m o c. dl r o w o h s o.

w w w / / : p t t h

961 fo 1 egaP

l jiM ]g n[ eg df kgd sukgüm udfy 4g kyko ujd Cgu 'oi Xe L≤y s , s X X s wa s s z T ≈b e jkv 4g rkt yduf ji k_k; huiv jGf jkv g rdl jd ekJof I≤? a T , T s , T s s Nd so kgt g hrgj Sk/ofl "s'of Syf d ekJof d k;_fk; yko ukt xk q a T a q s s X s s s v ji Òv Bkog df k;krc güm sue 4F gj n Cgu rfeuv hH hd ujd ekJ s X T s s s q s of ji Òv Bkog >e o hH jGf 4kF kujd ekJof Syf d I≤? @! slm jkv s s q s s s , ]kF kdp kg kji ;el kd ekd d Iy;ki ]kpgi L≤y≈b tc !! d rkj Te q s w s qa T a s s 4g krdl kpgi kjr[ k;D kd hldf e jrhH d Iuef %! d uy u/b Sy wa qa s T s s s s f d uk;;ko df krkv Cgu e >el dr g; >e 4g henkv dkujr[ dS Te s q X Z s q wa df k;x k;krc g; <jkd kdlb jkv krdl jrm Cgu uk;q;ko kje hH Sy , s f d u/b ji kÒv Bkog dum df dr kg; 4krOm Cgu hg uæi cv kr kd s X s a z s 'oi je e k'n dum 4krdl jrm Cgu ji Òv Bkog hldf d ikj; uk;;k s z s s X X s s s s s w q o kje df g k;yf ;<uf g; u nll lm ]g nll dS hd k'n ;hikj; hHl s , Z s a , a X s s w 4kr kg k;df Cgu klkjH ji rkc lb hH sue kr krkg k;df u oHuv kdlb ;o¬ s s T s s q a s T ue nf; 4g ;huloæofv kt kxy kdD/ jnd lb kd kFko¬ r¬;ü drfhutkj , s s ˜ o de√k/ hepæfi llb jkv 4k;df r{fhn e hy' jkv urpV ñoi kd kxky s , X , , w s X s hepæfi uke0fc ]r{f'f koq; kjktg ultf g rDf;ø kydv kygi e n;k' q X s wa s T 4gj rkuc BklB kd kxky k[ky jkv gj rkv s s s X s X , s s a kg; hju'ef BklB l epæfi ukjkn hlb 4kync Cgu e hy'7uoht hd cji s , X , w ]e u'n uoht d cji kd BklB hH dS d epæfi u rDf;ø hH dS sl eub X Z s w s s s X jkv 4g rkg Uli ra;®v ]g rkg Uli BklB kr g krjd kl'i gjr hd 0 , T s s z T s s z s , a z q c erkx hd ghle klB ]g Cgu BklB df skt ]henkv Bkd kd cji nf; e ' , , s w X s n BklB hldf ArokHo¬ 4rjd kla'i hd eky¬b o Xe 'n ey¬fe jkv rjd s z s s q , s kl'i hd r;bklB kr rkg e 'n BklB hldf o ct 4k;df jkgo;ø klt kK a z s s s X s s , X rfhutkj u hHl um dfk;D 6g k;x k;df rnfuV e rfkH ltf k;x k;df Cgu s X wa T a rnfuV rfkH lb kjk} oæof ji rDf;ø hH dS l eum udfy g Sx e jH k a s w s X s T X ;ufn xky ;üv kLdl kFr r√e<‘Î ]Fhrekj ]nukdoof l cji ]ygi sl>qe q s X \ , w Z a s s w s 4dl n rdl Nd kt ]kxgd X s s a q s wa likv hg rkc <io®ge Nd Syflb 4kxSkt xy gke dS chjd7chjd Xelb s X Z w q s kr waxy sukul u<o kd k_k; oæof hji huiv e nf; dfk;D ]kxn <jgknm q Z w T X wa l LkF kdikv e 4kF kIk[e kdlm yod go ]kgj krpkl e ;"of d ;‘ue s s s\ s T , q s s X s q Te Nd kt jH uoht ji suiv j,kv ]g krdofr¬ko dS go k[n ue kt 4g q s sw , s s T s wa kIky liko e Fkl d kvk'kv Bg hj[cf jkv kvkui¥d r¬o÷ ]Xkuil Sg II , T s X q , X q s w 4Skt kL\y Syf dlm df g Cgu ;≈k; lb go s , s ]g henkv kt lki jkeg tkv df g kukrc kdikv s>e sl ;nÔ jH [qn sLc , s s , s q s \ g henkv _ro¬ Te wa a
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 2 egaP

hyef I‘f1Znrv eg l uexkv o≈Qm d ukoxH df kgd g; u rfiI‘kj d o a X s s s s ≠ s s ≈Qm l k[kv hjH7lkv df k;x k;krc >e ]kxkg Z;pækv jdukt g; kdikv s X a w a s q s s 4kxkg kujd okup phc d rDf;ø s q s lb jkv xk;gl jkeg kdikv 4g _ro¬ Syf d ujd okup ikv 4jd okup , s s s T a s s q X q hg ikv cv 4sxaSkt Snf jd Yj hH o g Sx Sdf rk>el kt Fkr;kgl Sy s T s , s Z f d k"o pki hekxkv d jykL kLkjd Fkl d o≈Qm df g; rkc hjln jkv s ˜ a s X s\ s s w , 4hxSkt kg huxkn hg l yd jn hd tk;ç ji l s q s s m kr g rjd Cgu klsS o nf; jkv 4kxsLi kukdp rjr g jykL kLkjd df s T s s , \ q a q , X s\ s kt <+ k;x k;nf e rhrv kd so≈Wm güm kr k;x kykduf Cgu jgkc d 'sn X s X s s jnv d I? ^# >e nf; df kgd kd rfiI‘kj d o≈Qm u rfiI‘kj hdhjev a s s a s q s ≠ s s s ≠ 4k;x Pc endS okcn h \ dhjev ji so≈Qm df k;df 'oi e so≈Qm sue hg lt udfy 4F rgkp kuye s z X T s , s s s f l>e go 4k;nf klho kd uhge gN Syf d ugj >e ukgüm 4g rDf;ø uke s q s s s s q s X T 0fc ko; dS o 4g gj rul iI je ]g gj rPi kd kdr¬i hje rfiI‘kj d q q s T s s q s s s T s s \ s X q s ≠ s 'n lm dfk;D ]hn rfequv s>e su o≈Qm 'n l7IkN dS d kdhjev h<{fn s X q s s s s s s 4Skt hn u rfeuv hd 'oi e k'n um >e df k;y q s z X X s s q f ;Z<uf g; kF Cgu hg kukt >e kgt hH su knll hd k'n um df dr kg; s q a X a X s a 4kx kg "kn Nd jWt e k{'f lm hjkgér jGf kr kg hrdl kt hd I‘u hg e I s s q X q s s X s a ? gN k{'f hd k"o )))@ nf; 4kg gj kv rjd rjfkd¬l elm ]kg gj kv ˜ s s s a X s s rn hg l uipc kd pπc jg l k"o )))@ yNif er k{'f hdltf ]g kr s s s s s s ˜ s q , dl jd I‘u kd r;bklB hjkgér ]g kyko ukt yduf ji k_k; xkv tc gN s q , s s s gcl kt rDf;ø kvg k;kl jd dF rkj h/kv jkdi ldf df kNi Cgu g; q s q s z w hH su henkv dS e nll hji df g g; kr rkc hd ;pækv jkv g kjr[ S X a w , s Z , wa yf d kjiji ]Syf d e/ ]Syf d krdrfu e df kyef jRm hgo kr k;x s a s Z s , T s kdkj k;D s>e df k;x kNi uæi g; ct e nll hd uIcf hg unf jln jkv s X q w z X a s z s w , 4Skt k;nf jd I‘u lm df g ;≈k; lb krdrfu s , s , jkv e/ go kr kg gj kv rjd jkpi l k"o jktg kn yNif er kdltf , Z s s s s z s ˜ s s q sn jd I‘u kd krdrfu jkv e/ lsS dS hg l nCu hd I? gN e {d ekJ s , , Z s s s a X of d h<J eFi ji Òv Bkog henkv dS df g oHl g; nf; jkv 4g krd s s z s , a , wa l jd I‘u kd kjiji hjkgér ]kd e/ jkgér ]kd krdrfu hjkgér gjr ld s a q s Z s q s , q f e l sukl I? gN7pki ji Òv Bkog df krkv Cgu e >el hje jkv 4g C T s s s a a s X s , , gu 'n kr kÒv Bkog ]g kgj jd Cgu 'soi e 'n jkgér e df hH kgd uTe s s wa z X s s q T s 4Sgfkp kukt k;nf Cgu 'oi Xe 'sn s z s kd rDf;ø lb4g krdl kIef kd krdrf,u hjkgéqr rDf;ø g; 4g krdl jd I , s , ‘u kd e/ jkgér rDf;ø g; 4g dkujr[ rDf;ø g; df g Sx Snf 'nkv ; s Z s q , T s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 3 egaP

c erkx kr sueg 4dl kOm kpM kd yr d o®r¬fv d ;‘ue kt hF kurp q , s s a s s s q s s go lki d kukn 4hF k/e j[i hlt dS e Xkukn 4F d;feklel "Qikge s X s s z , X s s q X s kukn s; j,kv 4hd kti hd 0c erkx kg; kr sueg 4hn jd k;®g hd rDf;ø sl w q , a s t rkjdl ukgütf g ukd xky o j[fkv df kF krgkp ku[n e df k;df j , q s X T , s s s T kdho¬ Syflb <_euf g; sue 4kF e lhx e ji <_euf d rfiI‘kj d lhx a T X z T a s ≠ s z 4g /kjiv kL\c lcl kg ryx er d , s s q f kuk[nf g; kd kxky jkv ]g /kjiv kLc lcl kujd jkpof7pkl yod ]C s X s , , \ s s s gu `g k;df k;D /kjiv ue jkv 4Sgfkp kukt k;nf kIef gjr hji k'ufke , s T , w a s ku kje 4Cgu k; g rofht e df rgkp kuukt Cgu hH g; go ]g rgkp ku[ s wa T s T s s n Cgu _pf kje e kd_fi o _i jkpkel hH hldf go ]rgkp Cgu kuuql hH s X s eku kje o df kgd l k;/fufrfi _i jkpkel u yjut ñukIS d hdhjev s s s X z s s 4g kvg kjL kurb l henkv F®guf y , q s s s dv dS 'n kyko u[j rDf' hLc lcl hd dr cv Xe lkgrfb oæof sji j s s s \ s w kv 4g henkv kF®guf kydv dS e 4g k;x k;yf ji LkH Syf ujke l ukt , wa s T , s \ s s s>e kd jk;®g dS ji jykL [ky % df kul g; ukgüm e lmkg Ibkgø d q s s q s X X f k;krc u rfiI‘kj 4g rrfpV e ;"of d uoht je o dfk;D ]n dkj k_k; s ≠ T X s s s s X wa s oæof huiv e df kxkg jrgc g; df g hn kupl >e u rfiI‘kj d o≈Qm T s s , w s q s ≠ s s 4dl jd gkxk X v l jr[ kdum jkv dl jd dil l h_e uk/i ]l rfiI‘kj d 'n lm o s s , X Z a s a z s ≠ s s s dfkr krkt pgi kgo hg ygi je df pgi e 'n hldf e dr ct~~~Bx B qa a s s s wa qa X s T kjgkn hukgd hg dS e 'n jg jkc jg 4g ke? e k;ufn hji chjd7chjd Te s X s wa w X q w 4g hdp , q jd 'ozi hekyx dF√kv ]hekyqx hLc jkv dS udfy ]g Cgu ekyx cv l i s q \ , s , q s W drfutkj krouke 4g dp Ief kr hekyx hd xP ukji df g krkxy klS , , q s q a s q , s 4kF j kd¬ji g; 4kF Cgu krk>el Bkd l ygi Syf dltf k;x k;nf <+ z?h' g q , s s s s X üm kd jykL Lkjd ^# jkv ]kvg rxko¬ jknuk' kd rfiI‘kj d o≈Qm ji u s\ , q ≠ s s s pgi kdhjev 4k;x k;nf <_euf Syf d ujd rkdkye hd uxhj L¥kukj rf qa a s s q s iI‘kj hdhjev l uI≈'Vko kd rfiI‘kj d so≈Qm kLkN o≈Qm ue hg lt jkv ≠ s s ≠ s s\ s s T s , , 4sxy u ckj[ Nd kdikv dfkr g kgj kt hg n q s wa [ e Syflb 4kxsxy Cgu kNπv kujd klS kdikv kr g rtH liko sl kg; q T s s s T s s a >e ikv nf; 4g lklgS kd rfF¬f hdikv >e ]kg u rrfpV ikv df kd kd s q , s q X s rfiI‘kj d so≈Qm hg ;o¬ sue 4dl kyp ekd kucf d k<+ yko suyef e ≠ s a T s s X s X ;‘ofH jkv dl jd ukrxH <+ kd jykL k[ky go df g Cgu oHal g; S , s q X , yf d 'sn l IkN dS lt so≈Qm dfk;D 4kL\i kuLkN o≈Qm hg jrhH sd kIa? s s s s s , X s\ s X ^# >e 4g Cgu _ro¬ eg df Bx kg Gkl kr rkc dS llb ed l ed ]g s q T a s s s s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 4 egaP

gVv jkv rfk' cv df g kgj Li kujd jkdho¬ g; >e nkc d k_k; oæof , a , \ s q s lb udfsy 4g k;df lkoæof e rfk' ]g k;df lkoæof e klgVv hg k'seg uTe , X a , X s 4g hrLi eyke , \ w kjkr kd jn rgc dS ]kxsuc ouke ;‘ue unf hldf df k'kv g; 4g sO> r w q q T w k0lf d kr_ro¬ hd rDf;øHfv ]rk0lf d kr_ro¬ hHl 4g hydu _rdky a s a a s a , a s kjkl 4Sg oHquv d gjr hlb dS nkc d dS ]kgj kre? e k;ufn hji Te q s s w X q w 4kg I‘n ]hyxt hH hHv er ]kg ync Cgu hH s q a q s s kjt er e k;nçfkr' lhpπi ub 4kgj kg; jH uoht ji kr rkjdql 4kyd q T X a sw s uf Cgu jgkc l j? lb hHd e jkv g hg l gkrîl kn hHv yod kg; e d s T , wa s s s a T fk;D 4kxkg k;nf jke l ukt kd rkjdl hg ;pæuf uXkgütf ]kg xky o hg e X s s s q s s s s r df g k;x yef <kei kd rkc lb kr >e 4hH kje jkv g ukeiv kd r q , z s s q s , , fiI‘kj d lhzx g; 4kF k;x k;nf <_euf kd ukv kg; >e 4g k;kv Cgu akg ≠ s a s a s q wa ; l ñte huiv e 4g dhO ]kgd sue 4gj kg; ikv df rgkp Cgu g; i'cf s T , T X a s pkv d pp u;pæf∂f lDkLkFkv dfk;D ]kxkg kukt l kg; <{ hlb kdikv Z s Z ∆ X s s a s df kgd l>e ukgüm 4g k;D rkc j[fkv df kNi jkv kpgi phu jdxkH Te s q s X , w , qa s 4F gj kv j s s F®i e j? 4F Snf jd Wq' udG jF®i ji k;dfL[f ji ktkojn d j? u X s s X X \ X s s lyfi ]g kgj kg IkG¬of ec df df kxy klsS 4g kr[n Cgu uîo¬n hHd e q , s s wa q q T dfk;D kdl jd Cgu klkjH e ji lm k[sn ue Nd kt jkv kOm dukpv Te X s T s T q s , 4wan kxt kdum e kjt ]jd k{hrzi Iuef pki k;iÎ df kF kgd g; lum ulm T X a s s df kF kurb Glf /kjiv kdlm 4Sx sy Sg rIhl? <jkd hldf kucf ]d I Z q s s jko d hjkr©jxf hldf kucf dr hLkx hd lyfi lm o 4k;nf kjxf jdn kd a s \ q s s s D/ ji dLl hyhjFi l ukF¬ spM dS kd opfl hje ukgüm jkv 4k;k[nf \ s a s s s X , hH Ibkeku;kL ukgüm 4sxn kLm l Ibkeku;kL kd j? eg jkv g Sky Ibkek s X X \ s s , T u;kL Fkl uiv eg df g; jkv sxn kxy xkv kd j? o df kgd ukgüm 4k; s , X s s ss X df jkdub l ujd jktrb hH Iufef pki ukgüm udfy 4n uy ync Lid ] s s a a s X s X s s s \ X s s n usy k/ Fkg ge güm kjt 4g hrn kxt güm e ]Oc e {d k{hri ikv df qa X wa s X T X , X z kgd kd lyfi ulm hF opfl hje kt e lhx 4kF kugj kgo jkv gkrîl kn s q s s s X z a , s yod s>e jkv F dp rhc gkrîl kn 4kF kgj kl e hpgi lyfi ;el ltf s q , s s q s s T aq q 4xXn ky s t rofht Fkl d k_ef hHl je >e e j? lm kF ukege e e j? ltf ] s X ss s q X s T X o kr k;x kykduf Cgu jgkc ykd®r l lhzx >e nf; df hn jd k<"k? g; s s s s q s su i'fjpkv e lhzx hg jrhH d unf %! jkv 4kF kyef klho kd gke dS Te Z X s , 4g ld xky ; T s , s s df kF krgkp ku[n e 4k;nf n jgt kd rkjdl u lhx jkv hd kti hd 0 s T s s q s z , w
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 5 egaP

drfutkj ]l iW drfkH u epæfi l k"o kLdl 4g kgj o®qHi ji oi kd , s , s s ˜ X \ , , z Z w epæfi dfk;D~~~g jlov kNπv dS g; Syf d oi df kpkl ue 4k;nf <_ae X , s Z w s s T uf kd ukv e 'n dum s>e sukgüm 4xy ukv rjkH Syf d uul >qe xky k s X s s q X s s s s q s s X jktg l epæfi ukjkn lb 4g kgj krjd ;kd e rjkH e l k"o lhr yNif s , wa Z X T s ˜ s 4<jkd sjkgéqr `F k;D hg Sx l kg; ikv df g g; rkc hygi `Syf d k'eg k;D s X s a , s s 4akg `g Uli jdkv rjkH ikv T z 4g rdl Ni uæi uiv ikv cv T s w z s 4y k/ Fkg l Idjd7Ld lb xky eg 4kNπv kurm X s s s w\ s s kg hn¥t hurtf 0q;kge ;hrr df g krjd k'kv hg dS e 4g Cgu k'kv hH 1 wa T , Bkd cv Syf d krouke hji dfk;D ]g rgkp kujd lkdof l iW rxrDf; s s w X T s s ø kt ]kxMht Syf d k;rDf;ø um yod e cv 4g Sx II eH jkl je ]g s a s X s T T w z s s s wa kdp kg 'kjuf gjr hji ue df g k;kyc Syf d ugd g; Glf kdikv uTe q s w s T , q s s Z s s 4g k;nf jd I‘H , z kd gzx jnl dS u ke/ snx ub ]u kjkdjl hnx ub ]u hgk'jdku hnx lb s qa s ˜ a s X a s , a 4g Cgu I¬jfI Bkd e 4g rxko¬ kld g wa w s T , , ; kd ;hrjkH dS df hH kNi g; jkc7jkc g; ue jkv 4kLi kudQ dr kI w s T , \ X a ? uhr kgo >e hH jGf jkv 4hF Cgu r¬o ;≈k; ujd r"fk? uekl d k;jf a s q , q s s s s s X kd/fv lki je 4kF Cug ukekl Bkd lki je 4g rxko¬ kdikv e rjkH ]kF ss s ss , X k[yf kgo kr k;df 'soi e Òv Bkog ue ct hg yd ]e 'n hg uiv jse a s z X s s T X s s s 4g lki dub kRl hjkl dfk;D ]g oHal , s X , v kuync kd lb j,kv ]g e kFkg snx hoƒi g; 4g krLkN Sk'kv hHl Syf s , X X a 1 wa s\ a d gx lb jkv Syf d krouke lb e jkv 4g rgkp kujd rfx e uke ]Xe s z , s T , T s X , rfk' ]e uk;÷ kt ]kxkg Syf d k;rDf;ø um l LkF Nd ;kd kje sl tkv a X s s s X s s s\ q Z s 4g kvg uri ]g kvg Cgu lkdof kdlm 4g k;x jxf l Li go n;k' , q , q , s s\ 4g hg jnc hH hHv henkv 4g kvg rlfdof l jnc henkv df g krgd go , a , q s a , ct ]g ryx ydycf uofjkL jkv 4g Cgu uoht ;‘ue uoht kd jkdi lb , q , , q z 4g , Cgu Ztg Bkd kr Skt kg knof uoht l ji hrj/ hl df lb nf; Arv 4g u s s s s , oht kgt ]g gx )))])% ed7l7ed e Lk‰c df g kugd kd kdufkKo jkv a T z s X a z , X , , 4kxkg kutk[ xP jkv Bkd kd o®r¬fv Syf d lkdof s s a , s s s s d kurp7ouke 4Sgfkp kukt kg rDe kr l k;efnkv iWds kd k;ufn ed7l7 s s q s s X q q s ed 4Sgfkp kukt kg hg I‘u lb df g hyx hLl hurb krouke g; 4,g rjW s s , \ t hd 0q;kge ;hrr n;k' df g kgj Li kugd g; likv >e Fkl d kLhi 1 , \ s s q s \ hg hLc udfy ]kF Gky[f d 0; oæof ;hrr e 4kgj Cgu klkjH kje e kl \ s s q 1 T s s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 6 egaP

yk[ hdL[f ulm ]k;x lki d hdL[f jIDkL `g hrdl kg ld hroHx jG s \ s s \ wa s s , Z f ]kep hHd u ]k;df Cgu dr Z'i¬ >e hHd u "Qi hldf ]g hyef Cgu sl w s q s q wa "Wi hldf e dr tkv df k;krc kd jIDkL u hdLy 4hd pkt hdlm u j q T s s \ a s IDkL 4Bx sy lki d jIDkL lm go 4kxy kdD/ hjkH kd ke hdlm sl lb 4 s s s a Bx kg hroHx hro; ;ñ"o g_l dS 4kF kgj Pi dkte dS e hg yd hHv s Z q \ T 4g rgd T s krdrf,u so lb 4kvg l Hx d k;üd hjkvd dS eüt kd llht 4Sgfkp kusn s q s Z s qa kr <jgknm kl kIkN dS ed l e güm rku d ukg /fufrfi d I¬bk∂ ll s s s X s s s s z s ht 4Sgfkp hg kuk[nf jd yp kr ji yi xeVho¬ ed l ed kd iki kr g s w s s s s , pl g; nf; 4g lkodc g; 4yp ji huki llht df krdl gd Cgu g; Te , s 4g kgj gd hg slm wa ]g krdofr¬ko kt kr e ]kg rgkp kuul er kt ]g krgd Cgu go e 4g , s s T s s q q s wa T wa krgd ;®l Glf e `rkg Gky[f dub k;D xky o jGf 4hd rkc hldf ;üv Z T s s s X s s hurtf ]g hd kl'zi hg hurm hd r;bklB u nukdoof 4g rfhutkj 0' g , a s a s , q ; 4hd kupkykv u ]hd knuV skr u jdsy eku kd e/ hldf hHd u r√we<‘Î s Z s 4hF u BkuOfd Bkd güm 4Sg '[ xky s X q q s ArokHo¬ 4g eku kjln hg kd <‘Î Glf I¬bk∂ df g gj rk>el hg; kd e , w Z T s s s pæfi xky d uyknkv <‘Î jg 4g iW dS hg kd <‘Î kt ]kI‘Î g eku d s s s a s , s s T s X s s kxky l rgc e k"kH kyxc 4g eku kjln hg kd <‘Î Glf I¬bk∂ df k;df q X a , w Z lk;i kd ujd 0lf g; u uyknkv <‘Î jg rhjiof dlb 4g kykc Cgu hH z s s s a s s , s nç' dS Gky[f d I¬bk∂ su uyknkv <‘Î jg 4g k/hl rgc <jkd kdlb s s a s , q =kdl kt Cgu kuql4g hyk';≈kHkl e e kFv wa , T X ˜ ub 4kg hL[ k;ufn hji Gky[f d rDf;ø dS df g kvg Cgu hHd klS Xe s \ q w s , q s lkgrfb e k;ufn hji kF;üv 4hF rkc dutukeiv jhHx dS g; Syf du X q w a s m 4CF hgj jd rofkHi kdum ]g xky hyk'kHrfi erO‘J d kgo kt ]kd k z s T s z s s a s s X Krhxl ]kjkdkyd ]kdufkKo ]kdl®dfpf ]kjlGki d¥fc ]Cgu kd k;jfk[Hf ] a X X , X X s z s X kd kFkuv ]kd kchjx rkc hje dfk;D 4Sx uc ueæn jse cl d cl o jkv s X s X X s X q s s s , 4g krdl kt k;kuc BklB hg kd Xkxky chjx Gl , s s Z f dfk;D ]aSkt yp rkg kru/uf l u/uf eg df g kxy e lk;i lb epæfi X s s s Z s Z , X z udfy 4g 0el l iW de®fk;÷kv udfy kg chjx hg yH eg 4g Cgu hH s T 1 s s X s , Nd jrhH dum ]g sy[k[ so 4g rdl n uoht güm eg udfy ]g rdl sn q s T s T s s X s T s ;Jkv Syf d sugj eg o 4g rdl n ke®kv güm eg g rdl n hIkj eg o s X s T s s X T s s s X s 4kF k;x kgo e Syflb 4Ski ;tof de®fk;÷kv ji epæfi go df g a T , krdl kg jRm hg dS kdlb l jkv hd owi 4g k[j jd kuc ekyx sl iW s s s Z , q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 7 egaP

e iW d krif g ke®keji kgo 4g Cgu ukF¬ Bkd Syf d h_¬ e r√e_f hd X s , a , s s X w k;bklB 4krdrfuv k; g krdrf,u g; df kxSkt yp kri rjr gér kr kjd X , , aq X q s s lk;i kd ujd hroHx kd hu®i hd rDf;ø jln hldf kjt er 4g drfuv z s Z s s w q , , ydycf g; 4g Cgu drfu go ]kpj kd _i uiv u joæB l xP ltf jkv q , , s q s s s a , 4g T kgj kt yp Sdf kni ke®keji Lc7sLc jkv "o jg hjk[Hf e rjkH kg; j s , s \ \ , Z X a kv 4kdl jd kni _i hg dS yod go jkv g kgj krjd lk;i go sl ykd , , q s , , z ruv `kxjd k;D kni _i hg dS yod ke®keji 4xy kjc güm df g dof a s X , q s s q X , kHko¬ 4g hdul llht df kgd g; kd kxky hepæfi k'eg ue ]g /cl kjse T s X s s s T , a a dr kgt 4g _i rkydb d ke®keji go yod df g kokn kdum jkv 4g C a T q s , s s , , T gu hIkld llht udfsy 4g dFjuf e/ hHl kr g hIkld hd e/ llht nf; , T Z Z s T , Z 4k;df Cgu rofñtui hHd kd kxky re u Xkxky ub 4 q s X s 1 s s yp Cgu ji huki hHd so `kxkg k;D kd <‘Î 4yp Cgu ji huki hHd kr o s s s s s `kxkg k;D kd 0qc erkx kF;üv 4kxkg kuyp ji huki Syf d ukg de√k/ s , s s s s s kd llht df rjd Cgu jkdho¬ g; eg 4g kukt kd k;bkpM hd e/ ueg s , s X a Z s 4g hg hurb ket y , d r;bklB jkv4 Bg Cgu knuV hdum Syflb 4k[j Cgu Fkg ji kxj Bqg hr q , q X [n ub hH u dS l eub ]nukdsoof k; nukxk; k; hxk; 'ge k; r√we<‘Î q s s X a a s s s 4g eqt dS g; ]g Cgu jkd®ep Bkd kukuc ckj' kd huki if|; , Z , s s kg u [sy¥m kd eku dlm ]g krn ync e ckj' kd huki kt henkv klS 4 s s , s X s s s g kryef Cgu [y¥m kd eku dum e _¬k' hH hldf kokyv d ycfbkc hd , s s X s X k;bklB 4g kryef Cgu [sy¥m hH kd eku dum e ;®gfkl hng; sd ;el , s X w lm udfy ]u 4kxkg Cgu ;"of kd jkpkel L\c lcl g; k;D ]yp ji huki s s s s s ]jd rDe xkj kd kxky Bkd hg l 'i¬ 4g rn jd rofht kd kne o 4g srk s q s s X s s s Z T s s s ˜ q s T t kg rDe xkj o jkv g rjd 'i¬ kd kxky llht 4g kL[ ji lkoæof/v s q s s , T s Z s X s , \ a e/ kjkl kdikv jkv ]rdl jd Cgu 0lf rkc hH dS e ;"of d llht i Z , s X s kv 4g jk;r Syf d sujd nkoof lum phc d kxky hg dum jdkv Xe udI wa , s s s X s s fo e ]g hn hrkup kd iki ue 4g rkc yZxuv ydycf g; l I‘fn dufkKo , T , , q s s s T , q s 1 , 4g Skv Syf d kti hd llht T s w xky ukoukK uhr l cji df g kr[sn hg; e u g krLi Bk[nf kjkrlf Bkd s s w wa T , \ s s q s >e kr u udfsy `g hrdl kg hroZHx hdLy g; d dil d "Qi hldf ku , s \ s Z a s q cf ld 4Cgu k; g kgj dep ji 'kdkv l jGf kjkrlf hgo df g kgj [sn s , , s wa e 4kF k;nf Bk[nf e 'kdkv kjkrlf "s'of dS ;el lm udfy 4kF kvg e T X s q üt kd I¬bk∂ llht ct3g kvg jkc dS yod klS df k;nf jRm u jIDkL , q s s s 4g gj k;D jd kgo ikv `g k;D rkc j[fkv df kNi T s a , w s a u ke hd hdLy 4Sx rhc <{ Nd lsS 4kxy u[n jkv hd kjkr go jkv ]h \ q s s s s X ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 8 egaP

H Nd ]kvk[ u ]kvkt yp hg rjd hg iki dS nkc d dS er nf; dr l q s s s s s q koæ erfv jdsy l <{ lm ]kF kvg eüt kjkgér <{ ltf `kg rdl jd a s q q s s iki urdf e ykduoht hg dS er j[fkv 4g hrjd lkoæof e eüt hg dS s X q , X yod r;bklB ]skg rdl jd iki surdf e uoht dS er 4g krjd Cgu l s s X q , koæof e dju roæk' e/ hH Bkd kd oæof 4dju roæk' k[j nk; nç' g; X Z s s 4g yko hg uxkH kurk; e dju roæk' o ]kjd u T s s s X s s /k∂ ji kukou/ df g lk;i kd sudkj kd rfk∂ jkv hjln g; jkv 4xkg s X , z s s a s w , s s e /fUfl hd Hi er jkv ]g rkc hg hd k"o Nd g; ]kjd u krpV er df X q z q , , ˜ q s q g kuo®kl dS Syf d kchjx Glf g; 4g rfhutkj 0' g; 4g Cgu e/ g; , a s X Z , q , Z 4Sgfkp kukt uc hjk[Hf j kv chjx jkv ]Sgfkp hun Ikc e kchjx Rfial huiv kd kukou/ hHl kr c , , s a X X s X s r g krdl jd Cgu 'soi e Zxo¬ rDf;ø ukou/ udfy ]g krdl yduf IaM , z X s , jdkg l nsN d Bl df g iki kLc kurb kukg ukou/ nf; 4xkg e xo¬ x s s s q , \ s s X X Z ky d/fv jGf 4hxkg ;ü/ d/fv hg hurm k;ufn ]xkg chjx d/fv urtf Xe s s q s X s k;ufn jGf 4Sgfkp kukyG jkv kd hchjx eg jGf skr g kr;ü/ hchjx nf; q , , s X , 4kvkt dQ df kd u Bk>jV ji uFd hlb s s 4g krdl jd Cgu 'soi e jk} d Zxo¬ rDf;ø hu/ dS udfy ]g krdl jt , z X s s , q a x IM dS jdkg l nN d Bl df hF rDfi hjln jkv 4xkg hjkd/fv d ; s s s s q a w , s X s †kj d Hi hg o dfk;D ]g chjx kt so g ;ü/ 5CF k;rDfi kn hygi dfk;D s q z s X T s T a a s X 4Cgu hHv udfys ]kxuc 0qc r s s Df;ø g; hHd e ;‘ofH 2kdQ ]kgd u Bk>jV df CF CPi k;rDfi hg kn jkv X s s \ a a s , kyk[ ;k;÷v 9Imke n ukv uejl8 ulm g k;D _ofiv jGf 4g krkt kgd s a s , , ycfbkc _ofi lb jkv 4O‘i ))% ji kryhyæv 4g dr¬i yhyæv d/fkol s , 1 s w , q Z ycfbkc e k;ufn hji kF;üv 4g ;k;÷v jnl _ke dS hg; e ycfbkc hji X q w , qa X w 4kyk[ ;k;÷v 9Imke nGkv uejl8 ulm 4k;x lki dlm jdy ycfbkc Syf s a s s s d sukuc BklB kd Bk>jV hjnki kLc dS kd k;bklB 4g kul e ;"of d Bk s s \ X , q X s >jV jhdG hukikt 0lfi dS ue 4kxjd jkdho¬ Cgu e/ kd r;bklB "Qi z s T s Z s q ukoukK Bkd hH tkv dfk;D 4g kryef Cgu [y¥m Cgd kd keku sdum 4sF s X , s X Sx sukue ol®m kd llht Syf d eylWst l cji kt ]F ukd hukK uhr o s s w s s , s 4kg n[ er yko uLx O> dfk;D ]g krdl kt k;kuc kO s q q s s \ w X , he hH jkv lm g krkg kOhe hg rgc O> 4g d;knkLhi ;®l jkv g krgkp , s , s q w , \ , wa kun kpgi kd ;®l dr kxky Glf e 4g Cgu lj Bkd e ukoue kd rkc hH s qa s X s Z T , s X s s l hldf kje 4g rkc hg xyv dS ]g o df hlt ]ku[n hg klo kd kthp s s , T s , s , s X 4hxyV;Hm AroHl 4g krjd ;kd l xP kukn go df g krxy klS `"Qi k; h_¬ `g u a , Z s a X s , s qqq , kd I¬k? hykg g; 4e iW d I¬k? hykg jkv ]Xe iW d _i g ke®keji jGf] , s s X s s s , s q ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 9 egaP

;nfg; jkv 4hF hyko ukt hn hyl ygi d sukg W' d Fkcl jkgk;® hnwg; w , s w s s s q s s "orfi jkluv d kjiji hng; 4hF hyko ukt hn hyl kd kxky uhr unf um Z z q s a w s w s X s 4hn hyl kd llht sukgüm udfy 4krkg k;nf jnkv Syf d k'se w s X s s s g k'eg güm u k;nfg; 4kr g k;df klsS hg e pl ukgüm nf; ]g Sdf jkd s X s X w s , X s X T ®ep hg e pl su llht e kuyr lb kr ]kg rdl jd kti rfkH hd joæB X X q s s s w a hdum er jkv [kj _ofi k; k;Lf? lo¬f df lt ]g rdl ykduf Sr¬o h q , a \ s , T s a q d F;ø go df kg rdl jd kla'i Syflb hd kckc Bkl ;®l er jxv 4krk Z s s z q s g k;df rxko¬ gjr hd joæB kdum su k;nfg; kr F rkytf kd kne o nf; X w s s s s ˜ q s 4hF "o ## yod em hdum ;el lm 4Bg q;®e hdum hg gjr h Z s z q 1 d hng; dS jkv 4Sht o hg gjr hd hng; dS 4F hng; l eüt o 4sF ry w , s w s w s s s kc dejv k"kH <hekzx ;hukF¬ dS go 4kF u ukK Bkd kd k"kH cgf güm s , s s zw X df dr kg; 4F r{f'fv l gjr hji llht jkv 4g Cgu nç' Bkd klS ]u; a s s w , , s s pæf∂f k; I¬bk∂ e k"kH cgf 4g nç' kd k"kH dhx nç' I¬bk∂ dfk;D 4Sx X zw , z X s ukt Cgu hHd l eku I¬bk∂ go e ykd7uoht uiv 4kF kul Cgu hH nç' s X s q BklB ukgüm 4F Cgu BklB hHd llht ]k[j nk;4F hng; llht dfk;D ]g s X s s s w X T rDf;ø htuf sd hlm ; jkv 4g krn jd rofñtui nkc unf jkp d ;®e hd s , , s q s q 1 um kd kxky kt ]kpkl e ;"of d rDf;ø lS dS kjt 4hxy hyl kd llht s X s s s s X s s s w s 4g k;x k;df rjfkd¬l Syf d ujkpof upkl l xP r , a s s s s s a pæfuf dS hg l uipc ]hg l W' kder dfk;D ]g h;kn[n Syflb rkc g; s s q s q X , q 4g dG , Z hg; e ñ'n;¬gj kFr krutkj dS jkv 4g rkv e Ifkd hygi o ]g Skuxf X s , T s X s s T eku kt suer jkv 4g krkv e Ifkd hjln e 4kg Nhi d ;®l knl o df g s q , wa X s w T X s s s T rgkp skt xky o jln jkv kg sNhi dum knl ;®l df g rgkp kt o kr d s s s s w , s s T s s s s S 4g xky d gjr kn e k;ufqn df g kruke e dfk;D 4g Bx hd knuV hjse T s s s X wa T X , 4g Cgu dr Bkd N , Z s s hi dutf ]g rkc <ikrPe ; 4sxkgj Cgo k'eg er jGf ]kvkt yp dju e s T X Z w w\ s s s q s s r jkc dS 4Cgu hg ;kim Bkd kd ukv jgkc dju Syf d ykdruv udfy q s s s a s 4krdl n Cgu ktl Bkd d/fv l yt hd "o jkp s s s s Z s \ s q Pkl >e hH 'h/k;k;ü jkOd l jkOd dS hH kr Skt k;nf kyef kd kukn s s s s X s ub nf; ]g Sdf e kuil ue kt iki o jkv g Sdf iki kt ue df g srgd T X X s T s s , T s s T T 4g dS hH g; l eum ]g , s X T Snf <jkd l rgc ukgüm kt e dr¬i 4=g Cgu k;D BklB e- 9u;pæf∂f S s q s X s X q wa X T Iku eS bkv Bkgø 5g h[yf hH dr¬i dS ukgüm 4F BklB l eüt go 4g , q s X s s , k;df jkdho¬v endS kd rkc lb u ylj L≤Ic duf'kn ukge d x; lb s s s ≠∆ Z s q 4kxkg s Cgu ;<uf rpfm Ln roæk' hH kr ]kvkt yp rjd hg iki yod ]kjd u h Z a s s s s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 01 egaP

l;Iüfki Syflb ]F rjd Cgu Z;kd Bkd hng; dr unf uhr nkc d jko∂' s s s w s q 4hF Bx hn hyl unf d jko∂' kd llht 4Bx hd jn jd>cukt eltf ]kF w s q s s w X _;L" dS g;4F je Cgu ji hyl o 4g h[n cd hd llht e jheæd uTe a \ s s w s , s z X s `<jkd 4Bg q Cgu kuI? Bkd hlt uoñtui k; u'Djljf e uoht d llht jkv 4g sO> s , q s X s , T w hg kukn o jkv 4Cgu d/fv llm 4g d h<J hd kckc bkl ;®l kr llht 4 X s s , s T s s s T g llht eltf ]g k[j e h<J hlm kd ;kpkjd' ]jhokge ]0qc erkx ]kd X , X s s Z a , s k;"f+ d n"ufim kr sukgüm ]kg rjd rkc hd keku dutf er udfy 4Cj X s s X s s X X s q s H ukLm eji ]e 'kdkv d kurp ouke CjH ukLm ukgütf ]g kukt kd Xk;" X \ X s s X \ s X , s f+ d kn"ufim sueg 4g kukt kd jhokge sueg 4g kukt d 0c erkx ueg s X , s , s q , s 4kxgj pc Cgu Nd jGf kr ky kIg jkd®e s q s s p hHl d llht er nf; udfy 4hxjd rcfkl jxnkt dS d/fv l d/fv s q s X w s X güm g; e ;‘ofH ]kF k;df 0lf ke®keji kd llht ukgüb e rhrv 4hxuc X s s X X s k/kc kFkx hd kjkd®ep g; Syf d kxky uke0fc e ;‘ofH dfk;D 4kxkg X s X s q X X s kNπv skr dl ki ki kjkdIqN l kjkd®ep ub eg nf; df g gj jd k;O‘fkx X s X T s a s hd jH k;ufn so ]g h_¬k'e/ BklB Lc7L\c kt d r;bklB kr cv df dr q T Z s \ s s s s kg; 4g rPxue jkv g k;ufkgd hjkd ]g O> cl d cl o 4g hgl o ]g a T a , T a s T w s s T s T hrkt hd rkc hd kjkd®ep utf e ;"of d llht df krdl Cgu hg pkl Te X X X s s 2~~~lm ]gj rjd hjkol hg ji /x d s s s s S o jH uoht ji dfk;D ]kg u /kjiv kd uyp hH l rfx tr ji ltf s s w X s s s s df dr kgt ]kg k;nf jd rofht kd kne ]kg k;df rDexkj kd kxky ]kg S a s s ˜ q s q s s X s X df ;kd hg Hq' Glf ultf rDf;ø klS dS df kg srdl jd klkjH er k;D Z Z s s s s q 4Cgu Syf d llht ]g rdl xke s T s a uknke{ Syf d lkckjkc xky o df kdl jd Cgu klkjH Iy;ki l;üIfki 4k s s s s F oHl kudl jd Syf d ;‘que hH hldf kt ]F Sdf /kjiv jkl o ulm a s s s s s s 4hF hd k;®g hd k;rDf;ø rkl su lkckjkc 4Skt k;nf LkN kd lkckjkc df X s\ s hd xke su k;nfg; udfsy 4F h/kjiv l iW /≈nfl¬uf rDf;ø kukn ;üv df k a X w s s a X s F kdp kg I‘i g; dfk;D xn uknke{ kd llht hng; df kF krpkl Iy;ki q s q X s X s w s 4Cgu hd hyl udfy ]hF krd;æokv hd kl®dfpfkue w s s X güm d/fv l d/fv 4kF Cgu /kjiv g; jkv 4krki kg Cgu kjc Nd kd h s , s q q ldf l krkc ub udfys 4g _i rkydb d ke®keji hg go yod df F rjd s X s T q s , s s s s rkc rfkH hd kyxki o 4F r[nf lt j[le dS o 4F rjd rkc dZFjuf X a X s s s s , s s s s o dfkykg 4hF Bkpgi Cgu ufkg Bkd kd hldf hHd ukgüm 4F "knuf o df s a qa s s s X s ∆ s X k;D ]xXn uknke{ kd llht xky df hF nheém g; kdlm 4kF Iy;ki l;Iüf s s s s ki rDf;ø uekj dS ;kjl;ko kd k;Lft 4kF ekyx kd ulk' ekj k;Lft ku s w q s w X nf um 4g rdl jd ke{ kd rDf;ø dS o df kF k;x k;nf kdke dS kd k T s s s , s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 11 egaP

kj 4kg rjd nli er gütf ]hF e krkc Cgüm pfQ hdum 4hF Cgu e ;®l p s s a q X X X X fQ hdum ]kg gj jd rkc e ;"of d kxky utf er jkv 4hF rkc <i0fc s s X s X s q , Z w q o dufkKo reéldr k;r<i go ]kF kgj gd e kt dfk;D Bx hd knuV hjse , Z Z w T s X 4g , Cgu <joof Bkd kd q;®e hd llht lki dum 4rkg re? Cgd Cg; hH hH s 1 s s s s w v so kF;üv ]hxkg Bg q;®e hdum e rkc hg ;pæuf 4kxkg kujd rcfkl géqr s q 1 X s X ]kjd rcfkl er `je cd o kr F Om kg rofht l jGf o nf; df kNi sl s q s s s s s s s s w um sue jkv kxn jd 0lf ryx ydycf kd rk0lf d uofñtui dum g; T , s q s a s q s dfXk;D 4g krgkp ku[n Cgu kd cd lb jdkv kg; BklB hH dS l epæfi , s s z a s hH jGf ]g k;krc g; sue kd rxt hepæfi jkl df g rkc chtv g; udfy , T s s , s 4Sx SkuGn kFr ]je e ;kv hd "o @!! kgo o 4Skv kg; jd k_k; sl s X q Z a s a k;Lfwt kvlkt d{'f e/ ukge df g kvg k[yf l iW I‘i¬l g; ji cd q s Z , q s q z lm hH hHv jkv 4kF kvlkt eku kdlm 4g k;kv jdkg rjfrkiW l k"kH , qq s , s a s dhzx eku g; 4kF Cgu eku kdum go ]kg Sx kg r¬;˙v er d eku 9llht s s q s 8 ltf jkv 4g e k"kH cgf g; 4g I‘i¬ go g k[yf kt ji cd jkv 4Cgu , , X zw , , s z , jkv hd kdDe kukgjlf kdutf ]hd kle hjln jkv hd llht dS ]g hlS c s w w , T s zX d kn yod e jheækd 4kg e k;nf hd kdDe jlf kd dre e cd df g srk s s X s X 1 X z T uc gjr lb cd Syf d kdre ukeyle 4g hd Xkukeylqe kgo cd hHl ;ü z s X 1 q T a zX v 4g hrLi e k;nf hd kdDe kt ]g cd hlsS _kedS hg; e jheækd 4g kr , \ X s , z X , jd jkojfi hng; dS ykH[n hd cd lb hH tkv 4g k;x ji cd hdum Te w s z wa z 4kLkN jhj' ukgüm e q;kv hd "o @!! 4Sht dr ;el cy s\ s X X Z s a rgc llht 4je e jheækd hH llht jkv 4Bg e jheækd q;®1e hd kle rj q s X , q X w tg 4g hlt k;nfg; dku hd h/kx kjnfb ]dku hd Wgu ykyjgkot rLfi d , , X w a a s a f g Cgu rkc lk[ Bkd g; 4gj hg e =rjkH- jheækd llht rkpæi sdlb , s s X 4yduf pc go jkv k;x k;yf kjp güm l kgt ]k;x k[j e kGx dS güm s , q X s a X q X 4kF _;L\" hg; jkv 4kF kukg Cgu ;kd Bkd dr unf # jkluke;uf dfXk;D a , s Z s q 4k;x kjkrm phu kd jhj' dum Arv ]kF kxy ucL tjl kd jko∂q' udfy s s s s w w s 4 kje Cgu e kI? gN Bkd hHd 4F rdl je Cgu e kI? gN o 4F¬o¬ k;r< X X a s s s X X a s Z i~~~hF "o ## _ke ;kv hd llht jkv 4g krkt xy ;el kd I? *$ e uj w Z q , , s a X s e kd rDf;ø F¬o¬ dS jkdi lb 4g krgj krdiI u[ jd nc7nc <jkd l s z , w aw wa tf ]g hrkt hn dkO yhd ji kj,i o kFkg d rDf;ø 4g rkdIy Cgu l unj T X X X X s T s s x so lm ]g hrkt hn hyl kd rDf;ø ltf dfk;D 4g krxy ;el kd I? *$ s , w s X , s a e suje kd rDf;ø hH hldf elb df g klS xP kd un hyl kd k;nfg; d X s X , s a s s w X w f Sgfkp kukg kri kder jkv 4k;x k;df cyof kurm ]kF krdl kt k;df s s q , a cyof kurtf e un hyl kd llht jkv kF kup unf kd jko∂' u Iy;ki a X s s w s , q q s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 21 egaP

v lki je hH ;‘'f h'nof 4kxLy l jkdjl rjkH e kr g hrkt hikF r' s s s wa s T s T s ˜ Bkd ji >e nf; jkv g rjkH e jGf cv 4rdl jke Cgu kd ke®kv hje o s q , wa T s s s s q a T s rji ]g rdl jke >e o df kF krgkp kukrt g; güm jde? e k'sn Bkl s q s X w X X B e dfk;D 4y u Ikilki kje o ygi dlb df kF kLkN rjkH Syflb uTe T X X Z s s s s s s\ s 4hxkg ;®e ht rht go 4g klt sun jke s>e xHxy g; `Skt hn u rfeuv s q 1 s , , s q q hd suyef l>e kd k;‘'f h'nof je jkv gj e rjkH e df g krLi kuht s qqq s X s s s , wa X T , \ uh/kv d kr' ub >e jxv ]g jkl k;D hH e uht lS 4krdl uc Cgu e s ˜ s q , X s s s kyx kd kr' ub e rji 4Cgu ktg Bkd ]Skt hn jke hg hykx gkp ]kxgkp q ˜ T q a Z s s s wa kuje jkv kuht rfkH hd rDf;ø _ro¬ dS jkv g rDf;ø _ro¬ dS e 4kr , a a , wa a T jd Cgu jkdho¬ r' Bkd hHd e 4krdl jd Cgu jkdho¬ e gütf ]CF r' ˜ s T T X ˜ s kn s; 4]Skt k;nf Cgu suyef l>e kd ke;÷ke7jkpkel jd"'of ]h'nof Bkd s q s X s s s ]jlwn 4Skt hn Cgu rfeuv hd ukt jgkc l rjkH jkv Skt k[j hg Xe r s q s s , jkH >e df g hrykL okcn ji jkdjl rjkH jkdjl hdhjev df g; kr d s q , s S 4g I>> Fkl je kd hldf jg rji ]g Cgu I>> Bkd Fkl d hldf hjse , a ss s q a , a s s 4g I>> Bkd Fkl d hldf hd T X a s s ikv k;D `hF Bkpl Bkd e Ikijf lb k;D 4kg eJkv e rjkH kdikv df h s X Z s s X F hrgkp Cgu jkdjl rjkH cr ]F e y¥d jkv hy¥nf ikv ct jkc hyNif s X w q , `uæi kjln Bkd z w s 4g krdl kg knkl ji rkc lb jkv 4n n Syf d ; , s , , X s s Z kd je jykL [ky % lc 4g jk;r Syf d uje e 4Skt kykL e rdDnf kd ss wa , s s T X lm jkv Skt k;nf kd rDf;ø jln hldf lb k;D udfy 4g ;¥e rpfel kd , s s w s X s , w q lb jykL [ky % 4kxn Cgu rehd hH kli dS Syf dlb Bkd hH cr ]kxW s , s s a e e unf dS jkv 4g Bkdp Cgu rehd hH kli dS ue kr Syf d jhj' u T , , q , s T s s s iv dfk;D 4kxn LkN hg n[ jhj' kuiv e jkv n n Syf d Z;kd je ikv X wa s\ q T , X s s ss jykL [ky % o lc 4kvkox u F;ø jykL [ky % Syf d ujke l ukt >qe s s a Z s s s s df g ktH 'nl kd uxhj L¥kukj ue 4kxMht hg gjr hd djkpof dS Te , s s a s s s T a dr <{ erfv d uoht uiv jkv 4g djkpof dS yod e 4g Cgu kru a s s , wa s T wa s e 4g ryp sNhi d k;;fk;uv uiv kru kg; 4g k;ufn _pfof hL\c dS g; T T s s X q s s a , q 4sxy kNπv kd kxky kt ]kjd hgo 5g krn jd Hjkv k s X s s s , s a u[hl rfhutkj l <{ hlm henkv 4g krif dlm hgo df g Cgu <kei Bkd s T s , z s kd rkc lb lki dlm if|; 4g krkjd¬e jd [n skd krif go 4kxyef N s , q s s d l Igkjd¬e g krukt go hH jGf ]g Cgu Igkjd¬e Bkd e ;nÔ sdlm q s q , , q s X 4g krkjd¬e go udfy ]g Cgu krgkp kukjd¬e jd[n kd ke go 4g krkt , q s , q s s a , uc krutkj hg Fkl d eüt kpπc 4g hrkt kg Hjkv hg l Hjkv endS rf s s , s a s a hutkj g; jkv 4g krjd rkd gjr hlb ue kd krutkj [n je jkv rfhut , , s s s ss ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 31 egaP

ykp ct df kpkl kjt jkv 4g Bg huc jkdjl hjkgér l kxky oDijfiv y s s , , q q s X s od 4kxkg kujd jgkc ykduf lm jkv g jkdjl lxkc dS g; 4hg rpæfuf s s s , , s `g 'nl {;®iv dS , s a z ]g rjd gkoji hd jkdjl ukero kt ]kd kxky d rjkH g; k;D ];'kge T s Z s s X ss s 4krdl Cgu dkj Bk s s d hH l uyef l>e kd kxky jkv 4krdl Cgu dkj l ukt jgkc >qe Bkd s s s q s X s , s s s s s 4g rgkp kudkj l sukt jgkc s>e o jkv 4g Nd Syf d un kd jklal lki T s s s q s , , q s s ss s jkeg 4rlkjof erukge jkv 4g rlkjof hcy d/fkol lki d 'n dfk;D ] s , , a Z s s X ,g rjWt r“l kd 'n jkv 4n ync ;≈kH kd 'n kt ]g Cgu xky uke0fc s s , X s s T s q lki jkgér ]g Cgu krutkj Bkd lki jkgér ]g Cgu jkdjl Bkd lki sjkgéqr s q T s s s q , s 4kxkg u klt uoht Nd uoht kdum `xkg gj ht Fkl d krH lkpi kt s , q s X s s X w s ]kxkg k;D kd k;rDf;ø lkpi um kr ]aSkt je jkpi ]kg xky kl e jed s X s z X s , X s lb jxv ]kpkl kjt 4xkg gj je lkilkv dikv xky r'rfi lkpi j,kv 4x s s s X s s s z s kg 'sn chjx d/fkol e k;ufn eg jkv 4g kgj xkv uhp dr cv 4xkg xk X Z X q , , s s X s v hH l uhp eg jkc hygi e lkgrfb 4sxkg Sx kg knkk…† l cjv eg srkg7 s X X s s s s s s w s rkg ji d hnçkr' lb kF;üv 4Cgu pπc jkv ]jd nc df ]gd l kxky cl s , X a X s X s o df Cgu lgkl g; e kvkrutkj jkgér jkv 4g Sx Pc xky Lkjd jkpi s X X s s q , T \ s s\ z X ˜ e k"o lhr yod 4g Lkjd scçu k;“lut cv jkv 4krkg e k'n h[l rgc s , s\ a , s X X s q q sd k;ufqn tkv 'n kjkeg kr hrkg hul rkc hje uXkgüm 4hF Lkjd lhykp hn s s s q s s s\ kckv hd 'n ;el lm 4g kgj ykL k/kc e lkdof d e/ngV e df F rpk s wa X s Z w T s s s l kt kjk} kxky um Sg yeg hH ji uoht je 6k;x kdG dr dkp dS ]y s X s q s s s X w s p ende ji >e 4k;x k;nf "of >e ]kvg okjFi ji >e 4kF kgj ykc G s q q s q q q s ky[f d 0fo k;“lut e ]kF k;df W' kuykc ue ct ]ygi "o lhr yod s 1 a T q s s T s Z s `g , k;df k;D sulm 4g rdl ky e xq;<o¬ liko jdync kd 'n kt jkv ]g T s X Z s s s , T uke0fc d/fv skt ]n LkN e Fkg d kxky um kd 'n go jkv Sgfkp kukt q s s\ X s X s s s , ji ubky hg huiv lm jkv ]g <{'fi kdlm hgo 4Sgfkp kujd Cgu hH s , , z lk;i Syf d jkv Nd lm jkv g Cgu hH Nd knk;† l Iy;ki henkv go z s , q s , , q s 4g hg gkl®m jkv k<ji Bkd u ]hjknukeB u ]g kr;≈k; Bkd u kF;üv ]k;x , , zs s , s s uc h_e uk/i kd 'sn kIc Syflb ]Bx hn jd k;®g hd ke dfk;D 4Cgu kr a z s a X i Nd güm 4kxsLi kujd kuekl kd krdofr¬fko güb e okup yxv 4g k;d q X \ X X q s , f <"k' kd k;®g hd ke huiv sukgütf ]krutkj s; jkv 4krkg Cgu kcy uoh s a X s , s a t kd kvkrsutkj 4sxkg dp kt o jkv ]kxkg okup kyxv lc 4Sgfkp uuxf X X s q s , s q s unf uiv güm `g hrdl dkj s>e ]g rpkl ikv k;D jkdjl lxkc g; jkv s X , s q T s s s , 4g Syf jd ektrb uiv uTe nto T a s s w kc d kr' hd jkdjl rjkH 6kxgj krkt jgkc d rjkH hH e jkv xgj srk s ˜ wa s T , s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 41 egaP

4kvg hg; dhO jkv 4y jd jkr©jxf rjr >qe o kr dl ki q , X aq s s s X jgkc d u;éd >e o nf; df F gj jd k{hri g; o 4kF k;df Cgu lgkl s w s q s s s z s kd dr ujd 'oi e u;éd hHd ukgüm 4F rdl jd Cgu jkr©jxf >e o s s z X w ss X s s s q s ygi dlb 4kxkg kujke l ukt kd k;lfk;ül jktg pki güm oi d ujd jk s s s s s X a a X Z w s s r©jxf s>e df F rukt o dfk;D ]dl jd Cgu jkr©jxf Syflb >e o 4sF q s s s X s s q s gj jd lk;i kd ujd jkr©jxf d <jkd hldf kucf >e l k"o kn o 4sdl s z s s s q s ˜ s s jd Cgu jkr©jxf kd ukoxH eg dr k"o kn df hgd g; ukgüm rkc hjlwn s ˜ s s X 4kF kujd I‘u kd uw;éd ;kd s Z eFiol kjkeg df hgd rkc hygi su yjut ñukIS e jRm kr 4kF k;x lq? z Z X s rfkH hd jN e ;nÔ d kvkrsutkj uw;éd 4F Snf jd Hjkv uNi uæi ; a s q X s X s a s w z s ukgüm 4dl jd Cgu k;D klS eg 4k;nf ync e _{ d ol®m jkv uk;÷ ]r s X s X s X s s , hx ]e uk|m kd yF¬Qe su kxky ub Sg Skv l jgkc df kvg kld g; 4g X s X s q s q , , jkd®ep dS g; df kxy ukg I‘Îkv jkv lb uk;÷ kd krut hdhjev jkv s s s , 4sF jHuf7e®kv e k_{ hHl eg 4Skuc /kc jkv dLl ]Skuc j? uiv ueg Z X X s a , X \ s s 4sF rgj kgo hlk;ül )))% 4kF k;nf kuc uk|Qe jnl dS kdlb ueg 4kF s a a qa s s k;kuc jHuf7e®kv kd u;éd sueg 4hF Bx hd Cgu hr[ l k"o kLdl yNif Z s w s s ˜ X \ , s ji ltf ]kF k;df kL[ u;éd ]e yhe xo ^@! e yF¬Qe dS d kdhjev \ w X Z X s dfk;D 4kF kujd I‘u kd uw;éd d ukoxH ;kd kygi kjkeg ]uk;÷ kji kj X s s Z w keg df hgd g; ukgüm rkc kr hygi 4g ;≈k; un uk;÷ kt ]Cgd rkc uhr s X s T s s s X Xe jRm ukgüm jkv `Bg Cgu k;D yst kd ukoxH df kNi l yjut ñukIS s X , q X s w s hdhjev u kjkd_i kr k;x k;nf nH e yst kd kxsky ;üv ct hHv 4kg rd s X s s X s X s s l [n krPe hd jkdjl kFr Xkvkrutkj hdhjev er jkv k;krl >e ukgüm s w\ s q , s q s X ~~~Nd kdikv df g cyre kdikv q s , jkv `k;krl güm u jkdjl hdhjev k;D k;]kvg uLhi®m de√k/ kdum k;D , X s q \ 4g Cgu kun7kuy Bkd l krH kje , s s s s X w s jkv k;x kg e®[ go k;x kg e®[ kt jkv ]k;x rhc kl k;x rhc skt 4Cgu , s s s , s `k;D sxgkp kugd Nd e ;"of d kyh' ke X q X s 4krn Cgu xk;gl e rkc lb e jkv 4g gj jd ulk' ji er hjk[Hf jkv s s X T , T s q , ]g hjk[Hf d Iko kr krutkj ; 4jd nne hd 'n jkv Skv k;iÎ df hx , s s s s s X s , a kg hujd kupk; l rDf;ø lm kdikv 4kxxke Cgu [hH hd Iko go ]g krd s s s s a s , l jd kr;kgl kt jkv ]g uke0fqc kt rDf;ø go ]rDf;ø uko<x df g g; s , , s q , k;¬el rji 4g 'n kLc dS g; 4g e 'sn xsky uko<x jkv Sgfkp kun jd q a , s \ T X q , s Wq' kuPP kd kxky uko<qx gér 4rdl jd Cgu Nd jkv ; d ukldu ;ko wa s X s X q s q , s s q lf ]g xky oDijfiv kt ; kr ]dl jd u Nd krutkj oDijfi dr "o lh T s s s s s q s Z
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 51 egaP

s T ue dfp jkv 4k;x k;df uk'ji jdkt y yt hjln l yt dS ]k;x k;d wa , s s s w s s f jkr©jxf >e hH jGf 4k;df Cgu /kjiv Bkd ue df g kgj jd jkdho¬ k s q s s T , s d rkc lb yjut ñukIS kd 'sn lm cv 4g 'n d_fkrdky ukge jkgéqr ; T s a s s s 4kF u kr¬kj Bkd jkv kolf d ujd kgjf güm Syflb 4g Cgu <ke s , s s X , i Bkd Gky[f dum lki jkeg jkv ]g k;df Cgu /kjiv Bkd u ukoxH d z s s s , , s s f kgd sulm 4kxkg Z;pækv gér jdul kdlm ]hgd ulm kt rkc hjlhr jkv s X q q s s s , 4g Sx jL o 4k;nf jd T s kL[ e/ dS u hukgd hd hyl hd llht df lt gjr hlm dhO 4xn jd \ Z s w s , s X kL[ e/ kjln dS o 4hxSkt kg rcre jkv krdS hd k;lfk;ül je yG \ Z w s s w , X a ss s , e jH k;ufqn kr g krkt kg nhg' e nf; df kF g; ;H kdum 4Sgfkp kukt X s wa s T k;df <"yæof dufkK,okue kd ;ørDo lb dum ]Syflb hH krDoi ;‘ue s s s z q s dum n;k' ]g _ef d Iduf d uxhj rfiI‘kj yjut ñukIS d kdjfsev 4S T s s ≠ s a kt uc nhg' dS ukoxH df g rgkp Cgu eg df hgd g; ulm rkc hjlwn T s s 4g ejx u[ kdub df ]g do; ; d , w T q s f g /kjiv hg; kdum jkv 4n jd u rfk∂ hykd e kdhjev xky ; Cgd d , , X a X s s f kg rjL xky er `k;D hg do; yod 4g krkg rhri Cgu xk;l _ke g; s s s q X q s , s z s a ]kgd sue 4Cgu rDf;ø kPc hH dS eum 4g nc xky ykd d em ko; kl r T \w X T a s s s z q , kl df dr kg; ]kl gN ]kl pki e yt d;®i 4g koq; xky hHl ; jkv 4g a , , a X s s z T s s , , _rkti g; jkv 4g k;df Cgu /kjiv Bkd ukgüm ]kxn LkN güm ;yk;k;ü a z , , s s X s s\ X df g rukt o dfk;D 4g nc e yt Zoi d ende l kuhge ku yNif kr Bk T s s X T a X s w s s q s X , s s s d7Bkd l e Cgüm jkv kxSkt k;df rF¬fim e ;yk;k;ü eg df g rgd g; s s X , X X T s eg o 4g k;D /kjiv jkeg df g krkt k;krc Cgu eg g; df kgd ukgüm X s T s , X s X `g k;D /kjiv , kjkgér df kNi l k;rDf;ø rsoæv um ue 4g rjd /kjiv hg rDf;ø roæ q w s X s T T s s v yod ]g krjd Cgu /kjiv kg; henkv kjkx Bkd df g krxy klsS df kg s , a s s , d ue 4g rkc chtv 4g Cgu eum rDf;ø roæ dS 4g hjH l kxky ykd G s T , , X s T s X s s Z lf yst hjkgér dfk;D 4g kgj yp kri kd {i jln jkgér >e 4g kgj y k X q X , s w s q s q wa s te kdlb kr e 4Cgu tg Bkd kr kukt y hg e yt hjln l yt dS kd> s T Z s s s X s w s s s e gér nf; 4g rkc chtv hLc g; ]kgd uTe 4g Xe yt hjln hldf e df q X q ,,,,, \ s wa s w T krki kr krpgi e hH kgt dfct 4g gj kt y ukxjkv kder eg df gj sr s qa T a T s s Œ s s s q s ykc O> jkrkxy l>e o jkv 4hLi hujd k_k; hd kyt pki >e ukjkn lb s w s q s , \ X s a s q , 4Snf ykduf unf @! ukgüm e uky ukxjkv >e dfct ]g krxy ;el s X X s Œ s s s q , kd I? gN yod e upgi l uk;q;ko dr u;éd je e ukxjkv l kuyfkjd s a s X s qa s w ss X Œ ss s s , Z Fku 4hn Cgu rfequv hd un jc[ hH kd k;u√IS uiv e kuyfkjd Fku > s s s X s X s , Z s q s X e ukgüm 4k;yf jd jkr©jxf d <jkd hldf kucf ]d Ijko d hjkr©jxf hl s s a s df kucf s>e ukgüm kgt ]kF kgj kt uyef kd _ef dS e kuyfkjd ZFku Te q s X a s s X s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 61 egaP

`CF yt hl7ukd pki ;üv X s , a `g wa `yt pki ;üv jkv X s a , 4e ukxjkv ]LyIki X Œ s s T Z s `kF kvg e yt ldf g; q X s 4g wa a s kg; l kiÎ hd ec lm e 4kF k;x kg c;kx Syf d jn hLkF hH n[ go ]k T s s s s\ q F kyko ukIky thp hje >e rDf;ø kt jkv hF hyk[ l gjr hji ytfe hy s , X s s q s , s w a puf Syflb jkv 4g k;x k[j l Gjr hd jkdjl g; hg rpæfuf 4g krdl , , s , [j Cgu ec jdkv rDf;ø kd jgkc hH Bkd e yt jkv 4kF k;yf jd utk; s X s , s kv kd un jd rîkel s>e e Iuef %! sukgüm kF;üv 4Sx dp o Arv 4kF s s q X X w s ec ebkI dS go 4kxIN ;el ldf e l ;yk;k;ü df kF kri Cgu g; güm wa w T s X 4hF Bx kg yH hIkN dS lc 4kvg nekjc ec l phu d ñld hje e nkc s w s q s s s q s X 4kF nc e jed lm e dr Iuef g–ai a X s T 4k;nf jd nc ktko a jn l jgkc sulm jkv k;x yduf jgkc l jed go 4g Bx yef liko thp s , s s T X hje df kF kujd j{kr¬g s>e 4kF Cgu kun kuy Nd lum kd hjkd/fv d s q s s q s s lm ]CF hje Xthp dfk;D 4hF Cgu krd;æokv Bkd hdlb df kyp kri e n s X s X kc 4Sgfkp j{kr¬g d hjkd/fv suiv >e Wd liko thp hdikv kdikv e s s q a X s T df Zoi dlb df kgd l>e ulm 4kF rDf;ø hg dS Xe jed lm 4Sx kg c; w s s q s s s kx n[ jkv k;nf LkN e jed dS Cgo >e F Sx y kgo >e kt u kxky k q , s\ X s s q s s a s q s s X s s n um jGf `g eyke Cgu Nd eg df k;nf jRm uXskgüm `g rkc Bkd jkv , w q X s , s , k; `g gj kue uæt kd Bkgjf hje xky k;D `g unf kd hÈN Bkd tkv k;D T s s s , q s `g k;D rkc j[fkv ]kNi ue 4kF krgj kjH <jokrko l tx hd ygi yg , w s T s wa p hd kxky jkv k;jfkd/fv l rgc 4kF kvg Cgu hHd ygi klS 4hF hyk[ X s , X s q q s s ydycf ytfe hypuf kgo 4kvg ;pækv s>e kr kpgi jrhH d yst e ct q a a q Z q s aq s T 4kF kjr[ kgo jkv a , 4g , kjr[ Nd kgo df g kul g; ue 4xaSkt y yt Syf d ukIky thp ;üv o q a , q s T s s s s s , X s \ s Lid dikv kdikv o ygi lcl 4g dkujr[ Lc Iuef g–i s; dr Òv B s s s s T s \ a s kog l ;yk;k;ü ]Sbkt kg uk/okl ]kgd >e u ñukIS ue kr kF kgj yduf s s s q s s T s jgkc l ;yk;k;ü e ct udfsy ]kF k;x kgd kd ukt jgkc l kdhjev >qe s T s s s s 4g dkujr[ kujd Cgu /kjiv df hy [hl dS ue 4 , s T k;x k;kPp kuket SiQ [ky )^ jiM je Syflb kF k;df Cgu /kjiv Bkd \ Z q s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 71 egaP

l jkv d<fkeki d/fv 4g O‘JZol e oæof ji AroHl e;÷ke jkpkel hdhj , z T s X s w a ev jkv 4g e;÷ke jkpkel hdhjev <jkd kdlb kr g rofht e tkv nf; , T s wa T 4CF hgj yp Nhi7Nhi d s s s jkd hje jkd hdum 4F gj yp e kjIîkdyfg Fkl Fkl d jkd hje o 4S s X s s X X , s s s x pgi hH kgo so 4hd nne rgc hje u k;/fufrfi d ke;÷ke7jkpkel hdh qa a q s s X z s X jev udfsy 4F rdl pgi Cgu h/ufrfi d ke;÷ke jkpkel kgt ]hF e yx s s qa z s X a X a t hldf jn yst g; 4hF yt lk[ hd =kF¬l jprîx hdhjev-Bkv hc GS g w s a q ; dfk;D 4g ewyke Cgu eku kdlm s>e Sx y e yt ltf >e o nkc dlb X , q s X s s q s s 4Cgu hg kF e yt lm hHd e df lt 4dl jd I‘u kd ktxkd X s T s , X s X o dfkr ]hLi huync yt hje rjr güm Syflb 4g k;x kykL okcn ji > s \ s s a q X , e df k;x yp kri g; kd kdhjev ji kjk} <jkli jkpkel d tc ^ gcql q s s w z s s 4kun krc güm ]g kvg kg; hH Nd kt jdkt jgkc er 4g s X , q a q s q T s \ s s L[ j? jkv kjkp xky jktg kn chjd7chjd 4kgj hrul lm ]g hgj kg r s X s s s q s , s hprkc hje kg; kt Fkl d y'ke er df kd llm ue 4hF Bg hOc h_¬ d s a s s Z q s s T q , S e yxc je dfk;D ]kgd Syflb klS sue jkv `g kyko ukpc kd k;ufqn X s s X s T , , s s hji kt ]g 'n go hg; k;D jkv g kr_ro¬ hg; ]g ukeél kd krtuf hd r w s , s , , a , Df;ø hg; k;D 4g k;x k;df 'oof kd ujd j{kr¬g phu dlm jd [yf e , s s s s ku ;üv Bkd >e df hxSkt kg r'fkdi rkc g; e k_i7jkpkel ]ji u'nj s s q s z X X Z n hHl df sxk[n er hg gcl yd jkv 4g kgj jd e hgo g huukd kt ]kg w s s q q , wa T , w s d sue `kg gj jd k;D er df hH kgd sulm 4k;nf jd j{kr¬g kd eku u T s s q s iv ue jkv 4kn jH ekG er ]kg rdl [yf er kr kg rgkp kukt j? eqr s T , s Z q s s q s s s nf; ]kgd ue 4kF krgkp kukt j? uiv ;o¬ go 4F gj tc gjkc d rkj s T s a s s s 4kxn jd j{kr¬g e jkv wa T , k[yf er 4g krdl jd Cgu g; e 4kxsyef Cgu <kei Bkd e kybkG dfk;D s q wa T z s X X X 4k;xs kg c;kx kgd e ]Bx hn jd k;®g hje df kxyp Cgu kri hH g; kd s a T s s s k;ufqn jkv kn jke l ukt s>e er dfkr ][yf uIx'Vko LofL eku kuiv , s s q q wa s e df kg gj gd >e er `g Pe klt jkgér e df kg rpkl er k;D jkv T s s s q q wa w\ , s q T s s s q , 4g Cgu eku kje g;4kg gj jd 'oof Syf d ujd /kjiv g; >e eqr 4kn , s s s s s s q s jkrm Ikd g; kuiv er sygi k;iÎ df kgd ue 4g ku[yf uIx'Vko Lof s q s T , L ji ukF¬ d eku uiv kdikv 6'nkv kd jiM 4g Cgu uæi Bkd kd k;D ] s s s s s , z s X kF jRm kdlm `k;D kNi sue 4g ku[yf Cgu eku kuiv ji jI¬tfj yt > X w T , s s e df kgd s>e ulm 4=xkHof ;k;ü-lI¬ft Gkv IeIkiLf kF k[yf ji Ikd q q s Œ X Z s s dltf ]kF nwtke ;o¬ y'ke hdhjev kgo 4kF kpgi tc @! d rkj kgo Te , a Z a qa s s a 4kxgkp kukrc kdikv e go ]kvg Nd hH kgo 4Sx wa s T q q a s y yt kekgkydkv >e o nkc dlb 4e yst hjln hd kuyfkjd hjRm jGf s s s s q s s X w s , 4kF e yt hd yZ'ke hdhjev e kuyfkjd hjRm e ygi 4CF s; yt pki o X s X s , T s X s a s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 81 egaP

k<jk/ hd hldf kg; e jkv 4g hg e lc e 4g Cgu ngV Bkd e 4g rpkl a T , wa T T wa w s X T s s rfkH hd ke®keji kd ukoxH wngV yod4g Fv rgc d nç' ds;®i e rάal a s s T Z q s z X 4g uko;≈kH yod Fv kd ukoxH 4g , s Z T s ujkdi ukoxH 4rjd Cgu lkoæof ji ke®keji kt ]kd 0c eg df g <jkd q s s s q , hg; 4g Cgu ke®keji Fv kdlb 4uko;≈kH5g Fv hg kurb _ke kd ukoxH , Z , Z =k;nf Cgu Bkuql4g ;‘ue ;ük wa q ekl dS e 4Bg k'kjuf l kvk<jk/ L\t hg huiv kdikv `Bg k'kjuf slldf T q s X s q kdldf cr 4g krdl jd Cgu g; e jkv 4g krdl ync e ckj' kd huki s wa T , wa X s jkv g krdl yp ji huki df g rpkl ikv cr ]g rn kuc ke®keji >e , wa T s s T s s s q ikv rji 4Sg Syf kd k;jfkted jkv k;efd hHl hd ;‘ue3g rDf;ø ;üke q a q s X s , X q wa kl dS e `g jkoeétf e Syf dlb df g rpkl ikv k;D kr 4g rkg 'kju T wa s T s T s s s T s s f ikv kr kryef Cgu ke®keji go kd ikv ct j,kv 4g [e ikv kr kg rku s s T Z w s s s c ke®keji s>e ikv jxv 4hF h[j kuc hje sukgüm skt l kerfi lm g Bg q s X s z , q k'kjuf güm df g krdl n jRm kd rkc ds;®i e jkv Sbky uekl jse slm X wa s z T , s s `kt d{jxv dS s a 4Sbkv y güm 4kg Bg k'kjuf l>e ltf ]kyef Cgu r s X s q s q s Df;ø Bkd klsS dr hHv kr s>e dfk;D 4Sbkv y lki je ikv kd kxky um s s q X s s s s X s `Bg k'kjuf l kjkpof dikv kd kxsky k;D q s X s s X 4g j? kje ukde g; 4ukde g; , s 4I‘i¬v g k;yf jd <jk/uf kd ukF¬ lkouf uikv k;D , Z s dhO 4g Cgu kydv e kr kg Fkl je ikv nf wa s T s X s s ; 4g rdkr Bkd lki je 4g Skv xkv e iW d d{j d kr_ro¬ hd rDf; , s s s T s X s s a ø Gky[f d rDf' yk'of hd kjkdjl e;÷ke7jkpkel 4g nheém rgc sl ke s X T X q X ;÷ke7jkpkel s>e 4g Bx je ke®kv hdlb udfy ]g Bx Pc rgc h∂cf hdl q , s , \ q b d'c 4g k;nf kuc _i yhyæv ]_i kyhi ]kd tn jlhr dS kd kd_fi j s , ∆ s s nl hl,t hydho LII¬syb ultf ]g hH xky lt hnu "hrhi kg; kF;üv ]g qa s ≠s s T s s , a z a , krtuf ]g hjknukeB lki d kjkd_i hg l LkF lc 4g Cgu klS hHv udfy , s X s s s\ , s s 4dl jd k{j hd kr_ro¬ hd jkdjl ]dl jd k{j h s a s d rDf;ø go df g kuuc hg klS kd k_l7jkpkel hH e 'n lb df g kgj , s s X w X s , Li kugd Syflb g; lcl ikv >e4hF Bg j?f l Xk;/fufrfi d kvkd_fi \ s s q q s z s X _i ]utofhyI ]hGkzxkIkG ]kjed jkv kjkp yt hji hd hji dfk;D 4k[sn Cg s s s X , s X s w w X u e uoht jwi ukgüm hnd klsS df kgd >e u jyt jln nkc d jyt dS X s s X , s q s s s w s s 4k;kjd rxov l jkpkel kd oæof sj s s w i sukgüm jkv yp sNhi7Nhi je o r¬kj ji 4jLuf d/fv rÎk{iv l jkdj X , s s s s s s s w s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 91 egaP

4Syf je kxkg ku[yf kdikv 4g Cgu kr[yf e g kykc yod Te s s s s wa T wa s s 4x[yf kd hI¬üseS yu' s X s s ujIb ]g nc e kyst d ende kucf kt ]e /cl d kxky koq; um ikv k;D a T a X X s X q s X a a s X s 4g jgkc d 'o , s s s je g; cv 4krdl jd Cgu e go 4hxn kuc dPe kd Sd l IkN dS >qe T s X a q s s s s hngV 4g hujd Ikp ji jkll ji s>e dfk;D ]kxgj krykc htxv jrjuf Te , s a s w q X wa s zs a a 4xXXykc hH e hngV ikv koFv xgj rykc e htxv s s X s X s s X zs a jrjuf yod ikv k;D jkv `xjgO kg; ikv k;D ]g e rjkH jGf ikv cv a s , s X a T X 4krdl Cgu kl e rkj hjwi kF;üv ]F gj jd lk;i Syf d jH u s T s s z s s kpc l <e∂kv d en >e xky so Arv 4g k;¬el dS hH g; kr 4g ñtyS s s s s q s , s , hH g; Syf je g gj dP l /axl ]g hjH cnc kt gn huiv ikv 4g jrn s s T s s q , w s s T c lcl k;_¬f hd Bcc g ykol kd /x dr kgt3l y/ ]l k/x g ñtyS s a a , a a s w s X a , Bd s>e df g g; ;®l 4k;krc Nd kt kdikv hH ultf 4g k// kdum g; q , q s s s , a =k;n Cgu Bkuql4g ken >e ]Cgu ke® , s q keji Bkd e 4g hrn jkn d ken >e /x ; dfk;D 4Skv Iduf je Skygfe s T , s s , s s q a s X a s s a Sg Skxy /ax tr jd"'of df krgkp Cgu e 4g ñtyS hd gjr rqgc >qe q s s T , s 4F rdl Cgu yef likv hHd eg "o jln df hn k;D rfeuv g s s s Z s w X q ; uikv 4F rdl yef likv ;‘'f hHl dikv "o ygi F e kui ikv ct s s s s s Z s s X w 4g ukege dS _ke e 4g ukde g; kdltf ]hxkg hd rDf;ø lm k;¬el g; wa s T , s 4g Cgu k;¬el hje kr g LcL\x Bkd e ukde kg; nf; 4g Ffrfv dS kg; , s s ,, \ s X a wa a T , e 4g Cgu k// kje g; 4g k// kd uw;éd g; 4g hgj Ly l jkdjl u;éd a s , a , \ s w g kukdp lDI hGkd kd u;éd ]kd u;éd , q , s w s w 4g Cgu hH kli dS kd hldf hHd eétf jse , , s s 4kF kukdp u/ rgc kd jkdjl kdikv cr kLkN kui uikv ct q q s s s\ w s 4g krkt Gjr hd ;‘ofH e ]krkt Cgu Gjr hd rhrv hHd e 4Cgu wa T T `xaSkt kui dki okxjkd ikv k;D s w Z a s s 4Cgu Skutk; Bkd a s s `g k;D Skutk; hokH hdikv uæzi T a s 4Cgu rjWt Bkd hd ukpc >e cr Cgu ei l>e kd hldf jxv jkv 4xS s s s q zzs s q s , s a kpc >e o ]g ei l>e gütf o 4g d{j je ikv 4krdl jd Cgu e 4Cgu s q s , zs s q X s T s s T =k;nf Cgu Bkuql4kF Cgu d{jxv kje go jkv ]g Cgu krkpc kd uiv Te a s , wa s s =k;nf Cgu Bkuql4Sgfkp ukg rîk;i Iuef ln 4g s s Z T Z w [e ikv kr g hrskg I‘u o jxv Syflb 4g Cgu Syf d ujd r"fki kd kv s T s wa s s s s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 02 egaP

4n jd kni /xl hd kr;‘ue hLkF ]Mkxt rfk;† hd wa , a q q s\ a s kKi hLkF df g hg; ''fkd hjkl hje 4g kuki Cgu Nd ler e ync >qe z s\ , s s , q s q X s s dfk;D ]g hrdl Li Ikp hd XkLkFg ji jlf jkgér 4g Cgu Syf d un jR X , \ s ,\ s q wa s s s m gkpue jkgér k; ]Syf d usn kuo®kl gér Bkd kg; e df [j yk;“ kr s s q s s a X q s a T s s ]jd reégf hd uNi uæi l>e Bkd ct Syflb 4g Cgu drfutkj Bkd Te s s w z s q s wa , s 4krskg Cgu lj e jRm kd hldf dr cr ]krskg X Cgu r/fcl l o®r iWd ];houkev hldf uæi Bkd dr ct df g Sx jx a a s q z s T f sphu urb eg df g krxy cv jkv 4j['f d ;ykegf d kurp 3g kpgi s , , s s s , qa ji j['f xRm 'n g; e lkgrfb d kr;‘ue 4g 'n kd kHrfi r;®v g; qa s X s q , s z a 4g , Cgu lj Bkd s>e elm 4g hrjd hji rjWt hd kr;‘ue hd tn jlhr kt s q X , w q ∆ s s ]krjfkd_i hyhi 4g syx Ll cl so Sx Sk[nf >e uæi hH kt 4krkg Cgu kn T s \ s q z s s i hg ykol kr kd ujd tk[ hd kjRm <iFv jGf 4hrdl Ni Cgu hH uæzi , s s s X Z w Z w Z Z <wiFv Bkd g; df g Bx jxf phu urb kHrfi hd rjkH df hd rkc lb s , s s z Ze' 4Bkv e' hL\c s>e jd[sn güm jkv 6[n uæi Sx tH Syf d tkv uTe Z q X , s s z s s s s g krk[lf uoht Te wa Bcc gqt ]kyefl Arki ^*(! Bkyt !# a w q z q 4kxgj kuc <≈Q jkll g; ]rjd Cgu kn,i s a s rfF¬f hlS eg dr ct jkv 4kukg u kd jkll hH jGf jkv kukg e jklal s , s a , s X 5g krgkp kukuc uoht <jk/klv d xk;® hldf kucf kd uoht <jk/kl Te wa s s 4g uknxk; kji kje hg; jkv 4g k;nf Lkt sl , s w s , , s\ kcjkt /cl kd 0c erkx ue df g tkjku o 4g kgj jd lk;i kd ukOm s a a q , s T T s wa z s dr 0c erkx kd kcjkt e df [n l xP jln lb kjt df k[yf lm uTe q , s s T X s s a s w s s s 4g gj T s ky ji jr¬ d kcjkt jd Ihl? kd 0c erkx ikv dfk;D ]xSkt dG jF®i s s s q , X s a s X ji ikv kr sxSkt kdayhJ ikv jxv df k[yf _i >e u rntkj d kdyhJ s a s q s w s a 4g iW dhri k0c nf kcjkt , z q s 4krdl kg Cgu I‘ral hHd henkv kj/v dS jkv 4kxkg kj/v go kF;üv ]k s q w , s w s g kukn ;‘ue df g krgkp e j,kv 4kd hnkoe®k;÷kv k0c jkv g krjd o®÷f X s q wa T q , , ufrfi kd hnkodrfkH kcjkt 4g lk;i dyfke kje g; 4g k;nf eku k0c nf z , s , z , s , q kcjkt gütf ]g syk[ e jH k;ufqn kd¬Lf Nd ue dfk;D ]tkjku l>e kdy s X T s X s q s T X s q a hJ jd"'of jkv 4Cgu kuokHl Bskd hd 'oi e 'n dum ]g dkujr[ e s , a s z X s s wa T df g krjd jkdub 'n d;®i 4[n kr kd Ikilki kje kjt ikv 4g k;df u , s s z X s s s Z s s , nokv l 'sn ds;®i sue 4n rfeuv >e so jxv ]g jk;,r kd ukt hH Cgd Te s s z T X q s q wa s s =k;nf Cgu Bkuqlh+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 12 egaP

g Ødb <jgf kjktg l ukxjkv e yF¬Qe lm d yhe xo ^@! df kF jkd® s X s s s X s Z ep ;≈k; su[n g; 4sxy ukv h{i kjktg kgo 4/kc /kc ]Cnk[ jgu Xelm 4k s s s X a s a a s X ;kuc Mktim lm ueg 4Bx kN hyk;jfg elm 4kxy uyG uyG yF¬Qe go s s X s w s 4g , yefk' hH kdjfev elb3CF jrgc l kdLl hjkdjl hH hldf o ]C;kuc d s X s s X \ s X Ll kt sueg 4hF k/ofl duf/kv cl eltf Skuc ukde n[ Syf d kxky \ s q q X q s X s jktg pki ueg 4k;x uc uk|We dS go jrhH d ykl pki 4kF k[n h{i a s s a s hH dS hHd u jkv F [n Cgu yG hHd ultf ]k; k;x k;kuc Cgu rjfom , s s s w s Z hHd ltf kF k;x k;df Cgu xk;im hHd kdltf ]kF k;x k;df re√uf e s s X ukr¬xfj lS u;éd go jkv 4kgj krjd re√uf kd uw;éd dr ykl pki ]Sg s s s w , s a q rjd Z"?l l rdkr hLc lcl hd rxt ]e lkgrfb d dr tkv u;éd kl s a s \ s X s w 7kIkN dS kd kxky ko; jktg pki 4k;yf jd ueg ]kF kujd kt eg 4,g Cg s X s q a s s X u ukF¬ Bkd Syf dlm e 'kdnç' je 4kn hg LkN kd nç' 9kryGlv8 kr s s X s s s s s\ s s 4hF k;¬el hdum hg kryGl hdlm 4hF jgkc d >el s hdum rkc g; 4g kgj yGl rkruf go `g k;x kg yGlv kt ]kg dql®m , a , s s s k;D e xk;i lm hH Bkd k; r;bklB k; jkdjl udjfev `g krjd ukd ∂ X X s z s s , , Gf hdum ]g rkg yGlv xk;i kt 4hF L\t hd rchle hg kryGl hdlm jk T s s s z s q , v 4g kgj yGl ngc xk;i go 4kvg Cgu yGlv hHd xk;i go ]rkc hygi , s s z q s z 4xky ;üv lt jkgér jkv 2eqr s s , s q , ` g jkneétf ukd Syf d kryGlv hdlm kr ][j jkv dS kd lkoæof BklB , s , s s X s s jkv jkdjl udjfev eg 4kgj yGlv go 'o;≈kHn 4g krdl®m hLc eg , s Z q , q \ X X a a s s z s e /cl d xk;i d eji'hutj dikv 5g uæi kygi kje <ikreuof r;®v q s , z s Z w z a 4kNi uæi uiv jkv k[j yk;“ lb kr s w z s , s s s 4g kruke dutukeiv Syf uiv wa s kun jRm kd kuæi jkgér e 4l xP iWd urb hH go jkv3gj rjd <"k' s X z s q T s a q s , s s s kd eku je jkv kje er 4k[yf Cgu hH nç' dS e {i Syf je uer `k ss , s q X s s s q F kd gjr ldf ei kjkgér jkv 4g krdl ync Xe k<? l huklkv hLc ei zs q , , 1 s \ zs 4g rkg dkujr[ hei ukji 4g krdl >el Te 4g kgj [yf e /kjof sje sl T s s zs s q wa , X s s kljc go jkv 4g hei kukji kje go df g krgd Xe ;pjfi uiv krduæzi X , , zs q s , s Z 4kvkt kg rpl kr kg kuIif u l gjr hjc s s s s s s q X q gér jxv df g Syf d sujd kjk'b gér Glf g; 4kjd re nkcjc ;el k , s X q Z s je 4Sgfkp suNwi l kKrfhutkj uæi ; gér 4g kjpd ykol jkl jkgér jkv s s X z s X q T s s q , 4g kd duku ]jhcd ]0qc e , rkx ;®rkl g; 4g kgj n jRm kd Rpf <il d ;®rkl lb e3g kgj sn Cg , wa s s Z w a s T wa u jRm kd kuæi jkgér Glf e 4kgj rspl ygi d uNi uæi kuiv Syflb X z s q Z T s s s s w z
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 22 egaP

cl jkgér 4kF Cgu xk;® lk;ül e uket d kno ]e uket d kn"ufim 4 s q a X s s X s X s s X kF Cgu klS sygi 4k;x Lt l xk;® go dfk;D kvg uri Syflb kd lk;üal s q\ s X q 4nukv3Cgu xk;® 5g 'nl ye kje hg; dfk;D3g u≈enukv ] a , s a w s X T a T s g gj kx rhx ]g gj pku xky hdkc jkv g gj k[ kuk[ Fkl dS xky jkt T s s , T s s g lhc df kjd kui¥d kjt 4kF j?Bklj hg dS Syf d kxky jktg lhc 4sr s s s X s kg rnfukv ]rpku ]rLN rhxl ji k|ko uiv7uiv ]rkx rhx ]rjd uk;÷ s a s s s\ a X s s s s xky jktg lhc 4kg kvg jkdl kuil kjgul Bkd lt kF klS ;el go 4sF s s q q s s , s s rkv syp hlk;ül jktg lhc l k;ufn hjkl 4kF krkg ol®m oæof dS ykl j a s q s g jkv 4hF hgj kpgi Ikp rgc kd kdrfhutkj udjfev kryGl g; hjkeg , qa s q s X s 4kg jkd l;kj l¥kj #( lki dum jkv 4kg rgj X X s s , X s xky jktg pki eltf g Cgu gxt Bkd hlS Xe k;ufn 4CF hd uw;éd jkd s a X , s s q X cl o 4krjd Cgu gzxl kd thp hldf e dfk;D 4hF Cgu r;dfyke hje ji s a T X s utf ]CF hd IH jkd l;kj l¥kj #( s>e ukgüm 4kF ktH ei kuiv l jkd X X s q s X s zs s i Bd su k;lfk;ül d jH k;ufn 4F Cgu d jkv hld ]F d u;éd kt sF tk z X a s q s s , s s w s gt Bkog pki 4CF /çyim Syf dum gkp kujd xk;im hH kt udfy hF Cg a s s s s s u r;dfyke hd hldf ji utf CF jkd kl pki e uw;éd d kxky jktg pki X , a X s X s a 4kF jg' Uil d/fkol e oæof kt k;kuc uw;éd klS jkv 4F Sky thp huiv sl j a Z X s s , s X H k;ufn xky jkeg 4hd Cgu xke hd thp hldf lum hHd ueg 4kg rkt k q s s a s s s s s g ekyx er suktuv kr kg ry kr;kgl dF√kv er jxv 4g <jokv dS G q q s s s s q , Z lf kr nne 4g kdhjr g; kdum kd ukuc ekyx kd kjln dfk;D 4hF Cgu s , s q s X w X rjWt Bkd eg hd nne hdum df hpgi Ikp hjkH kd kdrfhutkj udjfsev s X qa s s X 4g Bkuc rykg g; hdlm uer jkv 4kF , s q , k;Lfpf hd ukl hHd 'n g; kjkgér jkv 4kg xe[Hf er 4kg Sg yGlv \ s s s q , s s a q s q er 4rdl ht Cgu kucf d nne hd kdjfev hH jdkg 'n dS er 4hxke n q s s s s s q a ne Bkd l kdjfev hg u jkv 4kxke Cgu hH jykL dS l kdjfev ueg jk s s s , a s s s , v F jZHufe®kv eg 4hF hd re√uf kF¬o;ø ukKof reél <jok;i htkykdb s Z s dS ueg 4hF krjo¬el rHnv dS phc d kyG jkv ]k{o ]kv'i k;{fi d s q s X w , X 1 X q X s kgo jkv 4g rkg jkn>el knk;† h{i 'i k{iv hd kjkd_i ]g krxy 4sF a , T s s q s X , Sx kv kgo jke kl uhr l kdhjev ji 4Sx kg Ixi hH lg e yF¬Qe lm a s , s sw s z a X 4krLi kukIg jn l r¬kj güm jdjrm sphu l jkd gér 4g Cgu kjr[ Bkd \ w s s X s X q , s X güm ler df F rukt o 4F rIg Cgu l r¬kj o ]kvktc ukg hg kurdf s q s s s s s s s s s Z er 4rkt kg L[ ji r¬kj o e eji'hutj 4g hrkt hn IN hji Syf d uj q s s s \ s s X q , w w s s d jkd'f kd k<jgf Syf d unf ln ykl jg e kdjfev l iW "'of jkv X s X s s s , 4rkt kg jkd'f d k;yfkx o 4kF e jr[ uoht kdum gxt cl jkv jdLk s s s X s s X s , s\ N kd eji'hutj dfk;D 4k;nf gd Nd rgc ukgüm gd Nd kucf 4sF Sx k s q X q q s X s q s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 32 egaP

g rdl kg ;‘ue _ro¬ dS er 4g Cgu rjWt Bkd hd ujd 'oi Xe nd h s s q a q , s s s z , jln jkv kg rdl LkN kd nd dS er df k[n ukgüm jkc hygi 4g krjd w , s s s\ s , q s s X , jkdho¬ kd u/c jln jdLkN kd u/c dS kr g kruc ngV BklB dS 4g k s a s w s\ s a s , w , rjd 'oi e nd hjln jkv g krLkN nd dS go 5g kruc BklB ngV Bkd s z X , w , , s\ , , w s 4>ym Cgu e ;knzi s X a l ;üv hldf kucf syduf jgkc l ;knzil dum BklB df g kvg jkc hygi k s a s , q lS dfk;D 4g k;df I‘u u k;bklB /ke/ jkv u jkdjl udjfev kd u;éd s X , s X , s s s w 4hgj u rjWt Bkd hd un jRm jkv k;x jxf s s s , hg uæi kr n jd I‘u kd u;éd 4kF kr¬kj hg dS uekl dum Syflb 4sdl z s X s w s s s n Cgu ckot Bkd o 4F Sx uc ok? dS Syf d kdrfhutkj udjfev eg s s s s X s 4g rjWt hd kRe0fc hl hLkF lc 4g hrdl kt h;kpc hxntV h , q s\ , d kxky Lkjd gN 4g Cgu Nd kd uk[ lki dum dfk;D g gj je xky o X s s\ , q s s s X T s s s jkv g gj je <jkd d uk[ knk;† xky ; 4g rjWt hd huke0fc hl hLkF , T s s s s s , q s\ 4g sLi e y T \ X kri¬v <jkd d uk[ d/fv xky Lkjd uhr3hg urm dhO 4g krPe hld j s s s s\ s , w\ , , , kv 4g ukde u g kLid u ]g kuk[ u lki dutf ]g hjk[Hf xky Lkjd uh , \ , s T s s\ r kgo 4kg e rfkH er 4g jhev Bkd jg e kdjfev df kxkg yk;“ kjkgéqr a s X az q , s X s s 4kg gj jd k;D er ]sxy suNi l kdjl huiv xky d kdjfev 4 s s q w s s s s kF Z<ijfi l kr_ef jkv ei kt ]F gj ht uoht kd h<J erO‘J jg hH j w s , zs s s s s s Gf jkv 4F hnkohti u ]F hnkotkel u eg 4hF Cgu kjk/jkpof drfhutkj , s wa s Bskd u 4hF Cgu ñIki drfhutkj Bkd hjkeg 4sF Cgu drfhutkj Bkd eg jkv s s , 4g k;nf ync e xo¬ kd ukr¬xfj u kx , X Z s s s X ky ub df hF kpp e kdjfev ji jkv 4g kgj kg k;D kg; df xy ukv Sy s Z X s s w , , s a s s f d u[sn u;éd xky jdjH tkgt Bkog 4sxy ukv e;÷ke jkli udjfev s s w s s z s utofhyI udjfev ]dZ'n udjfev unfrfi dfk;D 4Bx kg rchle hg; jkv s s s z X s q , 4g IH dS g; 4g IH hd ke , X , X ®keji go ]lt kuht lS kd jkll lb d¥fc ]Cgu kyko ujd xk;® kd jkl s , s s s a s a s l kt3kF kgj jd ''fkd hd uky lifko kd lk;ül dyfke lm e u;éd Te s s s a , X w 4kxSkt k[ rhx kd hjlkc hdum ]kjd s q a s kui¥d hd <‘Î jxc d k;ifkx kyhylkj jkv kjkp d <‘Î kjt 4g kLi jh , s X s s X s , \ j' <ki‘uf Glf kd ekj lt 4g okHv kd ;nÔ n;k' 4g okHv kd rkc < z Z s , , , Z io®ge rfv Nd ]g hed hd thp hldf df kxxy géqr skr ]k[n kd ekj jx w q , s X s s s , c d krhl kjt 40fel ]kr;Pku/ ];oæsS ]g krkg Fv kd joæB jkv 4joæB s 1 . Z , s Z , ]g nç' rάl Syf d nç' Lkx ]Lkx 4g krkt rhjiof d joæB xk;® jkv , a s , s , 4g k;x k;df Cgu ukeél hH hHd kd hchjx e kn"ufim k; Xe , X X X knso 4F u;éd Uil cl o jkv 4F rjd kvg xe yxt ydQx d k;"f+ s w a s , s s q a q q s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 42 egaP

krukt e udfy 4F Skxy _; d suul rhprkc l iW rîx e ukF¬ lkouf T s s a s q s q X s dum Syf d k{jl hd ukoxH ue ]kg df n gd pl go df hF Cgu kHrfzi s q s T a s hurb lki dlm 4hxy sun ckot e k"kH hd Cgüm kd kjkd_i jkv kdub s s X s X , s go <jkd d kjkdk;“k;ø ub jkv 4g hrdl kt hd k;“k;ø hdlm cv udfy s X , , s 4 k;df Cgu Nd hHd e rgfv d u;éd je k; je ulm 4kF Cgu e rgfv sj q X s w ss s s s X e ]kF Syf d k{jl hje go 4hF hrdl pgi kgo go jkv rn jd jc[ < s s q s qa a , s s {®r lm <jdim dlm kr ]F d pkd df kt ]kryk[ tkojn dlm Bkd Xe s s s s s a s s s s s rkj nf; 4kF krgj kydv e e ukF¬ lkouf lm dfk;D ]hF hrgkp kugj r s T X X pl go df g g; kr pl 4g Cgu pl g; udfy 4g krjd k;D e rkdS e s , s , s wa X a T ]g krjd k;D e rkdS e df hF hgj jd ''fkd hd uukt go df g krgd wa X a T s s , hg; dr ArokHo¬ 4Skxy _; d uul rhprkc l iWrîx hH e kukde kl Z a s s q s q X X , s s kn ulm 4Skxy _; d uul rhprkc l iW rîx hH e jed uiv je ulm a s s q s q X s s s s s 4kF Cgu kjc ;æsY q m elm k;df hH kt sulm jkv 4g Cgu h/kjiv go 4Cgu hH Nd jkv ]g ok X s , , q , , H kd [qn jkv k<Qd dS yod e ue je rfi dlm 4Syf d ukpc kd u; , s X s s z s s s s w éd Glf3Skjgkn Glf sulm kt ]F /kjiv d Xkdrfhutkj udjfsev l iW d Z s Z s s s s yfke /kjiv jkl dlm 4kF hjWt kujd cl go ]Syf d okpc uiv jkv c , s s s , v e ckot dlm ]F gj jd hH kt o 4k;nf jd I‘u kd kr"∆knuf hdlm u X s s s s s s s XkKrfhutkj udjfev udfy 4hF uke0fc rgc jkv ]hF kygfe "knuf go cr s s q q , ∆ ]kF kup Syf d ukuc ILhli kd u;éd lm ue ct 4hF Cgu h/kjiv go q s s X zs w s s T `g rgj rtH jgkc Skupwl T s s s a jkv g iNf jduc hlk;ül e u;éd rn d3SkF¬l hjkdjl ;üv jkv S Bk , T s a X w w s a a , v hl Bkv hc GS3jkdjl k;D df Syf d uukt g; 4Snf jd W' ujd r– s s q s feufo÷ ukGhyI cl yko ukv l jgkc ulm ]g rkt Sdf r–feufo÷ ukGhy q s s s s s s T s q s sI jkl jkeg df jd[n g; 4hF ILhli hd u;éd jkv opfl hje kyh' 4kF s s s X zs w , s e uke jkv rkdS e 4kF krkt k;df r–feufo÷ kd lükGhyI cl d u;éd X , , a T q s s s s w 4g hjWt kuy >el slb , s kg rdl lG gjr ldf e td'f dum er g k<Qd hji Syf dlm e ue s s a X s a s q , w s X je 4 Bx kg jkd'f hg rpæfuf go 4g Cgu Fkg Bkd elb kd kyh' hjkpc ss s , s X s 4Sd f ;kim hHl d ujd I‘u eg ukgüm 4hH BklB hnkoPfW jkv hH drfhutkj s s X s X \ , kd ∆tn jlhr dS 5g kukn uxhj L¥kukj IXLhli kd kdjfev 'oxk;l jkv s , X s s zs s s a , 4g Cgu BklB k; ukeyle ngV go udfy , q w s ]g de®fk;÷kv hlk;ül 4g Cgu e/ Bkd kdlm udfy ]g de√k/ hlk;ül 4k , a , Z s s , a s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 52 egaP

4sxjd k{j hjkgér llht ]kjd re krpV df kF kdke kd ugd g; sl> X q s , s e cv 4kF jlov kd ujd IH ycfbkc _ofi >e cv 4kF kyef jlov dS q s X s q kd uk[nf rfHukgl s>e lm cv 4k;kv kyp d <_euf hldf kucf yuL√k s w q q s s a d g; cr ]kF e yst e ct 4k;kv Cgu hHd Bkd 4F jH l k;‘B xsky o 4k X T s s s s Z s F kgj kg yGl rgc u;éd udfsy 4g gj rn <_euf kd ukv e uw;éd kd s q w T s s s a s X s X s kxky ub eg 4k;kv uyef l>e yuL√kd kd kgo cr ]kF e gxkjkd e ct s s q a X 1 T 4rki Cgu ukpgi kd kryhyæv hdlm hH BklB udfy 4Sgfkp k s s s un kyt lm tkv e k;ufn hji 4Sgfkp kukxy /crfi 'n jg ji Fx _ofi s s X q w a z s za lm 4d kryhyæv rkruf ]d kryhyæv O‘i kl pki3g kvg kjH l kryhy s a s 1 , a , q s æv kji go ]g krkt kyp gd 9ycfbkc _ofi8kd Fx ltf epæfi 4sdl kg w , s s za s l krhx k; nieé/ kuyr hdutf ]g Cgu _¬k' lS 6dl kg l kupo d jhc s q , s s s s s X s d k; duku kuyr hdutf ]g Cgu upo lS e k"kH hH hldf hd k;ufqn 4Cg q T s s X u hH hydu3dl jd kni Cgu 'sn dum ]g Sdf kni ueg kt ]jhg ; 4g sr s , s T , s s s s T jd k;‘B l jhcd kt]g rjd k;‘B l duku kt]g rjd k;‘B l <‘Î kt ]g Z s s T s Z s s T s Z s s T rjd k;‘B l 0c erkx kt Ski xky lsS ue udfy 4k;ki Cgu Sg rjd k s Z s q , s s s s T s q s Z ;‘B l rjkH hldf ue 4g ke? e jH oæof e `g krjd k;‘B ukd e rjkH s s T wa w X T , Z , X 4F rkv jkpof Gky[f d s s s dyfke dlm jkv Gky[f d uoH lm e ue jkgér unfrfi ]kF ji kgo s , s X s q z a uoH go dr ct ;el ji jkv 4kF Sgfkp kukg Cgu klS 4kvg kjc rgc 4 sw , s s q q q , g ñnneg hji ler >e ]sxkgd jdkt lki d henkv lm er 4g hrkg rfHu w s q s q s s q , s w q kgl gér kr ]g hrxy xkv nf; e kdyfkÈv hlm kg 4g rlfdofv ]g rÎo X q s , X a , , f ]g _pfof kLc ue g; 4kg rkt jH l k;‘B er jd[n kdyfkÈv hcpuxx , \ s s s Z q s qa hd henkv hu/ udfy `g Bqg k;‘B llm gér hHd jd[n hjk[Hf ji r¬kj s , Z s X q s s 4g hrkg , s s l kryGl knl k;‘B `g k[n Sg rjd k;‘B l kryGlv kd hldf hHd ue Z , s q s Z s s s r 4hrjd Cgu hHd k;‘B l kryGlv g; 5k[j yk;“ kd rkc dS e /cal q Z s s X a sd Zk;‘B hd ;‘que jkv 4kvg yGl kt ]kF uw;éd kygi g; e lkgrfb ji d , q s X sw s ;‘ue 4g Sg yGl eg 4kn LkN kd yk;“ d kryGlv lb ]rkc hygi kr q T q s s\ s s s 4Cgu Sg rNi uæzi l>e kg; ]Sgfkp kukg sNhi d kp[Cl kr gér df kg Skv q s w s q a s s X s X q s sr[yf [sy yhyæv jkv suku?f urb e jkc je er dr ;el urb jkv 4he , , s X s s s q s , i sukji3kg hei je er df kg jWt rgd er 4g k[k/ dS kr ei kjkgéqr zs q s zs s s q s s q , s s zs 4kg rjd l>e er klt ]Cgu s s s q q , kd gjr lm3hF hrjd ei l>e go 4hrsn n hH ukt huiv Syf je go g zs s q s ss wa
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 62 egaP

kjkgér dfk;D 4hxkg hurjc huk/okl hLc gér kr kg kuup _' kuiv gér q X s \ X q s s q q X q udfsy ]kg rdl uqp d rdDnf hldf kucf kd _ef uiv er df g k;kv kr s s s s s q wa gd klS k'eg e 4g dufkKokue g; 4g krkg klS 4hn jd W' hujd ydu s s T , , s , s s q hdum ulm 4Bx uc jkd'f hd rfhutkj udjfev tge ]kyh' ]rkc hjlwn s s 4kF Cgu hH Cgd kukt jkv , F tkgt Bkog jkv jkd kl pki lki jkeg 4rxt <ijfi dS3kF xyF x s , X , a s Z w yv hg ydycf u;éd go 4kF ji hjwn yhe lhc l u;éd hlkLi erIduf k q w s w s \ dlm 4g k;kpgi Cgu ukldu hH Bkd kd hldf u uw;éd `F rgkp kujd I , qa q s s s s s ‘u kd u;éd eg df F rdl gd Cgu hH g; l ryknv er 4kvg u et B s w s s s q q Z q kd kr g; 4g k;df nd lb ueg Syflb g kvg yGl henkv g; df rdl s s , , s s , q s gd Cgu g; l ryknv er 4kd sujd 0lf g Cgu hH Nd lki dum Gky[ s q s , q s f d tt df kF Gkl g; güm jkv 4krdl jd Cgu l kPw\e ub ]g krdl jd s X , s X wa rkc l tt e kgo dfk;D 4kyp sy e ryknv >e df kF kgj jd gxkv jk s T a X s X s q z c7jkc e `k;x k[j k;D nc dr unf gjkc e gxkjkd F;ø >e `k;x k;df T X a X 1 Z s q jkr©jxf k;D s>e d Ijko d hjkr©jxf hldf kucf jGf 4g k;df Cgu /kji X q s a s , v Bkd sue df g krjd jkdho¬ kd rkc lb hjkd/fv pπkol kd uukd cv s T , s ∆ w 4hrkt kg 0fo e k;“l hd k;efi dum s 1 X a X zs s 4rkt Pc hH jkv h;k;quv dum kr llm 4F rgkp Cgu hHd go eg jkv 4 s \ , s s s s s , s rkt uc nhg' o kr ]krkt kg Nd kdum k; rjd nd kd ukoxH eg jxv s s s q s s , s 3kjlhr 4hF hd ujd I‘u u;éd kutk; hjkeg ]hF Cgu Gky[f d ukoxH s w s s kutk; hjkeg3kjln 4g k;df et Bkd su ukoxH df g Cgu rcl Bkd kd r s w , Z q s , w s kc lb lki jkeg3dS 4Cgd rkc uhr e jRm u hjkd/fv pπkol d ;yk;k s X X s ∆ s ;ü udjfev jkv `k;x k;df kgjf k;D kd ukoxH udfy Bg nd hd ykl u s , X s s q , hr Pkl kd k;Ffkl dlm jkv kyh' df ]kgd e ckot d uæi dS ]Sg rsn s \ s X s , X s z q s jRm d kjkd_i e n"jfi jkd_i dS u yjut ñuIv d kdjfev ygi un s X X s s s s f skn hHv 4g Uli xky o cv 4krdl jd Cgu ræknc Bskd kd kryGl jkv T z s s Z s , 4k;x kg yGl go udfy 4krgj kuc dr hHv kr krkg yGlv u;éd jxv s s s s w 4iWd r;®v 4g kvg k[yf k;D elm df kxxy kri gér kr 4g kgj pkl q a , q X s X q s wa s hd ukuc ycfbkc ;e_pf dS e kr 4 Cgu ;e_pf go df g hed hd rkc s T s , hg dS elm 4g Cgu hH Nd 9hydho LII¬yb8 hd rjkH k; kd_fi lmkg X , q ≠s Ii k; ;kc yî uekl dlm 4g kryhyæv hjkd 4srdl Pi Cgu uekl d jkoj T Œ s s s , s \ s s fi jkgér ]rdl Pi Cgu uekl d hIc hjkgér ]srdl Pi Cgu uekl d Ic s q s \ s s s q \ s s s s suiv er güm 4F yhyæv df kt F Syf ykduf Ui ,kl pki l ycfbkc uTe q X s s s s a s s `k;D ]kgd ul s m 4g ckrdf _ofiv lcl e o®r¬fv g; dfk;D ]krdl Cgu N kd ycfbkc , s X X w s lb e jkv `xjd ld k{j hje ]dl jd Cgu k{j huiv n[ o ]kgd uTe T , s X s , s s q s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 72 egaP

srkg akg; llht nf; df g cyre kjkgér ]kgd ue `g h;k;uv k[ky jse Xe s , q s T T q X s k;ufn hjkl df g gkuqx Bkd g; k;D ]kgd ue 4g rDf;ø hyk'kHrfzi r;® q , s s T aw a v e dfk;D Bx hd jwteku Syflb ruket hje 4Bx hd jte ruket ji l T X a s w a tf ]kxkg ;pækv jdul jk/kv o gér jkv `ji jk/kv ldf kNi lum uTe s Z q s X q , w s s 4k;nf jd jkdub l ruket u kygfe s s lm hH jGf jkv ]Cgu Ijko kd hjkr©jxf Bkd ]Cgu k/ofl Bkd hd ñuIv , a s q s ]Cgu /kjiv Bkd kje 4Sgfkp hukt hd Cgu jtae ruket hje Syflb 4hxd s s w s s l uc Cgu tt hH hHd go 4hxgj huc hg II¬tfe dr rav go4e®[ hdDj s ≠s r hdlm kr g hrkt hn ruket s>e jxv df k;x kgd llm 4g kukde/ j s , q s , lkjl g; df kgd l>e su jyt d kgo dfk;D 4k;x k;kde/ lm jkv 4hF s q s s a X s , hgj jd k{hri hd suuc tt jdki hdDjr go jkv 4hF Cgu tt df kt ]k; z , s df 'i uekl d kygfe II¬tfe e ryknv dS >e ukgüm kd jkoekl jkv s s s ≠s X s q s X s s , 4kF oHlv kuyef ruket >e <jkd d ukg nc ryknv kr unf d jkoo a s q s s s a s s fj jkv jkouf' ed l ed dfkr ]k;df jkr©jxf rkj hd jko∂' >e ukgüm , s q s q s X 4k rkt y pC[ e ryknv <{®r kd ende lb ñuIv dfk;D 4Skt k;nf uye s X s X q X s f l ñuIv hldf güm df g Skv 'nkv l jiM eg 4rdl jd Cgu Nd eg s X T s s X s q ]sykc o 4kg gj jd jnkuv hg kd uk/ofl uiv er df kgd lum ue cr s s s s a s q s s T 4k;nf jd jkdub ukgüm 4g jkd/fv kji kd ujd rkc l ñuIv uiv >qe s X , w s s s s jkluv d uk/ofl d kdjfev df kgd lum uTe 4g k;df /kjiv k;D uTe q s a s s s s , s df g krLi kukrc jkv g krLi kukt lki d II¬tfe güm Syf d ujd r , \ , , \ s ≠s X s s îki kd Ijko d hjkr©jxf dfk;D 4kF Cgu Ijko kd hjkr©jxf Bkd lki dum z s a s X a s s `g kgd Ijko kd hjkr©j , a a xf hje 4Ijko hjkr©jxf kje3g rjWt hd pi d txkd dS Glf 4g Cgu _ s a s , ∆ s Z T ¬' Bkd lki je `kg gj n I‘d dgku k;D kd k;efnkv gjkc jkv dwnc Bg s s s s s s s X , X a q hjH gjkc e rkj h/kv 4g uiyxki kr g; df kgd lum ue 4k;df jkr©j X , s s s T xf s>e sukgüm jdukr jkv hje dwnc Bg hjH gjkc kr kLdi >e ukgüm ct q X s s X a q s \ s q s X 4g Cgu klS df , s g kvg rkK klS s>e dfk;D 4g _ro¬ l rfhutkj uukd df g rfkzH g; 4g , q s q X , a s w , a T e Fkg dum ryknv ]g e Fkg dum uwukd 4F rgkp hg; o jkv 4hd ydu X s X T X s s s s , hdlm ulm k;df hH kt uXkgüm 4huc jkd'f kd rfhutkj huku?f lb kyh' s s s , 4kpM l _' uiv3kxkg ku[hl kukg kpM gér cr 4kg jrO a s q s s s a X q s ‘sJ ler kt kuup klsS _' 4kuup l krxtl hLc jkv kugj uk/okl rgc s q s q q q s \ , q e /cl d kv_' udfsy 4g krdl uc hH Bkd _ef kjkgér 4g uklkv kuy> X a a s X q , s q , s kd Xk_ef 4kxLi kujd xk;im kd kriWd hlm ]kd k"kH hlm ]kd kjk;Ffg s s \ s q X Cgüm gér hH Syf d uL\y llm 4kxSky pC[ ji yr uiv gér phu q_' X q s s s s X q s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 82 egaP

kF g; 4Sgfkp krukel Fkl d k;‘ue hdkc slm 4Sgfkp hnktkv lm 4g Cgu s X q s , jk;r kd ugj ekyqx jkv cv do; 4g k;x kv ji ncV hj[fkv go cv 4 , s s , q , q klp u[ kdum ]k;df <"k' kdum ]k;df jkd®kyc ji k;_¬f ]k;df jkpk;® w w s X v ji um suer dr ykl kl uhr g k;df Fkl d kxky ykd kt uer df ; q , , s X s s s s q H dS 2kd uyknkv ykd dS e kdjfev3g ;H g; udfy 4g k;df Cgu / s a s X s , s , kjiv Bkd ukgüm `g e kyst udjfev e k;“l hd kjktg xky ykd ; k;D s s X T X X s X a X s s s X 4kxaMkt kg rDe e kr kvg rF¬fim e ryknv e jkc dS df g rukt gjr hNπv s q T s q X T T s o 4e yst g h;ki ktl hg d;æokuv uhge ku jkv 4xjd 'i uekl d r s X , s , , s X s s s yknv gkrîl syxv gér eg df g rkt yp gd xky s; jkv 4g k;df Cgu X q T s s s s , , gkuqx Bkd ue df k;krc >e ulm 4kF kgj jd k{hri l uhge ku skr hen s s T s q s z s s , kv dS 4F gj jd jktrb kd sukt Sdf jtfkg e ryknv o ]hF hn Cgu kt s s a X s l hd lkokjkd güm su ryknv hldf jkv 4kF Cgu kPc hH dS ]F ko; cl X , w\ s q jkv 4kF Cgu kjkx hH dS l eum ]F sykd cl o 4[n nd doq; kjktg e , s s X s s s s , X X kg1xkjkd d kdjfev ue e kunf gjkc um 4kF oHuv k;Pfc dS go udfy X s s s T X X q \ s 4kF Cgu <jkd Bkd kd s s u[j e nd >e dfk;D 4Bx hn ruket rDo hlm jkv k;x k;df jtfkg Xe X , s q X , ryknv >e nkc unf gjkc `kg gj jd uyki kd k'nkv dldf er udfy s q s s X s s q s 4g gj jd uyki kd k'snkv T s X Glf kr eg ]kgd ukgüm `g kgd ryknv ]g chtv kr g; ]kgd sue 4kgj Z s s X , a , s T kre? e yt hjln l yt dS lc e ]g gj kt y e ryknv kdikv eg w X s w s s T T s s X s df nkc d uykc Ow> g; jrjuf dr unf gjkc jkv 4kxkg kujd ;r e yd s s s a , s X k; tkv gér `kg rdl [j e nd dr cd >e gjr lb udfy 4g hyk'r X q s s X , s q s , Df' d/fv henkv dS l rdkr dof<kv erukge hd k;ufn df kvg kujd s q q jkdho¬ sl gjr dS kr g; ]kgd ue 4g rdl xkH yduf l kdjfev jdp s s T T s s s c l ruket ikv 6g rkÛ d u/ lki dikv 6g rdl jd hH Nd Syf dik s T s s s T s q s v kt g h;k;uv lki dikv 6g 0fc lki dikv df F ; <jkd dum udfy s T q s , q s s s s s 4g jk;r e kd sun ruket hLc d/fkol eum ]g Bx hn Xruke wa , T s s \ Z X T t hurtf dr tkv e kdjfev3jykL [ky lkpi Lkjd dS ]jykL Lkjd d X s s\ s\ S ]jykL [ky lkpi3g jk;r e jkv 4Sgfkp kli Syf d ruket dfk;D 4g wa , T , , s X , rkc _pfof hLc kr g; 4hrdl yef Cgu ruket kdum ]g kli lki d kxk \ s , , s X s y utf 4g hrdl yef ruket kd k;jfk[Hf Glf df kvg cyre kdlb kr , s X Z q s ]kgd ue 4g pgi hdikv dr krkÛ d 'fkju/ r[fyfv df kgd ulm jkv s T , qa X s s s , 4g kgj yp kri jkc hygi g; , kr >e `kvg /kjiv Bkd g; `g h;k;uv k[ky dum df rkt Sdf nd S s s q q s T q X s s , yflb 0c k;D `hryef u ruket güm jkc krkt k[j e gxkjkds kdum kr q X , X 1 s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 92 egaP

o®r¬fv `k;D nkc dlm3g rgkp ikv df klt3k;x kg I‘ufof cl Stfhy s T s , s uke `g k;D kr¬kj jGf kr 4g rgkp kuht eg 4g Cgu hjkpkjn kt ]g xky , s T s T q s T s k[ky7kjktg hH jkv k; ]rDf;ø l,t jkeg jkv ikv udfy 4g rgkp 0;oæo X X , s s , s T s q f kjlhr ikv jkv g k;x II eH kdikv df kgd Xe n"jfi huiv yd uikv , , w z s 4kxkg kdp uc rH g; dr cv `kxwaye k;D l kUtf e jkv 4g Cgu s q w X s T , , lj Bkd e kxsky re s>e3nktkv kukyke k; ]Wgu ykyjgkot k; ]h/kx ke s X X 1 q , s a ®kge k; kUtf3g Cgu [j "'of Bskd e rhrv >e 4krjd Cgu lkoæof e , s X s q X s \ uLk[m ∆ne L\x e ]k[j yk;“ rkc dS jkv2hn Cgu kr ykL rkc Bskd u hl q s T s , s s df elm Cgd df g krukt kd uoht je jkv ]g krukt >e kt ]kxgd kd X , s ss , , s q s wa s uPP rkc g; e ckrdf lm kd rDf;ø hldf lS e kr ]g k;df 'nuf yfxv s wa X s s s T s , ∆ q a s q uer dfwap udfsy 4g krukt skd a;o¬ yod Te 4g krukt kd yIi ykykcv wa s wa s s a lb e hg u jkv 4kyef Cgu hHd l kUtf hldf e 4g O> jlkjl g; udfy T , s T , w s 4krdl Cgu gd Nd q Te udfsy 4hxSkt hn kIg o kr ]hxkg e kckrdf rkc hlS nf; 4hxkg hgj r a s s X X X X s s rjd hd rDf;ø hldf hd rfkt hg hjkgér g; 4g rjd ei >e skt ]xky hg w q T s zs s q s s l,t er3g dnkil ]g xky yko suPi Gi 4g krPi ckrdf ji ukg r'fkdzi q T a T s s \ zw wa \ X s s e hg u jkv3g krPi Gi d kckrdf e u ]g kr[yf ckrdf e kr u dfk; T , wa \ zw s X T wa X T s X D 4hxkg hn [yf e ckrdf rkc so u hldf kr ]kg ckrdf Bkd Bg hjH l kO X X X s s s s q s X w s > d gjr lb jxv 4g krukt e dr kgt 4k;yf Cgu dRn u hldf hHd > wa T a s s q s s e 4kg gj jd rkc k;D er krukt Cgu e kr 4hPi Cgu ckrdf hH Bkd hd q T s \ s jkv hldf ue e kykl rkl ub jkv 4krPi Cgu hH hHd kckrdf huiv Te , s T X X , \ X `g rdl kIg l e kckrdf um jdjk/l ikv kd k;ƒ T s s X X q s X r ryx r[fyfv e kckrdf ub k;D `kF kPx u kyh' k;D kl¬df kd tokr X X \ s s ¬n d uk/of dRn dikv F gj Fkl d ykykcv ikv k;D `F yef sl l kU s s s s s a s s s tf pepl ikv k;D `F krif dRn dikv ykykcv e or¬ko k;D 4g Bx h[ q s s a X T yf rkc hO> Bd e /cl d uipc dikv e kckrdf hxge hg hurdf hlS X w X a a s s X X a s 4Cgu Gky[f d kyh' s ]g Gky[f jkgér g; 4re kuLkN nç' hH dS kje e [y jkgér ]gj uk;÷ , s q s\ s X s s q s jkv 4g rDk"of ei kjkgér 4rjd k<? l>e er df krkg jrgc 4g krgd , , zs q s 1 s q q s s , hei kukji kje kd n[ go df k[n kr reégf hdlb jkv 4g krkv lj kLc zs q s s q s s s , , \ kd Xkxky e kikjkv d jkdi hH hldf 4g krkv kte e O> kd kxky udfy s s X X s s z , X w s X s s 4Sgfkp huyef ktl kd kxky d gjr lb 4F jk/kjuf df kt ]O> jlkjl3g s X s s s s w , kgj kr[yf Gky[f je jkd_i g; jkv 4g Cgu r;kd'f >e rfi sd kyh' s s , , s q z 4g Li jH l kxky ykd gx T s \ s s X s s 1 kjkd urdf jkv lS sukt u 4F g1xkjkd pki Glf kr s; jkv 4g nc Xe kp[ s , s s s a Z s , T a X hl o dfk;D g Cgu hjkdukt hd rkc lb kd hldf e oæof 4/kjiv kdum s X , s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 03 egaP

krdik;øZol ];edkykv lm jkv 4Skt kvg rDe ld l gxkjkd lb df g s , q q s , s 1 , kgj hg; lkdof de®fk;÷kv kjkl kjkeg 4kg rgj Syf Fkl uiv gxkjkd k s s s 1 uiv ]kg rkt hH kgt er 4g krjGf7kryp Fkl jkgér g; 4gxkjkd chtv s s a q , s q 1 kLc 4g gxkjkd jhj' dfk;D 4Skt kvg u hnc l jG e gxkjkd d jhj' sl \ , 1 X q a s X 1 s d df g hgj tk[ zohr dS l ykl jktg cçu 4g hgj tk[ hg; hd 'sn lb , , s s s , s 4kgd drfk;®kv ]kgd j s a s i®kji ]kgd ‰c lm er ]kgd joæB lm er 4g hrkt kg jkdknr l e®kv s z s q s s q , s s oæof ke®kv hdum 4Sg Cgu kni Cgo jGf o g Sg /çyim kd o®0c hH kt q , s T q s q s e//fkc ]jhokge ]0c df g kgj oHquv hg; kdcl l k;nfl7Xk;nfl Arr¬o Z s q , s X q 4xkgj rnfukv er3ji s s a q gzx hldf ltf ]kg hH Cgd kgt er jGf 4Sx pc er kr ky ukt kd iWo s a q q s s s ¬ ;ür,p uiv er jxv 4g rkc UHf hg ydycf go jkv 4g krdl kt k;kp s q , q , , c kr gér udfy 4krdl kt Cgu k;kpc kd rxt lb 4ykl g–i knk;† sl k s X q s s a nk;† k; ]ykl ln ]ykl pki n;k'3g ;el i¥v rgc df kt ]kjd xk;iqnl a , q s s s kd ;el lb ]kg kg; er dr ct df g ∂Gf hje 4g Cgu kun7kuy Bkd sl s a q , s , s s s lm s>e 4sxkgj kr Cgd er hH kr Skt kg I‘u hH hoƒi hjkl kr 4krkg Cgu q s s q s s 1 s s I‘u hH Nd kg; dfk;D 4sxkvkg gj kr Cgd `F kgd ygi d ukg kni eqr q a X s s s s s a s s s s , 4hxkg Cgu krpV Bkd gér hH nkc d uje kr]hF Cg s s X q s s s u krpV Bkd hd rxt lb gér sygi d ukg kni nf; 2Cgu k; g gj ht sl s X q s s s , T s ei]l rfk' xky ]g kgj kg k;D e k;ufn `hF krpV hd rxt lb gér k;D zs s a s , s X q X q cr F Sg Cgu kni er ct ]g ykol kd l¬gf jln d uæi jkgér dr kgt s q , q , s s w s z s q a 4,g tim hd xkenf uiv jkgér uæzi g; 4Cgu hg kul kr cl g; uer udfy 4,g Cg s s q q s s q s u hH Nd hoƒ1i hl7hIkN g; 4g krkt k;ki uoht kgt ]g gx jktg lkpi Xe q s , a T z jkr¬of d L≤k‰c d oæof 4hxSkt kg rifkjkthc e gx ;üv hldf kurp s z s s s X z s hjkgér udfy ]kxSkt kg I‘u jhj' kjkgér 4kg Cgu jhj' yod er 4Skt k q s s q s s q s g uhyof e jkgl dof<kv rxt g; df ygi llb ]jd rugse hLd3g rgk X a s s X \ T s p kujd lkdof kd kurp huiv kt xky so3hlk;ül ]huk;÷ df kgd klS uTe s s s a s s 4g kgj Om l ;nÔ jkgér yk;“ g; , s s q 4sxkvkg jWt er 4kg Cgu hjkpkjn er df kgd Cgu g; ]hg rpæfuf ue jk s s q s q q s T , v 4g Cgu hjkpkjn e df kgd Cgu hH g; ue `k;yf ul ld uer ]Cgu hg wa q T s T q s , s q k;df xk;im kd nç' 9Bkjc8 ue 4k;df Cgu hg xk;i kd nç' hjkpkjqn uTe s q s T s z s 4rul Cgu >e er 6kg rgkp kuul er kt ]kg rul hgo er ]rkc hygi s q s q q s s q q s s s q q `kxkg rokjui jGf cl g s 1 q ; df rpkl Cgu klS ikv k;D `hxkg hd gjr ldf kupj hd nkc dlm e s s s s s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 13 egaP

' uiv er `Ski kjkdIN l nd lb ld5g hgj tk[ hg dS hjkeg e kyk s q a q s , s , , s X X l jktg cçu ub jkv 4g krdl kg hH knk;† 6g kukji ykl jktg cçu ed s , , s , q s s l ed nso≈+ `kg Sx u [n o df dr ct g krdl [yf ld Xe /cal d X s s s , s , a s X k_{u ub ]l kre”l hurb kucf d nne hd k<jdim dufkKo Cgüdf henkv s w s X , Bkd kvg kni sygi kl jktg pki cv 4F gj jkrlf lS ygi ykl jktg s q , a s s s s s s cçu ]kg df g krjd jkdho¬ hH ukKof cv 4Sg Cgu Idi jGf lo o nkc s a , q z s , s sd ;el lm 4g Sx Sdf r<√o d kno doijkr¬of o ]F Sg Idi _{u sl T s X s Z w s s q z s X S e 'kdkv ygi ykl jktg cçu df krdl kt k;df Cgu 0lfv ltf <ke s s s i klS dS jkv3g kryef <kei eg e no≈+ dfk;D 4g krPe Iiuf kr g; z s , , z X X s X , w\ s 4g kukOcf jrhH d k"o jktg gN Nd cl , s ˜ q güm 4g kukOcf gjr hldf e I[kp d "o jktg gN Nd cl güm 4g kukOc X , X s , s Z q X , f gjr hldf e I[kp d "o jktg gN güm kd lkdof ji kr 4k;kuc ygi X s , s Z X s s w s s ykl jktg gN Glf jkll g; su joæB df g kr;üke g; hd r;bklB dfk;D Z a , X 4g O> jlkjl g; 4g sukji ykl jktg pki Glf no jkgér df g k;x kgd , w T q a Z s s q , s X s l kxky r{f'f udfy 4g gj rDe l yk;“ lb xky r{f'fv 4g k;nf yk s T s q s s , L yk;“ ryx e xkenf d kxky r{f'f d 'n lb u r;bklB kr go 4g kg X s X s s s s s , j krtk[ ;”y hg dS jrjuf 'n g; l kykl jktg cçu df kgd ler uTe s a s s X s s q s 4kg nukv er ]kg ;ürp er kg ;®l er3nuknpπfl3;ürp 0 s a q s , q s q a , q 'of3kg rkt gj ;ürp Glf er ]g krkt k[ jhj' kgt 4g rgkp kuukt k s s , Z q , s a T s s d ke®kv hik;øoæof huiv kt g e kxky sup7uxf um ZGlf lj kje 4g Cgu s , X X s q s s , lj Bkd kje hH e gzx lb d eku hoƒi jkv 4g Cgu lj Bkd e kr;‘ue > s s X s 1 , , s X q s e cv ]nkc d jgp hylv siNf Nhi d kckdu d kxky ]nkc d u[n Gjr q s s s s s X s X s s s s kjkp e k;ufn ]kF kgd ue 4hF UHf hg ydycf go ]hF hgd rkc kt uTe X X q s T q s s 4rdl Cgu jxf kr sphu llm kg Sg jxf urtf er hHv ]kgj hH Cg s s s s q s s q s d er 4g Cgu wngV ]g Cgu BklB3g Cgu ;¬nl kd pp hldf go 4g rjWt q , , , Z , hd klho Syf d 'soi u ]g rjWt hd Ikilki hldf u 4g kr kr_ro¬ hd s z , Z s , s a 'kdkv ji lki dlm 4g kNπv kux Bd ler hH h{i kvg krLm e 'kdk sw s , q s q q \ X v 4g kr /xl huiv lki dlm ed l ed 4g jrgc knk;† Cgd ler k/ki , s a q s s , s s q , kd ckyqx dS `kg rdl jd kui¥d hd thp hldf jrnc l uiv er k;D s s s s q 4rdl kg Cgu jrnc kr llm g o lt tkv 4xy s s s s T s s , s X eüt e iW jlwn hldf ]ji gx ;üv hldf jGf o 4kn ujd ]g dhO 4g gj X s z s s s , T s jd ;r kr¬kj kd rk?ke®kv suiv Glf so 4kxMkox Cgu F;ø Fkl d 'v Z a Z s a urspv ]/v ]kne lm d kr;‘que ktM huiv e 4kxWd ekd e hg ji um ] s a Z q s Z T a T g krpV hd kurp huiv pepl kd kxky utf df hgd rkc hg hurb ue kr , s q s X s s T s 4g ;æYm dofr¬ko , s kd uoht hg;3kg ld dS Fkl d o®r¬fv lb 4Skt kgj ld e rfF¬f hd X s , s s , X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 23 egaP

4krdl uhN Cgu s q s Z l>e lm du hH Bkd kr hrdl uhN Cgu l>e yt hdhjev jxv 4krdl s s s q s kt Cgu kuhN l>e naukv kje df hyef I‘fijfi Pkxi rgc >e llm 4kF s q s q \ z q s q s rnfukv gjr hd knl e 4kF kgj kg Cgu hg jlv Bkd jiM je kdlm dfk; a T s s ss X D kxy Syflb jdrfhi 4kxy jdrfhi rgc >e3unf dS kd lkokjkd d d z z q s q s hx ]unf dS kd lkokjkd d L≤,y≈b jkv ]unf gjkc d lkokjkd d kdjfsev z s a , s s 4XykL 'kdi Nd ji koHuv uiv jd ki z q X q s Î `n[Aqn k; jdrfhi l iW dlfuke3kxy kld kdikv kgo 4g gxkjkd dS z s , s a , 1 jhj' kjkgér ]ygi 4e kgxkjkd Bd ]Cgu hg dS 4g e gxkjkd rDf;ø jg q s X X 1 , X 1 4ykL 'kdi Nd ji koHuv uiv jd X z q X q s kiÎ `n[An k; jdrfhi l iW dlfuke3kxy kld kdikv kgo 4g kgd Cgu q z s , s a , Nd hHd e /cl d ukKofskue d gxkjkd suiv 4g oHuv duk;H dS nd q X a a s s 1 , q , 4hrn Bk[nf Cgu upLv Bkd >e llb 4xy tk[ gxkjk s \ s s q s s X s 1 d jkv Bkd ]kjtiV jkv Bkd Cgd u hg e kgx jktg lkpi o rdl jd Cg , s , s X X z s s u klsS kt 4sxaSkt kg uhyof e ke®koæof o g srdl ukt kd ke®kjrav huiv s s X s T s xky skt 4Skt kg kjkdIN llb Syf d knl hg e jkc dS 4kxkg kNπv hg s s q s s X s kukt jtqx llb 4Sgfkp Cgu kupc llb ]g krgd e 4g hy ync kdefH h s s wa T , w uiv ue nkc d u[n kd kKrfhutkj cl d oæof cv udfy ]Skt kpc sll s T s s s s X s s b df kgj kxy e ''fkd hlb jH uoht e 4krdl kt kpc llb 4g kyko X s T s , s s s ukg IkG¬of kdlb jcv7jn 4g gj kt pj jkcv dlm hH jGf jkv 4g krd s s T s s a s , , l kt kjke jkc rkl henkv d;®zi df g _¬v dof<kv urb ;el lb hHv s T s 2huy huk'ji k;D hd uje xyv7xyv kr ]g rdl je Ødb eg s s X s s T s s ct 4g gj jd hjk;r hd q;®e dgfekl dS 'ok<Qd drfhutkj cv udfy T s , 1 w s 4kg rk[ l iW rxrDf;ø güm er hHv 4g yko hg uk[ hH lo kr cl ; s s s s X q T s s s s , s s 6hLep hÒg3Cgu kxSk[ Nd hH jGf ]g krkt kg uhyof e S/ d 0; do \ s q , s X a q s q f<kv rxt g; jxv kr 4kurp 0fc3Nhi d k;Òfg ub g kiNf ukd df g s s q s s X , , , g; lj kjkeg 4g UHf hg ydycf lj kjkeg 4g kgj Cgu lj Bkd elm Xeg , q , s X 4g Sg [j Bkd cl ]kg Sg [j lb eqr ]g , q s s s q s s , Sg [j lb hu®i hjkgér 4kg Sg hg [j kr jrhH d jhj' uiv lb eqr ] q s s q s q s s s s s k[j u k; k[j e j? lb er df kgd lum sue kr hF Gky[f dlm hu®i s s X s q s T s s hdlm 4Bx kg hL[ k;¬el dS jkv llm 4F r[j jdkiNf jnav d j? slm s \ , s s s s o kr4g rjL l ukv xky l gto hdlm ]ykc o 4g rjL l u[j e uk[k s s T s s s s s s s T s s s X s on uiv kd spkP d hÒg djfrkv ji ]_ef dS je ]jIDkL dS df dr kg; s s a s a s w ss a 4g k;Òfg hg k;Òfg Glf N T a a Z s hi d hLep 4g <jokv dS Glf kr hLep 4kvkt e tykd ydLfe hH hld s \ , Z s \ s X s s f kr kg ku[sn kd k;Òfg Bg hiNf sNhi d hLep huiv gér `kg k;D e jhj s s s X q s \ X q s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 33 egaP

4g yko ukg h;tof eg jkv ]g ;tof hjkeg ;tof hdikv sF g T s s s , , s j gd o ]kF krdl >el e <"kH g; ji ]kr>el Cgu e kt F rgd Nd s T T s s s q e k"kH huiv o 4F rk[nf ak;yfxm kn hd ;tof >e o3g utofhyI e y X s s s a s s q s T s X s t jg kgo dfk;D3kF k[n ji utofhyI >e ukgütf xky ykd Nhi d kp[ a X s s s q s X s s s s X Cl ]k;df 'oi e yt hldf e kdjfev ue ct df kF ;pækv Syf je g; s z X s X s s T Z ss 4g , jordkr knk;† jhj' kd henkv sykd 4g jkted knk;† jhj' kd henkv sjkx , s s 4g dl®m d/fv e ujd k{j hd ykd l henkv sjkx , q X s s s s hH ke®keji n;k' 4g r{fjlv henkv kjkx 4g krjd k{j hdlm l tjwl , q s , s Iexif kd xaj ykd go 4g d/fv k;iQ dS l henkv jkx go g Iexif kd X s , s s s , X X a s X kxj kt e henkv sykd 4g e {i d henkv ykd cv dG go ]ku[j yk;“ , X s s Z jkv 4kxkg kd SiQ dS dG go kr g Bx kg hxge thp cv 4g kd ukv j , s Z s T s a X , s kp Glf ]l cklgf ukji ]dG go 4hxkg hukjg gér jdukt df g ed kurb Z s s q Z s , X q , go g dG kt e henkv jkx jkv e henkv ykd cv 4g ykd o df sl gt , Z s X s s , X s T s s o lb Glf3g gj rxH kurk; Li e nd <jkdv kt g Cgu '[ Brd e S Z T s q s \ X , s wa q T yf d kxky k[ky um udfy 4g rnfukv ydycf e ]g ykol kje dr kgt s X s X s wa a q T , s a 4Cgu hg g lki jkgér go dr cr krdl gj Cgu krNv l du jkgér xo¬ kjkg , s q w s Z s q Z ér dr ct jkv 4kxWd nli kukt kgo e 4g hg klo kd klo go l ykd n q , a a a T , , , s fkuv 6g kvg Cgu jk/l Bkd hHd kgt dju kd uket d hLkxyc ÔkcFfrf , q q s a s s \ , ]urkji dS krdl Iiuf Cgu k;D e df g Cgu <jkd Bkd kr g krdl jd q X T , s s wa ræknc g1xkjkd udjfev e jxv 4g krdl Iiuf e ]Cgu upL\v Bkd~~~kjxf Z s T wa T s X Z T e du e nf; df hn kynf rDfe l kui¥d lb >e uer df kgd lum uTe q s s q s q s s 4g gxt 0'jfi , q hg rgc dS hd ujd rLfhi kd kxky g1xkjkd udjfev dfk;D 4g kyef yc q s \ s X s s X , s llb >e jkv 4g e nukv rgc e 4g k;ktl l k<"Hkv jkv Nd uer k s q , wa X a q T , s X w , q s q s d nd lm 4g nd ji n[ gn hje`Mkg u,pc Syfldf e3g jhtt ji jed , , , q s s a s s T T X a hje ]g k;Lfc ji kji je ]g k;LfdFg ji kFkg je dfk;D Syflb `Mskg s T a \s X , s s T a \ X ss X a ryfpof k;D e ]kgd ue 4Sg Cgu ryfpof hH kjt ikv 4Sx jkv Skv kt X T s T q , s s X , X l k;nfd kjktg um3g xyv ydycf df kt g hnd ygi je ikv 4,g k;y T q s T , s ss f Cgu 'kdov hHd ue df g h'[ s>e 4kxy jd rîki 'kdov e jnv d s T , q q wa z T a s s uhge kn3g kyko hg sujd <gx 'kdov lc e df kgd u jyt lm 4Cgu k s wa z T s s /kc Bkd 2uk;÷ I? lhckp3kF krhc Cgu hHd ;el klS kje df hF g; kr s s a , s s s rkc pl d¥fc 4g rpæVuf ydycf e df jd[n g; kvg Z;pækv lm dfk; wa q T s q s X D 4kF unf uhr sygi e e yt hdltf ]hgd u jyt udjfev ue rkc hg; T X s s s s s T
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 43 egaP

`g ok>l k;D dikv Syf d uk>yl kd rfF¬fk|l lb 4g r[n sl k'kv T q s s s q s T s s jkv hdikv hH cv udfy 4g rgj rjd hjxfhjkne kr kckcbkl ;®l 4slc s s T s s s yp nukrDe 4g Sx cM xky l k_e d hxk; 'ge "√ge ]l kupozi yko a q T s s X a s s s s X s ukg rokjui hgo7hgo dum j,kv r√e<‘Î 4g rfF¬f hd lk_l dS jkv kjkp s s 1 q s w , a s X 4Cgu 4sxjd rDq;uf opfl kuiv kd he”y xk X s s ; uke k;D ikv kr]g rjd /kjuv kd ujd W' eJkv l jGf e rjkH sli s T s s q s q s X kv xky Stfhy uke 4g krn LkN e ykol ;üv je 4g uæi j[fkv kje g; s wa s s\ T ss , z s 4;®e u jkv eüt u 4g krky urojfi Bkd Xelm ;el u 4krky Cgu q 1 , , Z s Cgu dG Bkd ukF¬ e k'n hd kurp hjkgér 4kF rnfukv hH kgo e hg slo Z s X s q a a T , ]g rnfukv kg; e lt 4kF rnfukv r;®v e ]g ykol kje dr kgt qrdV wa a a T s , a a T , s a 4Sgfkp hujd r√irf{ hdlm Xeg w cv ]k;yf jd jkpk;®v hGkd ji um sueg 4F d kr_ro¬ hdum lkv ; 4 s s a w a s Sx kv lkv e k[kv hje jd[n kd kxky ykd ub nc kgxkjkd d kdjfsev w a X X a s s s X s s a X 1 s 4Skt kg u ed Cgd go df hd ukeuoht pπm uiv g ∂G s s , f Glf güm 4g Cgu ∂Gf kd hldf hd kxky [H 4g Cgu ∂Gf kd hldf hd Z X , s X ss s w , s kpπc Ulk<je u 4g Cgu ∂Gf kd hldf hd k;ifkFb Cgu 4g gj je tkj x X , s s T s s ky jktg dS kgt ]rn tH Cgu k;D k;ifkFb lm `kg gj kcL k;D e huki s a s s s X s s s s s q X X tkuv er df ]krdl jd Cgu hH rkc hyko sun Bk[nf Gkl7h/hl go 4g hn q s , k[ reégf huiv su cji df g krxy 4rkOm Cgu Rfikv Bkd ji lb hH d s w , s s rfhutkj ;ñoi jkv 4g kr[j hjkt kujd ;®Î h/kjiv kuiv epæfi udfy w , , s 4hd uxke [hH k; ],g Cg s a u rjWt Bkd hd ugj [H kd hldf 4g utkH hGkd Syf d hoƒi lki jke s s s w s , s s 1 s g kF;üv 4hd kF¬o;øFv hurm Glf g ∂Gf güm 4g Cgu pfQ Bkd e ;‘ue Z Z , X , s X q X güm 4gj jF¬f kF¬o;øFv hdum ]gj jF¬f rehd hdum df g rgkp o df s Z X X T s s X k;D `k;D 2g gj kcL tkuv e –el o jkv3g gj je e rjkH jkv ]F gj X T s s q X q s , T s X , s s je e k;ifkFb ]F gj je e k;jfhtbku xky kjktg jkv 4g rehd hd uskc X s s s X s X , , s L lb ]g Cgu rehd hd tkuv g; 4Li ujd p[ jykL Lkjd jkp güm Sy q s , s \ s Z s\ X f d ukcL Glf "o rx df g kgj kcL e jxkl tkuv kurb nkc uhge gN s s s q Z Z , s q X s jg ikj; 4g kgj kcL e jxkl tkuv kd SiQ kcj[7kcjv "orfi kdjfsev s w , s q X X X Z z 4g kgj kg Cgu , s klsS ]klsS udfy 4g k;kuc chjx ulm gütf Sgfkp hujd nne hd kxky ub s , s X X s jdkg euof jkv Sgfkp kuy jd ycd /kjiv kuiv ]Sgfkp kuy >el sl s z , s w s dhO g; lm 4g kgj hohtji go ]g klp u[ kdlm ]g k;krl ykl kl uhr s , , w w , , s kd kr;‘que hjkl ji hoƒi ulm 4g ji jlf d henkv jkx iki jkl dfk;D 1 s T s s s s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 53 egaP

hyk<ki k{'f hjkl eg 4hrjd Cgu kni xky hyk'kHrfi k; u;'fufdr ]du z X , s z fkKo go 4g hrukt kujd kni dyD Glf kt g Skc thc d hyk<i k{'f hl , , , Z Z s T s s z s s S u tkj 'Ifcf udfsy 4g ykol kd k{'f rpfm Glf g; 4g yjl rgc d z , Z , q f kt 4g rj=jWt r“l hd lkdof hd ukK_r ]ydtfkykuDI dS kd 'sn lb s , a s s 4g rj , Wt hd htkykuDI Bu eg 4kn kyt [jp cl3g krgd leqr e gjr hlm ]k s X s s wa s T F kgd Syf d sukyt _¬o h'nof kd 'n jkl u h/kx ke®kge unf dS gjr s s s s s s a ltf 4g ueæn kjkgér k[jp 4rdl kg Cgu rD; l kvk/ofl cl jkv 01e , q q s s q s X q , l er Fkl d [jp 4ygi ykl jktg lkpi k; ]ygi ykl jktg lhr n;k' q s s s s 4kF kvg jkd‘ofv kd [jp cd krukt Cgu Bkd 4Sgfkp kukg e®[ lkdo q s s s f ji [jp df sxy sujd kpp hd rkc lb jGf h/kx ke®kge 4Sx F;ø yqdy s Z a Z cf "o lhykp d hnktkv Syfhlb 4k;df jkpi kdlb l jGf u h/kx ke®kge Z s z s s a 4Sgfkp kun LkN eg skd yk;“ s s\ X lb d hchjx 4g dg kji kd uht l k/ofl kd ;‘ue 4g xkj dS hchjx 4 s , w s s q s q , s g Cgu ydycf klsS 4g <x de√k/ Bkd hchjx df g jkneétf Syf d uk[l , q , q s T s s s f gér kukn 0c jkv jhokge 4bx xy k;nfl güm Syf d ukuc chjx kd ' X q X s q , a X s s s n lb ]F gj kv kg; Syf d Rfil o `F gj kv Syf d k;jfk[Hf kg; o s s s a s a s s s s X a s df kg rpkl er ]gj rkv e 'sn lb dr k;nfl hjkd<e∂kv urb kF;üv s s s q s s X X s 4kF 'n 0el lcl kd k;ufn rjkH ygi l jhokge jkv 0c erkx 4g kv s 1 s q s s , q , , g jlxv jkv hd rfxk/v ]rjkH nkc d jhokge j,kv 0c erkx ]rkc hjlwn q z s s s q , 4rkc hygi 3g ku[hl kuht Z<i;ƒr eg jkv g kujd xk;® kd klkoæof/v uiv eg kr , w X , , X a s X s 4g Cgu rjWt hd ukg ukerDf'ol B , s s Z kd elb 4g krdl jd rkc g; hH kpπc dS 4g krdl jd nN e ekLd g s X , , s X s a o ]g krdl kuc kd rxt ji joæB ukerDf'ol kt 4kxy ykduf jgkc hyk , s s w Z s s s x go kr g krgkp kpπc joæB jxv Cgu rkc Bkd hd krpV 4g hik;øol]g s , s , Z , Kol ]g ukerDf'ol joæB df g rgd _¬k' cl df g rukt eg kr g kgj Z , Z T s T s s , jd kni kd pπc ke®keji jxv jkv `g krdl [j l kejfx jkv jdn k{ , s s , , s , s 'f ]l k/ofl kd hnkckv hurdf 'sn hjkgér 4kg hurdf k;“lut hd 'sn jkg s q s q s a s ér df g e Fkg jkgér okup g; 4g k;∂fi doft dS yod kpπc 4g lko q , X s q q , z , s , dc go 4g IH hd ke®keji pπc df g gj rk[lf Wxe/ cl jkgér udfy T X s T s s q Z s q s 4kujd kni p , s πc 5kg rukt kyd hg dS hd unki®m er 4kg gj jd kni pπc d/fv sl s s q s s , s d/fv er dfk;D g kgj kt kyp krkg chjx l chjx rjkH Syf d <jgknm q X , s s s 4lkoæof/v ]Skui¥d Pe3g gj kv yp SkP l k;nfl k;nfl o kt kxkg a a w\ T s s s s X X s s s kukg rDe l kjkpof kne um kd kxky 5dS 4g kl7k/hl ydycf ok>l kjse s q s X Z q s X s , q q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 63 egaP

4F h;k;quv kjktg dlm jkv 4kF Cgu güpf Bkd kd kHrfi ji jgp sd he s X s , s z s s nkv lm 4kF kL[ jkgl d hLdy dS dr ykl ln go 4kF k;x pgi e kj \ s s \ qa X X , w i u[ hgo 4kF kpc Cgu u[ Bkd e l¬gf hjiM dlm 4F Sx kg lt ji d w s X s s s s s , , s hFkg ji dlm 4kF kL[ l ykl ln henkv dS `g k;D kyeke df kNi jk , s \ s , w , v h;kodQ hLkx sue kr h[n LhH sue gxt dS 4kF kgj jtx l okx dS Te \ T s s \ T q s a 4g Cgu hg k;df Nd uXkgüm ]h , q s g <jkdv3g SN ji dum ]g hd kti hd k[ky ueg Xe 'n lb ]kpkl kjt T q , s , w X s s s s 4g Skv rti kd kxky de®kutlv eg 4kn uknxk; Xe ujd re√uf jlov T s w s X s 1 s s s Su ]e ujd re√uf u/ 4kvkv Iky e jklal5Sgfkp kugd l k;lfk;üal d X s s , X s X s cP ukji rFfdkFr suiv eg 4g sOc uc >kc xky k[ky ji lm jkv ,g ch s q X T , s s s X , jx 'n g; 4sxkvkt uc >kc dS er jkv 4hxuc k;æo k; hxxke [hH go k s s s q , s s s a s r k; 4g k;kuc Cgu _ro¬ l iW dF√kv lm ueqr ]k;df Cgu r{f'f slm u , a s s s s er 4hxSkt kg k;æo hu®i hjkgér dfk;D `g k;kuc jrnc kd jklal lb uk q s s q X , s s X güm g k;df xk;® kd jkll u kxky utf df g kpkl l gjr lb hHd ueqr , a s X s , s s s 4kLkN jk}7j? s s\ ]kLkN spπc ]kLkN hu®i huiv ]kjd xk;®3g rgd kt kg gj ul kd k;ufqe s s\ s s\ s T s s s s q s X u,t ]k;kpkjd' hH cv er udfsy 4e ukuc Uil d/fv l d/fv lb g ˜ a q X s a s s T s rkxy Fkl dS SktM hjkl hjkeg eg jkv 4g rn kjxf ykohn cl hjkeg e a Z , T s s X g jkv 4g kr;‘ue dS 'sn g; df Sgfkp kugd doigxkv kd rkc dS Xeg , , q Z w z s 4ji eku d k"kH ]ji eku d e/ hH go jkv3g Cgu rjWt Bkd hd u s s Z , , s s Ikd uZnx hd jln7dS Syf dlb udfsy 4g tke hdlm go kr g krgkp ku s w s , , s , kt e jnfe lk[ hldf Bkd 4kjd ukeél kdlm 4g dhO endS ]kxgkp kuj X a s s , s d kuFki e ntfle Bkd 4Cgu ukldu Bkd kd hldf llm 4g Cgu tg Bkd Z z X s q s s , Z s 4g dhO ydycf kr gkp kujd kuFki e jk}Qx Bkd 4kn kjxf ykohn hjkl , q s s Z z X s q s s X 4g de®kutlv hg lk;i kji kjkeg 4g Oc jk;r kd uy ukt hd sjlwn , 1 z w T s , , s s s dS eg udfy 4kg e rykg hjc hH l kunf d hekyx huiv kr er `k;ki s s X q s X s q s q k;D e kr_ro¬ hd ykl lhykp suer 4Sgfkp kukg _ro¬ eklkv df 5Sgfkp X a q s a kukg _ro¬ Lkuyefr df 6Sgfkp kukg _ro¬ ckti df3Syf d krkc hd ZF s a q s a a s X ;ø jkv 4g hgj kg ;;ø e knklG jkv e kxn ktM hji hjkeg 4g gj kt L , , s X X , X X a Z w T s s y gxt cl eg hH jGf 4g hgj jd rDHof kd o®r¬fv xel kt g ykohn \ T s z s T X o hg s; dfk;D 4Sgfkp kujd nc kuht jdkg ut ]BklB ]ukeyle ]ngV Xeg s X a s , q w 4g gj jd Cgu xk;im kdlm eg 4g kre{ lki jkeg 4g C T s s , s , gu <jkd Bskd 4kxy ki ojkxe®kv jkv ukeél kvg k;k[ kuiv l jGf 'sn s , , q s s g; jkv 4kn k{'f hd kvkydr¬g jkv ukK _; eruhou güm 4kvkPi Xe jkc , s X , a X s \ s sd rk0lf d kr{ikl 4kvkPi e jkc d uhIlbkv güm 4g hGdoc r;kguf a s s s \ X s s a X , w s kukPi e jkc d uk[ tsxap ]xy yer ]gk' jnfku kd kpπc cv 4g huync \ X s s a w , s X ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 73 egaP

`g sr T uke ldf ikv I‘kj ckj[ lcl jkv `g kl7ukd I‘kj kNπv lcl kd k;ufqn s ≠ s , , , ≠ s 4kjd Wq' 4kxaWd ''fkd e udfy 4xkv s s T s s s ki >el k;D er kr jRm kr g ydæfe kuNi hH uæi 4dl kg I‘i¬ uekl q s s , q w z s s s sd k;ufn d¥fc suekl d rjkH yod u jho¬r hjkgér dfkr 4Skt u kLkt q s s q s\ nç' hH dS elm gd e kt jkv Skt u kIkd nç' hH dS l elm gd e X wa T s , s X wa T kt jkv 4kukg re uk'ji kr Li Ikp ]ky [j Fkg ji hrkN udfy ]kxwan ck s , s s s s \ s s s ot e kr kg rgkp er nf; 4g hrOm /xn lum ]g yx7Ll o ]g hH hrNwi T s s s q , q s T s s \ s , uæi kt jkv 4hrdl Ni Cgu hH uæi df g hjxf e Lphd hlS kHrfi hd z s , w z , X \ s z rjkH df g krkg k[qn jdukt g; 4kF kgj [n kd kuæi dikv hHv7hHv Te , s s s X z s kjkro/ k;u dS zq 4kuc s d;feklel er df g krgkp e5g krgd e rv d jRm uiv e kr 4Tg Cg q wa T wa X a s s T s u d;feklel o ]g ukji d‘r¬fe jkgér Glf 4g yjl ydycf kr uk/kel s T s q s q Z , q s `kxkg kld s , uoht kjkgér kr kg gj je xky r'rfi lkpi lkilkv jkgér ]kpkl kjt j q s X s s z s q s s , kv 4Cgu e 'n hldf ]sxkvkg e ukr¬cfd dS er jkv 4xkg gj je [H G X s s s X z q , s X s s w jr kjkp jkgér xky r'rfi lkpi l e kxky er dr rav d hnl lb kr X s q s z s X X s q s s Cgu 4kxkg hg kujd g; eg 4g rdl n lifko ke®kv hdlm l jGf kd 'sn s X T s s s s lb jdyef cl eg 4g krn k{'f hd kr;‘que dS e 4jdLkN xk;® d lkoæ wa s T s\ s of/v jkv aSkrPe3g Gky[f d xk;® d jkdi hH hldf Te 4g krk[lf krd a , w\ wa s s z wa e®kutl e jkv 4g krk[lf kulg e 4g krk[lf ei e 4g krk[lf uoht Te 1 T , wa a T wa zs T wa 4g k;x kg lkn , s m 'n kjkl 4g kue kulg kd krl ]Cgu `g k[n Sg rlg hd kd kerfi hl s , a s X a , s q s a s z df hd jhokge k; 0c hHd uer 4Cgu krlg rl Bkd dfk;D 4g Sx yH h q s q a a s X T w H kulg kr eg 4g krgkp kusn ync e naukv l xk;® k"kHjfi hd lk;üal Te a s wa X s 4l ;®u d/fv ]sl rhx s 1 d/fv3g gj jH l rhxl d/fv jkv lb kt kjd kti hdum 4g gj jd T s s a , s s s w T s jnl d/fv jkv kd k;ufn lb kt kjd kti hdum 4kjd kti hd de®kut1l qa , s q s s w s w 4g gj jd kti hdlm xky jkv g kIy ji k;' hd kIkd Bkd T s w s , , s , X a s `kxkg Hky Bkd kd 'n llb k;D `Tg de®kutl Nd `Syflb Gl s s s s 1 q Z f ]g kL[ ji kji suiv go `kg suc Syfldf ;‘'f dlb er ]kNi lum uTe , \ X , s s q w s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 83 egaP

'kdkv3Fkunfkv ]jhokge ]"f+ d n"ufim ]0c er,kx u 'n lb 4hd rD s q s s f;ø g r;yflv 4g nktB hd ;‘ue kr I‘kj 4g O> kr 'n 4Cgu hg srkg kr , T q s ≠ T w s s s s 'n 4g kjc lcl 'n kl7ukd jkv 4g kNπv lcl 'n kl7ukd skg rNi eqr s , q s s , , , s s , s w 4g Cgu hrkH Xeg hu'kj hd jgkc 4kn ukt Xe , s s s X k;jfOkd hj/v hjkeg eg ]kjd ke{ 4g k;x uc kl¬gf kd nCu hjkeg ut s s a X s , o kdum 4rdl Cgu kl kucf dum eg3ykl lkpi ]ykl lhykp ]ykl lhr s s s 3CF Bx hn ykL Syf d knl e kji jkeg kt k;Lfc ]CF Bx hn ykL Syf s X X , s s a \s d knl ji kFkg jkeg kt jhtat o df g g; rchlqe hLc lcl jkv 4g krd s X s s X s , \ s , , l kg /çyim kd sukg ;‘ue ukeél Bkd eg u 4dl jd ekd Bkd eg df s s q s X X s g hgj kre{ hjkeg cv u ]g htkj kd un hjdku Bkd u ]gj [H jH unf , , s s s , s s s w eg ]kgd sukgüm 4Sx kv liko hnd knk;† l /kv chjd7chjd rkg7rkg >kl X , s s s s s s a 4krdl ky [f Cgu hr¬njct lm Bkd ]y[f kr y[f jrhH jkgér kt ]g yG kr rfk∂ s s s s s s q s , w s a 4g ydæfe rfk∂ hr¬njct 4g ydæfe thp dS e k;ufqn , q a , q X 2rfk∂ hr¬ a njct 4g Cgu jr¬cf kd sukNcf ]g Cgu utkH kd uk[ ]g Cgu jiîN sd ukl , s , s s s , s s 4Cgu kri Bkd Sx kgd ]kvg k;D kdum3pπc jkeg ]k;u®fi hjkeg 4kg u s a q s s s a X hH e k;ufn lb cv so n;k' 4F rukt eg kt xky o Sx yH eg kr cv X q s s X s s s w s 4hH ri j,kv eku o Sx yH eg kr cv `kgd xSkt eg df Sg rgd g; s s w s a s a q s ]yduf jgkc hnd d yr¬fc Sg rkj 4k;nf jd rDe kd kxky d yr¬fc j s , s s s q s s q s X s s s s , kv Cn Lkr jhtt jkv k;Lfc hr¬njct sukgüm 4g srkg hYtf hjkdrfk∂ udfy s\ X a , a \ s X T s a s 4CF hdp uc xav kd jhj' du q s m dr cv ak;Lfc o jkv 4hgl hg kjpd7kLd3utkH ji ;el 6hjkneétf Bk \s s , w\ s s s d u 4kF kgo l "o lkpi Bkd ]kF kgo l "o Okl Bkd dfk;D 4F Cgu htk a s Z s a s Z s X s j kd ukt jgkc l g1xkjkd hnd d yr¬fc udfy 4Lkr jk} d yr¬fc ukgüm s s s , s s s s X s\ s s s s X 4g kgl [n knk;† lcl uXkgüm 4g ekd kygi lcl kun rDfe kd , q s s , s s q s X , k;nfd ub df kOm e ue d k;jfkdrfk∂ ArokHo¬ kr Bg rfk∂ ct 4g gj X s X a s q a T s gj hnd kjktg d syr¬fc e kjhtt hjkH e k;jfOkd hjs/v 4CF hrkt hn dG , X s s X X a X X s a X X X q a e kvd k;cfkp ji ukt kg nc ykr dum jkc dS 4CF hrkt hLkr hg ji s s a s s s\ e uje dum k;Lfc hdum ]k;LfdFg hdum 4kF krkt k[j kd kxsky Sg Sk X s s a \s a \ s X q i ktl uohtkv yod kgt ]syr¬fc kF yst ;h–d dS kgo 4Bg rfk∂ e lkÌ s a s X a q a X a 2rgkp Cgu hH kuyduf lum er s s q 4g k;yf kuc jnfe güm suer ]kg Sx kg hnkv urb er d k;yfku jkv 4g , a X q s s s q s X , wa kgj [n hH kvg kLi e k;yfku gér e cv jkv g BN k;bkpM hd kurp Xe s q \ X X X q T , T q a a s jkll lb su rjkH jkv 4kg hH er jkv g hH e kg; dfk;D ]g kukn rjkH a , s q , wa T a X , X s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 93 egaP

~~~CF e ukr¬ngV kukn Bkjc jkv BkNπv nf; X q X s q , `g nktB hd n[ hjkgér g; d , q q f k; kF k;x jgkc e 'kyr hd BkNπv e df kgd ler u Gdoc ldf g; X T s q s w s `kd su[n hyef Bkjc hurdf jkv BkNπv hu s s q , rdf ukjkn d k_k; hyNif kdikv 4F Sx jgkc e 'kyr hd BkNπv sl ukr , s s s X ¬ngV ikv 4Bkjc jkv BkNπv 5g hIc e kl¬gf kn k;ufn df kgd hHv uikv q q , , a X X s q s 4krdl kg Cgu jRm hgl kd uæi ryx jkv 4g ryx kjkgér uæzi s z , , q 4g hgj kg jrhH dum k"o hd rev dum ]hd ei dum ] , s s Z 1 s zs s hd nukv hdum dfk;D 4krLi Cgu dG hH l ukg jkol ji hrkN dum 4hH a X \ Z s s s s kjrm cv df rgd Cgu hH g; lum df g xky Nπv urb ]xky Nπv jkv s s s T s s s s s , g jkol ji hrkN xky jc 4Cgu e k'n kn ]g hIc e kl¬gf kn k;ufqn 4xky T s sq X X s s , a X X s s u≈yl e uk;÷ ]uke ]rk' kr kg ku[n kd kxky Nπv jxv jkv 4rfhutkj a X , a s s s s X s s , kr kg ku[n kd kxky jc jxv kr 4g h{kdko®ge Bkjc 4g krdl kt kLkt s s s s X s s q s , a q , s\ u ]Sgfkp Cgu jkv Nd jkv cv df g oHuv n[l klS e ikv suiv BkN , q , , q q s X πv 4yef jkdho¬ lm df hrkg Cgu hH k{kdkv Bkd kd BkNπv 5hc[ hjlwn s s s a s s w 4kryef Cgu hH kdke Bkd kd BkNπv jkv 4g hrkt Pp ji , s s , , \ hrkN Bkjc ArokHo¬ 4g hrkg dlgV 4g hrkg dek∂kv Bkjc 4hrkg Cgu de q , s , s q s ®klgV 4hrkg Cgu dek∂kv BkNπv 4g hjcte dS hd BkNπv 4gxt jg g u s , w T hgrDf' xky Nπv jkv 4gxt jg g e rdkr xky jqc udfy 4g xky jc g s s , , X s s s T s sq xt hHl jkv g xky sNπv gxt hHl 4g k;kv kxy jdDp e k;ufn hjkl Te , T s wa X q 4g ji er g; 4g dFjuf uæi Syf je Syflb 4kruke , q , Z z ss Cgu Bkdb dS Bkd kd rjkH e 4g krgkp kun hH kjxf kd L> e rjkH s s T wa s s s a X sl Fkg dS jkv g krgkp kujd hH kpM kd L> d rjkH e l Fkg dS kr , wa a s s a s T s s 4g ntke kukn e rjkH 4g lkouf kd kxky I‘Îuf erd/fv T w , X s X , X s e 'nf ldf jkv g lkouf kd kxky O‘J erd/fv e 'n ldf df g g; X , , X s s X s , ykol `g O‘Jv 'n ukd jkv g O‘J 'n ukd df g Cgu ykol g; Syflb , s s , , , s s , , 4g rjkH jrhH d r , s jkH 4kd k;jfktkckykd ]kd kjkp ]kd kKrfhutkj 4g hH jkv rjkH dS jkv X X s X , , , 4Sgf kp kukg rjkH kji hgo 4g rjkH dS hH go 4g BN BkpM hpM l hpaM hd s w , , q a a s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 04 egaP

4kuOm kd lkol l uoht sdl q s m 4Ioky[f erfv hdlm 4g ;ƒ¬ko¬ erfv kd ;‘ue rDfe ouke 4rkg Cgu a , a q q s s d jkdzi rgc ;ƒ¬ko¬ 4g krkg hg dS ;ƒ¬ko¬ udfy ]g hrdl kg kjktg k;j s q , s s T s X a fkehc 4l jld Bkd ]l jk[c Bkd ]l ekdqt7ñnl Bkd ]g jkehc l xkj;{ s T s s q s s s , s s Bkd 4g hrdl kg xyv7xyv k;jfkehc 4g hlt ;ƒ¬ko¬ d ;‘ue rDfe ouke s , s a , , s q q `g Bkuc kutk; k;D Xe e∂Z;kd dikv d r , s s s Dfe ouke e ZHnl lb 4g Bx kg hl7rk∂k;H <jkd d kvkuto htim l kj q X a , s a s X Z s iji jkv e/ go jkv Bg Cgu rDe ke®kv hd ;‘ue jdy kd uk;Hfv ltf a , Z , q q q s s 4g kgj jd wa k"o hd kyG e cv ]kF kgj jd rkc hd kthc e ygi ykl lhr 4kF kgd Z X w T X T s s ygi ykl lhr sue kt kxgd Cgu hgo e hg rpæfuf Syflb 4g k;df rÎ T s wa T , ‘jfi jkv lm ]g kgd sue kt 4g k;df Cgu lkdof e /kjof d thp hldf , s , T s , X s s Xe uoht uiv ue 4g y[f yG ]g kjH l kRi ]g kuc {o3g hgo kr thc s s T T s w , s X , 1 , s 4g kdp kt yr kd ji , q M ]kg rpgi ji yr d sphu er dr ct jkv 4g kgj gc yr kd phu cr s s qa s q , , s ]kg gj wN yr kd jiM kd hnu er ct 4g hgj kt hgc hnu dfk;D 4rdl s s q , X s jrm Cgu hH jkc dS e hnu hg dS er df g krgkp kugd kdlm hH e X q wa s T skr 4hg hxkg rkdkye hje l lIbkyDkjg e ykd ruv ji _{u hldf u hl s q s s , X a df ]hHd u hHd 4rdl jrm Cgu kjkcn er e hnu hg dS 5g kgd u lIb s q q X , s kyDkjg djkpof 0lfi d uku; 4g kgj Pc xkv e <{ jg 4g kxx Bg hrg , z s w wa \ s T wa a q c dS e 4g Cgu ckykr nc kvg krLl Bkd e dfk;D 4g k;kv okync rqgc T wa a q \ s T X , `k; D g k;kv okync lk[ Bkd eub ]g gj jkpof dr cv kt dikv e jkc d , s X T s s s X s s uk/kel dum jkv aSk;¬el hd rjkH ]lDl ]e/ ]kdhjev ]rjkH nkc sdl s , s Z m ]jdgj jgkc jkv e ukr¬ngV g k;df oHuv kt e k"o @# yNif uikv , X q , q s X ˜ s s 4g krkg kjc jkv kNπv Bkd l jhet ]krkg Cgu kjc jkv , s q , s s s q , kNπv Bkd l uhet 4kg ukd er df krLi dG llb ]kg rgj kgd er df s s s , q \ Z s s s a q krLi Cgu dG Bkd llb df kykduf Z"d‘uf g; ue jkv 4Ski hH xky jc \ Z s s s T , s sq s T , ue jkv 4Ski xky sNπv ue jkv 4kF k;x jgkc Syf d jkpi d BkNπv Te s s T , s z s `kF k;x jgkc e 'kyr hd BkNπv X e df kgd uldf ler 4sxkyduf jgkc jd Iif gjr hNπv er l kg; 4g T s s q s q s a , Cgu n"jfi jkd_i hd rfhutkj <jk/kl Bkd g; 4~~~jRm kd uæi je ygi s z ss s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 14 egaP

`cd 4g kykc Ow> jkc uhr uTe 4hxkg yH Bkd hd x;e/ , s s s w s q Z 4g kgd elm ]g k;nf ;øjIb dS kd xq;e/ kt uikv , X , w a s Z s s `kyskc Cgu O> hHd ue df kgd ler uldf 4g kykc O> jkc uhr e uoht uTe w s T s q s , s w X s `kF kujd Cgu kdikv hg klo k;D 4g krLi kujtx l jkn d kvk{hji s , , \ q s , s X u≈fv kd krl ]kukoxH 4kLi kukojd kgjf kd uiv jkv kLi kuykc hH O> s X a X \ s s , \ s w kdikv jrfk[ hd k;‘'f rdV ]sykc Cgu O> jH uoht ikv df g kgd uikv s X q s w , s 4kxkg hHd u ]k s F hHd u ;kim Bkd ;kolf dlb 4kg rkt kg rev er 4g hrkt jH sl ;n s s s s s 1 q , Z T , kl jkv naukv d joæB ke®kjrv hjkgér ]kg rkg uke jkv ;ü' ]rak' er h s a q s s s , , w q H ct hd gd ; jd ync kLkF lb 4g krkg Idi Qx ]g krkg htkj ;‘'f h X wa s\ s , s z q , s H ct df g rokgd hd Ûef hukji 4g krtk[ gér joæB 4Cgu xj Bskd ]Cg , q , s X q a u iW Bkd ]Cgu eku Bkd ]Cgu ukpgi Bkd `xktk[ kd joæB k;D er 4g s s s s s s s q T X e rfkH o ]g ryduf utk[ kd joæB xky kt 4krLi Cgu kutk[ kd joæB az s T s s s s s s \ s s 4g krLi ljc , \ jd uc joæB jiM jkgér oæof kjkl g; <{ hlm 4g e df g Cgu hH ok s q wa T , H g; kgt 4g Cgu hH Nd jkv skg er lc kgt ];ü' klS 6kIkUl klS kg a , q , q a w s s s u jgy Bkd 4Om u hH xjr Bkd hd jkpof df ]rfk' hurb jrhH uiv 5g s s a s a s , _l kl7kIkN kd uk;÷ 4g rkg IkN _l hHl 4g kl7kIkN _l kd uk;÷ jkv w s s T s s s s w , s w , 4Sgfkp hjk;r hjkgér 4kuy k;D kd ynkc , q s s s Z d k"o 4g hd u,t df ]g hd ngV df ]g hd ukeylqe rN g; df g hr[sn , , w , , kr u k"o go 4g hlt dS k"o go jkv 4g hrkt kg k"o hd <k;¥d Xe uo s Z , , Z , , s Z ht dlm unf hdlm ]g krsy ukpgi kd ;o¬ rDf;ø Bkd unf ltf jkv kg s , s a s , s srkuc uk;Hfv kuiv kd ukpgi hd ;o¬ er 4kg ryduf e tk[ huiv eqr s a q s s X s df3hekxrv ]hd uk;÷3g k_k; jkv dS 4g djfklkl Syflb g hekxgfc k Z a , , , a , Z uFki jkv 4xkdl u ukpgi hH kr Skt yef ]kg Cgu rukpgi ]kg Cgu ruk Z z , s s s s s s s t 4g joæB3k;yf jd lkoæof ]k;yf jd jkdho¬ O> dS l Hjki uer e k , w s a z s q X uFki dfk;D ]g hrdl kt sy Gjr hd rDfe gér kuFki kr u 4krjd Cgu o Z z X , q X q Z z s Huv kd rDfe hHd ;‘ue Bkd rDjfrfv d uk;÷ 4g krgd uk;÷ e kd ukK q q q s s wa T s of lm 4g k;yf tk[ hH ukKof go su henkv l tk[ jrjuf hd k"o kjktg , s s s a ˜ X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 24 egaP

4g knkl k/hl 4g jk;r Syf d uje e ]kn n Syf d uk;÷ ]kn sn Syf d , , wa , s s T s s s s s ekd je k;iQ Lkjd k/kv 4kxlG e ryknv kr kxjke >e go dfk;D ]skg s s s\ s a X s s s q X srklG kd henkv jln jkpc k;D ]kd uxhj L¥kukj g htH jc[ ue 4ykL a s s w s s X s s , s s T s jke >e jxv ]henkv Bkd ]g jk;r kd usn k;iQ Lkjd k/kv3g krgkp kdh s q s , , s s s\ , jev cv jkv 4e kdhjev ]e ukr¬ngV3g Sx Sdf yeg rgc ji uoht jse , X X q T s q s 4g kgj jk;r e ]kg hykL e jr[ ukt huiv u wa , T s X s s e gkp ]kg kLi kxge hg kurdf go gkp ]d ;®l ;kolf uoht kje ;kolf T s s \ a s s s s X d kOw> uhr ub udfy 4F Cgu Syf d Fko¬ hldf je O> s; jkv 4F Sx y s s s Z ss w , s s kc Syf d 'nkv Lc hldf Ow> ; dfk;D 4g roüfkojkx ]g Cgu kne◊' e S s s Z s \ s X wa , wa T yf d kO> kuhr ub jkv 4kykc Cgu Ow> Bkd ue jdLkN kd kdke kuhr ub s X w X , s s s T s\ s X , X 4Sdf 'i tokr¬n O> Bkd ue u ]hd hnk' hd hldf ue kr u s s s w s s T s T s 4Cd ak;nfk' hOw> hdum Syflb ]dl gj e kdhjev hlk;ül je jkv Sdf 'i tokr¬n X X a s s , s s s Ow> Syf uki 'oi e kdhjev ue df g kgj ykc jdk[ Fi' hd ;®l e s s z X s T wa s T g; df g kykc g; jdgd l tt jkv 4O> kukn ]g kykc e ryknv hd kd wa s s , w X s wa s X hjev e nç' kn Glf~~~/kjiv kn ue kr 4g krdl kg rk' o–im kjkl kd T s Z s s T s , s a kjkl g; l usy jd jkdho¬ /kjiv l IkN kn udfy 4g O> cl g; df g s s s s s s s , w T rukt eg df kgd ukgüm 4F lkv e k[kv hd k;u√Iv je 4kF yedyç g; s s X s w a X X a X s s s , 4g rdl pc hlk;ül Sg syG e oæof jkl ]g krdl pc u;éd ]g k , s a q , X s , w , rdl pc uyknkv kr y jd jkdho¬ eqt kn e jxv cv3O> cl3Gky[f sj s a s wa Z s T w se et ^#! hF Bg Bkuc I¬yf ukgüm jkv3kn ue jxv 4kxSkt kg I‘u uy Z q q s X , s s T s s a knkv kd uk;÷ kd k;lfk;ül e k;ufn hjkl jkv 4xSkt yduf <ki d u;éd X a X q , s a z s w kucf je 4sxn jd I‘u kd uw;éd eg phc lb 4yp ykl )@ ]yp ykl %! s s X s s s ]yp ykl )! kende udfy 4g k;df Cgu iki Bkd ue dfk;D 4xSkt jkg k s q s , s s T X s a ende eg df g rukt eg 4yp dr k"o kende s; df g ;kim kr dS 4g q T s s ˜ q , s T ;kim hg kn df kgd kd kyhdo je u jkdjl hdhjev 4nkc d ukt Sdf s s X s s s s s uk'ji l gjr jg dr kunf @! ]e yst hd kdhjev kykc O> e jkc hjlwn s s X X s w T 4k;x Cgu kgd hHd s>e udfsy ]kg k;x k;yf y nkx >e jxv e uipc q s s s s q X g Cgu kri Bkd >e df kyskc e kurb Glf O> 4kd uw;éd d k;lfk;üal kj , s s q T Z w s X X ktg jkv kyh' ]Zxtc dS kF ykol uekl je 4Sdf jk;r tokr¬n sO> u k , q q s s s , s w s rif dlm 4dl kt k;kuc jk/kv Syf d ugj >e e kdhjev dfkr ]Sdf j s s s s s q X k;r rktxkd sO> ulm 4g k;x k;yf Cgu nkx hd hldf e 4g kvg Cgu u'î , w s wa s T , q kLv Bkd hHd kje df k;k>el [ky ue lm 4Syf d ukpc kd kyh' nukv s s s T s s s s a ke kykc Ow> e jkc dS 4g uko;¥e knk;† k<Qd jkv ei Syf je dfk;D s T , w , zs s s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 34 egaP

d krk>el Bkd df g rjd kuFki l jkdjl yhdo kF;üv 4k;df r_feuf , s T s Z z s a kd kyhdo je Syf d u'Slfkxu su jkdjl hdhjev df kF kdke kygi g; s X s s s s s , 4aSkv xm jkr Nqd ]Skt xkt uj> Nd ]Om y s a s q X [f yG Nd ]Skt kg jk;r go ]g kgj jd jk;r e uhet kt df kxgkp e w q s , wa , T s wa T udfsy 4g Cgu tkjrS Bkd s>e kr Mkt Li hH e dju jdykc O> jxv Te , s q s a \ X s w 4g krdl kt kdkj kd ekd jk , s s s gér ]g krdl kt k;kcy kd ende 4g Sg jH l rjkj' kukn o ]g gj sn q , a s s q T q s s X s s T s i¥dof kn kt o 4k[n Cgu gjr lb e uoht suiv ueg df l kvlkv Sg sr s s s s X s s X q a q diI ]jdN ji3kLi kugd kd kyhdo je df kLi kujd 'i kd O> sl chd w , \ s X s s \ s s w jr lb jkv kLi kuykc O> güm hH jGf jkv 4k;x rht hg lo kr Te 4'hu , \ s w X , s , s tj hJ ukoxH llo kdhjev Gkv lII¬ LIbku;3Cgu ue ]kF k;nf eku u Z s s w s T s kgüm kd ende je 4kF kL[ Gky[f d rdkr hLc lcl hd oæof henkv k X s s q s s \ s \ s ydv dS df g kdke kygi g; 4kF htkj kd uLy kende e ryknv e 4g s , , s s \ q X T , Cgu ;k;ü g; 4kd jkdjl hd kdhjev Sgfkp kukg kne◊' 4g Cgu kne◊' Te s s wa s , \ kr g kLi kuykc O> jkc uhr >e jxv Syf d ukuc kd uhet lb udfy s w s q s s s s 4e eüt jkv hldf ]e eüt yxv ]Xe eüt lb3xy[f yG d X , X s s X w s um ]g ke®kv hLkF hH jrhH dutf elm 4g kgj jd e go ]ekd kd ujd , s\ s X wa T s jk;r uhet g krdl jd kt e 4g krgd hekyx de®fk;÷kv e lm 4g Cgu , wa s T wa q T s , gxkv kd uikF kd uiv jiM d rDf;ø Bkd >qe 4g rkv l uiv kr yG3 z s s s s s s s T s s s s w g krn nk[ ]g krkc thc ]g krjd jk;r uhet Glf 4g Cgu krkuc yG d , s , s , , Z , w s ckyqx hyke 4g kgj kuc <jokrko Glf e 4g kgj Cgu kuc güm e jxe ]g wa Z T wa X T T gj kg jk;r kt ]g _ef dsuv 4rdl ki Cgu 'oi e jnfe d uoht henkv s s , s T s s z X a s Sg Sk[lf 4rkg Cgu d ekd henkv Sg Skuc dfXk;D ]krkuc Cgu henkv Te q s s s q `Skt Bku c k; Skt hd jk;r r;l“f' hlS Bkd Syf d ukyG e 'nof jkv 'n kd , s s s s , X s , s s u'n jkv jkpof ji nkc dikv df sxXpkl Nd e k'nf lb hH cv ikv k; Z , sw s s q X D 4kxkg k;D kd u'n jkpof ji ]kxkg k;D kd uw;éd je nkc dikv df g s Z s w s s s s , kgj Li kupkl g; kdikv df g Bki uc Cgu dr cv r;l“f' hlS Bkd k; \ s s , s s D e ;knel jwi lm ]g gj yp jdy ikv u'n jkv jkpof kt ]g gj yp X q s T s s Z , s T s s ikv jdy kd ;knel ji ltf ]g gj yp l Xkykl @# yNif ikv jdy kd s s q s w T s s s s s uyknakv ltf jkv 4g kykc Syf d kjln suikv O> jkc kuhr df kgd uikv s , , s s X w w X s 4g Cgu ykol Bkd kd uykc O> 4g jk;r hH kd uje e kr Syf uiv 4Cg , s s s w wa , s s T s s u Syf suiv 4g kykc Syf d kjlwn O> jkc kuhr uTe 4<jkd3g hrkg rkc , s s X w X s , s d;k<uf 4rkg Cgu ;®l jkv O> rkc d;k<uf e ;®l jkv O> Xe I‘f1n hjse Z s s , w Z X , w
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 44 egaP

kri ji sukv jgkc l yt 4g kydv e hjOkd e 2k;x kxy kykr l jgkc g s s wa s X s T s o jkv Cgu kri Bkd kd henkv lm ]rhc Iuef g–i ]Iuef ln ]Iuef pki , s s a a 4Oc l ekjkv ikv ]g krkt jgkc X , s wa kjt e Syflb ]xkg suy r[r¬n l hjkd/fv d jiM uiv >e df kgd u T s X s s s s s q s henkv lm jkv 4F Cgu hH hHd ed l henkv @! kgo ygi dlb ]kF he , s s a s s nkv hg dS hH kgo 4g kun liko ukekl kje >e kgt ]e lGfkv k;kpgi a , s s s q a X qa gxt lm >e ulm 4g krgd Nd rgc hH kuhli dfXk;D ]skykL Nki kuhli s q s , q q X df kNi sue 4kF kgj gc kulhi l Fke dlm ]e yt L'hLdj;S ]kF kgj k w T s s s X s a a t sy >e henkv kt `g hgj kt Bkue hÈN e h'[ hje k;D ]kvg k;D cl s q s , q X q s q tkv ]jyt ]llGfkv Lc ]e/ hLc kr kg; 6k;x k;kv l kg; jkc Bd e d s Z s \ w \ s a s a T f hH kNi ue 4g Cgu hH Bkd kgo ]g gxt hd lGfkv rHjk/kv kt 4g kIk w s T , s a , w s , Ul e yt df jd[n kgo kvg rdfp e3Lid uiv ]ukekl kuiv 4kF hjW X s s a q T s \ s t kukt dr yst >e udfy ]kF u eqt Bkd jiM je jkv kF Cgu uukd G s q s Z s ss , w ky[f je Bkd dfk;D ]k;nf LkN >e u ryknv ]kyduf jgkc l yt e hg s s s X s\ s q s s s T s , lt dfk;D ]hd ''fkd hj[fkv sukgüm hH jGf udfy 4g k;x kg kji ekd k X s X s , s w jkeg jkv 4n kuc kjkr o/ dS ]nhg' dS kd ukoxH df F rgkp Cgu eg , X zq s s s 4g krdep gjr hd jkr o/ jwle t , s zq a ky¥gfyv udfy ]d Ifkd hlm g Sg hGl hH jkv 4CrId Cgu Ske®kv Bkd s s s T q w , a s s llb udfsy ]k;x kykL Ikd hIkc7hIkc kd jle tky¥gfyv 4Bx hrP\c k;“ s s s w a a l nkc d hyl 4F ;‘'f @!7)! yod lki d llht dr cr ]hn hyl kd l s w s s s w s lht 4Cgu kri hH kd eku ]Cgu hH kri Bkd kd kyko ujke ]g kntV knk;† s X s , rkjdl ]Sx rhc ykl jktg BkP 4kdl kt Cgu kjke jdn jgt kd rkjdql q s s 4g hdqp kg ygi yH g; dfXk;D 4F rgkp kukuc Cgu nhg' dS ]kghle d , s s w s s S kd ukoxH eg df kgd ulm ]g [ei kd kF¬o;ø huukd hjkdjl hLc sl s s , q z w \ cl hd kgo df kt ]u yjut ñukIv d kdhjev 4g <io®ge hH jkv rkc a s s s , Z w , hjlhr jkv 4Skt k;df kuket k;D k;iQ [ky Okl kr Cgu ]kxkg k;x k;df , Z q X s s jWt et df Syf d uk[nf g; kd k;ufn hjkl ]g k;x k;df jiM je kuke Z q s s s q , ss Z t k;iQ [ky Okl udfsy ]k;df Cgu eqt Bkd uTe 4g k;ufn jknte hLc g; q Z s s , q s \ 4k s g k;df eqt Bkd sukgüm df g Cgu rcl hH Bkd Gky[f d ukoxH lki jke Z s X , w s s s g ]kjln 4g I‘fn defFki hjkeg go 4g rgkp kujd I‘u kd uw;éd sdum 4 w , 1 z T s s g rgkp kujd I‘u kd uyknkv d ukoxH eg df ]dS 4Skrc <jkd uhr u T s s s a s s lm kr 4Bx hn Cgu k;D ktl kd ukoxH df k;x kNi lum e lÌkd dS h s X s w s X X d kjkd_i 4k;x yduf pl l ge d yjut ñukIv d kdhjev ygi unf kn X s qa s s s s 4kgd ue yd3hF htkj k;D kd s T X s s ujd krk>el jkv hF htkj kd ujd krk>el jkdjl hdhjev 4Skt Syf j , , s s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 54 egaP

kr e yst kykL jke s>e er jxv dfk;D rgkp kujH Cgu ji ekG eqr e s X s q q X s Z ku kje kr e yt kykL jke >e er jxv dfk;D rgkp kujH Cgu ji ekG s s X s s q q X s Z er k;D df kg rykHl kd lI¬ft Gkv IeIkiLf er jkv 4g r[r¬n jse ; q s s a s X Z q , T s s 4kg rdl kuc llb ]kgkp kukuc kt ]uIx'Vko LofsL ]L¥hG jid LofsL ]k s s s s s w gd ue `g k;D g; df kgd jkv k[n jd ke? l Gjr cl kd txkd ulm s T , , s q s s s 4e hngV Sdf r[r¬n sue jkv e xIVbkjLg uiv k;nf jH ekG sulm 4g X T , X T s Z , dhO krk>el hH g; kyp df k>el ulm 4kxn jd e r[r¬n ]kg rdl jH , s s wa T s s ekG er jkv 4kn ykduf kr kd Ikd lb ed l ed df kgd ue 4lI¬ft Z q , s s s s s s T Gkv IeIkiLf 5g k[yf ji Ikd ]n[ y'ke ~lS ~w; ]rkj tc gjkc 4kxLi X Z , s q Z s s \ kuOc hH gér Fkl je jkv kx[yf Cgu e jkv g Cgu eku kje uIx'Vko L , X q s s , wa T , , s ofL udfy ]g krdl gj kOc e lGfkv kg; jH rkj e 4g Cgu eku kje u s s wa , X a T , s Ix'Vko Lofl ]kgd ue 4uIx'Vko LofL [yf gxt hd eku uiv kr kd ' s s T s wa s s oi g krjH ekG ct ][yf u eku kuiv e df k;x kgd l>e e yt hjlwn s z wa Z wa T s q X s `kg jk;®g k; s s kg jIDkL er `k;df Cgu /kjof Bkd uer jkv g k;x k[j e yl lb ]g k s q s s s q , , X s , ;x k[j e yst lb s>e suekl jkgér ]F nwtke er tkv kr ]kg gj rjd / X q s q s , q s s s s kjof er jkv k;x k[j Cgu e yl lb henkv Bkd ct l uhge gN df kN s q , X s s s s i l jIDkL ue jkv k;kv jIDkL cr ]e uIhi kd tkojn >e kxy kI? dS w s s T , X s s s s q a 4hrkg u hIufSpæf∂f Bkd e k;ufqn ]Syf d uje g ruqp henkv s s X s s T s s cuk;üuf df kl,t ]rje ji Ik[ jxv llht kpkl kjt 4kvkt je sl hjkeh s s s s c jkv kuc u hH kghle ]kuc u hH nhg'3hd uykL jke kdikv g chdjr , s s s s , {kjiv dS g; jkv g kgj je e 4g k;x k[j akg; k;D >e df Ni jkv S s , wa T , X s q X w , a kyc kd jyst jkv jIDkL ]aSN thp Bkd ikv df ygi llb df k;nf >e j q s , q s s s s q d [yf ji txkd dS u henkv lm 4kF k;x k[j Cgu hH kd hldf sl uhg s s s e gN e hjOkd hdlm jkv 4Cgu tkyb Bkd kdlm df g hjkehc hd rN hl X s , s , w s s S kdltf jkv kF kgj je kt ]Fkl d henkv dS k;x k[j e yt dS >qe , s s X s s 4Sx tsk[ ukgc e yt jkv 4xaSkt stk[ ukgc e yt 4kxSkt k;kcy s s X s , s s s X s a kende 4sxkdl kv liko er l yt df rjd Cgu k'kv eg kr g kry jd q s q s s s s wa s Cgu jkdho¬ eqt l IkN kn ; e jxv df kF kugd kd tñuIv je hg; jkv Z s s s s s T ss , `hF Igkjc? k;D hd uykL jke >qe `hF Igkjc? k;D s s 4kF krdl Cgu pgi ]kF krdl [j Cgu ec ebkI henkv Bkd qa s jkv d jkdjl ;kolf e jed huWnv d yt lm 4k;x pgi hn¥t rgc e , s X s a s s qa q T 4kxMkv e stc pki kxkg kpkl uXkgüm 4k;x kg rîkel kende e Iuef pki a T a s s s s q X a Syflb ]g Cgu hH Nd e yeke df kF Gkl uekl d tt jkv 4kg jsn hur , q X s s s , s df e ryknv Cgu kri dfk;D ]dl jd u rF¬fo;ø l dhO ec ebkI go u X X s s dfy 4kF ec ebkI phu d lm ]kF k;x k;kOcf >e ji ñld ltf df kyp s s s s q q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 64 egaP

dr ikv kd k;Lfhe t;ü ]jkd_i l jgkc d rjkH jdlk[ jkv 6rdl kv s w s s , s Cgu uyef likv hlk;ül d jgkc l rjkH jkv rdl kt Cgu jgkc d rjkH s s a s s , s s ikv df CF Bx hnky r' ; ji um k;D 4kF k;kv lifko e ct ]kLi kukt ˜ s T \ X k;D jgkc l rjkH kd ukoxH df kNi e Iek;y√ki u kru d ñIki h/kjof s s w X X s s s s 4g rgkp lk;˙v T s kcy cjG7O> jkv 4hxaSkt Lm k;t†f/ hdum dr u'Dyb yko ukv 4g B a s w , \ a s s s , x kg jkol ji hrkN hd d¥e rket dS hd kjdkN 4kg k[hl kd rfhutkj s q X s s hH l c v Bkd `kg hy e rfhutkj krdl®m Bkd u ohtkj ;el rgj kntV s s X q s s s s dlm jkv h/kx kjnfb df g kul hHd uer k;D 4g Cgu hH krdl®m Bkd , a a , q s q , q s e rfhutkj hje jGf 4g Cgu hH Bkd kyko sun hH utkH kd jkojfi ;kolf X s , s s s s ss s , je kr g hrn k[ kRl huiv kjnfb jxv jkv kF kdp je ;tl 4g kyko u s s a , q a wa s ked e j? kydv hg e df kF g; go ]kF kyef >e jRm kt 4kjd W' < X s T s q s s q {'f jdOc e k<jp d ke huiv l hHv kr g kukv e rfhutkj hHd géqr , X X s a s s , X X jxv df kF k;nf 'snl kd ohtkj sue ];el rgj kntV d h/kx kjnfb jkv a s T s s a a , 4jd xk;im kdlm go ]g kH s s , rfi huiv ]g Skre{ huiv hd ohtkj 4Cgu yko un pc hH kd u[ d ke z T a s s s s s w s a ]g rgkp syko sun u[ kg; eg 4g h_euk/i kd ukr¬ngV h/kx ohtkj ji u T s s w a , a z q a w s a , [ d ke 4g k;df <"k' gjr hji su ohtkj kd k;®g hd h/kx kjnfb e pl s w a a X 4kd rkc lb kxjd ;<uf okup kyko ukv jkv 4g Cgu IdGfI√l Bkd Syf d ukg h_euk s Z q s , , s s s s s a /i kukg Iy;ki kNπv udfy 4g Iy;ki Nπv dS ohtkj 4g krdl kuc rt z s s T s , s w Nπv jkv g jkep ukd ]g krukt e kurb udfy g Cgu Krfhutkj Bkd Te s , , , wa T s wa s 4hxkg kiÎ kr jd Ijcyb ikv jxv ji s s X s , lb 4e jkc d dhjr d ujd ekd d h/kx ohtkj g hd jgfkt hnheémku N X s s s s s s a , q s d ukv e ;øjIb d klji 4sxjd kNπv Nd o df g hrdl kt hd nheém sl X w a s X X q s , um Syflb ]g o®rDf;ø drfhutkj jx dS dfp h/kx ohtkj df nkc d ku T , wa a s I? hdhjev e uhge jclnf ]kF kgd sukv e ;øjIb d LI k;Lfb e jcalnf X s a X w a s s q a X 4Syf d kol hd ;®l kykc O> ue 4g krg s s s w s T wa kp kuht Syf d hjk;r hdum e 4g gj kg jk;r kt e k;ufn g xky k[ky s , T T s s , s X q T s X udfsy 4g Cgu ykol Bkd kd uki Nd l uoht jkv cv 4g kdp yef >qe , s s q s , , q s go ]kF krdl yef >e kt l uoht dfk;D ]g Cgu krpV hd rkc lb >qe s q s s X , s 4kF kujd I‘u ekG go dfk;D ]k;x k;nf tH e yt hjln jdync >e gcl tc pki dh Z X s X s w s q q s a O 4g k;yf jd n[ ektrb kd hlkG huiv uer 4g jse r[r¬n jkv g jkg , q a a s q T s , T s ér xIVbkjLg Syflb 4k;x k[ kgd e df kxdl yp Cgu hH kri Bkd kjse q T s a T s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 74 egaP

gér kr cv 4krdl kt k[j Cgu jd /kc gér cv udfy 4g k;x k[j jd X q s a X q s , /kc gér <jkd d hr¬njct hd ktzsxv jkv k<g ]kdr ]kyxe ]kukeyle a X q s X a , X wa ˜ q X q X q s kr g; 4F ;†kj jktg pki e 'n lb sygi ykl jktg BkP ]e uket d 0c s a X s X s s q 4g kgj Cgu I‘kj dS rjkH l kykl kjktg df n kynf <je¬ kdikv e g; , ≠ s X X wa s T 4g hrgkp ku T kt Ic e k'n lhr o ]g Sk"kH lhr e 'sn lb 4kxgkp kukg yxv yd Lku a X X s s T a X s s q yefr 4g krgkp kukg xyv eklkv 4dl [j kØdb kd 'n jkl lb df ]g , s X s s s , keæjfd Bkd hg u ]g ;ørDo Bkd hg u ]g Cgu o®rDf;ø Bkd lki d ohtkj s , s , s s `sxkjke kd kxky er kgd7kgd udfy ]xkjke kd kxk s s X s q a a s s s s X s y er e ckti tkv 4xkg h/kx ohtkj jkoeétf jkv l hchjx kxje 'n g; q X a s X a s , s s s 4g Cgu rjWt hd u/kc k'kv Bkd cv udfy 4g rdl /kc k'kv , s a s s T s a eg llm n;k' df hF hd Ghjkr sue Syflb 4g k;x pgi e rfhutkj Krfh s T , qa X utkj7j,x dS lk;kuv d¥fc ]g Cgu Krfhutkj dfp ohtkj df kF krpkl Te T wa s 4g Cgu cyre kd hldf l Ii jkgér 4g , s s s s q T s rdl kt nhj[ u/kli dum jkv ñtuS j;yDfw;ü ji yc d u/ hlm dfk; s z s , s X D 4g kgj kt kpc jgkc d rjkH gsx kd rjkH jkv [H e rjkH df kxkg , s s wa , w X s Z ;pækv gér jdukt g; 4g gj ydP Gjr hd rke kd 'n s; 4kjd ue;uf X q T s s , s s s rfrl df ]kjd ed k;“l huiv df g krdl kg kyH kd 'n lltf ]rdl a s a , s s s s gd Cgu hH go l 'n df g dliu kurb ]g e kRl tkv kt rDf;ø ; jkv s s T qa T X s s , 4rdl kOm Cgu kpaM s kd 'n lb cjG j,kv Ow> ; 4Ski sukv u rjkH rDf;ø hH Bkd kdum df s s s s s g rjd jc[ kd thlcaS jkv g rdl kv o df g hrdl gd jkdjl kg; 4 T s s s , T s s , a , g dut;pækv g; 4kyef jkdb l gxt jg 4ktH Syf d uy klho e thlc Z a s s s s s X s a S xyv xyv ]e k'n xyv7xyv kd k;lfk;ül l rgc uiv ue kr 4g sr X X s s X a s q s s T s T dl kv suyef ;‘'f dum ]g Ow> rkc g; df k;nf jRm u jkdjl hd h/kx s , s a ohtkj jkv `rdl kv Cgu uyef dum ;‘'f dum df CF Bx Bkxy ˜r' ; , s s s s s k;D df kNwi uæi g; su krsu d ñIki h/kjof l rjkH ji ukt Snf LkN jse z s s s s s\ s 4g C , gu xk;im Bkd kd ugj u ]ugj je kr ]sxdl kv u lki je o ]g rjd e s s s s s s s X ss s T s i s>e kt jkv kxdl yef Cgu l kjkd_i hH jdgj _ro¬ Te e rjkH jkv zs q s , wa s X a X , 4Gky[f d Ieuox hd kdhjev g krdl jd rkc sl s X Z wa kjkd_i jrhH d lÌkd L¥o ]jrhH d yt Te e kdhjev 4Bkyc lÌkd lz,i X s X a Z s s X q X a L¥o jrhH d yst jd[j kGjrdS kd uukd jkl lm df kF dl®m kurb Z s s w s s q go ]kF kgj krul ]kF krPi s>e jyt e yst hygi hd kdhjev ed sl ed q \ q s X `kxkg dG k;D e yt s Z X s hd rjkH jkv e yt hd kdhjev kr ]kgd ue `kxSkt k;nf upgi Cgu , X s s s T s qa
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 84 egaP

4g jk;r k'eg e kr wa , s T s hd kol hje Li rjWt Bkd hHd gér ]kg 4g Cgu rjWt Bkd >e hd ko s s s \ s X q a , s s q s l hjkgér df l h_euk/i uiv kn gd jkv l rntkj uiv kn gd jkv kv q s a z s s , s w s s , s kt 4g rdl jd kol k;D eg df rkv uNi l 'ky hje er 4krkt je e T s s s s w s s q T df dr ct rjd <{hjuf er ]kgd ue 4g kgj kg k;D df F gj jd <{hj s q s T , s s s uf eg df kF g; go k;nf jRm kt su henkv lm `kF kgd rntkj kjkgér s a w q `hF kgd jkdjl hjkgér `F kgd er unf @! `kg srhi ljp `kg ry ehG a q s a q s s s s v `F kgd er unf @! ]kgd ue `g rdl jd kol k;D hdikv eg df k; s a q s T T s s kv uNi henkv dS kd lkokrwntkj ;hrjkH unf lm ]k;kv jd IN sl yt s w w s e unf ltf jkv 4kgj ip rjkH Glf ]COm tkokv l k'n jln d k;ufqn 4S T , q Z X s X s s w s kOm tkokv go kr ]kg kgj kt k;kP jkpk;®v hr¬njct d <jkd hldf kuc s s s f ]d et hldf kucf jiM d ;hrjkH dS df kd h/kx ohtkj kF ;øZrd g; s Z q s a 4g Cgu lj kd hldf Xe uo , ht 4dl jd kni X<jdf hd ;®e kt ]dl jd kni ec utkIbku kt Sgfkp X , q 1 s X , s≠ s o l kdhjev 4g hjk[Hf cl 4krgkp kujd Cgu tkjku Bkd kd kdhjev ]u s s T s s 4g kgj kt kIhl? e yt hjln l yt dS hr , X s w s s ¬njct k;D s>e ]Skt Syf e ryknv kucf jkv 4g k;x kLdi k;D >e d I X q X , , \ X s q s jko I¬jv <jkd kucf jkv `g k;D et kje df Ni kr kurb ed l ed d a , , , Z q s s w s s f kjk} d rntkj ;hrjkH k;df Cgu ;kim hH Bkd u ohtkj 4kF e yt hd s w s s X s kdhjev dr unf @! e 4g k;df urojfi kjwi e <kdI‘fn uiv uTe Syflb T , Z X s 1 s s 4g Cgu hed Bkd hdum jkv 4xSkv Cgu , s , s a s a uxke Iko lki jkgér o 4g rdl ykHl kd 'n lb kt ujd kuFki sl kx s s q s T s a s s s s Z z X s ky um kxLi kukt eg 4kxLi kuync kr¬kj eg 4kxdl Om jiM 'n g; d s \ X s \ X s s f kn LkN k'kv kjk} d k;jfk[Hf er 4hd kIko rjGf rxke Cgu [hH Bkd s s\ s X q X s s s a s s X s o3e uiv g u≈e ]g I‘rl3g Cgu rLfhi l Ffx7kruhg kt jkv 4g rjd T T q a T \ s za s , T s ''fkd hd supgi ji kni Lc Syf d sukcn kd kruhg huiv 4g rkg rLfhi s aq X s \ s s T s s \ s l Ffzax7kruhg l iW ;koufv ]g h{kdko®ge kt g rchle dS udfy 4g k< s Z T a s , q s , Qd Syf d 'n e ynf dutf hH jGf udfsy ]g Cgu k{kdko®ge drfhutkj s s X s , a X gütf g hH xsky lsS 4g hH xky uke0fc 4g hH xky yh'jkpof e 'sn lb T s T s q T s X 4hxkg huync rfF¬f hjkl g; 4g k;x k;nf LkN e Fkg d kjdkN >el s , s\ X s X s ku kd 'n lb 4g ydæfe rgc ]Skv yduf knk;† l ykl $! ]g hrdl kt s s , q q s , hd pkt hd d‘r¬fe hH d hldf l eub 4g lL√kIjf Iek;y√ki hd ukr¬ngV a s s X , X q `g 'snl k;D kd uk;÷ `g 'nl k;D kd ei lki d ohtkj , a , s a zs s 4kd ei Glf ujo ]kd zs Z rki u ]kd e/ u ]kd k"kH kr u 4g kd ei go jkv3g krdl [j Skuc az Z s , zs , , ≠ I‘kj kd 'n lb u/c hg dS Glf kr cv 4g krdl kt k[j dS hg sl ezsi s s a Z s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 94 egaP

4g hgj yG l jkt ]g hgj yG kjk} d Cgüm hH , , s s , , s e epæfi 4kjk} d kvQqxe/ jkgér kr hxyG jxv hjkehc hd lLS e rjkH X s X Z s q s s , . X 4sxkn k[k/ hd tkel jkv xkn k[k/ s s , s s s kd uiv sxktk[ kr¬kj Bkd iNf hjkp `xkjd k;D kd ck'i ]xskvhi er hu s s s s s s s s s s s q ki 4sxkLi e ydæfe er kr g kue kujd ck'i df gd jxv Bkd ler jkv s \ X q q s , s s s s q , ~~~sxkjd er utkH 4kxLi hg kutk[ kr¬kj Bkd 4g e k;lfk;ül jkgér ]g Xe s q s s \ s s , X X a s q , X q kv{Hf jkgér hurtf ]g yDv hurb e kjnc kr g Cgu knke ]g ju hg ju s q , X X a s , T jxv dfk;D 4g hrkt kg kni hjkehc hd lLS hH e kjoukt e kj?c;ktv X , s , . X X X X udfy 4Bx Bki Cgu lLS e joukt hldf dr cv e kyxt 4g Cgu kjr[ s . X X X a , Bkd kd lLS kr Skt k[j dofkHko¬ güm jxv g dofkHko¬ /cl djfhjk' s . s X , a a 4g rn jd W' kukl Fkl d h_¬ u≈u dS jkv g Cgu uoht hg T s s q s s , , Z;p‰c ]Cgu df g krkv e >el e em hd ykl jRl ]e rav d uoht j z , X X z X s kv g uoht hg ;p‰c ]g r[yf xky l,t h/kx ke®kge 4g hjkt <{'f kd , , Z z T s s s a , Z ;p‰c hH cv jkv 4Cgu hH Bkd jkv g krdl kg hjkp‰c dliu Glf 4hj z , s , , s z qa Z tl dI¬fkyî g go j,kv g ;kim hg dS kd ukg Z;p‰c Glf 4g dofkHko¬v Z , , s s z Z , hg ydycf Z;p‰c 4Z;p‰c F gj k>el kd kxky Qx de√k/ kgt ]kvg ji q z z s s s X s q a q kukF¬ um jkv e thjI¬suke eüt kdlb 4g hjkehc de√k/ hjkehc hd lLS X , X s , . `g gj pkl T s s hd suky ikv okync Bkd e dhjr d ku/kl7xk; Sg r[n kdlm ]kd lLS s X s s s q s s s . , g k;x kg kni kjr[ k;u kt kr kxgj jGf kdhjr go jxv 4Cgu kri >qe s , s s s s X s s e jkc d ejqi'hutj ]F rkyp ikv e rjkH ygi df klt 4g kgj o®ge s s X s , , lk[ dS kd dil djfhjk' elm ]g kgj kdhjr kt kd ku/kl7xk; hdikv Z a X , s s 4g Cgu Bkd hH hjG , s j jkv Ic g gj y[ hÒcd 4g y[ jknte rgc dS g; 4g rkt yH Xe / , , s s T s s , s s q T s w a a s cl d ñIki hygi xky dr cr ]g hrjd <"k' go dr ykl pki ]g hrkt s , s a , kv e kRl ñIki hjln jGf 4g rkt yH e /cl d ñIki hjln xky dr cr X w T s w X a a s w s ]g hrjd <"k' ñIki dS ykl pki 4g hrjd <"k' ZGlf k;I√ki drfutkj , s a T s a , 4g hnkodtkjv Te wa 4Syf d ;‘ofH d 'n lb dl y ;<uf l iW dgfekl s s s X s Z s w kt jkv tH jd up eg kdutf hd kxky jkn>el g rjWt 4hd ñIki dr s , X s q s X s , futkj g Cgu rjWt Bkd ]kg u ñIki drfutkj Bkd e 'n ]g krgkp Te 4Sk , , s X , s X s wa t e Fkg d kxky jkn>el 'n ]g krgkp e 4g ykol kd rke jkv hxntV X s X s s wa T , , , hd 'n ji kg; 4g Cgu [kIi d hykohn Bkd ; 4g Cgu hyk[ l jr[ kusn s s w a T s s s s , s s LkN e Fkg d kpπc ub ]kg hnkckv hd Lkjd cçu kgt ]kd I‘kj Lc urb s\ X s X s s\ s a s ≠ s \ s 4g jcte kd ugd jkdjl oDijfiv ]Pkiv ]hukdpc dS kd jkdjl lb Te wa w s s ,\ z s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 05 egaP

4g rkg lj;ko hd T s s l.LS elm ]g hryduf jgkc thp hH kt l jhj' 4kr kpkl kjt ]kukyef d X , s s s s s F e dF d jln dS ]kuykL Hht e ge d jln dS 4g rdjg hnx g; 4 w X w s s w X qa s s w , a g gj jd rdjg hnax hld ; df dl u hH pkl o 4kgj u kukdOf kd Clg T s , s s s s a hdum kr pgi suync kd tked¬fS hju'ef BklB kGn hygi ct jkv 4k;yf s s qa s s , Cgu ucp hg l Hjki hHd sukgütf ]hd tked¬fS g ekd dS e k;ufqn Glf qa s a z X s , , X Z 4g hryG hH l kvlkv 4g hryG hH l dF 4g hryG hH l uhli , , s X q a , , s w , , s s 4hryG Cgu e jln dS lLS hg l /cl djfhjk' yod dfk;D ]g htkj kd , X s w . s a a s X , s ujd ñrH ykri¬v Bkd u 4kvkt j? jkv ky y lhG ]kjd kiÎ 4kvkt lk s s s , s s s s i dlm er df g krgkp jIDkL u ]kg rdl kt lki d jIDkL er u ]kg j s q , s s s q s kehc d lLS er df kg rdl gd l hldf er kr u df ]hjkehc g hgj y s . q s s s q s , G l jkt urb jkv 4g krdl kt ktk[ tkyb Bkd df rdl pkl Cgu eg , s s s , , s s s s kr dr k"o ln df g rgd dufkKo 4g Cgu tkyb Bkd kdlb dfk;D ]Bx s ˜ T s , , s X Cgu hukt hjkehc Bkd hlS dr cv 4g hjkehc hj[fkv hjkehc hd l.LS jkv s s , , 4g krn n hjkehc hd lLS hH kd h_¬ kr jd xkHl l h_¬ jxv "Qqi , s s . s s s s a s klo jkv 4g krkg kni lLS l xkHl d "Qi jkv "Qi 4krkg Cgu kn,i lL , , , s , . s s a s q , q s . S l xkHl d h_¬ jkv "Qi 4g Cgu ykol Bkd kd lLS kr g rdl jd x s s a s , q , s . s T s yv lb eg jxv 4kujd xyv lm ]g hd kni e ykl kjktg hueæn skt ]; s s , , X X q ¬ueo kt ueg phc d "Qi jkv h_¬ df g ;kim _kedS kd udkj kd lLS , s s s q , , s s s . 4g hjkp‰c e df hr“r dS kuy [yf jkv e unx huiv hl¬j wa z T s , X Z jd /kc l Lk> hldf kvkt dIy jkv kvkt kr g kukg hg hjkp‰c kr 4kxk a s \ s , s s , s z s s g kujd nc utkH kr kg u kni u[ jkv 4kxsLi kukt dr kLt 4Sgfkp kuskg a s s s , w , \ X \ Cgu kni u[ kr kg u kni go df kg rgkp er jxv 4g hrkg kni l u[ , w s s , s s q , s , s w jkgér go ]g hrkg kni jrhH d k"Qi k; h_¬ ktM hd Z;ho kt jrhH sjkgéqr s q , s , s X q Z s 4Cgu df kusy lkl d a f rkt yH e LkH7LhH hd dLl 4Cgu df kuy lkl df rkt yH e rkj kr s w X \ \ \ s a s w X s Cgu 4g Cgu e Fkg jkgér3kg ry lkl 4rkg Sx kg e®[ d hHd er kr , X s q s s s a s s s s q s Cgu 4g kLs\kN Cgu e Fkg jkgér lm ]g hjWt hH kt e rfÎi 4g Cgu e Fk , X s q s , s X z , X g jkgér ]g hrxy [H 4rkc g Cgu e Fkg jkgér df g Fv kdlb kr g kr s q , w , X s q , Z s , kg "knuîo¬ jxv hH e ykl jRl udfy 4g Cgu d' hH Bkd ji hjknukeB s s X s , s hdum s>e 4F henkv jknukeB h/kx ke®kge 4rdl Cgu hH pkl df Tg s/v q s a s s a s s lS eg udfsy ]F rkg "kn uîo¬ hH e em hd ykl jRl kd h/kx ke®kge s s s s X z s a 4gér k X q xkg "knuîo¬ kr k; hxy iW rÎof hH Bkd ]drfÎkiv hH Bkd nkc sdlm~~~ s s s s z s nkc dlm ]g hr[j kehl dS hyF hd ;ho jkgér `xskjd k;D kdlm ],g hr s , , Z s q s kg kni ktM Z;ho kt jrhH jkgér udfy ]kn jd xyv kd k"Qi jkv k;_¬f s , Z s s q s s s X q , X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 15 egaP

4g dofkHko¬ ydycf rfÎof kF;üv 4Sgfkp kuht uo , q ht dofkHko¬ yjl ]tgl kd ;‘ue df g Sx kg oDijfi hH jkv jkpof jse s q T s , s 4g h[n e lkgrfb d ;‘ue u henk , s X s q s v kt ]g hjkehc jda;H lcl g; 4F jkehc d lLS hg rkg kni pπc uhr s , s s s . s s , s 4g gj kv jdy lLS Fkl d 'bkni hH pπc cv df g jc[ eruhou jkv T s s . s , s , X , 4n jd kn,i X kd hjkehc hd lLS lkv dlm jkv Fkg jkgér df g krdl kg dfk;D ]kd s . w a s , s q , s X k;®g k; k;df ekd kd k<Qd uer kr Snf Nki lkv dlm uer jkv kF s q s X w a s s q , kgj kj kpπc kIkN dS df kxyp Cgu kri hH g; gér 4kxyp Cgu hH kri s s s X q s gér jkv kxSkt iNf jrhH d efH ]rZxrv jkgo;ø hxyVel ]hIyfvqlDsl7ke X q , s w a s kg df kvg cyre kdlb 4g dkujr[ rgc ek<jfi dlb 4k;nf jkjd huuk s q T q s w d7jx kd hIyfvlDl7kekg sukgüm ];ktc hd sun jkjd huukd7jx kd ;p‰c , s q s s s X s w , s Z z 4g kyeg ji kr_ro¬ hjkeg , a g; df k;df /kjof su lyqt d kxky [ky ln 4xkdl jd u lkoæof er 4g s w s X s s s q , ktl ed dl ed ktl hd ykl ln jkv 4g huukd7jx xkHl hxyVel df , , w , s a k;df lki uukd g; e Iek;y√ki u IeZuox hd llDI kr kF e kdhjev Te w X X s X , s X 4xy ujd u xkHal X s s a k;_¬f jkv k;_¬f dfkr ]Xxy ujd u xkHl "Qi jkv "Qi dfkr 4g hjWt , a s s a q , q , kuky chjd kd "Qi jkv h_¬ jkv ]g hjWt kudkj güb 4g ueæn d tkel s q , , , s X T q s jkv g ueæn d 'n ; 4g ;koufv ydycf ;p‰c3krdl pgi Cgu dr ‰ , T q s s s , Z q Z z qa z s c Bkd kucf d Z;p‰c df g gj kt Sk>el hH hHv de√k/ d k;ufn jxe s z T s s q 4g k;df jd kxy u'Dtb uer kurt , s a s q f ]krkg jlv hg kurm hH kr hrkg hn ykL Xe hyku uer 4g hukec go ]kv s s s s q , s s kt rykL kcn er 4g ky[k[ go 4krn Cgu Fkl jhj' kd thje d lLS 4g s q , s s s . , hrkt hd xyv hjkehc l rDf' rDq;l hd kukn um 4g krn Fkl kd kon l s a X s , s m jhj' kdlm kr kd henkv hldf g rn kon eg ct 4g xP kd ujd ekd s s T s s , a s d kon dfk;D 4hrjd Cgu ekd kon Bkd ji lm 4krkg Cgu dhO jk[c kr s X s s q s Skt kv jk[c 4hrkg Cgu dhO jGf hH ñnl kr Skt Ldi ñnl kdlm jxv q s s \ s 4,g hrkt kg ;ü' hd uL\y l hjkehc hH hldf kre{ hd jkehc d l.LS jkv s w s s s , 4kxLi kuyef l Xkxky ]kxLi s \ s s s \ kujd ekd lm j[fkv `sxk[j ld r{fjl <i jkv 4g /fov hcy sl hcy s s s , q Z w , , a a g; 4krdl ht Cgu knk;† l ykl kn go kr Skt k[j r{fjl <i jxv kd s s s q Z w s jkehc d lLS jkv 4ykL jke kd henkv lLS ygi d 0; j;yDfq;ü df g s . , s s . s s q , krdl kg hH g; kF;üv 4~~~kyp df Skt hd hnk' hd hlk;ül dS7dS jd s s a Ldi7Ldi jkv Skt k;nf jkjd huukd7j,x ;p‰c ]hlchyl3g ;kim hg dS \ \ , w Z z s s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 25 egaP

u ]kuc /hl ]kuc yjl 5g ;kim hg dS kd ukpc l lLS 4rdl kpc Cgu s s s , s s . s l lLS gér hH Bkd ]hlyr ;kpkv jkgér u ];kpkjd' jkgér u ]husek[ s . X q s q Z s q Z a s q s ky¥rk;v u ]iki kjkgér kr u3je ;kolf g krkjgkn e jkv3je ;kolf kr q s q s s s wa s T , ss s 4sl X keüt7keüt g gj rjd k{hri l k;nfl eg hdltf ]hd uy ki kd rev l X T s s z s X s s s 1 m Syf jkgér g kuokHl hg hurm 4hxkg rfk' e uoht jkgér knk;† hg ur s q , a s a X s q s m ]sxkvkg dofkHko¬ er urtf 4uoht dx√l,u ]dofkHko¬ ]tgl g krgkp Te s s q s wa jkv g hn k;jfkehc hd gjr jktg gér ulb ]tkel kd kLe jkv kLx g; , T a X q s X qa , X qa 4kjxf ji jlf jkgér l kiÎ hdum y;jfku 4sxy sukygf hg kd {o l jkt kr k>l u Nd s q s s 1 s s s w q jkv ]Z;p‰c cl Sx yH 4Sx kv e 'kt hH o ]krl Li Bk[nf Cgu hH , z w X s s \ e ke¥Gf hngV df kt jd[sn ;æn rHnv g; udfy ]g e {i ydycf d ; X X s 1 q s T X q s Z p‰c o dfkykg 4g rgd kLqax kd Qqx jkv 4g rgd kLe skd ;‘'f e ;knzial z s a T s s , T s qa X jkeg 4ji Lk> ]g Oc jiM so ]g kLqax eku kdutf ]g Qx je kr g; 4kdp s \ T s , , T q s s s q kg e®[ ygi rgc kr e ]kykc kLe 4Cgu k; k;df hH W' uer ]g kgj y s s q s T s qa q s q , p Cgu hg kri s>e kr kjkgér ]kgd su huFfg `g kgj n Cgu kr Ghydr e q s q wa s s T k;D ]er;if kujd Gke ]kgd su Le 2gkv ]kgd u huFfg `g kgj n Cgu kr s z s qa s wa s s Ghydr e k;D ]er;if kujd Gke ]kgd u Le 2gkv ]kgd u huFfg 4kL\i T s z s s qa s ji jlf d huFfg kt ]kjxf y;jfku dS l jiM d Lk> hHr jkv 4kF kgj s s s s \ , kt kvg kuhli7kuhli ]kF kgj kxy Ln 4k>el rjld hd gjr dS ]kF k; q a s D ei 4k;x kg u≈yl e ujd ei kLe 4ji hulu huiv Pp ]Le g 4kxkg kr zs s a X s zs qa , \ s qa s s [n kr¬kj LÌ ;kc kje ]g IL hH hje dfk;D ]k;H jd hn¥t r ]kgd ulm s X Œ s , s s X , w s 4g rkt [j k;ufFfg jkv Fkg e keJkv k;D df g kr>el e cv jkv T s s a , X X X wa T , 4k;df Cg u ei l huFfg jxe ]k;yf [sn cl ]krIwN Cgu l okH je g; 4Skt IN ∂ zs s s s s w p kd jrkeüt7eüt kr kn jd hji kNπb hl7hIkN g; hje er 4g kgj Gkg a s s w s s q wa a jkv g kgj Lkn kr jdsy kd hlm ]hulu hd yilfufq;é ]g k;kv y e ]kgd , wa ,\ s s , wa s T s ulm `kg Sky gj,xo hulu 4g dhO `l>e xkjd ei er `ei kgd u hu s , , s q s s zs q zs s Ffg `kxkg kld l ujd ei kd huFfg df g krOm yk;[ g; jkc7jkc e x s , s s zs s , X kenf je k;D ewyke u 4kxsyp Cgu hH kri kd hldf jkv g Cgu hH Bkd akg s s X s , , s ; jxe 4g hrkv e' e ugd ]kgd sulm 4Sgfkp kr;kgl k;D ]g jk;r yd , Z X s wa , q ycf e ]kgd u huFfg 4y naukv e {ke kr kn jd kr;kgl kjt er jxv T s wa X s s s q 4g kgj dIH e jkll l gto hd hlm ]e uoht g Bx gj kulko hg dS 4 wa X a s X , kxLi kugd hg Bke df kg hLc hurb er cv ]Bke ]kgd u hlk;ül lm `g s \ s \ q s a , kgj jd kNhi kje k;D r ]sLe g df kNi u huFfg 4kF kgj xkH Nhi dlm s X w qa s w s s s hlk;ül kLe dS jkv hF hgj jtqx l yxt huFfg jknuk' dS g kuql uTe a qa , s a , s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 35 egaP

lb jkv g jkol ji hrkN hjkeg kt ]lkoæof /v ]Skjiji hyx hLl hd k" , T s a a a \ ˜ o kjktg jkv 4hg kxLi kukIef ygi d sukuc udfy 4g de®kutl I‘f1n hjse X , s \ s s s , 1 4g Cgu hjwcte udfy 4hd Cgu kupkykv Bkd kd hldf e uoht uiv ue wa s s s s X s s T 4,g hr dl jd I‘u kd uoht go 4g dkujr[ kugj phu d rjkeb hukji cv df s , s s q g hjWt kujd xtl kd kxky kr ]kg hujd hL[ rjkeb Bu ]kg hukjxf rjk , s X s s s \ s eb hukji Bkd df ygi dlb jkv 4g d;k/of Arr¬o udfy ]g de®kjkdu q s s s , , q s , kr kr[nf `sxkgd de®kjkdu kd u'jikv lm er k;D kr ]jd u'jikv kd s s s s q s s s jld d hldf uZtl Bkd df l,t 4g iW d;k/of kd uk>yl kd kvk;¬el T s s s , s q s X go 4g Cgu de®kjkdu upkykv jkv 4g hL\c l 'n lb Sk;¬el hd 'sn lb , s , , s s a `g jRm k; <kdI‘f1n , s "'of Bkd lki dikv Syf d suk>y> kd kvk;¬el hd 'n lb rdV 4g g s s s s q s X s q , s j uc hg dpkykv yod ikv d dr jkdjl ohtkj jdy l jkdjl htjkjke s s s s s s s , g de®kutl I‘f1n hjse 1 Bcc ]gt ]kyefl Arki ]^*(! r¬xv @ a w q q z 4k;u j? Bkd y P s X P 'kdi tjl 4Cgu hg kxLkN kd j? lb kr y jd ;r 4g henkv kd e¬d wa z w wa s s s wa wa f hYtf kjt e 4g e e j? dutf ]Sgfkp kuNi l 'kdi tjl gér uæi g; T wa T X s w s z w X q z `hxkg k;D hy,';kd jkv sxgj kgd ikv `g e∂;kd k;D kdikv c s Z , X a , Z v nkc d sukv rjkH df g k{iv hd ckot dG¬fi¬ lb ]g uæi erfv kjse s , s , s , z a 4kyG , Cgu kr lLS ed l ed jxe ]g jkpkuv 4F Sdf nc e j? uiv kd k;_ s . s , s a X s s X ¬f )))^! o ]hd <‘Î g hd kti suer hdutf kr kpkl kLkF `kx/l k;D sl s , w q s s s s\ s er ]k/l Cgu l ht –pekj n[ 4Skt /l ;p‰c j,kv gj krit ekj7ekj q s a q Z z wa df kg rgkp er 4rgkp kuul Cgu pl er 4g kry jd l Fkg uiv hjk;,r s s q s q q wa s s s hd suk[ jF®i kr g krn gd pl kd pl e df g Ghydr hje g; udfy s wa s s T , s s 4g krdl kt kpC[ Nhi ji jkv hPc Cgu xkv rkc hHv 4g krd , s , , \ s , l kt k;kpc kd rjkH hHv 4g un hd r;bklB go 4g gj kv e jdDp d s , s T s X s lLS xky k[ky tkj jkv 4g gj je Syf d suxkH hH ek<jfi jGf `kg rj . s X s , T s s s s s d /kjof kdlm er ]g hrn kt gér rfÎi df g rkc hd ;pækv Lc 4,g hg s q , s s X q z , Z s \ j kt hd hL[ ykohn phc d k"Qi jkv h_¬ akgt e keJkv ]g kgj kt k;d \ s X q , X X , f jwcte Syf d ugj e kyI¬kg xyv7xyv kd k;dfLy jkv dLy kgt e s s X X s s X \ , s \ a X ktykd d kdufl ;kolf ]g Cgu jkpi rgc Bkd kd lLS hH hHv e rjkH X s s X , , z q s . X 4kyp s hg lum ]su rfÎi g Snf ji 4kjd u ''fkd hd ukg sL[ yc d jlf dgk s z T , s s s s \ s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 45 egaP

lb df ]krjd Cgu hH reégf g; yky kd Be Bkd udfy 4g Sx yp hg s s T s s \ rLxcf rkykg 4hF Lkjd lhykp yod hnkckv hd 'n lb kr ]je h/kx ct s\ s s s s a 4g , ydæfe e 'n lb kuky kd htkykudI kr hxkg hd h/kx kti df g g; k/ q X s s s s s s a w , ofn jxe 4g uklkv rgc df kt 4g Cgu uOfd df kt 4g kujd rlfdof Xe q , q s , s , ukK hdhudr ]htkykuDI ]uhou ]hLc l hLc kd d¥e lb df g rkc hygi s s \ s \ s q , 4g rjWt hd sun knof hH kd <kdI‘fn ukdpc lb dum kr ]Sx , s s s 1 s s s yp hg h/kx ct df r[j Cgu hrkN hurb ]g kgj e kykl lhykp ub nkc s a s , X X s d hnktkv 'n g; e Fkg dutf ];‘'f dum jkv 4F hgx kOg h/kx udfy s X s s , s z a s 4g krdl kt kync kr Skt kg ckj[ x , s s a s v Bkd jxv 4Cgu hrje go df g hc[ e jkv hd uh'e jkv 4g krdl kt , w X , , , k;kxy e ekd lm hH I? lhckp 4hrLi Cgu huync hH I©'f 4Cgu hrdF X s s a , \ df ]g hc[ hd uh'e jkv 4rdl jd Cgu xky jktg kurtf ]g hrjd ekd , w , s s , kurm uh'e hl hIkN dS 4g hdp kt sxkv rgc k;ufn 4g Cgu ;‘ofH Bkd s , q q q , s kdlb ]krkg Cgu rDe l snG d hlkG d h/kx 'n g; dr ct df ]hd ku s q s a s a s a s pkykv ue kr `sxkvkuc ld ukde `sxkvky l kgd _¬o Syf d kpπc jkv s s T s s s , s s a s X , hu®i `sxkvkIqt l kgd utkH 4kg jdDp u? er kr ]Li kurkd hg k[jp s s a s s q s s \ yod I? Okv jkv 4kg rdl hi er Lid u jkv ]rdl hg uk[ er Lid s s a , s s q s \ , s q s \ udfsy 4g krdl jd kni sLid Syf d jH ykl3Syf uiv ZGlf ]Cgu Syf , , \ s s d ikc ke ]Cgu Syf d kpπc ]Cgu Syf d hu®i3Syf uiv yod kr ]rkd s a s X s s s s s rl ji [jp rrl ]tkj I? Okv henkv dS jxv 4hrdl Cgu ht ekd g; w s s s a , s s l [jp jkv 4kF k;x dQ ji [jp lkgrfb kd k;ufn Syf dum 4kg u e , s q s s k;kv hH Bkd kd htkykudI 5kg u Xuh'e ]kg u hytcf ]kg u GkxyfI ]Xkg s s s s s X z s u ukGhyI ]kg u k;Lfkxyj e 'n F rgkp h/kx ke®kge3Syf d <jgknm s s X a \ s X s s s a s 4g hrdl Om unf h , H hldf ñFv hdlm 6g Ulk<je ]g h;x kg hPc go ]kg k;x gj "' rhrv , , s w\ s s yod kd ukd ltf 4g krkg rhrv yod kdlm kr g krkg kPc 4g krkg u s , , s s s , s w\ , s ro kdlm kr g krkg ukot 4krkg Cgu rhrv Bkd ]g krkg ;‘ofH kdlm kr Z s , s s s , s s g krkg kni kpπc ]k>el ; 4g rhrv g; df kdutf ]hd Iko ]g huxke [ , s , s wa , s , a hH l kxky um kd krutkj dfk;D 4rdl jd Cgu g; krutkj jkgér jkv s X s s s X s s s q , 4kujd rDe lb l rhrv dlb 5go jkv ]uekl d 'n lb g k;¬el hygi q s s s , s s s , 4g krgd krdr¬fkv kd kg kr e 4g Cgu lkoæof kje e wa s a s T , s X Cgu 4g Cgu de®kjkdu ]g Cgu kupkykv go ]gj uk;÷ udfy 4kxaWd kpp , , s s s Z e ji kvk;¬el ye 4g ydæfe hH hujd hruxf hdum df g hurb Sk;¬el T X w , q , a 4krdl kg Cgu <keuf Bkd ]de®kutl Bkd ]d;k/of Bkd e ' s Z s 1 s s X n dr cr rn jd Cgu xyv güm eg dr ct ]rn uPc Cgu xkv kd 'sn s s s X s s s \ s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 55 egaP

go kpπc dfk;D Cgu Ztg Bkd kr kg rfi ku jxv d rjkv dS df ]g klt X s s X , s , , , s usy >el g; 4k;nf ojkx ]k;nf dg kd k;nfk' jkp kd ukeyle ed sl , X s q ed kr ]Cd k;nfk' ku su neégke 4g kr[n Gjr hd ukjd ukeyle udfy s a , s , s q q s 4xkdl sn s s u kon kr sxkg jkehc `sxkdl n u k{'f ]sxkdl n u Lid ]xkdl n u ut s X s s s s s \ s s s kH er kdutf ]kd suky kd pπc um e k;ufn lb g k;D hH kn;kG j[fkv s q s s s X q , 4Sgfkp hukg kr;koufv hd gzxuf rfrl e rjkH dr k"o lhr ed l ed s Z a X ˜ s 4g ip jkv g gj [n cl Syflb 4jd gxkv Syf d gxu , q , T s s s z s z f rfrl e 'n lb kt ]g yko uyef Cgu Iko kd Krfhutkj lm jGf kr ]g a X s s T s s s s s T un hd ukoxH spπc df g hruke krut g; 4;H ]jL `Sgfkp kukg ue;u s , s f rfrl e 'n df ]hd ugd g; rki jd Cgu reégf k;D djkpof drfutkj a X s s s X , 4g hn Gjr hd xkv T s [kv gér sulm 4kdl [n Gjr hd sNhi er dfkr ]Crkg hn Gjr hd Nhi X a X q s s q s s s d hLik[ ]Cgu Gjr hd xkv [kv hjkgér sulm kr ]kF gke kurb e rhrv \ s s X a q s s X kd rfÎi k; ukoxH jxv 4g hukxy jkv hd ;‘ofH [kv huiv kdlm g k s z , , X a s , ukg rDe l rhrv uiv kd rjkH df g krgkp kugd g; e rkc hygi kr s q s s s wa T s 4g Cgu gxt Bkd hd sujd kni kd uGd kr kgj kryp k[ , s , s s jp jxv e nkoh/kx dfk;D 4kxSkt kg ydæfe hH kukIt uGd Syf sdum 4 X a X s q q hxSkt kg hed hd kxky yko ukpgi dr I?je skdum 4hxSkt Ii l k'ky s X s s s qa a s X X \ dLl~~~Lkjd hl¬v kl dS df krLi Cgu h;k[nf g; kdum ]g rukt kd yk s\ , \ T s s d kuhr o ]g Kykd_f ukoxH jkv ]g ukr' kjkgér ukoxH kr k;5xkg uy X s T , , , q s s X s s ;<uf hg kn 4hrn jH l naukv hH jkv ]ngkl hH jkv ]ei hH jkv kd uo Z s s s , Z , , zs , s ht hnkckv hrPc kr ]rkg ei jkv kiduv hdlm ]srkg un hd ukoxH pπc \ s s s zs , a q s s s jxv ]kpkl kjt 4g Cgu un hd ukoxH hldf ]g rrjd hjkgér pπc 4hxskg s s T s T w q s huLkN k<jk/ g; cv 4g un hd ukoxH pπc df g krpkl l k;nfl rjkH s\ T s s , s s X 4pgi u Ikp Bkd kd klkoæof dum ]g huy Iko l kxky utf g s qa s s s X s , s s s X s X üm dfk;D 4Ik[e ji kIk[e3g rLi uPkv Ik[e kd Krfhutkj 4krdl Cgu X s , q X , q T s \ s s\ s , q s ykc hH kr kg hH krukt 4krdl Cgu ykc g; Krfhutkj udfy 4g <_eu s s s s s , a f kd rke hnkckv hd Lkjd hl¬v kl dS df kg rdl jd kui¥d er ]g kg s , s\ , s s q , j uk'ji ]g kgj k[H l hnkckv hd Lkjd lhykp 'n kt 4hxkg Lkjd hl¬v s , w s s\ s s s s\ , kl dS ]hxkg Cgu Lkjd kl hnkckv df g ; tk[ eruhou udfy 4hxkg L s s\ , T s X s s s kjd kl hnkckv hd rjkH rkg7rkg ji d hnl lb df kF yk;[ kdum ]d s\ , s s s s s w s s s r<fx jkv uPc d hnkckv g K"s'of xky kt 4g ekxi kd rke kt ]g hnkc , s \ s T s s , , , s , kv Bg hrPc Gjr hjln jkv 6g jhtt e kFkg kt ]g htkykudI Gjr dS q \ w , , a X X s , s s 4krdl kt Cgu kdkj kd hnkckv hd 'n lb l Z;p‰c df ]suekl d d¥e jd Gkl kd rkc s s s s z s q s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 65 egaP

hjkgér jkv 4kg rjd nli er kt ]g krLi kugd hgo lm 4g e // Krfh q , s s a q s , \ s , X s a utkj udfsy 4g ;≈kHkl kje go 4kg rdl jke jF®i >e kr kgkp er ]kg , , s s s s q s s q a 4g ry Cgu Iko Bkd ler >e jkv 4g Cgu Krfhutkj Bkd e dfk;D g kr T s s s s s q s q , wa s T X wa dl gd ler e g; jxe 4g rdl kg ykg'[ eg kgt ]hxSkt kv ji keh s q T T s s q a l lm hnkckv hdlb kr ]y jd e;uf rfrl <il rjkH dr k"o lhr jxv s s a Z w a ˜ 4xkgkp ku s s ky Cgu kd pπc uiv e k;ufn hlß er kr ]g ei hH kjt gér jxv 4g hj s s s X q q s , zs X q , k;r hd 0; erfv cv jkv 4g Sdf su henkv 0q; jktg pki e k"o jktg , q a , T a X ˜ uhr~~~krjd Cgu hH Nd jkv sujd k;®g ;kolf henkv kgt ]e k;ufn hyx q , a X q hLl lb jkv 4gxuf rfrl 5kxkg end kygi e henkv Su 4g rdl kOm \ , z a s X T s end dS u eg kr g rkc hygi g; ]g kukg rDe l rhrv uiv kd rjkH s , , s q s s s 4jwn rgc kr kukg jkrov <i~~~g Cgu r;efnkv hH hurb e henkv ltf q s s Z w , X jkv `sxkvkt syp gd jkroZ<i kd <‘Î er hH jGf jkv 4k;x kg kjs/v e , s s w s q , s a X j? lm 4Sx kg ul j? o ]F hH Zxtc ]kF hH rfi ]IkN F pπc d rjkv s s w s s q q s s s s s , lm 4krdl jd Cgu hH jkdb go kr ]Skt sy kd jkv hd henkv chjx hld a s s , f go 4hF rdkr lki d <‘Î 4Ibkj tb Ibke 5g rokgd e htxav 4h;x hn s , X zs kpgi j? d <‘Î hr¬njct h_¬ ]h;x kv nli h_¬ kt 4hF k;_¬f hd kjlwn qa s a s a X hdkc 4h<eDQ3hF h_¬ rgfkoof h_¬ dS Glf e k;_¬f jktg gykl ub jkv Z X X s , 4CF k;_¬f jktg gykl hdum 4<‘Î jkrov <i jkgér g o ]g Snf Lkr L a s Z w s q T s T s\ Z kdjf cl d k;ufn sukgütf 4kukg re tkjku rgc ji nkckjng ektuf jxe s q X s q , 4kxyG j s , kpkjqn ]hxyG krdrf,uv ]hxsyG rlfdof `sxjd k;D o ]Sx gj d Xkrjkv k s , , X s s , ucf henkv cuk;üuf kl jkp kt so kr ]y jd ktçd ji krjkv kl pki henk s , s s s X , , a v dS jkv 4g jckjc uyrl kd krjkv jkv henkv e k;ufn df ct3CF Xr , , q a s X , , X q jkv kl pki hd nkckjng ektuf kr ]kvg _ro¬ rjkH ]ct e ñnl lb hHv , , a , s q a X 4g rkg kni jr[ chtv kr ]kg rsn T s s , s s s s r;yfgl er ct jkv 4Skt hn r;yfgl hd krjkv jkp jkp kd henkv d w q , w X , s S7dS df g kNπv kr 4hxSkt uc Sk;æo rjkv uhr s; 4hrdl kOm Cgu hH , s a s X , kdjc ]hgj jn kr k{'f `hxjd k;D k;_¬f uhr kr ]jd gkoof l h_¬ hg q w s X a s s s dS rDf;ø dS df ]krkt k[j kyki e;uf g; jxv jkv 4CF knk;† hux jkp , q a k;_¬f 4k;x L\xcf rkiuv 4CF hrkt pc k;_¬f ]F rkt je henkv ArokHo q a s s ¬ 4hjtx jdy e Fkg kd jkoyr hxu ]jkoyr hxntV hjkl hd neégke 4hF q s X s a s hn u gxt e ukjd <jkd d krde√k/ hldf kd ylm lb u neégke jkv X q s s w s s , 4g ylm de√k/ k , w dlm g; df ]g ji utf lb ukeyle udfy 4g hrdl jd kni pπc go 4g , q s , , s , kjr[ kr kg rjkv ku hd henkv dS jxv udfy 4hxdl jd kni hg dS s X X , , s s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 75 egaP

çyim kjkgl kji kd ukKof tkv jkv 4kg u kjkgl kd ukKof df dr ct ] w , s rdl Cgu kt er rhjiof d ke;uf d rfÎi ]kjd ''fkd hg hurdf jkv 4 s q s X s z s s , , g hGdoc r;kguf kujd ulk"h' jkv ]kukg L[ yc d jlf dgku Syf d w s Z , s s \ s s ekd lm ]kg hrn jd hykx hl hIkN dS ekd kt jkv 4g drfÎkiv ;p‰c s s s s s , , z Z z 4kxkH y kd hdLy dS opfl htuf rx s s \ rDf;ø kd h/kx ke®kge n[ `k;nf kuc hjkp‰c kd kxky urdf u h/kx ke® a q z s X s s s a kge df g krdl krc Bkd k;D jkv 4kjd <jk/ ;p‰zc ]g rgd o 4sF Gky , s , s Z T s s [f d ue;uf rfrl hH o ]okH kckuof ]h/kx ke®kge lt3g rgkp kujd s a s s s a s , T s ekd kd hnkckv xky kt 4ky jd ue;uf rfrl d ykl lhr dS 4kjd re s s s s a s s kni spπc kr ]g ei l kpπc gér jxv df ]g krgkp kugd e rkc hygi kr , s , zs s X X q wa T s 4kjd kni pπc kr 4g krdl s , s s , uc 'n kd k;bklB yd 'n g; 4hxSkt kg ed k;“l hjkeg kr ]kgj kryp s X s s a s hg ; jxv df ]g rhH;H hH Z;kpkut jkv ;kpkjd' jkv 4g krLi hg kuk wa , , , Z a , , \ s g BklB güm 4g rkg BklB xky hg urm ]g srkg chjx xky hg urtf dfk;D X T s s s s T s s s X 4Skt krkg chjx hH jkv 'n g; ]g s , s , krgkp BklB 4g jkv Nd krpV hd cl um dfk;D 4g regl llm ;kpkut , , q X T s Z , s s d 'n lb ]Z;kpkjda' d 'n lb jkv 4g iki ue;uf rfrl df kxSk>el k s s , , a s d kxky jkv kxSkv e 'n lb iki ]yuL√kd ]hjnki BklB df g g; kte u X s , X s s , dfy 4hxkg hurjc reégf hLkF eg kr ]g krync e kjhg jGf kd kjF®i d s s s\ X s , X X s X s 'n lb jxv jkv ]g hun dep hd sukl l jGf kd ;≈kH d 'n lb jxv s , , s s s s s s 4efH Mkt w im ]efH hLc ]'n kLc 4kukg kLkF rgc kd hnkckv ]kF <jkd ye udfy w \ s \ s s\ q w s 4krkg u ukldqu Bkd ]krkg u Ztg Bkd kr ]rkgc hH k;nfu hd hgn jkv / s s s s s s a , w n 4CF hrgc k;nfu hd hgn jkv /n kg; df g keim dS Glf kr g; 4sF U , w a , Z s li xky ]F '[ xky 4kgd k;Lfpf hd sukl lb ukgütf ]xky o F Cgu ry z s s q s a \ s s s X s s s x 4kF u kl¬gf Bkd kd krUil hdlb 4g k;ufn hji dS e ikv uiv rjkH s a , q w X s 4rdl yduf Cgu hH jgkc j? ]g hrkg k"o pb kl s , s Z a , pki kgt 5g gxt hlt htikjp jkv ]g ukr¬xfj [l 4kg rdl ki gxt Ze a a , , wa s , T s s w s s x l ex ]kg rdl ki gxt hLO l hLO 4g k/ofl hd gjr jg 4g elke e s Z s s a s a , q , , g 4g knk;† ih}kge dS jkv g ed 'n df skt ]e 'n lb jd lk[ 4hF kr , , , s X s Uil hurb 4kukxy kykr k;D 4rkc g hrkv e >el ]F rxy Cgu ykr ji a , X s s s kukde suiv xky jxv jkv ]F ykg'[ xky jxv jkv 4hF Lkjd kn hnkckv X s , s q s , s\ s hd k;ufn hjkl3hF Lkjd kn hnkckv hd k;ufn hjkl e uket d 0c erkx q s\ s q X s s q , 4g k;df Cgu hH jkpo√ui hHd , q ji um uer 4g <ht kjt rgc ]g hukji rgc ]g hyx hLl hLc k;xfnali s q T Z q T q q T \ \ a
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 85 egaP

4Cd hL[ ykonf jh/7jh/ u ktx \ s s s s X zs a v udfsy 4g rhg1xl ]g kykc upo ;®l hH ukgütf ]u kxky d ke/ sjkl ]Xe , a , s s X s X s s ˜ FzaxQqx hg dS 4rfi d ;®l dr cv hF kO‘uf hjkeg 4g upo d nhjG uke z s T s yle elm ]g upo d kjhdG ngV elm 5k[n FxQx kd k[Dlf 4hF Cgu y q X T s X w X s s za q X s gi dlb kt ]g hn jH l Bkjgx rgc e ue d 'n lb rkc dS u ktxv s s , s q X s s s X zs a dfk;D4k;x uc <jkd kd suIkc e kl¬gf uhr kd d¥e lb hH jGf jkv hL\i X a X X s q , hOky Bkd ji lm hHd u ]k;x yt hHd kr u kUtf df ]kvg kyeg kygi s s s q 4jg hrkg I‘u hg e uL\y e likv ktM hjkl hdlb 4gj krLy hg Xe li s s X s X Z s \ kv go 4Ski kg u dS hHd 'n g; df hgj kI‘p hg; k'eg hd ktxv jkv s s s s X zs a , 4g [Dlf Bkd ]g ut Bkd ]g ukeyle Bkd ]g ngV Bkd 4g h;x hd xk; , s , , s , q s , w s T s im k;/fof dufkK,o hLc hd ujd ky[k[ jkv 4g k;x k;df ky[k[ güm ` a \ s s , , s X g Sx kg y[k[ ]g Sx kg hyk[ ydycf d‘r¬fe jkeg k;D `rkc hxkg k;D T s s s , s q s s 4g rjd /çyim tbki ycku r'rfi lhykp "o T s z s z Z jg o3g jckjc d kr u e rjkH3g Cgu rgc k;“l hdutf ]hng; jkv `g s T s s X , q a w , T ydf tbkzi ycku uhr dr cv yod kgo3l I‘fn hd k;“l3kxkg 'n kLc s s s a s 1 a s s \ s lcl kd k;ufn e rv d hnl lb kt ]'n yk'of klt rjkH ]kg rdl p q X a s s s , s s s skl er k;D 4hd sujd kni kd kdyD h;x uc k;IDfG yod k;Ifl√ouf; jkv q , s ˜ a ≠ , s a q , tykd ]yd¬ ; df ]hd ; kF¬o;ø hd k{'f hjkl jkv 4kvkt gj sl ukg r s w s wa , s s s {f'f er df Syflb d¥fc 6kvkt kg r{f'f er df Cgu Syflb 4h;kuc k; q s s q a Ifl√oufw; ]Skuc tykd ]Sdf L[ yd¬ e 'n lb e k"o kl uhr u ktxv s s \ w X s X ˜ , s X zs a 4g hrdkj kd kHrfi hd ;‘ue kt ]g jhtt dS hekyx , s s z q s , a q 4g Cgu dG Bkd Xe hekyx hd , Z s q jrhH 4kd u[sn lc3kg Sx kg nktkv er kr kd u[n ; 4kxSkt hg Fkl s s s s q s s s s wa s s d ujxf d hekyx lb df kt ]g k;nf jH kjpd kLd e xkenf jkgér Nd s q s , w\ X s q q rgc su hekyqx lb ]Cgu hg hekyqx go dfk;D 4g hjWt kun kIg l xkenf k q X , s s s d hekyqx lb 4hrIg Cgu hH SkIg df ]e xkenf g h;x Oc hlß hekyx hd X , , q ykl jktg kn 4g ;el kcay "o jktg kn3txv hHd ]ukeyle hHd ]<g h s , Z s zs a q w Hd ]dr hHd ]yxe hHd 4g kgj ekyx l kykl jktg kn rjkH ]rkc hjlwn Z q q , q s X s 4hF rkc hd uk>el Glf ]h;x hd hL[ lyfi hr¬njct u jkv ]h;x hd ykesr s Z \ q , ¬b dnc kr u jkv 4kvg Cgu kpπc dS e k"o pki udfy 4Lkt jktg BkP X w a s , q X ˜ a s s s\ 4F hlk;ül jktg pki elm ]kF k;df re√uf ue kd u;éd ltf e kdhjev s a a X s T s w X 4kRe0fc hl kjt 4g hrdl q , kt hd yg l kryjl hLc df kt 4g ueæn hd 'n lb hnkckv hd 'sn lb s \ s , q s 4g /çyim hH Syf d henkv tkv ]CF / T s çyim k;yfkx Syf d ue;uf rfrl ]Syf d krjkv Glf kr dr yd 4g / a s s a s X , Z s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 95 egaP

hH jd yH kugd re 4ñte hjkgér g; ]kg rPp ji k;Pfhl udf ]kg ryp w q s s \ X \ s s gkj hldf er 4g ñte hjkgér g; ]dS kg rjd ld er 4kuy jd dS Fk q , q s s s , q s l d kurp hd oæof Ikjof lb kd uiv ]g e/ go jkv 5g hg dS kr e/ s s s s , Z , , s Z `g k;D e/ kjkgér df ]l hldf hHd kuNi re 4g rkc hd >el hg , Z q s w , hl hLkF g; 4g lk;î d unx hd jln dS eg dlb Sktc udfy 4ky jd s\ T s s Z s w s s s rkle®kv ]kg hryef dy> hH hl hLkF hd ;®l gér l kgt jkv 4ky up ] s s\ X q s a , s q dl yef jhg gér l kgt jkv 4g jkeg cl 4hH pp ]hH jnfe ]hH nt¬fe X s X q s a , T s Z a X ]hH jk}Qqx 5g ukde cl 4g Cgu kr tg Bkd kr ]xy un nukv kuPi ukt s , , s Z s s s s s a \ v hd nt¬fe gér yd jkv ]kg nli kukt kjk}Qx gér tkv df g krdl skg X q , s a q X q , hH g; jkv 4Sgfkp hukg tke hd henkv jg ]Sgfkp kukg Cgu uOxal Bkd , s , s s e/ 4Sgfkp kukt k;df r"fk? rxrDf;ø kd e/ 4g Gkl jkv /hl ok>ql jse Z s s Z , , s s 4g rjd jkgo;ø gjr T s hd joukt eg ]g henkv eg df g rkt yH eg jkv 4g rjd Cgu krpV T T s w , T s jGf e uIkd hH güm eg ]g suiv kt ]F uiv skt 4g hrn jH l u[ kd ' X s X T s s s , s s w s n lb rDf' hgo udfsy 4g hrdl jH l kr[ rkgygy kd 'n lb rDf' hg s , s X s s s s ; 4g hrkt kg rhr;ø e suLy e likv rDf' jkv ktM d/fv hd 'n lb , s X \ X , Z s 4kIhl? re l jk} lm kd jln udfy 4g jk} kjk s s s s w s , gér go ]g hryef rfk' gér kgt ]tg ryef <ki kgt gér ]g kryef lj q , a X q a s z a X q , a kgt gér 4Cgu /cl Bkd l gel kdlb 4g rkc rxrDf;ø htuf ydycf e/ X q a a s s w , q Z 4g hxnli hjkgér g; ]kg rjd nal , a q s s i kd jkI¬ e¥Gf ldf er 4krkg Cgu kL\x> Bkd elb ]kg rhi Ijxlf kdke s q s s X s s s Z hl ukd er df g rkc htuf hdlm kr jGf 4g jkv Nd jGf g ygi hen , q T X s , , q , s kv 4g henkv Glf go df Sgfkp kuy >el ed l ed kd doq; d 'sn lb , Z s s s s `g kgd kL\x> elb udfy `g k;D tg elb3kvkxy , a X s , Z X s hdcL e n"ufim er ]ky lj e krhx er 4g tke hjkgér g; ]kPi ukjd q X q s X q , , q s \ q er `g k;D kLx> elb udfsy 4g tke hjkgér g; ]kvkt nt¬fe er jkv q , \ X , , q s q , 4g tke hjkgér g; ]kvkt kjk}Qqx er 4g rkc htuf jkv rxrDf;ø hjkgéqr , , q s q T X , ;3[Dlf jkv ]BklB ]ukeyle ]ngV 4gj ;‘que e 'n lb df kxgkp e kr s , q w X X s wa T s 4hjke hykx hH kd h/kx hg u ngV dS d¥fc ]kvg e klgV Fkl d s s a s w q X s d¥e yod u 4kvg e klgV ek<jfi erfv kdltf ]k{'f hcy hd klgVv hd q s q X a a h/kx hF g; jkv 4k;x kIkd]k;x k;kyt kntV kd kxky kjktg 4Sx Sdf j a , s X s X kd®kyc ji k;u®fi hdum 4Sx kg j?c j? xky kLkjd 4h;kv rchle ]h;kv X s s s X s\ q k;D hnktkv 4g hgl kr ;ørDo g; kdlm udfy ]e rfhutkj kg kgj jkp h , s s X s s H kurdf yp√p jkv 4hxSkt uc krdtkjv dS hnktkv hd rjkH jkv ]hxsn , , jd UNf7UNf kd rjkH hnktkv hd rjkH 4g gj jd yH hyIS df3sF Cgu s T s w h_euk/i o dr cr3kF kgd u yp√p uIloV ygi d hnktkv hd ukr¬ngV a z s s s s q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 06 egaP

ukuc kr kF kuLkN hg kd rxt wa; jxv 4g e /kjof d ke®keji ]ke®kge sj s s s\ s T X s s kgér 5g Gkl r<fx 4kLkN kd rxt df g rgd ke®kge jkgér Gjr hjlwn q , s s\ s T s s q jkv k;kuc kd rxt su joæB df kg rgd er kr Gjr dS 4kukuc jnqal kd , s s s q s s jkll g e/ 4g Cgu kuLkN kd jkll Bkd e/ df kugd ler g krgkp Te a , Z , s\ s a s Z s q wa 4g ;huHk'v rkc hg kukn 4Skt kg aSk;æo k; jkv ]xke [hH o kr k; `kx T s X X s s s , X a s s kg k;D kd k;u®fi hdub 4g LkxH3jd LkN j? g Sx xkH kt ]hlk;ül k[ s X T s s\ s\ T s a X ky s; 4hxSkuc BklB kdub kljI jne hg l klji k; yd jkv 4xxke [hH s ss s X , s X a pπc ; `kxkg k;D kdub df pkl g; kucf3kd ugc ko/of ]kd ikc ke sPc s s s s s s s a w\ ]kd pπc ]kd k;u®fi xLkN 4l jkll gj rxkH e k;nfl xky kLkjd df s s s X s s\ s a s s X X s X s\ ]kvg ek<jfi‘n kdlb 4kvg ek<jfi‘n kdlb 4e ukr¬xfj ]e kvkGx ]e kLk q q q q X s X X q X X \ gi g krkt xkH 4n LkN kd jkll rDf;ø de√k/ df g k;x kgd hH g; Xeg , s s\ s a , 4hxn uke knk;† gér rfk' hd j? g; 4kx s , X q a kg ydæfe uk;÷ e ukr¬xfj dfk;D 4kuup hg j? ]kxgd leqr e3kujd uk; s q X s X q wa s T ÷ e uke ]rfk' hd j? uiv jkv ]kujd uk;÷ jd Oc e ukr¬xfj 4g Cgu X , a , , X s , /kjof Bkd e kukn um jkv 4hH hd jrhH jkv hd jgkc3g 0fel eji hd s s X X s , , , 1 uoht e/ ]g Cgu kr–jfn e/ `sxkg Isy ji tl hldf hd kIkd df k; `x Z , Z X s s X a s kg sL[ Cgd e i/ xL/ xau go kr kyef kd joæB er unf hldf ]kg rpkl X \ X w a \ s s q s s s er k;D 4g hu/ eji go 4;oæß 5g Fv kd joæB 4krkg kgd u joæB kd q , Z , Z s s ke®keji ueg kr ]g e®k;÷v Bkd e hchjx jxv 4g de®k;÷kv Bkd Xe hch s s , s X , s jx df ]g k;x k;k>el g; gér l k;nfl df ]kxgkp kugd hH g; sleqr Te , X q s X wa 4g srn jd hÈef ] T s g hrn jd ywtGf df ktM hjkeg hd ujd <keuf ]rDf' hjkeg ]rdkr hjke T s Z s Z g F;ø df kt3g rdl kt SkIef L\x> d ke/ l 'n lb kr kg xky yko Z s T s s s ˜ s s s X s s ujd jkdhxv kd ke/ jkl jxv e j? dS 4hxkg rkc hjk;î hLc g; 4kg sr s a s ˜ s X s \ X Pi tkeu e nt¬fe Ic ]kg krkt jk}Qx rfi ]kg hrkt jnfe ut hu®i df 4 \ X s s s q s a , g krdl kg g; kr 4g Cgu hnktkv Bkd hLc llm 4g kr_ro¬ eji dS e/ , s s , s \ s , a Z 4Xyp ji xke jkgér Ic jkgér df g Cgu hjWt hH g; jkv Z s q s s s q , , 4syp Fkl jkgér ji xke jkgér hu®i hjkgér df g Cgu hjWt hH g; 4ky s q Z s q q , s jd nli er kg nli Zxke kt gér 4g Pp xky l ˜kxke urdf eyke u j a q s a s X q T s \ s s s w i jd'hjkx d e/ lb 4kvkuc re kuiv kd e/ 4kvkt kg er d e/ ]Cgu a , s Z s s Z s s q s Z 4g e/ hylv _ked , Z S hg e/ kje df ]g krgd jkdgv kjkgér ArokHo¬ unf lm ]e/ kje g; Z s , a q Z s 3kg rjd g; er unf ltf jkv 4g e/ kje g; df ]kn jd j{kr¬g jkv s s q , , Z s s , ]skn kxy uk'uf kd dku suiv jkv ]kn kxy iO ji lm er df ]g Cgu thp , s q , Bkd e/ 4krdl kg Cgu kjkgér e/ ]kg rdl kg d e/ er 4e/ kje df s Z s q Z s s s s Z q Z s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 16 egaP

]kNi ue 4kF Cgu k[n hHd ygi {o klo suTe ]kF kOc e phu d {o lt w s T s s 1 , , T s s 1 f udfy 4F Sx kg Ødb l ikj; ji hlk;ül kjktg e phxc dlm 4kF kvg s s s s s s q s w a X X s s q kjgO ji lm ]kd uku; ih} kl kIkN dS3kF e uku; e ]g hrkv nk; >qe w s X w T , s 4g kukl , s Ijd lhckp ]kj[ go df ]g k;yf [ji ji hIkld dhO ue gütf ]g _wl dh s , , , , s T X T O7dhO lki je cv 4g krgkp kukuc u;éd kuiv hg kd jkll jkl e kr c s s wa w s a s T s v 4Pc jkv hd rkKv lm henkv jg jkv jd k_k; hd ;¬gj henkv jg akg s \ s , s t ]n kuc ;yk|ofoæof dS kd k;ufn hjkl lb eg u k;D 4hxkg rkc hIkN X s q X s s kr ]gj krkuc hg yd¬ jkv uw;éd e jxv 4g krdl kt kync kd k;ufqn h s wa w , T , s jkl ld df g Syf ki _l o ue lum 4g Sg yGl o ]F xk;i defFki o s , T w s s T s T q s s s z z s 4~~~yd¬ jkv u;éd xyv7xyv cv Syflb 4g rf w , w , ;uf hjkeg df kt ]g Sg kni eg df Syf dltf ]jd 'oi e rxt sd ;e¬ s T q , s s s z X of lm ];¬gj lm hg k;ufn hji g; 4uc u;éd kjse k;ufn hji g; df kxwagk q w s w q w p e kr cv 4k;yf [sn rkg jkdl kd kuil um ue 4Cgu k; g rdl kg jk T s s s s X s T T s s dkl uil 4Cgu k; g krdl uc r;yflv go g kgj gd kt e df sd uukt s , wa s T s kd rkc lb F xk;i yod so ]F Sdf e;kd uTe yd¬ kt ]u;éd skt 4Cgu s s s z s s s w s w `k;D xkgkp kujd rifkF¬ u; s s w éd ]yd¬ Su Nd ikv `hxkg hld k_k; hdikv jkv hd=;sKv- ycSkuuv w q s , s s 4g hun kLm kt ]g h;x et ji kjkxv dlm [kj ZGlf ]g hn Cgu k[ kH , s \ s , X a s , s rfi huiv u 'n lb dfk;D 4g hrdl kt h;kynf liko kejfx hukjqi hdlb z s s X , jrhH d k"o ln yod kd 'sn lb 4g Cgu uOfd rgc kuync kd 'sn lb s ˜ s s , q s 4hn jd ukn kH rfi hd uoht uiv kd jkll d ke®keji uer ]hn ky /xl hLkF e jklal z s s a s s q a q s\ X d ke®keji uer ]Snf kxm yG Su kn e jnfe d ke®keji uer udfy 4 s s q w s X a s s q s krLi Cgu dG Bkd ]Sx Cgu k; Sx jnfe hldf er kyH 4hd kol hd ke®k \ Z s a q s eji uer kr 6g kuLkN jnl knk;† llm kd rxt rDo rje ]F Sg kni e s q s , s\ qa s s s s q , q s r l,t 4kvkuc jnl jkv kd rxt 4kuuke kd ke®keji kr g hg kuuke jxv s qa , s s , 4g /kjof hg rpæfuf 4jd rkc hd uLkN kd rxt ke , s X X s s\ s ®kge jkv ]Skuc kd ke®keji 4g kgj gd hg dhO kr rkc go df k;ki kr , s , s s ]k>el sue ct udfy `g kgj gd k;D henkv g; 5kxy kdI> dS kP\i uTe T s , s kGn hygi ct 4g e /kjof d ke®keji ]ke®kge jkl df g k[yf upo hg T X s s s , ; sulm dhO7dhO 4kF 4rDf;ø <io®ge rgc dS kd hnl lb GStfjx tkt Z w q q Z 4Sgfkp huyef skd hlm kr hxyef hH s s ktl jxv 4kg aSkulko gér ]k;kuc rxt hg ulm dfk;D 4kxLi joæB kjkgé s X q s X s \ r kr kxLi henkv dS hH Bkd jxv e du jkv 4Cgu hjkgér ]g hd joæB q s s \ s X Z , q , hjkoeétf hjkl kr ]kF iki hg kukg e rxt jxv jkv `hF rjWt k;D hd s s s X ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 26 egaP

4g xy e ''fkd hd udkP T s X s s a s s lm o cv ]g hy jd jkdho¬ jrhH7jrhH jkg ukgüm 4g h;x kg W' k_k; , s X , s q hd ;tof hje df g rcl kd rkc lb kukg Xe /kjof kd k;ufn hjkl Gky[ s , w s s q f d henkv dS jkv 4hrkg jkv rfF¬f hd k;ufn tkv kr hrkg hgl jxv 4h s , s , q s s rdl kg Cgu hgl k;ufn hjkl df g rpæfuf rkc dS kr ]kg k;ufn hjkl Gk s q , s s q y[f d henkv dS hHd ct dfk;D 4g kr>el ojkx lb e udfy 4skg k;uf s X wa , s T s n hjkl Gky[f d henkv dS df kg kvg u klß ygi dlb hH hHd n;k' q s s q s s 4g utjkue kdlm g; ]g tke hdlm g; ]g krkt e jnfae l uk , as , , , X s , d jkv g krPi ckrdf hl ukd go 4g lkouf kd ke®keji hg jrhH d r;e , , \ , , s fnkv hdlm jkv ]g hpπl r;efnkv hdlm ]g kpπl henkv df g kgj gd g , , , wa ; e jkv 4g FkF cl hdkc ]g e/ kpπl _kedS hgo df g kr>el e/ e T , T s s , Z , Z g jkv 4e k;ufn hjkl g e/ kl uhr3g hIc e kL[ urb k;ufn ArokHo¬ , X q T Z , , a X X a s q jkv~~~hjk;r hd sun _l d suync kd k;ufn hjkl henkv kydv dS kr cv , , s w s s q s s 4kxgj u ngV udfsy kxSkt uc kr henkv ]kxul rkc hje wng s w s s q s V jxv df g krjL ngV jkv 4kxgj u BklB udfy kxSkt uc kr henkv kr , w , s s s s ]kxul BklB rkc hje jxv df g krjL BklB dfXk;D 4n ujd ekd >e df s q s , X s s q T g Sx kg yefk' e _;L" lb drfutkj d k;ufn hjkl jkv e/ d k;ufqn s X a . , s q , Z s hjkl 4g hrjd kL[ e rfF¬f chtv dS >e ]g kr>el henkv Glf kd hen , \ X s q wa Z s kv jg jkv ]g kr>el j? kuil cv e hg sd k;ufn hjkl df kI‘p g; hjse , wa T q s `l kegfe kg rLfe ;‘ue kjkl u Xk;D ` s s a q kg rLfe l kegfe hg rjkH k;D `kg Uil hg rjkH k;D 4Skt Snf kjd / s a s X s a X çyim _l jkl so hg kd k;ufn hjkl df kxgkp e cv jkv 4g kukl Ij,d lh w s s q wa T , , s s ckp jrhH d henkv jg ]jrhH dlm udfy 4krLi Cgu dG Bkd llb ]g h , s s s \ Z s s T rdl kg UHf k;bkcy ]k;bkpM hdum 4krLi Cgu dG Nd llb ]g rdl k s a a a a \ Z q s T s s g xyv xj d k;Lfep hdum 4g lt dS cl henkv 4F hjWt uw;éd IkN a s X \ T s , s s s ]yd¬ IkN Syf d u[ji ArokHo¬ 4g Syf [ji rk0lf o Ijd lhckp uTe w s s s s T a s s, , s 4kg kni e kog hH hldf jkv kg kni e 'n hH s , X , X , X s hldf o gkp 4g krkg dS k'eg uto kdum df ]g kvg kni l rkc hOuv s s , s s , q , s w lb kd kyG d {o cjd ]Ijd go 4kukl Ijd lhckp ]g rgd eg Syflb X s 1 , s , s s , , T s 4g dS k'eg uto kdlb 4krn Cgu k[k/ hHd cjd 4kF Cgu , s s s , Xe rhrv ;kim jnl knk;† llb kd uykr kd uskl dfk;D ]k;x uc Isjd e qa s s , s X , X kvk"kH hjlwn cjd Syflb jkv 4krkg Cgu dG Bkd e uto d kyG um skg X , , s Z s X s X w kni hH Cgd yG kd cjd 4g krkg kd uto hg dS yG kl kIkN jg kdl , w , , s w s b dfk;D 4g kOuv e rxt lb {o g; udfy 4g cjd eku kdlb Xe dhx X , w X 1 s , , z df k;x k;krc s>e df kvg rdfp e jkv `g k;D eku `g k;D {o g; df q q T , , , 1
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 36 egaP

dS3hF kjiji dS dkokp 4kF Cgu rDf;ø Bkd hHd dkokp df g Cgu kr a Z s Z , i hH g; n;k' jkv 4g Fv k;D kd nç' dkokp df g Cgu kri gér n;k' , , Z Z , X q `sxSkt gj jdkg hg dkokp dS ikv k;D df ]g e uæi jkgér rkc hjlwn a s Z , X z s q 4g ;¥e k;D kje `g kun kuy , w s , s s k;D l>e 4kgj e Iiy er hg hdlm jkv 4kxgj knl jkv g knl ]kF knl s q s X s q , s , , kt Skt gj hgo Glf 4Cgu hg kF hHd l,t df g krgkp kukt Ief ; kr Te s Z s wa wa s 4g rgkp kuN jkr d 'kdkv jdkg sL[ ji Xk/d T s w s s s \ a jkgér ; 4g rgkp kujd Lc l Lc kd j['f d jkdgv uiv s; 4g hjkd s q s T s s \ s s \ s s a s T gv ; 4rkg Cgu xky yH Bkd ; ]Skt kv e Iiy hdum xky ]Skt kg h; a s s s s s s s X s s s k;uv dum xky df g rkg u≈yl e kI‘p lb e k;ufn xky kt df n gd q s s T s s a X s X q s s wa X q gér hH g; e /cl lb 4g krgkp kuy Cgu e Iiy huiv kd hldf e jkv X a a wa s X s s T , 4kuy kuc re r s √e kd jtiF¬fv lb 4kxMkt kg Cgu yd ]kF Cgu yd kr e 4jd ei kdub w s a a s s T s zs s 3kd o®r¬fv ]kd uk;÷ ]kd k<Qd ]kd ei kd ;®l kr;‘ue df g krgkp Te s s s s zs s q wa 4g krgkp kukt kuLkN Cgu sNhi uiv „pf Bkd hH e 4rIN C wa s\ s s T s w gu e 'kdkv „pf Bkd d kji dum udfsy ]g rLm e 'kdkv h{i slt 4sj X s s X , s T s \ X , d <jluv kdum Bkd df Skt gj u ji uhet hH uk'uf d kji je df ; q s s , ss wa 4g krgkp kukt Ief g krgkp kukt yef ]g krgkp kukt y/ kr Te Syflb wa wa wa w s 4g Cgu <"s'of Bkd ]g Cgu ycy Bkd ji lm 4 , s , s s g kuiv lc kr ;®l 4g Cgu hH kd hldf ;®l 4g Cgu kje ;®l go udfy , s , , s s 4y hi jdjH ht3y hi kd ;®l lm kr ]kg kvg Idi l>e ;®l Bkd jxv X X s s s q z s q s ]kg 4Skt yH Syf d knl s>e jkv n jd ke{ >e o df ]kxkg rcl hg a w s q , X s q s s w dS kd ei dum df ]g rjd ei s>e kt l kxky um g kuFki hg dS hjse zs s T s zs q s s X s , Z z 4g krg wa kp kukt LkN Cgu e/ Bkd sNhi uiv e 4jd nk; huiv ]kri kje Skt yH s\ Z s T s s w ]eku kje Skt yH 4y y e j? uiv s>e k;ufn df g krgkp e 4krgkp s w s s X s s s q q wa T kuy Cgu e j? uiv kd k;ufn ue 4g Cgu htkj kd ujd iki klß Bkd e s X s s s s q s T wa s s s T 4Sx dIi X e hxna kd k;ufn hjkl e jkg huiv jkv 4Sx jkg cl ; 4hd uy e Isiy s s q X , s s s X huiv kd k;ufn hjkl g aSkI‘p hd Xk;rDf;ø Cgüdf s; `g k;D e†uft j[fkv s q T s , , `g k;D r;bklB j[fkv `g k;D eky¬b j[fkv 4g k;df nkcjc kd k;ufqn , , , s s X u knko Cgüb 4g ueæn kd knko e 4hxkg u ]hF hHd u thp hlt 'hu'tj wa q X T s , `kxy e Isiy s X huiv jGf kd k;ufqn nko'hutj k;D df 5kygi 4g iNf uæi kn e uæi lb s T s z s X z `xSkt gj jduc dkokp yod ikv k; s a Z s ]kxsy y e Isiy huiv kd k;ufn nko'hutj jkc dS Aui e rfF¬f ukero s X s q q X Z
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 46 egaP

klB jkv ukeyle dfk;D 4g rkc hd unf hg sLkF g; jkv 4kujtx u hH sl , q X , s\ , q lki d kyk'/e 4re kuN ]kuhi re ckj' kr g kukg /kl kg; jxv `kg s q w s , s q a s r[n rfxl dr Bkd elb er k;D 4g hrgc k;nfu hd ckj' e dkyji ud s s a Z s X q T a X s fy 4g hiki kLc lcl go ]kxShi ckj' kt e dky lb df g rgd ukeylqe s , \ s s X s T s 4xskvkt Li e hukjg hLc kr ]k[n er jxv jkd¬jqi kdum s \ X , \ s s s q jkv 4kyef jkd¬ji kdlb gér e dkyji df ]g rn ulkoækv gér jkv g , s q X q X s T s s X q , T rjd I‘u kd jkgér o 4g rht jkgl d dkyji e/ rFfdkFr jkl udfy s s s q s T s s s s Z s s 4kjiji duf'kn jknukeB dS a Z 4kxkg oHuv Bkd u ]sxkvkg er u4Cgu uæi Bkd kr ]g Cgu dkyji s q s s s q z s s , s jxv jkv 4sxkvkg rnfaukv eji kgo kr ]kg rnfukv kg; er jxv j,kv 4x , s s a s s a a q s s s X s kvkg e dkyji kr hg er 4hxSkt h[j e dky hlb ky'fjk/kv hd lm kr s q X s s , s g dkyji Bkd jxv dfk;D 4g kNπv kurm ]kg j/e hurtf tkokv hd kv s X , s q X Q?? jkgér jkv sdl uc ;®1u kurtf uoht kjkgér ]kdl ht l nukv urt qa s q , q s s a s f jkv rfhi hurtf kdlm ]g kt df g krdl gd hg kurb leqr Te Syflb , z s , s wa s 4g dkyji , s ]kg df sun jc[ g; Cgu kIky hHd kr hH Bkd dfk;D `g dkyji df ukt a s , s s X , s wa s , T a ld e ]Mkt u je e df dr ct df kgd sulm df hdlm hjknukeB jkv T , 4kxskg jkr¬of hg kd dky hlb go kr ]g dkyji Bkd jxv 5ji knç' lm jd y s s , s s X X k;[~~~g dkyji Bkd jxv kr ]g k;ht e kejf/e jkv Z;nkl ]nukv kd ky , s s s , X q , T a s lb uer jxv 4hd dkyji jdGf jkd re kF kgj gd dkoQkp dfk;D 4kF s q s X kjr[ kd rgfkji df ]hF rDq; dr hurb hdlm rkc jkv 4kF kjr[ df hF s s q Z , hOhe hurb hdlm hg rkc dfk;D 4ykL kyt u kvngV Fx jkl 4g Cgu nt X X s X q za s , w ,ke Fx dS kd kjiji hcy hd dkoQkp df kx kg Z;pækv gér jdukt g; za a a s X q 4g k{kdkv hdlm g; ]n jH dl jH sl , a s s lj j/e urtf kd uoht df g kjiji hd dkoQkp4g Cgu h/kjof uoht Bk q s s , a , s s d go ]g Cgu kLkxH Bkd go ]g Cgu hxk;® Bkd go 4ky ]kdl y nukv ku , s\ s , s s s s a rtf kdlm ]g k;df Nd kt gér e uoht df kF krgd dkoQkp hg rpæfuf , q s X q X 4k;df rÎof kdlm3j> yG e upo7upo jkgér ]kg lkOef dS Xe uoht s X w X s q s df hF hrgd hg kurb Glf df kt3kd kjiji ]kd eku hylv dlm df hu Z s s a s s keBc hlß 4g rkc hd hukjg hLc g; ]g k;df k;D Fkl d henkv u henkv s , , \ , s s 4upo 5dko 6Ohe 5Qkp 4upo Ohe g krkg ZFv kd s s , s dko Qkp jkv 4dko Qkp ]Cgu dkokp 4dko Qkp 5kF eku kuiv kd kjiji , Z a lm 4kd kjiji lm g Cgu eku hylv g; udfy 4kvkt jp ]kjd tke ]kv a , s s s s , s hi ]kvk[3g krjd lkoæof e ujp kt 5g ZFv kd nç' dkokp 4g k;nf dk s , X s s , Z , Z okp eku g; ukgüm ]F e /kjof d I‘f1n uoht lm xky kt 4hF I‘f1n uoht s X s X s s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 56 egaP

, g hjWt kukt kg e dky lb lk;˙v kdlm kr ]g kuyef [l e dkyji jx s X s s , q X s v 4g 0Qof d r<fx ]g 0Qof d dr hg ydycf g; jxe 4yef jkd¬ji sj , s , s Z q s q kgér e dkyji dfkr ]kjd rÎof kd dky lb 4g kF¬o;ø hg; hd ke/ sjkl q X s s s s , ˜ 4g Cgu hH k;kgu l cd e , s w yke u r“céd g; 4g kgj yef Ln >e g; ]g kgj yef Cgu jkd¬ji kd Q , a s q , q s q ss x jr g; ]d;kyku jv ]kgd su kjue uy√e ]rykc Nd Qx df ygi dlb s s s s q q s s 4kxyef yG eji kdlb gér df s X q ]g k/kl ;p‰c klß suer df kF hg eyke >e ]Qx je g ]kgd ulm jkv , Z z q w s q q s s s s , 4kLi jxf l k<jp d Qqx l I> go 4g kry ykduf chdjr henkv jg jkv \ s X s s , s , 4g krkg kd su[n jdyk[ [kv kr ynf udfy ]jkluv d _¬k' Sgfkp hg , s s s a s s q s nc kr ku[j `[j nc df wayk[ [kv 2ukoxH g ]kgd ulm 4g Bg hIiyf sl a s wa a s a s s , q Qqx dlm go ]F rjd kyef iNf hjkp hH hLud ILlfi lltf ]h_uHfv h s s s s s s s X zs s s Lc hd kgo ]kjue uy√e Sg hje hHr7hHr hd kdhjev jkv 4g kLi u≈u Q \ a s q , , \ x kPc kyko k;Òfg h;x [l sphu d {o dS ]k[n kr kpgi xo¬ ct jkv q w\ X w s 1 s s qa Z , 4sxkg gj xkH naukv Qx df rnfukv kLc jkv 4xkg X s s q a \ , s X u'n d Qqx df rnfukv kLc ]ji Zxke d Zxo¬ kyp go 4k;x kg yG Ikg hH Z s a \ s s s Z kdlm unf jln 4kdl gl u gjof go ]kF ;‘'f erIduf kdlm kt ]nkc s w s d ukt je dlm 4hF kO‘rfi hLc hdlm 4g ;kim kd uki kd ‰c hg ;p‰ s s s z \ , s s z Z c df ]kF 'nim hg dS kdltf ]kje ke®kge ngV kLc dS df g kul ue z s w \ , q s T `kg hrjd k;D g; ]Bke df g s ; ]hxy j? Skjlîv kd chjx lb 4g k;x kg knje chjd7chjd e ''fkd h s s a s , s X q X s d su/kl kd ;p‰c jH uoht jkv 4g kgj kt kje jd [l7[l ufe "f+ s Z z , , w w q kjkgér kr kg; 4kn sujd kr kg; lk;˙v kLkF ed l ed kr ]g hgj jd k{ q s a s s a s\ s s T hri k;_¬f kgo df g pl g; jxv 4g hrLi eyke yH hd r<fx elb >qe z a a , , \ w w X s 4g kgj jd k{hri hd k;ufe "f+ kt ]g I?je kd k;_¬f akg , z X q s , X o jkv ]g iki hH kuN kd h_¬ kg; df g rkc hd Z;pækv Lc jxe 4gj rki , , w s a , s \ s s yG kd ;≤i uiv ]gj rkt ]gj rkv ufe "f+ urdf eyke u jkv 4,g Cg q s s s s s q s w , u krorfi Bkd o df g kte hH g; jkv 4g huc knk;† hd dI¬fkyî ]ed h z s s , , T Lep ]g krxy klß 4hrPc Cgu em hdum 4g hd ykl gykl hH cv ]g Skj \ , \ z T s T a lîv kt hd dkyji o ]k;x rhc ykd rauv ]h;x rhc k;nfl ji k;nfl 4g s s s a X , kl,t u>el kLkF hH u<o kdum jkv 4g aSkjlîv hg Skjlîv e dkyji 4k[ s s\ Z , T a X s s j tjh/ kjt ]kdQ kjt kr ]ei kd kvkjlîv erjnl kg rgkp e pl jxv s s zs X qa s s X udfsy 4sxkLi e du kr ]k;nf ei kd h_¬ sueqr jxv kg; df g rgd ngV s \ X Z s zs s a T s w 4g , nukv hg naukv kgo jkv 4g dkyji jGf ]kn jktx kjt 4hxSkt yduf hH g a a , , s s q ; g hpc hLkF ]h;x yduf kr rgc 4g ruke kd eüt hg dS hng; jkv B , s\ s q T s s w ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 66 egaP

o;‘ofH g; l htkrif dikv su h"rfk;† dS df g pl g; k;D `g rjd l s s s , , s koæof elb ikv k;D `g 'k;®l Bkd elb k;D `g k;D jkpof dikv e /c X , a s X , s X a a s l d "rfk;† 4g e /cl d "rfk;† uæi kje 4jd jkdho¬ ikv kd <ki jse s , X a a s s z s X s z s , a g kxx hrgc uoht Bcc ]gt ]kyefl ]Arki ]^*(! ]r¬xv $ a w w q z 4g xav <io®ge slc , Z w l kd kHrfi hd ;‘que kuy jd jkdho¬ gjr hd Bkdb L[v dS kd uoht z s a s 4g krdl , kg hH jrhH jkgér g; ]g krdl kg jrhH je g; jxv df g krgd doij s s q , s ss wa Z w kd/fv Syflb ]g k[n rkg jrhH suiv lb kr ue `krdl kg Cgu g; k;D , s s s s s s T s 4Fkl d k;bkpaM h s X jkl hd Zxo¬ kd dkoQkp g krgkp ku[n e jkv Fkl d kvkuokHl hjkl ]n s wa s T , s X a a ukv jkl d uoht kd 0c g krgkp ku[n e 4g krgkp ku[n Fkl dS kd s s s q wa s T wa s s X s T kukn e 4kxSkt je hH jlf jkv sxaSkt je hH ji kF;üv 4e kl¬gf skn Fkl , , X X dS kd kukn e 4kxSkt je hH jlf jkv sxaSkt je hH ji kF;üv 4e kl¬gf s X s T , , X X skn kd ke®keji kIkd re 4jlf kd ke®keji df kurtf ]g hjWt hg urm j,i s s T s d ke®keji 4g jkr¬of kd ke®keji hg dS g; 4g Cgu kn kg; 4g Bkdb hØ s , , s a , db dS g; dfk;D ]krld Cgu hg kg /kjof e jkll 4g /kjof Bkd Xe kukn X s s X a , s s X s um df g k;df Cgu oHuv Bkd sue jkv 4g kvN hH kd BkpM lm hd o , q s T , , q s a ®0c e jkv g dkokp e 4g krjd jkdho¬ e kr<hxkol hdlm kd uoht Te q T , wa Z T wa X s 4kg /s"uf rfi d uoht lb jxv ]g j/v hH 0 s z s T sw c erkx jkv 4kg u k<jk/ Bkd hd dkyji jxv ]g kj/v hH dkokp 4g d q , , s s s , w Z , s ky hg; dkokp ]g dkyji 0c erkx 4kun Lkt kd 0c erkx jkv dkokp Z , s q , s s\ q , , Z , g I‘fn uoht hji hje 4g Cug kri Bkd kd I‘fn uoht hji hje gér n;k' 1 w s , s 1 w s X q `xaSkt gj jdkg hg dkokp ikv k;D ]skg rNi eqr s s Z s w 4Sgfkp hukg nc Bk[ hd h/kjof phc d kukn ub ]g kd s a s s X s , ke®keji hlm hH dkyji 6g kd ke®keji hlm hH dky g; df g kgj gd sl s , s , er go jkv 4g kgj kuc L[v ]g kgj Cgu Ikc kd uoht go 4g kgj Cgu q , , a , a s , Lkr ]g kgj Ls\kt kd dky lb jkv kd dkyji go 4kxkg rDf;ø Uil kHrfzi s\ , s s , s s s a rfv go ]kxkg k;df W' kd kjiji lb hH ultf df g hGkd hH <j0m o s q s a s , s 4g rkg /çyim <j0 T s s m Nd7Nd Syf d sujd uL[ kd dkoQkp d ckrdf hd k/kjof udfy 4k; q q s a s X s s x k;nf jd I‘u gjr hji hd hji kd kjiji im 4Bx hn kyt ckrdf hjkl w w s a X s kr hdlm 4g Ohe sLc upo dlm 4kgd dkoQkp ]kgd re dkokp kd dkokp T s \ s s s Z s Z 4~~~e X dkyji jGf ]ky jd lk;˙v kLkF kgt ]g kyk'Oki hIkN7hIkN dS kr g; 4 s s s\ a , s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 76 egaP

oæof lki dikv df g g; kr ok>l kje 4g Cgu ;el knk;† lki jkeg jkv s , s q s , s , 4hd ;<uf lk[ dS g rjWt kdikv ;el lb 4g Cgu rjWt hd ;®Lfki Z , s , a Lkdi dum kdikv hHv udfsy 4g rhrku<o kr<iuf hdum Xe ujd kpp 4g a z s s , Z q s Z , uhyk' kpp hdum 4g gj rjd kpp l k;nfl7k;nfl o 4pgi Cgu ji "d Z T s s Z s X X s s qa Z ‘uf hldf dr rv d ;el o ]ji kg; g Sdf Ødb Pe skt s; uikv~~~kr u a s s a T s w\ s s X ke ok>l kje kgd l jh/ e kukd dlm u henkv Pc lm 4kF krjd jnke q s s s X X s s s w\ l rgc Ikel go kd henkv Pc lm 4k;df d"Hfk;†kj kdlm ]k;df <{jal q z s w\ s kd ;†kekl dlm ]hd k{jl hdlm ]hF hd ykH[n l gjr cl hdlm u j z s q s s s dku Pc lb jkv ]kF kIkN ydycf go cr hF Bg ;®e hd krif dlm ct , s w\ , s q q q 1 s dfXk;D~~~kF ;¥r krif dlm kt ]jdku kPc kdlm ]kF chjd d ukg k;wl ct q s s , w\ s s s ˜ 4xy uLy xy ujd kp s s \ s s Z p e likv jkv 4Skv jdsy Fx d kre UHfof d _¬k' "rfk;† cl o 4g X s , za s X s s s , k;D cyre kd uîo¬ lm df Syf d suukt g;3k;kyc kd k;"frfk;† jkl d s q s X s s s huk/tkj ulm e rkj h/kv lm `Cgu k; g ;ƒr Bkd elb df kF eHal kL s X , s X z c e ue dlm jkv kF uîo¬Aqn ]Cgu uîo¬ go 4kF jrc jr l uhli go 4k; \ X s , s s x k[ uîo¬ go 4Bx y[ nCu hdlm e Igkjc? lm df k;x kLc? kurb go s q X \ 4g unf hj[fkv kjkgér g; 4ky jd kr kg Bx gj kNπb hd ujd Nd , q s s s s q hjkgér 4g ;el kd I? gjkc hH cv lki jkgér kr ]kg rgkp kujd Nd e q , s a s q s s s q q r nf; kr 4g yko suje cd o df hrkrc Cgu hHd g; kd kxky Te 4,g k;x s T s s s X s k;df nkoiv g; Syf jkgér Syflb ]kg henkv yH er 4g h;kv ujd gk s q s s q wa s xkv gér e 'ok<Qd yod 4hxMkv suyef ler jGf e cr kxxy ucwL tj X q T s a s q T s s wl ct ek' yd jkv 4g rke hjkgér e 4g e rgf hg jkgér g; ]hykc k;kN , wa , q T , X s q s `g jkl k;D e ujd rhH;H kurb s>e e nCu hje ]kNi l k;kN ulm 4kO , X s q X s w s s m ikd l ;H go hH e uîo¬ df dr kg; 4g hL[ k;kN hykd dS uekl d a s X a , \ s s lm df k;kv uîo¬ kd Ikel ukge dS 4g hrkv nk; hukgd hukji dS >e s z , q s q 4g lk;i dS kd ;‘ue kd ukuc rpæfufl kd uoht "rfk;† 4kg r , z q s q s s s pæfufl cl hdkc jkv kg rpæfufv ;®e df kxgkp hg; kr ;‘ue 4g dxfk; q , s q 1 s s q , s a , l ]g rpæfufv Nd cl 4;®e g go jkv ]g rpæfuf rkc dS Glf Xe uoht q q 1 , , , Z 4g ji®r knl kd sukOm kn;kG kd k;jfkted hd ;‘ue kt T s a s q s g xky lß udfy 4krdl kt k;kxy Cgu ukeuv Nd e jkc dlb ]g rkKv T s s s q q X s s , hg ydycf ;‘ofH jkv 4g ji r¬kj dhO go df g krgkp kukg r¬oækv g q , , s , s o 4g krgj rhH;H knl l sukg I‘HFi go 4g krgkp ku[n go jkv krdl , s s z , s , Cgu dk> d ;‘ofH go dfk;D ]g hjkted hd ;‘ue 4g hjkted hd ;‘ue a s X , s q , s q "rfk;† 4g Cgu 'k;®l Bkd e "rfk;† df g rcl rîk;i g; ]kgj rofht Te s , a s X s , w Z `xSkt kg 0c ikv kr s a s q s gj rofht nf; jkv xgj Cgu rofht d/fv l ykl rkl ikv df hF hd h<k s , s X s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 86 egaP

k_a; yod 4Cgu ouke ]k;x kg _; dS e kr g rjfk/ufl yd nf; 4kxkg X s s a T s , Z q s k;df Cgu ye kd krkc ub hHd suer n;k' 4g rhjiof d kr_ro¬ "rfk;† s X q , s a s 4hxyef Cgu kr_ro¬ Bkd gér kr Cgu 6g Cgu rjfk/uf owi ; s a s X q s , Z Z ‘ofH df g kNπv g; df kuy ukt l dhO kd ;ƒr lb jkv 4kdurf dS kd , s s s , lk? df kurtf ]IkN urb 4g IskN rgc eg df ]kxkg hH de®fk;÷kv jkv s s s T s q s , dutgkl®m ]kxkg jrgc ku[j <je¬ g; kr llb 4g k;ƒef rkruf ukKof s s s s , a g; udfy 4g rjd jn ;H jkgér ]g rjd rîr kd jkdgv jkgér h"rfk;† s T s w s q T s 1 s a s q s 4g krkt uc –d kd oæof ji hH henkv kl kIkN dS rfkH lb , X s w s a 4g hrn k'nf jkv g hrjd ;r kd ;≈kH jkgér rfx hdum lt 2kg ry l , s , s s q s , X s s j e er jkrlf d hji "o 'kdi kLkjd k[ky lt 4g krkLdi hH yk;[ < X q s s w Z z X s\ X s , , \ Z ijkdgv dS gér ]krjd Cgu <"k' kjkgér go jkv 4g <"k' dS "rfk;† w a X q s q , , s s 4g rkt kg jkd'f d kxky r/3rhH;H l kryGlv ]rhH;H l hjkehc ] T s s s X s Z w s s rhH;H l ;®e3xky rhH;H jkl ; udfy 4g Cgu Syf d knl Bkd kg; d s q 1 s s s s , s s a f g rukt gjr hNπv o jkv 4g yko sugj knl kg; o lt g rht e rxt T s s , T s a s s , T s X gjr lb xsky 4g kyko sukg k;D <{ yxv ]krukt Cgu Bkd jkv 4g hgj , s s s , , jd kNhi kjkgér gjr hd k;kN rke df rgkp Cgu kujd jkdho¬ kd ;ƒr l q , s s b er 4kg r[j Sk>ym kd uiv er 4kg rjL l q;®e er jH uoht sjkgéqr q s s s q s s s 1 q 4k;kv y ji ;el d s hO ]gxt dhO gér go 4g jkd®ep dS kLk? kjkgér udfy 4xkpgi gjr l X q , s\ q s s s qa df kg; er df hF krpV >r 4kF kujd gér ;el hlb ]e ukF¬ hlb dfk;D a q s q X q X X 4hF jdGf hLc >e dfk;D 4Sgfkp kun nko;ü/ lm hH >e d¥fc Xgér yo \ s q X s s s q q d u 4g O‘J Zol pepl kr kLk? kjkgér ]kgd ulm 4hF hL[ kgo 4kF k[sn s , s q s s\ q s \ a e uîo¬ ulm ltf ]k;kN hykd hukji hgo 4k[n Nhi ulm 4k;df oHuv k X s s q s s s q d Fkg hldf ji /d uiv sulm dukpv jkv ]kcL tjl <{ hlm dhO jkv s a s , w w , 4k;k[nf jd uer gr ]dl jd Cgu h"rfk; s q s s † s; kt 4g k;nf jd jgkc l ;H jkl s>e suer jkv kg Lkn l rfx hd ko s , s s q q , s s ,\ s g er 4g k;nf jd 0lf lb suer tkv udfy ]kg Lk? erO‘J d k;ufqn e q , s q s s s s\ s s r df kF krukt e ]kgd Sg rn nko;ü/ kd Lk? ulm kr ]kF kgj /kc sl q T q s s s s s\ s s a {o dS kLk? kuiv go ct 4kF k;x pgi jn yhe kLdl l ;†kj ]e phxc 1 s\ qa w X \ , s X s jnl dS go rcL rcL tjl 4Cy jd jki Skehl hd ;†kj uiv ulm 4kF qa s w s w w a s s krgkp kuxkH jn hurm dl kg jn kurtf l huk/tkj go 4g hrkg llge w s s w s , s w rjWt hd sujd ekJof hg u jkv g hrxy lk;î u ]g hrxy [H gér u kr , , , w X q s kg hL[ rke uekl jkgér ct 4k;x xkH l yge lm go jkv k;nf LkN S s \ , s s q s , s\ g rjd kpp gjr hlm kd k;"frfk;† um ulm 4Bx pt kd ktkj rkc g; q s Z s X s s a s 4kvkt xkH kurm ]kdl xkH kurm ]kdl xkH jn kurtf l huk/t s s s w s kj lb jkv l yge lb ed l ed jkv ]ky kLk? g; 4g kLk? erO‘J kd , s s , s s\ , s\ s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 96 egaP

4[yf jhndr hjkgéqr s jkv sy hjkneétf hjkgér ke®keji Bkd ]y hjkneétf hjkeg Bkd df g rpk , s q s s s s T s u eg e jgx g rgkp kukg jkneétf j,x eg udfy 4g uk'uf Sg uc <jkd X s T s s s s T q s s d suLke e Fkg jkgér yod aSk[j s; 4kxkg ;‘ofH hH jGf ]g rdl ync s\ X s q s s s T s hLep hji hjkgér djd hjZtl dI¬fkyî eg 4kxkg ;‘ofH kjkgér hH jGf ]g \ w q s s q T rdl Ikd Fkg kukn jkgér eg 4g Cgu /cl Bkd l ;‘ofH kd kvk[j ub s X s s q , a a s s X s `g krkg , s cyre k;D kd kvk[j ub `g yk;[ k;D kdikv e /cl d ukKof k[jr¬g X s , X a a s s 4g Gky[f d kr;‘u , s q e hd ;‘que ]g Gky[f d kr_ro¬ hd ;‘que ]g Gky[f d lkdof de®fk; , s a , s ÷kv d ;‘ue go 4g krdl kg hHd u jkv ]g Cgu ukKof Bkd kd "rfk;† s q , s , , s s 4g , krkg ;nm kd kr_ro¬ hd ;‘que Fkl d hjkneétf 4xSkt gj jduc ouke s a s s s a _; Glf eg j,xc d hjkneétf 4g kejfx hjkeg hjkneétf 4g k;®g hjkeg hj a Z s s , s , kneétf dfk;D 4g dkujr[ thp go g kry uhN hjkneétf hdlm hH kt sl s X , , s s s henkv jkv 4g kry uhN hjkneétf cl hjkgér "rfk;† 4g hd Cgüm hjknseét , , s s q s , f hji 4k;df ;r kd ukuc jk;®g kd ;o¬ sukgüm udfy F rdl kuc hH 0 w s s s a X s s s c kd ;o¬ o 4g gj jd re√uf kd uiv hH xky s; ]h/kjiv ]hjkd®kyc ]sj q s a s T s s s s k;®g jkv 4g _ki d ukeél ji o Syflb jkv 4g "?l kdum ]g lk;i kd , , s s w s , , Z a , z um ]g <keuf kdum g; 4g k;/çfyim huiv k;/çfyim hd duku jkv jhc , Z T a a , d ]0c df g krgkp kugd ler e 4g krjd jkdb kd <jk/uf lb Te ]Cgu q wa s q T wa a s Z 4g , Cgu ;pjfi Bkd kjkeg l kFkg um 4krukt Cgu Bkd kdum ]g Fkg kt yko s s X s s T s s sukpu kd Xkukn um jkv 4g hyriOd dS hH kjk;®g hg lo ]g hyriOd d s s , , q s , T q S 0c lt 4g Cgu rjWt Bkd hd ujd k–uf hH hd kjk;®g jkv `g k;D k q s , , s s X , , egfe hdum elb 4kF kukg güm klo ]Sg kt o 4kF ;r l ygi kr g; 4g X s X , q s s s s s T Cgu _ki d ukeél ]nkn ]jhcd ]0c erkx kr g hgl "rfk;† nf; 4n jH sl s w q , s , s wa /kc d kr_ro¬ hjkgér gér df g g; lk;i kji kje 4g Gky[f d hekyx s s a q X q , z w s wa s q hd jkdi jg e dfk;D g krjd jkdho¬v Ar<i kd krdFkl hd "rfk;† Te z T X wa Z w s Z s 4hyriOd hd Fkg sd k; q X rDf' h/v3g k[j kuc hyriOd dS kd henkv ulm 4g ;r df hlt hxI? a , q s s , , X gjr hlm aSkuI? 4g Cgu ;kim Bkd kd uync lm jkv 4g h[yf kuI? e” , s s s , , wl jg elm 4g hekyqx hLc l hL\c go 4krn Cgu kr_ro¬ gér "rfk;† 4kr_ X , \ s s a X q s ro¬ hd ujd <keuf kd a;o¬3g krn kr_ro¬ hg ;‘ofH rDe jkv 4g rDe a s Z , s a q , , q kr ;‘ofH kd ;‘que 4Cgu skd ;‘ue ]Sgfkp huy gkyl hd k;"frfk;† hg kd s q s X s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 07 egaP

4g kejfx hdlm hg; j , , kv 4kr_ro¬ r[fyfv ]Gkl dS3g krkg kni gjr hd txkd jkd dS ;‘ue a , s , s s q 4g krkt kg uhgFv cl hdkc jGf kr ]rdl jd Cgu h<ko;‘ofH , s Z s s hd rkc hjWt hurb jkv hl hIkN hurb er jxv 4g Cgu kyko sun lhG , s q , s hje henkv g;3k[n Fkg kd ;o¬ kuiv sygi l u[n Fkg kje df kF kgd s s s a s s s s hg ygi ler ue ]kgd sue `k;D kd lhG hje ]kNi ulm 4nko;ü/ 5kgd s s q s T T s w s s T ue 4Cgd rkc Bd jGf jkv k[n xe k_¬k' uiv ]hd ruge hGkd ulm 4x X , s X s s s s jd ;r e nkc go ]kgd sue `k;D ]kNi ulm 4ky [n l dhO Fkg kuiv ]k X X T X w s s s s s [n Fkg kje er df ygi llb udfsy 4kg rdl [n er Fkg je udfy g s s q s s s s s q ss s , Cgu hyLd Bkd lki je ]kgd ue 4kF dl®m kLc Syf d u[n hyLd hje qa s ss s T q \ s s s qa s ]Syf d u[j Fkg kje h"rfk;† dS 4kF e jilkycf ]jn Nd l ji;kj e s s s s X q w q s q T 4k;x jxf phu l kejfx hd ;‘que go 4k;nf jd jkdub hg l u s s s s s kg henkv ulm ]g Cgu jk;r Syf d sukOm hjkneétf huiv henkv kt jkv s , , s s s , 4Li huy u hjkneétf huiv df3g lk;î ugx dS Nhi d y[ kl lb udfy s \ s s , s s s s s 4krk s g Cgu ye Bkd ]kgj krjd ye jH uoht uiv e dfk;D 4krkg Cgu hg ZFv s s s s T X s Bkd kdum 4g krkg Fv k;D kd kvk[j ub df krukt Cgu e 4g kF¬o;ø s , s Z X s T , cl g; ]kgd sulm 4hF hrIhi lm hu®i hdlm dfk;D `g yk;[ k;D e jkc s X , X s uiv kjkgér ]kg rjd ;r ;‘ofH d kxky hdkc er df kgd llm uTe unf q s s s X s q s s dS 4hF hrNi e jkc d k;nfk' hd k;Ifc ]hd kIc uiv kt hrkv LhH hd w X s X X s X s s s \ X s kxky lki dlm unfrfi jkv 4hF hxge rgc lhG hdlm 4kF O‘sJol e j s z , a q Z X i;kj kt ]kF "rfk;† dS hg uekl je dhO 4kgj e ji;kj dr kunf Nd Te q s s s s s X q X q 4kF k;df ;r u kxky ub ]h_¬k' k[jr¬g rLfi h"rfk;† Lc Lc udfy 4 s X s s a s s \ s \ s kg '[ l rfi d ;o¬ uiv kt hn Bk[nf Cug h_¬ hH dS hlß >e 4hrk[ s q s s a s s s q Cgu ye hyLd hdlm l k;u®fi hd kjlwn um udfy ]g krdl kg '[ Fkl s qa s X X s , s q s d hu®i hd jln go 4g '[ l hu®i kt kyef Cgu rfi klß dr tkv >qe s w , q s s s 4krLi Cgu Bk[nf krkg ye l hldf kd hldf dfk;D g Bqg 0lf \ s s s X , ryx k;yfLd hjkl hjkgér 4Syf d hnk' l h_¬ ldf g rDq;im "Qi kl u a q\ q s s , q kd df g rjd ;r eg jklquv d hyLd lm jkv ]g rjd jk;,r hyLd eg , T s s qa , T s qa 4kg rjd ;kim dlb eqr sl s s s gjr Bd 4kg rdl [n kvg krI? Cgd cl lb er jkv 4g Skr;üke Pe G s s s q s q , T a w\ Z lf ; jkv 4g gj jd ''fkd hd suykII ;‘ofH kuiv e j/v o df g rpk s , T s s s X ss a s T s s l so llm jkv 4g rpgi Sk[j hd ji d¥fc ]rPi Cgu Sk[j hd Fkg kg g s , T s qa a s , s \ a s s T hH hlkonfkv lß Nd ji hoƒi lb udfsy `kg rjd k;D k{im hdum er s q 1 s s X s q `g hPi Sk[j hd ji suer hHd udfsy kg rPi Sk[j hd Fkg er e rjkH T \ a s , q s s \ a s q X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 17 egaP

4Cgu Syf d ;‘ue ]g Syf d kjoukt "rfk;† 4Cgu d ;‘ue ]kg rjxf kv s q , s X s s q s s ji yr d kjoukt er kucf d hjkneétf jkv 4g Cgu kr_ro¬ Bkd kucf d s X q s s , , a s s hjkneétf j,kv 4ry Cgu hjkneétf hd gjr hldf Syf d rkc hH hldf eqr s s s s s 4g IH hd ke®keji kr pπc3kg rld k;D hg jd T X s s s s er 4rdl Cgu dkj kd hnkckv Bg hrPc er 4g h[yf Xe kjkrlf jkgéqr hc q s s s q \ q , X s hjx hjkgér ]kg rdl jd k;D er dfk;D 4g kgj chjx 'n g; l gjr hlb q s s q X , s s 4Skt kg rDe lub eg df 4g k;x kv ;el cv 4g lkodc cl g; 4g krg a s q s , , wa kp Cgu kuykL ji k/d d rf;uf k; re¬df k; joæB güm e udfy ]jqc k; X a s X T s s X s kg Nπv 4g kry hjkneétf hji hd k;®Î uiv e j,kv 4g ;®Î je df g k wa s s w X s T T s s , d rkc lb ykol 4g Cgu ykol Bkd kdlb ]kgd ue 4k;x kg kyccxkv go , s s T s q 4kxSkt kg ;r kyeke llm jkv 4g krjke kIkp hHv géqr e jkv ]xjke s s , wa a X T , s X Cgu kIkp s>e ikv df kg rdl gd er Syf d xk;i l IkN dS ]kgd uTe a q s s q s s z s s s s `k;D hg k[yf klß uer kr ]kxMk[nf jd kI¥m dhO ul X s q s a s m e sxk[yf kt er df kF kgd sukgüb ct df ]kxaMkt kLdi e kr hy jd T s s q X \ T s k;®ge®kv llb jxv 4g dkujr[ henkv g; `kg Skv y kgd >e er ]kg s , s s a s q q d lum jkv 4F Skv sy skdlm kt ]kxy su[n Gjr hd Xkxky um henkv go s , s s s s 4kxwan Cgu kjkgl kd hekyx hd gjr hldf e udfy 4kxMkt je e kr ]kxMht u s q T s a T s a oht kji e df sxkgd nf; df dr kg; 4kxWd uro Gky[f hg ydycf sdl w T s a a Z q m e ]sxkvkuc ;‘ofH hH kt er df g krn jd [yf géqr e jkv 4kg rdl T s s q wa s X T , s s jd h<ko;‘ofH hd dr "o dS Glf jdy l tkv er df kgd l h"rfk; Z Z s s q s s † lm ue 4Skv sy kd h"rfk;† 0lfi jkv ukge dS _ef Nd e Bcc hHv s T s s z , q X a 4g krdl jd h<ko;‘ofH Bkd e /cal dlm , s X a s hg u jkv 5krdl y Cgu ;<uf e /cl dlm hH Bkd kjln ]jdLkN kdl , s Z X a a s s w s\ s m udfy 4g krgj Syf e uiv hg kukn ]du jkv xo¬ go 4g krdl jxf Xe s , X s X s Z , Z , Bk[ ereuf hd jkd/v go jkv 4g hrdl N kd j['f erpπm d kurp z a , , w s s s go 4g /çyim jlov kd gjr jg lm 4g _ro¬ Syf d ujd re√uf kd u , s , a s s s s iv klt gkp klt go 4g k;yf jd rDe kd ;o¬ l k;Lfc h/av eker ulm , s , , q s a s X \s s df g g; lkdof rHye kd ;‘ue jkv 4g k;x Om jiM l kjoukt ;‘ue , w w q , , s X q 4lk? hd gjr lk[ dS~~~hx Sk[ Cgu hH lk? hd gjr cl go df hxn Bk[nf gér kr ]kjd u;;÷v kd s X q s s lH er nf; 4g krkg okHo¬ rpæfufl dS kdum 4Sgfkp kun uk;÷ jkv hd T q , s q s s Xk;<fki d gjr hHl jkv k;y¥fc ]Rd kd h"rfk;† cl jkgér 4g hrkg r z s , a s q s s s q , s f;uf hd Rd 4g rjfk/uf g;3Cgu hH Nd j,kv g krdl kg kRd Glf kRd s q , Z q , s q Z q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 27 egaP

jke xky k[ky df jd[n g; kF krgkp kun LkN efH 0; go 4kF kgj jd s s X s s s\ w q ''fkd hd ukg klgVv uqZtv Arr¬o 4rdl kg Cgu droi d klgVv er kr s s s q s s Z z s q s ]kg Fkl d <‘Î er nf; 4g rxlv ydycf rkc df kgd Cgu u hldf Xe s s q , a q s uoht ji dum kd h/kx jkv 4g krk[lf klgV kt ]g _¬k' _kedS krhx s w s s a , , s , jkv 4g rgd krke huiv kd krhx jkv g rn k{'f hd klgVv h/kx ke®kge , T s s , T s s a 4g I‘i , ¬ kurb g; ]kg rdl [n lb er 4g rdl kg /av ydycf hH xky slt h/k s s s s q T s s s q s , a v ke®kge kr hHd7hHd jkv 4krdl kg Cgu htkj e llb 4uc hH <jkd d s , s T s s s 3rjkHkge30q; Lc lcl d rjkH o udfy 4g dl'i kd rkc lb Te 4g j s \ s s s s wa a z , ijH l ei jkv ;®u ]rhxl e/ kdutf g rDf;ø ydv o 4g rDf;ø sjk;î sl w s zs , 1 a Z T s s s T cl o eum ]g Sdf kn,i xky urtf dr tkv u hoƒi 4y <jgknm kd <‘Î s X T s s s 1 X 4g krkt kg k/v e rfi d Bkjc hdlm df g Cgu cyre g; kdlb u , s a T z s q , dfy 4g krjd kl'i e hdlm ]g kNπv kt elm 4g kr[n kd rDf;ø xel s wa a z T , s X wa s s z e 4kpkl Cgu e k"kH hd go k; g; e df Skt kg I‘i¬ rkc kr ygi kr T s X T s s s s 4g krLi Cgu dG Bkd sllm , \ Z s udfsy 4g hrdl kg rkc ;hunuV jkv iWd Bkd e henkv Nπv dS jkv 4g , s , q s X s , , hrdl kg rkc jnl jkv ukge Nd e henkv jc dS 4g Cgu dhO g; 4g s qa , q X s q , T srpkl e k"kH hd g; k; g; k'eg xky 4kjc k; g kNπv kr k; henkv df s X s s q , s g rpkl xky 4g gjr hd <gkjkroi eZxn hldf g; 4g ydæfqe rgc kuPp T s s s , s Z q , q \ ]g yjl kujxf dfk;D 4g rdl kg l huklkv jkd'f d k;rfyx hdum ud , X T s s s s X fy ]rdl pgi Cgu kr dr BkpM hd kursp hdum ]xky k[ky ; yko uy s s qa s a s X s s s p Nhi dum df g g; ydæfe jkv 4Cd hH k;rfyx Nd ukgüm e xke lm s s , q , a q s X X Z udfy 4kd ukt jkv hd 'kdi3kd ukv jgkc l jkd/av d urpv ]k;df s s s z s s s s lk;i hjkH rgc ]k;df lk;i ukge rgc ukgüm dfk;D g krjd ei lum Te z q z q s X X wa zs s 4g hrkg , s hLc hg hurtf rDf;ø lm hH hryx go kr ]g rjd k;rfyx xky d BkpaM \ s T s a s s hd <‘Î jkv 0c ]jhokge ct j,kv 4g hrkg hIkN hH hryx go kr g krjd , q , s s s , hryx dS henkv kLkN ct jkv 4g hd hH k;rfyx jhHx rgc u kxky ub s\ , T a a q s X s udfsy 4g SqN j['f xRm d kurp su kxky ub df g krdl [n hH e 4g T qa s s X s wa s T , Cgu k/v ei kje udfsy 4g krjd ei l kxky ub ]<‘Î ]jhokge ]0c e a zs s wa zs s X s q T 4g krync Syf d jrO‘J k'eg e udfy 4g <{y d krroht wa s s s T s T s a s;3g krync e ]g ukerfx e 4g Cgu jF®i Bkd Te 4urojfi 5g go jkv ] wa T wa T wa s Z , , krkg Cgu rr√ojfi hHd kt g thp dS Glf e o®r¬fv 4g Cgu jF¬f uoht s s , Z X , `g I T ‘fn k;D ]g jkpof k;D dikv e jkc dub I¬bk∂ jkv neégke ]<‘Î jkv jh 1 T s X s s , s , okge ]e <{ lb tkv kr 4g Cgu jF¬f ]g hrgj hrync k'eg I‘fn hdikv X s , , s 1
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 37 egaP

go 4g krjgO e ;÷e "Qi ukokKi 4k;x uc ;”y rlîfhHv kjkgér klgVv , X q z q dfk;D 2k;df ulk' ji er jkv Bkv k;rfkt hIkN hIkN3'n yk'of kur ` X q , a s s s g jkneétf ukd 4gj uc ekyqx er dr ykl jktg kn 4hd kni krdliu hd , s , s s q s , qa gjr dS ji eku d klgVv u kxky um jGf ]kydP e h/kv hd 'kuof kd s s X s s X a s 'n su <‘Î sygi dfk;D 4g Cgu dla'i kd k;rfv hdum udfy ]g kjd kl s X wa z X s wa a z 'i kd jhokge ]g krjd kla'i hd 0c erkx e 4g Cgu hnkorfv Bkd Te wa z q , T wa s 4g kre? ji rfv hjln sl , w w rfv dS gjr hd eyLi d hL? ue ArokHo¬ 4k;nf jd I‘u kd kejfx hd q X s \ s lm ]kd 'n jkl sulm 4hF hy [n ueg klgV dfk;D 4hn k{'f hd klgVv u s s s s s X s X kgütf ]Sg kn,i e/ 0kc jkv u,t ]e iW d k;∂frfi hdlm ]kF dS rjkH q Z , , X s z kF;üv ]jkrc d k;∂frfi hdlm df kF <"hH kurb oHuv kd rjkHkge jk , s z q , v 4k;x kg 'n kd kukc go 4Bx II hg Phj hd rjkH 4g hd <‘Î hjknseétf s s X , w \ , hji hdlb 4hn k[ kejfx hjkl huiv u rjkH nkc d 0q; d rjkHkge jkv w s s s s , 4Sx jke xsky kLkjd jkv 4k;nf jd <iel u jkpc lm kr ]kjd <iel kdlm s X s\ , Z s s s s s Z s ]g kNπb hd ke®keji g; ]kgd ukgüm ct jkv 4kF krjd ukeél kdum ut , s X , qZ v jkv 4F d0fkc knk;† ]F dd√kr knk;† <‘Î udfy 4kF chjd d/fv d , s , s s s ke®keji ]l ;ørDo d <‘Î go kF kgj gd kt utv ]g krgd leqr e jkv s s s qZ wa s T , 4g kgj ykc hH sl , s >e ke®keji 4g hFjkl Glf ikv 4g Cgu kuLy >e 4Sgfkp Cgu F¬;÷e B q T Z , \ s q kd >e 4g Cgu F¬;÷e phc je jkv d ke®keji Bkd ikv `ul k;D hdikv s s q , s s , s s wa q X e jkv 4g ;<uf kdlm g; 6kn LkN kujd 0; df g kgj gd ke®keji > T , , Z s s\ q , s e df kgd l <‘Î jkv krn LkN <{®r e kr krkg gxt hd utv Te jxv q s , s s\ T s s qZ 4g ;Z<uf kdlm g; 4kg 0; df g krgkp ke®keji 4k , s q , s y re l krjhHax hurb kd hjkneétf lb er kr 4krygf Cgu hH kri kucf s s s q s d kNπb hd ke®keji dfk;D 4g kNπb hd ke®keji g; df g rjd ''fkd sl s X , , s s xP dd√krv o cr dl Cgu kue kd uqZtv l iW d0fkc go ct Arrv jk a s s s s , a , v 4g rjd htkj Syf d uL\y lm l gjr jg <‘Î jkv g krjd ''fkd h T s s s s s , , s d supc l 0; utv df dlb ;kolf g Cgu Nd jkv krhx hji 4g srkt Sn s q qZ s , q , w T f dr d sujd rjfi l 0; uqZtv df dlb ;kolf g Cgu Nd jkv krhx hjwi Z s zs s q s , q , 4g rkt Snf dr d ujd rjfi Syf d suLy lm ]g rkt SkylG slm kt T s Z s s zs s \ s T s q s ]g hg <‘Î kr go 4g krkg rhri de√k/ knk;† utv Cgd l <‘Î ]Xe krhx , s , s z qZ s 4krjd Cgu jHuf ji k;®g hd kxky kr ]y ki Z X s s wa ulkglV Z<o¬ hylv jkv Wd uk;÷ ]Mkt kyp ;ykegf e df kxkg jrgc k , a a T s s s r llm kxkg ukr¬cfd dS go `kxkg naukv kl ukd elm kr ]Mkt kg uke s s z s , X s a s tkjof hH ji ulkglV <o¬ e nf; ji kcd hd kxky k[ky ub jkv 4xSkt Z T Xz X s X , s a
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 47 egaP

4hrn Bk[nf Cgu de®fk;÷kv Bkd Xelm > s s s e jkv 4rdl jd Cgu xk;im kd <jdim hldf o dfk;D xLk[m l Fkg y q , s s s X s X \ s kc uiv o Z"o rfi 4g <wikrPe kt ]g krdl kg 'av klß hH Xe rDf;ø hy s s z , Z w\ s , s k'kHrfi df g krgkp kugd l iW drfk0l g; e jkv 4g krPe g; cv 4 z wa s a , T , , w\ Sdf W' uLk[m ykc uikv sukgüm 4g Cgu kr ec <v Bkd kjr¬m cv 4xXj q s \ s X , s q s s d Cgu hH xk;im kd jr¬m Syf d sukuc ykc k; hP\kn huiv hd dr kg; 4 s s s a xSky Cgu e ekd <jdim Bkd o df Sx yp ji rfv hurb jhokge udfy s a X s s s s 4kxkg kni okur jrhH jkgér dfk;D g hrdl kv I s , s q X , okdQ e ku/kl hjkgér llm kr kugi u Lid er e LO ]I¥m 4g rykL k/ X q s s s s \ q X a s T s kc e rfxi de®fk;÷kv hjkgér df krpkl Cgu e udfy ]kg Skv rjd xk; X z q s T s s s s im kd kLid hH er ]krpkl Cgu e kr 4Bkv Cgu upL\v Bkd llm >e jk X \ q s T s s s s q , v g kgj krjd xk;im kd kLid e 4g Cgu <jkd kd krpV hurb Bskd Lid wa s X \ T T s \ 4krdl y Cgu {i kdlb e ~~~kugj u≈u Syf dlm udfy s T s s 4g hrkv e >el rkc g; ]kg rgkp kukxy e lkdof djfrkv ktM r¬el , X s s X a Z huiv er jkv ]g tk[ hd uke jkv rfk' gér 4g kruc <jkd kd kLhi j q , , s , , a X q , \ kv okur ]krpV jrjuf ulk'quv kd ;†kj jkv 4g rpfm ydycf xk;® ;†kj , a , , q s s s kr ]kg rgkp Cgu okur k; krpV Bkd er jxv 4kvkt y re ji rfv kd s q s s s X kthp udfy 4g Cgu Rfikv Bkd ji lm s>e 4k;nf Lkn ;†kj ukgüm 4sF y s , s q ,\ s X s ko uuc hjkd/fkjRm 4kF kyko ukg <gkjk;†kj kdum 4F jkedtkj jhokge s s s s s q 4g krgj krjd xke hd d/fv jkv d/fv ue j , a , , s s kv ]kg rkt Sdf kØdb er 4g Cgu rv Bkd kdlm jkv 4g krkt uc <jkd q , a s , , kd krpV hjkgér Arrv gzxl cl kjkgér dfk;D ]g rkc hNπv gxjfiv 4Sx q a a q X , z yp ji rfv hjln o jGf udfy 4F rDf;ø hyk'rDf' ehlv ~~~g ydæfe s w s s s , q kutk[ henkv kd hjckjc hdum e tk[ hd ke®kv 4g dl'i kd jhokge Te s X s wa a z 4xgd u Nd eg s X q jkv kvkt rIkd eg er df ]g Cgu rki lk? eg df ]g Syf d un huokr , s s X q T T s s s p hd rkc lb kd kxky d¥fc g Cgu Syf d uIkd kd hldf jkoyr g; 4g s s X s , s s s s j dS jkoyr eum ]g u/kl rHjk/kv hd e/ [Dlf thp pki kt df hd X T w Z X a s jdGf hd rkc lb u e/ [Dlf 4kgj [j Fkl lm 4gj jk;r jkoyr hjkgéqr s Z s s s s , kr g kgj kg dlgV Fkl jkgér Bkd jxv udfy ]kvkg re dlgV Fkl d s , s s q s s s s s Xkjln kr 4g kjc hg kurm hH kun sujd I‘u gér kd jln udfy 4g kjc ku w s , q s X q s s w s , q jd I‘u kd uoht 6g kjc kukg dlo÷of hn I‘fnrav dS kd ;‘ue ulm ud s , q s a 1 s q s fsy 4kF Cgu hg ykol Bkd kd ukOm kpM jduke 'nkv kd klgVv k; kd s s a Z s s klgV yod 4e ;÷e dhO kt ]k;x kg kni e/ [Dlf iWo¬ yG d kuI? lb s X s s , Z s 4g kgj n kjkgl kd klgV go e rykg kukn dfk;D 4 , s s X X s X krn ujd Cgu hH klgV hd a;o¬ kd hldf udfy ]krjd Cgu klgV hd hldf s s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 57 egaP

"Qqi ds;®i jxv 4hF dkujr[ rgc rfF¬fjfi ]hF knk;† kux jkp k;_¬f df z q q a p jkv 4g hrk[ ye d/fv l rfÎi udfsy g hrxy _pfof hLkF rkc 4k;d wa , , s s z , s\ f ekd kd reégf rgc su neégke djd hnk' l h_¬ hLc ykl gnkp sl uiv q s s s \ , s 4hxSkrcf Sg q jH l uihdkdS jkv kLhi ykl ln d ikPc hg F;ø go jkv 4hxkg hd ykl s s , \ s s q\ Z , s )& Glf hu®i hdlm jkv ]kxje go cr kxkg kd ykl %& kdLy ct kr 4 Z , s s \ s s s l dL\y g hyko uht knk;† hdL\y ykl % 4g Gky[f d rfÎi Ar<i g; ji , s T s z Z w 4Sgfkp hukg hd )@ hdL\y kr g kd ykl %@ kdLy jxv 4kg hIkN ykl N s s , \ X s d l kdLy k;dfLy df g rgkp xky e 'n jg 4krkg Cgu htkj skd ujd q s X \ a \ T s s X s s s gkoof l h_¬ hLc ykl pki l suiv "Qi Bkd 4g _pfof hLc jkdgv kd " s \ a s q s , \ a Qi udfsy 4g hrkt d/fv ykl pki l k"Qi k;_¬f 4g kKi huiv hd rfÎzi q T a s X q a , z 4g hrkg k;dfLy ))! jkv dLy ))! dhO ;el d gkoof kr 4Tg hr T s a \ , s \ s s kg kntV hH hHv k;dfLy ))! udfsy 4g rkg dp je dLy )! rDjfrfv o s a \ T s s s q s \ s dr cr g ruc ;≈k; d em hd gkoof dLy ; dr cr g sruc ;≈k; d T s s s z s \ s T s s em hd gkoof dLy s; dr ct kr 4g kgj gd Cgu l I‘fn hd k;'fkilke3 z s \ s wa s 1 X s a g hrkg jordkr h_¬ jkv g rkg jkted "Qi 4g kI¥m ydycf llb kr ;ƒ , s , , s s s q , q s s r 4g Cgu klß udfy 4g hrkg kni k;dfLy ))! Syflb g O‘ufd h_¬ jkv , s T s , a \ , , T s s g rkg kni dLy )!! Syflb g O‘J "Qi df xkpkl er n;k' 4g hrLi e , s \ , s q s s s q , \ yke chtv kjt rkc g; ]xkgd er 4g hrkg kni k;dfLy ))! jkv g rskg w s s q T s , a \ , T s kni dLy )!! 4kxkg ;pækv gér kr kjd tkp hd jn eüt hd kpπc er , s \ s Z X q s s a X q 4g dhri dS rfÎi df g d'nuf kd rkc lb g; 4g hrkg ukel chjd7chj , z z , Z , s d k;“l hd k"Qi jkv hd k;_¬f e rfÎi 4g hr[j Skuc uyrl dS rfÎzi a X q , X X z , q a 4kF k;x kg _pfof kLc rkiuv s \ q kd k;_¬f jkv k"Qi jkv ]F rkt jke "Qqi kr ]F rgj >ym e 0; rrl X , X q , s s s s s s s X q ;o¬ o jkv F ryp 0; jrjuf kgo df k[n ukgüm e k'n jxv jkv 4sF a s , s s q a a s s X X X s , de®xk;i jkv djfkgok;ø rgc 4F jk;î Lc henkv o 4hrdl uc Cgu 'snal s z , q s s s \ s udfy ]g hrdl uc k{jl go knk;† l knk;† 4g Cgu 'nl kd rfk' jkoy s , q s , s a a r dfk;D 4g Cgu rkc hd u[yf ji jkoyr Bkd g;3g 'nl kje rfk' ]kF X , s s , s a s a k[j [yf ji jkoyr huiv sukgüm 4xkg hjkneétf Syf dlm neégke ]hg X s X s s s rpæfuf 4k;df Cgu u e/ hldf kurm ]g k;df kni o–im kurtf u eky¬b s Z , , s e k;ufn jkv 4rfk' huk' eky¬b 4eky¬b k;nf eku kd e/ uiv u neégke X q , a s Z s s s 4g krkt ji r , fv hjln l iW dofkHko¬ eyLi kF;üv 4Sgfkp kukg uyrl dS udfy 4g w s q X s q a s , Z w <io®ge lkdof kd kurp ]g <kx henkv 4l jhokge k; ]l ltke k; ,g hr s , , s s s s kv l neégke go df krLi Cgu dG Bkd l rkc lb 4g krkg e {i sdlm s s \ Z s s wa s X e kr ]kg hxk;gl e lkdof df kurp kt g kr[n rkc hlß Bkd e hH ct T s s s X s s wa s s T
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 67 egaP

dlm 4Sgfkp hukg IN hd ujd jkdho¬v k; jkdho¬ lm kd rDf;ø d;®i j s w s s s s z kv 4Sgfkp hukg IN hd ujd rD;øHfv uZ'n kuiv kd rDf;ø ds;®i 4Sgfkp , s w s s z hukg Cgu ]g hrdl kt hd Cgu hr¬njct jkt e yeke d e/ ed sl ed s , s X s s Z jkv 4g hgj kt hd hr¬njct lum 4g e/ O‘J d/fv Bkd e/ eky¬b sll , , s , Z s s Z m ]g gj Ls\kN kd e/ ltf o df g Cgu rÎho¬ rkc g; l iW d0fkc güm T s s Z s , s , X ]g k;df re√uf ukr¬dfki u kxky ey¬fe utf ]g rgj ey¬fe kt e rjkH , s X s q T s q s X 4kd jkoyr k; kjd jkdho¬ kd s s s ukjd kr k; 4ukjd e Fkg jln jkv jkoyr e Fkg dS 4g gj kt yp Sk q s q X s w , X T s s s P hgo hH cv xky r{f'fv o udfy 4F gj ykc l kxky r{f'fv neégke s s s s s s s X s s dfk;D kF hH dofkHko¬ g; udfy 4g Cgu knil jkpof hd 0c erkx el X s , a q , X m 4g Cgu ukLm go hd n"ufim elm 4g Cgu Fx e/ kLc rgc Bkd ukjd , \ X , za Z \ q s q jkv 4xXtk[ yg kd kvk;¬el Bu kt hxLi rjWt hd kxky Su jkv hxL\i , s s X s s \ X s , s rjWt hd k'nl Su kd kxky jkv kxgj krkg rlfdof uoht 4g ryx hg X s a s X s , s s , rkc3g Cgu ykol Bkd kdlb df g kgd uldf g; jkv 4g kr/ke/ g; cv , s s , s , , 4sxkg Cgu urojfi Bkd ;üv jkv kxkg Cgu jcxi j X Z s , s a , kv Bkd nkc dlb cv 4g jk/l erfv ukjd e k'nl ñrooi d gky¥v d , s s , q a q X X s a Z w s f 6g jcxi hj[fkv kd gky¥v e df ]g krjd /"uf kdlm e jkv ]g kgd wa a , T wa s T , , dfk;D 4F Sx LkN neégke kgt ]g k;x gj kdIv ji ncV hlm dhO e/ e X s s\ s a , q Z ky¬b jkv 4g Cgu dr Bkd jkoyr jkv 4dr kd jkoyr3kF eyke dr hg , , Z s , Z w Z dS Glf lm 4kF Cgu rάll knk;† kt kF kvg kni e 'n lm e/ eky¬b Z s a q s q , X a Z 4n LkN lm g rxlv jkv Xup lm g rxl kt Syf jkeg Xeum X s\ s , a , q s , a s s 5g hg kurb <kdI‘fn kje rfi dum ]Sg ji hoƒi lb kt ]"Qikge sjkl ; , s 1 s z s q 1 s q s 4Cgu tkv udfy ]kF dhO ygi yk s s l kl gnkp ];el lm go 4Sgfkp kukt k;df rfÎho¬ lm jkv Sgfkp kukg , , s , s /"uf kd yk;[ d neégke Syflb ]g ukel k;“l hd k"Qi jkv k;_¬f ]g s s s , a X q , X T jckjc rkiuv ct cv jkv 4sxxy ujd hnk' l krjkv kl pki h;k;uv du q , X s s X , , a q s m df kxkg Cgu hH kpkl ukgüm 4g hrdl kt hd k;“k;ø l xP ryx hdlm s s s X , s a ]g gj jd kt o df hF Cgu >el g; lki dum 4F Cgu [yf Pi neégke T s s s s s s s \ s 4g Cgu kehl Bkd , s hdlm jGf~~~knk;† l jkp k; jkp dfk;D 4hF k;u®fi kl pki hd ektuf d s X a , a s nkckjng 4Bx yef kKuv lt kd k;;fk;uv dum llm udfy 4hd hnk' sl , q s , s X q s s s Xk;_¬f ku n[ ukgüm 4hF kF¬o;ø jnl hLc g; 4g krdl jd hnk' l k;_¬f , q s X qa \ , s X % k; $ "Qi jg df k;df ;r g; u neégke kr 4g hn Cgu krjF¬f dF√kv q s s s , Bkd güm suer 4g hn Cgu k{'f jkv Bkd güm uer dfk;D 4hxuc k;æo o s X q , , s X s q X X s s `krkg k;D kdum ]Crpc k;_¬f # kt hdkc kr krjd hnk' l h_¬ hg dS s a s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 77 egaP

4kxgkp kuIkc gér e lm g krkv hH kt wa a X q T s , s e u'n je 4g Cgu k/c l rk0lf hldf ]l <kdI‘fn hldf e 4kg gj yn X Z s s wa a s a s s 1 T s s c <kdI‘fn kuiv er df xgd xky dfk;D 4xkvkt gj ip er kr xkg dki s 1 q s X s X s s q q s s s s jL er nf; kr ]kg r[n ygi kjln ct er ]g rdl [n ygi hg dS Gl q s s s s w w q T s s w Z f eg ;el dS jkv ]g rkg ygi surb d ;®l 4g –{ urb eg jkv g Ikj , T s s w s , q s , , of kurb ;®l 4g Cgu jkd/fkdS kd hldf ji ;®l jkv 4Cgu k; g krkv I , , , duf d ;®l go df g g; ykol 4hrkg Cgu knuV hd hldf e kupkykv hjse s , s X s 4g Cgu lgkl kd , s s w u[n ygi kjln go lki jkgér jkv 4g kuk[nf gér hH ygi kjln kdum w s q , , X q w w 4g kgj jd kji kd _pf lm e cv 4k;df jxktm kd {i yot†m d I¬bk∂ wa w s T s s llht ue dfk;D ]F gj jd r'fkdi Syflb yod er 4Cug hg k;df r'f s T X s s z s q kdi hHd uer kr lm g kgj gd kt e ]kgd ue 4srdl jd Cgu r'fkdi z s q s s wa s T s T z eg cv lm g gj gd kt ikv df ]kyef _i kdum >e ygi unf Nd hHv s T s s s q s q jkv4Cd r'fkdi ckrdf ln u kF¬l u'kdi BklB dS hd Ly≈b 4k;df hH , z X s a z T a r'fkdi lm ukgüm 4F dl®m kd ujd r'fkdi lm u'kdi BklB sl rqgc z s s X s q s s z s z d kdjfev jkv ikj; cr ]kykc ji llht ygi Nd e ]kxkg Z;pækv géqr s s , s w s s q T s X 4g rOm kg r/fk∂ BklB kr g krgd Nd Gky[f d llht e T s s s s wa q s T jxv dfk;D 4g hgj kg knuV hje hg F;ø e k;ufn hjkl Syfhlb 4xkg ek<j X , s s Z X q s X fi k;D Syf je dlb df krjd Cgu jdGf e cr ]g hjWt urojfi df g s s s T , Z wa kr[n e ct jkv 4g X[kv hd su[n lki je jkv 4g krI‘i¬ dS Glf lki s T , , a s s s , , Z sje 4g re Bkd u ]g Cgu rk0lf Bkd lki je 4g henkv tgl yjl dS Te s , s , a s s s wa 4 kxLi ewyke rxlv go kr Cgu ]kxkg kuOm dr BkpaM lm gér Syf d u> s \ a s s X q s s el kd jrgsc jkv jrO‘J lm udfy 4kxkg jrO‘J jkv jrgc d/fv Cgd s , s s s s , s l tkv go 4g Cgu kykosukg rxlv yd so g kgj gd hH kt e tkv udfy s , s a wa s T s 4g Cgu , rgc o dfk;D g kne o jkv 4g rkt jH l Lphd knk;† l knk;† o ]g krk s s X T Z q s , T s s \ s s , t uc ikH huki kdum 4g rkg rfkH hd ckykr xky re Glf 4g krkg rfkH T s s a s 1 Z , s a hd hnu knl henkv d<fkeki jkv 4g krgj krgc go 4g kxx hrgc uoht z , , , a udfy 2;H 4rgkp Cgu kuync lm er jGf jkv 4kg rgkp kuy Ldi l hn s s s q , s s s \ s ¥t lm g krkv hH kt e Fkg hjkgér 4Cgu kF;üv ]g hrdl kg k/ofl Fkl s , s X q , s q s s X q je gér hHr Mkt je e ct 4g Cgu kne e 4g rDf;ø rofht e dfk;D 4 a T wa Z q T wa T X kxgd Cgu yd go n;k' g kgj gd tkv e kt jkv 4kxgd Cgu tkv n;k' wa wa T s , wa e go kF kgd yd kt ue dfk;D g rkt Li e 'i k'i xky l krkc hjse T s s T X T s \ X s s s s X 4g hn Cgu kr_ro¬ g; hH kd key¬fe n[ u eky¬b 4g krkg rlfdo , a s X q q s , s f e kogkckv hd kr_ro¬ yod e/ 4g Cgu ukeiv kdlm kujd jkdho¬v k X s a s Z ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 87 egaP

4Sgfkp hukg rdkr kd ugd ku s s k; kg ji yc uiv lki d henkv df Sgfkp kukg hgk–of e Fv lb kd k{ a s s s s X Z s 'f 4sxaSkd> Cgu jlf sxkv d krPe hH hldf o dfk;D 4g rkc dkujr[ ; q s w\ s X , X s 4krgkp Cgu Bkd kurp j[i 4krgkp Cgu Bkd ue uke0fc udfy 4Sgfkp s s z s q s kukuc uke0fc jkv kui ]Nπo¬ kd ue 4g Gky[f d kr;‘ue g; 4dl jd q , , s , s q s ren[f hdum go go dfkr ]Skt k;df rjfkd¬l kd ue Syf d ujd kosl a s s s hd k;hjk/kRl df g hrjd jdGf hdlb Glf k{'f udfy ]g ue kd ;‘ue X , Z s , q 4g Cgu e∂;kd Bkd klß e k{'f 4g , Z s X , Cgu hg ∂Gf kd hldf hd jhj' udfsy 4g krdl kt k;df r{f'fi Syf d s , z s s ugj kuc ko; jkv F¬o¬ ]hyk'rDf' jhj' kd ;‘ue df g rukt eg df q , q T s ct 4hrjd Cgu Nd Syf d jhj' d ;‘que k{'f udfy ]g jhj' kd ;‘ue q s s s , q 4kg ri√el rfi d kpπc ukelkdof ]rfi d ;‘ue d¥fc jd u I‘fijfi hd s z s X z s q s q tkel Sg Ll lb k{'f 4kg u huefkxquv hd jkdjl k{'f df g krgkp Te q s \ s wa 4g rgkp kujd <"k' kd rhrv hHl d¥fc ]g Cgu lj kd hld T s s , f e ujd <keuf kd ;‘ofH 4Skt kykc ;®l df krgkp Cgu Bkd 4g rgkp k X s Z s s T s ujd jk;r ekyx jkv dyD o cv ]g e rdkr kt tkv dfk;D g hryp hy , q , Z s T X s X , k<i k{'f hgo jkv 4kF kd ujd kni ekyx jkv dyD yod ;ænnm kdum z , s , q , Z s s 4g hikF ji ue d rjkH u jkdjl txv kt ]g hgo hyk<i k{'f hd rjkH , s s s zs a s , z 4Cn [kv hg F;ø Syf d X a Z s s s s u[n jkv hd xkv gér sulm kr kgj r[n jkv hd Nhi er df hrgkp hg; s X q s s s s s s q rfÎi jxv 4g hn Cgu [kv jkv hd Nhi e jlf jkgér u rfÎi 4Cgu jkv z , X a , s X s q s z s hd rhrv ]hxkg jkv hd ;‘ofH hdlm dfk;D ]hxkg hgk–of k{'f dofr¬ko X s X s s 4k;nf jd jkdub l ujd lb ue 4kF ZFel s s s s T v e ujd g; e 4g huc Syf d ujd rcte kd ñFko¬ r¬;ü hyk<i k{'f T s T , s s w s z hjkgér 4g Syf d sukuc qxi lm ]g Cgu Syf d ujd kr;kgl hd ;‘ue hy q , s a s , s s q k<i k{'f hji hjkgér jkv 4krdl jd Cgu hH Nd rhjiof d ke®kjrv hu z w q , q s a iv e dfk;D g k;nf LkN kuPi ue e ;yk|ofoæof jkv 4g kgj dik;÷v Te T X , s\ \ s T X , wa `xgkp kuky hyk<i k{'f hd gjr ldf e k;yk|ofkge jkv k;yk|of sj s X z X X , X keg ikv 4Qqx g d{'f ikv hH tkv jkv ]F dik;÷ki e ;yk|ofkge ikv T , s z X 4kxpgi Cgu dr ;nÔ jkg s qa s ér ]kxSkt jxf ikv uiv go kr g Cgu ;®l Bkd elm nf; 4kxpgi dr ; q s s , s X s qa nÔ jkgér go kr g ;®l Bkd elm nf; ]kgj jk;r Syf d uul rkc hje s q s , s X s , s s q s ]kgj /çyim ]kgj y[ er df g krgkp hg kurb yod e 4kvkg reglv sl s s s q q wa s T s s >e er df krgkp Cgu hH g; e 4skvkg regl l>qe er df krgkp Cgu Te q q T s s q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 97 egaP

w ? Cgu Skn l endS e kr ]e? aSkn ]kg rgd er ct jkv 4kF kL[ l ;e a s T s w s s q , \ s l ji e eltf ]Sx kv e rfF¬f hlm Arrv jkv ]Sx kgo ]Sx Skc ]Sx Sk s w T X X a , a a a n Pe s; `g cyre k;D elb udfy g krdl ul 'nkv dikv e ]kykc go w\ , X s wa q s s T s `rdl ul Cgu 'nkv je ikv k;D `g k;x k;D kg kdikv ]kNwi ulm s q s s s , s s s 4kF kL[ e rfF¬f hlm rDo ji kt ]k;kv lki d \ X s w s s dik;÷ki lm go cr ]Skv lifko e rfF¬f ye huiv l jGf o ct jkv B z X w s s , g e®[ n;kod hjkl g; ]kvkt sNhi jGf ]kyp xkv end Nd ]e? Nhi ]e q s s s q w s w? Skc e? aSkn ct 4kF dik;÷kzi rk;“of dS henkv g; df kF krukt go a w 4kvg ukjg kLc ukrîd 4kgj kL[ klo kd lt henkv go jkv 4e? Nhi ] q , \ \ , s , , w s e? Skn ]e? Skc ]kxy usn 'nkv ukrîd 4k;x ktH ji ukne lm unf ygi w a w a s s s , s s 4hul u hdlm u hldf udfy ]g Cgu ;≈k; d u q s s wa s s s uc dufl hH ydycf e df ]kF kgj gd jkc7jkc dik;÷ki go 4hF hed h , q T z d kdufl dfk;D ]k;x k;df hrjH e kul kd dik;÷ki dS e 0;oæof jlwn X , X X s s z X q s 4g srg T kp Cgu xky uke0fc o e kul udfsy 4g k;nf jd nc kukg rlfdof nkc d s q s X s , a s s ykl gjr u ue dlm udfy ]kg kd ykl jRl gkp henkv 4g ykl gjr s s s s s s , s yod ;kv dlfuke urlkv hd kdufl jg e kul df kxy kdD/ rgc jd[ s q , X , X s q sn g; jkv 4hF gxt hNπv rgc kul Syf d ekd lb 4hd ''fkd hd uiku , q s s s s 0fc hd henkv jkc hygi su dufkK,okue nkc d 0q;oæof eFi ]g kuql uTe q s s z , s 4g rkg hjkdkKkv xky xiv dlfuke 4kg xiv l iW dlfuke xky df T s s s a X a s s g hrgkp jkdjl jg ]'n jg kr ]g dkujr[ kRe0fc knk;† nf; 4g kl'i , s s , q , a z hje g; ]g /cl kje dr kgt 4g knuV hd 'n jkgér jkv hjkgér go ]g C s , a a s a , s s q , q , gu knuV hje go ]g kgd hH kt su rfiI‘kj udjfev j,kv 4kxMkt kyp jrh s , s ≠ s a H d kI? lhRN n[ e ]g Cgu rkc Bkd hd krpV ]kgd l rfiI‘kj lm uTe s X a q T , s s ≠ s `Cgu df k;x henkv kgo 5kgj krkv jkc7jkc ukG kd opfl a s d rfiI‘kj udjfev nkc I? dS jg jkv 4n LkN 'n g; jrhH d sI? l s ≠ s s a , s s\ s s a hRN henkv g; df g e rgf uiv jkgér g; 4g gj ht ji jk/kv d jpd , X s s q T s s s yod yn drfhutkj jkgér dfk;D 4k;nf ujd 'oi lm uer df xkvkrNi s s q X s s z s q s s er n;k' e nkc jkv 4g krdl jd I‘u rhrv kjkgér ]e/ kjkgér go 4k q X , , q Z q xn ync ue kdlm jkv hPhi ko; hjkgér go jkv ]g uke0fc rfv henkv s , \ q q , , q go 5kF kd hukjg kLc go k;krc <jkd kt sukgüm 4g uke0fc rfv henkv , \ s X , q g; dfk;D 6Skt k;df jgkc l so≈QM kd henkv lb jrhH d I? lhRN d X s s s s a f kyef 'nl lm l rfiI‘kj udjfev unf lm ]kF kyko ujd r[r¬n ji s a s s ≠ s s rktxkd go unf ltf4g henkv uke0fc dS rfiI‘kj kd 'n lm dfk;D 4sF , q ≠ s X rgkp kun krdjfxku kgo >e o 4hF htkj Syf d un lkouf h;kF¬ kgo > s s a s q s s s s a s e3so≈Qm3jkdjl dS hd kdjfev <{fn df hxkg Z;pækv jdukt g; gér q s s X q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 08 egaP

yk|ofoæof e jGf 4hgj hryp gjr hlb rkc 4xk>el er cr xkvkt kg P T s s q s s s ,\ki kjt ]sxkvkt kg Lc er ct 4kdQ kjt ]rgd e rkc jg o jkv ]kF krN z s s s \ q s s X s , w s i lum e jkv 4F rkt uke rDf;ø hukK lcl d jg' _ef dS d krif jse T , s s s s s s s 4sxkvkt ukt cr 4xkvkt kg Lc er ct ]kdQ ]g rgd o s s s s s \ q s T s s 4kF k;nf Cgu jRm Bkd güm u krif krke dum dfk;D 4g Cgu jRm Bkd s X s s X , s lki dum ]kr kNi e /cl d ke®keji l krif7krke uiv er jxv 4g kr s s s w X a a s s s q , kt k;ki gxt cl xe tkel g; ]krkg Cgu e kul Glf ulk'uv g; udfy s X s Z q s 4g gto huiv hd ulk'uv 4g krkt k[ k;D , q , s X kdum e ulk'quv lb `Mkyp hykx k;D ji lb e ]g kLkxcf Cgu Nd kj X a s X T , \ q s s e u henkv henkv lb df rpkl Cgu g; o 4g krn kyp hykx cl o `k;D s s s T s s s X ]upkl Cgu g; o kr ]kvkyp dnc ]sxn 'nkv o ct ]g hjk;r hd rkc l s s s s s w a X s s , , m g; 4g utk;kv kd ujd I‘u kd 0fc hdum g; 4g Cgu <{'fi g;3g , s s s q , z , <{'fi g; ]kg rpkl er g hrgj hrn <{'fi kd kxky ek' gcl kul jg z s s s q , s z s X s q s 4kF Cgu kd ekd hldf go 4k;x k;nf LkN slm s\ `kg gj n Ghydr k;D > s s s X s q s e kr ]sxgj e _ki hg dS ]Lc jkv IkN3jIe jkl ; `g k;D jkl e krPw\e X X s \ , s s s s , X hjkl lb jkv `[j kgd Cgüm 4g e phc kt ]g lß ukn Nd udfy ]g sLc , wa a T X s T s s q s T \ Nd jkv g IkN jIe Nd df g g; kr k;¬el hygi ]kykc go `g hrdl q , T s s q , s s , kg aSk;¬el k;D e ekd l IkN urb ]kNwi sulm 4F ek<jfi urb dlm jk s X s s s s s s s , v CF aSk;¬el hjkl hurb elb ]kykc go `Cgu k;df Nd uer ]kNi ulm X s q s q w s 4g Cgu kvqN ulm hH kukn dS 4g kL\i suekl dlm klo kd klko jP kd j , s , s , s Ie jkv g kOc dik;÷ki df k[n sulm kr ]kIky lifko go ct nkc I? dS , , , z s s , s a 4g k;df k;D suer df kx[n jdkv e nkc d Ia? , q wa s T s s dS 4kjd Gjr dS ukn IkN jkv kjd Gjr dS ukn Lc jdOc er ]kgd s s s s , s s s \ , q jkv k;k[nf jP dS kd jIe jg jkv ]k;x y e ;ykutkH d kul slm go , s s , s X s s s 4g krn ekd jkv N wa s , q s T s d lm e ]kn tH lki je lm er 4krjd Cgu kucf d jk/kv dd√kr d0f s s s s q s kc ekd hH Bkd go 4g dik;÷ki 0lfi dS go ]kgd u k;jfkd/fv jrpπm , s , z z s X 4g Cgu rjWt Bkd hd sujd n;kod <ikrPe g; jdkv kg; e LO hurb 4 , s Z w w\ a X a g krdl jd hH e j? uiv e n;kod ]kykc dik;÷ki 4g n;kod dS tge wa X s T s z , g; `Mkrc <jkd k;D lm e jkv~~~Sgfkp <jdhI‘i¬ <idr ygi slb jkv a s T , Z w Z s , ]krdl e? aSkn g; jxv 2jd k;D kd henkv lb df kxLi kuNi l k;jfk w X s \ w s X d/fv d jiM suiv >e 4hF Cgu hNi hHd u hldf l ukrîd lm rkc g; s s q w s s `g k;D cyre l sue? Skn 4srdl kuc Cgu 0c > , s w a w q s qe er 4krdl e? Cgu aSkc k; aSkn e kucf d jk/kv <idr hldf `Cgu k; q w T s Z w Z X D Skc34e? aSkn k;D ]k;D df g krLi kuk>el kdikv uiv >e 4krdl e a wa w X X , \ s s s q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 18 egaP

]urpl ]F¬o¬ ]rOfxl dS er d¥fc ]sxkvkt Skuc Cgu [lf k; ut k; B s a q s , klB ]sxkvkt Skuc Cgu ukeyle er 4kxkg gnl hH kd rDf;ø Pe sl Pe j s q q s s a s w\ w\ i utf Sk[lf rkc hlß gér kucf ]Snf hjkdukt hd joæB gér kucf3kxSku X X q X q c rDf;ø de√k/ g; gér g; 4kdl ukpgi kd ke®kv huiv er dfkr ]Sgfk X q s s q p hujd nne hjkgér e suuc uh> ugx hd rfk' 4g krkg uke Glf uke 4B q X a , s , Z , klB u ]g krkg ukeyle u ]g krkg ngV u uke jkv 4Sgfkp hukt h;k[lf , s q , s w , , kyd hd ukg uke gér 4Sgfkp kuyef <jokrko yduv d uk;÷ gér 4krjd s s , X q w q s X q Cgu hg [sy¥m Bkd kdlm 6g r{fim l gjr hji df kt ke®kv hjkgér j s , s s w s q , s kv kg krNπo¬ dS e ue jkgér ]Skt hd ykH[n rpfel hd jhj' hjkgéqr X s q s q 4jd ukni krL[v dS gér jkv jd hui d/fv 0fc hjkgér ]jd ohr d s z a X q , s , q q s z /fv uæi jkgér d¥fc sn u jRm gér kt ]kxgkp hyk<i k{'f hlß dS e z s q s X q s wa z T 4kg rgj rkjgkn gjr hd krkr güm er ]g Sx Snf Xgér j s s s s X s X q T q Rm o dfp kg jk;r Syf d un jRm hH jGf ]rukt Cgu Nd er 4kg rj s wa s , s s s s q q s s d kti hdlm hH jGf ]rukt Cgu kd joæB er 4g kgj ht e L[ki lb t w s s q , X a kel kjkl jkv 4g Cgu de√k/ g; jkv 4Bg krrw/ kr g; 4hrkg krde√k/ d , , , q Z s s /fv elm 6hrkg krd<fkeki knk;† elm kr g gj tk[ n[ eg ]g Cgu kri X s z X s T s s q , X eg ]rgd so nf; krkg jrgc 4kxkg Cgu lkdof kd 0fc hdum llb udfy s s s s q s s 4sxSkt k[ jlf kjkgér o kr Cgu a q s s ]g ;kim hg; kd uki kjkdIqN l kpπc udfy 4krukt Cgu Nd e ]ykc o , s s X s q T s s s 4sxkg Sx ukt ;¬gj cl ikv ]g hd hnk' jkc u X , hr uikv 4krkg k;yf ukt su lm ]g rgfkoof kt kF;üv 4kxy ukt kd joæ s s T s wa s B e hg l ujd gkoof df hrn Bk[nf Cgu dr Bskd elb kr >qe 4hxsn k>y T s s s q X s s q a l Sk;¬el cl hnk' df g rpkl ikv 4Bg rkc chtv hLc kr g; ]kgd uTe T s s q \ s s 4kg rgfkoofv er df g g; ydæfe Fkl jkgér 4kxSkt yef s q , q s q jRm gér cr xkvkt kg Lc er ct ]kdQ ]g rxy ugd o jkv g srxy u X q s s s s \ q s T s s s , T s Ni lum spπc dum 4g hrkt kg hnk' hdum kr jrd/fv jkv 4g rkt hg w s s , s s , T s yH o ]krkg Cgu gkoji Bkd güm kd krkc ub jkv 4g rkt >ym e krkc w s s s X s X , T s X X ;üv cr ]g rkt kg Lc ct xky jrd/fv 4kg rkt yp hg rNi er df g T s s s \ s s s s s w q , g; ydæfe Fkl jkgér 4hF Bx hd yker¬b dr k;nfl kt ]hF ykp dS G q s q s X s Z lf g; 4krukt Cgu e kr ]gd pl ]kgd ukgüm 4F henkv jknukeB o `Cgu T s wa s X s s k; g rukt jRm dub Cgu e kr ]gd pl ]kgd ukgüm 4F henkv jknuke T s s T s wa s X s B o `Cgu k; g rukt jRm dub ikv ]kgd l hjknukeB 4hy jd k{hri r s T s s s s z qgc ue 4k;x kg knk;† rgc cv lc ]kgd sue 4kjgO kjt er ]ykc o `k; s T s q T s q s s s D kd kykol je 4g k;kv eFi e ;yk|ofoæof ji Te 4g k;x kv ;el cl X s s wa z X sw , df ]k;x lki dum e 4kF k;kv eFi e e ;yk|ofoæof 4k;kv lifko sl ; s T z T X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 28 egaP

iv df3krkg Cgu kukrl kd ;o¬ Fv kd krde®fk;÷kv 4kdl Oc l ekjkv s s a Z s , s Xelm er dfkr Sgfkp hukg La'hLd j;S go 4Sgfkp hukg Gi Lmkl g; 4S q s a s zw a gfkp hukg kGqx uk;÷ hl hIkN dS e j? jg 4kg rdl kuc lb e j? uiv s s X s s s X s er cv udfy 5kg u tkokv Bkd kgt ]kF Cgu ;kim Bkd kd utk[ ukF¬ q s s s a s s s klß e suket ukjqi 4kxkg jrgc Cgd l kGx hH hldf hd ;ykegf kt3kg X s s s s q s s rdl kuc {d Gi Lmkl ]La'hLd j;S kl kIkN dS hg e j? uiv er d s zw a a s X s q f ct g Cgu rjWt Bkd hd sujd uk;÷ jdOc e kGx hldf jdkt ;ykegf , s , X q 4g Cgu lkHk/kjof Bkd e kukn ub dfk;D 4kvkt kg 0el hH l jgkc eqr , s s X X s X s s 1 s df Sgfkp hujd ''fkd hji hd rkc lb jkv ]g 0f1el djfrkv dS lki s w , , a sjkgér ]g cyre kd krde®fk;÷kv 4g Cgu hchjx cyre krde®fk;÷kv 4g < q , , , jrkiW kd jkll g;3g Cgu xk;® kd jkll g; ]g Cgu xk;® krde®fk;÷kv a a , a , 4kF kgj gd Xe uk;÷ ]e uke e hg; jkv 4kdl jd 'soi jrhH uiv er jxv3g krkg ht srht X , T , s z s q , s X q gér oHquv g; jkv 4xkgj hH nkc d ;®e huiv er jkv ]F ygi sd eü , s s s q 1 q , s s t suiv er 4F Sg kni o dfk;D sxje ue jkv jhj' df 6kg Cgu ue yod q s q , s X X , s s er ]kg Cgu jhj' yod df kg rukt er ]g krkg Fv kd krde®fk;÷kv q s s s s q , s Z 4g klt dS oHuv rHye kd kukn dfkykg 4rkg Lt Cgu < , , q w w X s a s s s q\ "'of Bkd Fkl dlm kr kg rul kd nç' lb3krde®fk;÷kv er ct 4g r s s s s s s q s q , De l <"ni hH cv krde®fk;÷kv 4g k;x kg r"fni rgc g; udfy g jn q s w z , s w z q s , l kLc nç' g; 4g <"nzi hg;3g krOm yk;[ kd e/ BklB k; e/ ukeyl qa \ , w , Z Z qe e/ ngV hg l _ke <jkpπm d nç' e/ 4g kvg r"fni rgc nç' Ze/ 4g Z w s s Z , q w z q , Cgu r"fwni kurm nç' g; dfk;D kxkg rpfm d/fv kugd de®fk;÷kv slm z X s 4g eku kjln kd hlm e/ 4g Cgu e/ Bkd ]g de®fk;÷kv Glf e o®r¬fv , w Z , Z s , Z X `g d;æokv ]g hjWt g T , o k;D `g e®k;÷v kl ukd elb `aSkt kg u≈u uekl d k"Qi ak;_¬f df g , , X s s s X q , krde√k/ Bkd elb k;D df ]g rgkp kuukt e or¬ko xky 5uæi kjln jkv s X T s X s z w , `g e®k , ;÷v Bkd elb k;D `g k;D rjWt hd krkc ;üv hd gjr lb jkv sjhg ]l s X , X , ;kj l¥kj #( kdikv df g rgkp kuukt o jkv ]g eHl kLc e /cal d r s s T s s , , z a \ X a s kc lb e ue d kxky~~~g e®k;÷v Bkd elb k;D 5Sk>el rkc kn jd kiÎ X s X s , s X a X s `g k;D e®k;÷v k; e/ kdikv e I‘fn hdikv , Z X 1 4g k{'fv go ]g Cgu k{'f go hrj , , d Cgu rlfdof krdrDf;o jrhH jkgér k{'f kt 4Sgfkp hun Lkt jkv rk , s q s s s\ , c s; eum udfsy ]g hrdl kt h;k[lf ]g hgj kt h;k[lf kt rkc cl hdkc X , , s X 4rdl kuc Cgu ekyx gér o jGf cr dfk;D 4 s q X q s X g hrkt Gky[f d rDf' hHl lc g; udfy 4xkuc rDf;ø yePn ]ukoe®kv T s s s s w 1\
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 38 egaP

gi 4krdl kt Cgu phu Syf d uky Ijxlf e rku d ukg rDf;ø de®fk;÷k s s s s T s s s s v jkv 4Cug k;kv Bkd kg; l ;el rgc `g Ijxlf lki jkgér ]kykc hen , s a s q , s s q s kv kPc go ]gd Nd go df sygi llb jkv 4kF kvg kOc henkv kPc dS w\ s q s , q , w\ kgo 4hF pl rkc jkv 4kpgi ji j['f pπkol lm gjr hldf go kne kdF a , qa ∆ a 4g krdl jd kr;kgl hjkgér hgo Glf n;k' 4g krgj henkv dS jiM r , q Z , gc ji ;ykegf ]kgd u hldf 4kyef Cgu Qqxnl Bkd udfy kdIH e k;ufqn q s s s X go e tk[ hd rfk' 4Cgu rfk' hH kjt jkv u/ kjkl kurb 4kF k;x dF X s a a , sl kjykL kcjv7kcjv uiv kt ]g kul e jkc d rfiLkjd udjfev dS uTe X X X s s , q X s s s\ s s 4g Cgu , rjWt Bkd hd }a} hldf phc d epæfi jkv cji kr3hg g o df kt3g hxk s s , w s T s s T s ;gl hd jln dS 0fel djfrkv jkv 0fel Íkc df jd jkdho¬ eg nf; s w 1 a , 1 X 4g kyko sukg l iW de®fk;÷kv d¥fc Cgu l iW dyfkxkH uyef , s s s s , kd kukn ub jkv 4g dS hoƒi 4g cji cji u ]g epæfi epæfi u 4g ryx X s , , 1 , w w , , jlkjl go ]g krgkp kugd ler e jkv 4rdl Cgu yef kukn jkv 5g e wa s q T , s X s , , pæfi epæfi ]g cji cjwi ]g k[yf u xyVidf Lk;LQ ]ofd txv rk;“ofql , w , s Z zs a 4g uOfd hH kupkl rkc hd rxtrv e hchjx jk? lb df kg , s Z a X s s chjx surb er udfy ]g kyd jkv ukKof kji kd uki 0fel djfrkv lki q s , , w s 1 a jkgér 4g Cgu hH Nd jkv g Nd cl lki dum 4Sx Li e rchle kukn 4 s q , q , , q s \ X q X s hup kr–jfn djfrkv u rpfjfi jkv hup kr–jfn Íkc u cji ]e knç' jl q a s , q s w X X s wn 4hy up 0fel djfrkv u cji jkv hy up 0fel Íkc u epæfi 4,g hg q 1 a s w , q 1 s j rfF¬f hg; dr cv `up k;D k'nf hg dS cr ]g krdl kg 0el l jkd X q X , s 1 s i kukn rxt ct jkv 4kxgkp 0el l 0el l jkdi kukn kd rxt lb Te z X s , wa 1 s 1 s z X s s 4g ;nÔ lki jkgér d , s q fk;D 4rdl Cgu Oc l rfk' er hH kr ]kvkg jh/ l k;jfk[Hf jkv kjkp X s s , s a q s s s s s X s X er udfy ]kvkg hH u sxu k; [H er jkv 4krdl Oc Cgu rk' hH henkv q s s s a s w q , , a kxau kvg krjOOf l LO 4krdl Cgu hg Oc rk' henkv k[H 4g hrjd xk; q q s a , a w , s gl elm kr–jfn Íkc u jkv 4hrjd Cgu I‘u kd krde®fk;÷kv djfrkv hj X , s a kgér 0fel Íkc df ky >el l gjr hNπv lb er df g g; uknxk; kjse q 1 s s s q , s 4Íkc dS jkv djfrkv dS3xkg ek;kv kn d krUil hdlm jkv 4g krdl , a s X s s a , , kg rDf;ø Uil lcl kd k;ufn go 4g krkg jkn>el d/fv jkv de®kupj s a s q , s , d/fv ]uke0fc d/fv rDf;ø de®fk;÷kv Arr¬o 4kg u k;D Uil er df q q s X a q g Cgu <jkd Bkd elm jkv 4kvkt kg dS er Fkl d kjk/rav hd rfk' d , s X , s s q s Z a oæfo Bg hrgc jrhH hjkgér df ugx hurb3rfk' ]g Fv kd krde®fk;÷kv , q q a , Z 4kn LkN s s\ ji kjxnkt rkc cl ; 4g gj jd rÎof kd jhj' k; g sL[ yc d sjlf u X w X s T s s T \ s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 48 egaP

g krdl kt y e hnl ColhdDb géqr Te wa s X X Bcc ]gqt ]kyefl Arki ]^*(! ]r¬xv ^ a w q z 4g krgd e®k;÷v kje ]g wa s wa krgd e/ kje e kd <"yæl hlb 4hxPc kuokHl hd ukg uke jkv rk' sl Z s T s s a s \ a s s , , a I‘fn djfrkv hjkgér hg hurm <"yæl hlb 4hxPc kuokHl hd uskg uke j 1 a q s a s \ a s , kv rk' l I‘fn djfrkv hjkgér hg hurm ]sxkvkg 0el urtf l jgkc er , a s 1 a q s s 1 s s q Arr¬o 4g lkodc endS go ]rdl kg Cgu 0el djfrkv er kr kg 0el q , s s 1 a q s s 1 e rxt Íkc er jxv df ]g k;x k;k[lf l k;nfl jkc7jkc gér kt ]ut X q , s X X q s kH}f kukji go 4g hrkg rkvQq' hd k_k; Bu l kgt kg gj kv ji ncV lm q , s s a s s q er 4kLkn re sNhi d d/fv jkv kr ]g hGkd Syf d krjWt hjkgér go q s ,\ s , s , s X q nf; ]g hH kt lki jkgér kr 4Sgfkp ku>el jF®i kd hPhl ]Cgu kLkj kd , s s q s \ s\ gkj kd 0fel Íkc 5e knç' jlwn 4g kre{ hurm lki jkgér cv 4kg rd s 1 X X s , s q s s l ykduf er 4ky kyduf ;el Syf d suOc jdkg rk' phc dcl ub3_p q s s , s a s f ]kyd ];nkl jkv 4rykL Cgu k/kc Bkd e uuc de®fk;÷kv gér o 4kyd Z T , s s X s X q s ]hrxl ]_pf 5kvkv y lm g jnl hH kt elm ]kvkuc ukde jnl dS 4k a s s s , qa s X s qa s dl gj l xP Z<iekJof er eltf ]kjd Syf d ukuc <jokrko klß Syf s a w q X s s s s uiv xk;im kdlm g hH kt lki jkgér 4ky ed l huke0fc hLkF Xe uoht s , s s q s s q s\ 4Skt hLkN ld rnkv hukji udfy k;nf LkN cl uTe~~ s\ s , q s s\ s ~rnkv hukji go 4Cgu hg krpkl Nd jkv rDjfrfv d Ijxlf e dfXk;D 6ku q s q , s s T Ni re Nd e jkc d rfk' hd ue >e jkv 4hryef Cgu ydycf Ijxlf k w q X s s a s q , q s a g; dfk;D 4kukv sy di jkv Nd d Ijxlf kr kvkv ct er jkc hyxv df X , , q s s s s q yk;[ kurb Glf 4g k/ofl dF√kv ]g ;el lki jkgér jkv kOc rk' jkv Z , q , s q , s , a , kjd ekJof cv 4g hdp kg hji Sk{kdko®ge hjkl hjkgér 4g Cgu Nd l s T q s w a a q , q ki jkgér Syf d uki e rxt Íkc cv 4kg rdl jd ekJof er ct ,g ; s q s s X s s q el hg; cv 6g Nd cl jkv k;nf LkN cl ue 4hn k{'f hd xk;® >e u , q , s\ s T s q s X a w\ krl Pe ub udfsy ]kF ukou/ hH e 4skvkP re ji jlf uiv >skc kdlm u T s s dfsy 4ky kte kdlm ]kn ugj Cgo cl go 4g Nd cl lki jkgér 4g k;x s s s , q s q wa lG kg; gjr hldf e ]kg rdl [n s>e er 4g Cgu rjWt hd ukv kg; 4 a a T s s s q q , s a s kvkt j? 4g yjl hLc rkc ]kgd u Pc 4Sgfkp rfk' hd ke®kv >e df g , \ s s w\ a s q , g; k;¬el hje ]kykc henkv go `g k;D k;¬el hjkgér ]kgd cv 4c[ rg s s , q s w q c ]kykc kPc go 4k;nf lm jdykduf di kd Ijxlf kuiv ulm 4g 'kyr w\ s , s s , hd Ijxlf dS ltf l,t ]g kpgi kv lki d Pe Pc lb go Arrav jkv ]kg s s s , qa s w\ s w\ , j kre? e tk[ hd rfk' e k;ufqn hjkl go 4kxy kdD/ kLc kd henkv lm w X s a X \ s 4kuy kte kd u'n er ]kn suy kte kd Ijxlf >qe 4kuNi s Z q s s s s w ykol de®fk;÷kv uiv er nkc dlm `g Ijxlf lki jkgér 5ygi rkc hy s q s , s s q s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 58 egaP

4jiM d cl eg Syflb ]F /kl eg dfp jkv xyp rjd kL[ dS jiM s s q wa , s X s \ d dS kd k;efnkv lß g rjd L[ ukde e Bcc lt 2dS jiM d dS s s X s T s s \ X a s , s 3kxy sukg L[ dS jiM d dS ]jv kg rLi e krkc hd ytGf k;D ]kgd s s s \ s s s s \ X X w X sueg 4kg gj jd utk;kv go ]kg gj jd utk;kv g; er df F rul eg s s s s s s q s s q hd kjr/ xkP cl jkgér 4hxSkt jd jki kd u;yfef jktg rkg7rkg ji d X w X s q s s s s s w s hnl lb jkv 4g u;yfef kl ku ]cv 4hF u;yfef kl jkp cr ]kF kvg n , , , , , q ktkv `kg rukt hnkckv hd 'n jkeg 2g upLv k;D hH elb ]kgd u /kl s s s s , \ X s q `ld pgi kg; kvkrc kr g; jxe ]ky y er kr Ijxlf ]kgd ulm s , s qa a s s s s q s s s 4kyef Cgu kte kd Ijxlf hdhjev ]Sx kg unf rgc `g Ijxlf ]kykc sl h s s q , s s dhjev jkv Cyk[ [kv u /kl kr SN ji ukgüm ct ]SN ji dum jdkt , s X a s q s q , s X q , s s u udhjev lm kl 4g hg jkd®ep de®fk;÷kv 2g Oc l hg ygi kg; Skxy s , T s , s s a hu/ k;H g; jkv p[ kd kjykL kcj[ kcjv djd jd ruge Sx je eg w , , Z X X X s s ]h;x kg Yg ]kgd sulm 2g kOc kgo Skej hu/ /kl ngV dS df kvg ukjg s , , a w q w q , jd [n go kr kjrm ji nkp hdhjev kygi jkc hygi ct df g kuql uTe s s a , s 4hg eg kr xgj s s X hH kr sxSkt pgi hH ji nkp jxe 4g rkt pgi ji nkp hH eg hHd7hHd s a qa a T s qa a e Xk;ufkgd ]kg 4g Sx pgi ji nkp jln 4ji hL\kxyc g Oc jxv3y[ y X a T qa a s w , T s , X s s p ygi hH l kjln jkv yp syp e hnl ColhdDb df g hjk;î hLc kr rkc s s X w , X X , \ s 4g kntV hHv e rjkH jxv ]dqp kg Yj d hHd e k;ufn hjkl jkpof o T X s s s X q s df g hjH l kjkpof yx Ll urb 0fc hd n[ hdum ]g gj jd rkc hd u , s X s s \ s q q T s s pgi e hnl ColhdDb lb xky kt 4hnko;ü/ kr Skt pgi hH e hnl hygi qa X s s s s qa X g; jxv ]kn LkN kr hd hnl ColhdDb 4ColhdDb 4kxSkt pgi Nhi ykl j s s\ s qa s ktg kn ed l ed 'n g; kr Skt hy uke rkc hdum jxv 4g h[j ugi s s s s , kr hnk[ hd h/kx ed l ed ]g rgj Skxy kr hikI hd h/kx ed sl ed ] s a s T s s s a g gj kr rk[nf ed l ed 4g gj ryp kru d 'n lb jd uke rkc hdu T s s s s T s s s s s m jkv~~~Skt hy uke rkc hdum jxv 2F Gky[f d ekxhyI ]F Gky[f d , s s z s s s ukGhyI ]F Gky[f d hLkxyj h/kx ke®kge 4g ukKof hj[fkv k[jp 4Sgf s s s s \ s a , kp ukt Snf jd I‘u cl o ]g Sg jkd‘ofkv uk/luv dufkKo hH kt nkc s s T q a q , s d [jp df g rpkl hH xky lt h/kx ke®kge3kru d 'n lb 4g gj ht s s T s s s s , a s s s T s s Nhi "o kjktg xky kg; `xkvkt y kdldf jxe ]k;x kv e >el kr go Z X s a s s s s X s ]g kukt sy e lhdDb 2Cgu k; g hH e hnl Colhc 'n df g g; rkc hygi , X , X s , `kxkg oHl g; Xe krkykg kntk s a X w , e df g r>el ikv k;D 4g kukt sy e hnçkr' ColhdDb kd 'n df ,g h;x T s , X s s Pc hGkd lgc g; e k"o kn PL yNif d jdlk[ 4g kgj jd rkc hd uk \ X ˜ s s\ s s , s t y e hnçkr' ColhdDb kd 'sn jkc7jkc <keuf rfhu e 'n jkeg ydtkv s X s Z X s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 68 egaP

uc ji ukt hd jdLcv 4h;x kg rîkel hg rkc kr hd kutjfg 4k;nf ync s a s s X hg [Q kd rkc3aSkt je Cgd h/kx ke®kge df~~~yFi yFm e 'n jkl jkv a q X s s , 4g gj jd pkt jIDkL 4g krkg l ygi utk;kv kd cl lm3lj kd sjral T s a , s s s s hg sygi d uje dfk;D ]kvg Cgu hH kd dS lkoim <jekv 2lkoim <je s s X q kv 2Sx Oc ji lkoim h/kx ]kn sn 'n xyv kuiv eg df gkp hH o jxv , a s s X s s 4g Cug hH Bkd jkv k;x k;krl knk;† lum e k;ufn lb 4g xky Sx Skr , s , s X q T s l l ykl kjktg jkv 4g kl¬gf kFkp kd kvngV df kt utjfg kr g gj xke s X , T , X q s s T s a xyv 'n kuiv ngV jkv 4g hgj kt h>el t;kt xke hdum jkv g gj x s w , T a , T s a ke xyv 'sn kuiv ukeyle jxv 4F rgkp kukt kg xyv hH utjfg e o q s s s X ®ru d jdLcv ]hF hgo hd hgo IgkLc? dfk;D 4hF rfhutkj cl hH go 1 s s s a \ X `k;x kgd go ]k;kyif kd kutjfg suer jgt kt `rkc hpM hpM o h;x a s X q s X a a s kgd `kd kn;ko ukji im kvg k;D 2kup kdum hg u h/kx jkv3F utjfg a X s q q q s s a , s hg u jkv ]g kr>el e dr kgt ]F rjkv nkli –tkj jIDkL kr u 4hxskg , wa T a s , z X s rjkv utjfg jkv hxkg rjkv dS rfiI‘kj kygi kd rjkH df kF kugd j , , s , ≠ rjuf g; kd h/kx ke®kge3krjd Cgu hg rkc e hd henkv <jk/kl ]Xn LkN a a T s\ eg kd henkv <jk/kl df g kl? e kvke®kv hjkeg klß O> jkv 4kF kr s , q X X w , s s kg ygi ykl jktg pki kt ]g kgj kg jkgo;ø hgo Fkl d kutjfg hH hHv a s , s s X 4Skt sunc ;¥e jkl d uoht ]kxkg Fv kd uky kd hnl ColhdDb w s s s Z s s 2k[sn kd kxky d rjkH Gjr kjkp jkv kjkp jkv 4h s s X s s X , X , nl ColhdDb 4Cgu hH g jkv Nd lki dub ;kolf d krkc 4hxLi hg hujd , , q s s X X \ güb skr rkc hd htkG©y udfy 4g gj jd ckj[ kd ;‘ofH yko ukv d X X s T s s s s s 'n jkl 4g jd jd I‘u kd kvkuokHl hd 'n jkl s;3hy Ikd ct hd hl s s T s s X a s s s df ]g rsy Ikl[ Iy rgc kLkF j/m7j/b kd henkv /kdS hldf skr xGy T s s w q s\ s s a spπy 4hrdl kt Cgu hH hd3Cgu hrkt hd e Cgüdf jkv ;kolf d kxGy q X , s X a pπy hH hruxf hdub 4g ukeiv Glf ]g Cgu ukeél Bkd rfi d kKrfhutk s q , Z , s z s X j hH e ue d kxky Pic d rjkH tkv 4rfi d knkn ikc dub ]rfzi d kx X s X s s \ s s z s X s s X s ky Cgüb 4ygi ykl lhykp hF kuokH hd jnkel dS e ue d krut 4g gj s X s T s sn k[k/ ji [k/ kru d rjkH l ykl lhykp 4k;nf k[k/ jkc jg uer sl s s s s s s s s q ykl lhykp dfk;D ]g kgj Cgu klkjH Bkd kd rkc hldf hjkgér jGf jkv X , s s q , 4xkvkg gj gd s s s s hg dhO kr kg gj gd er ct g hrpkl 4krLi Cgu dG Bkd ]kjd rkc hd s s s q , s \ Z s s hnl Colhrdb df ]kjd rkc hd hnl ColhdDb er skdlm3lc huk; ln S s q yf dltf ]hrkv Cgu huPi hH hruxf dr lhdDb ltf ]kd krut >elku ]k s \ s s s d krut hykH7hykH jkv 4g uklkv kukt pgi e hnl ColhdDb e k;ufkgd s , , qa X X X `g T Sx yp ji // ekd uiv7suiv jdLkN kydv >e kg; ]d;kyku cl jxe s s a s s\ s s q a
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 78 egaP

4kg Cgu s htkj hH kd uul er hdum ]g rdl kpgi gér kt e hxntV jkv 4Cgu Xe s s q q T s qa X q s X , hxntV ]kg rdl pgi e jLTyd 4g kugj e hnl ColhdDb eg ]e hnl Col s s qa X s , X X X hc kugj Cgu eg ]g rikN eg ]kjkeg jLTyd 4dkj df g dg kd ikc sd hl X T s s s s , df 4hd hnl olhdDb kxy sujd hruxf 2e hnl ColhdDb Sx pgi 4kn xkI X s X qa s a e kj? jkv ky kiN jLTyd d hnl ColhdDb3hd ukt y g chdjr hg dS X X , s s s s s , 2syp sy e hnl ColhdDb kd 'n s;H IN ; jkv 4kxkg e ukd ukd d X s s , w s , s X s s s s s 'n hg; 4g kgj kg e jheækd hg; ]g kgj kg e eklkv hg; 4g kgj kg Xe a , s X , s X , s cktai hg; 4kF u Nd jkv ;kolf d klgV ek<jfi kdlb kr kvg g; ct q , s s q 4h;x pgi gxt hj[fkv hueæn kgt ]k;nf kpgi dr rfF¬f lm lb 4k;nf u qa q a qa s s s kg Cgu g; su k;‘'f dum jkv h/kx ke®kge udfy 4kF krdl kg l ei g; X s , a s s s zs 4h;kv hnktkv hd ctx 4k;x k;kyt kntV hr¬njct kd kxky urdf ]h;x s X s s rt†b hd k;_¬f hurdf ]h;x sukt hd kpπc surdf eyke u ]Iy ]je xky X X w s q s s kLkjd jkv h;kv kr_ro¬ 2h_¬ Bkd u ]utjfg Bkd u3h;x hH kv kr_ro¬ X s\ , a s s a 4kxyp u cl g; e kr_ro¬ 4g k;x k;krl rgc hH s X a , q kd utjfg 4g k;krl rgc kd h_¬ dfk;D 4h_¬ ]d¥fc ]utjfg yod u jkv s , q s X s , 4kxkg utjfg rfiI‘kj kygi ]kjd u krpV df u h/kx g k;nf ulkoækv jkv s ≠ s s a , , 4hrpgi Cgu qa dr er hH jc[ hdlb ]hriN Cgu hH jc[ hdlb3g hrjtx k;D ji ub q , q df dl pgi e nll hjkgér hH tkokv hdub dfkr ]kn n hjkd/fkre xy s qa X a q s s v ed l ed k; skn n 'n xyv kr k; df hF xke hl hIkN hurm 4g dg k s s s s a s , d jkd/fkre xyv u ]g dg kd ukg xyv kr u kd kutjfg udfy 4g kgj , s s s s X s , s n k[k/ kd 'n lb henkv g; ]kd kutjfg g kgj n k[k/ henkv g; df s s s X , s s Sg rukt3hy xke hH hGke ]Sx kg jtfkg jd y lj kd jrl hg n[ jdL q s a s s s a q s a s , cv kr 4g huk'ji hj[fkv g; jkv cv 4g gj uk'ji rgc jkpc hg ; 4Cg s , T s s q s s wa u k; g rpfm kuykL e o–im surb kd kutjfg urb df k;x kg g; kyeke , X s X s s 4k;x yn c hg [Q kd rkc g;3kF kgj gd ryx k; kF kgj gd dhO ]kF kgj gd k s t go df h;x kg e®[ hg rkc g; 4kxSkt k;yf kync kd uje d h/kx ]x s s s a s kg jkd®kyc ji k;_¬f hdum ]hxSkt xy xkv e kLik> dum 4dr ukd jl X X X X \ s s s s s w s s s n l ukd dS3kxSkt k;nf jd dk[ jd kyt kd kutjfg e 'n lb]g Cgu s X X s , rkc hLc Bkd kr g; Mkt je e kr~~~Sx je h/kx ke®kge jxv df kxy \ s s a T s a hH kdlm jkv 2g krjd jdGf ukd hd t;ktku jkv t;kt kg; udfy 4hF s , , , , a s t;kt xke hdlm 4xjd Cgu xke hd ukg xyv k; 'n xyv eg df kgd a s X a s s s s jkv l h/kx ke®kge kxke hGke er df sxy ukcn unx hdlm xky 4h;kv , s a X a q s Z s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 88 egaP

2g gj jd y[ k;D k;H df g T s s , , hgj [n jd iqN jd Oc kgo chjx hjkpc3g r√e hd h<eDfQ Xeltf ]g j s , a s , w , nfe kl kIkN dS kiqN e k;Lfk> jn ]jiM d hIk? jkv 4g r√e jnqal hd e a s X X \ w s , , w k;æ hlyr e jnfe ]g jnfe e hIk? 2g e jnfe ]Sgfkp hukg e uk[yt ]g q X a , a X , X a s X s s , r√e hdum Fkl d hu®i Bg h;kxH e jnfe 4hF hu®i Bg h;kxH hd ek;æ w s q X a q hlyr 4ek;æ hlyr3gxt jnl hl hIkN ]kF kgj y jof'f dS e rkjtx Te q q qa s s X q 4Cgu kg; jxe 6je ]kg ñte kgt ]g a X s a T _{u rgc ]g gxim rgc ]g jkr rgc7rgc3Skt jkv Cgd cv 4Skv kg; q T z q T s q q , a a kjkckn joæB df rgkp Cgu eg cv kr g <x d jkrok<i d joæB ; jxv s s s T q s Z w s s 2g rgd jkrov <i kd joæB eg kd henkv lb df3SkOm hyxv Gky[f T s Z w s q a d <‘Î df g Cgu reégf hd henkv hH dS e rjkH hH jGf jkv 4sF rsn k s , X , s pgi e ejg d <‘Î jd kOm lm dufl hr¬njct 4hF hrkt hy koOm h_¬ qa X s s , go3kxkg k;D ek<jfi kdlb df Cgu jdGf Bkd hd rkc lb jGf kr Skt k s s s v hrjlc[ hd hldf e jtu hdum jkv ]Xy [n skdltf <‘Î jkv 4hF rjwl w w X , s , c[ o df kF kurb Glf jld kdum 4xkg Sx Ltm j? dum ]xkg jqll l w s Z w s X \ s s X kl Pc dum 6F rfi dum ]F pπc dum 6hF hd kjln o ]CF Bg h;kxH o s w\ s s s s s s X w s q s 3hF jktg gykl kt hdkc jdLkN kd dS `g krNi ukd kd k;_¬f huiv s s s\ s , w , s X `g krNi ukd kd k;_¬f rgfkoof 4kd hjkpc krkv Cgu hH eku rgc kdlm , w , s X s q 4<feDfQ ]hF h_¬ rgfkoof dS Glf eutf ]CF k;_¬f jktg gykl hd <‘Î Z X a s 2kg /ac e s r l kxky ld ld jkv kg /c er l udf7udf df sk[n jd Iky Nhi kLkF q s X s s , s , , s s a q s s , s s\ 4kjd ht ekj ;t kdum kr cv 4g ;†i jkgér hH s s s T w s q cv 4g suc jkrov d joæB hH cv ekj hH nkc d ukt kg dlb jkv kr;h T s s s s s , oukev g; ]hegjc g; 4g rgkp kuky e 'n lb h/kx ke®kge kd ;†kj d s T s X s a s s ekj hlb 4F Syf ul upo d no≈+ ulm dfk;D k;nf kojH jdy?if klhl s q s s s X Syflb e kukd d –w' dS 4g ;houkev jkgo;ø kji kd ekj dfk;D 4,g Cg X X s , w X u rxt Bkd hd ekj e ColhdDb 4hrdl kg Cgu kyhyekj e hnl ColhdDb s X s X 4kg gj [n kyhyekj s s s er ]Cgu jxe 4kvkxy sxkv [kv 4kII kl kII kIN kl kIN kt ]krhc kl kr q s X a w s w q s q s s hc kt ]kd su[n sxkv g [kv 4g h;kxy Nhi Xe hLik[ hjkgér [kv hH u r s s s T X a T s \ s q X a s fÎi ]kpkl kjt 4xkg sun LkN /cl jkl l Nhi 4kg /c Nhi eqr er e y z s s s X s s\ a a s s s s s a s q X s eke jg 4kg rkt Ig Nhi end kn jkv kg rPc xkv end dS df l Nhi k s s s s , s s \ s s s s g /c gjr hjc lb er4kxkg kukg jkHuf] kxkg kukg rDe l rhrv uiv Xgé s a q q s s Z s s q s s r ]kygi 4g jHuf ji rkc kn kupgi e hnl ColhdDb dfk;D 4kg Cgu htkj q , Z X s qa X X s kd uul hH rkc hje er udfy ]g krdl kpgi e hnl ColhdDb gér e s s q s q s wa qa X X q T
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 98 egaP

ht ukeug e Fkg ]g gj Pi hH ukKof 4g jiM7jiM ZGlf ]g kPi e tyk q X T s \ , , \ X s d jkv yd¬ uer Glf ukKof e 'n lb 4g Bg Cgu BkLy Bkd xe 'sn lb , w s q Z X s , q \ s 4kL\y pb7pb ukKof jrjuf e k"o kl uhr 4hgj hjkt BkLy a a a X ˜ , \ udfy 4sxjd u ræknc hH Nd Gky[f d rkc hldf h[yf e ycfbkc eg 4g s X Z q s X T Cgu hg hrkg k;rfyx llm df g krjd kokn kd rkc lb kt ]g r;lf,g k; s a s , s , D hd iki kr g krdl jd k;rfyx hH joæB jxv jkv 4g ckrdf Bg h[yf s s , a , , q hd joæB ycfbkc df gj ruke so dr cv j,kv 2ukt ukd3kg ryx hH Xrk s s s , X c hjln kr h;x kg ryx rkc dS ct ]ukt ukd df xSkt kg W' uOm gsn w s s s , s a s q s l kd kxky kr ]g krkt kg 0lf ryx hH upo dS kd ycfbkc jxv df g a s X s s , s , g; huk'ji df kgd u iki 4g lt u[j yk;[ o ]gd nç' kt u iki jkv s s s T s , s s s s s s , `g k;D huk'ji hurb hjkgér kr g hrkt hyp Gky[f d ycfb , s q s , s kc jxv ]jhdy hl hIkN dS `kg k;D uk'ji kurb er jkv 4ckrdf hje g s s X s q , s , hrPi uhet u ]ckrdf hje g krPi tjl u ][yf hH Nd Te e ckrdf hj \ s , \ w wa q X se [ky 4hxSkxy jkv hxSkxy jdDp d tjl uhet kxkg Cgu dG hH Bkd , s w s Z s s s l uync e ckrdf je ]g krn gd rkc dS jxe 4kxn ync e ckrdf kl X s s wa s s wa X s ]ckrdf hgj 4g k;D hH hn¥t hurb ]g hg kuyt kr jdje ]g Cgu dk' B , , s , , s s q kd >e kd uyt kntV 4kxy jd Igkync e ckrdf e ]g Cgu upLv Bkd s wa X T , \ s s q >e ]kgd u kvyfhysx 4xkvkt Snf kyt kntV kF;üv ]ky jd Igkync Xe c s s s s s krdf huiv er df kgd llm u iki jkv 4k;x k;kt y e ryknv hd iki q s s s , s X s jdIhl? ]kF Ulk<je ydycf kt kd henkv Pc lm kr g hrkxy jdDp d q s s s w\ s , s tjl uhet df k[yf g; e ckrdf huiv kGn hygi u kvyfhyx ct jkv w X s s s , 4g hrxy , jdDp d tjl uhet3,g hg hIym rkc df g k;ki u ukKof jkv 4g krkxy s w , s , , jdDp d uhet tjl ]g hrgd ycfbkc 4g ykx uhet ]g hrgd tk[ hd u s w , , s , s kKof 4g hIip uhet ]g hrgd ycfbkc 4g kxL\v kd k;bklB ji krkc hIkN , , , a X X s 7hIkN dfk;D 4g kvg kni jd L\y ji pb7pb l r;bklB Xe k"o kl uhr u s X , q , a a s ˜ , b jkv 4g kvg kni hg e k"o kl uhr ]g kvg kni ukKof e epæfi skt g; , , q , X ˜ , , q , X 4kd uk;÷ ]kd uue ]urpV hxn kdke gér jkv 4hxIkd kd klkoæo X , X q , s s X f/v jkgér hg jkoyr hd gsnl dfk;D 4kxkg ku[hl kujd gnl gér 4g k;D a s q a X s s a X q , hg ykol kr kd su[n dr jwn ]hrdl [n Cgu hH dr lki go df g hrskg s s s T h/v hurb [kv hd hlkoæof jkv 4kg hrdl [n dr jn kt 4Sgfkp [kv a X a , X s w s X a Gkl ]Sgfkp [kv güm ]hrdl kt sy Cgu uh'e 4kxkg kuLkN kd ui/v lb X a X X s s\ s s a X q s s gér kr kg kukt e hnl ColhdDb~~~lkoæof k/av ]kti h/av ]k0J h/v lc X w a kr eg 4Sx hg yH kujd kupkykv eg 4hg Cgu hg kupkykv hHd hdum s w s s sler u hldf 4Cgu hg k[sn kd Xkvygi j/v dum hHd uer 4g kgj okxy q s s q s s a s s q , kLc l k;¥e um dfk;D 4kxkg h;kn[n 4sxkg uync ;¥e l rgc uiv géqr \ s X w X s q X s w s q s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 09 egaP

`xSky l kgd r s a s a jkv 4hxaSkv xm jGf kr kNe 4kxkg kukpc kr kd rjkv hdum ]kg hH Nd , s X wa s s s , s q ]kgd sue 4F r[j jdn okr kLc jkv 4CF XNe jknuk' hLc hdum e pl T s s s \ , wa \ X 4g uk' hd kNe hje jkv `kvg k;D kd kNe hjkgér jv `g k;yf kLe k;D , X wa s , q s X wa q s , q\ X jlf `Sx je htkrif `k;D kvg ]sxNi xky 4krdl kt Cgu hH e okx Te3 q X w s X a s a xSkt yp kr ikv nkc dlb jGf jkv 4g Cgu dhO kjt rkc g; ]xy ugd s s s , , s s 4Cgu ktg Bkd kr rDo lm Skt kg hH xIV' jxv df klß3kxaMkuc ral Z s s s w q /kl dhO ]kxMky kd Bku e ygi dlm 4g krukt gér go df kgd ue kr a s T s s , X q s T s 4g rukt >e hH jIDkL go ]g ru T s s q T s kt s>e cl e okx lb ]g gj ykL e ydæfe hLc ]xy ugd o 4kt ]kxSkt q X a T s X q \ s s s kg dhO cl ]kpπc df kun gd ]kun n jd kOm [kj hl kjt 4Sgfkp "h'k s s s s v kd krl /kl skdlm 4g hgj je h_i hdlm ]g jIDkL chjx dS ]kgd uTe X a q , , s `k;D g hgj kg xI , s V' hd e¥Gf Bkd `Syf d gkd `g gj jd lkodc k;D hH ikv g; ]kgd w s s s T s sukgüm ]jv 4kuy kej rHH ]kukt Oc xL/ xu ]kuy kxy gjxo hu/ kjt ] X s s w , a \ a s , w kgd sue `cyre ]kgd ukgüm 4kxLi kukg rl /kl unf dS ]kgd ue lum T s X s \ s a q s T s 4F rgj l tke jd kuc hLik> hl hIkN dS e k;Lfkgi ydv 4ekd kF kr s s s , \ s s X X \ s s kt yp ]kF krkt yef tk;ç ]d;ky uiv kF k;yf ked 4F henkv r¬e ]sF s s Cgu kr rl /kl 4F rgj e k;Lfkgi jn yhe jkc ln hg lki _ef dS jse s a q s s X X \ w s 4kxyp y gér 4g krukt kd krl /kl l rgc e lß ]kgd ue 4Skrc kg wa s X q wa s X a q s q T s s T a s s rukt kd rl /kl hldf ikv jxv udfy ]g hrkv e >el hdikv rkc 4g s a q s , X , hrkjdp 0fc kg; g klß kyeke g; ]gd hH Nd ikv ]ykc o 4hrkt kg hH q a , X q s s s s dhO l sun uknjo n;k' hrkg Bg jkehc l ik'Hfv jxv 4hxSkt kg dhO s s s q s s s s l sun uknjo df g Cgu Bg jkehc kr l ik'Hfv d rl /kl hldf hu®i hj , q s s s a q kgér 4kjd ''fkd hd sukIef kd <jkd ]kjd uknuf kdlm 4g krkg <jkd k q s s s s , s s r kg hjkehc df kg rukt er ]kg jIDkL Lc urb er ]kgd uTe 4g krdl s s s q s s \ s q s , s kg Nd hg kr ]n n nkoh'kv rl /kl Bkd jxv df g krgd jdku kje 4kg q s X s Z a q s , , s j kg Cgu Hky lm udfsy ]g gj jd tkyb cl df ykc l>e unf dS kr s s T s s s s q s hLi jkehc hu®i hdum ct udfsy 4hF 0flfi dr jn7jn hLc hdum jkv 4k \ z w w \ , xkg k;df tkyb sukgüm kd kxky urdf eyke u 4jIDkL Lc F _ef dS jse s X X s s w s \ s s 4g hgo d hgo jk/kv d lko T s s æof jkeg jrhH 4g hgo d hgo eg jrhH7jrhH jxe ]g ry >el ]g kry s T s T s s T s [yf Pi 6ukKof cl kjkeg g jk/m 4k;ki kg Cgu kni <kdI‘fn dufkKo 2g \ , s , s 1 , T rkv LkG y;jfku e jnfe d ht ukeug ygi ]g rkt un k{hji hd ukKo s s\ X a s q s T s s s f `xaSkt sy e hnl ColhdDb gér d;kyku s; 4g Oc Sg /kc hH thckr kd s X X q T s , q s a
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 19 egaP

[ Cgu kd o®;hrjkH uiv jxe ]h;ki hH k{'f e k;yk|ofoæof d epæfi s s X X s ]g k;kv kg hH epæfi k[n df g rgd 4g rjd kl'i hLc xky kr g rjd , s s T s T s a z \ s s T s k// [jkx hgo jkv 2k// [jkx Cgo jGf jdkv kg; jxe ]g rkv Iky j a s , a s a T s , d y k{'f hH l kgt ]g krkt syp hH epæfi 4g Sg Ldt gjr hd kjhtt s s a T , q s \ X a hlß ]jkd¬l Sg Li d k;nfl7k;nfl jrhH dum 4g krkt gj jkpof d0f a q s \ s X X s , kc yod cl g; udfy ]g dufkKo ]g IDId√kv ]g jIDkL ]g j;ufhtb kg; , s s T , T s T , a a 4kxMkrc jGf ]Skt kg hnk' hjln hjkgér ygi 4g Cgu hH k a s w q s , ri gér kdlm ]h;kOm ue rchle hurdf 4k;ki tk[ e kr ydæfekc 4sF L X q s T X q s T s q s i e ujd 'kr hd krl /kl rgc hg er ]re kvkLc? cv ]kgd ue 4,g h; \ X s X a q q s \ s T x je hu®i hjr l gto hd k;r“fcéd hg hjr df kgd hH g; l>e u I‘qn s s X s s q s lm jkv 4kyduf kpπl d' jkv 4kF kvg d' Nd >e rDo hlm ]hF ry , , q q s q x rkc hgo 4h;ky[f [kj s>e kr ygi 2Sx y lki d /kl d kgd eyke q s s s s q s a w u ]g ydæfe chtv ]xy ugd 4h;x {ke hu®i 4kjd hjIDkL huiv eqr 4x , q s s s s s s kdl >el u er ]ukt hg /kl jkd®ep d kv/kl ]kgd ue 4kykL jke hH q X q s X q s T kd rjkv j/b ]hn ky[f hH [kj s>e su I‘qn lm 2/kl go g kld ]kykc j s , q q , , s IDkL 4hF hdqp je go hg ygi dlb ]spgi j? e ylv 4h;x hg je kl kF s s qa X s kuje kr kdlm `g hrkg dhO hu®i Bkd l [kj Cgd 4k[n rkt y hH [kj s s , s s s s s s ]k[n rk[ hH [kj kd jIDkL 4kF kgj [n kL[ 4kF k;x Fkl dum hH e s s s s \ s T 4sxkvkt kg dhO cl 4kun Ikc hH kdum s s s a kg pπc ykc jkv ]kt sy Syf d hu®i hdkc jkv k[ r ygi 4g jkehc hu X s , s , w s , ®i hjr <jkd d k;r“fcéd hg hjr ]gj ip r ]kgd ukgüm 4g hu®i hje jk s s X s q w s X , s ehc ]kgd ukgüm ji 4k[ n[ sygi ][kj y g; 4g kLi e jdDp drfkH r s X q s , \ X , w ]g de®fk;÷kv hjkehc 6Cgu hH kxkg ]Cgu krkg dhO Nd udfy ]kgd u tkj , s s q s s kge /kl 4g k;df tkyb rgc 4g jkehc hu®i hje df g gj [n Oc jwn ky q , q , s T s s s , X he kg; ikv jkv 4g Ghydr hl ukd df g krNi l henkv ygi jxe ]g j a , , , wa w s s wa IDkL hH e 4hF 'kyr hg hd ikv ]lc df sykc `g Ghydr Bkd kd hu®i h T s , s s jr ]Om ]kjc? re kIc ]kgd 4ky hg kpc cv kr g h;x kv rkc dr kg; s s s s , a cv df kpkl su _ef je jkv 4kvkpc lc cv df Syf Ldi ji 4ukd g g; s s s , s \ , , , df ge jd kOm Cgu hg k[n sukgüm ]ji efH Li jxf xkI‘kl jdkv jIDkL qa s X w s \ a 4hgj krgj hLkF kr g hgj yt xkv jxv ]unf d LO 4k;nf kOc kd kjkpc s\ s , s a , s X s 4kun u kuy Nd eg ]g rchle hNπv g; s s q X , q 4g /kl pπl ydycf o d T q s q s f g k[j gd lum sue jkv g krn LkN hH hIkxy /kl kpπl df kgd ue , s T , , s s\ s a q s T 4kxLkN hIkxy df Sx dIv ji hIkxy 4Skojrm Lid 4h;koyduf Ne hdu wa s s a s a s \ X wa m ydæfekc 4gj Ldi Fkg dum henkv kn ]kgj krkoLe jlf kdum e ]gj q s s \ s s qa T s rsn k;yfkx s>e so ]C;koLe XNe ]k;k;I? jlf ]k;df htkj kdum ydæfekc s a q qa\ wa q s q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 29 egaP

s k[ uIc 4g rn rcl uIc d Ikd 4g krgd dhO kr rkc 4g k;D kyeke d T s s w a s s , s , f k[sn l jkx ukgüm 4g kukt ji ekd jln >e ]kykgél eqr lkl k;H cv s , s X , s w s q a , 4h;x kg nc lkl jxe ]h;x kg h/hl l hIym kr hLik[ l kvn hd htQx s a a s s s \ s s q q 4hd hIym hLik[ hdlb ydæfe sue 4kF kntV cr ]hF hLik[ hIym dr c \ s q T \ s t ]g henkv kd e¬df chtv 4kF kntV ]kgd u ht jknjl `g kntV ]kNi u , s , w s kgüm 4kF kOc kIym ji ydfbkl jIke kjkpc henkv g;3g kyeke k;D ]kg X , s s , d u ht jknjl `g kyeke k;D df kNwi ]h;x pgi hLkx hd lyfi kgo hHr s , qa \ q a 4k ;nf jG gjr hjln ge kdlm ]kdI> l jkt k;nf jkv 4klyk[ kd ht Qx s w qa s s , q gko ]grG hd ht Qx gko3kdI> hjknjl3k;nf kdI> l jkt dS sukgüm kl q s s X s 4Syf d kr;kgl aSkyc kdltf df krLi Cgu hH h;k[nf Bkd kr kg; 4Xjd s q s \ s s a k/hl gjr hldf jlf kdlb cv 4kld g henkv g; ]Li hH eg e rchlqe , , s \ X hNπv ]kgd u ht jknjl 4k;x kg 'kgc ]kjxf phu henkv 4Sx kjdI o Xe s s s s s s Igkjc? 4g kgj kyp ydfbkl l htr hurb jkv g kO,c kIym henkv g; , s s , , ]kykL jke ]kgd ukgüm ]k[n kdlb ukgüm ]ht jknjl dS F gj kv l j/m s X s s s X s s s 4ji hLkx huiv kyp jGf 4k;yf /kc sl d \ a hO sl syx jyGe ]Cy kxy sNhi uIc ]k;yf jd kIym Ikd 4Skt Ldi u e s s \ kdqt hnjl ]sxy u l jkt urb kog ji hrkN dfkr ]k;yf jd kIym Ikd ku s s s s iv jd dkj hLkx ulm kl 4g hIym jkv g tr rgc kog ]g kgj kt kxkH s \ s s , , , s q , s l htr ji ydfbkl jIke do; kyri kycn dS ji r¬kj dS ]g kuql uTe s s q q s , s 4sxkg uync rkykg ji s; 4g Nhi x;<o¬ kdlb X s s w , s q Z ]g Nhi ;÷kjkv dlb ]g sNhi jgu hdlb 4g Cug hH e ukero rjkH hHv T s s T X , X Z 4kxkg kukv kr tkv udfy 4hxn kpgi dr y s s s s qa d ]xkyN hd tkv 4kxkg kuky skr tkv l ygi jxe 4g rdl yp y ji k a s s s T s s _k; hd yd eg lm ]k;x kv tkv kt jkv 4kg rkt kv e ukero ]kg srkt s s , s s X Z s II l rhrv er e uke lm 4kg rkt kg uke jkv rk' ]xjr¬uf eqr kgt w s q X , s s s , , a a a 4krkg Cug hH Nd ]gkikgM Bkd ]ypyg Bkd kgt 4g hrkt kg nc xjr hd s q s s s a , s a a kjkpof kgt ]ky [hl kujd kni jrhH suiv kd kF¬ov lm gjr hldf eqr X a s , s df ]ky [hl kujd uk;÷ gjr hldf er df jrjuf g kgj jd kpp hd ;ki s q a wa Z m hlm e jkv 4g ;kim hg dS kd ujd rDe lum j,kv 4g hjWt kujd r T , , s q s , Dqe lub ]g jkd¬l ukji d "o kjktg kt ; ]ygi d ukt e hnl ColhdDb s T a s q s Z X s s s s s X kd 'n lb udfy 4g krdl kt k;kt y jWt e hnl ColhdDb kd 'sn lb s s s , s X s 4g krjd W' ekd kjln jGf ]g krjd jkd¬eu ygi kd ycfbkc jd Om g , q w , s s cql tkj hH hHv 4g krkt pgi nt¬fe hH hHv ]g krkt jnfe hH hHv 4k;k s , qa , a s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 39 egaP

dhO kd uI uer jkc dS ed l ed df g ;≈kHkl kd uoht je g; df s ≠s s q s , , ss k;x usn nko;ü/ kd jobkL e kr 4jkc dS Glf ]e ukd ukd d d¥e ]jraj s s ≠ T s Z X s s s s s q uf g kgj kryp e kuI l ykl lhr Bkd e dfkykg 4kF k[n rkv ji rDo wa X X ≠s s s T a s s s kd uI dS ue jkc dS Glf 4Cgu hrkv ji rDo e 'n lb uI Bkd jkv ≠s s T Z X s ≠s s , 4Skt kv u uI dr ct ≠s jdy l tc gN gcl 4jd Oc Cgo rk[ hLik[ hje go 4Cug hH go ]srkt s s s q , s \ s s s yp lifko uiv jd LkN >e go df krkg hg kurb jkv 4g rchle hLc ] s s\ s q s , , q \ kgd ue `kxn ckot k;D kd krif jkgér e jkv 4hxSkt kg H'v kr Cgu ] s T wa s s q T , s q s kxkg H' kr IN tc gN j? jxe ]Skv hHd hLkx 4g ulkd‘uf l j? tc s q s s w s \ , s s gN df rgd go `kg gj jd ng k;D ]krgd lum e 4srn kpgi u'I¬ go s s s s T s qa s jd kOm l gcl tc gN s>e jkv tc gjk;≈ g kukt kd uI 4ruc Cgu yc s q s q , s , s ≠s s I ebkI d kuI jd [n kd kvk[jr¬g cv~~~nofk[jr¬g kdum df dr ct s s X ≠s s X s s ]F rsn ukt u hH kd>e go ]F Zxtc ]F r¬kn d krif je go df hF g; s s s s q s q q s s s s s rchle 4hF rchle dS hukege j? dum 4kF krkg ukege j? dum Te 4kF q q s s s s s krkt kgd krif kd nll kdum ]F ;¬nl ukji rgc d jkll _ef dS jse a s s s q q s a s 4g h/kjof jkr cd jkv g hxsk;gl cd jkr3jH ekG T s s , T s s Z kd okup go e hL? ldf cd df g krkuc jd Pi kd kvk[j hd Fkg hd q X \ , \ s X s lm ]nofk[jr¬g Bkd u Bkd 4g Qx ke®kge Bkd u Bskd kd Krfhutkj jg s s s , q s 4g sOc Sg Skt kv kÒv rl /kl 6ke®kge d gjr cl ]nofk[r¬g d gjr T , q a q s s s cl ]h"rfk;† d gjr cl3kg rdl [n jdkt e hy¥nf er jkv 4h;kv Cgu s s s s s X q , hH hnl Colhc hdum hHv ]jn rgc kr hnl ColhdDb 4g Cgu kg; hH n[ w q s , a q s , o ]g huky hnl ColhdDb~~~;‘ofH df g gj gd ler Krfhutkj kt udfy T s s q s s 4Gjr hd ;‘ofH kr¬kj g krkt l Cg; ]kg hnl Colbkc k; kg hn , s s s l ColhdDb 4Gjr hd ;‘ofH kr¬kj g krkt l Cg; jkv 4kg er kgt ]Cgo , s , s q a 4sxkvkt kv e ukero er kr ]kvkt kg tkr ]kvkt kgu ]ky y rfHuv hH s X Z q s s s s s s s w q Syf d jsn Nd e XkI? lhckp hd uk;÷ er jxv df g g; oHuv kje jkv s q X a , q , q s , 4kn k'nf dhO7 s dhO kHrfi 4g k[j k>ym e k'nf ryx ]ek;kv ryx kd kHrfi jxe ]g C z , X s z , gu hed Bkd lki jkgér hd kHrfi 4xaSkt kg W' uync rkykg k[n Gjr s s q z s s q s s hd ;‘ofH 4g hrkt hrPc tkj hchjx ]g hyk[ Ii ]g hyk[ Fkg 4k;ki u hH , \ s , s , Nd Fkl ]k;yf [n jd nc unf rgc Fkl d rhrv 4k[n Gjr hd ;‘ofH q s a q s s s 4g Cgu ;pækv Nd kr kg rjxf e k∏x jkc7jkc jxv er , Z q s s s X X q 2g Cgo hH cv ge kjkgér ]kg gj kv er l Gjr ltf 4g Cgu ge kjkgéqr , qa q s s q s , qa Gjr lm ]kg gj kt Gjr ltf er 4g hg hlß Nd hH k'n hd rjkH lb s s q , q 4k;x kjke rDe henkv go 4sF dp q s w kt ht jknjl dr cr ]kF kvg k;df kIym Ikd ulm df hF g; rkc df y q s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 49 egaP

e ]kgd ukgüm 4kvg nc e jtiV h{i df k;kv <"'of 4hje rkc df kOc q s X q a X s s , <"'of 4kxn suOc Cgu ji lm <"'of Bkd udfy ]kxaWd dr lkoæ erfv s wa , s s s a hd uoht ]kxWd e jH uoht rkc kr hd e/ ]kgd kd jk'df yxt ue kr a T s Z s s q s T s 4g rDe gjr hd h{i Sg rLm e 'kdkv e/ , q q s \ X Z 4kg u hnktkv kd k[i dltf ]k;D hg kntV h{i go 4g kry Xlk s s X a s , s a l3g kntV kd _keeku Glf h{i go ]kF kntV h{i go 4g Cug hH Nd jkv , s Z , q , s X a d kjhtt ;kolf lki d h{i lb ]kF 'kdkv kji lki d h{i lm 4g Cgu s w s , h{i hgo g; 4kg e hryx er 4g h{i hgo g; df kpkl er n;k' 4ky x s X q , s s q s kI e j? jkv d ukl ky jd nc e L\tCi er kd h{i hlb 4jd [n kd ; a X , s s s s a X s q s s s Z nkl dlm ]g krkt kg nxnx ue3kg r[n rLm e 'kdkv kd h{i dS eqr T s , s s s s s \ X s 4g hu'kj hd kjkr y[ ]g /axl hd 'kdkv y[ dS go dr , s X s q , q s q cr 4krkg Cgu <"'of Bkd ji lm dr ct ]g krkg e/ dr hHr kr e/ s s s , s Z s Z 4krkt gj Cgu e/ df kvg BklB 6krkt gj Cgu e/ df kvg ey¬f Z q Z q e 6krkt gj Cgu e/ df kvg ngV e/ hg lt dfk;D 4Cgu kd e/ ngV udf q Z q w Z s , X Z w s wa y ]g krdl jd jkpi kr kd e/ e 4k[j lki uiv ikv dc dp go ]kgd z s Z T s s q s sue 4g jk;r kd sun dc dp hyk[ ]Sgfkp u/ kurtf kr3kjd jkpi kd T wa , s s q s s s z e/ ngV df rkc hjln jkv 2k{j kx g rgd o ]g h/c Nhi [kv hdutf u Z w w , , T s s T a s X a dfy ]g kgj pgi chjd d uje henkv j/b 4k[j lki uiv ikv u/ kuiv s , qa s s s s 4hujd Cgu kd>e k{j kx 4Sx jke ]kgd e 4k{j kx kr ekd dS 4g ;≈k s q , s T , s T s ; ujd ekd kn Glf ]kgd su kyLcf jk'df yxt 4n n kjkgl dF√kv kd e s s Z \ s q X s s kd lm kyLcf ]Wd ekd hH Bkd e 4Skt gj u hed Bkd hd Fv ]hd u/ \ a s T s Z kd ekd je kr Skt kv pfQ Bkd jkv lj Bkd e krkc hje kd kyLcf jk' s s s s s , X X s s \ s df yxt jxv df e k'kv lb k;kyef >e sukgüm l kyLcf jk'df yxt 4 q X s q X s \ s q F r[j yk;[ e ue kd ujd yg aSk;¬el hLc7hLc ]F Sx kg d "o jRl s s X s \ \ s s s Z 4ycI ebkI kn suiN ]k;H kNπv ]kgd ue 4kxsiN s s , s T ycI ebkI 4h;x Cgu df ]h;x 6h;x kgd 6h;x cd ]h;kv cd uI hl ukd s a ≠s , df kxyp Cgu hH kri kr Cgu]g Iy I? lhckp k; g Iy I? gnkp k; g I s s , s s a , , s s a , , s s a y I? gjkc uI g; df g krkt yp kri llb df g cyre hg g; `g k;D ≠s , s , , hg cyre kd ycI ebkI 4sxkn ykL e rchle jkv er 4g Iy hurdf uI s s X q , q , s ≠s ukd df kxyp ld kri kr sxikN u ycI ebkI ]kgd ulm `k;D ]kgd ue , s s , s X s s X s T 4kujd re rkc hd ycI ebkI df kykc l>e ]kF kL\[ hg lki jI¬ke u'sI¬ s s s q 4g kukv cr ]g kukv ct kd k;Lfkx ct3kg rikN ycI e , , s X \ s s s bkI ywtGf k;D er ]kgd ue l jobkL lm 4kvg u hH go ]krkt kg oHuv X q s T s ≠ q s q kr dS kF kpkl ]kgd ue 4Isy I? lhckp 4g uI hd yd e ylv g; 4ky s s s T s a , , ≠s X s ul hH hje kjt ygi d sun nko;ü/ df kgd u jobkL 4~~~Iufef kc Iufef q s s s s s ≠
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 59 egaP

kg hH Bkd gkp y[ 4hxkg klgV knk;† hH jkv ]xkg jkd®kyc knk;† hH jkv X s s s s , s X , kr Ski yduf u jxv go ]g krkt yduf uikyokc kt kd kxky e ky[ u s , s X s X X s m dfk;D ]kdkj df kxgd Cgu hH e jkv 4krdl kt Cgu kdkj kd ky[ um X s s wa T , s s X s 2hxn uyp kd ky[ um jkdjl hH jGf jkv 4g rkg ij knk;† ]g s s s X s , T s s s , hrkg aSk;®ge®kv knk;† ]g hrkg SklgV knk;†3g hrkt kg hjrkPc r'rfi s T s a , s s \ z gnkp e k/kjiv3nkc d sukt kg rîkel d pe ]dr kunf rkl jkv 4g srkt , X X s s s , X , T kg yxki ydycf xky kr g rkg pe d ykcIG kg; hH ct df kd rkc l s q s s T s , s q a b k;df u;;÷v dr "o dS ]"o syNif su hIl√ouf; hd k;u√kGyfsd e k;u Z Z w s X √kGyfd 4g dS nlde jxe 4g rkuc kukohn ]kd kxky y[ xyv7xyv e k s s , T s s X s s X ;ufn hjkl 4kg hd rjkH gkp ]kg hd jgkc gkp go 6g hxukohn kr hxukohn q s s s s , s `g rk>el l iW ldf ikv kd hxu T s s s kohn lb 4Ski ui u Cgu y[ Bd uiv d ukr¬ngV l gto hd y[ lb ud s s s q s s fy 4g hLky[f hg s; kr g hokg ji tI¬ Bkd knk;† lcl nkc d e¥Gf jxv s T \ s T s s s s ]nkc d rfhutkj huk; 4g rkt s>el jkI¬ ]g rkt ti e rjkH3krgkp Cg s T s T s s w X u kuy e kr eku3hLky[f I¬I d Id∂f df g g; rfF¬f 4Ski Cgu jHm y s T s \ s s s , [ Bd uiv d rjkH ryp d y[ h'nof lb 4g rkt kg ukohn Nhi sdlb s s s s s s s T s s s s xky df g ;zifdky dr ng lb y[ kd Id∂f e rjkH df g hg rukt ikv s , s s s X T s 4uk;÷ 5g _l kd rfk∂ lm j , w a kv3rfk∂ de®fk;÷kv dS 4g hrdl kt sy e ;‘ofH gér yod hg rfkd jkv , a , X X q s a , 4g rfk∂ kr_ro¬ , a a 4g ydæfe kukuc hjkdkKkv lm hg kurm , q s ]g ydæfe kudkj l sukg _ro¬ lm hg kurm ]g ydæfqe kukuc ekyx slm , q s s s a s , q hg kurm ]kxkg ;‘ue rlfdof kurtf dfk;D 4kg rlfdof ;‘ue df Cgu hr s q X s q gkp rfhutkj 4g k;nf sukg Cgu rlfdof kd ;‘ue hH hHd u rfhutkj jxe , s s q s 4Skt kg cv ]kvg s q Cgu yd kt n;k' df e k'kv lb er jGf 4g rkt kg L[ jxkn,kl d ui s X q T s s s \ s s l Su jGf 4kg rkt yH er jGf e ykl pki 4g rkg ji hHd uil u 4g s s w q X a T s s s w s T sry Iko nxu ler ]g rn uil gér 4g jxknkl d kuil s; 4gér g srn ku s s s q T s s s X q T , s X X q T s iv kNπv udfy Cgu `krsutkj 4e hnl ColhdDb kd 'n lb kxSkt y ukd s X s s s , 4g C T gu htkj kd uyduf jgkc d LtiV o 4g rn jd ukgygy kd kFkg hg je s s s s \ s T s s q w s X ss s s o ]uykduf jgkc kdum l LtiV dum g kyp e 4g ry >el ueæqn kuiv s s s \ s wa T T s s ld e uktuv ewyke u xky >e llb 4g ueæn ]g krxy kr kxsyp uLkr s , X s s s q s , q , s s s\ hH Bkd kd okxy lm ]e k;nfl g k;x kg okxy l kthp utf kd 'sn lb s s X X , s s X s 4k[j jd ykgél hH dc dsp huiv ]k[j ikv uiv hH Ze/ urk s q s s ul kuiv ikv ]kgd ue~~~e/ urkul ]e/ wngV3kun kuy Cgu Nd sl Ze/ > s T Z Z s s q s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 69 egaP

X z e em hd ykl gjr 4g rdl n eüt kd kpπc o cv 4g krkg <jrov kd T s s s X s , s rDf' jkv ktM jrhH dum 4g rkt kg ;≈k; d gkoof do; e em hd ykl , Z s T s s s s q X z gnkp 4g rjd gkoof e em hd ykl lhr ]e ykl lhcçN ]Xe ykl lhpπi , T s X z X xky cv 4h;x hrOm jiM k[j em hd gkoof dfk;D ]h;kv hukot e epæfi s s z X X 4g y[ d kukot y[ ;®kpæki T s s X s 4g y[ d kpπc IkN7IkN y[ ;hrjkH T s s X s s s s s 4y[ Id∂f X s s df ]y[ ykcIG df jd jdGf hd hF¬g1x j? cv kr Skt kg hnk' e em X s q X s s X z hd ykl gjkc 4hxkg hgj hd ykl gjkc em hd krif je cr 4hF h;x kg Xe s z s s s ykl rkl hnk' hdum ]g ntke kg; ke hje 4F rn jd gkoof l hn¥t e T w , a a s s s s s g dfk;D ]hF hrki Cgu hg kv hukot e rjkH 4F y[ d kpπc y[ ;hrjkH X X s s s X s 4g hrkg kr gto Nhi d , s s s s thp jg 4g Cgu k;D en e ky[ ;hrjkH df g <jkd kdlm `jd k;D ]g , X X X s , X , hjcte g; cv 4g Cgu en Bkd e ky[ ;hrjkH 2kLL hy¥xf k; `g kyko w , s X X s a , s ukt ukd su[n kdlb cv 4kg gj jd e j? kr hg; `elm kxy lj ukd , s s s s X s X s , jkv `sxkvkojd hÒcd cv jkv kg; 4g kvg kuc kuk[ hÒcd 'n kji 4hÒc , s , a , q s w d7hÒcd Fkl d hu®i rfi3g gj hg jd e kj? uiv uiv tkj xky kr hÒ s T s X X s s s s s cd7hÒcd 4krkv Cgu kte Nd kd hldf ]kjd hÒcd7hÒcd [ky er 4,g Cg q s s q u jld kd hldf elb 4dl kg kL[ yckde d hdkg k; ykcIG k; Id∂f w X s s \ s q s q s kt ]g Cgu y[ klß hH Bkd e ky[ ;hrjkH kr ]rkc hd ky[ ;hrjkH hgj s , s s X X s s X s 4g rkt yduf xokv T s s s q s l rgc d jrhH jkgér jd [n ry[ kdum 6g rjd ll√kFd ]g rjd u s q s s s s T s s T s pj jrhH jkgér hH cl o hLky[f d ky[ jkv k; pe ykcIG k; ]hH hLk s s q s \ s X s , , q \ y[f d Id∂f 4g Cgu Nd hg kujd kgo dfk;D 4kg krdl Cgu kg jkv Nd s s , q a X s s , q s lutf ]Sgfkp kutH kd kxky um kr e rfhutkj 4Sgfkp kukv Iky lifko s s X s s X , güm 4g Cgu kyd Bkd e uoht dum cv ]cv 6F jkdkyd dS kr sF kruH X , s X s s s s fv e¥Gf o ct 4g Cgu BkpM hd rt†b hdum g; 4g Iokjxf g; 4g kPp s , a , , \ k'u kd upgi e rfhutkj kd kvkruHfv d e¥Gf df g kI? ;≈kHn g; hH s qa X s X s s , Z q v hHv jxe 4Sgfkp huyef rt†b güm 4g rkg hxk;gl e ujd upj kdcl X T s s s X s s um3kvkuokH h;x h;kcn ]ei Sx Skcn e Xkue d kxky kruHfv d ke¥Gf X zs X s X s s s X 4Sgfkp kukg phu sl s s cl jcau kd Xkvkrutkj df g hg; tkjrS kje 4g tkjrS Bskd >e3Xkg r[j s , s , s q s ji kukF¬ ;†i gjr hd kjkI¬ e¥Gf ]gjr hd kvkru xsky kd k;Lfky[f d X w X X s s X \ s Id∂f jxv3df kr>el Cgu e 4g Cgu Bkjc Bkd dr cr ]g /k∂ ]g klg s T , q s , s , V jrhH d henkv dr ct jkv 4g iW rάll kd uykduf kd klgV hd jr s , , a q s s hH jkgér ]kg hdkg df ]kg ykchyko df ]kg pe ykcIG df ]kg kd Id∂f3 s q s s s , q s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 79 egaP

X s ky[ um 4g y[ d kpπc IkN Glf lki d rjkH 4g hrkjgkn kd ky[ d T s s X s s Z s , s s X s s Cgüm Syflb ]g h;kv l kF¬o;ø <{'f hdum ]g h;kv Sjft e epæfi go , s , X jkv 4g h;kv hHv7hHv hukot e rjkH dfk;D 4g Cgu y[ d kukot lki , , X X T s s X d rjkH 4g Cgu hlß ]g gj dkj l uPc kd ky[ d rjkH y[ d epæfi s , T s s s s \ s X s s s s 4g rkt kg dyg sLkF jrhH eg ]g sr T s s s\ T kt gc e e;÷ke dum xokv Sg cn jrhH jkeg df g hg; ukKofkue jkv X s s q s s , s , 4g ukKofkue kd k[ , s s 4xSkt pc hH d s a {'f d yd¬ 4hxaSkt pc hH Xykohn hH yd¬ 4xSkt pc hH pkd d yd¬ j s w w s a a s w , kv 4hxSkt yef rfk' hgo kdum hH ykchykc jkv 4g rdl y[ hH ykchyk a s , T s s o Fkg hg; ]g rjd oHuv rfk' hd gjr dS jd jke jF®i jkv g rjke T s q a , T s jF®i kt Fkg hg;3jke jF®i o df ygi dlb 4rn Cgu ;kim rpfel Bkd s X s s s s s q s kd uyduf kd kxo dum eg 4g eg jkoeétf 4g rkxy xkv e kywd¬ ]g s s X s s T s T s X X T srkrl kd kd{'f ]g rdG jF®i ]g rjd ykrLg dLy df g k;¬el g; Xe s X T s X T s \ s \ , d¥e jkeg 4Skt yduf xokv d kxky df Sgfkp hukg kF¬o;ø e yd¬ jg q s s s X s s X w 4xSkt uc /kjiv xokv hg; kr s a s s Cgu 4F rkt yduf xsokv d jrhH dum l nd yNm lm 4hF rjWt hdl s s s s s w m kd kukot udfy ]kF rhxl u ]kF pku kr u Bkd go 4F gj jd nd y s X s a s s s s w Nm e epæfi rhxl jln syko sukv nkc dum j,kv yIhc 4dl kt k>el kd X a s w s s s rhxl ;h_¬k' df em hcy ]Sgfkp em dS 4Sgfkp kikPc Syf d rhxal ; a z a z q\ s h_¬k' ]kF u ;h_¬k' 4kF kd kukot ]kF u ukge Bkd rhxl 4~~~e k;ufn hj X s a X q kl kyef ukeél kd kyIhc l,t3kg rn ukeél kd ldf <jkd d ;uHfv ]kd s X s X s s s s s hldf kg rn ukeél xky jxv <jkd d ky[ df kxgkp kugd g; e jxe X s s s s X s wa T 4g krkg jkli u jkv hrkg Cgu kl'i hLc rgc Bkd hH hd , s z , s a z \ q s X s s ky[ d gjr lb kgo ]g hrkg ed em rlkv Xe 'n ltf 4g em hH hd k a , s z , s , z X y[ 4g tjr' u ]g hÒcd u3e {ke jGf 4g kjkdIN l jkll jGf ]y jd s , a , X s , q s a X jkv g; ]g hpc hd;kyku jkv dS cv 4dp jd cl 4Cgu kpc Nd kd u , , , s q q s s jd cv kdutf ]g y[ dum ; 4Cgu d kukot ]g y[ d XkPc s;3g tajr' s T s s s s X T s s w\ , s l,t 4g rkt kg <io®ge hH y[ jkv Nd kgo ]g rht knk;† xky Xe 'sn T s s Z w s , q a T s s ltf 4g hrkg em hH hd ky[ df kuy e yk;[ kd rkc lb n¥t rgc jkv , s z X s s X s q , 4g Cgu , y[ kd hukot Bkd lki d k;hrjkH 4ñte hjkgér kr kjGf SkOm ji jlf s s s X q s s Syflb ]g ;hrjkH Glf ]kd kuq>u> dgku eqr cv 4g u>u> y[ d rjkH T Z s s q T s q q s s 4g jkv lj kdum jkv 4g y[ d Xkukot y[ d epæfi Sy , , , T s s s s flb 4Sgfkp kukg ulkd‘uf kdlm Cgd ]hukot hd ykl g–i g; 4dr ykl s a g–i hHv ]kxLi kudQ kdum udfsy 4g hrkt kg ;≈k; d uuc ke k;dfLy a s \ s T s s s s a a \
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 89 egaP

Skv BkNπv hH kt Fkl7Fkl d ukKof lb 4g kgj kv l epæfi ]g kgj kv s s , s , ukKof hH kt 4hd Cgu tk[ Bkd hd ukKof hHd e 'n lb ueg klt cv s s s X s s , 4kF oHl kukv l epæfi kt ]k;kv hgo e gxt h a s s X yk[ jkv 4g k;df kni kd gxt hyk[ dS Glf ulm ]g k;kcn Cgu hH Nd , , , s Z s , q s ulm 4g k;kcn Nd sulm df kpkl re g; Syflb ]kF u hH Nd e yckd , q s s q X s q s e lm lki jkeg ]g k;kv l epæfi dfp jkv 4g k;u ydycf kt ]k;x y s , s wa , , q s [ ek;kv kji dS 4sxkg uiv d kukot rhx 4hxkg huiv hd kukot e¥Gf q w X s s X X X X 4kxkg kuiv kd kukot ;®gfkl 4sxkg suiv d kukot y[ 4Sdf kni iW Su s X X s X s , ]xj Su d hukot jkv ]kd ukot k;df kni Zxo k;u dS ulb dfk;D ]h;kv a s , , s X df g kNπv jkv 4h;kv l epæfi kt ]g ek<jfi kd k{'f duf/kv kr g; , , s s , q s 4hF u gxt hyk[ Bkd ]hF u gxt Bkd hd hukot phc d ikP s s s s q\ s c dlm jkv e uipc dlm 4Sx jkv Skv hH unf d hukot phc d ikPc , X s , s s s q\ sdlm jkv xe uipc dlm 4Sx jkv Skv hH unf d hukot hHd df kryp , s , s Cgu hg kri lm 4krjd kr;kgl hd ikc ke ]krjd hH Nd 4krxy uOc j s a q s , i ukdn ]krxy suhl krwt ]krxy ujd hjxfBPc ]krxy ukt r[ 4krkt xy q s \ s s e ekd Fkl d ikc ke go df kvg kpπc kd ykl Okv ]ykl rkl gN kd X s a q s X kpπc Fkl hg Fkl jkv 4k;nf Cug hg ukv kd hukot dr ykl kjktg ueg , s s X s 4hrkg hH Xugc hdum jxe ]rkg kgo hH k;H jln 4hF hIkikp Fkl hg s s s a , s w , Fkl ugc g; dfk;D ]Skt ji gj,xo hIkikp j/b7j/b df kF kryef u hg X , kdke 4F rkg ukot Fkl7Fkl 4F rkg Lc Fkl dlb 4h;x kv e j? jkv u , s s s s s s s \ s X , gc dS hH g; hlo ]F ugc BkH jkv l,t 4ugc BkH knk;† l knk;† 4g kr , s , s s , kg krku Bkd hH kdub rfi jkv hu®i df kF Cgu hH kri hHv df hF hrkt s s , s kg hnk' hn¥t hurb df g dpl kd rkc lb go 4g kjk;î kLc nç' go 4h , w , \ H ugc jkv hH hu®i3g kr kg cyre kukn sdlm 4huxfH g nç' kukji kd , T s s X s , q rάl 4F rkg Lc gjr hd ugc BkH chjd7chjd rfi jkv hu®i df F rsn a s s s s \ , s s jd hnk' e uipc urb eg kr kg; 4kxOm ykol kd gkoof ei kr 4dl y X s s a s zs s X ef "Qi jkv h_¬ df güm n kdke jkv n uxt ktM hd ei jrhH sdum ]Xn q , X X , , X s Z zs sukg ukot güm ]jd u hnk' kd kpπc eg ct ]Om cr kr ykol kd gkoo s X X s X s s f ei `Om l kgd ykol 4kOm u hg ykol kd gkoof ei e rjkH Syflb ] zs s s a zs X hn jd hnk' hd pπc l IkN 4Bg Cgu hg kni hHd e rjkH thp hl rqgc h s s s s q , X X d hukot Syflb 4k;nf Cgu hg sukv hHd kd hukot ueg l k;nfl e rjkH s s s X X 4kd k;Pfhi xyv7xyv hd em jkv em g ykol el X \ z , z , X b 4Cgu ykol kd rjkH Nd elb 4kjd jkv Nd er ]kn uy[ pπc IkN7I q X s , q q s s s s s s s s kN s; 2LL hy¥xf `kd ujd kr>l Cgu jkv Nd gér ]k;H df jd[n kdu a s s w , q X q , s s m sxlg Glf xky 4g jk;'fkg Lc e uy[ kLL hy¥xf g; dfk;D 4kn kuc j X a Z s T s s \ X s s a X s kI¬ dS er kd henkv hldf df krdl kt k;nf Cug iW kLc kurb Bkd kd q s \ s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 99 egaP

f+ dS jkeg jkeg krdof'ki hjc hurdf u kdjfev df ]g [n kd rkc l s s q s s , q b kdcl e rjkH jkv 4g krgkp kujd rr¬i rkc xjrv hd o®rDf;ø ukge s X , , q z X a a dikv jkv g krgkp kukuc _pfk[j rr¬of dS kdikv xq;e/ ]hJ ukoxH s , , s 1 Z 4kKkv klt ]ht , 4jd hg e htxav ]kxkg jrgc X X zs s s 4kr skg s kKkv hdikv 4kxsxy kNπv eg 4g ;¥r"f+ ikv 4xdl jd rhprkc jdOc X , q s X , e k<jp dikv e iW dofkHko¬ d/fv eg e hngV 4g ku[yf e hngV ]ht X X s X X , X `hxkg Ghydr güm e htxv s X X zs a 4g hH e hngV uæi hgo ]g Snf n uæi kdub e ht T X z T s z s X xv ue 4kg rkc hg e hngV l ikv kr kr kKkv hdikv nf; ]rji 4hxkg rh zs a s T s X s s s q a s prkc e htzsxv df kgd su hxk;gl jkv dl jd Nd rhprkc xjrv e df X a s , wa q a a T g ktsH sukgüm l Bcc jkv 4g ktH jkd¬eu kdikv u hrjkH jhoe/ ~kL d , X s a , , s s s Z s xq;e/ 4g d/fv hd x;e/ ]g ed u'ydl hdltf 4g hydho LII¬yb hd Z , q Z , s qZ , s ≠s htzsxv jkv 4g hrkt hPi hg e hngV hH e k'nof 4g kd_fi hd hngV x;e/ a , , \ X X X s , q Z 4g rxko¬ dn√kg kd uexkv dikv , s e rjkH l jkv hd kdOki kLkjd d x;e/ jkv jkojfi xq;e/ ]hJ ukoxH X s s X X s\ s q Z , Z g kukt[ hylv lki d rjkH , s Bcc ]gqt ]kyefl ]k;÷l ]^*(! ]r¬xv )! a w q a 4g rdl kojd uku¬ kxx eg ]g hcn l jpd Ld d ykl kjktg T s a , s s s w\ s X s s kt ]kd ke®kjrv hd 'n lb df g krdl kt k;df xk;im klß kd thp j a s , s g 4Sgfkp hujd kni I‘fn hd sujd xk;im d;él kd thp jg eg jkv 4kxsj , 1 s X , d jHuf ji eg hH g; ]g rjd xk;im ld eg kdum 4g F¬Ir hH y[ ; Z T s s s , , s s 4kxjd jHuf ji eg g; ]g rjd sld s Z T s , eg xk;im kdlm 4g F¬Ir kr ukKof 4g e Fkg jkeg g; 4g hg kjkgér kI s , s T X s , q c g; df rdl jd Cgu kdDi er cv 4rdl kxy Cgu kri er kdlb ]g s s q s q , hr[j yktye Fkl d hlkL\i hu®i hjkgér cv dfk;D ]n jd I‘u kd krdr s s s s q X X s fu hjkl hd 'n jkv ]n jH l kvk;æo kd 'n eg df g krdl kg hH g; , s , X s X s s s , s ek<jfi kjln kdlb jkv 4y kPc kd hykg'[ hd 'n jkv y jd ed kd h w , X w\ s q s , X s nkckv hd 'n eg df g krdl kg ek<jfi kNπv kdlb cv 4jd kni u kr s , s s , s gkp k; jd kni pπc kr gkp henkv df k;kv ykId Fc l epæfi df sk>e s s , s s s s≠ a Z s l cl 4g ygi jc dlm ]g ygi Nπv dlm 4g srkg ygi d thp jg jkv T w sq s T w s s T s w s , 4g kgj kv ukKof l epæfi 4g u , s T s w , l jkv hyk[ eg ji eku d ukKof ]Cgu hg kF Nd lki jkeg 4k;kv jd k s q s cn Nd kjkeg df kugd re g; 4hxSkv l epæfi hH go ]hxSkv Bkjc ]hx q s q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 001 egaP

s w Ouv r'rfi kn o df g krxy s>e kr 4g hH gxl kd krkc Iduf jkv ]g z s s , q s , z a X , , gxl kd krkc <jk/klv ]g gzxl hH dkd krkc <jk/kl e kvkrgfl um cv z a X , a X X X a 4gxl 5g krkt kgd k z a , rgfl güm Syflb 4g k;x k;df rhg1xl e kno lm kF /çyim Nd kt kunf a X , a X X s s q s X um 4g lt kdufkIcf k;LfhikyDbkluS Nd no df g g; <jkd kdlm jkv T s , z s q s , , 4g Cgu hg ;¥e Bkd kdlm ]g <jk/kl ydycf r'r , w s , q fi *( go jkv 4e r'rfi *( lm 4g k;x k[ go rdV ]g kl¬gf hylv hg z , X z , s q , r'rfzi kn go jkv 4jdLkN kd r'rfi kn lm3g kvg kuc ;”y kd kupk s , s\ s z s , q s ykv hd ;üv jkv ukeyle ]BklB kl¬gf hgo dfk;D 6kxkg ekd <io®ge d , q X s Z w S kuy ykduf l elm kd r'rfi *( lm jkv 4g k;x kg uko;¥e hH r' s s X s z , , s w rfi *( "s' <jkd dlm df g hrehd kurb kl¬gf r'rfi kn go udfy 4g z s , z s s , kjpd endS kr rkc r'rfi *( hdum 4g u'n r'rfi kn yod xe kno s X z , Z z s s X s `g jkpof k;D dikv e /cl sdub T s X a a ]rfe¬que jkv krhx ]n"ufim ]no ]rfάl dnfo 5uæi kjlhr ]kNπv `Cgu 1 , s a , z `kg hyef k<ji d/fk s zs Z ol kdikv lutf ]F rDf;ø Nd k; rDf;ø hlß Bkd k;D e kF¬okoq; hdikv s s s q s X ~~~uæi kyxv kje 4hJ ukoxH ]nko;ü/ z s 4u'n ]akg Z 2u'n rkFv k;lfkyGf Z Z s 4g krgd k;lfkyGf ;hrjkH lm e 4ei kd u'n ]g krk wa s s T zs Z , s g cyre kdltf 4k;lfkyGf 5g kPx nç' dS Syf d u'n e htxv ue kr s , \ s Z X zs a s T s 4g Cgu nç' B , kd jkv df kgd Syflb kr hGlkyGf e uæi je 4g k[yf hg u'n kg; uTe s , s X z ss , Z a s 4krgd Cgu urpV o®r ;hrjkH kd u'n e kr 4kg rki uk s Z T s s s t kd ;o¬ er hHr yod jkv~~~e kr;üw' drfa;®kv Nd cl 5Cgu jkpof B s a q s , X q s kd 4hd uke e uZ'n ]g hrkg rjWt hd dr e urpV o®r 4kg rjd oHuv , X , s Z X s s q s lm er 4g krkg /kc kd o®r¬fv erjrv jkgér u'n 4kg rgj rpskl eqr q , s s a s q Z s s s X a a s e /cl dltf ]g rkc rxkue urpV o®r 4Cgu Cgd jkv ]g rgd e rjk , s , T s X H yod uZ'n 4g ryx l iW dyfke kugd urpV o®r ;hrjkH kd u'n kr s , s , s Z s 4Cgu urpV ]g kgd u'n sueg kd Zxke jkeg Syflb 4hrdl kg Cgu jk/m hHd , Z s s s rfHquv ]g krdl kg jk/m ukK 4hd ei d rfwHuv g hd kl'i Fv kd n w , s zs s q , a z Z ç' urpV 4g Cgu urpV o®r Bkd kuiv kdlb gjr lm g rkg urpV o®r , s T s s suiv d k'n ;üv gjr ltf df g g; rkc <io®ge lcl e /cl d rjkH s X s , Z w s X a a s 4g uæi kygi kje g; 4g krgkp kuNi Xe jkc , z s wa w s sd u;;÷v d u'n ngV jkv k{'f ]eüt likv e i{l Te 4g hd Fkl d " s Z w , s X s a , s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 101 egaP

`hH okH kckuof s s 4g kruk , e ke huiv kd krhx ]kgj krjd jkpi kd klgVv hxntV hji kt ]hH henkv a s z w s kl,t h/kx ke®kge df g hrkg hukjg >e jkv 4g Cgu regl l <‘Î e kr a , s , s q , wa s T s 4g kgj kt ;ykegf e 4g krgkp kukojd hg; l>e ke®keji ]k wa T , s q rgd l <‘Î jkv krkt jrm phu l Fj e kr krkg gxt hd utv e nf; s , s s T s s qZ T 4g ;ørd kjkgér kujd lm g krgkp kukojd kt ler ke®keji ]g rgd o , Z q s , s s q T s s 4g dhri kd krr/ hdum df kt ]g ryp ykp dS <‘Î e ruv jGf 4g , z Z w s T s X a T rsn Cgu ckot kd dr hH dS d uqZtv o 4g rjd gxkv jrjuf <‘Î jkv s Z s s T s z a , 4kxkg yg kyeke e klgV df krxy Cgu >e udfy 4kxMkt kyp ; s X s q s a ykegf e ]kn ujd ;†kj güm 4g k;D cyre kdcl lb 4xkg hg lkv kr e T s s X , s X w a s X k[akv hje hH kxOc hH ji ulkglV <o¬ e `g jkl k;D e ujd 0; kr xS X s wa , Z T , X s q s s a kt jke ut;if cl jkeg nf; 4kF kgj n Syf d ujd u 0q; dr jg utv s z s s s s Z qZ 4k{im hd <‘Î g krO s , , c knk;† Fkl d uqZtv yeykr kje 4g gj jd Roi Syf d ujrm e 0; s s s T s 1 z s s X q Syf d klgV kd uqZtv o dfk;D l <jkd /hl dS 4g Cgu regl l <‘Î Te s s s X s s wa s `g rpkl k;D ikv Xe /cl d krhx jkv T s s a a s , 4g Fzax de®fk;÷kv lcl n"ufim e lkgrfb ji d ;‘ue kr , s X s s q s 4g krykc l jkd/fko¬ uiv go 4g kuiv , s s s , kdlm l iW d<fkeki kt ]g krIkc hgo Qqx udfy 4kxkg Cgu oHquv kuiv s z s , a s s kdlm df skt ]g krIkc kd hjkdukt huiv d{'f 4g kry nko¬ kd rfHu , a s , s w q v k{'f ]g krjd <gzx ukK ñFk|of 4g dG hg; e ;‘'f jkv ñFk|of jkv , , Z X , , 4g krdl ysLm jrhH dlm rfwHuv eji huiv Qx hHr 4Om u hH jgy , a s q q s hl hIkN hd jkpof e ue dlm ]Skt kg uke hg ydycf ;‘'f kr kg kgj s X s s , q s s ykc Qqx ct 4gj /çyim ]ky[ l gjr hji ;‘'f df g g; xke hdlm 4hr s s q s w , a kt Cgu h;ki _;üv kt ]g k{'f hd jkdi UHf Fko¬ dS go 4g kgj yLam s , z Z , s e ;‘'f hg kd uiv kr go d¥fc 4g k;yf jd kØdb gjr hd hjkdukt ul X s s s , s m gütf ]g kgj k[lf Cgu rkc hlß Nd Qx 4g Cgu k{'f <jk/kl Bkd go X , X q q , s 4kujd <oJ kdlm ]g k;x , kg /çyim kd /kc kt 4kuOc lki d k<jp d Qx ]g Fv kd nç' n"ufim s s s s , s X s q , Z 4hrdl kg Cgu k s uyr hd hldf Fkl dum e lkgrfb ji d ;‘ue 4g rHnv r;®v n"ufim q s X s w s q , q a `n"ufim j,kv hrkx 4hrkt gj Cgu hg kuokHl hdlm 4krdl jd Cgu kupskykv hd a X s kno hH Bkd jGf 4Skt k;nf dG kd r'rfi *( jkv Skt Sdf xyv u®j s X s z , a
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 201 egaP

S3g krkg kji ;®l 4g rkg dkujr[ k'eg ;®l j/v 4g ;®lv Ar<i kt , s w T s s s s w , Z w s ]l thp lm g dkujr[ knk;† Cgd ]g h/kv kt thp hH Nd 4g rjd r s , , s q T s kc hd jhj' Glf o ]g j/v dkokp 4g rjd rkc hd ke®kv Glf o ]g jw/ Z s T s w Z T s Z s T s v 0c dfk;D 4Sgfkp ukg Cgu kn kd 0c jkv dkokp kr g ;®l g; jxv q X s s s s q , Z s , 4g hH ktM jkv g hH ZFkni , Z , , o®r¬fv 4g kukn ]ke®kv jkv jhj' ;‘ue df krkg k[n ;ƒr Gkl k/hl g; T X s , q s s ueg krkg Pc sxkv jkv e k'nf hlb eg jxv jkv 4g krjknm hjkeg g; 4 s s s \ , X , , g kgd ;kpkv ]g kgd "f+ hH kd dkokp u rjkH df g rkc jnl hLc g; , Z , s Z s , qa \ 4kxsLi kujd \ I‘i¬ kLkF lb >e 4g Cgu krukel hji udfy ]g krukel Nd e kukn ]akg s\ s s q , w s , q X X s 4g krk[ ye rqgc , s u'n kdikv ]l dkokp "f+ ]krs<i d xke df g krxy >e 5uæzi kyxv Z s Z z s Z , s q 4g Cgu jkdkjl Bkd kje l uZ'n dum Syflb 4g k;df l iW rxrDf;øv , s s s s s , s rkruf xk;i kd kuke um ue 4g jhokge ]g 0c go ]k;x xkt hH kt kr a s z X s T , , q s s 4kF Fk0lf kr eku kdlm 4kvg kxkt Z s q ]g Fv yd kdlm 4g Cgu hg eku rxrDf;ø hH 0c 4k;nf eku jhokge g , Z q , q X üm su kxky jd[n Z"?l kdum Syf d rîfkzi ;®l 4uke/o kF eku rxrDf;ø X s s a s Z kd jhokge 4krgd Cgu gjr hd keku rxrDf' nç' s; ]0c jkv jhokge Te X q , 4g <jkd Bd dlm , s 4g k;kv Iky e efH hd 0c jkv jhokge e ]kgd uikv e n"jfi jkd_ wa , X w q , T s X i hd hy¥nf e hg ykg jkv `g rn k;D <jgk0m d knç' dum Sg rjd k X , T s s X s X s q s la'i hd jhokge jkv 0c ukoxH ikv jGf 4g UHf ydycf e/ 0kc kFr z , q T q Z , Ze/ u,t ]g krgd rfάl 'hutj e ultf ]l u'n uiv dikv ]hJ ukoxH wa a T s s Z s s 4g Sg Ldt hg llm eg jkv 4g krkLm hlg hjkeg rxt kji <jkd d T q s \ s , , \ a w s rfe¬que ub 4g Cgu ;kim Bkd kd ujd uFel kdlm jkv 4k;yf krl rqgc 1 , s s Z , X eg sulm 6aSkt kg rDe eg l ke®kri hd ue jkv 4Skt hn kyt ckrdf c s q s zs , a X l hd rfe¬ue df g krgkp hg; Glf kr e 4g Cgu e {i d rfe¬ue e kr 1 q wa Z s T wa X s 1 q T s 4g hjkt hH cv go jkv 4k;kuc ekyx , , q kdum ]k;nf kjxf sphu hH l kr;‘que kd l¬gf BkFkp dS d tkel ulm 4k s s s s , s s ;df uyeov kd h_¬ ulm 4iWd rgc3k;nf Ikc e k<o jkp kd tkel wng w s q q a X ˜ s V ulm 4g kgj krl eg hH cv que udfsy Sx rhc ykl jktg pki 4g hgj s , X a , krl eg hH hHv go jkv 4g dS l eum rfe¬ue ]g ik'Hfv kt kd rjkH X , , s X 1 q T s s `xgd k;D e /cl d rfe¬ue ]kNπv 4g s X X a a s 1 q T gj gd dhO ikv n;k' 4g kvg rofkHi rgc l jRm dikv e ]hJ ukoxH s wa q z q s s T 4g Cgu ydycf e {i wa q X sd krhx e 4krLi Cgu h;k[nf lkHk/kjof g; güm jkv 4hH okH kckuof ]akg T \ s X , s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 301 egaP

4dl Cgu /kl ;p‰c o hH nkc d ykl jRl ]akg s Z z s s 4dl Cgu kHuf ro kuiv ht h/kx s z a 4Cgu kd kvk<jk/ hjkgér ]g h;k;uv kd rfÎi jhj' 4kg hjkp‰c er df krukt Cg X q , q z s z q u jhj' kjkgér dfk;D 6krLi Cgu dG Bkd llb ]ky ro kd Z;p‰c hg hu q X \ Z s s s z z rdf er 4g Cgu <_a;uf Bkd kd jkpof pkl jkgér kgo 4g krjd re√uf k q , s s s q a , Z tM ekd hd "Qi jhj' kjkgér 4rdl jd Cgu Nd e jkc dlm er jkv 4 q q s q X s s q , g rjd knuV hd kulkoekd hjkgér o 4g gj jd re√uf kr;‘ue hyko o®rD T s q s T s q f;ø jgkn ]dufÌktd¬f so 4g rjd ''fkd hd ujd kni jkjn dS phc d ; s s s s T s s s , s ‘que jkv hd ujd xyv skdum kt ]g xky de√k/ ;üv jkv rgfkji kr go , s s T s , s q s 4g kvg , q k;df ;oüel kdub ;o¬ u o®r¬fv 4g kvg hg kOc yeykr kdum _ol Xe a s , q , s Z rfÎi 4krLi Cgu kukOcf yeykr >e ]g /cl kd uæi jkgér dr kgt kt z \ s s q , a a z s q a s 4Sgfkp hukg rDf;øHfv erO‘J hd krde®fk;÷kv hjkeg ei s s zs 4g Cgu rjWt Bkd hd ujd knuV hdum ]hd u>el kNkv kd , s s s s s ;®Î lb 4g ;®Î kd kti kujd ei dZoi jnkv ]jdkg F¬uk;÷ ]jdkg uke , w zs w s s , sl h_¬ 4krkt Cgu rhjiof d krde√k/ hldf kujd kni pπc jkv ]g rjd s , s , T s kni spπc eg ]g rkg kni l xkHl eg 4g kuI? drfÎki g; l I‘f1n hjse , T s s , s s a , z s 2g rjd ld nH o df Sgfkp kuNi ykol g; lum ]g rjd nH eum xky T s s , s s w s T s s X s kt 4hg g yeykr eum 6g Cgu ykol Bkd kd ukOcf yseykr eum Arr¬o s , s X , s s X q `xSkOcf yeykr Nd eub ]n s a s q X fk;®b lDl l,t3[l r–fß jkv e®k;÷v ikv k;D3pæui hH jGf ]g dp sn s s q , q T s q Xe uæi yNif ikv jRm d'fkv kd uæi xyv je 4krdl jd Cgu uk;c Xe z s a z s s X knç' lb e ]g Cgu d[sy Bkd e 4g rhg1xuv hg rgc pepl e ]ukoxH T wa s T wa q q q T 4g k;x ki o®dS e Bkdb rOfxal dS , X Nd hHl jkv ]g Cgu rÎho¬v hH Nd eltf ]kxkg iW <ijfi ]xel kd ; q , , q X s Z w z ‘ue go 4g krdl gd hH 0c nf dkokp lm e 40c nf kcjk> 5g k;nf ek q wa q Z s T q s , u kd ;‘ue Su uiv ]ue kr 4g rukt hHl kd dhx nf kcjk> rdV krukt s q s s T s T s s z s q Cug Bkd e epæfi kd dkokp dfk;D ]g k;nf keu k;u dS lm ue jkv s X s Z X , s s T , 4kxkg ;‘ue zxel hgo 4jdkg ñe/ukel kd k"Qi0c jkl3k; s q s X q q s X "f+ jkv kn"ufim3lc e ke®kv huiv kt jkv jdkg rjfo¬el l dkokp3 , X s X s , s s Z gj e jhj' ArZ<i kt kujd re√uf ;‘que klß dS 6g hg; ek<i kji kje s X w s , z w s 4Cgu yro ]hxkg kuekd dS go 4rdl gd qZ s s Cug hHd yro k/kv er4g krdl kg hg kji Glf yro 4rfkH hd yro d qZ q , s w Z qZ a qZ
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 401 egaP

w l ]{o kr kg rjrm d okH /kjiv hldf kucf e xkH jxv er jkv 4k'n 1 s s s s X s q , s kue <iokH h;ek0J rfi dum jkr nkp ]Lkgi ]k;nfu ]{o3g hH kt e o Z w z s s a \ a 1 , s X ®r¬fv g Fv k;D rDfH 4kd rDfH3g rsn yk[ jk} kd hP\hl hjln g; jkv , Z T s s w , 4hxkg hrOm dyi hld hd [ql ji s q , s s ukg suyef Fkl d o®r¬fv ji kr g krsn rfHuv n[l hurb gér uyef kd s s w s , w q q X q kjhj' kn Glf jxv df g krn k<ji g; gér xkH jkv 4g hPhl hygi xkH X s Z , s zs X q s , , \ s 4g k;Pfhl uhr hd jnfe hg dS o T a \ a s 4rDfe jkv q , rDfH ]xkH3kxgkp k;“k;ø hd knç' hngV Nd likv e Syf d kdOki d x s wa X q s T s X s q Z s ;e/ jkeg udfsy g hPi ckrdf hdikv sue 4nko;ü/ rgc7rgc ]hJ ukoxH T \ X T q q 4Skt uc rhxl 0c;y ]kyhjl dS ;‘ue df g g; lk;i kji kje kr a q q q , z w s s 4g krdl n "h'kv kd rxt , s s jkl go cv df g hxkH;ü/ kurb ]g ekdrîkv kurb go 4hr[j Cgu hg ZFv s , , Bkd rkc cl ; Syf dlm 4kxkg Cgu yxki Syf d rfk;“ jkv eku ]kxsLk s X s s s s , ,\ n Cgu Nhi d u/ go ]kxsuc Cgu drfhutkj hHd go g ekdrîkv rDf;ø kt s s , s 4jd rîrl <iWzxel eg kt ]Ski jd Cgu re√uf rhx s 1 a s X s a al djfrkv kuiv eg dfk;D g hrgj hrOm Syflb k<‘r hd d/fv jkv g; a X , 1 , 4g kr , gj krjd xke hd d/fv jrjuf go 6krkg Cgu rî1r hHd 'v kj/v jkv 4g a a s a w , , krkt kg kl kj/v go jGf jkv 4g de√k/v o ]g _ofiv o ]g H'v o 6 s w , , s T s T q s s kn dG tkl Nd l elb df g k;x k;k[lf g; lm 4g k;x k;k[lf kujd X q s X , s , /kjof kd kI¬dkv d ;o¬ suiv lm I¥m 4g k;x k;nf Cgu <{'fi Bkd kd s ≠ ∆ s a s s , z s s ;‘que Syf d sujd xk;im kdlm jkv g Cgu gxt huiv kI¬dkv go df g s s s , , ≠ ∆ , g; <jkd kdlm 4g hy jd kni k;jfkehc dlfuke hd gjr cl jkv /kji T , a , v ]u[ ]k;®ge®kv ueg Syflb g gj yGlv Xe ukuc kI¬dkv dS eg jkv w s T s s ≠ ∆ , 4g Sdf rgfkel |ko jkl jrhH dlm u rfÎi 4g kI¬dkv dS ;‘ue jkv T s s s z , ≠ ∆ q , 4xOm kg rjfo¬ Xe jql s X s dS |ko kuZtn jkv ]kn k[lf kuktc |ko kjt kd kxky 4kxkg kni jk' ky X , s s X s s , s ko sun jd yxki jkv~~~jk' dS yod cr 5krukt Cgu ydycf rhxal kt k s , s s q s s g rdl n e Fkg d rDf;ø lß kd k|ko er 4g rfkH hd kI¬dkv hldf g; s s X s s s X q , a ≠ ∆ 4dl Cgu Lkt e kre®kdS s s\ X dS kd kL[ eg df g Fv hg kurb kdlb kr ]g LcLx Nd elm jxv 4g s X a , Z s , \ \ q X , dhO ydycf ]kg hH kld go jGf 4g gjr hd krL[v dS ;‘ue ][n jse q s , , a q s s s 4g Snf Lkr l ykl kjktg u krgfkji kt ]n kuc jGf rsl T s\ s X s X s q s X q o phc d kukn jkv3jd jkdho¬ kd kukn um ]n LkN yk;[ kd ukg UHf s s X s , X s X s X s\ s s sdum df g kujd hg kurb Glf eg 4hg g ;oüel kd kukn e o®r¬fv kr , Z X , X s X s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 501 egaP

`~~~g ‰zc a;o¬ e 5e¬fk‰c egv wa T z 4g krkt skg refhl , oHuv go l ugd joæB dfk;D ]g krjd Cgu xk;i kd nç' joæB hH hH q s s X wa s z v e 4g krgd kRoxH e kd oHuv lm jkv 4g hrdl jxf e jxkl nc h T wa T s q , , X wa d lkv <{ hH hldf nkc d rDfH jkv rDfH <{ hH hldf nkc d xkH kr s s , s s s 4kg k;x jxf s e jxkl jd ylGf l Ri d yed <d lkv dS lt3kg rkg 'av dS sdl X s s s s s , s s s m Glf er ]g krkg o®r¬fv 4kg rkt k[ er cr ]kg rkt kg dS Fkl d Z q , s s s s q s s s s o®r¬fv e pl er hH ct df kg ruc ;≈k; d u>el er jh/7jh/ udfy X q s s s s s q s s s 4Syf d jH<{ 4hg jd[sn kd yG d ckyqx hldf kd jH yi k; ]jd[sn k s s w s s s d h{i Sg rLm jdkyG [i uiv e 'kdkv k; ]Sg r[n kd r¬k;l kxI? q s \ , a s X q s s s Z w s Syf d k<{ Nd g; e Wq'7Wq' 4g krxy suy?if jkdgv kdlm jh/7sjh/ s X q X , a s cr g krkg e krjo¬el dS Fkl d o®r¬fv Bkd ct 4rDfe g go 4g kry , s X s s q , , [ <jp kjlhr l,o7lo ]kg rkuc yeykr Fkl d o®r¬fv er lt7lt jkv q s s , s s s s q s , s , , 4g kvg kyG jkv kjkp jkgér g; 4g Cgu kui¥djfi Bkd g; , q , , X s q , s 4gj kiNf gnl Cgd jrhH hH jGf udfy kgj rikF ji uiv hr¬njct eqr s s a s s s s s kt Sgfkp Cgu lkoæof klß 4g Cgu kui¥djfi Bkd g; 4gj kiNf gsnal Cgd s , s s jrhH hH jGf udfy gj rikF ji uiv hr¬njct er kt Sgfkp Cgu lko s s s s s q s æof klß 4g Cgu rjWt Bkd hd ujd lkoæof Xelm ]g krdl kt k;df oH , s s , uv l k;–fb jkll ]g ;æn kr o®r¬fv jkv 4g rfHuv hd ei dS rfzi d q s X a a , 1 s , , w q zs s o®r¬fv rDfH 4g Cgu rfi d joæB rDfH g; udfy 4rDfH ]nkc d xkH kr , z s s s s s 4krkv y Cgu kd s s joæB ji hPhl hH hldf e phc e cr kg gj Pc jkv hd eji er ct kr \ X T s s \ s q s 4g F;ø endS joæB k;x k;df re√uf l lkoæof 4hd Cgu nne Bkd u jo , Z s s s æB 6g gj jd k;®g hd k;bklB hng; ]g gj jd k;®g hd k;nfg; BklB 6g T s X w T s X w T gj jke kd ukeyle ngV ]g gj jke kd kvngV ukeyle `kvg Hky k;D s s q w T s s X q q q s llb udfsy 4g hrjd lkoæof e joæB ]k;ufn hji chjd7chjd ]xky kLkjd , X q w s X s\ 4kxn u nne Bkd ekJof dfk;D 6Cgu lkoæof ]Sg s s X fkp kujd oHuv ;o¬ gér df g ji rkc lb jkt kjkl kje jkv 4kxLi ku q a X q , s s , s \ uke gér ltf kuky kd thp hlß ]g cyre kd uky ji hPhl hldf kd joæ X q s s , s \ s B dfk;D ]g krky Cgu ji hPhl hH hldf kd joæB e 4g krgd rDfH lb Te X wa \ s T wa s 4g kry j? l jkv kjkp Z;nkl kjkl , s s s s X T jkv 6kg rkt k[ er udfy ]g krkg ji trf{f kgo r¬k;l 4g rkt dQ jk , s s s q s , s a Z w T s pof cl kr kg r[n jkv hd r¬k;l er ct 4kg rxy ukg <hr¬of er cr s s s s s Z w q s s s s Z q jkv 2g krkt kg uklkv kurb kuuc ;é®knkr Fkl dub ]r¬k;l jkv ;nk; , , s s Z w , ˜
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 601 egaP

duku Qqx ku d k[Dlf 4g krkg k'eg g; df klt3g kvg rk?lkoæof Fkl , s X , s s , , q hd duku 4Cgu Qx ku hdkc udfsy 6g d h<J hd jhcd hg rpæfuf duku q , T s s `g jkpof k;D dikv e /cl d kvQqx ln d Fi [Dlf jkv duku Qx T s X a a s X s a , q 4g ufo÷rfi hd oHuv d<fkeki xe krhx dum , z q z X s jkv 4g Skx rhx jH l ;nkl Zoiv su kukn 6g jk;î Xkukn ]kjhe jkv lknjwl , T s s Z T w X s T s s , 4g gj jd jH kok[nf kd T s s s ukg rl kt g drfhutkj dS Glf h/kx df k;nf Bk[nf güm df Syflb 4j a s T Z a X H hxntV3F Cgu htkj Fkl d h/kx hHd o df jdukt g; hxkg hukjg géqr s s a s s , X 4dl Cgu ukpgi Xgüm eg s udfsy 4g hrkt h;ki eum lkol hd kxky lt jhcd 4g Ouv jkxI e rjk , X q X s s , T s w s , X H ]e x; duf/kv jkv 4F rofkHi rgc l jhcd jkxI 4hH jkxI gjr hlb X q q , s z q s s , s , 4Sgfkp huuc 'v kd kn"ufim Skupj hdum 4g Sg ji hoƒi l a X a T q 1 b kt ]g dS l e krl erO‘J um o 4g rxy jk;î rgc >e jhcd udfy s T s X X a s s T s s q s q s 4g rkv e h<J hd rfe¬ ue T s X s 1 q o 4kruke Cgu Z<io®ge lk[ Bkd e kd lknhlyr dfXk;D ]g rkc hNπv g; s w s T s q , 4g kgj wa s y Cgu eku kdum e Syflb 6F hL[ki o dfk;D 4g Cgu rofkHi hH yqdy T s a s X wa z cf e l lknhlyr 4jkxI ofd duf/kv jkv yk;n nkn ]kjhe]lknjl ]jhcd T s q s , q , w w 5lt3g krdl kt kgd hH "f+ güm udfy 6g ofd rl udfy g Cgu kr s , , X s T a s T s "f+ o 4hF ky[kÿ hcy dS hd k;ofd rl kg; jkeg e x; ;÷e ]e rjkH s 1a a X a a s X q X ~~~uæi dS jGf 4kNπv hd rgc ]kNπv rgc 4hJ ukoxH nko;ü/ z q q 4g hrkt y jkv hd kRoxH Arrv kt ]g k;Pfhl uhr hd jnfae hlm T s s a s T a \ o 4g Cgu lkHk/kjof Bkd phc dub rDfe jkv rDfH ]xkH l I‘fn hje kr s , s s s q , s s 1 s s 4rfkH hd ;®l ]rfkH hd a a Z T ;nkl ]rfkH hd ei3g oHuv jkdkjuf dS go 4Skt k;df u nd e jkdkv a zs , q , X hldf kd kRoxH df g krgkp e jkv 4rdl kuc Cgu r√e hd ukoxH eqr s wa T , s w 4g hrkt kg ry , s x hg rkc hjkl jGf jkv 4g rjd re√uf j?ktjxf ]g rjd hL[ nt¬fe ]g , T s T s \ X T rkuc k;r√e hdlm e jnfe eg jGf jkv `kxkg kr[nf kld go 5g krOm s a w X a , s , , ykol e ue jkeg hg l,o ]g rjd xk;im kd knç' lt joæB eg hg slt X s s T s s X s , , 4g , krkg kjgp Bkd u ]rkg Cgu ji Fkg Bkd dlm udfy 4rgc klt oæof ]j s s s s s , s s s 1 , i ehlv ]Ikjof3kg rjd oHuv er kr g Nd kgo udfy 4hxkg rkdkye h w s s q q s , q a s s q jkgér lltf g Cgu rDf;ø Bkd kgo 4g krjd xk;im kd nç' ukoxH e kr q s , s a wa s T s 4Sgfkp kukg Cgu dpko rDf;ø kdum udfy s s s ]jd xk;i nç' hH Nd eg df g ji rkc lb jkt kje udfy 4g hgo ]akg X s z q , s s s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 701 egaP

kdjfev kr ]Skt k[n jr¬ kd kjkpof dum 4g y;Lfv jkv hOg rgc e jk s s s X s , \ , q X s c d nfkv urpV udfy ]g jknm kLc kdjfev e /cl d uoht dtfkekl 4 s s , \ s X a a s g krkt kg jkOd kLc kgo ]g krkv ykol kd <jpkv dtfkekl kgt udfy , s s \ a , a s 6g <‘gfl jkv jknm rgc rjkH ]g ykol kd urpV dr kgt df g g; dG , q , q , a , Z 4g k[n dG uTe , s Z s `k[n kd dG lb uikv k;D s s Z s cr ]gj "o pki e kdjfev ikv ct 4g k;df jkdub kd joæB hH u yft s Z a X s , s s ri 4F ruke Cgu kd joæB 0c 4g hgj rfάl <‘gfl hLc rfάl ;hrjkH a s s s q , a q \ a 4g Cug hH kjt _rdky go 4g _rdky df g krdl k[n , a s , a s , f g; jdPkv ckdu hydu dS suekl d k;ufn go l gto hlb 4g u?l kn s\ s q s , k;† l kL[ki ;üv go Syflb ]g k[hl l kL[ki hHl d k;ufn u L[ki kd s X a , s X a s q s a jfev jkv 4g kvg Pnl jkgl d ku/kl hdhudr Su d gjr jg jkv _¬k_ s , , q 1\ q s s X s , ¬' dof<kv L[ki kd kdjfev 4g Cgu hyk'yc kurm j,kv g Ulk<je jkv a s , , , kukji L[ki ;hrjkH 4g hyk'yc d/fv hg rpæfuf jkv ]g k;u L[ki kd q a , , , a hjev jkv 4kvg jkd'f jGf e kr 4drDf;o rkruf ]g rkc drDf;o dS k , q T s , a , , s r e/ `g rjWt k;D hd sukuc uOxl Syf dlb udfy ]kg de√k/ xky df Z , a s s X s g krgkp e 4g Gky[f d e/ rOfxl hH hldf e 4g Gky[f d e†lfkG Te wa T wa s Z a T wa s 4g kgj jd kok[nf kd ukg {ijufe/ l jiM kt , s s s Z s s ]g 'n BklB dS go rHjk/kv ]jln 4g kgj jd kok[nf kd ukg d_fakrd , s w s w , s s s s , ky kt ]g ulk' IlfkG go l iW rH ye df g; kr dS 4g xyv Nd iW s w w s , q xj kd L[ki dum 4g xky hL[ki knk;† l rjkH o df kvg Z;pækv kLc a a s T s a s s q \ s q s >e kr k;x kgo ct e udfsy 4hxkg Cgu krjÈd rxPfW ]rxkjiji hurb n a T s \ a ;k' jrhH dlm 6g kukji ykl ))# Glf ]g k;u kdjfev df kF krpkl Te s , q Z , s s 4g kvg jkd'f kd L[ki ;hrjkH lb e 4krdl Cgu pc go ]g rpæfufql wa q a T , q 1 ;®e hdlm 4g kLi jdkg Ulk<je cv jkv g uhpki rfv go ]rkc hjlwn , \ s , , z 4g Idi L[ki ;hrjkH df k[n ue Arr¬o 4g pl g; , z a s s T q , 4jd kiÎ hd uykL 'kdi Nd ji lb X s z q 4uc jkd'f d Lnuke jgkn d utf jkv d L[ s s a s s s , s a ki hlm hd ;‘ue ikv hH e kdjfev udfsy 4kLi kuLkN rjkH kdikv hg < q X s \ s\ s jkd d kjkpof hL[ki d kxky hFai urkji ub ]g krkxy >e 4g Cgu gxt s X a s X s q , s q , Bkd Syf d L[ki e uZ'n lb dikv 4kvg rîki unolrfi oirHv l Gjr s s a X s q z s a z Z w w s cl ji u'n Gkl /hl jkv I‘i¬l suiv kdikv 5uæi kyxv kje 4nko;ü/ Z s , q s z s 4k;x dQ lkdof kjkl Fkl d duku jkv duku3g go j,kv ]g dS Gl s , T T Z f ]g Cgu Qqx ln d k[Dlf l cklgf je kr 4g r"fni go udfy ]g kvg r T s X s s s s , w z s , q gfkoi o®r Nd kd duku xe krofd hdum ]xe u[y dum Syflb ]g Sg z q s s T q rjfi l duku so 4g k0k; ]g drfhutkj cl o 4rkv Cgu Cgd hH lki d zs s T s T s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 801 egaP

4F rjd Cgu s s oHuv rufkeiv o elm 6F htkj kd suuc ;‘'f d jln dS hg Xkukn kr q s X s s s s w s s g kry ki /çfyim rDf;ø jxv jkv F d"soüv d ;®l hg kukn d¥fc ]sF g , s , s s X s s j Cgu Ly l jln dS {i kukn dfk;D 4g hgj Cgu kr_' Bkd ]g kgj Cgu \ s s w X s X , q s , Z a s "?l Bkd Fkl d hldf kjkeg elm 4g gj rjd rhprkc dd√kr l xP < s X T s s s a Z w ikr_ef Lc eg l k"o kjktg 4g gj jknm k'eg eg e jkc d urpV Xe r s \ s ˜ X T s s X s s jkH 4g urkji rgc o e jkc d urpV udfy ]g jknm d/fv leg xky o T q q s X s s s T s s s e syeke d pkP dtfkekl 4kg rdl jd u;;÷v kd ckrdf hH hldf ]kg X s s a s s s rdl kg r{f'f er ]kg rdl jd ekd kd jkdi hH hldf er ]kg srdl u s s q s s z q s gi Lid hH Bkd er 4g jknm rgc o e yeke d <jpkv dtfkekl udfy s \ s q T q s X s s s 4g krx , y <ikrPe kLc ]kjk} rDf;ø r{f'fl jkv uke0fc d 'n hyk'rDf' slcl Z w w\ \ q , q s s sd k;ufn hH go jkv ]kugd upo d joæB skd knç' <jk/kl ub kr 4g kr q , s X s , kt k[ Nd rgc e ujd rnfkouv lm e k"kH hd ;‘ue l yr pM lm d s q q X s q s X q s s a s oHuv 4g k;df oHquv sueg kt ]g Cgu hgo dhO7dhO go g rgd hH kt q , s , T s s eg g gj kv rgd hg; jrjuf hH o udfy 4g k;yf ukt kd ;®l eji d T s s a s s , s s o®r¬fv sukgütf g xky lß ]kg 4g nç' d joæB Bkd u jkv ]g Cgu joæB X T s s a T s s , , Bkd jkv 5g suekl jkgér e ]kgd llm ue jkv 4g Cgu upLv Bkd el s , wa s q T s s T , , \ s X m]g krdl kg ;¥r joæB kucf d joæB henkv Bkd 4g krdl kg klß jkv , s q s s , s , 4;¥r joæB hH jGf udfy ]kF henkv uhgof joæB d/fkol go 5g q s Z , k[yf e jkc d 0c u l¥o ~ht ~pS 4Bkynf nk; hd l¥o ~ht ~pS lm uTe X s s q s s s s s 4g kgd uk , oxH lm ueg hH jGf udfsy ]kruke Cgu kd ke®keji kt ]g hd ktwi kd h s s s s , s enkv lt 0c ueg kgt 6kg Nhi rgc l cji er l iW d0fkc df g krk s , q s a s s q s w q s , , s g 0lf hg; llb ]kgd sue 4g kgj gd k;D e df kdl Cgu hg >el kr go s T wa T s `g joæB hgl uk , , d jkv g nç' hgl l joæB l ukd eub `kvg k;D dG jGf 4g upo d j , T s s , X q Z T s oæB gkjkr ]g rgd hng; 4g upo d gky¥v ukjd ]g ;ørDo hg d joæB s T s w T s q T s ;ørDo je ; df kxgd e eltf ]g krdl [yf ckrdf dS hH e ]kgd uTe ss s wa T X wa T s 4g ;ørDo je df e ycbkc lb ]g kgd a;o¬ u joæB ]kykc go T ss X , s s `g ;ørDo d joæB ; df kukt ld uer ]kNi llm uTe , s s s , s q w s s 4g ;ørDo d joæB s; 4g k;kv sun ycbkc g; kdikv e ]kykc go 4 T s wa s s T s kF henkv kPc hoHuv ]k[yf kPi hGkd 4k;kv uyef l>e jyt 4kF dql®m w\ q \ s s q s Xe>e hg yt kji 4kvg dl®m e>e jyt kd kgo kr kF e gxkjkd e ct q s q q q X q s a s X 1 T 4hrn Cgu Bk[nf krPe huiv güm jkv 4g k;ki Sg s w\ X , , q rjd rkc gjr hd kxky hrkgn d rjkH uTe kd kxky r{f'f d/fZkol d s X s s s s s X s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 901 egaP

4kF k;nf ync e uk|We kd yF¬Qe lm su k;lfk;ül ))% je `sxkjd k; X s X a s s s D er jdnhj[ kd ukr¬xfj dfk;D ]kF Cgu jk;r hH Syf d unhj[ Bkd sl q s s X , s s s m 4kF kL\i Syf d udcf l ykl )% kgo ukr¬xfj go 4kF k;df re√uf u;é s s s a s w d dS e ukr¬xfj sue dfk;D Sg rhH;H kt ]F Krfhutkj udjfev kr go X s T X q s s s s 4g xky jk;î Lc o 6g Cgu jkneétf xky udjfev Syf dlb ]Cgu T s s s \ s T s s s s `ulk' udjfev k; s xky udjfev3g jkneétf ukd Syf d jkgo;ø r<f? jkv ;houkev lb S s s , s , s 1 , x Sdf Fkl dikv jkv `Skrcf e okur dlfuke k; e krkykg d jkdi l s , X X X s z df "o pki e kdjfev uikv df sxjd kiÎ hd ukrc doijkr¬of ikv k;D Z a X s s X s Z w 4hxy uHp gjr hd Ikd e ;nÔ dum rkc g; s q s a X s ]Skt k;df jkgo;ø kd gjr lb Fkl d hyk<i urpV ;hrjkH 4hF rfHukgl s z w q rfi d hyk<i urpV ;hrjkH Arr¬o rfHqukgl hdum rfi je 4k;x uc d z s z q w z s s hri kd k;lfkyGf ;hrjkH e skr ]k[n uXkgüm go kI? kt Fkl je Fkl je z s T s s s s s ss jGf jkv 4kF kl¬gf kd rfHqukgl hdum hH okH kd /kjiv g; kr 4krkg Cg , w s s u hHd klß kr rk[nf krjknm d/fv hLkF rfi je o nf; 4k;df ;÷kc Sy s s s\ z s s s f d uLkN 'n g; s>e sukgüm df CLi h;k[nf rkc kn kd kxky jkv 4Bg kn s s s\ s q X \ X s s X s , q i rfHukgl d/fv hg rpæfuf kr k;x k;krl l xP ;houkev >e ct jkv , w q s s a s q , 4Sg dl®m e>e xky q q X q s knk;† jkv xy udcf iI knk;† ]Xckrdf knk;† cr k;x kyp jn rgc e ct , s s s w q T 4k;nf hg kyH kd rfF¬fim df k;yf q s uke rpæfufl kurb kukg rfF¬fim kje u kxky cr kF kg; e ct 4Sg dql q s s s X s a T q ®m l>e xsky l rgc jkv3kukt l kg; kje kr ]k;x jgkc l rjkH e ct s q s q , s a s s s T 4g krjd ekd l xP I‘'fof dS ue kd ;‘ue 4kF hg kukg klß , s a q s `g k;D okH dikv e jkc dlb 4F gj >el "f+ kdikv o T s X s s s s s s uktuv ukt n;k' df kF g; <jkd kdlb 4g Bg kni rfwHukgl rgc e u s , q , q q X e d kxky rfi dikv <jkd dlm k;df jkgo;ø kNkv jkv ;houkev skt u s X s z s s s , s X s kxky udjfev Fkl dikv ifkFr gj ni¬nkoof hGkd e rjkH ikv if|; s s s X 4g hOc gjr hd jF®i ji hrkN hjkeg rfe¬ue 4xSkt Skygd xky d ;nÔ , , 1 q s a s s yk'of d/fv jkv jknm d/fv eg e rxt ji kr dl kyH kd rf1e¬ue , X s w s s w s q ;hrjkH nf; 4g krkt kd rfe¬ue ;J kjkl kdlm jkv 4g jkOd Lc eg kr , s 1 q s , T s s \ s 4krdl uc Cgu jI DkL go ]krdl ky Cgu Igkync Bkd elm go 6k'eg ]g krgj krkuc hg sr s X s , t hPhi jn hPhi go ]g kgj krkuc rwt henkv kt 4krdl Cgu ync k// ek w \ \ , s s a d kuiv go 4g krLi kugj e hr¬c xyv hldf jn l jg' lm 4krdl Cgu , \ X w s s hH ul kd kno go ]krdl Oc Cgu Fkl d k<‰kc –' dS ]krdl P\i Cgu q s X s , s X z w no –' dS 4g gj hlwuk;dfn hg rgc eg e jkc d uoht dtfkekl udfy s w T s q X s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 011 egaP

X w a dnc gjkc~~~g Cgu jk;Ffg Bkd lki dltf ]rDf;ø kydv dS jkv 4k;nf T s s s , kdke kd ukyc kd ñuIS uiv s>e hg u jkv ]k;kuc <jkd Bkd kd ;®Î u , s q s s q , s s iv s>e u ukgüm 4k;yf jd jkr©jxf s>e hg kucf d Ijko hldf ukgüm kr q s X q s a s X s 4F Sdf x s s z k;i u/kl huukd j,x eker ukgüm jkv ]rLi ukuiv hg u/kl huukd jx g w s X , s \ s w , X üm 4F rdl yduf Cgu jgkc d 'n >e so l iW huukd kucf d ende lk s s s s s q s w s s q s O hldf df F rukt o jkv 4hF Cgu hg ukt Bkd e ende hldf dfk;D 4sF s s s , s X s q X gj rht eg jkv 6hydu ydycf3F gj jd L[ Gky[f jkeg ende hld s , q s s s \ s s q f dfk;D 4F gj rht eg jkv 6hydu ydycf 4F gj jd L[ Gky[f jkeg X s s s , q s s s \ s s q X \ , s ende kLdl o dfk;D 4F rdl jd Cgu Nd klß o l jkr huukd 4n jd X s s q s s , w X jgkc ykduf l 'sn >e o rfkH hldf df k;x uc ;”y hg dS kdum jkv s s q s a , 4 g jordkr d/fv l rdkr hH hldf ;®l 5g hrkg 0lf rkc dS llb 4g , s , s s T rdl jd rhH;H kd kRl hyk'rDf' d/fkol hd k;ufn o ]g Cgu jk;Ffg s s Z q s , dof<kv Bkd lki dutf ]xky )))% ]g Cgu rdkr Bkd lki dltf ]rDf;ø s s s , s s kydv dS df g krjd 0lf jkv thp dS g; jkv 4Sx kjc? o 4sF gj j s , , , s s d rjfkli aSkrko e /cl dlm e;÷ke <jkli ]F gj kv Syf d u[n xky z Z X a a s z s s s s s s 4kF kyko uuc nnjlf Syf d ' s Z s sn ji jcv jn u;éd g; dfk;D 4F rgkp kujd I‘u kd uw;éd jGf djd s w s s w X s s s s jgkc l 'n >e rfkH hldf so Syflb ]hF k;¬el yd hg; 4kF kgj jd re s s s q a q √uf nkotkel kucf d hgk'kukr hd jkdi hldf e df hgj g; k;¬el hylv s z T `k;D k;nf kdD/ u nkotkel dikv kdum ]cgkl kr s s s s 4ky y Ikd k;u jkv kn n Ikd kuk s s s , s s s ji kuiv jdkt e ;yk;“e kr kg Sgfkp Ikd k;u gér nf; 4hF Cgu rjWt q X q s s s X q Bkd hd sujd hjkp kr 4hF hrkt yef gér cl o ]hF XrjWt hd thp ut s s s X q s f gér e uw;éd 4kg u xk;im Bkd kd kli SiQ jrhH d u;éd df hF re√ X q X s s s , s w uf rfF¬fjfi hlß ueg Ar"'of jkv 4F ry jd kni eg cl go ]hrkg rjW s s , s s s , s t hd thp ltf eg 4kF Cgu jkdc Bkd ]kF Cgu hjk[Hf Bkd e u;éd jse X s s s X w s 4g gj je l djrfv d utkH xky Lkjd uhr3hg urm dhO jkv3g gj T s s s s s s s\ s , T s je ji kdLl d ukde kucf ]d kLid kucf ]d utkH kucf xky Ls\kjd uhr X \ s s X \ s s s df g kYH kurb g; jkv 4g hjk[Hf ji kdLl xsky Lkjd uhr hH jGf ]' , , T X \ s\ s 1 n 0el kurb jkv 4g jkejH hd hjkp jkv k;®g ]/kjiv e kdjfev jkv , s , X s , 4Cgu /kjiv Bkd Cgd 4Bg Cgu kuI? hH dS hd k;®ge®kv k; k;®g ]hj s q kp e kykl jkp 4F rjd kni ;o¬ yG uiv ]htçl huiv ]utkH ikv eg 4 s X X s s , a s s F ryfdqukrko l iW ;h–d kt ]F ukde Syf d kxky )))% lki jkeg 4sF s w s X s s s X s s gj ht l ekjkv Lc 4o kF /çyim kgo cl go kF Sgfkp hH Nd kt güm s s s \ s a q s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 111 egaP

f kd sukg d_fkrdky jkv g hnkokr Z<hdl ]g I¬lfkG go l iWye 4,g k;y s a s , , a , s w f [n kjgsp hydu kd kdjfev sue dfXk;D kd ugd g rkc Nd lki sje ]akg s s T s s T X q s 4g rjd kl'i hd kr T s a z X kc Nd hd 'sn lm ikv cv udfsy ]F rjd kupkykv hd lW ikv dr cv q s s s 4kF kgj kg nn jd;H kurb Xe s Z a Ohi3kF ydæfe kuyp Syf je rkg rkg gcl jkv 4kLi kuOc ji pXc lm q ss s s s s q , \ , rkj hji >e ]Cgu udfy 4Sgfkp kukg ;houke kLkF jkv gér 4g hrkg hl w s q s s s\ , X q , s ß Ohi hdlm ]krkv Cgu kr hH henkv klt je kg; jkgér udfy ]kgd uTe s , s s a s q s s 4g Cgu jkl , uv d e;uf jkeg g; 6rdl sn Cgu k;dfr eg ]kgd ukgüm 4F rsn Cgu hH q s s s s X s s k;dfr dS >e o Syf d u[j Nhi d Ohi hje 4r[j jd kOcf ji pc s q s s s s s s s X hLd hd rki¬b >e jH rkj o jkv 4g k;¬el hje Ohi hje df F rukt o \ s q s , , s s s s s 4F gj jd ''fkd l gjr jg hd ukrl >qe o l iW { s s s s s s s s ;®iv kr 4kF Cgu kri Bkd kdlb >e 4k[j Fkl d hxkj lm >e u kxky z s s s q s s s q s X s um 4kF Cgu ;kim Bkd kd supc llm ]hry Ldi lm go 6kF kjr[ Xelm s s s \ s dfk;D hF Bx hn Cgu kd hnd jln hjOkd go Syflb 4hF hjkehc drk? r; X s , s w s a ®v hd eku tCig ltf kF krgj hnd dS l suhge gN kgo jkv 4hF Syf d s , s a , s X , s s k;nfd kn kt ]k[ e hjOkd hlß >e ukgüm 4hd l xP hlb rkc jg ukgüm X s s q s X s a s X 4g kgj jd et , Z q kd sujd rkc huwukd j,x y'ke go df gj rcl hH kdlb dfkr ]kgd Syf X Z s w sd u[yf n[ l y'ke lm sue hH uIx'Vko LofL jkv `Skv l kgd j{kr s q s Z T s , s a ¬g s; jGf df g krdl kt kNi kr ]kF Cgu Bkd kg; df gd o unf hldf , w s s a X s df ]gj rcl kd rkc lb dfkr ]Sdf j{kr¬g d ;o¬ uiv ue 4krdl [y s w s a s s T f Cgu e 4k[yf uIx'Vko LofL hg ikv e _ii lb jGf ]kgd lum ue kr T s s X z s s T s 4 g Cgu hg ykol Bkd kd ukrl >e jGf kr Cgu hg g Bkd klt jse e hpwl , s s s q s , s , s X hdum 4g uIx'Vko Glf kg; ]g Cgu Bkd kg; df3kF k;df ;kim g; ukgü , Z a , s a s X m Syf d ukrl >e 4xdl Cgu krl >e o jGf cr jkv xxy ujd rjfkl s s s q s X s q s , s X s zi kdlm e;÷ke <jkli hHd l oæof <{®r kF;üv 5g e gxkjkd lb e d z s wa X 1 T f yp u kri kd hldf dfkr F gj jd hr¬njct Fkl je o 4g Cgu uIx' s s s s s s s wa Vko LofL e `Wd r[r¬n k;D l eku d uIx'Vko LofL e ]k;D ]kNwi uTe s T a X s s s T X s 4kF krdl [yf Cgu eku kuiv e 4k;df jcte s>e Syf d ujd r[r¬n phu d eku uIx'Vk T w q s s s s o LofsL sukgüm 4k;krl l gjr jg dr unf gjkc >e ukgüm nkc dlm jkv X s s q s X s , 4kvg kukg I¬lfkG yd q s q ycf kr g; 4k;df jkr©jxf s>e sukgüm gjr lb jkv ]Bg hur ji uhl jse s q X , q s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 211 egaP

hH Nd kdjfev jkv 4kg k;x kpj _a;L" phc dum df g kuokHl hdlm q s , s . s , a 4k;nf ukt güm ]Cgu kdkj güm u kdjfev jkv yduf xkH o dfk;D kg g s X s X s s , s s X X s j rpj _;L" Fkl d kvkrutkj d kdjfev o df g oHl g; 4g oHl g; s a . s X s s s s , a , a `g , pl g; k;D 4h;x kg hL[ rchle hlß Syf dikv <jkd dltf ]d _;L" s \ q s s s a . lm g jknseét T f33;‘'f Nd div3jkYx LkxH o df g kgj kt k;df oHuv g; e rjkH q s s s\ s , q X 4Sgfkp kuko a x Cgu jlov g; kd rjkH 4g k;nf kPc jkv hd h_e huiv hg kd oæof s/ s , \ s , s kv chjd kr su lW cv jkv Sgfkp _ef Fel kLc Bkd df g hgj kv hyp s , Z \ s , hchjx l ;el cy urb 4krdl Cgu kg rlfdof jdskg kydv rjkH jkv s s a s s s , 4g Cgu jdrgf ydycf Syf d rfkt ;‘que kt g gj jd rkc hgo d;®i o , q s s T s s z s 4k;x kg Ui®m 'k∂kv kLc 0Qof dlm kgj k;oj kt kd kdjf s s \ s , s ev kd sun xk;gl kd ukr¬dfki 4F ntke kru jkl ]e kHl ~uS ~w; hyNif s s s s s w , s s X 4hxkg huL\y BkL\y kd oæof ji 0Qof d kdjfev df g kyko ukg klß jc s s s w s s , s s s v jn jkv 4g krdl kg Cgu _ef kd hldf go 4kd kdjfev kvkt yH jkv s , , s s s s w , 4kg Fkl dlm s s er df kxSkt kg kdDi kd lW df kxkg hg kurb llb udfy ]kvkt uc q s s s s s s ckyqx d lW er df g Cgu g; Fv kdlb 4hxkg hukPc kr_ef Fkl sd lW s q , Z s \ gér ]kd rfhutkj lb hd kr{ijuf Iqx kxkg kun kjxf jkv kxkg kuy ;<uf X q s s s s , s s Z X q gér df ct g k;x kv rDo go cv df hH l jkdjl rjkH g kun gd kr , s , s s 4hxSkt yef nne hd gjr hurdf l kgo gér df kusy pkl re 6g kryp L[ki kji e kdjf s a X q s , a w X s ev df kn gd hH l jkdjl hd rjkH jkv 4g rdl ky o nko;ékl jrgc s s , T s s s s llm kg gj rkIqt er kF¬o;ø hl,t 4g Cgu Xe /kjof d nko;ékl o 4Skt u s s s q T s s s k;krl kd kxky je df kn n 'snl g; kje kd lW kr 4g k;df 0lf ue s X s s s s s a s s s , s T `g k;nf jd 0lf lb uikv jkv , s s , 4g rdl ky nko;ékl jrgc Cgd llm kr o ]g T s s s s s , kgj n lW kF¬o;ø kt hd nko;ékl 4g Cgu Xe /kjof d nko;ékl o dfXk;D s s T s s s jd u uk'ji güm lW df kxgkp e jkv 4g hgj Pc k;“l hdum 4g hg klß s s X wa T , , \ a , 4g hgj kt hrPc k;“l hd k;;fk;uv dik , \ a X q s v e 'sn d ikjk; uI¬B kFr e lW df g kul ueg 4g huNi rkc jkv dS X s s s Z X , q s , w , 4g krgj hg krjd kok[nf kd ukg _rdky kLc lcl kd oæof go u , s s a s \ s dfy hg jrnc llm n;k'3g Nd hg; dhO hH kdjfev 4g hgk'kukr go d s s , q s , f g krn gd go kr g hgk'kukr kgo nf; 4g krjd kr rkc Gkl h/hl go , s s , a , s ed l ed dfk;D g krdl jd e kla'i hLkF hd lW tkv 4g krjd kok[n s X wa T z s\ ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 311 egaP

4g k;nf Cgu nZkoh'kv Bkd hHd skd Lkt hldf ue 4kr[j Cgu lkoæof Te , s s s\ s T `r[j Cgu lkoæof hg e kF¬l lb dfk;D s X a X 4Cgu hHd ]Cgu 4rsn Cg s u nfkv nkoh'kv kd kLkt hHd ikv df g kyp kri l kxky Nd dikv >qe Z s X s\ , s X s q s s 4kg gj jd rkc <i krPw\e ]hd s s X Z w q s rc yod er kr 4g e /kjof d gkoof e df g hg klß l iW dyfke jkv s q s wa X s s T , s , , 4g Cgu rgfkoof ukd jkv g rgfkoof ukd , , , , , df eyke Cgu s>e 4ewyke Cgu dr eku d k;lfk;ül kr >qe 4kF krsn Cgu w q s X a s s upoi Bkd e 4kF kryef Cgu l hlk;ül hH hldf e kr kF e uke e ct z s T s a T s X , T 4Cgu hryef l kxky e d lum kF kgd ue 4g rkc <ikrPe ydycf g; s X s T s s s T , Z w w\ q 4F gj kojd gko s s of hydu kgo ikv df g k;kxy ikjkv ji ikv ukgüm jkv ]g krjd Cgu l a , s s X , , koæof e gkoof rxkjiji uZ'n kdikv 5uæzi rxrDf;ø hg rgc dS ]ukoxH X a q 4krd l jd Cgu Bkd kr j{kr¬g je jxe ]aSkt Snf jd ket jykL [ky lhc e s s s s ku je df g _a;L" k;df Fkl d kxky um kjkgér g; df g oHl g; jkv s s , . s X s q , a , 4g Cgu dr k[n ycf jykL dS Bkd e k"o pki ub kr ue jkv g Cgu j , s s X ˜ a s s T , , ykL hH dS kr lki je df lum kgd sue jkv 4g gj rgd o rkc hd uskg s s s s T , T s s s s eku je tykL [ky lhc Bkd g krxy jklqukuFd d jkdjl jkv 4k;nf ko ss Z s , s , [j e LyjtIo¬f ukgüm jdsy lm kvg kØdb k;iQ kt l u'LmkG hjlwn h X X s X s q s s s a d ikjq; df g kuokHl hdlb udfsy 4Syf Cgu SiQ Bkd ukgüm l kgo ]Cgu s , a s s X s a `u'LmkG 'hutj df k; s a 4g hg; kr krxy , s `g k;nf k[k/ kd u;éd hH l iW dF√kv ukgüm k;D , s s w s s X 4hgj ntke kuokHl hlo kr ] w , a , s kF e rkdS jkv ukd e 4kF xyv gjr hji l k;kd d hjketkj kr e jkv X a , , T w s ˜ s s s T , 4Skt kv ji ukoxH hjkneétf hjkl dfkr kyduf xkH cv s s er df Snf n rdl d gjr lb Nd güm o df g kuokHl jg hlß Syflb q s s a s q X s , a 4g rdl n krdjfxku gér eg ]g srdl sn T s s X q T klho Syf d ugj eer eg 4g rdl n hH Nd gér eg kr kykc e /kjo s s X q T s s q X q s s s X s f d ukoxH er jxv df gj rgd Sg rjd ''fkd hd un roæjf kd kxky s q s s q s s s s s X s s s s o 4xkvkt Snf jd e®[ er kujo ]kxkg hg kugd g;7g; gér df g kgj q s X q , krjd ''fkd hd ukde/ kd k;lfk;ül je go df g k;kv klß e uukt jse X s s s X a s s , X s s 4g kr , dl n roæjf kd kxky go ]g krdl kde/ kjL kd kxky go~~~g krdl jd s s X s , s X s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 411 egaP

`kr hH efH jkv s w , 4hg jH kg hdum lc ]Cgu knk;† Nd jkv3kxdl kg Z;kd g; hg l xk;gl a q , s s s s dum 4Bkd jd kL[ u I>a> kLx> e phc lltf ]hxkg hujd ygi hg kd s s s \ \ X s s s jkdjl e /acl lb kr cv 4kxWd W' Cgu hH Nd l jkv huiv e udfy X a s a q q s s T s 4kd kxky g rdl ync eg s X s T s 4F gj jd <keuf jkv unki®m kd kthp cl eg 4g h;x hd re√uf kjk} k; s s Z , X , X lfk;ül je3hF hL? hje g;3dr hikI hje jdy l krt je 4F rjd k;df a s s \ s s s s s X w ss s s xky jkeg Nd hHl 4kd ujd ekd e u;éd k;nf ukv hHd kd hldf ueg s s q s s X w s s s 4dLl ]yd¬ ]ykr X \ w i¬v3k;kuc Nd hHv sukgüm 4ukde jnl hg rgc ]g Skuc ukde ukgüm df q X qa q T s X Xk;D g jk;r ydycf xky je 4g Cgu upLv Bkd elb ]g; g krdl jd Te T , q s s s , \ s X wa 4g iWrfi 'nkv kd lkdof kr g; thp hd jkdi lb jkv , z Z s z , 4Syf d ukuc lm g htkj Te s s s wa ~~~g rkuc ekG 'nkv ikv jxv klo T s Z Z , 4g uhgFv ]g d;æokuv go jkv ]Fkl d kvkrutkj jkv , Z , , s X s , jkdjl g kruc kv Z"?l dS llb 4Cgu kxWd g; kr ;o¬ e cv hH jGf , a s a s a T 4g rdl >el [sn kd iWrfi 'nkv ]kd yLke dS jkv ]g krd T s s z Z s , wa l kuc jrhH d k"o jkp uhr u;éd kd xP hlm e 4g krdl jd lkdof k s ˜ w a T wa lo e 4Sgfkp kukt k;nf klho güm ]aSki gj kgo hlk;ül je df hxkg hujd , T X a a ss s hji rkc g; güm cr 4g htkj e kr ]g jk;r kd un efH >e jkdjl nf; w X wa T s , , s s s w s q `jkdjl ;†kj hH Bkd ]jkdjl hH Bkd hd rjkH ]jkdjl ;†kj Bkd s s s ~~~kr g jk;r jkdjl nf; akg s , , ~~~jkdjl nf; udfy s 4hxkg hL[ Om aSk;¬el hd gjr hlm jGf dfk;D ]g Cgu pfQ Bkd X \ X , s Xelb s>e kF;üv ]kxkg g; hHr yod3Wd klß e df g hrgkp jkdjl nf; q s s a T , 4Sgfkp hujd rîki hjkdukt hdlb hH kd z s jkdjl hjkeg jkv ]g kujd ld lkdof kd efH jtc huiv df Skt ukt , , s , w a a hH xky jkeg lltf `g kutk; Bkd hdikv k;D hd ujd lkdof kd efH s s s , s s s w hLc hurb gxt jkv Cgd e rjkH k; xe ukF¬tkj df Skrc g; k;iÎ xkv \ , X a s 4g k;nf jd I‘i¬ hg yg , s i kd krkc hd gjr lb uikv dfk;D kxgkp kujd Cgu nkcjc ;el kdikv s X s X wa e ]ygkjgc `k;D rfi d thp re√uf /kjof jc kd gjr lb ]ukoxH 4k;nf T X z s s , hg n jRm kdlm uikv lo~~~kF Sgfkp kd kxky d kdjfev 4hn kxy ktM s s s , s X s s s Z huiv jkdc e ujd lkdof kd efH Lck[ Lkcm ]Lktm hd ukxjkv u k; s X s w \ \ \ ss s X lfk;ül dikv df k; ]su rfάl 'hutj df k; u Fi dikv df g krxy Xeg a s a s a s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 511 egaP

4g wa /çyim e kr ]jd hL[ u k/kc Bkd e phc o3kd kvkrd;æokv hje 4g hu T s X \ s X s s X s , n rfÎho¬ güm jkv 4Sgfkp kuyef l jkv hdum xk;gl df k; okr¬zi 4kxS s X , s s s kt kgd Cgu Syf dlm l jkv hje 4Sgfkp kukt k;df l jkv hdum okr¬zi s s s s s s 4Sgfkp ku[j uekl okr¬i Bkd s z s güm 4g ukcte go 6Sgfkp kukg roüfkojkx llb kd jkdjl ;†kj jkv ,g k; X , s s , s s , df Nd rgc Syf d jH oæof df Sgfkp kugd k; Syf d rjkH uiv e o q q s s s X r¬ko ]g kuokH rxrDf;ø hje g; `hd ugj e 'ni ypkegf l iW h;kF¬ , s s X s z s g kutk; Bkd lki dikv k;D~~~kr Sgfkp gxt Bkd e 'ni ypkegf güm d , s s s s s X s z X f g rgd hH ukoxH jxv df kgd su –Hjho hJ h_e;“e d 'ni ypkegf T s a q s s z 4g kusn uyp , s hg l,o lm g kgj yp l uiv lt Nd cl jkv ]g kugj l rfak' >e jGf s s , s s s , q , , s s q 4kxy u e jdGf hdcl lb kujo kxkg kugj e { wa T s X i je kd jkdjl yod ]lc 4g krdl gd kd uIt kv Fkl dS kd kxky s s s s wa s s q s X s d gjr cl e 4g e jH oæof xky je 4g krdl jd <keuf klo kg; e kr s T T X s s s wa Z , a T s 4g rdl kg hH rnfukv surb xky df F rdl jd u hg lkoæof T s s a s s s o 4gxt hlß hF u hg h[n hHd ukgüm 4g gj kx ]g gj pku ]g gj kue s s s X T s T s T s nukv xky urb ld df k;x kg ukjg go ]k;kv e uw;éd hH kt e kdjfsev a s s s , s , X s X 4g gj skg T s rnfukv ld xky ]g gj jd ekd ld xky ]g gj gj ld xky df rdl a s , s T s s , s T s s , s s kt k[n jdkv kgt 4Syf d 'n ji Fhr dS df g krdl kg go jkv ]<ke s a s s s w Z , s , Z uf kd ukF¬ lß g krdl jd e 4Sgfkp kukg xk;gl <jk/kl df g kujd h s wa T s s , g; güm 4g krdl jd <keuf jxu jnl dS e kr gkp jxv jkdjl Syflb X wa Z qa T s s 4krgkp kun ukg Cgu g; e 4g hrkt hyp F;ø e hlm ktM d/fkd/fv df g rsn s s s T , Z X Z T s jd hL[ XupLv knk;† hurb o kr kujo 4suc hg l xk;gl d jkdjl g; \ \ s s s s s df g hg; r' _kedS hje cv 4kxy jd re√uf hH Cgd e rjkH e kr g; , Z s wa X T s 4kd su[hl Nd Ski pgi l huklkv q a qa s xsky kgo dfkr ]kg –d drfάkl kuiv kdikv kt y jd <keuf kd _{ a s X a s X Z s s lß dS e _{ hy¥nf df g rdl pkl e jkc lb ikv k;D ]rkc dS udfy X s T s s X s s 4g Cgu pfQ Bkd >e e rkc hlß , s s q X X 4g T gj jd Syf d k;kd d;fklo;ø o cv xk;i kdlm jkv ]g k;yf kuc Ly s s ˜ s s z , , T hutLf ukgüm kgo ]g gxt kt hd hjkp‰c –Xjh/ e k<k;jfg ihel d hy¥nf s X a , s z X s 4rkc g hurb yd 4hH efH jkv ]akg , q w ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 611 egaP

`k;D hg jkl e rkc Syflb ]kg s X a 4sxkjd u uol kd kFkni yh'u er df g kr0crfi s s ˜ s q , z dS l e kvkr0crfi hLq\t l lk;ül kr g; 4kg kry Fkni kyh'u kd e¬df s X X z s a s s s Z hldf kt Cgu klß rDf;ø hH dS lki je dfk;D 4g rxlv ydycf kr g; s s s X , a q s 4g k;x skg , kjr[ Cgüm hHr ]g kgj kg r"fwn Nd k;D kjk} d kyko ujd hjd¬r hd n , s q s X s fkv xkH ljp jkv k;ufl;ø d Fkni yh'u ]k;iîfgf ld df g krgkp kusn a , X s Z s X s , wa hrkup kd _i jkpkel lm e dfk;D g krgkp kuukt k;∂frfi hg hdikv j , q s T X wa z i lb 4g r"fni y¥d jkv hykue df g k;x kgd eltf ]g _i jkpkel d T w z w q , , X , 'fsnki kd ckti go 4kr>el Cgu rjWt hd uk[nf ky kg; lm 4k[yf ;hd z a s a s nkil kuiv u _i jkpkel dS sykoI‘fn Z<i"}of yd 5uæi jkv dS k;iÎ a s 1 w s z , 4kvg rgc kr g; lc3g; cv 4k;df I‘u ukgüm lm jkv q q s s X s , k;df rki_l kd Hjkv dS e kdjfev ue 4k;df I‘u kd Z;kd lm ukgüm ] w a X s s T s s X hd ygi l k<jiArv huiv e kui ue dfk;D3kx[j Cgu okr¬i Bkd Te 4hx s s zs a X w s T X wa z s kg hujd hg güm kr ygi udfy 4g rdl jd W' kujd ;kd jd gj hH Cg s X s s T s q Z d hlk;ül je 4krLi Cgu dG Nd llb 4n gkp kun o hH Cgd kgt udfy a s s \ Z q s X X s s a s 4kxgj Fkl s xk;gl kd k;lfk;ül hHl ub kgo Syflb 4g d/fv Cgd hlk;ül je e rk s X a a T a ss X jtx e kuyr hd rki jkv hldf d rjkH dfk;D hH Cgd e rkjtx jGf k; q X q az , s X X q 4Sgfkp kdkyb kyko heu ed >e dfk;D s q X `Nπd 4g dhO Nπd , `k<k;jfg df ]rkjtx df ]ukF¬tkj3kdkyb q hLkgi df k; ukF¬ d‘' Bkd 4g rjd nli d/fv lcl gxt hl ukd ikv \ q s T s a s , 4kxgd Cgu Syf dlb e 4Sgfkp kukt k;df kjk} jkdjl okr¬i udfy wa s T z s 4g krdl uc yF¬ kd o®ge rHnv go 4g rd , q T s l jd Wq' kujd Z;kd ]kuht e hy' hlm ]l xP hlm jdIky liko kg; u X , s a , a s iv jGf jkv Syf d u[hl Nd g rdl kv Syf d gke jkp uhr kgo xky , s s q T s s a s l xkH jg d 'sn 4g krdl kuc hH ;yk|ofoæof kd gxt lm jg e jkv s s wa s T , 4g kuokHl lm l xP dufkKo knk;† ] , a s s a , sl nne hdhudr knk;† jkdi ldf df Cgu kri hg kurb eg lc ]g efH hN z X , w πv lki jkeg jkv 4g krdl yG yG kurb hH ukr¬xfj df dl [hl xky s , , w s X s df dl yef nne Bkd kd 'n ji llm nf;3kxkg Uil rfkH lb ;kd kjse s s s s sw s s a a Z 4g Cgu pfQ Bkd hje e krPe hH hl , s s X w\ df hlß 4g Cgu lj hH kje e ukuc thp hH Bkd hlß k; LyhutLf udfy , s X s s T s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 711 egaP

e df ]g euof e df ]g Cgu e /kjof d e¬df hldf e df g hg rdal d T wa z T wa X s s T , s e®kdhri kr kudkP jlf 4hxSkt kg d;knukeiv rkc g; l jskv hje jGf z s a s s s udfy 4e g krdl jkrm lb kr g d;knukeiv Syf jkgér g; df g krxy s T wa s s , s q , X q gér jxv udfsy ]g krkg kukt jd dkP jlf hH jnfe kr eg 4g ruke d , s a a s X T s ;knukeél g; eg kgd sue 4kgd kd sun jkrm hikI l>qe e Ikd u II¬tfe T s s s s X Z s s ≠s 4CF hgj kpgi Ikp k qa s s d jkdgv rkc hIkN7hIkN 4CF hgj n Ikp güm hg rpæfuf rkc eker ; ]akg a X s s s s X X s `k; x k;df jkgo;ø kl,o Syfhlb k;D kr hF Bg hpe e/ hd krkc hHl hdikv s q w X 4kF Cgu Nd klß ]Cgu q `"s}of df k; thp hlt kuokH uhg Bkd e ue dum Syf d kxky , s X s s X s ;hrjkH ]hxkg hgj k<? jrhH Bkd g; k;D df g krgkp kuNi e rv cv s 1 s wa w X a 4F Sx jH l /k∂ urb jd s s s s kg 'krg surb huk; 4kF kvg k[j ec e jed lm kgo df kyp kri e nkc s q X s a X 4k;nf kxy kykr l jgkc ulm 4k;x kLkN kydv Xe jed > s s s\ s s s e jkc hygi 4g kgj kv hg hn¥t e ]kxLi kukt jgkc >e Syf dlm ]xkg q wa T s \ s q s s X s s uy r[r¬n d k;jfkd/fv spM l suiv >e ]kxy ugd go 4kgo k;x O,c Te s X a s s q s a 4Syf d u s s s X n thp jkv Lid je s>e kF kgo rDf;ø dS yod ]Cgu ntke rDf;ø hH d , s \ s s q a s w , S ]hF hyk[ gjr hji ytfe hygi hd yt df kvg klß jkc hygi cv 4l w a s q ki je F rgj hg Oc k'eg sukr dnc huiv henkv kn ]kF krkt kLkN Cgu s s s s , s w a s s\ kydv s>e hH jGf ]CF Bg hLi jhtat e jed jkv Xkji kFkg je gkp ]kF s q q \ X X , , X s s s krkt kLs\kN Cgu kydv s>e~~~kd uy Xthp Nd huiv kIky dr yt e jGf s q s s s q , s T 4kxLi kukg rfF¬f e Ikd jln dS kdikv s \ s X Z s s w s Xe hjout3'nkv d Ikd jkv dS hg ryduf7ryduf jgkc l Ikd lm ]kg s s Z s , s s s Z s a `F rgkp kuk>ym e yeke jln hldf kdikv jGf o k;D s s X s s w s s ~~~kLkN l kgo s>e ukgüm <{ ltf df kvg klß e Ikd dfk;D 4Cgu hH Iu s\ s a q s X q X Z s X ef dS e kdjfev cv ]kgd ukgüm 4xky je Sx y Iskij;S k/hl >e kr X s s X s ss s Z s q s kvg kuIN l Ikd Syflb 4F rdl klG e yeke jkv hldf >e jGf o ]d q w s Z s s s a X s , q s fk;D n LkN kdjfev hn¥t l hn¥t e df F rgkp xky je e kdjfsev jkv X wa s\ s s T s s s ss X , 4hF h;u gxt g; d f hF hg; rkc 4kF Cgu Nd klß 4g Cgu kun kuy hH Nd l thp jkv hld q , s s q s , f hg hlß k; l 'h'g df ]l ljp kd kxky je jkv 4g Cgu hiîgf Bkd kg; s s s X s ss , , s a 4kgj n Bk[nf Cgu hiîgf Bkd hH >e kg; jkv s s s q a , 4g Cgu hiîgf xky je jkv 4g krjd Cgu , s s s , , uol kd kFkni syh'u hlk;ül hH Bkd df kuy y e yk;[ l dhO lb kr s ˜ a s s s X s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 811 egaP

4'o<jkd lk[ hldf3 g kykc O> jkc hygi ue e hxntV hje 4kF Cgu pl hH dS l elm ]Cgu , s w s T X s s X `F pl ektyb jkl o df g krkg rxfb g; llb k;D s s s , s a s 4g k;df ycd h/kjiv kd uiv , w s s uikv ;ktc d un jR;®i kdum ]g Sx Skxy ektyb kt jiM dikv e k s s s s q z T s s X djfev jklquv dlm ]g h;ki hjkdukt kt sue l e;÷ke d kvkrko jkpkel s s , s T s s X Z 4Cgu Nd jkv 6g Fv yd kd nç' hg; jkv q , , Z q , 3g k;yf ukt kd ;o¬ sue 4g kgj jd rkc hd ;ƒr dS Glf e udfy ]g , s a T wa Z T s , Cgu ;ørDo kjH l jkdgv Bkd g; ]g hxkH;ü/ e hg rpæfuf jkv 4,g ZFv s a s wa T , kd nç' lb hg;3hxkH;ü/ 6rfF¬f ejp hd kurp 5g Fv kurb kd ukoxH s , Z 4g Cgu /cl Bkd l joæB kd ukoxH df ]g rpæfuf rkc dS kr , a a s s , s 4rjd Cgu lkoæof e joæB hldf o dfk;D 4rgd gd Cgu ukoxH kd jhok s X s X s s ge er 4rjd Cgu lkoæof e joæB hldf o dfk;D 6rdl gd Cgu ukoxH k q s X s X s s d 0c er kr krkg joæB Fv kd ukoxH nf; 4g Cgu joæB Fv kd ukoxH q q s s Z , Z `g rjd nli kugd ukoxH kd uiv ikv k;D T s a s s 4krkt k;kOm uæi hg; hH kgo kr ]kr z a s up gxt Bkd e 4krdl kt k;nf Cgu jRm kdltf ]g uæi kd gjr lb g; q s T , z `kup k;D yF¬ kd gj q X r lb jkv gxt hg; uikv jGf 6g ukF¬ jnl Bkd l I‘fn hd Hky ;ƒ¬ko¬ , s , qa s s 1 g uko;¥we d/fv l ;®l k<Qd , s hykue wy¥d ]„kjiv ]%*(! ]jcou )@ q a 4Skt kv ]gkp kukv hH ct a X 4kgj oHquv Z<inkÁkv kg jkv n[l hg rgc kd uoht g; w a , q q 4k;nf kox Nd a q cl suer kr ]k;nf koax lm uer nf; 4g kukt[ kpπl endS kjkgér go 4 q s s s q , q yH u kd kjiji de®fk;÷kv hd rjkH 6g hH Cgd kgt df ]'nl dS yod X w s a , a s a s 4sxn 'nl Bkd kjk} xq;e/ Syf d k;hrjkH yk X s a s Z s X s o ugj e 'nof jkv 'n k;iÎ 4g krkt kP\i xq;e/ Cgd jg e kj? d kjko s X s , s , Z X X s X jfi ;hrjkH d jH oæof jkv e rjkH 5uæi erfv endS cv ]hJ ukoxH s , X z a 4kF jgkc d kui¥d hd s um go kI? kgo Nd kurtf kr 4F gj jd llge kuokH uhg hg e pl o a q s s s w X s 4kd rkc lb ky jd kylG hg n[ er cv 4g d;knukeiv Syf d Ikd rkc g; d s , q q , s Z s f kxgj uk;÷ kji s>e ]gj uk;÷ jxe 4hikI kxn jkrm e kr ]kgd eqr jxv s w q s s wa T s s udfsy 4g kvg kdkP jlf ue Syflb 4g kgj kd> Xe unkoHfv jlf kuiv , q a s T wa q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 911 egaP

rkc df ]kNi l henkv d kgo sue 4hxy chtv Nd rkc 4hF hyk[ ytfae w s s a T q hypuf hji ct ]kF kdke kygi g; jkv 4k;x e yt ukOm thp huiv e w , , X s s X T ]kvg rDe l ryknv e hg l,t dfk;D 4kyef rcl kd rkc lb <{®r jkv q q s T s X w , 4g rdl jd k;®g hdikv ]g rdl krl jijH kdikv o udfy 4g Cgu T s T s w s s s , jk/kv Bkd Syf d urht lki dum dfk;D ]xSkyp kcy rgc kd ende s s s s X s a a q s s q lb o jkv~~~gj e gxkjkd e Bkoul hji lb jxv df F hgl xky sje jkv s , s X 1 X q w s s s , 4rdl jd Cgu kui¥d er df g kiNf oukn iWd kurb Nhi d ckdu s q , q s s lm df k[n ue e /fokykd hd ykl pki udfy 4g ckdu dS kvg kPkv s s T X a s , q s\ kd _rdky go 4g hL[ki ]g hydu kdjfev 4g hgk'kukr ]kg df g krjd a s , a , s , a , jkdho¬ go kr ]g hgk'kukr kgo nf; 4g yjl k/hl ed l ed lW r;ofkl s , a , s s 4kxkg phc d oæof "' jkv kdj s s s , fev d¥fc ]Cgu phc d kdjfev jkv lW r;ofkl go kr ]g kyko hg ukg s s s , s s , s s 0q; oæof kjlhr nf; 4kxgj krjd LkGkLH kd kdjfev uekl d k;ufqn hjwi wa s\ a s s s e jkv 4g rDf' I‘∫n lcl ji hoƒi lb kdjfev hL? lb 4g hgo [Q kjse T , , 1 s 1 s \ , 4g krdl kg jordkr d/fv l Xk_¬k_¬' dof<kv , s s s s q X , jkl jkgér ]e uke suiv ]e kr"knuf huiv ]hH rDf;ø kydv dS df ,g k; X ∆ s df jkdho¬ g; uktuv ukt ukgüm udfy 4g hGdoc r;kguf ]ku[j Gky[ s s s X s , w s f d rdkr dof<kv hyk'rDf' lcl hd k;ufqn ]kd rDf;ø uhgHnl dS cv s s s Z a 4kdjfsev Bkv lII¬ LIbku s s w ; 0Qof 'hutj hJ ukoxH 5g k;nf eku kd endqe lb ;o¬ ukgüm df g , s a s X , krPe hdum g; 4g Bg 0lf kc dS xe jkc d kdjfev kjk} d ende lb w\ , q s s s s s q `kxgj [Q k;D rfzi d s s kdjfev kdikv cv ]g cyre kje `g syko ukOm end l ukd e k'nf lb s , s T s s , X ikv df Sk>el jd kiÎ 4sxjd Cgu Gke hHd lm ikv Syf dlm ]g k;d a X s s , f jkgo;ø ;houkev kt Fkl dikv u kdjfev df g kgd u ke;÷ke jkpkel s s s s , s X 4g Cgu h/kjiv wa T X e e or¬ko udfsy 4Syf jd jkdho¬ /kjiv uiv ue <jkd d k<Qd lb s s T s 4g rpfm d/fv kukpc l kLhi <"hH , s \ lb kd kxky ub djd ycd h/kjiv kd ;o¬ df kxy >e 6hrLi huy> kL s X s s w s a s q \ s \hi kdum dr ykl jkp uhr ed l ed jkv~~~Sg r[n jkv hd kxky je u s s , q s s s X s ss dfsy 4CF rP\x ue rkc hjkl o dfk;D 4kF rpæfufl kurht kje ji sYe jg X s X q s q 4x[j e gxkjkd >e o dr s X X 1 s q s s s ukg Bkoul hji hdlm kr kgj krL\y kende g; e nf; df 6kF kjr[ kd q w s q T hxntV hje güm 4Mkt kyp jgkc l kdjfev e df F rgkp hHl o 4F gj s X a s s T s s s s s jtqx l kurk; dlfuke jda;H hH so ]F gj jd Cgu lkoim kt jkv 4sF g s s s s , s j jd lkoim xky Bd 4F e ikrl jkv [n ugx hlk;ül je e k;ufqn hjwi s s X a , q a s s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 021 egaP

v 4k;nf kuc uk|We kd yF¬Qe lm sueg 4hF Cgu reégf hd unhj[ slm h s s d hldf 6kF kLi kne dr ykl lkpi kt ukr¬xfj go3F jZHuf e®kv eg Xe \ Z s s s ukr¬xfj lm jkv 4kF Nd cl ;yk|ofoæof ]yd¬ ]ykri¬v ]yIkg ]tkgt s s , q w s Bkog ]jkd ]lc ]dLl elm jkv kF L'hLd j;S l hji go 4F rgj xky X X \ X , a s s w s s s jktg pki eltf ]kF k;yf jd kL[ jg' Z'nkv dS l kFkg uiv ]d kRl a X \ s X s s hldf kucf ueg jkv ]dl kuc Cgu jg' Z'nkv klß o ntokc d kRl eh s , s s w s lv hdum 4hxy ukv e' ji n[ df Bx kg gxt jnl hurb go 4k;x krk s Z q s qa s g rlfdof u;éd uekl d [kv hdum 4k;x uc nn jl dS Syf d kdrfhu w s s a Z s X tkj udjfev ;<uf kje l <{ lm ]k;yf ;<uf kd ugj kgo ue <{ ltf s Z s s Z s a s T 4kxMkt gj kg; e ]Cgu rkc Bkd ]kgd ue Syflb 4g dS hoƒi a a T s s T , 1 hjkl 4gj e kdjfev k; gj e rjkH e3g ukel rkc kukn kr Syf sje jkv wa X s wa X T T X X s s s , 4g ji Cgo wa T s s e ]F rgkp o 4F gj n ukv liko kg; s>e o jkv 4kF k;x kg re√uf kgo s s s s s a q s , s a uw;éd rkg7rkg e®[ ykl kjln jkv 4sxy ukuc ukde Syf uiv o cr kF s s s s w , s s s kgo e ct jkv 4Sg Wq' sukv hlk;ül kr k;x pgi kgo e jkc dS udfy a T , q a s qa a T s 4hF rjWt hdlm kd rgl hje 4rgfj l kr–kv jkv rh' ]k[wl3kF s s s s Z , ukr¬xfj dS go ]kuqp 'ni kt Syf d Hky ;ƒ¬ko¬ uiv ue e kdjfev jk s s z s s s s T X s , v 4k;df Cgu xk;® kd 'n lb hHd ue 4kLkN <jkd d ;ƒ¬ko¬ 'n g; uTe s s T s\ s s s `k;D hg kLkN X s\ 'n g; suikv ygi kr g rdhdg go jxv 4g 'n kd utkxku jkv jhokge s s s , , s q Z , ]0c g; dfk;D g hgj kg h'[ kdikv e uIky liko rjkH df kgd uikv q X , s q s X s , s 4hrdl kt hn Cgu Syf d rkc hldf yfc hd k<Qd ud s fy ]g hrdl kt hn yfc kr hd ;®l jrfk[ hd k<Qd 4g uko;¥e <jkd kn s , s , w k;† Cgd hH l ;®l Syf je 4g k;x kykc 'ok<Qd go dfk;D ]g tku ji s s s , s X , lm >e d¥fc 4hrkg Cgu ufky≈ Bkd Syf dlm >e udfy ]g kykc O> uTe s q s s s s q s , s w s 4g ;kim _kedS hg; cv kr ]g Cgu rcl , s , w Bkd Gky[f je lki dum jkv g k;nf LkN >e u ryknv ct 4hF ''fkd s s s s , , s\ s q s s s l ukt ht hdum g; 4sxykL jke s>e o df kF hgl kugd kd kxky sje kr X q s X s s s 4lc ]kF k;x dqp tknv kd ;el kdum df Bg g; hryx 4k;x k;ki ec Xe a q s jed lm nkc dlm ]k;kv yduf jgkc ct e 4kF kLkN kydv >e ukgüm s T s\ s s q s X ct kF kdke kygi g; 4k;x kxy kykr kd tkojn Nhi uiv jkv k;x go , s s s s , 4g rdl kt ikv nkc dlm ]g krkv y r[r¬n jdkt e 6Skt T s s wa s T O,c kg; ikv jd kiÎ kr 4Sgfkp r[r¬n d hjkd/fv dlm lm ]kykc go a s s s s s 4kF kL[ jk;r Syf d un Lid je >e kt \ , s s s s \ s s s q s ]kF henkv dS Glf kgo 4Sx jnv xky eg 4F rgj r¬;ø e ekd ]rgj sr Z a a s s s X s jd ibkI xky k'eg cr kF krjtqx l ytfe hypuf lb e hH ct `g k;D s s s a T ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 121 egaP

f e uk;÷ er kr k; ]jcv jn 4krdl gj Cgu Fkl d nk;ufc ZGlf e udf X q s s s s q T y ]kF kup <jkd d k;Rfokue hnkodrfkH gér ue 4g hrkg rjWt hdum s q s X 1 s , X q s T , s udfy 6g Cgu kyko su[n Bkd güm ]g yko ugj rxefH o dfk;D 4jnqalv ] s , s s X T s s w s X Sg 'kjr kucf ]P\xuv3g hrkg rjWt hd kjF®i e nk;ufc 4krdl gj Cgu q s , s X X q Fkl d nk;ufc Glf hd jnfe e kr ]hrjd Cgu rlfdof rDf' de®fk;÷kv s q Z a T s Bkd jrhH uiv er jxv ]kF k;nf gd Gkl7Gkl lm ue 4kF kri slm g s s q s s T ; ]kF kyko hg ukv kjln Bkd gxt hdlm ]yd Cgu tkv jkv 4hF kre{ s w s , rHnv hd sujd ekd elm udfsy 4hF Cgu gkp Bkd hd lkdof de®fk;÷kv q X s hdlm 4kg y'd jkgo;ø kt ]hF rjWt hd rDf;ø lß hldf kd uw;éd dfk; s q s s s X D 4kF kup <jkd d [Q hnkoxk;i ]djfkgok;ø dlm skd kyh' nukv ke uTe q s s z s a a s `k;kuc k;D opfl kuiv kd k;¬kg ei ke gxt hd kyh' nukv ke uikv X s zs a a s 4g hrgj hxy ji rjkH [akv hje ]gj jkv Cg T X s wa , d k; gj e nHof ]kg; e3kxgj krjd e jkv 4g kgj jd ruge l ykl l wa X s a T wa T , wa s s hr jrjuf e Syf dlm jkv 4kukn ]Íkc jkv djfrkv3jd ylfkg h<sJ er a T s , X s , a s pπm hd uoht 'n kje df g krgkp e jkv 4g krjd ei l 'n jse e jkv s s wa T , wa zs s s s T , 4krdl jd Cgu jkdub Bkd s lb 6g efH hd utkxku jkv jhokge ]0c hH hHv g; jkv 4g kgj kg rl s , w qZ , q , , s fdof ]g rj;kd kg; hH cv u;éd kje 4k;df Cgu hHd xk;® kd rjkH uTe , Z a w s s 4kF e ;”y kygi kdu T m ArokHo¬ jkv 4F rgkp kun jd I‘u lm o 4Om kg rrfpV o 4dl jd , s s s s s s s s s Cgu hH knuV hdlb o jd[n g; ]g ky[f d hgk'kukr hldf jxc nkotkel s s , s , 4kF lkdof dofkHko¬ dS g; jkv g k;x , , kikF hr¬njct nkotkel kdum dfk;D 4kF nkotkel kd tn paM kux [ky s X ∆ s q g; llm ]g krjd rr¬i nkotkel kd gjr ltf lW r;ofkl ]l I‘f1n hjse s , q z s s 4hF tim hd >el hdum tgl krukel go 4kF kgj jd Cgu hH rifkjkv o®r kd krukel ji um Bk s s d jkv 4F gj jd ekd d gjr cl ]kucf Sk[ hH kjt kd ukeéle®kv jkv , s s s s s , kejfx huiv j,kv F gj gj Fkl dS xky jktg pki jkc hygi e lkgrfb s s s a X 4kF Cgu dG Bkd phc d jlGki dS jkv jcyî dS 4kF ulk' Bkd hg u Z s s s sz , a s jkv ]hF Cgu hgk'kukr Bkd kgo 4krjd kji lm u;éd skr hrkg rjWt hd , s a w s w s thp hH hldf kd hldf 4kF Cgu ydycf uyp kd li e uw;éd ]rkc hjlwn s q s , X 4g kyko ujd kni ykol Xe xke , s , nf d kxky g; yd Cgu tkv df ]Bx kg kni yFi yFm e ue dum sllb s X s s , q X s 4sxy ujd hji rjWt hjkl hjkeg k s w X s t ]unki®m d /n ]yG ]htçl3kxy sukg kni utkH rîk;i e yF¬Qe lm jk s w s , s Z X ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 221 egaP

v je llb dfk;D 4kxWd Cgu l uiv ''fkd hdlb n[ e ]hrjd Cgu r_ ss s X a s s s q T feuf s>e jkdjl Syf d sujd W' eJkv hH Cgd k; ji kg; dr ct ]Cgu a q s q a ` T s g rgkp kujd Wq' eJkv k;u dS ji kg; ikv df g pl g; k;D ]ukoxH a , 4g kruke kla'i hLc rgc huiv lb e ]kugd slum kr wa z \ q s T s 4g Cgu krjd Nd e 4g hrkt ygf ]Lt hdum l _ke uexkv jse wa q T , X \ s s ]g cyre kdlb 4g rkg rhH;H xky df g <{y H' g; l I‘fn hje kr , T s s , q s 1 s s 4g Cgu hgl ji Cgd k<jk/ hjkgér df kg rukt er e sj , q s s q X gx ct ]g krOm hHr ;H 4g sy[ jk} je Syf d ujd jkdho¬ güm kr Xkg , T q s s s s X s hgl o jxv 4g jk;r kd ujd kpp e kr ]g jrgc yk;[ dum jxv jkv s wa , s s Z T s T s s , 4g Cgu rjWt Bkd hd ujL kd hl , s s s df 2rje Cgu hH jNπe kr llm 4g krdl jd ekd uykc ZGlf e 4g Cgu s s s wa s s T wa rDf;ø dkujr[ rfkH hldf e dfk;D 4k;x kyp ;H kdum df xsk[sn er j a T X s q rhH d unf Nd kr kgj kg; e jkc dS udfy 4g Cgu dofkHko¬v g; jkv s q s a T s , , 4sxkg rhH;H xky3g Cgu ykol g; 6Mkt hH Cgd 4kxMkt hH kgt e kr X s , a a a T s 4rki Cgu [sn s lb o udfsy ]g gj kuc chjx güm lkoæof/v s; ]Skjiji ; 4g r>el uo s s T s X a a a s T s ht huiv o gütf ]g Gky[f d kvkjiji re ]rhr;ø cl um e 4g r>el s X wa s X a 1 T T s ;¥e rgc xky ; kt ]g Gky[f d lkoæof/v jkl um e df g g; <jkd k w q s s s wa s a s T , l k/hl kdlm jkv 4xkg Cgu Uli l uexkv je xky 4kxkg gxt jg klß , s X z s s s s s `g k;D klß 4g Cgu Uli sl ue , X T z xkv dikv xky ;hukF¬ hH d rjkH jkv d hykue df g kul ue ]ukoxH s s s , s , q s T 4hF hyko hg ukg opfl hje k;¬kg ]hrkt u k; hrkt kyh' s s s 4g ei jkv g >el ]g I‘fnrv lki dlm 4jnkG , zs , , , 1 a s Lkx ]g eku kdlm 5g dS l e ke¥Gf 0lfi rgc skt ]g Bkuc e¥Gf dS , , s X X z q , Fkl d rfi uiv ulm 4g kygfe yh'utl go 4dl kg rlfdof l Bkjgx s s s , 1 s s s erd/fv e rxt djfrkv go ]g kNπb _kedS hdlm jkv 4g ei 0'of X a , , , zs q go 4g Cgu I‘fn hnkodrfkH Bkd lki dlm 4g rhjiof dhO d kyh' ]k;¬kg , 1 , s s , s 4k;df k;D7k;D hH jk , v uktuv je Cgu kri jkv ]krk[7krk[ e dc d ykiu ]hnhj[ uhet Nd s ss , X T s s q e ykisu ]k[j lm e rk[ d dc lo¬f ]k;yf kjp u/ rîk;i ulm kr 4hF X s s X s s T q Z s s rdkr hji e Fkg dlm cr dfk;D 6kxgj dhO kukt xkH jdy u/ kurm w X s X s s sdl uc kurtf ]Wd Igkync Nd e df sygi llb df Bx kg rpl go jkv a q T s s s , 4kF e 'kyr rDf;ø ;≈sk; hldf gxt hdlm e jkv X T , 4 kxLi kuync gér s>e jGf k; ]kvk[nf uk>Q de®fk;÷kv Nd ]kvkg rlfdo s \ X q q s q s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 321 egaP

4g sOc T , ji jLe 6g e ;÷e lc o 4n jd jkdub >e l gjr hji df g Cgu hH j; s qa T X s X s q s w T kd urb o udfy ]g Cgu lgkl kd ujd jkdho¬ >e lki dum df g dhrzi s s s , s s q s , /≈nflAuf kd rkc lb g; 4g k;df Cgu uL[ kje hH u dS l e k;hnko0 a , a s s s X X fc d rxt hH jGf 4g Cgu ;ifdky kt ]g krjd uFel kd kyle slß e q s T z s s wa Z X T jkv 6g ni¬knkoof go g kgj gd hH kt e dfk;D kvg rdfp ;pækv n[ Te , , wa s T X q Z q 4g , kvg Cgu ulk[ Bkd l iW d0fkc e sukd hH hldf d k;ufn kdltf ]g r q a s s , X s s q wa Df;ø _kedS e n;k' 4g kvg ek<jfi kLc rgc jkv ]g drfxkt okHi kjse T , q \ q , , z `g Sg rofkHi jkdi ldf 'sn ;üv jkv rjkH llm ]g Sdf , q z z , s T lk;zi ?hni kt Syf d lkdof de®fk;÷kv sd rxt uikv 4g nukv Xe lm Z z s s s , a ]Li hun hukcd hH Bkd elb 4kg gj jd ekd Syf d rgf d kr;‘ue hjwi s \ s Z q s X s s s s q er 4kgj rjd ekd er ]Skt kg hH Nd gkp ]kxgd l kxky uiv e jkv q s s q s q s wa s X s s T , 4sxjd 0el lm so ]sxjd Cgu ukldu kd tkel jkgér o 4kn kr X 1 s X q s q s s _ro¬ kdum 4kg gj krl Syf d k<jkd ryx kd kxky hg uiv er 4re k a s s s s X s X s s q s vkrl kdum 4g Cgu ItS d ~bkv ~hc ~GS hlk;ül o df g rcl rîk;i kd s T X s a s , w Z rkc lb kende g; kje cv 4g ItS d ~bkv ~hc ~GS xsky ; df g d' q s T a s s , güm df g gj krl Syfhlb so 4g gj krl o 4Sgfkp Cgu kukrl kd kxky sj X T s T s s s X s s X e güm 4g k;ky e 'n uiv sukgüm kt g e {i d e†ufq;éd jrO‘J d/fv , X s s X s T X s s s l e†uf;éd lm xky je I¥m 4g Cgu h/kjof d e†ufq;éd xky je df kn q s s s s , s s s ss s jd rpfl g; kd kdjfxku hlW kFr jkdjl hlW df g krgd leqr e jkv w s X wa s T , 4g e hlk;ül 'kd/fv T X a a l eum jkv 4g hlk;ül rxefH Bd e k'sn I¬ufq;éd hHl 4g pl g; ]akg s X , T a w X X , `,g hlk; ül rxefH Bd dikv e Xk'n I¬ufq;éd lt uhp j,kv lW df g pl g; k;D a w s X s s , , 4g krdl uc ukF¬ Z'nkv dS Syf sd 'n ji go jkv 6g krdl j , s sw , wa d re√u√ui ji kg; e go ]kF k;df ;kd <keuf kt ue e ukxjkv ]e kdj q a T Z Z s s T X ss X fev df3Sgfkp kupkl e jkc lb güm kr ]g uke0fc xky o jxv jkv sgk s s X s X s T q s s , p ulk' jxv udfsy 4g Cgu jkpof Bkd kd sujd W' u;éd kg; e ue jse , s q w a X s 4g krdl tH wa s 'nl kd u;éd je Sg yG e k;ufn hjkl jdOc kg; Glf e 4g Cgu hH s a s w ss q s , X q , a Z T , rjWt Bkd s>e Syflb ]g rjZ;kd u;éd duv je e k;ufn hjkl hHv jkv s q T w s s s X q , 4~~~rfhutkj hrku?f ]k;r , a F¬fjfi ;huNkov jGf jkv 4g krkt kg kL[ Z"?l <{®r phc d jkdjl jk a , , s \ a s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 421 egaP

4kxsyG l htr jkv uyknkv g; ct jkv 4It , s s , s a , q dS d/fv ]jordkr d/fv ]tg Sx kg hyk'rDf' d/fv hlk;ül sje 4g k s a s , gj ni Hky ra;®v ek<jfi kdlb 4kF Cgu knk;† Nd uLhi®m kd unf gjkc z q \ 4g kgj hxk;im kLc Syf d uyknkv je g; kr , s \ s s a s s s 4kI¥m llm ydycf krjd ]g Nd krgd kt 6g jg ht Xe tkel s q , q s T s hL[ki dS eg jkv g hgl ikv df g Bx kg Gkl ydycf rkc dS jd[sn a , T , s q lm g kI? kt udfsy ]F Cgu Z<irfHukgl hHd rfi dikv eg ]g k[yf eu s , s s w w q z s , X tf g Skv _i kjktg 4g Sx jH l rfHukgl cv hH o ]F r[j Cgu rfHu T X T s w q s s s w q kgl hHd Fkl je xky kt jkv 4g k;x pgi j?7j? e k;ufn hjkl eku kj s s s s , , qa X q e <jkd dlb 4g hPc h∂cf hd lîI je ]g hPc h∂cf hd kckrdf hje sllb s s , \ s s s , \ X s `g h;kuc k;ufn hd gjr hldf ue , q s g g; 4g kgj ys> kLhi go3rdl Cgu kOcf e pkP hldf er ltf ]g Cgu , \ s X s a q s , krd> sxkv d klkoæof/v jkv kvkjiji hjkgér kt ]g UHf Nd jkpof slm q s X a , X a q s T q df Syflb Glf3rDf;ø "knuf dS df g kLi okHi r¬njct kd kuI? lb Z ∆ , \ z 4kxSkv Cgu kjkcn e yt lb rDf;ø kjln klt ikv df g krdl q X s w , wa gd l iW rpæfuf e jkv 4g Bg r–fd ji yt lb [kv hd k;ufn hjkl 4 s T , T q X s X a q Cgu hH Nd ;¬nl d yLe h_e o 4kvg rcfkl ryx e df g krgkp kuxke q s a a s q T wa a hGke d likv e ]nkc d unf uhr ]tkv udfy 4g dp gj hH h_e d y s T s s T s q a s Le h_e e yt jkeg dfk;D 4g Cgu pl g; ]Cgu ]kF kgd llm ue jkv a a X s s X , s s T , 4kxkg Cgu k;kv e yst jkgér hnd <io®ge d/fv llb Xe uo s X s q , Z w s ht ji ]kF kgd ulm 4kF k;kv ukG kd hldf l huet unf ygi kr sF Skv sw s s s Z s s ct ikv dfk;D 4g krgkp kuxke hGke likv e udfy 4g Cgu hjH gxt X wa a s T s , lki jkeg Syf d su[j lm ]g hgj kg k"o hd kyG kt g; jkv 4g uk'ji s s s , s Z X w s , T s eg <jkd d ukG yko sukv l jH k;ufn jkv 4k[n Cgu hnd klß ue e s s s s q , s , s T X hxntV hji hje ]kgd l>e ulm ]g kyko hg uy 'kdov df kt ]jyt dS w s s q s , s s s s 4sF rdfp ;pækv hH jyt d kgo df dr kg; 4F rkv unf rfi yG kjktg Z s s a a s s z w X ]ukG kjktg ]_i kjktg ]jkr kjktg l k;ufn hjkl 4g Bx kg I‘i¬ hH jkv s X X X s q T s , X thp l kuI? lb hd kdjfev jkv 4k;x k;df Cgu uL[ kd k;ørDo sje kr s s , a X s s 4g xyv rkc kr kg Bkjgx hgo , s s jkv kRo<qx hgo hd oHuv lki jkgér ]kg3kg kgj ykc ji yc d oHuv , q s q a s s s q jkv jkd/fv uiv kt g uOfd rfv kuyef rDf;ø klß udfy 4g yjl rg , s s , s , q c kujd Idi rfeglv Fkl dum ]kujd kpp hd kvk;“k;ø hd no k; krhx z s Z X s 4g kgj gd l oHuko wa s q ¬ ]g kgj gd l jkd/fv uiv go g kgj gd kt e 4g kgd Cgu jdsn Bkgqn wa s s wa s T , hd _¬k' uhpki lt krhx k; ukjd ]ycbkc go ]g kgd hH kt ue dfk;D z s , q , s s T X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 521 egaP

s dltf ]g hukt k;bkpM o su cji df g rdl jd 0lf g; eg ct ]g < T a a s w T s , { go hg; 4Sgfkp kujd rxko¬ kdum lm l ;nÔ y[ jkv 4Sgfkp kukg s s q , s ox kd rkc lb kd cji 4g okHv e epæfi kdltf ]g Nd lki d cji d Z s w , X , q s w f g kgj jd llge henkv kd epæfi jkc hygi dfk;D 4Sgfkp kukg <wik< , w X s Z Qd jkv güm 4g r[n güm l kgkxuf hd hueæn o kr g r[n Sg rkv lki , X T s s X s X q s s T s s q s je kd kxky d epæfi o ct I¥m 4g Cgu 'kg Bkd kdlb kd cji udfy ss s X s s s s , s s s w s 4Sgfkp Cgu kuk[ eg ltf ]g jlov oiv g; s X s , Z w jkv 4g rdl jd ukni 'kdkv kji kd kr_ro¬ hd kurp güm jkv ]g rd , T s z w a s X , T s l jd rDe kd ke®kv hdum eg 4hF kuI? iWd hL\c go 6k;kuc ekyx kd q s q q s jhj' jkgér ]k;kuc ckyx kd ke®kv hjkgér ukgüm 4hF h;ki ji cji u e s q q s q s X w s pæfi kt ]hxkg hLc d/fv l ;tof lm ;tof g; jkv g kd ;tof hLc rg s s \ s , , \ q c <{ g; kr gj xtl jkv kLkF nf; cji jkv 4g dl®m o hg rpæfuf kr s s , s\ w , T q s s 4uk;÷3g go jkv 4g lki d cji kt ]g ;¬gj hg dS Glf jki d ue , , , s w s , Z s jkv 4g Sx cM l ue o 4g rgkp Nd jki l ue xky jkv 4g djkpof , T s T s q s s , T Glf o 4g Cgu uk;÷ hH Bkd l eub ]ylj LIc k; r¬jv dfk;D 4kyef Cg Z s T s s X ≠˜ w X u Nd llm güm jkv 6g hy [n Xn;kod d0fkc hjkl ukgüm dr ylj L≠˜Ic q s X , T s , s X jdy l r¬jv 4g uke0fc d/fv jkv g r{f'f pπm d/fv o ]rkc hjlwn s s w T q , T s 4Sgfkp ;¥ w a e spM Nd ]Sgfkp jrO‘J Nd llb 4g Cgu rîk;i o udfy ]g hrdl kg q s q s , Z s s T s d;æokv Syf d uht thp cl s; df g krLi Bk[nf g; e /kjof dum 4g s s X , \ X s s T hrkg Xthp cl s; lki jkgér ct ]g hrn h;k[nf Gkl hHr rkc cl g; jkv s s q , s , 4g Cgu hGkd hjdku hNπv ]L , , s \ s id Nπv ]utkH kNπv ]j? kNπv yod 4Sgfkp jkv Nd güm cv 4g kgr k s s , q X , a d kgt nk"of kdum hH jGf jkv 4g krdl n jkll kt g k;yf [n cl go a , , s a s , s u epæfi 6g kgj jd Z"?l Syf d huki hIkj ]g kgj je k[H cji df ct s , a s s , X w w 4g hH cM hdum ]hg rpæfuf dS l eum 4g duv kr <jkd , s X T s s 4Syflb ]g Sx cM l k;/çfyi T s X m drfkH o k;D `g k;D knk;† hurb k;“l hd k;'fnof e k;;fk;uv dikv , s , X a X s X X q s 4g rxko¬ kdlm kr gkp kukv liko go nf; 4g kuykL Nki güm ]kujd , s s , X X jkdho¬ kdum udfy 4g ;houke go 4g rjd hHl kr k;rfyx 4hg rpæfuf s s , T s s a `sxjd jkdho¬ kdlm ikv k;D kr ]h X s s xgkp kukv liko jdkg h;u l jGf ]hxjd jkdho¬ k;rfyx huiv kyh' nf; s s s s a 4Bx y[ [akv hdcl q X s l kuI? lb kr 4g krdl kg hHd klß df F Cgu hH rpkl hHd o 4g S s , s s s s s T x jH l k<? l gjr hjc l jkdjl hdum hlk;ül udjfev ]hH e kdjfsev s 1 s q s a s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 621 egaP

jk;≈ dlb er jkv ]hxuc ke hd pπc ln jkgér hu®i hjkgér df g krn n s q , s a s s q q , s koh'kv kd rfi "f+ go 4g Cgu nkoh'kv klß e e/ jkv hldf e k;ufqn h Z s , Z X Z , X jkl 4g kOuv pepl go ]g kryef güm nkoh'kv kt jkv 4g rkv uy nkoh , w q , X Z s , T s s s Z 'kv lki d "f+ ukge hldf rfian rgfkoofou kgt ]g <jgknm lß e kno s a , s X X s 4kg gj gd Cgu dhO eqr s s ]g Cgu rÎho¬ xkHl Fkl d ke e ;hrjkH df g kNi uer df klt jkv , s a s a X , w s q , , 4g O‘J lum o e yeke lb Arr¬o 4 T s s s X s q g Cgu rjWt Bkd hd ukg O‘ufd l "Qi güm 4g ukeél kLc l Lc o®rke , s s s s q X , \ s s \ 1 df Syf d ukynf lklgv kd rkc lb Glf kdum 4g kgd ke kd k;uflfk; s s Z s , a s X ül huiv ue Syflb 4kre{ hd ujd re√uf uoht hdlm ]g kRo<x erp a s T s , q πm hd h_¬ 4g hrjd re√uf kd uoht go 4Sgfkp kukg ukeél d/fkol kd , s s Z a , ke 4g krkg kd ke go ]g kt <keuf kjwi 4g krkg erzeuof ydycf uknxk; s a , s Z , s q s kd krif e ujd kni kd pπc dfk;D 4g ;h<jnkv hH j,kv ke l I‘f1n hjse s X s , s s X , a s 4kg rdl jd kd hldf s s er kt ]jnkv erO‘J3g nç' dpl jnkv dS Glf krif df g g; rdhdg q s s , w Z , 4g k;yf jd jkdho¬ güm ueg jkv ]g hgj , X s , T kv hyp hryp l k;nfl o dfk;D kxkg Cgu kpkl e jkc d krkc ub ueqr s X s X s s X s X s `kg rgd k;D k s s X rif kdlm 4g hjkp‰c ]g rgfkoofv df kt ]kg rgd jnkG kd hjnki BklB s , z , s s s s `kg rgd k;D ke lm s s X a s jGf 6g rfi u ]g pπc Bkd u dlm 4g rgd ke kd ke®keji kt ]g Cgu p , T s s s T s a s s T s πc Bkd dlm ]g Cgu hu®i Bkd hdlm `kg rgd k;D krif kd ke®keji eqr s s , s s s X s 4rkc Nd X q `kld lkHk/kjo , s f g; jGf 4g krkt k[j Cgu /acl ekd Fkl sd ke jkluv d ekJof sd d , a a q s s kjiji ;hrjkH `g rgd k;D ke güm ikv kr g hry lk;ül k;dfLy ukot a T s X a X s T s a a \ 4kxSky kre®kdS rgc dS ji hoƒi hji g; 4g Cgu /cl Bkd sl ep 1 1 w , a a s æfi k; cji kd uk;÷ dfk;D 4kxkg Hky kd kukn epæfi jkv cji llb jkv w X s X s , w s , 4kxskg <ikrPe kLc kuk[ kd jlo Z w w\ \ s s v lb jkv 4g kgj jd oHuv uhg sxkv d cji epæfi jkc hygi dfk;D ]Xn , , q s w X LkN okH kd kruhg g; xky o df g krgkp Te 4g ruke uhg kd uiv hH s\ s s wa T s s s hHv so e jgx udfy ]g Sx kg _ro¬ o l iW djfkpikv 4g kLi kcn p X s s T s a s s , , \ s hu d okHi d ulk' dlm jkv ;†kekl epæfi hH hHv ue kd cji udfy s z s s , z w s 4g <iFv r;®v g; l I‘f1n hjse , Z w Z a s 4g hrdl ykL k/ xkn d hekyqx hd ykl kjktg kt ]g hrdl kg hL\? r , s s X s , s Lfe kegfe dS hd ;tof Syf d cji g; 4xkg [n Cgu hH uil u epæfi a s w s X s s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 721 egaP

4g 'v dS kd rfÎ , a i hdlm go ]g Cgu kyko suLt l jgkc Fkl dlm go 4g krkg Nqd cl l z , q\ s s , s ki dlm dfk;D ]g hg hrgj ke go l iW thc ]uc u k; uc ke l iW do s X , a s s s a s fr¬ko go kr 4g hrkg kni jdy Fkl dS sLv uiv hdLy jg 4g hukgd hg s , s , s a s \ , xyv dS~~~Lv d h_¬ udfsy 4krkv sy Cgu hØdb lm Fkl d eüt uiv g s a s s s s o 4g hrkg re√uf tkj7tkj ktM ekd kd "Qi df kxkg ;pækv jdukt géqr , s s s Z q s Z X 4g ke , a dS go l iW dyfke 4kg Syf /axl djfrkv ]kg dofkHko¬ Syf dlm kt s , s q a s s s Sgfkp kun klß Nd h_¬ df kF krgkp hH g; e jkv 4hxy Cgu hNπv ufo÷ s q T , hd rDf' Bg hiNf elm >e udfsy ]kF krdl gd hH uefko¬ kd k;_¬f Te q X s q s X 2kg heko¬ er3g krkuc hjkdgv jkv I¥m ]krkuc Cgu euo s q , a , s z f gér go 4g krn hH rdkr hd gjr dS gér g; dfk;D ]g hH dkujr[ g X q , s X q X , ; udfy 4kukt uc dyfke d ;o¬ 5g krkg Fv hg kurb kdlm 4g eku kN s s a , s Z , πv rgc heko¬ l I‘fn hje 4kF hjWt kutk[ eku Bkd >e 4g k;df r{fh q s 1 s s s s q , n e lk;ül kd h_¬ ultf ]g henkv kygi e 4F nc Syf d h_¬ hH jk} d X a s s wa T s a s s XkvngV jkv k;df Cgu jkdho¬ u 0c ]k;df Cgu jkdho¬ kd h_¬ u jhokge q , s q s s 4g Cgu eku Bkd Syf d h_¬ udfy ]heko¬ ]g eku kr Syf d "Qi k , s s s , s s q s r 4g k;x k[j rpfo knl kd h_¬ ]kF krkt k;nf lk;ül kd "Qi e k_¬k' , a s a s q X X uhpki dfk;D 4kLi kupkl e jkc dlb >e ygi l ujd rkvQ' hd lk;üal z X \ s X s s s q s s s q 4hrdl n Cgu 0fc k; okH lm s q udfy ]g hrdl [j kr kntV gjr hd htçl dk' dS kd pπc go 4hrdl s , s s s n Cgu cl go hyu[ji 4g krkg k;x k;nf kjk} d ke cl go ]g krkg hH k s , s s a , s s t lki d pπc 4g hrn hH ei ]g hrsn hH okH ]g hrn hH 0fc lm go ]hr s s , s zs , , s q s sn Cgu hg u[ jkv lke ]hÒg Glf kd pπc h_¬ dfk;D 4xkg d_fk; o 6xkg w , a Z s s X s X a s s X Cgu ;houke so udfy ]g rdl jd kni spπc e hyu[ji eg kucf d k;_¬f s T s , X s X 4g ydæfe rgc kugj kucf d Xk;_¬f , q q s udfy 4kxkg hGkd n;k' u'Dstb dS Glf 4g krdl yp ekd kucf d "Qqi s s a Z , s 4g jk} kdlm h_ , ¬ jkv 4jkv hd roæk'3g krgj kryp knl7knl uoht udfy 4g rkt Snf , s , s T s LkN jhj' sukji ]g krjd 'oi e kjhj' Su uoht ]g rkt kg ukji jhj' s\ q , s z X X T s s s q 4g hrgc hnu l,t ]hg l,o dhO3g k;∂fi hd ugc d uoht Glf go 4g Cgu , s s , z s s Z , ;®Î r<f? ]iWd Bkd xkHl df g krjd uFel hH kd rkc lb nkoh'kv 1 q s s a , Z Z g; jkv 4Cgu e {i jkgér ]g krkt e {i je nkoh'kv kd gjr lb cv , X s q , X s s Z 4xkuc pπc o s s s X jk;≈ dlb er kr kgj kryp dkO dhO Nd cl udfy ]hxn pπc ln gér s q s q s s s X q go 4g ke j[fkv ke df g kgj gd g; go 4g kgj gd l rfi3kuc _i og , a a , , s s q X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 821 egaP

4g sl iW h; wa kF¬v kg; e 4Sgfkp kugd Cgu k;D jkv Sgfkp kugd k;D >e df~~~kucf d a T , s q f 'snkv k; ]kucf d /kjov d kRl hldf ]kucf d okcn d jkdjl hldf s s s s s e kgt 6dl gj _ro¬ ArZ<i e kgt ]g gj PP gxt e k;ufn hjkl xky jse T a wa a w T a T s wa\ X q s s 4Cgu k; kxgj kg; e ]Cgu kri s>e dfk;D 4g kgj ykc e htxv e hHv Syfhl wa a T q X wa s X zs a T b 4hxSkt kg rchle go jkv 4kxwaykc e hngV jkv kxpkl e htxav kr yskc s q , s X , wa s X zs s wa Xe hngV e jxv cv 4hF rchle hjgkn g; 4kF krykc e htxav jkv kF kr T q s s X zs , pkl e hngV e dr uhge uhr kn kr ]kF k;df W' kuykc e htxav ue ct s X T s s s q s X zs s T 4sxxy uhge uhr kn e ukv ji hjIi dhO >e kr k;d X s s X s s q s f Wq' kuykc e hngV sue jkc dS 4g kgj ykc e htxav e Syflb 4xLi u s X T wa s X zs T s X \ s tk[ nç' l jGf s>e cv 4kykc Cgu hngV e dr ykl pki dfk;D ]Syflb s s q s T a X `rdl ykc Cgu k;D e hngV ikv s s X X 4g Cgu rchle Bkd g; kr , q s s 4gj hg lo /cl dum jkv 4g syko ugj /cl hg; Fkl dlm je hxntV s s , a a s , T s a a s s s hji jkv 4kOm okH kd uwN ji dlm e ue je 4hF _ofi hurb go 4Skt u w , s , s X s s c ke hje go ]kxy >e df hF jnl hurb go ]ykc o kr kNi l <‘Îekj a s s q qa s s s s w s ct jkv 4kxy kdD/ hH kd jkojfi d hdLy 4kxy kdD/ hH kd hdLy lm , s s \ s \ 2g kgj N ji dlm jkv 2g hon Bkd g , w , s , , s s o lt ]g kgj [j e k<jp dlm SiQ gjr lb go jkv g hyko uuc hu®i s , , X X s , , s hdlm go `g k;x kg yxki k;D `g kgj jd k;D g; df kxy kdD/ kLc , s , \ kd hHl 4Snf [j e k<jp dlm hH SiQ uhr o ukgüm ]F Snf SiQ uhr g s X X s s s X s X üm su ke hdum 4SN ji dlm sukgüm kr ]h;kv u[j hxekl hd huki yt N a q , s X s s z qd uekl dum hdLy ct kr ]F Sx su[n kd hdLy lm o ct ygi sd hn s s \ s s s s \ s s k' 4kgd ke kd hu®i huiv jH uoht sukgüm 4kvg klß e uoht d <‘Îekj a s X q X s 4g kr , pf' jkv kr_ofi huiv hdltf ]g kruc ;®Î klß go ]krkt gj Cgu ;®u q , , 1 yhyæv Bkd go ]g krkt kg _ofi ei kjkgér l ujd xkHl Fkl d h_¬ s , s zs q s s s a s hlß ]kg rjd jnkel gjr hd ke er kd h_¬ ltf udfy 4g krkg Fv jkv s s a q s , s Z , Nd kd ujd xkHal Fkl d hu®i hjkgér 4g krkg Fv jkv Nd kd ujd x q s s s q , s Z , q s s a kHl Fkl d kdefi hjkgér 4g krkg cyre hg jkv kd ujd xkHl Fkl d s zs q , s , s s a s k;æo hldf 4kx[j Fv hg xyv dS /cl ekd kjkl kjkgér Fkl dlm kr ] s s Z a a q s s kg rjd jnkel jdgd ke kd h_¬ hldf er ct 4g Fv hH jkv dlm jkv s s a s q , Z , s , 4g krxy kjk;î kLc >e nç' ke kr , \ s q a s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 921 egaP

4g I¬fkG cl o l jrhH ]g d_fkrdky T s s T a s Ik[e dum 4g Cgu d_fkrdky e or¬ko o 4g k;ki ukt jgp hylv sd kjk s , q s T a s X s wa s s X djl d_fkrdky rFfdkFr ub e 4kF oHuv rqHnv dS g; d¥fc 4g k;df a s T q , ryfpof >e ulm hg u jkv 4kF Cgu klt uîo¬An Syf je oHuv g; jkv s q s , , q s s q , 4g Bx Pc jkv go , \ , sllb I¥m `kxn k[ ld kr;huoæof huiv e l ugj e lkokjkd unf gjkc s wa s s , T s s X Glf kr ]rk[ Cgu ;huloæof huiv llht hH ukt xkI ji hyl jxv 4Cgu Z s s s s s a w `g k;df yef/ kdlm ]hF kr;huloæof jkv kerfi kt hd , w s , z s ikv hd kru de®fk;÷kv dS ]u kuI? lb df krxy Cgu klß ji uIky lik s s s , o e 'sn suiv cv kdikv k;D `g Sx ygf e jgx ikv llm k;D jkv `g X s T X s s , , krxy rfkH hd uîo¬An kdikv go k;D ]jtx sl oHuv ltf e kdjfev ikv a q s s q q X s 4g Cgu gkoji Bkd >e h , s s q dlb ]Cgu k; g rjd r_feuf >e o jkv 4g Cgu krdl®m Bkd e jkdjl T s a s q s , , q s X rjkH k; ]e jkdjl ypkegf hje cv jkv 4g dS hoƒi hji Syf je 4,g Cg X s , , 1 w s s u ykol kd rjkH k; 'sni ypkegf Glf kr 4g gj jd ''fkd hd uPP gx z Z s T s s s wa\ t e k;ufn hji xky je 4g kgj jd Cgu ''fkd hd uPP gxt Bkd kg; Te X q w s s s wa s s wa s a `xjd okup kd s X q ukF¬ di¥fd,o ldf ikv kr ]gj yGlv lk;i dikv d unhj[ uhet e ' s s z s s s X s z ni ypkegf jxv `g Cgu '[ l sukv kg; dikv krut ekv kFr ulk' jk , q s a s , v ]g kL[ jdkuc kLkj kd gkj e ekd lb rhrv kjkl kdikv df ]rjd Cg , \ s\ X s u llge klß ikv k;D `g Bg rfxi k;D dr cv e k'nf lb 4g rgkp ku w , q z X T s nhj[ uhet Nd e y¥d jkv hykue ]e 'ni ypkegf ikv df g kuql ueg q X w q , X s z , s 4kxkg nkol kd ;nÔ l ;nÔ dS g; s a s 4kx[j Skuc dil Fkl d k;rDf;ø kucf Sdf <keuf kd uOxl hldf e 4 wa Z a s X Z a T g rDf;ø go g rxo®r¬fv kt4g eku dS Glf go 6g Cgu hg o®r¬fv Bkd , , s , Z , s kd tkel Syf je 4Cgu hHd e tkel ]g hgj e rDf;ø k'eg krdl®m hjse s s X , X s q `g kutk; Bu Bkd hdikv k;D Sy , s s f d u[j hjkt ;kd de®fk;÷kv kuiv ]jGf k; 4rgkp kujd Cgu jkli kd s s Z s z u'n uiv ikv df g rkc hd ;pækv Lc g; 4rgkp Cgu kugj elm k; srg Z s , Z s \ s X kp Cgu kujd rifkF¬ u;éd k;u Bkd ikv cv df g k;df rpfl g; uikv w s , w s g krjd lkoæof e _r<x Te wa X a q hykue y¥d ]%*(! jcou #@ w q a 4kxgj krykc hg e htx wa s X zs v e 4kxWd Cgu Igkync e Syf d lkouf uhykdi¥v lb udfy 4kxaWd W a T a T s s q ' kuykc e hngV e kr ]k;yf ;Z<uf kd ugj l iW h;kF¬ ji kg; ue nf; s X T s s s a s T
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 031 egaP

4g gkox kje ;®gfkl kd _r kjkl 4g gkox je kgkjt[ , s a T s s s q 4sdl >el u kd rkc hje go df krdl kg Cgu uPe kurb go g Skuc jn s s s w\ T fae l,t dk<kd ]kgkjqt[ u 'n ltf ]g k;nf eüt kd u'n _r u 'n ltf s Z s s s s , s Z a s s 4g uhg0fc kur , q b rjkH df kr>el Cgu e ]kF;üv 4g k;df Cgu o®/fufrfi hgl kje hHd T , z s s X ukgüm 4g gj jd knuV xky o hd hjkdukt ryx Sg hn hg huiv jkv 4kusn T s s s q , hjkdukt ryx kd kxky3g go jkv ]g gj kv rjd rkc hg dS jrjuf o s X s , , T s s a s 4kx[j hjkt kuiv e 4 wa T g k;k[nf jd 0lf ue lm ]g kgd kt sue 4kxkg kujd 0lf güm go ]g sr , s T s , s T s X T gd kt so 4g Cgu yhyn Bkd lkoæof lki dum 4g Cgu yhyn hH dS e /k s , s s , X s jof je lki dum 4Cgu k; g hrjd lkoæof elm k;ufn hji k; ]xky hH B s s s , X q w s kd k; ]xky ;hrjkH df krLi Cgu dG Bkd llb 4kx[j hjkt ekd hg; Te s s \ Z s s wa 4g e {iof d uk; g , X s , o kr ]Skt kNi pl 4Skt k;df djfrkiW gjr ldf e ktM de®fk;÷kv kd s w a X Z s ktM ekd df g ukKof kdlb go ]g Cgu e {i d u,k; hH go jkv 4g e Z , , X s , , X /cl d uk; kt ]ckrdf dS Glf 4krjd Cgu hg jdGf Bkd hd kckrdf (( a a s , s Z s X # hdkc 4g e /cl d uk; ckrdf dS Glf l elm 6g h[yf ckrdf ))$ , X a a s , Z s X T X s T , ue 4g k[j djd nd e knç' kn ub kd u'n ji je ultf ]g krjfkd_i s , X X s s Z s w ss s , hyhi Z<ikrPe hd rjkH kr g; 4hn Cgu ku'n e jkc d uk; rDe hHd uTe w w\ s s X s s , q s 4Sgfkp huy y knof sl jlwn s s s dS hH güm <{ lm ]g krkg knof ei <{ ltf 4g rdl gj Fkl o dr X , s zs T s s cr ]g ei dr ct kr ]kg ei phc d k;rDf;ø kn nf; 4g krjd lkoæof Xe , zs s s zs s X s wa ei e 4kg huwukd jx k; kg huukd go jGf 6g kgj Gky[f d hjxfk;æo Te zs T s , s w wa s s 4hjxfk;æso huukd3h;x kg hjhxk;æo go <{ hl w s s m ]kg rjd ei lm er df Cgu Syflb ]g hu®i hjkgér go df g krLi ku s s zs s q , q , \ jd ezsi Syflb l h_¬ gér <{ ltf 4Sgfkp kukg Cgu u;¥e e rx hd uuk s X q s w X Z w d l BkpM hd ei ]kd xkHl df kF kgj k[lf Te 4hF kr_ofi hd uk; go s a zs s a , kF kgj k[lf kt e 4hn Cgu k{'f hd uk; rDe hH hHd ue ]rkc kr hygi s T , q s T s `sxjd jkpo√ui jkc dS ikv k;D ji ;"of X q ye d urpV uiv kr ]g Cgu klß jxv `g rxl Syf d rfάl kFr ;¥ w s s s T T a s a e ;hrjkH rk0lf dikv df g rpkl hH hHv ikv k;D ]nkc d uIky rjkH w a s T s s s s , cv 4g k;df Cgu jkdho¬ su krut hd rjkH kd rak0lf d uk; rDe dikv , s s , q s 4g I‘rl l iW <ijfi wa q a s Z w `g I‘rl ikv k;D lum ]g hgj k;/çfyim kt hdikv 4g Sx kg y T q a s T a s T s Gl e ;s;÷ suiv ikv df g rpkl ikv k;D kr ]g h;krcf hxntV hji uikv X T s s s , w s jdkg rjfi l u'n uoht d ;o¬ suiv `g kgj k;D ;s;÷ kd uoht dikv s zs s Z s a , s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 131 egaP

4g Gky[f d kvk<jk/ cl lb e jkv 4g S wa s X T , T g [j chjx güm hg aSk<jk/ hdum 4g ryx hH g; 4g krde®fk;÷kv kugj q s X , , I‘rl e hchjx jkv kukg chjx ]g rpkl so 4g ryx g; 4krzeuof huk; hch q a X , s T s s , jx df g rpkl so 4Cgu klß udfy 4hxnkl huk; hchjx df g rpkl o ]slt T s s s T s s s , 4g rgj uc chjx o <jkd dutf g T s s s s T sOc Skxy l hrkN kd kvkui¥d jkv kvk<jk/ um o dfk;D g chjx o 4Cgu , s s X , X s X T s eüt owi dum ]g jkneétf Syf d hchjx hdum n[ xky chjx df g kgj Z s T s s q s wa gd e jkv 4g Lt hd k/kjiv jkl hchjx df g kgj gd e `xkg r"√dkv T , , \ X s wa T s X s , s ld jkv hje xky chjx jGf 4g L\t hd k/kjiv lc jkv g iki ;ü?t go s s , X , , ]g krgd e ]g de®fk;÷kv go df krgd Cgu e jkv 4g Gky[f d hchjx Te wa T , T , wa s 4 Sgfkp kjkgl kd k'kv lc kd kxky chjx 4g Cgu kr gkox Bkd kdlm 4g s X s , s s , krukt Cgu Nd Bkd e /cl d ;‘ofH jkv 4g hrn kuo®kl jkv k'kv Xe / q s X a a s , , s a , a a s cl d uoht d ;‘ofH güm go dfk;D g hrjd r"√dkv kd kchjx r;bklB s X X , s X 4g gj ruc BklB T s s hg xky ;3hlkonfkv ]Fkuv ]hjk[Hf yod 4g k;df Cgu jkdhxav kd e/ Bk s s s , s Z lB su henkv jhev hH dS eub ]ut k; ukeyle ]0kc ]ngV 4g Bx uc r X , q , w , s kÛ ye kd ujd <"ki kd kj?ktjxf jkv k;jfu'ef BklB hchjx hjkl hd k w s s X , X ;ufn df g Cgu rkc hd ;pækv g; 4g rjd r"√dkv kd kxky chjx llht q , Z T s s X s 4krdl yduf Cgu l jk} 'oi d xo¬ henkv s s z s Z jhev dS udfsy ]g krdl yduf hH IM dS l nN d Bl ]g rgd llht , a s s s q T s 4kg chjx er <jk s q d d ked jc d keüt yNif jkgér df 6g de®fk;÷kv Bkd e hchjx df g s ˜ sq s X s s q T s X T s s rn ku'n hd rkc lb kt ]g rkg r"√dkv knk;† jkv hd kxky um xky ch s s T s s s X s s jx 4g ryx l iW dufkKokue rkc g; ]Sgfkp ukg r"√dkv jkv hje xky , s , s s s s s s chjx jrd/fv Syflb g dFel kd u'n hnkoZ;pæß e dfp ]rkc hygi wa Z Z T wa `g rgkp kujd W' uk;Hfv k;u Bkd Syf d xo r"fk' jkv chjx k; T s q s s Z s , D ]cv nkc d oHuv 0el uiv ikv `g rkg r"√dkv jkv hdikv xky j s q 1 s T s s s s hev jrd/fv df g Cgu rkc hd tjpv hLkF g; k;D udfy 4F Sgfkp uk , s\ s s s s g r"√dkv jkv hdikv xky chjx <jkd lb kr ]g rn ku'n hd ;oæß ikv s s s T s s s Z 4g Cgu u'n kje go udfy 4g k;x k;df rr¬i l xP ryx >e , Z s s , q z s a s q 4e kjkpkel t[hulul g lm X X s , X güm 4g Cgu lj Bkd e ;ƒr kd kjkd_i udfy 4kF kgj jd hg; hH e jkv , s X s X s T , 4g Bx h , d Cgu ''fkd hd ujd djfrkiW l ktM de®fk;÷kv kd ktM ekd hH Cgd s s a s Z s Z jkv e k;ufn 4g kdl kg kni uZ'n klt _r kgt g 'n _ke eS g; jkv , X q , s , , a a , s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 231 egaP

rkc rHnv hLc g; df g rkyG jc[ jdkt o jkv g rkv yp u[n sl j q \ T s , s , T s s s s n7jn xky 4g hyko uuc k;¬el Syf dum g; jcv jn df Sx >el end w w s , s s s s S drfhutkj d kgo df ]kF 0el kurb jkv jnl kurb kt ]kF k;kuc u;é s a 1 , qa s w d kd kxky jktg pki ueg dfk;D 4k;x uc ueæn kjse kdjfev <jkd hlb X s a s X q s 4g hH tkgt Bkog jkv k;Lfkx ]g lc hd n[ ]g yd T , a \ T s q T w ¬ ]g ykri¬v kgo 4g hrkt yef Xthp jklquv d rjWt hdlm kd rDf;ø j T a , s s g 4krkt k;df Cgu xk;im hH kjt kd li e u;éd 4g Cgu chjx Bkd ]g C s s , X w , s , gu jkdc Bkd ]g Cgu hchjx Bkd kgt ]g Sdf L[ u;éd e k;ufn hjwi uTe s s , s a T s \ w X q s `g gj kOm end l ukd ikv e k'nf hd ujd I‘u Sk'kv hd kchjx T s s , X s a X 4g oHlv kukv y jkv hdub ]u/kl dufq/kv d unki®m ]u , a s s s kKof ]htkykudI kd henkv chjx dr cr hrkg Cgu I‘u Sk'kv s; dr ct s s s s a 4g hjWt r;kguf g; jkv 4g kgj uhN Skuo®kl hjkl hdum ]g kgj n Sd , , wa a a wa s f I‘u kd k'kv hjkl hdum e jkv 4hF hr[j Skytf kdlm go gjr hldf s T , s ]kF Cgu ykol g; ]O> k; hF pl go ]kF kgj ht jkgl d k'kv lm gjr w s s hldf go dfk;D 4g krkt kg Gky[f jkgér go jkv ]kjd I‘uof kd k'kv X , s s q , s s hd hldf er 4g /kjof je chjx Syflb 4g krgkp kun jd jp7jp kd k' q , s s s wa s w w s kv lb ]kd kuo®kl lb e 4g hr[j Skuc chjx güb k'kv hg; ]kuo®akl hg; s a T , X 4rd s l jd Cgu 'oi xky ukou/ kgt ]sxkjd 'soi e ;†kj d joæB er jGf ]g s z s a s z X s q , ykol kd k"o Nd lc ]e eüt syxv 6g rkt yp Snf Skuo®kl ZGlf güm ˜ q X T s s a a X o dfk;D 4g ehGv Syf d kxky e/ hHl df hd k<"k? u lDke ykd <j s X T s X s Z s s Z Z kd d kvkuo®kl Cgüb 4g hr[j Skuc chjx güm Skuo®kl Cgo dfk;D 4krsn s X a , X a a X Cgu kuo®kl Bkd e jkv 4g krde®fk;÷kv Bkd elm df krpkl Cgu e jkv a s T , , s X s T , 4gj u chjx henkv hH dS df g krgkp e jkv 4g ueæn kd hchjx Te s wa T , wa q 4hxSkt kg rjfrkiW Xe 0fel l huklkv go 4h s a 1 s xSkt kg de®kutl go ]g hgj kg ;;ø e lk;i d 0; ktM kt dfk;D 4hx s 1 , s X z s q Z s X Skt kg uhyof hchjx <{®r3Sgfkp Cgu 0q; jkv cv df jd ;r eg jxv s , X 6urojfi kl kIkN dS 4g gj kxy e ujd kol hd q;®e ;ktc hd ujd k Z s T s X s s 1 s ol hd uoht lm 56g gj jd l xP de®klao÷of xk;im kd ktM hjkeg eg s s T s s a s Z 4g gj jd Syf d 0; eg xk;im kd htkykuDI lm udfy ]g /çyim ht T s s q s s s s , s kykudI lki jkeg cv 4g krdl kg uyeüm hd chjx df g kgj gd g; Te s s , s w wa 4g kruc kdPf kyG k; ukeyle k; dyfkF,d he , a a q s nkv chjx Glf ]g krsy lj eum henkv chjx Glf 4g k// yd kdum kr Z , X Z , a q s hg; dfk;D 4g Gky[f je hlk;ül ]0kc ]ut ]ukeyle jkl ]g Gky[f je X , s s a , , q s T ss rgfkji ngV jkl ]g Gky[f je hju'ef BklB jkl Syflb 4g krgkp kusn kI s q w s T ss s wa g kd hchjx l k;ufn e 4rdl kd Cgu r"√dkv Gjr hje xky o ArokHo¬ s s q T s s s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 331 egaP

4g hrdl yef lc gér l gxt hH hldf , X q s ]e Iufef pki jg jkv 4kvkt syp hH Cgd jkv kvkt Pp ji lc ]kNπv sl X a , s , s \ lm 4hF rchle dS kujd ykH[n hdum jkv kujd xd◊ki lm jGf jkv ` q s , s , jdGf ldf hd jkd rxrDf;ø kr ]hF hrkt yef lc e Iufef pki jg 4CF s s X a hrgj hre? ji kdLl jrjuf kt 4CF lc kl hjkeg dfk;D 4Bg Cgu llge w X \ a s X , X q w rjWt hd jkd l iW rxrDf;ø kd hldf udfy ]CF jkd kl pki lki jkeg s s s X , a s 4kF hH hr;k Gdf hg rgc g; jkv 4kF naukv oiv dS kujd utkH Fkl d kxky jktg q , Z w s s X s pki jkv 4kF j?Bklj hg dS kjkeg Syf d kxky jktg pki `rdl kg Cgu a , s s X s a s s k;D jg' hdkc kr g krdl kg xP lb jg' dS jxv jkv 4g rdl ht x X s , s a , T s sky l xP lb df g ;kim hg; kd ujd 0lf l iW rxo®r¬fv kdlm 4g kr s a , s s s wa gj krjd kpp hd k'nkv e 4g ujd re√uf 'nkv Xeg 4g jRm kjse u;éd Z ˜ T T s Z , w 4g uw;éd jnl d gjr hlb hH Xe k;yfI¬kv jkv ukikt 4g T qa s ≠s , , u;éd kNπv e lTyxb 4rn Cgu sujd 'soi kgt >e o udfy ]g u;éd jn w X a s s z a s q s s , w qal dS kje e jg' [jfwt ]e LTyjtIo¬f 4dl jd u 'oi e huet e dfkr s X X wa s z X Z T T s g [j kyp ende Bd jiM je ukgüm udfy ]g k;x Cgu huZet dr tkv s q ss s X s wa e 4g hgj kg rhH;H jkv g hgj ycm jkdjl uet cv 4g gN e huet T , s , , Z T X Z Xe k;ufn hjkl uw;éd lß je jkv 4Bx uc hjdjdf hd [kv hdum g; jkv q s s s , a , 4kF ryfdukrko l iW ;h–d kt ]kF jg' _kedS e k;ufn g; n;k' jkv 4sF w q s X s X q , Skuc j? jnl7jnl phc d k;Lfkgi Syf uiv ueg 4F jHuf e®kv sl gjr qa qa s X \ s s s Z hji eg 4F rîk;i Syf d xkHim jkeg kt ]F ry jd kni unki®m d / w s Z s s s s s s s , s wn ]tkuv ]yG ]k;tçfl hd gjr jg eg 4F Skuc j[ki uiv ]F Skuc n[ a s s s s s q ckykr ueg 4kF k;nf ync e uk|We kd yF¬Qe ueg 4F jHufe®kv e i s X s s s Z X kv uiv eg 4kF kgj jd utkH knk;† Bkd u ]kF k[wH Bkd u e u;éd jse s s s s X w s 2g gj je l rfv hd utkH x T s s s ky Lkjd uhr jkv g gj je l [H xky Lkjd uhr 2k;“l hg hurm yqdy s s\ , T s s w s s\ a cf df g hrxy hGdoc hLc g; jkv 4g rgj rk[ lc kr `k;D jd o ]g , w s \ , T s s s X s , u/ kurb lki dum dfk;D rdl Cgu LkN kujd utkH knk;† o jkv 4g gj s X s s\ s s , T s je <jkd d uk[ knk;† xky Lkjd uhr dhO ]e kdjfev hlm jkv 4g rj s s s s\ X s , T s ktqx hxntV kucf d ukde jkv ]kLid ]hIkj xky Lkjd uhr jkv ]g 'n 0 s , \ s s s\ , T s el go df g r>el xky 4g ji kr¬kj hjk[Hf Lkjd uhr hH e kdjfev 1 T s s T X s\ X s 4g Cgu uk'uf ke , X ku Bkd kr kd hchjx 4g rht e nukv jkv e hr¬e hurb xky d kgo ud s s T s X a , X s s a fy 4g Cgu ulk' Bkd 4g Cgu _rdky Bkd ]g Cgu hgk'kukr Bkd kgo 4g s , s , a s s , s a ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 431 egaP

c lm jdtk[ rkc hl hIkN hH Bkd3g hrgj e 'kyr hd d uw;éd kr 4ku \ s s s s , X s s y jd hLc lm jdtk[ rkc hIkN hH Bkd3g hrgj e 'kyr hd rkc hldf s \ s s s s , X u hldf jrjuf 4g hLi Nhi d kxky um jkdjl jkv ]g uw;éd klß e kuwi a , \ s s X s , , X `sxjd Cgu kL[ u;éd Bkd ikv uiv xsky dikv X \ w s s s 4g Cgu knkjb Bkd kje ]kxsyef xk;gl kd gjr cl >e df ]hrsn , s s s s q Cgu ulkoækv r[fyf jkv ]hrjd Cgu <_euf >e jkdjl df dr ct 4Cgu , a s q `g kgj knkjb kd ugj l iW h;kF¬ kdikv e rjkH ]kg; k;D , s s X a 4krskg Cgu kni hg ykol Bkd kd sugj kg; je 4kxMkt kyp kgo Te , s a s s a a jkv sxXy tk[ gxt Bkd o e rGg kn rGg hg hn¥t jkv 4yef <_euf > , s s s X s s s , s a s e kd ukv kgt ]gxt hlß3g gj tk[ gxt Cgd e oæof xky je dr cr q s a T s s X s s s 4kF hg kukt kr Cgd s>e Syf d kunf Nd 4kF hg kuLkN kdjfev >e d s q s X q s\ s s q fk;D 4g k;kv ukrcf k;ÈfqN e kr kg; 4kF kyko ukv Cgu kg; kr e 4hxkg X wa s a T s a s a s T s krPe Iiuf hdum kr rjd Cgu r_feuf s>e ]g rk[ kd jlov lb o jxv w\ s s a q T s s s s 4kg rdl jd hH ji ukei Lc jkv lb er 4g krdl kt k;df g; df Sgf s s s , s \ , s q , kp kun jlov dS kd uk[nf g; s>e güm jkv 4g güm rjWt ]g Cgu rjW s s q X , , X , t hdlb >e 4g kgj jd Syf d Cgüm g; e dfk;D 4g krdl jd W' kuku s q wa s T X wa q c u;éd kg; e hg kr ]jd xk;gl kje ]jd r_feuf >e jkdjl jkv xky w a T s X s s X a s q , s d kg; nf; 4krgkp Cgu kuikF ji kxky ub kdikv uiv e kr ]rgkp Cgu s a s X s s s T s s xky ]hrgkp Cgu jkdjl nf; dfk;D ]krgkp Cgu kukuc uw;éd kje kg; Te s X s a 4dl kg u kuyr Bkd dfkr s s q s g rgkp kujd I‘u kdlm o jkv 4g Sx jH l okH d kurht o llm ]g T s s s , T s s s s , k;df re√uf ukF¬ kt suikv df g kurb <jkd yd kdlb jkv 4g ;houkev s , q , , hg ydycf g; df ykc ]F gj krl l>e skt ]y'ke jkv jyt dum df q s s s s s q Z , s s dr kg; 4g kgj kt k;krl k;D >e df k;x yp kri kd rkc lb hH kd kx a , X s q s X ky udjfev 4k;k[ Cgu hH Nd ue 4g k;k[ Nd rgc ukgüm df g k;df s s s q s T , s q q s X , llge g; u kdjfev jdkrl dr unf gjkc >e 4xjd ;r xky g; cv kr w s s s q s X s s 4kF krdl kt kr rgkp kukt jdLkN ct Bkd jkv ]kF krdl skg s s s\ s , ryfeéfl hH Bkd 4hF kr_ro¬ hjwi e rkc jg kgo 4hF Cgu ydycf kgo g s a X a q a o 6hgk'kukr3g Bkjc dS kt hd e†uf;éd dfXk;D 4hF kF¬o;ø hd h<sJ pπm , q s w hg rgc l e†ufw;éd g; 4g hrdl I? kuI? hlß df kF ydæfe kujd lk q s , q oæof g; Syf d kxky 4kF ji kgo e dfk;D ]g kgj uw;éd yGl r;®v go s X s a T X , a 4hd ''fkd hd sujd I‘u uw;éd kd kdjfsev ukgüm df k s s X l,t3sxn jd I‘u k; sxn sugj kntV güm drfhutkj df g g; ykol cv jkv X X X , , 4g gj jd jkdkl uw;éd je lm ]g kgj krgd kt e 4g jRm kje g; kr T s s s s wa s T , s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 531 egaP

o df g rgkp kujd rk0lf o ]g rlfzx l Ffx hg kruhg go l iW dlfuk s T s a s , s za s e dfk;D 6g rDf;ø jrnc lcl drfhutkj kr ][n l I‘fn hd rgf d ;‘ue X T s s X s s 1 s q 4gj uc xky Piuv ]gj huc chjx ct ]g X s s \ s , krdl kg oHl hHr g; 2g krkt uc h_e k{'f go udfy ]Sgfkp kukuc C s a , a s gu hH d{'f kd yd¬ defFki kr lm ]g Cgu hjkdukt Bkd hd k{'f kd w z s s , s s rDf;ø ltf 2g kruc h_e ;ƒ¬ko¬ go ]g Cgu ukK ;hd|o Bkd kd henkv l , a , , s s tf 4kxSkt kg oHlv kuuc h_e ;h–d jkv h_e;“e Syf d k/x kr Skt s a a X , a q s X s kg r{f'f jkv ukou/ 'n kji nf; 4g hGkd SiQ kn Glf 5g uklkv kLc s , s w T s Z , \ kunhj[ re kd henkv chjx 4rdl nhj[ Cgu re kd henkv hu/ hldf eqr s 4g hryi ji hchjx hH SkF¬l de√k/ slt T a a , ]hg lo dhO 6g jHuf kd rofhtkv hdum ji hlm dfk;D g Cgu lj kdum s , , Z X , X s e ukIg hchjx Arr¬o udfsy 4g rgj rjd rhprkc ZGlf drfhutkj ]Cgu q T s s `rgkp Cgu kuk s Ig hchjx pepl o k;D `g hryx hd kdrfhutkj g; df g rpkl ikv k;D q s , X T s s 4Bx kRl sl Fkg s dum ]kvg cyre kdlb dfk;D 4sxjd Cgu nli rkc g; drfhutkj udfy q X X a s 4kg rdl s s ync k'Du kji kd 'n lb er jrhH d ykl lhc 4g krdl tH kgo xky w s q s wa s a s r{f'fi uiv e kr ]kg kujd kd jkv hldf jxv klo ]g k;df <keuf gjr z s T s s s , , , Z ltf ue jkv 4Skt k;klc kld kd okx uiv dum ji jk/kv d sueu hlb s T , , s a s s s w df ]g rdl jd lkd kd uhge gN k; uhr jdkv xky kgt ]g rdl kuc T s Z s s s a T s gjr hd ;yk|ofoæof dS kd Z'nkv lm eg 4g srdl [n jdkv xky sltf s T s s ]g kujd re√uf Z'nkv dS Glf eg 4g kuLi e jdDp d nfk;®b Iko u j , Z X , \ X s s kv 6g uL\y Cgu okup eg 4g Cgu drfhutkj xky je 4g Cgu drfutkj Te , T s q , s s s wa , 4g Cgu drfhutkj , kt ]krgkp kun jlov kd rDf;ø lß hldf go jkv 4Sdf Cgu ji hHd ul s s s s , s w s m lm ]g kgj krn ulkoækv kt go jkv 4g kgj krjkg go dr Xkykl kjktg s , s s , , X jkv 4g krdl jd Nd hgo Glf df g krgkp kujd 0lf go 4g klt dS , , q Z , , , ue kd drfhutkj ]rjkH k; kg kdjfev go jGf ]g hl dS k;¬el udfy s s , s 4kykL re kr k/kc ed l ed kr rdl jd Cgu xk;gl nf; 4kjd kr x s s s s s s s s s k;gl kdum jrhH d kehl lm udfy ]kvkt re jgkc d kehl hd uukd 4 s s s s w Sgfkp huk[nf krjknm kd jkdjl kr g jk;r kd ujd xk;i xky Nd jxv s s T , s s s z s q 4kg rfx s i hd 'n lb df g hrgkp pepl jkdjl go df krxy Cgu >e jd[n g; z s , q s q s 4g gj kt jgkc ]g gj kt jnv d yt ]g gj kt Xe T s T s a s s T s ryknv so Sktc hd sukxy ktM huiv e <keuf d uw;éd kr 4kuy jd hL Z X Z s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 631 egaP

rfhutkj jkv 4krkg Cgu kpM lk[ Bkd yr kd upkl kd LhH jkv 4g Cgu , s a s s s \ , , rpfm kugd _rdky lm 4g krkt uc hl∂kcke ]_r LhH go Arr¬o 4krd a s s , s s s a \ q l gj Cgu kucf jrm ji yr d krut _rdky dfk;D 4g jrgc d/fv l _ s s a s X , s s a s rdky df kt ]_r<qx3kd hl∂kIjfe g yk;[ kje udfy 4kxkg krxy kNπv s a s s s , s s s X e kuyr hd hgk'kukr _rdky 4g kpM d/fv l _rdky yk;[ kuiv kjse q a s , a s a s 4kxkg kukyp ekd hg k s ucf d _rdky kr krdl yp Cgu ekd kjkgér kucf d yn drfhutkj jxv s a s s q s 4krdl yp Cgu ekd kdikv kucf d yn drfhutkj 4g hrkg rjWt hd yn drfhutkj e _rdky udfy s , s X a s s 4kx kg krkv lj e rfhutkj kd hldf e or¬ko df krpkl Cgu e `g hrkv rfh s X s X s T , utkj elb 4kg jrhH rfk' xjr¬uf Nd jkv lkdof de®fk;÷kv Nd 4kg hx X s a a q , q s ntV uke ]Z<irfk' ]kg j? kNπv dS kd sugj 4F rjd jdGf hdcl ub ]p , w a s s s s s πc uiv ]ei kuiv ]uoht kuiv ]Lid uiv ]utkH kuiv ky 4kF krkg Cg s zs s \ s s s s u kni hg ykol Bkd kd rfhutkj 4kF Cgu yn drfhutkj Bkd e u;éd jse s s X w s 4g rn jd I‘u kre{ jkpof hd kxky o 4g rsn T s s X s s T s jd I‘u 0fc hd kxky o 4g rjWt Bkd hd kyn drfhutkj df krxy Cgu q X s s , s X s>e 4g hrLi hujH hekg lm Gky[f d tkokv hd ke®kjrv huiv dlm ]g q , \ s s a s , ;¬nl kd yn lm go dfp udfsy ]kg hH u regl go l krkc Bkd eutf wa s s X s X ]yp k;D sNhi d kjk/jkpof drfhutkj hldf go 4g krdl pkl l iW _ar s X s , s s o¬ jkv g uke0fc rDf;ø jg 4kF Cgu ykol Bkd kd rfhutkj 4kF Cgu yn , , q s drfhutkj hH dS e uw;éd je 4g hrdl kt hd e or¬ko o ]kg srjd kp X ss T X s s Z p hd krkc utf er df 6rdl n Cgu rtktb hd uk[nf jd g; kd rDf;ø X q s s s s drfhutkjv hldf o 4g ydæfe hg; 4g drfhutkjv hg ydycf lk;i kjse s , q , q z 4kxSkt kg chjx d/fv hH jkv n;k' 6kxgj hg chjx chjx jkv 4g hd s , s , , nne hdub kjk} d htkykuDI sukgüm dfk;D 6kxjd nne hdum jdn kli Xe s s s X X s s , okup syxv Zxo go jkv 4hxIg Cgu hchjx ]kxkg kni xo ukou/ d/f;®v q , s s , Z dS Glf llm udfy 4g gj ky htkykuDI h;u 6g gj jd ;kim Nd o cv Z s s T s s s T s q s ]lt ]g hH rjd ;kim Nd o o jxv jkv 4g hryef nne e uyef re s , T s q s s , , X s d/fv güm llm dfk;D ]g rgj rjd rkc hd ukIg hchjx drfhutkj ; kr X s X T s s s s s `Syfldf `kxgkp kuuc drfhutkj ukd dfk;D kxskg s , X Cgu ukF¬ Syf d rfhutkj e k;ufn ryfrl l iW dlfuke kFr r{f'fql s X q q a s 4g , Cgu hg ykol Bkd kd ujd 0lf lm 6g go ]g kt go 4g krkg euof jkv s s s , , s , s z , g krkg yjl go 4hrkg llge Cgu rjWt Bkd hd ujd 0lf ukge kd ui , s s w s s s s v lm ]g Cgu rlfzx l Ffx hd kruhg rDf;ø kt jndlf ukge3g "Qikge s , s za s a T q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 731 egaP

≈k; huiv sukgütf 6g rLfi "fÎ Lc ]g h_¬k' k{'f Lc ]g dl®dfpf Lc7L s X T a s \ T s \ T s \ s \ s c urb lki jkeg `g ryx k;D jkv 4_r<x ]hl∂kIjfe 5g ok>l kje kr s , , a q s s s , q s s 4g hrkg rjWt hd k;rDf;ø hyk'kHrfi kd 'n yk'of urb 4 , s X z s s s rdl ync Cgu ;≈kH kd 'sn l,t xky "' jkv 4g krOm kpaM lcl rDf;ø s s s , , s jkted lcl df g krkg kd gjr Nd xP kd ujd ekd kd kyn drfhutkj s s , s q a s X 4sxul u hd hldf kr Bx kv rdkr e Fkg dum j X q s X s kc dS jkv 6g rDf;ø y;Lfv htjkjke ]F rukt o dfk;D 6k;df jkdub kd , T \ s s s s X s htjkjke u lxkd rDo kukn jkv 4F h}}rfi S hH htjkjke ji kdke kukn s s zs a X s , s a z s X , X s 4kxgj dhO g; s df kpkl u kdrfhutkj 4hF kygfe <jk/kl dS go 4hF Cgu Krfhutkj go s s X 4hF hrjd ykH[n hd ykyjgkot Glf go cr 4hF ;el d k;®g hdlm kt s Z s s ]hF Cgu kjnfb go ];el lm 4k;x kuqp kd kjnfb jGf cr ]Sx je o ct a s a s 4F Sx sup o Syf dltf ]kF kr_ki hdum hg; jkv s q s s , 4F rDf;ø jkted lcl e ñIki so udfy 4xkg h_e uk/i d rjkH h_¬k' s s s X s s X a z s jnkgc yky df kxkg Cgu hH kpkl u hldf kr ]Bg q;®e hd ykyjgkot ct q s s s s q 1 4g hrkg rjWt hd kv , s X krsu jkted lm Syfhlb 6g hrgkp ku[j <_euf ji kvkru uiv ñIki dfk s s , a X s s X ;D 6hg hxgkp kun rdkr e kFkg d kxky ryx go Arr¬o 4g hrdl sn rd s s X X s X s q , kr e kFkg d kxky ryx k'eg ñIki dfk;D 4g Cgu rjWt Bkd hd ñIki hl X X s X s s X , s df Syf dlb 4g rdl jd jdyef rDf;ø jkl ekd g; jkv 4kn e Fkg d s T s s , s X s rDf;ø ;≈k; ni ;≈k; df g g; kpkl kje 4g UHf ydycf kupkl kje kr s s , s s , q s s s 4xkn ync hn¥t hLc kd s s \ s 'n lb er jkv kup kd kxsky ycfkd lcl 4g Cgu rjWt Bkd hd kvkHl s q , s q s X s , s X uk/of jkv kvkHl dky hjkl hurb 4g Cgu rjWt Bkd hd kjkdjl d'fsnkzi , X s , s X `g k;D rjWt hd o–im cl lb 4kup h_e k{'f O‘Jol kd jk , s q a s Z ll jkv ]kn suLy okup kd k;rfiyd im cl3g rjWt hd h_e k{'f géqr a , s \ q s X q , a X 4g Cgu ykol Bkd kd rfhutkj elm 4kg dg kd uup kd rDf;ø , s X s s q s jg jkv ]Skt kup kd dl®dfpf O‘JZol eum ]Ly okup dl®dfpf hHl d , q s s X X \ q s 'n 4kg rdl up h_e ;ƒ¬ko¬ /hl er kr kg okup ct ]Syf d <jgknm s s s q a s q s s q s 4g Cgu rjWt Bkd hd yn hldf jGf 4g krjd lkoæof e _r<x Te , s wa X a q 4g k wa rsu kjkgér e df ]Syf d uk[nf g; kd krut3g krn kxy xkyN xkv Sy q T s s s , s a s f d su[j xkv kd a;o¬ go jkv ]g hgj kt kgd LhH df g krgj kr[sn k' s s s , , a \ , eg go 4g krkg Nhi kru Arr¬o udfy 4g hgj yp Nhi dlm krut jkv s , s s s q s , s s , ,g xkv kru df g krxy klß kr l jiM 4g hgj yp Nhi dlm krut jkv s s , s s , s s , g xkv kru df g krxy klß kr l jiM 4g krLi kuyp Nhi d LhH kd d , s s , s s , \ s s \ s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 831 egaP

Gf hd rkc lb go 4g e ujd r{f'f kd kxky krdl®m hdlm 4g UHf sl , X s s X s q , iW rpæfuf lzsi 4g Cgu dl®m e sujd r{f'f kd krut g; hHv 4g krjd , q X s , hji xke hdum jkv3Sgfkp k;D güm df g kr[n jkv hd kxky go 4g d w a , X , s s X s , q l®m e kjkpkel t[hulul hH hHv li ;hrjkH 4g UHf rgc `g UHf sl X X s zs , q T ei d kdjfev go k;D `g ;kj k;D hdikv e jkc d krjfkd_i ;hrjkH zs s s , X s s 4g krdl kg kucf d kyn d , s s X rfhutkj _r<x jkv 4g e {i d _r<qx e 4g Cgu e {i d _rdky e kr a q , wa X s a T wa X s a s T s `xskvkt y ld ji yr erpπm d uoht kd t s s s , s s kel jGf kr ]kg sxy e ujd I‘rl kd Zxo eruéuf jxv er jkv 4g hyko s s X s q a s q , , hg ujd I‘rl kd Zxo eruéuf d tkel kr]gj jdIc e kyn nf; rfhutkj s q a s s s s a X X 4kg _ef O‘uf? l,t ]rkv gjr lb jgkc d jed xky X s s s s s o jkv 4r[j Fkg ji k/d d rfiydim jkv rjd rhprkc yhyæv o cl s , s X a s q , s s kF krxy iWd kLd 4rn dF dhi e {i d rfiydim Cgo jdkcp uki o q \ s s w X s q s 4Sgfkp kujd xk;® ni kuiv kd ikv 4g iki g; ] s , kgd l Jef nkli kdjk} ue 4rjd dkte YH e k"kH yhyæv ]rjd lkod s z s T s s X s c I'7Iv ]rhi Ijxlf ]rkv e {d d rfiydim Lx 4kF ;æn _pfof kLc a a s s s X s q s qa 1 \ 4g gj rnhj[ Iko Syf sdum k'eg kt 6xSky jdpC[ T s s s s s s a Iko dum kt g xky hg s; dfk;D 4g _ef dum hH jdkg d tn uhg Lc s s s T s X , s s s ∆ s \ s lum ]Lx jkv 4g Cgu kr_ef Bkd Fkl d kdik;÷ki hdum 4g krkt Cgu l s qa , , s s X z , ki dlm dik;÷ki hH dS `g krdl jd k;D Syf d ;yk|ofoæof henkv g s z , s ; df ]kvg Cgu lkoæof ji k[kv huiv >e 4Cgu dik;÷v ]F Lx _ef du q X a s q s s qa s m 4k[n ryqt ryef Fkl d kLx cl d jxkl uTe kd nkli nkc dlm jkv s s s s X q s s s z s , 4yef Iko )(@ kdum ]kF Cgu /cal s s s a Bkd l k{'f kdutf ]nkli kdjk} jkv 6yef Cgu hH Iko ln l e kl uhr s s z , s s s X , X güm 4F [ei d lkgrfb e ;yk|ofoæof LGlDkv kt ]F noflkgrfb d r s q z s X Z s s s fk;“ oæof df kr ]Sx rht okup Gky[f d rfiydim dS Jef nkli kdj s q s q z k} df ]jd[n Bg hukjg >e 4k;x k;kuc rfiydim kd ;yk|ofoæof jxkl s q , s q q güm kr 4F henkv jordkr o dfk;D 4rjd kL[ o–im o kr Cgu ]kF kusn X s s s X s \ s s s kr Nd e Fkg dum udfsy 4kF k;x k;df rlfkd‘uf kdum Syflb ]F Sx q X s s s kg kG[ jiM Wgsu ]F h_e ;“e d 'sni ;÷e kt ]Jef nkli ]kdjk} 4kF s s a q s z s z ñFk|of e ;el lm 4Bg hukjg hLc s>e~~~kg rup er kd kd rfhutkj utf T q , \ q s s q q s s 4g rukt jkpkI‘'f jkv kr–H xky ; jkv T s , s s , Tg r>el kd k{'f xky ; ]g rukt kd rfάl xky s; j,kv 4hxkg jkdjl h s s s s T s s a s s Nπv lcl e oæof lki jkgér jkv 4hxkg Cgu hncIx drfhutkj Bkd hdlm s X s q , s a q s 4kxup l iW _ro¬ rDf;ø jkv 4kn suup kd 'n ji jkv kr gkp kuLy o s q s a , s q s s sw , s X \ s jxv3kn uLy sukgüm jkv kn suOm jiM güm cv 4g h;k[nf jd 0lf kr; s s \ X , s X ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 931 egaP

yst hje rjr o ]kxkg rjfkli jgkc jkpkel g; hg lt df kF kri güm d s a q s s z s , X fk;D 4F gj kjLe lkilkv d yst lm jrjuf xky d li udfy 4Sx y e X s s a s a s s zs s s X yt dS rF¬f ji hjn jIhekydf ^! l jg' >e o ]e or¬ko jkv 4g gj s w s s s q s X , T s kt y ji sÒv Bkog >e o df kgd jkv k;kxt >e l hn¥t ]tc $ gcql hL s s q s , s q s s \ s X c ukgüm `g kgd rktxkd d uIx'Vko LofL df xxy uNi jkv xxy ukv , a s s s X s w , s X s krknnkol 4Bx kg hL[ rchle kr g; dfk;D ]kLi huync yt <{®r güm a s \ q s X \ s X 4g Cgu kjse , df kt ]g k;x k;ko[yf eku go hr¬njct l>e df ]k;x kv Xelm hH uI s , s q x'fko LofL df dr kg; jkv 4hxSkt yG jduc jkpkel rkc g; yd df a s a , , kF kgd suikv ]g jkd®ep pepl g; ]kgd ulm 4kvg ukjg kLc y'ke go , q s q , \ Z 4hF hdp k q s g rjfkli jc[ g; gxt cl ]gcl hg gcl unf yxv jkv ]k;nf jd rpfwl z q q s , kd ke;÷ke <jkli ulm 4k;df l kry'd hLc ekd kuiv llm 4g k;x k s X z s s q \ s , [j e yt lb >e df kn jd jc[ kd li df kjd g; ekd kygi er hg X s s q s s zs s q s ryduf jgkc l kg; df kgd llm sue kr 4kF hyko ukt hd kgjf unf jlwn s a s T s s s go 4hF hdLy dS Fkl je cr ]F gj kt y yt l Òv Bkog >e o ct \ s s s s s s s s s q s 4g kg; e df kg rgkp ku[j jc[c l rkc lb kd li er 4g kg; wa a T s s s s s zs q wa a e df xkPi e kjkc[v jkv sxkul ji k;Lfj ]xk[n ji ~ho ~hI er hg gc T s s \ X X , s q s s s s s q q l yd 4kg syko suLi e ydæfe er llb df k;nf gd Gkl llm ue udfy s \ X q q s s s T s 4F k;D j{kr¬g je df kdl Cgu >el Nd s s s q go udfsy ]k[sn l jkx Lc ulm 4kF k[yf e hngV ue dfk;D Skv Cgu Xe s , s \ s X s T X >el hdlm j{v je 4Sdf r[r¬n uiv ue phu jkv k[yf eku go ul s s s s T s , s m kr 4k[yf er ]g Cgu kyko su[yf lb kr Te `g rLi ujd r[r¬n phu s s q wa s s T s \ s s d eku d jkv hldf >e df g ;k;ü kd gjr ldf g; jkv ]xkHof ;k;ü s s , s q , , ]g k[yf ji Ikd jkgér ]kg rkygd hjkd/fv yko ujd uyki kd uukd kr , s s q s s s s w s er ]kgd ue l y'ke udjfev lm ]kF kgj gd Syf d ujd j{kr¬g > q s T s Z s s s s e kt jkv 4kF eku kd uIx'Vko LofL ]kF Cgu eku kjse e krktxkd dum q s , s X X s 4k;df jcte ji ujd j{kr¬g l eku sO> lb ]uIx'Vko LofL >e ukgüm w s s w s s q s X 4g kgd e df yp u kri kd hld wa a T s s f df ]F gj jd ''fkd hji xky o 4ry j? krnkol cl ]kd Xkgxkjkd cl s s s w s s s s s a s 1 um ]r[j hH kgt s>e o 4rykL jke >e xky o kr ]krkg u e;÷ke <jkl s a q s s s q s s s s i udjfev df g g; kr pl 4F Gky[f rgc d jkdjl cl3jkc[v ]h<ko z s , s s q s 'kdkv ]uZ'njn 4kF Gky[f d jkdjl li udjfev kji e yeke uiv jse w s zs s w X s s s 4g krkt k;df rr¬i l hjk , q z s nukeB go ]g ;®l hH kt 4Cgu k; g rjd nli lm xky df krjd Cgu jd , s T s a s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 041 egaP

s X s u kxky utf 4g hn kuc xjr hLc hd rfHqukgl Syf je e jH kdjfev uk , a \ w s s X s s X güm llb df Cgu kri güm ]k;df Fkl je sukgüm Nd kt jkv 4kxgj hg kl s X s s X q s , s o dhO g; 4kxsync Cgu ;ørDo kje e /cl lb Syflb 4Cgu hH Nqd knk; , s X a a † llm jkv kxkg kugj hg dol kd krut ekv güm df g k;x kv ;el go s , s s X , 4hg kd jH ugd udfy ]g srgd s s s T dol kd krut kd ;o¬ rgfkji rLfi jkv krutkj 4kF Sgfkp kukg knl g s s a s q a , s s X üm kgt ]kxkg jiM l cl ukF¬ kd kxky ;ükekl ct g kd ukv ;el klß a s s X s , s s 4g k;x kg e®[ ;el kdum 4sxSkt hg kg rîkel jcv jn Xkuhr s; udfy 4 , s a s s s s s X u kvkrsutkj knk;† hH lum jkv ]hng; jkv BklB jd "'of ]k;df klß u s , w , s s krgfkji rLfi kr go 4gj Cgu e /kjof je xky d kdjfev df k; 'n kd X s q a s s X s s s s s s s jfev 4k;nf ei knk;† rgc >e u kxky d kdjfev 4kxkg kukrNi slm Sy s zs q s q s X s s s s f dlm ]g k;df u jkdjl hd kdjfev Nd kt 4g hg hlo hH hHv rkc go s , s s q s , , `xg s X kp kugd Nd e ;"of lb ikv k;D ]k;iÎ ]Sg r[n 4SkuI? hd tkv 4e q X q s s a X kdjfev sxy[f yG dlb jkv hxyG dr Ly≈b Sk[k' hdlb ]hxgj 0ckv s X w s , X , T a a X q e rjkH L\t hd e/ dikv df kF kgd uikv ygi "o g–i Bkd 4g gj kg X X Z s s s Z a s T s s rnfaukv l uexkv dikv e 'n lb ei k[ky dikv e rjkH ]ukoxH jk;î s s X s zs X s X s uyknkv uk;÷ hik;ø oæof dS s a hykue y¥d Arki ]%*(! ]jcou $@ w q z a 4g kgj n rfk' h wa s a uiv kd hIk? lb hg e 4g jrhH je rfk' d/fv hH l hIk? erjnqal hldf s T , s s a s `g hgj yef rfk' jkv udl kdikv l ugj e hIk? jnl lb k;D , a , w q s s s X qa 4Cgu krk[ s nukv kje3g kgj kl k; g kIy ]g kOc 4g rnfukv hg klo g klt e 4g a s wa s wa s wa , wa a , wa , T , Cgu Nd lki je klt sujd 4g krgj kcL e uke uiv 4g kgj jd cv hgo q s s , wa w X , s wa ]g k;kv krjd knl kt jkv 4g krpkl Cgu hHd e /cl d ;‘ofH Te ]Cgu wa s , wa s X a a s `g k;D aSkutk; uhykd;‘ofH hdikv jkv `g rkr , s , T s cf ld ;el kuiv ikv kunf ub ]g uæi hj[fkv kje 4g kgj kg kjwi ;el s , X , z s , s 4Skt kg e®[ kende g; dfkr g krtH liko ukxjkv kdikv e tkv s q wa s ss s T Syflb 4sxn ukg Cgu klß xky d e;÷ke <jkli s; g krxy udfy 4gj krk X s s s s z , s wa e? yt hjln l yt dS kdikv e dr cr ]kg oHl dr ct df kF g; o q s w s s s T s a kcn ji >e l jiM 4g Cgu hgd l hldf rkc hlß hHd ue df3kF kgj u q s , s s T c r¬kn kje go3kgd l>e su y'ke lm df F xy ujL lß l li xky o s s s q Z s s s s s zs s s 4Skv sNhi je o dr yt hjln 4dl u kiNf Cgd >e o dfkr3F Sqg xy s s s s w X s q s s s kjed ]hF hL[ jkd Gjr kjkp ]F L[ jk;r jIîkdyfg dum kr 4xXn ync , \ X X s s \ , s s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 141 egaP

4g rj;kd S T Z yf d uki kd jkd¬ji ycku df k; jkd¬ji hldf kt g xky hjkdgv cl o s s s q s q s T s a s 4g hrk'n kd kr–jfn hd ;nÔ jkv 0fc hdum rkc hg; , Z s , q 4xkg hg '[ o n;k' 4gj ip so ]k;x k;df rLfhi >e ct Syflb 4okH u s X q s s q \ s q hg huiv g rdl [n o dfk;D ]g hg h/kjof je jrhH Cgd d0fkc Arr¬o T s s s X T s s s , q 4k;yf Cgu jk/m Nd l hldf ue 4g a;o¬ Ifkd huiv Te q s s T wa s 4kr Lt Cgu /cl Bkd llm kje jkv ]g Cgu d0fkc xo d0fkc rFfdkFr go q\ a a s s s , , , Z , 4g hg d jk/m lc _pf o udfy ]xkg Syf , s s s s X kuc _pf Nd ]hxkg hd hjkd_pf n;k' ukgüm 4g hjH l krkc h;x hy jk/ q s s X T s X m l kckrdf hjln ]ckrdf o udfsy ]hxkg hy [yf ckrdf Nd n;k' ukgüm s X w X s X X q s X 4g Cgu rDf;ø d0fkc Arr¬o e xo d0fkc rFfdkFr lm 4g <jkd kdlb , , q X Z , , `g k;D hlß rfF¬f 4h;kOm Cgu tkokv Bkd e /kjof ]uekl d k;Lfhe , X s X s s s d kdjfev ]su rDf;ø d0fkc hH dS kr 6k;x k;kt y jd Ldt e k;L\fc s s , s s \ X X s jkv kjhtat kdikv d Ijko d hjkr©jxf kucf ]g kdp kg nkouv e kvk"k , X s s a s , q s q X X H hLc hjkl chjd7chjd hd jkll kd kvkupj hdutf ]d[y d kdr¬i kl \ a X s s X q , jkp ikv ]kvg klß Fkl dikv ct udfy 4g krjd jkdi jk' rgc ]kd kd q s s , q s q jfev jd"'of ]xo d0fkc kjkl kd epæfi g krkt k;df nd kd k;rDf;ø s s Z , , , s X d0fkc jkv d[y e lW r;ofkl ct 6kF kgd e /cl hlb uikv ]ukoxH , , s X s X a a s 4kxgj hgo kr ;ørDo kr s s s 4g Sx kg dql®m T s e>e Fkl dS ]e k;“l hLc xky <jkd d kr[e hd jkdjl udjfsev kr X q X a \ s s Z w s 4kuy jd yefk' e u;éd uiv eg k;iÎ kr xSkv s X w s X s s a jgkc eg ct ]kuyH re eg ]ukoxH ]rgd hg; hnd kr ]krLkN yt Bkd w X s , s s\ s s e hHd ct 4g gj jd X''fkd o hd ukIef ltf ]g k;df re√uf uk|We d T T s s s s s , S yod sultf 6g Cgu kusn kuy Bkd l rfhutkj kdltf g krdl krl Xk;D s T s s s , kd rDf;ø lß kdjfev df dl >el Cgu o ]F r[n nfkv utofhyI ]k;Lfh s s s s s s s s s s o o dfk;D 4k;kygf Fkg l krUli [n jkv hjse Sg rkuc l k;yfxam kn j s X s z s s q s s X s {v ho3rdl kd rht su hHl um ]d nkoiv hldf kucf 4kg rht ]hjIDof3 s a s s kgd dl jkt c[ s>e ucl um ]rkg Uli hnd jkl jd[n >e df kukt h s s w q s s s z , s s s q g; ue hH e dr kyt gN pki um kF kgj kt k;kjgO j/m l j/b jkrkx s T T X s a s y s>e kgt 4e k[kv hd kxky g k[n lb ue 4e kdjfev xy[f yG 4kxskg q a X X a X s , s s s T X s s X w 0lf hyk'rDf' knk;† Cgd l k_¬v q<keji jkl go ]g k;df rfi d u'n s X s , z s Z e/ je jkv rfi je jkpkuv kt u kdjfev udfy ]kxxy ;el kLkF Xelb Z ss , z s s s s s s s s\ `kd rDf;ø lß k;x k;krl k;D j s s X [fkv df g ukjg jkv 4g sxy suul uPi >e o ]kF u kul Nd e /cal jse T , , T q s \ s q s q q X a s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 241 egaP

4krukt Cgu e ]dl gd df hF T s hlgkl kurb go ]dl gd hH rkc hd uukt u df kF yce®kv kurb lki s s s dltf jkv 6kF krukt ;o¬ go ltf kF kgj gd hgo kt kF rDf;ø _kedS , a s s hg; 4hF hgj kuc kuokH uhg hjgx dS Syf dum rfF¬fim hd rkjdl jkv s q , 4kF Cgu oHquv d<fkeki Bkd kuiv lki dum 4F dliu d0fkc eker o df Syfh z s s s qa , s lb ]g I‘i¬ <jkd kr 4k;kv Cgu uekl d0fkc hH dS kyko un xk;gl kd , s s , s s s s rkjdl udfsy ]g kgj jxu d0fkc d/fkol go kyko u[j o®r¬fv e oæo q , , Z s X f 2l k;rDf;ø d0fkc kF kLi kjH lüFS jkv 4h;kOm u tkokv Bkd u d0 s X , \ s , s s fkc hH hldf udfsy ]k;x k;nf n jgt kd rkjdl 4k;x kykL jke kd jlae , s s s q s w 4kykc Cgu Xe / s kjof dlb d0fkc hH Bkd udfsy k;x k;df rLfhi ]k;x k;krl kd jhokge s s , s \ s 4kvg Cgu kL[ e /kjof dlb r q \ X s s Df;ø hH Bkd kd xo d0fkc d 'sn 4Sx Sdf u®;i d ujke kd 0c erkx s Z , s z s s s q , 4g k;kv krkg l knl hg klß 4Cgu rkc h;u Bkd g; jkv , s s s , 4Sgfkp jk/kv Bkd güm krkg Cgu oHuv uo s X s q ht kuiv lki d k;rDf;ø utf 4g kgj sy Cgu jk/kv kd hldf e Syf uiv s X wa T s 4e LkH kn ukt kd ukjd kr ],g Cg X \ s s s q s u elm rkc go nf; 4Syf d ukjd g kNπv go kr ]gd hgo hH ukjd jx X s q , s s q v ]g krgd e kt 4g Cgu rjfk/kv ji ukjd df k; ]ycbkc k; kno go g wa T s , q X s wa krgd e kt 4l jkd/fke®kv uiv g krykc e rfkH ltf ]ykc ji yc d T s s s wa s T a s s s a ;o¬ suiv llht 4g uæi kd h<J g; df g krgkp kun jd Gkl rkc g; Te , z s wa s 4F Cgu d h<J hdum o d s s s s fk;D ]sxy hyl kd llht df F hg rgkp o df g g; kr pl 4F Uli cl X w s s s s , s s z s o Arr¬o 4g Cgu hgl rkc g; df dl gd g; kt kF u lgkl kurb e Bkc q , s s X j hH dS hH jGf udfy 4hrdl kg Cgu kuyr hd e/ ;üv hldf llm ]g s s q Z s , /cl kd kr0of hd k;bkcj dr kgt 4Syf d kR0of huiv g 0lfi Lc B a a X a s T z s \ kcj jkv 4l kd0fkc Lc Lc kF kjH 'n go kd llht ]k;nft jkv 4h;kOm , s X , s \ s \ s w , Cgu tkokv rDf;ø u d0fkc hH dS e /kjof kr ]hxy hyl kd llht ct s , X s s w s 4g Cgu xky /çyim kd ukK o udfy T s s s s 4g rLi ukt d0fkc e kuyr hd krut ekv 4g d krdlfuke hukc xky o T s \ , X q T s , s s 4jkd¬ ji kuiv g kdp yef hg l ygi s>e dfk;D3kxkg klt ukg rufkeiv kr g q , q s s q X s , s s s o 4kxWd u jkdho¬ lm e 4Sgfkp Cgu jkd¬ji ycku Bkd >e 4kF k;kel a s T q s s s q hg jrhH dlm go 4kF rgfuf jkd¬ji kje hg e ugd lm4g k;kv sl nukv s q s X s s , a s s je go ]g kgd doiei g kgd sue hH Nd kt 4g xyv ydycf ;kd kjse , Z w zs , T q s , q Z
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 341 egaP

4g hn kjxf k<jk/ov , hd r;bklB ukgüm udfsy g BklB 'kd/fv eum g lkilkv je xky kt s X T a X T s s s s 4g Cgu BklB e df Sg rspl rfi dlb kr ygi ]k;x kryp kri güm sjh/7 wa T q z s s s X jh/ hH jGf ]hn nne su ugj e rkdS je ]hn nne u ugj uke jse Syflb s s X a s s s s , s 4g rn kdum hgo g r>el dhO kt opfl dum hH go ] T s s s T s s s T s g rki ukt Nd jdPi ujrd hd jkc[v yod o 4krkg Cgu hg ;el Syf q \ s s s s dlb lki dum 4rPi Cgu ckrdf krutkj jkv 4krkg k;x pgi dr um kjk s s s \ X s , s qa } k;Lfhe t;ü kr kujo ]kF kgj u hH ykc e kr 4kF e rkdS jkv ]kF e w s s T s X a , X uke e ]kjln 4e jkc je kF u kri Nd güm ]kygi 4gj ;“qe kr <jkd kn , T w X s s s q X s s s 4gj rn xk;gl Xe ukn s s s s q uv hg kukn ?l jkv ;†kj 4Cgj hryp dhO ydycf thp dr "o kn 4hn j X s a , q X Z s d ukni hH kr;üke kd jxu lm l l iW huukd uXkgüm jGf 4hn n rtktb z s s s w s s hd sukuc hH jxu kgo ukgüm 4hn n rtktb hd unhj[ kd uhet lm uXkg a s X s s s s üm 4kF u kri Nd kje güm rkc kr hygi 4g dofkHko¬ chjd7chjd <jkd q s X s , `Sgfkp kukt k;df k;D Syf d upc sllb s s ]g k;D klß 4g hgj I? Fkl d xk;i Ouv sd eji'hutj jkeg kuIZ?qn hgo , X , s s z s w q s 4Sx j[cf <jkd d k_a;L" j,kv k"?l hjrhH s X . ˜ a jGf k; 'ookcn d k;rDf' jgkc o jlDv jkv 6g kgj "o pki k; uhr u s X s , , Z a oht rlkv kd kuw;éd d xP UHfof d kukF¬ ;üv jkv d kdjfev ]ukoxH , X s a s X , s s 4krgkp kukg Cgu hxkHgl e gel dum l xP hH hldf e 4k;k[nf Cgu /k s X w s s a T s jof kuiv ukgüm df g hg kNπv g; 4g jH l jpd Ld o 4Cgu d0fkc ]> s X , T s s s s w\ s , s e g r>el hg "knuf yod dfk;D krxy Cgu hH ctv Nd elb >e jkv q T s ∆ s X q X s q , 4rjd Cgu s klß ydycf d0fkc udfy ]g rkOm tkokv e /kjof o g Rpf "knuf kt q , s T s X s s T ∆ s 4g gj krl kd rDf;ø "knuf dS eg d T s s ∆ f g kgj kg 0Qof jkeg henkv jg jkv ]g gj kv uekl l iW y[ urb < , s s , T s s s s q s jkd dikv eg ]df kgd ukgüm 4_i jkpkel ]utofhyI ]jed kjktg3krgj s s X s s , X ket hg lkilkv d yt jkrkxy I? klhckp hH k;Lfhe tw;ü jkv 4lslDyI ] s s s a X , , s , tükdhyI ]tékzxhyI l k;ufn hjkl I? klhckp ]ukG unf kjkl 4g gj krl Xe s s s s q s a X , s T s g ikv g; rdV 4g gj krl kdikv eg F rpkl kr eg ]rgd o 4rkt dF q T s s s s s s s s s ydycf jyt hHl ]krkg e hH e yst ltf 4llDyI ]lükG tékxhyI kjkt q s s T X s s , s z s X g 4k;df /kjof kLd kd hjkr©jxf hje su kjktg e oæof 4g hje rfF¬f hgo s \ s X X , s 4rxy uxy djkpof u s s kge ]rkt kg duf'kn Lc o kr kg u rkjdl 4F u hH Nd o uekl sd krj s s Z s \ s s s q s q s s s dl 4kF krsn kLhi7Ikp Cgd güm kukg kdlm 4F rgkp kun kIg lm cl o q \ s X s s s s s s 4kF ji k;bkpM knk;† Cgd rDf;ø g; k{iv hd k;rDf;ø d0fkc rFfdkFr X a s X ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 441 egaP

v Bkd ]kF u chjx Bkd ]kF u hjk[Hf Bkd kgo dfk;D kF <jkd yd kd s s s a X q uki jd u ræknc jkv 2hdl jd u ræknc kd u;éd l IkN dS d k;rDf; s Z , Z s w s s s s X ø jktg pki ]rDf' <keji cl hd oæof df hn jd r<fkei kr rkc dS u a q z s s X kgüm djd I‘u lm 4g krjd l xP Z<i;¬gj sLc ekd kuiv o®r¬fv udfy s s , s a w \ s 4hd ''fkd hd sujd I‘u lm ukgüm df kF hg dofkHo¬ g; Syflb s s s X 4g k;kv ei g , zs ; kg; ]g k;x k;ky doi rDf' lb kr kgo 4g gxt jkv hldf df k; lW a , Z w s s a , , r;ofkl df kl,t kd xP jrgc Cgd llm jkv ]k;kv y e†ufw;éd e hg jrh s a s s , s T H d kdjfev dhO df ]k;x uc kjr[ dS Syf d krutkj d kdjfev g; s s s s s s 4kF jhev Bkd u jkv kF chjx Bkd 4kF u hjk[Hf Bkd 4unki®m /n uiv ]y s , s s w s G uiv ]k;tçfl huiv ]utkH kuiv rjd rnfki®m o 4kF hg jkd®ep dS s a s s s df kt k;yf kuc /kc e ukr¬xfj sukgüm 4kF k;df l xP jnl Lc ;o¬ uk s a X s X s a qa s \ a s X güm <keuf kdutf 4F rgj _ef jktg pki e kj? ryfdukrko l iW ;h–d Z s s a X X w q s X 4k;df rD;uf Cgu kd yko q s s ujd ekd hldf l jgkc sueg 4hF h;kuc l kFkg uiv thp jg ueg jkv 4 s s s X s s , s s F ryef j? Nπv jkv sLid Nπv ]kF kryef utkH IijH kd rDf;ø d;®zi s , \ s s s s s 4kF u xk;im Bkd kd kli k; kd kIku s s X , X s X e uw;éd 4kF k;df ryfkpl e†ufw;éd uhgof jkdjl ]kd hgk'kukr jx ueg a , s 4kF kiNf Fv e ;H lb udfy 4k;x Z X s kg rhH;H l k_ef jktg pki dlm jkv henkv ydv dS go g krkt kuke s s X a s , s s , 'n hyk'rDf' kLc lcl e oæof kt 'n klß df g rkc ni¬k;¬kg g; jkv s \ s X s s , , 4kxkg jrgc hg kujd I‘u lb y Ldi s s s s \ hrcte knk;† rgc g; df ygi llb kr 4g kyko uLi ji oæof jkl okH w q s s s , s \ s i kdlb 4g Cgu u;éd kl hyeke Bkd g; df h;x kg rhH;H jkdjl cr z , w w s s 4kuc kv okur rgc kr k;df W' kuykc ue ct ]nkc "o uhr Pkl Syflb q s q s s T Z s \ 4k;nf Cgu dr Bkd hH Z s d 0Qof je u hldf e uoht jkl je df g kuI? Z;pækv dS g; jkv 4kx ss s X s s s , , [j hjkt un jkt ji lm e Skt kg u uL[ kd dr je dr ct 4kd ujd wa s s s T s a Z s s s s Z dr ]kd ujd "?l Syf dlm g htkj e jkv 4g krkg pl ydycf Syf sj s s Z a s wa T , , s q s s wa e kt g hnkv kd ugd Nd hgo yod e dfk;D 4Sx kg rhH;H krutkj kr s q s T X s s s k;df Wq' kuyskc sue nkc d "o uhr Pkl ct jkv 4F 0Qof jse hH hng; T s Z s \ , s s w 4d k;nfg; g Iko LkF r s X w T s s s\ qgc ]g d k;bklB Iko jkl dfk;D ]g <_;uf kLc kd e/ BklB e kdjfsev T s X s s X , a \ Z X j,kv 4g kgj jd r{fhn e e/ suiv ikpip kd k;bklB e df k;df W' ku wa X Z q s X T q jd /kjof su Xkxky hg lß jkv kyuL√kd ]ki'cf ]k;jfu'ef BklB ygi slcl s s s , X X X s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 541 egaP

4g , hg I‘i¬ rgc rkc g; ]k;df Cgu /kjiv Nd uikv 4g rgkp kun jd 'o q q s T s s of Syf d suIg l 'n lb kdikv o df dlb ;kolf krLi Cgu h;k[nf jkl s s s s s s \ kd elb eg 4kujd rLfhi l xP lb ]g uiyxki g; ]df kgd a;o¬ ukgüm s X X \ s a , s X 4Sx kg Z<ikr_ef Fkl je hjkd/fv d kgo ]kgj e hH kgt ]e yt d;®zi s w s s s a T a X s s 4hH e I‘fn hd kxky d kdjfsev3 X 1 X s s L[ki kjkl kd ukg d_fkrdky kxkg kdp LkN kdjfev df xk[n er jkv a s s a s s q s\ s s s s q , ;el kLkF Glf 4g Bg rIf? kt g kuI? <io®ge g; df g krxy >e jkv s\ Z , q s , Z w , s q , 4g hn Ikd a;o¬ unjx huiv ukgüm 4kxkg rl T X s X s fdof go ]g k;df W' uXkgüm Nd kt ]g kiNf k;D e thc df rukt Cgu o , q s q s , X s s 4hH xky d kdjfev jkv oæof kji kxkg 0Qof d s s s , w s s jkdjl IlfkG hd kdjfev ]Cgu hg k;ufn hji yod 4kxkg phc d k;ufn hj s q w s s s q kl hdkc jkv kdjfev go ]kxkg Cgu phc d lW jkv kdjfev go kr kxkg , s s s , s s s 0;oæof kjlhr Bkd jxv df Skt kg u hg I‘i¬ ydycf g; df dr ct d q s s q r cr Mkt Sdf kul®H hd jkdjl hdjfev e df g g; <kdI‘fn kje jkv a Z s T , s 1 s , 4g rdl j T s d eg go kdl jd u kdjfev kt df Syf d ukrc kd oæof jkl 4Syf d s s s s s s s sukuc uw;éd e lW r;pfkl 4Sgfkp kun <_ekv eg lm kr g lgkl Xelm X s s a X s s , jxv jkv 4Sgfkp kukg dZoiukeél d/fv jkv kd u;ufw; r;ofkl cv rfi , s w , s s z s dum g e lW r;ofkl hlk;ül kt 4g hrdl kt Bkjxf rfkH g; cv 4g lI T X s a s , az T . XtS d kdjfev o df jd jdpkl g; g gj krl kd k;lfk;ül jkeg o e u s s s s T s s X a s s X ;uf; r;ofkl kgo 4kgj rofkHi l jkpof ryx u;uf; r;ofkl ]rkc hygi w s a z s w s 4g Bg I‘i¬ rkc hl r T q X q s gc l jkgo;ø dum 4kxkg kurxH güm Syf sdlm ]g k;df ukgüm Nd skt 4 s s q X , s X q kxLi kukrNi güm Syf dlb 4g Cgu uklkv kurb kun kIef hr¬g kdlb kr s \ X s , s s 4hF kejfx ]ukel kd ukg ouke j,kv ]CF Sk/ofql s s a ;hl®dfpf ]F _¬o lki dum ]kF kryef utkH jijH güm ]F ukde kd ug s s s w X s s s j lki dum 4F u hHd ygi llb df urtf F '[ urb o jkv 4xy ugj s s s s s s q s s , s s Fkl jkeg rDf;ø kl kn 4g y[ jk} jkeg 4gj Fkl jkeg jkv Skv g krgk s , s T s q s s s , , p kukv rDf;ø j?c kt df k;df r_fekv güm ueg jkv 4g Cgu hH utkH s s a X s , , s kd yd lki dutf ]g j?c kt g rDf;ø syko ugj ji kdLl Lkjd uhr hH s T s s T s X \ s\ e dr kdjfev 'n 0el l cl 4kF k;nf ync e uk|We kd yF¬Qe uTe X s s 1 s X s s 4k;x k;df k;D kF¬o;ø klß Fkl je df k X ss xSkt ukt oæof kjkl jkv kdjfev hg hn¥t 4kF u nH xo Bkd ]kF u jhe , s s Z s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 641 egaP

X güm l <jkd hyeke hH hldf 4g rjd xke kd kjkd/fv uiv kt jkv ]g h s w T s a s X s s , T gk–of kt kd u[j jnv kd k;efnkv ykd dum g kdhjr hjgkc dS lc kr s s s s a s X s s , s yt df kLi ukt klß kr 4F hzxhu xky jkl df kvg ;pækv kLc >e jkv s \ s s s s q Z \ s q , 4g rkc ;houkev hurb ]hnkokr<hdl hurb ]hYH , Z a hurb ku[j [j e yt güm kucf Sdf r<fkei /kjiv d xky jkv 4<kezi s X s X z s s , g krkg Sgfkp kd /kjiv 4hrkg Cgu rjWt hd <kei hldf kd okH "knuf , s s s z s ∆ 4g krkg "knuf ;k;ü , s ∆ ]Skt kg u r<fkei /kjiv dr ct df g krkg hg; jk/kv kygi kd ;k;ü s z , s 4ukgüm hF hn n ktl hd uhge ku hg ygi slm Sd s X s s , s f 0lf /kjiv Bkd kucf 4kxSkt k;kt y e ryknv gér ]hxSkv hjkc hjkg s s X X q éqr ct 4kjd k{hri ]rsn gd hg; lc o 4Cgu hg krkrc lm Bkd 4g k;df s z s s s s , /kjiv k;D j[fkv ulm df kF krukt Cgu hH g; go 4g e k{hri hd ukt s , X z s Skyp kende jkv g e yst l kuhge ku go df k;krc >e u rDf;ø dS q , , X s X , s q s 4Syf d kuhge s X Okv ]Syf d kuhge gN3g rkt Snf kpgi e yt hg Skt y ryknv kucf s X T s qa X s s xky 'kd/fv l eub jkv 4kg rjd hg henkv ykd yod /kjiv lt df g s a s X , X s s s s , , krk'n hg; g; 2g henkv ykd hHl ]g Cgu roæ Bkd l e um ]jrhH d Z T s , s s s X s yst g kjktg jkv ]g jrhH d yt xky kt df kdl ukt g; e ]rkc hjlwn T X , T s s s s T 4kF krkg l xP ;hdIku s s a s urb urojfi 4g krkt kg hg joukt chjd7chjd go kr g krkt y Xe yt Z , s s , s s X q gér rDf;ø hgo ct jkv ]g krxy kl kyH kurb kt jkv ]y'ke df k; skg , , s , Z Gjf' go ]kg ryef jgkc er kd rDf;ø ltf ]kd kjgp jgkn kdl ukt Te s s s q s s X s s s 4g k;yf lj kd oHuv <il suTe ]g /cl kje dr kgt jkv , q Z w a , a a s a , 4d knuV ; s kolf g k;ki Cgu Nd uXkgüm kr 4kxgj krjd jkli kd kvku'n hje go jk , q s s s z X s s , v 4kxgj kuc u;éd 4g gj gkp Cgu kuIg l uw;éd hlk;ül d kdjfsev jkv s w T s s a s , 4hxyef [hl kr Nd güm l oHuv lb 4g rdl jd s s q X s q T s Cgu Nd hg; l jGf Fkl d uw;éd hldf d 'n hldf o jkv 4g krukt slb q s s s s s , , jkojfi ds;®i ]rDf;ø d;®i 4g h;x kg kuI? drfxkt dS g; cv 4,g hn z s z , s nne rgc kd u'n uoht je j,kv s>e su kunf gjkc um d kyt d kdjfsev q s Z s s q X s X s s 4g kgj kg k;D df sF , s s rdl [n o hH jGf udfy ]F Cgu rukt o >e ]kF h'nof Syf dum e s s s s s s s q s s T 4F rn kuekd s s s H' hd ukg h;tof jkv ]F rjd rxko¬ kjse xky L[ ji kdLl ]Sx y Xe q s s , s s s s \ X \ s jlwn l yt dS >e o kgt gxt jg jkv ]F r>el klß hjkd/fv ulk' s s s s q s a , s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 741 egaP

4kF k[j xyF xyv kd henkv s lm er kr suhge gN `F rukt Cgu rkc g; l ygi er k;D ]kgd ulm q s s s s s q s 4Sgfkp kukg hnd kd kxky er jkv Sgfkp ujd ryfkpl yt kd k;/ s , s X s q , s a s s X fkjiv Arr¬o 4g ;houke knk;† Cgd l kxky er h/kjiv df g krxy klß q T s X s q , ]kgd llm sue jkv 4k;k[nf txkd kvg k[yf lm jkv k;kyc kd jyt uTe s T , q s , q s s s 4gj rL X fhi l tñig jH uoht ikv df g rgkp xky o jkv g tñig >e 4skd ugj \ s T s s s , , s q s , g hn hjOkd g; kdikv jd >c ukt sukgüm ]ukoxH ]kgkp kugd ulm jkv s s w X s , 4hd u[yf Nd hd ''fkd jGf ]kF krjd ''fkd hH jGf ]kF krukt Cgu h s q s s tzsxv knk;† kt ]kF l kc;D kt ]su rDf;ø yko ugj Fkl je e hjOkd rjqr a s s w s s s ss X s a jkv 4k[j kgo >e ukgüm jkv 4g Cgu hg tkyb Bskd kdlm 6krkg Cgu kj , a s q s X , , s kdIN llm jH uoht jGf kr y Ldi xkj tñig jkc dS jkv ]g krdl L q s s s \ s , , \di hn¥t hLc kd rDf;ø hH hldf xkj tñig dfk;D 4hF gxt hd k;rDf;ø k \ s s X X s n kgo kF3k[j Cgu rDf;ø jkv hldf l uhge gN e hjOkd hdltf ]kF xkj a , s s X s s kd tñig dkujr[ ltf k;nf [j Fkl d rDf;ø lß e yt dS >e ukgüm s s s X s s q s X 4krgj jk;r kd sun ycd jrgc Bkd 4k;dfr rDjfrfv krkv y Bkd 4krkg kgj k , s s a s s s s s v Syf k/d Bkd 4'c FI krkt kv jdy Bkd 4krkv kyp Syf I¬iFI Bkd a s z q s s s q s 4kgj g; kr Sgfkp uc s q kl 4Cgu Nd sxn kdikv so 4sxgj rjd uk'ji kdikv o 4kxStfhd re klkj q X s X s s s s s H kd kxky um jkv 4g k;u endS go4g k;df Cgu hHv ue yker¬b kdl s X s , , , s T s s b ]ukoxH df rgd o 4rn jd W' kuky Xthp huiv lki je yko ugj e s s s s q s s s s X Xk;jfOkd hjln ]krxke Nd l k;jfkd/fv ub e hg lt 4kvg ukjg e udfy s w a q s X T s , q , T s 4krLi kun LkN Cgo güm 4krdl kt u uy kd kthp um Te \ s s\ X s s s X 4e yst hg jln krkg k;x k;nf tH >e ]krpgi c X s w s s s q qa l go dr ct jkv 4krkt u hg k;kotHf 'c jkv hrkt yef I¬i k; ]hry , zq , s ef Cgu I¬iFI jkv krkv 'cFI Cgd jGf jkv unf uhr df ]rrhc unf kn s q , z q , s s 4kxSkt yef cl go 4Sgfkp k/d a s q >e 4Sgfkp 'c >e 4Sgfkp I¬iFI s>e df kgd l k;jfkd/fv d yt uTe zq s q s q q s X s s s 4ji kr;houke hdum k;x kg ukjg ydycf kr e 4h/kji s , q s T v d jrhH e yst df urtf g Cgu ;houke urb o lyt ]lyfi ]jkdjl3 s X s T s s Z s q hjkd/fv ulk' yko unky kd uukd df g; go k;ki ukt e rkc kt hjlhr s s s w T s 4xSkt Snf LkN o kr e rykn s a s\ s s X v dfk;D ]g krkt k;krl dr kuhge jGf jkv 4g krkt k;nf kpgi Xe yt X , X , , qa s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 841 egaP

4dl jd u ekd ryx Bkd xky o df ]g krdl jd ykrLi pk X s s s , \ a t hd jkdjl jkv k;jfkd/fv ulk'i go cr 4Sgfkp kugj rDe ydycf sl , X z q q <_;uf jkdjl kd k;Lfhe t;ü df k;kv yk;[ knk;† kurb >e jkc hygi a s w s q 4krkg k[j hg e yt s>e k"o sukgüm 4kryp Cgu hH dr kri kd hl s X s q ˜ X s df jkv ]s>e krkg k;nf hg jke ukgüm kr hrkg e kdjfev rfF¬f hg; jxv , q s s X s s X s 4g rxrav d _r , Z s a ulk' utofhyI 4g jkdjl k;Lfj 4rdl Cgu gd Nd e /kjof d jkdjl k s , s s s q X s s s t kd k;rfiu/ Lc7Lc g krgj <_a;uf ji k_i jkpkel g Cgu ;kim Bkd X s \ s \ , X , s lki dum kr gkp kujd rD;øHfv jkpof suiv o nf; `g krpc ;kim k;D s s X s , lki d kxky kF;üv 4Sgfkp kukg kl¬gf dS kd _rdky güm 4gj u e <_ s X s s a s X X X ;uf d jkdjl cv utofhyI jkv k;Lfj df kxgkp hg; hH Syf d rjkH Te a s s , s s wa s 4g krn jd re√uf jkpof Bkd df ]re Bkd e kxky go dfk;D sllm , s s s X X s X ]g hrgj rhH;H jkdjl jkv ]g krkt uc rDf' hLc dS 0Qof d ;k;üv , , , \ s hH hldf go rfkH lb 4ji lm g Cgu nfkv okcn ]<_a;uf Bkd kd jkdjl a , s hldf _i jkpkel ]k;Lfj ]utofhyI3g _ro¬ k;Lfhe t;ü kjkl e kdjfsev s s s , a w X 4g rkc dkujr[ hg rgc jkv kngc g; d , q , w s f g krxy >e 4rkg Cgu _i jkpkel ;hdlk' jx 4g rkt [j e <_;uf , s q s s , T s s X a hH _i jkpkel skr rxrv d k_r ulk' Bd jkv 4g r_fa;uf k;Lfj kjk} kj Z a s X a , T s s X kdjl hl rgc 4g krkt kg _ke uh'e hd jkli7jkpi d kvkrutkj go Sy q , s z z s X s flb 4g krkg r_fa;uf kjk} jkdjl utofhyI e k'n l k'n l rgc df slt , s s X X s s X s s q , 4Sgfkp kukt k;df e oæof jkl <jluv kdlm df g klß go3 X s q , hd k;Lfhe li d kdjfev hxkg hujd Ghjkr >qe 4cl g; dl kiNf Cgu o zs s s s s s s jGf udfsy ]hd ''fkd knk;† rgc l jkv huiv ukgüm 4dl yp u hg kr s q s s s X s i hH Nd kd hldf kgt dl [j Cgu gxt hlß >e o Syflb 4rgj jk;,r q s a s s q s s hg knl gxt jg jed dum jkv jkd hdum jkv liîkdhyg dum 4g kgj s , s , X , Z s s , kt k;kt sy kgd s>e df jkv g kgd e df k[j uk;÷ c[ dr kunf gjkc j a q , wa a T w X krkxy ukgüm jkv4kgj <irfHqukgl gjr hji k;Lfhe ]tw;ü kjkl kd kdjfsev s X , Z w w w 4g krkt kg < , s Z irfHqukgl rDf;ø d;®i e rfF¬fjfi hlß df kF hg dofkHko¬ rgc g; jkv w w s z X q , 4xXn kyG e oæof jkl rkc hjkl xky o jkv kxn gd Nqd cl s , X s s s , wa s l k;Lfhe t;ü e df kF ;H güm 4kgj okpc _kedS kje k;Lfhe t;ü kr w T X s w s 4sxkvkt uc h"kn er kr ]k;x k; s s q s nf gd Nd kjk} dub jkv h;x kg rkc ryx Bkd jxv 4g kIt lkilkv d q s , s s , q s lb k;Lfhe tw;ü kjkl jkv ]g rO‘frfi rxt rDf;ø g; ]kugj uk/okl df , , z srn hjkdukt g; e kjo¬ eh/ kd rDf;ø yko ukt y Fkl o kr ]rkt y Xe s X X s s s s s s s s s yt jln l yt dS s>e hHd ct o jkv 4kF ;H kd rkc dS yod güm s s w s s q s , s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 941 egaP

4kx kg hg kusy kr ;<uf Bkd jkv ]g kgj kt krkv chjd knk;† jkv chjd jkv s s Z s , , , , ]chjd 0q;oæof kr cv udfy 4g hrkg refhl I‘fn hdum 4srpkl Cgu ji s s , s 1 s krkc hd jn hurb xky 4kF jn rgc 0q;oæof kjlhr ]rkc hjln 4sF xky X w s w q w s ed rgc lki d GStfjx dfk;D 6g rdl jd eg ]kdl jd u GStfjx kt q s q X T s q s 4kd jkll hxsn ync hxnwtke hdum 4g Cgu krd;æokv Bkd hH s a , , s kd k<"k?nm df dr kg; 4g /çyim kd /fkcl rDf;ø kl kn df hxkg hujd s s a , s s a , s s hH k<"k?nm go eg hg hn¥t jkv 4g gj kv jrIduf dlm eg jkv 4g s X , T s s , , dhO endS k;“l hd kl kn3g krjd Z;kd ji k;“l hlb e jkv 4go g dhO a , s wa a T , , `kxSki kg okpc l 0q;oæof jlhr kr ]Skt y,G e rxt jkl rDf;ø s s s s a X s 0cl kl kn nf; df g kgd u GStfjx ]rkc jkv dS e ZHnl hlb ]ukoxH q a , s , s q , X a 4kxup kd ;uof Bkd df krxy Cgu >e jkv 4jkll g; s q s s s q , a g krdl up gütf g i¥dof skn hg; yod 4lb xn ync eg jGf k; kxSk , q X T s s s X t kg I‘uof jkll g; kr k; 4kgj Cgu jd ekd g; jxv Bkd dfk;D kd jk s a s s X s ll sxn ync jkv 4g e rfF¬f jrgc Cgd eg nkc d oHuv d kdjfsev kr a X , T X s s q s s 4g hry ki hrkup rDf' djfrkv hdum ]kre{ hdum , s , q a rfkH hlb jkv e rDf;ø g krkg re√uf –d lkO Bkd ]o®r7g,ky Bkd rfkH a , X , s X s s s a hlb 4rkc g dhO ydycf kr ]Xxy ukrl kd k;lk;ül hH xky d ulk' jx , q s s s X a s s v 4Sgfkp kukg lm df l,t g hgj kg rIf? l xP hgl ydycf rkc d;®zi s s s , s s a q s 2e k'kjuf g hrdl kv ld q;®e kr 4g k'kjuf hldf kucf ]g k;ht Te X , s , 1 s , wa 4g Cgu kyko ukt e k'kjuf Te wa s X 4sxaSki jd <jrkiW kd rxt eg df g kdDi endS >e jkv a , s q , 4g Syf tk[ xky o ue 4g rdl kg T s s s s T T s s hlk;ül hg kucf Sk[ krif7krke df k; hu®i k; tkdekd kuiv o ]g Snf y a s s T k[ jk} sue Syf dum ]jdkIg _¬o djfx jkv kyke jkv 4g [j kuokHnl s T s , , , T s kt g lß xky [ky lkpi ed l ed jkv g hlk;ül [ky ln je e oæof s T s s s , , a s s X 4g hdp hg yef chjd7chjd kryGl >qe , q s `g hyef kryGl dr kgd elb kdikv 4g , a X s , hrdl uc <jdf 'kdi kt kd kvke®kv e”l um g rdl pC[ jkv e k[ z s s X w T s , X X akv g rdl dk> ikv ]g jkv kjkp pgi hd ikv udfy 4Bg e k'kjuf ;®1e T s a T s X qa s q X q hd nukdoof df kF kgd e ;"of lb uikv 4xn jd rjfrkiW kd rxt jk a s X s s X a s s l o kr kg rDf;ø kl uiv lki dum jxv df kF kgd u nukdoof ]ukoxH s s X , s s s a s 4g krjd kl'i e hd k;Lfhe t;ü d kdjfsev wa a z T w s 4Sgfkp huyef d/fv jkv kr_ro¬ hd rDf;øHfv güm jkv , a X ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 051 egaP

jkv uoht I‘fl hjkl kr ]Skt kg uhgof uoht hH hoƒi g; jxv 4g uhgo , 1 s s 1 , f uoht I‘fl hjkl rDjfrfv d hoƒ1i hl hIkN lb 4hxkg u kryGof hg jkeg 1 s s s s lk;i hHl dlm jkv rfkt ;‘ue hji kr ]g hryef kryGof eg jxv jkv z s , q w s , X , 4g gj ht e ;el rxll d/fv l cl eg e lkgrfb ji d ;‘ue Syflb T s X a q s X s w s q 4g krkt k[ jkd/av llm kr ]g krskg , s s s , uko'kdi d/fv ]g krkg yk'of d/fv l ;o¬ kt ]g hrkt hy jd tk[ h z , s s a s , s d o®r pM Nd e ;o¬ ct3g Cgu ;kim Bkd kjln jkv rDjfrfv sd uk;÷ a q X a , s w , 4g hrn eüt kd klgV jkv /k∂ jkv 0; kt , s s , s , q s g k;Rf1oi hgo ; dfk;D 4aSkt jxf k;Rf1oi 'i llm lltf kxkg kuykduf T a z s X a z q s s s tk[ xP Bkd u Bkd kd rfkt ;‘que 4kxn jd I‘u kd rfkt ;‘ue hjkl 0 s a s s s s s q ;oæof kjlhr dfk;D 6g e rfF¬f jrgc Cgd k{iv hd cl urb eg udfy q X T X s s s s 4g hgo , Z ;kd3kd GStfjx df k; ]kd kckc hjio'f df ]kg kd 0c3g hg dS ;kd q q s q , Z 4kd ujd uhyof lm g hrkg rîk;i hg krxtl 4g krkt kg s s s , s Z , s uhyof go ]kg rskg xtl rfi dlm er hL? ltf df g krkg g; jkd®ep s s z s q \ , s jkv 4g o®r 'i kurdf jrhH dlm df dl ukt g; ;‘ue Bkd lltf kuj , , q s s q s s d <keuf qncV go kd o®{fkl3g gj jd ;kd hg dS rDf;ø 0cl jkl kr~~~ Z T s Z q a s s 4l hlm g krgj kj?f go 4lm g krdl [sn Cgu s , s , go ]g ;‘ue df klt 4dl >el [n kd kr'i kt Skt kg <keuf kd o®r , q , s s s q s s Z jrpπm lß Nd e ;‘ue df g hg; kr¬kj _ke dS kd ukjxf kd kr'i l s q X q , s s q m jkv 4g krgj Syf krq'i hGkd e uiv ;‘ue df g pl go l xP do®fk , , X s q , s a r udfy ]kg hH Cgu pl k;rZ<il n;k' kugd kd uofjkL l¥kp~~~4g k;kv s s w a Z , sl yr 'i ;‘ue df g e /cl hlb ;kd 4g gj jd Z;kd hgo "Qi 0c sjkl q q , X a a Z T s q q `dl u jd o jkv F rgkp kujd o kt kF k;D Z;kd go ]g k;D go s s , s s s s , 4kxaWd hgo e jkv ]g dDijfi ;el cv udfy kF u dDijfi ;el go 4sF rgkp T , , s s kujd e ykisu ;el lm go kt3k;df u kckc hjio'f klt g kgj gd hg X s s q , wa o e df kF kgd suikv Sg rn jRm d kuæi jkc dS e ZHnl hlb ]ukoxH T q s s s X z X a 4ji lm g rdl kxy dk T s s j eg jkv g ;el hHv elm 4kxI? lkilkv d (((! Cgd 0;oæof kjlhr , , X s s q 4Bx kg ;®e hdum Xe s q 1 )%(! 4kF jn hgkd 0q;oæof kjlhr hH kr hrkg k;yf hH jd ;kd ji uskg w s s Z s 0cl d k;rDf;ø kl kn sukgüm jxv 4kF u oHl klß kr ;el d GStfjx q a s X , s X a s s q 4g hgj kv chjd hL? go ]g , \ T gj kg /çyim kd /fkcl rDf;ø kl kn hg Fkl jkv 6g kgj kv Iduf oæof k s s s s a , s , , ji 4g <{ hgl g; Syf d k;rDf;ø 0qcl kl kn 4g gj kg jk;r xky jkeg w , s X a , s T s s , s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 151 egaP

`x s yp y e ek;kv Z<iFv jkv e”l ]UNπi d <jrkiW djfrkv eg ikv k;D X s X w Z , w z s a a X 4x[j Fkl kd k;lfk;ül l Ls\kF yo s X s X a s s d ikv df g hd k<"k?nm uikv kunf ub j/b 4xy ujd rDf;ø d/fv rf s , s s X s s i d k;"of de√k/ jkv drfhutkj ]dF√kv ]dtfkekl pgi hjgx ]e”wl hui z s X , qa v ikv Sg rykc rfi d gelut Lc d/fv rÎk{iv e nkc 4kxekv nf L q s s z s w s \ s X s s a S kG¥v nf ]kxk; ]g krk[lf ;®e e ]I∂hl nf Gkv dc nf ]k;bki urf kt s wa q 1 T s q a k[ utf 5hd ukni dr¬i Hyqn hlß Syf d ujd rjfrkiW kd kursp rDf;ø s z X q Z s s a s uikv jkv F rykc rfi d gel l IskN d k;tfk[ ikv e LyLo ]ukoxH s , s s s z s w s s s X s X T q 4g kIky Cgu Fkg hyk[ , , hHd go ]g k;df lk;i Syf d uk;÷ hH hldf ltf jkv 4/fof g; kusn LkN , z s , s\ s s kr ]kg u rîki gér nf; 4g dhO kr ]Skt kg rîki Nd gér nf; l xP d z X q , s s z q X q s a e®kui¥djfi 4kg rdl jd lk;i er Syf dltf ]/fof dS hgj g; df xg s s z q s s X d hg kurb llm eg 4kxSkt kgd Cgu kd u[j lkoæof hH hldf lm 4Sku s s s s c lkoæof e joæB go df kxSkt kgd Cgu g; llm rxrv dlb 4g Cgu u X s Z a s , pLv Bkd3g krdl jd xk;i kdlb hH dr dr¬fku 4g /fof yjl tgl d \ s , s z , S g; 4g Cgu klß go jkv3kg k/c u l rk0lf hldf ]rfhutkj hldf kLt , , s a s a q\ u sl e/ hldf go jxv ]g krdl kg kd I‘fl <il hHr yod go jkv 4 Z , s 1 Z w a s , Skt kg hg rxI‘fl xHxy uk;÷ df g krgkp e jkv 4kxn jd jn j/v cl s 1 wa T , s w s s a d jrhH dum hg ;o¬ df kt g ;¬gj ye klß lki jkeg dfct ]huy k; s s a s , w s s X D krpV hd ukg ukeyle jkv ukg ngV d kxky Syflb 4hrdl gj Cgu hLt s s q , s s w s X s q\ rkc cl o Fkl xl d uk;÷ 4kxSkt k[ kukg ngV kdlm ]kxSkt k[ kukg X s a s s s w s s ukeyle kdlm jcv jn kr ]g krjd uk;÷ Bkd jxv df g g; krjnl jkv q s s s , s , qa , 4g krdl kg ryfeé , s fl elb hH Bkd 4g uyknkv uk;÷ dS Glf eg 4Snf kjxf hg jkpof jkl d X s , s a Z s s gjr lb sue ]'ik<Qd 4g e/ k;u Bkd kjkeg df hn kjxf k<jk/ g; uTe T , Z s s 4kg BklB df ]kg hng; df ]kg ngV Bkd s s w s w s gkp ]g kun kpgi dr cl uk;÷ d r' hldf kucf 4g krdl jd uk;÷ hH s , s qa s Z , jGf jkv ngV g krdl gj kuc ngV dS 6gj u ;H Bkd dl eg kd kukey , w , w s s s X le lltf 6ukeyle dl gj kuc hH jGf jkv dl jd uk;÷ hH ukeyle q s q s , s q dS df lltf ]g k;nf kIef kIg kd ;uHfv Lt de√k/ hH hldf Te Syflb s , s \ 4kd uk s ;÷ df g kun kyG lc kr eg dl kg dr jn hurtf kgt 4hxpkl hHd rkc , s , s X s s w a s s hd rk?e®kv rfkt ;‘ue df krxy Cgu >e df g kxy Nd kurb ji okn q s q , q a 4e ukv d 0c hldf jGf ]e ujd rxkt ku X s s q X s z rp jGf jkv e sujd re√uf uoht sxSkt xy "o k[ky jGf 4hxn k[ kurp s , X a Z X s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 251 egaP

g rdl [j hH ol®kge d"√ko dS eg kr Skt yef _{ efH kLc Bkd Xe T s s s s w \ s pl eg jxv 4kxgj krpgi unfrfzi dr um 'nl kje jkv 4g rdl Iky X s qa s a s , T s , X w e u;éd suiv jGf jkv g rdl gj unf Nd Fkl je ]g rdl kv Fkl dS , T s q ss T s xky Nd cr ]kxwaxy sugj Cgd e ct 4kxSkt kg rF¬fo;ø cl g; hg hn¥t s q T s `g 'nl k;D kdikv ]g lk;î d kvku' , s a T s s X n jkv u'n dikv df kt Syf d k;efi jkv k;lfk;ül d oæof ji ]ukoxH s , Z s s s X zs , X a s sw 4kx[n hH kd kuæi r/fcl kr kxkg kugd Nd ji um >e ct ]akg wa s s X z a a s s q s q `kxgj ;el Syf dlb lki dikv nkc d u s s s s s gd rkc Bd hjlwn ct sxgd Nd ji um cr ikv k;D 4g hg rjfRuv uæzi X X q T q s q l rgc Sdf ji I∂hl nf Gkv dc nf jkv k;bki urf ktk[ utf ]ukoxH s q , a s 4kxkg j['f eji kd Z;kd jse hg s s ; jkv ]dl yLm l iW zxel o®r¬fv jrv kuiv d /kjov hldf kucf Te , wa s \ s a s s s lltf ]kg yh'<gx rkruf kt gel kl kIkN kd k;rDf;ø g krgkp Te cv s z a s w s X wa 4g Cgu y[ urm ],g Cg T s q s u yh'<gzx kurm kt g hrLi hujd rkc hH l kxky um kr kg kLc u;éd s , \ s X s s s \ w dfk;D 4rDf;ø Sg uqp l LkF yod chjd je udfy ]xgj gxt jg e oæof X q s s s s\ s ss s s X X s kr u;éd Lc 4kxMkuc uw;éd kLc Bkd lkilkv uiv e df krxy Cgu >qe w s \ a \ s s T s 4kxgj e krxfkHgl e Fkl dltf hxkg wa X T s s kurp hg dS chjd7chjd g; 6sxkg u lkpi Arr¬o rDf;ø lkpi s; Syflb s X q 4g htkj kd sukg Fkl je kt g oHl Syf d kxky Cgüm yod g; jkv 4g T s s ss s , a s X s s , , kujrm e ko®r ;¬gj df g kgj jd oHquv l iW ugx d/fv e cv udfy X X wa s T s 4g hrdl pgi hH dr kxky d/fv jGf lltf ]g hrdl kt , qa X s s T h;kpgi kjk} d kdr¬i ]kjk} d lîI dr u;éd rkc hjkl s; jkv 4krdl qa s X q s s w X , >el Cgu rjr gelut kt g krdl gd go e kr 4xkg yh'unol yh'<g a q w s wa T s s X s a x y[ ji kt ]kxkg gel kd k;rDf;ø erIduf g; ]rDf;ø lkpi ; Syflb z s q sw s s w X s 4g ;nÔ <ikunol Syf d uul lm dfk;D , Z w s a s s q s X ]g krdl ykc yod e 2k;D kr hH sxk[yf er rfi dlm g Cgu kt 4,g Cg wa s s T s s q z s , s u kt ]ku[yf _i lm l,t kvg lß kr g; df l <jkd hlb 4krdl Cgu [ s s s q s s s yf e3g hgj l knl Fkl d kxky l,t >e df kt g hgo upLv hje udfy T , s s X s s q s , \ s s 4kxgj /çyim kd rxt jkl jkv kd kuw;éd jkl Nd cl g; jkv s s s , s X s q , 4kxdl ykc Nd rfi sdum Xe wa s q z krji hjgx d/fv hd o®r¬fv ]ji yr e”l d/fv e lltf 4hxkg u hHd X w T s s d/fv l kl k;“l hdum udfy 4g rdl Iky jdgj 4g rdl kt xsky ]g s , a s T s , T s T srdl kv xky 4kxgj Fkl d gel IkN d kxky Okl lkpi Te cv 4g hrxy s wa s w s s s X s , ktM hL\c elm dfk;D ]kxMkuc Cgu uw;éd kLc e cv dfk;D ]hg rpæfuf Z X X a \ T X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 351 egaP

ss je 4k;nf jd ekd kd "o jkp e unf jgkc u jkdjl hd kdjfev udfy Z X s s s ]kF kyp kg hg dhO xHxy e <jokrko r_f;uf ]yduv e 4g k;x Pc go s X a w q T , \ `g kld cv nn kd Ohi hdikv `g k;x , , Z , kg dhO gjr hji ;ƒ¬ko¬ kdikv cv k;D 4F Sx kdjfev Syf d tkyb ikv s w s s s `aWd rr¬i uæi e kr kg kKkv hdikv nf; 4n /kc eg jdn jRm d kuæi Nd q z z T s s X s X s s X z q df g Skt ujd unsouf likv kg; eg jklquk'nuf d _i jkpkel jkeg 4 T s s a ∆ s s g Skv l jkv hd hjld ckti _i jkpkel hngV dS d j/ykt eg ]ukoxH T s s s a s a kxgj krn "h'kv Te wa s hykue y¥d ]Arki ]%*(! ]jcou %@ w z a 4h xSki krdofr¬ko go d¥fc kxgj Cgu hg eku yod kd hnko jkc hygi jkv s s , 4g Fv hg; kd k;rDf;ø 0 , Z X cl kl kn3kd kvkrosn ,kl kn kxn jd utl Te kr kgj kg; e jxv dfk;D k q a , s X s wa 1 s a T X xkg kgd hnko hd kvkron lb u urpov d kxky d 'n lb df g oCl g; s X s s s s s X s s s , 4hF hjg d/fv hH jkv ]hF jnl d/fv hH jkv g; cr ]kxkg k;x kgd hnko , qa , s hd kvkron lb ct jkv 4g "knuf hg rgc xky j,kv 4g jnl hg rgc hnko X s s , T ∆ q s , qa q 4kxSkt kg <iFv eku g; jkv g kd ukv kg; rDf;ø ;h s X w Z , , s s a joæB klt ikv df F rukt e urpov dgfekl uiv xky k;D 4g hrkygd , s s X s w s s , hnko hd kvkron hnko jnl ]ukoxH `sxgd Nd ji uæi jkv dS ikv k;D X s qa X q z , 4,g k; x kg oHl klß cv 4hF uOfd hujd k_k; Syf d kvd e ;el d neégke s a s a q X s s 4g rdl jd T s uk;÷ kgo so 4jkc kn dS e "o kxWgO kgo e 4gj huc dhri hd rfF¬fi a s X Z a a T s z m hje kgo gxt go lltf 4g hrdl kg gxt hd u jgO jse Xe uw;éd d;® s a s , s s s s s i jkv 4g Cgu upLv knk;† Bkd elm 4e jH k;ufn g krdl kt e 4gj sr z , , \ s X X q wa T X kv d jd p[ kli xky kjktg df llm kxkg uklkv Cgd go 4kd ujgO u s Z , s X s s s s nf Nd e u;éd d;®i ]kxMkt e oæof jkl e kr hLi kv rjWt hlß jxv q X w s z a T s T s \ 4lki d lk;î kxSkt kvd3g sryk[ s s a q T s jk} Su sue jkc hygi kr hrdl kv Cgu go jxv rdV ]Skt pgi lki d T s q qa s aSd lk;î df g kNπv g; 4kxgkp kugd rkc hjgx knk;† Nd e tkv hHv q , wa q T 4lki d lk;î krdl kt Cgu kvd ]g krkg kukv lki d Sd hg s s a q , s s a q kd lk;î df ]g k;df r/nm jkc rgc uFd g; ue jkv ]g kgd u neégke s s , 1 q s T , , s s 4xgj Cgu lk;î o 4xy jd eg s X s s s X ektrb klß ]dl gj dr gkrîl uhr Fkl je jkv dl kv xky cl dfkr a X ss , X s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 451 egaP

4g krdl kPc kd Ghydr hd keF¬v , \ s <{ hH hldf kr cl g; df kxy s>e jkv krkt kg uOfd kuy lkoæ kjse ] s q , s s krxy suI? kyx kje 4kF krdl kg u hg ræknc l>e kv/ knk;† kurm dfk q s s Z s q a q X ;D ]krgj krkv huki jrjuf e k[kv hje Syflb 4rgj rhi hg Ijxlf jkrk a X X a s s s s xy cl o dr rkj h/kv jdsy l gcl 4krkg tdke¬ up hHl o krkg kugj s s q s Z s s s s kje Fkl d k;rDf;ø gjkc utf df kF ye kd ctx dS g; 4F rkg yko s s X s s s s s s uhi Ijxlf jkrkxy hHl o dfk;D ]Sx uqp l iW "'of n;k' 4rgj hg Fk s s X s s s s l je rDf;ø gjkc hH jkv kgo e hjOkd ltf rn gxt hlß hd ugj >e o ss , a X s s s s s q s 4kF u dr uk'uf keku Cgd kdum kr X s ygi unf dS yod 4Sx kv Sdfr ]Snf ky ycd rjr kr ]g gj n Cgd s s a a q s T s s hdum kr ygi o df h;x kg Idi suekl d li rkc g; ct e nkc dfXk;D s s s s z s zs X 4hF O> rkc g; 4g Cgu ycd hd rl Bkd lki jkeg udfy ]xy sugd o 4 w , a w s s s s s krdl jd Cgu yker¬b güb e jkv g huM o dfk;D Sgfkp Cgu ycd ; > s X T , T s X a s s q e ]kgd lum sue jkv 4rn ycd nax l cl >e o 4hrLm y/ hH sl uyp s T , s s a s s s q s \ w s kgo df dr kg; 6krkg u Nd jkv ;kolf d y/ kgt ukgüm e yt 44kvq/ a a s q , s w a s X X s a kd dkcr jd"s'of ]kv/ ]y/ ]/x hd gjr hH hldf ]_b ]uM df slt g w a a q w a , wa yh'nol rDjfrfv e rfi d kthp Nd 4g Ghydr rîki l e∂uk'o o 4g s a T z s X q T X z s q a s T gjkc d jkpim hH so 4g hgj hLt l tñtyS Sk;¬el ;hl®dfpf hjlwn hjse s T \ s a 4jkd rn Lke l dI> hHd 6rxy ukLkn jd tr rfx dukpv s s s\ s s s s ,\ s 6ry dkj jkd l dI>3Skt h;kpgi ]dl kt h;kpgi >qe Ikp hurtf df s s s s s qa s qa s s s rkyp l xP lb jkd o jGf jkv 4l kjhtt hd Ohi F srn /kc hH Fkl sj s a s , s X a s s a s s e o jGf jkv ]g nn df kgt ji ncV lm jd"'of ]hH e Ohi hje 4Xjhtt , , Z a q s X s a gxt jg e kji df e kFkg 6rn Ldt e kjhtt ]srkt y hH Cgd kgt o X X , X X s s \ X X a s a s 4hd sukgüm ''fkd hd ukrl kurm ]kdl kg kurtf dr unf gjkc jkrkxy X s s s 4Cgu hg kIky jGf , go ]kgd ltf Syf dlb ]Cgu k;dfr Bkd ]Cgu ycd 4dl kl e dfkr g s s s a wa s T wa kgj gd Syf d uky ycd jkv k;dfr e 4Syf d jH rkj d¥fc ]Cgu Syf s s a , T s d jn hLkF hH go jkv3pc yhI¬ kg gj n kd srOc >e er jkv ]kg ruk s s s\ , X s s s s , s q q , s s t e jkc d rykg hd Ohi hje xky er ]lum ]kgd ue 4k;nf jd kue kr X s s s s q s s T s kxke k;dfr sue 4kd suOc Snf >e pc r“l d gsky ukgüm 4hd l xP oH a T s , s q X s s s X s a l jg ''fkd hd un kPc Ghydr hd Ohi hje ukgüm e kunf gjkc sd yt a s s s \ s s X X X s 4rdl jd Cgu tkyb Bkd kdlb s s o 4kxyp hg lß g; jH uoht df g k;nf gd u kjIDkL j,kv 4g krxy uskg s s s , s X , s Z X nn e Ohi l rOc ji ñld hH hldf jkv udfy 4krkg Cgu nn e Ohi rgj s s , q , s s Z X s s dum 4g h;x kh;kuc Syf d xk;i je k;l√d lk[ Nd Syflb 6kxkg u Zn T s s z s s a q q s n Bkd e Ohi kr ]gj kOc e rfF¬f lk[ dS e jxv df xy Fkl d jhj' s X s wa , T T s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 551 egaP

se 4kF ntke kgo jIDkL kr ]k;x k;kjgO e hjOskd hlm >e ct 2k;nf ugj w , a s X s q s kgo >e su jIDkL jkv 4g hn Cgu rtktb hd ukjgO kgo kd jkv hldf u a s q , , s s , s jIDkL df g kF¬ov hlß hd henkv lm 4g rkc ;houkev endS kr g; df , , s a q s Skyc kd jyt rjr ikv df hn kupl s>e su hlkouf d yt jkv dS jGf s aq w q s s , `g krdl jd k;D jkv llb e hH jGf udfy 4hd ujd Gkl thp jg wa , s T s s kxWd ''fkd hji l jkv huiv e 4g rLfhi l tñig e 4g xy Xe ''fkd a s w s s T wa \ s T T s s hd ujd uk'ji kdikv o ]ukoxH df k;nf [yf Iku kl kIkN dS ulm hH s s s s s s s jGf udfy 4kF lkc;D go 4kF krukt Cgu htxv knk;† Bkd go 4hF hrd s s w zs a s l kg dek∂l thp jg jkv <jkd d tñig kF kgj je go 4g rkc ryx y s a , s , dycf g; df kxy hH lm kF kgo henkv kt 4hn hjOkd go >e ukgüm 4kF q s a s s s q s X krgj Cgu Fkl Bkd jkv l uhge gN 4hF h;x hn n hg kd rDf;ø ydv l s , s s s s s s b udfsy ]hF h;x h;kuc Syf d k;rDf;ø kn hjOkd go 4k;nf kjgO Fkl d s X s s s hxkj rLfhi l kF¬ov ejp hd xkj tñig dkujr[ >qe ukgüm e yt dS s \ s s s s X X s 4ync yt pki sukgüm e kunf gjkc 4kF krkt k;nf tH e yt jkv s s a X X X s X s , hldf >e e phc Syflb 4g gj jd hg uk'ji kdikv o 4kvkt Le jkv hd s q X T s s s s s q\ s X kvk'nf hjln df g rxy uyef 'nkv eg dukpv kr g rpgi chjd d w T s s s X s T s qa s ukxjkv hg lt eg3k[n Cgu hHd rkg klß sulm df kgd l>e hH u Iy; ss s , s s s s q s ki df dr kg; 4g krkt y krky ukF¬ jln l ukF¬ dS kd k;nfd sdum k a , s s w s s X , s t hd kF¬o;ø hd usyî lß ukgüm udfsy 4F rxy I? gN yod e upgi akg s s X s s s a s X s qa o 4F rgkp kujd jn knk;† l knk;† e upgi ukxjkv df kF <jkd udfy s s s s X s qa s s s `kxLi kukt Cgd k;D l jkr lk[ hg >e kr s \ X s , s q s ]h;x kg Cg; ruket hdum jkv Sx Sdf jkr©jxf kg; rDf;ø gN d Fkl s , a s je nf; 4g hrxy rxlv rkc g; 4kxSkt k;df kylG e ukxjkv jdy kd ss , a , X s s s s ruket hje df kF k;nf jkt su ñuIv ~lS ~; ]u ñuIv d jkdjl Syf jse s s w s s s `k;x kLkN Cgu k;D >e jGf kr ]Sx Snf LkN rDf s\ X s q s s\ ;ø gN nf; jkv 4kF Cgu hg kyeke e /kjof dfk;D k;nf LkN kd k;rDf;ø , X s X s\ s X gN sukgüm d Ikd 4kd ujd ekjkv Glf jd gj kgo3Syf d gkrîl uhr k; X s Z s s s Z a s kn lc ]F gj kt ujgO j? d hlk;ül dS ]e kLkgi eg 4k;yf jd jkr©j s s s s s a X X \ xf hH kd k;rDf;ø jln gN jkol ji tkgt Bkog hlm df ukgüm k;df k;D s X s w s X kr 4kd ukyp kende kF u kyeke Bkd lki dum 0Qof je df F rukt s s s q s s ss s s o 4k;nf Cgu sukgüm jRm kd rkc hldf jkv 2kF u Nd jkv ;kolf d kFkg s X , q , s X s q , y[ jkv _¬o Sg ugi lki dltf kd henkv lm 4k;yf jd jkr©jxf >e q s s s s q s X ukgüm ji dku hd dwnc Bg hjH gjkc _ke 4g kgj kt k;df jkr©jxf Xk;D s X a q , s q >e df kdlb k;krc Cgu <jkd Bkd ukgüm 4Sk[nf Cgu dr Ijko d hjkr© s s X a s jxf Sdf hjkt Syf je kr ukgüm 4kF k;df Cgu /kjiv Bkd ue dfk;D 6kF s s s s X s s T X cyrec ydycf df kt dr unf gjkc hH go jkv k[j e yt >e ukgüm s q s , X s s q s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 651 egaP

4kxn jd j{kr wa ¬g e 4ekG kg rdl jH n[ er kr ]kg rgkp ku[yf klo er jxv 4,g Cg T Z s s q q s s s , q u eku kje go dfk;D 6krdl [yf Cgu klß e ]k;nf kgd llm uTe Syflb s X T s s 4Cgu hg kF e yt hHd Te kr e uukt sd hld X s s X s f dfk;D ]kvg k;D Fkl je df kxSki ukt u hH hHd Bkd jkv 6kg rdl X q s s s , s s jke er kr kgkp hH kujke >e jxv df dr kg; ]kgkp kujd jkgo;ø Fkl q s s s q a s s s je hH klt er kr 4g k;x k;ky e yst lb e df Ski u ukt Bkd dfkr , q s wa X T s ]uIx'Vko LofL ]kxSkt k[yf ji Lkc df kg rukt er jkv ]g krdl >e s Z s s s q , wa l nlde kd rkc e jkv `g kgj kt k;df rgr hd uukd l ukd cl g; T , , w s , df n krc >e kjt 4g krkt kuke hjkd/fv kyko ujd xky uukd ]lI¬ft X s q , s w w gkv IeIkiLf kr gér 4kg gj gd kd ujd ekd huukd jx l>e er jkv ] X Z s X q s s s s w , s q q , g Cgu eku kje g; ]kgd sue 4kn jd j{kr¬g l eku d uIx'Vko LofL d , s T s s s s f kgd l>e n[ su y'ke ~lS ~; ]kgd l>e ]k;df k;D ukgüm e yt dS s q q Z w s q s X X s 4kd kuI? lb hF hgj [n l uk;÷ k;u s s s fn hjkl jkv ]hxSkt yG e jH k;ufn jc[ go hg hn¥t kr xSkpgi rf{ q , , X q s s a qa hH kjt kd jhj' je nf; ]sxjd Nd o nf; df F rukt o dfk;D ]sF rdl s s s X q s s s s X s u hH jd Nd l iW I‘i¬ o df l k;Lfhe F Sg jL knk;† kurb o jkv q s s s s q s s , 4d k;Lfj ]d k_i jkpkel ]rDf;ø d ku'I¬ utofhyI kLdl3F rgj ntke s s s s X s X s s X \ , s s w , jkv kjkp d yt xky d li kgo ]r[j s>e o hH Cgd kgt dfk;D ]udfy s X s s s s zs a s q s a X s 4krkg k;yf [j Syf d kuhge jkp uhr >e hg d yeke s s X s q s s I‘i¬ hldf kucf ]d Ijko I¬jv kucf ]Skyp kende kucf ukgüm kr kujo s a s q s X s ]hd nne knk;† rgc hje su k;Lfhe t;ü jkv li 4F xy Nhi dum jrju q s w , zs s s s s a f xky d li dfk;D~~~o kr suekl d li jkv 4kF kri e ;"of d Xk;jfkehc s s zs X s s s zs , X s eker hje güm dfk;D ]k;df ukgüm go F rdl jd l xP iNf o Nd kt s X X s X s s s a s s q s 4k;nf Cgu kdke kd sukl hH jH yi >e ukgüm xe kunf gjkc 4gj rjd rkc ji , s s q s X X X s X ¬ji dr hjOkd hjln l hjOkd dS xky syko ugj e yt kr ]Skt kg 'kek s w s s s s X s s s s [ utofhyI ct hn kuc kF¬o;ø hlß hg sukgüm jGf jkv 4dr tc gjkc d s X , s s rkj jdy l tc gN gcl ]rkg gj tc l jkt ji df kt ]rkg xy Isl ut s s s q s s s s s s w s s s s ofhyI jkv kukn d hjOkd kgt rsn sn gxt hlß kd ujgO >e o e yt jg s s X s s s a s s s s q s X s 4g xky IkN kr eg ]g rdl jd k;D eg ]kykc go T s s s s T s s 4k;x k;kjgO kg; >e ct a s q sF ntke er 4g rukt rkc g; hHl e yt 4g kgj je l tñig henkv df w , q T s X s , s sF rukt l gjr hNπv c[ er 4Sgfkp kugj hg jn l k;tfkcykp hnx hdu s s w q w s X a m jkv kvkrutkj kr gér ed l ed 4kg Sg uc kl¬gf kd /kjiv er ]jI , X s s X q s s q s q DkL df l jIDkL kgd ue jkv 4sxy I? lhc chjd güm e uync hjOkd hj s s T , s a X X s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 751 egaP

yf dum gxt go l jkr lk[ ukgüm Syflb 4g >e kt ]CF Ghydr go sl s s , s X T s q s X tf ]kF k;x k;kouc Syf d ktkj lm yge go l udkGRb jkv 4kgo krg s s , a j Cgu Bkd ]g hyk[ yge jkv 4Syf d unf hg LkF ZGlf 4kxSkv Cgu Bkd s , , s s s\ s df k;nf [j okr¬i dr kg; ue 4g chjd kurdf l kgo ukr¬dfki jkv x z a s T , s a , s xy ukv kgo h'nof l rgc kr g krgj e Nπd e jxv df hxy krpV güm X s a s s q s wa X T X 4Cgu hH hxsul ]Cgu kul Nd u jkdjl ;hrjkH udfy 4kF kgj gd Syf q q q s s d Nπd e Syflb jkv 4kg dæ[ jkv yrh' kt ]skg u heu eltf3hd kogk s T , s q , s X s ckv lk[ dS g hgj rjWt güm 4Cgu rjWt hd kl®dfpf hldf güm df g , X X T hgj hlß aSk;¬el ;ƒ¬ko¬ hje udfsy ]g kgj kry> XGhydr hd ;ƒ¬ko¬ e kr s wa s T s 4g Cgu oHl g; Cgu ]rgd o 4F rn uyp Cgu hH kl , a s s s s s s kjt hH e jkLhjkd >e o 4kF krdl Cgu kl e 4kF krdl Cgu k[ slm Te X s s q s s T 4kF hYj endS kuk[ dfk;D ]k;x kg ed Lki Okv uto kje e unf gjkc X s T s X 4rdl n Cgu ktl lm er jxc Sdf r<fkei h/kjiv kd hldf jkv 4Sgfkp s s s q , z s , <kei kr Syf d /kjiv udfy 6Sgfkp Cgu <kei Bkd kd kr"knuf 4g 0 z s s s z s s ∆ , Qof endS d _rdky g; 4hn ktl hg kucf Sdf 0lf /kjiv ukgüm udfy s a s s X s 4kF u hg k;df Nd ue ]hF u hg q s T rkc Bkd kd sukuc kende 0Qof je dfk;D 6k;x k;nf LkN >e hg Xe unf s s q s s X s\ s q dS yod kgt kF uhg Fv ydycf df kt ]hg Syf d uky ukxjkv >e G s a Z q s s s s s s q Z lf Sx Skxy unf gjkc ji 4ku[j e yt lb >e ]kF kjH e[fkt g; cv s w X s s q s dfk;D 4k;nf tH e yst jln >e ukgüm ujkG kr ]g h;x hg iN hH e k_ X s X s w s q s X , s , X X i jkpkel jkv ]g h;x hg kv ji utofhyI rkc go df k[n ukgüm hg slt , , s s s X , 4k;x kyp kgd e df Ski u uk a T t Bkd hH kr n jd hH e®[ s>e nf; o lltf ]g gj kuc kutk; yN hlß s s X q s s T s s xky o df hxSkt kv ujkG e utofhyI ]k;Lfj ]li eker jc[ g; hg g s s , X s s s zs cl yd kr 4hxkg hn jd jc[ ]kF nwtke jgkc d yt df kt ]kd k;Lfhe ] q s s , s s s s skd li rjr hg rkt sulm kr 4g hgj IN l kg; go gcl yd df l>e kF zs a q s s , w s a q s q kgd ulm jkv hF e uyî hg Fkl je go ]g h;x y knof djd unkoHfv s , X s ss , s s hHv7hHv kt ]hF Bg hOc e ukd dS kt hdLy go dfk;D 4g ji utofhyI s q , X s s s \ X , s d jH oæof eku kje jkv uIx'Vko LofL df xk[n er hg gcl 4kjd re s s , s s s s q q s ''fkd hd uuc tkcykp jkv jk;'fkg knk;† rgc df kgd llm ue jkv s s , s q s s T , 4g Cgu /acl hH kjt Fkl d j{kr , a s ¬g kdltf ]kd uIx'Vko LofL eku jkv ]je j{kr¬g 4g k[yf k;D g; df s , s s , k;ki u >el go hH jGf jkv hH k[n g; sulm kr 4Snf jd e hngV j{kr¬ , s s X g d eku uiv sue jkv Skt uc <kei dS ]Skt uc tokr¬n dS go sllt s s T , z s f ]jH ekG e ifyfr¬g hg huiv go dfkr k;df klß jd >c ukt ue jkv s Z X w s T ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 851 egaP

]kd ukg d_fkrdky df kt l kxky um ]g ;eei knk;† Cgd ]g ;houke kn s s a s s s X s T zs T k;† Cgd ]krkt k>el h/kjiv Xgütf hnd o sd yt df kukt ue ]rkc hFkp , s s s T , 4Cgu nkoiv hH dS ]henkv sykd hHl 4g Sg hjH l kxky ykd y> T q s X s s X s hjkl jkv 4g k;D k;df sulm df hg kucf Skrc g; lm ]skg rn n ktl hd , , s s s s s uhge ku kd henkv dS er 4kg rn n ktl lm hg ygi kr er udfy 4g , s q s s s s s s s q s , dhO ydycf rkc kr ]n ktl lm Ikd jxv jkv ]Sgfkp kuky e Ikd kd r q s s s Z s , X Z s s Df;ø ygi gér 4g ;houkev endS kujd jkr©jxf ygi d ukyp kende s X q , s s s q 4kd ukg W' hgkoZ;kd hd ryknv s s q g gj jd jktrb ]g kg; l kuhge ku ]g kg; l kuhge gN eg ]k;krc u T s a T a s X , T a s X s kgütf yef rDf;ø lß s>e e kyt um jkv 4g rgkp kukcn o gütf g Syf X s s q X X s , T s s X T s dum d¥fc ]g Cgu Syf d k;/fkjiv ys> o df h;x kg gkl rkc dS >qe T s X X s s s 4g Cgu , hg krjd /kjiv Bkd kr rDf;ø roæ 6g rkt Sdf hg kjk} k;efnkv ykd / s s s T s X s kjiv jkl df l,t g krxy klß 4kF hnd <o roæ hH dS ]F yt sLc slcl s s , , Z s s s \ d kdjfev kt ]e kyt pki um df g; go hyp kri >e kt ]rkc kjlhr s s s X X s a s q s 4g krI? k;D sNhi d kjkohn df Cgu kri güm udfy 4knk;† Cgd n , s X X s ;k'3xky d gxt jkv hldf surtf ];eei hg urm 4g jk;î xky d kgo 4 s s , zs s T s s s a T s s g gj n k[k/ hH kd kxky uiv so ]gj n Cgu k[k/ hg kd oæof jkl yod s s X s s s s s s s s ulk' jkv xo hjkd/fv kd kdjfev df kdl jd oHuv g; e ]rkc hjlwn , Z s q T 4g L[ki yod go3g Cgu d_fkrdky go ]g krjd kokn , a s , a s , kd sukg _rdky kLc l cl uekl d oæof df kt 'n klt kdjfev df kd s a s \ s s s s s , s l ukt e 5rkc kr hygi 4unf gjkc k; g gj jkxnne rgc hH jGf udfy T s T s q s 4g hrkt kg ntke G , s w , hydr rjr kr ]g krkg jn jd Ig l <jokrko yduv lm e nf; jkc d a q s wa s w s w q T S udfy~~~<jokrko r_f;uf ]ryfdquv df g Fv hg kurb yod kdlm 4CF s a w , Z s h;x kg dhO Ghydr cl o df Cgu Fv g; kdlm ]hH jGf 4kgj rDe hH s X s Z q l jkn d keF¬v 4l ñtyS hd gjr jg kgj rDe e 4kgj kyef kjkdIN sl s s, s s q T q Znn d Ohi s>e dr "o jkp 4g hyef nne >e llm udfy 4g ukr¬xfj d s q Z , s q s s , s S go 6Cgu lj s>e e ukxjkv kF;üv 4g hg hlt ;koyt hd Nπd ;koyt q X s s , , q q hd ukxjkv dfk;D ]kLi kukt kdjfev s>e <jkd dltf hF rfF¬f hlß g; ss X \ s q s 4g rkt y T s s p rkg hg ouke _a; ]d_fk; Lc jh/7jh/ hH o ]rxrav dlb g gj jd ek s s a s \ s s s Z s T s d jkv g ;nÔ lki dutf xky so jkv 4g krkg _; dS yod go ]krkg Cg , , s s , , s a s s u ;nÔ Bkd lki dlm 4g krkg hg _r ulk' kr _ar ulk' hH jGf udfy s s , s a s s 4kgo kxSkv Cgu Bkd 4>e n n lc kr ]krgj a s s q X s s Cgu Bkd kgo jkv 4g d‘' go ]g yrh' go ]g Cgu heu Xelm 4hF hup S s a , , q , , q
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 951 egaP

4;†kj I¬lfkG dS g kiNf Nhi d , s s sIk[e lb jkv ]g krjd k<"k? hd ukg d_fkrdky d a;o¬ kdjfev 4g kr , q , , s s s a s s s , jd hg ;o¬ k<"k? hd ukg hnkokRl l xP hgk'kukr d a;o¬ go 4g krjd a s s s s a s , Cgu kok[nf kd _rdky go 4g Gkl k/hl ed l ed u;ufw; r;ofkl dfk; a s , s s X D 2phc d kdjfev jkv jkll ji kxkg go 6kxkg u phc d kdhjev jkv u s s , a s w s s s , ;ufw; r;ofkl go kr kxkg 0;oæof kjlhr jxv df g k;x kg Gkl uekl sj s s s q , s s e jkv g kgj oHuv kNπv Syf je go udfy 4g Cgu k;¬el Bkd Syflb s , , q s s s , s 4g rkt Ief hH < T s {y xkj ]g krkt ync <jokrko ];koyt ct jkv 4g krdl kg rLfhi uk' s , q , , s \ ji rDf;ø ]lc ]n jd hg e®[ kd hldf kt Cgu lß Nd xkj ; dfk;D 4g s X s s s q s s X , kgj j/l ;ƒ¬ko¬ kje cv udfy ]k;nf Lkxcf l jGf ukgüm ;ƒ¬ko¬ kje kr q s s \ s s X s s `Sx je k; g kntV o df Cgu dr kxNi Bkd e jkc sdut T s s w s X s f ]Cgu krukt Bkd gütf xkg rjd k;D Fkl d kjkpsc ub o kr ]F rdl j s X s X s s X s s s s d lk;i jd;H kd ukrl df k; ]F rdl krl >e o nf; hH jGf~~~sl kxky z a s s s s q s X s d li kF krgj kj?f yt kji jkv ukGhyI kjktg tkj jg ]ekxhyI kjktg s zs s w , s s X s z s X tkj jg~~~kF e I‘fn hd jkll jkl df kt g rdl jd ''fkd hd ukrl > s X 1 a s s T s s s s q s e o nf; Fkl dum g kgj kg k;D df e ;"of dum krukt Cgu Bkd 4,g Cg s , s X s s u l¬gf d jkll lb o 4g k;x uc jkll hg kjln xHxy kdum df g k;nf s s a s , a w , ykL e k;rfF¬f hlß güm ueg jkv ]g ugc ]g BkH jkeg o 4jkll kd k; X X X s , T s T s s a X /fkjiv3g kr[j o®r¬fv e 'n jg n;k' kt ]k[n jkll hg kjln ue jkv , X s s s a w s T , 4k;kv y yG s w s a s l kgo kr k;x Syf d pay rDf;ø Bkd3xP ;eei IkN7IkN 4g h;x uc jnf s s a zs s s s s , ae g; Syf jkeg kr ]g kg; ikv nf; 4g hl,t yt hldf gxt g; df rpkl s s T a , s s s Cgu g; eg cv ]sykc o jkv 4g Fkl dum e df F '[ urb cl o jkv s s , wa s T s q s s , 4Cgu l k;jfkd/fv d kgo 6hyef l kxky yko ugj Fkl e yt3hF Sgfkp s X s a s X s s s X s s q s >e kt thp hH Bkd df k;36k?d ]'c FI ]uckl thp jg >e Syflb kr s a z w q s q s 2g rxy unf T s kn e uky 'c FI dS güm kr ]g rxke ikv ct jkv 4k;x k;nf n cl Xe s X s z w X s T s a , s g ujkG kr hd xke hdlb sueg ct dfk;D ]g gj jd jkgo;ø knx l ikv , s a X T s a s hg e pl xky o jkv 4k;df Cgu yker¬b hH kjt ueg ]g h;u ]g hrkt y X s s , s s , , dycf g; ukoxH ]ykc so 4xy uky Xthp ; o jkv kul hH u kxky yko u q s s s s s , q s X s s s gj kgo kr hxke thp ; l k;jfkd/fv d yt ue udfy 4hryef I¬siFI n a s a X s s X s s s T s q kc unf kn Cgd jGf 4hryef u I¬iFI cr udfy 4krn h;k[nf 'c Cgd nkc s s q s s z sd ujtx unf kn j,kv3uqckl k; ]k?d k; ]'c k; krxke I¬iFI e 4g xy s q s a z a s w T T s e lk;zi d ukpc kd k;ufn hji jkv ]g gj jd kok[nf kd ukg ;houke X s s s q w , T s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 061 egaP

4g kyef kvg , q k[j ec kgo ]kF kOc e kgt df h;x jc[ ]kpgi e yIkg uikv e hg slt a , T a qa X s s T , 4k; nf LkN s>e jkv ]Snf sn sLid >e ulm ]k;kv go nkc jn Nd `g kgj k; s\ q , \ s q s s q , D kg df kF Cgu ewyke Nd >e ]k;x kyp jdkxy kykr e jed henkv go s q s q X s jkv ]k;x k;nf LkN kydv e jed >e j,kv ]k;x Cgu k/kc l kjhtt >qe , s\ s X s s q a s X a s df kvg jkc hygi klß 4F hg rgj rkur ji >e k'eg Syf dnac henkv q s s , q s X w kn hH kr ]Sg /c cl jed ]pki ]Fkg3kF kvg kLdt e kjhtt gjr hji s s q s a a q \ X X a w >e gkp kujo ]kLkN kydv s>e sukgüm df kvg jkc hygi klß e unf gjkc s q s s\ s q X q X 4y sy Lid uiv kr gkp ikv jGf X s \ s s X jkv ]g ukojd j{kr¬g ji utf g rktxkd hjWt Nd ]g krkt utk[ kd , T s T q wa s s s hjkd/fkpπm suikv e jkv ]gj Oc kg; lc ikv 4eyke Cgu >e ]kykc go T , X s , a w s q s 4g krLi eyke kdrc y , \ w q s q dycf cl g; ]Cgu Skv hHv rDf;ø Su gxt hdum jkv ]g kgj kt <jkd , , sd suync I©'f Bkd jg df ]uihyk[ kd phc g; e tkdekd d yt 4kuy s X s s nc ID'f g kdp [n e sygi llb 4g Cgu >elku Bskd e ]kgd ue ji lb wa q s T s wa T s T 4g ;el kd uync I , s D'f lc kr g; ]g Cgu hH Nd klß Cgu ]kykc go `g gjxo hÈN tkv k; s , q s , , q D `g k;D rkc ]kNi l henkv lm ue ]kF kgj kt y jnav >e kt 4kF krg , w s s T s s q s j kjH l k;jfkd/fv Bd d IeIkiLf yst jkv kxky Bd jkv kdyD jkv kj s X s X Z , X s , ∆ , X lGv knl df kt ]kF hyk[ kjkl {d kypuf go df jd[n g; kvg ;pækv s s q Z s>e kr3Syf d uy Xthp Bd hjln jkv Lid uiv l kgo3k;x e yt hg q s s s s w , s \ s s a X s s T l,t e udfy 4k;nf LkN s>e ji ruket ulm 4krdl kt k;kuc Cgu kend s s\ q s qe Bkd df k;yf ikH rjr ulm ]kF k;x uekl d tt yjLG e e ukxsjkv s a aq s s s s T X s 4hxSkt kg rîkel kuokHl hdl hd uuc tt kr ]g hrn rtktb h s a s s , s d suLkN kdikv ji ruket go jxv df g hrukt go dfk;D ]g Sx ykL o s\ s , X T s kcn Bd kr ji lm df kgd l>e hH u dr Gjf' ]jyt 4hdl n u kylG s s q s s s s , kd suLkN ji ruket >e go hH jGf 4g Ski n Cgu <kei Bkd kd yeke s\ s q T s z s s hH hldf eg df k;nf gd u ñuIv ~lS ~; df dr kg;3d <kei hldf ku s w a s z cf hH go jkv 4Skt k;nf ugj >e yod jkv ]Skt k;nf LkN kr kd kxky , s s q s , s\ s s X s gN je d Fkl je df g rxlv g; dfk;D 4kxSkt kyp jlov kjkgér kd s s s s s , a X q suuc tt kr k;nf kylG kd uLkN kd henkv lb ueqr jxv df ]ji lm y s , s s\ s s s kL okcn sukgüm ]k;x k;df htkj lm ]hF Skxy lkv hd ukt Skuc tt ]hd X s s hdDjr kt jkv ]hF hg II¬tfe Glf kt ]'h/k;k;ü h_¬ [ei hd kuyfkjd s , ≠s Z s q z s s kr ]dl ki Cgu kryGl elb o ct 4hd ''fkd hd ujd e®[ >e ukgüm s s X s s s s q s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 161 egaP

xkg kujd jkdho¬ skd k;jfkgkdk' jkl d oæof jcv jn ltf hF hykduf t s X s s s s s k[ r√il hlß Nd sue 4hF hy jd rîki krjZHuf e®kv gjr hji e /cal d s w a q T z w X a s X kunki®m d /n j,kv kyG ]k;tçfl ]kFkni |k[ ueg 4kry ki cl dcfkrqe s w X X ˜ s s s d rjWt huiv rDf;ø d;®i Syflb 4hF hrkt hn jd kjk} u;éd r√i hd s z w w lm ]hrkg rjWt hd thp hH hldf ltf 4hHd k[n Cgu jykL hH dS ue 4 s s s s T s s F rjd Cgu yker¬b kd li SiQ e u;éd eg df kF xk;i kygi hH g; j s s , X w s z , s s kv 4F rgj Fkl dS d jkdjl kucf xky jktg pki df kgt kgj xk;i oH s s a a s z q uv kygi g; e lkgrfb ji d ;‘que 4hF Cgu hjkdjl Bkd hjkeg Xe u;éd X s w s s w 4rkt jH l k_ef ukne jkl jkv k;Lfkgi hjkl s s X , s , a \ 4hrkt kg jnl hl dky;ønf gxt go kr ]krkg ol®kge d"√ko ct Syflb s qa s s s s 4jd ekd cr go ]Skv u upLv s w a \ Bkd kr kg hrjxf Gc jgkc ct e k;n√l dfkr ]dl gj ex e Xk;n√l kt s s s Z X X X X s ]dl kg ryfdqukrko kt3kLi kujd jkd‘ofkv kd kvcr d jkdi "'of Xe X s w s \ X q a s z s g jkv ]rkv _ef jktg lhc e ol®m oæof d;®i dfk;D 4Skuc wcr xk; u , s X s z X a s s gj e ñnl Syf d k_ef jktg lhc ]Skuc j? Syf d k_ef jktg pki ueg X s X s X a s 2e hjxu jnl dS kF kgj kg rjfrkiW gjr hji ukr¬xfj 4F gj kuc kjH X qa s a w s s s kjg kd gxt lm eg ]hd kupj hd kyh> ueg ]Sdf re√uf Ld yt ueg s X s qa s 4k;df <keuf kd thp jg hg u k;lfk;ül jkeg 4hy Cgu Z s X a s nne Bkd hHd sueg l rDf;ø hldf d jgkc jkv ]Cn kuc dLl ueg ]k;d s s s , X \ s f <jrkiW kdlm ueg ]knhj[ lm sueg 4hF uhet LdS jktg hlkjkp3kF C a s s \ , gu _{ efH kIkN Bkd go jkv 4kF u jk;r skd unhj[ lm hH Bkd 4sF Sg s w s s , , s s s q yGl eg e ukuc uk|We lm ]kF kLi uktc ]jtc l ykl lkpi yF¬Qe X s s \ s a s kt df kF hg; <jkd kd sukrl jkv 4F gj krl eg l xP oHl jg o sl s , s s X s a a s "o jkp Pkl ]Cgu hF kr rkc hd unf dS Bkd jkv ]jd[n rfF¬f g; jkv Z s \ s s , s , 4g Cgu nç' kjlwn Bkd , s Syf d kxky ub 4g rkg hg I¬lfkG xky d gjr lb cv 4k;x dp ukeuv s X s T s s s s w q kdum jkv 4k;kxy hg ukequv yod sukgüm Syflb 4ec ebkI kxkg kgj e , s X s c jkv 4;el ldf ]kxLkN cd >e Ikd df kyp Cgu kri güm df hg; kvg , s s\ s q Z s X q 4kF ekd k;D kd hjkd/fkpπm Xe lb 6kF hl hurb rkc 4kF kgj y lifko thp huiv e dfk;D ]j{kr¬g je s X T X ss yod kr F Sgfkp 4hF Cgu hg rjWt hd j{kr¬g d nfkv hjkd/fkpπm hld s s s s f df kyp kri >e xe nkc 4kF k;x kyp jgkc jdLkN kydv >qe henkv s q s\ s s go k;D j,kv ]hF hyk[ k;D ytfe hji hd sphu df h;x kg Gkl endS rkc X X a w s cv jkv 4g rdl kt jrhH hg hjkd/fv d kgo yod3g rkg ujd jki tk , T s s a s T s s s s ojn Lc uhr ryfkpjfi l hytcf kr ygi3krdl jd Cgu dr 'oi kgo B s \ s s s s z a kd kr k;r<jk/kl `g krdl [j ukd lc e yt j[fkv df kpkl kjt cv s s , , X s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 261 egaP

xy hH kd hldf df g hlß hjxhjkd ]lc 4g jF®i <jk/kl ]Cgu jhg ; d s , T s s fk;D ]g Cgu rehd lk[ Bkd hdlb 4g h;kuc u k;lfk;ül hg je ]g Bg hu X , s , s X a s s , q gi kt hL? g; 4g k;kuc u k;lfk;ül uiv jse gütf ]g krjd xk;i kd k; s \ , s X a s s X wa s z X Lf? Cgüm yod kr ;o¬ e 4Skt sy jkd jnl ]kd thp jnl hldf y jd x \ s s a T qa qa s s z k;i go kr ]kg kgj kt uyef l hldf jgkc Bkd ct 4y jd ]gkp kujd x s s s s s s s s z s k;i Bkd hH ct 4hn n kd u;éd cl o sue 4h;x hn IH k;Lf? kLdl sl k s s w s T X a \ X \ , X xkH UHfof d oæof s>e 4kxWd k;D kd l;kj l¥kj scukjrf um e 4y jd s q a s s T s go ]gkp kujd xk;im kdum hH Bkd kt jkv ]kn kuc I¬I kdlb Xe u;éd s s s s , s ≠ w df kgd ue Syflb 4g Rfil hd uw;éd hH go ]Cgu dyfke hH kd dS lm s T , a kr e jkv 4g Cgu rjWt Bkd hd cukjrf ]Sgfkp hg dS yod skr >e u s T , , s s s s q dfsy 4hF hNπv l cklgf d Ohi hje Ihl hd yLke "'of dS d l;kj l¥k s s s s s s j dfk;D 6CF hn IH l;kj l¥kj cukjrf s>e u k_ef kjktg je d jH oæof X X s s q s X X s s s 4kF kgj jd Cgu hg xk;im kdum Bkd dfk;D ]hLi hupc jkc kl u s s X \ s s , hr eg Syflb 4CF hrgj hryp jkrkxy kt ]kvkt Pp u k;D hg e lc kr X s s \ X X s `kuLi k;D e I>a> d nfkv ykIi jkv d xd◊ki df k; d jkd Isobki jGf \ X s s≠ s , s s z s kr 2hF hrdl yef lc nkc d Iuef pki jg3CF hrgj hryp jrjuf kt ] s a a s hF lc ryfdukrko kl lki jkeg dfk;D ]kF krgkp kujd Cgu hH Bkd xk; X w q , s X s s i kd kjkd udfy 4kF kdl jd hlk;ül hH Bskd xk;i kdutf ]CF jkd hlß z X s a s z X , kl pki lki jkeg 4kF etuf;éd kd tn spM knk;† Cgd llm kr g; g Xe a s w ∆ a s s , u;ufw; r;ofkl kl,t 4Sx kg rhH;H krutkj d kdjfev jd[n kd u;éd s s s s s s s w 4hgj u rjWt Bkd hd suk[ jd jke kd k;<fki rofht k; uk[ lke cv 4hn kr<ial kd s s X z s a Z w s utkH hjkgkdk' jkv ]k;df xk;i kd kLv jom jkx ultf ]kF ;knqel hjk s , s z X a Z , s gkdk' kyi g; kr 4rkg Cgu e utkH "efkjuf kt g rkg ntke uhIki cl s s s X s s T s s w , sz go elm jkv 6hrkg h;kv Cgu ktM uoht Bkd elm dfk;D ]g krkg r"fkj X , s Z s X X , s uf kLv jom j,x L†bkyI√G uku df Bx kg rîki hjkdukt g; eg j,kv3hF h a Z \ s z X Il√ouf; huiv ]kF yd¬ kuiv ]kF ykri¬v kuiv kjkeg dfk;D3g kNi sl w w X , w kjkdukt d _¬k'kl®dfpf uiv e 4g kyef Cgu jkd¬ji Bkd Syf d kRe0 X s s T , q s s fc kd hjkgkdk' dS hH hldf e jkll ji df kvg Fv hg; kdlb 4g hjkg q s X a s w q Z T klke hHl3Fku–Coj ]uej ]kukj[3g hjkgklke kuhr o ]g kyef jkd¬ji yc a q T a X s , q ku kd k;rDf;ø uhr utf d rjkH 4g Cgu ryef uhIki r/fcl llm udfy s s X s T s sz a a s s ]g hrkg rjWt hd uke0fc Syf dlb 4k;nf Cgu uknxk; Bkd e tsk[ h; , s q s s s X u hldf ]jkd‘ofkv hldf su hldf 4g kyef Cgu jkd¬ji ycku Bkd hHd hH , q s s kd hldf l e um ]g gj y utkH "efkjuf l k"o kjktg kt ]ut df g s s X T s s s s ˜ X s , , Cgu hg udkGRb dS yod g; 4g rkg d;kgl e ujd lkdof kd 0fc hjk s T s s X s q gér kt g uhIski lß hgo jkv 4g rkg ed uhIki Nd e utkH hjkgkdk' 4k q s T z s , T s s sz q X s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 361 egaP

Bkd hH kd kuyr Syflb ]hF lki d rDf;ø jg jkv kt hF h;x kg thp g s q s , s s o jg lki dum 2F Sx kg '[ urb o l uki ukeél ;≈k; uyef kd k;‘u s s s q s s s s s s s X q e jkv l sukt yef j? Bkd jkc hygi e uoht jkv 4F kxhu hHl o 4k;d , s s X , s sz s f jkdho¬ güm ueg jkv ]F Skv e uw;éd rDf;ø kl kn yko ugj ji kdL\l X s , s X , s s s X 4krn jd re√uf kuyr dS g; kF s q ;üv ]kF hg kukIef güm kr kd uw;éd lb 4Sx kg k;¬el lk[ hNπv dS S X s s s yf dum eg kr `rdl jd Cgu k;D klß ikv hH Sg rkg lki dikv rDf' s s s X q s s s ]kRl hd jH k;ufqn kr ]g rdl gj l nukv urb d jkdjl hldf kucf x s T s s a s s s s ky ; jxv df ]rgj hg rNi lum xky kr g krgj kuc uw;éd g; jxv d s s w s s s , fk;D ]kgkp kusn jd I‘u lm ukgüm 4h;x kg k;¬el dS Syf dum rkc g; X s s X s s 4kd kunsol okH hd uyeéfl kr g krkg o®ge ]kd ei g krkg o®ge3g a s , s zs , s , krkg Fv Bkd kd kli hg u 6Cr[j Cgu Fv Bkd Sr¬o df kg r[j >el s Z s , Z s a q X s g; kt ]kjk} Xk;rDf;ø Z<iei ]<irfk' Sgfkp kukg lkdof dS d¥fc 4Cgu s w zs Z w a s rDf' hd kRl3Sgfkp hukg hg; rDf' dji dofr¬ko hd e†ufw;éd ][n jse s zs s s s 4sr kue nukv rky[fy[f ]rjd utkH Fkl dS xky jktg pki dfk;D 6hF hN a s s s s a X πv knk;† Cgd k{iv hd j? hH hldf d kdjfev kRo<x hd utkH jkeg s s s q s s 4hg ji kdLl g rje o jkv ]g rkl ji kdL\l o 4g X \ T s s , T s s X s T Cgu _¬o ]g Cgu utkH ]g Cgu j? Bkd kd ugj lki dutf]g hjk[Hf Lkj , s , s s s s T s\ d uhr e kdjfev 4Cgu hjk[Hf rDf;ø hH dS ]Cgu jkdc rDf;ø hH dS 4 X s s g krdl kt k;df <jrkiW kd ukr¬xfj df hxy uyG rkc g; 4xy ukv x , a s s , s s sky d k;Lfhe t;ü tkj7tkj ]F sxy ukv xky rgc 2Sg rkue nukv kd ;® s w s s s s s q q s a 1 , u g krkg rv rkj jkv ]unf kdum g krkg Hjki l uk;÷ gcl jkv 6g srkt s a , , s a z s q , T c jkIxf ]g rkx ]g rjd ;®u rkj df g krgj ktM hurb ntokc d ujd T s T s 1 , Z w s s ekd I? gnkp gjkc e unf 6Sg rn xk;gl ji¬ji l xP oHl jg ]g rdl s a , X q s s s s a a T s gj l xP Z<iei jnl surb xky jktg pki df ]jd[n rfF¬fjfi <wil g; s a w zs qa s a s Z a 4g rdl jd ]gkp kujd o xk;i hH T s X s s z kt kdum jkv 4g hd uw;éd Xthp o dfk;D ]k;nf Ls\kN Xe uw;éd Nd cl uTe s , T s X q s udfy 6g Ui d<fke jhg ]g k;Lf? kLdl lki je df rpkl o 4g hd u; s T s s T a \ X \ , s s s s s T w éd o 6Cgu hg g hje o dfk;D ]k;ky Cgu kg; hH dS e 4g hjse l;kj l¥ s T s s X a T T s kj cukjrf df g krpkl jkll kjkl hH jGf ]g Cgu dyfke kd l;kj l¥kj s s , s a wa s hH dS e 4d ujd rÎof kd kthp g xP xtv Nd d k_i jkpkel udfy T s s s X T a q s X s 4krdl kt Cgu kpc kd ei jkv s s zs , 4g k;x k;kuc l okH ei Lc lb dfk;D 6krdl pc Cgu ji rehd hH hl , s zs s \ s X s df lb e hH jGf udfsy 4g Cgu ;¥e "'of Bkd kd hL? lb jkv g jykL s T , w s s \ , , u;yfef uki rehd hd hL? hg hlß h;kv l tk;if 4g jhg ; df g krdl s , \ s s T s s ,
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 461 egaP

jkr©jxf >e gjr hH hldf df kgj pc kr¬kj hg dS lki dum cr 4e k s q s X X u®;i suiv Sx kg yGlv so 4h;x kg hylo sun Ghydr Syf dum rkc g; z s s w s s 4kykHl l xP jnl hg knk;† Nd jk a s a qa q , v k[j ykHl lm u kxky 4kvg Cgu klß hH jGf udfy 4kxSkt j[cf II s a s s X s q s w u;éd gjr lb df kxkg kpkl kr su ulk' 2jdy knof ]jd yef jkc hj[fk w s s s s v l >e kucf 6g gj k;D kt o df Skrc <jkd Bkd kucf3yduf xkH Fkl s q T s X s s s d kyh' hykI dykpl hjkl hd k;rDf;ø lhc ]kF¬o;ø hji jkv kF¬o;ø d s s a X w , f kg Sx kg yGl e ukuc kutk; hlß o rfkH hldf df g kuokHl hlß kr X s X s s s a , a s 4kd jykL u;yfef lhc3g Imkdv dc e Ly , a T X T jto¬f kdlm df g hrkrc hjI∂l hdlm jkv kIk? kd jykL u;yfef lhc , s s , n;k' ]h;x LkN syr <+ Lc kd u;éd go 4Cgu kgo utkH ]Cgu kgo Lid s\ \ s w a s a s \ 3g hrLi ukt kutsk; oi hd ukuc kF¬o;øv jkv hd uky lo÷of g; 4sF Cg , \ Z w s , s a u Fkni |k[ hH kjt kgo unf lm ]kLkN uw;éd ulm unf ltf 4kF k;nf L Z a s\ s s\ kN kunhj[ sygi l sukt sulm cl g; ]thp Bd hlß jkv Lid df slt3CF s X , s \ , hrkg hjWt hu[j d ket e k;n√l kt thp d;æokv hjln jkv Fkni |k[ s s X X s X w , Z s u kyh' dfk;D 4g hgj kuokHl hlo df g krxy kr Skt k[n d Le Nhi X , a , , s s s q\ s 4hgj dhO ydycf thp jg Syflb q 4g krkg jkv hje okdq> hg kd k;rDf;ø uke0fc yod l ;≈kHkl 4sF uke , s s s X q s s , 0fc l iW rîk;i xky jkv dfk;D ]kLi Cgu jrv Bkd l ukt yp sdum 4 q s Z s , X \ a s s s s kgj kryp ;kd kd u;éd hH jGf udfsy Sx yp o 4F rykHl thp jg kt Z w s s s s a s F xky hg s; dfk;D 4Skt j[cf go dfkr ]kg hn roæjf Syf d suLkN u; s s X s s s\ w éd güm n;k' u jkdjl df g krdl kg hH klß 4F rjd [j [n hd u;é X s , s s s s s w d hFkl dlm jkv kyh' 4kF e rkdS jkv kF e uke e dr "o uhr Pkl s , X a , X , T Z s \ dfk;D 6kg k;df cl g; hg u jkdjl hd kdjfsev j;k' df g kuokHl hlß X s s , a `g kdikv gnl kd ukg Fkg kd jkdjl , s s a s s hldf k;D Nhi d sukg xyv l ikv d kyh' nukv kv 5g uæi kyxv kjse s s s s s a , z 4kxyef ukeél kLc l k;ufn hji gér kr kdl jd klß kucf Sdf xsk;i s \ s q w X q s s z kd rDf' xky er nf; jkv 4g hrdl kg Uil hH d rDf' kucf rkc g; 4 s q , , s a s kg gj jd hr¬njct Syf d krukel kd kxky dgku xky er df l u;uf; s s s X s s q s w r;ofkl ]kxgkp kugd g; e jkv 4g Cgu d_fkrdky Arr¬o jkdjl udfy s wa T , , a s q s 4dl jd ekd l xP hlm jkv dl kuc u;éd IkN IkN lo jd Iky Xe s s a , s w s s s s s , , jg' suiv hH Bkd dfkr 6kF Sgfkp kun jlov kd uukt g; ]g kryp kl s s s , d go jkv kd u[n u;éd kd xky güm 4kF Sgfkp kun kjkgl ]kF Sgfkp , , s s w s s X s kujd xk;gl kd u;éd lm kr ]hF d_fkrdky hg e pl jkdjl Bkd nf; s s w s s a s X s 4kF Cgu _r d a lk' Bkd 4g kphu knk;† Bkd jkv kpM knk;† Bkd df ]kF krOm Cgu uæi s , s , a s z
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 561 egaP

ht knk;† "o kn ykc kucf e nf; `k;D kxWd e kd ;ƒ¬ko¬ dfk;D ]krLi Z s s s T a T X \ Cgu jrv Nd llb ]kg u yduv d ;ƒ¬ko¬ je g; gkp jGf $kt skg u'n a q s s w q s s s s s Z Z a <wil dS g; dfkr g krgkp kun 'i¬ erfv dS lb 4g krgkp kusn kr<wi wa s Z a s wa Z al dS kd uZ'n uoht ji uiv e jkv ]g k;x kgd Cgu dr hHv hH kt ]g s s w s T , , s wa krgkp kugd klß Nd e cv 4k;df hgo ue kr ]kF krgkp kujrm e uke q T s T s X , T e ct 4g rDf;ø kyko uht rfi d <{ ukero e o®r¬fv kr e ]kgd uTe wa s z s Z X s T s 4kF k;d f /kjof l jkt rgc kd suykc l jGf je kyh' jkv 4jd [j [n hd k;kd s s s q s s s s , s s s ˜ htuf je rDf;ø kuiv kdum df F rgkp o 4kF krdl n u'Dtb hH Bkd ss s s s s s a s s>e ;el hH hldf kt ]F rgkp kuko[j lki je kd dl®dfpf uiv o d q s s s ss s s s f Bg Syflb X''fkd hlß jkv 4hd ''fkd hd un jgt kd rDf;ø yko ujd q s , s s s s s s [j [n hd htuf je ukgüm ]kgkp kujke kd dl®dfpf htuf je ukgüm d s s s s s X s ss s X fk;D ]F rdl jke s>e o df g hgj kuokHl klß j,kv 4ykc u hHd e df X s s q s , a wa s T F rgkp o jkv 4hF hrdl ki ktn kd lI¬hi Bkg kyh' hg kjk} e/ yod s s s , Z s z Z s dfk;D 6F rgkp kujd re√uf e/ dS so 4hF h[yf Cgu ue dr¬i e/ 'hu X s s Z s T q Z tj 4hF h;x hpj kjk} k;Ffkl dlm jkv kyh' kutk; jkpof go 4kF kgj sn X s , s Cgu nfkv upoi Bkd jkv kF e uke e dr ct kF k;x k;kuc go 4hF u z s , X , T hg k<jk/ov hje hlo dfk;D 6e iW d e/3g kLkN e/ 'hutj ue 4Cgu s , X X s Z , s\ Z s T `k;D xn Cgu "h'kv kd kxky sukji k; ;u yko ukv lki dikv s X s X s q s s s s df k; upoi e ;‘ofH ikv 4hd k<"k?nm hd uxk;® kd e/'hutj uikv z X s s s Z s 4>e k;yf jd jkr©jxf ukgüm hg ji Ikij s q s X Z s ;S ujkG ]k;x kg; d _ef dS uiv e kuyfkjd Fku e ct ]kvg hg klß , a s s X s s Z T q jkv 4kxkg jlov hgl go kr ]Mkt kyp jgkc l uw;éd hHd e jxv df , s s a s T s X F e k{hri o Syflb 4hxSkt L\xcf rgc llb ofN hd kdjfev jkv 4xSk z s q s s , s a i jd u jkr©jxf >e o kucf dlm 4kujd e®[ kd k;lfk;ül jktg pki ]k s q s s s X a a xkg Fv kd sujd jkr©jxf >e df kF jL güm 4Skv Cgu e uw;éd o udfy s Z s q X X s s 4g k;D e or¬ko kdjfev df , X s kxSkt ukt jkll jd [n hLi jhtat e Fkg kukn je 4kn ujd jkr©jxf > a s \ X X X s ss s s s e güm kr ]g rgkp kujd jkr©jxf s>e o nf; ]g dhO ydycf g; df sl q X s T s q s , q X s s kxky uiv kF kgd sue ygi unf hg Nd l ujd jkr©jxf >e 4g dhO yd T s q s s s q , q ycf g; ]kgd sue jkv 4g rgkp kujd jkr©jxf >e o df hF hgj pgi Xjc T , T s s q s qa [ h;kul hul 4F gj jd jWt ''fkd hlß o l ykl kn ]Cgu hH k;df kl q q s s X s s s s ß ukgüm jkv `F rdl kxy ikjkv k;D o 0Qof je Syflb 4kF krgj jgk s X , s s s s s s c l uw;éd ]kF _ke ukege dS Glf kr e ]hF u rDf' Bkd lki sje ]kF s s Z s T s s Cgu hH ;¬nl kd uw;éd kr e ]kF Cgu ji ni hldf e 4rdl jd jkr©jx s T T s f >e o ji jk/kv dltf ]kF Cgu k;df Nd klß kr ue udfy 4Sx y jd s q s s q s s T s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 661 egaP

neégke 4dl kpc Cgu hH kd ;o¬ o jkv 6g rdl kpc kd jkll jkl o s s s a s , T s s a s s df gj rgd llht 4F yko ujd kok[nf cl o 4kjg Cgu r/fcl sl ]llht s s s s s s a a ]ttke ]neégke df lt ]k;rDf;ø d jkdi lm e cv dfk;D 6g hn krUl s s s s , X s z T X , z \ i hLc hH s>e sulb jkv 4g k;kv y kr_ro¬ hLc dS Syf d kxky je ku q , , s a \ s X s ss sn xk;® e iW d e/ 0c kutsk; kd e/ 'hutj Syflb 4g "h'kv Syf d X s Z q s Z , s um hg _ke kukg chjd je Glf 4g e ei je kt g "h'kv jijH Syf du s s s Z T X zs s s s , w s m hg o®r¬fv Z<il kje 4kxgj krIkc "h'kv e ]kxgj krn upoi Te Syflb w a s wa a T wa s z 4g ;≈k; uki , s s ukeél kd jH jkll go ]g krkg e 'kyr hd ;®l rDf;ø kt jkv 4kd k;r a , s X s , s X Df;ø g krsn ukeél e 4g klt sujd ukeiv kd rDf;ø hldf kr go 4g rkc wa T , , s , jnlv ]kuuc h;k;quv kd hldf jkv 4g rkg /v kr h;k;uv 4Cgu Syf d qa s , T s s s a s q s Xk;;fk;uv uiv ]Syf d k_ef suiv o udfy ]kxgj krn upoi e Syflb q s s X s s wa s z T 4kd a;o¬ kg rdl ukt hH er 4g kre{ hH hj s s s q , kgér hgo jkv 4g k;yf ukt kd ;o¬ ue df ]g jrav hg kl kLkF ]lc 4g q , , s a s T , s\ wa ;‘que dS kl,t er hH e 4hxyp Cgu kg; h>elku hH Bkd hlo 4xkg u d q T s a s , s X s _i _kedS stH d joæB ]djk0m ]jcaxi hldf upoi ; udfy 6kusn upo q s s , z s s i kx[j hjkt e Syflb 4h;k;quv df u ]je g _ef o 4Syf je g kLem e z wa T s s T s ss , \ zss X i eum 4g lki je Syf klîhHv hd tk[ rxrDf;ø o 4g Skv Cgu rfkH hd T ss s s T a gel rtfk;l hldf lki je o ]g Lt l>e xky kt 4g rDf;ø ;ee/ yo w s a s s s T s q\ s q s s T Z d kg; 4g Cgu e/ Bkd df hn jd k<"k? jkv ]hn kyt ckrdf uTe Syflb s a , Z s s , s 2k;yf P\x e/ dS l eku je sukgüm jkv ]ku'n hjkl hje g hgj hg; Z s s s X , s s , 4krkg Cgu ;®l Bkd ]hrkg Cgu krdofr¬ko Bkd huiv s s s s kd sun lki dum 4g rkg d jk/m o ]g rkg hIokuc ]y[k[ e/ 0ckutk; s s s T s s s s T s s s s Z s s jkl 4krdl jd Cgu 'soi jkd/fuv elb Bkd 4g jkd/fv I‘'fof kjkgéqr z X s , ]g krtuf drfa;®kv hjkgér g; 4g k;df ukni u rfÎi gér kt g jkgim , q , z s z X q s , kLc l Lc go g; jkv 4rdl kt y Cgu kd jkv hldf kgo er 4hg ysdv \ s s \ , s s s , a q s ]kg rdl jrm jrhH suiv ;o¬ er 4g tk[ djfrkv hd rDf;ø g; `g kR s s a q , s a , o<qx jrpπm hd ei hgj Pc jkv hd o®r¬fv xel kt ]kg rdl jd 0c zs \ s z s s s q kutk; ld kd e/ er jGf ]rdl jd Cgu rtfk;kv kd ei er 4krdl kt s s , s Z q s s s zs q k;df Cgu rtfk;l lb df g _ofi kurb g; 4g kyeke rDf;ø dS e/ Sy s a , , Z f je 4g kykc 0Qof d ke/ rtfk;kv sue e kckrdf kl jkp huiv 4g kgj s s , s s ˜ s T X X , wa 0Qof d ke/ rOfxl e jH uoht ji je 4,g uhgFv endS g; ]kgd uTe s ˜ a T sw s s Z s 4kxy Cgu dhO yqdy cf >e g; kr ]g h;x hd r'fkdi e iW d hjRkuæi rfkH hlm dr¬i g; s q s , z X s s z a q ]g krkg kg; d k;bklB l xP ltf df k[n ue ct j,kv 4y ki kr<ial d , s a s X s a s s T s Z w S u'n kje udfsy ]way ht ed "o kn df kxgkp e `k;D jkl elm kr y Z s Z s wa T X s wa
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 761 egaP

l¥kj so 4g hd Cgüm o dfk;D ]g gj kt pc thp jg go ]g kgj kg kt Xe s T s X T s s s , s s eji'hutj jkv 4e jH oæof g _ef k[ky lß jkv ]g rjd [j [sn hjse q , X T X s , T s s _ef je 2g hrdl ld hg kg upLv dF√kv Bkd >e kr ]d kli SiQ ku s s , s , s \ s s q s s X , cf g kgj ht e l k"o lhr 4Cug hg kgj kli k;iQ Bkd hHd lki jse ]Cgu wa T s ˜ , s s `g kutk; Bkd hdikv hd sun LkN hH kd eJkv kui k;D ` , s s s s\ s w g hgj kt hpc e eji'hutj jkrd hji hd kjkd y;kj l¥kj df g <jkd , s X q w X s s , hg; k;D 4g gj jtqx l upLv dF√kv ikv ydtkv df g kgj kt kgd klß T s s \ , 4g knk;† Cgd kr_ro¬ hd li e kdjfev k{iv hd rjkH , a zs X s s `g rpkl k;D ikv e jkc d kr_ro¬ hd li T s s X s s a zs X e kuyr hd kdjfev 4g h;kv Ikijf k;D e jkc d ;knel dikv j,kv e jk q s , Z s X s s q s X s c dikv e hjld ckti df kg k;x k;krc kdikv df ]kg k[n u ikv n;k' s T s a s s s s s 4krgkp kukuc Cgu uq;éd Bkd Cgd Te ]Cgu s `g k;D kutk; hdikv hd , s s xkv `g rgkp kukuc u;éd Bkd klß gxt jkv hldf df k; e 'ni ypke T s w s , X s z gf e ;‘ofH ikv k;D `dl jd Cgu ræknc kd kuikF¬ hd ku;éd kjk} di X s Z s X q s kv xky ;hukF¬ hH e eji'hutj d kdjfev jkv e kui df kvg k;D klß s X q s s , X w q X 4hg hxkg kukn 4g rkc kukn s X s T X X s 4kd ujd I‘rl kd k'sn I¬uf;éd jkv hnkotkel jln g xP dS g; d s q a s X q , s w , a f k; g gj gd klß iWo¬ jkdrfi dlm k;D k;x k;df jkgo;ø kt Fkl di T s z s s s kv 4g hn jd rkvQq' hd ujd kupkykv hLd hd jkdjl hd kdjfev uikv , s s \ s s 4g rkc <jk/klv lcl hd uoht hg kukt kg <jk/k T s s l ][sn je jkv 4g Cgu I‘'fof Nd e 4e Bk[ hj/v hldf phu er jkv ] s s s , wa q T X s a s q , kL[ Cgu ji Lkgi hldf jn e cv dfk;D 4g krdl [j dil dl chjd kn \ \ w T X wa Z a s k;† e cv jkv 4hxkg kr_ro¬ knk;† elm cv 4kxgj hjkt kun upoi kjse T , s a X s s z 4g jkneétf hg ;o¬ go kr ]krki kg Cgu , s a s s 0cl go jxv 4g hrkg kre{ hd ujd rîki o®0c l eüt e rDf;ø d;®zi q a , s s z q s X s 4lm kg rdl tk[ jkv ]kg rdl y ;Z<uf er <{ hH hldf 4g Cgu jrv s s s s , s s s q , a kLc rgc Bkd jrv g; 4hd Cgu ''fkd hd utk[ lm uer ]lc 4g hg j \ q s a s s s s s q , rhH jkgér go dfk;D 6kg rdl tk[ hH er kt ]g k;yf tk[ Nd ue ]akg s q X s s s q s , s q s T 4g _ke ;‘ue rfkH hg hd kjkv e 4krgkp kukg Cgu yefk' e Ifkd lb Te wa q a X , T s X s 4g yxki ]g >elku go ]krkg Cgu jkn>el rDf;ø klß , , s 6g uiyxki ydycf kr kugd d'nim eji k; jcxi kd ;o¬ jkv 4g uc , q s s a , s a , T s hg Syf d utkH joukt df ]g hrdl kg k;u®fi jkp hd rDf;ø dS ]df g s s T s a , 'snl erfv g; 4g ukjqi "o kjktg df kt e kuyr hd kn"ufim g krxy a a T s Z X s X q X , <ikrPe ]k[n kd ukjd jkv 4g k;ky ekxi hj[fkv jkv k;u l Su Syf sj Z w w\ s s s q , wa , , s kgér e 4kxkg Cgu jcaxi Bkd cv 4g jcaxi erfav d joæB o df gj srgd q T s , s T , s s s
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 861 egaP

`g jkpof Bkd kdikv kd ujd IH l h_e;“ , s s X s a q e k;D `F Fkl dikv cr kt hd kxky ;hukF¬ um Nd g nk; kdikv k;D s s s X s q , s kr ]F Skv nf; `F Skv hHd hH ygi e hIk? y¥d Syf d uk;÷ ikv k;D s s s s X w q s 4Cgu hg hF thp Bkd k s s d ukrc uk[nf kr lki je dfk;D ]kF k;x k;kt y jgkc hg e yod 4sF sr s s s s s X s T s yduf jdkg l kdhjr ;ükekl ref;uf hHl ;‘'f je dfk;D 6g ryx endS s s X s s X , `Sx kg yGl e upc sl k s X s X ;jfkd/fv eI¬d d Ikij;S hy¥nf ;‘'f dikv jkv ikv df g hgl g; k;D s Z s s , , 4Cgu `g kutk; , s Bkd hdikv hd sukt e 'n jkv hldf df k; uhp ]lW e ;‘ofH Iduf k;D s X s , X 4rkg Cgu hgl 0c erkx3 s s q , g krkt kg hgl hgo gnl¬uf kr ]g krjd regc kyl,G kd kthp jxv jkv , s s a s , q X , 4kg sydv er jkv 6regc cyre go s s q , q jkv 4g hgl go k; kg hgl er kr k; df kxSkt Om g; uæi cr dfk;D ]k , , s q s z X xSkt kg 0Qof end jkgér henkv h[n kr 4g kLhi ]g [n Gjr jg lkilk s s q q s , \ , q v ]g hyG k'krg kr Gjr kjkp jkv 6g krn jkrm eer nkÁkv kurb ]rfk , , s X , , s X q a ' hurb ]g krsn n kr0'jfi hurb gér go dfk;D ]g krn kuc k;¬el uk;÷ , s q X q X , s `er kg gj k;D kjd¬e j[fkv q s s X q q df xn gd yxki kr sx[n gér o 4n jd e®[ gér henkv lhc o 4kxSkt s X s X s X q s X X q s kuke hg dkujr[ gér e lß ]kg rnfukv ]kg gj kjd¬e df kg er jkv X q X s s a s s q q s q , T g rOfd ]g lknm kt g xky lhc nf; dfk;D ]g hgj kt huke dkujr[ go qa T s , s X , `g hrkt huke k;D dkujr[ hH rkc hnkl h/hl hlt uk;÷ , X , 4_r dufq/ a kv g g; 4g xkH hg kd _r aSku'n hje jkv 4kd jkll g un hLc sl hLc , , a s s , s a , s \ \ hd 'n lb uZ'n _r jkv k;ki tk[ Cgu u'n klt _r 'n ;üv Bkd 4g a a , s Z , a s s , rjfk/kv hg ji kjiji drfάkl hd rjkH Arr¬o ku'n hje r/facl sl ekd a a q s s a `g krOc Lkt k;D kdlm l kjiji , , s\ s a drfάkl hd rjkH `g k{'f k;D e or¬ko hd ikv e /cl d kulkoekd a , X X a a s 4g Cgu upL\v Bkd elb 4l;kj , s X l¥kj kl ]hxyef hL[ kg; yd kr ]gkp l;kj l¥kj e jxv 4Cgu d hdlf s , s \ a s wa s T s s urtf ]g _ef jkv hei urb je dfk;D g Syflb ukou/ d/fv lcl 4g T , zs s ss X wa s , Cgu Nd lki je dfk;D g Syflb u/uf d/fv lcl 4g rDf;ø ukou/ d/f q s s X wa Z s wa v lcl jkv e/uf d/fv lcl kd oæof e ]g uæi kje dr kgt jkv 4g C s , Z s T , z s a , , gu rjWt Bkd hdlb ]kxkg Cug nc eJkv kui jkv 4g Cgu hje jkd l;kj s s a w , T s X
h+Mi nawc hd r`ev jQf

m o c. dl r o w o h s o. w w w / / : p t t h

961 fo 961 egaP

hykue y¥d ]Arki ]%*(! jcou *@ w q z a 4Skt kv jGf gkp kukv hH ct 4g dhO a X , 4g hjkHkv rgc dikv eg hJ ukox T q s H Syf dlm ]kyef 'kdi kd ukK eg llm ]yef l ikv jRm kt d Xkuæzi s z X s s s s s 4dhO~~~ 4g Cug hH Nd kr klt [k/ elb 4g nukv kuiv kjkgér hH kukt yp 4kv , q s , s s X , a q s s kt kg yefk' e kojkd je kvkv df g naukv kjkgér g; 4kjd lkoæof e> s X a ss s , q s X e df k; k[j kO‘uf rfi je df Cgu krgd kr e udfy 4Skt kg rhjiof d q s z ss s T s s s lm Bkd jkv kg krd;æokv hd hjknkGo ct ]g krkg oHl hHr yod k[k/ s , s , s a s s 4Sgfkp Cgu rDfH ]kO‘uf s>e ]krgkp Cgu lkoæof Bkd e dfk;D q s T X `g kgd hg 'bktqax hd [k/ 4kg rkt yp l htje huiv er ]kg rgkp ku , a s s s s s s q s s kt er ct j,kv ]kg rkv l htje huiv er 4kr[j Cgu hg k{iv Bkd sl h q s s s q s s ldf e dfk;D 6krdl n Cgu k[k/ Bkd >e ]g rkc hd kyh' dr kgt jkv T X s s s s q , a , 4g krdl kt rgfl "h'kv ji je , sw ss go 4Skt kg rpfao l rDf;ø hyk'kHrfi hI¬Lb e¥Gf df krgkp Cgu e jkv s s z ≠ a T , 4kxSki kg krsuHfv jrgc Cgd k{iv hd ygi go cv 6dhO kr g kuIky s s s s s , , e ke¥Gf df g krxy lm jxv 4g Cgu u/c Bkd ji hldf dfk;D ]yqdycf X X , s , a s X `g rdl jd klß o hH jdkg ILhti d xkHof ;hrjkH sd yu' T s s s X zs s s a ujIb lLXÌ 'hutj k;D `g gj pkl hd ukt e hI¬Lb e¥Gf liko hH kU[ T s s s X ≠ a nkuof hJ df g pl g; k;D `k;nf k;D k[k/ kd uw;éd u kyh' nukv ke s , X s s s a a 4Sgfkp k u[j yk;[ kd rkc lb güm 4g ukcte o ]g ukege kr e jkv 4krkt Cgu X T s s wa s s T , s uyef l hldf hHd e 4Sgfkp kukv uyef sl>e güm kr ]g hlgkl jkv g s T s q X s T T uke0fc hg e pl so jxv 4hH hlgkl jkv ]g rDf;ø uke0fc o 4e jkc d q X , T q s X s s um g kul ue ]g rkc hd –Hjho h_e;“e dr kgt j,kv 4g Cgu e yk;[ , q s T , a q a , X je rkc hd rDf;ø ;hukF¬ hldf udfsy ]sygi "o g–i Bkd kF k;kv kg; Te ss Z a s a
h+Mi nawc hd r`ev jQf

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful