Anexa nr.1 La Ordinul M.D.L.P.L.

nr……/…………

LISTA REGLEMENT RILOR TEHNICE ÎN VIGOARE DIN DOMENIUL CONSTRUC II

Domenii

I. Reglement ri tehnice privind calculul construc iilor i elementelor de construc ii II. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de terasamente III. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea funda iilor IV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de beton, beton armat i beton precomprimat V. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de zid rie i pere i VI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor metalice VII. Reglement ri tehnice privind folosirea i executarea construc iilor din materiale lemnoase. VIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de învelitori IX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de izola ii X. Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de tencuieli, placaje, tapete XI. Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de sc ri. XII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor electrice XIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor de ap i canalizare XIV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor termice, condi ionarea aerului, gaze XV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de protec ie a construc iilor i instala iilor contra agen ilor XVI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor geodezice, topografice, fotometrice i cadastrale XVII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea cl dirilor de locuit i social-culturale
1

XVIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor industriale, agrozootehnice i de iriga ii XIX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor hidrotehnice, amenaj rilor i regulariz rilor de râuri XX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea organiz rii lucr rilor de construc ii-montaj XXI. Reglement ri tehnice privind verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii XXII. Reglement ri tehnice privind lucr rile de repara ii, între inere i postutilizare a construc iilor XXIII. Reglement ri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construc ii-montaj XXIV. Reglement ri tehnice privind cerin ele stabilite prin Legea nr. 10/1995 XXV. Reglement ri tehnico-economice i metodologice XXVI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor pentru transporturi

Legend M.L.P.A.T. - Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului M.L.P.T.L. - Ministerul Lucr rilor Publice, Transporturilor i Turismului M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvolt rii,Lucr rilor Publice i Locuin elor M.Of., p.I - Monitorul Oficial al României, Partea I B.C. - Buletinul Construc iilor, editat de Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ii i Economia Construc iilor B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare , Proiectare i Directivare în Construc ii I.N.C.E.R.C. - Institutul Na ional de Cercetare- Dezvoltare în Construc ii i Economia Construc iilor U.T.C.B. - Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu C.O.C.C. - Consultan , Organizare i Cibernetic în Construc ii I.P.C.T - Institutul de Proiectare Construc ii Tipizate I.P.C.T.- S.A. - nstitutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul în Construc ii M.A.P.M. - Ministerul Apelor i Protec iei Mediului
2

A.F.E.R. D.D. A.N.D. I.S.P.C.F. I.S.L.G.C. I.C.B. I.C.P.A.I.U.C. I.N.C.D.F.P. I.S.C.

- Autoritatea Feroviar Român - Direc ia Drumuri - Administra ia Na ional a Drumurilor - Institutul de Studii i Proiect ri C i Ferate - Institutul de Sistematizare Locuin e i Gospod rie Comunal - Institutul de Construc ii Bucure ti - Institutul Central de Proiectare, Aparatur , Instala ii i Utilaje pentru Construc ii - Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica P mâmtului - Inspectoratul de Stat în Construc ii

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare

Publica ia în care a ap rut

Observa ii

I-1

P 2-1985

Normativ privind alc tuirea, calculul i executarea structurilor din zid rie Elaborator: I.P.C.T.

I.C.C.P.D.C. 51/26.09.1985

B.C. nr. 11/1985

De la data de 26.09.2006, P 2-1985 se aplic : a) la proiectarea cl dirilor noi, în cazul contractelor încheiate pân la 01.01.2007; b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente,în cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru
3

nr.T. industriale Elaborator: I. 4 . 11 i 12 M. 11/1996 Incepând cu data de 25.Domeniu -nr.C.P. nr. P 1001992 se aplic astfel: .C.1999 B.1996 B.2007.in cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic. nr. nr.E. .C. 3-4/2000 Observa ii I-2 NP 033-1999 I-3 GP 042-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu arm tur rigid (BAR) Elaborator: U.B.C.1999 M.A.A. reglem. Completare i modificare cap.08.N.T.2006. 3/N/14. M.10.L.04.A.C.01. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic M.P.P.C.08.1992.T.L. 1-2/1992 I-4 P 100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e social-culturale. 61/N/25.T.C.A. 71/N/07.L.C.P.la proiectarea cl dirilor noi. agrozootehnice i.la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente. in cazul contractelor încheiate pân la 01. Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu arm tur rigid (BAR) Elaborator: U.B. 62/N/25. B.L. 3-4/2000 B.T.09.T.R.

. p I . în cazul contractelor încheiate pân la 01.09. 12-13/2006 .2007. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii I-5 P 100-1/2006 Cod de proiectare seismic – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cl diri Elaborator: U.2007 5 Modific ri i complet ri În curs de publicare .2006 M. reglem.C.în cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic MDLPL 688/10.08.C. la cererea investitorului formulat prin tema de proiectare: a) la proiectarea cl dirilor noi. nr. Of.803 bis/25.2006 B.Domeniu -nr.T. .01. b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente.Intr în vigoare la 01.P 100-1/2006 se poate aplica.2007.01.09. nr.B. MTCT 1711/21.

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 6 .

P.C.671/23.05. p I.L.E.T.N.C. 304/ 16.C.. nr. Metodologie privind investigarea de urgen a siguran ei post seism a cl dirilor i În curs de publicare .F. p I .D. 782/ 28.T 738/ 19. 8/N/4. .L.T.P.C.T.2007 7 B.L. 736/ 19.B.E. nr.C.Of .Domeniu -nr.T.C.2004 M.social.culturale i industriale.04.8/2004 Completare P1001992 cap.09. . nr.P.C. reglem. p I .T.04.04. 127/08. disipatori) a cl dirilor Elaborator: : I.C.E.92la capitolul IX.L. agrozootehnice i industriale –indicativ P100-92 Detalierea parametrilor de calcul Ks i Tc la nivelul unit ilor administrativ teritoriale Elaborator: : I. nr.C.T.T.N. 9/2002 I-7 GP 101-2004 M. S. Bucure ti Calculul i alc tuirea structurilor de rezisten din lemn amplasate în zone seimice( completare la normativul pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e. .P. .C.2004 M.R.Of .12 ME 003-2007 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e. p I . tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii I-6 NP 055-2001 M.C.874 bis/2004 I-8 MP 036-2004 M.T. 783/22.09. referitor la construc iile din lemn Elaborator: U. . Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismic pasiv (reazeme.Filiala Ia i Metodologie de elaborare a h r ilor de hazard seismic local pentru localit i urbane Elaborator: I.02.2002 B. nr.L. nr.1.T.R.C.C.05.221 bis/2004 I-9 MP 026-2004 I-10 NE 019-2003 M.R.2004 M.P.D. Of. 2/1999 I.A.Of.T.1999 M.Filiala Ia i Metodologie privind calculul sistemelor de protec ie seismic pasiv .N.C. Cl diri autoadaptabile la solicit ri seismice Elaborator: : I. nr.C.N.200f3 Anexa:B.A. social/culturale.1002 bis/2004 M. Manual privind investigarea de urgen postseism i stabilirea solu iilor cadru de interven ie imediat pentru punerea în siguran provizorie a construc iilor avariate Elaborator: I.2003 Ordin: M.IX I-11 ME 003-1999 M.C.T.

I.C. 805/28.N.02.N. p.C. 13/N/24.2004 I-16 GT 054-2004 M.-S.T. .04.2003 M.P. 12/1999 Bro ur IPCT I-15 GT 053-2004 M.02. nr.C. . p. între inerea i utilitarea b ncii de date cuprinzând înregistr ri ale cutremurelor puternice ob inute pe cl diri instrumentate seismic în re eaua seismic na ional Elaborator: I. Evaluarea ac iunii z pezii 1-19 CR 1-1-3- M.. p.T.E.Domeniu -nr.E.2003 M.C.R. Ghid privind constituirea.C.C.P.C.Of.C.R. nr..Of.2003 M. nr. .T.T.T..04. 803/28. Ghid privind constituirea.R. reglem.A. Of. nr.882 bis/27.N.09.N.P.E.T.A. p I .L.882 bis/27.E.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii I-13 MP 004-1998 M.2004 M. 132 bis/11. nr.C.L.T.Of. 1986 i 1990 ob inute în re eaua seismic na ional Elaborator: I. nr.09. Manual privind proiectarea antiseismic bazat pe metode de calcul dinamic neliniar în conformitate cu anexa G a Normativului P100-92 Ghid pentru alegerea accelelogramelor de calcul în aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P 1001992 Elaborator: I.C. între inerea i utilitarea b ncii de date pe suport magnetic (CD ROM) cuprinzând înregistr ri ale mi c rilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977.1998 Ordin: B. nr. M.09.T.C.2004 I-17 GT 055-2004 stabilirea solu iilor cadru de interven ie Elaborator: I.1998 B.T.2005 MTCT 1. 14/N/24.R.177/2004 MTCT 8 1-18 Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton Cod de proiectare.I.C. 804/28.A.98 la condi iile seismice ale României i la necesit ile inginere ti Elaborator: I. Of.882 bis/27. p I .04. 12/1999 I-14 NP 025-1997 M.C.I. Ghid privind adaptarea sc rii de intensit i seismice europene EMS.02.

Of. 807/26.C.C. p I .2006 Intr în vigoare la data de 01. 179 bis/24.C. p I .B.2/2006 Ordin: M.2006 B. Of.T.2006 B.2006 B. Of.09. 172 bis/22. Of. p I .2005 MTCT 1.2005 MTCT 2.F.2006 2.S.229/27. Elaborator: I.C.C.C.232/27.T. CR 1-2. nr.02. Ac iuni.2007 I. Of. . nr. .12. p I .230/27.04. reglem.C.09. MTCT 1. p I .S. MTCT 2. 179 bis/24. Modific ri Modific ri i complet ri I-24 NP 082-2004 MTCT 1372/2005 MDLPL 690/10. nr.12.B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic 2005 Denumire reglementare tehnic asupra construc iilor Elaborator: U.2007 M.nr.714/19. 807/26.23/2006 M.2007 M. . nr.F. 4/2006 M. nr.C.02. 148 bis/16.2006 B.713/19. . .P. Of.T. nr.P.22 148bis/16.03. nr.2006 B. p I . .C.09. . Elaborator: I.T.2006 MTCT 3/06.2006 MTCT 2.C. . Ac iunea vântului Elaborator: U.12.01.2/2006 Ordin: M.02. nr.1-2005 ferat .12-13/2006 M.18/2006 I-23 Cod de proiectare a construc iilor cu pere i structurali de beton armat Elaborator: U.228/2005 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 1-20 CR 0-2005 Cod de proiectare. nr. nr. Bucure ti Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferat .Domeniu -nr. 784/2005 În curs de publicare 9 . Cod pentru proiectarea podurilor de cale CR 1-2.C.7/2005 Intr în vigoare la data de 01. Bucure ti Cod de proiectare privind bazele proiect rii i ac iuni asupra construc iilor.01.C.B.12-13/2006 M. nr.2006 B.02.01. nr.2005 MTCT 165/15. Of.12005 Înlocuie te P 85– 1996 începând cu data de 25. nr. p I .C.02.2006 B.2-2005 Convoaie tip. nr.02. Bazele proiect rii structurilor în construc ii Elaborator: U.08.2005 B. Of. nr.C.09.2005 I-21 CR 2-1-1. p I . 349 bis/25.B.

S. 12/1980 Înlocuie te C 168–1974 II-6 C 169-1988 I.P.03. . 7/1996 Înlocuie te P 70-1979 III-1 NP 001-1996 Ghid pentru executarea lucr rilor de drenaj orizontal i vertical Elaborator: I. nr.P. nr. Ghid pentru proiectarea lucr rilor ce înglobeaz materiale geosintetice Elaborator: U..C.C. Timi oara Îndrum tor tehnic pentru studiul propriet ilor p mânturilor necoezive lichefiabile Elaborator: I.N. Timi oara i Pol.G.C.P.N.E.C 58/16.1985 II-3 P 125-1984 I.D.Filiala Timi oara I. Instruc iuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Elaborator: Inst.C.D.L.C.H. nr.VI) Elaborator: I. 56/N/11.R.1997 B. 11-12/1976 II-7 C 178-1976 II-8 C 218-1984 B.C.B.P.T.Timi oara Cod de proiectare i execu ie pentru construc ii fundate pe p mânturi cu .A.C..D.A.D.02.D. 8/1984 B.Domeniu -nr.P.11.L.P.D. 11/1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii Înlocuie te par ial C 29–1977 Înlocuie te par ial C 29–1977 II-1 GE 028-1997 II-2 B.T.ICH -Fil.C.C 59/30.C. C.N. nr.S.C. 20/11. nr.1995 B.C.1984 M.01.1976 I.. Instruc iuni tehnice pentru consolidarea p mânturilor sensibile la umezire i a nisipurilor prin silicatizare i electrosilicatizare Elaborator: I.C.C. nr.C.1980 B. Politehnic Timi oara Instruc iuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibrofor rii Elaborator: I.H.04.C.C. nr.C. Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic M.09. 91/17.06. nr.I.C.T. 132/29.C. 82/05.F.P.C.C.C. 4/1985 II-4 P 134-1995 B..1984 M.C.C. Normativ privind executarea lucr rilor de terasamente pentru realizarea funda iilor construc iilor civile i industriale Elaborator : I.8/1986 C 29-1985 I.05.C.P.1996 10 B. 11/N/12.E.C.1988 I.C.R.L. nr.C.C. 1/N/20.P.E.T.C. i I. reglem.C. 5/1988 Înlocuie te C 169–1983 B.11.R.C.P.A.P.C.C. 9/1995 II-5 C 168-1980 I.

L. nr.N. 42/18. Calculul terenului de fundare la ac iuni seismice în cazul fund rii directe` Elaborator : I.P.T 58/N/11. 12/1998 Înlocuie te C 160–1975 III-8 C 61-1974 I.03.N.C.C.P. Instruc iuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetr rii B. nr. 5/1998 III-7 GE 029-1997 B. nr. nr.T.C.C.E.N. nr.L.C.P.R.T.R.T 59/N/11.R.R.E.culturale i industriale Elaborator : I. 1997 M.T.N. 15/1998 Înlocuie te C 29–1977 III-4 GP 014-1997 M. social culturale i industriale.A.I.C.C.C. .12.C. 1974 I. social .R.1997 B. 183/29.C.F.N. 55/N/11. reglem.Domeniu -nr. 12/1998 Înlocuie te C 239-1992 III-5 ST 015-1997 M.12.T.C.R.C. 4/1990 Înlocuiesc C 159-1973 i .E.C.03. 54/N/11. nr.A. UTCB. Normativ privind fundarea construc iilor pe p mânturi sensibile la umezire (proiectare execu ie. prin procedee mecanice.P.. 4/1975 III-9 C 159-1989 umfl turi i contrac ii mari Elaborator : I.C.C.C. 333/N/8.C. AIIR Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe. Compactare cu maiul f.C.A. 7/2001 Înlocuie te P7-1992 III-3 NE 008-1997 M.1997 B.C.E.03.L.S.N. Specifica ie tehnic privind refacerea prin obturare i etan are a contactului tereninfrastructur pentru construc ii de locuin e.P. 9/1998 III-6 GE 026-1997 M.C.C.C. 60/N/11. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii III-2 P 7. nr. prin metode topografice Elaborator : I. Ghid practic privind tehnologia de execu ie a pilo ilor pentru funda ii Elaborator : I.greu – caiet VIII Elaborator : I.D.C.C.12.C.2000 B.L.L.S. Inst.1997 B.1997 B.E.L.03.A.A.2000 M.E.G. exploatare) Elaborator: I.C.R.P.03.N.P. Pol Timi oara Instruc iuni tehnice pentru determinarea tas rii construc iilor de locuin e. Ghid pentru execu ia compact rii în plan orizontal i înclinat a terasamentelor Elaborator: I.E.P. IPTANA Ghid de proiectare.A.1989 11 B..

1994 B.N. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea.C.03.C.C.12. nr.C.C. 26/28.1988 B.C.C.1983 B. Timi oara. 6/1988 Înlocuiesc C 215–1983 III-13 C 241-1992 M.C. Instruc iuni pentru completarea formularului de eviden a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS1242/1 – 1989 Elaborator: I.C.C.A.10.L.D.P. nr.1986 B.P. 8/1986 Înlocuiesc C 196–1979 III-11 C 213-1983 I. recep ionarea lucr rilor de îmbun t ire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbun t irii cu materiale locale de aport pe cale dinamic Elaborator: U.L.S.C.04.L. 7/1994 12 .T.R.C.P.T.T.C.E. nr.C.1993 B.C. 9/1993 III-14 C 251-1994 M. 1994 B.T.P.D.C.02.C.C.02. 4/N/11. nr.P. nr.T.C.E. Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicit ri seismice Elaborator : I.R. 30/03. I N C E R C Timi oara Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea i recep ionarea lucr rilor de funda ii pe pilo i scur i executa i pe loc prin vibropresare Elaborator: U.Domeniu -nr.C.I. nr. vibropenetrare Elaborator: I. penetrare static penetrare dinamic .D.C. 3/N/11.R.C.P.F.A. 7/1983 III-12 C 215-1988 I. 8/N/12.N. 83/06. 7/1994 III-15 C 252-1994 cu con.Timi oara M.P.E.P.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare C176–1975 Publica ia în care a ap rut Observa ii III-10 C 196-1986 I.N. Instruc iuni tehnice pentru elemente de funda ii din beton cu adaos de cenu de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivit i naturale i industriale Elaborator : I.Filiala Timi oara I.P. .C.D.Timi oara Instruc iuni tehnice pentru folosirea p mânturilor stabilizate la lucr rile de funda ii Elaborator : I. reglem.A.

p I .P..L.T. 1216/29.P. 5/14.L.I.2005 B.02. 1219/06. stocarea i reutilizarea informa iilor privind parametrii geotehnici. Geotehnic i funda ii Ghid privind proiectarea i execu ia minipilo ilor fora i (revizuire i completare C 245-93) Elaborator : IPTANA SA Normativ privind proiectarea. 128/ 08.C.C.05. nr. reglem. 13/2002 Înlocuie te C 227-1988 M.C.2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii III-16 III-17 Normativ privind încercarea în teren a NP 045 – 2000 pilo ilor de prob i a pilo ilor din funda ii Elaborator: I.P. 458 bis/30.T. nr. p I .B.T.C. I. nr.C. . execu ia.2005 B.A. Ghid pentru sistematizarea. monitorizarea i recep ia pere ilor îngropa i Elaborator U.C.15/2005 MTCT 279/2005 MTCT 275/2005 13 Înlocuie te C 245-93 III-23 NP 113-2004 III-24 NP 112-2004 Normativ privind documenta iile geotehnice pentru construc ii Elaborator U. Of. Of. 24/2003 III-20 GE 044-2001 III-21 P 106-1985 I.C. 451 bis/27.L.E.2000 B. nr.L.B.B. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea baretelor pentru fundarea construc iilor Elaborator : I.N.08.C.B.B.T.05.C. p I . exigen ele i metodele cercet rii geotehnice a terenului de fundare Elaborator U. 13/2002 III-18 NP 074-2002 Î i înceteaz aplicabilitatea la intrarea în valabilitate a normativului NP 074-2007 III-19 NP 074-2007 În curs de publicare B.09. .C. nr. M. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct Elaborator U. 7/1985 Înlocuie te P 106.D.T. 14/2005 P 10-86 î i înceteaz aplicabilitatea . nr.2002 M. nr.P.19/2005 M.C. nr. . 1228/03.09. Normativ pentru utilizarea materialelor NP 075-2002 geosintetice la lucr rile de construc ii Elaborator U. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic M. Elaborator U.-Cat.C. 430 bis/20.C.2005 B.C. nr.C.T. 264/N/02.2001 B.2007 M.T.P.L.1985 B.L.B.T.C.T.P.C.L.T.11. Of.C.L.R. Normativ privind principiile .L.S.C. 7/2001 B. nr.Domeniu -nr.05. nr.D.05.F.1979 III-22 GP 113-2004 MTCT 172/2005 M. M.C.B.P.

C.N. 7/1983 Înlocuie te C 28–1976 B.T.C.T.C.11. Of. 46/28. 49/09.E. Normativ privind cerin ele de proiectare i execu ie a excava iilor adânci în zone urbane Elaborator : IPTANA S. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic MTCT 363/2005 MTCT 1730/21.2006 B.T. nr. nr. nr.2006 IV-1 ST 009-2005 MTCT 1.C.L. 51/30.12. nr.C. Instruc iuni tehnice pentru sudarea arm turilor de o el – beton Elaborator: I.B Specifica ie tehnic privind produse din o el utilizate ca arm turi: cerin e i criterii de performan Elaborator: I.1989 14 B.12.12.06. p I . nr.P.C.C.D.09.21/2005 B. 10/1986 Înlocuie te P 59–1980 B.C. 453 bis/27.C.B.D.05.2005 B. p I .P.08.A. beton armat i beton precomprimat. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea lucr rilor de construc ii din beton aparent cu parament natural .D. 8-9/1999 Partea A B.C.2006 bis/09. Cod de practic pentru executarea lucr rilor din beton.C. Of. . Cod de practic pentru executarea lucr rilor din beton.P.N.D.C.21/2006 M. .944/14. Ghid privind proiectarea structurilor de p mânt armat cu materiale geosintetice i metalice Elaborator U. .C.E.Domeniu -nr.C.C.2005 Publica ia în care a ap rut Observa ii P 109-80 î i înceteaz aplicabilitatea III-25 NP 114-2004 III-26 NP 120-2006 III-27 GP 093-2006 MTCT 1764/21. Partea I: Producerea betonului Elaborator: I. nr.C. p I .C.C. nr.R. 911 B. 2/1991 Înlocuie te C 122–1981 IV-5 P 59-1986 IV-6 C 122-1989 Normativ privind proiectarea i execu ia ancorajelor în teren Elaborator U. Of. 10/1999 Partea B ST 009-2004 î i înceteaz aplicabilitatea Înlocuie te C 140–1986 C 21–1985 C 206–1985 IV-2 NE 012-1999 M. p I . nr. 16/2005 M. 1.P. Of.C.09.22/2006 M.2005 B.C.1983 I.E.C. nr.P. .C.T. nr.R.11.C.C.P.C.C. beton armat i beton precomprimat Elaborator: I.C.086 bis/02.C. .R.Filiala Timi oara Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i folosirea arm rii cu plase sudate a elementelor de beton Elaborator: I. nr.C. 59/N/24.2006 Ordin de aprobare M. reglem. nr. 896 bis/03.11.N.A.1999 IV-3 NE 012-12007 Ordin în curs de aprobare IV-4 C 28-1983 I.C.1986 I.

L.10. nr.L.E.1979 B. 24/N/01.D.C. 1224/06.C.C.C. nr. nr.11. 1993 M.Domeniu -nr. nr.P. 48/22. Cod de practic pentru execu ia elementelor prefabricate din beton. Specifica ie tehnic privind ancorarea arm turilor cu r ini sintetice la lucr rile de consolidare a elementelor i structurilor din beton armat-proiectare i execu ie M.2002 B. Specifica ie tehnic privind cerin ele i criteriile de performan pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice i metode de încercare Elaborator : I.L.R.C.P.C. .P.T.Filiala ClujNapoca Instruc iuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor i betoanelor Elaborator: I.T.E.C.C.A.E.11.L. 8/2002 IV-13 ST 043-2001 M. nr. Elaborator : I. 1/2002 IV-11 GE 040-2001 M.C. 1223/06.T. 2/1994 B. nr. Timi oara Ghid pentru determinarea experimental in situ i în laborator a modulului static i dinamic de elasticitate a betonului.L. 12/2002 .C.P. nr. 1/2002 IV-12 NE 013-2002 M.C. Timi oara Instruc iuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Elaborator : I.L.03. 8/1979 Înlocuie te C 130–1971 revizuire P 134-1993 IV-8 P 134-2003 IV-9 C 248-1993 IV-10 GE 039-2001 B.P.C.C. 302/16.C.T.L.C.N.E.L.C.T.2001 B.D. 9/2006 C 130-1978 I.N. 451/26. 1620/02.P.2001 15 B.R. reglem.P.L.09. nr.R.R.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii IV-7 M.C.2001 B.C.09.03. Normativ privind proiectarea plan eelor compuse din tabl cutat -beton Elaborator : I.T. beton armat i beton precomprimat Elaborator : PROCEMA S. 12/2002 IV-14 ST 042-2002 Elaborator: I. nr.N.N.C.L.R.2003 M.E.T.C.L.2001 B.C.09.N.C.E.C.C. Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat Elaborator : I.P. 1621/02.C.C.C. 14/2004 B.A.R.N.T.

tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii IV-15 NP 093-2003 M.C.C.N.08. nr.C. Cluj Ghid privind proiectarea i execu ia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale Elaborator: I. 437 bis/24.1999 I.p I . nr.11. 852 /29.C. Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite i a conectorilor pentru lucr ri de c m uieli i suprabeton ri Elaborator : I. 307/16.E. p I .2003 Anexa:B.19/2005 IV-20 P 133-2004 MTCT 178/2005 M.R.E. Of. CLUJ Cod de cerin e privind proiectarea.C.P. 670/23.19/2005 B.T. p I . repararea i consolidarea co urilor industriale din beton armat Elaborator: U. Of. nr.C.Domeniu -nr.2005 B.2003 B. nr.1/2004 IV-17 GP 075-2002 M.T.T.P. Metodologie de investigare a zid riilor vechi Elaborator: PROCEMA S.04..P.T.C.C.09.2003 IV-18 GP 080-2003 M. 603/21.13/2004 Ordin: M.C.C. p I .B.C. 871/19.2003 Ordin: M.2005 B.C.R.11.T.C.L. .1982 I. nr.L. reglem. Instruc iuni tehnice pentru executarea . 576 Anexa:nr.C.C.N.L. .B. Normativ pentru proiectarea co urilor industriale din beton armat (revizuire P 13396) Elaborator: U.C. Of. 427 bis/20.A. Instruc iuni tehnice privind compozi ia i prepararea mortarelor de zid rie i tencuial Elaborator: I. 9/1979 P 133-96 î i înceteaz aplicabilitatea începând cu 1 iunie 2006 V-1 MP 007-1999 V-2 C 17-1982 Înlocuiesc C 17-1978 V-3 C 193-1979 Elaborator : I. p I .Of.C.09.2003 B. urm rirea comport rii. 2/2004 IV-16 GP 081-2003 M. 48/N/02.E.T. 576 bis /12.2003 IV-19 NP 108-2004 MTCT 179/2005 M. nr. nr.C.nr. . 16 M.05. 127/02.Of.R.N.R.N. 1/1983 B.T. execu ia.T.C. nr. 8/2000 B. 306/16.T.C.C. CLUJ Ghid privind stabilirea criteriilor de performan i a compozi iilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea i execu ia consolid rii prin precomprimare a structurilor din beton armat i din zid rie Elaborator: I.D.C.N. nr.11. .2003 Ordin: M.R.09.E.E.C.C.C.nr.D.T.C.C.05.08.C. nr.C.A.P.

N.C.E.A.05. 1996 M.-S.C.E.A.A.R. Cluj M.C.2006 Anexa:B. b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente. 17 VI-1 GP 003-1996 B.C.N. 1712/21. 8/1997 B.L. 38/N/24.C. nr.T.1979 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii V-4 zid riilor din piatr brut Elaborator : I. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 64/19. Ghid de proiectare i execu ie a .P.P.09.T.T. în cazul contractelor încheiate pân la 01. .01. nr. Ghid de proiectare i execu ie pentru prinderea elastic a pere ilor de GP 053 – 2000 compartimentare de structura de rezisten Elaborator : I.11.Of.Domeniu -nr.T.A.2000 B.11/2006 De la data de 26. reglem. 807/26.09.C.L.E.C.C.P.C.09. 4/1998 VI-2 GP 004-1997 Ghid pentru proiectarea antiseismic a halelor parter cu structur metalic Elaborator: I.2007.2006 Ordin: M.N.p I .C.R. 258/N/2. 12/2001 V-5 CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zid rie MTCT Elaborator : I.04.2006.L. nr.în cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic M. nr.R.P.C. P 2-1985 se aplic : a) la proiectarea cl dirilor noi.

1981 I.C.C. reglem.C. 29/N/22.C. 3/N/20.L.Domeniu -nr. 76/14.P. 15/1997 VI-6 GP 018-1997 M.C.C.C.C. nr. inim supl .C.C.B Ghid de proiectare i urm rire a comport rii în exploatare a acoperi urilor din ferme de cabluri Elaborator : I. 1997 B.L.T..C.E.B.C.N.C.A.R.05. nr. 2/N/13.D. nr.C.1980 I.T.C.B.D.C. 14/1999 VI-7 NP 041-2000 B.C. nr. Normativ de calcul pentru construc ii metalice cu diafragme din tabl cutat Elaborator: U. nr.C.R.N.R.01. 5/1982 B.C. Instruc iuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construc ii metalice cu uruburi de înalt rezisten pretensionate .P. 10/1980 VI-8 P 108-1980 I.2000 B. I.C.P. nr.L.C.T.T.T. 01. 1985 I. 19-20/2001 B.C.C.E.C.E.A. 15/1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii VI-3 NP 012-1997 VI-4 ST 013-1997 M.P.C.N.T. 10/N/03.D.C.A.T. nr.03.C. 63/N/18.C.N.L. Îmbun t iri i modific ri la P 108 – 1980 Modific ri la P 108 . Ghid pentru proiectarea îmbin rilor prin contact ale stâlpilor din o el f când parte din structura cl dirilor etajate Elaborator: U.P.02.C. U. 10/1982 Înlocuie te C 133–1971 II-9 P 110-1981 VI-10 C 133-1982 membranelor pentru construc ii demontabile Elaborator: I.P. Timi oara Specifica ie tehnic privind cerin e pentru proiectarea i executarea construc iilor în solu ie de structur spa ial reticular planar Elaborator : I.C.A.C.E.C. 3/1986 B.E. nr.R.A.1982 18 B.C.P. 15/1997 Înlocuie te P 112–1981 VI-5 GP 016-1997 M.01.P.D.C.L.P.T. 1997 M. omogene sau hibride Elaborator: I. Normativ pentru calculul elementelor din o el cu pere i sub iri formate la rece Elaborator : I.E. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 3/N/13.P. 159/11.01.10. nr.1998 M. nr.1984 I.R. 1997 B.12.R.N.05.C. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din o el cu sec iune plin .1997 B. 4/1985 B.C.C.P.C. 68/13.D.C.07.1980 Instruc iuni tehnice pentru realizarea structurilor u oare cu ferme din cabluri Elaborator: I.N.C.

N.L.1988 B.N. I. p I . Normativ privind proiectarea i execu ia învelitorilor sub iri de beton armat i precomprimat.2003 Înlocuie te C 172–1985 VI-12 GP 078-2003 VI-13 GP 082-2003 Ordin: M. monolite i prefabricate Elaborator: I. 303/16.R.C.-S. Timi oara Ghid pentru calculul la st ri limit a elementelor structurale din lemn Elaborator: I.Ind.E.N. p I.C. MTCT 1733/21.C. execu ia i exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate . nr.R.E. 300/16. p I .Of.C. /20. nr. nr.T.T. Timi oara Ghid privind proiectarea îmbin rilor ductile la structuri metalice în zone seismice Elaborator : I. 14/2006 MTCT 219/2005 M. 776 bis /05.L. nr.09. Normativ privind proiectarea construc iilor din lemn Elaborator: U. execu ia i exploatarea învelitorilor acoperi urilor în pant la cl diri Elaborator: I.E.06.C.08. 10/1987 M.C.Of. Ghid privind proiectarea halelor u oare cu structur metalic Elaborator: U.C. nr.R.C.Domeniu -nr.T.C. Ghid privind proiectarea i execu ia lucr rilor de remediere a hidroizola iilor bituminoase la acoperi uri de beton.N. Anex : B. p I .T.11. nr.2001 VIII-2 NP 069-2002 M.E. 1624/02.2003 Anexa : B. 65/N/28. nr. 666/19. p I .2003 .2003 Anexa: B.09. p I .C.C.C.16 /2004 Ordin: M. 14/2006 B. nr.C.T.E.C.1996 M. 16/2004 B.R.C.C. .C.C.2005 Înlocuie te C 37-1988. 301/16.L.04.11. .2006 B.C. Elaborator :I.05. .N.2006 19 M.T.C. Caietul 1 VIII-3 GP 112-2004 VIII-4 NP 119-2006 Elaborator: I.A. .2003 M.C. 23/2006 . 666/19.C.B.T.09.T. 606/21.T.B.09.D.11.P.T.R. 26/04.C.N.nr.C. 12/2002 Revizuire NP 005-1996 VII-1 NP 019-1997 VII-2 NP 005-2003 VIII-1 GP 065-2001 M.L.. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii VI-11 C 172-1988 I.C.N.937. Ghid privind proiectarea.E.2003 M.T.P. 435 bis/23.Of. Instruc iuni tehnice pentru prinderea i montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor i pere ilor Elaborator : I. Normativ privind proiectarea. 671/23.A.P. reglem.C. Of.C. Of.P.09.E.C.09. 9/1997 Ordin: M. nr. nr.R.Of.2003 M.C. M.2003 B.L.P.09.in situ” Elaborator: I. nr. .C. .T.R. nr.C.C.

C107/ B. p I . 1572/15. 3-4/1991 Înlocuie te P 122–1983 IX-6 P 122-1989 IX-7 P 123-1989 I.R. nr.T. nr.C. 9/1996 Înlocuie te P 116–1987 Publica ia în care a ap rut Observa ii IX-1 GP 001-1996 IX-2 GE 025-1997 M. Modific ri.C.N. nr.Domeniu -nr.R.P.C.C.L. nr.C. 13/1997 M.N.C.1993 I. Instruc iuni tehnice privind proiectarea i executarea s lilor de audi ie public din punct de vedere acustic Elaborator: I.1989 B.C.N.T.D.C.1989 B. nr.P.T.R.1997 B.R.C. Ghid pentru refacerea etan eit ii rosturilor la cl dirile civile cu fa ade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Elaborator: I. Normativ privind proiectarea i executarea m surilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice în cl diri Elaborator: I.2-3/2007 3. reglem. 8/1993 B.2005 C107/1.C.A.124 bis/ Înlocuie te 13.C. 15/24. Normativ pentru proiectarea i executarea lucr rilor de izola ii termice la cl diri Elaborator: I.11.R.C.C.A. 62/N/17. M.10. 2055/29.L.P.C.C.C.D. C107/5 B.E.P. Of.E.P. i Înlocuie te C 107-1982 IX-4 C 107-2005 M.C.1.C. nr.03.Ghid de proiectare i execu ie a zonelor urbane din punct de vedere acustic Elaborator: I. 3-4/1991 Înlocuie te P 123–1981 IX-8 C 125-2005 Instruc iuni tehnice pentru proiectarea m surilor de izolare fonic la cl diri civile social-culturale i tehnico-administrative Elaborator : I.03.E. nr.N.C.complet ri la P 121-1989 M.1996 B.T.R.C. .12.D. 22/N/03.C107/4. 11/1988 Înlocuie te P 121–1983 IX-5 P 121-1989 Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea m surilor de protec ie acustic antivibrativ la cl diri industriale Elaborator: I.2002 M.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M.P. 49/30.12.C. 50/30.P.L.-S. 8/2003 IX-3 C 107/0-2002 Protec ia la zgomot. 195/15.nr.2005 20 B. 15/2005 Înlocuie te C 125–1987 .C.1989 B. nr.12.N.C.C.02.C.E.L.C.A. 7/N/12.04.C.P.2005 I.T.C. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cl dirilor Elaborator: I.C.C.T.A.N.C.C.E.N.T.T.C.E.C.E.T.L.03.C107/2.R.

L.P.P.nr. nr.11.T.C. .E. nr.C.L.L. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare I.C.L.C. 1574/15.N.C. nr.Domeniu -nr.Of.A.04.1985 B. necirculabile Elaborator: TAGLSIT.02. 5/1991 Înlocuie te NP 52–1988 IX-12 C 234-1991 M.L.C. 15/2006 Ordin: B.N.E. 607/21.C. 1063/30.N. M.10.2000 Anexa: B.N. M.1990 B. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale C 107/7-2002 cladirilor (revizuire NP 200/89) Elaborator I.P.T.P. nr. GP058–2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protec ie termic la cl dirile de locuit 331/N/8.04.P.C. 9/04.C.C.1984 B.C.C.C.C.C.1/N/10.C. reglem.10.2003 M.12.T.T. M.R.-S. execu ia i exploatarea hidroizola iilor la cl diri Elaborator: I.T. p I .L.P. Normativ privind proiectarea.R.T. M.N.L. 11/N/18.E.C.E.C.E.2002 21 B.C.C.P.L. 20/28.L.R.D. nr. 5/1984 Înlocuie te NP 36–1982 IX-11 C 233-1990 M. 2/2002.C. Instruc iuni tehnice pentru izolarea termic cu produse textile ne esute a conductelor i aparatelor din instala ii termice Elaborator: I. nr.C.C.R. 8/2003 .P. .07.P.C.R.P.A.D.T.C. 776 bis /05.1991 B. bro ur I. 9/1985 Publica ia în care a ap rut Înlocuie te C 142–1979 Observa ii IX-9 C 142-1985 IX-10 C 216-1983 I.C.C. nr.N.T.C.13/2001 Înlocuie te C 246–1993 IX-14 Elaborator: I. Instruc iuni tehnice privind alc tuirea i executarea hidroizola iei monostrat cu folie stratificat din PVC plastifiat la acoperi urile cl dirilor industriale i agrozootehnice.C.A.A. I.2002 B.12. 3/1993 Înlocuie te NP 44–1986 IX-13 NP 040-2002 Instruc iuni tehnice pentru executarea i recep ionarea termoizola iilor la elemente de instala ii Elaborator: TAGLSIT Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construc iilor subterane i bazinelor Elaborator: I. nr.2003 B.R.E. nr.14/2002 Înlocuie te NP 200-1989 IX-15 Normativ general privind calculul transferului de mas (umiditate) prin C 107/6-2002 elemente de construc ie IX-16 Elaborator : I.

10.P. în vederea reabilit rii termice.L.T.E.L.A.D.T.C. nr.C. nr.C.E.N.10.L.A. 8/2003 Observa ii IX-17 M.C. Ghid privind îmbun t irea calit ilor termoizolatoare ale ferestrelor la cl dirile civile GT 043-2002 existente Elaborator : U.N.L.E.C.L.P.R.10.P. 1571/15.L.T.Of. 6/2003 IX-23 M. 1573/15.M. nr.C.10. 1569/15.L.E.P.2002 M.15/2006 I.C.N.C.I. 6/2003 IX-20 B.E.L. 605/21.R.04.10.T. 1570/15.T. 5/1987 Înlocuie te C 163–1973 .C. 5/2003 IX-21 M.08.2002 B. execu ia i exploatarea elementelor de construc ii NP 064-2002 hidroizolate cu materiale bituminoase i polimerice Elaborator : I.T. nr. Ghid privind utilizarea chiturilor la etan area GE 047-2002 rosturilor în construc ii Elaborator : I. nr.C.L.C. 40/21. nr.C.T.R.L.P.2002 B.2002 IX-18 M.2003 B. 576 bis /12.09.2002 B.C.2003 M. nr.10.P.C. Metodologie pentru evaluarea performan elor termotehnice ale materialelor i produselor MP 022-2002 pentru construc ii Elaborator : PROCEMA S.N. 5/2003 IX-22 M.N.C. 1579/15.P.U. Metodologie privind determinarea permeabilit ii la ap a finisajelor i protec iilor GT 044-2002 anticorozive aplicate pe suprafe ele elementelor de construc ii Elaborator : I.C. 1578/15. p I .C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut B.R.Domeniu -nr. .1987 22 Înlocuie te C234-1991 IX-24 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unit ile func ionale ale GT 039-2002 cl dirilor existente Elaborator: I.C. Ghid de evaluare a gradului de izolare termic a elementelor de construc ie la GT 040-2002 cl diri existente.L.L.C.L.2002 B. Instruc iuni tehnice pentru folosirea C 163-1987 profilelor încastrate din PVC plastifiat la etan area rosturilor elementelor de B. 5/2003 IX-19 M.C.C. Elaborator: I.L.R. nr. reglem. Ghid privind proiectarea.P. nr.

C.C. Instruc iuni tehnice privind executarea placajelor din pl ci de faian majolic i pl ci ceramice sm l uite aplicate pe pere i prin lipire cu paste sub iri Elaborator: I.R. 928/15.C.04. 23 I. 5/1986 .D.C.2006 M.C. 11/1986 Înlocuie te C 6-1975 X-4 C 70-1986 I.C.C.E.1986 B.C.A.P.1977 I.E.C.C. nr. 23/2006 M.P.C.09.R.09.N.C. 23/N/03. 54/20. Normativ privind proiectarea i execu ia m surilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice în cl diri (revizuire C125-1987) Elaborator: I.Of.2006 B.11. nr.C.C.C.2005 C125-1987 î i înceteaz aplicabilitatea IX-26 GP 114-2006 MTCT 1734/21.N.C. 7/11.12.P. .C.2006 MTCT 1732/21.C.L.N. nr.C. p I .N.N.1986 B.E.P.C.Of.N. nr.2006 B.C.05.11.12.460 bis/31.1996 I.R. Ghid privind proiectarea.R. 55/20. execu ia i exploatarea hidroizola iilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP i SBS Elaborator: I.1986 M.D.C.N. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii IX-25 C125-2005 MTCT 195/2005 M.Domeniu -nr.C. 11/1986 Înlocuie te C 70-1970 X-5 C 223-1986 Instruc iuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Elaborator: I.R. reglem. .R.C.nr.N.C. 910/08. X-1 NE 001-1996 X-2 C 4-1977 X-3 C 6-1986 B.P.C.E.E. .C.R.E. Of.C.T.nr.C.N.C. nr. nr. Normativ privind reabilitarea hidroizola iilor bituminoase ale acoperi urilor cl dirilor Elaborator: I. 23/2006 B.C. p I . nr.C. Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor din faian majolic i pl ci ceramice sm l uite CESAROM Elaborator: I.R. 131/05.D.E.C.C.C. p I . 12/1977 IX-27 NP 121-2006 construc ii Elaborator: I.D. 8/1996 Înlocuie te C 18-1983 C3-1976 Caiet VII-IX B.R. Normativ privind executarea tencuielilor umede groase i sub iri Elaborator: I.E.05.09.C.C.E. Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu pl ci emailate sau melaminate din fibre de lemn Elaborator: I. nr.

N.L.2003 B. 11/1999 Înlocuie te C 35–1982 B. reglem.T.a.11. .L.2002 M.C.T.R. nr. nr.2002 M. 1/2003 B.C. 1606/02.2001 M.L. 1617/02. execu ia i asigurarea calit ii pardoselilor la construc ii în care se desf oar activit i de produc ie Elaborator: I. Ghid de proiectare i execu ie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cl diri Elaborator :I.T.A.L.A.C.R.L. i 1500V c. nr.C.06.C.Domeniu -nr. i 1500V c. 1996 B.N.T.L.P.C. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier i pietonal Elaborator : U. nr.A. 1575/15.C.C.C.L. nr.2003 M.B.L.L.C. 2/2002 Bro ur ICECON B.N.E.C.L.C.L.C.C.E.C. Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial din cl diri Elaborator : U.L.C.T. Ghid pentru instala ii electrice cu tensiuni de pân la 1000 V c. Normativ privind proiectarea.N.10.P.10/2003 B. nr.c. nr.P.C.a.T. 10/2006 Bro ur ICECON B.T. 6/2003 Înlocuie te C 202–1980 X-7 GP 073-2002 XI-1 NPO 13-1996 XI-2 GP 037/01998 M. nr.C. i 1500 V c.C.B.P.11.L.07.06.a. 3/2001 Bro ur ICECON B.A.L.R. execu ia i asigurarea calit ii pardoselilor la cl diri civile Elaborator: I. nr.L.P. 938/02.07. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice cu tensiuni pân la 1000V c.T.c. 604/21. Normativ pentru exploatarea instala iilor electrice cu tensiuni pân la 1000V c.2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii X-6 M.P. Ghid privind proiectarea.07. Elaborator : ICECON S.P.R. 939/02.A. 1055/26.E. 3/1997 M.P.10/2003 Inlocuie te I 7/1–1994 XII -1 GP 052-2000 XII –2 I 7/2-2001 XII -3 NP 061-2002 XII -4 NP 062-2002 XII -5 NP-I 7-2002 B.E.C.P.T. 68/N/28.L. p I .L. Elaborator ICECON S. 49/ N/30.T. 50/N/17. 12/2002 Înlocuie te I 7-1998 XII -6 I 18/1-2001 Ghid privind reabilitarea finisajelor pere ilor i pardoselilor cl dirilor civile Elaborator : I.2002 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic M. Elaborator: ICECON S. 576 bis /12. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor interioare de curen i slabi .T. nr.C.04.1998 B. nr.2000 M.08.c.A.T.08. nr.2001 24 M.Of.15/2006 GT 041/2002 B.P.

L.A. 1999 M.-S.A.02. nr.C.T. 69/N/25. Înlocuie te I 22–1984 M. nr.P.P. Modific ri i complet ri Normativ pentru proiectarea construc iilor de captare a apei Elaborator: AQUAPROIECT S. nr.C.A. M.C.T.P.P.T.T.T. Elaborator: I.2005 Înlocuie te I 9–1982 Cap. 23/N/07. 3/2002 B.05.A.A.94 B.L.P.C.C.T.8 î i înceteaz aplicabilitatea prin ordinul M. 78/N/13.L.03. nr. Normativ privind proiectarea.L.C. 438/22. 2/1997 Cap.12.6/2004 M.10. nr.1996 M.P. .217/17.L. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XII-7 I 18/2-2002 B.T.02.A.C. Of. Normativ pentru exploatarea instala iilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S. 6/2000 XIII-5 NP 028-1998 .2002 M. nr.T.A.2002 Înlocuie te I 18-1998 XII-8 NP 099-2004 MTCT 176/2005 M.T. nr.A.01. 1997 M. 12/1997 XIII -2 I 9/1-1996 XIII-3 I 9-1994 Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S. 16/2005 B.P.C.P.A.-S. 1/N/18. 86/N/05.2005 XIII-4 I 22-1999 Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de aduc iune i a re elelor de alimentare cu ap i canalizare ale localit ilor Elaborator: PRODOMUS S.A. nr. 1994 M.217/17.L.L. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de alarmare contra efrac iei din cl diri Elaborator: I.1998 25 B.1999 B. 2014/18.-S. 17/N/16.04.P. 13/1999 B. verificarea i exploatarea instala iilor electrice în zone cu pericol de explozie Solu ii cadru pentru instala ii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte Elaborator: I. 14/1999 Bro ur IPCT XIII-1 SC 003-1997 aferente cl dirilor civile i de produc ie.nr.A. p I . nr.12.C.C. Modific ri I 9 .03.C. nr.P.C.P.05.T.L.T. executarea.14 î i înceteaz aplicabilitatea prin ordinul M.T.A.T.T. reglem.L. 418 bis/18.C.Domeniu -nr.T.A.L.2005 B.

P.10.P.P.T.P. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut I.T.2002 M.C.P. 9/2003 Bro ur IPCT NP 036-1999 M.T.A.06. nr. 9/2003 Bro ura IPCT Ordin: M.C.L.P. SA Program de calcul pentru dimensionarea re elelor de prinklere. Re ele plane ramificate Elaborator: I.10.C. 11214/N/06.11. nr.L.2003 XIII-14 GP 087-2003 Instruc iuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec i stabilirea m surilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instala iile hidraulice sub presiune Elaborator: I.2001 B.C. 1996 B. 5/2000 Bro ur IPCT XIII-8 GP 071-2002 XIII-9 GP 074-2002 B.Of.L.-S. p I . 12/2002 XIII-11 P 66-2001 M. 13/1997 Bro ur IPCT Înlocuie te P 96–1986 XIII-13 GE 046-2002 M.09. nr.L. Ghid de proiectare a construc iilor pentru tratarea apei în vederea potabiliz rii .L.P. Ghid pentru proiectarea i executarea instala iilor de canalizare a apelor meteorice din cl diri civile.L. social-culturale i industriale Elaborator: I.L.C. 82/N/19.S. Ghid pentru instala ii de separare a hidrocarburilor cu deversare în re elele de canalizare Elaborator I.T.200 1 B. nr.T.C.1999 B.A. 647/23.L.C. 1410/26. 8/1975 Observa ii XIII-6 I 30-1975 XIII-7 M. 11/2001 Înlocuie te P 66–2000 XIII-12 P 96-1996 M.2002 B.09.A.-S.L.L. 771/04. 77/N/05.T. Ghid de execu ie pentru sta ii de epurare pentru localit i mici (Q<5 l/s) Elaborator: I.2002 M.C. Ghid de proiectare pentru construc ii i instala ii de dezinfectare a apei Elaborator: I.T.C.nr. 1454/03.Domeniu -nr. reglem.G. 105/05. nr. 1616/02. nr.B.T.09.2003 26 B.T.T.C. Normativ de reabilitare a lucr rilor hidroedilitare din localit ile urbane Elaborator: PRODOMUS S.P.11.T.C.C.P.A.L.T.C.10.C.C. 1411/26.P.-S.A.P.A. SA Normativ pentru proiectarea i executarea lucr rilor de alimentare cu ap i canalizare a localit ilor din mediul rural Elaborator: PROED S.A.T. 14/2002 XIII-10 PC 021-2001 M.1975 B.T. nr.A.P.11. .C.

11.11. Ghid de proiectare i execu ie a re elelor i instala iilor exterioare de alimentare cu ap M.P. NP 088-2003 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti-Partea a II a: Treapta biologic M. 60/N/25. Anexa: B.L.T.A.2003 Anexa: B. 14/1999 Bro ur IPCT Ordin:B. M. 9/N/16. nr.C.C.C.01. nr.1996 M.C.C. 2/N/18.B.C.10. 14/1999 Bro ur ICECON .Of.T. Normativ pentru proiectarea construcíilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti -Partea I : Treapta mecanic Elaborator: U. reglem. .C.C.L.2003 Ordin: M. nr. 646/23/10/2003 Ordin: M. 773/04.Of. nr.T.7/1996 Bro ur I.A. nr.C. p I .T.T. 639/23. M.C..P. Ordin:B. 14/1999 Bro ur IPCT Înlocuie te G–1972 XIII-20 G .B.02.L.11. 2/N/18. nr.P.A. Ghid de proiectare pentru instala ii sanitare.C.instala ii frigorifice Elaborator: I.instala ii de gaze Elaborator: I.01.2/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIII-15 NP 091-2002 XIII-16 NP 032-1999 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de dezinfectare a apei în vederea asigur rii s n t ii oamenilor i protec iei mediului Elaborator: PROED S.1999 27 Ordin:B. Mapa proiectantului Elaborator: I.4-5/2004 XIII-18 NP 089-2003 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti-Partea a III a: Sta ii de epurare de capacitate mic (5<Q. 50 l/s) i foarte mic (Q. nr.1997 XIII-21 F .T.A.T. 19/N/28.C.1998 Ghid de proiectare .T. nr.T.C.T.08. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: PROED S. Ghid de proiectare .03.C.A.-S.A. p I .T.2003.C. 771/04.T.A.T. nr. nr.C.-S.P. Anexa: B. 5 l/s) Elaborator: U.P.Domeniu -nr.C.2003 Ordin: M.1999 B. p I.L. 773/04.4-5/2004 XIII-19 S .P.P.T.3/2004 Bro ur PROED M.C.-S. nr.A.1999 Ordin: B.L.A.P.T. 640/23.4-5/2004 XIII-17 Elaborator: U.Of.B.C.T.T.2003 Anexa :B.P.A.10.1998 XIII-22 AC .1999 M.1994 M.T.

G. nr.L.T. reglem.2002 XIII-29 NTPA 0022002 H. nr.L.A.C. p I . Ghid privind proiectarea.-S.C. nr.C.04.C.Of. gaze naturale i energie termic Elaborator: I. p I .2003 Bro ur ICECON XIII-26 GP 043-1999 M. Revizuire NTPA 002-1997 XIII-30 NTPA 011- i canalizare.T.09.Of. utilizând conducte din mase plastice Elaborator: ICECON S. Solu ii cadru pentru montarea contoarelor la instala iile sanitare i de înc lzire din cl dirile existente Elaborator: I.M. 2/1997 Bro ur IPCT XIII-24 XIII-25 NP 084-2003 M. 1996 Ordin:B.A.03. epurarea .P.2003 Ordin: M.L.2002 M.P.12. TERAPLAST Bistri a Solu ii cadru de contorizare a consumurilor de ap . .1996 M.A.T.L.1999 Ordin :B.P.A.1/2000 Bro ur I.C.T.A. 187/20.T.P.T. nr.T.-S.I. nr. Normativ privind proiectarea. 7/1996 Bro ur IPCT Ordin:B.Domeniu -nr. Norme tehnice privind colectarea. nr.7/1999 Bro ur I. executarea i exploatarea instala iilor sanitare i a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare.T.A.-S.T.M.C.C.11. .T.T.C. 83/23. XIII-28 NTPA 0012002 H. nr. 18/N/28.C. nr.I.P.T.A. execu ia i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare utilizând conducte din PVC i polietilen Elaborator: I.P.A Normativ privind stabilirea limitelor de înc rcare cu poluan i a apelor uzate industriale i or ene ti la evacuarea în receptorii naturali Elaborator: I.C. p I .P. 188/2002 28 M. 84/N/29.-S. Normativ privind condi iile de evacuare a apelor uzate în re elele de canalizare ale localit ilor Elaborator: I. 187/20.Mapa proiectantului Elaborator: ICECON S.1999 Ordin: B.P.P.Of. XIII-27 SC 002-1998 M.03. Ac .G.03.C.C. 188/2002 M.G. 188/2002 H. . 867/05.A.P.Of.. nr.C. . nr. Solu ii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instala ii în construc ii Elaborator: I. 25/N/7. 905/05.12.A. p I . tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIII-23 SC 001-1996 M.

2006 B.04.I. .C. nr. 15/N/07.C.A. 345 bis/25. Instruc iuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau înc lzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale Elaborator: I. Of. p I .2006 B.T. 338 bis/21. nr.nr. 337 bis/21.A.L.C. nr. 888 bis/31. 1998 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic 2002 Denumire reglementare tehnic i evacuarea apelor uzate or ene ti Elaborator: I. nr.04. 55/N/15.07.M.B.C. execu ie i exploatare a lucr rilor de alimentare cu ap i canalizare în mediul rural Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansat a apelor uzate Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti Partea a V-a. p I .T. nr.09.09.C. Of. 6/1999 Bro ur ICECON B. 9/1994 Înlocuie te I 5–1979 XIV-1 I 5-1998 XIV-2 I 5/1-1994 XIV-3 I 5/2-1998 Elaborator: PROED S. Of. Ghid pentru execu ia i exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile Ghid de proiectare.A.2/2005 M.L.2001 Ordin: B.2006 MTCT 1736/21.03.C.07. nr.2005 B.20/2006 XIII-34 NP 107-2004 MTCT 163/2005 XIII-35 NP 118-2006 MTCT 1729/21.T.C.C.1998 29 XIII-36 NE 035-2006 M. 665/30.A.2006 M.P. utilizate pentru comunit i mici M.04.2005 B.T. reglem.P. p I . nr.C. .2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIII-31 ST 041-2000 Specifica ii tehnice privind sta iile de epurare monobloc.T.E. p I . Normativ pentru exploatarea i reabilitarea conductelor pentru transportul apei Elaborator: U.11. 55/N/15.P. .L. Of.2005 B.22-23-24/2005 M.P.nr.C. nr.10. 6/2006 M.04. containerizate i automatizate. 1/2002 Bro ura PROED SA MTCT 164/2005 MTCT 161/2005 XIII-32 GE 052-2004 XIII-33 GP 106-2004 M. nr. nr.N.L.L.19/2006 B. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor de ventilare i climatizare Elaborator: ICECON S. Of.C. .T.Domeniu -nr.B. 187/20. p I . Prelucrarea n molurilor Elaborator: U.07.R. 1994 M. nr. . 6/1999 .C. nr. Normativ privind exploatarea instala iilor de ventilare i climatizare B. 903bis/7.C.C.A. nr.

P.P.A. Normativ privind proiectarea i executarea instala iilor de înc lzire central Elaborator: I. nr. 68/N/25.C.P.2000 B.C.T. 19/N/07. 3-4/2000 XIV-10 ST 023-1999 M.C.T.C. nr. 1997 B. 1997 B. 1999 B.P.T. Procedur de verificare Elaborator ICECON S.2000 30 B.P. 18/N/07.T.T.Domeniu -nr.T.E. nr.A.L.N.Cerin e de calitate. Ghid pentru calculul consumului de c ldur al cl dirilor dotate cu sisteme pasive de înc lzire solar Elaborator: I.C. 22/N/7.L. 5/2000 Bro ur ICECON XIV-8 ST 020-1998 M.-S.C.T.L. nr.A.B Specifica ie tehnic privind controlul calit ii execu iei sistemelor de distribu ie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilen de medie densitate.P.-S.10. nr. 1999 M. 14-15/2000 Bro ur ICECON .04.L.A.C. 10/1998 Înlocuie te I 13-1994 Înlocuie te I 13/1-1994 Observa ii XIV-4 I 13-2002 XIV-5 I 13/1-2002 XIV-6 GP 017-1996 XIV-7 NP 018-1997 M.C. 78/N/12. execu ia exploatarea i postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Specifica ie tehnic privind certificarea de conformitate a calit ii evilor din o el preizolate Elaborator: ICECON S. 13/2000 Bro ur ICECON XIV-11 ST 024-2000 Elaborator: I. 929/02.L.L.L.T.L.C.A.C.P.T.P.T.C.-S. 4/1997 Bro ur Societatea Român de Protec ie contra Incendiilor B.05.R.A. Specifica ie tehnic privind tehnologiile de execu ie i procedeele de verificare a sistemelor de distribu ie a gazelor naturale. Normativ pentru exploatarea instala iilor de înc lzire central Elaborator: I.07. reglem.C.A.09.C.A. 249/17.C. 930/02.2002 M. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din re elele de transport i distribu ie Elaborator: U. Normativ pentru proiectarea.T.P. nr.A.P.P.03. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.04.C.L. 14-15/2003 M.A. nr. 75/N/05.2002 B.I.L.07.T. 1999 XIV-9 GT 022-1999 M. nr.04.A. 14-15/2003 B. M.

L.T.-S.P.10.L. între inerea i exploatarea sistemelor i echipamentelor de siguran din dotarea instala iilor de înc lzire cu ap având temperatura maxim de 115 gr. nr.A.P. 26/N/07.C.N.A.B.R.C.C.T.A.P.C.P. Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.08. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIV-12 I 31-1999 M.1999 B.E.P.C. 116/29/24.P.C.T.-S. 1999 M.R.T.P. 9/2000 XIV-18 GP 041-1998 cu conducte din polietilen Elaborator: ICECON S.C. pentru autovehicole Elaborator: I.-S. 2/2000 Bro ur IPCT Înlocuie te I 33–1976 XIV-14 NP 031-1999 M.T. Ghid pentru calculul necesarului anual de c ldur al cl dirilor de locuit Elaborator: I.C.C. Ghid pentru alegerea.C.A. M. 10/2000 31 .L.T.T.N. Normativ de proiectare.L..L. 76/N/05.A.L Normativ de proiectare. 73/N0/5.C Elaborator: I.L. nr.A.P. 1/2000 Bro ur IPCT XIV-17 GP 039-1999 B. 1999 M.) pentru autovehicule prin sta ii independente Elaborator: SIGMA S.10.) Elaborator: I.P. 12/2000 Bro ur ICECON XIV-15 NP 037/11999 M. Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 72/N/04.E. nr.1999 B. Normativ pentru proiectarea. execu ia i exploatarea instala iilor de înc lzire prin radia ie de pardoseal Elaborator: ICECON S. nr.L.P.) .L.R.T.L.I.P. executare i exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 1/2000 XIV-16 NP 037-1999 M. 74/N/05. reglem.1999 B. 2/2000 Bro ur IPCT Înlocuie te I 31–1976 XIV-13 I 33-1999 M.C. proiectarea.1999.A. 74/N/5. execu ie i exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.) Elaborator: I.10.04.08.T.A.T. 64/N/25.Domeniu -nr.C.P.C. nr. nr.10.C.1999 B.P.P. B.A.A.C.C. B.L.L.A. nr.10. I.A. 1999.

T. 1628/02. 1612/02. nr. nr. 13/2000 Anexa :B.L.P.T.C.C.P.R. I.A.R. 1618/02.11. nr. nr.2001 32 B.C. nr. Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cl dirilor existente i a instala iilor de înc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora Elaborator : I.2000 I 45-1993 M. 3/2002 XIV-26 GT 032-2001 Instruc iuni tehnice pentru executarea i exploatarea instala iilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum Elaborator: I.T.T.C.12. Ghid pentru defalcarea consumurilor de c ldur pentru înc lzire i preparare a apei calde de consum la cl diri de locuit colective Elaborator: I.11. 324/N/4.N.L.L.N.D. nr. 4/2001 B.E.A.C.2001 B.L.C.C.nr.C.C.1985 B.N.. 1993 B.2001 B. 6/2001.C.T.C.04.C.C. Ghid privind proceduri de efectuare a m sur rilor necesare expertiz rii termoenergetice a construc iilor i M.R.L. nr.C. Ghid de proiectare.A.C.R.C.P. 1611/02.R..R. 16-17/2006 XIV-22 NP 048-2000 M.C.C.E.Bro ur IPCT B.E. ICRAL Instruc iuni privind metodologia de testare aeraulic i termic a camerelor curate Elaborator: I.2001 M.2001 B. 3/2002 .C.T.L.11. Specifica ie tehnic privind montarea i utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de c ldur ale corpurilor de înc lzire Elaborator: I.P.A.T.T. 14/N/9.T.C.P.11.L. execu ie i exploatare a centralelor termice mici Elaborator: I.03.C. 3/2002 XIV-25 GT 028-2001 M.E.2000 XIVI-23 GT 029-2001 M.E. nr.C. 8/1985 Observa ii XIV-19 I 42-1985 XIV-20 M.L.C.N.L.Domeniu -nr. nr.C.P.C.N.P.06.L. 3/2002 XIV-24 ST 046. Ghid pentru urm rirea comport rii în exploatare a schimb toarelor de c ldur din centralele i punctele termice Elaborator : I.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut I.P.-S.C.N. reglem.P. 14/05.L.P.E. 6/1994 XIV-21 GP 051-2000 Ordin :B. 50/N/30.

nr. 1625/02. Ghid privind determinarea suprafe ei echivalente termic a corpurilor de înc lzire Elaborator: I.07. C.07.L.A.11.P. nr.C. nr.C. nr. nr. 1614/02. 20/2003 B.C.T. 5/2002 XIV-28 MP 013-2001 M.L. C.execu ie i exploatare pentru re ele termice cu conducte preizolate Elaborator: I.2001 B.C.-S.T. nr.C.2001 M.E.-S.A. 22/2003 XIV-31 NP 029-2002 M.-S.N. C. 33 B. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorit i a m surilor de reabilitare termic a cl dirilor i instala iilor aferente. 1626/02.T. 5/2002 XIV-29 I 36-2001 M.C.C.L.P.P.-S.T.C. în centrale termice pentru ansambluri urbane Elaborator: I.P.11.L.07.11.L.T.T. 2002 B.L.-S.2001 B.P. 2002 M.C.C.C.T.L. Ghid pentru proiectarea automatiz rii instala iilor din centrale i puncte termice. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie.2002 B. 6/2002 GP 066-2002 XIV-30 B.L. nr. reglem.A.N.L.T. 3/2003 XIV-33 GP 067-2002 M.T.L. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIV-27 SC 006-2001 M.P.L.P.A.T. Ghid pentru efectuarea expertizei termice i energetice a cl dirilor de locuit existente i a instala iilor de înc lzire a apei calde de consum. nr.A. 942/02. 941/02. Solu ii cadru pentru reabilitarea i modernizarea instala iilor de înc lzire din cl diri de locuit Elaborator: I.P.P.T.P. 940/02.07.-S.P.C.T. Normativ de proiectare. 21/2003 XIV-34 NP 058-2002 instala iilor aferente Elaborator: I.L.C.T.E.Domeniu -nr.C.R.R. aferente acestora Elaborator: I.L 934/02.L.T. Program cadru al programului na ional anual de reabilitare i modernizare termic a cl dirilor i instala iilor aferente Elaborator: I.L. 2002 B.P. 24/2003 Înlocuie te NP 029-1998 XIV-32 GT 036-2002 M.L.P. Normativ pentru proiectarea i executarea .P. Elaborator: I.C.A.

V . nr.P. 7/1996 Bro ura IPCT Ordin B.L.T. 1412/26.1996 M.07.11. Ghid pentru proiectarea instala iilor de înc lzire-r cire folosind ventiloconvectoare Elaborator :U.P.2002 NP 059-2002 M.T.A.L. .C.R.L.C.P.-S.L.C. nr.T.-S.C.T. nr.T.-S.N.10.L.B. 2002 B. 18/2003 XIV-39 I .07. 332/N/08.07. nr. 7/2004 Bro ura IPCT XIV-37 MP 019-2002 M. Solu ii cadru pentru reabilitarea termo-higroenergetic a anvelopei cl dirilor de locuit existente Elaborator: I.P. 19/N/28.L.2000 34 Ordin B. I .Of. p I . reglem.-S.P.T.P.T.L.Mapa proiectantului Elaborator: I. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instala iilor de înc lzire i ventila ie din cl diri Elaborator: ICECON S.C.C. Ghid de proiectare pentru instala ii de înc lzire.-S. 1850/11. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic -–re ele i puncte termice Elaborator: I.P.1995 M.L. 10/2001 Bro ur ICECON B. Metodologie privind reabilitarea i modernizarea anvelopei i a instala iilor de înc lzire i ap cald de consum la blocurile de locuin e cu structura din panouri mari Elaborator: I.A.C.12.P. 837/20.C. 14/2002 B. 1996 M.C.C.A.C.L.L.L.2002 B.E. 78/N/05.T.P. nr.09.C.A.re ele i puncte termice Elaborator: I.P. Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cl diri Elaborator: I.T. nr.1999 M.A.A. 19/N/28.11.C. Ghid de proiectare pentru instala ii de ventilare.C..-S.P. 2002 B.T. nr.C.T.L.A.A.C.T.P.Domeniu -nr.A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 931/02. 2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIV-35 M.P.T.1996 XIV-41 GP 019-1999 XIV-42 GP 056-2000 sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic . nr.A.Mapa proiectantului Elaborator: I.03.P.T.A.C. 12/2003 MP 017-2002 XIV-36 Ordin: M.03. nr.2002 XIV-38 SC 007-2002 M. 926/02.T. 932/02. 7/1996 Bro ura IPCT Ordin B.1/2002 Înlocuie te GP 019 –1997 XIV-40 V .

Of.2007 M.T.C. Partea I .nr. 904/25.C.2004 Înlocuie te I 37-1981 XIV-47 MP 028-2003 XIV-48 Mc 001/12006 Ordin M. Observa ii XIV-43 SC 005-2000 XIV-44 SC 004-2000 M.126 bis/21.C.C.T.02.nr.C.A.867/05. 4 -7/2007 M. Partea II – Performan a energetic a instala iilor din cl diri Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor.A.T.Anvelopa cl dirii Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor.12/2001 XIV-45 ME 005-2000 Ordin B.04.Of.T.02.A. 4 -7/2007 M.C.18/2006 M.Of.C.T.nr.L.2007 Ordin B.R. 711/13.C.126 bis/21. 157/01.05.2000 M.T.12. nr.L.13/2001 Bro ur I.T.T..nr.C. 329/N/08.p I.. nr.2000 Ordin B.C.T.T.L. Partea III – Auditul i certificatul de performan al cl dirii Îndrum tor de diagnosticarea st rii de degradare i metode de remediere i protec ie anticoroziv a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe baz de clor 35 . 157/01.P. 210/N/25/09.C.2007 B.p I.12.C.C..A.C.11.T.T. nr.T.A.126 bis/21. scar de bloc.12.T.Of.2000 M.-S.T.nr.etc.T.-S. 1994 B. 330/N/08.C. 10/N/07.p I.2003 M.L. nr. nr.P.T.A. 4 -7/2007 M.C.nr.P.nr.-S.2007 B. reglem.p I. Metodologie privind determin rile termografice în construc ii Elaborator TEHNOSISTEM S.Of.P.P.02..P. Solu ii cadru de proiectare a instala iilor de climatizare la cl diri publice Elaborator: I.2007 B.02.02.2004 M.p I.2007 M.T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.04. nr.A.L..C. 8/1994 XIV-49 Mc 001/22006 XIV-50 Mc 001/32006 XV-1 PC 1/1-1993 Solu ii cadru pentru instala ii interioare de înc lzire utilizând noi sisteme de reducere a agentului termic central termic de apartament.405/06.Domeniu -nr.P.P. Manual pentru întocmirea instruc iunilor de exploatare privind instala iile aferente construc iilor Elaborator: I. 157/01. Elaborator: I.13/2001 XIV-46 MP 037-2004 M.2003 B.02. Metodologie privind echilibrarea hidraulic a re elelor termice cu ap cald i ap fierbinte Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor.

6/N/03.R.P.T. beton precomprimat i o el situate în medii agresive Elaborator: I.C.T. nr.E.A.N.C. execu ie i exploatare privind protec ia anticoroziv a bazinelor din beton armat destinate neutraliz rii i epur rii apelor industriale Elaborator: I.C.C. Ghid de proiectare i execu ie pentru realizarea interven iilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune Elaborator: I.1998 B.C.C.G.C. Ghid de proiectare.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XV-2 GM 018-2003 B.T.1976 B.T. 13/1999 XV-7 GP 033-1998 M.C.C. nr.R.C.N. 1998 B. Ghid privind urm rirea comport rii în exploatare a construc iilor situate în medii agresive Elaborator: I.1998 B. 5/1999 36 Înlocuie te C 210–1982 .T. Ghid privind investigarea i diagnosticarea st rii structurilor din beton armat.C.N. execu ie.02.2003 Înlocuie te PC 1/2-1994 XV-3 GM 017-2003 M.piatr natural i artificial ) Elaborator: I. 6/2004 M.C.T.C.06.N.E. Ghid de proiectare.A.N.R. 8/2001 XV-6 GP 030-1998 M. 6/2004 Înlocuie te PC 1/3-1996 XV-4 I 14-1976 B.E.P.A.01. nr.R.C.C.N.L.R.C.12. nr. M.E. 51/N/17.E.T. 2/1976 XV-5 GE 030-1997 M.P.C.C.E.A.L.R. exploatare i interven ii pentru protec iile anticorozive ale construc iilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre i fire sintetice Elaborator: I. 130/N/10. 1997 B.L.E. nr.Domeniu -nr.P.C. 5/11.02. reglem. nr. beton.T.R.S.11.C.L. c r mid . 1002/10. 1003/10.C.C. Normativ pentru protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate Elaborator: ISLGC Ghid privind execu ia protec iilor prin hidrofobizare a materialelor de construc ie aparente (lemn.N. 13/1999 XV-8 GP 036-1998 Elaborator: I.2003 I. nr.12.C. 8/N/03.

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M.L.P.A.T. 16/N/07.07.1994 B.C. nr. 10/1994 Publica ia în care a ap rut

Observa ii

XV-9

P 127-1994

XV-10

C 170-1987 B.C. nr. 6/1987

I.C.C.P.D.C. 41/28.09.1987

XV-11

C 170-2007

În curs de aprobare

Va înlocui C 170-1987

XV-12

C 225-1987

l C.C.P.D.C. 43/28.09.1987

B.C. nr. 6/1987

XV-13

GE 045-2002

M.L.P.T.L. 1447/03.10.2002 MTCT 194/2005 MTCT 193/2005

B.C. nr. 13/2003

XV-14

GE 053-2004

Revizuire GP 0351998 Revizuire GP 0351998 MTCT 1735/21.09.2006
37

XV-15

GP 111-2004

M. Of. , p I , nr .428bis/20.05.2005 B.C. nr. 8-9/2005 M. Of. , p I , nr.441 bis/25.05.2005 B.C. nr.8-9/2005 M. Of. , p I , nr. 893 bis/02.11.2006 B.C. nr.22 /2006

XV-16

GE 054-2006

Norme tehnice de proiectare i execu ie a protec iei anticorozive i izola iei termice la co urile din beton armat monolit Elaborator: G.I.P. - S.A. Bucure ti Instruc iuni tehnice pentru protec ia elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale i industriale Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ privind protec ia anticoroziv a elementelor din beton armat i beton precomprimat situate în medii agresive atmosferice Elaborator: I.N.C.E.R.C. Norme tehnice privind protec ia anticoroziv a cablurilor i toroanelor din o el pentru construc ii cu arm turi exterioare i construc ii suspendate Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind execu ia lucr rilor de stopare a igrasiei pere ilor construc iilor cu membrane izolatoare rigide Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de execu ie privind protec ia împotriva coroziunii a construc iilor din o el Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare privind protec ia împotriva coroziunii a construc iilor din o el Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind urm rirea comport rii în exploatare a protec iilor anticorozive la construc ii din o el. M suri de interven ie Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Revizuire GP 0351998f

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut MTCT 1731/21.09.2006 M.Of. , p I , nr. 932/16.11.2006 B.C.nr22/2006

Observa ii

XV-17

ST 049-2006

XV-18

GP 072-2002

M.L.P.T.L. 1577/15.10.2002

B.C. nr. 6/2003

XV-19

GP 070-2002

M.L.P.T.L. 1580/15.10.2002
MTCT 1728/21.09.2006

B.C. nr. 6/2003

XV-20

ST 050-2006

Specifica ie tehnic privind protec iile elementelor de construc ii din lemn împotriva agen ilor agresivi – cerin e i criterii de performan Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a protec iilor anticorosive pentru construc ii hidrotehnice Elaborator :I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a protec iilor anticorosive pentru rezervoare din o el îngropate Elaborator : I.N.C.E.R.C. Specifica ie tehnic privind utilizarea adezivilor polimerici în construc ii Elaborator :I.N.C.E.R.C M.Of. , p I , nr. 942 /22.11.2006 B.C.nr. 23/2006

XVI-1

Metodologie privind executarea lucr rilor de introducere a cadastrului imobiliar în localit i Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.

B.C. nr. 7/1997

XVI-2

B.C. nr. 7/1997

XVI-3

ST 016-1997

M.L.P.T.L. Of.N Cad. i Cartografie 90/N/02.06. 1997 911- CP/02.06. 1997 M.L.P.A.T. Metodologie privind executarea lucr rilor de Of.N. Cad. i introducere a cadastrului re elelor edilitare în Cartografie localit i 91/N/02.06. 1997 912-CP/02.06. Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C. 1997 Specifica ie tehnic . Criterii i metode pentru determinarea prin m sur tori a tas rii M.L.P.A.T. construc iilor.Instruc iuni tehnice pentru 57/N/11.03. 1997 determinarea prin metode topogeodezice a deplas rii construc iilor datorate
38

B.C. nr. 11/1998

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut

Observa ii

XVI-4

C 83-1975

I.C.C.P.D.C. 49/08.12.1975 B.C. nr. 1/1976 M.L.P.T.L. 649 /25.04.2001 Ordin: M.Of. nr. 287/31.05.2001 Bro ur IPCT B.C. nr. 6-7/1998

XVII-1

NP 051- 2001

Înlocuie te CPH 1–1993

XVII -2

NP 009-1997

M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997

XVII -3

NP 010-1997

M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997

B.C. nr. 6-7/1998

XVII -4

NP 011-1997

M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997

B.C. nr. 6-7/1998

XVII -5

NP 015-1997

M.L.P.A.T. 4/N/22.01.1997

B.C. nr. 1-2-3/1998

XVII -6

NP 24-1997

M.L.P.A.T. 141/N/28.11.1997 M.L.P.A.T. 142/N/28.11.1997 C.S.E.A.L.
39

B.C. nr. 14/1999

Înlocuie te P 132-1993 B.C. nr. 14/1999 B.C. nr. 9/1973

XVII -7

NP 25-1997

XVII -8

P 41/1-1973

deforma iilor terenului de fundare Elaborator: I.N.C.E.R.C. Îndrum tor privind executarea tras rii de detaliu în construc ii Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ pentru adaptarea cl dirilor civile i a spa iului urban aferent la exigen ele persoanelor cu handicap. Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construc iilor pentru case de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construc iilor pentru coli i licee Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construc iilor pentru gr dini e de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea i verificarea construc iilor spitalice ti i a instala iilor aferente acestora Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea, execu ia, exploatarea i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea construc iilor publice subterane Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Instruc iuni tehnice de proiectare a spa iilor

L. 867/05.N. nr.04. 1991/12. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 157/21.A.C.-S.L. p I .I.Domeniu -nr.2002. 945/23.1982 B.C.7/2003 Ordin: M.2003 Anexa: B.nr. nr.A. 9/2003 B.12.09.P.I.C.11.-S.2003. nr.09. .P. de turism i administrative Elaborator: ISLGC Normativ privind proiectarea cl dirilor de locuin e Elaborator: I.21/2004 Ordin: M. Of. Normativ pentru proiectarea mansardelor la cl diri de locuit Elaborator: I.2002 Ordin: M. social-culturale.T.C nr.P.C. 16/2005 XVII -13 GP 089-2003 M.C.C.1973 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XVII -9 P 92-1982 I. nr. nr. nr.C.C.-S.12. Anexa: B. .D.Of. p I . cu amenajarea de poduri neînc lzite sau mansarde Ghid privind proiectarea sc rilor i rampelor la cl diri Elaborator: U.12.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a s lilor de audi ie public în spiritul conceptului de performan B. 2/1983 M.L.T. 6/2004 B.M. .03.Of.1996 40 XVII -14 GP 088-2003 XVII -15 NP 063-2002 XVII -16 NP 002/01996 verzi pentru localit ile urbane Elaborator: ISLGC Normativ privind dotarea cu ascensoare a cl dirilor de locuit.L. realizate dup proiecte tip.T.T. . 917/20.2003 Ordin: M. 364/08.L.T.A. 944/23. reglem.12.L. .C.T. nr.2002 M.T.12. Anexa: B.U.2002 Înlocuie te P 92–1976 Inlocuie te NP 016-1996 XVII -10 NP 057-2002 XVII -11 NP 064-2002 XVII -12 GP 110-2004 M. 1383/24.06.T.2005 M.T. p I .2003 M. 914/26. prin transformarea acoperi urilor tip teras în acoperi uri înclinate.12.12.Of. nr. nr.U. 1004/10.C.A.1177bis/27. Ghid privind adoptarea m surilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice Elaborator : I.C. p I .P.P.8-9/2005 M.12.T.T.P. nr.I Normativ privind criteriile de performan specifice rampelor i sc rilor pentru circula ia pietonal în construc ii Elaborator: I.C.A. Cerin e esen iale.C.M.. 25/N/03. 11/1996 .P.C 116/30.M.2/2005 M. 1994/13.A.T. p I . nr.2005 B. U.2002 B.L. Ghid privind reabilitarea termic a blocurilor de locuin e cu regim de în l ime pân la P+9E.C.P.T.C.Of.C.

C.12.3/2006 .Of . 117/N/1. 18/04. reglem. .Domeniu -nr.1986 I.C.A.N.C.-S.P. executarea.2005 B.09.T.C. p I .nr.C. 18/31.P. nr.97 XVII -18 NP 022-1997 M.U.D.T.97 B.C. Normativ pentru proiectarea. p I .C.P.C.02.C.E. 118/N/1.P.A.T. Normativ privind proiectarea sta iilor de înc rcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule Elaborator: I. Of.97 B.C.R. 34 bis / 13.P.1983 M.2006 MTCT 276/2005 41 Se abrog ordinul nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut B.Of . 53/20.03.2006 M. 174 / 15.1985 I.C.C.A. 448 bis/26.T.T.P. nr.C.A.09.T. nr. exploatarea.T. Normativ privind proiectarea de dispensare i policlinici pe baza exigen elor de performan Elaborator : Spital Proiect S.C. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în cl diri industriale Elaborator: I.05.C.C.08.I.P. nr.P.A. 16/2001 Observa ii XVII -17 NP 021-1997 M.C. Normativ privind proiectarea de c mine de b trâni i handicapa i pe baza exigen elor de performan Elaborator: Spital Proiect S.95 din 02.C.T. 115/N/1.A .T.T. nr.89/2004 publicat în M.07.L.C.L.17/2001 XVII -19 NP 023-1997 M. 9/1985 Înlocuie te P 17–1971 B.01. dezafectarea i postutilizarea sta iilor de distribu ie a carburan ilor la autovehicule Elaborator: I.C. 680 / 08. nr. nr.04. 1395 / 26. p I . nr.L. nr.Of.C.T.P. .2004 XVIII-5 GP 107-2004 Ghid privind proiectarea depozitelor de de euri cu materiale geosintetice Elaborator: U.A.C.02. 11/1986 B.2006 Înlocuiesc P 71–1979 Înlocuie te NP 30-1979 XVIII -2 P 71-1986 XVIII-3 P 117-1983 XVIII -4 NP 004-2003 Elaborator: I.09.P.18/2001 XVIII-1 P 17-1985 I. 5-6/1983 M.C.D.2005 B.Modificari M.D.B M. p I nr.C. Norme tehnice privind proiectarea spa iilor social-sanitare pentru construc ii industriale Elaborator: I. Normativ privind proiectarea de cre e i cre e speciale pe baza exigen elor de performan Elaborator: Spital Proiect S.

nr.L. Normativ de proiectare.C.L.Domeniu -nr.10.A.2002 B.T. 19/2003 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIX-2 GE 049-2002 XIX-3 NP 076-2002 M.L.L.A.L.L. 1715/17.10.A.P.C.P.L. tehnic din domeniu XIX-1 B. 1710/17.T.C.P.P. 7/2003 XIX-6 MP 023-2002 M.L. NP 078-2002 Metodologie privind determinarea infiltra iilor la baraje si diguri de p mânt.L.T.P. nr.2002 B. pentru asigurarea parametrilor func ionali Elaborator PROED S.I. Ghid de execu ie. 16-17/2003 XIX-9 GE 050-2002 Ghid de elaborare a con inutului cadru al evalu rii impactului asupra mediului a .2002 M. canale de naviga ie si canaliz ri prin m sur tori de termometrie in foraje.T. nr.C. 1713/17.C. 1765/23.T. 53/N/11. 19/2003 XIX-4 GP 076-2002 M.P.2002 B.10. .S.C.P.C.09.T.T.P. nr.10. 1409/26.A. 12/2001 Indicativ reglementare tehnic GE 027-1997 Denumire reglementare tehnic M. Normativ de proiectare privind protec ia cheiurilor la acostarea navelor Normativ de proiectare antiseismica a construc iilor de acostare gravita ional Elaborator IPTANA S. 1709/17.L.L.2002 M.L.L. nr.10. 16-17/2003 B.03.P.A.A.C.2002 42 B.10. M. nr.10.P.T. Ghid de proiectare privind siguran a în exploatare a lucr rilor de consolidare costier Elaborator IPTANA S.T.C.L.2002 B. nr.L.L. exploatare i postutilizare a construc iilor de captare din apa subteran .1997 M. Elaborator GEOTEC S. reglem.B. 7/2003 XIX-7 Elaborator IPTANA S.7/2003 XIX-5 GE 048-2002 Ghid pentru proiectarea lucr rilor de ap rare i consolidare a taluzurilor la canale i diguri Elaborator: I. nr.2002 B. 1712/17. 16-17/2003 XIX-8 NP 077-2002 B. Ghid privind între inerea i exploatarea în siguran a construc iilor i instala iilor de la prizele de ap pe râuri Elaborator AQUAPROIECT M.F.T.L. execu ie i evaluarea siguran ei la ac iuni seismice a lucr rilor hidrotehnice din frontul barat Elaborator :U. 1711/17.C. nr.

P. 642/23. nr.11.T. . nr.P.T. nr.B. reglem.C.C.2003 Anexa : B.Of.11. . nr.11.10.S. 17-18/2004 XIX-15 GP 062-2000 Ghid de proiectare i execu ie pentru construc iile de tratare a apei pentru localit i mici i obiective izolate.2003.A.05.C.2003 Anexa :B. 13/2001 Buletin Informativ PROED SA Înlocuie te P 84–1988 . nr.C. GP 084-2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de ap Ghid pentru proiectarea c ilor navigabile Elaborator: IPTANA S.T. nr. 1/2002 Bro ura PROED SA XIX-16 ST 021-1997 Elaborator: PROED S.C.C. 771/04.2003 XIX-14 GP 085-2003 Ordin: M.. NP 087-2003 Normativ pentru urm rirea comport rii construc iilor hidrotehnice M.A.A.T.C. nr.T.T.Of.T.11.L.nr.H. 15/2004 XIX-13 Elaborator: IPTANA S. 641/23. 2/2004 Ordin: M. M.L.2003 Anexa : B.C.11. nr. Anexa : B.T. 666/30.C.10. 643/23.2003 M.L.B. .2003 M. 786/07.T.C. în vederea asigur rii s n t ii popula iei i protec iei mediului M.Of. XIX-10 Elaborator: I.T. nr. p I . 771/04. p I . 23/N/22.C. NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea seismic a barajelor Ordin: M. GP 086-2003 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea ac iunii asupra construc iilor portuare.13/2004 XIX-12 Elaborator: U.T.04.C. nr.10. p I .T. p I .786/07. 644/23. 645/23.10.Domeniu -nr.T. .2003 XIX-11 Elaborator: U. Specifica ie tehnic privind proiectarea i executarea construc iilor i instala iilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea m surilor pentru siguran a M.10. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii activit ilor privind amenaj rile portuare si c ile navigabile Elaborator IPTANA S. nr. 13/2004 Ordin: M.2001 Ordin: B.1997 43 Ordin :B.2003 Ordin: M.2003 Anexa: B.P.T.Of.Of . 786/07. maritime i fluviale M.C. p I .C.A.A.

P.T.C.D.C.I.C. 5/1986 Înlocuiesc P 82-1983 XX.A. 19/17. p I . nr.C.2000 B.P.C. Of.P.P.Filiala Ia i Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea i între inerea drumurilor de antier Elaborator: I.C. 334 bis/20. 332 bis/20. 10/1982 44 XXI-2 C 26-1985 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive Elaborator: : I.05.C.Domeniu -nr. Bucure ti M.nr.C.P.E. nr.P.C. reglem.1986 B.A.F.1982 XXI-3 I 27-1982 .C.C. 6/2000 B. nr.S.3 PCC 002-1999 M.A.04.C.D. 15/07.D.C.L. 6/1985 XIX-18 NP 106-2004 MTCT 160/2005 XX-1 C 16-1984 I.L.C. nr.P.C.06.2005 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIX-17 GP 103-2004 MTCT 162/2005 M. 158/N/6.D.04.04.C.N. . nr. nr.C. .1985 Instruc iuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbin rilor sudate de conducte Înlocuie te C 26–1972 C 30–1967 C 129–1971 I.T.2005 B. Ghid de redactare a h r ilor de risc la alunecare a versan ilor pentru asigurarea stabilit ii construc iilor Elaborator: I.C. 78/10.R. nr.07.1985 B. nr.C.C. 8/1985 B.A. 11/22. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente Elaborator: I. Normativ privind proiectarea porturilor fluviale Elaborator: IPTANA S.C. 2/1987 B.4/2005 B. 80/N/19.C.5/2006 M.C. Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor Elaborator: ICECON S. nr.C.C.12. Ghid de proiectare i execu ie privind realizarea i men inerea prin înnisipare artificial a plajelor Elaborator: IPTANA S.A. Complet ri C 26 . 8/2001 Bro ur ICECON XXI-1 GT 019-1998 în exploatare Elaborator: PROED S. Of.02.D.C. nr.1984 XX-2 P 82-1986 I.P.1987 I.D.P. 92/14.A.A.C.C.C. S.1998 I.10.P.C.

900/25.C.C.D.C. Timi oara Instruc iuni tehnice pentru controlul compact rii p mânturilor prin metode radiometrice Elaborator: I.P.09. 2/1988 XXI-7 C 150-1999 XXI-8 C 180-1988 I. Instruc iuni tehnice pentru controlul calit ii betonului în construc ii îngropate prin metoda carotajului sonic Elaborator: I.C.1980 45 B.P.E.T.C. industriale i agricole Elaborator: I.C.R.C.C. 57/N/18.Filiala Timi oara Complet ri I 27 .A.C.N.C.T. 2/1982 Înlocuie te C 54–1976 I.L.N.T. nr.12.1981 B.C.C.N..R.1982 I.C. reglem. Anexa B. 1/2000 M. .C.1988 Înlocuie te C 180–1976 XXI-9 C 200-1981 I.C. 877/10.N.11.P.1999 M. 81/N/05. nr.C.12.C.R. I.2003 Instruc iuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor Elaborator: I.06.C.1979 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXI-4 C 54-1981 XXI-5 C 56-2002 M.08. nr.11.S.C.1988 B. 7/2000 Înlocuie te C 150–1984 B.P. Normativ privind calitatea îmbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile.T.D.A.C. nr.P. 162/22.E. .N.C.D.C. nr. .P.E.D.C.C. IGSIC i ICCPDC 31/21.C.C. 5/1988 B.09.C.instala ii “ XXI-6 P 130-1999 Înlocuie te P 130–1997 B. nr. Normativ cadru privind verificarea calit ii lucr rilor de montaj al utilajelor i instala iilor tehnologice pentru obiective de investi ii Elaborator: I.Domeniu -nr.P.C.D.C.C.E.P. nr. Ordin: M.D. 6/1982 XXI-10 C 204-1980 Normativ privind comportarea în timp a construc iilor Elaborator: I. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic tehnologice Elaborator: I.C.G. 106/1.C. 56/28.2003.C.C. nr.R.10. nr.. Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de instala ii aferente construc iilor Elaborator: I.C. 5/1981 .I.N. capitolele . 1920/2004 B.C.C.1999 Înlocuie te C 56–1985.C.C. p I .L.R.R.E.Of.C. 38/08.E.

P.E.C. 9/1993 XXI-16 C 247-1993 M. Instruc iuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometric i a calit ii cus turilor sudate ale rezervoarelor din o el cilindrice verticale pentru depozitarea i eiului i produselor petroliere lichide Elaborator: I.L.C.P.C.C.05. nr.C.P.1985 B. Îndrum tor cadru privind exploatarea i între inerea cl dirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorit ilor publice Elaborator: I.T.P.E.1993 B.C.T.C.A.C.12.C.C.R.P.05.06. 44/30.P.A.Filiala Timi oara Instruc iuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafa a de determinare a rezisten ei betonului în lucrare Elaborator: I. 21/N/27.C. 10/1993 XXI-17 ME 004-2000 Instruc iuni tehnice privind încercarea in situ prin înc rc ri statice.C.L.C.P. Instruc iuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezisten ei betonului din lucrare Elaborator: I.A.D. 17/N/14.12.06. Ghid pentru inspectare i diagnosticare privind durabilitatea construc iilor din beton armat i precomprimat Elaborator: I.C.D. 33/14.Domeniu -nr.R. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut I.1991 B.C.L.C. reglem. 20/N/12.P.C. 97/11.E.T.E.C.C.T.1981 B. 1/1989 XXI-14 C 236-1991 M. 9/1985 XXI-13 C 231-1989 I.N.D. 3/1992 XXI-15 C 244-1993 M.07.C.C.A.E. nr.C.2000 46 B. nr.N.C. nr.R.C.C.C. nr.1980 a construc iilor civile i industriale Elaborator: I.C. nr.N.N.R. 13/2001 Bro ur ICECON . .C. 47/N/30. 1/1982 Observa ii XXI-11 C 205-1981 XXI-12 C 220-1985 I. nr.1989 B.L.D. conform STAS 1336 .C.N.1993 M.R. Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare în zonele de distrugeri ap rute ca urmare a Ordin B.

1997 B.C.T. 11/1999 Înlocuie te P 135-1995 i P135/1-1996 XXII-5 NP 035-1999 M.E. 81/N/20.10. 47 B.C. nr.P. 116/N/01.A.A.A.C.05.Interven ii la învelitori i acoperi uri (terase i arpante) Elaborator: I.C. .A.C. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. S. Interven ii la structuri Elaborator: I. 29/N/07. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor. S. S.C.C.C.1997 B.A.C.P.P.C.A.L.C nr.1997 B.L.04.1999 B. 9/2000 XXII-6 GE 035-1999 M.N.C. nr.L. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.A.P.Domeniu -nr.1997 XXII-2 NE 006-1997 M.A.T.A.Interven ii la compartiment rile spa iilor interioare Elaborator: I.05.P.L.C. 5/1987 Înlocuie te XXII-7 C 149-1987 unor seisme Elaborator: ICECON S.C.A.C. 80/N/20. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.P. nr.O.C. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXII-1 NE 005-1997 B.A. Normativ privind executarea lucr rilor de între inere i repara ii la cl diri i construc ii speciale Elaborator: I.L.L.T.T.R. 14/1997 XXII-3 NE 007-1997 M.T. Ghid i program de calcul cadru al responsabilului cu urm rirea în exploatare a construc iilor Elaborator: C.P. 7/1999 B.A. nr. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor. nr.P.T.C.Interven ii la închideri exterioare Elaborator: I. nr.P.D.P. 11/1997 M.09. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor.P.1999 I.05. Instruc iuni tehnice privind procedeele de . 82/N/05.S. S. 13/1997 XXII-4 GE 032-1997 M. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor. 79/N/20. reglem.C.

p I .U.2003 Anexa B.R. nr.2003 Ordin: M.2003 Anexa B. 1005/10. Ghid privind proiectarea i execu ia M.T.23/2004 XXII-12 MP 030-2003 M. p I . .Of. 1008/10. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 83/21.12.P.T.C.Of.Of.T.C.C.9/2004 XXII-13 GP 079-2003 remediere a defectelor pentru elementele de beton i beton armat Elaborator: I.12. 915/20. nr. nr.2003 Ordin: M.T.T. nr.C.12. tencuieli) i tratamentul suprafe elor pictate la construc iile vechi cu valoare de patrimoniu.T. 1010/10.I.N.12.C.T. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i execu ia lucr rilor de îmbun t ire a izola iei termice i de remediere a situa iilor de condens la pere ii cl dirilor existente Elaborator: I.C. în condi ii de umiditate excesiv i existen a biodegrad rii.C. ..Domeniu -nr. 922/22. .C.12.A. 920/22. nr.T.2003 Ordin: M.T.04. 4/N/17.23/2004 XXII-11 GT 061-2003 M.2003 Anexa: B.C. 48 Ordin: M.A.T.R. .08. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zid rie.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae F c torul de Minuni-M n stirea Pop u i Elaborator: PROCEMA S.C.A.1987 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut C 149–1981 Observa ii XXII-8 C 203-1991 B.T.T.C. Metodologie privind executarea hidroizola iei cu materiale compozite la zid rii de piatr cu emplecton pentru cl diri de patrimoniu. Metodologie privind programul de urm rire în timp a comport rii construc iilor din punct de vedere al cerin elor func ionale Elaborator: U.N.12. .B.C. 1009/10.2003 Ordin: M.E.2/2004 XXII-10 MP 029-2003 M.1991 Înlocuie te C 203-1982 XXII-9 MP 031-2003 M.A. reglem. p I .Of.C.12.Of.L.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae F c torul de MinuniM n stirea Pop u i Elaborator: PROCEMA S.12.M. 917/20.2003 Anexa B.E. p I .C. 6/1991 M. Ghid privind identificarea i clasificarea defectelor la tunelurile pentru c i de comunica ie Elaborator : U. p I .C.

U. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 305/16.L. p I .07.T.09.L.R.05.C. 670/23. 56/N/15. 14/1997 XXII-17 GT 052-2002 M.07.T.C.C.P. Anexa: B. CLUJ Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucr rilor de reabilitare a construc iilor Elaborator: I.T. 670/23. Anexa : B. decantoarelor i metantancurilor în exploatare Elaborator: I.L.P.03.A. 965/02.A. 308/16.09.R. nr.C. Specifica ie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construc iilor i pentru asigurarea calit ii acestora Elaborator: I.N.P. CLUJ Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii Elaborator: I. Ghid privind investigarea st rii tehnice a rezervoarelor.1996 B.P.T.A. 434 bis/23. nr.2003 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXII-14 MP 027-2003 M.Domeniu -nr.C.P.12.2003 .E.E.nr: 1718/2004 B. Normativ de proiectare pentru lucr rile de repara ii i consolidare ale podurilor rutiere în exploatare M.E.T.C.T.A.1996 XXII-16 ST 003-1996 M.C .6/2005 . nr. Of.I.C.N.C. p I .C.U.I. 1/2004 XXII-18 GE 009-1997 M. reglem.C.C. nr.T. 30/N/03.03. 43/N/03. CLUJ Ghid privind execu ia decup rilor i perfor rilor în elementele de construc ii din beton i beton armat Elaborator: ICECON S.1997 OMTCT 181/2005 49 Bro ur ICECON XXII-20 NP 103-2004 consolid rii structurilor în cadre din beton armat cu pere i turna i in situ Elaborator: I.A. Ghid privind execu ia lucr rilor de demolare a elementelor de construc ii din beton i beton armat Elaborator: ICECON S.P.Of.A.C.2003 B. nr.1997 Bro ur ICECON XXII-19 GE 022-1997 M.R. 8/1997 XXII-15 GE 003-1996 M. 53/N/15.C.A. 15/2004 Ordin: M.2003 nr.C.09.A. nr.C.09. nr. .T.2005 B. .N.L.C.2003.C.

2/1989 I. 47/N/15.C.P. 2/1997 Bro ur ICECON XXIII-6 Elaborator: INCERTRANS S.A.C.P.C.A. Metodologia privind elaborarea cerin elor pentru mijloace tehnice i echipamente utilizate la executarea lucr rilor de construc ii Elaborator ICECON S. 45/N/15.T. Specifica ie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale echipamentelor pentru lucr ri de finisaj.07.A.N.07.A.C. pentru asigurarea calit ii construc iilor. 62/30.C. Instruc iuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construc ii din codurile 42.P. reglem.L.A. 12/1985 50 . a siguran ei în exploatare i a protec iei mediului ambient Elaborator: ICECON S.L.A. nr. nr.C.96 B.C.C. nr. nr.1989 XXIII-3 IM 004-1996 M.E.P. 611-5 i 650-658.Domeniu -nr. Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri Elaborator: I.1985 B.C.C. 57/N/15.N.1996 B. 22/26.L.C. a protec iei vie ii.C. 49/N/15.R.1996 B.T.1996 B. 4/1997 Observa ii XXIII-1 GE 001-1996 XXIII-2 U 3-1989 B.P. 14/1997 Bro ur ICECON XXIII-5 ST 007-1996 M. nr. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.A.A.10.U.T.07. a asigur rii în exploatare i a protec iei mediului ambiant Elaborator: ICECON S.C.E. a protec iei vie ii i a s n t ii.D.07. 1/1997 Bro ur ICECON XXIII-4 ST 006-1996 M.C.C.P.I.C. Metodologia de calcul a produc iei echivalente realizate de ma inile i utilajele de construc ii i a gradului de mecanizare a lucr rilor de construc ii Elaborator: I.P. Specifica ie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale echipamentelor pentru lucr ri de beton pentru asigurarea calit ii construc iilor.06.L.D.T.A. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor Elaborator: I. I.C.C.R.

T.C.C.T. nr.T. 14-15/2000 Bro ur ICECON .P. 3/5.R.C. 50/23.T.A.T. scule i U 10-1980 dispozitive a muncitorilor în construc ii Elaborator: I. 12/1999 Bro ur ICECON XXIII-10 M.P.N.4 Normativ privind dotarea cu ma ini.P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic I.02.C. nr.A. nr. reglem.P. 48/N/03.C.1997 Ordin B. nr.L. Normativ de personal pentru activitatea de U 11-1987 mecanizare a lucr rilor de construc ii Elaborator: I. Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare i transport NE 004-1997 tehnologic în vederea asigur rii cerin elor de calitate a construc iilor Elaborator: ICECON S.C.L. Normativ cadru privind detalierea con inutului cerin elor stabilite prin Legea NC 001-1999 10/1995 Elaborator: I.A.L. 49/N/03. Regulament privind metodologia de inventariere a construc iilor tip cl dire din RRS 1-1994 fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic Elaborator: I.C.03. nr.C.P.03. Proceduri pentru atestarea conformit ii produselor destinate construc iilor la PCC 003-1999 furnizor: ancoraje i blocaje pentru precomprimarea betonului M. 1576/02.L.C.-S.P. 7/1987 Înlocuie te U 11–1983 I.1994 B. 30/N/06. 6/1995 XXIV.C.P.T.2000 B.Domeniu -nr.C.C.07.C.-S.2002 B.2 M.R.T.09.C.T. 12/1999 Bro ur ICECON XXIV-1 M.P. 6/1981 B.A.2000 51 B.C.E.07.1987 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIII-7 XXIII-8 XXIII-9 M.A.C.R.L.C.N.1997 Ordin B. Normativ privind asigurarea cerin elor de calitate a construc iilor printr-o mentenan NE 003-1997 eficient a ma inilor i utilajelor de construc ii Elaborator: ICECON S.C. Normativ privind proiectarea cl dirilor civile din punct de vedere al cerin ei de siguran NP 068-2002 în exploatare Elaborator: I.L. nr.E.11.A. 222/N/27.N.P. 157/N/06.D.3 M. 1/2001 XXIV. 13/2003 Inlocuie te CE 1/1995 XXIV.P.D.1981 B.C.C.A.A.10.C nr.E.A.L. nr.C.

13/2000 Bro ur ICECON B.L.08. Normativ privind proiectarea i executarea m surilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice în cl diri inclusiv instala ii .11 XXIV. 31/N/22. nr.Cerin ele utilizatorilor Elaborator: I.4/2003 B.T.L. transporturilor i locuin ei Elaborator: INCERTRANS SA Procedur de atestare a sta iilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.L.1996 B. 9/N/15.A. 13/2000 Bro ur ICECON B.P. 13/2001 Înlocuie te "Normele republicane de protec ie a muncii" XXIV. 13/2000 Bro ur ICECON B. . Procedur de atestare a efilor sta iilor de betoane Elaborator: ICECON S. S. 13/2000 Bro ur ICECON B.C.P.2000 M. 8/2001 XXIV-8 NP 073-2002 M.P.2000 B.02. nr. Normativ privind igiena compozi iei aerului în spa ii cu diverse destina ii.-S.T.A.C.93 M.T.08.A. Normativ de proiectare a s lilor aglomerate cu vizitatori.P.L.C. nr.2000 M.T. detalieri i solu ii de aplicare a prevederilor normativului de siguran la foc P 118-99.2002 B.T.P.L.A.P.T.A. nr.1996 Elaborator: ICECON S. Manual privind exemplific ri.N.C. reglem. nr.C. 172/N/11. 85/N/5. nr.12.L.L.C. 173/N/11.A.A.7 MP 008-2000 M.1709/17.12.P. 1992/13.13 PCC 012-2000 XXIV-14 NP 014.A.05.T. 174/N/11. 6/N/22.P.12 PCC 011-2000 XXIVI. în func ie de activit ile desf urate în regim de iarn -var Elaborator: I.C. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M. p I .-S.A.10 PCC 010-2000 XXIV. 5-6-7/1993 B.E. Elaborator: I. nr.L.08. Norme de prevenire i stingere a incendiilor specifice activit ilor din domeniul lucr rilor publice.Of.T.A.C.P. 23/N/19.A.A.C. nr.2002 M.P. 175/N/11.1997 52 Ordin:M. 2/1997 M. Procedur de atestare a efilor sta iilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.A.A. Procedur de atestare a sta iilor de betoane Elaborator: ICECON S.C.L.08.L.03.C.1997 B. Regulamentul privind protec ia i igiena muncii în construc ii Elaborator: I.9 PCC 008-2000 XXIV.P.A.R.T. 2000 M.5 NP 006-1996 XXIV.C.C.T.C.T.Domeniu -nr.A.T.P.C.P. 10/1997 Observa ii XXIV. nr.10.L.nr.2000 M.6 NP 008-1997 XXIV.01.A.

T. 24/N/25.C.P.C.C.P.12. laboratoare i industria farmaceutic ) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instruc iuni tehnice de proiectare i execu ie a elementelor de construc ii i de instala ii pentru camere curate utilizate în domeniul M. nr.08.04.C.A.L.C. Inc.R. 10/1995 Înlocuie te P 118–1983 XXIV -19 P118-1999 XXIV -20 P 136-1995 XXIV -21 C 253/0-1994 M.P. 20/N/07.-S.T.C. 14/1999 XXIV-17 ST 040-2000 M.P.1994 53 B.01. nr.C.A.P.04.T. 1996 M.L. Ghid privind procedura de verificare a îmbin rilor sudate la materiale termoplastice (distructive i nedistructive).N. nr. Normativ de siguran la foc a construc iilor Elaborator: I. 10/1996 Înlocuie te C 58–1986 B.A. i Sting. 1995 B.1999 M.P.P. Instruc iuni tehnice de proiectare i executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul s n t ii(spitale.L.04.T. pt.P.L.S. 13/2001 Anexa: B.E.N.T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV.C. 4/N/31. 7/1995 .Domeniu -nr. nr.C. Ghidul primarului i al consilierilor locali.C. 6/2001 XXIV -18 C 58-1996 M.A.1994 B. 28/N/07.A.L.Solu ii constructive pentru realizarea locuin elor în mediul rural cu respectarea cerin elor din legea10/1995 Elaborator PRODOMUS Specifica ie tehnic pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U.S. Elaborator: ICECON S.T. 7/1995 XXIV -22 C 253/1-1994 Elaborator: : I.A.A.08. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor i produselor combustibile din lemn i textile utilizate în construc ii Elaborator: C.A.T.E. nr. 24/N/03. nr.2000 B.L.C. 5/2003 Bro ur ICECON XXIV -16 GE 040-1999 M. Cerin e de calitate.15 GT 024-1999 M.C.T. Siguran a la foc. nr. 342/N/19.A.T.Exp. nr.R.C.P.L.B. 7/1999 B. 27/N/07.04.A.T. Prev. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnic a teritoriului României Elaborator : I.C. 24/N/25.2000 Ordin :B.1999 B.C. reglem.L.

1503/09. 1613/02.P. nr.L.A.L. nr.07.C.T. reglem.P. Normativ pentru proiectarea.12.14/2002 Înlocuie te PD 196–1989 XXIV -28 NP 086-2005 M.2001 B.479/07.C. 6/2002 XXIV -25 M. nr.26 GP 069-2002 XXIV.Domeniu -nr.P.07.30 GT 049-2002 s n t ii (spitale.C.1994. nr.T.A.29 NP 079-2002 M.N.T.Of. 20/N/11.T.A.L.L.06.C. 4/2003 XXIV. Normativ privind proiectarea construc iilor i instala iilor speciale privind prevenirea i stingerea incendiilor Elaborator : METROUL S. nr.11.T. 1615/02. Bucure ti Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc pentru cl diri în domeniul B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV-23 C 300-1994 M.P.L. executarea i exploatarea dispozitivelor i sistemelor de evacuare a fumului i a gazelor fierbin i din construc ii. 6/2002 B.P. S. 1/2004 .2002 M.10.B.C.P.2005 M.C.C.C.L.2002 M. nr.T.C. garsoniere i apartamente) din cl diri hoteliere Elaborator : I.P.C.-S. 1065/30. Ghid de proiectare pentru instala ii de stingere a incendiilor cu cea de ap Elaborator : U.A.L.T.L. nr. 9/1994 Bro ur IPC XXIV -24 GP 063-2001 M.T.9/2005 XXIV. 1056/26.L. nr. 2003/16. executarea i exploatarea instala iilor de stingere a incendiilor Elaborator : UTCB Normativ privind cerin ele de calitate pentru unit i func ionale de cazare(camere. L. 8.P. .2002 54 B.C.T.C.27 NP 071-2002 B.C.R.11.C.2002 GT 030-2001 M. Ghid pentru proiectarea. p I bis .02. nr. 217/17.07.A. în caz de incendiu Elaborator: I.L.L. B. Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc la s li aglomerate Elaborator: I.L. 12/2003 XXIV.P.T.-S. laboratoare i industria farmaceutic ) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata execut rii lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora Elaborator: I.T.2001 B.P.2005 B.C.E.T.

· Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.Domeniu -nr.nr.12.C. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. nr.C.C.C. p I . p I .L. p I .P.nr.867/5.C.T.L.A. nr.11.P.L.A.L. 2/2003 XXIV-33 GP 055-2000 B. nr. 262/N/02. E) Ordin: M. 901 / 25.P.T .12.C.2002 Ordin : M.Timi oara Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construc iilor din o el Elaborator :U. 22/2004 M. nr.O.Timi oara Normativ privind proiectarea terenurilor de sport i stadioanelor din punct de vedere al cerin elor Legii 10/1995 Elaborator: I.A.P.T. 263/N/02.T.P. 867/5.2003 B.2003 Înlocuie te GT 020-98(vol.12.A.C. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construc iilor din o el Elaborator :U.944 /dec.2003 M. Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc pentru c mine de b trâni i persoane cu handicap Elaborator: I.T. .2003 55 Înlocuie te GT 020-98(vol.T. .867/5.P.2002 XXIV -32 NP 065-2002 M.T.12.10/2001 XXIV-35 NP 066-2002 M. 1993/13. 1/2004 M.C.C.11.C. 10/1995 privind calitatea în constructii.O.11.2000 M. 22/2004 Înlocuie te GT 020-98( vol. p I . nr.C. 902 / 25.T.O.A.P. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.P.T.11.-S. nr.P. pentru instalatiile electrice din cladiri Elaborator: I.T. 10/1995 privind calitatea în constructii. I) XXIV-38 GT 060-2003 s n t ii Elaborator: I. .T.T. .T.12. Normativ privind proiectarea s lilor de sport(unitatea func ional de baz ) din punct de vedere al cerin elor Legii 10/1995 Elaborator: I.-S. reglem.-S.V) XXIV-37 GT 059-2003 Ordin: M.T. 2002/16.2004 Anexa B.L.Of.C. nr.P. nr.2003 Ordin: M.2000 B.C.2003 B.T.T.P. pentru instalatii de ventilare-climatizare Elaborator: I.11.nr.A.-S.C. 9/2004 Înlocuie te P 61-1971 XXIV-36 GT 058-2003 M. 903 / 25.T.-S.-S.10/2001 XXIV -34 NP 046-2000 B.A.P.12.C.L. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV -31 GT 050-2002 B.T.2002 M.C. 1995/13.C.A.

Ghid de interpretare a cerin elor esen iale ale construc iei în vederea stabilirii adecv rii la GT 051-2002 o utilizare prev zut a produselor pentru construc ii Elaborator: PROCEMA S.A.C.P.P.07.A. Ghidul primarilor i al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr. 32/N/22. Procedur privind evaluarea performan elor tehnologice în vederea atest rii tehnice a PCC 013-2000 ma inilor de fasonat o el beton Elaborator: ICECON S. PCC 014-2000 Procedur privind evaluarea performan elor M.L.L.L.10/1995 la GE 036-2000 lucr rile de pietruire a drumurilor Elaborator: INCERTRANS SA Procedur de inspec ie tehnic a ma inilor i echipamentelor tehnologice de construc ii PCC 021-2000 aflate în exploatare sau importate la mâna a doua Elaborator: ICECON S. nr.P.T.2000 XXIV –42 M.2000 Ordin B.T.C.41 M.A.2000 Bro ur ICECON Ordin B.P. nr. 56 Bro ur ICECON Bro ur ICECON .01.23/2003 XXIV-44 XXIV-45 10/1995 privind calitatea în constructii.T.Domeniu -nr.L.12. 156/N/6. nr.A.2000 Ordin B. reglem.13/2001 Bro ur ICECON XXIV.L.C.07. nr.L.P. 9/2000 Bro ur INCERTRANS XXIV-40 M.A.A.05.T.C.T. 13/2001 Bro ur ICECON XXIV-43 M.C.C.T 159/N/06. 166/31. pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I.T.T.P.2003 B. Specifica ie tehnic privind cerin ele de calitate i siguran în func ionare a echipamentelor vitale din dotarea ST 027-2000 construc iilor supuse ac iunilor dinamice aleatoare Elaborator: ICECON S. 337/N/ 08.A.A. 23/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV -39 M.2000 M.A.C.A. 170/N/11.nr.A.A.08.T.-S. Specifica ie tehnic privind cerin ele de performan i proceduri de verificare a ST 026-2000 calit ii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente înglobate în construc ii Elaborator: ICECON S.P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic B.

A.P.T.06.7/2005 XXV. Îndrum tor privind aplicarea costului global în domeniul construc iilor Elaborator: I.05.C.2000 M.L. 12/1992 XXV.P. 375 bis/04. nr.C.E.R.N.1995 Ordin B. Ghidul criteriilor de performan a cerin elor de calitate conform Legii nr. nr. nr. 10/1995 Elaborator: U. p I .08.4 B.E. 12/1992 B. 2/2001 XXV.P.L.2000 M.10.C.N.B.C. . 32/N/16.A.1992 57 B.2005 B. Ghid de ac iuni de reducere a riscului GEx 003-2000 seismic pentru construc iile existente Elaborator: U. 369 bis/03. Metodologie de calcul dinamic a valorii investi iilor .05. 44/N/30.P.08. reglem.04. 13/2000 Bro ur UTCB B. Metodologia pentru evaluarea cl dirilor i GV 001/0construc iilor speciale din grupele 1 i 2 de 1995 mijloace fixe Elaborator: I.5 tehnologice în vederea atest rii tehnice a a vibratoarelor pentru betoane Elaborator: ICECON S.A.T.P.2000 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV-46 M.C. Of. nr. nr.T. Normativ pentru proiectarea i montajul pere ilor cortin pentru satisfacerea NP 102-2004 cerin elor de calitate prev zute de Legea nr.A. 169/N/11.L.R.T.C. nr.1992 M.C.C.Domeniu -nr.3 M. S.A. p I .C. nr. Ghid pentru evaluarea lucr rilor de consolidare pe baz de deviz cadru pentru GEx 004-2000 solu ii reprezentative de consolidare Elaborator: I.A.L.C.A.L. 10/1995 privind GT 063-2004 calitatea în construc ii pentru instala ii sanitare din cl diri Elaborator: I. nr. 13/1995 XXV.2000 Bro ur ICECON XXIV-47 MTCT 173/2005 M.C.C.9/2006 GT 020-98 Volumul S î i înceteaz aplicabilitatea XXIV-48 MTCT 170/2005 M.P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 171/N/11.C.C.T.2 XXV.T.T.1 M. 2/N/03.04.P. .C. nr.T. 2/N/03.2005 B.B.T.A.P. Of.A.L.06. Procedur privind evaluarea performan elor tehnologice în vederea atest rii tehnice a PCC 015-2000 autobetonierelor Elaborator: ICECON S. 46/N/30.

P.C.L.L.C.10.C.1995 B.Domeniu -nr.C.A.L. Metodologia privind formele i organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sistemul calit ii în construc ii Elaborator: M. 6/N/31.P.T. 4/1996 Metodologia de stabilire a categoriei de importan a construc iilor Procedur de control în teritoriu asupra 58 . P. instruc iuni de aplicare a prevederilor Hot rârilor Guvernului României conexe la legea 10/1995 Elaborator: M.1995 B. nr.L.R.10.A.A.7 M.P. nr.T.P.8 Elaborator: I.6 M. 4/1996 XXV. 31/N/02.T. 2. nr.A.4/1996 XXV.T.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV.L.E.A.P. Instruc iune privind modelul de completare a buletinelor de încerc ri emise de laboratoarele de analiz i încerc ri în construc ii Instruc iuni privind atestarea institutelor i societ ilor comerciale cu profil de încerc ri în construc ii pentru activitatea de agrement tehnic în construc ii Instruc iuni privind autorizarea responsabililor cu urm rirea comport rii în exploatare a construc iilor Instruc iuni privind crearea i implementarea unui sistem de calitate în laboratoarele de analiz i încerc ri în construc ii Instruc iuni privind exigen ele pe care trebuie s le îndeplineasc laboratoarele de analiz i încerc ri în construc ii în vederea autoriz rii M.T. reglem. 31/N/02.A. Proceduri.N.01.3.L.1996 B. Procedur privind autorizarea laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii Elaborator: M.T.

p I.Of.1 M.C.04. nr.486/ 04. 85/N/25.500/05.1995 Ordin comun M.D.2..9 P 135-1999 instala iilor de gaze naturale Procedur privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii Procedur privind auditul laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii în vederea autoriz rii Procedur privind autorizarea dirigin ilor de antier Procedur privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de analiz i încerc ri i din activitatea de control de calitate(CQ) Procedur privind controlul statului în fazele determinante pentru rezisten a i stabilitatea construc iilor Procedur privind organizarea i func ionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii Sistem de proceduri privind efectuarea de inspec ii la organele administra¡iei publice locale/jude ene care emit autoriza ii de construire/desfiin are precum i factorii implica i în respectarea prevederilor acestora Procedur privind emiterea acordului Inspec iei de Stat în Construc ii.Of. poz. nr.488/03.07. Lucr ri Publice.L. 2/2000 Înlocuie te P 135–1995 i P 135/1-1996 . p I.07. reglem.10.nr.S.2002.A..Of.2007 M.L.L.P.P. 31/N/02. nr.T.10.2002 M.P.C.nr.06. Rectificare: tabelul din cuprinsul art.P.C.T. i în B. . nr.Domeniu -nr. Urbanism i Amenajare a Teritoriului pentru interven ii în timp asupra construc iilor Ghid cuprinzând coeficien ii de uzur fizic normal la mijloacele fixe din grupa 1 "Construc ii speciale" B.L.L.10.A. partea I.L.04.381/05.2002 Înlocuie te ordin M.2007 i I.1999 59 În curs de publicare în M.T.264/19. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii M. XXV. nr.

1218/06.10/1995-partea a II-a: Lucr ri de repara ii la construc ii Elaborator: C. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucr ri de instala ii i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare.A. 1/2002 Bro ura COCC XXV-14 GM 012-2000 Elaborator: I. pentru satisfacerea cerin elor Legii nr.T.N. 13/2001 M.10/1995-partea a III-a: Lucr ri de izola ii i repara ii la izola ii pentru comstruc ii Elaborator : C.C.L.C. 204/N/22.C.T.2001 Ordin:B.T.L.12. 1/2002 Bro ura COCC Revizuire VARTEH – 75 XXV-12 GM 014-2001 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-10 MP 011 -2000 Ordin:B.2001 Ordin:B.P.R. nr.R.10/1995 -partea a-II-a: Elaborator : C.C. 1/2002 Bro ura COCC Revizuire VARTEH – 75 XXV-13 GM 013-2001 M. Norme metodologice de agreare a persoanelor fizice i juridice pentru proiectarea consultan a evaluarea i instruirea în domeniul sistemului calit ii Elaborator: I.L.L.09.C.C.L 1217/06.C. 1216/06.L.09.L.O.09. nr.2000 XXV-11 GM 015-2001 M.P.2001 Ordin:B.C. pentru satisfacerea cerin elor Legii nr. 344/N/19.P. reglem.C.T. nr. 2/2002 Bro ura COCC .P.2000 60 Ordin:B.C. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucr ri de construc ii.E. nr.C.L.N.C.Domeniu -nr.C. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucr ri de construc ii montaj i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.montaj i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.C. nr.P. pentru satisfacerea cerin elor Legii nr.O. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de M.C.09.T.L.O.E.

nr.C.2000 61 B.O.C.2002 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic lucr ri de construc ii montaj i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.T. 13/2002 B. evaluare i instruire în domeniul calit ii în construc ii Elaborator: I. 1568/15.C.nr.T. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucr ri i obiecte de construc ii pentru investi ii realizate din fonduri publice Elaborator : I. Caietul IV: Instala ii interioare Elaborator: C. B. nr.C.Domeniu -nr. nr. 836/06. M.06.L.P. 13/2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-15 GT 035-2002 Ghid privind modul de întocmire i verificare a documenta iilor geotehnice pentru construc ii Elaborator: U. consultan .T.T. 39/14.T. .L.L.T.L. pentru satisfacerea cerin elor de calitate cuprinse în Legea nr.P.2004 Ordin: M.E.01.C.L.C.T. Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii. 837/06. M.C.R. nr.C. Procedur pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelorjuridice i fizice pentru proiectare. nr. reglem.L.O.E.A.10. 836/06.L.L.P.C.C.09.01.10/1995 -partea a I: Lucr ri de construc ii Elaborator : C.13/2001 .N.C.L.O.06.T.C.N.2002 XXV-17 Rplz-2002 M.C.2002 Î i înceteaz aplicabilitatea la intrarea în valabilitate a normativului NP 074-2007 Ordin B. 16/2005 Bro ura COCC XXV-20 IM 013-2000 Indicator de norme de deviz pentru lucr ri de restaur ri i consolid ri la construc ii avariate civile.C.2004 B.O. Indicator de norme de deviz pentru lucr ri de repara ii la izola ii în construc ii i instala ii Elaborator : C.R.C. 13/2002 XXV-16 RCs-2002 M.Of. nr.B.06.P.2002 XXV-18 P 91/1-2002 M. 205/N/22. p I .P. industriale i social-culturale Elaborator : C.C. 10/2003 XXV-19 GP 090-2003 M.C.C.61/23.C.C.

p I .06.2003 M. 278/21.P. nr.02.M. 1889/15.T.04.M. nr.2003 M.Domeniu -nr.0 3.06.T. .427/19.Of.I.1410/10. . p I .T. programarea.2002 .T. M. ordin M. Îndrum tor pentru atestarea tehnicoprofesional a speciali tilor cu activitate în construc ii Elaborator: M. Îndrum tor pentru atestarea auditorilor energetici pentru cl diri i instala ii aferente Elaborator: M.C.T. 11/2003 M.T. achizi ia. reglem.2004 PAT 3.Z./M. 550/09.L.P. nr.2004 XXV-25 PAT 2.C.04.L. p I .C.T.U. Metodologie privind stabilirea categoriilor de importan a barajelor Elaborator : I.2004 M.L.2004 Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-21 XXV-22 XXIX-23 completare cu M.C. procedee i echipamente noi în construc ii . tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M.Procedur de agrement tehnic pentru produse.L. aprobarea i valorificarea reglement rilor tehnice i a rezultatelor activit ilor specifice de reglementare în construc ii. avizarea.06. p I .Procedur privind avizarea agrementelor tehnice în construc ii Elaborator: M.C.08.2003 Ordin: M.C.2003 XXV-24 PAT 1.C.T.Of. nr.L.T .T. .05. nr.Of.04. 782/25. Of.T.Of. 1167/09. 397/09.T.C.T.T.2004 Metodologie de elaborare i con inutul cadru al documenta iilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.L. nr.2002 62 XXV-26 NTLH 021 M.2004 M.T.C.P. p I .2004 nr.C.2003 M. nr.) Elaborator: URBANPROIECT S. . amenajarea teritoriului.P.T.T. Metodologie privind ini ierea.12.2003 B.Procedur de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc ii . p I . . 542/08.Of.T.T. 777/26. urbanism i habitat Elaborator: M. 562/2003 M.02.A.A. 125 bis/11. 115/288/11.10. Proceduri privind agrementul tehnic în construc ii : .08. elaborarea.

12.T. XXVI-1 reparare curent drumuri poduri 616/23.T. Ordin A.4/2001 DD 506-2001 de anchet în vederea prelucr rii Elaborator: INCERTRANS S.06.T. Ordin A. districtului de drumuri XXVI-3 DD 505-2001 604/23.10.2003 nr.T. 134/29.T. B. 11.P.0 nr.2002 Metodologie privind evaluarea st rii de M.R.06.427/19.D.P.A. 22/26.C.T. Ghid de termeni uzuali pentru instala ii german .2002 industriale 3.T.2001 Înlocuie te CD 3194.M. digurilor care realizeaz depozite de de euri NTLH 023 115/288/11.D. XXVI-2 CD 155-2001 625/23. M.T.M. 27/19.T.10.T.R.2003 Elaborator: BOMACO S.3/2001 AND 514-2000 Elaborator: A.T.D.L. francez . Normativ privind determinarea st rii M. M.R. 20/26.2002 Elaborator : I.C. CD 31-2002 XXVI-5 capacit ii portante a drumurilor cu 619/23.2003 nr.N.10./M.4/2001 Elaborator: BOMACO S.P.02.C.2002 Elaborator : I.A.I.2002 63 Metodologie de evaluare a st rii de siguran M.T în exploatare a barajelor i lacurilor de .T. Normativ privind organizarea i efectuarea anchetelor de circula ie. NTLH 022 acumulare 116/289/ nr.P. Preg tirea datelor XXVI-4 615/23.2001 Înlocuie te DD 50588.09. 496/10.10.012001 Înlocuie te DD 50688.2003 nr. origine-destina ie.L. Normativ pentru determinarea prin deflectografie i deflectometrie a M.T.A.R. reglem.D.Of.N.N. 514-92. p I .T.L.01.L. Ordin A. .M.T.T.01. B.D.R.I. nr.C.02. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-27 XXV-28 XXV-29 Înlocuie te A.L.L. Metodologie privind efectuarea recep iei lucr rilor de între inere i M.L. B.N. Ordin A. p I .03.A.06.M.C.01.N.R.2000 Înlocuie te CD 155-85.R. B.2003 nr.2/2004 structuri rutiere suple i semirigide . .T siguran în exploatare a barajelor i .L. 17/26. tehnice a drumurilor moderne B.C.D. M. 2/2001 Normativ privind activitatea M.Domeniu -nr.P.D.C. armoniz rii reglement rilor române ti cu Bro ur ICECON GT 033-2001 70/23.N.Of.2003 cele din Uniunea European Elaborator : ICECON S. Decizia A./M.06.10. englez în scopul M.N.

04. nr.2003 Elaborator: BOMACO S.C.C.10.Of.C.R. 492/09.T.2004 aeroportuare Elaborator: : INCERTRANS S. Normativ privind evaluarea st rii de degradare a îmbr camin ilor din M. 1.C.A.C.200 3 Decizia A.945/14.Of.200 ac iunii apelor curg toare i lacurilor 2 Elaborator: IPTANA S.200 M.T. nr. legate de cerin ele utilizatorilor 480/08.2003 suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS S. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT M. p I .N. 64 B.15/2002 Revizuire PD 1611985 XXVI-10 AND 581-2002 M.R. 1. Condi ii tehnice de calitate 603/23.200 6 B.N. .D.2003 XXVI-8 NP 085 .T. AND 525-2005 Normativ privind prevenirea i combaterea îinz pezirii drumurilor publice Elaborator: C. 4/2004 M. . nr. 495/10.03.A.L.I.T.Domeniu -nr.D. p I . p I . . c ilor ferate i podurilor împotriva 1059/29.2003 Elaborator: : INCERTRANS S. bituminoase cationice 614/23. lucr rilor de ap rare a drumurilor.R.T.A.2002 XXVI-11 AND 537-2003 AND 582-2002 XXVI-12 Normativ privind stabilirea cerin elor tehnice de calitate ale drumurilor M.C. Normativ privind proiectarea i execu ia pietruirii drumurilor de M.T.A.T.A.T.265/17.11.10.N.Of.2002 Revizuire AND 537- .T. reglem.476 bis/2006 M.416 bis/2004 XXVI-9 NP 067-2002 B. .07. beton de ciment ale suprafe elor 471/15.C.779/6. 4/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-6 Înlocuie te AND 525-2000 XXVI-7 NE 021 .Of. p I . Normativ privind condi iile tehnice i metodologia de testare a emulsiilor M. Normativ pentru proiectarea M.T.T.12.A.T.A. Normativ privind caracteristicile M.T. nr.2004 M.12.10.D.N.L. 5 nr.11. Decizia A. p mânt.P.T.T.

09.11/1979 XXVI-15 CD 148-1985 M.Domeniu -nr.A.2003 M.T. Instruc iuni tehnice departamentale pentru proiectarea i executarea funda iilor pentru lucr rile de drumuri din p mânturi stabilizate cu ciment Elaborator: IPTANA Indrum or privind tehnologia de execu ie a straturilor de funda ie din balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprins îin domeniul optim de umiditate de compactare Elaborator: : INCERTRANS Normativ departamental pentru folosirea direct a nisipurilor bituminoase cu i f r adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Elaborator: : INCERTRANS Instructiuni tehnice departamentale privind executia funda iilor pe coloane vibrante Elaborator: IPTANA Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de pode e pentru drumuri Elaborator: IPTANA S.C. 310/ 16. nr.T.C.2003 nr.10.T. nr.06. T.T.4/2004 XXVI-14 CD 29-1979 M.R nr.3/2004 Înlocuie te P19-86 .C.T.T. Normativ privind determinarea adezivit ii bitumurilor rutiere fa de agregate Elaborator: : INCERTRANS S.T. 12/1985 XXVI-18 P 19-2003 tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri Elaborator: : INCERTRANS S. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 918/05.T.1985 B. B. 1127 /17.C.T.C. 1779/10.T.12. B. nr.A.C.198 5 M.07. 1126/17.T.1979 B.06.A. reglem.2004 nr.9/1985 XXVI-17 CD 72-1985 B. nr.C.198 5 M.C.9/1985 M.C.2003 65 XXVI-16 CD 42-1985 B. 482/08.659 bis/22.08.T.2004 1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-13 NE 022 .R.02.T. 311/ 17.C.

10.2003 3 M.2002 Înlocuie te CD 147M. 2003 490/09. Decizia A.T.C.T.T.D. B.1997 B.R nr.N.2002 Inlocuie te CD 12979. MT 52/ 27..2002 M.D. 1998 B.5/2004 Inlocuie te AND 546-99.12.T.09.T.E.T.12.N.T. 618/23.10.Domeniu -nr. p I .T.C.Of.N.R. Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloz destinate execut rii îmbr c min ilor asfaltice Elaborator: CESTRIN Normativ privind execu ia la cald a îmbr c min ilor bituminoase pentru calea de pod Elaborator: INCERTRANS S. 620/23. B. 493/09. M.R. nr.T.A.R.18/2002 Înlocuie te AND 539-98.200 613/23.T.C.04.C.03.N.T. nr.11.6/1987 Publica ia în care a ap rut C 182-1987 Normativ privind executarea mecanizat a terasamentelor de drum Elaborator: : INCERTRANS Normativ privind reciclarea la rece a îmbrac min ilor rutiere Elaborator: A.C.5/2004 85. reglem.Of.1987 B. IPTANA S.C.R.R. . prin procedee mecanice i compactare cu maiul foarte greu .T.127bis/26. nr.2002 M. .T. p I . Decizia A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M. nr. nr.A.2003 nr. nr.T.783/6.N.C.15/1998 M. . 1613/ 28.T.1998 M.03. .caiet VIII Elaborator: I. Înlocuie te CD 151- XXVI-23 AND 546-2002 XXVI-24 CD 129-2002 XXVI-25 CD 151-2002 CD 147-2002 XXVI-26 Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe. Normativ pentru execu ia terasamentelor rutiere cu cenu de termocentral Elaborator: BOMACO S.12. Normativ privind realizarea 66 .N.C. 491/09.C.A.T. 447/02.T.A. B.D.D. Ordin A. Normativ pentru execu ia betoanelor rutiere cu adaos de cenu de termocentral Elaborator: INCERTRANS S.10.01.10. Decizia A.93/22.2003 XXVI-22 AND 539-2002 B. 12/2001 Observa ii XXVI-19 XXVI-20 AND 532-1997 XXVI-21 NE 008-1997 MLPAT 60/N/ 11.D.C.

481//08.A.T.12.T.20 04 M. nr.C.T.05. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 623/23. 906/11. p I .T. Înlocuie te AND .R.A. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de sta ionare i de urgen la autostr zi Elaborator: INCERTRANS S.C.T. Normativ privind execu ia straturilor B. Normativ privind executarea straturilor de baz din beton slab la autostr zi Elaborator: INCERTRANS S.T.Of.C. reglem.A.20 04 Inlocuie te CD 11879 XXVI-29 CD 170 .R.17/2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 85. 67 Înlocuie te DD 50989 XXVI-31 NE 023 . p I . Normativ privind realizarea îmbr c min ilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natur calcaroas Elaborator : INCERTRANS S.07. nr.2002 XXVI-27 NE 014-2002 MT 1718/ 17.2004 nr. p I .10.A.10.2003 XXVI-33 îmbr c min ilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinu Elaborator: BOMACO S.A.Of.C.2003 M. . 659bis/22.T. Normativ pentru executarea îmbr c min ilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe i glisante Elaborator: INCERTRANS S.2002 B.C.2004 659bis/22.10.05.T.2003 nr.A.2003 M.Of.D. 483/08. B.T.C.A.T.N.C.3/2004 M.2003 XXVI-32 AND 523-2004 NE 024 .T.T. Instruc iuni tehnice pentru execu ia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigur rii continuiz rii c ii la podurile de osea din beton armat i beton precomprimat Elaborator: INCERTRANS S.07. 904/ 11.2003 nr. 479/08.2/2004 XXVI-30 DD 509-2003 M.T. nr.R. Decizia A.T. B. .T.10.3/2004 M.2003 M.Domeniu -nr. M.nr 8/2004 Înlocuie te C22-92 XXVI-28 CD 118-2003 M. Instruc iuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate Elaborator: INCERTRANS S.10. . 8/09.

Of. 194/ 14.T. Înlocuie te AND 533 .05.2000 B.T. Normativ pentru execu ia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat Elaborator: INCERTRANS S.01.T. p.R.T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic bituminoase foarte sub iri la rece Elaborator : INCERTRANS S.N.2003 PD 216-2001 XXVI-40 Normativ privind execu ia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastier neconcasate pe drumuri cu trafic redus Elaborator: : INCERTRANS S.D.09.19 98 XXVI-34 AND 545-1998 M.A.O.T.01.A.T.C.2000 B.3/2001 M. Ordin A.10.T.Domeniu -nr.04.2003 nr.03.D.P.2001 M.2001 XXVI-39 NE 025 . beton precomprimat i zid rie de piatr Elaborator : BETARMEX Normativ pentru execu ia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinu Elaborator: BOMACO S. 25/26. B.A.A.T.T.T. Ordin A.C.. 221/ 27.A.10. 905/ 11. nr.127bis/26. nr.2003 nr. Instruc iuni tehnice privind proiectarea i execu ia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbr camin i cu lian i hidraulici Elaborator: VIACONS Normativ privind interven ii de M.L.09.3/2001 Înlocuie te CD 9977. beton armat.1999 M. 659 bis/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 523-98 M.L. .A.C.6/2001 Anuleaz CD164-87 XXVI-36 NE 011-1999 M.N. 621/23. 608/23. 2003 B.1/2001 XXVI-37 CD 99 -2001 M.R. reglem.T. nr.02. 221/ 27. 606/23. 23/26. Normativ pentru execu ia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baz de bitum modificat cu polimeri Elaborator: INCERTRANS S. Ordin A.C. 68 Înlocuie te PD 21682.T. p I .A. Normativ privind repararea i între inerea podurilor i pode elor de osea din beton.D.N.I.P.T. B. 46/06.T.2004 nr.R. nr.4/2001 Înlocuie te DD 50287.T.2001 XXVI-38 DD 502-2001 M.10.T. 327 bis/1999 XXVI-35 NE 010 -1999 M.R.Of.R.

N.D.Of.1998 M. nr. nr. Norme tehnice privind amplasarea lucr rilor edilitare. .D. . . tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic urgen la îmbr c min i bituminoase pe timp friguros Elaborator: A.01.Of.11/2004 M. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice Elaborator:A. nr.1998 MT 43/ 27.D. Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor i a podurilor Elaborator:A. Norme tehnice privind proiectarea i amplasarea construc iilor.1998 M. Norme privind protec ia mediului ca urmare a impactului drum .N. nr. viaducte i tuneluri rutiere Elaborator:A. . p I .Of. nr. 138bis/1998 XXVI-44 MT 47/27. 138bis/1998 XXVI-47 Norme tehnice privind proiectarea i realizarea str zilor în localit ile rurale Elaborator:A.01.N. p I .01. reglem. nr.1998 M. .01. p I .2005 B.97 1608/ 02.1998 M.N. nr.1998 XXVI-42 MT 49/ 27.N.2004 nr.T.09. p I .Of.D.D.instala iilor i panourilor publicitare în zona drumurilor. pasaje. .100 bis/31. 138bis/1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-41 MT 50/27.D. p I .Domeniu -nr. pe poduri. 138bis/1998 XXVI-45 MT 571/ 19.N. Norme tehnice privind proiectarea i realizarea str zilor în localit ile urbane Elaborator:A. 15/1998 XXVI-46 MT 46/ 27.N. nr.01.D.1998 69 M.Of. 138bis/1998 XXVI-43 MT 48/ 27.mediu inconjurator . p I .Of. 138bis/1998 M. . p I .Of.01.01.01. .R. a stâlpilor pentru instala ii i a pomilor în localit ile urbane i rurale Elaborator:A..

Normativ pentru proiectarea i folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferat i osea Elaborator: BETARMEX Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton Elaborator: I. Ordin A.T.R. p I .C.10.2003 70 XXVI-54 Elaborator:A.R. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea.P.C.09. 2/2001 610/23. Ordin A.Of. nr.199 9 XXVI-50 ST 022-1999 B.A. Ordin A.12. 180/06. 7/2001 MTCT B. 138bis/1998 XXVI-49 AND 515-1993 MT 80/ 03.N.D.03.10.2000 XXVI-53 PD 189-2000 NP 043-2000 MLPAT 260/N/ 02..11.N. A. Norme tehnice privind proiectarea.1998 M. IPTANA Specifica ie tehnic privind proiectarea. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-48 MT 45/ 27. 214/18.1993 B.N. reglem.10..A.D.C.Domeniu -nr.N.2003 Înlocuie te CD 1678. 2/2001 605/23.N.01. execu ia i exploatarea drumurilor comunale i vicinale cu o singur band de circula ie din mediul rural Elaborator : PROED S.C. Normativ privind condi iile de proiectare i tehnologia de execu ie a lucr rilor de îmbr c min i asfaltice u oare Elaborator: INCERTRANS S.R. .A.D. construirea i modernizarea drumurilor Elaborator:A.D. execu ia i între inerea terasamentelor i a c ii în zona podrampa acces Elaborator: INCERTRANS S.11.S.2003 Înlocuie te CD 6384. Normativ pentru determinarea capacit ii de circula ie a drumurilor Înlocuie te PD 18978.T. .N. 1/1994 MLPAT 66/N/07.T. 12/2001 612/23.F.D. 7/2000 Bro ur ICECON XXVI-51 CD 16-2000 MTCT B.2000 XXVI-52 CD 63-2000 MTCT B.D.2000 B.

5/2004 Decizia A.C.10.C.2003 Înlocuie te PD 46-79.10. 24/26. Normativ departamental privind proiectarea autostr zilor extraurbane Elaborator: IPTANA S.Of.Domeniu -nr.. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple i semirigide (metoda analitic ) Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru calculul pl cilor armate pe dou direc ii la podurile din beton armat Elaborator:BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacit ii portante i al capacit ii de circula ie Elaborator:BOMACO Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide Elaborator: INCERTRANS S. 520/23.P.T.C.A.2001 XXVI-56 PD 46-2001 MTCT B.10. Ghid de proiectare i execu ie pentru construc iile aferente c ii de rulare a tramvaielor. p I . reglem.D.2003 Inlocuie te PD 16283.N.N. 1/2001 609/23. nr. Ordin A.A.L. 611/23. PD 165-1983 783/06.11. IPTANA S. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 213/18.T.2002 M.nr.N.2002 B.T.R.2000 XXVI-55 PD 177-2001 MTCT B. MTCT nr.A.T.12. p I.D.12.Of.12.N.2001 XXVI-57 AND 584-2002 M.2002 MTCT 1717/ 17.2003 779/06. 617/23.10.D. Ordin A. 523/23.6/2004 Inlocuie te PD 1771976 MTCT B.A. Decizia A.2003 71 Ordin: M. .T.T.10. 9/2001 624/23.01.D.T.01.R.2003 .2002 XXVI-58 NP 081 .R. 9/17.10.Satisfacerea exigen elor de calitate Elaborator: PROED S. Revizuire nr.A.R.11. Normativ privind alc tuirea i calculul structurilor de poduri i de pode e de osea cu suprastructuri monolit i prefabricate M.2003 B. 7/2000 XXVI-59 PD 162-2002 XXVI-60 GP 046-1998 XXVI-61 PD 165-2000 publice Elaborator: BOMACO S.2003 Înlocuie te PD 1771976. 77/N/13.12. .A. 1/2004 622/23.199 8 B.

L.T.2004 XXVI-64 CD .Bucure ti Normativ privind realizarea i urm rirea în timp a protec iei structurilor subterane ale metroului împotriva curen ilor de dispersie produ i de circula ia trenurilor de metrou Elaborator S.Bucure ti Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare M. 309/16.T 572/24.2004 M.03.2004 XXVI-66 GEx 006-2002 M.C.T 571/24. 456 bis/20.28 – 76 Elaborator: A. p I .2004 B.2004 bis/20. 1716/17.A.T.C.E.2004 M. p I .T.2223/2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-62 XXVI-63 NP 095 .T.05. 456 bis/20. GP 068-2002 M. repararea i etan area construc iilor subterane pentru metroul din Bucure ti Elaborator S.R.2004 M.Domeniu -nr.L.A.R. nr.10.C.05.Of. nr.C.T.E.L.L. nr.T nr.A.07.nr.03. 456 .F.05.C.200 72 Ordin B.28 -2004 M.15/2002 M.R. 1060/29.C.METROUL S.200 2 B. p I .6/2003 XXVI-67 NE 017-2003 M. M.A.2003 B.9/2000 .570/24. Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al c ii ferate revizuire ID . .27 -2004 XXVI-65 ID .METROUL S.E.C.R.T.nr. Ghid pentru între inerea.A.T. nr.T.C.05. reglem. . .C.Of.Of.P.C.09.F. Normativ privind proiectarea zonei platformei c ii din punct de vedere al protec iei împotriva înghe ului Elaborator: A.15/2004 XXVI-68 NP 034-1999 Ghid pentru proiectarea platformelor portuare Elaborator: IPTANA S. Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferat Elaborator: A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: S.L.F.P. 26/N/22.P. IPTANA S.T.03.200 2 B. nr.C.

M.T.511/07.05.7 Ordin: M.200 4 Anexa : B.1/2001 Bro ur INCERTRANS XXVI-71 NP 085-2000 Normativ de proiectare a ranfors rii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.T antiderapante i a fondan ilor 1031/26.20 04 Anexa : B. Normativ pentru repararea îmbr c min ilor din beton de ciment ale suprafe elor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.2004 Anexa : B. .200 chimici. 261/N/22. p I nr.Of.20 00 XXVI-70 NP 044-2000 Bro ur INCERTRANS Ordin B.T.06.T.200 0 M.9/2000 Bro ur INCERTRANS Ordin B.A.P.Of. reglem.C. .200 4 XXVI-74 NE 030-2004 XXVI-75 GP 108-2004 Normativ privind condi iile tehnice i metodologia de testare a materialelor M. Of.A. Normativ pentru evaluarea capacit ii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. p I .06.1/2001 Bro ur INCERTRANS Ordin B. 0 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-69 NP 038-2000 M.A.T. 336/N/22.03.L.Domeniu -nr. 27/N/22.A.2004 XXVI-72 NE 026-2004 XXVI-73 NE 029-2004 Normativ privind condi iile tehnice i metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere Elaborator: INCERTRANS S.T. M.nr.A. .T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: INCERTRANS S.A.T.P.A. p I nr511/07. M.nr.Of.nr.L.nr.A. .nr.05.R.05. p I .C.C.R.A.04. nr.05.C.05. 323/14.T. .6 M.A.C.nr.T 507/16.6 Ordin: M.R.L.P.C.20 00 Normativ privind reciclarea la cald a îmbr c min ilor rutiere bituminoase Elaborator: INCERTRANS S.T. Ghid pentru proiectarea planurilor MTCT 73 Ordin i anex : M.nr. utilizate pentru între inerea 4 drumurilor pe timp de iarn Elaborator: INCERTRANS S.T 1032/26.

2005 B.C. . 182/15. 374 MTCT bis/04.C. nr. nr.2005 171/15.5/2006 M.05.B. p I . Normativ pentru dimensionarea straturilor de baz din beton de ciment ale structurilor rutiere Elaborator: SEARCH CORPORATION M.C.2005 B.T. 352 bis/26.2005 B.2005 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale Elaborator: A.C. p I .2005 bis/03. nr. 16/2005 M. MTCT 438 196//15. nr.2005 347 bis/25.nr. p I .3/2005 MTCT M.02.02. Of.C.Domeniu -nr.2005 B. nr.2005 bis/28. M./2005 bis/23.02. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic generale de aerodromuri Elaborator: IPTANA S.R.2005 bis/24.R. .04.E.05. nr.E.C.02. nr. MTCT 370 169//15.F.02.2005 B. Of. p I .B.4/2005 XXVI-79 NP 111-2004 Normativ privind proiectarea liniilor i sta iilor de cale ferat pentru viteze pân la 200 km/h Elaborator: A.02. . nr. Of. MTCT 431 197/15.2005 446 .2/2005 XXVI-77 MP 038-2004 XXVI-78 NP 109-2004 M.R. p I .T. XXVI-81 NP 116-2004 NP 105-2004 XXVI-82 Normativ privind alc tuirea structurilor rutiere rigide i suple pentru str zi Elaborator: U. reglem.2005 B. nr. Normativ pentru proiectarea i execu ia c ptu elilor prefabricate la 74 M.02.C. .2005 B. p I .05. nr. Of. nr.C. .78/2006 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-76 NE 032-2004 Normativ pentru între inerea i repara ia liniilor de cale ferat pentru circula ia trenurilor cu viteze pân la 200 km/h Elaborator: A.05.F. . 166//15. Of. p I .04. nr. MTCT 167/15.F. Of. nr.4/2005 XXVI-80 NP 115-2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton i beton armat pentru poduri Elaborator: U. MTCT 365 168//15.02.04. .A. Of.C.E.

Normativ pentru proiectarea podurilor din beton i metal. nr.nr.21/2005 75 . nr.A. p I . nr. MTCT 1156 2001//30.6/2006 XXVI-84 AND 540-2003 MTCT 907/11.1013/2005 XXVI-86 NE 031-2004 tuneluri executate cu scutul Elaborator: U.2005 B. . precomprimate exterior Elaborator: U.B.B.C. p I . Normativ pentru între inerea i repararea str zilor Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru evaluarea st rii de degradare a îmbr c mintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple i semirigideRevizuire AND 540-98 Elaborator:BOMACO S.05.2005 M.05.2005 B. p I . Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru c i de comunica ie cu folii din mase plastice Elaborator:I. .20/2005 M.20 05 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-83 NE 033-2005 bis/26.05. nr. p I .T. S. Of.C.2005 XXVI-85 NP 104-2004 MTCT 277/23.06.02.12.R.L.nr. MTCT 177/2005 M. 397 bis/11.05. Of.C.Domeniu -nr. .Suprastructuri pentru poduri de osea.C.11. .S. 554 bis/29.T.200 bis/20.C.2004 M.F. nr.C. nr.2005 5 B. reglem. Of. cale ferat i pietonale. Of. 406bis/13.P.C.

76 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful