ARXAIA A GYMN(1-140

)

10-11-05

14:36

Page 1

∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·
∞′ °Àª¡∞™π√À

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ′/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÷ڷϷÌ¿ÎÔ˜. ÷Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘ ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ 75% ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô Î·È 25% ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜.∞•π√§√°∏∆∂™ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÂÛ›ÛÔÁÏÔ˘. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∞ÌÊÈÏfi¯ÈÔ˜ ¶··ıˆÌ¿˜.¶. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ √ÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞.2.¶. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ∫ƒπ∆∂™ . .2. ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ µ′/ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∂π∫√¡√°ƒAº∏™∏ ºπ§√§√°π∫∏ ∂¶πª∂§∂π∞ À¶∂À£À¡√™ ª∞£∏ª∞∆√™ ∫∞∆∞ ∆∏ ™À°°ƒ∞º∏ ∫∞π À¶∂À£À¡√™ ∆√À À¶√∂ƒ°√À ∂•øºÀ§§√ ¶ƒ√∂∫∆À¶ø∆π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ï·Ó‰Ú¿Ó˘. ªfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÙÈ·Ó‹ ª·ÎÚ‹.1 / ∫·ÙËÁÔÚ›· ¶Ú¿ÍÂˆÓ 2. ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ¢Â‰Ô‡ÏË. ∂›ÎÔ˘ÚÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›· §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿ÎË. / ∂¶∂∞∂∫ ππ / ∂Ó¤ÚÁÂÈ· 2.ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:36 Page 2 ™À°°ƒ∞º∂π™ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÂ˙·ÓÙ¿ÎÔ˜. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜.™. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ∂∫¢√∆π∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πµ∞¡∏ °′′ ∫. ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ °ÎÏ·‚¿˜.·: «∞Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ» ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ªÈ¯¿Ï˘ ∞Á.£ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶Ú¿ÍË Ì ٛÙÏÔ: «™˘ÁÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ¢∂¶¶™ Î·È Ù· ∞¶™ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ» ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ ™.°È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ªÔÌ¤ÙÛ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› À‡ı˘ÓÔÈ ŒÚÁÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫.1. ¶·ÏËfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ∂. ™ÎÈÙÛÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™˘Ú›‰ˆÓ ∫·Ú¿Ì·Ï˘. ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ °ÂˆÚÁ›· ∫·ÙÛ·Á¿ÓË .

ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:36 Page 3 À¶√Àƒ°∂π√ ∂£¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ∫∞𠣃∏™∫∂Àª∞∆ø¡ ¶∞π¢∞°ø°π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÂ˙·ÓÙ¿ÎÔ˜ ∞ÌÊÈÏfi¯ÈÔ˜ ¶··ıˆÌ¿˜ ∂˘·ÁÁÂÏ›· §Ô˘ÙÚÈ·Ó¿ÎË µ·Û›ÏÂÈÔ˜ ÷ڷϷÌ¿ÎÔ˜ ∞¡∞¢√Ã√™ ™À°°ƒ∞º∏™ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ∞′ °Àª¡∞™π√À √ƒ°∞¡π™ª√™ ∂∫¢√™∂ø™ ¢π¢∞∫∆π∫ø¡ µπµ§πø¡ ∞£∏¡∞ .

. . . . . . . . . . . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ì ÁÉ µ2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂåÌ› 2. . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (‚′̤ÚÔ˜): ·ÚÒÓ˘Ì· – ÂıÓÈο – ·ÙÚˆÓ˘ÌÈο – ÁÔÓÂˆÓ˘ÌÈο °. .36 √ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ Á˘ (•ÂÓÔÊáÓ. §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ì ʈӋ µ2. . . . . . √ÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ. . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi Ú‹Ì·Ù· (‚′ ̤ÚÔ˜): Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÚÁ·ÓÔ ‹ ̤ÛÔ. . ª¤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ 3. .7. . \∞ÏËıc˜ ^πÛÙÔÚ›· 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .3. . ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 ∏ χÛË ÙÔ˘ ÁfiÚ‰ÈÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ (\∞ÚÚÈ·Ófi˜. . . . . . √ÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È Ì¤ÏÏÔÓÙ· Â. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ηٿÛÙ·ÛË. . . . . . . . . . . ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ 325c-326c. . . . . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ∏ ÂÙ˘ÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ – ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ™‡ÓıÂÛË °. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . . . . . ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . .ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:36 Page 4 ¶π¡∞∫∞™ ¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡ø¡ ¶ƒ√§√°√™ . . . . . . . . . . . . . . ∆Ô ¿ÚıÚÔ 2. . . . . ‰È·Û΢‹) ∞. . ¿ıÔ˜. . ·ÊˆÓfiÏËÎÙˆÓ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ∂¡√∆∏∆∞ 6 . . ∆· ·ÚÂfiÌÂÓ· ÙˆÓ ÙˆÙÈÎÒÓ 4. . . . ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi Ú‹Ì·Ù· (·′ ̤ÚÔ˜): Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁ›. . ÂχıÂÚË ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: 1.1-5. ∆· ·ÚÂfiÌÂÓ· ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ ∂¡√∆∏∆∞ 4 . ¶fiÚÔÈ 1. . . . . . . . . . ÙfiÔ 4 ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ . . . . . . . . . . . . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . . . ºıfiÁÁÔÈ Î·È ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∂¡√∆∏∆∞ 3 . . . . . . . . .3-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂχıÂÚË ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ. §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ˙¢ÁÓ‡ˆ (Î·È ˙‡ÁÓ˘ÌÈ) µ2. ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›Â˜ ∂¡√∆∏∆∞ 5 . . . \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ \∞Ó¿‚·ÛȘ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ê. . . . . . . . . . . . . . . . . .6. .44 ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó (ª‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘. . ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ °. . .8 ∆Ô Ù·Í›‰È ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. . . . . . . . .Ê. . . . . . . . √È ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ∏ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ √È ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ – ∞fi ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ ÛÙË ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂¡√∆∏∆∞ 2 . . . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (·′ ̤ÚÔ˜): – ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈο – ÂÚÈÂÎÙÈο – ÙÔÈο °. . . . . . . . . . . . . . . . . . . µ′ ÎÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ 3. . . . ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ 3. . . . . . . . ∆fiÓÔÈ Î·È Ó‡̷ٷ 2. . . . . . . . . . . . . . OÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ· Â. . . . . . . . . . . . . . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: 1. . . . . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: 1. . . . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ›Óˆ µ2. . . . . . . . . . . . . . . . . °. . \∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¶Ò˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜. . .14 ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó· (¶Ï¿ÙˆÓ.20 ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ (•ÂÓÔÊáÓ. . . . . . . . . . . . .28 ŒÓ· Ù·Í›‰È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ (§Ô˘ÎÈ·Ófi˜. . . .. . . . . .7 ∂¡√∆∏∆∞ 1 . . . . . . . . . . . . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: ∞′ ÎÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ∂¡√∆∏∆∞ 7 . .1-8. . . . . . . . . . . . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ï ·Ù‹Ú µ2. . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈı¤ÙˆÓ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (‚′ ̤ÚÔ˜): Â›ıÂÙ· Ù· ÔÔ›· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÏËÛÌÔÓ‹. .Ê. . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ì fiÏȘ µ2. . . √ÚÈÛÙÈ΋ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Â. . . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ (·′ ̤ÚÔ˜): ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÔÓfiÌ·Ù· °. ÎÚ·Ùá µ2. . . . . . . . . . . ∏ ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·ÓÙˆÓ˘Ì›· ÔyÙÔ˜. . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: ∞·Ú¤ÌÊ·Ù· Î·È ÌÂÙÔ¯¤˜ Â. µÈ‚ÏÈÔı‹ÎË 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¢Â˘ÙÂÚfiÎÏÈÙ· Â›ıÂÙ· 2. . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ∂¡√∆∏∆∞ 11 . . . . . . . .Ê.60 ŒÓ· ÌÔÈÚ·›Ô Ï¿ıÔ˜ (§Ô˘ÎÈ·Ófi˜. . . . . . . . . . . . . . . .19. ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . \∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ \∞Ó¿‚·ÛȘ 5. ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ 4. . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ·fi Â›ıÂÙ· °. . . . . √ÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ê. .Ê. . ‰È·Û΢‹) ∞. . .76 √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ÁÈ· ÙË ÊÈÏ›· (•ÂÓÔÊáÓ. . . . . ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . . . . . . . ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ï Ù‡Ú·ÓÓÔ˜ µ2. . . . . . . . . . . . . . ∆›Ì·ÈÔ˜ 25a-d. . . . . . . . . . . . . .82 ∏ ·Á¿Ë ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ µÔ˘ÎÂÊ¿Ï· (\∞ÚÚÈ·Ófi˜. ·ÊˆÓfiÏËÎÙˆÓ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ∂¡√∆∏∆∞ 8 . . . .ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:36 Page 5 °. ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈı¤ÙˆÓ ·fi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο (·′ ̤ÚÔ˜): Â›ıÂÙ· Ù· ÔÔ›· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ Û ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË ‹ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ·˘Ùfi. . . . . . . . . . . ™‡ÓÙ·ÍË: ∆· ›‰Ë ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜: ·Ϥ˜. . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: °′ ÎÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ: ·. . . . . . . . . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. ·≈ÙË. . . . . . . . . . . . . . . . . ÎÙáÌ·È µ2. . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ÎÙ¿ÔÌ·È. \∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ 2. . . . . . ·ÊˆÓfiÏËÎÙˆÓ ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ∂¡√∆∏∆∞ 10 . ∂é·ÁfiÚ·˜ 1-6.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ (‚′ ̤ÚÔ˜): ·Ú·ÁˆÁ‹ ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¿ÏÏ· Ú‹Ì·Ù·. . . . . . . . . . .1-7. . . . . ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ∞′ °Àª¡∞™π√À 5 . . Û‡ÓıÂÙ˜. . . . . . . . . . .90 ∞ı‹Ó· Î·È ∞ÙÏ·ÓÙ›‰· (¶Ï¿ÙˆÓ. . . .4. . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: 1. √ÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ˘ÂÚÛ˘ÓÙÂÏ›ÎÔ˘ Â. . . . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: âχıÂÚÔ˜ µ2. . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ °. . . . . . . . ηٷÏËÎÙÈο ‰ÈÏfiıÂÌ· ʈÓËÂÓÙfiÏËÎÙ· Û -Ș (ÁÂÓ. . . . ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· Î·È ÂÈʈӋ̷ٷ °. . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . . . . . . .Ê. §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ÎÚ·Ù¤ˆ. . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . . . . . . . . √ÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Â. ¡ÂÎÚÈÎÔd ¢È¿ÏÔÁÔÈ 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ 3. . ‰È·Û΢‹) ∞. . . ÂåÌ› 3. . .98 ¢¿ÌˆÓ Î·È ºÈÓÙ›·˜ (¢Èfi‰ˆÚÔ˜ ™ÈÎÂÏÈÒÙ˘. √ ·Ó·‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ 2. . . ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÂΛÓÔ Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ÚˆÙfiÙ˘Ë Ï¤ÍË °1. . . ™‡ÓÙ·ÍË: √È ‚·ÛÈÎÔ› fiÚÔÈ ÌÈ·˜ ·Ï‹˜ ÚfiÙ·Û˘: ˘ÔΛÌÂÓÔ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÌ· ∂¡√∆∏∆∞ 12 . . . . . . . . . . . ‡ÏË ‹ (Û¿ÓÈ·) ¯ÚÒÌ·. . . . . . -ˆ˜) ‚. . . . . ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . .4-6. . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ÚfiÓÔ ‹ ̤ÙÚÔ °1. . . √ÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ˘ÂÚÛ˘ÓÙÂÏ›ÎÔ˘ Â. . . . . . . Â·˘ÍË̤Ó˜ ∂¡√∆∏∆∞ 13 . . . . -¤ˆ˜) – Ô˘‰¤ÙÂÚ· ·Î·Ù¿ÏËÎÙ· ÌÔÓfiıÂÌ· Ô‰ÔÓÙÈÎfiÏËÎÙ· Û -· (ÁÂÓ. . . . . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . . . . . . . . ∏ ·‡ÍËÛË 2. ÂÏÏÂÈÙÈΤ˜. ηٷÏËÎÙÈο ÌÔÓfiıÂÌ· ʈÓËÂÓÙfiÏËÎÙ· Û -‡˜ (ÁÂÓ. . . . . . .3-6. . ÙÔÜÙÔ ∂¡√∆∏∆∞ 9 . . . . . . . .68 ∞Ó˘¤Ú‚ÏËÙ· ÚfiÙ˘· (\πÛÔÎÚ¿Ù˘. . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: 1. . . -·ÙÔ˜) °2. . . . . .

. . . . . .170 6 ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: ∞·Ú¤ÌÊ·Ù· Î·È ÌÂÙÔ¯¤˜ Ì. . . . . . . . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ΛÌÂÓ· . . . . . . . . . . . . . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ °. . . . . . . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ôÚ¯ˆ µ2. . ·Î·Ù¿ÏËÎÙ· ‰ÈÏfiıÂÌ· Ô‰ÔÓÙÈÎfiÏËÎÙ· Û -ˆÓ (ÁÂÓ. ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈı¤ÙˆÓ ·fi Ú‹Ì·Ù· (·′ ̤ÚÔ˜): ΢ڛˆ˜ ÚËÌ·ÙÈο Â›ıÂÙ· Ì ηٷϋÍÂȘ -Ù¤Ô˜. . . . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ì ‰›ÎË µ2. . . . . . . . . . . .142 ππ. . . . . . . . . . .Ê. . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . . . . . . . ¯ÚÔÓÈο °1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126 ŒÓ· ‰È‰·ÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ÙË Ê‡ÛË (ª¤Á·˜ µ·Û›ÏÂÈÔ˜. . . . ™‡ÓÙ·ÍË: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ì ı¿Ï·ÙÙ· / ı¿Ï·ÛÛ· µ2. °′ ÎÏ›ÛË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ: ·. ™‡ÓÙ·ÍË: 1. . . . . . . . . . . ™˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ (°Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ – ™‡ÓÙ·ÍË – ∂Ù˘ÌÔÏÔÁ›·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ÔÓÙÔ˜) ‚. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ηٷÏËÎÙÈο ÌÔÓfiıÂÌ· Ô‰ÔÓÙÈÎfiÏËÎÙ· Û -·˜ (ÁÂÓ. -·ÓÙÔ˜) 2. . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈı¤ÙˆÓ ·fi ÂÈÚÚ‹Ì·Ù· °. . . . . . . . . . . . . ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ ™˘Ó·ÁˆÁ‹ 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 ∏ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ §Â˘Î›Ô˘ (\∞ÓÙˆÓÖÓÔ˜ §È‚ÂÚ¿ÏȘ. . . . . . . . . . ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . . ∆Ô ˘ÔΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂÙÔ¯‹˜: Û˘ÓËÌ̤ÓË – ·fiÏ˘ÙË ∂¡√∆∏∆∞ 18 . . . . . . . . . . . . -ÙÔ˜ °. . ∆Ô ··Ú¤ÌÊ·ÙÔ 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÙÚÔÈο. . ‰È·Û΢‹) ∞. ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ∂¡√∆∏∆∞ 16 . . ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ ∂¡√∆∏∆∞ 17 . . . . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . . . . . . . . . ÂåÌ› ∂¡√∆∏∆∞ 15 .134 ∏ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ·ÓÙ·Ì›‚ÂÙ·È (ª‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ê. . . . . . . . . . . . . . . .141 I. . . . . . .ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:36 Page 6 °2. . . . . . . . . . . . . ^√ÌÈÏ›·È Âå˜ ÙcÓ ^∂Í·‹ÌÂÚÔÓ 7. . . . . . . . . . . . . . .3) ∞. . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . ∞Ú¯ÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ ÚËÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . √ÚÈÛÙÈ΋ ÂÓÂÛÙÒÙ· Î·È Ì¤ÏÏÔÓÙ· Ì. .120 ∆Ô ıÏÈ‚ÂÚfi Ù¤ÏÔ˜ ÂÓfi˜ Ù˘Ú¿ÓÓÔ˘ (∞åÏÈ·Ófi˜. . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ – ™‡ÓÙ·ÍË: ∂·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ·Û΋ÛÂȘ ∂¶πª∂∆ƒ√ . . . √ÚÈÛÙÈ΋ ̤ÏÏÔÓÙ· Ú. . . . . . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈı¤ÙˆÓ ·fi Ú‹Ì·Ù· (‚′ ̤ÚÔ˜) °. . . . . . . . . . . . . ¶ÔÈΛÏË ^πÛÙÔÚ›· 6. . . . . . . . . . . . . . .106 ŒÓ· ¿‰ÈÎÔ ·Ú¿ÔÓÔ (ª‡ıÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘. . . . ÔÛÔÙÈο. . . . . . . . . . . . . . . . . ∂Ù˘ÌÔÏÔÁÈο: ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÈÚÚËÌ¿ÙˆÓ: ÙÔÈο. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ì Û¿ÚÍ µ2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 πV. ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . ∏ ÌÂÙÔ¯‹ ∂¡√∆∏∆∞ 14 . . . . . . . . ∫›ÌÂÓÔ µ1. . ‰È·Û΢‹) ∞. . . . . . . . . . . . . §ÂÍÈÏÔÁÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜: ʇˆ µ2. . . . . . . . . ∆Ô ˘ÔΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ··ÚÂÌÊ¿ÙÔ˘: Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›· – ÂÙÂÚÔÚÔÛˆ›· 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ 3. . . . . . . . . . . . . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: √ÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·Ù·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ Ì. ∫›ÌÂÓÔ µ1. . .160 πππ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . ∆Ô ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ . . . . . ‚·Ú‡ÙÔÓˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ °2. . . . . . . . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: 1. . . . . . . . . . . . . . . . . °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋: √ÚÈÛÙÈ΋ ·Ú·ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ˘ÂÚÛ˘ÓÙÂÏ›ÎÔ˘ Ì. . . .Ê. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E›Ó·È ÔÈ Ú›˙˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ì ÁÈ·Ù› Ë ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ Ù· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË. ÛÙÔȯ›·. E›Ó·È. M οÔÈ· ¤ÎÏËÍË ›Ûˆ˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÙÂ Î·È ÙÒÚ· ÔÈ ›‰È˜ ϤÍÂȘ Ì ÙËÓ ›‰È· ‹ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·. MÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ì οˆ˜ ȉÈfiÌÔÚÊÔ ÙÚfiÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ . NÔÌ›˙Ô˘ÌÂ. E›Ó·È ηÈÚfi˜ Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Ù· «AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο» Ì¿ıËÌ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ÛÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ¿¯ÚËÛÙÔ. A˘Ù‹ Ë ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÛËÌ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ Î·È Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÌÈ· ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ «ÂÍÂÚ‡ÓËÛË». ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó. ÏÔÈfiÓ. Ô˘ Î·È ÌfiÓÔ Ë Ì¿ıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÙÂÏ› ÛÔ˘‰·›Ô ‰È·ÓÔËÙÈÎfi Á‡ÌÓ·ÛÌ·. ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌË ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ÿÛˆ˜ ¤ÙÛÈ Êı¿ÛÔ˘Ó Î¿ÔÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÁÏÒÛÛ· (fi¯È ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο) Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ·’ fiÏÔÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ: Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ·Ú¯·›Ô ÂÏÏËÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô. ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÔÌ‹. ·fi ÙÔÓ AÈÛ¯‡ÏÔ Î·È ÙÔÓ £Ô˘Î˘‰›‰Ë Ì·˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó «ÌfiÓÔ» ‚‰ÔÌ‹ÓÙ·. EÍ¿ÏÏÔ˘ Ù· AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο Â›Ó·È Ô fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚ˘Ófi˜ ÚfiÁÔÓÔ˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÌÈÏ¿ÌÂ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ۋÌÂÚ·. ÏÔÈfiÓ. A˘Ù‹ Ë ÁÓˆÚÈÌ›·. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ Ù· «AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο» Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ fï˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ¢ıÂÚ›· Ó· ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ηÓ›˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎfi ‡ÊÔ˜. ‰ËÏ·‰‹.¯. fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ οı ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘. fiÙÈ Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô͇ÓÂÈ ÙËÓ ÛΤ„Ë ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ fiÛÔ Î·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË ÌÈ·˜ ·ÏÁ‚ÚÈ΋˜ Â͛ۈÛ˘. ÁÈ·Ù› ı¤Ï·Ì ٷ ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï· Ó· ·Á·‹ÛÔ˘Ó Ù· «AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο». ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ôχ ‡ÎÔÏ· fiÙÈ Ë ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ÌÈÏ¿Ì ۋÌÂÚ· Â›Ó·È Ô Î·Ù’ ¢ı›·Ó ·fiÁÔÓÔ˜ ÂΛӢ Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ÌÈÏÈfiÙ·Ó Â‰Ò ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÚÈÓ ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2. ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì «AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο». ‰ÈÎfi Ù˘ ÎÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:36 Page 7 ¶ƒ√§√°√™ TÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÁÚ¿ÊÙËΠ̠ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Ô ÏfiÁÔ˜. E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ù· «AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο» ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Û’ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÔÏÏÔ› ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜. ÙÔ Ôχ ÔÁ‰fiÓÙ· ·Ô‡‰Â˜. ·Ó Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿. K¿ı ÁÏÒÛÛ· ˘·ÎÔ‡ÂÈ Û ηÓfiÓ˜. ÂÂȉ‹ Â›Ó·È Ë ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ıÂÌÂÏ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. ¶ÚÔÛ·ı‹Û·Ì Ì ÙÔ ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ì ÙÚfiÔ ·Ïfi Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ. Ë ÔÔ›· ı· οÓÂÈ ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ηχÙÂÚ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÓÒÛË ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. Ó· ¿„Ô˘Ó Ó· Ù· ıˆÚÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ·ÎfiÌË Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌ·. H Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰· ∞′ °Àª¡∞™π√À 7 . EÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜. EÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ù˘ TÚ›Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ÁÓÒÛË Ù˘ AÚ¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.500 ¯ÚfiÓÈ·.

ôÓıÚˆÔ˜. ∞˜ ‰Ô‡Ì ÌÂÚÈο ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·: ÓÔܘ ñÁÈc˜ âÓ ÛÒÌ·ÙÈ ñÁÈÂÖ fÍ Ï¿Í Âs àÁˆÓ›˙ÂÛı·È ·ÎÓÂÈÔÓ p ÷ ÛÌ· Ùa ·È‰›· ·›˙ÂÈ ÁÓáıÈ Û·˘ÙfiÓ Ùe ‰d˜ âÍ·Ì·ÚÙÂÖÓ ÔéÎ àÓ‰Úe˜ ÛÔÊÔÜ Âs ˙ÉÓ ÛÙ‹ÏË ±Ï·ÙÔ˜ ÌÔÏgÓ Ï·‚¤! pÚÔÓ pÚÔÓ ‰ËÌÔÛ›÷· ‰·¿ÓFË ö· ÙÂÚfiÂÓÙ· ∂≈ÚËη! ∂≈ÚËη! Ì‹ ÌÔ˘ ±ÙÔ˘! ηÈÓa ‰·ÈÌfiÓÈ· àe Ì˯·Óɘ ıÂfi˜ ÁfiÚ‰ÈÔ˜ ‰ÂÛÌfi˜ ÃÚËÛÈÌÔÔț٠‹ ·ÎÔ‡ÙÂ Û˘¯Ó¿ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ. ëÙ·ÖÚÔ˜. ÓfiÛÙÔ˜.10-11-05 14:37 Page 8 ∂ÓfiÙËÙ· 1 ARXAIA A GYMN(1-140) ∆Ô Ù·Í›‰È ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ∏ ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙËÓ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘Ó¯ԇ˜ ÂͤÏÈ͢ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜.¿. ∏ Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Â›Ó·È Û·Ê‹˜. fiÓÙÔ˜. ·éÙfi˜. Ôχ˜. ı¿. „˘¯‹. ηٷϋÍÂȘ. 8 ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ . Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ‹ fiÛ˜ ÊÚ¿ÛÂȘ ·Ú¯·›Â˜ Î·È ·Ú¯·ÈÔÚÂ›˜ ÏfiÁȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi ‹ ÚÔÊÔÚÈÎfi ÏfiÁÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜. ·ÚΛ Ó· ‰Ô‡Ì fiÛ˜ ϤÍÂȘ. ¡· ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: ™ÙÔ ÚÔÔ›ÌÈÔ Ù˘ \√‰‡ÛÛÂÈ·˜ ··ÓÙÔ‡Ó Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙË ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ì ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›·: ªÔÜÛ·. îÂÚfi˜. ÛË̷ۛ˜ Î.

canapé < Ï·Ù.) Analyse (·ÁÁÏ. ∏ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ (̤ۈ Î·È Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ.) democracy – monarchy – anarchy – despotism – hegemonism – tyranny (·ÁÁÏ.) analisi / (ÁÂÚÌ. Ù·Í›‰Â„·Ó Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘˜. ÙˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ. Ë Ï. ÙˆÓ ÈÙ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ˘Ì·ÓÈÎÒÓ) ÚÔÛ¤ÊÂÚ ϤÍÂȘ ‹ Ú›˙˜ ϤÍÂˆÓ Û fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÁÏÒÛÛ˜: “… Our critical problems such as the numismatics plethora generate some agony and melancholy. a panethnic unhypocritical economic synergy and harmonization in a democratic climate is basic…” ∞fiÛ·ÛÌ· ·fi ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ •ÂÓÔÊÒÓÙ· ∑ÔÏÒÙ· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô ÛÙȘ 26/9/1957. poena < ÂÏÏ. ¶ÔÈÔ˜.. / Á·ÏÏ..) Europe < ∂éÚÒË (= ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂéÚÂÖ˜ t·˜.) analyse / (ÈÙ·Ï. Ó· ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂÙ ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎÂÓ¿: π‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Â›Ó·È Ë ·Ó›¯Ó¢ÛË Ï¤ÍÂˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙË ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ‰¿ÓÂÈ· ·fi ͤÓ˜. ÔÈÓ‹. ∞′ °Àª¡∞™π√À 9 ∂∂¡¡√ √∆∆∏∏∆∆∞∞ 11 .) analysis / (Á·ÏÏ.ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:37 Page 9 ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ. ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜.) histoire < îÛÙÔÚ›· < ¥ÛÙˆÚ (= Ô ÁÓÒÛÙ˘) àÓ¿Ï˘ÛȘ > (·ÁÁÏ.. (·ÁÁÏ. fiˆ˜ Â›Ó·È Ï. «¤Ó·ÏÙÈ» < ÌÂ۷ȈÓ. ΈӈÂÖÔÓ. ‹Ù·Ó Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÔÌÈÏËÙ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÓÙȉ¿ÓÂÈ·.) athlete < àıÏËÙ‹˜ < àıÏÔÜÌ·È < pıÏÔÓ (= ‚Ú·‚›Ô. Ë Ï.. poenalis < Ï·Ù.¯.) harmony < êÚÌÔÓ›· < êÚÌfi˜ (Á·ÏÏ. ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘. This phenomenon is characteristic of our epoch… In parallel. Ï·Ù. conopeum < ÂÏÏ. «Î·Ó·¤˜» < Á·ÏÏ. ¤·ıÏÔ) ∞Ó ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ¿ÏϘ ͤÓ˜ ϤÍÂȘ Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÚԤϢÛË. poenalitas < Ï·Ù. ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÙÈ·) (·ÁÁÏ.

Ù·.) ‹ «Ì·ıËÙfi˜» (= ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·ı¢Ù›). 1450-1200 . æ. ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ·ÁÒÓ· ¯ÔÚÔ‡). ¢ËÏ·‰‹. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∏ ϤÍË «Ì·ıËÙ‹˜». 10 ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ . ŒÙÛÈ.Ã. ηı¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛÂ Î·È Û οÔȘ Û˘ÏÏ·‚¤˜. Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÁÓˆÛÙfi ‰Â›ÁÌ· ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ÌÂٷ͇ 12Ô˘ Î·È 9Ô˘ ·È. ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó ÂÈϤÔÓ ÙÔ ‰›Á·ÌÌ· ( F ) Î·È ÙÔ Îfi· ( ). Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÚ·Ì̤Ó˜ ÛÂ Û˘ÏÏ·‚ÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. . ∆· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÌÓËÌ›· Ù˘ Â›Ó·È ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ µ′ (ÂÚ.˜». Â¿Ó ˘‹Ú¯Â. ÃÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÔ˘ 8Ô˘ ·È. οÔÈÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·Ï¿ Ù· Û˘ÌÊÚ·˙fiÌÂÓ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ «Ì·ıËÙ¤˜» ‹ «Ì·ıËÙ¿˜» (·ÈÙ. √È ŒÏÏËÓ˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ·˘Ùfi ı· ÚÔηÏÔ‡Û ‰˘ÛÎÔϛ˜.Ã..Ã.) Î·È Ù˘ ÔÈÓÔ¯fi˘ ÙÔ˘ ¢È‡ÏÔ˘ (735-725 . ÛÙÔ ÊÔÈÓÈÎÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı· ÁÚ·ÊfiÙ·Ó «Ì. ÔfiÙ ÂÈÙ˘Á¯·ÓfiÙ·Ó ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Â˘ÎÔÏ›· ÛÙËÓ ÂÎÌ¿ıËÛË. º.Ã. ηıÒ˜ ·ÔÎÔÌ›˙Ô˘Ì ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÔÈÎÂÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì·˜. ÙÔ. ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË).Ã. ø ¤ÏÂÈ·Ó. ÛÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ʈÓËÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙÔ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ·Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Û ʈÓÔÏÔÁÈÎfi. ı· ÌÔÚÔ‡Û ‰ËÏ. ÙÈ.ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:37 Page 10 √È ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‰È·ÏfiÁÔ˘ Û ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÁÁ›Ԣ. ÙÔ Ù = Ù. 6Ô˜ ·È. ∆· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· •. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÏÒÛÛ·˜ Ì ·‰È¿ÎÔË ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. . ·Ô‰›‰ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ŒÓ· ¯ÂÏȉfiÓÈ!». Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙË Ó. ∆· ÚÒÙ· Ûˆ˙fiÌÂÓ· ÁÚ·Ù¿ ÌÓËÌ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Â›Ó·È Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚÔ˜ (Èı. ÏÔÈfiÓ. 740-720 .Â. ∏ Â·Ê‹ Ì ٷ ÚˆÙfiÙ˘· ΛÌÂÓ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· Ì ÙÔ ¿ÁÁÈÁÌ· ÂÓfi˜ ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÚÈÓ ·fi 40 ·ÈÒÓ˜ ÂÚ›Ô˘. «ª· ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó 21 Û˘ÏÏ·‚ÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. οı ÁÚ¿ÌÌ· ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ϤÔÓ Û ¤Ó·Ó ÊıfiÁÁÔ. ÏËı. ÙÂ. ‰ËÏ.). ¢fiıËΠˆ˜ ¤·ıÏÔ ÔÚ¯ËÛÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· (‰ËÏ. fiˆ˜ Ì·ÚÙ˘Ú› Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ʤÚÂÈ: «ŸÔÈÔ˜ ÙÒÚ· ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ¯ÔÚ‡ÂÈ ÈÔ ·Ó¿Ï·ÊÚ·. ʈӋÂÓ ‹ Û‡ÌʈÓÔ. ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÓÈ·›· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·. ◊Ù·Ó ¤Ó· Û˘ÌʈÓÔÁÚ·ÊÈÎfi – Û˘ÏÏ·‚ÔÁÚ·ÊÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. ∆Ô Ó¤Ô ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÂÏÏËÓÈÎfi.Ã. To ÚÔÛ¿ÚÌÔÛ·Ó. . ‹ÚıÂ Ë ¿ÓÔÈÍË!» (·Ú¿ÛÙ·ÛË Û ·ÙÙÈÎfi ·ÁÁ›Ô.ı. ∆· ΛÌÂÓ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ûˆı›. . √ÈÓÔ¯fiË ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓË Ì ÁˆÌÂÙÚÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙÔ 1871 ÛÙÔ ¢›˘ÏÔ ÙÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·.Ù.). ∏ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∏ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ √È ºÔ›ÓÈΘ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ∆Ô ÊÔÈÓÈÎÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·ÎÌ‹˜ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ºÔÈÓ›ÎˆÓ Î·È ∂ÏÏ‹ÓˆÓ.¯. ·˘Ùfi˜ ·˜ ÙÔ ¿ÚÂÈ» (∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜). Ã.

·ÊÔ‡ Ë ÁψÛÛÈ΋ ÂͤÏÈÍË Á›ÓÂÙ·È ‚·ıÌÈ·›· Î·È fi¯È Ì ·fiÙÔ̘ ·ÏÏ·Á¤˜.Ã. Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔ˜ Û ‰ˆÚÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ.Â. (∆۷ΈÓÈ΋) Ì¿ÙË (< ‰ˆÚÈÎfi Ì¿ÙËÚ = Ë ÌËÙ¤Ú·). Î·È ÙÂÏÈο ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ.. ∞fi ÙÔÓ 4Ô ·È.) ¢˘ÙÈ΋ (¢ˆÚÈ΋. §Âۂȷ΋.Ã. .Ã.Ã. (¶ÔÓÙȷ΋) Ù’ ÂÌfiÓ (ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘). (ª¿ÓË) ÎÏ·›Ô˘ÛÈ. Ï¤Ô˘ÛÈ. . √ ¡fiÌÔ˜ Ù˘ °fiÚÙ˘Ó·˜. ·ÌÒıˆ (< ·. . ∞′ °Àª¡∞™π√À 11 ∂¡√∆∏∆∞ 1 .330 Ì. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Û˘Ì‚·ÙÈÎfi˜. µÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈ΋) µ˘˙·ÓÙÈÓ‹-ªÂ۷ȈÓÈ΋ (330-1453 Ì.Ã. Ù· ·È‰›·. (∫ÚËÙÈ΋) ¯Ô¯ÏÈfi˜ (< ·. ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜). µÔȈÙÈ΋) ∂ÏÏËÓÈÛÙÈ΋ ∫ÔÈÓ‹ (323 . àˆıá) (∫˘Úȷ΋) ¤‰ÔÍ¤Ó ÌÔ˘ (< ·. ÔÚÙÛÔ‡Ì·È (< ·. ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÂÈÎÚ·Ù› Ë ∞ÙÙÈ΋.) [∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ 330-600 Ì.Â. . çÚ¯ÔÜÌ·È = ¯ÔÚ‡ˆ). Û ÓÂÔÂÏÏËÓÈο ȉÈÒÌ·Ù· Î·È ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ Û Â›Â‰Ô ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘. ÈÛ¯˘Ú‹˜ fiÏ˘ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘. ¤ÊÙ·Û Û ˘„ËÏfi ‚·ıÌfi ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ 5Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 4Ô˘ ·È. ÛËÌ·ÛÈÒÓ Î·È Û‡ÓÙ·Í˘.¯. √ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ·ÚȘ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.Ã. ∞fi ÙȘ ·Ú¯·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘˜ ÛÙË ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ πˆÓÈ΋-∞ÙÙÈ΋ ∞Úη‰Ô΢Úȷ΋ ∞ÈÔÏÈ΋ (£ÂÛÛ·ÏÈ΋.ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:37 Page 11 √È ‰È¿ÏÂÎÙÔÈ Ù˘ ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∏ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÈÎÈÏ›· ‰È·Ï¤ÎÙˆÓ.Â. Î·È Ù˘Èο ·fi ÙÔ 1453] ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ·. ö‰Ôͤ ÌÔÈ = ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ). Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. Îԯϛ·˜).Ã. Ù˘ ÚÒÈÌ˘ µ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋] ¡¤· ∂ÏÏËÓÈ΋ [‹‰Ë ·fi ÙÔÓ 10Ô ·È.Â.Â. ∆Ô ·fiÛ·ÛÌ· ÂÚȤ¯ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ (450 .

Ù˘ ˙ˆÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ‚ÔÙ·ÓÈ΋˜. 4. ¶Ï¢ڤ˜ Ù˘ ÛΤ„ˆ˜. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙÔ ÚÔ›ÌÈÔ Ù˘ \πÏÈ¿‰·˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ó. Ù˘ ÚËÙÔÚÈ΋˜. Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÊÈÏÔÏÔÁ›·˜. Ì·˙› Ì ¿ÏϘ ·ÎfiÌË. ËÚÒˆÓ. 5. Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ Û ¤Ó· ÎÔÏ¿˙ Ô˘ ı· Û˘Óı¤ÛÂÙÂ. ∞ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜. Ù˘ ıÂÔÏÔÁ›·˜. Ù˘ ·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜. Û’ fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· Ù˘. ÛοÚÙÔ˜. Û.¯. Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ηÙfiÈÓ Ù· ∂ÏÏËÓÈο Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜.Â. ÙȘ Ôԛ˜. ¡· ·Ó·Ù‡ÍÂÙ ۇÓÙÔÌÔ˘˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙË Ó. Ë ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙˆÓ ÔÏ˘¿ÚÈıÌˆÓ Û˘ÓˆÓ‡ÌˆÓ. ÛÎfiÓÙÔ. Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ ÂıÓÔÁÚ·Ê›·˜. 8 ‹ ¿ÏϘ ·Ó¿ÏÔÁ˜. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÏÂÍÈÎÔ‡ Ó· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú›˙· ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÍÂÓÈÎÒÓ Ï¤ÍˆÓ: ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿. ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ) ™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛً̘ ÚÔÛˆÔÔÈË̤Ó˜. ·ÓÊ¿˜. Ê·ÓÙÂ˙›. ¡· ‚Ú›Ù ÛÙÔ ÏÂÍÈÎfi (‹ Ó· ÛÎÂÊÙ›ÙÂ) ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ÍÂÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜: ÁÎÏ¿ÌÔ˘Ú. 25 (ÌÙÊÚ. «∆·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ √ ∂ƒª∏™»). Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜. Ù¤ÏÔ˜.Â. Firenze 1967.ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:37 Page 12 «°È·Ù› Ó· Ì¿ıˆ ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο. Ù˙›ÚÔ˜.¯. ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔı¤ÛˆÓ. ∫·È fiˆ˜ Ë ÁÏÒÛÛ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÎÊÚ·Ûı› Ë ·ÓıÚÒÈÓË ÛΤ„Ë. Ê·ÛÙÊÔ‡ÓÙ. Ì¿ÛÔ˜. La letteratura greca classica. ·˘ÙÔ‡ÛȘ (‹ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÚÔÔÔÈË̤Ó˜) ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÌÔÚÊ‹ Î·È ÙË ÛËÌ·Û›·. 12 ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ . Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ Û ¤Ó·Ó ÙËÏÂʈÓÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο ÔÓfiÌ·Ù· ‹ ı¤Ì·Ù· (. Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÎ¿Ï˘„ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆfiÙËÙ· Û ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ‚·ÛÈΤ˜. √ ¿ÂÈÚÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ù˘ ÏÂÍÈÏÔÁÈ΋˜ ·Ú·‰fiÛˆ˜. ÙÔ Â‡Ë¯ÔÓ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈÎfiÙËÙ·. Ë Û¯Â‰fiÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Óı¤Ûˆ˜. È¿ÙÛ·. ∆· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ Û·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ô˘ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ ‹ Û ¿ÏÏÔ Ì·ıËÙÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô.» ªÈ· ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÒÙËÌ· ‰›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰È·ÚÂ‹˜ ͤÓÔ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜: «∞fi fiϘ ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜ Ë ÈÔ ı·˘Ì·ÛÙ‹ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Ë ÁÏÒÛÛ·. ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÂÏ. ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ). ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÔ ÈÔ Ù¤ÏÂÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤ÊÙÈ·ÍÂ. 3. Raffaele Cantarella. ∞ÊÔ‡ Ù· ηÙËÁÔÚÈÔÔÈ‹ÛÂÙ (. 2. Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ. Ë ·ÏfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. ·ÚÏ¿Úˆ. °È’ ·˘Ùfi Ë ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÂÓÂÚÁ‹ Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ Û fiϘ ÙȘ ÁÏÒÛÛ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (Ù¯ÓÈÎÔ› fiÚÔÈ ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ Û fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜)». ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘. ∞Û΋ÛÂȘ – ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 1. ¤ÙÛÈ Î·È Ë ›‰È· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Û˘Ó¤‚·Ï ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ·’ ·˘Ù‹ ÙË ÛΤ„Ë ÔÈ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ì ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜: ÛΤÙÂÙ·È Î·Ó›˜ Ù· ∂ÏÏËÓÈο Ù˘ Ô›ËÛ˘. ÔÓfiÌ·Ù· ıÂÒÓ. ÛÎÈÙÛ¿Úˆ.

fiÚÔ˘˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÌÔÚÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (ÔÓfiÌ·Ù· ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ.Ã. ¶Ô‡ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ùfi. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚Ú›Ù ʈÙÔÁڷʛ˜ Ì ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ˙ˆ‹˜ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÏ¿˙ Ô˘ ı· ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ Ó· ‰È·Ù˘ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜. . .). ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜) £¤Ì· ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ∏ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› Ì ÔÈΛϘ ȉ¤Â˜. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ηıÒ˜ ÙÔ ÂÚÈÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ¡· ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ·ÁÁÂÈÔÁڷʛ˜ Ô˘ ·Ó··ÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÎËÓ¤˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰·.31. ∞′ °Àª¡∞™π√À 13 ∂¡√∆∏∆∞ 1 .34 ∆Ô ÈÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Ì¿ıËÌ· Â›Ó·È Ó· ÏËÛÌÔÓ› ηÓ›˜ Ù· ηο Ô˘ ¤Ì·ıÂ. ı¤Ì·Ù· ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÎÙÏ. \∞Ó·ÁηÈfiÙ·ÙÔÓ Ì¿ıËÌ· Ùe àÔÌ·ıÂÖÓ Ùa ηο ™ÙÔ‚·ÖÔ˜.. ¡· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·. ¶·È‰È¿ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó Ì ¤Ó· Úfi¯ÂÈÚÔ ·Ì·Í¿ÎÈ (·ÁÁÂ›Ô ÙÔ˘ 5Ô˘ ·È.ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:37 Page 13 6.Ã. ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜) ŒÊË‚ÔÈ ·›˙Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¯fiθ (ÂÈه̂ÈÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ 6Ô˘ ·È.. \∞ÓıÔÏfiÁÈÔÓ 2.

Ôî ÁÔÓÂÖ˜ Âå˜ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ¤ÌÔ˘ÛÈÓ. ∞. fiÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ·Ú¯‹ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ¿ÎÚË ‰ÂÍÈ¿ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÛÎËÓ‹ Ô ·È‰·ÁˆÁfi˜ (∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô µÂÚÔÏ›ÓÔ˘). Ùfi‰Â ‰b ·åÛ¯ÚfiÓ âÛÙÈ.Ã. ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ¬ÙÈ Ùe ÌbÓ ‰›Î·ÈÔÓ. ò∂ÙÈ Ôî ·Ö‰Â˜ âÓ Á˘ÌÓ·Û›ÔȘ ηd ·Ï·›ÛÙڷȘ ÊÔÈÙáÛÈÓ. ¶Ï¿ÙˆÓ. Î·È Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘˜. ∂rÙ· ‰¤. ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¡¤·˜ ÀfiÚ΢) ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ . öÓı· Ôî ÌbÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ·d âÈÌÂÏÔÜÓÙ·È ¬ˆ˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì¿ıˆÛÈÓ Î·d Ùa ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ âÓÓÔáÛÈ. âÂȉaÓ Ôî ·Ö‰Â˜ Âå˜ ìÏÈΛ·Ó öÏıˆÛÈÓ. ∫›ÌÂÓÔ \∂Ó \∞ı‹Ó·È˜ ÙÔf˜ ·Ö‰·˜ ÌÂÙ’ âÈÌÂÏ›·˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘ÛÈ Î·d ÓÔ˘ıÂÙÔÜÛÈ. Ôî ‰b ÎÈı·ÚÈÛÙ·d Ùˇá ÎÈı·Ú›˙ÂÈÓ ìÌÂÚˆÙ¤ÚÔ˘˜ ·éÙÔf˜ ÔÈÂÖÓ ÂÈÚáÓÙ·È Î·d Ùa˜ ÙáÓ ·›‰ˆÓ „˘¯a˜ Úe˜ ÙeÓ ®˘ıÌeÓ Î·d ÙcÓ êÚÌÔÓ›·Ó ÔåÎÂÈÔÜÛÈ. ÒÛÙ ·˘Ùfi Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Â˘ÚˆÛÙ›· Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿. Ùe ‰b ô‰ÈÎÔÓ Î·d Ùfi‰Â ÌbÓ Î·ÏfiÓ. ¶ÚáÙÔÓ ÌbÓ Î·d ÙÚÔÊe˜ ηd Ì‹ÙËÚ Î·d ·È‰·ÁˆÁe˜ ηd ·éÙe˜ ï ·ÙcÚ âÈÌÂÏÔÜÓÙ·È ¬ˆ˜ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜ ÁÂÓ‹ÛÂÙ·È ï ·Ö˜.10-11-05 14:37 Page 14 ∂ÓfiÙËÙ· 2 ARXAIA A GYMN(1-140) ™ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ fi„Ë Ù˘ ·ÏÈη˜ ÙÔ˘ ¢Ô‡ÚȉԘ (ÂÚ. 480 . ¥Ó· Ìc àÓ·Áο˙ˆÓÙ·È àÔ‰ÂÈÏÈÄÓ ‰Èa ÙcÓ ÙáÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ÔÓËÚ›·Ó. ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜ 325c-326c (ÂχıÂÚË ‰È·Û΢‹) 14 ∏ ÎÔÚ·Û›‰· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›ԅ (460-450 . ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÂÓ¿ÚÂÙÔÈ. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó· ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·Ú¯·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ. π‰Â҉˜ Ù˘ ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ «Î·ÏÔd ÎàÁ·ıÔ›». öÓı· Ôî ·È‰ÔÙÚ›‚·È ‚ÂÏÙ›ˆ Ùa ÛÒÌ·Ù· ·éÙáÓ ÔÈÔÜÛÈ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÎÚ·Ù¿ ·ÓÔȯÙfi ·‡ÚÈÓÔ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ. ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ οıÂÙ·È Û ‰›ÊÚÔ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì¿ıËÌ· χڷ˜ ÛÙÔÓ Â›Û˘ ηıÈṲ̂ÓÔ Ì·ıËÙ‹. ÂÓÒ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙ¤ÎÂÙ·È fiÚıÈÔ˜. ∞˘Ùfi ÂÈÙ˘Á¯·ÓfiÙ·Ó Ì ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜..Ã.) ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÎËÓ¤˜ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ù˘ ÂÔ¯‹˜.

Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ì ÙÚÔÊfi˜ Ë ·Ú·Ì¿Ó·.. Â·›Û¯˘ÓÙÔ˜. àÔ‰ÂÈÏÈ¿ˆ. ÂÈϤÔÓ âÓ Á˘ÌÓ·Û›ÔȘ (Ô˘Û. ÔåÎÂÈá) ÂÍÔÈÎÂÈÒÓÔ˘Ó öÙÈ ·ÎfiÌ·. Ë ‰Ô‡ÏË Ô˘ ÌÂÚÈÌÓÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÓË›Ô˘ âÈÌÂÏÔÜÓÙ·È (Ú.Â. Ùe ηÏfiÓ fiÌÔÚÊÔ˜. ÛÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿. ÂåÌ›) Â›Ó·È ï ηÏfi˜.. Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Î·È Ó· ¯ÔÚÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÔ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ï‡Ú· (‹ ·˘Ïfi) Ùˇá ÎÈı·Ú›˙ÂÈÓ (Ú.. ÂÈÌÂÏË̤ӷ ÓÔ˘ıÂÙÔÜÛÈ (Ú.. ÛÙ· Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· (ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜) Î·È ÛÙȘ ·Ï·›ÛÙÚ˜ (ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ¿Ï˘) Û˘¯Ó¿ì ·Ï·›ÛÙÚ·) ÊÔÈÙáÛÈÓ (Ú. ÔåÎÂÈfiˆ. ·ÈÛ¯Úfi˜. Ùfi‰Â ̤Ó.. ÙÔ ¿ÏÏÔ.: ÂÈ̤ÏÂÈ·. Á›ÁÓÔÌ·È) Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ôχ ηÏfi Ùe ̤Ó.. ÊÔÈÙá) ˙Ô˘Ó / ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘˜ (‚. ∂ÚÌËÓ¢ÙÈο Û¯fiÏÈ· ∞′ °Àª¡∞™π√À 15 ∂¡√∆∏∆∞ 2 .Â.. ÎÈı·Ú›˙ˆ) ÔÈÂÖÓ (Ú. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ‰ÂÓ ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ÁÓÒÛÂȘ ¤Ú· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Â¤ÙÚÂ·Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ÔȤˆ. ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ‰ÈÎfi Ù˘ ̤ÏËÌ·.. Ùe Á˘ÌÓ¿ÛÈÔÓ) ηd ·Ï·›ÛÙڷȘ (Ô˘Û..ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:37 Page 15 °ÏˆÛÛÈο Û¯fiÏÈ· ÌÂÙ’ âÈÌÂÏ›·˜ Ì ÊÚÔÓÙ›‰·. ·˘Ùfi. àÔ‰ÂÈÏÈá) Ó· ‰ÂÈÏÈ¿˙Ô˘Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ η΋˜ ۈ̷ÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ‰Èa ÙcÓ ÙÔÜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÔÓËÚ›·Ó ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È Ë ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂӉȤÊÂÚ·Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÙËÓ Â›ÛËÌË ¶ÔÏÈÙ›·.) ÁÈ· Ó· àÔ‰ÂÈÏÈÄÓ (··Ú. ÓÔ˘ıÂÙá) ÓÔ˘ıÂÙÔ‡Ó. Ùfi‰Â ‰¤ ÙÔ ¤Ó·.. ì ηϋ. ÙÔ ¿ÏÏÔ âÛÙ› (Ú.: ÔÌfi˜. Ì·Óı¿Óˆ) ηd âÓÓÔáÛÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷϷ‚·›ÓÔ˘Ó ï ÎÈı·ÚÈÛÙ‹˜ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ Ì¿ı·ÈÓ ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ·›˙Ô˘Ó Ï‡Ú· (‹ ·˘Ïfi). Ú. ÙÔ Â›ıÂÙÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Î¿ÏÏÔ˜.. Ó. Ó. fiˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·. ì ·åÛ¯Ú¿.Â. ¤Ìˆ) ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó (‚. ÂÈÚ¿ÔÌ·È. ÊÔÈÙ¿ˆ.. ÂÈÚáÌ·È) ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔåÎÂÈÔÜÛÈ (Ú. Ú. fiÙ·Ó ı· ·ÔÎÙÔ‡Û·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ÔúÎÔ˘˜) ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ‰·ÛοψÓ. ÔÈá) ÂÈÚáÓÙ·È (Ú. ηÏfi˜ (ÛÙËÓ ·. Ùe ·åÛ¯ÚfiÓ âÂȉaÓ ‰\ Âå˜ ìÏÈΛ·Ó öÏıˆÛÈÓ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ËÏÈΛ· Âå˜ ‰È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ (ÂÓÓ. ·ÚÂ‹˜ ï ·åÛ¯Úfi˜. ÂÈÌÂÏËÙ‹˜) ¬ˆ˜ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ˜ ÁÂÓ‹ÛÂÙ·È (Ú. ∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ̤ÚÈÌÓ· ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ.. ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Ù· ÛÒÌ·Ù· (ÙÔ˘˜) ¥Ó· (ÙÂÏÈÎfi˜ Û‡Ó‰.Â.: ÊÔÈÙËÙ‹˜) ï ·È‰ÔÙÚ›‚˘ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ öÓı· ‚ÂÏÙ›ˆ Ùa ÛÒÌ·Ù· ÔÈÔÜÛÈ fiÔ˘ οÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·. ˆÚ·›Ô˜. Ó. Ùe ‰¤. âÈÌÂÏÔÜÌ·È) ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó (‚. âÈÌÂϤÔÌ·È.. ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ËıÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ) ¿Û¯ËÌÔ˜. ÔÌ‹) öÓı· fiÔ˘ ï ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ ¬ˆ˜. Ì¿ıˆÛÈÓ (·fiÚ. ÂÓÂÛÙ. ÓÔ˘ıÂÙ¤ˆ. ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ¤ÌÔ˘ÛÈÓ (Ú.

¶Ò˜ ¤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜.Ã. ‚) ‚Ô˘ÛÙÚÔÊˉfiÓ (‚Ï. ÓÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÎÂÓÒÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ) ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÙÔÓ 9Ô ·È. ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¢ÂÍ›· Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ·. ¡¤ÔÈ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë ÂÓfi˜ ·È‰ÔÙÚ›‚Ë (·fi ·Ó¿ÁÏ˘ÊË ‚¿ÛË ÎÔ‡ÚÔ˘. ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛË. Î·È Á) ·fi ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ (fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·). 16 ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ . ™Â ÔÈ· Û¯ÔÏ›· ÊÔÈÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ∞ıËÓ·›ÔÈ. ∏ ÌÈÎÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙË ÁÚ·Ê‹ (Ë ÔÔ›· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙfiÓˆÓ.ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:37 Page 16 ∆ÚÂȘ ηÙËÁÔڛ˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó·Ó ÙË ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: Ô ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜. ¶ÔÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙ÂÙ ÁÈ· ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË «ÌÂÁ·ÏÔÁÚ¿ÌÌ·ÙË» ‹ «ÎÂÊ·Ï·ÈÔÁÚ¿ÌÌ·ÙË» ÁÚ·Ê‹. ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÈӷΛ‰ÈÔ-«ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ» ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌÂÙ·¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ·ÈÒÓˆÓ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ùԉȉ¿ÛηÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ‰‡Ô ÁÓˆÌÈο. ÁÈ· Ó· Ù· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜: «™ÔÊÔÜ ·Ú’ àÓ‰Úe˜ ÚÔÛ‰¤¯Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›·Ó» Î·È «ªc ÄÛÈÓ ÂåÎFÉ ÙÔÖ˜ Ê›ÏÔȘ ÈÛÙ‡ÂÙ·È (·ÓÙ› ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ «ÈÛÙ‡ÂÙ»!)» (µÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘Û›Ô). √È ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙÚÂȘ ΢ڛˆ˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÁÚ·Ê‹˜: ·) ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ „˘¯È΋. ∞˘ÙÔ› ‰›‰·ÛÎ·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÁÚ·Ê‹. Ì. µ. àÓÙd Á¿ÌÔ˘ ·Úa ıÂáÓ ÙÔÜÙÔ Ï·¯ÔÜÛ' ùÓÔÌ·. ·fi ÔȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·Ó Î·È ÙÈ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ·fi ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ¶ÔÈÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ÛÙ¿‰È· Ù˘ ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó·. Ô ÎÈı·ÚÈÛÙ‹˜ Î·È Ô ·È‰ÔÙÚ›‚˘. ∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜) ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ 1. ÂÈÁÚ·Ê‹ ·Ú·Î¿Ùˆ). ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ù˘: ™∂ª∞ ºƒ∞™π∫§∂π∞™ ∫√ƒ∂ ∫∂∫§∂™√ª∞π ∞π∂π ∞¡∆π °∞ª√ ¶∞ƒ∞ £∂√¡ ∆√À∆√ §∞Ã√™ √¡√ª∞ ™ÉÌ· ºÚ·ÛÈÎÏ›·˜Ø ÎfiÚË ÎÂÎÏ‹ÛÔÌ·È ·å›. 2.

¢ÂÈÓÔ̤ÓÂÔ˜ ‰b ηÛÈÁÓ‹ÙË. ÂÓÒ ÔÏÂÌÔ‡Û ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹). ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÈÁÚ·Ê‹ «\∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜ ¶¿ÚÈÔ˜ ∆ÂÏÂÛÈÎϤԘ âÓı¿‰Â ÎÂÖÙ·È ÙÔ (= ÙÔÜ) ¢fiÎÈÌÔ˜ ÌÓËÌÂÖÔÓ ï ¡ÂÔÎÚ¤ˆÓÙÔ˜ Ùfi‰’ öıËÎÂÓ». Ë ÈÔ ÛÔ˘‰·›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ¿ÏϘ. ·‰ÂÚÊ‹ ÙÔ˘ ¢ÂÈÓÔ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÒÚ· Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ºÚ¿ÍÔ˘.Ã.ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:38 Page 17 ∂ÈÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘ 7Ô˘ ·È. Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ¢ÂÈÓÔ‰›ÎÔ˘ ·fi ÙË ¡¿ÍÔ. ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿. ·fi ÙË ¢‹ÏÔ (∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜) ¯·Ú·Á̤ÓË ‚Ô˘ÛÙÚÔÊˉfiÓ (‰ËÏ.Ô.Ã. √ ÔÚÌËÙÈÎfi˜ ÕÚ˘ ÙÔÓ ı·Ó¿ÙˆÛÂ.: ∏ ¡ÈοӉڷ Ì ·ÊȤڈÛ ÛÙË ı¿ Ô˘ ¯Ù˘¿ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ¯·›ÚÂÙ·È Ì ٷ ‚¤ÏË. öÍÔ¯Ô˜ àϤˆÓ.Ã. ∆Ô ·Ú·¿Óˆ Â›ÁÚ·ÌÌ· Û ·ÙÙÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Â›Ó·È ¯·Ú·Á̤ÓÔ ÛÙË ‚¿ÛË ÂÓfi˜ ÂÈه̂ÈÔ˘ ÎÔ‡ÚÔ˘ (ÂÚ. (∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶¿ÚÔ˘) ∞′ °Àª¡∞™π√À 17 ∂¡√∆∏∆∞ 2 .) Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ∞Ó¿‚˘ÛÛÔ Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ (∂ıÓÈÎfi ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ı‹Ó·˜): ™ÙÉıÈ Î·d ÔúÎÙÈÚÔÓ ∫ÚÔÖÛÔÓ ·Úa ÛÉÌ· ı·ÓfiÓÙÔ˜. √ ∞Ú¯›ÏÔ¯Ô˜ ˘‹ÚÍ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ï˘ÚÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Ô˘ ¤˙ËÛ ÙÔÓ 7Ô ·È.: ™Ù¿ÛÔ˘ Î·È ıÚ‹ÓËÛ ‰›Ï· ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡ ∫ÚÔ›ÛÔ˘. ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î. . . ¬Ó ÔÙ’ âÓd ÚÔÌ¿¯ÔȘ üÏÂÛ ıÔÜÚÔ˜ ò∞Ú˘ (ÌÙÊÚ.Î. ºÚ¿ÍÔ˘ ‰’ ôÏÔ¯Ô˜ ÓÜÓ (ÌÙÊÚ.). ∆Ô 1960 ‚Ú¤ıËÎÂ Ô Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ Î·È ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÂÈه̂ÈÔ ÎÈÔÓfiÎÚ·ÓÔ. 530 .) ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÌËÚfi ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘: ¡ÈοӉÚË Ì’ àÓ¤ıÂÎÂÓ ëÎË‚fiÏˇˆ åԯ·›ÚFË ÎfiÚFË. ¢ÂÈÓÔ‰›Îˆ ÙÔÜ ¡·Í›Ô˘.

ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:38 Page 18 «ŸÛÙڷη» (ıÚ·‡ÛÌ·Ù· ·ÁÁ›ˆÓ) Ì ÔÓfiÌ·Ù· ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Ô˘ ÚÔÙ¿ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ıËÓ·˚Îfi ‰‹ÌÔ. ºıfiÁÁÔÈ Î·È ÁÚ¿ÌÌ·Ù· √È ÊıfiÁÁÔÈ Ù˘ ·. Ô˘ ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó fiˆ˜ Ô ÊıfiÁÁÔ˜ «È» ÛÙË Ï¤ÍË «·È‰È¿». Ô ·. ∂¿Ó Ë ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ηٷʷÙÈ΋. ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·È Ì 24 ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ª›· ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ Ôϛ٘ ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó ÁÈ· ÙË ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. È. Ì ‚¿ÛË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜. ÛÙËÓ ·Ï·ÈfiÙ·ÙË ·. ñ ∆· ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ· ‹ ‚Ú·¯¤· (ۇ̂ÔÏÔ ‚Ú·¯‡ÙËÙ·˜: ˘ ) ÚÔʤÚÔÓÙ·Ó fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∂›Û˘.Ã. Ô˘ Â›Ó·È Ù· ›‰È· Ì ·˘Ù¿ Ù˘ Ó. ˆ Â.Â.Â. fiˆ˜ fiÙ·Ó ÚÔʤÚÔ˘Ì ÙË Ï¤ÍË «√˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ». ˘ ñ ∆· ʈӋÂÓÙ· ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ·. ‰È·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Û ʈӋÂÓÙ· Î·È Û ۇÌʈӷ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ· ›¯Â ¯·Ú·¯Ù› ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· fiÛÙڷη ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÙ·Ó ÁÈ· ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ fiÏË. Ô˘ ÚÔÊÂÚfiÙ·Ó Û·Ó «‚» ‹ Û·Ó ÌÈÛfi «Ô˘». ıÂÛÌfi Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô˘ ·¤‚ÏÂ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÔÏÈÙ‡̷ÙÔ˜ ·fi Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ·Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË. j). ºˆÓ‹ÂÓÙ· Ì·ÎÚ¿ ‚Ú·¯¤· ‰›¯ÚÔÓ· Ë. ∆Ô «Ë» ·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó ˆ˜ ‰‡Ô «Â» (ÂÂ) Î·È ÙÔ «ˆ» ˆ˜ ‰‡Ô «Ô» (ÔÔ): äÒ˜ (Ë ¯·Ú·˘Á‹) = [eeoos].Â. Û ۇÓÙÔÌÔ (‚Ú·¯‡) ¯ÚfiÓÔ: öÏÂÔ˜ = [eleos]. √ ÔÛÙÚ·ÎÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·fi ÙÔÓ 6Ô ·È. . ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÍÔÚ›·˜ (ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÁÔÚ¿˜ ∞ı‹Ó·˜). ñ ∆· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ· ‹ Ì·ÎÚ¿ (ۇ̂ÔÏÔ Ì·ÎÚfiÙËÙ·˜: – ) ÚÔʤÚÔÓÙ·Ó ÂÚ›Ô˘ Û ‰ÈÏ¿ÛÈÔ (Ì·ÎÚfiÙÂÚÔ) ¯ÚfiÓÔ. ñ ∆· ‰›¯ÚÔÓ· ‹Ù·Ó Û οÔȘ ϤÍÂȘ ‚Ú·¯¤· Î·È Û οÔȘ Ì·ÎÚ¿.Â.* √È ÊıfiÁÁÔÈ Ù˘ ·. 18 ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∏ °§ø™™∞ . Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ· Î·È ‰›¯ÚÔÓ·. ÛÂ Ì˘ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ Ï¿Ì‚·Ó ¯ÒÚ· ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¯¿Ú·˙Â Ô Î·ı¤Ó·˜ Û ¤Ó· ıÚ·‡ÛÌ· ·ÁÁ›Ԣ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¿ÓÙÚ· Ô˘ ıˆÚÔ‡Û ÙÔÓ ϤÔÓ ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ˘‹Ú¯Â Î·È Ô ÊıfiÁÁÔ˜ ÁÈÔÙ (Ô˘ ‰Â Ì·˜ ÛÒıËΠÙÔ Û‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÈÛÙ¿ÓÂÙ·È Ì ÙÔ Ï·Ù. * ∞Ú¯Èο ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ Î·È ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ‚·Ü ‹ ‰›Á·ÌÌ· (F). °.

} } ÕÛÎËÛË ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ Â¿Óˆ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏ·‚¤˜ ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂˆÓ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô – ÁÈ· ÙȘ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˜ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˘ ÁÈ· ÙȘ ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ˜: ˙ˆ-‹.. Ô˘ Ô ˘ + È → ˘È ñ √È Î·Ù·¯ÚËÛÙÈΤ˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙˆÓ ·. Ófi-ÌÔ˜.Â. .ARXAIA A GYMN(1-140) 10-11-05 14:38 Page 19 ™‡Ìʈӷ ¢È·›ÚÂÛË Û˘ÌÊÒÓˆÓ ¿ÊˆÓ· Ô˘Ú·ÓÈο ¯ÂÈÏÈο „ÈÏ¿ ̤۷ ‰·Û¤· Î Á ¯  ‚ Ê Ë̛ʈӷ Ô‰ÔÓÙÈο ˘ÁÚ¿ Ù ‰ ı Ï. ·Ö-‰Â˜. ñ ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÔÎÙÒ Î‡ÚȘ Î·È ÙÚÂȘ ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜. ¢.¯. ì-‰¤-ˆ˜ (= Ì ¢¯·Ú›ÛÙËÛË). Ó Û (-˜) ñ ∆· Û‡Ìʈӷ ÚÔʤÚÔÓÙ·Ó Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ fiˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. Ô˘ ÚÔÊÂÚfiÙ·Ó «ÓÙ» (‚¿‰ËÓ = [badeen]). ™ÙË Ó. Ú ¤ÓÚÈÓ· ‰ÈÏ¿ ˙. ˇˆ ñ ∂›Ó·È Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˜ ÂÎÙfi˜ οÔÈˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ. ¢›ÊıÔÁÁÔÈ ñ √È ‰›ÊıÔÁÁÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ‰‡Ô ʈӋÂÓÙ· Ô˘ ÚÔʤÚÔÓÙ·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì·˙› Û ̛· Û˘ÏÏ·‚‹. Óˆ-ıÚfi˜. °ÓáÌ·È ªÔÓfiÛÙȯÔÈ ∏ ·È‰Â›· Â›Ó·È ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÛÙË ˙ˆ‹. ÁÔ-ÓÂÖ˜. ÎÚfi-ÙÔ˜. ∞′ °Àª¡∞™π√À 19 ∂¡√∆∏∆∞ 2 . ÔÈ Â + È. ÎÔÈ-Ófi˜. Ô˘ ′ ÚÔÊÂÚfiÙ·Ó «Ì». π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÊÔÚ¿ ›¯·Ó. Î·È ÙÔ «Á». µ·ÎÙËÚ›· Á¿Ú âÛÙÈ ·È‰Â›· ‚›Ô˘ ª¤Ó·Ó‰ÚÔ˜. „ Û˘ÚÈÛÙÈÎfi Ì. Ë. ÙÔ «‚». Ô˘ ÚÔÊÂÚfiÙ·Ó «Áλ. ñ √È Î‡ÚȘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È ·fi Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ¿ÏÏˆÓ ÊˆÓˤÓÙˆÓ Ì ٷ ʈӋÂÓÙ· È Î·È ˘: · Ë + ˘ → ˢ ·È. ˘ → ·˘. ˆ Ì ¤Ó· È Ô˘ «˘Ô-ÁÚ¿ÊÂÙ·È» (ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi οو) Î·È ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤ÓË: ÷·. ≥-‚Ë (= Ë ÓÂfiÙËÙ·). FË. fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È «‰›„ËÊ·» Î·È ÚÔʤÚÔÓÙ·È Û·Ó ¤Ó· ʈӋÂÓ. Ì‹-ÙËÚ. Í. Úá-ÙÔÓ. ÙÔ «‰». ÂÈ. Ôå-ˆ-Ófi˜ (= Ì·ÓÙÈÎfi ÙËÓfi ‹ ÛËÌ›Ô).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful