Anexa nr.1 La Ordinul M.D.L.P.L.

nr……/…………

LISTA REGLEMENT RILOR TEHNICE ÎN VIGOARE DIN DOMENIUL CONSTRUC II

Domenii

I. Reglement ri tehnice privind calculul construc iilor i elementelor de construc ii II. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de terasamente III. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea funda iilor IV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de beton, beton armat i beton precomprimat V. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de zid rie i pere i VI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor metalice VII. Reglement ri tehnice privind folosirea i executarea construc iilor din materiale lemnoase. VIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de învelitori IX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de izola ii X. Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de tencuieli, placaje, tapete XI. Reglement ri tehnice privind executarea lucr rilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de sc ri. XII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor electrice XIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor de ap i canalizare XIV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea instala iilor termice, condi ionarea aerului, gaze XV. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor de protec ie a construc iilor i instala iilor contra agen ilor XVI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea lucr rilor geodezice, topografice, fotometrice i cadastrale XVII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea cl dirilor de locuit i social-culturale
1

XVIII. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor industriale, agrozootehnice i de iriga ii XIX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor hidrotehnice, amenaj rilor i regulariz rilor de râuri XX. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea organiz rii lucr rilor de construc ii-montaj XXI. Reglement ri tehnice privind verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de construc ii i instala ii XXII. Reglement ri tehnice privind lucr rile de repara ii, între inere i postutilizare a construc iilor XXIII. Reglement ri tehnice privind folosirea i repararea utilajelor pentru construc ii-montaj XXIV. Reglement ri tehnice privind cerin ele stabilite prin Legea nr. 10/1995 XXV. Reglement ri tehnico-economice i metodologice XXVI. Reglement ri tehnice privind proiectarea i executarea construc iilor pentru transporturi

Legend M.L.P.A.T. - Ministerul Lucr rilor Publice i Amenaj rii Teritoriului M.L.P.T.L. - Ministerul Lucr rilor Publice, Transporturilor i Turismului M.T.C.T. - Ministerul Transporturilor, Construc iilor i Turismului M.D.L.P.L. - Ministerul Dezvolt rii,Lucr rilor Publice i Locuin elor M.Of., p.I - Monitorul Oficial al României, Partea I B.C. - Buletinul Construc iilor, editat de Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare în Construc ii i Economia Construc iilor B.T.R. - Buletinul Tehnic Rutier I.C.C.P.D.C. - Institutul Central de Cercetare , Proiectare i Directivare în Construc ii I.N.C.E.R.C. - Institutul Na ional de Cercetare- Dezvoltare în Construc ii i Economia Construc iilor U.T.C.B. - Universitatea Tehnic de Construc ii Bucure ti U.A.U.I.M. - Universitatea de Arhitectur i Urbanism Ion Mincu C.O.C.C. - Consultan , Organizare i Cibernetic în Construc ii I.P.C.T - Institutul de Proiectare Construc ii Tipizate I.P.C.T.- S.A. - nstitutul de Proiectare, Cercetare i Tehnic de Calcul în Construc ii M.A.P.M. - Ministerul Apelor i Protec iei Mediului
2

A.F.E.R. D.D. A.N.D. I.S.P.C.F. I.S.L.G.C. I.C.B. I.C.P.A.I.U.C. I.N.C.D.F.P. I.S.C.

- Autoritatea Feroviar Român - Direc ia Drumuri - Administra ia Na ional a Drumurilor - Institutul de Studii i Proiect ri C i Ferate - Institutul de Sistematizare Locuin e i Gospod rie Comunal - Institutul de Construc ii Bucure ti - Institutul Central de Proiectare, Aparatur , Instala ii i Utilaje pentru Construc ii - Institutul Na ional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica P mâmtului - Inspectoratul de Stat în Construc ii

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare

Publica ia în care a ap rut

Observa ii

I-1

P 2-1985

Normativ privind alc tuirea, calculul i executarea structurilor din zid rie Elaborator: I.P.C.T.

I.C.C.P.D.C. 51/26.09.1985

B.C. nr. 11/1985

De la data de 26.09.2006, P 2-1985 se aplic : a) la proiectarea cl dirilor noi, în cazul contractelor încheiate pân la 01.01.2007; b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente,în cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru
3

1992.N.P.P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic M. nr.P.T.T. industriale Elaborator: I.C.1996 B.10.Domeniu -nr.04.C. agrozootehnice i.L. .B. nr. 11 i 12 M.C.C.2007. 3-4/2000 Observa ii I-2 NP 033-1999 I-3 GP 042-1999 Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu arm tur rigid (BAR) Elaborator: U.08. in cazul contractelor încheiate pân la 01.09.T. 1-2/1992 I-4 P 100-1992 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e social-culturale.1999 B.P. 3/N/14.2006. nr.1999 M.A.B. 61/N/25.L.A. 3-4/2000 B.C. Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu arm tur rigid (BAR) Elaborator: U.L. 11/1996 Incepând cu data de 25. reglem.L.T. 4 .08.in cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic.C.la proiectarea cl dirilor noi.C.A. M.C.E.T. 62/N/25.01. B.la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente.R. 71/N/07. Completare i modificare cap. nr.A. P 1001992 se aplic astfel: .T.

MTCT 1711/21.2007. 12-13/2006 .2006 B. reglem.01.2006 M. .în cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic MDLPL 688/10.2007 5 Modific ri i complet ri În curs de publicare . Of.P 100-1/2006 se poate aplica.09.803 bis/25.C.09.08.T. la cererea investitorului formulat prin tema de proiectare: a) la proiectarea cl dirilor noi. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii I-5 P 100-1/2006 Cod de proiectare seismic – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cl diri Elaborator: U.2007.B.01. b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente. nr. .Intr în vigoare la 01. p I .Domeniu -nr. în cazul contractelor încheiate pân la 01.C.

reglem.Domeniu -nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 6 .

disipatori) a cl dirilor Elaborator: : I.T 738/ 19.Of .1999 M.671/23.R. Of. nr. nr. p I.N.D.N.P.C.T.C.C. 304/ 16. nr. S. 736/ 19.Of. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii I-6 NP 055-2001 M.12 ME 003-2007 Normativ pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e.2004 M. agrozootehnice i industriale –indicativ P100-92 Detalierea parametrilor de calcul Ks i Tc la nivelul unit ilor administrativ teritoriale Elaborator: : I.C.D.2004 M.T.T.2003 Ordin: M. 127/08.IX I-11 ME 003-1999 M.T.C.A.T.C.T. 9/2002 I-7 GP 101-2004 M. nr.L. .05.874 bis/2004 I-8 MP 036-2004 M.culturale i industriale.200f3 Anexa:B.92la capitolul IX.C.P.T. Bucure ti Calculul i alc tuirea structurilor de rezisten din lemn amplasate în zone seimice( completare la normativul pentru proiectarea antiseismic a construc iilor de locuin e.04.221 bis/2004 I-9 MP 026-2004 I-10 NE 019-2003 M. nr. . 8/N/4.C. p I . p I .1.2004 M.C.P..05. social/culturale.A. Cl diri autoadaptabile la solicit ri seismice Elaborator: : I.Filiala Ia i Metodologie de elaborare a h r ilor de hazard seismic local pentru localit i urbane Elaborator: I.09.1002 bis/2004 M.E.L. nr.Filiala Ia i Metodologie privind calculul sistemelor de protec ie seismic pasiv .social. Metodologie privind investigarea de urgen a siguran ei post seism a cl dirilor i În curs de publicare .2007 7 B.R. 783/22.T.N.T.8/2004 Completare P1001992 cap.P.C.C.T.E.C. 782/ 28. Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismic pasiv (reazeme.04.T.B. .C. nr.N.Domeniu -nr.2002 B.P.F.Of .L.09.C. .L. Manual privind investigarea de urgen postseism i stabilirea solu iilor cadru de interven ie imediat pentru punerea în siguran provizorie a construc iilor avariate Elaborator: I. p I .E.L.R. referitor la construc iile din lemn Elaborator: U. 2/1999 I.04. .02. reglem.C.C.

între inerea i utilitarea b ncii de date pe suport magnetic (CD ROM) cuprinzând înregistr ri ale mi c rilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977.P.09.R.C. Evaluarea ac iunii z pezii 1-19 CR 1-1-3- M.I.04.E. p I .I.N.C.04.N. p.N.. 13/N/24.T.Domeniu -nr.882 bis/27.E. 12/1999 Bro ur IPCT I-15 GT 053-2004 M.R. nr.C.L.C.P.1998 Ordin: B.Of. nr.04.98 la condi iile seismice ale României i la necesit ile inginere ti Elaborator: I.T. 14/N/24.1998 B.C.177/2004 MTCT 8 1-18 Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton Cod de proiectare.2003 M.09.2004 I-17 GT 055-2004 stabilirea solu iilor cadru de interven ie Elaborator: I.2005 MTCT 1.. p. Manual privind proiectarea antiseismic bazat pe metode de calcul dinamic neliniar în conformitate cu anexa G a Normativului P100-92 Ghid pentru alegerea accelelogramelor de calcul în aplicarea metodei B (analize dinamice neliniare) din Normativul P 1001992 Elaborator: I.A.-S. Ghid privind adaptarea sc rii de intensit i seismice europene EMS. nr.I.T.C. nr.C.E. 12/1999 I-14 NP 025-1997 M.R. 1986 i 1990 ob inute în re eaua seismic na ional Elaborator: I. M. nr.02.882 bis/27. .C.A.A. Ghid privind constituirea.E. între inerea i utilitarea b ncii de date cuprinzând înregistr ri ale cutremurelor puternice ob inute pe cl diri instrumentate seismic în re eaua seismic na ional Elaborator: I.Of. p I .C.P.T.2004 I-16 GT 054-2004 M. 803/28.C. nr.09.T.882 bis/27. 804/28.N.2003 M. .T.C. Of. reglem.2003 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii I-13 MP 004-1998 M. p. 132 bis/11. Of.C. 805/28..C.C.T.Of.L.02.R. nr.T.02.2004 M. Ghid privind constituirea. .T.

C. Of.F.2006 B.09. 4/2006 M. .229/27.S.08.12.C.B.2005 B. p I .P.12005 Înlocuie te P 85– 1996 începând cu data de 25. . 807/26. Of. 784/2005 În curs de publicare 9 .713/19. .09.2007 I.T.C. reglem.2005 I-21 CR 2-1-1. p I .2005 MTCT 2.04.Domeniu -nr.2006 B.2006 MTCT 2.F.12-13/2006 M.12-13/2006 M.232/27. Ac iunea vântului Elaborator: U.T.S.22 148bis/16.2006 MTCT 3/06. Elaborator: I. MTCT 2.T.12.2-2005 Convoaie tip. nr.228/2005 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 1-20 CR 0-2005 Cod de proiectare. Ac iuni. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic 2005 Denumire reglementare tehnic asupra construc iilor Elaborator: U.C. Of.2005 MTCT 165/15. CR 1-2.23/2006 M. 349 bis/25. Of. 172 bis/22. p I . nr.C.C. nr. nr. p I . .C.714/19. nr. Elaborator: I.nr.02.B.T. p I .C. nr.7/2005 Intr în vigoare la data de 01. 148 bis/16. Of. nr.01.09. nr.02. nr. 179 bis/24.B. nr. p I .2006 B.C. MTCT 1.1-2005 ferat .2006 B.C.2006 B.02. Of.2007 M.230/27.02. Of.C. nr. Bazele proiect rii structurilor în construc ii Elaborator: U. nr. p I . 179 bis/24. nr.01.2005 MTCT 1.09. .2006 Intr în vigoare la data de 01.C.18/2006 I-23 Cod de proiectare a construc iilor cu pere i structurali de beton armat Elaborator: U.2/2006 Ordin: M.P. .B. Of. .C.2006 B. Bucure ti Cod de proiectare privind bazele proiect rii i ac iuni asupra construc iilor.2006 B. .01. nr.2/2006 Ordin: M. Cod pentru proiectarea podurilor de cale CR 1-2.2006 2.12. Bucure ti Cod pentru proiectarea podurilor de cale ferat .02. p I .03. nr.C. Modific ri Modific ri i complet ri I-24 NP 082-2004 MTCT 1372/2005 MDLPL 690/10.2007 M. 807/26.02.

C.C.I.1976 I.1988 I.A.C. 56/N/11.N.C. Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice (caietele I.C.1984 M. 4/1985 II-4 P 134-1995 B..06. 9/1995 II-5 C 168-1980 I. 1/N/20. Instruc iuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare Elaborator: Inst. Timi oara Îndrum tor tehnic pentru studiul propriet ilor p mânturilor necoezive lichefiabile Elaborator: I.04.1996 10 B. nr. 11-12/1976 II-7 C 178-1976 II-8 C 218-1984 B. nr.. nr.C.P.02.T.S.G.D.T. 82/05.11.01. nr.R.R.1984 M.E.P.P.D.P.A.C.P. reglem.C.S. nr.Filiala Timi oara I.C.C. nr.C. 7/1996 Înlocuie te P 70-1979 III-1 NP 001-1996 Ghid pentru executarea lucr rilor de drenaj orizontal i vertical Elaborator: I.H.03.1980 B. Ghid pentru proiectarea lucr rilor ce înglobeaz materiale geosintetice Elaborator: U.P.C.ICH -Fil.P.T.A.C. nr.C.P. 11/N/12.C. .VI) Elaborator: I.B.C 59/30.L..05.C.C.D.09. 20/11. nr.C.C.C.C. Normativ privind executarea lucr rilor de terasamente pentru realizarea funda iilor construc iilor civile i industriale Elaborator : I.D.1995 B.D. 8/1984 B. 91/17.Domeniu -nr.C.C. nr.C. C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic M.T.C. Instruc iuni tehnice pentru consolidarea p mânturilor sensibile la umezire i a nisipurilor prin silicatizare i electrosilicatizare Elaborator: I.C.C.N.L.E.1985 II-3 P 125-1984 I.P.11.N.L.C..C 58/16.C.C.F.D.C. 132/29.P.C.H. i I.C.1997 B. 11/1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii Înlocuie te par ial C 29–1977 Înlocuie te par ial C 29–1977 II-1 GE 028-1997 II-2 B.P. Politehnic Timi oara Instruc iuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibrofor rii Elaborator: I.C. Timi oara i Pol. 12/1980 Înlocuie te C 168–1974 II-6 C 169-1988 I.8/1986 C 29-1985 I. 5/1988 Înlocuie te C 169–1983 B.R.Timi oara Cod de proiectare i execu ie pentru construc ii fundate pe p mânturi cu .E.

T 59/N/11. prin metode topografice Elaborator : I.N.C.A. 1974 I. 12/1998 Înlocuie te C 239-1992 III-5 ST 015-1997 M.L.C.1997 B.T.E.P.C.L.P.C.L. 333/N/8.culturale i industriale Elaborator : I.T.P.greu – caiet VIII Elaborator : I.N.C.C.03. Instruc iuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetr rii B.N..1989 11 B.C.D.C.L.12.A.C.P.P.N. 55/N/11. exploatare) Elaborator: I.C. UTCB.C. nr.1997 B.G.S.A.A. nr. 183/29.E. Ghid practic privind tehnologia de execu ie a pilo ilor pentru funda ii Elaborator : I.C.T. Inst. 4/1975 III-9 C 159-1989 umfl turi i contrac ii mari Elaborator : I. 1997 M.T. 4/1990 Înlocuiesc C 159-1973 i . 7/2001 Înlocuie te P7-1992 III-3 NE 008-1997 M.L.R. IPTANA Ghid de proiectare.P.R.E.2000 B.C.C.C.C. 12/1998 Înlocuie te C 160–1975 III-8 C 61-1974 I. 54/N/11.E.C. nr.12. Specifica ie tehnic privind refacerea prin obturare i etan are a contactului tereninfrastructur pentru construc ii de locuin e.C.R. nr.C. AIIR Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe. . reglem. nr.E.1997 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii III-2 P 7.C.S. Calculul terenului de fundare la ac iuni seismice în cazul fund rii directe` Elaborator : I.C. 60/N/11.E.C.03.N.12. nr. Compactare cu maiul f.R.03. Normativ privind fundarea construc iilor pe p mânturi sensibile la umezire (proiectare execu ie. 42/18.2000 M.F.C.E. social .Domeniu -nr.C.1997 B.C.C. 9/1998 III-6 GE 026-1997 M.R. 5/1998 III-7 GE 029-1997 B. 15/1998 Înlocuie te C 29–1977 III-4 GP 014-1997 M.03.A..03.P.T 58/N/11.I.P. Pol Timi oara Instruc iuni tehnice pentru determinarea tas rii construc iilor de locuin e. nr.A. prin procedee mecanice. Ghid pentru execu ia compact rii în plan orizontal i înclinat a terasamentelor Elaborator: I.R.N.N. social culturale i industriale.L.R.

P.C.C.C.P.C. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea.02.C.R.02.1993 B.N.L.A.T.P.C. 8/N/12.Timi oara M.A. nr.12.C.C. Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicit ri seismice Elaborator : I.I.S.C. 3/N/11.T. 7/1994 12 . 83/06.C. I N C E R C Timi oara Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea i recep ionarea lucr rilor de funda ii pe pilo i scur i executa i pe loc prin vibropresare Elaborator: U.P.10. 26/28.C.C. nr.C.C. 4/N/11. Timi oara.E. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare C176–1975 Publica ia în care a ap rut Observa ii III-10 C 196-1986 I.P.R.D. 1994 B.1983 B. nr.P. 8/1986 Înlocuiesc C 196–1979 III-11 C 213-1983 I. 6/1988 Înlocuiesc C 215–1983 III-13 C 241-1992 M.D.C.C. penetrare static penetrare dinamic .A. recep ionarea lucr rilor de îmbun t ire a terenurilor slabe de fundare prin metoda îmbun t irii cu materiale locale de aport pe cale dinamic Elaborator: U.C. vibropenetrare Elaborator: I.E.04.D.T. 30/03.C.C. . 1994 B.C.E.C.L.R.1988 B. 7/1983 III-12 C 215-1988 I.03.C.Filiala Timi oara I.Domeniu -nr.P.T.N.Timi oara Instruc iuni tehnice pentru folosirea p mânturilor stabilizate la lucr rile de funda ii Elaborator : I. reglem.F.P. 9/1993 III-14 C 251-1994 M.L. nr. 7/1994 III-15 C 252-1994 cu con.T.P.C.C. Instruc iuni tehnice pentru elemente de funda ii din beton cu adaos de cenu de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivit i naturale i industriale Elaborator : I.1986 B. nr.D. Instruc iuni pentru completarea formularului de eviden a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS1242/1 – 1989 Elaborator: I. nr.N.

L. I. 14/2005 P 10-86 î i înceteaz aplicabilitatea .2007 M.11.C.C. 7/2001 B. .P. 458 bis/30.T. Geotehnic i funda ii Ghid privind proiectarea i execu ia minipilo ilor fora i (revizuire i completare C 245-93) Elaborator : IPTANA SA Normativ privind proiectarea. nr. 430 bis/20. M. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea baretelor pentru fundarea construc iilor Elaborator : I. p I . reglem.B. Normativ privind principiile . monitorizarea i recep ia pere ilor îngropa i Elaborator U.C.E.P.C.C.-Cat.2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii III-16 III-17 Normativ privind încercarea în teren a NP 045 – 2000 pilo ilor de prob i a pilo ilor din funda ii Elaborator: I.T. nr.L.D.C. 24/2003 III-20 GE 044-2001 III-21 P 106-1985 I.P. p I . 1228/03.L.05. Ghid pentru sistematizarea.08. 13/2002 Înlocuie te C 227-1988 M.C.09.05. exigen ele i metodele cercet rii geotehnice a terenului de fundare Elaborator U. p I .L.C.Domeniu -nr.P.2005 B.L. Elaborator U. Of. nr. nr. execu ia.B. nr.R. 5/14.T.2005 B.P.T.L.L.L. nr.T. Of.T.C.D.C.15/2005 MTCT 279/2005 MTCT 275/2005 13 Înlocuie te C 245-93 III-23 NP 113-2004 III-24 NP 112-2004 Normativ privind documenta iile geotehnice pentru construc ii Elaborator U.B.C.C.05.T. Normativ pentru utilizarea materialelor NP 075-2002 geosintetice la lucr rile de construc ii Elaborator U.T. 1216/29..C. nr.C.N.05. Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct Elaborator U.B.09.2002 M. 128/ 08.02.C.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic M.A.2000 B. 264/N/02. M. nr. stocarea i reutilizarea informa iilor privind parametrii geotehnici.F.2005 B.C. nr.T.I.B.T.C. .B. nr.C. .P.1979 III-22 GP 113-2004 MTCT 172/2005 M.P. Of. 13/2002 III-18 NP 074-2002 Î i înceteaz aplicabilitatea la intrarea în valabilitate a normativului NP 074-2007 III-19 NP 074-2007 În curs de publicare B.19/2005 M. 451 bis/27.C.S.B.1985 B.L. 1219/06. nr. 7/1985 Înlocuie te P 106.2001 B.

2006 IV-1 ST 009-2005 MTCT 1.22/2006 M.N.2005 Publica ia în care a ap rut Observa ii P 109-80 î i înceteaz aplicabilitatea III-25 NP 114-2004 III-26 NP 120-2006 III-27 GP 093-2006 MTCT 1764/21. 59/N/24. 911 B. .12.1999 IV-3 NE 012-12007 Ordin în curs de aprobare IV-4 C 28-1983 I.T. Of.21/2006 M.B.C.P. nr. nr. nr.C.T.2005 B. Ghid privind proiectarea structurilor de p mânt armat cu materiale geosintetice i metalice Elaborator U. nr. nr.C.C.C.D.P. p I .11.C.C.C.C.Domeniu -nr.C.C.11. nr. beton armat i beton precomprimat.C. . Cod de practic pentru executarea lucr rilor din beton. 16/2005 M.C.2006 B.2005 B. 453 bis/27.05. nr.1983 I.E. nr. 8-9/1999 Partea A B. beton armat i beton precomprimat Elaborator: I.R.2006 bis/09.08.C.R. nr. .C.09. Cod de practic pentru executarea lucr rilor din beton.C.N. 2/1991 Înlocuie te C 122–1981 IV-5 P 59-1986 IV-6 C 122-1989 Normativ privind proiectarea i execu ia ancorajelor în teren Elaborator U.R. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea lucr rilor de construc ii din beton aparent cu parament natural .L.C. 49/09.11.944/14.C.C.D.2006 Ordin de aprobare M.A. nr.C. p I . 10/1986 Înlocuie te P 59–1980 B. reglem.1989 14 B. Of.A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic MTCT 363/2005 MTCT 1730/21.12. Normativ privind cerin ele de proiectare i execu ie a excava iilor adânci în zone urbane Elaborator : IPTANA S.P.C.C. nr.D. 10/1999 Partea B ST 009-2004 î i înceteaz aplicabilitatea Înlocuie te C 140–1986 C 21–1985 C 206–1985 IV-2 NE 012-1999 M. p I .1986 I.P. .C.B Specifica ie tehnic privind produse din o el utilizate ca arm turi: cerin e i criterii de performan Elaborator: I. 51/30.N. nr.C. Partea I: Producerea betonului Elaborator: I.P.Filiala Timi oara Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i folosirea arm rii cu plase sudate a elementelor de beton Elaborator: I. .C.C.09.06.12. 896 bis/03. nr.C. Of.E.P. 7/1983 Înlocuie te C 28–1976 B. Of.C.21/2005 B.T. 1. 46/28.T.C. p I .E.C.D. Instruc iuni tehnice pentru sudarea arm turilor de o el – beton Elaborator: I.086 bis/02.

nr.Domeniu -nr.03. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii IV-7 M.C.C.C.R.L.P. 14/2004 B.P.E.1979 B.T. Specifica ie tehnic privind cerin ele i criteriile de performan pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice i metode de încercare Elaborator : I.R. Timi oara Instruc iuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip Elaborator : I.L. 12/2002 .P.P. .T.C.C.C. Normativ privind proiectarea plan eelor compuse din tabl cutat -beton Elaborator : I. Timi oara Ghid pentru determinarea experimental in situ i în laborator a modulului static i dinamic de elasticitate a betonului.T. 8/1979 Înlocuie te C 130–1971 revizuire P 134-1993 IV-8 P 134-2003 IV-9 C 248-1993 IV-10 GE 039-2001 B. 2/1994 B.N.R.11.L. 12/2002 IV-14 ST 042-2002 Elaborator: I.A.P.R.C.C.E. 1620/02.L.C.L. nr.P.C.L.P. Cod de practic pentru execu ia elementelor prefabricate din beton. 1223/06. 24/N/01.09.R.2002 B.2003 M. 302/16.C.T. 48/22.E. nr.L.C.P.C. Elaborator : I.2001 B. nr. 1224/06. 9/2006 C 130-1978 I. 1621/02. nr.11. nr.T.09.C.N. 451/26. 1/2002 IV-12 NE 013-2002 M.C.E.E.L. nr.L.R.N.C.C. Specifica ie tehnic privind ancorarea arm turilor cu r ini sintetice la lucr rile de consolidare a elementelor i structurilor din beton armat-proiectare i execu ie M.N.L.L. reglem.C.N. 1993 M.C.T.03.2001 B.10.E.T. nr.Filiala ClujNapoca Instruc iuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor i betoanelor Elaborator: I.C.2001 15 B. nr.N.C.C.C.2001 B. Ghid privind utilizarea metodei electro magnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat Elaborator : I. 8/2002 IV-13 ST 043-2001 M.A. beton armat i beton precomprimat Elaborator : PROCEMA S.C.D. 1/2002 IV-11 GE 040-2001 M.D.C.09.C.T.C.C.

2003 B.11.C. 603/21.D. 8/2000 B.A. p I .T. repararea i consolidarea co urilor industriale din beton armat Elaborator: U. nr. 670/23.E.2003 Anexa:B.Domeniu -nr.C. Instruc iuni tehnice pentru executarea ..N. 48/N/02.C. p I .T.P.C.C.C.P.C.N.R.05.Of.C. execu ia. nr.Of. reglem.C. nr.09.A. . Instruc iuni tehnice privind compozi ia i prepararea mortarelor de zid rie i tencuial Elaborator: I. Of. . 576 bis /12. 16 M.T.N. .13/2004 Ordin: M. 306/16.09. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii IV-15 NP 093-2003 M.C. 1/1983 B.L.C. Of. . urm rirea comport rii. Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite i a conectorilor pentru lucr ri de c m uieli i suprabeton ri Elaborator : I.C. Normativ pentru proiectarea co urilor industriale din beton armat (revizuire P 13396) Elaborator: U.E.C.R.C.2003 Ordin: M. nr.C. nr.T.C. 437 bis/24.C.R.09.08. nr. Metodologie de investigare a zid riilor vechi Elaborator: PROCEMA S.2003 IV-19 NP 108-2004 MTCT 179/2005 M. 871/19. CLUJ Ghid privind stabilirea criteriilor de performan i a compozi iilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice Elaborator: PROCEMA SA Ghid privind proiectarea i execu ia consolid rii prin precomprimare a structurilor din beton armat i din zid rie Elaborator: I.05.2003 B. 576 Anexa:nr.11. nr.2005 B. 127/02.19/2005 B.2005 B.N.2003 Ordin: M.E.T.T.C.C. Cluj Ghid privind proiectarea i execu ia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale Elaborator: I. nr.1/2004 IV-17 GP 075-2002 M.E. 427 bis/20.T.T.C.D.N.R. 307/16. p I .B. nr. nr.P. 9/1979 P 133-96 î i înceteaz aplicabilitatea începând cu 1 iunie 2006 V-1 MP 007-1999 V-2 C 17-1982 Înlocuiesc C 17-1978 V-3 C 193-1979 Elaborator : I.C.1999 I.nr. 852 /29.T.C.11.1982 I. Of.nr.C.E.C.C.C.04. CLUJ Cod de cerin e privind proiectarea.L.R.L.B.2003 IV-18 GP 080-2003 M.19/2005 IV-20 P 133-2004 MTCT 178/2005 M.p I . p I .T.C.08.P.C. 2/2004 IV-16 GP 081-2003 M.C.

11.2006.C.2006 Ordin: M.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 64/19.E.R.A.09.C.05.-S. 807/26.N.01.2007. Ghid de proiectare i execu ie pentru prinderea elastic a pere ilor de GP 053 – 2000 compartimentare de structura de rezisten Elaborator : I. nr. nr.E.C. 258/N/2.C.Domeniu -nr. 8/1997 B.L.T.P. 17 VI-1 GP 003-1996 B.11/2006 De la data de 26. 1996 M.C.L. în cazul contractelor încheiate pân la 01.C.N. nr.R.C. reglem. 4/1998 VI-2 GP 004-1997 Ghid pentru proiectarea antiseismic a halelor parter cu structur metalic Elaborator: I.1979 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii V-4 zid riilor din piatr brut Elaborator : I.C.2006 Anexa:B.N.09. nr. 1712/21.R.P.04. Ghid de proiectare i execu ie a .C. P 2-1985 se aplic : a) la proiectarea cl dirilor noi.E.p I . 38/N/24.T. .09. 12/2001 V-5 CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zid rie MTCT Elaborator : I.2000 B.P.Of.A.P.T.C. b) la expertizarea tehnic i proiectarea consolid rii cl dirilor existente.T.L.în cazul contractelor încheiate pân la data intr rii în vigoare a codului de proiectare seismic Partea a III-aPrevederi pentru evaluarea i pentru proiectarea consolid rii construc iilor vulnerabile seismic M.A.A. Cluj M.

1997 B.C. nr. 2/N/13. I.C.D.C. 1997 M.P.C.C.E. 19-20/2001 B.C.T. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea grinzilor din o el cu sec iune plin . Normativ pentru calculul elementelor din o el cu pere i sub iri formate la rece Elaborator : I.T.P. 10/1980 VI-8 P 108-1980 I. 15/1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii VI-3 NP 012-1997 VI-4 ST 013-1997 M.T.T. 29/N/22.C.1982 18 B.01. nr. nr.L. nr. 3/N/20.1998 M.01.1981 I.P. nr.C. 15/1997 VI-6 GP 018-1997 M. reglem. nr.N.P.1980 Instruc iuni tehnice pentru realizarea structurilor u oare cu ferme din cabluri Elaborator: I.01.05. 14/1999 VI-7 NP 041-2000 B.R.E.A.C.R.C. Timi oara Specifica ie tehnic privind cerin e pentru proiectarea i executarea construc iilor în solu ie de structur spa ial reticular planar Elaborator : I.A.C.T.10.P.L.1984 I.B.L.T.C.D.E. 159/11.C.C..R. 3/1986 B.R. Îmbun t iri i modific ri la P 108 – 1980 Modific ri la P 108 .L. 01.D.C. Normativ de calcul pentru construc ii metalice cu diafragme din tabl cutat Elaborator: U.A.C. 1997 B.C.T.L.R. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 3/N/13.D.N. 10/1982 Înlocuie te C 133–1971 II-9 P 110-1981 VI-10 C 133-1982 membranelor pentru construc ii demontabile Elaborator: I.C.P. nr.C.C. Ghid pentru proiectarea îmbin rilor prin contact ale stâlpilor din o el f când parte din structura cl dirilor etajate Elaborator: U.C.C.B.C. U.03.E.C.2000 B.C. 5/1982 B.A.B Ghid de proiectare i urm rire a comport rii în exploatare a acoperi urilor din ferme de cabluri Elaborator : I. 1997 B.C. nr.N. inim supl . 68/13. 10/N/03.C.N.C. 4/1985 B.T.Domeniu -nr.E.12. 15/1997 Înlocuie te P 112–1981 VI-5 GP 016-1997 M. nr.07.C.C. 1985 I.C.C.P. 63/N/18.C.C.A.P.C. omogene sau hibride Elaborator: I.05.C.1980 I.R.C. Instruc iuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construc ii metalice cu uruburi de înalt rezisten pretensionate .P.02.C. 76/14.N.C.P.C.D.P. nr.N.E.

T.09.2003 B.T.C.16 /2004 Ordin: M.T.C. .1988 B.2006 B.C. . 435 bis/23.P.-S.E.2005 Înlocuie te C 37-1988. 12/2002 Revizuire NP 005-1996 VII-1 NP 019-1997 VII-2 NP 005-2003 VIII-1 GP 065-2001 M. MTCT 1733/21.C. Anex : B.C. Normativ privind proiectarea i execu ia învelitorilor sub iri de beton armat i precomprimat.11. 23/2006 .P.C.T. 300/16. .Of. 10/1987 M.C.Of. nr.937.C. nr. nr. 9/1997 Ordin: M.E.P.C.2001 VIII-2 NP 069-2002 M.1996 M.09.C.R.L. Of. nr.T. Instruc iuni tehnice pentru prinderea i montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor i pere ilor Elaborator : I.09.E.06.C.A.R.N. Ghid privind proiectarea i execu ia lucr rilor de remediere a hidroizola iilor bituminoase la acoperi uri de beton.C.T. M.T.E.C. p I .C. . p I .C. nr.11.R.R. Normativ privind proiectarea.N. Normativ privind proiectarea construc iilor din lemn Elaborator: U. nr.C.R.05.L..C.R.in situ” Elaborator: I.L.2003 Anexa: B.04. 606/21. 14/2006 B.2003 M. Timi oara Ghid pentru calculul la st ri limit a elementelor structurale din lemn Elaborator: I. 303/16.C. nr.T.N. Elaborator :I. execu ia i exploatarea învelitorilor acoperi urilor în pant la cl diri Elaborator: I.2003 .Ind.N.N. 16/2004 B.C. 671/23.B.R. 301/16. Of.C.C. nr.B.A. 26/04. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii VI-11 C 172-1988 I.L.09.T.C.T.N.L. 666/19. I.T.E.Of. p I. 776 bis /05. Caietul 1 VIII-3 GP 112-2004 VIII-4 NP 119-2006 Elaborator: I.08. 1624/02.Domeniu -nr.T.C.C. nr.C.nr.P.C. monolite i prefabricate Elaborator: I.Of. p I .C. p I .E. execu ia i exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate .D. .C.2003 Anexa : B.09. Ghid privind proiectarea.C.2006 19 M. nr.2003 M. nr. nr.C.2003 M.C. nr.C. /20. reglem.P.09. Ghid privind proiectarea halelor u oare cu structur metalic Elaborator: U. 65/N/28. 666/19. 14/2006 MTCT 219/2005 M.2003 Înlocuie te C 172–1985 VI-12 GP 078-2003 VI-13 GP 082-2003 Ordin: M.09.E.11. . Timi oara Ghid privind proiectarea îmbin rilor ductile la structuri metalice în zone seismice Elaborator : I.N. p I .

1989 B. Normativ pentru proiectarea i executarea lucr rilor de izola ii termice la cl diri Elaborator: I.C.C.C.C.2005 C107/1.L. 8/1993 B.L.C.P.E. Modific ri. Instruc iuni tehnice privind proiectarea i executarea s lilor de audi ie public din punct de vedere acustic Elaborator: I. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construc ie ale cl dirilor Elaborator: I.N.C.N. 1572/15.R.C107/4.Domeniu -nr.1989 B. reglem. 15/24.T.2-3/2007 3.A.R.E.C. 11/1988 Înlocuie te P 121–1983 IX-5 P 121-1989 Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i executarea m surilor de protec ie acustic antivibrativ la cl diri industriale Elaborator: I.P.C. 2055/29.N. 195/15.L.P.C.C.10. i Înlocuie te C 107-1982 IX-4 C 107-2005 M. . nr.complet ri la P 121-1989 M. nr. 8/2003 IX-3 C 107/0-2002 Protec ia la zgomot.C.1993 I. M.03.T.C.E.C.C.T.1989 B.T.L.P.C. nr.C.2002 M.11.C.T.C.N.C.12.124 bis/ Înlocuie te 13.E.03.C.T. Normativ privind proiectarea i executarea m surilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice în cl diri Elaborator: I. 50/30.C.C.C.C.L. 9/1996 Înlocuie te P 116–1987 Publica ia în care a ap rut Observa ii IX-1 GP 001-1996 IX-2 GE 025-1997 M.P.T. nr. 15/2005 Înlocuie te C 125–1987 .N.C. 7/N/12.P.R. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M.2005 20 B.C.R.C. nr.A.A.E.12.C. Ghid pentru refacerea etan eit ii rosturilor la cl dirile civile cu fa ade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat Elaborator: I.C.04.D.C. 3-4/1991 Înlocuie te P 122–1983 IX-6 P 122-1989 IX-7 P 123-1989 I.C107/2.R. 3-4/1991 Înlocuie te P 123–1981 IX-8 C 125-2005 Instruc iuni tehnice pentru proiectarea m surilor de izolare fonic la cl diri civile social-culturale i tehnico-administrative Elaborator : I.T.C.-S. 22/N/03.E.1997 B.1.P.P.A.D.T.D. Of.Ghid de proiectare i execu ie a zonelor urbane din punct de vedere acustic Elaborator: I.C. nr. 49/30.1996 B.C.nr. C107/5 B. p I .C.02. 13/1997 M. 62/N/17.C107/ B.N.N.C.2005 I.03.12.R.E. nr.R.

P.P. nr. reglem. 607/21.04.02. bro ur I.T. nr.N.P.L. 1063/30. 9/04. Instruc iuni tehnice privind alc tuirea i executarea hidroizola iei monostrat cu folie stratificat din PVC plastifiat la acoperi urile cl dirilor industriale i agrozootehnice.E.C.C. 776 bis /05.C.P.C. GP058–2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protec ie termic la cl dirile de locuit 331/N/8.A.R. 20/28.C. 11/N/18.L.C. M.1984 B.A.C. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale C 107/7-2002 cladirilor (revizuire NP 200/89) Elaborator I.R.P.P.T.C.C.P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare I.T.C.T.T. 3/1993 Înlocuie te NP 44–1986 IX-13 NP 040-2002 Instruc iuni tehnice pentru executarea i recep ionarea termoizola iilor la elemente de instala ii Elaborator: TAGLSIT Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construc iilor subterane i bazinelor Elaborator: I. 8/2003 .R.C.10.C. Instruc iuni tehnice pentru izolarea termic cu produse textile ne esute a conductelor i aparatelor din instala ii termice Elaborator: I.C.T.L.2002 21 B. Normativ privind proiectarea.1/N/10.L.-S. nr.C. 15/2006 Ordin: B.C.E.nr. 5/1991 Înlocuie te NP 52–1988 IX-12 C 234-1991 M. M.Domeniu -nr.R.C.E. necirculabile Elaborator: TAGLSIT.C.L.C.12.E.L. M.1990 B.2003 M.L.04.T.T. nr.C.L.N.C.N.Of.07.C.A.13/2001 Înlocuie te C 246–1993 IX-14 Elaborator: I.N. . 5/1984 Înlocuie te NP 36–1982 IX-11 C 233-1990 M.P.L.C. execu ia i exploatarea hidroizola iilor la cl diri Elaborator: I. nr.A.1985 B. p I .1991 B. 1574/15. 9/1985 Publica ia în care a ap rut Înlocuie te C 142–1979 Observa ii IX-9 C 142-1985 IX-10 C 216-1983 I.N.D.11.P. 2/2002.C.2003 B.R.2002 B.12. .C.C.P.R. nr.C.E.C.2000 Anexa: B.C. nr.10.14/2002 Înlocuie te NP 200-1989 IX-15 Normativ general privind calculul transferului de mas (umiditate) prin C 107/6-2002 elemente de construc ie IX-16 Elaborator : I.D.N.C. I. M.E. nr. nr.

40/21.10.C. 1570/15.C. nr.Domeniu -nr.E. 1578/15.C. 605/21.09. 5/2003 IX-19 M.L. 1573/15. 5/2003 IX-22 M.15/2006 I. nr.T.E.L.1987 22 Înlocuie te C234-1991 IX-24 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unit ile func ionale ale GT 039-2002 cl dirilor existente Elaborator: I.T. Ghid privind îmbun t irea calit ilor termoizolatoare ale ferestrelor la cl dirile civile GT 043-2002 existente Elaborator : U.C.R.C. .C.N. Metodologie privind determinarea permeabilit ii la ap a finisajelor i protec iilor GT 044-2002 anticorozive aplicate pe suprafe ele elementelor de construc ii Elaborator : I.2002 IX-18 M.P.L.C.R.R.L. nr.10.2003 M. 1571/15. 8/2003 Observa ii IX-17 M.M.C.I.L. Ghid privind proiectarea.L.2003 B.E.C.L.2002 B.10.10.P. 6/2003 IX-23 M.C.L.T.R. execu ia i exploatarea elementelor de construc ii NP 064-2002 hidroizolate cu materiale bituminoase i polimerice Elaborator : I.R. nr. nr.C. nr. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut B.C.P.2002 B.08.2002 M.C. Instruc iuni tehnice pentru folosirea C 163-1987 profilelor încastrate din PVC plastifiat la etan area rosturilor elementelor de B. în vederea reabilit rii termice. reglem.04.P. 1569/15.C.C. 5/1987 Înlocuie te C 163–1973 .U. 6/2003 IX-20 B.C.P.A. nr.C.2002 B.L.C.L. nr. p I . Metodologie pentru evaluarea performan elor termotehnice ale materialelor i produselor MP 022-2002 pentru construc ii Elaborator : PROCEMA S. 5/2003 IX-21 M.N.N.L.E.D.T.10.C.A.P.L.E.T.T.C.T.10.P.Of.L. Ghid privind utilizarea chiturilor la etan area GE 047-2002 rosturilor în construc ii Elaborator : I.2002 B. Elaborator: I. 576 bis /12. 1579/15.P. Ghid de evaluare a gradului de izolare termic a elementelor de construc ie la GT 040-2002 cl diri existente.N.N.C.L.

05. .C.C.C.Of.11.E. Ghid privind proiectarea.N. 7/11. 131/05. nr.1977 I.R. 54/20. 23/N/03.C.12.2006 M.C.E.C.C.09.04.C. 23 I.C. reglem.2006 B.C.1986 B. nr.C.P.Domeniu -nr.R.C. Of.N. p I . nr.C.E.C. Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor interioare cu pl ci emailate sau melaminate din fibre de lemn Elaborator: I. p I . execu ia i exploatarea hidroizola iilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP i SBS Elaborator: I.P.C.N.R. .N.E. nr.R. 23/2006 M.R.L.R. Normativ privind reabilitarea hidroizola iilor bituminoase ale acoperi urilor cl dirilor Elaborator: I.N.C.P.460 bis/31. 928/15.D.Of.R. Normativ privind executarea tencuielilor umede groase i sub iri Elaborator: I. nr. 5/1986 .R. nr. X-1 NE 001-1996 X-2 C 4-1977 X-3 C 6-1986 B.11.2006 B.C.D.E.C.C.C. nr.2005 C125-1987 î i înceteaz aplicabilitatea IX-26 GP 114-2006 MTCT 1734/21. 55/20.C.1986 M.C. Normativ privind proiectarea i execu ia m surilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice în cl diri (revizuire C125-1987) Elaborator: I. 910/08.05.N.E.C.E.C. .N.C.C.09.12. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii IX-25 C125-2005 MTCT 195/2005 M.C. p I .E.C.T.E.09.C.1996 I.2006 MTCT 1732/21.P. 11/1986 Înlocuie te C 6-1975 X-4 C 70-1986 I.1986 B.C.nr.C. 11/1986 Înlocuie te C 70-1970 X-5 C 223-1986 Instruc iuni tehnice pentru aplicarea tapetelor Elaborator: I. 12/1977 IX-27 NP 121-2006 construc ii Elaborator: I.C.C. nr.nr.C.C.D.N. Instruc iuni tehnice pentru executarea placajelor din faian majolic i pl ci ceramice sm l uite CESAROM Elaborator: I.C.P.D.N.R.C. 23/2006 B. Instruc iuni tehnice privind executarea placajelor din pl ci de faian majolic i pl ci ceramice sm l uite aplicate pe pere i prin lipire cu paste sub iri Elaborator: I. 8/1996 Înlocuie te C 18-1983 C3-1976 Caiet VII-IX B.A.

2002 M. 3/1997 M.L. i 1500 V c. i 1500V c.B.07.2002 M.08. reglem.N. 10/2006 Bro ur ICECON B.C. 2/2002 Bro ur ICECON B. 1575/15.15/2006 GT 041/2002 B.c.L.07.L. 6/2003 Înlocuie te C 202–1980 X-7 GP 073-2002 XI-1 NPO 13-1996 XI-2 GP 037/01998 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic M. 938/02.L. nr.N.B. nr.P.E.c. 50/N/17.T.E.11.C.P.11. 1606/02. p I .L. nr. 1055/26. nr.T. Normativ pentru exploatarea instala iilor electrice cu tensiuni pân la 1000V c.2001 24 M.C. 576 bis /12.a. nr.P. nr. Elaborator : ICECON S.P.C.a. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor interioare de curen i slabi . 604/21.L. 12/2002 Înlocuie te I 7-1998 XII -6 I 18/1-2001 Ghid privind reabilitarea finisajelor pere ilor i pardoselilor cl dirilor civile Elaborator : I. nr.L.c.2003 M.2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii X-6 M.C. 1617/02.R.T.08.C.C.Of.T. execu ia i asigurarea calit ii pardoselilor la construc ii în care se desf oar activit i de produc ie Elaborator: I. i 1500V c.10.C.L.P.P.07.N.A. nr.P.a.L. Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier i pietonal Elaborator : U.L.T. .10/2003 B. nr. 49/ N/30.C.A.P. 1996 B.2003 B.T.L. nr.A.T.A. 1/2003 B. nr. Ghid privind proiectarea.R.2001 M.C. nr.E.N.A.1998 B.10/2003 Inlocuie te I 7/1–1994 XII -1 GP 052-2000 XII –2 I 7/2-2001 XII -3 NP 061-2002 XII -4 NP 062-2002 XII -5 NP-I 7-2002 B.P. 68/N/28.R. Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de iluminat artificial din cl diri Elaborator : U.C. 3/2001 Bro ur ICECON B.T.L.T.T.L.L.C.C. Ghid de proiectare i execu ie a placajelor ceramice exterioare aplicate la cl diri Elaborator :I.C.T.C. 939/02.C.L.R. Ghid pentru instala ii electrice cu tensiuni de pân la 1000 V c.L.06.C.2002 M.C. execu ia i asigurarea calit ii pardoselilor la cl diri civile Elaborator: I.C. 11/1999 Înlocuie te C 35–1982 B.A.E. Elaborator ICECON S.Domeniu -nr.2000 M.L.06.T. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice cu tensiuni pân la 1000V c.04.C. Elaborator: ICECON S.P. Normativ privind proiectarea.C.

14 î i înceteaz aplicabilitatea prin ordinul M.P. nr.L.A. 1994 M. Modific ri i complet ri Normativ pentru proiectarea construc iilor de captare a apei Elaborator: AQUAPROIECT S.A. nr.1996 M. reglem. nr.C.T.P.Domeniu -nr.P.10. nr.C.P.1998 25 B.A. nr.94 B.A.L.C.nr. p I .C.8 î i înceteaz aplicabilitatea prin ordinul M.P.03.T.A. nr.L.L.2005 XIII-4 I 22-1999 Normativ pentru proiectarea i executarea conductelor de aduc iune i a re elelor de alimentare cu ap i canalizare ale localit ilor Elaborator: PRODOMUS S.05. Normativ pentru exploatarea instala iilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S.217/17. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XII-7 I 18/2-2002 B.04.A.2005 B.2005 Înlocuie te I 9–1982 Cap.T.A.T. 1997 M. 2/1997 Cap.T.L.C.02.T.L. 12/1997 XIII -2 I 9/1-1996 XIII-3 I 9-1994 Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor sanitare Elaborator: PRODOMUS S.05.12. 14/1999 Bro ur IPCT XIII-1 SC 003-1997 aferente cl dirilor civile i de produc ie. 1/N/18. M.A.12. Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor electrice de semnalizare a incendiilor i a sistemelor de alarmare contra efrac iei din cl diri Elaborator: I.C.T.03.T. 2014/18.01.T. Înlocuie te I 22–1984 M.A.C.L.C. 1999 M. .T. 6/2000 XIII-5 NP 028-1998 .T. 69/N/25.-S.6/2004 M.T. 16/2005 B. 23/N/07.1999 B.A. Modific ri I 9 .A. 3/2002 B. nr. executarea.P.C.P.P.217/17. 438/22. 418 bis/18.-S.2002 M.L.2002 Înlocuie te I 18-1998 XII-8 NP 099-2004 MTCT 176/2005 M.P.T.-S. 78/N/13.02. Normativ privind proiectarea. 17/N/16.A. Elaborator: I.C.L.C. Of. 13/1999 B. 86/N/05. nr.C.T.P. nr.P.L.C.A. verificarea i exploatarea instala iilor electrice în zone cu pericol de explozie Solu ii cadru pentru instala ii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte Elaborator: I.T.

nr.10. Ghid pentru instala ii de separare a hidrocarburilor cu deversare în re elele de canalizare Elaborator I.09. 14/2002 XIII-10 PC 021-2001 M.L.C.A.T.11. nr.09.A.P.L. 1616/02.-S. nr. reglem. 647/23.T.10.2002 B.P.06.T.P.A.B.2002 M.C. 105/05.C.11.T.L.C.09.L.C.C.2003 XIII-14 GP 087-2003 Instruc iuni tehnice pentru calculul loviturii de berbec i stabilirea m surilor pentru prevenirea efectelor negative ale acesteia la instala iile hidraulice sub presiune Elaborator: I. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut I. 11/2001 Înlocuie te P 66–2000 XIII-12 P 96-1996 M.A. nr.L. Ghid pentru proiectarea i executarea instala iilor de canalizare a apelor meteorice din cl diri civile.C. SA Normativ pentru proiectarea i executarea lucr rilor de alimentare cu ap i canalizare a localit ilor din mediul rural Elaborator: PROED S.C. 9/2003 Bro ura IPCT Ordin: M.1975 B. 5/2000 Bro ur IPCT XIII-8 GP 071-2002 XIII-9 GP 074-2002 B.T. 77/N/05.C.P. social-culturale i industriale Elaborator: I.T.T. p I .C.2003 26 B.10.T.C.P.-S.T.Domeniu -nr.T.L.A. 9/2003 Bro ur IPCT NP 036-1999 M. 1411/26. nr.11.P.L.2001 B.P. 1410/26. SA Program de calcul pentru dimensionarea re elelor de prinklere. Re ele plane ramificate Elaborator: I. 1996 B.C.L.-S.P. nr.A. 13/1997 Bro ur IPCT Înlocuie te P 96–1986 XIII-13 GE 046-2002 M.P. 12/2002 XIII-11 P 66-2001 M.C.A.S.1999 B.T.C.L.G. 82/N/19.C. nr. Ghid de proiectare pentru construc ii i instala ii de dezinfectare a apei Elaborator: I. nr.A. 8/1975 Observa ii XIII-6 I 30-1975 XIII-7 M.T.2002 M.P.L. Ghid de proiectare a construc iilor pentru tratarea apei în vederea potabiliz rii . nr. 11214/N/06.P. 771/04.P.C.Of. Normativ de reabilitare a lucr rilor hidroedilitare din localit ile urbane Elaborator: PRODOMUS S. .200 1 B.T.T. 1454/03.L. Ghid de execu ie pentru sta ii de epurare pentru localit i mici (Q<5 l/s) Elaborator: I.

P. nr.T. 773/04. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: PROED S.B.A.08.10.1998 XIII-22 AC .03.C.T. 9/N/16. 19/N/28. nr.B.A. Mapa proiectantului Elaborator: I.-S.C.1999 B. NP 088-2003 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti-Partea a II a: Treapta biologic M. 14/1999 Bro ur IPCT Ordin:B.1999 27 Ordin:B.A. nr.C. nr.C. reglem. 771/04.A. Ghid de proiectare i execu ie a re elelor i instala iilor exterioare de alimentare cu ap M. nr.4-5/2004 XIII-18 NP 089-2003 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti-Partea a III a: Sta ii de epurare de capacitate mic (5<Q.T.C.L.A.1999 M. Anexa: B.A.L. 2/N/18.C.2003 Ordin: M. 5 l/s) Elaborator: U.T.2003.C. nr.1999 Ordin: B. 60/N/25. nr.T.7/1996 Bro ur I.A.-S. nr.2003 Anexa: B.4-5/2004 XIII-19 S .C.2/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIII-15 NP 091-2002 XIII-16 NP 032-1999 Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de dezinfectare a apei în vederea asigur rii s n t ii oamenilor i protec iei mediului Elaborator: PROED S.02. nr.P.-S.P. 14/1999 Bro ur IPCT Înlocuie te G–1972 XIII-20 G .T.T. 50 l/s) i foarte mic (Q.T. M.01. . p I . M. Normativ pentru proiectarea construcíilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti -Partea I : Treapta mecanic Elaborator: U.11.1998 Ghid de proiectare . 773/04. 646/23/10/2003 Ordin: M.1997 XIII-21 F .instala ii frigorifice Elaborator: I.1994 M.11.instala ii de gaze Elaborator: I. 2/N/18.11. p I.L. Anexa: B. 640/23.T.Domeniu -nr. p I .C.C. Ghid de proiectare pentru instala ii sanitare. nr.C.01.P.C.2003 Ordin: M.L.P.C.C.T.C.T.10.3/2004 Bro ur PROED M.B. nr.Of. Ghid de proiectare .2003 Anexa :B.L.T.P..C.Of.Of.A.P.T.P. 639/23.C. 14/1999 Bro ur ICECON .P.T.T.1996 M.A.T.C.A.C. Ordin:B.T.T.4-5/2004 XIII-17 Elaborator: U.

utilizând conducte din mase plastice Elaborator: ICECON S. Solu ii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instala ii în construc ii Elaborator: I.1996 M.L. nr.T.C.T.P.A.03. XIII-27 SC 002-1998 M. 867/05.I.2002 XIII-29 NTPA 0022002 H.C.M.P. nr. Normativ privind proiectarea.A. 187/20. nr.C..C.C.03. 905/05.M.P.P. nr.04. Norme tehnice privind colectarea. Ghid privind proiectarea.C. p I . 25/N/7. executarea i exploatarea instala iilor sanitare i a sistemelor de alimentare cu ap i canalizare.P.P. nr. Revizuire NTPA 002-1997 XIII-30 NTPA 011- i canalizare.G. 188/2002 28 M. p I .T. 188/2002 H.T. 84/N/29.-S. reglem. 83/23.P.C.C.T.A.1999 Ordin: B.2002 M.12.-S.T.Of.P.A.09. nr.A.1999 Ordin :B. nr.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIII-23 SC 001-1996 M.A. 188/2002 M.Domeniu -nr. 18/N/28.2003 Ordin: M. gaze naturale i energie termic Elaborator: I.L. 187/20.-S.T. 1996 Ordin:B.T. 2/1997 Bro ur IPCT XIII-24 XIII-25 NP 084-2003 M. Normativ privind condi iile de evacuare a apelor uzate în re elele de canalizare ale localit ilor Elaborator: I.Of.Of.12.L.Mapa proiectantului Elaborator: ICECON S. nr. XIII-28 NTPA 0012002 H.A Normativ privind stabilirea limitelor de înc rcare cu poluan i a apelor uzate industriale i or ene ti la evacuarea în receptorii naturali Elaborator: I.G.P.11. execu ia i exploatarea sistemelor de alimentare cu ap i canalizare utilizând conducte din PVC i polietilen Elaborator: I.A. .-S.C.03.T. TERAPLAST Bistri a Solu ii cadru de contorizare a consumurilor de ap .Of. p I .A. Ac . . nr.C. .L.2003 Bro ur ICECON XIII-26 GP 043-1999 M.G.I.T. 7/1996 Bro ur IPCT Ordin:B. p I .A.P.7/1999 Bro ur I. nr.C.C. . Solu ii cadru pentru montarea contoarelor la instala iile sanitare i de înc lzire din cl dirile existente Elaborator: I. epurarea .T.1/2000 Bro ur I.T.

N.A.C.2005 B.T.2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIII-31 ST 041-2000 Specifica ii tehnice privind sta iile de epurare monobloc.2/2005 M. Prelucrarea n molurilor Elaborator: U. 55/N/15.P.A.C. .C.T. p I .P.B. 6/1999 .T.2006 MTCT 1736/21. nr.C.I.nr. .nr.L.T. nr.L.T. nr. 6/2006 M. nr.C.L.C. Of.09.B.10.E.2005 B.2006 B. 903bis/7.09. nr. 15/N/07.C.04.07. . nr.2006 M. 187/20. 337 bis/21.20/2006 XIII-34 NP 107-2004 MTCT 163/2005 XIII-35 NP 118-2006 MTCT 1729/21. p I .04.C. nr. 345 bis/25.L.04. Instruc iuni tehnice de proiectare pentru ventilarea sau înc lzirea cu aer cald prin jeturi de aer orizontale Elaborator: I. execu ie i exploatare a lucr rilor de alimentare cu ap i canalizare în mediul rural Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti – Partea a IV-a: treapta de epurare avansat a apelor uzate Normativ pentru proiectarea construc iilor i instala iilor de epurare a apelor uzate or ene ti Partea a V-a.1998 29 XIII-36 NE 035-2006 M.C. 338 bis/21. p I . Normativ pentru proiectarea i executarea instala iilor de ventilare i climatizare Elaborator: ICECON S.C.R. Of. p I .2006 B.A. . nr. utilizate pentru comunit i mici M. 1998 M. Normativ privind exploatarea instala iilor de ventilare i climatizare B. 1/2002 Bro ura PROED SA MTCT 164/2005 MTCT 161/2005 XIII-32 GE 052-2004 XIII-33 GP 106-2004 M.C.22-23-24/2005 M.2005 B.C. nr.2001 Ordin: B. reglem.07.A.C.Domeniu -nr. nr. containerizate i automatizate. Ghid pentru execu ia i exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile Ghid de proiectare. 888 bis/31.P.C.A.07.L.11. . 1994 M.19/2006 B. Of. Of. nr. 9/1994 Înlocuie te I 5–1979 XIV-1 I 5-1998 XIV-2 I 5/1-1994 XIV-3 I 5/2-1998 Elaborator: PROED S. 55/N/15. p I . Normativ pentru exploatarea i reabilitarea conductelor pentru transportul apei Elaborator: U. Of.T. 6/1999 Bro ur ICECON B.04.P. nr.M.03. nr. 665/30. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic 2002 Denumire reglementare tehnic i evacuarea apelor uzate or ene ti Elaborator: I.

1999 XIV-9 GT 022-1999 M. 75/N/05.P.-S.A. 1999 M.04.A.A. 929/02.C.T. 68/N/25.P.03.L.N.09.Domeniu -nr.T.C.A. Normativ privind proiectarea i executarea instala iilor de înc lzire central Elaborator: I. nr.I.T.-S.A. 3-4/2000 XIV-10 ST 023-1999 M.L.L. 14-15/2003 M.P.P.C.P.C. nr.T.T.2000 30 B.T. 22/N/7.T.L. 13/2000 Bro ur ICECON XIV-11 ST 024-2000 Elaborator: I. Normativ pentru proiectarea.A.L. 249/17.T. 14-15/2000 Bro ur ICECON .04.A.P. execu ia exploatarea i postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori Elaborator: Romanian Oil Company Ltd Specifica ie tehnic privind certificarea de conformitate a calit ii evilor din o el preizolate Elaborator: ICECON S. Specifica ie tehnic privind tehnologiile de execu ie i procedeele de verificare a sistemelor de distribu ie a gazelor naturale.B Specifica ie tehnic privind controlul calit ii execu iei sistemelor de distribu ie a gazelor naturale utilizând conducte din polietilen de medie densitate.C. Ghid pentru calculul consumului de c ldur al cl dirilor dotate cu sisteme pasive de înc lzire solar Elaborator: I. nr.2002 B.07.P.P. 14-15/2003 B. nr.05.2002 M.A.T. 1997 B.2000 B.L.R. 4/1997 Bro ur Societatea Român de Protec ie contra Incendiilor B.A. Normativ pentru exploatarea instala iilor de înc lzire central Elaborator: I.10. 5/2000 Bro ur ICECON XIV-8 ST 020-1998 M. 18/N/07.C.C.04.C. Procedur de verificare Elaborator ICECON S. 19/N/07. 1997 B.T.Cerin e de calitate.C.C.L.-S.P.T.P.L. M. nr.L. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M. nr. reglem. nr. 930/02. 10/1998 Înlocuie te I 13-1994 Înlocuie te I 13/1-1994 Observa ii XIV-4 I 13-2002 XIV-5 I 13/1-2002 XIV-6 GP 017-1996 XIV-7 NP 018-1997 M.T.A.A. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din re elele de transport i distribu ie Elaborator: U.07.E.C. nr.L.C. 1999 B.C.C.P.C. 78/N/12.

2/2000 Bro ur IPCT Înlocuie te I 31–1976 XIV-13 I 33-1999 M. 1999.L.Domeniu -nr. 26/N/07.C. nr.L. 9/2000 XIV-18 GP 041-1998 cu conducte din polietilen Elaborator: ICECON S.1999 B. nr.C.C.T. 72/N/04.A.T. între inerea i exploatarea sistemelor i echipamentelor de siguran din dotarea instala iilor de înc lzire cu ap având temperatura maxim de 115 gr. Normativ pentru proiectarea i executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.A.-S.R.I.P.04.T. Ghid pentru calculul necesarului anual de c ldur al cl dirilor de locuit Elaborator: I.P.A.L Normativ de proiectare. nr. 74/N/05.C.P.A.) pentru autovehicule prin sta ii independente Elaborator: SIGMA S. B.C.A.C.P. 1/2000 Bro ur IPCT XIV-17 GP 039-1999 B.N. M. 1/2000 XIV-16 NP 037-1999 M.10.1999 B. Ghid pentru alegerea.) .T.-S. 10/2000 31 . execu ie i exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.A.T.E.L. nr. Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G..P.10.B. Normativ de proiectare. proiectarea.P.1999.P.A.L.C.C.10.C.E. I.R. Normativ pentru proiectarea. 2/2000 Bro ur IPCT Înlocuie te I 33–1976 XIV-14 NP 031-1999 M. 64/N/25. 1999 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIV-12 I 31-1999 M.L.L.10.1999 B.) Elaborator: I.R. pentru autovehicole Elaborator: I.P.-S.1999 B.P.C. 74/N/5. execu ia i exploatarea instala iilor de înc lzire prin radia ie de pardoseal Elaborator: ICECON S.C Elaborator: I.08. nr. 1999 M.L.P. 12/2000 Bro ur ICECON XIV-15 NP 037/11999 M.P.L.L.A. reglem.T.T.A. 116/29/24.N.A.C.) Elaborator: I.T.C.L.P.08.C.10.T.C. nr.A. 73/N0/5. nr.P. executare i exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (G.C.A.L. B.P. 76/N/05.T.C.

ICRAL Instruc iuni privind metodologia de testare aeraulic i termic a camerelor curate Elaborator: I.C.T. reglem. nr.C.N.T.N.C. 1993 B. nr.2001 B.2000 XIVI-23 GT 029-2001 M.C.C.2001 32 B.11.03.L. 6/1994 XIV-21 GP 051-2000 Ordin :B. 1618/02. nr. execu ie i exploatare a centralelor termice mici Elaborator: I.C.nr.. 16-17/2006 XIV-22 NP 048-2000 M.E.2001 M.E.C.T.P. nr.C.C.2001 B.C.C.T. 1612/02.-S.P.P. nr.P. 1628/02. Ghid privind proceduri de efectuare a m sur rilor necesare expertiz rii termoenergetice a construc iilor i M. 50/N/30. 14/05. 4/2001 B. 1611/02.C.E.R.T.T.P.R.04.P.T.T. I.11.L. Normativ pentru expertizarea termic i energetic a cl dirilor existente i a instala iilor de înc lzire i preparare a apei calde de consum aferente acestora Elaborator : I.E.D.06.C.C.T. nr.Domeniu -nr.R.C.C.Bro ur IPCT B.C.C.C.P.R.12. Ghid de proiectare.L.L. 3/2002 .. 6/2001.C.R. Specifica ie tehnic privind montarea i utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de c ldur ale corpurilor de înc lzire Elaborator: I.C.A.N. 14/N/9.P.C.C. nr.L. 13/2000 Anexa :B.P.L. Ghid pentru defalcarea consumurilor de c ldur pentru înc lzire i preparare a apei calde de consum la cl diri de locuit colective Elaborator: I.C.C. 3/2002 XIV-26 GT 032-2001 Instruc iuni tehnice pentru executarea i exploatarea instala iilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum Elaborator: I.L. nr.11.11.L.N. nr.P.C.L. 8/1985 Observa ii XIV-19 I 42-1985 XIV-20 M. Ghid pentru urm rirea comport rii în exploatare a schimb toarelor de c ldur din centralele i punctele termice Elaborator : I.1985 B. 3/2002 XIV-25 GT 028-2001 M.L. 3/2002 XIV-24 ST 046.E.E.2000 I 45-1993 M.L.R.2001 B.A. 324/N/4.N.A.N.C.A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut I.

T.11.P. 5/2002 XIV-28 MP 013-2001 M.T.T.-S. 6/2002 GP 066-2002 XIV-30 B.P. 22/2003 XIV-31 NP 029-2002 M.2001 B. 21/2003 XIV-34 NP 058-2002 instala iilor aferente Elaborator: I.T. 2002 B. aferente acestora Elaborator: I. în centrale termice pentru ansambluri urbane Elaborator: I. 1626/02.T.T. 3/2003 XIV-33 GP 067-2002 M.L.T.L.C.C.C.L.A.Domeniu -nr.07. nr.T.A. nr.C.07.execu ie i exploatare pentru re ele termice cu conducte preizolate Elaborator: I.C. 24/2003 Înlocuie te NP 029-1998 XIV-32 GT 036-2002 M.N.P.L. Solu ii cadru pentru reabilitarea i modernizarea instala iilor de înc lzire din cl diri de locuit Elaborator: I.R.-S.L.L 934/02. C.07.L.C.E.A.P. 942/02. Program cadru al programului na ional anual de reabilitare i modernizare termic a cl dirilor i instala iilor aferente Elaborator: I. Ghid privind determinarea suprafe ei echivalente termic a corpurilor de înc lzire Elaborator: I.C.T.C.P.P. 33 B.E.P. nr. C.N.2001 M.L. nr.T. 941/02. 1625/02.L.T.P. Ghid pentru efectuarea expertizei termice i energetice a cl dirilor de locuit existente i a instala iilor de înc lzire a apei calde de consum. nr. 2002 M.C.C.T.P.11.L. Normativ pentru proiectarea i executarea . Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie.-S.-S.C.A.11.L.P.C.-S.A.L. Normativ de proiectare.R.P.C. nr. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorit i a m surilor de reabilitare termic a cl dirilor i instala iilor aferente.L.07.P. Ghid pentru proiectarea automatiz rii instala iilor din centrale i puncte termice. 20/2003 B.T.P.C. reglem. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIV-27 SC 006-2001 M.P.L. Elaborator: I. C.-S. 2002 B. 940/02.T.L.2001 B. nr.L. 1614/02.C.A. 5/2002 XIV-29 I 36-2001 M.2002 B.

1996 M.A. 78/N/05.03.C. 2002 B.C. I .A.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 931/02. 19/N/28.A. 2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIV-35 M. 12/2003 MP 017-2002 XIV-36 Ordin: M. p I .L.A.10.L.N.07.P. 19/N/28.E.P.L.L.1995 M.2000 34 Ordin B. reglem. nr.A.C.03.T.P. 7/1996 Bro ura IPCT Ordin B.P.C. 932/02.11. 18/2003 XIV-39 I .P.A.-S.P. 7/2004 Bro ura IPCT XIV-37 MP 019-2002 M. 332/N/08. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic -–re ele i puncte termice Elaborator: I.A.1996 XIV-41 GP 019-1999 XIV-42 GP 056-2000 sistemelor centralizate de alimentare cu energie termic .T.Domeniu -nr.T.L. nr.T.P. 14/2002 B.C.12.T.L. Ghid pentru proiectarea instala iilor de înc lzire-r cire folosind ventiloconvectoare Elaborator :U.P.07. Solu ii cadru pentru reabilitarea termo-higroenergetic a anvelopei cl dirilor de locuit existente Elaborator: I.2002 XIV-38 SC 007-2002 M.R. nr.-S. 10/2001 Bro ur ICECON B.T.re ele i puncte termice Elaborator: I. 1412/26.T.P.P. nr.T.2002 NP 059-2002 M.T.Mapa proiectantului Elaborator: I.A.P. nr.Mapa proiectantului Elaborator: I. nr.L.T.11.P.C.L.P.C. Ghid de proiectare pentru instala ii de înc lzire.L. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instala iilor de înc lzire i ventila ie din cl diri Elaborator: ICECON S.C. 837/20.1996 M.T. 7/1996 Bro ura IPCT Ordin B..-S.-S.T.B.L. V .L.09.1/2002 Înlocuie te GP 019 –1997 XIV-40 V .07.Of. nr. Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cl diri Elaborator: I.C.C.C.A.T.T.C.-S. nr.2002 B. nr. Ghid de proiectare pentru instala ii de ventilare.C.C.P. .C. 1850/11.C. 926/02.1999 M.-S. 2002 B. Metodologie privind reabilitarea i modernizarea anvelopei i a instala iilor de înc lzire i ap cald de consum la blocurile de locuin e cu structura din panouri mari Elaborator: I.T.A.L.A.

02.2007 M.R.T. nr.T.nr.C.11.C.T.L.2007 B.Domeniu -nr.2000 M. 1994 B.2007 M. 4 -7/2007 M.C.405/06.02..T.p I.p I.Of.C.T.02.L. Metodologie privind echilibrarea hidraulic a re elelor termice cu ap cald i ap fierbinte Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor. 157/01.Of.C.2003 M.02.T. nr.-S.T.C.-S.P.C.T.C.P. nr.p I.12.-S.A. 329/N/08.P.C.P. Manual pentru întocmirea instruc iunilor de exploatare privind instala iile aferente construc iilor Elaborator: I.A.Of.etc. Observa ii XIV-43 SC 005-2000 XIV-44 SC 004-2000 M.2004 Înlocuie te I 37-1981 XIV-47 MP 028-2003 XIV-48 Mc 001/12006 Ordin M.12. Metodologie privind determin rile termografice în construc ii Elaborator TEHNOSISTEM S.T. nr.nr.2003 B.C. 10/N/07. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.2004 M..02. nr. Partea I .04. Partea II – Performan a energetic a instala iilor din cl diri Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor.nr. 210/N/25/09.nr.nr.13/2001 Bro ur I.T. 4 -7/2007 M.C. Elaborator: I.Of. Solu ii cadru de proiectare a instala iilor de climatizare la cl diri publice Elaborator: I. 157/01.T.T.P.nr.A.C.Of.p I.867/05.2007 B. 157/01.T.2000 Ordin B.P.T.C.2007 B.12/2001 XIV-45 ME 005-2000 Ordin B.T.nr.C.C.T. 4 -7/2007 M.A.18/2006 M..T. 8/1994 XIV-49 Mc 001/22006 XIV-50 Mc 001/32006 XV-1 PC 1/1-1993 Solu ii cadru pentru instala ii interioare de înc lzire utilizând noi sisteme de reducere a agentului termic central termic de apartament.Anvelopa cl dirii Metodologie de calcul al performan ei energetice a cl dirilor.L..13/2001 XIV-46 MP 037-2004 M.05.P. 904/25.p I.. 711/13. 330/N/08.2000 M.A.P. Partea III – Auditul i certificatul de performan al cl dirii Îndrum tor de diagnosticarea st rii de degradare i metode de remediere i protec ie anticoroziv a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe baz de clor 35 .126 bis/21.L.C.2007 Ordin B. nr.C.12. scar de bloc.04.A.126 bis/21. reglem.T.126 bis/21.L.A.02.

2/1976 XV-5 GE 030-1997 M. beton precomprimat i o el situate în medii agresive Elaborator: I.Domeniu -nr.A. Ghid de proiectare. nr.E. 1998 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XV-2 GM 018-2003 B.N.R.T. 6/2004 M. Normativ pentru protec ia contra coroziunii a construc iilor metalice îngropate Elaborator: ISLGC Ghid privind execu ia protec iilor prin hidrofobizare a materialelor de construc ie aparente (lemn.T. Ghid de proiectare i execu ie pentru realizarea interven iilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune Elaborator: I.L.C. beton.E. 8/N/03.T. 51/N/17.R.C. 1002/10.L.A. execu ie. nr.R.T.R. 8/2001 XV-6 GP 030-1998 M.1998 B.R.R.C.E.T.P.02.E.C.S.C. 5/1999 36 Înlocuie te C 210–1982 . nr.N. nr.C. nr.P.C.E.C.N.T.C. 13/1999 XV-7 GP 033-1998 M.C.1976 B.C.P.C.C. reglem.L. 5/11. 1997 B. M.06.P. Ghid privind urm rirea comport rii în exploatare a construc iilor situate în medii agresive Elaborator: I. nr.1998 B.G.T.C.C.C.C.12.11.A. 13/1999 XV-8 GP 036-1998 Elaborator: I.2003 I. nr. 1003/10.T.N.N. 130/N/10.N.C.E. exploatare i interven ii pentru protec iile anticorozive ale construc iilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre i fire sintetice Elaborator: I.01.C. execu ie i exploatare privind protec ia anticoroziv a bazinelor din beton armat destinate neutraliz rii i epur rii apelor industriale Elaborator: I.12.L.C.N.E. Ghid de proiectare. c r mid .02. Ghid privind investigarea i diagnosticarea st rii structurilor din beton armat.C.C.A.C. 6/N/03.2003 Înlocuie te PC 1/2-1994 XV-3 GM 017-2003 M.R.piatr natural i artificial ) Elaborator: I.C. 6/2004 Înlocuie te PC 1/3-1996 XV-4 I 14-1976 B.

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M.L.P.A.T. 16/N/07.07.1994 B.C. nr. 10/1994 Publica ia în care a ap rut

Observa ii

XV-9

P 127-1994

XV-10

C 170-1987 B.C. nr. 6/1987

I.C.C.P.D.C. 41/28.09.1987

XV-11

C 170-2007

În curs de aprobare

Va înlocui C 170-1987

XV-12

C 225-1987

l C.C.P.D.C. 43/28.09.1987

B.C. nr. 6/1987

XV-13

GE 045-2002

M.L.P.T.L. 1447/03.10.2002 MTCT 194/2005 MTCT 193/2005

B.C. nr. 13/2003

XV-14

GE 053-2004

Revizuire GP 0351998 Revizuire GP 0351998 MTCT 1735/21.09.2006
37

XV-15

GP 111-2004

M. Of. , p I , nr .428bis/20.05.2005 B.C. nr. 8-9/2005 M. Of. , p I , nr.441 bis/25.05.2005 B.C. nr.8-9/2005 M. Of. , p I , nr. 893 bis/02.11.2006 B.C. nr.22 /2006

XV-16

GE 054-2006

Norme tehnice de proiectare i execu ie a protec iei anticorozive i izola iei termice la co urile din beton armat monolit Elaborator: G.I.P. - S.A. Bucure ti Instruc iuni tehnice pentru protec ia elementelor din beton armat i beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale i industriale Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ privind protec ia anticoroziv a elementelor din beton armat i beton precomprimat situate în medii agresive atmosferice Elaborator: I.N.C.E.R.C. Norme tehnice privind protec ia anticoroziv a cablurilor i toroanelor din o el pentru construc ii cu arm turi exterioare i construc ii suspendate Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind execu ia lucr rilor de stopare a igrasiei pere ilor construc iilor cu membrane izolatoare rigide Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de execu ie privind protec ia împotriva coroziunii a construc iilor din o el Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare privind protec ia împotriva coroziunii a construc iilor din o el Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid privind urm rirea comport rii în exploatare a protec iilor anticorozive la construc ii din o el. M suri de interven ie Elaborator: I.N.C.E.R.C.

Revizuire GP 0351998f

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut MTCT 1731/21.09.2006 M.Of. , p I , nr. 932/16.11.2006 B.C.nr22/2006

Observa ii

XV-17

ST 049-2006

XV-18

GP 072-2002

M.L.P.T.L. 1577/15.10.2002

B.C. nr. 6/2003

XV-19

GP 070-2002

M.L.P.T.L. 1580/15.10.2002
MTCT 1728/21.09.2006

B.C. nr. 6/2003

XV-20

ST 050-2006

Specifica ie tehnic privind protec iile elementelor de construc ii din lemn împotriva agen ilor agresivi – cerin e i criterii de performan Elaborator: I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a protec iilor anticorosive pentru construc ii hidrotehnice Elaborator :I.N.C.E.R.C. Ghid de proiectare, execu ie i exploatare a protec iilor anticorosive pentru rezervoare din o el îngropate Elaborator : I.N.C.E.R.C. Specifica ie tehnic privind utilizarea adezivilor polimerici în construc ii Elaborator :I.N.C.E.R.C M.Of. , p I , nr. 942 /22.11.2006 B.C.nr. 23/2006

XVI-1

Metodologie privind executarea lucr rilor de introducere a cadastrului imobiliar în localit i Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C.

B.C. nr. 7/1997

XVI-2

B.C. nr. 7/1997

XVI-3

ST 016-1997

M.L.P.T.L. Of.N Cad. i Cartografie 90/N/02.06. 1997 911- CP/02.06. 1997 M.L.P.A.T. Metodologie privind executarea lucr rilor de Of.N. Cad. i introducere a cadastrului re elelor edilitare în Cartografie localit i 91/N/02.06. 1997 912-CP/02.06. Elaborator: M.L.P.A.T., O.N.C.G.C. 1997 Specifica ie tehnic . Criterii i metode pentru determinarea prin m sur tori a tas rii M.L.P.A.T. construc iilor.Instruc iuni tehnice pentru 57/N/11.03. 1997 determinarea prin metode topogeodezice a deplas rii construc iilor datorate
38

B.C. nr. 11/1998

Domeniu -nr. reglem. tehnic din domeniu

Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut

Observa ii

XVI-4

C 83-1975

I.C.C.P.D.C. 49/08.12.1975 B.C. nr. 1/1976 M.L.P.T.L. 649 /25.04.2001 Ordin: M.Of. nr. 287/31.05.2001 Bro ur IPCT B.C. nr. 6-7/1998

XVII-1

NP 051- 2001

Înlocuie te CPH 1–1993

XVII -2

NP 009-1997

M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997

XVII -3

NP 010-1997

M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997

B.C. nr. 6-7/1998

XVII -4

NP 011-1997

M.L.P.A.T. 5/N/22.01.1997

B.C. nr. 6-7/1998

XVII -5

NP 015-1997

M.L.P.A.T. 4/N/22.01.1997

B.C. nr. 1-2-3/1998

XVII -6

NP 24-1997

M.L.P.A.T. 141/N/28.11.1997 M.L.P.A.T. 142/N/28.11.1997 C.S.E.A.L.
39

B.C. nr. 14/1999

Înlocuie te P 132-1993 B.C. nr. 14/1999 B.C. nr. 9/1973

XVII -7

NP 25-1997

XVII -8

P 41/1-1973

deforma iilor terenului de fundare Elaborator: I.N.C.E.R.C. Îndrum tor privind executarea tras rii de detaliu în construc ii Elaborator: I.N.C.E.R.C. Normativ pentru adaptarea cl dirilor civile i a spa iului urban aferent la exigen ele persoanelor cu handicap. Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construc iilor pentru case de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construc iilor pentru coli i licee Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea, realizarea i exploatarea construc iilor pentru gr dini e de copii Elaborator: PRINCER SA Normativ privind proiectarea i verificarea construc iilor spitalice ti i a instala iilor aferente acestora Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea, execu ia, exploatarea i postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Normativ pentru proiectarea construc iilor publice subterane Elaborator: I.P.C.T.-S.A. Instruc iuni tehnice de proiectare a spa iilor

Of. Anexa: B.L.T.P.7/2003 Ordin: M. nr.U.P. nr.P. .T. cu amenajarea de poduri neînc lzite sau mansarde Ghid privind proiectarea sc rilor i rampelor la cl diri Elaborator: U. Ghid privind adoptarea m surilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice Elaborator : I.nr. reglem.P. Normativ pentru proiectarea mansardelor la cl diri de locuit Elaborator: I. 914/26.12.C.T.A.A. 6/2004 B.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a s lilor de audi ie public în spiritul conceptului de performan B. nr. 917/20.D.2002 Ordin: M.11. 945/23.04.C.09. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 157/21.T. 867/05.C nr.P.1982 B.L. nr. 944/23. nr. p I .C. nr. 1004/10.M.1973 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XVII -9 P 92-1982 I. 11/1996 .2/2005 M.2003 M.P.C. nr.C.12.P. 1994/13.2003.12.A.P.2002. . . p I .M.-S.A. Anexa: B. prin transformarea acoperi urilor tip teras în acoperi uri înclinate. 9/2003 B.T.T.I. . nr. U. 364/08. 25/N/03.12.C.T.2002 B.06.L.1996 40 XVII -14 GP 088-2003 XVII -15 NP 063-2002 XVII -16 NP 002/01996 verzi pentru localit ile urbane Elaborator: ISLGC Normativ privind dotarea cu ascensoare a cl dirilor de locuit.-S.12.2005 B.N. 1991/12.Of.C.2005 M.C.2003 Anexa: B. Cerin e esen iale.12.I.21/2004 Ordin: M.C.2003 Ordin: M.T.L.Domeniu -nr.C.C 116/30.2002 M.C.C. p I . social-culturale.T.09.T.T.M. 2/1983 M.A.Of. . nr.2002 Înlocuie te P 92–1976 Inlocuie te NP 016-1996 XVII -10 NP 057-2002 XVII -11 NP 064-2002 XVII -12 GP 110-2004 M.8-9/2005 M. nr..C.12.U.C.12. p I .L. p I .T.C. nr.-S.I Normativ privind criteriile de performan specifice rampelor i sc rilor pentru circula ia pietonal în construc ii Elaborator: I.A.C. 16/2005 XVII -13 GP 089-2003 M. nr. Of. realizate dup proiecte tip.1177bis/27.03.L. Ghid privind reabilitarea termic a blocurilor de locuin e cu regim de în l ime pân la P+9E.T.L. de turism i administrative Elaborator: ISLGC Normativ privind proiectarea cl dirilor de locuin e Elaborator: I. 1383/24.Of.

T. executarea. nr. exploatarea.C. reglem. nr. Normativ privind proiectarea sta iilor de înc rcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule Elaborator: I.R. nr.P. 11/1986 B.09. dezafectarea i postutilizarea sta iilor de distribu ie a carburan ilor la autovehicule Elaborator: I. Normativ privind proiectarea de cre e i cre e speciale pe baza exigen elor de performan Elaborator: Spital Proiect S.P.T. .E. 174 / 15.T. nr.T. Of.2006 Înlocuiesc P 71–1979 Înlocuie te NP 30-1979 XVIII -2 P 71-1986 XVIII-3 P 117-1983 XVIII -4 NP 004-2003 Elaborator: I.02.P.C.C.P. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în cl diri industriale Elaborator: I.09.D. 53/20. 115/N/1. Normativ privind proiectarea de c mine de b trâni i handicapa i pe baza exigen elor de performan Elaborator: Spital Proiect S.P.09.89/2004 publicat în M.Of .1986 I. nr.N.04. 18/04.P.C. nr.C. p I nr.A. 1395 / 26.2006 M.C. p I .P. Normativ pentru proiectarea.C.C.T.A.D. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut B. 5-6/1983 M.L.97 XVII -18 NP 022-1997 M.Modificari M.C.2006 MTCT 276/2005 41 Se abrog ordinul nr. 118/N/1.P. 680 / 08.C.17/2001 XVII -19 NP 023-1997 M.C.C.Of .A.2005 B. nr. nr.03.2005 B. 448 bis/26.C.C.97 B.1983 M. Norme tehnice privind proiectarea spa iilor social-sanitare pentru construc ii industriale Elaborator: I.A .1985 I.C.T.A. 117/N/1.97 B. .L.05.T. 34 bis / 13.08.C. 18/31. Normativ privind proiectarea de dispensare i policlinici pe baza exigen elor de performan Elaborator : Spital Proiect S.C.D.B M.2004 XVIII-5 GP 107-2004 Ghid privind proiectarea depozitelor de de euri cu materiale geosintetice Elaborator: U. nr.Domeniu -nr.3/2006 .nr.C.C.U.T.P.C.01.-S.Of.A.C.P.I.C.12. p I .95 din 02.18/2001 XVIII-1 P 17-1985 I.C.C.02. 16/2001 Observa ii XVII -17 NP 021-1997 M.T. p I .T.A.L. 9/1985 Înlocuie te P 17–1971 B.07.T.

.10.L. pentru asigurarea parametrilor func ionali Elaborator PROED S.T.A. nr.L.P. nr.C.10.P.L. reglem.C.L. 16-17/2003 XIX-8 NP 077-2002 B. nr.2002 B.C.P.T. nr.A.T. 1765/23.L. nr.L. 1709/17.P.10.C.A.T.T.L.P. execu ie i evaluarea siguran ei la ac iuni seismice a lucr rilor hidrotehnice din frontul barat Elaborator :U.L. 1712/17.C.2002 M.L. 53/N/11.2002 B. NP 078-2002 Metodologie privind determinarea infiltra iilor la baraje si diguri de p mânt. nr.2002 B. 19/2003 XIX-4 GP 076-2002 M.1997 M.10. nr.03. Normativ de proiectare privind protec ia cheiurilor la acostarea navelor Normativ de proiectare antiseismica a construc iilor de acostare gravita ional Elaborator IPTANA S.T.7/2003 XIX-5 GE 048-2002 Ghid pentru proiectarea lucr rilor de ap rare i consolidare a taluzurilor la canale i diguri Elaborator: I.10.2002 42 B.09. canale de naviga ie si canaliz ri prin m sur tori de termometrie in foraje.L.C.L. 1409/26.L.L. Ghid de proiectare privind siguran a în exploatare a lucr rilor de consolidare costier Elaborator IPTANA S. 7/2003 XIX-6 MP 023-2002 M.P.2002 B.P.2002 B. 1715/17.F.A.T. nr.C.A. 1711/17. 16-17/2003 XIX-9 GE 050-2002 Ghid de elaborare a con inutului cadru al evalu rii impactului asupra mediului a .L. 1710/17.Domeniu -nr.T.I. Normativ de proiectare.S. M.A.L.L. Ghid de execu ie.10. exploatare i postutilizare a construc iilor de captare din apa subteran .P. 1713/17. tehnic din domeniu XIX-1 B.C.T.P.L. Elaborator GEOTEC S.2002 M.B.C. 12/2001 Indicativ reglementare tehnic GE 027-1997 Denumire reglementare tehnic M. nr.10. Ghid privind între inerea i exploatarea în siguran a construc iilor i instala iilor de la prizele de ap pe râuri Elaborator AQUAPROIECT M. 7/2003 XIX-7 Elaborator IPTANA S.C.T. 16-17/2003 B. 19/2003 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIX-2 GE 049-2002 XIX-3 NP 076-2002 M.P.

13/2004 XIX-12 Elaborator: U. nr..A. 13/2004 Ordin: M. p I .11.S.T.C. p I .2003 Anexa : B.C. 1/2002 Bro ura PROED SA XIX-16 ST 021-1997 Elaborator: PROED S.T.11.A.C.T.C.T.10.B. 17-18/2004 XIX-15 GP 062-2000 Ghid de proiectare i execu ie pentru construc iile de tratare a apei pentru localit i mici i obiective izolate.2003 Anexa :B.A.786/07. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii activit ilor privind amenaj rile portuare si c ile navigabile Elaborator IPTANA S.T. Anexa : B.10.2003 M.A.T.Of . GP 086-2003 Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea ac iunii asupra construc iilor portuare.C. nr.2003 Anexa : B.P.C. nr.2003. 2/2004 Ordin: M. 771/04. p I .T. nr. .L. nr. 786/07.04.C.2003 XIX-11 Elaborator: U. 666/30.11. 13/2001 Buletin Informativ PROED SA Înlocuie te P 84–1988 . 23/N/22. XIX-10 Elaborator: I. . .T. nr. reglem.Domeniu -nr.2003 XIX-14 GP 085-2003 Ordin: M. nr.2003 Anexa: B. nr.Of. p I .10.2003 Ordin: M. 771/04.10.C. 644/23. 15/2004 XIX-13 Elaborator: IPTANA S. maritime i fluviale M. nr.Of. în vederea asigur rii s n t ii popula iei i protec iei mediului M.T.P.C.1997 43 Ordin :B.nr. p I .T.H. NP 087-2003 Normativ pentru urm rirea comport rii construc iilor hidrotehnice M.2001 Ordin: B.C.Of.B.T.2003 M.T. M. nr. 643/23. .C. 645/23.C.Of.L. 642/23. NP 090-2003 Normativ pentru instrumentarea seismic a barajelor Ordin: M.11.C.A. Specifica ie tehnic privind proiectarea i executarea construc iilor i instala iilor aferente filtrelor de nisip cu nivel liber pentru asigurarea m surilor pentru siguran a M.T. 641/23.11. 786/07.P.L.C.05. nr.10.T. GP 084-2003 Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de ap Ghid pentru proiectarea c ilor navigabile Elaborator: IPTANA S.

334 bis/20.F. 78/10.C.T. .3 PCC 002-1999 M.C.P. Ghid de proiectare i execu ie privind realizarea i men inerea prin înnisipare artificial a plajelor Elaborator: IPTANA S.D. 5/1986 Înlocuiesc P 82-1983 XX.P.C. .C.1985 B.D. nr.E.Filiala Ia i Instruc iuni tehnice pentru proiectarea executarea i între inerea drumurilor de antier Elaborator: I.C. Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor Elaborator: ICECON S.04.A.P. nr.2005 B. Complet ri C 26 .4/2005 B. nr. Of.C.A.C. 6/2000 B.A.C.1982 XXI-3 I 27-1982 . 80/N/19.L.10.05.C.T.L.C. reglem.1987 I.C. nr.1986 B.P. 8/2001 Bro ur ICECON XXI-1 GT 019-1998 în exploatare Elaborator: PROED S.04.D. 92/14.06.C. Normativ privind proiectarea porturilor fluviale Elaborator: IPTANA S.nr.I. 6/1985 XIX-18 NP 106-2004 MTCT 160/2005 XX-1 C 16-1984 I.N.C. 15/07.04. 10/1982 44 XXI-2 C 26-1985 Normativ pentru încercarea betonului prin metode nedistructive Elaborator: : I.C.P.C. 158/N/6. Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucr rilor de construc ii i a instala iilor aferente Elaborator: I. S.02.C. nr.C.S.C.1998 I.D.A.1985 Instruc iuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbin rilor sudate de conducte Înlocuie te C 26–1972 C 30–1967 C 129–1971 I.D.C.2005 B.C. 332 bis/20.C.C.C.C. nr.C.C.P. 2/1987 B.D.R. p I .07.2000 B. 8/1985 B.Domeniu -nr. Of.A. Ghid de redactare a h r ilor de risc la alunecare a versan ilor pentru asigurarea stabilit ii construc iilor Elaborator: I. 11/22.5/2006 M. Bucure ti M.P.P. 19/17.C.P. nr.P.A. nr. nr.C.1984 XX-2 P 82-1986 I. nr.A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XIX-17 GP 103-2004 MTCT 162/2005 M.C.C.12.

C. nr.12.P.C.C.T.C. nr. 5/1981 .D.N. .C.C. Normativ privind calitatea îmbin rilor sudate din o el ale construc iilor civile.L.R.1988 Înlocuie te C 180–1976 XXI-9 C 200-1981 I.1980 45 B.C. I.L.E.C.C. 162/22.C.C.C.S.T.C.R. nr. 38/08.C. IGSIC i ICCPDC 31/21.P.R. Timi oara Instruc iuni tehnice pentru controlul compact rii p mânturilor prin metode radiometrice Elaborator: I. Instruc iuni tehnice pentru controlul calit ii betonului în construc ii îngropate prin metoda carotajului sonic Elaborator: I.P.C. 877/10.R.C.instala ii “ XXI-6 P 130-1999 Înlocuie te P 130–1997 B.A.1988 B. capitolele .09.N. 56/28.Filiala Timi oara Complet ri I 27 .C.N. 106/1.D.C. 57/N/18.E. Ordin: M.1982 I.11.12.E. 1/2000 M.C. 81/N/05.D. nr.D.T. 2/1988 XXI-7 C 150-1999 XXI-8 C 180-1988 I. 6/1982 XXI-10 C 204-1980 Normativ privind comportarea în timp a construc iilor Elaborator: I.A.C..Of. . industriale i agricole Elaborator: I.D.C. nr.1979 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXI-4 C 54-1981 XXI-5 C 56-2002 M.E.R.10.G.09.C.C. 1920/2004 B. nr.P.C.C.C.C.I.C.T. 5/1988 B.1999 Înlocuie te C 56–1985. nr.P. Anexa B. reglem.C. 7/2000 Înlocuie te C 150–1984 B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic tehnologice Elaborator: I.11.C.C.N.C.2003.1999 M.C.C.P.08.E. 900/25. Normativ cadru privind verificarea calit ii lucr rilor de montaj al utilajelor i instala iilor tehnologice pentru obiective de investi ii Elaborator: I.D. p I .06. nr.P.C.C.C. 2/1982 Înlocuie te C 54–1976 I.2003 Instruc iuni tehnice pentru încercarea betonului cu ajutorul carotelor Elaborator: I..C.1981 B.R.E.C. nr. Normativ pentru verificarea calit ii i recep ia lucr rilor de instala ii aferente construc iilor Elaborator: I.N.Domeniu -nr.N.C.P. .

Instruc iuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometric i a calit ii cus turilor sudate ale rezervoarelor din o el cilindrice verticale pentru depozitarea i eiului i produselor petroliere lichide Elaborator: I.C. reglem.Domeniu -nr. 9/1993 XXI-16 C 247-1993 M.P.E. 1/1982 Observa ii XXI-11 C 205-1981 XXI-12 C 220-1985 I. 20/N/12.P.C.C. nr.C.C.E.C.R.L. 33/14.C.N.L.R.T. 17/N/14.C.C.C.C.L.C.05.C. nr. nr. 47/N/30.L. 1/1989 XXI-14 C 236-1991 M. .E.R.T.C. Îndrum tor cadru privind exploatarea i între inerea cl dirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorit ilor publice Elaborator: I.R.C.C.05. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut I.N.C. 10/1993 XXI-17 ME 004-2000 Instruc iuni tehnice privind încercarea in situ prin înc rc ri statice.P.1981 B. nr. Instruc iuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere din profunzime la determinarea rezisten ei betonului din lucrare Elaborator: I. nr.T.1989 B.P. Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare în zonele de distrugeri ap rute ca urmare a Ordin B. 13/2001 Bro ur ICECON .06.C.T.D.1980 a construc iilor civile i industriale Elaborator: I.C. 97/11.C.C.N.A.D.E. nr. nr.P.12. Ghid pentru inspectare i diagnosticare privind durabilitatea construc iilor din beton armat i precomprimat Elaborator: I.C.C.D.C.06.C.1993 B.P.R.C.C. 3/1992 XXI-15 C 244-1993 M.C.A.A. 9/1985 XXI-13 C 231-1989 I.2000 46 B.N.E.07.1985 B.A.Filiala Timi oara Instruc iuni tehnice privind folosirea metodei semidistructive prin smulgere de pe suprafa a de determinare a rezisten ei betonului în lucrare Elaborator: I.C.D.P.1993 M.N.12. 21/N/27.1991 B.P. 44/30. conform STAS 1336 .

10.L. 5/1987 Înlocuie te XXII-7 C 149-1987 unor seisme Elaborator: ICECON S.C.P.1997 B. 81/N/20.L.T. nr. S. S.C.D.C. nr.C.C. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor.C nr. Normativ privind executarea lucr rilor de între inere i repara ii la cl diri i construc ii speciale Elaborator: I. nr.A.Interven ii la învelitori i acoperi uri (terase i arpante) Elaborator: I.C.A. nr. 80/N/20. 47 B.1997 XXII-2 NE 006-1997 M.A.E.L.T. 79/N/20. .Interven ii la închideri exterioare Elaborator: I. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor. S.A.1997 B.P. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor. 11/1997 M.L.09. Ghid i program de calcul cadru al responsabilului cu urm rirea în exploatare a construc iilor Elaborator: C.R.C. 29/N/07. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.A. reglem. Instruc iuni tehnice privind procedeele de .P.C. S.N.C.P.C.C.P.1999 B.05. 14/1997 XXII-3 NE 007-1997 M.P. 11/1999 Înlocuie te P 135-1995 i P135/1-1996 XXII-5 NP 035-1999 M.T.T.A.C.T. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.1997 B.C. nr. nr.05. 116/N/01. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor.P.1999 I.A.P.L.L.Interven ii la compartiment rile spa iilor interioare Elaborator: I.04. subansamblurilor i elementelor componente ale construc iilor.A.O.A.Domeniu -nr.T.C.C. 13/1997 XXII-4 GE 032-1997 M.P.A.A.C. Interven ii la structuri Elaborator: I.C. 7/1999 B. 82/N/05.P.P.05.A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXII-1 NE 005-1997 B.S. 9/2000 XXII-6 GE 035-1999 M. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.

.E.T.U.T. 915/20. Metodologie privind programul de urm rire în timp a comport rii construc iilor din punct de vedere al cerin elor func ionale Elaborator: U.12. p I .T.2003 Anexa B. 48 Ordin: M.2003 Anexa: B.Domeniu -nr.C.2/2004 XXII-10 MP 029-2003 M.M.A.12.R.N.2003 Ordin: M.C.Of.N. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zid rie. 917/20.2003 Ordin: M. .T.08..04.C.L. . nr.T. 1009/10. p I . nr.Of. reglem. p I .T.A. nr. 1008/10.C. . nr.C.B.Of.A.T.A.T.C.E.C.Of.12.12. . Ghid privind identificarea i clasificarea defectelor la tunelurile pentru c i de comunica ie Elaborator : U. nr. 1010/10.C.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae F c torul de Minuni-M n stirea Pop u i Elaborator: PROCEMA S.Of.1991 Înlocuie te C 203-1982 XXII-9 MP 031-2003 M. 4/N/17. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea i execu ia lucr rilor de îmbun t ire a izola iei termice i de remediere a situa iilor de condens la pere ii cl dirilor existente Elaborator: I.12.9/2004 XXII-13 GP 079-2003 remediere a defectelor pentru elementele de beton i beton armat Elaborator: I.C.12. p I . Metodologie privind executarea hidroizola iei cu materiale compozite la zid rii de piatr cu emplecton pentru cl diri de patrimoniu.12. p I .P.C. Ghid privind proiectarea i execu ia M. tencuieli) i tratamentul suprafe elor pictate la construc iile vechi cu valoare de patrimoniu.C.2003 Ordin: M.R.T.12.C.I.2003 Ordin: M. 920/22.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 83/21. 6/1991 M. 922/22.2003 Anexa B.2003 Anexa B.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae F c torul de MinuniM n stirea Pop u i Elaborator: PROCEMA S.23/2004 XXII-12 MP 030-2003 M. 1005/10.C.T.1987 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut C 149–1981 Observa ii XXII-8 C 203-1991 B. în condi ii de umiditate excesiv i existen a biodegrad rii.T.T.C.23/2004 XXII-11 GT 061-2003 M.

P.A.07. Normativ de proiectare pentru lucr rile de repara ii i consolidare ale podurilor rutiere în exploatare M.C.T.C.N.03. Anexa: B. reglem.12.T.1997 Bro ur ICECON XXII-19 GE 022-1997 M.09.05. 308/16.07.R. . decantoarelor i metantancurilor în exploatare Elaborator: I.A.T.N.nr: 1718/2004 B.L.A. 15/2004 Ordin: M.P.1996 B.P.C.C.U. 434 bis/23.C.A. CLUJ Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii Elaborator: I. .2003 nr.C .2005 B. nr.L.I. nr. CLUJ Ghid privind execu ia decup rilor i perfor rilor în elementele de construc ii din beton i beton armat Elaborator: ICECON S.E. 56/N/15.T.R.E.C.C.C.09. 43/N/03.C.T. Specifica ie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale materialelor de sablare folosite pentru reabilitarea construc iilor i pentru asigurarea calit ii acestora Elaborator: I.Domeniu -nr. p I .A.L. Ghid privind execu ia lucr rilor de demolare a elementelor de construc ii din beton i beton armat Elaborator: ICECON S.P. Of.T.C. 53/N/15. nr.1996 XXII-16 ST 003-1996 M. nr.C.09.C. nr.6/2005 . 670/23.A.T.L.I. Ghid privind investigarea st rii tehnice a rezervoarelor. 670/23.2003 .2003.C. 14/1997 XXII-17 GT 052-2002 M. 30/N/03. Anexa : B.R.N.A.09.C.C.2003 B. 965/02. p I .C.A. 1/2004 XXII-18 GE 009-1997 M.E.P.C. 8/1997 XXII-15 GE 003-1996 M. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 305/16. nr.T.2003 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXII-14 MP 027-2003 M.U.P.Of. CLUJ Ghid de utilizare a materialelor plastice(tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucr rilor de reabilitare a construc iilor Elaborator: I.03. nr.1997 OMTCT 181/2005 49 Bro ur ICECON XXII-20 NP 103-2004 consolid rii structurilor în cadre din beton armat cu pere i turna i in situ Elaborator: I.

E.P. 12/1985 50 .1996 B.U. 49/N/15.P. 22/26.07.R.1996 B. a siguran ei în exploatare i a protec iei mediului ambient Elaborator: ICECON S.A.P.N.96 B. 2/1989 I.C. reglem.C.L. 62/30.06.T.C.T.10. Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri Elaborator: I.P.C. nr. a asigur rii în exploatare i a protec iei mediului ambiant Elaborator: ICECON S.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.A.C.C. Specifica ie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale echipamentelor pentru lucr ri de beton pentru asigurarea calit ii construc iilor.C. Metodologia privind elaborarea cerin elor pentru mijloace tehnice i echipamente utilizate la executarea lucr rilor de construc ii Elaborator ICECON S.C.T. 1/1997 Bro ur ICECON XXIII-4 ST 006-1996 M.L.I.P. nr. 47/N/15. 57/N/15. I. a protec iei vie ii.Domeniu -nr. nr.1985 B.A.T.1996 B.P.A.1989 XXIII-3 IM 004-1996 M.N. pentru asigurarea calit ii construc iilor. 2/1997 Bro ur ICECON XXIII-6 Elaborator: INCERTRANS S. nr.C.C. prin sistemul de înlocuire a subansamblurilor Elaborator: I. nr. nr.D.R.P.A.07.C.L.C.07.A. 611-5 i 650-658. Metodologia de calcul a produc iei echivalente realizate de ma inile i utilajele de construc ii i a gradului de mecanizare a lucr rilor de construc ii Elaborator: I. 4/1997 Observa ii XXIII-1 GE 001-1996 XXIII-2 U 3-1989 B.A.A. Specifica ie tehnic privind criteriile i nivelele de performan ale echipamentelor pentru lucr ri de finisaj.C.E.D.C. 45/N/15.A.C.07. a protec iei vie ii i a s n t ii.C.C.L. 14/1997 Bro ur ICECON XXIII-5 ST 007-1996 M. Instruc iuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construc ii din codurile 42.

D. nr. 13/2003 Inlocuie te CE 1/1995 XXIV.1981 B.4 Normativ privind dotarea cu ma ini.A.A. 3/5.R.2000 B.T.L.L.L.T.C.C.02.T.2 M.P.03.C.1987 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIII-7 XXIII-8 XXIII-9 M.T.T.C.E.Domeniu -nr. 6/1995 XXIV.C nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic I.P.C.D. Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare i transport NE 004-1997 tehnologic în vederea asigur rii cerin elor de calitate a construc iilor Elaborator: ICECON S.07. Regulament privind metodologia de inventariere a construc iilor tip cl dire din RRS 1-1994 fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic Elaborator: I.E.C.11.T. Normativ de personal pentru activitatea de U 11-1987 mecanizare a lucr rilor de construc ii Elaborator: I.C. nr.-S. 1576/02.C. 157/N/06.C.L.1997 Ordin B. Normativ cadru privind detalierea con inutului cerin elor stabilite prin Legea NC 001-1999 10/1995 Elaborator: I. reglem.E. Proceduri pentru atestarea conformit ii produselor destinate construc iilor la PCC 003-1999 furnizor: ancoraje i blocaje pentru precomprimarea betonului M.C. 1/2001 XXIV. 12/1999 Bro ur ICECON XXIV-1 M. nr.C.N.P. nr.R.P. nr. 49/N/03. 50/23.R.C.07.P.A.P. scule i U 10-1980 dispozitive a muncitorilor în construc ii Elaborator: I.C.A.03. nr.L.A. 12/1999 Bro ur ICECON XXIII-10 M.3 M.A. 30/N/06.A.T.C.-S.C.C. Normativ privind proiectarea cl dirilor civile din punct de vedere al cerin ei de siguran NP 068-2002 în exploatare Elaborator: I. Normativ privind asigurarea cerin elor de calitate a construc iilor printr-o mentenan NE 003-1997 eficient a ma inilor i utilajelor de construc ii Elaborator: ICECON S. 222/N/27.C.10.N.C.09.P.A.A.C.2002 B.P.1994 B. 48/N/03.C. 7/1987 Înlocuie te U 11–1983 I. 14-15/2000 Bro ur ICECON .L.P. nr.T.C.P.2000 51 B.L. 6/1981 B.1997 Ordin B.N.

2002 M.T.1997 52 Ordin:M.A.P.P.T.N.C.T.A.13 PCC 012-2000 XXIV-14 NP 014.nr. 13/2001 Înlocuie te "Normele republicane de protec ie a muncii" XXIV.A.R.A. S. 172/N/11. nr.1709/17. 175/N/11. Normativ de proiectare a s lilor aglomerate cu vizitatori.T.Of.A. în func ie de activit ile desf urate în regim de iarn -var Elaborator: I.2002 B.01.11 XXIV. detalieri i solu ii de aplicare a prevederilor normativului de siguran la foc P 118-99.9 PCC 008-2000 XXIV.P. 85/N/5.12 PCC 011-2000 XXIVI.L.P.A. Procedur de atestare a efilor sta iilor de betoane Elaborator: ICECON S. transporturilor i locuin ei Elaborator: INCERTRANS SA Procedur de atestare a sta iilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S.A.P.03.C. nr.-S.A.10. 173/N/11. nr.C.5 NP 006-1996 XXIV.A.P.T.08.C.08.Domeniu -nr. nr. 5-6-7/1993 B. nr.C.C.L.C.T. 13/2000 Bro ur ICECON B.P. 1992/13. 174/N/11.A.T.7 MP 008-2000 M.L.12. nr.T.L.A.10 PCC 010-2000 XXIV.1997 B.L.1996 Elaborator: ICECON S.C. 6/N/22.-S.2000 M.P.L. 23/N/19.L. Normativ privind igiena compozi iei aerului în spa ii cu diverse destina ii.C.P. Procedur de atestare a sta iilor de betoane Elaborator: ICECON S. p I . Normativ privind proiectarea i executarea m surilor de izolare fonic i a tratamentelor acustice în cl diri inclusiv instala ii .1996 B.C. nr. Regulamentul privind protec ia i igiena muncii în construc ii Elaborator: I. 13/2000 Bro ur ICECON B.T.A.08.P.C.08. .A. reglem. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut M.C.P.2000 M.P. 8/2001 XXIV-8 NP 073-2002 M.02.C.05.T.Cerin ele utilizatorilor Elaborator: I.C. 13/2000 Bro ur ICECON B.P.2000 M. 13/2000 Bro ur ICECON B.A. Elaborator: I. nr.2000 B. 9/N/15. Norme de prevenire i stingere a incendiilor specifice activit ilor din domeniul lucr rilor publice. nr. 31/N/22. Manual privind exemplific ri.A. 2000 M.6 NP 008-1997 XXIV.L.12.T.A. nr.E.A.93 M. 2/1997 M. Procedur de atestare a efilor sta iilor de producere a agregatelor Elaborator: ICECON S. 10/1997 Observa ii XXIV.T.L.L.L.4/2003 B.C.

B.C.C. 14/1999 XXIV-17 ST 040-2000 M. 7/1995 XXIV -22 C 253/1-1994 Elaborator: : I.S.C. nr. 28/N/07.01.P. Siguran a la foc. pt.Solu ii constructive pentru realizarea locuin elor în mediul rural cu respectarea cerin elor din legea10/1995 Elaborator PRODOMUS Specifica ie tehnic pentru sisteme de stingere a incendiilor folosind generatoare de aerosoli tip FIREPRO Elaborator: U.P. laboratoare i industria farmaceutic ) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Instruc iuni tehnice de proiectare i execu ie a elementelor de construc ii i de instala ii pentru camere curate utilizate în domeniul M.L. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnic a teritoriului României Elaborator : I. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV. nr. Normativ de siguran la foc a construc iilor Elaborator: I.C. 24/N/25.1994 53 B.T.C. nr. nr.L. Elaborator: ICECON S. 24/N/25.P. 7/1995 .T.04.08.1999 B.N.T. nr.T.L. Ghid privind procedura de verificare a îmbin rilor sudate la materiale termoplastice (distructive i nedistructive).04.C. 13/2001 Anexa: B.04.P.15 GT 024-1999 M.N.R. 20/N/07.A.Domeniu -nr.A.1994 B.A.A.1999 M.T.T. 7/1999 B.A. Inc. nr. 10/1995 Înlocuie te P 118–1983 XXIV -19 P118-1999 XXIV -20 P 136-1995 XXIV -21 C 253/0-1994 M.Exp.L.T.E. 10/1996 Înlocuie te C 58–1986 B.R.08.C.C.A.C. 342/N/19.C.C. 6/2001 XXIV -18 C 58-1996 M. i Sting.12.P. Cerin e de calitate.T.E. 24/N/03.C.A.C. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor i produselor combustibile din lemn i textile utilizate în construc ii Elaborator: C. 27/N/07.C.L.A.P.04.L.P. nr.P. 1996 M. 5/2003 Bro ur ICECON XXIV -16 GE 040-1999 M. Ghidul primarului i al consilierilor locali.2000 Ordin :B.L.T.-S.S. reglem.A.C.T.2000 B. Prev.A. 4/N/31. Instruc iuni tehnice de proiectare i executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul s n t ii(spitale.L. 1995 B.P.

C. 1615/02.A. nr.L.P.-S.Of. garsoniere i apartamente) din cl diri hoteliere Elaborator : I.C. nr.2002 GT 030-2001 M. executarea i exploatarea dispozitivelor i sistemelor de evacuare a fumului i a gazelor fierbin i din construc ii. nr.R.T.P.P.02. S.P.L.9/2005 XXIV. 1503/09.N. Bucure ti Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc pentru cl diri în domeniul B. 12/2003 XXIV.L.07.P.11. 1065/30. 9/1994 Bro ur IPC XXIV -24 GP 063-2001 M.11.-S.T.C.07.C. reglem.T.L.E.2002 M.T.T.P. Ghid pentru proiectarea.2001 B. executarea i exploatarea instala iilor de stingere a incendiilor Elaborator : UTCB Normativ privind cerin ele de calitate pentru unit i func ionale de cazare(camere.T. laboratoare i industria farmaceutic ) Elaborator: ELECTROUZIN PROIECT Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata execut rii lucr rilor de construc ii i instala ii aferente acestora Elaborator: I. . 1/2004 .14/2002 Înlocuie te PD 196–1989 XXIV -28 NP 086-2005 M.1994.06. Normativ pentru proiectarea.12.L. nr.2005 B. nr.27 NP 071-2002 B.P.T.C. 6/2002 B. nr.2002 54 B.A.C.479/07.B.A.C.2001 B.C. p I bis .L.2005 M.C. nr. 6/2002 XXIV -25 M.C. 20/N/11. 2003/16.L. 8.30 GT 049-2002 s n t ii (spitale. în caz de incendiu Elaborator: I.A.29 NP 079-2002 M.L.T.C.P.T.C.2002 M. nr.C.T.26 GP 069-2002 XXIV.Domeniu -nr. 217/17.L.P.C. B.T.C.L. 1613/02. L. nr.P. Normativ privind proiectarea construc iilor i instala iilor speciale privind prevenirea i stingerea incendiilor Elaborator : METROUL S.T.A. Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc la s li aglomerate Elaborator: I.07. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV-23 C 300-1994 M.L. 4/2003 XXIV. 1056/26. Ghid de proiectare pentru instala ii de stingere a incendiilor cu cea de ap Elaborator : U.L.10.

T. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr.P.2003 55 Înlocuie te GT 020-98(vol.C.L. .T.T.P.12.T. p I .nr.Of.Timi oara Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construc iilor din o el Elaborator :U.P. 262/N/02.L.A. pentru instalatii de ventilare-climatizare Elaborator: I.-S.867/5.12.2003 B.2000 M.11.10/2001 XXIV-35 NP 066-2002 M.A.nr. 22/2004 M. nr. 1995/13.P. 22/2004 Înlocuie te GT 020-98( vol.C. I) XXIV-38 GT 060-2003 s n t ii Elaborator: I.T.2002 XXIV -32 NP 065-2002 M.2003 M.12.T.2000 B. 10/1995 privind calitatea în constructii.T.P.P. 9/2004 Înlocuie te P 61-1971 XXIV-36 GT 058-2003 M.O.L.T. nr.T. 1993/13.P.P.L.-S.2004 Anexa B.P.C.C.C.A.-S.A.C.C.T.C.A. . Normativ privind proiectarea s lilor de sport(unitatea func ional de baz ) din punct de vedere al cerin elor Legii 10/1995 Elaborator: I.C. 10/1995 privind calitatea în constructii. p I . .T. 901 / 25.nr.T.12.-S.P.O.Domeniu -nr.L. nr.C. 2002/16. nr.C. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 1/2004 M.P. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV -31 GT 050-2002 B.-S. 263/N/02.12. pentru instalatiile electrice din cladiri Elaborator: I.T .10/2001 XXIV -34 NP 046-2000 B. . Ghid de evaluare a riscului de incendiu i a siguran ei la foc pentru c mine de b trâni i persoane cu handicap Elaborator: I.C.P.A.L. 902 / 25. · Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform legii nr. 2/2003 XXIV-33 GP 055-2000 B.V) XXIV-37 GT 059-2003 Ordin: M.12.2003 Ordin: M.2003 B.2003 Înlocuie te GT 020-98(vol.11.A.T.T. reglem. p I .C. Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale construc iilor din o el Elaborator :U.944 /dec.2002 M.C.A. nr.2002 Ordin : M. p I . 903 / 25.T.867/5. nr.C.-S.O.C.11.T.Timi oara Normativ privind proiectarea terenurilor de sport i stadioanelor din punct de vedere al cerin elor Legii 10/1995 Elaborator: I. 867/5.11. E) Ordin: M.T. nr.C.11. nr.

A.A.L. 156/N/6.A.nr.T.P.2000 M. 337/N/ 08.10/1995 la GE 036-2000 lucr rile de pietruire a drumurilor Elaborator: INCERTRANS SA Procedur de inspec ie tehnic a ma inilor i echipamentelor tehnologice de construc ii PCC 021-2000 aflate în exploatare sau importate la mâna a doua Elaborator: ICECON S. nr.41 M.L.L. nr.A.A.L.2000 Ordin B.L.T.C.T.A. Ghidul primarilor i al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr. reglem. Procedur privind evaluarea performan elor tehnologice în vederea atest rii tehnice a PCC 013-2000 ma inilor de fasonat o el beton Elaborator: ICECON S.2000 XXIV –42 M.07.P.A.07. 13/2001 Bro ur ICECON XXIV-43 M.Domeniu -nr.T. 32/N/22.01.C. 23/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV -39 M.12. Specifica ie tehnic privind cerin ele de calitate i siguran în func ionare a echipamentelor vitale din dotarea ST 027-2000 construc iilor supuse ac iunilor dinamice aleatoare Elaborator: ICECON S.08.2000 Ordin B.23/2003 XXIV-44 XXIV-45 10/1995 privind calitatea în constructii.P.L. nr.2000 Bro ur ICECON Ordin B. 166/31.C.T.-S.T.T. 170/N/11.P.C.13/2001 Bro ur ICECON XXIV. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic B.A.A.2003 B.A.A. pentru instalatiile de încalzire centrala Elaborator: I. nr.P.05.P.P.C. 9/2000 Bro ur INCERTRANS XXIV-40 M.T.C. Ghid de interpretare a cerin elor esen iale ale construc iei în vederea stabilirii adecv rii la GT 051-2002 o utilizare prev zut a produselor pentru construc ii Elaborator: PROCEMA S. 56 Bro ur ICECON Bro ur ICECON .A. Specifica ie tehnic privind cerin ele de performan i proceduri de verificare a ST 026-2000 calit ii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente înglobate în construc ii Elaborator: ICECON S.C. PCC 014-2000 Procedur privind evaluarea performan elor M.T 159/N/06.

10.C. reglem.C.N. 2/N/03.A.C.P. Metodologie de calcul dinamic a valorii investi iilor .C.A.T.T.L. 12/1992 XXV.L. 32/N/16.P.B.C. nr.L.C.2000 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXIV-46 M.R. 13/2000 Bro ur UTCB B.05. Ghid pentru evaluarea lucr rilor de consolidare pe baz de deviz cadru pentru GEx 004-2000 solu ii reprezentative de consolidare Elaborator: I. Metodologia pentru evaluarea cl dirilor i GV 001/0construc iilor speciale din grupele 1 i 2 de 1995 mijloace fixe Elaborator: I.C. 369 bis/03.A.C.L. nr.2000 M.T. 375 bis/04. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 171/N/11.C.2005 B.2005 B. Of.A.7/2005 XXV.L. nr. 10/1995 Elaborator: U.1 M.C.5 tehnologice în vederea atest rii tehnice a a vibratoarelor pentru betoane Elaborator: ICECON S.T.06.C. . nr.1992 57 B. .08.2000 M. p I . Normativ pentru proiectarea i montajul pere ilor cortin pentru satisfacerea NP 102-2004 cerin elor de calitate prev zute de Legea nr.N.P. Of. nr.04. 2/N/03. Îndrum tor privind aplicarea costului global în domeniul construc iilor Elaborator: I. nr.B. 46/N/30.E.A. p I . Ghidul criteriilor de performan a cerin elor de calitate conform Legii nr.A.E.T.3 M.2 XXV.T. Ghid de ac iuni de reducere a riscului GEx 003-2000 seismic pentru construc iile existente Elaborator: U. 169/N/11. 44/N/30. S.2000 Bro ur ICECON XXIV-47 MTCT 173/2005 M.05. nr.C.P.9/2006 GT 020-98 Volumul S î i înceteaz aplicabilitatea XXIV-48 MTCT 170/2005 M.T.P. nr. 2/2001 XXV.R. nr.C.08.A.06.1995 Ordin B. 13/1995 XXV.T. 12/1992 B.04.P.Domeniu -nr. Procedur privind evaluarea performan elor tehnologice în vederea atest rii tehnice a PCC 015-2000 autobetonierelor Elaborator: ICECON S.T.C.1992 M.C.P.P.A.4 B.L. 10/1995 privind GT 063-2004 calitatea în construc ii pentru instala ii sanitare din cl diri Elaborator: I.A.

A.A.C.8 Elaborator: I.1995 B.C.3. nr.P. nr.E.1995 B. 31/N/02.1996 B. instruc iuni de aplicare a prevederilor Hot rârilor Guvernului României conexe la legea 10/1995 Elaborator: M.T. 6/N/31.T.L.L.L.L.R.T. 4/1996 Metodologia de stabilire a categoriei de importan a construc iilor Procedur de control în teritoriu asupra 58 .A.A. 2. 4/1996 XXV. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV. Procedur privind autorizarea laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii Elaborator: M.6 M.A.P.L. Proceduri.01.T.10.P.4/1996 XXV. P. nr.T.L.C.7 M.Domeniu -nr. Metodologia privind formele i organismele de lucru pentru elaborarea procedurilor pentru sistemul calit ii în construc ii Elaborator: M.P.T. Instruc iune privind modelul de completare a buletinelor de încerc ri emise de laboratoarele de analiz i încerc ri în construc ii Instruc iuni privind atestarea institutelor i societ ilor comerciale cu profil de încerc ri în construc ii pentru activitatea de agrement tehnic în construc ii Instruc iuni privind autorizarea responsabililor cu urm rirea comport rii în exploatare a construc iilor Instruc iuni privind crearea i implementarea unui sistem de calitate în laboratoarele de analiz i încerc ri în construc ii Instruc iuni privind exigen ele pe care trebuie s le îndeplineasc laboratoarele de analiz i încerc ri în construc ii în vederea autoriz rii M.C.C.N. reglem.P.10. 31/N/02.A.

04.2.S. Lucr ri Publice.1 M.Of. Urbanism i Amenajare a Teritoriului pentru interven ii în timp asupra construc iilor Ghid cuprinzând coeficien ii de uzur fizic normal la mijloacele fixe din grupa 1 "Construc ii speciale" B.T. i în B.9 P 135-1999 instala iilor de gaze naturale Procedur privind atestarea auditorilor pentru autorizarea laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii Procedur privind auditul laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii în vederea autoriz rii Procedur privind autorizarea dirigin ilor de antier Procedur privind autorizarea personalului de specialitate din laboratoarele de analiz i încerc ri i din activitatea de control de calitate(CQ) Procedur privind controlul statului în fazele determinante pentru rezisten a i stabilitatea construc iilor Procedur privind organizarea i func ionarea comisiilor de autorizare a laboratoarelor de analiz i încerc ri în construc ii Sistem de proceduri privind efectuarea de inspec ii la organele administra¡iei publice locale/jude ene care emit autoriza ii de construire/desfiin are precum i factorii implica i în respectarea prevederilor acestora Procedur privind emiterea acordului Inspec iei de Stat în Construc ii. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii M.07.1999 59 În curs de publicare în M.Of.L. nr.L.10. nr.L.06.C.381/05.L.10.P.. nr. p I.486/ 04. .P.C.P. nr. 31/N/02.04.488/03. 2/2000 Înlocuie te P 135–1995 i P 135/1-1996 .Domeniu -nr.A.. p I.nr.10.L.2007 M.2002.T. 85/N/25.1995 Ordin comun M. Rectificare: tabelul din cuprinsul art.264/19.T.2002 M. nr.D.P.2002 Înlocuie te ordin M.500/05.A. XXV.C.2007 i I.L.07. reglem. poz. partea I.Of.nr.

E.P.C.montaj i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.T. nr.Domeniu -nr.09.P. 2/2002 Bro ura COCC .2000 XXV-11 GM 015-2001 M. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucr ri de construc ii.10/1995-partea a III-a: Lucr ri de izola ii i repara ii la izola ii pentru comstruc ii Elaborator : C.2000 60 Ordin:B. nr.O.C.N.2001 Ordin:B.C.C.C.09.2001 Ordin:B.09. Norme metodologice de agreare a persoanelor fizice i juridice pentru proiectarea consultan a evaluarea i instruirea în domeniul sistemului calit ii Elaborator: I. nr. pentru satisfacerea cerin elor Legii nr.T. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucr ri de construc ii montaj i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.C.L 1217/06.C.O.L. 1/2002 Bro ura COCC XXV-14 GM 012-2000 Elaborator: I. nr.L.L.C.P.T. reglem.12.C.09. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de M. pentru satisfacerea cerin elor Legii nr.L.T.R. 1/2002 Bro ura COCC Revizuire VARTEH – 75 XXV-12 GM 014-2001 M.C.L.L. 1216/06. nr. 1/2002 Bro ura COCC Revizuire VARTEH – 75 XXV-13 GM 013-2001 M.C.E. 344/N/19.T.C.P.L.C. Ghid i metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucr ri de instala ii i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare.C.L.10/1995-partea a II-a: Lucr ri de repara ii la construc ii Elaborator: C.A. pentru satisfacerea cerin elor Legii nr. 204/N/22.2001 Ordin:B.C.N. 13/2001 M.O. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-10 MP 011 -2000 Ordin:B.P. 1218/06.10/1995 -partea a-II-a: Elaborator : C.R.

836/06.C.A.T. 836/06. nr.09.T.2002 XXV-18 P 91/1-2002 M. 13/2002 XXV-16 RCs-2002 M.C.C.P.L. M.2004 B.T. B.C.2002 B. nr.C.N. 205/N/22.P. nr.O. 10/2003 XXV-19 GP 090-2003 M.C. 837/06.L.T.C. reglem.01.Of. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucr ri i obiecte de construc ii pentru investi ii realizate din fonduri publice Elaborator : I.06. 39/14.2002 Î i înceteaz aplicabilitatea la intrarea în valabilitate a normativului NP 074-2007 Ordin B.L. industriale i social-culturale Elaborator : C.C.L.C.P. nr.C.L.C.C.06. 13/2002 B. p I .O.10/1995 -partea a I: Lucr ri de construc ii Elaborator : C. 13/2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-15 GT 035-2002 Ghid privind modul de întocmire i verificare a documenta iilor geotehnice pentru construc ii Elaborator: U. nr. Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execu ia lucr rilor de construc ii i instala ii.O. Indicator de norme de deviz pentru lucr ri de repara ii la izola ii în construc ii i instala ii Elaborator : C.L.O. Caietul IV: Instala ii interioare Elaborator: C.E.Domeniu -nr. pentru satisfacerea cerin elor de calitate cuprinse în Legea nr.L.C.10.nr.T.N.P.T.B.06.C.2002 XXV-17 Rplz-2002 M.C.R. nr.C.P.R.C. .T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic lucr ri de construc ii montaj i influen a acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare.2000 61 B.L. M.2004 Ordin: M.13/2001 .E. evaluare i instruire în domeniul calit ii în construc ii Elaborator: I. Procedur pentru aplicarea normelor metodologice de agreere a persoanelorjuridice i fizice pentru proiectare. 16/2005 Bro ura COCC XXV-20 IM 013-2000 Indicator de norme de deviz pentru lucr ri de restaur ri i consolid ri la construc ii avariate civile.L.C.C.01. 1568/15.61/23. consultan .C.T.

278/21. 562/2003 M. 550/09.T.T.T.2003 Ordin: M. Of.C.T .0 3. .P.Procedur de agrement tehnic pentru produse. 11/2003 M.02. p I .C. nr. nr.T.06.C.Domeniu -nr.04. 777/26.C. procedee i echipamente noi în construc ii . Îndrum tor pentru atestarea tehnicoprofesional a speciali tilor cu activitate în construc ii Elaborator: M.427/19.C.06.T.T. Metodologie privind ini ierea. 125 bis/11.C. 1889/15. ordin M.2003 M.L. amenajarea teritoriului.Of.05. aprobarea i valorificarea reglement rilor tehnice i a rezultatelor activit ilor specifice de reglementare în construc ii.T. nr. 397/09.12.Procedur de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construc ii .C.T.Of. nr.06.1410/10. elaborarea.2004 Metodologie de elaborare i con inutul cadru al documenta iilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.T. programarea. .P. p I .A.Of.T.Of.C.P. p I .T. 542/08. Metodologie privind stabilirea categoriilor de importan a barajelor Elaborator : I.2004 XXV-25 PAT 2. p I .04.I.2004 M. avizarea.T.P. M.M. achizi ia.A. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M.L.04.Procedur privind avizarea agrementelor tehnice în construc ii Elaborator: M. Îndrum tor pentru atestarea auditorilor energetici pentru cl diri i instala ii aferente Elaborator: M.C. . nr.08. Proceduri privind agrementul tehnic în construc ii : . urbanism i habitat Elaborator: M.Of.T.2003 M.T.2004 nr.C./M. p I .2004 Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-21 XXV-22 XXIX-23 completare cu M.L.08. nr.Z.M.2003 M.2002 62 XXV-26 NTLH 021 M. nr.T.) Elaborator: URBANPROIECT S. 1167/09. p I .02.2003 XXV-24 PAT 1.L.2003 B.L.2004 PAT 3. . .L.2004 M.T. 782/25.2002 . 115/288/11.T.T.U. reglem.10.

134/29.T.2002 industriale 3. englez în scopul M.02.12.2001 Înlocuie te CD 3194.M.D.D.L.T.N.P. 514-92.L. 27/19.T siguran în exploatare a barajelor i . Normativ privind organizarea i efectuarea anchetelor de circula ie.06.C.2002 Elaborator : I. 22/26.I. nr.2003 Elaborator: BOMACO S.L.D.4/2001 DD 506-2001 de anchet în vederea prelucr rii Elaborator: INCERTRANS S.T. Decizia A./M.T. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXV-27 XXV-28 XXV-29 Înlocuie te A.02.T. B. XXVI-2 CD 155-2001 625/23.06. 2/2001 Normativ privind activitatea M.03.N.M.012001 Înlocuie te DD 50688.2002 63 Metodologie de evaluare a st rii de siguran M.T.T.2003 nr.C.2003 nr.P. B. XXVI-1 reparare curent drumuri poduri 616/23.R.2003 nr.T în exploatare a barajelor i lacurilor de .C. districtului de drumuri XXVI-3 DD 505-2001 604/23.Of. Ordin A.P.D.T.10.T.2003 nr. Preg tirea datelor XXVI-4 615/23.C.P. CD 31-2002 XXVI-5 capacit ii portante a drumurilor cu 619/23.427/19. Ghid de termeni uzuali pentru instala ii german .2001 Înlocuie te DD 50588. Ordin A.T.A.3/2001 AND 514-2000 Elaborator: A.N.N.I.T.01. francez . M.T.L.R.09.M.R.D.L.L.R.06.01./M. 17/26.P.10.10. NTLH 022 acumulare 116/289/ nr.Domeniu -nr.2002 Metodologie privind evaluarea st rii de M.L.R.2/2004 structuri rutiere suple i semirigide . B.T.01. Ordin A.4/2001 Elaborator: BOMACO S.2003 cele din Uniunea European Elaborator : ICECON S.2000 Înlocuie te CD 155-85. Normativ privind determinarea st rii M. armoniz rii reglement rilor române ti cu Bro ur ICECON GT 033-2001 70/23.N. B. 496/10.A. origine-destina ie.R.2002 Elaborator : I. digurilor care realizeaz depozite de de euri NTLH 023 115/288/11.10.D.0 nr. tehnice a drumurilor moderne B. reglem. M. .N.06.L.A. Normativ pentru determinarea prin deflectografie i deflectometrie a M.M.T. 11.T.10.C.R. p I . p I . 20/26.Of. M. .D.A.N.C.T. Metodologie privind efectuarea recep iei lucr rilor de între inere i M. Ordin A.C.

A.12.476 bis/2006 M.C. Normativ privind evaluarea st rii de degradare a îmbr camin ilor din M.10.C.R. AND 525-2005 Normativ privind prevenirea i combaterea îinz pezirii drumurilor publice Elaborator: C.07.C. 4/2004 M. Condi ii tehnice de calitate 603/23.2002 XXVI-11 AND 537-2003 AND 582-2002 XXVI-12 Normativ privind stabilirea cerin elor tehnice de calitate ale drumurilor M.N.T.A.T.I.04.A. Normativ pentru proiectarea M. reglem.Of.2004 M.Domeniu -nr.T. bituminoase cationice 614/23.C.Of. c ilor ferate i podurilor împotriva 1059/29. .2003 Elaborator: BOMACO S.416 bis/2004 XXVI-9 NP 067-2002 B. 4/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-6 Înlocuie te AND 525-2000 XXVI-7 NE 021 .N.A.10.Of. p I . . p I .D.A.D. 64 B.10.2003 suprastabilizate Elaborator: INCERTRANS S. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: CONSILIER CONSTRUCT M. . nr.779/6.P. p I .R.T.T.03.11.C.945/14.2004 aeroportuare Elaborator: : INCERTRANS S.A.Of.A.T.L.11.12. Decizia A.C.T.2003 Elaborator: : INCERTRANS S.265/17. nr. nr.C.L.200 3 Decizia A. Normativ privind caracteristicile M.T. p I . legate de cerin ele utilizatorilor 480/08.D.T.R. p mânt. 1.T.200 M. beton de ciment ale suprafe elor 471/15.N. 495/10.200 6 B.2002 Revizuire AND 537- . 5 nr. Normativ privind condi iile tehnice i metodologia de testare a emulsiilor M. .15/2002 Revizuire PD 1611985 XXVI-10 AND 581-2002 M.2003 XXVI-8 NP 085 . nr.T.200 ac iunii apelor curg toare i lacurilor 2 Elaborator: IPTANA S. 492/09. Normativ privind proiectarea i execu ia pietruirii drumurilor de M. lucr rilor de ap rare a drumurilor.T.T.N.T.T. 1.

310/ 16.2003 nr.T. 1126/17.T.07.C.T.02.06. nr.A. B.12.T.C. 1779/10. Normativ privind determinarea adezivit ii bitumurilor rutiere fa de agregate Elaborator: : INCERTRANS S.T. 311/ 17.10. nr.R.T.T. 1127 /17.C.4/2004 XXVI-14 CD 29-1979 M.9/1985 XXVI-17 CD 72-1985 B. B.2004 nr.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 918/05.T.A.2003 65 XXVI-16 CD 42-1985 B. nr. 12/1985 XXVI-18 P 19-2003 tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri Elaborator: : INCERTRANS S.Domeniu -nr.C.1979 B.659 bis/22.R nr. T.C.198 5 M.C.T.11/1979 XXVI-15 CD 148-1985 M.08. Instruc iuni tehnice departamentale pentru proiectarea i executarea funda iilor pentru lucr rile de drumuri din p mânturi stabilizate cu ciment Elaborator: IPTANA Indrum or privind tehnologia de execu ie a straturilor de funda ie din balast prin compactarea acestora la umiditatea cuprins îin domeniul optim de umiditate de compactare Elaborator: : INCERTRANS Normativ departamental pentru folosirea direct a nisipurilor bituminoase cu i f r adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere Elaborator: : INCERTRANS Instructiuni tehnice departamentale privind executia funda iilor pe coloane vibrante Elaborator: IPTANA Normativ departamental pentru adaptarea pe teren a proiectelor tip de pode e pentru drumuri Elaborator: IPTANA S.1985 B.T.C.T.198 5 M. nr. reglem.T.C.06.2004 1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-13 NE 022 . 482/08.T.C.A.3/2004 Înlocuie te P19-86 .9/1985 M.09.2003 M.

10.5/2004 85. Normativ privind realizarea 66 .T. M.2003 XXVI-22 AND 539-2002 B. 2003 490/09.01. .C. p I .R.10. Înlocuie te CD 151- XXVI-23 AND 546-2002 XXVI-24 CD 129-2002 XXVI-25 CD 151-2002 CD 147-2002 XXVI-26 Normativ privind îmbun t irea terenurilor de fundare slabe.2002 Inlocuie te CD 12979.T.D.2002 M. 491/09. Decizia A.93/22.15/1998 M.C. reglem.D. 1613/ 28.Of. Normativ pentru execu ia betoanelor rutiere cu adaos de cenu de termocentral Elaborator: INCERTRANS S.C.18/2002 Înlocuie te AND 539-98.09. 447/02..R.127bis/26.R.12.Of.C.caiet VIII Elaborator: I.C.R nr.D. nr.A.C.T.E. 618/23.T.T.03. nr.1987 B. 1998 B.T. .2002 Înlocuie te CD 147M.03.783/6. 493/09. IPTANA S.10.10.D.T.N.C.04.2002 M.N.T.200 613/23. 12/2001 Observa ii XXVI-19 XXVI-20 AND 532-1997 XXVI-21 NE 008-1997 MLPAT 60/N/ 11. Decizia A.A.1997 B.11.R.D.5/2004 Inlocuie te AND 546-99. nr. p I . MT 52/ 27. prin procedee mecanice i compactare cu maiul foarte greu .T.2003 3 M.A.R.A.Domeniu -nr.6/1987 Publica ia în care a ap rut C 182-1987 Normativ privind executarea mecanizat a terasamentelor de drum Elaborator: : INCERTRANS Normativ privind reciclarea la rece a îmbrac min ilor rutiere Elaborator: A.1998 M.C. nr. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare M. 620/23.N.T.C.N. Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloz destinate execut rii îmbr c min ilor asfaltice Elaborator: CESTRIN Normativ privind execu ia la cald a îmbr c min ilor bituminoase pentru calea de pod Elaborator: INCERTRANS S.T.T.N.T.2003 nr. Normativ pentru execu ia terasamentelor rutiere cu cenu de termocentral Elaborator: BOMACO S.T.T. Ordin A.12. B. .T. B. Decizia A.12.C. nr. B. . nr.N.T.

.T. Normativ privind execu ia straturilor B. 67 Înlocuie te DD 50989 XXVI-31 NE 023 . . p I .nr 8/2004 Înlocuie te C22-92 XXVI-28 CD 118-2003 M. 479/08. M. B.C.2003 M. Normativ privind executarea straturilor de baz din beton slab la autostr zi Elaborator: INCERTRANS S.2003 nr. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de sta ionare i de urgen la autostr zi Elaborator: INCERTRANS S.3/2004 M.20 04 M.T.T.A. 659bis/22.07.R.C. reglem.10. p I .2003 XXVI-32 AND 523-2004 NE 024 .A.T.A.R.2003 M. 483/08.C.T.T. 904/ 11.2003 M. p I .17/2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 85.R.10.T.C.Of. Normativ privind realizarea îmbr c min ilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natur calcaroas Elaborator : INCERTRANS S.A. nr.T.T. nr.2004 nr.T.2002 XXVI-27 NE 014-2002 MT 1718/ 17.C.C.07.2/2004 XXVI-30 DD 509-2003 M.05.12.10.N. Instruc iuni tehnice departamentale pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice din mixturi recuperate Elaborator: INCERTRANS S.T.T.2003 XXVI-33 îmbr c min ilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinu Elaborator: BOMACO S.2003 nr.A.10.Domeniu -nr.20 04 Inlocuie te CD 11879 XXVI-29 CD 170 .2002 B. Instruc iuni tehnice pentru execu ia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigur rii continuiz rii c ii la podurile de osea din beton armat i beton precomprimat Elaborator: INCERTRANS S. B.2004 659bis/22.D.05. 8/09.T.T. nr.3/2004 M.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic 623/23. Normativ pentru executarea îmbr c min ilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe i glisante Elaborator: INCERTRANS S.A.10.T.Of. Înlocuie te AND . 481//08.A. Decizia A.Of. 906/11. .

A. nr.2001 XXVI-39 NE 025 .R. B.2004 nr. 608/23.C.03. 905/ 11. .D.T.N. Ordin A..01.1/2001 XXVI-37 CD 99 -2001 M.T.05. 23/26.T.2000 B. 606/23.T.A.09.C. reglem.C. 327 bis/1999 XXVI-35 NE 010 -1999 M.1999 M. beton armat.D.T. Normativ privind repararea i între inerea podurilor i pode elor de osea din beton.T.Of. Ordin A. 194/ 14.T. B. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic bituminoase foarte sub iri la rece Elaborator : INCERTRANS S.L. nr.Domeniu -nr.04.2003 nr.A.10.2003 PD 216-2001 XXVI-40 Normativ privind execu ia tratamentelor bituminoase cu agregate de balastier neconcasate pe drumuri cu trafic redus Elaborator: : INCERTRANS S.10.A. 2003 B.19 98 XXVI-34 AND 545-1998 M.4/2001 Înlocuie te DD 50287. Înlocuie te AND 533 .T.3/2001 Înlocuie te CD 9977.2003 nr.P. p.N.3/2001 M.6/2001 Anuleaz CD164-87 XXVI-36 NE 011-1999 M. 68 Înlocuie te PD 21682.T. 221/ 27.T.I.P.R.T.2001 XXVI-38 DD 502-2001 M.C.T. 621/23.O.10.N.T.L.T.T.A. 659 bis/2004 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 523-98 M. 25/26. Normativ pentru execu ia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe baz de bitum modificat cu polimeri Elaborator: INCERTRANS S. Ordin A. Instruc iuni tehnice privind proiectarea i execu ia de tratamente bituminoase duble inverse pe îmbr camin i cu lian i hidraulici Elaborator: VIACONS Normativ privind interven ii de M.R.A. Normativ pentru execu ia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat Elaborator: INCERTRANS S. nr.T.01.09. p I .2000 B.Of.A.R.02.R.127bis/26. beton precomprimat i zid rie de piatr Elaborator : BETARMEX Normativ pentru execu ia tratamentelor din anrobate bituminoase cu granulozitate discontinu Elaborator: BOMACO S. nr.D. 221/ 27. 46/06.2001 M.

Of. reglem.instala iilor i panourilor publicitare în zona drumurilor.. viaducte i tuneluri rutiere Elaborator:A. 138bis/1998 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-41 MT 50/27. .N.1998 M.100 bis/31.2004 nr.N.2005 B. p I . nr. p I .N.01. .N. pe poduri. . nr.1998 M.01.01. a stâlpilor pentru instala ii i a pomilor în localit ile urbane i rurale Elaborator:A.1998 M.D.R. nr.01. Norme tehnice privind amplasarea lucr rilor edilitare. Norme privind amplasarea si exploatarea balastierelor din zona drumurilor i a podurilor Elaborator:A. . . p I .11/2004 M.Domeniu -nr.Of. 138bis/1998 XXVI-43 MT 48/ 27. p I .mediu inconjurator .D.1998 MT 43/ 27. 15/1998 XXVI-46 MT 46/ 27. p I .01. Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice Elaborator:A.1998 M. Norme privind protec ia mediului ca urmare a impactului drum . nr. 138bis/1998 XXVI-45 MT 571/ 19. p I . tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic urgen la îmbr c min i bituminoase pe timp friguros Elaborator: A. 138bis/1998 M.1998 XXVI-42 MT 49/ 27. 138bis/1998 XXVI-47 Norme tehnice privind proiectarea i realizarea str zilor în localit ile rurale Elaborator:A. . Norme tehnice privind proiectarea i amplasarea construc iilor.Of.D.1998 69 M. nr.Of.Of.01.D.01. .N.Of.D. p I .N.T.D.N. nr. 138bis/1998 XXVI-44 MT 47/27.97 1608/ 02. nr.D.01. pasaje. . nr. Norme tehnice privind proiectarea i realizarea str zilor în localit ile urbane Elaborator:A.09.Of.

T. Norme tehnice privind proiectarea.A. 138bis/1998 XXVI-49 AND 515-1993 MT 80/ 03.D.D.C.03. IPTANA Specifica ie tehnic privind proiectarea.R.N.1993 B.D.S. .. Ordin A.C.N. 7/2000 Bro ur ICECON XXVI-51 CD 16-2000 MTCT B. p I .C.10.10.R.11.1998 M.2003 Înlocuie te CD 6384.2000 XXVI-52 CD 63-2000 MTCT B.N. 2/2001 610/23. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-48 MT 45/ 27.2003 70 XXVI-54 Elaborator:A. 180/06.C.T.N.10.01. Normativ pentru proiectarea i folosirea aparatelor de reazem din neopren pentru podurile de cale ferat i osea Elaborator: BETARMEX Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi înglobate în beton Elaborator: I.N.A.12. Normativ privind condi iile de proiectare i tehnologia de execu ie a lucr rilor de îmbr c min i asfaltice u oare Elaborator: INCERTRANS S.R. Normativ pentru determinarea capacit ii de circula ie a drumurilor Înlocuie te PD 18978.. Instruc iuni tehnice pentru proiectarea.A.199 9 XXVI-50 ST 022-1999 B. construirea i modernizarea drumurilor Elaborator:A.2003 Înlocuie te CD 1678.D.D.N.2000 XXVI-53 PD 189-2000 NP 043-2000 MLPAT 260/N/ 02.T. 2/2001 605/23.09.Domeniu -nr. 12/2001 612/23.F. . A. 214/18. Ordin A. execu ia i între inerea terasamentelor i a c ii în zona podrampa acces Elaborator: INCERTRANS S.P.11. Ordin A. 7/2001 MTCT B.Of. 1/1994 MLPAT 66/N/07. nr. reglem. execu ia i exploatarea drumurilor comunale i vicinale cu o singur band de circula ie din mediul rural Elaborator : PROED S.D.2000 B.

N.Of. p I. 1/2004 622/23.10. Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple i semirigide (metoda analitic ) Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru calculul pl cilor armate pe dou direc ii la podurile din beton armat Elaborator:BETAMEX Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punct de vedere al capacit ii portante i al capacit ii de circula ie Elaborator:BOMACO Normativ de dimensionare a structurilor rutiere rigide Elaborator: INCERTRANS S. 77/N/13.11.2002 B.A. nr.D.6/2004 Inlocuie te PD 1771976 MTCT B. 9/2001 624/23. PD 165-1983 783/06.199 8 B.D.2003 Înlocuie te PD 46-79. 24/26. Normativ privind alc tuirea i calculul structurilor de poduri i de pode e de osea cu suprastructuri monolit i prefabricate M.12. 7/2000 XXVI-59 PD 162-2002 XXVI-60 GP 046-1998 XXVI-61 PD 165-2000 publice Elaborator: BOMACO S.01.12. reglem.C.T.2000 XXVI-55 PD 177-2001 MTCT B.Satisfacerea exigen elor de calitate Elaborator: PROED S.T.10.10.T.01.12. IPTANA S.T.T.R. 617/23.P.2003 71 Ordin: M.2002 M.T. 1/2001 609/23.2001 XXVI-56 PD 46-2001 MTCT B. Normativ departamental privind proiectarea autostr zilor extraurbane Elaborator: IPTANA S.A.2003 B.10. 9/17.2003 Inlocuie te PD 16283.R.Domeniu -nr.A.C. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii 213/18.T. 5/2004 Decizia A. 523/23.A. 611/23.2003 . Revizuire nr. MTCT nr.Of.D.10. .C. Decizia A.11. 520/23. Ordin A.nr.2001 XXVI-57 AND 584-2002 M. .10.D.R.A.L..A.2002 MTCT 1717/ 17. Ghid de proiectare i execu ie pentru construc iile aferente c ii de rulare a tramvaielor.N.12.R. Ordin A. p I .2003 779/06.2003 Înlocuie te PD 1771976.N.2002 XXVI-58 NP 081 .N.

A.C. p I . . reglem. p I . GP 068-2002 M. nr. IPTANA S.03.A.10.F.METROUL S.03.2004 XXVI-64 CD .L.C.P.L.R.E.C.P.C.200 2 B.2223/2002 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-62 XXVI-63 NP 095 .E.T 571/24.C.200 72 Ordin B.nr. 456 bis/20.Of.9/2000 . Ghid pentru între inerea.05.15/2004 XXVI-68 NP 034-1999 Ghid pentru proiectarea platformelor portuare Elaborator: IPTANA S. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: S.2004 B.570/24.T. 309/16. . 26/N/22.T.C.L.C. 1060/29.6/2003 XXVI-67 NE 017-2003 M.Of. nr.C.28 – 76 Elaborator: A.09.A.T.05.R.07.T nr.T. Normativ privind proiectarea zonei platformei c ii din punct de vedere al protec iei împotriva înghe ului Elaborator: A.T 572/24.T.2004 XXVI-66 GEx 006-2002 M. 456 .T. nr.R.F.A.METROUL S.Bucure ti Normativ privind realizarea i urm rirea în timp a protec iei structurilor subterane ale metroului împotriva curen ilor de dispersie produ i de circula ia trenurilor de metrou Elaborator S.Of.28 -2004 M.T.2003 B.2004 M. p I . repararea i etan area construc iilor subterane pentru metroul din Bucure ti Elaborator S.05.C. .F.P. Normativ de proiectare sisteme constructive de pozare a cablurilor în profilul transversal al c ii ferate revizuire ID .L.2004 bis/20.Bucure ti Normativ de proiectare pentru structurile rutiere rigide aeroportuare M.R. 456 bis/20.T.L.E.C.27 -2004 XXVI-65 ID .C. M.03. 1716/17.Domeniu -nr.200 2 B.2004 M.05.2004 M. nr.T.15/2002 M.nr. Normativ privind utilizarea traverselor de beton precomprimat la linii de cale ferat Elaborator: A.A. nr.

261/N/22.Of.05.T. Of. utilizate pentru între inerea 4 drumurilor pe timp de iarn Elaborator: INCERTRANS S.A.A.05.A.20 00 XXVI-70 NP 044-2000 Bro ur INCERTRANS Ordin B. M. . p I .R.A.nr.9/2000 Bro ur INCERTRANS Ordin B.2004 XXVI-72 NE 026-2004 XXVI-73 NE 029-2004 Normativ privind condi iile tehnice i metodologia de testare a aditivilor pentru bitumurile rutiere Elaborator: INCERTRANS S. 323/14.T.nr.6 Ordin: M.Of.T 1032/26. p I nr.A.20 04 Anexa : B.nr. 0 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-69 NP 038-2000 M.C.T.200 4 Anexa : B.7 Ordin: M.T.P.05.A.06.03.200 0 M. Normativ pentru evaluarea capacit ii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. reglem. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Elaborator: INCERTRANS S.R.511/07.A.C.nr.T. p I .05.A.T.C. nr. Ghid pentru proiectarea planurilor MTCT 73 Ordin i anex : M.A. M. .T antiderapante i a fondan ilor 1031/26.06.nr.2004 Anexa : B.P.04.1/2001 Bro ur INCERTRANS Ordin B.T. .T 507/16.L.Domeniu -nr.nr.P.1/2001 Bro ur INCERTRANS XXVI-71 NP 085-2000 Normativ de proiectare a ranfors rii cu beton de ciment a structurilor rutiere rigide aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S. Normativ pentru repararea îmbr c min ilor din beton de ciment ale suprafe elor aeroportuare Elaborator: INCERTRANS S.Of. 27/N/22.20 00 Normativ privind reciclarea la cald a îmbr c min ilor rutiere bituminoase Elaborator: INCERTRANS S.T.nr.L.C.200 4 XXVI-74 NE 030-2004 XXVI-75 GP 108-2004 Normativ privind condi iile tehnice i metodologia de testare a materialelor M.05.T. 336/N/22.C.L. .200 chimici.C. . M.R.A. p I nr511/07.6 M.

Of.2005 bis/28. Of.C. Of. Of. nr. . Normativ pentru dimensionarea straturilor de baz din beton de ciment ale structurilor rutiere Elaborator: SEARCH CORPORATION M.04.02.2005 446 .C.2005 B. nr. Normativ pentru proiectarea i execu ia c ptu elilor prefabricate la 74 M.nr.05.02.5/2006 M.4/2005 XXVI-80 NP 115-2004 Normativ privind proiectarea infrastructurilor de beton i beton armat pentru poduri Elaborator: U. nr.C.2/2005 XXVI-77 MP 038-2004 XXVI-78 NP 109-2004 M.05. nr. .2005 B.02.02. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic generale de aerodromuri Elaborator: IPTANA S. nr.T. nr. 374 MTCT bis/04. nr.2005 B.C. MTCT 365 168//15.2005 171/15.F./2005 bis/23.3/2005 MTCT M. p I . .C.2005 B. p I .F. 182/15. 352 bis/26. p I .R. p I .2005 B. Of.4/2005 XXVI-79 NP 111-2004 Normativ privind proiectarea liniilor i sta iilor de cale ferat pentru viteze pân la 200 km/h Elaborator: A.R. p I . MTCT 167/15. nr. reglem. MTCT 370 169//15.E. MTCT 438 196//15.2005 bis/03.C. .05. XXVI-81 NP 116-2004 NP 105-2004 XXVI-82 Normativ privind alc tuirea structurilor rutiere rigide i suple pentru str zi Elaborator: U.E. M.A.Domeniu -nr. p I .04. nr.02.B. p I .02.05.B.T. 16/2005 M.C.04.02. Of.F. .E. nr.R. nr. Of.C. nr.C. .2005 347 bis/25. MTCT 431 197/15. nr.2005 B.78/2006 Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-76 NE 032-2004 Normativ pentru între inerea i repara ia liniilor de cale ferat pentru circula ia trenurilor cu viteze pân la 200 km/h Elaborator: A.2005 Metodologie privind proiectarea aparatelor de cale Elaborator: A.2005 bis/24. 166//15.2005 B. .02.

C. reglem. 554 bis/29.P.F. p I .2005 B. . nr. p I .2005 B.nr.12.Domeniu -nr. Of.2005 XXVI-85 NP 104-2004 MTCT 277/23. nr.2005 5 B.20 05 B.S.C. nr. nr. S. . Normativ pentru între inerea i repararea str zilor Elaborator: SEARCH CORPORATION Normativ pentru evaluarea st rii de degradare a îmbr c mintei bituminoase pentru drumuri cu structuri rutiere suple i semirigideRevizuire AND 540-98 Elaborator:BOMACO S. Of.05. tehnic din domeniu Indicativ reglementare tehnic Denumire reglementare tehnic Ordin de aprobare Publica ia în care a ap rut Observa ii XXVI-83 NE 033-2005 bis/26.C.L.R.B. MTCT 177/2005 M. 397 bis/11.05.20/2005 M.B.2005 M.C. Of. p I .A.05.02.1013/2005 XXVI-86 NE 031-2004 tuneluri executate cu scutul Elaborator: U.C. cale ferat i pietonale. MTCT 1156 2001//30.C. nr.Suprastructuri pentru poduri de osea.C. 406bis/13. Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru c i de comunica ie cu folii din mase plastice Elaborator:I.200 bis/20.21/2005 75 . Of.T. Normativ pentru proiectarea podurilor din beton i metal.T. p I .06.nr. nr.05. .6/2006 XXVI-84 AND 540-2003 MTCT 907/11.2004 M.11. precomprimate exterior Elaborator: U. .

76 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful