P. 1
Kultot Na Sv.bogorodica

Kultot Na Sv.bogorodica

|Views: 307|Likes:
Published by Maja Damevska

More info:

Published by: Maja Damevska on Jan 03, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/12/2012

pdf

text

original

Агиологија

Цветанка Костовска
25493
Универзитет “Свети Кирил и Методиј” - Скопје

Проектна задача по Агиологија 1
Култот на Св.Богородица во
акедон!ката пи!ена традиција-
празници по!ветени на Св.Богородица
Студент" Про#е!ор"
Цветанка Костовска I година (25493) Добрила Миловска
II група ПИ гер!ански"англиски
Скопје,Декември,2011
1
Агиологија
Цветанка Костовска
25493
Вовед
Пресвета Богородица Марија (грч. Θεοτόκος, Theotokosлатински: Virgo Maria,
Deipara, грчки: Μαρία, Θεοτόκος, Θεομήτωρ, хеõреjски: o·¬·n, араnски: »-¸~) е
Eoгoрopиuа Cекoгаupеeа Eoгorаjка Mариjа, rаjка на Foсnop Hсyс Xристoс, Cин
Eo»jи и Cлoeo Eo»jo. Hsroлена op õеspетни рopители op Hаsарет, eo неа се
noeрsале лosата кралска µаeиpoeа, no таткo, и лosата сeеuтеничка Aрoнoeа, no
rаjка. 3атoа yuте се eели и pека таа гo рopила Uарoт на uареeите и
Rрeoсeеuтеникoт, Foсnop и Eoг наu Hсyс Xристoс.
Cnoреp еeангелиетo, таа »иeеела eo Hаsарет eo тoгаuната noкраина Fалилеjа.
Hа араrеjски jаsик, неjsoтo иrе се nрoиsнесyeа какo Мирја. Cnoреp eерyeаnата
таа стаnила eo õрак сo Joсиq и се sачнала сo Hсyс на чypесен начин, кoга и се
jаeил архангел Fаeрил и и сoonuтил pека kе рopи син кoj kе õиpе Uар на uареeите.
Bo сите еeангелиjа Mариjа се сnorенyeа какo rаjка на Hсyс, и неjsината yлoга eo
еeангелиjата глаeнo се eрти oкoлy таа насoка.
Православната црква се држи до она што е речено во Светото писмо и во Светото
предание за Пресвета Богородица и секојдневно ја прославува во своите храмови,
молејќи од неа помош и заштита.
Не само оние што веруваат, туку и оние што не веруваат во Бога, знаат колку е
значајно и сосема посено местото, што во христијанската вера и во животот
!преданието" на #рквата го зазема почитува$ето на %ева &арија. 'д најраните
времи$а, црковното предание %ева &арија (а нарекува) &ајка Божја, Богородица,
Пречиста, Сесвета.
Навистина, во Светото писмо, иако постојат ројни старозаветните пророштва и
праслики, во Новиот завет релативно малку се кажува за %ева &арија. Но затоа,
пак, во Светото предание, што за #рквата претставува усно Свето писмо, се
кажува многу за нејзиниот живот. * нам не треа да ни е чудно зошто во Светото
писмо нема многу податоци за Пресвета Богородица+ зашто Светото предание и
Светото писмо се подеднакво важни, подеднакво неопходни, подеднакво
незаменливи.
Bистини sа Rресeета Eoгoрopиuа
Hаyката на Rраeoслаeната uркeа sа nресeета pеeа Mариjа се иска»yeа eo oeие
глаeни eистини:
1. Tаа наeистина е rаjка на Foсnop Hсyс Xристoс и сnoреp тoа е Богородица;
2
Агиологија
Цветанка Костовска
25493
2. Tаа е секогаш дева - po раrаnетo, nри раrаnетo и no раrаnетo, секoгаu
õила и oстанала pеeа;
3. Tаа е поголема op сите неõесни сили и op сите сeетители, почесна е op
херyeиrите и пославна op сераqиrите;
4. Tаа е nрeа noсле Eoга и nреp Eoга - наuа застапничка и помошничка.
µека nресeета pеeа Mариjа наeистина е rаjка на Foсnopа Hсyса Xриста
noтeрpyeаат и аnoстoлите и сите Rраeoслаeни христиjани op сите eекoeи и сите
нарopи. Oeа гo poка»yeаат и сeеpouтeата на сeетите oтuи и uркoeните yчители, гo
poка»yeаат nесните и roлитeите, кoи секoгаu се читаат и nеат eo uркeите и
неopречнo гo poка»yeаат и pелата на eселенските сoõри.
Eла»ениoт Tеopoрит eели: Cтарите и нoeите nрonoeеpниuи на nраeoслаeната
eера сnoреp аnoстoлскoтo nреpание yчеа: ,pа се нарекyeа и pа се noчитyeа
rаjката Foсnopoeа какo Eoгoрopиuа" (ерес. ÌV 12). A Joeан, nатриjархoт Aнтиoхиски
nиuyeа: "Oeoj наsиe и nисrенo и yснo гo ynoтреõyeаа сeетите oтuи и тoj наsиe
никoj op uркoeните yчители не гo oтqрлаuе, тyкy rнoгyrина и yuте op
наjsначаjните се слy»еа сo негo."
Oнoj uтo не jа nриsнаeа сeета pеeа sа Eoгoрopиuа, не е христиjанин. Aкo некoj се
сrета сеõеси sа христиjанин, а не и гo nриsнаeа на nресeетата pеeа
poстoинстeoтo и наsиeoт Eoгoрopиuа, тoj sалypнo се кити сo иrетo - eели сeети
Tеopoт еnискon Aнкирски. H сnoреp иsраsoт насeети Fригoриj Eoгoслoe - кoj не jа
nриsнаeа Mариjа sа Eoгoрopиuа - тoj е oтqрлен op Eoга.
Bтoрата eистина, pека Eoгoрopиuа е секoгаu pеeа, Rраeoслаeната uркeа истo
така, jаснo и opлyчнo jа исnoeеpа. Cите стари uркoeни oтuи и uркoeните yчители
еpнoгласнo noтeрpyeаат pека nресeета Eoгoрopиuа õила pеeа po раrаnетo, nри
раrаnетo и no раrаnетo на Foсnopа Hсyса Xриста. Oeаа карактеристика на
секoгаuнoтo pеeстeo е eа»на сeoина на poстoинстeoтo на Eoгoрopиuа. H ние кoга
jа исnoeеpаrе nресeета Mариjа sа Eoгoрopиuа, сnoреp наyката на сeетите oтuи, eo
истo eреrе jа исnoeеpаrе и какo pеeа. Hаjраните сeети oтuи на христиjанстeoтo
noстojанo poка»yeаа pека Eoгorаjката е nриснopеeа.
Ceети Fригoриj Hеoкесариски roлеjkи се на Foсnopа eака eелеuе: "Tи се рopи op
pеeа Mариjа какo uтo саrиoт õлагoиseoлеuе, и какo uтo ти еpинстeен sнаеu, се
рopи, а не гo нарyuи неjsинoтo pеeстeo; тyкy и тoа гo sачyeа и неа jа ypoстoи сo
иrетo rаjка. Hаnраeи така, pеeстeoтo pа не ry nречи на тeoетo раrаnе, а и тeoетo
раrаnе pа не гo расиnе pеeстeoтo, се сoгласиjа и се сoеpиниjа сoсеrа сnрoтиeни
раõoти - раrаnетo и pеeстeoтo, sатoа uтo тoа е леснo и eosro»нo sа теõе, кoj си
тeoреu на nрирopата".
Tретата eистина, какo noслеpиuа на nретхopните, гo иsнесyeа eеличестeoтo на
rаjката Eo»jа, кoе ги наprинyeа сите лyrе и сите ангелски чинoeи. Ceетите oтuи и
uркoeните yчители jа слаeат nресeетата pеeа сo наjeoseиuени noqалõи. "O, чypo,
кoе е noгoлеro op сите чypа, eoскликнyeа сeети µаrаскин, »ена стана noгoлеrа
op сераqиrите noраpи тoа, uтo Eoг се nojаeи неuтo norалкy наrален nреp
3
Агиологија
Цветанка Костовска
25493
ангелите. Tаа е Foсnorа и Bлаpичиuа наp сите сospаниjа". Hа Cеprиoт eселенски
сoõoр õеuе читанo nисroтo на сeетиoт nатриjарх Fерrан, uтo ry гo nиuyeал на
еnискonoт Joeан, eo кoе стoеuе oeа: ,ние jа noчитyeаrе и jа eеличаrе pеeа Mариjа
какo eистинска rаjка на eистинскиoт Eoг и jа nриsнаeаrе какo noгoлеrа op сите
eиpлиeи и неeиpлиeи сospаниjа."
Roкраj тoа, сoõoрoт нареpи pа се noчитyeаат икoните на наuиoт Foсnop Eoг и
Cnасител Hсyс Xристoс и на nресeета Eoгoрopиuа, истo така и икoните на сeетите
ангели и на сите сeетители (кн. nраe.). Op тoа eреrе, eo Rраeoслаeната uркeа,
rнoгy eеuти и rypри nисатели наnиuаа õoгoслy»õени nесни, eo кoи oгненo се
nрoслаeyeа Eoгorаjката, кojа сnoреp чест е noгoлеrа op херyeиrите и
сераqиrите. H eo секojа õoгoroлитeа, а oсoõенo eo pеeеттата nесна op канoните,
секoгаu се eелича и слаeи Eo»jата Mаjка.
-етeртата eистина ry е rнoгy pрага на чoeеuтeoтo; sаuтo eo rнoгy неsгopи и
»алoсти eo sеrниoт »иeoт ro»еrе pа noõараrе norou и sастаnниuтeo op
rилoстиeата Eoгoрopиuа.
Пресвета Богородица и Вселенските собори
Bселенските сoõoри се noтnoлнo сoгласни сo сeетoтo nреpание uтo гo иска»yeаат
сeетите oтuи eo сeoите сnиси. Tие eoстанoeиле секoгаu pа се нарекyeа и noчитyeа
nресeета pеeа Mариjа сo иrетo Eoгoрopиuа. Tретиoт eселенски Eqески сoõoр jа
oсypи Hестoриеeата ерес и нареpи pа се noчитyeа Eoгoрopиuа. Bo pелата на oeoj
сoõoр наorаrе rнoгy сeеpouтeа на старите oтuи, кoи се nретстаeниuи и чyeари на
eистинската наyка sа Foсnopа Hсyса Xриста и sа Hегoeата nречиста Eoгorаjка.
Oeие сeеpouтeа иr sаnoeеpаат на сите eерни pа eерyeаат eo Foсnopа Hсyса
Xриста, а и nречистата и секoгаupеeа, Hегoeата rаjка pа jа noчитyeаат какo
eистинска Eoгoрopиuа. Lестиoт eселенски сoõoр eo nрeoтo nраeилo, rеry pрyгoтo
eели: "Hsлo»ената наyка op peеста õoгoнoсни oтuи (op ÌÌÌ eселенски Coõoр), какo
тeрpа pр»аeа на õлагoчестие сoгласнo jа nриsнаeаrе и noтeрpyeаrе,
nрonoeеpаjkи Fo еpниoт Xристoс Cин Eo»jи, Koj се eonлoти, и oнаа, uтo õессеrенo
Fo рopи, а тoа е nречистата секoгаupеeа кojа jа nриsнаeаrе sа eистинска
Eoгoрopиuа".
Ceетите oтuи на Cеprиoт eселенски Hикеjски eтoр сoõoр ги ислyuале, ги
opoõриле и сo сeojата сoгласнoст ги noтeрpиле сите oние rеста eo nисrата на
сeетиoт uариграpски nатриjарх Tарасиj и ерyсалиrскиoт nатриjарх Tеopoр, eo кoи
се исnoeеpа nресeетата pеeа sа Eoгoрopиuа. Tеopoр eели: Jа noчитyeаr и се
noклoнyeаr на икoната на nречистата rаjка на Foсnopа Hсyса Xриста, сeета
Eoгoрopиuа и Bлаpичиuа наuа. Ceети Joeан µаrаскин op oсrиoт eек, ro»еuе
сoсеrа jаснo pа ка»е eo наyката на nраeoслаeната eера: ,Hие jа nриsнаeаrе сeета
pеeа Eoгoрopиuа eo eистинска сrисла; sаuтo какo uтo е eистински Eoг, Koj op неа
се рopи, така е eистинска и Eoгoрopиuа кojа гo рopи eистинскиoт и eonлoтен Eoг".
H yuте, poнесенo е слеpнoтo nраeилo: , ...Oнoj uтo не eерyeа сo чиста
еpнopyuнoст и сo rсетo сeoе срuе eo Cnасителoт, наuиoт Eoг и eo Rречистата
4
Агиологија
Цветанка Костовска
25493
Hегoeа Mаjка, Bлаpичиuа и наuа Eoгoрopиuа, какo и eo сите сeетии, а ги oтqрла и
не ги nриrа nрекрасните чypа, кoи се noсeеpoчени сo nреrypри poкаsи или no сeoj
раsyr ги тoлкyeа noинакy, pа õиpе nрoклет... "
Несторијанска ерес
Ceети Bасилиj Bелики, Fригoриj Eoгoслoe, Joeан 3латoyст, Aтанасиj Bелики и
rнoгy pрyги noсеõнo гo сnorнyeаат sõoрoт - Eoгoрopиuа. A кoга се
nojаeила Hестoриеeата ерес eo nеттиoт eек, алексанpрискиoт nатриjарх Kирил
rнoгy силнo jа õранел nраeoслаeната наyка sа Eoгoрopиuа.
Eретикoт Hестoриj rислел pека Mаjката no телo, nресeетата pеeа, не гo рopила
Foсnopа Hсyса Xриста, Cинoт õo»jи и sатoа не треõа ни pа се нарекyeа
Eoгoрopиuа. Ceети Kирил opгoeараjkи на oeаа ла»на наyка, секаpе eo сeoите
сnиси jа исnoeеpа nресeетаta pеeа sа eистинска Eoгoрopиuа. Mислеjkи на
eonлoтyeаnетo на Cинoт Eo»jи, oeoj сeет oтеu eели: Eраkа, ние исnoeеpаrе pека
op сeета pеeа и Eoгoрopиuа Mариjа се рopи еpниoт ист: и сoeрuен Eoг и сoeрuен
чoeек сo раsyrна pyuа; sатoа и jа nриsнаeаrе сeетата pеeа и jа нарекyeаrе
Eoгoрopиuа: Eoг Cин, õеuе eo неа не nриeиpнo, тyкy uелoснo, eистинитo. A на
еретикoт ry eели: Foсnop гo sеpе на сеõе наuетo сonстeенo телo и стана чoeек op
»ена, а не nрестана pа õиpе Eoг и рopен op (Eoга) Oтеuoт; тyкy и тoгаu кoга гo
nриrи чoeеuтeoтo oстана Oнoj Koj õеuе; на тoа секаpе yчи слoeoтo на
eистинската eера; ние се yeерyeаrе pека така rислеле сeетите oтuи, nа и
nресeета pеeа jа нарекле Eoгoрopиuа.
Eoгoрopиuа eo Ceетoтo Rисro
Hаyката uтo jа nрonoeеpа Rраeoслаeната uркeа sа личнoста на nресeета pеeа
Mариjа, се sаснoeа на Ceетoтo Rисro, jа oõjасниле сeетите oтuи - тие стoлõoeи
на nраeoслаeиетo, а jа opреpиле и sасекoгаu jа yтeрpиле сeетите eселенски
сoõoри.
Eoгoepахнoeените книги на Cтариoт и Hoeиoт sаeет н yчат pека, Cинoт Eo»jи ѐ
nриrи на сеõе чoeечка nрирopа и се рopи op nресeета pеeа Mариjа sа pа гo сnаси
чoeеuтeoтo.
Rрoрoкoт Hсаиjа rнoгy eреrе nреp раrаnетo Xристoeo гo nретска»а oeа: !"!,
#!$и%а &! 'а()! и &! р*+и ,и), и &! М- .* +а+а" и!"* /а)-и0 (Hса. 7,14), а
oeа иrе nреeеpенo op еeреjски, sначи: Co нас е Eoг. Ceети аnoстoл Rаeле
eели: 1*. .* и23ра"и ,$*ј*" ,и), 4*ј 2! р*+и *+ 5!)а (Fал. 4, 4) и ,$*ј*" ,и),
3* "!0* р*+!) *+ 2!!"* #а$и+*$* (Pиr. 1, 3). Bакeoтo чypнo nojаeyeаnе на
5
Агиологија
Цветанка Костовска
25493
sеrjата на Cинoт Eo»jи, nрекy секoгаu pеeстeената Mаjка, roраuе õеs секакoe
сorне» pа jа иspигне и Eoгorаjката po наpsеrна слаeа. Tаа наeистина стана
Eo»jа Mаjка, какo uтo jаeнo исnoeеpа неjsината рopнина Eлисаeета, сnoреp
epахнoeениетo на Ceетиoт µyх, кojа eака jа nospраeи: Op каpе oeа, nри rене pа
pojpе Mаjката на rojoт Foсnop? (Pyка 1, 43). H станyeаjkи Mаjка на Hсyса Xриста,
таа гo sачyeала сeoетo pеeстeo какo uтo eели еeангелистoт Mатеj: и не се
poõли»и po неа (Joсиq), popека таа не Fo рopи сeojoт nрeoрopен Cин и Fo нарече
Hсyс (Mат. 1,25). H на неа, секoгаu pеeстeената Eoгorаjка и nриnаrа eисoка слаeа,
неа jа nрoслаeyeаат и eеличаат сите uтo eерyeаат eo Hсyса Xриста, а sа uтo и
саrата noрoече: 6"2!.а &! ! -70а5-$аа" 2и"! р*+*$и (Pyка 1,48).
Ceетата Rраeoслаeна Uркeа секojа roлитeа jа sаeрuyeа сo roлитeата: Пресвета
Богородице, спаси нѐ. Cекoj pен roлитeата sаeрuyeа сo oeаа nрosõа: Пресвета
Приснодево, мајко на Христа Бога, принеси ја нашата молитва на твојот Син
и нашиот Бог, преку тебе да ги спаси нашите души
6

Но затоа. Пречиста.Агиологија Цветанка Костовска 25493 Вовед Пресвета Богородица Марија (грч. по татко. подеднакво неопходни. На арамејски јазик. Затоа уште се вели и дека таа го родила Царот на царевите и Првосвештеникот. зашто Светото предание и Светото писмо се подеднакво важни. Таа навистина е мајка на Господ Исус Христос и според тоа е Богородица. Од најраните времиња. по мајка. Според евангелието. црковното предание Дева Марија Ја нарекува: Мајка Божја. Навистина. Вистини за Пресвета Богородица Науката на Православната црква за пресвета дева Марија се искажува во овие главни вистини: 1. подеднакво незаменливи. 2 . Син Божји и Слово Божјо. во Светото предание. туку и оние што не веруваат во Бога. Православната црква се држи до она што е речено во Светото писмо и во Светото предание за Пресвета Богородица и секојдневно ја прославува во своите храмови. Измолена од бездетни родители од Назарет. знаат колку е значајно и сосема посебно местото. Deipara. Theotokosлатински: Virgo Maria. Сесвета. Θεομήτωρ. грчки: Μαρία. молејќи од неа помош и заштита. во Светото писмо. мајка на Господ Исус Христос. Θεοτόκος. Господ и Бог наш Исус Христос. пак. Според верувањата таа стапила во брак со Јосиф и се зачнала со Исус на чудесен начин. иако постојат бројни старозаветните пророштва и праслики. таа живеела во Назарет во тогашната покраина Галилеја. и нејзината улога во евангелијата главно се врти околу таа насока. нејзото име се произнесува како Мирјам. Не само оние што веруваат. и лозата свештеничка Аронова. хебрејски: ‫ . И нам не треба да ни е чудно зошто во Светото писмо нема многу податоци за Пресвета Богородица. во Новиот завет релативно малку се кажува за Дева Марија. Θεοτόκος. Богородица. Во сите евангелија Марија се споменува како мајка на Исус. во неа се поврзале лозата кралска Давидова. што во христијанската вера и во животот (преданието) на Црквата го зазема почитувањето на Дева Марија. што за Црквата претставува усно Свето писмо. кога и се јавил архангел Гаврил и и соопштил дека ќе роди син кој ќе биде Цар на царевите.מירים‬арапски: ‫ )مريم‬е Богородица Секогашдева Богомајка Марија. се кажува многу за нејзиниот живот.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->