Draf 10 02DRAF100211 11

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
TAHUN SATU
2010

i

DRAF100211

Cetakan Pertama 2010 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2010

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apaapa juga bentuk dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia ISBN

ii

DRAF100211

KANDUNGAN
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Sains Negara Pengenalan

Kurikulum Modular Berasaskan Standard Modul Teras Tema: Dunia Sains Dan Teknologi Matlamat Fokus Dokumen Standard DST Pelaksanaan DST Dokumen Standard Kurikulum Sains Dokumen Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi

MUKA SURAT iii iv v 1 2 2 2 2 3 4 5 30

ii

DRAF100211

RUKUN NEGARA Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara cara hidup yang demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELURUHAN PERLEMBANGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

iii

bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berketerampilan. berakhlak mulia. iv .DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. masyarakat dan negara. rohani.

DRAF100211 FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. v . dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

menguasai kemahiran asas dan memupuk sikap positif sebagai persediaan untuk ke sekolah rendah. satu bentuk pendidikan yang bersifat holistik perlu diperkasa untuk memenuhi tuntutan pendidikan serta menangani cabaran kehidupan masa kini dan masa depan. Komunikasi Kerohanian.DRAF100211 PENGENALAN Struktur Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) digubal berlandaskan prinsip-prinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) yang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Untuk mencapai matlamat ini. bahasa Cina dan bahasa Tamil Kerohanian. Organisasi Kurikulum Berasaskan Tunjang Organisasi Kurikulum berasaskan tunjang dicadangkan bagi membangunkan modal insan yang berpengetahuan dan berketerampilan. 2. emosi. Matlamat Pendidikan Sekolah Rendah: Untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh. bakat dan apresiasi Keterampilan Diri Pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum Rajah 1: Reka Bentuk Kurikulum KSPK dan KSSR 1 . 4. Matlamat Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Rendah Matlamat Pendidikan Prasekolah: Untuk menyuburkan potensi kanak-kanak dalam semua aspek perkembangan. kreativiti. Elemen-elemen dalam setiap tunjang dijelmakan melalui disiplin ilmu tertentu iaitu: 1. kemahiran dan sikap saintifik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik Penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi Penggabungjalinan kemahiran berbahasa semasa berinteraksi dalam bahasa Malaysia. Sikap & Nilai Penghayatan amalan agama. Tunjang (Rajah 1) merupakan domain utama yang saling menyokong antara satu sama lain bagi membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. emosi. bahasa Inggeris. rohani dan intelek bagi melahirkan insan yang seimbang. kepercayaan. 5. seimbang. rohani dan intelek. 3. 6. harmonis dan berakhlak mulia. dan bersepadu. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Reka Bentuk Kurikulum Komunikasi Sains & Teknologi Penguasaan pengetahuan sains. sikap dan nilai Insan seimbang Kemanusiaan Penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat. Perkembangan ini meliputi aspek-aspek jasmani. negara dan global Penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan Perkembangan Fizikal & Estetika Perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri Pemupukan daya imaginasi.

Standard Kandungan Pernyataan spesifik tentang disiplin ilmu yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan. . kemahiran serta nilai murni. Modul Teras Tema dan Modul Elektif. Pendekatan bertema ini dalam DST adalah untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (p&p) lebih menarik.DRAF100211 KURIKULUM MODULAR BERASASKAN STANDARD Kurikulum Prasekolah dan Sekolah Rendah digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. kemahiran dan nilai. Modul terdiri daripada Modul Teras Asas. Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) yang diajar di Tahap I.  Memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis. kemahiran dan nilai yang telah dikenal pasti perlu dikuasai oleh murid. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. kemahiran berfikir. Standard Pembelajaran Satu penetapan kriteria untuk memastikan kualiti pembelajaran dan pencapaian bagi setiap standard kandungan Standard kandungan dan standard pembelajaran diorganisasikan dalam bentuk bahagian dan unit yang mengandungi elemen pengetahuan. MATLAMAT Matlamat tema Dunia Sains dan Teknologi adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi.  Memperkukuhkan pengetahuan dan kemahiran asas TMK di dalam DST serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. FOKUS Fokus tema Dunia Sains dan Teknologi di Tahap I adalah:  Menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. kemahiran saintifik. Kemahiran yang ingin dikembangkan melalui tema ini merangkumi kemahiran proses sains. MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI Dunia Sains dan Teknologi (DST) merupakan gabungan elemen Sains. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. Dunia Sains dan Teknologi bertujuan untuk memupuk minat terhadap Sains dan Teknologi dan mengembangkan kreativiti dan inovasi murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains dan teknologi. kemahiran manipulatif/ psikomotor dan kemahiran TMK. Ini juga untuk mengurangkan bilangan mata pelajaran di Tahap I. dan kemahiran 2 berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Kandungan kurikulum disampaikan dalam bentuk bahagian atau unit yang dinamakan modul.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas TMK serta mengaplikasikan secara merentas kurikulum dengan kreatif mengikut tahap kebolehan murid. TMK dan RBT di Tahap II. mereka bentuk serta berkebolehan mengaplikasikan asas teknologi ke arah melahirkan murid yang kreatif dan inovatif. RBT dan TMK bagi menyediakan murid dalam mata pelajaran Sains. Justeru murid mempunyai landasan untuk mengaplikasikan sains dan teknologi dalam kehidupan harian. Kedua-dua Dokumen Standard Kurikulum ini digabungkan dalam satu dokumen yang dinamakan Dokumen Standard Kurikulum Dunia Sains dan Teknologi. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Sains Standard Kurikulum Sains sekolah rendah bertujuan untuk menyemai minat murid terhadap sains dan teknologi serta mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. terdapat 2 Dokumen Standard Kurikulum (DSK) berasingan iaitu Dokumen Standard Kurikulum Sains yang mengandungi RBT dan Dokumen Standard Kurikulum TMK. Dokumen SK Sains mengandungi tema berikut:  Sains Hayat  Sains Fizikal  Sains Bahan  Bumi dan Sains Angkasa  Teknologi dan kehidupan Lestari .Standard Kurikulum RBT berada di dalam tema ini. DSK TMK disediakan bagi mencapai standard berikut:     menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian menggunakan TMK untuk mencari. mengumpul. DOKUMEN STANDARD Dalam Teras Tema Dunia Sains dan Teknologi. Tujuan DSK disediakan adalah sebagai garis panduan untuk guru di dalam p&p bagi mencapai matlamat DST.DRAF100211  Memberi pengetahuan dan kemahiran asas dalam Sains. memproses dan menggunakan maklumat menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat 3 . Reka Bentuk dan Teknologi Standard Kurikulum Reka Bentuk dan Teknologi (RBT) bertujuan supaya murid memperoleh pengetahuan dan menguasai asas kemahiran praktis.

Sebagai contoh jika mengambil kira 60 waktu p&p DST setahun. guru boleh menggunakan komputer riba yang ada untuk mengajar TMK dalam DST dan memastikan murid belajar menggunakan komputer secara bergilir-gilir. Sebagai contoh yang lain. Jika sekolah mempunyai kekurangan dalam prasarana. agihan masa untuk Sains ialah 48 waktu dan TMK ialah 12 waktu. Dicadangkan. guru haruslah membuat perancangan supaya pengajaran ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. murid membuat uji kaji di bilik Sains. TMK juga digunakan dalam p&p Sains dan RBT. Kemahiran asas TMK amat penting diajar kepada murid Tahun 1 dan dicadangkan supaya ianya diajarkan pada awal tahun. Guru perlu mengolah P&P supaya TMK dapat digunakan.DRAF100211    menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif PELAKSANAAN Waktu pengajaran dan pembelajaran DST diperuntukkan sebanyak 60 minit seminggu. Sekiranya kemahiran ini masih belum dapat dikuasai sepenuhnya maka ia boleh diperkukuhkan secara merentas kurikulum dalam disiplin ilmu lain. Guru juga boleh meminjam beberapa komputer riba ke bilik Sains untuk pembelajaran secara berkumpulan. kemudian mereka pergi ke tempat-tempat yang mempunyai kemudahan komputer di kawasan sekolah untuk memasukkan data atau melengkapkan tugasan. Pelaksanaan TMK dalam DST hendaklah menggunakan prasarana yang sedia ada. . Guru opsyen Sains paling sesuai mengajar DST. Sebagai contoh guru boleh membawa komputer riba dan LCD projektor ke bilik Sains untuk tayangan atau tunjuk cara dengan menggunakan perisian kursus atau bahan-bahan digital. Dalam p&p DST diperuntukkan nisbah 4:1 iaitu 4 waktu untuk Sains dan RBT dan 1 waktu untuk TMK. Kemahiran asas ini boleh juga diajar dalam elemen Sains menggunakan TMK. 4 Guru perlulah kreatif dalam P&P yang melibatkan penggunaan TMK dalam elemen Sains.

DRAF100211 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH DOKUMEN STANDARD KURIKULUM SAINS 5 .

DRAF100211 Kandungan Pendahuluan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penilaian Organisasi Standard Kurikulum Sains Sains Hayat Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Manusia Haiwan Tumbuhan Sains Fizikal Mata untuk Melihat Hidung untuk Menghidu Lidah untuk Merasa Kulit untuk Menyentuh dan Merasa Telinga untuk Mendengar Menggunakan Semua Deria Sains Bahan Timbul dan Tenggelam Teknologi dan Kehidupan Lestari Reka Bentuk Muka Surat 7 7 8 9 14 15 15 16 18 19 21 21 22 23 24 24 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 6 .

7. dari segi intelek. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap saintifik dan nilai murni. Membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara krtitis. . Fizik dan Sains Tambahan. 6. 2. minat dan keupayaan dalam bidang sains bagi menceburi kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang khusus. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan murid mengamalkannya. inovatif dan menyediakan murid untuk menceburi bidang sains yang lebih umum. Merangsang sifat ingin tahu murid dan mengembangkan minat tentang dunia di sekeliling mereka. Mata pelajaran Sains Teras bagi peringkat sekolah menengah atas adalah untuk menghasilkan murid yang celik sains. Standard Kurikulum Sains secara keseluruhan merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. OBJEKTIF Standard Kurikulum Sains Sekolah Rendah Tahap 1 bertujuan: 1. rohani. Mata Pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan sekolah menengah rendah direka bentuk dengan memberi penekanan kepada pengetahuan dan kefahaman tentang sains kepada murid supaya celik sains dan menyediakan mereka untuk mempelajari sains di peringkat yang lebih tinggi. 5. Mata pelajaran Sains Elektif yang ditawarkan di peringkat menengah atas adalah Biologi.DRAF100211 PENDAHULUAN Pendidikan di Malaysia seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan adalah satu usaha berterusan untuk memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang. Mata Pelajaran Sains Teras adalah Sains Sekolah Rendah. kreatif dan analitis bagi membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Menyedari keperluan menjaga alam sekitar. Mata pelajaran Sains Elektif menawarkan pilihan kepada murid mengikut kecenderungan. Golongan murid ini bakal menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi yang akan menyumbang kepada penerusan dalam pembangunan negara. 4. 3. Menyediakan peluang untuk murid menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Memberi kefahaman tentang fakta dan konsep sains. Meningkatkan daya kreativiti murid. Kimia. Standard Kurikulum Sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. 7 MATLAMAT Matlamat Kurikulum Sains Sekolah Rendah ini adalah untuk menanam minat dan mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi menguasai ilmu sains. emosi dan jasmani.

rajah atau model. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Menggunakan pemerhatian untuk mengasing dan mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan ciri yang sama. lisan. berat dan jisim dengan masa. Memerihalkan perubahan parameter seperti lokasi. jadual. bentuk. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik. Mengelaskan Mendefinisikan secara operasi Mengukur menggunakan nombor 8 . Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data Memberi penerangan yang rasional tentang objek. menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. saiz. isipadu. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. memilih. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau berdasarkan data. Kemahiran Saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Dalam proses inkuiri dan penyelesaian masalah kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir perlu digunakan. Membuat inferens Membuat kesimpulan awal yang munasabah. Meramalkan Berkomunikasi Kemahiran Proses Sains Kemahiran proses sains membolehkan murid mempersoalkan tentang sesuatu perkara dan mencari jawapan secara bersistem. pendengaran. Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor atau alat berunit piawai atau alat yang diseragamkan sebagai unit rujukan. sentuhan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Menerima. graf.DRAF100211 KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains menekankan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. arah. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan.

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 9 . Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Merancang dan menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imiginasi yang tinggi.DRAF100211 Mengawal pemboleh ubah Mengenal pasti pemboleh ubah dimanipulasikan. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Mengeksperimen Kemahiran Manipulatif Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara berikut:      Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorakkan alam sekelilingnya. pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi berfikir merupakan matlamat akhir kepada proses berfikir.mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada penyiasatan itu. Mengendalikan spesimen dengan betul dan selamat. Dalam sesuatu penyiasatan satu pemboleh ubah dimanipulasikan untuk memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah bergerak balas. KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir adalah satu proses mental yang memerlukan individu menggabungjalinkan pengetahuan. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dengan teliti dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Melakar spesimen. mengumpulkan data. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Objektif ini boleh dicapai melalui pembelajaran berfikrah. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli serta boleh mengubah suai idea dan produk sedia ada. peralatan dan bahan sains dengan tepat.

Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti berikut: Menjanakan idea Menghasilkan idea yang dengan sesuatu perkara. Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau kesegeraan. sifat.DRAF100211 Kemahiran Berfikir Kritis Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kritis adalah seperti berikut: Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Meramalkan 10 . Menghubungkait -kan Membuat perkaitan dalam sesuatu keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak perhubungan. Menilai Membandingkan dan membezakan Membuat kesimpulan Kemahiran Berfikir Kreatif Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat sepunya. Menyusun mengikut keutamaan Membuat inferens Menganalisis Mengolah maklumat dengan menguraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. masa. Mengesan kecondongan Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu hipotesis atau mengukuhkan sesuatu perkara berdasarkan penyiasatan. yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. bentuk atau bilangan. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. berkaitan Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. sifat. Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan kriteria seperti ciri. Membuat kesimpulan awal yang munasabah.

Penguasaan kemahiran berfikir kritis. rasional. konsep. Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan satu gambaran menyeluruh dalam bentuk seperti pernyataan. Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti berikut: Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau mujarad secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Membuat gambaran mental Mensintesiskan Membuat keputusan Membuat hipotesis Menyelesaikan masalah Menganalogikan Mereka cipta Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir. Pernyataan ini boleh diuji untuk menentukan kesahihannya.DRAF100211 Mengitlakkan Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keseluruhan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. 11 . kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang ditekankan. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung. Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. kreatif dan strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. keadaan atau gagasan dalam minda. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB). Kemahiran menaakul adalah kemahiran yang digunakan dalam membuat pertimbangan secara logik. Membuat suatu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang difikirkan benar bagi menerangkan sesuatu perkara atau peristiwa. adil dan saksama. lukisan atau artifak.

KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 4. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberikan dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains (Pusat Perkembangan Kurikulum. 5. Penguasaan Kemahiran Proses Sains bersama dengan pengetahuan dan sikap yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. 1999). Perkaitan Antara Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kritis  Mencirikan  Membandingkan & membezakan  Mengumpulkan & mengelaskan  Membuat urutan  Menyusun mengikut keutamaan  Menganalisis  Mengesan kecondongan  Menilai  Membuat kesimpulan Kreatif  Menjanakan idea  Menghubungkaitkan  Membuat inferens  Meramalkan  Membuat hipotesis  Mensintesiskan  Mengitlakkan  Membuat gambaran mental  Menganalogikan  Mereka cipta Menaakul Strategi Berfikir  Mengkonsepsikan  Menyelesaikan masalah  Membuat keputusan Kemahiran Proses Sains adalah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang menggalakkan pemikiran secara kritis. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. kreatif. 3. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: 12 . KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 2. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.DRAF100211 Rajah 1: Model KBSB dalam Sains Penguasaan KBSB melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut: 1. Untuk menguasai kemahiran proses sains. seseorang perlu menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. analitis dan sistematik.

DRAF100211 Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Kemahiran Proses Sains Kemahiran Berfikir Menilai Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjanakan idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir Memerhati Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferens Mendefinisi secara operasi Mengelaskan Mengawal pemboleh ubah Mengukur dan menggunakan nombor Membuat hipotesis Membuat inferens Mengeksperimen Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Berkomunikasi Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsirkan data 13 .

Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Perancangan yang rapi diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Membudayakan sikap saintifik dan nilai murni dalam kehidupan. Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. guru perlu sentiasa mengingatkan murid tentang kepentingan menjalankan eksperimen secara teliti. cermat. Adil dan saksama. Contohnya semasa pembelajaran yang melibatkan kerja amali. Bekerjasama. dalam pengajaran dan pembelajaran penerapan sikap saintifik dan nilai murni harus berlaku secara berterusan. Dalam kurikulum ini standard pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran guru perlu mengintegrasikan penguasaan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan di samping penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Luwes dan berfikiran terbuka. Berhemah tinggi dan hormat menghormati. Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. Sikap dan nilai positif yang dipupuk dalam pembelajaran sains di sekolah meliputi sikap saintifik dan nilai murni seperti yang berikut:           Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling. standard pembelajaran untuk domain afektif ditulis secara eksplisit di mana yang sesuai. Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara. Berani mencuba. Sistematik. Baik hati dan penyayang. bekerjasama. Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Memberi perhatian serta respons. Guru digalakkan meneliti semua standard pembelajaran dalam sesuatu standard . Menghargai sumbangan sains dan teknologi. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut:     Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. Walau bagaimanapun. Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Yakin dan berdikari. Berfikir secara rasional. Menghayati dan mengamalkan. jujur dan tabah. Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. 14           Berfikiran kritikal dan analitis.DRAF100211 Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Standard Kurikulum Sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Bersifat objektif. Dalam standard kurikulum ini.

Penerapan Unsur Patriotisme Standard kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme dan nilai kewarganegaraan di kalangan murid bagi meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara.DRAF100211 kandungan yang berkaitan termasuk standard pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan pelajaran untuk sesuatu bidang pembelajaran. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri-penemuan tersebut. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mestilah dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. sains teknologi dan masyarakat. Pembelajaran berfikrah boleh berlaku melalui pendekatan seperti inkuiri. Terdapat konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri-penemuan terbimbing. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. semangat mencintai negara dapat dikukuhkan. Melalui tajuk yang berkaitan dengan sumber bumi. Melalui aktiviti seperti eksperimen murid akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. pembelajaran konstekstual dan 15 . Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan Inkuiri-Penemuan Pendekatan inkuiri-penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. penguasaan kemahiran dan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. konstruktivisme. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam standard kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan bahawa murid belajar sesuatu dengan cara membina sendiri pemahaman yang bermakna kepada diri mereka. Namun perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri-penemuan tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN pembelajaran masteri. Antara unsur penting dalam kontruktivisme adalah:   Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid. kepelbagaian hidupan serta perkembangan sains dan teknologi di negara kita. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri-penemuan ini.

teknologi dan masyarakat. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. berkongsi idea dan pengalaman serta membuat refleksi. perbincangan. Penulisan standard kurikulum begini membolehkan guru menggunakan kreativiti mereka sendiri untuk menyampaikan dan murid memperoleh pengetahuan. Teknologi dan Masyarakat (STM). Dalam konteks ini murid tidak hanya belajar secara teori sahaja tetapi dapat menghayati kerelevanan pembelajaran sains dengan kehidupan mereka. 16 Pendekatan Sains. Kaedah dan aktiviti yang berbeza perlu dirancang untuk murid yang pelbagai kecerdasan. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM dijelmakan dalam kurikulum standard ini. Pembelajaran Masteri Pembelajaran ini merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai standard pembelajaran yang ditetapkan. kaitan di antara ilmu yang diajar dengan kehidupan harian dieksplisitkan. Dalam standard kurikulum ini cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran tidak dinyatakan secara eksplisit. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pelbagai pendekatan seperti Pembelajaran Kontekstual dan Pendekatan Sains. kemahiran. Dalam pembelajaran kontekstual. simulasi. Berikut adalah penerangan ringkas tentang kaedah ini. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan harian murid. Murid berpeluang bekerjasama. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk dalam bidang pengajarannya. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Sains Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. penggunaan sumber luar bilik darjah. projek. . Pendekatan ini melibatkan murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri-penemuan. sikap dan nilai yang dihasratkan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan standard kurikulum. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran.DRAF100211   Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi sains dan teknologi serta implikasi kepada kehidupan masyarakat. Aktiviti pengayaan dan pemulihan perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains. kajian masa depan dan penyelesaian masalah. Teknologi dan Masyarakat Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. kebolehan dan kepelbagaian kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.

bagaimana menganalisis data dan bagaimana membentangkan hasil eksperimen mereka.Menentukan kaedah mengumpulkan data . penyelesaian masalah dan lain-lain. Permainan pula mempunyai syarat yang perlu dipatuhi. Perbincangan Perbincangan adalah aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan dalil atau alasan yang sahih. data yang boleh diukur. Murid dikehendaki mengenal pasti kaedah untuk menyelesaikan masalah yang dikemukakan dan seterusnya merancang 17 Secara umum langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah:  Mengenal pasti masalah  Membuat hipotesis  Merancang eksperimen .Mengawal pemboleh ubah . aktiviti mengumpul dan mentafsirkan data. Simulasi boleh dilaksanakan melalui main peranan. . Aktiviti ini boleh dijalankan secara bersendirian atau secara kumpulan kecil. Guru boleh bertindak sebagai fasilitator dengan mengemukakan soalansoalan yang memandu murid ke arah tajuk perbincangan.DRAF100211 Eksperimen Eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. simulasi penggunaan sumber luar bilik darjah. Model digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses membuat keputusan. permainan atau penggunaan model. Projek Projek adalah aktiviti yang dijalankan oleh individu atau dalam kumpulan untuk mencapai sesuatu tujuan dan mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran formal. Semasa perbincangan murid perlu mempunyai fikiran yang terbuka untuk menerima pendapat orang lain. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan.Menentukan langkah menjalankan eksperimen . kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. murid diberi peluang mereka bentuk eksperimen. Murid akan dapat membayangkan situasi sebenar dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen melibatkan kemahiran berfikir. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Simulasi Simulasi adalah aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenar. dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru.Menentukan kaedah menganalisis data  Melakukan eksperimen  Mengumpulkan data  Menganalisis data  Mentafsirkan data  Membuat kesimpulan  Membuat pelaporan Dalam kurikulum standard ini. Perbincangan boleh dijalankan semasa dan selepas menjalankan eksperimen.Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan . projek. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan boleh dijalankan. Dalam main peranan.

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar bilik Darjah Pembelajaran sains melalui lawatan ke zoo. Animasi dan simulasi berkomputer merupakan satu wadah yang berkesan untuk mempelajari sesuatu konsep yang sukar dan abstrak dan boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian kursus atau laman web. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan bagi membuat rumusan aktiviti yang dijalankan.DRAF100211 keseluruhan projek. 18 . Secara umum penyelesaian masalah melibatkan langkah berikut: PENTAKSIRAN Pentaksiran di bilik darjah sangat penting bagi mengetahui tahap penguasaan dan pemahaman murid tentang apa yang telah dipelajari. perisian kursus dan antara muka berkomputer menjadikan pengajaran dan pembelajaran sains lebih menarik dan berkesan. komputer. pusat sains. muzium. Nilai murni seperti bertanggungjawab dan bekerjasama dipupuk melalui kaedah ini. Maklumat yang diperoleh membantu guru untuk menambah baik kaedah pengajarannya. Kajian Masa Depan Murid menggunakan pemikiran kritis dan kreatif untuk meninjau perubahan keadaan daripada masa lalu ke masa depan. paya bakau dan kilang boleh menjadikan pembelajaran lebih berkesan. perbincangan dan eksperimen boleh dijalankan. aktiviti seperti simulasi. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Pedagogi ini berpusatkan murid dan menggabungjalinkan pelbagai bidang. Semasa penyelesaian masalah. menyeronokkan dan bermakna. ia mesti dirancang secara rapi di mana murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan tugasan semasa lawatan. Penggunaan teknologi seperti televisyen.      Kenal pasti dan faham masalah Jelaskan masalah Cari alternatif penyelesaian masalah Jalankan operasi penyelesaian Nilaikan penyelesaian Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan satu wadah yang berkesan untuk memperkukuhkan pembelajaran sains. radio. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan. institut penyelidikan. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah adalah satu kaedah yang melibatkan murid secara aktif untuk membuat keputusan atau untuk mencapai sasaran tertentu. internet perisian komputer. Hasil pentaksiran di bilik darjah ini juga memberi maklum balas awal kepada guru untuk merancang tindakan susulan bagi meningkatkan lagi penguasaan dan pemahaman murid. Hasil projek dalam bentuk laporan.

ORGANISASI STANDARD KURIKULUM SAINS Standard Kurikulum Sains Tahun 1 hingga ke Tingkatan 5 disusun mengikut enam tema iaitu Pengenalan kepada Sains. 19 . Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari diperincikan melalui Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran.DRAF100211 Beberapa kaedah pentaksiran dalam bilik darjah yang boleh dijalankan adalah: Pemerhatian: Kaedah ini sesuai untuk menilai individu dari aspek kemahiran saintifik serta sikap saintifik dan nilai murni. Sungguh pun begitu. Standard Pembelajaran merupakan objektif pembelajaran yang ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Esei: Esei mempamerkan tentang kemahiran murid untuk menyampaikan maklumat secara saintifik. Kaedah pemerhatian adalah untuk menilai proses yang dilakukan murid. Ujian: Ujian boleh dijalankan dalam bentuk kertas pensel atau lisan. Contoh portfolio adalah buku skrap dan folio. Standard Kandungan bagi domain afektif ditulis di akhir Standard Kandungan domain kognitif yang berkaitan. kemahiran saintifik. keyakinan diri dan pengetahuan murid tentang konten yang dipelajari. Contoh ujian lisan adalah kuiz. sungguhpun begitu urutan Standard Pembelajaran boleh diubahsuai mengikut kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Sains Hayat. Pernyataan Standard Kandungan ini merupakan pernyataan umum yang mengandungi unsur pengetahuan. kemahiran berfikir. Senarai semak: Senarai semak merupakan laporan individu tentang penguasaan elemen-elemen yang diuji dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sains Fizikal. Secara am. bukan hasil akhir yang diperoleh. Standard Pembelajaran merangkumi skop pembelajaran dan kemahiran saintifik serta kemahiran berfikir yang menuntut murid melakukan sains bagi membolehkan mereka menguasai konsep sains yang dihasratkan. Standard Kandungan mempunyai satu atau lebih Standard Pembelajaran yang dikonsepsikan berdasarkan bidang pembelajaran tertentu. Standard Kandungan ditulis mengikut hierarki dalam domain kognitif dan afektif. Bumi dan Sains Angkasa serta Teknologi dan Kehidupan Lestari. setiap tahun pembelajaran tidak semestinya merangkumi keenam-enam tema tersebut. kemahiran serta sikap saintifik dan nilai murni. Setiap tema iaitu Pengenalan kepada Sains. sikap saintifik dan nilai murni yang sesuai dengan Standard Pembelajaran yang dihasratkan. Ujian kertas pensel boleh disediakan dalam bentuk soalan objektif atau subjektif. Portfolio: Portfolio adalah kompilasi hasil kerja murid secara individu atau kumpulan. Persembahan secara lisan: Persembahan secara lisan adalah penting untuk menilai kemahiran bertutur. Sains Hayat. Standard Pembelajaran disusun mengikut hierarki dari mudah ke kompleks. Sains Bahan. Elemen yang diuji dalam sains adalah pengetahuan. Sains Fizikal. Sains Bahan.

Tema Dunia Sains dan Teknologi diperkenalkan kepada murid Tahap Satu bagi menggantikan mata pelajaran Sains. kritis. dan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK). Reka Bentuk & Teknologi (RBT). 20 . Standard Kandungan bagi domain afektif diterap secara tidak langsung semasa Standard Kandungan bagi domain kognitif dijalankan. sesuai dengan kebolehan serta gaya pembelajaran murid.DRAF100211 tetapi tidak semua Standard Kandungan domain kognitif diikuti dengan domain afektif. Proses pengajaran dan pembelajaran sepatutnya dirancang secara holistik dan bersepadu bagi membolehkan beberapa Standard Pembelajaran dicapai bergantung kepada kesesuaian dan keperluan pembelajaran. Aktiviti boleh dipelbagaikan untuk mencapai satu Standard Kandungan bagi memenuhi keperluan pembelajaran. kurikulum ini turut menerapkan elemen keusahawanan. Bagi tujuan pelaksanaan di Tahap Satu. Guru seharusnya meneliti semua Standard Pembelajaran dalam Standard Kandungan yang berkenaan sebelum merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Tema ini menggabungkan elemen Sains. Selain daripada itu. inovatif dan kreatif di samping menggunakan teknologi sebagai wahana dalam mencapai Standard Kandungan tersebut dengan lebih berkesan. kreativiti dan inovasi sebagai persediaan ke arah menyediakan modal insan yang berupaya menyumbang ke arah menjadikan negara sebagai negara berpendapatan tinggi selaras dengan hasrat Model Baru Ekonomi. Selain itu modul penggunaan TMK turut disediakan bagi membolehkan guru membimbing murid mengaplikasikan TMK dalam pembelajaran. elemen RBT dan TMK digabungjalinkan dalam Standard Sains. Guru digalakkan merancang aktiviti yang dapat melibatkan murid secara aktif bagi menjana pemikiran secara analitis.

1.1. lidah.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup. bernafas. STANDARD PEMBELAJARAN 21 .2 Menceritakan tentang fungsi dan kepentingan bahagian-bahagian tubuh manusia.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.2 Menghargai bahagian tubuh kita.DRAF100211 SAINS HAYAT STANDARD KANDUNGAN 1. mulut. membesar dan membiak.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia iaitu mata. 2. telinga. Murid boleh: 2. TMK. Murid boleh: 1. 2.1. tangan dan kaki 2. penulisan atau lisan.2. MANUSIA 2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP 1. 1.1 Menghormati dan menerima keadaan diri seseorang. 1. TMK. Murid boleh: 2. penulisan atau lisan.1 Memahami bahagian dan fungsi tubuh manusia.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu: perlukan air dan makanan.1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup.1. hidung. 2. bergerak.1.1.

katak.2.4 Mengitlak bahawa ada haiwan yang mempunyai ciri yang sama dan berbeza.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita. siput dan rama-rama. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 3. 3.1. ekor. telinga.1 Menganalisis haiwan dan bahagian tubuh haiwan. 3.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1. TMK.1 Mengajuk bunyi pelbagai haiwan yang pernah mereka dengar. paruh.1. mulut.2. 3. sayap. 22 . 3. bulu.2 Menunjukkan cara pelbagai haiwan bergerak secara simulasi.3 Membanding dan membezakan bahagian tubuh satu haiwan dengan bahagian tubuh haiwan-haiwan yang lain. sirip. Murid boleh: 3.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tubuh haiwan iaitu mata.1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling seperti kucing.1. 3. sesungut dan cangkerang.1. lipas. ular. HAIWAN 3. tanduk. kaki.3 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.2. ikan. burung. sisik. penulisan atau lisan. 3.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 3. 3.

1.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 4. pokok bunga ros. TUMBUHAN 4. potpuri.2. bakul.2 Menceritakan tentang hasil ciptaan secara lisan.2.1 Menganalisis tumbuhan dan bahagian tumbuhan.1.3.4 Mengitlak bahawa ada tumbuhan yang mempunyai ciri yang sama dan ada ciri yang berbeza. 4.2 Mencipta produk daripada bahagianbahagian tumbuhan. pokok nanas.1 Meramalkan secara lisan keadaan di muka bumi jika hanya terdapat satu jenis tumbuhan sahaja. topi. 4.1. pokok mangga.2 Mengenal pasti bahagian-bahagian tumbuhan iaitu pucuk. batang dan akar dengan memerhati tumbuhan sebenar. Murid boleh: 4. dahan. pokok keembong.1 Mereka bentuk produk seperti penanda buku. daun.3 Menghargai pelbagai tumbuhan di sekeliling kita.1.1 Mengenal pasti tumbuhan yang terdapat di sekeliling seperti rumput. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 4.3 Membanding dan membezakan bahagian satu tumbuhan dengan tumbuhan-tumbuhan yang lain melalui penyiasatan. penulisan atau lisan. 4.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 4. buah. pokok kelapa. paku pakis. kolaj dan kraftangan seperti tikar. Murid boleh: 4. TMK. 4. 4. penyapu. 4. 23 . bunga. ketupat dengan menggunakan bahagian-bahagian tumbuhan. pokok orkid dan pokok pisang. pokok bunga raya.1.

5.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 5. Murid boleh: 5.2 Menyusun objek mengikut urutan saiz.2 Mengenal pasti warna iaitu hitam. TMK. TMK.2. 5.1. 5.3. STANDARD PEMBELAJARAN 24 . ungu.DRAF100211 SAINS FIZIKAL STANDARD KANDUNGAN 5. panjang.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria penglihatan. biru.1.3.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. penulisan atau lisan.3. Murid boleh: 5.3 Menaakul secara lisan kepentingan saiz dalam kehidupan. penulisan atau lisan.3 Menganalisis pengetahuan tentang pelbagai saiz. segiempat sama. putih. TMK.3 Menaakul kepentingan warna dalam kehidupan secara lisan. kuning. segitiga dan bulatan yang terdapat pada objek di persekitaran murid. 5.3. penulisan atau lisan. MATA UNTUK MELIHAT 5. kecil. dan jingga. tinggi.2.1.1 Mengenal pasti pelbagai saiz iaitu besar. Murid boleh: 5.2 Memahami pengetahuan tentang pelbagai bentuk. 5. 5. pendek. merah. rendah.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pelbagai warna.1.1 Mengenal pasti pelbagai bentuk asas iaitu segiempat tepat. 5. hijau. 5.

2 Mengelaskan benda-benda yang berbau dan tidak berbau berdasarkan penyiasatan.1.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Menaakul kepentingan deria bau secara lisan. 6.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai bau.3 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang berbeza. Murid boleh: 6. Murid boleh: 6. 6.2 Menghargai deria bau. penulisan atau lisan.4. 5. saiz dan bentuk. TMK. saiz atau bentuk.4.1 Mengelaskan objek mengikut ciri yang dipilih sama ada warna.1.4. 25 .1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria bau.1. 6. Murid boleh: STANDARD PEMBELAJARAN 5. HIDUNG UNTUK MENGHIDU 6.2.4.4 Memahami ciri objek berdasarkan warna. 5. 6.4 Menceritakan tentang ciptaan secara lisan.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 5.1. 5.2 Menggabungkan objek yang mempunyai ciri yang sama. 6.3 Menaakul tentang kepentingan bau secara lisan.

8.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria rasa.3 Menaakul tentang kepentingan rasa secara lisan.1.1. 8. 7.2. 7. 7. Murid boleh: 8.1. masin. dan masam dengan menjalankan penyiasatan.1 Menganalisis ciri fizikal bahan. kasar.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas. penulisan atau lisan.1. pahit. penulisan atau lisan.1. KULIT UNTUK MENYENTUH DAN MERASA 8. 26 . LIDAH UNTUK MERASA 7. 7.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. 8. pahit atau masam yang memudaratkan kesihatan.2 Mengelas pelbagai bahan makanan berdasarkan rasa manis.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 8.1.4 Menaakul kepentingan ciri bahan dalam kehidupan. keras dan lembut melalui penyiasatan. STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: 7.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang pelbagai rasa.1 Menaakul kepentingan deria rasa dengan tidak mengambil makanan yang terlalu masin. sejuk. 8.1.3 Mengelaskan bahan mengikut ciri bahan.2 Menghargai deria rasa.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 7. Murid boleh: 7. manis. TMK. TMK.1. halus.

10.2 9.2 Menggunakan deria untuk mengenal pasti objek melalui penyiasatan. 10.1 Memahami pelbagai bunyi dan kepentingannya. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 10.1. TMK.1.1.1. Memberi contoh kepentingan bunyi dalam kehidupan.2 Menghargai organ deria kurniaan Tuhan. TMK.1.3 9.1 Mengelaskan objek mengikut ciri dengan menggunakan deria. Murid boleh: 10.1. penulisan atau lisan. Murid boleh: 10. 10.4 STANDARD PEMBELAJARAN Murid boleh: Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria pendengaran.1.2.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 27 . TELINGA UNTUK MENDENGAR 9.1 Mengaplikasi pengetahuan tentang deria.1 9. Mengenal pasti pelbagai bunyi yang diperdengarkan. 9.1 Memerihalkan kepentingan menjaga keselamatan diri termasuk organ deria. penulisan atau lisan. MENGGUNAKAN SEMUA DERIA 10.DRAF100211 STANDARD KANDUNGAN 9.

2 Mengubah suai objek yang tenggelam supaya timbul dan objek yang timbul supaya tenggelam.1 Mengenal pasti objek yang timbul dan objek yang tenggelam melalui penyiasatan.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran. 11. 11. penulisan atau lisan. Murid boleh: 11.1.1 Mengaplikasikan konsep timbul dan tenggelam.1. STANDARD PEMBELAJARAN 28 .DRAF100211 SAINS BAHAN STANDARD KANDUNGAN 11.1. TIMBUL DAN TENGGELAM 11. TMK.

TMK. 12. kon. 12.DRAF100211 TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI STANDARD KANDUNGAN 12. prisma.1. STANDARD PEMBELAJARAN 29 . silinder dan sfera. Murid boleh: 12.3 Menaakul kepentingan kepelbagaian bentuk bongkah secara lisan.1. REKA BENTUK 12. 12.1 Mengenal pasti bentuk asas bongkah iaitu kubus. piramid. kuboid. penulisan atau lisan.1.2 Mereka bentuk objek atau struktur menggunakan bentuk asas dan bentuk asas bongkah.1 Mencipta binaan daripada bentuk asas bongkah.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran.1.

DRAF100211 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 30 .

DRAF100211

KANDUNGAN
Standard Kurikulum TMK Untuk Sekolah Rendah Matlamat Objektif Fokus Perancangan Kandungan Kandungan Standard Kurikulum TMK Prinsip Penggunaan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Strategi TMK dalam Kurikulum Integrasi TMK dalam Kurikulum TMK sebagai Mata Pelajaran Perkakasan Dan Perisian Penggunaan TMK dalam Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pengintegrasian TMK dalam Tunjang KSSR Pentaksiran Kurikulum Standard TMK Untuk Sekolah Rendah: Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Tahun 1 Bagaimana Menggunakan Standard TMK Ini? Contoh Mengaplikasikan Kreativiti Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Contoh Modul Pengajaran TMK Merentas Kurikulum Tahun 1 Lampiran 1: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Malaysia Lampiran 2: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Bahasa Inggeris Lampiran 3: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Asas: Matematik 31 33 33 33 33 34 35 36 37 38 38 38 39 41 42 44 48 55 62 63 65 67

DRAF100211

Lampiran 4: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi: Sains Lampiran 5: Modul Pengajaran: TMK Merentas Modul Teras Tema: Dunia Kesenian: Dunia Seni Visual Lampiran 6: Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Lampiran 7: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Lampiran 8: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Lampiran 9: Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Lampiran 10: Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Lampiran 11: Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Lampiran 12: Contoh-contoh Simulasi Lampiran 13: Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi

69 71 73 75 76 77 78 79 80 81

32

DRAF100211

STANDARD KURIKULUM TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH vii. Standard Kurikulum Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah penyataan khusus tentang apa yang murid harus capai dalam pengetahuan TMK, kemahiran dan nilai dalam tempoh persekolahan. Standard ini juga berfungsi sebagai panduan kepada guru untuk mewujudkan suasana pembelajaran berbantukan teknologi. Suasana pembelajaran ini dapat menyediakan banyak peluang kepada murid untuk memanfaatkan sumber TMK. Murid akan terlibat dalam pelbagai aktiviti yang mengandungi kemahiran teknologi yang relevan. MATLAMAT Matlamat Standard Kurikulum TMK adalah untuk menyediakan penanda aras pencapaian murid dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ini adalah bagi memastikan murid menguasai pengetahuan dan kemahiran asas TMK yang perlu dipelajari, menggalakkan kreativiti dan menyediakan pembelajaran yang menarik dari peringkat awal umur kanak-kanak berkekalan sepanjang hayat. OBJEKTIF Pada akhir persekolahan di peringkat rendah, murid akan dapat: i. Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika. ii. Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian. iii. Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat. iv. Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat. v. Menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. vi. Menggunakan TMK untuk meningkatkan 33

produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk melahirkan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

FOKUS Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah satu bidang pembelajaran yang melibatkan pelbagai bidang khususnya sistem komputer dan komunikasi. Teknologi Maklumat dan Komunikasi adalah teknologi yang digunakan khasnya dalam penggunaan komputer, peralatan komunikasi dan perisian aplikasi untuk memperoleh, memproses, menyimpan, menghantar, mendapatkan semula, menukar dan melindungi maklumat di mana saja dan bila-bila masa. Oleh itu, Standard ini memfokuskan kepada aplikasi perisian dan pengetahuan perkakasan dalam menghadapi pelbagai bentuk maklumat pada tahap kebolehan murid. Pada Tahap I (Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3), fokus adalah pada integrasi TMK merentas kurikulum. Pada Tahap II (Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6), fokus adalah pada pembelajaran mengenai TMK.

DRAF100211

PERANCANGAN KANDUNGAN Kurikulum TMK di sekolah rendah dilaksanakan secara modular di mana kandungannya dibahagikan kepada 4 Modul (Bahagian) seperti berikut:   Modul Pemilihan dan Pengaplikasian Sumber TMK TMK dalam Pengurusan Maklumat Penerangan Memilih dan mengaplikasi sumber TMK yang bersesuaian Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses, menggunakan dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan bagi meningkat produktiviti dan pembelajaran. Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif.

Pengetahuan Pengetahuan meliputi perkara di bawah: a. Konsep, fakta dan terminologi TMK. b. Proses yang berturutan dalam membangunkan produk berasaskan TMK. Kemahiran Kemahiran perisian dan perkakasan dalam TMK akan melahirkan perkara di bawah: a. Kemahiran berkomunikasi yang melibatkan perkongsian dan penyebaran maklumat; dan keselamatan penyebaran maklumat. b. Kemahiran menyelesaikan masalah merangkumi pemikiran kritikal, kreatif dan reflektif. c. Penyiasatan, penerokaan dan pencetusan idea.

TMK dalam peningkatan produktiviti dan kualiti pembelajaran

Penggunaan TMK dalam kreativiti dan inovasi

Nilai Murid akan memperoleh kebolehan untuk mengendalikan sistem maklumat dengan yakin, tepat dan tekun. Kod Etika komunikasi dalam TMK akan memupuk sikap bertanggungjawab, hormat, kerjasama dan akauntabiliti.

Modul yang dinyatakan ini dibangunkan berasaskan kepada objektif yang digariskan dan diterjemahkan dalam bentuk standard kandungan dan standard pembelajaran. Pada masa yang sama Standard Kurikulum TMK menekankan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran dan nilai.

34

1. 3. 35 .0 Memilih dan bersesuaian mengaplikasikan sumber TMK yang 2. Murid akan dapat: 3. Terdapat tujuh Standard Kandungan.0 Menggunakan TMK untuk mencari.2 Menilai kesahihan dan kebolehpercayaan sumber maklumat atas talian 4. menganalisis dan menyalurkan maklumat yang dipilih.1 Menunjukkan kebolehan untuk menggunakan kemudahan TMK.2 Menentukan maklumat yang diperlukan.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Murid akan dapat: 4. 3. 2.DRAF100211 KANDUNGAN STANDARD KURIKULUM TMK Standard Kurikulum TMK terbahagi kepada Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. Standard Kandungan ini memberikan petunjuk tahap kebolehan dalam lingkungan Standard Pembelajaran TMK.4 Menggunakan kemahiran TMK untuk menerbitkan dan membentangkan pengetahuan. 2.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Murid akan dapat: 1.3 Berkolaborasi dengan rakan sebaya dan pakar bagi membina pengetahuan.3 Menganalisis kesesuaian pelbagai kemudahan dan sumber bagi memenuhi keperluan spesifik (tugasan atau cabaran). 4. 2. 3.2 Mempraktikkan kebolehan untuk menyatakan implikasi terhadap pelbagai pilihan TMK yang digunakan. 3. menggunakan.3 Menilai dan memilih maklumat yang sesuai. 1. 4. 4.1 Mengamalkan pengetahuan berkaitan etika dan tanggungjawab dalam TMK.4 Memahami.1 Mengenal pasti bila dan mengapa maklumat diperlukan. 2.4 Memilih sumber TMK yang sesuai.3 Menerima tanggungjawab atas tindakan yang dilakukan berkaitan etika dan tanggungjawab penggunaan TMK. Guru boleh menggunakan standard ini dalam merancang aktiviti berasaskan TMK. memproses dan menggunakan maklumat mengumpul.5 Mengeksploitasi sumber TMK yang sesuai bagi memenuhi keperluan semasa. Murid akan dapat: 2. 1.1 Menggunakan TMK untuk mengenal pasti dan memperoleh maklumat serta pengetahuan dari pakar yang berkaitan dengan bidang yang diminati. Standard pembelajaran dalam lingkungan Standard Kandungan akan diperkenalkan dan dikuasai oleh murid.2 Menggunakan pelbagai fungsi TMK.

7. murid akan mengaplikasikan dan mengintegrasikan TMK dalam pembelajaran mereka. 6. 7.1 Menggunakan TMK untuk menghasilkan kerja yang efektif dan kreatif. 7.1 Mengemukakan idea yang sedia ada melalui cara yang unik dan baru. murid perlu belajar TMK secara kaedah amali (hands-on) dan memperoleh kemahiran TMK yang boleh dikuasai dalam konteks pembelajaran.2 Menggunakan TMK untuk berkolaborasi dengan rakan sebaya.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran Murid akan dapat: 6.1 Mengaplikasikan lingkaran penyelesaian masalah termasuk mengenal pasti dan menganalisis masalah tersebut. 6. 5.0 Menggunakan TMK untuk melahirkan maklumat secara kreatif dan inovatif idea dan Murid akan dapat: 7.2 Merancang strategi untuk mengemukakan pengetahuan dan idea baru. 5.DRAF100211 5.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan Murid akan dapat: 5.3 Menggunakan TMK untuk meningkatkan peluang pembelajaran ke arah pembelajaran sepanjang hayat. memilih strategi yang sesuai dan mengimplementasikan.3 Menghubungkaitkan proses penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Pertama. dan untuk menyelesaikan projek dan tugasan. membangunkan strategi penyelesaian. murid mesti menguasai kemahiran asas TMK untuk membolehkan mereka mengendalikan perkakasan dan perisian. 36 . 6. pakar dan orang lain untuk meningkatkan produktiviti. dan nyatakan hasil keputusan atau cara penyelesaian.3 Membangunkan pelbagai produk media yang asli untuk mengemukakan idea dan maklumat. PRINSIP PENGGUNAAN TMK DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Terdapat beberapa prinsip dalam penggunaan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran.2 Mengaplikasikan strategi penyelesaian masalah untuk menyampaikan maklumat atau membentangkan keputusan dengan menggunakan TMK. dengan memperoleh kemahiran ini. dan menilai penyelesaian.4 Mengumpul segala proses dan hasilan yang berjaya untuk kegunaan masa depan.4 Menggunakan kemunculan teknologi baru (emerging technology) untuk mengemukakan idea dan maklumat. Kedua. 7. Untuk menjayakan perkara ini. 5.

Murid juga akan belajar secara hands-on dalam penggunaan perisian aplikasi seperti perisian pemprosesan perkataan. murid Belajar MELALUI TMK dengan mencapai maklumat daripada CD-ROM. persembahan. grafik dan pengaturcaraan. Sebagai contoh. DVD-ROM. melayari Internet dan akhirnya memuat turun bahan bagi mengukuhkan tugasan mereka.  Belajar MENGENAI TMK Belajar mengenai TMK memerlukan murid menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan dalam mengendalikan perkakasan dan perisian TMK. Bagi Tahap I. semasa murid Belajar MENGENAI TMK.  Rajah 2: Pendekatan TMK dalam Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat tiga pendekatan utama bagi menggunakan TMK dalam pengajaran dan pembelajaran seperti di rajah 2. Semua komponen ini melengkapi antara satu sama lain. Komponen tersebut membolehkan TMK sebagai mata pelajaran dan merentas kurikulum dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.DRAF100211  Belajar MENGENAI TMK Isu-isu sosial dan etika Belajar DENGAN TMK Belajar MELALUI TMK Belajar DENGAN TMK Belajar dengan TMK bermaksud murid menggunakan TMK sebagai alat untuk belajar seperti perisian dan perkakasan TMK. Internet dan perisian khusus. hamparan elektronik. Murid akan belajar secara hands-on mengendalikan perkakasan seperti mengoperasi sistem komputer. menarik dan seronok. Penggunaan TMK sebagai alat dalam pembelajaran akan dapat menjadikan murid kreatif dan inovatif. Dengan menggunakan TMK. TMK dilaksanakan secara integrasi merentas kurikulum dan sebagai 37 . pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan. kamera dan video digital serta projektor LCD. pada masa yang sama mereka Belajar DENGAN TMK. STRATEGI TMK DALAM KURIKULUM Strategi yang digunakan dalam merealisasikan TMK dalam kurikulum adalah secara pengintegrasian merentasi kurikulum dan juga sebagai mata pelajaran. Semasa proses ini. mesin cetak. DVD-ROM. Sumber pengajaran dan pembelajaran dari dalam dan luar negara boleh dimuat turun bagi tujuan mengajar dan belajar. Belajar MELALUI TMK Belajar melalui TMK adalah penggunaan TMK untuk mengakses maklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan media TMK seperti CD-ROM. pangkalan data. pengimbas. Unsur-unsur nilai diterap di dalam setiap pendekatan TMK.

Bagi Tahap II. c. Kemudahan Internet  Talian akses Internet SchoolNet. Sekolah juga digalakkan untuk muat turun perisian percuma yang berkaitan dengan mata pelajaran. Multimedia. Pendedahan TMK kepada murid pada tahap ini hendaklah bersesuaian dengan tahap kognitif dan keupayaan murid.DRAF100211 elemen dalam Teras Tema: Dunia Sains dan Teknologi. Murid boleh mengguna dan memanipulasi sumber TMK untuk menyokong pengetahuan atau tugasan mereka. Pangkalan Data. Perisian  Perisian Sistem Pengoperasian Windows. murid boleh mengukuhkan konsep dan kemahiran yang telah mereka kuasai dalam suasana yang menyeronokkan. Mata pelajaran ini diajar secara bergilir dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). PERKAKASAN DAN PERISIAN Perkakasan dan perisian TMK yang dibekalkan ke sekolah adalah seperti berikut: a. Perkakasan di Makmal Komputer  Pelayan  Komputer (PC) guru  Komputer (PC) murid  Pengimbas  Mesin Cetak  Kamera dan Video Digital  Mikrofon dan pembesar suara b. Pengaturcaraan. Guru harus sesuaikan kandungan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan perkakasan dan perisian yang ada disekolah. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) diajar sebagai satu mata pelajaran yang menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran disiplin ilmu TMK yang berteraskan Sistem Komputer. KPM Semua perisian yang hendak digunakan di sekolah mesti mempunyai lesen yang sah. perakam bunyi (Sound Recorder) dan kalkulator d. Perkakasan untuk guru  Komputer riba  Projektor LCD TMK SEBAGAI MATA PELAJARAN Pada Tahap II. Linux dan Sistem Pengoperasian Mac  Perisian aplikasi Microsoft Office dan StarOffice  Perisian utiliti seperti alat pemain media (Windows Media Player). TMK dilaksanakan sebagai mata pelajaran. 38 . Tiga pendekatan digunakan dalam menyampaikan mata pelajaran ini iaitu: a) Belajar MENGENAI TMK b) Belajar DENGAN TMK c) Belajar MELALUI TMK Peruntukan waktu bagi mata pelajaran TMK ialah sebanyak 60 minit seminggu. Rangkaian dan Internet. INTEGRASI TMK DALAM KURIKULUM Pengintegrasian TMK merentasi kurikulum membolehkan pengajaran dan pembelajaran dijalankan menggunakan perkakasan dan perisian TMK bersesuaian dengan topik yang hendak diajar oleh guru. Melalui penggunaan TMK.

Cadangan Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Terdapat beberapa strategi pengajaran yang boleh diguna pakai oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran TMK akan menjadi lebih berkesan dengan menggunakan strategi berikut: a.DRAF100211 PENGGUNAAN TMK DALAM STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Teknologi Maklumat dan Komunikasi tidak semestinya diguna pakai sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan TMK juga boleh menjadikan pembelajaran lebih seronok dan membentuk guru dan murid untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif. menginterasikan pelbagai disiplin ilmu. Integrasi TMK boleh diimplementasikan secara efektif apabila murid dapat menguasai kemahiran TMK. Strategi ini membolehkan murid menjadi lebih bertanggungjawab terhadap pembelajaran. murid boleh memasukan imej dan menulis ucapan atau sajak. Projek ditakrifkan sebagai tugasan. berpusatkan murid dan menghubungkaitkan pengamalan kehidupan sebenar. Pembelajaran Kendiri Pembelajaran kendiri ini terdiri daripada empat pendekatan iaitu Terarah Kendiri (Self-Directed). Murid berupaya belajar menggunakan TMK semasa proses menyediakan projek dan murid juga boleh meneroka atau membuat kajian terhadap projek dengan menggunakan TMK. lebih yakin dan tekun untuk mencapai standard kurikulum. Dalam kad ucapan. Murid boleh menggunakan emel untuk bertukar-tukar bahan dan menggunakan perisian persembahan untuk mempersembahkan hasil kerja mereka. Kolaboratif Pembelajaran kolaboratif merupakan pendekatan yang mementingkan kerjasama dan mengkehendaki murid menyampaikan idea dalam kumpulan kecil. c. Sebagai contoh melalui penggunaan perisian kursus dengan terarah kendiri. mampu mengakses sendiri. Akses Kendiri (Self-Accessed) dan Pentaksiran 39 Kendiri (Self-Assessed) yang lebih berfokuskan kepada pembelajaran berpusatkan murid. Dengan adanya TMK. Belajar MENGENAI TMK. b. murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari mengikut kadar kemampuan sendiri. Penggunaan TMK sebagai pengupayaan pembelajaran membolehkan murid mengukuhkan lagi pengajaran dan pembelajaran dan mencapai standard kurikulum. Pendekatan aktiviti pembelajaran ini mempunyai jangkamasa yang panjang. pendapat. Kadar Kendiri (SelfPaced). . konsep pembelajaran ini menjadi lebih mudah untuk direalisasikan. pembinaan atau siasatan yang teratur yang menjurus kepada matlamat yang spesifik. Belajar DENGAN TMK dan Belajar MELALUI TMK mesti digabungkan dalam strategi pengajaran dan pembelajaran. malah dapat mentaksir pembelajaran sendiri. Adalah disarankan guru mengintegrasikan TMK melalui aktiviti berasaskan projek atau tugasan seperti kad ucapan. Pembelajaran Berasaskan Projek Pembelajaran berasaskan projek merupakan satu model aktiviti bilik darjah yang berbeza dari kebiasaan. Semua ahli kumpulan akan menyumbang dengan aktifnya pengetahuan. Guru dan murid perlu mengenal pasti keperluan TMK dalam meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mereka. Dalam TMK pendekatan ini boleh dilaksanakan dengan guru memberi tugasan kepada kumpulan-kumpulan yang telah dikenalpasti. kemahiran dan menyelesaikan masalah bersama.

kemahiran. murid juga dapat mengalami. Melalui pendekatan ini murid diberi peluang untuk maju mengikut kebolehan dan kadar pembelajaran mereka sendiri serta dapat mempertingkatkan tahap penguasaan pembelajaran.pada peringkat awal. Maka untuk mengatasi masalah itu. laksanakan operasi penyelesaian masalah dan menilai kaedah penyelesaian masalah yang digunakan. Dalam konteks TMK. Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme ialah satu kaedah dimana murid dapat membina sendiri pengetahuan atau konsep baru secara aktif berdasarkan pengetahuan. Sehubungan itu. TMK merupakan . Penyelesaian Masalah Kaedah penyelesaian masalah merupakan satu kaedah pembelajaran berasaskan masalah sebenar dan murid dapat menyelesaikan masalah dengan keupayaan mereka sendiri. Kaedah ini boleh dijalankan secara kolaboratif dan berpusatkan murid. Guru kemudian akan membimbing murid untuk memahami konsep melalui hasil inkuiri. e. Melalui pembelajaran konstruktivisme murid menjadi lebih kreatif dan inovatif. Dengan menggunakan perisian aplikasi. Selain itu. nilai dan pengalaman yang telah diperolehi dalam p&p. f. cari kaedah penyelesaian. perisian kursus. Sebagai contoh. Murid gunakan TMK untuk mendapatkan data. h. mempelajari dan mengkaji sesuatu fenomena secara simulasi. Inkuiri-Penemuan Pendekatan Inkuiri-Penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. mustahil atau bahaya dilaksanakan dengan cara biasa. tayangan video. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku sisekeliling. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Inkuiri secara amnya membawa maksud maklumat. Murid secara aktif mencari dan mengakses maklumat dalam mencapai objektif pembelajaran mereka dalam konteks yang terkawal. terlalu mahal.DRAF100211 d. maklumat dan pengetahuan. Melalui aktiviti seperti ekperimen. Penggunaan TMK dalam Inkuiri-Penemuan berlaku apabila perisian kursus digunakan oleh murid untuk mencuba atau melaksana ekperimen yang sukar. Guru berperanan sebagai fasilitator dengan memberi panduan kepada murid dalam proses penyelesaian sesuatu masalah. demontrasi sesuatu kejadian yang urutan babaknya boleh dikawal oleh murid boleh juga dilihat dengan mengunakan perisian 3d Modeling. murid akan mengkaji sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. murid hendaklah berbincang dengan rakan bagi mencari penyelesaiannya. g. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. permainan komputer pendidikan dan bahan-bahan Internet yang terpilih dapat membantu murid menguasai pengetahuan dan kemahiran yang spesifik. murid ingin menyiapkan sesuatu tugasan yang memerlukannya memasukkan imej. Murid perlu kenal pasti masalah. kaedah ini akan melibatkan murid untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Pembelajaran Penerokaan Pembelajaran Penerokaan membolehkan murid belajar melalui penerokaan berdasarkan pengalaman yang sedia ada. Sumber-sumber TMK seperti penggunaan papan putih interaktif. Murid 40 dapati imej yang diperlukan tidak ada dalam komputernya. Pembelajaran Masteri Pembelajaran Masteri adalah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang dipelajari.

4. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika. Jadual 3 contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Keterampilan Diri dan Kemanusiaan. kajian masa depan dan simulasi.  Mencari maklumat melalui Internet untuk mengukuhkan lagi karangan murid. Jadual 1 menunjukkan contoh aktiviti pembelajaran bagi tunjang Komunikasi.DRAF100211 alat yang paling berkesan dalam menterjemahkan konsep pembelajaran penerokaan memandangkan ianya dapat mencapai maklumat dan pengetahuan dengan cepat bagi membolehkan murid menganalisis dan memproses maklumat yang diingini dalam situasi pembelajaran yang berbentuk penyelesaian masalah. Komunikasi Kerohanian. Memuat turun perisian komputer secara percuma seperti Basic Mouse Skill dan Animated Typing Skill bagi aktiviti kemahiran menggunakan tetikus dan menaip serta mengenal abjad. Pembentangan tugasan atau projek. Murid akan merasa seronok untuk mempelajarinya. dan buku skrap atau projek folio digital. 2. 6. 5. Sikap dan Nilai Kemanusiaan Sains dan Teknologi Perkembangan Fizikal dan Estetika Keterampilan Diri Tunjang Aktiviti Pembelajaran mengukuhkan karangan supaya lebih menarik.    Pengintegrasian TMK boleh dilaksanakan ke dalam semua tunjang dengan membuat perancangan yang rapi. Murid boleh memasukkan imej untuk 41 Kerohanian. 3. Rekod suara dan mendengar semula bagi tujuan latihan sebutan. Manakala. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. Jadual 2 bagi tunjang Kerohanian. Tunjangtunjang tersebut adalah seperti berikut: 1. Jadual 1: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Komunikasi Tunjang Tunjang  Komunikasi Aktiviti Pembelajaran Menulis karangan menggunakan perisian pemprosesan perkataan seperti MS Word. Sikap dan Nilai Sains dan Aktiviti Pembelajaran  Membuat karangan dan bercerita menggunakan video atau gambar. . PENGINTEGRASIAN TMK DALAM TUNJANG KSSR Terdapat enam (6) tunjang dalam kurikulum KSSR.

kamera atau video kamera digital dan Internet dalam pembelajaran mereka. Mengamalkan sikap murni semasa menggunakan perkakasan dan perisian. Pentaksiran mesti dilakukan secara berterusan untuk memantau kemajuan murid dari segi pengetahuan. perisian persembahan dan perisian grafik (MS Word. kamera atau video kamera digital dan Internet. Penggunaan e-mel dan laman sosial web dapat menggalakkan interaksi sosial antara rakan sebaya dari dalam dan luar negara. 42 Tunjang  Keterampilan Diri Kemanusiaan  Aktiviti Pembelajaran Keyakinan murid akan ditingkatkan semasa pembentangan idea atau laporan melalui perisian pemproses perkataan. Mengukuhkan semangat patriotisme dan perpaduan melalui aktiviti menggunakan Internet.   Jadual 3: Contoh Aktiviti Pembelajaran Keterampilan Diri dan Kemanusiaan Jadual 2: Contoh Aktiviti Pembelajaran Tunjang Kerohanian. Sebelum pentaksiran ini dilaksanakan guru perlu mengenalpasti kemahiran-kemahiran yang terkandung dalam standard pembelajaran yang telah dipilih. Pentaksiran formatif boleh dilaksanakan bertujuan untuk mengukur prestasi murid semasa p&p dan ianya ditaksir secara bersepadu melibatkan aspek pengetahuan. MS Access dan Paint). PENTAKSIRAN Pentaksiran bertindak sebagai kayu pengukur untuk menilai pencapaian murid dalam memperoleh pengetahuan dan kemahiran TMK. Pentaksiran sumatif dilaksanakan dengan menyediakan ujian yang sesuai untuk menguji pencapaian pembelajaran. Nilai boleh diukur menggunakan senarai semak atau melalui pemerhatian. . MS Excel. perisian persembahan.DRAF100211 Teknologi  Perkembangan Fizikal dan Estetika Menggunakan perisian pemproses perkataan. MS PowerPoint dan Paint). Murid boleh ditaksir dengan menggunakan sama ada pentaksiran formatif atau sumatif atau kedua-duanya. kemahiran dan nilai. Sikap dan Nilai serta Sains dan Teknologi. MS PowerPoint. perisian pangkalan data dan perisian grafik (MS Word. dan Perkembangan Fizikal dan Estetika.  Penghasilan projek dapat menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif antara sekolah di dalam dan luar negara melalui Internet. kemahiran dan nilai berdasarkan kepada standard kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan.

Persembahan Persembahan ialah satu kaedah pentaksiran berbentuk lisan yang boleh dilaksanakan secara formatif dalam p&p. Ia dilaksanakan dengan murid menceritakan kembali suatu pembelajaran yang telah dipelajari. Bukti pemerhatian boleh direkod dengan menggunakan pita rakaman. Pemerhatian adalah pentaksiran yang berterusan dan autentik yang berteraskan kepada perlakuan murid semasa melaksanakan kemahiran dan nilai dalam TMK. Antara ciri-ciri umum bagi kuiz ialah ia dijalankan secara tidak formal dan dalam tempoh masa yang singkat. Dengan kaedah ini guru dapat membuat pentaksiran dengan lebih konsisten. kemahiran dan nilai dalam TMK dicapai. kemahiran dan nilai dalam standard pembelajaran TMK. Hasil pentaksiran boleh digunakan oleh guru untuk memberi komen bagi menambah baik mutu sesuatu persembahan. kandungan. bunyi dan cara penyampaian perlu diambilkira dalam persembahan. Kuiz dan ujian digunakan untuk menilai tahap pengetahuan. Guru menerangkan keperluan yang perlu ada dalam persembahan seperti tajuk. Kaedah ini melibatkan murid secara individu atau berkumpulan bagi mempersembahkan hasil kerja mereka 43 secara kreatif dengan berbantukan komputer. reka bentuk visual. teratur dan terarah berdasarkan kriteria yang jelas. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 8). Rubrik Rubrik ialah satu kaedah pentaksiran yang menggunakan kriteria berbentuk skor bagi membolehkan guru membuat penilaian sesuatu pengajaran untuk memastikan pengetahuan. d. kemahiran dan nilai. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 7). Guru menggunakan senarai semak untuk menyemak isi penting yang dinyatakan oleh murid. buku log juga boleh digunakan untuk mencatatkan peristiwa yang penting atau mencatatkan sesuatu pencapaian. Selain itu. b. bilangan slaid dan perisian yang akan digunakan. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 6). Pemerhatian Pemerhatian merupakan salah satu cara pentaksiran yang boleh dilaksanakan oleh guru dan rakan sebaya terhadap proses kerja dalam sesuatu pembelajaran yang telah dirancang dari aspek pengetahuan. video dan fotografi atau rekod bertulis dengan menggunakan borang pemerhatian seperti senarai semak atau borang deskriptif. Sesuatu persembahan boleh dinilai dengan menggunakan instrumen pentaksiran seperti senarai semak dan rubrik. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 9). Kriteria seperti reka bentuk visual. kandungan.DRAF100211 Berikut adalah kaedah pentaksiran yang boleh digunakan dalam p&p TMK: a. e. Anekdot Anekdot merujuk kepada penceritaan semula suatu pembelajaran TMK yang telah dipelajari dan ia boleh dinyatakan dalam bentuk lisan atau bertulis. Kuiz dan Ujian Kuiz merujuk kepada soalan lisan atau bertulis yang digunakan untuk menguji pengetahuan atau kefahaman murid mengenai satu topik pembelajaran yang telah dipelajari. . c. Ujian pula merupakan gabungan pelbagai bentuk soalan bagi beberapa topik pembelajaran secara bertulis.

DRAF100211 Manakala bagi ujian pula ia berbentuk formal dan sistematik. Kaedah-kaedah ini digunakan untuk mengukur tahap pengetahuan. STANDARD KANDUNGAN PEMBELAJARAN DAN STANDARD Standard Kandungan direka bentuk khas untuk Murid Tahun 1 hingga Tahun 6. memproses dan menggunakan maklumat  menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat  menggunakan TMK untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan  menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran  menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 44 . Portfolio Kerja Harian merupakan tugasan harian yang dikumpul dalam satu jangka waktu pembelajaran. Pentaksiran simulasi yang berbentuk permainan boleh digunakan seperti perisian permainan. g. Contoh perisian permainan seperti Go Tidy dan Basic Mouse Skill. Terdapat tiga jenis portfolio yang boleh digunakan dalam TMK seperti Portfolio Kerja Harian. pengetahuan dan nilai. main peranan dan penggunaan model. di mana murid diukur bagi kemahiran menggunakan tetikus. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 10). Kaedah rubrik adalah antara kaedah yang boleh digunakan untuk pentaksiran portfolio dalam membantu guru menilai perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan murid dalam aspek kemahiran. murid berperanan sebagai kekunci di papan kekunci komputer dalam aktiviti mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor serta menaip perkataan. Portfolio Hasil Terbaik merupakan hasil tugasan terbaik yang dipilih dari Portfolio Kerja Harian. tin dan tali untuk membina sebuah model komputer. f. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 12 dan 13). Manakala pentaksiran simulasi berasaskan model. mengumpul. Dalam aspek pentaksiran simulasi berbentuk main peranan.  menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika  memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian  menggunakan TMK untuk mencari. Pentaksiran simulasi boleh dilaksanakan melalui tiga kaedah iaitu permainan. membolehkan murid belajar mengenai perkakasan komputer dengan menggunakan bahan buangan seperti kotak. Terdapat 7 Standard Kandungan untuk TMK dalam KSSR iaitu murid. Portfolio Dokumentari dan Portfolio Hasil Terbaik. Guru boleh memilih permainan komputer yang bersesuaian untuk menilai kemahiran murid. (Rujuk contoh seperti di Lampiran 11). Simulasi Simulasi ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar. Portfolio Portfolio merupakan koleksi hasil kerja murid berbentuk dokumentasi berstruktur yang digunakan sebagai salah satu cara pentaksiran di bilik darjah. kemahiran dan nilai pembelajaran TMK. Portfolio Dokumentari merupakan bahan pembelajaran yang dikumpul selaras dengan objektif untuk sesuatu tugasan tertentu (task based) di mana proses penghasilan bahan tugasan perlu ditunjukkan dengan jelas.

kemahiran dan nilai. Walau bagaimanapun. Oleh yang demikian Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran ini akan menjadi indikator tahap pencapaian TMK murid. Setiap Standard Kandungan dibahagikan kepada Standard Pembelajaran mengikut Tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6). pada Tahap II. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diajar sebagai Belajar Mengenai TMK. Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran TMK akan diintegrasikan dalam semua mata pelajaran. 45 . Murid perlu mencapai kesemua Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran seperti yang terkandung dalam Standard Kurikulum TMK. Pada Tahap I Pendidikan Sekolah Rendah.DRAF100211 Standard ini disusun mengikut pengetahuan.

Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box). MS Word atau MS PowerPoint).11 .2 Menghidupkan dan mematikan suis (turn on. 1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika Standard Pembelajaran Tahun 1 1.8 2. 2.10 2.9 2. unit sistem). 1. 1.1 Mematuhi peraturan makmal komputer. turn off) mengikut tatacara yang betul.6 Bertoleransi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.4 Menyatakan fungsi kekunci Enter. 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor. 1. tetikus. MS Word atau MS PowerPoint). papan kekunci. Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).6 2. Menggunakan perisian Standard Kandungan 1.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2. Spacebar. Backspace 46 2. 2.2 Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab.5 2.5 Menghargai hak cipta orang lain.3 Menggelakkan pembaziran ketika menggunakan peralatan TMK. Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali. Melancar dan menutup perisian grafik . 2. pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.1 Mengenal pasti bahagian komputer (monitor.7 2.DRAF100211 KURIKULUM STANDARD TMK UNTUK SEKOLAH RENDAH TAHAP I: TAHUN 1 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 dan Delete.4 Mengamalkan langkahlangkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK. 2. Membuka dan menyimpan fail grafik. Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman.

Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).5 Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.1 7.4 3. MS PowerPoint. Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio.1 4. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. Menggunakan perisian grafik (Paint). Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 lain seperti kamera digital dan CD-ROM. imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 7. 2.2 .DRAF100211 Standard Kandungan Standard Pembelajaran Tahun 1 persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan yang mengandungi teks dan imej.12 Mencetak dokumen.0 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat 4. Menyimpan imej daripada laman web. 3. Mencari imej menggunakan enjin carian. mengumpul. memproses dan menggunakan maklumat 3. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. 2.1 4.1 3.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 6. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 5.0 Menggunakan TMK untuk mencari.2 3. 5.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. Berkongsi idea menggunakan perkakasan 47 6. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan.3 3.

2. Bertolenrasi dengan rakan sekelas semasa menggunakan komputer Mengenal pasti bahagian komputer (monitor. unit sistem). Mengenal pasti Standard Kandungan 2. Standard Kandungan TMK yang dikenal pasti adalah 2. MS PowerPoint). contoh: mengajar Menaip teks dan menyisip imej. Spacebar.3 2.13 Merekodkan suara dengan menggunakan perisian sedia ada.6 Standard Pembelajaran Tahun 1 Mematuhi peraturan makmal komputer Menggunakan perkakasan komputer dengan cermat dan bertanggungjawab Mengelakkan pembaziran ketika menggunakan perkakasan TMK. turn off) mengikut tatacara yang betul Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.1 1.10 Menggunakan perisian grafik (Paint) untuk membuat gambar dengan menggunakan bentuk asas dan kotak warna (color box).1 2.11 Menggunakan perisian persembahan (MS PowerPoint) untuk menghasilkan dua slaid persembahan menggunakan teks dan imej.12 Mencetak dokumen. Standard Kandungan yang dipilih Standard Pembelajaran yang dipilih 48 . 2. 1.2 1. MS Word atau MS PowerPoint).DRAF100211 BAGAIMANA MENGGUNAKAN STANDARD KURIKULUM TMK INI? Langkah 1: Kenal pasti Standard Kandungan.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 2. 2.4 2.5 2. Kenal pasti Standard Pembelajaran.0 dan 7.7. 2.9. Menyatakan fungsi kekunci Enter. 2.6 2.12 dan 7. dokumen pemprosesan perkataan atau persembahan (Paint.1. 2. Melancar dan menutup perisian grafik .6. Backspace dan Delete Menggunakan tetikus untuk klik dan klik dua kali.2 2. MS Word. 2.3 1. 2.0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Menghargai hak cipta orang lain.4 1.8. pemprosesan perkataan atau persembahan (MS Paint. Menghidupkan dan mematikan komputer (turn on. tetikus.8 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word).5 1. papan kekunci. 2. 2. Pilih Standard Kandungan yang berkaitan dengan topik pelajaran.0.9 Menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) untuk menghasilkan teks berserta imej dalam satu halaman. Standard Pembelajaran TMK yang mesti dicapai oleh murid pada akhir pelajaran adalah 2. Mengamalkan langkah-langkah keselamatan ketika menggunakan peralatan TMK 1. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 2: Standard Kandungan 1. 2.7 Membuka dan menyimpan fail grafik.

3 3. Mencari imej menggunakan enjin carian.1 4. memproses dan menggunakan maklumat 3. 49 .1 Mengukuhkan persembahan multimedia (MS PowerPoint) sedia ada seperti memasukkan fail audio. imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi.Elemen TMK. MS PowerPoint.0 Menggunakan TMK untuk mencari. nyatakan Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran dalam bentuk nombor untuk diterjemahkan dalam modul pengajaran.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif 5. Menyimpan imej daripada laman web.5 4. 4. Standard Kandungan yang dipilih 5.0 Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran 7. Menggunakan pelayar web untuk melayari Internet. 6.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word.2 3. Mengenal pasti Standard Pembelajaran Langkah 3: Setelah memilih Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran. mengumpul.1 Menggunakan perisian grafik (Paint).0 Menggunakan TMK untuk mendapatkan dan berkongsi maklumat Mengenal pasti lokasi dan mencapai maklumat yang disimpan.DRAF100211 3.4 3. 7.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 6.2 Berkongsi idea menggunakan perkakasan lain seperti kamera digital dan CD-ROM. pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint) secara kreatif (memanipulasi teks. Menunjukkan dan menerangkan bagaimana mencapai imej yang disimpan. Standard Pembelajaran yang dipilih 1. Mengenal pasti Standard Kandungan 2. Sila rujuk Contoh Mengaplikasikan DSK TMK Dalam Modul Teras Tema Dunia Sains Dan Teknologi Modul Pengajaran: .1 3. Menyampaikan idea menggunakan perisian pemprosesan perkataan (MS Word) atau persembahan (MS PowerPoint).

Guru menunjukcara dan murid akan ikut bersama untuk melakukan kemahiran berikut: a.DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN DSK TMK DALAM MODUL TERAS TEMA DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI MODUL PENGAJARAN: . Terdapat dua cara menyisip gambar: a. Menukar fon b. Murid diminta menaip perkataan sebagai contoh nama mereka. Menyisip gambar daripada Clip Art Standard Kandungan: Standard Pembelajaran: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 50 . 2. guru mendemostrasikan cara untuk menukar fon dan saiz fon. Imej di dalam folder My Document.9. 2. Dengan menggunakan Microsoft Word.1 2 jam (4 waktu) 1. Modul pembelajaran murid. 2. Paparkan atau tunjukkan beberapa hasil kerja yang telah dicetak atau melalui komputer satu muka surat yang mengandungi pelbagai fon dan saiz fon serta imej. Hasil yang menunjukkan penggunaan pelbagai saiz dan fon berserta imej. Tunjukcara menyisip gambar. Menukar saiz c. 6. 2.0 2.ELEMEN TMK Topik: Penerangan: Menaip Teks dan Menyisip Imej Dalam pembelajaran ini. 2.0 dan 7. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks pelbagai saiz dan fon. 2. 1. Menyimpan hasil kerja 4.6. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).8.12 dan 7. Mereka juga akan belajar menyisip imej dalam satu halaman. 5. 3. Kemahiran ini akan membolehkan murid untuk mengemukakan idea mereka dengan kreatif di mana mereka akan menggunakan pelbagai saiz dan fon serta imej dalam menghasilkan kerja. Murid diminta membuat semula aktiviti di atas. 2. Nasihat murid supaya memilih fon dan saiz fon yang senang dibaca. 3.7.

Menukar fon b. Murid perlu kenalpasti lokasi fail mereka disimpan. 8. Menukar saiz fon c. Menyimpan 2. Pemulihan: Murid yang tidak dapat bercerita dengan betul langkah untuk mencapai kemahiran yang dipelajari akan mengulang semula kemahiran tersebut dengan bimbingan guru atau rakan. 9. Semua hasil kerja hendaklah disimpan. fon dan imej yang mereka minat. Murid bersama guru membuat kemahiran menyisip gambar. Pengayaan: 51 . Pilih salah satu kemahiran menyisip sahaja bagi tajuk ini. Menyisip gambar daripada folder di My Document 7. Pentaksiran: Kaedah anekdot 1. Menyisip gambar d. Murid yang dapat bercerita dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz. Murid juga boleh di ajar menukar warna fon.DRAF100211 b. Murid diminta mencerita semula salah satu kemahiran berikut: a. Murid lain mengesahkan cerita mengenai langkah untuk mencapai sesuatu kemahiran di atas.

2. Murid melihat bahan yang dipaparkan guru. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. Murid melihat demostrasi guru cara untuk menukar fon dan saiz fon. 6. Murid mengikut guru menukar fon. Murid menaip nama sendiri. Klik Format Pilih Font Pilih Comic Sans MS Klik OK 5. 3. Murid mengikut guru menukar saiz. Klik Format Pilih Font Pilih Size 20 Klik OK 52 . 4.ELEMEN TMK Topik: Cadangan Aktiviti: Menaip Teks dan Menyisip Imej 1.DRAF100211 MODUL PEMBELAJARAN: .

10. 12. Murid melihat demonstrasi guru cara menyisip imej daripada Clip Art dan folder My Document. Murid mengikut guru menyimpan hasil kerja. 11. Murid mengikut guru menyisip imej daripada Clip Art. Murid menaip nama sendiri sekali lagi. Klik Insert Go Pilih Picture Klik Clip Art Taip boy dalam kotak Search for Klik Pilih Save Pilih My Document Taip nama sendiri dalam File name Klik Klik pada imej yang dipilih 53 .DRAF100211 7. Murid mengulang semula aktiviti 3 hingga aktiviti 8. Murid memastikan jenis dan saiz fon yang dipilih senang dibaca. Klik File Save 9. 8.

54 . Murid menyimpan hasil kerja. Murid mengikut guru menyisip imej daripada folder My Document.DRAF100211 13. Murid mengenal pasti lokasi fail yang disimpan. Murid menyisip satu lagi imej daripada Clip Art atau folder My Document. 14. Klik Insert dipilih Pilih Picture Klik Insert Klik From File Pilih My Documents Klik pada imej yang 13. 15.

ASAS PENGATURCARAAN 55 .DRAF100211 CONTOH MENGAPLIKASIKAN KREATIVITI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI: .MARI BELAJAR MS POWERPOINT .

saiz. imej dan ciri-ciri seperti warna. Pentaksiran:    Murid menunjukkan cara memulakan aplikasi MS PowerPoint. susun atur). teks dan warna) Contoh soalan guru: o Adakah gambar ini menarik? o Jika menarik. Murid dapat menyimpan hasil kerja.0 Menggunakan TMK untuk mencetus idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. susun atur). imej dan bunyi) untuk mempersembahkan idea atau konsep sedia ada.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 1 Mari Belajar MS PowerPoint 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 7. o Jika tidak menarik.dan ciri-ciri seperti warna.1 Menggunakan perisian grafik (Paint). imej. kenapa ia menarik? (kesesuaian teks. 56 . Standard Pembelajaran: 7. (Gambar yang mengandungi imej. Murid menghasilkan persembahan yang mengandungi teks dan imej secara kreatif dan inovatif. Fasa Persediaan Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. saiz. Guru mempamer dua contoh gambar untuk perbincangan. kenapa? (lihat kesesuaian teks. pemprosesan perkataan (MS Word) atau perisian persembahan (MS PowerPoint)secara kreatif (memanipulasi teks. kedudukan. kedudukan.

2. 3. 57 . teks dan warna untuk menghasilkan persembahan yang kreatif. Murid membayangkan situasi berdasarkan tajuk. Murid menentukan imej. Perkembangan Aktiviti 3: 1. Guru merumuskan ciri-ciri menarik imej dan teks berdasarkan tajuk perbincangan. warna dan latar belakang. 3. Murid menaip teks pada slaid. 4. Contoh soalan guru: o Apakah anda berpuas hati dengan susun atur persembahan anda? o Adakah teks yang anda gunakan bersesuaian dengan kehendak persembahan? o Adakah imej yang anda pilih bersesuaian dalam persembahan ini? 2. Murid menunjukkan hasil persembahan. Murid cuba jaya kesesuaian imej. Murid menyimpan hasil kerja. Murid melihat hasil tugasan masing-masing serta membuat penambahbaikan. 3. Tindakan Aktiviti 4: 1. teks. Imaginasi Aktiviti 2: 1. Murid bertukar pandangan dan maklumat dengan murid lain. 2. Murid membuat perbandingan dengan persembahan murid lain. Murid memulakan aplikasi MS PowerPoint. Murid menghasilkan persembahan. 4. Murid menyisip imej pada slaid. 5. Guru memberi tajuk persembahan.DRAF100211 2. 6.

7.0 Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan maklumat secara kreatif dan inovatif. Contoh soalan guru: o Siapa ada memelihara ikan di rumah? o Apakah makanan yang diberikan? 58 Fasa Persediaan .1 Membangunkan aturcara bagi menyelesaikan masalah yang telah dikenal pasti. Pentaksiran:    Murid dapat menyediakan algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan.0 Menggunakan TMK untuk penyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Standard Pembelajaran: 5. Cadangan Aktiviti Aktiviti 1: 1. Guru memberi beberapa soalan untuk merangsang murid. Murid dapat menghasilkan atur cara yang menepati tajuk dan kandungan serta mempunyai reka bentuk visual yang menarik. mendapatkan makanan dan berpatah balik.1 Membangunkan persembahan dengan menggunakan perisian pengaturcaraan yang telah dikenal pasti dengan kreatif dan inovatif. 7. Murid dapat menyediakan carta alir tentang pergerakan ikan ke arah makanan.DRAF100211 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Tahun: Topik: Tempoh: 4 Asas Pengaturcaraan 120 minit (4 waktu) Standard Kandungan: 5.

Ikan makan 59 . Ikan bergerak ke kanan 2. Ikan bergerak ke kiri 6.  Ikan makan mangsa. 1.DRAF100211 o Berapa kerapkah ikan kamu makan? o Di manakah ikan kamu di tempatkan? o Apakah yang terdapat di dalam sebuah akuarium? 2. Ikan pusing 5. Murid diminta menyenaraikan pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. Murid diminta menyenaraikan perlakuan ikan berdasarkan aktiviti main peranan. 3. Murid diminta main peranan sebagai hidupan air di dalam akuarium. Imaginasi 1. Ikan makan 4. Contoh:  Ikan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ikan berhenti 3. Murid membina algoritma pergerakan ikan semasa mendapatkan makanan. 2. Ikan berhenti 7.  Ikan mencari makan.

Murid akan menyediakan carta alir berdasarkan algoritma yang disediakan. Mula Ikan bergerak ke kanan kanan Ikan berhenti Ikan makan Ikan pusing Ikan bergerak ke kiri Ikan berhenti Ikan makan Tamat 60 .DRAF100211 4.

2. 4. Murid mempamerkan hasil tugasan yang telah disiapkan. Rakan memberi pandangan dan komen tentang tugasan yang telah bina. Murid melakukan penambahbaikan tugasan yang telah dibuat. 5. Contoh projek: 61 . Murid membangunkan aturcara yang menggunakan pergerakkan ikan dari satu arah untuk mencari makanan dan memakan mangsa serta berpatah semula ke tempat asal berdasarkan carta alir menggunakan perisian pengaturcaraan Scratch. Tindakan 1. 2.DRAF100211 Perkembangan 1. Murid menerangkan kepada rakan tentang hasil tugasan yang telah dibina. 3. Murid menguji aturcara yang telah dibangunkan.

BAHASA MALAYSIA .DUNIA SENI VISUAL 62 .MATEMATIK .DRAF100211 CONTOH MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS KURIKULUM TAHUN 1: .ELEMEN SAINS .DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI .BAHASA INGGERIS .

Murid juga akan mempelajari saiz fon.8.6. 2. 2. 3.3 dan 3. Modul ini akan dijalankan di makmal computer 1.2 1. Menyisipkan imej yang sesuai dari Clip Art.2.7.11.1 1 jam (2 waktu) 1.6. 2.0.2.2. 4. Menyebut perkataan mengikut sebutan yang betul. Bercerita mengenai harijadi mereka. 7. 4.0 2. 4.6 Standard Kandungan Bahasa Malaysia: Standard Pembelajaran Bahasa Malaysia: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Cadangan Aktiviti: 2. 2.1 dan 7.2 dan 3. Menukarkan fon ayat tersebut kepada Comic Sans MS. Menyimpan hasil kerja dalam My Document. 2. 2. 5. Lirik lagu „SELAMAT HARI JADI‟. 6. Murid akan mempelajari cara mencipta kad ucapan yang mengandungi imej dan teks ucapan serta mencetak hasil kerja mereka.2. Mencetak hasil kerja murid. Memulakan aplikasi MS Word dan menaipkan ayat selamat hari jadi. 1.DRAF100211 LAMPIRAN 1 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA MALAYSIA Topik: Penerangan: Kad Ucapan Murid menyediakan kad ucapan menggunakan perkataan yang tepat dan betul. Rakaman lagu Selamat Hari Jadi. Dalam pelajaran ini. 2. murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word). 63 .0 dan 7. 8. Mendengar dan menyanyikan lagu „Selamat Hari Jadi‟.

2. 3.DRAF100211 Kreativiti: Nota: Menggunakan pelbagai jenis fon. Pentaksiran: Kaedah Pemerhatian Gunakan borang pemerhatian yang mengandungi senarai semak seperti:  Membuka aplikasi MS Word  Menaip teks  Menukar fon  Menukar saiz fon  Menyisip imej Latih tubi dilakukan bagi murid yangbelum dapat menguasai abjad dan suku kata mengikut sebutan yang betul dengan bimbingan guru atau rakan. Cetak hasil kerja murid mengikut kumpulan bagi mengelakkan pembaziran kertas dan menjimatkan masa. Pastikan komputer murid telah dihidupkan. Masukkan imej yang diperlukan dalam komputer murid sebelum proses pengajaran dan pembelajaran bermula. warna fon dan saiz secara kreatif dalam lirik lagu yang ditaip. fon dan imej yang mereka minat. Murid yang dapat menguasai semua kemahiran dengan betul akan diberi tugasan seperti membuat kad ucapan yang kreatif menggunakan pilihan saiz. Pemulihan: Pengayaan: 64 . 4. 1. Pastikan lirik dan rakaman lagu SELAMAT HARI JADI telah disediakan dan disimpan dalam komputer guru.

Pupils will be able to combine letters to form a word.6 and 5. This module will be carried out in the computer lab.1.0 and 5.1 and 4.1.1. 1. Worksheet 1. Learn Letters program 2. 2. 3 and 4 3. 2. Glue and Scissor 65 .5. 3.1 2 hours (4 periods) 1.1.3.DRAF100211 LAMPIRAN 2 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: BAHASA INGGERIS Topic: Overview: Shapes of Letters Pupils apply their knowledge of letters.1.2 and 4. 1. 1.1.3.3 English Language Content Standard: English Language Learning Standard: ICT Content Standard: ICT Learning Standard: Duration: Resources: 1.2 1.1. Manila Card. 3. 2. They are introduced to Learn Letters program.0 1.1.

moe. Pupils use the tracing guide to write the letters. 2.gov. 66 . pupils start the game and complete the activities up to Level II. Press “Esc” button on the keyboard to exit the game. Click and drag the given shapes to form a letter. ran and van 2. 2. 2. In pairs. 3. 2. pupils cut the given worksheet that contains letters into pieces. 4. 1. Pupils find the hidden capital letters and colour it.DRAF100211 Creativity: Note: 1. The Learn Letters program is a shareware software. Pupils complete the activities in Level III. 4. Knowing Letters . 3. Suggusted Activities: Assessment: Remedial: Enrichment: 1. Teacher use checklist to observe pupils doing activities:  Click the mouse  Double-click the mouse  Working together and taking turn 1. Demonstrates how to use Learn Letters program. Pupils rewrite the letters one by one. The Learn Letters program must be installed in the pupil‟s computer. This software can be downloaded from the BPK website at http://www. 5. 6. Join the dotted lines to complete the shape of letters. 3. Then. Pupils paste their answers on the manila card and present it to the class.my/bpk. 3. they forms these words: fan.sings “ABC” song. man. Pupils find the hidden small letters and join the dotted line to complete the shape of letters. Teacher has to explore the game before hand. In group of four. 1.

d) dan ii (a.0 dan 7.c.d) 2.6. 2.c.1 dan 7.4 Standard Kandungan Matematik: Standard Pembelajaran Matematik: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: Kreativiti: Nota: i (a.1 2 jam (4 waktu) Modul Mari Belajar MS Word. 2.0 2. 1. Dikehendaki merujuk kepada Modul Pembelajaran murid untuk menyelaraskan kandungan aktiviti 67 .b. Mempelbagaikan fon dan saiz fon. Dalam modul ini. murid diperkenalkan dengan perisian MS Word.11. 4. 4.7. Murid memahami turutan nombor dan nilai tempat.DRAF100211 LAMPIRAN 3 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS ASAS: MATEMATIK Topik: Penerangan: Mengira dan menyusun mengikut turutan nombor. Murid akan memasukkan teks serta menggunakan pelbagai fon dan menukar saiz fon.b.0.

ketiga dan keempat. Membuka MS Word dan meminta murid untuk menaip nama. 7. Membimbing murid menyusun nombor menggunakan garis nombor. Murid diminta mengambil 10 batang straw lain dan melekatkan 2 straw bersama sehingga terbentuk 5 kumpulan 3. Murid diminta mengambil 20 batang straw lagi dan melekatkan 5 straw bersama sehingga terbentuk 4 kumpulan 4. Pemulihan: 1.DRAF100211 Cadangan Aktiviti: 1. Murid diminta merujuk kad nombor masing-masing dan mengumpulkan straw mengikut kumpulankumpulan yang telah dibentuk sehingga bilangan straw sama seperti nombor pada kad dan diikat mengunakan getah gelung. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 4. 7. 2. 2. Sementara murid menggunakan komputer. 8. Secara Simulasi: 1. 2. kelas dan mata pelajaran. Ikatan straw yang telah selesai dimasukkan ke dalam kotak. Pentaksiran: Mengira nombor 1-100 mengikut susunan menaik dan menurun. Mengarah murid menukar jenis fon. Murid diminta mengambil lebihan straw dan melekatkan 10 straw bersama sehingga menbentuk 6 kumpulan. Menyusun nombor mengikut tertib menaik. 1. 2. 3. Murid diminta meletakkan 10 batang straw di atas meja. Mencetak hasil kerja. Pengayaan: 68 . 5. Melengkapkan garisan nombor. 5. 9. 10. guru boleh menyemak setiap kotak berdasarkan senarai semak. Lakukan seterusnya untuk kad kedua. Murid diminta menaipkan keempat-empat nombor secara menaik untuk baris pertama dan menurun untuk baris kedua. Setelah selesai guru perlu membuat semakan akhir dan memberi komen terhadap hasil aktiviti murid. Mengarah murid menukar saiz fon. 6. Melengkapkan garisan nombor. 6. Meminta murid menaip nombor menaik dan nombor menurun. Setelah selesai.

murid diperkenalkan kepada perisian pemprosesan perkataan (MS Word).7. 2.1.2.5 dan 4.0 dan 7.DRAF100211 LAMPIRAN 4 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA: DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI: ELEMEN SAINS Topik: Penerangan: Tumbuh-tumbuhan Murid mengenalpasti jenis tumbuhan di persekitaran mereka. 3.9. Kreativiti: 69 .8. 2. 4. Gambar tumbuh-tumbuhan. 4.1. Dalam pembelajaran ini.2.2. 2. Modul pembelajaran murid (Mari Meneroka MS Word).12 dan 7. Standard Kandungan Sains: Standard Pembelajaran Sains: Standard Kandungan TMK: 4.0 2. 2.1. Murid akan belajar bagaimana menghasilkan teks bergambar dalam satu halaman.1.6. Persembahan MS Power Point tentang jenis tumbuh-tumbuhan di persekitaran.1 Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 2 jam (4 waktu) 1. 2. 2. 4. 4.1. Murid dapat menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan dengan kreatif.

2. 4. Ini penting untuk mengelakkan masalah mencetak dan pembaziran kertas. Memaparkan gambar tumbuh. Murid mendengar dan mengulang apa yang guru sebutkan. 2. Folder ini diletakkan di dalam folder My Document. Kaedah Rubrik 1. 70 . Cadangan Aktiviti: Pentaksiran: Pemulihan: Pengayaan: PROJEK KELAS: 1. Menyediakan satu folder yang mengandungi pelbagai gambar tumbuh-tumbuhan. Untuk aktiviti mencetak. buah. pokok pisang dan pokok mangga kepada murid. Murid yang dapat menguasai semua pengetahuan. fon dan imej yang mereka minati. Menggunakan MS PowerPoint untuk memperkenalkan pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan dalam persekitaran.  Menyimpan dokumen Murid yang tidak dapat menguasai pengetahuan. Menyediakan lembaran kerja melabel tumbuhan dan menyimpannya dalam folder My Document. Menyebut nama tumbuh-tumbuhan. bunga.tumbuhan seperti bunga raya. Menggunakan borang rubrik yang mengandungi pengetahuan. murid perlu belajar mengenai Print Preview. 1. Mencetak hasil kerja murid bagi mengelakkan kesesakan penggunaan mesin pencetak. kemahiran dan nilai yang sepatutnya dicapai akan mempelajari dan membuat kemahiran semula dengan bimbingan guru atau rakan. Murid bekerja secara berpasangan untuk menghasilkan buku skrap digital mengenai tumbuh-tumbuhan. dahan. kemahiran dan nilai yang dicapai seperti berikut:  Mengetahui ciri-ciri tumbuhan (pucuk. 3. 3. daun. batang dan akar)  Membuka MS Word  Menyisip imej  Menaip perkataan menggunakan Text Box. kemahiran dan nilai dengan betul akan membuat satu tugasan yang menggunakan pilihan saiz.DRAF100211 Nota: 1.

1. Perisian grafik (Paint) Murid menghasilkan karya seni menggunakan garisan selari dan bertindih yang berwarna.1.2 2.2 .0 2. 2.2 .1. Murid juga akan dapat menguasai penggunaan perisian grafik (Paint ) dengan melukis garisan yang berwarna-warni.0 dan 7.3 dan 1. 1.9.DRAF100211 LAMPIRAN 5 MODUL PENGAJARAN TMK MERENTAS MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN: DUNIA SENI VISUAL Topik: Penerangan: Menggambar – Garisan Murid dapat menghasilkan jenis-jenis garisan dengan mempersembahkan kreativiti seni visual.11 dan 7.1 2 waktu (1 jam) 1. Kreativiti: 71 . 1. 2.3. 2.4 Standard Kandungan Seni Visual: Standard Pembelajaran Seni Visual: Standard Kandungan TMK: Standard Pembelajaran TMK: Tempoh Masa: Bahan p&p: 1. Pembelajaran akan dijalankan di dalam makmal komputer.1. Contoh garisan selari dan garisan bertindih.4. 1.3.6.1 dan 1.1.2.3.4. 1. 1. 1.

Mengenalpasti garisan selari dan bertindih yang terdapat di sekeliling. kesesakan mencetak dan waktu. 4.) Pengayaan: 72 . Latih murid menggunakan Print Preview sebelum cetak. 6. Galakkan murid mencetak hasil kerja secara kumpulan mengikut giliran. 3. Pastikan setiap murid diberi peluang menggunakan komputer. Menunjukkan cara membuat garisan bertindih menggunakan Paint. 7. 3. Menyimpan hasil kerja di dalam komputer. Murid menghasilkan karya seni yang kreatif menggunakan garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni menggunakan kertas warna atau perisian grafik (Paint. Menggunakan garisan selari dan garisan bertindih untuk menghasilkan satu karya seni. Semua komputer murid hendaklah dihidupkan dan disediakan dengan paparan perisian grafik (Paint) untuk jimatkan masa pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran: Pemulihan: Menjalankan pemerhatian berdasarkan proses kerja murid. 4. 8. 2. 2. Menunjukkan cara membuat garisan selari dan garisan bertindih berwarna menggunakan Paint. Cadangan Aktiviti: 1. Menunjukkan contoh garisan selari di papan putih atau papan hitam. 5. Tindakan ini bagi mengelak pembaziran kertas.DRAF100211 Nota: 1. Menunjukkan cara membuat garisan selari menggunakan Paint. Mencetak hasil kerja. Murid mengulang cara membuat garisan selari dan garisan bertindih yang berwarna-warni dengan bimbingan guru.

... kemahiran dan nilai yang dicapai Kedudukan angka (0 – 9) Kriteria Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan cepat dan betul Kurang menguasai Menunjukkan angka 0 ....9 pada papan kekunci dengan betul tetapi mengambil sedikit masa Tidak Menguasai Menunjukkan angka 0 – 9 pada papan kekunci dengan bantuan guru atau rakan Tahun: ............... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 1............................0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.......... Pengetahuan............................DRAF100211 LAMPIRAN 6 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: .3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor Kedudukan abjad (a – z) Menunjukkan abjad dengan cepat dan betul Menunjukkan abjad dengan betul tetapi mengambil sedikit masa untuk mencarinya Menunjukkan abjad dengan betul tetapi terlalu lama untuk menjumpainya 73 ....................................... Tarikh: ................

.......0 Memilih dan mengaplikasika n sumber TMK yang bersesuaian 2....... kemahiran dan nilai yang dicapai Membuka fail pemprosesan perkataan sedia ada dalam folder My Document melalui MS Word Kriteria Menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul tanpa bantuan Kurang menguasai Dapat mencapai dan membuka fail dengan prosedur yang betul dengan sedikit bantuan Tidak Menguasai Tidak dapat mencapai dan membuka fail walaupun dibantu beberapa kali Tahun: .......................... Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2.................................... Tarikh: ... MS Word atau MS PowerPoint) 74 .............. dokumen pemprosesan perkataan dan/atau perisian persembahan (Paint.........1 Membuka dan menyimpan fail grafik...................DRAF100211 Contoh Penggunaan Kaedah Rubrik Dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi Nama: . Pengetahuan.......................

Menaip teks 6. (MS Word) 2. Klik butang Start Tandakan () Standard Kandungan 2. Menukar saiz fon 7. Klik MS Office 4. Menukar fon 75 .0 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian Standard Pembelajaran 2.DRAF100211 LAMPIRAN 7 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Kaedah Pemerhatian Pengetahuan. Klik MS Word 5. Kemahiran dan Nilai yang dicapai Murid boleh: 1.2 Menaip teks menggunakan pelbagai saiz dan fon dalam satu halaman dengan menggunakan pemprosesan perkataan. Klik All Programs 3.

Berkeyakinan dalam menyampai dan memberi penerangan.DRAF100211 LAMPIRAN 8 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Persembahan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.1Menggunakan perisian TMK untuk grafik(Paint). imej dan bunyi) untuk menyampaikan idea atau konsep sedia ada 76 . mengemukakan pemprosesan idea dan perkataan (MS Word) maklumat atau perisian secara kreatif persembahan (MS dan inovatif Powerpoint) secara kreatif(memanipulasi teks. Menarik perhatian 7. Menepati tajuk dan mencukupi Audio 4. Susun atur grafik dan warna 2.0 Menggunakan 7. Kesesuaian bunyi Penyampaian 5. Saiz fon dan kepadatan teks Kandungan 3. 6. Tandakan (/) pada petak yang sesuai kemahiran dan Sangat Lemah Lemah Baik Sangat Baik nilai yang telah dicapai Reka bentuk Visual 1.

DRAF100211 LAMPIRAN 9 Contoh Penggunaan Anekdot dalam Penilaian Formatif Nota: Bagi murid yang tidak boleh menulis. klik butang Search untuk memulakan pencarian Tandakan (/) pada kotak yang berkenaan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak Tidak 77 . guru boleh melaksanakan anekdot secara lisan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Murid boleh menyatakan: 1. katakunci ditaip di ruang kotak carian 5. mengumpul.3 Mencari imej menggunakan enjin carian Aspek pengetahuan. nama enjin carian yang digunakan 3. memproses dan menggunakan maklumat Standard Pembelajaran 3. tab imej yang dipilih pada enjin carian 6. katakunci yang ditaip 4.0 Menggunakan TMK untuk mencari. nama pelayar web yang digunakan 2. Standard Kandungan 3.

DRAF100211 LAMPIRAN 10 Contoh Soalan Kuiz Dan Ujian Bagi Standard Pembelajaran DST-TMK Tahun 1 5. MS Excel D. Apakah perisian yang kamu gunakan jika ingin melukis sekuntum bunga? 2. MS PowerPoint. ii dan i sahaja C. iii. apakah kekunci yang kamu guna? 3. ii dan i Contoh soalan ujian: 1. Paint) untuk menghasilkan tugasan yang diberi. i. MS PowerPoint 3. iii. ii. Susun langkah yang betul mengikut urutan jika anda ingin menambah slaid baru dalam perisian MS PowerPoint. Jika kamu ingin menjarakkan perkataan semasa membuat karangan. Padankan gambar dengan jawapan yang betul. Kuiz yang dibuat adalah berbentuk pertandingan kumpulan mana yang berjaya mengumpulkan markah tertinggi. Tunjukkan saya yang manakah ikon bagi pelayar web di komputer kamu sekarang. Klik New Slide Klik menu Insert Klik menu Slide Show A.1 Menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian (MS Word. (Guru menunjukkan gambar ikon printer) Siapa tahu apakah fungsi ikon ini? 4. 1. MS Word MS Paint C. Disket 78 .ii dan iii D. Tetikus 2. B. Jika anda ingin membuat karangan anda akan guna? A. Contoh soalan kuiz: Andaian : murid telah dibahagikan ke dalam empat kumpulan kecil. i dan ii sahaja B. i.

kemahiran dan nilai Ada menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai yang telah dicapai Kandungan Kriteria 1 Tugasan tidak lengkap 2 Tugasan kurang lengkap 3 Tugasan lengkap 4 Tugasan sangat lengkap beserta bahan sokongan yang berkaitan Kekemasan Tidak teratur Kurang teratur Teratur Teliti dan sangat teratur Persembahan maklumat dan portfolio yang sangat menarik dan kreatif Kreativiti & Persembahan Keseluruhan Persembahan maklumat dan portfolio tidak menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang kurang menarik Persembahan maklumat dan portfolio yang menarik Pencapaian Tidak menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai Kurang menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan. kemahiran dan nilai 79 . kemahiran dan nilai Sangat menunjukkan peningkatan dalam pengetahuan.DRAF100211 LAMPIRAN 11 Contoh Penggunaan Rubrik dalam Pentaksiran Portfolio Aspek pengetahuan.

Setiap kumpulan akan diberi satu gambar papan kekunci dan sampul surat yang mengandungi kepingan gambar kekunci seperti kekunci abjad. Murid yang main peranan sebagai pengguna komputer akan mencabut satu perkataan dari kotak cabutan dan membacanya. mereka melengkapkan gambar papan kekunci menggunakan kepingan gambar kekunci yang diberikan. Permainan Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap murid akan diberikan kad abjad dan diminta menyusun kedudukan abjad tersebut seperti pada papan kekunci sebenar. Setiap kumpulan dikehendaki membuat satu model set komputer yang terdiri daripada monitor. Kemudian. papan kekunci. Kumpulan pertama yang terdiri daripada 26 orang murid akan main peranan sebagai kekunci abjad. Model Murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kumpulan kedua pula akan main peranan sebagai pengguna komputer. Kemudian. Setiap ahli kumpulan akan bekerjasama mengenal pasti kekunci yang tiada dalam gambar. unit sistem dan tetikus menggunakan plastersin.DRAF100211 LAMPIRAN 12 Contoh-contoh Simulasi Main peranan Murid dibahagikan kepada dua kumpulan. nombor Enter dan Spacebar. Setiap ahli kumpulan akan menghasilkan satu model bahagian komputer. murid menyebut setiap abjad yang terdapat dalam kad perkataan tersebut. Guru akan menyemak hasil kerja murid mengikut kumpulan. Murid yang main peranan sebagai kekunci abjad akan duduk apabila abjad yang diwakili disebut. murid akan mempamerkan hasil kerja mereka untuk ditaksir oleh guru. 80 . Di akhir aktiviti.

0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak b) Permainan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.  kedudukan abjad  kedudukan nombor Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak 81 .3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1.DRAF100211 LAMPIRAN 13 Contoh Penggunaan Senarai Semak dalam Pentaksiran Simulasi a) Main peranan Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1. kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.3 Mengenal pasti kedudukan kekunci abjad dan nombor.

0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika 1. papan kekunci. tetikus. unit sistem)  monitor  tetikus  papan kekunci  unit sistem 82 . kemahiran dan nilai yang dicapai Murid dapat mengenalpasti 1.1 Mengenalpasti bahagian komputer (monitor.DRAF100211 c) Model Tandakan (/) pada yang berkenaan Ya Tidak Standard Kandungan Standard Pembelajaran Pengetahuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful