MALAT LEMLER ÇALI MA SORULARI

1) ÖLÇMEN N AMACI NED R? ÖRNEK VEREREK AÇIKLAYINIZ. Herhangi bir i in ölçme aletlerinden okunarak bir ölçme degerinin belirlenmesidir. Örnek: bir masan n yüksekli i, geni li i, eni veya ag rl g bilinen bir deger ile kars la t r larak okumakt r. 2) UZUNLUK ÖLÇÜ ALETLER KAÇA AYRILIR? KISACA AÇIKLAYINIZ. a.ÖLÇÜ TASIMA ALETLER : Uzunluk ölçülmesinde kullan l r. Bu aletlerin hiçbir çizgisel bölüntüsü yokdur. Bunun için istenilen ölçü taml g na göre ayar veya ölçülen degerleri okumak için uygun ölçü aletlerinin seçilmesi gerekir. b.BÖLÜNTÜLÜ ÖLÇÜ ALETLER :Uzunluklar n ve çizgilerin ölçülmesinde kullan l r. Minumum seviyede hata pay vard r. Kendi aras nda ikiye ayr l r; i) katlan r metre ii)çelik cetvel 3) A ag daki boru terimlerini k saca aç klay n z? UÇ:Boru ve ek parcas n n biti ucudur. D B T M :boru ve ek parcas n n di inin sonudur. D Boyu:Boru ve ek parcas n n cida uzunlugudur. SIRT:ek parcas n n arkas veya giri idir. BOYUN:Ek parcas n n dönü yönü yüzeyidir. EKSEN:Boru ve eksen parcas n n orta merkezidir. 4) ÖLÇME KURALLARINDAN BES TANES N YAZINIZ. 1)Ölçmede istenilen ölçü taml g na uygun olan ölçü aleti kullanmak. 2)okuma s ras nda okuma yerine dik olarak bakmak. 3) in ve ölçme yüzeylerini ölçme i leminden önce temizlemek. 4)ölçmeden önce i parcas n n çapaklar n almak. 5)hassas ölçümlerde civan n s cakl g na dikkat etmek. 5) ÖLÇME LE KONTROLÜ ETK YEN FAKTÖRLER YAZINIZ. 1)Ölçü aletinin ve ölçme yap lan ortam n s s . 2)Ölçme yapan ki inin hatas 3) k hatas 4)ölçü aletinin hatas 5)makine ve tak m hatas 6) M KROMETRE NED R?
Yuvarlak cisimlerin çaplar n düz cisimlerin de kal nl klar n ortaya ç karmada kullan lan bir ölçme ayg t d r.Genellikle 1/100mm ve 1/1000mm hassas yetle ölçüm yapmak mümkündür.

Bunlar. i)1/10 verniyer ii)1/20 verniyer iii)1/50 verniyer 9) Gönye çe itlerinden 4 tanesini yaz n z? 1)yass gönye 2) apkal gönye 3)çapraz apkal gönye 4)k l gönye 10) ÖLÇME ALMA ÇE TLER NELERD R? Uçtan uca ölçü alma. i)d çap n n ölçülmesi ii)iç çap n n ölçülmesi iii)derinlik ölçülmesi. Eksenden eksene ölçü alma 11) KUMPAS OKUMA S STEMLER NELERD R? 1)MM L K Ölçülü kumpas 2)Parmak=inç( ) ölçülü kumpas 12) KONTROL ALETLER NELERD R? 1)Basit bölüntüsüz kontrol aleti 2)Gönyeler k l gönye 90 derece gönye 3)Pleytler . S rttan s rta ölçü alma. Eksenden s rta ölçü alma.çatal vida tara .7) SÜRMEL KUMPASTA KAÇ ÇE T ÖLÇÜ ALINIR? Üç çe it ölçü almak mümkündür. markal pleytler 4)mastalar . Eksenden uca ölçü alma. 8) VERN YER NED R? ÇE TLER N NELERD R? Verniyer kumpas üzerinde yard mc bir cetvel olup tam say dan sonraki ölçünün belirlenmesini sa lar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful