Trách nhi m pháp lý và các kho n b i th KHÁCH HÀNG không b thi t h i t và nguyên nhân c a hành th ng tích t i b t kì ng

ng m b o an toàn, và gi cho i v i b t kì các khi u n i, yêu c u và ng thi u sót hay không làm tròn i lí phía m b o t t c s b o hi m

1. NHÀ CUNG C P s ch u trách nhi m, b o v ,

ng gây thi t h i t i t t b t kì tài s n c ng nh sinh m ng hay i nào gây ra b i hành i di n phía NHÀ CUNG C P hay N MUA HÀNG này.

trách nhi m c a NHÀ CUNG C P, phù h p nh

NHÀ CUNG C P. NHÀ CUNG C P ph i th c hi n và c yêu c u b i lu t pháp và

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful