ng hcm v CNXH và con ng i lên CNXH V n d ng t t ng ó vào th c ti n VN.

t

VN.

Tthcm v CNXH có ngu n g c sâu xa t ch ngh a yêu n c, truy n th ng nhân ái và t t ng c ng ng làng xã VN, c hình thành t lâu i trong ls d ng n c và gi n c c a dt. HCM ã t ng bi t n tt CNXH s khai ph ng ông, qua "thuy t i ng c a " Nho giáo, ch công i n ph ng ông là c s kinh t t o nên s c k t c ng ng b n ch t c a ng i VN. Khi ra n c ngoài kh o sát cách m ng th gi i, NAQ ã tìm th y trong h c thuy t Mác v lý t ng m t xh nhân o, v con ng th c hi n c m gi i phóng các dt b áp b c kh i ách nô l . n n m 1923, NAQ n LX, l n u tiên bi t n "chính sách kt m i" c a Lênin, c nhìn th y thành t c a nhân dân xô-vi t trên co ng xây d ng xh m i. * Tthcm v CNXH 1-C s hình thành tthcm v CNXH VN + HCM ti p c n t t ng CNXH t quan i m hình thái KT-XH c a Mác. Lu n i m c b n c a Mác- ngghen v 1 xh m i v i nh ng c tr ng b n ch t là xóa b ch ng i bóc l t ng i d a trên t h u v t li u sx, xóa b tình tr ng b áp b c v chính tr , nô d ch v tinh th n. Lênin ã phát tri n lu n i m v CNXH i u ki n CNTB ã chuy n sang giai o n c quy n, t c giai o n QCN. CMT10 Nga n m 1917 ã làm cho lý lu n tr thành hi n th c: CNXH v i t cách là 1 xh m i, m t b c phát tri n cao và t t p h n so v i CNTB. HCM kh ng nh vai trò quy t nh c a s c sx i v i phát tri n c a xh c ng nh iv is chuy n bi n t xh n sang xh kia. Bác c ng kh ng nh, trong ls loài ng i có 5 hình th c quan h sx chính, và nh n m nh "không ph i qu c gia dt nào c ng u tr i qua các b c phát tri n tu n t nh v y". Bác s m n v i t t ng quá ti n th ng lên CNXH không tr i qua giai o n TBCN. H chí Minh ti p c n ch ngh a xã h i t Ph ng + HCM ã ti p c n CNXH t quan i m duy v t ls khoa h c, t s giác ng v s m nh ls c a GCCN-giai c p trung tâm c a th i i. NAQ tr c ti p tham gia phong trào công nhân, khi tr thành ng i c ng s n Ng i ã tìm hi u và vi t nhi u bài v GCCN ( n, nh t, trung, th nh k ...). Tuy ho t ng n c ngoài ng i v n theo dõi phong trào công nhân VN. N m 1922, l n u công nhân ch l n bãi công, NAQ coi ó là "d u hi u ch ng t GCCN ã b t u giác ng v l c l ng và giá tr c a mình"..."chúng ta ph i ghi l y d u hi u c a th i i". "GCCN chính qu c không ph i ch t tình oàn k t v i nh ng ng i anh em y b ng l i nói mà thôi, mà còn ph i giác ng , giáo d c h v ý th c t ch c và pp t ch c". + HCM ti p c n CNXH t ch ngh a yêu n c và truy n th ng v n hóa t t p c a dt. -T c i m ls dt: n c ta không tr i qua th i k chi m h u nô l mang m d u n phong ki n ph ng ông, mâu thu n giai c p không gay g t, quy t li t, kéo dài, nh ph ng tây, do ó hình thành qu c gia dt t s m; ngày t bu i u d ng n c, chúng ta liên t c ph i u tranh ch ng ngo i xâm, hình thành ch ngh a yêu n c truy n th ng; Là n c nông nghi p, l y t và n c làm n n t ng v i ch công i n hình thành c ng ng thêm b n ch t. T t c i u này là giá tr c b n c a tinh th n và t t ng XHCN VN: tinh th n yêu n c, yêu th ng ùm b c trong h an n n u tranh, c k t c ng ng qu c gia dt. - T truy n th ng v n hóa lâu i, b n s c riêng: ó là n n v n hóa l y nhân ngh a làm g c, tr c, tr tham, tr ng o lý; n n v n hóa mang tính dân ch ; có tính ch t khoan dung; m t dt tr ng hi n t i; hi u h c... - T duy tri t h c ph ng ông: coi tr ng hòa ng, o c nhân ngh a. HCM quan ni m,

M c tiêu là gi i phóng nhân dân lao ng kh i nghèo nàn. . B ng th c ti n ch o xây d ng CNXH n c ta. v a mang tính ch t dtt c là n n v n hóa tiên ti n m à b n s c dt). l c h u. hi n t ng. b n ch t c a CNXH. h p lý. ngân hàng làm c a chung. + V v n hóa: có v n hóa phát tri n cao (v a mang tính ch t XHCN. T t ng c l p dt g n li n v i CNXH xu t phát t th c ti n CMVN. "CNXH là giai o n phát tri n c o h n so v i CNTB v m t v n hóa và gi i phóng con ng i". v n hóa "ph i s a i c thói tham nh ng. xe l a. c m no và s ng 1 i h nh phúc. CMVN òi h i có 1 giai c p tiên ti n i di n cho ph ng th c sx m i. .V b n ch t c a CNXH: Nêu khái quát lu n gi i c a các nhà kinh i n v giai c p th p c a CNXH. dân có quy n và có ngh a v làm ch . có ý th c t ch c và tr thành giai c p t giác ng lên làm cách m ng. T duy c a HCM là t duy r ng m và v n hóa. luôn tìm t n g c c a s v t. + CNXH là do qu n chúng nhân dân t xây d ng nên d i s lãnh o c a ng. HCM s m nhìn th y phong trào yêu n c VN ang r i vào kh ng ho ng v ng l i. + V kt: Xây d ng kt XHCN v i công nghi p và nông nghi p hi n i. có h t t ng c l p. + CNXH ph i g n v i phát tri n khoa h c k thu t và v n hóa c a nhân dân. có n n kt phát tri n cao. . dt làm c s phát tri n. + HCM ti p c n CNXH t yêu c u th c ti n c a CMVN và xu h ng phát tri n c a th i i. khoa h c và k thu t tiên ti n. + CNXH là không có ng i bóc l t ng i.CNXH là th ng nh t v i v n hóa. CNXH ch th ng CNTB khi nào có n ng su t lao ng cao h n h n. Mác. vì v y cách m ng ch a em l i gpdt.Quan ni m c a HCM v m c tiêu và ng l c c a CNXH M c tiêu c a CNXH: + V ch chính tr : nhân dân làm ch . hình thành s h u nhà n c-nó ph i lãnh o kt qu c dân. "Làm trái v i LX c ng là Mác-xít". ai c ng ph i lao ng. + HCM n v i CNXH t t duy c l p sáng t o t ch .CMVN u th k 20 t ra yêu c u khách quan là tìm 1 ý th c h m i s c v ch ra ng l i và ph ng pháp CM úng n em l i th ng l i cho CMVN. k t h p lý trí khoa h c và tình c m cách m ng. o c. m t xh công b ng. ngghen d ki n phác th o v xh m i v i 4 c tr ng c b n. vào th i i m khác nhau bác nêu b n ch t c a CNXH là: + Làm cho nhân dân lao ng thoát n n b n cùng. có quy n lao ng. Quan ni m c a HCM v b n ch t c a CNXH th ng nh t v i các nhà kinh i n ã nêu. quy n l c thu c v dân. 2-Quan i m c a HCM v c tr ng. "Nhà n c ta là nhà n c dân ch nhân dân d a trên n n t ng liên minh công nông do giai c p công nhân lãnh o". Sx là m t tr n chính c a chúng ta. Lênin phát tri n quan i m c a Mác và nêu 2 giai o n phát tri n c a ph ng th c sx m i: giai o n th p và giai c p cao. NAQ ã b t u truy n bá t t ng CNXH trong dân. + Mu n có CNXH thì ph i làm ìg? Nhi m v quan tr ng nh t là phát tri n sx. . Công nghi p hóa-hi n i hóa là quy lu t t t y u có th th c hi n b ng nhi u cách khác nhau. Có th khái quát b n ch t c a CNXH theo tthcm: Ch do nhân dân làm ch . m i ng i u có công n vi c làm.CMT10 Nga giành th ng l i ã m ra con ng hi n th c cho gpdt ph ng ông: c l p dt g n li n v i CNXH. ó là n n v n hóa l y h nh phúc c a ng bào. c i m c a nh h ng t duy t ch sáng t o là: nh h ng t duy trên c s th c ti n. chính ph là y t c a dân. th c hi n công b ng. phù . m t xh phát tri n cao v v n hóa. bình ng. d a trên l c l ng sx hi n i và ch công h u v t li u sx. l i bi ng. là công trình t p th c a nhân dân do nhân dân xây d ng d i s lãnh o c a ng. + Nh n m nh tính ch t s h u công c ng: l y nhà máy. o c.

Phát huy ng l c c a c ng ng là phát huy s c m nh c a kh i i oàn k t.. vi c làm c a nhân dân". có o c XHCN: c n. ph i gi i phóng ph n . chính.. Tác ng c v chính tr và tinh th n trên c s phát huy quy n làm ch c a nhân dân lao ng và ý th c làm ch . * Tthcm v con ng i lên CNXH VN 1. Ch ng tham ô lãng phí. + V con ng i XHCN. o c. Sau v n dân ch là th c hi n công b ng xh. liêm. S sáng t o c a Lênin b xung cho h c thuy t Mác. có ki n th c khoa h c k thu t. Tránh bình quân. xây d ng bình ng namn . nh y bén v i cái m i. xây d ng m i quan h t t p gi a ng i v i ng i. khoa h c công ngh . "ph i ch m nom n ch n.ng l c ch y u phát tri n t n c. V ng l c c a CNXH + Phát huy các ngu n ng l c cho vi c xây d ng CNXH: v n. ng và Chính ph có l i. + Khác ph c l c c n: C n b nh thoái hóa. N u dân rét. xa x ". chí công vô t . bi n ch t c a cán b . có n c thì ph i kinh qua ch dân ch m i. con ng i (n ng l c c a con ng i). . Th ng ph t công minh.. ch ng ch quan.Có n c thì i th ng ti n n CNXH. + HCM th ng nh t v i các nhà kinh i n và nh n m ng hình th c quá "rút ng n" áp d ng cho VN. xu t phát t th c ti n n c Nga. Lênin cho r ng: quá gián ti p không qua CNTB nh ng n c ti u nông c n có s giúp t bên ngoài c a 1 n c công nghi p tiên ti n ã làm cách m ng XHCN thành công và i u ki n bên trong ph i có 1 chính ng vô s n lãnh o t n c i theo CNXH. c bi t là trong phân ph i ph i theo nguyên t c: "không s thi u. ch ng l i bi ng.Theo Bác các c n b nh trên s phá ho i a c cách m ng.". ch s không công b ng".. Phát huy ng l c con ng i trên c hai ph ng di n: c ng ng và cá nhân. t ch . + Tính khách quan c a th i k quá : Mác cho r ng: hình th c quá tr c ti p t xh TBCN lên CNXH di n ra các n c TB phát tri n nh t châu âu không th là gì khác ngoài th c hi n CCVS. pháp lu t i v i ho t ng c a con ng i. dân ch . làm suy gi m uy tín và ng n tr s nghi p cách m ng c a ng. ph i có ph m ch t c b n sau: Con ng i có tinh th n và n ng l c làm ch . ó c ng là ng l c quan tr ng nh t xây d ng thành công CNXH. b o th . Phát huy s c m nh c a cá nhân trên c s kích thích hành ng g n li n v i l i ích v t ch t chính áng c a ng i lao ng. c l p. t do". quan tâm th c hi n chính sách xh. bác g i ó là gi c n i xâm. "Khoán là 1 i u ki n c a CNXH.HCM xây d ng quan ni m quá gián ti p c n c vào th c ti n c a VN: HCM ch ra c i m và mâu thu n c a th i k quá lên CNXH VN: " c i m to l n . + V m i quan h xh: th c hi n công b ng.hoa. Bác coi ó là b n ng minh c a th c dân phong ki n.C n nh n th c rõ tính quy lu t chung và c i m ls c th c a m i n c khi b c vào th i k quá : "tùy hoàn c nh. S d ng vai trò i u ch nh các nhân t tinh th n khác nh : v n hóa. ng và chính ph có l i". không ch là quá v chính tr . "Ph i làm cho ai c ng có lý t ng. "N u dân ói. Bác nêu kh u hi u 3 khoán và 1 th ng. ki m. Bác coi ó là k thù hung ác c a CNXH.. Ph i quan tâm n ph n (1 n a c a xh). giáo i u. r i ti n lên CNXH". mà các dt phát tri n theo con ng khác nhau. ch . "CNXH ch có th xây d ng c v i s giác ng y và lao ng sáng t o c a hàng ch c tri u ng i".V th i k quá lên CNXH VN. Ch ng bè phái m t oàn k t n i b . trong ó l y con ng i làm ng l c quy t nh. có tinh th n sáng t o. .. Ch ng ch ngh a cá nhân.

c ti n d n d n"." V dài c a th i k quá : lúc u d a theo kinh nghi m c a LX và TQ..Ph i h c t p kinh nghi m c a các n c anh em nh ng không áp d ng máy móc vì n c ta có c i m riêng c a ta.. ng i giàu thì giàu thêm". s b p bênh v chính tr . ... ". nh ng l c l ng t c th i k t b n nh ng sao cho không i ch ch sang CNTB. . . HCM nh n m nh "mu n c i t o XHCN thì ph i c i t o chính mình. nâng cao hi u l c qu n lý c a nhà n c.. khoa h c k thu t tiên ti n" v i 1 bên là tình tr ng l c h u ph i i phó v i bao th l c c n tr . chính sách 20. ây là v n m i c n nh n th c và tìm gi i pháp úng n có hình th c. ch ng giáo i u. t o l p nh ng y u t . v a c i t o kt c v a xây d ng kt m i. cu c u tranh gay go gi a cái c ang suy tàn và cái m i ang n y n . kt. r p khuôn ph i tìm tòi cách riêng cho phù h p v i th c ti n c a VN. phát huy tính tích c c. ph m sai l m thì ph i h c kinh nghi m c a các n c anh em" nh ng "áp d ng kinh nghi m y 1 cách sáng t o".. r i n ti u th công nghi p và công nghi p nh . "b c ng n. . xh: bác nêu ph i kh c ph c s y u kém v ki n th c." Ph ng pháp xây d ng CNXH là "làm cho ng i nghèo thì n." sau ó quan ni m c i u ch nh: "xây d ng CNXH là 1 cu c u tranh cách m ng ph c t p. "ta không th gi ng LX vì LX có phong t c t p quán khác. công-nông giúp nhau. n u không có t t ng XHCN thì không làm vi c XHCN c". HCM d oán "ch c ôi ba. gian kh và lâu dài". cách th c ti n hành: ng i nêu cao tinh th n c l p. B c i nông nghi p: t c i cách ru ng t.. Ng i nêu: ph i xây d ng n n t ng v t ch t và k thu t c a CNXH. ng viên. Chính ph ch giúp k ho ch..V nhi m v ls c a th i k quá . Cách làm. ng i n thì khá giàu. Ng i ra 4 chính sách: Công-t u l i. Kinh t . t ch . ham r m r . CNXH là do dân và vì dân. xã h i. bi n pháp. V b c i công nghi p.Ta cho nông nghi p là quan tr ng và u tiên. * V n d ng tthcm v CNXH và con ng quá lên CNXH VN . mà t ng b c ti n lên cu c s ng sung túc. phá ho i m c tiêu c a chúng ta.. "làm trái v i LX c ng là mác-xít" .. T t ng. nông nghi p hi n i. b n k ho ch dài h n. s c dân làm l i cho dân. mà xây d ng là ch y u và lâu dài... "Ta không th gi ng LX. b c i phù h p v i VN.... c ng. nh v y CNXH không ng nh t v i ói nghèo. Ch tiêu 1. v n hóa. "Mu n b t mò m m.. sau m i n công nghi p n ng". d i dào". thoái hóa cán b ... bi n pháp 10..cho nên s nghi p xây d ng CNXH khó kh n và ph c t p. Chính tr .. s trì tr v kt. K thù mu n è b p ta v kt thay b ng quân s .V ph ng pháp. s d ng hình th c và ph ng ti n c a CNTB xây d ng CNXH. áp ng yêu c u c a s nghi p xây d ng CNXH. i b c nào v ng ch c b c y. có l ch s khác.. b c dài. 2-V b c i. ch ng c a các t ch c chính tr -xh.. "Mâu thu n c b n trong th i k quá " là mâu thu n gi a 1 bên là yêu c u ph i ti n lên xây d ng 1 ch xh m i có "công..có nh th m i hoàn thành k ho ch.V nhân t mb o c th c hi n th ng l i CNXH VN: ph i gi v ng và t ng c ng vai trò lãnh o c a ng. xây d ng i ng cán b c và tài. là em tài dân. v n hóa. bi n pháp và ph ng th c xây d ng CNXH VN. l c h u v v n hóa. tùy theo hoàn c nh.nh t c a n c ta trong th i k quá t 1 n c nông nghi p l c h u ti n th ng lên CNXH không kinh qua giai o n phát tri n TBCN".V b c i: ph i qua nhi u b c.t t c s d n n nh ng bi u hi n x u xa.là khe h CNTB d dàng l i d ng.. r i l i n hình th c h p tác xã." "T t c các dt u ti n t i CNXH không ph i 1 cách hoàn toàn gi ng nhau".. l u thông trong ngoài.. HCM ch ra nhi m v c th v chính tr .ch ham làm mau. sáng t o. vì v y ta ph i phát tri n kt. ch th u l i. không bình quân.

i m i ph i k t h p s c m nh dt v i s c m nh th i i. u tranh ch ng quan liêu.1. kh i d y m nh m các ngu n l c nh t là ngu n l c n i sinh công nghi p hóa-hi n i hóa. Kiên trì m c tiêu c l p dt và CNXH trên n n t ng CNMLN và tthcm. làm trong s ch b máy nhà n c. i m i là s nghi p c a nhân dân. tham nh ng. Xd ng v ng m nh. 2. 4. th c hi n c n ki m xây d ng CNXH. 3. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful