Trường CĐSP Hà Nội ĐỀ THI HỌC PHẦN

Môn thi : Lập trình Windows1 Dùng cho hệ : SPTIN + CNTT Học kỳ: 1………………….Năm học: 2010 - 2011.. Thời gian : 40 phút Ngày thi: …………………Buổi thi………….. Sử dụng bảng LOP trong file DataKTHT.mdb Cho form như sau:

Mẫu 01/Thi

Yêu cầu: − Thiết kế form theo mẫu (2.5đ) − Bổ xung các lớp trong bảng LOP vào danh sách (2đ) − Click một lớp trong danh sách lớp sẽ hiển thị thông tin của lớp đó trong các ô text (1.5đ) − Click nút “Thoát”: Đóng form (0.5đ) − Click nút “Chấp nhận”: Sửa lớp được chọn (không cần sửa mã lớp) + Kiểm tra thông tin nhập vào đúng và đủ (1đ) + Sửa lớp (tên lớp, năm vào, khoa) trong bảng LOP (2.5đ)

1

5đ) + Thay đổi lại danh sách môn học (0. Sử dụng bảng MON_HOC trong file DataKTHT. Thời gian : 40 phút Ngày thi: …………………Buổi thi………….2011..5đ) − Click nút “Chấp nhận”: Thêm môn học mới vào CSDL + Kiểm tra thông tin nhập vào đúng và đủ (1đ) + Kiểm tra trùng mã (1đ) + Thêm môn học mới vào CSDL (2.Trường CĐSP Hà Nội ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn thi : Lập trình Windows1 Dùng cho hệ : SPTIN + CNTT Học kỳ: 1………………….5đ) 2 ..5đ) − Bổ xung các môn học trong bảng MON_HOC vào danh sách (2đ) − Click nút “Thoát”: Đóng form (0.Năm học: 2010 .mdb Cho form như sau: Mẫu 01/Thi Yêu cầu: − Thiết kế form theo mẫu (2.

5đ) − Click nút “Chấp nhận”: Xóa lớp được chọn + Xác nhận trước khi xóa (0.. Thời gian : 40 phút Ngày thi: …………………Buổi thi………….5đ) − Danh sách các mục chọn trong combo box Khoa gồm: TN.5đ) + Xóa lớp khỏi CSDL (2.5đ) − Click nút “Chọn” hiển thị danh sách các lớp thuộc khoa được chọn vào danh sách lớp (2.Năm học: 2010 . XH.5đ) 3 .5đ) − Click nút “Thoát”: Đóng form (0.2011. Sử dụng bảng LOP trong file DataKTHT.. NN (1.Trường CĐSP Hà Nội ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn thi : Lập trình Windows1 Dùng cho hệ : SPTIN + CNTT Học kỳ: 1………………….mdb Cho form như sau: Mẫu 01/Thi Yêu cầu: − Thiết kế form theo mẫu (2.

5đ) 4 ..Năm học: 2010 .2011.5đ) − Click nút “Thoát”: Đóng form (0.mdb Cho form như sau: Mẫu 01/Thi Yêu cầu: − Thiết kế form theo mẫu (2. Sử dụng bảng MON_HOC trong file DataKTHT.5đ) − Click nút “Chấp nhận”: Sửa môn học được chọn (không cần sửa mã môn học) + Kiểm tra thông tin nhập vào đúng và đủ (1đ) + Sửa môn học trong bảng MON_HOC (2. Thời gian : 40 phút Ngày thi: …………………Buổi thi………….Trường CĐSP Hà Nội ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn thi : Lập trình Windows1 Dùng cho hệ : SPTIN + CNTT Học kỳ: 1………………….5đ) − Bổ xung danh sách các môn học trong bảng MON_HOC vào danh sách (2đ) − Click một môn học trong danh sách môn học sẽ hiển thị thông tin của môn học đó trong các ô text (1..

5đ) − Bổ xung danh sách các lớp trong bảng LOP vào danh sách (2đ) − Click nút “Thoát”: Đóng form (0.mdb Cho form như sau: Mẫu 01/Thi Yêu cầu: − Thiết kế form theo mẫu (2...5đ) 5 .Trường CĐSP Hà Nội ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn thi : Lập trình Windows1 Dùng cho hệ : SPTIN + CNTT Học kỳ: 1………………….Năm học: 2010 . Sử dụng bảng LOP trong file DataKTHT. Thời gian : 40 phút Ngày thi: …………………Buổi thi………….5đ) + Thay đổi lại danh sách lớp (0.5đ) − Click nút “Chấp nhận”: Thêm lớp mới vào CSDL + Kiểm tra thông tin nhập vào đúng và đủ (1đ) + Kiểm tra trùng mã (1đ) + Thêm lớp mới vào CSDL (2.2011.

2011..5đ) − Click nút “Thoát”: Đóng form (0. Sử dụng bảng MON_HOC trong file DataKTHT.mdb Cho form như sau: Mẫu 01/Thi Yêu cầu: − Thiết kế form theo mẫu (2.5đ) 6 . 5 (1.5đ) − Click nút “Chọn” hiển thị danh sách các lớp môn học có số ĐVHT lớn hơn hoặc bằng giá trị được chọn vào danh sách môn học (2.5đ) + Xóa môn học khỏi CSDL (2.Trường CĐSP Hà Nội ĐỀ THI HỌC PHẦN Môn thi : Lập trình Windows1 Dùng cho hệ : SPTIN + CNTT Học kỳ: 1…………………. 4. 3..5đ) − Click nút “Chấp nhận”: Xóa môn học được chọn trong danh sách + Xác nhận trước khi xóa (0. Thời gian : 40 phút Ngày thi: …………………Buổi thi………….5đ) − Danh sách các mục chọn trong combo box Số ĐVHT gồm: 2.Năm học: 2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful