd nk"of kd kdo; jxv lk;ül kje 4g kgj kt y Gjr hd u' s X q a s , s I¬Ì kd kdoq; lk;ül kdum ]xy ugd kr h[n kyke hdikv ct 4[DHf ≠s s X a s s s s w ;kv djkpi d tkel;kv g ut†l jln ]kg rgd er jkv 4g krkg W' Z z s Z T s w s s q , , s q kukg Idi xj kd jrhH jGf kr 4 kNπv kr Skt gc go jkv 4kxSkt g s z a s s , c go g k[j kxy xj kd hrkno hHv kt jkv 4hxII nCu hLkF 6xpku7x , a a s s , s w s\ s X s Skx kLkF 6sxnd7sxyNm kLkF kg; 4kdum kukv y 4kvkt kv ]kugd güm a s\ X w X s\ a s s s X 4g oHuko¬ g; 4g Cgu ;kim Bkd kd uy uhN , q , s s s s lb 4g kukt ue g; 4kg ln er df g k;krc Cgu >e u jkv hldf g , s T s q , s q s , ; 4g h[hl Cgu l jkv hldf ue hruxf g; 4g kgj gd l oHuv uiv , s , s T wa s q s ]g kgj gd ler e kt jkv 4g h{kl kdum e 4g gkox Te 4g hgl o Xe wa s q T s , wa T wa T s sukg hgl je 4sxSkt cL n"ufim cl ]ukjd cl ]no cl e ucL sje 4h s s s a w . q s X s w s xaSkt kg iîIyyv cl ]g Bx hgd rkc Z<ioÂge hH kt e rxt lb kr s w T X w s X . s g iîIyyv e jxv 4g k;D iîIyyv df Skt yp kri 4y kg kuekl7kue wa w T , w s s kv 4kyp yp ]kugd kdum kr hrkno lknjgkue gér Cgd Skt yef cv s s s s a s s X q 4g hrkt kg hL[ ydæfe endS 4g hrkt Li hdhG , s \ q , \ hu'kj hdum endS kr Cgu 4Skt yef u henkv Bskd kykouukt Cgd d s s s f g krgj jL kLc kdum 4g jH l hjk/m xky urtf jkv 4g jk/m kr , \ s T s s s s , , s hjkdukt 4g hjkdukt go ]g krn kut kt kjln 4g ukK hg kuukt kuiv , , s s w , `hrgc ld kr hrskg rkc hukt huiv g; s , s 4e huki Bx gc Syflb hF rkc h;krc hd jln g; 4kg ln er df kF X s w s q k;krc kdum ukgütf ]hH sygi xkg gj ut†l hg; ]g kuokHl kr dr s s X s X s , a s kgt jkv 4g rgj ji kjkudf kukn hrkno 4hH Gjr lm kxkg k;x yef B a , T s X X s a s s kd hH ygi kdub hrkno go 4kgd lum ue ]Bg yH hg l ukrc d jl s s s a s s s T q w s s s s wn 4Bg dp Syflb 4hxSkt kg dp cr kxSkv ykol kd uukt ct dfk; q w s w s X D 4g hrkt kg hL[ LcL\x ]kxsyp kt l kr;üke 4Bg hL[ LcLx jGf ]g , s \ \ s s q \ \ \ T ln eg df sxkg yp l kr;üke 4kxkg k;yf uke 4kg ln er df kxkg k; X s s s s q s nf gd su jkv hldf 4ry uxf hH jGf `rkt yH ld kr krkg kuxf n[ , s s s w s , s s q 4kg ln er ]kxkg kgd u jkv hldf 4hxkg hy uke hd jkv hldf jWt s q s s , s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 602 egaP

4g klgV g; dfk;D rN Cgu u[De o ]rk[ Cgu hgn o 4B , X s w s s s x kg ng kr g; ]sxkgd er 4g rjL l suhi /n o ]g BklB jdoD 4rdl s s s q T s s w s T s s Cgu ht er 6Li kuje rDo hlb gér ky jd kØdb kd kjL jkl er j q s \ X q s s X s q xv 4g rjL l thp ldf7ldf xky df kNi re hg rkc er kr hd ujL T s s s s w q s s 4k;x kg ;H 6Bx skg s IgkLc? ]g klt lke hg xj lc 4g kl,t lke xj kdlm 4g rjL xky \ , , a a , a a T s s Nd l suk[ jIkeI udfy `sxkvkt yp dju ld er l uk[ kdlb 4hrk q s s s s s , q s s s s g Cgu hg thp Bkd hykH7hykH llb 4kykH7kykH endS 2kjkpc jIkeI s s s s s ` e k;ufn uer k[n h<ki "knuf knk;† l jIkeI cv 4g kvg kjL sl j X q s q s z ∆ s , q IkeI "∆knuf Bkd 4kxSkt e dju kr kxsy k[ ykv Bkd 2g xky l,d7sld s X s w s T s s , 4xkLi e dju ]kxSkt kg iki kr k;yf k[ g; uer Cgd jxv s s \ X s s s q df 6kuhi re g; ]kuk[ re g; er df g kLkr Cgu l utkH gér uTe q , s\ s s X q s 4g hdlm _ke , rfr¬ 4g hrkt pgi Gjr hd hlm k;rfr¬ hHl 4g hrkt pgi jxkl ]g q T qa a q , qa s c e k'nf hH hldf hnu 4g rfr¬ hd hlm ]jd rfr¬ hH hd hldf eg 4g X , q X q , kla'i hg hd ke®keji dfk;D 4kxkg Cgu okH kd ;H jkv /kjiv hH kj z X s , t e kl'i jkv 4sxkdl jd kl'i hH hd ;nkl d k;_¬f ]d k"Qi unf X a z , s a z Z T s X s X q hldf hg lo kg rjd kla'i hd ;nkl d yG er lt kr 4g kL[ ji jk s , s s z Z T s w q s , s , \ dho¬ d uoht 4g d;k/of dfk;D 6kxsyG jkv ~ ~ ~kyG lk;ül kjse jxv s , X , , , a `rdl [n Cgu s s k;D e h_¬ jnl dS `rdl [n Cgu k;D e henkv jnl dS `g k;D jwl X X qa s s X X qa , d kd henkv kr kg rdl [n ke®keji e yG jnl jxv 4g lj kd hlm s s s s X w qa , ]g iW kd hlm ]g xj kd hlm ]g kegfe hd hlm hH kgo 4ku[j okH , , a , a kd kti hH kgo ]kud> hH kgo 4ku[n kd ;nTkl d ke®keji e h_¬ jnqal w a q a s s Z s X ]g kgd sue dfk;D g Cgu <jkd Bkd kd ;H kr kd hlk;ül je 4g krx , T X , s s s a s s , y ukg kuhli7kuhli ]g krxy suid ]g krxy ukjFjF lk;ül kukji kr s s , a , s a q s Skt [nf h_¬ jnl 4g kvg k;kLc? ]g kvg kjL ]g rhH;H l uoht kr qa , q \ , q , s s lk;ül kukji 4g k;nf Syf d uht go g k;nf uoht kt gér u ke®keji a q , s s , s X q s 4kuy u j s dGf er ]kg Gjr dS k;ufqn hjkl gkp jGf 4kujd ]gd kd ujd kt Xgé q s s s s s s qr /kc kjkgér jkv 4kuht l /kc uiv yirfi tgl ]g kgd lm Glf kr s q , s s s z , s Z s s T , ue 4g k;nf Cgu ;kim kd sujd kni /kjiv Bkd ue kr kd hlk;üal jse , s s T s s s 4hxSkt kg hryx kr k;df g; ]hxSkt kg hryx kr k;df g; df g krskg s s s s , kvg kjH l okH7/kjiv kr hlk;ül kukji 4g Cgu kvg kjL l rkc hld q s s a q , q s f kr hlk;ül kje 4kvg kjL l thp hIkN7hIkN jg ]rhH;H ]kvg kjL ]u s a s q s s s q , s pc ]kdF7kjkg3g krkg henkv lknm hlk;ül kd cP ukji ]hlk;ül kukjqi , s a s q a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 702 egaP

]g kgj kg kuje yirfi eum j,kv 4g lc ikv Xe phc dum ]<koht L , s z X T s s q kjd rkl 4g hIkN hH Bcc 2Lkjd rkl 4g Gjr kjkp jkgér jxu kji d s\ , s a s\ , X s q w S 4klc e phc d ji ]g cyre kd "Qi 4g kgd "Qi kder hg dhO u X s q , q , q s q s k_¬k' sukjqi 4er kg hr¬c hji 4g <koht Lkjd rkl7rkl e jhj' dsdS X q s w T q s\ X 4n n q<koht Su utkH k;u dfkr g rjWt hd utkH tkj k s s s , s s s r Syflb jkv 4g gj je <koht k[ky yirfi jrhH jkgér 4g k;Òfg 6g , T s q X z s q T a T X 'ky hd kvq<koht Sg je o dfk;D krgc Cgu u[ ]krkg Cgu [An l u X q s s X w s q s s Ikd u[ku 4g <koht Sg je so dfk;D krkg Cgu [An l uIkd kd ykc w T q q s X s q s s s kr Syflb 4g ryduf jduc u[ku ]g ryduf jduc ykc jkgér jdje s T s w T s s q q <koht skr hg o 4g gj je q<koht urdf eyke u yirfi jrhH d jhj s T s s w z s ' jkgér 4g hgj kg klgV hg e suht jkgér udfy 4Skt u je o ]g srkt s q , s X s q s a s T je IkN7IkN e kog Lkde7Lhd l lkoæ ejx 4g hgj kg klgV l lkoæ s s s s X s s\ s \ s , s s 4Skt kg u klgV df g kOc /kc hÈi ji dku go ]g hFikjr ut j/m 4 s , , s a , a s , s s kd uk[ kxpc Cgu Nd 4ky [n jdkxy kr cklgf kd ke/ jkl kjt eqr s q s s s ˜ s 4bx kg iki s k;bkOef hjkl 2'nl cl Sx 2y¥qxlj cl Sx 4rdl Cgu y u[De ]rd a s a s s s s l Cgu sy h? ]rdl Cgu y /n ]rdl Cgu y hgn `xkjd k;D cv 2Sx s s w s s s s jke cv 4k;x kg iki kr g; 4g kuhi u[ kuhi /n 4g u[ /n kr 4g kr s s s , w w , w w s , kt Pc u[ l suhi /n kr Syfhlb 4g kl¬gf kd u[ /n ]g rgd jdoD \ w s w s , w w T s s 4k s g rdl pC[ gjr ltf 6kg rdl pC[ kurtf ]/n kdum kg gj kt pC[ s s s w s s s jkv g hgj kg hÒg7hÒg `kg r[n rykg hd kvkx hjkgér 4kg gj kt sl , T s s s s X , q s s p kd kx jkv 4Sgfkp hukg Cgu k;®gkx df kg rkyp kLc hH uyknkv j w s , , s , s s \ s a kv 4kg gj Ikd cst hdlm ]kg gj n k[k/ kd hg krke 4kdlm kg rgd , s s s s s s s s s s hH krkekx l Gjr dS jkv `sxy un k[k/ hH kd ;kx 6kn ]kn k[k/ kd , s , s s s s s s s s X k;efnkv 2hd hukeBc Bx kg ng 4k;nf jd kL[ kLNc kO> kr 4kxL\i h s s \ \ w s s g kun kdlm kr Nd u Nd kr g ku[j kntV j[fkv 4hg kxShi kr rqgc s s s q q s , s u kLkF 4kxSkt hg hi kr Nd kr kxgj kLNc hylv dfk;D 4Syf d usn s\ s q s s \ X s s k[k/ kd ;kx g rn jd kL[ kLNc jdkuc kd lG7lk? 4g rn jd kL s s T s s \ \ w T s s [ kL\Nc kO> Syf d sun k[k/ kd ;kx jkv g rykL jke kd kLNc xky \ w s s s s , T s s X \ s `kvg k;D kd L\Nc jkv g gj jd jkgk/≈n kg gj gd ]l te L q s , T s q s s s s s c kg gj hi /n kd ;kx er `xkgd Cgu df xkgd klgV kdlb skr Skt h \ s s w q s s s s s i /n kd ke hd pπc jdkv hH Bkd jkv yef u /n kr kd pπc df ]Sk w a s s , s w s s s t k;df Fkl d k;_¬f hjkgér hg; df kr kpkl kjt 4kvkt hi jduhN / s X q s s s s n kd kpπc dlm er df k;nf dg uldf géqr 4g Cgu Syf jkgér ]g S w X s q s X , s q , yf d kpπc dlm go ]g /n kt e uF d ;kx dfk;D 4g kr Fv e rkc s X s , w s X s X , s Z X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 802 egaP

hlk;ül kd cP ukji jxe 4g Cgu rdDnf Bkd kr kd hlk;ül je `kd c a s q , s s s a s s P ukji3k;D kxjd hlk;ül kjkgér jdOc kjt phu d {oi¥d 4g {oi¥ s q s a q , s s 1 T 1 d jkv 4g uj> d ckj' jkv g Skjlîv e xo¬ 4xLi e ydæfe hLc ` , T s s , T a X Z s X \ X q \ k;D xjd so e xo¬ 4krdl Li watke Cgu xo¬ ]kxLi tke hg dju skdum s X X Z \ , Z s \ wa , 4sxn kojd k;pæir7xk;® c[ 4xn jd 'yfke r X Z w s X gfl kjkxv 4Cgu hg jrm df hlsS3xXn kxy rHH c[ jkv xjd 'yfke h X a s s w w , s X g l rHH jkv 4xjd 'yfke hNπv~ ~ ~ d ukr' kgo ] g hrLi hukxy s w , s X s , a , \ rHH jkv g krLi kuOc jdkyt xkv hg kdum kg; 4xn kuc ;‘'f d u w , , \ , s a s X s kr' kgo ]g hrLi hukuc tl hg n[ hd kIkd kdum kg; 4kxkg ywduv , a , \ s q X a s a s q knk;† dum 4hxyef rfk' knk;† e dju kd k;lfk;ül d cP ukji sjkgéqr s s a X s X a s s q 4kxLi e ydæfe hLc kr s \ X q \ s k;yf jd lk;˙v kd ste7j,x ulm jxv kg; dfk;D 4kxjd Cgu kte hH s a X s kgo ]kxjd Cgu kte kg; kt jkv 4g krkg kujd lk;˙v kd te dfXk;D a s a s , , s s 4kxjd kte hH kgo hgo kxjd kte kg; kt df g krn gd ler e jkv s a s a s wa s s s q T , 2hH kgo j a ,kv sxjd kte hH kg; 2sxaSkt pgi LkN7LkN kucf ; jkv xpgi {ke jd X a qa s \ s s\ s , s X qa s LkN7LkN kurb eg ]Bx kg ng kr g; df g g; hupc hdum `lk;üal kl \ s\ s s , , s d g; df g gj kg u,pc Lc o 4g gj Li e ydæfqe hLc <ki dum 4g , T s s s s \ s T s \ X \ z s , pl jWt g; ]g gj Li e u'I¬Ì Lc hlk;ül ukji jd[n kd k;lfk;üal T s \ X ≠s s \ a s q s s X je ]kg `g hrdl kg rkc Bkd hd krPe knk;† llb ]g gj Li e nk" s s a , s s w\ s T s \ X of ]g gj Li e u'I¬Ì hlk;ül je 4kd hlk;ül jse g kgj n kd ol®m T s \ X ≠s a s s s a s wa s s sd uoht ]nukv d uoht ]jkdho¬ eji d uoht ]okHkgv d uoht kr Te a s s s s s 4 kxsuc rl l Cgo ]sxyef _l l Cgo `xkvki kgd jkv ]kxLi kutk[ hg q s s X w s s s a , s \ s e ;økd dlm kr kg kutk[ kd ofd jxv 4kxLi kutk[ hg e I‘fl hdl X s s s s s s \ s X 1 m kr kg kutk[ kd kIkUl jxv 4kxLi kutk[ hg e rhxl dlm kr kg s s s s s \ s X a s s s kutk[ kd Krhxl jxv 4ktk[ kd ke®keji hg e IH lb 4kuke gxuv s s a s s s X X s z q jd>el IH hd ke®keji kd uoht lb jkv 4k;tf l okHo¬ ]l kryjl X s , s s s ]l rfk' 4kLkN krpV `klgV hld ]klgV hd kgd 4g jev ke®kv 4Cgu hg s a s s\ , a , krje Bkd ]g kgj gd g; ler kr e jkv 4kxkH lm g k;nf u ke®kej s wa s q s T , s s s , s i kt ]g kgj gd ler kr e 4g kgj n rDfe kd hxntV hd henkv kr Te s wa s q s T wa s q s s 4g k;nf yk? jgt e hxntV hd h , s X enkv 4g gj rk[lf kd henkv dr cv e/ hg ; jkv 4rdl Cgu hg ht T s s s Z s , s kr kyp djd cklgf kd ke/ jkl er jxv `ld xk;tf 4g hgj kg kl s s s ˜ s q s , s s , s gV elm ]kg ry lkoæ 4g hgj kg klgV elm ]kg ry Iojd 4g hgj kg X s s s , s X s s s , s klgV elm ]kg rOc ]kg rOm ]kg ryp 4g kgj yp cl ]g kgj skg kuht X s s , s s s s , ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 902 egaP

4g nuknpπfl ]g r , a , kÛ kd lj ]g Z<ilj 4Al o klj 4g kyhxj7xj c[ ke®keji 4g Cgu kr s , w , s , a a w , s ke®kge ke®keji df hrLi Cgu nk; gér lcl lb 4g 'kdkv kjH sl kjk \ X q s , X r nkp ]g gj j?f ynkc ]g hgj Lm lko 6g gj y[f yG ]g gj gc uj a T s , \ T s w T s s > Gjr cl 4rfÎi hjH l tke Gjr cl ]rfÎi Bg hrpku3g dhri kd z s , z q , z ke®keji go ]k[n kd rfÎi Gjr kjkp kjt 4g kvg krpku df g krg s s s z X , q wa d e jkv ~ ~ ~ kvg krpku hH ke®keji jxv jkv `kukt Sg ryp k;D T , q , q s X s s s kr kg rdl pgi Sg rpku jxv `kg rkt Sg rkj k;D kr kg rdl p qa q s s s q s s X s s s gi dr ke®keji Sg rkx jxv 4Sgfkp kukg kvg krkx lk;ül 4g kgj [ qa q s s q a wa j hjlkc jGf ji kOkv d lk;ül kr e 4g kgj kIky liko kd <‘Î kr Te q a X X s a s T wa , s s 4jdkg uhy e naukv hldf ]jdcL Xe ei hldf Cp s X w zs ku lki dum k;_¬f kjktg ; hdkc 4hF Cgu h_¬ Bg hgk;ç Bkd jkv kol s a X s q s , f d h<eDfQ dS `CF ukd k;_¬f hdum eum ]hd <‘Î k;_¬f jktg gy s , a X a kl df g eyke kder `g hgj pku lkilkv jkgéqr k;_¬f hdudf ; 4kx s , w s q T s a s s yp Cgu g; 2kLkN hd hlao7hlc jkv Ide7jke kdum kxy ukN7uhN en s s\ a , q q s s dS kr tkjkge <‘Î g; 4e Od,o hxkg upL\v hLc <jkd d hlk;ül g; s X qa s \ s a 2Fkg kLkN 2krhl huutxt ]g k;D k>el s s\ , s q s s \ uer `kg Ldi Fkg kd ht krhl jkv jdkg ekj `hrkv Cgu e' 2kIg , s Z s ]kd kukn sxn jd xyv jdjke kÈi> endS ]g L[ Fkl d ht krhl ht s X s X T s \ s –pekj df y [n jkv Skt pgi xo¬ ;kpkjd' s; jxv ]kg rpskl eqr a X s , a qa Z Z a s s `Syf e F X kg Fkg kd h_¬ jkv hlk;ül 2g lk;ül kld g; 2kIg l gxt lb 4kyp , a , a , s s s rDo hlb ]sykc o ]hd suyef djd kF¬o;ø kpgi lifko ;‘'f kdum dr s s s qa ct 4Bx xy xkv kd ;kpkjda' 2Sg rkuqxux rhx 2 »»º¡≥»»»»r¬e s Z q s q X s kukn 4kvg I‘ofi l stkojn Syf e Fkg Fkg kd hu®i huiv hlk;üal h' q z s X nof dS 4Bx kg LcLx cl phc hlb udfy `g krdl kg kuyef cd d s s \ \ s , s f jnv e jr©n k;kv suNi go jdLkN kvg kOc güm e hLkx 4ukyef > a X w s\ q , X T \ s s q e kF k;kv y 4ji jk} kF k;kv y _ef Bkd d Oe hldf ;kpkjd' kg; s s s s Z a a 4g upLv hLc kdum 4upLv hxkg Bx Li kd k;tfkel;kv j , \ \ s \ s \ s X Z xe ]kg `g hrdl kg k;D rkc rxlv ]F;ø knk;† llb ]g kgj kt e u a , s a Z s , X 'I¬Ì hlk;ül kje k; kd kxky g kgj kt y e u'I¬Ì j,kv lk;ül kje ≠s a s s X s , s X ≠s a s 4g ulk'uv kdltf nukv 6dofkHko¬3g tgl kt g kgj n lk;ül dS Te , q a , s wa s a 4kxsLi kujd <ikjk{1o l jGf 4kxkg k;nf jd Gkl yxt \ s s s a 4dr cv sxkg ykL Ikd {oi¥d cl ukgüm jdy k;Lfkg¥d kr xkg pg X s 1 s X s a \ q s s X s qa i xo¬ jxv hlk;ül ukji `kd ekd ldf {oi¥d 2skvkojd jkv k;pæir Z a s q 1 , Z hLkF df 2kvkjxf jF®i ]qHi g df `k;D kxjd jdOc phu d {oi¥d s\ s z s s , s s 1
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 012 egaP

;kjl 6g nc krkr kjk;î kLc ]dS krkr ]kul ulm l gcl jH unf jkv , a s \ s q s s q , 4kF ofd 4kvg ukege rkj dS henkv dS e ;kjl dS ]g kul kr uTe q s X , q s s 4kryduf Cgu jgkc kr kn ysk[ hH ktkojn eqr jx s s v kd h{i nc e jtiV `hHd k[n suer 4kg Sx kg hnkv d ugj Xe sjt s a X s s q s s s s iV er jkv 2'kdkv kLc kurb ]g Ikjof kurb ei df g krxy ;H jGf q , \ , zs , 4g krkg kujxf e jxkl d ei lsS ]jxf e jxkl nc lt 4g krkg , s X s zs s s X wa s , , s kuk[ kd uiv 4g krkg kukPp jdIkd kd jlf uiv 4g hrkg hun rfqgkv s s , s \ s s , s s hd jkdgv ji r¬kj d ei df kg rkg rhH;H hH Syflb er jGf jkv a s s zs s s s q , 4kg sr s kg rhH;H er Syflb g rhjiof7lj jkd¬l jkgér jkv g lj ei 4kvkt s q T a s q , , zs s s kg uhlknm ]g rgd jkd¬l jkgér jkv g nukv ei 4g k;k[lf xk;® g T s a s q , , a zs , X ér u kjkd¬l jkgér jkv g xkH ei 4g k;kuc kNkv ]g k;kuc kIkN ]g q s X a s q , , s zs , s , s , k;kuc –{ gér su kjkd¬l jkgér jkv g Ikjof ei 4g rdkj l ukt dr q X q X a s q , , zs T s s s s kegfe hurb gér jkd¬l jkgér jkv 4g kegfe hurb dfk;D ]Syfhlb ` X q a s q , , X wa X g k;D krjL l sujd ei e jGf kr g kegfe hurb hd ei A uæi kjlhr s zs T s , zs z 4Sgfkp kukg roht jRm jkv 4kF kun Cgo jRm ]hF s a , s u hg rjWt hd uky uæi gér dr kg; 4pku eg ]kvkv df kF kun <_ s z X q a X s s euf ]kF kukg rnfaukv ]kF kulg jdky[fy[f 4g ukd e u'I¬Ì df kr a s a , , X ≠s kt kv e >el Cgo 4pku ]kvkv df kF kuy Ldi Fkg 4kF kun jd W' X X s s \ s q tkjIu jdkg L[ endS gér 4kF kun ckot Cgo gér 4kg hlk;ül je s s \ X q s X q s a ss er kr jGf jkv 4kujd unouf lum kr ]l {Hf ;kv ]l ut†l htkel; q s , s s s s q Z s Z kv Skt kg jGf jxv kuyef kjkgér ]rknso 4g tkec hLc kr rkc g; kr s q a , wa , s \ s s 4g krgkp kujd ku? ]g krgkp kukjgx kd [l Xe uo wa wa s q ht jkgér ]krgkp kusy Cgu uhN kd [l l uoht jkgér e 4g krdl I? s q s q s s q T , xkH eji e uoht hlb 4g Cgu hg xkH go g kukt xkH kdltf uer s X , s , s s s q df Syflb d¥fc g kjc xkH df Cgu Syflb kr g krgkp kukt y Gjr , q s s wa s hd ke®keji gér jxv e 4xkH eji A g rkc h/hl ]g Cgu kukiNf Nd C X q T s , , q gd 6g kgj jd rkc hnkl7h/hl e jkv 4xkH eji ]g ;”y kd lk;üal jse wa X T , s , s 4g ;”y kdlm xk;® 4g ;”y kdlm k;pæir 4u , , Z keél kurm kdlm ]g krjkdIG Lkd ]g krjke c[ kd ur7kd ue uiv s , s s\ , w s s s s , kt ]g krkyx ]g krkrl kd uiv kurtf kt 4g ho¬ir kLc kurm g; ]g , s s s , \ , krgd 4g krn jnkv kurm kdlm g krkg h[An kt kurtf 4g xky ykou , s s , s q s T s s s jd ukeél kd [Aqn cl s; 4g krn jnkv kd [An go 4kg h[An xky ]g k , s s q X q s , rgkp go 4krdl jd Cgu ræknc g; go 4hxSkt kg kni k;‘B jkv uyt Z s , Z , skdlm kr kx[n kd hlk;ül je 4kxSkt kg kni u'I¬Ì jd[n lm ]kg s s s s a s s s , ≠s s s a 4hxLi Cgu hg nli rkc g; lm 4hxpt u rkc g; kd htkelZ;kv udfy s \ a s s a s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 112 egaP

4,g hrkg gcl hd uyef cr hxSkv _fkj hd gjof hcy 2kxSkt yef hezsi s q a hg LkF tkv kr sxkjd ei er tkv dfk;D 4g rgc hH krkyQ ei jGf s s\ s s zs q X , q zs 4g , krkg Wq' kuyef nko¬ kd kegfe hdlm jkv ei kr kg hjk;r hurb ct s , zs s s , kxy jd gkcr Nd cl e dæb jsr Te wa q X s kxy jd gkv kxy kj kd xkenf7kynf wa wa s s s 3kg hjk;r hurb ct 4Sgfkp hjk;r hd uk[ s , , s s kd uiv 4g knkl kxge ]g Cgu knkl kr¬l 4g hrLi hukdp rehd hurb s s , , a , , , \ q 4g krki skd ei Bkd cr g krLi kukoax kd uiv 4g xke dkujr[ ezsi , zs s , \ s s , Z 4Skt I? kuI ? hHv kr kg lk;î hd Xk<ki jkgér dofr¬ko g; 4kg gj Ij gjr hd kr s s z s q s s X kr lc jxe kg rjd hH xke hd kuFki er 4g Bx kg hH rnkv hd ug s s s a Z z q , s s j hjkgér e jtiV jxe kg rjd hH xke hd ei er 4g k'n hjkgér hlS q X s s s a zs q , q s 92kr_ro¬ 2kr_ro¬ 2kr_ro¬8 ]kF kg a a a j kxy Ij 4kF ky[ jk} kd jtiV jkv 4kF kgj kxy Ij jGf l gcl jk q s , s q , v kF k;x kv lifko jGf krkr 4k;x yH rkj kd jtiV kujd nc ktkoj s w s a n go 4kF kOc e jtiV krskr ]hy[ [kv hdlm ct gcl udfy 4k;x skg , X s q a q s kdyg jkH kd ;nÔ 4e jed uiv ofd k;x kl jdkv rpæVuf 4k;nf h X s s s g jd _ro¬ kdlm jdykduf 94kr_ro¬ ]kr_ro¬ ]kr_ro¬8 hul u dS a s a a a q hdlm ~ ~ ~jdykduf hH u ofd jxe 92kr_ro¬ 2kr_ro¬ 2kr_ro¬8 ]kF s a a a kgj ky¥pf jkv kF Ldi sp[Cl ]kF Cgu kryduf jgkc ]kF kgj jke I , s \ X kp ]kF g; kte jkv 4kgj krky¥pf ]krkr kgj krjke Ikp gkp ]kd rkr s , s s s s s s k;nf hg ykduf kr sulm 2g yxki kr yxki 4g srkg ofd kr ofd jxe s T s T s s 4krgkp Cgu kuyduf go 4k;nf jd ukgqygy ]e Fkg dlm Cjke pkp u rkr kr kgkp kuykduf jgkc kd w X s X X s s s s s rkr jdykL Fkg sulm 2hei klsS kd kr_ro¬ 4hF Bx kv k;n hLc Xe ; s s zs a \ nÔ d ofd 4k;x dQ jdLdi kd kp[Cl d jtiV 4Cgu kLm krkr jxe s \ s X s s \ s 94re dQ cv 4kt Lm ]jk;î8 ]kgd jkv kdlm k;nf yk[ kjtiV ulm jk \ s , s s , v kOm go kr unf jln Sx skl cl ct rkj df k;x kg rHHfkokH kurb s s w s w 4k[n kGn hy s gi krkr kykoujd nk; hd kr_ro¬ jxe ]Nd Bkd ]krit Nd Bkd ]e s s a q s q s kj7ekj ]krgd Bkd 6[sn rgc rkr ue 2Bx kg ng ]kpkl ulm 4kF ;¥we s s q s s s T s s s kd kr_ro¬ hH e ;nÔ dlm ]kF ofd 4hpt rkc hLc kd ofd 92kr_ar a X s a \ s o¬ 2kr_ro¬ 2kr_ro¬8 ]g krky¥pf jHunf jkv 4g kdIy ji tkojn d a a , , , s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 212 egaP

4g hywl , ei 4uoht†Qui hg nkc d hyl jkv ]hxy hyl 4hukgd hd llht kjd zs q s w , w s nk; 4g ulkglV hg nkc d hlkG jxe 6g hlkG ei 4g hrkt xy hlkG hL , s a , a zs , a \c hd hei 4rki Cgu hH je ]rki Cgu hH ht 4g rje ]g rje 4hF rkc zs s s T s T s Bkd hH kr krkt je jkc dS3krkg jkc dS jxv kuje kF kjc k;D >qe s s s q s 4g dkujr[ hL\c ]g , , rkj hcy hd gjof kt go3g kyc hjc ]ex7c' g k;D df e lldf gd a s , q s , T s wa 4g krLi kuje pb , \ a 7pb 4g hrI? r,ke ]g hrj? ct gjof jkc jg 4g krLi kuje jkc jg ] a , , s , \ g krLi kuje jkc7jkc `g kri kdlb g krLi kuje jkc hurdf kd hezsi , \ , , \ s krkg jkc dS jxv kuje kF kjc k;D >qe s q s g kyc hjc ]ex7c' g k;D df e lldf gd , q s , T s aw 4sxkvskg henkv yh'jkpof 4sxkvkg rjL er Syflb 4g krxem ei s s s s q , zs jdLkr skd kvkF¬o;ø hjkl hd 0fc ]jdLkr kd kvkehl cl hd 0fc 4hg s\ X q s\ s X q g uiyxki jkv 4g uiyxki ei dfk;D g rpc l ei ]g rjd cl jkv , , , zs X T s s zs T s , jkn>el 4Cgu hd ei ]g rjd k_k; hd hy¥nf jkn>el 4Cgu ei ]g sr zs T s zs T ked u/ jkn>el 4rkt Cgu Gjr hd uiyxki lb ]g rkt pc jkn>el s T s 4ei g krkg ewyke uiyxki `g k;D jkv kr Cgu uiyxki g; zs , s , , s kjkeg kdl kg u kt eg Sx kg d hlm df s s s s g k;D kr Cgu uut g; [n 9yhd'8 S Bkd , s w q s s s s 4kg rkt kg hj s s s kd/fv d uki kd ei er hHr 6kg rki kg _ki Syf d ;≈k; er hHr g s s s zs q s s s s s q , krLi kujtqx l u≈fv hd gjof hd ei 4g krxke k;Ifkld ]g krxke S \ s zs , a a , , a a k{hji ei 2g krkt I? hg sLkF rDo hlm ei jkv kgkp uer 4kjkeg kd zs , s\ zs , s q l kg u skt eg Sx kg d hlm df3kxLi kukj Cg; krkj hurdf eyke u s s s s \ s X w kjkeg kdl kg u kt eg Sx kg d hlm df s s s s g k;D kr Cgu uut g; [n 9yhd'8 S Bkd , s w q s s s s 4g kLhi Xelm dfk;D 4Cg , \ X u hg rLi e krkc hd gjr lb henkv jkn>el 2kxgl kd gjof ukd d s \ X X s s , f g rkLc? l ujd ei xky Syflb 4g krkg jL hH kd _fkj hd gjof T s \ s s zs s , s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 312 egaP

s X xykL [ hd ehy¬r hH eg w 4xykL rnkv hd s X Z;/ hH eg3sxykL [ hd ehy¬r hH eg 4rnkv huiv r ykgél ]rnkv , X w w hjr gj kr g rnkv hjr okHk{im kjsr jxv ]g krLi kugd kr kd hezsi s s s , s s , \ s s hgl hg rnkv hjr htk;uf7c s s s X xykL [ hd ehy¬r hH eg w 4g htkj kd sukjxf lkv d gjof Bkd u ]g htkj kd , s w a s s , s s ujd k{hrzi Bkd u ]g htkj kd sukdp rehd Bkd kr u 4Nd Skt kg j s , s q s s q s k/m ]Nd Skt kg e r©e ]Nd Skt kg rDo hlb ]Nd Skt kg hHv 4g q s X q q s q s T X e hn¥t xky jkl kr kg; jkv 4rdl kt Cgu ji r¬kj d ei o g hed s s s a , s s s zs s , hd tjh/ lki dutf jkv 4g krxke tjh/ kLc ]g krxke k{hri hLc ezsi s , , a \ , a z \ `kxaMkt kg Cgu kr hg F;ø Oc7Oc F;ø klS C s s Z s , s , Z s gd e 4hul Cgu hH ikp hd kji sjr hHd 4k[n Cgu hH rjtx >r hHd T q X , s s s q s q Cgu hH jtxgj hjr kt igkj hlS db q s s , s g kOc jkonheém Syfldf ukt u wa , s 2Cgu hg kxsjtqx hei l kgt 2 g Cgu kyko hg uskg kuyduf kd ke®kej zs s a , s i l kgt g kOc ji gkj hlsS dS g Cgu kr klS Cgd 4krkt Bkd u ]kr s a wa , , s s s kv Bkd u `g kgj [n gkj hdldf ]g kO,c kgd df kxxy klS jkc rqgc s wa s wa a s s Cgu hH jtxgj hjr kt igkj hlS db q s s , s g kOc jkonheém Syfldf ukt u wa , s Cgu hH jtu db e lkd d dæb7Sknx X s s u¬g7rykn e lofg7ehjg g hgj ljc q s , X s , 4hxkg k[k/ ]hxkg kok[nf ]hxkg L[ki ]hxkg s s s s a s Lkdk;∂f ]hxkg djfkpikv ]hxkg hFkF rDfH hdlm kr kxjd rDfH jxv a s , s s s s jkv 4kxSkt gj rpfo l rDfH go ]k;x gj rpfo l ei kt 4g kruc , a s a s zs s , rDfH unf dS rkg7rkg Pkxzi hg ei 4g yG kd ei rDfH 4g thc kd r s s s s \ zs , w zs , DfH ei `kxSki kg ld kuyef kr l rDfH lm kukt Cgu ei ultf jkv zs s s , s s s zs s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 412 egaP

jtqxgj7c7kr df knko7S7c' kF ykg g; 4k;x kv hgo ]g krxy kr g krkt jtx hcutv Bkd sl , s , q s gkj 4g kgj kg uexkv kd hlm ]g krxy kr g krkv kdk> kd kog 4g T s , s , X , kgj kg uexkv kd hlm ]g kryx kr g krdL[ hH kRi e _fkj hd gjo s , s , \ X f `k;x Cgu kr kv hei Cgd df ji jk} u[n g krLi kukt jkc hurdf s zs s s , \ k;kv jkc jktg ]e k;x jkc jktg T jtqxgj7c7kr df knko7S7c' kF ykg g; 4kg rgj jL jrhH7jrhH hH jGf ]kg sry s s s s s hH >el l 0fc ]kg sry ul kegfe hd ei Syflb g Cgu reégf hurb s q s s q zs , k;x u k;kl je l jl kd jkohn hdlm s s s `g krIky kntV Bkd l hyx hd hezsi , , s s k;x u k;kv l jknynf7S Apd ht7srht s w 4k;x kg kl¬gf kd s jnfe dlm kl k;x skt 4k;x kl k;x kt `g kIky hHd Bkd jdkt jnf a s s s s , , s ae dlm 4g kO> jnfe kjkgér 4kg rkv Iky ]kg rkv kg hH jnfe kr eqr s , w a q s s , s s s a s 4sxkdl u kt jdLkN kd Skl sd ykohn dlm er ]Skt df s s\ s s q gj ukt gkp jGf kr Skt Li ji er hH k;kN hd ykohn hdlm jkc dS s s s \ q k;x u k;kl jef l jl kd jkohn hdlm s s k;x u k;kv l jknynf7S7Apd ht7srht s w 4g krkg htkj kd ukox , s s s a ]kg kukoax kt jGf 4g krkoax jlf kr kg kukox jlf jGf 4krki Cgu Iky s s , s s a , jGf ]kd ei g krkt xy nko¬ hH kl7kLkF jkc dS ltf jkv 4g hrkt zs , s\ s , , s kg hji ]g kry jd reégf kt jxe 4hd kvlkv ]hd gjof g k_k; hcy w , s s X q a , a 4xSkjg kd k{im hjsr sl s a s s tjh/ suiv eg 4kg krdl jd hurtf k{im jd r 4Gjr hjkeg [n re s s w s ]jc[7tk[ y re ]hjkeg krpV jdre 4hd hgkojic rnkv huiv [j wr s s s hgl hg rnkv hjr htk;uf7c s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 512 egaP

Cgu krukt Bkd df g rukt g; eg jkv s T s , jg' eker uiv l dæb 'kt g Gdfko s s s , 4kxSkt skg W' kukg kri hH kd kjkv jh/7jh/ 4g kri >e ]g kgj kg >r skt ]Qr q s s X , s s , s q , s s q 94hj k;jfIv Mkt Pp dfe>8 ]g hrkx Aui jdcL e j a \ wa q w X xkl7ei 4Bx xhH jkv k;x kN jdkg ku? nukv e ucL 2gd k;D kd < zs , s a X s w wa { lm 4Bx cL e jk/>e liko jgy hgo l jGf jkv 4Bx ygél hg y w X s , s gi d ukjdI l jkudf jkv hF hOm jgy dS ]ukoxH jk;î A uæi erfv s s s s , s z a 4kdQ <jkd dlm df g Cgu g; Fv kd ;H dofkHko¬ udfy 4g dofkHk s s , Z s , o¬ ;H ]e tk[ hd uktuv rkKv ]kd uk;Hfv Su ]g kryduf kd k_k; X s s , s Bu Bkd hH ct 4g krLdi kr ;H 4e kxx kdku huiv kLkN 4g Cgu y s , \ s X a , s s\ , F¬Qe ]g hrgc kxx ji xke d ei 4g kjH7kjg rgc xke kd ei 4g kl , a Z s zs , q Z zs , , t yF¬Qe 6g k[l7k[W jkv g kcay xke kd uk;÷ 4g ei kr g kykoukt , w , , Z , zs s , s y lki sd ke®keji jxv Zxke Bkd erIduf 4g ek;kv kd ke®keji ezsi s s , 4kuLi yp jdLdi kd jo¬ d ei jkv kuul jkdi hd ei \ \ s s zs , q q zs nwtokc d ;H 4re kudQ jduke hd ;H ]g <{y Nπv 4g kgj L\di ; s T s , H cv jkv 4g kgj n jkdi ei 4g hgj kg kni ''fd ]g kgj kg kn,i < , , s q zs , s , , s "dkv 4g kxy sukg /kc kLkF7kLkF gér kd kegfe 4kg rjL Syfhlb 9`g Z , s s s\ s\ X q s s wa k;D krjL l ujd ei e jGf kr g kegfe hurb hd ei8 ]kg rNi eqr X s s zs T s , zs s s w 4g rkc hd lgkl¬n ]g rkc hd reégf ei 4 , q , zs Skt kv l k'nf ldf ]Skt kv l jk} ldf ]Skt kv <{ ldf ]Skt kv s s cd ]g hrLi hu[n gkj hdlm `ld sxy dyi e k{hri hdlm 4krdl , \ s s , X z Cgu kl hei dfk;D xkvkt xkt er jkv kjd ei 4kd ei g kr¬kj kjlwn s zs X s s q , s zs zs , 4g krkg kni ikv uiv ezsi , s , s 4g k;kN ecl ke®keji hg dS ]g jkr¬of hg kd dS ]g krLi Bk[nf k , X , , \ s d "Qi Sqg xkt 4g kusn [An hg kd suiv kun [An kd hldf kg; 4g kuj q s , q s s q s a , ke kIkp ji ykx hg uiv kukpgi Ikp kd hldf kg; 4g hg e 4g dS c a s qa s s a wa T , l ]g krLi Bk[nf skd henkv Sg xkt dfk;D krdl jd Cgu k<? henkv , \ q s X 1 kvg kxkt 4kxxy ujd ei go kxxkt kt 4kxkt ]g Fv kd uk;÷ 4uk; q s s zs s s s , Z ÷ ]g xke dS 4sd ukt dr ke®keji g Zxke kn ]g krgd ler e Syflb , Z s T s wa s q T 4kxkt go kLi kt e ei 4Cgu up jGf hd ukl3 \ s X zs , s s k;kv jkc jktg ]e k;x jkc jktg T
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 612 egaP

2hd uokl k;jfnc h;kv dfq> 4g krkv d> ji er hH go kr Sx , q q s d> yd¥cf jxv 4hxSkt kg Wq' hnkcknc kr xskd> hH kjt 4Bx kv hL q q s a wa s s q \ ? hdlm k;x dq> yd¥cf kt 4hxSkt kv hL? hn¥t urm xkd> surtf3 q s \ s s s q s qa pgi dr eg df Skv hL? go cd S[fsn \ 4g jH l rev Okv dlm3 T s s 1 X s 9jWl8 xj yx7S7,e hld g e kOkv dum q a q , , X X X s 4g kjnfe ke®keji3 , s qa pgi dr eg df Skv hL? go cd S[fsn \ 9jWl8 xj yx7S7,e hld g e kOkv dum q a q , , X X X s 4hxkg k"o hd ei jkv hg hurm s Z zs , kdq> e gzxquv urtf j,kv 4kdq> e gzxquv sdlm 4kn nko;ü/ kd ke®keji s X s s X s s s q ler xkj g; kd ue g kyef s , utkl g k;nf uer ukn g; , s q k;D hjlkc hOhe g; hd ezsi q a k;D huxfkj hd uoht je g; ss s q ler xkj tkv g Bx uc go , hF hdp uc xkj hxntV kt q s s s q ler xkt g; dukpv Bg q kd ynf jkrlf kul kF kL\i w 4g Cgu ;kim kd ukiN , s q kd ei 4g krxy hg uyp kri kr g krI? ei 4g hrkt ync kexfH7ok s zs , s s , zs , a H ]g krkt ync kuOc7kuOm ]g krkt ync uyp ]g hrkt ync ykp hd , , , , hei 4g krxy sukg Idi kr ei 4g krkt kg W' kuyp kri kr kd ezsi zs , s z s zs , s q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 712 egaP

4,g hg klS nku kd rgkuv 4krkg eyke Cgu ;®l ]g krkg s s w , s ewyke klt uîo¬ df g e”l kurb 4g rhxl yuîfo¬ 3g eUjr A nhcko“ , , w , a , q s , lt yod kg krgc e huki d ckykr a s X s s s , l,i7kxj g jgfkt hjknc hd rkc†t s g rukre hd kxx e h[k' hd jkr©j , a X s g rek;d 'kek[ g eUjr A nhcko“ , s , q 3g hrdl kt hgd rkc hlS Nd k; 4kr T X s q dl kt kgd Cgu hH Nd e /cl d <{ lm 4Bx xhH jkv k;x kN jdk q Xa a a s , s g ku? nau kv e sucL 2gd k;D kd <{ lm df g hrgd hg dhO wr ]Qr X w wa , 4g oHuv kd ke®keji Xe rxt <jxkt kd , q . ;nÔ 4kxSkt xkt Syf d knl ;nÔ lltf jkv kxSkt kl skr jlf slltf s s , s hjknc Syf d ynf g ryGx Syf d jl s s , s hjk;æg7kv7h'kgc g hyk? e ekt db q s s s , s X 4g hyk? rkc kukn e hyk;î dS j,kv3 T s X X s X hjk;æg7kv7h'kgc g hyk? e ekt db q s s s , s X 4kd ;nÔ g nko¬ k0J 4Cgu k0J ]g hrdl n lkoæof gér 0fc 4g krgd k , , s X q q wa 0J e hg kd uxkt d ;nÔ 4g krxy suxkt ;nÔ ]g hrxy ukl kr 0f T s s s , , s s s q c sl,o7lo g krcL e gzxuv d ke®keji Bkd lt7lt 4g kvg k;kl ei s , , w X q s s s , s , , q s zs ]g Sg sxt dr ]jkpof 4g kvg k;kl ;nÔ ]g Bg hxt hLik[ Ar<jk/kl T q Z , q s , q \ s 4kxxy uxkt s s ;nÔ ]kxsxy suk[ ]kxxy ukl kr d‘r¬fe 4kxxy ujH l 'kg ynf j,kv3 s s s s s s s s s hjknc Syf d ynf 4kxxy sukg 'kgc kr jl 4g ryGx Syf d jl 3hx s s s s s s s , s Skv e >el rkc hd hukjg dS hl,o7hl,o ]hxSkN hr¬e g; lt7lt jkv X , s , s , , hjknc Syf d ynf ]g ryGx Syf d jl s s , s hjk;æg7kv7h'kgc g hyk? e ekt db q s s s , s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 812 egaP

4hg kurb tkv 4uhy e naukv eji ]kvg krkx rhx ]kvg X q q krpku 4 k;jfIv Skt Pp jdde>3g hg klS go g k;nf lk;ül kt Xgé \ , s wa a s r e 4g kjk;î kLc 9hj k;jfIv Mkt Pp dfe>8 A upo g; kd uohtxt q T , \ a \ 4g hrI? sXxkyN ]g rkt II e∂ 4g hrxy xkyN T a T s w T X a `kd suPp g krkt gj 'kg Bkd 4e nukv ]e gkl®m ]e xem 4hj k;jf \ , s s X a X X a Iv Mkt P\p dfe> 4g krkg ue kd sukt kxy xkyN Fkl dS k;Pfhl kn a , s a a \ s 7kn cr 4g rxy suLi ji ji k;Pfhl ct g krkv cr hg yk;[ kr g; s T s \ , X \ , s 4hj k;jfIv Mkt Pp dfe> 4g gj hg Pp eg kr ji k;jfIv hdlm jkv a \ T s \ s , 4g rkt uc jxkl nc dS7dS 4g sr T s wa T kt uc tjl su? jh/7jh/ <jdf dS7dS 4k;df W' 'oi u ke®keji e w s s q s z s X uoht dlm g krkt kg W' kukv e uoht sdltf <{ go udfy 4g kru s , s q X s , kt hgo ]g krukt kt kr kd <{ lm 4g krkt yduf kykonf kd <jdk; , s s s , ø 4g hrkt kg hL\xy k"kH 4g rkt Li Nkv dhri cl jkeg 4g rkt Li , s a T s \ s s z s T s \ s s IkN dhri cl jkeg 4g kugd Cgu Nd hH g; jxe 4lt yod kg krgc z s , q s , a s Xe huki d ckykr 4krdl kt kgd Cgu hH Nd Xe /cl d <{ lm ]Cgu s q a a s 4kg krgc jkv kg jFf ye s , s d dS ji huki d ckykr lt jkv3lt yod kg krgc e huki d ckykr s s , , s , a s X s 4hdlm g kgj sn jc[ kvkj dS7dS3l,i7kxj g jgfkt hjknc hd rkc†t , s s s , s 4g e xv7xv ]g e xj7xj ]g e Skj7Skj ]g jrhH hg , X a a , X , X a s a s , jrhH d ;nÔ df g Cgu hH klsS jkv 4li7kxj g jgfkt hjknc hd cko s , , s , s , s †t 4g Sx kl jkpof ]g Bx xt aSkuokH jkv3g jgfkt hjknc hd rkc†t T s T , , s 4kg hyp Gjr hd j s xkl Bg hrpku kxax l,t 6g ;®1u dS ]g nukv dS e uoht hH jGf jkv q s , , a X , g rukre hd kxx e h[k' hd jkr©j , a X s g rek;d 'kek[ g eUjr Anhcko“ , s , q 4Bx I? ;yikge ]hdp kv ;yi lt 6k;x kg rv kd I‘fl lt 6Bx kg re z q z s , s a 1 s , s k;d l,t g ip klsS o®r¬fv kjkl3g rek;d 'kek[ g eUjr A nhcko“ s , q , s , q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 912 egaP

44klkycf7[Dl jd ujp d Qx ]Cgku gfr ejH uohtxt q , q s 44klk_ hd et g Cgu gfkr ]ohi lj7uljn [fkp uu , , , 44klkn cr bkg ed7/v Ifd ]>el ufl nç' Mkd klS s Z T q q s s 4klki uiv m[n e lt ]Cgku gokiNf ;k[y aMsn s a s T qa 44klknm jGf rejH dgkd ]Sgfj jfd lkc lkjuf kgr , s a 4klkxji ujfdf ugcf hcj ]Nd Cgu rv kd ynfe gfkr w q a a 44klker [n Pfp yLe uxx ]djfd kuIj hd ekuRl q s \ a , 4klkv n tfr hd rc7Fjhr s z 44okjL gVku dgkd e cv okuc kuc [fl uohtxt a s q T 44okn gS g/kc xt7xt okv gVu Nki og [eül , q a q q s , . q 44oki [l gc r rv nfkv okjlcf cl ggj hrke q q X a , q 44okyif ufkv lj ljn uu okyef oht ;if Fjel rl , 44ok? Cgku grd rm7rb oky jfdP\fki jfkL jfdP1\n wa s s 44mkx Ï uxe uxe ynfe mki pM Pfp r phu , a s a \ X s 4hj gj xfky r yedujp ]hj [fl uql uql q X q q klkv n tfr hd rc7Fjhr s z upoi koku z a ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 022 egaP

4kuy jkrm l Od kd yt g ykol hylv ]g Cgu ku s s a s , , ukt e /cl d yt ykol hylv 4Cgu hx>c lk;î hH kr Skt yp hH k X a a s s q s ri cl e /cl d yt jkv `kxkg k;D l upkl e /cl d yt kr kg h X a a s , s s s s X a a s s s xy lk;î cv 4g krhi e/ ]g krpkl uZ'n 4g nH kd e/ jkv uZ'n Cg; , Z , s , s Z , 4xkukpgi kr sxkvkg r¬ene ]xk;if 4xkukt kr xk;if s s s s s s s s s s s s 6g ckj' uoht 4g rkc hd nko¬ uoht 4g krN kd Bkjgx hd uoht jR , , , w s m Bkd u jkv g krN kd Bkjgx hd uoht uæi Bkd kr u udfy ]g Sd s , , w s z s s s T f L[ jRm l7rgc jkv uæzi l7rgc 6g kpkl c[ ]g kpkl u henkv e s \ s q , s q , s w , s s X X k;nfl7k;nfl 4g tk[ F;ø tk[ hd _¬k'u'n 4g krkt jkg _¬k'u'n S X , s Z s Z , Z yflb 4g Cgu ;kim Bkd kd u>l7kd u>el ]g ;kim kd uhi ]g ;kim , s s w s , s , kd sukg r¬ene ]g ;kim kd suht ]Cgu ;kim Bkd kd u>wc 6g ;¬gj d s , s s , S uoht 4rsy >c kr hrkg hygi uoht 4kF krdl kt ktk[ jRm kr kr s w s s s s s s kg uæi uoht 4 krkt kg uk/kel kdlm kF;üv ]g Cgu k;¬el dS uoht z s , 44kjkdi gb kl kgd ler ]Cgku rjlcf cfN uohtxt s q , s X s q

4kjk;ü gVu ;kg kgp kr e ]kgühy ue jke ;k[nf rfjql s s X s T X s 44kjklcf ufkd7yd tky7dky ]klgfkc uxe e uxy xfky s q s X X 4kjke ;gf ukc7nçl ]xky u dhu gVske uxkv j? s s , a 44kjkori ryp lt ]ji ufj/ rxexL oki ryp s s , a 44kjkHl _¬c u xv ]rgfke xlfjcf yx hd j? s a a X s , , 44kjk;î k;x kgd ;ktc hjlkc ][fl s s a q a

sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 122 egaP

huiv hrjd Cgu hH unouf kd ei h_¬ 4g hr[n gkj hd hei h_¬ ]g kr s zs , s zs , jd ygi e tk[ hd hl;i "Qi 4g hrjd k{hri hd ukv d ;®l h_¬ ] X s zs q , z s s g kryduf e tk[ hd ;®l "Qi 4Z;/ ]kuFki ]k{hri A g Fv l h_¬ 4u , X s q , Z z z , Z s k;Hfv ]k_k; hd ;tof ]<e∂kv A g Fv sl "Qi 4jkdgZvuf ]kre{ hd , Z q a s q ud> ]kreuof A g Fv l h_¬ 4okH7e ]kre¬fv ]jkdgv A g Fv l "Qqi z , Z s T a , Z s 4X>el nsH 4g krdl kt kgd hg <_¬ kd , , s xP lm ]g l xP ltf kgo rpgi udfy 4g rpgi kgo hH "Qi 4sF " a T s a a s qa s T s qa a q Qi hH n[ lknuohtxt 4rpgi Cgu kgo "Qi df g Cgu g; cyre kjse q q s qa a q , kr ]g Cgu rfx hd "Qi g krgd e ct ]ku[j yk;[ 4g Cgu hg rfx h s , q wa T , d "Qi e tk[ hd e/ 4g krLi kukt kg <_¬ kd rDf;ø d;®i e tk[ q X s Z , \ s , s s z X s hd e/ dfk;D `kgd k;D hygl ]rgd _ef `kgd k;D [fl ]rgd k[l Z X X s s X s 4ul ]hygl g 4hj [fl ul ul3g k;nf u/ q s s q q q q , s a kcl jdgd 9[fl8 kd k;‘'f df g k;df hg dhO u lknuohtxt Syfhlb s X , s 4g krLi Bk[nf hH 'kdi kd jr , \ z hH dlm kr kd Qqx 4g Cgu ukpgi lm jkv g jrhH dlm 'kdi df g s s s , s , , s z , hlsS k'n hd ;‘'f 4g krkt Li Bk[nf 'kdi gjr cl lm ]jrhH uiv k , \ z s s ;x Li Bk[nf 'kdi ltf jkv Bx y[ [kv hdltf 4k;x kg /çyim kd \ z s , q a s s o®0c o®r¬fv kjkl ]kvg /çyim kd o®0c e unf ltf ]g kgd u 0c q q s q T , s q 4g krukpgi kd o®0c uiv lt g krukpgi gjr hlm , s q s s , , kd o®0c d ;‘'f kr Qqx 4g Cgu nH hH kjt e>r7e>e 4g r hgo g s q s s , s X q X q , w wa e kt df g krukt kr Qqx udfy 4g htd ]g hiNf /fof hd uki Nd e T s , s s , qa , s q X sudq> ]g ;¬gj e udq> 4g krd> e k<jp sd Qx ;‘'f 4krkt k>el Cgu , X s , q X X q jn ;‘'f l Gjr hd Qqx ]Li eyke jn hg urdf Qx l Gjr hd ;‘'f w s s \ w w s q s 4g gj jd xk;i kd nç' [fl Syflb 4g hg _ef ;‘'f e Ta s s z T X tk[ hd e/ dfk;D 4g gj gd kd k_ef uiv ]g gj gd kd k;‘'f uiv s Z X T s s X s T s s X s hj gj xfky r yedujp ]hj [fl uql uql q X q q 4jk;î Lc jkv 6g _l erfav d uohtxt tkv s s \ , T w s 4g krkg eüt kd oH , s quv ]g krkg eüt kd ke®kv l k;/fkv Cgüm ]k;rfkup Cgüm jkv g krjd , s s X a X , q , , jkdho¬ kd k;rfkup ]g krkjdI l kukGr 4e jxkl g krn LkN oku Ze s X , q , s X w X , s s\ / ]g krjd jkpof jdOc ji jkudf uZ'n 4g ;kim kd ukxy hdcL e/ , , s , s q Z 4l ujkpof7supkl7suukt Glf g hr>c Cgu hH hd hukK jkv s s s Z , q , sl suhi g hrkt >c hd hukKv 4g hr>c kr g rhi `hr>c Cgu lk;î hd , q , q s T s q um rukt Cgu hH Nd e /cl d yt rDf;ø kt kg rpkl er k;D jGf s q X a a s s s s s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 222 egaP

94hj gj xfky r yedujp 2ul [fl S 94hj [fl q X q qul ul8 ]g rgd 4rjd Cgu xk;im kd nç' 9k[l8 lknuohtxt Syflb q q q T s s s 4g hrdl I? kuI? , <{ hlb kr dl jkdi l <ki ji Bkd jxv 4hxSkt hul l kr?h' ]hx s s q s z sw s q s z Skt hul l kjo® hurm hxkg jkdi hjgx hurtf jkv 4hxSkt hul jkdqi q s s q , a q X ]sxSkt Cgu F;ø lkv kr g ke®keji Cgd jxv 4kxSkv jWt ]kxSkv kr a Z w a s , s g ke®keji Cgd jxv jkv jkdi lkoæ7lkoæ hdlm ]jkdi kvkj7kvkj kd , , s q s q a s a s lm df Skt jrm hjgx hlsS e k<ki dlm jkdi ]jd ugx klS kd jkd X X z s q s s s i 4jkdi ]spku ]Skx7Skj ]jd kuFki ]jd k{hri rDH `jd k;D rDH kr q s q s s Z z s z s s 4Cgu h je kre¬fv hlS `g Cgu hH Cgd df gd ld e ]Cgu hg kri >e ]g kr s s , wa s , T s q , gd go dfk;D 4g Cgu hH Cgd df dl gd df g kjH l jkdgv lS go X , s , s a s s hg u jkv ]g gxt cl df g kri lm u 4g kL[ phc d kukn ub rDH , , , s , \ s X s 4g , Cgu ke®keji ]g Nd cl jkv df g rgd o ]g ykouukt u Gjr dS , q , T s s T s s jkv 4Cgu hH Bkd jkv g hgo 6hgo e <d7<d ]hgo e hRj7hRj ]g srg , s , , X X T d o ]g ykouukt Gjr dS `stk[ kgd kr tk[ `Skt kgd kr Skt rD s T s s s a s s s a s H 4kvk[nf ]g kgd g rgd sykouukt u 4g gxt cl ]g rgd ykouukt s , a T s s , T s s s `jd e k'nf ldf ]jd kgd kr jd 'kyr hd ke®keji `kgd X X X a s X a aSkt kr Skt eg utk[ kd uoht udfy 4g Sg y[ jk} Syf d ujkr s a s s s s T q s q s s m kd uoht Su jrhH uiv 4Z<ikuFkzi ]dl®m kd ujd I‘ofkel jrhH s s w Z q s s suiv ]jrkv kd suy ]htkj kd suy3Sgfkp kukg klt ZHx d h_¬ kd rDH q s s s s s , s s 2k{ hri jxe 6ujefl jkv rfjl ]jkdi jkv kuFki 4kxkg ku[hl eg kujd z q , q q , Z z s X k{hri hdlm ]g "Qi joæB kr kg kuki kd joæB 4skg rdl dIH dr ke z , q s s s s X üt7keüt 4g ruv k;Ifk? hd j/v 4g rkt gj rdIH hg e k;Ifk? kr X T a a s s a T s s X X s s , o ]g klkjH kd yc uiv jkv hd kji suiv g Ldv kdutf 4g rPp ro s s , X , , \ s T s \ Z i hg Lxay 4g L\xy kt g hrkg ji um hg kiÎ hdlm g krgd ler e 4 s \ T s a s , s wa s q T Tg rkt Pp roi hH L\xy kr Skt kg kiÎ hdlm df g hul rokgd ueqr s \ Z s a s s , q s 4Sx Pp ji j['f o sjxf \ s kt kr kgo 4Sx Syf kOm ]d> kt kr kgo 4g rht e ujkg kr {el d s s a s q s s a , X s s s ke®keji 4g krpkl hg e k"kH hd surht kr "Qi jkv 4g krdl kt kr , s X s q , , ht kd ke®keji u jkv krdl kt k;df Cgu <e∂kv ji ke®keji 4xpgi s , s X qa Cgu kr yp l Ldv hd "Qi jxv o g yduf kt e tk[ hd ke®keji s s s \ q s T s s X s 4g rpfm g; jd ygi "Qi 4g rpfm unouf l jkv hd "Qi 4g krxy , s q , s s s q , hH kYH unouf kd ei l ge d h_¬ 4g hrjd k{hri ikpip ]l jkv s zs s qa s , z q s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 322 egaP

T e kF k>el kn[ l hgkyknkl huiv kdltf q s , s jkdi dS hd hxjkpc hg huiv n;k' go hF q s 4g gj d> uekl d kn[ eg df T s q s s q T g srsy >el j,kv g srkt dq> <jkd d krdliu ]hjkted ];H uiv xky T s qa s s s T e kF k>el kn[ l hgkyknkl huiv kdltf q s , s jkdi dS hd hxjkpc hg huiv n;k' go hF q s 4kgj r[j htkj hH lm udfsy kgj srjd g kujd kt jGf 4g s s s s , s , rpfm ku[j htkj hH kd ke®keji 4hy jd nek'[ hLkF ]g krLxcf k; s q s\ , \ D df 4sxyef jkd¬ji ]kxsyef Zxo¬ l sud> df xkg rkt d> <jkd d H X q s q s X s q s sky k; 4yef u Ln Cgd ]kg u dju Cgd df3<jkd d jL 6xkg srkt d> s a s s s X q <jkd d ;H ]sxkg rkt dq> Syflb ]kd> ]kxkg kgd u ikc7ke xkg sr s X s s q s s a s X kt d> Syflb sxkg Sx Skd> l uipc 4xkg rkt d> 'ornkv `kxkg q X q s s X s q s ;nÔ elm ]g rdq> uekl d kerfi huc dS hd jejexl s; 2/v urb X T s s s z a s a s 4g kgj Li Cgu Bk[nf hH Nd güb e k;r√e Bg Bkuc hd ke®keji jx , \ q X X X w q v `g krdl Li Bk[nf k;D güb e r√e Bg Bkuc hd henkv 4hrdl kg , \ X X w q s Cgu krdn√kg elb 4krdl kg Cgu pl g; 4kxkg kO> rpæfuf ]kxkg kO> X s s w s w kud> e jnfe kdub 4rdq> Cgu jd[n kjH l kjkr kd 'kdkv kt ]g q X a s s s X s s , rkt d> e kjnfe jdkt xky df jd[n g; g krkt kg rήep rgc Te s q X X a s s wa s q `xkd> ld ]xkdq> kgd s s q s , s s a er kr Cgu sxkd> er jkv k;x jH l kjkr 'kdkv jkv `xkvki kgd j q s s q q , s X , s s a kv <jp dlm `hxkg Idi ld kegfe hd ke®keji jkv `kg L[ e k{h , s s z s , , s s \ X ri ldf er cv ]kyduf tjl 4g jlov Syf d ud> ji endrfi ]yi z q w , s s q z 7yi kF;üv ]jkv rkc kr kd sud> u kg k;yf jd hg ;r jxv `sxkd> , s q s s q er ct kg rjd k{hri hd jkd®ep ldf jkv ]g hOm lkol hlS Xe hÈe q s s z , , q s f hl7<jk/kl `Cgd g krkg wnkt kLc jkv ]g Bx uc yG kd ckyqx hÈef , s \ , , w `Sdf jkd¬eu kucf ]d> kucf kg gj s q s s kt gjr hd /v er jkv Bx uc yG kd ckyx hÈef ]g kgj I? jkd®e s a q , w q , p 4kxSkt d> ]g hrkv kyd hd sud> kdltf ]ky[f yG kd ckyx dS q , q s w q 4kg rdl d> hH Cgd s s q kr kg kud> jxv df kvg Fv `g rLi Bk[nf gxt cl <jp ]kvg ZF s s q q Z T s \ q v k;D 4g rLi Bk[nf gxt cl <jp dlm ji ]g Ikjof kr ke®keji 4 T s \ s , s g rLi Bk[nf gxt cl <jp dlm udfsy krLi Cgu Bk[nf kr ke®keji T s \ s \ s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 422 egaP

kd k<jp dlm Syflb 4hxsxy sujH e kIiklku jkgér /x hd k<jp sdl s X s X X q s q a X m 4hxPc ukpgi hjkgér gér A'e∂ kr¬gfkv7kr¬gfkv ]eh/7eh/ 4xLi Fk s \ q X q s s s X \ g jkgér ji k<jp dlm e ud> 4kdq> Syflb 4krdl kg Cgu {;®i hH s q X s X s q s s z v 4kxkg kutk[ l {kji kr hHv 4kxkg uOfd ku[n k/hl7k/hl kr hHv s s s s s s s s 4g uketkjof go jrhH d ;nÔ jkgér kr kvkt d> l kr<ijfi , s s q s s q s Z w er jxv 4kg chjd dlm er urm kd> er urtf 4Sg jn l ke®keji q s s q s s q q s q w s er urm Ldv er urtf jkv 4k;yf kL\dv kd uiv hH l e;÷ke d q s s \ q s , s s s s Ze/ suer 4k;yf jd xk;im hH kd e/ suer Syf d uLdv kr g; 4kvg q s Z q s s \ s q u kud> g; 4Bx kg rkc hIym kr g; 4kd jkdgv k;x yef <"ki kLk q s s s a s s\ F jkv ]Bx Pc knil7hl hLkF jkv e jkdgv kr y jd ;≤i kLkF 4g kr , \ a s\ , X a s s q s\ , kt Ldv jkv kr hjkdgv Skv jd k_k;Fhr 4k;kv Iky jdkg htkg 4kd \ , s a Z , s s jkdgv Sx yef <"Hkv jkv LkF 4kxSkt kg hjkdgv j,kv kr Skv kg k a w , s s\ s a s s ckd jxv hjkdgv 4kxSkt Ldv jkv l ukd> jlf n;k' 6kxgj hg kL[ a \ , s s q s \ kr jkdgv kd jrhH jxe kxsy kd> jlf 4hxSkt kg r;kod `kxjd k; s a q s s D hH jdkt kckd go kg kd> u uekl d kjkr7nkp kt ]kg kd> u jH s q s s X a s s q hxntV kt `sxkjd k;D jdpgi hH kckd er kr kg krkv u kud> udfy s s qa q s s q s 4Sx kg htkg e s r Cgo 4Bx kg tg Cgo ]sxkvkt d> kgt er 4g Cgu rjWt hd ujd k_ q s s q a q , s k; hd jn urm Syf d sukt suep jF®i kd kckd gér 4k;yf ep hg slm w s s w X q w s q uer 6Syf ep <jp dlm suer kr k;yf ep kd uhet jxv uer 4g w s q s w s s q , kckd Cgo ]kdI ji uhet jlf kuiv kgt suer 4kOm jnfe kgo d> akgt s a q a a s q er 4syef ji jkv ]k[hl kyd hd ud> 4kpkl re klS xd> eg jGf q , , s s q s s s s X q jdtk[ kd kji 4g rkt yef j,i dlm lm g krukt kud> hH kt jkv s s X , T s s s , q s , 4g lki d djg j,i dlm udfsy g Ikjof ]g jn rgc kr kjgp kdlm 4g T s s s , , w q s s , Gjr cl jkr¬of kd kyed<jp dlm 4kvkt xy e kyed<jp dlm3 X s s X X s hj gj xfky r yedujp hj [fl uql uql q X q q g rgd uohtxt T s 4Sgfkp kryh'unsol udfy ]g j{kr¬g dlm ji ukn d r a s T s s s j dS7dS 4g ji yF¬ d;®i ]g yi ds;®i yed7<jp dlm `kg gj j s T s z T z s s s d k{hri hd jkd®ep ldf `hlg jkv e hÈef `rd> u er jkv krlg z a , X s q q , a Bkd `rd> u er jkv rj> j>7j> yG d hunakp `rd> u er jkv s s q q , s w s s q q , krkt jH l kynkc 'kdkv `rd> u er jkv krpku jke `rd> u e s X s q q , s s q r jkv hrdd y;kd `krkg u ue kd ud> jkgér lki d k{o L[ lki q , w s s s q s q s X 1 s \ ub kr krkg ei e k[kv jxv dfk;D `k;D 4g O> jlkjl 4g Cgu yd s s zs X X a X X , w , q ¥cf ei ]g Cgu yd¥cf kuFki kgo `lm g h>el kuFki uer 6g ukKv zs , q Z z a s , Z z s q ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 522 egaP

4g hrkt hy [hl kuFki hg ji r¬kj d ei3 , Z z s s zs hxnc u jGfkd7ynf je Cg; h[hl a s s s s 4g hrLi hu[hl rkc hd ud> 4g , \ s q T rkg kn,i uhgofe/ hHl ]g srskg kni gjr hd jGfkd hHl henkv kr slS s s Z T , s s hxnc u jGfkd7ynf je Cg; h[hl a s s s s 4sxkvkt hg ukt er skr g k;df ei hH kd hldf jxv ueqr3 s q , zs s s e jtxgj hjr kr g chjd7cj X q s s , s hxnc u jGfkd7ynf je Cg; h[hl a s s s s k;yf [n jdkpc jtu hdcl sueg Nd e jtu hdum tkv s X q X 4rDfH g jkd‘jfi hg kd ei 4rDfH g jkr¬of hg kd ei3 , zs , zs kuy [n jokeku r c[ güm s s w w X [kv hjr jd[n eg xy kte X a s s s X 4sxy sy nukv jd[n kd k[kv hjr eg k X a s s X a s s r kxSkv ct r df ]sd hl;i hjse kuy hi c[ kd Z;nkl 4kuy [n kd sj w zs s w s T s s s gsp l j,kx ]dgko'nl g kgj kt r udfsy xdl [n Cgu kjgp kdlm x s s a , w s X s s s X dl [n Cgu [akv hd hl;i huiv h/hl hHv 4rdl Cgu kt eg kr /hl s X zs s s s kuy [n jokeku r c[ güm s s w w X [kv hjr jd[n eg xy kte X a s s s X A kgd kd dgko s _i jkv ktH jokeku ]ktH kd dgko_i lki d hl;i huiv u hei dS , s s s s zs s zs 4g Cgu oHl ku[ , a n kr /hl hHv 4g kry ki kjhg hH e Lphd go g krd> kt 4g kiNf g s s s , s X \ , q s , o hH e L\phd lsS ]g jkd®ep g;3kukg kd yed l Lphd lt g hjkd X s , s s \ s , T ®ep Lc <jp dlm 4g ;nkl kdum oiv 4g jnl Lc ]g yekd L\c <j s \ s , Z T Z w T qa s \ T s s p dlm 4g /axl hdum Zoiv 4g r/faxl Lc <jp dlm 4g rgd yed s , q w T q s \ s T s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 622 egaP

4g krpgi Cgu d , qa r ;®l Bkd kucf Sqg h_¬ ]g krgd jGf e Syflb 4g kL[ kLdv Cgo " s wa T , \ \ Qi 4 kgj kv Cgu kudq> kjt ]hgj kv Cgu Xgér kyd dS udfy 4lki d q q s s kjhe hldf kurtf g hg kurm hH lki jkgéqr cl 4kg rdl pku hH eqr , s s s 2j hpku kjhe /kc W?qa? xi s a a 4sxy upku ]g /fkel kt Bg hiqN go jrhH jkgér 6xy ukx rh s , s q s q s s x go g ;ü' kt go jrhH jkgér kr Skt kv kud> gér jkc dS j,kv3 , w s s q s q X q mkx Ï uxe uxx ynfae , 4kvkt skg sphu l sphu 4sl k<jp dlm kvkt xy3 s s X s s hj gj xfky r yedujp q X 4kvkt d> ]phu skvkt kg3 s q s s mki pM Pfp r phu s a \ X s 4g Sx kg yGl e uki hd uoht Bkp T s X s a s T M o ]g Sx Pp ji kj['f7rZoi o ]hn tkokv ]hn jkdi ukgütf l Cgo \ X s q s X s ]k;yf jd jkdho¬ klo kF kl,t ]k;yf jd jkdho¬ kd uoht ukgütf jkv , s s X , gj dq> skt jkv 6Sx gj rdIH e k;Ifk? o kgkp kuPp Lkgi ultf akg s s , s X X s \ \ s ; 4xaSkt Li Nhi dfk;D g e ''fkd hd sukg xkv kt xky o g xkHv s \ s X T X s s s s s s T s jkv 4sxaSkt pgi sxkv o sxkg L[ sNhi kt A g kgd u llht kr hg; dhO , qa s X s \ s , s s 4kvkt pgi pM kr kvkt kg sphu ]g rgd uohtxt3 s qa s a s s s T s mki pM Pfp r phu s a \ X s 4hxSkt kg rjfr s kiW e kvkuokH ktM hd kjkpof 4xaSkt kg rgfkjrf jkpof 4kxSkt [hl a X X Z X s s s kudq> kykosud> u 4kxSkt xt ukeB e jGfkd 4ekd kxSkt kg l htwai q X s s hurb 4g rîk;i ]g lki jkgér ei 4g hrdl ky pC[ kd k;iQ kLkjd k , Z , s q zs , s X X s\ s r kg lki hH hLkd dS 2u sxkjd W' kr hg l knil lm g lki suiv ku s ,\ s q s s a , rtf 4jd Wq' hg l ei kyp 4g kri kLkF7kLkF kr kd ei udfy g Cgu X s zs s , s\ s\ s zs s , kri gér kr kd ke®keji hHv 4g Cgu gkj kn gkj hd ke®keji jkv gk X q s T X s , j hd ei 4g krjtx hH ke®keji ji gkj hlm g krjtx ei l kgt jkv zs , q , q zs s a , e jtxgj hjr kr g chjd7cj X q s s , s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 722 egaP

lkc lm ultf ]l hjxki hd lkc Om jo¬ kt jGf 4F Sx kg hjxki hd a s s X a s s s s X lkc 4Cgu hg F 6F Sx Ief df F Sx d> urb kr o F ykoukx kt d a s s s q s s s s s s s fk;D 4g hd ke®keji h<ko go 4ji um g Cgu j{kr¬g d henkv 4ji um X , T s g Cgu ikN hd "Qi 4g k;kuxuqx ke®keji jrhH dum 6Skx Cgu ukgüm , q , q s s X Skx ukgütf ` Fv kd ;s"Qkiv 4g ;s"Qkiv no df g kgd ueg Syflb s X Z , , , s , s 4g rIG rhx llm ]g Cgu dhO kugd klS T s w s , s g krkx `kxjd k;D kr Cgu kxSkx go g kry [n kd jrhH kt jkv 4g , s s , s s s s , , k;kN hd jrhH jgkc 4g k;kN ]g ikN hd hlm jgkc 4g hylv go xk[ , , , s s n kt er jrhH 4kg k[n e <in l,t3g uyGrfi go g k[n kt uer s s q s s X Z s , z , s s s q jgkc 4g dhG uekl d ktjl jkv kjkr7nkp d jrhH jkv 'kdkv d jr T s s s X w , X a s , s hH lm tjl d jgkc jkv nkp kd jgkc jkv jkr d jgkc jkv 'kdkv k w s , a , s s , d jgkc j,kv 4g jgkc lt hg klo ]g hH jrhH jkgér 'kdkv ;üw' 4Skt , s , , , s q yef gér jnfae ;ü' ]jnfe kd jrhH jkgér kr kvkt d> jkc dS jkv X q w a s q s s q , mkx Ï uxe uxx ynfe ]mki pM Pfp r phu , a s a \ X s 4kxjrm jrhH jkgér ke®keji kr xskvkg Xe k'n <_¬ hlS hd < s s q s s s , s Z iel ct hH er df g gj n kupl g; kjk} dlb eg 4g gj jd Idi k q T s s w s T s z s d okH <_¬ eg 4g gj jd xk;im gjr hd dhri dS eg 4jdukt3Bku , T s s z c Cgu skdum e k;r√e huiv ueg udfy CF hH kdum Nwae7hPkn 4g kjk/ X X w s s s \ , rrl hd uoht kr jrhH jkv 4q;®e yd ]uoht tkv 4hxSkt kg hPc y s , 1 s w\ d ] ko; tkv 4g dekH kLc kr kukg ko; kd gn 4g koq; knl ke®kv 4h q , z \ s s q s , y krpV hd ke®kv hdum ueg 4F Cgu o kr gn jkv 4gj hg tkr lt l s s s s s , s s s , kv hd gcl so 4hLi u hdhG hHd hxtkr hdum 4kgj ko; knl go kF u s q \ q oht kt jrhH dum `k;D 4Bkuc Cgu kerfi hd ikPc dum ueg udfy s s X z s q\ s s s 4je jdkg d Z"o hl¬v ]Sg Pc hH 0c 4jWt xm kr ykc 4g dhri g; s s s q s w\ q s s , z 4g dhri kd , z ;økd g; jGf k; jkv 6sxm Cgu ykc ji jgp dub l gto hdltf ]hF , s s s s hed hd ukejkg "Qi jrhH dcl ub kr k; `Cgu df Sg Pc hHd ; ` s q s s q s w\ s kvg k;D kd Ne7hPkn hd ekj `kvg k;D kd Ne hPkn hd <‘Î `kvqg k; q wa \ q wa \ D kd Ne7hPkn hd jhokge `g kgd Ne7hPkn hd 0c df hHd k;df jkp wa \ , a wa \ q of uer 4krkg Cgu Idi okH kd "Qqi eum 4g ;/ke <_¬ kLc e kvke s q s z X , Z q , \ X X rfi hjkl um `g h[n l jkx uer o g Bkuc Skerfi kt hd <‘Î ]hd z T s s , s q s T a z s ekj ]hd jhokge ]hd 0c ueg Syf d ugd l iW7dhri hg kd rkc lb q s s s s z s 4Bx kg kr<_¬ g; kr kg u Ldv jr s , s s \ hH jkv kg gn hH hd "Qi 4Bg kr"Qi kr g; kr kg Ldv jrhH jkv skg , s s q q q s s s \ , hH gn hd h_¬ dfk;D 4g Cgu l gn hd h_¬ cyre kje l ukg h_¬ jkv s X , s s s s s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 822 egaP

4kvg Wq' L[ki 4kvg Wq' }} 4kxSkj cr hxkg Cgu rjWt Bkd q a q a s s s hd sukj ct ]Cgu kxSkj cr kxgkp kukj ct 4kxy uskg O> kpπc g; cv s s s s s w 4g Sx kv krif dfk;D g krL\i T ssa , ewyke dhO e ukj cv jxe `r g kgj kj k;D jGf 4 kgj kg Cgu Znn c X s s w , s X s v ]kgd sulm `g kgj kg nn >r cv ]kNi ue 4l ukj g Cgu jkl Bkd , s Z s q w s T s s s , s ]kxy klsS jkv k[n Gjr hdikv jxe kF ygi kI? k/kv kr kjxf ]kgd , s s a s sulm 4kF kjxf r ygi I? k/kv 4g rkc hd hukeBc cv ][n ]kgd uTe w s s a , s s s 4kxy ukj l hg rkv dum 4Iky krif dlm nkc I? k/kv 4kgj kOc go s s s s s s , s s a , 4gj kO s c ]kgd sue `Wd k;D hH e kr krgkp kukj Cgu hg n[ cv 4Cgu krkj , T a T s s q s jxe g krgkp kukj go df xy >e 4k;nf kOcf ue jdkOm lm 4l yho , s s s q s T s s xjV;I¬ d hLkx Bx xy hH Ikp e jlf dlm kr kjxf 4kLi jxf go ]Bx s \ s X s s \ kv hdi> kdlm ]kpπc kIkN 2kog hLO7hLO 4gj Oc e hLkx kukn ]e jk s s a a s s , X \ X s T , v kpπc kIkN kdum ]Sx unhj[ Nd jdjrm o 4kF jnl jokjl 4;el s s q s qa s s a d >kl Sx ji jokjl dS d lki jdsy >e o 4kF ukege e j? dS Te s s s q s s X 4Nd jrhH ]xgj rk[nf q s X s Nd l jiM 4sxgj Oc jdkcn so kr g ukegse 4kvg W' kukg O> cv kr q s X s , s T q q s w s kg kgj kg yqxjk' jrhH dum jxv cv 4kujd re yxjk' hHv ]g srk s s s s q s T v ukege e j? ]g rgd l kpπc eg 4Nd l jrhH ]Nd l jgkc df g s X T s s X q s q s T rxy uk>el hH kd kpπc eg 4g hrkt kg W' kFd g; hg l uipc j s s s X , s q s , kv 4Nd jrhH ]Nd jgkc 4g L[ki ]g Ow> hg xP kd ukg d ;‘ue ]g q q , a , a s s s q , k;x kg Ow> ;‘ue dfp jkv 4kxkg kIkN l ;‘ue ]kxjd hH kt skr ;‘ue s q wa , s s s q s s q 4k;x yef rhxl df g rpkl jdLN7LN jkr d kvk<ho hd a T s s s\ s\ s X jgkc o ]g Cgu yd¥cf rhxl e uoht dutf 4g ry jd kuo®kl ]g sry s , q a X s T s s a T s k>el kd suiv jdkx rhx kd ei o g Cgu yd¥cf ei e uoht dutf s zs s , q zs X s 4kg sr s Li yduf jdkyG Igkjd¬e hO> ji ge ]jddkP e hrkN huiv ]jdkiN \ , X q q w qa a X f jrhH kd ukj ]uiv jd jol7tl kr 4xkvkt kg _ki d k;n hg dgku s s s s a s s s s s ]xkjtx l kr¬kj rkj 4g krLi kujd krk>el klS l uoht 4g hjcte s s q s X s s , \ , s s , w 4g hrgj hryp Igkj , q q d¬e ji kOkv j,kv g krgj kryp kukj jrhH jkgér 4kg rgj rkx rhx X X , s s q s s s er jgkc jkv g rgj jH lkv jrhH jkgér 4kg O> hg er 4g krkg O> q , T s s w a s q s w q , s w jlDv rhx kjkgér jkv 4g krkg kIkN rgc 6g krkg kIkN ler rhx kj q , , s s q , s s s q kgér ]krkg Cgu kLc ler rhx kjkgér 4kg rkx eqr ltf ]g rhx kr dS q s \ s q q s s s , s 4g d ke T s ®keji so ]Om jo¬ o l kOkv ;ænv utf ]k;nf kuc hjlkc kd hjxki hd s s s X X 1 q a s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 922 egaP

ukd dfk;D 4g Cgu hgd sygi dlb rkc g; u hldf if|; 6g ;"Qkiv , X , s s , s , hH ;®1u kd kjhe ]g krgkp kugd ler e ]g ;"Qkiv upo d no slt a wa s q T , s , s s , 4g kgd ;"Qkiv kd ; , s , s ®1u hlm 6g krkt kpku kjk} d henkv ]krpku Cgu henkv kt g ;®u hH , s s , 1 klsS dS 4g e/ eku kd rhx hlm 6g krkt k;kx l henkv ]krkx Cgu , Z , s henkv kt g rhx hH klsS dS 4sxkg O> kr kxSkx hH rhx kr henkv kr s , X w s s s 4g Bx kg rnkv h , s d ugd g; 4g Cgu hH kpkl suer n;k' 4g Cgu utk;i Bkd kjkgér 4skg s , s q , s z s q gj hg gd n;k' er hH cr ]g krjd ei Te ]kg rgd l hldf er ct s q wa zs s s s q 4g kok[nf cl 4g O> cl ]O , , w > dfk;D 4g hH kF;ø hdlm hgo 4g hukgd hji hdlm go 4g hiNf kFd w X , , w , hji hd henkv hjkeg e dI¬fiyf 4g xP kd hxntV hji hjkeg g; jxe w X , a w 23yp jdrki l jiM xj ud s s s a fsy 4g rkc hykoukv e >el ]g dhO ]kg hrgc jk/lj ]kg krgc u[ Xe , s X , s s w um ]kg roht ]kg F¬o¬ Okv 4Sgfkp sukg 6hF rkc dhO ]rkg yky Okv 4 X a X X s s s X krkg Cgu hH pkdl 4hrOm Cgu hH e' `kg gj n k[k/ kdldf 4kg gj s s a Z s s s s s s s yp jdrki dI¬fiyf udfsy ]g krkv e >el g; ]kg hyky ]kg uoht Xe s , X s s X X , kOkv 4g krkv e >el g; kg [l Okv `xj kd dI¬fiyf kg r[sn cv X X Z w X a s s 4gjr hd xj d dI¬fiyf3hlg g hrkg hyG h a s a , s , g ji Okv 4kyNNf hH kr g rlg 4rkv Cgu l ;nÔ ]g rkv hg l [kv X s T s a s s T s s a n;k' lkv 4kyNNf hH kr g rkj eg jGf 4g rxy uht jgkc hg jgkc w a s T s s T s s eg 4jGf hrki kg Cgu hg ukpgi eg hd jrhH 4kIk[e dS ]g r[j ku s X , q T s c iW kd gjr dS lkilkv suiv so lltf g gj k[lf Nd kd kxky eg s T s q s X s 4g h T L[ ji O> Lt hjkeg `kg k;D jkv kr aSkt kg u O> Ri jkl kgo Skt \ w X \ s , s s w s s a s w X w a kg O> e ye kgt jkv 4g Ow> hg l ye 4g jkpof kd hukeBc hH g; , , s w , s s w l ye 4Cgu g 6g kdDlf hydu ]g hO> ]g rgd eg ltf k0J kr g; , , , w T s s s 4g k0J eku kd slkjH , s lm 4kxkg klkjH cr kxkg oHuv ct 4hxskg hjknukeB go 4kxSkv uke s s s q B cr kxkg kri kd ke®keji ct 4 Bx kg hukeBc g; kr Skv y ukeB s s s s s jkv ]g Cgu kri kd ke®keji 4g hgj kg rkc hd O> cv 49kvky ukeB ] , , , s w s kjd lkoæof l hjknukeB8 4g krjd e/ hg Fv kd nç' ukeB kr eky¬b s s , Z Z s 4kjd lkoæof ji ke®keji l hjknukeB ]g srgd s s T eg jkv `jd lkoæof ld ji lm Cgu kri kdltf dfk;D 4krdl kt , X s , X Cgu k;df lkoæof kr kg rjd xk;i kd nç' hjknukeB jxv 4g rkc hd s s s s z , Ow> g; cv 4kjd lkoæof ji ke®keji l hjknukeB ]g rgd l kxky eg s s T s s X s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 032 egaP

/çyim hg l 'kg kr o®0c dfk;D 4Sgfkp kuPc 'kg 4Bx kg yH Nd s s s q X \ s s w q Cgd kr Pc h'kgc jxv 4g krPc 'kg l,o7lo ]g hrPc hr¬e lt7slt s s \ s s , \ s s s , , \ s , , jkv 4kg rkg r¬e er kr g hrkt kg Wq' hugc e uoht jkgér ckj' hd , s s s q s , s X s q jrhH ct 4g krkg 'skg ]hrkg Cgu h'kgc eltf ]g hr¬e hd jrhH dS , s s s s X , 4g k[k/ kd hr¬e ]g Cgu hr¬e 6g h'kgc Glf ]Cgu hr¬e hjgx , s , , s s Z rgc Nd hH hr¬e jkv 2rehd hLc 4sxSkt jd hH <≈Q ]xSkt Lkr hH q q , \ a s a s\ kd jhj' ]xaSkt LkN hH Znnjlf gcl yd jGf jkv xn jd r¬e Syf s s s\ q , s X d jsn hLkF kt s'u d jgkc kr k; A g hrdl yef gjr hg kn `hr¬e S s s\ s s s , s a ki l kgd 4kg nku ]kg jo¬ kd hr¬e e uoht jkeg df 4Stf jdkg r¬e s a s s X s a s eg df g klîhHv erjrv hjkeg g; 4g rgkp kuht jdkg r¬e cl eg , a T s s 4g k{kd , a kv djfrkv dS Bkd hjkeg e /cl dlm g hdltf dy> hH jGf jxe a s X a a s , 4g rfkH ]g kupoi 6g hO> dy> 4g hrsn dy> Nd jxe ]hgl hg kd , az , a z , w , q s jH<{ 4g hrjd r√i hd hed hldf ckj' 4e k;ufn hjkl g k;D <"d , w X q , X Z kv kurb rfi d ckj' jkv `ktk[ k;D `kd ckj' u kv/kl ktk[ sld z s , s X s s X q s , 4g h[j Xe , X kj?yr dum ckj' hukji "o kLdl 4g hrkg /çyim l keJkv BklB h s q Z X \ , , s s X H tkv ckj' hrehd lcl ]ckj' hukji lcl 4hd tk[ ygi lcl hd c s q s s s s kj' e keJkv suiv lc e kLkgi u kv{Hf BklB df g rkc hd ;pækv X X s X X \ s X q , Z g; 4ktk[ su kv{Hf BklB kd ckj' lo ]u kv{Hf 0kc3ktk[ u k0kc s X q s s , s X q , s s X , kd ;kp lt 4g hrkt hykP hH cv 4e keJkv BklB Bx hykP ckj' ygi s s , , X X s s lcl ` hd su kv/kl tk[ ygi lcl hd ckj' df g kri g; gér k;D X q s s s , X q 4g 'kyr hd ckj' hd jrhH , lm df g krhi Syfhlb henkv hH ckj' hd jgkc df g g; kr pl 4S s , , s gfkp kukt hg kg hckj' kr e /cl dlm 4k;if jWt lm 6g hrgc Gjr s s X a a s s s , hd jgkc l jrhH kt g ckj' hlsS dS udfy 4k;if re ckj' l jgkc s s , s s s 4g krkv Gjr , hd jgkc l jrhH ]krLi kukt y Cgu jrhH l jgkc kt ]k'u dS 4g k s \ s s s , d ke®kv ]g Cgu kd kjwxv kt ]k'u dS 4Cgu krjrm hHd jGf kt ]k'u , X a s s dS 4g krkt kN k'u dS ]g hrkv hr¬e dS ]g hrkv kruxe dS jkv , , , , mkx Ï uxe uxx ynfae , 4g k;x kg kdlm ]g k;x dq> l Gjr cl e 4g kdlm cl 4sO wa s wa s T , m hgo kr sOm ]Oc hgo kr Oc 4pku hgo kr pku ]Skx hgo kr Skx cv s s , s s , s s s s 4g Cgu e cv ]g Cgu jkdgv cv df g krkg hg kurb Fv kd ;"Qkiv wa T , a , s Z s , 4r;kv hd ukjd hurtf 6upo d no urtf ;"Qki X q s s s s , v hg kurm 6g ;s"Qkiv hH ;®1u kdlm 2n ojkx kurb kd h_¬ ]kd kjhe , , s , s s a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 132 egaP

re ckj[ ;el kr g kukuc j? hylv 4kjd re r¬;ø knk;† kd suiv Xe s , s s lb ]g j? kd rj g; 4kvkoax re ;el knk;† e hxntV lb 4l Fkg hx , s s X s Skt hyp hxntV g; dfk;D ]kxkt ]g rgd 0c 4g kL[ ji jk/kv hg d X s T s q , \ S dr kdum g Sx jgkc d ue kt jkv dr kd ue ]kg r[n kjt eqr Z T s s , Z s s s 4gj u gj hukot g; 6kpc u ]skpc cd 2kd em kri s s s z k;D jGf 4ky jd hH go ]ky jd hH g; 4ky jd kr hHv ]g krgd ue s s s s , syef u ]yef koj7S7em i ekde lb jGf s a z s djH ht Skr[ y jd g ckc' hHv s a wa , 4g krjd L[ i¥dof ji i¥dof 4kvkv kg , s \ s s hH kgo ]kvkv kg hH kg; ]ky ki hH go ]ky ki hH g; ]g krgd ue 4g a s s a s s , , krgj krjd chdjr hurdf ewyke u ue 4g krgj hg krLkn ue skr Cgu X , ,\ 4k;yf ki hg jrhH uiv s go ]F rLkn e kvk'nf hjkl utk[ kd knil ltf 4k;x yef hg e j? s s ,\ X X s s s a X ]hF 'kyr hdltf `g kukt Syfldf 4g kukt kgd jGf df k;yf hi kr , , a s jGf 4g krgj kOc jdkg r¬e kr jGf 4krxkH Cgu yd¥cf jGf 6krxkH j , , s s q /m ]g krxkH j/b 4g krxkH rgc ue kr hHv3ok? Cgku grd rm7rb , , q s wa 4g rkt yef rk_¬lj jrhH ui T s s s v rkxt7rkxt hg lS ]e uhet g rkt yef rk_¬yt unf dS lt rnk s s s s X T s s s , s s [7rnk[7srnk[ 4g krLi IG kuj> kd lj unf dS rkxt7srkxt lS 4kv s s s , \ w s s s s kxt nk; jGf ]kd> jGf 4kd Hi kjd <je¬ jGf 4kvkv y liko jdk> s q q z s s s q c k>el 4kvkv y jdLdi ]Skt xkH hH Cgd3oky jdP\fki jfkL jfdP1\n s s \ s s 4kn suxkH u kgo7akg; lb 4ky ykL jG Fkl d ke®keji hlm 4ky /akc s a s s ss s s djd Pn ]ky /kc kd ue 4ky /kc hjkL cv 4g krLkn kgo7kg; kr ue s 1\ s a s s a s , ,\ a a s ok? Cgku grd rm7rb ]oky jfdP\fki jfkL jfdP1\n wa s s mkx Ï uxe uxx ynfae , 4g jk} hg; 4kyp Pc sxkv cv 4g kgj jd kjk'b Gjr dhO7dhO _ , s s \ , a ; dpl k'nf kjkgér cr 4kg Li yp e k'nf dhO df ku>el cr ]g sr w q s s \ X T Pc Fkl7Fkl 'kg jkv hr¬e rkFv ]g rPc Fkl7Fkl ct uk;÷ jkv ezsi \ s , Z T s \ , 4kxPc hH uk;÷ ]kxPc hH ei ]hxPc hH krdW s \ s \ zs s \ xkt ]hxPc hH rfk' ]sxOm hH rhx ]kxPc hH ;®u ]hxPc hH hr¬e 4kxskg s \ a X s \ 1 s \
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 232 egaP

4k;if ]g krgd ke®ke s , ji ct kxSkv rDo dS udfsy ]hd suhi u y k[ eld ]g krgd kr wr3 s , s kxkg kuhi Bkd kxgd kt kxgd k;D s s s s wa y jd kckr df g krgd >e ngfkt kt wr s s , s q s 4hi ckj' uer cr ]kjd u oHquv kd uiv UHf hH kjt llm er s q s s s s q ct ]Skt /l e®kdS ]Skt skg uhy e kexfH7okH dS [kv hjkgér jkv a X a X a q , X a [kv hdlm ct ]sxy sujrm lj Xe k[kv hjkgéqr l k[kv hdlm ct jkv X a s X a , okyif ufkv lj ljn uu ~~~ , 4Skt kg uyef sl s ke®keji 4Skt kg Pn hjkL hd ei Fkl d ke®keji A g go jkv ]hxsn s 1\ s zs s , , jH hH l ezsi ]hxn hH Z;ƒekl ]hxn hH ;®l3g e rxt lb thp hg dS s s s , X ~~~ okyef oht ;if Fjel rl 4ryx yd¥c q f kthru ]kjFl7Gkl yd¥cf dr 4g kd kv0c kt g krn kLdi klS kt q q Z , X q q s , s \ s hru udfsy g kd k0c kt g krn klsS kr dr 4g y'd kLc ue 4g jxhj , X q s , s s Z , q \ , kd kLc ue jkv 4kuyp jdkg uk/okl Lc l dr 4g jkoyr hjk/qn dr \ , s s \ s Z , Z 4sky xkt ]g rgd I¬bk∂ ]<‘Î ]jhokge ]0c ji jk/kv d dr hlb 4ky T s q s Z s xkH ]g krgd dkokp ji jk/kv d dr hlb 4g hg dS jk/kv kd dr s , Z s Z , Z 4pc u spc ]syef u yef em jGf 6Skv u df Skv kjkcn ekde g; jGf s s z q syef u yef koj7S7em i ekde lb jGf s a z s djH ht Skr[ y jd ~~~ s a wa 4g hukot hHv3g ckc' hHv 4kn , , s s ugd ]g rgd hg iki ]g rgd hg kjc ]g rgd hg kr[ kdlb kyp xky T s T s q T s s s s djH ht aSkr[ y jd g ckc' hHv 4yef u yef kd s wa , s s ke jGf ]kri k;D 4ky xkH 4knk;† l knk;† g hd unf jkp 6g hd unf k , s s s , , s n hxntV df g krgd hg; hH ue 4g dS dr kd kukn `kg r[n 4ky xk , , Z X s s s s s s H ]Skt yduf sygi dlb 4g hgj kt hxntV g; df g krgd hg; hH ue s , , 4g kuil kr g; 4hx , s Skt hyp r[n7r[n kr g; 4Bx kr g; 4g hgj kt kr hxntV g; 4kjd s s s s s s , s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 332 egaP

hH ykcv ]hH ykc uu d hldf s s s s , s hH ykrv ]ykr hd gu ji kyqr s , s , s T g Sx y? e kvlkv dum Jv s; hHd q X X q a s q T g Sx yqt7yef uu o l kupky ub hHd , s s X s hH ykLv ]hH ykL uu d hldf s s s s , s g jH cL e jko† Lem jki lb o df T s s w X s \ s T s s g jr kd suN gkF hd ue jki lm iLm w q hH ykH jkv ypp uu d hldf s s , a , s g hH jhi hd ;nÔ ]hrke yjr lkv yjr , s w a g hH jhr ]g hH "u/ uorpf dc e hIdH , , q a X q 1 hH ykcv ]hH ykc uu d hldf s s s s , s 4Cgu hn jdjH hyk;î su jk;î hHv 4Cgu kpgi df ku>el s qa kr ]kg kr[nf lknm hH jGf jxv ]g k;x pgi e pl rDf;ø kt Syflb s s , qa X s 4krdl kt k;df Cgu kr jkdb kr hyk;î hn jdjH l Fkg hg u jk;î lm s a s s s s ct 4sLi un LkN e;uf7rzo jkl 4CLi husn LkN eld hjkl >e unf lm \ s s s\ s \ s\ X s q s q kd>e kuhi kvg etfky df kcskr7S7rl“Q q s s q kd>e kuhe u jk; k;nf l kFkg uiv s s X s 4g krsn jdjH hyk;î l Fkg hg uiv kjk;îeji ct g hrkv hL? dS3 , s s , \ s q kd>e kuhe u jk; k;nf l kFkg uiv s s X s kxkg kuhi Bkd kxgd kt kxgd k;D s s s s wa y jd kckr df g krgd >e ngfkt kr wr s s , s q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 432 egaP

4h d lj g hrkv Pkc 4er kg rkt skg u≈elj kr3okyif ufkv lj ljn uu , \ q s s s , 4g hrkN hr¬e kr g , s T hrkt yef sl k[kv hjkgér ct [kv hd o®r¬fv lb ][kv kn o udfy3 X a q X a X a s s s hH ykcv ]hH ykc uu d hldf s s s s , s hH ykrv ]ykr hd gu ji kyqr s , s , s 4g rgd n"ufim ]g krkt T s . , gj "' hg <i sNhi hH kr Xy ykduf hH kd <i l <i eg 4g krkg ey s Z w s s Z w s Z w , s w ke krgj "s' kd uki hg kurm kvki kurtf lm 4k;x gj "' kd uki r s s s s s s s gc df g krkt k;ki hH g; jdki jkv g krkt k;yf hH ki kd ke®keji q , , , s hH ykrv ]ykr hd gu ji kyqr s , s , s T g Sx y? e kvlkv dum Jv s; hHd q X X q a s q T g Sx yqt7yef uu o l kupky ub hHd , s s X s hH ykLv ]hH ykL uu d hldf s s s s , s g jH cL e jko† Lem jki lb o df T s s w X s \ s 4g krkt k[ r} kjkl ]g srkt k[ }} jkl kgo dfk;D 4 , s , T s a s a X h_¬ u "Qi u 6g k[j e xyVdliu ueg kd nç' ‰c 4g rkt kg dS u q , X qa s s z T s s nf jkv rkj e k;÷l dfXk;D 4g kup ykdkuFki kd ykdk;÷l ueg Syflb , X a , q Z z s a s 4g rkt kg dS unf jkv rkj kgo 4hjku T s s , a k/kv ]"Qi k/kv3Bkuc kerfi hd joæhjku/v ueg Syflb 4g rkt kg q z Z s T s s dS "Qi7h_¬ kgo 4,g exal kd k/kjof r¬el go 4g hlkHk/kjof ke®keji q a X s , s hH ykH jkv ypp uu d hldf s s , a , s g hH jhi hd ;nÔ ]hrke yjr lkv yjr , s w a hH ykcv ]hH ykc uu d hldf s s s s , s 4g hH h T rykc jkv g Cgu hH hrykc o kr g krkg uyef l k[kv eji um ct3 s , T s s s , s s X a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 532 egaP

4g gj pgi kt g hrkt hgd lum s; 4Crkt hgd Cgu e LkH7L T s qa s T s X \ \ s hH ; 4Crkt hgd Cgu e jktkc s; 4g Cgu hd ugd l hldf jg rkc ; 4 X T s s X s , g krykc Cgu l hldf jg ]g krykc Cgu <jkdv kr g krykc upo slS s s , s s , s s Qqxnl ct 4 chjd g gj pgi kt ]g upo Sg gd l Xk;‘'f jk;î rgc ; . T s qa s T q s s s q s 4re kuIky kr kvkt Li [qeül j , s s \ kc dS ct 4g hrdl kg hjn hd klkd ruv ]g hrdl kg hjn hd klkd , s w X s a , s w X s hjn hd jH pb jGf 4hxSkt kg dp kr eer jkv ke®keji Bx gj hjwn w a s w s X q , hH hd jH pb 4hxSkt kg dp kr Bg Z<iv k0J hH hl7kjt 4kxuc uke a s w s q w s ge kjkgér <i hg kr kg k0J <i jkv 4g ed k0J df hn n jc[ ueqr s q Z w s s Z w , , s s hurm kr k;kpc jH7pb dfXk;D 4Sx dp df k;kpc jH pb 4re kukpc s a w a hH kjt 4kun kxy ji okn kji kd uiv ]okn hg; 4kukv re Iky cv s a w s s a , ]k;x kv kdke cv 4hF hd k{hri hd ukxy oakn l hxntV7hxntV kr hg; , z s s s okn gS g/kc xt7xt ~~~ a , q a q q 4g kukt chjd , jkv skr Sx L\i uekl dlm 4hH dS ku[j re end Nhi 4ku[j reégf , s s s 4okv gVu sNki Ï [eül 4uohtxt g rgd dhO 4kukv re Iky jdkLc? , q T s , \ 4kcL e kr cv df 6g Cgu oHl kupc cv df 6Bg ;® w T s , a q q e kr g; df 6k;x e cv df 2k;x e 2k;x e ]g krxy dfk;D 4g srkv 1 s T T T , X T Iky jdkLc? xky rgc sl hL\? hj[fkv hd ei 4g rkt Iky jdkLc? r , \ s q zs T s , \ gc l hL? hd uk;÷ 4kuLi re Iky jdkLc? kr dk> e k[kv hjkgér [ q s \ \ , \ s X a X X a q X kv o jkc dS 4kukt re jL ]kukt re kLc? df ku[j yk;[ hg kurb a s \ okv gVu Nki Ï [eül s , q oki [l gc r rv nfkv~ ~ ~ q q X a 4hH ytfe hj[fkv hjkeg kt jkv ]j? kjkeg ]g a s , T Skv eg sl kgt ]kjkeg g hH exnm kt 6hH rav jkv g ye kt 6hH ;ø a , . s , , w s rax jkv g rk_¬ kt 6g hH e rv jkv kF hH ygi kt [l go yef jGf , , s s , X a , s s q s oki [l gc r rv nfkv okjlcf cl ggj hrke q q X a , q 4uikykore dS ]hr¬ene dS kr jGf 4krLi Cgu kuyH jGf 4g krkt yH cl kr jGf3 s \ w , w s ~~~ okjlcf cl ggj hrke , q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 632 egaP

X ukt k;D tkcdki kte g; 4kuNi l kLdD;if kr kg kuNi lj kdlb ]G®y kd ckj' lb jxv3 w s X \ s s w q ckj'7S7G®y l k'de SNfwi q s X , 4kg Sx cL kt ]kg Sx Ief kt kuy gkyl hg hdu X w s X s s m e /acl lb 4kukt yp re suy gkyl hd hldf jg udfy e /cal lb X a s s s X a X ukt k;D tkcdki kte g; ckj'7S7G®y l k'de SNfwi q s X , 4g rkt pc ]g rkt cL kt 6g srkt T s T s w s T cwL ]g rpc kt kg; 4g k_k; chtv Nd g; ]g kgd u jhcd 4k;x pc T s s a , q , s ]g htkj kd suIef kt jkv 6kxSkt Ief ]kxSkpc skd uiv kt df ]kjd , s s , s s s nk; ]g kgd u llht 4g jrgc rgc l upc kukt Ief e k<jp dlm 4 , s , s q s s X X s ,g ;¥egc kuqx [ky l uht kucf d ke®keji kuje e k<jp d ke®keji w q s s s X X s 4hgl rke kr kg rke 4krjL Cgu l thp hldf e cv ]kuy pkl kr cv , s s , s T s s s okjL gVku dgkd e cv ~~~ a s q T 4kun re k[ jlov g; ]ku s s kt re dwp kdke g; cv 4okuc kuc [fl uohtxt Bx kv hL? hd okn , \ a cv ]hF k{hri hd oakn xt7xt 4k;x kv jlov g; 4k;x uc kdke g; z q q , ~~~ okuc kuc [fl uohtxt okn gS g/kc xt7xt ~~~ a , q a q q 4g krdl kt k;yf Nhi end dr cr , s skg Sx Cgu hg Ief er dr ct 4g krdl kt k;yf Nhi end hH dr ; q , s el hj[fkv ]ku[j uk;÷ dfk;D 4kuy sy re Nhi end ]kukv re Iky c X s s , v 4hF hd k{hri hdlb sl keüt urdf 4kOm pku 4kOm hi 4∂Gf cl kLk z X s s s X s s\ N kr cv `kg Oc Skpc uekn cv ]Xe kyk'/e Skv kr l ydæfqe hurb s s s , q s s 2kld uekn Sg Skpc g Oc ikv , q T s , tk;jf g Skv e uk[e d em dS nkc T X s , s z okn gS g/kc xqt7xt ]okv gVu Nki Ï [eül a , q a q s , q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 732 egaP

c rk' ]jdOc rkdS 0c 4kvkv e ydv ]kykgél 'kg `w0c Sx kg hH , a , a q s X s s q s er ]kgd sukgüm kr kxy sujd klsS Bkd hH ct jGf 4w0c k[n ; df k q X s s q s s s gd su kxky kr Sx yp jdLkN jkojfi ]hu®i ]rykn ]u/ ]yge kjkl 0 X s s s s\ , c ct 4kvg kni l gto hd 0c `kvg kni ld nç' 0qc kg rukt eqr q q , s q q , s , w s s 4F yxki hH 0c jk s q , v hF yxki hH kjhe jkv ]F yxki hH <‘Îekj 4g ryef hg kd k;yfk' a , s T s s X ;≈kHkl kt g uiyxki hH lsS 4g jrgc kux [ky l k;ufke0fc kt g u , s T s T s q s X q s T iyxki hH lS df kri k;D kd jIDkL jkv `kd uk;÷ kri k;D kd jIDŒkL s s s Œ , s 4hxk s vkt kg yxki kr Cgu kn jd nc uk;÷ ]g krgd jIDkL 4g kgj kv kte s s s a , Œ , s>e kGn hygi e hxntV 4g hgj kg r¬e e cv 4yp lki d jIDkL rDo q X wa s T s Œ hlb cv ]kgd sukgüm 4g k;x kg ckj[ xkenf kjr cv df k;x kg kdDi X , s s s kr jGf ]lc 4CF hgj kg rkc kn7kn [j jho¬r hdikv 4k;yf Ldi rjd s s X s s s \ s rkc likv e ydv >e ukgüm unf dS jkv 4g rjxf lkv jr j>7j> X s X s s s q s X , T s w a s s hHd ]g hrkj hHd ]g hrkjd¬e e ydv r df g krkg d' kd rfi kr , s , q q X s s w , s s s 4~ ~ ~ g krkg klt ujd >e kt , s , s s q s e rkdS 4hxkg hL[ I>> dfk;D hrjd Cgu uekl dcl 4~ ~ ~ ltf d X a s \ a X s s f g hgj jd Cgu kr klsS Nd e ]r[n l j/m7j/b ]rdk> l k;dfL[ wa s q T s s s s a s X \ f 4g rgj rjd ykrLi7pkt rfi je jkv ~ ~ ~ e rkdS e kr 4g hgj T s s \ a s s , X a T s , kjd¬e k;D ]g <jkd k;D ]k;D Cgu kri sxgd xky ]kukjd¬e uekl dcl q q X , X X s q q s s dfXk;D 4g hrkjd¬e e sydv kl ]xX>el yxki xky kr Mkjd¬e uekl wa q q X s s s s s a q q s dcl df g hrkt kg r¬e hlsS jdOc ydv e df hxy ugd kygfe jkv s wa s , s s T s , 4g Cgu dhO rkc g; ]g hrkjd¬e hOc7hOc hydv r ]g rgd o , , q q , , s w T s s 4yp lki d jIDkL r df Sx y lki d jIDkL kr Syfhlb 4g hgj kg s Œ w s s Œ s wa s yxki e df g kgj kg d' kd rfi je kr l gto hd hr¬e hgo ]g hrg T , s s s s s s , d go 4g hgj kg r¬e r df g kgj gd oHuv kuiv kjr jkv 2kd uk; , s w , q s , ÷ kri k;D kd jIDkL 4Sgfkp husn gkyl kr kg k;df uk;÷ `g k;df uk;÷ s Œ s s , 4F rdl kg Cgu kni ; s s s , s kr krkg k;df su knkn7ikc `g k;df uk;÷ hHd u hldf3u knkn7ikc sdl s s X , s s X m k; sulm `g k;df uk;÷ hHd ulm ]kuNi jdkt l jIDkL ]kgd sllm , s w s Œ s T a ue `Wd k;D e cv 4hxkvkt kg yxki kr Cgu ]kn jd nc /fof g; ] T s s s s a g krgd jIDkL kje udfy ]g kgj kg nukv eji llm ]g hn /fof hd u , Œ s s , s a s , k;÷ kt suikv `Wd k;D e df kgd jdkv s>e u kygfe dS ygi unf kn s a T q s s s 4g rgj rn gkyl T s s s X o Cgu kri Nd kd ke®keji kdutf 4g rgj rn gkyl o ]hi Cgu hHd s q s T s s s X s s X ukgütf df g klS kte jkv 4kuNi re lum Cgu hg hi hHd ukgütf3 , s , w s s X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 832 egaP

p ]rkt Cgu lki d jIDkL er kr kg kukoxy nci Xe rt jxv udfy s s Œ q s s a , s w s ]kuy gkyl hd dl®dfpf kr kg hjkehc Bkd jxv ]g dhO cv 4g rxy s s s s , T s sun gkyl hH so k;df Cgu uk;÷ hHd sukgütf udfy 4g Cgu rkc Bu Nd s X s , q 4h;kv I>> g; df kLi kuxkH l kgo kd 0qc 4kg a \ s a s s BkuOfd Nd ]kg upLv Nd ]kxsy jd ykrLi7pakt hjkgér go 4kxn tH q s \ q \ q wa s kd dl®dfpf uiv e `kg Sx kv jdLkN u/ eqr ]g hgj jd 'kyr h s s T s s\ , d u/ k;ufn hjkl `kg Cgu kr yxki er 4hrkv Cgu e >el hje ]kgd q s s q X s s u ktkj lm 4Mkt kyp u hyk[7hyk[ hg lS 4Skt kg rkc Nd e hxntV a s s s q X df g kyduf e 'kyr hd rkc 4kF Cgu jkl Nd kgo 4jdLkN k;kv ky wa X q a s\ p Syflb Cgu hF Nd rkc kgo df g hg; ]g Cgu Nd rkc ]kgd u 0c q a , , q s q `g rkc k; , D `g kvg kL\x> l hu®i ~ ~ ~ kvg Cgu hH kLx> ]g Cgu hH /k∂ jxv , q s q \ , s 4hrkv Cgu e >el rkc g; s>e ]kgd su ktkj lm 4g srxkH xky hg Xe X q T s /k∂ hldf 4g rxkH xky hg jdLx> 2uke ld xky udfy 4g k;kv Cg s T s s \ X s , s s wa u jdL\x> l krif ]g Cgu tkjku l hldf e df Sk>el [ky kdum 0c s wa s T s q `g rjWt , k;D hd suLkN `g rjWt k;D hd uxkH 4kt kg dyfke kdlb r 4g krsn s\ , s s w wa kojd gkoof kjr llm ]g hIc hg dS hje 4g kLc l ;†kj jr ;†kj g s s , s s , \ s ss ; 4yp yge r 4g kjr ;†kj hH g; 4uke krif kuiv >e 4Cgu rkc hd w , s s q krpV Bkd ]hruc Cgu l krif jxv 4jd re ∂Gf r ]kgd kd 0qc ul s s w s s m 6k;kv go kr 4kxkg k;nf gd Nd ]g henkv h/k∂ 4kd unk0' g kruk s s q T s s s q wa t e jkv 4hxkg Bx kg rkc Nd ]kxkg k;x kg tkjku ]g kIc ]kxkg k;x T , s s q s s , s s kg df kpkl sulm 4hF h[hl Fkl k|o√u/ ]F Pi Fkl7Fkl 4kd krif d s s q s s \ s 0c kF hFkl kd uipc go kr ~ ~ ~ hyef jc[ ct kd ktkj jln udfy q s s s w s 4F Sx yp e ;†kj jl s s X s w n 4k;nf LkN ;†kj 4kxkg o–im Nd ]hxSkj jkdkv hu®i ]hxpe ukrpC[ s\ s q s s ]xaSkv n[ ]sxtH kd k;efnkv kr Cgu 4jd u uk'ji krif dfkr uiv s q X s s X s X s s s X ukgüm kF k;nf LkN kd ;†kj 4g k;x xkH kIc df Bx pgi jc[ e 'sn s\ s , s qa X jkl jkv 4kF eku kd krif dum e 'sn jkl 4F rkv l jkojfi Lc 0c s , s X s s s s s \ q dfk;D 4hF I>> rgc kr e Wq'7Wq' 4hF I>> Cgo Sx 0c kgt 4pgi X a q s X a q a s qa 6pgi Cgu dl®dfpf df kF Cgu klS jkv 4Sx pc l kdl®dfpf kvg kN s qa s , s X q πv 4krkg k;yf jd dhO hH kd 0c ukgüm kr kryp lc kd kdl®dfpf s s q s X s X 4e knuV hd 0c3Syflb kvg kni nç' 0c 4yp ukg w0c ; ]k[n kgd X q q , w q s s s q s s s sukgüm ]djd nc [kv sphu d Lk> Skt Oc ikpip henkv Bkd hH kgt X s a a s \ , q s a kr 4Sx kg /çyim kd /fkel ]Sx kg /çyim kd uk;÷ e k;x/fkc ]jdO s s s s s X s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 932 egaP

Fjhr kyp `,g kutk[ kd ke®keji ]g dhO df g krgd ue 4g jk;'fg s s s , , , q kLc ue 4g tkcykp kLc henkv kr Cgu 4kuLi re e krkc hd F;ø jkv \ , \ s \ X X Z , klkv n tfr hd rc7Fjhr s z 4kjr kr kcL 4kv s s s w s kt jke hdcL kr cv 4kn LkN ;H cl kr cv3okuc kuc [fl uohtxt q s s s\ s 4g hgj xt l , k;î dS ]g hgj Om e ue jgy dS eh/7eh/ hd uki kd ke®keji ]g hx , X s s s s , t hH k{kdkv hd ei ]g jrhH jkgér hH klîhHv hd uk;÷ ]k;x yef hH a zs , s q xl®l ]k;x yef hH Qqx 4re kLkN ]g k;x uc okuc jkc lb cv jxe a s s\ , kd ynf je knkl g krkt Lxcf duc7uc ss , , \ s jhndr g hrjd hed e rcçge7S7jktkc , X q 4g k;x Lxcf ruc7ruc knkl kr jkc hurdf 4re kLkN kdke 4kd , \ s s , s s s\ , sukg r¬e g k;x kv jlov g; 4g k;x uc okuc g; ]g rgd uohtxt s , , T s ~ ~ ~ okuc kuc [fl uohtxt 4kd sun gkyl g jkd/fv Nd gér kr k s , q X q s s g k;yf jxv `g k;yf nko¬ kLkF kd uiyxki lb hHd uer `kd uk;÷ , s\ s q g oHquv Nd gér df ]kusy kr Ni l jIDkL 4g oHuv kje g; dfk;D k , q X q s w s Œ , q s X s n re gkyl s>e er df l rfiLkjd d k;ufn g krdl gd hH kxe[Hf q q s s\ s q , a 4g rukt eg kyd huiv eg 4kvk[lf re eg er 4g krykI T s s X q , hn¥t jdn Nd u Nd df g krkt kg uk'ji kurb henkv dfk;D ,g hr s q q , s s X yef [hH jWt kr kvkv tc pki 4g k// huræi kjkeg g; 4g kgj yp s s s a , a , q , ekd g; l knkn7ikc ]Bx kg hxntV 4Sgfkp huy l>e kr kg huy gkyl s X s s s q s s s hd suxke [hH jxv kd hldf jkv ]Sgfkp huy gkyl ler kr kg huy a s , s s q s s s gkyl hd uked u/ jxv kd hldf 2sxkn k;D gkyl >e er jkv 4Cgu s s s s q q , suxke gkyl ]g k;kv uxke [hH e ]kgd ulm `g kri kgd k;D u hjk[ a wa s a T s , s Hf lm `kd uxke [hH g rDo Bkd hH g; ]BkH df kNi ulm ]kOm L s a , s w s ¥bkpFj 4u sxe[Hf k;kpe yqxjk' kLc sulm jkv ~ ~ ~ SkI[I[ ktkojn s a s \ , jdkv j? d hldf Bkd gcl stc pki e epæfi 4gcl tc pki xky g s s q a X q s a s T r>el rge‰c 4Skt hH yp kr kg ukr¬ngV 4gcl tc pki3k;kv ux s Z w q z s s q q s a s ke [hH j? d L¥bkpFj ]jcd ]rfiu/ Lc rgc d epæfi hjk[Hf dS a s s q s \ q s 4kg rkt lki d ñtn kr kg ukylf L s s s s X s s id jkv kg Sx IG Lid jxv jkv 4g K"'of go 6kg rkt lki d jke \ , X s \ , , s s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 042 egaP

dkd Bkd ]g F¬'sn Bkd 6Tg j? e kj? jkv hH e k<‰kc jGf 4k;x kg s s , s X X , X X z s –' Bkd ]k;x kg <‰kc Bkd3g j? e kj? IkN jkv hH eub jGf 4k;x w s s z s T X X s s , X kg BklB Bkd ]k;x kg ukeyle Bkd ]k;x kg ngV Bkd lt `xSki sld s s s q s s w s s , s a , kd 'kdkv Ikjof lm ]g rkt j?f e uxkv IkN7IkN o 4rki pgi Cgu s T s X a s s s s s s qa dr yLe7uxx o g rkt >ym e nt¬fe7jnfe ]ro7Fjhr xky kt jkv a s T s X a z s s , klker [n Pfp yLe uxx q s \ a 4Sgfkp BkpM dhO a 4Sgfkp ;”ijfi dhO 4Li Bk[nf kr kvkt Oc gxt dhO udfy 4g I?e zs s \ s s , s , t kd kjkd®ep o®r¬fv kjkl 4g gj I? jkd®ep hg jkd®ep Gjr kjkp X T s X 4g Cgu 'kg g , s X ér 4yd¥cf kg /v er 4gj [n Cgu jkd®ep eqr eum ]g gj yduf y q q s s a q s s X T s G l [kj jkv 4kg gj uke jkd®ep kdlb er ]g krn ykduf [kj l F w s , s s s q , s s kg henkv Bkd 4kg Li e kjkd®ep d k;jfkne er jkv `kxkg jkd®ep s s s \ X X s X q , s k;D jkv ]kg r[n 2kukv yduf kd k;Rfi hjg ]kuIG kd thc dS 4g j , s s s X w , kd®ep rkc hIkN jg kg; 4sxkvkt kg rήep kr xk[n l gxt dhO 4g s a s s s s s s s , ;¬gj ]g Cgu k;¬el uoht ]kgd ue Syflb 4g ;¬gj kLc o®r¬fv g; , s T , \ 4 kd rxt jkl k'ker ];¬gj g kr[n l kgo jkv 4g krkt Oc . s , s s a , , , X e 'kdk;üw' d jrhH uiv Bkd cr jkv 4klker [n Pfp yLe uxx3sr s s s , q s \ a Ief7rIef ]ry?7ry? e nk; hd hlm ]Skxt7Skxt7Skxt7Skxt kd rf1e s s q s q X s ¬ hg hdlm 4sl kuIj hg hdlm 4l eku;®l go kr g kjrm ke®keji ]g s s , , kI? Z<ioÂge hH Nqd ]e k;ufn g kgj krkg hHd l thp Bkd dS jxv w X q , s s s klker [n Pfp yLe uxx ]djfd kuIj hd ekuRl q s \ a , 4g kvg Cgu Nd hHd l ro jkv , q q s z , Z Fhr 4kLkNa Sk'kv cl 4klkv n tfr hd rc7Fjhr ]g rgd lknuohtxt s s\ s z , s 4sxkvkv Iky ji r¬kj 4kxSkt kv e >el ikv s , s X s uiv ]sxkgj [H unf jkp 4ikv suiv hxSkt kv ydv 4kvkt gj s[H un s s w s w f jkp ]kyp `sxkjd k;D jkv 4ky jd lkoim ]kg Bx kg jkol d> knk; s s , s s s † hg rgc 4kn jd ukn kyp 4ky jd go ]ky jd g; g krgd go 4g kr q s s s s , , kxH kgo7kg; kr ue g; 4ok/ Cgu grd rm7rb3g LknxkH hg hd ue k a a s wa , ,\ s r g; 4krIef Cgu ue Bkd ]kvkt Fkuh–c gkp ]kvkt Fkujknd gkp eqr s s s s s s 4krIef Cgu ue Bkd llb dfk;D 4g Cgu ktg Bkd s s X , Z s ]kjd cl g; 4kvkv jd k_k; hd Fkuh–c7Fkujknd ]kLi yp 4skvkt 'ky s s s s \ d ]kvkt kckd ]kvkt h'kd 4kvkv kg Fhr ]g kukt Fhr 4kjd cl jkv , s s s s Z , Z s , ]g krgd ue kr 4kpc l xl®l ]kpc l jH uk;÷ 4y jd ro ]Skv jd , s s s a s s X z a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 142 egaP

yt kgj krdjFf hgj hrpku Cgu hykc go <jdf s 4g roæk' kt g 'kdi klS kgo 4g yr u , s , z s a , s jkv g hrkc u ]g kgj yt k;hn kgo 2 yr ucf hrkc ucf 4g 'kdi d , , , a s , z s rkÛ kucf kgo 4Cgu hg g tjl jkv g rgc 'kdi kgo 4klkxji ujfdf s a , w , , q z a ugcf hcj Ag g; jkd®ep kLc l sLc 4g jkd®ep sLc kgo jkv 4g Cgu w , \ s \ T \ a , , kehl Bkd hdlm ]g Cgu rv Bkd kdlm g 'kdkv kd jrav kt go jkv s , a s , s , klkxji ujfdf ugcf hcj Nd Cgu rv kd ynfe gfkr w q a a 4k'ker jdPp ji yLe7uxx kg rdl [sn \ a s s er cr 4sxkdl kg yk'of hH er gxt lm 4kg oky,G klt 'kdkv akgt q s s q s , ]kg hgj y eüt kryk'of kgt gxt Bkd ktk[ 4kg u hukr¬ngV hukr¬qn s s a s s s s q gV ]kg u huhp huhp kgt gxt Bkd ktk[ 4kg u kykd kykd ]kg u kjkx s a s s s s s s kjkx kgt gxt Bkd ktk[ 4gj u ukeyle ukeyle ]gj u ngV ngV akg s a s s s s q q s w w t gxt Bkd ktk[ 4kg ehlv skt ]Bkd ktk[ 4kxSkt kg refhl hH ;nÔ s s s s s s s s kjkgér e kvkehl um 6g Skehl hdum 4g j?f l kng ]xkvkt e kjnfae q Xa X T a T s s X s s X X hdl kg u rvlo e nng jxv kn,i s q X w `k;D jld kd ejg kF kj?f l jkohn w q s 4g kj?f l ykohn kckd d , s f g rkc jgfkt 4g Cgu kd kckd jld kr hdl kg u kni kryk'of Xe ; , , w s s , nÔ d sykoukt kckd jxv 4g kj?f sl ykohn ]g Cgu jld Bkd kd kckd s s , , w s hdl kg u rvlo e nng jxv kn,i s q X w `k;D jld kd ejg kF kj?f l jkohn w q s `xkvki sld k s s , s d 'kdkv Ikjof 4gj krht ]Skt kg jrhH ]Skt kv jgkc jdyduf ]Stf s s kuiv e hlm ]Skt gj yk[ hl7kjt dS lc 4krLi Cgu up kdlm dr X s \ , s cr Skt kg u kgp henkv dr ct 4g krLi up kdum cr ]g hrkt gj s w , \ , s T X s yk[ hd kgwp hIkN l hIkN 4xky g rkt rkuc j? e kj? jkv 4g F¬< X s s s s T s s X X , ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 242 egaP

3Tg rgd e upo hg dS 4g rLi eyke s X T s \ w rgd rkc hI¥m 4Skt hyp hlknm sl uoht jkgér kr kvkt kg 'kjuf sl s s q s s s jgkc ]g rgd 4g upo rqH.nv kLc 4hxsgj u hlknm Xe uoht jkgér jGf T s , \ s q klknm jGf rejH dgkd ~ ~ ~ , s 4j rhH suiv ky jd lko kgo jdkg 'kjuf 6k'kv hd nfk;®b e/ kn LkN3 s a s Z s s\ ~ ~ ~ Sgfj jfd lkc lkjuf kgr a 4g oH , uv kd ke®keji oHuv kd ;¬gj 4g oHuv kd ke®keji hg oHuv go q q , q q jkv 4xkvki jd oHuv 6kd rxt ;¬gj sxkvki [n er kr kvkt kg uke , s s q . s s q s s s , ]kvkt kg ypofv er ji –d phc ]Gjr kjkp jkgér gj krkg Nqd cl s s q X X s q s s ypofv kgj uikul dS uke w , kgj krn ykr uoi s e jokjl kjxf Iym X s 'kdkv rüeüm yt kgj krdjFf hgj hrpku Cgu hykc go <jdf s 4kvkt skg rak' slt yh> ]kvkt kg ip eqr3 s , s s q ypofv kgj uikul dS uke w , kgj krn ykr uoi s e jokjl kjxf Iym X s 'kdkv kReüm
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 342 egaP

4wan k[nf kji cl ]g kt 4Cgu kxMkiNf hH kjt3 w , s a ~ ~ ~ Cgku gokiNf ;k[y aMsn qa 4xgj rjd okup ]xgj rykduf Xr s X s q s X s kc hd cyre suiv l Xelm `kF kgd klS Xk;D ]kd 0c kF Fv k;D ]ku s s q Z jd Cgu k;D ]kujd k;D3xgj Li e jkpof hlb o g >elku kt 4xSkt s X s \ X s T s s a pgi ]sxaSkt xkt ]sxXy >el ]g jkn>el kt 4g k;nf gd cl 4g Cgu k; qa T s , , kiNf Nd sler sue 4g hyq[ hØe hje ]kd Xk;‘'f uiv g kgd hH u 0c q q T , q s s s , s q 4Cgu hH Nd aMkiN q f 6kg htkj jxv gér cl n k[nf df 2su uohtxt g hgd rkc hjk;î k;D s X q wa , ~ ~ ~ Cgku gokiNf ;k[y aMsn qa `hlkn m hld jGf 4kF ktk[ dr keüt7keüt kdltf ]k;x yef cl 4g hrkt skg , s X X s T hroyG Sk'kv hjkl 4g hrkt kg hji aSk'kv l hg rkt jrhH jkv 4g k a T s w s s , , rkt jrhH Bkd hHr ]Cgu hg krpc Nd kd uLdi jgkc df g krkt kg s q s s \ , s 'kjuf kurb Bkd ct 4g Nd e k_¬k' u ]g Nd Xe hgc rk[ u 6g kry s , q X X , q s , ef l jnfe u ]g kryef l ukdn kr u 4kvkt kg 'kjuf yd¥cf l jgkc s a , s q s s s q s 4g k;x kg okHo¬ kjkeg kd ukg L , s s s s i e g1xkjkd 4hd ugj e kjhtt g Bx kg rnkv 4Cgu hg krpQ 'kdkv \ X s X X a , s ky[ 4k;x e yki hjln ]kyduf l yki dS kgp 4g srkt l? e jln sl q X s w s s w T q X s w hn¥t df F Ski u hH yduf l yst dS 4Sx kg I‘ofkel e o–im jl s s s X s w s s n ]IwN l o–im dS 4g Cgu nH Bkd 4g jnfe jkv nt¬fe kurtf hF j , s s , a , gkc hg hurm hH ukdn jkv 4g ukjd jkv krhx urtf F jgkc hg urm q , T q , s s s hH hgcrk[ 4jgkc hg jgkc g ryp jxe 4k;yf ukjd ]hy Ldi krhx ]c s T s q \ s M l hgcrk[ 6k;yf Ldi jnfe ]Sg 'kjuf l ukdn 4g rn xkI k'kv Xe s s \ a q s q T s s a thp hjln kr g rkg 'kjuf l thp dS 4rkg Cgu 'kjuf l jgkc xky w s T s s s s s s s 4l jgkc Sx kg 'kjuf yd¥cf 4Cgu hg g jgkc hylv ]k;yf [ji s s q , cl ]k;yf [n cl 4hgj u k'kv Bkd jgkc cv A g krkg Fv kd 'kjuf s s , s Z 4g Cgu h , g xP Bkd kd sugd kd ;®l jkv 4lkHk/kjof A g xP hg dS kd ugd k a s s , s , a s s d ;®l df g g; pl 4hH ;¥egc kLc jxe ]g upo hlkHk/kjof kLc 4h , w q \ , s \ xSkt Ief hlknm cl jkv ]jrhH kvkt Oc jdkg 'kjuf l gjr cl kgo , s , s s a klknm jGf erjH dgkd ]Sgfj jfd lkc lkjuf kgr , s a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 442 egaP

4k;x yduf jn jGf jkv kF k;x pku jdkv lki yd¥cf ]kF kuql w , q jo¬ 4hxSkt IwN rkv7rkv e Fkg 4hgj g; ]hgj g;3hjlakc hxLi Bkuql3 s s X q s \ kjk;î k;x kgd ;ktc hjlkc ][fl s s a q a 3kxkg klS jkc rgc kr 4g 'kdi eji kr go 4Skt di s s q s , z s > [kv ][n Gjr hd tjl Bkd l,t 4sxky7ky jd nc [kv hH jd[n7[ a s s w s s s s a a s n er 4g hukji hLc rnkv 4kxSkt jxf7jxf knji 4g hukji hLc rnkv s q T q \ X T q \ X 4kxSkt Om Cgu I?? Syf d knl l suy kOm I?? hg jkc hygi dfkykg wa s s s wa a 4kvkOm s I?? kjt 6kyk[ [kv kjt ]lc 4kyk[ [kv er kjt 4kvkt kg jH ht wa s s a s s a q s s kj kd jH u[n er 4g Cgu hg upLv Bkd e uk[nf df g lki urb go s s s q , \ s X s , s dfk;D 4klki uiv m[n e lt ]Cgku gokiNf ;k[y Mn3kg hrkv e > X s a s T qa a s s X el hjkgér rkc hje jxv 4T>el ufl nç' Mkd klS Alknuohtxt g sr q s q q s s T gd kl,t3kg htkj jxv 4g krkuc ;≈k; dlb ]kdl xkH kd ke®keji eqr s , s s s s s 4g krkt y e lkyof eji d uoht gér e/ 4g krn kyd hd xkH ej , s X s X q Z , s s i Xgér e/ 4g Cgu kd ukLN Nd ler e/ 4g Cgu kd un [An gér e/ q Z , s s q\ q s q Z , s s s q X q Z `nç' ; kg srul 4klkycf7[Dl jd 4g krkg /çyim kd xkH eji ]k s s q q , , s s s s d naukv eji e <jp d Qqx kr jGf 4krkt gj Cgu eH Bkd jGf kdlm X s s z s s klkycf7[Dl jd ujp d Qqx ]Cgku gfr ejH lknuohtxt q , s 4g , okHo¬ kje rev 4g rev e df k;x hg yp lm 4k;x yp kri kd r1e s 1 wa 1 T s v lm dfk;D g krkt Ief ;H kd q;®1e skdlm k;yf [n jkc dS jdykL s X , s [kv e [kv hdlm ]d ke®keji k;yf hi kd lj7rev lm ultf j,kv3 a X a s s 1 s klk_ hd et g Cgu gfkr ~ ~ ~ , 4sk;hi lj7uljn hHv kr kd> er j,kv3 s s q q ~ ~ ~ ohi lj7uljn [fkp uu , , 4kxSkt skg sl uiv cl "' j,kv kvkt kg htkj kd uIef er 6kvkt d> er df g s s s s s s q s q q wa kgj gd rkc hg hurb e kr kg krkt kv e >el nç' kje gér jxv3 T s s X s X q klkn cr bkg ed7/v Ifd ]>el ufl nçl Mkd klS s Z T q q s s 4kul hje jxe ]g lki hg urb go hH jkgér 4n k[ s q s , s s q wa nf hH gér klsS g kgj [n lki suiv lm e lt3klki uiv aM[n e lt X q wa s s T s , s s T
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 542 egaP

jkc dS ]hy uql hjlkc hdlm sultf 4kxLi Bk[nf yxjk' hg yxjk' q a s \ q s q s X e jkll cv 4k;x kg ZF;ø kr jkll 4e jkll kxxy u hHd ue cv 4k; a s s a X a s x kyp jkv hd 'kdkv /axl h;kv ]k;kv kdk> dS 4kog Bx ]kog h;kv , q X eg e jktrb dutf yt duc xkjpf X a s s s Sx7Skv gjr hd ycc kr hH Skv ko s w s s `g k;x k[ kgd jo¬ k;u g; jGf jkv `Sx kg F;ø ]Sx Li d , s a , s Z \ s hG jo¬ sukji cl df kul jo¬ k;u kl7ukd g; `k;x ktc hjlkc ukd g q q , q a , ; `k;x kg k;D g; 4Bx kg er[ rkc hg; ]wag ukd e 4k;x yH ;pjfi s s , T w kuiv 4kuiv kF k>el j? dr cv skdltf k;x yH hg j? 4k;x yH kr w w ¬kj kd j? 4sphu g Sx dyP _¬o 4waykgél kd k_¬o df hgj Cgu hg nk; T s X kjkHl _¬o u xv ~~~ s a a 4Bx jl cf y,x hdlm kF k>el j? kuiv dr cv uTe kdltf `k;x kg k;D g; s s s ~~~ rgfke xjflcf yx hd j? X s , , 4kF Cgu hHd klt ]klS , s 6g krkt kg jkd/v ugx ]g hrkt k[ dy> hg lt jkv g krkt jH sl , s a , s s , , , naukv ]g hryef dy> hg l,t dfk;D 4kd kLhi lm g krukt hg rDH 4h , s X s \ , ylv g hrkg hH kLhi jkv g krkg hylv hH nukv Fkl d u[n kd ke® , s \ , , s a s s s s keji 4F O> hH Ikd jkgéqr ]F Ow> hH yG jkgér 4kF hydu kr sF Skj s s w s a s s s w s q s s ]kF hydu kr F lg er 4kF hydu Nd hHl 4hF hydu hH kLhi jkv k s s s a q q \ , F hydu hH nukv kr sygi dlm 4hH kLhi hylv jkv g krkg W' hH n a s s \ , , s q aukv hylv kd uoht kr g hrL\i Bk[nf ofN jkc hygi hd ke®keji ct s , kjk;î k;x kgd ;ktc hjlkc ][fl s s a q a `k;x kgd j,kv `ukd g a , ; 4Fv k;u dS ]lj k;u dS ]gkl®m k;u dS ]dyi Bu dS3k;x n u Z q s 'n kd uoht Su dS s>e ukd g; `h/kc j?? e kji je uldf g; `k Z q , a wa X X , s s s ;x kOm I?wa? kjse ukd g; `k;x kul hjlkc >e ukd g; `kvg k;D g; , q q a s q , q kjkHl _¬o u xv ]rgfke xjflcf yx hd j? s a a X s , , kjk;î k;x kgd ;ktc hjlkc ][fl s s a q a
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 642 egaP

rt†y elm jkv g nn dS X , , Z 4g hgj Om e ynf hl7dg dS , X w , g hxy hl7xkv db Xe uhl s `rcçge k;D kd hlb g srgd q s T rdhdg dS g hgj dk> jGf , a s X l k;dfL[f uhlg hd Xk[kv \ a s X \ l k;Lf[av hyh'u hykore `rcçge k;D kd hlb g srgd q s T rY'f hd xr©x e h'kek[ w q X s kjkgér ynf tkv g e Xk[kv q , X a kjk'b e okd> d uorpf X q s rcçge k;D kd hlb g srgd q s T rykg hd hn[c e jkniV q s X rudy e kct ]d>>f e kjtu q X a X X rjl huiv k[n e uBkv w s s X s kjkHl _¬o u xv ]rgfke xjflcf yx hd j? s a a X s , , 4Sx kg yqxjk' rhxl cl Syf dlm ]Sx Li e ukd hH jo¬ dS ]hy uql hH s s a s \ X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 742 egaP

4g krjkdi ke®keji kr g hrkt kg ;≈k; lb ct j , q s , s s kdi hjkgér ]g krjkdi ct gér ke®keji jkc dS 4kjkdi rgc kr ueqr q q , q X q q q s s 4kjk;î sk;x s kgd ;ktc hjlkc ][fl A g ZFv hgo 4kxjkdi hH go kr xkjkdi c[ ] a q a , s q s s s q w s s q w q xkjkdi c[ er ct 4Skt kv eku kjkgér ji kOkv d ke®keji jkc dS q X X s k;x hg kv eku kje dum i kOkv rikd s s s X X s a T e7S7tke hrype Skt dyN l jxkl slt , s , k;x hg kv ekde ko kcd d hr¬g7S7h[¥r q s q s hldc7S7GkjrS kd lofg kd dæb kgt g s s s s a , k;x hg kv eke®ku7∂tf kje ji cy dum s s s a s a w w k;'fnv jn elke Bx gj hg hrdkj s `k;x kg k;D >e g; 4g rLi Cgu ykgél ji hg s s q T s \ s , suiv 4kgj u 'kg kd k_¬o ]Bx k[ /l hd j? 4ji d hckj' lt xy u s X s q , s s , s s Li lsS ji je ji r¬kj s; 4hxy sukxexL e g; `>e g k;x kg k;D g; \ s , ss s T s q , s kjkori ryp lt ]ji ufj/ rxexL oki ryp s s , a kjkHl _¬o u xv ]rgfke xjflcf yx hd j? s a a X s , , kjk;î k;x kgd ;ktc hjlkc ][fl s s a q a `rcçge k;D kd hlb g srgd q s T r;cfr Bg h;k[7h;k[ q s s gkxuf Bg hdgc7hdgc X q gkv hl7hI?7hI? ji kOkv X q q X X `rcçge k;D kd hlb g srgd q s T
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 842 egaP

4k;yf gske kd ue sje jdk[nf dy> huiv jkc dS j,kv3 s s ~ ~ ~ kgühy ue jke ;k[nf rfjql s s 4Bx krpV hdlb xgd k;D xky ]Bx tkydky cl ]k;x ul s X s s k'quv cl ]Bx kF¬o;ø cl ]Bx knk;e cl3kjklcf ufkd7yd tky7dky3 Z s q s 4g hcL e nk; hg hdlm 4g uxe e nk; hg hdlm lc3 wa w X wa X X klgfkc uxe Xe uxy xfky 4Cgu hrkv nk; jkv Bkd kolf dlm kr cv3 , s s s kjklcf ufkd7yd tky7xky ]klgfkc uxe e uxy xfky s q s X X 4;nÔ kje g k;nf s , jH l kL\hi hlS ]ji ;nÔ je g kjke <kc klS ]g hd Ikp uer hlS3 s s s s , s , s s q s kjke Sgf ukc nçl ]xky u dhu gVske uxkv j? s , a 4Crxy Cgu hNπv > s q e ]aSkehl hIkN7hIkN ; j,kv uxakv IkN7sIkN ; jkv j? IkN7IkN ; cv s s s s s s s , s s s s s ~~~ xky u dhu gVske uxkv j? , a kjkori ryp lt ]ji ufj/ rxexL oki ryp s s , a 4hjqlkc hy ul skr Skt kv eku ji kOkv dlm jkc dS ]lc a q X X s k;x hg kv eku kje dum i kOkv rikd s s s X X s a , e7S7tke hrype Skt dyN l jxkl slt , s , 4kF kgj jkdi gér l ygi hH ler q X q s s s q go ]sxkukt hH g; er cr jkv 4hxLi Bkul gér jkdi hdlm kr xkjkd s q , s \ q X q q s s s i l krugx c[ ct er udfsy 4g kgj jkdi gér hH ke®keji 4g hgj q s w q , q X q , d// hg hurb xkv hH Gjr hjlwn 4g F;ø kr kg hxy l Gjr dS jxv , Z s s s 4g Cgu hxy l Gjr dS xkv g; 4g kjkdi kd ke®keji LkF hg ueqr , s , q s s s\ s hd hukjg hje Nd hgj u ng ]gd k;D , s q wa s s kg rjd k;df nk; >e hH er kuql ct s q q `kF krkg kgo hH kjkeg ∂tf Nd ht k;D s a q X hg; g Ni Te ]g krkv l lki jr kt wa a w , s ss s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 942 egaP

4g kjkgér ;≤i kurm 4kg hg Sg jknhxkH e ;kd ;≤i d , q q s q X Z q S er hH kr ul hH u er 4kvkt xkt hH er kr 6kNπv kr ky ul eqr q s s q q s q s s s q 4g ;≤i hH kjkgér ;≤i kdlb 4hxpgi hH dr kjkv jkdi g; l e;÷ke , q q q s qa X , q s jkgér 4d jkdi lb kg uc Refuf er df kg hH hyk';≈kHkl er jkv s q s q s s q s , q , 4kg ukgc er 4h s s q xSkt pgi jkdi hH dr um ]xaSkv yd kt jkv 4hxSkt pgi jkdi hH qa q s s , qa q dr um 6g Cgd ji kukd xyv7xyv d uhet hHv kt 4g Cgu kg; kt T X s s s T a s g kgj ykc l kxky k[ky jkv ukgc jkgér udfy 4g kgj ykc leqr Te wa s s X s X , s s q s wa s s 4kxsxkt jkv Bkd kr Cgu 6dhO kr k , s s s s vkt xkt er 4kg Refuf kr er 4gj hrtx jkdi g; dfkr ]g kgj gd q s s q s wa q wa s q ler 4ssxaSkv Nhi kt g kgj gd jd jkdi jkdi hH Syf dum e ukgc s s wa q q s T s jkgér3kjkdi gb kl kgd ler 4g krdl kg hH jkv Fv dS kdlb jkv s q s q , s X s q , s , Z , 4 kjkdi gb kl kgd ler 4g kgj jkdi Syflb ]y >el Bkd ]y ul Bkd s q , s X s q wa q s s s q s ~~~ >el ufl nç' Mkd klS T q q s s klki uiv m[n e lt ]Cgku gokiNf ;k[y aMsn s a s T qa 4g krgd jd jkdi7jkdi géqr 4g krki Cgu kyqH kr g kr wa q q X wa s wa gkp kukyH cv ]g krgd sler e cv jkv 4hF hrkv Cgu nk; jkv kF q wa q T , , krgkp kujd nk; df ]unf dS hF hH rykg hjse ]g rykg hjkgér hlt 4 , q , re kvkL\c? ]g kgj gd ler jd jkdi7jkdi Syflb ]g rgd uohtxt s wa s q q q T s kjkdi gb kl kgd sleqr s q , s X 4 ji ytfe Sx pgi df ku>el kr 6k;x kv j? df ku>el kr kdl yH a qa s s s w u jkv kgkp hH kukyH kd ke®keji df Skt kv rDo klS ct 4Cgu hry , s q s s H kr kgkp kuky df g rDo dS cv jkv hF hrkv Cgu nk; jkv F rjd w s s , , , s s nk; kd ke®keji df kF rDo dS 4hF hrkv Cgu nk; jkv F rjd nk; s , s s df kF kuket dS 4cv Cgu hryH ]Cgu hrjlcf cfN ]g rgd uohtxt w T s kjkdi gb kl kgd ler ]Cgku rjlcf cfN uohtxt s q , s X s q 4l Xk[kv u Ig hH kd <{ dS cfN g; s a s s 4sLi kuskg u jn hH kd <{ dS df g hryt jrhH gkp hg dS kr cv3 \ w s , s s kjk;ü gVu ;kg kgp kr e~ ~ ~ s X s T
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 052 egaP

4g Fv kji , Z w kd kjwi g; kd rfhutkj 4Sgfkp kukg hg; 4kF kukg hg; 4g kgj kg ydu s s , s w q v d e;uf yd¥cf g; 4kjd re kdkp er kr dkH kjN e Ohi hd jlwn s q s T q s X X q X s 7dS ct drfhutkj Syflb 4kxn dkH kjqN e Ohi ]kxSki kdke ct kr s X X , s go `kr_ef hld l h{kdko®ge `g krdl ld kg _ef Bkd e rfhutk , s a , s , s s X j 4g rkg _' hHl e rfhutkj 4krkg Cgu _ef kd hldf Bkd e rfhutkj T s s q X s s X 4g rukt hH o ]kg rukt hH eqr 4Skt Pp ji ñl T s s s s a \ d o kr l ñld kjxf Rpf uk[ kjkp er 4n n kdD/ dS kr Skt yef q s s s q s s X q X s s kdke df g L[ Syfhlb hH o 4g gj Li eyke kt hH _ef ]g L[ kt h , T s \ s , s \ w s T s \ s H lki 4g e Lkn hlm hH jln 49kLkN ulkglV8 Ahrky¥pf LhH g hgj kv T X ,\ s w s s\ \ , hyp 4g gj kv yp xky jkv dfk;D 4Skt u IN Cgd ]g kxy e Lkn T s s s , X w , X ,\ hd uLdi go k;x pgi kt ]g kxy e Lkn go g kpgi Cgu ji ñld kt s \ qa s , X ,\ , qa q s 4hxOm s ñFv hHr sxSkt je kr cv 4 huLkN Cgu ñld cv ]pC[ hg kurdf Bkd a s s\ q s s cv 4g kudipf l ñld ]g krgd go jGf ]k;x pgi kt j,kv 4g kupg , s q , qa s , qa i ji ñld ]lc g Cgu ∂Gf Bkd ]kxkg k;D ]kxIef ukd ]kxjxf ukd 4g q , s s s , s , , kuPp ji ñld 4g kupgi ]Skt kg hH Nd 2g Lkn hld uiyxki kd ni \ q , qa s q , ,\ , 4Sgfkp kusn kOc f dl®dfpf kgo 4Sgfkp kun ync e kuk[yxki kd k;ufk/tkj e ylv a s X X s X X 4xSkt kv e Ldi yxki jkl 4Sgfkp kun ykL ykr jdykL kj? ji um s a X \ s s s s g k;ufk/tkj hLc7hLc kt lhpπi7ln kr kg kuLdi kd kyxki d jH k; T a \ \ s s s \ s X s ufn jxv 4sxaSkt yef kgo gér yxki Lc l Lc cl d 'n 4g ;hu'n h q a X q s \ s s \ s s , Z y¥nf 4Sx yp hHd7hHd7hy¥nf kr kg ku[n gér kd kyxki lS 4g jWt s s s s X q s X s s , yxki g; 6g yxki Nhi d ni Bkd 4g jWt yxki g; 6g yxki Nhi d , s s s , , s s u/ Bkd 4g rkt P\p k;Pfhl hd ytfe ]g ry jd xk;im kd uiyxki s T s a \ a T s s s hlm xky jkn>el ]g ry jd I‘u kd uoht xky jln l uiyxki ltf s T s s s s s w s 4g krLdi kd k0c ]g kr , \ s X q , Ldi kd uohtxt ]g krLdi kd kjhe kt ]yckdqe d uiyxki lm g hd \ s , \ s a s s s , hLkd kn kRe0fc hjkgér 4g hrehd kux jktg l huke0fc hjkgér kt ,\ s q q , q s q q s g hH uiyxki klS dS ]kgd sue kd hlb 4g rgd uiyxki kr kd hlb , s T s T s s s ]g k;x sk[ 'kg ]g rkxexL ji 4ji ufj/ rxexL oki ryp `skg ruql , s T s , a s 4sxSkt uc kjkgl kdlm nç' ; kr kxjd nk; hd ke®keji kdIH a s s s 7kyH Bkd hHd 4n hu'kj kdlm s;hn d r¬kj s; kr kxyduf ji tk[ kd w s X s s s s s s s IH7kyH Bkd hH hHd 4gj e;kd ugkokv dfkr 6gj e;kd jkdi dfkr3 w s s s q kjkdi gb kl kgd ler ]Cgku rjlcf cfN uohtxt s q , s X s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 152 egaP

s n r;lfg hd Lkde7Lhd gér kt 6g krkt jd kd hLkd kn gér kt 6g , s s\ s \ X q s , ,\ s X q s , krkt kjxf géqr kt ]kd '; ]kd u/ ]kd rfhutkj3g uiyxki klS dS X s , s 4g hrkt jkol kr g hrkv Skog ltf 4l kog Bx jo T a s T a s s al kt k'ji7ydkd go e ~ ~ ~ g Iy go hd kykc hry> e kog e jkv s a s s q T wa X w X T , ~ ~ ~ k'ji7ydkd go Te a s s q kd kog g Gk[ ltf joji kuk' G¥t go wr , , s q 4hxn kj[cf kd kykc jkv hxSkv s s X , kog ]g krjL l kog ykc kvg kykgél l h?d 4kd kog g Gk[ sltf j , s q s a , , i kuk' G¥t go r 4g gjr hd Xkykc Sx ykgél l h?d o ]g xky Nd q w T s s a s T s q l kog Bx jol kt k'ji7ydkd go Te s a s a s s q kd kog g Gk[ ltf joji kuk' G¥t go wr , , s q s l kn[ e g ytf[ df g hxntV hH g; hHd q T wa , s q l>e kF ytf[ kn[ df hF hxntV hH go hHd q s l kn[ SNfi ltf g hxnc7tku ko g; q w s , a s s wa g krOW l kn[ e ]g krti kd kn[ Te s q T wa w s q 4g jkv uiyxki g; udfy 4xSkx , , s s a exL ji 4hH Fkl d ke®keji er sxkvkt kg kr yxki 4g krkg Idi ke , s q s s s , s z ®keji Cgo ]g krkg uyef kd ei jkv uk;÷ jrhH jkgér kgt 4g ke®ke , s zs , s q a , ji eku kd uyef lb d ei jkv uk;÷ 4g ni klS ei ]g u/ klS uk;÷ s zs , , s zs , s 4kxSkt Fkl u/ j,kv ji krpf hxSkt yt gn 4hxSki uhN Cgu hH rke kt k;ki u/ klS jkv 4g Cgu k/i¬ ]g Cgu s , s s , , Z , krxfk;rfi ]g Cgu "?l ]elm g Cgu k{kdko®ge 4Cgu krdl uhN Bkd s z , Z a X , a s s kr Skt yef jkc dS3rkc hjln 4Cgu kruNf kd hldf udfy g krye w s , f kd kjhe 4rkc hygi3krLi Cgu kuuhN l hldf kt ]ni kjk;ü klS dS s a \ s s s ]k;ki ni klS dS ulm dfk;D 4g kRe0fc ukge kr uiyxki kd kjhe s s X , q s a 4g , uiyxki e pl ]g uiyxki g; 4kxSkt je jGf jkv 4kg u lki d hld X , , s s f df jd kØdb kurb ]jd kØdb u/ ]g krgd go 4Bkd g yxki kd u/ X X , s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 252 egaP

djd 'kgc kt 6g hrjkcm jdkcL kt hlS ckj' udfy 4g gj ykP hg s s s s , q s s s T s ckj' eg hH kg; 4Cgu jnfe ]g kyk'/e g; 4jd W' kuhi 4>el df x a a , q s q s s kn rwcl er hg kr k;tf 4sjd W' kuht go kg kgj >el hH kt l eeqr s q s s q s s s X ~ ~ ~ >el ufl nçl Mkd klS T q q s s klki uiv m[n e lt ]Cgku gokiNf ;k[y aMsn s a s T qa 4ku kt kg re [eof cv 4kuykL u Nhi ji cv 4kukt re Iky cv 4k;x u s q s , , c okuc g; cv 4F rjd 'kyr hd xl®l er l Xkeüt urdf ukt ukd s s a q s s s , okn gS g/kc xqt7xt ]okv gVu Nki Ï [eül a , q a q s , q 4kvkt kg htkj kd suy er lc ]g htkj kd un cl gér e 4g s s s s q wa s s s X q T , hy[ hØe hH hje 4g krukt ku[n djd nc [kv kt 6g krukt ku[n sl q q s , s s a a s , s jkpo√uf kt kg Oc Fkl d henkv lsS dS er 4g k;x uc okuc udfy s s s , s s q , s 4rukt Cgu ku[n l e;÷ s s s ke d jkpo√uf er ]kg rukt ku[n l e;÷ke d jkpof eqr 4rukt Cgu s q s s s s s s ku[n djd nc [kv ]kg rukt ku[n hg jgkc yod er 4g hIkN rgc s s a X a s s s s q , s q kre{ hd u[sn jkgér 4g kt krLi Cgu Bk[nf hHl gér 4g hH kr L\i h s s q , s \ X q , s s H u Bk[nf gér 4 kgj Li Cgu Bk[nf gér 4jrhH uiv kurtf g kgj L X q \ X q s , i Bk[nf hg kurm >e ke®keji jrhH jkgéqr 4uekl je kg Oc kg; eqr \ s q s s s s s s , a 4okuc k;x uc g; 4okuc g kru , c l ydæfe hLc ruc7ruc g; 4k;x uc okuc g; 4kdke re kdp cv s q \ s s , s w okjL gVku dgkd e cv ]okuc kuc [fl uohtxt a s q T 4kg Cgér h"kn 4kun re kd jkv hldf "kn udfy 4hd u s q s s s , s s s jd u g kr_ro¬ gér 4k;df Cgu ]F rdl jd 4 Cgu jkojld Bkd jkv , a X q s s w s , rDjfrfv jkgér kr kjd u 4g jkd/fv 0lfeüt kjkgér 4g krdl kg o s q s s , q , s Hquv jkv 4kxkg kujd oHuv 4kxLi kuhi 4kxkg u Nd hg l urb jxe , s q s \ s q s s 4kujkpof ]kupkl ]ku>el kd k_l d uohtxt 4g _l d rDfH _wl ; s s X w s T w s s 4g rDfH eku hg kd uiyxki lb 4ktk[ kd uiyxki jln lb 4kjd , s s s s w s 'kyr hd uiyxki jlwn lb 4g krn kOm jiM l ;‘ue gér kt g uiyx s , s s q X q s , ki dS jkv g krn kjxf phu l ;‘que gér kt g uiyxki dS 4g krkt k , , s s s X q s , , Om jiM l ;‘que gér kt 6hd ke®keji g krn kPp k;Pfhl gér kt jkv s X q s , s \ a \ X q s , 4g eku kjln hg kd uygél IgkxexL hdltf 6g krkt ykgél gér kt , w s , X q s g uiyxki klS dS jkv 4g krkt jkrm phu l kv'i gér kt 6g krkt , s , , s s X q X q s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 352 egaP

4Sx kl ]k;if7k;k[ ]Skv s Iky >akl ]k;ked ]Sx jr©n ]Om gcl kr 4k;x dp ckyx kr kg u jn , s q s w q s s fe jkv kg e uoht ukdn hg ukdn `Cgu k; g hrkv e >el krF;ø hd a , s X q q , X Z uoht lm kg u ckyx jkv kg e uoht ltf gx hg gx udfy 4Cgu rj s q , s X wa s wa s s Wt Bkd kr hd ckyqx ]g rjWt hd gsx `g rjWt k;D hd yG d ckyx s s , wa , w s q 4;økd kd uo ht g hg jki d rjWt 4;klo;ø rkFv rjWt 4k;tf hg F;ø ]keüt hg , s . Z Z ZF;ø go 4Cgu hg kukt uoht sulm g Lkt kd krjWt yod uoht kdltf , s\ X s jkv 4g hH knk;† Nd l rjWt ]g Cgu kr hg rjWt uoht ]jk'dftkj , , q s , s s `g k;D hH rjWt hd rîfki7joæ , z B ]uk;÷ ]ku/kl g; j[fkv A g krkt Lkje kd ynf uæi dS hHd7hHd , s\ s z ji ]g krkv nukv kLc e uk;÷ 4g hH krkj ]g hH krpku e A uæi kygi , a \ X wa s wa T z 4n nkoh'kv klsS dl yp ji k„pfni dikv ]ukoxH X Z wa X s 4rdl Syf d d/kl kFr u'n kd hJ ukoxH e uîo¬ s a s Z X 4kryef Cgu yG Bkd udfsy g kgj jd kuFki l jHuoht Te s wa Z z s `g k;D rjWt hd nfk;®b ke®keji ]ku/kl ]uk;÷ , jkluæzi s kvkuc ytx kd kuZFkzi \ s upoi akoln z

4hg kurb tkv 4g rfJyG hd ku/k , q l kukt kxexL eltf 6g eku kjln kd e;al kukt kxexL eltf 6Sx y X , w X gél ]hL? hd xkH;ü/ Bx kv lc kr Sx kxexL ji eltf 6g hrsn 'skg \ s , X ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 452 egaP

4hxntV >kc hxkg hg hlS 4g rgd {o eg hH kd {o >kc 4hHd a s s T s 1 s 1 a krkg yG u ]hHd rxy yG u ]hHd rkv Ri u 4g rgd hg Lk> eg s s w s s T s \ hH Lk> k[l7k[W 4hxkg hxntV hg kd ugd kucf d hykohn jkv hykg hx \ w s s s s , s ntV udfy `g k;D upLv ]g hrdl kg kucf d hykg jkv hykohn hxntV s , \ , s s s , 4g Cgu lki d kxky kr ;nÔ , s X s s klo 4g hykg ]g hgj kt h;kLm ykyqx knl jkv 4g hykohn ]g gj yt ; , , s , \ , , T s s hn knl kgo ]g xj kt kd ;nÔ ]g Bkjgx kt e k[kv ]g kHkv skt ji a , a s , s X X a , jgp d kjhe 4g Cgu e uoht d kxky jkv kr go ]g ol®m kt ]g lky s s s a , X s X s , s , s , ¥m kt e uoht d kjhe jkv g /axl kt e uoht d kjhe udfy 4F gj s X s a , , q s X s a s s s ht l ste ]F gj ht /kc W?? e xi kucf kt F xky kr kLkjd7k[ky s s s s a qa X s s s s X s\ X ]F xky kr urb `hF hgj Li upLv Bkd llb `kryp u kucf dlb `h s s s s \ \ s s s F rjWt Bkd kr ]hpku jd/kc W?? e kji ct kjhe kg rpkl er k;D s s a qa X X , a s s s q `xkvki gd ld er klsS39j hpku kjhe /kc W?? xi8 `xkvku s s s , q s a a qa s s qxuqx ld rhx er `ld sxkpku er `kxSkv l kgd ;økd e hxntV hjkg s , q s , s q s a X ér udfy 4kxkg krk[ kjkgér e dc ]hxkg hLktrf ]xkg li7SiQ ]rdl q s s q X T s s\ s X s , s s kg Cgu kr yG `kxkg k;D jGf e hxntV hjkgér 4ky pkl e /cl d uo s w s X q s s X a a s ht suiv kjt er jGf udfy 4g Cgu hH Bkd kr rjWt hd ke®keji kr q s , s s s 4kxLi eyke exl knk;† kuy k[ k[k s \ w q s s / ;ktc hd sun k[k/ 4kxSkt kg oHlv kun jkv xkgkp kun k[sk/ 4xkv s s s a s , s s s s s ki jd u ]sxkvkt sujd hjkp 4kxy kIg ]kxy pC[ Bkd gér ntokc jkg s s s s s X q w s ér 4sxkvki ykc u kr sxkgkp hH kuykc 4hxSkt dQ ukct ]xskvkt uyskc q s s s s s s s Ow> 4kxy pC[ jrhH kd ukct Bkd kr kxLt /cl l ke®keji jxv 4h s s s s s q\ a a s F hnkv hd uykc Ow> ukct 4kF kyp u hg kri df F yskc lS O> 4CF s s s s s s w exl yd¥cf dr yd kt ]bx kg oHlv hujd rkc hl7rgc ]xkvki eqr q q s s a X q s s s s , l,o7lo kxLt /cl l ke®keji l,t7lt 4kxIkpd <jdArav 4hxSkt kg s q\ a a s s s , s s s ydæfe hukeBc `g k;D Hky ]g hrkg hg upL\v l hxntke hd ke®keji q s , , s s w , 4Cgu upLv Bkd kr kykc O> ]Cgu upLv Bkd kr kjd \ s s s s w \ s s s hjkp ]Cgu upLv Bkd kr kjd hukeBc jGf dfk;D 4g kryp l k/ofql s \ s s s s X , s knk;† ]g kryp l te knk;† ekd kucf d ke®keji ]g g; kr pl 4g kg , s s s , s , j yp l ste ekd kucf d ke®keji 4g Cgu rjWt hH Bkd hd ke®keji s s , s 4g krLq\t /cl l ke®keji l Cgo dhO ]l Cgo 4g sr , a a s s s T eg hH jGf jkv g Cgu rjWt Bkd hd ujd hdltf 4g jgkc d rj , , s s , s s s kt kg klsS e uoht kr Nd `kxkg kni ld Z;nkl ]hxSkv l kgd l X s q s , s , T s a jrhH d uoht jkl lb udfsy 4Sgfkp hH htkj ]Sgfkp hH hIkj 6Sg s s s s hH kdofhtkv kr g kuht 4kxLi kujd ]g rjWt 4g dhO cl kr g; s , s \ , , s jd Wt kol q fkp
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 552 egaP

`g k;D kn;kG 6g h , , rpskl e k"kH hd Hky k'eg 0fc 4g hrjL l nukv 0fc ]g hrjL l u X s q , s a q , s k;÷ 0fc 4g kgj kv l 0fc hjkgér uæi g; `g kgj kv l kgd uæi g; q , s q q z , s a z 94~ ~ ~ g krkt Lkje kd ynf uæi dS hHd7hHd j , s\ s z i ]g krkv nukv kLc e uk;÷ 4g hH krkj ]g hH krpku8 ]kg rgd er , a \ X wa s wa s s q 4g kIG jdv , w q a ]Bg rkvQq' hd ;‘ue e hxntV hjkgér jkv 4g uh'e ]g kgd ;‘ue 4g q q X q , T X T a q T gj ht gjr hd uh'e 4kuht g k;yf jd ;r u Xkxky rgc hg lS jkv s , s s q s s , 4kxyp u hH kri Nd kd jkd ]xm u df xm tjl gcql 4hr s q s s s w dl Cgu Lkt hH /cl Fkl d kjkr kr kxjH l kjkr 'kdkv 4hrdl kx s\ a a s X s s s X Cgu hH rhx ]hrdl Cgu pku jkd 4~ ~ ~ kxkg uoht kjkgér hg kurb ] s q lc 4g hrkg Sgfkp hH rtkGgf ]g krkg Sgfkp hH ykIi ]g krkg Sgfkp , s \ , s s≠ s , s hH yr ]g krkg Sgfkp hH huki ]g krkg Sgfkp u/b 4g hrkg rjWt h s , s , s , s d utkH hH kd jkd kr lsS `g krkg W' cd dG kd uh'e jkv henkv s s s s , s q Z , 4hrn jd jrgc sleqr s s jkv ]hrn jd hH uh'e ekd kjkgér 4kg uh'e dS er kr g hrkt kg , s q s q s , s hji hxntV hjkgér hg e rjWt jxv 4kg uh'e dS jGf er 4kF Cgu l w q X s q j Bkd ]kF u ojkx Bkd ]hF u kejfx Bkd ]kF u hg Fv Bkd e uyp k s , s s Z s X s ucf dlb udfy 4kF krdl yp kucf dlb 4g Cgu hH Nd kr rjWt kr s s s , q s s 4Skt jH sl k X jkr hH 'kdkv kd jrhH jkgér ]k[n jdyk[ [kv hH er jkv kg kjH s q s s s a q , s sl kjkr 'kdkv udfsy 4Skt xy e Fkg kd ekd Nd n;k' df g rgj sr X X q T s tk[ Sg Oc ji kj? d Idjd7kLd so 4g rgj xy Xe 'kyr hd hlm S s q s , X w s w\ T s s kt yef kjdhO Bkd ji uhet Cgd ]Sg SkL\x [kv hg ji uhet o `g k s q X a s , ;D rjWt df g hg; ykol hH uekl dum 4Cgu r[n Gjr hd 'kdkv , s s s s jdkOm [kv kt g xky ruv7rauv jkv g krkt jH l kjkr 'kdkv rkj X a s T s a , , s X 4g , krLi Bk[nf ;nkl e kIku Glf güm `g k;D hg rjWt 4g Snf jd nc h \ Z T X X s Z X , T a g ku[n kd Z;nkl d gcl xky l7rgc kr Syflb 4hx>c lk;î u ]hxIe s s T s q s s q s s q s f [H llb u `xkjd xk;im k;D kd ;nkl eji lb ]xSkx rhx h{i jk w s s s s Z T s a , v hxsOm kg yky hpki jkv kxxm tjl gcl 4dl kt k;df u xk;im kd s z , s w q s s ltf g uko;¥e hgo jkv 4krdl kt k;df Cgu xk;im hH Bkd kd nukv , w , s s a `g hujd hji k_k; hd kO‘rfi ]hd ni l e;÷ke d nukv `kd n , w z s s a s aukv g kujd nc e hLktrf `kd nukv g kuykP e kdDlf `kg rgkp kuk , a X s\ s a , X X s s uc rjWt hH kd nukv er cv 4g krkv nukv kLc e uk;÷ ]g hH krkj s a q , a \ X wa s ]g hH krpku e ]kg rgd er 4hxkg upLv hH jkv kr Fkl jkgér jkv wa T s s q s \ , s s q ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 652 egaP

4Skt kv gkoi z hH jrhH jkgér kr kjd uZ'n kd hnu jkv 4Om dgd hH <ki jkgér kr s q s s , X q q z s q s s s ykc y;kd jGf 4rhx d k;{fi kdl ul l jGf 4hyk;jfg hd k{o kdl s s X s q s X 1 s [sn l jGf 4kdl pku er jGf dfkr 4dl kg kd¥g >kc kd jlf sjkgéqr s s q s s s 4kdl kg d¥g er dfkr ]g xk;i kd ukIg jF®i Sg /c e kji jkgér s s s q , s z s q s a X X , s q 6g xk;i kd sujd xyv ukÈp l ;nÔ jkgér go g kgj yp kg; xsk;i , s z X s s q , a z kt 4g gj jd kg; eg hgo 4hxkg hukIg ukÈp 4kxkg Cgu kr l jH ugd s T s a X X s s s s 4g k;x kg nc ku , s a gc kuj> df lkilkv d ;nÔ g hy jd hØdb ukÈp hurb ueg 4,g k;x s T X s kg ydæfe kupku df ]lkilkv d kji uiv g Syf jd Ødb jF®i ur s q s X , s T s s b ueg 4kryef Cgu l jH ugd 4lifko g Cgu kryef kr lS pku jxe s s s , s s s 4kn sn lif s ko pku s>e jkv ky y cl kje 4kxSkt yef cl >e kr ]l okH "knuf q , s s s s q s s ∆ hlb ]l kryjl hlb ]l kry¥G®m hlb 6phu d k{o dl pku hH e g h s s q s s X 1 wa T , g klsS jxe ]ky sy l>e cl kje 4g Cgu hH Nd e hxntV hje df kxy s s q s , q X s s q >e unf lm g k[yf e k<je¬l uiv sulm jkv 4bx jH l kvlkv [ , X X a s , s X q a X a kv hdlm jkv ]k;x kg rgfke jd[n pku e k;kN hd kjkr rkj kd Xk;l , s s s X X fkonfkv jkv3drpV rk;“}fxt ]krtof7jkd¬ji ycku ]djkpof ]Kr<fx , s q s s 4g rdl >el kd T s s ckrdf lm hg xky lhpπi7ln g rgd 49kdIfeFe k;iflfif A g h[yf s T s s , za , su ylj go g h[yf ckrdf Z<ioÂge lcl jiM d r<fx kt e hnl lb s , w s s s X 4kg rdl Ni l ylj kr kg kuNi ckrdf7cklgf 4Kr<fx kLc l Lc j s ss w s s s s w \ s s \ kv kF djkpof kLc l Lc kd hnl lb ylj LIc jkv~ ~ ~ k;x u[n kd , \ s s \ s ≠˜ , s s s syhcd hlkonfkv jkc dS go df g k[yf e k<je¬l uiv u ylj L≠˜Ic , X X a s s s 4g hgj kt jkdsc g; ]g hgj kt ytGf rkj g; ` , , w sxkdl kuqH e jktkc kr xkvkt ukuqH kdlb `g k;D jkl kdlb 2rhx d s X s s s s s , s <‘Î s; 2;®u kd k;ifkx g; e okN hd kjkr ]phu d kjkr g; `g gj 1 X s X a X s s X T s kpj lkj k;D <‘Î `hxSkt kg k"o hd kIku `g gj ktc hjlkc k;D <‘Î X s Z X s T s q a X 4g Cgu utk;i Bkd eltf ]g krkg Fv kd kyhy 4g kgd kyhy k , s z s X , s Z , s d uoht d rDf;ø de√k/ sueg e 'sn lb Syflb 4g nkÁkv kr go 6g s X , s , utk;i‘uf kr e/ 4g uoht de√k/v Skt kg rîkel hg ji utk;i uoht s z s Z , s s z `kxkg k;D Hky udfy g dhO kr c s s , s l g; ]g rgd o 4kg ukd er ]xkdl ukt er 4kxjrm ol®m e uoht T s s s , q s s q s X jkgér 4xkdl kg rnfkÁkv er ]sxkdl pku er ]g krgd lum e 4xy s q s s s q s q wa s T s X ef SiQ Lkjd df ]sxyef SiQ [ky kder df dl kt k;krc e k;iQ H s\ X s q s X X ky lt `kxkg k;D Hky kr sxjd uk;÷ ]g rNi o ]g rkv xky lki jse s , s s X T s w s T s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 752 egaP

s kr Skt yef u/ ct 4g Cgu rv kd u/ hg e uki u/ udfy 4Syf d , a X s s s uki u/ kjd eJ kji 4Sgfkp kukg jWt ]Sgfkp kukg u/ e cklgf jse s s w s s X s 4g /kv7/kv kukn 4g ht T s s X s wa kj l kukn jkv g Cgu htkj l kukn e `Sgfkp k;D jkv 2Bx kg e®[ r s X s , wa s X s T , s kc ]kg utofhyI ]kg k;Lfj ]kg jkd ]Skt yef ukde ]Skt yef utkH ] s s s s s s s Skt yef u/ ]Skt Ief hchjx ]lc df g Cgu htkj hH l Xk;nfko;ékl Te wa s 4g hujd k{kdkv hd oHlv l henkv g; 4g krrî{fof g; 4g gkp , a a s , , <≈Q g; 4gj krjd uk;÷ jkv gj kryx ]gj kr[l ]gj klkoim ]gj klk s , s s w s s ;î ]gj k[H ]gj kxu henkv df g Cgu htkj l k;nfkoe®k;÷v rFfdkFr s w s a wa s X jkgér e 4kxLi kujd jkpof e”l rgc Syf d u>el gér rfF¬f hjse s q T s \ w q s s X q 4k;x Ief cl kr Bx Ief kr–jfn df g Cgu htkj l Xk;nfko;ékl e hH jGf udfy 4g s wa s T s , hg kukIef lm 6g xkjkge ]g xkj kr–jfn 4g Cgu hrki{i kd kr–jfn Te s , s , s wa 4kjd uk;÷ er df ]kjd kuFki er df s q s Z z q g Bx hd k{siv ;houkev ler e 'n lb jkv 4g ;houkev hH kujd , s q X s , , s q ler k{iv hlsS 4g oHlv `sxkjd kuFki er jkv g kgj kt kjxf jiîN s , a s Z z q , , jkv g Bx kv k"o ]g hLi jkehc hu®i j/m ]g kgj kj kpπc j/m `sOc , , Z , \ , s , s , s s , X ld kr Oc e kuFki ]jiM dlm g SkrpV hg krpV `Om ld utH ]g Z z s T a s s , , hrOm [H hg [H `jd ld utH henkv k[H 4kykikx Bkg u utH [H w w s s , w s s s w 4hxSkt kg ydæ s fe rgc kr kg u u/ 4l krexl xkdl jd uk;÷ eqr kr kg u/ 4g uk;÷ q q s s s q s s s s , s kr ;÷kl 4g krkg Nd rgc l ujd ukdn ]g kgj gd kr e 4g kgj gd , s q q s s q wa s T wa Cgu ler e g;3kxkg k;D l sujd ukdn df 6kxkg k;D l uked u/ d s q T s s q s s s f 6kxy suxke [hH df ]kvkt kg –jfn df g kgj gd Cgu g; gér e kr s a s s wa X q T s 4g Cgu ;¥e Bkd e ue je kd k , w s X s s r–jfn 4g Cgu ukeél Bkd kd –jfn e ue jse 4kxgj ukeél kd –jfn d , s X s s r ct ]kxgj –jfn 'n g; 4g –jfn 'n g; Syflb g k;x k;df ukeél s s , s , kd –jfn l k;nfl e 'n lb 4g Cgu ukeél Bkd kd kr–jfn e ue je s X X s , s X ss 4g Cgu h/kjof kd u/ Bkd e df jkc7jkc n kynf nk; gér jGf e jkv wa s s T wa X q T , 4kjd re rJ s fef kd kukn 4uk;÷ gxt hd uk;÷ ]u/ gxt hd u/ 4rhxl ;el d rhx s X s a s a l ]eJ ;el d eJ 4kul hH rhxl hHd jxe ]g rjWt huiv hd ek/ s s q a , 7ekd 4kn LkN kd ek/7ekd d hxntV er df g kgj gd Cgu g; e jkv s s\ s s q wa T , 4sxSkt Pc u/kl Syf d uy jH kd a \ s s s s jkdgv Bkd lki jkgér u 4sxkvkt uc h_aeuk/i u ]xkpgi hy¥nf er a s s q s z s s qa q kr u 4g Cgu hH Nd Hky 4n krp sygi gér e go 6g Cgu hH Nd Hky s , q wa s X q T , q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 852 egaP

[ u Pc 4Ib hd jF®i k;x [j gxt hdlm jkv k;x y jdykduf Ib h s s w\ X , s X dlm jhdG go rkj dS 4kF kdp [n jkc Bd 6kF kr[n g; jhdG dS q s s 4kF k;x kg kPc s w\ 4hrhc hxntV hdlm hlS 4kF krkt skg nxnx kLc kdlm Rpf 4kun ji k s . \ s w s d PLx jGf ]kusy [sn kd kIb huiv lifko ]skd ∏x kunk[ A kF ekd kd s . s X s s tkj3kgd kupv ]kgd ku/kjkv ]kgd kti hdlm hgo3kF ekd kd tkj s s Z s w s kdlm 4CF h[j Lkx Ib hd ukl e sphxc suiv u henkv dS ]g kuql uTe \ X s s X s , s 4kF kvg hg kje 4hH q d Cgu hg k;tf go 4Cgu hg rjWt hd ukg kdlm jdje 4kF rH hg e s s s w X hxntV go 4g krkt kg rH ]g krkt Oc jduc ikl jdjke hyLd ji hL , s w , , a qa s\ ktrf huiv jGf kr g krkt je henkv <iÎ df k;ufkgd g hrgd hg d s , a T hO 4g krkt Oc jdjke hyLd gjr hd ikl jiM d u/ go 4go krukt , , qa a s Cgu kujd xk;im kd u/ udfy ]g u/ lki d <iÎ 4g Cgu jkl jkv s s , s , , g u/ lki dlm 4g _ki kd k;n lcl e k;ufn henkv ltd kr Syflb , s , s X q w a s 4kF jckjc ]kF Cgu df kF u/ lki jkgér kr Cgu 4g jkl skr kxLi kujd xk;im s q s , s \ s Nd kr kd u/ 4g Cgu u/ jkl kd u/ udfy 4ei jkl kd ei `g k;D q s , s zs zs , jkl kd ei 4naukv jkl kd naukv `g k;D jkl kd nukv ]kNi hHd ueqr zs , a w s 4g rkxy hdcL hd nukv eg eltf j,kv g krkt k;df cl T s q a X , Syf dltf3g rgd ke®keji eg hg kd ;÷kl erfv 4g erfv kt go d s T s s a , a s fk;D `g xk;im k;D kdlm df kuNi re jdyH kr g; udfy 4g husn j X , s w w s s T d ri√el ji hlm cl ]aSkuokH ]jkpof 4g kun kxy hH ;nÔ ]g kusn kx , s , y hH ue ]g kun kxy hH uoht ]g kun kxy hH u/ ]g hun kxy e u/ , s , s , s X kl d hlm hH gn 4g husy kuc u/kl Syf dlm thp hHl 4rdl kuc C s s T s X s gu u/kl kd thp jkv hldf er kd ke®keji Syflb 4g erfv ke®keji , q s , a 4g hj[fkv kt 6g Cgu u , s , /kl jkv kd thp hldf go 4g erfv kt ]g krkg hg cyre kd ;÷kl d , , a s , s fk;D `Syfldf ;÷kl df re hg kuNi hHd kr g; ]ku[j uk;÷ jkv 4g X w s , , jrhH ;÷kl ]g u/kl cl go g krdl yef hH kt Xeg jgkc e rxt lb , , s X . 4k;x kv ekd hH u/ kjkgér 4<jkd d uk;÷ jkgér Bx kv krdFkl hH e u/ jkgér q s s q Z X s q df sxkvkt kg rdfp er jkv 2kvkx cv 2kpku cv 4kg rdl pku jHhL s s q , s s s s ? dS er 4kg rdl kg ip jdOc rk' kd jHhL? dS er cv 4kg rd \ q s s s q , a s \ q s s l kuc g1xkti e j? dS er df g hn n kF¬o;ø u u/ lki jkgér cv w X q , s s s q 4ktk[ e/ cv ]ktk[ ;®gfkl cv ]ktk[ rhxl cl 4g k/ofl lki sjkgéqr s s Z s s s s a , q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 952 egaP

kl ;”y kLc Bkd hH kgt 4g hrkt kg e;kn ]g hrkt kg kn jcu go d \ s a , s s , s s a fk;D g hrjL elb 0fc jxe 4g hrxy ukg dFkl 0fc cr ]g krkg ku X , X q , s s Z q , s kg ri√el Syf d ;”y hldf Lc l uiv e Z;kd rge hldf 4Cgd krskg s s s \ s s X . kukg 0crfi kd 0fc 4Cgd g krkg kukg ri√el kd 0fc 4g u/kl 0fc s z s q , s s s q , q 4g krkt uc kyxi rpkl7rpkl 4g krgj hg sr , s s s s , pkl ]g krgj hg rpkl 4g Cgu hH Nd ;”y ]ek<jfi ]Hky jxe ]g rg s , s s , q , q c rî{fof krpskl 4g k'n hd rî{fof kr hg; 2rkH≈nf 2uhgofk'nf 4,g Cg , s az u ;”y Bkd kdlm 4g hrgj hrjke jdDp hg jrhH 0fc hd kxky d/fv s , q X s 4g hrkt kg < , s ≈Q rjke7rjke7rjke7rjke jdDp jrhH hg uiv 4g hrkt kg rî{fof 0f s s s s s , s c kr kg u xk;im Syf d upgi Cgd jxv 4Syf d upgi Cgd Sgfkp k q s s s s s qa s s qa ukg xk;im hH kdlm ]g u/kl ;o¬ 0fc 4g jkr¬of kd hlm g; 4g Cgu s s , a q , , kjr[ Bkd kd 0fc e ujd kØdb kd u/kl Syflb 4g u/kl ;o¬ 0fc s s q X s s , a q 4ky >el < s jkd kdlm 4g ;÷kl e ikv suiv skt l kthp hlS g hrkLc? 0fc ]ue T X s X s , \ q dfk;D g krkt kyp SkOm ykol ue `g krOm ykol hH jGf 4g krkv n X , , , ukv kLc ]kg rgd er 2jk'dftkj g kgj kg oHuv kdlm kr gér jkv a \ s s q s , s q s X q , 4g ;÷kl uk;÷ 4krkg Cgu jgkc l suiv ;¥e kd ;÷kl 4krkg Cgu Xe uiv , s s w s s ;¥e kd u/kl 4;÷kl dS jkv u/kl dS A g thp hd gjr kn e jklal w , T X s X 4ky >el kd nH lb 4k;x kg jckjc Cgu k; kF kr 6sO s s s s s c kgj [j lm 4g ;¥e kr kjd Nd kd u/ 4g jgkc dlm ;¥e kd u/ , s s s , w s s q , s w j,kv 4g kiNf e hlm ]g djfrkv ;¥e kd uk;÷ 4g ;¥e hg e uiv kd , X , a w , w X s uk;÷ jkv 4g Cgu ;¥e Bkd e uiv kd u/ 4g kgj gd dhO jhdG g; , , w s X s , 4Ib X hjr n kIky kr kg kujd jxv 4g Cgu kujd xk;im kr >r 4xy jd xk s wa , s s , s s s q s X s ;im eg kdum ]g Bx xy Fkg je Ib hd ukl 4kxSkt yp ekd l hg k T s s X s s s X Ib hd jF®i ; 4g kukt je Sg rjd >r hg; ]l k"o g kgj jd r g; s , q s s q s ˜ , w 4kxjd nac jGf ]kx[n tkj ]kxLk?m tkj ]kxyk[ tkj df >r u g kuj s s s s ss \ s s s s s q , d kr hg; 4n koIky lifko Ib hd sukl hjr kr n krc dG >e wr jxv s wa , X s s s s Z s q 2g k;D dG df n krc , Z s s>e r `g k;D dG kr ]g Cgu kujd kr xk;im 4[j hjkt kti huiv q w , Z s , s s w w , r `g krLi dG k;D ]hd jF®i df kg Ib hd ukl ]g ku[n tkj >r j \ Z X X s s , s s s q dnk[ hg k∏x `k;x k;D kjr `g kgj ky¥pf k;D `g k;D kn;kG ]k;x j s s , X , e ]k;x Iqy ]kgd u jhdG lm 4k;x kg kL[ jdkv e LhH hH jhdG go s s \ X \ 2k;x je 2k;x Iy df kxy uky¥pf jdIhi hrkN endS ]C[n Ib hd jF®i ]knk q s s X s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 062 egaP

`hxIef [H kg rpkl eqr k; s w s s s D rPi7rPi kd _¬k'dki jkv 4kxSkt kg klkc ]kxSkt kg knx k[j7k[j s \ s \ s , s s a hH yt `kxgj kLi dr cd 6kxSkt Ll kLi7kLi kIkv `kg¥p kxyt d s \ \ \ \ w s r cd dfk;D 4g kgj kt kr>c jdyt7yt kg¥p 4g hg kOc go jxe ]g X , q w , , , kvg kyt hH kg¥p jkv g hH h? jkv g hH yt jkv g hH deu jkv q w , , , , , , , g hH ykn jkv g hH kIkv 4kukuc ld utkH g k[yf cl eltf ]kg kOc , , , s , s , X s , syk[ ckrdf hd _¬k'dki 4kg kOc e dkp uiv henkv dS lt g klS s s , X s , s s , , s uoht df g rgd jhdG hGl 4g u/kl cl lki jkgér 4g uoht hg klS T s w T s q , s 4kxkg okH s Z ofkv kd kegfe e Xknç' ub cr 6xpku nç' s; cr 6xykc nç' s; cr ]k X s X s X s s n iW kd ;økd kd knç' ub ]kn ;y kd knç' ub ]kjd kni u/ l e knç s X s s X s , q s X X ' ub ]kvket kd knç' ub 4g Cgu xk;im Bkd eikv uiv kd knç' ub s s X , s s X s X 4g , lki jkgér hju'DLf 4g hed Nd lki jkgér df Cgu klS 4g lki sjkgéqr s q , q s q s T nç' jkv `kxOm rhx kd Fku–Coj k; ]kxkg eüt kd lknyfkd jrhH sj , s s kgér llb kg rpkl er k;D 6kgj Oc jHhxntV ]kgj Oc Skxy e yxc q s s s s q s s , s s , X hju'DLf er 4nç' jk;î l jk;î 4nç' cl ]g Sdf xsk;im u Fku–Coj ]g q s s s T s T Sdf xk;im u rfHoH ]g Sdf xk;im u lknyfkd kt nç' cl 4g nç' s s w T s s s T jkl e hju'DLf ]g hju'DLf dS lki jkgér 4'kdnç' lt g lS 0fc s X , s q s s , , s s q 4,g hr kt kg dFkl kr kn kxy e kol hd hldf kdlm 4g >kc 0fc 4Cgu hH g s Z s s X s s , a q , Nd kd un lki d 0fc 4g k;nf Cgu hH Nd kd hldf hHd d [An ko q s s s s q , q s s q lf u 0fqc jkv 4kxSkt k[ naukv kr Cgu ]jk'dftkj kuul re hd 0fc s , s s s q q 4g Cgu hH Nd kr jki dlm 4nuknpπfl g hd k"kHjfi , q s s a , hd ke®keji sueg Syflb 4kukt kg u≈enukv `g k;D –d kd rxt sjkl s a , X . `Bx kv Cgu jkdi hd ky;kd hjkl e uykL lm ]ykL Xe hr q X s X s s s s ¬e `g Cgu tjl kvg kxm gcl ]g Cgu yed kvg krjr ji yh> ]Tg Cg , w q q , q , u ywG d ckyqx lkv gc e naukv `Sgfkp kukg u/kl kd thp hldf kd s w a s X s s X q a s X kvlkv gc e naukv `g Cgu kn;kG eikv uiv nukv `Sgfkp kukg kn , X s a s ;kG Nd hH kd nukv `g Cgu hGkd naukv 4g kgj yef nukv gér jkv q a , , a X q , `g k;D kn;kG ]g hgj gd , , k;D hH rjWt hdlb ]rîfki7joæ z uæi g; kt jrhH jkgér Syflb z s s q krgkp kugj dS jcu kt ]jkdg a s a hrkt kg kn jcu 0fc ]k;kv ue s s a q s 0fc 4g hgj kOm 0fc hjkgér g; `g q , q q , B ]uk;÷ ]ku/kl g; j[fkv df g krOm , 4krgkp kukg Cgu kn jcu 6g s s a , v kjkeg g krgj kiNf e 0fc jkv 4g , X q , ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 162 egaP

Z Œ s s ekGkjkyD ]kgj L\i e h'kgc `kxsy ukd cr 6hxyp lkl hH kr kvkt s s X s s , s a s s Li hH e kekd jxv ]kvkt k;D kl `kxy ukd jGf ]xkvkt kl ct kr \ X s s s s , s s s s kg gj y er jxv 4g kgj sy e df k;yf kuc ;®Î uer hH skdlb 4kg s s s q wa T s q s gj Cgu sy er ]tkjkge g hgj yp lkl `xkdl y er jGf ]hxSkv Cgu s q , a s s s q lkl jxv 2kg gj y lkl dk[ k;D er 4g kgj y lkl e ]kg rgd eqr a s s s a q wa s a T s s s l,t 4g krykc e k"kH hd ;®Î hH lm g krkg kt jlDv henkv udfy , s X s , s s s 4k>el kd dG lb 4g krkg <ikuFki ]g hg LkF krjd s s Z , s Z w Z z , s s\ kuFki Bkd 4g kukg ]g Cgu kujd kuFki 4g k'n hd okH kuFki ]g Cgu Z z s , s , Z z , Z z , ;®Î kuFki 4g hgj kg dp hg e ujd 4g Cgu Bg hHv ]kg rjd kuZFkzi Z z , s w X s , q s s `g Cgu ;k;üv Fkl , s s je kd ke®keji g; k;D `Cgu k; kxul jkdi hje Hi 4g krkv Cgu F s q q s q z , kg Nd yG udfy g kgj jd l jHuoht ]g krjd kuFki e A uæi kjlwn q s wa s wa Z z T z 4g u/ eji kgo , a 6g ni eji kgo 6g Hky eji kgo udfy 4F ;;®i d 0fqc ]CF rkc hg , a , a s s z s X hd 0fc cl kr so 2ufkg hld ]Hky kld kgo k;x kt jki d 0fc jkv q s , , a s s q , 4g krkg kukt kyp jki d 0fc ]g hrkg huy , s s q T s s kuc k;Pfhl hd 0fc kr kg kujd 'oi e rxt d e/ df g krkt kg G a \ q s s s z X . s Z , s kl gér jh/7jh/ `g xk;im k;D e e/ 6e rfhutkj g xk;im c[ kd X q s s , s X Z X , s w 0fc `g xk;im k;D e jnfe 6e ukdn ]e jktkc g xk;im c[ kd 0fc q , s X a X q X , s w q 4kxSkt gj u xk;im Bkd s s kje hg hn¥t 4hxMkt Li hdhG e hg hn¥t ]g kgj skg W' kukv Ikjof sl s a \ T , q >e df g hr[n ct 6k;x ;†kj kje df g hr[n ct g cr hrkOm gsnal q , s s , s , 0fc 4g hgj kOm gnl 0fqc Syflb g Sx kg W' uLNf jkr jkgér jkv q , s a T s q s \ s q , 4g uLN jkr ]g h[j k<ho 4g kO T s s\ , , c Cgu jH xk;l 4g kukOcf xk;l jxe g ntke cl ]g rfk;† ]g k;hn 4 , s a , s a , w , , s , kxkg 'kdi kd o®0c kr kxSkt yt kt g k;nf [j k;hn go 4uc uk;÷ s z q s s , s kt g hn ktM go 4g stH gér jdsn u/kl jkl u ke®keji e hxntV jkv s , Z T s X q s s X , 4g h;kv Cgu yd¥cf ekd jxe 4xn n jRm ]ky Ni hH sl Cgd , q s X s s w 4krhx g , Bx Ij 4g gj Pi gjr hd krkr 4k;x kg e®[ ekd ]xy Pi krhx gcql T s \ X s s s X \ tkj lc ]g rpkl o 4g gj Pi _¬k'dki o ]g gj Pi hg krhx xky Nd s T s s s T s \ s T s \ s q 4g e/ hg eku kd kyd hd udl hIkj lb 4kxSkt jH l nukv ej , Z s X s s a i go ]hIkj kxy kuc kt 4g kutk[ gér ;÷kl ]g Sx Snf n u/kl cl s s s , s X q T s 4g hgj yt xkv 4jd jk;r utkH Nd ]Skuc k;rfkip ]deu ykL ]e I , s , s q a s X s kv kd yt Skyef 4Sgfkp kujd Nd kd henkv lb ]g rgd jhdG hGwl s q s T s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 262 egaP

Syflb kF kgj Pi tkeu 4Sx df Skv er df kxyp Cgu hg kri >e \ q s s q jGf kr Mkg kgj gd ytx 4kudkj re >e kr aMkg kgj gd ytx ]kg 2 s a s \ s s q s s \ a kF kgj gd Cgu kr yt\x e df hgd Z<ioÂge hLc ulm rkc dS udfy s T w \ s s `kxSkt k;D hH k[ kr 4Cgu g Nd s s , q kr kryef ]rjd7rjd Bx kg kr hxntV 2kF kgj kt kLxcf7kuc k;D kr s s s s s \ s e phc krkg k;nf hH dkI >e jkv `hF rkc k;D hd ukt yp lS Xelb X s s s q , s s s s 4kF kgj jd kr g jkd¬l ]g k;x k;k[lf sl uipc 4g kvg kni e j? s , a , wa q , X ukeyle ]g rkc hd xk;l 4kF kgj jd kr Sgfkp kujd kd ukeyle jk q , s a s s q c pki 4kF kgj jd ]Sgfkp kujd 4kF ;®Î djfkpikv dS 4kF ;®Î dS a , `kF kgj jd rkc lk[ Bkd 4kF s kgj Pi kr hg tkeu ]kgd ulm ]kF kgj jd kr hg kuFki 4g hrpc hg \ s s s Z z , ytx ]g krkt Ief xkn cr 4g hrkg yt\x ]Cgu hg krkg go cr 4g hrk \ , , s s , s g k'n hd okH dS go kr g krgd ytx xkn ct 4kF kgj gd Cgu kr s , \ s yt\x ]kF kgj Pi hg tkeu3g kgj gd kt xkn `kg sr>el dG eqr cv \ , s s Z 2kF kgj gd Cgu skr ytx ] \ kF kgj Pi kr hg tkeu ]k;ef Lc ]kgd u xkn 4F gj Pi tkeu ikv d \ s a s \ s s s \ fk;D ]kgd su henkv lm `Sx k;D Iky hg rkv ikv ]kNi u xkn kr k; X X , s w s s kv jdIky rDf;ø go ct 4skvky kyc lm j,kv kvkt jdxkH ]kgd u xk , q s s s n 4k;krc e jkc d rDf;ø lm u jdku dum kr Om l ji y¥le ct x X s s s , s s s s s q kn e jn hg Nd 4k;x Iky jd[n uhy¥r e tkeu güm jkv k;kv uye X s q , s X X , s f lum rDf;ø Bkd df ]F gj Pi tkeu xkn ofdkge d nm ]g kuql uTe s s s s \ s wZ , s 4Sgfkp hukg Idi ]Sgfkp huyG sl j s z rhH jkgér ]Sgfkp hukg ]Sgfkp huxem 4g hrkt skg hO> go g hrkt hd s q s , w , kt 4Bx kg hO> kuFki go kr ygi kr hd kuFki ue ]k>el ueqr jxv s s w Z z s s s Z z s T s 4g hgj kg yH Cg; jkv 4g Cgu k'n hd ed ]g k'n hd okH , s w , , Z , dS kuFki 4g hrI? ]g hrkg A g hlt ei kuFki 4hrkt Cgu hd kuZFkzi Z z , , s , , zs Z z 4g krkt uc utkH , s kd jkdgv hHl ;®Î 4k;df ue df g krkt Ldi jkdgv <jkd d ;®Î a s T , \ a s 4k>el dG 4kg ry kuc ;®Î hH kd ei jxe 4krkg Cgu s Z s s s s zs s k; g krkg kr k; `g krkt k;df hHd ei 4g krjd ei e ]kg rgd eqr , s s , zs wa zs T s s 4g hgj yp lkl 4g kgj y l , a wa s a T kl e ]sxy ugd 4k;nf kuc ;®Î hH kdlb 2kg gj y lkl dk[ k;D eqr s s s s s a 4hxgj hryp kl ]g hgj yp lkl jxe 4kxyp Cgu kr s s , a s i gér jkv kxn yk[ Ii ]kxsy ykduf lDLfiv kjkgér jIDkL ]kxykL Ik X q , s s s X q Œ s d xv jkgér Bkd df kgj Cgu kri kurb 4g Cgu kri hH kd gn huiv a s q s , s cv ]kgj Cgu kri hH Nd gér 4hxgj hryp lkl hH kr kg k;x k;nf sn q X q s a s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 362 egaP

4g ikykrko g; ]g kgj kg Cgu ikykdS g; 4krykc Cgu , Z , s s kydv henkv g; 4g gj y[ hH htykikx ]xkvki eqr kr ]hd u[n g [ s T s s s s s s s s T X kv lki jkgér jxv xkvkg rdfp er 4g krkg k;D ]ku[n kgo l rfk' a s q s s s q , s s a s a 4kukt O,c jdiNf Nhi d Lk> hldf 4Syf d uky[f kd htykikx g kr s s \ s s s s , kt sy g; kgt ]kgo jdkt kukt iNf~ ~ ~hHd jxv er df kgd u <‘Î a a q s ekj kd naukdoof jkv 4g /cl dofr¬ko kdlb 4g Cgu krdjfkpikv kd s s , , a a , , s henkv lb 4g iWo¬ kpπl kd kuFki g; 4kLN re lm ]kgd u <‘Îekj , Z z s s\ s s 4krkt krk [p hH kd htykikx jkv krkt hH kr[p ]krkt krkuc `g knkjb k;D t s s , , kv `sxkvk[ k;D ]htykikx kgd df krsy kOcf kd htykikx Cgo ]krkt k s s s s s rkuc kuk[ 4kF jkv hg xP kdlm 4krkxy xkH go u ]krktc hI? go u , a s a 4g kti hg; , w 4kd rDf;ø lm kuLN re df kgd u <‘Îekj kr kyp kri kd <‘Îekj s s\ s s s ct 2g kti hd gjr ldf ]k;D g; df Bg hukjg rgc kr kd naukdoof , w q , q s s s 4hryp hH rhprkc 4Pp ji Lk> ]kyp 4ky jd kte kj X \ \ s s t sphu d Lk> 4hy[ ky k[ kog kjt df ]krky[f kd htykikx 4rnwd7sr s \ q s s s s y[ kukn kgo 4krkt kyp e r[ d lki jdkyif7ky[f ]jdky/7kygu ] s X s a X s s q Cgu hg kurb jkv 4e kxax phc krkjr ]krkt y 4Fkl uiv krkjr skdum , X , s s , `g kgj kv nukv `g ykg sld , a T , ]ht kgd ]krkt krykc e phc7phc jkv krkoygu jdLxj7Lxj c[ 6kr s s X , \ \ w koygu hH kdum ]krkgu hH n[ 4go krn koxy hdcL e kxx jdkt y s q s q X a s s kd htykikx d uky jdjH huki l kxax ;ktc df jd[n kti hdlm Bg s s s s s w q hukjg hLc kr kd naukdoof 4hF hrxy chtv Syflb hF kti 4hF chtv , \ s s s w hLc ktwi hdlm 4hF kerfi dS hd ykikxykc lki dlm 4kF kukohn kL \ z s s c go dfk;D sxy ujd nkoof kLc llm kr nukdoof 4kvg ukege e jn \ X s \ s s a s q s X fe d <‘Îekj rDH o<‘o dS ]rDH dS 4g [y¥m e uoht d <‘Îekj a s , , s X s 4g kxem Cgu ei jrhH jkgér 4'o;ørd kg gj jd er 4g Cgu k'n hd , zs s q Z s s q , okH hjkgér g; ]g ;®Î cl s; jxe 4kvktc hI? ]kvky Lkr Ri7yc sl q T s a s s\ s s sS ]kvkPp yG lsS ]kvkPp huki lS ]kujd kti lS ]kuPi lS7lS A k; s \ w s s \ s s w s s \ s s s s nf k[lf ]kg Sg kni e j? wngV 4g ;®Î djfkpikv ]g ;®Î dS 4g Cgu s q , X , , , , rhx kd k<ki jkgér hHv 4g Cgu yt\x ]g tkeu hHv hH kuFki hjkgéqr X z s q , , Z z 4g kgj k[ ;el 4kxyp kr jd hH u ]g kgj jd ekd kd yt , s s s s , w Gf kr cr g krPi tkeu go ct 4g kuFki hHr g krgd ytx ct xkn s , \ , Z z , \ 4hF xyv rkc kr krkg kgj gd yt\x ]kg 4k;kxH kd jdku kr Syfh s s a s , s lb 4kg k;kv l ekd hjWt ]kg k;kv l ekd Bkd ]Cgu kri df hxkg hd s s s s s s hH e®[ hn¥t Syflb n;k' 4k;x Bkd ]k;kv Bkd df kyp hH kri kr s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 462 egaP

4g rkt ki T s 'soi djd hjk[roæjf hH e Zxo¬ s; ]g gj n Cgu k[k/ Cg; 'kenc jkv z s s X T s s s , jkp s; df Skt yp kri kdum jxv 4k;kox dgku uoht kurb xpkl s s a s X s s s o 4xXxy sukuc kutk; hd hukeBc7hjkp l hn¥t o ]krkg Cgu ek<jfi kj s s s s s s q s c Bkd kd hukeBc7hjkp 6g Cgu dju Bkd df Skt yp kri kdum jxv s s , s s 4hxSkt kg nc rDo hlm kuFkzi hdum ]g Cgu kykouul Bkd ]g kjgc s a Z , s q s , 'kdkv 6g kykoukg Cgu Nd l kuFki df Skt yp kri kdDi kdum jx , s s q s Z z s v 4g de√k/ <jkd d ;H yod henkv de√k/ rFfdkFr jkgér df g T s s s q wa kr[sn e jlDv 2k;df kr lgkl Nd 2k;yf kr e[kt ed l ed u jkp T s q s s s s s 4g kgj jd ;k;üv ukoxH kr yef u jkv 4Sgfkp kuyef h , s s , H kdeg hgo ]g kgj yef kt kd jkp df gj rpkl hg; e ue j,kv gj s , s s s s s s X s s rkygf hI? jdOc e j? ; 4g k;yf Cgu hH kjr[ kd uk[yt kr ukgüb a , X s , s s s s X 4hg g kr kuokHl hd suk[yst 4g kuk[yt kr kxy u ]g krxy Fkg hH , s a , s s , u/ skr Sx sujd hjkp 4g rkc hd I>a> rgc kr laG 4Cgu hrLi kr hr s , q s s \ s ¬l Bkd kr hukeBc jGf 4kykL Cgu e e[kt hH uoht ukgüb 4kykL e s s s X s s X X e[kt uoht jkv hd reégf u kukeBc 4Skt yef hH eg hgo df g hH s , s X s X T s; kr rgkp 4g k;x yef kd kukeBc kt ]g hgo kr gkp hH e ue sdub s s , s X s s , s X `k ;D kyef eg 4Sx gj xy e sujd hg kuFki jHhxntV eg jkv Sx kg r X s X Z z , s O‘frfi 'kenc ]ukeBc d jH uket df g rgd o 4g rkv xky lki jse z s s s T s s T s s s 4g kgj jd ;k;üv c[ ukoxH hH g; 4k;x gj rjd hg kuFki jkn , w s Z z ukeB e j,kv g Sx pgi ji kni cl kr ukeBc k[n df 4Skt yef ni T T qa X s s s s df ]Skt yef u/ df g hiNf xke Bkd e ue jkgér Nhi d kuFki jWt , a s X s q s s Z z `kg rgkp k;D jkv knk;† llb `k;D kpc jkv 4k;x xy Fkg ke®ke s s , s , ji kr hg e kuFki `k;D kpc jkv 4k;x xy Fkg cl kr Bx xy Fkg hg s X Z z , s kuFki 4krxy Cgu Fkg Nd l kuFki 4g ;¥e eji kuFki 4Sgfkp kuxy Z z q s Z z , w Z z hH Fkg Nd 4g hiNf hH kulko ]g kiNf hH Hky Nhi d ;®Î lb jkv q , , s s s , 4g kxy Cgu , hH Fkg Nd dr hHv jkv 4kg rgkp kun jkrm >kc g; 4kg Sx dF 4j q , s s s s s i jlf kg gj kP >kc dS 4kg gj kt Sdf jduke ;ørd `g krdF Bkd s s s s s s Z , s hHd l nukv 4krdl kg Cgu ;®Î kd nukv g; 2kg Sx dF ]kg r[sn s a s a s s s 4g kgj jd l jHuoht 4g krjd kuFki Te ]kg rNi er 4g kgj Om wa s wa Z z s s w q , ykol g; Syflb 4g hgj kg upLv gér Syflb ]g 9hd8 kuFki kr ueqr , s \ X q , Z z s s 4g hrkt , kg roht kerfi 4e jF®i g rkt Li <ki l okH hlb 2l kruhy¥r hur s a z X T s \ z s s b ]l krxkdS hurb ]l kr;eür hurb ]g krjkdi Bkd l okH urb ct s z s , q s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 562 egaP

`k;D tk[ jGf kr k;yf jd hg jkdh s s o¬ ct 4g ke®keji df g krsy jd Cgu jkdho¬ l ygi 4kryp Cgu jdu , , s s ke ]g krtk[ kd ke®keji go 4g hrkg <jdf hd oHuv uiv e uoht , s s , s q s X d de√k/ 2krdr¬fkv hld kgo ]krdr¬fku hld kgo 6g kuI? hg jkv d s , a , a , , S kr de√k/ 4g de√k/ dr¬fkv u ]g de√k/ dr¬fku kr u 4g srkg uke s , , s T s Bc dr¬fkv ]g krkg jknukeB ed l ed dr¬fku 4g krkg jrhH d dr s , s s , s s ¬fku hldf kurtf ]hg kurm g k[n gnl jrhH d dr¬fkv Lc l Lc uTe , s s a s s \ s s \ s 4g nwtke ]g jrhH gsnl jxe 4g h[j kOcf ji hrkN hdlm k , , , a , 0J Pkxi g; suer Syf d sun kcn kd gnl Pkxi lm 4g gnl Pkxi hg \ z q s s s s a \ z , s a \ z kurm kjkgér df kg rn <kei er ]g k0J Pkxi hje ]kg rgd sl jkt q s s s z q , \ z s s s s surtf er jxe ]g k0J Pkxi hLc hje df kgd [ky er jkv 4g Cgu q , \ z \ s s q , , hH Nd jkv rDjfrfv d gsnl jrhH d k0J hFkF hjkgéqr 4xkvki kvg q , s a s s s s q kOc kd gsnl lb er jkv jrhH uiv knk[ kjt 2Cgu k; hH g Hi df , s a q , s s s , q z e ylv gér g hg; kr d' `Cgu k; g kgj ul jkdi hjkeg Hi df jk X X q , s , q q q z c7jkc kxkg kni hH d' gér Syflb 4kxSkv Cgu ekd lkoæof jk/m g; s , X q 4g ry uke tk[ hg kuc T s s s s f eg 2Skt sutk[ ukd 2jd I>a> ukd 4sxkvkg srgd hg dhO kr g srgd s , s , s s s T ct ikv df kgd suer jkv k;nf gd u kjln 4Sx Cgu hH ji k_k; e q , s X w r 4k;df Cgu hH <"soüv suer ]g hd Cgu hH tk[ uer 4k;yf uke jkv q q , s s q , SkOm u hH uæi d hjknukeB suer df kg ukeBc urb er 4k;yf uke z s q s s s q s q , uer ]g joæB df k;nf krc u kjln 4jk/m3g lkoæof kFkF ]g Cgu hH s X w , s , k0J e uoht jkgér 4g klkjH ji qHi gér u ]g kri kd Hi kr u géqr X s q , s z X q , q z s X 9` Cgu k; kxsul jkdi hje Hi8 4kxy Cgu Fkg Nd ]kg rgd kr er udfy q q s q z q s s s q s 4n kIef ]n Nki >e 4Mkt kg rîk s s X s q a s el yd¥cf e 4pc hg r ]wapc u e 4g Cgu xke Bkd hje jkv 4e k<jp q T s w T , a s s , X X jr n ukt kg uhy s>e df 4sy sy e k<jp uiv >e df 6y y >e ]ke ss s s s q X X s s q s s s q ®keji g df g krkg okH kd un kd suiv Xe kuFki 4Cgu hg hrkg xke Xe s , s s s s Z z s a lm kr g hrkg Arr¬o ct kuFki 4Bx kg hO> kuFki hg e k'kv hjkgéqr s , s q Z z s w Z z X 4g k , gj yef kd kukeBc ]g kgj yef kd kjkp kt kxSkt yef hgo df g Skx s X s , s X s s T y k'kv jkv g gj jd kuFki huiv kr 4Skt kv u e r©jxf Cgd e hj , T s Z z s a X X skp ]Skt u Ldi ]Skt k[ u kO‘rfi Cgd df g rhH;H hH kg; jGf jkv a \ s z T a , 4Skt k[ u xo¬ Cg s Z d ]Li kuLi u e dju Cgd df g rhH;H udfy g L[ hg ld ]g sL[ s \ \ X T s T s \ s T \\ hg jk;r 4e Lkn xLi Lkn hH o kr cr 4hxSkt kg ydæfe rgc kr cr , X ,\ s X \ ,\ s s s q q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 662 egaP

4g krsn ykL ji jln r;kd'f hjkl Hky , s w X s 4g krsy sy jiM suiv Xr;kd'f hjkl kr ei 4xkg Sx [l rkÛ d oHuv , s zs s X w s s q je kr gj kv Cgu e oHuv er jxv 4sxkg nc ukd je kr gj Li Cg ss s s X q q X a ss s s \ u Bkuql er jxv 4hxkg h[j jd nc [kv sue kr gj Li Cgu Bk[nf eqr q s a a T s s \ jxv ]g krgd kr ei 4g krsy y jiM suiv r;kd'f hjkl knl kr ezsi , s zs , s X s hd ekt Skyc Cy y jl uiv a s s e u hn udyN udfy jxf n[ , s s s q 4g kjgc go , df sxkdl u hH pkl hHd kr g; er skr kg ei l ke®keji kjkgéqr jxv s s s q s zs s hd ekt Skyc Cy y jl uiv a s s e u hn udyN udfy jxf n[ , s s s q 4g Cgu klkjH ji uko , s xH gér e ylv 4g kjgc ukoxH ]kg rgd er 4g kjgc e ]g krgd r X q X , s s q wa T , DH `kxul cd go df kg rNi er `kxul cd e df g krNi g; rDH s q s s w q wa q T , w `kxwaul cd e 4kul Cgu ue jkv ]kjkdi l jhcd go ]kjkd q T q s T , q s i l I¬bk∂ go ]kjkdi l <‘Î go 4kul Cgu ue jkv g kgj kt krjkdqi q s q s q s T , , go 4kul Cgu ue jkv l ykdrauv g kgj jkdi go l ;el urdf 4g q s T , s , q s s wa kjgc e df3g krkg okH kd rDH g; kxul lm cd e ]g kgj jkdi go T , s wa q s T , q 4k>el dG kjt er 4g s Z q , krkg gzxkv g; ]ul jkdi hdlm e ]krkg Cgu gxkv g; ]ul jkdi hjse s wa q q T s z s q q go jGf 4g krkg okH kd <iel ]hrkg Cgu xke Bkd Xe kuFki kr ygi , s Z s a s Z z s s 2Cgu k; kxul jkdi hjse s q q df Om u hg ykol g; kr Cgu 4g hgrl rgc g; 4g kpπd lkoæof g; s s , q , 4kxLkr kd lkoæof jkc7jkc ]kxSkxexL kd lkoæof jkc7 s s\ s s jkc jkv kxgj hg krOm kv/ kd gsnl ]hxgj hg hryt xkv hd gnal jr , s a q a s s hH jxe 4sxkg rgd hg dhO ]g rgd xky urb ]g krdl y uke ]kg `g X s T s s s , s a , ;kim k;D `ld `g ufo÷ df kxjd lkoæof ld ]g kul Cgu rhxal u sj s , , s s , , q s gc jkv `g 'kdi df kxjd lkoæof ld ]g k[n Cgu 'kdi u s/v `xk , , z s s , , s z s a s s jd lkoæof ld kucf sukt 4kxSkv lkoæof kr ky ukt g krgkp kugd sl s , s s wa er e 4sxky ukt unf dS kr kjd lkoæof df dr cv g k;x kgd sleqr q T s s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 762 egaP

4Cgu g Nd kr ufkg ]g Hky hg Hky kr k;yf y eku 2~ ~ ~ k , q s , s s ;D kuiv hH skr kvg jkv `g kgj Lkxcf k;D kuiv kr kvg Cgu 4g rkc q , , \ s q , hd cklgf ]kg r[n er g; `g kgj Lxcf k;D kuiv kr kvg Cgu jkv s s s q , \ s q , 4kF kgj kyc kd Cgér kr e 4kF kg q s q s T j kyc skd <;kjku Ic suiv kr go jkv 4kF k;nf jd rDe uer kd ye q s s s , q s q s fktv 4kg rul jd "'of er kr jkdi hd rDo hj[fkv 4kg gj sruql hg s s q s q s q s s s l knl kr er jkv 4kF kjkdi hg rDo hj[fkv kyp 4kF kr kjkdi ue s q , q s s q s T df ]k;x kg kL[ hg suekl ]nkc d uje k;x hg yef jxv kxSkt gj kr s \ s s s kd ugd ed l ed `g k;D Ztg e suy jd ekj7ekj ]Cgu Nd hH ekd s s s , X s q ]ji jr¬cf g kLi hg lsS `g k;D hH tg 4ukoxH hg kg Cgu kri ]kpk wa \ s , Z s s l 4kF k;x kg rhH;H ]kF k;x jL kr unf lm ]kg df rgd l>e o kr s s a s s q s s 4hF hxy chjd rke jkv kF kPp tr jk[c ct ]kd unf lm , , \ s q s kjd nk; 4kg Cgu dr¬fku er 4lkodc kjd nc ]krgd e kr rjd rkc s s q s a T s s hd krdr¬fku l>e jxv hHd so jGf 4k;x kg dhO hH jk[c kdum jGf s q s q 4kxSkx exL go g kt jiM7jiM ]g hH kt kO> e ylv 4g rkxexL rDo rje , s , s w X T s s hH dr¬fkv d jHhxntV 4kxy sukxexL rDo rje dr¬fku kd jHhxntV s s 2hg kg ukt ukd s s , ~ ~ ~ hL? hd uje g; 4kvkynf re nk; >e hHv 4kgj ip hHv ]kgd \ s s s q s q sukgüm 4Cgu hg g kr joæB `kg gj jd k;D g; ]kvkv e 'kg ]kgd uTe X , s s s s X s s jkv l jkt k;kygf jlf kdum ue 4F gj it ekj7ekj o jkv hF k'n , s s s T s s s , hlt rkiUfl 4jk[c hzxLf pki kl dS Bkd ]kF kPp jk[c c[ 4kvg u , q a , s \ q w q kj,g rgc e kr k;x su[n güm e 4Li jkehc rgc jkc dS jkv 4Cgu kuk q T s s X T s \ q , e hHd kd joæB jkv 4F jlGki d u'n ]F duf'kn 6F d{'f dS jse s , s s sz s Z s Z s s 2sukt ukd ]Sgfkp huy hg jd hH kuFki 4g kuIkd gjr hl , s Z z , df 4cnv kF hg kuIkd kr¬kj kd hxntV A kg gj jd kuFki er gjr lb s s Z z q Syf kl kr Sx dF ]Snf yp kr Om xkt s s s s cnv kF hg kuIkd kr¬kj kd hxntV 4g Cgu kd ukg N , s s s d jgkc ]g kd ukg Nd jrhH d kuFki `g kd ukg Nd jgkc d kuZFkzi q , s s s q s Z z , s s s q s 4kvg Cgu Nd hH hHv ]hy jd kuFki jkv q q Z z , Gn dS ]k;x rhc jkv unf dS ]sxkvkg rpkl jkv xkvkg rjd tkj 4g s , s s s s , s s s s s , Cgu lky¥m 4kg gj jd kuFki gjr hldf er 4g Hsky e kuFki hjkgéqr s s Z z q , X Z z
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 862 egaP

9`g Cgu ;k;üv Fkl je kd ke®keji g; k;D8 ]kg rgd er , ss s s q 4krOm Cgu hg ykol kr s kd r;kd'f 4g rkt Sdf kuekdHq' ]g rkt Snf "h'kv ]g rkt Snf T s T s T s nkoh'kv kd yGfge hjr jxe ]lk;î g rkt kr eg ]hyk[ g rkt kr e Z s s s T s s T s s g 4gj nkckv yGfge hjr udfy3gj nkckv hjr yGfge g rkt k;dfkl s s s s s T s \ 4hyef u kd uhi hH hy s s k;î dS jkv Skv e kyk'/e hjr3gj nk; kvg u r;kub hH jxkl dS , X q s s q 4e ue d X s hei g Cgu r;kd'f hH skr syef u hH hyk;î dS 4yef u k; yef jGf zs , s s gj nkckv hjr yGfge g rkt k;dfkl s s T s \ gj nk; kvg u r;kub hH jxkl dS s q hei kr zs y jd Cgu jkdho¬ hn¥t hurb kd jkdub 4g rkc hjln ]g hrdl kg k; s s , w T s a bkuOfd ],g hrdl kg hjcte ]g hrdl kg kr'oof 4g krdl kg jk;î hH s w , s , s Xe xP d sujd jkdub 4g krdl kg jk;î hH Xelm dfk;D `kF k;D xP a s , s X a kd ujd jkdub 92hF k;D jkdub7S7Ztr ]krc g; jxe8 ]g krgkp kuNwi s \ wa g; sl>r e jxe ]g BkuOfd e ukv lm df k;x >el kr g; e ]g kr q T , X s s s T , gd go `g krgd k;D hei udfy 4hrgkp Cgu kukv hl;i df g krgd , zs s zs , jkv k;kv Iky liko dgko_i 4su hei lki d hl;i kd dgko_i g ktH , , zs s zs s , s hF k;D jkdub7S7tr krc g; jxe Z \ nlfkd\ e ukv kdum kF kr yeévr X s s s q 3 g krgd hei kl,t ]g krgd kr rDH 4g k'n jkv hLc hd rDH 4g Cgu , zs , s , , \ , k'n hd rDH g; 4gjr hd IdIf d hjIky kg gj jd kuFki er hg slS s Œ s s Z z q s 4hgl jkv kGn dS 4Skt yef cv ]ukt ukd jxe l jHhxnt , s , s V g Cgu hH hyef kd n[ 2Skt hg yef ukt ukd ]g hg hryef kr kd , s q s , , s s hldf 2Skt hg yef sukt ukd df ]g ry nhj[ IdIf kd hjIky xky slt , T s s Œ s , 4g kl,t usy jd knkl hH g; 2g k;D tg e un kox hH elb hL\? k/ , s , , Z X s s a X kv dS 4g hgj hg kt hxntV hlsS 2g k;D hH tg 2kg ukt ukd 4g huy , , Z s s , , s jd 4g kvg kiNf ;H hg klsS lc hH sphu d krdr¬fkv hdub ]g gj jd , q s T s kuFki ]g gj jd kti e kjnfe kt ]dr¬fkv jkgér df g kr[n e jkv Z z T s w X X a s s q wa s T ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 962 egaP

4kg d j? uiv ]kg Ikel `kg e 'kg `g kr s s s s . z s X s , pc Bkd df g thp hlS [kv kr kn kd [kv dS hH [ky ln jxv eqr s s , s a s s a ]k;D [ky `kxpc e g k[j >el suer k;D [kv hje 2Bx kg ng kgd wa s T , q X a s s s ulm 4rkc hd uje k;x hg yH kr go ]kF kgj kt uje kt henkv go s w s s s 4kxwan kd [kv ddS k;iQ [ky ddS df kgd u .Ikel a s s s z `sxn ekn k;D 4g rkc hNπv ]kgd su Ikel `g rgkp kunhj[ [kv hd X , . z T s X a henkv lb ikv df kgd sulm lki d Ikel jdkt 4hF hn tH ygi ul s . z s s s m jc[ 4kF ;‘'f kd jhdG Ikel 4k;x lki d Ikel jdy lm go gcql . z s . z s s 4kxMkrc gér gcl yd e ]kgd sulm `g k;D cyre kd Hky ]kgd ul a X q q T , s m 4way jd Hky kLs\kF e phc lb 4kukt je nkc I? lhckp 4Fkl je hH T s a , s s skvkl ]kvk[ Fkl je hH kuk[ 4g krjd e ektrb Syf d I? lhckp 2I s s ss wa T a s s a , s a ? lhckp lc 6kvkt dQ jkv unf dS er ]kgd ulm 4Hky gér Skt skg , s , q s X q `g hukjg k;D >e ]kgd sulm `g hukjg Bkd gér kr Skt kg Hky Nd , , s q , , s X q s s q s q kd>e jxv sygi dlb 4sxkvkt hg je kr er ]kjd klS ]kgd u jhdG s s s q s s s 4Sgfkp Cgu >e ]hxntV huiv s q ykgél3g krgkp kun n lifko kdlm IXH g; hdlm e 4g krgkp kujd wa s s s T wa rîkel kd hxntV lb e 4g k[H Ii kje ]g hyk[ lh[ je 4g Cgu hH s T , w s s T s s s , hLkd dS lki je 4g Cgu kjln ji hoƒi lb henkv h[An jkv uhn knk; ,\ ss , w 1 q , † l>e 4kyef Cgu ]kxke hH kt sue 4g k;df ;k;üv Fkl je u ke®keji s q a s T , ss s 4g jkdc yd¥cf uoht kje ]kdkj re ]kgd ulm 4l ji hLkgi kF hg , s q s s s s s \ kd sund `kg gj kt uje k;D `g k;D rkc k;D ]kgd j,kv k;yf Ldi sl s w s s s X , \ m u jhdG dS ]kF kgj kt suje henkv dS 4gd ler hukgd hGl dS s wa s q w `k;df nko;ü/ Syf dlb g kyef gér ;≈kHklkg s , X q , e klt uoht ]kg rofht er 4g hrkg kni tx jkv g krkt e ;nÔ jkg , s q , s , wa , , X s ér rhxl jkv 4g /kc kd Z;nkl gér jkv 4g rul jkdi hd ghii ukd q a , , s T X q , T s q q s jkgér jkv 4g hr[n kd k"u/–b ]g hr[sn xj d kyG [kv hjkgér jkv s q , T s s X q a T a s X w X a q , 4kg rht udfsy `Syf d uki uoht kg k;df uer kt g krLi nk; Nd s s s s s s q s , \ q `kF k;df k;D Syf d uki uoht uer 4k;df Cgu kr rt√v uoht ueqr s s s q s s 4g kyef 4g IH hd e , , X zs , X i ]g IH hdlm 4;≈kHkl g; Cgu k;df kr rt√v ueg jkv 4g ;≈kHkl k , s s , , , Lc kurb e o®r¬fv lb kusy y hH lkoæ dS kr xk[n l jkx eqr jxv \ X s s s s s s , `hF kr_ki Bkd hjkg s ér `F jkndg d uki er jkv `g k;df hHd cklgf kdlb g k;nf kur q s s s q , , , df gér 4kg gj jd jWt r;kd'f hd ;k;üv Syf dlm g k;nf Cgu kt X q s s s , s udfsy ]suer k;df Cgu nko;ü/ kr kdlm g k;nf kurb gér u ke®keji q s , X q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 072 egaP

4g Ìd g; 4g Cgu dhO rkc g; 4g ke , q , wa ®keji e df39dgyuv8 A jdOc g krgd phc d k;‘'f uiv jhdG go T , , s X s 4g hrLi rhjiof d neége rkc hdlm 4Crk[ Cgu ye l ukjd rkc hd T \ s q X s s q X lm 4g hrokxc ]g kgj jd rkc hd o–im Nd jhdG go ]F rgd xky , , X q s s s 4g gj l knl Gky[f d kjhdG xky lt ]F Gky[f d jhdG lm xky T s s s X s s , s s s 4hyef gxt hd sujgO e okx hldf u ]dr unf uhr k X a yef kuk[ u 4ji k_k;Fhr ]F syduf ji k_k; 4kyef u kuk[ dr unf u Z s hr df kvg klS kr unf dS jGf 4jdul7uql rkc hdlm F Sx dF hH q s s q X s ;‘'f dlm 4n nko;ü/ tkj jkv 4Cgu hH kF Nd lki dlm 2jhdG kxu s s s , q s a `Wd nko;ü/ kjr l akct ldf `Wd a s s a nko;ü/ kjr ld e df g krn kurb kd Ndku >e 2g c[ hH r ]kgv s s , T , s s q q , w w df A kF krsn nko;ü/ kd ke®keji e kuFki huiv tkj jhdG hGl dS s X Z z s w 4g krkv uknjo , e iW d ik'Hfv jkc Bd 4g rkg siNf ulkglV hg Nhi d k;yfl jkc X s T s s s s X w Bd 4g kr[hl l k;bkuOfd henkv jkc Bd dfk;D 4g hrkg kiduv hH g , s X X , s a q o g Cgu kiduv g krxy kt gér df g krkt kg klS kr jkc rgc jkv , a q , s X q , s s s q , 4g hgj ljc yirfi kid , z a quv hdlm 4g ukegj ]g ehgj go 2g hd kiduv hurdf Fkl jkgér u , , , a q s q s ke®keji 9` g kgj jd Cgu ;k;üv ke®keji Fkl je k;D8 ]kg rgd eqr , s s s s 4kF k;nf Cgu hHd nko;ü/ Syf dlb kF kyef Ikjof kurb jkv hF hd r;kd'f s , hdum CF Bg Cgu hji kt rkc –{ 4kF k;nf Cgu nko;ü/ Syf d rkc hl q w s X q s df kd ke®keji hHd sulm 4rkc hF pl 4k;kv e 'kg ]kdkp henkv go s X s T `kF k;nf nko;ü/ kd ke®keji hHd ue s s r Syf dlb 4sxkvkg Cgu htkj kd supc [kv er skr n hH SiQ [ky B q s s s s s a q s kd `g hrdl kg SiQ k[ky rehd hd k[kv hjkgér df kF kpkl hHd u s , s X X a q s s er dr cv 4g hrkg eyke rehd eub s>e jxe kg gj >el jkdc kr q , s w X q s s s s er 4kn suy ked Nd >e ]kvkt dQ I? lhckp ]g kgj gd kr Syfhl q s s q s q s s a , wa s b e 4krkt kyp hg lsS cl g; 4l Lkgi F gj kt nd e hnu hg slS e T s s \ s s s w X s r yd `kg gj jd k;D rkc er g; 2henkv yH ]kgd u jhdG lm ji q s s q s s 4Cgu sxdcf ji rehd hldf s; 4krdl nhj[ Cgu ukd je ][kv hj X s s a e ]dku hje ]ji ]Fkg je Bkd hH e SiQ Lkjd `kg gj jd k;D rkc s s , ss s X s\ s s X er `kg Cgu kr jk;®g er df kgd l jhdG ulm 4k;x kg tkjku end q s s s q s s s S kr henkv go 4ky nhj[ ]ukekl l elb kg kunhj[ hH kt 4g hupc s s s X s s , s hH dku hdlb ]g supc hH ukd dlb jkv 4g hd rkc ur hg I? lhckp T s s , , s w s a , 4gj ip r ]BkH ]kgd u jhdG lm 4k;x kv e l¬x Lc henkv kr go s q w s X s q s \ s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 172 egaP

4g hrkg kuFki Bkd l ukPp nfk;®b huki , s Z z s s s \ u ]hrkg Cgu kuFki Nd l uktc nfk;®b k;If? 4kLkN Sk<jk/ hukjqi h s Z z q s s a a s s\ a uiv jkv 4kcL ]kvkgu e jokjl d xl®l lb 4e xl®l lb kg kg; eqr , s w s X s s a X a s a 4g hrkg Idi l oHuv jgx L , s z s q s s \ c kuFki 4hrkt Cgu hd kuFki 4g kuFki eku kdlb 4g k0J eku kdlb Z z Z z , Z z , `kxn k;D kr Cgu s X s 6kxn hg kr g rjWt hje go kr kxn hH rke jxv r 4kxkg nko;ü/ ji s s , s s s , w s Okv dr <{ rje 4jkv rkc jGf kr gj u hg lkoæ 4kxOm nko;ü/ ]g X s , s s s , lkoæ dr ct 4kxMkt kyp krn nko;ü/ dr hL? erfav 4kxMkt hg kr a s \ a s n nko;ü/ e 4kxdl u kjg >e r df kgd sue jxe 4kuFki kxn jd nc T s s q w T Z z s a kr cv `u kxdQ kr cv `kxn Cgu df kxn nko;ü/ r cv ]g krLi kj s s s s s w , \ xf ]g jZtt7Z<ht ]g k[H yd¥cf r cv 4k;x kv jGf unf kjlhr tkv , , w q w df k;nf kdke dS jGf ulm 4k;x kv hH unf kjlhr g; cv ]k;x rhc , s hH unf kjln `unf jln ]hy jd ur unf dS ]g dhO kNπv ]kgd ulm w s w s w , s hH unf jln 4hd kuFki ue hH jGf ]k[j k[H ]k;nf u hH Nd ulm s w Z z s T w q s unf dS 4[n cv df g kgj n Syflb go 4g kgj n k;D jlov df k;x wa s , s , s X >el hH e jxe 4k;nf jlov dS s>e sulm 4k;nf kdke dS >e ulm T q , s q s 4g hrkg e hrkN hg hd kuFki kre{ hd un nko;ü/ cr yef [ , s X Z z s s s An ct 2kyxki g uklkv rgc kr kun nko;ü/ cr yef [l 4k;nf jlov q s , q s s s q s ulm 4hF rjWt hje hg; ]dl jd kuFki e hH nkc d uk[ ukeiv jk s wa Z z T s s , v [H dr unf uhr 4g kvg kd Hky Syf je kugj [H dr unf uhr ] w , q ss s w ku[j [H dr unf uhr 4g kr[j yk;[ kd rjWt hje go 4hF rjWt s w , s hd rkc hlb >e dr unf uhr 4kykc re e phc er ]kgd u jhdG lm s q s s X q s `e unf uhr g k;D kyef `g k;D jkv cv 4kyef Cgu lkok X , , , v ]kyef Cgu huki ]hyef Cgu hIkj 4g hyef Cgu hgo ]g rjWt hd thp s , , ltf ]g Fkl jkgér hH eg l unf uhr jkv 4g krn kpgi ]g hrkg rj T s q s , , s qa , s Wt hd thp ltf 4Bx kg ng cv 2kjgO ]lc cv df kgd u ;‘'f dS s s s 94g krn kpgi ]g hrkg rjWt hd thp ltf >e knl r 4g nko; , s qa , s s q w , ü/ kLc kjr 2Hi g8 A kuFki hgo jGf ]okH kd nukv hgo jGf ji jgp \ s q z s Z z a s s s dlm 4l nukv g hgj dep [kv hdlm 2Hi g df kgd hgo jGf ulm s a T X a q z s s jxe 4dl Cgu hH jgO Cgd ]Ski jd Cgu hH uku¬ 2rjfl/7yf/ ]knke s w w a 7kdF ]kd unf uhr k[H 2g krgd g; k;D tkv [n ]F gj [n Oc ;‘' w , X s s s s s , f 4Lkt Fkg sulm jGf 4k;x Oc jdkNcf kd y¥lqe uiv jGf jhdG go s s\ , s s s ]sphu d {o dS dQ kd >kl o ct unf jlhr nke7dF e ukr¬xfj 4ky s 1 s s a s s s a s X s ef Cgu hH utkH 4k;x k;nf Cgu ujgO dr unf uhr e kokx uhr kdlm s s X X a s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 272 egaP

a kelkv rkl g e 'n√x unf rkj T X 4~ ~ ~ g gj cL ]g g T s w T s j xm jkr7nakp ]g e 'n√x ukelkv rkl ]g kgj kyp kd Ikjof surb kt s T X , s s k;D Skjc? Nd u Nd kxgj skg a q q s a kelkv rkl g e 'n√x unf rkj T X 3kxxy ukv e >el gér jk s s X X q , v 4Fkl d kjkr d 'kdkv kpku hHd 4ji hoƒi kgj Li 4cl kvkt yH s X s s 1 s s \ s w 4kg kIsy ji ur¬ d ke huiv kpπc kIkN lt kvkt Iy lS ji hoƒi jd s s a s s , s s s s 1 kyG Fkg kukn hHd 4kvkt dq> lki d {o jH l kyG 4k[hl kud> eqr , X s s s 1 s s X w s q `kg gj j s s d k;D kuFki er `kg yp kgd sutk[ er jkv g kgj ykc e ;nÔ jkgé Z z q s s a s q , , s X s r hgo ]g kgj ykL e lkoæ hjkgér hgo 4kg rofht Syflb kg Lq\t Fkl q , s X q s s s s d uoht hg dlm 4kg sj?f l hlm er kt yirfi 4g hik;øol ]g ntke s s s q s z , Z , w , l iW dik;ø ke®keji 2kusn7kuy k;D kd ke®keji lum ]g uky[f7y[ sj s s s T s , s kgér cl so kg Oc jdkuc nfk;®b k;r√e e j? kt er 4kuukt er cr q s s , a w X s q q 4sLi Bk[nf kjgp kd ke®keji gér kr huc yG jkv hdIp hyd ct jkv \ s X q s w , , 3k;kv nk; ugn kdlm >e kr kdIp kpx s q s qa 4Skt Li Bk[nf hlg hdlm géqr kr Skt dep hyt \ a X s cf jkv efwHO‘i hd kynkc sykd ]e 'kdkv dep hytcf ct j,kv 4hde , 1 X X s p hytcf kt e k[kv Bx jGf hlg go 4Bg ukpgi Nd l ke®keji df s X X a a q q s ku>el er cr 4kxsLi Bk[nf kjgp kdlm gér kr hxy[f hyd ct jkv q \ s X q s s , k;kv nk; ugn kdlm >e kr kdIp kpx s q s qa hdep hytcf kt e k[kv Bx jGf hlg go s X X a a 4g rîk;ø l hlm knl 4g rîk;ø l hlm o®r¬fv kjkl , s , s hL? lb 4e>e ]eer 6Sx jxf phu j>7j> l {o kt e kRi yhi ub 6 \ X q X q s s 1 s X X s Bx kygf kd kRi d {o kt ]e kog lb3g ntke Gjr kjkp df kt ]jo s X s 1 s X , w , X s æB Syflb 4g k;nf ykL kni ji k[kv hjkgér u k<jk/ hd joæB jk/m , Z X a q s 4sxkvkt kg rdfp er hg rIg d jk/m 4kn ukt kd jk/m eqr 4g jk/m s s q s s s s s , ]g kOw> lkoæof ji joæB kjkgér 4g hO> hg krdr¬fkv hjkgér 4hxkg hu , q , w q s jd rkvQq' hg l rkvQq' udfy 4g kgj n _¬k' hylv kd kuFki géqr Te s s wa s Z z X
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 372 egaP

4g , krkt kg _ke ugko dS ]_ke rkÛ dS kd k'nl ykoukv l erjrav sj s s X s a s s s kgér hH uîo¬ l,o7lo g hrPc Bkjgx hd uk;÷ lt7lt 4krkt gj Cgu u q s s , , \ s , s , îo¬ hH uîo¬ 6g rxy ukg Idi Fv hH e uil d hlk;ül 4g rxy uskg T s s s z Z X s s a T s s uko;¥e hH uil d hlk;ül 4g krkg kd hLkd kn hH ;®l kr kd hjklal w s s a , s ,\ s s 4g krdl [sn hg hlk;ül kuil klsS 4g kjk;î kuil 4g I‘i¬ rgc rsdal , a , T q 4kuuc re k/kc e phc er 4Sg jkc hygi er df xkvki hg jdIg eqr X q q q s s df g hg; kte jkv 4kxkg kukt Ig gér kr gj e jxv 4krdl gj Cgu , , s X q s wa T e kr gj er jxv 4kvkt Ig l phc er df g hjWt Syf dlb udfy T s s q s s q , s s 4Sgfkp ukg Od je O s s a ss d jkgér jkv 4Sgfkp sukg Fkg je hg Fkg jkgér 4kxdl kg hg kr jd a s q , s s s s q s s s X Fkg jktg7jktg go g krgkp kujd e kt jkv 4kxdl pgi hg kr Skt k wa T s , s qa s gd l kOd kjktg go g krgkp kugd e kt dfk;D 4kn n >e hH Fkg jk s X a X wa T s X s s s q s gér 4kn n s>e Od jkgér 4g kuuc tkokv hje kd hlk;ül ds;®i je 4g q s s q a s q , s s a z ss , kuykc Syf je kd hlk;ül d;®i je 4g I‘i¬ yd¥cf kr rdl ]rtfv s s s s a s z s s , q s s a `g 'snim Bkd Syf je elb k;D 4Bx y[ nCu e hlb jkv 2;H , s ss X q X , kl7chtv dS Fkl hg Fkl udfsy nukv Zoiv dS 4g Cgu kgo df kF kr a w wa a ukt hH g; udfy kF krul e 4g Cgu kgo e df kvg llge >e cr u s q T wa a T q w s q dfy 4xy suykc jkv Pp ji pe ]Skv liko ji yF¬7kHl Fkl je ikv s s s , s \ a s s 4Bx kg nc h<ko hg rkt dikv df kgd sue 4kvg k;D df kNi 4yef Xe s a s s T q w s sphxc dS jn ikv 4kyduf suPP kdikv jkv hn xk;® kHl uTe 4Bx kg w wa s , s s nc h<ko hje <{®r ]g Cgu e kHl ikv df k[n dukpv e phc udfy a s T X s X s 4kOc Z;/ llb ]gj rkygf jlf hH ikv 4kxy uykc pkd , , s s s s s s a l kucf e jkv k;x kyp ;H kjkl ]g hugd rkc hd oHuv kr >e df T , T X q s s q kukt ue hg lt udfsy ]yskc ld e uekl dikv df kxy ;H >e kr y s T s , wa s , T s s s q s s gi 4F rF¬fim hg uekl je hH ikv 4ji ;"of lk;ül kF k;x suykc Xe s s s s a s kHl hldf e A k[n kuil kl7chtv dS yd uTe ]ukoxH A uæi kjlhr T s s z 4g tkeu g; ]kvkuc tx , s \ s lb 4g ;®Î djfkpikv dS kuFki hjkgér jkv 4g hO> k0J hjkgér jkv , , Z z q , , w q , 4kg gj sn ;¥e knk;† l rjWt kd uiv er 4g ytGf hg rkc g; ]Cgu s s w s s s q , w `kxy u krpV jH hjkg s éqr 2Fkl jkgér lk[3kxjd ;k;üv Fkl jkgér `kxjd u ∂Gf hjkgér d s q s s q s q S Xelm ]g hgj yp kyhy hd Ikjof surb ]g kgj jd ∂Gf hurb kt jGf , , s k;D Skjc? Nd u Nd kxgj skg a q q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 472 egaP

4g krkt Syf pC[ gér ;økd kd knç' , s X q X ]Ldi hd knç' ]'kt kd k"kH 2k;x kg kji oHuv ji urdf 2k;x kg k \ X s s w q s s ji oHquv kgd krgj Cgu hg kri gér jGf 4g hrkt kg kni ky[J dS w a X q , s , 1a 4g krn kojd kni kd ky[J hd nç' jln jrhH jkgér nç' go ]kgd n , s , s 1a s w s q ç' dS uer 4g k;∂fi huiv hd nç' jg kr kg ryp ugd Nd ct eqr s q , z s s s s q 4g krkt kg klsS jlDv jxe 4Bx kg knk;† rkc kjt cv 4sF , s s hjkp‰cykc hH ikc dikv ]Cgu hg ikv df kgd ulm df k;x Pp kurb z s s \ 'kt 4k;x P\p 'kt hH kd ky¥e jd[n krUli hdlm 4kF kgj kg Ul s s s q s z s i hH jkv 4g hjkp‰cykc ikv df kF kgj kg Uli kLc go 4kF Cgu hl z , T z s z \ k;ül kje ]kF hlk;ül kd cP ukji 4kF kgj kg r¬e hH hlk;ül jkv 4Cg a s a s q s a , u hjkp‰c Bkd klt ikv 4g hjkp‰c eji ikv df kF kgj gd ]Sgfkp z s , T z hugd rkc kt e kl'i 4kF kgj jd kl'i hd hlk;ül dS uhYQlu ky¥qe X s X a z a z a 4g hrkt Pc rkc kr g krkt kv e 'kt jkv g kr , \ s , X s , , Oc ugd Bkd ct udfsy 4F rgkp Cgu hH kugd eqr 4krkg Cgu hH nk; , s s s s s gér 4g xke uiv d 'kt 4g krkt gd henkv e 'kt 4hxkg hn gd r X q T Z s s s , X s s kc knk;† l oHquv Nd jWt uer ]g hgj Cgu nk; gér hd uil ]rtfv s q s q , X q s 4sxkn gd knk;† Nd l oHuv eqr kgt hxS s q s q a kt kg nc rDo hlm hekg hje ]rDo hlm kxIg e 4kxWH hekg jWt Te ] s a s wa T a kxMkygf jlf jWt e kr g oHquv kurtf xkgd hg kurm jxv er jkv a T s , s s q , 4g ;Hv ;®l 2;H kld , , Fkl d ;®l dfk;D 4g Cgu ;H Bkd jGf ]kg oHuv kurtf kugd hg s X , s s q kurm ji 4kg u k;D ;Dko hg k/kv gkp ]kukt dQ Cgo 4g oHuv kurt s X s , q f kugd hg kurm 4kLkr /cl kd kO‘uf phc d ke®keji jkv uiv ueqr s\ a a s , s s kr g Cgu oHuv gér kdltf kg rgd rkc Bkd lS er ct jkv 4g C s , q X q s s s s s q , , gu oHquv lm kdltf Cn jd W' hugd rkc hd xkv d oHuv u rLfai s q X s s q s 4g k;nf jd ckj[ cl u rLfi udfy 4 , s a s g rhrkdr hg rkc 4g krdl jd 0lfv Bkd u ]g krdl jd 0lf Bkd , Z , s , s kd joæB kr u 4dl jd 0lfv kd joæB df g Cgu dr hH Bkd lki d s s s s , Z s s dr¬fku 2kjkpc kxjd k;D dr¬fku 4g <jkd d krLfi ]g Cgu <jkd d s s , s X a , s kdr¬fku e/v 4g kyG e/v kurb ji hoƒi df g ek<jfi kd hukeBc X Z , , Z 1 , s hd krLfi 4hd hukeBc hH Fkl d ykouul ulm ]hd hukeBc hH Fkl u X a s s s s q s s s iv ulm 4g gj kt ykc hH go g Cgu oHuv kdltf A g Fv kd rLfai s T s s s , q , Z 4g krkt kg rLfi hgo g krykc kt knk;† sllm , s a , s s 4;H Sgfkp hg kuxy jkv 4kxsxy ;H kr sxkgd knk;† llm 4g kvg oHu , s s s , q q v gér kurtf kugd hg kurm 4g Cgu ;H kgo g oHuv kgt 4g Cgu r X q , a , q a , jWt Bkd hd usy ;H Syflb g kuykc hg l oHuv jkv 4g kuil jnqal s s , s s q , ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 572 egaP

s , rOc hg lS 4hII go ]hd jhj' hF nCu kt e uil 4hg hII kr nCu g; s s w s X s w s 4hxSkt II hH nCu hylv rykL7rykL phc d ;H jkv nukv ]Li7sLi Xe w s s s s s , a s \ \ 'ik'i hg lsS 4g hg huy[ nCu kr e hlb 94Bx y[ nCu e hlb jkv8 s s s , q s X q X , 4g kgj kv ;‘ofH df Syflb naukv ]g kgj IN rhrv df Syfl , , w b ;H 4g rkt kg Fkl dS kukn 4g krLdi hH ;H kLc jkv g hrkv d T s s X s , \ \ , , yi hd nukv Lc 4g krLdi ;H kLc jdkt ji jkxd d /fkel Syflb q a s \ , \ \ s 4kxSkt IN cl ]kukpgi ]rpfjfi7kukt 4kxSkt IN kjkudf 4Xe w w Pkc uiv kxSkt sy >e df kxkg knk;† kurb nukv `kxdl hH pc e \ s s q s a wa T df kxsxy jL cv `Cgu k; kxdl hH Iky e df kxxy jL cv 4hH ;®1e wa , T s q kge ]hH uohtkge 4g hH ;®ekge go dfXk;D kxkg hH ;H39kvg hH ;H , q 1 s q kl7chtv Fkl hg Fkl udfy8 4kxSkt kg hH e uîo¬39kvg nukv owiv8 s s X q a Z 4g nukv kr hg xkHal , a s s kd <i jkv ;ü' 4g krkg 0cuxyVkv ]g kryef l <i d ke®keji ;ü' Z w , w , s , s Z w s w kd jrhH jkgér kgt g kF¬ov hd naukv kr hgo 4g I‘fn hd nukv kr s q a , s , 1 a s hgo 4g krkg uexkv kd <i kgt jkv l I‘fn hd jkdgv g krkg kni , s Z w a , s 1 a , s , ;ü' kgt 4g rfwHuv hd naukv kr rfHquv hg; 4kvg nukv oiv Syflb w a , q s w q a Z w 4g krkt kv Ikjof ]g krkt kyp –{ 4Bx kg Idi gjr , , q s z hd jxkl ]Bx Ief gjr hd nc ]e jxkl hjxf nc 4kg rkt kg Gjr hjl wa X wa s s s w s s n ]kg rkt Ief Gjr dS 4g hrkt kg kni rfF¬f hlkHk/kjof dS Syflb , s , s 4g Cgu e df rdl gd Cgu hH g; S wa T s yfhlb g krkt kg Pkxi kukg kjkgér hg rkt d jkdgv udfy 4g e df , s \ z s q s s a s wa T rdl gd Cgu g; cv Syflb g krkt kyp kr jkdgv 4g k'n hd hxal® s , s a , l hgo 4g hrkt kg kni k'n <i;¬gj dS 4g krI? lkHk/kjof dS 4kg h , s , Z w , s s H rkg ]kg rkg hH Cgu 6kg rkg hH Cgu ]kg hH rkg er ;el ruql 4g s s s s s s s s s s s q s , hgj kg hg; hH rxkt ]g hgj kg tkj gér rfhri g; 4g hjk;î rfhri g; s s , s s X q z , z 4Bg rfhri Xgé q z q r hlsS ]hH Cgu jkv hH g 4g Cgu kgo e df kvg llge gér cr jkv k , wa wa a T q w X q , ;df W' kuyskc sue ]Oc suul er jGf df g kjk;î hH oHuv kjln jkv q T s , q q , q w , 4Sx yduf e 'kyr hje er jkv X s q , k;nf jd nc kuykc uer df kvg kNπv 4Sgfkp kukt dOOf ]Sgfkp hu a s s q q kt kg nc h<ko kr kxy uykc er ct ]dhO dr cr ykc e dr ct 4S s a s s s s q wa s T gfkp hukt kg nc h<ko hjkgér hL? lm ykc u jrhH jkgér e hL? lt s a q \ wa s s q T \ f 4Sgfkp kukg hg klsS 4Bx kg nc h<ko hjkgér 4g kjk;î kLc kuil jkv s s a q , \ , 4g k;x kg njknu l uil e df k;ki > wa s s s T s e suer Syfhlb hxkg Bx kg rDfk;'rfv Cgd ]rtfv jWt kr 4g hrkt q q s s s s , s kg Syflb g Cgu 'kg 4g hrkt kg ]rjd Cgu jdukt rDfk;'rfv xky , s , s s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 672 egaP

g kgj kv e kt „pfni ssrLkN wa T s s\ 4g krgkp kusn kr wa tuf hjkgér gér e 4kd ke®keji iNf jrhH jkgér kxkg ukeiv kr go q X q T s s q s s 4krgkp kukuc Cgu l¬gf d LhH gér e 4g klt uiv ]g kuiv ]g kOuv s s \ X q T , , s , , w ]g ;hr}fv hlk;ül d;®i kje 4g Cgu kl¬gf kd LhH hldf hlk;ül kjse , a s z s , \ a 4kxke l>e nkoh'kv klS 4kdl ki kd Fi suiv e s a s q Z s s s r df kxke l>e hg kurb 4kxke re nkoh'kv kd uyp ji k„pfni jse q s a s q s a Z s X s 4kjd <jluv kd hlm ]Skt kg kni xjr huiv hjkgéqr s q s , a hg l,t jxe 4dl kg kni xjr huiv hjkgér dfkr cL e xjr hd uk;÷ s s s , a q s w X a s dum 4kd k<Qd hdum ]kd ei dum ]kd k{'f hdum ky jd rkle®kv s s zs s s s 4l k0c k[hl ]l k0qc sk>el ]kg 4g ukt LkN „pf<jp hg uiv kr g s X q s s X a T s s\ s s X ér 4Sx dp er 4rdl pgi Cgu jdkg 0c ]xkpgi jdkg w0c er kr q w q s qa s q s s qa s q q s sxkpgi jdyp ji k„pf<jp d 0c jxv er Syflb 4kvkg /çyim kd s qa X s q q s s s iWo¬ dyfke uiv er df g krgkp gér jkv g krjd ei kd dyfke ke , s q , X q , , zs s , ®keji 4krn Cgu kdke kd hjk/m hH hurb ke®keji 4kvkt yp ji um s , s er jkv kg kyp jkv Bkd df Cgu hlsS hH k;LfLxi jkv 4g k;LfLxi h q , s , s a a , T a a uc e kLkgi kr r¬kj d uoht 4r¬kj d uoht g Cgu Lkj Sg uc d IXe X X \ s s s s s T s q s s hl 4rkg Cgu Skuc7suc l ygi ]g ruc l uyp r¬kj dofr¬ko d uoht s s s s T s s s s s 4kxyp l xP lm Bkd hHd j s s a s Gf u jkv g kyp l xP lm Bkd ygi kr u 4kxkg hg kjkgér go xkyp , , s a s s s s q s s ji r¬kj ltf er jkv 4sxkvkg Cgu ydu hd hldf er ]xkvkg Cgu hik s q , s s q s s s Œ d hd hldf er 4sxkvkg Cgér l,t er kr ]xkxkt er ct udfy kxkt j q s s q s q s s s q s s kv kul jkdi hje 4kujd re <jduv kje udfy kukpgi >e ]sk[sn >qe , s q q s q s s s s q s ]k>el s>e ]kul hje 4xkvkt kg hikd uckd ]xkvkt kg hydu ]xkvkt s q s q s s s s Œ Z s s s s s kg jk/m ]sxkyp ji k„pfni 4g Cgu kuyp ji k„pfni 4Cgu >el >qe s s X , X s s 4Sg fkp nkoh'kv kdikv 4g krgkp kuyp ji k„pfni dikv e A uæi kopki Z wa X s T z a a 4kgd <kouf ]kgd ;¥od s Z s , ]kgd {ke lm 4k;ki kd rkÛye uiv ]liko j? uiv Sx kv unf hlm s s s s s w s s 4g kryt k;hn kd kr0ci unf lm g hrkt II kNπe g; unf ltf jkv , q z , w Z w , 4hxSkt II hH g; g k>el rfxkt d w , 1 r cv uer ltf ]kNπe g; 4hxSkt II hH nCu de®fk;÷kv unf dS ri s q s Z w w s d l ;H ]rjd oHuv naukv ]ruc7rIef ]srul7rul ]rOm7rOm ]rOc7 a s s q s s q s q s s s ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 772 egaP

d suyp oki urb r¬;˙v dp skg s a s s q g hxy e koki jkv klkl Ls\kg , X X a , X a g Cgu kudQ >e kr hH kd rkj , s q s s g Cgu kpgi hHv ji ytfe jkv wa qa a , s X l kdjkr rkg ;nm rkyefy>f s s s krjrm7krkv ]kIqiI> q g kgj Ig kyktm hH l uekl , s s g suekl rtfk;uf kujd güm kr , s X s X X 1 s e kxn jse g "' Nd nf; rDf' , s q hd u[n jdjhp kd er jkv s s s , g kgj yP kj/av Nhi cv qrdV , s s g kLc dofkHko¬ Hky g; , \ s kF Hky kd u[n Nhi7Ohi jdLe hHd s s s s q\ kOxv krj/ ji „pf d k;LfS w a s X \ a Mkt Iky l hlm g k;kv gkj ltf , s wa Cgu go jGfklqe Te , g Syf je kgj cv s s kdum xk;im Cgu Nd kr gj o hH suc nf; s q s s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 872 egaP

H hg kurb jd[n rLm kd k0c 4g xi hH lki jkgér df kvky <je¬ s s \ s X q T s q s hg kurb jd[n ryp kd k0c 4kjd klkjH ji kxi uiv 2kLm 4xkvki s s s X q s s X s s \ s s u hg yp hHd eqr 4sxkvkt Ll sOc hg Oc skr gj Oc Syf d uyp jdL s \ , s , s s , s s di kd k„pfni d hldf er Syflb 4rkt IN Cgu „pfni ]g ryp 0c \ s X s q s w T s q 4xke kd ;®l g hg klt 'kdkv 4rkt IN Cgu „pfn Z , , s w i ]g rLm h{i e 'kdkv 4g Cgu klt hoƒi ]xke ;®l g klt 'kdkv3 T s \ X , , 1 Z , , s X s l kni uiv k;u Fi krkuc g , jGfkle jg ji ltf df klS jGl g; q s 4g kuuc Cgu jhdG d jhdy hldf géqr3 , s X krkPc xi kuiv Cgu \ ji kFi yp ril jkv ]j;k' ]glV X s w , krkt LkN ji lm 'nl hg dS s\ s a s X s l kni uiv k;u Fi krkuc g , jGfkle jg ji ltf df klS jGl g; q s s s je „pfni jd[sn , X g güm kuyp Cgu ji kgkj hyp X 2k;D Wd Nd ji lb a q Z s s Hx kt gj kv Nhi jkv s , g hdp y>f T q ]g hdp yef dr cv u kt T q s hxyef Sk/kc ukd X a , hjWt kd ku;u 'nuf Cgu X ∆
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 972 egaP

ji kFi yp ril jkv j;k' ]glV X s w , krkt LkN ji lm 'nl hg dS s\ s a s X s l kni uiv k;u Fi krkuc g , jGfkle jg ji ltf df klS jGl g; q s 4g Cgu kuyp ji k„pfxi je 4skg , X ss rdl Lm hH er df 6kg rdl jr hH er df k[hl l>e er hg kurb s \ q s s , q s s q q 4g <ikjkthc k0J hg; ]lc 4g krdl jr hH e , s wa , T s kr ]hg kl,t >e kd kt†e7lke7hÒg g kgj j,r henkv dS df g krkt kv q a , , klkjH kr kurb jd[sn kd ykoujr udfy 4gér g krdl k[lf ]kg 4g s s s s s , s X q , a , kr/kl e huki kd suiv ld df g krdl Cgu krc hH kykoujr hg klS X s s , , s , s 4k;x kv e >el lc df ]uyrl kd jrhH g; g kr/l sld d X q a , , f k;x kv e >el jkc dS jkv 4sxkygél jdjxf7jxf 4kxSkt kv Xe >e X , s l rjxf7rjxf jGf ]sxkjxf jkc kn7/kdS 4kuy [n er jGf 4kxn LkN j s s s s s s q wa s\ Gf ]kxn kyp jdLdi jn hLkF gér ]kvkt Oc kjt eqr 4kxy Ldi yd wa \ w s\ X q s , wa \ fbkl hjkgér df g krdl jd hg kurb ]BkH A kxgd kykoukyp ydfbkl q wa s s 4Cgu sxXuke eg jGf df g rgd o kr kvkrc u jkv T s s s s , 4g ryp uNi dr tkj kd ke®keji xsky jkv 2kr k[n kjt ]rdl kt C T s s w , s s s s gu Skrc hH tkj IkN7IkN ; 4kxdl u krc tkj hH kykoukyp ydfbkl s s s s s s s `tkj kjkgér g k;D 4g krjxf ujkG ]g krjd ''fkd hd uPp hg slt k q , wa , wa s s \ , s r e 2Bx kg ng ]kg rkt yp /l ji k;gfi kn `g k;D tkj ]chdjr hj T s s s s s X s , kgér g k;D `kd uiv kg r/kl ld er df ]skNi l ykoukyp ydfbkl q , s s s s s , q w s s s `Mkrc sl a d g;~ ~ ~ g; ]kxgd go 4kxSkt gj jdkdpcf /d hHd go kr `e y , s s a s X t kd uiv kg r/kl ld `kyd hjkgér g k;D df kNi l ykoujr hld s s s s s , q , s w s s s , f er jxv 2g k;D kyd hd sujr df kdl Cgu krc kr hH Bkd dr tkv q , , s s `g krk[lf k;D kd ykou[hl kykouk[lf kujr `g k;D kyd hd uj,r , s s s s , , s 4hg lo lc 2u g kr[hl kujr Bkd lt 4kxSkt kv klkjH hg hn¥ s , , , s s , s t `g kgj jd k;D e g; A kxkg jL ]kxkg ;H ]hxkg IgkLc? ygi7ygi wa T s s s \ s 4kLm LkF hH er jd[n rL\m kd s \ s s\ q s s s 0c hldf 4kvkyG kd kuL suiv ]kvkyG kd k[i uiv er jd[n srL q s , s X , s , s X a s q s \m kd 0c hldf 4g hy Cgu hH /l hd k[i uiv uer ]Sx rhc eut7e s q , q X a s s q ut ]g Bx rhc k;nfl n;k' 2kvkLGLG ]g [i hH jkgér df kvky klkj T a s \ \ T a s q s s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 082 egaP

4g Cgu UHf eg AriWo¬ 4kg er hg lo g klt e ]g e hg klo kg slt T s q s , wa , T wa T , s , df n k[nf jdkdq> gér df 4Cgu knk;† llb ]g kd Qx ekd hg kurb s X q s , q 4k;x kg kji ekd kjse 4ukt r cv ]kgd u g s w w s lV Pc 4hxkg hyduf jdkg Pkxi 6hF jkdg Bg hcn hd jH eüt dfk;D 2 s w\ s s \ z qa q X jkdg hlsS Sx id Lkgi 4Bx yduf jkdg e <{ dS 4xP kje hgo ]iW qa a \ qa X a s kje hgo 4g kjgp hH kje klt glV Pc dhO 4g glV kr e df k[sn ph s , s s , s w\ wa s T s u su glV ukot 4Bx kg rfk∂ e <{ dS ]d> kukn 4jgp kukn uiv [sn s a X s q X s s s X s s 2dk> ]kgd 4k;x y jkudf d hnu jdLdi lm 4hd ntf hH u Pc jxe a s s s \ s s s w\ 4kn sukt Fkl d k;Ffkl je >e 4kn ukt >e ]kn LkN >e A s s X ss s q s s s q s s\ s q kxy uxke hGke 4glV ukot kxy suk;jfjf ]kxy ukj 4u Pc k;yf hg Ld s a s s s s w\ \ i udfsy kF glV ukot 4kd glV lm k;ki Ldi ydæfekc ]kxkH glV kPc s \ q w\ 4g glV glV 4g kg , , j [nf kOm jiM xyv go 4g Cgu kvg kjL Bkd 4g hgj yp jli7jl? , q s T s llm hH LH 4g kgj k;D kg g; df k;kv Cgu e >el jkd®ep g; kr X s\ , s X s s kdlm 4sulm hn LkN hg rkc kr hd uLdi kd kLH 4[H huiv Bx hg y s\ s s \ s X s\ w w s s H kr kd glV Pc 4krkj ]krk;jfjf ]krk;efef g kgj kt kxkH jli7lj? s w\ s , e phc d kLH glV dS df k[n ulm ct 4k;x kg rdfp djd kyeg X s X s\ s s s s kr go 4ji kLH k;df kyeg u glV Pc dS 4Bx kg hlS upLv unf dS s X s\ s s w\ s s \ »»º¡≥»»»»4kvg u hH kuekl hHd kd glV hldf `ld hH hrkv q s , 4g glV e df hHd h;kv u hg nk; lm 4krxkH jdy ukt 6krxkH hH g wa T s s o CrxkH LH ]hrkg kutx hd glV Bkd jxv 4k;x [hl hH jL kd Cgüm X s\ s Z s 4k[hl k"kH hd Cgüm ]hPi ckrdf hd Cgüm 4k[hl e/ kd Cgüm ]k;x L\i \ Z X e j? d kLH 2kjkpc jd k;D hH kpπc kd glV cv 4Sx kg ukeyle s X s\ s s s q ]Sg kni e j? ukeyle 4Sx kg ngV Sg kni e j? ngV 4k;x kg hg kl q , X q s w q , X w s o kgj Fkl dutf 4krkj ]krk;efef hg klt kLH 2hjkgkdk' 0' 2hjkgkd , s s , X s\ q k' 4krjp rki7lk? udfy kF hg glV 4rgc l kLH k;x Om kpM 4kvg k s q s X s\ a q Lc e Cgüm kpπc 4l sphu CF hrjtqx LH 4k;x jxf e LhH dS hd kLH \ X s X s\ X \ X s\ kpπc 4Bx hH hyp jdkxy xkyN kr go 4k;x kg eüt kd pπc hg e p a s s s X hc df l hLkgi dS hF hgj kxy xakyN 4kd pπc k;nf eüt u huglV dS s \ s s s 4jkc dS kvg klS q s 4g glV e df g krkt yH hH kd glV hHd7hHd udfy 4g kryp kydv wa T , w s s , s glV 4hrkg Cgu LhH hd kglV 2sLgsy Cgu d kgCl 4kuc glV ]kuc re L s \ X \ s X s s H 4g hryp e LhH3g hrkygd XLs\H Syfhlb n;k' 4g hryp e LhH LH s\ T X \ T T X \ X s\ krkPc xi kuiv Cgu \
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 182 egaP

4g rkt L\i T s e ujd ydu xky lkilkv dum dfk;D g kLi kugd skdum 92uk/okl X s s s X , \ s l ydu8 ]g kgd knl su kxky <wioÂge lt 0c Syflb 4g dofkHko¬ y , X s Z s , q , d¥cf ydu kr kg uekl henkv kjk;î klt 0c 4g dofkHko¬ yd¥cf g; q s s s , q , q 4y kjgkn kd k;Lfd Cgüb hH eg 4lki d 0c g kgj kt X s s X \ s q , k;kx kg; go g rhx erjnl d/fkol kt e jkll lb udfy 4g Cgu k a , qa Z s X a s , eüt hHv kr rhx kuiv 4g k;x Cgu kpku hHv kr go 4rdl Cgu hH p s , s s s s kl ]rdl jd Cgu hH kuyr Syflb g Cgu hg kri Nd kr kd pku uiv q , q s s 4y pku kd pku hlb u hH eg k; X s X D 4Xy kx rhx hg; hH eg u k;D 4y [hl rhxl hg; hH eg u k;D ]g k X X a X , gj Om kg; rhxl oiv kurb jkv 4g Cgu kri Nd kr kdlm 4g Cgu ku a a Z w , , q s , q s l kr rhxl dyfke kuiv `rhxl dyfke kuiv kxjd ∂Gf ukd ]kg kgj a , a , s , s Om rhxl kl,t 0c `kxgkp kuuc u ydu ukd kr e lki kg henkv kj a q s , s X s k;î kl,t 0c 4g Ghydr hH hd naukv 4xk>el hH er ]g kr>el hH Te q , s s q wa 4Cg u krul r jxe 6uc re ydu df k;x dF jdgd7gd ykl lhykp kr q w s e 4krdl kg Cgu rgj je 4kxkg >r l ukt je n;k' cv ]kgd u 0c T s s ss s s q s s s s s q 4hF ydu cl 2k–e hgo ]kexfHokH hgo3krykc nukv hg klo sry q a s a , kc 0c klt 4krugi naukv hgo rugi 0c kt 4krk[ nukv hgo rk[ 0 s q , s q s a s c kt 4krO,c klo nukv ]rOc lt 0c 4krOm klo nukv ]rOm lt 0c q s , a s , s , q , a s s , q 4kgj krjd ''fkd hd uyp ji k„pfxi je r jd>el s s X s s w u g; jxe 4g krdl kg kyktm jrhH jr yd ]g kj/av jrhH jr tkv , s s s , s ss 4g kyktm tkv ]kF kj/v jrhH je unf dS 4g krdl yt jkv ,g k; , s a ss , , hn hH jrhH jr df >el kurb jd[n kd ;hn Sg ryt je 4uc n[ k s s s s s q s s s q ;hn kuiv 49oH kihniîv8 A k;k>el [ky >r ue jkv 4kgj kryp jd[ s s q s T , j xi ji xi je r 4kgj kxy e suuc k;kN hje wr 4k;ki yef Cgu >r s s w X s s q hg <jkd d sugj je n;k' ]naukv ]kgd u 0c `kgd k;D g kri u 0c s s s s q , s q `kxkg k;D cv ]k;ki yef Cgu hH rgj dikv 4kF rpæVu s s s f 4kF kryp e gjr hd k;kN hdikv ]F ikv kr dr cv `kxkg k;D kj T s s s s e cv 2syp ikv jkv Cgu kxt o®0c kje hHv 4Cgu hyG /fkcl d;él , q s s a . hje hHv 4hHv g k;ki Cgu pgi hH jGf ]kyp ji k„pf<jp dikv kr s wa qa X s s ykl lhykp `kxkg k;D kje cv df kF kxy ukj nukv 4F gj je 0c s s s s a s s q 4g Cgu , jnkel Bkd kd ydu 4re kuuc ydu 4g krjd ei kd dyfke ke®keji s , zs s , 4sxkvkuc gkj huiv l kxi hg uiv er jGf 4gkj huiv xkyp eqr s s X s q s s jGf 4k;x kg kji ekd lc ]Skt kg kni jkdg hjkgér jkv kg glV er s w s , qa q , s q
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 282 egaP

h;u lk;î hd ur jr hukji lkv hd ue jse s s q s h;u lkc e xj7xj kyhxj7xj ypkv kjsr X a a a a a 4 hxLi hu[hl k;efhd jkv kyd hd sukg Su hH kder kr kg kuLkt /cal s \ , s s q s s s\ a Fkl dlm ]g k;u knl ke®keji 4Cgu hg krkg kukji hHd ke®keji dfk s , s q X ;D sxkgj rdp l ke®keji kr sxkyp jdLdi kd kjhdy hukji jxv eqr s s w s s s \ s X q 4g krkt krgc yt kd kxx lt 6g kjk/ rrl ] , a s , , g gkoi ke®keji 4g kgj ync yirfi elke 4g krkt ync cl tkj kg; , z , z , , s a 4g Cgu d ekd cv hH u/kl o Sdf u/kl kt u 0c 4g Cgu cv hH T s s s s q , rDf;ø go F rDf;ø l,t 0c 4g Cgu cv hH kr¬kj go yp ji r¬kj lt s s q , s s f 0c 4g hrync yirfi rfÎi l,t ]g krync yirfi ke®keji jGf jkv q , z z s , z , 4g kukg tuf ]g kukg dyf , s , s ke kd hlk;ül d;®i je 4kuuc re ydu hje jxe ]k;if >e ]kux hjse , s a s z s s s s s q s q ]kul hje 4kxkdp kr Cgu ]Cgu kuyp ji k„pfni je 4kujd re ydu s q s s s w s X s s 4g hdIv jtu hg ji er 4Cgu kxway /l huiv e n;k' ]g hxnt , q q T , w ke hjkgér dr ct df g klsS gke kje ler df F rgd hg dhO er 2 , q , s s s q s s q kvg cv 4kF krdl kg /çyim kd o®0c hH rgj7rgj jkgér kr kry u q s s q s s s q s s l hH jkc dS 4kul u ue jkv kgd jkc hurdf uer df lkv d nukv q q s T , s q w a s a k;kj 4e nko;ü/ kdq> e k<jp rkKv 4kF kdp kg [kj ]kF kdp yt s X X X q s q jhj' kr cv 4kr cv F <jp rkKv 4kdq> e k<jp dum e nko;ü/ cr s s s X X s X 4F rgd dhO 0c 4hF hgj Li k/kc hg <jkd d uy s s q \ s s p ji kni d 0c df k;kv e >el lm kr kuI? hI? ct jkv 4Bx I? X s q X s s , kuI? jrhH d I? lhckp kr kgj kt Oc jkv u nukv hd nc kt [kv s s a , s s , , s a a s a 2,g k; D jkl e suht cv 4Cgu krk[ Nd cv hH kr kxWe `k;D hH g kd u[sn X s q s a , s s jkv cv 4k;yf [n <jrov kd ke®keji rLfekegfe 4k;yf jd oHuv , s a q kd erjnl 4k;yf gj lki dlm kF ;≈k; uki kt 4k;yf [n ]kF ;≈k; qa s s s s s s s s s u[n kt `kgj k;D hH ;≈k; u[sn e hxntV lb cv jkv 2g jkl k;D hH s s X , , s s l uOm kr Cgu 4kxMkt xkt ct ]cr hg kxOm kr cv ]kgd ulm 4kgj s a wa s s hg e /fkel kOc kt kr go 4k;k[ kuk[ u ]k;yf utkH u ulm df hF X , s s s s drk?l Ikp hd ;®e hd 0c ]Ikp hd sukt d 0c jkv 4k;x kg jkd/ a s q 1 q s s q , s v cv kr cl `kxyp jduke kd k„pf<jp dldf cv `kxkg k;D kje a s wa s X s s s cv df hxy hlsS Ikp hd ;®e hd 0c 2jrhH d I? lhckp ZGlf 4kvg s q 1 q s s a , q rîki o®0c kd naukv jrhH d I? lhckp d uje d 0c 4kvg hg; jkv z q s s s a , s s s q q ,
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 382 egaP

, g k;u kurb Nd cl yirfi kg; 4hrskg Cgu rDQui thp Bkd kg; 4g q z a q s a , k;u cl 4Su jkc jg ji ]hg lt um 2g ry[f kgd jGf yG hgo `kgd s , T s a w a jGf h{i hgo 4g rj?f hg LkF jGf ynkc hg o 4g krOm e 'kdkv hg T s s s\ s , X s s\ LkF jGf nkp hgo 4g krxm hg LkF kjkcqn tjl hgo 4g hrgj hrkg h; a , s s\ w , s u thp jg kg; 4g dhri kd ke®keji rfÎi g; 2skd rfÎi kr k[sn kjt a , z z z s s h;u lkc e xj7xj kyhxj7xj ypkv kjsr X a a a a a h;u lki jr k;kd ]k;kN hukji Fkl jse s s q s ykc ;t hg hjr kje [je ue hH ji lb s s s w sykL ji end7end kd>r SkH u ykp dS s s q s , ykr ji jkc7jkc Skrdm r l ukLm dS w s \ h;u lkc e xj7xj kyhxj7xj ypkv kjsr X a a a a a h;u lkj Skpj lkv hjr i Lke jg d uoht s s s\ s Skjgy kHk' hd kuil [nuv xal7xal s X s s Sk[ yc krjnl h;ktl7htl e xv7xv qa X a a Skjrb krypp IGge hjr e xj7iW a qa s X a h;u lkc e xj7xj kyhxj7xj ypkv kjsr X a a a a a h;u lkjuf lkv hjr hygi dS uckt kjsr s s s s w X yG kljl k; kg uokl kd>r g kel dS s s q , a syH [An d r+7r+ SkPc jk;î l hyd7hyd w q s \ s s yw> ji yG7yG jduc hyrrf hd k;xfc wr w w
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 482 egaP

4g krkg uk;Hfv , s ]g krkg lky¥m ]g krkg nukv e tk[ hHr jkv 4g hukuc hLLxi dr , s , s a X s , , a jnfe d ke®keji l k„pfni hg suiv gér 4g kutk[ xke kuiv gér 4g a s s X X q , s Z X q , kuyp hgu gér ji k„pfni d hldf 4g kuyp Cgu gér ji k„pfni jse X q X s , X q X s 4kxSkt kg hH ik'Hfv ]Cgu hg kxkg nkoh'kv nkoh'kv klS dfk;D kr s s Z Z s X dl Cgu hH sn gér e nZkoh'kv klS 4kxke re l>e nkoh'kv klS ]Cgu X q T s s a s q Z s h;u lkc e xj7xj kyhxj7xj ypkv kjsr X a a a a a h;u lki jr k;kd ]k;kN hukji Fkl jse s s q s sykc ;t hg hjr kje [je ue hH ji lb s s s w sykL ji end7end kd>r SkH u ykp dS s s q s , ykr ji jkc7jkc Skrdm r l ukLm dS w s \ 4g krht Xe , ke®keji go g krht e ukero kt 4k;tf e ukeZro ]kn ukt kd rhrv , X Z s s X s s s g krgd ler e Syflb 4kxLq\t /cl l ke®keji hg kr gj Su hH eqr wa s q T s a a s s s 4sxOm rhx Su ]sxeüt n"ufim Su l elm 4xSki Cgu kd X X . s X s a p eg kdlm 4g krkt gj "s' <i sNhi hH kr ky ykduf hH kd <i sl q s , Z w s s s Z w X elm 4g roæk' ]g ruv go ]g rgd eg kr Syfhlb 4Cgu ke®keji kr , , a T s s s Skt dwp 4Cgu hg kxdp hHd ke®keji 4ji I¬bk∂ u ]ji <‘Î u ]ji s q neége u ]ji 0c u ]ji jhokge u 4ji hldf ke®keji g k;x Cgu dp q q , w 4Cy pj r;kv hjln ulm ]Snf tH jcxi jln ulm X w s s a , s w s ]kg Oc >ym e neége er 4kg rgj rkjgkn r;kv hd ukjd er 4g kr s s , s X q q s s s s X q q , pj n"ufim Su tkj go 4Syf pj n"ufim Su ulm ]kg rgj Oc SkLx . s . s s s s , \ X a X X [kv e kn"ufim er 4Cgu hg rul er 4g krkt kyp jdkx no Su jk q s q q , s , v g krkv go ]kg rgj s>ym e kno er 4g k;u yirfi ke®keji udfy , s s X X s q , z s 4uko;¥e hurm hukji hurtf dfk;D g hukji knk;† l kvkjiji hjlwn w q X wa q s X a e df g hrjd kokn kd ukg ukji kjiji jg 4g hrkg hukji k;nfl ]g T , s s s q a , s q X , hrkg L\t kjiji 4g rfk∂ ]g rokxc ]g gk–of e/ 4g k;u ruf e/ jkv s a , a , , s Z , Z , g kuIhi kd jhdy hukji kjiji 4g Cgu e/ kjiji ]g krgd e Syflb , s q a , Z a wa T 4kxSkt II /acl sl w a ke®keji kdlm 4kxSkt LNif go ]g klkc jkv g kukji hH kjt kt df \ , , , q s
sjokc ue jefql ekkU

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

582 fo 582 egaP

4hg kurb tkv
sjokc ue jefql ekkU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful