P. 1
15min_Klaipeda_2011.12.12

15min_Klaipeda_2011.12.12

|Views: 69|Likes:
Published by 15min PDF

More info:

Published by: 15min PDF on Jan 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2012

pdf

text

original

2

0
1
1

M
.

G
R
U
O
D
Ž
I
O

1
2

D
.
,

P
I
R
M
A
D
I
E
N
I
S

T
i
r
a
ž
a
s

4
3
0
0
0

e
g
z
.


(
a
u
d
i
t
u
o
j
a
m
a
s

U
A
B

E
r
n
s
t

&

Y
o
u
n
g

B
a
l
t
i
c

)
|

N
r
.

1
3
6

(
1
0
2
4
)

|

I
S
S
N

1
8
2
2
-
5
3
3
0

|

K
L
A
I
P
Ė
D
A
RYTOJ PORYT
orai
kraujas
paslaptis
Ligoninės slepia
savo nuostolius / 2
mugė
Skandalo įkalčiai
pūva šaldytuve / 4
Keturi pardavėjai,
trys pirkėjai / 3
Iš Lietuvos banko atleistas Kredito įstaigų priežiū-
ros departamento direktorius Kazimieras Ramo-
nas buvo ne vienintelis įtakingas Lietuvos banko
pareigūnas, kurio giminės užima svarbias parei-
gas komerciniuose bankuose. Lietuvos banko val-
dybos narį Vaidievutį Ipolitą Geralavičių artimi ry-
šiai sieja su Ūkio banku.
K.Ramonas iš darbo buvo atleistas po to,
kai valstybė nacionalizavo banką „Snoras“ ir
aptiko, jog iš jo dingo daugiau nei 3 mlrd. Lt
turto. Lietuvos bankas surinktą medžiagą
dėl jo veiklos perdavė prokurorams.
Pasirodė, jog K.Ramonas stipriai susi-
jęs su „Snoro“ banku. Šiame banke dirbo
K.Ramono sesuo bei dukra, o jis pats su
buvusiu „Snoro“ savininku bei prezi-
dentu Raimondu Baranausku bičiu-
liavosi šeimomis.
Lietuvos banko vadovams glau-
dūs K.Ramono ryšiai su „Snoru“ ne-
buvo paslaptis. K.Ramonas buvo
deklaravęs, kad jo giminės dirba
šiame banke, apie jo draugystę su
„Snoro“ prezidentu banko vadovai
taip pat žinojo.
Dukra eina aukštas pareigas
Lietuvos banko valdybos nariui V.Geralavičiui
nėra svetimas verslininko Vladimiro Romanovo
valdomas Ūkio bankas.
Ūkio banke V.Geralavičiaus dukra Živilė jau
ketverius metus eina Privačios bankininkystės
departamento direktorės pareigas. Nors pareigos
svarbios ir gana gerai apmokamos, Ž.Geralavičiūtė
nuolat sulaukia ir finansinės tėvo paramos.
Nuo 2009 m. iki dabar V.Geralavičius per ke-
turis kartus dukrai padovanojo mažiausiai 80
tūkst. Lt, bet suma gali būti ir dukart didesnė,
nes Lietuvos banko valdybos narys deklaracijo-
je nurodo tik abstrakčius skaičius.
Be to, Ūkio banke, kuriame aukštas pareigas
užima jo dukra, V.Geralavičius bent dve-
jus metus laikė ir savo indėlius. Šią vasa-
rą bent vieną iš jų Lietuvos banko valdy-
bos narys nutarė atsiimti. Rugpjūtį Ūkio
bankas Lietuvos bankui įteikė prašy-
mą užregistruoti padidintą kapitalą,
tačiau iki šiol tokio leidimo dar nega-
vo. Tiesa, V.Geralavičius indėlius lai-
ko ir SEB bei DNB bankuose.
NUKELTA / 5 psl.
Lietuvos banko
valdybos narys
V.Geralavičius turi
artimų sąsajų su
Ūkio banku.
BFL nuotr.
2
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
/ PAJŪRIS
orai
Lietuvoje
Šiandien kritulių neprognozuojama, bus
0–3 °C šilumos. Ateinančią naktį
numatoma lijundra, pajūryje bus 3 °C
šilumos, kitur – šalnos iki 1 °C šalčio. Rytoj
dieną gali palyti, bus 2–6 °C šilumos.
0
0
+3
+3
+2
+6
+4
+4
+6
Artimiausiomis dienomis
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
12-13NAKTĮ 12-13DIENĄ 12-14NAKTĮ 12-14DIENĄ
VILNIUS
0
ŠIAULIAI
+1
KAUNAS
0
KLAIPĖDA
+3
PANEVĖŽYS
+1
UTENA
+2
Atėnai
Berlynas
Londonas
Madridas
Maskva
Minskas
Oslas
Šiandien Europoje
+17
+7
+8
+9
+1
+2
+4
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt/orai
Paryžius
Praha
Ryga
Roma
Stokholmas
Talinas
Varšuva
+8
+4
+2
+13
+3
+3
+4
+2
+2
+4
4–6
PIETŲ
Vienas į kitą šnairomis žvelgian-
tys dviejų kaimyninių Klaipėdos
ligoninių vadovai lyg susitarę nu-
tyli, kokių nuostolių jų vadovau-
jamos įstaigos patirs dėl banko
„Snoras” žlugimo.
Praėjusią sa-
vaitę Seimo Anti-
korupcijos komi-
sija kreipėsi į Jū-
rininkų ligoninę
prašydama patvir-
tinti arba paneigti
informaciją, jog ši
įstaiga yra įsigiju-
si banko „Snoras“
vertybinių popierių maždaug
už 6 mln. Lt.
Obligacijų nepirko?
„Jeigu šis faktas pasitvir-
tintų, tai nusikaltimas. Juk ši
ligoninė nėra uab’as, tai viešoji
įstaiga, pavaldi ministerijai ir
išlaikoma iš mokesčių mokė-
tojų pinigų. Tačiau pirmiausiai
norime sulaukti įstaigos vado-
vo atsakymo, tada spręsime, ką
daryti toliau“, – tikino komisi-
jos pirmininkas Kęstas Koms-
kis. Apie 6 mln. Lt investiciją,
kuri liko įšaldyta bankruta-
vusiame banke, parlamenta-
rui esą pranešė šios ligoninės
darbuotojas.
Įstaigos vadovas Jonas Są-
lyga neigė kalbas apie milijoni-
nę inves-
ticiją, ku-
ri pražu-
vo. „Šiame
banke yra
mūsų atsi-
skaitomo-
ji sąskai-
ta ir indė-
liai. Dabar
laukiame
draudimo išmokų. Nei akci-
jų, nei obligacijų tikrai nesa-
me įsigiję“, – tvirtino jis.
Nutylėti nepavyks
„Snore“ nemažas sumas
laikė ir Klaipėdos universite-
tinė ligoninė. Per šį banką bu-
vo mokami atlyginimai ir vi-
siems jos darbuotojams. Apie
tai, kiek pinigų savivaldybei
pavaldi įstaiga neteks, vado-
vas Vinsas Janušonis taip pat
nekalba. Penktadienį su juo
susisiekti nepavyko. Tačiau
po poros savaičių jam teks
pasiaiškinti savivaldybės ta-
rybos nariams, kurie iškvie-
tė vyriausiąjį gydytoją į arti-
miausią posėdį.
„Savivaldybė šios ligo-
ninės nekontroliuoja, ji yra
tik jos steigėja ir kasmet rei-
kalauja veiklos ataskaitų. Po
banko griūties paaiškėjo, kad
biudžetinėms miesto įstai-
goms tai didelių nuostolių
neatnešė, o viešosioms įstai-
goms jau pateiktos mano pa-
sirašytos užklausos, tad da-
bar laukiame jų atsakymų“, –
teigė savivaldybės administ-
racijos direktorė Judita Simo-
navičiūtė.
EGLĖ
PETKUTĖ
e.petkute
@15min.lt
Nei ak-
cijų, nei
obligacijų tikrai
nesame įsigiję.
Tikina J.Sąlyga.
Dviejų vyrų iškyla audringose
Kuršių mariose baigėsi tragiš-
kai: apsivertus kateriui vienas
dingo, kito kūną vanduo išme-
tė į krantą.
Šeštadienio pavakarę, apie
17 val., ties Kniaupo įlanka pa-
stebėtas skęstantis kateris su
dviem žmonėmis. Į vietą bu-
vo išsiųstas kateris „Boome-
ranger“ bei gelbėtojų sraigtas-
parnis, tačiau paieškos buvo
bergždžios. 21 val. nuspręsta
nutraukti paieškos darbus, mat
mariose siautė stiprus vėjas,
dėl sniego ir lietaus buvo sun-
ku ką nors įžiūrėti. Vakar ryte
paieška atnaujinta. Apie 9 val.
20 min. aptiktas vieno vyro kū-
nas ir apvirtęs kateris. Tačiau
antrojo nepavyko rasti.
Vakar apie pietus gelbėji-
mo operacija nutraukta, vė-
liau buvo vėl atnaujinta, bet
gelbėtojai iki tamsos nieko
neaptiko.
Šeštadienio pavakarę Kur-
šių mariose siautė stiprus vė-
jas, siekiantis 15–24 m/s grei-
tį, bangų aukštis siekė maž-
daug 1,5 metro. Tokiomis są-
lygomis plaukioti po marias –
itin pavojinga.
Potvynio grėsmė traukiasi
Nors šeštadienį iškrito nemažai
sniego ir vietomis jo danga pa-
maryje siekia 18 centimetrų, po-
tvynio grėsmė vis mažesnė. Upių
vandens lygis ties Rusne per pa-
rą pakilo 12 cm, tačiau iki stichi-
nės ribos, specialistų teigimu,
dar toli.
Minijos vandens lygis ties
Priekule nukrito 9 cm. Van-
duo nuslūgo ir kitose upėse.
Todėl potvynio grėsmė labai
nedidelė. Nors Mi-
nija tebėra išsilieju-
si iš krantų, apsem-
tų kelių nėra, išsky-
rus kai kuriuos kelio
Žemaitkiemis–Va-
balai ruožus.
„Su gyventojais
nuolat palaikome
ryšį, tačiau pagal-
bos prašymų kol kas nesu-
laukėme“, – sakė Šilutės rajo-
no savivaldybės Civilinės ir
priešgaisrinės saugos tarny-
bos vedėjas Romualdas Ren-
čeliauskas.
nelaimė
Iškyla baigėsi tragiškai
Mariose nuskendo du vyrai.
R.Žalgevičiaus nuotr.
Nuostoliai –
paslaptis
Dviejų ligoninių
vadovai J.Sąlyga
(k.) ir V.Janušonis
nenori įvardyti,
kiek jų valdomų
įstaigų pinigų
pražuvo kartu
su banku.
E.Petkutės nuotr.
Minijos vandenys
ėmė veržtis iš vagos.
R.Juškytės nuotr.
3
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
KLAIPĖDA /
Beveik pusę metų tru-
kęs konkursas „Klaipė-
dos universiteto dai-
na“ baigėsi. Konkur-
so organizatoriai su-
laukė net 25 kūrinių,
pretendavusių tapti
Klaipėdos universite-
to daina.
Į finalinį etapą
konkurso organiza-
toriai atrinko tris dainas ir viešai paskelbė jas socia-
liniame Klaipėdos universiteto puslapyje „Facebo-
ok“. Visi šio tinklo dalyviai buvo kviečiami vertin-
ti į finalą patekusias dainas. Kūrinius taip pat ver-
tino specialiai suburta komisija.
Susumavus konkurso komisijos ir internete bal-
savusiųjų rezultatus paaiškėjo, kad „Klaipėdos uni-
versiteto dainos“ konkursą laimėjo Klaipėdos uni-
versiteto Socialinių mokslų fakulteto trečio kurso
Ekonomikos studijų studentė Simona Rupainytė.
Ji neslėpė džiaugsmo: „Vis dar sunku patikėti, kad
žodžius, kuriuos parašiau vasarą sėdėdama balko-
ne, tars daugelio žmonių lūpos.“
Keturi pardavėjai,
bet tik trys pirkėjai
„Šiandien sulaukiau trijų pirkėjų,
nupirkusių po meduolį“, – guo-
dėsi kalėdinėje mugėje prekia-
vusi Monika.
Namuose keptus meduo-
lius pardavinėjusi mergina
šeštadienį galėjo ant rankos
pirštų suskaičiuoti žmones,
atėjusius į mugę.
Iš dešimties namelių sa-
vaitgalį veikė tik keturi. Šeš-
tadienį, siaučiant stipriam vė-
jui, vaizdas Teatro aikštėje bu-
vo išties nykus. Po aikštę per
pietus vaikščiojo vos vienas ki-
tas žmogus. Dėmesį patraukė
tik vestuvininkų būrys, tačiau
šiems mugė buvo nė motais.
Svarbiau – įamžinti akimir-
ką prie Taravos Anikės.
Pavakarę buvo toks pats
vaizdas – atverti kioskeliai ir vos
vienas kitas smalsautojas.
Tiesa, prekybą fachver-
kiniuose nameliuose pradė-
ję spurgų, meduolių kepė-
jai pirmą dieną teigė dar ne-
nusivylę. Tikimasi,
kad kitą savaitgalį
žmonės ateis pasižiūrėti Klai-
pėdos eglės, o kartu ir mugę
aplankys.
Visai kitoks vaizdas buvo
Hamburge, kur nuo seno ga-
jos kalėdinės mugės tradici-
jos. Pro spalvingas vitrinas,
nukrautas meduoliais, sal-
dainiais, šokoladais ir kalė-
dinėmis puošmenomis buvo
net sudėtinga praeiti.
Klaipėdoje kalėdinė mu-
gė vyks iki sausio 8 d. Visi
verslininkai, prekiaujantys
mugėje, atleisti nuo vietinės
rinkliavos.
AURELIJA
KRIPAITĖ
a.kripaite
@15min.lt
„Katės namai“
sugrįžta kitokie
Legendinis Klaipėdos dramos teatro spektaklis – Samui-
lo Maršako „Katės namai“ – vėl grįžta pas mažuosius žiū-
rovus. Jo premjera įvyks gruodžio 15 d. 13 val. Klaipėdos
žvejų rūmuose.
Smagus ir šiuolaikiškas spektaklis vaikams grįž-
ta pasikeitęs ir atsinaujinęs. Jį stato nauja teatralų
grupė – jaunieji aktoriai ir jaunas režisierius Darius
Rabašauskas, o įspūdingą scenovaizdį spektakliui
sukūrė scenografas Artūras Šimonis.
Naujieji „Katės namai“ – daug šiuolaikiškiau
įrengti, pritaikyti šių dienų mažajam žiūrovui, iš-
manančiam moderniąsias technologijas ne pras-
čiau už savo tėvelius.
Rusų rašytojas S.Maršakas – vienas garsiausių
visų laikų pasaulio pasakininkų. Jo kūryba iki šiol
žavisi mažieji žiūrovai. Jo parašyti „Katės namai“
yra paprasta, smagi ir spalvinga istorija apie vie-
ną išpuikusią šeimynėlę, per savo turtus ir pasipū-
timą pamiršusią svarbiausią dalyką – širdies geru-
mą. Spektaklyje vaidina Klaipėdos dramos teatro
aktoriai Sigutė Gaudušytė, Rimantas Pelakauskas,
Arnoldas Eisimantas, Renata Idzelytė, Linas Luko-
šius, Lina Krušnaitė, Alina Mikitavičiūtė, Simona
Šakinytė, Donatas Švirėnas, Toma Gailiutė.
Sužibo ir kiemuose
Prieš savaitę Teatro aikštėje įžieb-
ta pagrindinė miesto eglė, o vakar
ir užvakar dar keturios žaliaska-
rės buvo įžiebtos ir gyvenamuo-
siuose rajonuose.
Eglučių įžiebimo šven-
tės, kurios jau tapo tradici-
ja, surengtos Nidos ir Naiku-
pės, Žardininkų ir Reikjavi-
ko gatvių sankirtoje, taip pat
Kauno bei Debreceno gatvių
daugiabučių kiemuose.
Pasidžiaugti eglu-
tėmis ir pasitikti
Senelio Kalėdos šiemet į kie-
mus susirinko kur kas ma-
žiau klaipėdiečių nei pernai.
Žmones baugino visą šešta-
dienį nerimęs smarkus vėjas
ir lietus, kurį protarpiais kei-
tė šlapdriba ir kruša.
Šventės, kurių metu buvo
galima pašokti su Seneliu Ka-
lėda ir gauti dovanų saldainių,
sudomino mažuosius.
Eglutes klaipėdiečiams pa-
dovanojo daugiabučius namus
administruojančios bendro-
vės, prisidedančios prie inicia-
tyvos „Mūsų kiemas“. Šiemet
eglutės papuoštos tose pačio-
se vietose kaip ir pernai.
EGLĖ PETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
Gyvas žmonių portalas
www.ikrauk.lt
Populiarųjį vaikišką spek-
taklį prikėlė jaunasis reži-
sierius D.Rabašauskas.
„15min“ nuotr.
šventės
Kalėdinėje mugėje trūksta
ir prekeivių, ir pirkėjų.
A.Kripaitės nuotr.
Mažieji klaipėdiečiai
nepabūgo bjauraus
oro ir noriai būrėsi
aplink Senelį Kalėdą.
E.Petkutės nuotr.
Studentų daina
gimė balkone
K
l
a
i
p
ė
d
o
s

u
n
i
v
e
r
s
i
t
e
t
o

n
u
o
t
r
.
S.RUPAINYTĖ
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
4 / TEMA
$
Skandalo įkalčiai genda šaldytuve
kraujas
Įtarimai dėl ligoniams perpilamo
prastos kokybės kraujo vis dar ne-
išsklaidyti. Atsakymus turėjęs pa-
teikti tyrimas iki šiol neatliktas,
o įtariamos aferos įkalčiai baigia
supūti šaldytuve.
Abejones, kad ligoninėms
tiekiamas galbūt atskiestas do-
norų kraujas, dar vasarą pasė-
jo Respublikinės Vilniaus uni-
versitetinės ligoninės medikai.
Šios įstaigos kraujo centre jie
ištyrė per šimtą Nacionalinio
kraujo centro (NKC) pagamin-
tų ir ligoniams sulašinti skirtų
kraujo mėginių bei pastebėjo,
kad juose hemoglobino kiekis
kone perpus mažesnis nei nu-
statyta ministro įsakymu.
Dėl galimo piktnaudžiavi-
mo ir keliamos grėsmės pacien-
tų sveikatai bei gyvybei ligo-
ninė kreipėsi į prokurorus. Ta-
čiau šie tuokart atsisakė pra-
dėti ikiteisminį tyrimą. Apie
savo nuogąstavimus dėl ligo-
niams keliamo pavojaus me-
dikai informavo Seimo Anti-
korupcijos komisiją. Ši inici-
javo tyrimą, kurį liepos 12 d.
atliko sveikatos apsaugos mi-
nistro sudaryta komisija.
Ištyrus kraujo mėginius,
tiekiamus didžiosioms ligoni-
nėms, paaiškėjo, kad kai ku-
riuose iš jų hemoglobino kie-
kis tikrai buvo mažesnis nei
reikalaujama.
Parlamentarai kreipėsi į
prokurorus, prašydami pra-
dėti ikiteisminį tyrimą. Ta-
čiau tą pačią liepos 12-ąją už-
plombuotas konteineris su ga-
limos aferos įkalčiais iki šiol
tebeguli nepaliestas Respub-
likinės Vilniaus universiteti-
nės ligoninės (RVUL) Kraujo
centro šaldytuve.
Įrodymai guli nepaliesti
Prokurorai nerado lai-
ko atvykti į ligoninę ir paim-
ti pagrindinio įrodymo. Pra-
ėjus beveik pusmečiui po ko-
misijos atlikto tyrimo taip ir
nesulaukusi prokurorų vizi-
to, RVUL vadovybė lapkričio
30 d. kreipėsi į Seimo Antiko-
rupcijos komisijos pirminin-
ko pavaduotoją Agnę Bilotai-
tę, generalinį prokurorą Da-
rių Valį bei Sveikatos apsau-
gos ministeriją.
„Atkreipiame dėmesį, kad
mūsų ligoninės Kraujo centre
laikomas konteineris su krau-
jo komponentais kelia pavojų
įrangos bei patalpų biologiniam
užterštumui, t.y. prilygsta bio-
loginių atliekų nesaugiam lai-
kymui“, – teigiama rašte, kurį
pasirašė ligoninės direktorius
Leonardas Streikus.
Ligoniui sulašinus kraują,
maišelis su jo likučiais šaldy-
tuve ministro įsakymu saugo-
mas ne ilgiau kaip tris paras.
Šie liepos mėnesį ištirti kraujo
komponentai, kurie buvo pa-
gaminti dar birželį, šaldytuve
išgulėjo kone pusę metų. Tačiau
tai niekam neparūpo.
„Jeigu pakuotė nepalies-
ta, kraujas galioja 35 dienas,
tačiau liepos 12 d. tiriant te-
ko pakuotę pažeisti. Po tyri-
mo nepriklausomoje laborato-
rijoje kraujo mėginius parve-
žėme atgal, užantspaudavome,
visi komisijos nariai pasirašė.
Nors konteineris sandariai už-
darytas ir laikomas šaldytuve,
praėjo jau beveik pusė metų,
tad tenai esantis kraujas gen-
da ir dvokia, smarvė primena
lavono“, – „15min“ pasakojo li-
goninės Kraujo centro vadovė
Emilija Kazlauskienė.
Nori sunaikinti
įkalčius?
Beveik prieš dvi savaites
iš ligoninės atskriejęs pavo-
jaus signalas iki šiol neišgirs-
tas. Neatsiliepė nei ministe-
rija, nei prokurorai. Liepą ko-
misijos tyrimą inicijavusi Sei-
mo narė A.Bilotaitė praėjusį
ketvirtadienį raštu kreipėsi į
generalinį prokurorą prašy-
dama išsiaiškinti, kodėl mė-
giniai nebuvo paimti ir ištir-
ti, kaip žadėta, bei kas dėl to
atsakingas.
„Apmaudu, kad dėl kai ku-
rių asmenų aplaidumo nebuvo
ištirti šie mėginiai, kuriuose,
kaip įtariama, buvo netinka-
mas ligoniams perpilti skirtas
kraujas. Dėl to nebuvo išsklai-
dyti įtarimai dėl galbūt skie-
džiamo kraujo, o visuomenė ne-
išgirdo aiškių atsakymų. Pra-
šau jūsų ginant viešąjį interesą
imtis visų priemonių, kad su-
sidariusios situacijos kaltinin-
kai būtų nubausti“, – teigiama
parlamentarės rašte. Praėju-
sio penktadienio rytą šį prašy-
mą gavusi Generalinė proku-
ratūra neskuba teikti komen-
tarų. „Pasakyti, kas bus daro-
ma, dar per anksti, generalinis
prokuroras turi susipažinti su
gautu raštu ir paskirti atsakin-
gą prokurorą“, – paaiškino Ge-
neralinės prokuratūros atsto-
vė Vilma Žemaitytė.
Žinia, kad kraujo mėgi-
niai šaldytuve baigia supū-
ti, menkai tesudomino ir mi-
nisteriją.
„Kraujo mėginiai užants-
pauduoti ir laikomi šaldytu-
ve, tad nemanau, kad jie gali
kelti kokį nors pavojų. Ligo-
ninės raštas tėra audra stik-
linėje. Nereikia pūsti burbu-
lų ten, kur jų nėra. Generalinė
prokuratūra ne kartą kreipė-
si į mus, o mes šiuo metu de-
riname, kuri laboratorija ga-
lėtų ištirti tuos mėginius. Po-
nios E.Kazlauskienės elgesys
leidžia manyti, kad ji gali bū-
ti suinteresuota šiuos galimo
nusikaltimo įkalčius sunaikin-
ti. Ikiteisminį tyrimą atliekan-
tiems prokurorams negali būti
daroma jokių kliūčių“, – tikino
sveikatos apsaugos viceminist-
ras Audrius Klišonis.
$
Šiuo metu šalyje vykdomas prevencines
programas neseniai įvertino ir š. m. birželio 29 d.
savo išvadas Sveikatos apsaugos ministerijai
pristatė VšĮ Sveikatos priežiūros vertinimo
nepriklausoma agentūra. Nepriklausomi eks-
pertai pripažino, kad gimdos kaklelio, krūties
ir priešinės liaukos vėžio, vaikų krūminių dantų
dengimo silantinėmis medžiagomis bei širdies
ir kraujagyslių ligų prevencijos programos
yra efektyvios. Netrukus numatoma įvertinti
taip pat šiuo metu vykdomą storosios žarnos
vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinę
programą.
Programų efektyvumas buvo vertinamas
pagal duomenis, sukauptus nuo programų vyk-
dymo pradžios iki 2009 metų, remiantis PSO
patvirtintais analogiškų programų vykdymo
principais, užsienio šalių patirtimi, programų
efektyvumo vertinimo kriterijais ir sąnaudų
efektyvumo analizės metodu.
Pasak ekspertų, širdies ir kraujagyslių ligų
prevencijos programa, vykdoma nuo 2006 m.,
sumažino sergamumą ūminiais kardiovaskuli-
niais sindromais – nestabilia krūtinės angina,
miokardo infarktu, praeinančiais smegenų iše-
mijos priepuoliais ir insultu, sumažino neįgalu-
mą dėl širdies ir kraujagyslių ligų bei leido kur
kas daugiau nustatyti naujų cukrinio diabeto
atvejų. Sumažėjus sergamumui minėtomis li-
gomis, buvo išvengta dažno pacientų guldymo
į ligoninių kardiologijos skyrius.
Gimdos kaklelio vėžio prevencijos progra-
mos, vykdomos nuo 2004 m., rezultatų analizė
parodė, kad ši programa 2005–2009 m. lai-
kotarpiu daugiau kaip 2,8 tūkst. atvejų padėjo
išvengti ankstyvos mirties dėl gimdos kaklelio
vėžio. Prevencijos priemonės leido sumažinti ir
hospitalizacijos, susijusios su gimdos kaklelio
vėžiu, išlaidas.
Kol nebuvo įgyvendinama priešinės liaukos
vėžio prevencijos programa, vykdoma nuo
2006 m., mirtingumas nuo šios ligos didėjo tiek
bendrojoje vyrų grupėje, tiek tikslinėje 50–74
metų vyrų grupėje (šio amžiaus vyrai pagal
programą tikrinami dėl vėžio): ši mirtingumo
didėjimo tendencija bendrojoje vyrų grupėje
buvo matoma iki 2006 metų, o tikslinėje vyrų
grupėje – iki 2007 metų. 2008–2009 m. tiek
bendrosios vyrų grupės, tiek 50–75 metų vyrų
grupės mirtingumas pradeda mažėti. Eksper-
tai mano, kad būtų tikslinga atlikti gilesnę šios
programos vykdymo analizę, panaudojant ir
2010 m. statistinius duomenis.
Pagal 2006–2008 metų krūties vėžio pre-
vencijos programos, vykdomos nuo 2005 m.,
duomenis ekspertai nustatė, kad nei bendrosios
moterų grupės, nei tikslinės moterų grupės, ku-
riai skirta programa, mirtingumas nuo krūties
vėžio nesumažėjo. Kita vertus, sergamumas
įdiegus programą tapo smarkiai „banguojantis“.
Tai netiesiogiai rodo sistemingos patikros trūku-
mą. 2009 m. stebimas tiek sergamumo krūties
vėžiu, tiek mirtingumo nuo šios ligos sumažėji-
mas. Ar ši tendencija išliks ateinančiais metais,
būtų galima prognozuoti įvertinus bent 2010 m.
duomenis. Ekspertai rekomendavo šią programą
tęsti ir kasmet vertinti jos vykdymo rodiklius bei
spręsti programos vykdymo problemas atskiro-
se savivaldybėse.
Nepriklausomi ekspertai nustatė, kad vaikų
krūminių dantų dengimo silantinėmis medžia-
gomis programa yra neabejotinai veiksminga:
per trejus jos vykdymo metus (nuo 2004 m.
iki 2007 m.) karieso išvengė nuo 19 tūkstančių
iki 31,8 tūkstančio vaikų nuo 7 iki 13 metų.
Pagal visas šias programas
teikiamų paslaugų išlaidos apmo-
kamos iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto, tad
nustatyto amžiaus žmonėms,
apdraustiems privalomuoju svei-
katos draudimu, jos yra nemoka-
mos. Pirmiausia reikia kreiptis į
šeimos gydytoją, kuris, įvertinęs
paciento sveikatos būklę, nuodugniau supažin-
dins su prevencinėmis programomis ir paskirs
reikiamus tyrimus.
DAR KARTĄ PRIMENAME:
Gimdos kaklelio piktybinių navikų preven-
cinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų,
finansavimo programa skirta moterims nuo
25 iki 60 metų. Pagal ją kartą per trejus metus
atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas.
Atrankinės mamografinės patikros dėl
krūties vėžio finansavimo programa skirta
moterims nuo 50 iki 69 metų. Pagal programą
kartą per dvejus metus atliekamas mamografi-
nis tyrimas, leidžiantis tiksliai diagnozuoti vėžį
ar ikivėžinius pakitimus.
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diag-
nostikos finansavimo programa skirta vy-
rams nuo 50 iki 75 metų bei vyrams nuo 45
metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos
vėžiu. Programoje numatytos paslaugos gali būti
teikiamos vieną kartą per dvejus metus.
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių
ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir pre-
vencijos priemonių finansavimo programa
skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir moterims
nuo 50 iki 65 metų. Pagal šią programą paslau-
gos teikiamos vieną kartą per metus.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diag-
nostikos finansavimo programa, vykdoma nuo
2009 m., skirta asmenims nuo 50 iki 75 metų.
Pagal šią programą tyrimai atliekami kartą per
dvejus metus.
Vaikų krūminių dantų dengimo
silantinėmis medžiagomis prog-
ramoje numatytos paslaugos šiuo
metu teikiamos vaikų nuo 6 iki 14
metų nuolatinių krūminių dantų
kramtomųjų paviršių ėduonies pre-
vencijai.

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
NEPRIKLAUSOMI EKSPERTAI TEIGIAMAI ĮVERTINO
PREVENCINIŲ PROGRAMŲ EFEKTYVUMĄ
EGLĖ
PETKUTĖ
e.petkute
@15min.lt
Sutartį su Nacionaliniu kraujo centru
(NKC) sudariusi RVUL nuo liepos negauna
pakankamai kraujo.
Nuo rugsėjo 20 d. ligoninė užregistravo 7 atvejus, kai kraujo kom-
ponentų gauta kur kas mažiau nei užsakyta. „Per šį laiką du pacien-
tai po kraujo perpylimo patyrė potransfuzinę reakciją. Lapkričio
9 d. po sąnario keitimo operacijos moteriai sulašinta Nacionali-
nio kraujo centro (NKC) pagaminto kraujo. Netrukus smarkiai kri-
to kraujospūdis, padažnėjo pulsas, ėmė kankinti dusulys, veido ir
kūno bėrimas, ištino rankos ir veidas. Mes negalime tvirtinti, kad
taip nutiko dėl to, kad kraujas prastas, tačiau vėliau sulašinus ki-
tame centre pagaminto kraujo, pacientų būklė buvo gera“, – pa-
sakojo E.Kazlauskienė. Apie kraujo stygių ir ūmią pacientų reakci-
ją po perpylimo medikai informavo Sveikatos apsaugos ministe-
riją. „Kraujo komponentų tiekimas ligoninei nėra sutrikęs. Viešo-
ji įstaiga Nacionalinis kraujo centras yra visiškai įvykdęs visus įsi-
pareigojimus pagal 2011 m. kovo 10 d. pasirašytą sutartį, tai yra
pristatęs šiai ligoninei visus sutartyje numatytus 2900 vienetų eri-
trocitų masės“, – teigė NKC atstovė Jūratė Vaidelienė.
Dėl to, kad NKC nesilaiko sutarties ir laiku netiekia reikiamo kie-
kio kraujo, vasarą skundėsi ir Klaipėdos universiteti-
nė ligoninė.
PABLOGĖJO SVEIKATA
Apmaudu, kad dėl
kai kurių asmenų
aplaidumo nebuvo
ištirti šie mėginiai.
A.BILOTAITĖ
E.Kazlauskienės vado-
vaujamame ligoninės
Kraujo centre saugomas
konteineris visą pusme-
tį nesudomino prokuro-
rų ir jau pradėjo dvokti.
J.Kalinsko nuotr.
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
5 AKTUALIJOS /
Atkelta iš 1 psl.
Lietuvos bankas neįžvelgia
nieko blogo, kad V.Geralavičiaus
dukra dirba banke, kurį jos tė-
vas turi prižiūrėti. Banko re-
dakcijai atsiųstame atsakyme
teigiama, kad V.Geralavičius
šiuos ryšius deklaravo, todėl
jo kuo nors įtarinėti nėra pa-
grindo.
V.Geralavičius savo dekla-
racijoje nurodo, kad dėl duk-
ters darbo Ūkio banke gali kil-
ti jo viešųjų ir privačių intere-
sų konfliktas, tačiau nemano,
kad toks konfliktas neišven-
giamas.
Lietuvos banko valdybos
etikos kodeksas numato, kad
valdybos narys, priimdamas
sprendimus, susijusius su įmo-
ne, kurioje privačių interesų
turi jam artimas asmuo, turi
įsitikinti, kad jo dalyvavimas
svarstant ir priimant sprendi-
mą nesukels viešųjų ir priva-
čių interesų konflikto.
„Todėl valdybos narys svars-
tant ir priimant sprendimą dėl
įmonės, kurioje jam artimas
asmuo turi privačių intere-
sų, privalo nusišalinti nuo šio
sprendimo svarstymo ir priė-
mimo“, – teigiama banko eti-
kos kodekse.
Beje, kitas Lietuvos banko
valdybos narys Audrius Mi-
sevičius yra deklaravęs, kad
jo žmona Audronė SEB ban-
ke dirba vyr. vadybininke, o
jis pats indėlius laiko Šiaulių
banke, bet perka SEB banko
vertybinius popierius.
Lietuvos ban-
ko valdybos pirmi-
ninkas Vitas Vasi-
liauskas ir jo pavaduotojai Da-
rius Petrauskas ir Raimondas
Kuodis nenurodo, kad turėtų
komerciniuose bankuose dir-
bančių artimų žmonių.
Atleidžiamųjų
gali būti daugiau
Lietuvos banko vadovas
V.Vasiliauskas praėjusią savai-
tę tikino, kad Lietuvos banką
gali palikti ir daugiau įtakingų
pareigūnų. Pasak jo, kol kas iš
banko dėl nustatytų šiurkščių
darbo drausmės pažeidimų at-
leistas tik buvęs Kredito įstai-
gų priežiūros departamento
direktorius K.Ramonas.
Iš darbo Lietuvos banke sa-
vo noru praėjusią savaitę išėjo
ir du K.Ramono pavaduotojai.
Jiems Lietuvos bankas iki šiol
neturėjo priekaištų, tačiau jei
jų bus rasta vėliau, teisėsaugai
tokia informacija taip pat bū-
tų perduota.
Pasak Lietuvos banko val-
dybos pirmininko, šiuo metu
Lietuvos banke peržiūrima vi-
sų departamentų veikla, todėl
neatmetama, kad kaip netin-
kamai atlikę pareigas gali bū-
ti pripažinti ir daugiau Lietu-
vos banko tarnautojų.

$
Taip laikraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
redakcija@15min.lt
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
kaunas@15min.lt
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
klaipeda@15min.lt
S.Daukanto g. 2,
92235, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
reklama@15min.lt
skelbimai@15min.lt
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
info@15min.lt
www.15min.lt
215 100 nuolatinių skaitytojų per dieną
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
t.balzekas@15min.lt
Raimundas Celencevičius
Redaktorius
r.celencevicius@15min.lt
Asta Cibienė
Dienos redaktorė
a.cibiene@15min.lt „TNS LT“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2011 m. vasara
„15min” – pirmasis nemokamas
laikraštis Lietuvoje, kurio tiražą kas ketvirtį
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
TIRAŽAS – 43 000.
ISSN 1822-5330.
Platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Redakcija neatsako
už reklamos turinį ir klaidas.
Gėdino valdžią
Šeštadienį Vilniuje į masinį mitin-
gą išreikšti nepasitenkinimo val-
džia susirinkusi tūkstantinė pro-
fesinių sąjungų atstovų ir pensi-
ninkų minia reikalavo didesnių
algų ir grasino streikais.
„Ši diena ateityje bus pa-
žymėta kaip šventė, – kreipda-
masi į minią V.Kudirkos aikštė-
je kalbėjo Lietuvos profesinės
sąjungos „Solidarumas“ pir-
mininkė Aldona Jašinskienė.
– Todėl, kad mes pabudome.
Todėl, kad šiandien jau gali-
me pareikšti savo valią. Mū-
sų yra daug ir niekas niekada
neišdrįs pasakyti, kad atėjo
saujelė nepatenkintų.“
Policijos duomenimis, į
sostinę šeštadienį suplūdo iki
4 tūkst. žmonių iš 18 įvairių
Lietuvos profesinių sąjungų.
Susirinkę prie Seimo žmonės,
skanduodami „Skurdui ne!“,
„Gėda!“, „Užteks mus durnin-
ti!“, skambant būgnams ir sire-
noms, Gedimino prospektu vi-
durdienį pajudėjo Vyriausybės
pastato link. Lydimi katafalko
ir nešini įvairiais plakatais, ku-
rių užrašai rėkte rėkė: „Mes
nenorime elgetauti“, „Diržus
veržkite oligarchams“, „Užsi-
kiškite biudžeto skyles patys“,
„Alkanas žmogus – žvėris, al-
kanas vargšas – revoliucionie-
rius“ ir kt., protestuotojai sie-
kė atkreipti valdžios dėmesį į
savo reikalavimus.
Profsąjungų atstovai sie-
kia, kad minimalus darbo už-
mokestis nuo 800 Lt būtų pa-
didintas iki 1 000 Lt. Taip pat
reikalaujama didinti biudžeti-
nio sektoriaus darbuotojų ba-
zinę mėnesio algą ir valstybės
tarnautojų pareiginės algos ba-
zinį dydį. Profesinės sąjungos
spaudžia valdžią mažinti dar-
bo jėgos apmokestinimą, grą-
žinti vaiko pinigus mažas pa-
jamas gaunančioms šeimoms,
įvesti socialinę atskirtį maži-
nančių progresinių mokesčių
sistemą, mažinti komunalinių
paslaugų, šilumos ir elektros
bei būtiniausių maisto pro-
duktų kainas ir kt.
„Solidarumo“ vadovė tvir-
tino, kad žmonės į mitingą su-
sirinko garsiai pasakyti, kad
toliau taip gyventi nebenori ir
nebegali. „Jei mūsų minima-
li alga yra žemesnė nei skur-
do riba, gėda tokiai Vyriausy-
bei“, – kalbėjo ji.
A.Jašinskienė taip pat pik-
tinosi, kad politikai nesitaria
su profesinėmis sąjungomis
prieš priimdami visuomenei
svarbius sprendimus.
Į minią kreipęsis Lietu-
vos profesinių sąjungų kon-
federacijos (LPSK) pirminin-
kas Artūras Černiauskas ap-
gailestavo suradęs vos vieną
teigiamą dabartinės valdžios
padarytą darbą: „Jie suteikė
„teisę“ mūsų žmonėms oriai
gyventi užsienyje. Jie priver-
tė juos išvykti, gauti ten dides-
nį darbo užmokestį ir ten gy-
venti oriai.“
A.Černiauskas stebėjosi,
kaip minimalią algą gaunantis
lietuvis gali gyventi oriai, kai
negali nusipirkti nei kruopų,
nei makaronų, ir kai yra pri-
verstas rinktis: mokėti didžiu-
lius mokesčius už komunalines
paslaugas ir gyventi šiltai, bet
alkanai, ar atvirkščiai.
Eitynių ir mitingo metu vie-
šąją tvarką užtikrino apie 300
policijos pareigūnų. Nei inci-
dentų, nei sulaikytų asmenų
renginio metu nebuvo.
LINA
BALSYTĖ
l.balsyte
@15min.lt
Bankų prievaizdai surištomis rankomis
interesai
Šeštadienį mitingavo
keli tūkstančiai žmonių.
J.Kalinsko nuotr.
LIEPA
ŽELNIENĖ
l.zelniene
@15min.lt
Arvydas Anušauskas, Nacionalinio
saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas:
Deklaravimo faktas yra tik būdas žmogui pristatyti savo intere-
sus, tačiau vien deklaravimas neužkerta kelio galimiems neskai-
drumams.
Principas, kad tėvai neatsako už vaikus, o vaikai už tėvus, galioja
kiekvienam žmogui ir jo artimųjų santykis su kitu banku nėra jo as-
meninis santykis, tačiau įtarimų gali kilti, ypač jei tinkamai nevei-
kia banko vidinės kontrolės mechanizmas. Tai labai jautri sfera.
Manau, tik teisėsaugos ar vidinės Lietuvos banko kontrolės insti-
tucijos gali tarti galutinį žodį, ar už deklaruotų ryšių su komerci-
niu banku neslypi kas nors daugiau. Turi būti ir konkretūs įrody-
mai. Atliekant Lietuvos banko struktūrinę pertvarką, peržiūrint
komandą turėtų būti atidžiai pažiūrėta, kokių sprendimų priėmi-
me dalyvavo V.Geralavičius ir ar jie negalėjo būti naudin-
gi minėtam bankui.
LABAI JAUTRI SFERA
Ūkio banke, ku-
riame aukštas
pareigas užima jo duk-
ra, V.Geralavičius bent
dvejus metus laikė ir
savo indėlius.
V.Geralavičius negali dalyvauti prii-
mant sprendimus dėl Ūkio banko.
BFL nuotr.
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
6 / AKTUALIJOS
Liberalcentristai
prisijungė A.Valinską
Li beral ų i r centro sąj ungai
(LiCS) bei Tautos prisikėlimo par-
tijai (TPP) šeštadienį susijungus į
vieną partiją, liberalcentristai tei-
gia, jog jų gretos pasipildė dau-
giau nei 1000 naujų narių, bet
politologai juokauja, kad ši par-
tija prisijungė tik TPP lyderį Arū-
ną Valinską.
Šeštadienį LiCS pirminin-
kas Algis Čaplikas ir buvusios
TPP lyderis A.Valinskas pasirašė
abiejų partijų jungimosi sutar-
tį. Už susijungimą balsavę TPP
nariai tapo LiCS nariais. Suva-
žiavime dalyvavo 461 LiCS de-
legatas ir 70 TPP delegatų.
Anot LiCS vadovo Seimo pir-
mininkės pavaduotojo A.Čapliko,
liberalcentristai siekia tapti ats-
vara šalį pakaitomis valdan-
tiems konservatoriams ir so-
cialdemokratams.
„Net neabejoju, kad mū-
sų naujos idėjos atšviežins jū-
sų kraują, jūsų Mėlynojo rite-
rio kraują (Riteris ant žirgo yra
LiCS partijos simbolis, – BNS)“, –
sakė A.Valinskas, kuris išrink-
tas LiCS vicepirmininku. Poli-
tologas Alvidas Lukošaitis tei-
gia, kad prie liberalcentris-
tų prisijungė politinis nulis.
A.Lukošaičio vertinimu, libe-
ralcentristai įsigijo spalvingą
ir visuomenėje žinomą veidą –
A.Valinską. „Politinės komuni-
kacijos, politinio šou ir politikos
konfliktiškumo prasme tai bus
pakankamai geras koziris libe-
ralcentristų rankose ar ranko-
vėje. Aš kalbu apie A.Valinską.
Tai tokia pasekmė, jokių kito-
kių pasekmių nematau“, – BNS
teigė politologas.
Liberalų siūlymas:
išparduoti įmones
Valdančiųjų konservatorių siūlo-
mus prabangos mokesčius kritikuo-
jantys liberalai siūlys svarstyti ki-
tus galimus papildomų biudžeto
pajamų šaltinius, pavyzdžiui, da-
lies valstybės turto ir dalies vals-
tybinių energetikos ar transporto
įmonių akcijų pardavimą.
Liberalai, kaip BNS sakė
E.Masiulis, nėra kategoriškai
įsikibę siūlymo dėl dalinio
50 proc. senatvės pensijų at-
statymo ir siūlys savas įmano-
mas alternatyvas, padėsian-
čias nestabdyti senatvės pen-
sijų atstatymo.
„Klausimas yra – iš kur pa-
imti 250 mln. Lt. Prabangos mo-
kesčių projektais surinktume
tik 50–60 mln. Lt, bet tai mums
netinkami būdai, nes iš esmės
žmonės apkraunami papildo-
mais naujais mokesčiais“, – BNS
kalbėjo E.Masiulis.
Anot jo, liberalai koalici-
jos partneriams kitą savaitę
pateiks savuosius siūlymus,
kaip būtų galima surinkti pa-
pildomų pajamų į biudžetą.
„Siūlysime koalicijos partne-
riams pasvarstyti dalies vals-
tybės turto ir dalies valstybės
įmonių akcijų pardavimą, kas
ir buvo siūlyta kai kurių eko-
nomistų, pramonininkų. Yra
krūva valstybei priklausan-
čio nekilnojamojo turto, ku-
rio tikrai nereikia valstybei.
Svarstytinas ir variantas dėl
dalies valstybės įmonių akci-
jų, nebūtinai kontrolinio pake-
to, pardavimo. Tai – ir energe-
tikos, ir transporto įmonės“, –
sakė E.Masiulis.
Paklaustas, ar šiuo atveju tu-
rimi omenyje ir „Lietuvos gele-
žinkeliai“, susisiekimo minist-
ras teigė kol kas nenorįs konkre-
tizuoti, kokių valstybės įmonių
dalies akcijų pardavimas galė-
tų būti svarstomas.
Parduoti iki 30 proc. Ener-
getikos ministerijos netiesio-
giai valdomų bendrovių „Les-
to“, „Klaipėdos nafta“, „Lietu-
vos energija“ ir „Litgrid“ akci-
jų šią savaitę siūlė Laisvosios
rinkos institutas (LLRI). Anot
LLRI ekspertės Kaetanos Leont-
jevos, dalies šių įmonių akcijos
yra kotiruojamos biržoje, todėl
„būtų labai paprasta parduoti
šias akcijas“.
Liberalų sąjūdžio pirmininkas, susisiekimo
ministras Eligijus Masiulis taip pat siūlo
premjerui Andriui Kubiliui Seime prašyti
balsavimo dėl pasitikėjimo Vyriausybe.
„Vyriausybės darbas yra parengti Valstybės biudžeto projektą.
Deja, Seimas ėmėsi „gelbėtojo“ vaidmens ir nusprendė jį peržiūrė-
ti. Tai reiškia, kad Seimas nepasitiki koalicinės Vyriausybės spren-
dimais. Premjero vietoje prašyčiau Seimo balsavimo dėl pasitikėji-
mo Vyriausybe“, – teigia E.Masiulis. Vyriausybės pateiktas biudže-
to projektas suskaldė valdančiuosius. Liberalai ir liberalcentristai
teigia nepritariantys konservatorių siūlymams įvesti pra-
bangos mokesčius.
LAIKAS PASITIKRINTI
biudžetas
E.Masiulis siūlo parduoti
dalį valstybės įmonių.
BFL nuotr.
Saugos bendrovėje –
darbuotojų maištas
Bendrovę „Trikampis žiedas“ vėl
drebina neramumai – algų nie-
kaip nesulaukiantys apsauginin-
kai vadovams pažadėjo: jeigu ne-
pasikeis požiūris į darbuotojus,
teks pasiieškoti kitų.
„Trikampio žiedo“ atsto-
vai pripažįsta, kad įmonė iš-
gyvena ne pačius geriausius
laikus, tačiau prarasti darbuo-
tojų nebijo, nes jie greitai bus
pakeisti kitais.
Keletą metų šioje saugos
tarnyboje dirbantis Andrius
„15min“ pasakojo, kad atly-
ginimus „Trikampis žiedas“
darbuotojams sumokėjo tik
už rugsėjo mėnesį, o apsaugi-
ninkams jau pabodo klausytis
bendrovės vadovų kalbų.
Tai – ne pirmas kartas, kai
apsaugos bendrovė konfliktuo-
ja su darbuotojais dėl nemoka-
mų algų. Vasarą spauda rašė,
kad dėl šios priežasties „Tri-
kampį žiedą“ paliko apie pu-
sė šimto apsaugininkų.
Ketina streikuoti
Praėjusią savaitę pasipik-
tinę apsaugininkai pareikala-
vo, kad vadovai paaiškintų, ka-
da atsiskaitys su darbuotojais.
Tačiau susirinkime nieko pa-
guodžiančio neišgirdo.
„Jie mums pučia miglą į
akis, aiškina, jog mes patys su-
tikome susimažinti atlygini-
mus. Jeigu ir toliau taip elgsis,
mes rašysime prašymus išeiti
iš darbo. Dauguma mūsų nori
išeiti, pasiliktų nebent tie, ku-
riems nedaug iki pensijos liko, –
sakė apsaugininkas. – O ką
jie tada darys? Per dvi savai-
tes susiras naujų darbuotojų?
Jei ir susiras, juos gi reikia ap-
mokyti. Ši bendrovė dėl savo
požiūrio į darbuotojus išgar-
sėjo jau seniai, tačiau išvadų
vadovai nepadarė.“
Andrius tvirtino, kad jam
keista, kaip „Trikampis žie-
das“ randa naujų apsauginin-
kų. „Apsaugininkai keičiasi la-
bai greitai, kai kurie išeina pa-
dirbėję vos savaitę“, – pasako-
jo pašnekovas.
Pasak jo, jeigu „Trikampio
žiedo“ darbuotojai iki Naujųjų
nesulauks pinigų, streikuos, o
jei tai nepadės – išeis.
Klientai neskuba
susimokėti
Bendrovės „Trikampis žie-
das“ vykdomasis direktorius
Vasilijus Susojevas „15min“
pripažino, kad įmonė vėluoja
atsiskaityti su darbuotojais,
tačiau pridūrė, kad tai pap-
rastai netrunka ilgiau nei vie-
ną mėnesį.
„Pas mus alga už lapkri-
tį turi būti mokama gruodžio
25 dieną, tačiau šį sykį sumo-
kėsime tik už spalį. Nors ga-
li būti, kad sumokėsime ir už
lapkritį“, – sakė jis.
Anot V.Susojevo, didžiau-
sia „Trikampio žiedo“ proble-
ma – laiku už paslaugas ne-
atsiskaitantys klientai. „Jei-
gu jie mokėtų tada, kada pri-
valo, nebūtų jokių problemų.
Su mumis labiausiai vėluoja
atsiskaityti statybų įmonės,
kurių objektus saugome. Jūs
raskite Lietuvoje bendrovę,
kuri neturi finansinių bėdų“, –
kalbėjo jis.
V.Susojevas teigė, kad klien-
tai „Trikampiui žiedui“ iš viso
yra skolingi 2 mln. Lt. „Tačiau
šių pinigų nematysime, ir teis-
mai buvo, ir į antstolius kreipė-
mės. Norint nurašyti šią skolą
turime sumokėti 15 proc. su-
mos siekiantį mokestį. Tai yra
nesąmonė“, – sakė jis.
LAURYNA
VIRELIŪNAITĖ
l.vireliunaite
@15min.lt
„Trikampio žiedo“ apsaugininkai
pavargo dirbti be atlyginimų.
BFL nuotr.
/
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
Pavojinga infekcija:
ar reikia panikuoti?
Praėjusią savaitę nuo meningo-
kokinės infekcijos sostinėje miręs
devyniolikmetis – jau septintoji
šiemet šios pavojingos ligos auka
Lietuvoje. Bet specialistai rami-
na: panikuoti, jog infekcijos pro-
trūkis tapo nevaldomas, nereikia.
Esą kasmet ši liga nusineša pana-
šų skaičių gyvybių.
Pirmąją auką meningoko-
ko infekcija pasiglemžė šie-
met spalį – nuo jos staiga mi-
rė moksleivis iš Vilniaus, po to
infekcija nepasigailėjo dviejų
kelių mėnesių amžiaus kūdi-
kių ir jaunos moters.
Praėjusią savaitę buvo pra-
nešta, kad staiga miręs sosti-
nės Automechanikos ir vers-
lo mokyklos moksleivis sirgo
meningokokine infekcija. Dėl
labai sunkios ligonio būklės
medikų pastangos išgelbėti
jo gyvybę nuėjo veltui.
Vilniaus visuomenės svei-
katos centro (VVSC) duome-
nimis, iš viso sostinėje per
vienuolika šių metų mėne-
sių meningokokine infekcija
susirgo 28 žmonės: 8 vaikai
iki penkerių metų amžiaus,
10 moksleivių ir 10 suaugu-
siųjų. „Pavojaus skelbti tik-
rai nereikia. Kiekvienais me-
tais nuo šios infekcijos vidu-
tiniškai miršta 5–7 žmonės“,
– „15min“ sakė Užkrečiamų-
jų ligų ir AIDS centro (ULAC)
specialistė Eglė Paužaitė.
Žmonėms, turėjusiems kon-
taktą su nuo infekcijos miru-
siu asmeniu, specialistė siū-
lo kreiptis į bendrosios prak-
tikos gydytoją, bet nepani-
kuoti – tai, jog bendravote su
sergančiuoju, nereiškia, kad
susirgsite pats.
Gydytojai teigia, kad žmo-
nių imlumas meningokokinei
infekcijai nėra didelis, o ligos
nešiotojų yra daugybė. VVSC
duomenimis, sergamumo paki-
limo metu meningokokų nešio-
tojais gali būti net 20–30 proc.
žmonių, tačiau apie 70 proc.
jų gali net nežinoti, jog plati-
na pavojingą ligą, nes nejau-
čia jokių simptomų. Keliems
procentams žmonių menin-
gokokinė infekcija pasireiškia
sloga ir perštinčia gerkle, o la-
bai maža dalis užsikrėtusių-
jų suserga meningitu, pūlingu
meningitu, taip pat gali pasi-
reikšti žaibinis sepsis. Jis yra
pats pavojingiausias. „Žaibi-
nis sepsis yra viena iš menin-
gokokinės infekcijos formų. Jis
pasireiškia labai staigiai, pa-
vyzdžiui, žmogus vieną vaka-
rą pasijuto blogai, o po paros
jis jau gali būti miręs“, – sakė
E.Paužaitė. Pasak jos, susirgti
labiausiai rizikuoja tie, kurių
imunitetas yra nusilpęs.
LAURYNA
VIRELIŪNAITĖ
l.vireliunaite
@15min.lt
Turėjusiems kontaktą su sergančiuoju medikai
pataria
kartais skiriama vienkartinė
antibiotikų dozė.
Tiesa, į paniką puolę žmonės kartais imasi savigydos – be gydytojo
nurodymo geria antibiotikus. Gydytojai to daryti nerekomenduoja.
Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, kasmet
pasaulyje meningokokine infekcija užsikrečia 500 tūkst. žmonių,
iš kurių kas dešimtas miršta. Vidutinis sergamumas šia
infekcija yra 1–5 atvejai 100 tūkst. gyventojų.
KAIP ELGTIS
Skydas nuo ligų – Lietuvoje auginamas melsvadumblis spirulina
Po ilgo ir švelnaus rudens užklupusi
žiemos dargana verčia griebtis ginklų
kovai su peršalimo ligomis.
Virusų ir bakterijų atakas atlaikyti pajėgus
tik tvirtas ir sveikas organizmas. Natūralių ir itin
efektyvių maisto papildų jau nebereikia dairytis
toli – jie gaminami mūsų šalyje iš čia užaugintų
žaliavų. Vieni tokių – papildai su melsvadum-
bliu spirulina užkerta kelią ne tik peršalimui, bet
ir mažina riziką susirgti vėžiu.
Kasdien – po du gramus
Pasaulyje seniai žinomas ir sveikatai stiprinti
vartojamas melsvadumblis spirulina – atrastas ir
Lietuvoje. Šalies vaistinėse jau pradėta prekiau-
ti mūsų šalyje išauginta spirulina, kuri unikalios
technologijos dėka išsaugoma šviežia, nedžiovinta,
todėl yra itin vertinga.
Aktyviai gyvenantys, dirbantys protinį dar-
bą, kankinami nuovargio, taip pat sportuojantys
ar tiesiog norintys pastiprinti savo organizmą bei
išvengti rimtesnių ligų , turi išeitį – du gramai švie-
žios spirulinos kasdien.
Dumblis spirulina (lot. Spirulina platensis) ver-
tinamas dėl didelio kiekio baltymų, aminorūgščių,
mikroelementų, vitaminų ir kitų teigiamą poveikį
žmogaus organizmui turinčių medžiagų.
Bendrosios praktikos gydytoja Violeta Janė-
naitė teigė, jog melsvadumblis Spirulina platensis
(lietuviškas pavadinimas – plokščioji vingrūnė)
turi labai retų, žmogaus organizmui svarbių me-
džiagų, kurių nerandama jokiuose kituose mais-
to produktuose. „Mes, gydytojai, rekomenduo-
jame šviežią spiruliną vartoti kasdien. Ji lemia
ilgaamžiškumą, stiprina organizmą, jam suteikia
itin daug mineralų ir vitaminų. Šis maisto papil-
das, kartu su Lietuvoje išaugintomis daržovėmis
ir vaisiais, sudaro nenugalimą vitaminų kom-
pleksą, prieš kurį, tikėtina, neatsilaikys jo-
kie virusai“, – tvirtino gydytoja.
Šviežia vietoj džiovintos
Medikams šis maisto papildas nėra
naujiena, tačiau dabar savo pacientams
jie gali pasiūlyti ne atvežtinį, bet lietuvišką
produktą, ir ne džiovintą, bet šviežią.
Lietuvoje užauginta spirulina už-
konservuojama šviežia ją sumaišant su
fruktoze, pridedama ekstraktų ir taip
gaunami keturių rūšių papildai „Spiru-
lin-El“ skirtingų amžiaus grupių žmonėms.
Jis tinka vaikams, seneliams, jauniems ir akty-
viems, taip pat ir nėščiosioms. Papildus su spiru-
lina patariama vartoti visiems, kurie džiaugiasi
sergantys retai, tačiau rūpinasi savo sveikata ir
ligų proflaktika. Be to, spirulina mažina cho-
lesterolio kiekį, stiprina imuninę sistemą, gerina
žarnyno mikroforą. Spirulina rekomenduoja-
ma organizmą stiprinti ir tiems, kurie nuolat
patiria stresą, dirba dideliu krūviu, yra fziškai ir
psichiškai pervargę, daug sportuoja, neturi gali-
mybės laikytis vienodo darbo ir poilsio režimo,
negali reguliariai ir sveikai maitintis.
„Pavargusių ir nuolat išgyvenančių įtampą,
deja, yra dauguma. Lekiame, skubame kartais patys
nežinodami, kur. Gyvename ne itin palankioje kli-
mato juostoje, todėl rudenį ir žiemą mums trūksta
saulės bei vitaminų. Šį stygių būtina kompensuoti
vartojant maisto papildus, kad galėtume visaverčiai
jaustis“, – tikino gydytoja V.Janėnaitė.
Saugo ir nuo vėžio
Po pakelį spirulinos gydytoja patarė kasdien
vartoti ir tiems, kurių giminaičiai ar šeimos nariai
yra sirgę vėžiu, nes šie žmonės patenka į vadina-
mąją rizikos grupę ir turi didesnę tikimybę sirgti
onkologinėmis ligomis.
„Šis papildas turi natūralaus augalinio pig-
mento fkocianino, kuris stabdo net ir vėžinių
ląstelių dauginimąsi.
O dviejuose gra-
muose, t.y. dienos
normoje, šio pa-
pildo bioaktyvių medžiagų yra tiek, kiek viename
kilograme daržovių“, – sakė V. Janėnaitė.
Dėl unikalios sudėties spiruliną gydytojai re-
komenduoja ir norint sumažinti riziką sirgti širdies
ir kraujagyslių ligomis. Šis maisto papildas padeda
reguliuoti arterinį kraujo spaudimą, cholesterolio
kiekį kraujyje, balansuoja nervų sistemą, neleidžia
atsirasti mažakraujystei. Be to, spirulina padeda
esant lėtiniams hepatitams, cholecistitams, kepenų
cirozei, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligei,
žarnyno ligoms gydyti.
Spirulina – išties unikalus mikrodumblis. Jis
turi sukaupęs daugiau nei 50 žmogaus or-
ganizmui reikalingų biolo-
giškai aktyvių medžiagų.
Svarbiausi jų: beta karo-
tinas, karotinas, B grupės
vitaminai, vitaminas A,
amino bei riebalų rūgštys,
geležis, chloroflas ir ypač
retas pigmentas fkociani-
nas, kuris padeda įsisavinti
su maistu gaunamas me-
džiagas.
Maisto papildų „Spirulin-El“ gamybai spirulina
auginama Lietuvoje, specialiai įrengtoje patal-
poje. Užauginta spirulina šviežia patalpinama
į fruktozės sirupą, tai vienintelis pasaulyje ži-
nomas būdas siekiant išsaugoti daugiausiai
vaistinių ir maistinių spirulinos savybių. Tuo
tarpu džiovinama spirulina praranda apie 20
procentų naudingų medžiagų. Šviežią spiruliną
fruktozės sirupe augalų ektraktais praturtina
„Švenčionių vaistažolių fabrikas“.
Melsvadumblis jau auginamas
ir paruošiamas Lietuvoje
Gydytoja V.Janėnaitė teigė, jog dabar pats
laikas pradėti reguliariai vartoti spiruliną, kad
organizmas apsigintų nuo ligų sukėlėjų.
Maisto papildas „Spirulin-EL“ gaminamas iš Lietuvoje
auginamo melsvadumblio spirulinos, kuri pakuotėse
išlieka šviežia, todėl yra itin veiksminga.
$
Kiekvienoje pakuotėje – dienos dozėmis su-
normuota spirulina atskiruose pakeliuose.
Spirulin-El Original – skirtas imunitetui, virš-
kinimo sistemai, kepenų veiklai, organizmo va-
lymui, cholesterolio kiekiui reguliuoti.
Spirulin-El Energy Plius – energijai, imunite-
tui, aktyviai gyvenantiems, daug dirbantiems
ar intensyviai sportuojantiems žmonėms.
Spirulin-El Junior – vaikų organizmo stiprini-
mui, kraujo gerinimui, aktyvumui balansuoti.
Spirulin-El Senior – vyresnio amžiaus žmo-
nėms - regėjimo aštrumui palaikyti, vidinei pu-
siausvyrai, cholesterolio kiekiui reguliuoti.
Vaistinėse – keturių rūšių
maisto papildai Spirulin-EL
Ar z|rote, |ad ¡|rd|es ||çç |r |raujaçys||ç ateros||erozes re|¡verç|a |as |etv|rtas
c|v|||zuoto pasau||o zæoçus, perzerççs tr|sde¡|æt|es æetç r|b|? Net|||te? Je| juæs
per |etur|asde¡|æt |r jus ||| ¡|o| re|aba| rup|rotes savo sve||ata, aps||ar|y||te pas
|raujaçys||ç spec|a||st| |r |¡s|t|r||te |raujota|os bu||ç. Lsate |a|æ|rças, je| çydytojas
po tyr|æo juæs pas|u|ys t||ta| dazr|au t||r|rt|s |raujota|os bu||ç.
D56‰?BIC@=;éD5;9F=B??F5I>CH5?w
krau[açys||µ po|¡ta|
Kroujoç]s|es |r s|rd|s orçor|îro trorsµorto s|s·
tero |r vor||||s. Kroujoç]s|er|s ço|eroros ro|sto
redì|oços |r deçuor|s, µoso||ror| to|s|ro|. Cer|
|roujoç]s||µ ve|||| |er|o jµ e|ost|rçuros. Jouro
|roujoç]s|e |s|o||o |roujosµudì|o |o|t|, jos |]ç|os
s|ere|es re|e|dì|o µr||||t| |resu||ors tror|ors.
!ode| jouruo||o çer|ou ç]jo ìo|îdos, jo |rur|tetos
st|µresr|s. ùejo, rusµ |roujoç]s|es sersto |ur |os
çre|c|ou re| |sore.
||rr|ej| |roujoto|os sutr|||ro| µos|re|s||o çre|·
tu ruovorç|u, dusu||u, s|ousro|s |rut|reje, ço|ur|µ
t|rµ|ru, ||ouîdµ res|urç|u. Jµ reç]dort çres|o
|roujoç]s|es uìs|||rs|ros, tror|oîe, |ser|jo, |r·
for|tos, |rsu|tos, çorçrero... Uìs|||rsus|| |roujo·
ç]s|ç |ut|ro oµeruot|. |er retus v|er t|| V||r|ous
r. ur|vers|tet|res ||çor|res |||r||ose ot||e|oro
µer 1a00 to||µ oµeroc|jµ. Jos re|erçvos, ||ço| ç]jo
µjuv|s. ùoìro| s|os oµeroc|jos µo |ur|o |o||o ter|o
|ortot| toje or|o ||toje |uro v|etoje.
[ paça|b¢ · ozoaas!
,||çor|reje ||e| oµs|ç]dçs sus|u|ovus|| s|rdj,
|erçv|ou ots||veµ|ou do|or ve| ço|es|u |eve|| ror·
ro||o| d|r|t| |r ç]vert|, µoso|ojo vers||r|r|os ||ç|r·
dos. !oc|ou |ojos ve| µrodejo trou|t| res|urç|s,
des|re µot|ro, µo|o|o, vo||sc|ot| |uvo v|s sur||ou.
Aµs||or|çs µos ç]d]toj| orç|oc||rurç| suì|rojou,
|od te|s s|u||o| oµeruot| uìs|||rsus|| ||ouîdos
|roujoç]s|ç. Neçoro to, |uvou µersµetos, |od ve·
||ou ço|| te|t| oµeruot| |r ||t|, res roro |roujoç]s·
|es ot|o|||o| |o||ejo. ||çor|reje oµstu||ou |sv]dçs,
||e| douç ìror|µ |r çoro jourµ, |r µoç]verus|µ
serço s|o ||ço. !||ro eµ|der|jo Ko| |ur|e µot]re jou
trec|| or ret |etv|rt| oµeroc|j|.
,Ko|µ susto|d]t| |roujoç]s||µ |o||ej|r|°¨ · to|j
||ous|r| uìdov|ou ç]d]toju|. Covçs |oro|µ otso|]·
r| oµ|e ç]verseros µo|e|t|r|, |se|t|es µrodejou
|es|ot| µots. budoros Vo||et|joje suì|rojou oµ|e
oîoroteroµ|j|, |ur| ter se|r|rço| to||oro douç
retµ. Suçrjìçs rutor|ou |s|ord]t|.¨
|ed|c|ros |||r||oje ,||roredo¨ ror |uvo ot·
|||tos |e||os oîoroteroµ|jos µroceduros · j ver|
su|os|rtos s|]stos oîoros. beve|| |s |orto µojutou
s|o ço|vous çortos e|ererto µove||j |ojos |r ror·
|os uì||ejo sve||o s||uro, toµo |erçv|ou |veµuot|,
ve|dos µos|o|stejo. Netru|us çre|c|ou re| roro re·
|ejouror orçor|îru| jµrosto uìç|jo ìo|îdo, ||oves|
s|oudet| |oj|. Crjìo sve||os, rorus r|eços, çeros
oµet|tos |r dor||rçuros. !o| rot]doro retç| roro
k|a|pédo[e, M|a|[os ç. 2, I |orp.
!e|. 4c 1la lll or|o 8 c0c 7ll81.
www.m|rameda.|t
I|| çruod¡|o 24 d.
4 ozoaoterap|[os
procedüros u¡ 3 |a|a¢!
keç|struo||tés dabar!
ìroro, s|o|µ re|o|o| reçstort| jvo|r|os µroceduros,
rutore ot|||t| |e||s oîoroteroµ|jos seorsus |od ot·
jour|rtµ orçor|îr|, sust|µr|rtµ |rur|tet|. be to,
|uvo ç|rdejus|, |od oîoroteroµ|jo sto|do rou|s||µ
ots|rod|r|, so||ro s|ror|µ drus|os, te|||o ererç|jos
|r otço|v|ro od|.
Aµì|urejçs ç]d]tojos ret ruste|o. ,Ko|µ ìer|||o|
µoçerejo jusµ |roujoto|o. Ko|µ j| µerçudrovote° ke·
ç|s, ||tos ||ouîdos oµeroc|jo jurs re|eçres|o.¨
/|rou, |od rejoureju. /|rou, |od re|||o sve|||ou
ç]vert|, µos|ruµ|rt| sov|r|. !o|ç| dì|ouç|uos|, |od
do|or tur|u µot|||r| ||c|u|j oîor|, |ur|s v|sodo µo·
des roro |roujoç]s|ers |r s|rdì|o|¨.
|orerçe Açre !orv]do|te
Meningokokinė in-
fekcija labiausiai
puola naujagimius,
paauglius bei jau-
nuolius iki 25 metų.
123rf nuotr.
$
8
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
/ SKELBIMAI
Baldai
Baldai ir interjero detalės prabangiems
namams. Didelispasirinkimas, pagaminta
Indonezijoje. Tel. 8 600 14661, Kaune.
Gyvūnai
2011-12-05 Klaipėdoje, Šiaurinio pr.
rajonepriklydojaunajuodakalytėapie
3 mėn., su dviem antkakliais baltos ir
žalios spalvos. Būtų smagu, kad infor-
macija pasklistų plačiau ir pasiektų
šeimininkus. Šunelis yra prižiūrėtas,
gražus, betliūdnas. Kreiptistel.: 8-618-
41103, Pievų g. 19.
Grožis, sveikata
Susirgote? Blogai jaučiatės? Kvies-
kite vaikų ir suaugusiųjų gydytoją į
namus (viešbutį, darbovietę) Jums
patogiu laiku. Tel. 8 677 99093.
Kita
Mokslas
Nekilnojamasis turtas
Perku mišką, žemės grąžinimo doku-
mentus, išvadas.Tel. 8 699 32443.
Parduoda
PrekybaSTOGŲFASADŲdangomis, lietaus
sistemomis. Stogų dengimo darbai. Tel
8 646 71888.
„VELNIO ADVOKATAS“ – mes laimime
visas bylas, kurias apsiimame vesti?!
Tel.: 8 687 40 002, Tel./faks. (8-5) 237
58 26
Greiti vartojimo kreditai nuo 200 Lt iki
5000 Lt. Registruokitės internetu www.
Creditor.lt ir gaukite! PIRMAS KREDITAS
NEMOKAMAI! Tel.:8 638 88832.
Įmonėnuomojatraktorių"Belarus820".
Tel. pasiteirauti 865794361(nuo8.00-
17.00 darbo dienomis).
Sudarius apsaugos sutartį, apsaugos
sistemą įrengsime už 1 LITĄ. Saugos
tarnyba UAB „Apsaugos komanda“.
Tel. 8 699 10242, 8 46 343070, www.
komanda.lt .
UAB„Turbobitas“nebrangiai, kokybiš-
kai ir greitai remontuoja stacionarius
bei nešiojamuosius kompiuterius.
Tel.: 8 672 92801.
UAB „Kraustymo komanda” - profesio-
nalios kraustymo paslaugos įmonėms
ir gyventojams. Tel.: 8 618 77 600,
www.kraustymokomanda.lt
Perka
Perkame mišką su žeme arba iškirti-
mui visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325,
www.dzukijosmediena.lt.
Siūlo darbą
Autoservisui Klaipėdoje reikalingi paruo-
šėjai, dažytojai su patirtim, atlyginimas
3000-5000 Lt. Tel. 8 672 22722.
Įmonei muitinės sandėliuose Klaipėdo-
je reikalingi sandėlininkas (-ė), rietuvės
vairuotojas. Reikalavimai - darbo patirtis,
krautuvo, rietuvėsvairuotojopažymėjimas.
Tel. 8 686 58929.
Reikalingi laivų šlifuotojai, suvirinto-
jai, korpusininkai darbui Klaipėdoje,
komandiruotės į užsienį. Tel. 8 651
00477.
UAB "Baltic contractors" darbui
Klaipėdoje ieško aukštos klasės
suvirintojų bei metalo kontrukcijų
surinkėjų. Savo CV siųsti adresu:
personalas@balticcontractors.lt, tel.
pasiteirauti 8 46 247 025.
Statyba, remonto darbai
Transportas
UAb ,||toro |r Ko¨
re||o||rços.
DFC>9?HICHC>5G
8UfVcdcVãX]g.
v|dous |r |ou|o vordert|e||o
|e| ruote|µ µroje|tov|ros,
µroje|tµ oro||îe.
FY]_U`Uj]aU].
c retµ µot|rt|s µroje|tuojort
vordert|e||o |r ruote|µ s|steros,
]µot|rço stot|r|o µroje|to do||es
vodovo otestotos.
;mjYb]acUdfU×ma{g]êgh]
µersoro|osG||toro·çrouµ.cor.
!e|. µos|te|rout| · 8 4c 4aa 4c8.
Biure Klaipėdoje
UAB „15 minučių“
Adresas: S.Daukanto g. 2
Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34274
El. paštas: skelbimaiklaipeda@15min.lt
skelbkites
.
Poilsis, turizmas
AB „CRANBALT“ reikalingi: bokštinio
krano valdomo nuo žemės operatoriai
ir kitų kranų tipų operatoriai. Darbas
Klaipėdoje, Palangoje, Šiauliuose ir
Vilniuje. Tel. pasiteirauti 8 41 453595.
Skambinti I-V nuo 9.00-17.00 val.
Paslaugų tinklas „Copy1“ Klaipėdoje
nuolatiniam darbui ieško pardavėjos
(-o) – gamybininkės (-o). Reikalavi-
mai: puikūs bendravimo įgūdžiai,
atsakingumas, noras dirbti, savaran-
kiškumas, darbas kompiuteriu (MS
Of ce, CorelDraw pagrindai). CV siųsti
klaipeda@copy1.lt
Socialinė neįgaliųjų įmonė siūlo,
žmonėms su negalia, valytojos
darbą. Dėl darbo kreipkitės dar-
bo dienomis 9.00 -17.00 val. , tel.
8 610 04079.
Paslaugos
ALUPLAST, AVANGARDE, VEKA
plastikiniams langams nuolaidos
iki 60 proc. Šarvuotos durys. Tel.:
8 685 05039, 8 685 05067.
Kiekvieną savaitę vežame keleivius,
siuntinius, Lietuva - Anglija. Tvarkin-
gas mikroautobusas, patyrę vairuoto-
jai paiims iš namų ir pristatys į vietą.
Tel.: 8 636 75597, + 447 423721702.
Kilimų, minkštų baldų valymas. Valy-
mas po statybos ir remonto darbų.
Tel.: 8 657 94361, 8 657 94363.
PIGUSBALDŲIRKROVINIŲPERVEŽIMAS.
Tel. 8 679 93713.
Trumpalaikės paskolos grynaisiais
nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į na-
mus. www.europrovidus.lt Tel. 8 700
55000.
„B“ kategorijos vairavimo kursai.
Papildomas vairavimas. Šviesos g.
3 (Mažojo km./ Miško raj.). Tel.: 8 46
257560, 8 686 84759, 8 655 13829,
www.bkucentras.lt.
Sutvarkome buhalterinę apskaitą, kon-
sultuojame, įsteigiamebei likviduojame
įmones. Tel. 8 656 11877.
Balkonų, terasųstiklinimasstumdomo-
misaliuminiokonstrukcijomis.Plastikiniai
langai, roletai, žaliuzės. Dubysos g. 25-
207kab., (II a.), el.pklaipeda@sistemax.lt.
Tel.: 8 46 496873, 8 675 66117, 8 601
05036, www.sistemax.lt
Vidaus apdaila, laiptinių remontas,
sienų šiltinimas, kapitalinis butų ir
namųremontas, santechnika. Reko-
mendacijos. Medžiagųpristatymas.
Tel. 8 657 92330.
SUPERKAMEĮVAIRIŲMARKIŲAUTO-
MOBILIUS. ATSISKAITOME IŠ KAR-
TO, DIRBAME BE POILSIO DIENŲ.
Tel. 8 600 08276.
Pirkčiauautomobilį, mikroautobusąsu
variklio, važiuoklės ar kėbulo defektu,
gali būti nevažiuojantis be techninės
apžiūros. Tel. 8 699 26850.
BRANGIAI SUPERKAME AUTOMOBI-
LIUS. NUO 2000 IKI 2011 M. TEL. 8 605
11996.
Perkame įvairių markių automobilius,
gali būti su defektais ar be jų. Atsi-
skaitome iš karto. Pasiimame patys.
Tel. 8 648 21921.
IŠSINUOMUOČIAU 1 K. BUTĄ
IKI 300 LT + PATARNAVIMAI.
TEL. 8 645 5546.
KALĖDINĖAKCIJAitališkiemsmaisto
produktamsparduotuvėje"Meidita",
Dubysos g.23, tel. 8 674 56507.
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
9 SPORTAS /
Pelnė olimpinį kelialapį
Lietuvos buriuotoja Gintarė Scheidt (nuotr.) pasaulio čempionate
Australijoje užsitikrino kelialapį į 2012 metų Londono olimpines žai-
dynes. Surinkusi 76 baudos taškus galutinėje moterų „Laser Radial“
klasės įskaitoje G.Scheidt užėmė 5 vietą.
Šis rezultatas 29-erių kaunietei garantavo olimpinį kelialapį. Tai bus
antroji G.Scheidt olimpiada. 2008 m. Pekine geriausia Lietuvos bu-
riuotoja iškovojo sidabro medalį.
Pasaulio buriavimo pirmenybėse Australijoje 23-ejų Aušra Milevičiū-
tė, per dešimt plaukimų surinkusi 162 baudos taškus, tarp 102 daly-
vių liko 56-a.
Aukso medalis šioje klasėje atiteko olandei Marit Bouwmeester
(49 tšk.), sidabro apdovanojimą pelnė belgė Evi van Acker (53 tšk.),
o bronza tenkinosi amerikietė Paige Railey (71 tšk.). G.Scheidt ap-
lenkė ir ketvirtąją vietą su 72 baudos taškais užėmusi čekė Veroni-
ka Fenclova.
buriavimas
Iš Madrido Mindaugas Balčiūnas
grįžo nusivylęs. FIBA Centrinė val-
dyba nusprendė, kad 2012 m. Lon-
dono olimpinių žaidynių krepši-
nio turnyro atranką organizuos
ne Lietuva, o Venesuela.
Lietuvos krepšinio federa-
cijos generalinis sekretorius
pripažino, kad toks sprendi-
mas buvo netikėtas, ir teigė,
jog žaisdama politinius žai-
dimus FIBA rizikuoja savo
įvaizdžiu.
FIBA sprendimu, olim-
pinių žaidynių vyrų krepši-
nio atrankos turnyras liepos
2–8 dienomis vyks Venesuelos
sostinėje Karakase, moterų –
birželio 25 – liepos 1 dienomis
Ankaroje, Turkijoje.
Lėmė politiniai motyvai
„Oficialūs motyvai tokie,
kad du turnyrai viename že-
myne nėra gerai. Europai su-
teikta teisė rengti moterų krep-
šinio atranką, o Venesuelai –
vyrų. Tačiau priežastys yra žy-
miai gilesnės. Liūdna, kad lėmė
politiniai, o ne sportiniai mo-
tyvai. FIBA parodė savo prin-
cipus, bet nemanau, kad tai
pagerino jos įvaizdį“, – teigė
M.Balčiūnas.
Jis pripažino, kad tai buvo
labiau konkurencija tarp FIBA
ir „FIBA Europe“, o ne tarp Lie-
tuvos ir Venesuelos. Dar prieš
oficialų sprendimą buvo kal-
bama, kad FIBA teisę organi-
zuoti turnyrą skirs Venesuelai
nenorėdama prarasti savo įta-
kos Amerikoje. Tuo tarpu Eu-
ropoje FIBA įtaka blėsta.
„Tas priešiškumas jau ke-
letą metų labai jaučiamas. Tai
keista, nes FIBA apie 85 proc.
savo pajamų gauna iš Euro-
pos. Todėl požiūris į Europą
privalo būti visiškai kitoks.
Kontaktuosime su visomis
Europos federacijomis. Kitą
savaitgalį Miunchene vyks
„FIBA Europe“ posėdis, kai
bus paskirtas 2015
m. Europos pir-
menybių šeimi-
ninkas. Tuomet,
manau, įvyks pir-
mieji pokalbiai
apie tai, kaip
„FIBA Europe“
turėtų reaguoti
į tokį FIBA aki-
brokštą“, – grįžęs į Lietuvą
kalbėjo M.Balčiūnas.
Sportininkai nukentės
Pasak LKF generalinio sek-
retoriaus, dėl tokio sprendi-
mo labiausiai nukentės spor-
tininkai, o rinktinėms, kurios
į olimpiadą pateks per atran-
ką, kovoti pačiose žaidynėse
bus labai sunku.
„Pirmiausia turi būti gal-
vojama apie sportininkus, ge-
riausių sąlygų jiems sudarymą.
Dabar galime sakyti, kad dau-
gumai komandų pasirengimas
žaidynėms, kurios vyks Euro-
poje, bus labai komplikuotas.
Komandos prieš pat olimpiadą
kelis kartus turės keisti ir lai-
ko, ir klimato juostas. Tai la-
bai apsunkins pasirengimą“, –
dėstė M.Balčiūnas.
„Be abejo, mūsų tikslų tai
nekeičia: Lietuva privalo da-
lyvauti olimpiadoje ir siekti
aukščiausių rezultatų“, – pri-
dūrė M.Balčiūnas. Jis tikisi, kad
Venesueloje Lietuvos krepši-
ninkai sulauks audringo pa-
laikymo.
„Žiūrovų prasme didelio
skirtumo nejausime, nes, ma-
nau, Amerikos ir Pietų Ameri-
kos lietuviai užpildys areną ir
audringai palaikys mūsų rink-
tinę Venesueloje“.
Antausis Lietuvai,
akibrokštas Europai
El Clasico
M.Balčiūnas tikisi,
kad Amerikos lietuviai
gausiai palaikys
rinktinę Venesueloje.
BFL nuotr.
JULIUS BLIŪDŽIUS
j.bliudzius@15min.lt
Atrankos turnyre
dalyvaus 12-os
šalių rinktinės:
Lietuvos, Makedonijos,
Graikijos, Rusijos, Do-
minikos Respublikos,
Puerto Riko, Venesue-
los, Jordanijos, Korė-
jos, Angolos, Nigerijos ir
Naujosios Zelandijos.
Londono olimpinės žai-
dynės vyks liepos 28 – rug-
pjūčio 12 dienomis, vietas jose
jau užsitikrino JAV, Ispanija,
Prancūzija, Argentina, Brazi-
lija, Australija, Kinija, Tunisas
ir Didžioji Britanija.
FAKTAI
A
s
m
e
n
i
n
i
o


a
r
c
h
y
v
o

n
u
o
t
r
.
G.Scheidt
olimpiadoje
dalyvaus
antrąkart.
„Real“ pergalių serija nutrūko
Madrido „Real“ pasaka nutrūko.
Penkiolikos iš eilės įvairiuose tur-
nyruose laimėtų rungtynių serija
Jose Mourinho auklėtiniams bai-
gėsi „El Clasico“ mūšyje. 3:1 – tokiu
rezultatu Ispanijos grandų mače
pergalę šventė „Barcelona“.
Tai buvo Ispanijos čempio-
nato 15-o turo rungtynės, po
kurių abiejų klubų sąskaitose
po 37 taškus. Tiesa, „Barcelo-
na“ yra sužaidusi vieneriomis
rungtynėmis mažiau.
Pirmasis įvartis krito jau
pirmąją susitikimo minutę.
Suklydus „Barcelonos“ varti-
ninkui Victorui Valdesui, pa-
sižymėjo Karimas Benzema,
ir „Real“ išsiveržė į priekį 1:0.
Vis dėlto šaltas dušas katalo-
nų iš vėžių neišmušė. Tiks-
liais smūgiais atsakė Alexis
Sanchezas (30 min.) ir Cescas
Fabregas (66 min.), o kartą ka-
muolys į „Real“ vartus įskriejo
nuo Marcelo po stiprauss Xa-
vi smūgio (53 min.).
„Barcelonos“ treneris Pepas
Guardiola po rungtynių pati-
kino, kad „Real“ nuopuolio po
šio mačo nesitiki. „Nemanau,
kad šis pralaimėjimas psicho-
logiškai sugniuždys „Real“ ko-
mandą. Laukia atostogos, jie
šiek tiek pailsės ir toliau skins
savo pergales.“
„Ar dabar esame lygos fa-
voritai? Be abejo, šis mačas
svarbus, bet į Madridą vykome
ne tam, kad taptume lyderiais.
Gruodį negalime tapti čem-
pionais. Tiesiog koncentravo-
mės į žaidimą“, – pernelyg ne-
džiūgavo P.Guardiola.
„Real“ strategas Jose Mou-
rinho taip pat išliko ramus.
Portugalas teigė, kad katalo-
nus tiesiog lydėjo sėkmė. Tie-
sa, J.Mourinho pripažino, kad
jo ekipos lyderis Cristiano Ro-
naldo nesužaidė taip gerai,
kaip galėjo.
„Esame ramūs emociš-
kai. Žinojome, kad nei per-
galė, nei pralaimėjimas la-
bai nepaveiks mūsų. Žinoma,
pralaimėjęs nebūni laimin-
gas, bet mes nieko neprara-
dome. Turime laimėti Sevi-
lijoje ir vėl būsime priekyje.
Šios rungt ynės nenulemia
čempionato baigties“, – kal-
bėjo J.Mourinho.
„Pirmoje dalyje abi ko-
mandos buvo lygiavertės,
o po pertraukos viską lėmė sėk-
mė. Sėkmė ir daugiau nieko.
Ne mūsų klaidos“, – pridūrė
„Real“ treneris.
Tai buvo 247-asis „El Cla-
sico“ istorijoje. Įskaitant drau-
giškas rungtynes, tai buvo
103-čia „Barcelonos“ perga-
lė prieš „Real“. Madrido klu-
bas yra laimėjęs 90 tarpusa-
vio mačų, 54 susitikimai bai-
gėsi lygiosiomis.
„Barcelona“ prieš
„Real“ laimėjo
6 iš paskutinių 7
tarpusavio mačų
Ispanijos lygoje.
AFP/Scanpix.lt
J.Valančiūnas ir
D.Motiejūnas.
BFL/A.Ufarto nuotr.
Talentų akistata
VTB Vieningosios lygos B grupės
rungtynėse Vilniaus „Lietuvos
ryto“ klubas šeštadienį svečiuo-
se nusileido Tomo Pačėso treni-
ruojamai Gdynės „Asseco Pro-
kom“ ekipai, o vilniečių duobka-
siu tapo ne kas kitas, o Donatas
Motiejūnas.
„Asseco Prokom“ perga-
lę šventė po pratęsimo 74:73
(9:11, 21:25, 14:6, 19:21, 11:10).
Būtent D.Motiejūnas iki pra-
tęsimo pabaigos likus žaisti
6 sek. pataikė dvitaškį, „Lietu-
vos rytas“ per likusį laiką išsi-
gelbėti nesugebėjo.
Netiesioginėje didžiausių
Lietuvos krepšinio talentų mi-
krodvikovoje D.Motiejūnas
pranoko Joną Valančiūną, nors
šis aikštelėje praleido dešim-
čia minučių trumpiau.
D.Motiejūnas per 34 mi-
nutes pelnė 16 taškų (4/9 dvi-
taškiai, 0/2 tritaškiai, 8/11 bau-
dos), atkovojo 5, perėmė 1 ka-
muolį, atliko 1 rezultatyvų per-
davimą ir nė karto nesuklydo.
Lietuvis buvo rezultatyviau-
sias lenkų ekipoje.
J.Valančiūnas per 25 aikš-
telėje praleistas minutes pel-
nė 5 taškus (2/4 dvitaškiai,
1/2 baudos), atkovojo 7, perėmė
1 kamuolį, atliko 1 rezultaty-
vų perdavimą, blokavo 2 var-
žovų metimus ir taip pat nepa-
darė nė vienos klaidos.
„Lietuvos ryto“ ekipoje re-
zultatyviausiai žaidė Tyrese'as
Rice'as, pelnęs 19 taškų ir at-
likęs 7 rezultatyvius perda-
vimus.
VTB Vieningosios lygos
B grupėje „Lietuvos rytas“ su
4 pergalėmis ir 3 pralaimėji-
mais išlieka trečioje vietoje.
„Asseco Prokom“ per 7 ma-
čus laimėjęs triskart – žengia
6 vietoje. Devynių komandų
grupėje pirmauja dar nė kar-
to nepralaimėję Sankt Peter-
burgo „Spartak“ krepšininkai
ir Maskvos CSKA, pralaimėju-
si vos kartą.
Netiesio-
ginėje
dvikovoje
D.Motiejūnas
pranoko
J.Valančiūną.
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
11 ĮVAIRENYBĖS /
Siužetas ir kontekstas
Įsivaizduokite, kad vyru-
kas iš autoserviso, taisantis
jūsų automobilį, turi keisto-
kų įpročių. Jis po darbo atsi-
palaiduoja, padėdamas vagi-
šiams pabėgti iš nusikaltimo
vietos. Būtent toks yra pagrin-
dinio herojaus Vairuotojo (akt.
R.Goslingas), atliekančio ir kas-
kadinius triukus, hobis.
Vairuoja jis išties puikiai.
Vos tik mes patikime, kad ta-
lentingo vyruko laukia lenkty-
nininko karjera, jis susipažįsta
su miela kaimyne Irena (akt.
C.Mulligan), kurios vyras sėdi
kalėjime. Netrukus paaiškėja,
jog ši draugystė įklampins Vai-
ruotoją bei jam artimą žmogų
į mirtinai pavojingą situaciją.
Bus kraujo ir lavonų.
Išvados
Ne paslaptis, kad šis filmas
pelnė Kanų kino festivalio ap-
dovanojimą už režisūrą. Tai
iš tiesų originali, netradiciš-
kai nufilmuota ir sumontuo-
ta istorija apie lemtingus atsi-
tiktinumus bei, nepabijokime
garsių žodžių, principų laiky-
mosi kainą.
Kriminalinis trileris su psi-
chodramos elementais. Lėtas
ir mąslus S.Coppolos stilius
(„Kažkur tarp ten ir čia“), pa-
gardintas Q.Tarantino („Nu-
žudyti Bilą“) vertais prievar-
tos ir kraujo pliūpsniais.
Pagrindinis personažas
irgi atrodo toks gan abejingas
gyvenimo stebėtojas. Jis kal-
ba mažai, bet elgiasi ryžtin-
gai. Dvejones ir vidinę kovą la-
biau išduoda jo žvilgsnis, negu
kūno kalba. Jaunosios kartos
aktoriui R.Goslingui žadama
šviesi ateitis. Ne be pagrindo.
Trumpai tariant, ciklo „Greiti
ir įsiutę“ mėgėjams juosta „Va-
žiuok“ vargu ar patiks. Čia dau-
giau dėmesio skiriama sukurti
bendrai filmo atmosferai ir per-
sonažų portretams. Mat reikia
laiko pajausti, kaip tarp dviejų
svetimų žmonių ima formuo-
tis nematomos gijos. Tokios sti-
prios, kad dėl jų kartais nebi-
joma rizikuoti gyvybe.
AVINAS. Galite džiūgauti: pagaliau padarėte
įspūdį ir tiems žmonėms, kurie ligi šiol į jus
žiūrėjo labai įtariai. Būsite žvalus ir kovingas,
pasiryžęs deramai priimti bet kokį iššūkį.
JAUTIS. Jums kelia susirūpinimą perdėm ma-
lonus kolega. Ar ne per daug jis kišasi į jūsų as-
meninį gyvenimą? Venkite pernelyg smalsių
akių ir reikalaukite tinkamos sau pagarbos.
DVYNIAI. Jūs šiandien nusiteikęs labai ko-
vingai. Jei lydės sėkmė, išsipildys patys drą-
siausi sumanymai. Tiesa, intelektinis darbas
gali sektis sunkiau.
VĖŽYS. Jūsų sveikata šiandien gali būti neko-
kia. Jei norite kuo greičiau atgauti jėgas ir pasi-
tikėjimą savimi, visų pirma turite nustoti jau-
dintis. Turėkite kantrybės ir saiko.
LIŪTAS. Nevenkite bendrauti su nepažįsta-
maisiais, ypač atvykusiais iš toli. Naujas požiū-
ris į daugelį dalykų neišvengiamas. Klausyki-
tės tiek rimtų pasakojimų, tiek pasakų.
MERGELĖ. Jūs šiandien būsite toks išsiblaškęs
ir niekam tikęs, kad visur darysite vienus nuos-
tolius. Jokiu būdu nekiškite nagų prie techni-
kos. Svarbius sprendimus atidėkite rytojui.
SVARSTYKLĖS. Turite pagaliau baigti, ką pra-
dėjęs, ir iškuopti iš galvos ir iš namų visas sta-
tybines šiukšles. Apie namų tvarkymą galvo-
kite kaip apie investiciją į ateitį.
SKORPIONAS. Jūsų intuicija bus kaip niekad
jautri ir subtili. Pasąmonė dirbs labai intensy-
viai, tačiau šiandien nesistenkite nieko įtikinėti –
rezultatai nebus verti įdėtų pastangų.
ŠAULYS. Nesiveržkite taip egoistiškai į priekį
per kitų galvas. Tokia kaina pasiektas tikslas
neatneš džiaugsmo nei jums, nei kitiems. Gy-
venkite pats ir leiskite gyventi kitam.
OŽIARAGIS. Suksite galvą, kaip elgtis su svar-
biu jums žmogumi. Geriausia būtų įsiklausyti
į širdies balsą. Būkite atviresni idėjoms. Gyny-
binė pozicija gali labai pabloginti padėtį.
VANDENIS. Netikėti įvykiai pakoreguos jūsų
planus. Būkite atidus, kitaip tuoj pat privelsi-
te klaidų, o pastebėsite jas tikriausiai per vė-
lai. Vakarop saugokitės provokacijų.
ŽUVYS. Jums reikėtų išsiaiškinti santykius su
artimaisiais. Nesutarimai šeimoje guli akme-
niu jums ant krūtinės. Puikių santykių arti-
miausiomis dienomis dar nesitikėkite.
15 kg
horoskopai gruodžio 12 d.
Pokalbis prie šeimynos pusryčių stalo:
– Matai, brangioji, be reikalo mes priešinomės dukros norui
įsiverti žiedą į nosį. Dabar daug lengviau ją prikelti į mokyklą.
anekdotas
Lenktynių fzika ir jausmai
Siužetas ir kontekstas
Kalėdų Senelis sensta, to-
dėl jį turėtų pakeisti jo vyres-
nysis sūnus Styvas. Pasinau-
dodamas naujausiomis tech-
nologijomis, jis sėkmingai va-
dovauja didžiulei elfų armijai,
per vieną naktį išdalijančiai
dovanėles visiems pasaulio
vaikams.
Deja, tą lemtingą naktį vie-
na dovanėlė pasimeta. Smul-
kmena? Taip negalvoja jau-
nesnysis Kalėdų Senelio sū-
nus, išsiblaškėlis Artūras. Jis
su proseneliu vogčiomis sėda į
antikvarines roges, pasikinko
elnius ir patraukia gelbėti Ka-
lėdų Senelio įvaizdžio.
Ką gausime? Sukriošęs se-
nukas + nepatyręs nevėkšla =
nuotykių virtinė.
Išvados
Idėjų deficito laikais sun-
ku nustebinti originaliu siuže-
tu, bet šios animacijos nuoty-
kių komedijos kūrėjams tai pa-
vyko. Nuo pirmųjų akimirkų
patenkame į patį specialiosios
operacijos – dovanų dalijimo
sūkurį ir akivaizdžiai pama-
tome, kaip XXI a. naujausios
kosminės ir informacinės tech-
nologijos bei puikus elfų fizi-
nis pasiruošimas palengvino
Kalėdų Senelio užduotį.
Tik spėk gaudyti pokštus
ir aliuzijas, skirtas ne tiek vai-
kams, kiek suaugusiems (pvz.,
kamino lubrikantas apkūniems
Kalėdų Seneliams, raudonas
„Versace“ kostiumas arba is-
torija apie pamestą girtą elfą).
Atrodo, kad filmo autoriai pa-
tys apsvaigo nuo idėjų gausos
ir galimybių, tad kažkur spal-
vingos istorijos viduryje kiek
prarado saiko jausmą.
Todėl nusiteikite atlaidžiai
žiūrėti į neįtikėtinus stebu-
klingų rogių viražus Afrikos
padangėse. Juk filmo esmė
yra pensinio amžiaus žmonių
užimtumo problemos. Nė vie-
nas Kalėdų Senelis nenori sa-
vo noru išeiti užtarnauto po-
ilsio (ką daugiau veikti tame
Šiaurės ašigalyje?), tad pag-
rindinė konkurencinė kova ir
vyksta tarp keturių šeimos vy-
rų. Nugalės, be abejo, labiau-
siai vertas.
Puikiai lietuviškai įgar-
sinta ir žaisminga pramoga,
skirta įvairių amžiaus grupių
žiūrovams.
Šaunioji kalėdinė ketveriukė
wt2ffrthy32hyttr
dfgtr21rtgrasyut
rtiuiytgrtg2154r
grotyfvwtrrthyng
ROLANDAS
MASKOLIŪNAS
r.maskoliunas
@15min.lt
kino kodas
„Kalėdų Senelio
slaptoji tarnyba“
(„Arthur Christmas“)
JAV, 2011 m., 100 min.
Rež. Sarah Smith.
Įgarsino: Tadas Montrimas,
Džiugas Siaurusaitis,
Rasa Samuolytė.
Įvertinimas 3/4
APIE FILMĄ
„Važiuok“
(„Drive“)
JAV, 2011 m., 100 min.
Rež. Nicolas W. Refnas.
Vaidina: Ryanas Goslingas,
Carey Mulligan,
Bryanas Cranstonas.
Įvertinimas 3/4
APIE FILMĄ
„VAŽIUOK“
„KALĖDŲ SENELIO SLAPTOJI TARNYBA“
2011 GRUODŽIO 12 D., PIRMADIENIS
12 / GARSENYBĖS
patirtis
Dainininkas Jurgis Brūzga, akto-
rius Evaldas Taujanskis, gydytojas,
„Lietuvos šokių dešimtuko“ daly-
vis Darius Rauba ir kiti žymūs ša-
lies vyrai trumpam tapo mode-
liais – pristatė vardinius mados
namų „Pierre Cardin“ ir „Baldes-
sarini“ drabužius.
J.Brūzga prisipažino mo-
deliu tapęs pirmą kartą. „Man
visada pakankamai juo-
kingai atrodydavo rim-
tais veidais žygiuojantys
modeliai, todėl atsidurti
jų vietoje buvo labai keis-
ta, bet ir įdomu“, – tikino
J.Brūzga.
„Pierre Cardin“ dra-
bužius demonstravęs vy-
ras teigė, kad žmogus, vil-
kintis firminius drabu-
žius, nebūtinai atrodys
skoningai.
„Aš sutinku, kad var-
diniai drabužiai būna tikrai
įdomūs, bet man svarbiausia,
kad drabužis vizualiai atrody-
tų įdomiai. Ne vardas nulemia
drabužį, bet dizainas, stilius.
Ir jauni dizaineriai turi įdo-
mių idėjų. Nusipirkęs drabužį
iš žinomo dizainerio parduo-
tuvės ne visada būsi stilingai
apsirengęs – dar reikia turėti
ir skonį, negalima pirkti pir-
mo pasitaikiusio daikto“, – įsi-
tikinęs atlikėjas.
J.Brūzga tvirtino, kad ren-
kantis drabužį svarbu atkreip-
ti dėmesį į savo būdą ir profe-
siją – drabužis turi šiuos daly-
kus atspindėti.
„Kiekvienas žmogus turi
savo stilių, gyvenimo būdą,
pagal kurį renkasi drabužius.
Jeigu žmogus yra aktyvus, sce-
nos žmogus, tai jis nesirinks
kostiumo, kuris yra labai san-
tūrus ir jį įspraudžia į rėmus.
Toks žmogus renkasi įdomų,
originalų, laisvą rūbą. Pirmiau-
sia reikia ieškoti drabužio, ku-
ris atitinka tave, o ne vaikytis
mados tendencijų. Reikia bū-
ti savimi, o ne mados auka“, –
teigė dainininkas.
Vilniaus viešbutyje „Radis-
son Blu Hotel Lietuva“ esančia-
me „Skybar“ bare vykusiame
renginyje vyko ne tik vyriškų
drabužių pristatymas – susi-
rinkusiai publikai apie moder-
naus vyro įvaizdžio tendenci-
jas pasakojo dizaineris Seržas
Gandžumianas.
Vakaro metu taip pat bu-
vo pristatytas naujasis Vygan-
to Kazlausko albumas „Mies-
to vaikas“. Muzikinę progra-
mą atliko ir instrumentalistai
Tomas Varnagiris, Audrius Pi-
ragis ir Nerijus Bakula.
Modelio kailyje
31-erių aktorius Vytautas Rumšas
jaunesnysis tapo tėvu. Jo mylimo-
ji Eva Saikovska gruodžio 3 d. pa-
gimdė mergaitę.
Apie tai prasitarė V.Rumšo
jaunesniojo tėvas, anūkės gi-
mimo dieną minėjęs 60 me-
tų jubiliejų.
Pats V.Rumšas jaunesnysis
apie šį gyvenimo įvykį vengė
kalbėti – žurnalistų paprašęs
perskambinti vėliau, vyras į
skambučius neatsiliepė.
Žinia apie V.Rumšo jaunes-
niojo mylimosios nėštumą pas-
klido šių metų rugpjūtį – apva-
lėjantis moters pilvukas buvo
užfiksuotas baleto šokėjos Neli
Beliakaitės vestuvių metu. Tą-
kart su žurnalistais apie būsi-
mą kūdikį aktorius į kalbas ne-
sileido – teigė norintis išgyve-
nimus pasilaikyti sau.
Aktorius ir bendraamžė
manekenė E.Saikovska daž-
nai buvo pastebimi kartu, bet
kol kas neaišku, ar įvyks poros
vestuvės. V.Rumšas jaunesny-
sis jau buvo kartą vedęs teisi-
ninkę Gintarę. 2008-ųjų birže-
lį pasiekė žinia apie šeimą išti-
kusią krizę. Tų pačių metų ru-
denį po trejų santuokos metų
aktorius su žmona galutinai
išsiskyrė.
Sūpuoja pirmagimę
Naujų mados talentų paieškos konkurso „Mados injekcija“ fnalas,
penktadienio vakarą vykęs Vilniaus aktyvaus laisvalaikio centre „Ka-
blys“, kai kuriems žiūrovams sukėlė pasibjaurėjimą.
To kaltininkas – vienas fnalo dalyvių Hansas Hendrikas Vallimäe iš Es-
tijos, pristatęs kolekciją „H1N1“ (Horny 1 Nympho 1) (nuotr.).
Netikėta, pamišėliška vyriška kolekcija stebino ne tik ryškiomis spal-
vomis ir gyvuliniais motyvais. Paskutinis modelis ant padėklo į sceną
atnešė... nupjautą kiaulės galvą. Tai sulaukė pavienių pasibjaurėjimo
šūksnių, o plojimai, ant podiumo dar kartą pasirodžius visiems mode-
liams, buvo gana santūrūs.
Nepaisant to, komisija nusprendė, kad žiūrovus šokiravęs estas vertas
nugalėtojo vardo. Nugalėtojais taip pat paskelbti ir 2012 m. pavasarį
mados festivalyje „Mados infekcija“ pasirodys Ieva Daugirdaitė bei du-
etas „Tribe“ (Marina Žuravliova ir Donata Maldonytė).
Michaelo Jacksono dukra Paris (nuotr.) seka tėvo pėdomis ir mina kelius
į pramogų pasaulį. Trylikametė mergaitė nuo sausio mėnesio pradės fl-
muotis vaikams skirtame flme „Lundon's Bridge and the Three Keys“.
„Ji nori būti aktore. Ji nori tęsti tėčio darbus ir padaryti pasauliui ką
nors gero, o mūsų flmas tą ir daro“, – portalui people.com sakė flmo
režisierius Stephenas Sobisky.
Juostos kūrėjai tikina, kad pusė lėšų, kurios bus surinktos už šį flmą ir
pagal jį išleistą knygą, bus paaukotos mokykloms.
Kol kas nėra žinoma, kada bus baigti flmo kūrimo darbai. Mano-
ma, kad juosta bus pristatyta 2013 m. Filmavimo vieta laikoma pa-
slaptyje.
Paris vaidins flme, kuriame veiks ir animaciniai personažai. Juos įgar-
sins tokios įžymybės kaip Larry Kingas ir jo žmona Shawn, daininin-
kas Joey Fatone'as ir aktorius Tedas Lange'as.
mada
V.Rumšo dukra gimė
tą pačią dieną, kai jo
tėvas minėjo 60-metį.
A.Ufarto/BFL nuotr.
kinas
Rodė ir kiaulės galvą Pirmasis vaidmuo
B
F
L

n
u
o
t
r
.
KRISTINA
MAŽEIKAITĖ
k.mazeikaite
@15min.lt
Podiumu rimtais
veidais žygiuojantys
modeliai J.Brūzgai iki
šiol keldavo juoką.
T.Urbelionio/BFL nuotr.
Nusipirkęs
drabužį iš
žinomo dizainerio
parduotuvės ne
visada būsi stilin-
gai apsirengęs.
Sakė J.Brūzga.
S
c
a
n
p
i
x

n
u
o
t
r
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->