OSLOBO\ENJE

BH NEZAVISNI DNEVNIK / LIST GODINE U SVIJETU 1992.

Sarajevo, petak, 28. 9. 2007.

Cijena: 1 KM/6 KN

Godina LXIV

Broj 21.805

www.oslobodjenje.ba

@eljko Kom{i} govorio u Njujorku

Reforma policije pred zavr{nim ~inom

PLATILI SMO VISOKU CIJENU NESAVR[ENOG UN-a

2. strana

General Ri~ard Vajtmen za Oslobo|enje

OTVORENA VRATA ZA NOVA HAP[ENJA

Kona~na odluka umnogome }e zavisiti od dana{njeg susreta Silajd`i}a i Dodika

6. strana

Muzurovi} objavio kandidate

MERZI], SALIHOVI] I RA^I] NOVA IMENA NA SPISKU
44. strana

DANAS PRILOG

STAVOVI SE PRIBLI@AVAJU, VRIJEME CURI
Sindikat u ko{ari s kru{kama i jabukama Tribunal izrekao presudu

3. strana

ZLO^INCIMA IZ VUKOVARA 25 GODINA ZATVORA
28. strana

Udes u @itomisli}ima

U^ENICI ZASLU@UJU POVRI JE\ENO PETERO DJECE BOLJE U^ITELJE
8. strana

22. strana

2

U @I@I
Podr{ka prijedlogu Miroslava Laj~aka

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

@eljko Kom{i} govorio u Njujorku

Napredak u vezi s pitanjem reforme policije je jasan i nedvosmislen prioritet koji je postavila Evropska unija i ona pa`ljivo prati najnoviji razvoj doga|aja u ovom procesu, saop}ili su u ~evrtak {efovi misija EU u na{oj zemlji, javila je novinska agencija Fena. [efovi misija EU odlu~no podr`avaju protokol koji je pripremio visoki predstavnik Miroslav Laj~ak. „Samo uspje{an ishod reforme policije otvorit }e BiH put ka Sporazumu o stabilizaciji i pridru`ivanju“, ka`e se u saop}enju.

Monitoring misija posjetila SDP
Predstavnici SDPBiH i delegacije Parlamentarne skup{tine Vije}a Evrope, Monitoring misija, razgovarali su u Sarajevu o reformi policije i ustava, te napretku u ispunjavanju uvjeta koje je BiH prihvatila kao obavezu prilikom prijema u ~lanstvo Vije}a Evrope, javila je novinska agencija Fena. Predsjednik SDP Zlatko Lagumd`ija prezentirao je prijedloge, sugestije i 12 amandmana koje je ova partija uputila na nacrt protokola o ispunjavanju uvjeta za reformu policije u BiH.

@eljko Kom{i} pred Generalnom skup{tinom: BiH platila visoku cijenu neefikasnog sistema UN-a

Platili smo visoku cijenu nesavr{enog UN-a
Pred Generalnom skup{tinom Ujedinjenih naroda predsjedavaju}i na{e zemlje ipak podsjetio na po~injeni genocid u Srebrenici
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine @eljko Kom{i} govorio je na 62. zasjedanju Generalne skup{tine Ujedinjenih naroda, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH. On je tom prilikom podsjetio da je na{a zemlja u skoroj pro{losti platila visoku cijenu nesavr{enog i neefikasnog sistema Ujedinjenih naroda. prava. Pored neophodne reforme Vije}a sigurnosti potrebno je dalje raditi na revitalizaciji: to podrazumijeva reformu Generalne skup{tine i njenih komiteta, Ekonomskog i socijalnog savjeta, Tajni{tva i drugih tijela“, poru~io je Kom{i} u Njujorku. Pojasnio je da to podrazumijeva definiranje niz pitanja kao {to su: broj i kategorija ~lanica Vije}a sigurnosti, na~in izbora novih ~lanica, pravo i upotreba veta, regionalno predstavljanje, radne metode, i drugo, {to sve govori o slo`enosti tog teku}eg procesa reformi. „@elim naglasiti da je interes BiH da, ukoliko reforma rezultira pove}anjem broja nestalnih ~lanica Vije}a sigurnosti, Isto~noevropskoj grupi pripadne jo{ jedno mjesto. BiH kao multietni~ka i multikonfesionalna zemlja sa svojim povijesnim naslije|em, pro`ivljenim proma{ajima me|unarodne zajednice, ali i pozitivnim iskustvima u poratnoj izgradnji mira, mo`e bitno doprinositi Ujedinjenim narodima da postane efikasan instrument za kolektivno reguliranje me|unarodnih odnosa. Moja zemlja se nastavlja zalagati da Vije}e sigurnosti ostane nezaobilazno tijelo me|unarodne saradnje u sferi mira i napretka u pravima svih naroda. BiH je odlu~na da intenzivira zapo~ete aktivnosti u vezi s kandidaturom za nestalnu ~lanicu Vije}a sigurnosti u periodu 2010-2012. godine, o~ekuju}i razumijevanje i podr{ku najve}eg broja zemalja ~lanica Ujedinjenih naroda“, rekao je Kom{i}.

SDS zahvalnost smatra provokacijom
Zahvalnost predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a iranskom predsjedniku Mahmudu Ahmadined`adu na izda{noj pomo}i koja je pru`ena BiH je ~ista provokaciju, cijeni Srpska demokratska stranka (SDS), prenijela je novinska agencija Srna. U saop{tenju SDS navodi da ovakve izjave najvi{ih du`nosnika ne doprinose stabilnijoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Srpska demokratska stranka o~ekuje od srpskog ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a da zatra`i obja{njenje od @eljka Kom{i}a u vezi sa ovim njegovim stavovima.

Reforma sigurnosti
„UN je priznao tu gre{ku. U svom izvje{taju za Srebrenicu istakao je da je iskustvo UN-a u BiH jedno od najte`ih i najbolnijih u povijesti ove organizacije, kao i to da je Srebrenica kristalizirala istinu koja je shva}ena suvi{e kasno. Me|unarodni sud pravde je odlu~io da je po~injen genocid nad bosanskim muslimanima u i oko Srebrenice. Slo`i}ete se da to nije usamljen slu~aj. Utoliko vi{e, BiH je posve}ena neophodnoj reformi svjetske organizacije. U tom svjetlu, moja zemlja smatra da samo jak UN mo`e biti efikasan instrument za kolektivno reguliranje me|unarodnih odnosa na osnovu Povelje i me|unarodnog

Organizirani kriminal
On je izvijestio i o tome da na{a zemlja nastavlja aktivnu saradnju sa zemljama u regiji u oblasti borbe protiv organiziranog kriminala. „BiH i njeni susjedi su svjesni ~injenice da se razvoj mo`e u punoj mjeri ostvariti samo uklju~ivanjem u ujedinjenu Evropu. BiH smatra da je rje{enje problema na Kosovu potrebno tra`iti u okviru dijaloga zainteresiranih strana i spremna je pomo}i u iznala`enju rje{enja, koje bi bilo prihvatljivo za obje strane“, istakao je predsjedavaju}i. Kom{i} je Generalnu skup{tinu UN-a upoznao i sa svim drugim me|unarodnim aktivnostima ~iji je na{a zemlja sudionik.

Obuka za istra`itelje
Me|unarodni program pomo}i u kriminalisti~koj obuci pri ministarstvu pravosu|a SAD odr`ao je dva kursa za 61 istra`itelja iz agencija za provo|enje zakona Bosne i Hercegovine, javila je novinska agencija Fena. Sudionicima obuke predstavljene su istra`ne taktike i tehnike neophodne za tajnu prismotru osoba ~iji je identitet poznat.

je, da mo`emo skladi{titi robu u njihovim skladi{tima i da idemo u zajedni~ke nabavke kod drugih zemalja", rekao je Predrag Gluhakovi}. Nacrt protokola danas bi trebalo da razmatra i Vlada Srbije.

Puhalac u Bugarskoj
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Slobodan Puhalac u~estvovao je u radu Poslovne konferencije i privrednog foruma BiH i Bugarske, koji se odr`ava u Sofiji (Bugarska), saop}eno je iz Ministarstva trgovine. Puhalac je u svom obra}anju rekao da postoji niz otvorenih neiskori{tenih mogu}nosti na obje strane, kao {to je diverzifikacija roba koje se razmjenjuju, zajedni~ka ulaganja i zajedni~ki nastupi na tre}a tr`i{ta.

Saglasnost o potrebi promjene Ustava RS-a
Predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i}, te predsjednik i premijer ovog entiteta Milan Jeli} i Milorad Dodik usaglasili su se o promjeni Ustava RS-a, {to su potpisima podr`ala 54 poslanika. Oni su postigli saglasnost i o dono{enju novih simbola RS-a, javila je novinska agencija Fena. Nakon sastanka u Banjoj Luci, Radoji~i} je podsjetio da je okon~ana procedura formuliranja prvog paketa promjena Ustava RS-a sa 28 amandmana. Amandmanima na Ustav RS-a izmijenit }e se odredba o glavnom gradu RS, gdje }e umjesto Sarajeva biti navedena Banja Luka, brisat }e se i odredba o postojanju smrtne kazne, a status grada u Ustavu dobit }e Isto~no Sarajevo. Kada su u pitanju simboli RS-a, Radoji~i} je podsjetio da su u toku tehni~ke dorade predlo`enih pet rje{enja novog grba Republike Srpske. On o~ekuje da bi se na drugoj sjednici u oktobru Skup{tina trebala opredijeliti za jedno od pet predlo`enih rje{enja.

Robne rezerve
Vlada RS usvojila je u ~etvrtak nacrt protokola o saradnji u oblasti robnih rezervi izme|u RS i Srbije, javila je novinska agencija Srna. "Protokol predvi|a da RS mo`e dobiti pozajmicu od Vlade Srbi-

Igor Radoji~i}

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

U @I@I

3

Reforma policije pred zavr{nim ~inom

Stavovi se pribli`avaju, vrijeme curi
Intenzivirani razgovori izme|u strana~kih du`nosnika, uz u~e{}e visokog predstavnika • Predsjedni{tvo SDA zasjedalo ju~e, rukovodstvo SBiH sastaje se danas • Dodik smatra da }e ultimatumski rok biti probijen
U nedjelju 30. septembra isti~e rok koji je visoki predstavnik Miroslav Laj~ak postavio za strana~ki dogovor o policijskoj reformi u na{oj zemlji. U susret tom roku, politi~ke aktivnosti postaju vrlo u`urbane. U zgradi OHR-a u Sarajevu, danas u podne bit }e odr`ana peta runda tehni~kih razgovora o Protokolu o reformi policije. Dva sata kasnije, u sarajevskom Domu mladih na Skenderiji po~inje vanredno zasjedanje skup{tine Stranke za BiH. O~ekuje se da predsjednik ove stranke Haris Silajd`i} tom prilikom zatra`i strana~ku i podr{ku javnosti za svoju odluku o (ne)prihvatanju reforme policije na osnovu prijedloga Miroslava Laj~aka, s kojim je ~lan Predsjedni{tva, saznajemo, sino} razgovarao. Prije strana~ke skup{tine, Silajd`i} }e se danas sastati s predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Miloradom Dodikom. Vanrednoj skup{tini SBiH prisustvovat }e u`e rukovodstvo, strana~ki du`nosnici i zastupnici na svim nivoima, ali i mediji. Iz ove stranke su nam kazali da na zasjedanje mogu do}i i „obi~ni“ gra|ani, s mogu}no{}u uklju~ivanja u raspravu. O~ekuje se da }e sala Doma mladih sa 550 sjede}ih mjesta biti do kraja popunjena.

Dva razgovora u posljednjih sedam dana: Laj~ak i Tihi}

Neboj{a Radmanovi}:

Blizu smo dogovora
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Neboj{a Radmanovi} vjeruje da }e dogovor o reformi policije uskoro biti postignut. On je kazao da su ovih dana intenzivirani „javni i tajni" razgovori strana~kih lidera, te susreti sa visokim predstavnikom. Radmanovi} je potvrdio da je u Fojnici razgovarao sa predsjednikom Stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihi}em i visokim predstavnikom Miroslavom Laj~akom, te da su stavovi usagla{eni na osnovu ranijih opredjeljenja koja su „dio po dio analizirana”. O reformi policije Radmanovi} je ju~er razgovarao i sa predsjednikom SBiH Harisom Silajd`i}em. „^ini mi se da se pokazuje volja da se mora popustiti. To je dovoljno da budem optimista”, istakao je Radmanovi}. Na pitanje kako bi se, nakon reforme, trebala zvati policija RS, on je odgovorio da ime ne mo`e biti sporno, ali da se mo`e razgovarati kako }e ona biti organizovana. A. O gnut do zadanog roka u rukama je Silajd`i}a i Dodika. Pitanje je da li }e Silajd`i} prihvatiti prijedlog koji je predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} ponudio Radmanovi}u i Miroslavu Laj~aku na sastanku u Fojnici, u utorak. Ina~e, u ovom banjskom lje~ili{tu, gdje predsjednik SDA boravi na rehabilitaciji, ju~er je odr`ana sjednica strana~kog predsjedni{tva, a u kasnim ve~ernjim satima, saznajemo, razgovarali su i Tihi} i Silajd`i}. Detalji razgovora strana~kih prvaka ostali su nepoznati. S druge strane, prema istupima Milorada Dodika, RS nije spremna staviti svoj paraf na prijedlog dokumenta o reformi policije o kojem

pregovore vode strana~ki eksperti. „Ju~e smo jasno rekli visokom predstavniku da nema reforme bez policije RS“, bio je izri~it Dodik.

Upitni rok
Rok koji je ostavljen ovda{njim politi~arima za policijsku reformu, prema Dodikovim rije~ima, „ne treba ozbiljno shvatati“. „Pre`ivljavali smo i neke druge rokove. Iz iskustva govorim da se uvijek daje neki rok”, izjavio je Dodik. On je naveo da }e 15. oktobra biti odr`ano zasjedanje Savjeta ministara EU, na kojem }e visoki predstavnik u BiH Miroslav Laj~ak podnijeti izvje{taj i izrazio nadu da bi do tada mogao biti postignut dogovor o reformi policije. Ina~e, po nekim procjenama, postoji mogu}nost da se krajnji rok za dogovor o reformi policije produ`i najmanje do srijede, nakon {to se dan ranije, u utorak, visoki predstavnik obrati poslanicima Federalnog parlamenta. Time bi Laj~ak zatvorio krug razgovora sa dr`avnim i entitetskim parlamentarcima. No, prema jo{ nekim informacijama, nije nemogu}e ni produ`enje roka koji pominje Dodik, do sredine oktobra.
G. KATANA - F. BORI]

Tra`i se alternativa
„Te{ko je predvidjeti tok rasprave. Tek po njenom okon~anju imat }emo odgovore”, kazao je za Oslobo|enje potpredsjednik SBiH Safet Halilovi}, dodav{i da su strana~ki stavovi po pitanju reforme policije odavno poznati. „Me|utim, mi smo svjesni i posebnosti situacije, da je u pitanju izbor izme|u integracije i izolacije. Zato su svi relevantni predstavnici stranke pozvani da ka`u svoj stav i ponude alternative”, kazao je Halilovi}, potvrdiv{i da su ve} sino} intenzivirani bilateralni razgovori. Kako sada stvari stoje, va`an dio odluke o tome ho}e li dogovor o reformi policije biti posti-

Ambasador Metju Rajkroft o reformi policije

Sulejman Tihi}, predsjednik SDA

Rje{enje bi moglo biti nametnuto
Dok OHR {uti, Rajkroft najavljuje staru praksu
Ambasador Velike Britanije u na{oj zemlji Metju Rajkroft (Matthew Rycroft) najavio mogu}nost nametanja kona~nog rje{enja u oblasti reforme policije. „Osim ako ne bude iznena|enja u narednim danima, moramo zaklju~iti da je napor propao i moramo ponovo razmisliti o na{oj ulozi”, rekao je Rajkroft na Otvorenom parlamentu koji je organizirao Transparency International BiH. Prema njegovim rije~ima, u tom slu~aju mo`e se desiti da me|unarodna zajednica odlu~i ponovo uraditi ono {to je mislila da je ostavila za sebe. „Gore bi bilo da se ova stagnacija i neprekidno blokiranje reformi nastave", ocijenio je Rajkroft. [to se reforme policije ti~e, ~ini se da je ~etvrtak bio dan kad su sve o~i OHR-a bile uprte u strana~ke lidere. „Sve je ve} re~eno”, rekao je glasnogovornik OHR-a Oleg Mili{i}: „Politi~ki lideri znaju {ta se sve od njih o~ekuje i to je to”.
A. PRLENDA

Efikasna institucija na dr`avnom nivou
Ubudu}e, policijske lokalne strukture bi prelazile entitetsku granicu u Sarajevu, Posavini, Gora`du i Srebrenici
Predsjednik SDA Sulejman Tihi} dobio je jednodu{nu podr{ku Predsjedni{tva svoje stranke za svoj plan reforme policije, odnosno prijedlog izmjene Protokola koji je ponudio visoki predstavnik Miroslav Laj~ak. „Izmjene koje sam predlo`io u utorak Miroslavu Laj~aku i Neboj{i Radmanovi}u nai{le su na odobravanje. Ti~u se, uglavnom, izmjena koje bi napravile od policije BiH efikasnu instituciju na dr`avnom nivou, sa direktorom, koji bi imao ingerencije kao i direktor SIPA-e, odnosno koji ne bi morao imati podr{ku nekog kolegija ministarstava, jer je na{ stav da bi u tom slu~aju politika igrala ulogu“, kazao nam je Tihi} i dodao da se njegov prijedlog ti~e i tehni~kih kriterija, te da bi ubudu}e policijske lokalne strukture prelazile entitetsku granicu u Sarajevu, Posavini, Gora`du i Srebrenici. Tako|er, etni~ka zastupljenost u lokalnim strukturama zasnivala bi se na popisu stanovni{tva iz 1991. godine, s tim da bi se po~etak obezbijedila donja granica od 15 posto. Finansiranje policije i{lo bi preko dr`avnih institucija, a ne preko Republike Srpske i kantona, poru~io je Tihi} i rekao da su ovo osnove za dalje razgovore.

4

BOSNA I HERCEGOVINA

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Zasjedala federalna Vlada

Podjele unutar Vije}a ministara sve izra`enije

Propalo dono{enje zakona o lijekovima
Foto: D. ]UMUROVI]

Ministri se nisu mogli usaglasiti ni gdje }e biti sjedi{te agencije ni ko }e vr{iti kontrolu • Vi{e reda u formiranju i finansiranju dr`avnih komisija
Luci, te ko }e vr{iti kontrolu proizvoda - sam proizvo|a~ ili da to umjesto njega vr{i neko drugi.

Vlada FBiH: Dva projekta u FDS

Vi{ak elektri~ne energije pod lupom
Dr`avni udio u FDS i Bosnalijeku nije za prodaju
U narednim danima federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije i federalna Regulatorna agencija za elektri~nu energiju (FERK) analizirat }e da li se u ovom dijelu BiH proizvodi i koliko vi{ka elektri~ne energije, odnosno imamo li struje za prodaju, o ~emu je prije dva dana Elektroprivreda BiH (EPBiH) sa {vicarskim kupcem sklopila prvi ugovor. Nakon {to dobije analizu, federalni premijer Ned`ad Brankovi}, kako je kazao nakon ju~era{nje sjednice Vlade, mo}i }e komentirati spomenuti ugovor. „Postoje odre|ene neusagla{enosti u informacijama o tome da li po na{im energetskim bilansima imamo dovoljno struje i da li su ste~eni uslovi za prodaju", kazao je Brankovi}. Pritom, nije ni podr`ao ni odbio stav predsjednika SDA Sulejmana Tihi}a, koji smatra da Vlada ne bi trebala smjenjivati Nadzorni odbor EPBiH. Brankovi} je ponovio kako vlasniku kapitala u kompaniji, bila ona privatna ili dr`avna, treba dopustiti da provodi svoje odluke. Premijer je odbio komentirati i informacije o tome da su kompanije zainteresirane za kupnju Aluminija Mostar to uslovile cijenom elektri~ne energije za to preduze}e. Uz Hidrogradnju i Energoinvest, Vlada ima namjeru iz „Politike privatizacije u FBiH", kojom je predvi|ena prodaja dr`avnog kapitala, izuzeti Fabriku duhana Sarajevo i Bosnalijek. „Iskoristili smo mogu}nost kontrole Skup{tine dioni~ara FDS tako {to smo fabrici dali zadatak da realizuje dva projekta. Prvi je zna~ajna investicija u Srebrenici, a drugi je vezan za Fabriku duhana Mostar", kazao je premijer i dodao da }e Vlada tek nakon toga u~estvovati u dono{enju odluka u Skup{tini. Vlada je razmatrala i radni tekst projekta „Jedan zakon - jedan fond", kojim }e biti ujedinjeni podaci i ujedna~ene osnovice primanja bora~kih populacija. Resorni ministar Zahid Crnki} zadu`en je da do naredne sjednice predlo`i na~in punjenja fonda.
S . [EHER^EHAJI]

Usvajanje prijedloga zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima propalo je na sjednici Vije}a ministara BiH u ~etvrtak, nakon {to ni u drugom poku{aju ministri nisu uspjeli pribli`iti stavove. Kako je pojasnio Dragan Vranki}, dopredsjedatelj Vije}a ministara i ministar finansija i trezora, sporno u ovom zakonskom prijedlogu bilo je samo sjedi{te agencije koja je trebala da bude u Banjoj

Visine naknada
Iako je, kako je rekao, Vranki} predlagao da se posebnom odlukom, a ne zakonom, definira sjedi{te agencije, to nije prihva}eno, kao ni prijedlog da se o samom aktu ne glasa na toj, ve} narednoj sjednici.

Vije}e ministara BiH donijelo je i odluku o na~inu formiranja stru~nih komisija i drugih radnih tijela i utvr|ivanju kriterija za nov~ane naknade osobama anga`iranim u komisijama i drugim tijelima iz nadle`nosti dr`avne Vlade. Odlukom se uvodi red u ovu oblast i utvr|uje na~in obrazovanja stru~nih komisija, upravnih, nadzornih i drugih tijela iz nadle`nosti Vije}a ministara BiH, uvjeti za predlaganje i imenovanje ~lanova komisija, kriteriji za utvr|ivanje nov~ane naknade i na~in isplate ~lanovima komisija. Ukupna godi{nja naknada za jednu osobu, po osnovu imenovanja u komisijama, mo`e maksimalno iznositi 12 prosje~nih neto pla}a u BiH koja, prema Agenciji za statistiku BiH, za pro{lu godinu iznosi 586 KM. Usvojena je i informacija o po`arima u BiH, kao i izvje{taj Ministarstva odbrane o u~e{}u pripadnika Oru`anih snaga BiH u ga{enju po`ara na podru~jima op}ina Vi{egrad, ^itluk, Mostar, Trebinje, Posu{je i Glamo~.

Oprema zastarjela
U informaciji se, izme|u ostalog, isti~e da je tokom jula i augusta registrirano ukupno 1.838 po`ara u kojima je zahva}eno 76.668 hektara i na ~ijem ga{enju je anga`irano vi{e od 4.000 osoba. Na ga{enju po`ara u pomenutim mjestima, prema izvje{taju, ukupno je anga`irano 489 pripadnika OSBiH, 22 motorna vozila i dva helikoptera OSBiH. Vije}e je ocijenilo da je osposobljenost jedinica OSBiH na potrebnom nivou, ali je opremljenost neadekvatna ili lo{a.
A. TERZI]

Vije}e ministara: Stavovi i drugi put daleko od pribli`nih

Obrazlo`enje za ambasadore
Na prijedlog dopredsjedatelja Dragana Vranki}a, dr`avna Vlada zatra`ila je obrazlo`enje za povla~enje ambasadora prije isteka mandata. „Ovo je lo{a poruka i minus za BiH, jer se radi o va`nim destinacijama na kojim je to ura|eno, prvenstveno Briselu“, konstatovao je Vranki}. On je istakao kako hrvatskih kadrova "svakoako nedostaje u diplomatiji“, odnosno da ih se trebalo pridodati, a ne povla~iti.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
KURSNA - TE^AJNA LISTA

Neboj{a Radmanovi}, ~lan Predsjedni{tva na{e zemlje

Broj 189
Kursevi iz ove liste primjenjuju se od 28. 09. 2007. godine Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka Slova~ka R [vedska [vicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija [ifra 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 703 752 756 949 826 840 643 941 Valuta Oznaka Jedinica EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SKK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100 Kupovni za devize i efek.valutu 1.955830 1.213347 1.377491 26.780975 0.070671 0.261664 0.779939 1.194771 0.565032 0.251734 0.057582 0.211583 1.176896 1.131767 2.789848 1.375840 0.055196 2.487062 Srednji za devize 1.955830 1.216388 1.380943 26.848095 0.070848 0.262320 0.781894 1.197765 0.566448 0.252365 0.057726 0.212113 1.179846 1.134604 2.796840 1.379288 0.055334 2.493295 Prodajni za devize 1.955830 1.219429 1.384395 26.915215 0.071025 0.262976 0.783849 1.200759 0.567864 0.252996 0.057870 0.212643 1.182796 1.137441 2.803832 1.382736 0.055472 2.499528

Nije mi smetalo citiranje presude
Uz ocjenu da je govor predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH @eljka Kom{i}a pred Generalnom skup{tinom Ujedinjenih nacija (UN) bio dr`avni~ki i odmjeren, srpski ~lan dr`avnog vrha Neboj{a Radmanovi} kazao je u ~etvrtak da se nikada vi{e ne smije dogoditi da delegacija BiH ode u Njujork bez platforme, „bez obzira ko je u pravu, a ko nije". Uo~i nedavnog Kom{i}evog odlaska u Njujork, Predsjedni{tvo, naime, nije uspjelo usaglasiti platformu, zbog dijela koji govori o presudi Me|unarodnog suda pravde o genocidu u Srebrenici. Radmanovi} je kazao da je sporna bila "samo jedna stranica", te demantirao izjave zvani~nika dr`avnog vrha da je problem bio u citatima iz presude. "Nije ta~no da mi je smetalo citiranje dijelova presude. Citati su bili u prvom prijedlogu platforme, ali je nakon toga bio zahtjev da se to pro{iri i obrazlo`i komentarima koja su dva ~lana Predsjedni{tva poslala u pismu UN-u", kazao je Radmanovi}. Uz konstataciju da je Kom{i} u UN-u citirao presudu, te da to nije smetnja, on je ocijenio da je "u govoru pomirio nesporazume", te da u njemu ima "detalja sa kojima se ne bismo slo`ili ni Silajd`i}, ni ja". Ina~e, Radmanovi} je glasao protiv platforme, Silajd`i} za, dok je Kom{i} bio suzdr`an, pa je BiH prvi put pred UN oti{la bez ovoga dokumenta. Komentiraju}i rad Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Radmanovi} je kazao da je u njemu naru{en nacionalni balans, te da to treba ispraviti. A. O.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 26. 09. 2007 SDR (Special Drawing Rights) na dan 26. 09. 2007

= USD 1.55281 = BAM 2.149809

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA
Ispunjen osnovni zahtjev

5

Su|enje generalu Rasimu Deli}u u Hagu

Studenti nakon tri godine izvojevali ve~eru
Svi studenti smje{teni u studentske domove Federacije BiH }e od 15. oktobra imati obezbije|en drugi obrok, tj. ve~eru. Ovo je rezultat ju~era{njeg sastanka Melihe Ali}, federalne ministrice nauke i obrazovanja sa resornim ministrima svih deset kantona FBiH, kojem su prisustvovali i predstavnici studenata. Kantonalni ministri su se obavezali kako }e svojim vladama predlo`iti da rebalansom bud`eta ili na neki drugi na~in obezbijede neophodna sredstva. skih studentskih domova, ju~er je za na{ list izjavio da je nakon tri godine ispunjen zahtjev svih studenata, bez obzira na to dolaze li iz Sarajeva, Zenice ili Tuzle. „Presretni smo. Mislim da uop}e nije trebalo do}i do ove situacije, koja bi da nije rije{ena prerasla u proteste. Na ju~era{njem sastanku je bilo ministara koji su poku{ali prolongirati odluku, uz obja{njenja kako razumiju na{e zahtjeve, da ih podr`avaju, ali da nema para. Me|utim, mi smo insistirali da

Fadil Hasanagi}: S mud`ahedinima nisam bio u dobrim odnosima

Stimulisani da ne ubijaju zarobljenike
Govore}i o pripadnicima odreda „El mud`ahidin“, svjedok Fadil Hasanagi} kazao kako je njihovo svako pretpo~injavanje 35. diviziji obilovalo nesporazumima
ratnim zarobljenicima, pa i onim u operaciji Farz, nad kojim je, kako stoji u optu`nici, zlo~in po~inio odred „El mud`ahidin“. Poznato je da je general Deli} po komandnoj odgovornosti optu`en za zlo~ine koje su po~inili mud`ahedini hrvatskih vojnika i civila u Malinama 1993. i srpskih u Vozu}i 1995. Ratni komandant 35. divizije 3. korpusa Armije RBiH Fadil Hasanagi} izjavio je ju~e pred Pretresnim vije}em Ha{kog tribunala, koji vodi proces protiv generala Rasima Deli}a, da su borci njegove jedinice, uklju~uju}i i Odred „El mud`ahidin“, septembra 1995, uo~i operacije Farz, dobili nare|enje ne samo o humanom postupanju prema zarobljenicima nego su i nov~anom stimulisani da zarobljavaju neprijateljske vojnike i oficire, a ne ubijaju ih. Taj pravilnik, s potpisom generala Hasanagi}a, ju~e je i predo~en u Sudu. Svjedok je objasnio kako je ovaj pravilnik donio u skladu sa kodeksom pona{anja pripadnika Armije RBiH koji je uradio armijski vrh. da mu nije bila pot~injena, nego nije ni ~uo za nju. Govore}i o pripadnicima odreda „El mud`ahidin“, Hasanagi} je kazao kako je njihovo svako pretpo~injavanje 35. diviziji „obilovalo nesporazumima“. Objasnio je kako su pripadnici ovog odreda tra`ili od njega da iz Komande ukloni sve `ene, te mu zamjerali {to u Diviziji ima „}afira“, a sukobljavali su se sa borcima Armije zbog pu{enja i alkohola. Hasanagi} je kazao da su se zbog toga mud`ahedini Odreda udaljili od njega. „Imali su punu podr{ku lokalnih civilnih vlasti u Zavidovi}ima, a i {ire, te Islamske zajednice“, kazao je Hasanagi} i dodao: „Jednostavno, ja sam ih se pla{io.“

Studenti }e ve~eru u domovima imati od sredine oktobra

Oslobo|enje je ve} pisalo da je za uvo|enje ve~ere u studentske domove FBiH potrebno obezbijediti milion i po maraka. Trenutno se po studentu smje{tenom u dom izdvaja 110 KM, a nakon ju~era{nje odluke pomenuta cifra }e biti ve}a za dodatnih 60 KM. Mehmed Mahmi}, predsjednik Asocijacije studenata sarajev-

nam se daju garancije da }e sredstva biti obezbije|ena, i uspjeli smo", rekao nam je Mahmi}. Nadle`ni iz Ministarstva nauke i obrazovanja FBiH su nam potvrdili da }e kantonalne vlade osigurati neophodna sredstva, te da }e studenti ve~eru u domovima imati od sredine oktobra.
E. HROMO

Dodijeljena turisti~ka priznanja

Tri naredbe
Dobar dio ju~era{njeg unakrsnog ispitivanja {ef tima odbrane Rasima Deli}a, Vasvija Vidovi}, posvetila je rasvjetljavanju tri Deli}eve naredbe, od 16. i 17. jula 1995. A sva ta tri dokumenta zapravo su Deli}eve naredbe svim korpusima i divizijama da u zonama odgovornosti krenu u borbena dejstva kako bi, odvla~e}i neprijatelje, pomogli borcima Srebrenice i @epe. Me|utim, ove naredbe je Tu`ila{tvo uvrstilo u spisak optu`uju}ih dokumenata protiv biv{eg komandanta zato {to je njima - naredio napad na vozu}koozrenski d`ep!
Odgovaraju}i na pitanje Vidovi}eve da li je njemu, kao komandantu 35. divizije u operaciji Farz, pored odreda „El mud`ahidin“, bila pretpo~injena i jedinica mud`ahedina „Abu Zubeir al Haili“, a koja je u operaciji u Vozu}i u~estvovala sa 130 vojnika, Hasanagi} je kazao kako ne samo

Pla{io sam ih se
U unakrsnom ispitivanju, {efica tima odbrane generala Deli}a Vasvija Vidovi} postavila je svjedoku nekoliko pitanja u vezi sa srpskim vojnicima koji su jula 1995, u akciji „Prolje}e 2“, zarobili mud`ahedini. U izvje{taju bataljona Vojne policije 3. korpusa o „preuzimanju pripadnika VRS od odreda El mud`ahidin“, od 29. 8. 1995, koji je ju~e predo~en, navedeno je da „u toku preuzimanja i sprovo|enja agresorskih vojnika nije bilo nikakvih problema“. Svi ti zarobljeni srpski vojnici, kako je izjavio Hasanagi}, razmijenjeni su. Vasvija Vidovi} do kraja ju~era{nje rasprave nije zavr{ila unakrsno ispitivanje svjedoka o

Bezbjednosna depe{a
U vezi s tim, Deli}eva odbrana je predo~ila depe{u Odsjeka bezbjednosti 3. korpusa, koja je u ljeto 1995. upu}ena General{tabu, a u kojoj pi{e da lokalne civilne vlasti vi{e podr`avaju odred „El mud`ahidin“ nego Komandu 35. divizije. Vidovi}eva je svjedoku pokazala vi{e naredbi Komande 35. divizije, upu}ene odredu „El mud`ahidin“, da im svakog dana dostavljaju borbene izvje{taje. Hasanagi} je kazao kako „El mud`ahidin“ Komandi nije poslao nijedan izvje{taj. ^ak na~elniku [taba Divizije Ne{adu [adi}u nikad nisu dozvolili da u|e u njihovu bazu.
[efko HOD@I]

Detalj sa sino}nje dodjele nagrada

Zlatna ru`a za Sarajevo
Sino} je u sarajevskom Domu mladih, u okviru obilje`avanja Svjetskog dana turizma, odr`ana sve~anost dodjele priznanja Zlatna turisti~ka ru`a. Sedam selekcionih i glavni `iri dodijelili su 55 priznanja u 12 kategorija osobama i organizacijama za promociju turizma u na{oj zemlji. U kategoriji najuspje{nije turisti~ke mikrodestinacije, sa najboljom ukupnom turisti~kom ponudom, prva nagrada pripala je gradu Sarajevu. Gradona~elnica Sarajeva Semiha Borovac, nakon dodjele priznanja, o turisti~koj ponudi Grada, kazala je: "Mislim da }e Sarajevo dovijeka privla~iti turiste zbog raznolikosti kulturnih spomenika i gostoljubivosti svojih stanovnika. Mi }emo nastaviti sa aktivnostima na pobolj{anju na{e ponude". Priznaje za drugo mjesto u ovoj kategoriji dobili su Banja Luka, Mostar i Neum, dok su Zlatnu ru`u za tre}e mjesto osvojili Trebinje, Biha}, te Pale sa Jahorinom. Najbolji turisti~ki projekti u ovoj godini su Vinska cesta Hercegovine, te sanacija Stare banje Slatina-Zavod za fizikalnu terapiju dr. Miroslav Zotovi}.
J. Sa.

Foto: I. JAHOVI]

6

BOSNA I HERCEGOVINA
SNSD u subotu bira novo rukovodstvo

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

General Ri~ard Vajtmen za Oslobo|enje

U subotu }e u Banjoj Luci biti odr`an tre}i sabor Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) na kojem }e se birati organi stranke, predsjednik i Glavni odbor, te dvije strana~ke komisije. Rajko Vasi} je u ~etvrtak kazao na pres-konferenciji da }e biti unijete odre|ene izmjene u Statut, kako da bi se pojednostavila i u~inila efikasnijom organizacija stranke na terenu. O~ekuje se da }e saboru prisustvovati oko 800 delegata, od kojih 600 iz op}inskih odbora SNSDa te 200 onih koji su delegati po statutu i polo`aju. Od stranih gostiju, Vasi} je najavio prisustvo i generalnog sekretara Socijalisti~ke internacionale, ~iji ~lan je i SNSD.

Ameri~ki Kongres o na{oj zemlji
Bo{nja~ko-ameri~ko savjetodavno vije}e za BiH sa sjedi{tem u Va{ingtonu nedavno je iniciralo novu rezoluciju Kongresa SAD o Bosni i Hercegovini. Ovom rezolucijom Predstavni~ki dom Kongresa SAD iznio bi svoj stav o kontinuitetu posljedica genocida, zlo~ina protiv ~ovje~nosti i ratnog zlo~ina po~injenog u BiH, saop}ilo je Bo{nja~koameri~ko savjetodavno vije}e za BiH, prenosi novinska agencija Onasa. Rezolucijom se zaklju~uje da BiH treba po~eti proces usvajanja novog gra|anskog ustava koji u potpunosti eliminira etno-teritorijalno ure|enje koje odra`ava i institucionalizira rezultate genocida, ratnog zlo~ina i zlo~ina protiv ~ovje~nosti po~injenog u BiH.
General-major Ri~ard Vajtmen: Ste`e li se obru~?

Otvorena vrata za nova hap{enja
Komandant NATO-a za na{ list o novoj strategiji hvatanja optu`enih ratnih zlo~inaca • Za{to je direktor CIA-e dolazio u Sarajevo?
ke od na{ih sposobnosti. Kao dozapovjednik ameri~kog Zdru`enog borbenog centra u Vird`iniji, prije nekoliko godina morao sam tra`iti na~ina da uhapsimo ha{ke bjegunce. Ondje je u centru za analize razvijen poseban program, u kojem tra`enu osobu postavite u sredi{te, a onda oko njega poslo`ite ~lanove njegove obitelji, pa prijatelje, te dobijete {iroku mre`u koja ju poma`e. Sada smo koncentrirani na njihovu obitelj i prijatelje te pratimo reakcije." • Kako ste zadovoljni reformom obrane u BiH? „Zadovoljni smo napretkom, iako je bilo zastoja u protekloj godini. Direktor Odjela NATO-a za planiranje snaga Frenk Boland (Frank Boland) upravo je boravio ovdje i izrazio zadovoljstvo. O tome }e izvijestiti glavno sjedi{te NATOa. Dobro je {to je oformljen koordinacijski tim koji uklju~uje sva dr`avna ministarstva, jer je nu`an rad sviju na putu ka NATO-u. No, neophodan je ve}i pro-

U Bijeljini nema politi~kih problema
Na~elnik Op{tine Bijeljina Mi}o Mi}i} je u razgovoru sa novim {efom kancelarije ambasade Velike Britanije u Banjoj Luci Rojem Vilsonom istakao da u ovoj op{tini nema politi~kih problema, da se po{tuju ljudska prava i da vladaju demokratski procesi, javila je novinska agencija Srna. Mi}i} je nakon sastanka u Bijeljini rekao da je Vilson upoznat i sa nedavnim uspje{nim osnivanjem multietni~kog savjeta u Janji. On je naglasio da Op{tina ima veoma dobru saradnju sa svim vjerskim zajednicama.

Iako ameri~ki i britanski vojnici vi{e nisu u na{oj zemlji, zapovjednik Sto`era NATO-a u Sarajevu, ameri~ki general-major Ri~ard Vajtmen (Richard Wightman), smatra da cijeli sustav hvatanja ratnih zlo~inaca sada djeluje mnogo ozbiljnije nego prije samo nekoliko mjeseci. U ekskluzivnom razgovoru za na{ list general napominje kako je za proteklih {est mjeseci obavljeno vi{e akcija nego u posljednje dvije godine, te najavljuje da }e se tako i nastaviti.

Tko je sljede}i
• Ovih se dana po medijima naj~e{}e spominje mogu}nost hap{enja Stojana @upljanina? „Mnogo radimo na tome. Obavljamo razgovore vezane za njegove prijatelje i ~lanove obitelji koji su ga u pro{losti pomagali. Blisko sura|ujemo s MUP-om Republike Srpske. Oni sada rade fantasti~an posao na pra}enju tih ljudi i mi im vjerujemo. Treba znati i da Ha{ki tribunal sada ima ured u Sarajevu. Blisko sura|ujemo kako s njima i EUFOR-om, tako i s MUP-om RS i ostalim doma}im sigurnosnim slu`bama, ali sada i s Uredom visokog predstavnika (OHR). Prije osam mjeseci nismo toliko radili u sprezi sa OHR-om. A oni mogu uraditi neke stvari koje mi ne mo`emo." • Ima li novih saznanja o Radovanu Karad`i}u i Ratku Mladi}u? „I dalje radimo sve {to na{im sredstvima i sposobnostima mo`emo kako bismo pomogli Ha{kom tribunalu. Tjeralica za njima dvojicom na mojim vratima svakodnevno me podsje}a da mi je posao provoditi pritisak da se oni privedu pravdi. Moram kazati da smo, od kada sam do{ao, ne{to izmijenili na~in na koji djelujemo. Jer, ameri~ke trupe vi{e nisu u Tuzli, a Britanci su napustili Banju Luku, {to je ograni~ilo ne-

Mud`ahedini (ni)su prijetnja
• Predstavljaju li biv{i mud`ahedini sigurnosnu prijetnju u BiH, sa stanovi{ta eventualnih veza sa Al-Kaidom? „To je u nadle`nosti doma}ih organa. Mo`da mogu}nost takvih veza i jeste ve}a ako oni jesu biv{i mud`ahedini, ali u to ne ulazim. Danas svaka zemlja, uklju~uju}i i SAD, mora imati u vidu mogu}nosti terorizma ili ekstremista. Osobno primje}ujem veliko pove}anje sposobnosti lokalne policije i sigurnosnih organa i s njima blisko sura|ujemo." Vajtmen u razgovoru s na{im novinarom
• Jeste li se sastali s direktorom ameri~ke Centralne obavje{tajne agencije (CIA) Majklom Hajdenom (Michael Hayden), kad je po~etkom tjedna boravio u Sarajevu? ra~un za obranu. Sada{njih oko 1,7 posto bruto dru{tvenog proizvoda (GDP) nije dovoljno. Potrebno je i vi{e od dva posto, posebno imaju}i u vidu da se 80 posto sada{njeg obrambenog prora~una tro{i na personal, {to je previ{e." • Kao u slu~aju policije, RS }e te{ko pristati da Civilna za{tita bude postavljena na dr`avnu razinu? „Bruka je kako se ljetos dezorganizirano borilo protiv {umskih po`ara. Oru`ane snage BiH su obavile dobar posao, iako ne postoje procedure koje bi trebale biti postavljene. Ali, civilni vatrogasci su bili frustrirani kad nisu mogli djelovati preko nekakve administrativne linije. Naslije|e etni~ke podjele jo{ postoji. Civilna za{tita mora postojati na Antonio PRLENDA dr`avnoj razini."

Nastavljen raskol u Gradskom vije}u Sarajeva
Sjednica Gradskog vije}a Sarajeva, zakazana za ju~er, nije odr`ana zbog nedolaska dovoljnog broja vije}nika, javila je novinska agencija Fena. Od 24 vije}nika na sjednicu je do{lo samo njih 13. “Savr{eno je jasno ko i za{to bojkotira i rad Gradskog vije}a i Gradsku upravu i mislim da to isklju~ivo ima veze s prenosom ovlasti s Kantona na Grad. Mislim da se to `eli zaustaviti”, kazao je novinarima predsjedavaju}i Gradskog vije}a Marin Ivani{evi}. Predsjedavaju}i Kluba SDA Idriz Hod`i} odbacio je tvrdnje da vije}nici ove stranke bojkotiraju Gradsko vije}e, naglasiv{i kako svaki vije}nik mo`e da do|e ili ne do|e na sjednicu.

Potrebno vi{e novca
„Ve~erao sam s njim. No, to je bio samo posjet zbog dru`enja, pa je do{ao i sa svojom suprugom. Kako mi je kazao, jednostavno `eli obi}i zemlje u kojima odavno nije bio. On je prije ovdje ~esto dolazio, po{to je za vrijeme rata u BiH radio u ameri~koj Europskoj komandi (EUCOM), te ovdje poznaje mnoge du`nosnike. Prema onome {to ja znam, nije dolazio zbog nekakvih sigurnosnih problema."

Udru`enje gra|ana Dom tra`i pomo}
Udru`enje gra|ana za za{titu nosilaca stanarskih prava na nacionaliziranim stanovima Dom zatra`ilo je da Kantonalni sud u Sarajevu ukine, vrati na ponovno rje{avanje ili preina~i rje{enja Op}inskog suda izdata nakon `albi nosilaca ove kategorije stanarskih prava, javila je novinska agencija Fena. Ovi gra|ani se `ale da ne mogu ostvariti pojedina prava iz svog novog vlasni~kog statusa iako im, kako smatraju, pripadaju prema va`e}im zakonskim propisima.

Foto: S . GUBELI]

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA
FOKUS

7

Odbijena molba Ministarstva pravde na{e zemlje

Ilija Juri{i} ostaje u zatvoru
Zbog visine eventualne kazne on ne mo`e biti izru~en Bosni i Hercegovine, ka`e za Oslobo|enje Ivana Rami}, portparol beogradskog Vije}a za ratne zlo~ine
Vije}e za ratne zlo~ine beogradskog Okru`nog suda ju~er je odbilo molbu Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine kojom se tra`i ustupanje predmeta protiv Ilije Juri{i}a pravosudnim organima na{e zemlje. U saop{tenju koje je prezentiralo navedeno vije}e navodi se kako je utvr|eno da „nisu ispunjene zakonske pretpostavke za ustupanje predmeta, da djelo nije izvr{eno na teritoriju biv{e Jugoslavije, protiv nje ili njenog dr`avljanina“. „Protiv Juri{i}a se pred Vije}em za ratne zlo~ine vodi istraga za krivi~no djelo upotreba nedozvoljenih sredstava borbe, za koje je predvi|ena kazna zatvora ve}a od deset godina. Zbog visine te kazne, on ne mo`e biti izru~en BiH“, istakla je Rami}, koja je dodala kako se po pravosna`nosti odluka dostavlja Ministarstvu pravde Srbije. U Beogradu takav na~in pozivanja pravdaju „fakti~kim reciprocitetom“, uspostavljenim ranije sa na{om zemljom, te evropskom konvencijom o me|usobnom pru`anju pravne pomo}i u krivi~nim stvarima i drugog dodatnog dijela uz tu konvenciju. @albu na ovakvu odluku beogradskih pravosudnih institucija mo`e podnijeti Ministarstvo pravde BiH. Bosanskohercegova~ki dr`avljanin Ilija Juri{i} uhap{en je na beogradskom aerodromu 11.maja 1992. godine i od tada se nalazi u pritvoru. Ju~era{njom odlukom Vije}a za ratne zlo~ine Juri{i} ostaje u pritvoru sve do 11. novembra kada bi se ponovno trebalo raspravljati o njegovoj sudbini.
Almir [E]KANOVI]

Pihtijasti principi
o kraja ove sedmice zna}e se kuda }emo: prema izolaciji ili prema integraciji. Zna}e se da li su doma}i politi~ari (ne)uspje{no stavili ta~ku na „i“ dvogodi{njih pregovora o reformi policije. Ni nakon toga, me|utim, ne}e se znati {ta su tri tzv. evropska principa, sto`erna za tu reformu, bez obzira da li }e dogovor oko njih biti postignut ili ne. Te{ko je, naime, biti na~isto s ne~im {to nije ~isto, {to je fluidno, rastegljivo, diskutabilno i, u su{tini neprincipijelno! Zamjeri}e mi zbog ovoga jedan leksi~ki puritanac u redakciji Oslobo|enja, da se nezgrapno i kontradiktorno izra`avam. ^uj: neprincipijelni principi! Gdje to ima? U jeziku dakako – ne. Ali u `ivotu, posebno u politici, dakako – da. Zorni primjer tome upravo su ovi famozni „evropski principi“, oko kojih se u na{oj javnosti ve} dugo vodi prava bitka. I ma koliko, kao u srijedu na zasjedanju Narodne skup{tine RS, opunomo}eni Evropljanin Miroslav Laj~ak tvrdio da se ti principi ne utvr|uju ni u Banjoj Luci ni u Sarajevu, ve} u Briselu, doma}i politi~ari, novinari, analiti~ari i ini javni djelatnici ne}e se nimalo unezgoditi, nego }e nastaviti da ~eprkaju po njima kao po li~nom prtljagu. S punim pravom. Pored njih, u pravu je, me|utim, i visoki predstavnik. Valjda Brisel zna {ta su njegovi principi i valjda je Laj~aku, kad je ovamo krenuo, re~eno kako ti principi ta~no glase. E, u tome i jeste kvaka. Brisel zna {ta ho}e, ali to {to ho}e ne bi se ni u ovla{noj leksi~koj i zna~enjskoj analizi moglo zvati principima. To je prejaka rije~ za pihtijastu sadr`inu koja se njom opisuje. Jer, da se i ja uklju~im u neslu`benu javnu raspravu o „tri evropska principa“, jedino {to je jasno to je da nije jasno ama ba{ ni{ta. Danas je ovako, sutra je onako, danas se ne{to mo`e zvati entitetskim imenom, sutra ne mo`e, i tako redom. ^itava zbrka svakako se mogla izbje}i zamjenom te nesretne rije~i principi nekom drugom, koja }e uistinu odraziti sadr`inu onoga ~ime Evropska unija uslovljava strukturu policije Bosne i Hercegovine. Predla`em da to bude rije~ stavovi (koji se mogu dnevno mijenjati, kao {to se, uostalom, i mijenjaju), jer }e ona najbolje opisati ono {to Brisel od nas tra`i. A tra`i – dogovor. Ma kako on izgledao, na bilo kakvim kriterijima da je postignut, Evropska unija }e ga prigrliti kao najro|enijeg. Uostalom, zar nam to ve} nisu jasno rekli svi briselski poklisari i emisari; da }e aminovati sve {to se dogovore doma}i politi~ari. Izraz principi u igru je uba~en iz jednostavnog razloga: da sve izgleda nekako ljep{e i ugla|enije, {tavi{e – principijelnije. A ne da li~i na mrcvarenje, politi~ko poga|anje i ucjenjivanje, kako ina~e izgleda, niti, s obzirom {ta se i u kakvoj zemlji time rje{ava, druga~ije mo`e izgledati. [to se istinskih principa ti~e, bezmalo svi su u Bosni i Hercegovini odavno srozani, izdani i napu{teni, a ni s Evropskom unijom stvari ne stoje bajno. I ona se vi{e povodi za interesima, kompromisima, pragmati~nim i kratkoro~nim ciljevima i stavovima, nego za ne~im {to bi se moglo zvati principi. Pouzdani svjedok tome je upravo Bosna i Hercegovina. Mi smo bolje od ve}ine drugih osjetili {ta zna~i vjerovati u ne~iju principijelnost i koliko se ta zaludna vjera skupo pla}a. U principe vjeruju slabi i nemo}ni. Jaki i veliki s principima se - igraju.

D

Pi{e: Vlastimir Mijovi}

Beogradski aerodrom
O mogu}oj `albi odlu~ivat }e Vrhovni sud Srbije. Saznajemo i da su u ~etvrtak saslu{ana dva svjedoka u istrazi protiv Ilije Juri{i}a, a koja su sa teritorije BiH. Oni su oti{li u Beograd, nakon {to su im pozivi stigli na ku}ne adrese.

Borbena sredstva
Ivana Rami}, portparol Vije}a za ratne zlo~ine, u razgovoru za Oslobo|enje kazala je kako nisu ispunjeni i drugi zakonski uslovi.

U principe vjeruju slabi i nemo}ni. Jaki i veliki s principima se – igraju

[emsudin Muminovi} dao izjavu bijeljinskom Tu`ila{tvu

Istraga puna nelogi~nosti!

Na teret mi se stavljaju gluposti, jer ja nisam imao oru`ja da se branim, a kamoli da napadam, ka`e Muminovi} za na{ list
Ratni komandant 206. vite{ke brigade Armije RBiH [emsudin Muminovi} prije nekoliko dana dao je iskaz u bijeljinskom Tu`ila{tvu, koje protiv njega vodi istragu za navodne zlo~ine po~injene tokom rata u Zvorniku. Ka`e kako je morao oti}i jer je prijetila mjera privo|enja, odnosno odre|enje mjere pritvora. „Postoji deset ta~aka optu`nice koje, kako navodi tu`itelj Neboj{a Jovanovi}, terete mene za zlo~in protiv civila. Me|utim, ja sam rekao da je tu puno nelogi~nosti. Na teret mi se stavljaju gluposti, jer ja nisam imao oru`ja da se branim, a kamoli da napadam“, ka`e u razgovoru za Oslobo|enje Muminovi}, kojeg

je pred Okru`nim sudom u Bijeljeni do~ekalo 15 ~lanova Srpske radikalne stranke. Muminovi} navodi kako je sve ovo konstruisani napad na

Niko ne {titi povratnike
Ljudska prava povratnika u Bosni i Hercegovini skoro niko ne {titi. Kr{e ih uglavnom vlasti, posebice one na lokalnim nivoima. To je jedan od zaklju~aka iz rasprave na okruglom stolu u Tuzli, koji je organizovao SGV – Pokret za ravnopravnost, u saradnji sa Uredom za odnose sa javno{}u Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. U Tuzli je odr`an prvi od ~etiri planirana okrugla stola o temi „Za{tita ljudV. J. skih prava povratni~ke populacije“.

nje ga, ko ji se po du da ra sa po~etkom su|enja u Beogradu za zlo~ine po~injene 1992. u Zvorniku. „Radim na dokumentovanju zlo~ina koje su po~inili pripadnici srpske vojske. Nisu u pitanju samo Gruji} i njegove „`ute ose“, nego i kapetan Dragan i drugi“, ka`e Muminovi}. Muminovi} je nedavno tvrdio da ga je poku{ala privesti Agencija za istrage i za{titu BiH (SIPA), {to je ova agencija demantovala. Nakon toga, izjavu je dao i tuzlanskom MUP-u.
A. [.

8

BOSNA I HERCEGOVINA

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Ured za reviziju FBiH revidirao u~inak

Sindikat u ko{ari s kru{kama i jabukama

Alarmantno stanje u visokom obrazovanju
Planovi upisa na fakultetima ne prate stvarne potrebe tr`i{ta radne snage za odre|enim zanimanjima, istaknuto je
Ured za reviziju institucija FBiH u ~evrtak je u Sarajevu prvi put prezentirao rezultate „revizije u~inka“ postignutog u jednom dru{tvenom segmentu, javila je novinska agencija Fena. Ovaj tip revizije, kod nas nepoznat, na Zapadu daje velike efekte jer njeni rezultati mogu biti veoma plasti~ne smjernice na fakultetima i drugim visoko{kolskim ustanovama ne prate stvarne potrebe tr`i{ta radne snage za odre|enim zanimanjima. "Vlada Federacije putem nadle`nih ministarstava i institucija, kantonalne vlade i nadle`na ministarstva i institucije visokog obrazovanja i zapo{ljavanja imale su mogu}nost utjecati na plaOsnovna {kola u Prozoru: "U svom razredu, u svojoj vjeri, sa svojim u~iteljem"

Foto: D. TORCHE

Predsjednik Samostalnog sindikata obrazovanja protiv makar i petominutne obustave nastave u znak protivljenja segregacije u {kolama
Lijepa vijest za prista{e fa{izma, aparthejda i segregacije: Tri od one 54 "dvije {kole pod jednim krovom" postale su samostalni "pravni subjekti". Prakti~no, mali Bo{njaci u ^apljini, Stocu i Prozoru, na zadovoljstvo tamo{njih politi~ara, napokon su sami "u svom razredu, u svojoj vjeri, sa svojim u~iteljem". Pritom, Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja BiH, ina~e prakti~an u borbi za ve}e plate u~itelja, samo je verbalno protiv razdvajanja djece po nacionalnoj osnovi. Nisu na{li za shodno da makar pet minuta, zbog svog imena i prezimena, obustave nastavu, a kamoli se odlu~iti na ozbiljnije proteste! Kane li to u~initi i tako prakti~no pokazati kako nisu sau~esnici politi~ara u zlu!? vnom obrazovanju ka`e kako u {kolama ne smije biti segregacije, diskriminacije. I treba ga provoditi", misli predsjednik Halvad`ija. Da kojim slu~ajem predsjednik Samostalnog sindikata nije aktivista u nekoj od politi~kih stranaka!? Nije! Ono ~ime Sindikat kojim predsjedava treba da se bavi, misli on, jeste siguran posao za ~lanstvo, adekvatno vrednovanje onoga {to rade... „Ali politika - ni{ta!", jasan je Halvad`ija. Biva, kad u~itelje povede u {trajk za ve}e plate, to nije politika! Ako ih, daj bo`e, povede u prakti~nu borbu protiv segregacije djece, protiv zla, onda je to politika!? Pogledajmo kako stvari, glede {trajka i segregacije, u „bazi" stoje. U ljutoj Krajini, izgleda, segregacija ne bi mogla ni zakora~iti u {kole. „Iste sekunde bismo tra`ili smjenu Vlade kantona. Ako nas ne bi poslu{ali, {trajkali bismo protiv segregacije, ne pet minuta, nego onoliko koliko treba", jasan je Mustafa ^atakovi}, predsjednik Sindikata koji okuplja u~itelje i nastavnike Unsko-sanskog kantona. Sad, predsjednik istog sindikata u Posavskoj `upaniji Ilija D`oji} najprije mora pitati ~lanstvo i podru`nice bi li {trajkali protiv razdvajanja djece „na kru{ke i jabuke", pa }e nam to i zvani~no re}i. No, ima predsjednik D`oji} osobni stav. „Protiv sam razdvajanja djece po bilo kom osnovu, napose nacionalnom! Protivim se i da nastavnici imaju razdvojene zbornice", ka`e D`oji}. On je, ~ini se, zreo za {trajk.

U~enici zaslu`uju bolje u~itelje

Ured za reviziju: Institucije vlasti nisu iskoristile mogu}nosti koje su imale

vladama o tome {ta treba poduzeti da bi odre|ena oblast ili segment bili unaprije|eni. Ured u Sarajevu proveo je prvi put ovaj na~in revizije izabrav{i temu "Planiranje visokog obrazovanja u FBiH" jer smatra da ne treba nagla{avati zna~aj visokog obrazovanja u svakom dru{tvu. Prema rezultatima saop}enim ju~er, u oblasti planiranja u visokom obrazovanju Federacije stanje je alarmantno. Problem je {to planovi upisa

niranje obrazovanja u odnosu na potrebe tr`i{ta rada, ali tu mogu}nost nisu iskoristile adekvatno“, istaknuto je. Svaki kanton pojedina~no vr{i planiranje visokog obrazovanja i samostalno ure|uje upisnu politiku. Upis studenata vr{i se prema ustaljenoj praksi iz nekoliko posljednjih godina. Pritom se ne uzima u obzir niti analizira koliko se u drugim kantonima upisuje studenata, niti kakve su potrebe tr`i{ta rada.

Zreli za {trajk
Omer Spaho, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu je, poput kolege Ilije, tako|e zreo za {trajk. Pozove li sindikalna centrala u Sarajevu na {trajk u~itelja protiv segregacije u~enika... „Naravno da bismo {trajkali! I to ne samo na pet minuta. Znate, u na{e sindikalne redove su u{li i strana~ki ljudi", jasno }e predsjednik Spaho. Dakle, krajnje je vrijeme da Sindikat, odmah po petom oktobru, Svjetskom danu u~itelja i nastavnika, sazove Glavni odbor i poduzme ne{to konkretno protiv zla koje se uvuklo u na{e osnovne {kole. Ne urade li tako, ne preostaje ni{ta drugo do da zaklju~imo kako u~enici zaslu`uju bolje u~itelje.
A. BE]IROVI]

Predstavljene teme tzv. sheme Beacon

Op}inske slu`be rade sve bolje?
U ~etvrtak je u Sarajevu sve~ano ozna~en novi krug natjecanja za najbolju op}insku praksu, u okviru tzv. sheme Beacon, bazirane na sli~nom programu, razvijenom u Velikoj Britaniji, a osmi{ljene tako da se pobolj{a kvalitet usluga koje lokalna uprava pru`a gra|anima. Sheme Beacon su u BiH pokrenuli misija OSCE i Vije}e Evrope, a zna~ajnu ulogu u samom kandidiranju i promoviranju najboljih op}inskih praksi pru`aju savezi op}ina i gradova u FBiH i RS. Kroz dosada{nja dva kruga sheme Beacon, op}ine i gradovi u BiH aplicirali su s primjerima svojih iskustava i uspjeha pokazanog u okviru zadatih tema za sticanje statusa Beacon. Op}ine koje su eksperti nakon selekcije identificirali kao najuspje{nije uspostavile su kontakte s britanskim

Unaprijed se predali
„Protiv sam {trajka, obustave rada, makar i na pet minuta. Ne}e uspjeti! Ako bismo znali da bi uspio, {trajkali bismo! Od nekakvog velikog {trajka u~itelja protiv razdvajanja djece u {kolama, ne bi bilo koristi. [trajk bi pokazao koliko smo nemo}ni. Napokon, nema ni kriti~ne mase za povesti {trajk. Zakon o osno-

Svrha sheme Beacon je pobolj{ati kvalitet pru`anja usluga gra|anima u organima lokalne uprave
gradovima koji imaju status Beacon radi razmjene iskustava i daljeg unaprije|enja poslovanja lokalne uprave. Ove godine su teme, u okviru kojih }e se nagraditi i promovirati najuspje{niji bh. gradovi pobolj{anje poljoprivredne proizvodnje putem partnerstva sa poljoprivrednim proizvo|a~ima i stanovni{tvom iz ruralnih podru~ja, podr{ka pokretanju i razvoju malih i srednjih poduze}a, te uvo|enje informacionih tehnologija u proces pru`anja usluga, s ciljem pobolj{anja kvaliteta usluga i procesa dono{enja odluka. Mihajlo Jovanovi}, predsjedavaju}i Upravnog odbora koji nadgleda implementaciju sheme Beacon u BiH, zadovoljan je odzivom op}ina i ~injenicom da je shema Beacon za`ivjela. D. Ob.

[trajk u Kuli
Advokat Du{ko Tomi} upozorio je da se njegov klijent Zdravko Mihaljevi}, koji sa jo{ 25 zatvorenika u Kazneno-popravnom zatvoru Kula od 10. septembra {trajkuje gla|u, nalazi u kriti~nom stanju i da odbija lije~enje u Klini~kom centru Ko{evo, javila je novinska agencija Srna. Deset {trajka~a zbog lo{eg zdravlja prima infuzije u zatvoru.

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA 9
Biometrijski paso{i od kraja naredne godine
Biometrijski - elektronski paso{i u BiH trebalo bi da se po~nu izdavati krajem naredne godine, najavio je u ~etvrtak {ef Sektora za unutra{nje poslove Evropske komisije u BiH Ferdinand Kop, na seminaru u ^apljini. Prema njegovim rije~ima, SAD i EU su ulo`ili velike napore u izgradnji novih bezbjednosnih sistema identifikacije. Sekretar Ministarstva bezbjednosti BiH Bakir Dautba{i} rekao je da je uvo|enje elektronskih paso{a jedna od najzna~ajnijih mjera borbe protiv prijetnji bezbjednosti. On je dodao da }e cijena tih paso{a biti ne{to ve}a, ali da ne}e prelaziti 100 maraka.

Svjedo~enje biv{eg tjelohranitelja ha{kog bjegunca

Vjerovao sam u rije~i Ratka Mladi}a
U Poto~arima, Novoj Kasabi i Sandi}ima pripadnici Vojske RS dr`ali u zato~eni{tvu vi{e stotina Bo{njaka, posvjedo~io Slobodan Mijatovi}

Danas po~inje isplata septembarskih penzija
Federalni zavod za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranje (PIO/MIO) danas }e na ra~une banaka i po{te uplatiti novac za isplatu septembarskih penzija i tako omogu}iti korisnicima da ih podignu tokom dana. Koeficijent za septembar ostaje isti, 1,49, saop}io je Federalni zavod za PIO/MIO, prenijela je novinska agencija Onasa. Najni`a penzija }e iznositi 229,68 maraka, zagarantovana 306,25, a najvi{a 1.263,94 maraka. Prosje~na penzija u avgustu iznosila je 291,62 maraka. Za isplatu septembarskih penzija, koju }e, prema procjeni Federalnog zavoda PIO/MIO, primiti vi{e od 323.000 korisnika, potrebno je osigurati 102 miliona.
Ratko Mladi}: Obe}avao Bo{njacima "za{titu"

Slobodan Mijatovi}, jedan od biv{ih tjelohranitelja ha{kog bjegunca Ratka Mladi}a, pred Sudom na{e zemlje u ~etvrtak je, u nastavku su|enja u predmetu Kravice, govorio o prisustvu generala Vojske Republike Srpske u Poto~arima, Sandi}ima, Novoj Kasabi sredinom jula 1995. Mijatovi} se pred Sudom BiH pojavio kao svjedok odbrane jedanaestorice pripadnika Vojske RS i specijalne policije [ekovi}i koje dr`avno Tu`ila{tvo tereti za strijeljanje 1.000 Bo{njaka u Kravici.

Razli~iti iskazi
Mijatovi}, biv{i pripadnik bratuna~ke brigade VRS, kazao je Sudskom vije}u, kojim predsjedava sudac Hilmo Vu~ini}, da je u prvoj polovini jula bio u pratnji Mladi}a tokom njegovog boravka u Poto~arima, Novoj Kasabi i Sandi}ima, gdje je vidio zarobljenu „masu Bo{njaka". „U Sandi}ima, na jednoj livadi, general Mladi} se obratio ljudima rekav{i im da su njihova djeca i `ene autobusima prevezeni na `eljena odredi{ta, a da }e i oni biti prevezeni kada za to budu

osigurana nov~ana sredstva. Rekao im je i da se ne brinu, a nakon toga su mu aplaudirali", ispri~ao je Mijatovi} te dodao da su civile - muslimane obezbje|ivali pripadnici VRS. „Vjerovao sam u te njegove rije~i", rekao je svjedok. Nakon toga, dodao je Mijatovi}, Mladi} je u pratnji jedanaestorice pripadnika VRS oti{ao u Novu Kasabu, gdje se istim rije~ima obratio „masi" civila Bo{njaka. Koliko je civila bilo tada zarobljenih, Mijatovi} nije mogao re}i. Ibro Buli}, dr`avni tu`ilac, podsjetio je svjedoka na njegovu izjavu koju je pro{le godine dao pripadnicima Dr`avne agencije za istrage i za{titu (SIPA), a u kojoj stoji da je Mijatovi} vidio u Novoj Kasabi oko 1.000 Bo{njaka. Iako se ju~er nije mogao izjasniti o broju zarobljenih civila koje je tog dana vidio, Mijatovi} je potvrdio da je ta~na izjava koju je dao istra`iteljima SIPA-e. „Uvijek se od mene tra`ilo da ka`em o kojem se broju osoba radi. Rekao sam, oko 1.000. Mo`da ih je bilo manje. A, mo`da i vi{e", dodao je. Prolaze}i kroz Kravicu, Mijatovi} nije primijetio ni{ta „neobi~no", niti je vi-

dio mrtva tijela Bo{njaka. Tako|er je negirao da je ispred zemljoradni~ke zadruge u Kravicama vidio vojnike. Me|utim, istra`iteljima SIPA-e ranije je rekao da je, vra}aju}i se u Bratunac, ispred zadruge vidio ve}u grupu vojnika. Nakon par dana saznao je za ubistva Bo{njaka.

Muftija prijavio [efku Milanovi}a
Nusret ef. Abdibegovi}, travni~ki muftija, podnio je krivi~nu prijavu protiv [efke Milanovi}a, predsjednika D`amijskog odbora d`emata Boljkovac, zbog prijetnji i {ikaniranja Muzafera ef. Lati}a, boljkova~kog hod`e. Podsjetimo, u utorak je Ned`ad Lati}, ~elni ~ovjek Narodne bo{nja~ke stranke uputio pismo reisu-l-ulemi Mustafi ef. Ceri}u, te Miroslavu Laj~aku, u kome se optu`uje Sed`ad Milanovi}, ministar MUP-a SBK za zloupotrebu svojih ovlasti. Kako je Oslobo|enje saznalo, rije~ je o sukobu [efke Milanovi}a, amid`e Sed`ada Milanovi}a, ministra MUP-a SBK i Muzafera ef. Lati}a, boljkova~kog hod`e a brata Ned`ada Lati}a, ~elnog ~ovjeka NBS-a. (D. P.)

Alibi specijalcima
Bori{a Jankovi} tako|er je ju~er svjedo~io u korist odbrane te poku{ao dati alibi pripadnicima specijalne policije koji se terete da su 13. jula 1995. godine ubili vi{e od hiljade zarobljenih mu{karaca Bo{njaka u skladi{tu zemljoradni~ke zadruge u Kravici. Zarobljenici su usmr}eni u ranim ve~ernjim satima i to, kako optu`nica navodi, u prisustvu Milo{a Stupara, dok su Milenko Trifunovi}, Slobodan Jakovljevi}, Aleksandar Radovanovi}, Miladin Stevanovi}, Petar Mitrovi}, Branislav Medan, Velibor Maksimovi} i Dragi{a @ivanovi} pucali iz automatskih pu{aka, Brano D`ini} je na njih bacao bombe, a optu`eni Milovan Mati} municijom je punio okvire koji su kori{teni za ubijanje.
Vedrana FALAD@I]

Uhap{en Vukovi}
Sudska policija BiH u ~evrtak je, po nalogu Suda BiH, uhapsila Rajka Vukovi}a koji se tereti za krivi~no djelo zlo~ina protiv ~ovje~nosti, javila je novinska agencija Onasa. Vanraspravno vije}e donijelo je rje{enje kojim se Vukovi}u odre|uje pritvor koji mo`e trajati najdu`e do 26. septembra 2010. Vukovi} je optu`en u predmetu Ranka i Rajka Vukovi}a, a tereti se za krivi~no djelo zlo~ina protiv ~ovje~nosti, po~injenih u Fo~i.

stitut za medicinsko vje{ta~enje po~ne s radom od ponedjeljka, javila je novinska agencija Fena. Vlada je ovu odluku donijela nakon protesta civilnih `rtava rata, odr`anih u srijedu ispred zgrade Skup{tine.

Podr{ka bh. novinara slovena~kim kolegama
Povodom sve ozbiljnijih pritisaka na medije i flagratnog kr{enja osnovnih prava novinara u Sloveniji, tamo{nje Dru{tvo novinara i Mirovni institut organizirali su potpisivanje peticije, koju je dosad potpisalo 438 novinarki i novinara. Udru`enje/udruga BH novinari i Linija za pomo} novinarima upu}uju javni poziv svim svojim ~lanovima, kao i drugim novinarima i uposlenicima u medijima iz BiH da stave svoj potpis na peticiju koja se nalazi na web-stranici Dru{tva novinara Slovenije - www. peticijazopercenzuro.com. Upu}ena je javna podr{ka Dru{tvu novinara i Sindikatu novinara Slovenije u njihovim nastojanjima da se odupru cenzuri i politi~kim pritscima na medije i novinare u Sloveniji. U saop{tenju se ka`e: „Podr`avamo va{a nastojanja da se javnim otporom i potpisivanjem peticije oduprete poku{ajima Vlade Slovenije da zloupotrijebi va`e}e medijske zakone u toj dr`avi i direktno se umije{a u izbor ~lanova upravnih tijela, direktora i urednika u javnim medijima, kao i da na druge na~ine ograni~ava medijske slobode. Novinari u BiH se nalaze u sli~noj situaciji i pod sna`nim su pritiskom politi~kih, finansijskih i nacionalnih lobija."

Ujedinjenje HSS-a i NHI-a
Ujediniteljski sabor Hrvatske selja~ke stranke HSS i Nove hrvatske inicijative (NHI) BiH bi}e odr`an u nedjelju u Sarajevu, javila je novinska agencija Onasa. Uz prisustvo 200 izaslanika obiju stranaka, sabor }e donijeti odluku o ujedinjenju HSSBiH i NHIBiH u jednu politi~ku stranku, te izabrati sredi{nja tijela stranke.

Institut po~inje raditi
Vlada Tuzlanskog kantona u ~etvrtak je dala saglasnost da In-

10

BOSNA I HERCEGOVINA

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

D`emat iz Graca reagirao na izjave "eksperta za terorizam"

Historija vjerskih odnosa u Bosni i Hercegovini

Su`ivot uvijek bio mogu}
Prva {tamparska slova u Bosni bila su na hebrejskom jeziku
U organizaciji Centra za me|ureligijski dijalog Me|unarodnog foruma Bosna, u Sarajevu je u utorak uve~e odr`ano predavanje na temu „Historija jevrejsko-kr{}ansko-muslimanskih odnosa u Bosni", o kojima je govorio Eliezer Papo, rabin i profesor na Univerzitetu Ben-Gurion u Beer-[evi u Izraelu. dru~ju pojavljuju po progonu iz [panije, krajem petnaestog vijeka, a Sarajevo je, kao {to se zna, osnovano nakon 1461, kada Osmanlije zauzimaju Bosnu, {to zna~i da su Jevreji u Sarajevu gotovo od njegovog samog osnivanja. Najbolju ilustraciju muslimansko-jevrejskih odnosa, Papo daje pri~om o tome kako je sarajevska ulema iz vezirove tamnice izbavila desetak najuglednijh Jevreja, koje je vezir zatvorio na osnovu klevete, a za njihovo osloba|anje tra`io ogromnu svotu novca. Sarajevski janji~ari su se tada pobunili protiv vezirove nepravde, zloupotrebe polo`aja i zakona te silom oslobodili Jevreje, koji od tada slave sarajevski Purim, dan kada su spa{eni samovolje vezira. Kroz primjere da za Jevreje nisu vrijedila pravila iz Omerovog pakta i da su prva {tamparska slova izra|ena u Bosni bila na hebrejskom jeziku, Papo je ukazao na povla{teni status Jevreja u odnosu na sve nemuslimane u Otomanskom carstvu Toleranciju izme|u Jevreja i Srba, Papo obja{njava ~injenicom da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi nikada nije za`ivjela katoli~ka formula o tome kako su Marija, Petar i Isus kr{}ani, a Juda `idov, {to je uveliko uticalo na pojavu antisemitizma u Evropi. On nadalje navodi da Srbi imaju svoju, tako re}i, „Tajnu ve~eru", gdje je Lazar personifikacija Isusa, Milo{ Obili} Petra, a Vuk Brankovi} Jude. Iz toga proisti~e da su svi Srbi dobri i lo{i Srbi, a ne dobri kr{}ani i lo{i Jevreji.

Tekst Slobodana Radulja u Pressu RS o ekstremizmu Bo{njaka

Sarajevski Purim
Papo je predavanje zapo~eo konstatacijom kako Jevreji u Bosni nisu doseljenici, jer se na ovom po-

D`inovi} se brani od Raduljevih ataka
Da je "ekspert" Radulj provjerio, znao bi da je imam D`inovi} samo prevodilac...
Izjave Slobodana Radulja, objavljene u Pressu RS (online srbijanske novine, izdanje za RS, op. a.), u kojima ovaj „ekspert" konstrui{e teroriste me|u bosanskim muslimanima i njihovim imamima, optu`uju}i ih „da se ne libe sasvim otvoreno priprijetiti teroristi~kim udarima na RS", predstavljaju te{ke uvrede. Istovremeno, ovaj gnusni i neistiniti verbalni atak ne treba posmatrati samo kao dnevno-politi~ki doga|aj, ve} i kao napad na islam, cjelokupnu zajednicu muslimana u Bosni i Hercegovini i {ire, stoji u reagovanju d`emata iz Graca. Naime, u tom tekstu upravo se imam navedenog d`emata Ahmed D`inovi} na{ao na udaru samoprogla{enog eksperta za pitanja me|unarodnog terorizma Slobodana Radulja, koji je za Press RS ustvrdio kako „bo{nja~ki vjerski slu`benici na Zapadu dr`e predavanja bosanskim muslimanima, u kojima ih u~e da su Srbi u Banjoj Luci i drugim gradovima, gdje su ve}ina, okupatori, te da se Bo{njaci trebaju opasati eksplozivom i krenuti na Banju Luku". Kao posebno opasno i tipi~no ekstremisti~ko u~enje, Radulj izdvaja teze imama D`inovi}a, za kojeg ka`e da poredi rat Palestinaca i Izraelaca kao rat RS sa Federacijom BiH. „Raduljeve izjave su velika uvreda muslimanima. Te{ko je i pomisliti da bi neko bio u stanju vjernicima dr`ati takva predavanja o kojima on pri~a. Na svakoj d`umi kod nas bude na desetine vjernika, vrata su svima otvorena, tako da je svako mogao i mo`e dolaziti i slu{ati o ~emu se pri~a", ka`e za Oslobo|enje imam D`inovi}, izra`avaju}i ogor~enost {to Radulj nije provjerio izvore teksta ~ije mu je dijelove imputirao. Da jeste, onda bi sigurno znao da je imam D`inovi} bio samo prevodilac fetvi vi{e islamskih u~enjaka o samoubila~kim napadima u Palestini, koje je naposlijetku objavio ~asopis Saff u januaru 2002. godine.
N. ^ANO

Neistra`eni spisi
O odnosu izme|u Hrvata i Jevreja, Papo nije govorio jer, kako je objasnio, Jevreji su prvenstveno `ivjeli u Sarajevu, a Hrvata je tu bilo malo. Papo je na kraju pozvao i na{e orijentaliste i hispaniste, kao i institucije kulture da se "pozabave" ogromnom gra|om spisa i korespodencija sarajevskih rabina iz ~ega bi se ovi odnosi mogli bolje osvijetliti. B. DEDEI]

Eliezer Papo: Sarajevski rabini ostavili brojne spise

Odnosi su ru{eni izvana

Govore}i o odnosima Jevrejske sa drugim zajednicama u na{oj zemlji, rabin Eliezer Papo istakao je da su dobre odnose, vjekovima gra|ene, naru{avale ideje sa strane. Ina~e, Bosna i Hercegovina je u Drugom svjetskom ratu ostala bez devedeset posto svojih Jevreja, a pre`ivjeli su samo oni koji su bili u logoru na Rabu, koji je bio pod upravom Italijana.

Miroslav Laj~ak sa predstavnicima pravde u BiH

Ministarstvo odbrane i Oru`ane snage BiH preuzeli su punu nadle`nost u operacijama deminiranja, za {to je dosad bio odgovoran EUFOR, javila je novinska agencija Fena. Memorandum u vezi s prenosom nadle`nosti u deminiranju potpisali su u ~evrtak zamjenik komandanta Operativne komande OSBiH brigadni general Mirko Tep{i} i komandant EUFOR-a kontraadmiral Hans Jochen Witthauer. Uskoro }e uslijediti i primopredaja deminerske opreme, vozila, ma{ina za mehani~ko deminiranje i pasa za otkrivanje eksploziva.

OSBiH nadle`an za deminiranje

Neophodna sveobuhvatna dr`avna strategija
Treba izvr{iti procjenu svih do sada prijavljenih slu~ajeva ratnih zlo~ina s ciljem utvr|ivanja ve} dostupnog dokaznog materijala
Izrada sveobuhvatne strategije za sektor pravde i dr`avne strategije za rje{avanje predmeta ratnih zlo~ina predstavljaju kratkoro~ne prioritete, zaklju~ili su ju~e predstavnici sektora pravde u BiH na zajedni~kom sastanku sa predstavnicima me|unarodne zajednice, saop{tio je OHR. Kako se navodi, sastankom je predsjedao visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Laj~ak. U okviru dr`avne strategije za procesuiranje ratnih zlo~ina trebalo bi izvr{iti procjenu svih do sada prijavljenih slu~ajeva ratnih zlo~ina, s ciljem utvr|ivanja ve} dostupnog dokaznog materijala, faza u kojim se nalaze, kao i njihovog upu}ivanja tu`ila{tvima u BiH. Do sada je takav pregled ura|en samo za slu~ajeve prenosa postupka s Me|unarodnog krivi~nog suda za biv{u Jugoslaviju na doma}e sudstvo. Na sastanku je, tako|er, dogovoreno formiranje ~etiri radne grupe, ~iji }e zadatak biti izrada zajedni~kih stavova o isturenim re gi onal nim ure di ma Su da BiH, fizi~kom razdvajanju Suda i Tu`ila{tva BiH, pitanju apelacionog suda i konsolidaciji bud`eta za pravosu|e.

Razdvajanje Suda i Tu`ila{tva BiH

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA 11
Sud u Srebrenici o izmje{tanju crkve u Konjevi}-Polju

Nekompletirani spisi odgodili raspravu
Fata Orlovi} povukla punomo} koju je dala tuzlanskim advokatima Salihu Hod`i}u i Aganu Abdulahovi}u, te slu~aj prepustila Fahriji Karkinu
ata Orlovi} iz Konjevi}-Polja kod Bratunca, u pratnji opunomo}enika - sarajevskog advokata Fahrije Karkina, u ~etvrtak se javila u Osnovni sud Srebrenica na prvo ro~i{te koje je po Fatinoj tu`bi zakazala sudija Tedora Petkovi}. Na pretres nije do{la tu`ena strana Zvorni~ko-tuzlanska eparohija, kao ni branilac optu`be kancelarija Dor|evi}.

F

do narednog ro~i{ta preuzeti kompletan slu~aj, smatra da nikakav dogovor nije postignut. „Ako je postignut dogovor, to je dogovor samo jedne strane. Istina, premijer Vlade RS i Pravoslavna crkva postigli su dogovor, ali

tu`enu stranu niko ni o ~emu ne obavje{tava. Za dogovor su potrebne dvije strane, a ne jedna“, mi{ljenja je Karkin. I Fata Orlovi} je na pretresu izjavila da osporava punomo} tuzlanskim advokatima Hod`i}u i

Abdulahovi}u, te dodala da `eli da je u ovom sporu zastupa Fahrija Karkin. Ina~e, zakazano ro~i{te ju~e nije odr`ano. Ure|en je samo procesni predmet kako bi se kona~no mogle voditi rasprave.

Kako nisu bili ispunjeni uvjeti za vo|enje ovog procesa, sudija Teodora Petkovi} je za 29. oktobar zakazala novo ro~i{te.

Zavr{na rije~
Fata Orlovi} ne vjeruje ni u kakve dogovore. Ona vjeruje u sud i ne}e odustati od tu`be sve dok se crkva ne ukloni sa njenog imanja i ne izmiri {teta za nekori{tenje zemlji{ta u proteklih deset godina. Fahrija Karkin smatra da, zahvaljuju}i novim rje{enjima Zakona o parni~nom postupku, ne}e biti puno rasprava. Zakon u ovom slu~aju predvi|a prvo ro~i{te, glavnu raspravu i zavr{nu rije~. Jo{ jednom, kao i nebrojeno puta do sada, pri~a o crkvi u Fatinom dvori{tu ostaje 'na ~ekanju'. Samo vrijeme }e pokazati ko }e prije rije{iti Fatin slu~aj, dogovor ili sud. No, ne treba zaboraviti da u dogovor niS. SMAJLOVI] ko ne vjeruje.

Jedna strana
Tako|er, na pretresu se nisu pojavili ni opunomo}enici Fatine troje djece, advokati iz Tuzle - Salih Hod`i} i Agan Abdulahovi}, koji su 10. septembra uputili zahtjev za odga|anje pretresa, uz obrazlo`enje da je na pomolu mirno rje{enje premje{tanja crkve iz Fatinog dvori{ta. Me|utim, Fatin i advokat njene jo{ ~etvoro djece Karkin, koji }e

Fata Orlovi} i Fahrija Karkin u srebreni~kom sudu

oliti~ki, a i na svaki drugi na~in, na ovijem na{im stranama se dade osvijestiti, efektno, brzo i u~inkovito, ako se svakodnevno, pa`ljivo i koncentrirano skroz, prate ovda{nji ideolozi svega i sva~ega, a naro~ito negiranja samih sebe. Primjera je stotinu me|u partijskim oligarhima, njihovim pobo~nicima pa i podanicima, mnogobrojnim zastupnicima, poslanicima, vije}nicima, nacionalnim ekskluzivistima. Po~ne{ recimo s izvjesnim Brankom Doki}em, sveznalicom od ~ovjeka. Koji s vlasti nije si{ao od kada je saznao da mu od ruke ide prosta re~enica, {to jezikom {to pismom. Isticao se naro~ito time {to se nije imao ~ime ista}i. Ili, ako se bolje razmisli, ipak jeste. Uspio je kao ministar dr`avne razine u~initi sve da se ne izgradi ni dvadeset centimetara autoputa. ^etiri godine borio se nogama i rukama da BiH ne dobije mandat da, ko i ostali svijet more graditi puteve. Branko ~estiti je slijepo slu{ao naredbodavce iz partije i blentiteta koji su mu zadali da se ni bageri, lopate i krampe ne prenesu na dr`avnu razinu. Jerbo, dr`ava, ko je to i {to? Ako se slo`imo da je to aparat za prisilu, onda }e se u}i u filozofsko-sociolo{ku i politi~ku raspravu koja je za umne ljude. Rekne li se pak kako je to neophodna organizacija za izra`avanje, provo|enje i o~uvanje zajedni~kih narodnih, nacionalnih i gra|ansko-individualnih interesa, onda je ona u dana{njem svijetu neophodna. Izli{no je za primjer potezati Kurde, koje {amara ko stigne, jer nemaju svoje dr`ave. Za nju je, rekao bi Doki}, potrebno politi~ko osvje{}ivanje. Naro~ito kroz knji`evnost, jezik i naciju. I ko je taj neosvije{}eni prire|iva~ kojekakvih nepotrebnih knji`urina, prijegleda i hrestomatija, koji }e Petra Ko~i}a, jazavca pred sudom, turiti u bosanske pisce. Razlog toj gluposti, analizirat }e i detektirati vispreni, na~itani i nadasve mudri zastupnik, ministar, poslanik, drug, komunista i kriti~ar svega nepostoje}eg - nemjerljiv je. Onaj ko ga turi tamo, zaboravio je krucijalnu i klju~nu stvar: Petar sa Zmijanja se ubio ismijavaju}i bosanski jezik i bosansku naciju, ustvrdio je Doki}. I to po sje}anjima iz osnovne {kole kad je morao i pro~itati koju stranicu ovoga pisca. Danas ne ~ita ni materijale za sjednicu parlamenta u kojoj prima golemu pla}u.

P

NIJANSE SRCA

Is(m)ijavanje Bosne

Pi{e: Ramo Kolar

Treba voljeti i zagrliti cijeli svijet. Ali to ne biva dok ne nau~i{ grliti ro|enu majku. Tako sociologija treba da bude ispred biologije

Njemu sli~an, misli zastupnik, Ko~i} je tako negirao i naciju i jezik. Jer ono {to jeste danas, bilo je i prije, rezonira knji`evni u~itelj. Dakle, ako ja ne volim svoju zemlju i dr`avu, sigurno je nije {tovao ni Petar pisac. Koji je, usput re~eno, pu~ko{kolci su to i u~ili, ismijavao okupatorsku Austrougarsku, e ne bi li afirmirao Bosnu. U kojoj se uvijek govorilo materinskim jezikom. Ime mu je nadjevano i od ideolo{ke oblande zavisno. I sve ~ini drug Doki} jer mu nije izabralo ideolo{kog istomi{ljenika Vitomira Popovi}a za dr`avnog branitelja ljudskih prava. Koja je ovaj branio i u Karad`i}evo vrijeme, koje se eto nastoji odr`ati i putem ovakvih zastupnika. Kako je danas, ne samo ovdje, sve ba{ politika, onda je to i jezik, i pisac, i testa, {enica, {kola i ud`benici, o policiji, ustavu i konstruiranim konsocijacijama da se i ne govori, onda }e se ideja o podjeli ove zemlje, mimikri~no provoditi i preko mrtvih pisaca koji vi{e ne mogu kazati {ta su hotjeli re}i. Kad bi ti sad pito i re~enog Doki}a voli li cijeli svijet, kao mislenu imenicu, sigurno bi odvalio bez dvojbe kako voli. Ali tragom ljubavi svojih {efova koji ne vole svoju zemlju, BiH se jo{ uvijek zove, onda bi na takvo pitanje po~eo zamuckivati i ho}e-ne}e zaklju~iti kako susjednu zemlju preko Drine voli - vi{e! I onda te ne ~udi kad i Miroslav Laj~ak mora do}i i zagalamiti usred Banje Luke rekav{i da ne}e mirno promatrati slabljenje dr`ave. Iz svega {to je do sada uradio, ispada, vidno, da ovu zemlju voli vi{e od njene djece. A kako voljeti tu|u majku vi{e nego svoju, upitao bi pjesnik koji je pisao na nekom od na{ih, istih tih materinih jezika. Nikako, da, ali i ta se ljubav u~i, mada je ~udom prirode u genu ve} ista usa|ena novoro|enom ~ovjeku. Isti taj ~ovjek sutra }e morati obitavati u dru{tvu, sastavljenom od milijardi interesa i suprotnosti, opasnosti i izazova. Kako god, filozof bi rekao van njega tek mogu opstati zvijeri i bogovi. Kako mi se ~ini, ovaj Laj~ak je i mudar i obrazovan. No njegove rije~i, da sami sebi osiguraju budu}nost u svojoj zemlji Bosni, tako {to }e spoznati onu aurelijevsku, po kojoj mi je ~ovje~anstvo s jedne strane blisko, budu}i sam du`an ~initi dobro svojima bli`njima i imati strpljenja s njima, politi~ari s ovijeh strana brigaju samo o svojim na~elima koja se broje i boje novcima. Uzrok njihovih briga nije u karakterima im, pa ne moraju preoblikovati ni svoja na~ela!

12

BOSNA I HERCEGOVINA

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Problemi povratnika u Bugojno

Pozori{na predstava „Na Bo`ijem putu“

Posla nema, pa prodaju ku}e i sele
Od prvobitnih 600 srpskih porodica koje su se vratile, tek tre}ina ih je ostala
Iako Bugojno u odnosu na druge sredine Srednjobosanskog kantona prednja~i po broju ostvarenih povrataka, jo{ uvijek je mnogo onih koji se `ele vratiti na prijeratne adrese stanovanja, a u nemogu}nosti su da to u~ine jer u gradu nisu stvoreni uslovi za odr`iv povratak. Povratnici Marko Zubi} i Bo{ko Radi} tvrde kako ve}ina bugojanskih povratnika jedva sastavlja kraj s krajem i da osim obnovljenih ku}a nisu dobili ni{ta drugo. “Do povratka u ^upulji} 1998. godine sa porodicom sam `ivio u {atoru. Uz pomo} Vlade Dan ske u ovom di je lu op}ine obnovljeno je za kratko vrijeme dvadeset ku}a, nakon ~ega je uslijedio masovan povratak“, prisje}a se Marko Zubi}, i isti~e da je danas stanje sasvim druga~ije. Po njegovim rije~ima, od prvobitnih 600 srpskih porodica koje su se vratile na nekada{nja ognji{ta, tek tre}ina ih je i ostala tamo. Na prste se mogu nabrojati povratnici koji imaju posao, zbog ~ega se mnoge porodice odlu~uju na prodaju obnovljenih ku}a. Sli~no pri~a i Bo{ko Radi}, koji se u rodni Kop~i} vratio godinu kasnije. Prije rata je radio u preduze}u „Slavko Rodi}“. Danas sa porodicom `ivi u ku}i koja je obnovljena sredstvima organizacije ARC.
M. Ri.

@arko Mijatovi} i Ermina Ni{i} na sceni

Evropski dan jezika u Tuzli

Dio historije islamskog `ivota
Predstava pokazuje kako sve ide naprijed, a da je ono {to je iza nas malo bolje, nego ono {to nam novo vrijeme donosi
„Na Bo`ijem putu“, naziv je obnovljene pozori{ne predstave koja je u srijedu izvedena na velikoj sceni Bosanskog narodnog pozori{ta Zenica. Finansijer predstave u kojoj zaista igra jedna respektabilna gluma~ka ekipa, koju izme|u ostalih ~ine @arko Mijatovi} (glumac i re`iser predstave), Ermina Ni{i}, Sabina Kelenovi}Kapetanovi}, Hazim Begagi}, Miroljub Mijatovi}, Adis Mehanovi}, je Med`lis IZ Zenica. „Pored redovnih ramazanskih aktivnosti koje se odvijaju u sklopu Med`lisa IZ Zenica vezanih za d`amiju, za mukabele, za predavanja, za obilje`avanje zna~ajnih datuma, Med`lis je donio odluku da organizuje dva projekta vezana za {iru populaciju. Procjena je bila da ljudi trebaju vidjeti ne{to iz historije islamskog `ivota i onda smo se opredjelili da uradimo pozori{nu predstavu „Na Bo`ijem putu“, po tekstu Ahmeta Muratbegovi}a, te napravimo izlo`bu Islama u BiH sa akcentom taje'. To je jedna topla pri~a koja je primljena dobro do sada i od mlade i od odrasle publike i vjerujem da }e predstava imati svog vijeka“, veli Mijatovi}. Glumica Ermina Ni{i} isti~e da predstava pokazuje kako sve ide naprijed, a da ono {to je iza nas malo bolje, nego ono {to nam novo vrijeme donosi. „Sve one starije imaju svoju vrijednost, obitelj, odgoj, imalo je sve mnogo ljep{u sliku nego {to je danas. Mislim da mladi idu u ne{to {to ne donosi samo dobro. Publika je odli~no primila predstavu iz 1992. godine kada smo je prvi put radili, sa malo druga~ijom ekipom. Isto tako je i ove godine, i drago mi je da se to i djeci i odraslima na isti na~in svi|a i da je svi razumiju“, obja{njava Ermina Ni{i}. Predstava je imala premijeru prije po~etka svetog mjeseca kod muslimana, a u toku Ramazana ve} je igrana desetak puta.
M. DAJI]

Muhamed Begagi}

Mladi Tuzlaci dobili diplome

na Zenicu. Izlo`ba bi trebala biti postavljena dva dana pred Bajram“, ka`e Muhamed Begagi}, predsjednik Med`lisa IZ Zenica. Re`iser @arko Mijatovi} o predstavi ka`e da je zastupljena vje~na tema - sukob generacija. „Poruka koja bi bila je '`ivot se nastavlja, na mla|ima svijet os-

Polaznicima francuskog jezika podijeljene diplome
Povodom obilje`avanja Evropskog dana jezika u francuskom kulturnom centru „Sophie Chifflet“ u Tuzli, po drugi put je odr`ana manifestacija za djecu i mlade pod nazivom „Dan otvorenih vrata“. Tom prilikom su organizovane razne nagradne igre i uprili~ena dodjela me|unarodno priznatih diploma Delf-Dalf polaznicima francuskog jezika. Delf-Dalf diploma je sastavljena na temelju zajedni~kog referentnog okvira koje je utvrdilo Vije}e Evrope, me|unarodni standard u~enja, koja vrijedi do`ivotno u cijelom svijetu. „Evo po drugi put slavimo Evropski dan jezika i obilje`avamo ga raznim igrama i nagradama za osnovce i srednjo{kolce, te priznanjima za po~etnike“, rekla je asistent u Francuskom kulturnom centru Selma Ahmedi}. Ai. A.

Neredovne plati{e osta}e bez grijanja
I ove godine, kao i prethodne dvije, grijanje u Prijedoru }e po~eti na vrijeme, 15. oktobra. Mazuta ima za po~etak sezone, a nabavka novih koli~ina je pri kraju, ka`e direktor prijedorske „Toplane“, Dragan Savanovi}. „Trenutno privodimo kraju zakonski propisanu tendersku proceduru pa se do kraja septembra mo`e o~ekivati potisivanje ugovora s dobavlja~em“, ka`e Savanovi}. Cijena grijanja po metru kvadratnom je jo{ uvijek ista, ali se, s obzirom na poskupljenje mazuta, mo`e o~ekivati njeno pove}anje. Umjesto dosada{nje cijene od 1,17 maraka sa PDV-om za fizi~ka lica, predlo`ena kalkulativna cijena, bez kategorizacije, iznosi 1,575 KM. „Toplana“ je na~elniku op{tine predala prijedlog za poskupljenje, koji je ra|en na osnovu fiksnih i varijabilnih tro{kova, a da li }e poskupljenje biti odobreno i koliko }e cijena grijanja iznositi jo{ nije poznato.
L. I. R.

Foto: M. TUNOVI]

12

SARAJEVSKA HRONIKA
Otvoreno igrali{te pored O[ "Alija Nametak"

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

U parku nekada{nje Kalin had`i Alijine d`amije

Novoizgra|eno igrali{te pored Osnovne {kole "Alija Nametak" sve~ano je ju~e otvorio na~elnik Op}ine Centar D`evad Be}irevi}. Ina~e, sredstva za izgradnju i ure|enje ovog igrali{ta obezbijedila je Op}ina Centar u cilju stvaranja uslova za bezbri`nu i sigurnu dje~ju igru.

Ulica Mar{ala Tita danas bez vode
Zbog popravljanja kvarova na vodovodnoj mre`i, danas }e, od devet do 16 sati, do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: [emsudina Sarajli}a, Hajrudina [abanije, Hamdije Kre{evljakovi}a, Osik, Bjelina ~ikma, Jaroslava ^ernija, He lje vac, Mis Ir bi na, Mar {a la Ti ta, Kra lja Tvrtka, Patriotske lige, Dejzina Biki}a, Fikreta Plo~e, Faleti}i, Reisa D`emaludina ^au{evi}a, Antuna Hangija, Ispod Budakovi}a, Safveta-bega Ba{agi}a, Kasima ef. Dobra~e, Mi{~ina, Rate Dugonji}a, Emira [abanije, Bregovi, Ali ef. Lokvan~i}a i Butmirska cesta, saop}eno je iz KJKP Vodovod i kanalizacija.

Na|eni ostaci kaldrme i mekteba
Nakon otkrivanja podzemnih ostataka d`amije, radnici na terenu, predvo|eni vi{im kustosom Muzeja Sarajeva Adnanom Muftarevi}em, na{li su ostatke haremskog zida i osmanske kaldrme
Muzej grada Sarajeva, po nalogu Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajevo, na lokalitetu Pre{ernovog parka, od 21. septembra vr{i arheolo{ka iskopavanja na otkrivanju dijelova Kalin had`i Alijine d`amije. Nakon {to su otkriveni podzemni ostaci d`amije, daljim iskopavanjem, radnici na terenu, predvo|eni vi{im kustosom Muzeja Sarajeva, arheologom Adnanom Muftarevi}em, nai{li su na ostatke haremskog zida i osmanske kaldrme. "Tokom radova nai{li smo i na ostatke mekteba, za kojeg se dugo vremena nije mogla utvrditi ta~na lokacija, a ~ime smo napravili veliki pomak u arheolo{kim iskopavanjima", istakao je Muftarevi}. Ina~e, Kalin had`i Alijina d`amija sagra|ena je 1535. godine, imala je kamenu munaru, krov od {indre i }eramide, te u drvetu izrezbaren enterijer. Prvi put je stradala u po`aru prilikom pohoda Eugena Savojskog, 1697. godine, ali je ubrzo nakon toga popravljena. Sru{ena je 1947. godine radi izgra-

Film Bambi za mali{ane vrti}a JU Djeca Sarajeva
U sklopu projekta "Filmska kultura - lektira na platnu" koji se realizuje pod pokroviteljstvom Op}ine Centar, danas }e, u Centru za kulturu Sarajevo, biti prikazan film Bambi za djecu vrti}a JU Djeca Sarajeva, s po~etkom u 11 sati.

Arheolozi svakodnevno pronalaze vrijedne ostatke d`amije

Rektorat bez napajanja elektri~nom energijom
Zbog izvo|enja neophodnih radova na odr`avanju energetskih postrojenja, u navedenim vremenskim intervalima bez napajanja elektri~nom energijom osta}e podru~ja koja se snabdijevaju preko sljede}ih 10/0,4 kilovoltnih trafostanica: od devet do 17 sati Repetitor Orlovac, od osam do 17 Mi{evi}i 3 i Gladno Polje, od 11 do 14 Lu`ani 6 i Rektorat, od osam do deset sati Dobrinja 21, a od devet do 11 Brezova~ka. Bez struje }e od devet do 15 sati biti Teolo{ki fakultet, Mlinska, Donje Biosko, Rezervoar Brezice, Stomorine, Drin~i}i, Bare Stup 2, Crna rijeka 2 i 3, Had`i}i, La|evi}i, Ni{i}i 3, Svjetlost, Barice, Gornji Mrkovi}i 2, Ilovice, ^emerli}a, Mrkovi}i, Pazari} 2, Gornji Ivan~i}i, Podlugovi 4, Osenik 5 i [ehovi}i, dok }e od osam do 11 sati bez napajanja ostati Bojnik 2 i 3, Crnotina, [ip 5 i 7, saop}eno je iz Elektrodistribucije.

dnje vojnih stambenih objekata. Arheolo{ka iskopavanja }e se vr{iti do prvog oktobra, a pretpostavka arhe-

ologa jeste da }e u tom periodu nai}i na jo{ vrijednih ostataka, kako d`amije, tako i harema. L. R.

Na mjestu pored nove zgrade Robota u Novom Sarajevu

Planirana gradnja d`amije ili crkve
Plan Centar - Novo Sarajevo trebalo bi usvojiti Gradsko vije}e narednog mjeseca • O kojem vjerskom objektu je rije~ nije precizirano
Na mjestu gdje se trenutno nalaze stambena zgrada, cvje}ara i slasti~arna, a odmah do nove zgrade Robota i zgrade Op}ine Novo Sarajevo, regulacionim planom Centar - Novo Sarajevo planirana je izgradnja jednog vjerskog objekta. Pored toga, u dijelu od zgrade Op}ine do raskrsnice koja vodi prema stadionu Grbavica i Vilsonovom {etali{tu, planirano je pro{irenje Ulice Zmaja od Bosne iz pravca Dolac Malte, tako da vi{e ne bi dolazilo do iznenadnih skretanja kao {to je sada slu~aj. Kako nam je ju~er rekla Minka Dautba{i}, stru~ni saradnik za urbanizam Op}ine Novo Sarajevo, o kojem vjerskom objektu je rije~, te da li je u pitanju d`amija ili crkva, jo{ nije definitivno odre|eno. "Ako ne bu de ne kih iz mje na pla na tu }e bi ti iz gra|en vjer ski obje kat. Na ra vno, kao i u sva kom dru gom slu~aju prvo je po tre bno ri je {i ti imo vin sko-pra vne odno se, a svi ko ri sni ci, ka ko po slo vnih pros to ra, ta ko i stam be ne zgra de ko ji bu du ima li va li dne pa pi re, bi}e obe {te}eni", re kla nam je Dau tba {i}. Podsje}amo, prije desetak dana je odr`ana sjednica Gradskog vije}a Grada Sarajeva na kojoj je usvojen samo regulacioni plan Marijindvor, dok }e plan Centar - Novo Sarajevo najvjerovatnije biti usvojen na narednoj sjednici Vije}a u oktobru.
E. HROMO

Ro|eno sedam dje~aka i sedam djevoj~ica
U protekla 24 sata, u Sarajevu je ro|eno 14 beba, sedam dje~aka i sedam djevoj~ica. U Klinici za ginekologiju i aku{erstvo Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu ro|eno je deset beba, pet dje~aka i pet djevoj~ica, saznali smo od de`urne medicinske sestre Razije Matovi}. Na poro|ajnom odjelu Op}e bolnice „Prim. dr. Abdulah Naka{“ ro|ene su ~etiri bebe, dva dje~aka i dvije djevoj~ice, rekla nam je Zlatka ]ani}, de`urna medicinska sestra.

Regulacioni plan Kvadrant C Marindvor izlo`en na uvid
Nacrt izmjena i dopuna regulacionog plana Kvadrant C Marindvor bi}e izlo`en do desetog oktobra, u terminu od devet do 13 sati u zgradi Op}ine Novo Sarajevo. Javna rasprava odr`a}e se 11. oktobra u 18 sati u sali Op}inskog vije}a Novo Sarajevo.

Stambena zgrada i cvje}ara }e biti sru{ene

Foto: D@. KRIJE[TORAC

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

BOSNA I HERCEGOVINA 13
Povodom Ramazana u Zenici

U Mostaru potpisan protokol o pomo}i `rtvama nasilja

Ohrabrivanjem zaustaviti nasilje
Ministarstvo rada, zdravlja i socijalne skrbi }e predvidjeti izmjene zakona, kako bi `rtve nasilja postale korisnici socijalne pomo}i
organizacije ”@ena BiH” i Centar za `enu Mostar. Dokument je izra|en u okviru projekta „Imajmo odgovornost za ljude koji nas okru`uju... svi je imajmo“, finansiranog sredstvima Evropske komisije u BiH. Ministarstva i nevladine organizacije trebaju {to prije po~eti s implementacijom protokola kako bi se `rtvama nasilja pru`io konkretan vid pomo}i. Cilj protokola je uvezivanje u pomo}i `rtvama nasilja, ali i ohrabrivanje `rtava da potra`e pomo}. Predsjednica Udru`enja ”@ena U Mostaru je potpisan dokument „Protokol pomo}i `rtvama nasilja u Hercegova~ko-neretvanskom kantonu“, koji treba da reguli{e na~in na koji }e `rtva nasilja dobiti adekvatnu i sveobuhvatnu pomo}. BiH” Azra Hasanbegovi} ka`e kako se susre}u s brojnim problemima, ali i kako su pomaci vidljivi. „Sve je vi{e `rtava koje tra`e pomo}, koje su stekle dovoljno samopouzdanja da nam se obrate. Na`alost, imamo jako mala finansijska sredstva, {to nas ko~i u daljem radu“, dodaje Hasanbegovi}. Tako, naprimjer, „sigurna ku}a“ za `rtve od Grada Mostara trenutno dobiva samo 500 maraka mjese~no. Ministarstvo rada, zdravlja i socijalne skrbi }e u narednom periodu predvidjeti izmjene zakona, kako bi `rtve nasilja postale korisnici socijalne pomo}i.

Ohrabrivanje `rtava
Potpisnici protokola su Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne skrbi, Ministarstvo unutra{njih poslova i Ministarstvo finansija Hercegova~ko-neretvanskog kantona, te nevladine

Materijalno ovisni
„@rtve nasilja su uglavnom materijalno ovisne o drugima, tako da su neophodne njihova edukacija i zapo{ljavanje, jer se jedino tako nasilje ne ponavlja“, obja{njava Hasanbegovi}, te dodaje kako se `rtve sve ~e{}e odlu~uju na zakonsko procesuiranje svojih slu~ajeva, {to je veoma ohrabruju}e. Ina~e, u Mostaru je i danas, pod pokroviteljstvom Gender agencije BiH odr`an sastanak u kantonalnoj Skup{tini o temi «Implementacija zakona o za{titi od nasilja u porodici», koji }e mnogo doprinijeti za{titi `rtava nasilja.
Detalj sa potpisivanja protokola u Mostaru A. DIZDAR

Radost na licima Zeni~ana koji su dobili pakete

Prehrambeni paketi za socijalno ugro`ene
Socijalno najugro`enijim ~lanovima Crvenog polumjeseca (CPM) u Zenici su u srijedu podijeljeni prehrambeni paketi. Prema rije~ima Ibrahima Had`imuhovi}a, direktora CPM, podijeljeno je 200 prehrambenih paketa. „Ova donacija, u okviru pomo}i povodom mjeseca Ramazana, ostvarena je u saradnji sa na{im dugogodi{njim partnetrom CPM Ujedinjenih Arapskih Emirata (Ured u Sarajevu)“, ka`e Ibrahim Had`imuhovi}. U sklopu kontinuirane aktivnosti pru`anja potpore socijalno ugro`enim ~lanovima zeni~kog CPM, u toku ove godine paketi sa 16 osnovnih prehrambenih artikaE. B. la podijeljeni su tri puta.

Uprkos prijetnji zatvaranja objekta

Seminar „Savremeni tehni~ki postupci u dezinfekciji vode“

Pobolj{ati kvalitet vode
Preduzete mjere koje }e za{tititi izvori{ta, kao {to su izgradnja kanalizacione mre`e u okolini vodoza{titnih zona, te sanitarna za{tita izvori{ta
Iako je Prijedor poznat po problemima sa vodosnabdijevanjem, kvalitet vode nije upitan, re~eno je na seminaru o postupcima dezinfekcije vode. Ipak, stru~ni seminar o savremenim tehnologijama dezinfekcije vode za pi}e je neophodan jer se moraju sagledati najnovija iskustva iz ove oblasti, ka`e tehni~ki direktor a.d. Vodovoda Prijedor Vlado Relji}. „S obzirom da je projekat rekonstrukcije vodovodne mre`e u op{tini Prijedor, koji radimo zajedno s vladom [vicarske, u pripremi, neophodno je sagledati nove tehnologije dezinfekcije vode da bi se pobolj{ao kvalitet vode. Mi smo ve} preduzeli mjere koje }e za{titi na{a izvori{ta, kao {to su izgradnja kanalizacione mre`e u okolini vodoza{titnih zona, te sanitarna za{tita izvori{ta. Na taj na~in, do sada nismo imali problema sa kvalitetom vode“, ka`e Relji}. Cilj seminara je predstavljanje novih, savremenih tehnologija u

Po~ela nastava za budu}e tuzlanske pravnike
Nastava za studente prve godine studija na Odjeljenju sarajevskog Pravnog fakulteta u Tuzli po~ela je uprkos najavama iz Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona da }e inspekcija prvog dana nastave zatvoriti objekt. Inspekcije nije bilo, ali je zato veliki broj bruco{a sjeo u {kolske klupe. Naime, pomenuto ministarstvo nije izdalo Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dozvolu za upis studenata na prvu godinu dodiplomskog studija. Studenti su upozoravani da se ne upisuju na taj fakultet, jer je prema rije~ima nadle`nih iz Ministarstva, on trebao biti zatvoren. U nedavnom razgovoru za na{ list sekretar Ministarstva obrazovanja TK naglasio je kako bi se ova situacija mogla zavr{iti i sudskim procesom. Sli~an proces se desio i 2006. godine, kada je sudskom odlukom sarajevskom Pravnom fakultetu zabranjen upis studenata u Tuzli. No, i pored svega toga oko 300 studenata po~elo je sa nastavom. A. [e.

Op}ina osigurala sredstva

Sanacija uli~ne rasvjete
Na seminaru su u~estvovali i stru~njaci iz Ljubljane i Beograda

pre~i{}avanju vode jer iako hlor dobro dezinfikuje vodu, re~eno je na seminaru, u ve}im koli~inama i odre|enim situacijama nije primjenjiv zbog za{tite izvori{ta. Ipak, projektom rekonstrukcije vodovodne mre`e u op{tini Prijedor, koji je vrijedan 17,5 miliona

maraka, nije planirana izmjena na~ina dezinfekcije vode pa }e se voda, ka`e tehni~ki direktor prijedorskog Vodovoda Vlado Relji}, i dalje dezinfikovati hlorom, ali }e se razmotriti da li }e se koristiti i jo{ neke od savremenih metoda L. I. RE[I] dezinfekcije vode.

U organizaciji JP za stambeno-komunalne djelatnosti i lokalne puteve ovih dana radnici bugojanske firme „Zahi}-M“ privode kraju projekt sanacije uli~ne rasvjete za ~iju realizaciju je Op}ina Bugojno iz svog bud`eta osigurala 60.000 maraka. Na radost gra|ana, nova rasvjetna mjesta postavljena su u Bo-

sanskoj i Sultan-Ahmedovoj ulici, a nakon vi{emjese~nog ~ekanja svjetiljke su postavljene prvi put i na odre|en broj stubova u Ulici Voznik 4. Tako su mje{tani ovog dijela bugojanske op}ine, koji je od centra grada udaljen tek nekoliko stotina metara, prvi put dobili uli~nu rasvjetu.
M. Ri.

Foto: M. TUNOVI]

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

SARAJEVSKA HRONIKA 13
DE@URNI TELEFON SARAJEVSKE HRONIKE

Izmjene i dopune regulacionog plana Alipa{in Most VII

276-961
KINA
APOLO
BORNOV ULTIMATUM, u 18 i 20.30 sati. Re`ija: Paul Greengrass. Uloge: Matt Damon, Julia Stile... Re`ija: Federico Fellini. Uloge: Giulietta Masina, Amedo Nazzari, AMERI^KA NO], u 18 sati. Re`ija: Francois Truffaut. Uloge: Jacqueline Bisset..

UNITIC
ZVIJEZDA KOJA NEDOSTAJE, u 18 i 20.30 sati. Re`ija: Gianni Amelio. Uloge: Sergio Castello, Ling Tai, Angelo Costabile...

OBALA
^I^A MI^A (NE)SRETNA JE PRI^A, u 17, vikendom u 12 i 14 sati. Re`ija: Paul J. Bolger, Yvette Kaplan. Glasovi: Sigourney Weaver, Freddie Prinze Jr... SIMPSONI FILM, u19 i 21 sat. Re`ija: David Silverman. Uloge: Dan Castellaneta, Julie Kavner...

POZORI[TE
POZORI[TE MLADIH
BA[ESKIJA, SAN O SARAJEVU, u 20 sati. Reditelj: Gradimir Gojer. Igraju: Nermin Tuli}, Halima Mu{i}... Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Komunalna inspekcija 770-136 Tr`na inspekcija 770-100 Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 234-857 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183

KINOTEKA BiH
CA BI RI NE NO]I, u 19 sati.

Moderno stanovanje zahtijeva izmjene i dopune postoje}eg plana

Investitori tra`ili ve}u spratnost objekata
Prosje~na visina je devet spratova na ve} odre|enim lokacijama koje se nalaze u neposrednoj blizini objekta u izgradnji na mjestu biv{eg kina Kumrovec
Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo i Op}ina Novi Grad }e u narednom periodu uputiti zahtjev Gradskom vije}u da usvoji odluku o izmjenama i dopunama regulacionog plana Alipa{in Most VII zbog velikog interesovanja investitora koji na podru~ju koje je obuhva}eno planom `ele graditi poslovno-stambene objekte.

VA@NIJI TELEFONI
BH Telecom 1444 MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 061/563-676 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059, 668-259 Toplane 650-979,650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni Centar civilne za{tite 121 Dimnja~ar 616-105

DE@URNE APOTEKE
"BA[^AR[IJA" "DOBRINJA" "HITNA" "ILID@A" "NOVO SARAJEVO" KU]NA DOSTAVA 272-300 766-380 716-331 762-180 713-831 272-300

Priliv djece
"Izmjene i dopune ovog plana se odnose na teritoriju izme|u {este i sedme transverzale, odnosno, to je potez gdje se nalazi Dom zdravlja Kumrovec, Unioninvest i otvorena pijaca Otoka. Investitori su uputili zahtjeve za izmjenom plana zato {to `ele na lokalitetima, gdje je isklju~ivo bila planirana gradnja poslovnih objekata, graditi stambeno-poslovne zgrade jer za njih postoji ve}e interesovanje", kazala je za Oslobo|enje Stanislava Marinovi}, saradnica direktora Zavoda za planiranje i razvoj Kantona. Izmjene bi se odnosile na visinu objekata, jer investitori tra`e da prosjek bude devet spratova, a najvi{e dvanaest na ve} odre|enim lokacijama poput objekta koji je u izgradnji na mjestu biv{eg kina Kumrovec. "U prizemlju i ni`im spratovima nalazi}e se poslovni objekti, dok }e na ostalim spratovima biti izgra|eni stanovi, a va`no je spomenuti da se prilikom dono{enja odluke o izmjeni plana gledalo da li bi okolne {kole mogle podnijeti priliv budu}e
Foto: D. ]UMUROVI]

VOZOVI
Polasci:
Zagreb 10.27 i 21.20, Plo~e 7.00 i 18.20, Budimpe{ta 7.14, Zenica 4.52, 7.22, 11.42, 15.50 i 19.10, Konjic 7.10, 15.40 i 19.17

Dolasci:
Zagreb 6.11 i 18.05, Plo~e 10.00, 14.00 i 20.44, Budimpe{ta 21.39, Zenica 6.43, 9.13, 13.10 i 21.19, Kakanj 18.45, Konjic 6.50, 12.50 i 18.52

Jedan poslovno-stambeni objekat se ve} gradi

djece koja bi poha|ala nastavu, {to zna~i da su prilikom analize stanja u obzir uzeti svi faktori prije kona~ne odluke o izmjenama i dopunama plana", naglasila je Marinovi}. Da bi se pristupilo izmjenama i dopunama plana, od investitora je zahtijevano da se rije{i problem saobra}aja u mirovanju tako da }e se, zbog guste izgradnje na ovom podru~ju, pristupiti gradnji podzemnih gara`a.

Zelenilo na krovovima
Jo{ jedan od uslova za izmjenu i dopunu RP Alipa{in Most VII bilo je i dovoljno prostora za zelene povr{ine, dje~ija igrali-

{ta i rekreacijske terene. Kako smo saznali iz Zavoda, u planu je da se ostavi dovoljno prostora za parkovske povr{ine, ali izgradnjom poslovno-stambenih objekata planirano je i da se na pojedinim eta`ama, kao {to je trend u svijetu, ostave spratovi za rekreacijske terene. U planu je da se i na krovovima zgrada uredi zelenilo za stanare. Moderno stanovanje podrazumijeva dovoljno zelene povr{ine da ne bi do{lo do nestanka zelenila u gradu, tako da se pri svakoj izmjeni regulacionih planova najvi{e vodi ra~una o dovoljnom prostoru za zelenu povr{inu i saobra}aj u mirovanju, a {to je bio slu~aj i sa ovim planom.
L. RIZVANOVI]

AVIONI
Polasci:
Beograd 6.30, Zagreb 6.30 i 15.45, Istanbul 6.45 i 19, Minhen 6.50 i 12.55, Cirih 7.15, Be~ 7.50 i 15.25, Milano 12.05, [tutgart/Keln 13.30, Budimpe{ta 14.35, Ljubljana 16.25

Dolasci:
Milano 11.30, Istanbul 12 i 18, Minhen 12.20 i 20.50, Cirih 12.45, Budimpe{ta 13.50, Be~ 14.40 i 21.20, Zagreb 15.15 i 21.40, Ljubljana 15.55, Keln/[tutgart 20.45, Beograd 21.35

Okrugli sto o temi ”I mi trebamo za{titu”
Okrugli sto o temi "I mi trebamo za{titu", u organizaciji Udru`enja majki djece s posebnim potrebama "Radost `ivota", danas }e se odr`ati u Op}ini Novi Grad, s po~etkom u 13 sati. Podr{ku za realizaciju ovog skupa Udru`enje majki djece s posebnim potrebama "Radost `ivota" dobilo je od Mozaik fondacije za razvoj zajednice. Osnovni problem na koji se `eli ukazati je za{tita djece i omladine s posebnim potrebama, a, prije svega, kako im pomo}i u njihovom osamostaljivanju, te na taj na~in ih dovesti u ravnopravni polo`aj u zajednici, odnosno dru{tvu u cjelini.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles i Liege utorak, subota i nedjelja u 8.00, Roterdam, Amsterdam utorak i subota u 8.00, ~etvrtak u 16.00, Breda i Mastriht utorak i subota u 8.00, Den Hag utorak u 8.00, ~etvrtak u 16.00, Utrecht subota u 8.00, ~etvrtak u 16.00, Pariz ~etvrtak u 8.00, Berlin ~etvrtak u 8.00, subota u 17.00, Dortmund, Essen, Dusseldorf svaki dan osim petkom u 8.00, Frankfurt, Kalsruhe, Stuttgart svaki dan u 8.00, Hamburg, Hanover, Kassel subota u 17.00, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtak u 8.00, subota u 17.00, Minhen svaki dan u 8.00, subota u 17.00, Wien i

Ukazati na za{titu mladih s posebnim potrebama

Graz svaki dan u 8.00, Beograd svaki dan u 6.00, Ljubljana utorak, ~etvrtak i nedjelja u 20.40, Dubrovnik svaki dan u 7.15, Pula, Rijeka petak i nedjelja u 6.00, Split svaki dan u 10.00, 14.30 i 21.00, Zagreb svaki dan u 6.30, 12.30 i 22.00, Herceg-Novi svaki dan u 11.00, Gusinje svaki dan u 6.30, Br~ko svaki dan u 6.30, 14.00 i 15.35, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30, Bijeljina svaki dan u 5.00, Bosanski Brod svaki dan u 12.15, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30, Banja Vru}ica svaki dan u 15.15, Hrenovica svaki dan u 7.00, svaki dan osim nedjelje u 16.30, Novi Pazar petkom u 15.00, Pale svaki dan u 7.00, 10.00 i 14.00, svaki dan osim nedjelje u 16.30, Zvornik svaki dan u 15.30, Srebrenica svaki dan u 7.10, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22.00, Bugojno svaki dan u 10.00, 14.00, 17.30 i 19.00, Gora`de-Ustikolina svaki dan u 8.00, 14.10, 15.30 i 17, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17.00, Novi Travnik svaki dan u 13.00, Ora{je svaki dan u 6.30 (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5.00, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.35, 16.00, 17.00, 18.00 i 20.00, Sanski Most svaki dan u 15.30, Te{anj svaki dan u 7.00, 13.15 i 17.15, Tuzla svaki dan u 5.00, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.00, 15.35, 16.00, 17.00 i 18.00, radni dan u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 19.00 i 22.00, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30, svaki dan u 21.00 (preko Visokog i Kaknja), ponedjeljak, utorak, srijeda, ~etvrtak i petak u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30, autoputem, Mostar svaki dan u 6.00, 9.00, 11.30, 12.30, 15.30, 18.00 i 19.55

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

SARAJEVSKA HRONIKA 15
Izgradnja spomen-obilje`ja na Dobrinji

Gra|ani Novog Sarajeva `ele vi{e kulturnih sadr`aja

Pozori{te u zgradi razru{enog doma?
Op}ini s ovim brojem stanovnika pozori{te je neophodno, pored toga nema ni kina, bazena, sportske dvorane, naglasio Emir Had`ihafizbegovi}, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo
Izgradnjom neophodnih saobra}ajnica, pobolj{anjem komunalnih usluga i sanacijom razru{enih objekata sigurno }e biti pobolj{an kvalitet `ivota svih gra|ana op}ine Novo Sarajevo. No, {ta je s onim aktivnostima koje nisu prijeko potrebne, ali bez kojih se dana{nji `ivot ne mo`e zamisliti. Sarajevo. Da gradnja novog objekta nije potrebna, te da ve} sada postoji zgrada koja mo`e biti iskori{tena za ovu namjenu, na~elnik Ned`ad Kold`o pomenuo je nekada{nji Pionirski dom "Bo{ko Buha" na Grbavici. "Kada je u pitanju pomenuta zgrada, Op}ina je trenutno u sudskom sporu s Bo{nja~kom radio-televizijom. Kada se to okon~a ne postoje prepreke da se objektu promijeni namjena, to jeste da se napravi pozori{te", kazao je Kold`o. Mom~ilo Simi} `ivi nedaleko od pri je ra tnog Pi onir skog do ma. Podr`ava ideju da se zgrada sanira, a zatim u nju useli pozori{te, {to bi, prema njegovim rije~ima, koristilo svim generacijama.

Svi gra|evinski radovi su zavr{eni

Rasvjeta naru~ena iz Italije
Gra|evinski radovi na izgradnji spomenobilje`ja za poginule borce i ostale gra|ane iz naselja Dobrinja su zavr{eni. Za ovaj projekat Op}ina Novi Grad i Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo izdvojili su sredstva u iznosu od 1.075.000 maraka. Spomenik je ve} dobio svoj izgled, a preostalo je postavljanje rasvjete i ure|enje prostora oko njega. "Radovi na izgradnji spomen-obilje`ja na Dobrinji su pri kraju. Radnici firme Montgradnja su zavr{ili sve gra|evinske radove. Materijal za postavljanje rasvjete oko spomenika naru~en je iz Italije i trebao bi uskoro sti}i", isti~e Naliha [abanovi} iz Informativne slu`be Op}ine Novi Grad, te dodaje da }e stru~njaci hortikulture uljep{ati prostor i prilaz novoizgra|enom spomeniku.
L. J.

Za sve generacije
"Op}ini s ovim brojem stanovnika je neophodna zgrada pozori{ta. Pored toga, nema ni kina, sportske dvorane, bazena... U Sarajevu ve} 50 godina nije izgra|eno nijedno pozori{te, {to je nedopustivo", isti~e Emir Had`ihafizbegovi}, ministar kulture i sporta Kantona

Mom~ilo Simi}: Podr`avam ideju

Nedostaje i kino
"Pozori{e nije lo{a ideja, s obzirom da za takav vid umjetnosti moramo i}i sve do grada, {to za nas starije gra|ane ponekad predstavlja problem. U svakom slu~aju objekat treba obnoviti, jer je u ru{evnom stanju od zavr{etka rata", rekao nam je Mom~ilo. U Novom Sarajevu trenutno nema sadr`aja kojim bi gra|ani, koji `ele razonodu i opu{tanje, bili zadovoljni, te je pored pozori{ta neophodna i kinodvorana. Kada je rije~ o sportskoj dvorani tu su ve} napravljene odre|ene predradnje, dok o bazenu, bar za sada, nema ni govora.
U toku sudski spor Op}ine i Bo{nja~ke radio-televizije E. HROMO

Stao jugo ispred Predsjedni{tva
Ju~era{nji dan u na{em gradu obilje`ilo je nekoliko manjih saobra}ajnih nezgoda u kojima, na svu sre}u, nije bilo ozlje|enih. Velike gu`ve u saobra}aju pra}ene kra}im zastojima svakodnevni su problem Sarajlija. U prijepodnevnim ~asovima u Titovoj ulici, ispred zgrade Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine, dogodio se nesvakida{nji prizor. Naime, pored isklju~enih semafora, koji uzrokuju gu`vu u najprometnijem dijelu grada, dodatni zastoj prouzrokovao je stari jugo. Na{a sugra|anka koja je vlasnik ovog automobila nije ga mogla pokrenuti. Na svu sre}u s obli`nje tramvajske stanice pritr~ali su revizori Grasa i pogurali starog jugu kako bi se odvijanje saobra}aja nastavilo. Kratkotrajni zastoj u saobra}aju iskoristili su pje{aci koji su nesavjesno pretr~avali ulicu. Nepa`nja na{ih sugra|ana, kako voza~a tako i pje{aka, naj~e{}i je uzrok gu`ve u saobra}aju, ali i velikog broja A. K. U pomo} pritekli i revizori gradskog prevoza nesre}a.

Gimnazijalci na Igmanu sakupili 18 vre}a otpada

\aci Druge gimnazije obilje`ili Dan turizma
Povodom Svjetskog dana turizma, u~enici prvog, drugog i tre}eg razreda Druge gimnazije, simboli~no su u srijedu obilje`ili ovaj dan. Organizovana je akcija ~i{}enja izleti{ta Veliko polje na Igmanu, gdje su u~enici dobrovoljnom aktivno{}u uklanjali otpatke sa zelenih povr{ina. Iako su vremenski uslovi bili nepovoljni, to ih nije sprije~ilo da, uz puno entuzijazma, sakupe 18 vre}a otpada. U akciji sakupljanja otpadaka, osim u~enika, u~estvovala su i ~etiri profesora ove {kole. „Za jednu staklenu bocu potrebno je jedan milion godina da se raspadne. ^uvajmo na{e turisti~ke potencijale“, poruka je u~enika koji su u~estvovali u ovoj akciji. Prema rije~ima Adise Marshall, profesorice geografije, cilj ove akcije je da se uka`e na problem bacanja sme}a, te su u {koli po~eli sa pravljenjem letaka, koje }e podijeliti u~enicima koji nisu u~estvovali u prikupljanju sme}a. L. T. - L. J.

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

BIZNIS I EKONOMIJA
Revitalizacija zimskih turisti~kih centara

19

Planirana obnova infrastrukturnih objekata

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske Predrag Gluhakovi}, direktor Hypo Alpe-AdriaConsultants d.o.o. Sarajevo Elma Ho{o, i izvr{ni direktor Vilma Tunji}-Juzba{i} ju~er su u Banjaluci potpisali aneks Ugovora o izradi Master plana za podru~je Jahorine, koji se odnosi na peri-

Master plan za Jahorinu
od 2006 - 2016. godine. Master plan omogu}ava realizaciju koncepta ekolo{ki odr`ivog i ekonomski opravdanog razvoja regiona Jahorine uz optimalnu iskori{tenost prirodnih resursa, te revitalizaciju postoje}ih i izradu novih smje{tajnih kapaciteta. Plan omogu}ava izgradnju infrastrukturnih objekata, s

ciljem promocije Jahorine kao najve}eg i najatraktivnijeg zimskog i turisti~kog centra jugoisto~ne Evrope, i njegove kandidature za odr`avanje Zimskih olimpijskih igara 2018. godine. Tako|er, predvi|ena je bogata turisti~ka ponuda tokom cijele godine, prenosi novinska agencija Srna.

20

BIZNIS I EKONOMIJA

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Smanjuje rizik nastanka mo`danog udara
Prevencija mo`danog udara
Ishemi~ni mo`dani udar nastaje kada se neki od krvnih sudova koji mozak snabdijevaju krvlju i kisikom, za~epi krvnim ugru{kom, {to za posljedicu mo`e imati te{ka i trajna o{te}enja kao {to su oduzetost i gubitak sposobnosti govora. Znak pove}anog rizika za nastanak mo`danog udara predstavljaju tzv. prolazni ili tranzitorni ishemi~ni napadi ili atake. Traju nekoliko minuta do nekoliko sati, a zatim spontano prolaze. Naj~e{}e nastaju zbog prolaznog za~epljenja mo`danog krvnog suda krvnim ugru{kom koji se brzo razgradi. Acetilsalicilna kiselina u sastavu tableta Bospyrin 100 smanjuje rizik nastanka krvnog ugru{ka i pobolj{ava cirkulaciju krvi. Bospyrin 100 tablete na{le su primjenu i u smanjenju rizika za nastanak ponovnog mo`danog udara nakon pojave prethodne atake. Doma}i proizvod Tablete Bospyrin 100 su doma}i proizvod koji se mo`e na}i u svim apotekama bez ljekarskog recepta u pakovanju od 10 i 20 tableta. Primjena Bospyrin 100 tableta jedanput dnevno predstavlja pouzdan na~in prevencije nastanka ozbiljnih bolesti srca i krvnih sudova. Acetilsalicilna kiselina u sastavu tableta Bospyrin 100 spre~ava nakupljanje krvnih plo~ica (trombocita) i nastanak krvnog ugru{ka, te smanjuje viskoznost krvi ~ime se olak{ava cirkulacija.

Prvi bosanskohercegova~ki kongres o cestama

Na skupu prezentiran veliki broj stru~nih referata

Autocestom u Evropsku uniju
Porede}i se sa evropskim trendovima jo{ iz 2003. godine, shodno povr{ini, BiH je trebala ve} imati 820 kilometara autocesta
Prvi bosanskohercegova~ki kongres o cestama po~eo je dvodnevni rad u Sarajevu uz u~e{}e 570 stru~njaka iz na{e i nekoliko evropskih zemalja. Kongres je otvorio dr. Bo`o Ljubi}, ministar komunikacija i transporta BiH, ocijeniv{i ga zna~ajnim "jer }e pomo}i dr`avnim organima da br`e i efikasnije djeluju u ovoj oblasti". upravljanje cestama, njihovo gra|enje i odr`avanje, za{titu okoli{a, bezbjednost i finansiranje. "@elimo da promovi{emo nove va`e}e standarde u svim aspektima cestovne infrastrukture i, naravno, koriste}i najbolja svjetska iskustva", izjavio je dr. E{ref Ga~anin, predsjednik Udru`enja konsultanata in`enjera BiH i predsjedavaju}i kongresa. Ga~anin je na pitanje Oslobo|enja o eventualnoj raspravi u~esnika skupa o izgradnji mosta preko Pelje{ca odgovorio kako je rije~ o temi za Ministarstvo vanjskih poslova BiH, a ne samo za Ministarstvo transporta i komunikacija BiH. Na novinarsku konstataciju da u BiH imamo suvi{e kongresa, skupova i konferencija posve}enih komunikacijama, a da sporo i malo gradimo nove ceste, poput koridora 5c, Ga~anin je odgovorio da BiH jo{ nema strate{ki dokument u ovoj oblasti, kao ni da jo{ nije definisano tijelo zadu`eno za razvoj transporta i komunikacija.

D`emala Bijedi}a 144, Sarajevo
Telefon: +387 33 766 666 Fax: +387 33 766 725 E-mail: info@aw-broker.ba Web www.aw-broker.ba

Sarajevska berza/burza
Dioni~ko dru{tvo

Kursna lista za 27. septembar/rujan 2007. godine
Zvani~ni Promj. Max. slu`beni kursa cijena kurs (KM) (%) Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

Zaostajemo
Prema njegovim rije~ima, posljedica toga je nerazvijenost cestovne mre`e i zaostajanje za ostalim zemljama u Evropi. Porede}i se sa evropskim trendovima jo{ iz 2003. godine, shodno povr{ini, BiH je trebala ve} imati 820 kilometara autocesta, a prema broju stanovnika ~ak 600 kilometara. Zbog toga je radni dio kongresa zapo~et izlaganjem o integraciji BiH u Evropsku uniju, ali u kontekstu razvoja cestovnog saobra}aja.
H. ARIFAGI]

ZVANI^NA KOTACIJA
BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO 59,65 -0,57 60,00 59,03 1.399 83.396,721 2 I F

Strategija razvoja
Na skupu }e u sedam sesija biti prezentirana 84 od ukupno 142 referata {tampana na 1.340 stranica, po ~emu je ovaj kongres, kako je nagla{eno, najzna~ajniji nau~ni skup odr`an u BiH tokom 2007. godine. Stru~njaci i gosti fokusiraju se na strategiju razvoja transportnog sistema, studije i projektovanje,

KOTACIJA FONDOVA
"BIG INVEST. GR." D.D. SARAJEVO (K3) IF BONUS D.D. SARAJEVO (K2) IF BOSFIN D.D. SARAJEVO (K2) IF "CROBIH FOND" D.D. MOSTAR(K1) IF EUROFOND-1 DD TUZLA IF FORTUNA FOND DD BIHAC IF HERBOS FOND DD MOSTAR IF MI GROUP DD SARAJEVO IF NAPRIJED DD SARAJEVO IF "PROF-PLUS" D.D. SARAJEVO (K2) IF PREVENT-INVEST DD SARAJEVO 21,49 14,00 15,31 25,31 7,03 16,94 25,87 15,36 15,29 14,69 34,99 -0,46 0,00 -2,92 1,26 -1,00 -0,19 -1,62 2,09 -1,42 1,54 0,19 21,51 14,00 15,70 25,33 7,10 16,97 26,20 15,50 15,29 14,99 35,00 21,49 14,00 15,31 25,10 6,98 16,50 25,28 15,00 15,29 14,53 34,70 3.680 1.685 297 450 685 296 2.023 1.301 36 1.350 1.161 79.083,64 23.590,00 4.655,88 11.393,82 4.813,74 4.901,54 52.495,13 19.989,91 550,44 19.834,58 40.629,30 3 2 2 6 7 3 11 9 2 11 4

SLOBODNO BERZANSKO TRZISTE
ABS BANKA D.D. SARAJEVO BH TELECOM D.D. ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENKER DD TESANJ ENERGOPETROL DD SARAJEVO E-RKG D.D. BIHAC ENERGOINVEST TAT D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA MOSTAR DD MOSTAR FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO FEROELEKTRO DD SARAJEVO UNIS GINEX DD GORAZDE HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO IK BANKA D.D. ZENICA (POVLASTENE) IK BANKA DD ZENICA INGRAM DD SREBRENIK INSTITUT ZA ZASTITU,EKOL. I OBRAZ. D.D. JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO JP KOMOS D.D. MOSTAR KOMBITEKS D.D. BIHAC KONJUH D.D. ZIVINICE KTK VISOKO DD VISOKO MARKET-KOMERC D.D. ZENICA MEDIAPAN DD BUSOVACA MAPEX DD MAGLAJ NATRON DD MAGLAJ RMU BANOVICI DD BANOVICI RMU KAMENGRAD DD SANSKI MOST RUDNIK SOLI TUSANJ DD TUZLA RUDNIK ZELJEZNE RUDE D.D. VARES SODASO HOLDING DD TUZLA SOLANA DD TUZLA SIPAD KOMERC DD SARAJEVO SARAJEVSKA PIVARA D.D. SARAJEVO (K1) SANITEKS DD VELIKA KLADUSA SOKO ZRAKOPLOVSTVO DD MOSTAR TVORNICA CEMENTA KAKANJ DD KAKANJ TUZLA-REMONT DD TUZLA UNISGAL D.D. KONJIC UNIGRADNJA D.D. SARAJEVO UNIS KOVINA DD VISOKO UNIS D.D. SARAJEVO (K2) UNIS-PRETIS NIS DD VOGOSCA VRANICA D.D. SARAJEVO GP ZGP DD SARAJEVO ZRAK DD SARAJEVO 580,67 59,97 31,56 26,00 87,00 7,00 7,90 75,01 385,79 12,80 20,05 23,46 303,61 318,50 37,00 15,00 214,71 141,19 4,10 0,28 57,00 3,10 4,50 0,30 6,63 8,50 159,00 138,00 70,03 3,77 48,00 66,04 20,05 70,00 37,95 4,90 64,00 8,50 2,51 250,00 14,70 34,99 9,00 200,02 39,07 4,48 -0,04 0,99 -2,15 0,00 -0,96 -22,22 2,20 -0,03 -1,48 0,00 -49,88 0,16 1,20 -2,99 0,00 0,00 0,80 -1,26 -8,89 -3,45 0,00 0,32 -2,39 0,00 -1,27 3,53 -0,62 2,21 0,19 1,89 9,07 0,04 -6,72 4,48 -0,17 -6,67 5,79 21,43 0,00 56,25 -1,87 -2,81 0,00 0,20 -2,33 -13,10 585,00 60,17 32,00 26,00 87,00 7,00 7,90 75,03 390,00 12,80 20,05 23,75 303,61 325,00 37,00 15,00 214,71 141,90 4,10 0,28 57,00 3,10 4,50 0,30 6,77 8,50 159,00 138,00 71,00 3,80 48,00 66,20 20,20 70,00 38,02 4,90 64,00 8,50 2,51 250,00 14,70 34,99 9,00 204,90 40,00 4,65 570,51 59,42 31,53 26,00 87,00 7,00 7,90 75,00 380,00 12,80 20,05 23,00 303,61 315,00 37,00 15,00 214,71 135,00 4,10 0,28 57,00 3,10 4,50 0,30 6,51 8,50 159,00 138,00 69,89 3,71 48,00 65,33 20,02 70,00 20,00 4,90 64,00 8,50 2,51 250,00 14,70 34,99 9,00 200,00 39,00 4,33 9 2.223 67 37 210 3.800 2.000 70 315 598 5.060 876 10 20 228 3.195 39 270 395 13.000 200 130 300 8.970 1.493 276 100 292 239 1.135 43 472 623 1.100 2.011 1.945 348 3.687 31.749 15 600 200 100 934 215 2.068 5.226,04 133.282,34 2.115,55 962,00 18.270,00 26.600,00 15.800,00 5.250,66 121.587,31 7.654,40 101.453,00 20.564,34 3.036,10 6.370,00 8.436,00 47.925,00 8.373,69 38.122,50 1.619,50 3.640,00 11.400,00 403,00 1.350,00 2.691,00 9.905,40 2.346,00 15.900,00 40.296,00 16.737,90 4.278,84 2.064,00 30.975,45 12.488,59 77.000,00 66.845,72 9.530,50 22.272,00 31.339,50 79.689,99 3.750,00 8.820,00 6.998,00 900,00 186.821,20 8.400,00 9.273,00 5 23 3 1 2 2 1 4 16 2 1 7 1 3 3 1 1 7 2 3 2 1 1 3 5 4 1 2 3 4 2 5 3 9 8 2 6 4 2 1 2 1 1 15 2 8

Trgovanje na Sarajevskoj berzi

Dobitnik dana dionice Unigradnje
Na Sarajevskoj berzi – burzi u ~etvrtak je ostvaren ukupan promet od 1.593.587,22 marke. U sklopu 262 transakcije ukupno je prometovano 108.108 dionica. Promet na berzanskoj kotaciji iznosio je 345.334,70 maraka, u sklopu 72 transakcije prometovane su 14.363 dionice. Na zvani~noj kotaciji trgovalo se u iznosu od 83.396,72 marke u sklopu 12 transakcija prometovano je 1.399 dionica. Najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo u iznosu od 83.396,72 marke. Kako je saop}ila berza, na kotaciji fondova ostvaren je promet od 261.937,98 maraka u sklopu 60 transakcija prometovane su 12.964 dionice. Na kotaciji fondova najve}i promet ostvaren je dionicama IF Big Invest. Gr. d.d. Sarajevo u iznosu od 79.083,64 marke. Istovremeno, na slobodnom tr`i{tu ostvaren je promet od 1.248.252,52 marke, u sklopu 190 transakcija prometovano je 93.745 dionica. Najve}i promet obavljen je dionicama Vranice d.d. Sarajevo u iznosu od 186.821,20 maraka, dok su najve}i porast vrijednosti zabilje`ile dionice Unigradnje d.d. Sarajevo od 56,25 posto.

Berzanski indeksi u padu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

BIZNIS I EKONOMIJA 21
Skra}eni izvje{taj sa Banjalu~ke berze

Prezentacija projekta izgradnje rafinerije etanola u Br~kom

Izgradnja rafinerije u Br~kom trebala bi po~eti naredne godine, a prve isporuke etanola 2011. godine • Planirano zapo{ljavanje 400 radnika
Predstavnici ameri~ke kompanije E&I Group of Companies prezentirali su u srijedu predstavnicima Vlade distrikta Br~ko, poslanicima Skup{tine distrikta i novinarima projekat budu}e rafinerije etanola u Br~kom. Vrijednost investicije procijenjena je na oko 150 miliona dolara, koji bi bili utro{eni u izgradnju rafinerije, deminiranje zemlji{ta, razvoj sirovinske osnove, operativne tro{kove, te u aktivnosti transporta i pretovara. Projektom je predvi|eno da glavne sirovine za prozvodnju br~anskog etanola budu kukuruz i divlji proso, koji bi se uzgajali na vi{e od 5.000 hektara zemlji{ta. Dvije tre}ine potrebnih povr{ina bila bi zemlja privatnih vlasnika, a preostale dr`avno zemlji{te dato pod koncesiju. Izgradnja rafinerije trebala bi po~eti naredne godine, a prve isporuke br~anskog etanola 2011. godine. Projekat, ~ija realizacija podrazumijeva finansijsko, tehni~ko i marketin{ko servisiranje nekoliko ameri~kih, kanadskih i britanskih firmi, trebao bi obezbijediti otvaranje 400 novih radnih mjesta. Izvr{ni direktor kompanije investitora cjelokupnog projekta Rob Shahmir pohvalio je dosada{nje razumijevanje i podr{ku Vlade distrikta, te naglasio kako njena ozbiljnost kao partnera u ovom projektu predstavlja garan-

Investicija od 150 miliona dolara

Najvi{e prometovano akcijama brodske Rafinerije
Redovan promet na Banjalu~koj berzi u petak iznosio je 987.492 maraka, kroz 582 transakcije. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu-lista B najve}i promet je ostvaren sa akcijama Telekoma Srpske, trgovalo se u iznosu od 48.628 maraka, po prosje~noj cijeni od 2,64 maraka. Kako je saop{tila Berza, od akcija privatizacionih investicionih fondova najve}i promet je ostvaren sa akcijama ZIF Kristal Invest fond a.d. Banjaluka u iznosu od 174.228 maraka, po prosje~noj cijeni od 24,27 maraka. Akcije devet Fondova su ostvarile rast prosje~ne cijene, od ~ega su najve}i rast imale akcije ZIF Polara Invest fonda a.d. Banjaluka (3,59 posto). Istovremeno, akcije ~etiri Fonda su ostvarile pad prosje~ne cijene, a gubitnik dana me|u Fondovima su akcije Zepter fonda a.d Banjaluka (-0,89 posto). Od akcija na slobodnom berzanskom tr`i{tu najve}i promet je ostvaren sa akcijama Rafinerije

Berzanski indeksi u porastu

Rob Shahmir, izvr{ni direktor kompanije-investitora

Anga`man investitora i Vlade
Budu}a rafinerija etanola u Br~kom trebala bi raspolagati sa po~etnim proizvodnim kapacitetom od 113.400 litara dnevno, odnosno 398 miliona tona godi{nje. Za realizaciju ovih planova potrebno je oko 3.000 kilovat~asova elektri~ne energije, te oko 660 litara vode u minuti, koje bi zajedni~ki obezbijedile Vlada distrikta Br~ko i investitor ameri~ka firma E&I Group of Companies, re~eno je prilikom prezentacije projekta izgradnje rafinerije, koja bi trebala biti prva u BiH fabrika ove vrste pogonskog goriva.
ciju da }e cijeli posao biti uspje{no i blagovremeno okon~an. Gradona~elnik distrikta Br~ko Mirsad \apo je izrazio zadovoljstvo {to jo{ jedna zna~ajna poslovna inicijativa ozbiljno nagovje{tava svoju realizaciju, te je obe}ao pru`iti maksimalnu podr{ku u obezbje|enju svih administrativnih, infratrukturnih i drugih preduslova za implementaciju projekta proizvodnje pogonskih goriva u BiH.
Z. NUHANOVI]

Nafte a.d. Bosanski Brod u iznosu od 122.971 maraka. Rast cijena zabilje`ile su akcije 14 emitenata, a najve}i su imale akcije preduze}a 22. Decembar a.d. Banjaluka (12,50 posto). Pad cijena akcija zabilje`ile su akcije 10 emitenata, od ~ega su akcije preduze}a Pamo a.d. Modri~a ostvarile pad od -20,00 posto. Vrijednost BIRS-a se pove}ala za 0,78 posto i iznosi 3.234,79 poena, dok se vrijednost FIRS-a pove}ala za 0,50 posto i iznosi 8.683,45 poena. Istovremeno, vrijednost ERS10 se pove}ala za 0,17 posto i iznosi 3.904,64 poena.
Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Banjalu~ka berza
Dioni~ko dru{tvo

Kursna lista za 27. septembar 2007. godine
Srednji kurs (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA
ALPRO AD VLASENICA 0,7 AUTOPREVOZ AD BANJA LUKA 0,0038 BANJALUCKA PIVARA AD BANJA LUKA 1,13 BOKSIT AD MILICI 1,77 ZTC BANJA VRUCICA AD TESLIC 1,36 CELEX SHP AD BANJA LUKA 1,59 ELEKTROKRAJINA AD BANJA LUKA 3 ELEKTROHERCEGOVINA AD TREBINJE 2,45 ELEKTRO-BIJELJINA AD BIJELJINA 3 ELEKTRO DOBOJ AD DOBOJ 3 ELVACO AD BIJELJINA 0,57 HIDROELEKTRANE NA DRINI AD VISEGRAD 1,53 HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD M.GRAD 3(A) JELSINGRAD LIVNICA CELIKA AD BANJA LUKA 0,65 KRAJINAPETROL AD BANJA LUKA 1,52 METAL AD GRADISKA 1,55 MIRA AD PRIJEDOR 1 NOVA BANKA AD BANJA LUKA 4485 RAFINERIJA ULJA AD MODRICA 1,56 TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA 2,64 TOPLANA AD BANJA LUKA 0,504 TRZNICA AD BANJA LUKA 3,23 NLB RAZVOJNA BANKA AD BANJA LUKA 5800 VODOVOD AD BANJA LUKA 1,29 VITAMINKA AD BANJA LUKA 1,3 ZELJEZNICE RS AD, DOBOJ 0,46 0 0 2,73 -1,67 0 0 0,12 0 -0,01 0 0 0 0,23 0 -0,65 -1,18 0 0 -3,08 1,35 5,04 3,11 0 -0,77 0 0 0 0 12.500 224 0 0 12.730 1.774 3.445 1.795 750 0 4.694 0 233 3.500 587 0 9.939 18.463 3.547 3.851 0 1.557 6.240 1.000 0,00 0,00 14.125,00 396,48 0,00 0,00 38.245,50 4.346,30 10.319,40 5.385,00 427,50 0,00 14.067,00 0,00 354,16 5.430,00 587,00 0,00 15.509,30 48.628,46 1.788,50 12.432,20 0,00 2.008,53 8.112,00 460,00

1,15 1,77

1,1 1,77

3,02 2,45 3 3 0,57 3 1,52 1,56 1 1,6 2,65 0,51 3,25 1,29 1,3 0,46

2,95 2,45 2,9 3 0,57 2,99 1,52 1,55 1 1,55 2,58 0,5 3,2 1,29 1,3 0,46

Razmatranje ponuda za mostarski Aluminij

Zadovoljen minimum
Ko }e biti kupac Aluminija ovisit }e i o uslovima koje tra`e od Vlade i mostarskog kombinata
Sve tri obavezuju}e ponude za privatizaciju 88 posto kapitala mostarskog Aluminija ispunjavaju minimalne uvjete tra`ene tenderom u pogledu cijene, investiranja i zapo{ljavanja novih radnika. Prema rije~ima Jure Muse, zamjenika predsjednika Komisije za privatizaciju mostarskog Aluminija i izvr{nog direktora u ovoj mostarskoj kompaniji, u protekla tri dana Komisija je evidentirala i samo na~elno razmatrala obavezuju}e ponude. Ponude su predali {vicarski Glencor u konzorciju sa Fealom [iroki Brijeg i Dalekovodima Zagreb, gr~ki Mytilineos, te britanski En + Group. Zbog toga {to nije ispunila uvjete za ulazak u drugi krug samoinicijativna ponuda litvansko-poljskog konzorcija nije razmatrana. "U saradnji sa konsultantskom ku}om Delolitte ponude }emo obraditi i vrednovati u svakoj od kategorija predvi|enih tenderom. Ko }e biti kupac Aluminija ne}e ovisiti samo o sumi novca koje bude ponudio nego i o uvjetima koje zatra`e od Vlade, odnosno od Aluminija, i da li oni mogu biti ispunjeni", kazao je Musa. On je dodao kako svako od ponu|a~a ima svoje zahtjeve, te da su, izme|u ostalog, zatra`ene i isporuke odgovaraju}ih koli~ina elektri~ne energije. Polazne osnove za redoslijed ponu|a~a bi}e poznate do 4. oktobra, dok }e se 9. oktobra vrednovati ponude, a dan kasnije i izabrati najuspje{niji ponu|a~. Potpisivanje kupoprodajnog ugovora predvi|eno je 30. oktobra ove godine.
B . SIMI]

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova
ZIF BLB-PROFIT AD BANJA LUKA 29 ZIF BALKAN INVESTMENT FOND AD BANJA LUKA13,13 ZIF BORS INVEST FOND AD BANJA LUKA 22,35 ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA 57,7 ZIF AKTIVA INVEST FOND AD GRADISKA 22,74 ZIF INVEST NOVA FOND AD BIJELJINA 0,38 PIF JAHORINA KOIN AD PALE 9,78 ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA 24,27 ZIF POLARA INVEST FOND AD BANJA LUKA 24,52 ZIF PRIVREDNIK INVEST AD BANJA LUKA 10,35 ZIF VB FOND AD BANJA LUKA 16,22 PIF VIB FOND AD BANJA LUKA 9,42 ZEPTER FOND AD BANJA LUKA 23,55 1,97 0,38 1,17 3,06 -0,17 -0,39 1,86 0,04 3,59 -0,85 0,37 0,59 -0,89 29,01 13,13 22,5 58 23 0,382 9,98 24,5 25 10,5 16,7 9,5 23,6 29 13,13 21,29 57,67 22,6 0,38 9,6 24,02 23,67 10 16,05 9,4 23,5 914 52 1.383 234 1.195 58.717 776 7.161 2.727 590 901 260 2.364 26.506,86 682,76 30.906,64 13.502,11 27.168,03 22.343,36 7.573,14 174.228,91 66.822,75 6.110,00 14.613,68 2.448,00 55.660,33

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA
AERODROMI REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA 8,5 AUTOPREVOZ AD, GRADISKA 0,236 AUTOKOMERC AD, DOBOJ 1,3 BIRAC AD ZVORNIK 0,388 22. DECEMBAR AD BANJA LUKA 0,18 HEMIJSKA INDUSTR. DESTILACIJE AD TESLIC 1,15 ELEKTRODISTRIBUCIJA AD PALE 4,04 GRAÐA AD BANJA LUKA 3,5 HIDROELEK. NA TREBISNJICI AD TREBINJE 2,25 PALAS AD BANJA LUKA 0,98 INTAL AD MILICI 1,44 JP KOMUNALNO AD PALE 2,6(A) LJUBIJA RZR AD PRIJEDOR 0,22 LUKA AD SAMAC 0,881 MAGREL AD BANJA LUKA 0,11(A) MLJEKARSKA INDUSTRIJA AD BANJA LUKA 0,37 MONTAZA AD DOBOJ 0,057(A) NOVA SIROVINA AD BANJA LUKA 0,55 NOVOREZ AD PALE 0,705 PAMO AD MODRICA 0,8 SRPSKE POSTE AD BANJA LUKA 1,2 PROGRES AD DOBOJ 0,65 PETROL AD BANJA LUKA 1,8 PUT GP AD ISTOCNO SARAJEVO 1 R I TE GACKO AD GACKO 1,02 RAFINERIJA NAFTE AD BOSANSKI BROD 1,13 SEMBERIJA PD AD BIJELJINA 0,5(A) UNIS-FABRIKA CIJEVI AD DERVENTA 1,75 JP VODOVOD I KANALIZACIJA AD PALE 1,2(A) KP VODOVOD AD SRBAC 1 VETERINARSKA STANICA AD LAKTASI 0,611 VETPRODUKT AD PRNJAVOR 0,75 ZITOPROMET AD BIJELJINA 1,02 6,25 7,27 0 3,6 12,5 0 0,95 0 0,72 -2 2,86 0 -8,33 0,11 0 -9,76 11,76 10 2,03 -20 -4 -7,14 0 0 -0,75 5,36 -1,96 2,94 0 -4,76 1,83 0 -1,92 8,5 0,236 1,3 0,39 0,18 1,15 4,04 3,5 2,25 0,98 1,44 2,6 0,22 0,881 0,11 0,37 0,057 0,55 0,705 0,8 1,2 0,65 1,8 1 1,03 1,15 0,5 1,75 1,2 1 0,611 0,75 1,02 8,5 0,236 1,3 0,379 0,18 1,15 4 3,5 2,23 0,98 1,44 2,6 0,22 0,881 0,11 0,37 0,057 0,55 0,705 0,8 1,2 0,65 1,8 1 1,02 1,1 0,5 1,75 1,2 1 0,611 0,75 1,02 275 820 1.380 252.701 300.000 10.274 2.250 3.646 5.130 223 114 474 3.758 504 440 1.950 908 7.920 1.056 1.706 6.158 40 1.075 1.063 6.336 109.062 612 404 933 1.600 277 716 231 2.337,50 193,52 1.794,00 98.094,33 54.000,00 11.815,10 9.076,00 12.761,00 11.522,08 218,54 164,16 1.232,40 826,76 444,02 48,40 721,50 51,76 4.356,00 744,48 1.364,80 7.389,60 26,00 1.935,00 1.063,00 6.477,70 122.971,35 306,00 707,00 1.119,60 1.600,00 169,25 537,00 235,62

Aluminij: Novi ve}inski vlasnik bi}e poznat krajem oktobra

22

CRNA HRONIKA
Policija oduzela 2.000 kutija cigareta

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Udes u @itomisli}ima kod Mostara

Slu`benici Policijske stanice Berkovi}i uhapsili su 27-godi{njeg Davora P. iz Ljubu{kog, zbog postojanja osnova sumnje da je po~inio krivi~no djelo nedozvoljena trgovina, potvrdila je Oslobo|enju Rajna Pare`anin, portparol Centra javne bezbjednosti Trebinje. Naime, policija je tokom pregleda u golfu A4, prona{la i oduzela 2.000 kutija cigareta marke ronson, na kojima su bile crnogorske akcizne markice. Za prona|enu robu, ~ija se vrijednost procjenjuje na 2.500 maraka, Davor P. nije imao odgovaraju}u dokumentaciju. On je odmah priveden u slu`bene prostorije, gdje je saslu{an, a potom, zajedno sa oduzetom robom, predat slu`benicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Prema rije~ima Rajne Pare`anin, trebinjska policija je, provode}i aktivnosti spre~avanja ilegalne trgovine akciznim robama, u prvih osam mjeseci ove godine Okru`nom tu`ila{tvu u Trebinju dostavila izvje{taje protiv 12 osoba osumnji~enih za nedozvoljenu trgovinu. U tom periodu je oduzeto 195 paketa i 27 boksova cigareta razli~itih marki, te`ine oko dvije tone, {to je za 300 posto vi{e u odnosu na isti period pro{le godine. (A. V. N.)

U smrskanom opel kadetu nalazilo se {est osoba

Za ^elikovu smrt nu|eno 20.000 eura?
Nada ^elik, majka Pa{e ^elika, za ~ije je ubistvo, koje se sredinom februara desilo u naselju Ahatovi}i, optu`en Samir Novalija, u ~etvrtak je pred Vije}em sarajevskog Kantonalnog suda ispri~ala da je za smrt njenog sina nu|eno 20.000 eura. Samir Novalija ^elikova je kazala da je to njenom sinu rekao Elvedin Zemani}, koji mu je tri dana prije ubistva donio prepravljeni pi{tolj sa ~etiri metka. Zemani} je tu pri~u ~uo u restoranu Pink. Ona je, tako|er, ispri~ala da je, po povratku s posla, vidjela kako su sva svjetla u ku}i upaljena, te da je, nakon {to je otklju~ala vrata, ugledala sinov le{, pokriven jorganom. Nakon njenog svjedo~enja, optu`eni Novalija je kazao da mu je jako `ao zbog svega {to se dogodilo, jer mu je Pa{o bio kao brat. Predsjedavaju}a Vije}a Dalida Burzi}, nastavak su|enja je zakazala za 9. oktobar. Novalija je, prema optu`nici, u ^elika ispalio dva hica iz prepravljenog pi{tolja. Potom je tijelo prekrio dekom, uzeo njegov mobitel, ugasio svjetlo i zaklju~ao ku}u. (H. R.)

Povrije|eno petero djece i voza~ opela
Nesre}a se dogodila prilikom sudara opela, u kojem je Juro K. povezao djecu u {kolu, i kamiona • Te{ke povrede zadobila 11-godi{nja djevoj~ica
Petoro djece je povrije|eno, od kojih jedno te`e, u saobra}ajnoj nesre}i, koja se dogodila ju~er ujutro, na magistralnom putu M-17, u mjestu @itomisli}i kod Mostara, potvrdio nam je portparol MUP-a Hercegova~ko-neretvanskog kantona Sre}ko Bo{njak. Te{ke tjelesne povrede zadobila je 11godi{nja djevoj~ica M. K., dok su povrede, za sada neutvr|enog stepena, konstatovane kod 10-godi{njeg I. G., sedmogodi{njeg G. Z., 13-godi{njeg D. Z., te voza~a opel kadeta Jure K. Lak{e povrede zadobila je 11-godi{nja M. K. Svi povrije|eni bili su u opel kadetu, kojim je Juro K,. djecu povezao u {kolu. Oni su kolima Hitne pomo}i odmah prevezeni u mostarsku bolnicu gdje im je ukazana pomo}. "Nesre}a se dogodila kada su se sudarili opel kadet, registarskih oznaka 685-T-486, za ~ijim se volanom nalazio Juro K. iz @itomisli}a, i kamion mercedes, registarskog broja 735-J-292, kojim je upravljao Nermin K. iz Sarajeva", rekao nam je Bo{njak. Od de`urnog ljekara u bolnici saznajemo da je 11-godi{njoj djevoj~ici Maji K. slomljena klju~na kost, te je zajedno sa Ivanom G., kojem jo{ nije utvr|en stepen povreda, zadr`ana na daljem lije~enju. U bolnici su zadr`ani i G. Z. i D. Z., dok je M. K. pu{tena ku}i. Uvi|aj na mjestu nesre}e obavili su slu`benici MUP-a HNK, a saobra}aj je na putu M-17, sat i po bio u potpunosti obustavljen, te je preusmjeravan na alternativne saobra}ajnice.
A. VATRE[-NEZIREVI]

Istraga zlo~ina u Ugljeviku

Uhap{en diler
Travni~ka policija u srijedu je uhapsila Almira Mujkanovi}a zbog sumnje da je posjedovao i namjeravao prodavati drogu, nakon {to je u pretresu ku}e njegovog oca, u Bosanskoj ulici, prona|eno i oduzeto {est paketi}a heroina. Mujkanovi}, koji je policiji poznat po konzumiranju droge, uhap{en je nakon planirane akcije pripadnika MUP-a Srednjobosanskog kantona, a na prijedlog de`urnog kantonalnog tu`ioca odre|en mu je pritvor. Policija je do{la do saznanja da se Mujkanovi} namjerava sastati sa Aldinom Kuni}em, kako bi mu prodao heroin. Me|utim, Mujkanovi} je otkrio njihovu namjeru, te je pobjegao u o~evu ku}u. Poli-

cajci, koji su do{li u porodi~nu ku}u i Mujkanovi}a zatekli kako konzumira heroin. On je priznao da je drogu namjeravao prodati Kuni}u. (R. I.)

Fijat udario pje{aka
Ha{ima @. (62), iz naselja Bistarac kod Lukavca, te{ko je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila preksino} u Lukavcu. Nesre}a se dogodila kada je Hajrudin S. (47) iz Lukavca, koji je upravljao fijatom (566T-661), zbog neprilago|ene brzine, izgubio kontrolu nad upravlja~em, te udario `enu koja se kretala pored puta. Povrije|ena je prevezena u Univerzitetskoklini~ki centar u Tuzli, gdje su joj konstatovane povrede ruke. (S. K.)

Uhap{eni osumnji~eni za ubistva Markovi}a?
U Beogradskoj ulici pretreseni stanovi tri osobe koje su uhap{ene u sklopu istrage • ^etvrti osumnji~eni za ubistva Radmile i Sla|ana Markovi}a u bjekstvu
Tri osobe su privedene, a policija CJB Bijeljina, u srijedu nave~er, pretresla je tri stana u Beogradskoj ulici u Bijeljini, u sklopu istrage ubistava Sla|ana (23) i Radmile Markovi} (16). Nezvani~no doznajemo da se uhap{ene osobe i ~etvrta, koja je u bijegu, dovode u vezu sa ubistvom mladi}a i djevojke iz Ugljevika. Zvani~ne potvrde ovih informacija ju~er nije bilo. Dragomir Peri}, portparol CJB Bijeljina, je rekao da ne `eli komentarisati aktivnosti svojih kolega, dok je Marko Zeki}, de`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Bijeljina, istakao je da se jo{ od 20. avgusta, kada je ubijen Sla|an Markovi}, bez prestanka vodi istraga u sklopu koje je saslu{ano vi{e osoba. Me|utim, kako tvrdi, policija nikoga nije predala tu`ila{tvu. {la dovoljno indicija da uhapsi tri osobe i pretrese im ku}e. U Bijeljini se mogu ~uti pri~e da je Sla|an Markovi}, navodno, od nekoga primio prijete}u poruku "da u`iva dok jo{ mo`e". To se pri~alo i na dan njegovog ubistva, nakon ~ega je, navodno, preblijedio i iza{ao iz ku}e. Ko je i za{to ubio tog mladi}a, za sada nije poznato, kao ni to da li je Radmila Markovi} likvidirana jer je bila svjedok. Iz CJB Bijeljina najavili su da bi ve} danas mogla biti odr`ana pres- konferencija, na kojoj }e javnost upoznati sa rezultatima istrage dvostrukog ubistva. Tada }e vjerovatno biti jasnije ko su i kakvu su ulogu u ovom zlo~inu odigrala trojica privedenih.
D. P. - V. D.

Radmila Markovi}

Radmila Markovi}, ~iji je le{ na|en prije ~etiri dana u Velikoj Obarskoj, ju~er je sahranjena. Nedugo nakon otkrivanja le{a, policija je, ~ini se, prona-

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

CRNA HRONIKA 23
Pasat ukraden u Tesli}u
Plja~ka{i su u Nemilu do{li pasatom (353-J-702), koji je ostao u blizini Salona namje{taja Edna M, iz kojeg su poku{ali odnijeti sef. Naknadno je utvr|eno da je vozilo ukradeno na podru~ju Tesli}a, a u pasatu je na|en pi{tolj, te nekoliko predmeta ukradenih iz salona namje{taja.

Potraga za plja~ka{ima koji su pucali na pripadnike MUP-a

Hajrizu Alisanu odre|en pritvor, dok je Nermin Sadrija uhap{en ju~er u Zenici • Iako postoje indicije o identitetu bjegunaca, za koje se sumnja da pripadaju organizovanoj grupi, oni jo{ nisu prona|eni
Sudija za prethodni postupak Op}inskog suda u Zenici, u ~etvrtak ujutro odredio je 30dnevni pritvor Hajrizu Alisanu (21), albanskom dr`avljaninu sa trenutnim prebivali{tem u Doboju, ina~e jednom od ~etvorice kradljivaca, koje je policija dan ranije omela u plja~ki poslovnih prostora u Nemili. U ~etvrtak popodne u Zenici je uhap{en Nermin Sadrija, drugi ~lan iste grupe, dok su preostala dvojica kradljivaca, ~iji identitet je poznat pripadnicima MUP-a, od kojih je jedan pucao na policiju, jo{ u bijegu i za njima se intenzivno traga. Sumnja se da je jedan od njih, i to onaj koji je iz pi{tolja pucao na policajce, ranjen. To je, naime, tokom ispitivanja izjavio Alisan, tvrde}i da je taj njegov sau~esnik, nakon {to je pogo|en, nestao u rijeci. Zbog toga su ju~er pretra`ivana podru~ja Nemile i korito rijeke Bosne. Anga`ovani su pripadnici Jedinice za podr{ku MUP-a ZDK, kao i ronioci. Policija nije na{la ni tijelo, ali ni tragove krvi na mjestu na kojem su se nalazili bjegunci. Nezvani~no saznajemo da policija smatra da ~etvorica kradljivaca pripadaju grupi koja je ranije "radila", preciznije krala i plja~kala, po cijeloj Bosni i Hercegovini.
M. DAJI]

U bijegu jo{ dvojica kradljivca

Dvije saobra}ajne nesre}e u Sarajevu

Rasvjetljeno ubistvo Sulji}a?
Pripadnici dobojskog Centra javne bezbjednosti u Tesli}u su uhapsili bra}u [erifa (40) i Adema Huski}a (49) zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu sa ubistvom iz decembra 2004. godine, kada je u dvori{tu porodi~ne ku}e, iz automatske pu{ke ubijen Hrustan Sulji}, povratnik u Gornje Rankovi}e, javila je novinska agencija Srna. Policija je prilikom pretresa prodavnice Merkur, u Gornjim Rankovi}ima, te vozila i ostalih objekata ~iji su vlasnici bra}a Huski}, prona{la i oduzela automatsku pu{ku, 12 ru~nih bombi, te veliku koli~inu municije i minsko-eksplozivnih sredstava, kao i opreme. Protiv bra}e Huski} bi}e podnesen izvje{taj dobojskom Okru`nom tu`ila{tvu.

Udes na Alipa{inom Polju obustavio saobra}aj

Foto: J. LIGATA

Pje{ak udaren na pje{a~kom prelazu kod Zemaljskog muzeja

Pje{ak udaren kod muzeja
Jedna osoba zadobila je te{ke, a jedna lak{e povrede u dvije saobra}ajne nesre}e koje su se ju~er dogodile u Sarajevu. Naime, 30-godi{nji pje{ak Nermin Sinanovi}, iz Te{nja zadobio je te{ke povrede u nesre}i koja se dogodila u blizini Zemaljskog muzeja u Sarajevu, kada ga je, prilikom prelaska pje{a~kog prelaza, udario i na trotoar oborio ford siera (178-T-074), za ~ijim se volanom nalazio D. X. (45), dr`avljanin Kine. Povrije|eni mladi} odmah je prevezen u bolnicu Ko{evo gdje mu je ukazana pomo}. "Smje{ten je na Intenzivno odjeljenje Klinike za neurohirurgiju. Zadobio je frakturu ~ela i brojne povrede po tijelu, a ima i hematom na ~elu. Radi se o izuzetno te{kim povredama, ali je pacijent trenutno stabilan", kazala je glasnogovornica bolnice Ko{evo Biljana Jandri}. Isti dan, u udesu koji se dogodio u Bulevaru Me{e Selimovi}a, op}ina Novi Grad, lak{e je povrije|en W R. . Tu su se sudarili golf A5 (800-J-555), kojim je upravljao R. A., golf A3 (710K-838), vozilo Crvenog taksija kojim je upravljao O. D`., golf A2 (414-K529), kojeg je vozio D. R. i kamion mercedes kojim je upravljao P. E. Iz policije su nam kazali da se W. R., ina~e strani dr`avljanin, najvjerovatnije nalazio na mjestu suvoza~a u Crvenom taksiju. Pomo} mu je pru`ena u Zavodu za hitnu i medicinsku pomo}. Do udesa je, kako smo saznali, do{lo prilikom preticanja kada su se vozila kretala iz pravca Ilid`e prema gradu. Na vozilima je na~injena materijalna {teta.
A. V. N.- H. R.

Foto: A. KAJMOVI]

Dvoje poginulih u sudaru
U mjestu Dabovci, na magistralnom putu Kotor Varo{ - Tesli}, ju~er poslijepodne dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj su poginuli Du{an Juri} (60) i njegov brati} Slavko (50) iz Donjih Boraka, javila je novinska agencija Srna. Do nesre}e je do{lo u momentu kada se kamionet marke ford, kojim je upravljao Zoran Bjelo{evi} iz Maslovara, prilikom skretanja sudario sa autobusom kotorvaro{kog preduze}a Golubi}, kojim je upravljao Brane Jotanovi} iz Maslovara. Du{an i Slavko Juri} poginuli su na licu mjesta, dok su voza~ kamioneta Zoran Bjelo{evi} i ~etvrti putnik Ostoja Juri} zadobili te`e povrede.

Ribar poginuo od strujnog udara
Emir Hod`i} (30), iz Kaknja, u srijedu je smrtno stradao od strujnog udara kada je krenuo u ribolov na rijeci Bosni, u mjestu Poljice, kod kakanjske Termoelektrane. Hod`i} je, kako su nam ispri~ali ribolovci, dok se kretao `eljezni~kom prugom, nosio grafitni ribarski {tap. [tap je, navodno, u jednom trenutku dodirnuo prugu i proveo struju, nakon ~ega je Hod`i} pao izme|u {ina i zapalio se. U tom momentu je iz pravca Sarajeva nai{ao voz. Ma{inovo|a je vidio da ispred voza ne{to gori, te iza{ao i ugasio Hod`i}evo tijelo i pozvao hitnu pomo}. Hod`i} je najprije prevezen u kakanjski Dom zdravlja, nakon ~ega je transportovan u zeni~ku Kantonalnu bolnicu, gdje je ubrzo preminuo. Fadil Kubat, sekretar ribarskog udru`enja Bistro, nakon ove tragedije upozorio je ostale ribare da izbjegavaju prelazak pruge dok nose grafitne ribarske {tapove, s obzirom na to da grafit provodi struju. D. KUBAT

24

CRNA HRONIKA

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

U Zagrebu razbijena me|unarodna grupa krijum~ara ljudima

Uhap{eno 28 krijum~ara ljudima
Pretpostavlja se da je organizacija u proteklih {est mjeseci prokrijum~arila 150 albanskih i turskih dr`avljana
otkrivena u nastavku akcije "Put", u koju su se uklju~ile policije iz Makedonije, Crne Gore i BiH. Na~elnik zagreba~ke kriminalisti~ke policije Bo`o Guvo rekao je da su vo|e organizacije za prebacivanje u Evropsku uniju uzimale od 600 do 4.000 eura, ovisno o Zagreba~ka policija uhapsila je 28 osoba, koje se sumnji~e da su u proteklih {est mjeseci prokrijum~arile vi{e od 150 ljudi, uglavnom Albanaca i turskih dr`avljana, saop{tila je ju~er policija, a prenose hrvatski mediji. Me|unarodna organizacija je
Ni{: Policija sprije~ila prodaju 37 kilograma heroina

Pro{le godine zaplijenjeno 195 kilograma droge
Ni{ka policija je tokom pro{le godine zaplijenila 195 kilograma razli~itih droga i vi{e od deset hiljada tableta ekstazija, te ve}i broj lijekova sa narkoti~kim karakteristikama, prenosi novinska agencija Srna. Ni{ki dnevnik Na{e objavljuje da je u gradu zaplijenjeno ukupno 37 kilograma heroina, uglavnom ~istog, {to je za deset puta vi{e u odnosu na 2005. godinu. Jo{ je prona|eno i oduzeto 157 kilograma marihuane, uglavnom doma}e proizvodnje, dok je do sada procesuirano 1.800 osoba osumnji~enih za trgovinu i proizvodnju droge.

Sanja Laji} ostaje na Odjelu intenzivne njege
Zdravstveno stanje Sanje Laji} (20), koja je te{ko ranjena u utorak nave~er, kada je u nju pucao 30-godi{nji Blagoja Para{ (30), koji je potom izvr{io samoubistvo je stabilno. Ovo nam je potvrdila portparol Klini~ko-bolni~kog centra Banja Luka Tamara Radlovi}. Laji}eva }e, prema rije~ima de`urnog ljekara, dr. Slobodanke Todorovi}, ostati na Odjelu intenzivne njege. Pucnjava u kojoj je Laji}eva ranjena desila se u no}i izme|u utorka i srijede, u Ulici Ive Andri}a, u prijedorskom naselju Gomjenica. Nakon {to je te{ko ranio djevojku, Para{ je pucao sebi u glavu. Pretpostavlja se da su njih dvoje bili u ljubavnoj vezi, te da je do{lo do rasprave u njegovom automobilu, nedaleko od ku}e u kojoj `ivi Sanja Laji}. Za pi{tolj, kojim je ranio Laji}evu, a potom izvr{io samubistvo, Para{, kako doznajemo, nije imao odobrenje.
L. I. R.

Ilegalci prebacivanje pla}ali od 600 do 4.000 eura

na~inu prevoza. Pretpostavlja se da su ovim poslom zaradili vi{e od pola miliona kuna. "Turski dr`avljani naj~e{}e su dolazili redovnim avionskim linijama u Zagreb ili u Sarajevo, dok su Albanci preko Crne Gore ulazili u BiH, odakle su ilegalno prebacivani u Hrvatsku, pa potom {umskim prelazima u Sloveniju", rekao je Guvo. Po dolasku ilegalaca u Hrvatsku, osumnji~eni bi im organizovali privremeni smje{taj na tajnim lokacijama, odakle su ih, uz pomo} vodi~a, prebacivali u zapadnoevropske zemlje. U policiji isti~u da su krijum~ari zaradu dijelili putem Vestern Uniona i preko voza~a redovnih autobuskih linija, koji su za to dobivali naknadu. Nakon vi{e od pola godine nadgledanja, policija je prekju~er krenula s hap{enjima na podru~ju cijele Hrvatske. Neki od osumnji~enih su od ranije poznati po sli~nim krivi~nim djelima, a neki su evidentirani zbog droga.

Komisija za borbu protiv korupcije tra`i istragu

^elnici MUP-a prozvani zbog ”kumovanja” sa mafijom
U anonimnim prijavama funkcioneri tuzlanske policije terete se za sticanje la`nih diploma, prevoz oru`ja na Kosovo, te korumpiranost Komisije za polaganje voza~kih ispita
Uposlenici MUP-a Tuzlanskog kantona podnijeli su tri anonimne prijave protiv ~elnih ljudi ovog ministarstva. Navodi iz tih dopisa ju~er su bili tema rasprave Komisije za borbu protiv korupcije Skup{tine Tuzlanskog kantona, koja je tom prilikom saslu{ala kontraargumente resornog ministra Seada Omerbegovi}a i policijskog komesara MUP-a Nedima Mutap~i}a. Budu}i da navodi iz prijava impliciraju te{ka kriminalna djela, sjednica se pretvorila u `u~ne rasprave. Naime, ministar Omerbegovi} smatra da su prijave pisali uposlenici MUP-a, koji su, nakon zakonom propisane sistematizacije, odnosno uskla|ivanja ~inova sa funkcijama, sa vi{ih preba~eni na ni`a radna mjesta. S druge strane, funkcioneri MUP-a, imenovani u prijavama, terete se za sticanje la`nih diploma, "kumovanje“ sa narko-dilerima i mafijom, prevoz oru`ja na Kosovo, te korumpiranost Komisije za polaganje voza~kih ispita. Po{to je izvje{taj o rezultatima is-

MUP Tuzlanskog kantona: Prijave poslali nezadovoljni zaposlenici?

trage o navodima iz prijava Javnog `albenog biroa MUP-a TK-a pokazao da je unutar Ministarstva sve u najboljem redu, Komisija za borbu protiv korupcije zatra`i}e od Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona da hitno sprovede istragu. "Zaprepa{ten sam napadom na Komisiju, jer je u jednom trenutku re~eno da ru{imo sigurnost sistema i da se pona{amo naredbodavno. Tra`enje i zahtijevanje je komunikacija na koju imamo pravo. Zbog toga tra`imo da nadle`ni izvr{ni

organi provjere navode iz prijava, ali i navode iz odgovora koje su nam dali predstavnici MUP-a“, rekao je predsjednik Komisije Refik Ahmedinovi}. Ministar Omerbegovi} i komesar Mutap~i} po zavr{etku sjednice nisu `eljeli razgovarati s novinarima, a da li su prijave samo stav ogor~enih uposlenika ili, pak, nastojanje da se uka`e na nelegalnosti u radu slu`benika MUP-a TK-a, pokaza}e istraga Tu`ila{tva.
A. ^ITAKOVI]

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

CRNA HRONIKA 25
Trojica Iranaca obje{ena zbog silovanja
Trojica Iranaca, osu|ena zbog silovanja, ju~er su javno obje{ena u gradskom sportskom kompleksu u Baolu na sjeveru zemlje, prenosi novinska agencija Srna. U okviru kampanje vlasti, s ciljem pobolj{anja bezbjednosne situacije, obje{eni su Hadi D`afartabar, Mirhadi Mirtagi i [od`ai Musavizadeh. Oni su osu|eni zbog silovanja 12 `ena, od kojih su ve}ina bile studentice. Prema podacima Amnesti interne{nela, u 2006. godini izvr{eno je najmanje 177 egzekucija, dok je agencija AFP do{la do informacija da je u 2005. izvr{eno najmanje 80 smrtnih kazni. U Iranu se najstro`e kazne izri~u zbog izdaje, {pijuna`e, ubistva, oru`anog napada, te trgovine drogom, silovanja i prostitucije.

Uhva}ena po{iljka od 100 kilograma heroina

U posljednje vrijeme krijum~are se samo velike koli~ine droge

Svi putevi droge vode preko Bugarske
Zbog rata na podru~ju biv{e Jugoslavije, narko-dileri ve}inu po{iljki usmjerili na Bugarsku, odakle vode putevi prema zapadnim zemljama Evropske unije
Bugarski carinici, u srijedu, su ponovno sprije~ili krijum~arenje velike koli~ine heroina, preko 100 kilograma, iz Turske u ovu balkansku zemlju, a zapljena se opet desila na grani~nom prelazu Kapetan Andreevo, prenosi agencija Novinite. preko koje sada transportuju drogu iz jugozapadne Azije. Podaci da je sredinom devedesetih u ovoj zemlji godi{nje oduzimano oko 400 kilograma heroina, dok se ta cifra danas ponavlja skoro pa sedmi~no, govore sami za sebe. Najvi{e po{iljki upravo ide preko prelaza Kapetan Andreevo, te krijum~ari sada obilato koriste saobra}ajnu infrastrukturu Bugarske i njenu sve bolju povezanost sa ostalim zemljama Evropske unije. O putevima krijum~arenja drogom balkanskom rutom, predstavnica Centra Inicijative za suradnju u jugoisto~noj Evropi Sne`ana Nenova, za radio Slobodna Evropa je kazala: "Klasi~na balkanska ruta ide iz Turske preko Bugarske, Srbije, BiH i Hrvatske. Postoje i putevi preko Ma|arske, BiH, Hrvatske i zavr{avaju preko Slovenije, odakle se droga distribuira u zapadnu Evropu". Nenova podsje}a da je balkanska ruta podijeljena na sjevernu, srednju i ju`nu. "S jedne strane heroin iz Afganistana, preko Turske, Bugarske i Srbije odlazi za zapadnu Evropu, dok se s druge strane balkanska ruta koristi za {verc sinteti~kih droga sa Zapada prema Bliskom istoku. Tako|er, imamo i {verc marihuane, koja s ovog podru~ja ide i prema Istoku i prema Zapadu", kazala je Nenova. Policija uspijeva zaustaviti samo desetinu droge koja se godi{nje krijum~ari balkanskim putem. Prema statistikama odjela Ujedinjenih naroda za kontrolu droga, radi se o krijum~arenju stotina tona droge godi{nje. Skoro identi~ni podaci se mogu prona}i na internet stranici Interpola, gdje stoji da je balkanski put krijum~arenja heroinom me|u najja~im u svijetu.

Mjesto nesre}e

Pijani voza~ BMW-a usmrtio motociklistu
Petar [alja (48) smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i, koja se prekju~er popodne dogodila kod vrsarske Marine, nedaleko od Istre, saop{tila je policija, a prenose hrvatski mediji. [alju je, dok se vozio na motociklu, udario BMW, kojim je upravljao 29-godi{nji Dalibor Raki} iz Vrsara. O~evici su novinarima ispri~ali da je BMW, koji se kretao brzinom oko 100 kilometara na sat, udario u motocikl na pje{a~kom prelazu. Od siline udara, tijelo nesretnog [alje je odletjelo nekoliko metara, te je preminuo na mjestu nesre}e. Nata{a Rogi} iz istarske policije je kazala da je voza~ BMW-a bio pijan, te da je odmah uhap{en.

Ve}e po{iljke
Prema podacima Interpola, heroin, koji iz Turske dolazi u Bugarsku, namijenjen je tr`i{tima u Holandiji i Velikoj Britaniji, a ovim tvrdnjama ide u prilog ~injenica da su bugarski carinici u posljednjih mjesec da na uhap si li ~e tvo ri cu Ho lan|ana i zaplijenili nekoliko stotina kilograma droge. Uo~eno je da su sada po{iljke koli~inski mnogo ve}e, {to daje mogu}nost zemljama Balkana da se, smatraju u Interpolu, aktivnije uklju~e u borbu protiv droge.

Prelaz Kapetan Andreevo
Bugarski mediji su javili kako se zapljene heroina, na grani~nim prelazima sa Turskom, de{avaju svake sedmice, te tako postaje vi{e nego o~igledno da je Bugarska postala glavna i krajnja karika u lancu krijum~arenja droge na tr`i{te zemalja Evropske unije. Naime, brojni analiti~ari su ustvrdili da su narko-dileri, nakon sukoba u zemljama biv{e Jugoslavije, izabrali Bugarsku

Vlasnik {kole za navija~ice spavao sa u~enicom
Vlasnik {kole za navija~ice u Vankuveru, Nil Finger uhap{en je u utorak poslijepodne, zbog sumnje da je imao seksualne odnose sa maloljetnom u~enicom, saop{tila je policija, a prenosi medijska ku}a Fox. Finger se prekju~er pojavio na sudu, te mu je zabranjen prilaz maloljetnicama, kao i daljnje vo|enje {kole za navija~ice. Prema prvim i nezvani~nim informacijama, Finger je tri puta spavao sa 17-godi{njakinjom, kojoj je zabranio da to nekome ispri~a, jer bi, kako joj je govorio, oboje mogli imati velikih problema. Me|utim, majka tinejd`erke je ne{to posumnjala, te je u k}erkinom dnevniku pro~itala detalje o odnosu sa Fingerom. Kada je afera otkrivena, 17-godi{njakinja je policijskim inspektorima kazala da je prvi put spavala sa direktorom u maju, i to u sobi jednog hotela. Osumnji~eni je odbio kazati bilo {ta novinarima, ali je njegova prijateljica prenijela da on smatra da su optu`be smije{ne. Treba napomenuti da je njegov javni istup u medijima zabilje`en prije nekoliko mjeseci, nakon {to je uhap{en jedan od njegovih kolega, tako|er, zbog seksa sa maloljetnom u~enicom.

No`em ubio maloljetnicu
Dvadesetogodi{nji Goran P. ju~er popodne u Sremskoj Mitrovici no`em je napao i usmrtio 16-godi{nju J. M., prenosi srbijanski Blic. Prema rije~ima o~evidaca, Goran P. je iza{ao iz taksija, pri{ao J. M. (1991) i no`em joj isjekao vrat. Maloljetnica je preminula na putu prema bolnici, a istraga je u toku. Prema nezvani~nim informacijama, Goran P. i `rtva su bili u ljubavnoj vezi, te ju je on napao kada je ona odlu~ila da raskinu.

Osumnji~eni pu{ten na slobodu

26

SVIJET

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Novi incidenti u Afganistanu

Do pucnjave je do{lo nakon neuspjelog samoubila~kog napada na vojni konvoj • Na jugu zemlje oteta dva slu`benika Crvenog krsta
Gvantanamo: Nema dogovora u izvr{noj vlasti

Ameri~ki vojnici pucali na civile

Ministar odbrane SAD za zatvaranje Gvantanama
Ministar odbrane SAD `eli da zatvori zatvor u zalivu Gvantanamo na Kubi, ali ka`e da o tome nema saglasnosti u administraciji SAD. Robert Gejts je rekao da Pentagon nastavlja da ula`e napore u tom pravcu, ali da i dalje postoje prepreke, prije svega zbog pitanja gdje }e u tom slu~aju zarobljenici, osumnji~eni da su pripadnici Al Kaide i talibanski borci, biti smje{teni. "Nisam uspio da postignem dogovor u izvr{noj vlasti o tome {ta da se preduzme", rekao je Gejts pred odborom Senata. On je dodao da je tra`io da u ministarstvu odbrane bude pripremljen prijedlog koji bi mogao da bude osnova za razgovore sa Stejt departmentom, ministarstvom pravde i Nacionalnim savjetom za bezbjednost. U pritvorskom centru u bazi SAD u Gvantanamu je 340 zatvorenika, zarobljenih u operacijama koje su SAD preduzele poslije napada 11. septembra 2001. Mnoge zemlje i organizacije kritikovale su Va{ington, jer mnogi osumnji~eni godinama ostaju u Gvantanamu, a da protiv njih nije podignuta optu`nica.

Nacionalno vije}e iranskog otpora saop}ilo je u ~etvrtak u Parizu da je Teheran izgradio novi nuklearni podzemni pogon za vojne potrebe povezan s nuklearnim kompleksom u Natanzu. "Pogon je za{ti}en od zra~nih napada. U slu~aju bombardiranja Natanza, on ne}e biti pogo|en", objasnio je zvani~nik Vije}a Mehdi Abrichamtchi na konferenciji za {tampu. Plan za ovaj pogon je izra|en prije dvije godine, kazao je on tvrde}i da }e biti operativan za {est mjeseci. "Informacija koju smo dobili iz izvora koji pripada

re`imu pokazuje da se radi o pogonu za vojnu nuklearnu aktivnost, prvenstveno da pobolj{a oboga}ivanje urana", kazao je Abrichamtchi. Institut za nauku i me|unarodnu sigurnost, ameri~ka analiti~ka grupa, napravio je 9. jula satelitske snimke gra|enja tunela nekoliko kilometara od Natanza, javlja Fena. Vije}e je organiziralo ovu konferenciju za {tampu u trenutku kada je iranska nuklearna kriza preokupacija velikih sila na Generalnoj skup{tini Ujedinjenih nacija u New Yorku.

Ameri~ki vojnici u Afganistanu

Ameri~ki vojnici otvorili su ju~er vatru na civile nedaleko od grada Jalalabada u isto~nom Afganistanu, nakon neuspjelog samoubila~kog napada automobilom bombom na njihov konvoj. To je izjavio o~evidac napada, jedan Reutersov reporter, prenosi Deutsche Welle. On je rekao da pritom nijedan vojnik nije ozlije|en. Dva bomba{a poginula su u eksploziji, a tre}i, odjeven u policijsku uniformu, pre`ivio je eksploziju, ali su ga ubili vojnici.

U me|uvremenu, nepoznata grupa otela je na jugu Afganistana dvojicu slu`benika Me|unarodnog Crvenog krsta, saop{tila je policija. Kako prenosi novinska agencija Srna, slu`benici su oteti u zoni Salar u distriktu Sajed Abad u provinciji Vardak na glavnom putu koji povezuje Kabul i Kandahar, izjavio je za AFP {ef provincijske policije Mohamad Avaz Mazlum, koji nije precizirao koje su nacionalnosti oteti radnici.

AP je javio da su kidnapovani pripadnici Me|unarodnog Crvenog krsta pro{log mjeseca radili na osloba|anju ju`nokorejskih talaca, a oteti su u trenutku dok su vodili pregovore sa otmi~arima njema~kog dr`avljanina. Oni su krenuli zajedno sa dvojicom afganistanskih voza~a u provinciju Vardak, kako bi razgovarali o osloba|anju Nijemca koji je otet u julu, potvrdio je zvani~nik koji je `elio da ostane anoniman.

Moskva se ne}e boriti, ali sprema oru`je za odgovor

Rusija ne dopu{ta militarizaciju svemira
Niko ne}e izigravati gazde u svemiru, upozorava general Vladimir Popovkin
Jedan visoki ruski vojni zvani~nik upozorio je u ~etvrtak da Rusija ne}e dopustiti militarizaciju svemira niti da neko izigrava "gazde" u tom domenu te da }e u tom slu~aju odgovoriti odre|enim mjerama. "Ne}emo se boriti, a s druge strane ne}emo dozvoliti nekim zemljama da izigravaju gazde u svemiru", izjavio je general Vladimir Popovkin, glavni komandant ruskih svemirskih snaga, javljaju ruske agencije, prenosi Fena. "Ako neka zemlja razvije oru`je u svemiru, vojni zakoni su takvi da }e se pojaviti oru`je za odgovor", dodao je on na konferenciji za {tampu. Samo su SAD i Rusija danas u stanju da razviju oru`je u svemiru, kazao je on. "Ali, Kina, Evropa i neke druge zemlje se brzo pribli`avaju tom nivou", ocijenio je. Kina je u januaru 2007. godine objavila kako je pristupila probi antisatelitskog oru`ja, tvrde}i da ne `eli u~estvovati u bilo kakvoj utrci u naoru`anju u svemiru. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tada ustanovio da u ameri~kim vojnim krugovima ima pla no va za mi li ta ri za ci ju sve mi ra i na gla sio ka ko Ru si ja ne}e do pus ti ti da "duh iza|e iz bo ce". Nakon {to su uni{tili satelite u svemiru 1980. godine, SAD i Sovjetski savez su okon~ali svoje programe naoru`avanja u svemiru.

Me|unarodna svemirska stanica

Reuters

Teheran izgradio novi nuklearni pogon

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

SVIJET 27
Gruzija optu`uje Rusiju
Gruzija je tokom zasjedanja Generalne skup{tine Ujedinjenih nacija u Njujorku optu`ila Rusija za direktnu umije{anost u sukob Tblisija sa separatisti~kom gruzijskom obla{}u Ju`nom Osetijom. Ruski ambasador u UN Vitaliji ^urkin je odbacio ove optu`be rekav{i da su gruzijske snage napale u~esnike jedne vojne vje`be.

Na ulicama Jangona policija ubija demonstrante

Mu{araf se kandidovao za predsjednika
Pakistanski predsjednik Pervez Mu{araf kandidovao se za predsjedni~ke izbore zakazane za 6. oktobar, prenose agencije. Vrhovni sud }e danas donijeti odluku o tome da li je Mu{arafova kandidatura za novi predsjedni~ki mandat legalna. Pakistan je mjesecima u neizvjesnosti dok Mu{araf poku{ava da odr`i kontrolu nad tom nuklearnom silom, ~ija se podr{ka Sje di nje nim Dr`ava ma smatra klju~nom.
Reuters

Policijska represija nad demonstrantima

Vojna hunta odvodi monahe iz manastira
Demonstranti se ju~er razi{li nakon upozorenja snaga bezbjednosti da }e nastaviti pucati na njih, dok agencije javljaju da je deset ljudi poginulo
Demonstranti u glavnom gradu Mijanmara (Burma) razi{li su se u ~etvrtak nakon {to je u akciji snaga bezbjednosti najmanje deset ljudi poginulo, me|u kojima jedan japanski dr`avljanin. Vi{e od 200 vojnika i policajaca pro{lo je ulicama Jangona i putem razglasa naredilo ljudima da odu ku}ama ili rizikuju da bude pucano u njih, izjavili su o~evici. du koji `eli da se rije{i 45-godi{nje vladavine vojne hunte i te{kih ekonomskih mjera. Stanovnici koji `ive u blizini manastira u Jangonu navode da je oko 500 sve{tenika odvedeno vojnim kamionima u drugoj no}i od kada je uveden policijski ~as, koji traje od sumraka do svitanja. Neki od sve{tenika, koji su uspjeli da pobjegnu i vrate se u manastir, povrije|eni su i vidljive su im rane na glavi. Oni navode da su se krili u kro{njama drve}a. U toku no}i, dva funkcionera opozicione Nacionalne lige za demokratiju su tako|er uhap{ena, rekao je portparol stranke. Privedena su i dva politi~ara iz drugih partija opozicije.

Blokirani prilazi
Vojnici su mar{irali ulicama sa pu{kama obje{enim o ramenima, a policajci su proizvodili buku udaranjem palicama po svojim {titovima. O~evici su rekli da su na ulicama Jangona ostali samo prepla{eni prolaznici, koji poku{avaju da na|u skloni{te. Prije policijske akcije u sredi{tu Jangona okupilo se vi{e od 10.000 de mon stra na ta, ugla vnom mladih, uprkos ranijim prijetnjama vojske i policije, prenose agencije. U sredi{tu mno{tva koje se okupilo u blizini pagode Sule bila su ~etiri budisti~ka sve{tenika, koji su do{li uprkos strahu od krvavoga obra~una s mijanmarskom vojnom huntom. "Oslobodimo se opasnosti, spasimo siroma{tva, neka na{a srca i duh osjete mir", uzvikivali su demonstranti suo~eni s pripadnicima interventne policije, koji su zaprije~ili glavne prilaze pagodi. Kako bi sprije~ila prilaz najve}im kri`anjima u gradu, polici-

Ruski car Nikolaj Drugi

Odbijena `alba Romanovih
Dr`avno tu`ila{tvo u Moskvi je odbilo `albu ulo`enu u ime posljednjeg ruskog cara i njegove porodice da ubudu}e budu zvani~no tretirani kao `rtve politi~kog progona. Dopisnici BBC-ja ka`u da ova odluka tu`ila{tva mo`e da ozna~i i kraj vi{egodi{nje kampanje koju su potomci carske porodice Romanovih vodili tra`e}i rehabilitaciju cara Nikolaja Drugog. On je abdicirao 1917. u vrijeme revolucionarnih previranja u Rusiji, a godinu dana kasnije, car i njegova porodica su strijeljani. Rusko dr`avno tu`ila{tvo je ostalo pri stavu da ubistvo cara i njegove porodice jeste izvr{eno s predumi{ljajem, ali da nije bilo politi~ki motivisano.

Razmotriti sankcije
Savjet bezbjednosti UN je u Njujorku odr`ao neformalni sastanak posve}en pogor{anju stanja u Mijanmaru. Sastanak je organizovan samo nekoliko sati po{to su snage bezbjednosti pucale iz vatrenog oru`ja. Savjet bezbjednosti je poslije sastanka pozvao tamo{nje vlasti da prime specijalnog izaslanika generalnog sekretara UN Ban Ki Muna, Ibrahima Gambarija, koji je upu}en u region jugoisto~ne Azije. Prije hitno sazvanog vanrednog sastanka SBUN-a u srijedu, SAD i EU su tra`ili da Svjetska organizacija razmotri uvo|enje sankcija protiv Burme i da osudi vojne vlasti u zemlji.

Demonstrante i u ~etvrtak predvodili monasi

ja je postavila barikade od bodljikave `ice, a blizu mjesta gdje je u srijedu, prema svjedo~enjima budisti~kih redovnika, ubijeno pet osoba, razmje{tena je vojska, prenosi Reuters. Dr`avni su mediji, ipak, prenijeli da je poginula jedna osoba. Prije po~etka protesta, kako je javio France Presse, u isto~nom dijelu Jangona, odakle su po~ele pristizati male skupine demonstranata, pripadnici mijanmarskih snaga bezbjednosti pucnjevima u zrak poku{ali su odvratiti ljude.

Stotinjak budisti~kih sve{tenika uhap{eno je u ~etvrtak ujutro isto~no od Jangona, u akciji snaga bezbjednosti Mijanmara koje su, uprkos pozivima me|unarodne zajednice na uzdr`anost, odlu~ile da se obra~unaju sa u~esnicima protesta protiv vojne hunte, javljaju agencije. Raciju su pokrenuli generali koji godinama `ive pod sankcijama zapadnih zemalja i uporno ignori{u pozive na promjene. Racija u manastirima mogla bi da dovede do usijanja u naro-

Reuters

28

SVIJET

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Sudsko vije}e Ha{kog tribunala izreklo presudu

Zlo~incima iz Vukovara 25 godina zatvora
Nenad Bogdanovi}

Veselin [ljivan~anin osu|en je na pet godina zatvora, Miroslav Radi} oslobo|en je svih optu`bi, a "najgore" je pro{ao Mile Mrk{i}, kojem je Sud izrekao kaznu od 20 godina zatvora
Sudsko vije}e Ha{kog tribunala objavilo je ju~er presudu trojici biv{ih zapovjednika JNA optu`enih za ubistva 264 osobe na Ov~ari 1991. godine. Uprkos masovnom pokolju za koji ih se tereti, ukupna zatvorska kazna "vukovarskoj trojci" iznosi tek 25 godina. Veselin [ljivan~anin osu|en je na pet godina zatvora, Miroslav Radi} oslobo|en je svih optu`bi jer nije dokazano da je bio na mjestu pokolja, a "najgore" je pro{ao Mile Mrk{i}, kojem je Sud izrekao kaznu od 20 godina zatvora, prenosi Index. Mrk{i} je progla{en krivim za kazneno djelo pomaganja ubistava, mu~enja i okrutnog postupanja, zbog ~ega mu je dosu|ena kazna od 20 godina zatvora. [ljivan~anin je progla{en krivim za kazneno djelo pomaganja mu~enja i okrutnog postupanja prema zarobljenicima, zbog ~ega dovoljna za njih, kao ni za one koji jo{ nisu ni privedeni zbog onog {to su u~inili u Vukovaru", rekla je dr. Bosanac. Podsjetimo, su|enje "vukovarskoj trojci" po~elo je 11. oktobra 2005. godine. Mrk{i}a, [ljivan~anina i Radi}a optu`nica u osam ta~aka tereti za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enje ratnog prava i obi~aja zbog progona, istrebljenja, ubistava, mu~enja te okrutnog i nehumanog postupanja. Optu`be se odnose na zato~enje, mu~enje i ubistvo vi{e od 260 ranjenika, bolesnika i civila iz vukovarske bolnice. Ha{ko tu`iteljstvo zatra`ilo je izricanje do`ivotne kazne zatvora za "vukovarsku trojku". Tu`itelj Marks Mur kazao je kako se takva kazna treba izre}i ako se ut vrdi da se tro jac udru`io kako bi izveo zlo~ina~ki pothvat u kojem je ubijeno i prognano mnogo ljudi.

Preminuo gradona~elnik Beograda
Gradona~elnik Beograda Nenad Bogdanovi} preminuo je u ~etvrtak u 54. godini, poslije du`e bolesti, javila je novinska agencija Onasa. Nenad Bogdanovi} je ro|en 12. maja 1954. godine u Beogradu. Bio je narodni poslanik i potpredsjednik Demokratske stranke. Za gradona~elnika Beograda izabran je u drugom izbornom krugu 2004. godine, pobijediv{i kandidata Srpske radikalne stranke Aleksandra Vu~i}a.

"Vukovarska trojka": Ha{ko tu`iteljstvo zatra`ilo do`ivotne kazne zatvora

Krvavi dani u pojasu Gaze
Dvojica palestinskih militanata poginula su u ~etvrtak u izraelskom vazdu{nom udaru u pojasu Gaze, ~ime je broj nastradalih u posljednja 24 ~asa u ovoj oblasti porastao na najmanje 11, izjavili su bolni~ki izvori. Izraelska vojska saop{tila je da je meta napada bila }elija za lansiranje raketa na Izrael iz mjesta Beit Hanun, javio je BBC, prenosi novinska agencija Srna. Bolni~ki izvori rekli su da su u vazdu{nom udaru nastradali pripadnici militantnog pokreta Hamas i da je ranjeno petoro ljudi. Teritoriju Izraela od srijede je pogodilo 11 raketa, ali za sada nema izvje{taja o `rtvama. Ovo je najkrvaviji period od kada je Izrael proglasio Gazu za neprijateljsku teritoriju.

je osu|en na pet godina zatvora. Dr. Vesna Bosanac, ratna ravnateljica vukovarske Op}e bolnice, izjavila je ju~er prije izricanja presude kako se nada da }e trojci biti izre~ene maksimalne kazne jer je ono {to se do-

ga|alo s ranjenicima iz vukovarske bolnice previ{e stra{no. Ona smatra kako je trojka imala klju~nu ulogu i u razaranju grada i u uni{tavanju `ivota, odvo|enju i ubijanju. "Niti do`ivotna kazna nije

Potvr|ene osloba|aju}e presude Ljimaju i Muslijuu
@albeno vije}e Me|unarodnog suda potvrdilo je ju~er presudu Pretresnog vije}a u predmetu protiv biv{ih pripadnika Oslobodila~ke vojske Kosova (OVK) Fatmira Ljimaja, Isaka Muslijua i Haradina Balje. Njih trojica bili su optu`eni za zlo~ine po~injene nad srpskim civilima i civilima kosovskim Albancima u zarobljeni~kom logoru OVK-a Lapu{nik od maja do jula 1998. @albeno vije}e je odbacilo sve `albene osnove strana u postupku, potvrdilo osloba|aju}e presude Ljimaju i Muslijuu i osu|uju}e presude Balji za mu~enje, okrutno postupanje i ubistvo, kao i kaznu od 13 godina zatvora koja mu je bila izre~ena, saop{teno je iz ICT Y-a, prenosi novinska agencija Fena. Haradin Balja, stra`ar u zarobljeni~kom logoru Lapu{nik, osu|en je 30. novembra 2005. na 13 godina zatvora. Pretresno vije}e je osudilo Haradina Balju zbog njegove li~ne uloge u odr`avanju i provo|enju nehumanih uslova u logoru, pomaganju pri mu~enju jednog zatvorenika i u~estvovanju u ubistvu devet zarobljenika iz logora koji su 25. ili 26. jula 1998. natjerani da pje{a~e do planine Beri{a, gdje su ubijeni.

Haradinu Balji potvr|ena osu|uju}a presuda

HVB Central Profit banka d.d.

OBA VJE [T E N JE
Zbog na~ela javnosti i stupanja na snagu notarski obra|ene isprave - Ugovora o obezbje|enju nov~anog potra`ivanja i regulisanju me|usobnih prava i obaveza, zaklju~enog izme|u HVB Central Profit banka d.d. kao povjerioca i Bakalovi} Kemala kao zalo`nog du`nika, notarski obra|enog kod notara Trnka Rasima, sa sjedi{tem na Ilid`i, Ul. Ibrahima Ljubovi}a br. 40, pod brojem OPU 501/07 od 2.8.2007. god., objavljuje se dio notarski obra|ene isprave koji se odnosi na zasnivanje zalo`nog prava na nekretnini ozna~eno kao: Poslovni prostor u prizemlju stambeno-poslovnog objekta, Trg Mehremi}a br. 1 (raniji naziv Ul. \ure \akovi}a u objektu A2 PP2) naselje Ciglane, op}ina Centar, Sarajevo, ukupne povr{ine 65,91 m2, vanknji`no vlasni{tvo zalo`nog du`nika po osnovu Ugovora o kupoprodaji br. 04-1590-1/81 zaklju~enog dana 24.2.1981. god. sa "Sarajevostanom" RO za in`injering u stambneoj djelatnosti. Notar je upozorio stranke na pravni domet prinudnog izvr{enja, da je izvr{enje na osnovu klauzule neposrednog prinudnog izvr{enja mogu}e neposredno bez prethodnog vo|enja parnice i dono{enja presude.

BiH 75000 Tuzla, Ul. fra Grge Marti}a 8; Centrala: ++387 35 251-211. Direktor: ++387 35 252-433, 250-154 Marketing: +387 35 252-642 Komercijala. Tel/fax: ++387 35 250-034 Tehn. priprema Tel/fax ++387 35 250-071 e-mail teh-comp@inet.ba

Na osnovu ukazane potrebe DOO "TEHNOGRAD - company" Tuzla raspisuje

za prijem zaposlenika u radni odnos na odre|eno vrijeme 1. DIPL.ING.MA[INSTVA ...........................................................................1 izvr{ilac Za poslove projektovanja ma{inskih instalacija USLOVI: VSS - Ma{inski fakultet - radno iskustvo najmanje 3 god. - polo`en stru~ni ispit 2. DIPL.ING.GRA\EVINARSTVA - pripravnik ..........................................1 izvr{ilac USLOVI: VSS - Gra|evinski fakultet Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova po raspisanom oglasu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu DOO "TEHNOGRAD - company" Tuzla, Ul. fra Grge Marti}a br. 8 Tuzla Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Informacije vezane za oglas mo`ete dobiti na telefon 251 211 ili 252 433. O rezultatima oglasa kandidati }e biti pismeno obavije{teni.

OGLAS

Reuters

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

SVIJET 29
Slovenija i medijske slobode

Odnosi Evropske unije i Rusije

Novinarska peticija protiv cenzure
Na rast politi~kih pritisaka i vlasnika kapitala na novinare, koje polako prerasta u torturu i radno nasilje, profesionalni poslenici javne rije~i u Sloveniji upozoravaju otkako je aktuelna politi~ka garnitura preuzela vlast. Borba za o~uvanje novinarske autonomije, za koju se mislilo da je jednom zauvijek osvojena, postala je stoga dio dnevnog anga`mana Sindikata i Dru{tva novinara, ali njihovi vapaji nailaze na gluhe u{i dr`avnih mo}nika. Ako ve} ne mogu uticati na zbivanja u sopstvenom okru`enju, polo`aj novinara i novinarstva u Sloveniji sve ~e{}e je predmet kriti~nih komentara u sredinama gdje su medijske slobode odavno neupitna datost, a to predstavlja nemali podstrek za struku u

Ministarstvo odbacuje optu`be
U Ministarstvu za kulturu odbacuju optu`be da su slovenski mediji pod uplivom i pritiscima vlasnika, me|u kojima su i neke privredne kompanije u djelimi~nom vlasni{tvu dr`ave. "Kad god odgovorni urednik odlu~i da odre|eni prilog zbog slabog kvaliteta ili usljed dono{enja neprovjerenih informacija ne objavi, neki novinari u Sloveniji jednostavno zaklju~e da je za to odgovorna vlada ili ~ak njen predsjednik", ka`e se u saop{tenju Ministarstva za kulturu.

Moskva: Zahla|enje pred samit lidera EU i Rusije

Moskva sprema osvetu za Kosovo
Ako Brisel prizna nezavisnost Kosova, Rusi }e isto u~initi sa tri enklave u Gruziji i Moldaviji
iz direktnog susreta pregovara~a Beograda i Pri{tine u petak u Njujorku. U tekstu se dodaje da se EU bori da sprije~i scenario po kojem ni poslije 10. decembra ne bi bilo dogovora dvije strane, poslije ~ega bi kosovski Albanci proglasili nezavisnost koju bi priznale EU i SAD, dok bi se Rusija za to osvetila priznavanjem tri separatisti~ke enklave u Gruziji i Moldaviji. Takav slijed doga|aja destabilizovao bi isto~ne granice EU u trenutku kada su odnosi EU sa RusiZategnutim odnosima EU i Rusije prijete novi problemi zato {to je u srijedu diplomatska pat pozicija u vezi sa statusom Kosova pove}ala opasnost od {irenja nestabilnosti na oblast isto~ne Evrope i Zakavkazja, pi{e u ~etvrtak Fajnen{el tajms u izdanju koje se objavljuje samo na internetu, prenijela je novinska agencija Srna. Neimenovani evropski diplomata i dobar poznavalac Balkana rekao je da postoje mali izgledi da bilo {ta pozitivno proistekne jom ve} te{ki zbog pitanja snabdijevanja energijom, trgovinskih sporova, napetosti u odnosima Rusije i Estonije i zbog slu~aja ubistva Aleksandra Litvinjenka u Britaniji, pi{e Fajnen{el tajms. Lideri EU i Rusije odr`a}e redovni {estomjese~ni samit 26. oktobra u Mafri kraj Lisabona, ali je malo zvani~nika EU ili analiti~ara iz nevladinih organizacija koji o~ekuju da }e taj sastanak prote}i u manje hladnoj atmosferi od onog koji je u maju odr`an u Samari u Rusiji, zaklju~uje list.

Ljubljana: Peticiju novinara podr`ao je i predsjednik dr`ave Drnov{ek

Spremni na kompromise
Potrebno uva`iti legitimne interese Srbije i specifi~ne potrebe ugro`ene srpske zajednice u pokrajini, kazao Boris Tadi}
Predsjednik Srbije Boris Tadi} rekao je ju~er tokom obra}anja na generalnoj debati 62. zasjedanja Generalne skup{tine UN da je Beograd kosovskim Albancima ponudio posebna prava i nadle`nosti za autonoman razvoj njihove zajednice unutar Srbije. Tadi} je rekao da je pregovara~ki tim Srbije, brane}i dr`avni suverenitet i teritorijalni integritet zemlje, ponudio model decentralizacije, zasnovan na evropskim rje{enjima, koji bi efikasno za{titio interese kosovskih Albanaca, ali i ugro`ene srpske i druge, nealbanske etni~ke zajednice u pokrajini. Tadi} je kazao da Srbija nudi rje{enja kojim bi se obostranom suglasno{}u, uz primjenu evropskih vrijednosti i pravila, trajno rije{io jedan stari me|uetni~ki sukob, otvorila perspektiva pomirenja i zajedni~kog `ivota unutar moderne, demokratske i evropske Srbije. "Srbija je spremna za postizanje kompromisa, ali uz uva`ava7.100. Tadi} je izjavio da se Srbija zala`e da se do kompromisnog rje{enja do|e diplomatskim, pravnim i mirnim sredstvima, a nikako ratom i nasiljem. "Upravo zbog toga demokratska Srbija ne prihvata da je prijetnja nasiljem strane sa kojom pregovaramo argument za prekrajanje granica legitimnih demokratija i ru{enje normi me|unarodnog prava. Srbija zato uporno upozorava na nesagledive posljedice ovakve neprincipijelne i opasne politike, i ostaje privr`ena traganju za mirnim i kompromisnim rje{enjem kroz dijalog, uz puno po{tivanje Povelje UN", izjavio je Tadi}. Navode}i da pitanje ratnih zlo~ina i dalje optere}uje odnose zemalja na Balkanu, predsjednik Srbije potvrdio je rije{enost i "potpunu opredijeljenost" Beograda da uspje{no okon~a saradnju sa Ha{kim tribunalom.
D. BANJAC

Predsjednik Srbije obratio se na Generalnoj skup{tini UN

de`eli da ne posustane u odbrani profesionalnog dostojanstva. Ovih dana je tako i njema~ki Der Speiegl pisao o tome kako "vlada u Ljubljani masovnim pritiskom na novinarsku slobodu sliku 'uzornog evropskog u~enika' postavlja na kocku", pozivaju}i se na "sudbinu" novinara mariborskog Ve~era Bla`a Zgage, koji se protestnim pismom, u kojem je opisao {ta se sve doga|a u slovenskom medijskom prostoru, obratio na adrese evropskih vlada i nevladinih organizacija. "Objava u listu milionskog tira`a, koji donosi isklju~ivo relevantne informacije, zorno svjedo~i o tome da stanje u medijima u Sloveniji postaje zna~ajna tema i na me|unarodnoj sceni", prokomentirao je Der Speigelov prilog profesor novinarstva sa FDV u Ljubljani Marko Milosavljevi}, podvukav{i "da nije rije~ o prezentaciji Zgaginog pisma, ve} o ~lanku napisanom bez ikakvih navodnika, {to zna~i da se u redakciji Der Spiegela sla`u sa onim

{to poru~uju zabrinuti novinari iz Slovenije". Uporedo sa internacionalizacijom problematike, grupa novinara na ~elu sa Bla`om Zgagom i znanim radijskim reporterom Matejom [urcom, proteklih je dana organizirala potpisivanje peticije protiv cenzure u medijima, koju je do sada potpisalo 438 novinara. U peticiji, koja je poslana i na 320 adresa u inostranstvu, slovenski novinari i novinarke za ja~anje politi~ke kontrole nad medijima optu`uju ponajprije predsjednika vlade Janeza Jan{u, ali i sve druge politi~ke snage i vlasnike medija "koji ne po{tuju novinarsku autonomiju i cenzuriraju novinske tekstove koji kriti~ki pi{u o vlasti". Peticiju novinara podr`ao je i predsjednik dr`ave Janez Drnov{ek, upozoriv{i pritom da "svako ograni~avanje slobode izra`avanja i posezanje u autonomnost rada novinara predstavlja ugro`avanje temeljnih na~ela demokracije".
D. [VARC

Boris Tadi}: Ponovljeni prijedlozi srpskog pregovara~kog tima

nje legitimnih interesa Srbije i specifi~ne potrebe ugro`ene srpske zajednice u pokrajini, kao i drugih zajednica koje su do`ivjele izgon, poput romske i goranske", rekao je Tadi}. Predsjednik Srbije je podsjetio da je vi{e od 200.000 Srba napustilo Kosovo od 1999, a da se do danas, prema zvani~nim podacima UNHCR-a, vratilo samo njih

Prvi ambasador Srbije u Podgorici
Srbija }e kona~no dobiti ambasadore u devet evropskih zemalja, a imena diplomata koji odlaze u njihove prijestonice bi}e potvr|ena na prvoj sjednici Vlade Srbije, pi{u Ve~ernje novosti, a prenosi novinska agencija Srna. Prema pisanju Novosti, prvi ambasador Srbije u Crnoj Gori definitivno }e biti Zoran Lutovac, koji trenutno radi u fondaciji "Fridrih Ebert", a ~lan je Politi~kog savjeta DS-a. Vlada Srbije, kako saznaju Novosti, uskoro bi trebalo da imenuje nove ambasadore i u Albaniji, Argentini i Australiji.

36

KULTURA
Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Kome se smije{i bo`ica Talija
Zbog velike konkurencije i ~injenice da su pored talenta i znanja presudni i drugi faktori, kriteriji moraju biti na najvi{em nivou
upisa na Odsjek za glumu stekli su: Benjamin Bajramovi}, Nina \ogo, Rijad Gvozden, Belma Salki} (primljeni u prvom ispitnom roku) i Edin Avdagi}, Na|a Josimovi} i Igor Skvarica (primljeni u drugom roku). Na Odsjeku za re`iju, u prvom nije pro{ao niko, a u drugom upisnom roku u klasu prof. Pjera @alice primljeni su: Emir Kapetanovi}, Sa{a Pa{evski, Neven Samard`i} i Hari [e~i}. Zijad Mehi}, dekan sarajevske ASU, ka`e kako je ove godine puno ve}e interesovanje iz cijele BiH, a na Odsjek za glumu primljena je i studentica iz Hrvatske: "Upis na Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu za strane dr`avljane je 6.000 KM, a njima mi ovdje napla}ujemo 1.200 KM, koliko iznosi i cijena paralelnog studija u BiH. Studenti re`ije nas u prosjeku ko{taju 5.000 KM. Tehni~ka oprema je slaba, jo{ zavisimo od dobre volje ljudi iz javnog RT V servisa Jedna od visoko{kolskih ustanova koja uvijek privla~i veliki broj svr{enih srednjo{kolaca je Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu. I ove godine prijemni na odsjecima za glumu i re`iju obavljen je u dva upisna kruga. Kriteriji prijemnih ispita na Akademiji znatno su zahtjevniji i o{triji u odnosu na prijemne ispite na drugim fakultetima. Naime, veliki broj mladih i talentiranih ljudi `eli da studira ba{ ovdje. Mnogi izlaze na prijemne i po nekoliko puta, godinama. BiH i nezavisnih produkcija. Nedostaje nam odgovaraju}a nadoknada Ministarstva za obrazovanje kada su u pitanju odre|eni projekti."

Ono {to voli{
Iako predavanja jo{ nisu po~ela, budu}i studenti su ve} tu. Emir, Sa{a, Neven i Hari, kao nekad Pjer, Sr|an, Dino ili Danis, raspituju se o svemu. Hari je zavr{io tri godine studija komparativne knji`evnosti i historije umjetnosti. No, ustrajao je u namjeri da se upi{e na Akademiju i pro{ao - iz tre}eg puta! "Postoje fakulteti koje studira{ samo zbog diplome, da se pomo}u nje katapultira{ negdje dalje. Postoje i oni gdje u~i{ ono {to `eli{, gdje radi{ ono {to voli{. To je razlog zbog kojeg smo se sva ~etvorica vratili. Nebrojeno puta htio sam odustati, nestati. Ali nisam, i sad sam sretan zbog toga", rekao nam je Neven Samard`i}, koji je bio stu-

Prvi uspjeh - prijemni
Zbog velike konkurencije i ~injenice da su pored talenta i znanja za bavljenje ovim umjetnostima presudni i drugi faktori, kriteriji, isti~u na Akademiji, moraju biti na najvi{em nivou kako bi se napravio ispravan i kvalitetan odabir. Tako da je polo`en prijemni ispit, sam po sebi, ve} uspjeh. A ove godine pravo

Neki budu}i Sr|ani, Dine, Danisi: Novi studenti re`ije

dent Ekonomskog fakulteta. Sa{i Pe{evskom su uzori Felini, Tarkovski, Kjubrik. "Upoznao sam sebe ovih dana, suo~io se sa svojim manama", ka`e ovaj devetnaestogodi{njak, ujedno najmla|i ~lan klase. Emir Kapetanovi} pomalo se

amaterski bavio filmom. No, to ovdje vi{e nije bitno. Akademija }e ih oblikovati i usmjeriti u pravom smjeru. Ne}e biti lako, ali uvjereni su da im `ivot ne bi bio to {to `ele bez Akademije.
I. RODI]

Na Bu{kom jezeru

[opovi dani na Plivi 2007.

[opu u ~ast, Gudelju s posvetom
Samostan Karmel sv. Ilije

Likovna kolonija za razminiranje Hrvatske
U miru samostana Karmel sv. Ilije, smje{tenom uz Bu{ko jezero u blizini Tomislav-Grada, hrvatski, bo{nja~ki i srpski slikari iz Hrvatske i na{e zemlje }e od 8. do 14. oktobra u~estvovati u dobrotvornoj Me|unarodnoj likovnoj koloniji pod nazivom "SPES i likovni umjetnici - za Hrvatsku bez mina". Vi{enacionalnoj koloniji, u organizaciji tvrtke SPES, te pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini i Op}ine Tomislav-Grad, mo`da }e prisustvovati i umjetnici iz Crne Gore i Srbije, a likovni radovi nastali u koloniji bi}e ponu|eni na aukciji u Zagrebu sredinom decembra. Sav prihod od prodanih slika bi}e upla}en za razminiranje Hrvatske, a ova kolonija je samo jedna u nizu akcija koje se odr`avaju u sklopu velike kampanje "Ako `elite Hrvatsku bez mina - koristite SPES". Za sada su svoje prisustvo na likovnoj koloniji potvrdili: Branimir Bartulovi}, Dalibor Pehar, Ante Bla`evi}, Maja [olak, Ivan Liste{, Vlado Pulji}, Milica To{i}, Radoslav Tadi}, Edo Matkovi}, Zdravko Ani}, Stipo Zoroja, Sonja Nikoli}-Juri{i}, Mate Ljubi~i}, Zdenko Juri{i} i Anto Mamu{a. M. Du.

Knji`evni susreti "[opovi dani na Plivi", u ~ast velikom pjesniku Nikoli [opu, sve~ano se otvaraju u Jajcu danas, petak, 28. rujna i traju do nedjelje, 30. rujna. Organizator, Hrvatsko kulturno dru{tvo "Napredak" Jajce, ovogodi{nje Dane je osmislio novom koncepcijskom opredijeljeno{}u tako da }e se u Jajcu okupiti pjesnici koji dolaze kao predstavnici svojih op}ina. Ove godine sudjeluju pjesnici iz Biha}a, Viteza, Posu{ja, Br~kog, Sarajeva (Novi Grad i Novo Sarajevo), Konjica, Mrkonji}-Grada, Ora{ja, Mostara, Sanskog Mosta i Novog Travnika. Druga koncepcijska novost je {to }e ovi i budu}i [opovi dani biti posve}eni jednome od najve}ih `ivu}ih pjesnika iz Bosne i Hercegovine, ili susjednih dr`ava - koji je na neki na~in vezan i za Bosnu i Hercegovinu. (Kao {to je bilo i s Nikolom [opom, ~iji su `ivot i poezija povezani s Jajcem, Beogradom i Zagrebom). Ovaj put je to Petar Gudelj, ~ija biografija i stvarala{tvo imaju sli~nu putanju: Imotski – Mostar – Sarajevo – Beograd – Ba{ka Voda... O pjesni~kom djelu Petra Gudelja

Nikola [op

bit }e organiziran razgovor - okrugli stol. Na ovogodi{njim [opovim danima sudjeluju pored Gudelja: @eljko Bari{i}, Vanja Bavrka, Muharem Bazdulj, Hasija Bori}, Amir Brka, Emir Bubalo, Had`em Hajdarevi}, Vesna Hlava~ek, Miljenko Jergovi}, Sonja Juri}, Hakija Kari}, Enver Kazaz, Ivan Kordi}, Ivan Lovrenovi}, Antun Lu~i}, Admiral Mahi}, Dragan Marijanovi}, @arko Mileni}, Dragan Mu~ibabi}, Al-

ma Obad, Petar Opa~i}, Fedora Ferulg-Petronio, Miro Petrovi}, Radmilo R. Radovanovi}, Mile Stoji}, Ljiljana [op, Ljiljana Tadi}, Amir Tali}, Tomislav Tomi}, Stevan Tonti}, Vesna Vuji}, Almir Zalihi}, Anto Zirdum i Joso @ivkovi}. Pokrovitelji Dana su Federalno ministarstvo kulture i sporta, Op}ina Jajce i Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona/`upanije.
D. M.

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

KULTURA 37
Festival "Sarajevska zima"

VI me|unarodni poetski susreti "Izet Kiko Sarajli}"

I stihovi se raduju
Osje}am da su Susreti postali zna~ajni poput Sarajevo jazz festivala, Sarajevske zime i drugih festivala, ka`e talijanski ambasador u BiH
U grad, u kojem se i "stihovi raduju kad se ljudi sastaju", stigao je turski pjesnik Metin Cengiz da sudjeluje na Me|unarodnim poetski susretima "Izet Kiko Sarajli}", koji se odr`avaju ve} {estu godinu.

"Prera|eno" predstavlja na{u zemlju

Pozdrav skopskoj "Bijeloj no}i"
Direktor festivala “Sarajevska zima” Ibrahim Spahi} uputio je pismo gradona~elniku Skoplja Trifunu Kostovskom u povodu odr`avanja manifestacije ”Bela nok” (Bijela no}) na kojoj u~estvuju i umjetnici iz Bosne i Hercegovine. - Veoma se radujem {to }e Festival “Sarajevska zima“, zajedno sa "Collegiumom Artisticumom" i Umjetni~kom galerijom BiH predstavljati na{u umjetni~ku scenu izlo`bom ”Prera|eno”. Uvjeren sam da }e Skoplje i va{a predivna manifestacija ”Bela nok” prepoznati izvanredni kvalitet i kreativnost na{ih umjetnika, kao i da }e ova izlo`ba biti jo{ jedan va`an kulturni doga|aj kojim se ja~aju prijateljske veze izme|u na{ih zemalja i umjetnika, ka`e se u Spahi}evom pismu. Spahi} je izrazio zadovoljstvo {to je Skoplje doma}in XIV Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana i pozvao umjetnike iz Skoplja i Makedonije da budu gosti XXIV Festivala Sarajevo ”SaK. R. rajevska zima”.

[koljka i biser
Prvi put je u gradu na Miljacki, prvi put na Ba{~ar{iji i Sarajevo ga se toliko dojmilo da za njega re~e da je "{koljka u kojoj se nalazi biser". Ovaj kompliment izrekao je u Ambasadi Republike Italije u Bosni i Hercegovini, gdje je ju~er odr`ana konferencija za novinare u povodu po~etka odr`avanja VI me|unarodnih poetskih susreta posve}enih pjesniku Izetu Kiki Sarajli}u, ~ija je posljednja `elja bila da Sarajevo ponovno postane mjesto susretanja pjesnika iz svih krajeva svijeta. Ambasadoru Alessandru Fallavollitau ovo je tre}e izdanje Susreta koji su "postali ve} tradicija ove zemlje": - Osje}am da su postali zna~ajni poput Sarajevo jazz festivala, Sarajevske zime i drugih festivala koji se organiziraju u ovom gradu, ka`e ambasador, isti~u}i kako su Susreti rezultat emocije koja u Sarajevu vlada prema Izetu Kiki Sarajli}u, koji i

Pres konferencija: Obostrane emocije

pet godina nakon smrti nastavlja biti voljeni pjesnik Sarajeva. Susreta mo`da i ne bi bilo da Izet Kiko Sarajli} nije posjetio Salerno, susreo se s njegovim pjesnicima, postao njegovim po~asnim gra|aninom. Tamo se susreo i s Sergiom Iagulliem, predsjednikom Cassa della poesia i danas jednim od organizatorom Susreta. "Od tada to {to smo ovdje za nas predstavlja specijalnu emociju i radost. Kao {to je to osje}ao Kiko kada je bio u Salernu", kazao je Sergio Iagullie. "Ustvari, ta obostarana ljubav je tolika i takva da smo se zaljubili u ovaj grad i uvijek jedva ~ekamo da do|emo."

Od danas pa do 30. rujna u Sarajevu se sastaje 17 pjesnika iz svih krajeva svijeta da govore i ~itaju poeziju, da se dru`e ne samo me|usobno, nego i s gra|anima, da prisustvuju sve~anostima u slavu poezije.

Otvoren poziv
U tom "~a{}enju" stihovima sudjeluju Bjanka Alajbegovi}, Abdulah Sidran i Nenad Veli~kovi} iz Bosne i Hercegovine, Tahar Bekri (Turska/Francuska), Beat Brechbul ([vicarska), Metin Cengiz (Turska), Jordi Doce ([panjolska), Adel Karasholi (Njema~ka/Sirija), Genny Lim (SAD),

Roberto Mussapi i Gianluca Paciucci iz Italije, Manuel Rico ([panjolska), Vojo [indoli} (Hrvatska), Hassan Teleb (Egipat), Ruben Van Gogh (Holandija) i Maja Vidmar (Slovenija). A muzi~ari }e prirediti oma` Umbertu Sabi. Bit }e odr`an i seminar posve}en Alenu Ginzbergu, kao i projekcije nekoliko filmova. Ulaz na sva doga|anja, koja }e se de{avati u kinu "Bosna", je besplatan. Ve} ve~eras, u 17.30 sati, Sarajlije mogu prisustvovati promociji knjige Sinana Gud`evi}a "Epigrammi romani", a u 20 sati slijedi sve~ano otvorenje Susreta i ~itanje poezije.
An. [IMI]

Izlo`ba "@ivot rije~i i scene" posve}ena Safetu Pa{ali}u

Pozori{te ga je u~ilo `ivotu
Biti sretan u pozori{tu zna~i otkriti sebe, jer strast glume je potvr|ivanje sopstvenog bi}a u tek otkrivenom tekstu. Safet Pa{ali} je to sigurno spoznao, rekao je Dino Mustafi}
Nisam imao mogu}nost poznavati ga i raditi sa Safetom Pa{ali}em, jer pripadam generaciji koja ga se sje}a isklju~ivo kroz druge medije, film i televiziju, a ne kroz njegovu primarnu umjetnost na daskama, u pozori{tu, za koje je sam rekao da mu duguje sve, da ga je ono u~ilo `ivotu, da mu duguje svoje obrazovanje - ovim rije~ima redatelj Dino Mustafi} je ju~e otvorio izlo`bu "@ivot rije~i i scene" u Galeriji "Mak" Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH u Sarajevu, posve}enu stogodi{njici ro|enja na{eg glumca Safeta Pa{ali}a. hovno stvarala{tvo, gdje su umjetnici marginalizirani i potisnuti egzistencijalnim i socijanim problemima? Ko mo`e biti sretan u pozori{tu, kao {to je to bio Safet Pa{ali}", pita se Mustafi} i nastavlja: "Samo onaj ko je otkrio sadr`aj na{eg posla, sadr`aj glume. Mislim da biti sretan u pozori{tu zna~i otkriti sebe, jer strast glume je potvr|ivanje sopstvenog bi}a u tek otkrivenom tekstu. Safet Pa{ali} je to sigurno spoznao". Prisutnima se obratila i Ka}a Dori}, koja je, kako ka`e, jedna od tri posljednja `iva glumca koji su s Pa{ali}em igrali, a na izlo`bi, koju je postavila vi{a kustosica Amina Abdi~evi}, na{le su se fotografije Pa{ali}a, plakati predstava u kojima je igrao, svjedo~anstva iz {kole - iz kojih doznajemo da je bio vrlodobar i dobar u~enik, a isto mu je bilo i vladanje - kao i drugi dokumenti koji podsje}aju na nekada{nju sveprisutnost ovog velikana na prostorima biv{e Jugoslavije. Ali da glumac, kako ka`e Mustafi}, nakon svega biva zaboravljen, donekle se pokazalo ta~nim:

Foto: S . GUBELI]

Bez istorije
"Ni ovdje danas nema mladih glumaca, nema profesora s Akademije scenskih umjetnosti, jer mi pripadamo jednoj sredini u kojoj se ne respektiraju na{i umjetnici. Mi na na{oj akademiji nemamo ni predmet koji se zove istorija pozori{ta Bosne i Hercegovine. U tom smislu se nadam da }e Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH u narednom periodu i dalje istrajavati u sje}anju na velikane na{e scenske umjetnosti". Postavka "@ivot rije~i i scene" }e se u Galeriji "Mak" zadr`ati do 15. oktobra. Nadati se da }e nakon ovih Mustafi}evih rije~i biti mnogo vi{e onih koji }e se sjetiti jednog od doajena bosanskohercegova~kog glumi{ta
M. DUHA^EK

Sretan u pozori{tu?
"Posebno me zaintrigirala jedna njegova re~enica. Na kraju svoje karijere je rekao: Sretan sam, meni je u pozori{tu zaista bilo lijepo. Mo`e li se danas biti sretan u pozori{tu, {ta zna~i biti glumac u Bosni, baviti se umjetno{}u u sredini u kojoj se ne pokazuje nikakav interes za du-

Izlo`ba zahvaljuju}i Muzeju knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti

Ljutio se zbog ”~” i ”}”
Sin Safeta Pa{ali}a, Rizah Pa{ali}, koji je prisustvovao otvorenju izlo`be, ka`e da je imao strogog oca. "Postavljao je odre|ene zahtjeve i nervirao se kada sam ja mije{ao ~ i }", kroz smijeh pri~a Rizah Pa{ali}, te dodaje kako je tu`an {to njegov otac ne mo`e da vidi {ta je sve ostavio iza sebe.

Foto: D. ]UMUROVI]

38

SCENA

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Sa snimanja filma "Sex i grad"

Posva|ale se biv{e prijateljice

Dvije britanske ljepotice posva|ale su se u Londonu na vjen~anju zajedni~kog prijatelja • Njihove nimalo damske rije~i ~ule su se daleko
Glavni razlog sva|e navodno je Rhys Ifans, njihov zajedni~ki prijatelj koji trenutno `ivi sa Siennom i sve se manje dru`i s Kate. No, bez obzira na njega, upu}eni poznanici tvrde kako su tenzije prisutne oduvijek, a kapljica-dvije alkohola u~inile su ljepotice iskrenima i dovele do neugodne sva|e. "Kate je krenula prema Sienni i optu`ila je da joj je ukrala stil. Derala se kako joj Sienna sad `eli ukrasti prijatelje i mjesta za izlaske. Bilo je vrlo neugodno i svi su ih slu{ali. Sienna joj je uzvratila istom mjerom", rekao je jedan od uzvanika vjen~anja na kojem su se manekenka i glumica, donedavne prijateljice, okomile jedna na drugu. Razdvojila ih je glumica Sadie Frost, podsje}aju}i ih da su na svadbi i da bi se "trebale kulturnije pona{ati", a stala je, naravno, na stranu Kate Moss, jer se sa Siennom ne podnosi otkad joj je ova otela supruga Judea Lawa. Navodno je Sienna Miller po odlasku sa svadbe uzela zajedni~kog prijatelja i predmet spoticanja, Rhysa Ifansa, pod ruku i zna~ajno pogledala svoju novu protivnicu. Mossova se, pi{u mediji, nije osvrtala jer joj je "virenje u ~a{icu" tog trenutka bilo puno zanimljivije. Britanski mediji ~esto su uspore|ivali protagoniste ove neugodne sva|e, i to prvenstveno zbog njihovog na~ina obla~enja. "Heroin chic" kojeg je u doba najve}e slave, tokom 90-ih godina pro{log vijeka, proslavila Kate

Sienna Miller kopira Kate Moss

Junakinje serije, uskoro i filma

Sva|e, smijeh, i vjerni obo`avatelji
Ako je vjerovati pisanju ameri~kih tabloida, Kim Catrall je navodno bijesna izletjela iz no}nog kluba nakon sva|e sa Sarom Jessicom Parker
^injenicu da su kona~no zapo~ele sa snimanjem filma "Sex and the City: The Movie", popularne glumice proslavile su u restoranu "Butter" na Menhetnu, no slavlje je, pi{u tabloidi, naru{io sukob izme|u Sare Jessice Parker i Kim Catrall. Podsjetimo, na snimanje se dugo ~ekalo zato {to je Kim, koja tuma~u ulogu nimfomanke Samanthe, tra`ila da se njen honorar izjedna~i s platom Sare Jessice Parker, {to joj je na kraju i po{lo za rukom. Ipak, atmosfera na snimanju ni~im ne odaje kako izme|u glavnih glumica vladaju napeti odnosi. Smijeha ne fali, a posebnu ~ar cijelom projektu daju vjerni obo`avatelji, koji su se u iznimno velikom broju skupili oko seta, poku{avaju}i barem izdaleka otkriti radnju dugo o~ekivanog filma. Ono {to su fanovi, ali i ~itaoci novina koji tako|er prate snimanje, mogli dosad vidjeli jest scena u kojoj se zaru~uju Carrie i Faca, te navodno urnebesno smije{na nezgoda plahe Charlotte, kojoj usred grada puca vodenjak, a Faca joj pristi`e u pomo}. Osim toga, djevojke na ulici sre}u svoje mla|e verzije - ~etiri djevojke odjevene poput popularnih likova {etaju centrom u nadi da }e, ba{ kao i njihovi uzori, postati modne ikone.

Nakon donirane fotografije

Isti stil, isti prijatelji, ista mjesta za izlaske

Moss, mlada je glumica uspje{no prihvatila i u kratkom se roku, usprkos filmskim neuspjesima, nametnula kao nova modna ikona. Mossovoj to tada nije smeta-

lo, barem se tako ~inilo, sve dok joj sad ve} biv{a prijateljica nije po~ela `ivjeti s Rhysom Ifansom, za kojeg odlu~no tvrdi da joj je "samo bliski prijatelj".

Uz novi album lutrija za stari auto

Elton John pod istragom o pedofiliji
Elton John donirao je fotografiju Nana Godina galeriji "The Baltic Centre For Contemporary Art" u Gatesheadu. Ni slutio nije da }e taj njegov dobrotvorni gest rezultirati policijskom istragom. Naime, kustos galerije povukao je spornu fotografiju samo dan prije otvorenja izlo`be, jer je prema njegovom mi{ljenju eksplicitna, a prikazuje dvije djevoj~ice u provokativnoj pozi. Fotografija je samo dio velike kolekcije fotografija Eltona Johna, koja sadr`i oko ~etiri hilajde umjetnina, a mnoge od njih su upravo "umjetni~ki Godinovi radovi s djecom". Glasnogovornik tamo{nje policije kratko je izjavio: "Istra`ujemo vlasnika fotografija, no detalje vam ne smijem otkriti". Slavni pjeva~ je svojevremeno izjavio kako se "divi izravnosti i istinitosti Godinovih djela", ali nove optu`be nije komentarisao. U svojoj dugogodi{njoj karijeri, za razliku od brojnih kolega, nikad nije bio nazivan pedofilom niti se povezivao s dje~ijom pornografijom.

Wyclef se `eli odu`iti
Svaki kupac novog CD-a }e automatski biti prijavljen na lutriju na kojoj }e glavni i jedini zgoditak biti jedan od Jeanovih automobila
Wyclef Jeanov novi album, "Carnival II: Memoirs of an Immigrant," iza}i }e na tr`i{te 4. decembra pod etiketom Columbie. Lista gostuju}ih muzi~ara koji }e se pojaviti na albumu je zaista impresivna. Tu su, izme|u ostalih i Paul Simon, Norah Jones, will.i.am, Mary J. Blige, T.I. i pjeva~, gitarista i klavijaturista benda "System Of A Down", Serj Tankian". O ovako {arolikom izboru gostiju Wyclef ka`e: "Uvijek prvo napi{em muziku, a onda gledam ko bi bio idealan za koju pjesmu. Nikada ne znam ko }e se tu na}i sve do samog kraja. Ovoga puta imam T.I.-a koji se odli~no sla`e sa akusti~nom gitarom, a Paul Simon se uklopio u mra~ni hip-hop bit. Jednostavno sam inspirisan razli~itim pjesmama i ritmovima iz cijelog svijeta." Me|utim, neko koga sa sigurno{}u ne}e biti tu je Lauryn Hill, tako|er biv{a ~lanica "The Fugeesa". Jean je nedavno izjavio da je njoj potrebna psihijatriska pomo}, a sada dodaje da sa njom uop{te nije razgovarao povodom svog novog albuma. Po~etak promotivne turneje je planiran za januar. U me|uvremenu, svaki kupac novog CD-a }e automatski biti prijavljen na lutriju na kojoj }e glavni i jedini zgoditak biti jedan od Wyclefovih automobila, i to 500 hiljada dolara vrijedan model "zebra" iz 1932. godine. Ovaj nesvakida{nji potez Jean obja{njava ovako: "@elim da uzvratim svim onima koji su meni pomogli da postanem bogat".

Biv{i ~lan "The Fugeesa"

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

SCENA 39

Uz novi album ~uvene afri~ke pjeva~ice

Ritmovi bez boja i granica
Angelique Kidjo u`iva u probijanju okvira u onome {to se, ~esto kolokvijalno, naziva world music, ~ak i onda kada se vra}a svojim muzi~kim korijenima
Rodila se, kao jedno od devetero djece, 1960. godine u afri~kom lu~kom gradu Ouidahu, jednoj od najva`nijih luka iz doba trgovine robovima. Pjeva~ka karijera Angelique Kidjo je po~ela u pozori{noj trupi njene majke, u Beninu u zapadnoj Africi. Angelique je tada imala {est godina. No, nakon {to je bila natjerana da pjeva za vojne diktatore, ~ija je parola bila da "svi umjetnici moraju slaviti re`im", Kidjo ka`e: "Osjetila sam da sam silovana u du{i, da je moja slobodna volja poga`ena". Bijegom u Pariz 1983. godine, zapo~eo je njen put ka jednoj od danas najpoznatijih afri~kih pjeva~ica, singer-songwriterki koja mije{a zvuke rodne zemlje sa d`ezo i fankom, sa latino muzikom i gospelom. Zbog te mje{avine mnogi su je optu`ivali, ili imali negativan stav spram njenog rada. Me|utim, Kidjo ima o tome veoma ~vrst stav, koji se nije promijenio zbog kriti~ara: "To je moja li~na vizija moje muzike i moje kulture. I, niko nema prava da mi odre|uje {ta da radim sa tim. Bila sam kritikovana sa svih strana od ljudi koji su htjeli da imaju kontrolu. Ja se nikada nisam uklapala u te kli{ee, jer odrasla sam slu{aju}i raznovrsnu muziku. Za muzi~are iz mog djetinjstva, muzika nije imala nikakve granice, nikakve boje, nikakve jezike - radi{ ono {to mora{ da bi dotakao ljudsku du{u." Termin world music je u po~etku "tjerao moju krv da proklju~a. Me|utim, vi{e se ne obazirem na to. Znam da je u ljudskoj prirodi da poku{a kategorizirati ljude, jer tako se ~ovjek lak{e osje}a bitnim."

Muzikom dota}i ljudsku du{u

Humanitarni pregalac

Ambasador dobre volje
Od 2002. godine Angelique je progla{ena za Unicefovog ambasadora dobre volje. Pored toga je osniva~ fondacije "Batonga", koja }e pla}ati {kolovanje za djevoj~ice u pet afri~kih dr`ava. "Kada jednom dobije{ {ansu u `ivotu, mora{ to vratiti nazad onima kojima je najpotrebnije", Sa Kofijem Ananom ka`e Kidjo, koja je nedavno sa francuskim politi~arima razgovarala o situaciji u Darfuru: "Politi~ari su izgleda po~eli shvatati da }e, ukoliko ne na|u rje{enje za Darfur, biti odgovorni, za razliku od slu~aja genocida u Ruandi". A, komadi}e afri~ke muzi~ke tradicije Angelique nalazi svuda po svijetu. "Afrikanci se ne bi trebali libiti posu|ivanja iz ameri~ke muzike. To, ustvari, i nije posudba, to je samo uzimanje nazad ne~ega {to je ve} njihovo. Rokenrol ne bi postojao bez bluza, koji je nastao u poljima pamuka. Uzeli su bubnjeve, kako Afrikanci ne bi mogli komunicirati me|u sobom, ali su oni uspostavili komunikaciju pjesmom", ka`e Kidjo. Njen sna`ni glas treniran je u Parizu, gdje je poha|ala i klasi~nu i d`ez {kolu pjevanja, a iz Benina donosi zilin, vokalnu tehniku koja li~i na bluz. Jean Hébrail, klasi~no {kolovani muzi~ar, ina~e bas gitarista, prvo joj je posatao mu`, a potom i producent.

Ipak, na posljednjem albumu "Djin Djin", producent je bio Tony Visconti, legendarni producent Davida Bowiea. "U Beninu su ritmovi stra{no kompleksni. Odlu~ila sam da album izgradim oko perkusionista iz 'Gangbé Brass Banda'. Tony je bio vrlo skepti~an u po~etku, no ja sam mu rekla 'Tony, mora{ mi vjerovati. Znam kakva je mo} bubnjeva. kad oni po~nu pri~ati, samo ih slijedi.'" Na albumu je impresivna lista saradnika - od starih prijatelja Carlosa Santane i Branforda Marsalisa, do Petera Gabriela, afri~kog dua "Amadou i Mariam", Alicie Keys i Joss Stone. Ve}ina pjesama je na njenom maternjem jeziku - fonu, uklju~uju}i i hipnotiziraju}u a cappella verziju Ravelovog "Bolera", jo{ jedan uradak direktno vezan za afri~ko poimanje muzike: "Mogu pjevati a cappella stilom bilo koju muziku. Tradicionalni muzi~ari u Africi nemaju mikrofone - sve {to ima{ su tvoje u{i."
Bojan TOMI^I]

Dodatni koncerti Sex Pistolsa
Legende punka Sex Pistols dodali su jo{ dva nastupa svojoj povratni~koj turneji u novembru. Oni }e odr`ati dodatne koncerte u "Brixton Academyu" 12. novembra, te u man~esterskoj "MEN Areni" 17. novembra. Koncerti su dodani nakon {to su tri londonska nastupa od 8. do 10. novembra rasprodana za samo 15 minuta. Turneja je objavljena kako bi se proslavila 30. godi{njica njihovog legendarnog albuma "Never Mind The Bollocks". Man~esterski koncert bi}e tako njihov prvi nastup u tom gradu od koncerta iz juna 1976. godine u "Lesser Free Trade Hallu", koji je slavljen kao jedan od najuticajnijih koncerata svih vremena. Ulaznice za dva nova koncerta bit }e pu{tene u prodaju danas u devet sati ujutro po britanskom vremenu. ^lanovi prvobitnog banda John Lydon, Steve Jones, Paul Cook i Glen Matlock nastupit }e na koncertima. Grupa, koja se razi{la u 1978. godine, ponovo se okupila radi svjetske turneje u 1996. i posljednji put je zajedni~ki nastupila 2003. godine. "Never Mind The Bollocks... Here's The Sex Pistols", na kojem su pjesme "God Save the Queen" i "Anarchy in the UK", bio je jedan od definiraju}ih trenutaka pank pokreta, i danas je priznat kao jedan od najzna~ajnijih albuma u istoriji roka.

"PREMIUM BROKER" d.o.o. Tuzla U skladu sa ~lanom 113. i 116. Zakona o vrijednosnim papirima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine F BiH" broj 39/98 i 36/99) brokerska ku}a "PREMIUM BROKER" d.o.o, Bosne srebrene bb, 75000 Tuzla, daje

O posredovanju u kupovini i prodaji preko 5% vrijednosnih papira iste klase istog emitenta Dana 25.9.2007. godine izvr{ili smo posredovanje u kupovini/prodaji 871 dionice emitenta: Razvitak d.d. Grada~ac, Sarajevska 27, 76250 Grada~ac, oznake RZVTR, po cijeni od 8,96 KM, {to iznosi 5,01% od ukupne emisije. Kupovina je izvr{ena za klijenta: "FOR[" d.o.o, Zvonka Ceri}a 1, 75000 Tuzla, {to je dovelo do pove}anja u~e{}a u vlasni{tvu emitenta, sada 1.265 dionica ili 7,28% od ukupne emisije.

OBAVIJEST

Slava koja ne prestaje

40

FELJTON

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Bosanska hronika 1975 - 1995 (8)

Zulfikarpa{i}ev povratak
Poruka Nijaza Durakovi}a Adilu Zulfikarpa{i}u preko Enesa ^engi}a • Nesporazum sa Alijom Izetbegovi}em u vezi sa imenom Bo{njak • Safet Isovi} predla`e ime SDA
Medina DELALI] Suzana [A^I] vjesni novih strujanja u susjednim republikama, bosanski komunisti su liberalizirali odnos prema politi~kim neistomi{ljenicima. Tako dugogodi{nji emigrant Adil Zulfikarpa{i}, preko Enesa ^engi}a, dobija poruku od {efa bosanskih komunista Nijaza Durakovi}a kako ne postoje nikakve formalne smetnje za njegov dolazak u BiH. Zulfikarpa{i} je iz Jugoslavije emigrirao neposredno nakon Drugog svjetskog rata, mada je bio pripadnik partizanskog pokreta i visoko pozicioniran u prvoj poslijeratnoj Vladi BiH. Adil Zulfikarpa{i} u svojoj knjizi pi{e: “Izetbegovi} je mene nekoliko puta posje}ivao u Cirihu. Tu je 24. februara pala odluka da se osnuje stranka. Tra`io sam da se stranka zove bo{nja~ka i on je na to pristao, oti{ao je u Bosnu i kada se vratio, rekao je da to sarajevski intelektualci muslimani ne}e. Onda je on predlo`io ime Jugoslovenska muslimanska stranka, ne{to sli~no kao ona sa Spahom.” zli u Zagreba~ku d`amiju. Zulfikarpa{i} nije mogao dobiti paso{ bez odobrenja savezne slu`be bezbjednosti. Tek nakon te saglasnosti Bo`o Bagari}, jedan od pomo}nika za SDB BiH, i Ned`ad Ugljen, koji su radili na pitanju o emigraciji, odlaze u [vicarsku i daju Zulfikarpa{i}u paso{. Neposredno prije Zulfikarpa{i}evog dolaska, jedan dio njegovog dosjea nestaje iz MUP-a BiH. Ra~unaju}i na njegovo bogatstvo, mnogi su u prodaji dosjea Zulfikarpa{i}u vidjeli {ansu za brzu zaradu. Knjiga "Balkan bluz" (Bosanska hronika 1975-1995), iz koje }e Oslobo|enje prenijeti nekoliko poglavlja, mo`e se nabaviti u knji`ari [ahinpa{i} kod hotela Evropa i kod kolportera. Cijena je 25 KM. Mo`e se naru~iti i na telefon ili fax: (033) 21 65 85. dosta rasprava oko naziva stranke kada je Adil tra`io da se stranka zove bo{nja~ka, dogovorili smo da se nakon registriranja u ime stranke unese - bo{nja~ka. O tome je potpisan i jedan papir.” Prvo sjedi{te SDA nalazilo se u Te{anjskoj 4, u prostorijama predstavni{tva firme Lesnina koje je vodio Muhamed ^engi}. ^engi} je direktoru Lesnine najavio da se `eli baviti politikom, i tra`io je da ga oslobodi od posla godinu dana. Postigli su d`entlmenski sporazum: ukoliko ^engi} uspije u politici, odu`iti }e se firmi, a ukoliko ne uspije, morat }e raditi dvostruko radno vrijeme kako bi nadoknadio propu{teno. ^engi} se sje}a: “Kada je re~eno da se stranke mogu organizirati, odlu~ili smo skupiti 40 potpisa neophodnih za registriranje stranke. Razmi{ljali smo kojih bi to 40 ljudi moglo biti. Neki se nisu htjeli uklju~iti, jer su se pla{ili, drugi jer nisu znali ko su i kakvi ljudi koji formiraju stranku. Dvatri dana smo smi{ljali ime stranke. Kona~no smo prihvatili ideju Safeta Isovi}a da je nazovemo Stranka demokratske akcije.” Poslovi dvojice ^engi}a - Muhameda, kao politi~kog, i Hasana, kao organizacionog sekretara stranke - ~esto su se poklapali. Hasan je svakodnevno kontaktirao sa op}inskim odborima stranke i “uvezivao” po BiH ono {to se u prvim mjesecima stvaranja stranke organiziralo. Fuad Muhi} je dugo dobijao signale o potrebi da se intelektualno uklju~i u formiranje SDA i na njih je potvrdno odgovarao. Najjednostavniji put za omasovljavanja stranke vodio je preko Islamske vjerske zajednice. U BiH je bilo 106 op}ina, svaka op}ina je imala po nekoliko d`ematskih odbora. Onaj ko je kontrolirao IVZ, mogao je ra~unati da kontrolira duhovni `ivot Muslimana. Onaj ko je kontrolirao duhovni `ivot, imao je monopol na Muslimanima.

S

Sjedi{te SDA u Lesnini
Pri~a ka`e da ga je otkupio jednom, zatim drugi put, ali kada se pojavio i tre}i „ekskluzivni vlasnik dosjea“, Zulfikarpa{i} je, navodno, rekao da ga vi{e nema namjeru otkupljivati i neka rade s njim {ta ho}e. U policijskim krugovima nisu o~ekivali da }e Zulfikarpa{i} biti srda~no do~ekan u Sarajevu. Kada je biv{i emigrant stigao na d`umu u Gazi Husrevbegovu d`amiju, mislio je kako se ne{to doga|a kada je vidio da okupljeni ljudi nekoga ~ekaju. Obja{njeno mu je da ~ekaju njega. Pozvan je u Islamsku zajednicu. Vrata ministarstava su se sama otvarala, a pozivi za dru`enja su stizali sa svih strana. Njegovi javni istupi svrstavali su ga u red modernih politi~ara, zapadnog tipa. Prema sje}anju Muhameda ^engi}a, Zulfikarpa{i} sti`e u BiH nakon saop}enja za javnost o formiranju stranke: “Poslije

Enes ^engi}: U ulozi posrednika

Nestanak dosjea
Zulfikarpa{i} u knjizi prila`e fotografiju za koju tvrdi da je nastala u februara 1989. u njegovoj ku}i u Cirihu, kada je, ka`e on, donijeta odluka o formiranju stranke. Uz Zulfikarpa{i}a, na fotografiji su ovjekovje~eni: Hasan ^engi}, Omer Behmen, Salim [a-

bi} i Teufik Velagi}. Nesporazum Zulfikarpa{i}a i Izetbegovi}a u vezi sa imenom Bo{njak uticao je na zahladenje njihovih odnosa. “Bakir Izetbegovi} je doputovao u Cirih, gdje je radio u Bo{nja~kom institutu, prilikom posjete me zamolio da pre|em preko nesporazuma o imenu stranke {to sam ga imao sa njegovim ocem”, ispri~ao je Zulfikarpa{ic. U avionu na liniji Cirih - Zagreb, Adil Zulfikarpa{i}, koji prvi put poslije 44 godine dolazi u zemlju, spokojno je spavao. Na Zagreba~kom aerodromu ga je do~ekala ekipa hrvatske TV. Iz politi~kih struktura Hrvatske, TV je dobila vijest o njegovom dolasku. Preuzeli su ga zatim Hasan ^engi} i Salim [abi} i odve-

Pokret imama
Borba za prevlast u IVZ po~inje sa „Pokretom imama“ koji se de{ava mjesec dana nakon Izetbegovi}evog izlaska iz zatvora. Vrhovni poglavi svih vjerskih institucija u vrijeme komunizma morali su imati suglasnot organa Dr`avne bezbjednosti da bi uop}e mogli biti imenovani na funkcije. Kako ni u inostranstvo, gdje su mnogi od njih studirali, nisu mogli putovati bez suglasnosti saveznih institucija, mnogi su se, vi{e iz prakti~nih nego ideolo{kih razloga i eventualne koristi, obavezivali da }e nakon povratka podnositi izvje{taje o svom radu i „kontaktima“.

IZ PUTOPISNIH BISAGA

Daleka, nestvarna putovanja (2)

Udaljena i od same sebe!
Prvo telegraf, zatim telefon i najzad internet izbrisali su vremensku distancu u komunikaciji Australije unutar zemlje i sa svijetom • Ipak, “tiranija daljine” nije do kraja nestala
je, tako da stanovnik Darvina na krajnjem sjeveru ne mo`e kupiti dnevne novine prije ru~ka. Prema svojoj povr{ini Australija se mo`e mjeriti s Evropskom unijom ili sa Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama bez Aljaske, ali s jednom bitnom razlikom. Dok Unija ima vi{e od 400 miliona stanovnika, a SAD vi{e od 280 miliona, u Australiji `ivi svega oko 19 miliona ljudi. Vi{e od polovine Australijanaca naseljava jugoisto~nu obalu na podru~ju koje zaprema otprilike osminu ukupnog teritorija. Ostatak zemlje je gotovo prazan. Ako pitate Australijance da li njihovoj zemlji treba vi{e stanovnika, dobit }ete razli~ite odgovore. U zemlji s 615 nacionalnih parkova i 2.700 za{ti}enih podru~ja, koji skupa zauzimaju 7,5 odsto teritorija, borci za o~uvaanas putujemo do najmanjeg kontinenta, a mo`da i najupe~atljivije stvari u Australiji, osim ~udnih `ivotinja, jesu njezina veli~ina i razdaljine ne samo prema ostalom svijetu, nego i unutar zemlje. Na mapi se Australija doima kao ove}i otok na kraju svijeta, daleko od svega. Prije sto i vi{e godina, kada je brod bio najbr`e sredstvo putovanja, trebalo je nekoliko sedmica da pismo iz Australije stigne u kolonijalnu metropolu London. Naravno, moderna tehnologija je ukinula tu australijsku "tiraniju daljine", kako ju je nazvao jedan australijski histori~ar. Prvo telegraf, a potom telefon i internet potpuno su izbrisali vremensku distancu u komunikaciji Australije unutar zemlje i sa svijetom. Fizi~ka razdaljina ipak osta-

D

nje prirodnog okoli{a }e vam re}i da zemlja nema dovoljno vode; da je uvo|enjem biljaka i `ivotinja jo{ iz vremena prvih bijelih doseljenika opasno ugro`ena jedinstvena australijska flora i fauna; te da je kr~enjem {uma i grmlja, erozija tla ozbiljno oslabila plodnost zemlje.

Carstvo parkova
Ipak, ve}ina Australijanaca sla`u se da bi ih trebalo biti vi{e. Neki politi~ari smatraju da bi Australija bez pote{ko}a mogla izdr`ati populaciju od 50 miliona, ukazuju}i na ~injenicu da poljoprivredno vrijedan dio Australije zauzima prostranstvo jednako zajedni~koj povr{ini Francuske i Japana. Va`an problem koji ve} zahtijeva pospje{ivanje populacijskog

Australija ima 615 nacionalnih parkova i 2.700 za{ti}enih podru~ja

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

FELJTON 41
NA DANA[NJI DAN
godine p. n. e. - U Egiptu ubijen Gnej Pompej Veliki, jedan od najve}ih rimskih dr`avnika i vojskovo|a, koji je 69. godine prije nove ere ugu{io Spartakov ustanak, a 61. godine prije nove ere osvojio Jerusalem. Rimski Senat izabrao ga je za konzula 52. godine prije nove ere, a vlast je izgubio nakon poraza od Gaja Julija Cezara u bici kod Farsale, poslije ~ega se sklonio u Egipat.

48.

Luj Paster

Monpeljeu ro|en Antoan-@erem cuski he koji je 1802.–BaUlar, franpostupak mi~artnog doot-vakrio element brom i direk bi nja natrijeva sulfata iz morske vode. Predavao je farmaciju na Sorboni, no zaokupiran hemijom, istra`ivao je svojstva soli na Sredozemlju. Ro|en francus vnik 1841.-Ben`amin Kledoki dr`akada se@or`vukao manso, premijer od 1906. do 1909. i od 1917. 1920, po iz politi~kog `ivota. U vrijeme Drajfusove afere objavio je u svom listu "L'Aurore” poznato Zolino pismo predsjedniku Republike "Optu`ujem". donu osno na Prva inter1864.-naUciLonosnime|unavakument pod naonala, rodno udru`enje radnika, za koju je va~ki do zivom "Inauguralna adresa i Statut" napisao Karl Marks. u go ni umro kom 1914.traUziSkopljuvan75.jomdietapom ugovo- po tor Ste Mokranjac. Nje djelo sma se najzna~ajni razvo ju srpske nacionalne muzike u 19. vijeku ("Rukoveti", "Primorski napjevi", "Liturgija").
Adil Zulfikarpa{i}: Povratak u domovinu nakon 44 godine

1895. - Umro Luj Paster, francuski hemi~ar i biolog, izumitelj vakcine protiv bjesnila, antraksa i crvenog vjetra. Otkrio je i postupak konzerviranja hrane spre~avanjem razmno`avanja bakterija, koji je kasnije nazvan "pasterizacija". Osniva~ je nau~nih grana mikrobiologije i stereohemije. Organizirao je 1888. ~uveni institut u Parizu, nazvan njegovim imenom.

Ahmed ef. Smailovi} imao je visoku funkciju u Starje{instvu IVZ (kasniji Me{ihat), bio je redovni profesor na Islamskom teolo{kom fakultetu, sa, pri~a se, velikim ugledom u arapskom svijetu. Jo{ kao student, na arapski jezik preveo je knjigu „Dervi{ i smrt“. Njegov pristup muslimanskom pitanju mogli bismo nazvati prosvjetiteljskim - kroz IVZ je trebalo obrazovati narod i podizati njegovu svijest. Smailovi}eva teza se ponavlja i u osamdesetim godinama, kada na scenu stupaju tzv. muslimanski nacionalisti. Ova grupa nema simpatije prema IVZ, gaji animozitet pre-

ma imamima. “Govorili su da samo selja~ka djeca idu u medresu, a oni su sebe tretirali kao bosansku aristokratiju. Govorili su da su hod`e muslimani po profesiji”, obja{njava jedan sugovornik, “a mladomuslimanski stav je bio nazovi intelektualni, oni ne}e svoju vjeru da pretvaraju u profesiju”. Efendiji Smailovi}u je zabranjeno da govori u d`amijama, a kada je odlukom tada{njeg reisa Muji}a izba~en iz Starje{instva, romanti~ari vele da mu je srce prepuklo. Smailovi}eva smrt u IVZ izaziva buru. “Imame je uznemirila ~injenica da je Smailovi} smijenjen po nalogu komunista, a uz

svesrdnu pomo} struktura IZ. Imami su po~eli glasno protestirati protiv birokratizacije IZ, a onda i protiv familijarnosti, finansijskih malverzacija”, obja{njava Mustafa Be}irovi}, pripadnik pobune koja }e kasnije postati poznata kao „Pokret imama“. “Dobio sam nepotpisani proglas u kojem se pozivam na skup ~iji je cilj promjena stanja u IVZ, smjena vode}ih ljudi i sli~no. Takvi proglasi su dijeljeni, stizali su po{tom, lijepljeni su po zidovima”, sje}a se ovaj sudionik de{avanja imama.

ju}i oko jeta, 1924.koZavr{ativajao uprvi letSijetl, usviameji je tra 175 dana, dva ameri~ka vojna aviona spus la se grad ri~koj dr`avi Va{ington. Mos jednostra ugo 1949.-vori oJukvaslateljje, {toino otjakazalau~ini-le prija stvu uza mnoj pomo}i SSSR-a go vi su potom i ostale zemlje "socijalisti~kog lagera" - Ma|arska 30. septembra, Bugarska i Rumunija 1. oktobra, ^ehoslova~ka 4. oktobra. dna skup{ti blike BiH kon o brani 1950.raNaferored`e.izglasalanaZaNarodnezaRepuno{enja za i Fran odr`an re ren 1958.-naUkojemcuskojPehva}enpunofeke.Usdum je pri vi tav, ~ime je po~elo razdoblje te Re bli Umro francus pi dre Bre va~ na 1966.-ton, teoreti~ar ikiosnisac Andrealis- ti~kog pokreta. pa Jo 65. godi 1978.-naUmro33Padana hanvePadeulnaI,uuVatikanu.ni, kon pro bjegli{ ji 1989.{iUfiliizpinski tvuktana Havadima umro bivdi tor Fer nand Markos. U u Balti~kom moru 1994.-blizinevremenuobanodoptonuopomor-u ni finske le po feribot Estonija. U toj najve}oj mir skoj skoj nesre}i u Evropi poginulo je vi{e od 900 ljudi. U sara naselju Aneks ubijen 1996.-Ned`ad jevskom pomo}nik ju rektora Ugljen, di Agencije za istra`ivanje i dokumentaci (AID). Po~inilac ubistva nije prona|en do danas. dvije dmice uli~nih mi 1998.duNasikonlja,albanseski preprijetiliFadane}e ra i nasi koji su za oboriti Vla lom, mijer tos Nano podnio ostavku. Po~eo pa ta (intifa 2000.ra-Neizrasreskelestinziskijeussvenakposjetatida).po dan povod bila je ta da{njeg lide el opo ci tim mjes ma u jerusalemskom starom gradu. U naredne ~etiri godine poginulo je vi{e od 3.000 ljudi. - histi sarajev ~etvrti 2002.pu[aBosnejinasKupskeli Bosne po{ampiput osvo li evropskih ona. Za eki tupa su Majkl Adams, Aleksej [irov, Ivan Sokolov, Sergej Movsesjan, Temur Rad`abov i Zdenko Ko`ul. hrvatski ko ka{ Dra`en 2002.-PePokojniu{aoameko{ar{ar{ki “Hall du. trovi} u ka of Fame” (Ku}a slavnih) u ri~kom Springfil
(Onasa) G. A. Naser Emil Zola

(U sljede}em broju: Osniva~ka skup{tina SDA)

skom pogledu, zemlja se nalazi na pragu tre}eg zlatnog doba u posljednjih 150 godina. Nakon vi{egodi{nje recesije, ekonomija ponovo funkcionira kao {vicarski sat. Vi{e od deceniju privredni rast iznosi oko ~etiri odsto, produktivnost se pove}ala mimo svih o~ekivanja, inflacija je minimalna, a nezaposlenost je i dalje u padu.

1902. - Umro francuski pisac Emil Zola, tvorac i najizrazitiji predstavnik naturalisti~kog romana, autor "Tereze Raken", "@erminala", "Nane" i drugih romana. Poznat je i po otvorenom pismu (1898) predsjedniku Francuske pod naslovom "Optu`ujem", u kojem je otkrio mahinacije najvi{ih vojnih krugova u Drajfusovoj aferi.

Australijski eldorado
Ovakav trend nastavio se uprkos sna`noj ekonomskoj krizi koja je u proteklom razdoblju potresla zemlje jugoisto~ne Azije u neposrednom susjedstvu. Australija je bogata razli~itim rudama, a naro~ito zlatom, srebrom, bakrom, uranom, olovom, cinkom, kositrom, titanom, kadmijem, `eljezom i ugljenom. Dakle, pravi je eldorado. Australija je i najve}i proizvo|a~ boksita na svijetu. Vrlo je razvijeno sto~arstvo, {to se vidi i prema tome {to je Australija na prvom mjestu po broju ovaca i proizvodnji vune.

Znak koji upozorava da je Australija i zemlja kengura

rasta jeste starenje stanovni{tva. Pri sada{njoj stopi prira{taja Australija bi 2030. godine imala samo 20 miliona `itelja, a potom bi nastupio pad. Kako bi populacija u me|uvremenu postala u prosjeku znatno starija, postavlja se pitanje kako osigurati novac za podmirivanje zdravstvenih usluga i penzija velikog broja staraca. Za razliku od bogatih evropskih zemalja koje se suo~avaju s

istim problemom, Australija je kao zemlja imigranata u poziciji da broj stanovnika uve}a imigracijom. Pa`ljivo ure|enom politikom useljavanja, Australija primi 80.000 doseljenika svake godine. S ovakvom stopom imigracije, o~ekuje se da }e australijsko stanovni{tvo 2050. dosti}i broj od 25 miliona stanovnika. Australija spada u 15 najbogatijih zemalja svijeta. U ekonom-

(Nastavlja se)

1970. - Umro egipatski dr`avnik Gamal Abdel Naser. Jedan od inicijatora vojnog udara kojim je 23. jula 1952. svrgnut kralj Faruk I, proglasio se premijerom dvije godine kasnije, a 1956. izabran je za predsjednika Egipta. Bio je i jedan od lidera pokreta nesvrstanih zemalja.

42

PREDAH

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Recept za danas

Osoba koja prolazi kroz jaku depresiju mo`e do`ivjeti ekstremne promjene raspolo`enja ili ~ak `elju za potpunim povla~enjem iz svakodnevnice

Depresija nije znak slabosti

Psihomomenti: Depresija

Sarma od slatkog kupusa
Potrebno: jedan kg slatkog kupusa, 300gr.mljevenog mesa, 60gr. pirin~a, glavica luka, biber, so, aleva paprika. Priprema: Blan{irajte o~i{}ene listove kupusa i iscijedite. Mljeveno meso za~inite, dodajte pirina~ i sitno isjeckan luk. Dobro izmije{ajte tako da dobijete kompaktnu masu, pa njome punite listove kupusa i oblikujte sarme. Mo`ete i na drugi na~in: sitno sjeckanu glavicu luka propr`ite na malo ulja pa dodajte mljeveno meso i sve zajedno upr`ite. Dodati so, biber i opran pirina~. Sarme kru`no slo`ite u {erpu, naspite vodu i kuhajte, zapr`ite sa malo ulja i aleve paprike.

Depresija se mo`e nazvati bole{}u osje}aja. Njena klasifikacija kao mentalne bolesti ne ~ini je manje stvarnom ili bolnom. To je uobi~ajena bolest svih vremena od koje obolijeva jedan od dvadeset ljudi. Depresija je poreme}aj u raspolo`enju ~ije su zna~ajke razli~iti nivoi tuge, razo~arenja, osamljenosti, bezna|a, sumnje u samoga sebe i krivnje. Ovi osje}aji mogu biti vrlo intenzivni i mogu trajati du`e vremena. Mogu}e je da svakodnevne aktivnosti postanu ote`ane, ali da se pojedinac jo{ mo`e nositi s njima. Ipak, na ovoj razini osje}aji bespomo}nosti mogu biti tako intenzivni da se samoubistvo mo`e ~initi kao jedino rje{enje. Osoba koja prolazi kroz jaku depresiju mo`e do`ivjeti ekstremne promjene raspolo`enja ili, ~ak, `elju za potpunim povla~enjem iz svakodnevnice. Depresije se ne treba stidjeti i ona nije znak slabosti. Ona se mo`e lije~iti lijekovima, terapijom, savjetovanjem, ili njihovom kombinacijom. Depresija nije ne{to {to je "samo u tvojoj gla-

Neki ljudi imaju hroni~an, ali manje ozbiljan oblik depresije

vi". Ona nije izmi{ljena bolest, nije lijenost, ili nekoliko dana kada se osje}ate tu`ni ili lo{e. Ona nije PMS ili stres. Manifestacije depresije uklju~uju uporno tu`no raspolo`enje, gubitak zadovoljstva ili interesa za aktivnosti u kojima se prije u`ivalo, promjene u apetitu ili te`ini, te{ko}e u spavanju ili pretjerano spavanje, fizi~ka usporenost ili aktivnost, gubitak energije, do`ivljaj manje vrijednosti, osje}anje krivice, te{ko}e u razmi{ljanju i koncen-

traciji... Unipolarna velika depresija (ili veliki depresivni poreme}aj) podrazumijeva da osoba ima pet ili vi{e ovih manifestacija i ote`ano svakodnevno funkcionisanje skoro svakog dana tokom perioda od dvije sedmice ili vi{e. Veliki depresivni poreme}aj obi~no po~inje izme|u 15. i 30. godine `ivota. Epizode se obi~no ponavljaju. Neki ljudi imaju hroni~an, ali manje ozbiljan oblik depresije, koji se naziva distimija, koja uklju~uje depresivno raspolo`enje.

HOROSKOP
Pomisao da se u ovom trenutku nalazite veliki korak ispred drugih djeluje dovoljno podsticajno i uzbudljivo. Umijete da uspostaOVAN vite dobru poslovnu 21. 3. - 20. 4. kontrolu i da usmjeravate doga|aje u pravcu koji donosi prakti~ne rezultate. U momentima djelujete suvi{e tajanstveno, ali partner nema dovoljno interesovanja ili volje. Stalo vam je da se razlikujete u profesionalnom smislu ili na na~in koji ostavlja veliki utisak na va{u okolinu. Okupite oko sebe ekipu BIK provjerenih saradnika 21. 4 - 22. 5. kako biste na najbolji na~in razradili sve aspekte uspje{ne poslovne strategije. Uzbu|uju vas nove emotivne igre sa bliskom osobom, posebno kada se stvari de{avaju po va{oj mjeri. Motivisani ste za novi poslovni uspjeh, stoga prihvatate takmi~arsku atmosferu ili ideju koju vam predla`e jedna uticajna osoba. VaBLIZANCI {a o~ekivanja ne mogu 23. 5. - 22. 6. u potpunosti da se ostvare, ali to nije razlog da se osje}ate nezadovoljno. Prati vas lo{ dijalog sa voljenom osobom. Me|u vama postoje razli~ita interesovanja i mjerila vrijednosti. U va{em interesu je da izbjegavate sumnjivo dru{tvo ili osobu koja vas dekoncentri{e u poslovnoj akciji. Svako treba da formira listu priRAK oritetnih ciljeva i da efi23. 6. - 22. 7. kasno zavr{ava svoj dio poslovnih obaveza. Preuzmite odgovornost. Ne treba da brinete zbog trenutnog nedostatka inspiracije, ve} zbog ne~ijih prikrivenih namjera i emotivne udljivosti. Neko u poslednjem trenutku insistira na promjeni poslovnog dogovora i koristi „malo lukavstvo“. Nema potrebe da doLAV kazujete svoje sposo23. 7. - 22. 8. bnosti u pogre{nim situacijama ili kada ne postoje uslovi za poslovnu ravnopravnost. Na `alost, ljubavni partner ne mo`e da ispuni sve vase slatke snove. Na direktan na~in izra`avate nezadovoljstvo zbog nove situacije u poslovnom okru`enju. Ljuti vas ne~ije rigidno pona{anje ili nepravda koju do`ivljavate DJEVICA u dru{tvu poslovnih par23. 8. - 22. 9. tnera. Izbjegavajte nepotrebne ra~une i obaveze. Iako se nalazite u osjetljivoj emotivnoj fazi, nema potrebe da iritirate voljenu osobu ili da prenosite svoju nervozu. Ne treba pri~ati o staroj slavi kada vam se nudi nova poslovna prilika. Uspjeh podrazumijeva pravilnu informisanost o razli~itim aspeVAGA 23. 9. - 22. 10. ktima i dobro osmi{ljenu akciju. Procijenite najbolji trenutak za poslovnu inicijativu. Podlo`ni ste ~estim promjenama emotivnog raspolo`enja. Spremni ste da zablistate ili da se iznenada povu~ete u „svijet ti{ine“. Vi{ak ponosa u ovom trenutku mo`e da vam zasmeta ili da vas navede na pogre{an zaklju~ak. Nema potrebe da insistirate [KORPIJA na liderskoj poziciji 23. 10. - 22. 11 me|u saradnicima. Pravi eksperti se uvijek prepoznaju na djelu. Iznenada se suo~avate sa ironi~nom situacijom, ne~iji gest djeluje kao pogre{an emotivni signal. Uvi|ate da se va{e ideje razlikuju od mi{ljenja ve}ine, ali ne mo`ete da prihvatite neka prosje~na mjerila koja zagovaraju saradnici. PotreSTRIJELAC bno je da doka`ete svoje 23. 11. - 22. 12. sposobnosti, najbolje bez suvi{nih rije~i koje stvaraju negativnu amosferu. Poku{avate da odgonetnete ne~ije emotivne signale, ali imate utisak da va{ napor ostaje bez `eljenog odjeka. Na pogre{an na~in povezujete nove doga|aje na poslovnoj sceni, a ne~ije pona{anje tuma~ite u skladu sa svojim li~nim potrebaJARAC 23. 12. - 21. 1. ma. Morate shvatiti da ne~ije odobravanje i veliki komplimenti nemaju posebnu upotrebnu vrijednost. Izbjegavajte osjetljive teme koje su uvod u novu raspravu sa voljenom osobom. Neko ne ispunjava va{a osnovna o~ekivanja ili zajedni~ki dogovor, ali vi se pona{ate kao da ne primje}ujete sitne nepravilnosti. IgVODOLIJA norisanjem poslovnih 22. 1. - 19. 2. problema ni{ta ne dobijate, linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rje{enja. Bez obzira na emotivni propust ili na gre{ku koju ste u~inili, izbjegavajte varijantu samoka`njavanja. Djelujete vrlo efikasno ili snala`ljivo u razli~itim prilikama, smi{ljenom taktikom uspijevate da odgovorite na nove poslovne RIBE izazove. Potrebno je 20. 2. - 20. 3. da jasno defini{ete svoje stavove o vrijednosnim kriterijumima. Uporno tra`ite izlaz iz emotivne situacije koja po~inje da vas optere}uje. Sa~ekajte da se va{i utisci i misli iskristali{u.

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

PREDAH 43
VREMENSKA PROGNOZA
Bosna i Hercegovina

PROMJENJIVO OBLA^NO SA KI[OM

Danas }e u na{oj zemlji preovladavati promjenjivo obla~no vrijeme sa mogu}om ki{om, a ponegdje i grmljavinom, koja }e biti izra`enija u ju`nim i zapadnim podru~jima, gdje }e biti i ne{to vi{e obla~nosti, dok }e na istoku i sjeveroistoku biti sun~anije. Vjetar slab, ju`nog smjera. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a najvi{a dnevna od 14 do 24 stepena.

Ju~e u 14 sati

SARAJEVO BANJA LUKA ZENICA TUZLA BR^KO BIHA] MOSTAR TREBINJE NEUM

19 14 19 15 16 15 22 20 23

PETAK

SUBOTA

NEDJELJA

JUTARNJA 10/16/20

DNEVNA 12/14/24

JUTARNJA 7/11/18

DNEVNA 10/15/25

JUTARNJA 6/11/17

DNEVNA 14/18/24

BIOMETEOROLO[KE PRILIKE
Promjenljivo vrijeme, pra}eno povremenim padavinama, uzrokuje nepovoljne biometeorolo{ke prilike. Ju`no strujanje zraka kod osjetljivih osoba }e izazivati pote{ko}e poput glavobolje i promjena raspolo`enja, a reumati~ari }e osje}ati bolove kao posljedicu nestabilnog vremena.
RJE[ENJE: sodoma, uterus, panama, apatin, darija, oto, ac, vi, o, i, {arp, dositej, i, artiljerija, babilon, oss, matador, kk~, to, okovati, e, urok, trnovit, nalaz, ukrasi, ilu, bi}a, ~an, kajsija, kina, anavra, eo, ar.

Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom Nezavisni BH dnevnik predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, Web site: www.oslobodjenje.ba ADRESA: a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada e-mail: redaction@oslobodjenje.ba D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo ZAVNOBIH-a. Oslobo|enje je 1989. godine GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: TELEFONI: progla{eno za najbolji dnevni list u Centrala: 276-900, 467-723 Vlastimir MIJOVI] tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276-902, Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: fax: 468-090, modem: 468-018. Po{tans- progla{eno za list godine u svijetu. Edin MULAHASANOVI] ki pregradak 686; Uprava 234-718, fax: Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu DIREKTOR: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: Lidija KORA] 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika 468-161, slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468UREDNI[TVO: Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje Faruk BORI] (pomo}nik glavnog urednika), 054, Kultura 276-906, Sportska rubrika u `ivotu tradicije nezavisnosti, 276-908, Prilozi 468-142 Ahmed BURI] (zamjenik glavnog i objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju odgovornog urednika), Jasna ]ERI] OGLASNA SLU@BA pod najte`im uslovima" agencije Inter (Porodica), Senad GUBELI] (foto), Branko Tel/fax: 205-938, 651-772, 454-886. Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad MAJSTOROVI] (sport), Nedo MARI^I] novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi UniCredit Zagreba~ka banka d.d., (no}ni urednik), Senad ME[ETOVI] slobode i mira" fondacije Alfons Komin transakcijski ra~un broj: (dopisni~ka mre`a), Jelena MILANOVI] (Barselona), nagradu "za borbu protiv 3383202250044019, ABS banke DD (sarajevska hronika), Daniel OMERAGI] ksenofobije" Kluba evropskih rektora, Sarajevo, transakcijski ra~un broj: (desk), Sanita RO@AJAC (Antena), Nada nagradu za ljudska prava "Saharov" 1990490005630121, KOMERCIJALNA SALOM (kultura), Svjetlana SALOM Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, (svijet), Belma TABAKOVI] (ekonomija), transakcijski ra~un broj: nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja Lana SINANOVI] (Bosna i Hercegovina), 5715000000017279, POSTBANK BH DD turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta Lejla SOFRAD@IJA (crna hronika), Sarajevo, transakcijski ra~un za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Slobodan STAJI] (feljton i vikend izdanja), broj:1870100000045885 Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero Josip VRI^KO (Pogledi). Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Goran Zavadil, voditelj MARKETING: Sanjin Brki} Paolo Borsellino” koju listovima koji se Zorica Pand`i}, {ef DTP-a Tel/fax: 472-899, 472-901, bore za istinu dodjeljuje Slobodno e-mail: marketing.lista@oslobodjenje.ba [tampa: Unioninvestplastika dd, sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji Semizovac bb sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa PLASMAN/PRODAJA: Miralem Ko~o sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za Tel/fax: 465-727, Tel: 455-558 Za {tampariju: kvalitetu” (SAD). e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba Semir Prguda

OSLOBO\ENJE

PROMOCIJA: Mirza Kurtovi} Tel: 276-900 e-mail: promocija@oslobodjenje.ba PDV - ID broj: 200492600001

Evropa

OBLA^NO S KI[OM

Ju~e u 14 sati

ZAGREB BEOGRAD LJUBLJANA SKOPLJE ISTANBUL BE^ BERLIN MINHEN PARIZ

17 17 15 25 26 13 18 15 15

RIM MILANO LONDON AMSTERDAM OSLO BRISEL BUDIMPE[TA MADRID BARSELONA

17 13 15 17 10 15 18 19 18

44

SPORT

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Ponovo pozvan i Admir Vladavi}, a sa spiska otpali Zeba, Bo`i}, Husi}, Bartolovi}, te Damjanovi}, za kojeg je selektor rekao da je povrije|en • Selektor o Mravcu ima(o) nepotpune informacije • Ara~i} (ne)nastupa za Brisel!
Adnan Gu{o, D`emal Berberovi}, Mirko Hrgovi}, Safet Nadarevi}, Ivan Radelji}, Branimir Baji}, Elvir Rahimi}, Darko Maleti}, Zvjezdan Misimovi}, Senijad Ibri~i}, Zlatan Muslimovi}, Adnan ^ustovi}, Edin D`eko, Vedad Ibi{evi}, Dragan Blatnjak, te povratnici Branislav Kruni} i Admir Vladavi}, kao i debitanti Ante Ara~i}, Samir Merzi} i Sejad Salihovi}, uvr{teni su na spisak kandidata za kvalifikacijske me~eve protiv Gr~ke u Atini (13. oktobar), te Norve{ke na Ko{evu, ~etiri dana poslije. Selektor Fuad Muzurovi} odlu~io je, dakle, pozvati 20 kandidata, s tim da }e nakon dva kola Premijer lige odlu~iti se za jo{ nekolicinu igra~a iz na{eg prvenstva.

Merzi}, Salihovi} i Ara~i} nova imena

Fuad Muzurovi} objavio imena kandidata za me~eve sa Gr~kom i Norve{kom

Ko je Ante Ara~i}?
Za razliku od prethodnih spiskova, na ovom nisu Mladen Bartolovi}, Zajko Zeba, Edin Husi}, Mario Bo`i}, te Dario Damjanovi}, za koje selektor ka`e da nisu otpisani, ali da je 20 igra~a sa spiska njegov izbor za predstoje}e utakmice. Tako|er, za Damjanovi}a je dodao kako je otpisan zbog povrede zadnje lo`e. Novinare je najvi{e zanimao Ara~i}, za kojeg je selektor kazao kako je nastupao za Slaviju iz Praga, koja je iz Lige prvaka izbacila Ajax, ali da nije ostao u tom klubu iz njemu nepoznatih razloga. Sada je ~lan belgijskog Brisela, za kojeg pak ne igra. Ina~e, radi se o stoperu!
Sa spiska otpali Zeba, Bartolovi}, Damjanovi}, Boji}...

"Ara~i}a dugo pratimo i radi se o velikom potencijalu. Izvanredan je igra~", kazao je selektor Muzurovi} i dodao kako je Salihovi} jedan od najboljih igra~a Hofenhaima, te da je Merzi} standardan u Teplicama, koje su trenutno prvoplasirana ekipa u ^e{koj.

Ra~una se na Mravca
Muzurovi} nije previ{e obja{njavao svoj izbor pozvanih, ali je naglasio kako od svojih mladi}a o~ekuje da daju maksimum kada brane boje na{e dr`ave "Protiv Ma|arske i Moldavi-

Debitant: Ante Ara~i}

je imali smo priliku posti}i ne{to vi{e, jer su se vrata bila od{kri nu la, ali ni smo us pje li. Ipak, nakon svega mislim da je jedini pravi kiks poraz od Moldavije. Koliko god nas je pomilovala sre}a protiv Norve{ke i Turske, tako nas je napustila protiv Ma|arske i Moldavije. Moramo poku{ati dati sve od sebe u ove predstoje}e tri utakmice, a ~injenica je da puno bolje igramo protiv ja~ih selekcija", kazao je Muzurovi} i najavio da }e po zavr{etku kvalifikacija predati kompletan izvje{taj, po~ev od onog dana kada je on preuzeo selekciju.

Muzurovi}a smo upitali i o Adnanu Mravcu, za kojeg smo imali informacije da }e biti pozvan. Ipak, selektor je dobio informaciju da Mravac pri`eljkuje austrijsko dr`avljanstvo, {to je Muzurovi}u rekao neki njegov prijatelj. "Li~no }u to provjeriti", rekao je Muzurovi} i naglasio da ozbiljno ra~una na Mravca, ukoliko bi ovaj zaista prihvatio poziv iz BiH, a ne austrijski. Ina~e, okupljanje bh. reprezentativaca predvi|eno je za 8. oktobar u Sarajevu, a u Gr~ku se putuje u petak, 12. oktobra.
Jasmin LIGATA

Selektor U21 selekcije BiH tako|er saop{tio spisak

Niki} ”pozvao” [krbu, Berjana, Balji}a...
Selektor mlade reprezentacije BiH napravio odli~nu atmosferu na presici, samo je pitanje ho}e li biti tako raspolo`en i nakon Francuza
Selektor mlade reprezentacije BiH Nikola Niki} jo{ jednom je dokazao kako je odli~an zabavlja~, dok se kao trener za kormilom U21 selekcije, tek treba dokazati, a posao mu nije nimalo lak. Protivnik je Francuska, a me~ se igra 13. oktobra na njihovom terenu. Uzeo je papir u ruke i po~eo ~itati: "[krba, Berjan Balji}... ah, nije to taj spisak", kazao je, izazvav{i gromoglasan smijeh na presici, na kojoj je, prije toga, ruku na srce, pomalo vladala mu~na atmosfera, s obzirom na neke scene iz bliske nam pro{losti kada je selektor A tima Fuad Muzurovi} napustio prostoriju. Ipak, Niki} se malo uozbiljio i pro~itao pravi spisak sa kojeg izdvajamo Miralema Pjani}a, kojeg, priznaje Niki}, nikad nije gledao, ve} je za njega ~uo od novinara. "Potencijal je, igra za tim iz lige "petice". Ipak, `ao mi je {to ga najprije nije pozvao Kne`evi} (selektor juniora, op.a), jer bi do sada ve} imao tri nastupa. Iskreno, nisam ga gledao, ali vjerujem da je dobar igra~, bar su mi tako rekli novinari. Zvao sam i ^au{evi}a, koji je ve} bio tu, a pozvao sam 19 igra~a, iako }e mi ubudu}e biti praksa da ~etvoricu-petoricu stavim u rezervu". Na Niki}evom spisku nije bilo Adilovi}a, dvostrukog strijelca protiv Malte. "Igrao je lo{e u Rumuniji, ali sigurno }u ga zvati za doma}i me~ protiv Velsa. Jednostavno, ne uklapa mi se u koncepciju protiv Francuza i ne bi igrao, pa je za njega bolje da ostane sa klubom. Za ku}e mi je dobar, ali u Francuskoj `elim poku{ati sa Peri}em i Aganovi}em, koji su krilni napada~i", ka`e Niki} obja{njavaju}i da je Francuska favorit, ali... "Ne trebamo se zanositi. Uvijek ka`em, treba se pokriti koliko je jorgan dug. Me|utim, na terenu je 11 protiv 11, i {anse postoje. Vidje}emo", ka`e Niki}, koji je bio izrazito dobro raspolo`en, pa ~ak i onda kada smo mu rekli da je svojim odlaskom iz Modri~e preporodio taj klub. Naravno, nasmijao se, i to na na~in koji je samo njemu svojstven.
J. Li.
Foto: J. LIGATA

Munib U{anovi} ~ita spisak Nikole Niki}a

Jasmin Buri} (^elik), Novica Berak (Gacko), Adnan Liki} (Slavonac), Kenan ^ejvanovi} (Sloboda), Vuka{in Benovi} (Slavija), Matijas Peji} (Ora{je), Boris Pand`a (Hajduk), Mehmedalija ^ovi} (Gent), Predrag Papaz (Slavija), Semir [tili} (@eljezni~ar), Dario Puri} (OFK Beograd), Edin Cocali} (@eljezni~ar), Ilija Ristani} (Ora{je), Miralem Pjani} (Metz), Admir Aganovi} (Lu~ani), Avdija Vr{ajevi} (Sparta, Prag), Petar Jeli} (OFK Beograd), Ozren Peri} (Sturm), Armin ^au{evi} (St Ettien).

Niki}ev spisak

Foto: D. TORCHE

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

SPORT

45

Sarajevo bez pobjede skoro dva mjeseca

Kriza polako prerasta u agoniju
Naru{ili smo ugled koji smo bili stekli nastupom u Evropi. @ao mi je na{ih navija~a, koji nisu zaslu`ili da gledaju sramotnu igru kao {to je to bilo u duelu sa Modri~anima, izjavio je Admir Ra{~i}
Fudbaleri Sarajeva priredili su jo{ jedno gorko razo~arenje svojim navija~ima porazom od Modri~a Maxime, ~ime je nastavljena neuspje{na serija. [ampion BiH je zabilje`io posljednju pobjedu nad Ora{jem, 4. avgusta. ^etiri dana kasnije uslijedio je poraz od Genka (0:1) u revan{ susretu drugog pretkola Lige prvaka, pa neuspjeh u me~u sa Dinamom Kijev (0:1), oba na doma}em terenu. Nakon toga su zabilje`ena dva prvenstvena remija protiv Vele`a (2:2) u Mostaru i sa Slavijom (1:1) na stadionu "Asim Ferhatovi} Hase". Visok poraz je do`ivljen od Dinamo Kijeva (0:3) u revan{u tre}eg pretkola Lige prvaka, a na prvenstvenu pauzu se oti{lo poslije neuspjeha od Travnika (0:1). Ni petnaestodnevni odmor nije donio ni{ta pozitivno, ve} je kriza prerasla u agoniju. [iroki Brijeg je odnio bod sa Ko{eva (2:2), od Basela se izgubilo sa 1:2 u prvom kolu Kupa UEFA, da bi remi protiv Posu{ja (0:0) i najnovija bruka sa Modri~anima (2:4) definitivno dali znak za uzbunu. Od velikih ambicija, stiglo se do katastrofalnog u~inka od sedam bodova iz isto toliko prvenstvenih utakmica. drugim fudbalerima, nego se dalje brukati", rekao je napada~ Admir Ra{~i}, koji je na poluvremenu zamijenjen zbog povrede prepona, i nastavio: "Modri~a je zaslu`eno pobijedila. Dok smo mi odigrali 14 utakmica u nepuna dva mjeseca, Modri~ani su imali duplo manje nastupa. Pauzira}u u narednom prvenstvenom me~u protiv @ep~a jer du`e vrijeme osje}am bolove koje vi{e ne mogu trpiti. Ekipa ne funkcioni{e ni u jednom dijelu. Naru{ili smo ugled koji smo bili stekli nastupom u Evropi. @ao mi je na{ih navija~a, koji nisu zaslu`ili da gledaju sramotnu igru kao {to je to bilo u duelu sa Modri~anima." - Kako dalje? "Pobjeda nad @ep~em u subotu bi nam puno zna~ila na psiholo{kom planu uo~i susreta sa Baselom i @eljezni~arom. Nadam se da }emo {to prije iza}i iz krize“, izjavio je Ra{~i}.

Katastrofalan u~inak
"Evidentno je da je ekipa psiholo{ki i fizi~ki iscrpljena do posljednjeg atoma snage od stalnog igranja na dva fronta. Nemamo dovoljan fond kvalitetnih fudbalera. Bili smo bespomo}ni. @eljeli smo pobjedu, a nismo mogli. Mo`da bi rezultat bio druga~iji da je Almir Turkovi} postigao vode}i gol ili da sam ja realizovao {ansu kod vodstva gostiju 0:2. Najve}i razlog neuspjeha je iznemoglost po{to je mnogim igra~ima bio potreban predah i ranije. Bolje je pru`iti priliku i

Najve}i razlog neuspjeha je iscrpljenost: Admir Ra{~i}

Te{ko je objasniti {etnju igra~a bordo sastava u prvom poluvremenu duela sa Modri~anima, koji su postigli tri gola i lako}om stvarali prilike.

Stalni odlasci
Utisak je i da se u prijateljskim utakmicama iska`e vi{e htijenja i zalaganja, nego {to je to bilo u prvih 45 minuta zaostalog susreta 2. kola Premijer lige BiH. U sezonu se u{lo sa limitira-

nim i nedovoljno kvalitetnim igra~kim kadrom. Nakon pobjede nad Marsaxlokkom oti{li su Emir Obu}a, Faruk Ihtijarevi}, prije toga Marciano, a njih trojica su dali veliki doprinos osvajanju naslova prvaka. Stalni odlasci najboljih igra~a u posljednjih nekoliko godina jednom su se morali odraziti na rezultat. Adekvatne zamjene nisu dovedene, pa bi ova sezona mogla biti jedna od najte`ih u klupskoj istoriji.
Zlatan RA[IDOVI]

Husref Musemi} ostaje
Uprava je obezbijedila svu logistiku i potrebne uslove ekipi, ka`e Mensud Ba{i} • Utvrditi odgovornost za neuspjehe • Mogu}e i nov~ane sankcije
Zamjenik predsjednika Upravnog odbora FK Sarajevo, Mensud Ba{i}, ka`e da }e {ef stru~nog {taba, Husref Musemi}, podnijeti izvje{taj u kojem }e morati objasniti uzroke slabih igara i rezultata tima sa Ko{eva u posljednje vrijeme. Ovo je odlu~eno na ju~era{njoj vanrednoj sjednici rukovodstva bordo kluba, koje tra`i od Musemi}a da defini{e uzroke krize i saop{ti ih rukovodstvu, javnosti i navija~ima. Prema Ba{i}evim rije~ima, na~ini}e se kompletna analiza, a Upravni odbor }e biti u stalnom zasjedanju zbog alarmantne situacije u kojoj se nalazi ko{evski premijerliga{. "Prije po~etka ove sezone ciljevi su bili osvajanje {ampionske titule ili najmanje izlazak na evropsku scenu. Uprava je obezbijedila svu logistiku, sportsku opremu i potrebne uslove ekipi, koja se pripremala na Kupresu u dva navrata i u Sloveniji. Moramo utvrditi ~ija je odgovornost za slabe igre, a i sportski direktor Senad Merdanovi} je dobio odre|ena zadu`enja“, rekao je Ba{i}, koji je dodao da je UO imao kvorum na ju~era{njoj sjednici. - Po sada{njem stanju, bi}e veoma te{ko realizovati visoke ambicije. Ko snosi krivicu za krizu? "I ja tra`im odgovor na to pitanje. Uvijek postoje vidljivi i skriveni razlozi. Va`an je odnos na relaciji igra~i - trener.“ - Da li Musemi} ima povjerenje Upravnog odbora? "On ostaje {ef stru~nog {taba. Nakon Musemi}eve analize, mogu}e su i nov~ane sankcije prema pojedincima iz igra~kog kadra“, odgovorio je Ba{i}. On je pozvao sve koji vole Sarajevo, po~ev od navija~a do zaposlenika, da pomognu u rje{avanju krize. U saop{tenju sa sjednice Upravnog odbora Sarajeva, ka`e se, izme|u ostalog, i da je klub finansijski konsolidovan i da su obaveze prema igra~ima ispunjene, uklju~uju}i i premije za {ampionsku titulu.
Z. R.

Odr`ana vanredna sjednica UO FK Sarajevo

Kvalifikacije za EP `enskih selekcija U-19

I pored velike borbenosti BiH pora`ena

BiH - Danska 0:2
Stadion Grbavica. Gledalaca: 150. Sudija: Ivona Malek-Vrbanec. Pomo}nici: Olga Petronska i Elija Cantos (svi Poljska). Strijelci: 0:1 – Pedersen (54), 0:2 – Overgard (74). @uti karton: Korcgard (Danska). BIH: Hod`i}, Strehuljak, Dijakovi}, Jovanovi}, Crnjak, Denda (od 64. Numanovi}), Cigi}, D`emid`i} (od 90. Abad`ija), Brigi}, Ljubanovi}, [aboti} (od 46. Sokoli}). Selektor: Dragan Joksimovi}. DANSKA: K. Andersen, Hansen, Sandvej, M. Andersen (od 64. Nedevgarn), Pedersen, Larsen, Toresen, Kristijansen (od

Golove za go{}e postigle Pedersen i Overgard
79. Omrstrem), Korcgard, Bjorglund, Krah (od 46. Overgard). Selektor: Lim Henrik. Favorizovana selekcija Danske o~ekivano je slavila protiv bh. juniorki, kojima je ovo bio prvi nastup na me|unarodnoj sceni. Izabranice Dragana Joksimovi}a iskazale su veliku borbenost, a {to su samo dvije lopte zavr{ile u na{oj mre`i zaslu`na je Almira Hod`i}, golman bh. selekcije, koja je branila i nemogu}e. U drugom kolu, koje se igra u subotu, na Grbavici }e igrati Belgija i BiH, a u Kre{evu Danska i Latvija.
S. S.

Tra`e se uzroci rezultatske i igra~ke krize

Foto: I. JAHOVI]

Foto: I. JAHOVI]

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

SPORT 47
BLIC
Gilberto Silva }e najvjerovatnije sklopiti novi ugovor sa Arsenalom. Za njegove usluge bili su zainteresovani iz Juventusa i Valencije, ali Gilberto `eli da igra u Engleskoj. "Moj sada{nji ugovor vrijedi jo{ godinu dana, ali mislim da }u nakon isteka ponovo produ`iti ugovor sa Arsenalom. Ovdje se osje}am dobro i zadovoljan sam, tako da bi mi promjena sredine vjerovatno samo {tetila", kazao je Silva. Josea Mourinha trenutno vide na mjestu trenera Milana Carla Ancelottia. Nakon poraza od Palerma, u "rossonerima" se najavljuju velike promjene kako bi se pobolj{ala igra. Mourinho je ve} priznao kako ga privla~i rad u Italiji, ali da ne zna gdje }e nastaviti svoju trenersku karijeru. Jo{ uvijek se ni{ta zvani~no ne zna, ali se po italijanskim medijima uveliko najavljuje dolazak Mourinhoa. Roberto Mancini, trener Intera iz Milana, jako je zadovoljan nastupom Luisa Figa u pobjedi nad Sampdoriom od 3:0. Figo je pokazao dobru formu i ~ak dao gol, {to je jako obradovalo sve prisutne. "Dobro je odigrao i to me veseli. Daje veliku podr{ku timu i sino} je to i dokazao. Igrali smo jako slo`no, i nije bilo individualnih akcija", kazao je Manicini. Peredrag Mijatovi}, sportski direktor Real Madrida, je rekao Robertu Soldadu da se ne predaje i ne posustaje od borbe za svoje mjesto u prvom timu. Mijatovi} je rekao: "Imamo 25 igra~a koji su u konkurenciji za prvi tim i nije jednostavno izabrati 18 koji }e igrati. Soldado ima {ansu da u|e u tih 18, ali se ne smije prestati truditi. Najbitnije je da uvijek ostane pozitivan i spreman za istr~avanje na teren". Iker Casillas, golman Real Madrida, ni{ta ne `eli da prepusti slu~aju u ovoj sezonu. Naime, Casillas je osigurao svoje ruke na 5 miliona eura. Sada je osiguravaju}e dru{tvo snimilo reklame na kojoj je Casillas te im se posao pobolj{ao za nevjerovatnih 50 posto. Bernd Schuster, trener Real Madrida, ka`e kako ne misli da }e se dugo zadr`ati u ovom klubu, jer ga uprava kluba nema u dugoro~nim planovima. "U Engleskoj je druga~ije, trenere imaju u dugoro~nim planovima. [panija nije takva, ovdje nogomet sasvim druga~ije funkcioni{e. Ovo je sasvim drugi svijet", kazao je Schuster. Txiki Begiristain, sportski direktor Barcelone, tvrdi da je cijeli klub uz Ronaldinha. "Ronaldinho je dobro i polako se oporavlja. On je bio i ostao broj jedan u nogometu. Najbitnije je da zajedno s nama `eli najbolje za Barcu", kazao je Begiristain.

@eljin veznjak prima prijete}e poruke

Uo~i gostovanja u Zenici zovu me iza pono}i i prijete, psuju mi, ali to mi samo daje ve}i motiv da pru`im jo{ vi{e, ka`e trenutno najbolji strijelac Premijer lige
@eljina goropadnost na Grbavici protiv nejakog Jedinstva bi}e na pravom ispitu u Zenici, gdje "plavi" idu na noge trenutno drugoplasiranom ^eliku. Protekle sezone duel ova dva tima bio je derbi za~elja, a u subotu }e, vjerovatno, puno Bilino polje gledati derbi dvije ekipe iz samog vrha, koje na startu sjajno igraju. Istina, ^elik je u prednosti zbog doma}eg terena, ali @eljo vjeruje u svoje mogu}nosti i smatra da bi mogao u Zenici osvojiti bar bod. Uostalom, protekle sezone na Bilinom polju "plavi" su pora`eni golom iz nepostoje}eg jedanaesterca. Za razliku od pro{le sezone, @eljo u svojim redovima trenutno ima nekoliko igra~a u odli~noj formi, a prije svih tu je Jahi}, koji iz kola u kolo briljira, a da ga se Zeni~ani pla{e, najbolje govore prijete}e poruke i pozivi koje ovaj igra~ dobiva posljednjih dana. "Zovu me iza pono}i i {alju mi prijete}e poruke. Psuju mi sve..., govore mi da je bolje da ne dolazim u Zenicu, ali to mi sve daje samo dodatni motiv da protiv ^elika dam sve od sebe", ka`e Jahi} i dodaje kako u Zenici prije svega o~ekuje korektno su|enje kako bi publika mogla vidjeti do-

Jahi}: Prijetnje me samo motivi{u!

Sanel Jahi} je trenutno najopasniji igra~ @eljezni~ara

bru nogometnu predstavu. "^elik lo{e igra kod ku}e, a mi sve bolje u gostima. @ao mi je {to barem nismo osvojili bod protiv Lakta{a, ali u Zenici moramo da-

ti sve od sebe, a ja li~lno bih bio zadovoljan i bodom", govori nam trenutno najbolji strijelac Premijer lige sa {est postignutih pogodaka (svih {est na Grbavici), koji

vjeruje da }e @eljezni~ar na Bilinom polju imati veliku podr{ku "manijaka", ali isto tako fer i korektno navijanje publike.
J. Li.

Sarajevo se kandiduje za Zimski festival mladih
Nakon kolektivnog godi{njeg odmora u avgustu administracije Olimpijskog komiteta BiH, u septembru su odr`ane sjednice Predsjedni{tva i Upravnog odbora OK. Na njima su usvojeni izvje{taji sa Festivala mladih, koji se odr`avao u Beogradu ove godine, te je usvojena inicijativa o kandidaturi Sarajeva za Zimski festival mladih 2013. godine. "S obzirom da grad Sarajevo ima bogatu istoriju zimskih sportova, a uz to je i olimpijski grad, mislim da bi na najbolji mogu}i na~in organizovali Zimski festival mladih, koji bi od 2010. godine trebao postati Zimska olimpijada mladih. Iz tog smo se razloga odlu~ili kandidovati Sarajevo, koje ima sve potrebne potencijale za odr`avanje velikih zimskih sportskih takmi~enja. Sada nam predstoji da nadle`nim bh. ministarstvima prezentujemo ovu inicijativu kako bismo dobili punu podr{ku za organizovanje ovog olimpijskog takmi~enja“, kazao je predsjedavaju}i Predsjedni{tva

Harry Redknapp

Redknapp: Svi smo ljubomorni na Wengera
Menad`er Portsmoutha Harry Redknapp priznao je da je ljubomoran na kolegu u Arsenalu Arsena Wengera zbog izuzetne sposobnosti prepoznavanja kvaliteta kod mladih nogometa{a te vjeruje da se i preostalih 18 premierliga{kih menad`era osje}a isto. U tekstu koji je objavio britanski The Sun, Redknapp izra`ava divljenje Wengerovoj sposobnosti skautiranja igra~a za koju je izjavio da je "primjer koji bi svi ostali trebali slijediti". "Ko je primijetio Emmanuela Ebouea? Ko je "iskopao" Aboua Diabyja? Ko je otkrio Gaela Clichyja i ko je prona{ao 17-godi{njeg Armanda Traorea? Kako je Arsenal uspio dovesti Fabregasa iz Barcelone prije svih drugih klubova? Te igra~e niko nije zapazio dok ih Arsene nije doveo u Arsenal, obukao im crvenu majicu i od njih u~inio najbru{enije dijamante u najja~oj engleskoj ligi", izjavio je Redknapp.

Predsjednik OKBiH: Marijan Kvesi}

krovnog olimpijskog tijela u BiH Marijan Kvesi}. Osim toga, u OKBiH je stigao zvani~ni poziv od Olimpijskog komiteta Kine za posjetu ovoj zemlji uo~i Olimpijade koja }e se naredne godine odr`ati u glavnom gradu ove zemlje Pekingu.
M. D.

50

SPORT
Ademir Zurapovi}, jedini bh. predstavnik na EP

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

Nama ne valja, ali FIBA ga cijeni
Za razliku od na{ih parketa, su|enje na ovakvim takmi~enjima povjerava najboljima. Lobiranja ne pale, a on se, bez obzira na osporavanja na{ih "sitnih" du`nosnika, prema ocjenama kompetentnih sportskih radnika, nalazi u toj kategoriji
S obzirom na rejting `enske ko{arka{ke reprezentacije BiH, koja se jedno vrijeme borila sa smislom postojanja (u srijedu se uspjela vratiti u A diviziju), bilo je nerealno o~ekivati da se i jedan bh. sudija na|e na Evropskom prvenstvu za `ene, koje se ovih dana odr`ava u Italiji. Ipak, zahvaljuju}i prije svega sebi, dugodi{njem napornom radu i smislu za posao kojim se bavi, Ademir Zurapovi}, bh. ko{arka{ki sudija delegiran je od strane Sudijskog komiteta FIBA na pomenutu smotru evropske ko{arke. Zadovoljan sam dosada{njim tokom prvenstva, svojim su|enjem i samom organizacijom turnira", ka`e Zurapovi}. novirana je i ima sve preduslove za takmi~enje. Za ovu preliminarnu fazu i posjete utakmicama su na zadovoljavaju}em nivou (oko 600-700 gledalaca na obi~nim susretima), a kad igra doma}in Italija, dvorana je dupke puna", naglasio je Zurapovi}. Nismo ga vi{e htjeli ometati. Iako to nije rekao, bilo je o~ito da mu je drago {to ga je neko nazvao iz BiH. Mediji su ~esto na "ratnoj nozi" sa sudijama. Ipak, kada neko napravi ovakav uspjeh (ne treba zaboraviti da Zurapovi} u Italiji prezentuje dr`avu BiH i KSBiH), treba ga podr`ati i ~estitati mu. Kamo sre}e da ima puno vi{e sportista i sportskih radnika u BiH koji se mogu pohvaliti uspjesima, koje su ostvarili mukotrpnim radom i anga`manom.
N . M. [panija je savladala Hrvatsku

^ehinje idu ka odbrani naslova
Utakmicama tre}eg kola po grupama zavr{ena je prva faza Eurobasketa za `ene, koji se odr`ava u Italiji. Po tri reprezentacije iz ~etiri grupe nastavljaju takmi~enje u nove dvije, koje }e se sastojati iz {est selekcija, a ~etiri najbolje iz svake grupe plasirat }e se u ~etvrtfinale. ^ehinje su bez pardona krenule u odbranu naslova. U grupi A dominantno su zauzele prvo mjesto uz opasku da su sve tri pobjede (Latvija, Izrael, Turska) zavr{ene sa ogromnom ko{ razlikom. Pored ^e{ke, jo{ tri reprezentacije imale su ~istih 3:0. Grupom B vladale su Belgijanke, isto su radile i Ruskinje u C grupi, dok je [panija diktirala standarde u D grupi. U grupi B, Rumunke su dobrano namu~ile prvoplasiranu Belgiju. I morale su igrati tako, odlu~ivale su same o sebi i tre}oj poziciji, obzirom da je Njema~ka te{ko stradala od Litvanije. Iz grupe D u drugi krug bez poraza idu [panjolke. Sa sobom vode i Bjelorusiju i Srbiju, dok Hrvatska ide ku}i bez pobjede. U nove dvije grupe smje{teno je 12 reprezentacija. Grupu E ~ine: Turska, Belgija, Litvanija, Latvija, Njema~ka i ^e{ka. U grupi F su: Italija, [panija, Srbija, Rusija, Bjelorusija i Francuska. Prvenstvo se nastavlja danas.
M. I.

Vrhunska organizacija
O samom turniru, organizaciji, favoritima i gledanosti EP u Italiji, bh. sudija je rekao: "Organizacija je zaista na vrhunskom nivou. Italijani su se pobrinuli da sve dobro funkcioni{e. Dobro, ima manjih tehni~kih problema sa transportom, ali sve ostalo je perfektno. Interesovanje medija je tako|er veliko, a dvorana Vasto, u kojoj sam sudio tri utakmice, re-

Sudio tri utakmice
Ne treba posebno nagla{avati da se, za razliku od na{ih ko{arka{kih terena, su|enje na ovakvim takmi~enjima povjerava najboljim i najspremnijim. Tamo lobiranja i "blefovi ne pale", a Zurapovi} se, bez obzira na osporavanja pojedinih na{ih klupskih du`nosnika, prema ocjenama kompetentnih sportskih radnika, trenutno nalazi u toj kategoriji. Preliminarna faza na EP za `ene je zavr{ena, a Zurapovi} je u tri kola sudio isti broj utakmica (^e{ka - Turska 86:62, Izrael - ^e{ka 43:75, Izrael - Turska 58:70). Ju~er je dobio slobodan dan, a

ve} danas }e komesar izvr{iti imenovanje sudija za drugu rundu takmi~enja. S obzirom na to da je jedan od rijetkih sudija "neutralaca", ~ija se reprezentacija ne nalazi na takmi~enju, bh. internacionalac bi se mogao nalaziti na listama jo{ dugo, vjerovatno do kraja prvenstva. "Iako sam do sada sudio tri zavr{nice prvenstava u mu{koj konkurenciji (Turska, [vedska, Srbija), prvi put se nalazim na EP za `ene.

Favoriti za zlato
U dvije utakmice je sudio ^ehinjama. One su ostavile dobar dojam, ali tu ima jo{ favorita. "Stra{an dojam na mene su ostavile ^ehinje. Jako su kvalitetna, ali i uigrana selekcija. Po meni, uz njih, favoriti za osvajanje prvenstva su i [panija, standardno dobra Francuska, Rusija pa i Belgija, koja se, tako|er, pojavila sa respektabilnim timom".

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 065-0-P-06-00 3973 Sarajevo, 18.9.2007.g. Op}inski sud u Sarajevu i to sudija [eta Altijana, u pravnoj stvari tu`itelja HVB CENTRAL PROFIT BANKA DD SARAJEVO, protiv tu`enog Demirovi} Ajne i dr., radi duga, dana 18.9.2007.g., objavljuje

Svi doputovali, ne i prtljag
Dana{njom utakmicom izme|u Fenerbahce Ulkera i FMP (18), po~et }e Tre}i memorijalni turnir "Mirza Deliba{i}". U drugom susretu, Bosna ASA BHT }e igrati protiv Braunschweiga (20.15). Ekipa koju sa klupe vodi Emir Mutap~i} Emir Mutap~i} ju~er je doputovala u Sarajevo, a Nijemci su osim ve} standardnih neugodnosti sa turbulencijom (ni{ta novo za avione koji putuju za BiH) imali i dodatni po dolasku na aerodrom. Naime, prtljag jednog igra~a i menad`era tima su zagubljeni, a nakon kra}eg ~ekanja, sportski direktor "studenata" Samir Avdi} je ostao da rije{i problem dok su igra~i i ~lanovi stru~nog {taba prevezeni do hotela Terme, gdje }e biti smje{tene sve ekipe u~esnika. "Idu}e sedmice starta prvenstvo u Njema~koj i ovo }e biti idealna prilika za uigravanje. Mislim da }e turnir biti izuzetno jak, jer Bo{in Fener i Bosna imaju respektabilne ekipe", kazao je bh. trener Emir Mutap~i} po izlasku sa Sarajevskog aerodroma. N . M.

P O Z IV
Za pripremno ro~i{te DEMIROVI] AJNA iz Tuzle poziva se u svojstvu tu`ene na pripremno ro~i{te 15.12.2007. godine sa po~etkom u 9.30 sati, u sobu broj 336/III. Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve, predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti na glavnoj raspravi, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79. i 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, tu`ba }e se smatrati povu~enom. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, pripremno ro~i{te }e se provesti u odsutnosti uredno obavije{tenog tu`enog. Dostavljanje se smatra izvr{enim 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA [eta Altijana, s. r.

Memorijal ”Davorin Popovi}”
Memorijalni turnir "Davorin Popovi}" otvara se danas utakmicom @eljezni~ar - Szolnoki (17). U drugom susretu igraju Budu}nost - [ibenik Jolly (19). Sutra }e se u 17 sati igrati utakmica za tre}e mjesto, dok je finalni susret na rasporedu u 19 sati.

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.

SPORT 51

@RK Ljubu{ki ovog vikenda igra Challenge Cup

Ispuniti o~ekivanja
Drugo kolo grupe C se igra u Bjelorusiji, a protivnice Ljubu{kog bit }e Juve Lis iz Portugala, Biseri iz Pljevalja i doma}ini Victory Regia
Rukometa{ice Ljubu{kog u ~etvrtak su otputovale u Bjelorusiju na turnir Challenge Cupa, koji se odr`ava od petka do nedjelje. Naime, na{e predstavnice u Bjelorusiji }e igrati drugi krug Challenge Cupa. U grupi C se uz Ljubu{ki nalaze: Juve Lis iz Portugala, Biseri iz Pljevalja i doma}ini Victory Regia iz Minska. U tre}i krug ulaze dvije ekipe iz svake grupe. ”Relativno dobro smo informisani o protivnicima. Najve}i favoriti uz doma}ine Bjeloruskinje su Portugalke, koje su i najiskusnija ekipa na turniru. Najslabija i najmla|a ekipa je ekipa Bisera iz Pljevalja, {to nam daje nadu za prolaz dalje. Idemo puni optimizma, jer nemamo {ta izgubiti. U sportu ima jedno pravilo, a to je da koliko god zna{ protivnika, on te uvijek mo`e iznenaditi. Tako da mi idemo bez imperativa, ne obaziru}i se mnogo na dosada{nja saznanja. Nadam se da }emo dostojno predstaviti Bosnu i Hercegovinu, ali i klub. Najbitnije je da su sve igra~ice dobro te da nemamo povrije|enih”, kazao je trener Ljubu{anki Zvonimir Papak, dodav{i kako }e na ovo takmi~enje oti}i sa jednim umjesto sa dva poja~anja. ”Pravo takmi~enja je dobila Ina Gudelj, koja je do{la nedavno u klub iz Splita, sa kojom smo napokon sklopili ugovor i rije{ili potrebne papire. Na`alost, pravo nastupa jo{ nema Gordana Mari}, koja }e za Ljubu{ki po~eti nastupati od idu}eg kola Premijer lige. Ipak, mi imamo jako dobru ekipu i mislim da mo`emo parirati svim ekipama na turniru u Bjelorusiji. Primarni cilj je da ispunimo svoja i o~ekivanja bh. javnosti.” Prvu utakmicu rukometa{ice Ljubu{kog igraju danas protiv doma}ina Victory Regie, u subotu igraju sa Biserima iz Pljevalja, dok }e se u nedjelju sastati sa najte`im protivnikom Juve Lis iz Portugala.
Dunja TROGRLI] Ivana Mlaki} ove sezone u dobroj formi

Rukometni Challenge Cup

Rukometa{i Izvi|a~a spremno do~ekuju kvalifikacioni turnir Challenge Cupa u grupi B, koji }e biti odigran u [apcu od 28. do 30. septembra. U prvoj utakmici turnira, Izvi|a~ }e u petak igrati sa slova~kim predstavnikom, ekipom Nove Zamky, s po~etkom u 18 sati, koja bi mogla i biti klju~na za bh. ekipu u bici za prolaz u drugi krug kupa. Izvi|a~ }e u susretu 2. kola u subotu igrati sa doma}inom Metaloplastikom iz [apca, u 18 sati, a u nedjelju je na rasporedu i posljednji me~ grupne faze u kome }e Izvi|a~ odmjeriti snage sa ekipom University of Manchester (u 11 sati), koja slovi za autsajdera. Tehni~ki direktor Izvi|a~a Zdenko Grbavac je izjavio da je raspolo`enje u ekipi na visokom nivou i da }e “skauti” osvojiti prvo mjesto u grupi i plasirati se u naredno kolo Challenge Cupa. Prvoplasirana i drugoplasirana ekipa u grupi }e ste}i pravo u~e{}a u tre}em kolu Challenge Cupa. G. V.

Izvi|a~ u [apcu

Odigrane su ~etiri utakmice 1. pretkola Kupa BiH za rukometa{e i rukometa{ice. U mu{koj konku ren ci ji pos ti gnu ti su slje de}i re zul ta ti: GRA DA^AC: Grada~ac - ^apljina 31:22, BR^KO: Lokomotiva - Gora`de 29:25, ZAVIDOVI]I: Krivaja Sloboda Solana 28:26. Ru ko me ta {i ce: BU GOJNO: Gorica Iskra @ivinice 27:32. Utakmica Mira - Doboj prolongirana je za 3. oktobar. Utakmice 2. pretkola Kupa BiH igra}e se 17. oktobra, kada }e rukometa{i Lokomotive iz Br~kog biti doma}ini Krivaji iz Zavidovi}a. Ekipa Grada~ca bi}e slobodna u 2. pretkolu. Grada~ac }e igrati u 3. pretkolu Kupa BiH protiv pobjednika me~a 2. pretkola Lokomotiva - Krivaja. U 2. pretkolu Kupa BiH za rukometa{ice, 17. oktobra, igra}e Gora`de, koje je bilo slobodno u prvom pretkolu i @ivinice. U 2. pretkolu Kupa BiH za `ene bi}e slobodna pobjedni~ka ekipa iz susreta Mira - Doboj. Utakmice 3. pretkola u obje konkurencije na rasporedu su 14. novembra.
G. V.

Neo~ekivan poraz Gora`dana u Br~kom

52

SPORT
PLANINARSKI KUTAK

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007. Priprema: Ramo Kolar

Startuju premijer lige BiH u odbojci

Ujedinjeni u Dre`nici
[ta je nama Roberto Ferante • Zavr{eno svjetsko prvenstvo u penjanju • Pokrivena ku}a na Vilincu...
U penja~kom centru "Vrt ciklama" u Dre`nici zeni~ki Klub ekstremnih sportova Scorpio odr`ao je penja~ku {kolu za 17 u~enika Koled`a ujedinjenog svijeta iz Mostara. Polaznici {kole i kursa su stigli iz ~ak deset zemalja: Finske, Maldiva, Srbije, Hrvatske, Poljske, [panije, Njema~ke, Nizozemske, V. Britanije i BiH. Istodobno je ovaj klub pokrenuo, zajedno s turisti~kom agencijom "Dar prirode" iz Zenice, projekat pod nazivom "Tragom bogumila kroz najljep{e bh. planine"... • S rado{}u su iz PSD Vilinac Jablanica javili vijest kako su finalizirali radove na pokrivanju ku}e na Vilincu (^vrsnica). Postavljen su lim i krovni prozori. Op{irnije u narednom broju... • Zavr{eno je Svjetsko prvenstvo u penjanju (IFSC Climbing World Championship (L+B+S) u {panjolskom Avilesu. Pobjednici po disciplinama su, u mu{koj konkurenciji: Hulian Pigblanke ([panija), [arafutdinov (Rusija) i Zong (Kina). Kod `ena pobjednice su bile: Ajter (Austrija), [ter (Austrija) i Ruiga (Rusija)... • Pukovnika italijanske vojske Roberta Ferantea, alpinistu, skija{a, speleologa, koji je u~nio mnogo na afirmiranju penjanja u nas, nisu zaboravili u sarajevskom Klubu "No comment". Na web stranici su donijeli razgovor s ovim zaljubljenikom u planine i BiH u kojemu govori o svojim ljubavima. Me|u ostalima on je, sa kolegama alpinistima, uredio penjali{te na Darivi kao i jo{ neka. Penja~i }e ga se sje}ati i po smje ri pu ko vni ka Ro ber ta u Darivi ili smjeri Dragica, na-

O~ekuje se uzbudljiva sezonu u obje konkurencije

Odbojka{i Kaknja doveli najvi{e poja~anja i vrijede za favorita u prvenstvu
Premijer lige BiH u odbojci u obje konkurencije po~inju ovog vikenda. Titule prvaka brane ekipe Jedinstva u `enskoj i Napretka u mu{koj konkurenciji. Kod odbojka{a u elitnu ligi su se plasirali Student sa Pala i ^apljina, dok su kod odbojka{ica prinove Glasinac i Kakanj. "Svi klubovi na vrijeme su se licencirali, osim @OK Igmana sa Ilid`e, koji je kasnio. U novoj sezoni igrat }e se po novom sistemu takmi~enja. Nakon zavr{enog regularnog dijela prvenstva, igrat }e se plej-of i plej-aut. U plej-of takmi~enju dvije prvoplasirane ekipe iz regularnog dijela takmi~enja ne}e igrati prvu fazu doigravanja za prvaka. U plej-autu sedma, osma i deveta ekipa igraju po dvostrukom bod sistemu, dok deseta ekipa odmah ispada iz takmi~enja. U novoj sezoni o~ekujem da }e biti

Napredak i Jedinstvo brane titule prvaka
prvenstvo jo{ kvalitetnije, ~emu }e doprinijeti na vrijeme donijete propozicije takmi~enja, {to govori da se krenulo ozbiljno u nastupaju}i takmi~arski period", rekao je Miralem Paji}, direktor takmi~enja. U konkurenciji odbojka{a u prvom kolu sastat }e se: Napredak Kakanj (3.10), Radnik - Drina (3.10), Student - Modri~a Optima (3.10), subota: Ljubinje - ^apljina (18 sati), Bosna (K) - Br~ko Jedinstvo (19). Kod odbojka{ica u srijedu se igrala prva utakmica: Kula Grada~ac - Imzit Dobrinja 2:3 (25:19, 22:25, 20:25, 25:23, 9:15). U prvom kolu se jo{ sastaju: petak: HE na Drini - Polo (18 sati), subota: Glasinac - Igman (16). U srijedu, 3. oktobra igra}e: Jedinstvo - Jelovica, Kakanj - Radnik. Glavni razlog nepotpunog prvog kola jeste me|unarodni turniri i {kolske ekskurzije.
N . Pa.

Najmla|i atomci ispred Suhe pe}ine

Roberto Ferante

Odbojka{ice Glasinca nadaju se trijumfu

zvanom po njegovoj majci. U BiH Fe ran te je do {ao 1995 (Mostar), zapisao je Edin Zuhri}. Za koji dan odlazi ku}i i u zaslu`enu mirovinu... • Vrijedni aktivisti Kluba Snik Atom iz Zavidovi}a proteklog su vikenda u okviru {kole speleologije posjetili dvije pe}ine u Kamenici. Mladima je uz te-

oretska predavanja omogu}ena i posjeta pe}ini Suha. Stariji su pak, ispenjav{i se uz Rapte, obi{li Ukrasnu pe}inu. U akciji su u~estvovali ovi atomci: Zenan, Edin, Ermin, Dina, Amar Cerin, Amar ]a}in, Amira, Edina, Bricin, Jelena, Daja, Emina, ^kalja, Melisa, Almedina, Deni, Ado, Davor, Safi i Jojo... • Grupa planinara iz PSD PTT "Prijatelj prirode" Sarajevo nedavno je napravila turu Umoljani-Studen potok-Lukomir u zale|u Bjela{nice. Buket fotografija s toga atraktivnog puta ostavili su na svojoj web stranici... • Dvadestak planinara HPD Bjela{nica 1923 protekle nedjelje boravila je na planini Zvijezda. Posjetili su dom na Meku{ama te vrh Zvjezdanski kr{. Doma}ini su im bili predsjednik PD Zvjezdangrad iz Pr`i}a Tvrtko Grabovac i tajnik Miroslav Mir~i}, javlja Renata Dlouhi.

Ekspedicija

Bosanci u Himalaji
Naim Logi}, Zijah Kurtovi} i Fikret Kara~i} juri{aju ovih dana na vrh ^o Ojo (8.201 m)
Trojica Bosanaca (sada `ive u SAD) Naim Logi}, Zijah Kurtovi} i Fikret Kara~i} Lekso krenuli su u ameri~koj komercijalnoj ekspediciji na himalajski osamtisu}njak ^o Ojo (8.201 m). Za koji dan, kako saznajem od Muhameda Gafi}a, trebali bi krenuti u juri{ na osvajanje vrha. Organizator ekspedicije je International Mountain Guides, LLC. Vode ih iskusni vodi~i, a poma`u iskusni {erpasi. Posljednja vijest ka`e kako su zavr{ili aklimatizaciju, {erpasi su postavili tri visinska kampa, snabdjeli ih kisikom i svi ~ekaju u isturenoj bazi da se vrijeme popravi, lavine si|u i da krenu. Na{i su u tzv. zelenom timu. Vjerojatno }e `uti tim i}i prvi, a dan kasnije zeleni. Na vrh bi se mogli popeti za 3-4 dana, a petog dana vratiti se u isturenu bazu. Ovo je ve} sada zna~ajan uspjeh za bh. alpinizam i svakako ga treba pozdraviti i podr`ati. Posljednju vijest poslao je Edo Kajan iz Amerike u kojoj ka`e da je ekspediciji nevrijeme uni{tilo jedan {ator na
Igra~ice Glasinca spremne za subotnji me~ protiv Ilid`anki

Odbojka{ice Glasinca ponovo su ~lanovi Premijer lige BiH. U prvom kolu u subotu na svom terenu ugosti}e ekipu Igmana. Kako ka`u u Glasincu, dobro su se spremili za prvenstvene okr{aje, a cilj je da sa~uvaju premijerliga{ki status. "Na{ cilj je da uspje{no startujemo u prvom kolu Premijer lige. Respektujemo ekipu Igmana, ali sve }emo u~initi da slavimo u ovom susretu. Sve igra~ice su spremne i zdrave za ovaj duel. Ekipa Igmana je ostala gotovo bez ~itave prve postave koja je igrala dobro pro{le sezone i mi tu vidimo svoju {ansu. Ekipu je poja~ala Maja Jolovi}, povratnik u na{ tim", rekao je Marko Obrenovi}, trener @OK Glasinac. Odbojka{ice Glasinca, nakon ispadanja iz lige pro{le sezone, u ovoj koja po~inje u subotu najavljuju dobre igre i da postanu stabilan premijerliga{. N . Pa.

Naim Logi} (tre}i desno) u himalajskoj ekspediciji

prvom kampu i da moraju sa~ekati nekoliko dana da se novi snijeg slegne. Dobro je da su na{i u drugom timu. Prvi }e im napraviti prtinu. A tada, nadamo se, na osamtisu}njak! Sretno.

Odraz u ogledalu T i sje}anje na bolju pro{lost

„Dimenzija vi{e“ petkom na dr`avnoj televiziji

Prenosi
i{ina. Pri|em televizoru. Sva se izvitoperim poku{avaju}i uho prisloniti zvu~niku. Opet ni{ta. Vratim se u fotelju. Strpljivo ~ekam i gledam kako igra~i bezglavo tr~e sa jedne na drugu stranu igrali{ta. Lopta dobija luk. Kona~no proleti kroz mre`icu prika~enu za obru~. „Tri poena“, nakratko se oglasi{e zvu~nici televizora. Nova ti{ina. Ponavlja se prethodni scenario. Ponovo se oglasi{e zvu~nici: „Dva poena.“ Zapitah se {ta je ovo. Da izbacimo poene vi{e bi li~ilo na novogodi{nje odbrojavanje nego na komentarisanje ko{arka{ke utakmice. „Slobodna bacanja“, po tre}i put javi{e se zvu~nici TV prijemnika. Pobogu, ima li ova utakmica komentatora ili su na kasetu snimili tri poena, dva poena, slobodna bacanja, faul, tehni~ka, tri minute u reketu, prva, druga, tre}a... li~na gre{ka. Sve ono {to sam i sama mogla vidjeti. Zanimala su me imena igra~a, njihova ko{arka{ka biografija, statistika. Ne ~uh ni{ta od toga. Pri tome glas koji je izbijao iz zvu~nika ne samo da je deset rije~i vrtio ukrug, ve} je bio toliko melanholi~an da sam na kraju pritisnula MUTE i gledala nijemi prenos utakmice. Prvu kvalifikacionu utakmicu za Evropsko prvenstvo u fudbalu 2008. godine dr`avna selekcija Bosne i Hercegovine pro{le godine u La Valeti igrala je protiv reprezentacije Malte. Utakmicu, za one koji su zaboravili, prenosila je televizija OBN. Zzzzzz. Zzzzzzzz. Probudih se! Opet ti{ina. Izgleda da je i komentator zaspao. Kad eto ga negdje pred kraj: „2:5 pobijedila je reprezentacija Bosne i Hercegovine. Opra{tamo se od vas, dragi gledatelji. Nadamo se da ste u`ivali u izravnom prijenosu koji vam je omogu}ila va{a Pi{e: Sanita Ro`ajac OBN televizija“, re~e komentator. Rukovodostvo doma}eg nam PINK-a valjda iziritirano „vatrenim“ preno{enjem utakmice kolega sa OBN-a, odlu~i da ponudi vi{e novca i otkupi pravo prenos emitovanja utakmice Ma|arska - BiH. Kako vi{e nije mogu}e upratiti ko }e prenositi utakmice, ne bih se iznenadila da sljede}u gledamo na TV Vogo{}a. Ili TV Jasmin. tako Denis Huseinbegovi}, poku{avaju}i da digne adrenalin gledaocima ispred malih TV ekrana, nekoliko puta ponavlja istu re~enicu: “Muslimovi} ima dosta prostora. Upravo se nalazi na ivici {esnaesterca.“ Da je bio radijski komentator, koliko je puta ponovio ove dvije re~enice, slu{alac se ne bi mogao oteti dojmu da je na{ „{pic igra~“ sam na terenu ili da je gomila ma|arskih (vrlo dobrih) igra~a toliko nesposobna da ga zaustavi. Istina, prostora je bilo. Ima ga svugdje. Ali ovaj nije bio prazan. Za razliku od OBN-a i PINK-a, dr`avna televizija nema problem ponude i potra`nje. Niti tra`i niti daje. Ona je samo uz one koji pobje|uju. Donedavno su to bili ko{arka{i. I bili su miljenici dr`avne televizije. Vidje}emo ho}e li nakon nedavnog debakla ostati tako. S druge strane, fudbaleri su ve} odavno otpisani. Uz dva-tri iznena|enja nikakvih zapa`enih rezultata. Za{to bi prenosili utakmice gubitnika? Gra|ani svakako moraju pla}ati {est KM. Taman im mrlje na ekranu bile.

DRUGA STRANA EKRANA DRUGA STRANA EKRANA

K

ao direktna posljedica formiranja Redakcije za kulturu BHT-a petkom u 22.10 bi}e emitovana nova emisija pod nazivom „Dimenzija vi{e“. Autor koncepta i „Dimenzije vi{e“ D`evdet Tuzli} ovaj projekat smatra svojevrsnim odrazom u ogledalu i sje}anjem na bolju pro{lost, iz vremena kada je na talasima drugog program Radio Sarajeva ure|ivao kultnu emisiju iz

kulture „Tre}a dimenzija“, Krovna bosanskohercegova~ka televizija }e na taj na~in gledateljima ponuditi sadr`aje koji }e svakog petka objedinjavati kulturnu zbilju Bosne i Hercegovine, ali i regije i svijeta u cjelini. Stalnim i povremenim rubrikama emisija }e ve} u prvom izdanju progovoriti o jednoj od klju~nih tema kulture u BiH - kulturnoj strategiji i kako dalje, imaju}i u vidu i evropsku perspektivu. Zaviri}e u evropske kulturne metropole, ugostiti cijelu lepezu poznatih bosanskohercegova~kih, ali i umjetnika iz inostranstva, kriti~ki promotriti knjigu Miljenka Jergovi}a „Ruta Tannenbaum“, zabilje`iti atmosferu ovogodi{njih Susreta na Plivi posve}enih bardu bh pjesni{tva Nikoli [opu... Redakcija za kulturu dan nakon „Dimenzije vi{e“ starta i sa novim serijalom „Sinemanije“, da bi nedjeljom u kasne sate gledateljstvu ponudila emisiju „Figure“, prema konceptu poznatog bh. reditelja Sa{e Ma{i}a, u kojoj }e i gosti i doma}ini biti poznata imena bosanskohercegova~ke kulturne scene.
R. V.

I

Bogati dokumentarni sadr`aji na BHT-u
BHT od prvog oktobra ponedjeljkom u 17.15 po~inje emitovati dokumentarnu seriju "[ta jedemo". "[ta jedemo" govori o tome kako su Kolumbova putovanja izmijenila ne samo ishranu ljudi u Starom i Novom svijetu, nego i kako su te promjene u~inile mogu}om industrijsku revoluciju, dovele do pojave svjetskog kapitalizma i izazvale najve}u migraciju stanovni{tva na svijetu. Od ~etvrtog oktobra u redovnom terminu ~etvrtkom u 22.30 sati po~inje i serijal "Vrijeme i ljudi". Serijal predstavlja analizu perioda od 1917. do 1991. godine. U okviru serijala bit }e emitovane i emisije: “Staljin, teror iznutra’’, dokumentarac “Putinova palata” koji }e nam djelimi~no do~arati tajnovit svijet `ivota unutar Kremlja, a jedna od emisija }e govoriti i o ~uvenoj slici “Gernika”. Termin dokumentarnog programa subotom u 18 sati bi}e ispunjen pri~ama o svijetu gljiva - svijetu otrova, ubistava i ~uvenih kuhara, preko supervulkana i munja, do portreta Alberta Ajn{tajna, Morisa [evalijea, Rudolfa Valentina, @ana Mare i Edit Pjaf.
R. V.

28. 9. 2007.

Antena 3

INTERVJU

Amir Zuki}, nekada{nji urednik IPP-a o odlasku sa BHT-a

PAMETNI [UTE
anas, ~ini se, najvi{e medijskog prostora zauzimaju sami mediji. Politika ovih, kako se naviklo ~uti, „manipulatora narodnim masama“, stopila se s profesionalnom ulogom i nastavila „upravljati“ i narodom i vlastitim prostorom. Tako smo svjedoci nekoliko afera koje su u prvi plan stavile na{u dr`avnu televiziju i njene zaposlene. Slu~aj s kojim se suo~io dugogodi{nji ~lan BHT-a i nekada{nji urednik informativnog programa pomenute televizije, Amir Zuki}, ubrzo je „zata{kan“ i jo{ rijet-

dok govore budale!
D
Razgovarala: Aida Star~evi} ki o njemu pri~aju. Nikada nije dobio pismeno obrazlo`enje za smjenu, ukinuta je najgledanija emisija BHT-a „Javna tajna“ i otada vi{e ni rije~i. Kao razloge ovog skandala Zuki} je naveo kojekakve individualne interese i ciljeve ispolitiziranih upravlja~kih struktura da informativni program BHT-a postane mlak ili bolje re}i nikakav.

Pakt s |avolom
Nakon {to se odmorio i presabrao, Zuki} je, kako ka`e, spreman za nove profesionalne izazove. Ostao je u kontaktu sa Helsin{kim komitetom, OSCE-om, OHRom i jo{ nekim organizacijama od kojih je tra`io da principijelno stanu u za{titu slobode izra`avanja. Prisiljen je na odlazak iz televizije, te otkriva da to ne}e biti definitivno zbogom BHT-u. Pro{lo je nekoliko mjeseci od Va{e smjene sa mjesta urednika Informativnopoliti~kog programa BHT-a. Koju funkciju trenutno obavljate i da li su se na koncu definisali razlozi va{e smjene? - Nikada nisam dobio pismeno obrazlo`enje za smjenu s pozicije urednika IPPa niti je ikada poja{njeno za{to je ukinuta „Javna tajna“, tada najpopularnija i najgledanija emisija BHT-a. Jednostavno su, preko no}i, o uklanjanju mene kao urednika

programa i ga{enju „Javne tajne“ odlu~ili direktori Mehmed Agovi} i Milenko Vo}ki}, a po ~ijem nalogu su to uradili - oni najbolje znaju. Jedino {to mi je re~eno ja da se oni ne sla`u s mojim javno izre~enim stavom da je upravlja~ka struktura ku}e pod politi~kim uticajem, prije svega vladaju}e garniture iz Republike Srpske. Problem, dakle, nije lo{a vijest nego glasnik lo{e vijesti kojeg treba u{utkati. Uklonjen sam a da nikada nije ura|ena istraga o tome da li je ta~no to {to sam rekao. A svi znaju da je ta~no, jer to vi{e i nije javna tajna. Po starom komunisti~ko-ubleha{kom pravilu, preba~en sam u Odjel koji prakti~no ne postoji, gdje nemam nikakvog uticaja na program, niti {ta radim niti me ko {ta pita, i sad su valjda zadovoljni s tim. Navodno je bio sporan va{ tekst u odjavi priloga u “Javnoj tajni”: “Dovi|enja javnom servisu, dobro do{li u re`imsku dr`avnu televiziju.” Smatrate li da ste ovim rije~ima povrijedili nadre|ene i doveli u pitanje “kvalitet“ rada Javnog RTV servisa i da li je to pravi razlog va{e smjene? - Oni su se valjda na{li u toj re~enici i reagirali su li~no a ne profesionalno. Kao da je to njihova privatna TV. Problem je suo~iti se s istinom, a niko naravno ne}e priznati da je sklopio pakt sa |avolom. Ne zaboravite da je sve krenulo jo{ u januaru atakom Vlade RS-a i bojkotom BHT-a ka-

“Slu~aj Ognjena Blagojevi}a i Zvonka Mari}a dosta je druga~iji od mog. No, zajedni~ko nam je {to su i moja i njihove smjene produkt li~nih sujeta, a ne profesionalnih razloga. Ovoj ku}i `elim da {to prije iza|e iz zagrljaja politike, nacionalizma i nekompetentnosti jer je jaka TV BiH od krucijalne va`nosti za budu}nost zemlje“, ka`e Zuki}

4 Antena

28. 9. 2007.

INTERVJU INTERVJU

da je Upravni odbor BHRT-a, umjesto da za{titi nezavisnost novinara, stao uz Vladu i odmah krenuo u ”sje~u glava”. Ja sam samo ukazao na istinu da je dolaskom novog upravnog odbora i novog direktora o~it upliv politike u rad javnog emitera, `ele}i da javnost to zna kako bi se lo{ trend zaustavio. I {ta se desilo? Svi koji su krivi za kraj neovisnosti javnog emitera su jo{ tu i vode glavnu rije~, a ja sam sklonjen. Na~in na koji sam smijenjen, a posebno mizerni razlozi za ukidanje „Javne tajne“, samo su potvrdili da sam u pravu. [to je jo{ gore, kasnijim de{avanjima na BHTu, sve zakulisne radnje su otkrivene i nikoga nije briga. Dereti} i Agovi} `ele vladati televizijom koju finansiraju gra|ani ove zemlje kao svojom privatnom imovinom i provoditi ciljeve svojih politi~kih mentora. To tako ne mo`e u demokratskim dru{tvima, a ovdje je sve mogu}e. Za{to je nakon va{e smjene Informativni program BHT-a postao tako “mlak“? Kritike politi~arima skoro da i nema. Je li i to dokaz da ste bili u pravu i da je BHT1 pod politi~kom kontrolom? - Valjda je cilj ispolitiziranih upravlja~kih struktura i bio da postane mlak ili bolje re}i nikakav. Mi jesmo u po~etku malo lutali s konceptom, ali nakon {to smo razvili jake emisije ~ija je gledanost bila u stalnom porastu, sve su sru{ili i nametnuli novu ure|iva~ku politiku “ne talasaj“. Vidite, klju~ne i najgledanije emisije BHT-a, uz Vijesti, bile su “Javna tajna“ i “Po{teno govore}i“ koje su pokretale velike teme i zbog kojih su prozvani politi~ari ~esto reagirali. Tih emisija sada nema. Na ekranu nema ni lica

,,

Na~in na koji sam smijenjen, a posebno mizerni razlozi za ukidanje „Javne tajne“, samo su potvrdili da sam u pravu. [to je jo{ gore, kasnijim de{avanjima na BHT-u, sve zakulisne radnje su otkrivene i nikoga nije briga

koja su bila sinonim za BHT. Vidim, sada se sve ula`e u sport i zabavu. Zemlja gori od problema, a narodu se zamazuju o~i. Pa, nije to javni servis. [to se ti~e nedostatka kritike, ja ne krivim mlade novinare i urednike u desku {to su prihvatili programsku politiku “ne talasaj“. ^emu se oni mogu nadati nakon {to je njihov {ef uklonjen samo zato {to je rekao istinu? Usto, Informativni program od moje smjene, dakle ve} pet mjeseci, radi bez urednika. Direktori tra`e Hrvata za to mjesto, a nikako da ga ulove.

Profesionalni izazov
Da li ste se za podr{ku obra}ali Helsin{kom komitetu, jer su u ovom slu~aju zasigurno povrije|ena Va{a prava? - Mnogi su mi sugerirali da tu`im Televiziju tvrde}i da }u sigurno dobiti spor, ali nisam

`elio sapunicu u `ivotu. Meni je satisfakcija {to su svi normalni ljudi u ovoj zemlji prepoznali o ~emu se radi i stali uz mene, a neka ovi novokomponovani TV gurui `ive sa svojim ne~asnim postupcima. Uostalom, ti ljudi }e biti i pro}i, a BHT }e ostati. Bio sam u kontaktu sa Helsin{kim komitetom, OSCE-om, OHR-om i jo{ nekim organizacijama i tra`io sam da principijelno stanu u za{titu slobode izra`avanja, jer ja sam ka`njen zbog toga {to sam iznio mi{ljenje. Znam da su pisali neka pisma, ali nije bilo efekta. Va{ slu~aj se ponovio i sa novinarima FTV-a, Ognjenom Blagojevi}em i Zvonkom Mari}em? - Njihov slu~aj je ipak dosta druga~iji od mog, ali nam je zajedni~ko to {to su moja i njihove smjene produkt li~nih sujeta, a ne profesionalnih razloga. U Bosni je pravilo "Pametni {ute dok govore budale". Pretpostavljamo da ste imali ponuda za nastavak karijere u nekom drugom mediju. [ta }ete dalje? - Bilo je raznih varijanti, ali nisam `elio `uriti s odlukom. Sada, nakon {to sam se dobro odmorio i presabrao, `eljan sam novih profesionalnih izazova. Po{to na ovakvom BHT-u o~igledno nisam dobrodo{ao, zabranjeno mi je da radim politi~ke emisije, a ~elnici su iz jasnih razloga u~inili sve da otjeraju i mene i jo{ neke klju~ne ljude, prisiljen sam oti}i. Ali, ne}e to biti moje definitivno zbogom BHT-u. Ovoj ku}i `elim da {to prije iza|e iz zagrljaja politike, nacionalizma i nekompetentnosti jer je jaka TV BiH od krucijalne va`nosti za budu}nost zemlje. Oni koji je ru{e, a ima ih dosta u samom sivom domu, to dobro znaju.
28. 9. 2007.

Antena 5

TEMA BROJA

Nakon teksta u prethodnom broju Antene

N

akon {to smo u pro{lom broju Antene objavili da je Helsin{ki komitet podr`ao novinare Ognjena Blagojevi}a i Zvonka Mari}a u profesionalnoj borbi protiv ~elnika Federalne televizije, javnost se ponovo zainteresovala za ovaj slu~aj. Radio-televizija Republike Srpske Mari}u je ponudila posao, a Federalna televizija, kako nezvani~no saznajemo, Blagojevi}u "pomirenje". „^ini se da u ovom slu~aju poku{avaju razdvojiti mene i Ognjena. Pod ovim mislim da se trude smanjiti {tetu, koja bi ih mogla dovesti u te{ku situaciju. Najvi{e me iznenadilo kada su se javili ~elnici RTRS-a i ponudili mi posao. Nisam donio kona~nu odluku. Smatram da to nije korektno prema ostalim ku}ama koje su raspolo`ene da me anga`uju, a ni prema, kakvi god oni bili, medijskoj ku}i koja me dovela do ovoga - FTVu. Poziv RTRS-a za mene je veliko priznanje i mnogo mi zna~i kada neko cijeni ono {to radim“, ka`e Mari}, kojeg je na{ poziv zatekao u bolnici, na sistematskom pregledu. Iako mu je zdravlje dobrim dijelom naru{eno, od profesionalne borbe Mari} ne odustaje. Anga`ovao je inspekciju rada koja je u reviziji dokumenata primijetila odre|ene nepravilnosti, zbog ~ega su neke odluke morale biti poni{tene. U rje{avanju ovog slu~aja na{ sagovornik nai{ao je na razumijevanje Sindikata, koji mu je pru`io podr{ku, te obe}ao finansijsku i pravnu pomo}. „^ini se da je najve}i problem u televiziji vezan za pla}anje od{tete u slu~aju da dobijem spor. Ranije se desila sli~na situacija, jedan od in`injera FTV-a je tako|er smijenjen sa radnog mjesta, te je nakon uzimanje velike od{tete i godine pauze, vra}en na radno mjesto“, tvrdi Mari}. Sagovornik nam je rekao kako je njegov slu~aj samo jedan me|u mnogima, te da se veliki broj njegovih kolega na{ao u istoj situaciji. “Neopisivo je ono {to vam se desi kada ne igrate po pravilima nadre|enih. Ponekad se pitam {to meni sve ovo treba. Nakon dvadeset godina rada u novinarstvu na{ao sam se u ovako te{koj situaciji. Napravio sam veliki broj pohvaljenih priloga i moj trud nikada nije bio potcijenjen, radio sam i u najte`im okol28. 9. 2007.

RTRS ponudio posao Zvonku Mari}u
Radio-televizija Republike Srpske Mari}u je ponudila posao, a Federalna televizija, kako nezvani~no saznajemo, Blagojevi}u “pomirenje”
nostima i sada kada sve treba da bude mirno i zdravo krene naopako. Umjesto da sada radim, ja se borim i sa sobom i sa drugima", navodi Mari}. Blagojevi}, kao ni ranijih puta, nije bio raspolo`en za razgovor. Ka`e da je njegov slu~aj jo{ uvijek u fazi razmatranja, te da postoji mogu}nost da ishod bude pozitivan. Na upit da li su ~elnici FTV-a Blagojevi}u zaista ponudili "pomirenje" i {ta to u praksi zna~i, iz slu`be za informisanje ove TV ku}e dobili smo vrlo kratak odgovor: "Federalna televizija nema komentara, ali }e svakako uskoro odgovoriti na pisanje Antene o ovom slu~aju”. Poznato je da je Helsin{ki komitet za ljudska prava opravdao `albe Mari}a i Balagojevi}a i pristupio rje{avanju skandala, u potpunosti se uklju~uju}i u slu~aj. Mari}ev trenutni status u potpunosti je nedefinisan. Prema dokumentima koje posjeduje, trenutno je anga`ovan i na Radiju Federacije i na FTV-u. Na kraju se na{ao u situaciji da ne zna kome treba odnijeti doznake, te se odlu~io da napravi kopije koje }e dostaviti na obije adrese.
Aida Star~evi}

6 Antena

AKTUELNOSTI AKTUELNOSTI

“]ao Darwine“ od oktobra na TV Pinku BH

Takmi~ari u sobi punoj insekata i zmija
Takmi~ari }e u emisiji pro}i kroz devet igara: pjevanje, igranje, igra hrabrosti, poka`i {ta zna{, zavo|enje, vremeplov, modna revija, igra znanja i motivacije

T

elevizija Pink BH od {estog oktobra po~inje emitovati dugo najavljivani takmi~arski show “]ao Darwine“. U svakoj emisiji u~estova}e po dvije ekipe, koje }e se razlikovati po nekoj specifi~noj karakteristici - polu, seksualnoj orijentaciji, te`ini, boji kose... Od takmi~ara }e se tra`iti vje{tina i hrabrost, tako da je mogu}e da takmi~are vidimo u prostoriji punoj insekata ili zmija. Uloga voditelja povjerena je Ognjenu Amid`i}u i Marinku Mad`galju, koji }e pored voditeljskog posla imati zadatak da pjevaju i glume. “Nakon uspe{ne godine, mnogo gostovanja i snimanja, vra}amo se televiziji i novom showu koji }e zbog svoje specifi~nosti pobuditi veliku pa`nju javnosti. Prve emisije ve} su spremne za emitovanje. Na svim snimanjima bilo je ludo i nezaboravno, te se iskreno nadamo da }e tako biti i gledaocima ispred malih ekrana. ’]ao Darwine’ je kviz show u pravom smislu re~i. Vra}amo se staroj, dobroj, ali zaboravljenoj zabavi u potpunosti. Skicira}emo izgled mu{karca i `ene 21. veka kroz borbu suprotnosti“, ka`e Amid`i}.

Kako nam je otkrio Amid`i}, u prvoj emisiji gledaoci }e u`ivati u borbi plavu{a i crnki. “U emisiji }emo pro}i kroz devet igara, a to su: pevanje, igranje, igra hrabrosti, poka`i {ta zna{, zavo|enje, vremeplov, modna revija, igra znanja i motivacije. Bi}e veselo, zabavno, {areno i za sve generacije. Smenjivat }e se intriga i smeh, preispitiva}e se znanje i hrabrost, a tv-auditorijum }e mo`da ugledati neke nove zvezde“, veli Ognjen. Takmi~ari ovog neobi~nog showa bi}e obi~ni ljudi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Makedonije... “@elja nam je da okupimo {to vi{e takmi~ara iz regiona koji }e na jedan poseban na~in svima pokazati {ta znaju i koliko su hrabri. Bi}e svega, najbolje je da pogledate prve emisije, ostale detalje ne smem da otkrivam“, poja{njava na{ sagovornik. Pored voditeljskog posla, Amid`i} i Mad`galj pripremaju se za snimanje novih spotova. “Muzika je ventil, na~in da i kada sam najumorniji povratim `elju za stvaranjem, smehom, u`ivanjem... U planu imamo

sva{ta, tako da nakon snimanja jo{ tri spota, sledi iznena|enje za sve na{e obo`avaoce, pa pripreme oko novog albuma. Obzirom da smo vedri i da popravljamo raspolo`enje bilo gde da do|emo, mo`da sve iznenadimo i nekim novim ludilom“, dodaje Amid`i}.
E. Kokor

Show “Plesom do snova“ osvojio milione gledalaca

Pobjedniku }e biti ispunjen `ivotni san
Ako pobjednik po`eli ku}u, putovanje ili studij u Americi, `elja }e mu biti ispunjena
ledaoci TV Pink BH od tre}eg oktobra mo}i }e gledati dugo najavljivani reality show “Plesom do snova“. “Ples iz snova“ milione gledalaca {irom svijeta ostavio je bez daha. Deset parova, koji }e se takmi~iti za titulu najboljeg, svoje umije}e pokazat }e u 12 epizoda. Parove }e ~initi, jedna poznata i jedna potpuno nepoznata li~nost koja `eli ostvariti svoje snove. U svakoj emisiji, na osnovu glasova publike i `irija koji }e pored scenskog nastupa ocjenjivati i stajling parova, kao i izbor koreografije, ispada po jedan par. Koncept emisije “Plesom do snova“ za nijansu se razlikuje od emisije „Ples sa zvijezdama“ koja

G

se emituje u Hrvatkoj, Italiji i Americi. Pobjednik na kraju serijala ima pravo tra`iti da mu se ispuni `ivotni san. Ako pobjednik po`eli ku}u, putovanje ili recimo studij u Americi, `elja }e mu biti ispunjena. Publika }e glasati za plesne parove putem SMS-a i birati najbolje. Voditelji ovog popularnog showa bi}e Nata{a Stoj~evi} i Bo{ko Jakovljevi}. Nata{a je postala poznata vode}i kviz emisije na RTS-u i Pinku, a njen novi anga`man u emisiji ”Plesom do snova“, kako ka`e bi}e zaista pravi izazov. Kako se radi o zahtjevnoj emisiji, Nata{a i Bo{ko idu na ~asove plesa i pjevanja. “U pitanju je jako zahtevan show program koji je poslednjih godina hit u svetu, u kom }emo morati da poka`emo sva svoja ume}a - da vodimo program, da igramo, pevamo pa ~ak i da glumimo. To je za nas pravi izazov“, ka`u Nata{a i Bo{ko.
E. Ko.
28. 9. 2007.

Antena 7

INTERVJU

Elvir [vraki}, direktor NTV Hayat

“I dalje }emo raditi na spajanju dobrih ljudi. To je na{a obaveza, jer spadamo me|u one koji rade javne poslove“, ka`e [vraki}

I poslije Ramazana nastavi}emo pomagati ljudima
a razliku od mnogih televizija koje su jesenju {emu po~ele bombasti~nim politi~kim, muzi~kim i zabavnim emisijama NTV Hayat se okrenula kao i dosada humanim akcijama. Prva emisija ovog tipa pod nazivom “Dobri ljudi“ emitovana je 16. septembra iz Dje~ijeg doma Bjelave, gdje je u toku jednog dana samo od poziva na humanitarni broj telefona prikupljeno oko 30 hiljada KM. Druga emisija pokazala se jo{ boljom, a ovoga puta NTV Hayat i dobri ljudi pomogli su rad Narodne kuhinje Stari Grad. Hayat i dobri ljudi nastavljaju svoju humani rad, kamere Hayata naredni put bi}e u Zenici, a zatim u Ilija{u. ^esto organizujete razne vrste humanitarnih akcija. Otkud ideje? - Ta~no. To nam je prije svega zadatak kao medija. Dozvolu za rad od strane Regulatorne agencije za komunikacije nismo dobili samo da bi emitovali razne vrste reality show, muzi~ke ili zabavne emisije u kojim preovladavaju kratke suknjice i {to vulgarnije rije~i u pjesmama. Dozvolu smo dobili jer smo potpisali da }emo raditi poslove koji }e doprinijeti pobolj{anju na{e zajednice, a to je upravo ovaj humanitarni rad. Za sve

Z

Razgovarala: Elvira Kokor ideje i akcije zaslu`an je uspje{ni, mladi i ambiciozni tim ljudi NTV Hayat koji zajedni~kim snagama uz pomo} na{ih sponzora realizuje sve akcije. Kako pronalazite sponzore? - To su na{i dugogodi{nji prijatelji, poslovni partneri koji su uvijek rado uz nas kada je u pitanju bilo koja akcija. Naime radi se o nekoliko doma}ih firmi me|u kojima su Vispak Visoko, Ilid`anski Dijamant, Dukat i mnoge druge. Nijedna od ovih firmi ne `eli se posebno isticati u na{em programu. Jednostavno svi su tu jer je pomo} nekom potrebna. Koje se akcije najradije sje}ate?

8 Antena

28. 9. 2007.

Foto: D. TORCHE

- Te{ko pitanje. Televizija Hayat u toku godine provede najmanje pet humanitarnih akcija, tako da je te{ko izdvojiti bilo koju. Ali, svakako da }u se uvijek sje}ati akcije u kojoj smo za samo nekoliko dana uspjeli prikupiti 200 hiljada KM za lije~enje dje~aka Ismira Pintola u Italiji. Ovo je bila najemotivnija akcija koju je NTV Hayat provela dosada, jer i pored dobre volje ljudi koji su donirali odre|ena nov~ana sredstva za Ismira, ovaj mladi `ivot nije spa{en. To }e mi nekako ostati uvijek u sje}anju. Ekipa emisije “Dobri ljudi“ nakon kuhinje Stari Grad, 29. septembra boravi}e u O[ za djecu sa posebnim potrebama u Zenici, a nakon toga u Komuni zalje~enje ovisnika o drogama u Ilija{u. [ta dalje? - Emisija se pokazala jako uspje{nom, tako da }emo i poslije Ramazana nastaviti bar jednom mjese~no pomagati nekome. Narednih mjeseci najvjerovatnije }emo posjetiti jednu ustanovu u Gora`du, a u toku su i pregovori sa sponzorima za predstoje}e praznike Bajram i Bo`i}. I dalje }emo nastojati spajati dobre ljude. To je na{a obaveza, jer spadamo me|u one koji rade javni posao.

Pozitivne reakcije gledalaca na novu doma}u seriju

AKTUELNOSTI AKTUELNOSTI

erija „Lud, zbunjen, normalan“ koja se po~etkom septembra po~ela emitovati na FT V-u pobrala je simpatije gledatelja {irom Bosne i Hercegovine. Reditelj serije Elmir Juki}, ka`e da }e, ukoliko bude dobra gledanost serijal biti nastavljen. „Eventualni nastavak serije ponajprije zavisi od toga da li }emo imati dobru gledanost {to je za sad evidentno. Svi pokazatelji i zvani~na mjerenja ka`u da je serija ve} sada nakon nekoliko epizoda apsolutni hit, da ljudi to vole, da im je to dobro. I ako bude do kraja ovako kako je po~elo onda bi se gotovo izvjesno moglo re}i da }e biti i druga sezona. Naravno to zavisi i od ljudi koji su u produkciji koji cijelu stvar pokrivaju s te strane“, ka`e za na{ list reditelj Juki}. Nakon {to je pro~itao scenarij, ka`e, odlu~io je prhvatiti projekat

“Lud, zbunjen, normalan” apsolutni hit !
„To je odli~nih 20 i kusur epizoda, ujedna~enih, duhovitih, autenti~nih, {armantnih, pro`etih bosanskim humorom, koji smo uvijek znali njegovati na pravi na~in. Prepoznao sam dobru ekipu koja }e raditi na ovom projektu. Tada mi je bilo jasno da }emo napraviti dobar posao“, tvrdi Juki}. Prilikom izbora gluma~kih imena bilo mu je bitno da to budu ljudi koje voli, sa kojima je lagodno raditi, kao i oni kojima vjeruje iako sa njima nije radio. Uspio je okupiti ekipu u kojoj nije bilo nikoga ko je tu slu~ajno do{ao. „Vrlo pa`ljivo sam birao svakog glumca po~ev{i od generacije u kojoj su Mustafa Nadarevi}, Vanja Drach, Milena Dravi}, preko srednje u kojoj su Senad Ba{i}, Jasna @alica, Enes Had`ihafizbegovi}. Slobodno mogu re}i radi se o najboljim glumcima regiona. I tako sve do ove

S

mla|e generacije fantasti~nih talentovanih glumaca koje u na{oj seriji predvode Muamer Kasumovi} i Zana Marijanovi}“, isti~e Elmir Juki}, dodaju}i da }e kroz seriju prodefilovati kompletan {aroliki spektar bh. glumi{ta poja~an nekim gostima iz inostranstva. Prije ove serije reditelj Elmir Juki} je zajedno sa prijateljima Elisom Hrkalovi}em, Enisom Be{lagi}em i Milanom Pavlovi}em napravio DVD projekat „Milan i Enis ske~evi“ koji je tako|er jako dobro pro{ao kod publike. Stoga namjeravaju nastaviti projekat, ali s obzirom da su obaveze svih u~esnika ogromne, ne mo`e se precizirati kada }e to biti. Podsjetimo, spektar televizijskih poslova i interesovanja reditelja Juki}a uglavnom su humoristi~ki izrazi.
I. Trepalovac

Ljiljana Preradovi}, urednica i voditeljica na RTRS-u

Prva emisija posve}ena djeci bez roditelja
TRS u okviru jesenje {eme nastavlja emitovati popularnu emisiju “Drugi nivo“ urednice i voditeljice Ljiljane Preradovi}. Emisija obra|uje teme posve}ene civilnom dru{tvu, ljudskim pravima i slobodama, koje su, iz dana u dan, sve ugro`enije. “U novoj sezoni ne}e biti velikih izmjena. Ovo je relativno nova emisija pa smatram da je konceptualno i vizuelno interesantna gledaocima. Jedine izmjene su u terminu emitovanja. U novoj sezoni emisija }e biti emitovana svake druge subote u 17.05 ~asova. Trudi}emo se da budemo jo{ bolji, interesantniji“, veli Preradovi}eva. Prvu emisiju Ljiljana }e posvetiti djeci bez roditeljskog staranja nakon 18. godina, njihovoj perspektivi i na~inu `ivota. “Trudi}u se da budem aktuelna kao i dosada, a moji gosti i u novoj sezoni bi}e ljudi iz naroda, koji `ele otvoreno razgovarati, koji imaju problem i tra`e odgovore na neka pitanja. Zatim, resorna ministarstva i nevladin sektor koji bi u zajedni~koj, a prije svega dobroj koordinaciji mogli mnoge stvari u na{em okru`enju pobolj{ati“, ka`e Ljiljana.

R

Iako je dosada ugostila mnoge javne li~nosti iz raznih sfera `ivota, Ljiljana nije `eljela nikoga posebno isticati. “Najdra`i su mi oni gosti koji se vode motom: ’Dra`a mi je i najokrutnija istina, nego bezazlena la`’. Mislim da na{ narod ne zaslu`uje la`i, jer nas spre~avaju da mnoge stvari krenu ka boljem“, dodaje ona. Ljiljana i pored velikih obaveza jedna je od rijetkih koja uspijeva razdvojiti poslovno i privatno, iako joj je kako ka`e u po~etku bilo jako te{ko. Uvijek je bila puna utisaka. “U po~etku sam stalno ’tu{ila’ prijatelje o poslu, malo sam i pretjerivala, ali sada je sve mnogo jednostavnije, to je neka vrsta mehanizma koji se uklju~i ~im zavr{im sa poslom. Mada mi se ~esto de{ava da u razgovoru sa nekim ljudima vidim potencijalne sagovornike, potencijalne teme“, ka`e Preradovi}eva. Njeni dalji planovi vezani su za televiziju, Ekonomski fakultet i {irenje dijapazona znanja.

E. Kokor
28. 9. 2007.

Antena 9

INTERVJU

Med`ida Buljuba{i}, urednica i voditeljica “Piramide“ na BHT-u

Lidija Kora}, Donna Ares i Branko Doki} gosti u prvoj emisiji
“Branko Doki}, iskusni politi~ar i in`injer mikroelektronike, jedini imao hrabrosti stati izme|u dvije `ene“, ka`e za Antenu voditeljica “Piramide“
Razgovarala: Ismeta Trepalovac alk game show „Piramida“ nakon velikog uspjeha u regionu stigla je i u Bosnu i Hercegovinu. Urednica i voditeljica bh. „Piramide“ Med`ida Buljuba{i} dan prije emitovanja prve emisije u razgovoru za na{ list pri~a o utiscima sa snimanja iz Zagreba, pripremama za emisiju u Sarajevu, gostima u prvoj emisiji. Ovu zanimljivu debatnu emisiju gledaoci }e mo}i gledati ~etvrtkom u 20 sati na BHT-u. Kakvi su Va{i utisci sa snimanja prve ovosezonske emisije na HRT-u? - Emisija je imala u potpunosti revijalni karakter te je bila ugodno opu{taju}a, skoro bi se moglo re}i: neobavezna. Takmi~ari su bili gosti emisije u vi{e navrata a budu}i da ekipa HRT-a radi ovaj program ve} tre}u godinu, jednostavno nije bilo iznena|enja. Ko je jo{ sa Vama boravio u Zagrebu? - Uz mene je u Zagrebu bila uredni~ka postava bh. “Piramide“ (Rusmir

T

Branko Doki}

Lidija Kora}

Donna Ares

Med`ida Buljuba{i}

Nefi}, direktor produkcije UFA MEDIA i producent Ognjen D`ini}), a paralelno je na isto odredi{te doputovala tehni~ka ekipa BHT-a. Da li Vas je ne{to posebno dojmilo tokom snimanja emisije? - Taj posjet je pru`io tehnici BHT-a mogu}nost da neposredno pro|u sve faze pripreme i realiziranja emisije {to je va`no s aspekta po{tivanja obaveza iz licence. Za ostale, to je bio jo{ jedan dan u studiju: uhodan mehanizam, svi ljudi na svojim pozicijama i ozbiljni u obavljanju svojih zada}a. Za mene li~no bio je to tek neznantno druga~iji dan od onih kakve sam godinama ranije imala u “Centralnom dnevniku sa Senadom Had`ifejzovi}em“. Kako su protekle pripreme proteklog vikenda u Sarajevu? - Prili~no naporno. U izgradnji novih projekata, ideja, uvijek mora postojati jedan izuzetan napor potreban da se pre|e u “novo stanje“. Ja sam po{te|ena detalja jer dolazim u zavr{nici no osje}am dobrodo{licu u novu sredinu i vjerujem da je iskrena. Kakvi su utisci i kake reakcije o~ekujete od doma}ih gledatelja? - Obratno postavljam stvari: gledatelji
28. 9. 2007.

su ti koji (treba da) ne{to o~ekuju jer se takmi~ari, ne zaboravite, bore za njihovu naklonost. Iz pozicije gledaoca ja bih bila sretna da upoznam nekog vrijednog pa`nje, nekog za koga se mo`e re}i: “Svaka mu ~ast” ili “Vidi{, nisu svi isti. Ima za ovu zemlju nade.” To je projekat koji nas mo`e povezati u optimizmu a ne u defetizmu. Mo`ete ga ~ak promatrati i kao simulaciju izbora: samo {to ovdje ljudi biraju na osnovu vlastitog ubje|enja u ispravnost svoje odluke, a ne zato {to ga je neko u predizbornoj kampanji ubijedio za koga da glasa. I, {to je najva`nije: kao rezultat izbora gra|ani dobiju {amar, a ovdje, ukoliko ta~no procijene najboljeg takmi~ara i budu imali sre}e, dobiju novce. Predvi|ene su i nagrade za gledatelje koji tokom emisije budu glasali za pobjednika. Koliki je iznos planiran za najsretnijeg gledatelja prve bh. “Piramide“? - U prvoj razini “Piramide“ (27 emisija) u svakoj emisiji }e biti dodijeljena po jedna nagrada od 1.500 KM, u drugoj razini (9 emisija) po 2.500 KM, u tre}oj ( 3 emisije) po 6.000 KM, a najsretniji gledatelj na vrhu “Piramide“ dobit }e sjajni novi renault megane sedane. Vrijedi imati telefon pri ruci, zar ne? Ko }e biti Va{i gosti u prvoj emisiji? - Najavljujem ih sa iskrenim zadovoljstvom: Lidija Kora}, jedna izuzetna `ena koju nismo mogli upoznati u njenom punom kapacitetu jer ju je ranije ogra|ivala visoka pozicija u Izbornoj komisiji, Dona Ares, autenti~na Kraji{kinja koja komponira, pi{e pjesme, odli~no promi{lja i `eli nam to pokazati, te Branko Doki}, iskusni politi~ar i in`injer mikroelektronike, koji je, od onih koji su nam bili na raspolaganju, jedini imao hrabrosti stati izme|u ove dvije `ene.

10 Antena

osanskohercegova~ki lifestyle magazin "Royal Cafe", koji se emituje na programu NTV Hayata, dobio je novog urednika. Novinar i stalni ~lan Royal ekipe Igor Todorovac na uredni~kom mjestu je zamijenio kolegicu Aidu Mahmutovi}. Ovaj magazin je ve} dugo vremena urbani vodi~ umije}a savremenog `ivljenja brojnih gledatelja. Ekipa magazina "Royal Cafe" rado je vi|en gost na najzna~ajnijim manifestacijama u zemlji i inozemstvu. Svoje prvo novinarsko iskustvo Igor je stekao sa 16 godina na lokalnoj radiostanici “Radio Balkan” u Banjoj Luci. Prvobitno je radio kao voditelj, a kasnije i kao muzi~ki urednik. Nakon Radija Balkan, posao voditelja i muzi~kog urednika nastavlja na radiostanicama Nes i Oxigen. Todorovac je 2006. godine diplomirao komunikologiju na Komunikolo{kom fakultetu u Banjoj Luci, a obrazovanje je nastavio u Sarajevu gdje trenutno poha|a magistarske gender studije na CIPS univerzitetu. O uredni~koj poziciji i anga`manu u sada ve} kultnom magazinu "Royal Cafe", koji se prije svega bazira na autorskim i originalnim prilozima i reporta`ama, te obiluje aktuelnim sadr`ajima, Igor ka`e: "Televizija je ta koja postavlja standarde i upravo ona pravi i uzdi`e li~nosti do zvijezda ili ih spu{ta do dna. Svi }e komentarisati i imati druga~iju percepciju prezentovanog na T V-u", navodi on. Upitan da li ponekad isuvi{e kritizara doga|aje, te da li priloge posmatra kroz gender prizmu, sagovornik obja{njava: "Mislim da je tr`i{te zasi}eno raznim magazinima koje prezentuju zanimljive doga|aje, ali na informativan na~in. Pone-

B

AKTUELNOSTI AKTUELNOSTI

"Royal Cafe" od 14. oktobra na NTV Hayat

U novu sezonu s novim urednikom
kad imam utisak da gledam vijesti samo ne one koje priprema informativna redakcija. Dosta je bilo magazina i emisija u kojima se sve uzdi`e do neba, pakuje u najljep{e omote. Od 'Royal Cafea' u budu}nosti o~ekujte da }emo o svemu jasno i na sav glas progovoriti. Va{e postavljeno pitanje ve} mi govori da ste primijetili druga~iju politiku ovog magazina, a to nam svakako imponuje. Budu}i da sam stu-

Novinar i stalni ~lan Royal ekipe Igor Todorovac na uredni~kom mjestu zamijenio je kolegicu Aidu Mahmutovi}

Nova emisija u terminu „Royal cafea“
Nekada{nja urednica „Royal cafe“ magazina, Aida Mahmutovi} trenutno je anga`ovana na mjestu urednika Ramazanskog programa, nakon ~ega }e startati sa novom emisijom koja }e se emitovati u terminu „Royal cafea“, ponedjeljkom u 21 sat. dent magistarskog programa gender studija Univerziteta u Sarajevu, svakako da doga|aje posmatramo i kroz gender prizmu. Do sada smo tematski obra|ivali pitanja da li se mu{karci boje uspje{nih `ena, a za na{ magazin govorile su respektabilne li~nosti." Igor nam je otkrio i da }emo magazin "Royal Cafe" na NTV Hayat od 14. oktobra mo}i pratiti nedjeljom u 18 sati.
A. Star~evi}

"Kona~no petak" na programu BHT-a

Emisija "Kona~no petak" koja }e se emitovati petkom od 17.40 do 18.50h donosi razbibrigu, novu muziku, informacije, modu, seciranje fenomena popularne kulture, relevantne doga|aje, sitnice koje ~ine `ivot u gradovima i mjestima BiH. Ekipa ovog magazina bavi se dru{tvenim fenomenima na neobi~an, duhovit i "uvrnut" na~in. Specijalno osmi{ljen pro-

O dru{tvenim fenomenima na uvrnut na~in
gram za prekra}ivanje kancelarijske dosade, pravljenje dru{tva prilikom spremanja stana, dru`enje u pauzama spremanja ispita. Najbolja muzika, nova i stara, }askanje o temama koje `ivot zna~e, sa poznatim i manje poznatim gostima; nagrade za gledaoce. ”Kona~no petak” name}e nekoliko svakodnevnih tema o kojima polemi{u gosti i gledaoci BHT-a ili se iznalaze nemogu}a rje-

{enja. Brzo i prakti~no, duhovito i zabavno, uz veselu i pozitivnu muziku, hitove za sva vremena, poznate i manje poznate goste. Spontanim i dinami~nim pristupom ekipa BHT-a do~arava atmosferu na va`nim doga|ajima, ukazuje na najinteresantnije momente. Urednik Zabavnog i muzi~kog programa BHT-a je Dejan Kukri}. R. V.
28. 9. 2007.

Antena 11

AKTUELNOSTI

Damir [ehanovi}, autor nove emisije na FTV-u

O Novaku \okovi}u u prvom izdanju “EXeRa” P
rva emisija magazina „EXeR“, autora Damira [ehanovi}a bi}e prikazana na Federalnoj televiziji u nedjelju 30. oktobra u 22.45. Emisiju }e voditi Mirela Bunoza, Hatid`a Had`imuhamedovi}, Alma Brni~anin i Aida Alilovi}. Magazin je koncipiran tako da prati najzna~ajnija zbivanja sa prostora republika biv{e Jugoslavije. „Ne}emo se baviti nikakvim trivijalnostima nego }emo poku{ati da uka`emo na najbolje muzi~are, glumce, doga|aje. Poku{a}emo svu elitu sa prostora biv{e Jugoslavije iz svih segmenata `ivota, kulture, sporta, objediniti u jedan showbusiness magazin koji }e biti emitovan na Federalnoj televiziji“, ka`e za na{ list urednik magazina „ExeR“, Damir [ehanovi}. Prvi ciklus emisija bi}e emitovan u narednih {est mjeseci. S vremenom u studiju }e se pojavljivati zanimljive li~nosti, koje }e govoriti o svojim anga`manima, te }e tom prilikom komentirati neke od priloga. „U prvoj emisiji prikazat }emo prilog o Novaku \okovi}u, tre}em teniseru svijeta. Tako|er, gledaoci }e imati priliku vidjeti i intervju sa Sarajkom Almom Ferovi}, koja trenutno glumi u najve}em mjuziklu u Velikoj Britaniji „Gospodar prstenova“. Predstavi}emo novi album Nermina Pu{kara, zajedno sa njegovim producentom Mahirom Sarihod`i}em. Vjerovatno }e biti i pri~a o novom albumu Vanne“, na-

javljuje urednik [ehanovi}. Dodaje da }e imati jo{ zanimljivih priloga iz Zagreba koje su upravo snimali i montirali, te da }e neki prilozi za sada ostati tajna. „Inicira}emo humanitarne akcije te pomo}i ljudima da realizuju neke projekte. Poku{a}emo da budemo jedna pozitivna emisija u najboljem smislu rije~i koja }e animirati mlade ljude da rade i da se novim dotignu}ima u bilo kojoj oblasti sport, muzika, film... predstave u na{oj emisiji“, isti~e [ehanovi}, dodaju}i da }e u magazinu dobiti {ansu najeminentniji uspje{ni pojeI. Trepalovac dinci i grupe.

Kultna i muzi~ko-zabavna serija ”TOP LISTA NADREALISTA” bi}e emitirana u cjelini i hronolo{ki u programu BHT-a. Emitiranje po~inje u ponedjeljak 1. oktobra u 20.05 prvim serijalom od 11 epizoda iz 1984. godine koji je izazvao pravu senzaciju na tada{njem televizijskom prostoru! Beskrajno duhoviti, satiri~ni i otka~eni jezi~ni kalamburi i gluma~ke vragolije \ure, doktora Karajli}a, Zenita, Zlaje, Zije Pare, [ibija i ostalih izazivali su eksplozije smijeha gledalaca. No popularni ”Nadrealisti” izazvali su mrgo|enje i nezadovovljstvo de`urnih ~uvara tekovina. Komunizam je bio na silaznoj putanji, ali jo{ dovoljno jak da reagira. Ovim emisijama poseban ugo|aj dali su i popularni pjeva~i: Zaim Imamovi}, Halid

Sve epizode Top liste nadrealista na BHT-u

Prvi put u historiji doma}ih televizija

Muslimovi}, Hanka Paldum, Du{ko Kuli{, Halid Be{li}, Miroslav Ili}, Zehra Deovi}, Zekerijah \ezi}, ]azim ^olakovi}, Ferid Avdi}, Toma Zdravkovi}. Osim njih u Nadrealistima su pjevali Himzo Polovina, Vera Svoboda, Ned`ad Salkovi}, [aban [auli}, Vasilija Radoj~i}, Slobodan Vidovi}, Vera Ivkovi}, Amela Zukovi}, Ljubica Berak, Subhija [ehovi}, Usnija Red`epova, Rokeri s Moravu, Zlata Petrovi}, Hasan Dudi}, Muhamed Mujkanovi}, Omer Livnjak i mnogi drugi. Glumili su Branko \uri}, Nenad Jankovi}, Boris [iber, Zenit \ozi}, Dra`en Ri~l, re`irali Davor Marjanovi} i Vuk Jani}. Muzi~ka urednica je Branka Vidovi}, a urednica serijala Erna Peri}.
R. V.

12 Antena

28. 9. 2007.

AKTUELNOSTI AKTUELNOSTI

RADIO-LICE

Enisa Memi}, urednica i voditeljica Radio Mostara

E

nisa Memi}, urednica i voditeljica, popularnog Radija Mostar trenutno vodi naslu{anije emisije na ovovm radiju „Bulbulistan“ i „Zajedno!“. „Na Radio-televiziji Mostar sam od samog formiranja ove medijske ku}e. Svakog dana sam u~ila ne{to novo o ovom poslu i svesrdno nastojala da sve funkcioni{e kako treba. Tako sam stekla izvjesnu sigurnost. Uvijek, pa i danas, sve provjerim i uradim na vrijeme, jer radio mora biti uskla|en sa satom. Sve to uspijevam uz podr{ku onih koji mi mnogo zna~e, a uvijek su mi pri ruci“, ka`e Enisa Memi}, te dodaje da voli pomo}i mla|im kolegama kojima rado prenosi ste~eno znanje. Ka`e da poku{ava uskladiti privatni i poslovni `ivot. Ponekad se sve zavr{i samo na poku{aju, jer se ta dva, razli~ita svijeta nekad isprepletu u korist posla. "Na`alost, jo{ ~e{}e privatni `ivot bude po strani, zbog prekobrojnih i bezgrani~nih obaveza. Ali u tolerantnoj sredini, uz podr{ku supruga Ede, te djece Dine i Ene sti`em dosta toga“, isti~e Enisa. Ipak, i pored povremenih prepreka,

Postala sam ovisnik o poslu

"Na Radio-televiziji Mostar sam od samog formiranja ove medijske ku}e. Svakog dana sam u~ila ne{to novo o ovom poslu i svesrdno nastojala da sve funkcioni{e kako treba”, pri~a Enisa

kriza i nepredvi|enih momenata svakako planira ostati u ovom mediju. „Volim raditi na radiju, iako nije rije~ o jednostavnom ve} naprotiv vrlo komplikovanom poslu koji zahtijeva maksimalnu koncentraciju, predanost... Ali posao koji voli{ podvu~e ti se pod ko`u i postaje{ nekako kao pravi ovisnik“, nagla{ava Enisa. U ovoj frekventnoj ku}i ona susre}e i upoznaje omiljene likove, pa i nekada{nje idole i, kako ka`e, veoma je va`an kontakt sa razli~itim ljudima. Enisa tvrdi da nema nijednog razloga, izuzev vi{e sile, koji bi je odvukao s radijskih talasa i tv S . Serdarevi} frekvencija!

Po~eo show “Veliki brat” Autor “Lifestyla” Dugo najavljivani drugi serijal popularnog showa "Veliki brat" kona~no je po~eo. U ku}u Velikog brata uselilo se devet uku}ana (Tanja, @ivan, Suzana, Dijana, Nata{a, Ranka, Marina i Jelena), iako smo svi o~ekivali 12, {to je bio slu~aj u prvom serijalu. Ali kako je Veliki brat ranije rekao "o~ekujte neo~ekivano", mo`da nas narednih dana iznenadi i novim uku}anima. U subotu 29. oktobra ku}u Velikog brata napustit }e jedan uku}anin, a gledaoci iz BiH, Srbije i Crne Gore odlu~it }e svojim glasovima ko izlazi E. Ko. van. Nihad Ze~evi}, urednik redakcije Zabavno-revijalnog programa BHT-a i autor emisije ''Lifestyle'', ovih dana boravio je u Milanu, na Sedmici mode koja promovi{e trendove za prolje}e/ljeto 2008. Od ve} snimljenog materijala spomenut }emo intervjue i revije Viviene Wes tvo od, Roc co Ba rocco, Lorenza Rive, Luciana Soprani, Krizie, Mil ve, kao i mno ge svjet ski po znate manekenke, ali i fotografa koji se prosla vio fo to gra fi ra ju}i Madonu i druge pripadnike svjetskog jet seta. Sve ekskluzivne pri~e iz ove prijes tol ni ce mo de, gla mura i dizajna gledaoci BHT-a }e vidjeti u emisiji “Lifestyle” i “Moda je...”, koje }e uskoro po~eti.

boravio u Milanu

28. 9. 2007.

Antena 13

ZVJEZDANA PRA[INA

Helen Mirren {okirala gledatelje priznanjem

PROBALA SAM LSD i beskrajno u`ivala
elen Mirren, nagra|ivana britanska glumica, progovorila je o mladim danima dok je tra`ila mjesto u svijetu filma i televizije, a gledatelje je najvi{e {okirala priznanjem da je probala LSD, i to samo jednom, u dru`enju s "boemskim prijateljima". Kako ka`e, "u`ivala je u tripu", ali joj nije jasno kako neko mo`e "`ivjeti na tome". "Uzela sam tabletu LSD-

H

ja i nisam bila sigurna {to }e mi se dogoditi. Puklo me jako brzo i bila sam upla{ena. Ipak, sjajno sam se zabavila, za hva lju ju}i pri ja te lju ko ji mi je rekao da se opustim i da }e sve biti u redu. Spasio me i bilo mi je fantasti~no", priznala je 62-godi{nja Helen Mirren i prilo`ila fotografiju koja svjedo~i o njenom "narko danu". @eljela je da taj doga|aj ostane poseban, kako bi ga pamtila do kraja `ivota.

"Tako sam se dobro provela da to nisam `eljela ponoviti. Bilo je predivno, ali doista ekstremno, i vidjela sam opasnost u svemu tome", pri~a Mirren. Avantura s LSD-jem samo je jedan od segmenata njene nove knjige "In The Frame", u kojoj otvoreno pi{e o svom `ivotu, a posebno o godinama koje je provela nas tu pa ju}i s dram skom grupom Royal Shakespeare Company.

[am pa njac, vi no, ma ri huana i razularene zabave obilje`ile su to razdoblje danas legendarne glumice u kojem se dru`ila s umjetnicima iz cijelog svijeta. Nova knjiga obiluje i detaljima iz njenog seksualnog `ivota, za kojeg ka`e da je, uprkos tada{njem na~inu zabave, bio primjeren: "Seks je bio privatan i li~an, i gotovo uvijek sa stal nim par tne rom. U moje vrijeme se se to radilo s dozom nevinosti."

14 Antena

28. 9. 2007.

ZVJEZDANA PRA[INA ZVJEZDANA PRA[INA

Sve manje gay likova u serijama
Studija koju je radila Asocijacija Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) istra`ivala je zastupljenost homoseksualnih likova u ameri~kim serijama. Rezultati studije pokazuju pad te cifre zbog ~ega GLAAD izra`ava zabrinutost jer se gay populacija osje}a ugro`eno i nedovoljno zastupljeno na televizijskom programu. U ovogodi{njoj sezoni serija koje }e se emitirati {irom SAD-a zastupljeno je sedam homoseksualnih likova. U pore|enju sa pro{logodi{njom sezonom taj broj je smanjen jer je tada bilo zastupljeno 10 gay likova. Ve}ina serija emituje se na ABC-ju, javili su zvani~nici Asocijacije GLAAD, a prenosi Reuters. Za potrebe studije analizirano je 87 serija sa ukupno 650 likova. “Moramo naglasiti da je vidljiv napredak u tome kako nas scenaristi i re`iseri posmatraju i predstavljaju u svojim serijama, ali je broj homoseksualnih likova u serijama znatno manji u odnosu na pro{logodi{nju serijsku sezonu“, objasnio je predsjednik Asocijacije GLAAD, Neil G. Giuliano.

Rodman pretukao `enu
Dennis Rodman opet ima probleme sa zakonom. Navodno je pretukao `enu ostaviv{i joj vidljive tragove na tijelu, a ona ga je prijavila policiji zbog seksualnog napada. Navodni incident dogodio se u Dana Pointu, a svjedo~ilo mu je nekoliko o~evidaca. Rodman je pak preko odvjetnika poru~io kako optu`be nisu istinite, a doti~na je za pri~om posegnula isklju~ivo radi novca. “Policija je reagirala na incident izme|u mu{karca i `ene. Izvje{taj trenutno istra`uje na{a jedinica seksualnih zlo~ina“, kratko je izjavio Jim Amormino, glasnogovornik tamo{njeg {erifovog ureda za TMZ. Ako je vjerovati pretu~enoj `eni i nekolicini svjedoka, mu{karac koji se spominje u izvje{}u je Dennis Rodman, nekada{nja ko{arka{ka zvijezda kojoj stranice crne kronike nisu strane. NBA zvijezda preko odvjetnika je poru~ila kako je rije~ o jo{ jednom poku{aju iznude novca.

@estoka sva|a Kate Moss i Sienni Miller
Dvije britanske ljepotice, Kate Moss i Sienni Miller posva|ale su se u Londonu na vjen~anju zajedni~kog prijatelja, a njihove nimalo damske rije~i moglo je ~uti nekoliko desetaka prisutnih. Glavni razlog sva|e navodno je Rhys Ifans, zajedni~ki prijatelj koji trenutno `ivi sa Siennom i sve se manje dru`i s Kate, no njihovi poznanici tvrde kako su tenzije prisutne oduvijek, a kapljica-dvije alkohola u~inile su ljepotice iskrenima i dovele do neugodne sva|e. “Kate je krenula prema Sienni i optu`ila ju da joj je ukrala stil. Derala se kako joj Sienna sad `eli ukrasti prijatelje i mjesta za izlaske. Bilo je vrlo neugodno i svi su ih slu{ali. Sienna joj je uzvratila istom mjerom“, rekao je jedan od uzvanika vjen~anja na kojem su se poznate britanske ljepotice, a donedavno i prijateljice, okomile jedna na drugu. Razdvojila ih je glumica Sadie Frost, podsje}aju}i ih da su na svadbi i da bi se “trebale kulturnije pona{ati“, a stala je, naravno, na stranu Kate Moss, jer se sa Siennom ne podnosi otkad joj je ova otela supruga Judea Lawa.

Ugro`ena gay populacija u TV serijama

28. 9. 2007.

Antena 15

MUZI^KA RECENZIJA

Drugi album Jamesa Blunta

Top 10 BiH
1. Dino Merlin "Otkrit }u ti tajnu" 2. Enver Lugavi} - Kice "Ako te nisam ljubio" 3. Nermin Pu{kar "[apni ti{e" 4. Tribun band "Mala" 5. Ne{ad Selman "Jedva da di{em" 6. Emir & FC "Alina" 7. Laka "Me|ed" 8. Armin Muzaferija "Povedi me" 9. Te{ka industrija "Nas dvoje" 10. Hana Jusi} "Slomljena"

James Blunt

Muzika za radijsku pozadinu

I

Biv{i vojnik je ponudio novih deset pjesama • Rije~ je o muzici pitkoj za radijsko emitovanje, dovoljno nezanimljivoj da vas ne natjera da promijenite stanicu
du{e i stomaka, ili je pak rije~ on ispraznim frazama koje su se uklopile u rimu. Pjesma koja otvara album je odabrana i za prvi promotivni singl. Zove se jednostavno "1973", govori o mladala~kim uspomenama, i daje pretpostavke da je ono {to slijedi uzbudljivo. No, ve} sljede}a pjesma nas vra}a u tipi~nu Blunt atmosferu, i pored kombinacije Bowievske harmonije i vokala koji podsje}aju na "Bee Gees". Slijede tri lagane numere, krojene po istom kalupu - lagani po~etak, sa minimalisti~kim klavirom i/ili gitarom, a onda se negdje na pola pjesme uklju~e bubnjevi, klavijature i ostatak benda.

nteresantan lik je James Blunt. Biv{i vojnik, oficir k tomu jo{, sa porodi~nom vojnom tradicijom, perspektivnom karijerom i brzim napredovanjem, nakon slu`enja u mirovnim snagama na Kosovu, napustio je vojsku. Standardna procedura bi bila sjesti i napisati knjigu o vlastitim utiscima, do`ivljajima i anegdotama, no umjesto toga James je uzeo gitaru i napisao nekoliko pjesmica o svemu i sva~emu.

Top 10 region
1. To{e Proeski "Igra bez granica" 2. Nina Badri} "Imati pa nemati" 3. Nermin Pu{kar "[apni ti{e" 4. Martin Vu~i} "Biber i ~okolada" 5. Ne{ad Selman "Jedva da di{em" 6. Danijela Martinovi} "Na po' mi srce `ivi" 7. @eljko Vasi} "Samo da dobro si" 8. Feminnem "Nije moje srce nije" 9. Boris Re`ak "Pitaju me ljudi" 10. Dino Merlin "Otkrit' }u ti tajnu"

Tira`ni oficir
Potom je iste snimio, i prodao svoj debitantski album diljem svijeta u 11 miliona primjeraka. Tako je postao prvi i po svoj prilici i jedini biv{i oficir britanske vojske sa tolikim tira`em. Uz to je bio i prvi britanski muzi~ar koji se nakon deset godina popeo na prvo mjesto Billboardove "Hot 100" liste. Sve se to dogodilo manje-vi{e zahvaljuju}i pjesmi "You're Beautiful", koja je iz nekog razloga postala mega hit u sezoni ljeto/jesen 2005. godine. Slijedila je svjetska turneja, na kojoj je postao kompaktno usviran sa prate}im bendom, a i napisao je neke od pjesama koje se mogu ~uti na novom, drugom studijskom albumu "All The Lost Souls". Album je to koji, za razliku od prethodnika, na nekoliko mjesta nudi i ne{to `ivlje momente, i ne{to prepoznatljivije autorove uzore. Pored toga, pozitivno je i to {to se tekstualno ne radi o ljubavnim himberima, ve} se pjesme doti~u svakovrsnih `ivotnih tema. Me|utim, ve}ina kompozicija na`alost jesu limunade, mjestimi~no toliko razvodnjene da je u pitanje dovedena autenti~nost. Slu{alac se po~inje pitati da li su stihovi koje ~uje napisani i otpjevani iz srca,

Bluntovska muzika
U sredini albuma nalazi se jo{ jedan pop oma` muzi~kim uzorima. "Give Me Some Love" je mje{avina glam-rok zvuka tipa Elton John ili opet Bowie, a osjeti se i {mek "Scissor Sistersa". Potom se opet vra}amo na {emu lagane pjesme, koja sa malim varijacijama traje sve do kraja albuma. Izdvojio bih "Shine On", ~iji po~etak je potpuna kopija starog hita "Stand By Me" Bena E. Kinga, te pjesmu koja je dobro odabrana da zatvori album, "I Can't Hear The Music". Jer, u njoj se ipak, kroz dosta melankoli~nu muzi~ku zavjesu, nazire tra~ak nade u ne{to bolje, tra~ak `ivotnog optimizma. Sve u svemu, "All The Lost Souls" nema ono {to je obilje`ilo Bluntov prvi album - jedan veliki hit. Nudi nam se muzika za koju se sada mo`e re}i da je tipi~no bluntovska - pitka za radijsko emitovanje, ali generalno dovoljno nezanimljiva da na nju reagujete i promijenite kanal.
Bojan TOMI^I]

Top 10 ino
1. Amy Winehouse "Tears Dry On Their Own" 2. Marquess "Vajamos Companeros" 3. Justin Timberlake "Lovestoned" 4. Groove Armada feat. Mutya "Song 4 Mutya" 5. Timbaland "The Way I Are" 6. Prince "Guitar" 7. Sean Kingston "Beautiful Girls" 8. Fergie "Big Girls Don't Cry" 9. Jennifer Lopez "Do Iz Well" 10. Chicane "Come Tomorow"

16 Antena

28. 9. 2007.

Put do slave: George Clooney

PREPORU^UJEMO

SVIJET FILMA SVIJET FILMA

Brda imaju o~i
HORO R

eorge Timothy Clooney ker" 1997, "Batman & Robin" 1997. ro|en je {estog maja 1961. i "Out of Sight" 1998. godine. Sljegodine u Lexingtonu u de}e, 1999. godine George napu{ta SAD-u. Otac mu je bio voditelj "Hitnu slu`bu" kako bi se posveinformativnog programa i vrlo je tio filmskoj karijeri. Iz njegovog rano po~eo dovoditi sina u stu- pozama{nog filmskog opusa izdio, ve} u dobi od pet godina. dvajamo "Tko je ovdje lud?" ('O Pou~en o~evim iskustvom, Geor- Brother, Where Art You?') 2000, ge je neko vrijeme radio kao novi- "Jednog lijepog dana" ('One Fine nar, no ubrzo je odustao kako bi Day') 1996, "Ispovijedi opasnog uma" ('Confessions of a Dangeroizbjegao rivalstvo s ocem. us Mind') 2002, kojeg Nekoliko je godije ujedno i re`irao, na studirao na Nor"Razvedi me, zavedi thern Kentucky UniOtac mu je me" ('Intolerable Cruversity. U mladosti se bio voditelj elty') 2003. te film poku{ao baviti bejzbolom, no kako nije informativnog "Syriana" iz 2005. godine koji mu je donio uspio u}i u mom~ad programa Oscara i Zlatni globus Cincinnati Reds, odustao je. S glui vrlo je rano za sporednu ulogu. ^etiri godine bio mom je po~eo kad mu je brati} Miguel po~eo dovoditi je u braku s Taliom Ferrer pribavio malu sina u studio Balsam. Nakon toga je izjavio kako se nifilmsku ulogu, nakad vi{e ne}e `eniti, kon ~ega se 1982. godine preselio u Los Angeles i po- niti imati djecu. Navodno su Micku{ao uspjeti u gluma~kom po- helle Pfeiffer i Nicole Kidman zaslu. Iako je njegov prvi film ostao grizle mamac i obje se kladile na neobjavljen, George je uspio pri- deset hiljada dolara kako }e Georvu}i pozornost producenata koja ge postati otac prije ~etrdesete godine. Kako nisu bile u pravu, pomu je koristila u budu}nosti. Stvari su se po~ele pozitivno slale su mu ~ek koji je on vratio odvijati ulogama u serijama "Hi- podi`u}i ulog za dvostruko, tna slu`ba" ('ER'), "Roseanne" i tvrde}i da ne}e postati otac ni pri"The Facts of Life", gdje ga je pu- je pedesete. Posjeduje ku}nog ljublika zapazila. Usporedo sa sni- bimca s imenim Max. Max je manjem serija, George se po~eo pra{~i}. Magazin People ga je 1997. pojavljivati i u filmovima. Prekre- proglasio najseksi ~ovjekom na tnica se dogodila 1996. s filmom svijetu. Iste je godine ponio titulu "From Dusk Till Down", nakon najbolje odjevene mu{ke TV zvikojeg su uslijedili "The Peacema- jezde.

G

Iako nema direktne veze ovaj nastavak ima neke poveznice sa originalnim nastavkom iz 1985. godine. Tada su na meniju bili motociklisti koji su, jedan po jedan, nestajali u pustinji. Lovina su ovoga puta novope~eni pripadnici Nacionalne garde na rutinskoj misiji u pustinjama New Mexica. Petoro nesretnika dolazi na mjesto nuklearnih testiranja u pustinji na kojem je zabilje`en nestanak nekoliko tehni~ara. Misija spa{avanja ubrzo }e ih odvesti na vrh brda na kojima obitavaju krvo`edni mutanti kanibali, nesretnici koji su za vrijeme nuklearnih testiranja na{li na krivom mjestu u krivo vrijeme. Jedini izlaz sa famoznih brda je kroz rudnike prepune kanibala. Uloge: Jessica Stroup, Reshad Strik, Michael McMillian... Re`ija: Tina Anderson

Pedeset godina od dana{njeg dana sunce umire, a s njime i ~ovje~anstvo. Posljednja slam~ica spasa je svemirski brod koji kre}e u spasila~ku misiju.Na brodu Icarus II sa osam `ena i isto toliko mu{karaca nalazi se ure|aj koji bi trebao o`ivjeti na{u umiru}u zvijezdu i tako spasiti `ivot na zemlji. Cilj misije je pribli`iti se Suncu i isporu~iti svojevrsnu nuklearnu bombu golemih proporcija na njegovu povr{inu. Isti je zadatak imao i Icarus I koji je netragom nestao sedam godina ranije. Usred putovanja, nakon izlaska iz dometa radiokontakta sa zemljom, uslijed fatalne gre{ke dolazi do nesre}e. Nedugo zatim uslijedit }e i poziv u pomo} sa nikad prona|enog Icarusa I, a zatim i drugi, nadasve zahtjevni izazovi za posadu ~iji je mo`da i najte`i zadatak o~uvanje zdravog razuma. Uloge: Michelle Yeoh, Cillian Murphy, Chris Evans, Troy Garity, Rose Byrne Re`ija: Danny Boyle

TRILE

R

28. 9. 2007.

Antena 17

SVIJET SAPUNICA

Nip Tuck

Megan izvr{ava samoubistvo
tkrivaju se tajne Seana i Judea. Merril nudi Christianu veoma zanimljivu razmjenu – Kimber za Lamborghinija. Christian prihvata. Kimber otkriva da je posrijedi dogovor i planira vlastitu malu osvetu. Sean i Christian saznaju da moraju polo`iti test da bi mogli nastaviti dr`ati ordinaciju. Sean i Megan odlaze ljekaru i saznaju da niko ne mo`e ni{ta uraditi kako bi joj pomogao. G|a Grubman dolazi na jo{ jednu operaciju, a ovog puta operaciji se podvrgava i njen zaru~nik. Christian pola`e test, a Sean odustaje. Megan se ubija. Julia saznaje za Seanovu aferu s Megan. Novi pacijent je g|a Caine. Sean i Julia jo{ uvijek ne pri~aju. Christian saznaje da }e postati

O

otac. Julia krade Christianovu ~etku kako bi otkrila da li je on Mattov otac. Sean i Grace otkrivaju da je g|a Caine podvojena li~nost. Cara se oporavlja i zbli`ava s Mattom i Henryem. Henry razvija osje}aje prema njoj. Cara Matta poziva na matursko ve~e. Henry govori Mattu da }e priznati Cari {ta se desilo. Christian i Sean operi{u jednu Ju`noamerikanku s izrazito velikim grudima i otkrivaju da svoje implantate koristi za krijum~arenje te~nog heroina u SAD. Kolumbijski diler Escobar tra`i njene implantate i ucjenjuje Christiana i Seana, jer zna za le{ kojeg su se otarasili. Zna i gdje `ivi Seanova porodica. Christian biv{u ve} trudnu djevojku poziva da doseli kod njega.

Ponos

Elisa gubi bebu
P
o{to je Herman objavio vijest da je Elisa vanbra~na k}erka Markiza Obrofarija, izbija veliki skandal. Agostino, sav crven od bijesa, odlu~uje da se osveti Giusepeu Obrofariju. Agnese optu`uje Elisu da je razgovarala sa novinarem kako bi se osvetila ocu i njoj. Uvrije|ena i razo~arana, odlu~uje da ode zajedno sa Franceskom u zamak da bi razjasnila stvari. Tokom puta oni sre}u jednu patrolu koja po~inje da ih prati. Francesko je primoran da pobjegne ostavljaju}i tako Elisu samu. Elisu su prebacili u bolnicu i hitno je operisali. Ona je pre`ivjela, ali, na`alost, dijete koje je nosila, nije. Herman, koji je odmah do{ao da je obi|e, uvjerava je da su je svi napustili osim njega. Do{av{i u Cirih gde }e se mladi muzi~ar Lucio lije~iti, Rosa i Gabriela ponovo sre}u doktora, pojavi}e se osje}anja i naklonost... Celeste i Pietro, zate~eni jakom nepogodom, provode zajedno no} van ku}e. Kada je sljede}eg jutra Aurora otkrila {ta se desilo, bijesna od ljubomore galami na Celeste. Elisa je razo~arana pona{anjem svoje majke. Izlazi iz bolnice i nalazi smje{taj kod Hermana koji, na razne na~ine poku{ava da iz nje izvu~e informaciju o Franceskovom tajnom skrovi{tu. Skandal po~inje da pravi velike probleme porodici Obrofari kojoj odbijaju obe}ane kredite za sanaciju njihove te{ke finansijske situacije. Herman prevarom uspijeva da Franceska uhapse kriju}i to od Elise. U me|uvremenu, dok na Sardiniji Tomasa zatrpava lavina, Pietro je u opasnosti da pregazi dijete iz siroti{ta traktorom koji je izmakao kontroli. Za dlaku izbjegav{i tragediju, Pietro i Celeste se grle, i spontano dolazi do onoga {to su njih dvoje dugo vremena poku{avali da izbjegnu. Nje`na osje}anja ih preplavljuju i dugim, strasnim poljupcem potvr|uju svoju ljubav. Na Sardiniji Tomasa gre{kom progla{avaju mrtvim i ta informacija sti`e do Rima, sa dramatai~nim reagovanjem. Naro~ito tu vijest te{ko podnose Agostino i Aurora. Tomasa, koji je u nesre}i izgubio pam}enje, prihvataju dva ribara, otac i sin. Dok Agostino u o~ajanju nalazi uto~i{te u dru{tvu Ivone, starije `ene koja je imala buran `ivot, Aurora, sve uzdr`anija u odnosima sa Celeste, baca se na posao i u Ricardu pronalazi prijatelja kome mo`e da se povjeri. Elisa upoznaje Charlesa Duboisa u kome vidi o~aravaju}eg mu{karca, na neki na~in sli~nog njoj. U me|uvremenu, u Cirihu se razbuktava ljubav izme|u Rose i doktora Stame, toliko da je, na Gabrielin o~aj, spremna da napusti i mu`a. Celeste je ubije|ena da njen odnos sa Pietrom izaziva nepopravljivu {tetu u odnosima izme|u njega i Aurore,te rje{ava da `rtvuje sopstvenu sre}u... Napusti}e Pietra!

18 Antena

28. 9. 2007.

Martin mora da bira izme|u djece i Esperance
artin saop}ava da ne}e sru{iti zgradu i da je ona kupljena bez njegovog pristanka. On nudi Esperanci ugovor na zgradu, ali ga ona ne prihvata. Hernando, Falu~ov o~uh, pojavljuje se u uredu tra`e}i svoj dio nasljedstva. Falu~o uop}e ne obra}a pa`nju na njega. Po{to nema gdje spavati, odlazi u zgradu kako mu je Mercedes savjetovala. Konstanca saznaje da bi Eva sve u~inila da Martinu oduzme djecu. Kada sutkinja do|e u Martinovu ku}u, Konstanca i Esperanca ga pokrivaju. Martin i djeca se kriju u ku}i njegovog djeda. Bez Martinove dozvole, Hose odlazi da tra`i Turku. On susre}e Esperancu i poziva je da po|e s njim u posjetu njegovim sestrama. Oni polaze tamo ne znaju}i da ih sutkinja prati. Kada stignu, neo~ekivano se pojavljuje Eva i ka`e Martinu da ih je uspjela na}i zahvaljuju}i Esperanci. Sutkinja odvodi djecu u siroti{te pod izgovorom da nisu bezbjedna kod Martina. Martin za ovo krivi Esperancu. Hernando, Falu~ov brat, dolazi u kompaniju tra`e}i svoj dio nasljedstva. Kviki u~estvuje u natjecanju pjeva~a, i kad je trebao po~eti, dolazi Martin i slu{a njegovu ljubavnu pjesmu za Esperancu. Falu~o se pretvara da mu je brat i odlazi u Kimberlinu spava}u sobu. Martin vidi da je Esperanca dirnuta pje-

Za~in `ivota

SVIJET SAPUNICA SVIJET SAPUNICA

M

smom koju joj Kviki pjeva, i odlu~i da ode. Kona~no, Turka osvaja prvu nagradu, Kviki drugu, ali }e je on optu`iti da je imala seksualnu vezu s jednim od producenata. Mercedes i Debora se `estoko sva|aju oko Lalovog prijateljstva. Falu~o se odijeva kao Hernando kako bi razorio njegovu vezu s Kimberli, ali umjesto toga on se zaljubi u nju. Konstanca razgovara sa sutkinjom i navodi je da zaklju~i kako Esperanca lo{e utje~e i na djecu i na Martina. To sutkinji daje povoda da ponudi Martinu da bira izme|u djece i Esperance. Coki igra ulogu u {kolskoj predstavi u ~ast Dana nezavisnosti. Tokom priredbe, Martin ka`e Esperanci da je sutkinja naredila da ona vi{e ne mo`e vi|ati djecu. Skrivena, Konstanca ih slika i slike predaje sutkinji. Kada se Martin i Esperanca vrate ku}i, nalaze Evu koja ih obavje{tava da }e Konstanci pripasti starateljstvo nad djecom. Konstanca se preseljava u Martinovu ku}u. Pred samo takmi~enje, Kviki gubi glas, a to Turku raduje. Ona se tome raduje zato {to joj je pravio probleme sa Hoseom kada ju je vidio sa Salom. Martin tra`i od Alfreda da uzme nove advokate koji bi radili na tome da on dobije starateljstvo. Esperanca je vi{e umorna od Konstancinog kinjenja. Ona moli Martina da je na-

pusti, ali je on moli za malo strpljenja jer je Konstanca sada zakonski staratelj djeci. Esperanca `eli da se bori jer se pojavljuje pravi otac djece kojem Konstanca ne dozvoljava da vidi djecu. Falu~o krade Hernandov identitet po{to ga policija tra`i jer ga je Hernando prijavio. On ubija svog brata i sakriva ga u Nivesinu sobu. Kviki nalazi tijelo i optu`uje Nives za ubistvo. Policija sti`e i sve ih hapsi. Ruben, otac djece, nakon {to je vidio Martina i zbog pritiska svoje `ene koja jedino `eli Martinov novac, odlu~uje da razgovara s djecom i to licem u lice. Ponovo Esperanca govori Martinu da Konstanca pravi gre{ku. Martin je moli da ga ~eka, po{to prolazi kroz te`ak period.

Nevjerna ljubav

Saioa prima misteriozan poziv
Saioi da je i ona zabrinuta za Juanchita i da bi se moglo dogoditi da joj nikada vi{e ne vrate njenog sina. Aristoteles govori Eloini {ta je Tibi napisala Gustavu. Lali se nalazi u te{koj situaciji i poziva Pabla da joj pomogne. Saioa i Juan Andres se nalaze pred ultimatumom. Ili }e prepustiti svog sina porodici Ferrari, ili ga vi{e nikada ne}e vidjeti. Lucrecia govori Saioi da `eli izbaciti njene roditelje i Doris, Moncha i Basilija, ali ona se, naravno protivi tome. Juan Andres poku{ava ostvariti svoj plan da odvede Juanchita daleko od porodice Ferrari. Efrain saznaje da je Tibi napisala Gustavu da njen otac ima rak i da bi trebao biti s njenom majkom. Juan Andres govori Saiou da je Juanchito u njegovoj ku}i i da ima plan kako da se rije{e porodice njenog preminulog mu`a. Lucija govori Rosi da nije pametno boriti se protiv porodice Ferrari.

ucia govori Juan Andresu da je skoro nemogu}e spasiti njegovog sina. Saioa govori Lucreciji o ~udnom susretu koji je imala sa Brigidom. Pablo pronalazi Franciscovo tijelo. Gustavo i Eloina jo{ uvijek kriju svoju vezu od ostalih. Juan Andres, Bernardo i Lali saznaju za Franciscovu smrt. Lucrecia saznaje da Elizabeth ima izvje{taj o Valentinu i da je na taj na~in saznala sve o njegovom `ivotu. Aristoteles se po~inje zabrinjavati da }e Jacobo i Rosa ponovo biti zajedno. Efrain i Meche i dalje poku{avaju natjerati Eloinu i Gustava da obznane svoju vezu, kako bi i oni mogli isto u~initi. Misteriozna osoba napada Saiou, ali Rosa je prekida u njenoj namjeri. Lali tjera Bernarda iz svoje ku}e. Lucia i Ismael su zabrinuti za nju. Lucrecija govori Arreazi da bi ih porodica Ferrari mogla zamijeniti ukoliko uskoro ne ostvare rezultate koji se od njih o~ekuju. Saioa govori Juan Andresu da je zabrinuta za svoj `ivot jer ju je neko poku{ao ubiti. Eloina i dalje nagovara Gustava da joj ka`e {ta mu je napisala njena k}erka. Glava porodice Ferrari uspijeva uzeti Juanchita. On poziva Saiou i govori joj da `eli da pregovaraju. S druge strane, Lucrecija govori

L

28. 9. 2007.

Antena 19

Zombi hotel
SERIJA

Folk show
MUZI^KI PROGRAM

Vijesti
INFO. PROGRAM

Ivica i Marica
ANIMIRANI FILM

Kleopatra
SERIJA

SUBOTA tv program 29. septembar 2007.

08

30

2245
FTV
08.00 Vijesti 08.05 Pri~a iz rodnog grada, ameri~ki animirani film /S/ 10.00 Vijesti Program za djecu 10.05 P~elica Maja, 4. epizoda 10.30 Na{e {kole, 7. emisija 10.55 Mali {lager 2006, spotovi, 2. dio 11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Vijesti 12.05 Begova ku}a, dokumentarni program 12.30 Monk, igrana serija, 13. ep. 13.40 Lud, zbunjen, normalan, doma}a igrana serija, 4. epizoda (r) 14.10 D`epobran, potro{a~ki magazin 14.40 Vijesti 14.50 Autovizija, emisija o automobilizmu 15.25 Nogomet, Bundesliga: Bayer L. - Bayern M., prijenos 17.30 Kerozin, reality show 18.00 Oprah show 18.38 Pred iftar (u prekidu emisije) 18.55 Dnevnik, najava 18.56 Tom i D`eri, crtani film 19.05 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.05 Dnevnik D 20.15 Ko{arka: Kup „Mirza Deliba{i}„: Bosna - Fenerbahce, prijenos 21.50 Nebo iznad krajolika, doma}a igrana serija, 2/4 22.30 Vijesti 22.45 Folk show No}ni program 23.45 Skloni{te straha, ameri~ki igrani film /Z/ 01.30 Zvjezdane staze: Voyager, igrana serija, 121. epizoda (r) 02.20 Autovizija, emisija o automobilizmu

1700
RTRS
06.05 Sto ljudi, sto }udi (r) 06.25 Ulovi trofej, 30. epizoda (r) Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 07.00 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot Dje~iji vikend program 09.00 D`umbus, crtana serija 09.35 Pri~e Nid`e cvr~ka 09.50 Opaki pastuv, film za djecu 11.25 Vrap~i}i u Beogradu, reporta`a 12.00 Vijesti 12.15 Lude godine, emisija za tinejd`ere 13.00 Autovizija 13.30 Subotom o sportu 14.00 Prozornica 14.25 South beach, serija, 4/8 15.15 Kultura `ivljenja 16.00 Selo kamenih spava~a, dokumentarni program 16.30 Truba~i u Banjoj Luci, reporta`a 17.00 Vijesti 17.05 Drugi nivo, emisija o nevladinim organizacijama 18.00 D`ejmi Oliver: Oliverov tvist, kulinarski {ou, 45/52 18.35 Svi vole Rejmonda, serija, 30. epizoda 19.00 P~elica Maja, crtana serija, 88. epizoda 19.30 Dnevnik Sport 20.05 [ogun, serija, 1/6 21.40 Mond 22.10 Struja stanuje u stanarima, zakupljen termin 22.30 Info profil 22.40 Fudbal, sportski program 23.05 Fudbal, Brazilska liga, direktan prenos 01.15 Mjesto zlo~ina, serija 1/24 02.00 Dnevnik 02.30 Mjesto zlo~ina, serija 2/24 03.10 Mjesto zlo~ina, serija 3/24 03.55 Mjesto zlo~ina, serija 4/24 04.40 Subotom o sportu 05.05 Drugi nivo

1145
OBN
07.30 Uto~i{te, 33, 34, 35, 36, 37/143, teen sapunica 11.45 Ivica i Marica, animirani film 12.45 Mijenjam `enu, zabavni program, 9. ep. 13.45 Istra`ivanja, dokumentarni program, 11. ep. 14.15 101 Awesome moments, zabavni program, 1. ep. 14.45 Mimohod, talk show 15.45 Svijet brzine, emisija o automobilima 16.15 Lude 70-e, humoristi~ka serija, 45/100 16.40 Skoro savr{en, humoristi~ka serija, 44/66 17.05 Princ iz Bel Aira, zabavni program 17.35 Punkd, hum. emisija 18.00 Ku}e slavnih 18.25 Istra`ivanja, dokumentarni program, 14. ep. 18.55 OBN info 19.10 Post Scriptum, info magazin 20.10 @ivot i smrt P.Sellers, film 21.55 The Daily Show, zabavna emisija 22.25 South Park, anim. film 22.55 Just for Laught, zab. emisija 23.15 Istra`ivanja, dok. program 23.45 Na zmajevom putu, film 00.15 Mimohod, Talk show 02.15 Post Scriptum, info magazin 03.00 Dokumentarni program

1700
HAYAT
08.00 Vikend jutro, jutarnji program 10.00 Tri medvjedi}a, crtani 11.00 Tokovi novca, poslovni magazin 11.30 Crno-bijeli svijet, vanjskopoliti~ki magazin 12.00 Fokus 13.00 Rije~ u slici, emisija za gluhe i nagluhe osobe 13.30 Moj dom 13.58 Vremenska prognoza 14.00 Formula 1, kvalifikacije za VN Japana, snimak 15.00 Ne bih trebao biti `iv, dokumentarna serija, 2. epizoda 16.00 Sta`isti, igrana serija,115. epizoda 16.30 Sta`isti, igrana serija,116. epizoda 17.00 Kleopatra, igrana serija, 1. epizoda 18.01 Ramazanski program (18.38 vrijeme iftara u Sarajevu) 19.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, info. emisija 19.59 FDS vic sedmice 20.00 FC Real Zaragoza - FC Sevilla, I poluvrijeme, sportski program 20.50 Vijesti 20.55 Sport centar 21.00 FC Real Zaragoza - FC Sevilla, II poluvrijeme, sportski program 22.00 Ve~er [panske lige, sportski program 22.30 Boks, WBA NABA, Nikolai Valuev vs Jean Francois Bergeron, sportski prog. 23.15 Iznad obru~a, igrani film Reprizni program NTV Hayat 01.10 Ramazanski program (r) 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, info. emisija 02.55 Tokovi novca, poslovni magazin 03.20 Crno-bijeli svijet, vanjskopoliti~ki magazin 03.45 Moj dom 04.10 Rije~ u slici, emisija za gluhe i nagluhe osobe 04.35 Vjerski program 05.01 Po~etak posta u Sarajevu 05.02 Vjerski program 05.30 Jukebox, muzi~ki prog.

BHT
07.15 Ljep{i `ivot, igrana serija, 6, 7, 8/145 (r) Program za djecu i mlade (r) 08.30 Zombi hotel, animirana serija, 18/19 08.55 Djevoj~ice iz Glasveja, dokumentarni film 09.10 Muzi~ki program 09.25 Gor{tak, animirana serija, 19/39 09.50 Nema problema 10.15 Re: start, {kola informatike 10.30 Svjetska kulturna ba{tina, dokumentarni program (r) 11.00 Euroimpuls, magazin (r) 11.30 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 12.30 Tribunal 13.00 BHT vijesti 13.10 Engleska premier liga, pregled (cod/sat) 13.40 Nogomet, Engleska premier liga: Manchester City Newcastle United, prijenos 15.55 Nogomet, Engleska premier liga: West Ham United - Arsenal, prijenos 18.00 Sinatra, tamna zvijezda, dokumentarni program, 2/2 18.45 Frenderi, animirana serija 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Gillette World Sport, magazin 20.00 Biti roditelj, ameri~ki igrani film 22.00 BHT vijesti 22.15 BHT sport 22.30 Stisni gas: Kru`na autotrka Banja Luka 2007, reporta`a 23.00 Taksist, igrana serija, 14/40 23.45 29. ulica, ameri~kojapanski igrani film 01.25 Biti roditelj, ameri~ki igrani film (r)

RTL
13.00 Formula1, kvalifikacije 14.00 Prodava~i auta 15.00 Najsmje{nije nezgode na svijetu 16.00 Samo {ala 17.00 Clipfish TV 17.30 Najneobi~niji tipovi u Njema~koj 18.45 RTL: Aktualno 19.05 Eksploziv 20.15 Velika TV nagrada Njema~ke 23.00 Ekskluziv specijal 00.30 Sport je ubistvo

VOX
11.55 Vrijeme za `ivotinje 12.25 Socijalni radnici u akciji, dok. program 13.25 Stern TV reporta`a 14.25 Savr{ena ve~era 17.00 Putovanja 18.00 Ku}ni ljubimci 18.45 Ljudi, `ivotinje, doktori 19.15 Stanovati po `elji 20.15 Waterworld, film 22.40 Spiegel TV, specijal 00.40 Ro|en da kuha

KABEL 1
12.20 Relic hunter, serija 13.20 Sliders, serija 14.15 Zvjezdane staze nova generacija

PRO 7
14.05 Malcolm u sredini 14.35 Malcolm u sredini 15.05 Malcolm u sredini 15.30 Scrubs 16.05 Grejs anatomy, serija 17.00 O~ajne ku}anice, serija 18.00 Newstime 18.10 Pop zvijezde, magazin 19.10 Talk talk talk 20.15 Ubita~na gripa 2008, film 22.20 Dosje Jane, film 00.45 Air force two, film

HALLMARK
06.00 Stranac u gradu, film 08.00 Nojeva barka, mini serija 10.00 Upravljati divljim poljima, film 12.00 Nojeva barka, mini serija 14.00 Upravljati divljim poljima, film 106.00 ^itaonica, film 18.00 Ubistva u Midsomeru, serija 20.00 Pri~a o Tomiju Daglasu, mini serija 22.00 Opet Merijen, film

DISCOVERY
13.15 Poslovi za najizdr`ljivije 14.10 Prljavi poslovi 15.05 Nafta, znoj i naftne platforme 16.00 Prljavi poslovi 17.00 Opasan ulov, specijal: Najbolji momenti drugog serijala 19.00 Prljavi poslovi 20.00 Poslovi za najizdr`ljivije 21.00 Prljavi poslovi 22.00 Vrhunski trka}i izazov 23.00 Kako pre`ivjeti u opasnim situacijama 00.00 Oru`je budu}nosti 01.00 Mo`e li se to desiti ovdje? 01.55 Od krpa do bogatstva, SAD

15.15 Svakodnevnica 16.20 Predve~erje 20.15 Crna ki{a, film 22.40 Krvavi sport, film 00.30 Kung fu, film

20 Antena 28. 9. 2007.

Marina
SERIJA

Dnevnik
INFO. PROGRAM

O.C.
SERIJA

Bratz
CRTANI FILM

SUBOTA
29. septembar 2007.
DRAMA Re`ija: James Anderson
Uloge: Terry O'Quinn, Lacey Chabert, Kirk B.R. Woller... FILM

1600
PINK
06.30 Sarajevo on line 06.40 Made in Banja luka 06.50 Sportissimo 07.00 Ljubav, navika, panika, serija 08.00 Marina, serija 08.50 City kids 08.55 Vremenska prognoza 09.00 Balkan net 10.45 Kuhinja light 11.00 Pink juke-box 11.35 Pret-a-porte 12.00 Info top 12.10 Sarajevo on line 12.20 Made in Banja luka 12.40 Sportissimo 13.00 Alter ego 13.30 Retro, zabavni program 14.00 Info top 14.10 Gold music 15.50 Info top 16.00 Marina, serija 17.00 Gnjurac, film 18.30 Info top 18.45 Vremenska prognoza 18.50 Kuhinja light 19.00 Slomljeno srce, serija 20.00 Koncert: Sa{a Mati}, drugi dio 21.00 Veliki brat, live 23.00 Smrtna presuda, film 01.00 Osmonoga ~udovi{ta, film 03.00 Sarajevo on line 03.10 Made in Banja luka 03.20 Sportissimo 03.25 Film 05.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u

1930
HRT1
07.45 Velike filmske zvijezde: Michel Subor 08.15 Vijesti 08.25 Jutarnja filmska premijera: Sretne slu~ajnosti, ameri~ki film 10.15 Vijesti 10.20 Vrijeme 10.21 Vijesti iz kulture 10.30 Ku}ni ljubimci 11.00 Meta, emisija za branitelje 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Anin dvostruki `ivot, telenovela 13.20 Potro{a~ki kod 13.55 Prizma, multinacionalni magazin 14.45 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 15.00 Reporteri: Bje`anje od Mugabea 16.05 Euromagazin 16.40 Expedition Borneo, dokumentarna serija 17.30 Promet danas 17.35 Vijesti 17.43 Vrijeme 17.50 Dokumentarni program 18.35 TV Bingo show 19.15 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Nepomirljivi, ameri~ki film 22.15 Burzovno izvje{}e 22.25 Vijesti 22.35 Vijesti iz kulture No} strave 22.45 Pali an|eo, ameri~ki film 00.45 Ne{to zlo ovamo se zaputilo, ameri~ki film No}ni program 02.20 Hrvatska nogometna liga - emisija 03.20 Reprizni program 04.35 CSI: Miami, serija 05.20 Oprah show 06.05 Velike filmske zvijezde: Michel Subor 06.30 Anin dvostruki `ivot, telenovela

1155
HRT2
06.55 Suzuka: Kvalifikacijski trening F-1 za Veliku nagradu Japana, prijenos 08.10 TV vodi~ + panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 09.20 @utokljunac Disneyevi crti}i 10.15 Miki i prijatelji, crtani film

0740
NOVA
07.00 Pra{~i}grad, crtana serija 07.20 Power rangers S.P.D., serija 07.40 Bratz, crtana serija 08.35 Automotiv, auto-moto magazin 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 Supernova, mini serija, 1. dio 12.30 Supernova, mini serija, 2. dio 14.00 JAG, serija 15.00 Cimmer fraj, serija 15.40 Lud, zbunjen, normalan, serija 16.20 Na{a mala klinika, serija 17.15 Vijesti 17.20 Kod Ane, kulinarski show 18.00 Nad lipom 35, humoristi~no glazbeni show 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Showtime, talent show 21.00 [esti dan, igrani film 23.15 Utrka `ivota, igrani film 01.25 Lijepe i ambiciozne, serija 02.15 Varljiva srca, mini serija, 1. dio 03.40 Varljiva srca, mini serija, 2. dio

0805
FTV

Pri~a iz rodnog grada

10.35 Mala sirena, crtana serija 11.00 Briljanteen 11.55 O.C, serija 12.45 Tree Hill, serija 13.30 Mandolina kapetana Corellija, britanskoameri~ki film 15.40 Oprah show 16.25 Odbojka (@), EP - polufinale, prijenos 18.30 Suzuka: Kvalifikacijski trening F-1 1 za Veliku nagradu Japana, snimka 19.30 Zagreb: Konji~ki sport Svjetski kup 19.55 Ve~eras... HNL: 20.00 Dinamo - Rijeka, prijenos 22.00 Emisija 23.00 Promet danas 23.05 Sportske vijesti 23.15 CSI: Miami, serija 00.00 Riverdance, koncert

Tinejd`er lutalica iznenada dobija {ansu da preokrene svoj `ivot. On se slu~ajno pridru`i srednje{kolskom timu ameri~kog nogometa kojega vodi neumoljivi trener.
DRAMA Re`ija: Gary Ross
Uloge: Jeff Bridges, Paul Vincent O'Connor, Chris Cooper, Michael Ensign...

Ovo je pri~a o tri mu{karca: Johnnyju Re- FILM 15 du Pollardu (Tobey Ma- 23 NOVA guire), mladi}u slomljenog duha, Charlesu Howardu (Jeff Bridges), biv{em milijuna{u i Tomu Smithu (Chris Cooper), starom kauboju, koje je sudbina povezala s konjem i koji zajedni~kim snagama pronalaze nadu. Vrijeme radnje je 1937. – godina tijekom koje Amerika pro`ivljava sedmu godinu te{kog razdoblja svoje povijesti. Milijuni ljudi su ostali bez posla, u{te|evina i krova nad glavom...
Nogomet: Engleska premier liga

Utrka `ivota

N. GEOGRAPHIC EUROSPORT
06.00 Nisam to znao 06.30 [a{ava laboratorija 07.00 Gorile u divljini 08.00 Nisam to znao 10.00 Planeta nemira 11.00 Potapanje brodova 12.00 ^uvari prirode 13.00 Trijumf `ivota 14.00 @ivotinje poput nas 15.00 Dvanaest najopasnijih 16.00 Holivudska nauka 20.00 Megastrukture 21.00 Iza re{etaka 00.00 Arijevsko bratstvo 01.00 Najopasnija droga na svijetu 02.00 Megastrukture 03.00 Iza re{etaka 08.30 Eurogol 09.00 Biciklizam Stuttgart, Njema~ka, live 12.45 Atletika Shanghai, Kina 14.00 Tenis WTA LuxembourgVille, Luksemburg, polufinale,live 15.45 Reli Italija, live 16.15 Biciklizam Stuttgart, Njema~ka, live 18.00 All sports Buzz 18.30 Tenis: WTA LuxembourgVille, polufinale 20.00 Watts Prime 20.45 Kik boks, live 23.30 Hrvanje TNA USA 01.00 Snuker Hall Of Frame

SPORTKLUB
05.00 Ultimate fight 06.00 TWS 08.00 Svijet atletike 08.30 Bundesliga 2. 11.00 MU TV 13.30 Bundesliga 14.30 Bundesliga 16.10 Barsa TV 18.00 NHL: Los Angeles Anaheim, direktno 20.30 Bundesliga 22.15 Ultimate fight 27 23.00 Bundesliga 01.00 Ultimate fight 01.45 Koled` fudbal, direktno 04.00 Profi boks

DSF
06.00 Poker 08.30 Ellermann's Morningshow 08.45 Reportage 09.15 Autoschrauber

Manchester City — Newcastle
Na gradskom stadionu Manchestera, ovog vikenda odigrat }e se derbi izme|u doma}eg Citya i Newcastlea. Obje mom~adi su izvrsno otvorile sezonu. City je sa novim trenerom Svenom Goranom Ericssonom i sjajnim poja~anjima, poput Bianchia, Mpenze, uz najboljeg igra~a lige mjeseca avgusta Richardsa, istakao kandidaturu za visok plasman. Newcastle tako|er ra~una na uspje{nu sezonu, a uz oporavljenog Michaela Owena imaju velike {anse za izlazak na euro scenu.

10.15 10.45 11.45 15.45 18.15

Motobike Motor Normal Autoprofis Formula 1, VN Japana, kvalifikacije 20.00 FIA GT Championship, live 22.00 SmackDown 23.00 Boks, live

SPORT

1340
BHT

28. 9. 2007.

Antena 21

Kirbi
CRTANI FILM

Sta`isti
SERIJA

Boks
SPORT. PROGRAM

Povratak
INFO. PROGRAM

Tri sedmice
KVIZ

1300

1600
MOSTAR
08.00 Jutro s vama, jutarnji program 10.00 Avanture Toma Sawyera, crtani film 12.00 Dnevnica 14.00 Formula 1, kvalifikacije VN Japana 15.00 Ne bih trebao biti `iv, dok. program 16.00 Sta`isti, igrana serija 17.00 Kleoparta, igrana serija

2230
BUGOJNO
14.00 Formula 1, kvalifikacije za VN Japana, snimak 10.00 Tri medvjedi}a, crtani film 15.00 Ne bih trebao biti `iv, dokumentarni program 16.00 Sta`isti, igrana serija 16.30 Sta`isti, igrana serija 17.00 Kleopatra, igrana serija 18.05 Ramazanski program Sje}anja Sedmi~ni informator Sje}anja 20.00 Real Zaragoza Sevilla,

1730
TV TK
10.00 Saga o Mekgregorovima, serijski program (r) 10.50 TV enciklopedija znanja, obrazovnodokumentarni program 11.00 Dje~iji sat, program za djecu 12.00 Vijesti 12.05 Ritam kantona, informativni program 13.00 Svijet divljine, dokumentarno-obrazovni program 13.30 Glas Amerike 14.00 Vijesti 14.05 Fidel, igrana mini serija (r) 14.50 TV enciklopedija znanja 15.00 Dje~ije popodne, program za djecu 16.00 Vijesti u 16 16.15 Obojeni svijet, program za djecu

1200
IGMAN
10.10 Ilahije 10.30 Glas Amerike, vijesti 11.00 U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija 11.05 Vrijeme je za pri~u 11.25 Kur,anske pripovijesti 11.45 Ilahije, dje~iji program 11.55 U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija 12.00 Tri sedmice, kviz 12.38 Ezan za podne-namaz 12.43 Dova na engleskom jeziku 12.45 Dokumentarni program 13.00 U~enje Kur'ana 14.00 Ilahije 14.30 Arhiv MTV Igman 15.30 U~enje Kur'ana (engleski jezik) 15.55 Ezan za ikindija-namaz 16.00 Dova na engleskom jeziku

SUBOTA tv program 29. septembar 2007.

TV SA
08.00 Dan danas, `ivot i zdravlje 09.00 Alisa u zemlji ~uda, animirani film za djecu 10.30 Tehnolo{ko znanje, dok prog. 11.00 Zaljubljene `ene, igrana serija 12.00 Dan, informativni program 12.10 Hronika KS Muzi~ki remix 13.00 Kirbi, crtani film 14.00 Kona~na pravda, igrani film 15.30 TV enciklopedija 16.00 Vijesti 16.05 Deset godina mla|i 17.00 Tribunal 17.30 Autoshop magazin 18.00 Sarajevo art (r)

18.30 Danas, centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Djevojka iz D`ersija, igrani film Tehnolo{ko znanje, dok. program 22.00 Dan danas, informativna emisija 22.30 Globus 23.00 Euronews 23.30 Lako zapaljivo, igrani film Horoskop za nedjelju Dan danas (r)

18.00 Ramazanske teme 19.00 Vijesti 20.00 Premier liga: Real Zaragoza Sevilla, prvo poluvrijeme 20.50 Vijesti 20.55 Sport centar 21.00 Real ZaragozaSevilla, drugo poluvrijeme 22.00 Ve~er [panske lige 22.30 Boks, WBA NABA, Nikolai Valuev vs Jean Francois Bergeron

20.50 20.55 21.00

22.00

22.30

I poluvrijeme, sportski program Vijesti Sport centar Real Zaragoza Sevilla, II poluvrijeme, sportski program Ve~er [panske lige, sportski program Boks, wba naba, Nikolai Valuev vs Jean Francois Bergeron, sportski program

17.00 Moj dom, porodi~ni magazin 17.30 Povratak, informativni program 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Mu{ki svijet, humoristi~ki program 20.05 Pjesmom o Bosni, kulturno-zabavni prog. 21.00 Film 22.30 Folk top 10, zabavno muzi~ki prog. 23.15 Pensakola, igrana serija 00.00 Na kraju dana, informativni program 00.15 Film 02.00 Satelitski program, DW

16.02 U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija 16.07 Ilahije 16.30 Zehra TV Vogo{}a 17.00 Auto{op magazin 17.30 Islam Channel news, vijesti na eng. jeziku 18.08 U susret iftaru 18.38 Ezan za iftar, ak{am-namaz 19.00 Vijesti u 7, NTV Hayat 19.30 Sevdah 20.00 Moj Ramazan 20.30 Ramazanske teme: Bolesni i stariji u Ramazanu 21.00 TV vidik, informativnodokumentarni program 21.30 Mre`a plus 23.30 U~enje Kur,ana

Sport centar
SPORT. PROGRAM

Besjede
DOK. PROGRAM

Otisci
DOK. PROGRAM

Folkomanija
MUZI^KI PROGRAM

Puls
INFO. PROGRAM

2055
MRE@A plus
10.00 Tri medvjedi}a, crtani film 14.00 Formula 1, kvalifikacije za VN Japana, snimak 15.00 Ne bih trebao biti `iv, dokumentarni program 16.00 Sta`isti, igrana serija, 115. epizoda 16.30 Sta`isti, igrana serija, 116. epizoda 17.00 Kleopatra, igrana serija, 1. epizoda 18.00 Kleopatra, igrana serija 2. epizoda 20.00 Real Zaragoza - Sevilla, I poluvrijeme, sportski program 20.50 Vijesti 20.55 Sport centar 21.00 Real Zaragoza - Sevilla, II poluvrijeme, sportski program 22.00 Ve~er [panske lige, sportski program 22.30 Boks, WBA naba, Nikolai Valuev vs Jean Francois Bergeron, sportski prog.

1500
VOGO[]A
12.00 Glas Amerike, bosanski servis (r) 12.40 I.R.I.B.program na bosanskom jeziku (r) 13.10 Svjetlo istine, vjerski program 14.00 Trendi, revijalni prog. (r) 15.00 Besjede, dokumentarni program (r) 15.30 Pret~as, program za djecu 16.15 Turizam plus, turisti~ki magazin BiH 17.00 Hronika op}ine Novi Grad, informativni program TV Fiva 17.30 Sedam dana u Vogo{}i, informativni program 18.00 Ramazanski program 19.00 SMS muzi~ke `elje 20.35 TV Zehra, revijalni prog. 21.30 Sportski program 23.20 I.R.I.B, program na bosanskom jeziku 23.40 Pregled programa za nedjelju 23.45 SMS muzi~ke `elje 04.00 Ramazanski program

1630
ZENICA
12.05 Igrana serija (r) 14.30 Zona kantona (r) 15.00 Vijesti, stanje na putevima 15.10 Zlatokosa, animirani film za djecu Vuk i lisica 15.55 TV izlog 16.30 Otisci, dokumentarni program Stanje na putevima, vremenska prognoza 17.00 Najljep{i gradovi svijeta 18.00 Dje~iji program 18.30 Ramazanski program 19.00 Vijesti Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Horoskop, TV d`uboks 20.05 Folk top 10 21.02 Obe}ana zemlja, igrani film 23.00 Vijesti (r) Stanje na putevima, vremenska prognoza 23.15 Igrana serija, 23.25 TV izlog 00.00 Satelitski program DW

2000
JASMIN
16.00 Muzi~ki program 18.30 Pija~ni barometar 18.45 Muzi~ki spotovi 19.00 INFO 19.20 Na dana{nji dan

1700
KAKANJ
04.30 Sehurski program 05.01 Po~etak posta 05.05 D`uz XVII, vjerski program 15.01 U~enje Kur'ana 15.10 Program TV Sahar 15.30 Muzi~ka kutija SMS muzi~ke `elje 16.30 Cirkusi svijeta, zab. prog. 17.00 Puls, info. program 17.40 Ramazan u Istanbulu, vjerski program 18.00 U susret iftaru, vjerski program 18.39 Ezan za iftar, 18.43 Ilahije i kaside, vjerski program 19.10 Tom i Jerry, crtani 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Vijesti 20.20 Dan pobjede na Bedru, vjerski program 21.10 IC Kino: Dolina osvete, igrani film 22.40 Na{a realnost 23.40 Od petka do petka, kola`ni program remix 00.20 Vijesti TV Sahar

19.30 Muzi~ki program 20.00 Folkomanija 21.30 Muzi~ki program 00.00 Repriza programa

22 Antena 28. 9. 2007.

PREPORU^UJEMO
SF AKCIJA Re`ija: Roger Spottiswoode
Uloge: Arnold Schwarzenegger, Michael Rapaport, Tony Goldwyn, Robert Duvall, Michael Rooker FILM

SUBOTA
29. septembar 2007.

TRILER
Uloge: Thora Birch, Keira Knightley,

Re`ija: Nick Hamm
FILM

Desmond Harrington, Daniel Brocklebank...

2345
FTV

Skloni{te straha

Liz teturaju}i dolazi do svoje elitne {kole, krvava i duboko traumatizirana. Dok policijski psiholog poku{ava shvatiti {ta joj se dogodilo, ona po~inje svoju uznemiruju}u pri~u. Troje mladih buntovnika, Mike, Geoff i Frankie, o~ajni~ki poku{avaju izbje}i {kolski izlet u Wales. Martin koji je predmet izrugivanja cijele {kole, poma`e im da se sakriju u stari podzemni bunker, a njegov je jedini uslov da im se pridru`i i Liz. Martin je zaljubljen u nju, ali ona `eli Mikea, najve}eg zavodnika u {koli. Tinejd`eri se u bunkeru sa odli~nom zvu~nom izolacijom ludo zabavljaju, neopa`eni i van svake kontrole. Tri dana to je najlu|e mjesto na svijetu. Mike je ~ak po~eo primje}ivati Liz po prvi put. Ali, kada se Martin ne vrati da ih pusti van iz bunkera atmosfera se naglo mijenja i njihovo skloni{te ubrzo postaje njihova no}na mora.

Pilot helikoptera Adam Gibson (Arnold Schwarzeneggar) slu~ajno sazna da je kloniran. Adam pro`ivljava ozbiljnu krizu identiteta. On je ilegalno kloniran u korporaciji koja ne radi potpuno u skladu sa zakonima, a sada je postao meta tim istim ljudima koji ga `ele ubiti kako bi prikrili dokaze o kloniranju. Nasilno odvojen od svoje obitelji i suo~en sa {okantnom, savr{enom kopijom sebe samoga, Adam kre}e u osobni obra~un kako bi vratio svoj `ivot i spasio svijet od ilegalnih postupaka kloniranja.
Nogomet: Engleska premier liga

[esti dan

2100
NOVA

West Ham United — Arsenal

SPORT

Nakon gradskog derbija sa To- 1555 tenhemom prije dva kola, u kojem BHT su slavili sa 3:1, ekipu Arsenala o~ekuje jo{ jedan dvoboj sa londonskim timom. Ovaj put gostuju na Upton Parku kod West Hama. Oba tima bilje`e odli~an

start {ampionata. Arsenal je na samom vrhu dok je West Ham u sredini tabele. Arsenal je u prethodnom kolu do~ekao Derby, dok je West Ham imao te{ko gostovanje u Newcastleu. Tradicija je na strani Arsenala, ali u posljednje dvije sezone West Ham je veoma uspje{an u me|usobni duelima. Imaju tri pobjede i jedan nerije{en rezultat, a pro{le godine su slavili u oba okr{aja.

Folk show
SHOW

2245
FTV

Novi Folk show okupi}e u studiju Federalne TV brojne u~esnike - popularne izvo|a~e narodne pjesme, folklorne ansamble, ali i goste iz drugih sfera javnosti, koji svi zajedno donose vedrinu gledaocima ove emisije. Sevdalinke, na svoj na~in, interpretiraju popularni Nihad Alibegovi} i Enes Begovi}, zatim mladi Nihad Kantard`i}, grupa Bosna sevdah iz Sanskog Mosta i doajen sevdaha Sejo Piti}. U emisiji su s novim pjesmama Slobodan Lali}, Sejo Huseinbegovi}, te pobjednica festivala Vogo{}a 2007. Edisa Deli}. U gledali{tu su, ali i s atraktivnim nastupom na pozornici, ~lanovi jednog od najboljih KUD-ova u BiH, „Drvar“ iz Drvara. Voditelji su Njegica Balorda i Enver [adinlija, reditelj - Faruk Piragi}.

Nogomet: Bundesliga

SPORT

1525
FTV

Bayer L. – Bayern M.
28. 9. 2007.

Antena 23

Taksist
SERIJA

Oprah show
ZABAVNI PROGRAM

Tvin Piks
SERIJA

@ivot na sjeveru
SERIJA

Arduana
ZABAVNI PROGRAM

NEDJELJA tv program 30. septembar 2007.

22

30

1330
FTV
07.55 John John na nebu, ameri~ki igrani film /S/ 09.30 Svako dobro, Bosno i Hercegovino!, zabavni program, u`ivo 10.00 Vijesti (u prekidu emisije) 11.00 P~elica Maja, 5. epizoda 11.25 Zyon, program za mlade 12.00 Vijesti 12.05 Ekovizija, dokumentarni program 12.35 Turizam plus, emisija o turizmu 13.30 Oprah show, zabavni program 14.25 Pjesmom da ti ka`em: Vesna Had`i}, muzi~ki program 15.00 Vijesti 15.15 ^uvari Kur'ana, dok. program 15.55 Rukomet, Liga prvaka: Bosna - Meshkov, prijenos 17.35 Nogomet, Bundesliga: Cotbus - Eintracht, uklju~enje u prijenos 18.37 Pred iftar (u prekidu utakmice) 18.55 Dnevnik, najava (u prekidu utakmice) 18.56 Tom i D`eri, crtani film 19.05 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.05 Lud, zbunjen, normalan, doma}a igrana serija, 5/24 20.40 Pozitivna geografija, zabavni program 21.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 21.40 Atlas islamskog svijeta, dok.program 22.10 FTV sport 22.30 Vijesti 22.45 Exer, show bussines magazin No}ni program 23.45 Gor{tak 3: ^arobnjak, kanadsko-britanski igrani film /Z/ 01.30 Zvjezdane staze: Voyager, igrana serija, 122. epizoda (r)

0010
RTRS
06.05 Kuhinjica, sedmi~na emisija Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 07.00 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije Dje~iji vikend-program 09.00 Nid`o u arhivu 10.00 Mjau, mjau dru`ina, crtani film, 2/26 10.25 Prvi snijeg, crtani film 11.00 ^arli ^aplin, kratki film (1) 11.30 Kapi zavi~aja, dokumentarni program 12.00 Vijesti 12.15 Snop Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 13.00 Razgovor sa Biljanom Krsti} 13.30 Mond (r) 14.00 Pitajte, tra`imo odgovor 14.25 Zdravlje je lijek (31) 15.00 Klju~aonica 17.20 Opro{taj Vlade Divca, reporta`a 17.50 Turizam plus 18.35 Svi vole Rejmonda, serija, 32. epizoda 19.00 Ah, ta planeta 19.30 Dnevnik Sport 20.05 Ko{arka{i, serija, 2/10 20.55 Fudbal: Brazilska liga, direktan prenos 22.55 Info profil 23.05 Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 23.10 Sportski pregled 23.40 Pregled nedjelje 00.10 Tvin Piks, serija, 19/30 (r) 00.55 Turizam plus (r) 01.40 Muzi~ki program 02.00 Dnevnik 02.30 Kapi zavi~aja 02.55 Snop 03.40 Upravnik zatvora Red Rok, film 05.05 Muzi~ki program 05.40 Ah, ta planeta

2000
OBN
07.30 Nevjerna ljubav, sapunica, 100,101, 102,103,104. epizoda

1700
HAYAT
06.30 Formula 1, VN Japana, sport.program 08.00 Vikend jutro 09.30 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Specijalna osnovna {kola Zenica, u`ivo 10.00 Mali heroji, crtani film 11.20 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Specijalna osnovna {kola Zenica, u`ivo 12.00 Potraga za nestalim, 2. dio, dok. program 12.30 Horizonti 12.58 Vremenska prognoza 13.00 Porodi~no blago, serija, 27.epizoda 14.00 Formula 1, VN Japana, sportski program, snimak 15.30 Chio chips, nagradna igra 15.35 Autoklub 16.00 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Specijalna osnovna {kola Zenica, u`ivo 17.00 Arduana, talk show 18.00 Dobri ljudi, humanitarna akcija, Specijalna osnovna {kola Zenica, u`ivo 18.37 Vrijeme iftara u Sarajevu 19.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport 19.30 Hayat sport 19.54 FDS vic mjeseca 19.55 Sport centar 20.00 Porodi~no blago, serija, 28.ep. 21.00 Spadijer, jedan `ivot, igrani film 23.00 Vijesti 23.05 Sport centar 23.10 Red Bull Air Race San Diego, sport. program 00.00 Poljubac za laku no}, igrani film Reprizni program 02.00 Vijesti, vrijeme, sport 02.30 Hayat sport 02.55 Arduana, talk show 03.45 Autoklub 04.05 Potraga za nestalim, 2. dio, dok.program 04.30 Vjerski program 05.02 Po~etak posta u Sarajevu 05.03 Vjerski program 05.35 Horizonti 06.00 Jukebox, muzi~ki program

BHT
07.15 Ljep{i `ivot, igrana serija, 10/145 (r) 08.00 Be Ha Te bebe 08.05 Volim `ivot, igrani film 09.45 TV Liberty 10.15 Sinatra, tamna zvijezda, dokumentarni program, 2/2 (r) 11.00 Gillette World Sport, magazin (r) 11.30 Expedition Zelengora I, dokumentarni program (r) 12.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 13.00 BHT vijesti 13.15 Tenis: Mostar Futures Open 2007, finale 15.30 Show Zdravka ^oli}a 16.25 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 16.55 Nogomet, Engleska premier liga: Everton Middlesbrough, prijenos 17.45 Be Ha Te bebe (u pauzi utakmice) 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Liga {ampiona u nogometu, magazin 20.00 Neprolazna pjesma: Halid Muslimovi} 20.45 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 21.30 BHT sport 22.15 BHT vijesti 22.30 Taksist, igrana serija, 15/40 23.15 Detektivska pri~a, ameri~ki igrani film

11.30 Ivica i Marica, animirani film 12.30 Na{a mala klinika, humoristi~na serija, 1. epizoda 13.20 Vjeko goli kuhar 14.05 Neslavni, zabavni program, 11. epizoda 14.55 Just for Laugh, zabavni program 15.15 @ivot i smrt P.Sellers, film 16.55 Nedjeljno popodne, zabavni program 20.00 @ivot na sjeveru, serija 21.00 Olimp, sportski magazin 21.30 Almost Golden, film 23.15 Nedjeljno popodne, zabavni program 02.00 Olimp, sportski magazin

RTL
12.45 Formula 1, Velika nagrada Japana 15.15 A -Team, serija 16.15 Prodava~i auta 16.45 Moj vrt 17.15 Moj vrt 17.45 Eksluziv vikend 18.45 RTL: Aktualno 19.05 Testiranje restorana 20.15 X-men 2, film 22.55 Spiegel, TV magazin 23.40 Najja~i ljudi Njema~ke, dokumentarna emisija

VOX
12.55 Divlja dje~ija soba 13.55 Zbogom Njema~ka, emisija o iseljenicima 15.00 Moj dnevnik u inostranstvu 16.00 Moj dnevnik u inostranstvu 17.00 Automagazin, emisija o automobilizmu 18.15 Stanovati po `elji 20.15 Savr{ena ve~era 22.40 Prominent! 23.15 BBC Ekskluziv 00.05 Osveta kartela, film

KABEL 1
12.35 Dinosaurusi 13.00 Kabel eins kino tip 13.10 Goli pi{tolj iz Rima, film 15.10 Quatermain, film 17.05 Kabel eins vijesti 17.15 Quatermain, film 19.10 Taxi, kviz 20.15 Moj novi `ivot XXL 22.25 Las Vegas, serija 23.20 The shield, {tit

PRO 7
12.55 Vojnik Kelly, igrani film 14.50 Ku}a lete}ih bode`a, igrani film 16.55 Pro sieben predstavlja bajke 18.00 Newstime 18.10 Simpsonovi 19.10 ^udni svijet znanja 20.15 Kralj Arthur, film 22.50 Bad boys, igrani film

HALLMARK
06.00 Gospodin Muzika, film 08.00 Nojeva barka, film 10.00 Mala sirena, film 12.00 Nojeva barka, mini serija 14.00 Mala 0sirena, film 16.00 Ubistva u Midsomeru, serija 18.00 D`ejn Dou: Neodgovaraj }e lice 20.00 Divlji u srcu, serija 21.00 Kilogram i po, serija 22.00 Isuv{e mlada, film

DISCOVERY
11.55 Ra|anje sportskog automobila 12.50 Najvi{a `eljeznica na svijetu 13.45 Vrhunsko graditeljstvo 14.40 Megagraditelji 15.35 Ogromni motori 16.00 Automobili 17.00 Vrhunski trka}i izazov 18.00 Ameri~ki ~operi 20.00 Opake ma{ine 20.30 Dnevnik ~ovjeka grizlija 21.00 ^ovek i grizliji 23.00 Dr. D`i 00.00 Kriv ili nedu`an 01.00 Nafta, znoj i naftne platforme 01.55 Automobili 02.50 Megagraditelji 03.45 Ogromni motori

24 Antena 28. 9. 2007.

Ljubav, navika...
SERIJA

Infekcija
FILM

Hanibal
DOK. PROGRAM

Collateral
FILM

NEDJELJA
30. septembar 2007.

2000
PINK
06.55 Sarajevo on line 07.05 Made in Banja luka 07.15 Sportissimo 07.25 Onibus, crtani film 08.00 Jedna bajka 08.25 City kids 08.35 Vremenska prognoza 08.55 Skrivena kamera 09.00 Balkan net 10.50 Kuhinja light

2005
HRT1
07.25 Anastasia, crtani film 08.20 Zagreba~ka filharmonija i dirigent Chikara Iwamura, 2. dio 09.10 ^udom pre`ivjeli: Bijeg iz Amazonije, dokumentarna serija 10.05 Vijesti 10.10 Vrijeme 10.11 Vijesti iz kulture 10.20 Foyleov rat 5, serija 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.25 100% hrvatsko 12.30 Plodovi zemlje 13.25 Split: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.02 Kulturni info 15.04 Promet danas 15.10 Vijesti 15.17 Vrijeme 15.20 Svirci moji, glazbena emisija 16.05 Jelovnici izgubljenog vremena 16.25 Dokumentarni program 17.20 Dvostruki zavodnik, ameri~ki film 19.15 Loto, 6/45 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.01 Vrijeme 20.05 Infekcija, hrvatski film 21.10 Tko `eli biti milijuna{?, kviz 22.10 Shpitzza 22.55 Burzovno izvje{}e 23.00 Vijesti 23.05 Vijesti iz kulture 23.15 Festival plesa i neverbalnog kazali{ta Svetvin~enat, dokumentarni film No}ni program 23.50 Galactica, serija 00.35 Nedjeljom u dva 01.35 ^udom pre`ivjeli: Bijeg iz Amazonije, dok. serija 02.25 Mao Zedong - kineska pri~a: Nije to ve~erica ni zabava, dokumentarna serija 03.25 Shpitzza 04.10 Opera Box 04.40 Svirci moji, glazbena emisija 05.25 Plodovi zemlje 06.15 Split: More

1655
HRT2
06.20 Suzukia F-1 za Veliku nagradu Japana, prijenos 08.30 TV vodi~ + panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 09.40 TV raspored 09.45 Opera Box 10.20 Biblija 10.30 Po`ega: Euharistijski kongres, prijenos 12.00 Nepomirljivi, ameri~ki film 14.05 Studio F1 14.10 Suzuka: F-1 za Veliku nagradu Japana, snimka 15.50 Studio F1 16.10 Galactica, serija 16.55 Hanibal, dokumentarni film 17.55 Magazin nogometne LP 18.25 Odbojka (@), EP - finale, prijenos 20.00 Ve~eras... 20.05 Nove avanture stare Christine, humoristi~na serija 20.25 Talijanska nogometna liga: Torino Juventus, 1. poluvrijeme 21.20 Sportske vijesti 21.25 Talijanska nogometna liga: Torino Juventus, 2. poluvrijeme 22.15 Promet danas 22.20 Mao Zedong kineska pri~a: Nije to ve~erica ni zabava, dokumentarna serija 23.25 Filmovi Johna Waynea: Chisum, ameri~ki film

2115
NOVA
09.35 Flintove avanture, crtana serija 07.00 Pra{~i}grad, serija 07.20 Bratz, crtana serija 08.10 South beach, serija 09.00 ^arobnice, serija 09.50 Smallville, serija 10.40 M.H. Clark: Srest }emo se opet, igrani film 12.20 Hercule Poirot: Ubojstvo na igrali{tu za golf, igrani film 14.00 Ve~ernja {kola: EU 15.00 Operacija Kajman, serija 15.50 Showtime, talent show 16.50 Vijesti 17.00 [esti dan, igrani film 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Nad lipom 35, humoristi~no glazbeni show

11.00 Info top 11.10 Gold express 12.45 Skrivena kamera 13.00 ^elik, film 14.45 Info top 15.00 Magazin in by BH 16.00 Sve za ljubav 17.15 Sex i selo 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuhinja light 18.30 Veliki brat 20.00 Ljubav, navika, panika, serija 20.30 Sivi kamion crvene boje, film 22.30 Sex i selo 23.00 Poljubac za djevojke, film 01.00 Sarajevo on line 01.15 Made in Banja luka Alter ego Pret-a-porte Grand parada Pink jukebox

John John 07 na nebuRe`ija: Jefferson Davis DRAMA
FILM
FTV
55

21.15 Collateral, igrani film 23.20 Red carpet, zabavna emisija 00.30 Svi mrze Chrisa, serija 01.00 Tajnica, igrani film 02.50 Red carpet, zabavna emisija

Uloge: Matt Letscher, Christian Craft, Rusty Schwimmer, Randy Travis...

@ivot Johna Claibornea je u rasulu. Frustriran je svojim poslom, brak mu je u krizi, a vlastiti sin John John ga ne po{tuje. John Johnov jedini prijatelj je Zeola, 32-godi{nja mentalno zaostala `ena koja jedino `eli da ju drugi vole. Oni uspostavljaju lijepo prijateljstvo.

N. GEOGRAPHIC EUROSPORT
06.00 Holivudska nauka 08.00 Megastrukture 10.00 Pakao od komaraca 11.00 Pacovi genijalci 12.00 Vukodlak 13.00 Kraljica hijena 14.00 Super grabljivci 15.00 Divlja Indonezija 16.00 ^uvari prirode: Pirineji 17.00 Krvavo ~udo 18.00 Judino jevan|elje 19.00 Najja~i borac 21.00 Poziv za spasavanje 00.00 Samurajski ma~ 01.00 Privid ili stvarnost 02.00 Vukodlak 03.00 Poziv za spasavanje 10.00 GP2 Valencia, [panija, live 10.45 Biciklizam Stuttgart, live 14.00 Fudbal SP za `ene Kina, live 16.00 Biciklizam Stuttgart, live 17.30 Superbike S[ Imola, Italija 18.30 Tenis: WTA LuxembourgVille, finale 20.00 Fudbal SP za `ene, Kina, finale 21.45 Motorsports weekend magazin 22.15 Odbojka na pijesku Vitoria, finale (@) 23.00 Odbojka na pijesku Vitoria, Brazil, finale (M) 23.45 Boks

SPORTKLUB
05.00 08.00 08.30 09.30 11.30 Bundesliga Bundesliga CH TV NHL: Los Angeles Anaheim Koled` fudbal, kombinovani prenos Bundesliga 2, direktno Championship: WBA - QPR, direktno Profi boks Bundesliga, direktno NFL, direktno NFL, direktno Championship: WBA - QPR Profi boks

DSF
06.00 Poker 09.30 Formula 1, VN Japana, kvalifikacije, live 11.00 Doppelpass KrombacherRunde, live 13.00 Motor 14.00 Poker Exklusiv 18.00 Formula 1, VN Japana, repriza 19.30 Reporta`a 20.00 Motor 21.00 Männer TV 21.30 Formula 1, VN Japana 23.00 Sportquiz, sportski magazin

Nogomet: Bundesliga

14.00 14.15 16.15 17.00 19.00 22.15 01.30 03.15

SPORT

1735
FTV

Cottbus - Eintracht
28. 9. 2007.

Antena 25

Dan
INFO. PROGRAM

Mali heroji
CRTANI FILM

Sport centar
SPORT. PROGRAM

Na kraju dana
INFO. PROGRAM

Moj ramazan
VJERSKI PROGRAM

1200

1000
MOSTAR
06.30 Formula 1, VN Japana 08.00 Jutro s vama, jutarnji program 10.00 Mali heroji, crtani film 11.00 Muzi~ki program 13.00 Porodi~no blago, igrana serija 14.00 Formula 1 VN Japana, snimak 16.00 Nedjeljno popodne 18.00 Ramazanske teme 19.00 Vijesti 19.55 Sport centar 20.00 Porodi~no

1955
BUGOJNO
06.30 Formula 1, VN Japana, sportski program 10.00 Mali heroji, crtani film 13.00 Porodi~no blago, igrana serija 14.00 Formula 1, VN Japana, sportski program, snimak 16.00 Ovo mi je {kola, dje~iji program 16.25 Crno-bijeli svijet, omladinski program 17.00 Sedmi~ni informator Sje}anja

2345
TV TK
07.05 Svijet prirode, dok.-obrazovni program 08.00 Film za djecu 09.25 TV enciklopedija znanja 09.30 Pipi duga ~arapa, dje~iji program 10.00 Obojeni svijet 10.50 TV enciklopedija znanja 11.00 Dje~iji sat 12.00 Vijesti 12.05 Moj dom 12.30 Povratak, informativni program 13.00 Ro|eni za ubijanje, dok.-obrazovni program 14.00 Vijesti 14.05 Koliko vam je ~ista ku}a 14.30 Auto{op magazin 14.55 TV enciklopedija znanja 15.00 Caffe Istanbul, Zabavno-muzi~ki program

2000
IGMAN
10.10 Ilahije 10.30 U~enje Kur'ana (engleski jezik) 11.00 U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija 11.05 Kur'anske pripovijesti 11.30 Sevdalinke 12.00 TV vidik (r) 12.37 Ezan za podne-namaz 12.42 Dova na engleskom jeziku 12.45 U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija 13.00 U~enje Kur'ana 14.00 Ilahije 14.30 Islamske teme 15.00 Arhiv MTV Igman 15.54 Ezan za ikindija-namaz 15.59 Dova na engleskom jeziku 16.00 Arhiv MTV Igman 17.00 Ilahije i kaside 17.10 U dergjahu mog srca,

NEDJELJA tv program 30. septembar 2007.

TV SA
08.00 Dan danas, 7 TVSA dana Veliki dobri d`in, film za djecu 10.30 Tehnolo{ko znanje, dok prog 11.00 Tribunal Obavezan smjer 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Globus Odredi{te svemir, dok prog 13.00 Kirbi 14.00 Djevojka iz D`ersija, igrani film 7 TVSA dana, 15.30 TV enciklopedija 16.00 Vijesti 16.05 Veliki dobri d`in, film za djecu 17.00 TV enciklopedija znanja 17.30 Osvaja~i, dok prog

18.00 Odredi{te svemir, dok. program 18.30 Danas, centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Ne uznemiravaj, igrani film @ivot oko nas, dok. program 22.00 Dan danas, info.emisija 22.30 Autoshop magazin 23.00 Euronews 23.30 Kontaminirani ~ovjek, igrani film Horoskop za ponedjeljak 01.00 Dan danas (r)

21.00

23.00 23.05

23.10 00.00

blago, igrana serija Spadijer, jedan `ivot, igrani film Vijesti Sport centar, sportski program Red bull air race San Diego Poljubac za laku no}, igrani film

18.00 Ramazanski program Sje}anja Muzika 19.55 Sport centar 20.00 Porodi~no blago, igrana serija 21.00 Spajder, jedan `ivot, igrani film 23.00 Vijesti 23.05 Sport centar 23.10 Red bullair race San Diego, sportski program 00.00 Poljubac za laku no}, igrani film DW sat. program

16.00 Vijesti u 16 16.15 Nedjeljni kola`, kultur.-zabavni program 17.30 Brzi kuhar, show 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Mu{ki svijet, humoristi~ki program 20.05 Press klub, informativni program 20.50 TV enciklopedija znanja 21.00 Film 22.30 Trend top 10, zab.-muzi~ki program 23.15 Auto{op magazin 23.45 Na kraju dana, informativni program 23.55 Ispod povr{ine, serija 01.00 Satelitski program, DW

17.15 17.30 18.00 18.07 18.37 19.00 19.30 19.40 20.00 20.30 21.00 22.45 23.00 23.30

takmi~enje u u~enju ilahija Vrijeme je za pri~u Islam Channel news Kur'anske pripovijesti, program za djecu U susret iftaru Ezan za iftar ak{am-namaz Vijesti u 7, NTV Hayat Art kola`, TV galerija Sevdalinke Moj Ramazan Ramazanske teme: Ibadeti u Ramazanu Mre`a plus Ilahije Islamske teme, vjerski program U~enje Kur'ana

Porodi~no blago
SERIJA

Time out
SPORT. PROGRAM

Mjesto zlo~ina
SERIJA

Muzi~ki spotovi
MUZI^KI PROGRAM

Dolina osvete
FILM

2000
MRE@A plus
06.30 Formula 1, VN Japana, sportski program 10.00 Mali heroji, crtani film 13.00 Porodi~no blago, igrana serija, 27.epizoda 14.00 Formula 1, VN Japana, sportski program, snimak 19.55 Sport centar 20.00 Porodi~no blago, igrana serija, 28.epizoda 21.00 Spadijer, jedan `iviot, igrani film 23.00 Vijesti 23.05 Sport centar 23.10 Red bull air race San Diego, sportski program 00.00 Poljubac za laku no}, igrani film

2035
VOGO[]A
08.00 Info blok TV Vogo{}a 11.55 Pregled programa 12.00 Hronika op}ine Novi Grad, info. program TV Fiva (r) 12.40 I.R.I.B, (r) 13.10 Plodovi prirode 13.40 Svijet oko nas, emisija o ekologiji 14.20 Pret~as, program za djecu (r) 15.00 Sportski program 16.45 Turizam plus, turisti~ki magazin BiH (r) 17.30 Sedam dana u Vogo{}i, informativni program (r) 18.00 Ramazanski program 19.00 SMS muzi~ke `elje 20.35 Time Out, sportski magazin 21.00 Krokodil Dundee 3, igrani film 22.30 Sportski program 00.15 I.R.I.B, program na bosanskom jeziku 00.40 Info blok TV Vogo{}a 04.00 Ramazanski program 06.00 Info blok TV Vogo{}a

2005
ZENICA
12.00 Igrana serija, repriza 13.30 Karipske avanture, igrana serija 15.25 TV Liberty, repriza TV izlog 16.02 P~elica, repriza 16.30 Rije~ po rije~, repriza 17.30 Auto{op 18.30 Ramazanski program 19.00 Dje~iji program 19.30 Horoskop, TV d`uboks 20.05 Mjesto zlo~ina, serija 21.00 Osam `ena, igrani film 23.15 Turizam plus

1930
JASMIN
16.00 Folkomanija 17.30 Muzi~ki program

1600
KAKANJ
04.30 Sehurski program 05.02 Po~etak posta 05.06 D`uz XVIII, vjerski program 15.01 U~enje Kur'ana 15.15 Program TV Sahar 16.00 IC Kino: Dolina osvete, igrani film 17.30 Auto{hop magazin, (r) 18.00 U susret iftaru, ramazanski program 18.38 Ezan za iftar 18.43 Ilahije i kaside, vjerski program 19.15 Tom i Jerry, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Ramazanske teme, vjerski program 20.5 Muzi~ki spotovi 20.55 Promocija programa 21.00 Vijesti TV Sahar 21.30 IC kino: Ptice koje ne polete, doma}i igrani film 23.00 Za{titnik, igrani film

19.00 Svijet zanimljivosti 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 One Cunet 20.30 Pozori{na predstava 21.30 Muzi~ki programi 00.00 Reprizni program

26 Antena 28. 9. 2007.

PREPORU^UJEMO

NEDJELJA
30. septembar 2007.
Nogomet: Engleska premier liga

Srest }emo se opet
TRILER Re`ija: Will Dixon
Uloge: Alison Eastwood, Bo Svenson, Margot Kidder, Iris Quinn, Mark Humphrey

Everton — Middlesbrough
Me~ na Goodison parku izme|u Evertona i SPORT Middlesbrougha privla~i veliku pa`nju. Radi se 1655 o utakmici u kojoj }e Everton poku{ati do}i do BHT novih bodova sa kojima bi ostao u gornjem dijelu tabele i mogu}nu{}u da naredne sezone zaigra u nekom od euro kupova. Na drugoj strani, sude}i po po~etku sezone, ova utakmica mo`e biti i presudna za ostanak na klupi menad`era Middlesbrougha Garetha Southgatea.

Nakon {to je mlada `ena pri- FILM mo ra na iden ti fi ci ra ti tru plo 1040 oso be ko ja joj ne vje ro ja tno NOVA sli~i, dolazi do pravih saznanja i o smrti svoga oca. On je umro prije devet mjeseci, a truplo nije nikada pro na|eno. De te ktiv ko ji is tra`uje slu~aj ubijene djevojke sumnji~i njenog oca. Zatim slijede nova ubistva ubijena je svaka osoba s kojom je radio njen otac i to nakon {to bi ona razgovarala s njima. Kako vrijeme prolazi, ona primje}uje da je neko intenzivno prati.
FILM

1220
NOVA

Hercule Poirot: Ubojstvo na igrali{tu za golf
FILM
Damien Thomas, Ben Pullen

Re`ija: Andrew Grieve

Uloge: David Suchet, Hugh Fraser, Diane Fletcher,

Poirot se do{ao odmarati na francusku obalu s bliskim prijateljem Hastingsom. No vrlo brzo ga Paul Renauld zamoli za pomo} i tvrdi da je `rtva prijevare. Poirot ga posjeti sljede}e jutro i po dolasku sazna stra{ne vijesti. Renauld je otet, a njegova supruga je ostavljena svezana za krevet. Nakon nekog vremena, Hastings otkriva tijelo Paula Renaulda te ljubavno pismo u njegovu kaputu. Me|utim, osim Poirota na slu~aju radi i najbolji francuski detektiv Giraud koji ne `eli da ga Poirot zasjeni...

FILM

Poljubac za djevojke
TRILER
Uloge: Ashley Judd, Morgan Freeman, Kary Elwes

2300
PINK

Re`ija: Gary Fleder

Osam djevojaka je kidnapovano. Sve su lijepe. Sve su talentovane. Sve su u opasnosti da ubrzo skon~aju ako policijski detektiv Aleks Kros i klju~ni svjedok Kejt Mektirnan ne uspiju da lociraju lukavog "kolekcionara" koji sebe zove Kazanova
Vincent (Tom Cruise) je pla}eni ubojica koji mora izvr{iti pet ubojstava diljem Los Angelesa. Pla}en je od strane meksi~kog narko bossa koji mu je kao svaki uredni poslodavac dao striktne upute o petorki koja mu na skora{njem su|enju mo`e do}i glave. Vincent studiozno pripremiv{i svoj krvavi pohod, zbog neupadljivosti uzima taksi s vrlo jednostavnim planom. Taksist Max (Jamie Foxx) }e ga odvesti do prvog "klijenta" gdje }e ga sa~ekati, a nakon kratkog obavljenog posla vo`nja mo`e krenuti dalje, sve dok Vincent u cijelosti ne otkloni prijetnju svom poslodavcu. No, stvar se zakomplicira kad taksist ve} nakon prvog ubojstva postaje svjedokom, nakon ~ega ga Vincent prisilno uvla~i u svoj plan koji o~ito nema namjeru mijenjati, ve} ga samo malo prilagoditi. Foxx nema na~ina da se izvu~e, i jedino {to mu preostaje jest prihvatiti novonastalu situaciju. Morbidna vo`nja taksijem kroz Los Angeles mo`e po~eti.

Collateral
FILM

2115
NOVA

Lud, zbunjen, normalan

SERIJA

2005
FTV

U kom{iluk Fazlinovi}a doseljava nao~ita gospo|a Spomenka Vihorec, {to Izetovom oku nije moglo proma}i. U `elji da joj se udvara, poziva je na kafu i poklanja joj staru porodi~nu sliku, koju je Faruk namjerio prodati, vjeruju}i da vrijedi silno bogatstvo. O~ajan {to mu je propala jo{ jedna prilika da se do~epa novca, Faruk provaljuje u Spomenkin stan, ali tu ga ~eka neugodno iznena|enje.

KRIMINALISTI^KI
Re`ija: Tom Cruise, Jamie Foxx,

Re`ija: Michael Mann

Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Peter Berg

28. 9. 2007.

Antena 27

Gor{tak

CRTANI FILM

60 minuta

PONEDJELJAK tv program 1. oktobar 2007.

15

45

POLIT. PROGRAM

Ed`mont
SERIJA

Sanja

2005

1600

ZAB. PROGRAM

Royal cafe

1700

ZAB. PROGRAM

2100

BHT
06.55 Dobro jutro (BHT vijesti u 7 i 8) 09.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Be Ha Te bebe (r) 09.20 Celestin, serija 09.35 Patkograd, serija, 2/13 (r) 10.00 Stanica Sarajevo malo, dokumentarni film BHT arhiv ... 10.15 Istorija civilizacije: Paleolit 10.45 ^ovjek i vrijeme: Zaim Muzaferija, 1/2 11.30 Ljep{i `ivot, igrana serija, 10/145 (r) 12.00 BHT vijesti 12.20 Global, emisija o zbivanjima u svijetu (r) 13.05 Neprolazna pjesma: Halid Muslimovi} (r) 13.50 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) Program za djecu i mlade 14.45 Muzi~ki program 15.00 Be Ha te bebe 15.05 Celestin, animirana serija 15.20 Nema problema 15.45 Gor{tak, animirana serija, 20/39 16.10 ^ovjek i vrijeme: Zaim Muzaferija, 1/2 (r) 16.45 Ljep{i `ivot, igrana serija, 11/145 17.45 BH danas 18.15 Moja porodica, serija, 9/20 18.45 Be Ha Te bebe 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.35 Put oko svijeta, dok. serija, 1/24 20.05 Top lista Nadrealista '84, 1/11 21.00 Porota 22.00 Vijesti + Tema dana 22.30 Top gol, sportski program 23.15 Tajne nisu vje~ne, igrani film 01.00 BHT vijesti

FTV
08.00 Vijesti 08.05 Ponos, italijanska serija, 57. epizoda (r) 09.00 Turizam plus 10.00 Vijesti 10.05 Program za djecu Svakodnevna pitalica, 22. epizoda Egzoodred, 5. epizoda 11.00 Tradicionalna medicina u Latinskoj Americi, njema~ka serija, 6/7 11.30 Ekovizija, dokumentarni program (r) 12.00 Dnevnik u podne 12.15 Monk, serija, 13/16 13.00 Svako dobro, Bosno i Hercegovino!, zabavni program (r) 14.30 Sedmica, magazin iz kulture (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ponos, italijanska serija, 58. epizoda 16.05 Za~in `ivota, argentinska serija, 107/230 17.00 Federacija danas 17.30 Bibin svijet, hrvatska serija, 1. epizoda 18.09 Dnevnik, najava 18.10 Extra `ivot, zabavni program 18.35 Pred iftar (u prekidu emisije) 18.40 Hugo 19.10 Pero Djetli}, crtani film Finansijske novosti Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 60 minuta, politi~ki magazin 21.15 Put za Guantanamo, britanski igrani film /Z/ 23.00 Vijesti Finansijske novosti Stanje na cestama 23.20 Ciklus filmova bh. kinematografije: Dvije polovine srca, doma}i film /RP/ 00.40 Ponos, italijanska igrana serija, 58. epizoda 01.35 Policijski odred, igrana serija, 1/6 02.05 2 DTV, animirana serija za odrasle, 1/14 02.30 Zvjezdane staze: Voyager, igrana serija, 123/162 03.20 Extra `ivot, zabavni program (r)

RTRS
06.05 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 09.00 Kuhinjica 09.30 Pitajte, tra`imo odgovor (r) 10.00 Vijesti 10.05 Pri~e Nid`e cvr~ka (r) Milence prasence, crtani film 10.35 P~elica Maja, serija, 84. epizoda 11.00 TV enciklopedija znanja 11.10 Marfijev zakon, serija, 1. epizoda 12.00 Vijesti RTRS preporu~uje 12.15 Stars (r) 12.30 Ed`mont, serija, 9/70 13.00 Kultura `ivljenja (r) 13.45 402 Street race cup, reporta`a 14.00 Ko{arka{i, serija, 2/10 14.40 Ah, ta planeta (r) 15.00 Dokumentarna serija, 1. epizoda 15.30 Kuhinjica 16.00 Ed`mont, serija,10/70 16.30 Srpska danas 17.15 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 17.25 I ja bih u EU 17.35 Svijet izbliza 18.00 Gordost, serija, 5/78 19.00 Stars, zabavni program 19.15 TV enciklopedija znanja Finansijske novosti RTRS preporu~uje 19.30 Dnevnik Sport 20.05 TV Bingo 21.05 Presing 22.30 Info profil 22.45 Sport 22.50 Finansijske novosti Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 23.00 Mjesto zlo~ina, Majami 4, serija, 1/24 23.45 U Kini jedu pse, film 01.15 Muzi~ki program 02.00 Dnevnik 02.30 Presing 03.50 I ja bih u EU 04.00 Srpska danas 04.45 Svijet izbliza 05.10 Muzi~ki program

OBN
06.15 Jagodica Bobica, 5. ep. 06.35 Medvjedi}i dobra srca, 5.ep 07.00 Kri`i} kru`i} 07.15 Vijesti za djecu 07.20 Memory 07.35 Jagodica Bobica, 6. ep. 07.55 Mala {kola, kviz 08.15 Medvjedi}i dobra srca, 6. ep. 08.35 Sveznalice 09.00 TV prodaja 09.15 TV Shop 09.40 Hollywoodske pri~e, zab. program 10.00 Sanja talk show 11.05 Uto~i{te, teen sapunica 11.55 OBN INFO 12.10 Nevjerna ljubav serija 13.00 Lude sedamdesete, humoristi~ka serija 13.30 Skoro savr{en, hum. serija 14.10 Nikita, krimi. serija 15.00 Top shop 15.15 TV prodaja 15.30 Uto~i{te teen sapunica, 16.15 Hollywoodske pri~e, zabavni program 16.55 OBN INFO 17.00 Sanja, talk show 18.00 Nevjerna ljubav, sapunica 18.55 OBN INFO 19.05 !Hey Music 20.00 Ku}e slavnih, zab. program 20.30 Punkd, humoristi~ka emisija 21.00 Zlo~ina~ki umovi, serija 22.00 Femme Fatale, film 23.45 Just for laught 00.00 Almost Golden film 01.45 Ku}e slavnih, zab. program 02.15 Punkd, humoristi~ka emisija

HAYAT
06.30 Mostar live, jutarnji program 06.45 Ko rano rani, jutarnji program (Vijesti u 7, 7.30, 8) 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.40 Bratz, crtani film, 16. ep. 10.00 @ene s broja 13, serija, 10. epizoda (r) 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija 11.45 Vijesti 12.00 Predsjedni~ke la`i, film 14.00 Jukebox - sms muzi~ke `elje 15.30 Hayatovci 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, serija, 11. epizoda 17.40 Vremenska prognoza 17.45 Muzi~ki program 18.00 Najava Vijesti u 7 18.01 Ramazanski program (18.35 vrijeme iftara u Sarajevu) 19.00 Vijesti u 7 19.26 Vremenska prognoza 19.29 Izvje{taj s berze 19.30 Ekonomija 19.35 Sport 19.40 Horizonti 19.54 FDS vic dana ponedjeljak 19.55 Sport centar 20.00 Ne bih trebao biti `iv, dok. serija, 3. epizoda 20.55 Vremenska prognoza 21.00 Royal cafe, zab. program 22.00 Bra}a i sestre, serija 23.00 Vijesti, info. program 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, serija, 9. ep. 00.20 Jack i stabljika graha Reprizni program NTV Hayat 01.10 Ramazanski program (r) 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, info.emisija 02.45 Royal cafe, zab. program 03.35 Tuzlanska hronika 04.05 Bistro BiH 04.30 Vjerski program 05.03 Po~etak posta u Sarajevu 05.04 Vjerski program 05.35 Jukeox

RTL
13.00 Oliver Geissen show 14.00 Krivi~ni sud 15.00 Sud za porodicu 16.00 Odvjetnik Posch 17.00 To je samo {ala, serija 17.30 Me|u nama 18.00 Predve~erje 19.05 Sve {to vrijedi 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena 20.15 Ko `eli postati milijuna{? 21.15 Pomo}nici sa srcem 22.15 Ekstra magazin 23.30 Future trend reporta`a 00.00 No}ni `urnal 00.35 10 do 11

VOX
13.00 Ljudi, `ivotinje, doktori 14.05 Divlja dje~ija soba 15.00 McLeodove k}erke, serija 16.00 Moj dnevnik u inostranstvu 17.00 Ljudi, `ivotinje, doktori 18.00 Glad za znanjem 18.30 Kuharski show 19.00 Savr{ena ve~era 19.50 Stanovati po `elji 20.15 CSI: NY 21.10 Criminal intent, serija 22.05 The district, serija 23.00 Ju`nonjema~ke novine TV 23.50 Vox vijesti

KABEL 1
14.05 Bill Cosby show 14.35 Bill Cosby show 15.00 Roseane, serija 15.30 Roseane, serija 16.15 Svakodnevnica 16.45 Svakodnevnica 17.05 K1 vijesti 17.15 @ivot je pustolovina 18.15 Kralj Queensa 18.45 Kralj Queensa 19.15 Kviz u taksiju 19.45 Kviz u taksiju 20.15 Kralj Queensa 22.05 Prijatelji 23.05 Sedam dana

PRO 7
13.00 SAM magazin 14.00 We are Family! 15.00 Frank, planer vjen~anja 16.00 ^arobnice 17.00 taff 18.00 Newstime 18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo, magazin 20.15 @ivot jednog B - prominentnog Oliver Pocher 21.30 Rent a pocher show 22.15 Krugerova sedmica 22.45 Olm na putu 23.15 TV Total

HALLMARK
06.00 Uskoro, serija 08.00 Let 347, film 10.00 Sudija Ejmi, serija 11.00 Izbor srca, film 13.00 Maklaudove k}erke, serija 14.00 Sudija Ejmi, serija 15.00 Let 347, film 17.00 Maklaudove k}erke, serija 18.00 Neprekidna sre}a koju donosi ljubav, film 20.00 Red i zakon: Kriminalna namjera, serija 21.00 Vidovnjak 1, film 22.00 Tihi svjedok, serija 23.00 Red i zakon: Kriminalna namjera, serija

DISCOVERY
13.45 Stvaranje vozila sa pogonom na sva ~etiri to~ka 14.10 Veliki ratovi na otpadu 15.05 Testiranje paranormalog 16.00 Trgovci automobilima 17.00 Kako se pravi? 18.00 Ameri~ki ~operi 19.00 Razotkrivanje mitova 20.00 Prljavi poslovi 21.00 Kako pre`iveti u opasnim situacijama 22.00 Nafta, znoj i naftne platforme 23.00 Duhovi 00.00 Traumatologija

28 Antena 28. 9. 2007.

SPORT. PROGRAM

Sportisimo PINK
08.00 08.20 08.25 08.35 08.45 09.00 09.50 10.00 10.15 11.00 11.55 12.00 12.10 13.10 14.00 14.10 15.00 15.15 15.30 15.40 15.50 16.00 17.00 18.00 18.15 18.20 18.30 19.00 20.00 20.30 21.20 22.30 23.30 01.30 01.45 02.00 02.15 03.45 05.45

Ally McBeal
SERIJA

Hitna slu`ba
SERIJA

Obiteljske veze
SERIJA

PONEDJELJAK
1. oktobar 2007.

1530

0025

1535

1555

HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska (Vijesti u 7.05, 7.35, 8.35) 09.15 Ljubav u zale|u, TV serija 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme 10.06 Vijesti iz kulture 10.11 Granice, Albanija i Gr~ka: Izolacija, a zatim? 10.37 Granice, Iran i Armenija: Daleki susjedi 11.03 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Anin dvostruki `ivot, telenovela 13.20 Oprah show 14.05 Svirci moji, glazbena emisija 14.50 Fotografija u Hrvatskoj 14.55 Maj~ina molitva, film 16.30 Mir i dobro 17.00 HPB fit 17.05 Hrvatska u`ivo 18.35 Promet danas 18.40 Najslabija karika, kviz 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Latinica: Kakvu {kolu `elimo?, 1. dio 21.10 Latinica: Kakvu {kolu `elimo?, 2. dio 21.45 Veliki brodolomi Jadrana. Na izgubljenim polo`ajima, dok. serija 22.25 Burzovno izvje{}e 22.30 Otvoreno 23.00 Vijesti 23.12 Poslovne vijesti 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Glazbena scena: Koncert Izraelske filharmonije No}ni program 00.25 Ally McBeal, serija 01.10 McLeodove k}eri, serija 01.55 Oprah show 02.40 Maj~ina molitva, film 04.10 Granice, Albanija i Gr~ka: Izolacija, a zatim? 04.40 Latinica: Kakvu {kolu `elimo? 06.05 Anin dvostruki `ivot, telenovela 061

HRT2
07.10 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.35 Alf, crtana serija 08.00 @utokljunac 08.55 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija Nulti sat 09.20 Mala {kola novinarstva Kratki spoj 10.20 Darcyno `ivotinjsko carstvo, serija za mlade 10.40 Dvostruki zavodnik, ameri~ki film 12.35 City Folk: Lisbon 13.05 Alf, crtana serija 13.25 Nulti sat 14.25 Nove pustolovine medvjedi}a Winnieja Pooha, crtana serija 14.55 Nora fora, igra za djecu 15.25 Vijesti na Drugom + prijevod za gluhe 15.34 Vrijeme 15.35 Hitna slu`ba, serija 16.20 @upanijska panorama 16.45 McLeodove k}eri, serija 17.30 My Name is Earl, humoristi~na serija 18.00 Uzmi ili ostavi, TV igra 18.35 Ally McBeal, serija 19.25 Prijatelji, humoristi~na serija 19.50 Crtani film 20.00 Ve~eras... 20.05 Odmori se, zaslu`io si - TV serija 20.45 Vijesti na Drugom 20.55 Sportske vijesti 21.00 Vrijeme 21.05 Bitange i princeze, serija 21.40 Promet danas 21.45 Ciklus filmova Eddieja Murphya: Luckasti profesor, ameri~ki film 23.20 Sa`eci {panjolske i talijanske nogometne lige

NOVA
06.55 Medvjedi}i dobra srca, crtana serija 07.25 Pepa Pra{~i}, crtana serija 07.40 Traktor Tom, crtana serija 08.00 Svi vole Raymonda, serija 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 [aljivi ku}ni video 11.30 Obiteljske veze, serija 12.00 Cosby show, serija 13.00 Vijesti 13.15 Zauvijek susjedi, serija 13.50 Collateral, igrani film 15.55 Obiteljske veze, serija 16.20 Svi vole Raymonda, serija 17.20 Vijesti 17.35 Cosby show, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 19.45 Tema dana 20.00 Identitet, igrani film 21.45 Uvod u anatomiju, serija 22.45 Ku}anice, serija 23.40 Vijesti 00.00 Seks i grad, serija 00.30 Will i Grace, serija 01.00 JAG, serija 01.50 Savr{en par, igrani film

Crtani film Skrivena kamera City kids Sarajevo on line Made in Banja Luka Balkan net Vremenska prognoza Kuhinja light Marina, serija Slomljeno srce, serija Vremenska prognoza Info top Veliki brat, uklju~enje u ku}u Opijeni ljubavlju, serija Info top Seljaci, serija Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Skrivena kamera Info top Marina, serija Opijeni ljubavlju, serija Info top Vremenska prognoza Kuhinja light Veliki brat, uklju~enje u ku}u Slomljeno srce, serija Ljubav i mr`nja, serija Mijenjam `enu, talk show Grand parada Veliki brat Gazda nad gazdama, film Sarajevo on line Made in Banja Luka Sportissimo Gold music Film Veliki brat, uklju~enje u ku}u

Monk

SERIJA

Monk i Sharona su FTV pozvani u ku}u Susan Malloy, biv{e `ene popularne TV zvijezde Brada Terrya. Kad su stigli, saznaju da je ona ubijena u ku}i dok je Brad bio ispred nje razgovaraju}i s fotografima, a njen krik su svi ~uli. Zaklju~ak policije je da se radilo o nasilnom ulasku, ali Monk misli druga~ije. Monk i Sharona odlaze na snimanje Bradove emisije gdje saznaju da ona slavi stotu epizodu {to za Brada zna~i da }e primiti pozama{nu svotu novca. Monk misli da je na{ao ubicu, ali kada se Brad dobrovoljno podvrgne detektoru la`i i prolazi ga, Monk se osje}a pobije|eno.

1215

N. GEOGRAPHIC EUROSPORT
11.00 Nisam to znao 11.30 [a{ava laboratorija 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Princ majmuna 14.00 Avionske nesre}e 16.00 Zmijolovci 16.30 Krokodilske hronike 17.00 @ivotinje poput nas 18.00 Nisam to znao 18.30 [a{ava laboratorija 19.00 ^udni dani na planeti Zemlji 20.00 Sekunde do katastrofe 21.00 Arijevsko bratstvo 22.00 Najopasnija ameri~ka banda 23.00 Megastrukture 00.00 Arijevsko bratstvo 08.30 Motorsports weekend magazin 09.00 Supersport (S[ Imola, Italija) 10.00 Atletika (Shanghai, Kina) 11.30 Fudbal, SK Kina, finale (@) 13.00 Ma~evanje 14.00 Tenis: WTA LuxembourgVille, finale 15.15 Biciklizam 16.15 Fudbal, finale (@), Kina 17.45 Gooool! 18.00 Eurogoals 19.00 Watts 19.30 Snuker (Hall Of Frame) 20.30 Najja~i ~ovjek 21.00 Fight Club 00.00 Eurogol 01.00 All sports (Buzz)

SPORTKLUB
10.00 Bundesliga: Cottbus Frankfurt 12.00 BTCC 13.00 Ultimate fight 14.15 NFL 16.15 Championship: WBA — QPR 18.00 Pregled ruske lige 18.30 Pregled holandske lige 19.30 Pregled belgijske lige 20.15 Bundesliga 2. Offenbach Klautern, direktno 22.00 Pregled Bundeslige 23.00 Pregled Championship 23.30 CH TV: Chelsea Fulham 01.15 Ultimate fight 02.00 Profi boks 04.00 BTCC

DSF
06.15 Poker 07.15 Hattrick 2. Bundesliga 09.00 Doppelpass KrombacherRunde 14.00 Motobike 14.30 Sportquiz

Policijski odred
Sally, blagajnica, odlu~uje da oplja~ka banku u kojoj je zaposle na i ve} ima smi{ljen plan koga da prijavi kao plja~ka {a... Po li cij ski odred, specijalna jedinica zadu`ena za plja~ke, pozvana je da rije{i ovaj slu~aj. Iako svi tragovi vode pre ma Sally, je dan od inspektora poku{ava da za{titi {armantnu blagajnicu...

17.30 Bundesliga Pur 18.30 Bundesliga Aktuell 20.15 Fudbal (2. Bundesliga) Live 22.15 Bundesliga Spieltaganalyse Live 23.30 Bundesliga Pur II

SERIJA

0135
FTV

28. 9. 2007.

Antena 29

Danas

INFO. PROGRAM

Sport centar

1830

SPORT. PROGRAM

Nip Tuck
SERIJA

Mu{ki svijet
SERIJA

Tri sedmice
KVIZ

1955

2320

1930

1700
IGMAN
13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 15.53 15.58 16.00 16.05 16.30 16.45 16.55 17.00 17.30 U~enje Kur'ana Ilahije Dokumentarni program Sevdalinke Arhiv MTV Igman, dokumentarni program Ezan za ikindija-namaz Dova na engleskom jeziku U dergjahu mog srca, takmi~enje u u~enju ilahija Vrijeme je za pri~u, program za djecu Kur'anske pripovijesti, program za djecu Ilahije, dje~iji program U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija Tri sedmice, kviz Ilahije

PONEDJELJAK tv program 1. oktobar 2007.

TV SA
07.00 Jutarnji program Vijesti (9) servisne informacije Crtani film, teme, raporti, gosti 10.00 Vijesti, teme, raporti, gosti 11.00 Zaljubljene `ene 11.55 Obavje{tenja, marketing 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Kona~na pravda, igrani film Kirbi 14.00 Ne uznemiravaj, igrani film Kirbi 16.00 Vijesti 16.05 Ed`mont, igrana serija 17.00 Liberty 17.30 Hronika Grada Sarajeva

MOSTAR
06.30 Mostar live, jutarnji program 06.45 Ko rano rani, jutarnji program 08.30 Hayatovci 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ena s broja 13, igrana serija 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija 12.00 Predsjedni~ke la`i, igrani film 14.40 SMS, muzi~ke `elje 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, cratni film

BUGOJNO
09.00 Denver, posljednji dinosauruscrtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ene s broja 13, igrana serija 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija 12.00 Predsjedni~ke la`i, igrani film 15.00 Najava programa 15.05 Lo{e djevojke, igrana serija 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13,

TV TK
07.05 Ko rano rani... jutarnji program 09.00 Nedjeljni kola`, Kulturno-zabavni pr. 10.00 Ro|eni za ubijanje, obrazovno-dok. pr. 10.50 TV enciklopedija znanja 11.00 Dje~iji sat, pr. za djecu 12.00 Vijesti 12.05 Diljem Amerike, strani dok. pr. 13.00 Svijet divljine, dokumentarno obr. pr. 13.30 Koliko vam je ~ista ku}a, Zabavno-dok. pr. 14.00 Vijesti 14.05 Trend top 10 14.50 TV enciklopedija znanja, 15.00 Dje~ije popodne 16.00 Vijesti u 16 16.15 Mozaik, magazin iz kulture 17.00 Saga o Mekgregorovima,

18.15 TV enciklopedija znanja 18.30 Danas, centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Zaljubljene `ene, serija 21.00 Klub 21 22.00 Dan danas, informativna emisija 22.20 Sport magazin 23.00 Euronews 23.30 Glas Amerike 20.00 Ed`mont Horoskop za utorak 01.00 Zaljubljene `ene, igrana serija Dan danas (r)

16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, igrana serija 18.00 Grad 18.30 Ramazanske teme 19.00 Vijesti u 19 19.30 Music Urban Puls, muzi~ka emisija 19.55 Sport centar 20.00 Ne bih trebao biti `iv, dok. serija 21.00 Royal cafe 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija 00.20 Jack i stabljika graha, igrana serija

igrana serija 18.00 Vijesti Sje}anja 18.10 Ramazanski program Informator Sje}anja 19.30 Crtani film 19.40 Muzika 19.55 Sport centar 20.00 Ne bih trebao biti `iv, dokumentarna serija 21.00 Potez, sportska emisija 21.20 Auto{op 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija 00.20 Jack i stabljika graha, igrana serija

serijski program 17.45 TV enciklopedija znanja 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program Pitalice 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Mu{ki svijet, humor. pr. 20.05 Zaljubljene `ene, serija 20.50 TV enciklopedija znanja, 21.00 Sport 7, sportski magazin 22.00 Pod suncem St. Tropea, serijski program 22.45 Istinite pri~e, strani dok.program 23.30 Na kraju dana, info. pr. 23.45 Odjeljenje za ubistva, serijski program 00.30 Glas Amerike 01.05 Satelitski program, DW

18.05 U susret iftaru 18.35 Ezan za iftar, ak{am-namaz 19.00 Vijesti u 7 NTV Hayat 19.30 Ilahije i kaside 20.00 Islam Channel news, vijesti na engleskom jeziku (snimak) 20.30 Sevdalinke 21.00 Islamske teme, vjerski program 21.30 Ramazanske teme: Oslobo|enje Mekke u Ramazanu 22.00 Moj Ramazan 22.30 U~enje Kur'ana (engleski jezik) 23.01 Ilahije i kaside, vjerski program 23.30 Glas vijesti

Bratz

CRTANI FILM

Time Out

1630

SPORT. PROGRAM

Zenica danas

1600

INFO. PROGRAM

TV Sahar

1900

INFO. PROGRAM

Glas Amerike

2300
16.00 17.40 18.30 18.45 19.00 19.20 19.30

INFO. PROGRAM

2330

MRE@A plus
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, 31. epizoda 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 31. epizoda 09.40 Bratz, crtani film, 16. ep. 10.00 @ene s broja 13, serija, 10. epizoda 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija, 3. ep. 12.00 Predsjedni~ke la`i, film 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, 31. epizoda 16.30 Bratz, crtani film, 16. ep. 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, serija, 11. epizoda 19.55 Sport centar 20.00 Ne bih trebao biti `iv, dok. serija, 3. ep. 22.00 Bra}a i sestre, serija, 6. epizoda 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija, 9. epizoda 00.20 Jack i stabljika graha, igrana serija, 3. ep.

VOGO[]A
08.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Ha{ki tribunal, info. pr. (r) 12.40 I.R.I.B, program na bosanskom jeziku (r) 13.10 Vijesti TV Vogo{}a 13.20 Muzi~ki program 14.00 Vijesti TV Vogo{}a 14.05 Sportski program 15.55 Vijesti TV Vogo{}a 16.00 Time Out, sportski magazin (r) 16.30 Otvoreni program 17.45 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.10 Ramazanski program 19.00 SMS muzi~ke `elje 20.35 Trendi, revijalni pr. 21.30 Liberty TV, magazin Slobodne Evrope 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 22.30 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 23.00 I.R.I.B, program na bosanskom jeziku 23.30 Glas Amerike, bosanski servis 00.05 Otvoreni program (r)

ZENICA
15.00 Vijesti, stanje na putevima 15.05 Auto{op (r) 15.35 Mu{kar~ine, serija (r) TV izlog 16.30 Popodne s vama 17.25 Horoskop, stanje na putevima, vremenska prognoza 18.00 Dje~iji program 18.20 Obavje{tenja, tu`na sje}anja 18.30 Ramazanski program 19.00 Zenica danas Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Horoskop, TV d`uboks 20.00 Ze sport 20.30 Turizam plus 21.30 Mu{kar~ine, serija Horoskop, stanje na putevima, vremenska prognoza 23.00 Zenica danas (r) Stanje na putevima, vremenska prognoza TV izlog 23.30 Glas Amerike

JASMIN
Igrani film Muzi~ki spotovi TV anketa Muzi~ki spotovi INFO Na dana{nji dan Muzi~ki spotovi

KAKANJ
04.30 Sehurski program 05.04 Po~etak posta 05.08 D`uz XIX, vjerski program 17.01 U~enje Kur'ana 17.10 Program TV Sahar 18.00 U susret iftaru, vjerski program 18.36 Ezan za iftar 18.40 Ilahije i kaside 18.55 Hutba, vjerski program (r) 19.10 Tom i Jerry 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Vijesti IC 20.25 Ramazanske teme, vjerski program 21.00 Vijesti TV Sahar 21.30 Info IC, info. pr. 22.00 Ed`mont, igrana serija, 41/70 22.30 Cirkusi svijeta, zabavni program 23.00 Filmski net, emisija o filmu 23.30 Glas Amerike 00.00 Ed`mont, igrana serija, 41/70

20.00 Astroolok 20.30 TV Liberty 21.00 Muzi~ki spotovi 23.00 TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Reprizni program

30 Antena 28. 9. 2007.

PREPORU^UJEMO

PONEDJELJAK
1. oktobar 2007.
DRAMA Re`ija: Michael Winterbottom
Uloge: Riz Ahmed, Farhad Harun, Wagar Siddiqui, Afran Usman... FILM

Put za Guantanamo
Istinita pri~a ovog filma prati trojicu Britanaca pakistanskog porijekla koji su 3 godine bili zato~eni u ameri~koj vojnoj bazi Guantanamo Bay na Kubi bez ikakve optu`nice. Drama Asifa, Ruhela i Shafiqua po~inje kada odu u Pakistan gdje se Asif treba o`eniti. Radoznalost }e ih odvesti u posjetu Afganistanu gdje zavr{avaju u ameri~kom zarobljeni{tvu. Sve se to de{ava neposredno nakon 11.9.2001. godine. U sljede}e 3 godine oni }e do`ivjeti pakao. Film "Put za Guantanamo" je prikazan u Open Air programu 12. SFF-a, a nagra|en je Srebrnim medvjedom na Berlinaleu.

2115
FTV

Identitet
TRILER
John Hawkes, Alfred Molina

Gazda nad gazdama
TRILER
Uloge: ^az Palminteri, Stiven Bauer

FILM

2330
PINK

Re`ija: Dvajt Litl

Re`ija: James Mangold

Uloge: John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet,

FILM

2000
NOVA

Radnja filma doga|a se u motelu u ameri~koj pusto{i, u kojemu se jedne ki{ne ve~eri igrom slu~aja zatekne desetak neobi~nih karaktera me|u kojima su najpribraniji policajac koji prevozi ubojicu (Ray Liotta), voza~ razma`ene glumice (John Cusack) i prostitutka koja se `eli povu}i i uzgajati naran~e (Amanda Peet). Oluja koja bijesni prekida vezu motela s vanjskim svijetom tako da se {areno dru{tvo, nakon {to ubojica pobjegne i zapo~ne s masakrom, nema komu obratiti za pomo}.
FILM

Gra|evinski sindikati, prodaja automobila, lu~ki radovi, pozajmice, pornografija - sve su to bile mete ozlogla{enog mafija{kog {efa Pola Kastelana i njegove nemilosrdne mafija{ke porodice Gambino. Gdje god bi se pojavio Kastelano, stizao bi novac. A za njim i smrt.

Tajne nisu vje~ne

KOMEDIJA Re`ija: Matthew Miller
Uloge: Chris Eigeman, Jenny McCarthy, Drea de Matteo, Paul Dooley, Josh Stamberg

0150
NOVA

FILM

2315
BHT

TRILER

Re`ija: Bille August

Uloge: Aidan Quinn, Connie Nielsen, Kelly Preston

Savr{en par
U ovoj romanti~noj komediji ambiciozna i sitni~ava televizijska novinarka u vezi je s osobom potpuno suprotnom od nje, konobarom koji `ivi s ocem. Jenny McCarthy glumi Whitney, eksplozivnu mladu `enu koju karijera dovodi u NY na natje~aj

za mjesto novinarke u jednoj od najve}ih televizijskih ku}a u zemlji. Na putu na razgovor za posao, Whitney zamoli cini~nog Jimmyja (Christopher Eigeman) da joj objasni kako }e do}i do televizije. Kada se istog dana ponovno sretnu, Jimmy pomisli da je Whitney prostitutka. Oboje odlaze na niz spojeva, no ~esto se slu~ajno susre}u te zaklju~e da mogu biti dobar par.

Biv{i advokat Frank Nitzche zara|uje za `ivot na zaista kontroverzan na~in. Dopisuje se sa osu|enicima na smrt te nakon smaknu}a prodaje pisma. Njegova najnovija `rtva je Charlotte Cory, `ena osu|ena na smrt zbog ubistva djeteta svoga de~ka. Frank se zbli`ava sa Charlotte, ali po prvi se put emocionalno ve`e za `rtvu. Uvjeren kako je Charlotte nevina sura|uje sa njezinom odvjetnicom u o~ajni~kom nastojanju da je spasi minut do dvanaest.
28. 9. 2007.

Antena 31

Moja porodica
SERIJA

Bibin svijet
SERIJA

Ed`mont
SERIJA

Nikita
SERIJA

Bratz
CRTANI FILM

UTORAK tv program 2. oktobar 2007.

18

15

1215

1230

2100

0940

BHT
06.55 Dobro jutro (BHT vijesti u 7 i 8) 09.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade (r) 09.15 Be Ha te bebe 09.20 Celestin, animirana serija 09.35 Nema problema BHT arhiv... 10.05 U susret pjesmi: Tuzla 11.00 [ta jedemo, dok. serija, 1/13 (r) 11.30 Ljep{i `ivot, igrana serija, 11/145 (r) 12.00 BHT vijesti 12.20 Moja porodica, humoristi~ka serija, 9/20 (r) 12.50 Put oko svijeta, dok. serija, 1/24 (r) 13.15 Porota (r) 14.15 Top gol, sport. program Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Celestin, animirana serija 15.20 Zaboravljen, dok. film 15.35 Re: start, {kola informatike 15.50 Naslikaj pri~u, animirana serija 16.00 Tea on Gea, dokumentarni film 16.15 Vanzemaljac, dokumentarni film 16.45 Ljep{i `ivot, igrana serija, 12/145 17.15 Expedition Zelengora II, dokumentarni program 17.45 BH danas 18.15 Moja porodica, humoristi~ka serija, 10/20 18.45 Be Ha Te bebe 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Lifestyle, magazin 20.35 Nogomet, Liga {ampiona: Manchester United - Roma, prijenos 22.45 Vijesti + Tema dana 23.20 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.35 BHT vijesti 00.40 No}ni koncert: Sarajevska filharmonija

FTV
08.00 Vijesti 08.05 Ponos, italijanska igrana serija, 58. epizoda (r) 09.00 Za~in `ivota, serija, 10.00 Vijesti 10.05 Program za djecu Mumija, 5. epizoda P~elica Maja, 4. ep. (r) 11.00 Tradicionalna medicina Mapuche, dok. serija, 7/7 11.30 Extra `ivot, zabavni program (r) 12.00 Dnevnik u podne 12.15 Bibin svijet, igrana serija, 1. epizoda (r) 12.45 Monk, igrana serija, 14/16 13.35 60 minuta, politi~ki magazin (r) 14.35 Dj party, muzi~ki prog. (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ponos, serija, 59. ep. 16.05 Za~in `ivota, igrana serija, 108/230 17.00 Federacija danas 17.30 Bibin svijet, serija, 2. ep. 18.09 Dnevnik, najava 18.10 Extra `ivot, zabavni program 18.33 Pred iftar (u prekidu emisije) 18.40 Hugo 19.10 Tom i D`eri, crtani film Finansijske novosti Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 Loto, prijenos izvla~enja 20.20 Luda ku}a, serija 21.00 Operacija Kajman, igrana serija, 2. ep. 21.45 Najve}i islamski centar u Evropi, dok. program 22.15 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jockera 22.16 Vijesti Finansijske novosti, stanje na cestama 22.35 Dani hrvatskog filma u Ora{ju, reporta`a 22.55 Zyon (r) Tre}a smjena 23.25 Ponos, serija 00.15 Mrtva zona, serija, 34/44 01.15 Policijski odred, igrana serija, 2/6 01.30 2 DTV, animirana serija za odrasle, 2/14 01.55 Zvjezdane staze: Voyager, igrana serija

RTRS
06.05 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 09.00 Kuhinjica 09.30 Dokumentarna serija 10.00 Vijesti 10.05 [kola ju~e, danas, sutra.... 10.35 P~elica Maja, crtana serija, 85. epizoda 11.00 TV enciklopedija znanja 11.10 Stvoreni za ubijanje, dokumentarna serija, 4/20 12.00 Vijesti 12.15 Stars (r) 12.30 Ed`mont, serija, 10/70 13.00 Gordost, serija, 5/78 14.00 D`ejmi Oliver: Oliverov tvist, kulinarski {ou, 45/52 14.25 Svi vole Rejmonda, serija, 30. epizoda 15.00 Dokumentarna serija, 2. epizoda 15.30 Kuhinjica 16.00 Ed`mont, serija, 11/70 16.30 Srpska danas 17.15 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Smanji brzinu, produ`i `ivot 17.30 Banjalu~ka panorama 18.00 Gordost, serija, 6/78 19.00 Stars, zabavni program 19.15 TV enciklopedija znanja Finansijske novosti 19.30 Dnevnik Sport 20.05 Nekad bilo 21.00 Loto 21.10 Trka kenonbol, film 22.50 Info profil 23.05 Sport 23.10 Finansijske novosti Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 23.15 Mjesto zlo~ina, Majami, serija, 2/24 00.00 [ogun, serija 1/6 01.40 Tune in, muzi~ka emisija 02.00 Dnevnik 02.30 Trka kenonbol 04.05 Srpska danas

OBN
06.15 Jagodica bobica, 6. ep. 06.35 Medvjedi}i dobra srca, 6. ep. 07.00 Kri`i} kru`i} 07.15 Vijesti za djecu 07.20 Memory 07.35 Jagodica Bobica, 7. ep. 07.55 Mala {kola 08.15 Medvjedi}i dobra srca, 7.ep 08.35 Sveznalice 09.40 Hollywoodske pri~e, zabavni program, 6. ep. 10.00 Sanja, talk show 10.50 Uto~i{te, teen sapunica, 38/143 11.55 OBN info 12.10 Nevjerna ljubav, sapunica, 106. ep. 13.10 Ku}e slavnih zab. program 13.40 Punkd, humoristi~ka emisija 14.05 Zlo~ina~ki umovi, serija 15.30 Uto~i{te, teen sapunica, 16.15 Hollywoodske pri~e 16.55 OBN info 17.00 Sanja, talk show 18.00 Nevjerna ljubav, sapunica, 107. ep. 18.55 OBN info 20.00 Sportske ve~eri, humoristi~ka serija 20.30 Potpuni stranci, humoristi~na serija 21.00 Nikita, serija 22.00 Pucanj u glavu, film 23.45 Just for Laugh 00.00 Femme fatalle, film 01.45 Sportske ve~eri, humoristi~ka serija 02.30 Nikita, serija 02.30 Kineska pla`a, dramska serija 03.15 E: Entertainment, zabavni program

HAYAT
06.30 Mostar live, jutarnji program 06.45 Ko rano rani, jutarnji program (Vijesti u 7, 7.30, 8) 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.40 Bratz, crtani film, 17.epizoda 10.00 @ene s broja 13, igrana serija, 11. epizoda (r) 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija, 4. epizoda 11.45 Vijesti 12.00 Maverick, igrani film 14.00 Jukebox - sms muzi~ke `elje 14.40 Royal cafe, zabavni program 15.30 Hayatovci, dje~iji program 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 32. epizoda 16.30 Bratz, crtani film, 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, igrana serija, 12. epizoda 17.40 Vremenska prognoza 17.45 Muzi~ki program 18.00 Najava Vijesti u 7 18.01 Ramazanski program (18.33 vrijeme iftara u Sarajevu) 19.00 Vijesti u 7 19.26 Vremenska prognoza 19.29 Izvje{taj s berze 19.30 Ekonomija 19.35 Sport 19.40 Horizonti 19.54 FDS vic dana utorak 19.55 Sport centar 20.00 Izgubljeni, igrana serija, 21.00 O~ajne ku}anice, serija, 51. ep. 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija, 7. epizoda 23.00 Vijesti, info.program 23.15 Sport-centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija, 00.20 Jack i stabljika graha, igrana serija, Reprizni program NTV Hayat 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija

RTL
14.00 Krivi~ni sud 15.00 Sud za porodicu 16.00 Odvjetnik Posch 17.00 To je samo {ala, serija 17.30 Me|u nama, sapunica 18.00 Predve~erje 19.05 Sve {to vrijedi 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena 20.15 CSI: Miami, serija 21.15 Dr. House, serija 22.15 Monk, serija 23.10 Red i zakon, serija 00.00 No}ni `urnal

VOX
14.05 Divlja dje~ija soba 15.00 McLeodove k}erke, serija 16.00 Moj dnevnik u inostranstvu 17.00 Ljudi, `ivotinje, doktori 18.00 Glad za znanjem 18.30 Kuharski show 19.00 Savr{ena ve~era 19.50 Stanovati po `elji 20.15 Zbogom Njema~ka 22.15 Stern, TV reporta`a 23.15 Spiegel, TV ekstra 00.10 VOX vijesti

KABEL 1
14.05 Bill Cosby show 14.35 Bill Cosby show 15.00 Roseane, serija 5 15.30 Roseane, serija 16.05 Kabel eins vijesti 16.15 Svakodnevnica 17.15 @ivot je pustolovina 18.15 Kralj Queensa 18.45 Kralj Queensa 19.15 Kviz u taksiju 19.45 Kviz u taksiju 20.15 Ronin, film 22.35 @ivot pustolovina

PRO 7
13.00 SAM magazin 14.00 We are Family! 15.00 Frank, planer vjen~anja 16.00 ^arobnice 17.00 taff 18.00 Newstime

HALLMARK
08.00 Frenkii Hejzel, film 10.00 Sudija Ejmi, serija 11.00 Izbor srca, film 13.00 McLeodove k}erke, serija 14.00 Sudija Ejmi, serija 15.00 Frenki i Hejzel, film 17.00 McLeodove k}erke, serija 18.00 Divlji u srcu, serija 19.00 Kilogram i po, serija 20.00 Red i zakon: Kriminalna namjera, serija 21.00 Vidovnjak, serija 22.00 Tihi svjedok, serija 23.00 Red i zakon: serija

DISCOVERY
12.50 Vrhunsko graditeljstvo 13.45 Stvaranje vozila sa pogonom na sva ~etiri to~ka 14.10 Veliki ratovi na otpadu 15.05 Pametnjakovi} 16.00 Opake ma{ine 17.00 Kako se pravi? 18.00 Ameri~ki ~operi 19.00 Razotkrivanje mitova 20.00 Prljavi poslovi 21.00 ^uda Azije koja je ~ovjek napravio 22.00 Megagraditelji 23.00 Duhovi 00.00 Traumatologija 01.00 Pametnjakovi} 01.55 ^uda Azije koja je ~ovjek napravio 02.50 Ameri~ki ~operi 03.45 Opake ma{ine

18.10 Simpsonovi 19.10 Galileo magazin 20.15 Vitez Jamal, film 22.10 Survivor, serija 23.10 TV Total

32 Antena 28. 9. 2007.

Marina
SERIJA

Hotel Babylon
SERIJA

Alf
CRTANA SERIJA

Seks i grad
SERIJA

UTORAK
2.oktobra 2007.

1600

0000

0735

0000

PINK
08.00 Crtani film 08.20 Skrivena kamera 08.25 City kids 08.35 Sarajevo on line 08.45 Made in Banja luka 08.50 Sportissimo 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.00 Kuhinja light 10.15 Marina, serija 11.00 Slomljeno srce, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 13.10 Opijeni ljubavlju, serija 14.00 Info top 14.10 Mijenjam `enu, talk show 15.00 Sarajevo on line 15.15 Made in Banja luka 15.30 Sportissimo 15.40 Skrivena kamera 15.50 Info top 16.00 Marina, serija 17.00 Opijeni ljubavlju, serija 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuhinja light 18.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 19.00 Slomljeno srce, serija 20.00 Ljubav i mr`nja, serija 20.30 Mijenjam `enu, talk show 21.20 Ruski rulet, kviz 22.30 Veliki brat 23.30 Bratska krv, film 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja luka 01.50 Sportissimo 02.00 Film 04.00 Ruski rulet, kviz 05.00 Veliki brat, uklju~enje u ku}u

HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska (Vijesti u 7.05, 7.35, 8.35) 09.15 Ljubav u zale|u, TV serija 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme 10.06 Vijesti iz kulture 10.11 Granice, Hong Kong Shenzhen: Mali Kineski zid 10.37 Granice, Rusija - Kina: Na obalama rijeku Amura 11.03 Drugo mi{ljenje, znanstveno-obrazovna emisija 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Anin dvostruki `ivot, telenovela 13.20 Oprah show 14.05 Veliki brodolomi Jadrana: Na izgubljenim polo`ajima, dok. serija 14.45 Fotografija u Hrvatskoj 14.50 Thunderbirds, film 16.20 Znanstvene vijesti 16.30 Doba veselog stroja, emisija pu~ke i predajne kulture 17.00 HPB fit 17.05 Hrvatska u`ivo 18.35 Promet danas 18.40 Najslabija karika, kviz 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Globalno sijelo 20.45 Kvartet Gubec, snimka koncerta 21.35 HPB fit, pp 21.40 Na rubu znanosti: @ivjeti u svijetu ma{te 22.20 Burzovno izvje{}e 22.30 Otvoreno 23.00 Vijesti 23.12 Poslovne vijesti 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Direkt No}ni program 00.00 Hotel Babylon, serija 00.55 McLeodove k}eri, serija 01.40 Oprah show 02.25 Thunderbirds, film 03.55 Reprizni program 04.35 Direkt 05.05 Globalno sijelo 05.35 Doba veselog stroja, emisija pu~ke i predajne kulture

HRT2
07.10 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.35 Alf, crtana serija 08.00 @utokljunac 08.55 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija Nulti sat 09.20 Abeceda EU Dokumentarni film za mlade 10.20 Darcyno `ivotinjsko carstvo, serija za mlade 10.45 Film 12.25 City Folk: Warsaw 12.55 Alf, crtana serija 13.25 Nulti sat 14.25 Nove pustolovine medvjedi}a Winnieja Pooha, crtana serija 14.55 Nora fora, igra za djecu 15.25 Vijesti na Drugom + prijevod za gluhe 15.34 Vrijeme 15.35 Hitna slu`ba, serija 16.20 @upanijske panorama 16.45 McLeodove k}eri, serija 17.30 My Name is Earl, humoristi~na serija 18.00 Uzmi ili ostavi, TV igra 18.35 Hotel Babylon, serija 19.30 Prijatelji , humoristi~na serija 19.55 Ve~eras... Nogometna liga prvaka 20.00 Emisija 20.35 Nogometna Liga prvaka: Manchester United - Roma, 1. poluvrijeme 21.30 Vijesti na Drugom 21.40 Nogometna Liga prvaka: Manchester United - Roma, 2. poluvrijeme 22.35 Emisija 22.45 Promet danas 22.50 Sportske vijesti 22.55 Vrijeme 23.00 Ciklus filmova Eddieja Murphyja: Luckasti profesor 2, Obitelj Klump, ameri~ki film 00.45 Sa`eci nogometne Lige prvaka

NOVA
06.55 Medvjedi}i dobra srca, crtana serija 07.25 Pepa Pra{~i}, crtana serija 07.40 Traktor Tom, serija 08.00 Svi vole Raymonda, serija 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 [aljivi ku}ni video 11.30 Obiteljske veze, serija 12.00 Cosby show, serija 13.00 Vijesti 13.20 Zauvijek susjedi, serija 14.00 Opasna grupa, igrani film 15.50 Obiteljske veze, serija 16.20 Svi vole Raymonda, serija 17.20 Vijesti 17.35 Cosby show, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Na{a mala klinika, serija 21.00 Operacija Kajman, serija 22.00 Mu{ki `igolo, igrani film 23.40 Vijesti 00.00 Seks i grad, serija 00.35 Will i Grace, serija 01.05 JAG, serija 01.55 Na rubu zakona, serija 02.45 Umorstvo bez motiva, igrani film

Luda ku}a

SERIJA

Voloder po~inje biznis FTV s filterima za vodu, a prvu }e prezentaciju odr`ati kod Miljenka i Matilde. Sa dolaskom jeseni i sezone zimnice, u Zagreb nepozvana dolazi i baka Katarina, naoru`ana receptima i vre}ama povr}a iz vlastitog vrta. Kako }e njezin dolazak i Voloderovi filteri zakomplicirati `ivot stanovnicima Lude ku}e - pogledajte u novoj epizodi Zimnica!

2020

Nogomet: Liga {ampiona

Manchester United - Roma
Drugo kolo Lige {ampiona donosi nekoliko zanimljivih duela, od kojih se svakako izdvaja me~ sa Old Traforda gdje se sastaju Manchester i Roma. Bi}e to duel favorita u grupi F, koji su upisali pobjede u prvim me~evima. Manchester je slavio u Lisabonu nad Sportingom, dok je Roma na Olimpicu savladala Dinamo iz Kijeva. Bi}e to i prilika za revan{ Rimljana. Roma je u pro{loj sezoni, SPORT na istom 35 20 sta di onu, BHT pre trpje la najte`i poraz u istoriji kluba na me|unarodnoj sceni. Bilo je ~ak 7:1 za United. Vu~ica je gladna i `eljna osvete, ali je i United spreman da doka`e da taj poraz nije bio slu~ajnost.

N. GEOGRAPHIC EUROSPORT
11.00 Nisam to znao 11.30 [a{ava laboratorija 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Izgubljeni svijet 14.00 Avionske nesre}e 16.00 Zmijolovci 16.30 Krokodilske hronike 17.00 @ivotinje poput nas 18.00 Nisam to znao 18.30 [a{ava laboratorija 19.00 ^udni dani na planeti Zemlji 20.00 Sekunde do katastrofe 21.00 Avionske nesre}e 23.00 Megastrukture 00.00 Avionske nesre}e 02.00 Sekunde do katastrofe 08.30 09.00 10.00 11.00 11.15 12.15 12.30 14.00 18.00 18.15 All sports (Buzz) Eurogoals Fudbal: UEFA L[ Watts Fudbal:UEFA L[ Gooool! Fudbal:UEFA L[ Tenis: WTA Stuttgart, Njema~ka, live Eurogoals Tenis:WTA Stuttgart, Njema~ka, live Eurogoals Boks Reli, Italija Speedway, VN Slovenija Motorsports weekend magazin Watts

SPORTKLUB
10.30 Pregled belgijske lige 11.00 Pregled holandske lige 12.30 Pregled ruske lige 13.00 Ultimate fight 14.15 Bundesliga 2. Offenbach Klautern 16.00 Pregled Bundeslige 17.00 Pregled Championship 17.30 Borbe vijeka 18.00 Profi boks 20.00 Fudbal mondijal magazin 20.30 Tai and Kick Boxing 23.00 Pregled argentinske lige 00.00 MU TV: Birmingham MU

DSF
06.00 Poker 08.00 Hattrick. Bundesliga 09.45 Bundesliga Spieltaganalyse 14.00 Stoni tennis (Deutsche Tischtennis Liga) 14.30 Sportquiz 17.30 Formula 1 (VN Japana) 18.30 Bundesliga Aktuell 20.00 Rukomet, Bundesliga. Wilhelmshaven HSV Hamburg, live 22.00 Kikboks 23.00 Sportquiz

19.15 20.30 23.00 23.30 00.30 01.00

28. 9. 2007.

Antena 33

Ed`mont
SERIJA

Maverick
FILM

Lo{e djevojke
SERIJA

Zaljubljene `ene
SERIJA

Sevdalinke
MUZI^KI PROGRAM

1605

1200
MOSTAR
06.30 Mostar live, jutarnji program 06.45 Ko rano rani, jutarnji program 08.30 Hayatovci 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.40 Bratz, cratni film 10.00 @ene s broja 13, igrana serija 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija 12.00 Maverick, igrani film 15.30 Music urban puls, repriza 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar

1505

2005

1430
12.37 12.42 12.44 13.00 14.00 14.30 15.00 15.51 15.56 16.00 16.05 16.21 16.45 16.55 17.00

UTORAK tv program 2. oktobar 2007.

TV SA
07.00 Jutarnji program Vijesti (9), servisne informacije crtani film, teme, raporti, gosti 10.00 Vijesti, teme, raporti, gosti 11.00 Zaljubljene `ene, serija 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Ed`mont, igrana serija (r) 13.00 Hronika Grada Sarajeva Sport magazin 14.00 Liberty 14.30 Kirbi, crtani film 15.00 Klub 21 16.00 Vijesti 16.05 Ed`mont, igrana serija 17.00 Tehnolo{ko znanje, dok. prog

BUGOJNO
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ene s broja 13, igrana serija 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija 12.00 Maverick, igrani film 15.05 Lo{e djevojke, igrana serija (r) 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, igrana serija 18.00 Vijesti

TV TK
07.05 Ko rano rani... jutarnji program 09.00 Zaljubljene `ene,serija (r) 10.00 Saga o Mekgregorovima, serijski program (r) 10.50 TV enciklopedija znanja, 11.00 Dje~iji sat,dje~iji prog. 12.00 Vijesti 12.05 Mozaik, magazin iz kulture 13.00 Svijet divljine, obrazovni program 13.30 Glas Amerike, info. program (r) 14.00 Vijesti 14.05 Sport 7,sportski magazin 14.50 TV enciklopedija znanja 15.00 Dje~ije popodne, program za djecu 16.00 Vijesti u 16 16.15 U slu`bi zdravlja, informativni program 17.00 Saga o Mekgregorovima,

IGMAN
Ezan za podne-namaz Dova na engleskom jeziku Dokumentarni program U~enje Kur'ana (engleski jezik) Ilahije Sevdalinke Arhiv MTV Igman, dokumentarni program Ezan za ikindija-namaz Dova na engleskom jeziku U dergjahu mog srca, takmi~enje u u~enju ilahija Vrijeme je za pri~u, dje~iji program Kur'anske pripovijesti, program za djecu Ilahije, dje~iji program U dergjahu mog srca, takmi~enje u u~enju ilahija Tri sedmice, kviz

17.30 Sarajevski krug 18.15 TV enciklopedija znanja 18.30 Danas, centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Zaljubljene `ene, serija 21.00 Tu smo 776, 776 22.00 Dan, danas, informativna emisija 22.30 Obavezan smjer 23.00 Euronews 23.30 Glas Amerike 20.00 Ed`mont, igrana serija Horoskop za srijedu 01.00 Zaljubljene `ene, igrana serija

16.56 @ene s broja 13, igrana serija 18.00 Grad 18.30 Ramazanske teme 19.00 Vijesti u 19 19.30 Vertikale duha 19.55 Sport centar 20.00 Izgubljeni, igrana serija 21.00 O~ajne ku}anice, igrana serija 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija 00.20 Jack i stabljika graha, igrana serija

Sje}anja 18.10 Ramazanski program Informator Sje}anja 19.25 Putevi spasa, vjerski program 19.55 Sport centar 20.00 Izgubljeni, igrana serija 21.00 O~ajne ku}anice, igrana serija 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija 00.20 Jack i stabljika graha, igrana serija

serijski program 17.45 TV enciklopedija znanja 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program Pitalice 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Mu{ki svijet, humoristi~ki program 20.05 Zaljubljene `ene, serija 21.00 TV Parlament, Info.-politi~ki program 22.00 Pod suncem st. Tropea, serijski program 22.45 Veliki dani stolje}a, dok. program 23.30 Na kraju dana, informativni program 23.45 Odjeljenje za ubistva, igrana serija

17.30 Islamske teme, vjerski program 18.03 U susret iftaru 18.33 Ezan za iftar, ak{am-namaz 19.00 Vijesti u 7 NTV Hayat 19.30 Auto{hop magazin, emisija o automobilizmu 20.00 Islam Channel News 20.30 Ramazanske teme: Posljednja tre}ina Ramazana 21.00 Moj Ramazan 21.30 Amanet, kontakt program 22.30 TV Liberty, informativna emisija 23.02 U~enje Kur'ana (engleski jezik) 23.30 Glas Amerike, vijesti na bosanskom jeziku

Sport centar
SPORT. PROGRAM

Autoshop
MAGAZIN

Zenica danas
INFO. PROGRAM

Info
INFO. PROGRAM

Tom and Jerry
CRTANI FILM

1655

1400

1900

1900

1910

MRE@A plus
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 32. epizoda 09.40 Bratz, crtani film, 17.epizoda 10.00 @ene s broja 13, igrana serija, 11. epizoda 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija, 4.epizoda 12.00 Maverick, igrani film 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film, 17.epizoda 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, igrana serija, 12. epizoda 19.55 Sport centar 20.00 Izgubljeni, igrana serija 21.00 O~ajne ku}anice, igrana serija, 51. epizoda 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija, 7. epizoda 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija, 10. epizoda

VOGO[]A
12.00 Glas Amerike, bosanski servis (r) 12.40 I.R.I.B, program na bosanskom jeziku (r) 13.10 Vijesti TV Vogo{}a 13.20 Muzi~ki program 14.00 Vijesti TV Vogo{}a 14.00 Autoshop magazin,emisija o automobilizmu (r) 14.40 Liberty TV, magazin Slobodne Evrope (r) 15.30 Vijesti TV Vogo{}a 15.40 Trendi, revijalni program (r) 16.30 Otvoreni program 17.45 Vogo{}anska hronika, informativni program 18.10 Ramazanski program 19.00 SMS muzi~ke `elje 20.35 Pri~aj sa mnom, film 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 22.30 Gradovima BiH 23.00 I.R.I.B, program na bosanskom jeziku 23.30 Glas Amerike, bosanski servis 00.05 Otvoreni program (r)

ZENICA
14.00 Vijesti 14.05 Igrana serija (r) 15.00 Vijesti, stanje na putevima 15.05 Ze sport (r) 15.50 Igrana serija TV izlog 16.30 Popodne s vama 18.00 Dje~iji program 18.30 Ramazanski program 19.00 Zenica danas Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Horoskop, TV d`uboks 20.00 Rije~ po rije~ 21.00 TV Liberty 21.45 Mu{kar~ine, igrana serija Horoskop, stanje na putevima, vremenska prognoza 23.00 Zenica danas (r) Stanje na putevima, vremenska prognoza 23.30 Glas Amerike 00.00 Popodne s vama (r) 01.30 DW, satelitski program

JASMIN
16.00 Igrani film 17.40 Muzi~ki spotovi 18.30 Bija~ni barometar 18.45 Muzi~ki spotovi 19.00 INFO 19.20 Na dana{nji dan

KAKANJ
04.30 Sehurski program 05.05 Po~etak posta 05.10 D`uz XX, vjerski program 17.01 U~enje Kur'ana 17.10 Program TV Sahar 17.40 Cirkusi svijeta 18.00 U susret iftaru, vjerski program 18.34 Ezan za iftar, 18.38 Ilahije i kaside 19.10 Tom and Jerry, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Vijesti 20.25 Autoshop magazin, emisija o automobilizmu 21.00 Vijesti TV Sahar 21.25 Kur'anske Mud`ize, vjerski program 22.00 Ed`emont, igrana serija, 42/70 22.30 Cirkusi svijeta, 23.00 Liberty TV, informativni program 23.30 Glas Amerike 00.00 Ed`emont, serija

19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Zdravlje i vi 20.30 TV Liberty 21.00 Muzi~ki spotovi 23.00 TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Reprizni program

34 Antena 28. 9. 2007.

PREPORU^UJEMO

UTORAK
2. oktobar 2007.

Bratska 23 krv
TRILER
Uloge: Patrik Svejzi, Lijam Nison, Helen Hant

FILM
30

PINK

Re`ija: D`on Irvin

Opasna grupa
AKCIJA

FILM

1400
NOVA

Redatelj. Eric Laneuville

Uloge: Katherine Heigl, Kerr Smith, J. August Richards, Jeff Roop

Truman Gejts je ~ovjek sa sela koji odlazi u ^ikago i postaje policajac. Jedan od njegove bra}e, kamiond`ija, gubi `ivot kad na putu slu~ajno nalije}e na drumsku mafiju.

Mu{ki `igolo

FILM

2200
NOVA

Dva studenta izgrade nuklearni ure|aj kako bi ilustrirali potrebu za promjenom dr`avnih prioriteta. No kada ih kolega prevari, a bomba zavr{i u rukama terorista, dvojac mora sura|ivati s vladom kako bi sprije~io uni{tenje San Francisca.

Nespretni serviser akvarija pravom `igolu uni{ti akvarij sa skupocjenom ribom, te se po~inje baviti njegovim poslom kako bi isplatio na~injenu {tetu. I ovim filmom, ameri~ki komi~ar Rob Schneider nam ukazuje kako na njega jednostavno moramo ra~unati. Duhovit, simpati~an i ne odvi{e vulgaran, svojom pomalo ~udnom kombinacijom Genea Wildera, Richarda Pryora, ali pomalo i Jima Carreyja, niz puta do sada nam je uspio prezentirati svoje {a{ave gegove i izazvati erupcije smijeha.

SERIJA

Moja porodica
KOMEDIJA Re`ija: Mike Mitchell

1815
BHT

Uloge: Rob Schneider, William Forsythe, Eddie Griffin, Arija Bareikis, Oded Fehr, Gail O'Grady, Richard Riehle

Umorstvo bez motiva
DRAMA
Anna Maria Horsford, Carla Gugino

Re`ija: Kevin Hooks

Uloge: Curtis L. McClarin, Cuba Gooding Jr.,

Filmska ekipa snima film u ulici u kojoj stanuju Harperovi, i to je prilika da upoznaju neke velike britanske zvijezde. Jednoj od tih zvijezda treba}e pomo} zubara. Tada izme|u Bena i Rogera po~inje rat za osvajanje slavne mu{terije. U me|uvremenu, Michael zara|uje iznajmljuju}i ku}ni toalet ljudima iz filmske ekipe.Filmska ekipa snima film u ulici u kojoj stanuju Harperovi, i to je prilika da upoznaju neke velike britanske zvijezde. Jednoj od tih zvijezda treba}e pomo} zubara. Tada izme|u Bena i Rogera po~inje rat za osvajanje slavne mu{terije. U me|uvremenu, Michael zara|uje iznajmljuju}i ku}ni toalet ljudima iz filmske ekipe.
SHOW

Je dne vru}e li panj ske ve~eri, FILM njujor{ki policajac u civilu suo~io 0245 se s dva crna tinejd`era. Uslijedio NOVA je kratak sukob, nakon ~ega su ispaljeni hici. Jedan je mladi} ostao le`ati umiru}i na ulicama Harlema. Tragedija je postale misterij kad je otkriveno da stradali mladi} nije pripadnik bande, ve} Edmund Perry (Curtis L. McClarin), nadareni student koji je upravo diplomirao na presti`noj srednjoj {koli u SAD-u. Da li je on `rtva rasisti~ke policije ili je njegov nevjerojatan potencijal zbog nekog razloga prerastao u neizmjeran bijes?

Lifestyle

2000
BHT

U tre}em izdanju magazina Lifestyle bi}e emitovan razgovor sa bh. akademskom umjetnicom i modnom dizajnericom Nata{om Klopi}, o tome kako upotrebne predmete iz svakodnevnice koristiti kao detalje u restauraciji namje{taja. U rubrici ''Znamo li se...?'' provjeri}emo koliko dobro se zaista poznaju Amel ]uri} i Enver Lugavi} Kice, popularni pjeva~i mla|e generacije. Pogledajte i ekskluzivnu pri~a o dinosaurusima iz Prirodoslovnog muzeja u Londonu. Autor emisije: Nihad Ze~evi}

28. 9. 2007.

Antena 35

Celestin
ANIMIRANA SERIJA

Extra `ivot
ZABAV. PROGRAM

Gordost
SERIJA

Mijenjam `enu
ZABAVNI PROGRAM

Nip Tuck
SERIJA

SRIJEDA tv program 3. oktobar 2007.

09

20

1810
FTV
08.00 08.05 09.00 10.00 10.05 Vijesti Ponos, serija Za~in `ivota, serija, (r) Vijesti Program za djecu Dje~iji me|unarodni festival Leksikon, 4. epizoda Atlas tijela, strana dok. serija, 1/13 Extra `ivot, zabavni program (r) Dnevnik u podne Bibin svijet, hrvatska igrana serija, 2. epizoda Monk, igrana serija, 15/16 Pozitiv, magazin (r) Operacija Kajman, igrana serija, 2. epizoda Vijesti Ponos, italijanska serija, 60. epizoda Za~in `ivota, argentinska igrana serija, 109/230 Federacija danas Bibin svijet, hrvatska igrana serija, 3. epizoda Dnevnik, najava Extra `ivot, zabavni program Pred iftar (u prekidu emisije) Hugo [oni i njegovo stado, crtani film Finansijske novosti, stanje na cestama Dnevnik 2 Ve~ernja {kola, humor. serija, 2. ep. Two and Half man, serija, 1. ep. Uvrnuti spojevi, serija, 1. ep. [est godina Bo{nja~kog instituta, dok program Vijesti DJ Party, muzi~ki program Tre}a smjena Ponos, serija, 60. ep. Mrtva zona, serija, 35. ep. Policijski odred, igrana serija, 3. ep. 2 DTV, animirana serija za odrasle, 3. ep. Voyager, serija, 125. ep. Extra `ivot, zabavni program

1800
RTRS
06.05 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 09.00 Kuhinjica 09.30 Dokumentarna serija, dokumentarni program, 2. epizoda 10.00 Vijesti 10.05 [kola ju~e, danas, sutra.... 10.35 P~elica Maja, crtana serija, 86. epizoda 11.00 TV enciklopedija znanja 11.10 Stvoreni za ubijanje, dokumentarna serija, 5/20 12.00 Vijesti 12.15 Stars (r) 12.30 Ed`mont, serija, 11/70 13.00 Gordost, serija, 6/78 14.00 ^arli ^aplin, kratki film 14.25 Svi vole Rejmonda, serija, 31.epizoda Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 15.00 Dokumentarna serija, 3. epizoda 15.30 Kuhinjica 16.00 Ed`mont, serija, 12/70 16.30 Srpska danas 17.15 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Smanji brzinu, produ`i `ivot 17.30 Panorama Isto~nog Sarajeva 18.00 Gordost, serija, 7/78 19.00 Stars, zabavni program 19.15 TV enciklopedija znanja Finansijske novosti 19.30 Dnevnik Sport 20.05 Lea Parker, serija, 2/48 21.05 Koncert, "Flamingosi" u Banjoj Luci, snimak 22.30 Info profil, info u `i`i 23.10 Sport 23.15 Finansijske novosti Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 23.25 Vrijeme je na mojoj strani, muzi~ka emisija 23.50 Mjesto zlo~ina: Majami, serija, 3/24 00.35 Autovizija (r) 01.00 Muzi~ki program

2100
OBN
06.15 06.35 07.00 07.15 07.20 07.35 07.55 08.15 08.35 09.40 10.00 10.50 11.55 12.10 13.05 13.30 14.00 15.30 16.15 16.55 17.00 18.00 18.55 19.20 20.00 21.00 Jagodica Bobica, 7. ep. Medvjedi}i dobra srca Kri`i} kru`i} Vijesti za djecu Memory Jagodica Bobica, 8. ep. Mala {kola Medvjedi}i dobra srca Sveznalice, kviz Hollywoodske pri~e, zabavni program, 7. ep. Sanja, talk show (r) Uto~i{te, teen sapunica, 39/143 OBN info Nevjerna ljubav, sapunica, 107. ep. Sportske ve~eri 45/45 humoristi~na serija, 28/39 Potpuni stranci 25/28, humoristi~na serija Nikita 20. ep akcijska serija Uto~i{te, teen sapunica, 40/143 Hollywoodske pri~e, zabavni program OBN info Sanja, talk show Nevjerna ljubav, sapunica, 108. ep. OBN info Hej music, muzi~ka emisija Na{a mala klinika humoristi~na serija Mijenjam `enu, zabavni program, 10. ep. Jefferson in Paris, film OBN info Pucaj u glavu, film Na{a mala klinika, humoristi~na serija Mijenjam `enu, zabavni program,10. ep. E: Entertainment, zabavni program

2320
HAYAT
06.30 Mostar live, jutarnji program 06.45 Ko rano rani, jutarnji program (Vijesti u 7.00, 7.30, 8.00) 08.20 Hayatovci 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ene s broja 13, igrana serija, 12. ep. (r) 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija, 1. epizoda 11.45 Vijesti 12.00 U dobru i zlu, igrani film 14.00 Jukebox 15.30 Hayatovci 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film Sport centar 16.56 @ene s broja 13, igrana serija, 13. epizoda 17.40 Vremenska prognoza 17.45 Muzi~ki program 18.00 Najava Vijesti u 7 18.01 Ramazanski program (18.31 vrijeme iftara u Sarajevu) 19.00 Vijesti u 7 19.26 Vremenska prognoza 19.29 Izvje{taj s berze 19.30 Ekonomija 19.35 Sport 19.40 Vitafon 19.54 FDS vic dana 19.55 Sport-centar 20.00 Dvorac, igrani film 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija, 8. epizoda 23.00 Vijesti 23.15 Sport-centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija 00.20 Poseidonova avantura, igrana serija, 1. epizoda 01.10 Ramazanski program (R) (01.41 Vrijeme iftara u St.Louisu, SAD) 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 02.45 Q magazin 03.15 TV Liberty 03.45 Jukebox 04.35 Vjerski program 05.06 Po~etak posta u Sarajevu 05.07 Vjerski program

BHT
06.55 Dobro jutro (BHT vijesti u 7 i 8) 09.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade (r) 09.15 Be Ha Te bebe 09.20 Celestin, animirana serija 09.35 Re:start, {kola informatike 09.50 Naslikaj pri~u, animirana serija BHT arhiv ... 10.00 Tea on Gea, dok. film BHT arhiv 10.15 Mozaik, program iz kulture 11.30 Ljep{i `ivot, serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.20 Moja porodica, serija 12.50 Retrovizor, muzi~ki program (r) 13.15 Liga {ampiona u nogometu, pregled (r) 14.30 Lifestyle, magazin (r) Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Celestin, animirana serija 15.20 Mi{kovi}i, serija, 3/13 15.45 Frenderi, serija, 3/13 15.55 Dje~iji festivali, muzi~ki program 16.05 Popni se visoko, Ahmede, drama 16.20 Otkop~ano-zakop~ano: Emir Kabil (r) 16.45 Ljep{i `ivot, igrana serija, 13/145 17.45 BH danas 18.15 Moja porodica, humoristi~ka serija 18.45 Be Ha Te bebe 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Put oko svijeta, dokumentarna serija, 2/24 20.00 Sportska srijeda 20.35 Nogomet, Liga {ampiona: Valencia - Chelsea, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Vijesti + Tema dana 23.20 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.35 BHT vijesti

11.00 11.30 12.00 12.15 12.45 13.35 14.20 15.00 15.10 16.05 17.00 17.30 18.09 18.10 18.31 18.40 19.10

19.30 20.05 21.00 21.30 22.00 22.30 22.50 23.20 00.15 01.05 01.35 01.55 02.45

22.00 23.50 00.00 01.40

02.40

03.20

RTL
13.30 George iz d`ungle, film 15.20 Vitez iz Camelota, film 17.00 Happy Gilmore, film 18.45 RTL: Aktualno 19.05 Sve {to vrijedi 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena 20.15 Laws of attraction, film 22.15 Unleashed, film 00.10 Laws of attraction, film (r)

VOX
12.25 Greedy, film 14.30 Space Jam, film 16.00 Moj dnevnik u inostranstvu 17.00 Ljudi, `ivotinje, doktori 18.00 Glad za znanjem 18.30 Kuharski show 19.00 Savr{ena ve~era 19.50 Stanovati po `elji 20.15 Criminal intent, serija 21.10 Blizina zlo~ina, serija 22.05 Boston legal, serija 22.55 Profiler, serija

KABEL 1
12.05 Putovanje do ostrva strave, film 14.00 Go Trabi go, film 15.55 Pustolovine na autoputu, film 17.55 K1 vijesti

PRO 7
12.40 Izgubljeno blago vitezova templara 14.15 TV specijal 14.40 Earthsea, film 18.00 Newstime 18.10 Simpsonovi

HALLMARK
08.00 Baskervilski pas, film 10.00 Sudija Ejmi, serija 11.00 Devojka iz Hitne pomo}i, film 13.00 Maklaudove k}erke, serija 14.00 Sudija Ejmi, serija 15.00 Baskervilski pas, serija 17.00 Maklaudove k}erke, serija 18.00 Na jednu no}, film 20.00 Red i zakon: Kriminalna namjera, serija 21.00 Vidovnjak, serija 22.00 Tihi svjedok, serija

DISCOVERY
12.50 Najve}e svjetske gra|evine 13.45 Stvaranje vozila sa pogonom na sva ~etiri to~ka 14.10 Veliki ratovi na otpadu 15.05 Naj~udnije NLO pri~e 16.00 Od krpa do bogatstva, SAD 17.00 Kako se pravi? 18.00 Ameri~ki ~operi 19.00 Razotkrivanje mitova 20.00 Prljavi poslovi 21.00 Super vulkan 22.00 Savr{ena katastrofa 23.00 Duhovi 00.00 Traumatologija

18.05 Highway 2, film 20.15 ^udesni svijet `ivotinja, dok. film 22.15 Smrtonosna prednost, film 00.15 True romance, film

19.10 Galileo magazin 20.15 Ludi petak, film 22.15 Bad boys 2, film 01.10 Stealth fighter, film

36 Antena 28. 9. 2007.

Slomljeno srce
SERIJA

PIramida
TALK SHOW

Prijatelji
SERIJA

Seks i grad
SERIJA

SRIJEDA
3. oktobar 2007.

1100
PINK
08.00 Crtani film 08.20 Skrivena kamera 08.25 City kids 08.35 Sarajevo on line 08.45 Made in Banja luka 08.50 Sportissimo 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.00 Kuhinja light 10.15 Marina, serija 11.00 Slomljeno srce 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 13.10 Opijeni ljubavlju, serija 14.00 Info top 14.10 Mijenjam `enu, talk show 15.00 Sarajevo on line 15.15 Made in Banja luka 15.30 Sportissimo 15.40 Skrivena kamera 15.50 Info top 16.00 Marina, serija 17.00 Opijeni ljubavlju, serija 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuhinja light 18.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 19.00 Slomljeno srce, serija 20.00 Ljubav i mr`nja, serija 20.30 Premijer, serija 21.00 Plesom do snova 00.00 Veliki brat 01.00 Vremenski tjesnac, film 03.00 Sarajevo on line 03.10 Made in Banja luka 03.20 Sportissimo 03.25 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 05.00 Film 06.45 Pink juke-box

2010
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska (Vijesti u 7.05, 7.35, 8.35) 09.15 Ljubav u zale|u, TV serija 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme 10.06 Vijesti iz kulture 10.11 Granice, Haiti Dominikanska Republika: Most na rijeci Massacreu 10.37 Granice, Maldivi: [tit od oceana 11.03 Rije~ i `ivot: Kako mediji odgajaju djecu?, religijski program 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Anin dvostruki `ivot, telenovela 13.20 Oprah show 14.05 Na rubu znanosti: @ivjeti u svijetu ma{te 14.45 Fotografija u Hrvatskoj 14.50 Dozvola za ubojstvo, ameri~ki film 16.30 Eko zona 17.00 HPB fit 17.05 Hrvatska u`ivo 18.25 Promet danas 18.30 Najslabija karika, kviz 19.15 Loto, 7/39 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Piramida 21.20 Hrabri ljudi, uklju~enje u koncert 22.10 Burzovno izvje{}e 22.15 Otvoreno 22.45 Vijesti 22.57 Poslovne vijesti 23.00 Vijesti iz kulture 23.10 Drugi format 23.55 Kulturni info No}ni program 00.00 Monk, serija 00.45 McLeodove k}eri, serija 01.30 Oprah show 02.15 Dozvola za ubojstvo, ameri~ki film 03.50 Reprizni program 05.20 Drugi format 06.05 Eko zona 06.35 Anin dvostruki `ivot, telenovela

1930
HRT2
07.10 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.35 Alf, crtana serija 08.00 @utokljunac 08.55 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija Nulti sat 09.20 Iznad crte [porterica 10.20 Sjednica Hrvatskog sabora, prijenos 13.30 Nulti sat 14.30 Nove pustolovine medvjedi}a Winnieja Pooha, crtana serija 14.55 Nora fora, igra za djecu 15.25 Vijesti na Drugom + prijevod za gluhe 15.34 Vrijeme 15.35 Sa`eci nogometne Lige prvaka 16.20 @upanijska panorama 16.45 McLeodove k}eri, serija 17.30 My Name is Earl, humoristi~na serija 18.00 Uzmi ili ostavi, TV igra 18.40 Monk, serija 19.30 Prijatelji, humoristi~na serija 19.55 Ve~eras... Nogometna Liga prvaka 20.00 Emisija 20.35 Nogometna Liga prvaka: Valencia - Chelsea, 1. poluvrijeme 21.30 Vijesti na Drugom 21.40 Nogometna Liga prvaka: Valencia - Chelsea, 2. poluvrijeme 22.35 Emisija 22.45 Promet danas 22.50 Sportske vijesti 22.55 Vrijeme 23.00 Ciklus filmova Eddieja Murphya. Metro, ameri~ki film 00.55 Sa`eci nogometne Lige prvaka

0030
NOVA
06.55 Medvjedi}i dobra srca, crtana serija 07.25 Pepa Pra{~i}, crtana serija 07.40 Traktor Tom, crtana serija 08.00 Svi vole Raymonda, serija 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 [aljivi ku}ni video 11.30 Obiteljske veze, serija 12.00 Cosby show, serija

DOK.

1100
FTV

Atlas tijela: U maternici
Zapo~inje novi `ivot! Oplo|eno ljudsko jaja{ce je tako malo da se jedva vidi. U narednih devet mjeseci }e se dijeliti i porasti milion puta ve}i. Prolaze}i kroz dramati~ne promjene veli~ine i oblika u maj~inoj maternici postupno preuzima ljudski oblik. Ovo jedno jaja{ce postaje kompleksan organizam sa oko 2 triliona }elija. Beba koja mo`e `ivjeti u svijetu izvan maternice. @ivi stvorovi svih vrsta trebaju dva roditelja. Od njihovih gena, potomstvo naslje|uje ogroman raspon osobina izgleda i osobnosti.
TRILER Re`ija: D`on Bedem
FILM Uloge: D`oni Dep, Kristofer Voken...

13.00 Vijesti 13.20 Zauvijek susjedi, serija 14.00 U okovima leda, igrani film 15.50 Obiteljske veze, serija 16.20 Svi vole Raymonda, serija 17.20 Vijesti 17.35 Cosby show, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Cimmer fraj, serija 20.45 Ve~ernja {kola - EU 21.45 Lud, zbunjen, normalan, serija 22.25 Buffalo Soldiers, igrani film 00.10 Vijesti 00.30 Seks i grad, serija 01.05 Kod Ane, kulinarski show 01.45 Nikad nije kasno, igrani film

Vremenski tjesnac

0100
PINK

D`in Votson dolazi ku}i u Los An|eles, poslije sahrane svoje `ene. Ubrzo kidnapuju njegovu k}erku. Dobija pi{tolj i podatke o osobi koju treba da ubije u roku od sat vremena ukoliko `eli da mu vrate k}erku.
DOK.

N. GEOGRAPHIC EUROSPORT
11.00 Nisam to znao 11.30 [a{ava laboratorija 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Leopard, foka 14.00 Avionske nesre}e 16.00 Zmijolovci 16.30 Krokodilske hronike 17.00 @ivotinje poput nas 18.00 Nisam to znao 18.30 [a{ava laboratorija 19.00 ^udni dani na planeti Zemlji 20.00 Sekunde do katastrofe 21.00 Jaguar 22.00 Megafabrike 23.00 Megastrukture 00.00 Jaguar 11.00 Speedway, VN Slovenija 12.00 Fudbal, Kup UEFA 13.00 Watts Prime 13.45 Tenis: Tatiana's World 14.00 Tenis: WTA Stuttgart, Njema~ka, live 18.00 Eurogoals 18.15 Tenis: WTA Stuttgart, Njema~ka, live 19.15 All sports 19.20 Konji~ki sport 20.20 Konji~ki sport 20.25 All sports 20.30 Golf, US PGA Tour 21.30 Golf, European Tour 22.30 Golf Club

SPORTKLUB
08.00 Pregled argentinske lige 09.00 Pregled holandske lige 10.15 Pregled Bundeslige 11.00 Pregled belgijske lige 11.30 Pregled Championship 12.00 Pregled ruske lige 13.00 Ultimate fights 14.15 MU TV: Birmingham MU 16.00 Pregled holandske lige 17.00 Pregled argentinske lige 18.00 Barsa TV 20.00 Svijet atletike 20.30 Profi boks + nokauti

DSF
06.00 Poker 08.45 PokerSchule 09.00 Poker 10.00 Motor 12.00 Normal 12.30 Poker Exklusiv 14.30 Sportquiz 17.30 Biker Lifestyle TV 18.00 Traumjob Rennfahrer 18.30 Bundesliga, aktuelno 19.45 Autoprofis 20.15 Motor 21.15 Motobike 21.45 Autoprofis 22.15 Männer TV 23.00 Sportquiz

Put oko svijeta

1930
BHT

U drugoj epizodi serijala u~esnike prve bosanskohercegova~ke ekspedicije na putu oko zemaljske kugle, ispra}amo na putovanje od Turske prema Sueckom kanalu. Saznajte koje su namirnice potrebne za tako hrabar poduhvat, otkrijte {ta ne smijete zaboraviti ponijeti kada krenete na put oko svijeta i upoznajte `ivot na brodu.
28. 9. 2007.

Antena 37

Ed`mont
SERIJA

@ene s broja 13
SERIJA

Bra}a i sestre
SERIJA

Epicentar
INFO. PROGRAM

TV Liberty
INFO. PROGRAM

1605

1000
MOSTAR
06.30 Mostar live, jutarnji program 06.45 Ko rano rani, jutarnji program 08.30 Hayatovci 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.40 Bratz, cratni film 10.00 @ena s broja 13, igrana serija 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija 12.00 U dobru i zlu, igrani film 14.40 SMS 15.30 Vertikale duha 16.00 Denver, posljednji dinosaurs, crtani film

2200
BUGOJNO
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ene s broja 13, igrana serija 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija 12.00 U dobru i zlu, igrani film 15.05 Lo{e djevojke, igrana serija (r) 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, igrana serija

1615
TV TK
12.00 Vijesti 12.05 U slu`bi zdravlja, informativni program 13.00 Svijet divljine, dokumentarno obrazovni program 13.30 Glas Amerike, informativni program 14.00 Vijesti 14.05 TV Parlament, Informativno-politi~ki program (r) 14.50 TV enciklopedija znanja 15.00 Dje~ije popodne 16.00 Vijesti u 16, 16.15 Epicentar, informativni program 17.00 Saga o Mekgregorovima, serijski program 17.45 TV enciklopedija znanja, obrazovno-dokumentar 18.00 ^ekaju}i kandilje,

1730
IGMAN
11.00 11.25 11.45 11.55 12.00 12.36 12.41 13.00 14.00 15.00 15.30 15.49 15.54 16.00 16.05 Vrijeme je za pri~u Kur'anske pripovijesti Ilahije, dje~iji program U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija Tri sedmice, kviz Ezan za podne-namaz Dova na engleskom jeziku U~enje Kur'ana (engleski jezik) Amanet (r) Auto{op magazin Sevdalinke Ezan za ikindija-namaz Dova na engleskom jeziku U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija Vrijeme je za pri~u, dje~iji program

SRIJEDA tv program 3. oktobar 2007.

TV SA
07.00 Jutarnji program Vijesti (9), servisne informacije Crtani film, teme, raporti, gosti 10.00 Vijesti, teme, raporti, gosti 11.00 Zaljubljene `ene 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Ed`mont, igrana serija 13.00 Kirbi, crtani film, muzi~ki remix 14.00 Tehnolo{ko znanje, dok. prog. 14.30 Kirbi, crtani film 15.00 Tu smo 776, 776 16.00 Vijesti 16.05 Ed`mont, igrana serija 17.00 Obavezan smjer 17.30 @ivot i zdravlje 18.15 TV enciklopedija znanja

18.30 Danas, centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Zaljubljene `ene, igrana serija 21.00 Kako se obogatiti u Vegasu, film 22.00 Dan danas, informativna emisija 22.30 Odredi{te svemir, dok. program 23.00 Euronews 23.30 Glas Amerike 24.00 Ed`mont, igrana serija 01.30 Zaljubljene `ene, igrana serija Dan danas (r)

16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ena s broja 13, igrana serija 18.00 Grad 18.30 Ramazanske teme 19.00 Vijesti u 19 20.00 Dvorac, igrani film 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija 00.20 Poseidonova avantura, igrana serija

18.00 Vijesti Sje}anja Ramazanski program Informator Sje}anja Crtani film 19.55 Sport centar 20.00 Dvorac, igrani film 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 22.20 Nip Tuck, igrana serija 00.20 Poseidonova avantura, igrana serija

19.00 19.30 20.05 20.45 21.00 22.00 22.45 23.00 23.30 23.45 00.25

ramazanski program Pitalice Dnevnik RTV TK Mu{ki svijet, humoristi~ki program Zaljubljene `ene, serija TV enciklopedija znanja Marfijev zakon, igrana serija Pod suncem St. Tropea, serijski program Tribunal, informativni program Liberty TV, informativni program Na kraju dana, informativni program Odjeljenje za ubistva, igrana serija Glas Amerike

16.25 Kur'anske pripovijesti, dje~iji program 16.45 Ilahije, dje~iji program 16.55 U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija 17.00 Tri sedmice, kviz 17.30 TV Liberty 18.01 U susret iftaru 18.31 Ezan za iftar, ak{am-namaz 19.00 Vijesti u 7 NTV Hayat 19.30 Islam Channel news 20.00 Mre`a plus 21.30 Ramazanske teme: Itikaf, zna~aj i poruke (dr. Izet ef. Terzi}) 22.00 Moj Ramazan 22.30 U~enje Kur'ana (engleski jezik)

Bratz
CRTANI FILM

Bonus
TALK SHOW

Zenica danas
INFO. PROGRAM

INFO
INFO. PROGRAM

Tom i Jerry
CRTANI FILM

0940
MRE@A plus
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 33. epizoda 09.40. Bratz, crtani film, 18. epizoda 10.00 @ene s broja 13, igrana serija, 12. epizoda 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija, 1. epizoda 12.00 U dobru i zlu, igrani film 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30. Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, igrana serija, 13. epizoda 19.55 Sport centar 20.00 Dvorac, igrani film 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija, 8. epizoda 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija, 11. epizoda 00.20 Posejdonova avantura, igrana serija, 1. epizoda

2035
VOGO[]A
13.10 13.20 14.00 14.05 14.55 15.50 16.00 16.30 17.45 18.10 19.00 20.35 21.25 22.00 22.30 23.00 23.30 00.05 Vijesti TV Vogo{}a Muzi~ki program Vijesti TV Vogo{}a Ha{ki tribunal, informativni program Ritam `ivota, revijalni program NTV IC Kakanj Vijesti TV Vogo{}a Ponos generacije, program za mlade (r) Otvoreni program Vogo{}anska hronika, informativni program Ramazanski program SMS muzi~ke `elje Bonus, talk show Info IC, informativni program NTV IC Kakanj Vogo{}anska hronika, informativni program Ritam `ivota, revijalni program NTV IC Kakanj I.R.I.B, program na bosanskom jeziku Glas Amerike, bosanski servis Otvoreni program (r)

1900
ZENICA
14.00 Vijesti 14.05 Igrana serija (r) 15.00 Vijesti, stanje na putevima 15.05 TV Liberty (r) 15.35 Mu{kar~ine, serija 16.30 Popodne s vama Stanje na putevima, vremenska prognoza, horoskop 18.00 Dje~iji program 18.30 Ramazanski program 19.00 Zenica danas 19.30 Horoskop, TV d`uboks 20.00 Non-stop music, top lista 21.00 Dokumentarni program 21.30 Mu{kar~ine, serija 22.30 Hroskop, stanje na putevima, vremenska prognoza 22.45 Zenica danas (r) Stanje na putevima, vremenska prognoza 23.30 Glas Amerike 00.00 Popodne s vama (r)

1900
JASMIN
16.00 17.40 18.30 18.45 Igrani film Muzi~ki spotovi TV anketa Muzi~ki spotovi 19.00 Info 19.20 Na dana{nji dan 19.30 Muzi~ki spotovi

1910
KAKANJ
04.30 Sehurski program 05.06 Po~etak posta 05.10 D`uz XXI vjerski program 17.01 U~enje Kur'ana 17.10 Program TV Sahar 18.00 U susret Iftaru, vjerski program 18.32 Ezan za iftar 18.36 Ilahije i kaside 19.10 Tom i Jerry, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Vijesti IC, informativni program 20.25 IC Kino: Naru~eno ubistvo, igrani film 22.00 Ed`emont, igrana serija, 43/70 22.25 Vijesti TV Sahar 22.50 Muzi~ki spotovi 23.00 7 dana u Vogo{}i, iz razmjene programa 23.30 Glas Amerike, informativni program 00.00 Ed`emont, igrana serija, 43/70

20.00 Klub ljubitelja `ivotinja 20.30 TV Liberty 21.00 Muzi~ki spotovi 23.00 TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Reprizni program

38 Antena 28. 9. 2007.

PREPORU^UJEMO
Nogomet: Liga {ampiona

SRIJEDA
3. oktobar 2007.

Valencia - Chelsea

SPORT

Prvo kolo nogometne Lige {ampiona BHT najvi{e je pogodilo viceprvaka Engleske Chelsea. Remi na Stanford Bridgeu protiv Rosenborga prelio je ~a{u u bogatoj mom~adi Romana Abramovicha i Jose Mourinho je, uz dogovor sa upravom, podnio ostavku. Nakon sjajne tri sezone, Mourinha je na klupi zamijenio Izraelac Avram Grant. U takvom ozra~ju Chelsea gostuje Valenciji, koja je napravila veliki posao u prvom kolu gostuju}om pobjedom nad Schalkeom.
FILM

2035

ISTINITA PRI^A

Re`ija: Roger Spottiswoode

14

00

Uloge: Susan Sarandon, Aidan Devine, Cynthia Mace, Paulino Nunes, Aaron Abrams, Benz Antoine, Lorne Cardinal, Gina Clayton

NOVA

AKCIJA
Art Evans, Carmen Ejogo

Redatelj: Thomas Carter
FILM

U okovima leda
Temeljen na istinitoj pri~i i pod redateljskom palicom Rogera Spottiswoodea, film "U okovima leda" pri~a je o dr. Jerri Neilsen, lije~nici koja radi u istra`iva~kom centru pokraj Sjevernog pola. Nekoliko mjeseci ondje radi kao jedini lije~nik, a u tom te{kom, izoliranom okru`enju gdje se ~esto ne mo`e do}i avionom, lije~nica otkriva da ima rak dojke. Ne postoji mogu}nost dolaska zamjene te je njezina jedina nada da lije~i samu sebe i ~eka avion koji }e joj donijeti potrebne lijekove.
KRIMI KOMEDIJA Re`ija: Gregor Jordan
FILM

Uloge: Eddie Murphy, Michael Rapaport,

2300
HRT2

Brbljavi Scott Roper (E. Murphy) jedan je od najboljih policijskih detektiva u San Franciscu. Specijaliziran je za najopasnije situacije – pregovore s otmi~arima. Najte`i slu~aj po~inje kao rutinski zadatak na koji odlazi sa svojim partnerom Samom Baffettom (A. Evans). Dok Scott ~eka vani, Sam razgovara s ugla|enim Michaelom Kordom (M. Wincott), osumnji~enim da ima veze s kra|ama dragulja. Kad Korda shvati da je osumnji~en, zvjerski ubije Sama i pobjegne.
DRAMA Re`ija: Lee Grant
FILM

Metro

Uloge: Joaquin Phoenix, Ed Harris, Scott Glenn, Anna Paquin, Elizabeth McGovern

2225
NOVA

Uloge: Ann Margret, George Segal, Brenda Vaccaro, William Morgan Sheppard

0145
NOVA

Nikad nije kasno
Lena (Ann Margret ) je dugo `ivjela u lo{em braku bez ljubavi. Ona je svom suprugu bila uvijek na zadnjem mjestu. No, Lena ubrzo postaje udovica, osamostali se, a njeno svijetlo na kraju tunela postaje grupa kojoj se priklju~i u Nashvilleu. Utjehu i smisao pronalazi u pjevanju, a njen san je zapjevati u Grand Ole Opry. Lena upoznaje puno dobrih ljudi, `ivot postaje sve ljep{i, a samo nebo postaje granica za njene ambicije.

Buffalo Soldiers
Ray Elwood je vojni ~inovnik u 317. opskrbnoj jedinici vojne baze Theodore Roosevelt, pokraj Stuttgarta, u Zapadnoj Njema~koj, neposredno pred pad Berlinskog zida 1989. Dio vojnika u jedinici biv{i su zatvorenici i propali studenti, pa Ray – vi{e zbog dosade nego nadobudnosti - iskori{tava neoprez nadre|enog ~asnika, pukovnika Bermana i preprodaje heroin i ukradene vojne vi{kove. Kad tijekom obdukcije jednog vojnika u tijelu otkriju veliku koli~inu droge, u vojnu bazu dolazi narednik Lee, pronicljiv istra`itelj i okorjeli vijetnamski veteran, koji zaklju~uje kako iza svih mu}ki stoji Ray Elwood.
28. 9. 2007.

Antena 39

Euroimpuls
MAGAZIN

Bibin svijet
SERIJA

P~elica Maja

^ETVRTAK tv program 4. oktobar 2007.

13

15

1215

CRTANA SERIJA

Mijenjam `enu
ZAB. PROGRAM

Bratz

1035

1400

CRTANI FILM

1630

BHT
06.55 Dobro jutro (BHT vijesti u 7 i 8) 09.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade (r) 09.15 Be Ha te bebe 09.20 Celestin, animirana serija 09.35 Mi{kovi}i, animirana serija, 3/13 10.00 Popni se visoko, Ahmede, drama BHT arhiv ... 10.20 Etide: Glumci, program iz kulture 10.50 @ivjeti zajedno, dokumentarni program 11.30 Ljep{i `ivot, igrana serija, 13/145 (r) 12.00 BHT vijesti 12.20 Moja porodica, humoristi~ka serija, 11/20 (r) 12.50 Put oko svijeta, dokumentarna serija, 2/24 (r) 13.15 Euroimpuls, magazin (r) 13.45 Liga {ampiona u nogometu, pregled (r) Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Celestin, animirana serija 15.20 Svijet `ivotinja, dokumentarna serija, 3/17 15.35 Zombi hotel, animirana serija, 19/19 16.00 Pri~a o Kulinu banu 16.10 Etide: Glumci, program iz kulture 16.45 Ljep{i `ivot, igrana serija, 14/145 17.45 BH danas 18.15 Moja porodica, humoristi~ka serija, 12/20 18.45 Be Ha Te bebe 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Piramida 21.00 Crta, politi~ki magazin 22.00 Vijesti + Tema dana 22.30 Komunizam, istorija jedne iluzije, doku. serija, 1/3 23.25 Biti John Malkovich, ameri~ki igrani film 01.15 BHT vijesti

FTV
08.00 Vijesti 08.05 Ponos, italijanska igrana serija, 60. epizoda (r) 09.00 Za~in `ivota, argentinska igrana serija, 109. epizoda (r) 10.00 Vijesti 10.05 Program za djecu Moj tim, 21. epizoda P~elica Maja, animirani film, 5. epizoda (r) 11.00 Atlas tijela, strana dok. serija, 2/13 11.30 Extra `ivot, zabavni program (r) 12.00 Dnevnik u podne 12.15 Bibin svijet, hrvatska igrana serija, 3. epizoda (r) 12.45 Monk, igrana serija, 16/16 13.35 Folk show (r) 14.35 Najve}i islamski centar u Evropi, dokumentarni program (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ponos, italijanska igrana serija, 61. epizoda 16.05 Za~in `ivota, argentinska igrana serija, 110/230 17.00 Federacija danas 17.30 Bibin svijet, hrvatska igrana serija, 4. epizoda 18.09 Dnevnik, najava 18.10 Extra `ivot, zabavni prog. 18.29 Pred iftar (u prekidu emisije) 18.40 Hugo 19.10 Crtani film Finansijske novosti, stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 178. epizoda 20.45 Po{teno, talk show 21.55 Pozitiv, magazin 22.45 Vijesti Finansijske novosti, stanje na cestama 23.05 Galactica, igrana serija, 12/13 Tre}a smjena 23.55 Ponos, italijanska igrana serija, 61. epizoda 00.50 Policijski odred, serija, 4/6 01.15 2 DTV, animirana serija za odrasle, 4/14 01.40 Zvjezdane staze: Voyager, igrana serija, 126/162 02.30 Extra `ivot, zab. prog. (r)

RTRS
06.05 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 09.00 Kuhinjica 09.30 Dokumentarna serija, 3. epizoda 10.00 Vijesti 10.05 Govorimo srpski (r) 10.35 P~elica Maja, crtana serija, 87. epizoda 11.00 TV enciklopedija znanja 11.10 Stvoreni za ubijanje, dokumentarna serija, 7/20 12.00 Vijesti 12.15 Stars (r) 12.30 Ed`mont, serija, 12/70 13.00 Gordost, serija, 7/78 14.00 Koncert "Flamingosa" u Banjaluci 15.00 Dani gljiva, reporta`a 15.30 Kuhinjica 16.00 Ed`mont, serija, 13/70 16.30 Srpska danas 17.15 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 17.30 Govorimo srpski 18.00 Gordost, serija, 8/78 19.00 Stars, zabavni program 19.15 TV enciklopedija znanja Finansijske novosti 19.30 Dnevnik Sport 20.05 Sportski program 20.35 Fudbal: 1. kolo Kupa UEFA, Crvena zvezda - Groklin, direktan prenos 22.30 Info profil 22.45 Sport 22.50 Finansijske novosti Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 23.00 Tvin Piks, serija, 20/30 23.45 Mjesto zlo~ina: Majami 4, serija, 4/24 00.30 Snajper, film 02.10 Dnevnik 02.40 Pe~at 03.25 Manastir @itomisli}, dokumentarni program 03.45 Srpska danas 04.30 Dani gljiva, reporta`a 05.00 Muzi~ki program

OBN
06.15 Jagodica Bobica, 8. ep. 06.35 Medvjedi}i dobra srca, 8. ep. 07.00 Kri`i} kru`i} 07.15 Vijesti za djecu 07.20 Memory 07.35 Jagodica Bobica, 9. ep. 07.55 Mala {kola 08.15 Medvjedi}i dobra srca, 9. ep. 08.35 Sveznalice 09.40 Hollywoodske pri~e, 8. ep. zabavni program 10.00 Sanja, talk show (r) 10.50 Uto~i{te, teen sapunica, 40/143 11.55 OBN info 12.10 Nevjerna ljubav, sapunica, 108. ep. 13.05 Na{a mala klinika, serija 14.00 Mijenjam `enu, zabavni program,10. ep. 15.30 Uto~i{te, teen sapunica, 41/143 16.15 Holiwoodske pri~e, zabavni program 16.55 OBN info 17.00 Sanja, talk show 18.00 Nevjerna ljubav, sapunica, 109. ep. 18.55 OBN info 19.05 Hej! Music, muzi~ka emisija 19.30 Kup UEFA: Ajax Dinamo, prijenos 20.00 Telering talk show 21.00 CSI: Las Vegas 2, krimi serija 22.00 Bully, film 23.40 Just for Laugh 23.55 Jefferson u Parizu, film 01.40 Telering, talk show 02.30 CSI: Las Vegas, krimi serija, 2. ep. 03.10 E: Entertainment, zabavni program

HAYAT
06.30 Mostar live, jutarnji pr. 06.45 Ko rano rani, jutarnji pr. (Vijesti u 7, 7.30, 8) 08.20 Hayatovci, dje~iji prog. 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.40 Bratz, crtani film, 19. epizoda 10.00 @ene s broja 13, igrana serija, 13 epizoda (r) 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija, 2. epizoda 11.45 Vijesti 12.00 Pirati s Kariba, film 14.45 Jukebox - sms muzi~ke `elje 15.30 Hayatovci, dje~iji program 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 34. epizoda 16.30 Bratz, crtani 19. epizoda 16.55 Sport centar 16.56 Serranos, igrana serija, 1. epizoda 17.40 Vremenska prognoza 17.45 Muzi~ki program 18.00 Najava Vijesti u 7 18.01 Ramazanski program (18.29 vrijeme iftara u Sarajevu) 19.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, info. emisija 19.30 I kolo Kupa UEFA, FC Basel - FK Sarajevo, I poluvrijeme 20.20 FDS vic dana ~etvrtak 20.30 I kolo Kupa UEFA, FC Basel - FK Sarajevo, II poluvrijeme 21.20 Vremenska prognoza 21.25 Ispuni mi `elju, zabavni pr. 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija, 9. epizoda 23.00 Vijesti, info. program 23.15 Sport-centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija, 12. epizoda 00.20 Poseidonova avantura, igrana serija, 2. epizoda Reprizni program NTV Hayat 01.10 Ramazanski program (r) 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, info. emisija 02.30 I kolo Kupa UEFA, FC Basel - FK Sarajevo, snimak utakmice 04.00 Ispuni mi `elju, zabavni program 04.35 Vjerski program 05.07 Po~etak posta u Sarajevu

RTL
14.00 Krivi~ni sud 15.00 Sud za porodicu 16.00 Odvjetnik Posch 17.00 To je samo {ala, serija 17.30 Me|u nama 18.00 Predve~erje 19.05 Sve {to vrijedi 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena 20.15 Alarm za kobru 11, serija 21.15 CSI, serija 22.15 Bones, serija 23.10 Prison break, serija 00.00 No}ni `urnal

VOX
15.00 McLeodove k}erke, serija 16.00 Moj dnevnik u inostranstvu 17.00 Ljudi, `ivotinje, doktori 18.00 Glad za znanjem 18.30 Kuharski show 19.00 Savr{ena ve~era 19.50 Stanovati po `elji 20.15 Perfektno ubistvo, film 22.15 Rambo 3, film 23.55 Vox vijesti

KABEL 1
14.25 Bill Cosby show 15.00 Roseane, serija 15.30 Roseane, serija 16.00 Svakodnevnica 16.35 Svakodnevnica 17.05 K1 vijesti 17.15 @ivot je pustolovina 18.15 Kralj Queensa 18.45 Kralj Queensa 19.15 Kviz u taksiju 19.45 Kviz u taksiju 20.15 Moj novi `ivot 21.15 K1 reporta`a 22.15 K1 Magazin 23.15 K1 Discovery

PRO 7
14.00 We are Family! 15.00 Frank, planer vjen~anja

HALLMARK
08.00 Drvo `elja, film 10.00 Sudija Ejmi, serija 11.00 Tajanstvena `ena: Otpevaj mi ubistvo, serija 13.00 Maklaudove k}erke, serija 14.00 Sudija Ejmi, serija 15.00 Drvo `elja, film 17.00 Maklaudove k}erke, serija 18.00 12 sati `ivota, film 20.00 Red i zakon: Kriminalna namjera, serija 21.00 Vidovnjak, serija 22.00 Tihi svjedok, serija 23.00 Red i zakon: Kriminalna namjera, serija

DISCOVERY
12.50 Brod Kvin Meri II 13.45 Stvaranje trka~kog bolida 14.10 Veliki ratovi na otpadu 15.05 Kaskaderi 16.00 Automobili 17.00 Kako to rade? 18.00 Ameri~ki ~operi 19.00 Razotkrivanje mitova 20.00 Prljavi poslovi 21.00 Pravi zlo~in 22.00 Dr. D`i 23.00 Duhovi 00.00 Djevojka sa rendgenskim pogledom 01.00 Kaskaderi 01.55 Pravi zlo~in 02.50 Ameri~ki ~operi 03.45 Automobili 04.40 Stvaranje trka}eg bolida

16.00 17.00 18.00 18.10 20.15

^arobnice taff Newstime Simpsonovi Pop zvijezde na Bjela{nici 22.30 TV Total 23.30 Sve u redu

40 Antena 28. 9. 2007.

SERIJA

Opijeni ljubavlju PINK
08.00 Crtani film 08.20 Skrivena kamera 08.25 City kids 08.35 Sarajevo on line 08.45 Made in Banja luka 08.50 Sportissimo 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.00 Kuhinja light 10.15 Marina, serija 11.00 Slomljeno srce, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 13.10 Opijeni ljubavlju, serija 14.00 Info top 14.10 Magazin in 15.00 Sarajevo on line 15.15 Made in Banja luka 15.30 Sportissimo 15.40 Skrivena kamera 15.50 Info top 16.00 Marina, serija 17.00 Opijeni ljubavlju, serija 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuhinja light 18.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 19.00 Slomljeno srce, serija 20.00 Ljubav i mr`nja, serija 20.30 Zabranjeni forum 22.30 Veliki brat 23.30 Paranoid, film 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja luka 01.50 Sportissimo 02.00 Gold express 03.30 Film 05.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u

Najslabija karika
KVIZ

Nora fora

1310

1840
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska (Vijesti u 7.05, 7.35, 8.35) 09.15 Ljubav u zale|u, TV serija 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme 10.06 Vijesti iz kulture 10.11 Granice, Engleska[kotska: Brak u krizi? 10.37 Granice, SingapurMalezija: Tigar i lav 11.03 Hrvatska kulturna ba{tina, znanstvenoobrazovna emisija 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Anin dvostruki `ivot, telenovela 13.15 Oprah show 14.00 Euromagazin 14.30 Fotografija u Hrvatskoj 14.45 Radosne poruke, ameri~ki film 16.30 Picigin na Ba~vicama, dokumentarni film 17.00 HPB fit 17.05 Hrvatska u`ivo 18.35 Promet danas 18.40 Najslabija karika, kviz 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Brisani prostor 20.55 Tko `eli biti milijuna{?, kviz 21.55 Pola ure kulture 22.25 Burzovno izvje{}e 22.30 Otvoreno 23.00 Vijesti 23.12 Poslovne vijesti 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Tribute to America Vanka, doku. film No}ni program 23.55 Bostonsko pravo, serija 00.40 McLeodove k}eri, serija 01.25 Oprah show 02.10 Radosne poruke, ameri~ki film 03.55 Granice, Engleska — [kotska: Brak u krizi? 04.20 Picigin na Ba~vicama, dokumentarni film 04.50 Pola ure kulture 05.20 Brisani prostor 06.05 Anin dvostruki `ivot, telenovela

IGRA ZA DJECU

Koliba straha
FILM

^ETVRTAK
4. oktobar 2007.

1455

1400
NOVA
06.55 Medvjedi}i dobra srca, crtana serija 07.25 Pepa Pra{~i}, crtana serija 07.40 Traktor Tom, crtana serija 08.00 Svi vole Raymonda, serija 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 [aljivi ku}ni video 11.30 Obiteljske veze, serija 12.00 Cosby show, serija 13.00 Vijesti 13.20 Zauvijek susjedi, serija 14.00 Koliba straha, igrani film 15.50 Obiteljske veze, serija 16.20 Svi vole Raymonda, serija 17.20 Vijesti 17.35 Cosby show, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Istraga, kriminalisti~ki magazin 21.40 Provjereno, informativni magazin 22.35 Ostati `iv, dokumentarno-igrana serija 23.30 Vijesti 23.50 Seks i grad, serija 00.25 Novac, business magazin 00.55 Automotiv, auto-moto magazin 01.20 Ostati `iv, dokumentarnoigrana serija 02.05 Dva metra pod zemljom, serija 03.00 Ljubavna osveta, igrani film

HRT2
07.10 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.35 Alf, crtana serija 08.00 @utokljunac 08.55 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija Nulti sat 09.20 Pro~itani Kokice 10.20 Sjednica Hrvatskog sabora, prijenos 13.30 Nulti sat 14.30 Nove pustolovine medvjedi}a Winnieja Pooha, crtana serija 14.55 Nora fora, igra za djecu 15.25 Vijesti na Drugom + prijevod za gluhe 15.34 Vrijeme 15.35 Sa`eci nogometne Lige prvaka 16.20 @upanijske panorama 16.45 McLeodove k}eri, serija 17.30 My Name is Earl, humoristi~na serija 18.00 Humoristi~na serija 18.40 Bostonsko pravo, serija 19.20 Ve~eras... 19.25 Nogometni Kup UEFA: Ajax Dinamo, 1. poluvrijeme 20.30 Nogometni Kup UEFA: Ajax Dinamo, 2. poluvrijeme 21.20 Promet danas 21.25 Vijesti na Drugom 21.35 Sportske vijesti 21.40 Vrijeme 21.45 Ciklus filmova Eddieja Murphya: Ugledni gospodin, ameri~ki film 23.35 Reprizni program

MINI SERIJA

Re`ija: John Patterson

Uloge: Ann Margret, Peter Coyote, Leslie Hope, Christian Cam pbell, Hedy Burress, Tobey Maguire, Freddy Rodríguez

Ljubavna osveta
Te me lje na na stvar - SERIJA nim doga|ajima, ova mi- 0300 ni serija govori o sudbi- NOVA ni asistentice profesora ko ja je op tu`ena da je ti nejd`ere poslala {pijunirati njezina nevjernog supruga te ih navela da ga ubiju. Film zapo~inje ubojstvom te isje~cima iz pro{losti otkrivaju se prija{nji doga|aji.

Moj tim
Emily organizuje kviz da bi sakupila novac za gladnu djecu u svijetu; Johnno i Ralph ~uvaju djecu da bi zaradili d`eparac; Sandy, Hollyina najbolja drugarica iz Novog Zelanda, odlu~uje da osvoji Nicka nakon {to joj je Holly rekla da ona nije zaineteresovana za njega. Holly ipak po~inje osje}ati ljubomoru kad vidi da se Sandy i Nick dobro sla`u.

N. GEOGRAPHIC EUROSPORT
17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 @ivotinje poput nas Nisam to znao [a{ava laboratorija ^udni dani na planeti Zemlji Sekunde do katastrofe Premijera: Vulkanska hobotnica Istra`ivanje planete Zemlje Megastrukture Vulkanska hobotnica Istra`ivanje planete Zemlje Sekunde do katastrofe Vulkanska hobotnica Istra`ivanje planete Zemlje Megastrukture 08.30 FIA world touring car championship 09.00 Fudbal, Kup UEFA) 10.45 Ma~evanje, S[ St. Petersburg, Rusija 12.00 Speedway, VN Slovenija 13.00 Fudbal, Kup UEFA 14.00 Tenis: WTA Stuttgart, live 18.00 Eurogoals 18.15 Tenis: WTA Stuttgart, Njema~ka, live 19.15 Reli: S[ [panija 19.45 Eurogoals 20.00 Fudbal: Kup UEFA 21.00 Boks 23.00 Fudbal: Kup UEFA 00.00 Fudbal: UEFA L[

SPORTKLUB
10.30 Fudbal mondijal magazin 11.00 Profi boks 12.00 Pregled portugalske lige 13.00 Ultimate fights 14.15 NHRA 15.30 Fudbal mondijal mag. 16.00 Svijet atletike 16.30 Bundesliga najava kola 17.00 MU TV 19.00 Barsa TV 21.00 Bundesliga najava kola 21.30 Profi boks 23.00 TWS 00.00 Poker (@) 01.30 Koled` fudbal: South Carolina Kentucky, direktno 04.00 Fudbal mondijal magazin 04.30 Svijet atletike

DSF
06.00 Poker 08.00 Sportquiz 16.25 Fudbal, Kup UEFA, live

SERIJA

1005
FTV

20.45 Poker Exklusiv 22.45 PokerSchule 23.00 Sportquiz

28. 9. 2007.

Antena 41

Mr. Been
SERIJA

Pirati s Kariba
FILM

Sport centar

1605

1200
MOSTAR
06.30 Mostar live, jutarnji program 06.45 Ko rano rani, jutarnji program 08.30 Hayatovci 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ena s broja 13, igrana serija 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija 12.00 Pirati s Kariba, igrani film 14.40 SMS 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film

SPORT. PROGRAM

Dje~ije popodne
DJE^. PROGRAM

Glas Amerike

1655

1500

INFO. PROGRAM

2330

^ETVRTAK tv program 4. oktobar 2007.

TV SA
07.00 Jutarnji program Vijesti (9), servisne informacije Crtani film, teme, raporti, gosti 10.00 Vijesti, teme, raporti, gosti 11.00 Zaljubljene `ene 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Ed`mont, igrana serija 13.00 Kirbi, crtani film, muzi~ki remix 14.00 Odredi{te svemir, dok. prog. 14.30 Kirbi, crtani film 15.00 Kako se obogatiti u Vegasu, film 16.00 Vijesti 16.05 Mr. Been, igrana serija 17.00 Biznis 17.30 Sarajevski krug 18.15 TV enciklopedija znanja

BUGOJNO
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ene s broja 13, igrana serija 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija 12.00 Pirati s Kariba, igrani film 15.05 Lo{e djevojke, igrana serija (r) 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 Serranos, igrana serija 18.00 Vijesti

TV TK
13.00 Svijet divljine, dok.- obrazovni program 13.30 Glas Amerike, informativni program (r) 14.00 Vijesti 14.05 Liberty TV, informativni program 14.30 Tribunal, informativni program 14.50 TV enciklopedija znanja, obrazovno-dok. program 15.00 Dje~ije popodne, program za djecu 16.00 Vijesti u 16 16.15 Putokaz, dokumentarnoobrazovni program 17.00 Saga o Mekgregorovima, serijski program 17.45 TV enciklopedija znanja, obrazovno-dokumentarni program 18.00 ^ekaju}i kandilje,

IGMAN
12.00 Tri sedmice, kviz 12.36 Ezan za podne-namaz 12.41 Dova na engleskom jeziku 13.00 U~enje Kur´ana (engleski jezik) 14.00 Ilahije 14.15 Lokalni info, info. prog. 14.30 Arhiv MTV Igman, dokumentarni program 15.00 Sevdalinke 15.48 Ezan za ikindija-namaz 15.53 Dova na engleskom jeziku 16.00 U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija 16.05 Vrijeme je za pri~u, dje~iji program 16.25 Kur'anske pripovijesti, dje~iji program 16.45 Ilahije, dje~iji program 16.55 U dergjahu mog srca,

18.30 Danas, centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Zaljubljene `ene, igrana serija 21.00 U ~emu je problem?! 22.00 Dan danas, informativna emisija 22.30 Tehnolo{ko znanje, dok. program 23.00 Euronews 23.30 Glas Amerike 00.00 Mr. Been, igrana serija 01.00 Zaljubljene `ene, igrana serija Dan danas (r)

16.55 Sport centar 16.56 Serranos, igrana serija 18.00 Grad 18.30 Ramazanske teme 19.00 Vijesti u 19 19.30 Kup UEFA: Basel - Sarajevo 21.20 Fokus 22.00 Bra}e i sestre, igrana serija 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija 00.20 Poseidonova avantura, igrana serija

19.20 19.30 21.00 22.00 23.00 23.15 23.20 00.20

Sje}anja Ramazanski program Informator Sje}anja Muzi~ki predah I kolo Kupa UEFA, Basel - Sarajevo, sportski program Iz ramazanskog programa (r) Bra}a i sestre, igrana serija Vijesti Sport centar Nip Tuck, igrana serija Poseidonova avantura, igrana serija

19.00 19.30 20.05 20.45 21.00 22.00 22.45 23.30 23.45 00.25 01.00

ramazanski program Pitalice Dnevnik RTV TK Mu{ki svijet, humoristi~ki program Zaljubljene `ene, serijski program TV enciklopedija znanja, Govorimo otvoreno, informativni program Pod suncem St. Tropea, serijski program Glas, strani dok.program Na kraju dana, informativni program Odjeljenje za ubistva, igrana serija Glas Amerike, Satelitski program, DW

17.00 17.31 17.59 18.29 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.30 23.01 23.30

takmi~enje djece u u~enju ilahija Tri sedmice, kviz Arhiv MTV Igman, dok. prog. U susret Iftaru Ezan za Iftar, ak{am-namaz Vijesti u 7 NTV Hayat U~enje Kur'ana sura Ya'sin Islam Channel news Ilahije Islamske teme Ramazanske teme Sadekatul fitr: Dr. Izet ef. Terzi} Moj Ramazan U~enje Kur'ana Ilahije Glas Amerike, vijesti na bosanskom jeziku

Bra}a i sestre
SERIJA

Besjede

2200

DOK. PROGRAM

Mu{kar~ine
SERIJA

TV Liberty

2230

2130

INFO. PROGRAM

Tom i Jerry

2030
16.00 17.40 18.30 18.45

CRTANI FILM

1910

MRE@A plus
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 34.epizoda 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 34.epizoda 09.40 Bratz, crtani, 19. epizoda 10.00 @ene s broja 13, igrana serija, 13. epizoda 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija, 2.epizoda 12.00 Pirati s Kariba, film 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani, 19. epizoda 16.55 Sport centar 16.56 Serranos, igrana serija, 1. epizoda 19.30 I kolo Kupa UEFA, Basel - Sarajevo, sportski program 22.00 Bra}a i sestre, igrana serija, 9. epizoda 23.00 Vijesti 23.15 Sport centar 23.20 Nip Tuck, igrana serija, 12.epizoda 00.20 Posejdonova avantura , igrana serija, 2. epizoda

VOGO[]A
08.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Glas Amerike, bosanski servis (r) 12.40 I.R.I.B, program na bosanskom jeziku (r) 13.10 Vijesti TV Vogo{}a 13.20 Muzi~ki program 14.00 Vijesti TV Vogo{}a 14.05 Muzi~ki program 15.30 Vijesti TV Vogo{}a 15.40 Bonus, talk show (r) 16.30 Otvoreni program 17.45 Vogo{}anska hronika 18.10 Ramazanski program 19.00 SMS muzi~ke `elje 20.35 Cvijet svih zatvorenika, film 22.00 Vogo{}anska hronika, informativni program 22.30 Besjede, dok. program 23.00 I.R.I.B. program na bosanskom jeziku 23.30 Glas Amerike 00.05 Otvoreni program (r) 01.30 Vogo{}anska hronika, informativni prog. (r) 02.00 Muzi~ki program 02.40 Info blok TV Vogo{}a 04.00 Ramazanski program

ZENICA
14.00 Vijesti 14.10 Igrana serija 15.00 Vijesti, stanje na putevima 15.05 Samo za smijeh 15.30 Mu{kar~ine, serija (r) 16.00 TV izlog 16.30 Popodne s vama 17.30 Stanje na putevima, vremenska prognoza, horoskop 18.00 Zona kantona 18.30 Ramazanski program 19.10 Zenica danas Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Horoskop, TV d`uboks 20.00 Sati muzike 21.00 Ostali, dokumentarni program 21.30 Mu{kar~ine, igrana serija 23.00 Zenica danas (r) Stanje na putevima, vremenska prognoza 23.30 Glas Amerike 00.00 Popodne s vama (r) Satelitski program DW

TV JASMIN
Igrani film Muzi~ki spotovi TV anketa Muzi~ki spotovi 19.00 Info 19.20 Na dana{nji dan

KAKANJ
04.30 Sehurski program 05.08 Po~etak posta 05.11 D`uz XXII vjerski program 17.01 U~enje Kur'ana 17.10 Program TV Sahar 18.00 U susret iftaru, vjerski program 18.30 Ezan za iftar 18.35 Ilahije i kaside 19.10 Tom i Jerry, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Vijesti IC, info. program 20.25 Puls, informativni program 21.00 Vijesti TV Sahar 21.40 Filmski net, emisija o filmu 22.00 Ed`emont, igrana serija, 44/70 22.30 Gradona~elnik Kasterbrid`a, igrana serija,1/6 23.15 Muzi~ki spotovi 23.30 Glas Amerike, informativni program 00.00 Ed`emont, igrana serija, 44/70

19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Top music 20.30 TV Liberty 21.00 Muzi~ki spotovi 23.00 TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Reprizni program

42 Antena 28. 9. 2007.

PREPORU^UJEMO

^ETVRTAK
4. oktobar 2007.
SERIJA

ParanoRe`ija: D`on Dugan id TRILER
Uloge: D`esika Alba, Juen Bremner, Mi{a Barton

FILM

2305
FTV

Galactica
U trenutku lo{e procjene, Kara spava sa Gaiusom Balatarom. Boomer i Crashdown otkrivaju planetu za koju Roslin vjeruje da je Zemlja, prastari svijet ~ovje~anstva. Boomer se nastavlja boriti sa sajlonskim porivima u sebi, {to je dovodi na sam rub samoubistva. Adama vjeruje da bi se flota mogla trajno skrasiti na prona|eni planet. Me|utim, ubrzo otkriva sajlonsku patrolu u blizini i vjerovatno prisustvo dijela njihove flote.

2330
PINK

Vrhunska manekenka Kloe pozvana je od strane jednog njenog poznanika na parti-ve~eru gdje je pozvano neko ve}e dru{tvo, van Londona. Ona pristaje da bi se malo odmorila od napornog i stresnog rada. Ali za vrijeme ve~ere ona se onesvijesti, a kada se probudi, svi su ve} oti{li, a ona je ostala sama u ku}i sa vlasnikom Stenom i njegovom uvrnutom porodicom. Kloe odlu~uje da ostane tu i prespava do slijede}eg jutra, ali u toku no}i }e otkriti da je ustvari ta grupa nju otela da bi je iskoristila i snimila sa njom seksualne orgije.

Ljubav u zale|u
Maja je uzbu|ena zbog nastupa. Ksenija i Valent sjede zajedno na promociji. Frenki ulazi na promociju uz mali mito. Lana je duboko pogo|ena kad vidi Ogija s Ivanom. Nina razgovara s dvije sponzoru{e koje vode isprazne razgovore. Dolaze Malek i Marija, a Ksenija se razljuti kada ih vidi. Voditelj najavljuje po~etak programa, a Maja i plesa~ice izvode koreografiju. Frenki poludi kad vidi Kseniju s Valentom

SERIJA

0915
HRT1

Biti John Malkovich
KOMEDIJA Re`ija: Spike Jonze
Uloge: John Cusack, Cameron Diaz, Ned Bellamy, John Malkovich

SERIJA

1730
FTV

Bibin svijet
Pi{kori} `eli unapre|enje! Naime, u du}an dolazi tr`i{ni inspektor i ako procjena du}ana protekne u najboljem redu, Pi{kori} bi mogao dobiti mjestu poslovo|e u novom megastoru! Ili barem on tako razmi{lja. Povjerava se Bibi koja mu obja{njava da se ne `eli pretrgnuti od posla kako bi on mogao pokupiti sve zasluge! Biba i Martin u po{ti pronalaze odbijenicu natje~aja za posao. Na posao se je prijavila Sandra koja negdje treba odraditi praksu. Biba ima rje{enje!

Craig je lutkar, ali prihvata posao u FILM firmi na Manhattanu, maloj firmi s ja- 2325 ko niskim plafonima. Tu upoznaje se- BHT ksualno slobodnu Maxine i udvara joj se, iako ima suprugu Lotte. Maxine je nezainteresirana za Craiga, sve dok on ne otkrije portal koji vodi unutar Johna Malkovicha. Maxine od portala izvla~i nov~anu korist, a u me|uvremenu i Malkovich saznaje {ta se doga|a. Craigu je portal prilika da se pribli`i Maxine i da postigne uspjeh u karijeri lutkara. Lotte doznaje za portal i otkriva novosti o sebi, a Maxine vi{e privla~i Lotte (dok je unutar Johna Malkovicha) nego Craig.

SPORT

1930
MRE@A

Basel - Sarajevo
28. 9. 2007.

Antena 43

Taksist
SERIJA

Ponos
SERIJA

Za mamu
FILM

Super milijuna{
KVIZ

Slu~ajevi X
KRIMI MAGAZIN

PETAK tv program 5. oktobar 2007.

23

00

0010

0015
RTRS
06.05 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije Muzi~ki intermeco 10.00 Vijesti 10.05 Kuhinjica 10.35 P~elica Maja, crtana serija, 88. epizoda 11.00 TV enciklopedija znanja 11.10 Stvoreni za ubijanje, dokumentarna serija, 8/20 12.00 Vijesti 12.15 Stars (r) 12.30 Ed`mont, serija, 13/70 13.00 Gordost, serija, 8/79 14.00 Lea Parker, serija, 2/48 15.00 Lov i ribolov 15.30 Kuhinjica 16.00 Ed`mont, serija, 14/70 16.30 Srpska danas 17.15 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 17.30 Stop bijeloj kugi 18.00 15-ka 19.00 Stars, zabavni program 19.15 TV enciklopedija znanja Finansijske novosti 19.30 Dnevnik Sport 20.05 Svi vole Rejmonda, serija, 33. epizoda 20.30 Proces i kazna: Plavi prekriva~, film, 1. dio 22.10 Tune in, muzi~ka emisija 22.30 Info profil 22.45 Sport 22.50 Finansijske novosti Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 23.00 South Beach, serija, 5/8 23.45 Tribunal 00.15 Za mamu, film 02.00 Dnevnik 02.30 15-ka 03.25 Srpska danas 04.10 Proces i kazna: Plavi prekriva~, film, 2.dio

2100
OBN
06.15 Jagodica Bobica, 9. ep. 06.35 Medvjedi}i dobra srca, 9. ep. 07.00 Kri`i} kru`i} 07.15 Vijesti za djecu 07.20 Memory 07.35 Jagodica Bobica, 10. ep. 07.55 Mala {kola 08.15 Medvjedi}i dobra srca, 10. ep. 08.35 Sveznalice 09.40 Istra`ivanja, dok. serija, 9. ep. 10.00 Sanja, talk show 10.50 Uto~i{te, teen sapunica 11.55 OBN info 12.10 Nevjerna ljubav, sapunica, 109. ep. 13.05 Telering, talk show 14.00 CSI: Las Vegas, krimi serija, 2. ep. 15.30 Uto~i{te, teen sapunica, 42/143 16.20 Hollywoodske pri~e, zabavni program 16.55 OBN info 17.00 Sanja, talk show 18.00 Nevjerna ljubav, sapunica, 110. ep. 18.55 OBN info 19.05 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Lude 70-e, humoristi~ka serija, 46/100 20.30 Skoro savr{en, humoristi~ka serija, 45/66 21.00 Super milijuna{, kviz 22.00 Vodi~ za mu{karce, film 23.40 Just for Laugh 00.00 Bully, film 01.40 Lude 70-e, humoristi~ka serija, 45/100 (r) 02.40 Skoro savr{en, humoristi~ka serija, 44/66 03.10 Super milijuna{, kviz 03.40 E: Entertainment, zabavni program

2100

BHT
06.55 Dobro jutro (BHT vijesti u 7 i 8) 09.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade (r) 09.15 Be Ha Te bebe 09.20 Celestin, animirana serija 09.35 Zombi hotel, animirana serija, 19/19 BHT arhiv ... 10.00 Vi|enja: ^apljina, dokumentarni program 10.40 Slovenija, moja de`ela, dokumentarni program 11.05 Talenti BiH (r) 11.30 Ljep{i `ivot, igrana serija, 14/145 (r) 12.00 BHT vijesti 12.20 Moja porodica, humoristi~ka serija, 12/20 (r) 12.55 Crta, politi~ki magazin (r) 13.50 Komunizam, istorija jedne iluzije, dokumentarna serija, 1/3 (r) 14.45 Muzi~ki program Program za djecu i mlade 15.00 Be Ha Te bebe 15.05 Celestin, animirana serija 15.20 Dje~iji festivali, muzi~ki program 15.35 Dje~iji intermezzo 15.40 Patkograd, animirana serija, 3/13 16.05 Vi|enja: ^apljina, dok. program (r) 16.45 Ljep{i `ivot, igrana serija, 15/145 17.45 Kona~no petak! 18.45 Be Ha Te bebe 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Put oko svijeta, dokumentarna serija, 3/24 20.00 Gospodin subotom uve~e, ameri~ki igrani film 22.00 BHT vijesti 22.10 Dimenzija vi{e, emisija iz kulture 23.00 Taksist, serija, 16/40 23.45 Gotti, ameri~ki igrani film 01.45 Mr. Saturday Night, ameri~ki igrani film (r)

FTV
08.00 Vijesti 08.05 Ponos, italijanska igrana serija, 61. epizoda (r) 09.00 Za~in `ivota, argentinska igrana serija, 110/230 (r) 10.00 Vijesti 10.05 Program za djecu Tajna misija, 42. epizoda Lockie Leonard, 5. epizoda 11.00 Atlas tijela, strana dok. serija, 3/13 11.30 Extra `ivot, zabavni program (r) 12.00 Dnevnik u podne 12.15 Bibin svijet, hrvatska igrana serija, 4. epizoda (r) 12.45 D`epobran, potro{a~ki magazin (r) 13.10 Po{teno, talk show (r) 14.20 Luda ku}a, igrana serija, 3. epizoda (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ponos, italijanska igrana serija, 62. epizoda 16.05 Za~in `ivota, argentinska igrana serija, 111/230 17.00 Federacija danas 17.30 Nadreality show, 3. epizoda (r) 18.00 Na drugi na~in, zabavni program 18.27 Pred iftar 18.29 Dnevnik, najava 18.35 Sedmica, magazin iz kulture 19.10 [oni i njegovo stado, crtani film Finansijske novosti, stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 Film nedjelje: Zauvijek prijateljice, film 23.00 Vijesti Finansijske novosti, stanje na cestama 23.20 Angeline o~i, igrana serija, 5/13 No}ni program 00.10 Ponos, italijanska igrana serija, 62. epizoda 01.05 Crna vjetrenja~a, britanski igrani film /RP/ 02.45 Na drugi na~in, zabavni program (r)

HAYAT
06.30 Mostar live 06.45 Ko rano rani 08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 35. epizoda 09.40 Bratz, 20. epizoda 10.00 Serranos, ser., 1. ep. (r) 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija, 3. epizoda 11.45 Vijesti 12.00 U.S.Marshals, igrani film 14.00 Jukebox - sms muzi~ke `elje 15.30 Hayatovci, dje~iji program 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film, 20. ep. 16.55 Sport centar 16.56 Serranos, ser., 2. ep. 17.40 Vremenska prognoza 17.45 Muzi~ki program 18.00 Najava Vijesti u 7 18.01 Ramazanski program (18.27 vrijeme iftara u Sarajevu) 19.00 Vijesti u 7 19.26 Vremenska prognoza 19.29 Izvje{taj s berze 19.30 Ekonomija 19.35 Sport 19.40 Horizonti 19.54 FDS vic dana petak 19.55 Sport centar 20.00 Duda sat show, zabavni program 20.30 Vremenska prognoza 20.33 Medicinski karton, istinita pri~a 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.00 Vijesti 22.15 Sport centar 22.20 Bolne tajne, igrani film 00.20 Poseidonova avantura, igrana serija, 3. epizoda Reprizni program 01.10 Ramazanski program (r) 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport 02.40 Medicinski karton, istinita pri~a 03.05 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 03.55 Vjerski program 05.08 Po~etak posta u Sarajevu 05.09 Vjerski program 05.40 Jukebox - sms muzi~ke `elje

RTL
15.00 Sud za porodicu 16.00 Odvjetnik Posch 17.00 To je samo {ala, serija 17.30 Me|u nama 18.00 Predve~erje 19.05 Sve {to vrijedi 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena 20.15 Ko `eli postati milijuna{? 21.15 Ultimativni {ou hitparade, najve}i hitovi 23.00 Opet Atze 23.30 Opet Atze

VOX
14.05 Divlja dje~ija soba 15.00 McLeodove k}erke, serija 16.00 Moj dnevnik u inostranstvu 17.00 Ljudi, `ivotinje, doktori 18.00 Glad za znanjem 18.30 Kuharski show 19.00 Savr{ena ve~era 19.50 Stanovati po `elji 20.15 Smje{taljka Jordan 21.00 Close to home 21.50 Spiegel, TV reporta`a 23.55 Vox vijesti

KABEL 1
15.30 Roseane, serija 16.00 Svakodnevnica 16.35 Svakodnevnica 17.05 K1 vijesti 17.15 @ivot je pustolovina 18.15 Kralj Queensa 18.45 Kralj Queensa 19.15 Kviz u taksiju 19.45 Kviz u taksiju 20.15 [apta~ duhova, serija 21.15 Medium 22.10 Cold case, serija 23.05 Bez traga, serija

PRO 7
12.00 Avenzio ljep{e `ivjeti 13.00 SAM magazin 14.00 We are Family! 15.00 Frank, planer vjen~anja 16.00 ^arobnice 17.00 taff 18.00 Newstime 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo magazin 20.15 The core, film 22.50 Galileo Mystery 23.45 Focus TV

HALLMARK
04.00 Uskoro, serija 08.00 Kraljevi} i prosjak, film 10.00 Sudija Ejmi, serija 11.00 Ubistvo bez presude, film 13.00 Maklaudove k}erke, serija 14.00 Sudija Ejmi, serija 15.00 Kraljevi} i prosjak, film 17.00 Maklaudove k}erke, serija 18.00 Ogaste nema, film 20.00 Ubistva u Midsomeru, serija 22.00 Pri~a o Tomiju Daglasu, film

DISCOVERY
11.00 Automobili 11.55 Takmi~enje graditelja motocikala 12.50 Megagraditelji 13.45 Stvaranje bolida 14.10 Veliki ratovi na otpadu 15.05 Deset na~ina 16.00 Peta brzina 17.00 Kako se pravi? 18.00 Ameri~ki ~operi 19.00 Razotkrivanje mitova 20.00 Prljavi poslovi 21.00 Kaskaderi 22.00 Ameri~ki hotrod automobili 23.00 Duhovi 00.00 ^ulo seksa 01.00 Deset na~ina 01.55 Kaskaderi 02.50 Ameri~ki ~operi 03.45 Peta brzina

44 Antena 28. 9. 2007.

Kuhinja light
ZAB. PROGRAM

Aleksandar
FILM

Hitna slu`ba
SERIJA

Cosby show
SERIJA

PETAK
5. oktobar 2007.
DOK.

1820

2010
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska (Vijesti u 7.05, 7.35, 8.35) 09.15 Ljubav u zale|u, TV serija 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme 10.06 Vijesti iz kulture 10.11 Granice, Meksiko SAD: Veliki prelazak 10.37 Granice, Pine Ridge SAD: Granica za zaborav 11.03 Zlurad, crtana serija 11.25 Glas domovine 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Anin dvostruki `ivot, telenovela 13.20 Oprah show 14.05 Brisani prostor 14.45 Fotografija u Hrvatskoj 14.50 Zamjenska supruga, ameri~ki film 16.20 Znanstvene vijesti 16.25 HPB fit 16.30 Znanstvena petica 17.05 Hrvatska u`ivo 18.40 Promet danas 18.45 Zagonetni mitovi: Kaos i Kozmos, dokumentarna serija 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Aleksandar, ameri~ki film 23.00 Burzovno izvje{}e 23.05 Lica nacije 00.00 Vijesti 00.12 Poslovne vijesti 00.15 Vijesti iz kulture 00.25 Laurel Canyon, ameri~ki film No}ni program 02.05 McLeodove k}eri, serija 02.50 Oprah show 03.35 Zamjenska supruga, ameri~ki film 05.05 Reprizni program 05.55 Glas domovine 06.25 Znanstvena petica 06.55 Anin dvostruki `ivot, telenovela

1535

1200

PINK
08.00 Crtani film 08.20 Skrivena kamera 08.25 City kids 08.35 Sarajevo on line 08.45 Made in Banja Luka 08.50 Sportissimo 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.00 Kuhinja light 10.15 Marina, serija 11.00 Slomljeno srce, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 13.10 Opijeni ljubavlju, serija 14.00 Info top 14.10 Retro, zabavni program 15.00 Sarajevo on line 15.15 Made in Banja Luka 15.30 Sportissimo 15.40 Skrivena kamera 15.50 Info top 16.00 Marina, serija 17.00 Opijeni ljubavlju, serija 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuhinja light 18.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 19.00 Slomljeno srce, serija 20.00 Savr{en par, talk show 21.15 Grand show 23.15 Veliki brat 00.15 Mesareva `ena, film 02.00 Sarajevo on line 02.10 Made in Banja Luka 02.20 Sportissimo 02.25 Grand show 04.25 Film 06.15 Veliki brat, uklju~enje u ku}u

HRT2
07.10 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.35 Alf, crtana serija 08.00 @utokljunac 08.55 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija Nulti sat 09.20 Navrh jezika Puni krug 10.20 Sjednica Hrvatskog sabora, prijenos 13.30 Nulti sat 14.30 Nove pustolovine medvjedi}a Winnieja Pooha, crtana serija 14.55 Nora fora, igra za djecu 15.25 Vijesti na Drugom + prijevod za gluhe 15.34 Vrijeme 15.35 Hitna slu`ba, serija 16.20 @upanijske panorama 16.45 Mcleodove k}eri, serija 17.30 My Name is Earl, humoristi~na serija 18.00 Humoristi~na serija 18.40 CD live 19.30 Prijatelji, humoristi~na serija 19.55 Crtani film 20.00 Ve~eras... 20.05 Odmori se, zaslu`io si, serija 20.45 Vijesti na Drugom 20.55 Sportske vijesti 21.00 Vrijeme 21.05 Koncert 22.15 Urednica tabloida, serija 23.00 Promet danas 23.05 Inspektor Lynley, serija

NOVA
06.55 Medvjedi}i dobra srca, crtana serija 07.25 Pepa Pra{~i}, crtana serija 07.40 Traktor Tom, crtana serija 08.00 Svi vole Raymonda, serija 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 [aljivi ku}ni video 11.30 Obiteljske veze, serija 12.00 Cosby show, serija 13.00 Vijesti 13.20 Zauvijek susjedi, serija 14.00 Na dubini smrti, igrani film 15.50 Obiteljske veze, serija 16.20 Svi vole Raymonda, serija 17.20 Vijesti 17.35 Cosby show, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Izgubljeni, serija 22.00 Grudge, igrani film 23.50 Vijesti 00.10 Lijepe i ambiciozne, serija 01.00 Provalnica, igrani film 02.30 Odjel za umorstva, igrani film

1100
FTV

Atlas tijela: Ljudska pumpa
Sa jednostavno{}u koja oduzima dah, njegov ritam pokre}e kompleksnost ljudske strasti. Ono }e otkucati dvije i po milijarde puta u jednom `ivotnom vijeku. Ispumpat }e 200 miliona litara krvi. Niti jedan drugi organ se ne povezuje tako blisko sa ljudskim duhom jer je njegovo postojanje puls `ivota. U "Atlasu tijela" istra`ujemo misterije ljudskog srca.

Angeline o~i
Angela ide na tajni zadatak. Odlazi u sre- SERIJA dnju {kolu kao zamjen- 2320 ski profesor da raskrinka FTV trgovinu drogom. Tokom istrage skoro pogine, ali je spa{ava partner Leo. Nakon toga, Angela se poku{ava izmiriti sa Geneom, iako jo{ uvijek poku{ava doku~iti prirodu njegovog sastanka sa Angelinom majkom.
FILM

N. GEOGRAPHIC EUROSPORT
11.00 Nisam to znao 11.30 [a{ava laboratorija 12.00 Istra`ivanje planete Zemlje 13.00 Ro|eni divlji 14.00 Avionske nesre}e 16.00 Zmijolovci 16.30 Krokodilske hronike 17.00 @ivotinje poput nas 18.00 Nisam to znao 18.30 [a{ava laboratorija 19.00 @ivot me|u kitovima 20.00 Sekunde do katastrofe 21.00 Istorijske zavjere 23.00 Megastrukture 00.00 Istorijske zavjere 02.00 Sekunde do katastrofe 03.00 Istorijske zavjere 05.00 Megastrukture 11.30 12.15 13.15 14.00 Fudbal, Kup UEFA Fudbal, UEFA L[ Fudbal, Kup UEFA Tenis: WTA Stuttgart, Njema~ka, ~etvrtfinale, live Tenis: Tatiana's World Tenis: WTA Stuttgart Fudbal: Kup UEFA Eurogoals Fudbal: Kup UEFA Tenis: WTA Stuttgart, ~etvrtfinale STIHL timbersports Hrvanje (TNA USA) Ekstremni sportovi Reli: S[ [panija Eurogoals Reli: S[ [panija

SPORTKLUB
06.30 Fudbal mondijal magazin 08.00 NHRA 10.00 Liga {ampiona: Valencia Chelsea 12.30 Bundesliga 13.00 Ultimate fight 14.15 Liga {ampiona: MU Roma 16.15 TWS 17.30 Pregled portugalske lige 18.00 Bundesliga 2, direktno 20.00 Bundesliga, najava kola 20.30 Bundesliga 22.30 NFL Game day + extra 23.15 Liga {ampiona: Stuttgart - Barcelona 01.30 NHL: Atlanta Washington 04.00 Profi boks

DSF
06.00 Rukomet, Bundesliga, Wilhelmshaven HSV Hamburg 08.00 Formula 3 (Nogaro, Francuska) 09.30 All Access 13.00 Formula 1, VN Kina, trening 15.00 Sportquiz 17.30 Fudbal, kup UEFA 18.30 Bundesliga, aktuelno 19.45 Motor 20.45 VN [angaja, F1, trening 22.30 Hattrick 2. Bundesliga

Re`ija: Don Siegel
Uloge: Michael Caine, Donald Pleasence, Delphine Seyrig, Clive Revill, John Vernon...

0105
FTV

Crna vjetrenja~a
Sin britanskog agenta je kidnapovan i za njega tra`e otkupninu u dijamantima. Agent spoznaje da ne mo`e ra~unati niti na pomo} ljudi za koje je mislio da su uz njega i da mu `ele pomo}i. Stoga, on sam kre}e u potragu za kidnaperima.
28. 9. 2007.

15.45 16.00 17.30 18.00 18.30 19.45 21.30 22.00 23.30 00.00 00.30 01.00

Antena 45

Kirbi
CRTANI FILM

Sport centar
SPORT. PROGRAM

Lo{e djevojke
SERIJA

Fidel
SERIJA

Lokalni info
INFO. PROGRAM

1430

1655

1505

2100

1930
10.10 10.30 11.00 11.25 11.45 11.55 12.00 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 15.47 15.52 16.00 16.05 16.25

PETAK tv program 5. oktobar 2007.

TV SA
07.00 Jutarnji program Vijesti (9), servisne informacije Crtani film, teme, raporti, gosti 10.00 Vijesti, teme, raporti, gosti 11.00 Zaljubljene `ene 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Mr. Been, igrana serija 13.00 Kirbi, crtani film, muzi~ki remix 14.00 Biznis 14.30 Kirbi, crtani film 15.00 U ~emu je problem?! 16.00 Vijesti 16.05 Osvaja~i, dok. prog. 17.00 Tehnolo{ko znanje, dok. prog. 17.30 Hronika Kantona Sarajevo 17.45 TV enciklopedija znanja

MOSTAR
06.30 Mostar live, jutarnji program 06.45 Ko rano rani, jutarnji program 08.30 Hayatovci 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.40 Bratz, crtani film 10.00 Serranos, igrana serija 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija 12.00 U. S. Marshals, igrani film 14.40 SMS 15.00 Fokus, repriza 16.00 Denver, posljednji

BUGOJNO
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.40 Bratz, crtani film 10.00 Serranos, igrana serija 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija 12.00 U.S. Marshals, igrani film 15.05 Lo{e djevojke, igrana serija (r) 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 Serranos, igrana serija

TV TK
07.05 Ko rano rani... 09.00 Zaljubljene `ene, serijski program (r) 10.00 Saga o Mekgregorovima, serijski program (r) 10.50 TV enciklopedija znanja 11.00 Dje~iji sat 12.00 Vijesti 12.05 Putokaz, dok.-obrazovni program 13.00 Svijet divljine, dok.-obrazovni program 13.30 Glas Amerike, info. program (r) 14.00 Vijesti 14.05 Govorimo otvoreno, informativni program 14.50 TV enciklopedija znanja, obra.-doku. program 15.00 Vjerski program 15.45 Vijesti za gluhe 16.00 Vijesti u 16 16.15 Ritam kantona,

IGMAN
Ilahije Glas Amerike, vijesti Vrijeme je za pri~u Kur'anske pripovijesti Dje~iji program ilahije U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija Tri sedmice, kviz D`uma-namaz iz Mekke, Islam Channel U~enje Kur'ana (engleski jezik) Ilahije i kaside Islamske teme Arhiv MTV Igman Ezan za ikindija-namaz Dova na engleskom jeziku U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija Vrijeme je za pri~u Kur'anske pripovijesti

18.00 Muzi~ki remix 18.30 Danas, centralna informativna emisija 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Zaljubljene `ene, igrana serija 21.00 Deset godina mla|i, dok. program 22.00 Dan danas, informativna emisija 22.30 Sarajevo art 23.00 Euronews 23.30 Glas Amerike 00.00 Ciklus bluz, M. Skorseze, povratak domu 02.00 Dan danas (r)

16.30 16.55 16.56 18.00 18.30 19.00 19.55 20.00 22.00 22.15 22.20 00.20

dinosaurus, cratni film Bratz, cratni film Sport centar Serranos, igrana serija Grad Ramazanske teme Vijesti u 19 Sport centar Duda sat show Vijesti Sport centar Bolne tajne, igrani film Poseidonova avantura, igrana serija

18.00 Vijesti Sje}anja 18.10 Ramazanski program Informator Sje}anja 19.25 Crtani film 19.55 Sport centar 20.00 Duda sat show, igrana serija 21.00 U povodu Ramazana, dokumentarni program 22.00 Vijesti 22.15 Sport centar 22.20 Bolne tajne, igrani film 00.20 Poseidonova avantura, igrana serija

otvoreni program 17.00 Saga o Mekgregorovima, serijski program 17.45 TV enciklopedija znanja 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Mu{ki svijet, humoristi~ki program 20.05 Zaljubljene `ene, serija 20.45 TV enciklopedija znanja, 21.00 Fidel, igrana mini serija 22.00 Pod suncem St. Tropea, serijski program 22.45 Na kraju dana, informativni program 23.00 Film 00.30 Glas Amerike, informativni program 01.05 Satelitski program, DW

16.45 Ilahije, dje~iji program 16.55 U dergjahu mog srca, takmi~enje djece u u~enju ilahija 17.00 Tri sedmice, kviz 17.32 Ilahije i kaside 17.57 U susret iftaru 18.27 Ezan za iftar, ak{am-namaz 19.00 Vijesti u 7 NTV Hayat 19.30 Lokalni info 20.00 Islam channel news 20.30 Zehra, revijalna emisija 21.30 Historijski doga|aji u Ramazanu 22.00 Moj Ramazan 22.30 U~enje Kur'ana 23.01 U~enje Kur'ana sura Ya'sin 23.30 Glas Amerike, vijesti

Serranos
SERIJA

I.R.I.B.
INFO. PROGRAM

Mu{kar~ine
SERIJA

Glas Amerike
INFO. PROGRAM

Zaboravljena tajna
FILM

1656

2300
08.00 12.00 12.40 13.10 13.20 14.00 14.05 14.40 15.50 16.00 16.30 17.45 18.10 19.00 20.35 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.05 01.30 02.00 02.40 04.00 06.00

2130

2330

2200
KAKANJ
04.40 Sehurski program 05.09 Po~etak posta 05.13 D`uz XXIII, vjerski program 17.01 U~enje Kur'ana 17.10 Program TV Sahar 18.00 U susret iftaru, vjerski program 18.28 Ezan za iftar 18.35 Ilahije i kaside 19.00 Tom i Jerry, crtani film 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Vijesti IC, informativni program 20.25 Gradona~elnik Kasterbrid`a, igrana serija, 1/6 (r) 21.10 Hutba, vjerski program 21.25 Od petka do petka, kola`ni program 22.00 Zaboravljena tajna, igrani film 23.30 Glas Amerike, informativni program 00.00 Vijesti TV Sahar

MRE@A plus
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 35. epizoda 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 35. epizoda 09.40. Bratz, crtani film, 20. epizoda 10.00 Serranos, igrana serija, 1. epizoda 11.00 Poseidonova avantura, igrana serija 3. epizoda 12.00 U.S. Marshals, igrani film 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 35. epizoda 16.30 Bratz, crtani film, 20. epizoda 16.55 Sport centar 16.56 Serranos, igrana serija, 2. epizoda 19.55 Sport centar 20.00 Duda sat show, zabavni program 22.00 Vijesti 22.15 Sport centar 22.20 Bolne tajne, igrani film

VOGO[]A
Info blok TV Vogo{}a Glas Amerike, (r) I.R.I.B, (r) Vijesti TV Vogo{}a Vjerski program Vijesti TV Vogo{}a Info IC, (r) TV Zehra, (r) Vijesti TV Vogo{}a Besjede, dok. program (r) Otvoreni program Vogo{}anska hronika Ramazanski program SMS muzi~ke `elje Bosna sa izvora, emisija izvorne muzike Ponos generacije, program za mlade Vogo{}anska hronika Sense Ha{ki tribunal I.R.I.B Glas Amerike Otvoreni program (r) Vogo{}anska hronika, (r) Muzi~ki program Info blok TV Vogo{}a Ramazanski program Info blok TV Vogo{}a

ZENICA
14.00 Vijesti 14.02 Igrana serija (r) 15.00 Vijesti, stanje na putevima 15.05 P~elica, program za djecu 15.30 Mu{kar~ine, serija TV izlog 16.30 Popodne s vama 17.39 ^i{}a okolina, bolji `ivot Horoskop, vremenska prognoza 18.00 Dje~iji program 18.20 Obavje{tenja, tu`na sje}anja 18.30 Ramazanski program 19.05 Zenica danas Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Horoskop, TV d`uboks 20.05 Dokumentarni program 21.00 Emisija iz kulture 21.30 Mu{kar~ine, serija, 23.00 Zenica danas (r) Stanje na putevima, vremenska prognoza 23.30 Glas Amerike 00.00 Popodne s vama (r)

JASMIN
16.00 Igrani film 17.40 Muzi~ki spotovi 18.30 TV anketa 18.45 Muzi~ki spotovi 19.00 INFO 19.20 Na dana{nji dan 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Top music 20.30 TV Liberty 21.00 Muzi~ki spotovi

23.00 TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Reprizni program

46 Antena 28. 9. 2007.

PREPORU^UJEMO
KOMEDIJA Re`ija: Billy Crystal
FILM

PETAK
5. oktobar 2007.
TRILER Re`ija: Chris Bremble
FILM

Uloge: Billy Crystal, Helen Hunt, David Paymer, Julie Warner, Mary Mara

20

00

Uloge: Tamara Davies, Dale Petterson, Stan Kirsch, Dale Midkiff, Corey Large...

1400
NOVA

Gospodin suboYoung je biouve~e tom najslavniji ko Buddy
mi~ar svog vremena. Ali kako godine prolaze vrijeme ga je pregazilo. Dok poku{ava prona}i svoje mjesto u {ou biznisu Buddy shvata da su ljudi zaboravili njegove zlatne dane slave i da za komi~ara njegovog tipa mo`da i nema vi{e mjesta na novoj sceni.
DRAMA
Anthony Quinn, Frank Vincent

BHT

Prilikom rutinskog lansiranja satelita, posada svemirske letjelice Discovery prisiljena je zbog eksplozije spustiti se u Atlantski ocean. Nakon zastra{uju}eg pada, shva}aju da se nalaze zarobljeni na 150 metara morske dubine. Letjelica je ~itava, ali kisika imaju za jo{ samo nekoliko sati. ^lanica posade je i astronautkinja Amanda Patterson (Tamara Davies), a zadnje {to je ~ula prije pada u ocean bio je glas njezinog otu|enog supruga, NASA-inog vo|e leta Bena Pat-

Na dubini smrti

Re`ija: Robert Harmon
FILM

KOMEDIJA Re`ija: Teri Hjuz
Uloge: Demi Mur, D`ef Denijels, Meri Stinbergen

Uloge: Armand Assante, William Forsythe,

2345
BHT

Sav napor FBI i policije da stane ukraj Johnu Gottiju samo mu je stvorio prostor da u|e na velika vrata na ameri~ku kriminalnu scenu. Vrlo brzo postao je miljenik njujor{kih medija. Zahvaljuju}i sposobnosti da iz sudskih procesa iza|e neo{te}en i zbog svog stila obla~enja koji je vi{e odgovarao modnim pistama nego njujor{kim ulicama, vrlo brzo je postao ikona me|u mafija{ima i onima koji su `eljeli to da postanu...

Gotti

Ona vje- 0015 ruje da je on PINK pravi ~ovjek za nju, jer joj se pojavljivao u snovima. Udaje se za njega i seli se u grad u kojem on `ivi i radi. Njeno prisustvo po~inje da uti~e na stanovnike tog mjesta. Me|u ljudima koje je tu upoznala ona upoznaje pravog ~ovjeka iz svojih snova.

Mesareva `ena
FILM

tersona (Dale Patterson). Dok se posada bori za `ivot, Amanda prolazi vlastitu borbu. Rastava od Bena i kratka veza sa zapovjednikom leta, astronautom Kevinom Kongleom (Stan Kirsch). Zabrinuto svjedo~i Kevinovoj nemogu}nosti da donese odluke pod pritiskom i opasnosti u koju dovodi posadu u poku{aju da spasi teret. Uznemirena lo{im vodstvom, posada posustaje i ~ini se da je svaka nada izgubljena kada se iz dubina za~uje glas.
KRIMI Re`ija: Sheldon Wilson
Uloge: Sean Young, Rick Peters, Ron Perlman, John Saxson, Edward Albert, Nicholas Walker, Dana Barron, Ori Pfeffer, Gordon Michaels, Julie Satterfield...

Izgubljeni

SERIJA

20

00

Pomahnitali Eko (Adewale Akinnuoye-Agbaje) se hrve s demonima iz pro{losti; neki od odba~enika odlaze u Biser kako bi do{li do ra~unala kojim bi prona{li Jacka, Kate (Evangeline Lilly) i Sawyera (Josh Holloway); Jack ne zna kome da vjeruje jer su dvojica „Drugih“ u nesporazumu. Jack (Matthew Fox) donosi odluku u vezi s Benovom ponudom. Sawyerov (Josh Holloway) `ivot je doveden u opasnost kad Pickett (Michael Bowen) odlu~i provesti svoju prijetnju. Locke (Terry O'Quinn) otkriva skrivenu poruku koja bi mogla rije{iti tajne otoka. Kate naviru sje}anja iz pro{losti, {to je tjera da napravi va`an odabir.
KRIMI Re`ija: David Mamet
FILM

NOVA

Provalnica
Jake Franklin (Rick Peters), ~uvar u malom hotelu, nenamjerno pomogne privla~noj provalnici pri plja~ki vrijednog dijamanta iz hotelskog sefa. Jake dobija otkaz, a policija ga smatra glavnim osumnji~enim. Odlu~i uzeti stvar u svoje ruke i sam potra`iti misterioznu provalnicu. Nakon {to je na|e, ona mu daje ponudu koju je nemogu}e odbiti. Ali, mo`e li joj se zaista vjerovati?
28. 9. 2007.

FILM

0100
NOVA

Uloge: Joe Mantegna, William H. Macy, Vincent Guastaferro, Jack Wallace

0230
NOVA

Odjel za umorstva

Policajac Bob Gold (Joe Mantegna) mora uhvatiti ubojicu kojem ~ak ni FBI nije uspio u}i u trag. No prije nego {to krene na zadatak, novi slu~aj ubojstva starice odvodi ga u crna~ku ~etvrt. Dokazi upu}uju na grupu @idova, a Bob otkriva da ubojstvo ima veze s prvim slu~ajem...

Antena 47

62 1400
NOVA

TV PROGRAM
DRAMA Re`ija: Norma Bailey Uloge: Kelly Rowan, Shawn Doyle, Tegan Moss, Dustin Milligan, Michael Eklund

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.
FTV
08.00 Vijesti 08.05 Ponos, italijanska igrana serija, 56. epizoda (r) 09.00 Za~in `ivota, igrana serija, 106. epizoda (r) 10.00 Vijesti Program za djecu 10.05 Tajna misija, 41. epizoda 10.30 Lockie Leonard, 4. epizoda 11.00 Tradicionalna medicina u Latinskoj Americi: San Pedro, Peru, njema~ka dokumentarna serija, 5. epizoda 11.30 Extra `ivot, zabavni program (r) 12.00 Dnevnik u podne 12.15 Monk, igrana serija, 12. epizoda 13.10 Po{teno, talk show 14.20 Luda ku}a, humoristi~ka serija, 2. epizoda (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ponos, italijanska igrana serija, 57. epizoda 16.05 Oprah show 17.00 Federacija danas, informativni program 17.30 Nadreality show 18.00 Ne vjeruj nikome, humoristi~ka serija, 2. epizoda 18.39 Dnevnik, najava 18.40 Pred iftar 18.42 Sedmica, magazin iz kulture 19.10 Tom i D`eri, crtani film Finansijske novosti, stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 TV Bingo Show, direktno izvla~enje 21.20 Angeline o~i, igrana serija, 4. epizoda 22.15 Vijesti Finansijske novosti, stanje na cestama 22.35 Ramazanski koncert, snimak No}ni program 00.15 Ponos, italijanska igrana serija, 57. epizoda 01.05 Vr 5, igrana serija, 13. epizoda 01.55 U snovima, ameri~ki igrani film /Z/

FILM

BHT
06.55 Dobro jutro (BHT vijesti u 07.00 i 08.00) 09.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade 09.15 Be Ha Te bebe (r) 09.20 Muzi~ki program 09.40 Patkograd, animirana serija, 2/13 BHT arhiv ... 10.05 Historijski gradovi: Bobovac 10.20 Karta u jednom pravcu, dokumentarni program 11.00 Putopis: Zmijanje 11.20 Sarajevo, otvorena knjiga, 2/2 11.50 Tako su govorili slavni, muzi~ki program 12.30 Ljep{i `ivot, igrana serija, 9/145 (r) 13.00 BHT vijesti 13.20 Moja porodica, humoristi~ka serija, 8/20 (r) 13.55 Crta, politi~ki magazin (r) Program za djecu i mlade (r) 14.55 Be Ha Te bebe 15.00 Muzi~ki program 15.20 Patkograd, animirana serija, 2/13 15.45 Talenti BiH (r) 16.15 Retrovizor, muzi~ki program (r) 16.40 Tako su govorili slavni, muzi~ki program (r) 17.15 Ljep{i `ivot, serija, 10/145 17.45 BH danas 18.15 7 BHRT 18.45 Be Ha Te bebe 19.00 BHT vijesti Sport Vrijeme 19.30 Svjetska kulturna ba{tina, dokumentarni program 20.05 Prislu{kivanje, ameri~ki igrani film (cod/sat) 22.00 BHT Vijesti 22.15 Taksist, igrana serija, 13/40 23.05 Tata umire... Kod koga je oporuka?, ameri~ki igrani film 00.35 Prislu{kivanje, ameri~ki igrani film (r)

RTRS
06.05 Jutarnji program Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 10.00 Vijesti 10.05 Kuhinjica 10.35 P~elica Maja, crtana serija, 83. epizoda 11.00 TV enciklopedija znanja, 5. 11.10 Pe~at (r) 12.00 Vijesti 12.15 Stars (r) 12.30 Ed`mont, serija, 8/70 13.00 Gordost, serija, 4/79 14.00 Lea Parker, serija, 1/48 15.00 Ulovi trofej, 30. epizoda Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 15.30 Kuhinjica 16.00 Ed`mont, serija, 9/70 16.30 Srpska danas 17.15 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 17.30 Sto ljudi, sto }udi 18.00 15-ka 18.55 Stars, zabavni program 19.10 TV enciklopedija znanja Finansijske novosti 19.30 Dnevnik Sport 20.05 Svi vole Rejmonda, serija, 29. epizoda 20.30 Proces i kazna: Sumnja, film, 2.dio 22.10 Muzi~ki program 22.30 Info profil 22.45 Sport 22.50 Finansijske novosti Smanji brzinu, produ`i `ivot, servisne informacije 23.00 South Beach, serija, 4/8 23.45 Tribunal 00.15 Ljubavnik ledi ^eterli, film 02.00 Dnevnik 02.30 Muzi~ki program 03.05 15-ka 04.00 Srpska danas 04.30 Selo kamenih spava~a 05.00 Sto ljudi, sto }udi 05.20 Muzi~ki program
FILM
BHT

HAYAT
06.30 06.45 08.20 09.00 09.30 09.40 10.00 11.00 11.45 12.00 14.00 15.30 16.00 16.30 16.55 16.56 17.40 17.45 18.00 18.01 18.40 19.00 19.36 19.54 19.55 20.00 20.30 20.33 21.00 22.00 22.15 22.20 00.20 01.10 01.49 02.00 02.45 03.15 04.05 05.00 05.01 05.30 Mostar live Ko rano rani Hayatovci, dje~iji program Denver, posljednji dinosaurus, 30. epizoda Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 30. epizoda Bratz, 15. epizoda @ene s broja 13, serija, 9. ep. (r) Jack i stabljika graha, igrana serija, 2. epizoda Vijesti Maska, igrani film Jukebox Hayatovci, dje~iji program Denver, posljednji dinosaurus, 30. epizoda Bratz, 15. epizoda Sport centar @ene s broja 13, igrana serija, 10. epizoda Vremenska prognoza Muzi~ki program Najava Vijesti u 7 Ramazanski program Vrijeme iftara u Sarajevu Vijesti u 7, vrijeme, sport EFT „Struja stanuje u Stanarima”, reporta`a FDS vic dana petak Sport centar Sta`isti, serija 117. ep. Vremenska prognoza Medicinski karton, istinita pri~a Slu~ajevi X, krim. magazin Vijesti Sport-centar Opasnost ispod mora, igrani film Jack i stabljika graha, igrana serija, 2. epizoda Reprizni program Ramazanski program (r) Vrijeme iftara u St.Louisu, SAD Vijesti u 7, informativna emisija, vrijeme, sport Medicinski karton, istinita pri~a Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin Vjerski program Po~etak posta u Sarajevu Vjerski program Jukebox - sms muzi~ke `elje

OBN
06.15 Jagodica Bobica, 4. ep. 06.35 Medvjedi}i dobra srca, 4. ep. 07.00 Kri`i} kru`i} 07.15 Vijesti za djecu 07.20 Memory 07.35 Jagodica Bobica, 5. ep. 07.55 Mala {kola 08.15 Medvjedi}i dobra srca, 5. ep. 08.35 Sveznalice 09.40 Istra`ivanja, dok. serija, 9. ep. 10.10 Sanja, talk show 10.50 Uto~i{te, teen sapunica, 36/143 11.55 OBN info 12.10 Nevjerna ljubav, sapunica, 104. ep. 13.05 Telering, talk show 14.00 CSI: Las Vegas, krimi serija, 2. ep. 15.30 Uto~i{te, teen sapunica, 37/143 16.20 E: Entertainment, zabavni program 16.55 OBN info 17.00 Sanja, talk show 18.00 Nevjerna ljubav, sapunica, 105. ep. 18.55 OBN info 19.05 Fe|a Presents, muzi~ki program 20.00 Lude 70. humoristi~ka serija, 45/100 20.30 Skoro savr{en, humoristi~ka serija, 44/66 21.00 Nikita, krimi serija, 19. ep. 22.00 About Adam, film 00.00 Plava sjena, film 01.40 Lude 70-e, humoristi~ka serija, 45/100 02.40 Skoro savr{en, humoristi~ka serija, 44/66 03.10 Nikita, krimi serija, 18. ep. 03.40 Hollywoodske pri~e, zabavni program

Osam dana za `ivot
Joe Spring odlazi na ro|endansku zabavu u planine, no kada se ne javi roditeljima, njegova majka Teresa posumnja da je ne{to po{lo po zlu. Nakon tjedna potrage, Teresa i njezin suprug (Shawn Doyle) shvate da su sina tra`ili na pogre{nom mjestu. O~ajna majka uspije nagovoriti pilota helikoptera da jo{ jednom uzleti kako bi na{la sina. Ova topla pri~a slavi juna{tvo obi~ne obitelji...

2005
BHT

FILM TRILER

Re`ija: Francis Ford Coppola Uloge: Gene Hackman, John Cazle, Frederic Forrest, Allan Garfield

SERIJA

2100
OBN

2305

KOMEDIJA Re`ija: Jack Fisk Uloge: Beau Bridges, Beverly D’Angelo, Tess Harper, Judge Reinhold

Nikita
Prislu{kivanje
Paranoi~nog, egoisti~nog stru~njaka za sisteme za nadziranje ljudi i imovine po~inje gristi savjest kad uvidi da }e par kojeg upravo {pijunira uskoro biti ubijen... Rutinsko prislu{kivanje pretvara se u no}nu moru kad Harry na snimku mladog para ~uje ne{to zastra{uju}e. Po~inje brinuti o mogu}oj zloupotrebi snimljenog materijala i upli}e se u labirint tajnovitosti i ubistva. U zamjenu za svoju slobodu, Nikita se sla`e da za{titi jednu od meta operacije Odjela. Kasnije saznaje da je njen {ti}enik davno izgubljeni sin operacije.

Tata umire... Kod koga je oporuka?
Tata Buford umire... Njegova djeca dolaze u Teksas i okupljaju se oko njegovog kreveta, ali istovremeno prolaze kroz pakao razmi{ljaju}i o tatinoj oporuci.

TV SA
07.00 Jutarnji program Vijesti (9) servisne informacije Crtani film, teme, raporti 10.00 Vijesti, teme, raporti 11.00 Zaljubljene `ene 12.00 Dan, informativna emisija 12.10 Ed`mont, igrana serija 13.00 Kirbi, crtani film, muzi~ki remix 14.00 Biznis 14.30 Kirbi, crtani film 15.00 U ~emu je problem?! 16.00 Vijesti 16.05 Osvaja~i, dok. prog. 17.00 Tehnolo{ko znanje, dok. prog. 17.30 Hronika Kantona Sarajevo 18.00 TV enciklopedija znanja 18.15 Muzi~ki remix 18.30 Danas 19.00 Red po red Ramazanski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Pregled programa Zaljubljene `ene, serija 21.00 Deset godina mla|i, dok. program 22.00 Dan danas 22.30 Sarajevo ART 23.00 Euronews 23.30 VOA 00.00 Kona~na, film 02.00 Dan danas (r)

TV ZENICA
14.00 Najava programa Vijesti 14.02 Igrana serija (r) 15.00 Vijesti Stanje na putevima 15.05 P~elica, program za djecu 15.30 Igrana serija (r) TV izlog 16.30 Popodne s vama Horoskop, stanje na putevima, vremenska prognoza 17.39 ^ista okolina, bolji `ivot Horoskop, stanje na putevima, vremenska prognoza 18.00 Dje~iji program 18.30 Ramazanski program 19.05 Zenica danas Stanje na putevima, vremenska prognoza 19.30 Horoskop TV d`uboks 20.00 Dokumentarni program 21.00 Emisija o kulturi 21.30 Mu{kar~ine, serija 23.00 Zenica danas (r) Stanje na putevima, vremenska prognoza 23.30 Glas Amerike 00.00 Popodne s vama (r)

TV MOSTAR
06.30 Mostar live, jutarnji program 06.45 Ko rano rani, jutarnji program 08.30 Hayatovci 09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ena s broja 13, igrana serija 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija 12.00 Maska, igrani film 14.40 SMS 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, igrana serija 18.00 Grad 18.30 Ramazanske teme 19.00 Vijesti u 19 19.55 Sport centar 20.00 Sta`isti, igrana serija 22.00 Vijesti 22.15 Sport centar 22.20 Opasnost ispod mora, igrani film 00.20 Jack i stabljika graha, igrana serija

TV TK
07.05 Ko rano rani... 09.00 Zaljubljene `ene, serija (r) 10.00 Saga o Mekgregorovima, serijski program (r) 10.50 TV enciklopedija znanja 11.00 Dje~iji sat 12.00 Vijesti 12.05 Putokaz, obraz. program 13.00 Svijet divljine 13.30 Glas Amerike (r) 14.00 Vijesti 14.05 Govorimo otvoreno 14.50 TV enciklopedija znanja 15.00 Vjerski program 15.45 Vijesti za gluhe 16.00 Vijesti u 16 16.15 Ritam kantona 17.00 Saga o Mekgregorovima, serijski program 17.45 TV enciklopedija znanja 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 Mu{ki svijet, humoristi~ki program 20.05 Zaljubljene `ene, serija 20.45 TV enciklopedija znanja 21.00 Fidel, igrana mini serija 22.00 Pod suncem St.Tropea, serijski program 22.45 Na kraju dana 23.00 Film 00.30 Glas Amerike, info. program

MRE@A PLUS
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 30. epizoda 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film, 30. epizoda 09.40. Bratz, crtani film, 15. epizoda 10.00 @ene s broja 13, igrana serija, 9. epizoda 11.00 Jack i stabljika graha, igrana serija, 2. epizoda 12.00 Maska, igrani film 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film, 30. epizoda 16.30 Bratz, crtani film, 15. epizoda 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, igrana serija, 10. epizoda 19.55 Sport centar 20.00 Sta`isti, igrana serija, 116. epizoda 22.00 Vijesti 22.15 Sport centar 22.20 Opasnost ispod mora, igrani film 00.20 Jack i stabljika graha, igrana serija, 2.epizoda

SERIJA

2215
BHT

Taksist

Mike je o~evidac nesre}e svog prijatelja Douga… Me|utim, Mike je siguran da to nije bila nesre}a, ve} ubistvo. Uz pomo} biv{eg kolege Marcellusa, Mike }e na}i krivca za smrt svog prijatelja.

OSLOBO\ENJE • Petak, 28. 9. 2007.
PINK
08.00 Crtani film 08.20 Skrivena kamera 08.25 Citykids 08.35 Sarajevo on line 08.45 Made in Banja Luka 08.50 Sportissimo 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.00 Kuhinja light 10.15 Marina 11.00 Slomljeno srce 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 13.10 Opijeni ljubavlju 14.00 Info top 14.10 Retro 15.00 Sarajevo on line 15.15 Made in Banja Luka 15.30 Sportissimo 15.40 Skrivena kamera 15.50 Info top 16.00 Marina, serija 17.00 Opijeni ljubavlju, serija 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.20 Kuhinja light 18.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u 19.00 Slomljeno srce 20.00 Seljaci 20.45 Grand show 22.45 Veliki brat 23.45 Morski vuk, film 01.40 Sarajevo on line 01.50 Made in Banja Luka 02.00 Sportissimo 02.05 Grand show 04.05 Morski vuk, film 05.30 Veliki brat, uklju~enje u ku}u
FILM

TV PROGRAM 63
HRT2
07.10 Nove pustolovine: Lucky Luke, crtana serija 07.35 Alf, crtana serija 08.00 @utokljunac 08.55 Tom i Jerry kao klinci, crtana serija Nulti sat 09.20 Navrh jezika Puni krug 10.20 Sjednica Hrvatskog sabora, prijenos 13.40 Nulti sat 14.40 Nove pustolovine medvjedi}a Winnieja Pooha, crtana serija 15.05 Nora fora, igra za djecu 15.35 Vijesti na Drugom + prijevod za gluhe 15.44 Vrijeme 15.45 Hitna slu`ba, serija 16.30 @upanijske panorama 16.55 McLeodove k}eri, serija 17.40 Allo, allo, humoristi~na serija

HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska (Vijesti u 7.05, 7.35, 8.35) 09.15 Ljubav u zale|u, TV serija 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme 10.06 Vijesti iz kulture 10.11 Granice, Bolivija i Brazil: Granica velike trgovine 10.37 Granice, Njema~ka i Poljska: O`iljak iz pro{losti 11.03 Zlurad, crtana serija 11.25 Glas domovine 11.55 Burzovno izvje{}e 12.00 Dnevnik 12.13 Vrijeme 12.30 Anin dvostruki `ivot, telenovela 13.20 Oprah Show 14.05 Brisani prostor 14.50 Fotografija u Hrvatskoj 15.05 Dadilja, ameri~ki film 16.20 Znanstvene vijesti 16.30 Znanstvena petica 17.00 HPB fit 17.05 Hrvatska u`ivo 18.35 Promet danas 18.40 Ratnik u zrcalu vremena, dokumentarni film 19.30 Dnevnik 19.55 Ve~eras... 19.57 Sport 20.02 Vrijeme 20.10 Mandolina kapetana Corellija, britanskoameri~ki film 22.20 Burzovno izvje{}e 22.25 Lica nacije 23.25 Vijesti 23.32 Poslovne vijesti 23.40 Vijesti iz kulture 23.50 Kriminalisti~ka pri~a, ameri~ki TV film No}ni program 01.30 Eureka, serija 02.15 McLeodove k}eri, serija 02.55 Oprah Show 03.35 Dadilja, ameri~ki film 04.50 Granice, Bolivija i Brazil: Granice velike trgovine 05.15 Ratnik u zrcalu vremena, dokumentarni film 05.50 Glas domovine 06.20 Znanstvena petica 06.50 Anin dvostruki `ivot, telenovela

NOVA
06.00 Skrivena istina, serija 06.50 Nascar utrke, crtana serija 07.15 Pra{~i}grad, crtana serija 07.40 Pepa pra{~i}, crtana serija 07.50 Traktor Tom, crtana serija 08.10 [aljivi ku}ni video 08.35 Obiteljske veze, serija 09.00 Nova lova, TV igra 11.00 Svi vole Raymonda, serija 12.00 Vijesti 12.20 Cosby show, serija

DISCOVERY
11.00 11.55 12.50 13.45 14.10 15.05 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 01.55 02.50 Britansko takmi~enje Ameri~ki kazino Megagraditelji Stvaranje vozila Veliki ratovi na otpadu Kako se pravi? Peta brzina Britansko takmi~enje Ameri~ki ~operi Razotkrivanje mitova Prljavi poslovi Poslovi za naizdr`ljivije Ameri~ki hotrod automobili FBI: Dosje Traumatologija ^ulo seksa Poslovi za naizdr`ljivije Peta brzina

NATIONAL GEO.
08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 20.00 21.00 23.00 00.00 02.00 03.00 Tajna sedmorka Afrike Vulkan sudnjeg dana Razotkrivanje Pompeje Gra|evinski izazovi Istra`ivanje planete Zemlje Tajna sedmorka Afrike Vulkan sudnjeg dana Razotkrivanje Pompeje Zmijolovci Krokodilske hronike Kraljica hijena Nisam to znao [a{ava laboratorija Gorile u divljini Rje{avanje koda Da Vin~i Avionske nesre}e Megastrukture Avionske nesre}e Rje{avanje koda Da Vin~i Avionske nesre}e

SPORT KLUB
05.00 06.00 06.30 08.00 10.00 11.30 12.30 13.00 14.15 16.15 17.30 18.00 20.00 20.30 22.30 23.00 23.55 01.45 03.00 Ultimate fight Svijet atletike Fudbal mondijal magazin NHRA Chelsea TV Svijet atletike Bundesliga najava kola Ultimate fight Bundesliga 2: Mainz - Munchen TWS Portugol Bundesliga 2: (direktno) Bundesliga - najava kola Bundesliga: (direktno) NFL Game day + extra Profi boks Bundesliga 2. Ultimate fight Profi boks

EUROSPORT
08.30 Avanture 09.00 Speedway VN Bydgoszcz, Poljska 10.00 Biciklizam Stuttgart, Njema~ka 11.30 Fudbal SP za `ene, Kina 12.45 Reli Italija, live 13.00 Fudbal SP za `ene, Kina 14.00 Tenis WTA LuxembourgVille, Luksemburg, live 18.00 Fudbal Eurogoals 18.30 Fudbal SP za `ene, Kina 19.30 Atletika Shanghai, Kina 21.00 STIHL timber sports 22.00 Najja~i ~ovjek 23.00 Fudbal Eurogoals 23.30 Ekstremni sportovi 00.00 Atletika Shanghai, Kina

18.15 18.30 18.35 19.20 19.50 20.00 20.05 20.45 20.55 21.00 21.05 22.20 22.30 00.00

Vijesti na Drugom Vrijeme Eureka, serija Allo, allo, humoristi~na serija I to je to, crtani film Ve~eras... Odmori se, zaslu`io si TV serija Vijesti na Drugom Sportske vijesti Vrijeme Runji}eve ve~eri, snimka koncerta Promet danas Inspektor Lynley, serija Zagreb: Konji~ki sport svjetski kup, snimka
SERIJA

13.20 Zauvijek susjedi, serija 14.00 Osam dana za `ivot, igrani film 15.45 Obiteljske veze, serija 16.20 Svi vole Raymonda, serija 16.50 Vijesti 17.05 Svi vole Raymonda, serija 17.35 Cosby show, serija 18.35 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Lost, serija 21.50 Vatrena oluja, igrani film 23.20 Vijesti 23.40 Seks i grad, serija 00.15 Lijepe i ambiciozne, serija 01.05 Pri~a o uspjehu, igrani film 02.35 JAG, serija

DSF
06.00 Rukomet (1. Bundesliga) Essen - Gummersbach 07.30 Fudbal (2. Bundesliga) 09.30 All Access 13.00 Formula 1 (VN Japana), trening 15.00 Sportquiz 17.30 Bundesliga Pur II 18.30 Bundesliga Aktuell 19.45 Formula 1 (VN Japana), trening 21.30 Poker Exklusiv 22.30 Hattrick 2. Bundesliga

KABEL 1
15.30 Roseane, serija 16.00 Svakodnevnica 16.35 Svakodnevnica 17.05 K1 vijesti 17.15 @ivot je pustolovina 18.15 Kralj Queensa 18.45 Kralj Queensa 19.15 Kviz u taksiju 19.45 Kviz u taksiju 20.15 [apta~ duhova, serija 21.15 Medium 22.10 Cold case, serija 23.05 Bez traga, serija

1200
MRE@A

KOMEDIJA Re`ija: Chuck Russell Uloge: Jim Carrey, Cameron Diaz

2000
OBN

Maska
Stanley Ipkiss je tipi~ni luzer. Presrame`ljiv je da bi osvajao djevojke, nikad se ne zauzima za sebe i {ef ga konstantno tla~i. Ali njegov svijet uskoro }e se promijeniti. On pronalazi masku no}i boga Lokija i ona ga pretvara u superheroja koji osvaja plesni podij i srce prelijepe Tine Carlyle.

Lude 70.
Hyde i Red su {okirani Paminom reakcijom kad je slu~ajno ugledaju u toplesu. Poku{avaju da se to ne sazna, ali je Bob, od svih ljudi, ipak odlu~io da otkrije {ta se dogodilo. U me|uvremenu, Donna saznaje ne{to o djevojci s kojom je Eric bio dok je ona bila sa Caseyom.

PRO 7
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.10 19.10 20.15 22.40 23.35 SAM magazin We are Family! Frank, planer vjen~anja ^arobnice taff Newstime Simpsonovi Galileo magazin House of flying daggers, film Galileo Mystery Focus TV

HALLMARK
10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 17.00 18.00 20.00 Sudija Ejmi, serija Dar ljubavi, serija Maklaudove k}erke, serija Sudija Ejmi, serija Nebo nad Luizijanom, film Maklaudove k}erke, serija Grejsin izbor Ubistva u Midsomeru, serija 22.00 Pri~a o Tomiju Daglasu, serija

RTL
15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 19.40 20.15 21.15 Sud za porodicu Odvjetnik Posch To je samo {ala, serija Me|u nama Predve~erje Sve {to vrijedi Dobra vremena Ko `eli postati milijuna{? Ultimativni {ou hitparade - rok balade 23.00 Opet Atze 23.30 Opet Atze
SERIJA

VOX
14.05 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 19.00 19.50 20.15 21.05 22.30 00.35 Za svaki slu~aj Amy, serija Mcleodove k}erke, serija Moj dnevnik u inostranstvu Ljudi, `ivotinje, doktori Glad za znanjem Kuharski show Savr{ena ve~era Stanovati po `elji Smje{taljka Jordan Ro|en da kuha Spiegel TV reporta`a VOX vijesti

TV VOGO[]A
08.00 Info blok TV Vogo{}a 11.55 Pregled programa 12.00 VOA, Glas Amerike, bosanski servis (r) 12.40 I.R.I.B., program na bosanskom jeziku (r) 13.10 Vijesti TV Vogo{}a 13.20 Vjerski program 14.00 Vijesti TV Vogo{}a 14.05 Info IC, info (r) 14.40 Na{a realnost sa Dritom Haziraj (r) 15.50 Vijesti TV Vogo{}a 16.00 Besjede, dok. program (r) 16.30 Otvoreni program 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Ramazanski program 19.30 SMS muzi~ke `elje 20.35 Bosna sa izvora, emisija izvorne muzike 21.30 Ponos generacije 22.00 Vogo{}anska hronika 22.30 Sense, Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA, Glas Amerike 00.00 Pregled programa 00.05 Otvoreni program (r) 01.30 Vogo{}anska hronika, (r) 02.00 Muzi~ki program 02.35 Pregled programa za subotu 02.40 Info blok TV Vogo{}a 04.00 Ramazanski program 05.30 Info blok TV Vogo{}a

TV BUGOJNO
09.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 09.30 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtani film 09.40 Bratz, crtani film 10.00 @ene s broja 13, serija 11.00 Jack i stabljika graha, serija 12.00 Maska, film 15.00 Najava programa 15.05 Lo{e djevojke, serija (r) 16.00 Denver, posljednji dinosaurus, crtani film 16.30 Bratz, crtani film 16.55 Sport centar 16.56 @ene s broja 13, serija 18.00 Vijesti 18.10 Ramazanski program Informator 19.25 Crtani film 19.55 Sport centar 20.00 Sta`isti, serija 21.00 U povodu Ramazana, dokumentarni program 22.00 Vijesti 22.15 Sport centar 22.20 Opasnost ispod mora, film 00.20 Jack i stabljika graha, serija

TV KAKANJ
04.40 04.40 05.00 04.52 17.00 17.01 17.10 18.20 18.41 18.45 19.00 19.30 20.00 20.10 20.25 21.10 21.25 21.50 22.00 23.30 00.00 Pregled programa Sehurski program Po~etak posta D`uz XVI, vjerski program Pregled programa U~enje Kur'ana Program TV Sahar U susret iftaru, vjerski program Ezan za iftar Ilahije i kaside Tom i Jerry, crtani film Dnevnik FTV Pregled programa Vijesti IC, informativni program Od petka do petka, kola`ni program Hutba, vjerski program Vijesti TV Sahar Muzi~ki spotovi Za{titnik, igrani film Glas Amerike, informativni program Vijesti TV Sahar

TV IGMAN
10.07 10.10 10.30 11.00 11.25 11.45 12.00 12.25 12.30 13.00 14.00 15.56 16.01 16.04 16.24 16.25 16.45 17.00 17.30 17.32 18.10 18.22 18.40 19.00 19.28 19.30 20.00 20.30 21.30 21.55 22.00 22.30 23.00 23.01 Ramazanska vaktija Ilahije Glas Amerike Vrijeme je za pri~u Kur'anske pripovijesti Dje~iji program, ilahije Tri sedmice, kviz Ramazanska vaktija D`uma-namaz iz Mekke U~enje Kur'ana Ilahije i kaside Ezan za ikindiju namaz Dova na engleskom jeziku Vrijeme je za pri~u Ramazanska vaktija Kur'anske pripovjesti Ilahije, dje~iji program Tri sedmice, kviz Ramazanska vaktija Ilahije i kaside U susret iftaru Ramazanska vaktija Ezan za iftar Vijesti u 7 Ramazanska vaktija Lokalni info Islam channel news Zehra, revijalna emisija Ramazanske teme Ramazanska vaktija Moj Ramazan U~enje Kur'ana Ramazanska vaktija U~enje Kur'ana

2030
OBN

Skoro savr{en
Owen, Ramona, Kipp, Carl, Claude igraju igru za pronala`enje partnera. Svi nalaze partnera osim Claude, koja jo{ nije preboljela razlaz s momkom...

SARAJEVSKO IZDANJE
Ve~eras mubarek no} Lejletul-bedr
Prema Takvimu Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, danas 28. septembra je mubarek no} Lejletul-bedr. Tim povodom u Gazi Husrev begovoj d`amiji u Sarajevu nakon teravih namaza bit }e prou~en mevlud. Mevlud }e u~iti hafiz Mensur Malki}, hafiz Abdurrahim Sulejman, hafiz Burhan [aban, hafiz Vehbija [e}erovi}, Nasih Karavdi}, Hamza Lavi}, Resul Ali} i Senahid Isakovi}. O zna~aju mubarek no}i Lejletul-bedra predavanje }e odr`ati prof. Mehmedalija Had`i}. No} Lejletul-bedr je sje}anje na bitku na Bedru koja se dogodila 624. godine, druge godine po Hid`ri. Ova bitka imala je presudan zna~aj za muslimane, koji su poslije nje dobili svoju punu prepoznatljivost kao zajednica ummeta, saop}eno je iz Rijaseta.

Petak, 28. 9. 2007.

Incidenti na Thompsonovom koncertu u Mostaru

„Trofej ekselans“ Bruni Maru{i}u za auto-svje}icu
Pod okriljem Svjetske federacije inovator skih or ga ni za ci ja (IFIA), ~la no vi Udru`enja inovatora BiH predstavili su prvi put svoje radove u francuskom gradu Bordou, saop}eno je u ~etvrtak iz ovoga udru`enja. ^lanovi stru~nog `irija dodijelili su najvi{e priznanje, pehar nazvan „Trofej ekselans“ Bruni Maru{i}u iz [i ro kog Bri je ga, za auto mo bil sku svje}icu kojoj prakti~no nije ograni~en vijek trajanja. Ne samo da ona mo`e biti u upotrebi tokom milionske kilometra`e, dakle du`e nego sami automobili, nego je i konstrukcijski jednostavnija od postoje}ih svje}ica i sastoji se od samo ~etiri dijela. Zlatnu medalju dobio je Sa{enko Sadikovi} iz Ljubu{kog za isto tako jednostavno i zanimljivo rje{enje otvaranja tetrapak ambala`e i plasti~nih kesica za konditorske proizvode. Srebrena medalja dodijeljena je Borki Babalju iz Trebinja i Huseinu Huji}u iz Sarajeva, autorima fla{e koja se lako pretvara u ~a{u. Marinko Lovri} iz [irokog Brijega je dobio bronzanu medalju za poslu`avnik. Takvu medalju dobio je i dr. D`emal Mufti} iz Sarajeva za instrument koji zubaru olak{ava rad, a pacijentu ubla`ava bol prilikom obrade zubne gle|i, saop}eno je iz Udru`enja inovatora BiH.

Zarada od 300.000 maraka

Opet usta{ko znamenje!
Sa tribina su se ~uli povici: ''Gazi, gazi balije'', ''Ubij, ubij Srbina...'' • Neprimjerenim i uvredljivim rije~ima publika vrije|ala hercegova~kog muftiju Seida ef. Smajki}a
odgovor njima'', ipak je poru~io Thompson, pozdravljaju}i svoje simpatizere iz zapadne Hercegovine, Kiseljaka, Travnika, Viteza, Kre{eva, srednje Bosne i Dalmacije. Perkovi} nije zaboravio pozdraviti i hrvatske politi~are iz BiH koji su do{li na koncert, te predstavnike katoli~ke crkve. Pritom treba dodati da je na koncertu bio i visoki ~imbenik misije OSCE-a u Mostaru, Bernard J. Vrban. Koncert Marka Perkovi}a Thompsona, na stadionu pod Bijelim brijegom u Mostaru, sino} je privukao oko 20.000 posjetilaca. Thompsonov izlazak na scenu propra}en je burnim ovacijama, koje su, i pored apela da sve pro|e u dostojanstvenoj atmosferi, sadr`avale i uvredljive uzvike sa tribina stadiona.

Kontroverzni pjeva~
Kontroverzni hrvatski pjeva~, poslije pozdrava, izveo je i svoj prepoznatljivi performans sa ma~em na sceni. Dr`e}i ma~ uzdignut iznad glave, Perkovi} je, pra}en klicanjem prisutnih, ma~ zabio na postolje na bini. Veliki broj Thompsonovih simpatizera bio je odjeven u majice sa njegovim likom, ali su se isticali i oni koji su na majicama imali slike Ante Paveli}a, te kape sa usta{kim obilje`jima. „Poka`imo svima da }emo odr`ati dostojanstven koncert kakav sam i najavio. Ne}emo se osvrtati na ljude koji druga~ije misle. Neka na{e jedinstvo bude najbolji

U boj, u boj
Me|utim, na Thompsonov poziv da sve pro|e u dostojanstvenoj atmosferi, sa tribina su se ~uli povici: ''Gazi, gazi balije'', ''Ubij, ubij Srbina...'', ''U boj, u boj, za narod svoj'', {to se u vi{e navrata ponavljalo tokom koncerta. Tako|er, publika je neprimjerenim i uvredljivim povicima vrije|ala i hercegova~kog muftiju Seida ef. Smajki}a, dok se sa tribina ~ula i pjesma ''Evo zore, evo dana...''. Nekoliko dana uo~i koncerta u Mostaru, hercegova~ki muftija je izrazio negodovanje zbog nje-

govog odr`avanja. Pored Smajki}a, negodovali su i predstavnici Jevrejske zajednice u Mostaru, ~lanovi bora~kih organizacija pod okriljem JOB-a Mostara, te pripadnici SUBNOAR-a, nagla{avaju}i da pojedine Perkovi}eve pjesme imaju fa{isti~ke elemente i da kao takve vrije|aju osje}anja gra|ana BiH. Zbog sli~nih razloga, prije {est mjeseci zabranjeno je odr`avanje Thompsonovog koncerta u Sarajevu. U repertoaru kojeg je Perkovi} izabrao za mostarski nastup nisu se nalazile pjesme koje imaju uvredljiv sadr`aj. Gromoglasno je pozdravljen ovacijama kada je otpjevao pjesmu za sve poginule hrvatske vojnike i pjesmu posve}enu dvanaestorici tragi~no preminulih vatrogasaca iz [ibenika, koji su stradali na Kornatima. Koncert u Mostaru, koji je organizovan u sklopu turneje pod nazivom „Bilo jednom u Hrvatskoj“, samo od prodanih ulaznica Thompsonu }e donijeti zaradu od blizu 300.000 maraka.
N . BISE

RAMAZANSKA VAKTIJA
IFTAR SEHUR

Sarajevo Banja Luka Biha} Br~ko Gora`de Grada~ac Jajce Mostar Sanski Most Srebrenica Te{anj Travnik Tuzla Zenica

18.40 18.45 18.50 18.42 18.42 18.40 18.45 18.42 18.47 18.37 18.42 18.43 18.39 18.42

05.00 05.05 05.10 04.58 04.58 05.00 05.05 05.02 05.07 04.57 05.02 05.03 04.59 05.02

Potraga za masovnom grobnicom kod Zenice
U selu Pojske kod Zenice u toku su iskopavanja, na osnovu saznanja ha{kih istra`itelja o navodnom postojanju masovne grobnice u kojoj bi se prema iskazima jednog Hrvata iz zeni~kog sela ^ajdra{ i Ali Ahmed Ali Hamada, biv{eg pripadnika odreda „ElMud`ahid“, mogli nalaziti posmrtni ostaci 20 osoba hrvatske nacionalnosti iz sela Biko{ kod Travnika ubijenih 8. juna 1993. godine. „Tra`e se tijela lica hrvatske nacionalnosti koja su, prema na{im informacijama s podru~ja mjesta Biko{, op}ina Travnik“, izjavio je tu`ilac Red`o Deli}. (E. B.)

FOTO: A. DU^I]