..ก 
 521910209 

 #$%&'()* 


126433
. (2 $/ $0ก 1'ก 2554 2/31 45   
6& 

7$ 

 

 15 ก ! " "# $# $% 25
ก '(%) .+. 1998 - 25 ก '(%) .+. 2003 1 ( 

2%'(ก%ก3 

4 % $%522%'( 
" 6 .+. 2000 #3 
กก 7$%ก $5 
2(% ก# 
8! ก#2%9ก $5%$ 
$ 3$% 18 2 .+. 2009 
 
" ก3 #2:(32 ;< < 4 %= # 6 2506 (.+. 1963) $# ก 
" ก3 %= 
 A<9ก%ก ก# 
ก%BA C
ก%= 2%
(%ก
D ก3 (%ก
D 3 < :$ ! 8:ก ก<$%= %= ก 
%ก(%$ 2%  5; <$ < "#  4 %= %= ก 6 1971
(#(#A:"A C
ก(%ก
D กC(#(ก< "# ก2 %= # 3 6
1987 1992 " % ก% 6 1997 กC<:## 4 2"C
$# " "# 
 
4 <$ 1A:" "( +GHI%$ 
ก$กJ+;Bก
% " 
# %กก2 $2K%)$# +ก3- 
 1 <$ 
ก83$# 1A:"ก3 ก2:# 2%# # 2"%9 ก(%L < 4 
2# 2ก2K%)2 ;< 
 1A:"กก
% ก < #$ก%  

A:"ก3 4 +ก%ก2K%)$# ก3ก ' 
5)K2 5 # ก 1! $
$/4)*  
. ก $ก *)*ก 
% 
ก9 74 (2 5ก%= 2 4 $ +" 
%= 5 K(2%B 
$#ก#ก 
1ก<$ 

% %= $ :ก# ! =2'(5 $C $ก%
2%B$# 
% 4#ก<ก5 %$#9 7 
(2 (= 1A # 
" 
ก4 (2 ก9 7 (32 $ก#ก $ 
9 7 4 กก ก%$#2%Bก 
4 $ 9 7%= #2 
22  2#$2'(5 $ 
4 $ 9 7%= #32 
22 !=4 3 ! 122ก!=(3# กก 
กก%# M ก# 

ก 122"%9"ก ก# กกก 12 2#$%= 3 ก3 +;Bก

ก
2"%ก %=2%Bก4 # ก%= #2 5ก%= 2  
6 1945 !  6 1946 2%B4 
% %= 2'%99%<%$$ ก%B<%$$ 
ก ! %ก;N 1Oก
! "P7$
% 4#(
2%B ก#2%B 
" Q9ก!= 

#2%<<2 << 2%<<2 <<4 %ก
% ก3ก%= ก# 6 1948
5 ก$% 2'4$ก3 $2#$! 5 %= =(3ก 

ก$ก 2#$
2'(5 $กC4 $2%2 ก#ก3 # <# A:83$# 1A:ก#%= ก 
3 กC4 %ก+!ก; 
ก2'(5 $ 2%2 ก
% %= ก3 ! 2 = " 
ก3ก8:ก# ก 12 2#$%= #$% 9 ก% 6 1948 

46 8ก 

ก 3%$ 6 .+.19255 ก 3 CกM 
% $% 5 
! :# 
+กN%= 5 <#$ 4 ก !=%=9 7%  2 
ก:# B 
83$#B % ก 5 %$<(%กกC3
<$ !
" 1
##<#ก# 
9 7% "
ก 2 ก:# 5 B 
%$83$#B ก$ก8$%= (# 
%ก 
4 %กก# 

<$ 1A:9# ! ก(# 1A:9#= " กM$%

4 # 
% 23(()8:ก2# G(# "
4 ! %#$2
ก3 %= #% Cก ก#
'% %$ 
:#+%% 3 9#ก$# (3 
":กM 4 %ก+!ก;
 
4 %ก+!ก;5  

ก5 (<ก $" ;%2# ="# ! ! 
:#'ก : 9 7 '% 39 7(2 5ก%= 2 ก4 %2 
กC4 
ก 1A:;%2# ="= ! <#$ = 
กC2 
3 ก3 $ 5 
ก 
4 #$ก%($2)กA(#%$2)ก #% 
ก 

5ก24 #$ < ก%($2)M%= 
2 
กC= 
ก 
%$2)4 # 4#4 $ A$#P7$2)4#4 $2"%9ก%A 5<) 
+#$ 
1 #ก%$2"%9ก%2'(5 $ )ก$2)2กกก$# 

ก% 32 ก != 6 .+.1950 3$2) 
กก ก2
22 28 ก! ก 5 4 
! N%=:#5 ก 5 กC8:ก
%%$4 
ก3 
8:ก R # 
กC5< <$ก%ก4 
ก ก9 & 7&:ก ;* 
% 
ก กN)2 ก 
กC$ $ ก3 # C%$ ! 
N%= . !  1 ก ก% 3 " 
:# 5 . !  <ก 
3ก%= 6 .+. 1948 '% # %B:9K%ก2C
. !  ก ก%ก;N 
<<%=  ( = <<%= %
3T" #$ก%ก;%)<#$ 
ก% ก <$ +):#) 8! $# 
'$$#ก . !  ='% ก3 4 
:#% 2%Bก$#2+$;4 %ก+!ก;$%ก #$ 1 
ก4#ก 
ก 

N%B 1$## 5 K(A:$% ก% กก" ! % 4 ( 
2 C8! " 
# C 2C 
 6 .+. 1954 
4 2%%ก%= 2.2. 
A:2%2 ก# 
2%%3ก%= 6 .+.1958 ( < 4 #ก# 
กก (P7%B" 
 2 2% % 23(()4 5 
U 5 A
2ก ก %B 
กC4 3GR #+ ก3ก%= %= %= 15V ก 
ก3ก%= #5 C$ #$
กC(ก3ก%= %3 
กก<$2ก ก# Mก 
3ก%= 
":#3ก%= 
Kก%3ก%= 4#4 3ก( P7%B 
6 .+.1960 4 ก ก กD3 ก #%ก %ก+!ก; '% ก +$ 
. !  $$%= 2= 12 65 ก $ 4 ก4 % %$3 9#%$ + 

2 . !  กCก 
ก"# ='% ก3 4 :#D$ (ก%=กC4 ก 
% %B:9 ก# (3 " 
 $8! (2 
<<ก!= 3กกW 6 $ก%= กC4 ก3ก%= ( < 4 

12<ก #$ก%#" 
! %  A# 4 <ก3ก%= #J :4
A 6 .+. 1961 ก4 ก %B != "5 ((%ก
D '4<3%2$:$#2'2: 2 
(3(3กGHIG:< กกกW34$ ก3 1$ 6 6 ! 
#
4 %Aก 3%$ 6 .+. 1962 กCกก4%B:9(3(" 
ก# 
 6.+. 1963 3ก '(%) "2% กกก34$ ก3 4 $ก 
3ก%= # 3 (%ก
D กC4 ก 
ก 1 2%%3ก%= 
(%ก
D 4 <ก3ก%= 4 1  2#$
4 %2% 1 2.2. 
% 
กก3ก%= 4 N 1 3 
กC4 1 2.2. 2 
$" 1 2.2. P7 ' P7%B:#2 
"(%ก
D %ก 
%$2
ก%
2 $# 
 1 2.2. กC4 ก% ก2# 4 <#$
2 $ ก $ 2"%ก ก '%B (%ก
D ก ก+<A(%L 
+;Bก 
# < "+;Bก 
กก(%L "(%ก
D 4 %3ก%= 1%B 
ก%= 6 .+.1967 ! 2%=(%ก
D 4 ก %#%B2'กกก
"ก% ก " "# 
 (3 
4 " "# :##4
6 .+. 1971 
4 2%%3ก%=  :#ก% (%ก
D Aก3ก%= 
%= =
(2 ก#(%ก
D 4#8! ! 2 ! 3 ="(%ก
D %$ 
2 ก%$2"# 4 1:ก% $#(%ก
D ก 
ก $%$# 


!=" 
 $ก# 
ก3ก%= 
(  

ก3 A C
ก (%ก
D #P7(%ก
D กC( 5 

:#2 
$4 8! ก( 
2% 
#
กC <$ก 
3 

.+. 1972 ก ก+ 2' (%= ก+กW%ก+!ก (3 U (%ก
D " 
# 
ก4 ก ! N%=
ก"% %ก;%$:#9 7 4 ก8 กN)ก% ก 
%B %B 
4 3%8!
3ก#" 
(%ก
D 5 

4 "ก34$ก#(%ก
D :#% # + $34$ 

 ($% %$##$23<ก% ก(%ก
D 4 %= != #$ 3
กกW 6 .+.1973 
4 8:ก%ก(%$ 
ก5 ก 5ก$ 5 $A# 
(%ก
D 4 32
 ก#%B #
D กC% 3% 
# 
%B(%ก
D #$#(%ก
D 2"# 18! ก(3%2# 2%Bก 
# #
กC5< 3#$23<ก% ก9 7 4 %:3 $
2%Bก 4 2 ## <% 
#(%ก
D ก #%$
% 
ก4 % 
2'( 4 ก%% ก $# ก2%';N) #%ก#$ 4#กC#$3(# 
ก$#
% Kกก%ก(%$!= 2"%P7%B4 ก X24#2#$:C#ก%ก(%$ 

Nก3ก8 ก$#ก%ก(%$ 
 1P63 #23<ก 
% ก #ก232$ ก%ก(%$กC4#282$4 8! 3= % 2% "ก4 
ก+ก3 ก:#ก+!! ก%= 23$<'%B
(%ก
D ก
"ก% 2'(# ก #N $ก%23 9 7กC5 
ก:# 
" 

 8:กก%ก$N' 'ก : #$23<ก%ก ! 12 
#= 1A %BA C
ก (%ก
D ! 83$# 1<#$ $83$# "3 2 ก 2 
%=(3=B <<8:ก ก $ <<%ก 
8:ก
% ก $$ 
ก%=
6 .+.1976 3 P7ก(ก"!ก8 #$ # M #$Y 
8 กN) < 4ก:<Y ก (%ก
D 
ก "
322'(3 << 
8 กN)#$%= = ก%4 กX 1( %$#$9#% 23(()9 7 (ก%$)$# 
1ก5 
M %= ก#(%ก
D ! 
4 8 กN)%= = $ 
% 
ก#$3 =(#ก4 (%ก
D 5กก 2% ก$
% ก 8 กN)%= =
! %= %กก3 %กก3 
)$% $ $ 1 ($ก8:ก2%
GR +8:ก
" กก%4 2"%
8:ก 5;2 3
" ก 7 6 5 ก# 
8:ก2# %$ 
ก 
4 ก#$8 กN)5 3=2"%9$#  
+ก%'ก 
#2:ก%กก 
# <<ก 2'( ก3 $2' +;Bก
$ 1 4#$# 
"% 2 + 
ก 1# 4 4#$#%B 
X%## 4 
4# ก# 4 
ก # ก <<ก 
3% #2:8! 2 (32% $  12% 
%ก ก%#2 ;< 2'( ก3 12% $2'( +;Bก
5 

<#$ก%2 2) +;Bก 
# U 5ก2ก#A: # %%%C 2($2"C 

12% 3=# 

 ก# $:+%22'(
2"%
<3$# X: : (กGHI%$# ก X: ) (%ก
D 4#4 

 # (3$ก%= 3ก$ #ก% 1( 3 3(%ก
D 
<(3
ก :# "

 $#'= 2% ก4# 
2'(4 # 
( 
%4#$ % 1( # ก$ 
%ก'%ก # ( $ ##
4#
กC8:ก 5;3ก
" ก 5 6 ก# 
4 %ก;%$5 ( $ 
%5 'ก$ # # #<#$ 6 .+. 1978 กC4 %ก'%5; 3 
5ก2(%ก
D 4 %ก3ก%= 1 กก%= ! '% 
ก

4 %2'($ กC4 ก8 กN)ก ก #%$%ก5; ก3 4 %5; 
<#$ $ก% ก 
ก%=
% 4 กก ก ก+กกกW%ก+!ก 
32'(2 < 4 
ก# << ! ก8 กN) 
%= = 
12 8:กก%ก$Nก #
กC8:ก # 12ก%= % 
ก(%ก
D 8:ก 
2% 5 #$23<ก% ก 3 6 .+. 1979
8! $#(%ก
D 
4 $ 
กก2% 

4 %2'( #
2"%
ก% $# < 4$ 
4 
กก2#$#$ << กก$#ก
4 
กก 2% 3ก"%B Z < 4Y 4 
กก%ก2 H 
ก ก
กก H 2%ก2## (%ก
D A:< H 1ก !=2:#"
กC4#ก#ก 
! 
ก%(3=4 2"%' <<กCกก X: ก3 # 
%B 1 
< 4 กก3ก%= #  
" 
%99% P7 
ก (3 
28$
2ก"  4 
#% 
ก(%ก
D 4 ( #2 3+; (< : $ ! 83$# 1
ก3 (%ก
D 4 "ก%B  ก<ก X: :  (%ก
D
2"%< :$ 83$# 1A:%3 )ก! (%ก
D
% %= !=(3(%ก;" 

5 % 
ก< : $ 4 "ก%B 4 2"C
กC4 "ก ก # 
C 2C
4 <" 
A C
ก# 5 =(3#ก%ก $ก#ก 
%B  ก ก+กW%ก+!ก4$# กก 6 .+. 1980 ก ก"% ก %(
4 3(4 % # Mก ก+กW%ก+!ก (A:"P7 ! =กC$8! 

# 8:ก
%8:กก%ก$N4$ "%ก+!ก;ก $ 5 ก #A: $ 4 N ก ก"% 
"ก%B ก 3$! ก%:## 3 3 ก$
: ! 13  
$$$#3 %ก 
กก< < $ #%BA C
ก %= #2% 
(%ก
D $8! ก
A:3% #2:ก%%BA C
ก5 กC 1 
ก 

' "%ก 
ก <% X%# << 
ก '# 5 = 2"% 
(%ก
D กC%ก 
$ ก% 
ก '4#%"# 9#M2"%9 ! %กC
4 ก 1 (N X%#ก%2% ( < : $
ก <& 7&(ก 7 ;*=. .1. 1980 3 ก$
:83 13 % % 5 $% 
$% :## ก ! %ก %ก+!ก; 
ก3 =4 ก $ก #กC8:กP7  
%ก+!ก;4 % 3 
8:ก4 " 
# 4$ $4#( 34#กC( H %ก+!ก;5 
3 #%ก+!ก; 
กกC5 ($ก
%
%!=84 3 <<4 C กN)"ก%ก #%ก+!ก; #
กCก#$ $ก $$%$ก%"ก %B
% $% ($ก
! 4 "
:#5 

$ก Hก 2#($ก $ "' << %P7 (ก%# !
2 = "(< :$ ก=$ก 2% :# 

%กก 5 ก2# 88% 
D )
% ก# กN)ก $ %= = "A: 
C
"ก 
3 
กก 3 ก$
: "%B < :$ $4 8! กก ก+<กW 
%ก+!ก#
A:2%2 ! # < :$ ( 
"

($ก #$" ก% #ก X2# %ก# "
($ก8:ก% 2 5;
5 ก <$ $ก#$$#(5#%B ! 
(3 N)#+#
กC4# 1A2"C 

"% 2 <$
($ก 4 2 $ก% # ก%= 'ก
$ ก$# + 5 K(2%Bก 'ก"  
)) ! #$ ก%
ก $ A:ก $ (3#< : $ "< : $
" 1 3ก 
<$ 
($ก ก4 (3 :# 2%B# 
% 
"# 6 1981 ! 3 ก 2"%ก( 
<#$
 ( 
กก 
<$ 4 $(%= #2% ))$ #2"C 
2% 
ก<#$ J :4A ! ก ก%$# %B2%B%Bก
5 %Bก 
#%$
กก%ก<3=<9 
ก2%B < :$  4 %
2%B(3ก3"$ 1ก% 4 %"# ! 12%99N$#4 %ก% 
# 1 กBA:" + $#" 

4 
กก%B ก#V#%ก+!ก; 
<<3 ก$
:กC 
% 
กก32%B < : $ กC4 ก ก+กก5; <$ 

 1
" ก <$ % 4$ก%5 K( 3ก '(%) 61981 < :
$4 1 #%ก%B:9K%#ก!= % 
ก%=
กC4 %
ก'%5;ก%= 5 3 1ก
" ก 20 6 ก# 6 1982  
%B4 3 

2
ก4 % # +(3%ก;%$ 
ก5 
"%$ '% 4 ก 

ก% 
%Bก%$ 
 %B #%$%ก5; ก3 8:ก
"ก $ 
ก 

 1 % 
ก%=
กC กก +% (3 R ก%ก 1#$
4 ก 
4 % 2(3 R ก%4#3 = 1#$A(#ก4 
% 
ก='% ก3 % 2%Bก 4 ก34$(3ก < 4
5 %"<94 +% ก# กN)4 2 ก(:  2$2"C 

# ก 2%2 ก 
ก=% กก 2%B $<#$3#ก 
% 
ก%=4 ก#%= $ก34$(3 < 4ก #<$ก2%B $# 
=
กC4 %ก%ก;%$ $
6 1983 % 
ก2 6 กN)3 ก$
: 
4 %#$ก  
% % %$( < 4# ก % % 8:กก%ก%$:#$N
2"%% % กC4 2
3กGHIG: < 4ก 2"%ก 
$ % % 4#4 1#$ก# ก (32 $#
4 
2%2 กก" % % 5 $ % 23(()$)ก4) %= % $ 
ก2%Bก< (32%2 % % 
% 
ก:#+%% 2%B4 ก 3 
4 (ก%(3#$ กN)ก5 
5 %$<$GU U2)ก"% ='% ก3 <# $ก% ! 
ก5 # กC 
1%ก#2:(3 < 4ก  #% 
ก:
%กก%#( 2 3ก5กC 
ก='%ก% +GU U2)# Q #% 
ก8! กC8:ก 
กก4 
= 3 ="
$%92(2$
ก 6 1984 
4 % < 28:ก 
"2%B3 ก ก%ก #
28:4# 
% ก%$ '%ก#4 #$(กก%ก % 4# 
 
กก5 5 GU U2) "P7(
%กก# % ก 
8! $#8ก
ก%4 % ก 
8:ก
% ก #
กC% 3% 

ก%4 % ก % %=2%B4 4 # ก%%Bกก กN) =" 
ก5 5 8% ก#:# 8ก4#ก" 
4#ก< :$ 2%B(3 
1กก ! " 
ก%8! ก# '%<#$ 3ก '(%) 6 1985 #8! 
# 4กC
4 8:กก%%$ก 
กA: $%= ก(4#
 #ก% 
'ก #
4 ก ก%% % 4 ก ก#%= ( < 4#ก 
(3< <%ก%%B กC4 1P7 ก# 6 1986 4 ก (3ก กก4 
%B:9# 5 K(ก3ก%= %= 
ก <<5 5 ก %= = 

4 #$ $ ก %= =4 4 % ' <<%$ + ก #%B 

1 3 1( 
%%= กก"%= = #4#28%%= ก2กก ก ก4 
%B:94 "P7%B 
" ก #$ก% 
3 1986 ก #%ก+!ก;4 ก กก3" 
ก# << %B
!
2# ก"%  % 
4 32#< :$ ก #%ก+!ก;8:ก
"ก  
ก+ก3ก%= # 5   
กก3ก%= 5 #< :$ 
X2 3 =
! ก 1#$%$5กก Nกก"%= = 
" 6 1987 กC4 ก 
3ก%= !=5 ก3ก%= 
ก2 << 
<#$ =4 ก%$ 
ก 
ก% 4 
% %= (2% < 4 (3 3ก%= %= = กกก
ก% 
% % "5$: 4 != 1%Bก3ก%= %= = ! %= =" 
:2!กA3 (8ก8% 4# 2% ก3 กกC# 
ก$#= ( 1:ก%
$#5$: กC 12<ก P7%B %= # 4กC 6 1990 (P72 2(
4 4 $ก%P7%B ! ! (4 $ $กC3( % % (3#$ 
กN) 

"3( #( 
#%= 1(P7 
1( 2 2#$2'
6 1992 4 ก3ก%= %$4 ก%= %= =% % 4 != 1%Bก ! 
%= =กC 1ก%= 
 2%%3ก%= (ก3 %= %= =4 <$ ก3 
$#$ 40 6 % 
ก <$ ก3 $กC 4 % % กJ; 4 "ก+!ก; 
$:($%
) 5 $# 4 :#
)%=4 +!ก;$: 
( ก 4 % # M$ 5 4 +!ก;กNก$%$ก% %$%ก 
%$%ก 4 กก% 4$$# 
กN % 1กN+!ก;(3$ก
2% 5ก 2 C ก"ก$%$ก%4 83 1'ก
2: 2 8ก'ก 
=2"C 

"+;Bก 
ก5 $%$ 
"+;Bก 
กก 1+;Bก 
9# 
% % 5 5ก 
ก 2%B 9 7 
% 
$ 
ก$ก 
# ก 12%= 5 %=ก 
$ก% 
: 2(%%B5 2 %B 12 %=2 12(%%B2 %B!=#2(%%B
5 $ %=2 3ก$%Bก 1! $ 
$$$ 6 3 
กC4 ก%% ก 4 
% %= :2%'( 

(3< GUก 2"%กA%ก %ก$ +ก ก$ก34$ 
< 4'(3= GUก (%= 6 1995 4  4 % 2%B ! 2#$2"%9กA%ก % 
% 2#   
)) 4 % ก3 (3 1กก  
กก Q93 ก(%L$ $) ก3 3(J+ 
ก 6 $ก%= 

4  4 % 
(3 !ก;33 $ $)ก3 ! A:" 
4 ก#$" 

N$2 $ #
3 ( 
ก4 Q9$ $)ก 
3 (3 R ก%กก 2 
3 กกW 6 1995 
4 ก+
% % (ก3 #<3$# (%B2'(3
ก3 # 5 $% (3"P7 # 6 1997 
4 2%%3ก%= 
 %= =กC4 <%<# 8# 4 %3ก%= 1  ก 
3%$ 6 1997 % 1<%< " 

ก A:"(%B 4 1 
 
กP7 1%= ก $%+2) ก %"# 6 19982003 ! 1<#$ $ $ก%ก%$กJกN) Q9 ก PQ[ <%= #ก 6 997 
ก4 % %$':'< <#$ = $ กก"#  2 ก %3 =2 
# + "28% ก 9# ก 2 Q9  #$ #  
+;Bก 
กN%=##กก2 % 
กก2 <ก 
%= #% 2 5ก%= 2 #
กC 23%+$$ <#$ก:(กGHI$กJ4 
( $( #! 6+;4 %"# ( #%= 28"(ก (ก 

กก2 $กJ+;Bก
4 ก# 
$$# + 1:
%ก 2 
กก
%35ก %= $%+2)ก% 

- A:"ก3 $# ก(ก% 38 2000 % 1ก < 2 %= ก 
$# A:" %= 2 กกกก%( กN) ก3
ก(ก%%= %= 1
2: 2 " @ 4/*" 
4 % $%5
22%'( 68% 
ก$ 2 $2%(%)K%)ก%ก3 $ก32 1 

: 
+;Bก
2"%$($< 
#' + ก% 1ก#2: <$ (3#" 

A:"A C
กก "!=<3"<3 1" :' +4 2 
% 
ก#<$ก ## # 
6 2009 
4 8! ก#2%9ก 
ก5$5ก 3M $$% 85
6 
 A:"2: 2 ก34 2# 22 $2
8! %$  

 ก
2"%A 
4 "4$(32 $2K%)# < ก%$ 83
ก$< 
% :#:#ก% +4 ก$  
 1%ก#2:(3 
< 4 A:<$2 6#2:ก% %BA C
ก ก 
2 4 != 
1 $# 6 1998-2003 4 #$ < 2 %= ก $%+2)
2 กก% 
 3 6 2000 ! "4 $%522%'( 6 $ก%

% : ก2 << A: 1%B# + ก 4 ก 
8 กN)ก# 
A: +(32%'( < 4 $ # 3 2 
ก $#2 %  

ก$ # % 
$<ก'
"5$%K" (sunshine policy)  % 5# 2%BO4  
8 กN)2 $2 
<$ก%# A:"ก A: ! ก#$$# 1< 6IA:ก 
9%= < 42 ;< $%= $(%4#C 3 
2 2%'( 
2 ก N  % A: ก 2%B<#$ $ก% 
 
(  4 ก 6  3=(3<#$ #2 A:23#$9 4 
ก# $#5$%K ($$% 
ก 2%'(%% 32 ก 
ก$#<#$ $3 % 
ก2 ก$# 6 2493-2496 A:"2%BOก#$ $$# 

1A:"ก$2%%+) A:" +กA#($กJ+;Bก 
% A$8 4 2:#
2%'(2 ก ก R 2 ;<%$5ก 2$#  
4 % $%5
22%'(

@2 ก 
% 23
2% %= ((ก.  
. (()%= ก. ก ( : 2"%ก(()< , ก 2543
JOHN KIE-CHIANG OH : , ก<% ( ;)(<) : . ก3 ก (()%= ก.
ก ( : 2"%ก(()< ,  2547
2 $ / %<9) 4(%<ก. A C
ก Qก
D (()%= ก ก ( : 2"%ก(()5 , 2522
ก3 ก ก +< 2$<%B+2) กกก2. (()%= 2 2"%ก(()
2 5%<,2531 
)C
$ก( 
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1_%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%88%E0
%B8%B8%E0%B8%87 

<4
http://prachatai.com/journal/2009/08/25508

A:
% ก
http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9520000093885 

%$# <# 2
http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7/7292/%E0%B8%AD%E0%B8
%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E
0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B
8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.html 

$4 ) % 23(() <% !ก
http://www.komchadluek.net/detail/20090819/24920/%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B
8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8
%99%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%
B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B8
%E0%B8%87.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful