Orientuotøjø skiedrø plokðtës (OSB) Techninës charakteristikos ir panaudojimas © UAB „REZETAS“. 2001 .

... 25 6............................................................................................... 11 4........................0 GAMYBOS PROCESAS ...................... inþinieriui...................................................................................... 8 2...........................................................1 OSB ir statybø normos ...............................................................................................................................3 Kokybës uþtikrinimas ...............1 Fizinës ir mechaninës .....................................................................4 OSB plokðtës ant metaliniø karkasø ............................................................................................................................0 SAVYBËS .......... 12 4................................................................. 11 3.....................................2 Plokðèiø matmenys ir storis ...................................................................... kad ðiame vadove iðspausdinta informacija bûtø kiek ámanoma tikslesnë ir iðsamesnë............................. 25 IÐORËS SIENØ PJÛVIAI .3 Pramoninis panaudojimas .....................0 OSB GAMINIAI .............7 Drëgmë statybos metu ................................4 OSB ir aplinka .............................................0 KITOS OSB PANAUDOJIMO SRITYS ..................................................... 26 PERDANGØ PJÛVIAI .. Vadove panaudota informacija ið Statybiniø plokðèiø asociacijos (SBA) leidinio “OSB Performance by Design” 2000 ir ðveicarø grupës KRONO leidinio “Das KRONOPLY Handbuch fur Holzbauunternehmen”.......... 24 6............................. 7 2................................................................................................................ 14 5.....................................................................................5 Sienø apkala ........ 28 ATSAKOMYBËS ATSISAKYMAS Buvo imtasi visø ámanomø priemoniø siekiant uþtikrinti............................................2 Grindø klojimas ....................... 7 1............................. 24 6................. 20 5.......................................................................................2 Kitos charakteristikos ............... 16 5....0 Gyvenamøjø ir neaukðtø komerciniø pastatø montavimas ...............................................2 Tyrimø programa .... statytojui ir namo pirkëjui kiek ámanoma visapusiðkesná informacijos ðaltiná apie orientuotø skiedrø plokðèiø (OSB) specifikacijas ir panaudojimà........................2 Remonto darbai ....................................................................................................................................................... 24 6................................................. 16 5..................................................9 Gabenimas................................ 19 5......................0 ÁVADAS ....................................2 Medinës sijos ................................................................................. 9 2...........................................................................................3 Pagrindas po grindimis ................................ Taèiau UAB “REZETAS” neprisiima atsakomybës uþ ðio leidinio dalykines klaidas ar trûkumus.........................................................................................................................................................1 Orientuotøjø skiedrø plokðtë .................................. 11 3.................... 25 6.......1 Perdangos .4 Plokðèiø þenklinimas ......................................................................................................4 Stogo dengimas ................................................................................................................................................... 23 6.......................................................................................... 22 5......1 Statybinë izoliuotoji plokðtë ............................................... 23 5.............................................................................................................................. 12 4..................................................................... 11 3...............................2 Projektuojamos charakteristikos .............................. 16 5........... 27 STOGO PJÛVIAI ............................ ..................... ......................................................1 Pagrindinës operacijos ...................................................................................................................... 9 3............................................................................................................. 1...... 23 5....................................................................................TURINYS 1..................... 7 APIE ÐÁ VADOVÀ Ðis vadovas buvo sudarytas norint pateikti projektuotojui................................................... juo remiantis atliktus projektus ar specifikacijas...................................................................... 8 2................................................................................8 Tinkama statybos technologija ............................................. 9 2................... krovos darbai ir laikymas ...

Antrinë aðis (silpnoji aðis): aðis. paprastai yra neðlifuotos. OSB pirmtakë. Orientuotøjø skiedrø plokðtë (OSB) yra statybinë plokðtë. Iðorei skirta plokðtë: plokðtë. kuris visiðkai sukietëjæs nebesuminkðtëja veikiamas drëgmës ar karðèio. Plokðtës. greitai auganèiø medþiø apvaliø ràstø skiedros pjaunamos iðilgine kryptimi ir. ir ðiuo metu sparèiai populiarëja pakeisdama fanerà ir kitokias statybines plokðtes. Deformacija (álinkis): apkrovos veikiamos plokðtës iðsilenkimo nuo atramas jungianèios tiesës dydis. nekryptiniø droþliø plokðtë. pvz. kad jos storis bûtø vienodas. Riðiklis. OSB pradëta naudoti 1981 m. atspariu vandeniui ir virimui. ilgesnis uþ plotá.1. klijø sukibimo jëgà kontroliuojant gamybos metu nustatytu virinimo bandymu. kuriais siekiama pagerinti OSB gaminiø charakteristikas ir ðios rûðies pramonës efektyvumà. Plokðtë sudaryta ið skiedrø. taip pat OSB gamybos paþangumas antrinio perdirbimo.. veikiant karðèiu ir slëgiu.2 Tyrimø programa Kiekvienais metais Statybiniø plokðèiø asociacija (SBA) inicijuoja ir koordinuoja stambø. pasirodë rinkoje 1962 m. OSB atveju – plokðtës pavirðiniø sluoksniø skiedrø lygiavimui statmena kryptis. KRONOPLY OSB). Minëtà programà atlieka Kanados ir JAV universitetø tyrimo organizacijø asociacija. Maksimali grindø deformacija paprastai yra L/360 dinaminëms bei statinëms apkrovoms. rinkos paakintà tyrimà bei plëtros programà. Pagrindinë aðis (stiprioji aðis): aðis. o paprastai daug kartø. sudaryta ið 3-5 lygiuotø medienos skiedrø sluoksniø. Maksimali stogø deformacija paprastai yra L/240 tik dinaminëms apkrovoms ir L/180 bendroms apkrovoms.1 Orientuotøjø skiedrø plokðtë TERMINØ ÞODYNËLIS OSB: angliðko termino Oriented Strand Board (orientuotø skiedrø plokðtë) trumpinys. 1. kurio metu nuo plokðtës pavirðiaus paðalinamas medþiagos sluoksnis. atsparus vandeniui ir virimui: termiðkai sukietëjantis klijinis riðiklis. tarpusavyje sutvirtinamos drëgmei atspariais klijais. 6 7 . Skiedra: specialiu peiliu iðilgai pluoðto atskelta nustatyto storio ir ilgio medienos skiautë.0 ÁVADAS 1. pagamintos pagal ContiRoll technologijà (pvz. tinkama naudoti labai ávairioms statybø ir pramoninëms reikmëms. kurios ilgis yra ne maþiau kaip du kartus. sutvirtinta riðikliu. Maþo skersmens. Lyginamasis ðlifavimas: procesas. apsaugojimo nuo termitø boratais ir atsparumo puvimui tyrimas. plokðtë. atliekø naikinimo ir deginimo aspektais.. Keleto naujausiø projektø tema buvo pagerintø fiziniø savybiø. iðilgai kurios plokðtë yra standesnë ir atsparesnë. iðilgai kurios plokðtë yra maþiau standi ir atspari lenkimui. maþesnio iðbrinkimo ir geresniø pavirðiaus charakteristikø.

tvirtumo ir atsparumo drëgmei. Daugumoje Asociacijai priklausanèiø gamyklø naudojamos skiedrø. Suformuota skiedrø masë. tanká ir storá. kaip faneroje.1 Pagrindinës operacijos 1 paveiksle pavaizduota tipinë OSB gamybos seka. Formavimo metu skiedros yra orientuojamos atskirais sluoksniais. ypaè dëmesingai vertinantis ràstø parinkimà pagal rûðá. konkreèiai gamyklai suprojektuota moderni kompiuterinë proceso valdymo áranga. ir yra didþiausia vertybë vartotojui. Maiðymas 5. kad galutinis gaminys atitiktø taikomo standarto arba gamyklos specifikacijos klasæ ar pretenduotø dar á aukðtesnæ. apsauginiu sluoksniu padengiamos briaunos ir … gaminys supakuojamas. OSB yra gaminama ið ðvieþiai nukirstø spygliuoèiø arba lapuoèiø medienos ràstø. Kokybës kontrolë prasideda medþiø kirtimu miðke. pritaikant jas specifiniams uþsakovo reikalavimams. Kiekvienoje SBA gamykloje veikia gamyklinës kokybës kontrolës programa. Ràstø pristatymas ir rûðiavimas 2.2 Projektuojamos charakteristikos Orientuotøjø skiedrø statybinës plokðtës daþnai projektuojamos gamybos procese. A 2 paveikslas. Ðie vandeniui ir virinimui atsparûs klijai suteikia plokðtei vidinio standumo. tolygø á presà patenkanèios matricos formavimà. Vëliau skiedros yra dþiovinamos ir rûðiuojamos. kuriø ilgis yra nuo 90 mm iki 150 mm. nuolatiná skiedrø maiðymà su derviniu riðikliu ir vaðku. Gamyklinëms programoms talkina nesuinteresuotø ðaliø kokybës uþtikrinimo ir audito agentûros. veikiant aukðta temperatûra. Presavimas 10. Skiedrø storis nustatomas ið anksto ir yra vienodas. kad ðia. OSB struktûra (A) OSB su kryptiniu pavirðiumi ir atsitiktiniø krypèiø ðerdimi (B) OSB su kryptiniu pavirðiumi ir orientuota ðerdimi B 2.2. o vëliau smulkintuvu susmulkinami á skiedras. Smulkios atplaiðos ir þievë naudojamos kaip gamyklos energetinës sistemos kuras. 8 Uþ OSB kokybæ atsako individualus gamintojas. kuri nenutrûkstamai kontroliuoja ir reguliuoja kintamuosius proceso parametrus. Vëliau plokðtës atauðinamos. plokðtë bûtø atspariausia lenkimui ir standþiausia (þr. ilgio kryptimi. OSB pasiþymi ypatingu atsparumu lenkimui. Plokðtës pavirðiuje esanèios skiedros paprastai yra lygiuojamos iðilgai plokðtës. Smulkinimas 8. Ðlapios medienos bunkeris 7. yra presuojama ir taip gaunama standi. 2 paveikslà). Du arba trys vidiniai sluoksniai paprastai yra lygiuojami statmenai iðoriniam sluoksniui. kartu su ekonomiðka kaina.galutinio gaminio gabenimu ið gamyklos uþsakovui. suspaudimo greitá. Prieð formuojant plokðtæ. ilgø skiedrø persipynimas ir skiedrø orientavimas pavirðiaus sluoksniuose. skiedrø geometrijà ir storá. kuri. Pakrovimas Smulkintuvu ràstai iðilgai medienos pluoðto pjaustomi á skiedras. supjaustomos reikalingais formatais. matmenis ir drëgnumà. baigiasi . preso temperatûrà. 2. uþtikrinanti. slëgá. skiedrø drëgnumà po dþiovinimo. tanki statybinë plokðtë. Dþiovinimas 6. Medþiai ker tami tvarkomuose miðko 9 . Taèiau galima naudoti ir lapuoèius bei lapuoèiø ir spygliuoèiø derinius. Toká atsparumà suteikia nepaþeisti medienos pluoðtai. paþymima jø rûðis. skiedros maiðomos su vaðku ir drëgmei atspariais klijais (derva).0 GAMYBOS PROCESAS 2. Ràstø padavimas 3. Proceso kontrolæ priþiûri kokybës kontrolës personalas. Þievës skutimas 4. 2. Gamyklinei kokybës kontrolei labai padeda bûtent tai. Formavimo linija 9.4 OSB ir aplinka Orientuotøjø skiedrø plokðtës paprastai yra gaminamos ið spygliuoèiø medienos. Þievë nuskutama ir ràstai supjaustomi trumpesniais gabalais.3 Kokybës uþtikrinimas 1 paveikslas OSB gamybos procesas 1. Galutinio apdorojimo linija 11. Dël tokio gamybos lankstumo gaunama puiki kokybë. miðinys. o plotis – apie 25 mm.

nuopjovas ir pjuvenas paprastai paverèia energija.0 22. OSB plokðtës yra suformuojamos veikiant karðèiu ir slëgiu. 10 11 . Kanadoje ir Europos Sàjungoje.0 3/4 18. Áprastos plokðtës bûna neðlifuotos arba rupiai ðlifuotos. Europoje OSB plokðèiø standartiniai matmenys yra 2500 x 1250mm.0 8.5 19/32 15. taèiau pramoninëms arba dekoratyvinëms reikmëms galima uþsisakyti ir ið vienos ar abiejø pusiø nupoliruotà gaminá.1 OSB ir statybø normos Skir tingose pasaulio valstybëse yra skir tingos statybø normos.0 10. 3. kad ið fenolu sutvirtintø OSB plokðèiø iðsiskirianèiø formaldehidø kiekiai yra nykstamai maþi arba jø nëra iðvis.5 9. Kaip ir statybinë fanera. plokðtës storá. standarto. numerá.) 1/4 5/16 3/8 7/16 15/32 Metriniai (mm) 6. pagrindinæ plokðtës aðá (jei plokðtës abi kraðtinës yra panaðaus ilgio). Lietuvos Respublikos standartas LST EN 300 atitinka Europos Sàjungos standartà EN 300:1997.0 15.0 9. Dygiai ir iðdroþos (T&G) gali bûti dviejose plokðtës briaunose (T&G2) arba keturiose plokðtës briaunose (T&G4).0 18. 800 x 1250mm.0 12.0 3.0 7.2 Plokðèiø matmenys ir storis JAV ir Kanadoje OSB plokðèiø standartiniai matmenys yra 2440 x 1220 mm. formaldehidø emisijos klasæ ir pagaminimo datà arba uþsakymo numerá. Gamybos procese sunaudojama 90% ràsto.þeldynuose. o modernios gamyklos likusias þieves.4 Plokðèiø þenklinimas JAV ir Kanadoje statybai skirtas ir sertifikuotas OSB plokðtes privaloma þenklinti APA.0 25. Reguliariais bandymais patvirtinta. kurie pavirsta atspariais.5 Standartiniai OSB plokðèiø storiai Europoje: Metriniai (mm) 6.0 15. 5000 x 1250mm.0 5/8 15. Europos Sàjungos standartas EN 300:1997 þenklinant OSB plokðtes reikalauja nurodyti: gamintojo vardà arba prekiná þenklà.0 10.0 22. Kai kurios gamyklos gamina plokðtes su tekstûriðkai apdorotu pavirðiumi nuoþulniø stogø trinèiai padidinti.0 8. 2650 x 1250mm. Ðveicarø grupës KRONO gaminamos KRONOPLY OSB plokðtës atitinka Europos Sàjungos standartà EN 300:1997.0 1/2 12. nebijo drëgmës ir chemiðkai nesuyra.0 OSB GAMINIAI 3. 3. netirpiais. Plokðtës gaminamos lygiais kraðtais (SE) arba su ilgosios kraðtinës dygiu bei iðdroþa (T&G).5 23/32 18.0 11. Dël puikiø formaldehido emisijos ið plokðèiø bandymø rezultatø OSB plokðtëms nëra taikoma apribojimø gyvenamøjø namø statyboje. Ðiame leidinyje trumpai supaþindinsime su pagrindiniais statybø normø reikalavimais.0 9. 5000 x 2500mm. panaudojant fenolio formaldehido ir izocianato riðiklius. Standartiniai OSB plokðèiø storiai JAV ir Kanadoje: Angliðki (col.0 12.0 Standartiniai KRONOPLY OSB storiai: Metriniai (mm) 6.0 12. TECO arba PSI sertifikavimo þenklais. Struktûriniø plokðèiø asociacijos (SBA) nariai gamintojai laikosi savo ðalies statybø normø. naudojama ir sanitarinio retinimo mediena.0 18. pagal kurá buvo pagaminta plokðtë. Jie nesensta. galiojanèiais JAV. karðèio nebijanèiais polimerais.5 11.

iðdëstytø standartuose CSA 0437 ir EN.0 mm 1. 12 2.2klasë EN 120 ± 0.345 MPa 2 lentelë Pagrindinës OSB charakteristikos pagal EN standartà Charakteristika Bandymø metodas Storio tolerancija EN 324-1 Ilgio ir ploèio tolerancija (didþiausias nuokrypis nuo vardiniø dydþiø) EN 324-1 Kraðtiniø lygiagretumo tolerancija (didþiausias nuokrypis nuo staèiakampio formos) EN 324-2 Tiesumo tolerancija (didþiausias nuokrypis nuo tiesios linijos) EN 324-2 Drëgnumas .2 MPa Pastaba Atsparumo ir standumo vertës yra vidutinës ribinës bandymo vertës.34 20 20 10 3500 1400 0.50% vienos pusës suðlapinimas – viengubos grindys 0. Atsparumas po ciklinio bandymo N/mm² lenkiant tempimui Atsparumas tempimui N/mm² po virinimo bandymo 13 Bandymø metodas EN 310 EN 310 EN 310 EN 310 EN 319 EN 317 EN 321-EN 310 EN 321-EN 319 EN 1087 Plokðèiø storiø grupës 6-10 10<s<18 18-25 22 11 3500 1400 0.5 mm Sukibimo patvarumas (minimalus trûkimo modulis) 6 valandø ciklas 50% iðlaikymas netaikoma 2 valandø virimas – lygiagreèiai netaikoma 14. Kanados.1 Fizinës ir mechaninës Kadangi SBA OSB yra skirta naudoti tiek JAV.34 15 9 0.0 SAVYBËS 4. visos gamyklos gamina plokðtes.3 mm/m nuo kampo iki kampo 1.5 mm (poveikis per 14 dienø) 10%.30 20 netaikoma lygiagreèiai: 0.0 mm 2.8 mm ± 0. kurios turi bent minimumà savybiø.35 % netaikoma statmenai: 0. 1 lentelë Pagrindinës OSB charakteristikos pagal PS 2-92 ir CSA 0437 standartus Charakteristika Storio tolerancija Ilgio ir ploèio tolerancija (didþiausias nuokrypis nuo vardiniø dydþiø) Kraðtiniø lygiagretumo tolerancija (didþiausias nuokrypis nuo staèiakampio formos) Tiesumo tolerancija (didþiausias nuokrypis nuo tiesios linijos) Minimalus trûkimo modulis lygiagreèiai statmenai Minimalus plastiðkumo modulis lygiagreèiai statmenai Minimalus vidinis sukibimas Maksimalus linijinis iðsiplëtimas nuo visiðkai sauso iki prisotinto drëgmës PS 2-92 (arba CSA 0325) ± 0.35% statmenai pagr.4 MPa 5500 MPa 1500 MPa 0. -4 mm 4 mm nuo kampo iki kampo 1.OSB/3 OSB/4 EN 322 Formaldehidø emisija .0 MPa 12.3 mm ± 3.2 mm per plotá 1. tiek Europos rinkose.5 mm nuo 2% iki 12% nuo 5% iki 12% £ 8mg/100g > 8mg/100g £ 30mg/100g 2.OSB/1 OSB/2 EN 322 .6 mm 29.18 0.4. 25% (vienos pusës suðlapinimas) 15%.30 15 7 0.2 lentelë Fizinës – mechaninës OSB 3 savybës pagal EN standartà Charakteristika Atsparumo riba lenkiant N/mm² pagrindinë aðis ðoninë aðis Tamprumo modulis N/mm² pagrindinë aðis ðoninë aðis Atsparumas tempimui N/mm² Iðbrinkimas % mirkant 24 val. aðies netaikoma (arba 50-90% santykinio drëgnumo) 0. SBA nariø ðiuo metu gaminamø plokðèiø charakteristikø parametrai yra geresni uþ pateiktuosius lentelëje. -3.32 15 8 0.30% iðilgai pagr.15 0. Kai kurios plokðèiø bûtinosios PS 2-92 (arba CSA 0325) ir EN standartø charakteristikos ir savybës nustatytos ir yra pateiktos 1 ir 2 lentelëse.13 0.6 mm netaikoma netaikoma netaikoma netaikoma netaikoma CSA 0437 (O-2 kategorija) ± 0. jei storis ³ 12. Bandymø metodas EN 310 EN 310 EN 310 EN 310 EN 319 EN 317 Plokðèiø storiø grupës 6-10 10<s<18 18-25 22 11 3500 1400 0.5 MPa statmenai netaikoma 6.1klasë EN 120 .1 lentelë Fizinës – mechaninës OSB 2 savybës pagal EN standartà Charakteristika Atsparumo riba lenkiant N/mm² pagrindinë aðis ðoninë aðis Tamprumo modulis N/mm² pagrindinë aðis ðoninë aðis Atsparumas tempimui N/mm² Iðbrinkimas % mirkant 24 val.12 .75 mm ± 0. o ne projektavimo tikslais naudojami darbiniai átempimai.32 20 18 9 3500 1400 0.50% netaikoma Maksimalus storio iðbrinkimas mirkant 24 val.15 20 10 3500 1400 0. jei storis £ 12.13 18 9 3500 1400 0. aðies netaikoma nuo visiðkai sauso iki sumirkymo esant manometriniam slëgiui 0.

orientavimo kampui ir storiui. Taèiau statybos darbuose rekomenduojame iðlaikyti ne maþesná kaip 10 mm atstumà nuo plokðtës kraðto.5 Svoris (kg/m²) 6. Ðios vertës yra apskaièiuotos pagal 640 kg/m3 tanká. Dëvëkite atitinkamus saugos reikmenis ir laikykitës saugaus darbo nurodymø. Ðlifuotos plokðtës primena marmurà. nors ilgesniam darbui su plokðtëmis rekomenduojama naudoti árankius su kietøjø lydiniø aðmenimis. Kadangi medþio dulkës yra laikomos potencialiu kancerogenu.06 10. OSB reaguoja á drëgmæ ir drëgnumo sàlygø pasikeitimus.16 Garø prasiskverbiamumas (ng/Pa·s·m²) 145 120 85 65 65¹ Pastaba Storesnës nei 15. prieð daþydami pavirðiø nugruntuokite. vasaros kotedþams ir kitoms reikmëms. Lietuvos gaisriniø tyrimø centras atliko bandymus su OSB plokðte ir nustatyta. Kai kurie gamintojai plokðèiø ðonines briaunas gamykloje padengia apsaugine danga. kurias gali veikti oro sàlygos. Bandymø rezultatai rodo.5 mm storio plokðèiø arba geresnës 14 15 . Padengæ kiekvienà daþø ar lako sluoksná. kurie gamintojo apibûdinti kaip “nesitepantys”. kuria drëgmë prasiskverbia pro plokðtæ nustatytomis drëgmës garø slëgio sàlygomis. Taèiau nuo vandens pagrindu pagamintø beicø gali ðiek tiek atplyðti pavienës skiedros. OSB plokðèiø vertës yra pateiktos 3 lentelëje. Perpjautø plokðèiø briaunas. Svoris Apytikslis OSB plokðèiø svoris yra nurodytas 3 lentelëje. pasinaudodamos pripaþintø bandymø laboratorijø paslaugomis. visiðkai vulkanizuotas atsparus vandeniui ir virinimui dervinis riðiklis ir nedidelis kiekis vaðko.13 0.09 0. medienai daþyti rekomenduojamais.4. Dirbkite áprastais staliaus árankiais. Juos atliko nesuinteresuotos agentûros. o santykinis drëgnumas . Daþomumas OSB galima padengti bet kokiais.10 7. laikykitës saugaus darbo taisykliø ir per daug neperkalkite viniø. iðoriná pavirðiaus sluoksná rekomenduojama padengti dviem grunto sluoksniais. Suklijuojamumas OSB gali bûti klijuojamos klijais. Ði sàlyga yra tipinë apsaugotø konstrukcijø sàlyga. Garø pralaidumas Garø pralaidumas yra sparta. OSB turi iðlaikyti savo atsparumo ir standumo savybes.03 8.11 0. Ðlifuotas grindø plokðtes siûloma beicuoti tik aliejiniais beicais. Vienspalviai daþai geriausiai apsaugo plokðtës pavirðiø nuo oro poveikio. prieð daþant. Jis yra proporcingas medþiagos tankiui ir storiui. sunkiai uþsiliepsnojanèiø medþiagø grupei.y. kad jø pralaidumo savybës yra tapaèios kaip 15. kad OSB iðlaikytø savo atsparumo ir standumo savybes esant normalioms drëgnumo sàlygoms.2 Kitos charakteristikos Apdirbamumas OSB lengva pjaustyti. nes judant medinëms konstrukcijoms medvarþèiø galvutës daþniausiai nutrûksta veikiamos kirpimo jëgos. kaip ir fanera. 3 lentelëje pateiktos ávairaus OSB storio R reikðmës. ðlifuoti ir poliruoti. Kur reikia sujungti tvirèiau. Be to. nes jø pavirðius lygesnis nei neðlifuotø plokðèiø. 3 lentelë Fizinës OSB savybës Plokðtës storis (mm) 9. venkite kvëpuoti dulkëtu oru ir valykite darbo zonà.5 18. Rekomenduojama naudoti aukðèiausios kokybës iðorës darbams skirtus akrilinio latekso daþus ir jiems pritaikytà gruntà. aukðtos kokybës daþais. græþti. gali bûti naudojamos iðoriniø sienø apkalai.5 11. beicai ir daþai á ðlifuotas plokðtes susigeria greièiau nei á neðlifuotas. Naudodami automatinius viniø kalimo prietaisus. Geriausia iðorinæ apkalà padengti kokybiðkais iðoriniais medienos daþais (gruntas ir pavirðinë danga). skabëmis ir medvarþèiais. Statybiniai standartai reikalauja. Atsparumo drëgmei savybës Kaip ir visi medienos gaminiai. naudojant juos pagal daþø gamintojo nurodymus.21 Terminis atsparumas R (m² °C/w) 0. Tankis gali svyruoti priklausomai nuo gamintojo bei drëgmës sàlygø pakrovimo metu.0 12. kai temperatûra yra 20 °C. kad OSB plokðtës. Negalima OSB plokðèiø tvirtinti grûdintais medvarþèiais (naudojami gipskartoniui tvirtinti). lengvai paðlifuokite klijuojamus pavirðius. dëvëkite akiø apsaugà. Tyrimo organizacijø atlikti iðsamûs bandymai parodë. t. bûtina padengti daþais. lyginti. Kadangi lakai. Terminis atsparumas Medþiagos terminio atsparumo koeficientas R yra jos pasiprieðinimo praleidþiamos ðilumos skverbimuisi pastoviu tempu matas. kuriai reikia nustatyti gaisringumo klasæ.65%. Vinis galima kalti 7 mm atstumu nuo plokðtës kraðto. kad OSB plokðtë priklauso degiø.08 0.. Degimo savybës SBA atliko OSB degimo trukmës ir liepsnos sklidimo greièio bandymus. kad tvirtinti OSB plokðtes geriau vinimis (suktomis arba þiedinëmis). Ji yra proporcinga plokðtës tankiui. Beicai taip gerai nesaugo nuo oro poveikio kaip daþai. lengvai paðlifuokite pavirðiø. o skiedros sukuria malonià akiai tekstûrà. Jà sudaro mediena. kalti á jà vinis.25 12. ir todël geriau tinka tvoroms. OSB taip pat galima dengti ávairiais beicais.5 mm plokðtës nebuvo iðbandytos. Jei norite geresniø rezultatø. kad joje dulkiø nesikauptø. Tvirtinimas vinimis OSB plokðtës tvirtinamos vinimis. dar vadinamoms “standartinëmis sàlygomis”.5 15. o beicuotø pavirðiø neðlifuoti. kai vaizdas gali bûti kiek grubesnis. KRONOPLY OSB3 plokðtëms ði sàlyga netaikoma. nerizikuojant suskaldyti ar nulauþti plokðtæ. taèiau galima laikyti. veikiant oro sàlygoms ilgø statybos darbø prastovø metu. rekomenduojamais medienai klijuoti.

o plokðèiø sudûrimo vietos nesutaptø. apkalos plokðtës dar priklijuojamos prie atraminiø sijø elastomeriniais klijais bei suklijuojamos jø dygio bei iðdroþos tarpusavio jungtys. pvz. 16 17 . 5. Atstumai tarp sijø (cm) 40 50 60 Plokðèiø storis (mm) 15-18 18-22 22 5. apart áprastinio prikalimo. pvz.5 mm storio 50 mm áprastinës vinys 65 mm áprastinës vinys Juodgrindës: palikite 3 mm tarpelius Perslinkite kiekvienos eilës plokðèiø galø sujungimus ðis oa r um p Sti Sijos arba santvaros Pastaba: árenkite reikiamà ventiliacijà ir uþtvarà drëgmei 3 paveikslas Grindø apkalos klojimas Pastabos: 1. Plokðtës turi bûti dedamos ant trijø ar daugiau atramø. 4 lentelë OSB apkalos tvirtinimo bûdai 5.5. reikia þiûrëti. Kai plokðtës storis < 12 mm. Vietovëje. T&G plokðtës dengiamos skersai atramø.1 Perdangos OSB plokðtes naudojant perdangoms. Geriausiai grindø kokybei pasiekti rekomenduojama naudoti 22. Stiprioji aðis sutampa su plokðtës pavirðiaus skiedrø kryptimi. jei juodgrindës yra priklijuojamos.5 mm storio Sienø apkala £ 12.2 Grindø klojimas 3 paveiksle pavaizduota. Ðis bûdas priimtinas. kai OSB plokðtës klojamos vienu sluoksniu ir yra pagrindinë laikanèioji konstrukcija. kaip rekomenduojama montuoti. plokðtës ðonai turi remtis ant taðø arba reikia naudoti plokðtes su iðdroþa ir dygiu. Klijai veikia kaip kompozicinë medþiaga tarp sijø ir apkalos. ir nurodyti didþiausi tarpai tarp atramø klojant juodgrindes ir juodgrindþiø bei pagrindo derinius.0 – 18.5 mm storio 15.0 mm OSB “T&G” plokðtæ su iðdroþa ir dygiu briaunoje. Kai plokðtë naudojama didþiausiam perdengimo tarpui uþdengti. labai svarbu. kur vyrauja stiprûs vëjai. jei vinys neákalamos per stipriai ir neálenda á plokðtæ. Juodgrindþiø plokðtës ir pagrindo plokðtës viena kitos atþvilgiu klojamos taip. 2. o naudojant “T&G” plokðtes. Vinys turi bûti 10 mm nuo plokðtës kraðto. 3. statmenai sijoms suklotø mediniø skersiniø arba ant betoninës dangos.. leidþiama naudoti 50mm vinis. daugelá naujai sukurtø grindø sijø gaminiø.5 mm storio 65 mm áprastinës vinys 50 mm vinys su koncentriðkais arba spiraliniais sriegiais 65 mm áprastinës vinys1 Stogø apkalos2 £ 18. Apkalai tvirtinti daþnai naudojamos automatiðkai kalamos vinys. Tvirtinimui taip pat tinka medvarþèiai. o tai sustiprina grindis ir sumaþina vibracijà. Stiprioji aðis pavaizduota rodyklëmis þenklinant plokðtæ arba sutampa su plokðtës þymëjimo uþraðo kryptimi. 4. OSB plokðtës turi bûti klojamos paliekant palei visus jø ðonus ir galus 3 mm tarpelius. paþymëta puse á apaèià. Árengti grindis ið OSB plokðèiø galima dvejopai. jei. spiralines-suktas vinis arba sankabas.5 mm storio Tvirtinimo elementas4 50 mm vinys Skaièius ir vieta kas 15 cm ties plokðèiø kraðtais kas 30 cm ties tarpinëmis atramomis (25 cm vienguboms grindims) kas 15 cm ties plokðèiø kraðtais kas 30 cm ties tarpinëmis atramomis (25 cm vienguboms grindims) kas 15 cm ties plokðèiø kraðtais kas 30 cm ties tarpinëmis atramomis kas 15 cm ties plokðèiø kraðtais kas 30 cm ties tarpinëmis atramomis kas 15 cm ties plokðèiø kraðtais kas 30 cm ties tarpinëmis atramomis 15. Lentelëje pateikti maksimalûs atstumai tarp atramø juodgrindëms. Galø sudûrimai turi bûti ties atramomis ir kiekvienoje eilëje persislinkti bent per dvi atramas. gali bûti reikalaujama naudoti didesnes vinis ir jas kalti tankiau. kai OSB plokðtës klojamos ant papildomo konstrukcinës medþiagos sluoksnio. Vietoje áprastiniø viniø galima naudoti þiedines vinis. Bet kokia grindø sistema gali bûti dar patikimesnë.. kad jø stipriosios aðys kirstøsi staèiu kampu. galima kloti didesniais tarpais. jas reikia paremti ant taðø Panaudojimas Grindø apkalos £ 12. pagrindo plokðèiø. dvitëjes sijas. Pirmasis bûdas.1 Grindø apkalos tvirtinimas 4 lentelëje nurodyti rekomenduojami OSB grindø apkalos tvirtinimo bûdai.2. Kaip þinome. kad plokðtës bûtø paklotos stipriàja aðimi statmenai atramoms. Antrasis bûdas. Visos plokðtës turi tæstis per 2 ar daugiau tarpø Jei plokðtës briaunos lygios.0 – 18.0 GYVENAMØJØ IR NEAUKÐTØ KOMERCINIØ PASTATØ MONTAVIMAS Tolesniuose poskyriuose pateikiamos SBA gaminamø reikalingø charakteristikø OSB apkalos montavimo instrukcijos gyvenamøjø ir neaukðtø komerciniø pastatø statybai. kad apaèioje bûtø atitinkamai paþymëta pusë.

sumaþinti tarpus tarp iðilginiø bei skersiniø sijø. stropiai nuðluokite ir iðvalykite pagrindo plokðtes siurbliu.2. Prieð klodami dangà. Nuðlifuotà grindø pagrindà ið OSB galima kloti po daugeliu baigtiniø grindø dangø: sintetine ar kilimine danga. pagrindo plokðtes dëkite prieð pat klodami baigtinæ dangà. Norint gauti patvarias grindis yra svarbu. Ðiuo atveju pasiekiamas R’w.2 sistemos Plyteliø klojimas Latekso -Portlendo cemento skiedinys Cementinis skiedinys (32 mm)6 Kauèiukiniai klijai 5. Jei droþliø plokðtës yra pasuktos sijø atþvilgiu ne daugiau kaip 75° kampu.4 mm polietileno paklotà. visà pavirðiø gali reikëti palyginti lengvai paðlifuojant.7 50. Pagrindui naudokite 12 mm gipso-plauðo plokðtes.5 Keraminës plytelës 6 lentelëje pateikti minimalûs reikalavimai. kuriuo ji jungiasi su kitomis plokðtëmis arba siena. plokðtës bûtø sausos. Jei pagrindas sudrëko statybø metu. Ant OSB plokðèiø pagrindo paklojamos tankios mineralinës vatos arba medþio plauðo plokðtës. Ant plokðèiø. 5. prieðingu atveju.2. OSB 15. Storos plokðtës gerai laiko vinis. tuomet paklojæ polietileno plëvelæ (0. ar grindø pavirðiuje nekyðo viniø galvutës ir ar visos plokðtës gerai prikaltos. nuðluokite ir iðvalykite plokðtes siurbliu.0 mm arba 22.y. Remiantis ANSI standartu A108 ir Amerikos plyteliø valdybos faneros specifikacijomis. keliami gyvenamøjø patalpø atskyrimo perdangoms. po kuriomis sijos iðdëstytos 40 – 62.2mm) galime árengti “plaukiojanèià” monolitinæ betoninæ dangà. 5 lentelë Rekomenduojama grindø apkala po kietmedþio grindimis OSB plokðtës storis (mm) 18 22 25 18 (4). Tvirtinti pradëkite kaldami ar tvirtindami sankabomis tà plokðtës kampà. Prieð klojant kietmedá. prieð pat klodami baigtines grindis. lygia lanksèia danga. Tarpai tarp sijø neturi virðyti 40 cm. skirtoms kloti po keraminëmis plytelëmis.5cm atstumais. Rekomenduojami tarpai tarp atramø yra nurodyti 5 lentelëje. kietmedþio grindys bus gniuþdomos ir girgþdës. 4.3 Pagrindas po grindimis 4 paveiksle pateikti rekomenduojami nurodymai. Palikite 3 mm tarpelius palei plokðèiø kraðtus. Jei apkalà statybos metu veikë itin didelë drëgmë.3 poskyrá).0 62. Siekiant padidinti grindø standumà ir árengti þymiai patikimesnes grindis. Jei yra medþio droþliø plokðèiø juodgrindës. Dël per didelio drëgnumo kai kurie plokðèiø kraðtai gali pabrinkti.5 .5. kuris padeda sumaþinti grindø girgþdëjimà paklojus kietmedþio grindis.3 OSB juodgrindþiø padengimas betonu Betoninës dangos ant juodgrindþiø plokðèiø daþnai naudojamos grindø sistemos garso izoliavimo savybëms padidinti. Naudokite tik grindø dangos gamintojo rekomenduojamus nesukietëjanèius klijus. já reikia iðdþiovinti ir drëgmëmaèiu patikrinti drëgnumà. apribojant deformacijas dël apkrovø arba árengiant geresnes sutvirtinimo sistemas. Dygis ir iðdroþa taip pat turi bûti suklijuojami. Po ðlifavimo reikia ið naujo prikalti girgþdanèias grindø vietas. Ði grindø konstrukcija garantuoja gerà apsaugà nuo triukðmo. kad grindø sistema bûtø kiek ámanoma standesnë. kietmedþio grindis klokite statmenai grindø sijoms.0 mm storio perdangos apkala. (5) jokio 10 Pastabos: 1. kad prieð dedant baigtines grindis. Tvirtindami þiûrëkite.2 Baigtiniø grindø klojimas ant juodgrindþiø ir pagrindo derinio Po to.6 Grindø vibracija Grindø vibracijà arba “ðokinëjimà” paprastai sàlygoja didþiausiø galimø tarpø tarp sijø ir maþiausio juodgrindþiø storio derinys bei kitos statybinës smulkmenos. 5. prikalti ir priklijuoti juodgrindes prie sijø. galima tiesti kiliminæ dangà ir kloti parketà. 5. gofruota lanksèia danga.0 mm storio OSB juodgrindes po kietmedþio grindimis. ir tæskite ástriþai plokðèiø. kad plokðtës tvirtai gulëtø ant 19 Rekomenduojami tarpai tarp atramø (cm) 41. Ákalkite visas iðlindusias vinis ir prikalkite atsipalaidavusias plokðtes. 6. Kai pagrindas klojamas ant juodgrindþiø ið plokðèiø. klijuojama palei kraðtus arba netvirtinama lanksèia danga.2. keliami grindø apkalos sistemoms. 18. Yra svarbu. pagrindo plokðtes klokite lygiagreèiai su sijomis (jei droþliø plokðtës klotos statmenai sijoms). Kitas lanksèias grindø dangas daþnai galima kloti tiesiai ant viengubø grindø kategorijos plokðèiø. Klijuojamoms lanksèioms grindø dangoms reikia pakloti atskirà plokðèiø sluoksná (þr. 3. kad klojant kietmedá juodgrindës bûtø sausos. 5. 5. kuriø storis didesnis negu minimalus.0 mm) arba pagrindas su tankiau iðdëstytais tvirtinimo elementais. 6 lentelë Rekomenduojamos grindø apkalos po keraminëmis plytelëmis Minimalus juodgrindþiø plokðèiø storis (mm) 15 15 15 Pagrindas (mm) 1. naudojant vidutinio rupumo ðlifavimo popieriø.2.2. Todël grindø charakteristikoms pagerinti naudojamos storesnës juodgrindës (t. naudojantis tinkama technologija ir laikantis dangos gamintojø nurodymø.4 Kietmedþio grindys Nacionalinë mediniø grindø dangø asociacija (NWFA) ir Nacionalinë àþuoliniø grindø dangø gamintojø asociacija (NOFMA) leidþia naudoti 18. Nuðlifuokite juos ir patikrinkite. kad jis nevirðija kietmedþio grindø gamintojo leistinø ribø. 5. Sutvirtinkite skiediná vieliniu tinklu. Klodami grindis vadovaukitës gamintojo rekomendacijomis. o dël maþesniø tarpø tarp atramø ir klijavimo susidaro standus pagrindas.r = 57 dB garso slopinimas ir tenkinami reikalavimai. galima pasinaudoti keletu galimybiø: pasirinkti juodgrindes. Jas nugruntuokite giluminiu gruntu prieð klijuodami plyteles. Juodgrindës turi bûti lygios. Kur ámanoma. 2. Lengvasvorio gipso-betono gamintojai paprastai rekomenduoja dengti 20mm betono sluoksná ant 22mm dygiu ir iðdroþa sujungtø juodgrindþiø. ypaè ties plokðèiø sujungimais. kaip montuoti grindø pagrindà ið OSB. Juodgrindës turi bûti priklijuotos ar prikaltos prie sijø elastingais klijais. pagrindo plokðtes galima kloti bet kokia kryptimi. bet kokie nelygumai ties plokðèiø pakraðèiais turi bûti nuðlifuoti galinga grindø ðlifavimo maðina. kuri gali bûti dar labiau pagerinta pakabinus lubø gipskartonio plokðtes ant spyruokliniø pakabø. joms iðdþiûvus. lanksèia danga su paminkðtinimu. Atidþiai patikrinkite. kai pastatas yra uþdaromas ir apðildomas. Virð juodgrindþiø patieskite bituminio kartono arba 0. ásitikinant. nurodytas normø reikalavimuose.

Lengvai pristumkite kraðtus vienà prie kito Perslinkite plokðèiø sujungimus ³10 cm Tvirtinimo elementus kalkite ne arèiau kaip 10 mm nuo plokðtës kraðto Plokðèiø galus dëkite ant gegniø briaunos Atramos – gegnës arba sijos Plokðtes klokite statmenai atramoms Visos plokðtës turi tæstis virð dviejø ar daugiau tarpø Jei nurodyta.2 Nuðlifuotas pagrindas ið OSB Stogo nuolydþio kampas (°) 15 25 35 45 15 25 35 45 15 25 35 45 15 25 35 45 OSB plokðtës storis. gali bûti slidi. kad plokðtës galëtø judëti keièiantis drëgnumui. tiesûs ir lygûs. Prieð klojant apkalà. 4. 6 lentelëje yra pavaizduota. 3.juodgrindþiø.833 1. Plokðtës turi bûti montuojamos skersai gegniø ar sijø. tai ir stogas bus nelygus.000 1. pasidengia ðerkðnu. ir tæskite ástriþai plokðèiø Perslinkite plokðèiø sujungimus vienas kito atþvilgiu Ties visais kraðtais palikite ³3 mm tarpelius³ 5 paveikslas Stogo apkalos montavimas 6 lentelë Rekomenduojama stogo apkala Rekomenduojami tarpai tarp atramø (cm) 0. Jei jie netiesûs ar nelygûs. – po dvi. o jø galai baigtis ties atramomis. Sankabas tvirtinkite kas 7-8 cm ties plokðèiø kraðtais ir 15 cm tarpais kitose vietose. kokiais metodais rekomenduojama dengti stogus OSB. reikia patikrinti. reikia iðdþiovinti suðlapusias plokðtes. kur ji jungiasi su kitomis plokðtëmis arba siena. sniegu. sniego apkrova so=0.4 Stogo dengimas 5 paveiksle pavaizduoti rekomenduojami stogo apkalos montavimo nurodymai ir maksimalûs perdengimø atstumai. Prieð dengiant virðutinæ stogo dangà. naudoti saugos priemones ir bûti itin atsargûs. Jei klijuojate pagrindo plokðtes prie juodgrindþiø. dirbdami ant nuoþulniø stogø stogdengiai turi avëti avalynæ guminiais padais. Kaldamas vinis. ledu ar pjuvenomis. Plokðtës kiekvienoje eilëje turi bûti perslenkamos bent per dvi atramas. naudokite kraðtø jungtis Palikite ³ 6 mm tarpelius palei patalpos pakraðèius³ Perslinkite plokðèiø sujungimus per vienà tarpà tarp sijø nuo juodgrindþiø plokðèiø sujungimø Tvirtinti pradëkite ties tuo plokðtës kampu.75 kN/ m² 12 12 10 10 15 12 12 12 15 15 15 15 18 18 18 18 4 paveikslas Grindø pagrindo klojimas 5. Kadangi stogo apkala.25 kN/m². 0. atramoms palikdami 3 mm tarpelius. stogdengys turi stovëti ant gegniø. kai suðlampa.250 Pastabos: 1. Geriausiai stogo kokybei gauti rekomenduojama naudoti plokðtes su iðdroþa ir dygiu. Plokðèiø kraðtus galite sujungti kraðtø jungtimis. ar virðutiniai gegniø pavirðiai yra vienoje plokðtumoje. 2. Rekomenduojama stogo apkala KRONOPLY OSB plokðtëmis. kai stogo nuolatinë apkrova q=0. Vinis kalkite 10 cm tarpais ties plokðèiø kraðtais ir 20 cm tarpais plokðtës centrinëje dalyje. ilgieji plokðèiø kraðtai turi bûti atremiami arba sujungiami tarpusavyje kraðtø jungtimis. Palei plokðèiø kraðtus turi bûti paliekami ne maþesni kaip 3 mm tarpeliai. naudokite tik elastingus klijus. 21 20 . Plokðtes lygiais kraðtais junkite ties atramomis.625 1. Kai reikalaujama. jei tarpas yra 120 cm. po vienà tarpuose tarp atramø. Plokðtes klokite tik skersai.

4. KRONOPLY OSB). Jà reikia kloti nuo apatinio stogo kraðto uþdengiant 60cm ploèio stogo dalá virð ðildomos patalpos. Jei apkalos plokðtës tvirtinamos stipriàja aðimi lygiagreèiai su statramsèiais. Taip pat gali bûti taikomi ir kiti reikalavimai. OSB stogai leidþia vandeniui nutekëti. Po vinilo danga. kad vanduo galëtø nutekëti. Jei plokðtës bus sandëliuojamos lauke.5 Sienø apkala 6 paveiksle pavaizduota. Tarp plokðèiø ir aplink angas langams bei durims turi bûti paliekami 3 mm tarpeliai. tinkamai priþiûrimi. Ðis vanduo patenka po pavirðine stogo danga ir geriasi á plokðtes. jei plokðti stogai skirti dar ir vaikðèioti jais. Jei jos naudojamos sutvirtinimui. padengtas dvigubu bituminio kartono sluoksniu. Plokðtës turi bûti ne maþiau kaip 60 cm ploèio ir tæstis ne maþiau kaip virð dviejø atramø.8 Tinkama statybos technologija Mediniai namai. Dël pasikartojanèiø uþðalimo ir atitirpimo ciklø ledas sulaiko þemyn stogu bëgantá iðtirpusá sniego vandená. kaip pavaizduota. Plokðèiø storiai taikomi ðlaitiniams stogams. visi plokðèiø ðonai turi remtis á atramas Palikite ³3 mm tarpelius palei kraðtus ir aplink angas 6 paveikslas Sienø apkalos montavimas Pastaba Plokðtës paprastai turi bûti maþiausiai 60 cm ploèio. Difuzinës plëvelës arba bituminio kartono ant OSB paprastai dëti nereikia. 5. krovos darbai ir laikymas OSB yra medienos gaminys. gabenkite OSB plokðtes originaliais paketais. po pavirðine stogo danga reikia patiesti iðtisiná apsauginá sluoksná ið vandens nepraleidþianèios bituminës dangos. maþiausias plotis turi bûti 120 cm.4. 23 22 . 5. Ventiliacines angas iðdëstykite kas 80 cm. turi bûti taikomi grindø reikalavimai. Kaip ir kitus medienos gaminius. ádubose. nepamirðkite ventiliacijos angø sienos apdailos apaèioje ir virðuje. kad aplink plokðtes cirkuliuotø oras. Dël ðiø specialiø reikalavimø kreipkitës á vietines statybos prieþiûros ástaigas. Taèiau SBA rekomenduoja po tinku naudoti 15 mm plokðtes. nebent tai nurodo pastato projektuotojas. Ástriþiniai sutvirtinimai nereikalingi. bûtina árengti pakankamà ventiliacijà – 50% ventiliacijos turi bûti ties stogo kraigu ir 50% stogo kraðto srityje. Perveþdami OSB plokðtes. o ant 60 cm atstumais iðdëstytø statramsèiø – 12 mm.. Atlikdami galutinæ lauko sienø apdailà. sudëjæ ant atramø plokðtes. jei OSB plokðtës padengtos CONTI FINISH danga (pvz. kad minimalus laisvas ventiliacinës angos plotas turi bûti ne maþesnis kaip 1/300 bendro izoliuotø lubø ploto. Jei sandëliuosite OSB plokðtes ilgà laikà.5. árenkite reikiamà hidroizoliacijà visose stogo ir sienø angose ir ties stogo plokðtumø sujungimais (kampuose. kur dienos metu tirpdomas sniegas. Jei plokðtës naudojamos sutvirtinimui arba karkasinëse sienose.9 Gabenimas.2 Mansardiniø ir skliautiniø stogø ertmiø ventiliacija Siekiant sumaþinti drëgmës susikaupimo mansardinëse ertmëse poveiká. kad plokðtës neiðsilenktø. stovi ilgus deðimtmeèius. jei plokðtës kalamos horizontaliai 5. SBA rekomenduoja iðgræþti keletà 25 mm kiaurymiø. Naktá iðtirpæs sniegas uþðàla. plokðtës turi bûti ne maþesnio kaip 12 mm storio. paklokite ant þemës polietileno plëvelæ ir. Minimalus oro tarpas tarp OSB plokðèiø apkalos ir iðorinës apdailinës dangos turi bûti 40 mm. Reikia atitinkamos prieþiûros sandëliuose ir darbo vietoje saugant plokðtes nuo mechaniniø paþeidimø ir ilgalaikio per didelës drëgmës poveikio.1 Stipraus vëjo zonos Stipraus vëjo ir seisminëse zonose reikia papildomi tvirtinti ir tankiau iðdëstyti tvirtinimo elementus. Jei apkala bus tinkuojama. OSB reikia saugoti nuo per didelës drëgmës. minimalus jø storis tvirtinant ant 40 cm atstumais iðdëstytø statramsèiø turi bûti 10 mm. Statybos normos nurodo. 5. Virð apdailos plytø sienose árenkite tinkamà hidroizoliacijà. Sienø ir stogo konstrukcijos turi bûti gerai vëdinamos. kaip rekomenduojama montuoti sienø apkalà. Be to. Jei stogo nuoþulnumas yra maþesnis kaip 1:6. rekomenduojama pakloti difuzinæ-izoliacinæ plëvelæ. 5. Norint jas apsaugoti. Jei ámanoma. statybos aikðtelëje parinkite lygià vietà. Karkasas Apkala ið plokðèiø montuojama lygiagreèiai arba statmenai sijoms. 6. kad drëgmë nesiskverbtø á plytas. uþdenkite jas polietileno plëvele taip. 5.7 Drëgmë statybos metu SBA nariø gaminamos OSB statybinës plokðtës atitinka ilgaamþiðkumo reikalavimus.4. Jei statybos metu ant grindø ar kitø lygiø pavirðiø susirenka vandens. ties stoglangiais). laisvas ventiliacinës angos plotas turi bûti ne maþesnis kaip 1/150 izoliuoto ploto. Sienø apkalos plokðtës gali bûti montuojamos vertikaliai arba horizontaliai. Kraukite plokðtes atsargiai. ji neturi bûti pastoviai veikiama oro sàlygø Perslinkite vertikalius sujungimus. neturinèia specialiø vëdinimo angø.3 Apsauga nuo ledo uþtvarø susidarymo Ledo uþtvaros susidaro itin ðalto klimato zonoje ir tai sàlygoja ðilumos perdavimas ið pastogës á stogo pavirðinæ dangà. padëkite po jomis pakankamai atramø (maþiausiai keturias). bûtinai jas tvirtinkite transportavimo dirþais. kad nepaþeistumëte kampø ir briaunø. 5. Kraudami plokðtes mûvëkite pirðtines.

Ðiø skydø gamybai naudojama Lietuvoje ser tifikuota KRONOPLY OSB3 plokðtë. maþiau kyla kokybës problemø. lentynoms ir sandëliø árangai gaminti. universalumo.pripaþino pramoniniai pirkëjai.2 Remonto darbai OSB galima naudoti ávairiems remonto projektams. Be apkalos. atsiþvelgdami á specifinius poreikius.1 Statybinë izoliuotoji plokðtë Kaip statybinë medþiaga sienoms. stogams modifikuoti – stoglangiams ar palëpëms árengti. negirgþda grindys. Lietuvoje pristatomi ámonës Statybinis izoliuotasis skydas CZECH PAN gaminami K-KONTROL sistemos SIS. baldø rëmams. kad nekenktø jø atsparumo charakteristikoms. Ðios grindø sistemos pasiþymi puikiomis atsparumo deformacijoms ir vibracijai charakteristikomis.1 74. kroviniø tvarkymo ir surenkamøjø namø reikmëms .0 KITOS OSB PANAUDOJIMO SRITYS 6. Vis labiau OSB renkamasi dëþëms. Skydo sienutëms naudojama 15 mm storio KRONOPLY OSB3 plokðtë. pakankamà ásisriegti á metaliná karkasà.024 OSB plokðtes galima montuoti ant metaliniø karkasø elementø jas tvirtinant moderniais bûdais: savaime ásigræþianèiais varþtais arba varþtinëmis vinimis. Statybiniai izoliuoti skydai iðpopuliarëjo JAV ir Kanadoje dël savo labai gerø termoizoliaciniø savybiø ir lengvo namø statybos bûdo. ðaltai ðtampuotø plieniniø profiliø. neiðlenda vinys. o kadangi jos yra pagamintos esant labai maþam drëgnumui.8 73. pvz. fasado angoms uþtaisyti pakeitus durø ar langø vietà. vienalytës termoizoliacinës savybës. Apkrovø ir perdangø ploèio rekomendacijos yra tokios paèios. Tokios sistemos yra labai populiarios árengiant dideles perdangas arba po keraminëmis ar marmurinëmis plytelëmis padengtomis grindimis. 6. Matmuo 2800x1250 mm yra patogus statant gyvenamuosius namus. sienutëms arba laiptams statyti. 7 lentelë Skydai K-KONTROL. pvz. Daugelis sijø yra pateikiamos su kiaurymëmis elektrinëms arba ðildymo sistemoms árengti.4 OSB plokðtës ant metaliniø karkasø Ðiluminë skydo varþa R (m²K/W) 2. Ðiuos privalumus – ypaè taros ir pakavimo. yra svarbu nustatyti tvirtinimo elemento ilgá.. Taip galima pritvirtinti ávairaus storio plokðtes prie plieniniø elementø. 8 paveikslà). Tokios kiaurymës yra iðdëstytos sijose taip. galimybë statybos darbus vykdyti iðtisus metus.2 Medinës sijos OSB plaèiai naudojamos surenkamøjø mediniø dvitëjø sijø konstrukcijose. vertingumo ir maþø formaldehidø emisijos kiekiø jos yra puikûs faneros ir klijuotos medienos pakaitalai. galimybë pagaminti reikalaujamø savybiø sienø ar stogo konstrukcijas. padëklams. matmenys 2800x1250 mm Skydo storis (mm) 120 170 215 265 320 Skydo svoris (kg) 69. Vientisos OSB plokðtës daþnai yra naudojamos áëjimams á remontuojamà pastatà uþdaryti arba vietoj apsauginës tvoros aplink remonto darbø zonà. Gamintojai gali pagaminti reikiamo storio. Skydø storiai gali bûti ávairûs ir priklauso nuo panaudojimo srities. taip pat vadinamieji daugiasluoksniai putplasèio ðerdies gaminiai (þr. Kvalifikuoti statybininkai gyvenamàjá namà pastato ant 8 paveikslas paruoðtø pamatø per 3-4 savaites. Ðie gaminiai yra alternatyvus namo sienø ir stogo konstrukcijø variantas. 24 25 . nereikalaujantis këlimo mechanizmø. 2.. o tai kartais pasitaiko naudojant áprastinæ medienà.7 71.749 7. Pagrindiniai SIS privalumai: lengvas jø montavimas. Ðiø skydø matmenys yra analogiðki OSB matmenims ir pritaikomi konkretiems poreikiams. Ið OSB plokðèiø taip pat galima padaryti puikius klojinius betoninëms perdangoms. jà galima naudoti esamoms grindims pakeisti arba iðlyginti. Pastabos: 1.540 4. Medinës dvitëjës sijos gali bûti naudojamos didesnëms perdangoms nei áprastinë mediena. Dël atsparumo. energijos taupymo poþiûriu pranokstantis tradicines statybines konstrukcijas. 6. Iðsamesnæ informacijà gali suteikti gamintojo atstovas Lietuvoje UAB “REZETAS”.5 70. 6. Kartu su pakietintomis varþtinëmis vinimis reikia naudoti metalo karkasø gamintojø rekomenduojamus statybinius klijus. 6. stogams ir grindims vis populiaresni tampa statybiniai izoliuotieji skydai (SIS).6. apdirbamumo.5 1 Medinës dvitëjës sijos gali bûti supjaustomos reikiamais gabalais darbo vietoje arba pagal uþsakymà .762 3. kaip ir siûlomos ðiame vadove apraðytoms mediniø karkasø sistemoms.tai atlieka gamintojas. Projektuotojai ir statytojai iðnaudoja puikias mediniø sijø derinio su storesnëmis (22-25 mm) OSB juodgrindþiø plokðtëmis apkrovø iðlaikymo charakteristikas.3 Pramoninis panaudojimas OSB plokðtës plaèiai naudojamos pramoninëms reikmëms.582 5. Skydø savybës pateiktos lentelëje. nes atitinka namo aukðto aukðtá. matmenø arba savybiø OSB. Kadangi tik dalies varþtø ar viniø kotas yra su sriegiu.

monolitinës grindys. 9 . tvirtinamas ant pagrindinio karkaso stovo.25/2.KRONOPLY OSB d=12mm arba d=22mm. Naudojant dvitëjines sijas. 6 . 1 .garø izoliacija. Puikus variantas: fasado apdailà apjunkite su ðilumos izoliacija ir árenkite tiesog ant KRONOPLY OSB plokðtës.gipskartonio plokðtë. ekonomiðkas apkalimas pakeièiamas spyruoklinëmis pakabomis tvirtinamu karkasu. 7 .KRONOPLY OSB d=12 mm.plaukiojanèiø “ grindø klojimo bûdu. Atsisakius garsà slopinanèios izoliacijos. tiesiai ant KRONOPLY OSB paklojus storà kiliminæ dangà (ilgo plauko). su dygiu ir iðdroþa visu perimetru.papildomas medinis karkasas. 3 . 7 . nevyksta . gaunamos stabilios ir puikiai garsà izoliuojanèios grindys. Juos kalti tik viena linija. PERDANGØ PJÛVIAI Perdangose ið medienos masyvø sijø sudëtinga iðvedþioti komunikacijø vamzdynus.IÐORËS SIENØ PJÛVIAI Árengiant fasadà su mûro apdaila. formatas 2. 3 . gausime perdangà su priimtina apsauga nuo garso.KRONOPLY OSB d=12 mm. 6 . 4 ..mineralinë smûgio garso izoliacija. 5 . 11 . 2 .dvitëjinë sija. Fasaduose su mûro apdaila reikia palikti 4-6cm oro tarpà ir ventiliacijos angas. 8b . 8a .65x1. Fasadai – horizontalûs sienø pjûviai Perdangø konstrukcijos 1a – ðilumos izoliacijos sujungimo su apdaila sistema.grindø danga..skiriamasis popierius arba plëvelë. paklota kaip . 26 27 . 9 .25/2. Árengiant tokios konstrukcijos perdangà. tarpusavyje sujungtos varþtais.KRONOPLY OSB d=15mm ir storesnë. galima pakloti komunkacinius vazdynus nesusilpninus paèiø perdangos sijø ir iðlaikant minimalø perdangos storá. Drëgnose patalpose kryþmai viena ant kitos gipso plauðo plokðtës. 10 ..ilgo plauko kiliminës grindys.5.plaukiojanèios “ grindys. o po to perdengimo sijomis ant pakabinamo metalinio karkaso árengus lubas ið gipskartonio plokðèiø.ðilumos izoliacija.5. 1c – medþio apdailos fasadas.ekonomiðkas karkasas gipskartonio konstrukcijoms tvirtinti. bûtina numatyti mûro ankerius su nulaðëjimo disku.65x1. 1b – apdailinis mûras. formatas 2. 8 . 4 .mineralinë vata garso izoliacijai. Sujungiama ákalamais ankeriais su nulaðëjimo disku. apsaugotas tinkleliu nuo vamzdþiø. Uþdëjus KRONOPLY OSB plokðtes ant mineralinës smûgio garsà slopinanèios izoliacijos.iðtisinë sija. Esant didesniems apsaugos nuo garso reikalavimams. 5 .medinis karkasas. paklotos .ðlapi”procesai. 2 .oro tarpas.gipskartonis.

èerpës. 2 . 10 . 8 . 7 .ðilumos izoliacija.apdaila. 9 .grebëstai. 5 .20mm oro tarpas. 11 . 3 .ventiliuojamas oro tarpas.bituminiø èerpiø danga.garo izoliacija.STOGO PJÛVIAI Stogas su bituminiø èerpiø danga (iðilginis ir skersinis pjûviai) 1 . 28 .vëjo izoliacija. 12 .iðtisinis paklotas ið OSB. 6 . 13 .difuzinë plëvelë.skersiniai taðeliai.gegnë. 4 .

48 1.61 5.95 Keliø tarpsniø plokðtë leist.93 7.42 2.56 1.53 15.24 0.45 15.33 10.33 100 cm 0. 1/200.77 4.48 1.13 13.28 1.93 3.08 0. kai tarpsnis yra e 50. álinkis 1/200 1/300 1/400 1/200 15mm 1/300 1/400 1/200 18mm 1/300 1/400 1/200 22mm 1/300 1/400 1/200 25mm 1/300 1/400 41. leist.87 1.42 2.08 3.13 4.46 16.37 0.95 7.0 6.00 3.200 OSB 3 5. á kintamus transportavimo apkrovimus neatsiþvelgiama.ilgoji plokðtës kraðtinë skersai atramø. OSB 4 leist.95 2.95 2.87 2.15 1.83 20.28 0.74 1.63 20.33 2.98 13.50 5. kai butø apdaila.51 1.87 1.26 1.83 20.78 9.64 0.93 2.53 12.0 5.14 0. B ir maksimalø álinká (þr.93 3.19 0.Standartiniai OSB 3 plokðèiø matmenys ir plokðèiø skaièius paletëje Matmenys (mm) 2500*1250 2650*1250 2800*1250 2500*675 Tipas/Storis SE SE SE TG4 90 78 6 156 8 120 9 102 10 90 11 84 12 78 78 15 60 60 60 60 52 52 42 42 38 18 52 20.72 0. 1/300.54 1.28 1/400.33 13.55 0. lentelë naudojama pradiniams matmenims nustatyti ir nepakeièia statiniø statikos apskaièiavimo.25 0. sig.71 1.81 3.24 83.19 29.41 2.50 125 cm 0.95 7.3 cm 0.32 10.30 6.96 0.5 cm 2.80 9.70 5.81 10.5 45 22 42 25 38 KRONOPLY OSB 3 leistinø apkrovø lentelë OSB 3 Storis 12 mm leist. lentelæ toliau).95 29.13 16.00 62.q nustatomas atsiþvelgiant á leist.16 0.27 1. sig.0 cm 4.10 3. kai standþios perdengimø plokðtës.55 0.85 10.19 23. B E-modulis 7.90 5. kai pagalbiniai statiniai Pastabos: plokðtës paklojimo kryptis .21 6.q (KN/m2).28 0.200 Parametrai yra leistini ir nevirðija leistinø .96 0.76 4.7 cm 6.64 0.23 2.87 23.91 5.21 7.51 5.19 23.37 0.33 9.95 29.

Ðiandien siûloma nauja originali karkasiniø ir skydiniø namø gamybos technologija ir naujos kartos. tel. Ðiandien galite uþsisakyti ir nestandartiniø matmenø KRONOPLY OSB plokðèiø. faks. (8-26) 340381.UAB REZETAS – ðveicarø koncerno KRONO gamyklos KRONOPOL (Lenkija) ágaliotasis atstovas Lietuvoje. OSB gali bûti projektuojamos gamybos procese.lt rezetas@takas.lt . faks. 1998 metais parodoje RESTA pirmà kartà Lietuvoje pristatëme orientuotøjø skiedrø plokðes (OSB). tel. (8-27) 407634 Klaipëdoje: Dubysos 31.lt www. padëti priimti vienà ar kità sprendimà. bet ir konsultuoti. (8-22) 728819 Kaune: Elektrënø 7c. (8-27) 407633. tel. pritaikant jas specifiniams uþsakovo reikalavimams.rezetas. ekologiðka KRONOTEC MDF statybinë plokðtë. (8-26) 420740 www. (8-22) 728720. Ðiandien galime ne tik parduoti. faks.osb. Kreipkitës á mûsø vadybininkus! Vilniuje: Þalgirio 108.