15min_Klaipeda_2011.12.14

Nacionalinė loterija

:
rizikos laimėti nėra?
2
0
1
1

M
.

G
R
U
O
D
Ž
I
O

1
4

D
.
,

T
R
E
Č
I
A
D
I
E
N
I
S
T
i
r
a
ž
a
s

4
3
0
0
0
0

e
g
z
.


(
a
u
d
i
t
u
o
j
a
m
a
s

U
A
B

E
r
n
s
t

&

Y
o
u
n
g

B
a
l
t
i
c

)
|

N
r
.

1
3
7

(
1
0
2
5
)

|

I
S
S
N

1
8
2
2
-
5
3
3
0

|

K
L
A
I
P
Ė
D
A
RYTOJ PORYT
orai
mokesčiai
Chaoso architektas / 6, 10
Vienas konservatorių lyderių Vitas Matuzas
prikepė tokių mokesčių pakeitimų, kurie
varo į neviltį ne tik koalicijos partnerius, bet ir
ekspertus. Seimo nariai už naujus mokesčius
balsuoja neskirdami prabangos nuo galios,
ieškodami milijonų, bet nematydami milijardų.
krizė
Miestui teks
švęsti kukliai / 3
išeitis
A.Sabonio botelių
niekas nebegriaus? / 2
10 milijonų litų. Tokiu laimėjimu
viliojančios pirkti bilietus loterijos
organizatoriams tenka aiškintis,
kodėl televizijos laidoje nebuvo
paskelbti net papildomų
prizų laimėtojai.
123rf.com nuotr.
PLAČIAU / 5 psl.
indėliai
„Snoro“ klientai jau
gali eiti pinigų / 4
2 / KLAIPĖDA
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
Mažesnį biudžetą planuojanti
Klaipėdos valdžia turės susilai-
kyti nuo užmojų dukart padidinti
viešosios tvarkos sergėtojų skai-
čių. Tačiau neatsisakoma ketini-
mų stiprinti kontrolę ir aktyviau
bausti pažeidėjus.
Vakar posėdžiavusi tary-
bos kolegija pritarė, kad arti-
miausiems trejiems metams
būtų parengta Viešosios tvarkos
programa, pagal kurią numa-
tyta dukart padidinti Viešosios
tvarkos skyriaus etatų skaičių
ir griežčiau tikrinti, kaip mies-
te laikomasi tvarkos ir draus-
mės. Programa biudžetui kai-
nuotų apie 2 mln. Lt.
„Taryba yra patvirtinusi
13 taisyklių, tačiau prižiūri-
ma, kaip laikomasi tik penkių
iš jų. Jeigu bent šiek tiek susti-
prėtume, surinktume žymiai
daugiau rinkliavos už automo-
bilių statymą mieste, o ir kitas
funkcijas galėtume geriau at-
likti. Dabar tik vejamės termi-
nus, šiuo metu specialistai te-
bedirba su protokolais, kurie
surašyti rugpjūtį“, – tikino Vie-
šosios tvarkos skyriaus vedė-
ja Kristina Vintilaitė.
Šiuo metu skyriuje – 10 eta-
tų. Vien iš baudų per metus su-
renkama beveik 1 mln. Lt.
Padidinus etatų skaičių,
esą būtų surinkta ne mažiau
kaip pusantro milijono.
Skyriaus specialistai imtų-
si griežčiau kontroliuoti, kaip
laikomasi automobilių statymo
kiemuose, Išorinės reklamos
skelbimo taisyklių, draudimo
rūkyti viešose vietose.
Tačiau vakar politikai su-
abejojo, ar kriziniam kitų me-
tų miesto biudžetui šios prog-
ramos įgyvendinimas netaps
per sunkia našta, juolab kad
nuo kitų metų lėšos iš baudų
už greičio viršijimą, kurį fik-
suoja mieste įrengti staciona-
rūs greičio matuokliai, nuby-
rės nebe į miesto, bet į valsty-
bės kišenę.
Ar pritarti naujai Viešo-
sios tvarkos programai, tu-
rės apsispręsti savivaldybės
taryba.
Narystė vargina
Siekdama subalansuoti kitų metų
biudžetą Klaipėdos miesto savi-
valdybė svarsto galimybes atsisa-
kyti narystės kai kuriose tarptau-
tinėse organizacijose. Siūloma iš-
stoti iš dviejų – Europos didžiųjų
miestų tinklo EUROCITIES organi-
zacijos bei Vietos savivaldos insti-
tucijų tarptautinėje aplinkos ap-
saugos organizacijoje KIMO. Taip
būtų sutaupyta apie 14 tūkst. Lt
per metus.
Tačiau vakar posėdžiavę Tarybos
kolegijos nariai neskubėjo šiems
siūlymams pritarti.
Tikrins prekeivius
Artėjant didžiosioms metų šven-
tėms policijos ir priešgaisrinių
gelbėjimo tarnybų pareigūnai
tikrins, kaip prekiaujama ir nau-
dojamasi pirotechnikos priemo-
nėmis. Bus tikrinamos neteisė-
tos prekybos vietos – turgavie-
tės, kioskai, paauglių susibūrimo
vietos. Pernai patikrinimų metu
surašyti 75 administracinės tei-
sės pažeidimų protokolai. Nau-
dojant pirotechnikos priemones
buvo sužaloti 25 žmonės, beveik
pusė iš jų – nepilnamečiai.
trumpai
Galutinis ir neskundžiamas Lietu-
vos Aukščiausiojo Teismo sprendi-
mas, įpareigojęs nugriauti netei-
sėtai pastatytus Arvydo Sabonio
įmonės „Sabonio klubas ir part-
neriai“ botelius Neringoje, gali
būti ir nevykdomas.
Tokią poziciją po darbo gru-
pės, nagrinėjančios pasiūlymus
dėl teritorijų ir statybos proce-
dūrų Kuršių nerijoje bei Nerin-
goje, posėdžio pareiškė Minist-
ro pirmininko tarnybos vado-
vas Deividas Matulionis.
Anot jo, ieškoma galimybių
taikos sutarčiai. BNS paklaus-
tas, ar tai reiškia, kad Kuršių
nerijoje, Preilos gyvenvie-
tėje, pastatyti boteliai gali
išlikti, D.Matulionis atsakė:
„Na, iš esmės, taip.“
Pasak jo, svarstoma,
kad tais atvejais, kai staty-
bos tapo neteisėtomis dėl
pasikeitusios „teisinės ba-
zės“, nors statytojai turėjo
leidimus, būtų galima su-
sitarti taikiai.
Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas 2010 m. balandį įpa-
reigojo įmonę per pusę metų
nugriauti keturiolika neteisė-
tai pastatytų botelių, bet iki
šiol jie tebestovi.
Korupcijos įrodymas?
Seimo narė Aurelija Stanci-
kienė tuo metu, kai sukosi teis-
mų karuselės dėl nelegalių sta-
tybų, vadovavo Kuršių nerijos
nacionaliniam parkui.
Ji įsitikinusi, kad neįvyk-
dytas teismo sprendimas bū-
tų geriausias klestinčios ko-
rupcijos įrodymas.
„Teisinėje valstybėje turi-
me vadovautis teismų sprendi-
mais. Vyriausybė šioje byloje
turėjo savo atstovą, kuris sie-
kė, kad šie statiniai būtų nu-
griauti. Kam šiuo atveju ats-
tovauja D.Matulionis? “ –
klausė A.Stancikienė.
D.Matulionis mano,
kad gina valstybės intere-
sus. Anot jo, statytojai ga-
lėtų kreiptis į teismą dėl
kompensacijos. O ji esą
siektų keliasdešimt mili-
jonų litų.
„Todėl ir siūlomi spren-
dimai, kurie vestų į tam tikrus
taikos susitarimus tais atve-
jais, kai akivaizdu, kad staty-
tojo kaltės nematyti“, – aiški-
no valdininkas.
Mato ir prastesnių
Valstybinės saugomų teri-
torijų tarnybos direktorė pa-
vaduotoja Rūta Gruzdytė tiki-
na, kad parko tvarkymo plane
numatyti su uostu susiję ap-
gyvendinimo pastatai.
„Tai nėra pats didžiausias
pažeidimas Kuršių nerijoje, nes
šiurščiausi pažeidimai yra tie,
kur visiškai naujoje vietoje at-
sirado naujos statybos, kurių
istoriškai nėra buvę. O Preilo-
je, šioje vietoje, nuo seno yra
buvusi komunalinė-ūkinė zo-
na su tam tikrais sandėliais“, –
BNS sakė R.Gruzdytė.
Kuršių nerijos naciona-
linio parko vadovas Tomas
Tukačiauskas patikino, kad
A.Sabonio boteliai nėra tarp
parko direkcijai labiausiai už-
kliūvančių pastatų. Kuršių ne-
rijos panoramą esą kur kas la-
biau darko Juodkrantėje iškilęs
vadinamasis jachtininkų resto-
ranas ir druskų sandėlis.
A.Sabonio boteliai išliks?
A.Sabonio įmonės
pastatytus botelius
bus bandoma įteisinti.
BFL nuotr.
Teisinėje
valstybėje
turime vadovautis
teismų sprendimais.
Sakė A.Stancikienė.
AURELIJA
KRIPAITĖ
a.kripaite
@15min.lt
Griežtesnė kontrolė – per brangi
EGLĖ
PETKUTĖ
e.petkute
@15min.lt
Dabar tik vejamės
terminus, šiuo metu
specialistai tebedir-
ba su protokolais, kurie sura-
šyti rugpjūtį.
K.VINTILAITĖ
orai
Lietuvoje
Šiandien bus 2–5 °C šilumos, nedidelis
lietus prognozuojamas tik pajūryje.
Ateinančią naktį daug kur numatoma
šlapdriba, bus 1–4 °C šilumos, rytoj dieną –
3–5 °C šilumos, pajūryje palis.
+1
+1
+4
+3
+3
+5
+1
+2
+3
Artimiausiomis dienomis
Vilnius
Kaunas
Klaipėda
12-15NAKTĮ 12-15DIENĄ 12-16NAKTĮ 12-16DIENĄ
VILNIUS
+3
ŠIAULIAI
+3
KAUNAS
+3
KLAIPĖDA
+5
PANEVĖŽYS
+3
UTENA
+4
Atėnai
Berlynas
Londonas
Madridas
Maskva
Minskas
Oslas
Šiandien Europoje
+17
+7
+7
+10
+3
+4
+3
Interaktyvus orų žemėlapis
www.15min.lt/orai
Paryžius
Praha
Ryga
Roma
Stokholmas
Talinas
Varšuva
+7
+6
+4
+14
+4
+4
+5
0
+1
+2
4–7
PIETŲ
3
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
KLAIPĖDA /
Pagalbos numeriai kelia painiavą
Greitosios pagalbos sistemos per-
tvarka įstrigo. Nors jau beveik me-
tus Klaipėdoje veikia Bendrojo pa-
galbos centro padalinys su dau-
giau nei pusšimčiu darbuotojų,
pagalbos skambučiai vis dar ai-
di dviem kryptimis. Tai kelia rū-
pesčių klaipėdiečiams ir trikdo
medikų darbą.
„Į mus kreipėsi pacientai,
kurie patyrė sunkumų bandy-
dami išsikviesti greitąją pa-
galbą. Žmonės nesusigaudo,
kuriuo numeriu skambinti,
nes vienoks galioja skambi-
nant iš vieno tinklo, kitoks –
iš kito, o tiesiog įvedus 03, su-
sisiekti nepavyksta“, – sakė
Klaipėdos miesto savivaldy-
bės Asmens sveikatos prie-
žiūros komisijos pirmininkė
Natalja Istomina.
Nelaimės ištiktas žmogus
neretai nesugeba atsimin-
ti kelių numerių, o jau kele-
rius metus mūsų šalyje ga-
liojantis bendrasis pagalbos
numeris 112 dar žinomas ne
visiems.
Šios painiavos nebelik-
tų, jeigu Bendrosios pagal-
bos centro (BPC) Klaipėdos
padal inys perimtų greito-
sios pagalbos stoties gauna-
mus skambučius.
Tačiau greitosios pagal-
bos stotis iki šiol neįsijungė į
bendrąją sistemą ir to nepa-
darys iki gruodžio 31-osios,
nors šią dieną pagal Vyriau-
sybės planus bendra sistema
turėjo pradėti veikti.
Stotis įsigijo naujų kom-
piuterių, juose buvo numa-
tyta įdiegti programinę įran-
gą, kuri leistų Klaipėdos BPC
darbuotojų įvestus duomenis
apie iškvietimą iškart maty-
ti greitosios pagalbos auto-
mobilyje ir stoties dispeče-
rinėje. Tačiau šios programi-
nės įrangos klaipėdiečiai kol
kas neturi.
Taip nutiko dėl to, kad
subrangovų įmonė, padėjusi
įrengti naująjį Vilniaus BPC
padalinį, bankrutavo ir iki
šiol nesumokėjo minėtą pro-
graminę įrangą tiekiančiai Vo-
kietijos bendrovei „Siemens“.
„Esame nusipirkę kompiute-
rius, įsivedę radijo ryšį, tačiau
kol nėra programinės įrangos,
dirbti išvien negalime. Centras
dirba sau, o mes sau. Kai šios
problemos bus išspręstos, dalis
mūsų dispečerių pereis dirbti
į Bendrąjį pagalbos centrą, ir
visi skambučiai bus nukreip-
ti tenai. Tačiau šios reformos
pacientai neturi pajusti“, – įsi-
tikinęs Klaipėdos miesto grei-
tosios medicininės pagalbos
stoties vyriausiasis gydytojas
Rimvydas Juodviršis.
112 – šiuo Bendrojo pagal-
bos centro numeriu galima iš-
sikviesti medikus, ugniage-
sius arba policiją.
EGLĖ PETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
Greitosios pagalbos ekipa-
žas į iškvietimo vietą turi
atvykti:
Mieste – ne vėliau kaip
per 15 min.
Rajone – ne vėliau kaip
per 25 min.


LIMITAS
R.Juodviršiui gaila, kad
greitoji pagalba nega-
li dirbti taip, kaip galėtų.
E.Ovčarenko nuotr.
Konferencijų centro
steigti neskuba
Konkuruoti su kitais miestais dėl
galimybės surengti didžiausių
tarptautinių organizacijų rengi-
nius Klaipėda kol kas neketina.
Vakar posėdžiavę tarybos kolegi-
jos nariai nepritarė savivaldybės
dalyvavimui steigiant Nacionali-
nį konferencijų centrą.
Tapti vienu iš būsimojo
centro steigėjų Klaipėdos mies-
to savivaldybei pasiūlė Valsty-
binis turizmo departamentas
prie Ūkio ministerijos.
Naujai įkurta viešoji įstai-
ga turėtų pradėti veikti kitą-
met. Per metus jos išlaikymas
kainuotų apie 400 tūkst. Lt.
Savivaldybei iš biudžeto tek-
tų atseikėti po 60–70 tūkst. Lt.
Prisidėti turėtų visi steigėjai –
Klaipėdos, Vilniaus, Kauno,
Druskininkų, Birštono bei Pa-
langos miestų savivaldybės.
Tačiau uostamiesčio politikai
mano, kad šiuos planus rei-
kia atidėti ateičiai. „Šiandien
ankstoka planuoti išlaidas to-
kiam centrui. Be to, vargu ar
Klaipėda yra pajėgi konkuruo-
ti su Vilniumi, o remti konfe-
rencijas Vilniuje nėra tikslin-
ga“, – įsitikinęs vicemeras Ar-
tūras Šulcas.
Politikai suabejojo, ar Klai-
pėda pasirengusi dalyvauti kon-
kursuose dėl teisės čia rengti
tarptautinių organizacijų se-
minarus. Mieste trūksta erdvių
konferencijų salių. „Amberton
Klaipėda“ viešbučio salė talpina
400 dalyvių, dvi erdvios kon-
ferencijų salės įrengtos „Švy-
turio“ arenoje. Tačiau priimti
daugiau nei tūkstantį dalyvių
jau taptų problema. Ją tikima-
si išspręsti atstačius Klaipėdos
piliavietę.
EGLĖ PETKUTĖ
e.petkute@15min.lt
Pritraukti tarptautinių ren-
ginių tikimasi po kelerių
metų atstačius Piliavietę.
Projekto vizualizacija
Miesto šventei – kuklesnis meniu
Svajonės efektingai kitąmet at-
švęsti 760-ąjį Klaipėdos miesto
gimtadienį gali taip ir likti sva-
jonėmis.
Klaipėdos miesto savival-
dybės Kultūros skyrius, ragi-
nęs miestelėnus siūlyti idėjas,
kaip reikėtų paminėti sukaktį,
dabar priverstas didžiosios da-
lies renginių atsisakyti.
Kitų metų miesto biudže-
tas vėl vers gerokai susiveržti
diržus – teks taupyti visiems.
Anot naujojo Kultūros skyriaus
vadovo Valdemaro Puodžiūno,
toks biudžetas lėmė rimtas ko-
rekcijas planuojat šventę. Te-
ko atsisakyti nemažos dalies
renginių.
Kitąmet Jūros šventė bus
perkelta į rugpjūčio pirmą-
jį savaitgalį – tuomet mies-
tas minės 760 metų jubiliejų.
Dauguma Jūros šventės ren-
ginių bus skirti būtent mies-
to jubiliejui.
„Teko priimti daug spren-
dimų ir palikti tik pačius pa-
grindinius renginius“, – teigė
V.Puodžiūnas.
Pradėjus planuoti būsimus
renginius buvo paskaičiuota,
kad jiems prireiks maždaug
3 mln. Lt. Tačiau atsisakius kai
kurių renginių šventės biudže-
tas „susitraukė“ maždaug iki
1,7 mln. Lt. Anot V.Puodžiūno,
dalį šių lėšų tikimasi gauti iš
rinkliavos, kurią moka tradi-
cinės mugės prekeiviai. Mano-
ma, kad taip galima būtų su-
rinkti apie 400 tūkst. Lt. Dar
apie 1 mln. Lt Kultūros skyrius
tikisi gauti iš rėmėjų. Visa ki-
ta – iš miesto kišenės.
Jubiliejiniai metai bus pa-
skelbti Klaipėdos miesto ir vė-
liavos metais. Šventinėje prog-
ramoje – mokslinė konferenci-
ja, skirta heraldikos ir miesto
identiteto problematikai, au-
tentiško herbo pristatymas.
Žadama surengti parodas „Se-
noji Klaipėdos heraldika“ bei
„Kai Klaipėda vadinosi Meme-
liu“, išleisti leidinį „Nuo pėdos
iki miesto: Klaipėdos heraldi-
kos istorija“.
Klaipėdos gimtadienio die-
ną – rugpjūčio 1 d. – ketinama
suorganizuoti jūrinio mūšio
inscenizaciją.
biudžetas
Kitąmet Jūros šventė bus
skirta Klaipėdos jubiliejui.
„15min“ nuotr.
AURELIJA
KRIPAITĖ
a.kripaite
@15min.lt
Klaipėdos jūrų uoste nukrito darbininkas
Klaipėdos uosto teritorijoje vakar
vos tragiškai nepasibaigęs įvykis
ant kojų sukėlė ugniagesius, po-
licininkus bei medikus.
Apie 16.30 val. bendruoju
pagalbos numeriu 112 gautas
pranešimas apie tai, kad įmo-
nės „Birių krovinių termina-
las“ teritorijoje nuo keltuvo nu-
krito žmogus, kuris guli 12 m
aukštyje esančioje palipimo
aikštelėje.
Kaip „15min“ pranešė ugnia-
gesiai gelbėtojai, vyriškis buvo
perlipęs keltuvo turėklus. Kodėl –
nežinia.
Neišlaikęs pusiausvyros
vyras krito maždaug 7 metrus
ir pakibo ant metalinės kon-
strukcijos. Stipriai susižalojęs
darbininkas negalėjo pajudėti.
Vyrui nukelti prireikė ugnia-
gesių keltuvo bei aukštalipių
pagalbos. Nukeltas vyras per-
duotas medikams. Nelaimė-
liui stipriai sužalota krūtinė,
jis gydomas Klaipėdos univer-
sitetinėje ligoninėje.
Nelaimės vietoje vakar dir-
bo uosto policija bei Valsty-
binės darbo inspekcijos spe-
cialistai. Vakar vakare jie dar
negalėjo tiksliai pasakyti, kas
kaltas dėl nelaimės. Bus aiški-
namasi, ar laikytasi visų dar-
bų saugos taisyklių.
AURELIJA KRIPAITĖ
a.kripaite@15min.lt
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
4 / AKTUALIJOS
Alkoholio reklama liks
Indėlininkai gali
atsiimti pinigus
Finansų ministerija ir Indėlių drau-
dimo fondas vakar pervedė pini-
gus SEB bankui, kuris šiandien
pradeda išmokėti valstybės ap-
draustus indėlius bankrutuojan-
čio banko „Snoras“ indėlininkams
– fziniams asmenims ir daliai ju-
ridinių asmenų.
Finansų ministrės atsto-
vė Aurelija Juodytė BNS pra-
nešė, kad iš viso SEB bankui
vakar pervesta 3,75 mlrd. Lt,
iš jų 2,87 mlrd. Lt – valstybės
iždo pinigai, kuriuos Vyriau-
sybė paskolino įmonei „Indė-
lių ir investicijų draudimas“, o
likę 880 mln. Lt – įmonės pi-
nigai, gauti pardavus turėtus
vertybinius popierius.
Taip pat pervesti dar 153
mln. Lt kitiems bankams. „In-
dėlių ir investicijų draudimas“
pirmadienį pasirašė sutartis
su 9 šalies komerciniais ban-
kais, kurie išmokės valstybės
apdraustus indėlius „Snoro“
indėlininkams Lietuvoje, Lat-
vijoje ir Estijoje.
356 tūkst. indėlininkų vals-
tybė turėtų pervesti iš viso 3,91
mlrd. Lt, iš jų apie 880 mln. Lt
bus Indėlių draudimo fon-
do lėšos, o likusi suma – vals-
tybės paskola, kurios maksi-
mali suma gali siekti iki 3,265
mlrd. Lt. Iš viso fondas dispo-
nuos apie 4,14 mlrd. Lt. Vien
SEB bankui teks 350 tūkst. in-
dėlininkų.
Valstybės apdrausti „Sno-
ro“ indėlininkų pinigai turi būti
grąžinti iki gruodžio 22 d. arba
vėliausiai iki sausio 7 d.
Kraujo skandalas:
prokurorai nemiega?
įstatymai
atgarsiai
Generalinė prokuratūra tikina, kad
nenumarino skandalo dėl donorų
kraujo kokybės: prokurorai pusę
metų ieško laboratorijos, kuri iš-
tirtų mėginius.
Tai vakar pranešė Gene-
ralinės prokuratūros Viešųjų
ryšių skyrius, reaguodamas į
„15min“ pirmadienio publika-
ciją „Įkalčiai genda šaldytuve“,
kurioje rašyta, kad prokurorai
nuo liepos 12 d. iki šiol nerado
laiko pasidomėti Respubliki-
nėje Vilniaus universitetinė-
je ligoninėje gulinčiais krau-
jo mėginiais, dėl kurių ir kilo
skandalas.
Vilniaus miesto apylinkės
prokuratūra, koordinuojan-
ti ikiteisminį tyrimą dėl do-
norų kraujo kokybės, prane-
šė, kad tyrimas vyksta, jo re-
zultatai bus žinomi, kai krau-
jo mėginiai bus ištirti užsienio
laboratorijoje.
„Nacionalinio kraujo cent-
ro tiektuose kraujo komponen-
tų vienetuose, įtariama, nepa-
kankamas hemoglobino kiekis
gali būti nustatytas tik atlikus
penkių vienetų kraujo kompo-
nentų sudėties kokybinę ir kie-
kybinę analizę“, – rašoma pro-
kuratūros pranešime, kurį ci-
tuoja BNS.
Sveikatos ministerijos ir
Valstybinės medicinos tarny-
bos duomenimis, tokia anali-
zė Lietuvoje neatliekama. Šiuo
metu iš kompetentingų institu-
cijų laukiama atsakymo, kuri
užsienio ekspertinė įstaiga ga-
lėtų atlikti tokį tyrimą.
Kol donorų kraujo mėginiai
bus tiriami užsienio laborato-
rijoje, jie užantspauduoti laiko-
mi Respublikinės Vilniaus uni-
versitetinės ligoninės (RVUL)
Kraujo centre. Sveikatos apsau-
gos viceministras Audrius Kli-
šonis informavo prokuratūrą,
kad ministerijos sudarytos ko-
misijos ištirti mėginiai laiko-
mi saugiai. Viceministras spa-
lio 4 d. prokuratūrai pranešė,
kad komisija užantspaudavo
termoizoliacinį konteinerį su
kraujo komponentais ir RVUL
Kraujo centro atstovė juos įdė-
jo į šiame kraujo centre esan-
tį šaldytuvą.
Liepą Vilniaus apygardos
prokuratūra pradėjo ikiteisminį
tyrimą dėl galimo sukčiavimo
Nacionaliniam kraujo centrui
tiekiant donorų kraują ir krau-
jo komponentus gydymo įstai-
goms. Taip pat buvo pradėtas
ikiteisminis tyrimas ir dėl Res-
publikinės Vilniaus universi-
tetinės ligoninės Kraujo cent-
ro galimos nusikalstamos vei-
kos – piktnaudžiavimo bei do-
kumentų klastojimo.
Prokuroro nutarimu abu
ikiteisminiai tyrimai sujung-
ti, juos atlikti pavesta Vil-
niaus miesto apylinkės pro-
kuratūrai.
„Snoro“ indėlininkai
nuo šiandien gali ri-
kiuotis prie SEB banko.
J.Kalinsko nuotr.
Prezidentė Dalia Grybauskaitė
dar praėjusią savaitę tyliai pa-
sirašė įstatymo pataisas, ku-
riomis atšauktas visiškas alko-
holio reklamos draudimas nuo
2012 metų.
Prezidentės teigimu, Lie-
tuvoje galiojantys apribojimai
alkoholio reklamai yra pakan-
kami ir atitinka ES praktiką.
Alkoholio reklama visiškai
yra uždrausta tik Norvegijo-
je, kitose 27 ES šalyse drau-
džiamos tik kai kurios alko-
holio reklamos formos.
„Reklamos draudimas nė-
ra vienintelė ir veiksmingiau-
sia kovos su alkoholio varto-
jimu priemonė. Svarbiausia –
alkoholio prieinamumo ribo-
jimas. Prezidentė nepritarė
akcizų al koholiui mažini-
mui bei prekiavimo alkoho-
liu laiko pailginimui, nes tai
tiesiogiai skatina alkoholio
vartojimą ir prieinamumą“,
– prezidentės poziciją BNS
perdavė jos patarėja Daiva
Ulbinaitė.
Prezidentės teigimu, būti-
na imtis papildomų priemo-
nių, kurios tiesiogiai mažin-
tų alkoholio prieinamumą ir
vartojimą, ypač nepilname-
čiams. D.Grybauskaitė, anot
jos atstovės, palaiko Seime
svarstomus pasiūlymus tai-
kyti ribojimus stipraus alaus
gamybai ir prekybai bei kitas,
alkoholio prieinamumą ma-
žinančias, iniciatyvas.
Apie D.Gr ybauskaitės
sprendimą pasirašyti patai-
sas prezidentės spaudos tar-
nyba viešai neskelbė. Prezi-
dentūra pranešimais spau-
dai informuoja apie kai kurių
įstatymų pasirašymą – vakar,
pavyzdžiui, pranešta apie pa-
sirašytas pataisas, kuriomis
draudžiama juridinių ir fi-
zinių asmenų parama par-
tijoms.
Nežinodami dar praėju-
sią savaitę priimto ir nepa-
skelbto prezidentės spren-
dimo, vetuoti šias Alkoholio
kontrolės įstatymo pataisas
ir palikti galioti svaigalų rek-
lamos draudimą nuo 2012 m.
sausio prezidentės vakar pra-
šė beveik 300 nevyriausybi-
nių organizacijų.
Visuomenininkai dėl pri-
imto įstatymo ketina inici-
juoti kreipimąsi į Konstitu-
cinį Teismą.
Alkoholis nuo 2016 m. negalės būti
parduodamas degalinėse.
O jau kitąmet bus apribota fktyvių barų – naktinių alkoholio par-
duotuvių – veikla: alkoholis iš jų negalės būti išsinešamas, joms
bus nustatytos griežtesnės higienos normos.
Taip pat nuo kitų metų balandžio alus negalės būti stipresnis nei
7,5 proc. alkoholio tūrio ir bus pardavinėjamas ne didesniais nei
1 litro talpos buteliais.
Tik tokie pakeitimai liko Seimo svarstytame Alkoholio kontrolės
įstatyme, kuriuo iš pradžių ketinta iš esmės riboti prekybą alko-
holiu Lietuvoje. Nebus įvedama nuostata, kad alkoholiu prekiauti
leidžiama tik specializuotoms parduotuvėms. Be to, nebus drau-
džiama paslėpta alkoholio reklama. Nebus įvedamas ir alkoholio
reklamos draudimas nuo 2016 m. Dėl įstatymo Seimas
turės balsuoti dar kartą.
IŠNYKS IŠ DEGALINIŲ
D.Grybauskaitė nepa-
togų dekretą pasirašė
ir niekam nepranešė.
BFL nuotr.
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
5 TEMA /
10 milijonų litų. Tokiu laimėjimu
viliojančios pirkti bilietus loteri-
jos organizatoriams tenka aiškin-
tis, kodėl televizijos laidoje nebu-
vo paskelbti net papildomų prizų
laimėtojai. Aiškėja, kad loteriją ren-
gianti bendrovė 10 milijonų, ku-
riais gundo žaidėjus, neturi, tačiau
yra apsidraudusi nuo „nelaimės“,
jeigu juos kas nors laimės.
Nacionaline vadinamos
loterijos „10 milijonų“ bilietą
nusipirkęs Nerijus iš Kėdai-
nių pasijuto maustomas: pra-
ėjusį ketvirtadienį transliuo-
tos televizijos laidos, kurioje
vyko penktasis prizų lošimas,
vedėjas žaidėjams pažadėjo
5 tūkstančius papildomų pri-
zų, tačiau laida baigėsi, o lai-
mėtojai nebuvo paskelbti.
„Man atrodo, kad loterija
sukčiauja, – „15min“ guodė-
si kėdainiškis. – Laidos metu
išridenus visus kamuoliukus
turėjo būti traukiami papildo-
mų piniginių prizų laimėtojų
bilietų numeriai, bet tada lai-
da stebuklingai pasibaigė, o
kas laimėjo, taip ir liko neaiš-
ku. Jų internetinėje svetainė-
je nė žodžio apie tai nėra. Gal
aš ko nors nesupratau?“.
Dėl loterijos „10 milijo-
nų“ skundo sulaukė Valstybi-
nė lošimų priežiūros komisija
(VLPK). Jos pirmininkas Rober-
tas Kvietkovskis „15min“ tiki-
no kol kas nežinantis, kaip ko-
mentuoti šį atvejį. Anot jo, ar
bendrovė, televizijos laidoje
nepaskelbusi papildomų pri-
zų laimėtojų, nenusižengė tai-
syklėms, paaiškės po atlieka-
mo tyrimo.
Milijonai – pas
draudikus
„O jūs man ar galite pa-
sakyti, kaip televizijos laidos
metu galima paskelbti visų
5 tūkstančių laimėtojų bilie-
tų numerius, kokiu būdu?“ –
klausimu į klausimą „15min“
atsakė loteriją organizuojan-
čios bendrovės „Žalgirio lo-
to“ vadovas Šarūnas Dusevi-
čius. Jo teigimu, papildomų
prizų laimėtojai apie laimėji-
mus gali sužinoti loterijos tink-
lalapyje į atskirą laukelį suve-
dę bilieto numerį. Apie tai, ko-
kio dydžio papildomus prizus
laimėjo žaidėjai, tinklalapyje
nerašoma. Anot Š.Dusevičiaus,
bilietus taip pat galima pasitik-
rinti „Lietuvos spaudos“ kios-
kuose bei Lietuvos pašto sky-
riuose. Iš loterijos tinklala-
pyje skelbiamos informacijos
galima suprasti, kad loterijos
organizatoriai pasirengę kiek-
vieną savaitę pralošti dide-
les sumas. Jame rašoma, kad
„kiekviename tiraže kamuo-
liukų skaičius didinamas tol,
kol laimima 10 mln. Lt arba
1 mln. Lt“.
Tuo metu ketvirtadienį įvy-
kusiame penktajame žaidimo
tiraže didelių prizų niekas ne-
laimėjo. Vieną iš trijų lentelių
užbraukę žaidėjai pasidalijo po
17 Lt, antrąją lentelę užbrau-
kusiems teko po 1,9 tūkst. Lt.
Kiek buvo tokių laimingųjų,
organizatoriai neskelbia.
Skelbiamas teiginys, pasak
bendrovės vadovo, nereiškia,
kad kas savaitę galima laimė-
ti milijonines sumas. „Tai reiš-
kia, kad kiekvieną savaitę bus
traukiama po papildomą ka-
muoliuką, geriname sąlygas,
kad žmonės galėtų kuo grei-
čiau laimėti“, – sakė jis.
Paklaustas, ar bendrovė tu-
ri tuos 10 mln. Lt, kuriais vilio-
ja žaidėjus, „Žalgirio loto“ va-
dovas aiškino kad tokia suma
rezervuota pagal sutartį su
draudimo bendrove „Lloyd’s
of London“. „Todėl laimėjimą
galėsite pasiimti kitą dieną, kai
tik pateiksite visus dokumen-
tus“, – pridūrė jis.
Galimybė laimėti –
menka?
Loterijas „Teleloto“, „Vikin-
gų loto“ organizuojančios ben-
drovės „Olifėja“ pardavimo ir
rinkodaros direktorė Laima
Skeivienė „15min“ teigė, kad
loterijos „10 milijonų“ organi-
zatoriai priziniame fonde tiek
pinigų tikrai neturi, nes kitu
atveju jie nebūtų nusprendę
apsidrausti.
Pasak jos, draudimo kom-
panija „Lloyd’s of London“
prieš kelerius metus siūlė tokį
pat draudimą, tačiau „Olifėja“
nesutiko, nes toks draudimas
yra labai brangus.
„Tokiu draudimu suintere-
suoti tik tie, kurie į prizinį fon-
dą nėra surinkę pinigų. Mūsų
partneris iš Didžiosios Britani-
jos, sužinojęs apie šį produk-
tą, tik šyptelėjo. Jis sakė, kad
jeigu „Lloyd’s of London“ ap-
draudė, rizikos, kad iškris rei-
kiami skaičiai, yra labai ma-
žai“, – sakė ji. L.Skeivienė pa-
brėžė, kad „10 milijonų“ pasi-
rinko tokį modelį, kuris labiau
tiktų šaliai, turinčiai 50–80 mi-
lijonų gyventojų.
Tik tokiu atveju, pasak jos,
galima būtų tikėtis, kad didžiau-
sias prizas būtų laimimas bent
du kartus per metus. „Žalgirio
loto“ atstovė Jūratė Varnauskie-
nė „15min“ sakė, kad „10 mili-
jonų“ taikomas modelis – kla-
sikinė „Bingo“ loterija.
Nacionalinė loterija:
rizikos laimėti nėra?
Bendrovė „Žalgirio loto“ yra įsivėlusi į
konfiktą su Valstybine lošimų priežiūros
komisija (VLPK).
Įmonė šių metų pradžioje tik per plauką išsaugojo licenciją orga-
nizuoti didžiąsias loterijas. Taip nutiko dėl to, kad „Žalgirio loto“
atsisakė sumokėti 10 tūkst. Lt laimėjimą žmogui, dalyvavusiam
jos organizuojamame žaidime „Taip arba Ne“. Laimėjimo įmonė
nenorėjo išmokėti dėl to, kad bilietas buvo pirktas naudojantis
juridiniam asmeniui priklausančiu telefonu. 10 tūkst. Lt žmogui
buvo sumokėti tik tuomet, kai VLPK paskelbė konkretų laiką, kada
bus sustabdyta bendrovės licencija.
Šių metų balandį dėl šios įmonės veiklos Komisija kreipėsi į proku-
ratūrą ir Valstybinę mokesčių inspekciją. VLPK atstovai, tyrę „Žal-
girio loto“ veiklą, tuomet kalbėjo, kad bendrovė galėjo sukčiauti.
Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorė Laura Golubkie-
nė „15min“ sakė, kad prokurorai dėl to pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Ikiteisminis tyrimas yra pradėtas ir pagal „Žalgirio loto“ kreipimą-
si dėl VLPK veiksmų. Bendrovė lošimų organizatorių prievaizdus
paskundė prokurorams dėl to, kad šie paprašė pateikti duome-
nis apie žaidėjus, kurie negalėjo būti pateikti. „Žalgirio loto“ ats-
tovaujantis advokatas Marius Liatukas „15min“ tik patvirtino, kad
ikiteisminis tyrimas yra pradėtas, tačiau patikino, kad
bendrovės atstovai to komentuoti nenori.
ĮTARĖ SUKČIAVIMĄ
LAURYNA
VIRELIŪNAITĖ
l.vireliunaite
@15min.lt
Nacionalinė loterija
tautiečius vilioja ne-
regėto dydžio prizais.
J.Kalinsko nuotr.
Tiek milijonų
Lt lošėjams žada
„Nacionalinė
loterija“.
10
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
6 / AKTUALIJOS

$
Taip laikraštyje žymimi
užsakomieji straipsniai
Redakcija Vilniuje
Tel. (8-5) 210 5896
Faks. (8-5) 210 58 97
redakcija@15min.lt
A.Goštauto 40 B,
01112, Vilnius
Kauno biuras
Tel. (8-37) 243 000
Faks. (8-37) 207 887
kaunas@15min.lt
Kęstučio g. 58,
44305, Kaunas
Klaipėdos biuras
Tel. (8-46) 257 900
Faks. (8-46) 257 800
klaipeda@15min.lt
S.Daukanto g. 2,
92235, Klaipėda
Reklama
Tel. Vilniuje (8-5) 210 5895
Tel. Kaune (8-37) 207 886
Tel. Klaipėdoje (8-46) 257 800
reklama@15min.lt
skelbimai@15min.lt
Leidėjas:
UAB „15 minučių“,
A.Goštauto 40 B, 01112 Vilnius.
Tel. 210 58 94. Faks. 210 58 97.
info@15min.lt
www.15min.lt
215 100 nuolatinių skaitytojų per dieną
Tomas Balžekas
Generalinis direktorius
t.balzekas@15min.lt
Raimundas Celencevičius
Redaktorius
r.celencevicius@15min.lt
Asta Cibienė
Dienos redaktorė
a.cibiene@15min.lt „TNS LT“, Nacionalinis skaitytojų tyrimas, 2011 m. vasara
„15min” – pirmasis nemokamas
laikraštis Lietuvoje, kurio tiražą kas ketvirtį
audituoja UAB „Ernst & Young Baltic“.
TIRAŽAS – 43 000.
ISSN 1822-5330.
Platinamas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Redakcija neatsako
už reklamos turinį ir klaidas.
Vyriausybė – kairėn
Seimui svarstant indėlių ap-
mokestinimą, įmokų į privačius
pensijų fondus atsisakymą bei
progresinių mokesčių įvedimą
numatančias įstatymų pataisas
valdantieji konservatoriai susi-
vienijo su opoziciniais socialde-
mokratais ir taip supykdė koali-
cijos partnerius liberalus. Šie tei-
gia, kad Tėvynės sąjungai ir toliau
firtuojant su opozicija Vyriausy-
bei gresia griūtis.
„Tokia situacija negali tęs-
tis“, – vakar žurnalistams pa-
reiškė Liberalų sąjūdžio pirmi-
ninkas susisiekimo ministras
Eligijus Masiulis.
Penkta koja
Anot jo, artimiausiu metu
padėtis bus aptarta koalicijos
partnerių taryboje, nes liberalai
negali likti „kaip šuniui penk-
ta koja“ koalicijoje, kurios di-
dysis partneris nepaiso jų rei-
kalavimų ir juos apeina pasi-
telkdamas opoziciją.
„Aiškinsimės, kokie sąly-
čio taškai mus dar sieja, ir tar-
simės, kokius sprendimus pri-
imti. Mes su visa atsakomybe
suprantame, kad dabartinės
Vyriausybės ar dabartinės koa-
licijos griūtis būtų labai dide-
lė pasekmė visai mūsų ekono-
mikai ir ne visai geras signalas
tarptautinėms rinkoms, todėl
vis dar esame nusiteikę kom-
promisų paieškoms“, – tikino
E.Masiulis.
Nepritaria tik liberalai
Vakar net 72 Seimo nariai
po pateikimo pritarė progre-
sinius mokesčius numatan-
čioms gyventojų pajamų mo-
kesčio pataisoms.
Mėnesio pajamų dalį iki
1,25 tūkst. Lt arba metinių pa-
jamų dalį iki 15 tūkst. Lt siū-
loma apmokestinti 5 proc. ta-
rifu. Per mėnesį uždirbantieji
1,25–8 tūkst. Lt ir 15–96 tūkst.
Lt per metus turėtų mokėti 20
proc., o daugiau nei 8 tūkst. Lt
per mėnesį ir daugiau nei 96
tūkst. Lt per metus – 35 proc.
GPM. Progresiniai mokes-
čiai bus svarstomi pavasa-
rio sesijoje.
Seimas vakar taip pat nu-
sprendė toliau svarstyti Pen-
sijų sistemos reformos įstaty-
mo pakeitimus, pagal kuriuos
metus iš „Sodros“ į privačius
pensijų fondus nebūtų perve-
dama lėšų. Už tai, kad įmokos
turi būti stabdomos, balsavo
88 parlamentarai, prieš buvo
14, dar 17 Seimo narių susi-
laikė. Prieš projektą vienin-
gai pasisakė tik liberalai ir li-
beralcentristai. Toliau šį įsta-
tymą Seimas svarstys gruo-
džio 20 d.
Pasak vieno iš pataisų au-
torių, socialdemokrato Algir-
do Syso, atsisakyti įmokų į pri-
vačius fondus būtina, nes pas-
tarieji neša vien nuostolius, o
dabar svarbiau galvoti apie
tuos pensininkus, kurie gy-
vena dabar. Anot jo, į priva-
čius fondus žmonės gali inves-
tuoti savo noru, privačia ini-
ciatyva, bet nenaudojant tam
visuomeninių pinigų.
Parlamentarai vakar po pa-
teikimo pritarė ir siūlymui ap-
mokestinti didesnes nei 200 Lt
metines palūkanas. Už palūka-
nų apmokestinimą balsavo 64
parlamentarai, prieš – 20, su-
silaikė 38 Seimo nariai.
Ketinama 15 proc. gyven-
tojų pajamų mokesčiu apmo-
kestinti didesnes nei 200 Lt per
metus palūkanas, gaunamas
už vertybinius popierius, ban-
kuose laikomus indėlius ir su-
teiktas paskolas.
LIEPA ŽELNIENĖ
JURGITA LAPIENYTĖ
redakcija@15min.lt
Prabangos mokestis taps visuotiniu?
turtas
Seimas toliau svarstys galimybę
apmokestinti prabangų nekilno-
jamąjį turtą, tačiau jau dabar šis
mokestis kelia nepasitenkinimą ir
koalicijos partneriams, ir visuome-
nei. Daugiausia kritikos siūlymą
teikiantys konservatoriai sulau-
kia už tai, kad mosuodami viešų-
jų ryšių vėliavomis pamiršo paža-
dus apmokestinti visą nekilnoja-
mąjį turtą vienodu tarifu.
Dabartiniame konservato-
rių siūlyme, kurį parėmė so-
cialdemokratai, Darbo parti-
jos atstovai ir dalis liberalcen-
tristų, numatyta 1 proc. tarifu
apmokestinti tik tą turtą, ku-
rio vertė viršija 1 mln. Lt. To-
kiu būdu į valstybės biudže-
tą tikimasi surinkti 17 mln.
Lt pajamų.
Milijardas ranka
pasiekiamas
Tačiau verslininkai mano,
kad kur kas daugiau lėšų į biu-
džetą būtų surenkama, jei Sei-
mas, užuot įvedinėjęs naujus
mokesčius, panaikintų dabar
galiojančias nekilnojamojo tur-
to įstatyme numatytas mokes-
čio lengvatas valstybės ir sa-
vivaldybių įmonėms.
Lietuvos nekilnojamojo tur-
to plėtros asociacijos (LNTPA)
valdybos narys Kęstutis Kristi-
naitis skaičiuoja, kad panaiki-
nus šią lengvatą į biudžetą jau
kitąmet būtų galima surinkti
papildomą 1 mlrd. Lt.
„Valstybės ir savivaldy-
bių įmonių turtas yra pačio-
se geriausiose vietose visuo-
se miestuose. Valstybės kon-
trolė sako, kad tokio turto yra
už 116 mlrd. Lt, tai jei 1 proc.
mokestį imtų už šį turtą, tai
1,16 mlrd. Lt jau garantuotai
patektų į biudžetą. Nuo to rei-
kėtų pradėti, nes dabar vals-
tybės įmonėms taikant mo-
kestinę lengvatą, sudaroma
diskriminacija“, – įsitikinęs
K.Kristinaitis.
Tačiau įstatymo pataisų ini-
ciatorius konservatorius Vitas
Matuzas tokio pasiūlymo nė
girdėti nenori. Pasak jo, dabar
kalbama apie privataus pilie-
čių turto apmokestinimą, ku-
ris būtinas mažinant sociali-
nę nelygybę, o ne apie pajamų
surinkimą į biudžetą.
Tuo tarpu LNTPA valdybos
narys K.Kristinaitis primena
konservatoriams, kad sudari-
nėdami Vyriausybės progra-
mą, jie nekalbėjo apie mokes-
čius už prabangą. Vyriausybės
programoje buvo numatytas
visuotinis NT mokestis.
Kaip iš ožio pieno?
Už visuotinį nekilnojamo-
jo turto mokestį pasisako ir
konservatorių partneriai val-
dančiojoje koalicijoje. Libera-
lų sąjūdžio narys, Seimo Biu-
džeto ir finansų komiteto pir-
mininkas Kęstutis Glaveckas
pripažįsta, kad NT mokesčio
įvedimas yra neišvengiamas,
tačiau pabrėžia, jog siūlymas
apmokestinti ti k branges-
nį nei milijono vertės turtą –
absurdiškas.
„Visame pasaulyje nekil-
nojamasis turtas seniai ap-
mokestintas. Tokį mokestį ne
mes pirmi ir ne mes paskuti-
niai įsivesime. Bet aš manau,
kad tam, jog mokesčio įvedi-
mas būtų naudingas biudže-
tui, reikia padaryti labai že-
mas grindis, pavyzdžiui, kad
visi, kurių turto vertė iki 250
tūkst. Lt, nemoka, o paskui
visi moka. O dabartinis va-
riantas yra beprasmiškas. Iš
to mokesčio bus tiek naudos,
kiek iš ožio pieno“, – įsitikinęs
K.Glaveckas.
Pasak politiko, Seimui da-
bar pateiktas įstatymo pro-
jektas toli gražu neišbaig-
tas. K.Glaveckas tikisi, kad jį
svarstant toliau bus įtvirtin-
ta nuostata apmokestinti visą
nekilnojamąjį turtą, branges-
nį nei 250 tūkst. Lt.
„Kitaip sakant, nemokė-
ti šio mokesčio turėtų tik tie
žmonės, kurie gyvena dau-
giaaukščiuose“, – apibendri-
no liberalas.
LIEPA
ŽELNIENĖ
l.zelniene
@15min.lt
Iš to mo-
kesčio bus
tiek naudos, kiek
iš ožio pieno.
Prognozuoja K.Glaveckas.
Gali būti, jog „prabangos“ mo-
kesčio nemokės tik tie, kurie gy-
vena pigiuose daugiaaukščiuose.
BFL nuotr.
Premjeras A.Kubilius (d.) randa
bendrą kalbą su socialdemokratų
lyderiu Algirdu Butkevičiumi.
BFL nuotr.
8
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
/ SKELBIMAI
Biure Klaipėdoje
UAB „15 minučių“
Adresas: S.Daukanto g. 2
Tel.: 8 46 257 900, 8 655 34274
El. paštas: skelbimaiklaipeda@15min.lt
skelbkites
.
UAb ,||toro |r Ko¨
re||o||rços.
DFC>9?HICHC>5G
8UfVcdcVãX]g.
v|dous |r |ou|o vordert|e||o
|e| ruote|µ µroje|tov|ros,
µroje|tµ oro||îe.
FY]_U`Uj]aU].
c retµ µot|rt|s µroje|tuojort
vordert|e||o |r ruote|µ s|steros,
]µot|rço stot|r|o µroje|to do||es
vodovo otestotos.
;mjYb]acUdfU×ma{g]êgh]
µersoro|osG||toro·çrouµ.cor.
!e|. µos|te|rout| · 8 4c 4aa 4c8.
YPATINGAS PASIŪLYMAS! Organizmo
valymas "Bio detox" aparatu. Atvyks-
tame į namus. Tel. 8 654 48894.
BALKONŲ STIKLINIMAS. Slankiojantys
švediški anoduoto aliuminio profilių
langai. Pertvarų, terasų montavimas.
www.sistemax.lt, el.p. kl.sistemax@
gmail.com Adresas: Mickevičiaus g.
38. Tel.: 8 675 66117, 8 600 23883.
KVIETIMAS! Gydytojas - an-
giochirurgas Edmundas Vit-
kus konsultuos, atliks tyrimus
„Dopler“, „Duplex“ skenavimo
aparatūra, rekomenduos kon-
servatyvų bei chirurginį gydy-
mą pacientams, sergantiems:
-galvos smegenų kraujotakos ne-
pakankamumu (galvos svaigimas,
mėtymas į šonus, pykinimas, vė-
mimas, būklės po insulto, esant
kritiniamskakloarterijųsusiaurėji-
mams, jųperlinkimui, kompresijai);
-aortos, klubinių arterijų, rankų
ir kojų arterijų ligomis (neaiškios
kilmės pilvo skausmai, pulsacija
pilve, klaudikaciniai ir pastovūs,
naktiniai kojų skausmai, kojų
trofniai, gangreniniai pokyčiai,
kojų šalimas); -kojų poodinių ir
giliųjų venų ligomis (pradinė ir
toli pažengusi poodinė varikozė,
smulkūs, tinklinės išvaizdos odos
kraujagyslių dariniai-teleangiek-
tazijos, sustorėjusiosskausmingos
kojos, negyjančios, trofnės opos,
rožė). Būtina registracija. Konsul-
tacijos „Camelia“ vaistinėse vyks:
Gruodžio17d. ButkųJuzėsg. 9, (re-
gistracijos telefonas 8 462 17795 )
Gruodžio 18 d. Taikos pr.
139, PC “Big” (registraci-
jos telefonas 8 462 77420)
Konsultacija mokama. Išsamesnės
informacijosteiraukitėsvaistinėse.
Gydytojo tel. pasiteiravimui: 8-
649-03537
KARDIOLOGINĖ REABILITACIJA IR PROFILAKTIKA! LSMU Psichofiziologijos ir
reabilitacijos instituto klinika kviečia gydytis ir ilsėtis PALANGOJE. Kardiologo
konsultacija, gydymas, procedūros, gyvenimas su maitinimu (3k./d.) tik 98 Lt.
Poilsis - profilaktika (maitinimas 3k./d.) - 79 Lt. Tel. 8 460 30027 arba 8 618
41860, klinika@ktl.mii.lt, www.pri.kmu.lt.
Susirgote? Blogai jaučiatės? Kvieskite vaikų ir suaugusiųjų gydytoją į namus
(viešbutį, darbovietę) Jums patogiu laiku. Tel. 8 677 99093.
Grožis, sveikata
AB „CRANBALT“ reikalingi: bokštinio
krano valdomo nuo žemės opera-
toriai ir kitų kranų tipų operatoriai.
Darbas Klaipėdoje, Palangoje, Šiau-
liuose ir Vilniuje. Tel. pasiteirauti
8 41 453595. Skambinti I-V nuo
9.00-17.00 val.
Siūlo darbą
Įmonei, prekiaujančiai elektros medžia-
gomis, reikalingas sandėlio darbuoto-
jas. Daugiau informacijos paskambinus
tel. 8 618 08530.
UAB „Baltic contractors“ darbui
Klaipėdoje ieško aukštos klasės
suvirintojų bei metalo kontrukci-
jų surinkėjų. Savo CV siųsti adresu:
personalas@balticcontractors.lt, tel.
pasiteirauti 8 46 247 025.
Autoservisui Klaipėdoje reikalingi
paruošėjai, dažytojai su patirtim,
atlyginimas 3000-5000 Lt. Tel. 8 672
22722.
„VELNIO ADVOKATAS“ – mes laimi-
me visas bylas, kurias apsiimame
vesti?! Tel.: 8 687 40 002, Tel./faks.
(8-5) 237 58 26
Greiti vartojimo kreditai nuo 200 Lt
iki 5000 Lt Registruokitės internetu
www.Creditor.lt ir gaukite! PIRMAS
KREDITAS NEMOKAMAI! Daugiau
informacijos paskambinus tel.
8 638 88832.
Įmonė nuomoja traktorių "Belarus
820". Tel. pasiteirauti: 8 657 94361
(nuo 8.00-17.00 darbo dienomis).
UAB „Kraustymo komanda”- profesio-
nalios kraustymo paslaugos įmonėms
ir gyventojams. Tel.: 8 618 77 600,
www.kraustymokomanda.lt
Paslaugos
Kilimų, minkštų baldų valymas. Va-
lymas po statybos ir remonto darbų.
Tel.: 8 657 94361, 8 657 94363.
Kiekvieną savaitę vežame kelei-
vius, siuntinius, Lietuva - Anglija.
Tvarkingas mikroautobusas, patyrę
vairuotojai paiims iš namų ir prista-
tys į vietą. Tel.: 8 636 75597, + 447
423721702.
Trumpalaikės paskolos grynaisiais
nuo 300 Lt, be užstato, pinigai į namus.
www.europrovidus.lt Tel. 8 700
55000.
Mokslas
Centre esanti vairavimo mokykla „Ven-
jora“ renka naujas grupes (B kat.) Nuo-
laidos studentams! Herkaus Manto g.
31, ŽEMAITIJA (IIIa.), tel. 8 46 210363,
el.p. venjora@gmail.com .
Baldai
Baldai ir interjero detalės prabangiems
namams. Didelis pasirinkimas, paga-
minta Indonezijoje. Tel. 8 600 14661,
Kaune.
Parduoda
Prekyba STOGŲ FASADŲ dangomis,
lietaus sistemomis. Stogų dengimo
darbai. Tel 8 646 71888.
Vidaus apdaila, laiptinių remontas,
sienų šiltinimas, kapitalinis butų
ir namų remontas, santechnika.
Rekomendacijos. Medžiagų pri-
statymas. Tel. 8 657 92330.
Balkonų, terasų stiklinimas stumdo-
momis aliuminio konstrukcijomis.
Plastikiniai langai, roletai, žaliuzės.
Dubysos g. 25-207 kab., (II a.), el.p.
klaipeda@sistemax.lt. Tel.: 8 46
496873, 8 675 66117, 8 601 05036,
www.sistemax.lt
KALĖDINĖ AKCIJA itališkiems
maisto produktams parduotuvėje
„Meidita“, Dubysos g.23, daugiau
informacijos paskambinus tel.
8 674 56507.
Statyba, remontas
Kita
SUPERKAME ĮVAIRIŲ MARKIŲ
AUTOMOBILIUS. ATSISKAITOME
IŠ KARTO, DIRBAME BE POILSIO
DIENŲ. Tel. 8 600 08276.
BRANGIAI SUPERKAME AUTOMO-
BILIUS. NUO 2000 IKI 2011 M. TEL.
8 605 11996.
Perkame įvairių markių automobilius,
gali būti su defektais ar be jų. Atsi-
skaitome iš karto. Pasiimame patys.
Tel. 8 648 21921.
Transportas
Perka
Perka žemę, mišką visoje Lietuvoje,
tinka apleista, išnuomota, su ben-
drasavininkiais. Greitai sutvarko
dokumentus, atsiskaito iš karto.
Tel. 8 671 08059.
Perkame mišką su žeme arba iškirtimui
visoje Lietuvoje. Tel. 8 698 55325, www.
dzukijosmediena.lt.
KRIZIŲ
ĮVEIKIMO
CENTRAS
Nemokama pirminė
psichologo pagalba
kiekvieną darbo dieną
nuo 16 iki 20 val.
www.krizesiveikimas.lt
Tel. 8 640 51555
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
9 SPORTAS /
Trūksta pergalės
žvaigždė
Europos taurė
Ryškiai sužibusi Donato Motiejū-
no žvaigždė džiugina Lietuvos vy-
rų krepšinio rinktinės trenerį Kęs-
tutį Kemzūrą (nuotr.).
21-erių Gdynės „Asseco
Prokom“ lyderis, kuriam ne-
atsirado vietos šių metų Lie-
tuvos rinktinėje, šį sezoną yra
geriausias lietuvis Eurolygoje,
per rungtynes vidutiniškai pel-
nantis po 14,3 taško ir atkovo-
jantis po 8,5 kamuolio.
„Noras kovoti ir nepasi-
duoti yra jo varomoji jėga. Jis
daro viską, kad aš neturėčiau
argumentų kitokiems sprendi-
mams“, – apie D.Motiejūno žai-
dimą rinktinėje vakar „15min“
sakė K.Kemzūra.
Jis siūlė imti pavyzdį iš
D.Motiejūno kitam Lietuvos
krepšinio talentui Jonui Va-
lančiūnui, kuris atstovavo Lie-
tuvai šių metų Europos čem-
pionate.
„Svarbiausia, kad jis paro-
dytų tą charakterį, kokį rodo
D.Motiejūnas. Viskas Jono ran-
kose, tik reikia sunkiai dirbti.
Kartais geriau negirdėti liaup-
sių, o viską įrodinėti lyg jų ne-
būtų“, – tęsė rinktinės trene-
ris K.Kemzūra.
D.Motiejūnas beldžiasi į rinktinę
t
Nesutrumpintą straipsnį
rasite nuskaitę šį kodą
15min.lt
/s184847
Kauno „Žalgiris“ tikisi neišskysti
ir įrodyti, esąs vertas „Top 16“ eta-
po. Lietuvos čempionų rytoj Bam-
berge laukia kol kas svarbiausios
šio sezono rungtynės – dvikovoje
prieš „Brose Baskets“ spręsis jų li-
kimas Eurolygoje.
Pergalė „Žalgirio“ rankose
išsaugotų visus šansus patekti į
„Top 16“ etapą. Tiesa, Aleksan-
dro Trifunovičiaus auklėtiniai
galėtų sau leisti ir pralaimėti,
jei kitame B grupės mače „Za-
greb“ šiandien namuose įveik-
tų Malagos „Unicaja“.
Tokiu atveju, „Žalgiriui“
paskutiniame grupės ture na-
muose reikėtų sutriuškinti „Za-
greb“ ir tikėtis „Unicajos“ ne-
sėkmės Atėnuose prieš Euro-
lygos čempionę „Panathinai-
kos“. Tačiau A.Trifunovičius
nėra linkęs laukti varžovų
malonės.
„Jeigu norime patekti į „Top
16“, privalome žaisti gerai, –
prieš išvyką į Bambergą sa-
kė „Žalgirio“ strategas. – Ma-
nau, jog šis mačas bus labai
sunkus, bet kartu ir puiki ga-
limybė persilaužti bei palik-
ti už nugaros visas tas prob-
lemas, kurios mus persekio-
ja šiame sezone.“
A.Trifunovičius pabrėžė,
jog ketvirtadienio mačas gy-
vybiškai svarbus bus ir „Brose
Baskets“ ekipai. Pergalė prieš
„Žalgirį“ Vokietijos čempio-
nams garantuotų kelialapį į
„Top 16“ etapą.
„Savo arenoje jie pasiekė
skambių pergalių, o praėju-
sią savaitę išvykoje nugalė-
jo „Unicaja“. Tai tikrai stipri
ir kovinga ekipa, turinti aiš-
kius tikslus“, – varžovus gyrė
A.Trifunovičius.
Bambergo arenoje, ku-
rios triukšmingus sirgalius
Jonas Kazlauskas lygino su
„Žalgirio“, šį sezoną vargo vi-
si – CSKA (81:78) ir „Unicaja“
(79:78) išsigelbėjo tik paskuti-
nėmis sekundėmis, o „Panat-
hinaikos“ (76:79) ir „Zagreb“
(65:96) kapituliavo.
Visgi A.Trifunovičius vylė-
si, jog nei atmosfera, nei ma-
čo svarba nepaveiks jo auklė-
tinių. „Turime pakankamai pa-
tyrusių krepšininkų, kurie ne
kartą yra žaidę panašias rung-
tynes. Jiems tai nebus nieko
naujo, – pabrėžė serbas. – No-
rėdami laimėti, privalėsime iš-
likti ramūs ir žaisti komandi-
nį krepšinį.“
Ketvirtadienį „Žalgiriui“
Bamberge padės ir skanda-
lingasis įžaidėjas DeJuanas
Collinsas, kuris įsiliejo į tre-
niruotes po pašalinimo iš ko-
mandos. Verta pažymėti, jog
amerikietis prieš penkis sezo-
nus pats rungtyniavo „Brose
Baskets“ klube, o paskutines
rungtynes Eurolygoje „Žalgi-
rio“ gretose žaidė būtent prieš
Bambergo ekipą. Lapkričio 10
dieną Kaune vykusiame mače
„Žalgiris“ tada džiaugėsi per-
gale – 81:70.
Žūtbūtinis mūšis
Kaune „Žalgirio“ krepšininkai
„Brose Baskets“ nugalėjo
11 taškų skirtumu. BFL nuotr.
B GRUPĖ
1. CSKA
8 0 +1117
2. „Panathinaikos“
6 2 +106
3. „Brose Baskets“
3 5 -2
4. „Unicaja“
3 5 -24
5. „Žalgiris“
2 6 -74
6. „Zagreb“
2 6 -123
C GRUPĖ
1. ČEZ 4 1
2. „Aris“ 3 2
3. „Rūdupis“ 3 2
4. „Flames“ 5 0
C GRUPĖ
1. „Lietuvos rytas“ 5 0
2. KRKA 3 2
3. „Azovmaš“ 1 3
4. „Sarthe“ 0 4
Prienų „Rūdupio“ krepšininkai
sutvirtino savo šansus kovoje
dėl vietos kitame Europos tau-
rės etape.
Lietuvos krepšinio lygos
bronzos medalininkai antra-
dienį 97:70 nugalėjo Olandi-
jos vicečempionę Groninge-
no „Flames“ ir nutraukė keis-
tą tradiciją.
Pi rmą sezoną Europos
turnyruose žaidžiantis „Rū-
dupis“ iki tol laimėdavo tik
išvykose.
Tiesa, ir antradienį Vir-
ginijaus Šeškaus auklėtiniai
aikštelės šeimininkais buvo
tik nominaliai. Europos tau-
rėje dėl žiūrovų vietų trūku-
mo „Rūdupis“ rungtyniauja
ne naujojoje Prienų arenoje,
o Kauno sporto halėje.
Trečią sykį per penkis žais-
tus mačus C grupėje laimė-
jusiam „Rūdupiui“ duris į ki-
tą Europos taurės etapą da-
bar atvertų pergalė bent vie-
nu tašku kitą savaitę, gruodžio
20 dieną, išvykoje prieš Salo-
nikų „Aris“ (Graikija).
Pastarasis antradienį iš-
vykoje 72:78 nusileido C gru-
pės nugalėtojų vardą užsitik-
rinusiai Nimburko ČEZ (Če-
kija) ekipai.
Laimėjo grupę
Tuo tarpu Vilniaus „Lietu-
vos rytui“ kitos savaitės ma-
čas išvykoje prieš Mariupolio
„Azovmaš“ (Ukraina) jau ne-
beturės jokios reikšmės.
Idealiai Europos taurėje
kol kas žaidžiantys Lietuvos
vicečempionai pirmadienį
namuose 82:72 palaužė Novo
Mesto KRKA ir, iškovoję penk-
tąją pergalę iš tiek pat galimų,
nugalėjo F grupėje.
„Rūdupio“ komandą
į pergalę vedė Dainius
Šalenga, pelnęs
daugiausia taškų (15)
ir atkovojęs daugiausia
kamuolių (6).
E.Ovčarenko nuotr.
Lietuvoje žaidžiantiems geriau-
siems jauniems ledo ritulininkams
nebereikia dieną dirbti, kad vaka-
re galėtų treniruotis – džiaugiasi
Vilniaus „Balticos“ puolėjas And-
rius Židkovas (nuotr.).
„Puiku, kad Lietuvoje at-
sirado tokia komanda, kurio-
je galima gyventi tik iš ledo ri-
tulio“, – „15min“ sakė talentin-
gas 20-metis ledo ritulininkas,
praėjusiame sezone dar bu-
vęs rezultatyviausiu Elektrė-
nų „Energijoje“. A.Židkovas
teigė tikėjęs sėkmingu „Balti-
cos“ startu Jaunimo (iki 21 me-
tų) ledo ritulio lygoje (MHL) –
Vilniaus klubas su 42 taškais
MHL B pogrupyje šiuo metu
užima 5 vietą iš 19-os, o savo
divizione žengia antras.
„Nors komanda ir susibū-
rė tik šiemet, žinojau, kur einu.
Žinojau, kokius aukštus tikslus
kelia klubo vadovai, ir žinojau,
ko turėsime siekti. Kausimės
tik dėl nugalėtojų vardo. Svar-
biausia, kad iškovotume vie-
tą aukštesniame pogrupyje.
Tam reikia patekti į finalą“, –
sakė A.Židkovas.
Paklaustas apie „Energi-
jos“ ir „Balticos“ klubų skirtu-
mus, ledo ritulininkas išskyrė
profesionalumą. „Energijoje“
dauguma turėjo įprastus dar-
bus, o į pratybas susirinkda-
vome vakare. Reikėjo galvo-
ti kaip išgyventi, o „Balticoje“
galima galvoti tik apie ledo ri-
tulį, – sakė A.Židkovas. – Ma-
nau, jog „Baltica“ yra didžiau-
sias stimulas jaunimui. Vaikai
mato, kad turi ko siekti, kad tu-
rės kur žaisti. Auga ir ledo ritu-
lio supratimas Lietuvoje, dau-
gėja sirgalių.“
Rūpestis – tik ledo ritulys
t
Nesutrumpintą interviu
rasite nuskaitę šį kodą
15min.lt
/s184792
Siūlymas apmokestinti transpor-
tą pagal jo galingumą Seime buvo
pasitiktas itin audringai. Tačiau
po pateikimo iniciatyvai visgi bu-
vo pritarta.
Tiesa, dalis valdančiųjų ti-
kisi, kad transportas galiau-
siai bus apmokestintas pa-
gal vertę.
Už transporto priemonių
apmokestinimą balsavo 32,
prieš – 16, susilaikė 34 parla-
mentarai. „Vargingi žmonės
neperka automobilių, kurie
brangstančius degalus nau-
doja kibirais. Į biudžetą mo-
kestis padėtų surinkti per
28 mln. Lt pajamų“, – sakė
projektą Seimui pristatęs
Seimo Biudžeto ir finansų
komiteto vicepirmininkas
Vitas Matuzas.
Seimo konservatorių
frakcijos vadovo Jurgio
Razmos teigimu, projek-
tą dar reikės daug tobu-
linti: „Tikiuosi, kad priei-
sime prie apmokestinimo
pagal vertę.“
Projekte numatyta, jog
reikės mokėti už galinges-
nius nei 205 AG automobi-
lius, galingesnius nei 68 AG
motociklus ir ilgesnes nei
10 metrų burines jachtas.
Vienintelė išlyga – jei pir-
kimo pardavimo sandoris
buvo sudarytas seniau nei
prieš dešimt metų.
Prabangus:
galingas ar brangus?
Automobilių pramonė
per dešimtmetį rinkoje prista-
tė daug inovatyvių sprendi-
mų, mažinančių vidutines de-
galų sąnaudas. Tai ir tiesiogi-
nis degalų įpurškimas, efekty-
vios turbinos, aerodinaminiai
elementai ar variklio valdymo
kompiuteryje užprogramuoti
ekonomiški režimai.
Palyginkime tikrai praban-
gius ir galingus du BMW M5
automobilius. Prieš dešimtme-
tį pristatytas E39 modelis tu-
rėjo 400 AG galios variklį, ku-
ris į aplinką išmetė 336 g/km
CO2, šimtui kilometrų kelio
jo vidutinės degalų sąnaudos
siekė 16–25 litrus. Šiais metais
pristatytas 160 AG galingesnis
F10 modelis yra tobulesnis –
į aplinką išmeta 232 g/km ir
vidutiniškai suvartoja tik 11
l/100 km benzino.
BMW šie pokyčiai, maži-
nantys taršą, kainavo didžią-
ją dalį įmonės pelno, nes to
reikalauja Europos Sąjunga.
Lietuvos Respublika reika-
laus kitko – mažesnės ga-
lios ir taškas. Tad už ekolo-
giškesnį automobilį teks mo-
kėti daugiau nei už aplinką
teršiantį.
Kitas fenomenas: 12 tūkst.
Lt vertės „Volkswagen Golf
R32“ modelio šeimininkas
į biudžetą kasmet mokės po
900 Lt, o 177 tūkst. Lt atseikė-
jęs ir „Toyota Land Cruiser“ su
turbodyzeliniu varikliu nu-
sipirkęs pilietis – ne. Ką mes
iš tiesų norime apmokestin-
ti? Prabangą ar galią?
Prabangi „britva“
už 2000 Lt
Planuojamas įvesti „pra-
bangos“ mokestis sujudino
ir motociklininkų bendruo-
menę. Ekspertai, analizuo-
dami jiems skirtus apmo-
kestinimo kriterijus, logi-
kos randa dar mažiau.
Kelis tūkstančius kai-
navusių sportinių motoci-
klų, kitaip tariant „britvų“,
šeimininkus užguls praban-
gos mokesčiai. Tuo tarpu tie,
kurie turi nusipirkę kelias-
dešimt kartų brangesnį ke-
lioninį „čioperį“, mokesčių
išvengs.
Prabangos viršūnė –
burlaiviai
Įdomiausia projekto vie-
ta – burinių jachtų apmokes-
tinimas. Jei vėjo varoma bu-
rinė jachta yra ilgesnė nei 10
metrų, būkite pasiruošęs su-
simokėti. Už vieną laivo met-
rą – po 30 Lt. Dvylikos me-
trų gamtai jokios žalos ne-
darantis burlaivis šeiminin-
kui kainuos net 4320 Lt per
metus. Tuo tarpu uoste greta
prišvartuotas 25 metrų ilgio
dviem senoviniais juodo dū-
mo šleifą paliekančiais dyze-
liniais varikliais varomas lai-
vas mokesčių išvengs.
Oligarchas Romanas Abra-
movičius turėtų apsvarstyti,
ar savo ilgiausios pasaulyje
170 metrų motorinės jachtos
„Eclipse“ nevertėtų įregis-
truoti Lietuvoje. Mat mūsų
įstatymai tokios jachtos ne-
laikytų prabanga.
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
Gyvenimas per naktį tapo prabangus
TOMAS
DIGAITIS
t.digaitis
@15min.lt
Už šį automobilį
Lietuvoje gali tekti
mokėti mokesčius kaip
už prabangos prekę.
„15min“ nuotr.
Didžiojoje Britanijoje
automobiliai sugrupuoti
į kelias grupes pagal CO2.
Iki 120 g/km CO2 išmetančios transporto prie-
monės ten mokesčių nemoka, „taršesni“ automobiliai kuo daugiau
CO2 išmeta, tuo didesne suma pildo biudžetą. Ten net kainos nuro-
dytos – jas nebūtų sunku perskaičiuoti pagal mūsų pragyvenimo
lygį ir pritaikyti Lietuvoje. Taip pat yra ir motociklams, burlaiviams,
jachtoms bei lėktuvams paskaičiuoti mokesčiai.
BRITŲ PAVYZDYS
Vitas MATUZAS,
pataisų autorius:
„Čia visko dar bus. Tai tik pir-
minis variantas. Ir senovinių
automobilių dar neįtraukė-
me, kurie yra verti daugybės
tūkstančių litų. Jei Vyriausy-
bė parūpins mums verčių
registrą, tai bus idealu. Tada
pagal vertes apmokestini-
mas vyktų. Tarkim, vertė 100
tūkst. Lt ir kas ją viršija, tas
moka. Tada ir oro balionai, ir
brangūs dviračiai galės būti
apmokestinami.
„Prabanga –
materialinių
patogumų gausa,
perteklius“, –
rašoma Lietuvių
kalbos žodyne.
Turbūt kalbama
apie pinigus,
ne apie galią.
PLANUOJAMI MOKESČIAI
1992 m. „Mercedes-Benz S600“
Galia – 408 AG (300 kW). Kaina – 10 000 Lt.
Mokestis per metus – 1800 Lt
AUTOMOBILIS
2011 m. „Volvo XC90 D5“
Galia – 200 AG. Kaina – 202 000 Lt.
Mokestis per metus – 0 Lt
AUTOMOBILIS
1994 m. „Kawasaki ZRX“
Galia – 143 AG. Kaina – 4 000 Lt.
Mokestis per metus – 600 Lt
MOTOCIKLAS
Naujas „Harley Davidson FXST“
Galia – 62 AG. Kaina – 45 000 Lt.
Mokestis per metus – 0 Lt
MOTOCIKLAS
Burlaivis „Kompromiss W30“
Ilgis – 10 m. Kaina – 30 000 Lt.
Mokestis per metus – 3600 Lt
LAIVAI
Motorinė „Eclipse“ jachta
Ilgis – 163,5 m. Kaina – apie 1 mlrd. Lt.
Mokestis per metus – 0 Lt
LAIVAI
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
11 ĮVAIRENYBĖS /
AVINAS. Jei rengiate pobū-
vį, dar kartą gerai apgalvokite
svečių sąrašą. Geriau susipykti
su vienu, nei su visais.
JAUTIS. Prieš atverdamas pi-
niginę, pagalvokite bent tris
kartus. Ar tikrai nėra priežas-
čių nepirkti to daikto?
DVYNIAI. Daug bendrausite,
išgirsite pačių įvairiausių isto-
rijų. Klausykitės įdėmiai – jums
pravers tai, ką išgirsite.
horoskopai gruodžio 14 d.
skaitmeninis kodas
Vaikiškai paprasto, tačiau mielo
išplėstinės realybės žaidimo „Bear
Care“ kūrėjai broliai Šarūnas ir Žil-
vinas Ledai žada jį viešai pristaty-
ti jau kitų metų pradžioje. Jį galės
nemokamai atsisiųsti tiek planše-
tinių kompiuterių, tiek išmanių-
jų telefonų savininkai.
Žaidimo idėja primena le-
gendinį „Tamagočį“: išmanio-
jo telefono ar planšetinio kom-
piuterio kamerą nukreipus į
specialų simbolį (šiuo atveju
– lokio pėdą) ekrane atsiran-
da virtualus meškinas, kuris
yra jūsų virtualus augintinis.
Jį galima glostyti, kutenti, šok-
dinti ir kitaip „niurkyti“. Au-
gintiniui išalkus jį galima pa-
maitinti: priešais kamerą pa-
dėjus specialų žymeklį ant jo
išdygsta medaus statinė, ku-
rią pamatęs meškinas ima ko-
pinėti medų.
Kai tokie buitiniai užsi-
ėmimai atsibos, galėsite įsi-
jungti kitą žaidimo režimą.
Jame meškiną reikės apsaugo-
ti nuo jį puolančių žalių meš-
kinų su milžiniškais nagais.
Braukiant keliais pirštais per
ekraną šiuos užpuolikus su-
plėšysite, taip apgindami sa-
vo augintinį.
Taikosi į pasaulinę
rinką
Šis nuotaikingas žaidi-
mas buvo sukurtas mobilių-
jų aplikacijų dirbtuvėse „App
Camp“, į kurias broliai atsine-
šė tik idėją.
„Mes turime kompaniją
„Tag of Joy“, esame jos bran-
duolys, tačiau, kai reikia, atski-
riems projektams susirandame
papildomų žmonių. Šiuo atve-
ju žaidimui kurti susiradome
vieną profesionalų animuotoją
ir modeliuotoją. Iš esmės dir-
bome keturiese. Ši grupė bu-
vo surinkta specialiai „App
Camp“ renginiui, ir idėja vys-
tyta būtent šiam renginiui“, –
pasakoja Š.Ledas.
Į aplikacijų dirbtuves ko-
manda atsinešė tik žaidimo
idėją. Jis nupieštas ir suprogra-
muotas šio renginio metu.
„Bear Care“ žaidimo kūrė-
jai tapo vienais iš „App Camp“
nugalėtojų ir laimėjo galimybę
dalyvauti Latvijoje vykusiame
konkurse „App Circus“.
Deja, šio konkurso jie ne-
laimėjo, tačiau optimizmo ne-
prarado ir žada per artimiau-
sius kelis mėnesius užbaigti
žaidimą ir pritaikyti jį skirtin-
goms platformoms. Be to, vai-
kinai ketina papildyti jį nau-
jomis funkcijomis, galimybė-
mis. Taip pat jie ieško rėmėjų,
kurie padėtų žaidimą išleisti,
reklamuoti.
„Žaidimas bus skirtas ne tik
Lietuvos rinkai – pas mus yra
per mažai išmaniųjų telefonų ir
planšetinių kompiuterių nau-
dotojų“, – teigia Š.Ledas.
Lietuviai sukūrė
ateities „tamagočį“
Interneto enciklopedijos „Wikipe-
dia“ vienas įkūrėjų Jimmy Wale-
sas svarsto galimybę kuriam lai-
kui išjungti šią interneto svetai-
nę visame pasaulyje.
Taip jis siekia atkreipti JAV
įstatymų leidėjų dėmesį į šio-
je šalyje svarstomo antipira-
tinio įstatymo ydas. J.Walesas
nepritaria svarstomam „Stop
Online Piracy Act“ (liet. – stop
piratavimui interne-
te) įstatymui, dėl
kurio šią savaitę
balsuos JAV Se-
nato teisingumo
komitetas.
Pritariantie-
ji įstatymui tei-
gia, kad jis padėtų
apsaugoti autorių tei-
sių savininkų interesus ir jų
verslą, kuriam piratavimas in-
ternete kelia dide-
lį pavojų. Tačiau
oponentai baimi-
nasi, kad įstaty-
mu bus įteisinti
precedento ne-
turintys cenzū-
ros įrankiai, lei-
siantys išjungti dau-
gybę interneto svetai-
nių neturint pagrįstų įrodymų
ar remiantis melaginga infor-
macija apie autorių teisių pa-
žeidimus.
„Wikipedia“ įkūrėjas paste-
bi, kad šis įstatymas gali pada-
ryti daug žalos interneto sve-
tainėms ir jų turiniui. Jo nuo-
mone, vienos populiariausių
interneto svetainių pasaulyje
išjungimas atkreiptų įstatymų
leidėjų dėmesį į šią problemą
ir jie įsiklausytų į oponentų
argumentus.
„Wikipedia“ įkūrėjas grasina išjungti svetainę
GEDIMINAS
GASIULIS
g.gasiulis
@15min.lt
Išplėstinės realybės
žaidimas sukuria
įspūdį, kad
virtualus
meškinas stovi
čia pat, ant stalo.
VĖŽYS. Diena bus kupina ga-
na prieštaringų įvykių. Neži-
nomybę pasitikite ne su bai-
me, o su viltimi.
LIŪTAS. Jei galite sau leisti
nors trumpai ištrūkti iš namų
ir pamiršti rūpesčius, būtinai
pasinaudokite proga.
MERGELĖ. Jūsų norai gali la-
bai prieštarauti vienas kitam.
Šią dieną geriausia veikti ir
spręsti intuityviai.
OŽIARAGIS. Savo tikrąją jėgą
patirsite nugalėdamas kliūtis
ir apribojimus. Visgi derėtų ži-
noti savo galimybių ribas.
VANDENIS. Šiandien tyrinė-
site vietas, kur dar neteko bū-
ti nei jums, nei kam nors iš jū-
sų pažįstamų.
ŽUVYS. Pasižymėsite subtiliu
skoniu, grožio pajutimu ir... ge-
bėjimais firtuoti. Tepasisaugo
priešingos lyties atstovai!
SVARSTYKLĖS. Šiandien jus
valdo aistra ir lemtis. Įgysite
arba mirtiną priešą, arba am-
žiną draugą.
SKORPIONAS. Pagaliau rasi-
te vienos įkyrios problemos
sprendimą. Geram bičiuliui
prireiks jūsų pagalbos.
ŠAULYS. Pasistenkite pade-
monstruoti savo kantrybę ir
toleranciją, ypač šiuo ieško-
jimų ir bandymų metu.
2011 GRUODŽIO 14 D., TREČIADIENIS
12 / GARSENYBĖS
Kelionių organizatoriaus „Novatu-
ras“ kalėdiniame renginyje koncer-
tavusio tarptautinio Stano choro
pasirodymas po trečios dainos bu-
vo be skrupulų nutrauktas.
Stano teigimu, iš pradžių
niekas nesuprato, kas nutiko.
Tik po kelių minučių paaiš-
kėjo, kad koncertą nutraukė
vienas įmonės vadovų Ugnius
Radvila.
Esą dėl to, kad nuskam-
bėjo pagal išankstinį sąrašą
nesuderinta daina. Tai bu-
vo geriausiai muzikos eks-
pertų vertinama Stano cho-
ro daina „Konj“ (liet. „Žir-
gas“), atliekama originalo
kalba – rusiškai.
„Jaučiu didelį nusivylimą
dėl tokio užsakovo elgesio. La-
biausiai man gėda prieš pu-
bliką, kuri nenorėjo mūsų pa-
leisti nuo scenos. Bet mes bu-
vome priversti nutraukti pa-
sirodymą dėl vieno žmogaus
galbūt ksenofobiškų, galbūt
asmeninių sumetimų“, – ap-
gailestavo Stano.
Tačiau U.Radvila gynė-
si, kad jokio konflikto nebu-
vo. „Šventę organizavome
aukščiausiu lygiu, tad kėlė-
me aukštus reikalavimus da-
lyvaujantiems atlikėjams. No-
rėjome, kad techninis perso-
nalas pasiruoštų kiekvienai
dainai – suprogramuotų rei-
kiamas šviesas, vaizdo pro-
jekcijas“, – dėstė jis.
Anot U.Radvilos, Stano
choro atlikta daina nebuvo
vertinama – gera ji ar bloga.
Tiesiog, ji nebuvo iš anks-
to suderinta. „Įsivaizduoki-
te, žmogus nori keliauti į Te-
nerifės salą, pasimaudyti, o
mes jam padarome siurpri-
zą ir nuskraidiname į Laplan-
diją... Čia panašus atvejis“, –
juokavo U.Radvila.
Išmetė iš kalėdinio vakarėlio
KARINA
ZIMINAITĖ
k.ziminaite
@15min.lt
Tarptautinis Stano choras,
padainavęs rusiškai, buvo
priverstas palikti sceną.
R.Grizicko nuotr.
Apie Lietuvą –
moteriškai
Vilniaus universiteto Istorijos fa-
kulteto kavinėje pirmadienio va-
karą skambėjo dainos, sveikini-
mai ir vakaro šeimininkės Edi-
tos Mildažytės (nuotr.) balsas. Po
pusantrų metų rašymo ji prista-
tė savo knygą „Pasimatymas su
Lietuva“.
„Kai paprašai žmonių gatvėje pri-
statyti Lietuvą, jie pamini cepeli-
nus, krepšinį ir didelę valstybę,
kažkada siekusią Juodąją jūrą,
tuo viskas ir pasibaigia. Knygo-
je aš išskyriau 40 temų, kuo mes
esame unikalūs pasaulyje“, – pa-
sakojo E.Mildažytė, knygą rašiu-
si nesinaudodama kompiuteriu
ir internetu.
Daug diskusijų visuomenėje su-
kėlė autorės knygoje išskirtos
penkios ryškiausios Lietuvos as-
menybės: Mikalojus Konstanti-
nas Čiurlionis, Vytautas Lands-
bergis, Jonas Mekas, Arvydas Sa-
bonis ir Violeta Urmanavičiūtė–
Urmana.
Bet prof. Alfredas Bumblauskas,
su kuriuo E.Mildažytė nuolat kon-
sultavosi, pabrėžė: subjektyvu-
mas – šios knygos stiprybė.
trumpai
J
.
K
a
l
i
n
s
k
o

n
u
o
t
r
.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful