You are on page 1of 3

vrf;awmfrlvdk pmudkpDw,f

&ef0if; (awmifwHcg;)
vrf;awmfrlvdk pmudkpDw,f/ wdrfeD wdrf0g wdrfjymaw oef;jyefawmh/
b,fqDodk b,fnmodk vrf;yg&r,f/ !ef;umqu,f/ =umyiftdkif}uD;&,f?

eef;awmfaS q&mwif

vrf;&ygaomfaumav?
w&Ha&mtcgwkef;u
=umrsKd;pHkwdkeJa0qmvdk
a&ndK&pfcgoef;cJhwJh/
rEWav;rtaSt&yfqDu atmifyifv,fuef}uD; eJ atmifyifv,fe,fajr}uD;udk rSef;qvdk vrf;&ygw,f?
rEWav;rtxuf/ jyifOD;vifrom;wJh vrf;tau atmifyifv,fuefaygifdk;uae+yD; t&yfav;rsufESmudk
ar#mf=unfhvdkuf&ifjzifh/ taSzufqDrSm uJezg;awmif}uD;eJ ta;u Srf;kd;rawmifwef;}uD; r_dif;r_dif;ndKndK/
ajrmufzufqDrSm
&efuif;awmif/
ig;&Hrif;awmif/
rEWav;awmifawu
jymjymr_dif;r_dif;/
taemufzufqDrSmawmh ppfudkif;awmifdk;wef;udk jrLcdk;aaxJrSm r_efr_efg;g;eJ qwfysHz,f&m
jrif&ayvdrfhr,f? wcsdefwkef;uawmh awmifzufwcdkrSm rdk;wif;tcsdefqdk&if wdrfa&mifpHkawmufaewJh
aumif;uifatmufu jrpdrf;a&mifvJvJh v,fuif;jyifaw/ pyg;rSnfhcsdefqkd&if atdka&mif v,fuif;}uD;aw
war#mfwac:}uD; if;tdaecJhayvdrfhr,f?
atmifyifv,fuef}uD; udk qnfwJholu/ oufawmfSnf tavmif;pnfolrif;}uD; (yxr pnfol/ eef;pHESpf/
c&pf 1113-1160) &J om;awmf}uD; rif;Sifapm jzpfygw,f? we*FaEom; rif;Sifapm u rmevnf;}uD;/
vkyf&nfudkif&nf/ }uH&nfzef&nfSd+yD; tifrwefrSxufjrufwJholyg? zcif tavmif;pnfolrif;}uD;ty:rSm
opPmSd+yD; dk;om;ajzmifhrwfolvnf;jzpfw,f? wcsdefrSmawmh tavmif;pnfolrif;}uD; eJ rif;Sifapmwdk
t=um;rSm rausrvnfjzpf=u+yD;/ rif;}uD; trsufawmfSvdk rif;Sifapm e,fESifcH&avw,f?
owdk;wifharm/ rif;Sifapmudk/ rsufa'goxm;/ a;apjcm;I/ nmzsm;ajrmufacsmif/ uJeufawmifESifh/
uefatmifyifv,f/ jrpfi,facsmif;r/ aavmif;pom;/ xm&r_/ zefqif;y.?

o#H*larmfuef;

e,fESifcH&awmh rif;Sifapmu aemufvdkufaemufygaweJtwlwl rom/ ropf/ wysufom (jrpfi,f)


'Daemuf xefwHk;/ ylwuf t&yfawudk ajymif;aom;cJhw,f? ydkwufAdkvfwuf vdkac:wJh ylwuf t&yfrSm
rdk;a[mif;aw eJ yk*Hacwfvuf&m bk&m;aw awEdkifygao;w,f? atmifyifv,fuefqnfm ukef; 9
ukef;/ ausmufoHywfmwdkuf/ tkef;ausm eJ em;awmif;us t&yfawrSmvnf; rif;Sifapm u
vSnhfvnfaexdkifcJhw,f? wcsdKt&yfawuawmh 'DaerSm mqdk;ukef;aw tjzpfusefae&pfcJhw,f?
rif;Sifapmu awm}uD; rsufrnf;awudk ckwfxifSif;vif;+yD; v,fopfawwDw,f? acsmif;ajrmif;tif;tdkifeJ
obmajr=oZm "gwfcHuvnf; aumif;refawmh/ tJ'Da'o}uD;wckvHk; rif;Sifapm&J tpDtrHatmufrSm
zHz;wdk;wufcJhw,f? ynmSdyk*~dKvfawudk ajrmufpm;w,f? &[ef;oHCmtaygif;eJ omoemuvnf;
xef;awmufvdk/ tifrwefrSyJ om,m pnfyif ajymcJhavw,f?

ouU&mZf 1152 ckESpfrSm wrkwfqdk;/ wysufom/ aZmif;uavm/ eJ uefwdvd ac: atmifyifv,fuef}uD;


awudk rif;Sifapmu qnfzdkcJhw,f?
rif;Sifapm ar#monfhazgif,f/ av;uefpvHk;udk odrf;usKH; qnfawmfrlw,f/

atmifyifv,f/ eef;awmfaS q&mwif

pdrf;vJharmif; eENm=unfSif;/ uefrif; atmifyifv,frSm/ =umrsdK;ig;o,f vd_ifu,far; ysHavSmif;ygvdkav;?

rEWav;bJwsmcsif;

xD;areef;ar
qufcHxdkufoljzpfayr,fhvnf;
yk*Hx;D eef;eJvJcJh&wJhtjyif/
tavmif;pnfolrif;}uD;
ewfmpH+yD;csdefrSm nDawmf ukvm;usrif; ac: tdrfawmfSif e&ol (eef;pHESpf/ 1160-1165) u rvdrfhwywfeJ
taumuf}uH+yD; yk*Haejynfudk ac:,lvkyf}uHvdk t,faumif;jzpfwJh touf 47ESpf rSm rif;Sifapm
u,fvefcJh&w,f? tJ'Dtcsdefu atmifyifv,fe,fxJrSm taSrawmf (rawm) udk rif;Sifapm
wnfaeqJyg? rEWav;/ jyifOD;vif vrf;r}uD;jzwfoef;om;wJh tck ausmufrD; vdk ac:wJhe,fxJrSm
rawmra[mif;ae&musef&pfygw,f?
17ESpf&mpk tif;acwfrSmawmh ordkif;rSmemrnfrajymifcJhwJh t&nftcsif;enf;yg;ol tif;bk&if qifjzLSif
w&zsm; u atmifyifv,fawmxJrSm awmvnf&if; pdwWZa&m*g p+yD;pJuyfvmcJhw,fvdk zwf&zl;ygw,f?
&wemyHkacwfrEWav;r}uD;
e,fcsJusL;ausmftkypf dk;olaw&J
vufxJudk
usa&muf+yD;csdefrSmawmh
atmifyifv,fe,f}uD;u awmfvSefwJh e,fajrtjzpfeJ ordkif;wacwfxef;awmufcJhjyefw,f?
txifu&jzpfcJhwJh e,fcsJawmfvSefa&;rSm/ abdke,f eJ abdkajrmufzufe,fawu 0ef;odkapmfbm;}uD;
OD;atmifjrwf/ rif;om; xdyfwifrSwf/ rif;om; xdyfwifoef/ rif;om; apm&efEdkif/ rif;om; apm&efydkif wdkeJh
wcsdefxnf;/ atmifyifv,fe,fajrudktajccHvdk jrifpdkif;rif;om; u e,fcsJudk awmfvSefcJhw,f?
jrifpdkif;rif;om; u rif;wkef;rif;}uD;eJ vufyHpOfrdzk&m;wdk&Jom;awmfyg? oDaygrif;eef;wufcgptcsdefrSm
rif;nDrif;om;awudk tpkvdkuf tyHvdkuf okwfoifwJhtxJu vwfajrmufom;wJh jrifpdkif;/ usyif;/
aumvif;/ ysOf;rem;/ avc/ rif;om;ig;OD;xJu jrifpdkif;rif;om;jzpfygw,f?
atmifyifv,fe,f}uD;udkajcukyf,l+yD;/ jrifpdkif;rif;om; eJ taygif;tygawu e,fcsJtkyfpdk;oludk
jyif;jyif;xefxef yfyfcHcH awmfvSefwdkufcdkufcJh=uw,f? jrifpdkif;rif;om;&J pDrHcefcJr_ eJ pnf;Hk;a&;
aumif;refwma=umifh wdkif;&if;om; vlrsdK;pkawtygtif te,fe,f&yf&yfu awmfvSefa&;orm;aw
vma&mufaygif;pnf;=uvdk
tiftm;}uD;rm;+yD; wdkufa&;cdkufa&;rSmvnf; enf;pHepfaumif;aumif;eJ
y&d,m,fu,fwJ t"du& tiftm;pk}uD;jzpfcJhw,f?
jrifpdkif;rif;om;&Jwyfawu e,fcsJtkyfpdk;olaw wyfpJxm;wJh pcef;aweJ raw mawxJtxd
ifwdkuf=uw,f?
e,fcsJtkyfpdk;oluvnf;
jrifpdkif;rif;om;udk
olwdk&Jajcr_ef;zdk&efolpm&if;rSm
xdyfqHk;tqifhwifxm;+yD; onf;onf;rnf;rnf; vdkufvHwdkufcdkufcJhw,f?
1886 ckESpf =o*kwfvrSm iSufzsm;a&m*geJ jrifpdkif;rif;om;
awmfvSefa&;tiftm;pk}uD;vnf; wjznf;jznf;eJyuJcJh&avw,f?

u,fvef+yD;wJhaemufydkif;usawmhrS

atmifyifv,fuef}uD;uvnf; acwftqufqufudk jzwfoef;vmcJhw,f? bdk;awmfbk&m;vufxuf 1789


ckESpf eJ rif;wkef;rif;}uD;vufxuf 1856 ckESpfawrSmvnf; xyfrHqnfzdk yjyifcJhao;w,f?
atmifyifv,fuef}uD;udkrSD+yD; wESpfrSm oHk;oD;pm;&wJh uefa&aomuf v,faw y,faygif; 3 aomif;ausmf
SdcJhzl;w,f? =umyef;a&mifpHkaweJ wifhwifhw,fw,fSdcJhavw,f?
=umpdrf; =umjym yifheDrsm;/ v_yfSm;um&,f rsm;pmu,f? av,l&mudk udifvid_ far;vdk at;=unfw,f?

atmifyifv,f/ eef;awmfaS q&mwif

tytjyifeJ rrf;rHwmvnf;rSd/ a&tif/ a&taeawuvnf;enf;vmwma=umifh udkvdkeDacwfOD;up+yD;


atmifyifv,fuef}uD; wjznf;jznf; aumom;vdkufwm ESpfaygif;tawmf=umcJh+yDav? aemufqHk;rSmawmh
atmifyifv,fuef}uD;
udk,fwdkifvnf;
wcsdeu
f
uefa&aomufcJhwJh
v,fuif;aweJbwl
v,fuif;us,f}uD;tjzpfudk a&mufcJhavw,f?
rif;Sifapm azgifar#mcJhwJh =umyef;a&mifpHkawaaqmqmeJ atmifyifv,fuef}uD;u tcktcsdefk
b,fvdkrsm;aerSmygvdrfh vdk ar;vm=u&if/ eef;awmfaS q&mwif &J oDcsif;udkqdk!ef;vdk/ vrf;vrf;eJyJ
tajzay;&ygawmhr,f?
atmifyifv,f/ wu,f awm tppfuJhodk/ v,faum jzpfvdkrdk/
aumif;bdk,faom acwfudk/ txl;ojzifh ar#mfrdw,f

atmifyifv,f/ eef;awmfaS q&mwif

txl;aus;Zl;wifpmjzifh udk;um;jcif;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

tESpf 100 jynfh rEWav; (audkif;om;)/ {+yDv/ 2007


awmiforef atif;u avnif; aqmfawmh/ jroef;wifh/ rwfv/ 2006
rEWav; tESpf 150 jynfh r*~Zif;/ arv/ 14/ 2009
waewpfvH yk*Hb,fajy;rvJ (a'gufwm oef;xef;)/ =o*kwfv/ 2006
rawmfordkif; rEWav; (wifEdkifwdk;)/ arv/ 2009
jynfolcspfaom tEkynmonfrsm;/ vlxka':trm/ arv/ 1964