You are on page 1of 1

MARIAN ILMESTYS

PRO SEMPER VIRGINE ­vaaliliiton lehtinen 3/2008
AINAISEN NEITSYEN PUOLESTA!
Kannattaa katsoa http://prosempervirgine.blogspot.com!

tahtoon   sanoessaan   enkelille:   "Minä   olen 


Herran   palvelijatar.   Tapahtukoon   minulle 
niin kuin sanoit." (Luuk. 1:38). Marian usko 
antoi   mahdollisuuden   korjata   sen,   mihin 
Arto Vallivirta ensimmäisten ihmisten epäusko johti. Tästä 
syystä   Mariasta   myös   puhutaan   uutena 
MARIA, KIRKON ÄITI Eevana, aivan kuten Kristus on uusi Adam. 
Eräs   Marialle   aikojen   saatossa   annettu  Maria on elävä todiste kaikkivaltiaan 
arvonimi   on  mater   ecclesiae,   Kirkon   äiti.  suunnattomasta   armosta.   Isän   iankaikkinen 
Kirkkona   me   kaikki   olemme   Kristuksen  Sana tuli nuoreen ja köyhään maalaistyttöön, 
veljiä,   jäseniä   mystisessä   Kristuksen  ei keskelle rikkautta, valtaa ja kunniaa. Sitä 
ruumiissa. Kasteessa meidät siihen liitetään  suuremmalla   kunnialla   Marian   uskollisuus 
ja   pyhässä   ehtoollisen   sakramentissa  kirkastaa   Kristusta   ja   Hänen   pelastavan 
vahvistamme   yhteyttämme   Herraan  työnsä   kunniaa.   Maria   näyttää   meille,   että 
Kristukseen   ja   hänen   ruumiiseensa.   Näin  pelastus on kokonaan Jumalan työtä. Se, että 
kutsuttuina   Kristuksen   veljeyteen,   voimme  kunnioitamme   Mariaa,   ei   himmennä 
paitsi puhua Jumalasta Isänä, myös Mariasta  Kristusta,   vaan   Maria   osoittaa   kaikessa 
äitinä.   Maria,   Kristuksen   Äiti,   kirkon   Äiti.  Kristukseen.   Marian   usko   ja   luottamus 
Marian   äitiys   kirkkoa   kohtaan   saa   myös  Jumalaan   on   kirkkain   esikuva   meidän 
konkreettisen   ilmauksen   Johanneksen  uskollemme.
evankeliumissa, jossa kuoleva Kristus antoi 
äitinsä   äidiksi   opetuslapselle   (Joh.   19­26– ”Tästedes   kaikki   sukupolvet   ylistävät 
27). minua   autuaaksi”(Luuk.1:48).   Tehkäämme 
siis mekin niin:
Paitsi   kirkon   äiti,   Maria   on   myös 
kirkon esikuva, typus ecclesiae. Tämä johtuu  Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum.  
siitä,   että   uskossaan   ja   luottamuksessaan  Benedicta tu in mulieribus et benedictus  
Maria on uskossa esikuvana meille kaikille.  fructus ventris tui, Iesus!
Maria   suostui   vapaaehtoisesti   Jumalan 

EHDOKKAAMME OVAT 13   JUHA LEINONEN
14   PEKKA RINTALA
7    JOONAS RAJATALO
15   ARTO VALLIVIRTA
USKALLA OLLA 
8    RIIKKA MYLLYNTAUSTA TEOLOGI!
16   SIMO LEMMETYINEN
9    ANTTI PAJUNEN
17   JOONAS LINDSTRÖM
10  RIKU MANNINEN
18   ROOPE MARIUS 
TASA­ARVOINEN TYT!
11  ILKKA RIIHIMÄKI
           NIEMELÄ­RÖED
12   PYRY PALOMÄKI