BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.

HCM BAN CƠ BẢN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Tên môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN 2. Giảng viên : 3. Bậc đào tạo: Đại học, cao đẳng Hệ đào tạo: Chính quy 4. Thời lượng : 3 tín chỉ 5. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 6. Mô tả môn học: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một môn học trong hệ thống các môn lý luận chính trị. Môn học này, chủ yếu nghiên cứu đường lối do Đảng đề ra trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Đường lối đúng đắn là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. 7. Mục tiêu môn học: - Cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, đối ngoại. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng. - Giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên ngành để chủ động, tích cực trong giải quyết những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội theo đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 8. Phương pháp giảng dạy - Phương pháp: thuyết trình, nêu vấn đề, đàm thoại - Sử dụng phương tiện: Máy vi tính + máy chiếu. (Tùy theo nội dung từng bài vận dụng phương pháp giảng dạy phù hợp) 9. Phương pháp đánh giá : - Điểm quá trình: 30% + Kiểm tra giữa kỳ + Thảo luận nhóm + Chuyên cần - Thi hết môn: - Tổng cộng: 10. Tài liệu:

70% 100%

thảo luận trên lớp) Tài liệu SV đọc (Giáo trình. tài liệu tham khảo: chương.II. Hoàn cảnh trong nước (GV giới thiệu) a) Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp b) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng . cao đẳng khối không chuyên ngành Mác. (3 tiết) I. tập I. Năm 2007. Hà nội2009 . NXB Chính trị quốc gia.Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. GV giảng trên lớp) 1 5 tiết Chương mở đầu: Đối tượng. 11. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (GV giới thiệu) 2. bổ sung). Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn sách giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác –Lênin.2006.Giáo trình kinh tế chính trị Mác –Lênin (tái bản có sửa chữa. Hồ Chí Minh-Khoa Lý luận chính trị-Bộ môn ĐLCMCĐCSVN.Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Bộ Giáo dục và Đào tạo: (Dành cho sinh viên đại học. NxbCTQG.HN. . Nxb CTQG. NxbCTQG. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam 1. mục.Lênin. NỘI DUNG CHI TIẾT: BU Nội dung giảng dạy ỔI (tên chương. nội dung thuyết trình. tư tưởng Hồ Chí Minh. nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN (2 tiết) Chương 1: Sự ra đời của Đảng CSVN và Cương lĩnh chính trị đầu tiên.Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (tái bản có sửa chữa. tư tưởng Hồ Chí Minh.2008 .HN.Tài liệu đọc bắt buộc: . năm 2010 Tài liệu tham khảo: .HN.Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn sách giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác –Lênin. tư tưởng Hồ Chí Minh). tự nghiên cứu.Tài liệu hướng dẫn ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bộ GD&ĐT. mục. GV giới thiệu.HN. bổ sung). Trường Đại học kinh tế Tp. phương pháp giảng dạysố tiết Chuẩn bị của sinh viên (ghi rõ nội dung SV phải nghiên cứu kỹ.2008 .III. trang ) ghi rõ mục nào SV đọc thêm. NxbCTQG.

1. (SV tự nghiên cứu) b) Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng SV tự nghiên cứu. nêu vấn đề. đối thoại. phương pháp: giảng. nêu vấn đề. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (GV giảng ) Phương pháp: giảng.phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Phương pháp: giảng. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939 1. Tài liệu: giáo trình và tài liệu ở mục 7. nêu vấn đề. Tài liệu: giáo trình và tài liệu ở mục 10. và tài liệu ở mục 10 2. và tài liệu ở mục 7. 3 5 tiết Chương 2: đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) I. lớp: . Trong những năm 1930-1935 a) Luận cương chính trị tháng 10/1930 (GV giảng ) Phương pháp: giảng. đối thoại. Tài liệu: giáo trình. Tài liệu: giáo trình. 1. Tại sao trong quá trình tìm đường cứu nước lãnh tụ NAQ lựa chọn con đường CMVS? Ý nghĩa của sự lựa chọn đó đối với CMVN vào những năm 20 của thế kỷ 20. Tại sao khẳng định sự ra đời Đảng CSVN là một tất yếu lịch sử? Tài liệu: giáo trình và tài liệu ở mục 7. 3. nêu vấn đề. 2 5 tiết Chương 1: tiếp theo đến hết sản (GV giảng ) SV thảo luận nhóm trên c) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô lớp: II.Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (SV tự nghiên cứu) SV tự nghiên cứu. 2. Hội nghị thành lập Đảng (SV tự nghiên cứu) SV tự nghiên cứu.Trong những năm 1936-1939 a) Hoàn cảnh lịch sử SV tự nghiên cứu. đối thoại. 2. đối SV thảo luận nhóm trên thoại. b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng GV giảng.

Đường lối xây dựng. Tài liệu: giáo trình. b) Chủ trương “kháng chiến kiến quốc” của Đảng (GV giảng) SV thuyết trình trên lớp: Phương pháp: giảng.II. nghiên cứu) SV tự nghiên cứu. Tài liệu: giáo trình. Đường lối kháng chiến chống c) Kết quả. đối thoại c) Kết quả. cứu nước và đẩy mạnh khởi nghĩa từng phần b) Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa (GV giảng ) Phương pháp: giảng. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) a) Hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám ( SV tự nghiên cứu) SV tự nghiên cứu. 4 5 tiết Chương 3: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1954) I. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo nguyên nhân nào có tính chất quyết định? chiến lược của Đảng 2. Tài liệu: giáo trình. Bài học kinh nghiệm của a) Tình hình thế giới và trong nước ( SV tự cuộc Cách mạng Tháng Tám. 1. đối thoại 2. ý nghĩa. và tài liệu ở mục 10. bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1975) 1. nêu vấn đề.Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền a) Phát động cao trào kháng Nhật. nêu vấn đề. ý nghĩa và bài học kinh nghiệm ( SV thực dân Pháp xâm lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân tự nghiên cứu) . nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc Cách mạng Tháng Tám (SV tự nghiên cứu) SV tự nghiên cứu. và tài liệu ở mục 10. Nguyên nhân thắng lợi của 1945 cuộc Cách mạng Tháng Tám. b) Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (GV giảng ) c) Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (GV giảng ) 2. và tài liệu ở mục 10.

SV tự nghiên cứu. Kết quả. Kết quả. đánh giá đường lối 2. Tài nội dung chính. nghiên cứu) lớp: .Đường lối trong giai đoạn 1954-1964 (GV giới thiệu) a) Bối cảnh lịch sử của cách mạng Việt Nam sau tháng 7-1954 b) Qúa trình hình thành. hạn chế và nguyên nhân (SV tự CNH sau năm 1986. Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới 1. nội dung và ý nghĩa của đường lối 3. ý nghĩa lịch sử. và tài liệu ở mục 10. ý nghĩa lịch sử. và tài liệu ở (1946-1954) mục 10. trình thống nhất Tổ quốc (1954-1975) 1. ý nghĩa. a) Hoàn cảnh lịch sử 2. Tài liệu: giáo trình. cứu nước. nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm (GV giới thiệu + SV chuẩn bị để thuyết trình) SV nghiên cứu chuẩn bị thuyết trình trên lớp. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa (GV SV thảo luận nhóm trên giảng) GV giảng. mắc và đánh giá bài thuyết II. nêu vấn đề. Tài liệu: giáo trình. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm b) Quá trình hình thành và lược và xây dựng chế độ dân chủ nhân dân (1946. nguyên nhân thắng lợi và b) Quá trình hình thành. và tài liệu ở mục 10. trả lời thắc liệu: giáo trình. đối So sánh đường lối CNH trước và thoại sau năm1986. phương pháp: giảng. nội bài học kinh nghiệm dung và ý nghĩa của đường lối (GV giới thiệu + SV chuẩn bị để thuyết trình) GV khái quát lại những SV nghiên cứu chuẩn bị thuyết trình trên lớp. Kết quả. 5 5 tiết a) Hoàn cảnh lịch sử Chương 4 : Đường lối công nghiệp hóa (5 tiết) I. Đường lối trong giai đoạn b) Quá trình hình thành và nội dung đường lối 1965-1975 kháng chiến a) Hoàn cảnh lịch sử 3.Đường lối trong giai đoạn 1965-1975 (GV giới thiệu + SV chuẩn bị để thuyết trình) a) Hoàn cảnh lịch sử b) Quá trình hình thành.nội dung đường lối kháng chiến 1954) (GV giới thiệu + SV chuẩn bị để thuyết trình) 2. nội dung và ý nghĩa của đường lối 2. Đường lối kháng chiến chống Mỹ.

II. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới (GV giảng) 2. Mục tiêu và quan điểm cơ bản (GV giảng) 7 5 tiết 2. Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa (SV tự nghiên cứu) 2.Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN 1. Mục tiêu. ý nghĩa.Công nghiệp hóa. Kết quả. hiện đại hóa (GV giảng) 6 5 tiết 3. đối thoại gì giống và khác so với kinh tế 4. quan điểm công nghiệp hóa. Tài liệu: giáo trình. và tài liệu ở mục 10. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị trước thời kỳ đổi mới (1945-1989) 1. (5 tiết) I. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị . Tài liệu: giáo trình. hiện đại hóa thời kỳ đổi mới 1. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới (GV giảng) II. và tài liệu ở mục 10. đối thoại 3. nêu vấn đề. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN (GV giảng) Phương pháp: giảng. hạn chế và nguyên nhân (SV tự nghiên cứu) Chương 6: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị I. Kết quả. ý nghĩa. nêu vấn đề.SV tự nghiên cứu. Quá trình đổi mới nhận thức về kinh tế thị trường 1. hiện SV thảo luận nhóm trên đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức (GV lớp: Kinh tế thị trường định hướng giảng) XHCN của VN có những điểm Phương pháp: giảng. hạn chế và nguyên nhân (SV tự thị trường TBCN? nghiên cứu) SV tự nghiên cứu. Nội dung và định hướng công nghiệp hóa. Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới (GV giảng) a) Mục tiêu và quan điểm xây dựng hệ thống chính trị b) Chủ trương xây dựng hệ thống chính trị GV giảng. nêu vấn đề. dựng. Mục tiêu. và tài liệu ở mục 10. phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội. Chương 7: Đường lối xây dựng. phương pháp: giảng. phát triển nền văn hóa 1.Thời kỳ trước đổi mới (SV tự nghiên cứu) a) Quan điểm. SV thảo luận nhóm trên lớp: Đánh giá việc thực hiện đường lối xây dựng và phát triển văn I. chủ trương về xây dựng nền văn hóa mới b) Đánh giá sự thực hiện đường lối 2.Trong thời kỳ đổi mới GV giảng) a) Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa b) Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây . đối thoại. và tài liệu ở mục 10. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới 1.a) Cơ sở hình thành hệ thống chuyên chính vô sản ở nước ta (GV giảng) b) Chủ trương xây dựng hệ thống chuyên chính vô sản mang đặc điểm Việt Nam (GV giảng) Phương pháp: giảng. đối thoại c) Đánh giá sự thực hiện đường lối (SV tự nghiên cứu) SV tự nghiên cứu. 8 5 tiết Chương 6: tiếp theo đến kết thúc (2 tiết) 2. đối thoại 3. Tài liệu: giáo trình. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị (GV giảng) Phương pháp: giảng. nêu vấn đề. II. Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây hóa. Đánh giá sự thực hiện đường lối (SV tự nghiên cứu) SV tự nghiên cứu. Tài liệu: giáo trình. nêu vấn đề.

hội nhập kinh tế quốc tế Thành tựu. Đường lối đối ngoại. Trong thời kỳ đổi mới xã hội b) Đánh giá việc thực hiện đường lối 2.Trong thời kỳ đổi mới (GV giới thiệu+SV nghiên cứu thuyết trình) a) Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội b) Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội c) Chủ trương về giải quyết các vấn đề xã hội d) Đánh giá sự thực hiện đường lối SV nghiên cứu chuẩn bị thuyết trình trên lớp. Nội dung đường lối đối ngoại của Đảng (GV giảng) Phương pháp: giảng. Nội dung đường lối đối ngoại. I. nêu vấn đề.dựng và phát triển nền văn hóa Phương pháp: giảng. ý nghĩa. nêu vấn đề. Hoàn cảnh lịch sử (GV giảng) 2. Thời kỳ trước đổi mới a) Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề 2. ý nghĩa. hạn chế và thời kỳ đổi mới nguyên nhân của hạn chế trong 1. hạn chế và nguyên nhân (SV tự nghiên cứu) SV tự nghiên cứu. Đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975 đến năm 1986 1.Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các Quá trình nhận thức và chủ vấn đề xã hội trương giải quyết các vấn đề xã 1. Tài liệu: giáo trình. GV khái quát lại những nội dung chính. đường lối (GV giảng) 2. đối thoại c) Đánh giá việc thực hiện đường lối (SV tự nghiên cứu) 9 5 tiết Chương 7: tiếp theo đến kết thúc (3 tiết) SV thuyết trình trên lớp: II. hội nhập kinh tế quốc tế (GV giảng) GV khái quát lại những nội . đối thoại 3. Kết quả. và tài liệu ở mục 10. SV thuyết trình trên lớp: II. Thời kỳ trước đổi mới (SV nghiên cứu và thuyết hội qua 2 thời kỳ: trình) 1. và tài liệu ở mục 10. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành việc thực hiện đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới. Tài liệu: giáo trình. 10 5 tiết Chương 8: tiếp theo đến kết thúc. trả lời thắc mắc và đánh giá bài thuyết trình Chương 8: Đường lối đối ngoại.

trả lời thắc mắc và đánh giá bài thuyết trình Trưởng Ban Cơ bản Trưởng Bộ môn Phụ trách chuyên môn . đối thoại 3. nêu vấn đề. Tài liệu: giáo trình. Tổng 50 tiết dung chính. và tài liệu ở mục 10. hạn chế và nguyên nhân (SV tự nghiên cứu) SV nghiên cứu chuẩn bị thuyết trình trên lớp.Phương pháp: giảng. Thành tựu. ý nghĩa.