Ocene parametara raspodele u programu GNU Octave

M. Bjelica

Pokaza¢emo kako se u programu GNU Octave iz datog uzorka ocenjuju parametri raspodele.

Zadatak
• U£itati uzorak iz datoteke. • Nacrtati histogram uzorka. • Oceniti matemati£ko o£ekivanje i varijansu uzorka. • Odrediti intervale poverenja za matemati£ko o£kivanje i varijansu sa zadatim nivoom poverenja (npr. 95%). • Sa£uvati rezultate u izlaznoj datoteci.

Re²enje
Proveri¢emo koji je radni direktorijum:
> pwd ans = C:\Program Files\Octave

Postavi¢emo da radni direktorijum bude onaj u kome je datoteka sa uzorkom:
> cd D:\OT4MIS

Ako putanja do direktorijuma sadrºi razmake, treba je pisati mežu navodnicima; u tom slu£aju, umesto simbola \ treba kucati /. U£ita¢emo datoteku s podacima:
> X = load("uzorak.txt");

1

2 . smatramo da matemati£ko o£ekivanje nije pozanto. d) gde je u red kvantila. s) £iji su argumenti redom red kvantila. ˆ n − 1 i=1 gde je µ ocena matemati£kog o£ekivanja. a d broj stepeni slobode raspodele.txt". Formule za izra£unavanje granica intervala radili smo na predavanjima. m. koristili ˆ bismo naredbu var(X. argumenti m i s mogu se izostaviti. k) Matemati£ko o£ekivanje i varijansku oceni¢emo naredbama > mu = mean(X) > s2 = var(X) Prilikom ocene varijanse. "Y") Pogledajte dokumentaciju (korisni£ko uputstvo ili help ) za druge opcije kori²¢enih naredbi. Ukoliko bi o£ekivanje bilo poznato. neku promenljivu Y) sa£uva¢emo u tekstualnoj datoteci izlaz naredbom > save("-ascii". Za odreživanje intervala poverenja. respektivno. moºemo je izra£unati bilo kao kvadratni koren varijanse. σ 2 ). Ukoliko se radi o standardnoj raspodeli N (0. pa koristimo formulu n 1 2 s = (Xi − µ)2 . 1). Koristili bismo naredbu > norminv (u. jer su njhove podrazumevane vrednosti 0 i 1. Po²to u ovim formulama guri²e standardna devijacija.U nastavku ¢emo smatrati da je X vektor. Histogram uzorka sa k stubi¢a dobi¢emo naredbom > hist(X. Dobi¢emo ih komandama > e1 = chi2inv(u. pogledajmo i kako bismo odredili kvantile normalne raspodele. potrebni su nam kvantili iz Studentove t-raspodele i χ2 raspodele. bilo naredbom std. Kad smo pomenuli t i χ2 raspodelu. "izlaz. 1). o£ekivanje i standardna devijacija raspodele N (µ. d) > e2 = tinv(u. Rezultate izra£unavanja (npr. koja bi ra£unala varijansu s teºinskim faktorom 1/n.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful