BÀI TẬP ĐẠO HÀM – VI PHÂN

Ví dụ 1:

ìï sin3 x
ïï
Cho hàm số f (x) = í x
ïï
ïïî a

x¹ 0
x=0

1) Tìm a để hàm số liên tục tại x = 0.
2) Với a tìm được, hãy xét sự khả vi của hàm số tại x = 0
Giải:
1) … ……… để hàm liên tục tại x = 0 thì phải có a = 0.
2) Với a=0 ta có

ìï sin3 x
ï
f (x) = ïí x
ïï
ïïî 0

x¹ 0
x =0

f (x) - f (0)
sin3 x
Ta thấy giới hạn tồn tại hữu hạn: lim
= lim
=0
x®0
x® 0
x- 0
x
Vậy f ′(0) = 0 và hàm khả vi tại x=0.
Ví dụ 2:
Chú ý: để hàm số khả vi (có đạo hàm)  liên tục + đạo hàm (kiểm tra 2 điều kiện)
x
x³ 0
ïìï e
Cho f (x) = í 2
. Tìm a để f(x) có đạo hàm tại x=0
ïï x + ax + 1 x < 0
ïî

-

kiểm tra liên tục:

f (0) = e 0 = 1
lim+ f ( x) = lim+ e x = 1

x →0

x→ 0

lim− f ( x) = lim− ( x 2 + ax + 1) = 1

x →0

x→ 0

f ( x) = lim f ( x) = f (0) . Vậy hàm số liên tục tại x = 0
Do đó xlim
→0
x→ 0
+

( bước này có thể bỏ qua với bài này, nhưng cần thiết cho bài 7)
-

kiểm tra đạo hàm

f ( x ) − f (0)
e x −1
= lim+
=1
x →0
x →0
x−0
x
f ( x) − f (0)
( x 2 + ax + 1) − 1
x2 + ax
f '(0− ) = lim−
= lim−
= lim−
= lim− ( x + a ) = a
x →0
x →0
x →0
x→ 0
x−0
x
x
f '(0+ ) = lim+

Để hàm số số đạo hàm tại 0 thì f '(0+ ) = f '(0− ) ⇔ a = 1

y = c.  . Bài tập: 1/ Tính đạo hàm các hàm số sau: a. y = x x sin x x b. x ≠ 0. Tính f’(0) x=0 x¹ 0 x=0 a) Tính f’(x) khi x≠ 0 b) f'(x) có liên tục tại 0 không? ìï ex x³ 0 ï 6/.x >0 . Tính f’(0) x=0 x>0 ìï x ïï 4/ Cho f (x) = ïí 1+ x2 ïï ïïî 2x ìï 2 1 ïï x sin x 5/ Cho f (x) = í ïï 0 ïî . x = 0. " n Î ¥ . Tìm a để f(x) có đạo hàm tại x=0 ïï x + ax + 1 x < 0 ïî ìï x2 + 2x ï 7/ Cho f (x) = í ïï ax + b ïî x£ 0 x >0 . nx 3/ Cho f (x) = ïí ïï 0 ïî x¹ 0 . b sao cho f(x) liên tục và khả vi với mọi x ∈ R  ln ( 1 + 3x 2 ) − sin x 2  . Tính f’(0) x£ 0 . y = 2ln x 2 + xx ìï x ïï 1 ï x f ( x ) = 2/ Cho í 1+ e ïï ïïî 0 ìï .Vậy a = 1 . 8/ Xét tính khả vi của f ( x ) tại x = 0 f ( x ) =  x2  0.1 ï xe . Cho f (x) = í 2 . Tìm a.

x ≤1 .x < 0 . x≥ 0 .x< 0 . x 2e − x2  9/ Xét tính khả vi của f ( x ) tại x = 0 f ( x ) =  1  e .x ≥ 0 . x >1 10/ Tìm a để f(x) khả vi ∀∈ x R của ln(1+ x) f (x) =  2  x + ax 11/ Tìm a để f(x) khả vi ∀∈ x R của tan x f (x) =  2  x + ax ìï n 1 ïï x sin x 12/ Cho f (x) = í ïï 0 ïî x¹ 0 x=0 a) f(x) liên tục tại x=0 b) f(x) có đạo hàm tại x=0 c) f(x) có đạo hàm liên tục tại x=0 . Tìm n để : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful