ЈП "УРБАНИЗАМ

"
Завод за урбанизам Нови Сад
Булевар цара Лазара 3/III
21 000 Нови Сад

Број:

66 365 / 2006

Нови Сад,

Секретаријат:

V-353-299/06

16.3.2006

На основу члана 57 i 169 став 3 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број
47/2003) и на основу:

Регулационог плана блокова око улице Цара Душана у Новом Саду
("Службени лист града Новог Сада", бр. 7/2оо2 и 12/2оо3)

издају се

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

за изградњу стамбеног објекта спратности Су+П+4+Пк на парцели
бр. 4280/1, К.О. Нови Сад II у улици цара Душана бр.62-64 у Новом
Саду

Услови за уређење простора који се морају поштовати приликом израде техничке документације и то:

1

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

1.1. Број парцеле:

4280/1

1.2. Катастарска општина:

Нови Сад II

1.3. Постојећа намена парцеле:

породично становање.
1.4. Постојеће зграде (број, намена, садржај, спратност):

Породични приземни стамбени објекат са помоћним објектима.

1.5. Постојећа комунална опремљеност:

Локалитет је
канализације.

опремљен

уличним

инсталацијама

водовода

и

1.6. Проценат изграђености парцеле:
1.7. Кота терена:

77.60-77.80
1

Obr2003.04

Образац Q2.УТ.01-09-издање 2

спратови и поткровље .4.вишепородично становање. 17.услов за изградњу је рушење свих објеката на предметној парцели.5.3. Намена зграде сталан .5. 2. .прост. 2. 2. 2.3. 2 Obr2003. 11.приземље могући садржаји: посл. Спратност Су+П+4+Пк.подрум склониште. Правила изградње објеката: Постепена замена објеката врши се на постојећим парцелама. 26. и стамб. Хоризонтални габарит Максималан хоризонтални габарит објекта дат је у ситуационом плану 2. 15.према нивелетама из ових УУ-а.5.2 УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ 2.5.04 66 365 Образац Q2. и др. простор. 22 и 25 и уз улицу Цара Душана.1.3.3. Рушење постојећих зграда . Садржај зграде .заједничке просторије и сл. сваки блок ће чинити слово "П" а парцеле ће бити интегрисане у једну блоковску целину (како је прописано у правилима парцелације). 2. 18.УТ. али се захтева спајање парцела. се врши потпуна замена објеката.5.5.01-09-издање 2 . који из породичног становања прелазе у вишепородично. уз Нови булевар (бивша траса Суботичке пруге). гараже. .1. на којима се врши етапна изградња.станови.2.3.5. Измештање постојеће инфраструктуре 2. 2. Извод из плана на основу којег се издају услови: а) Вишепородично становање у непрекинутом низу и правила изградње објеката Овим режимом обухваћени су блокови: 2.3.2. до границе спратности П+4+Пк. Нивелисање терена 2. 19.4.према графичком прилогу ових УУ-а. Завршавањем целокупне изградње.зај. Начин привођења парцеле планираној намени: 2. Остали радови .стамбена зграда. 5.1. како би се могли изградити планирани објекти. Максимална изграђеност парцеле . Карактер зграде 2. 20.2. 23. Планирана намена парцеле .4. Услови за изградњу зграда 2. 2.3.

7. а у складу са условима ЈП Електродистрибуција "Нови Сад". старих. "хендикепираних и инвалидних лица" ("Службени гласник РС" број 18/97).снабдевање топлотном енергијом решити прикључењем на постојећу гасоводну мрежу у улици. намена. 2.6. Кров пројектовати као кос и сложен у складу са основом објекта. површина.Минимална висина приземне етаже око 4.04 66 365 Образац Q2.снабдевање водом решити прикључењем на улични водовод.5. економске и техничке просторије лоцирати у оквиру габарита објекта.колски .УТ. боја. 2. Услове прикључења диобити од ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. 2. Телефон . према једној од две варијанте које се дају у прилогу ових УУ-а. Топловод 2. Услови прикључења на инфраструктуру: 2. Водовод . 2. 2.6. без еклектичких елемената који нису у функцији објекта. Гас .6.избор колорита фасаде и приказ обликовног ликовног и нивелационог односа планираног и постојећих суседних бочних објеката.10 2. Електрика .прилазе до објекта и хоризонталне и вертикалне комуникације унутар објекта пројектовати према "Правилнику о условима за планирање" и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце. Услове прикључења добити од ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. Кабловски дистрибутивни систем и заједнички антенски систем према прописима који регулишу ову проблематику 3 Obr2003. Прилаз згради .9.Условљава се да фасаде објеката (на нивоу града) буду светле-у светлим пастелним тоновима боја. 74. .Објекат пројектовати у једноставној и смиреној архитектури.6. Архитектуру објекта подредити амбијенталним карактеристикама улице Цара Душана.5.01-09-издање 2 . 2. макс.80-77.00 венац слеме 78.) Остали објекти се не планирају. Услове прикључења тражити од ДП "Нови Сад-ГАС".70 под подрума под приземља 77. спратност и др.оом.6. фасада.7.3.снабдевање електричном енергијом решити на новој трансформаторској станици на парцели. Остале зграде на парцели (број.8.30 76.пешачки из улице Тоне Хаџића из улице Тоне Хаџића и цара Душана . 2.2.6.2.6.) .отпадне воде решити прикључењем на уличну канализацију.6.услове прикључења тражити од АД "Телеком-Србија".4.5. Апсолутне коте нивелета 77.6. .5. материја и др. Архитектонска обрада и обликовање зграде: ( кров. Канализација .6.1. Све помоћне. 2.5. У идејном пројекту обавезно приказати матерјализацију фасадних површина .90 подземне воде мин.

) 2. . Отворени паркинзи у оквиру блока и регулације ул.3. Гараже . Садржај уређења .у приземљу објекта.Минимална површина стамбене јединице не може бити испод 24. Степен сеизмичности: VIII 4 Obr2003.7. рампе за гараже и сл. Урбанистички и технички стандарди и нормативи за пројектовање и изградњу објеката: .04 66 365 Образац Q2.9. Број возила 2.2.01-09-издање 2 .У оквиру планираног објекта пројектовати максимално до 50% једнособних станова и гарсоњера. Стабилност терена и услови изградње (клизишта.Елементи хоризонталне и вертикалне регулације дати у претходном тексту и на графичком прилогу. нити су под претходном заштитом. .1. Услови заштите природе 2.рампе за хендикепиране особе.оом2 (нето).колске површине и паркинзи .13.12.7. Услови заштите градитељског наслеђа Постојећи објекти нису евидентирани као непокретна културна добра. плављени терени и др. Услови за уређење. Намена уређења .7. озелењавање и ограђивање грађевинске парцеле: 2.8.пешачке површине .Тоне Хаџића 2. Ван планираног габарита објекта приказаном у ситуационом плану који се поклапа са грађевинском парцелом није дозволјено планирати никакве садржаје у функцији објекта (степеништа. 2.2.Биће обрађено посебним УУ-има.УТ.8. 2.10. 2.са дворишне стране 2.2.) -Инвеститор је обавезан да на парцели (приказати у ситуационом плану идејног пројекта ) обезбеди простор за контејнере за комунални отпад и простор за паркирање и гаражирање возила ( у гаражама или отвореним паркинзима ) за потребе објекта који се гради (мах ускладити број станова са могућностима паркирања на предметној парцели).зеленило 2.1. Услови за смештај возила 2.11.8.8.

паркинга 4.14. Други посебни услови .14. 109 и 110 Закона о културним добрима ("Службени гласник Републике Србије". .3 Општи услови ) -Препоручује се пројектанту да у идејном пројекту прикаже просторе на фасади објекта за постављање назива фирми и клима уређаја.15.2ом уз услов да укупна површина грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља.Обавезује се пројектант да фазе изградње прикаже у идејном пројекту. Врста .Грађевински елементи (еркери. Број склоништа и нето површина .01-09-издање 2 .14.04 66 365 Образац Q2.Ревизиони шахт канализације сместити иза регулационе линије.14.15. Положај 2. Услови за изградњу склоништа: 2.Према условима Министарства за одбрану . а преко 70% пословну. Број гаража .Није дозвољено препуштање грађевинских елемената (еркера.15. Услови за обезбеђење сигурности суседних грађевина . . (V-Спровођење Генералног плана .1. -Обавезује се пројектант да у идејном А/Г пројекту прикаже: 1.2. 5 Obr2003. улазних надстрешница и сл.) могу да пређу грађевинску. 2. -Сутеренске просторије није могуће гравитационо прикључити на канализацију. Посебни услови 2. улазне надстрешнице са или без стубова. Број станова и нето површина 2. .Обавезује се инвеститор да максимално обезбеди сигурност суседних објеката приликом изградње објекта.16.У оквиру поткровне етаже (Варијанта 1) није дозвољено пројектовање тераса.4. -Објекат се може реализовати фазно. Број пословних јединица и нето површина 3.Одељење за одбрану у Новом Саду. Услови заштите посебних природних вредности 2.2.3.Учешће нестамбеног у укупно изграђеном простору одређује карактер намене становања и центра.) преко грађевинске линије на делу фасаде објекта према суседним парцелама. односно регулациону линију рачунајући од основног габарита објекта до хоризонталне пројекције испада. Мирнодопска намена 2.1. . Услови заштите непокретних културних добара 2. .тачка 1.3. надстрешнице и сл. дужни су да одмах прекину радове и даље поступе у складу са чл. Учешће до 20% пословног простора одређује стамбену намену (објекта) . доксати.Водомер сместити према условима ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад. број 71/94). .Уколико се у току извођења грађевинских радова наиђу на археолошка налазишта или археолошке предмете. Услови заштите природе 2. 50-70% пословно-стамбену. доксата. 2. Капацитет 2.15.УТ.5. балкони.15.14.При изградњи вушеспратница и објеката који се раде у непрекинутом низу. Степен заштите 2.4.20-50% стамбено пословну.2. На делу према улици одступање од грађевинске линије до хоризонталне пројекције грађевинског елемента износи 1. на новом објекту оставља се светларник исте величине и симетрије светларнику постојећег објекта.14.

Светлана КИЛИБАРДА. 6 Obr2003. дипл. Акт о урбанистичким условима издаје орган градске управе надлежан за послове урбанизма. Помоћник директора за УТУ Директор Мирослав ВУКАЈЛОВ. Изради главног пројекта приступа се на основу прибављеног одобрења за изградњу. дипл.инж. Пре издавања одобрења за изградњу орган градске управе надлежан за послове урбанизма прибавља мишљење на идејни пројекат који је приложен уз захтев за издавање одобрења за изградњу. РАДОМИРОВИЋ. на захтев странке путем органа управе надлежног за послове урбанизма.маш.УТ. 2. Д.техн. М.инж.арх.3 ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ: 4 НАПОМЕНЕ 1.01-09-издање 2 . 4. Обрађивач: Правник: Сарадници: Мирослав ВУКАЈЛОВ. 5. дипл.арх.грађ. грађ.п. Ови услови важе док је на снази план на основу кога су издати.инж. 66 365 Образац Q2. Ове услове може мењати ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам. дипл. ЈОВКОВИЋ. геом.грађ.правник М. 3. дипл.инг. Андреја ХОДОЛИЧ. дипл.инж.04 Александар ЈЕВТИЋ. ВОРГИЋ.п.

01-09-издање 2 .04 66 365 Образац Q2.7 Obr2003.УТ.

90 PREDMET UU-a -Investitor je du`an da pre po~etka projektovawa pribavi geodetski snimak stvarnog stawa koje karakteri {e predmetnu parcelu (du`ine.62-64 u Novom Sadu 77. uglovi. objekti. Bulevar cara Lazara 3 PREDMET: SADR@AJ: OBRA\IVA^: [EF SEKTORA: UU SEVER razmera datum broj . visinske kote) Javno preduze}e Zavod za urbanizam U RBANIZA M sa p. Cara Du{ana br.SITUACIONI PLAN za izgradwu stambenog objekta spratnosti Su+P+4+Pk u ul.o.80 77. Novi Sad.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful