You are on page 1of 3

ACTIVITATS.

LES EDATS HISTÒRIQUES I LA PREHISTORIA

1. Busca i escriu als apunts una breu definició de Prehistòria , Edat Antiga ,
Edat Mitjana , Edat Moderna i Edat Contemporània.

Prehistòria: La prehistòria és l’època històrica que transcorre entre


l’aparició del primer ésser humà i la invenció de l’escriptura.
http://www.salonhogar.net/Enciclopedia_Ilustrada/Prehistoria/Pre1.htm

Edat Antiga: L’edat Antiga és el període de la història entre el naixement


de l’escriptura i la caiguda de l’Imperi Romà.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_antiga

Edat Mitjana: és el període intermedi entre l'edat antiga i l'edat moderna.


L'edat mitjana dura des de la caiguda de l'imperi Romà, ( al 476 fins al s.
XV)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_mitjana

Edat Moderna: L'edat moderna va tenir un període de tres segles que, va


anar trencant amb el món medieval.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_moderna

Edat Contemporània: L'edat contemporània s'aplica a l'últim gran període


históric que compren des de la Revolució Francesa l'any (1789) i que arriba
fins a la nostre actualitat.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_contempor%C3%A0nia

2. Busca i escriu entre quins anys es correspon cada època de les següents:

Paleolític: Té un període molt llarg que s’estén fins el 9.000 aC.


http://ca.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%Adtic

Paleolític Inferior: S'estén des de uns 2'5 milions d'anys enrere fins fa uns
120.000 anys.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtic_inferior

Paleolític Mitjà: S’estén entre els anys 40.000 i 33.000 aC.


http://ca.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtic_mitj%C3%A0

Paleolític Superior: és un període prehistòric que s’estén aproximadament


entre l'any 33.000 aC i el 9.000 aC.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Paleol%C3%ADtic_superior

Mesolític: Situat al final del Paleolític Superior. La seva datació és


aproximadament de cap el 9.000 aC fins el 6.000 aC.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mesol%C3%Adtic

Neolític: es va iniciar a l'Orient abans del 7.000 aC


http://ca.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtic_inicial

Edat del coure: L'ús del coure al Orient mitjà es remunta a una data
anterior al any 4000 aC.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_del_bronze

Edat del bronze: S’inicia cap al 1700 aC.

1
http://www.mhcat.net/oferta_museal/exposici_permanent/les_arrels/la_pre
hist_ria/edat_del_bronze?PHPSESSID=%22%3E

3. Fen un estudi comparatiu de les diferents etapes de la prehistòria tenint en


compte els aspectes següents :

Paleolític Inferior: Els Homo erectus dominaven la tècnica de tallar


pedres. Fabricaven els seus acampaments i practicaven la recol·lecció i la
caça. Les seves restes es troben també a Àsia i Europa.Eren un grup que es
trobaven per Àfrica, Àsia i Europa.
http://www.xtec.cat/~nlinan/viatge/paleo/cultur.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Homo_erectus

Palelític Mitjà: l'Homo Neanderthalensis eren uns individus originats a


Europa que posteriorment van migrar a Àsia. El seu habitatge era força
primitiu vivien en coves o en tendes molt senzilles semblant als tipis dels
indis. La seva expansió tan geogràfica com temporal és limitada, sobretot si
la comparem amb la dels seus predecessors. Van escampar-se per Europa,
el proper Orient i l'Àsia Central.
http://www.xtec.cat/~nlinan/viatge/paleo/cultur2.htm

Paleolític Superior: l'Homo Sapiens Sapiens disporava una àmplia gamma


de puntes lítiques.Eren capaços de viure al aire lliure, dormir sense sostre a
la bora del foc.Menjaven vegetals i poques proteïnes.
http://www.xtec.cat/~nlinan/viatge/paleo/cultur3.htm
http://brevisconiuratione.blogspot.com/2008/05/sapiens-lhome-del-
paleoltic-superior.html

2
Mesolític: Els homes del Mesolític es van dedicar a la caça, la pesca i la
recol·lecció, com els del Paleolític Superior, però les seves condicions de vida
van ser relativament més dures. Al poder viure de les fruites que recol·lecta,
l'home té menys necessitat de caçar. Es construïxen les primeres barraques
a la vora dels rius, i s'abandonen temporalment les coves.

Neolític: L’home es converteix en sedentari.Va aparèixer una nova tècnica


per treballar la pedra: el poliment. Van aparèixer noves formes per
desplaçar-se. S'instal·là de primer en petits poblats, que en zones propícies
donaren lloc al naixement de l'urbanisme, construint veritables ciutats
fortificades. Els primers i més importants establiments neolítics es troben al
Pròxim Orient i a la península balcànica.

4. Llegeix els conceptes claus següents:

-Ompliu dues columnes: una per als conceptes pertanyents a les cultures
paleolítiques i una altra per a les cultures neolítiques.

Cultures paleolítiques: bestiar , cacera , campaments , ceràmica ,


domesticació d’animals , habitatges provisionals , megalits , recipients ,
religió , residència fixa , sílex i venus.

Cultures neolítiques: camperols , cavernes , nòmades , pintures


rupestres, plantar llavors i sedentaris.