Anexa nr.1 La Ordinul M.D.L.P.L.

nr……/…………

LISTA REGLEMENT RILOR TEHNICE ÎN VIGOARE DIN DOMENIUL CONSTRUC II

Domenii

I. Reglement ri tehnice privind calculul construc iilor i elementelor de construc ii II. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de terasamente III. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea funda iilor IV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de beton, beton armat i beton precomprimat V. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de zid rie i pere i VI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor metalice VII. Reglement ri tehnice privind folosirea i executarea construc iilor din materiale lemnoase. VIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de învelitori IX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de izola ii X. Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de tencuieli, placaje, tapete XI. Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de sc ri. XII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor electrice XIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor de ap i canalizare XIV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor termice, condi ionarea aerului, gaze XV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de protec ie a construc iilor i instala iilor contra agen ilor XVI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor geodezice, topografice, fotometrice i cadastrale XVII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea cl dirilor de locuit i social-culturale
1

XVIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor industriale, agrozootehnice i de iriga ii XIX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor hidrotehnice, amenaj rilor i regulariz rilor de râuri XX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea organiz rii lucr rilor de construc ii-montaj XXI. Reglement ri tehnice privind verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii XXII. Reglement ri tehnice privind lucr rile de repara ii, între inere i postutilizare a construc iilor XXIII. Reglement ri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construc ii-montaj XXIV. Reglement ri tehnice privind cerin ele stabilite prin Legea nr. 10/1995 XXV. Reglement ri tehnico-economice i metodologice XXVI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor pentru transporturi

Legend M.L.P.A.T. - Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului M.L.P.T.L. - Ministerul Lucr rilor Publice, Transporturilor i Turismului M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvolt rii,Lucr rilor Publice i Locuin elor M.Of., p.I - Monitorul Oficial al României, Partea I B.C. - Buletinul Construc iilor, editat de Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ii i Economia Construc iilor B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare , Proiectare i Directivare în Construc ii I.N.C.E.R.C. - Institutul Na ional de Cercetare- Dezvoltare în Construc ii i Economia Construc iilor U.T.C.B. - Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu C.O.C.C. - Consultan , Organizare i Cibernetic în Construc ii I.P.C.T - Institutul de Proiectare Construc ii Tipizate I.P.C.T.- S.A. - nstitutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul în Construc ii M.A.P.M. - Ministerul Apelor i Protec iei Mediului
2

A.F.E.R. D.D. A.N.D. I.S.P.C.F. I.S.L.G.C. I.C.B. I.C.P.A.I.U.C. I.N.C.D.F.P. I.S.C.

- Autoritatea Feroviar Român - Direc ia Drumuri - Administra ia Na ional a Drumurilor - Institutul de Studii i Proiect ri C i Ferate - Institutul de Sistematizare Locuin e i Gospod rie Comunal - Institutul de Construc ii Bucure ti - Institutul Central de Proiectare, Aparatur , Instala ii i Utilaje pentru Construc ii - Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica P mâmtului - Inspectoratul de Stat în Construc ii

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare

Publica ia în care a ap rut

Observa ii

I-1

P 2-1985

Normativ privind alc tuirea, calculul i executarea structurilor din zid rie Elaborator: I.P.C.T.

I.C.C.P.D.C. 51/26.09.1985

B.C. nr. 11/1985

De la data de 26.09.2006, P 2-1985 se aplic : a) la proiectarea cl dirilor noi, în cazul contractelor încheiate pân la 01.01.2007; b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente,în cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru
3

reglem.A. nr.T. 71/N/07. 3-4/2000 Observa ii I-2 NP 033-1999 I-3 GP 042-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu arm tur rigid (BAR) Elaborator: U.01. M. 62/N/25. 4 .2006.04.E.B. in cazul contractelor încheiate pân la 01.10.A.C. B.A.C. nr.C. nr.T.C.la proiectarea cl dirilor noi.C. Completare i modificare cap.T.C.1996 B. 61/N/25.T.T.la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente.P.09.in cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic. industriale Elaborator: I. 3/N/14.P.C. 3-4/2000 B.1999 B. Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu arm tur rigid (BAR) Elaborator: U. P 1001992 se aplic astfel: .1999 M.T. . nr.P.B.1992.P.08.2007. agrozootehnice i. 1-2/1992 I-4 P 100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e social-culturale.08.N.L.C. 11/1996 Incepând cu data de 25.L. 11 i 12 M.L.L.A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic M.R.Domeniu -nr.

2006 B. nr.803 bis/25. nr.2006 M.2007.08.P 100-1/2006 se poate aplica. .T.B.Intr în vigoare la 01.09.Domeniu -nr.01. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii I-5 P 100-1/2006 Cod de proiectare seismic – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cl diri Elaborator: U.C. 12-13/2006 .2007 5 Modific ri i complet ri În curs de publicare .în cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic MDLPL 688/10. Of. la cererea investitorului formulat prin tema de proiectare: a) la proiectarea cl dirilor noi. reglem.01. MTCT 1711/21. b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente. în cazul contractelor încheiate pân la 01. .09. p I .2007.C.

reglem. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 6 .Domeniu -nr.

nr.N. Manual privind investigarea de urgen postseism i stabilirea solu iilor cadru de interven ie imediat pentru punerea în siguran provizorie a construc iilor avariate Elaborator: I. 2/1999 I.1002 bis/2004 M.C.2002 B. 127/08.02.C.L.B.social.T.T.C. 8/N/4.T.05.92la capitolul IX.874 bis/2004 I-8 MP 036-2004 M. 782/ 28.C. Cl diri autoadaptabile la solicit ri seismice Elaborator: : I.A. 9/2002 I-7 GP 101-2004 M.N. 736/ 19. nr. nr.Filiala Ia i Metodologie privind calculul sistemelor de protec ie seismic pasiv .E. p I.12 ME 003-2007 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e. S. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii I-6 NP 055-2001 M.L. p I .2007 7 B.C.2004 M.E. 783/22.L.1.L.1999 M.E. 304/ 16.P. nr.09.R.2003 Ordin: M.N. agrozootehnice i industriale –indicativ P100-92 Detalierea parametrilor de calcul Ks i Tc la nivelul unit ilor administrativ teritoriale Elaborator: : I.2004 M.04.Of .culturale i industriale.C.P.C. p I .09.C.671/23. .L.04.F.T.R.C. nr. nr. Bucure ti Calculul i alc tuirea structurilor de rezisten din lemn amplasate în zone seimice( completare la normativul pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e.C. reglem.04.T.T.A. . referitor la construc iile din lemn Elaborator: U.T.P.Of .221 bis/2004 I-9 MP 026-2004 I-10 NE 019-2003 M..C.T. . . Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismic pasiv (reazeme.05.C.T 738/ 19.T.N.D. p I .C.D.Of.P. Of.T. Metodologie privind investigarea de urgen a siguran ei post seism a cl dirilor i În curs de publicare .C.R. disipatori) a cl dirilor Elaborator: : I.C. social/culturale.IX I-11 ME 003-1999 M. nr.Filiala Ia i Metodologie de elaborare a h r ilor de hazard seismic local pentru localit i urbane Elaborator: I.Domeniu -nr. .2004 M.P.C.T.200f3 Anexa:B.8/2004 Completare P1001992 cap.

E. Ghid privind constituirea.Of.04.882 bis/27.L. nr.Domeniu -nr.-S..I. nr.09. 132 bis/11. Of. . 12/1999 I-14 NP 025-1997 M.C.2004 M.C.E.T.T. nr.N.C. 13/N/24.882 bis/27.C.R.09. între inerea i utilitarea b ncii de date cuprinzând înregistr ri ale cutremurelor puternice ob inute pe cl diri instrumentate seismic în re eaua seismic na ional Elaborator: I. nr. Ghid privind constituirea.2004 I-16 GT 054-2004 M.A.C.R.C. p I .Of.882 bis/27.C.C.1998 Ordin: B.C.T.A. M.1998 B.02.C. 14/N/24.C.T.2003 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii I-13 MP 004-1998 M. nr.04.E. reglem. p. Manual privind proiectarea antiseismic bazat pe metode de calcul dinamic neliniar în conformitate cu anexa G a Normativului P100-92 Ghid pentru alegerea accelelogramelor de calcul în aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P 1001992 Elaborator: I. p. 12/1999 Bro ur IPCT I-15 GT 053-2004 M.P. 804/28.R.2004 I-17 GT 055-2004 stabilirea solu iilor cadru de interven ie Elaborator: I. .04.C. 805/28.P.T.I. p.C. Evaluarea ac iunii z pezii 1-19 CR 1-1-3- M.02.E.T.02.2003 M.98 la condi iile seismice ale României i la necesit ile inginere ti Elaborator: I.2003 M.N.T.. p I .T. 803/28. Ghid privind adaptarea sc rii de intensit i seismice europene EMS.P.L. între inerea i utilitarea b ncii de date pe suport magnetic (CD ROM) cuprinzând înregistr ri ale mi c rilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977.T.I.2005 MTCT 1.N.C. nr.A. .09. Of.177/2004 MTCT 8 1-18 Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton Cod de proiectare.R.Of. 1986 i 1990 ob inute în re eaua seismic na ional Elaborator: I. nr.N..

nr. nr.03. .714/19. nr. CR 1-2.229/27.2006 MTCT 2. .2006 B.12005 Înlocuie te P 85– 1996 începând cu data de 25. Cod pentru proiectarea podurilor de cale CR 1-2. nr.B.2005 MTCT 1. p I .2005 B.C. . nr.2007 M. Of. 179 bis/24.2/2006 Ordin: M. p I .12.01. Of.2-2005 Convoaie tip. MTCT 1.2005 MTCT 165/15.C.12.C.C.C. 807/26.22 148bis/16.T.B.12-13/2006 M.02. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic 2005 Denumire reglementare tehnic asupra construc iilor Elaborator: U.2005 I-21 CR 2-1-1.228/2005 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 1-20 CR 0-2005 Cod de proiectare. reglem. nr. nr. 807/26.C. nr. 4/2006 M. p I .02.7/2005 Intr în vigoare la data de 01.C.1-2005 ferat .01. nr.2007 I.18/2006 I-23 Cod de proiectare a construc iilor cu pere i structurali de beton armat Elaborator: U. p I .nr.08. Of.S.F.09. 179 bis/24. MTCT 2.2/2006 Ordin: M.09. . Bucure ti Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferat .01. Elaborator: I.S.04. nr. Of.F. 784/2005 În curs de publicare 9 . p I .09.2006 Intr în vigoare la data de 01. . Bazele proiect rii structurilor în construc ii Elaborator: U. Elaborator: I.P. 148 bis/16.C.B.2006 B.C. Modific ri Modific ri i complet ri I-24 NP 082-2004 MTCT 1372/2005 MDLPL 690/10.2007 M.232/27. 172 bis/22. 349 bis/25. p I .2005 MTCT 2. Of.2006 MTCT 3/06. .12-13/2006 M.02.230/27.T.2006 B. nr.C.Domeniu -nr.23/2006 M.C.P.2006 B. nr.B.2006 B. .C. Of. Ac iunea vântului Elaborator: U. Bucure ti Cod de proiectare privind bazele proiect rii i ac iuni asupra construc iilor.02.713/19.2006 B.12. p I .T.02.T. nr. . Of.2006 B.2006 2. p I .C. nr.09. Ac iuni. Of.C.02. nr.

C. 11/1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii Înlocuie te par ial C 29–1977 Înlocuie te par ial C 29–1977 II-1 GE 028-1997 II-2 B.C..C 59/30. Instruc iuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Elaborator: Inst.06.E.C.T.P. nr.09.S.VI) Elaborator: I.C.C.1980 B.C 58/16.C. 7/1996 Înlocuie te P 70-1979 III-1 NP 001-1996 Ghid pentru executarea lucr rilor de drenaj orizontal i vertical Elaborator: I.03.1997 B. Ghid pentru proiectarea lucr rilor ce înglobeaz materiale geosintetice Elaborator: U.1996 10 B.T.C. nr.F.P. 91/17.C.C.H.D.C. 8/1984 B.C.05. . Normativ privind executarea lucr rilor de terasamente pentru realizarea funda iilor construc iilor civile i industriale Elaborator : I.P.N. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic M. Timi oara i Pol. nr.R.H.P.R.T.C.C.Domeniu -nr.P.. 132/29.D. 12/1980 Înlocuie te C 168–1974 II-6 C 169-1988 I.C.C. 82/05. 4/1985 II-4 P 134-1995 B.N.C.C.T.A.A.C. 11-12/1976 II-7 C 178-1976 II-8 C 218-1984 B..C.D.C.D.Filiala Timi oara I.04.C.1995 B.1976 I.C. Instruc iuni tehnice pentru consolidarea p mânturilor sensibile la umezire i a nisipurilor prin silicatizare i electrosilicatizare Elaborator: I. nr. 1/N/20.P.11.. Timi oara Îndrum tor tehnic pentru studiul propriet ilor p mânturilor necoezive lichefiabile Elaborator: I. nr.E.C. nr.D.C.C.R.P. nr. nr. Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I. Politehnic Timi oara Instruc iuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibrofor rii Elaborator: I.C.C.E.C.C.B.Timi oara Cod de proiectare i execu ie pentru construc ii fundate pe p mânturi cu .L.A. 11/N/12.C.11. 9/1995 II-5 C 168-1980 I.I.P. 20/11.P.P.L. 56/N/11. i I. 5/1988 Înlocuie te C 169–1983 B.02.C. nr.G.1985 II-3 P 125-1984 I. reglem.1984 M.C.S.01.P.N.8/1986 C 29-1985 I.C.C.C.1984 M.D.L.1988 I.ICH -Fil.

1997 M. nr.C.C.D. nr.A. 7/2001 Înlocuie te P7-1992 III-3 NE 008-1997 M..12.N. nr.A.C. nr.C.C.T. 15/1998 Înlocuie te C 29–1977 III-4 GP 014-1997 M.03. 5/1998 III-7 GE 029-1997 B. Compactare cu maiul f.1997 B.03.R.2000 B.03.A. Inst.N.E.A.L.C. Ghid practic privind tehnologia de execu ie a pilo ilor pentru funda ii Elaborator : I.S. Normativ privind fundarea construc iilor pe p mânturi sensibile la umezire (proiectare execu ie. nr.P. 42/18.N. IPTANA Ghid de proiectare.R.R.T 59/N/11.C.N.C.L.P.N.C.I. Ghid pentru execu ia compact rii în plan orizontal i înclinat a terasamentelor Elaborator: I. 60/N/11. reglem.C.R.C. prin procedee mecanice.P.P.03.G.C.F.A.1989 11 B. 9/1998 III-6 GE 026-1997 M.C.T 58/N/11.E.C.L.T. 4/1975 III-9 C 159-1989 umfl turi i contrac ii mari Elaborator : I. Instruc iuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetr rii B.culturale i industriale Elaborator : I.12.E. nr.C. social . 183/29. 333/N/8.E. Pol Timi oara Instruc iuni tehnice pentru determinarea tas rii construc iilor de locuin e.T. 12/1998 Înlocuie te C 160–1975 III-8 C 61-1974 I.E.C.C.P.A. AIIR Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe.C.1997 B.C.C.L.2000 M. UTCB. exploatare) Elaborator: I. 1974 I.1997 B. 55/N/11.C.E.C.C. Calculul terenului de fundare la ac iuni seismice în cazul fund rii directe` Elaborator : I. prin metode topografice Elaborator : I.P.E. 4/1990 Înlocuiesc C 159-1973 i .T.P..C. Specifica ie tehnic privind refacerea prin obturare i etan are a contactului tereninfrastructur pentru construc ii de locuin e.R.R.P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii III-2 P 7.N. nr. 12/1998 Înlocuie te C 239-1992 III-5 ST 015-1997 M.C.greu – caiet VIII Elaborator : I.1997 B.12. .L. 54/N/11. social culturale i industriale.N.R.S.Domeniu -nr.C.03.L.

A.C. I N C E R C Timi oara Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea i recep ionarea lucr rilor de funda ii pe pilo i scur i executa i pe loc prin vibropresare Elaborator: U. .Timi oara M.C.S.C.10. 9/1993 III-14 C 251-1994 M.C.C.A.D.C.C. 1994 B.C.P. reglem.T.C.02.P. Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicit ri seismice Elaborator : I. 7/1994 12 . 8/1986 Înlocuiesc C 196–1979 III-11 C 213-1983 I.T.P.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare C176–1975 Publica ia în care a ap rut Observa ii III-10 C 196-1986 I.I.Domeniu -nr. 4/N/11.C.T.C. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea. nr.03. 7/1994 III-15 C 252-1994 cu con.A.C.C.P. nr. 83/06.L.1993 B.04.C.N.12.D.02. vibropenetrare Elaborator: I.P.1983 B. nr.Filiala Timi oara I. Instruc iuni pentru completarea formularului de eviden a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS1242/1 – 1989 Elaborator: I. 1994 B.L.R. 6/1988 Înlocuiesc C 215–1983 III-13 C 241-1992 M.C.N.T.T. 3/N/11. 30/03.1988 B.E.C.D.N. nr.P.E. 8/N/12.L.C.C.P. nr.C.P.E.Timi oara Instruc iuni tehnice pentru folosirea p mânturilor stabilizate la lucr rile de funda ii Elaborator : I.P.C. recep ionarea lucr rilor de îmbun t ire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbun t irii cu materiale locale de aport pe cale dinamic Elaborator: U. penetrare static penetrare dinamic .C.R. 7/1983 III-12 C 215-1988 I. 26/28. Instruc iuni tehnice pentru elemente de funda ii din beton cu adaos de cenu de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivit i naturale i industriale Elaborator : I.R.F. Timi oara.D.C.1986 B.C. nr.

P. monitorizarea i recep ia pere ilor îngropa i Elaborator U. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea baretelor pentru fundarea construc iilor Elaborator : I.L. .C.1979 III-22 GP 113-2004 MTCT 172/2005 M.05.C.P.C. exigen ele i metodele cercet rii geotehnice a terenului de fundare Elaborator U. Of. 24/2003 III-20 GE 044-2001 III-21 P 106-1985 I.C.T.11. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic M.2005 B.2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii III-16 III-17 Normativ privind încercarea în teren a NP 045 – 2000 pilo ilor de prob i a pilo ilor din funda ii Elaborator: I.C.C. stocarea i reutilizarea informa iilor privind parametrii geotehnici.2001 B. nr.I.P. Geotehnic i funda ii Ghid privind proiectarea i execu ia minipilo ilor fora i (revizuire i completare C 245-93) Elaborator : IPTANA SA Normativ privind proiectarea.T.19/2005 M.L.B.C.R.L.C. Normativ privind principiile .-Cat.05.B.2000 B.D.T.C.L.B.C. p I . Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct Elaborator U. . 458 bis/30.L.1985 B. 430 bis/20.2005 B.P. nr.P. Elaborator U.C. 1228/03. reglem.Domeniu -nr.T. nr.C. nr.15/2005 MTCT 279/2005 MTCT 275/2005 13 Înlocuie te C 245-93 III-23 NP 113-2004 III-24 NP 112-2004 Normativ privind documenta iile geotehnice pentru construc ii Elaborator U. nr.B.F.B. Normativ pentru utilizarea materialelor NP 075-2002 geosintetice la lucr rile de construc ii Elaborator U.P.02. 7/2001 B. 128/ 08. p I .2007 M.C. p I .2002 M.S.08.L.T. M. 13/2002 III-18 NP 074-2002 Î i înceteaz aplicabilitatea la intrarea în valabilitate a normativului NP 074-2007 III-19 NP 074-2007 În curs de publicare B.09. nr. 14/2005 P 10-86 î i înceteaz aplicabilitatea . execu ia. 5/14.C.C. 13/2002 Înlocuie te C 227-1988 M. nr. Ghid pentru sistematizarea. nr.A. 7/1985 Înlocuie te P 106. 264/N/02.B. 1216/29. I.E.C. 1219/06.T.T.05.L.L.B.C. M. . nr.D.N.T. Of. nr.09.C.T.P. nr..C.05.2005 B.C.L.T. Of. 451 bis/27.

Partea I: Producerea betonului Elaborator: I.C. p I . .11.C. 46/28.C.C.T.12.2006 bis/09.C.1989 14 B. 51/30.11.C.08.A.2005 B. nr.C.C.E.2006 IV-1 ST 009-2005 MTCT 1.1999 IV-3 NE 012-12007 Ordin în curs de aprobare IV-4 C 28-1983 I.C. 10/1986 Înlocuie te P 59–1980 B.C.C.2006 Ordin de aprobare M.Domeniu -nr.1986 I. nr. Normativ privind cerin ele de proiectare i execu ie a excava iilor adânci în zone urbane Elaborator : IPTANA S. nr.09.R. 16/2005 M.2006 B.21/2005 B.P.C. Cod de practic pentru executarea lucr rilor din beton. nr. 8-9/1999 Partea A B.P. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea lucr rilor de construc ii din beton aparent cu parament natural .N.E.C.C.C. Of.P.1983 I. 7/1983 Înlocuie te C 28–1976 B.05. 453 bis/27. nr. 10/1999 Partea B ST 009-2004 î i înceteaz aplicabilitatea Înlocuie te C 140–1986 C 21–1985 C 206–1985 IV-2 NE 012-1999 M.06.C.21/2006 M. nr.D.P. Of.P.09. p I .C.D.T.12. nr. 1. 2/1991 Înlocuie te C 122–1981 IV-5 P 59-1986 IV-6 C 122-1989 Normativ privind proiectarea i execu ia ancorajelor în teren Elaborator U. beton armat i beton precomprimat Elaborator: I. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic MTCT 363/2005 MTCT 1730/21. p I . beton armat i beton precomprimat. nr.2005 Publica ia în care a ap rut Observa ii P 109-80 î i înceteaz aplicabilitatea III-25 NP 114-2004 III-26 NP 120-2006 III-27 GP 093-2006 MTCT 1764/21.C. nr.C.C.D.C. Of.R. . . Ghid privind proiectarea structurilor de p mânt armat cu materiale geosintetice i metalice Elaborator U. reglem.2005 B.944/14.A. Of.E. nr.N.D. .C.Filiala Timi oara Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i folosirea arm rii cu plase sudate a elementelor de beton Elaborator: I.C.22/2006 M. 49/09.11.C. nr. nr.L. 59/N/24. Cod de practic pentru executarea lucr rilor din beton.T.C.12. 911 B. p I .C. nr.B Specifica ie tehnic privind produse din o el utilizate ca arm turi: cerin e i criterii de performan Elaborator: I.R.C.C.B.C.086 bis/02.T.C. . Instruc iuni tehnice pentru sudarea arm turilor de o el – beton Elaborator: I. 896 bis/03.P.N.

C.C.E.C.N.C.E.T. 12/2002 .P.R.T. 451/26.C.N.L.N.1979 B. 12/2002 IV-14 ST 042-2002 Elaborator: I. 9/2006 C 130-1978 I.2001 B.11.R.C.T.L.C.P. Timi oara Ghid pentru determinarea experimental in situ i în laborator a modulului static i dinamic de elasticitate a betonului. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii IV-7 M.2001 15 B.2001 B. 8/1979 Înlocuie te C 130–1971 revizuire P 134-1993 IV-8 P 134-2003 IV-9 C 248-1993 IV-10 GE 039-2001 B.C.R. 2/1994 B. reglem.D. 1621/02.C.L. Specifica ie tehnic privind ancorarea arm turilor cu r ini sintetice la lucr rile de consolidare a elementelor i structurilor din beton armat-proiectare i execu ie M.R.E.C.T.C. 1/2002 IV-12 NE 013-2002 M. 1223/06.2001 B.2002 B. Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat Elaborator : I.C.C.2003 M.C. 14/2004 B.P.C.R. 1993 M.C.R. Specifica ie tehnic privind cerin ele i criteriile de performan pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice i metode de încercare Elaborator : I.L.N.C.C.09. 24/N/01.T.03.Filiala ClujNapoca Instruc iuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor i betoanelor Elaborator: I.E.T.A.C.L. Cod de practic pentru execu ia elementelor prefabricate din beton. Timi oara Instruc iuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Elaborator : I. nr.C.C.P.P. 302/16. nr. 48/22. beton armat i beton precomprimat Elaborator : PROCEMA S.L.L.C.A.C.C. 1/2002 IV-11 GE 040-2001 M.03.C.L.C.09.E. nr.C.N. nr.C.P. Elaborator : I.10.11. Normativ privind proiectarea plan eelor compuse din tabl cutat -beton Elaborator : I.T. nr.N.09.L. nr.D.Domeniu -nr. 1620/02. nr. .P.E. 8/2002 IV-13 ST 043-2001 M.L.P.L.T. nr. 1224/06. nr.

437 bis/24.2003 IV-19 NP 108-2004 MTCT 179/2005 M.C.Domeniu -nr.T.C.P.C.T.C.08.A. 670/23. Instruc iuni tehnice pentru executarea .2003 Anexa:B.E. nr. 427 bis/20.E.C.09.C.Of. 306/16. .2005 B.L. reglem. nr.C..L. p I .nr.1999 I. .19/2005 IV-20 P 133-2004 MTCT 178/2005 M.C.nr. 1/1983 B.R. nr.B.05.2003 Ordin: M. 576 Anexa:nr. CLUJ Cod de cerin e privind proiectarea.C.11. 48/N/02. repararea i consolidarea co urilor industriale din beton armat Elaborator: U.N. CLUJ Ghid privind stabilirea criteriilor de performan i a compozi iilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea i execu ia consolid rii prin precomprimare a structurilor din beton armat i din zid rie Elaborator: I. 8/2000 B. Cluj Ghid privind proiectarea i execu ia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale Elaborator: I. .R. nr.E.N.2003 IV-18 GP 080-2003 M.09.A. execu ia. 127/02.C. 852 /29. Instruc iuni tehnice privind compozi ia i prepararea mortarelor de zid rie i tencuial Elaborator: I.C.R.19/2005 B.C.N. 576 bis /12.2005 B. Normativ pentru proiectarea co urilor industriale din beton armat (revizuire P 13396) Elaborator: U.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii IV-15 NP 093-2003 M. nr.C.T.D.2003 B.05. 871/19. 16 M.T.C. nr.2003 Ordin: M. p I .C.2003 B.09.T.04. 603/21. Of.C.C.T. nr.1982 I. Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite i a conectorilor pentru lucr ri de c m uieli i suprabeton ri Elaborator : I. nr.N.C.E.1/2004 IV-17 GP 075-2002 M. 9/1979 P 133-96 î i înceteaz aplicabilitatea începând cu 1 iunie 2006 V-1 MP 007-1999 V-2 C 17-1982 Înlocuiesc C 17-1978 V-3 C 193-1979 Elaborator : I.R. 307/16.T. p I .C.T. .P.T.C.T. urm rirea comport rii.p I .C.11.11.C.R.P.Of.L.C.E. nr.C. nr.08.C.13/2004 Ordin: M.C. Of.C.N.D. 2/2004 IV-16 GP 081-2003 M. Of.C.B. Metodologie de investigare a zid riilor vechi Elaborator: PROCEMA S. p I .P.

A. .A.-S.2006 Anexa:B.C.2000 B. 38/N/24. Ghid de proiectare i execu ie pentru prinderea elastic a pere ilor de GP 053 – 2000 compartimentare de structura de rezisten Elaborator : I.L. nr.A.N.01.P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 64/19.2006 Ordin: M.C.T.11/2006 De la data de 26.11. P 2-1985 se aplic : a) la proiectarea cl dirilor noi.C.C. 8/1997 B.T.C. 17 VI-1 GP 003-1996 B.09.R.09.N.05.Domeniu -nr.C. în cazul contractelor încheiate pân la 01. 1712/21. reglem.04. 1996 M.E.în cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic M.09.2006.N. 807/26.P.T.p I .2007.Of.C. Cluj M.C. nr.E. nr.C. 258/N/2.1979 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii V-4 zid riilor din piatr brut Elaborator : I.T. b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente.L.R.P.R. nr. 4/1998 VI-2 GP 004-1997 Ghid pentru proiectarea antiseismic a halelor parter cu structur metalic Elaborator: I.C.E. Ghid de proiectare i execu ie a .L. 12/2001 V-5 CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zid rie MTCT Elaborator : I.C.A.P.

C.C.L. 10/1980 VI-8 P 108-1980 I.A.1982 18 B.E. 1997 B.T.N..1997 B. 2/N/13. reglem. 159/11.C. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din o el cu sec iune plin . U.P.C. nr.1981 I.P. 1985 I.P.P. 10/1982 Înlocuie te C 133–1971 II-9 P 110-1981 VI-10 C 133-1982 membranelor pentru construc ii demontabile Elaborator: I. Instruc iuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construc ii metalice cu uruburi de înalt rezisten pretensionate .C. Îmbun t iri i modific ri la P 108 – 1980 Modific ri la P 108 .P.10.R.C.1998 M.L. 15/1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii VI-3 NP 012-1997 VI-4 ST 013-1997 M.2000 B.D. nr.B.05.R.R. nr.C.C.C.P.L.C.N.A.E.C. 19-20/2001 B.E.12. 76/14.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 3/N/13. omogene sau hibride Elaborator: I.C.A.C.C. nr.C.C.R.N. 10/N/03.C.03. 3/1986 B.T.1984 I. 01.N. Timi oara Specifica ie tehnic privind cerin e pentru proiectarea i executarea construc iilor în solu ie de structur spa ial reticular planar Elaborator : I.N.E. 29/N/22. nr.C. 15/1997 Înlocuie te P 112–1981 VI-5 GP 016-1997 M.01.T. 63/N/18. Normativ pentru calculul elementelor din o el cu pere i sub iri formate la rece Elaborator : I.01. inim supl .P. nr.A.T. 1997 B.C.C. 15/1997 VI-6 GP 018-1997 M.C.C.E.P.C.P.C.C.Domeniu -nr.T. nr.N.1980 I.T.07.D.L.C.C. 68/13.T.C.C. nr.C.C.R.1980 Instruc iuni tehnice pentru realizarea structurilor u oare cu ferme din cabluri Elaborator: I.C.01. nr.T.05. 5/1982 B.P. 3/N/20.02.C. Ghid pentru proiectarea îmbin rilor prin contact ale stâlpilor din o el f când parte din structura cl dirilor etajate Elaborator: U.B Ghid de proiectare i urm rire a comport rii în exploatare a acoperi urilor din ferme de cabluri Elaborator : I.D. 14/1999 VI-7 NP 041-2000 B.D.C.P.C.E.D.C.A. Normativ de calcul pentru construc ii metalice cu diafragme din tabl cutat Elaborator: U. 4/1985 B. nr.L.B.R. I.C.C. 1997 M.C.

tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii VI-11 C 172-1988 I. Timi oara Ghid privind proiectarea îmbin rilor ductile la structuri metalice în zone seismice Elaborator : I.C.C. 14/2006 B.C.2003 Înlocuie te C 172–1985 VI-12 GP 078-2003 VI-13 GP 082-2003 Ordin: M. nr.C..09.04.C.T. Caietul 1 VIII-3 GP 112-2004 VIII-4 NP 119-2006 Elaborator: I.Domeniu -nr.N. Normativ privind proiectarea i execu ia învelitorilor sub iri de beton armat i precomprimat.937.E.L.N.P. Ghid privind proiectarea.T. nr.C. /20.C.L.2003 M.09.C. 26/04.2003 M.T. .P.C. 300/16.D. 303/16.T.E.2005 Înlocuie te C 37-1988.09.N.E.2006 B.B. nr.C.06.nr.E.E. 301/16.C.C. nr.T.C. Of.C.T. nr.1996 M. nr. nr.2003 Anexa : B. .A. Elaborator :I.C.Ind. execu ia i exploatarea învelitorilor acoperi urilor în pant la cl diri Elaborator: I.C.P.C. Normativ privind proiectarea construc iilor din lemn Elaborator: U.E. Ghid privind proiectarea halelor u oare cu structur metalic Elaborator: U.C.2001 VIII-2 NP 069-2002 M.C.C. p I .C.R.C. 12/2002 Revizuire NP 005-1996 VII-1 NP 019-1997 VII-2 NP 005-2003 VIII-1 GP 065-2001 M. 666/19.R.A. 776 bis /05. p I .C.2003 Anexa: B.R.R.Of.2006 19 M.in situ” Elaborator: I.Of.N.P. M.T.11. . p I.C. 14/2006 MTCT 219/2005 M. p I .L.1988 B.C. Of.B. 671/23.N.T. 606/21.R. 23/2006 .2003 B. nr. nr.C. I. Normativ privind proiectarea.11. p I .09. Timi oara Ghid pentru calculul la st ri limit a elementelor structurale din lemn Elaborator: I.L. nr. . 666/19. execu ia i exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate . 435 bis/23.09. Ghid privind proiectarea i execu ia lucr rilor de remediere a hidroizola iilor bituminoase la acoperi uri de beton. monolite i prefabricate Elaborator: I.16 /2004 Ordin: M.08.2003 . nr.05. 9/1997 Ordin: M.11. 16/2004 B.L. Anex : B. 1624/02. MTCT 1733/21.Of.Of.C. Instruc iuni tehnice pentru prinderea i montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor i pere ilor Elaborator : I.N.C. .-S. 65/N/28.T. 10/1987 M.N.T.09.2003 M. . nr.C.T. p I .P.R.E.C.R.C.09.T.C. nr. reglem.

N.1993 I.P.L.E.-S.C.R.C.1996 B. i Înlocuie te C 107-1982 IX-4 C 107-2005 M. nr.C.C.10.P.1989 B.C.N.02. nr.T. nr. 15/2005 Înlocuie te C 125–1987 . Ghid pentru refacerea etan eit ii rosturilor la cl dirile civile cu fa ade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Elaborator: I. 50/30.C.04.C. Instruc iuni tehnice privind proiectarea i executarea s lilor de audi ie public din punct de vedere acustic Elaborator: I. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M.A.C.C.C107/ B. 2055/29.T.R.C.N.C.T.N. nr.P.C.03. nr.T.E. Normativ privind proiectarea i executarea m surilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice în cl diri Elaborator: I.C.R.T.C.C107/2. 195/15.2005 C107/1.E. 1572/15. 15/24.2002 M.A. 3-4/1991 Înlocuie te P 123–1981 IX-8 C 125-2005 Instruc iuni tehnice pentru proiectarea m surilor de izolare fonic la cl diri civile social-culturale i tehnico-administrative Elaborator : I. 22/N/03.P.C. Normativ pentru proiectarea i executarea lucr rilor de izola ii termice la cl diri Elaborator: I. Of.1. 8/1993 B.L.C.C.C.12.1989 B.A.D.03.C107/4. Modific ri.L.P.R.D.R.R.2005 I.C.complet ri la P 121-1989 M.A.Ghid de proiectare i execu ie a zonelor urbane din punct de vedere acustic Elaborator: I.E. C107/5 B.12.1997 B.T. . 13/1997 M.C.C.12.nr. 8/2003 IX-3 C 107/0-2002 Protec ia la zgomot.C.Domeniu -nr.11.C.C.T.P.C. 3-4/1991 Înlocuie te P 122–1983 IX-6 P 122-1989 IX-7 P 123-1989 I.R. 7/N/12. 62/N/17.N. 11/1988 Înlocuie te P 121–1983 IX-5 P 121-1989 Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea m surilor de protec ie acustic antivibrativ la cl diri industriale Elaborator: I.N.03.124 bis/ Înlocuie te 13.P.E.P.D.N. M.C.1989 B. 9/1996 Înlocuie te P 116–1987 Publica ia în care a ap rut Observa ii IX-1 GP 001-1996 IX-2 GE 025-1997 M.C.C.C.T.C.L.C.E. nr.C.T. 49/30. reglem.2-3/2007 3.C.2005 20 B. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cl dirilor Elaborator: I.C.E.C. nr. nr.L. p I .

nr.P.L. 9/04. M. 8/2003 .C.C.P.R. 20/28.C. nr.N.A.N.C.C.C.C.T. Normativ privind proiectarea. necirculabile Elaborator: TAGLSIT.L.L.P.D.R. p I . nr.N.1985 B.1991 B.E. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale C 107/7-2002 cladirilor (revizuire NP 200/89) Elaborator I. .D.E.C.C.E.R.C. I.1/N/10.P.P.R.1984 B.1990 B.T.10. Instruc iuni tehnice pentru izolarea termic cu produse textile ne esute a conductelor i aparatelor din instala ii termice Elaborator: I. nr. 1063/30.C. bro ur I. 5/1984 Înlocuie te NP 36–1982 IX-11 C 233-1990 M.T.12.C.2000 Anexa: B.L.C.C.Domeniu -nr.T. 11/N/18.T.L.E.C.L. nr.04. nr. 1574/15. nr.nr.N.11.C.C.04.14/2002 Înlocuie te NP 200-1989 IX-15 Normativ general privind calculul transferului de mas (umiditate) prin C 107/6-2002 elemente de construc ie IX-16 Elaborator : I.07.C.P.C. 15/2006 Ordin: B. 5/1991 Înlocuie te NP 52–1988 IX-12 C 234-1991 M.-S.R.C.13/2001 Înlocuie te C 246–1993 IX-14 Elaborator: I. Instruc iuni tehnice privind alc tuirea i executarea hidroizola iei monostrat cu folie stratificat din PVC plastifiat la acoperi urile cl dirilor industriale i agrozootehnice.2003 M.C.C. nr. reglem.C.C.N.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare I.P.E.P.L.R.N. M. 776 bis /05.L.10.02. 2/2002. GP058–2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protec ie termic la cl dirile de locuit 331/N/8.T.A. 607/21.A.C. 3/1993 Înlocuie te NP 44–1986 IX-13 NP 040-2002 Instruc iuni tehnice pentru executarea i recep ionarea termoizola iilor la elemente de instala ii Elaborator: TAGLSIT Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construc iilor subterane i bazinelor Elaborator: I.T.2003 B.C. execu ia i exploatarea hidroizola iilor la cl diri Elaborator: I.P.12.C. 9/1985 Publica ia în care a ap rut Înlocuie te C 142–1979 Observa ii IX-9 C 142-1985 IX-10 C 216-1983 I. .L.2002 21 B.C. M. M.Of.A.2002 B. nr.T.P.E.

C.L.C.E.L. 6/2003 IX-20 B. Elaborator: I. nr.C.2002 B.10. Ghid privind proiectarea.N.10.2002 IX-18 M.C. nr.N.P. Metodologie pentru evaluarea performan elor termotehnice ale materialelor i produselor MP 022-2002 pentru construc ii Elaborator : PROCEMA S.04.A. Instruc iuni tehnice pentru folosirea C 163-1987 profilelor încastrate din PVC plastifiat la etan area rosturilor elementelor de B. 5/2003 IX-19 M. nr. Ghid privind utilizarea chiturilor la etan area GE 047-2002 rosturilor în construc ii Elaborator : I.P.E.C.R.L.C. 8/2003 Observa ii IX-17 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut B.L. 5/2003 IX-22 M.C.R.U.C. 1569/15. 5/1987 Înlocuie te C 163–1973 .1987 22 Înlocuie te C234-1991 IX-24 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unit ile func ionale ale GT 039-2002 cl dirilor existente Elaborator: I.2003 B. reglem.T. nr.L.C.C. 40/21.10. p I .L.2002 M. 1579/15. .P.A.L. 605/21. nr. Ghid de evaluare a gradului de izolare termic a elementelor de construc ie la GT 040-2002 cl diri existente.L.C. nr.N.C.L.C. 5/2003 IX-21 M.M.L. execu ia i exploatarea elementelor de construc ii NP 064-2002 hidroizolate cu materiale bituminoase i polimerice Elaborator : I.C.Of. 1573/15. 1571/15.T. 1578/15.L. în vederea reabilit rii termice.E.D.10.C. Ghid privind îmbun t irea calit ilor termoizolatoare ale ferestrelor la cl dirile civile GT 043-2002 existente Elaborator : U. nr. nr.T.2003 M. 6/2003 IX-23 M.P.C.C.P.C.T.L.R.P.P.N.C. nr. Metodologie privind determinarea permeabilit ii la ap a finisajelor i protec iilor GT 044-2002 anticorozive aplicate pe suprafe ele elementelor de construc ii Elaborator : I.R.E.I.L.09.T.10.2002 B.L.Domeniu -nr.C.R.2002 B.C.10.T.08. 576 bis /12.P. 1570/15.2002 B.15/2006 I.T.N.E.

reglem.1977 I.2005 C125-1987 î i înceteaz aplicabilitatea IX-26 GP 114-2006 MTCT 1734/21.C.C.Domeniu -nr. nr. Ghid privind proiectarea. 8/1996 Înlocuie te C 18-1983 C3-1976 Caiet VII-IX B.09. p I .T.12.nr. 23/2006 M.C.C. p I .E.R.C.E. .N.E. . 7/11. p I .D.C.C.C. 131/05.2006 M.C. 910/08.N.2006 B.R.C.R.P. execu ia i exploatarea hidroizola iilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP i SBS Elaborator: I.N.N.P.C. 54/20.P. .C.C.R.Of.1986 M. nr.N.05.P. nr. Normativ privind executarea tencuielilor umede groase i sub iri Elaborator: I.E.E.R.1996 I.C.D.R.11. 23/2006 B.C.Of. Normativ privind proiectarea i execu ia m surilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice în cl diri (revizuire C125-1987) Elaborator: I.C.A.P.12. Normativ privind reabilitarea hidroizola iilor bituminoase ale acoperi urilor cl dirilor Elaborator: I.E.C.R.D.05.C.2006 B.N.C.E.C.C.N. 928/15.09.C.C. nr. X-1 NE 001-1996 X-2 C 4-1977 X-3 C 6-1986 B.2006 MTCT 1732/21.C. 11/1986 Înlocuie te C 6-1975 X-4 C 70-1986 I.E. Instruc iuni tehnice privind executarea placajelor din pl ci de faian majolic i pl ci ceramice sm l uite aplicate pe pere i prin lipire cu paste sub iri Elaborator: I. nr. 11/1986 Înlocuie te C 70-1970 X-5 C 223-1986 Instruc iuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Elaborator: I.C.09.C.R.C. Of.N.C.04.E.L.11. nr.C.1986 B. nr.R.C. nr.nr.460 bis/31. 55/20. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii IX-25 C125-2005 MTCT 195/2005 M.C. Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor din faian majolic i pl ci ceramice sm l uite CESAROM Elaborator: I.C.C.N. 23/N/03. 5/1986 . 23 I.1986 B.C. 12/1977 IX-27 NP 121-2006 construc ii Elaborator: I. Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu pl ci emailate sau melaminate din fibre de lemn Elaborator: I.D.C.C.C.

11. 2/2002 Bro ur ICECON B. nr.2003 B.L.P.A. Ghid pentru instala ii electrice cu tensiuni de pân la 1000 V c.N. Ghid de proiectare i execu ie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cl diri Elaborator :I.L. nr. reglem. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier i pietonal Elaborator : U.C.N.R. nr.P.15/2006 GT 041/2002 B. nr. Elaborator : ICECON S.T.A. 10/2006 Bro ur ICECON B.T.C.L.C.B. nr.C. Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial din cl diri Elaborator : U. execu ia i asigurarea calit ii pardoselilor la cl diri civile Elaborator: I.P.T.06.07. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor interioare de curen i slabi .11.P. execu ia i asigurarea calit ii pardoselilor la construc ii în care se desf oar activit i de produc ie Elaborator: I. Elaborator: ICECON S.2002 M.R.2000 M.T.Domeniu -nr.L.L. 939/02.T.2001 M.L.C.P.E.a.2003 M.R. nr. nr.C.L.10/2003 B. 604/21. nr.A.E. 1/2003 B.C.06. 6/2003 Înlocuie te C 202–1980 X-7 GP 073-2002 XI-1 NPO 13-1996 XI-2 GP 037/01998 M. 3/2001 Bro ur ICECON B.L.C. Ghid privind proiectarea.10/2003 Inlocuie te I 7/1–1994 XII -1 GP 052-2000 XII –2 I 7/2-2001 XII -3 NP 061-2002 XII -4 NP 062-2002 XII -5 NP-I 7-2002 B. Elaborator ICECON S.C.T. nr.E.C. 1617/02.C.C.C.P.C.08.c. 1606/02.T.L.08. 938/02.2001 24 M.L.Of.L.C.T.2002 M.a.T.T.P.P.C.C.N.B. i 1500V c. 1575/15.A.c.T. 50/N/17.N.04. 576 bis /12. 12/2002 Înlocuie te I 7-1998 XII -6 I 18/1-2001 Ghid privind reabilitarea finisajelor pere ilor i pardoselilor cl dirilor civile Elaborator : I.2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii X-6 M.L.P.c. 49/ N/30.1998 B.C. 3/1997 M. p I .L. .T.A.C. 1996 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic M.A. Normativ privind proiectarea.C. nr.R.2002 M. 11/1999 Înlocuie te C 35–1982 B. 68/N/28.07. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice cu tensiuni pân la 1000V c.P.07. i 1500V c. Normativ pentru exploatarea instala iilor electrice cu tensiuni pân la 1000V c. i 1500 V c.L.10. nr.E.a.L.L.L. nr.C. 1055/26.

05. 78/N/13.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XII-7 I 18/2-2002 B.L.217/17. nr.A.C.A. 17/N/16. p I . nr.T.2002 M.A.nr.-S. 69/N/25. Of.A.C.12.T.1998 25 B.T.P.03. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de alarmare contra efrac iei din cl diri Elaborator: I.-S.P. nr.C.01.A.L.C.A.P.C. nr. Normativ privind proiectarea.T.A.8 î i înceteaz aplicabilitatea prin ordinul M. Normativ pentru exploatarea instala iilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S.T. 2/1997 Cap.P.2002 Înlocuie te I 18-1998 XII-8 NP 099-2004 MTCT 176/2005 M. 1997 M.T.T.A. verificarea i exploatarea instala iilor electrice în zone cu pericol de explozie Solu ii cadru pentru instala ii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte Elaborator: I.T. nr.05. executarea.T.C. 438/22.C. 86/N/05. 418 bis/18. 14/1999 Bro ur IPCT XIII-1 SC 003-1997 aferente cl dirilor civile i de produc ie.L. Elaborator: I.1996 M.P.6/2004 M. nr. 6/2000 XIII-5 NP 028-1998 .L. 12/1997 XIII -2 I 9/1-1996 XIII-3 I 9-1994 Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S.2005 XIII-4 I 22-1999 Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de aduc iune i a re elelor de alimentare cu ap i canalizare ale localit ilor Elaborator: PRODOMUS S.-S. . nr. 1999 M.T.10.A.T.P. 1/N/18. 3/2002 B. 13/1999 B. nr.P.T.217/17.2005 B.C.02.P.C.L.P.T.02.14 î i înceteaz aplicabilitatea prin ordinul M. Modific ri I 9 .L.L.L.C.A. 16/2005 B. M.T. 1994 M.03.2005 Înlocuie te I 9–1982 Cap.A.A.12.94 B.L. nr.C.P. Înlocuie te I 22–1984 M.C. 2014/18.L.P. nr.T.1999 B. reglem.04.A. 23/N/07.Domeniu -nr. Modific ri i complet ri Normativ pentru proiectarea construc iilor de captare a apei Elaborator: AQUAPROIECT S.

A.T. p I . 771/04.C. nr.10. 1410/26. nr.09.11.C.P. nr.C. Ghid de proiectare a construc iilor pentru tratarea apei în vederea potabiliz rii .T. . 13/1997 Bro ur IPCT Înlocuie te P 96–1986 XIII-13 GE 046-2002 M.L.P.T.T. nr.L. 5/2000 Bro ur IPCT XIII-8 GP 071-2002 XIII-9 GP 074-2002 B.T.T.1975 B.A. 77/N/05.G.-S. nr. 1616/02.T. 9/2003 Bro ura IPCT Ordin: M. social-culturale i industriale Elaborator: I.P. 1411/26. Ghid pentru proiectarea i executarea instala iilor de canalizare a apelor meteorice din cl diri civile. 1454/03.P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut I. 14/2002 XIII-10 PC 021-2001 M.C.C. Ghid de proiectare pentru construc ii i instala ii de dezinfectare a apei Elaborator: I. Ghid de execu ie pentru sta ii de epurare pentru localit i mici (Q<5 l/s) Elaborator: I.C.P.-S. 8/1975 Observa ii XIII-6 I 30-1975 XIII-7 M.T.L.11.11.P. 1996 B.1999 B. Ghid pentru instala ii de separare a hidrocarburilor cu deversare în re elele de canalizare Elaborator I.-S. 11214/N/06.Domeniu -nr.C.C.C.L.P.C.T. nr.T.P.L.T. nr. nr.L.C. 105/05. SA Program de calcul pentru dimensionarea re elelor de prinklere.A.A.L. 647/23.C.Of.09.2002 M.P.C. 11/2001 Înlocuie te P 66–2000 XIII-12 P 96-1996 M.nr.2003 XIII-14 GP 087-2003 Instruc iuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec i stabilirea m surilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instala iile hidraulice sub presiune Elaborator: I.2002 M.A.200 1 B. SA Normativ pentru proiectarea i executarea lucr rilor de alimentare cu ap i canalizare a localit ilor din mediul rural Elaborator: PROED S.S. Normativ de reabilitare a lucr rilor hidroedilitare din localit ile urbane Elaborator: PRODOMUS S. reglem.L.L.2001 B.T.10. 12/2002 XIII-11 P 66-2001 M.C.P.09.B.C. 9/2003 Bro ur IPCT NP 036-1999 M.A. 82/N/19.T. Re ele plane ramificate Elaborator: I.2003 26 B.L.2002 B.T.P.06.L.A.10.A.P.C.

14/1999 Bro ur ICECON .L.B.1996 M.T.C.7/1996 Bro ur I.instala ii de gaze Elaborator: I.A.P.P.C.P.11.3/2004 Bro ur PROED M. 773/04.C. 771/04. Ghid de proiectare pentru instala ii sanitare.T.C.A.L.T.T.C. nr. Ordin:B..08.Of. nr.C. Anexa: B.11. p I .P.A. 5 l/s) Elaborator: U.1998 XIII-22 AC .-S.B.P.instala ii frigorifice Elaborator: I.P.-S. 2/N/18.C.1999 27 Ordin:B.Of. 2/N/18.L.11.1994 M.A.C.01. 639/23.2003 Ordin: M.C.4-5/2004 XIII-19 S . nr.P.02.2003 Anexa :B.2/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIII-15 NP 091-2002 XIII-16 NP 032-1999 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de dezinfectare a apei în vederea asigur rii s n t ii oamenilor i protec iei mediului Elaborator: PROED S.T.1999 M.1999 Ordin: B.T.C.1999 B. 14/1999 Bro ur IPCT Înlocuie te G–1972 XIII-20 G .T. Anexa: B.2003 Ordin: M.03. M.C.C.A.Domeniu -nr.B. nr.A.A.C.T.C.P.T. 19/N/28.A. p I. Ghid de proiectare .A.T. NP 088-2003 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti-Partea a II a: Treapta biologic M.T.C.C. M. 9/N/16.4-5/2004 XIII-17 Elaborator: U.2003 Anexa: B.T. nr.1998 Ghid de proiectare . nr.L.C.2003.01.C.L.10. Mapa proiectantului Elaborator: I. p I . nr.4-5/2004 XIII-18 NP 089-2003 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti-Partea a III a: Sta ii de epurare de capacitate mic (5<Q. 773/04.T.T.T.Of. nr.C. Normativ pentru proiectarea construcíilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti -Partea I : Treapta mecanic Elaborator: U. 14/1999 Bro ur IPCT Ordin:B. 60/N/25. nr.P.T.1997 XIII-21 F . 50 l/s) i foarte mic (Q. nr. Ghid de proiectare i execu ie a re elelor i instala iilor exterioare de alimentare cu ap M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: PROED S.10.T. .-S.T.A. 640/23. nr. 646/23/10/2003 Ordin: M. reglem.

C.M.T.2003 Ordin: M.L.P.A.C. nr. nr.A. TERAPLAST Bistri a Solu ii cadru de contorizare a consumurilor de ap . Ac .C. XIII-28 NTPA 0012002 H.Of. p I .T. 18/N/28.-S.C.C. 187/20.L.P. gaze naturale i energie termic Elaborator: I.T. Ghid privind proiectarea.Domeniu -nr.04. epurarea .L.2002 XIII-29 NTPA 0022002 H.P.-S. Normativ privind proiectarea.A. Normativ privind condi iile de evacuare a apelor uzate în re elele de canalizare ale localit ilor Elaborator: I.09. 188/2002 H. 83/23.G.T. nr.2003 Bro ur ICECON XIII-26 GP 043-1999 M.7/1999 Bro ur I.L. nr.C.I.-S. 25/N/7.C. executarea i exploatarea instala iilor sanitare i a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare.. . . 2/1997 Bro ur IPCT XIII-24 XIII-25 NP 084-2003 M. reglem.Of. 7/1996 Bro ur IPCT Ordin:B.C.G. nr.A Normativ privind stabilirea limitelor de înc rcare cu poluan i a apelor uzate industriale i or ene ti la evacuarea în receptorii naturali Elaborator: I.12. 188/2002 M. nr. XIII-27 SC 002-1998 M.I.P.1999 Ordin: B.A.G.C.C. 1996 Ordin:B. 905/05.Of.12. Solu ii cadru pentru montarea contoarelor la instala iile sanitare i de înc lzire din cl dirile existente Elaborator: I.M. 867/05.Mapa proiectantului Elaborator: ICECON S. .P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIII-23 SC 001-1996 M. execu ia i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare utilizând conducte din PVC i polietilen Elaborator: I.T.A. nr.11. Norme tehnice privind colectarea.-S. utilizând conducte din mase plastice Elaborator: ICECON S. nr.1996 M.T.1/2000 Bro ur I.2002 M.T.T.P.T. Revizuire NTPA 002-1997 XIII-30 NTPA 011- i canalizare. .03.P. 84/N/29.C.P. p I .P.A.C.T.T.Of.C. 188/2002 28 M.03.03.1999 Ordin :B.A. nr.T. 187/20.P. p I . p I . nr.A. Solu ii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instala ii în construc ii Elaborator: I.A.

. Prelucrarea n molurilor Elaborator: U.03.P.C. 1994 M.C.Domeniu -nr. Normativ privind exploatarea instala iilor de ventilare i climatizare B.04.P. 337 bis/21. 1/2002 Bro ura PROED SA MTCT 164/2005 MTCT 161/2005 XIII-32 GE 052-2004 XIII-33 GP 106-2004 M.T.C. Of. .2006 MTCT 1736/21.T.04.nr. 15/N/07. nr.2006 B.A.L. utilizate pentru comunit i mici M. nr. nr. nr. 665/30.T. .04.2/2005 M.2006 B. containerizate i automatizate.07. nr.09.2005 B.L.C. Instruc iuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau înc lzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale Elaborator: I.L. 55/N/15. Of. nr.09.E. p I .T.C.T.C. p I . nr. 1998 M.A. nr. Of.B. nr.M.L. p I .T. p I . 6/1999 .nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic 2002 Denumire reglementare tehnic i evacuarea apelor uzate or ene ti Elaborator: I.04.2005 B. 903bis/7. p I .C.A.07. 338 bis/21. nr.L.A.C. 888 bis/31.22-23-24/2005 M. reglem. 345 bis/25.C.P.I. 187/20.C. 6/1999 Bro ur ICECON B. 9/1994 Înlocuie te I 5–1979 XIV-1 I 5-1998 XIV-2 I 5/1-1994 XIV-3 I 5/2-1998 Elaborator: PROED S.2001 Ordin: B.20/2006 XIII-34 NP 107-2004 MTCT 163/2005 XIII-35 NP 118-2006 MTCT 1729/21.C. Of.N. nr.19/2006 B. nr.A.R.2005 B.C. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor de ventilare i climatizare Elaborator: ICECON S.10. Of. . 6/2006 M. nr.11. 55/N/15.B.07. execu ie i exploatare a lucr rilor de alimentare cu ap i canalizare în mediul rural Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansat a apelor uzate Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti Partea a V-a. Normativ pentru exploatarea i reabilitarea conductelor pentru transportul apei Elaborator: U.C.2006 M.1998 29 XIII-36 NE 035-2006 M.C. . Ghid pentru execu ia i exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile Ghid de proiectare.2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIII-31 ST 041-2000 Specifica ii tehnice privind sta iile de epurare monobloc.P.

A. 19/N/07.T.A. M.P.A.L.C.L.A.P.P. 1997 B.04.T.A.L. nr. nr. execu ia exploatarea i postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Specifica ie tehnic privind certificarea de conformitate a calit ii evilor din o el preizolate Elaborator: ICECON S.C. 1997 B. 14-15/2003 B. Normativ privind proiectarea i executarea instala iilor de înc lzire central Elaborator: I.L.C. 1999 B.2002 B.T. Procedur de verificare Elaborator ICECON S. 249/17.09. 5/2000 Bro ur ICECON XIV-8 ST 020-1998 M. 929/02. 14-15/2003 M. 4/1997 Bro ur Societatea Român de Protec ie contra Incendiilor B.L.07. 14-15/2000 Bro ur ICECON . tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.P. nr.L.03.T.T. Normativ pentru exploatarea instala iilor de înc lzire central Elaborator: I.L. nr. 3-4/2000 XIV-10 ST 023-1999 M.C. 1999 XIV-9 GT 022-1999 M.B Specifica ie tehnic privind controlul calit ii execu iei sistemelor de distribu ie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilen de medie densitate.A. reglem.I.P.R.C.C.P.Domeniu -nr.2000 B.07.P.C.T.A.2000 30 B.C.-S.A. 930/02.T. 18/N/07. 13/2000 Bro ur ICECON XIV-11 ST 024-2000 Elaborator: I.-S. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din re elele de transport i distribu ie Elaborator: U.C.E.A.04. 68/N/25.Cerin e de calitate.A.T.A.T.L.N. 1999 M.T. nr. Normativ pentru proiectarea. 78/N/12.05.P.P.-S.P.L.C. 75/N/05.C.C.T. 22/N/7.2002 M.10.L.T. nr. Ghid pentru calculul consumului de c ldur al cl dirilor dotate cu sisteme pasive de înc lzire solar Elaborator: I.04. 10/1998 Înlocuie te I 13-1994 Înlocuie te I 13/1-1994 Observa ii XIV-4 I 13-2002 XIV-5 I 13/1-2002 XIV-6 GP 017-1996 XIV-7 NP 018-1997 M.C. nr.C.C. Specifica ie tehnic privind tehnologiile de execu ie i procedeele de verificare a sistemelor de distribu ie a gazelor naturale.P. nr.

2/2000 Bro ur IPCT Înlocuie te I 33–1976 XIV-14 NP 031-1999 M. B.A.L. reglem.C.L Normativ de proiectare. nr.C. 76/N/05.) .C.C Elaborator: I. 73/N0/5. 26/N/07. B.L. 74/N/05.C.-S.P.R.L.T.P. Ghid pentru alegerea.T. nr. 74/N/5. nr.A.08. nr. M. 116/29/24.C. Normativ pentru proiectarea.10.C.1999 B. 9/2000 XIV-18 GP 041-1998 cu conducte din polietilen Elaborator: ICECON S.10.T.A. executare i exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G. 1999.C.P.P.Domeniu -nr. între inerea i exploatarea sistemelor i echipamentelor de siguran din dotarea instala iilor de înc lzire cu ap având temperatura maxim de 115 gr.1999 B. 72/N/04.. execu ia i exploatarea instala iilor de înc lzire prin radia ie de pardoseal Elaborator: ICECON S.P.1999. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIV-12 I 31-1999 M.P.A.) pentru autovehicule prin sta ii independente Elaborator: SIGMA S. 10/2000 31 . nr. 1/2000 Bro ur IPCT XIV-17 GP 039-1999 B.L. 1999 M.1999 B.N.P. nr.P.1999 B. Ghid pentru calculul necesarului anual de c ldur al cl dirilor de locuit Elaborator: I.C.A.T.R. Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.-S.10. proiectarea.P.L. 1/2000 XIV-16 NP 037-1999 M.C.T.P.L.I.R.E.L.C.T.C.10.A.08.P.) Elaborator: I. pentru autovehicole Elaborator: I.L.A.C.A.L.T.A.) Elaborator: I. nr.L.E.B. I.A. 2/2000 Bro ur IPCT Înlocuie te I 31–1976 XIV-13 I 33-1999 M.C. 1999 M.P.N.A.C.T.T.A.04. 12/2000 Bro ur ICECON XIV-15 NP 037/11999 M.C.10.P. execu ie i exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.-S.L. Normativ de proiectare.C.P. Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.T. 64/N/25.

reglem. 14/05.C.N. 50/N/30.C.Bro ur IPCT B.L.C.R. Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cl dirilor existente i a instala iilor de înc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora Elaborator : I. 1611/02.04.C.N.L.11.C.C.T.C.L. 1612/02.P.P. nr.A.L. 1618/02.T.2001 M. nr. nr.11.C.C.L.N.C.2000 I 45-1993 M. nr.N.C.nr. 3/2002 XIV-25 GT 028-2001 M.03.R.C.E. nr.Domeniu -nr.N.2001 B.1985 B.R.T. 4/2001 B..T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut I.N. 14/N/9.L.C.P.D.P. nr. 8/1985 Observa ii XIV-19 I 42-1985 XIV-20 M.2000 XIVI-23 GT 029-2001 M.R.A. ICRAL Instruc iuni privind metodologia de testare aeraulic i termic a camerelor curate Elaborator: I. 1993 B.T. Specifica ie tehnic privind montarea i utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de c ldur ale corpurilor de înc lzire Elaborator: I. 6/2001. execu ie i exploatare a centralelor termice mici Elaborator: I. 3/2002 .11.E.12.P.L.E.2001 32 B.06.11.L.A.C.E.T. nr. 6/1994 XIV-21 GP 051-2000 Ordin :B.C.C. 1628/02.C. I.R.P. nr. nr. Ghid privind proceduri de efectuare a m sur rilor necesare expertiz rii termoenergetice a construc iilor i M.C.E.C.P. Ghid pentru urm rirea comport rii în exploatare a schimb toarelor de c ldur din centralele i punctele termice Elaborator : I.C.P.L.T.C.C.2001 B. 3/2002 XIV-26 GT 032-2001 Instruc iuni tehnice pentru executarea i exploatarea instala iilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum Elaborator: I. Ghid pentru defalcarea consumurilor de c ldur pentru înc lzire i preparare a apei calde de consum la cl diri de locuit colective Elaborator: I. 3/2002 XIV-24 ST 046.C.R.A.T.P.E.C. 324/N/4.T.L. Ghid de proiectare. 16-17/2006 XIV-22 NP 048-2000 M..P.C. 13/2000 Anexa :B.C.C.2001 B.L.-S.

R. 942/02.P.C. Normativ pentru proiectarea i executarea . 940/02. 1626/02.P.C.L 934/02.A. 2002 B.L.A. 6/2002 GP 066-2002 XIV-30 B.2001 B.P.11. 20/2003 B.-S.T.T. C.07.-S. Elaborator: I. nr. 2002 M.P.L.C.2002 B.T. nr.11.T.C.L. Normativ de proiectare.T.C. C. 941/02.C.L. Solu ii cadru pentru reabilitarea i modernizarea instala iilor de înc lzire din cl diri de locuit Elaborator: I. 5/2002 XIV-28 MP 013-2001 M.L.P.C. nr. 1614/02.07. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie.-S. Ghid pentru efectuarea expertizei termice i energetice a cl dirilor de locuit existente i a instala iilor de înc lzire a apei calde de consum.L.E.T. nr. nr.C.T.L.P.A.2001 M. nr.C.P.T.C.C. reglem.execu ie i exploatare pentru re ele termice cu conducte preizolate Elaborator: I. nr. nr.P. 2002 B.T.-S.L.C. Program cadru al programului na ional anual de reabilitare i modernizare termic a cl dirilor i instala iilor aferente Elaborator: I.E. Ghid privind determinarea suprafe ei echivalente termic a corpurilor de înc lzire Elaborator: I.2001 B. 22/2003 XIV-31 NP 029-2002 M.P. 5/2002 XIV-29 I 36-2001 M.C.P.-S.L.L.L. 21/2003 XIV-34 NP 058-2002 instala iilor aferente Elaborator: I. Ghid pentru proiectarea automatiz rii instala iilor din centrale i puncte termice. 3/2003 XIV-33 GP 067-2002 M. 24/2003 Înlocuie te NP 029-1998 XIV-32 GT 036-2002 M.L. C. aferente acestora Elaborator: I.L.T.P.L.T.A.N.-S.T.Domeniu -nr.A. în centrale termice pentru ansambluri urbane Elaborator: I.N. 1625/02.P.T.A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIV-27 SC 006-2001 M.C.L.C.P.T.11.R.P. 33 B.07. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorit i a m surilor de reabilitare termic a cl dirilor i instala iilor aferente.07.

P.C. nr.07.P.T.P. 12/2003 MP 017-2002 XIV-36 Ordin: M.T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 931/02. nr.C. 18/2003 XIV-39 I .A.2000 34 Ordin B.L.P.1996 XIV-41 GP 019-1999 XIV-42 GP 056-2000 sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic . 2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIV-35 M.L.03.C. I .C. 932/02.C.P. nr.-S.2002 B.T.T. 1996 M.Of.07. nr. Solu ii cadru pentru reabilitarea termo-higroenergetic a anvelopei cl dirilor de locuit existente Elaborator: I.P.-S.-S. nr.L.L.L.T.P. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic -–re ele i puncte termice Elaborator: I.A.P. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instala iilor de înc lzire i ventila ie din cl diri Elaborator: ICECON S. 1412/26.03. 7/1996 Bro ura IPCT Ordin B.E. 1850/11.A.A.T.Domeniu -nr.C. 926/02.. Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cl diri Elaborator: I.C.C. 7/2004 Bro ura IPCT XIV-37 MP 019-2002 M.A.11.C.C.07. 19/N/28. nr.L.1/2002 Înlocuie te GP 019 –1997 XIV-40 V . Metodologie privind reabilitarea i modernizarea anvelopei i a instala iilor de înc lzire i ap cald de consum la blocurile de locuin e cu structura din panouri mari Elaborator: I.R.T.N.L.T.1996 M.10.Mapa proiectantului Elaborator: I.L.T.L.C.2002 NP 059-2002 M.2002 XIV-38 SC 007-2002 M.A.C. nr.B. Ghid de proiectare pentru instala ii de înc lzire. 837/20.-S. 78/N/05.P. 332/N/08. .P. V . 7/1996 Bro ura IPCT Ordin B. p I . nr.A.C. Ghid pentru proiectarea instala iilor de înc lzire-r cire folosind ventiloconvectoare Elaborator :U.12.Mapa proiectantului Elaborator: I.1999 M.L. 10/2001 Bro ur ICECON B.P.09. 2002 B. reglem.A.A.C.-S.A.T.11.-S.C.L.T.re ele i puncte termice Elaborator: I.P.C.T.T.C. 19/N/28. Ghid de proiectare pentru instala ii de ventilare.P. nr. 2002 B.1995 M.P.T.A.T. 14/2002 B.L.

P.P.Domeniu -nr. 4 -7/2007 M.P.2007 B. nr.T. reglem.18/2006 M.p I. Elaborator: I.P. Observa ii XIV-43 SC 005-2000 XIV-44 SC 004-2000 M.T.A. 157/01.C.C.T.P.C. 210/N/25/09.p I. 157/01.C.p I.C.02.2003 B.C.T.R. Manual pentru întocmirea instruc iunilor de exploatare privind instala iile aferente construc iilor Elaborator: I.C.13/2001 XIV-46 MP 037-2004 M.405/06.12.A.C.T.T.T.02.C.126 bis/21. Partea II – Performan a energetic a instala iilor din cl diri Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor.T.Of.nr.nr.L.T.Of..L. 157/01.P.nr.2004 M.T.-S.Anvelopa cl dirii Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor.T.-S.nr.02.A.A.C.2000 Ordin B.2007 B. Metodologie privind determin rile termografice în construc ii Elaborator TEHNOSISTEM S.04.Of. 1994 B.C. 4 -7/2007 M.Of..A. 4 -7/2007 M.-S.C.867/05.C.T.T.C.2007 B. Partea III – Auditul i certificatul de performan al cl dirii Îndrum tor de diagnosticarea st rii de degradare i metode de remediere i protec ie anticoroziv a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe baz de clor 35 .126 bis/21.05.13/2001 Bro ur I.2000 M.T. nr. 8/1994 XIV-49 Mc 001/22006 XIV-50 Mc 001/32006 XV-1 PC 1/1-1993 Solu ii cadru pentru instala ii interioare de înc lzire utilizând noi sisteme de reducere a agentului termic central termic de apartament.. Solu ii cadru de proiectare a instala iilor de climatizare la cl diri publice Elaborator: I.C.nr.2004 Înlocuie te I 37-1981 XIV-47 MP 028-2003 XIV-48 Mc 001/12006 Ordin M.P. Partea I .2003 M. nr.04.L.11.02.T.nr. nr. 330/N/08.T.L.nr.L.2007 M.p I.T.2007 M.2007 Ordin B. scar de bloc.Of. 10/N/07.C. nr.02. 329/N/08. nr..p I.T.C.2000 M.12/2001 XIV-45 ME 005-2000 Ordin B.02.12.A.12.126 bis/21.. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.P. Metodologie privind echilibrarea hidraulic a re elelor termice cu ap cald i ap fierbinte Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor.etc. 711/13. 904/25.A.

C.N.N. exploatare i interven ii pentru protec iile anticorozive ale construc iilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre i fire sintetice Elaborator: I. 13/1999 XV-7 GP 033-1998 M.11.C.P.N.A.02. execu ie.P.R.L.L.P.P.L.1976 B.C. nr.S.R.12.C.T.C.C. Ghid privind urm rirea comport rii în exploatare a construc iilor situate în medii agresive Elaborator: I.C. nr. 6/N/03.A.C. 1003/10. 1997 B. 6/2004 Înlocuie te PC 1/3-1996 XV-4 I 14-1976 B. nr.R. 6/2004 M.C.piatr natural i artificial ) Elaborator: I.T.C.C.C.R.L. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XV-2 GM 018-2003 B. nr.C.R.E. Normativ pentru protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate Elaborator: ISLGC Ghid privind execu ia protec iilor prin hidrofobizare a materialelor de construc ie aparente (lemn.C.02. 5/11. 8/2001 XV-6 GP 030-1998 M.C.T.N.T. nr. beton.12.T. nr.2003 Înlocuie te PC 1/2-1994 XV-3 GM 017-2003 M.A.2003 I.N. 1998 B. 5/1999 36 Înlocuie te C 210–1982 . 2/1976 XV-5 GE 030-1997 M.C.T.N. reglem.1998 B. Ghid de proiectare. M. c r mid .E. beton precomprimat i o el situate în medii agresive Elaborator: I.C.E.G. 8/N/03. 51/N/17.E.C. 130/N/10. nr.C. Ghid de proiectare i execu ie pentru realizarea interven iilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune Elaborator: I.R.R.01.C. 1002/10.C.06.1998 B.Domeniu -nr.C.T.E.A. execu ie i exploatare privind protec ia anticoroziv a bazinelor din beton armat destinate neutraliz rii i epur rii apelor industriale Elaborator: I. Ghid de proiectare.C.C. 13/1999 XV-8 GP 036-1998 Elaborator: I.T. Ghid privind investigarea i diagnosticarea st rii structurilor din beton armat.E.E.N.

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M.L.P.A.T. 16/N/07.07.1994 B.C. nr. 10/1994 Publica ia în care a ap rut

Observa ii

XV-9

P 127-1994

XV-10

C 170-1987 B.C. nr. 6/1987

I.C.C.P.D.C. 41/28.09.1987

XV-11

C 170-2007

În curs de aprobare

Va înlocui C 170-1987

XV-12

C 225-1987

l C.C.P.D.C. 43/28.09.1987

B.C. nr. 6/1987

XV-13

GE 045-2002

M.L.P.T.L. 1447/03.10.2002 MTCT 194/2005 MTCT 193/2005

B.C. nr. 13/2003

XV-14

GE 053-2004

Revizuire GP 0351998 Revizuire GP 0351998 MTCT 1735/21.09.2006
37

XV-15

GP 111-2004

M. Of. , p I , nr .428bis/20.05.2005 B.C. nr. 8-9/2005 M. Of. , p I , nr.441 bis/25.05.2005 B.C. nr.8-9/2005 M. Of. , p I , nr. 893 bis/02.11.2006 B.C. nr.22 /2006

XV-16

GE 054-2006

Norme tehnice de proiectare i execu ie a protec iei anticorozive i izola iei termice la co urile din beton armat monolit Elaborator: G.I.P. - S.A. Bucure ti Instruc iuni tehnice pentru protec ia elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale i industriale Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ privind protec ia anticoroziv a elementelor din beton armat i beton precomprimat situate în medii agresive atmosferice Elaborator: I.N.C.E.R.C. Norme tehnice privind protec ia anticoroziv a cablurilor i toroanelor din o el pentru construc ii cu arm turi exterioare i construc ii suspendate Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind execu ia lucr rilor de stopare a igrasiei pere ilor construc iilor cu membrane izolatoare rigide Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de execu ie privind protec ia împotriva coroziunii a construc iilor din o el Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare privind protec ia împotriva coroziunii a construc iilor din o el Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind urm rirea comport rii în exploatare a protec iilor anticorozive la construc ii din o el. M suri de interven ie Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Revizuire GP 0351998f

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut MTCT 1731/21.09.2006 M.Of. , p I , nr. 932/16.11.2006 B.C.nr22/2006

Observa ii

XV-17

ST 049-2006

XV-18

GP 072-2002

M.L.P.T.L. 1577/15.10.2002

B.C. nr. 6/2003

XV-19

GP 070-2002

M.L.P.T.L. 1580/15.10.2002
MTCT 1728/21.09.2006

B.C. nr. 6/2003

XV-20

ST 050-2006

Specifica ie tehnic privind protec iile elementelor de construc ii din lemn împotriva agen ilor agresivi – cerin e i criterii de performan Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a protec iilor anticorosive pentru construc ii hidrotehnice Elaborator :I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a protec iilor anticorosive pentru rezervoare din o el îngropate Elaborator : I.N.C.E.R.C. Specifica ie tehnic privind utilizarea adezivilor polimerici în construc ii Elaborator :I.N.C.E.R.C M.Of. , p I , nr. 942 /22.11.2006 B.C.nr. 23/2006

XVI-1

Metodologie privind executarea lucr rilor de introducere a cadastrului imobiliar în localit i Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.

B.C. nr. 7/1997

XVI-2

B.C. nr. 7/1997

XVI-3

ST 016-1997

M.L.P.T.L. Of.N Cad. i Cartografie 90/N/02.06. 1997 911- CP/02.06. 1997 M.L.P.A.T. Metodologie privind executarea lucr rilor de Of.N. Cad. i introducere a cadastrului re elelor edilitare în Cartografie localit i 91/N/02.06. 1997 912-CP/02.06. Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C. 1997 Specifica ie tehnic . Criterii i metode pentru determinarea prin m sur tori a tas rii M.L.P.A.T. construc iilor.Instruc iuni tehnice pentru 57/N/11.03. 1997 determinarea prin metode topogeodezice a deplas rii construc iilor datorate
38

B.C. nr. 11/1998

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut

Observa ii

XVI-4

C 83-1975

I.C.C.P.D.C. 49/08.12.1975 B.C. nr. 1/1976 M.L.P.T.L. 649 /25.04.2001 Ordin: M.Of. nr. 287/31.05.2001 Bro ur IPCT B.C. nr. 6-7/1998

XVII-1

NP 051- 2001

Înlocuie te CPH 1–1993

XVII -2

NP 009-1997

M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997

XVII -3

NP 010-1997

M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997

B.C. nr. 6-7/1998

XVII -4

NP 011-1997

M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997

B.C. nr. 6-7/1998

XVII -5

NP 015-1997

M.L.P.A.T. 4/N/22.01.1997

B.C. nr. 1-2-3/1998

XVII -6

NP 24-1997

M.L.P.A.T. 141/N/28.11.1997 M.L.P.A.T. 142/N/28.11.1997 C.S.E.A.L.
39

B.C. nr. 14/1999

Înlocuie te P 132-1993 B.C. nr. 14/1999 B.C. nr. 9/1973

XVII -7

NP 25-1997

XVII -8

P 41/1-1973

deforma iilor terenului de fundare Elaborator: I.N.C.E.R.C. Îndrum tor privind executarea tras rii de detaliu în construc ii Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ pentru adaptarea cl dirilor civile i a spa iului urban aferent la exigen ele persoanelor cu handicap. Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construc iilor pentru case de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construc iilor pentru coli i licee Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construc iilor pentru gr dini e de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea i verificarea construc iilor spitalice ti i a instala iilor aferente acestora Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea, execu ia, exploatarea i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea construc iilor publice subterane Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Instruc iuni tehnice de proiectare a spa iilor

P.11.nr.T.T.A. de turism i administrative Elaborator: ISLGC Normativ privind proiectarea cl dirilor de locuin e Elaborator: I.P. .12.2005 M.C.12.A. nr. 364/08.Of.T.C.C nr.C. p I .P.12.-S.I. nr.03.I Normativ privind criteriile de performan specifice rampelor i sc rilor pentru circula ia pietonal în construc ii Elaborator: I.C. 1991/12. 25/N/03.1973 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XVII -9 P 92-1982 I.2005 B.2003. p I .P.M.D.P. Cerin e esen iale..C.C. prin transformarea acoperi urilor tip teras în acoperi uri înclinate.12. nr.2003 M.T.C.21/2004 Ordin: M.A.T.L. nr.T.A. nr. .C.2/2005 M.Domeniu -nr. 917/20.M. Anexa: B.C. 1383/24. .M.Of. 1994/13.C.L.06.T.C. Of.1982 B. nr.A.2002 M.C.U.2002 Înlocuie te P 92–1976 Inlocuie te NP 016-1996 XVII -10 NP 057-2002 XVII -11 NP 064-2002 XVII -12 GP 110-2004 M. realizate dup proiecte tip.09. 944/23.12. . 1004/10. 867/05.-S.P. 11/1996 . nr.C.C.T. 945/23.T. nr. cu amenajarea de poduri neînc lzite sau mansarde Ghid privind proiectarea sc rilor i rampelor la cl diri Elaborator: U. social-culturale.8-9/2005 M.12. Anexa: B.2002 B. nr. Ghid privind adoptarea m surilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice Elaborator : I.L.N. reglem. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 157/21.I.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a s lilor de audi ie public în spiritul conceptului de performan B.L.Of.L.12.09.7/2003 Ordin: M. p I . Normativ pentru proiectarea mansardelor la cl diri de locuit Elaborator: I.T.L.2002.T. p I .A.2003 Anexa: B.P.L.P.C.2003 Ordin: M.C.T.-S. 2/1983 M.C 116/30. nr.04. 9/2003 B.Of.1996 40 XVII -14 GP 088-2003 XVII -15 NP 063-2002 XVII -16 NP 002/01996 verzi pentru localit ile urbane Elaborator: ISLGC Normativ privind dotarea cu ascensoare a cl dirilor de locuit.T. nr.U. p I .12. . Ghid privind reabilitarea termic a blocurilor de locuin e cu regim de în l ime pân la P+9E.2002 Ordin: M.1177bis/27. nr. 16/2005 XVII -13 GP 089-2003 M. 6/2004 B. U. 914/26.

17/2001 XVII -19 NP 023-1997 M.P.A.C. 117/N/1.R.12.C.P.P.09.C. nr. 5-6/1983 M.04.C. Norme tehnice privind proiectarea spa iilor social-sanitare pentru construc ii industriale Elaborator: I.P.C.Modificari M. 16/2001 Observa ii XVII -17 NP 021-1997 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut B. nr.D.C.89/2004 publicat în M. 115/N/1. Normativ privind proiectarea de c mine de b trâni i handicapa i pe baza exigen elor de performan Elaborator: Spital Proiect S.05.Of. 9/1985 Înlocuie te P 17–1971 B.1985 I.C.C.C.N.2006 M. 53/20.T.2006 MTCT 276/2005 41 Se abrog ordinul nr. p I .C.D.T.A.C.L.1986 I.18/2001 XVIII-1 P 17-1985 I.2005 B. nr.A . 18/31.09.A. 118/N/1. nr.09.L.C. nr.P.C. 11/1986 B. dezafectarea i postutilizarea sta iilor de distribu ie a carburan ilor la autovehicule Elaborator: I.L. Normativ pentru proiectarea. nr.C.T. Normativ privind proiectarea sta iilor de înc rcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule Elaborator: I.02.B M.P.C.02. p I . nr.P.C. Normativ privind proiectarea de cre e i cre e speciale pe baza exigen elor de performan Elaborator: Spital Proiect S. executarea. p I .T.Domeniu -nr. nr.C.3/2006 . 18/04.97 B.Of .T. Of.C.2004 XVIII-5 GP 107-2004 Ghid privind proiectarea depozitelor de de euri cu materiale geosintetice Elaborator: U.P.P.01. exploatarea.A.T.97 B.C.T. 1395 / 26.03.97 XVII -18 NP 022-1997 M.2006 Înlocuiesc P 71–1979 Înlocuie te NP 30-1979 XVIII -2 P 71-1986 XVIII-3 P 117-1983 XVIII -4 NP 004-2003 Elaborator: I.T. reglem.E.A. p I nr.C.D. 174 / 15.A.Of .T. Normativ privind proiectarea de dispensare i policlinici pe baza exigen elor de performan Elaborator : Spital Proiect S. 448 bis/26. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în cl diri industriale Elaborator: I.08. .C.1983 M.C.07.T.P.U.C. 34 bis / 13.2005 B.T. nr.I. 680 / 08.-S.C.95 din 02.nr. .

2002 M.L.T.I. 53/N/11. 1409/26.10. nr. Ghid privind între inerea i exploatarea în siguran a construc iilor i instala iilor de la prizele de ap pe râuri Elaborator AQUAPROIECT M.P.S. execu ie i evaluarea siguran ei la ac iuni seismice a lucr rilor hidrotehnice din frontul barat Elaborator :U.T.A. nr. nr.2002 B. 16-17/2003 B.Domeniu -nr. nr. Elaborator GEOTEC S. reglem. 1712/17. 1709/17.C. 1710/17.C.C.C.L.L.2002 B. tehnic din domeniu XIX-1 B.2002 42 B. 16-17/2003 XIX-9 GE 050-2002 Ghid de elaborare a con inutului cadru al evalu rii impactului asupra mediului a .A.P. pentru asigurarea parametrilor func ionali Elaborator PROED S. 1765/23.10. NP 078-2002 Metodologie privind determinarea infiltra iilor la baraje si diguri de p mânt.P.C.F. exploatare i postutilizare a construc iilor de captare din apa subteran .P.7/2003 XIX-5 GE 048-2002 Ghid pentru proiectarea lucr rilor de ap rare i consolidare a taluzurilor la canale i diguri Elaborator: I. 16-17/2003 XIX-8 NP 077-2002 B.1997 M.T.10.A.L.L.T.P.L. .L. 12/2001 Indicativ reglementare tehnic GE 027-1997 Denumire reglementare tehnic M.P.C. nr. nr.B. 19/2003 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIX-2 GE 049-2002 XIX-3 NP 076-2002 M.2002 B.2002 B.09.P.A. 19/2003 XIX-4 GP 076-2002 M. nr. nr.L. 7/2003 XIX-6 MP 023-2002 M.10.10.L. 1713/17.T.L. Ghid de proiectare privind siguran a în exploatare a lucr rilor de consolidare costier Elaborator IPTANA S.T.2002 B.C.P.L.L.2002 M.10. 1711/17.C.L. Normativ de proiectare.C.A.10. nr. canale de naviga ie si canaliz ri prin m sur tori de termometrie in foraje.C. M.L. 7/2003 XIX-7 Elaborator IPTANA S.A.L.03.T.L.P.T.T.L. Normativ de proiectare privind protec ia cheiurilor la acostarea navelor Normativ de proiectare antiseismica a construc iilor de acostare gravita ional Elaborator IPTANA S.P.T. Ghid de execu ie. 1715/17.

645/23.11.2003 XIX-11 Elaborator: U.A.. nr.T.T. nr.C.P.C.C. p I .C. 643/23.T.C.2003 Ordin: M. în vederea asigur rii s n t ii popula iei i protec iei mediului M.10.Of. NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea seismic a barajelor Ordin: M. 771/04.B. NP 087-2003 Normativ pentru urm rirea comport rii construc iilor hidrotehnice M.10.P.10. 644/23. 1/2002 Bro ura PROED SA XIX-16 ST 021-1997 Elaborator: PROED S.L. .13/2004 XIX-12 Elaborator: U. p I . . 771/04.T.S.2003 M. maritime i fluviale M.A.C. nr. p I . 13/2001 Buletin Informativ PROED SA Înlocuie te P 84–1988 . 642/23.T. XIX-10 Elaborator: I.786/07.2003 Anexa : B. Specifica ie tehnic privind proiectarea i executarea construc iilor i instala iilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea m surilor pentru siguran a M. nr. p I .11. nr.10. . M. 786/07. nr.C. GP 086-2003 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea ac iunii asupra construc iilor portuare.11.2003 Anexa: B.Of.C.T. 666/30. GP 084-2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de ap Ghid pentru proiectarea c ilor navigabile Elaborator: IPTANA S. 2/2004 Ordin: M.2003 Anexa :B.2003 M.2003 XIX-14 GP 085-2003 Ordin: M. nr.T. .2003.Of. 786/07.T. nr. reglem.T.04. nr.L. nr.C.10.05.P.Of.T.nr.T.T.C. p I . nr.H.11.Of . 13/2004 Ordin: M.11.1997 43 Ordin :B.2001 Ordin: B.L. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii activit ilor privind amenaj rile portuare si c ile navigabile Elaborator IPTANA S.A.T.C. 17-18/2004 XIX-15 GP 062-2000 Ghid de proiectare i execu ie pentru construc iile de tratare a apei pentru localit i mici i obiective izolate.C.2003 Anexa : B. Anexa : B.A. 15/2004 XIX-13 Elaborator: IPTANA S.A.B.Domeniu -nr. 23/N/22.C.C.T. 641/23.

02. 11/22.D.A.4/2005 B.P.D. 15/07.2000 B. Complet ri C 26 .10.1984 XX-2 P 82-1986 I. 78/10.T.A.D. reglem. nr.C. 19/17.2005 B.07. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente Elaborator: I. Bucure ti M.P. Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor Elaborator: ICECON S.04.1998 I.P.A.A. 92/14. 158/N/6.C. .L.C. nr.C.1986 B. nr.C. . 2/1987 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIX-17 GP 103-2004 MTCT 162/2005 M. 8/2001 Bro ur ICECON XXI-1 GT 019-1998 în exploatare Elaborator: PROED S.1985 B.C. p I . Of. 334 bis/20.3 PCC 002-1999 M.C.C.04.12. Of.05.C. 80/N/19.D.C.A.A.C.C. 5/1986 Înlocuiesc P 82-1983 XX.P.C.06. nr.C.C.P.Domeniu -nr.P.C. 6/1985 XIX-18 NP 106-2004 MTCT 160/2005 XX-1 C 16-1984 I.1987 I.C. Ghid de proiectare i execu ie privind realizarea i men inerea prin înnisipare artificial a plajelor Elaborator: IPTANA S.P.C.C.D.5/2006 M. nr.P. 6/2000 B.04.C.C. nr.P. 332 bis/20.C.E. Ghid de redactare a h r ilor de risc la alunecare a versan ilor pentru asigurarea stabilit ii construc iilor Elaborator: I. S. nr.Filiala Ia i Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea i între inerea drumurilor de antier Elaborator: I. Normativ privind proiectarea porturilor fluviale Elaborator: IPTANA S.A.T.C. 10/1982 44 XXI-2 C 26-1985 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive Elaborator: : I.F.C.2005 B.I.R.C.C.C. 8/1985 B.C.C. nr. nr.1985 Instruc iuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbin rilor sudate de conducte Înlocuie te C 26–1972 C 30–1967 C 129–1971 I.1982 XXI-3 I 27-1982 .L.nr.D.P. nr.N.S.C.

P. 2/1988 XXI-7 C 150-1999 XXI-8 C 180-1988 I.C.D.N.C.C.D. Ordin: M.C.D.T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic tehnologice Elaborator: I. nr.P.1999 Înlocuie te C 56–1985.L.C.C. 56/28.C. nr.E.D. 1920/2004 B.L.E.1999 M.12. industriale i agricole Elaborator: I.E. Anexa B.R.11.instala ii “ XXI-6 P 130-1999 Înlocuie te P 130–1997 B. 900/25.C.C. nr.09. nr.N. 162/22.C.D.P.A. nr.C.C.C. 6/1982 XXI-10 C 204-1980 Normativ privind comportarea în timp a construc iilor Elaborator: I. nr.C.N.I.11. nr.C.12. 5/1981 . nr.E.R. capitolele .2003 Instruc iuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor Elaborator: I.E.C.C.P.1981 B.R.C. 81/N/05. Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de instala ii aferente construc iilor Elaborator: I.T.P.1980 45 B.C. 38/08. .C.C. 2/1982 Înlocuie te C 54–1976 I. 57/N/18.P.C.C.C. 1/2000 M.C.T. I.2003.Of.E.T.R.G.08.09.C.C. p I . 877/10.C.N.P.1988 B.1979 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXI-4 C 54-1981 XXI-5 C 56-2002 M.Domeniu -nr. nr.C.S.C.C.C.R.C.P.06.C.N. 106/1.Filiala Timi oara Complet ri I 27 .C. IGSIC i ICCPDC 31/21. reglem. 5/1988 B.1988 Înlocuie te C 180–1976 XXI-9 C 200-1981 I. Normativ cadru privind verificarea calit ii lucr rilor de montaj al utilajelor i instala iilor tehnologice pentru obiective de investi ii Elaborator: I.C.C. 7/2000 Înlocuie te C 150–1984 B.C. Instruc iuni tehnice pentru controlul calit ii betonului în construc ii îngropate prin metoda carotajului sonic Elaborator: I.A.R.N.10. Timi oara Instruc iuni tehnice pentru controlul compact rii p mânturilor prin metode radiometrice Elaborator: I.. Normativ privind calitatea îmbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile. .. .D.1982 I.C.C.

P. 9/1985 XXI-13 C 231-1989 I.12.L. nr.P. nr.T.1981 B.C.C. nr.T.A.C.C.C.R.P.C.05.C.2000 46 B. Instruc iuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometric i a calit ii cus turilor sudate ale rezervoarelor din o el cilindrice verticale pentru depozitarea i eiului i produselor petroliere lichide Elaborator: I. 21/N/27.C.P.L. 13/2001 Bro ur ICECON .N.1991 B.1980 a construc iilor civile i industriale Elaborator: I.Filiala Timi oara Instruc iuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafa a de determinare a rezisten ei betonului în lucrare Elaborator: I.06.A.E. Îndrum tor cadru privind exploatarea i între inerea cl dirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorit ilor publice Elaborator: I. 9/1993 XXI-16 C 247-1993 M.C.A. 47/N/30.L.E.D. 20/N/12.R.A.R.D.C. nr.P.C. nr.C.C.R.L.N.C.1993 M.C.E.06. 1/1989 XXI-14 C 236-1991 M.N.1989 B. 44/30.P. .E. conform STAS 1336 .C.T. 3/1992 XXI-15 C 244-1993 M. Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare în zonele de distrugeri ap rute ca urmare a Ordin B. 17/N/14.R.C.C.C. Ghid pentru inspectare i diagnosticare privind durabilitatea construc iilor din beton armat i precomprimat Elaborator: I.N.D.C.C. nr.C. reglem. Instruc iuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezisten ei betonului din lucrare Elaborator: I.P. 1/1982 Observa ii XXI-11 C 205-1981 XXI-12 C 220-1985 I.1993 B. 10/1993 XXI-17 ME 004-2000 Instruc iuni tehnice privind încercarea in situ prin înc rc ri statice.1985 B. 33/14. nr.N.P.Domeniu -nr. 97/11. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut I.D.C.07.05.E.12.C.C.C.C.C.T.C.

N.T. Interven ii la structuri Elaborator: I.C.P.P. S.C.C.05.A.10. 13/1997 XXII-4 GE 032-1997 M.P.A. 11/1997 M.A.1997 B. 82/N/05. Ghid i program de calcul cadru al responsabilului cu urm rirea în exploatare a construc iilor Elaborator: C. Normativ privind executarea lucr rilor de între inere i repara ii la cl diri i construc ii speciale Elaborator: I. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXII-1 NE 005-1997 B. 11/1999 Înlocuie te P 135-1995 i P135/1-1996 XXII-5 NP 035-1999 M.P.1997 XXII-2 NE 006-1997 M. 5/1987 Înlocuie te XXII-7 C 149-1987 unor seisme Elaborator: ICECON S.C.05.Interven ii la compartiment rile spa iilor interioare Elaborator: I.1999 B. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.A. reglem.T.C nr.P.P.04. 79/N/20.L.T. 47 B.1997 B.R.C.A.P.T.A.D. nr. .L.1997 B.A. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor.C.C. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor. 116/N/01. nr. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor.C. 80/N/20.A. nr. 29/N/07.T.P.L.P.C.C.P.09.C.L.C.1999 I. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor. 81/N/20.T.05.O. S.A.Interven ii la închideri exterioare Elaborator: I.L.L. 14/1997 XXII-3 NE 007-1997 M.Interven ii la învelitori i acoperi uri (terase i arpante) Elaborator: I. nr. nr. 7/1999 B.C. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor.A.A.C. nr.E. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.A.C. S.Domeniu -nr.P. Instruc iuni tehnice privind procedeele de .C. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.S.C. 9/2000 XXII-6 GE 035-1999 M. S.

6/1991 M.C.. .23/2004 XXII-12 MP 030-2003 M.C.C.C.C. în condi ii de umiditate excesiv i existen a biodegrad rii.Of.C.E. 915/20.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae F c torul de Minuni-M n stirea Pop u i Elaborator: PROCEMA S.2003 Ordin: M.A. nr. reglem. .T. 922/22.I. p I .Of.12. 917/20.2003 Anexa B.C.2003 Anexa B.C.A. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i execu ia lucr rilor de îmbun t ire a izola iei termice i de remediere a situa iilor de condens la pere ii cl dirilor existente Elaborator: I. nr.N. p I .Of.Of.2003 Anexa: B.Domeniu -nr.12.C. 1010/10.2/2004 XXII-10 MP 029-2003 M.C.23/2004 XXII-11 GT 061-2003 M.T.2003 Ordin: M.08.T.T. tencuieli) i tratamentul suprafe elor pictate la construc iile vechi cu valoare de patrimoniu. p I . Ghid privind proiectarea i execu ia M.2003 Ordin: M. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zid rie. Metodologie privind executarea hidroizola iei cu materiale compozite la zid rii de piatr cu emplecton pentru cl diri de patrimoniu. nr.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae F c torul de MinuniM n stirea Pop u i Elaborator: PROCEMA S. Metodologie privind programul de urm rire în timp a comport rii construc iilor din punct de vedere al cerin elor func ionale Elaborator: U. .2003 Ordin: M.C. . tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 83/21.T.M. 1005/10.C.T.12.12.12. 1009/10.T.T.Of. p I .R.A.T.T. 920/22. nr.B.N. 48 Ordin: M.A.P.T. p I .1987 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut C 149–1981 Observa ii XXII-8 C 203-1991 B.E. .U.12.C.2003 Anexa B.L.9/2004 XXII-13 GP 079-2003 remediere a defectelor pentru elementele de beton i beton armat Elaborator: I.C.C.12. 1008/10. 4/N/17.R.04.T. Ghid privind identificarea i clasificarea defectelor la tunelurile pentru c i de comunica ie Elaborator : U. nr.12.1991 Înlocuie te C 203-1982 XXII-9 MP 031-2003 M.

tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 305/16.E.A.U. p I . 30/N/03.A.P.A. Anexa: B.1996 B.Of.C.C.03.Domeniu -nr. 14/1997 XXII-17 GT 052-2002 M.nr: 1718/2004 B. CLUJ Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii Elaborator: I.R.P. 670/23.C.C. 434 bis/23. Ghid privind investigarea st rii tehnice a rezervoarelor.1996 XXII-16 ST 003-1996 M.T.03. . 8/1997 XXII-15 GE 003-1996 M. 43/N/03.C.R. reglem.E. decantoarelor i metantancurilor în exploatare Elaborator: I.L. p I .P.A.C.T.09.L.C.P. nr.2005 B. 15/2004 Ordin: M.N.L.C. . Normativ de proiectare pentru lucr rile de repara ii i consolidare ale podurilor rutiere în exploatare M.07. 670/23.N.T. nr. nr.C.2003 nr.2003 B.L.A. nr.C.C.C.R.09. 308/16.N.6/2005 .09. CLUJ Ghid privind execu ia decup rilor i perfor rilor în elementele de construc ii din beton i beton armat Elaborator: ICECON S. nr.C.2003 .C.A.05. Of.P.I.U.C .12.1997 Bro ur ICECON XXII-19 GE 022-1997 M.T.07.2003 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXII-14 MP 027-2003 M.T. 56/N/15.09. Anexa : B.E. 965/02.I.C.A.T. 1/2004 XXII-18 GE 009-1997 M.A.T.2003. nr. Ghid privind execu ia lucr rilor de demolare a elementelor de construc ii din beton i beton armat Elaborator: ICECON S.P.C. 53/N/15. Specifica ie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construc iilor i pentru asigurarea calit ii acestora Elaborator: I. nr. CLUJ Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucr rilor de reabilitare a construc iilor Elaborator: I.1997 OMTCT 181/2005 49 Bro ur ICECON XXII-20 NP 103-2004 consolid rii structurilor în cadre din beton armat cu pere i turna i in situ Elaborator: I.C.T.

57/N/15.07.C. 2/1989 I. nr. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor Elaborator: I.T.I. 12/1985 50 .A.C.C.D.1989 XXIII-3 IM 004-1996 M. Metodologia de calcul a produc iei echivalente realizate de ma inile i utilajele de construc ii i a gradului de mecanizare a lucr rilor de construc ii Elaborator: I. a protec iei vie ii. a asigur rii în exploatare i a protec iei mediului ambiant Elaborator: ICECON S.A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.A.C. Metodologia privind elaborarea cerin elor pentru mijloace tehnice i echipamente utilizate la executarea lucr rilor de construc ii Elaborator ICECON S. 22/26.L.C.C.07.P.07.C.L.U.P.C. 47/N/15.A. nr.C.P. a protec iei vie ii i a s n t ii. reglem.96 B.L. 45/N/15.A. 1/1997 Bro ur ICECON XXIII-4 ST 006-1996 M.1996 B.E. 611-5 i 650-658.C.T. pentru asigurarea calit ii construc iilor. 14/1997 Bro ur ICECON XXIII-5 ST 007-1996 M.07.R.C.C. nr.N.A.P. I. nr.1996 B.1996 B.P.E. Specifica ie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale echipamentelor pentru lucr ri de beton pentru asigurarea calit ii construc iilor.A.C.T.A.Domeniu -nr. Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri Elaborator: I. Instruc iuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construc ii din codurile 42.P. 2/1997 Bro ur ICECON XXIII-6 Elaborator: INCERTRANS S. 62/30.C. nr.1985 B. Specifica ie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale echipamentelor pentru lucr ri de finisaj.10.C.R.P.A.C. nr.T.C. a siguran ei în exploatare i a protec iei mediului ambient Elaborator: ICECON S.D.L. 4/1997 Observa ii XXIII-1 GE 001-1996 XXIII-2 U 3-1989 B.06. 49/N/15.C.N.

C.D.T.C.11.T.03. 13/2003 Inlocuie te CE 1/1995 XXIV.09.1987 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIII-7 XXIII-8 XXIII-9 M. nr.P.A.C.2000 B.C.L. 12/1999 Bro ur ICECON XXIII-10 M.2000 51 B.C. 30/N/06.C.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic I. Normativ privind proiectarea cl dirilor civile din punct de vedere al cerin ei de siguran NP 068-2002 în exploatare Elaborator: I. 157/N/06.-S.C. nr.N.C.C. 6/1995 XXIV. 222/N/27.T.T.-S. nr.C.C.03.A. 50/23.A.1997 Ordin B.C.10.P. nr.P.02. Normativ de personal pentru activitatea de U 11-1987 mecanizare a lucr rilor de construc ii Elaborator: I.C.R. 1576/02.3 M.P. Normativ cadru privind detalierea con inutului cerin elor stabilite prin Legea NC 001-1999 10/1995 Elaborator: I.C.P.2002 B.A.C. 7/1987 Înlocuie te U 11–1983 I.P. Normativ privind asigurarea cerin elor de calitate a construc iilor printr-o mentenan NE 003-1997 eficient a ma inilor i utilajelor de construc ii Elaborator: ICECON S.R.E.L. 3/5.L.C nr. 14-15/2000 Bro ur ICECON . reglem.C.4 Normativ privind dotarea cu ma ini.1994 B.E.P. scule i U 10-1980 dispozitive a muncitorilor în construc ii Elaborator: I. Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare i transport NE 004-1997 tehnologic în vederea asigur rii cerin elor de calitate a construc iilor Elaborator: ICECON S.P.C. 1/2001 XXIV.1997 Ordin B.N.C.07. 49/N/03.L.C.E.1981 B.D.R.P. Regulament privind metodologia de inventariere a construc iilor tip cl dire din RRS 1-1994 fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic Elaborator: I.A.L.L.T.T.T.A.L. nr. Proceduri pentru atestarea conformit ii produselor destinate construc iilor la PCC 003-1999 furnizor: ancoraje i blocaje pentru precomprimarea betonului M. 48/N/03.07.A. nr.N.A.A.C. 12/1999 Bro ur ICECON XXIV-1 M. 6/1981 B.P.T. nr.2 M.Domeniu -nr.

A.L.P.C.N. 13/2000 Bro ur ICECON B.C.T.C.P.L.T.L.P. 2/1997 M. nr. transporturilor i locuin ei Elaborator: INCERTRANS SA Procedur de atestare a sta iilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.2002 M.01.R.2000 M.T. nr. 1992/13. 13/2000 Bro ur ICECON B. 175/N/11.A. 13/2000 Bro ur ICECON B.C.08.T. nr.1996 Elaborator: ICECON S. nr. .T.P. 31/N/22.L. Normativ privind proiectarea i executarea m surilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice în cl diri inclusiv instala ii .A.A.12. 2000 M. nr.A.1996 B.T.Domeniu -nr.L.6 NP 008-1997 XXIV.A.C.C.Of.A. Normativ de proiectare a s lilor aglomerate cu vizitatori.A.C. Procedur de atestare a efilor sta iilor de betoane Elaborator: ICECON S. 23/N/19.5 NP 006-1996 XXIV.05.A. 173/N/11.C.L. Procedur de atestare a efilor sta iilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.A. 85/N/5.12 PCC 011-2000 XXIVI.-S.1997 52 Ordin:M. 174/N/11. nr. Procedur de atestare a sta iilor de betoane Elaborator: ICECON S.T.A.T.A.P.A. 9/N/15.08.L.T. nr. Normativ privind igiena compozi iei aerului în spa ii cu diverse destina ii. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.A.P.L.08. S.L.A.7 MP 008-2000 M.02.-S.2000 M. reglem.C. nr.C.10 PCC 010-2000 XXIV.2000 M.1709/17. 10/1997 Observa ii XXIV.11 XXIV.93 M.A.L.C.2000 B. p I .T.nr.08. 13/2000 Bro ur ICECON B. Manual privind exemplific ri.P. detalieri i solu ii de aplicare a prevederilor normativului de siguran la foc P 118-99. Regulamentul privind protec ia i igiena muncii în construc ii Elaborator: I. 172/N/11.P. nr.P.T.C.13 PCC 012-2000 XXIV-14 NP 014. Norme de prevenire i stingere a incendiilor specifice activit ilor din domeniul lucr rilor publice.P. 8/2001 XXIV-8 NP 073-2002 M. nr.4/2003 B.C.9 PCC 008-2000 XXIV. 6/N/22.Cerin ele utilizatorilor Elaborator: I. în func ie de activit ile desf urate în regim de iarn -var Elaborator: I.2002 B.C.L.1997 B.10. 13/2001 Înlocuie te "Normele republicane de protec ie a muncii" XXIV.03.T.P. 5-6-7/1993 B.E.P.12.A. Elaborator: I.P.C.

T.E. 24/N/25. i Sting.T.A. Cerin e de calitate. Siguran a la foc. 10/1995 Înlocuie te P 118–1983 XXIV -19 P118-1999 XXIV -20 P 136-1995 XXIV -21 C 253/0-1994 M.C.R.15 GT 024-1999 M.08.A.A.P.N. Inc. nr.C. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnic a teritoriului României Elaborator : I.C.C.L.04. nr. Ghid privind procedura de verificare a îmbin rilor sudate la materiale termoplastice (distructive i nedistructive).C.B.L. Elaborator: ICECON S. nr.A. laboratoare i industria farmaceutic ) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instruc iuni tehnice de proiectare i execu ie a elementelor de construc ii i de instala ii pentru camere curate utilizate în domeniul M. nr. Instruc iuni tehnice de proiectare i executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul s n t ii(spitale.1994 53 B. 7/1995 XXIV -22 C 253/1-1994 Elaborator: : I.C. nr.P.1994 B.Solu ii constructive pentru realizarea locuin elor în mediul rural cu respectarea cerin elor din legea10/1995 Elaborator PRODOMUS Specifica ie tehnic pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV.A.S.C.T.L.04.04.P.04.T.T.C. 24/N/03. 27/N/07. 20/N/07.01.L. pt. 7/1999 B.1999 M.Domeniu -nr.A.1999 B. 14/1999 XXIV-17 ST 040-2000 M. nr.L.L. reglem.2000 Ordin :B. 10/1996 Înlocuie te C 58–1986 B.C.C.C.12.C.T.Exp.C.C. 1996 M.P.T. 24/N/25.R.A.A. 4/N/31. 1995 B.T. 5/2003 Bro ur ICECON XXIV -16 GE 040-1999 M.C. Normativ de siguran la foc a construc iilor Elaborator: I.T.P.-S. 6/2001 XXIV -18 C 58-1996 M.N.2000 B.A. 342/N/19. 7/1995 .T. nr. Prev.E.L.S.A.P. Ghidul primarului i al consilierilor locali. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor i produselor combustibile din lemn i textile utilizate în construc ii Elaborator: C. nr.08.P. 13/2001 Anexa: B. 28/N/07.L.P.P.

T.A.T. nr.L.C. 20/N/11.R.C. în caz de incendiu Elaborator: I.C.L.Of. nr. 2003/16.2002 54 B.L.C.T.E.N.P.2005 B.T.29 NP 079-2002 M.2001 B.P.A.A. garsoniere i apartamente) din cl diri hoteliere Elaborator : I.T.30 GT 049-2002 s n t ii (spitale. 6/2002 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV-23 C 300-1994 M.P. nr.T.12. Normativ privind proiectarea construc iilor i instala iilor speciale privind prevenirea i stingerea incendiilor Elaborator : METROUL S.L.C.02.Domeniu -nr.P. L. Ghid pentru proiectarea.C.C. nr. 1/2004 .479/07.T.L.10.C. nr.14/2002 Înlocuie te PD 196–1989 XXIV -28 NP 086-2005 M.2002 M.P.P.2002 M. nr. Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc la s li aglomerate Elaborator: I.T. p I bis .07.B. 1503/09. 1056/26.P.C. Ghid de proiectare pentru instala ii de stingere a incendiilor cu cea de ap Elaborator : U.26 GP 069-2002 XXIV.2002 GT 030-2001 M. 12/2003 XXIV. Bucure ti Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc pentru cl diri în domeniul B.07. laboratoare i industria farmaceutic ) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata execut rii lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora Elaborator: I. 1613/02. S.L.P. 6/2002 XXIV -25 M.T.C.2001 B.P.L.L. 4/2003 XXIV.9/2005 XXIV.11.T.T.L.27 NP 071-2002 B. nr. 1065/30. nr.L.L. 1615/02. Normativ pentru proiectarea.-S. nr. 8.A.11.C. executarea i exploatarea instala iilor de stingere a incendiilor Elaborator : UTCB Normativ privind cerin ele de calitate pentru unit i func ionale de cazare(camere.1994.C.L.C. executarea i exploatarea dispozitivelor i sistemelor de evacuare a fumului i a gazelor fierbin i din construc ii.C. reglem. 9/1994 Bro ur IPC XXIV -24 GP 063-2001 M.A.T.07.C.-S. .P.2005 M.06. 217/17. B.

T.L.12.P.P.O.C.C.nr.T. nr.L.2000 M. 10/1995 privind calitatea în constructii. 10/1995 privind calitatea în constructii.T.T . 1995/13.10/2001 XXIV -34 NP 046-2000 B. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.-S. reglem.2003 Înlocuie te GT 020-98(vol.P. E) Ordin: M.-S.-S.L. 9/2004 Înlocuie te P 61-1971 XXIV-36 GT 058-2003 M.T.2000 B. nr. 22/2004 M.10/2001 XXIV-35 NP 066-2002 M.C.T.C.nr.Of. 903 / 25. 2/2003 XXIV-33 GP 055-2000 B.11.C.T.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV -31 GT 050-2002 B. nr.C.P.C.C.944 /dec. .2003 B.P.A.12.T.-S.11.C.12. 867/5.T.2003 B.A.T.-S.11.2002 M.L.A.C.867/5. . · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 1/2004 M. p I . · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.P.867/5.2003 Ordin: M.P.A. Normativ privind proiectarea s lilor de sport(unitatea func ional de baz ) din punct de vedere al cerin elor Legii 10/1995 Elaborator: I.2003 M. nr. pentru instalatii de ventilare-climatizare Elaborator: I.P.O.T. pentru instalatiile electrice din cladiri Elaborator: I.T.T.P. p I .A. nr.A.C.2002 Ordin : M.12.-S. 22/2004 Înlocuie te GT 020-98( vol.Timi oara Normativ privind proiectarea terenurilor de sport i stadioanelor din punct de vedere al cerin elor Legii 10/1995 Elaborator: I.C. 1993/13.T.nr. I) XXIV-38 GT 060-2003 s n t ii Elaborator: I. Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc pentru c mine de b trâni i persoane cu handicap Elaborator: I.L.Timi oara Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construc iilor din o el Elaborator :U. 2002/16.O.C.Domeniu -nr.T. nr. p I . 263/N/02.2003 55 Înlocuie te GT 020-98(vol. 901 / 25. 902 / 25.P.12.11.T.A.C. nr. nr.T.11. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construc iilor din o el Elaborator :U.2002 XXIV -32 NP 065-2002 M. . p I .12.T.V) XXIV-37 GT 059-2003 Ordin: M.2004 Anexa B.P. .C. 262/N/02.P.L.C.A.

T.L. 170/N/11.C. nr.C.L.41 M.12.23/2003 XXIV-44 XXIV-45 10/1995 privind calitatea în constructii.nr.L.L.13/2001 Bro ur ICECON XXIV.T.-S.C. pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I.P.T.07. 166/31.05.01.10/1995 la GE 036-2000 lucr rile de pietruire a drumurilor Elaborator: INCERTRANS SA Procedur de inspec ie tehnic a ma inilor i echipamentelor tehnologice de construc ii PCC 021-2000 aflate în exploatare sau importate la mâna a doua Elaborator: ICECON S. 337/N/ 08.A.A.P. Ghidul primarilor i al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr. 13/2001 Bro ur ICECON XXIV-43 M.A.A.A.P. 23/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV -39 M.C.2000 XXIV –42 M.A.A.A.C.T. PCC 014-2000 Procedur privind evaluarea performan elor M.08.2000 Ordin B. 9/2000 Bro ur INCERTRANS XXIV-40 M.L.2000 Ordin B.C.T.2000 M.Domeniu -nr.P. reglem.C. 156/N/6.2000 Bro ur ICECON Ordin B.A.T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic B.P.P.T. Ghid de interpretare a cerin elor esen iale ale construc iei în vederea stabilirii adecv rii la GT 051-2002 o utilizare prev zut a produselor pentru construc ii Elaborator: PROCEMA S.L.A.07.T. nr.2003 B.P.T 159/N/06. 32/N/22. 56 Bro ur ICECON Bro ur ICECON . Procedur privind evaluarea performan elor tehnologice în vederea atest rii tehnice a PCC 013-2000 ma inilor de fasonat o el beton Elaborator: ICECON S. nr. Specifica ie tehnic privind cerin ele de calitate i siguran în func ionare a echipamentelor vitale din dotarea ST 027-2000 construc iilor supuse ac iunilor dinamice aleatoare Elaborator: ICECON S.A. nr.A. Specifica ie tehnic privind cerin ele de performan i proceduri de verificare a ST 026-2000 calit ii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente înglobate în construc ii Elaborator: ICECON S.

C.C.R.2000 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV-46 M. nr. Of.L.3 M.2000 Bro ur ICECON XXIV-47 MTCT 173/2005 M.06.T. Metodologia pentru evaluarea cl dirilor i GV 001/0construc iilor speciale din grupele 1 i 2 de 1995 mijloace fixe Elaborator: I.A.2 XXV.A.C.T.P.A. 369 bis/03.2000 M.2005 B.04. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 171/N/11. Normativ pentru proiectarea i montajul pere ilor cortin pentru satisfacerea NP 102-2004 cerin elor de calitate prev zute de Legea nr. p I . 32/N/16.7/2005 XXV.10.A.C.5 tehnologice în vederea atest rii tehnice a a vibratoarelor pentru betoane Elaborator: ICECON S.C. Metodologie de calcul dinamic a valorii investi iilor .P.T.A.Domeniu -nr. Ghid de ac iuni de reducere a riscului GEx 003-2000 seismic pentru construc iile existente Elaborator: U.C.04.05.E.L.C. 2/N/03. .T. nr.T.P. nr. Ghidul criteriilor de performan a cerin elor de calitate conform Legii nr. 44/N/30.06.4 B.C.C.1992 M. 46/N/30. 12/1992 XXV.E. nr.L. 169/N/11.A.R. .05.L.A.P.T. 375 bis/04. Procedur privind evaluarea performan elor tehnologice în vederea atest rii tehnice a PCC 015-2000 autobetonierelor Elaborator: ICECON S.P.B. 13/1995 XXV.T. nr.C.08.N.N. Ghid pentru evaluarea lucr rilor de consolidare pe baz de deviz cadru pentru GEx 004-2000 solu ii reprezentative de consolidare Elaborator: I.08. reglem.C. Îndrum tor privind aplicarea costului global în domeniul construc iilor Elaborator: I.A. nr.P.1 M.2005 B. 13/2000 Bro ur UTCB B.C. 2/N/03. nr.1995 Ordin B. S.2000 M.T. nr. 2/2001 XXV.C. 10/1995 privind GT 063-2004 calitatea în construc ii pentru instala ii sanitare din cl diri Elaborator: I.P.B. 12/1992 B.L.A.C. Of. nr. 10/1995 Elaborator: U.C.T.P.1992 57 B.L. p I .9/2006 GT 020-98 Volumul S î i înceteaz aplicabilitatea XXIV-48 MTCT 170/2005 M.

Metodologia privind formele i organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sistemul calit ii în construc ii Elaborator: M.N.R.C.C.1995 B.L.E.T. instruc iuni de aplicare a prevederilor Hot rârilor Guvernului României conexe la legea 10/1995 Elaborator: M.L.Domeniu -nr.10. nr.T.T. reglem.6 M.T.P. 2.A.3.C. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV. 4/1996 Metodologia de stabilire a categoriei de importan a construc iilor Procedur de control în teritoriu asupra 58 . 4/1996 XXV.P.A.A.01.A.T. P. 31/N/02.7 M. 31/N/02.1995 B.L.C.1996 B.C.A. nr. Instruc iune privind modelul de completare a buletinelor de încerc ri emise de laboratoarele de analiz i încerc ri în construc ii Instruc iuni privind atestarea institutelor i societ ilor comerciale cu profil de încerc ri în construc ii pentru activitatea de agrement tehnic în construc ii Instruc iuni privind autorizarea responsabililor cu urm rirea comport rii în exploatare a construc iilor Instruc iuni privind crearea i implementarea unui sistem de calitate în laboratoarele de analiz i încerc ri în construc ii Instruc iuni privind exigen ele pe care trebuie s le îndeplineasc laboratoarele de analiz i încerc ri în construc ii în vederea autoriz rii M.4/1996 XXV. 6/N/31.10.L.P.8 Elaborator: I.L.L.A.P.T. Procedur privind autorizarea laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii Elaborator: M.P. Proceduri.

10.P. Urbanism i Amenajare a Teritoriului pentru interven ii în timp asupra construc iilor Ghid cuprinzând coeficien ii de uzur fizic normal la mijloacele fixe din grupa 1 "Construc ii speciale" B..T.L.P. p I. nr.Domeniu -nr.07.2.S. Rectificare: tabelul din cuprinsul art.10.T.06. reglem. XXV.D.486/ 04.C. poz. partea I.1995 Ordin comun M. nr.04.1 M. nr.1999 59 În curs de publicare în M.264/19.L.L.488/03.L.L.9 P 135-1999 instala iilor de gaze naturale Procedur privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii Procedur privind auditul laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii în vederea autoriz rii Procedur privind autorizarea dirigin ilor de antier Procedur privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de analiz i încerc ri i din activitatea de control de calitate(CQ) Procedur privind controlul statului în fazele determinante pentru rezisten a i stabilitatea construc iilor Procedur privind organizarea i func ionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii Sistem de proceduri privind efectuarea de inspec ii la organele administra¡iei publice locale/jude ene care emit autoriza ii de construire/desfiin are precum i factorii implica i în respectarea prevederilor acestora Procedur privind emiterea acordului Inspec iei de Stat în Construc ii. 2/2000 Înlocuie te P 135–1995 i P 135/1-1996 ..C.381/05. Lucr ri Publice.04.2007 M. nr.L.Of. 85/N/25.C.Of. . tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii M.nr. nr.P.A.2002 Înlocuie te ordin M.Of.2002.nr.A. i în B. 31/N/02.P. p I.10.T.500/05.07.2007 i I.2002 M.

P.09.O. nr. 1/2002 Bro ura COCC Revizuire VARTEH – 75 XXV-12 GM 014-2001 M.T.C.C. 1216/06.C.C.09.L.C.2001 Ordin:B.12.A.C. 2/2002 Bro ura COCC .10/1995-partea a II-a: Lucr ri de repara ii la construc ii Elaborator: C. 1/2002 Bro ura COCC XXV-14 GM 012-2000 Elaborator: I. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucr ri de instala ii i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare.C. nr. 204/N/22.E. Norme metodologice de agreare a persoanelor fizice i juridice pentru proiectarea consultan a evaluarea i instruirea în domeniul sistemului calit ii Elaborator: I.P.C.C. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucr ri de construc ii.L.T.L.C.2001 Ordin:B.T.T.E.2000 60 Ordin:B.T.N.09. 1/2002 Bro ura COCC Revizuire VARTEH – 75 XXV-13 GM 013-2001 M. 344/N/19. 13/2001 M. pentru satisfacerea cerin elor Legii nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-10 MP 011 -2000 Ordin:B.L. nr. 1218/06. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de M.O.2000 XXV-11 GM 015-2001 M.P.10/1995-partea a III-a: Lucr ri de izola ii i repara ii la izola ii pentru comstruc ii Elaborator : C.L 1217/06.P.2001 Ordin:B. reglem.L.09.L. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucr ri de construc ii montaj i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.P. pentru satisfacerea cerin elor Legii nr.O. pentru satisfacerea cerin elor Legii nr.L. nr.R.C.Domeniu -nr. nr.C.10/1995 -partea a-II-a: Elaborator : C.C.N.C.L.C.montaj i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.R.

T.L. nr.06. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucr ri i obiecte de construc ii pentru investi ii realizate din fonduri publice Elaborator : I.C.P. pentru satisfacerea cerin elor de calitate cuprinse în Legea nr.P.T.P.C.C.09.N.N.Domeniu -nr.C.T.C. Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii. nr.L.2002 Î i înceteaz aplicabilitatea la intrarea în valabilitate a normativului NP 074-2007 Ordin B.O. reglem. 13/2002 XXV-16 RCs-2002 M. nr. industriale i social-culturale Elaborator : C.10. 13/2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-15 GT 035-2002 Ghid privind modul de întocmire i verificare a documenta iilor geotehnice pentru construc ii Elaborator: U.T.T. Caietul IV: Instala ii interioare Elaborator: C.L.P.13/2001 .C.E.C.C.C. consultan . 837/06.L. 205/N/22.01.A.L.2000 61 B.L.C.E.nr.R.61/23.C.T.06. p I . 13/2002 B. nr.2002 B.01.T.C.Of. 836/06.2004 Ordin: M. evaluare i instruire în domeniul calit ii în construc ii Elaborator: I.L. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic lucr ri de construc ii montaj i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare. B. 1568/15.O.C.L.C. M.06.2002 XXV-18 P 91/1-2002 M.P.O.2004 B.R.C.B.L. 836/06. 39/14. .O.C.10/1995 -partea a I: Lucr ri de construc ii Elaborator : C.T. nr. nr. 10/2003 XXV-19 GP 090-2003 M. Procedur pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelorjuridice i fizice pentru proiectare.2002 XXV-17 Rplz-2002 M. M.C. 16/2005 Bro ura COCC XXV-20 IM 013-2000 Indicator de norme de deviz pentru lucr ri de restaur ri i consolid ri la construc ii avariate civile. Indicator de norme de deviz pentru lucr ri de repara ii la izola ii în construc ii i instala ii Elaborator : C.C.C.C.

L. procedee i echipamente noi în construc ii .06.P.04.T.2004 XXV-25 PAT 2.2002 62 XXV-26 NTLH 021 M. 278/21.P.I.06. .L. 782/25. .08.2004 nr. 550/09. p I . programarea.A.T.T. 1167/09.L.T.L. aprobarea i valorificarea reglement rilor tehnice i a rezultatelor activit ilor specifice de reglementare în construc ii.427/19.C.Of.C.L.2003 M.T.T.2004 PAT 3.02.02.2004 M.Procedur privind avizarea agrementelor tehnice în construc ii Elaborator: M.T.M.2003 M. 115/288/11.T. Îndrum tor pentru atestarea tehnicoprofesional a speciali tilor cu activitate în construc ii Elaborator: M.T. nr.C.2002 .C.2003 XXV-24 PAT 1.Domeniu -nr.0 3.2003 B. p I .Procedur de agrement tehnic pentru produse.T .2004 M. avizarea.04.Procedur de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc ii .U. p I .T.06. elaborarea.2003 M. nr. . 1889/15.T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M.Of.C. Metodologie privind stabilirea categoriilor de importan a barajelor Elaborator : I./M.T.) Elaborator: URBANPROIECT S.T.04. 777/26. amenajarea teritoriului.C.T.L.A. nr.12.T. Of. Proceduri privind agrementul tehnic în construc ii : . . 542/08.2004 Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-21 XXV-22 XXIX-23 completare cu M.T.08. reglem. achizi ia. nr. p I . p I .P. M. p I . urbanism i habitat Elaborator: M.Z. 11/2003 M. Îndrum tor pentru atestarea auditorilor energetici pentru cl diri i instala ii aferente Elaborator: M. 562/2003 M.T.P. nr.2004 Metodologie de elaborare i con inutul cadru al documenta iilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.M. 397/09. 125 bis/11.T. Metodologie privind ini ierea.Of.C.05.Of. ordin M.2003 Ordin: M. .1410/10.C.10. nr. nr.Of.C.C.

M. 27/19.A.T.M. p I .C. NTLH 022 acumulare 116/289/ nr.T. reglem.D.P.2002 Metodologie privind evaluarea st rii de M. Ordin A.01. M.M.06.C.Of.C.A.T în exploatare a barajelor i lacurilor de .R. 2/2001 Normativ privind activitatea M.2003 nr.2003 Elaborator: BOMACO S.R.T.N.2003 nr. Ordin A.T.T siguran în exploatare a barajelor i .P.427/19.T.C. 496/10.L.2003 nr.2/2004 structuri rutiere suple i semirigide .R.N.12. B. B.0 nr. francez .A. Normativ privind determinarea st rii M. districtului de drumuri XXVI-3 DD 505-2001 604/23.L.L.T. XXVI-1 reparare curent drumuri poduri 616/23.10.P. Normativ pentru determinarea prin deflectografie i deflectometrie a M.R. Decizia A.06.Domeniu -nr. B.T. Metodologie privind efectuarea recep iei lucr rilor de între inere i M.2002 Elaborator : I.T. Ordin A.D.C. 20/26.N. Ordin A.2000 Înlocuie te CD 155-85.N.2003 nr.10. tehnice a drumurilor moderne B.4/2001 DD 506-2001 de anchet în vederea prelucr rii Elaborator: INCERTRANS S.D.3/2001 AND 514-2000 Elaborator: A.2001 Înlocuie te CD 3194. origine-destina ie.02. .2002 industriale 3.D.2002 Elaborator : I. Preg tirea datelor XXVI-4 615/23. nr. 134/29. englez în scopul M.N. XXVI-2 CD 155-2001 625/23. .06.T.D. p I .M.06.I.T.10./M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-27 XXV-28 XXV-29 Înlocuie te A.L. digurilor care realizeaz depozite de de euri NTLH 023 115/288/11.T.T.L.P.L.10.N. 514-92.02. CD 31-2002 XXVI-5 capacit ii portante a drumurilor cu 619/23.4/2001 Elaborator: BOMACO S.A.I. 22/26. 17/26.T.T.R. 11.L. Normativ privind organizarea i efectuarea anchetelor de circula ie.T.N. Ghid de termeni uzuali pentru instala ii german . armoniz rii reglement rilor române ti cu Bro ur ICECON GT 033-2001 70/23.2003 cele din Uniunea European Elaborator : ICECON S.M.R.012001 Înlocuie te DD 50688.Of.D.2001 Înlocuie te DD 50588.R.01.03./M.01. B.T. M.09.10.C.C.P.L.2002 63 Metodologie de evaluare a st rii de siguran M.D.

C.476 bis/2006 M.T.Domeniu -nr.2003 Elaborator: BOMACO S.A.10.I. nr.C.T.2004 M.A.07.N.R.N.A. .T.2002 Revizuire AND 537- . 495/10.779/6. .A.945/14.C. 64 B. 4/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-6 Înlocuie te AND 525-2000 XXVI-7 NE 021 . p mânt. c ilor ferate i podurilor împotriva 1059/29. p I . Normativ privind evaluarea st rii de degradare a îmbr camin ilor din M.L.200 ac iunii apelor curg toare i lacurilor 2 Elaborator: IPTANA S.15/2002 Revizuire PD 1611985 XXVI-10 AND 581-2002 M.Of.200 3 Decizia A. AND 525-2005 Normativ privind prevenirea i combaterea îinz pezirii drumurilor publice Elaborator: C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT M.L. lucr rilor de ap rare a drumurilor. nr.200 M.2003 suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS S.Of.2004 aeroportuare Elaborator: : INCERTRANS S.2002 XXVI-11 AND 537-2003 AND 582-2002 XXVI-12 Normativ privind stabilirea cerin elor tehnice de calitate ale drumurilor M.416 bis/2004 XXVI-9 NP 067-2002 B.C.T. .R. p I .N. Condi ii tehnice de calitate 603/23.D.03.A. Normativ pentru proiectarea M.A.T. 1.D. beton de ciment ale suprafe elor 471/15.12.T. Decizia A.11.T. bituminoase cationice 614/23.A.Of.Of. p I .C.T.265/17.T.D. . 5 nr.T.04.C. Normativ privind condi iile tehnice i metodologia de testare a emulsiilor M.12. 1.T. legate de cerin ele utilizatorilor 480/08. 4/2004 M. nr.10. Normativ privind caracteristicile M. 492/09. Normativ privind proiectarea i execu ia pietruirii drumurilor de M.200 6 B.2003 Elaborator: : INCERTRANS S.T.T. p I .T. nr.N. reglem.2003 XXVI-8 NP 085 .11.10.R.C.T.P.

1779/10.C.2004 1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-13 NE 022 .9/1985 XXVI-17 CD 72-1985 B. 482/08.2004 nr.1979 B. 311/ 17. T. reglem. nr.T.2003 M.9/1985 M.C.C.06.T.C.T. 1126/17.T.06. Instruc iuni tehnice departamentale pentru proiectarea i executarea funda iilor pentru lucr rile de drumuri din p mânturi stabilizate cu ciment Elaborator: IPTANA Indrum or privind tehnologia de execu ie a straturilor de funda ie din balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprins îin domeniul optim de umiditate de compactare Elaborator: : INCERTRANS Normativ departamental pentru folosirea direct a nisipurilor bituminoase cu i f r adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Elaborator: : INCERTRANS Instructiuni tehnice departamentale privind executia funda iilor pe coloane vibrante Elaborator: IPTANA Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de pode e pentru drumuri Elaborator: IPTANA S. 310/ 16.T.C.11/1979 XXVI-15 CD 148-1985 M. 12/1985 XXVI-18 P 19-2003 tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri Elaborator: : INCERTRANS S.C.10.T.T.198 5 M. B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 918/05.4/2004 XXVI-14 CD 29-1979 M.R nr.02.09.2003 nr.Domeniu -nr. nr.C.T. B.T. 1127 /17.08.A. nr.659 bis/22.3/2004 Înlocuie te P19-86 .T.198 5 M. Normativ privind determinarea adezivit ii bitumurilor rutiere fa de agregate Elaborator: : INCERTRANS S.C.T.12.R.A.T.C.C.07.1985 B.2003 65 XXVI-16 CD 42-1985 B.T. nr.A.

C.12.caiet VIII Elaborator: I.A.A. Decizia A.5/2004 Inlocuie te AND 546-99.T. nr.Domeniu -nr.T.04.10. nr.C. MT 52/ 27.6/1987 Publica ia în care a ap rut C 182-1987 Normativ privind executarea mecanizat a terasamentelor de drum Elaborator: : INCERTRANS Normativ privind reciclarea la rece a îmbrac min ilor rutiere Elaborator: A.T.D.C. p I .5/2004 85. reglem.2002 M. B.D. 491/09.03. 1613/ 28. Normativ privind realizarea 66 .N.18/2002 Înlocuie te AND 539-98. Decizia A.10.N.T. . 447/02.T.1997 B.T.N. 620/23.15/1998 M.N. p I .2003 3 M. nr.93/22.N. Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloz destinate execut rii îmbr c min ilor asfaltice Elaborator: CESTRIN Normativ privind execu ia la cald a îmbr c min ilor bituminoase pentru calea de pod Elaborator: INCERTRANS S. Înlocuie te CD 151- XXVI-23 AND 546-2002 XXVI-24 CD 129-2002 XXVI-25 CD 151-2002 CD 147-2002 XXVI-26 Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe.11. nr. .C.2002 Inlocuie te CD 12979. Decizia A. . nr.T.783/6.127bis/26. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M. B. 12/2001 Observa ii XXVI-19 XXVI-20 AND 532-1997 XXVI-21 NE 008-1997 MLPAT 60/N/ 11. IPTANA S.T.2003 nr. M.D.2003 XXVI-22 AND 539-2002 B.C.N.C.T.2002 Înlocuie te CD 147M.200 613/23.T. Normativ pentru execu ia betoanelor rutiere cu adaos de cenu de termocentral Elaborator: INCERTRANS S.10.C.T. Ordin A.R.1987 B.R.03.T.R.09.12.E. prin procedee mecanice i compactare cu maiul foarte greu .T. 1998 B.T.2002 M.C.T.10. 618/23.12.D.C.C. B.R.Of.Of.T.R nr.D. 493/09. Normativ pentru execu ia terasamentelor rutiere cu cenu de termocentral Elaborator: BOMACO S..A. .T.R. 2003 490/09.A.1998 M. nr.01.

8/09.R.07. 659bis/22.2003 nr.2003 M. 904/ 11.10. p I .T.2003 XXVI-32 AND 523-2004 NE 024 .A. 67 Înlocuie te DD 50989 XXVI-31 NE 023 . 906/11.T.05.20 04 Inlocuie te CD 11879 XXVI-29 CD 170 .12.C.C.A. p I . 481//08. 479/08. M.T.T.T.T. .T.2003 nr. nr. Instruc iuni tehnice pentru execu ia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigur rii continuiz rii c ii la podurile de osea din beton armat i beton precomprimat Elaborator: INCERTRANS S.D.2004 nr. Normativ privind execu ia straturilor B.T.2003 XXVI-33 îmbr c min ilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinu Elaborator: BOMACO S.R. 483/08. Normativ privind realizarea îmbr c min ilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natur calcaroas Elaborator : INCERTRANS S. Instruc iuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate Elaborator: INCERTRANS S.10. B.Of. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de sta ionare i de urgen la autostr zi Elaborator: INCERTRANS S.20 04 M.C.C.2003 M. reglem.T. B. nr.R.Of.A.T.05. nr.A. p I .C.N.2/2004 XXVI-30 DD 509-2003 M. Normativ privind executarea straturilor de baz din beton slab la autostr zi Elaborator: INCERTRANS S.10.T. .T. . Înlocuie te AND .2002 B.2002 XXVI-27 NE 014-2002 MT 1718/ 17. Normativ pentru executarea îmbr c min ilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe i glisante Elaborator: INCERTRANS S.3/2004 M.T.17/2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 85. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 623/23.nr 8/2004 Înlocuie te C22-92 XXVI-28 CD 118-2003 M.C.Of.A.Domeniu -nr.2003 M.2004 659bis/22. Decizia A.3/2004 M.T.A.T.07.10.A.C.10.

659 bis/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 523-98 M. Ordin A.2003 nr. p I .L.01.A.05.02. Normativ pentru execu ia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baz de bitum modificat cu polimeri Elaborator: INCERTRANS S.L.N.127bis/26. nr. Înlocuie te AND 533 . tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic bituminoase foarte sub iri la rece Elaborator : INCERTRANS S.R. Ordin A.T.A. 606/23.A.T.C.4/2001 Înlocuie te DD 50287.T. beton precomprimat i zid rie de piatr Elaborator : BETARMEX Normativ pentru execu ia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinu Elaborator: BOMACO S.C. 46/06. 23/26.3/2001 M.A.T.T.R.10.09.P.D.R. nr.A.I. nr. 194/ 14.D.19 98 XXVI-34 AND 545-1998 M.01. 905/ 11.2000 B.2003 PD 216-2001 XXVI-40 Normativ privind execu ia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastier neconcasate pe drumuri cu trafic redus Elaborator: : INCERTRANS S.2001 XXVI-38 DD 502-2001 M.R.04.2004 nr. 621/23. 2003 B.N.1/2001 XXVI-37 CD 99 -2001 M.6/2001 Anuleaz CD164-87 XXVI-36 NE 011-1999 M.R. 327 bis/1999 XXVI-35 NE 010 -1999 M.T.10. B.T.T.09.Of.2003 nr. 68 Înlocuie te PD 21682.C.T. nr. beton armat.T.2001 M.T.C. . 25/26.P. 608/23.N.10.T.Of. Normativ pentru execu ia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat Elaborator: INCERTRANS S. 221/ 27.D.A.03. Ordin A. B. 221/ 27.2001 XXVI-39 NE 025 . Normativ privind repararea i între inerea podurilor i pode elor de osea din beton.O. reglem.T.T.A. Instruc iuni tehnice privind proiectarea i execu ia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbr camin i cu lian i hidraulici Elaborator: VIACONS Normativ privind interven ii de M.3/2001 Înlocuie te CD 9977.Domeniu -nr. p.T.2000 B.1999 M..T.

Norme tehnice privind amplasarea lucr rilor edilitare. .1998 69 M. 138bis/1998 M.1998 M.09. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic urgen la îmbr c min i bituminoase pe timp friguros Elaborator: A. p I . p I .Of. viaducte i tuneluri rutiere Elaborator:A. 15/1998 XXVI-46 MT 46/ 27.1998 MT 43/ 27.1998 M.R. 138bis/1998 XXVI-45 MT 571/ 19.N.instala iilor i panourilor publicitare în zona drumurilor.D. p I . p I . 138bis/1998 XXVI-47 Norme tehnice privind proiectarea i realizarea str zilor în localit ile rurale Elaborator:A. a stâlpilor pentru instala ii i a pomilor în localit ile urbane i rurale Elaborator:A.D. . 138bis/1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-41 MT 50/27.01.D. p I . nr.D. . Norme privind protec ia mediului ca urmare a impactului drum .T. 138bis/1998 XXVI-44 MT 47/27. nr.01. .01.Of.mediu inconjurator .01. p I . Norme tehnice privind proiectarea i amplasarea construc iilor.01. nr. .Of. nr. nr.2005 B.D. nr.2004 nr. 138bis/1998 XXVI-43 MT 48/ 27. Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor i a podurilor Elaborator:A. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice Elaborator:A.Of. Norme tehnice privind proiectarea i realizarea str zilor în localit ile urbane Elaborator:A. reglem.100 bis/31.1998 M.Of. pasaje. nr.01. .Of.N.Domeniu -nr.01. pe poduri. . nr.1998 M.D.1998 XXVI-42 MT 49/ 27.N.N. p I .11/2004 M.Of.97 1608/ 02..01.N.N. .N.D.

10.199 9 XXVI-50 ST 022-1999 B. execu ia i exploatarea drumurilor comunale i vicinale cu o singur band de circula ie din mediul rural Elaborator : PROED S. 12/2001 612/23.09.D.2003 70 XXVI-54 Elaborator:A.C.2000 XXVI-52 CD 63-2000 MTCT B.A.D. Ordin A..C.11.R.2003 Înlocuie te CD 6384. Normativ privind condi iile de proiectare i tehnologia de execu ie a lucr rilor de îmbr c min i asfaltice u oare Elaborator: INCERTRANS S.C.F. Ordin A.N. Ordin A. nr. 1/1994 MLPAT 66/N/07. . 2/2001 605/23. reglem.R. 180/06.03.11.A. Norme tehnice privind proiectarea..T. 7/2001 MTCT B.N.C.R. construirea i modernizarea drumurilor Elaborator:A.Of.12.1998 M. Normativ pentru determinarea capacit ii de circula ie a drumurilor Înlocuie te PD 18978. p I .N.10.Domeniu -nr.D.D.2000 XXVI-53 PD 189-2000 NP 043-2000 MLPAT 260/N/ 02. A.D.T.N. execu ia i între inerea terasamentelor i a c ii în zona podrampa acces Elaborator: INCERTRANS S.T. 138bis/1998 XXVI-49 AND 515-1993 MT 80/ 03.2000 B.N.2003 Înlocuie te CD 1678. 7/2000 Bro ur ICECON XXVI-51 CD 16-2000 MTCT B.10.D.N.A. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-48 MT 45/ 27.01. 214/18. . Normativ pentru proiectarea i folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferat i osea Elaborator: BETARMEX Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton Elaborator: I. IPTANA Specifica ie tehnic privind proiectarea.P.S.1993 B. 2/2001 610/23.

10.A.N.D.2002 B.12.2003 . 77/N/13.T.P.2003 71 Ordin: M. 523/23.2002 MTCT 1717/ 17. nr.R. 5/2004 Decizia A.T.12.2003 Înlocuie te PD 1771976. Ordin A.2001 XXVI-56 PD 46-2001 MTCT B.D.10.2002 XXVI-58 NP 081 . 9/2001 624/23. IPTANA S.10.T. Revizuire nr.N.11.01.10.2003 B.A. Normativ departamental privind proiectarea autostr zilor extraurbane Elaborator: IPTANA S. 520/23. p I .Of. 1/2001 609/23.C.T.2003 Inlocuie te PD 16283.2001 XXVI-57 AND 584-2002 M.T.199 8 B.6/2004 Inlocuie te PD 1771976 MTCT B.Satisfacerea exigen elor de calitate Elaborator: PROED S. 1/2004 622/23.12.2003 779/06. Ghid de proiectare i execu ie pentru construc iile aferente c ii de rulare a tramvaielor.10.01.A. p I.C.A. . 9/17.A.12.N. PD 165-1983 783/06.D.Of. 617/23.R..2002 M. 611/23.L.nr.11. 24/26.T.C.2003 Înlocuie te PD 46-79.N. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 213/18. 7/2000 XXVI-59 PD 162-2002 XXVI-60 GP 046-1998 XXVI-61 PD 165-2000 publice Elaborator: BOMACO S. Ordin A.T.10. Decizia A. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple i semirigide (metoda analitic ) Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru calculul pl cilor armate pe dou direc ii la podurile din beton armat Elaborator:BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacit ii portante i al capacit ii de circula ie Elaborator:BOMACO Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide Elaborator: INCERTRANS S.Domeniu -nr. Normativ privind alc tuirea i calculul structurilor de poduri i de pode e de osea cu suprastructuri monolit i prefabricate M.D.A. .R.2000 XXVI-55 PD 177-2001 MTCT B. MTCT nr.R. reglem.

P.15/2004 XXVI-68 NP 034-1999 Ghid pentru proiectarea platformelor portuare Elaborator: IPTANA S.R. nr. repararea i etan area construc iilor subterane pentru metroul din Bucure ti Elaborator S.Of.200 72 Ordin B.03.05.2004 M.R.2004 bis/20.05. 456 bis/20.C. IPTANA S.570/24.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: S.T.nr.L.E.27 -2004 XXVI-65 ID . 1060/29.L.A.Bucure ti Normativ privind realizarea i urm rirea în timp a protec iei structurilor subterane ale metroului împotriva curen ilor de dispersie produ i de circula ia trenurilor de metrou Elaborator S. Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al c ii ferate revizuire ID . p I .T 572/24.E.Of.09.C.05. reglem.L. p I . Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferat Elaborator: A.C.2003 B.10. M.L. Ghid pentru între inerea. GP 068-2002 M.C.2004 M. Normativ privind proiectarea zonei platformei c ii din punct de vedere al protec iei împotriva înghe ului Elaborator: A.T.R.05.A.2004 XXVI-66 GEx 006-2002 M.28 -2004 M.L.Domeniu -nr.T.C.F. 1716/17.E. 309/16.9/2000 .2004 M.2004 B.T.Of.2004 XXVI-64 CD .T.T nr.C. p I .T.03.03.P.A.T.C.METROUL S. nr. nr.C. nr.200 2 B.A.C. . 456 bis/20.2223/2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-62 XXVI-63 NP 095 .A. nr. .07.15/2002 M.nr.F.P. 26/N/22.R.200 2 B.T.C.28 – 76 Elaborator: A.6/2003 XXVI-67 NE 017-2003 M. .F.T.METROUL S.Bucure ti Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare M. 456 .T 571/24.

27/N/22.C.1/2001 Bro ur INCERTRANS Ordin B.A. M.nr. .T antiderapante i a fondan ilor 1031/26.C.06. p I . Ghid pentru proiectarea planurilor MTCT 73 Ordin i anex : M.9/2000 Bro ur INCERTRANS Ordin B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: INCERTRANS S. . 336/N/22. Normativ pentru repararea îmbr c min ilor din beton de ciment ale suprafe elor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.L.nr.nr. utilizate pentru între inerea 4 drumurilor pe timp de iarn Elaborator: INCERTRANS S.2004 Anexa : B.05.6 Ordin: M.2004 XXVI-72 NE 026-2004 XXVI-73 NE 029-2004 Normativ privind condi iile tehnice i metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere Elaborator: INCERTRANS S.A.200 0 M.A.1/2001 Bro ur INCERTRANS XXVI-71 NP 085-2000 Normativ de proiectare a ranfors rii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. Normativ pentru evaluarea capacit ii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.T.P.20 00 Normativ privind reciclarea la cald a îmbr c min ilor rutiere bituminoase Elaborator: INCERTRANS S.200 4 Anexa : B.P.R.20 04 Anexa : B. nr.A.nr.Domeniu -nr.200 4 XXVI-74 NE 030-2004 XXVI-75 GP 108-2004 Normativ privind condi iile tehnice i metodologia de testare a materialelor M.05.Of.T. p I nr511/07.T.C. 261/N/22.L.05.C.nr. Of.T.05. M.20 00 XXVI-70 NP 044-2000 Bro ur INCERTRANS Ordin B.nr.05.04. p I .A. .T.7 Ordin: M.C.L.06.C.A. reglem.T.T.R.T.6 M. .A.A.Of.A.Of. 323/14. . M.T 507/16.03.R. p I nr.nr.P.T 1032/26.200 chimici.A.511/07.T. 0 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-69 NP 038-2000 M.

Normativ pentru dimensionarea straturilor de baz din beton de ciment ale structurilor rutiere Elaborator: SEARCH CORPORATION M. 374 MTCT bis/04.2005 446 .nr. MTCT 167/15.2005 347 bis/25.04. p I .B.F.2005 171/15. nr.2005 bis/24.04.T. p I .2005 bis/28.2005 bis/03. MTCT 365 168//15. Of.C. Of.4/2005 XXVI-80 NP 115-2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton i beton armat pentru poduri Elaborator: U. nr.04.02. nr.05. .B.3/2005 MTCT M.02.2005 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale Elaborator: A. p I .78/2006 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-76 NE 032-2004 Normativ pentru între inerea i repara ia liniilor de cale ferat pentru circula ia trenurilor cu viteze pân la 200 km/h Elaborator: A. 352 bis/26. 166//15.5/2006 M. Of. XXVI-81 NP 116-2004 NP 105-2004 XXVI-82 Normativ privind alc tuirea structurilor rutiere rigide i suple pentru str zi Elaborator: U.Domeniu -nr. nr. nr. nr. Of.C.2005 B. nr.05.F. nr. MTCT 438 196//15. reglem.05. Normativ pentru proiectarea i execu ia c ptu elilor prefabricate la 74 M.05. . nr. MTCT 370 169//15.R. .02.T.C. 16/2005 M.4/2005 XXVI-79 NP 111-2004 Normativ privind proiectarea liniilor i sta iilor de cale ferat pentru viteze pân la 200 km/h Elaborator: A. p I . .C.02. nr. M. Of.C.02. Of. p I .C.2005 B.02. Of.2/2005 XXVI-77 MP 038-2004 XXVI-78 NP 109-2004 M.E.C. . nr. .C.02. nr. nr.A. p I .E.2005 B.F. .2005 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic generale de aerodromuri Elaborator: IPTANA S. p I . MTCT 431 197/15.2005 B./2005 bis/23.2005 B. 182/15.2005 B.E.C.R.R.02.

nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-83 NE 033-2005 bis/26.6/2006 XXVI-84 AND 540-2003 MTCT 907/11.C. nr.05.2005 B.Domeniu -nr.200 bis/20. nr.A. 397 bis/11.21/2005 75 . .1013/2005 XXVI-86 NE 031-2004 tuneluri executate cu scutul Elaborator: U.2005 B.05.Suprastructuri pentru poduri de osea.C.L.2004 M.2005 XXVI-85 NP 104-2004 MTCT 277/23. .T. . p I . Normativ pentru proiectarea podurilor din beton i metal.12.06.2005 M. precomprimate exterior Elaborator: U.20/2005 M.C. MTCT 177/2005 M. Normativ pentru între inerea i repararea str zilor Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru evaluarea st rii de degradare a îmbr c mintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple i semirigideRevizuire AND 540-98 Elaborator:BOMACO S.P. Of. nr. Of. nr.T. S.C.C.05.C.20 05 B.F. Of.B.C.02. nr.B.nr. p I .nr.R. p I .05.2005 5 B. cale ferat i pietonale. reglem. 406bis/13. 554 bis/29.11. Of. MTCT 1156 2001//30. . p I .S. Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru c i de comunica ie cu folii din mase plastice Elaborator:I.

76 .