MARKETING KONCEPCIJA

glavni cilj marketing koncepcije je nastojanje da zadovolji tržišnu potražnju tj. potrebe kupaca zadovoljenje potreba i želja, a ne proizvodnja proizvoda za koji misle da ih kupci trebaju interni marketing doprinosi kvaliteti marketinga marketing je način upravljanja poduzećem te način postizanja razmjene na tržištu prva pretpostavka za funkcioniranje marketinga je informacijski sustav, zatim rekonstrukcija organizacije fundamentalna funkcija koju ne možemo promatrati zasebno ili kao ukupnu funkciju društva u kontekstu tržišta (potrošnja, proizvodnja), ona je sveukupno poslovanje marketari – osobe koje traže uslugu od nekoga, a za razmjenu nude nešto vrijedno. Marketar može biti i kupac i proizvođač potreba – osjećaj pomanjkanja nekog proizvoda kombiniran težnjom da se ta potreba ukloni, odnosno da se težnja zadovolji želja – žudnja za posebnim zadovoljenjem dubljih potreba potražnja – izražena želja za posebnim proizvodima koja je odraz kupovne moći proizvodi – bilo što što može biti ponuđeno na tržištu da bi izazvalo pozornost, nabavu, upotrebu ili potrošnju radi zadovoljenja potreba ili želja razmjena – čin pribavljanja željenog proizvoda nuđenjem nečega za uzvrat transakcija – sastoji se od trgovanja vrijednostima između dvije strane tržište – splet stvarnih i potencijalnih kupaca proizvoda. Mjesto sukoba ponude i potražnje
U U U U U U U U U U U U U U U U

-

-

tako da se npr. moderan koncept poslovanja u tiskarskoj tvrtci temelji na tehnološkim promjenama i uvažavanju tržišne dinamičnosti koja definira fleksibilnost organizacijske strukture i poslovne strategije marketing koncepcija:

-

DEFINICIJA MARKETINGA
definicija marketinga, koja govori o poslovnoj aktivnosti koja povezuje proizvodnju s potrošnjom na način maksimalnog zadovoljenja potrebe društva, koje se pojavljuju na tržištu kao potražnja, je sublimat procesa koji se sastoji od analitičkih verifikacija preliminarnih razvojnih planova, utvrđivanja ciljeva i zadataka (strategije) integralni pristup marketingu uočava slijedeće karakteristike poimanja marketinga: - marketing treba promatrati kao funkciju - to je sistem međusobno povezanih aktivnosti za rješenje određenih potreba – problema s kojima se sučava kupac - ističe aktivni pristup prema nosiocu potreba - naglašena analitičko planska aktivnost - marketing je između resursa poduzeća i stvarnih i potencijalnih kupaca - marketing je prisutan u početnoj, intermedijalnoj i završnoj fazi reprodukcije

-

RAZMJENA, TRANSAKCIJA, TRŽIŠTE
Razmjena - proces koji povezuje na jednoj strani proizvodnju s raspodjelom, i na drugoj strani, raspodjelu s potrošnjom - temelji se na društvenoj podjeli rada i robnoj proizvodnji gdje je čin dobivanja proizvoda vezan uz davanje nečega za uzvrat - u začecima razmjene imali smo odnos proizvod za proizvod dok se pojavom robnog prometa definira odnos: roba – novac – roba - no i danas imamo trgovačke poslove (kompenzacije, barter) koji predstavljaju razmjenu određenih proizvoda za druge proizvode Transakcija - poslovna operacija kojom se roba, novac i prava prenose od jednog subjekta na drugi - bilateralna je kada su uzajamne, a unilateralna je transakcija kada je aktivnost bez povrata - da bismo dakle ostvarili čin transakcije potrebne su nam mjerljive komponente kao: dvije stvari od vrijednosti, ugovorni uvjeti, vrijeme sporazuma, mjesto sporazuma i dr. - ostvarujući proces razmjene mi smo došli do pojma tržišta Tržište - ekonomski prostor na kojem se odvija ponuda i potražnja roba, usluga, novca, vrijednosnica i dr. - na tržištu se definiraju količine, cijene i ostali uvjeti - tržište je skup kupaca i prodavača i njihov položaj na tržištu određuje tržišnu strukturu koja utječe na oblikovanje cijena i vođenje poslovne politike poduzeća odnosno kupaca - imamo tržište jednog proizvoda, tržište srodnih proizvoda, tržište prizvodne grupe; prema teritoriju može biti lokalno, regionalno, nacionalno i svjetsko

JEDNOSTAVNI MARKETING SISTEM FUNKCIJE PROCESA RAZMJENE .

koju podstiče organizacijska struktura i tržišna fleksibilnost ako se strateški marketing definira kao proces koji zahtijeva strateško planiranje. postaje zahtjev vremena marketinška praksa daje mogućnost razvoja marketing aktivnosti na razini operativnog i strateškog marketinga sa primarnom zadaćom tržišne efikasnosti rasprava o marketing strategiji treba poslužiti za razumijevanje smjera koji će firma pratiti unutar odabrane okoline strategiju također promatramo kao funkciju koja osigurava logiku koja integrira skučene perspektive i usmjerava ih prema tržišnoj efikasnosti. što znači prodaja proizvoda na ciljnom tržištu da bi to ostvarili moramo definirati marketing strategiju koja definira marketing zadatke: 1. promocija. upravljanje marketingom - - - - - . cijena. izbjeći opasnosti (koristeći resurse i aktivnosti za svako tržište. na što je strategija usmjerena (proizvod. grana) pozicioniranje 3. marketing mix (proizvod. analizu tržišta 2.MARKETING STRATEGIJA organizacijska projekcija koja zagovara strukturiranje oko ciljeva koji jasno definiraju strategiju iz koje proizlazi tržišna efikasnost. distribucija) 3. definirati što treba postići (ciljno tržište) 2. tržišna prilika koju prepoznajemo kroz okolnosti koje su dobre za poduzeće da bi moglo potencirati aktivnosti da ostvari kontakt s određenom skupinom kupaca. za svaki proizvod) kako bi ostvarili komparativnu prednost nad konkurencijom možemo reći da je u suštini ostvarenja poslovnog cilja na tržištu. dolazi se do toga da je to menadžerski proces razvoja i upravljanja bez kojeg nije moguće osigurati stabilan rast i razvoj firme komponente strategije: 1. kako iskoristiti prilike.

kupca treba uvjeriti da je dobro kupio. uvjetuju je troškovi proizvodnje. sadržajne i funkcionalne naravi U U U cijena – faktor odluke o kupnji ili ne (ovisi o životnom standardu.MARKETING FUNKCIJE određuju funkcionalnu i operativnu strukturu marketinga te 4 osnovnu funkcije su: 1.. on ponovno kupuje promocija može biti direktna (ekonomska propaganda. a u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta proizvod – skup karekteristika fizičke. konkurencije. ne uvjetno). medije. no kanal distribucije utječe na broj i raširenost kupaca. planiranje proizvoda ili usluga 2. obim ponude (direktni. indirektni) U . distribucija (proces opskrbe proizvodom) te funkcije u svojoj optimalnoj i sinhronoj kombinaciji čine marketing mix one stvaraju mogućnost korektne prodaje po načelima marketinga. riječi. utvrđivanje (prodajne) cijene 3. stvarna i prodajna cijena U U - promocija – transferiramo kupcima informacije i ideje koristeći likovne elemente. izložbe) i indirektna (odnosi s javnošću i kupcima) U U distribucija – predstavlja vezu s tržištem. npr. promocija proizvoda ili usluga 4.: - funkcije i podfunkcije mix-a: - funkcije marketinga traba koncipirati tako da što efikasnije iskoriste sve mogućnosti poduzeća. estetske.. budući da se mogu razviti i podfunkcije (koje pokrivaju integralni prostor tržišnog djelovanja).

definira potrebe.istraživanje mogućnosti .marketing funkcije: MARKETING ISTRAŽIVANJE u sklopu marketing istraživanja koje obuhvaća sakupljanje.istraživanje prodaje i distribucije . a sa svrhom da se poveća proizvodnja i ukupni rezultati u sklopu ovih istraživanja imamo permanantna i posebna istraživanja kada su posebni problemi na tržištu podjela istraživanja: .istraživanje proizvoda . potražnju i njihovo zadovoljenje na nivou poduzeća. mikroekonomsko istraživanje .ostraživanje cijena - - - .istraživanje promatranih vrijednosti .tržišni odnosi kao dio robne razmjene proizvodnje na nivou nacionalnog gospodarstva. evidentiranje i analiziranje činjenica vezanih za promet i prodaju proizvoda i usluga od proizvodnje do potrošnje dobili smo podatke o stanju tržišta (dinamici i strukturi tržišta) imamo 2 izvora za istraživanja: 1. makroekonomsko istraživanje . oblasti ili grane sa svrhom definiranja tržišne zakonitosti iz čega se definira društveno ekonomski razvoj sa značajkama tržišnih zbivanja 2.

kolika je potrošnja .utjecaj konkurencije kvalitativan vid istraživanja uočava uzroke koji navode potrošača na kupnju ili ne istražuje spremnost potrošača da kupi proizvod.veličina tržišta .motrenje . socio – ekonomska obilježja) faze istraživanja: .predviđenje i izvođenje zaključka - - - - - - . definira želje i kakve su kvanatitativan aspekt istraživanja obuhvaća i mikro i makro istraživanje. a kvalitativan aspekt obuhvaća samo mikro istraživanje regionalna i teritorijalna istraživanja – koriste mikro i makro aspekt istraživanja tržište posebnih potreba – jednostavnije istraživanje (demografska. određujemo konkretnu svrhu istraživanja treća etapa je prikupljanje podataka = istraživanje četvrta etapa prikazuje i interpretira rezultate istraživanja = izvještaj i prikaz rezultata pristupi istraživanju: kvantitativna i kvalitativna istraživanja kvantitativna istraživanja utvrđuju apsorpcionu moć trišta za proizvodom i obrađuje sijedeća pitanja: .hipoteza (sud) . te motive kupnje (općenito i posebno).koliko se određenog proizvoda ukupno proizvodi . dali potrošača zadovoljava kvaliteta i namjena.mogućnosti prodaje na užem tržištu . zatim određivanje cilja istraživanja = potrebna situacijska analiza druga etapa je izrada plana istraživanja = projektiranje.ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA istraživanje tržišta nije samo prikupljanje podatak i analiza nego je to sinteza u smislu definiranja i razjašnjavanja problema koji su predmet istraživanja prva etapa je definiranje problema.kolike su potrebe .

Opća shema postupaka u istraživanju tržišta: .

SUSTAV MARKETING KOMUNIKACIJE PRIKAZ ODNOSA IZVOR PRIMATELJ .

koji razvojna dinamika sustava i povećanje izvoza može objektivno unaprijediti kod ocjene širine.konzistentnosti – ističe zajedničke karakteristike obzirom na primjenu. uvjete pod kojim se tehnološki proces odvija.širine – paleta proizvoda proizvodnog programa .MIX PROIZVODA čine ga elementi proizvodnog programa (asortimana) pomoću kojih proizvodnja formira ponudu kombinirajući te elemente na principu marketinga obilježja mix proizvoda sa stanovišta: .dubine – broj varijacija proizvodnog programa (isti proizvod s različitim svojstvima) . veličine. dizajna. oblika proizvod za zadovljenje potreba i želja kupaca . dubine i konzistentnosti potrebno je analizirati: a) heterogenost – želja i potreba kupaca na prodajni program i asortiman b) apsorpcionu moć tržišta c) analiziranje troškovno – dohodovnih elemenata d) analiziranje utvrđenih ciljeva i zadataka poslovne i razvojne strategije važnost mixa proizvoda – totalna tržišna segmentacija koja zastupa filozofiju posluživanja svih tržišnih segmenata odnosno razviti ponudu za sve zahtjeve - - - - proizvod razvoj i testiranje novih proizvoda izmjena na postojećim proizvodima gašenje proizvoda koji ne zadovoljava kupce imena i politike maraka planiranje pakiranja. istraživanje je potrebno usmjeriti prema: a) ocjeni (objektivnoj) – u kojoj mjeri kombinacija mixa proizvoda zadovoljava potrebe. materijala. želje i mogućnosti ključnih segmenata potražnje b) valorizaciji prednosti i nedostataka i komparacija sa konkurencijom c) analiza sadržaja po komponente efikasnosti d) ocjeni sadržaja. pripadnost proizvoda segmentima potražnje bez istraživanja u marketingu nema znanstvene i objektivne pretpostavke za efikasno tržišno planiranje da bi ovladali tim područjem mixa.

odnosi s javnošću i publicitet sekundarne promotivne aktivnosti: .MIX CIJENE cijena analiza konkurentskih cijena politika cijena procjena cijena i kupovne moći na ciljnom tržištu analiza potražnje.obuhvaćaju ekonomsku propagandu.obuhvaćaju oblikovanje. te sa investicijskim ulaganjima MIX PROMOCIJE aktivnost usmjerena informiranju skupine ljudi i tržišta o našem poduzeću i proizvodima promocija povećava informiranost kupca o proizvodu. ambalaža. osobnu prodaju. a oni izviru u troškovima proizvodnje miks cijene je slijed politike i strategije politikom i strategijom utvrđujemo stvarnu cijenu s kojom idemo na tržište strategija je utoliko što cijenu moramo uspoređivati s cijenama konkurenata zbog spomenutih razloga miks cijene je potrebno dugoročno programirati (on je sastavni dio poslovne i razvojne strategije) čimbenici koji utječu na cijenu su začinjeni s konkurencijom (i interno i eksterno) miks cijene bavi se i sa cijenom rada. korištenje raznih medija. troškova i profita određivanje cijena uvjeti prodaje miks cijene odnosi se na utvrđivanje politike cijena i određuje cijenu proizvoda to su načela i sistem kombiniranja cijena u programiranju prodaje na raspolaganju su razni modaliteti. sa problemom održavanja. usluge potrošačima. odnosi s javnošću i unapređenje prodaje proizvodna aktivnost se sprovodi komuniciranjem između proizvodnje i potrošnje u toj aktivnosti imamo dvije različite grupe: primarne promotivne aktivnosti: . njegovim značajkama i potiče zainteresiranost prema našim proizvodima promocija odabir ciljeva promocije selekcija propagandnog medija unapređenje prodaje odnosi s javnošću i publicitet razvoj propagandne kampanje U promotivne aktivnosti. metoda i načina oblikovanja poruka i sistema komunikacije s kupcima služi za formiranje promotivnog miksa ti elementi su: propaganda. te propagandu ˝usta do usta˝ koja moogućuje najvaću efikasnost U . osobna prodaja. unapređenje prodaje.

zadaci promocije su: upoznavanje tržišta sa proizvodima. skladištenje. izbor lokacije. u kontaktu s manjim brojem kupaca koji daje širu prodajnu lepezu objektivna opasnost koja se javlja kod indirektnog kanala distribucije za tiskarsku tvrtku ogleda se u slabljenju kontakta s krajnjim kupcem i povećava ovisnost o indirektnom kanalu distribucije - - - - - . podrška akvizicionim naporima na tržištu – pretpostavlja obradu poslovne klijentele i otkrivanje problema ostali oblici pomoći – to su politika cijene (pretežno kod novih proizvoda).u tom smislu imamo povezana dva dijela 1) izbor putova plasmana (to su kanali prodaje i putevi distribucije) 2) organizacija procesa fizičke distribucije. omogućava ostvarenje većeg profita zbog direktnog angažiranja. pa i sa poslovnom politikom podrška marketinškim naporima i to kroz jačanje vjere i povjerenja u proizvode naše firme.s obzirom da su u pitanju različiti procesi suvremene distribucije sve to nazivamo distributivni mix . kontrola zaliha i zalihe. troškova. zaštitno pakiranje. politika distribucije i izvozna politika U - sredstva za promotivne aktivnosti utječu na našu efikasnost MIX DISTRIBUCIJE to je proces koji u zavisnosti s ostale tri funkcije marketing mixa organizira razmjenu na tržištu iz sfere proizvodenje u sferu potrošnje i prodaje . kao što smanjuje i troškove skladištenja i transporta indirektni kanali distribucije imaju svoje prednosti u oslobađanju proizvođača organiziranjem prodaje.) od proizvodnje do potrošnje fizička distribucija je efikasno pokretanje finalnih proizvoda od linije proizvodnje do potrošača tu se radi o velikom spektru aktivnosti (transport. izvršenje narudžbi) i to nazivamo prodajnom logistikom pretpostavke i razmišljanja da je trgovina pretpostavka za razvoj proizvodnje – slabo je razvijena trgovina i proizvodnja zaključujemo da treba dati impulse koji će snažno povezati trgovinu s proizvodnjom u takvom odnosu veletrgovina ima značajnu ulogu poticanja i definiranja proizvodnog programa no kanal distribucije ima utjecaj na broj i raširenost kupaca. manupulacija. smanjenja cijena i dr. konkurencije i obim ponude direktni marketing distribucije smanjuje prodajni rizik tiskarske tvrtke. pa može svoju pozornost usmjeriti prema proizvodnji. javljaju se marketinški posrednici izbor putova i plasmana mora biti planska aktivnost u usmjeravanju i kretanju proizvoda i davanju usluga (servisiranje i sl.

- zato grafičke firme trebaju koristiti i kombinirati oba kanala distribucije koji daju najbolje efekte efikasnost kanala distribucije mjeri se troškovima i kapacitetima koji su angažirani u zadovoljenju (tržišta) kupaca efikasnost kanala distribucije svoju potvrdu ostvaruje zadovoljenjem ciljnog tržišta koncept kanala distribucije treba postaviti tako da je prilagodljiv tržišnoj dinamici i da potiče nova rješenja svakako treba spomenuti i utjecaj intenziteta distribucije na efekt prodaje ekstenzivna distribucija potiče prodaju preko velikog broja prodajnih mjesta selektivna distribucija ograničena je na manji broj prodajnih mjesta vrlo pažljivo odabranih. pa je tu moguća i bolja kontrola kanala distribucije ekskluzivna distribucija predstavlja jednog distributera koji je specijaliziran i osigurava bolje rezultate obrade tržišta. ovaj kanal distribucije primjenjiv je za proizvode u malim serijama i s visokom cijenom - - distribucija izbor putova prodaje fizička distribucija zaštitno pakiranje kontrola zaliha .

planiranje.MARKETING PROCES (UTVRĐIVANJE PROIZVODA. unapređivanje. definiranje marketinških ciljeva 3. direktno djelovanje i kontrola predmet istraživanja su kupci nakon planiranja ulazi se u izradu marketing plana slijedeći korak su funkcije marketing mixa nakon sinhroniziranja marketing funkcija usmjerava se prema marketinškim aktivnostima na kraju slijedi kontrola. marketing kontrola marketing proces sastoji se od nekoliko osnovnih dijelova. - . RAZVIJENI MODEL to je ukupni proces realizacije marketing koncepcije sastoji se od: 1. program nastupa na tržištu (marketing mix) 5. a to su: istraživanje. rezultate planskih zadataka i sl. SVIH FAZA DO PRODAJE). definiranje marketinške strategije 4. koja obuhvaća praćenje. istraživanja 2. marketing mix funkcije.

MARKETING INFORMACIJSKI SUSTAV (MIS) društveni trenutak koji se temelji na informacijama. P. analiziranje. a sve s razlogom maksimaliziranja profita uz tržišnu konkurentnost ostvarenje takvih ciljeva moguće je uz spoznaju potrošačevih želja. pažljivo procjeni svoje mogućnosti. sakupi potrebne informacije. znači da razvojem dobre informacije marketing ostvaruje ili može ostvariti konkurentsku prednost primaran zadatak poduzeća je da organizira isrtraživanje. odabere ciljno tržište. a to znači upravljati informacijama Kotler. pretpostavka za dobro upravljanje poslovanjem je upravljati budučnošću poduzeća. opreme i postupaka potrebnih za prikupljanje. efikasnosti kanala distribucije i dr.: ˝Marketing informacijski sustav sastoji se od ljudi. sortiranje. pravodobnih i točnih informacija do onih koji donose odluke o markeringu.˝ - - - - . konkurentskih aktivnosti. vrednovanje i distribuciju potrebnih.

strategiji planiranja. politika nepoterećena ekonomijom obujma nego ekonomija varijabiliteta odeđivanje poslovne orjentacije usmjereno je prema jačanju informacijske osnove. profitabilnost. kontroli i organiziranju marketinga posljedice uvođenja marketinga u tiskarsku tvrtku diktira drugačiju organizaciju. uspoređivanje i senzibilno reagiranje na tržišna događanja u korelaciji s planovima svi eventualni problemi se otklanjaju određivanjem jasnih ciljeva i postavljanjem jasnih sustava za ocjenu efikasnosti. masovna proizvodnja mora biti usmjerena zadovoljenju svih tržišnih potreba – fregmantiranost tržišta. kontrola i uspoređivanje cijena s konkurencijom. komparacija planiranog i realiziranog. a ne na bazi raspoložive tehnologije da bi se ostvario plasman proizvoda moramo osigurati nove kupce. distribucije. promocije. istiskivati konkurenciju i zadržati postojeće tržište direktnim marketingom poboljšavamo djelotvornost. te korekcija (godišnja. strateška. elasticitet. djelotvornost) - . fleksibilitet. fleksibilitet jer tako ostvarujemo konkurentnost moramo definirati proizvodni program. razloge povrata proizvoda ili zbog nekvalitete odobravanje nižih cijena kontrola izvješća se maksimalno precizira i na taj način se osigurava njegova promptnost 4 komponente analiziranja kretanja udjela na tržištu: Ukupni udio  =  na tržištu  Ulaz  kupaca  × Privrženost  kupaca  × Selektivnost  ×  kupaca  Selektivnost  cijene  - - - - ulaz kupaca je postotak kupaca koji kupuju naše proizvode privrženost kupaca je postotak naših proizvoda u odnosu na kupnju konkurentskih selektivnost kupaca je postotak veličine prosječne kupnje od jednog prosječnog poduzeća selektivnost cijene promatramo kao prosjek cijene poduzeća u odnosu na prosječnu cijenu konkurencije kontrola marketinga u tiskarskoj tvrtci definira utvrđivanje kriterija marketing aktivnosti. eliminiramo posrednike i postižemo manju cijenu proizvoda (zadovoljenje kupca) - - KONTROLA MARKETINGA to je kontrola usmjerena na preventivu. ekonomiju. analiza troškova (upravljanje troškovima) skladišta. koji treba osigurati vezivanje profitabilnosti s točno određenim proizvodom – difuzijom kao procedure koje otkrivaju slabosti i slabe proizvode dalje.STRATEGIJA MARKETINGA U TISKARSKOJ TVRTCI treba akceptirati potrebe kupca. dimenzionirati tržište i to na bazi istraživanja tržišta.

dobiveni rezultati se kompariraju sa prethodno provedenim aktivnostima i rezultatima koji su dobiveni u prošlosti to je vrlo bitno jer se na taj način sustav proizvodnje i poslovanja unapređuje i uzdiže na jedan viši i profesionalniji nivo realizacije svih proizvoda iz asortimana koje ovo poduzeće nudi - - .KONTROLA MARKETING PROGRAMA MARKETING PROGRAM unapređenje elemenata tržišne strategije koje treba obuhvatiti kontrolom se provodi iz razloga kako bi se dobila što realnija slika na koji način se mogu eventualno predvidjeti pogreške koje bi mogle rezultirati lošim posljedicama za poduzeće standardi pomoću kojih se vrši kontrola planova su unaprijed definirani i njima se poduzeće koristi kako bi na već utvrđen i ispitivan način provelo kontrolu pa se tako odvijanje procesa i planova u poduzeću provodi na ispitan i detaljno razrađen način koji je produkt profesionalnog pristupa ljudskog kadra kojim poduzeće raspolaže nakon svake provedene aktivnosti.

MARKETING PROGRAM U PROCESU PLANIRANJA – SHEMA u procesu konkretizacije planiranja tržišnih aktivnosti predstavlja dio kojim utvrđujemo: opseg. znači osigurava međusobnu usklađenost i konzistentnost u tržišnom poslovanju. tržišna. strukturu. poslovne klijentele. tj. jer u ovisnosti o kombinaciji tih elemenata nastaju reagiranja na tržištu kupaca.MARKETING PROGRAM predstavlja u procesu konkretizacije planiranja tržišnih aktivnosti dio kojim se utvrđuje: opseg. konkurencije. način lokacije raspoloživih resursa radi optimalnog izvršenja planova marketinških aktivnosti . distribucije i dr. struktura i način pokretanja raspoloživih potencijala radi optimalnog izvršenja planova marketing aktivnosti marketing program povezuje aktivnosti marketing mixa na načelima optimalne poslovne kombinatorike tih elemenata. a u skladu s utvrđenom strategijom - - suština problema je u optimalnoj kombinaciji elemenata marketing mixa tu ne mislimo na interna mjerila optimalnosti već na eksterna.

MARKETINŠKI ORGANIZIRANO PODUZEĆE .

ELEMENTI STRATEGIJSKOG PLANIRANJA .

TRŽIŠNA SEGMENTACIJA .

što znači da će sve ostale funkcije zajednički djelovati u razumijevanju. Kupac kao kontrola i marketing kao integrirajuća funkcija ‐ ovim prikazom funkcija marketinga u središnjoj poziciji upravljanja poduzećem kako bi razaznali. Marketing jednako važna funkcija ‐ ovdje je funkcija marketinga jedna od jednakovažnih funkcija poslovnog sustava što je karekteristično za početne oblike 2. Važnija funkcija marketinga ‐ situacija slabije potražnje dovodi marketare u situaciju dokazivanja povećane važnosti marketinga u organizacijskim funkcijama poduzeća 3. interpretirali i efikasno realizirali potrebe kupaca. dakle u pitanju je opstanak poduzeća marketing je potpomognut ostalim funkcijama ‐ 4. Kupac kao kontrolna funkcija ‐ u korelaciji funkcijskih jakosti marketari stavljaju kupca na centralnu poziciju. Glavna funkcija marketinga ‐ uočava se da bez pozicioniranja marketinga u glavnu funkciju nije moguće ostvariti relaciju potrošač – proizvodnja. 1. opsluzi i zadovoljenju kupaca ovakva postavka funkcija podsjeća na početni oblik s bitnom razlikom što je kupac moderator ostalih funkcija poduzeća ‐ 5.RAZVOJ MARKETINGA U PODUZEĆU PREMA KOTLERU P. potvrđujemo svu važnost koncepcije marketinga .

zadaci istraživačkih aktivnosti gdje se posebno definira financijska dimenzija planiranog istraživanja proces marketing planiranja traje kontinuirano bez obzira na vremensku dimenziju (tekući. uz unutarnje i vanjske utjecaje suština ovog pristupa marketing planiranju je u stvaranju pretpostavki za donošenje odluka koje usmjeravaju poslovni sustav u optimalan odnos prema i sa tržištem uspješna marketing strategija stvara poduzeću zadovoljne kupce - - - - - - . dugoročni planovi) kompleksnost marketing plana proizlazi iz dijelova marketing mixa. optimalno i realno marketing planiranje. svrha. dobri govorimo o utjecaju i ulozi marketing planiranja na konkurentske odlike tiskarskog poduzeća ta konstatacija je pretpostavka za efikasno. a posebno kada se bave rezultatima na tržištu kada se radi o planovima – programima istraživanja. organizacijskih jedinica poduzeća čiji krajnji rezultat treba biti konkurentnost cilj planiranja marketinga u tiskarskoj tvrtci je nastojanje da se svi potencijaliharmoniziraju u relaciji odnosa organizacijske strukture s marketing strategijom.PLANIRANJE U FUNKCIJI MARKETINGA temelj marketing aktivnosti u poduzeću je u planiranju i čini sastavni dio planiranja u poduzeću marketing plan je proces planiranja marketing aktivnosti pomoću kojih određujemo ciljeve i zadatke koje želimo realizirati u određenom vremenu planovi marketing aktivnosti određuju kvantitativne i vrijednosne elemente što govori o točnosti tih planova. utvrđuju se ciljevi. srednjoročni. izraženi u ekonomskim učincima. a pod dinamičnim utjecajem tržišta koliko je planiranje uspješno u harmonizaciji poslovnih funkcija toliko su i tržišni rezultati.

tumačenja prednosti proizvoda ili odgovaranja na pitanja kupaca. e-mail. raznim pogodnostima na koje kupci reagiraju odnosi s javnošću i publicitet su razni programi stvoreni radi promocije (ili zaštite ugleda poduzeća ili proizvoda). . internet. koristi slijedeće modele za dizajniranje integrirane marketing komunikacije: oglašavanje kao plaćeni oblik prezentacije i promocije proizvoda. ili promotivni miks. telefon.MARKETING KOMUNIKACIJSKI MIKS marketing komunikacijskih miks. narudžbi i isporuke robe direktni marketing kao metoda neosobnog direktnog kontaktiranja. odnosno istraživanja odgovora određenih kupaca i potencijalnih kupaca koristeći pri toj komunikaciji: poštu. ideja ili usluga od poznatog oglašivač unapređenje prodaje u funkciji podsticanja prodaje proizvoda. mobilnu telefoniju i dr. ukupnog djelovanja poduzeća ili odlika proizvoda osobna prodaja ili kontakt 1:1 ili više potencijalnih kupaca s ciljem prezentacije proizvoda.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful