κρητική

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Μηνιαίο οικονομικό περιοδικό

επιχειρηματικές ευκαιρίες, συμβουλές
επιχειρήσεων, ευκαιρίες
χρηματοδότησης, αναπτυξιακά
προγράμματα, συνεχής οικονομική
ενημέρωση, εκθέσεις ειδικά γεγονότα

επιμέλεια : CQA-ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ 23 – ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
Τεύχος 24 – Ιανουάριος 2012
2011
Διανέμεται Δωρεάν

Περιεχόμενα Ιανουάριος ’12
πρακτικές
συμβουλές για
επιχειρήσεις

προγράμματα
επιδότησης

3

Συνεχίζεται το πρόγραμμα
DIGI-MOBILE για δαπάνες
τεχνολογίας έως 70 %

7

4

Επιδότηση 100% των
δαπανών για ανέργων και
νέων επιχειρηματιών,
μέχρι 15-01-2012

10 Ενεργοποιείται η ρύθμιση
οφειλών έως και 60 δόσεις
Αιτήσεις έως τις 31
Ιανουαρίου 2012

5

Παράταση στο πρόγραμμα
Μεταποίηση και Εμπορία
γεωργικών προϊόντων
(Μέτρο 123Α )

6

Χρονοδιάγραμμα για
Ενεργές προκηρύξεις

Πιστοποίηση
Πρωτοβάθμιων Φορέων
Υγείας

επιχειρηματικά

12 Ειδικά γεγονότα,
επιχειρηματικά

ΚΡΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Επιχειρησιακό οικονομικό περιοδικό
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : CQA – ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ : Δουλγεράκη Μαρία

Θεοδούλου 18, Τ.Κ. 714 10, Ηράκλειο, Τηλ.: 2810 319135, Φαξ: 281 810 1811, Κιν. : 6974730630
Website : www.doulgeraki.gr E-mail: info@doulgeraki.gr
Μηνιαία έκδοση για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Διανέμεται δωρεάν σε επιχειρήσεις στην Κρήτη, Σαντορίνη, Ρόδο,
Καστοριά καθώς και σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις.
Επίσης, αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 6.520 επιχειρήσεις. Οι απόψεις των συντακτών δεν ταυτίζονται με τις απόψεις του
ιδιοκτήτη και εκδότη του περιοδικού. Απαγορεύεται, η με κάθε τρόπο, αναδημοσίευση των περιεχομένων του περιοδικού, χωρίς την
έγγραφη συγκατάθεση του εκδότη.

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

2

Συνεχίζεται το πρόγραμμα
DIGI-MOBILE για δαπάνες
τεχνολογίας
Ενίσχυση έως 70%

Η

δράση «digi-mobile» αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ 20072013 και θα χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις που θέλουν
να πουλάνε και να προβάλλουν προϊόντα και υπηρεσίες
τους μέσω «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smart
phones)
και
μικρών
φορητών
υπολογιστών
(υπολογιστές- ταμπλέτες).
Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ζήτησης και
της αξιοποίησης mobile εφαρμογών στην ελληνική
οικονομία και όχι η απευθείας ενίσχυση της προσφοράς
τους. Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται
επιχειρήσεις με σκοπό την προμήθεια, απόκτηση και
ουσιαστική αξιοποίηση mobile εφαρμογών.
Ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (κύκλο
εργασιών μικρότερο από 10 εκ. ευρώ και προσωπικό
λιγότερο από 50 εργαζομένους) με έναρξη πριν από την
1/1/2011 που δραστηριοποιούνται σε όλους τους
τομείς της ελληνικής οικονομίας. Εξαιρούνται ελάχιστοι
κωδικοί (01.01-01.07, 02.10, 02.30, 03, 05, 84, 97, 99).
Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων, θα λάβουν επιχορήγηση
για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση
καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω
smartphones που θα είναι είτε τύπου B2C (Επιχείρηση
προς Καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς
Επιχείρηση). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να
αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμους
εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών
επικοινωνιών και υπολογιστών ταμπλετών (tablet-pc)
και να διατίθενται μέσω συνδρομητικού μοντέλου
«Λογισμικού με τη μορφή Υπηρεσίας» (Software-as-aService).
Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να
«κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στη συσκευή
κινητής επικοινωνίας. Οι εφαρμογές που επιδοτούνται
στο πλαίσιο της δράσης, θα πρέπει να υλοποιηθούν σε
μια τουλάχιστον πλατφόρμα έξυπνων συσκευών
(ενδεικτικά, τουλάχιστον μία μεταξύ των Nokia Symbian,
GoogleAndroid, AppleiOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft
Windows Phone/Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές
ταμπλέτες, Palm/HP'sWebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo &
MeeGo κ.λπ.).

Ενδεικτικά παραδείγματα mobile εφαρμογών
που
θα
μπορούσαν
να
ενισχυθούν,
περιλαμβάνουν:
mobile εφαρμογές που επιτρέπουν σε
στελέχη της επιχείρησης την πρόσβαση σε
επιχειρησιακά δεδομένα,
υπηρεσίες προώθησης προϊόντων και
υπηρεσιών προς πελάτες,
εφαρμογές παροχής υπηρεσιών και
προϊόντων, αξιοποιώντας το γεωγραφικό
στίγμα του χρήστη και υπηρεσίες
destination management,
υπηρεσίες
για
την
παροχή
προσωποποιημένης πληροφόρησης, τη
διαχείριση του πελατολογίου κ.λπ.,
υπηρεσίες εικονικής ξενάγησης,
υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών και
εφαρμογές τιμολόγησης,
υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων και
πληρωμών για επιχειρήσεις ενοικιάσεως
αυτοκινήτων, παραγωγής θεαμάτων,
κινηματογράφους κ.λπ.,
διάθεση τουριστικών υπηρεσιών και
οργάνωσης ταξιδιών,
παρακολούθηση και διαχείριση στόλου
οχημάτων, κράτηση θέσεων σε ταξί,
λεωφορεία κλπ.
Επιδοτούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας
λογισμικού και/ ή υπηρεσιών λογισμικού με τη
μορφή «Software as a Service».
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο
διαμορφώνεται από την επιχείρηση και δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου
εργασιών
της
τελευταίας
χρήσης
της
επιχείρησης. Ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι
€10.000 ευρώ για τις περιπτώσεις που η
επιχείρηση υλοποιήσει ή αξιοποιήσει native
mobile ή web mobile εφαρμογές και €2.000 ευρώ
για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση υλοποιήσει
web mobile portal.

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

3

Επιδότηση 100% των δαπανών
νέων επιχειρηματιών και ανέργων
Αιτήσεις μέχρι 15-01-2012
Σημαντική είναι η βοήθεια που παρέχεται στους
νέους επιχειρηματίες από το Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
με
το
πρόγραμμα
«Σχέδιο
στήριξης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων
και νέων επιχειρηματιών αφού ενισχύει την
δραστηριότητα των νέων επιχειρηματιών και
των
ανέργων
με
επιδότηση
100%
συγκεκριμένων δαπανών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους
επιχειρηματίες
που
δημιούργησαν
επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε
ανέργους 18 έως 64 ετών που σκοπεύουν
να δημιουργήσουν την δική τους
επιχείρηση.

Επιλέξιμες
είναι
όλες
οι
μορφές
επιχειρήσεων (εκτός Ανώνυμης Εταιρείας)
που δραστηριοποιούνται σε όλους τους
Δαπάνες Κατάρτισης επιχειρηματία

σχεδόν τομείς της ελληνικής οικονομίας
(εξαιρείται από τη δράση το λιανικό
εμπόριο, η γεωργία, η αλιεία, και οι τομείς
εστίασης).

Επιλέξιμος προϋπολογισμός: α. από
10.000€ έως 20.000€, για συγκεκριμένες
δαπάνες και για χρονική διάρκεια έως και
δύο έτη και β. χρηματοδότηση έως 15.000€,
για τη δημιουργία νέας θέσης απασχόλησης,
με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί για
τουλάχιστον 12 μήνες η θέση αυτή.
Επιλέξιμες δαπάνες:
Ενοίκια - Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (ηλεκτρικό,
τηλεφωνία, ύδρευση κ.λπ.)
Δαπάνες Ίδρυσης Εταιρείας (έναρξη σε
εφορία, εγγραφή σε επιμελητήριο κα)
Δαπάνες παροχής υπηρεσιών (Νομική και
Λογιστική Υποστήριξη) έως 10%
Δαπάνες Σύνταξης Επιχειρηματικού Σχεδίου
Αποσβέσεις Παγίων και Δαπάνες
Αγοράς εξοπλισμού / πρώτων
υλών και ενδιάμεσων προϊόντων
Νέα Θέση Εργασίας έως 15.000 €
Οι
επενδυτικές
προτάσεις
υποβάλλονται ηλεκτρονικά από
τις 15.11.2011.

Παράταση στην υποβολή
επενδυτικού σχεδίου στο
πρόγραμμα Μεταποίηση και Εμπορία
γεωργικών προϊόντων (Μέτρο 123Α ) ύψους
150 εκ. €

Μ

ε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη παρατείνεται
έως την 23η Ιανουαρίου 2012 αντί της 28ης Δεκεμβρίου 2011 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του
ΠΑΑ 2007-2013
Δικαιούχοι είναι: οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Προσωπικές
εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις,
Δημοτικές Επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με
τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας).

§

Τι αφορά το Πρόγραμμα

§

§

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση
και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς :
ΚΡΕΑΣ, ΓΑΛΑ, ΑΥΓΑ - ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ, ΜΕΛΙ, ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ,
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ,
ΕΛΑΙΟΥΧΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ,
ΟΙΝΟΣ,
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ, ΑΝΘΗ, ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, ΣΠΟΡΟΙ &
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ,
ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
&
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ.

§

§
§

Προϋπολογισμός
Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης
κυμαίνεται από 100.000€ έως 5.000.000€ για το 80% και
από 5.000.001€ έως 10.000.000€ για το 20% των
διαθέσιμων πιστώσεων και ποσοστά που προβλέπονται ανά
κατηγορία στον Καν. 1698/05.

Τα ποσοστά επιδότησης διαμορφώνονται ως
εξής:
50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για
επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του
ποσού των 1.500.000 €.
45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα
των επενδύσεων από 1.500.000 ΕΥΡΩ μέχρι
3.000.000 €.
40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα
των επενδύσεων από 3.000.000 ΕΥΡΩ μέχρι
6.000.000 €.
35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα
των επενδύσεων άνω των 6.000.000 €

Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
§
Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
§
Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.
§
Την
προμήθεια
και
εγκατάσταση
νέου
μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου
και του λογισμικού πληροφορικής και του
εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που
εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

§

Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως
μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής
επένδυσης
Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών
βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του
γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης –
μεταποίησης.
Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του
προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και
συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω
δαπανών.
Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη
δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας)
του προϊόντος.
Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από
αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ)
Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων,
δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών
υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων (software telescripteurs),
φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των
εγκαταστάσεων
Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των
εγκαταστάσεων μέχρι των 50.000€.

ΕΝΕΡΓΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΣΠΑ
Στροφή στην Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα - Μεγάλη η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο
πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία την Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής
προτάσεων για το Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα».
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 1170 επενδυτικές προτάσεις, μέσω διαδικτύου, χωρίς γραφειοκρατικές
διαδικασίες και διεπαφή με τις υπηρεσίες, εκ των οποίων το 64% (750 επιχειρήσεις) αφορά υπό σύσταση και
νέο-ιδρυθείσες και το 36% (420 επιχειρήσεις) υφιστάμενες επιχειρήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός των
προτάσεων ανέρχεται σε 192.883.431 ευρώ με συνολική δημόσια δαπάνη που αντιστοιχεί σε 115.730.058
ευρώ και υπερκαλύπτει κατά 4 φορές τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος (30 εκ. ευρώ).
Πρόγραμμα Κατάρτισης / Επανακατάρτισης για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε
επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς
τους
Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης μέχρι
30 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αυτή.
Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές.
Η υποβολή των αιτήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Αίτηση Χρηματοδότησης, υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται
δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotita.gr.
Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ). Το ΤΔΠΠ που θα υποβληθεί στο φάκελο της προτεινόμενης πράξης και
θα φέρει την υπογραφή και σφραγίδα από τους αρμόδιους φορείς, είναι αυτό που θα παραχθεί μέσω της υποβολής
του στην φόρμα της ηλεκτρονικής υποβολής του ΟΠΣ στην διεύθυνση http://logon.mnec.gr/ .
Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου.
Σχέδιο Οδηγού Υλοποίησης της δράσης με ίδια μέσα (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα).
Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου (κυρίου του έργου) στην οποία θα αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα
στην οποία αφορά η προτεινόμενη πράξη απαλλάσσεται του ΦΠΑ.
Για την περίπτωση που ο υποψήφιος δικαιούχος είναι Ένωση ή Σύμπραξη φορέων, θα πρέπει να υποβληθεί σχετικό
Σύμφωνο Συνεργασίας με ακριβή περιγραφή των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των επιμέρους μελών της ένωσης ή
σύμπραξης.

Περίοδος υποβολής: από 30/12/2011 έως 10/2/2012 (Η καταληκτική ημερομηνία για την Υποβολή
Προτάσεων, είναι η 10η Φεβρουαρίου 2012, δηλαδή η 30η εργάσιμη ημέρα από την τελευταία
δημοσίευση της στον Τύπο. )
Συνεχίζονται τα ευνοϊκά δάνεια επιμερισμού ρίσκου για Νεοϊδρυθείσες Πολύ Μικρές και Μικρές
Επιχειρήσεις με έως και 3 έτη λειτουργίας μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου JEREMIE / Παρουσίαση
προϊόντος και Υποβολή παρατηρήσεων.
Τρίτος κύκλος υποβολής των αιτήσεων στον "Νέο Επενδυτικό Νόμο 3908/2011"
Έναρξη αιτήσεων από 1 Απριλίου 2012

Προκήρυξη του Προγράμματος "Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών.
Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον"
http://www.efepae.gr/nea.html

«ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΣΗ 2) με 100% επιχορήγηση δαπανών κατάρτισης
προσωπικού και κόστους μισθοδοσίας 1 εργαζομένου για επιχειρήσεις με ίδρυση πριν την 1/1/2011 και
5 τουλάχιστον εργαζομένους.

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

6

Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιων Φορέων
Υγείας

Ο

πρόσφατος νόμος (4025/201 1 άρθρο 34 –
ΦΕΚ 228Α’/2-11-11) υποχρεώνει τους
πρωτοβάθμιους φορείς υγείας στο να
πιστοποιήσουν
την
ποιότητα
των
παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς βέβαια
ακόμα να αποσαφηνίζει τον τρόπο. Σίγουρα
η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο
ISO9001:2008 θα υπερκαλύψει τις όποιες
απαιτήσεις του νόμου περί Ανασυγκρότησης
Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και
άλλες διατάξεις.
Στον ίδιο νόμο καθίσταται υποχρεωτικός ο
εσωτερικός και ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος.
Τα περισσότερα εκ των εργαστηρίων διαθέτουν
σχήματα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.
Για τον εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο μπορείτε να
αποταθείτε στη συνεργαζόμενη με εσάς εταιρία
που σας καλύπτει με εξοπλισμό ή/ και
αναλώσιμα
αλλά
και
στην
Ελληνική
Αιματολογική Εταιρία www.eae.gr και στο
Εθνικού Συστήματος Εξωτερικής Αξιολόγησης
Ποιότητας Αποτελεσμάτων στην Κλινική Χημεία
(ΕΣΕΑΠ) www.eseap.gr
Συγκεκριμένα το Άρθρο 34 ‘Ποιοτικός έλεγχος
Ιδιωτικών φορέων ΠΦΥ’ αναφέρει : Στο άρθρο
13 του ν. 2071/1992 (123 Α’), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 2256/
1994 (196 Α’) και συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 1 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005
(ΦΕΚ 81 Α’) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο
28 του ν.3846/2010 (66 Α΄) προστίθενται
παράγραφοι 10, 11 και 12 ως εξής:
«10.A. Ο ποιοτικός έλεγχος των παρεχόμενων
υπηρεσιών από τους φορείς παροχής υπηρεσιών
Π.Φ.Υ. είναι υποχρεωτικός και διενεργείται από
εξουσιοδοτημένο φορέα του Δημοσίου ή
οποιανδήποτε άλλον διαπιστευμένο φορέα του
εσωτερικού ή εξωτερικού, σύμφωνα και με τις
προβλέψεις του Ν. 3918/2011.
Β. Τα διαγνωστικά εργαστήρια βιολογικών
υλικών και κάθε φορέας Π.Φ.Υ. που διαθέτει
εργαστήριο επεξεργασίας βιολογικών υλικών,
υποχρεούνται
να
εφαρμόζουν
μεθόδους
εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου και να λαμβάνουν
μέρος σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού

ελέγχου που εφαρμόζονται από πιστοποιημένους
ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς που λειτουργούν
στην Ελλάδα, ή στο εξωτερικό για όλες τις
εργαστηριακές εξετάσεις που εκτελούνται από
τα εργαστήρια τους και υπάγονται στα ανωτέρω
προγράμματα.
Γ. Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών
δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων Π.Φ.Υ.
υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη
ισχύος του παρόντος να διαπιστευτούν για τις
εξετάσεις που εκτελούν με ISO 15189 ή
οποιοδήποτε νεότερη έκδοσή του.
11. Για τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια
(βιολογικών
υλικών,
απεικονίσεων
και
πυρηνικής ιατρικής) απαιτείται βεβαίωση της
οικείας ΔΥΠΕ προς την αρμόδια Περιφέρεια ως
προς την πλήρωση των κριτηρίων της ανωτέρω
παρ. 1, καθώς και πληθυσμιακών ή άλλων
κριτηρίων που δύνανται να ορίζονται με
Υπουργική απόφαση στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 2071/1992 και του άρθρου
28 του ν. 3846/2010.
Η βεβαίωση αυτή απαιτείται και σε περίπτωση
επέκτασης ή μεταστέγασης των ιδιωτικών
φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. της
προηγούμενης παραγράφου.
12. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι
λεπτομέρειες για τις τεχνικές προδιαγραφές του
παραρτήματος Α’ και Β’ του Π.Δ. 84/01 καθώς
και κάθε άλλη θέσπιση κριτηρίου.»

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

7

Εγκατάσταση Συστήµατος
ISO 9001:2008
Μόνο µε 1.000 Ευρώ για µικρές επιχειρήσεις
Η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις διαθέτοντας µακρά εµπειρία στο Σχεδιασµό και στην Εγκατάσταση
ISO 9001 και λοιπών Συστηµάτων, µπορεί και προσφέρει την παραπάνω υπηρεσία στην εξαιρετική τιµή των
1.000 Ευρώ, χωρίς κανένα συµβιβασµό στην προσφερόµενη ποιότητα, ανταποκρινόµενη έτσι στη συγκυρία
της οικονοµικής κρίσης και βοηθώντας τις µικρές επιχειρήσεις.
Επιπλέον, παρέχεται δωρεάν το Λογισµικό για την ∆ιαχείριση προβληµάτων, παραπόνων πελατών και
εσωτερικών ελέγχων, το οποίο είναι πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις του προτύπου.
Το ISO 9001:2008 είναι διεθνώς αναγνωρισµένο πρότυπο για τη διαχείριση ποιότητας. Αποτελεί
επιχειρησιακό µοντέλο, που διασφαλίζει την ποιότητα στα προϊόντα και στις υπηρεσίες που προσφέρει µία
επιχείρηση. Αποτελεί το εργαλείο για τον συστηµατικό έλεγχο όλων των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων,
ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη. Έχει σχεδιαστεί µε τέτοιον
τρόπο, ώστε να εφαρµόζεται για την παραγωγή ή διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή
οποιασδήποτε υπηρεσίας.

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα από την εφαρµογή του ISO 9001:2008:Πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών που δεν το εφαρµόζουν
Συµµετοχή σε διαγωνισµούς του δηµοσίου
Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης
Ικανοποίηση του πελάτη
Βελτίωση της αποδοτικότητας
Μείωση του κόστους
Μέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης µέσω ∆εικτών και Αναφορών
Ορθολογική διαχείριση προµηθευτών

Συστήµατα Ποιότητας που εγκαθιστά η εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις:
℘ ISO 14001:2004 - Συστήµατα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
℘ ISO 22000:2005 (HACCP) - Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων - Ανάλυση
Κίνδυνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (HACCP)
℘ OHSAS 18001:2007 - Συστήµατα ∆ιαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία
℘ ISO 17025:2005 - Συστήµατα ∆ιαχείρισης για Εργαστήρια ∆οκιµών και ∆ιακριβώσεων
℘ ISO 27001:2005 - Συστήµατα Ασφαλούς ∆ιαχείρισης Πληροφοριών

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Για πληρέστερη ενηµέρωσή σας, παρακαλούµε επικοινωνήστε µαζί µας στο παρακάτω τηλέφωνο ή
στείλτε συµπληρωµένη την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο Fax 2818101811 ή ηλεκτρονικά
στο e-mail info@isohaccp.com και θα έλθουµε εµείς σε επαφή µαζί σας.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ:
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-MAIL:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

8

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

2810. 319135

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η Εταιρεία Κρητικές Πιστοποιήσεις έχει µακρά εµπειρία στην Οργάνωση Επιχειρήσεων και
διαθέτει δυναµικό συµβούλων, οι οποίοι έχουν µακρόχρονη εργασιακή εµπειρία στην παροχή
εξειδικευµένων
Υπηρεσιών
Υποστήριξης
Οικονοµικών
Λειτουργιών
Επιχειρήσεων
(συµπεριλαµβανοµένης και της ∆ιαχείρισης Χρηµατοδοτούµενων Προγραµµάτων) και στην
Εγκατάσταση Συστηµάτων Ποιότητας.
Περισσότερα µπορείτε να δείτε στο site µας www.isohaccp.com
Κρητικές Πιστοποιήσεις
Θεοδούλου 18, 71 410, Τηλ. 2810319135, Κιν. 6974730630
e-mail: info@isohaccp.com url: www.isohaccp.com

Κρητική Οικονομική Επιθεώρηση
Δείτε τα προηγούμενα τεύχη στο site: http://www.scribd.com/doulgeraki

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας
Ευχαριστούμε
τους 2.287 συνολικούς αναγνώστες (Total Readers),
τους 179 οπαδούς (followers) και
τους 130 αναγνώστες του προηγούμενου
τεύχους

2012 ΕΥΧΕΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

9

Ενεργοποιείται η ρύθμιση οφειλών έως
και 60 δόσεις
Αιτήσεις έως τις 31 Ιανουαρίου 2012
Με την υπαγωγή στη
ρύθμιση για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές
θα δίνεται στον οφειλέτη
αποδεικτικό φορολογικής
ενημερότητας διάρκειας
ενός μήνα και θα
αναστέλλονται όλα τα
μέτρα αναγκαστικής
είσπραξης που έχουν
ληφθεί εναντίον του.
Το ελάχιστο ποσό κάθε
μηνιαίας δόσης, πλην της
τελευταίας, εξετάζεται να
είναι 300 ευρώ.
ορολογική
ενημερότητα
διάρκειας ενός μηνός και
αναστολή όλων των μέτρων
αναγκαστικής
είσπραξης
(πλην της κατάσχεσης εις χείρας
τρίτων) είναι ορισμένα από τα
συμπληρωματικά κίνητρα που θα
δίνει το Yπουργείο Οικονομικών σε
όσους αποφασίσουν να ενταχθούν
στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων
χρεών προς το Δημόσιο. Η ρύθμιση
προβλέπει έως και 60 δόσεις με
ανάλογη μείωση των προσαυξήσεων.

Φ

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα
δίνεται προθεσμία υποβολής της
σχετικής αίτησης έως τις 31
Ιανουαρίου 2012, ενώ θα υπάρχει η
δυνατότητα για επέκταση, υπό

προϋποθέσεις, της ρύθμισης και σε
μεταγενέστερο χρόνο.
Η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα
χρέη θα ενταχθεί στη νέα πράξη
νομοθετικού περιεχομένου (συνολικά θα περιλαμβάνει 40 διατάξεις)
η οποία θα τεθεί προς έγκριση στο
Yπουργικό
Συμβούλιο
που
αναμένεται να συνεδριάσει την
ερχόμενη Πέμπτη.
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση για
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές θα
δίνεται στον οφειλέτη αποδεικτικό
φορολογικής ενημερότητας διάρκειας
ενός
μήνα
και
θα
αναστέλλονται όλα τα μέτρα
αναγκαστικής είσπραξης που έχουν
ληφθεί εναντίον του (πλην της

κατάσχεσης εις χείρας τρίτων η
οποία θα συνεχίζεται και τα σχετικά
ποσά θα συνυπολογίζονται στις
δόσεις της ρύθμισης). Το ελάχιστο
ποσό κάθε μηνιαίας δόσης, πλην της
τελευταίας, εξετάζεται να είναι 300
ευρώ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες θα
προβλέπεται ότι ληξιπρόθεσμες
οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και
υπέρ τρίτων, βεβαιωμένες στις
Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες
(ΔΟΥ) ή στα τελωνεία του κράτους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κώδικα
Είσπραξης
Δημοσίων
Εσόδων (ΚΕΔΕ), ρυθμίζονται και
καταβάλλονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή 100% από
κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

10

τις προσαυξήσεις
καταβολής.

εκπρόθεσμης

β) Σε 2-12 μηνιαίες δόσεις, με
απαλλαγή 90% των προσαυξήσεων.
γ) Σε 13-24 δόσεις, με απαλλαγή
75%
από
τις
προσαυξήσεις
εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Σε 25-36 δόσεις, με απαλλαγή σε
ποσοστό 60% των προσαυξήσεων.
ε) σε 37-48 δόσεις, με απαλλαγή σε
ποσοστό 45% των προσαυξήσεων.
στ) σε 49-60 δόσεις, με απαλλαγή
σε
ποσοστό
25%
των
προσαυξήσεων.
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο
11, της πράξης νομοθετικού
περιεχομένου «η αίτηση του
οφειλέτη για την υπαγωγή στη
ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί μέχρι
31 Ιανουαρίου 2012 στην αρμόδια
ΔΟΥ ή τελωνείο όπου είναι
βεβαιωμένες οι οφειλές». Ωστόσο,
σύμφωνα με την παράγραφο 16,
«με απόφαση του υπουργού
Οικονομικών
μπορούν
να
ρυθμίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις
υπαγωγής
στην
παρούσα ρύθμιση και μετά την 31η
Ιανουαρίου 2012, καθώς και κάθε
ειδικότερο θέμα εφαρμογής αυτής».
Στα κίνητρα που προσφέρονται
στους οφειλέτες του Δημοσίου
περιλαμβάνεται
επίσης
η
δυνατότητα ρύθμισης χρεών «που
τελούν σε αναστολή είσπραξης», ή
οφειλές έχουν υπαχθεί σε άλλες
ρυθμίσεις χρεών, η χορήγηση
αποδει-κτικού
ενημερότητας
«μηνιαίας διάρκειας» και φυσικά η
αναστολή
ποινικών
διώξεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα εδάφια
1 και 2 της παραγρά-φου 14, στη
ρύθμιση υπάγονται, εάν ζητηθεί
από τον οφειλέτη, «οι οφειλές που
τελούν σε αναστολή είσπρα-ξης»
καθώς και «οι οφειλές που έχουν
υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής
καταβολής κατά τις διατάξεις των
άρθρων 13-21 του ν.2648/1998»,
καθώς και «οι οφειλές που έχουν
υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των
οποίων οι όροι τηρούνται κατά την
υποβολή του αιτήματος».

«κατά τη διάρκεια της ρύθμισης και
εφόσον τηρούνται με συνέπεια οι
όροι αυτής», προσφέρονται τα εξής
ευεργετήματα:
α) Χορηγείται στους υπόχρεους
αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας
διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι
λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου
26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει.
β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε
βάρος των υπευθύνων κατά τις
διατάξεις του άρθρου 25 του ν.
1882/1990, όπως ισχύει σήμερα και
αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής
που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η
εκτέλεσή της διακόπτεται.
γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της
διαδικασίας της αναγκαστικής

εκτέλεσης επί κινητών ή ακίνητων
με την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση
αφορά μόνο χρέη που ρυθμίζονται
με τις διατάξεις αυτού του άρθρου.
Η αναστολή αυτή δεν ισχύει για
κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί
στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι
σχετικές
παραγγελίες,
τα
αποδιδόμενα όμως ποσά από αυτές
λαμβάνονται υπόψη για την
κάλυψη δόσης ή δόσεων της
ρύθμισης, εφόσον δεν συμψηφίζονται με άλλες οφειλές που δεν
έχουν ρυθμιστεί. Αν ο οφειλέτης
απολέσει το ευεργέτημα της
ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν
ανασταλεί συνεχίζονται.
28/12/2011
Πηγή: www.express.gr

Σύμφωνα με την παράγραφο 15,

κρητική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

11

§ Υπηρεσίες- ειδικά γεγονότα

13 η Διεθνής Έκθεση
Συσκευασίας, Μηχανημάτων,
Εκτυπώσεων & Αποθηκεύσεων

17 – 20 Φεβρουαρίου 2012

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 43
ΤΗΛ.: 2810 761118
ΚΙΝ.: 6932061544

ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
τηλ. : 6972856713

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Περιοχή: Πελοπόννησος / Ν. Κορινθίας / Διμηνιό
Είδος ακινήτου:
Οικιστικό: Μονοκατοικία
Εμβαδό: 350-400 τμ
Στοιχεία ιδιοκτήτη: Θοδωρής Κανακάκης
e-mail: theod27@gmail.com
Τηλέφωνο: 6972026868
Σχόλια: 65 m2 ισόγειο 65 m2 α όροφος θέρμανση
καλοριφέρ -αιρκοντίσιον. Επιπλωμένο. Σε μικρή
απόσταση από τη θάλλασα.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful