ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ NORMLARI

BİRİNCİ BASKI

EİE

NORM NO: EİE-080

MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİNDE ENJEKSİYON DENETİM ARAŞTIRMASI

VERIFICATION OF GROUTING IN ENGINEERING GEOFHYSICS

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 7.Km. Ankara

0. PERDE ENJEKSİYONU Barajların su kaçağı olabilecek kesimlerinde konsolidasyon zonunda itbaren kuyu dip kotuna kadar zeminde bulunan süreksizlik düzlemleri ve erime boşluklarının ç.2. sismik kayıt. sismik cihaz. 0.2. üzerine gelecek yükü taşıyabilecek şekilde pekiştirilmesi. ENJEKSİYON Zemin veya kayaların jeoteknik karakteristiklerini iyileştirmek. dalga hızı. 0. hız değişimleri ve zemin dinamik elestik parametrelerindeki değişimler ile denetlenmesini kapsar. nasıl bir enjeksiyon tekniğinin uygulanacağı.1. Boyuna-enine dalga.4. KAPSAM.2. boşluk ve çatlakları doldurmak. karışım cins ve oranlarının ne olacağı ve ne miktar malzeme gerekeceği hususlarında bir karara varabilmek için o alanda uygun bir yerde deneme amaçlı yapılan enjeksiyondur.3. TARİFLER 0. TARİF. Bu tarifler EİE-065 sayılı normdaki gibidir.6. sismik refraksiyon yöntemi. .2. perde ve iyileştirme enjeksiyonu yapılacak sahada enjeksiyonun başarısının zemine ait sismik dalga hızı ölçümleri. 0. kuvvetlendirilmesi amacıyle yapılan enjeksiyondur. Maddelerle yüksek basınçta enjekte edilerek doldurulması sonucu oluşturulan enjeksiyondur. 0.080 0. DENEME ENJEKSİYONU Enjeksiyon yapılacak yer yada bölge için uygun bir enjeksiyon projesi ve şartnamasi hazırlayabilmak için.Tablo 1 EİE Elektrik İşleri Etüt İdaresi BİRİNCİ BASKI MÜHENDİSLİK JEOFİZİĞİNDE ENJEKSİYON DENETİM ARAŞTIRMASI VERIFICATION OF GROUTING IN ENGINEERING GEOFHYSICS EİE .2.5. KONU Bu norm.2. enjeksiyon yapılacak alanda enjeksiyon öncesi ve enjeksiyon sonrasında sismik kırılma yöntemi ile yapılan enjeksiyon denetim çalışmalarına dairdir.2. susızıntı ve akıntılarını önlemek amacıyla enjeksşyon maddelerininbasınçla bu yerlere enjekte edilmesidir. İYLEŞTİRME (KONSOLİDASYON) ENJEKSİYONU Zeminin veya kayanın konsolidasyonunun istenen dereceye çıkarılması.1. vs. sismik profil . 0. 0.3. KONU. KAPSAM Bu norm deneme. UYGULAMA ALANI 0.imento şerbeti.2. DİNAMİK ELASTİSİTE MODÜLLERİ Bu tarifler EİE-070 sayılı normdaki gibidir.

2 . Deneme enjeksiyonunda anlatıldığı gibi yöntem uygulanarak Vp (boyuna) ve Vs (enine) dalga hızları ve dinamik elastik parametre değerleri enjeksiyon öncesi ve sonrası için belirlenir. köprü. Profil uzunlukları enine 10 m boyuna 20 m olarak seçilir. Değerlendirme tekniği. Vp (boyuna) ve Vs (enine) dalga hızları kullanılarak dinamik elastik parametreler hesaplanır.2). Arazi uygulamaların başlangıç ve bitiş tarihleri. çlışmanın amacı. Aynı atış noktalarında Vs enine dalga hızlarının belirlenmesinde ise yatay (s) jeofonları kullanılır. Karşılıklı kayıtlar alınarak Vp boyuna dalga hızı hesaplanır. 4. Enerji üretimi. tablo-2). Çalışmanın yapıldığı yerin adı. 11-12 m uzunluğundaki katlamalı serimler halinde profiller boyunca sismik kırılma yöntemi uygulanır. 33-60 m uzunluğa sahip katlamalı serimler halinde sismik kırılma yöntemi uygulanır. sekil-2. 3-5 m jeofon aralıklı. HESAPLAMA Sismik kırılma yöntemi uygulamalarında ve dinamik elastik parametre değerelrinin hesaplanmalarında kullanılan formüller. Enjeksiyon öncesi ve sonrası hız ve parametre değerlerindeki değişimler grafik ve tablo olarak sunulur (sekil-1. tablo-1. 1.4. bağıntılar ve tablolar EİE-065-066-070 numaralı normlarda açıklandığı gibidir. Dinamik parametre değerleri tablosu.2 normu 1 bölümü 1. AYGITLAR Bu uygulamada kullanılan Sismik cihaz EİE-065 Jeofon EİE-065 Sismik kablo EİE-065 Enerji kaynaği EİE-065 2.0. Deneme enjeksiyonu alanında enine profil aralıkları 2 m boyuna profil aralıkları 5 m olarak seçilir. Enjeksiyon öncesi ve enjeksiyon sonrası Vp (boyuna) ve Vs (enine) dalga hızları ve dinamik elastik parametrelerdeki değişimler belirlenerek grafik ve tablo halinde sunulur. Genel olarak serimlerin iki ucunda ve serim ortasında belirlenen atış noktalarında (SP) mekanik enerji kaynağı (çekiç darbeleri. .tablo-1. ağırlık düşürme) veya dinamit patlatılarak enerji elde edilir. formülleri ve yorumları.4 deki gibidir. RAPOR Mühendislik jeofiziğinde enjeksiyon denetim araştırmaları sonucunda hazırlanacak olan rapor en az aşağıdaki bilgileri içermektedir. Rapor tarih ve numarası. üzerine ağırlık bindirilmiş bir kalasın yan tarafına yatay vuruş yapmak suretiyle gerçekleştirilir. nükleer santraller. Çalışanların isim ve ünvanları. Enjeksiyon yapılacak alanın lokasyon haritası.3 normu 1 bölümü 1. tesis ve diğer büyük mühendislik yapılarının yer alacağı zemin veya kaya kalitesindeki değişimlerin belirlenmesinde kullanılır. Sonuç ve öneriler bölümü. baraj. UYGULAMA ALANI Bu norma konu araştırmalar. normu 1 bölümü 1.1 normu 1 bölümü 1. 3. havalimanı. Elde edilen enine dalga kayıtlarından Vs enine dalga hızı elde edilir. İyleştirme ve perde enjeksiyonu deneme enjeksiyonuna göre cok daha geniş bir alanda uygulanır. (şekil-1. Zemin hakkında öz jeolojik bilgi. çok katlı bina. termik santral. Deneme enjeksiyonu yapıldıktan sonra aynı profiler üzerinde aynı işlemler tekrarlanarak enjeksiyon sonrası Vp (boyuna) Vs (enine) dalga hızları hesaplanır ve bu hızlar kullanılarak enjeksiyon sonrası dinamik elastik parametreler hesaplanır. YÖNTEMİN UYGULANIŞI Deneme enjeksiyonu için seçilen lokal bir alanda enjeksiyon işlemi başlamadan önce tespit edilen enjeksiyon derinliğine bağlı olarak seçilen 1-2 m jeofon aralıklı.

5.065 2. EİE . EİE . YARARLANILAN KAYNAKLAR EİE Normları 1.070 3.066 TSE Standartları . EİE .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful