SLG =wøÌ[ý[ý† ae[ýçV 20 Xä\õ¶‘öÌ[ý 2011 =×X`

YyY×yEõç
å»K÷çä»RôOç Y×yEõçÌ[ý
]ÇNþ %çEõç`
×»Jôy\õçXÇ aÌ[ýEõçÌ[ý
Eõ] [ýÌ^äa %ç]çÌ[ý AEõ åYÒ×]Eõç ×»K÷_* åaâôO
[ýÌ^äaâôO ^çäVÌ[ý UçäEõ*%çÌ[ý QôçX-[ýç] \Çõä_ åaâôO
åYÒä] [ýÇgV c÷äÌ^ UçEõç, %Xî a[ýçâôO å^]X UçäEõ,
åTô]XâôO %ç×]C ×»K÷_ç]* %U»Jô %ç]çÌ[ý åYÒ×]Eõç
åVFçäTô åTô]X adzVÌ[ýÝ ×»K÷_ Xç å]çä»RôâO ô*O ×EõÜÇ™ %XîçXî
×VäEõ ^ç ×»K÷_ Tôç AEõEõUçÌ^ %açWýç[Ì ýS* açe•Êõ×TôEõ
å[ýçWý A[ýe ]Ç„ù Eõä[Ì ý åVCÌ^çÌ[ý ]äTôç ]äXÌ[ý ×\õTô[Ì ýR» ôçO
å[ýçM÷ç[Ì ý lù]Tôç, %çÌ[ý åaâôO ×\õTôä[Ì ý[Ì ý J» ôç×c÷Vç YÇ[Ì ýäSÌ[ý
LXî CÌ[ý åYÒä] ]G åUäEõ×K» ÷ [ý§×VX* açÌ[ýçLÝ[ýäXÌ[ý
LXî Yçä` YçâôO×X [ýä»RôO, %çLC ×EõÜ™Ç CÌ[ý åYÒä]
Ì[ýçäTôÌ[ý YÌ[ý Ì[ýçTô ×[ý×XVÐ Eõç×»RôOäÌ^ ×VäTô Yç×Ì[ý*
%U»Jô Ì[ýÖYC åXâôO, %ç[ýçÌ[ý mSC åXâôO, åaâôOa]Ø™ö
XçÌ[ýÝÌ[ý aä† AEõÌ[ýçTôC [ýa[ýça EõÌ[ýçÌ[ý âôOä¬K÷
LçäG Xç*
EõUçm×_ £XäTô ×X»K÷Eõ åEõçäXç açVç]ç»RôOç
åYÒä]Ì[ý Gä”Ì[ý ]äTôç å`çXçäTô YçäÌ[ý* ×EõÜÇ™ a+˜×Tô
×Eõ»KÇ÷ ×_»RôO_ ]îçGç×LX TôUç å»K÷çä»RôOçEõçGL
%çä_ç»JôXçÌ[ý LXî åEõçäXç YÒa† ]äX %çäa×X*
%ç×] ×XÌ[ýÓYçÌ^ * YçPöEõ, å[ý×`Ì[ý\õçG Y×yEõçâôO
%ç]çäEõ ATôR» ôçO âôO YÝQÍöç ×VäÌ^ä»K÷, Y×yEõçm×_Ì[ý aä†
ac÷[ýça EõÌ[ýç Xç EõÌ[ýçÌ[ý YÒa† ×c÷äaä[ý AEõLX
XçÌ[ýÝäEõ =Y×ØšöTô EõÌ[ýäTô c÷_* %çaä_ AEõa]Ì^
AâôO Eõ_]×» J ô ×XäL ×_» R ôO _ ]îçäGÌ [ ý aä†
CTôäYÒçTô\õçä[ý L×QÍöäÌ^ ×»K÷_ A[ýe AFXC %çä»K÷,
åaâôO ×X×Ì[ýäF Lç×X AEõ»×»RôO VÇâôO Zõ]ïçÌ[ý Y×yEõç
EõÌ[ýäTôC EõTô Ì[ýNþlùÌ^ EõTô %Y]çX ac÷î EõÌ[ýäTô
c÷Ì^*
A[ýçÌ [ ý %ç×a ]É _
%çä_ç»JôXçÌ^--=YäÌ[ý
Ì [ ý[ýݳVÐ X çU XÝä» J ô
]]Tôç ]çäM÷ "å^
%çä» K ÷ ]ç×» R ôO Ì [ ý
Eõç»K÷çEõç×»K÷'... AâôO
YÒ¬K÷V Y×Ì[ýEõ”XçÌ^
YÒ E õç×`Tô c÷äÌ ^ ä» K ÷
açc÷çÌ[ýç Yy `çÌ[ýV
aeFîç Vwø ×\õ_ç, Y׸Jô] ×LdYÇ[Ì ý, %ç×_YÇ[Ì ýV^ÌÇ çÌ[ý,
L_YçâôOm×QÍö åUäEõ* a+çVäEõÌ[ý Eõ_ä] "]ç]ç×»RôO-]çXÇb'-AÌ[ý Yälù [ý_äTô ×GäÌ^ ×_äFä»K÷X
"13 å] 2011 [ýçe_ç TôUç \õçÌ[ýTô[ýäbï[Ì ý âô×O Tôc÷çäa

Øö‚Ì[ýSÝÌ^ ×VX* [ýç] Ì[ýçLä±¼öÌ[ý %Ø™öç»Jôä_ G]äXÌ[ý
]Wýî ×VäÌ^ XTÇôX [ýçe_çÌ[ý aÉä^ïçVÌ^ H»RôO_* Eõ×UTô
%çä»K÷, YÇ[Ì ýçEõçä_ %aÇ[Ì ý `×NþÌ[ý ×[ýXç` Eõä” å^]X
åV[ýÝ VÇGçï [Ì ý %ç×[ý\õï ç[ý Hä»Rô×O K» ÷_, åTô]×X AEõ B`Ÿ×[Ì ýEõ
[ýä_âôO c÷Ì^äTôç %ç×[ý\ïÉõTôç c÷äÌ^ä»K÷X ×¥-\ÇõLç ]]Tôç
[ýä³VîçYçWýîçÌ^*' a+çVEõäEõ [ý×_, AEõ»RôÇO %çäØ™ö
[ý_ÇX* åV[ýÝ %çYXçÌ[ý a+çVEõÝÌ^ YäQÍö c÷çaä[ýX
åTôç [ýä»RôOâôO, åHçQÍöçC ×EõÜ™Ç c÷çaä[ý* A[ýe YÒ¬K÷äV
Ì[ý[ýݳVÐXçäUÌ[ý »K÷×[ý [ýî[ýc÷çäÌ[ýÌ[ý %LÇc÷çTô ×c÷äaä[ý
×_äFä»K÷X"..... Eõä]ï A[ýe EõUçÌ^ aTôî' ]ç×»RôOÌ[ý
Eõç»K÷çEõç×»K÷ AÌ[ýÖY ]c÷çX [ýî×Nþ±¼öäEõâôO c÷Ì^äTôç
×[ý`ŸEõ×[ý Ì[ý[ýݳVÐXçUC FÇgäLä»K÷X [ýçÌ[ý[ýçÌ[ý*' c÷çÌ^
åÌ[ý ! %çYXçäEõ åEõçäXç Eõ×]×»Rô[ÌO ý ]çUçÌ^ [ýaçäXçÌ[ý
]äTôç Eõ×]×»RôO åXâôO %çYçTôTô ]]Tôç[Ì ý c÷çäTô* A[ýç[Ì ý
åVäF ×XâôO Y×yEõçÌ[ý ×\õTôÌ[ý EõÝ %çä»K÷* %çä»K÷
]ÇFî]Ü—öÝÌ[ý Eõçä»K÷ åFç_ç ×»Jô×Pö- " å^ [ý†ae•Êõ×TôÌ[ý
c÷ÖTôäGìÌ[ý[ý YÇXÌ[ýÓˆùçäÌ[ý %çY×X YÒ×Tôpûç[ýˆù, åaâôO
[ý†Lç×TôÌ[ý ]çTÊô\õçbçÌ[ý EõÌ[ýÓS %[ýX×TôÌ[ý EõUç
%çY×X ×X¸JôÌ^ %[ýGTô %çä»K÷X* [ýçe_ç \õçbçÌ[ý
YÒ»JôçÌ[ý TôUç YÒaçäÌ[ýÌ[ý ålùäy ×[ýGTô [ýç]ZÐõ³ROô
aÌ[ýEõçäÌ[ýÌ[ý åEõçäXç åc÷_äVç_ ×»K÷_ Xç*' %TôA[ý
%çY×X Ì[ýlùç EõÌ[ýÓX*' c÷îçg, %äYlùçÌ^ UçEÇõX,
%çYXçÌ[ý ×»Jô×PöÌ[ý ×X¸JôÌ^ =wøÌ[ý Yçä[ýX* %çÌ[ý EõÝ
EõÝ %çä»K÷ ? %çä»K÷ YÒä]çV XçäUÌ[ý "agçCTôç_
LXLÝ[ýäX [ýaÜ™ö =da[ý', Ì[ýS×Ld ]ç_çEõçäÌ[ýÌ[ý
"=wø[Ì ý %çWý×Ç XEõ ]XX C %ç»Jôç^ï YÒZõÇ {J» ô³VÐ' YÒ[ýäµù[Ì ý
aä† }]äSÌ[ý å`b EõUç åaâôO åGìÌ[ýÝ`áõÌ[ý
\õvôçJ» ôçä^ï[Ì ý "Ì[ý×aEõ×[ý_ Yç×FÌ[ýç_Ì^' }]S* LG~çU
×[ý`ŸçaäEõ ×XäÌ^ [ýÝäÌ[ý³VÐ VäwøÌ[ý "Øö‚Ê×TôÌ[ý åYFä]'
A[ýe YÒVÝY åV-Ì[ý "%ç×_YÇÌ[ýVÇÌ^çäÌ[ýÌ[ý YÒ[ýÝS
YÒ[ýµùEõç[Ì ý*'YÒVÝY åV Øö‚×Ê TôJôç[Ì ýSç Eõä[Ì ýäK» ÷X YÒç[ý×µùEõ
TôçÌ[ýçYV Vç`äEõ ×XäÌ^--"AEõ a]Ì^ ×Tô×X
Ì[ýçLXÝ×TôäTôC L×QÍöäÌ^ YäQÍö×»K÷ä_X* %äXEõ ×VX
å®ÏôQô âô=O ×XÌ^äXÌ[ý aä† ^ÇNþ ×»K÷ä_X'* %çÌ[ý [Ì ýä^Ì ä»K÷
6×»RôO G”, 14×»RôO Eõ×[ýTôç A[ýe AEõ×»RôO GVî Eõ×[ýTôç*
å_FEõa×É J» ôäTô ^çgäVÌ[ý Xç] [Ì ýä^Ì ä»K÷ Tôçäg VÌ[ý å[ý×`Ì[ý\õçG
å_FEõâôO [ýç]YÜšöç^Ì ×[ý`çŸ a [Ì ýçäFX Xç* ATôR» ôçO ×_äF
×XäLÌ[ý =YÌ[ý ×Wýhõç[Ì ý LX½çä¬K÷ A]X AEõ×R» ôO c÷çaîEõ[Ì ý
Y×yEõçÌ[ý LXî ATô»RôOç LçÌ^Gç FÌ[ý»Jô EõÌ[ýçÌ[ý LXî*
%çÌ [ ý AEõ×» R ôO %a+ç×VTô Y×yEõç
"\õç[ýXçÌ[ý HäÌ[ý =g×Eõ'
YÒ ç ׊ؚ ö çX--åÌ [ ýç×]
[ýÇEõa, aÇXÝ×Tô åÌ[ýçQô,
åEõç»Jô×[ýc÷çÌ[ý* AâôO
`çÌ [ ýV aeFîç×» R ôO
XçQÍ ö ç» J ôçQÍ ö ç EõäÌ [ ý
åEõçäXç %×\õ]Ç F
FÇgäL åY_ç] Xç*
31 ×»RôO Eõ×[ýTôçÌ[ý åEõçXC×»RôOâôO =ä{äFÌ[ý Vç×[ý Ì[ýçäF
Xç* ( =wø[ýä†Ì[ý ×Eõ Eõ×[ýTôçÌ[ý %\õç[ý H»RôO_) ?
[ýÌ[ýe aç×c÷Tôî %çä_ç»JôXçÌ^ aÇLÌ^ ×[ý`Ÿça C
×Eõä`çÌ[ýEõÇ ]çÌ[ý ]LÇ]VçäÌ[ý[Ì ý å_FçÌ^ ×EõK» ÷Ç R» ôçO Y×Ì[ý`äÒ ]Ì[ý
»K÷çY Ì[ýäÌ^ä»K÷ * %çÌ[ý Ì[ýäÌ^ä»K÷, AEõ×»RôO %SÇG”,
Xç×»RôOEõç, ×Ì[ý×\õ= A[ýe aÇ]X åGçØ‘öç]ÝÌ[ý YÒ[ýçVYÒ_çY* ×Xfaä³Väc÷ %çÌ[ýC ×Eõ»KÇ÷ YÒ_çY [ýEõä_
å_Fç×»RôO a+ÉSï c÷Tô* %†a#çÌ^ ATô %[ýäc÷_ç
åEõX ?

"XçØ‘öXçX' `Œ×»RôOÌ[ý %Uï ac÷Lä[ýçWýî XÌ^*
Y×yEõç×»RôOÌ[ý YÒ¬K÷äV aç_eEõçÌ[ýç VÇGïçÌ[ý å^ %[ýÌ^[ý×»RôO
AgäEõä»K÷X ×`”Ý `ÒÝ]c÷çäV[ý, AâôO Y×yEõçÌ[ý ×^×X
a+çVEõC, ×Tô×X a+çVEõÝÌ^äTô Lç×XäÌ^ä»K÷X,
"XçØ‘öXçX' Xçä] YÒFîçTô [Ì ý[ýݳVÐaeGÝTô ×`”Ý åV[ý[ýTÐ ô
×[ý`Ÿça AEõ×»RôO G” ×_äF×»K÷ä_X* `Œ×»RôOÌ[ý [ýîçFîç
YÒaä† ×Tô×X ^ç [ýä_×»K÷ä_X, TôçgÌ[ý ×XGï×_TôçUï
AâôO å^, A×»RôO AEõ×»RôO Xç Ø‘öGï Xç XÌ[ýEõ %[ýØšöçX*
"HäÌ[ýC Xäc÷ YçäÌ[ýC Xäc÷' LçTôÝÌ^ %[ýØšöç*
×_äF×»K÷ä_X åV[ý[ýÐTô ×[ý`Ÿça, "%ç×] ^]VÉTôäEõ
a×[ýXäÌ^ LçXç_ç], ]c÷ç`Ì^ %XÇGÒc÷ EõäÌ[ý %çY×X
%ç]çÌ[ý AâôO XçØ‘öXçXäTô' åÌ[ýäF ^çX* YÇXLïäX½Ì[ý
%çEõç«lùç %ç]çÌ[ý åXâôO* VÌ^ç EõäÌ[ý [ýׇûTô EõÌ[ýä[ýX
Xç' LçXç åXâôO, ^]VÉTô EõÝ EõäÌ[ý×»K÷ä_X, ×EõÜ™Ç AâôO
aäVîçLçTô Y×yEõç, YçPöEõäEõ [ýׇûTô EõäÌ[ý×X*
»Jô‰Ý _ç×c÷×QÍö, Eõç`ÝXçU Vça, »Jô‰ÝVça ]ÇäFçYçWýîçÌ^
YÒ]ÇäFÌ[ý YÒ[ýµù, Eõçä_ç[ýÌ[ýS YçQÆÍöâôO, å]çc÷X ×aec÷,
Ø‘ö[Ì ýÖY J» ôyÔ[ýTôï Ý, YÒS[ý J» ôävôçYçWýîçÌ^, [Ì ýçLçÌ[ýç], %×aTô
Vça YÒ]ÇäFÌ[ý Eõ×[ýTôç, åGìTô][ýLjù aÇÌ[ýçä_Ì[ý AEõ×»RôO
%XÇ[ýçV Eõ×[ýTôç A[ýe å»K÷çä»RôOçäVÌ[ý YçTôçÌ^ Ì[ýÓVÐ
]ÇäFçYçWýîçÌ^, %¶‘öÌ[ýÝb ]×{Eõ YçPöäEõÌ[ý YÒTôîç`ç
YÉ[Ì ýS EõäÌ[ýX* ]c÷çäVä[ý[Ì ý YÇTôÇ _×`” ×XäÌ^ YÒ[ýµù×R» ôO
%çÌ[ýC ×[ýØ™ÊöTô %çä_ç»JôXçÌ[ý Vç×[ý Ì[ýçäF* [ýçgEÇõQÍöçÌ[ý
]ç_YçQÍöç, åEõ³VçÌ^ ×Qô×c÷ åUäEõ YÒEõç×`Tô*
YÒ » ¬ K÷V Y×Ì [ ýEõ”Xç
åUäEõ £Ì [ ýÓ EõäÌ [ ý
å_Fç A[ýe å_FEõ
×X[ýïç»JôX a[ý ålùäy
Ì [ ýäÌ ^ ä» K ÷ éVXîTôçÌ [ ý
»K÷çY* ]çXaÝ `çÌ[ýV
aeFîç×»RôO aäÜ™öçbEÇõ]çÌ[ý
J» ôyÔ[ýTôï Ý[Ì ý a+çVXçÌ^
%Ì[ý×[ý³V aÌ[ý×S, `ç×Ü™öXGÌ[ý, F×QÍöÌ^ç L_YçâôOm×QÍö
åUäEõ YÒEõç×`Tô* YÒUä]âôO YÒ¬K÷äVÌ[ý EõUçÌ^ %ç×a
Y×yEõçÌ[ý Xçä]Ì[ý åUäEõ [ýäQÍöç c÷Ì[ýäZõ »K÷çYç c÷äÌ^ä»K÷
"`çÌ[ýVÝÌ^ç C VÝYç[ý×_ aeFîç' EõUçEõ×»RôO A[ýe TôÝUï
aç×c÷Tôî ae•Êõ×Tô aeaV EõUç×»RôO* Eõ\õçäÌ[ý »K÷çYç
c÷äÌ^»äK÷ a+çVäEõÌ[ý Xç] A[ýe åEõçäXç zõçä[ýÌ[ý
YÉLçÌ[ý Øö‚Ì[ý×SEõç aÇ_\õ VÇGïç YÒ×Tô]çÌ[ý »K÷×[ý*
AEõEõUçÌ^ VÊ×rôEõ»RôÇO* aÉ×»JôYäy G” C YÒ[ýµù, G”
×[ý\õçäGâôO » K ÷çYç c÷CÌ ^ çäTô YçPö E õ ×[ý}çÜ™ ö
c÷ä[ýX*Y×yEõçÌ ^ AEõ]çy YÒ ç ׊ [ý_äTô
%çX³VåGçYç_ åHçäbÌ[ý "×[ýVîçaGÌ[ý C åEõçJ» ô×[ýc÷ç[Ì ý
[Ì ýçL--Y×Ì[ý[ýç[Ì ý' A[ýe =ä]` `]ïç[Ì ý "Ì[ýçLçÌ^Ì [Ì ýçLçÌ^
]ç]_ç' YÒ[ýµù VÇ×»RôO*Tôä[ý %çX³V[ýç[ýÇ %çÌ[ý AEõ»RôÇO
LçÌ^Gç ×XäTô YçÌ[ýäTôX* %äXEõ %äXEõ Eõ×[ýTôç
»K÷çYç c÷äÌ^ä»K÷* %ç`ç EõÌ[ý[ý \õ×[ýbîäTô AgäVÌ[ý ]Wýî
åUäEõ åEõ= åEõ= K» ÷gÇ ä^Ì åZõ_ä[ýX YÒEõÊ Tô Eõ×[ýTôçäEõ*
"QÇô^Ì çaï a]ç»J» ôçÌ[ý' [Ì ýLTô LÌ^Ü™öÝ [ýb,ï YÇäLç aeFîç
1418/ a+çVEõ f Ì[ýä]X åV, åXTôç×L åÌ[ýçQô,
%ç×_YÇÌ[ýVÇÌ^çÌ[ý/ L_YçâôOm×QÍ åUäEõ YÒEõç×`Tô
yÔç=X 226 YçTôç[Ì ý [ý§ =ä{Fä^çGî [Ì ýJ» ôXç a]ʈù*
QÇôÌ^çäaïÌ[ý AEõ]çy ×XÌ^×]Tô açŠç×c÷Eõ Y×yEõçÌ[ý
`çÌ[ýV aeFîç* ]É_Tô YÒ[ýäµùÌ[ý =YÌ[ý mÌ[ý±¼ö åVCÌ^ç
c÷ä^Ì ä»K÷* =ä{Fîä^çGî YÒ[ýµùEõç[Ì ýäVÌ[ý ]äWýî %çä»K÷X
]ç×XEõ Vç`mŠ, åV[ýYÒaçV Ì[ýçÌ^, åLîç×Tô×[ýEõç`

XçU, Ì[ýTôX ×[ý`Ÿça,
åGç×[ý³V Ì[ýçÌ^, YÒä]çV
XçU, %çX³VäGçYç_
åHçb, Ø‘öYXEÇõ]çÌ[ý
]‰_, [ýça[ý Ì[ýçÌ^,
aäÌ[ýçLEÇõ]çÌ[ý å»JôìWý×Ç [Ì ý,
aÇ [ ýÐ T ô
Ì [ ýçÌ ^ ,
×[ýä[ýEõçX³V [ýaçEõ,
×X]ï_EõÇ]çÌ[ý \õ»vôç»Jôç^ï,
Ì[ýç] %[ýTôçÌ[ý `]ïç, =ä]` `]ïç A[ýe Ì[ýä]X åV*
a]aç]×Ì^Eõ a]aîç ×[ýbäÌ^ %çä_çEõYçTô EõÌ[ýç
c÷äÌ^ä»K÷* A\õçä[ý ×L×»RôOA å^ \õ×[ýbîäTôÌ[ý TôÝ[ýÐTô]
a]aîç c÷ä^Ì VçgQöÍ çä[ý Tôç ×XäVï` Eõä[Ì ýäK» ÷X Eõä^Ì EõLX
YÒ[ýµùEõç[Ì ý* J» ôç ×[ýä`b mÌ[ýÓ±¼ö åYäÌ^ä»K÷ %çä_ç»JôXçÌ^*
×[ýä`b [Ì ýJ» ôXç ×_äFä»K÷X åGìÌ[ýÝ`eEõ[Ì ý \õvôçJ» ôç^ï, XEÇõ_
]‰_ A[ýe X³VVÇ_ç_ [Ì ýç^Ì å»JôìWý×Ç [Ì ý* Y×yEõç^Ì a]Ì[ý
åV[ý "XÝ_ %µùEõçÌ[ý' Xçä] AEõ×»RôO [ýäQÍöç =YXîça
×_äF Y×yEõç a]ʈù EõäÌ[ýä»K÷X* %ç[ýçÌ[ý açG×Ì[ýEõç
Ì[ýçäÌ^Ì[ý Xç»RôOEõ "×c÷äa[ýÝ' AEõ×»RôO =ä{Fä^çGî
aeä^çLX* å_çEõEõUçÌ[ý EõUEõ LÌ^Ü™ö åHçb*
×»Jô×Eõdaç ×[ýbäÌ^ GÀäEõç]ç ×XäÌ^ %çä_ç»JôXç Eõä[Ì ýäK» ÷X
Qô. å]HXçV å\õì×]Eõ* G”EõçÌ[ýäVÌ[ý ]äWýî %çä»K÷X
YÌ[ý] \õvôç»Jôç^ï, XÉYÇÌ[ý »JôyÔ[ýTïôÝ,åV[ýç×`a »JôyÔ[ýTïôÝ,
TÇôbçÌ[ý »Jôä»vôçYçWýîçÌ^, aÇXÝ_ açc÷çX, åV[ýç×`a »JôçEõÝ,
aÇ\õçb açc÷ç, ×Eõä`çÌ[ý YçâôXO * Eõ×[ýTôç Yä[ýï %çä»K÷X
åGìTôä]³VÇ Ì[ýçÌ^, åGçYç ]ÇäFîçYçWýîçÌ^, TôYXEÇõ]çÌ[ý
EõÌ[ýYÒWýçX, XäÌ[ý³VÐXçU Vç`mŠ, %×LTô [ýçâôOÌ×Ì[ý,
[Ì ýçXç J» ôävôçYçWýîçÌ^, aÇX³Vç åGçØ‘öç]Ý, YÒ`çÜ™ö åV[ýXçU,
åaìäÌ[ýX J» ôy» Ô[ýTôï Ý, ×¥äYX [Ì ýç^Ì , ×[ýY_Ç EÇõ]çÌ[ý åHçb,
×[ý]_ EÇõ]çÌ[ý Vwø, A[ýe ×V_ÝY Tôä_çÌ^çÌ[ý*
AâôO YÒ[ýµùY[ýï %TôîÜ™ö a]ʈù, ×EõÜ™Ç YÒU]
åUäEõ å`b Y^ïÜ™ö »K÷çYçÌ[ý \Çõ_ YçPöEõäVÌ[ý ×[ý}çÜ™ö
EõÌ[ýä[ý*
"=wøäÌ[ýÌ[ý aÊLX' å`ì×\õEõ [ý×SEõ a+ç×VTô,
%ç×_YÇÌ[ýVÇÌ^çÌ[ý åUäEõ YÒEõç×`Tô Eõ×[ýTôç ×[ýbÌ^Eõ
Y×yEõç* ]çy 6 YçTôç[Ì ý AâôO Y×yEõç^Ì £WýÇ Eõ×[ýTôçâôO
»K÷çYç c÷äÌ^ä»K÷*

aeFÓÁTˆ√º¯

å^äc÷TÇô c÷_×V[ýç×QÍö åUäEõ Y×yEõç×»RôO YÒEõç×`Tô
åaäc÷TÇô "×[ýbÌ^ c÷_×V[ýç×QÍö' å_Fç 2×»RôO å»K÷äY
VçÌ^[ýˆùTôç[Ì ý Y×Ì[ýJ» ô^Ì åÌ[ýäFä»K÷* AâôO Wý[Ì ýäXÌ[ý Y×yEõç^Ì
YÉ[ýï YÒEõç×`äTôÌ[ý YÌ[ý " å»RôOçä»RôOçYçQÍöç HÇäÌ[ý×ZõäÌ[ý
åVäF£äX' åEõçäXç mÌ[ýÓ±¼ö UçäEõ Xç* Eõ×[ýTôçÌ[ý
×[ý\õçG×»RôO FÇ[ýâôO VÇ[ýï_* a[ý åUäEõ [ýäQÍöç EõUç
EõäÌ^Eõ×»RôO (GVî-YVî ×]×_äÌ^) å_Fç å»JôçF [ýÇäL
a+çVEõ [ýçV ×VäTô YçÌ[ýäTôX*

Gä”Ì[ý %çEõç`

G”mä_ç ×[ý×J» ôy [ýäSï[Ì ý åYç`çEõ YäÌ[ý YçPöäEõ[Ì ý å»JôçäFÌ[ý
aç]äX =Y×ØšöTô* ^äUrô a¤ä]Ì[ý aä† Xç Tôç×Eõä^Ì
=YçÌ^ åXâô*O A[ýç[Ì ý AEõR» ôOÇ Gä”Ì[ý `Ì[ýÝ[Ì ý åXäQÍöäJ» ôäQÍö
åVFç ^çEõ* G”GÒäÜšö[Ì ý YÒU] G” "c÷çâô-O åYÒ]'* ×¥TôÝ^Ì
G” "aeyÔçÜ™ö PöçEõ[Ì ýÓS'* [ýçe_ç Y×tEõç[Ì ý AEõ =Y×]Tô
J» ô×[Ì ýäyÌ[ý aä† aç]taî åÌ[ýäF Xç] åVCÌ^ç G”×»RôäO Tô
]çX×[ýEõ %çä[ýVX [Ì ýä^Ì ä»K÷* Vç+Tôî LÝ[ýäXÌ[ý ×X×[ýQöÍ
]Çc÷É äTïô Ø‘ö^Ì e×yÔÌ^ ×\õ×Qôä^Ì ç Eõîçä]Ì[ýç^Ì [ý׳V Eõä[Ì ý [ý-ÇÀ
-×Zõ_ä]Ì [ ý Ì [ ý]Ì [ ý]ç [ýîç[ýaçÌ [ ý G”
"}rôçaÇÌ[ý]×VïXÝ'*"a[ýï×`lùç %×\õ^çX'--A Ì[ýäÌ^ä»K÷
YQÍöçä`çXç Xç LçXç AEõ×R» ôO J» ô×[Ì ýäyÌ[ý ae×lùŠ ×[ýØö™ ç[Ì ý*
%lù[Ì ýc÷ÝXTôç[Ì ý Gç»RôÍ %çälùY Tôç[Ì ý EõäUçYEõUäX M÷ä[Ì ý
YäQÍö* "å[ýºROô åa_çÌ[ý' ×yXçU[ýç[ýÇ YÒEõç×`Tô Eõç[ýîGÒäÜšö[Ì ý
Eõ[Ì ýÓS Y×Ì[ýS×Tô[Ì ý G”* AÌ[ýEõ] %çäÌ[ýç \õçä_ç Gä”Ì[ý
Y^ïçäÌ^ YäQÍö "AEõçÜ™ö åGçYX', "åÌ[ýçVX \õ[Ì ýç A
[ýaÜ™ö', "aÇF' YÒ]FÇ * "Wý[Ì ýYçEõQöÍ ' `ÉXî åUäEõ £Ì[ýÓ
EõäÌ[ý ×[ý`ç_ [ýäQÍöçä_çEõ c÷äÌ^ CPöçÌ[ý Eõç×c÷×X*
"Ì[ýç]_Ý_ç [ýXç] [Ì ýç[ýS[ýWý Yç_ç' ^äUrô %çÜ™ö×[Ì ýEõ\õçä[ý
å_Fç* G”EõçäÌ[ý[Ì ý \õçbçÌ^- "×XäLÌ[ý aÊ×rôäEõ W[ýea
c÷äTô åVFç ^çÌ^ ? åc÷çEõ Xç åa VçX[ý, åc÷çEõ Xç åa
\õ^Ì eEõ[Ì ý*' å[ý` ]LçVçÌ[ý "\õäÉ Tô[Ì ý [ýç×Vî'* ×]=×LEõîç_
Eõîçä³Qõ_ EõÝ\õçä[ý \ÉõäTô[Ì ý Eõç~çÌ[ý a]äGçy c÷ä^Ì
CäPö Tôç[Ì ý G”* "å_çQôä`×Qôe-AÌ[ý %µùEõçäÌ[ý' ×Xä»RôçO _
\õäÉ Tô[Ì ý G”* YçPöEõäEõ %[ý`îâôO AEõ ×X`Ÿçäa YQÍöäTô
c÷ä[ý* "åTôXçäVÌ[ý G”'-C Tôçâô*O "aVçX³V ]ç]ç' Gä”
Ì[ýäÌ^ä»K÷ ZÇõ_YÌ[ýÝäVÌ[ý EõUç-]ç]çÌ[ý Ì[ýc÷aî]Ì^
Eõç^ïEõ_çY* "×[ýc÷† ]X'Gä”Ì[ý XçÌ^Eõ Yçâô_O R» ôO [Ì ýçäL`
[ýçØ™ö[ý* åEõçäXç [ýµùäX %ç[ýˆù UçEõäTô J» ôç^Ì Xç åa*
Yç×FÌ[ý ]äTôçâôO =X½ÇNþ %çEõçä` =QÍöäTô \õçä_ç[ýçäa*
×X×_ïŠ, ×Xä\ïõLç_ J» ô×[Ì ýy* £WýÇ ×XäLÌ[ý %XÇ\õä[ý
]`m_, [ýÌ[ýZõ Eõ×PöX `ÝTô_TôçÌ^ »JÇô×[ýäÌ^ Ì[ýçäF
×XäLäEõ* å[ý` @ˆù G” "AEõ å^ ×»K÷_'* AäTô
å_×FEõçÌ[ý é`×”Eõ å»K÷gçÌ^ç [ýTïô]çX* Eõç×[ýîEõ aÇb]ç
×[ý¬KÇ÷×Ì[ýTô c÷äTô UçäEõ G” åUäEõ* G” £Ì[ýÓ c÷Ì^
A\õçä[ýâô-O "aEõç_ä[ý_ç %ç]çÌ[ý G” AEõM÷çEg õ åYçbç
YçÌ^Ì[ýçÌ[ý ]äTôç %ç]çÌ[ý ]äXÌ[ý %ç×IõXçÌ^ åF_ç
EõäÌ[ý å[ýQÍöçÌ^* %ç]çÌ[ý \õç[ýXç FÇgä»RôO FÇgä»RôO G_çÌ^
åTôçä_* TôçÌ[ýYÌ[ý %ç×] [ýîØ™ö åVäF =QÍöç_ åVÌ^
%çEõçä`*' %Ì[ýÓSç Ì[ýçäÌ^Ì[ý %äXEõ Gä” Tôda]
`äŒÌ[ý [ýî[ýc÷ç[Ì ý Gä”Ì[ý G×TôEõ `ÀU Eõä[Ì ýäK» ÷* [ýçXçX
×[ý}ç»RôO å»JôçFäEõ YÝQÍöç åVÌ^* =~Tô YÒEõç`XçÌ[ý ×VäX
YÒ¬K÷V FÇ[ýâôO açVç]ç»RôOç* ×[ýFîçTô ×»JôyEõÌ[ý ×YEõçäaç
AEõ LçÌ^GçÌ^ [ýä_×»K÷ä_X--" å^ åV`_çâô-O [ýçEõäaç
%çgEõäTô LçäX Xç, åa ×»JôyEõÌ[ý c÷ä[ý EõÝ EõäÌ[ý
!'G”Eõç[Ì ý AÌ[ý >äW[ïý ×XLØ‘ö QôçXç ×[ýØö™ ç[Ì ý Eõä[Ì ý
Gä”Ì[ý %çEõçä` \õçaäTô åYäÌ[ýäK» ÷X A[ýe YçPöEõäEõ
\õç×aäÌ^ä»K÷X, AFçäXâôO å_FçÌ[ý açUïEõTôç* Gä”Ì[ý
åZõ×Ì[ýC^Ì ç_ç* %Ì[ýÓSç [Ì ýç^Ì *
]c÷ç×VGÜ™ö, [ýçÌ[ýâôOYÇÌ[ý, Eõ_EõçTôç* 75 »RôOçEõç*

=wø] å»JôìWýÇ×Ì[ý
aç×c÷äTôîÌ[ý %†äX [ýçe_ç å»K÷çä»RôOçG” ^äUrô
a]ʈù* %äXäEõ[Ì ý å_FçÌ^ Tôç[Ì ý \õç[ý, \õçbç, ×»JôÜö™ X,
é`×_, H»RôXO çyÔ] %ç]çäVÌ[ý Gä[ý[Ìï ý ×[ýb^Ì * %äXEõ
TôEõï -×[ýTôEõï UçEõä_C âôVO çXÝe %SÇG” WýÝäÌ[ý WýÝäÌ[ý
[ýçe_ç aç×c÷äTôî YÒä[ý` EõäÌ[ý å[ý` Lçg×EõäÌ^
[ýäa»äK» ÷*YÒUçGTô å»K÷çä»RôçO Gä”Ì[ý `Ì[ýÝ[Ì ý åUäEõâôO AÌ[ý
LX½* å^çGî å_FäEõÌ[ý c÷çäTô %SÇGä”Ì[ý %ç¸Jô^ï
×X]ïçS YçPöEõäEõ ×[ý]Ç„ù EõäÌ[ý* G”EõçÌ[ý %Ì[ýÓSç
Ì[ýçäÌ^Ì[ý a+˜×Tô YÒEõç×`Tô TÊôTôÝÌ^ G”GÒÜšö "Gä”Ì[ý
åZõ×[Ì ýC^Ì ç_ç' YÒaä†âôO AâôO \Éõ×]Eõç* VÇâôO ]_çä»Rô[ÌO ý
×\õTôÌ [ ý 84 YÊ œ ö ç Ì [ ý [ýâôO × » R ôO ä Tô %SÇ G ” C
å»K÷çä»RôOçGä”Ì[ý aeFîç 31* YÒÌ^çTô EõUçaç×c÷×TôîEõ
[ýXZÇõä_Ì[ý ºROôçâôO»ä_ %” Y×Ì[ýaäÌ[ý G” å`b
EõÌ[ý[ýçÌ[ý YÒ[ýSTôç Ì[ýäÌ^ä»K÷* å_×FEõçÌ[ý ×XLØ‘ö
\õçbçÌ^--"Gä”Ì[ý ]c÷çLX XâôO* ×XTôçÜ™öâôO Gä”Ì[ý
åZõ×Ì[ýCÌ^ç_ç %ç×]* ×_»RôO_ ]îçGç×LäXÌ[ý
%×_G×_äTô ×[ý×\õ~ Ø‘öçäVÌ[ý G” åZõ×Ì[ý EõÌ[ýçâôO
%ç]çÌ[ý aç×c÷TôîEõ]ï* %SÇG” %çÌ[ý å»K÷çä»RôOçGä”Ì[ý
]äWýî aÝ]ç[ýˆù Eõ_]* ×[ý³VÇäTô ×a³VÇ %XÇ\õä[ýÌ[ý
×YYçaçÌ^ LÝ[ýäXÌ[ý AâôO YU »Jô_ç* AâôO YU
»Jô_çäTôâôO %ç]çÌ[ý %çX³V*' YÊ×U[ýÝÌ[ý é[ý×»Jôyî]Ì^
YçPö`ç_çÌ^ ^ç åVäFä»K÷X, ^ç ×`äFä»K÷X TôçÌ[ý
açUïEõ [Ì ýÖYçÌ^S Hä»RôäO K» ÷ å_FçÌ^* AEõLX YçPöäEõ[Ì ý
YÒ × Tô×yÔÌ ^ ç %eä` G”EõçÌ [ ý %Sï [ ý åaX
Lç×XäÌ^ä»K÷X-- "[ýäÌ^a ×VäÌ^ XÌ^, Yç׉Tôî ×VäÌ^
XÌ^, G” ×VäÌ^ G”EõçäÌ[ýÌ[ý ×[ý»JôçÌ[ý EõÌ[ýçâôO
\õçä_ç*'AEõ]çy \õçä_ç G”-[ý×_äÌ^ \õçä_ç
G”EõçÌ[ý c÷äTô YçäÌ[ý* G” [ý_[ýçÌ[ý AâôO ]c÷d
mS×»RôO Tôç[Ì ý ]äWýî _lùSÝÌ^ %çÌ[ý [Ì ýä^Ì ä»K÷ c÷ÖV^Ì GÒçc÷Ý
\õçbçÌ[ý »Jô]Eõ* %çÜ™ö×Ì[ýEõTôç %çÌ[ý %ç±Á[ýÝlùçÌ^
Ì[ý×»JôTô G”mä_ç YçPöEõäEõ ×X\ïÇõ_ _älùî åYìðä»K÷
åVÌ^*
×Xä]ïV, `Œ[ýç§_î[ý×LïTô %Ì[ýÓSç Ì[ýçäÌ^Ì[ý

å\õçäÌ[ý[Ì ý å»JôçF, åLçQÍöçâôO
åÌ [ ýçQô, [ýçäÌ [ ýç×[ý`ç,
L_YçâôOGÇ×QÍö åUäEõ
YÒEõç×`Tô AâôO Y×yEõç[Ì ý
TÊôTôÝÌ^ aeFîç åEõX
YÒEõç×`Tô c÷äÌ^ä»K÷ TôçÌ[ý
åEõçäXç ]çUç]Ç‰Æ FÇgäL
åY_ç] Xç* åY_ç]
Ì[ýçXç aÌ[ýEõçäÌ[ýÌ[ý 3 YÊœöç A[ýe aÇEÇõ]çÌ[ýÌ[ýtX
aÌ[ýEõçäÌ[ýÌ[ý 1 YÊœöç* 2 YÊœöç VÇ×»RôO G”, 11×»RôO
Eõ×[ýTôç* TôçÌ[ý ]äWýî AEõLX Eõ×[ýÌ[ý Xç] %îç×aQô
[ýä»RôO A[ýe 26 YÊœöçÌ[ý AEõ VÝHï »K÷×[ýäTô G”*
Yç`çYç×` a+çVEõÝÌ^äTô %çälùY EõÌ[ýç c÷äÌ^ä»K÷
"%çLEõç_ [ýâô]O äÇ Fç ]çXÇäbÌ[ý aeFîç Eõä] %çaä»K÷*
AFXC Y^ïÜ™ö pûçX %LïäXÌ[ý LXî [ýâôO YQÍöçÌ[ý
×[ýEõ” åXâôO* %äXäEõÌ[ý \õç[ýaç[ý åVäF ]äX c÷Ì^
YÊ×U[ýÝäTô åaâôO a[ýä»JôäÌ^ å[ý×` EõçäLÌ[ý ]çXÇb
^çÌ[ý [ýâôO YQÍöç[Ì ý a]Ì^ åXâô*O ' a×Tôî, åTôç, EõÝ EõÌ[ýä[ý
^×V A]X A]X Y×yEõç YÒEõç×`Tô c÷äTô £Ì[ýÓ Eõä[Ì ý*
`ÒÝ aÇLÌ^Eõç×Ü™ö TôÌ[ýZõVçÌ[ý ( %ç[ýçÌ[ý `ÒÝ åEõXäÌ[ý
\õçâôO [ýç VçVç) a+ç×VTô, c÷_×V[ýç×QÍö, »åEõç»Jô×[ýc÷çÌ[ý

[¤[>Îåìt¡à

aeFÓÁÃ[˝ ÂLÁ„Ã[˝ \ˆÁGÓ ÂZı„Ã[˝

»Jôç×Ì[ýYçä` åLîç×Tôb`çäØ—õÌ[ý Xçä] ^ç »Jôä_ä»K÷, TôçäTô
]çä»M÷]äWýîâôO ]äX c÷Ì^ åLîç×Tôb`çØ—õ å»K÷äQÍö %Xî ×Eõ»KÇ÷ EõÌ[ýä_
\õçä_ç EõÌ[ýTôç]* AEõ»RôOç a]Ì^ ×»K÷_ ^FX ×[ý×\õ~ ae[ýçVYäy
åLîç×Tôb`çäØ—õÌ[ý aä† ^ÇNþ [ýî×NþäVÌ[ý ×[ýpûçYX c÷çäTô mäX
[ý_ç å^Tô, %çÌ[ý AFX ×[ý×\õ~ ae[ýçVYäy ^Tô Y×Ì[ý]çS
åLîç×TôbÝäVÌ[ý ×[ýpûçYX YçCÌ^ç ^çÌ^ Tôç c÷çäTô mäX å`b EõÌ[ýç
^çÌ^ Xç* %aeFî å_çEõ %çä»K÷X, ^çÌ[ýç åLîç×Tôb`çäØ—õÌ[ý ]çWýîä]
"Eõä[Ì ý' ^çä¬K÷X* A»K÷çQÍöçC å»Rô×O _×\õ`äX ×[ý×\õ~ J» ôîçäXä_Ì[ý ]çWýîä]
aEõç_ åUäEõ aäµù Y^ïÜö™ YÒJ» ôÇ [Ì ý åLîç×TôbÝ LXaçWýç[Ì ýSäEõ =YäV`
×VäÌ^ »Jôä_ä»K÷X* å_çäEõ TôçäVÌ[ý åZõçX EõÌ[ýä_ åaäEõä³QõÌ[ý ]äWýî
a[ý åLäX å^äTô YçÌ[ýä»K÷X, Lç×X Xç EõÝ EõäÌ[ý A»»RôOç a$ö[ý c÷Ì^*
YÒäTôîEõ ]çäa EõäÌ^Eõ _lù »RôOçEõçÌ[ý ×[ýpûçYX ×VäÌ^ ^çÌ[ýç [ýaä»K÷X
×[ý×\õ~ LçÌ^GçÌ^, TôçÌ[ýç EõTô»RôOç ]çXÇäbÌ[ý =YEõçäÌ[ý %çaä»K÷X,
%[ý`îâôO Tôç AEõ»RôOç ×[ýTôäEïõÌ[ý ×[ýbÌ^* GSTôç×Ü—öEõ åVä` a[ýçÌ[ýâôO
EõçäLÌ[ý %×WýEõçÌ[ý %çä»K÷, Tôç \õçä_ç åc÷çEõ [ýç FçÌ[ýçY åc÷çEõ*
•Çõ_ [ýç Eõä_äL ^FX Y×QÍö TôFX "aeFîç_HÇ a+˜VçÌ^' EõUç»RôOç
EõçäX Eõ] %çaTô %çÌ[ý A]X åTôç YÒäTôîEõ×VXâôO £XäTô YçâôO,
×[ý×\õ~\õçä[ý ×[ý×\õ~ =YçäÌ^* å»K÷ çä»»RôOçä[ý_çÌ^ "é[ý×»JôäyîÌ[ý ]äWýî
BEõî' Eõ»Uç»RôOç YÒçÌ^ £XTôç] ×EõÜ™Ç AFX £XäTô YçâôO Xç,
LçTôYçäTôÌ[ý Ì[ýçLXÝ×Tô \õçÌ[ýTô[ýbïäEõ EõTô»RôOç A×GäÌ^ ×XäÌ^ ^çä¬K÷
Tôç \õ×[ýbîd YÒLX½âôO \õçä_ç [ý_äTô YçÌ[ýä[ý*
×XäLÌ[ý LÝ[ýäX å»»JôçäFÌ[ý aç]äX a]çäLÌ[ý YÒ»JÇôÌ[ý Y×Ì[ý[ýTïôX
åVäF×»K÷, A»RôOçâôO Ø‘öç\õç×[ýEõ* ^çÌ[ýç åLîç×TôbÝäVÌ[ý Eõçä»K÷ ^çX,
TôçäVÌ[ý %×WýEõçe`äEõâôO [ý_äTô £äX×»K÷ å^ Tôç[Ì ýç ]çX×aEõ VÇ[ý_ï Tôç[Ì ý
LXîâôO ^çX* A»RôOç ×PöEõ å^ ]çXÇb ^FX a[ý×VäEõâôO c÷Tôç` c÷äÌ^
YäQÍö TôFXâôO c÷çäTôÌ[ý Eõçä»K÷ ^ç YçÌ^ TôçäEõâôO %çgEõäQÍö WýÌ[ýçÌ[ý å»Jôrôç
EõäÌ[ý*
AEõLX %ç]çäEõ AEõ×»RôO ×»Jô×»PöäTô ×Lpûçaç EõäÌ[ý×»K÷ä_X å^,
Y×yEõçäTô %ç]çÌ[ý aeFîçTôäüøÌ[ý =YÌ[ý å[ý` ×Eõ»KÇ÷ \õ×[ýbîV[ýçSÝ
\Çõ_ YÒ]ç×STô c÷äÌ^ä»K÷, A a+äEïõ %ç]çÌ[ý [ýNþ[ýî EõÝ* A»RôOç
×PöEõ å^ Y×yEõçäTô å_FçÌ[ý a]Ì^ VÇ-AEõ»RôOç \õ×[ýbîV[ýçSÝ %[ý`îâôO
\Çõ_ c÷äÌ^ä»K÷, ×EõÜ™Ç Tôç åEõçäXç [ýî×Nþ açäYälù XÌ^, %Uïçd
AäTô åEõçäXç [ýî×NþÌ[ý lù×Tô c÷äÌ^ä»K÷ [ýä_ %ç]çÌ[ý ]äX c÷Ì^ Xç*
×^×X %ç]çäEõ ×Lpûçaç EõäÌ[ý×»K÷ä_X TôçäEõC %ç×] AEõâôO EõUç
[ýä_×»»K÷_ç] A[ýe TôçäEõ \õçÌ[ýTô[ýäbïÌ[ý ×[ýFîçTô AEõ åLîç×TôbÝÌ[ý
"\Çõ_ \õ×[ýbîV[ýçSÝ'-Ì[ýC YÒ]çS ×VäÌ^×»K÷_ç]*
20 [ý»K÷äÌ[ýÌ[ý %×\õpûTôçÌ^ åVäF×»K÷, a[ýa]Ì^ å^ a×PöEõ
\õ×[ýbîV[ýçSÝ c÷äÌ^ä»K÷ Tôç EõFXâôO XÌ^ Tôä[ý %×\õpûTôç A[ýe
[ýÌ^a [ýçQÍöçÌ[ý aä† aä† yÔ]`âôO \Çõä_Ì[ý aeFîç Eõä]ä»K÷* ^FX
£Ì[ýÓ EõäÌ[ý×»K÷_ç] TôFX YÒU] [ýçWýç ×»K÷_ "[ýâôOYäyÌ[ý %\õç[ý'
aeFîçTôäüøÌ[ý =YÌ[ý åTôç YÒçÌ^ ×Eõ»KÇ÷âôO [ýâôO TôFX YçCÌ^ç å^Tô Xç,
%äYlùç EõÌ[ýäTô c÷Tô Eõ_EõçTôç [ýâôOä]_çÌ[ý LXî, EõçÌ[ýS åV`×[ýäVä`Ì[ý å[ý` ×Eõ»KÇ÷ [ýâôO YçCÌ^ç å^Tô [ýâôOä]_çÌ^* %äXäEõâôO
åZõçäX %ç]çäEõ aeFîçTôäüøÌ[ý =YÌ[ý EõÝ EõÝ [ýâôO %çä»K÷ ×Lpûçaç
EõäÌ[ýX* Aälùäy %ç×] a[ýçâôOäEõ [ý×_ "×EõäÌ[ýçÌ[ý aeFîçTôüø'-åEõ
YÒUä] YQÆÍöX, TôçÌ[ýYÌ[ý %XîçXî [ýâôO %çYXçÌ[ý Eõçä»K÷ ac÷L ]äX
c÷ä[ý* å^äc÷TÇô åLîç×Tôb`çØ—õ £WýÇ]çy aeFîçTôäüøÌ[ý =YÌ[ý ×X\ïõÌ[ý
EõäÌ[ý Xç, TôçâôO å»Jôrôç EõÌ[ýÓX* EÇõלö×[ý»JôçÌ[ý A[ýe c÷çäTôÌ[ý åÌ[ýFçÌ[ý
×[ý»JôçÌ[ý EõÌ[ýçÌ[ý, AäTô %çYXçÌ[ý aÇ×[ýWýç c÷ä[ý* EõçÌ[ýS åEõçäXç
×X×Vïrô\õçä[ý EõçäÌ[ýç a+äEïõ LçXäTô [ýç \õ×[ýbîV[ýçSÝ EõÌ[ýäTô

åUäEõ YÒEõç×`Tô [ýÝlùS TôUî C aç×c÷Tôî Y×yEõç×»Rô[ÌO ý
»JôTÇôUï [ýbï YÉLç aeFîç ×c÷äaä[ý YÒEõç×`Tô c÷äÌ^ä»K÷*
å]ç»RôOç]Ç×»RôO ]çM÷ç×Ì[ý ]çäXÌ[ý AâôO Y×yEõç×»RôOÌ[ý
=ä{Fîä^çGî ×[ý\õçG×»RôO c÷_ YÒ[ýäµùÌ[ý ×[ý\õçG*
aÇ×X[ýçï ×»JôTô Eõä^Ì Eõ×R» ôO YÒ[ýµù YÒEõç×`Tô c÷ä^Ì ä»K÷ [ýTôï ]çX
aeFîç×»RôOäTô A[ýe Ì[ý[ýݳVÐXçU ×[ýbÌ^Eõ 5×»RôO YÒ[ýµù
å»K÷äY ×PöEõ `Òˆùç LçXçäTô åYäÌ[ýä»K÷ Y×yEõç* A[ýe

LX½çÜ™öäÌ[ýÌ[ý ]ç³Vça
[ýÇ_ç aÌ[ýEõçÌ[ý
VÇfFäEõ ]çXäTô Yç×Ì[ý×X %ç×]* Yç×Ì[ý×X [ýä_âôO å[ý§_ç c÷äÌ^×»K÷
å\õäa »Jôä_×»»K÷ LÝ[ýX åUäEõ LÝ[ýäX %Xî LX½çÜ™öäÌ[ýÌ[ý ]ç³Vçäa*
åLîçdØoöç ×XeäQÍö M÷äÌ[ý ^çÌ^ %çä_ç
TôFXC Ì[ýç×wøÌ[ý PöçÌ^ Vçg×QÍöäÌ^*
%çEõçä`Ì[ý VÇfFäEõ L×QÍöäÌ^ Ì[ýç×yÌ[ý [ýÇäEõ Ì[ýç×wøÌ[ý £äÌ^ £WýÇ
[ýV_çÌ^ `Ì[ýÝäÌ[ýÌ[ý ×XFçV \õçgL aYçäEõ L×QÍöäÌ^ Tô[ýÇ
Xlùy %ç]çÌ^ %\õîUïXç LçXçÌ^ a[ý yÓ×»RôO åLäXC*
%ç]çÌ[ý VÇfF %`ÒÓ %çL YU×V`çÌ[ý EõçIõç_*
YUc÷çÌ[ýçÌ[ý ×VG}çÜ™ö %ç×], EõçÌ[ý Eõçä»K÷ åYÒç×UTô EõÌ[ý[ý VÇfF
^×V Xç åEõ= a]Éä_ TÇôä_ åXÌ^ %ç]çÌ[ý VÇfF-×X^ïça
Tôä[ý LX½çÜ™öäÌ[ýÌ[ý YÒU] aÉ^ïäEõ EõÌ[ý[ý ×Xä[ýVX VÇfF-GÌ[ý_*

aeFÓÁ ◊X„Ã^ `·¯Á XÃ^* [˝Ã[˝e [˝„` %ÁX„Tˆ YÁÃ[˝„_
Zı◊EıÃ[˝ ÂU„Eı [˝„X Â^„Tˆ YÁ„Ã[˝X =◊LÃ[˝ aeFÓÁ Ã[˝c˜„aÓÃ[˝
ªJÙÁ◊[˝EıÁ◊Pˆ c˜Á„Tˆ ◊X„Ã^ \ˆÁ„GÓÃ[˝ ÂVÁÃ[˝„GÁQÕˆÁÃ^ VÒÁ≈◊QÕˆ„Ã^
%ÁY◊XC [˝_«X, ◊ªJÙ◊ªJÙe ZgıÁEı* aÁZı„_ÓÃ[˝ [˝›L]‹óˆ
Â`FÁ‰¨K˜X aeFÓÁTˆ√º¯◊[˝V %ªJÙ¤X EıÃ[˝
EÇõלö×[ý»JôçÌ[ý, c÷çäTôÌ[ý åÌ[ýFç A[ýe aeFîçTôüø %çYXçäEõ AEõ×»RôO ×X×Vïrô
LçÌ^GçÌ^ åYìðäK» ÷çäTô açc÷ç^î Eõ[Ì ýä[ý* %çLEõç_ %äXEõ LçÌ^GçäTôâôO
åLîç×Tôb`çØ—õ å`FçäXç c÷Ì^ YçÌ[ýä_ TôçäVÌ[ý Eõçä»K÷ açc÷ç^î ×XX*
AÌ[ýYÌ[ý %çY×X ^FX Eõç=äEõ åVFä[ýX %[ý`îâôO TôçäEõ [ýä_
åXä[ýX å^ %çY×X AFXC ×`lùçUïÝ, AäTô aç]äXÌ[ý ]çXÇäbÌ[ý
Eõçä»K÷ a×PöEõ [ýçTïôç åYìðä»K÷çÌ^* å»Jôrôç EõÌ[ýä[ýX aTôTôçÌ[ý aä†
åLîç×Tôb»Jô»Jïôç EõÌ[ýäTô* åLîç×Tôb`çäØ—õÌ[ý =YÌ[ý YQÍöçä`çXç EõÌ[ýäTô
EõÌ[ýäTô AÌ[ý ]äWýî %äXEõ ZõçgEõäZõçEõÌ[ý Yçä[ýX, å»»Jôrôç EõÌ[ýä[ýX
TôçÌ[ý a×PöEõ [ýîçFîç åFgçLçÌ[ý* %×WýEõçe` åLîç×TôbÝäVÌ[ý åV×F
×XäLäVÌ[ý Xç] Yç_»RôOçäTô [ýç %Xî Xç] [ýî[ýc÷çÌ[ý EõÌ[ýäTô, AÌ[ý
[ýîçFîç %ç]çÌ[ý Eõçä»K÷C a×PöEõ\õçä[ý åXâôO*
%çLEõç_ âôOX»RôOçÌ[ýäXä»RôOÌ[ý ^ÇäG YÊ×U[ýÝ YÒçÌ^ c÷çäTôÌ[ý ]ÇäPöçäTô
»Jôä_ Aäaä»K÷* YÒäÌ^çLäX âôOX»RôOçÌ[ýäXä»RôOÌ[ý ]çWýîä] ×[ý×\õ~
åLîç×Tôb`çØ—õ a+×EïõTô %ç×»RôEOï õ_Ë Qôç=Xä_çQô Eõä[Ì ý YQÆöÍ X* AäTô
%çYXçÌ[ý pûçX [ýçQÍöä[ý* åLîç×Tôb`çØ—õ EõFXâôO ]çXÇbäEõ \Çõ_
YäU »Jôç×_Tô EõäÌ[ý Xç* %ç]Ì[ýç %ç]çäVÌ[ý Ø‘öçäUï AäEõ \Çõ_\õçä[ý
»Jôç_Xç Eõ×Ì[ý* TôçâôO å»Jôrôç EõÌ[ýä[ýX ×XLØ‘ö Ø‘öçUïäEõ a×Ì[ýäÌ^ åÌ[ýäF
åLîç×Tôb»Jô»Jïôç EõÌ[ýäTô*
ÂÃ[˝Á[˝[˝Á„Ã[˝Ã[˝ aÁTˆEıÁc˜X-AÃ[˝ ◊[˝◊\ˆ~ ◊[˝\ˆÁG a∂누µ˘ ]TˆÁ]Tˆ
LÁ◊X„Ã^ 150 `„åÃ[˝ ]„W˝Ó ◊ªJÙ◊Pˆ ◊_F«X A+ ◊PˆEıÁXÁÃ^ f
^Á YQÕˆ◊ªK˜ ^Á \ˆÁ[˝◊ªK˜, Y“^‰±Ûˆ-=w¯Ã[˝[˝Ü ae[˝ÁV,
18A/1A, ]„XÁc˜Ã[˝Y«E«ıÃ[˝ ÂÃ[˝ÁQˆ, Eı_EıÁTˆÁ-26

åVîçTôXçÌ[ý »RôOç_[ýçc÷çXçÌ^ a]Ø™ö aÜ™öçY-]ÇcÉ÷äTïô
YÒ[ý_ âôO¬K÷çÌ[ý ]Ç„ù %ç`Ÿçäa \õ×Ì[ýäÌ^ åV[ý
LÝ[ýX TôÌ[ý†*

»K÷çÌ^çÌ[ý ]çÌ^ç
Eõ_îçS åV
AâôO åV` AâôO a]äÌ^ Xç]ç[ý×_ GçäÌ^
GçgäÌ^Ì[ý å]äPöç YU \õçIõä»K÷ å^ å[ýçrô]
TôçÌ[ý AEõTôçÌ[ýçÌ[ý aÇÌ[ý \õÌ[ýVÇYÇäÌ[ý Xç×QÍöäÌ^ ×Vä¬K÷
åGgçäZõç å[ýQÍöçä_Ì[ý Uç[ýçÌ^ %ç»»RôOEõç Ì[ýçTô -Eõ]ïae•Êõ×TôÌ[ý å[ýVçga aÇäTôçÌ^ MÇ÷ä_
MÇ÷_ [ýçÌ[ýç³VçÌ^ åVìQÍö EõÌ[ýçä¬K÷ åVç-VÇ_ H×QÍöÌ[ý Eõçg»RôOç
»JôîçeGç ]çXM÷ç [ýç_çaäXÌ[ý Ì[ýÓäYç G_ç Lä_
<Gä_Ì[ý QôçXçÌ[ý »K÷çÌ^ç å^X \õçIõç
VYïS...

%çEõçä`Ì[ý aµùîç»K÷çâôO-AÌ[ý [ýVçXîTôçÌ^ ]Wýî[ýTïôÝ _ç_ %ç\õç
TôFX %ç¸Jô^ï XÝÌ[ý[ý %[ým×¢öTô ae•õçäÌ[ý*
%XçØ‘öç×VTô G\õÝÌ[ý %XÇ\Éõ×TôÌ[ý ×\õTôÌ[ý ^FX `çÜ™ö [ýçTôça*

`çc÷×Ì[ýEõ
GçX £äX ^çC
aÇ×LTô %×WýEõçÌ[ýÝ
%ç×] ×Eõ [ýÇ×M÷ Xç
AâôO =LçXXVÝÌ[ý a[ýïØ‘ö åVCÌ^çÌ[ý YÌ[ýC
TÇô×] å\õäLç×X,
Fç×_ c÷çäTô Aäa»K÷, Fç×_ c÷çäTô ×ZõäÌ[ý ^çä[ý
%ç×] åTôç Tôç Yç×Ì[ý Xç -]çÌ^ç[ýX ×HäÌ[ýä»K÷ %ç]çäEõ, Gç»K÷ C Yç×F*
<`ŸÌ[ý åGç_äEõÌ[ý [ýlùØšöä_ AâôO =LçXXVÝÌ[ý YU
å\õäIõ å\õäIõ åV×F åYÒ], %ç`ç C âôO³VÐLç_,
Aa[ý TÇô¬K÷ EõäÌ[ý ×Eõ EõäÌ[ý TÇô×] [ýÊälùÌ[ý ]äTôç =VçaÝX
YU WýäÌ[ý»K÷ åGç_EõXçäUÌ[ý,
%ç×] ×Eõ Yç×Ì[ý Xç TÇôä_ ×VäTô
AâôO åGç_Eõ, XVÝ C ×\õLäTô UçEõç Yç×F,
^çä[ý åTôç ^çC
^çCÌ^çÌ[ý %çäG GçX £äX ^çC YÌ[ýçX ]ç×»M÷Ì[ý*

``çáõä`FÌ[ý Yç_
×Eõ»KÇ÷ %V_[ýV_
Yç×Ì[ýYç×`ŸïEõ %XÇb† ×[ý×XaÇäTôçÌ^ åGgäU Ì[ýçäF
]çÌ^ç å]çc÷ [ýç aîç»RôOça
[ýäÌ^»L Eõç»RôO »JÇô_
åTôç]çÌ[ý åºROôÌ^ç×Ì[ýäIõ c÷çTô Ì[ýçFç
VÇÌ[ýÜ™ö G×Tô
[ýçTôçäaÌ[ý %SÇ-YÌ[ý]çSÇ lùäÌ^ ^çÌ^ Vç×] YçÌ[ý×Zõ=ä]
Aa[ýâôO
åEõ×a XçäGÌ[ý Ùa×QÍö\õçIõç %áõ
å`b WýçäY Aäa åV×F
×Eõ»KÇ÷âôO å]ä_×X
å]Wýç[ýÝ
Vlù
å»JôìEõ` `Œmä_ç
»JôçEõçÌ[ý WýÇä_çÌ[ý ]äTôçâôO åWýgçÌ^ç¬K÷~ %ä[ýçWýî `çc÷×Ì[ýEõ*

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful