You are on page 1of 5
TERAS KESEJAHTERAAN UMAT Otek Hj, Hassim bin Mos telah meneliti tajuk di atas dua Sess ep diuraikan alah kepemimpinan dan kesejahteraan. KEPEMIMPINAN Berasal daripada perkataan "pimpin yang bermaksud —tunjuk a mengetuai, mengepalai, membimbing, melatih, mendidik, mengasuh atau ‘menasihati Pememimpin bermakna ketua atau orang yang memimpin Kepemimpinan ialah satu seni yang, mempengaruhi orang yang dipimpin supaya mematuhi segala arahan bagi mencapai objektiftertentu dengan cara mereka menyanjung, mentaati, ‘menghormati dan memberi kerjasama kepadanya dengan relahati atau ikhlas. Soatnya siapa yang peru dipimpin? Siapa yang petla dipimpin bergantung kepada di mana kita berada. Di rumah, kita memimpin keluarga (isteri tau suami, anak-anak, sanak-saudara dan sebagainya). Di pejaba, kita memimpin anak bush, rakan-rakan dan pelangean- pelanggan organi kelompok rmasyarakat, kita memimpin jiran-iran, abli-ahli masyaraket dan umat keseluruhannya Sebelum kita dapat memimpin orang Iain, wajib kta berjaya memnimpin dir kita sendirterlebih dahulu, Ke arah mana ita hendak tuju? Bimbingan, latihan dan didikan yang bagaimana yang kita perlukan? Bila menghadapi masala, nasihat mana yang herus dipegang? Oleh itu, kepemimpinan diri boleh diertikan sebagai satu seni atau keupayzan mempengaruhi diri sendi supaya mematuhi segala arahan, etika dan disiplin dri bagi mencapai objektif tertentu dengan retahati atau ikhlas KESEJAHTERAAN Dalam Kamus Dewan edisi ketiga, "sejahtera” bermaksud suasana yang ‘aman dan makmur, senang dan tenteram, ‘damai dan gembira, bahagia, selamat dan tetpelihara dari bencana (kesusahan, gangguan dan sebagainya). ‘TERASKEPEMIMPINANDIRI YANG SEJAHTERA Demi mencapai kesejahteraan diri dalam menuju kesejahteraan umat, diri kita harus mempunyai beberapa prinsip sebagai teras memimpin diri seadiri, antaranya: 1. BERCITA.CITA Seseorang harus mempunyai cita-cita ata Wawasan yang jelas untuk memimpin disi sendiri ke arah mana yang dihajati, Destinasi kehidupan kita ialah kematian Mati hanya sekali, sedang kehidupan itu dua, iaitu,hidup sementara di dunia dan hidup Kekal di akbirat selepas